ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 6

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. sausio 11d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie Europos Sąjungos ir Kolumbijos Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju įsigaliojimą

1

 

*

2016 m. gruodžio 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/43 dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu Asociacijos komitete prekybos klausimais, įsteigtame Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimu, dėl XXI-A–XXI-P priedų, susijusių su teisės aktų derinimu viešųjų pirkimų srityje, atnaujinimo

2

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. sausio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/44, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

36

 

 

2017 m. sausio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/45, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

38

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo

40

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

11.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/1


Informacija apie Europos Sąjungos ir Kolumbijos Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju įsigaliojimą

Europos Sąjungos ir Kolumbijos Respublikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju įsigalios 2016 m. gruodžio 1 d., 2016 m. spalio 19 d. užbaigus Susitarimo 8 straipsnio 1 dalyje numatytą procedūrą.


11.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/2


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/43

2016 m. gruodžio 12 d.

dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu Asociacijos komitete prekybos klausimais, įsteigtame Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimu, dėl XXI-A–XXI-P priedų, susijusių su teisės aktų derinimu viešųjų pirkimų srityje, atnaujinimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo (1) (toliau – Susitarimas) 486 straipsnyje nurodyta, kad dalis Susitarimo taikoma laikinai, kaip nustatyta Sąjungos;

(2)

Tarybos sprendimo 2014/668/ES (2) 1 straipsnyje nurodyta kokios Susitarimo nuostatos, įskaitant nuostatas dėl viešųjų pirkimų, ir Susitarimo XXI priedas turi būti taikomi laikinai. Tos nuostatos laikinai taikomos nuo 2016 m. sausio 1 d.;

(3)

Susitarimo 153 straipsnyje nustatyta Ukrainos pareiga užtikrinti, kad jos viešųjų pirkimų teisės aktai būtų laipsniškai suderinti su atitinkamos srities Sąjungos acquis, laikantis Susitarimo XXI priede pateikto tvarkaraščio;

(4)

kai kurie Sąjungos aktai, išvardyti Susitarimo XXI priede, po Susitarimo parafavimo 2012 m. kovo 30 d. buvo iš dalies pakeisti arba panaikinti;

(5)

Susitarimo 149 straipsnyje nurodyta, kad Susitarimo XXI-P priede nustatytos viešųjų pirkimų sutarčių vertės ribos turi būti reguliariai tikslinamos, pradedant pirmaisiais lyginiais metais po Susitarimo įsigaliojimo;

(6)

taip pat tikslinga atsižvelgti į pažangą, kurią Ukraina padarė teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis srityje, ir pakeisti tam tikrus terminus;

(7)

taigi, siekiant atsižvelgti į Sąjungos acquis pasikeitimus, būtina atnaujinti XXI priedą ir patikslinti Susitarimo XXI-P priede nustatytas viešųjų pirkimų sutarčių vertės ribas;

(8)

Susitarimo 149 straipsnyje nurodyta, kad Susitarimo XXI-P priede nustatytos ribinės vertės tikslinamos Asociacijos komiteto prekybos klausimais sprendimu;

(9)

Susitarimo 463 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad Asociacijos taryba turi įgaliojimus atnaujinti arba iš dalies keisti Susitarimo priedus;

(10)

Asociacijos tarybos sprendimo Nr. 3/2014 (3) 1 straipsniu Asociacijos komitetas prekybos klausimais įgaliojamas atnaujinti ar iš dalies keisti su prekyba susijusius Susitarimo priedus, įskaitant XXI priedą, siejamą su IV antraštinės dalies (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) 8 skyriumi (Viešieji pirkimai);

(11)

todėl tikslinga nustatyti poziciją, kuri turi būti priimta Sąjungos vardu Asociacijos komitete prekybos klausimais dėl Susitarimo XXI priedo atnaujinimo;

(12)

Susitarimo 152 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Ukraina Asociacijos komitetui prekybos klausimais pateikia išsamų su viešaisiais pirkimais susijusių teisės aktų įgyvendinimo veiksmų planą, į kurį įtraukia tvarkaraščius ir gaires, kuriose turėtų būti nustatytos visos su teisės aktų derinimu ir institucijų pajėgumų stiprinimu susijusios reformos. Šis veiksmų planas turi atitikti Susitarimo XXI-A priede nustatytus etapus ir tvarkaraščius;

(13)

Susitarimo 152 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Asociacijos komitetas prekybos klausimais turi pateikti palankią nuomonę, kad išsamus veiksmų planas taptų įgyvendinimo proceso, t. y. su viešaisiais pirkimais susijusių teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis, orientaciniu dokumentu;

(14)

todėl tikslinga nustatyti poziciją, kuri turi būti priimta Sąjungos vardu, susijusią su palankia nuomone dėl išsamaus veiksmų plano, kurią turi priimti Asociacijos komitetas prekybos klausimais,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Pozicija, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo (toliau – Susitarimas) 465 straipsniu įsteigtame Asociacijos komitete prekybos klausimais dėl Susitarimo XXI priedo atnaujinimo, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu to komiteto sprendimo projektu.

2.   Neesminiams sprendimo projekto techninius pakeitimams Sąjungos atstovai Asociacijos komitete prekybos klausimais gali pritarti be papildomo Europos Sąjungos Tarybos sprendimo.

2 straipsnis

Pozicija, kuri turi būti priimta Sąjungos vardu Susitarimo 465 straipsniu įsteigtame Asociacijos komitete prekybos klausimais, susijusi su palankia nuomone dėl išsamaus veiksmų plano, grindžiama minėto komiteto sprendimo projektu, nurodytu 1 straipsnio 1 dalyje.

3 straipsnis

Priimti Asociacijos komiteto prekybos klausimais sprendimai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. gruodžio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  OL L 161, 2014 5 29, p. 3.

(2)  2014 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2014/668/ES dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo, kiek tai susiję su jo III antraštine dalimi (išskyrus nuostatas dėl vienodo požiūrio į kitos Šalies teritorijoje teisėtai dirbančius trečiųjų šalių piliečius), IV, V, VI bei VII antraštinėmis dalimis ir susijusiais priedais bei protokolais (OL L 278, 2014 9 20, p. 1).

(3)  2014 m. gruodžio 15 d. ES ir Ukrainos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 3/2014 dėl tam tikrų Asociacijos tarybos įgaliojimų perdavimo Asociacijos komitetui prekybos klausimais [2015/980] (OL L 158, 2015 6 24, p. 4).


PROJEKTAS

ES IR UKRAINOS ASOCIACIJOS KOMITETO PREKYBOS KLAUSIMAIS SPRENDIMAS Nr. 1/2016

… m. … … d.

kuriuo atnaujinamas Asociacijos susitarimo XXI priedas ir pateikiama palanki nuomonė dėl išsamaus viešųjų pirkimų veiksmų plano

ASOCIACIJOS KOMITETAS PREKYBOS KLAUSIMAIS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimą (1) (toliau – Susitarimas), ypač į jo 149, 153 ir 463 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 486 straipsnyje nurodyta, kad tam tikros Susitarimo dalys, įskaitant nuostatas dėl viešųjų pirkimų, laikinai taikomos nuo 2016 m. sausio 1 d.;

(2)

Susitarimo 149 straipsnyje nurodyta, kad Susitarimo XXI-P priede nustatytos viešųjų pirkimų sutarčių vertės ribos turi būti reguliariai tikslinamos, pradedant pirmaisiais lyginiais metais po Susitarimo įsigaliojimo, o tokie patikslinimai priimami Asociacijos komiteto prekybos klausimais sprendimu, kaip nustatyta Susitarimo 465 straipsnio 4 dalyje;

(3)

Susitarimo 153 straipsnyje nustatyta Ukrainos pareiga užtikrinti, kad jos viešųjų pirkimų teisės aktai turi būti laipsniškai suderinti su atitinkamos srities Sąjungos acquis, laikantis Susitarimo XXI priede pateikto tvarkaraščio;

(4)

kai kurie Sąjungos aktai, išvardyti Susitarimo XXI priede, po Susitarimo parafavimo 2012 m. kovo 30 d. buvo išdėstyti nauja redakcija arba panaikinti ir pakeisti nauju Sąjungos aktu. Sąjunga priėmė šiuos teisės aktus ir apie juos pranešė Ukrainai:

a)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/23/ES (2);

b)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/24/ES (3);

c)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/25/ES (4);

(5)

minėtomis direktyvomis iš dalies pakeistos XXI-P priede nustatytos viešųjų pirkimų sutarčių vertės ribos, kurios vėliau iš dalies pakeistos Komisijos deleguotaisiais reglamentais (ES) 2015/2170 (5), (ES) 2015/2171 (6) ir (ES) 2015/2172 (7);

(6)

Susitarimo 463 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Asociacijos taryba turi įgaliojimus atnaujinti arba iš dalies keisti Susitarimo priedus;

(7)

remiantis Susitarimo 149, 153 ir 463 straipsniais, būtina atnaujinti Susitarimo XXI priedą, kad būtų atsižvelgta į tame priede nurodytos Sąjungos acquis pasikeitimus;

(8)

pasikeitė naujosios Sąjungos viešųjų pirkimų acquis struktūra. XXI priedas turėtų atspindėti tą pakeistą struktūrą. Siekiant aiškumo, turėtų būti atnaujintas visas XXI priedas, pakeičiant jį priedu, kurio tekstas pateikiamas šio sprendimo priedėlyje. Taip pat tikslinga atsižvelgti į pažangą, kurią Ukraina padarė teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis srityje;

(9)

Susitarimo 465 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Asociacijos taryba gali perduoti Asociacijos komitetui prekybos klausimais bet kokius savo įgaliojimus, įskaitant įgaliojimą priimti privalomus sprendimus;

(10)

įgaliojimus atnaujinti arba iš dalies keisti tam tikrus su prekyba susijusius priedus ES ir Ukrainos asociacijos taryba 2014 m. gruodžio 15 d. Sprendimu Nr. 3/2014 (8) suteikė Asociacijos komitetui prekybos klausimais;

(11)

Susitarimo 152 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Ukraina Asociacijos komitetui prekybos klausimais pateikia išsamų su viešaisiais pirkimais susijusių teisės aktų įgyvendinimo veiksmų planą, į kurį įtraukia tvarkaraščius ir gaires, kuriose turėtų būti nustatytos visos su teisės aktų derinimu su Sąjungos acquis susijusios reformos;

(12)

Susitarimo 152 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Asociacijos komitetas prekybos klausimais turi pateikti palankią nuomonę, kad išsamus veiksmų planas taptų įgyvendinimo proceso, t. y. su viešaisiais pirkimais susijusių teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis, orientaciniu dokumentu;

(13)

todėl tikslinga, kad Asociacijos komitetas prekybos klausimais priimtų sprendimą ir pateiktų palankią nuomonę dėl išsamaus viešųjų pirkimų veiksmų plano,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo XXI priedas pakeičiamas atnaujintu priedu, kuris pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Dėl 2016 m. vasario 24 d. Ukrainos Vyriausybės priimto 2016 m. vasario 24 d. Ukrainos ministrų kabineto potvarkiu patvirtinto išsamaus viešųjų pirkimų veiksmų plano (Nr. 175-p) pateikiama palanki nuomonė.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta …

Asociacijos komiteto prekybos klausimais vardu

Pirmininkas


(1)  OL L 161, 2014 5 29, p. 3.

(2)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).

(3)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

(4)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

(5)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2170, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis (OL L 307, 2015 11 25, p. 5).

(6)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2171, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis (OL L 307, 2015 11 25, p. 7).

(7)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2172, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis (OL L 307, 2015 11 25, p. 9).

(8)  2014 m. gruodžio 15 d. ES ir Ukrainos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 3/2014 dėl tam tikrų Asociacijos tarybos įgaliojimų perdavimo Asociacijos komitetui prekybos klausimais [2015/980] (OL L 158, 2015 6 24, p. 4).

8 SKYRIAUS XXI-A PRIEDAS

INSTITUCINĖS REFORMOS, TEISĖS AKTŲ DERINIMO IR PATEKIMO Į RINKĄ ORIENTACINIS TVARKARAŠTIS

Etapas

 

Orientacinis tvarkaraštis

Galimybė ES subjektams patekti į Ukrainos rinką

Galimybė Ukrainos subjektams patekti į ES rinką

 

1.

