ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 9

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. sausio 13d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo įsigaliojimo

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. lapkričio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/67, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos II priedas, papildant tame priede pateiktą gyvūnų ligų ir zoonozių sąrašą

2

 

*

2017 m. sausio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/68, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 121/2008, nustatantis tyrimo metodą krakmolo kiekiui produktuose, naudojamuose gyvūnų pašarams, nustatyti (KN kodas 2309)

4

 

 

2017 m. sausio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/69, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

6

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. liepos 25 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/70 dėl valstybės pagalbos SA.37185 (2015/C) (ex-2013/N), kurią Ispanija suteikė ir iš dalies įgyvendino Centro de ensayos de alta tecnología ferroviaria de Antequera (CEATF) finansuoti (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 4573)  ( 1 )

8

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 138 Vienodos nuostatos dėl tyliųjų transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų sumažėjusį girdimumą [2017/71]

33

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

13.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 9/1


Pranešimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo įsigaliojimo

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (1) įsigaliojo 2016 m. spalio 1 d., po to, kai 2016 m. rugsėjo 29 d. buvo užbaigta pagrindų susitarimo 63.1 straipsnyje numatyta procedūra.


(1)  OL L 329, 2016 12 3, p. 8.


REGLAMENTAI

13.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 9/2


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/67

2016 m. lapkričio 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos II priedas, papildant tame priede pateiktą gyvūnų ligų ir zoonozių sąrašą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 2008/90/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 ir panaikinami Tarybos sprendimai 66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB (1), ypač į jo 10 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

konkrečios sąlygos, į kurias reikia atsižvelgti, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 652/2014 10 straipsnio 2 dalies a ir c punktuose, tenkinamos kalbant apie avių ir ožkų marą, kuris Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) įvardytas kaip „smulkiųjų atrajotojų maras“, taip pat avių raupus, ožkų raupus ir žvynelinę, kurie išvardyti tik to reglamento I priede, į kurį įtrauktos ligos, tenkinančios finansavimo pagal to reglamento 6 straipsnį reikalavimus dėl skubių priemonių;

(2)

avių ir ožkų maras yra labai užkrečiama virusinė avių ir ožkų endeminė liga, paplitusi Rytų Afrikoje, Arabijos pusiasalyje, Artimųjų Rytų šalyse ir Indijoje. Ji plačiai paplitusi Afrikoje ir Azijoje, taip pat nuo 2014 m. apie jos atvejus pranešama Turkijoje ir Šiaurės Afrikos šalyse;

(3)

avių ir ožkų maras perduodamas per tiesioginį kontaktą ir liga į neužkrėstas teritorijas paprastai patenka pervežant užkrėstus gyvūnus. Nors ožkos laikomos labiau linkusiomis užsikrėsti nei avys, užkrato paplitimo tarp avių galima nepastebėti;

(4)

avių raupai ir ožkų raupai yra sunkios ir labai užkrečiamos avių ir ožkų ligos, kurias sukelia capripox virusai ir kurios turi didelį poveikį avių ir ožkų ūkių pelningumui ir trikdo Sąjungos vidaus prekybą ir eksportą į trečiąsias šalis;

(5)

avių raupai ir ožkų raupai yra paplitę kaip endeminės ligos Šiaurės Afrikos, Artimųjų Rytų ir Azijos šalyse, taip pat jų epidemijos pasikartoja Graikijoje ir Bulgarijoje, užkratui patekus iš kaimyninės trečiosios šalies;

(6)

žvynelinė – tai labai užkrečiama virusinė galvijų liga, kurią perneša vabzdžiai ir kuri gali turėti didelį poveikį gyvulininkystės pelningumui ir sutrikdyti Sąjungos vidaus prekybą ir eksportą į trečiąsias šalis. Ji paplitusi kaip endeminė liga daugumoje Afrikos šalių, o 2012 ir 2013 m. išplito į Artimuosius Rytus ir Turkiją. Nuo 2015 m. rugpjūčio keli ligos protrūkiai užregistruoti Graikijoje, o 2016 m. kovo mėn. liga išplito Bulgarijoje ir vėliau į ne vieną Vakarų Balkanų šalį;

(7)

avių raupų, ožkų raupų ir žvynelinės epidemiologinė padėtis sparčiai kinta, šios ligos plinta ir į Sąjungos teritoriją ir daro didelį neigiamą poveikį gyvulininkystės produkcijai ir prekyba ja;

(8)

be to, atsižvelgdama į Komisijos prašymą, Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) pateikė mokslines nuomones dėl priežiūros priemonių, kurias turi įgyvendinti Sąjunga, siekdama anksti nustatyti avių ir ožkų maro (2), avių raupų, ožkų raupų (3) ir žvynelinės (4) atvejus, atitinkamai greitai reaguoti, kad ligos neišplistų, ir jas per trumpą laiką likviduoti;

(9)

todėl, siekiant įgyvendinti atitinkamas metines ar daugiametes priežiūros programas, kad būtų anksti nustatytos pirmiau minėtos ligos, būtina įtraukti avių ir ožkų marą, avių raupus, ožkų raupus ir žvynelinę į Reglamento (ES) Nr. 652/2014 II priede pateiktą gyvūnų ligų ir zoonozių sąrašą. Reglamento (ES) Nr. 652/2014 10 straipsnio 2 dalimi Komisijai suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad papildytų to reglamento II priede pateiktą gyvūnų ligų ir zoonozių sąrašą. Komisija gali papildyti Reglamento (ES) Nr. 652/2014 II priede pateiktą sąrašą tik iš dalies pakeisdama tą priedą;

(10)

todėl Reglamento (ES) Nr. 652/2014 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Į Reglamento (ES) Nr. 652/2014 II priedą įtraukiamos šios gyvūnų ligos: „avių ir ožkų maras, avių raupai, ožkų raupai ir žvynelinė“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 189, 2014 6 27, p. 1.

(2)  EFSA AHAW Panel (EFSA Gyvūnų sveikatos ir gerovės komisija), 2015. Mokslinė nuomonė dėl smulkiųjų atrajotojų maro (angl. Scientific Opinion on peste des petits ruminants). EFSA Journal 2015;13 (1):3985.

(3)  EFSA AHAW Panel (EFSA Gyvūnų sveikatos ir gerovės komisija), 2014. Mokslinė nuomonė dėl avių ir ožkų raupų (angl. Scientific Opinion on sheep and goat pox). EFSA Journal 2014;12(11):3885.

(4)  EFSA AHAW Panel (EFSA Gyvūnų sveikatos ir gerovės komisija), 2016. Skubios rekomendacijos dėl žvynelinės (angl. Urgent advice on lumpy skin disease). EFSA Journal 2016;14(8):4573.


13.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 9/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/68

2017 m. sausio 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 121/2008, nustatantis tyrimo metodą krakmolo kiekiui produktuose, naudojamuose gyvūnų pašarams, nustatyti (KN kodas 2309)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

gyvūnų pašarams naudojami produktai Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateiktos Kombinuotosios nomenklatūros 2309 pozicijos subpozicijoms priskiriami pagal produktuose esantį krakmolo kiekį;

(2)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 121/2008 (3) nurodyta, kad klasifikuojant produktus taikomas fermentinis tyrimo metodas, kuriuo nustatomas tam tikruose produktuose esantis krakmolo kiekis;

(3)

jei tuose produktuose yra sojų produktų, krakmolo kiekis juose gali būti nustatomas taikant poliarimetrinį metodą arba fermentinį tyrimo metodą. Priklausomai nuo taikomo metodo, gaunami labai skirtingi rezultatai, o poliarimetrinis metodas pripažintas netinkamu produktų, kuriuose yra sojų produktų, krakmolo kiekiui nustatyti, nes jo rezultatai yra netikslūs;

(4)

todėl sojų produktus reikėtų įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 121/2008 1 straipsnyje nustatytą pašarinių medžiagų, kuriose esantis krakmolo kiekis turi būti nustatytas taikant fermentinį tyrimo metodą, sąrašą, kad muitinėms būtų aiškiai nurodytas taikytinas metodas ir tokiu būdu užtikrintas vienodas klasifikavimas valstybėse narėse;

(5)

todėl Reglamento (EB) Nr. 121/2008 1 straipsnį reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 121/2008 1 straipsnis papildomas šiuo k punktu:

„k)

sojų produktai.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Stephen QUEST

Generalinis direktorius

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(3)  2008 m. vasario 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 121/2008, nustatantis tyrimo metodą krakmolo kiekiui produktuose, naudojamuose gyvūnų pašarams, nustatyti (KN kodas 2309) (OL L 37, 2008 2 12, p. 3).


13.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 9/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/69

2017 m. sausio 12 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

269,9

MA

121,7

SN

204,0

TR

106,0

ZZ

175,4

0707 00 05

MA

86,1

TR

166,7

ZZ

126,4

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

240,8

TR

229,3

ZZ

235,1

0805 10 20

EG

47,5

IL

126,4

MA

56,5

TR

75,0

ZZ

76,4

0805 20 10

IL

160,9

MA

70,1

ZZ

115,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

EG

97,9

IL

111,8

JM

125,6

MA

93,5

TR

99,1

ZZ

105,6

0805 50 10

TR

78,9

ZZ

78,9

0808 10 80

CN

144,5

US

72,4

ZZ

108,5

0808 30 90

CL

307,7

CN

72,4

TR

133,1

ZZ

171,1


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

13.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 9/8


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2017/70

2016 m. liepos 25 d.

dėl valstybės pagalbos SA.37185 (2015/C) (ex-2013/N), kurią Ispanija suteikė ir iš dalies įgyvendino „Centro de ensayos de alta tecnología ferroviaria de Antequera“ (CEATF) finansuoti

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 4573)

(Tekstas autentiškas tik ispanų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 108 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

pranešusi suinteresuotosioms šalims apie galimybę pateikti pastabas pagal minėtas nuostatas (1) ir atsižvelgdama į jų pastabas,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

2013 m. rugpjūčio 5 d. laišku Ispanija iš anksto pranešė Komisijai apie pagalbą Antekeros aukštųjų technologijų geležinkelių bandymų centrui (Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria de Antequera, toliau – CEATF) finansuoti. Pranešimas užregistruotas 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisija 2013 m. lapkričio 28 d., 2014 m. kovo 28 d. ir liepos 25 d. ir gruodžio 5 d. laiškais paprašė pateikti papildomos informacijos. Ispanijos valdžios institucijos į juos atsakė 2014 m. vasario 6 d., gegužės 20 d., spalio 15 d. ir 2015 m. sausio 23 d. laiškais.

(2)

2015 m. kovo 23 d. laišku Komisija pranešė Ispanijai apie sprendimą pradėti procedūrą dėl minėtos priemonės pagal Sutarties 108 straipsnio 2 dalį.

(3)

Komisijos sprendimas pradėti procedūrą (toliau – sprendimas pradėti procedūrą) buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2). Komisija pakvietė suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas dėl šios pagalbos.

(4)

2015 m. gegužės 28 d. Komisijos prašymu buvo surengtas susitikimas su Ispanijos valdžios institucijomis. Ispanija savo pastabas dėl sprendimo pradėti procedūrą pateikė 2015 m. liepos 2 d. Komisija 2015 m. rugsėjo 8 d., spalio 15 d. ir 2016 m. sausio 15 d. laiškais paprašė papildomos informacijos. Ispanijos valdžios institucijos į juos atsakė 2015 m. rugsėjo 28 d., lapkričio 13 d. ir 2016 m. sausio 21 d. laiškais.

(5)

2015 m. liepos 7, 9, 10, 16, 17 ir 23 d. gavo geležinkelių sektoriuje veikiančių įmonių pastabas. Šios dešimt bendrovių yra geležinkelių veiklos vykdytojos, riedmenų gamintojos, virtualaus bandymo įrangą tiekiančios arba medžiagų bandymus atliekančios bendrovės.

(6)

Komisija persiuntė šias pastabas Ispanijai 2015 m. rugsėjo 24 d. laišku, į kurį Ispanija atsakė 2015 m. spalio 14 d. laišku, pateikdama savo pastabas.

(7)

Galiausiai 2013 m. liepos 26 d. Ispanijos valdžios institucijos pateikė projektą Komisijos Regioninės ir miestų politikos generaliniam direktoratui, o vėliau 2013 m. rugsėjo 30 d. pranešė apie jį Konkurencijos GD kaip apie „didelės apimties projektą“, kurį numatoma finansuoti pagal Ispanijoje tuo metu galiojusią kelių regionų veiklos programą (3). 2015 m. balandžio 14 d. laišku jos atšaukė projektą.

2.   IŠSAMUS PRIEMONĖS APRAŠYMAS

2.1.   CEATF projekto tikslas ir apibūdinimas

(8)

Priemonė, apie kurią pranešta, susijusi su mokslinių tyrimų infrastruktūros, kurią numatyta eksploatuoti kaip greitųjų riedmenų ir susijusios įrangos bandymų centrą, viešuoju finansavimu. CEATF projekto tikslas – sukurti išskirtinę infrastruktūrą Europoje, kad greitiesiems riedmenims būtų taikomi reikalaujami bandymų, patikros ir patvirtinimo procesai.

(9)

CEATF projektą sudaro geležinkelių trasa, kurioje traukiniai gali važiuoti labai dideliu greičiu (iki 520 km/h), ir pagalbiniai įrenginiai, kuriuos naudojant galima tirti, tvirtinti ir derinti mobiliąją geležinkelių įrangą, infrastruktūros ir aukštutinių konstrukcijų sudedamąsias dalis. Kitaip tariant, centro įranga leistų tirti geležinkelių dinamiką, naujos kartos traukinių vilkimą ir stabdymą, taip pat geležinkelių infrastruktūros signalines sistemas.

(10)

Geležinkelių trasa – tai 58 km ilgio žiedas su 9 km tiesiąja atkarpa, kurioje leidžiama išvystyti iki 520 km/h greitį. Trasoje yra didelių vingių, tačiau atitinkamai juos pakreipus jais būtų galima važiuoti tam tikru greičiu ir šoniniu pagreičiu.

(11)

Ispanija nurodė, kad geležinkelių trasa skirta naudoti riedmenų, kurie rieda iki 520 km/h greičiu, tipo patvirtinimui pagal tipo patvirtinimą didelio ir labai didelio spindulio vingiuose (4).

(12)

Šioje trasoje taip pat yra dvi dvigubų bėgių atkarpos ir platformos, kurios gali būti naudojamos riedmenų, kurie gali riedėti 250 km/h arba mažesniu greičiu, tipo patvirtinimui (5), taip pat infrastruktūros ir aukštutinių konstrukcijų bandymams.

(13)

Trasoje yra jungiamosios dalys, kurios gali būti naudojamos tipo patvirtinimui mažuose ir labai mažuose vingiuose.

(14)

Vienas iš pagalbinių įrenginių yra Integruotasis geležinkelio paslaugų centras (Centro Integral de Servicios Ferroviarios, toliau – CISF), kuriame įkurtos laboratorijos, biurai ir mokymo klasės. Laboratorijose yra daugiafunkcė dirbtuvių ir pasirengimų bandymams erdvė, kurioje galima paprasčiau surinkti ir išrinkti traukinių įrangą, įgyvendinti plėtros ir įvairių vidinių sistemų bei mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų veiklos (MTPI) užduotis. Šios erdvės dalis yra skirta optimalaus riedmenų veikimo bandymams siekiant ateityje tikrinti ir tvirtinti geležinkelių transporto priemones.

(15)

Pagalbiniai įrenginiai taip pat apima specialiesiems bandymams skirtus bėgius, įtampos pastotę, kuri tiektų energiją trasose, ir eismo kontrolės centrą.

(16)

Geležinkelių trasos statybą ir eksploatavimą buvo numatyta patikėta viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės (PPP) ADIF grupei (Administrador de Infraestructura ferroviaria, žr. 24 išnašą) ir įmonių konsorciumui. Įmonių konsorciumo teisinė forma turėjo būti specialiosios paskirties įmonė (SPĮ, Sociedad de Propósito Específico, SPE) (6), atsakinga už bandymų centro statybą ir jo veiklą 25 metus. ADIF paskirta CEATF savininke.

(17)

Prieš paskelbdamos kvietimą dalyvauti konkurse Ispanijos oficialiajame leidinyje 2013 m. liepos 2 d. (7), Ispanijos valdžios institucijos nurodė, kad buvo surengti susitikimai su galimai susidomėjusiomis įmonėmis ir atliktos koordinuotos apklausos. Jų teigimu, iš atsakymų paaiškėjo, kad privačiojo sektoriaus subjektai yra labai susidomėję projekto įgyvendinimu (8). Projektu labai susidomėjo statybos sektoriaus įmonės (40,43 % gautų atsakymų) ir riedmenų gamintojai (12,76 % gautų atsakymų). Jos nurodė, kad yra suinteresuotos dalyvauti projekte ir prisiimti riziką, jeigu būtų taikomos tam tikros jų investicijų garantijos, nes atliekant studiją pateiktos informacijos apie pelningumą nepakako, kad būtų galima ryžtingai prisiimti įsipareigojimus (9).

(18)

Tačiau 2013 m. spalio mėn. pirmasis kvietimas dalyvauti SPĮ atrankos konkurse buvo pripažintas negaliojančiu, nes nė vienas dalyvis nepareiškė susidomėjimo projektu. Tada dalyvių atrankos procesas buvo sustabdytas, kol Komisija priims galutinį sprendimą dėl projekto.

(19)

Ispanijos valdžios institucijos patvirtino, kad CEATF bus vykdoma tik ekonominė veikla. Jeigu ADIF arba jos patronuojamoji įmonė ADIF Alta Velocidad naudotų centrą savo bandymams, 25 sutarties metus jos tai darytų tomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti naudotojai.

(20)

Ispanijos valdžios institucijos nurodė, kad šiuo metu Europoje veikia trys geležinkelių bandymų centrai (vienas – Čekijoje, Cerhenice (Velimas), kitas – Vokietijoje, Vildenrate ir trečias – Prancūzijoje, Valansjene). Jų teigimu, šiuose centruose gali būti atliekami tik mažesnio greičio bandymai (žr. 1 lentelę).

1 lentelė

Kitų Europoje ir JAV veikiančių geležinkelių bandymo centrų palyginimas su CEATF

 

Velimas

(Čekija)

Vėgbergas-Wildenrath (Vokietija)

Valansjenas (10)

(Prancūzija)

TTCI – Puebla

(JAV)

CEATF

(Ispanija)

Statybos metai

1963

1997

1999

1998

Dar nepastatytas

Trasų skaičius

2

5

4

4

1

Ilgis (km)

3,9 ir 13,3

Nuo 0,4 iki 6,1

Nuo 1,6 iki 2,7

Nuo 5,6 iki 21,7

9 km – tiesi atkarpa

58 km – žiedas

Didžiausias greitis (km/h)

210

160 (didelė trasa)

110

265 (didelė trasa)

520

Savininkas

Geležinkelių mokslinių tyrimų institutas, nacionalinio geležinkelių operatoriaus filialas

Siemens

CEF SA (61 % priklauso Alstom)

Amerikos geležinkelių asociacija (Association of American railroads)

Nacionalinis geležinkelių operatorius ADIF

Šaltinis: Ispanijos valdžios institucijos

(21)

Ispanijos valdžios institucijos nurodė, kad Ispanijos riedmenų gamintojai ant bėgių atliekamiems bandymams paprastai naudoja Velimo ir Vildenrato bandymų centrų, taip pat Pueblos TTCI (JAV) bandymų centro siūlomą įrangą.

(22)

Greitieji riedmenys taip pat bandomi komerciniais tikslais naudojamuose geležinkeliuose, kurių didžiausias projektinis greitis yra 350 km/h, o bandymai atliekami iki 385 km/h greičiu, kaip reikalaujama pagal standartą (10 % virš nominalaus traukinio greičio). Bandymai atliekami naktį, kai komercinės keleivinių traukinių paslaugos neteikiamos.

2.2.   Pagalbos gavėjas

(23)

ADIF, kaip numatoma centro savininkė, paprašė viešojo finansavimo CEATF statybai.

(24)

2005 m. įkurta įmonė ADIF 100 % priklauso valstybei, o už jos veiklą atsakinga Viešųjų darbų ir transporto ministerija (Ministerio de Fomento). ADIF priklauso Ispanijos geležinkelių infrastruktūra ir ji yra atsakinga už šios infrastruktūros valdymą (statybą, techninę priežiūrą, remontą ir administravimą).

(25)

2013 m. gruodžio 13 d. Karališkuoju dekretu–įstatymu Nr. 15 dėl ADIF restruktūrizavimo buvo įsteigta nauja valstybės įmonė ADIF-Alta Velocidad  (11). Todėl dabar filialas, atsakingas už tradicinio nacionalinio geležinkelių tinklo statybą ir valdymą (ADIF), yra atskirtas nuo filialo, atsakingo už greitųjų geležinkelių linijų valdymą (ADIF Alta Velocidad).

(26)

Kaip nurodo Ispanijos valdžios institucijos, ADIF veikla apima geležinkelių infrastruktūros, į kurią įeina bėgiai, stotys ir krovos terminalai, statybą ir administravimą, geležinkelių eismo valdymą, pajėgumų paskirstymą geležinkelių veiklos vykdytojams, infrastruktūros mokesčių rinkimą, stočių ir krovinių terminalų naudojimą ir savo turto (pavyzdžiui, pramoninės ir intelektinės nuosavybės portfelio) valdymą. Ši veikla yra ekonominė veikla. Kita ekonominė veikla – tai prekybos, mugių, parodų, stendų, reklamos plotų nuoma ADIF stotyse (12). Iš šios veiklos ADIF gauna 99,97 % savo pajamų. Tačiau Ispanijos valdžios institucijos nurodė, kad ADIF gali vykdyti ir kitą veiklą, kuri, jų nuomone, yra neekonominio pobūdžio, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą.

2.3.   Pagalbos priemonės aprašymas

2.3.1.   Projekto kūrimas, teisinis pagrindas ir finansavimas

(27)

2009 m. vasario mėn. Viešųjų darbų ir transporto ministerija pavedė ADIF įvertinti pagrįstas geležinkelių bandymų centro, kuriame būtų galima atlikti pažangiųjų sprendimų MTPI greitųjų geležinkelių sektoriuje, galimybes.

(28)

2009 m. gruodžio 15 d. ADIF ir Andalūzijos taryba (Junta de Andalucía) per Inovacijų, mokslo ir įmonių tarybą įformino Susitarimo memorandumą, kuriame išdėstė abiejų institucijų įsipareigojimą sukurti Geležinkelių technologijų centrą (Centro de Tecnologías Ferroviarias, CTF) (13)) Andalūzijos technologijų parke ir geležinkelių bandymų centrą, t. y. CEATF, Malagos provincijoje.

(29)

Pirmojoje projekto versijoje, kuri 2010 m. birželio 1 d. buvo pristatyta Viešųjų darbų ir transporto ministerijai, buvo numatyta pagrindinio žiedo 57 km ilgio greitųjų traukinių trasos (didžiausias bandymų greitis – 450 km/h) ir dviejų papildomų trasų (20 km ir 5 km ilgio), skirtų metro ir tramvajų bandymams (didžiausias greitis – 220 km/h), statyba. Buvo nagrinėjamos įvairios pagrindinės trasos vietos ir įvairios projektavimo galimybės. Pirminiame dokumente buvo pateiktos keturios pagrindinės trasos alternatyvos ir dvi papildomų trasų alternatyvos, parengtos taip, kad būtų galima pradėti projekto poveikio aplinkai vertinimą.

(30)

Tuo metu, kai buvo atliekamos ADIF studijos siekiant nustatyti tinkamiausią greitųjų geležinkelių bandymų centro galimybę, Ispanija šio projekto pasiūlymus įtraukė į savo veiklos programą (Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006 (14)), siekdama gauti ERPF lėšų (15).

(31)

2010 m. gruodžio 1 d. ADIF laikinai patvirtino Bandymų ir eksperimentinių centrų, susijusių su ADIF geležinkelių technologijų centru Malagoje, informacinę studiją. Dokumente buvo pateikta įvairiais kriterijais paremta dviejų pagrindinės trasos alternatyvų (1A ir 1B) ir dviejų papildomos trasos alternatyvų (1B1 ir 1B2) analizė. Dokumente padaryta išvada, kad tinkamiausios alternatyvos yra 1B ir 1B1.

(32)

2010 m. gruodžio 27 d. Mokslo ir inovacijų ministerija ir ADIF pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl greitųjų technologijų geležinkelių centro statybos ir įrengimo. Visų pirma valstybė sutiko skirti finansavimą ADIF, teikdama paskolas ir subsidiją. Subsidija buvo pripažinta „avansu“ iš ERPF lėšų (16).

(33)

ADIF valstybės lėšas pradėjo gauti 2011 m. sausio mėn. Kaip nurodo Ispanijos valdžios institucijos (17), viena šių avansinių mokėjimų dalis buvo naudojama pagrįstumo studijoms, o kita dalis – laboratorijų statybai (CISF) toje vietoje, kur buvo ketinama kurti CEATF projekto bazę (Antekeros regione).

(34)

Po ilgo administracinio ir konsultacijų proceso, taip pat gavusi tam tikras pastabas per pirmąjį viešų konsultacijų procesą, ADIF nusprendė persvarstyti projekto taikymo sritį. Dokumentuose buvo numatyta ir analizuojama nauja alternatyva (1C) – trasa, kurioje traukiniai gali pasiekti 520 km/h greitį tiesiojoje atkarpoje, ir pašalintos papildomos trasos (kurios pakeistos dviem prie pagrindinių trasų prijungtų bėgių dalimis).

(35)

Tada ADIF atliko papildomą tyrimą ir parengė dokumentą „Pagrindinis ADIF geležinkelių bandymų ir mokslinių tyrimų technologijų centro Malagoje planas. Pagrindinės ir papildomos trasos ir jungtys“. Šiame dokumente, grindžiamame 1C alternatyva, projektas pristatytas taip, kaip apibūdinta 2.1 skirsnyje. Šis planas buvo pateiktas Viešųjų darbų ir transporto ministerijos Geležinkelių generaliniam direktoratui, kuris nusprendė 2013 m. balandžio 8 d. pradėti viešą konsultaciją (18).

(36)

Po viešos konsultacijos 2013 m. birželio 27 d. projektas buvo patvirtintas ministerijų lygmeniu (jį patvirtino Viešųjų darbų ir transporto ministerijos Geležinkelių generalinis direktoratas), tačiau jį dar turėjo galutinai patvirtinti Ministrų Taryba.

(37)

2013 m. birželio 28 d. Ministrų Taryba oficialiai patvirtino projektą (19) ir jo finansavimą ir įgaliojo Viešųjų darbų ir transporto ministeriją per ADIF paskelbti CEATF statybos ir eksploatavimo konkursą (20).

(38)

Todėl projekto, apie kurį pranešta, finansavimas pirmiausia buvo grindžiamas 2010 m. gruodžio 27 d. susitarimu, o vėliau – 2013 m. birželio 28 d. Ministrų Tarybos sprendimu.

2.3.2.   Pagalbos priemonė

(39)

Pagal 2013 m. birželio 28 d. sprendimą visos projekto išlaidos yra 358,6 mln. EUR (21). Viešasis finansavimas apima visas projekto išlaidas ir Ekonomikos ir konkurencingumo ministerija jį numatė teikti taip:

a)

99,6 mln. EUR paskolų forma (91,3 mln. EUR pagal INNVENTA 2010 m. susitarimą, 1,7 mln. EUR iš programos INNPLANTA 2010 ir 6,6 mln. EUR iš programos INNPLANTA 2011) (22);

b)

259 mln. EUR subsidija, išmokėta iš bendrojo valstybės biudžeto ir laikoma „avansiniu mokėjimu“ iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) (253,2 mln. EUR pagal INNVENTA 2010 m. susitarimą, 3,9 mln. EUR per programos INNPLANTA 2010 kvietimus ir 1,9 mln. iš programos INNPLANTA 2011).

(40)

Apie šio dokumento 39 konstatuojamosios dalies a punkte apibūdintas paskolas, kurias ADIF numatoma suteikti projekto tikslais, Ispanijos valdžios institucijos pateikė tokius duomenis:

2 lentelė

CEATD projekto paskolų struktūra ir grąžinimas

PROGRAMA

PALŪKANŲ NORMA

(%)

GRĄŽINIMO LAIKOTARPIS

MAKSIMALI SUMA

(mln. EUR)

INNVENTA 2010

1,17

2016–2024 m.

91,3

INNPLANTA 2010

1,17

2015–2025 m.

1,7

INNPLANTA 2011

0,00

3,06

2014–2018 m.

2015–2025 m.

0,8

5,8

 

 

 

99,6

Šaltinis: Ispanijos valžios institucijos

(41)

Už paskolas mokama skirtingai, atsižvelgiant į dalis ir programas, pagal kurias jos teikiamos.

(42)

Norėdamos palyginti minėtų paskolų palūkanas su faktinėmis rinkos palūkanomis, Ispanijos valdžios institucijos pateikė per pastaruosius 5 metus ADIF/ADIF suteiktų paskolų sąrašą ir jų sąlygas (23) (neįskaitant EIB):

a)

2010 m. ADIF buvo suteiktos 7 paskolos: trys buvo su fiksuota 4,036–4,580 % palūkanų norma, kitos keturios suteiktos taikant kintamas palūkanų normas, apskaičiuotas pagal 3–12 mėn. Euribor normą ir pritaikius 100–170 bazinių punktų intervalą, atsižvelgiant į paskolos trukmę;

b)

2011 m. ADIF buvo suteikta 11 paskolų su kintama palūkanų norma, apskaičiuota kaip 3–6 mėn. Euribor norma, kuriai buvo taikomas 210–250 bazinių punktų intervalas, atsižvelgiant į paskolos trukmę. Pavyzdžiui, 2011 m. balandžio 8 d. ADIF buvo suteikta 75 mln. EUR 7 m. trukmės paskola, kuriai buvo taikoma kintama palūkanų norma, apskaičiuota pagal 6 mėn. Euribor norma, kuriai buvo pritaikyta 230 bazinių punktų (nustačius 3 metų lengvatinį laikotarpį ir grąžinimus kas semestrą).

c)

Komisija pažymi, kad bazinių punktų marža, taikoma ADIF suteiktoms paskoloms, 2013 ir 2014 m. padidėjo iki 450 bazinių punktų (24).

2.3.3.   ADIF jau išmokėtos lėšos

(43)

Ispanija taip pat nurodė, kad iki 2015 m. lapkričio mėn. ADIF iš viso gavo gryną 139,90 mln. EUR sumą, į kurią įeina „išankstinės subsidijos“ ir paskolos. 3, 4 ir 5 lentelėse išsamiai apibūdintas ADIF finansavimas, gautas nuo 2011 m. sausio 1 d. ir vėliau:

3 lentelė

Atnaujinti ADIF gautų sumų duomenys – 2015 m. lapkričio mėn.

(mln. EUR)

 

INNVENTA

INNPLANTA 2010

INNPLANTA 2011

IŠ VISO (gryna suma)

Išankstinės subsidijos

130,0

3,9

1,25

135,2

Paskolos

1,7

3,0

4,7

IŠ VISO

130,0

5,6

4,2

139,9

Šaltinis: Ispanijos valdžios institucijos


4 lentelė

Išsami informacija apie subsidijas

 

IŠANKSTINĖS SUBSIDIJOS

 

Data

Veikla

 

Dydžiai (EUR)

 

Innventa susitarimas

(1)

2011 1 17

 

 

30 000 000

(2)

2012 1 17

 

 

100 000 000

 

 

 

Iš viso Innventa

(1 + 2)

130 000 000

 

Programa Innplanta 2010

(3)

2011 1 17

2

 

3 023 790

(4)

2012 1 11

2

 

966 210

(5)

2013 2 28

2

(grąžinimas)

– 25 084

 

 

 

Iš viso Innplanta 2010

(3 + 4 + 5)

3 964 916

 

Programa Innplanta 2011

(6)

2012 5 2

16

 

161 000

(7)

2013 2 13

16

 

857 500

(8)

2014 1 10

16

 

857 500

(9)

2014 7 16

16

(grąžinimas)

– 627 591

 

 

Iš viso Innplanta 2011

(6 + 7 + 8 + 9)

1 248 409

(10)

Iš viso išmokėta pagal visas programas

(1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8)

135 866 000

(11)

Iš viso visų finansuotų programų

(5 + 9)

– 652 675

 

Iš viso visų dar likusių programų (net) (10 + 11)

135 213 325,00

Šaltinis: Ispanijos valdžios institucijos


5 lentelė

Išsami informacija apie paskolų dalis su taikytina palūkanų norma

 

PASKOLOS

 

Data

Veikla

Palūkanų normos

(%)

 

Dydžiai (EUR)

 

Innventa susitarimas

 

 

 

Iš viso

00

 

Programa Innplanta 2010

(1)

2011 1 17

2

1,17

 

1 295 910

(2)

2012 1 11

2

1,17

 

414 090

(3)

2013 2 28

2s

1,17

(grąžinimas)

– 10 750

 

 

 

Iš viso Innplanta 2010

(1 + 2 + 3)

1 699 250

 

Programa Innplanta 2011

(4)

2012 5 2

13

3,06

 

236 000

(5)

2013 2 13

13

3,06

 

5 087 000

(6)

2013 11 27

13

3,06

(grąžinimas)

– 2 839 388

(7)

2012 5 2

16

3,06

 

69 000

(8)

2013 2 13

16

3,06

 

367 500

(9)

2014 1 10

16

3,06

 

367 500

(10)

2014 7 16

16

3,06

(grąžinimas)

– 268 467

 

 

Iš viso Innplanta 2011

(4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)

3 019 145

(11)

Iš viso išmokėta pagal visas programas

(1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9)

7 837 000

(12)

Iš viso visų kompensuotų programų

(3 + 6 + 10)

– 3 118 605

 

Iš viso visų dar likusių programų (net)

(11 + 12)

4 718 395

Šaltinis: Ispanijos valdžios institucijos

(44)

Ispanijos valstybė (25) iš viso ADIF išmokėjo 143 703 000 EUR, iš kurių 135 866 000 EUR subsidijomis ir 7 837 000 paskolomis. Komisija pažymi, kad, remiantis Ispanijos valdžios institucijų pateikta informacija, 2011–2014 m. ADIF jau grąžino 652 675 EUR paskolų ir 3 118 605 EUR paskolų. Kaip nurodo Ispanijos valdžios institucijos, dar nesumokėta 139 931 720 EUR (gryna) suma, įskaitant 135 213 325 EUR subsidijų ir 4 718 395 EUR paskolų. Ispanijos valdžios institucijos nurodė, kad iš šios sumos ADIF jau išleido 20,46 mln. EUR (26).

(45)

Atlikdamos įprastą tyrimą, Ispanijos valdžios institucijos patvirtino, kad jau išleisti 20,46 mln. EUR buvo iš minėtų programų (INNVENTA 2010, INNPLANTA 2010 ir 2011) ir kad jokios išlaidos nebuvo dengiamos iš ADIF lėšų, gautų iš jos ekonominės veiklos. Be to, jos pateikė pasirašytų sutarčių ir atliktų darbų sąrašą (žr. 33 konstatuojamąją dalį, kurioje nurodyti atlikti darbai). Kiekviena sutartis buvo priskirta kategorijai pagal dalyką ir bendro projekto, dėl kurio ji sudaryta, komponentą. ADIF išleido 6,54 mln. EUR studijoms ir pirminiams bandomųjų trasų darbams ir 13,92 EUR CISF statybai ir įrengimui.

3.   SPRENDIMAS PRADĖTI OFICIALIĄ TYRIMO PROCEDŪRĄ

(46)

Sprendime pradėti procedūrą Komisija suabejojo:

a)

Tariamu pagalbos nebuvimu:

ADIF lygmeniu. Šiuo klausimu Komisija pažymėjo, kad ADIF yra valstybės įmonė, kuri verčiasi ir ekonomine, ir neekonomine veikla ir gauna Ekonomikos ir konkurencingumo ministerijos skiriamą viešąjį finansavimą (valstybės išteklius). Kadangi pagalba ADIF teikiama ekonominės veiklos vykdymui (patalpų nuoma tretiesiems asmenims, žr. 19 konstatuojamąją dalį) ir kadangi ADIF yra paskirta infrastruktūros savininke nesurengus jokio konkurso, atrodė, kad priemonė yra ADIF skirta valstybės pagalba, kaip tai suprantama pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį;

SPĮ lygmeniu. Nors valstybės pagalbos nebuvimą būtų galima preziumuoti, jeigu per konkursą būtų galima atrinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, kuris atitiktų koncesijos vertę, 2013 m. liepos mėn. paskelbtas konkursas 2013 m. spalio mėn. buvo pripažintas negaliojančiu ir nebebuvo skelbiama jokia kita konkurencinga atranka. Todėl sprendime pradėti procedūrą buvo abejojama pagalbos buvimu šiuo lygmeniu (27);

CEATF centro naudotojų lygmeniu. Nors infrastruktūra galėtų naudotis visi galimi naudotojai, kadangi nebuvo pagrįsto verslo plano, Komisija suabejojo, ar numatytos prieigos kainos tikrai atspindėtų rinkos kainas.

b)

Pagalbos teisėtumu

Remdamasi sprendimo pradėti procedūrą priėmimo metu turima informacija, Komisija pažymėjo, kad 19,8 mln. EUR buvo išleista prieš pranešant apie priemonę Komisijai, ir teiravosi apie darbams, atliktiems prieš pranešant apie nagrinėjamą priemonę, panaudotų išteklių privatųjį ar viešąjį pobūdį.

c)

Tokio finansavimo suderinamumu su Komisijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms programa (MTPI programa) (28):

Komisijai suabejojo, ar projektu prisidedama prie apibrėžto bendrojo intereso tikslo, ar jis yra būtinas ir tinkamas, koks yra skatinamasis pagalbos poveikis ir proporcingumas. Be to Komisija, nurodė, kad negalima atmesti nepagrįsto neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai.

4.   SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ PASTABOS

(47)

Kaip nurodyta 5 konstatuojamojoje dalyje, per oficialią tyrimo procedūrą pastabas pateikė 10 geležinkelių sektoriuje veikiančių bendrovių.

(48)

Pirmiausia dauguma respondentų kėlė klausimą, ar yra tokio didelio greičio (virš 385 km/h) bandymų įrangos poreikis, pažymėję, kad dabar greitųjų geležinkelių sektoriaus greitis Europoje yra iki 320/350 km/h (29). Kaip nurodė geležinkelių veiklos vykdytojas, vertinant rinkos veiksmingumo požiūriu, 300 km/h greitis užtikrina optimalią energijos suvartojimo ir kelionės laiko pusiausvyrą.

(49)

Techniniu požiūriu dvi bendrovės nurodė, kad greitosios linijos dabar yra balastuoti bėgiai, kuriais riedmenys gali riedėti ne didesniu kaip 350 km/h greičiu. Norint gerokai padidinti komercinį greitį, reikėtų keisti infrastruktūrą ir esamus bėgius pakeisti betono luitais, dėl to tektų imtis pernelyg didelių investicijų ir patirti veiklos išlaidų. Kadangi didinant greitį didėja komercinių geležinkelių bėgių eksploatavimo ir techninės priežiūros išlaidos, dėl keleivių bilietų kainų veikla taptų nekonkurencinga, palyginti su oro transportu.

(50)

Antra, kalbant apie pačius bandymus, riedmenų gamintojas pabrėžė, kad net jeigu naudojant tokią įrangą galima atlikti pažangius bandymus, tikrinti ir tvirtinti greitųjų riedmenų įrangą, infrastruktūrą ir aukštutinių konstrukcijų sudedamąsias dalis, kai kuriuos konkrečius bandymus geriau atlikti tiesiai ant komercinių geležinkelių, t. y. ant tikros infrastruktūros. Be to, kitas riedmenų gamintojas nurodė, kad pagaminti traukiniai būtų papildomai bandomi įprastame paskirties šalies tinkle. Abi pastabos rodo, kad nėra paklausos.

(51)

Bandymų aplinką užtikrinanti bendrovė taip pat pažymi, kad jau galima atlikti virtualius bandymus naudojant IRT platformas, ir tai galėtų būti ekonomiškai efektyvus sprendimas ateityje bandant greituosius traukinius, nes taip būtų galima išvengti fizinių bandymų įrangos eksploatavimo ir techninės priežiūros išlaidų, todėl gerokai sumažėtų geležinkelių bendrovių MT biudžetas.

(52)

Trečia, tik viena bendrovė, kuri taip pat atlieka nurodytos medžiagos bandymus, teigė, kad CEATF suteiktų galimybę vystyti naujus plėtros projektus. Kitos dvi bendrovės nurodė, kad jeigu bandymų centras būtų pastatytas, jos naudotųsi juo.

(53)

Viena iš šių dviejų bendrovių nurodė, kad vietos bandymų centras galėtų suteikti konkurencinį pranašumą šalies teritorijoje įsteigtiems Ispanijos riedmenų gamintojams.

(54)

Ketvirta, kalbant apie bandymų centro statybą ir eksploatavimą, kai kurios suinteresuotosios šalys pažymėjo, kad, norint toliau įgyvendinti tokį projektą, reikėtų aiškaus ir patikimo verslo plano, kuriuo būtų pagrindžiamos investicijos. Dauguma pastabas pateikusių šalių taip pat pabrėžė, kad jeigu bandymų centras būtų pastatytas ir veiktų, būtina, kad jis užtikrintų atvirą ir nediskriminacinę prieigą rinkos sąlygomis.

(55)

Galiausiai kelios šalys pateikė pastabas dėl geografinės CEATF centro buvimo vietos. Jos pabrėžia, kad pietų Ispanija yra nutolusi nuo daugumos Europos geležinkelio įmonių ir riedmenų gamintojų. Dėl tokios vietos kyla didelė rizika ir išlaidos, nes traukinių prototipų gabenimas yra labai brangus, todėl būtų neišvengiamai suteikiamas pranašumas Ispanijos riedmenų gamintojams.