Šio susitarimo 150 straipsnio 2 dalies ir 151 straipsnio įgyvendinimas

Šio susitarimo 152 straipsnyje numatytas susitarimas dėl reformos strategijos

6 mėnesiai po šio susitarimo įsigaliojimo

Prekių tiekimas centrinės valdžios institucijoms

Prekių tiekimas centrinės valdžios institucijoms

 

2.

Derinimas su pagrindiniais Direktyvos 2014/24/ES ir Direktyvos 89/665/EEB elementais ir jų įgyvendinimas

3 metai po šio susitarimo įsigaliojimo

Prekių tiekimas valstybinės, regioninės ir vietos valdžios institucijoms ir įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė

Prekių tiekimas valstybinės, regioninės ir vietos valdžios institucijoms ir įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė

XXI-B ir XXI-C priedai

3.

Derinimas su pagrindiniais Direktyvos 2014/25/ES ir Direktyvos 92/13/EEB elementais ir jų įgyvendinimas

4 metai po šio susitarimo įsigaliojimo

Prekių tiekimas visiems viešųjų paslaugų sektoriaus perkantiesiems subjektams

Prekių tiekimas visiems perkantiesiems subjektams

XXI-D ir XXI-E priedai

4

Derinimas su kitais Direktyvos 2014/24/ES elementais ir jų įgyvendinimas Derinimas su Direktyva 2014/23/ES ir jos įgyvendinimas

6 metai po šio susitarimo įsigaliojimo

Paslaugų ir darbų pirkimo bei koncesijos sutartys visoms perkančiosioms organizacijoms

Paslaugų ir darbų pirkimo bei koncesijos sutartys visoms perkančiosioms organizacijoms

XXI-F, XXI-G ir XXI-H priedai

5.

Derinimas su kitais Direktyvos 2014/25/ES elementais ir jų įgyvendinimas

8 metai po šio susitarimo įsigaliojimo

Paslaugų ir darbų pirkimo sutartys visiems viešųjų paslaugų sektoriaus perkantiesiems subjektams

Paslaugų ir darbų pirkimo sutartys visiems viešųjų paslaugų sektoriaus perkantiesiems subjektams

XXI-I ir XXI-J priedai

8 SKYRIAUS XXI-B PRIEDAS

2014 m. vasario 26 d. Direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų

PAGRINDINIAI ELEMENTAI

(2 etapas)

I ANTRAŠTINĖ DALIS

Taikymo sritis, terminų apibrėžtys ir bendrieji principai

I SKYRIUS

Taikymo sritis ir terminų apibrėžtys

1 skirsnis

Dalykas ir terminų apibrėžtys

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis (1, 2, 5 ir 6 dalys)

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys (1 dalies 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24 punktai)

3 straipsnis

Mišrieji pirkimai

2 skirsnis

Vertės ribos

4 straipsnis

Vertės ribų dydžiai

5 straipsnis

Numatomos pirkimo vertės apskaičiavimo metodai

3 skirsnis

Išimtys

7 straipsnis

Sutartys vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose

8 straipsnis

Specialios išimtys elektroninių ryšių srityje

9 straipsnis

Pagal tarptautines taisykles skiriamos viešosios sutartys ir organizuojami projekto konkursai

10 straipsnis

Specialios išimtys paslaugų pirkimo sutarčių atveju

11 straipsnis

Paslaugų pirkimo sutartys, skiriamos remiantis išimtine teise

12 straipsnis

Viešosios sutartys tarp viešojo sektoriaus subjektų

4 skirsnis

Ypatingi atvejai

1 poskirsnis

Dotuojamos sutartys ir mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

13 straipsnis

Sutartys, kurias dotuoja perkančiosios organizacijos

14 straipsnis

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

2 poskirsnis

Pirkimai, apimantys gynybos ar saugumo aspektus

15 straipsnis

Gynyba ir saugumas

16 straipsnis

Mišrieji pirkimai, apimantys gynybos ar saugumo aspektus

17 straipsnis

Pagal tarptautines taisykles skiriamos viešosios sutartys ir organizuojami projekto konkursai, apimantys gynybos ar saugumo aspektus

II SKYRIUS

Bendrosios taisyklės

18 straipsnis

Pirkimų principai

19 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojai

21 straipsnis

Konfidencialumas

22 straipsnis

Komunikavimui taikomos taisyklės (2–6 dalys)

23 straipsnis

Nomenklatūros

24 straipsnis

Interesų konfliktai

II ANTRAŠTINĖ DALIS

Viešųjų sutarčių taisyklės

I SKYRIUS

Procedūros

26 straipsnis

Procedūrų pasirinkimas (1 ir 2 dalys, 4 dalies pirma alternatyva, 5 ir 6 dalys)

27 straipsnis

Atviras konkursas

28 straipsnis

Ribotas konkursas

29 straipsnis

Konkurso procedūra su derybomis

32 straipsnis

Derybų be išankstinio skelbimo apie pirkimą naudojimas

III SKYRIUS

Procedūros vykdymas

1 skirsnis

Pasirengimas

40 straipsnis

Pirminės rinkos konsultacijos

41 straipsnis

Išankstinis kandidatų arba konkurso dalyvių dalyvavimas

42 straipsnis

Techninės specifikacijos

43 straipsnis

Ženklinimas

44 straipsnis

Tyrimų ataskaitos, sertifikavimas ir kitos įrodinėjimo priemonės (1, 2 dalys)

45 straipsnis

Alternatyvūs pasiūlymai

46 straipsnis

Sutarčių skaidymas į pirkimo dalis

47 straipsnis

Terminų nustatymas

2 skirsnis

Paskelbimas ir skaidrumas

48 straipsnis

Išankstiniai informaciniai skelbimai

49 straipsnis

Skelbimai apie pirkimą

50 straipsnis

Skelbimai apie sutarties skyrimą (1 ir 4 dalys)

51 straipsnis

Skelbimų paskelbimo forma ir būdas (1 dalies pirma pastraipa, 5 dalies pirma pastraipa)

53 straipsnis

Galimybė gauti pirkimo dokumentus elektronine forma

54 straipsnis

Kvietimai kandidatams

55 straipsnis

Kandidatų ir konkurso dalyvių informavimas

3 skirsnis

Dalyvių pasirinkimas ir sutarčių skyrimas

56 straipsnis

Bendrieji principai

1 poskirsnis

Kokybinės atrankos kriterijai

57 straipsnis

Pašalinimo pagrindai

58 straipsnis

Atrankos kriterijai

59 straipsnis

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (1 dalis mutatis mutandis, 4 dalis)

60 straipsnis

Įrodinėjimo priemonės

62 straipsnis

Kokybės užtikrinimo standartai ir aplinkosaugos vadybos standartai (1 ir 2 dalys)

63 straipsnis

Rėmimasis kitų subjektų pajėgumu

2 poskirsnis

Kandidatų, pasiūlymų ir sprendimų skaičiaus sumažinimas

65 straipsnis

Kandidatų, kurių kvalifikacija tinkama pakviesti dalyvauti konkurse, skaičiaus sumažinimas

66 straipsnis

Pasiūlymų ir sprendimų skaičiaus sumažinimas

3 poskirsnis

Sutarties skyrimas

67 straipsnis

Sutarties skyrimo kriterijai

68 straipsnis

Gyvavimo ciklo sąnaudos (1 ir 2 dalys)

69 straipsnis

Pasiūlyta neįprastai maža kaina (1–4 dalys)

IV SKYRIUS

Sutarties įvykdymas

70 straipsnis

Sutarčių įvykdymo sąlygos

71 straipsnis

Subranga

72 straipsnis

Sutarčių keitimas jų galiojimo laikotarpiu

73 straipsnis

Sutarčių nutraukimas

III ANTRAŠTINĖ DALIS

Specialiosios pirkimo procedūros

I SKYRIUS

Socialinės ir kitos specialios paslaugos

74 straipsnis

Socialinių ir kitų specialių paslaugų pirkimo sutarčių skyrimas

75 straipsnis

Skelbimų paskelbimas

76 straipsnis

Sutarčių skyrimo principai

PRIEDAI

II PRIEDAS

2 STRAIPSNIO 1 DALIES 6 PUNKTO a PAPUNKTYJE NURODYTŲ VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS

III PRIEDAS

4 STRAIPSNIO B PUNKTE NURODYTŲ PRODUKTŲ, SUSIJUSIŲ SU SUTARTIMIS, KURIAS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SKIRIA GYNYBOS SRITYJE, SĄRAŠAS

IV PRIEDAS

REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ, PRAŠYMŲ DALYVAUTI, PROJEKTO KONKURSŲ PLANŲ IR PROJEKTŲ ELEKTRONINĖMS GAVIMO PRIEMONĖMS IR PRIETAISAMS

V PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE

A dalis.

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE APIE IŠANKSTINIO INFORMACINIO SKELBIMO PASKELBIMĄ PIRKĖJO PROFILYJE

B dalis.

IŠANKSTINIUOSE INFORMACINIUOSE SKELBIMUOSE TEIKTINA INFORMACIJA (kaip nurodyta 48 straipsnyje)

C dalis.

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE APIE PIRKIMĄ (kaip nurodyta 49 straipsnyje)

D dalis.

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE APIE SUTARTIES SKYRIMĄ (kaip nurodyta 50 straipsnyje)

G dalis.

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE APIE SUTARTIES KEITIMĄ JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU (kaip nurodyta 72 straipsnio 1 dalyje)

H dalis.

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE APIE PIRKIMĄ SOCIALINIŲ IR KITŲ SPECIALIŲ PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARČIŲ ATVEJU (kaip nurodyta 75 straipsnio 1 dalyje)

I dalis.

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA IŠANKSTINIUOSE INFORMACINIUOSE SKELBIMUOSE SOCIALINIŲ IR KITŲ SPECIALIŲ PASLAUGŲ ATVEJU (kaip nurodyta 75 straipsnio 1 dalyje)

J dalis.

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE APIE SUTARTIES SKYRIMĄ SOCIALINIŲ IR KITŲ SPECIALIŲ PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARČIŲ ATVEJU (kaip nurodyta 75 straipsnio 2 dalyje)

VII PRIEDAS

TAM TIKRŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ APIBRĖŽTIS

IX PRIEDAS

54 STRAIPSNYJE NUMATYTŲ KVIETIMŲ PATEIKTI PASIŪLYMUS, DALYVAUTI DIALOGE ARBA PATVIRTINTI SUSIDOMĖJIMĄ TURINYS

X PRIEDAS

18 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTŲ TARPTAUTINIŲ SOCIALINIŲ IR APLINKOS APSAUGOS KONVENCIJŲ SĄRAŠAS

XII PRIEDAS

ATRANKOS KRITERIJŲ ĮRODINĖJIMO PRIEMONĖS

XIV PRIEDAS

74 STRAIPSNYJE NURODYTOS PASLAUGOS

8 SKYRIAUS XXI-C PRIEDAS

1989 m. gruodžio 21 d. Direktyvos 89/665/EEB

dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo (toliau – Direktyva 89/665/EEB),

su pakeitimais, padarytais 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo (toliau – Direktyva 2007/66/EB), ir 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (toliau – Direktyva 2014/23/ES),

PAGRINDINIAI ELEMENTAI

(2 etapas)

1 straipsnis

Peržiūros procedūrų taikymo sritis ir galimybė jomis pasinaudoti

2 straipsnis

Peržiūros procedūrų reikalavimai

2a straipsnis

Atidėjimo laikotarpis

2b straipsnis

Nuo atidėjimo laikotarpio leidžiančios nukrypti nuostatos

2b straipsnio pirmos pastraipos b punktas

2c straipsnis

Prašymo dėl peržiūros pateikimo terminai

2d straipsnis

Negaliojimas

1 dalies b punktas

2 ir 3 dalys

2e straipsnis

Šios direktyvos pažeidimai ir alternatyvios sankcijos

2f straipsnis

Terminai

8 SKYRIAUS XXI-D PRIEDAS

2014 m. vasario 26 d. Direktyvos 2014/25/ES

dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų

PAGRINDINIAI ELEMENTAI

(3 etapas)

I ANTRAŠTINĖ DALIS

Taikymo sritis, terminų apibrėžtys ir bendrieji principai

I SKYRIUS

Dalykas ir terminų apibrėžtys

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis (1, 2, 5 ir 6 dalys)