5.   ISPANIJOS PASTABOS

5.1.   Pagalbos buvimas

(56)

Ispanijos valdžios institucijos iš dalies peržiūrėjo savo poziciją dėl pagalbos buvimo, ypač atsižvelgdamos į galimą konkurencijos iškraipymą dėl pagalbos. Jos nurodė, kad galima būtų išskirti tris greičio bandymų diapazonus, kuriuose CEATF projektas galėtų arba negalėtų konkuruoti su kitais Europos Sąjungoje įkurtais centrais:

a)

bandymai iki 210 km/h greičiu: Ispanijos valdžios institucijos patvirtino, kad atliekant tokius bandymus CEATF jais būtų galima konkuruoti su bandymais, atliekamais kituose Europos centruose. Tačiau jos nurodė, kad CEATF centras neturėtų jokio pranašumo tokių bandymų atžvilgiu, nes fiksuotos eksploatavimo ir techninės priežiūros Antekeroje išlaidos būtų per didelės, palyginti su kitais centrais, skirtais bandymams tokiu greičiu atlikti;

b)

bandymai 210–385 km/h greičiu: Ispanijos valdžios institucijos pripažino, kad šiame segmente CESTF atliekami bandymai galėtų konkuruoti su bandymais, atliekamais ant esamų komercinių geležinkelių bėgių. Tačiau Ispanijos valdžios institucijos nurodė, kad šie bandymai yra tik maža dalis visų bandymų, susijusių su bėgių infrastruktūros ir aukštutinių konstrukcijų elementais, riedmenimis ir jų sąveika. Todėl tokie bandymai būtų atliekami tik su tam tikrų rūšių riedmenimis, kurie būtų bandomi „klasikinėmis“ naudojimo sąlygomis. Be to, kaip jau minėta, Ispanijos valdžios institucijos nurodė, kad tokių bandymų išlaidos būtų pernelyg didelės, kad jos būtų konkurencingos CEATF centre;

c)

bandymai esant didesniam nei 385 km/h greičiui: Ispanijos valdžios institucijos teigia, jog dėl to, kad nėra tokiu greičiu atliekamų bandymų rinkos, finansavimo dalis, skirta įrangos, naudojamos bandymams didesniu nei 385 km/h greičiu, statybai neturėtų būti laikoma pagalba.

(57)

Ispanijos valdžios institucijos primygtinai tvirtino, kad bandymų atskyrimą pagal skirtingus greičius reikėtų laikyti teoriniu, nes praktiškai galimybė atlikti bandymus CEATF mažesniu nei 210 km/h greičiu arba 210–385 km/h būtų ribota dėl didelių techninės priežiūros ir veiklos sąnaudų.

(58)

Apskritai, iš dalies persvarsčiusi savo pradinę poziciją dėl pagalbos buvimo, Ispanija mano, kad valstybės pagalba reikėtų laikyti tik tų CEATF elementų, kurie naudojami bandymams mažesniu nei 385 km/h greičiu, statybos finansavimą, ir tik juos reikėtų vertinti pagal MTPI programą. 2015 m. liepos 2 d. dokumente Ispanijos valdžios institucijos pateikė vertinimą ir nurodė, kad šios išlaidos sudaro 25,1 % projekto išlaidų, t. y. 90,2 mln. EUR be PVM. Todėl, jų skaičiavimais, CEATF centro dalis, skirta bandymams virš 385 km/h greičiu, sudaranti 240,6 mln. EUR, neturėtų būti laikoma pagalba (30).

5.2.   Suderinamumas

(59)

Savo pastabose Ispanijos valdžios institucijos pakartojo savo poziciją dėl valstybės pagalbos suderinamumo:

a)

CEATF centras padėtų siekti bendrojo intereso tikslo, nes didinant MTPI investicijas, jis atitiktų 2015 m. vasario mėn. patvirtintą Ispanijos pažangaus augimo veiklos programą (31), kurios vienas iš tikslų yra atnaujinti MTPI infrastruktūrą siekiant stiprinti Ispanijos gebėjimus diegti inovacijas. Kaip nurodo Ispanija, jos greitųjų geležinkelių tinklas yra vienas didžiausių Europoje, todėl, pastačius tokį bandymų centrą, tikrai būtų paskatintas naujas technologinis proveržis;

b)

Ispanijos valdžios institucijos valstybės pagalbos poreikį šiam projektui grindžia daugiadalykiu numatomų techninių bandymų pobūdžiu. Jų nuomone, dėl šiuose bandymuose dalyvaujančių įmonių veiklos sričių įvairovės (pavyzdžiui, inžinerinių darbų, komunikacijos, signalizacijos, vilkimo, riedmenų įmonės) nė viena įmonė nepasiektų kritinės masės ir neturėtų techninių pajėgumų investuoti tiek, kiek reikia CEATF, be to, negalėtų pritraukti bei suburti kitų įmonių. Kalbant apie projekto finansavimą ir rinkos nepakankamumą dėl netikslios ir asimetriškos informacijos, Ispanijos valdžios institucijos patvirtino, kad, išskyrus viešąjį finansavimą, CEATF statybai nėra jokio kito finansavimo, „atsižvelgiant į ADIF atliktas pelningumo studijas“.

c)

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta pirmiau, Ispanija patvirtino, kad pagalbos priemonė yra tinkama, nes be viešojo finansavimo nėra jokios kitos tinkamos pagalbos priemonės, nes projekto grynųjų pinigų srautai padengtų vos 8,13 % investicijų (susidarytų 91,87 % finansavimo trūkumas). Atsižvelgiant į padėtį, susijusią su grynųjų pinigų srautais, per pirmąjį konkursą nepavyko atrinkti SPĮ, nes bendrovės laikėsi nuomonės, kad pinigų srauto nepakanka pradinėms investicijoms padengti;

d)

Ispanijos valdžios institucijos nurodo, kad pagalba turi skatinamąjį poveikį. Ispanija primygtinai teigė, kad nors atlikus projekto ekonominę analizę gauta – 362,5 mln. EUR neigiama grynoji dabartinė vertė (NET Present Value, NPV), socialiniu ir ekonominiu požiūriu teigiama projekto NPV būtų 17,3 mln. EUR (atsižvelgiant į sukurtas darbo vietas ir kitą veiklą, kuri būtų skatinama įsteigus CEATF regione);

e)

Ispanijos valdžios institucijos nurodė, kad, norint apskaičiuoti valstybės pagalbos sumą ir maksimalų pagalbos projektui intensyvumą, reikėtų atsižvelgti tik į tą investicijų dalį, kuri atitinka projekto dalį, kuri tikrai galėtų konkuruoti su kitais centrais (t. y. jų nuomone, 90,2 mln. EUR). Kaip minėta 58 konstatuojamojoje dalyje, Ispanijos valdžios institucijos laikosi nuomonės, kad ši dalis sudaro 25,1 % visų investicijų. Jų nuomone, kadangi pagalbos mokslinių tyrimų infrastruktūrai, apimančiai ekonominę veiklą, intensyvumas yra 60 %, kaip nurodyta MTPI programos 89 punkte, ADIF reikėtų pridėti tik 10 % investicijų (0,4 × 25,1 % = 10 %). Vis dėlto jos nurodo, kad, tiesiogiai įnešdama 39,2 mln. EUR, ADIF užtikrintų didesnį finansavimą, kuris sudarytų 20 % dalies, kurios nepadengia iš projekto gautos įplaukos, paėmus paskolą su 1,17 % palūkanomis. Be to, Ispanijos teigimu, konkursų ir sutarčių sudarymo procedūromis užtikrinama, kad pagalba būtų minimali. Todėl jos mano, kad pagalba yra proporcinga ir apima tai, kas yra neišvengiamai būtina;

f)

Ispanijos nuomone, nepagrįsto neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai bus išvengta dėl santykinių konkurencinių CEATF trūkumų, kuriuos lemia didelės veiklos ir techninės priežiūros išlaidos, atsirandančios dėl bandymų esant mažesniam nei 210 km/h greičiui. Kadangi, palyginti su įprastai eksploatuojama linija, greitosios linijos eksploatavimo ir techninės priežiūros išlaidos dauginamos iš 3, faktiškai CEATF nepatektų į šių bandymų rinką;

g)

Ispanija užtikrina, kad pagalba atitiks visus skaidrumo reikalavimus pagal taikytinus Sąjungos teisės aktus.

(60)

Kaip nurodyta 6 konstatuojamojoje dalyje, trečiųjų asmenų pastabos 2015 m. rugsėjo 24 d. išsiųstos Ispanijos valdžios institucijoms. Ispanijos valdžios institucijos 2015 m. spalio 14 d. atsakyme pažymėjo, kad šios pastabos yra labai bendro pobūdžio, kiek tai susiję su CEATF centro naudojimo perspektyva, ir grindžiamos kiekvienos įmonės geležinkelių bandymo rinkos raidos koncepcija.

6.   PAGALBOS ĮVERTINIMAS

6.1.   Pagalbos buvimas

(61)

Sutarties 107 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad „valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su bendrąja rinka, kai ji daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai“.

(62)

Komisija svarstys, ar pagal 2010 m. gruodžio 27 d. susitarimą ADIF suteiktos lėšos ir visas 2013 m. birželio 28 d. Ministrų Tarybos sprendimu skirtas projekto finansavimas laikytinas pagalba.

6.1.1.   Ekonominė veikla

(63)

Teisingumo Teismo praktikoje nusistovėjusi įmonių, kaip bet kokio juridinio statuso ir bet kokiu būdu finansuojamų subjektų, vykdančių ekonominę veiklą, apibrėžtis (32). Taigi tam tikro subjekto priskyrimas prie įmonių kategorijos visiškai priklauso nuo jo veiklos pobūdžio.

(64)

1999 m. Bendrasis Teismas pripažino, kad „kai infrastruktūrą teikia už jos valdymą atsakingi subjektai“, tai gali būti ekonominė veikla (33). Todėl aišku, kad infrastruktūros, kuri bus naudojama komerciniais tikslas, statyba yra ekonominė veikla (34).

(65)

Šioje byloje CEATF statyba yra tiesiogiai susijusi su jo eksploatavimu ir Ispanijos valdžios institucijos patvirtino, kad bandymų veikla, kurią numatoma atlikti CEATF, yra ekonominio pobūdžio. Ši veikla tikrai apima paslaugas, kurios bus siūlomos rinkoje.

(66)

Todėl Komisija mano, kad CEATF statyba ir eksploatavimas yra ekonominė veikla.

6.1.2.   Valstybiniai ištekliai

(67)

Projektas finansuojamas išankstinėmis Ekonomikos ir konkurencingumo ministerijos subsidijomis ir paskolomis. Tai yra valstybiniai ištekliai.

6.1.3.   Atrankusis ekonominis pranašumas

6.1.3.1.   ADIF naudai

(68)

Priemonė taikoma tik vienai įmonei, ADIF (35), todėl yra atrankinė.

(69)

Prisidedant prie CEATF finansavimo išankstinėmis subsidijomis ir paskolomis, priemone ADIF suteikiamas pranašumas.

(70)

Pirma, išankstinės subsidijos yra tiesioginis valstybinių išteklių skyrimas ADIF, ir tai aiškiai suteikia ekonominį pranašumą.

(71)

Antra, kalbant apie ADIF suteiktas paskolas, reikia nustatyti, ar palūkanų norma atitinka rinkos normą.

(72)

Komunikate dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (toliau – 2008 m. komunikatas) (36) numatytas paskoloms taikomų rinkos palūkanų normų pakaitinis rodiklis. 2015 m. lapkričio mėn. dokumente Ispanijos valdžios institucijos nurodė, kad vadovavosi šia metodika ir Ispanijai taikytinai normai taikė 100 punktų maržą. Tada jos apskaičiavo palūkanas, kurios bus sutaupytos dėl rinkos normos ir programos palūkanų normos skirtumo, atsižvelgdamos į konkrečias kiekvienos paskolos sąlygas (amortizacija, trukmė ir atidėjimo laikotarpis). Jos padarė išvadą, kad rinkos normos, taikytinos dalims, išmokėtoms pagal Innplanta 2010 programą, yra didesnės nei pagal programą taikoma palūkanų norma, tačiau mažesnės nei rinkos normos, taikytinos dalims, išmokėtoms pagal Innplanta 2011 programą (3,06 %) (37).

(73)

Maržos, taikomos pagal 2008 m. komunikatą apskaičiuotoms normoms, priklauso nuo bendrovės reitingo ir siūlomo įkaito lygio. Šiuo klausimu Komisija pažymi, kad ADIF reitingas yra neatsiejamas nuo Ispanijos valstybės reitingo (38). Be to, Komisija nurodo, kad Ispanijos valdžios institucijos nepateikė konkrečios informacijos apie įkeistą turtą už paskolas, gautas pagal įvairias programas. Iš toliau pateiktos 6 lentelės aišku, kad 2012 m. pradžioje ADIF reitingas nuo „A“ sumažėjo iki „B“. Ispanijos valdžios institucijos taikė 100 bazinių punktų maržą visoms ADIF suteiktoms paskoloms. Reikėtų pažymėti, kad jeigu bendrovės reitingas yra „A“, tokia marža reiškia žemą turto įkeitimo lygį. Tačiau jeigu bendrovės reitingas yra „B“, 100 bazinių punktų marža reiškia normalų (o ne žemą) turto įkeitimo lygį.

(74)

Per oficialią tyrimo procedūrą Komisija paprašė Ispanijos valdžios institucijų pateikti informaciją apie paskolas, kurias ADIF gavo rinkoje nuo 2010 m. liepos 20 d. iki 2015 m. liepos 20 d. (išskyrus EIB paskolas). Ispanijos valdžios institucijos pateikė ADIF ir (arba) ADIF Alta velocidad per pastaruosius 5 metus suteiktų komercinių paskolų sąrašą, kartu su joms taikomomis sąlygomis (39) (išskyrus EIB paskolas) (40).

(75)

Šios rinkoje gautos paskolos suteikia pakankamai informacijos atitinkamai rinkos palūkanų normai nustatyti 2011–2014 m.

6 lentelė

Išsami rinkos palūkanų normos, taikytinos ADIF išmokamoms paskoloms, apskaičiavimo informacija

Išmokėjimo data

ADIF išmokėtų paskolų palūkanų normos

(%)

ADIF kredito reitingas

2008 m. pranešimas

Ispanijos valdžios institucijų siūlymas apskaičiuoti rinkos palūkanų normas

(%)

ADIF gautos komercinės paskolos

Rinkos palūkanų normos apskaičiavimas pagal komercinių paskolų sąlygas

(%)

Bazinė norma

(%)

Baziniai punktai, pridedami nuo normalaus iki žemo turto įkeitimo lygio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2011 1 17

1,17

Aa1

1,49

75–100

2,49

2011 metams: Euribor 6M

(2011 1 3) + 227 bp (vidutiniškai)

1,224 + 2,27 = 3,494

2012 1 11

1,17

Aa2

2,07

75–100

3,07

2012 metams: Euribor 6M

(2012 1 2) + 352 bp (vidurkis)

1,606 + 3,52 = 5,126

2012 5 2

3,06

Baa1

1,67

100–220

2,67

-”-

(2012 5 2)

0,992 + 3,52 = 4,512

2013 2 13

1,17 / 3,06

Ba1

0,66

100–220

1,66

2013 metams: Euribor 6M

(2013 2 1) + 425 bp (vidurkis)

0,38 + 4,25 = 4,63

2014 1 10

3,06

Ba1

0,53

100–220

1,53

2014 metams: Euribor 6M

(2014 1 2) + 215 bp (vidurkis)

0,387 + 2,15 = 2,537

(76)

Iš 6 lentelės matyti, kad rinkos palūkanų normos, grindžiamos ADIF gautomis komercinėmis paskolomis (dešinysis stulpelis) visada yra didesnės nei Ispanijos nurodytos palūkanų normos. Kadangi 2008 m. komunikate numatytas tik rinkos normų pakaitinis rodiklis, Ispanija nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų išvadą dėl turimo įkaito lygio, o nuoseklūs bylos medžiagoje surinkti įrodymai rodo, kad normos, kurias ADIF faktiškai mokėjo rinkoje, buvo gerokai didesnės, Komisija laikosi nuomonės, kad tai yra tinkamas lyginamasis kriterijus nustatant, ar dėl projekto paskolų ADIF suteikiamas pranašumas.

(77)

Iš 6 lentelės galima daryti išvadą, kad ADIF suteiktų projekto paskolų palūkanų normos yra mažesnės už atitinkamas rinkos palūkanų normas, apskaičiuotas pagal ADIF gautų komercinių paskolų sąlygas, išskyrus 2014 m. gautas paskolas. Todėl įvairių 2011–2013 m. ADIF suteiktų paskolų, kurių suma yra 7 469 500 EUR, sąlygomis ADIF suteikiamas pranašumas, kaip tai suprantama pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį.

6.1.3.2.   SPĮ ir būsimų CEATF naudotojų naudai

(78)

Sprendime pradėti procedūrą (41) Komisija paaiškino, kad valstybės pagalbos nebuvimą galima preziumuoti tik tuo atveju, jeigu surengus konkursą ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas gal atitikti koncesijos rinkos vertę ir jeigu atitinkama valstybė narė, atlikdama diskontuotų grynųjų pinigų srautų analizę ir palygindama su panašių paslaugų mokesčiais, sumokėtais kitur, patikrina, kad iš to kylantys koncesijos mokesčiai atitinka rinkos kainas (42). Komisija nurodė, kad net jei Ispanija iš anksto nustatė kai kuriuos pagrindinius mokesčių struktūros komponentus, to savaime nepakanka, kad nereikėtų abejoti atviru ir nediskriminaciniu proceso pobūdžiu.

(79)

Komisija taip pat manė, kad infrastruktūros naudotojų lygmeniu gali būti suteikiamas netiesioginis pranašumas.

(80)

Kadangi neįvykus pirmajam konkursui SPĮ nebuvo pasirinkta ir nėra informacijos apie tai, kad bus rengiamas antras konkursas, neįmanoma padaryti galutinių išvadų dėl pranašumo buvimo SPĮ lygmeniu. Be to, negalima padaryti patikimų išvadų dėl pagalbos buvimo naudotojų lygmeniu.

6.1.4.   Konkurencijos iškraipymas ir poveikis prekybai

(81)

Jei valstybės narės teikiama pagalba sustiprina įmonės padėtį, palyginti su kitomis Sąjungos vidaus prekybos srityje konkuruojančiomis įmonėmis, šios įmonės turi būti laikomos patiriančiomis tos pagalbos poveikį (43).

(82)

Aišku, kad dėl ADIF suteiktų pranašumų šios įmonės padėtis sustiprinama, palyginti su kitomis įmonėmis, konkuruojančiomis Sąjungos vidaus prekybos srityje.

(83)

Kaip nurodyta 5.1 skirsnyje, Ispanijos valdžios institucijos pripažįsta, kad CEATF gali konkuruoti su kitais Europos bandymų centrais, kai bandymai atliekami esant mažesniam nei 210 km/h greičiui, o esamose linijose, kuriose vyksta eismas, esant 210–385 km/h greičiui. Todėl dabar jos mano, kad valstybės pagalba reikėtų laikyti tik tų CEATF statybos dalių, kuriose bandymus galima atlikti esant mažesniam nei 385 km/h greičiui, finansavimą ir jį reikėtų vertinti pagal MTPI programą. Šiuo klausimu jos taip pat teigia, kad pastarosios veiklos viešasis finansavimas neviršytų 90,2 mln. EUR.

(84)

CEATF konkuruotų su kitais Europos Sąjungos centrais, kuriuose siūlomos greitųjų geležinkelių bandymų paslaugos, nes jis tikrai gali atlikti bandymus esant mažesniam nei 385 km/h greičiui. Kadangi įrodymai rodo, kad bandymų esant didesniam greičiui poreikis yra labai nedidelis arba jo apskritai nėra (išsamiau žr. 48–51 konstatuojamąsias dalis), bandymai esant mažesniam nei 385 km/h greičiui gali tapti pagrindine CEATF veikla.

(85)

Todėl ADIF suteikti valstybiniai ištekliai CEATF statybai būtų naudojami naujo konkurento atėjimui į rinką subsidijuoti.

(86)

Atsižvelgiant į 82–85 punktuose pateiktus argumentus, ADIF suteikta pagalba gali iškreipti konkurenciją ir paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą.

6.1.5.   Išvada dėl pagalbos buvimo

(87)

Komisija laikosi nuomonės, kad 2013 m. birželio 28 d. sprendimu ir 2010 m. gruodžio 27 d. susitarimu ADIF suteikti viešieji ištekliai CEATF statybai laikytini valstybės pagalba, kaip tai suprantama pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį.

6.2.   Pagalbos teisėtumas

(88)

2013 m. rugsėjo 20 d. Ispanijos valdžios institucijos pranešė apie priemonę pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį. Jos taip pat nurodė, kad geležinkelių trasa nebus statoma, kol jos nepatvirtins Komisija (44).

(89)

Ispanija suteikė pagalbą pagal 2010 m. gruodžio 27 d. susitarimą ir 2013 m. birželio 28 d. Ministrų Tarybos sprendimą. Dalis šios pagalbos jau išmokėta, kaip nurodyta 44 konstatuojamojoje dalyje.

(90)

Kadangi pagalba buvo suteikta prieš ją patvirtinant Komisijai, ją reikia laikyti neteisėta pagalba, kaip tai suprantama pagal Tarybos reglamento (ES) 2015/1589 (45) 1 straipsnio f punktą.

6.3.   Suderinamumas

(91)

Nustačiusi, kad priemonė, apie kurią pranešta, yra valstybės pagalba, kaip apibrėžta SESV 107 straipsnio 1 dalyje, Komisija turi apsvarstyti, ar ji gali būti deranti su vidaus rinka.

(92)

Teisingumo Teismas yra pripažinęs, kad „kai Komisija nusprendžia pradėti formalią tyrimo procedūrą, valstybė narė ir potenciali naujos pagalbos gavėja turi pateikti Komisijai informaciją, įrodančią, kad ši pagalba yra suderinama su bendrąja rinka“ (46). Kaip nurodyta toliau, Ispanijos valdžios institucijos ir pagalbos gavėja ADIF nepateikė įtikinamų įrodymų nei pranešime, nei vėliau pateikdamos informaciją, nei pastabose dėl sprendimo pradėti procedūrą ar argumentuose, pateiktuose vykstant oficialiam tyrimui.

(93)

Ispanijos valdžios institucijos nurodė, kad CEATF viešąjį finansavimą, kiek jis yra pagalba, kaip tai suprantama pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį, reikėtų pripažinti suderinamu su vidaus rinka, atsižvelgiant į bendrą jo MTPI tikslą ir MTPI programos, taikomos MTPI infrastruktūrai, taisykles (47).

(94)

Iš 6.2 skirsnyje padarytos išvados galima spręsti, kad pagalba yra neteisėta. MTPI programos 126 punkte nurodyta, kad „neteisėta MTPI pagalba bus vertinama pagal pagalbos skyrimo dieną taikytinas taisykles“.

(95)

Tuo metu, kai buvo suteikta pagalba, galiojo 2006 m. MTPI (48).

(96)

2006 m. MTPI programoje nėra konkrečių nuostatų dėl pagalbos mokslinių tyrimų infrastruktūrai. Todėl Komisija laikosi nuomonės, kad pagalbos priemonės vertinimas turėtų būti grindžiamas tiesiogiai Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punktu. Šioje nuostatoje nurodyta, kad su vidaus rinka suderinama gali būti laikoma „pagalba, skirta tam tikros ekonominės veiklos rūšių arba tam tikrų ekonomikos sričių plėtrai skatinti, jei ji netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui“.

(97)

Siekdama nustatyti, ar priemonė yra suderinama pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punktą, Komisija atlieka vertinimo testą, įvertindama teigiamas pasekmes, kiek prisidedama prie tinkamai apibrėžtų bendrojo intereso tikslų, ir neigiamas pasekmes prekybai bei konkurencijai vidaus rinkoje. Šiuo tikslu Komisija atsižvelgia į tokius principus (49):

a)

tiksliai apibrėžto bendros svarbos tikslo siekimas: valstybės pagalbos priemone siekiama bendros svarbos tikslo pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį;

b)

valstybės intervencijos būtinybė: valstybės pagalbos priemonė turi būti skiriama tuo atveju, kai ja galima iš esmės pagerinti padėtį taip, kaip to negali padaryti pati rinka, pavyzdžiui, pašalinant rinkos nepakankamumą arba išsprendžiant teisingumo ar sanglaudos problemą;

c)

pagalbos priemonės tinkamumas: siūloma pagalbos priemonė turi būti tinkama politikos priemonė, skirta bendros svarbos tikslui pasiekti;

d)

skatinamasis poveikis: pagalba atitinkamos (-ų) įmonės (-ių) elgesys turi būti keičiamas taip, kad įmonė pradėtų vykdyti papildomą veiklą, kurios, negavusi pagalbos, ji nevykdytų arba vykdytų ją mažesniu mastu, kitaip ar kitoje vietoje;

e)

pagalbos proporcingumas: pagalbos suma ir intensyvumas turi būti sumažinti iki minimumo, būtino atitinkamos (-ų) įmonės (-ių) papildomoms investicijoms arba veiklai paskatinti;

f)

netinkamo neigiamo poveikio konkurencijai ir valstybių narių tarpusavio prekybai vengimas: neigiamas pagalbos poveikis turi būti pakankamai apribotas, kad bendras priemonės poveikis būtų teigiamas;

g)

pagalbos skaidrumas: valstybės narės, Komisija, ekonominės veiklos vykdytojai ir visuomenė turi galėti lengvai susipažinti su visais susijusiais aktais ir informacija apie pagalbą, kuri skirta pagal tuos aktus.

6.3.1.   Indėlis siekiant aiškiai apibrėžto bendros svarbos tikslo

(98)

Ispanijos valdžios institucijos pranešime ir atsakydamos į sprendimą pradėti procedūrą (žr. sprendimo pradėti procedūrą 59 konstatuojamąją dalį ir šio dokumento 5.2 skirsnį) pabrėžė, kad projektu Ispanijoje padedama didinti MTPI investicijas, o tai yra vienas iš ES strategijos „Europa 2020“ bendrojo intereso tikslų, be to, jis atitinka 2015 m. vasario mėn. patvirtintą Ispanijos pažangiojo augimo veiklos programą. Jos teigia, kad CEATF yra mokslo ir technikos infrastruktūra, kurią naudojant geležinkelių sektoriuje bus galima išbandyti daugiadalykius techninius aspektus. Ispanijos valdžios institucijos taip pat teigia, kad investicijomis į CEATF bus stiprinama regiono, Andalūzijos, kurioje yra didelis nedarbas, ekonominė plėtra.

(99)

Pirma, tokius teiginius reikėtų vertinti atsižvelgiant į tokio mokslinių tyrimų centro paklausą ir į MTPI veiklą, kuri galėtų būti vykdoma jame.

(100)

Kaip išsamiau nurodyta sprendimo pradėti procedūrą 60–62 konstatuojamosiose dalyse, Komisija apklausė riedmenų ir geležinkelių įrangos gamintojus, ar yra būtent tokios mokslinių tyrimų infrastruktūros paklausa. Visų pirma Komisija nurodė, kad neįvyko pirmasis CEATF statybos ir eksploatavimo konkursas, taip pat dideles geležinkelių tinklų, skirtų komercinio transporto paslaugoms teikti esant didesniam nei 350 km/h greičiui, statybos ir eksploatavimo išlaidas, ir esamomis rinkos sąlygomis bei artimiausioje ateityje tai nebūtų ekonomiškai pagrįsta (50).

(101)

Trečiųjų asmenų pastabos, gautos atsakant į sprendimą pradėti procedūrą, patvirtina Komisijos poziciją, kad labai didelio greičio traukinių bandymams skirta mokslinių tyrimų infrastruktūra (bandymai atliekami esant didesniam nei 385 km/h greičiui, o komercinio transporto paslaugos teikiamos didesniu nei 350 km/h greičiu) rinkai nereikalinga.

(102)

Nė vienas riedmenų gamintojas neplanuoja kurti tokiu dideliu greičiu riedančių traukinių, nes komerciniam tokių traukinių naudojimui rinkoje nėra paklausos. Kai kurie geležinkelių veiklos vykdytojai pažymi rinkos veiksmingumo argumentus (energijos suvartojimo ir kelionės laiko pusiausvyra), kuriais grindžiamas komercinis greitųjų traukinių naudojimas Europoje esant daug mažesniam greičiui (Europoje jis vidutiniškai yra 280–300 km/h, maksimalus – 320–350 km/h), taip pat eksponentinį infrastruktūros investicijų, eksploatavimo ir techninės priežiūros išlaidų padidėjimą, jeigu greitis viršija 300 km/h, nes dėl to traukinių bilietų kainos taptų nekonkurencingos, palyginti su lėktuvų bilietais. Nėra įrodymų, kad rinkoje yra naujų komercinių geležinkelių statybos ir (arba) esamų bėgių atnaujinimo poreikis siekiant teikti transporto paslaugas didesniu nei 320–350 km/h greičiu, todėl nėra ir geležinkelių bandymo centro, skirto būtent šias ribas viršijančiam greičiui, poreikio (51).

(103)

Papildomus konkrečius argumentus dėl CEATF infrastruktūros poreikio nebuvimo lemia jo geografinė buvimo vieta, dėl kurios, kaip nurodė kai kurie respondentai, tektų patirti didelių laiko ir transporto išlaidų.

(104)

Galiausiai argumentai dėl pažangesnių ir ekonomiškai efektyvesnių būsimų didelio greičio bandymų sprendimų, pavyzdžiui, virtualių bandymų naudojant IRT, taip pat paneigia specializuoto fizinių bandymų centro poreikį.

(105)

Todėl Komisijos surinkta informacija paneigia teiginį, kad pagalba, apie kurią pranešta, paskatintų papildomą MTPI veiklą geležinkelių sektoriuje, pastatant greitųjų geležinkelių bandymų infrastruktūrą.

(106)

Antra, kiti Ispanijos valdžios institucijų nurodyti su politika susiję tikslai, būtent socialinė ir ekonominė nauda sukūrus naujas darbo vietas Antekeros regione, (52) neturi reikšmės vertinant praneštos pagalbos prisidėjimą prie bendrojo intereso tikslo MTPI srityje. Nors Ispanijos valdžios institucijos teigia, kad socialiniu ir ekonominiu požiūriu CEATF projektu būtų pasiekta teigiama 17,3 mln. EUR grynoji dabartinė vertė, jos nepateikė jokių įtikinamų įrodymų, kad būtų gauta tokio dydžio nauda, kuri kompensuotų statybos sąnaudas ir veiklos nuostolius, kurie atsirastų dėl numatomos infrastruktūros per visą jos veikimo laikotarpį. Atrodo, kad nurodyta nauda darbo vietų kūrimui statybos sektoriuje infrastruktūros statybos etapu yra nedidelė. Tai reiškia, kad projektas nepadėtų siekti ilgalaikio tikslo skatinti darnų Andalūzijos regiono vystymąsi ir turėtų tik trumpalaikį, pereinamojo laikotarpio poveikį vietos ekonomikai (53).

(107)

Atsižvelgdama į 98–106 konstatuojamosiose dalyse pateiktus argumentus, Komisija mano, kad Ispanija nepateikė pakankamų įrodymų, kurie patvirtintų, kad projektu padedama siekti tinkamai apibrėžto bendrojo intereso tikslo.

6.3.2.   Valstybės intervencijos poreikis

(108)

Ispanijos valdžios institucijos valstybės pagalbos šiam projektui poreikį grindžia numatomų atlikti techninių bandymų daugiadalykiu pobūdžiu. Jų teigimu, dėl įmonių, kurios gali dalyvauti tokiuose bandymuose, veiklos sričių įvairovės (pavyzdžiui, inžinerinių darbų, komunikacijos, signalizacijos, vilkimo ir riedmenų įmonės) nė viena įmonė pati nepasiektų kritinės masės ir neturėtų finansinių pajėgumų tokioms didelėms investicijoms, kurių reikia CEATF, ir negalėtų pritraukti ir suburti kitų įmonių tokioms investicijoms. Dėl projekto finansavimo Ispanijos valdžios institucijos nurodė, kad, išskyrus viešąjį finansavimą, CEATF statybai nėra jokio kito finansavimo, „atsižvelgiant į ADIF atliktas pelningumo studijas“.

(109)

Ispanijos valdžios institucijų pateiktu argumentu kalbama apie tariamą rinkos nepakankamumą, nes kyla planuojamo centro statybos finansavimo koordinavimo problema. Atrodo, kad šiuo argumentu daroma prielaida, jog kadangi jokia atskira įmonė nebūtų motyvuota imtis finansuoti projektą dėl jo sąnaudų ir numatomos naudos disbalanso (atskiros įmonės lygmeniu), vienintelis galimas būdas gauti investicijų būtų sukurti konsorciumą iš įvairių skirtingose techninėse srityse veikiančių įmonių, kuris galėtų užtikrinti visišką centro galimybių išnaudojimą, naudojant jį bendrai.

(110)

Tačiau bylos medžiagoje nėra jokios informacijos, kad įmonės, kurios yra potencialiai suinteresuotos tokiu bendradarbiavimu, negalėtų to padaryti dėl objektyvių sunkumų, kliudančių veiksmingam jų bendradarbiavimui. Priešingai, tai, kad Ispanijos Vyriausybė įsikišo siekdama palengvinti specialiosios paskirties įmonės (SPĮ) kūrimą, surengdama atvirą konkursą, ir tai, kad šis konkursas neįvyko, rodo, kad tikrąją projekto, apie kurį pranešta, finansavimo problemą lemia kas kita, būtent jo finansinio pagrįstumo stoka. Ispanijos valdžios institucijų pateikto argumento silpnumą patvirtina tai, kad, net kai Ispanijos Vyriausybė nusprendė skirti viešąjį finansavimą ADIF, kad darbai būtų pradėti, dalyvavimas finansuojant šį projektą nesudomino nė vieno privačiojo investuotojo.

(111)

Todėl Komisija daro išvadą, kad Ispanija nepateikė pakankamų įrodymų, kurie patvirtintų rinkos nepakankamumą, kuris lemtų koordinavimo CEATF finansavimo lygmeniu nepakankamumą.

(112)

Be to, reikėtų pažymėti, kad Komisijos sprendimų praktikoje MTPI srityje nurodomas trijų rūšių rinkos nepakankamumas: netiksli ir asimetriška informacija, koordinavimo ir tinklo klaidos MTPI veiklos srityje, taip pat žinių perdavimas. Tačiau Ispanijos valdžios institucijos šioje byloje neįrodė nė vieno konkretaus rinkos nepakankamumo aspekto.

(113)

Kalbant apie sunkumus, turinčius įtaką CEATF finansavimui, nepateikta įrodymų, kad privatusis sektorius būtų atgrasytas nuo projekto finansavimo dėl galimos informacijos, konkrečiai susijusios su galima nustatyti ir rizikinga MTPI veikla, stokos ar asimetriškumo. Kalbant apie MTPI koordinavimo ir tinklo klaidas, iš Ispanijos valdžios institucijų teiginių aišku, kad bandymų centre nebuvo numatyta jokio ADIF ir pramonės subjektų bendradarbiavimo. Atrodo, kad pagalba siekiama pritraukti įmones dalyvauti kuriant arba naudojant CEATF infrastruktūrą, tačiau neskatinamas konkretus jų bendradarbiavimas siekiant centre vykdyti MTPI veiklą. Galiausiai Ispanija nepateikė jokios informacijos, kuri įrodytų, kad dėl CEATF projekto tretiesiems asmenims būtų naudingai perduodamos žinios.

(114)

Ispanija nepateikė jokių kitų argumentų, kuriais pagrįstų išvadą, kad dėl pagalbos padėtis iš esmės pagerėtų, ir kad to negalima pasiekti rinkos sąlygomis.

(115)

Atsižvelgdama į 108–113 straipsniuose pateiktus argumentus, Komisija daro išvadą, kad valstybės intervencijos poreikis neįrodytas.

6.3.3.   Pagalbos priemonės tinkamumas

(116)

Valstybės narės gali rinktis skirtingas politikos priemones, o valstybės pagalbos kontrolė nėra vienintelis būdas daryti poveikį ekonomikai. Tačiau valstybės pagalba pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį gali būti grindžiama tik konkrečios priemonės tinkamumu pasiekti viešosios politikos tikslą ir prisidėti prie vieno ar daugiau bendrojo intereso tikslų (54).

(117)

Paprastai Komisija laikosi nuomonės, kad priemonė yra tinkama, jeigu valstybė narė apsvarstė, ar yra kitų politikos galimybių, kurios yra vienodai tinkamos bendrojo intereso tikslui pasiekti, tačiau kartu mažiau iškreipia konkurenciją nei atranki valstybės pagalba, ir jeigu ji gali įrodyti priemonės tinkamumą, atsižvelgdama į efektyvumo ir (arba) teisingumo tikslus.

(118)

Ispanijos valdžios institucijos nepateikė jokios informacijos apie galimas kitas politikos priemones ar kitas pagalbos priemones projektui finansuoti. Reaguodamos į sprendime pradėti procedūrą išreikštus nuogąstavimus, jos tiesiog nurodė, kad, atsižvelgiant į tariamą 91,87 % finansavimo trūkumą, šiuo atveju nebūtų tinkama jokia kita priemonė, išskyrus viešąjį finansavimą.

(119)

Komisija pažymi, jog aplinkybės, kad projektas, apie kurį pranešta, daugiausia sukelia nuostolių net ir suteikus pagalbą, nepakanka įrodyti, kad valstybės pagalba yra tinkama priemonė.

(120)

Be to, kadangi neįrodyta, kad projektu padedama siekti bendrojo intereso tikslo aktyvinti MTPI veiklą, Ispanijos Vyriausybės pasirinktas investicinės priemonės tinkamumas taip pat neįrodytas. Kitos priemonės, kurias taikant MTPI veikla iš tikrųjų suaktyvėtų, būtų tinkamesnės šiam bendrojo intereso tikslui pasiekti.

(121)

Panašūs argumentai taikytini ir kalbant apie kitus Ispanijos nurodytus bendrojo intereso tikslus. Kaip pažymėta 106 konstatuojamojoje dalyje, naujos darbo vietos daugiausia būtų sukurtos statybos sektoriuje ir būtų laikinos. Valstybės pagalba infrastruktūros, kurios naudojimas yra mažai tikėtinas, statybai nėra tinkama politikos priemonė augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti.

6.3.4.   Skatinamasis poveikis

(122)

Valstybės pagalba turi būti skatinamojo pobūdžio. Reikalaujamas skatinamasis poveikis yra, jeigu dėl pagalbos pasikeičia jos gavėjo elgesys siekiant bendrojo intereso tikslo ir sprendžiant nustatytą rinkos nepakankamumo problemą.

(123)

Ispanijos valdžios institucijos nurodė, kad be pagalbos CEATF nebūtų pastatytas: jos teigia, kad pagalba turi skatinamąjį poveikį, nes projektas niekada nebūtų įgyvendintas be pagalbos.

(124)

Tačiau šioje byloje Komisija pažymi, kad suteikus pagalbą būtų galima pastatyti geležinkelių bandymų centrą, kuriam kaip būsima savininkė vadovautų ADIF, tačiau neatrodo, kad pagalba paskatintų kokius nors ADIF ar kitų subjektų elgesio pokyčius, susijusius su papildoma MTPI veikla bandymų centre.

(125)

Per oficialią tyrimo procedūrą Ispanijos valdžios institucijos nepateikė jokios naujos informacijos ar argumentų, susijusių su ADIF elgesio pasikeitimu dėl pagalbos. Nors turimi duomenys rodo, kad projektas, apie kurį pranešta, bus nuostolingas net ir suteikus pagalbą, Ispanijos valdžios institucijos neįrodė, kad jis vis dėlto teiktų reikšmingą su MTPI susijusią naudą visuomenei. Priešingai, atliekant oficialų tyrimą gautos potencialių infrastruktūros naudotojų pastabos rodo, kad pagal dabartinę savo struktūrą projektas netenkina MTPI geležinkelių sektoriuje atliekančių įmonių paklausos poreikių.

(126)

Nenurodyti jokie motyvai, kurie suteiktų pagrindą Komisijai nukrypti nuo savo pradinio vertinimo, pateikto sprendime pradėti procedūrą. Iš tiesų pagalba ne tik neturi skatinamojo poveikio, – ji skiriama statyti infrastruktūrai, kurios pridėtinė vertė, palyginti su esamomis alternatyvomis (būtent bandymais įprastuose geležinkelių tinkluose), neįrodyta.

6.3.5.   Pagalbos proporcingumas

(127)

Komisija laikosi nuomonės, kad pagalba yra proporcinga, jeigu to paties rezultato negalima pasiekti teikiant mažesnę pagalbą.

(128)

Ispanijos valdžios institucijos pranešė, kad projektas atitinka MTPI programą, kurioje nurodyta, kad maksimalus pagalbos intensyvumas investicijoms į ekonominiais tikslais naudojamą mokslinių tyrimų infrastruktūrą yra tik grynosios papildomos išlaidos, neviršijančios 60 % tinkamų išlaidų (MTPI programos 89 punktas). Šioje byloje viešosiomis lėšomis bus dengiama 100 % išlaidų.

(129)

Kadangi nėra ar nepakanka privačių investicijų į CEATF infrastruktūrą, nagrinėjama pagalba neatrodo proporcinga.

6.3.6.   Netinkamo neigiamo poveikio konkurencijai ir valstybių narių tarpusavio prekybai vengimas

(130)

Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punkte reikalaujama, kad teigiamas konkrečios priemonės būtų suderintas su jos neigiamu poveikiu prekybai ir konkurencijai.

(131)

Komisijos nuomone, Ispanijos valdžios institucijos neįrodė šios priemonės skatinamo teigiamo poveikio. Todėl Komisija daro išvadą, kad CEATF statyba nebūtų pasiekti jos tikslai didinti MTP specifinėje labai greito geležinkelių transporto paslaugų srityje, nes tokios infrastruktūros ir susijusių MTP paslaugų poreikis rinkoje yra mažas arba jo apskritai nėra. Komisija taip pat padarė išvadą, kad nėra įrodytas rinkos nepakankamumas ir nepateikta įrodymų, kad priemone padedama reikšmingai pakeisti pagalbos gavėjo elgesį.

(132)

Kalbant apie kitą teigiamą Ispanijos nurodomos priemonės poveikį, Komisija mano, kad laikinas darbo vietų kūrimas, daugiausia statybos sektoriuje, kainuoja labai daug, o jo teigiama vertė nedidelė.

(133)

Be to, kadangi priemone, pasitelkus didžiulį viešąjį finansavimą, į rinką leidžiama patekti naujam konkurentui, Komisija mano, kad ji turės neigiamą poveikį konkurencijai. Dėl pagalbos kiltų grėsmė ankstesnėms konkurentų investicijoms į jų bandymų centrus, taip pat sumažėtų būsimos investicijos į tokios infrastruktūros techninę priežiūrą ar tobulinimą.

(134)

Pagalbos paveikta rinka yra Europos Sąjungos geležinkelių įrangos bandymo paslaugų rinka. Kaip pažymėta sprendime pradėti procedūrą, dabar šioje rinkoje Europos Sąjungoje veikia trys geležinkelių bandymų centrai. Vienas centras yra Čekijoje, Cerhenice (Velimas), vienas Vokietijoje, Vildenrate, ir vienas Prancūzijoje, Valansjene, ir juose atliekami bandymai iki 210 km/h greičiu. Greitųjų riedmenų bandymai atliekami komercinio naudojimo linijose (55), kurių maksimalus greitis yra 350 km/h, o pagal standartą bandymai atliekami iki 385 km/h greičiu (10 % virš nominaliojo traukinio greičio).