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys (1–9, 13–16 ir 18–20 punktai)

3 straipsnis

Perkančiosios organizacijos (1 ir 4 dalys)

4 straipsnis

Perkantieji subjektai (1–3 dalys)

5 straipsnis

Mišrieji pirkimai, apimantys tą pačią veiklą

6 straipsnis

Pirkimas, apimantis kelių rūšių veiklą

II SKYRIUS

Veiklos rūšys

7 straipsnis

Bendrosios nuostatos

8 straipsnis

Dujos ir šiluma

9 straipsnis

Elektros energija

10 straipsnis

Vanduo

11 straipsnis

Transporto paslaugos

12 straipsnis

Uostai ir oro uostai

13 straipsnis

Pašto paslaugos

14 straipsnis

Naftos ir dujų gavyba ir anglies ar kito kietojo kuro žvalgymas arba gavyba

III SKYRIUS

Materialinė taikymo sritis

1 skirsnis

Vertės ribos

15 straipsnis

Vertės ribų dydžiai

16 straipsnis

Numatomos pirkimo vertės skaičiavimo metodai (1–4 ir 7–14 dalys)

2 skirsnis

Netaikymas sutartims ir projekto konkursams; specialios nuostatos dėl pirkimų, apimančių gynybos ir saugumo aspektus

1 poskyris

Visiems perkantiesiems subjektams taikomos išimtys ir vandens bei energetikos sektoriams taikomos specialiosios išimtys

18 straipsnis

Perpardavimo arba lizingo tikslais trečiosioms šalims skiriamos sutartys (1 dalis)

19 straipsnis

Kitais nei į šios direktyvos veikimo sritį patenkančiai veiklai vykdyti tikslais arba tokiai veiklai trečiojoje šalyje vykdyti skiriamos sutartys arba rengiami projekto konkursai (1 dalis)

20 straipsnis

Pagal tarptautines taisykles skiriamos sutartys ir organizuojami projekto konkursai

21 straipsnis

Specialiosios netaikymo paslaugų pirkimo sutartims nuostatos

22 straipsnis

Paslaugų pirkimo sutartys, skiriamos remiantis išimtine teise

23 straipsnis

Tam tikrų perkančiųjų subjektų skiriamos sutartys dėl vandens pirkimo ir energijos arba energijai gaminti skirto kuro tiekimo

2 poskyris

Pirkimai, apimantys gynybos ir saugumo aspektus

24 straipsnis

Gynyba ir saugumas

25 straipsnis

Mišrieji pirkimai, apimantys tą pačią veiklą bei apimantys gynybos ar saugumo aspektus

26 straipsnis

Pirkimai, apimantys kelių rūšių veiklą bei apimantys gynybos ar saugumo aspektus

27 straipsnis

Pagal tarptautines taisykles skiriamos sutartys arba organizuojami projekto konkursai, apimantys gynybos ar saugumo aspektus

3 poskyris

Ypatingi santykiai (bendradarbiavimas, susijusios įmonės ir bendrosios įmonės)

28 straipsnis

Sutartys tarp perkančiųjų organizacijų

29 straipsnis

Susijusiai įmonei skiriamos sutartys

30 straipsnis

Bendrajai įmonei arba bendrajai įmonei priklausančiam perkančiajam subjektui skiriamos sutartys

4 poskyris

Ypatingi atvejai

32 straipsnis

Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos

IV SKYRIUS

Bendrieji principai

36 straipsnis

Pirkimų principai

37 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojai

39 straipsnis

Konfidencialumas

40 straipsnis

Komunikavimui taikomos taisyklės

41 straipsnis

Nomenklatūros

42 straipsnis

Interesų konfliktai

II ANTRAŠTINĖ DALIS

Sutartims taikytinos taisyklės

I SKYRIUS

Procedūros

44 straipsnis

Procedūrų pasirinkimas (1, 2 ir 4 dalys)

45 straipsnis

Atviras konkursas

46 straipsnis

Ribotas konkursas

47 straipsnis

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse

50 straipsnis

Derybų be išankstinio kvietimo dalyvauti konkurse naudojimas (a–i punktai)

III SKYRIUS

Procedūros vykdymas

1 skirsnis

Pasirengimas

58 straipsnis

Pirminės rinkos konsultacijos

59 straipsnis

Išankstinis kandidatų arba konkurso dalyvių dalyvavimas

60 straipsnis

Techninės specifikacijos

61 straipsnis

Ženklinimas

62 straipsnis

Tyrimų ataskaitos, sertifikavimas ir kitos įrodinėjimo priemonės

63 straipsnis

Techninių specifikacijų pateikimas

64 straipsnis

Alternatyvūs pasiūlymai

65 straipsnis

Sutarčių skaidymas į pirkimo dalis

66 straipsnis

Terminų nustatymas

2 skirsnis

Paskelbimas ir skaidrumas

67 straipsnis

Reguliarūs orientaciniai skelbimai

68 straipsnis

Skelbimai apie kvalifikacijos vertinimo sistemą

69 straipsnis

Skelbimai apie pirkimą

70 straipsnis

Skelbimai apie sutarties skyrimą (1, 3 ir 4 dalys)

71 straipsnis

Skelbimų paskelbimo forma ir būdas (1 dalis, 5 dalies pirma pastraipa)

73 straipsnis

Galimybė gauti pirkimo dokumentus elektronine forma

74 straipsnis

Kvietimai kandidatams

75 straipsnis

Pareiškėjų pagal kvalifikacijos vertinimo sistemą, kandidatų ir konkurso dalyvių informavimas

3 skirsnis

Dalyvių pasirinkimas ir sutarčių skyrimas

76 straipsnis

Bendrieji principai

1 poskirsnis

Kvalifikacijos vertinimas ir kokybinė atranka

78 straipsnis

Kokybinės atrankos kriterijai

79 straipsnis

Rėmimasis kitų subjektų pajėgumu (2 dalis)

80 straipsnis

Direktyvoje 2014/24/ES numatytų pašalinimo pagrindų ir atrankos kriterijų taikymas

81 straipsnis

Kokybės užtikrinimo standartai ir aplinkosaugos vadybos standartai (1 ir 2 dalys)

2 poskirsnis

Sutarties skyrimas

82 straipsnis

Sutarties skyrimo kriterijai

83 straipsnis

Gyvavimo ciklo sąnaudos (1 ir 2 dalys)

84 straipsnis

Neįprastai maža pasiūlyta kaina (1–4 dalys)

IV SKYRIUS

Sutarties vykdymas

87 straipsnis

Sutarčių vykdymo sąlygos

88 straipsnis

Subranga

89 straipsnis

Sutarčių keitimas galiojimo laikotarpiu

90 straipsnis

Sutarčių nutraukimas

III ANTRAŠTINĖ DALIS

Specialiosios pirkimo procedūros

I SKYRIUS

Socialinės ir kitos specialios paslaugos

91 straipsnis

Socialinių ir kitų specialių paslaugų pirkimo sutarčių skyrimas

92 straipsnis

Skelbimų paskelbimas

93 straipsnis

Sutarčių skyrimo principai

PRIEDAI

I PRIEDAS

2 straipsnio 2 punkto a papunktyje nustatytų veiklos rūšių sąrašas

V PRIEDAS

Reikalavimai, susiję su pasiūlymų, prašymų dalyvauti, kvalifikacijos vertinimo paraiškų ir konkursų planų bei projektų elektroninio gavimo priemonėmis ir prietaisais

VI PRIEDO A dalis

Informacija, kuri turi būti pateikta reguliariame orientaciniame skelbime (kaip nurodyta 67 straipsnyje)

VI PRIEDO B dalis

Informacija, kuri turi būti pateikta skelbimuose apie reguliaraus orientacinio skelbimo, kuris nėra naudojamas kaip kvietimas dalyvauti konkurse, paskelbimą pirkėjo profilyje (kaip nurodyta 67 straipsnio 1 dalyje)

VIII PRIEDAS

Tam tikrų techninių specifikacijų apibrėžtis

IX PRIEDAS

Paskelbimo ypatumai

X PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta skelbime apie kvalifikacijos vertinimo sistemą (kaip nurodyta 44 straipsnio 4 dalies b punkte ir 68 straipsnyje)

XI PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta skelbimuose apie pirkimą (kaip nurodyta 69 straipsnyje)

XII PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta skelbime apie sutarties skyrimą (kaip nurodyta 70 straipsnyje)

XIII PRIEDAS

74 straipsnyje numatytų kvietimų pateikti pasiūlymus, dalyvauti dialoge, dalyvauti derybose arba patvirtinti susidomėjimą turinys

XIV PRIEDAS

36 straipsnio 2 dalyje nurodytų tarptautinių socialinių ir aplinkos apsaugos konvencijų sąrašas

XVI PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta skelbimuose apie sutarties keitimą jos galiojimo laikotarpiu (kaip nurodyta 89 straipsnio 1 dalyje)

XVII PRIEDAS

91 straipsnyje nurodytos paslaugos

XVIII PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta skelbimuose apie pirkimą socialinių ir kitų specialių paslaugų pirkimo sutarčių atveju (kaip nurodyta 92 straipsnyje)

8 SKYRIAUS XXI-E PRIEDAS

1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/13/EEB

dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo (toliau – Direktyva 92/13/EEB)

su pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/66/EB ir Direktyva 2014/23/ES,

PAGRINDINIAI ELEMENTAI

(3 etapas)

1 straipsnis

Peržiūros procedūrų taikymo sritis ir galimybė jomis pasinaudoti

2 straipsnis

Peržiūros procedūrų reikalavimai

2a straipsnis

Atidėjimo laikotarpis

2b straipsnis

Nuo atidėjimo laikotarpio leidžiančios nukrypti nuostatos

2b straipsnio pirmos pastraipos b punktas

2c straipsnis

Prašymo dėl peržiūros pateikimo terminai

2d straipsnis

Negaliojimas

1 dalies b punktas, 2 ir 3 dalys

2e straipsnis

Šios direktyvos pažeidimai ir alternatyvios sankcijos

2f straipsnis

Terminai

8 SKYRIAUS XXI-F PRIEDAS

I.   KITI NEPRIVALOMI DIREKTYVOS 2014/24/ES ELEMENTAI

(4 etapas)

Šiame priede išdėstyti Direktyvos 2014/24/ES elementai yra neprivalomi, tačiau rekomenduojami derinimui. Ukraina gali susiderinti su šiais elementais, laikydamasi XXI-B priede nustatyto tvarkaraščio.

I ANTRAŠTINĖ DALIS

Taikymo sritis, terminų apibrėžtys ir bendrieji principai

I SKYRIUS

Taikymo sritis ir terminų apibrėžtys

1 skirsnis

Dalykas ir terminų apibrėžtys

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys (1 dalies 14 ir 16 punktai)

20 straipsnis

Rezervuotos sutartys

II ANTRAŠTINĖ DALIS

Viešųjų sutarčių taisyklės

II SKYRIUS

Elektroninių ir grupinių pirkimų metodai ir priemonės

37 straipsnis

Centralizuota pirkimo veikla ir centrinės perkančiosios organizacijos

III SKYRIUS

Procedūros vykdymas

3 skirsnis

Dalyvių pasirinkimas ir sutarčių skyrimas

64 straipsnis

Oficialūs patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašai ir įstaigų, įsteigtų pagal privačiąją arba viešąją teisę, atliekamas sertifikavimas

III ANTRAŠTINĖ DALIS

Specialiosios pirkimo procedūros

I SKYRIUS

77 straipsnis

Rezervuotos sutartys tam tikrų paslaugų atveju
II.   NEPRIVALOMI DIREKTYVOS 2014/23/ES ELEMENTAI

(4 etapas)

Šiame priede išdėstyti Direktyvos 2014/23/ES elementai yra neprivalomi, tačiau rekomenduojami derinimui. Ukraina gali susiderinti su šiais elementais, laikydamasi XXI-B priede nustatyto tvarkaraščio.