(135)

Iš to darytina išvada, kad CEATF bandymų paslaugos ir kitos bandymų paslaugos bei komerciniuose tinkluose atliekami bandymai nėra tarpusavyje visiškai pakeičiami dėl skirtingo maksimalaus bandymų greičio. Tačiau esama galimybe atlikti bandymus komerciniuose tinkluose iki 385 km/h greičiu patenkinama esama ir galima bandymo paslaugų paklausa iki šio komerciniu požiūriu pagrįsto greičio. Kalbant apie galimą būsimą bandymų iki 520 km/h poreikį, turima informacija ir gautos rinkos dalyvių pastabos rodo, kad bent artimiausioje ateityje tai nebus komerciniu požiūriu pagrįsta galimybė. Taigi CEATF bandymų centras tiesiogiai konkuruotų ir su esamais centrais, ir su viešaisiais geležinkelių tinklais. Todėl Komisija mano, kad priemonė skirta naujo konkurento patekimo į rinką subsidijavimui vien iš valstybinių išteklių, tad ji gali gerokai iškreipti konkurenciją šioje rinkoje.

(136)

Dėl šios pagalbos priemonės taip pat galėtų būti neigiamai paveikta konkurencija bandytinų geležinkelio produktų galutinės grandies rinkoje (įskaitant riedmenis ir įrangą). Kaip pažymėta dėl sprendimo pradėti procedūrą gautose pastabose, dėl geografinės centro buvimo vietos nacionaliniai riedmenų gamintojai gali įgyti faktinį konkurencinį pranašumą, nes labiau tikėtina, kad tai jie naudotų CEATF bandymams, nepatirdami didelių transporto išlaidų.

(137)

Atsižvelgiant į tai, kad pagalbos, apie kurią pranešta, teigiamas poveikis nėra pakankamai įrodytas, kaip Komisija pažymėjo 6.3.1–6.3.5 skirsniuose, neigiamas priemonės poveikis, vertinant esamo ir galimo konkurencijos iškraipymo požiūriu, laikomas nusveriančiu tariamą jos naudą.

6.3.7.   Pagalbos skaidrumas

(138)

Atsižvelgiant į pateiktus argumentus, nebūtina svarstyti, kiek pagalba yra skaidri.

6.3.8.   Išvados dėl pagalbos suderinamumo

(139)

Atsižvelgdama į 6.3.1–6.3.7 skirsniuose pateiktus argumentus, Komisija daro išvadą, kad pagalbos priemonės, apie kurią pranešta, negalima pripažinti suderinama su vidaus rinka remiantis Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punktu.

6.4.   Nesuderinamos pagalbos susigrąžinimas

(140)

Reglamento (ES) 2015/1589 16 straipsnio 1 dalyje, kuri atitinka teismų praktiką, nustatyta, kad „[j]eigu esant neteisėtai pagalbai priimami neigiami sprendimai, Komisija nusprendžia, kad suinteresuotoji valstybė narė turi imtis visų priemonių, kurios būtinos, kad pagalba būtų išieškota iš gavėjo <…>“.

(141)

Sąjungos teismai taip pat nuosekliai laikosi nuomonės, kad valstybės narės įsipareigojimas nutraukti pagalbą, kurią Komisija laiko nesuderinama su vidaus rinka, skirtas anksčiau buvusiai padėčiai atkurti (56). Šiuo atžvilgiu Sąjungos teismai yra nustatę, kad šis tikslas būna pasiektas, jei gavėjas grąžina neteisėtą pagalbą ir taip praranda savo konkurentų atžvilgiu rinkoje turėtą pranašumą ir yra atkuriama iki pagalbos suteikimo buvusi padėtis (57).

(142)

Komisija padarė išvadą, kad Ispanijos pagalba ADIF yra neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Todėl pagalbą būtina susigrąžinti siekiant atkurti prieš šios pagalbos suteikimą rinkoje buvusią padėtį. Pagalba turi būti susigrąžinta nuo tos dienos, kai pagalbos gavėjui buvo suteiktas pranašumas, t. y. kai pagalbos gavėjas ja galėjo disponuoti, ir jis privalo mokėti susigrąžinimo palūkanas, kol pagalba bus faktiškai susigrąžinta.

(143)

Remdamasi Ispanijos pateikta informacija, apibendrinta 43 ir 44 konstatuojamosiose dalyse ir 3, 4 bei 5 lentelėse, visos 2011–2014 m. ADIF iš viso išmokėta 143 703 000 EUR (įskaitant 135 866 000 EUR subsidijų ir 7 837 000 EUR paskolų).

(144)

Komisija apskaičiavo palūkanų normą, kuri būtų taikoma rinkoje remiantis Ispanijos pateikta informacija apie komercines paskolas, kurias ADIF faktiškai gavo nagrinėjamu laikotarpiu. Tačiau Komisija įvertina tai, kad jos skaičiavimų rezultatą galėjo paveikti kitų paskolų, apie kurias ji neturi informacijos, buvimas. Todėl siekiant apskaičiuoti palūkanų normų, kurios buvo faktiškai taikomos ADIF suteiktoms paskoloms, ir rinkos palūkanų normos skirtumą, taigi susigrąžintiną pagalbos dalį, Ispanijai suteikiamas 2 mėnesių laikotarpis nuo šio sprendimo priėmimo, per kurį ji gali pateikti Komisijai visų kitų ADIF nagrinėjamu laikotarpiu gautų komercinių paskolų įrodymus.

(145)

Todėl Ispanija privalo susigrąžinti iš ADIF ir faktiškai išmokėtas, ir dar ADIF negrąžintas išankstines subsidijas, taip pat pagalbos dalį iš 2011, 2012 ir 2013 m. suteiktų paskolų, o tai, nepaveikiant pirmesniame punkte nurodytos galimybės, yra 6 lentelėje nurodytas paskolos palūkanų normos ir rinkos palūkanų normos skirtumas (žr. 75 konstatuojamąją dalį). Visa susigrąžintina suma turi būti susigrąžinta su susigrąžinimo palūkanomis, skaičiuojamomis nuo kiekvienos subsidijos ar paskolos išmokėjimo dienos iki jos grąžinimo dienos.

(146)

Nors subsidijų susigrąžinimo palūkanos turėtų būti apskaičiuojamos remiantis pagrindine subsidija, paskolų susigrąžinimo palūkanos turėtų būti apskaičiuojamos remiantis iš paskolų sudaryta pagalbos dalimi.

(147)

Ispanija neturėtų atlikti jokių naujų su šiuo projektu susijusių mokėjimų.

(148)

Kaip nurodyta 88 konstatuojamojoje dalyje, Ispanijos valdžios institucijos nurodė, kad CEATF geležinkelių trasa nebūtų statoma be išankstinio Komisijos pritarimo. Atsižvelgdama į tai, Komisija laikosi nuomonės, kad ADIF nėra pagrindo išlaikyti gautas paskolas, nes jos buvo suteiktos vien šiam konkrečiam projektui. Dėl šios priežasties Komisija prašo iš karto nutraukti ADIF suteiktas paskolas ir jas grąžinti.

7.   IŠVADA

(149)

Išankstinės subsidijos ir paskolos, kurias Ispanija suteikė ADIF, yra pagalba, kaip tai suprantama pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį. Ispanija suteikė šią pagalbą pažeisdama Sutarties 108 straipsnio 3 dalyje nustatytus pranešimo ir neveikimo įpareigojimus.

(150)

Komisija padarė išvadą, kad pagalba yra nesuderinama su vidaus rinka.

(151)

Todėl pagalbą reikėtų susigrąžinti iš gavėjos ADIF kartu su susigrąžinimo palūkanomis,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Ispanijos viešasis finansavimas, suteiktas Administrador de Infraestructura ferroviaria (ADIF) remiantis 2010 m. gruodžio 27 d. susitarimu ir 2013 m. birželio 28 d. Ministrų Tarybos sprendimu dėl CEATF statybos, suteikiant paskolas su mažesne nei rinkos palūkanų norma ir subsidijas, iš viso 358 552 309 EUR, yra valstybės pagalba, kaip tai suprantama pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodyta pagalba yra neteisėta, nes ji suteikta pažeidžiant Sutarties 108 straipsnio 3 dalyje nustatytus pranešimo ir priemonių neįgyvendinimo įpareigojimus.

3 straipsnis

1 straipsnyje nurodyta pagalba yra nesuderinama su vidaus rinka.

4 straipsnis

1.   Kadangi 1 straipsnyje nurodyta pagalba jau išmokėta ADIF, Ispanija turi nedelsdama ją susigrąžinti.

2.   Susigrąžintinoms sumoms taikomos palūkanos nuo jų perdavimo disponuoti ADIF iki faktinio susigrąžinimo datos.

3.   Palūkanos skaičiuojamos nuo pagrindinės sumos ir susikaupusių palūkanų pagal Reglamento (EB) Nr. 794/2004 V skyrių (58). Susigrąžintinoms sumoms taikomos palūkanos, skaičiuojamos nuo šių sumų suteikimo gavėjams dienos, t. y. nuo subsidijos ir paskolų išmokėjimo dienos, iki faktinio susigrąžinimo dienos.

4.   Ispanija nuo šio sprendimo priėmimo dienos nutraukia visų dar neišmokėtų 1 straipsnyje nurodytos pagalbos sumų mokėjimą.

5.   Ispanija turi pareikalauti nutraukti ADIF išmokėtas paskolas ir jas grąžinti.

5 straipsnis

Ispanija užtikrina šio sprendimo įgyvendinimą per keturis mėnesius nuo pranešimo apie jį dienos.

6 straipsnis

1.   Ispanija per du mėnesius nuo šio sprendimo paskelbimo Komisijai pateikia tokią informaciją:

a)

nurodo visą iš ADIF susigrąžintiną sumą (pagrindinę sumą ir susigrąžinimo palūkanas);

b)

išsamų jau taikomų ir numatomų taikyti priemonių, kad būtų laikomasi šio sprendimo, apibūdinimą;

c)

dokumentus, įrodančius, kad ADIF įpareigota grąžinti pagalbą.

2.   Ispanija informuoja Komisiją apie pažangą, padarytą ėmusis nacionalinių priemonių šiam sprendimui įgyvendinti iki visiško 1 straipsnyje nurodytos pagalbos susigrąžinimo. Komisijos prašymu, Ispanija nedelsdama pateikia informaciją apie priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis šiam sprendimui įgyvendinti. Ispanija taip pat pateikia išsamią informaciją apie ADIF jau grąžintas pagalbos sumas ir palūkanas.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Ispanijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 25 d.

Komisijos vardu

Margrethe VESTAGER

Komisijos narė


(1)  OL C 188, 2015 6 5, p. 10.

(2)  Žr. 1 išnašą.

(3)  2007 m. gruodžio 7 d. Komisijos priimta kelių regionų veiklos programa „Įmonių ir įmonėms skirti moksliniai tyrimai, plėtra ir inovacijos – Technologijų fondas“ (Sprendimas C/2007/6316). Šia programa Bendrijos parama skiriama visiems Ispanijos regionams pagal konvergencijos, regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslus.

(4)  Antrą kartą Ispanijos valdžios institucijų pateikta informacija, gauta ir užregistruota 2014 m. gegužės 20 d., p. 12, patvirtinta jų 2015 m. sausio 22 d. pateikta informacija.

(5)  Kaip apibūdinta 2.3.1 skirsnyje, atliekant pirminę galimybių studiją projekto techninė struktūra buvo keičiama, kol 2013 m. balandžio mėn. buvo parengtas galutinis jo variantas, kai ADIF pateikė projektą Viešųjų darbų ir transporto ministerijai.

(6)  Išsamesnis apibūdinimas pateikiamas sprendimo pradėti procedūrą 2.4 skirsnyje.

(7)  Ispanijos oficialusis leidinys (BOE) Nr. 157, 2013 m. liepos 2 d.

(8)  Deloitte„Galutinės išvados dėl gautų klausimynų dėl ADIF geležinkelių trasos Antekeroje kūrimo, statybos, priežiūros ir eksploatavimo projekto įgyvendinant viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystę“, 2012 m. spalio 8 d.

(9)  Deloitte ataskaitos santrauka, pateikta 2015 m. sausio 22 d. Ispanijos valdžios institucijų dokumente.

(10)  http://www.c-e-f.fr/

(11)  Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, paskelbtas 2013 m. gruodžio 14 d. Ispanijos oficialiajame leidinyje (BOE) Nr. 299.

(12)  Šios veiklos komercinį valdymą organizuoja ADIF keleivių stočių departamentas (šaltinis www.adif.es).

(13)  Tame pačiame regione veikiantis geležinkelių technologijų klasteris (žr. sprendimo pradėti procedūrą 12 konstatuojamąją dalį).

(14)  2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 25).

(15)  2010 m. birželio 11 d.Comité de seguimiento del programa operativo de I+D+I por y para el beneficio de las empresas – Fondo tecnologico 2007–2013 posėdžio protokolas. Komitetui pirmininkauja Ispanijos ekonomikos ministerijos ERPF generalinis direktorius, o jo nariai yra veiklos programos dalyvių atstovai (viešojo administravimo institucijos ir įmonės) ir Komisija.

(16)  Ispanijos valdžios institucijos susitarimo tekstą pateikė 2015 m. liepos 2 d. e. laišku.

(17)  2015 m. birželio 1 ir 8 d. e. laiškai, patvirtinti Ispanijos valdžios institucijų 2015 m. lapkričio 13 d. raštu, p. 5, ir jo priedais.

(18)  Paskelbta Ispanijos oficialiajame leidinyje (BOE), 2013 m. balandžio 17 d.

(19)  Pagal technines charakteristikas, kurios nustatytos kaip apibrėžtos (maksimalus greitis, trasos skaičius ir forma, riedmenų, ant kurių bus atliekami bandymai, buvimo vieta ir rūšis).

(20)  Infrastruktūros, transporto ir būsto valstybės departamento nutarimas, kuriuo patvirtintas projektas ir pristatyti jo tikslai bei ateinantis procesas. Žr. Sprendimo pradėti procedūrą 10 konstatuojamąją dalį.

(21)  Tiksli suma – 358 552 309,00 EUR, suapvalinta iki 358,6 mln. EUR; žr. 2013 m. birželio 28 d. Ministrų Tarybos sprendimą. http://prensa.adif.es/ade/u08/GAP/Prensa.nsf/0/80A8FA05AE117307C1257B9B00284BC1/$file/130628%20Anillo%20Ferroviario%20Antequera%20Consejo%20Ministros.pdf?OpenElement

(22)  Šaltinis: Pranešimo memorandumo (2013 m. rugsėjo mėn.), papildyto 2015 m. liepos 2 d. e. laišku ir 2015 m. lapkričio 13 d. pateikta informacija, p. 85. Finansavimo struktūra naudojant subsidiją (laikomą „išankstine subsidija“) ir paskolas numatyta 2010 m. pasirašytame susitarime, tačiau biudžetas atnaujintas po to, kai 2013 m. birželio 28 d. buvo priimtas sprendimas.

(23)  Jos nurodė visas ADIF ir ADIF-Alta Velocidad gautas paskolas, tačiau nuo 2013 m. sausio 1 d., kai ADIF buvo padalyta į ADIF ir ADIF-Alta Velocidad. Su geležinkelių trasa susijęs turtas liko ADIF.

(24)  2012 m. fiksuota palūkanų norma buvo 4,884 %, o kintama palūkanų norma buvo apskaičiuojama pagal 3–6 mėn. Euribor, kuriai buvo taikoma 275–400 bazinių punktų marža, atsižvelgiant į paskolos trukmę. 2013 m. fiksuota palūkanų norma buvo 6,28 %, o kintama palūkanų norma buvo apskaičiuota pagal 6 mėn. Euribor normą, kuriai taikomi 400–450 baziniai punktai, atsižvelgiant į paskolos sumą,

(25)  Į 139 931 720 EUR sumą jau neįeina grąžinta paskolų ir subsidijų dalis.

(26)  19,8 mln. EUR, paminėti 2014 m. gegužės 20 d. dokumento II priede „Neigiamos projekto neįgyvendinimo pasekmės“, p. 10. 2015 m. rugsėjo 28 d. Ispanijos valdžios institucijų pateiktame dokumente ši suma ištaisyta į 20,46 mln. EUR.

(27)  Žr. Sprendimo pradėti procedūrą 43 konstatuojamąją dalį.

(28)  OL C 198, 2014 6 27, p. 1.

(29)  Norint išvystyti iki 350 km/h komercinį greitį bandymus reikėtų atlikti maksimaliu 385 km/h greičiu.

(30)  Kadangi Ispanijos valdžios institucijos pripažįsta, kad yra papildomų išlaidų, siejamų su abiem CEATF centro dalimis, ir jų negalima tiksliai atskirti ar paskirstyti kiekvienai daliai, šių reikšmių nereikėtų laikyti tiksliu išlaidų paskirstymu.

(31)  https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/new-eu-regional-funds-programme-will-transform-spain-smarter-and-more-competitive-economy_en.

(32)  2000 m. rugsėjo 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo Pavlov ir kiti, sujungtos bylos C-180/98–C-184/98, ECLI:ES:C:2000:428, 74 punktas; 2006 m. sausio 10 d. Teisingumo Teismo sprendimo Cassa di Risparmio di Firenze SpA ir kiti, C-222/04, ECLI:ES:C:2006:8, 107 punktas.

(33)  2000 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo sprendimo Aéroports de Paris prieš Komisiją, T-128/98,ECLI:ES:T:2000:290, patvirtinta apeliacine tvarka 2002 m. spalio 24 d. Teisingumo Teismo sprendimu Aéroports de Paris prieš Komisiją, C-82/01 P, ECLI:ES:C:2002:617, 75–80 punktai.

(34)  Žr. 2012 m. gruodžio 19 d. Teisingumo Teismo sprendimą Mitteldeutsche Flughafen ir Flughafen Leipzig-Halle prieš Komisiją, C-288/11 P, ECLI:ES:C:2012:821, 43 ir 44 punktai, ir 2015 m. sausio 14 d. Teisingumo Teismo sprendimą Eventech, C-518/13, ECLI:ES:C:2015:9, 42 punktas.

(35)  ADIF kaip ekonominei veiklai skirtos naudoti infrastruktūros savininkė valstybės pagalbos tikslais laikoma „įmone“. Vykstant oficialiai tyrimo procedūrai Ispanijos valdžios institucijos to neginčijo.

(36)  OL C 14, 2008 1 19, p. 6.

(37)  Bazinė norma, prie kurios kaip minimali marža pridedama 100 bazinių punktų, pagal 2008 m. komunikatą 2011 m. sausio mėn. buvo 2,49 %, 2012 m. sausio mėn. 3,07 %, 2012 m. gegužės mėn. 2,67 %, 2013 m. vasario mėn. 1,66 % ir 2014 m. sausio mėn. 1,53 %

(38)  https://www.moodys.com/credit-ratings/Administrador-de-Infraestruct-Ferroviarias-credit-rating-3010 ADIF kredito reitingas nustatytas pagal Ispanijos Vyriausybės reitingą.

(39)  Jos išvardijo visas ADIF ir ADIF-Alta Velocidad gautas paskolas, tačiau nuo 2013 m. sausio 1 d., kai ADIF buvo padalyta į ADIF ir ADIF-Alta Velocidad, turtas, susijęs su geležinkelių trasa, liko ADIF. Jos pateikė informaciją apie realizavimo datą, galiojimo pabaigos datą, banką, finansuotiną projektą, sumą, grąžinimui taikomą palūkanų normą ir atidėjimo laikotarpį.

(40)  Žr. 42 konstatuojamąją dalį.

(41)  Žr. Sprendimo pradėti procedūrą 43 ir 44 konstatuojamąsias dalis.

(42)  2014 m. kovo 27 d. Sprendimas Investment aid to the port of Salerno, byla SA.38302, 46 konstatuojamoji dalis.

(43)  2015 m. sausio 14 d. Teisingumo Teismo sprendimas Eventech, C-518/13, ECLI:ES:C:2015:9, 66 punktas ir Teisingumo Teismo sprendimas Libert ir kt., C-197/11 ir C-203/11, ECLI:ES:C:2013:288, 77 punktas.

(44)  Žr. Ispanijos valdžios institucijų 2014 m. vasario 6 d. informaciją atsakant į 7 klausimą, kurią pateikė Ispanijos finansų ir viešojo administravimo ministerija, p. 13.

(45)  2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1589, nustatantis išsamias sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (OL L 248, 2015 9 24, p. 9).

(46)  2010 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo sprendimas AceaElectrabel Produzione/Komisija, C-480/09 P, ECLI:ES:C:2010:787, 99 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

(47)  Pagal MTPI programos 15 straipsnio ff punktą mokslinių tyrimų infrastruktūra – priemonės, ištekliai ir susijusios paslaugos, kuriais, vykdydama konkrečių sričių mokslinius tyrimus, naudojasi mokslo bendruomenė ir kurie apima mokslinę įrangą arba priemones, žinių šaltinius, pavyzdžiui, rinkinius, archyvus ar struktūrizuotą mokslinę informaciją, didelio poveikio informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamą infrastruktūrą, pavyzdžiui, tinklus, skaičiavimo technologijas, programinę įrangą ir ryšio priemones, arba bet kurią kitą išskirtinę moksliniams tyrimams būtiną infrastruktūrą. Tokia infrastruktūra gali būti sutelkta vienoje vietoje arba būti paskirstyta (organizuotas išteklių tinklas).

(48)  Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui programa (OL C 323, 2006 12 30, p. 1).