I ANTRAŠTINĖ DALIS

Dalykas, taikymo sritis, principai ir terminų apibrėžtys

I SKYRIUS

Taikymo sritis, bendrieji principai ir terminų apibrėžtys

IV skirsnis

Ypatingi atvejai

24 straipsnis

Rezervuotos koncesijos

8 SKYRIAUS XXI-G PRIEDAS

I.   KITI PRIVALOMI DIREKTYVOS 2014/24/ES ELEMENTAI

(4 etapas)

I ANTRAŠTINĖ DALIS

Taikymo sritis, terminų apibrėžtys ir bendrieji principai

I SKYRIUS

Taikymo sritis ir terminų apibrėžtys

1 skirsnis

Dalykas ir terminų apibrėžtys

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys (1 dalies 21 punktas)

22 straipsnis

Komunikavimui taikomos taisyklės (1 dalis)

II ANTRAŠTINĖ DALIS

Viešųjų sutarčių taisyklės

I SKYRIUS

Procedūros

26 straipsnis

Procedūrų pasirinkimas (3 dalis, 4 dalies antra alternatyva)

30 straipsnis

Konkurencinis dialogas

31 straipsnis

Inovacijų partnerystė

II SKYRIUS

Elektroninių ir grupinių pirkimų metodai ir priemonės

33 straipsnis

Preliminariosios sutartys

34 straipsnis

Dinaminės pirkimo sistemos

35 straipsnis

Elektroniniai aukcionai

36 straipsnis

Elektroniniai katalogai

38 straipsnis

Tam tikrais atvejais taikomi bendri pirkimai

III SKYRIUS

Procedūros vykdymas

2 skirsnis

Paskelbimas ir skaidrumas

50 straipsnis

Skelbimai apie sutarties skyrimą (2 ir 3 dalys)

III ANTRAŠTINĖ DALIS

Specialiosios pirkimo procedūros

II SKYRIUS

Projekto konkursams taikomos taisyklės

78 straipsnis

Taikymo sritis

79 straipsnis

Skelbimai

80 straipsnis

Projekto konkursų rengimo ir dalyvių atrankos taisyklės

81 straipsnis

Vertinimo komisijos sudėtis

82 straipsnis

Vertinimo komisijos sprendimai

PRIEDAI

V PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE

E dalis.

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE APIE PROJEKTO KONKURSĄ (kaip nurodyta 79 straipsnio 1 dalyje)

F dalis.

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE APIE KONKURSO REZULTATUS (kaip nurodyta 79 straipsnio 2 dalyje)

VI PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA PIRKIMO DOKUMENTUOSE, SUSIJUSIUOSE SU ELEKTRONINIAIS AUKCIONAIS (35 straipsnio 4 dalis)
II.   PRIVALOMI DIREKTYVOS 2014/23/ES ELEMENTAI

(4 etapas)

I ANTRAŠTINĖ DALIS

Dalykas, taikymo sritis, principai ir terminų apibrėžtys

I SKYRIUS

Taikymo sritis, bendrieji principai ir terminų apibrėžtys

I skirsnis

Dalykas, taikymo sritis, bendrieji principai, terminų apibrėžtys ir vertės riba

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis (1, 2 ir 4 dalys)

2 straipsnis

Laisvo viešųjų institucijų vykdomo administravimo principas

3 straipsnis

Lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai

4 straipsnis

Laisvė apibrėžti bendrojo ekonominio intereso paslaugas

5 straipsnis

Terminų apibrėžtys

6 straipsnis

Perkančiosios organizacijos (1 ir 4 dalys)

7 straipsnis

Perkantieji subjektai

8 straipsnis

Vertės riba ir numatomos koncesijų vertės apskaičiavimo metodai

II skirsnis

Išimtys

10 straipsnis

Išimtys, taikomos perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų suteiktoms koncesijoms

11 straipsnis

Specialios išimtys elektroninių ryšių srityje

12 straipsnis

Specialios išimtys vandens srityje

13 straipsnis

Koncesijos, suteikiamos susijusioms įmonėms

14 straipsnis

Bendrajai įmonei arba bendrajai įmonei priklausančiam perkančiajam subjektui suteikiamos koncesijos

17 straipsnis

Koncesijos tarp viešojo sektoriaus subjektų

III skirsnis

Bendrosios nuostatos

18 straipsnis

Koncesijos trukmė

19 straipsnis

Socialinės ir kitos specialios paslaugos

20 straipsnis

Mišriosios sutartys

21 straipsnis

Mišriosios pirkimo sutartys, apimančios gynybos ir saugumo aspektus

22 straipsnis

Sutartys, apimančios II priede nurodytų rūšių ir kitų rūšių veiklą

23 straipsnis

Koncesijos, apimančios II priede nurodytų rūšių veiklą ir veiklą, susijusią su gynybos arba saugumo aspektais

25 straipsnis

Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos

II SKYRIUS

Principai

26 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojai

27 straipsnis

Nomenklatūros

28 straipsnis

Konfidencialumas

29 straipsnis

Komunikavimui taikomos taisyklės

II ANTRAŠTINĖ DALIS

Koncesijų suteikimo taisyklės. Bendrieji principai ir procedūrinės garantijos

I SKYRIUS

Bendrieji principai

30 straipsnis

Bendrieji principai (1, 2 ir 3 dalys)

31 straipsnis

Koncesijos skelbimai

32 straipsnis

Skelbimai apie koncesijos suteikimą

33 straipsnis

Skelbimų paskelbimo forma ir būdas (1 dalies pirma pastraipa)

34 straipsnis

Galimybė gauti koncesijos dokumentus elektronine forma

35 straipsnis

Kova su korupcija ir interesų konfliktų prevencija

II SKYRIUS

Procedūrinės garantijos

36 straipsnis

Techniniai ir funkciniai reikalavimai

37 straipsnis

Procedūrinės garantijos

38 straipsnis

Kandidatų atranka ir kokybinis vertinimas

39 straipsnis

Paraiškų ir pasiūlymų dėl koncesijos gavimo terminai

40 straipsnis

Informacijos teikimas kandidatams ir konkurso dalyviams

41 straipsnis

Suteikimo kriterijai

III ANTRAŠTINĖ DALIS

Koncesijų vykdymo taisyklės

42 straipsnis

Subranga

43 straipsnis

Sutarčių keitimas jų galiojimo laikotarpiu

44 straipsnis

Koncesijų nutraukimas

45 straipsnis

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

PRIEDAI

I PRIEDAS

5 STRAIPSNIO 7 PUNKTE NURODYTŲ VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS

II PRIEDAS

PERKANČIŲJŲ SUBJEKTŲ VYKDOMA VEIKLA, KAIP NURODYTA 7 STRAIPSNYJE

III PRIEDAS

SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ, NURODYTŲ 7 STRAIPSNIO 2 DALIES B PUNKTE, SĄRAŠAS

IV PRIEDAS

19 STRAIPSNYJE NURODYTOS PASLAUGOS

V PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA KONCESIJOS SKELBIMUOSE, NURODYTUOSE 31 STRAIPSNYJE

VI PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA IŠANKSTINIUOSE INFORMACINIUOSE SKELBIMUOSE DĖL KONCESIJŲ SOCIALINIŲ IR KITŲ SPECIALIŲ PASLAUGŲ ATVEJU, KAIP NURODYTA 31 STRAIPSNIO 3 DALYJE

VII PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE DĖL KONCESIJOS SUTEIKIMO, KAIP NURODYTA 32 STRAIPSNYJE

VIII PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE DĖL KONCESIJOS SUTEIKIMO SOCIALINIŲ IR KITŲ SPECIALIŲ PASLAUGŲ KONCESIJŲ ATVEJU, KAIP NURODYTA 32 STRAIPSNYJE

IX PRIEDAS

PASKELBIMO YPATUMAI

X PRIEDAS

30 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTŲ TARPTAUTINIŲ SOCIALINIŲ IR APLINKOS APSAUGOS KONVENCIJŲ SĄRAŠAS

XI PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE DĖL KONCESIJOS PAKEITIMO JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU PAGAL 43 STRAIPSNĮ

8 SKYRIAUS XXI-H PRIEDAS

KITI DIREKTYVOS 89/665/EEB

su pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/66/EB ir Direktyva 2014/23/ES, elementai

(4 etapas)

2b straipsnis

Nuo atidėjimo laikotarpio leidžiančios nukrypti nuostatos

2b straipsnio pirmos pastraipos c punktas

2d straipsnis

Negaliojimas

2d straipsnio pirmos pastraipos c punktas

5 dalis

8 SKYRIAUS XXI-I PRIEDAS

(5 etapas)

I.   KITI PRIVALOMI DIREKTYVOS 2014/25/ES ELEMENTAI

I ANTRAŠTINĖ DALIS

Taikymo sritis, terminų apibrėžtys ir bendrieji principai

I SKYRIUS

Dalykas ir terminų apibrėžtys

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys (17 punktas)

III SKYRIUS

Materialinė taikymo sritis

1 skirsnis

Vertės ribos

16 straipsnis

Numatomos pirkimo vertės skaičiavimo metodai (5, 6 dalys)

II ANTRAŠTINĖ DALIS

Sutartims taikytinos taisyklės

I SKYRIUS

Procedūros

44 straipsnis

Procedūrų pasirinkimas (3 dalis)

48 straipsnis

Konkurencinis dialogas

49 straipsnis

Inovacijų partnerystė

50 straipsnis

Derybų be išankstinio kvietimo dalyvauti konkurse naudojimas (j punktas)

II SKYRIUS

Elektroninių ir grupinių pirkimų metodai ir priemonės

51 straipsnis

Preliminariosios sutartys

52 straipsnis

Dinaminės pirkimo sistemos

53 straipsnis

Elektroniniai aukcionai

54 straipsnis

Elektroniniai katalogai

56 straipsnis

Tam tikrais atvejais taikomi bendri pirkimai

III SKYRIUS

Procedūros vykdymas

2 skirsnis

Paskelbimas ir skaidrumas

70 straipsnis

Skelbimai apie sutarties skyrimą (2 dalis)

3 skirsnis

Dalyvių pasirinkimas ir sutarčių skyrimas

1 poskirsnis

Kvalifikacijos vertinimas ir kokybinė atranka

77 straipsnis

Kvalifikacijos vertinimo sistemos

79 straipsnis

Rėmimasis kitų subjektų pajėgumu (1 dalis)

III ANTRAŠTINĖ DALIS

Specialiosios pirkimo procedūros

II SKYRIUS

Projekto konkursams taikomos taisyklės

95 straipsnis

Taikymo sritis

96 straipsnis

Skelbimai

97 straipsnis

Projekto konkursų rengimo ir dalyvių bei vertinimo komisijos atrankos taisyklės

98 straipsnis

Vertinimo komisijos sprendimai

PRIEDAI

VII PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta pirkimo dokumentuose, susijusiuose su elektroniniais aukcionais (53 straipsnio 4 dalis)

XIX PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta skelbime apie projekto konkursą (kaip nurodyta 96 straipsnio 1 dalyje)

XX PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta skelbimuose apie projekto konkurso rezultatus (kaip nurodyta 96 straipsnio 1 dalyje)

II.   KITI NEPRIVALOMI DIREKTYVOS 2014/25/ES ELEMENTAI

Šiame priede išdėstyti Direktyvos 2014/25/ES elementai yra neprivalomi, tačiau rekomenduojami derinimui. Ukraina gali susiderinti su šiais elementais, laikydamasi XXI-B priede nustatyto tvarkaraščio.

I ANTRAŠTINĖ DALIS

Taikymo sritis, terminų apibrėžtys ir bendrieji principai

I SKYRIUS

Dalykas ir terminų apibrėžtys

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys (10–12 punktai)

IV SKYRIUS

Bendrieji principai

38 straipsnis

Rezervuotos sutartys

II ANTRAŠTINĖ DALIS

Sutartims taikytinos taisyklės

I SKYRIUS

Procedūros

55 straipsnis

Centralizuota pirkimo veikla ir centrinės perkančiosios organizacijos

III ANTRAŠTINĖ DALIS

Specialiosios pirkimo procedūros

I SKYRIUS

Socialinės ir kitos specialios paslaugos

94 straipsnis

Rezervuotos sutartys tam tikrų paslaugų atveju

8 SKYRIAUS XXI-J PRIEDAS

Kiti Direktyvos 92/13/EEB

su pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/66/EB ir Direktyva 2014/23/ES,

ELEMENTAI

(5 etapas)

2b straipsnis

Nuo atidėjimo laikotarpio leidžiančios nukrypti nuostatos

2b straipsnio pirmos pastraipos c punktas

2d straipsnis

Negaliojimas

2d straipsnio 1 dalies c punktas

5 dalis

8 SKYRIAUS XXI-K PRIEDAS

I.   DIREKTYVOS 2014/24/ES NUOSTATOS, KURIOS NEPATENKA Į DERINIMO TAIKYMO SRITĮ

Šiame priede išvardytiems Direktyvos 2014/24/ES elementams derinimas netaikomas.