(49)  Pavyzdžiui, SA 32835 (2011/N) – Northwest URBAN Investment Fund (JESSICA) (OL C 281, 2011 9 24, p. 2, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/240234/240234_1247477_97_2.pdf ir SA 38769 (2015/N) – Green Deal for Electric Vehicle Charging Infrastructure, dar nepaskelbtas, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/258489/258489_1710979_137_2.pdf

(50)  Dėl Ispanijos valdžios institucijų argumento, kad klausimynas buvo išsiųstas daugiau kaip 80 įmonių, iš kurių 47 atsakė, o 26 nurodė, kad yra pasirengusios prisiimti projekto riziką, reikėtų pažymėti, kad pastarosios įmonės daugiausia buvo statybos sektoriaus įmonės, kurių verslo interesai yra susiję su projekto statybos etapu, tačiau ne su MTPI veikla, kurią šiame centre numatoma vykdyti. Be to, nė viena iš šių įmonių nepatvirtino tikro savo suinteresuotumo, galiausiai pateikdamos paraišką dalyvauti 2013 m. surengtame konkurse, kuris dėl dalyvių stokos buvo pripažintas negaliojančiu.

(51)  Nenuostabu, kad vienintelė įmonė, palankiai atsiliepusi apie projektą, yra Ispanijos įmonė, kuri, kaip patvirtino kitų respondentų pastabos, faktiškai galėtų turėti lengvatinę prieigą prie centro, nes yra įsikūrusi arti jo buvimo vietos. Todėl atrodo, kad jos pastabas nulėmė galimybė įgyti konkurencinį pranašumą, o ne objektyvus centro būtinybės įvertinimas.

(52)  Taip pat žr. sprendimo pradėti procedūrą 17 konstatuojamąją dalį.

(53)  Pavyzdžiui, 2014–2020 m. Regioninės valstybės pagalbos gairėse (OL C 209, 2013 7 23, p. 1), kuriose konkrečiai numatytas darbo vietų kūrimas, šio tikslo kontekstas yra platesnis – užtikrinti įtraukų ir tvarų (pabraukta šio dokumento autoriaus) augimą. Iš tiesų net jei Komisija priima konkrečias pagalbos darbo vietų kūrimui gaires (Pagalbos užimtumui gairės, OL C 334, 1995 12 12, p. 4), buvo pripažinta, kad pagalba darbo vietų kūrimui vos viename ar keliuose jautresniuose sektoriuose, kuriuose yra perteklinių pajėgumų arba kurie patiria sunkmetį, paprastai taip pat yra vertinama mažiau palankiai, nes jos neigiamas poveikis užimtumui konkuruojančiuose sektoriuose kitose valstybėse narėse paprasta nusveria aktyvių nedarbo mažinimo priemonių bendrąjį interesą (žr. 23 punktą).

(54)  Žr. bylas, kuriose nagrinėjamas tinkamumas, C 25/2004 – DVB-T Berlin-Brandenburg (OL L 200, 2006 7 22, p. 14) arba N 854/06 – Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle au programme de R&D TVMSL (OL C 182, 2007 8 4, p. 5).

(55)  Pavyzdžiui, Rete Feroviaria Italiana Italijoje, SNCF Prancūzijoje, DB Bahn Vokietijoje.

(56)  Žr., be kita ko, 1994 m. rugsėjo 14 d. Teisingumo Teismo sprendimo Ispanija prieš Komisiją, sujungtos bylos C-278/92–C-280/92, ECLI:ES:C:1994:325, 75 punktą.

(57)  Žr., be kita ko, 1999 m. birželio 17 d. Sprendimo Belgija prieš Komisiją, C-75/97, ECLI:ES:C:1999:311, 64 ir 65 punktai.

(58)  2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 794/2004, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2015/1589, nustatantį išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (OL L 140, 2004 4 30, p. 1).


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

13.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 9/33


Pagal tarptautinę viešąją teisę juridinę galią turi tik JT EEK tekstų originalai. Šios taisyklės statusas ir įsigaliojimo data turėtų būti tikrinami pagal paskutinę statusą nurodančio JT EEK dokumento TRANS/WP.29/343 versiją, kurią galima rasti

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 138 „Vienodos nuostatos dėl tyliųjų transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų sumažėjusį girdimumą“ [2017/71]

Įsigaliojimo data 2016 m. spalio 5 d.

TURINYS

1.

Taikymo sritis

2.

Apibrėžtys

3.

Patvirtinimo paraiška

4.

Ženklinimas

5.

Patvirtinimas

6.

Specifikacijos

7.

Transporto priemonės tipo pakeitimas ir patvirtinto transporto priemonės tipo išplėtimas

8.

Gamybos atitiktis

9.

Sankcijos už gamybos neatitiktį

10.

Visiškas gamybos nutraukimas

11.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

12.

Už patvirtinimo bandymus atsakingų techninių tarnybų ir tipo patvirtinimo institucijų pavadinimai bei adresai

PRIEDAI

1

Pranešimas

Pranešimo blanko papildymas (techninės informacijos dokumentas)

2

Patvirtinimo ženklo išdėstymas

3

Motorinių transporto priemonių keliamo triukšmo matavimo metodai ir prietaisai

Priedėlis.

Skaičiai ir schemos

1.   TAIKYMO SRITIS

Ši taisyklė taikoma elektrifikuotoms M ir N kategorijų transporto priemonėms, kurios gali važiuoti įprastu režimu, atbuline eiga ar bent viena priekinės eigos pavara vidaus degimo varikliui (1) neveikiant jų girdimumo.

2.   APIBRĖŽTYS

Šioje taisyklėje:

2.1.

Transporto priemonės patvirtinimas – transporto priemonės tipo patvirtinimas atsižvelgiant į garsą.

2.2.

Garsinė įspėjimo apie transporto priemonę sistema (AVAS) – prietaisas ar visuma prietaisų, sumontuotų transporto priemonėse visų pirma siekiant įvykdyti šios taisyklės reikalavimus.

2.3.

Transporto priemonių tipas – kategorija motorinių transporto priemonių, nesiskiriančių šiais esminiais aspektais:

2.3.1.

kėbulo forma ir jo medžiagomis, kurios turi poveikio transporto priemonės skleidžiamo garso lygiui;

2.3.2.

galios pavaros (nuo baterijų iki ratų) veikimo principu. Nepaisant 2.3.2 punkto nuostatų, transporto priemonės, kurių skiriasi bendrasis pavaros perdavimo skaičius, baterijos tipas ar technologijos, leidžiančios nuvažiuoti didesnį atstumą neįkrovus baterijos, gali būti laikomos to paties tipo transporto priemonėmis;

2.3.3.

jei taikytina, transporto priemonėje sumontuotų garsą skleidžiančių AVAS prietaisų (įrangos) skaičiumi ir tipu (-ais);

2.3.4.

jei taikytina, AVAS padėtimi transporto priemonėje.

2.4.

Dažnio poslinkis – AVAS garso dažnių spektro svyravimai, atsižvelgiant į transporto priemonės greitį.

2.5.

Elektrifikuota transporto priemonė – transporto priemonė, turinti galios pavarą su bent vienu elektros varikliu arba elektros varikliu ir generatoriumi.

2.5.1.   Tik elektra varoma transporto priemonė (PEV)– motorinė transporto priemonė su elektros varikliu, kuris yra vienintelė varymo priemonė;

2.5.2.   Hibridinė elektrinė transporto priemonė (HEV)– transporto priemonė, turinti galios pavarą su bent vienu elektros varikliu arba elektros varikliu ir generatoriumi ir bent vienu vidaus degimo varikliu, kurie yra varomosios energijos keitikliai;

2.5.3.   Transporto priemonė su kuro elementu (FCV)– transporto priemonė su kuro elementais ir elektros mašina, kurie yra varomosios energijos keitikliai;

2.5.4.   Hibridinė transporto priemonė su kuro elementu (FCHV)– transporto priemonė, turinti bent vieną degalų laikymo sistemą ir bent vieną įkraunamąją elektros energijos kaupimo sistemą (ĮEKS), kurios yra traukos energijos kaupimo sistema.

2.6.

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė – transporto priemonės masė su degalų baku (-ais), užpildytu mažiausiai iki 90 % talpos, įskaitant vairuotojo masę (75 kg), degalus ir skysčius, su standartine įranga, įrengta pagal gamintojo specifikacijas, įskaitant kėbulo, kabinos, sukabinimo įtaiso ir atsarginio rato (-ų) bei įrankių, jei jie įrengiami, masę.

2.7.

Pauzės jungiklis – mechanizmas, skirtas laikinai sustabdyti AVAS veikimą.

2.8.

Priekinė transporto priemonės plokštuma – vertikali plokštuma, liečianti transporto priemonės priekinį kraštą.

2.9.

Galinė transporto priemonės plokštuma – vertikali plokštuma, liečianti transporto priemonės galinį kraštą.

2.10.

Simboliai bei santrumpos ir punktas, kuriame jie buvo pirmą kartą pavartoti.

1 lentelė

Simboliai ir santrumpos

Simbolis

Vienetas

Punktas

Paaiškinimas

ICE

6.2.

Vidaus degimo variklis

AA′

3 priedo 3 punktas

Linija, statmena transporto priemonės judėjimo krypčiai, rodanti garso slėgio lygio registravimo zonos pradžią bandymo metu

BB ′

3 priedas.

Linija, statmena transporto priemonės judėjimo krypčiai, rodanti garso slėgio lygio registravimo zonos pabaigą bandymo metu

PP′

3 priedo 3 punktas

Linija, statmena transporto priemonės judėjimo krypčiai, rodanti mikrofonų padėtį

CC′

3 priedo 3 punktas

Transporto priemonės judėjimo krypties vidurio linija

v test

km/h

3 priedo 3 punktas

Tikslinis transporto priemonės bandymo greitis

j

3 priedo 3 punktas

Indeksas, taikomas atliekant vieną bandymo ciklą neveikos arba pastovaus greičio bandymo sąlygomis

Lreverse

dB(A)

3 priedo 3 punktas

Transporto priemonės A svertinis garso slėgio lygis atliekant atbulinės eigos bandymą

L crs,10

dB(A)

3 priedo 3 punktas

Transporto priemonės A svertinis garso slėgio lygis atliekant bandymą esant pastoviam 10 km/h greičiui

L crs,20

dB(A)

3 priedo 3 punktas

Transporto priemonės A svertinis garso slėgio lygis atliekant bandymą esant pastoviam 20 km/h greičiui

L corr

dB(A)

3 priedo 2.3.2 punktas

Foninio triukšmo pataisa

L test,j

dB(A)

3 priedo 2.3.2 punktas

Užregistruotas A svertinis garso slėgio lygis atliekant j bandomąjį važiavimą

L testcorr,j

dB(A)

3 priedo 2.3.2 punktas

Užregistruotas A svertinis garso slėgio lygis atliekant j bandomąjį važiavimą, pataisytas pagal foninį triukšmą

L bgn

dB(A)

3 priedo 2.3.1 punktas

Foninis A svertinis garso slėgio lygis

ΔL bgn, p-p

dB(A)

3 priedo 2.3.2 punktas

Reprezentatyvaus foninio triukšmo A svertinio garso slėgio lygio per nustatytą laikotarpį diapazonas nuo mažiausios iki didžiausios jo vertės

ΔL

dB(A)

3 priedo 2.3.2 punktas

A svertinis garso lygis kaip j to bandymo rezultatas atėmus A svertinį foninio triukšmo lygį (ΔL = L test,jL bgn)

v ref

km/val

3 priedo 4 punktas

Atskaitinis transporto priemonės greitis, naudojamas apskaičiuojant procentinį dažnio pokytį

fj, speed

Hz

3 priedo 4 punktas

Vieno dažnio komponentas esant konkrečiam transporto priemonės greičiui tam tikrame bandymo segmente, pvz., f1, 5

fref

Hz

3 priedo 4 punktas

Vieno dažnio komponentas esant atskaitiniam transporto priemonės greičiui

fspeed

Hz

3 priedo 4 punktas

Vieno dažnio komponentas esant konkrečiam transporto priemonės greičiui, pvz. f5

lveh

m

3 priedo priedėlis

Transporto priemonės ilgis

3.   PATVIRTINIMO PARAIŠKA

3.1.   Transporto priemonės tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į sumažėjusį girdimumą, paraišką turi pateikti transporto priemonės gamintojas arba įgaliotasis atstovas.

3.2.   Paraiška pateikiama kartu su toliau nurodytais dokumentais ir šia informacija:

3.2.1.

transporto priemonės tipo aprašu, atsižvelgiant į aspektus, nurodytus 2.3 punkte;

3.2.2.

variklio (-ių) aprašu, kaip nurodyta 1 priedo papildyme;

3.2.3.

jei taikoma, AVAS sudarančių komponentų sąrašu;

3.2.4.

jei taikoma, surinktos AVAS brėžiniu ir nurodyta jos vieta transporto priemonėje.

3.3.   Jei taikomas 2.3 punktas, vieną transporto priemonę, reprezentuojančią nagrinėjamąjį tipą, atrinks patvirtinimo bandymus atliekanti techninė tarnyba, pritarus transporto priemonės gamintojui.

3.4.   Prieš patvirtindama tipą, tipo patvirtinimo institucija patikrina, ar tinkamai taikomos veiksmingos gamybos atitikties kontrolės užtikrinimo priemonės.

4.   ŽENKLINIMAS

4.1.   AVAS komponentai (jei taikoma) ženklinami:

4.1.1.

AVAS komponentų gamintojo prekės ženklu arba markės ženklu;

4.1.2.

paskirtu identifikaciniu numeriu (-iais).

4.2.   Šis ženklas turi būti aiškiai įskaitomas ir nenutrinamas.

5.   PATVIRTINIMAS

5.1.   Tipo patvirtinimas suteikiamas, tik jei transporto priemonės tipas atitinka toliau nurodytus 6 ir 7 dalių reikalavimus.

5.2.   Kiekvienam patvirtintam tipui suteikiamas patvirtinimo numeris. Pirmaisiais dviem skaitmenimis (šiuo metu 00 atitinka 00 pakeitimų seriją) nurodoma pakeitimų, į kuriuos įtraukti patvirtinant tipą padaryti naujausi ir svarbiausi taisyklės techniniai pakeitimai, serija. Ta pati susitariančioji šalis negali suteikti to paties numerio kitam transporto priemonės tipui.

5.3.   Pranešimas apie transporto priemonės tipo patvirtinimą, patvirtinto tipo išplėtimą, nepatvirtinimą, panaikinimą arba visišką gamybos nutraukimą pagal šią taisyklę perduodamas šią taisyklę taikančioms susitariančiosioms šalims naudojant blanką, atitinkantį šios taisyklės 1 priede pateiktą pavyzdį.

5.4.   Prie kiekvienos transporto priemonės, atitinkančios pagal šią taisyklę patvirtintą transporto priemonės tipą, aiškiai matomoje ir lengvai prieinamoje vietoje, nurodytoje patvirtinimo blanke, pritvirtinamas tarptautinis patvirtinimo ženklas, kurį sudaro:

5.4.1.

apskritimas, kuriame įrašyta raidė E ir tipą patvirtinusios šalies skiriamasis numeris;

5.4.2.

į dešinę nuo 5.4.1 punkte nurodyto apskritimo – šios taisyklės numeris, toliau raidė R, brūkšnelis ir patvirtinimo numeris.

5.5.   Jeigu transporto priemonė šalyje, patvirtinusioje tipą pagal šią taisyklę, atitinka transporto priemonės tipą, patvirtintą pagal vieną ar kelias kitas prie Susitarimo pridėtas taisykles, 5.4.1 punkte nurodyto simbolio kartoti nereikia; tokiu atveju visų taisyklių, pagal kurias patvirtinimas suteiktas šalyje, patvirtinusioje tipą pagal šią taisyklę, papildomi numeriai ir ženklai nurodomi vertikaliais stulpeliais 5.4.1 punkte nurodyto ženklo dešinėje.

5.6.   Patvirtinimo ženklas turi būti aiškiai įskaitomas ir nenutrinamas.

5.7.   Patvirtinimo ženklas tvirtinamas greta arba ant gamintojo pritvirtintos transporto priemonės duomenų plokštelės.

5.8.   Šios taisyklės 2 priede pateikti patvirtinimo ženklo išdėstymo pavyzdžiai.

6.   SPECIFIKACIJOS

6.1.   Bendrosios specifikacijos

Taikant šią taisyklę, transporto priemonė turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus.

6.2.   Akustinės charakteristikos

Tvirtinti pateikto tipo transporto priemonės skleidžiamas garsas matuojamas taikant šios taisyklės 3 priede aprašytus metodus.

Naudojamas greičio intervalas yra intervalas nuo 0 km/val. iki 20 km/val. (imtinai).

Jeigu transporto priemonė, kurioje neįrengta AVAS, atitinka toliau 2 lentelėje nurodytus bendrus lygius su + 3 db(A) nuokrypiu, vienos trečiosios oktavos juostų ir dažnio poslinkio specifikacija nėra taikoma.

6.2.1.   Pastovaus greičio bandymai

6.2.1.1.   Patvirtinamojo bandymo greičiai yra 10 km/h ir 20 km/h.

6.2.1.2.   Kai bandymas atliekamas pagal 3 priedo 3.3.2 punktą, transporto priemonė turi skleisti garsą:

a)

kurio bendras garso lygis, atsižvelgiant į taikomą bandymo greitį pagal 6.2.8 punkto 2 lentelę, yra mažiausias;

b)

kuris turi bent dvi vienos trečiosios oktavos juostas pagal 6.2.8 punkto 2 lentelę. Bent viena šių juostų turi būti žemiau 1 600 Hz vienos trečiosios oktavos juostos arba jos ribose;

c)

kurio garso slėgio lygiai pasirinktose juostose, atsižvelgiant į taikomą bandymo greitį pagal 6.2.8 punkto 2 lentelės 3 arba 4 skiltį yra mažiausi.

6.2.1.3.   Šis konkretus bandymas su transporto priemone neatliekamas, jeigu išbandžius transporto priemonę pagal 3 priedo 3.3.2 punktą ir po to dešimt kartų iš eilės atlikus matavimus negaunama tinkamo matavimo rezultato, nes transporto priemonės vidaus degimo variklis ir toliau veikia arba pradeda veikti iš naujo ir trukdo matuoti.

6.2.2.   Atbulinės eigos bandymas

6.2.2.1.   Bandoma 3 priedo 3.3.3 punkto sąlygomis transporto priemonė turi skleisti garsą, kurio garso slėgio lygis pagal 6.2.8 punkto 2 lentelės 5 skiltį yra mažiausias.

6.2.2.2.   Šis konkretus bandymas su transporto priemone neatliekamas, jeigu išbandžius transporto priemonę pagal 3 priedo 3.3.3 punktą ir po to dešimt kartų iš eilės atlikus matavimus negaunama tinkamo matavimo rezultato, nes transporto priemonės vidaus degimo variklis ir toliau veikia arba pradeda veikti iš naujo ir trukdo matuoti.

6.2.3.   Dažnio poslinkis siekiant parodyti greitėjimą ir lėtėjimą

6.2.3.1.   Dažnio poslinkiu siekiama garsu įspėti kelių eismo dalyvius apie transporto priemonės greičio pokyčius.

6.2.3.2.   Kai bandoma 3 priedo 4 dalies sąlygomis, transporto priemonės skleidžiamas bent vieno tono signalas dažnių intervale, nurodytame 6.2.8 punkte, turi svyruoti proporcingai greičiui, vidutiniškai bent 0,8 % 1 km/h, pasirinkus atskirą pavaros perdavimo skaičių, kai greitis važiuojant į priekį yra nuo 5 km/h iki 20 km/h (imtinai). Jeigu pasislenka daugiau nei vienas dažnis, tik vienas dažnio poslinkis turi atitikti reikalavimus.

6.2.4.   Stovinčios transporto priemonės garsas

Stovėdama transporto priemonė gali skleisti garsą.

6.2.5.   Vairuotojo pasirenkami garsai

Transporto priemonės gamintojas gali nustatyti kitus garsus, kuriuos gali pasirinkti vairuotojas; kiekvienas šių garsų turi atitikti ir būti patvirtintas pagal 6.2.1–6.2.3 punktų nuostatas.

6.2.6.   Pauzės jungiklis

Gamintojas gali įrengti laikino AVAS išjungimo jungiklį. Bet kuris kitas toliau pateiktos specifikacijos neatitinkantis išjungimo jungiklis yra draudžiamas.

6.2.6.1.   jungiklis turi būti įrengtas tokioje vietoje, kad vairuotojas jį galėtų lengvai perjungti sėdėdamas įprastoje vietoje;

6.2.6.2.   jei pauzės jungiklis įjungiamas, vairuotojas turi būti aiškiai įspėtas apie AVAS veikimo sustabdymą;

6.2.6.3.   AVAS turi įsijungti, kai transporto priemonė užvedama iš naujo po kiekvieno jos variklio išjungimo;

6.2.6.4.   Naudojimo vadove pateikiama informacija

Jeigu įrengiamas pauzės jungiklis, gamintojas pateikia savininkui informaciją (pvz., naudojimo vadove) apie jo veikimą:

„Akustinės transporto priemonės įspėjimo sistemos (AVAS) pauzės jungiklis neturi būti naudojamas, nebent akivaizdžiai nėra būtina aplinkui skleisti įspėjimo garsą ir šalia nėra pėsčiųjų.“

6.2.7.   Didžiausio AVAS skleidžiamo garso lygio specifikacijos

Jeigu bandoma 3 priedo 3.3.2 punkto sąlygomis, transporto priemonės, kurioje įrengta AVAS, skleidžiamo garso lygis neturi viršyti 75 dB(A), kai važiuojama į priekį (2).

6.2.8.   Mažiausi garso lygiai

Garso lygio, matuojamo pagal šios taisyklės 3 priedo nuostatas, matematiškai suapvalinto iki artimiausio sveikojo skaičiaus, vertės turi būti bent tokios, kaip nurodyta šioje lentelėje.

2 lentelė

Mažiausio garso lygio reikalavimai dB(A)

Dažnis Hz

Pastovaus greičio bandymas, 3.3.2 punktas

(10 km/h)

Pastovaus greičio bandymas, 3.3.2 punktas

(20 km/h)

Važiavimo atbuline eiga bandymas, 3.3.3 punktas

1 skiltis

2 skiltis

3 skiltis

4 skiltis

5 skiltis

Iš viso

50

56

47

1/3-iosios oktavos juostos

160

45

50

 

200

44

49

250

43

48

315

44

49

400

45

50

500

45

50

630

46

51

800

46

51

1 000

46

51

1 250

46

51

1 600

44

49

2 000

42

47

2 500

39

44

3 150

36

41

4 000

34

39

5 000

31

36

7.   TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPO PAKEITIMAS IR PATVIRTINTO TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPO IŠPLĖTIMAS

7.1.   Apie kiekvieną transporto priemonės tipo pakeitimą pranešama transporto priemonės tipo patvirtinimą suteikusiai tipo patvirtinimo institucijai. Tuomet tipo patvirtinimo institucija gali:

7.1.1.

manyti, kad pakeitimai greičiausiai neturės pastebimo neigiamo poveikio ir bet kokiu atveju transporto priemonė vis tiek atitinka reikalavimus, arba

7.1.2.

reikalauti iš techninės tarnybos, atsakingos už bandymus, kitos bandymo ataskaitos.

7.2.   Apie tipo patvirtinimą arba nepatvirtinimą, nurodant pakeitimus, šią taisyklę taikančioms susitariančiosioms šalims pranešama 5.3 punkte aprašyta tvarka.

7.3.   Patvirtintą tipą išplečianti tipo patvirtinimo institucija suteikia išplėtimo serijos numerį ir praneša apie tai kitoms šią taisyklę taikančioms 1958 m. Susitarimo šalims, naudodama pranešimo blanką, atitinkantį šios taisyklės 1 priede pateiktą pavyzdį.

8.   GAMYBOS ATITIKTIS

Gamybos atitikties kontrolės procedūros turi atitikti nustatytąsias Susitarimo 2 priedėlyje (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ir jas taikant galioja toliau nurodyti reikalavimai.

8.1.

Pagal šią taisyklę patvirtintos transporto priemonės turi būti pagamintos taip, kad atitiktų patvirtintą tipą ir pirmiau 6.2 punkte nustatytus reikalavimus.

8.2.

Tipo patvirtinimą suteikusi institucija bet kuriuo metu gali patikrinti kiekvienoje gamybos įmonėje taikomą atitikties kontrolės metodiką. Paprastai šios patikros atliekamos kas dveji metai.

9.   SANKCIJOS UŽ GAMYBOS NEATITIKTĮ

9.1.   Pagal šią taisyklę suteiktą transporto priemonės tipo patvirtinimą galima panaikinti, jeigu nepaisoma išdėstytų reikalavimų.

9.2.   Jeigu šią taisyklę taikanti susitariančioji šalis panaikina anksčiau suteiktą patvirtinimą, apie tai ji nedelsdama informuoja kitas šią taisyklę taikančias susitariančiąsias šalis naudodama pranešimo blanką, atitinkantį šios taisyklės 1 priede pateiktą pavyzdį.

10.   VISIŠKAS GAMYBOS NUTRAUKIMAS

Jeigu patvirtinimo turėtojas visiškai nustoja gaminti pagal šią taisyklę patvirtinto tipo transporto priemones, jis turi apie tai pranešti patvirtinimą suteikusiai institucijai. Tokį pranešimą gavusi institucija, naudodama šios taisyklės 1 priede pateiktą pavyzdį atitinkantį blanką, turi informuoti kitas šią taisyklę taikančias 1958 m. susitarimo šalis.

11.   PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

Kaip alternatyva standartui ISO 10844:2014, siekiant patikrinti bandymų kelio atitiktį, iki 2019 m. birželio 30 d. gali būti taikomas standartas ISO 10844:1994, kaip nurodyta šios taisyklės 3 priedo 2.1.2 punkte.

12.   UŽ PATVIRTINIMO BANDYMUS ATSAKINGŲ TECHNINIŲ TARNYBŲ IR TIPO PATVIRTINIMO INSTITUCIJŲ PAVADINIMAI BEI ADRESAI

Šią taisyklę taikančios 1958 m. Susitarimo šalys Jungtinių Tautų sekretoriatui praneša už patvirtinimo bandymus atsakingų techninių tarnybų ir tipo patvirtinimo institucijų, kurios tvirtina tipą ir kurioms turi būti siunčiami pranešimai apie kitose šalyse patvirtintą tipą, patvirtinto tipo išplėtimą, tipo nepatvirtinimą ar patvirtinimo panaikinimą, pavadinimus ir adresus.


(1)  Šiame etape rengiamos tik akustinės priemonės siekiant reaguoti į susirūpinimą dėl sumažintų garso signalų, skleidžiamų elektrifikuotų transporto priemonių. Viską užbaigus darbo grupei (GR) bus pavesta patobulinti taisyklę, siekiant kurti alternatyvias neakustines priemones, atsižvelgiant į aktyviąsias saugos sistemas, pavyzdžiui, bet ne tik, į pėsčiųjų aptikimo sistemas. Siekiant užtikrinti aplinkos apsaugą, šioje taisyklėje taip pat nurodomos didžiausios ribinės vertės.

(2)  Didžiausias bendras 75 dB (A) garso slėgio lygis, matuojant 2 m atstumu, atitinka bendrą 66 dB (A) garso slėgio lygį, išmatuotą 7,5 m atstumu. Ribinė 66 dB (A) vertė, išmatuota 7,5 m atstumu, yra mažiausia leidžiama didžiausioji vertė, nustatyta pagal 1958 m. Susitarimą priimtose taisyklėse.


1 PRIEDAS

Image Image Image Image

2 PRIEDAS

PATVIRTINIMO ŽENKLO IŠDĖSTYMAS

A PAVYZDYS

(žr. šios taisyklės 5.4 punktą)

Image

Pateiktas prie transporto priemonės pritaisytas patvirtinimo ženklas rodo, kad tam tikras transporto priemonės tipas, atsižvelgiant į girdimumą, buvo patvirtintas Nyderlanduose (E 4) pagal Taisyklę Nr. 138, patvirtinimo numeris 022439.

Pirmieji du patvirtinimo numerio skaičiai rodo, kad suteikiant patvirtinimą 04 serijos pakeitimai jau buvo įtraukti į Taisyklę Nr. 46.

B PAVYZDYS

(žr. šios taisyklės 5.5 punktą)

Image

Pavaizduotas prie transporto priemonės pritvirtintas patvirtinimo ženklas rodo, kad konkretus transporto priemonės tipas buvo patvirtintas Nyderlanduose (E4) pagal Taisykles Nr. 138 ir Nr. 33 (1). Patvirtinimo numerio skaitmenys rodo, kad tuo metu, kai buvo suteikti atitinkami patvirtinimai į Taisyklę Nr. 138 buvo įtraukti 00 serijos pakeitimai, o į Taisyklę Nr. 33 buvo įtraukti 01 serijos pakeitimai.


(1)  Pastarasis numeris pateiktas tik kaip pavyzdys.


3 PRIEDAS

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKLEIDŽIAMO GARSO MATAVIMO METODAI IR PRIETAISAI

1.   PRIETAISAI

1.1.   Garso matavimo prietaisai

1.1.1.   Bendrosios nuostatos

Garso slėgio lygiui matuoti naudojamas garso lygio matuoklis ar lygiavertis matavimo prietaisas, atitinkantis 1 klasės prietaisams keliamus reikalavimus (įskaitant rekomenduojamą priekinį stiklą, jei jis naudojamas). Šie reikalavimai aprašyti standarte IEC 61672-1-2013.

Visa matavimo sistema tikrinama garso kalibratoriumi, atitinkančiu 1 klasės garso kalibratoriaus reikalavimus pagal standartą IEC 60942–2003.

Atliekant matavimus taikomas garso matavimo prietaiso laiko svertinis įvertis F ir A svertinis dažnis, kurie taip pat yra aprašyti standarte IEC 61672-1-2013. Jeigu naudojama sistema, taip pat vykdanti periodinę A svertinio garso lygio stebėseną, rodmenys turėtų būti nuskaitomi ne retesniais kaip 30 ms intervalais.

Kai matavimai atliekami vienos trečiosios oktavos juostoje, įranga turi atitikti visus 1 klasės reikalavimus pagal standartą IEC 61260-1-2014. Kai matavimai atliekami dėl dažnio poslinkio, skaitmeninės garso įrašymo sistemos naudojamas kvantavimas turi būti ne mažesnis kaip 16 bitų. Bandinių dažnis ir dinaminis intervalas turi atitikti reikiamą signalą.

Prietaisai turi būti prižiūrimi ir kalibruojami pagal prietaisų gamintojo nurodymus.

1.1.2.   Kalibravimas

Prieš kiekvieną matavimą ir pabaigus matuoti visa garso matavimo sistema tikrinama garso kalibratoriumi, kaip aprašyta 1.1.1 punkte. Nereguliuojant skirtumas tarp rodmenų turi būti ne didesnis kaip 0,5 dB(A). Jeigu ši vertė viršijama, per nustatytus reikalavimus atitinkančią ankstesnę patikrą užregistruoti duomenys atmetami.

1.1.3.   Atitiktis reikalavimams

Garso kalibratoriaus atitiktis standarto IEC 60942-2003 reikalavimams tikrinama kartą per metus. Matavimo prietaisų sistemos atitiktis standarto IEC 61672-3-2013 reikalavimams tikrinama ne rečiau kaip kas dvejus metus. Visus atitikties bandymus atlieka laboratorija, įgaliota atlikti kalibravimą pagal atitinkamus standartus.

1.2.   Greičio matavimo įranga

Jeigu naudojami nenutrūkstamo matavimo įtaisai, transporto priemonės važiavimo keliu greitis matuojamas prietaisais, kurių tikslumas yra bent ± 0,5 km/h.

Jei per bandymus atliekami atskiri greičio matavimai, ši įranga turi atitikti nustatytas ribas bent ± 0,2 km/h tikslumu.

1.3.   Meteorologiniai prietaisai

Aplinkos sąlygoms stebėti bandymo metu naudojami meteorologiniai prietaisai turi atitikti šias specifikacijas:

a)

± 1 °C ar mažiau, jeigu tai temperatūros matuoklis;

b)

± 1,0 m/s, jeigu tai vėjo greičio matuoklis;

c)

± 5 hPa, jeigu tai barometrinio slėgio matuoklis;

d)

± 5 proc., jeigu tai santykinės drėgmės matuoklis.

2.   AKUSTINĖ APLINKA, METEOROLOGINĖS SĄLYGOS IR FONINIS TRIUKŠMAS

2.1.   Bandymo aikštelė

2.1.1.   Bendrosios nuostatos

Bandymo aikštelės specifikacijose nustatyta šioje taisyklėje nurodytiems transporto priemonės bandymams atlikti būtina akustinė aplinka. Patalpų ir lauko bandymų aplinka, atitinkanti šios taisyklės specifikacijas, užtikrina lygiavertes akustines sąlygas ir leidžia pasiekti lygiaverčius rezultatus.

2.1.2.   Lauko bandymai

Bandymo aikštelė iš esmės turi būti lygi. Bandymo kelio konstrukcija ir paviršius turi atitikti standarto ISO 10844:2014 reikalavimus.

50 m spinduliu nuo kelio vidurio neturi būti didelių garsą atspindinčių objektų, pvz., tvorų, uolų, tiltų arba pastatų. Bandymų kelias ir vietos danga turi būti sausi, ant dangos neturi būti sugeriančiųjų medžiagų, pvz., smulkaus sniego arba nuolaužų.

Prie mikrofonų neturi būti kliūčių, galinčių turėti poveikio garso laukui; tarp mikrofono ir triukšmo šaltinio neturi būti jokio asmens. Matuoklio operatorius turi būti ten, kur negalėtų padaryti poveikio matuoklio rodmenims. Mikrofonai turi būti išdėstyti taip, kaip nurodyta 1 brėžinyje.

2.1.3.   Bandymas pusiau arba visai beaidėse patalpose

Šioje dalyje nustatomi reikalavimai, taikytini atliekant transporto priemonės, eksploatuojamos kelių eismo sąlygomis, kai veikia visos sistemos, arba taip, kad veiktų tik AVAS, bandymus.

Bandymų patalpa turi atitikti standartą ISO 26101:2012, ir jai taikomi toliau nurodyti kvalifikacijos kriterijai ir matavimo reikalavimai, susiję su šiuo bandymo metodu.

Erdvė, laikoma pusiau beaide, apibrėžiama, kaip parodyta 3 brėžinyje.

Nustatant pusiau beaidę erdvę įvertinama, ar:

a)

garso šaltinio vieta turi būti ant grindų, beaide laikomos erdvės viduryje;

b)

garso šaltinis turi plačiajuosčio ryšio lizdą matavimui atlikti;

c)

vertinimas atliekamas vienos trečiosios oktavos juostose;

d)

vertinimui naudojami mikrofonai yra ant linijos, einančios nuo šaltinio vietos iki kiekvienos pagal šią taisyklę matavimams naudojamų mikrofonų vietos, kaip parodyta 3 brėžinyje; ši linija paprastai vadinama mikrofonų skersine;

e)

vertinimui naudojama ne mažiau kaip 10 mikrofonų skersinės linijos taškų;

f)

vienos trečiosios oktavos juostos, naudojamos pusiau beaidei erdvei nustatyti, apibrėžiamos taip, kad apimtų reikiamo spektro diapazoną.

Bandymų įranga turi turėti ribinį dažnį, mažesnį už mažiausią reikiamą dažnį, kaip apibrėžta standarte ISO 26101:2012. Mažiausias reikiamas dažnis yra dažnis, žemiau kurio nėra signalo spektro, tinkamo bandomosios transporto priemonės skleidžiamam garsui matuoti.

Prie mikrofonų neturi būti kliūčių, galinčių turėti poveikio garso laukui; tarp mikrofono ir triukšmo šaltinio neturi būti jokio asmens. Matuoklio operatorius turi būti ten, kur negalėtų padaryti poveikio matuoklio rodmenims. Mikrofonai turi būti išdėstyti taip, kaip nurodyta 2 brėžinyje.

2.2.   Meteorologinės sąlygos

Meteorologinės sąlygos nurodomos siekiant nustatyti įprastą matavimui temperatūros verčių intervalą ir išvengti dėl ekstremalių aplinkos sąlygų neįprastų rodmenų.

Matavimo metu registruojamos tipinės temperatūros, santykinės drėgmės ir barometrinio slėgio vertės.

Meteorologiniais prietaisais gauti duomenys turi būti būdingi tai bandymo aikštelei; šie prietaisai išdėstomi šalia bandymo zonos tokiame aukštyje, kuris atitinka matavimo mikrofono aukštį.

Matavimai atliekami tada, kai aplinkos oro temperatūros intervalas yra nuo 5 °C iki 40 °C.

Aplinkos temperatūros intervalą gali reikėti susiaurinti taip, kad pagal gamintojo specifikacijas būtų suaktyvintos visos pagrindinės transporto priemonės funkcijos, kurios gali sumažinti transporto priemonės skleidžiamą triukšmą (pvz., sistema „start-stop“, hibridinis varymas, varymas baterijomis, kuro elemento pakrovimo procedūra).

Bandymai neatliekami, jei matavimo metu vėjo greitis, įskaitant gūsius, mikrofono aukštyje yra didesnis kaip 5 m/s.

2.3.   Foninis triukšmas

2.3.1.   A svertinio garso slėgio lygio matavimo kriterijai

Foninis ar aplinkos triukšmas matuojamas bent 10 sekundžių. Matuojant gauta antroji 10 sekundžių imtis naudojama užregistruotam foniniam triukšmui apskaičiuoti, užtikrinant, kad 10 sekundžių imtis atitiktų tipinį foninį triukšmą be laikinų trikdžių. Atliekant šiuos matavimus naudojami per bandymą naudoti mikrofonai, o jų vietos nekeičiamos.

Atliekant bandymą patalpose, triukšmas, kurį kelia traukos stendas, važiuoklės dinamometras arba kita bandymų patalpos įranga, kai transporto priemonėje joje nesumontuota arba jos nėra, įskaitant patalpos oro vėdinimo įrenginio ir transporto priemonės aušinimo sistemos keliamą triukšmą, užregistruojamas kaip foninis triukšmas.

Užregistruotas abiejų mikrofonų didžiausias A svertinis garso slėgio lygis antrosios 10 sekundžių imties metu registruojamas kaip kairės ir dešinės pusių mikrofonų foninis triukšmas L bgn.

Užregistruojamas kiekvieno mikrofono foninio triukšmo diapazonas nuo didžiausio iki mažiausio foninio triukšmo ΔL bgn, p-p kiekvienos 10 sekundžių imties metu.

Užregistruojamas vienos trečiosios oktavos dažnių spektras, atitinkantis užregistruotą didžiausią foninio triukšmo lygį mikrofone, kurio foninis lygis yra didžiausias.

Pagalbinė foninio triukšmo matavimo ir registravimo schema pateikiama šio priedo priedėlio 4 brėžinyje.

2.3.2.   Transporto priemonės skleidžiamo A svertinio garso slėgio lygio matavimo pakoregavimo kriterijai

Priklausomai nuo tipinio foninio triukšmo lygio A svertinio garso slėgio lygio ir diapazono nuo didžiausios iki mažiausios jo vertės per nustatytą laikotarpį, pagal bandymo sąlygą L test, j išmatuotas j tas rezultatas pataisomas, atsižvelgiant į toliau nurodytą lentelę, kad būtų galima gauti pataisytą foninio triukšmo lygį L testcorr, j . Išskyrus nurodytus atvejus, L testcorr, j  = L test, j L corr.

Išmatuoto foninio triukšmo pataisos galioja tik tuomet, kai diapazonas nuo didžiausios iki mažiausios foninio triukšmo A svertinio garso slėgio lygio vertės yra ne didesnis kaip 2 dB (A).

Visais atvejais, kai diapazonas nuo didžiausios iki mažiausios foninio triukšmo vertės yra didesnis nei 2 dB(A), didžiausias foninio triukšmo lygis yra ne mažiau kaip 10 dB(A) žemesnis nei matuojamas lygis. Kai foninio triukšmo diapazonas nuo didžiausios iki mažiausios jo vertės yra didesnis nei 2 dB(A) ir foninio triukšmo lygis yra mažiau nei 10 dB(A) mažesnis už matuojamą, tinkamai išmatuoti yra neįmanoma.

3 lentelė

Foninio triukšmo pataisa matuojant A svertinį transporto priemonės garso slėgio lygį

Foninio triukšmo pataisa

Diapazonas nuo didžiausios iki mažiausios tipinio foninio triukšmo A svertinio garso slėgio lygio vertės per nustatytą laikotarpį

ΔLbgn, p-p, dB(A)

Garso slėgio lygis iš j-to bandymo rezultato atėmus foninio triukšmo lygį

ΔL = Ltest,j – Lbgn dB(A)

Pataisa dB(A)

Lcorr

ΔL ≥ 10

pataisa nereikalinga

≤ 2

8 ≤ ΔL < 10

0,5

6 ≤ ΔL < 8

1,0

4,5 ≤ ΔL < 6

1,5

3 ≤ ΔL < 4,5

2,5

ΔL < 3

neįmanoma tinkamai išmatuoti ir tai užregistruoti.

Jeigu pikinis garsas akivaizdžiai skiriasi nuo užregistruoto bendro garso slėgio lygio, matavimo rezultatas atmetamas.

Pagalbinė foninio triukšmo matavimo taisymo kriterijų schema pateikiama šio priedo priedėlio 4 brėžinyje.

2.3.3.   Foninio triukšmo reikalavimai analizuojant vienos trečiosios oktavos juostas

Analizuojant vienos trečiosios oktavos juostas pagal šią taisyklę, kiekvienos vienos trečiosios oktavos juostos, analizuojamos pagal 2.3.1 punktą, foninio triukšmo lygis turi būti bent 6 dB(A) mažesnis už bandomosios transporto priemonės ar AVAS matavimo kiekvienoje vienos trečiosios oktavos dažnių juostoje rezultatą. Foninio triukšmo A svertinis garso slėgio lygis turi būti bent 10 dB(A) mažesnis už bandomosios transporto priemonės ar AVAS matavimo rezultatą.

Atliekant vienos trečiosios oktavos juostos matavimus fono kompensacija nėra leidžiama.

Pagalbinė foninio triukšmo reikalavimų analizuojant vienos trečiosios oktavos juostas schema pateikta šio priedo priedėlio 6 brėžinyje.

3.   TRANSPORTO PRIEMONĖS GARSO LYGIO BANDYMŲ PROCEDŪROS

3.1.   Mikrofono padėtys

Mikrofonų padėčių ant mikrofonų linijos PP′ atstumas iki statmenos atskaitos linijos CC′ ant bandymų kelio ar bandymų patalpoje, kaip nurodyta 1 ir 2 brėžiniuose, turi būti 2,0 ± 0,05 m.

Mikrofonai turi būti 1,2 ± 0,02 m aukštyje virš žemės paviršiaus. Atskaitos kryptis laisvojo lauko sąlygomis,kaip nurodyta standarte IEC 61672-1:2013, turi būti horizontali ir statmena transporto priemonės CC′ linijai.

3.2.   Transporto priemonės parengtis

3.2.1.   Bendrieji reikalavimai

Transporto priemonė turi būti tipinė rinkai pateikiama transporto priemonė, nurodyta gamintojo, suderinusio tai su technine tarnyba siekiant atitikti šios taisyklės reikalavimus.

Matuojant priekabos nenaudojamos, išskyrus neatskiriamas transporto priemones.