I ANTRAŠTINĖ DALIS

Taikymo sritis, terminų apibrėžtys ir bendrieji principai

I SKYRIUS

Taikymo sritis ir terminų apibrėžtys

1 skirsnis

Dalykas ir terminų apibrėžtys

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis (3 ir 4 dalys)

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys (2 dalis)

2 skirsnis

Vertės ribos

6 straipsnis

Vertės ribų ir centrinių valdžios institucijų sąrašo peržiūra

II ANTRAŠTINĖ DALIS

Viešųjų sutarčių taisyklės

I SKYRIUS

Procedūros

25 straipsnis

Sąlygos, susijusios su SVP ir kitais tarptautiniais susitarimais

II SKYRIUS

Elektroninių ir grupinių pirkimų metodai ir priemonės

39 straipsnis

Pirkimai, kuriuose dalyvauja skirtingų valstybių narių perkančiosios organizacijos

III SKYRIUS

Procedūros vykdymas

1 skirsnis

Pasirengimas

44 straipsnis

Tyrimų ataskaitos, sertifikavimas ir kitos įrodinėjimo priemonės (3 dalis)

2 skirsnis

Paskelbimas ir skaidrumas

51 straipsnis

Skelbimų paskelbimo forma ir būdas (1 dalies antra pastraipa, 2, 3 ir 4 dalys, 5 dalies antra pastraipa, 6 dalis)

52 straipsnis

Paskelbimas nacionaliniu lygiu

3 skirsnis

Dalyvių pasirinkimas ir sutarčių skyrimas

61 straipsnis

Internetinė pažymų saugykla („e-Certis“)

62 straipsnis

Kokybės užtikrinimo standartai ir aplinkosaugos vadybos standartai (3 dalis)

68 straipsnis

Gyvavimo ciklo sąnaudos (3 dalis)

69 straipsnis

Pasiūlyta neįprastai maža kaina (5 dalis)

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

Valdymas

83 straipsnis

Vykdymo užtikrinimas

84 straipsnis

Atskiros sutarčių skyrimo procedūrų ataskaitos

85 straipsnis

Nacionalinės ataskaitos ir statistinė informacija

86 straipsnis

Administracinis bendradarbiavimas

V ANTRAŠTINĖ DALIS

Deleguotieji įgaliojimai, įgyvendinimo įgaliojimai ir baigiamosios nuostatos

87 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

88 straipsnis

Skubos procedūra

89 straipsnis

Komiteto procedūra

90 straipsnis

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

91 straipsnis

Panaikinimas

92 straipsnis

Peržiūra

93 straipsnis

Įsigaliojimas

94 straipsnis

Adresatai

PRIEDAI

I PRIEDAS

CENTRINĖS VALDŽIOS INSTITUCIJOS

VIII PRIEDAS

PASKELBIMO YPATUMAI

XI PRIEDAS

REGISTRAI

XIII PRIEDAS

68 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTŲ SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS

XV PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

II.   DIREKTYVOS 2014/23/ES NUOSTATOS, KURIOS NEPATENKA Į DERINIMO TAIKYMO SRITĮ

Šiame priede išvardytiems Direktyvos 2014/23/ES elementams derinimas netaikomas.

I ANTRAŠTINĖ DALIS

Dalykas, taikymo sritis, principai ir terminų apibrėžtys

I SKYRIUS

Taikymo sritis, bendrieji principai ir terminų apibrėžtys

I skirsnis

Dalykas, taikymo sritis, bendrieji principai, terminų apibrėžtys ir vertės riba

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis (3 dalis)

6 straipsnis

Perkančiosios organizacijos (2 ir 3 dalys)

9 straipsnis

Ribos peržiūra

II skirsnis

Išimtys

15 straipsnis

Perkančiųjų subjektų vykdomas informacijos pateikimas

16 straipsnis

Išimtys, taikomos tiesioginės konkurencijos veikiamoms veiklos rūšims

II ANTRAŠTINĖ DALIS

Koncesijų suteikimo taisyklės. Bendrieji principai ir procedūrinės garantijos

I SKYRIUS

Bendrieji principai

30 straipsnis

Bendrieji principai (4 dalis)

33 straipsnis

Skelbimų paskelbimo forma ir būdas (1 dalies antra pastraipa, 2, 3 ir 4 dalys)

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

Direktyvų 89/665/EEB ir 92/13/EEB daliniai pakeitimai

46 straipsnis

Direktyvos 89/665/EEB daliniai pakeitimai

47 straipsnis

Direktyvos 92/13/EEB daliniai pakeitimai

V ANTRAŠTINĖ DALIS

Deleguotieji įgaliojimai, įgyvendinimo įgaliojimai ir baigiamosios nuostatos

48 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

49 straipsnis

Skubos procedūra

50 straipsnis

Komiteto procedūra

51 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

52 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

53 straipsnis

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

54 straipsnis

Įsigaliojimas

55 straipsnis

Adresatai

8 SKYRIAUS XXI-L PRIEDAS

DIREKTYVOS 2014/25/ES NUOSTATOS, KURIOS NEPATENKA Į DERINIMO TAIKYMO SRITĮ

Šiame priede išvardytiems elementams derinimas netaikomas.

I ANTRAŠTINĖ DALIS

Taikymo sritis, terminų apibrėžtys ir bendrieji principai

I SKYRIUS

Dalykas ir terminų apibrėžtys

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis (3 ir 4 dalys)

3 straipsnis

Perkančiosios organizacijos (2 ir 3 dalys)

4 straipsnis

Perkantieji subjektai (4 dalis)

III SKYRIUS

Materialinė taikymo sritis

1 skirsnis

Vertės ribos

17 straipsnis

Vertės ribų peržiūra

2 skirsnis

Netaikymas sutartims ir projekto konkursams; specialios nuostatos dėl pirkimų, apimančių gynybos ir saugumo aspektus

1 poskyris

Visiems perkantiesiems subjektams taikomos išimtys ir vandens bei energetikos sektoriams taikomos specialiosios išimtys

18 straipsnis

Perpardavimo arba lizingo tikslais trečiosioms šalims skiriamos sutartys (2 dalis)

19 straipsnis

Kitais nei į šios direktyvos veikimo sritį patenkančiai veiklai vykdyti tikslais arba tokiai veiklai trečiojoje šalyje vykdyti skiriamos sutartys arba rengiami projekto konkursai (2 dalis)

3 poskirsnis

Ypatingi santykiai (bendradarbiavimas, susijusios įmonės ir bendrosios įmonės)

31 straipsnis

Informacijos pateikimas

4 poskyris

Ypatingi atvejai

33 straipsnis

Sutartys, kurioms taikomos specialiosios priemonės

5 poskyris

Konkurencijos tiesiogiai veikiamos veiklos rūšys ir su jomis susijusios procedūrinės nuostatos

34 straipsnis

Konkurencijos tiesiogiai veikiamos veiklos rūšys

35 straipsnis

Nustatymo, ar taikytinas 34 straipsnis, procedūra

II ANTRAŠTINĖ DALIS

Sutartims taikytinos taisyklės

I SKYRIUS

Procedūros

43 straipsnis

Sąlygos, susijusios su SVP ir kitais tarptautiniais susitarimais

II SKYRIUS

Elektroninių ir grupinių pirkimų metodai ir priemonės

57 straipsnis

Pirkimai, kuriuose dalyvauja skirtingų valstybių narių perkantieji subjektai

III SKYRIUS

Procedūros vykdymas

2 skirsnis

Paskelbimas ir skaidrumas

71 straipsnis

Skelbimų paskelbimo forma ir būdas (2, 3, 4 dalys, 5 dalies 2 pastraipa, 6 dalis)

72 straipsnis

Paskelbimas nacionaliniu lygmeniu

3 skirsnis

Dalyvių pasirinkimas ir sutarčių skyrimas

81 straipsnis

Kokybės užtikrinimo standartai ir aplinkosaugos vadybos standartai (3 dalis)

83 straipsnis

Gyvavimo ciklo sąnaudos (3 dalis)

4 skirsnis

Pasiūlymai, apimantys trečiųjų šalių kilmės produktus, ir santykiai su tomis šalimis

85 straipsnis

Pasiūlymai, apimantys trečiųjų šalių kilmės produktus

86 straipsnis

Santykiai su trečiosiomis šalimis, susiję su darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutartimis

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

Valdymas

99 straipsnis

Vykdymo užtikrinimas

100 straipsnis

Atskiros sutarčių skyrimo procedūrų ataskaitos

101 straipsnis

Nacionalinės ataskaitos ir statistinė informacija

102 straipsnis

Administracinis bendradarbiavimas

V ANTRAŠTINĖ DALIS

Deleguotieji įgaliojimai, įgyvendinimo įgaliojimai ir baigiamosios nuostatos

103 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

104 straipsnis

Skubos procedūra

105 straipsnis

Komiteto procedūra

106 straipsnis

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

107 straipsnis

Panaikinimas

108 straipsnis

Peržiūra

109 straipsnis

Įsigaliojimas

110 straipsnis

Adresatai

PRIEDAI

II PRIEDAS

4 straipsnio 3 dalyje nurodytų Sąjungos teisės aktų sąrašas

III PRIEDAS

34 straipsnio 3 dalyje nurodytų Sąjungos teisės aktų sąrašas

IV PRIEDAS

35 straipsnyje nurodytų įgyvendinimo aktų priėmimo terminai

XV PRIEDAS

83 straipsnio 3 dalyje nurodytų Sąjungos teisės aktų sąrašas

8 SKYRIAUS XXI-M PRIEDAS

DIREKTYVOS 89/665/EEB, SU PAKEITIMAIS, PADARYTAIS DIREKTYVA 2007/66/EB IR DIREKTYVA 2014/23/ES, NUOSTATOS, KURIOS NEPATENKA Į DERINIMO TAIKYMO SRITĮ

Šiame priede išvardytiems elementams derinimas netaikomas.

2b straipsnis

Nuo atidėjimo laikotarpio leidžiančios nukrypti nuostatos

2b straipsnio pirmos pastraipos a punktas

2d straipsnis

Negaliojimas

2d straipsnio 1 dalies a punktas

4 dalis

3 straipsnis

Korekcinis mechanizmas

3a straipsnis

Pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo turinys

3b straipsnis

Komiteto procedūra

4 straipsnis

Įgyvendinimas

4a straipsnis

Peržiūra

8 SKYRIAUS XXI-N PRIEDAS

DIREKTYVOS 92/13/EEB, SU PAKEITIMAIS, PADARYTAIS DIREKTYVA 2007/66/EB IR DIREKTYVA 2014/23/ES, NUOSTATOS, KURIOS NEPATENKA Į DERINIMO TAIKYMO SRITĮ

Šiame priede išvardytiems elementams derinimas netaikomas.

2b straipsnis

Nuo atidėjimo laikotarpio leidžiančios nukrypti nuostatos

2b straipsnio pirmos pastraipos a punktas

2d straipsnis

Negaliojimas

2d straipsnio 1 dalies a punktas

4 dalis

3a straipsnis

Pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo turinys

3b straipsnis

Komiteto procedūra

8 straipsnis

Korekcinis mechanizmas

12 straipsnis

Įgyvendinimas

12a straipsnis

Peržiūra

8 SKYRIAUS XXI-O PRIEDAS

UKRAINA. ORIENTACINIS BENDRADARBIAVIMO SRIČIŲ SĄRAŠAS

1.

Ukrainos valstybės įstaigų, veikiančių viešųjų pirkimų srityje, pareigūnų mokymas Ukrainoje ir ES šalyse;

2.

tiekėjų, norinčių dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, mokymas;

3.

keitimasis informacija ir patirtimi, susijusia su geriausia viešųjų pirkimų praktika ir norminėmis taisyklėmis;

4.

viešųjų pirkimų interneto svetainės funkcinių savybių gerinimas ir viešųjų pirkimų stebėsenos sistemos sukūrimas;

5.

ES Šalies konsultacijos ir metodinė pagalba taikant šiuolaikines elektronines viešųjų pirkimų technologijas;

6.