Jei tai HEV/FCHV, bandymas atliekamas labiausiai energiją taupančiu režimu siekiant išvengti vidaus degimo variklio pakartotinio paleidimo, pvz., išjungus visas garsines, pramogoms skirtas, komunikacijos ir navigacijos sistemas.

Prieš pradedant matavimus transporto priemonė paruošiama taip, kad veiktų įprastomis naudojimo sąlygomis.

3.2.2.   Baterijos įkrovos lygis

Įrengtų varymo baterijų įkrovos lygis turi būti pakankamai aukštas, kad visos pagrindinės funkcijos galėtų veikti pagal gamintojo specifikacijas. Varymo baterijų temperatūra turi atitikti nustatytą jų komponentų temperatūros intervalą, kad galėtų veikti visos pagrindinės funkcijos, mažinančios transporto priemonės skleidžiamą garsą. Atliekant bandymą parengiamos veikti visos kitos įkraunamos energijos kaupimo sistemos.

3.2.3.   Daugiamodis veikimas

Jei transporto priemonėje įrengti keli vairuotojo pasirenkami veikimo režimai, pasirenkamas režimas, kuris užtikrina mažiausią skleidžiamą garsą 3.3 punkte nurodytomis bandymo sąlygomis.

Jei transporto priemonėje numatyta daug veikimo režimų, kurie parenkami automatiškai, gamintojas privalo nustatyti tinkamą bandymo metodą, kad būtų galima pasiekti mažiausią skleidžiamą garsą.

Tais atvejais, kai neįmanoma nustatyti transporto priemonės veikimo režimo, užtikrinančio mažiausią skleidžiamą garsą, išbandomi visi režimai ir pasirenkamas režimas, užtikrinantis transporto priemonės skleidžiamo garso registravimo pagal šią taisyklę mažiausią bandymo rezultatą.

3.2.4.   Transporto priemonės bandomoji masė

Atliekami parengtų naudoti transporto priemonių masės matavimai taikant leidžiamą 15 proc. paklaidą.

3.2.5.   Padangų pasirinkimas ir būklė

Transporto priemonės gamintojas pasirenka ant bandomos transporto priemonės ratų montuojamas padangas, kurios turi atitikti vieną iš transporto priemonės gamintojo nustatytų transporto priemonės padangų dydžių ir tipų.

Padangos pripučiamos iki transporto priemonės bandomajai masei gamintojo rekomenduojamo slėgio.

3.3.   Veikimo sąlygos

3.3.1.   Bendrosios nuostatos

Visomis veikimo sąlygomis transporto priemonės bandymai gali būti atliekami patalpose arba lauke.

Atliekant pastovaus greičio ir atbulinės eigos bandymus transporto priemonė gali būti bandoma judėjimo arba imituojamo veikimo sąlygomis. Kai imituojamas transporto priemonės veikimas, naudojami faktines transporto priemonės veikimo sąlygas imituojantys signalai.

Jei transporto priemonėje įrengtas vidaus degimo variklis, jis turi būti išjungtas.

3.3.2.   Pastovaus greičio bandymai

Šie bandymai atliekami, kai transporto priemonė važiuoja į priekį arba kai transporto priemonės greitis imituojamas siunčiant išorinį signalą AVAS transporto priemonei stovint.

3.3.2.1.   Pastovaus greičio bandymas važiuojant pirmyn

Jei transporto priemonės bandymai atliekami lauke, viso bandymo metu transporto priemonės vidurio linijos kelias turi kuo labiau atitikti transporto priemonės CC′ liniją esant pastoviam greičiui vtest. Bandymo pradžioje priekinė transporto priemonės plokštuma turi kirsti liniją AA′, o bandymo pabaigoje galinė transporto priemonės plokštuma turi kirsti liniją BB′, kaip pavaizduota 1a brėžinyje. Jei priekaba nuo vilkiko nėra lengvai atskiriama, kertant BB′ liniją jos nepaisoma.

Jei transporto priemonė bandoma patalpose, ji pastatoma taip, kad transporto priemonės priekinė plokštuma būtų ant PP′ linijos, kaip pavaizduota 2a brėžinyje. Transporto priemonė bent 5 sekundes turi išlaikyti pastovų bandymo greitį vtest.

Pastovaus greičio 10 km/h bandymo sąlygomis bandymo greitis vtest turi būti 10 ± 2 km/h.

Pastovaus greičio 20 km/h bandymo sąlygomis bandymo greitis vtest turi būti 20 ± 1 km/h.

Transporto priemonėse su automatine pavarų dėže pavarų perjungimo svirtis turi būti gamintojo nurodytoje padėtyje įprasto važiavimo sąlygomis.

Transporto priemonėse su rankine pavarų dėže pavarų perjungimo svirtis turi atitikti aukščiausią pavarą, kuria galėtų būti pasiektas tikslinis transporto priemonės greitis esant pastoviam variklio sūkių skaičiui.

3.3.2.2.   Pastovaus greičio bandymai, imituojami siunčiant išorinį signalą AVAS transporto priemonei stovint

Jei transporto priemonė bandoma patalpose arba lauke, ji pastatoma taip, kad transporto priemonės priekinė plokštuma būtų ant PP′ linijos, kaip pavaizduota 2b brėžinyje. Transporto priemonė bent 5 sekundes turi išlaikyti imituojamą pastovų bandymo greitį vtest.

Pastovaus 10 km/h greičio bandymo sąlygomis imituojamas bandymo greitis vtest turi būti 10 ± 0,5 km/h.

Pastovaus 20 km/h greičio bandymo sąlygomis imituojamas bandymo greitis vtest turi būti 20 ± 0,5 km/h.

3.3.3.   Bandymai atbuline eiga

Šie bandymai gali būti atliekami, kai transporto priemonė važiuoja atgal arba transporto priemonės greitis imituojamas siunčiant išorinį signalą AVAS, arba transporto priemonei stovint.

3.3.3.1.   Bandymas važiuojant atbuline eiga

Jei transporto priemonės bandymai atliekami lauke, viso bandymo metu transporto priemonės vidurio linijos kelias turi kuo labiau atitikti transporto priemonės CC′ liniją esant pastoviam greičiui vtest. Bandymo pradžioje galinė transporto priemonės plokštuma turi kirsti liniją AA′, o bandymo pabaigoje priekinė transporto priemonės plokštuma turi kirsti liniją BB′, kaip pavaizduota 1b brėžinyje. Jei priekaba nuo vilkiko nėra lengvai atskiriama, kertant BB′ liniją jos nepaisoma.

Jei transporto priemonė bandoma patalpoje, ji turi būti pastatyta taip, kad transporto priemonės galinė plokštuma būtų ant PP′ linijos, kaip pavaizduota 2b brėžinyje. Transporto priemonė bent 5 sekundes turi išlaikyti pastovų bandymo greitį vtest.

Pastovaus 6 km/h greičio bandymo sąlygomis bandymo greitis vtest turi būti 6 ± 2 km/h.

Transporto priemonėse su automatine pavarų dėže pavarų perjungimo svirtis turi būti gamintojo nurodytoje padėtyje įprasto važiavimo atbuline eiga sąlygomis.

Transporto priemonėse su rankine pavarų dėže pavarų perjungimo svirtis turi atitikti aukščiausią atbulinės eigos pavarą, kuria galėtų būti pasiektas tikslinis transporto priemonės greitis esant pastoviam variklio sūkių skaičiui.

3.3.3.2.   Atbulinės eigos bandymai, imituojami siunčiant išorinį signalą AVAS transporto priemonei stovint.

Jei transporto priemonė bandoma patalpoje arba lauke, ji turi būti pastatyta taip, kad transporto priemonės galinė plokštuma būtų ant PP′ linijos, kaip pavaizduota 2b brėžinyje. Transporto priemonė turi išlaikyti bent 5 sekundes imituojamą pastovų bandymo greitį vtest.

Pastovaus 6 km/h greičio bandymo sąlygomis imituojamas bandymo greitis vtest turi būti 10 ± 0,5 km/h.

3.3.3.3.   Atbulinės eigos bandymas transporto priemonei stovint

Jei transporto priemonė bandoma patalpoje arba lauke, ji turi būti pastatyta taip, kad transporto priemonės galinė plokštuma būtų ant PP′ linijos, kaip pavaizduota 2b brėžinyje.

Bandymo metu transporto priemonės pavarų perjungimo svirtis turi būti atbulinės eigos padėtyje, o stabdis atleistas.

3.4.   Matavimo rodmenys ir registruojamos vertės

Kiekvienos bandymo sąlygos atveju atliekami keturi matavimai abiejose transporto priemonės pusėse.

Kiekvienos bandymo sąlygos atveju apskaičiuojant tarpinį ar galutinį rezultatą, naudojami pirmi keturi galiojantys iš eilės kiekvienoje pusėje atliktų matavimų 2,0 dB(A) tikslumu rezultatai pašalinant negaliojančius rezultatus.

Jeigu pikinis garsas akivaizdžiai skiriasi nuo užregistruoto bendro garso slėgio lygio, matavimo rezultatas atmetamas. Kai matuojant lauke transporto priemonė juda į priekį ir atbuline eiga, didžiausias A svertinis garso slėgio lygis, rodomas kiekvieną kartą transporto priemonei važiuojant nuo AA′ iki PP′ linijos (Ltest,j), užregistruojamas kiekvienoje mikrofono padėtyje iki pirmojo reikšminio dešimtainio skaitmens po kablelio (pvz., XX, X). Kai matuojant patalpoje transporto priemonė juda į priekį bei atbuline eiga ir stovi, didžiausias A svertinis garso slėgio lygis, rodomas 5 sekundes kiekvienoje mikrofono padėtyje Ltest,j užregistruojamas iki pirmojo reikšminio dešimtainio skaitmens po kablelio (pvz., XX, X).

Ltest,j pataisomas pagal 2.3.2 punktą siekiant gauti Ltestcorr,j.

Kiekvieną didžiausią A svertinį garso slėgio lygį atitinkantis vienos trečiosios oktavos juostos spektras registruojamas kiekvienoje mikrofono padėtyje. Nė vienam išmatuotam vienos trečiosios oktavos rezultatui foninio triukšmo pataisa netaikoma.

3.5.   Duomenų rinkimas ir užregistruoti rezultatai

Visomis bandymo sąlygomis, aprašytomis 3.3 punkte, turi būti išvestas pagal foninį triukšmą pataisyto rezultato Ltestcorr,j ir jį atitinkančios vienos trečiosios oktavos dažnių spektro atskirai abiejose transporto priemonės pusėse aritmetinis vidurkis dešimtųjų tikslumu.

Užregistruojamos galutinės A svertinio garso slėgio lygio vertės, Lcrs 10, Lcrs 20 ir Lreverse yra mažesnės tų dviejų vidurkių, išvestų abiejose pusėse, vertės, suapvalintos iki artimiausio sveikojo skaičiaus. Užregistruojami galutiniai vienos trečiosios oktavos dažnių spektrai yra spektrai, atitinkantys toje pačioje pusėje užregistruotą A svertinį garso slėgio lygį.

4.   DAŽNIO POSLINKIO BANDYMO PROCEDŪROS

4.1.   Bendrosios nuostatos

Nuostatos dėl dažnio poslinkio, išdėstytos pagrindinio teksto 6.2.3 punkte, tikrinamos taikant vieną iš šių gamintojo pasirenkamų bandymo metodų:

A metodas.

Bandymas su komplektine transporto priemone, judančia lauko bandymų keliu.

B metodas.

Bandymas su komplektine transporto priemone, stovinčia lauke ant bandymų kelio imituojant transporto priemonės judėjimą AVAS išorinių signalų generatoriumi.

C metodas.

Bandymas su komplektine transporto priemone, judančia patalpoje ant traukos stendo.

D metodas.

Bandymas su komplektine transporto priemone, stovinčia patalpoje imituojant transporto priemonės judėjimą AVAS išorės signalų generatoriumi.

E metodas.

Bandymas su AVAS, kai patalpoje nėra transporto priemonės, imituojant transporto priemonės judėjimą AVAS išorės signalų generatoriumi.

Patalpos reikalavimai, kaip ir transporto priemonės ir bandymo sąrankos specifikacijos, yra tokie patys, kaip nurodyta šio priedo 1, 2, 3.1 ir 3.2 punktuose pagal pasirinktą bandymo metodą, išskyrus atvejus, kai tolesnėse dalyse nurodomos skirtingos ar papildomos specifikacijos.

Jokiam matavimui netaikoma foninio triukšmo pataisa. Ypatingą dėmesį reikia skirti lauko matavimams. Turi būti vengiama bet kokios įtakos foniniam triukšmui. Jeigu pikinis garsas akivaizdžiai skiriasi nuo bendro signalo pobūdžio, matavimo rezultatas atmetamas.

4.2.   Prietaisai ir signalo apdorojimas

Analizatoriaus nustatymus turi suderinti gamintojas ir techninė tarnyba, kad duomenys būtų pateikiami pagal toliau nurodytus reikalavimus.

Garso analizės sistema turi būti pajėgi atlikti spektrinę analizę atlikdama tokį matavimų skaičių ir tokiame dažnių diapazone, kad būtų apimami visi reikiami dažniai. Dažnio rezoliucija turi būti pakankamai tiksli, kad įvairiomis bandymo sąlygomis būtų galima diferencijuoti dažnius.

4.3.   Bandymo metodai

4.3.1.   A metodas. Lauko bandymo įranga ir judanti transporto priemonė

Transporto priemonė eksploatuojama toje pačioje lauko bandymo vietoje ir tomis pačiomis bendromis veikimo sąlygomis, kaip ir pastovaus transporto priemonės greičio bandymo sąlygomis.

Transporto priemonės skleidžiamas triukšmas matuojamas važiuojant tiksliniu 5–20 km/h greičiu 5 km/h intervalais su ± 2 km/h nuokrypiu, kai greitis ne didesnis kaip 10 km/h, ir su ± 1 km/h nuokrypiu, kai važiuojama bet kokiu kitu greičiu. 5 km/h greitis yra mažiausias tikslinis greitis. Jeigu transporto priemonė negali važiuoti tokiu greičiu, pasirenkamas mažiausias įmanomas greitis, mažesnis nei 10 km/h.

4.3.2.   B ir D metodai. Lauko bandymo vieta / patalpa ir stovinti transporto priemonė

Transporto priemonė eksploatuojama bandymų patalpoje (vietoje), kur transporto priemonė gali priimti išorinį transporto priemonės greičio signalą, siunčiamą AVAS ir imituojantį transporto priemonės judėjimą. Mikrofono padėtys turi būti kaip komplektinės transporto priemonės sąlygomis, kaip nurodyta 2a brėžinyje. Priekinė transporto priemonės plokštuma turi būti ant PP′ linijos.

Transporto priemonės skleidžiamas garsas matuojamas imituojant 5–20 km/h greitį 5 km/h intervalais su ± 0,5 km/h nuokrypiu (bet kokiam bandomam greičiui).

4.3.3.   C metodas. Patalpa ir judanti transporto priemonė

Transporto priemonė pastatoma bandymo patalpoje, kur transporto priemonė gali važiuoti ant traukos stendo taip pat, kaip ir lauke. Visos mikrofonų padėtys turi būti tokios kaip transporto priemonės bandymo sąlygomis, kaip nurodyta 2a brėžinyje. Priekinė transporto priemonės plokštuma turi būti ant PP′ linijos.

Transporto priemonės skleidžiamas triukšmas matuojamas važiuojant tiksliniu 5–20 km/h greičiu 5 km/h intervalais su ± 2 km/h nuokrypiu, kai greitis ne didesnis kaip 10 km/h, ir su ± 1 km/h nuokrypiu, kai važiuojama bet kokiu kitu greičiu. 5 km/h greitis yra mažiausias tikslinis greitis. Jeigu transporto priemonė negali važiuoti tokiu greičiu, pasirenkamas mažiausias įmanomas greitis, mažesnis nei 10 km/h.

4.3.4.   E metodas

AVAS turi būti tvirtai sumontuota patalpoje naudojantis gamintojo nurodyta įranga. Matavimo prietaiso mikrofonas turi būti padėtas 1 m atstumu nuo AVAS tokiame aukštyje, kuris yra maždaug tokiame lygyje, kaip ir AVAS spinduliuojamas garsas, ir nukreiptas ta kryptimi, kuria garso lygis tariamai esąs didžiausias.

Skleidžiamas garsas matuojamas imituojant 5–20 km/h greitį 5 km/h intervalais su ± 0,5 km/h nuokrypiu (bet kokiam bandomam greičiui).

4.4.   Matavimo duomenys

4.4.1.   A bandymo metodas

Matuojama bent keturis kartus, kai važiuojama kiekvienu 4.3.1 punkte nurodytu greičiu. Skleidžiamas garsas registruojamas kiekvienoje padėtyje, kur yra mikrofonai, kaskart, kai transporto priemonė važiuoja nuo AA′ iki BB′ linijos. Toliau analizuojamas kiekvienos matavimo imties segmentas nuo AA linijos iki taško, nutolusio 1 m atstumu iki PP′ linijos.

4.4.2.   B, C, D ir E bandymo metodai

Skleidžiamas garsas bent 5 sekundes matuojamas kiekvieną kartą pasirenkant pirmiau nustatytuose susijusiuose punktuose nurodytą greitį.

4.5.   Signalo apdorojimas

Nustatomas kiekvienos užregistruotos matavimo imties automobilio galios spektro vidurkis taikant Haningo langą ir bent 66,6 % sanklotos vidurkių. Pasirenkama pakankamai siaura dažnio rezoliucija, kad būtų galima atskirti dažnio poslinkį esant tikslinei sąlygai. Užregistruotas greitis matavimo imties segmente yra vidutinis transporto priemonės greitis matavimo imties segmento metu, suapvalintas iki dešimtųjų.

Jeigu tai A bandymo metodas, dažnis, turintis kisti priklausomai nuo greičio, nustatomas kiekvienam imties segmentui. Esant tikslinei sąlygai užregistruotas dažnis fspeed yra matematinis dažnių, nustatytų kiekvienai matavimo imčiai ir suapvalintų iki artimiausio sveiko skaičiaus, vidurkis. Esant tikslinei sąlygai užregistruotas dažnis yra matematinis keturių matavimo imties segmentų vidurkis.

4 lentelė

Dažnio poslinkio kiekvienoje pusėje esant tikslinei sąlygai analizė

Tikslinis greitis

Bandomasis važiavimas esant tikslinei sąlygai

Užregistruotas greitis (imties segmento vidurkis)

Nustatytas reikiamas dažnis

(fj, speed)

Registruotas greitis esant tikslinei sąlygai (registruotų greičio verčių vidurkis)

Reikiamas dažnis esant tikslinei sąlygai

(fspeed)

km/h

Skaičius

km/h

Hz

km/h

Hz

5

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

10

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

15

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

20

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Taikant visus kitus bandymų metodus gautas dažnių spektras tiesiogiai naudojamas atliekant tolesnius apskaičiavimus.

4.5.1.   Duomenų rinkimas ir užregistruoti rezultatai

Tolesniems apskaičiavimams naudojamas dažnis, kurio poslinkis numatomas. Mažiausią užregistruotą greitį, suapvalintą iki artimiausio sveiko skaičiaus, atitinkantis dažnis naudojamas kaip atskaitinis dažnis fref.

Bet kurį kitą transporto priemonės greitį iki artimiausio sveiko skaičiaus suapvalintas atitinkantis dažnio poslinkis gaunamas atlikus spektrinę analizę. Signalo dažnio poslinkis del f apskaičiuojamas pagal 1 lygtį:

Formula

1 lygtis

čia:

f speed

dažnis esant konkrečiam greičiui,

f ref

yra dažnis esant atskaitiniam 5 km/h greičiui arba žemiausiam registruotam greičiui,

vtest

yra faktinis arba imituojamas transporto priemonės greitis, atitinkantis dažnį f speed,

vref

yra faktinis arba imituojamas transporto priemonės greitis, atitinkantis dažnį f ref.

Rezultatai registruojami naudojant toliau nurodytą lentelę.

5 lentelė

Rezultatų registravimo lentelė, pildoma dėl kiekvieno analizuoto dažnio

 

Bandymo rezultatai esant tiksliniam greičiui

5 km/h

(Atskaita)

10 km/h

15 km/h

20 km/h

Registruotas greitis

km/h

 

 

 

 

Dažnis fspeed, kairė pusė

Hz

 

 

 

 

Dažnis fspeed, dešinė pusė

Hz

 

 

 

 

Dažnio poslinkis, kairė pusė

%

nėra

 

 

 

Dažnio poslinkis, dešinė pusė

%

nėra

 

 

 

PRIEDĖLIS

BRĖŽINIAI IR SCHEMOS

1a ir 1b brėž.

Lauke judančių transporto priemonių matavimų padėtys

Image

Tekstas paveikslėlio

2a ir 2b brėž.

Patalpoje judančių ir stovinčių transporto priemonių matavimo padėtys

Image

Tekstas paveikslėlio

3 brėž.

Mažiausia erdvė, atitinkanti pusiau beaidės kameros kriterijus

Image

4 brėž.

Foninio triukšmo diapazono nustatymas

Image

5 brėž.

Transporto priemonės A svertinio garso slėgio lygio matavimo taisymo kriterijai

Image

6 brėž.

Foninio triukšmo reikalavimai, susiję su vienos trečiosios oktavos juostų analize

Image

7a brėž.

Dažnio poslinkio matavimo bandymo procedūros

Image

7b brėž.

Dažnio poslinkio matavimo bandymo procedūros. A metodas

Image

7c brėž.

Dažnio poslinkio matavimo bandymo procedūros. B, C, D ir E metodai

Image