įstaigų, įpareigotų užtikrinti nuoseklią politiką visose su viešaisiais pirkimais susijusiose srityse ir nepriklausomą bei nešališką perkančiųjų organizacijų sprendimų svarstymą (peržiūrą), stiprinimas (plg. šio susitarimo 150 straipsnio 2 dalį).

8 SKYRIAUS XXI-P PRIEDAS

RIBINĖS VERTĖS

1.

Šio susitarimo 149 straipsnio 3 dalyje minėtos ribinės vertės taikomos abiem Šalims:

a)

135 000 EUR viešojo prekių ir paslaugų pirkimo sutartims, kurias sudaro centrinės valdžios institucijos, ir tokių institucijų rengiamų projekto konkursų atveju;

b)

209 000 EUR viešojo prekių ir paslaugų pirkimo sutartims, kurioms netaikomas a punktas;

c)

5 225 000 EUR viešojo darbų pirkimo sutartims;

d)

5 225 000 EUR viešojo darbų pirkimo sutartims viešųjų paslaugų sektoriuje;

e)

5 225 000 EUR koncesijoms;

f)

418 000 EUR viešojo prekių ir paslaugų pirkimo sutartims viešųjų paslaugų sektoriuje;

g)

750 000 EUR socialinių ir kitų specialių paslaugų viešojo paslaugų pirkimo sutartims;

h)

1 000 000 EUR socialinių ir kitų specialių paslaugų pirkimo sutartims viešųjų paslaugų sektoriuje.

2.

1 dalyje eurais nurodytos ribinės vertės patikslinamos taip, kad atitiktų ribines vertes taikytinas pagal ES direktyvas šio susitarimo įsigaliojimo momentu.


REGLAMENTAI

11.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/36


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/44

2017 m. sausio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2465/96 (1), ypač į jo 11 straipsnio b punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priede išvardytos viešosios įstaigos, korporacijos ir agentūros, taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys, buvusios Irako Vyriausybės įstaigos ir organizacijos, kuriems pagal tą reglamentą taikomas lėšų ir ekonominių išteklių, kurie 2003 m. gegužės 22 d. buvo laikomi už Irako ribų, įšaldymas;

(2)

2016 m. gruodžio 28 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė pašalinti 2 įrašus iš asmenų ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašo;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Laikinai einantis Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovo pareigas


(1)  OL L 169, 2003 7 8, p. 6.


PRIEDAS

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priede išbraukiami šie įrašai:

„78.

MEDICAL CITY ESTABLISHMENT. Adresas: Baghdad, Iraq.

115.

STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES (alias (a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES, (b) KIMADIA). Adresas: Mansour City, P.O. Box 6138, Baghdad, Iraq.“


11.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/38


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/45

2017 m. sausio 10 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

261,0

MA

110,4

SN

204,0

TR

102,4

ZZ

169,5

0707 00 05

MA

85,5

TR

213,8

ZZ

149,7

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

238,8

TR

213,8

ZZ

226,3

0805 10 20

EG

42,5

IL

126,4

MA

55,6

TR

71,5

ZZ

74,0

0805 20 10

IL

166,4

MA

85,6

ZZ

126,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

136,2

JM

125,6

TR

96,4

ZZ

119,4

0805 50 10

TR

71,8

ZZ

71,8

0808 10 80

CN

144,5

US

105,5

ZZ

125,0

0808 30 90

CL

282,6

CN

99,5

TR

133,1

ZZ

171,7


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

11.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/40


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES, Euratomas) 2017/46

2017 m. sausio 10 d.

dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 249 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1)

Komisijos ryšių ir informacinės sistemos yra neatsiejama jos veikimo dalis, o IT saugumo incidentų poveikis Komisijos veiklai, taip pat trečiosioms šalims, įskaitant asmenis, įmones ir valstybes nares, gali būti didelis;

(2)

yra daug grėsmių Komisijos ryšių ir informacinių sistemų ir jose tvarkomos informacijos konfidencialumui, vientisumui ir prieinamumui. Šios grėsmės, be kita ko, gali būti avarijos, klaidos, tyčiniai išpuoliai ar gamtos reiškiniai ir turi būti pripažįstamos veiklos rizika;

(3)

reikia užtikrinti ryšių ir informacinių sistemų apsaugos lygį, atitinkantį joms gresiančios rizikos tikimybę, poveikį ir pobūdį;

(4)

Komisijos IT saugumo priemonėmis turėtų būti užtikrinta, kad Komisijos ryšių ir informacinėse sistemose (RIS) tvarkoma informacija būtų apsaugota ir kad teisėtų naudotojų valdomos sistemos veiktų taip, kaip reikia, ir tada, kada reikia;

(5)

Komisijos IT saugumo politika turėtų būti įgyvendinama taip, kad būtų suderinama su Komisijos saugumo politikos nuostatomis;

(6)

Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinio direktorato Saugumo direktoratas yra bendrai atsakingas už saugumą Komisijoje, o jį prižiūri ir už jį atsako už saugumą atsakingas Komisijos narys;

(7)

Komisijos koncepcija turėtų būti formuojama atsižvelgiant į ES politikos iniciatyvas ir teisės aktus dėl tinklų ir informacijos saugumo, pramonės standartus ir gerąją patirtį, kad būtų laikomasi visų atitinkamų teisės aktų ir būtų užtikrintas sąveikumas ir suderinamumas;

(8)

už ryšių ir informacines sistemas atsakingi Komisijos padaliniai turėtų parengti ir įgyvendinti tinkamas priemones, o siekiant užtikrinti efektyvumą ir veiksmingumą, IT saugumo priemonės, skirtos ryšių ir informacinėms sistemoms apsaugoti, turėtų būti koordinuojamos Komisijos mastu;

(9)

prieigos prie informacijos taisyklės ir procedūros, kuriomis užtikrinamas IT saugumas, įskaitant IT saugumo incidentų valdymą, turėtų būti proporcingos grėsmei Komisijai ar jos darbuotojams ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 (1) dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo nustatytus principus ir būti nustatytos atsižvelgiant į profesinės paslapties principą, kaip numatyta SESV 339 straipsnyje;

(10)

ryšių ir informacinių sistemų, kuriose tvarkoma ES įslaptinta informacija (ESĮI), neskelbtina neįslaptinta informacija ir neįslaptinta informacija, politika ir taisyklės turi visiškai atitikti Komisijos sprendimus (ES, Euratomas) 2015/443 (2) ir (ES, Euratomas) 2015/444 (3);

(11)

Komisija turi peržiūrėti ir atnaujinti nuostatas dėl Komisijos naudojamų ryšių ir informacinių sistemų saugumo;

(12)

todėl Komisijos sprendimas C(2006) 3602 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šis sprendimas taikomas visoms ryšių ir informacinėms sistemoms (RIS), kurias Komisija turi, įsigyja, valdo arba naudoja, taip pat toms, kurios naudojamos Komisijos vardu, ir visam Komisijos tų sistemų naudojimui.

2.   Šiuo sprendimu nustatomi tų RIS saugumo pagrindiniai principai, tikslai, organizavimas ir su juo susijusios pareigos, taikomi visų pirma Komisijos padaliniams, kurie turi, perka, valdo arba naudoja RIS, įskaitant vidaus IT paslaugų teikėjo teikiamas RIS. Kai RIS pagal dvišalį susitarimą arba sutartį su Komisija teikia, turi, valdo arba ja naudojasi išorės šalis, susitarimo arba sutarties sąlygos turi atitikti šį sprendimą.

3.   Šis sprendimas taikomas visiems Komisijos padaliniams ir vykdomosioms įstaigoms. Kai Komisijos RIS pagal dvišalį susitarimą su Komisija naudojasi kitos įstaigos ir institucijos, susitarimo sąlygos turi atitikti šį sprendimą.

4.   Nepaisant konkrečių nuorodų dėl tam tikrų darbuotojų grupių, šis sprendimas taikomas Komisijos nariams, Komisijos darbuotojams, kuriems taikomi Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai (toliau – Tarnybos nuostatai) ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos (toliau – Įdarbinimo sąlygos) (4), į Komisiją deleguotiems nacionaliniams ekspertams (toliau – KNE) (5), išorės paslaugų teikėjams ir jų darbuotojams, stažuotojams ir visiems asmenims, turintiems prieigą prie RIS, kurioms taikomas šis sprendimas.

5.   Šis sprendimas taikomas Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) tiek, kiek tai suderinama su Sąjungos teisės aktais ir Komisijos sprendimu 1999/352/EB, EAPB, Euratomas (6). Visų pirma, šiame sprendime numatytos priemonės, įskaitant instrukcijas, patikrinimus, tyrimus ir lygiavertes priemones, gali būti netaikomos Tarnybos RIS, kai tai nėra suderinama su jos tyrimų veiklos nepriklausomumu ir (arba) informacijos, kurią ji gavo vykdydama šią veiklą, konfidencialumu.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

atskaitingas – atsakingas už veiksmus, sprendimus ir veiklos efektyvumą;

2)

ES CERT – ES institucijų ir agentūrų kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba. Jos užduotis – padėti Europos institucijoms apsisaugoti nuo tyčinių ir piktavališkų išpuolių, kurie pakenktų jų IT išteklių vientisumui ir padarytų žalos ES interesams. ES CERT veiklos sritis apima prevenciją, aptikimą, reagavimą ir atkūrimą;

3)

Komisijos padalinys – Komisijos generalinis direktoratas, tarnyba arba Komisijos nario kabinetas;

4)

Komisijos saugumo institucija – institucija, kurios funkcijos nustatytos Sprendime (ES), Euratomas) 2015/444;

5)

ryšių ir informacinė sistema (RIS) – bet kokia sistema, užtikrinanti galimybę tvarkyti informaciją elektroniniu būdu, įskaitant visas priemones, kurių reikia jos veikimui užtikrinti, taip pat infrastruktūrą, organizacinius, personalo ir informacijos išteklius. Ši apibrėžtis apima verslo taikomąsias programas, bendro naudojimo IT paslaugas, trečiųjų šalių teikiamas sistemas ir galutinių naudotojų įrenginius;

6)

organizacinio valdymo taryba (OVT) – organas, vykdantis aukščiausio lygio organizacinio valdymo priežiūrą, susijusią su Komisijos veikla ir administravimu;

7)

duomenų savininkas – asmuo, atsakingas už tam tikro RIS tvarkomo duomenų rinkinio apsaugą ir naudojimą;

8)

duomenų rinkinys – informacija, skirta tam tikram verslo procesui arba tam tikrai Komisijos veiklai;

9)

skubos procedūra – iš anksto nustatyti reagavimo į skubias situacijas metodai ir pareigos, kuriais siekiama išvengti didelio poveikio Komisijai;

10)

informacijos saugumo politika – informacijos saugumo tikslai, kurie yra arba turi būti nustatyti, įgyvendinti ir kontroliuojami. Ji apima sprendimus (ES, Euratomas) 2015/444 ir (ES, Euratomas) 2015/443, bet jais neapsiriboja;

11)

informacijos saugumo valdyba (ISV) – valdymo organas, padedantis organizacinio valdymo tarybai vykdyti su IT saugumu susijusias užduotis;

12)

vidaus IT paslaugų teikėjas – Komisijos padalinys, teikiantis bendro naudojimo IT paslaugas;

13)

IT saugumas, arba RIS saugumas – RIS ir jose tvarkomų duomenų rinkinių konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo užtikrinimas;

14)

IT saugumo gairės – rekomenduojamos, bet neprivalomos priemonės, kurios padeda užtikrinti, kad būtų laikomasi IT saugumo standartų, arba kuriomis remiamasi, kai nenustatyta taikomų standartų;

15)

IT saugumo incidentas – bet koks įvykis, galintis neigiamai paveikti informacijos konfidencialumą, vientisumą ar RIS prieinamumą;

16)

IT saugumo priemonė – techninė arba organizacinė priemonė, kuria siekiama sumažinti IT saugumo riziką;

17)

IT saugumo poreikis – tiksliai ir nedviprasmiškai apibrėžti informacijos vieneto arba IT sistemos konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo lygiai, kuriais remiantis nustatomas reikiamas apsaugos lygis;

18)

IT saugumo tikslas – teiginys apie ketinimą atremti nustatytas grėsmes ir (arba) užtikrinti atitiktį nustatytiems organizaciniams saugumo reikalavimams arba prielaidoms;

19)

IT saugumo planas – IT saugumo priemonių, būtinų RIS saugumo poreikiams patenkinti, dokumentai;

20)

IT saugumo politika – IT saugumo tikslai, kurie yra arba turi būti nustatyti, įgyvendinti ir kontroliuojami. Ji apima šį sprendimą ir jo įgyvendinimo taisykles;

21)

IT saugumo reikalavimas – iš anksto nustatyta tvarka oficialiai įformintas IT saugumo poreikis;

22)

IT saugumo rizika – galimas IT saugumo grėsmės poveikis RIS, kuris gali būti padarytas pasinaudojant silpnomis RIS vietomis. IT saugumo riziką apibūdina du veiksniai: 1) netikrumas, t. y. tikimybė, kad grėsmė IT saugumui galėtų sukelti nepageidaujamą įvykį, ir 2) poveikis, t. y. galimi tokio nepageidaujamo įvykio padariniai RIS;

23)

IT saugumo standartai – specialios privalomos IT saugumo priemonės, padedančios užtikrinti ir remti IT saugumo politikos įgyvendinimą;

24)

IT saugumo strategija – projektai ir veiksmai, kuriais siekiama Komisijos tikslų ir kurie turi būti sukurti, įgyvendinti ir kontroliuojami;

25)

grėsmė IT saugumui – veiksnys, kuris gali lemti nepageidaujamą įvykį, per kurį būtų pakenkta RIS. Tokia grėsmė gali būti atsitiktinė arba tyčinė ir jai būdingi grėsmės elementai, galimi taikiniai ir puolimo būdai;

26)

vietos informatikos saugumo pareigūnas (VISP) – pareigūnas, atsakingas už Komisijos padalinio IT saugumo ryšius;

27)

terminai „asmens duomenys“, „asmens duomenų tvarkymas“, „duomenų valdytojas“ ir „asmens duomenų kaupimo rinkmenose sistema“ apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 45/2001, ypač jo 2 straipsnyje;

28)

informacijos tvarkymas – visos RIS funkcijos, susijusios su duomenų rinkiniais, įskaitant informacijos kūrimą, keitimą, rodymą, saugojimą, perdavimą, šalinimą ir archyvavimą. RIS informacijos tvarkymas gali būti teikiamas kaip naudotojams skirtų funkcijų rinkinys ir kaip kitoms RIS skirtų IT paslaugų rinkinys;

29)

profesinė paslaptis – verslo informacijos, kuriai taikomas įpareigojimas saugoti profesinę paslaptį, visų pirma informacijos apie įmones, jų verslo ryšius ar išlaidų sudedamąsias dalis, kaip nustatyta SESV 339 straipsnyje, apsauga;

30)

atsakingas – įpareigotas veikti ir priimti sprendimus, kad būtų pasiekti reikiami rezultatai;

31)

saugumas Komisijoje – asmenų, turto ir informacijos saugumas Komisijoje, visų pirma fizinė asmenų ir turto neliečiamybė, informacijos, ryšių ir informacinių sistemų vientisumas, konfidencialumas ir prieinamumas, taip pat nevaržomas Komisijos veiklos vykdymas;

32)

bendro naudojimo IT paslauga – su informacijos tvarkymu susijusi paslauga, kurią RIS teikia kitoms RIS;

33)

sistemos savininkas – asmuo, bendrai atsakingas už RIS viešąjį pirkimą, kūrimą, integravimą, keitimą, naudojimą, techninę priežiūrą ir nurašymą;

34)

naudotojas – asmuo, besinaudojantis RIS funkcijomis Komisijoje arba išorėje.

3 straipsnis

Komisijos IT saugumo principai

1.   IT saugumas Komisijoje grindžiamas teisėtumo, skaidrumo, proporcingumo ir atskaitomybės principais.

2.   Į IT saugumo klausimus turi būti atsižvelgiama nuo pat Komisijos RIS kūrimo ir įgyvendinimo pradžios. Tuo tikslu Informatikos generalinis direktoratas ir Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinis direktoratas dalyvauja kuriant ir įgyvendinant RIS atitinkamose savo atsakomybės srityse.

3.   Veiksmingu IT saugumu užtikrinamos šios tinkamo lygio savybės:

a)

autentiškumas – užtikrinimas, kad informacija yra tikra ir gauta iš bona fide šaltinių;

b)

prieinamumas – savybė, kuri reiškia, kad leidimą turintis subjektas, pateikęs prašymą, gali gauti informaciją ir ja naudotis;

c)

konfidencialumas – savybė, kuri reiškia, kad informacija neatskleidžiama neturintiems leidimo asmenims, subjektams ar procesams;

d)

vientisumas – savybė, kuri reiškia, kad apsaugomas išteklių ir informacijos tikslumas ir visuma;

e)

nepaneigiamumas – galimybė įrodyti, kad veiksmas buvo atliktas ar įvykis įvyko, taigi to įvykio ar veiksmo negalima vėliau užginčyti;

f)

asmens duomenų apsauga – tinkamų asmens duomenų apsaugos priemonių teikimas visapusiškai laikantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001;

g)

profesinė paslaptis – informacijos, kuriai taikomas profesinės paslapties įpareigojimas, visų pirma informacijos apie įmones, jų verslo ryšius ar išlaidų sudedamąsias dalis, kaip nustatyta SESV 339 straipsnyje, apsauga.

4.   IT saugumas grindžiamas rizikos valdymo procesu. Šio proceso tikslas – nustatyti IT saugumo rizikos lygius ir saugumo priemones, kad tokia rizika proporcingomis sąnaudomis būtų sumažinta iki priimtino lygio.

5.   Visos RIS turi būti identifikuotos, priskirtos sistemos savininkui ir inventorizuotos.

6.   Visų RIS saugumo reikalavimai nustatomi remiantis jų saugumo poreikiais ir jose tvarkomos informacijos saugumo poreikiais. RIS, teikiančios paslaugas kitoms RIS, gali būti suprojektuotos taip, kad užtikrintų nustatytus saugumo poreikių lygius.

7.   IT saugumo planai ir IT saugumo priemonės turi būti proporcingi RIS saugumo poreikiams.

Su šiais principais susiję procesai ir veikla išsamiau nustatomi įgyvendinimo taisyklėse.

2 SKYRIUS

ORGANIZAVIMAS IR PAREIGOS

4 straipsnis

Organizacinio valdymo taryba

Organizacinio valdymo taryba prisiima bendrą atsakomybę už visą IT saugumo valdymą visoje Komisijoje.

5 straipsnis

Informacijos saugumo valdyba (ISV)

1.   Informacijos saugumo valdybai pirmininkauja Generalinio sekretoriaus pavaduotojas, atsakingas už Komisijos IT saugumo valdymą. ISV nariai yra Informatikos generalinio direktorato, Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinio direktorato, Biudžeto generalinio direktorato ir, dvejų metų rotacijos principu, kitų keturių Komisijos padalinių, kuriems IT saugumas yra itin svarbus jų veiklos aspektas, atstovai, atstovaujantys įvairių Komisijos padalinių veiklos, technologijų ir saugumo interesams. Nariai yra vyresniosios vadovybės lygmens atstovai.

2.   ISV padeda organizacinio valdymo tarybai vykdyti užduotis, susijusias su IT saugumu. ISV prisiima viso IT saugumo valdymo Komisijoje veiklos atsakomybę.

3.   ISV rekomenduoja Komisijos tvirtintiną Komisijos IT saugumo politiką.

4.   ISV du kartus per metus peržiūri valdymo ir IT saugumo klausimus, įskaitant didelius IT saugumo incidentus, ir pateikia ataskaitą organizacinio valdymo tarybai.

5.   ISV stebi, kaip bendrai įgyvendinamas šis sprendimas, ir apžvalgos ataskaitą pateikia organizacinio valdymo tarybai.

6.   Informatikos generalinio direktorato siūlymu ISV peržiūri ir tvirtina tęstinę IT saugumo strategiją ir stebi jos įgyvendinimą. Įgyvendinimo ataskaitą ISV pateikia organizacinio valdymo tarybai.

7.   ISV stebi, vertina ir kontroliuoja organizacinio informacijos rizikos valdymo padėtį ir turi teisę prireikus nustatyti oficialius jo gerinimo reikalavimus.

Su šiomis pareigomis ir veikla susiję procesai išsamiau nustatomi įgyvendinimo taisyklėse.

6 straipsnis

Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinis direktoratas

Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinis direktoratas atlieka toliau išvardytas pareigas, susijusias su IT saugumu. Jis:

1)

užtikrina IT saugumo politikos ir Komisijos informacijos saugumo politikos darną;

2)

nustato leidimų saugant ir perduodant informaciją ryšių ir informacinėse sistemose naudoti šifravimo technologijas sistemą;

3)

informuoja Informatikos generalinį direktoratą apie konkrečias grėsmes, kurios galėtų labai paveikti RIS ir jose tvarkomų duomenų rinkinių saugumą;

4)

atlieka IT saugumo patikrinimus siekdamas įvertinti, ar Komisijos RIS atitinka saugumo politikos reikalavimus, ir praneša rezultatus ISV;

5)

nustato prieigos prie Komisijos RIS iš išorės tinklų leidimų sistemą bei susijusias tinkamas saugumo taisykles ir glaudžiai bendradarbiaudamas su Informatikos generaliniu direktoratu parengia susijusius IT saugumo standartus ir gaires;

6)

pasiūlo RIS paslaugų užsakymo principus ir taisykles, kuriais siekiama išlaikyti tinkamą informacijos saugumo kontrolę;

7)

glaudžiai bendradarbiaudamas su Informatikos generaliniu direktoratu parengia su 6 straipsniu susijusius IT saugumo standartus ir gaires.

Su šiomis pareigomis ir veikla susiję procesai išsamiau nustatomi įgyvendinimo taisyklėse.

7 straipsnis

Informatikos generalinis direktoratas

Informatikos generalinis direktoratas atlieka toliau išvardytas pareigas, bendrai susijusias su IT saugumu Komisijoje. Jis:

1)

glaudžiai bendradarbiaudamas su Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generaliniu direktoratu, kad būtų užtikrintas IT saugumo politikos ir Komisijos informacijos saugumo politikos nuoseklumas, parengia IT saugumo standartus ir gaires, išskyrus numatytus 6 straipsnyje, ir pasiūlo juos ISV;

2)

vertina visų Komisijos padalinių IT saugumo rizikos valdymo metodus, procesus ir rezultatus ir reguliariai teikia ataskaitas Informacijos saugumo valdybai;

3)

pasiūlo tęstinę IT saugumo strategiją, kurią peržiūri ir patvirtina ISV, o vėliau tvirtina organizacinio valdymo taryba, ir programą, apimančią IT saugumo strategijos įgyvendinimo projektų planus ir veiklą;

4)

stebi, kaip įgyvendinama Komisijos IT saugumo strategija, ir reguliariai teikia ataskaitas Informacijos saugumo valdybai;

5)

stebi IT saugumo riziką bei ryšių ir informacinėse sistemose įgyvendinamas IT saugumo priemones ir reguliariai teikia ataskaitas Informacijos saugumo valdybai;

(6)

Informacijos saugumo valdybai reguliariai teikia bendro šio sprendimo įgyvendinimo ir jo nuostatų laikymosi ataskaitas;

7)

pasikonsultavęs su Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generaliniu direktoratu, pareikalauja, kad sistemos savininkai imtųsi konkrečių IT saugumo priemonių, siekdami sumažinti IT saugumo riziką Komisijos ryšių ir informacinėms sistemoms;

8)

užtikrina tinkamą Informatikos generalinio direktorato IT saugumo paslaugų katalogą, prieinamą sistemų ir duomenų savininkams, kad šie galėtų vykdyti su IT saugumu susijusias savo pareigas ir laikytis IT saugumo politikos ir standartų;

9)

sistemų ir duomenų savininkams pateikia tinkamus dokumentus ir prireikus su jais konsultuojasi dėl pastarųjų teikiamų IT paslaugų IT saugumo priemonių įgyvendinimo, kad sudarytų sąlygas laikytis IT saugumo politikos ir padėtų sistemų savininkams valdyti IT saugumo riziką;

10)

rengia reguliarius VISP tinklo posėdžius ir padeda VISP atlikti savo pareigas;

11)

bendradarbiaudamas su Komisijos padaliniais nustato IT saugumo mokymo poreikius, koordinuoja mokymo programas ir glaudžiai bendradarbiaudamas su Žmogiškųjų išteklių generaliniu direktoratu rengia, įgyvendina ir koordinuoja informuotumo apie IT saugumą didinimo kampanijas;

12)

užtikrina, kad sistemų savininkai, duomenų savininkai ir kiti IT saugumo funkcijų Komisijos padaliniuose vykdytojai būtų informuoti apie IT saugumo politiką;

13)

informuoja Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinį direktoratą apie konkrečias grėsmes IT saugumui, incidentus ir Komisijos IT saugumo politikos išimtis, apie kuriuos pranešė sistemos savininkai ir kurie gali labai paveikti saugumą Komisijoje;

14)

vykdydamas savo IT paslaugų teikėjo funkciją pateikia Komisijai katalogą bendro naudojimo IT paslaugų, kurios užtikrina nustatytą saugumo lygį. Tai atliekama sistemingai vertinant, valdant ir stebint IT saugumo riziką, kad būtų įgyvendinamos saugumo priemonės, užtikrinančios galimybę pasiekti nustatytą saugumo lygį.

Susiję procesai ir pareigos išsamiau nustatomi įgyvendinimo taisyklėse.

8 straipsnis

Komisijos padaliniai

Dėl IT saugumo savo padalinyje kiekvienas Komisijos padalinio vadovas:

1)

oficialiai paskiria kiekvienos RIS savininką, kuris yra pareigūnas arba laikinasis darbuotojas ir kuris bus atsakingas už tos RIS IT saugumą, ir oficialiai paskiria kiekvieno RIS tvarkomo duomenų rinkinio savininką, kuris turėtų priklausyti tam pačiam administraciniam vienetui, kuris yra duomenų rinkinių, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001, duomenų valdytojas;

2)

oficialiai paskiria VISP, kuris gali vykdyti pareigas nepriklausomai nuo sistemų savininkų ir duomenų savininkų. Gali būti paskirtas vieno arba kelių Komisijos padalinių VISP;

3)

užtikrina, kad būtų atlikti tinkami IT saugumo rizikos vertinimai bei parengti ir įgyvendinti IT apsaugos planai;

4)

užtikrina, kad Informatikos generaliniam direktoratui būtų reguliariai pateikiama IT saugumo rizikos ir priemonių santrauka;

5)

padedamas Informatikos generalinio direktorato užtikrina, kad būtų įgyvendinti tinkami procesai, procedūros ir sprendimai, užtikrinantys efektyvų su savo RIS susijusių IT saugumo incidentų aptikimą, pranešimą apie juos ir jų pašalinimą;

6)

susidarius IT saugumo ekstremaliajai situacijai pradeda skubos procedūrą;

7)

yra labiausiai atskaitingas už IT saugumą, įskaitant sistemos valdytojo ir duomenų savininko pareigas;

8)

prisiima riziką, susijusią su savo RIS ir duomenų rinkiniais;

9)

sprendžia visus duomenų savininkų ir sistemos savininkų nesutarimus, o jei nesutarimai išlieka, perduoda klausimą spręsti ISV;

10)

užtikrina, kad būtų įgyvendinti IT saugumo planai ir IT saugumo priemonės ir tinkamai išspręsti rizikos klausimai.

Su šiomis pareigomis ir veikla susiję procesai išsamiau nustatomi įgyvendinimo taisyklėse.

9 straipsnis

Sistemų savininkai

1.   Sistemos savininkas atsako už RIS IT saugumą ir teikia ataskaitas Komisijos padalinio vadovui.

2.   Dėl IT saugumo sistemos savininkas:

a)

užtikrina, kad RIS būtų suderinama su IT saugumo politika;

b)

užtikrina, kad RIS būtų tiksliai užregistruota atitinkamame inventoriaus apraše;

c)

bendradarbiaudamas su duomenų savininkais ir konsultuodamasis su Informatikos generaliniu direktoratu įvertina kiekvienos RIS IT saugumo riziką ir nustato IT saugumo poreikius;

d)

parengia saugumo planą, į kurį, kai tinkama, įtraukia išsamius įvertintos rizikos duomenis ir visas būtinas papildomas saugumo priemones;

e)

įgyvendina atitinkamas IT saugumo priemones, proporcingas nustatytai IT saugumo rizikai, ir laikosi ISV patvirtintų rekomendacijų;

f)

nustato visus priklausomybės nuo kitų RIS ir bendro naudojimo IT paslaugų atvejus ir, kai tinkama, įgyvendina saugumo priemones, remdamasis pasiūlytais tų RIS arba bendro naudojimo IT paslaugų saugumo lygiais;

g)

valdo ir stebi IT saugumo riziką;

h)

Komisijos padalinio vadovui reguliariai teikia savo RIS IT saugumo rizikos profilio ataskaitas ir Informatikos generaliniam direktoratui susijusios rizikos, rizikos valdymo veiklos ir saugumo priemonių, kurių buvo imtasi, ataskaitas;

i)

konsultuojasi su atitinkamo Komisijos padalinio (-ių) VISP dėl IT saugumo aspektų;

j)

naudotojams duoda nurodymus dėl RIS ir susijusių duomenų naudojimo, taip pat dėl jų pareigų, susijusių su RIS;

k)

dėl kiekvienos RIS, kurioje naudojama šifravimo technologija, prašo Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinio direktorato, veikiančio kaip šifravimo institucija, leidimo;

l)

iš anksto konsultuojasi su Komisijos saugumo institucija dėl kiekvienos ES įslaptintos informacijos tvarkymo sistemos;

m)

užtikrina, kad visų iššifravimo raktų atsarginės kopijos būtų laikomos sąlyginio deponavimo paskyroje. Užšifruoti duomenys iššifruojami tik gavus leidimą Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinio direktorato nustatyta tvarka;

n)

laikosi atitinkamų duomenų valdytojo (-ų) nurodymų dėl asmens duomenų apsaugos ir duomenų apsaugos taisyklių taikymo duomenų tvarkymo saugumui;

o)

Informatikos generaliniam direktoratui praneša apie visas Komisijos IT saugumo politikos išimtis ir jas tinkamai pagrindžia;

p)

Komisijos padalinio vadovui praneša apie visus neišsprendžiamus duomenų savininko ir sistemos savininko nesutarimus, prireikus atitinkamoms suinteresuotosioms šalims laiku praneša apie IT saugumo incidentus, atsižvelgdamas į jų sunkumą, kaip nustatyta 15 straipsnyje;

q)

užtikrina, kad, kai sistemas teikia trečiosios šalys, į užsakomųjų paslaugų sutartis būtų įtrauktos tinkamos IT saugumo nuostatos ir kad apie trečiųjų šalių teikiamose RIS įvykusius IT saugumo incidentus būtų pranešama pagal 15 straipsnį;

r)

užtikrina nustatytą ir dokumentais aiškiai pagrįstą RIS, kurios naudojamos teikiant bendro naudojimo IT paslaugas, saugumo lygį ir saugumo priemonių, kuriomis toje RIS užtikrinamas nustatytas saugumo lygis, įgyvendinimą.

3.   Sistemos savininkai gali oficialiai perduoti kai kurias arba visas savo IT saugumo užduotis, tačiau išlieka atsakingi už savo RIS IT saugumą.

Su šiomis pareigomis ir veikla susiję procesai išsamiau nustatomi įgyvendinimo taisyklėse.

10 straipsnis

Duomenų savininkai

1.   Duomenų savininkas už konkretaus duomenų rinkinio IT saugumą atsako Komisijos padalinio vadovui ir yra atskaitingas už duomenų rinkinio konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą.

2.   Dėl to duomenų rinkinio duomenų savininkas:

a)

užtikrina, kad visi duomenų rinkiniai, už kuriuos jis atsakingas, būtų tinkamai klasifikuoti pagal sprendimus (ES, Euratomas) 2015/443 ir (ES, Euratomas) 2015/444;

b)

nustato informacijos saugumo poreikius ir apie juos informuoja atitinkamus sistemų savininkus;

c)

dalyvauja atliekant RIS rizikos vertinimą;

d)

Komisijos padalinio vadovui praneša apie visus neišsprendžiamus duomenų savininko ir sistemos savininko nesutarimus;

e)

praneša apie IT saugumo incidentus, kaip numatyta 15 straipsnyje.

3.   Duomenų savininkai gali oficialiai perduoti kai kurias arba visas savo IT saugumo užduotis, tačiau išlaiko šiame straipsnyje nustatytas savo pareigas.

Su šiomis pareigomis ir veikla susiję procesai išsamiau nustatomi įgyvendinimo taisyklėse.

11 straipsnis

Vietos informatikos saugumo pareigūnai (VISP)

Dėl IT saugumo VISP:

a)

savo iniciatyva nustato ir informuoja sistemų savininkus, duomenų savininkus ir kitų IT saugumo pareigų vykdytojus Komisijos padalinyje (-iuose) apie IT saugumo politiką;

b)

dalyvaudamas VISP tinklo veikloje palaiko ryšius su Informatikos generaliniu direktoratu su IT saugumu susijusiais klausimais Komisijos padalinyje (-iuose);

c)

dalyvauja reguliariuose VISP susirinkimuose;

d)

bendrai stebi informacijos saugumo rizikos valdymo procesą ir informacijos sistemos saugumo planų rengimą ir įgyvendinimą;

e)

pataria duomenų savininkams, sistemos savininkams ir Komisijos padalinių vadovams su IT saugumu susijusiais klausimais;

f)

bendradarbiauja su Informatikos generaliniu direktoratu skleidžiant geriausią IT saugumo praktiką ir siūlo specialias informuotumo didinimo ir mokymo programas;

g)

Komisijos padalinio (-ių) vadovui (-ams) atsiskaito IT saugumo klausimais, nustato trūkumus ir tobulinimo priemones.

Su šiomis pareigomis ir veikla susiję procesai išsamiau nustatomi įgyvendinimo taisyklėse.

12 straipsnis

Naudotojai

1.   Dėl IT saugumo naudotojai:

a)

laikosi IT saugumo politikos ir sistemos savininko duotų kiekvienos RIS naudojimo nurodymų;

b)

praneša apie IT saugumo incidentus, kaip numatyta 15 straipsnyje.

2.   Jei Komisijos RIS naudojama pažeidžiant IT saugumo politiką ar nesilaikant sistemos savininko nurodymų, gali būti pradėta drausminė procedūra.

Su šiomis pareigomis ir veikla susiję procesai išsamiau nustatomi įgyvendinimo taisyklėse.

3 SKYRIUS

SAUGUMO REIKALAVIMAI IR ĮPAREIGOJIMAI

13 straipsnis

Šio sprendimo įgyvendinimas

1.   Įgyvendinimo taisyklių ir susijusių standartų ir gairių priėmimas pagal 6 straipsnį priklausys nuo Komisijos sprendimo, kuriuo ji suteiks įgaliojimus už saugumo klausimus atsakingam Komisijos nariui.

2.   Kitų su šiuo sprendimu susijusių įgyvendinimo taisyklių bei standartų ir gairių priėmimas priklausys nuo Komisijos sprendimo, kuriuo ji suteiks įgaliojimus už informatikos klausimus atsakingam Komisijos nariui.

3.   Prieš priimant 1 ir 2 dalyse minėtas įgyvendinimo taisykles, standartus ir gaires, juos tvirtina ISV.

14 straipsnis

Įpareigojimas laikytis reikalavimų

1.   IT saugumo politikoje išdėstytų nuostatų ir standartų laikytis privaloma.

2.   Dėl IT saugumo politikos nuostatų ir standartų nesilaikymo gali būti taikomos drausminės priemonės pagal Sutartis, Tarnybos nuostatus ir Įdarbinimo sąlygas, taip pat darbo sutartyse numatytos sankcijos ir (arba) atliekami teisiniai veiksmai pagal nacionalinės teisės aktus.

3.   Informatikos generaliniam direktoratui pranešama apie visas IT saugumo politikos išimtis.

4.   Jeigu ISV nusprendžia, kad nuolat kyla nepriimtinas pavojus Komisijos RIS, Informatikos generalinis direktoratas, bendradarbiaudamas su sistemos savininku, pasiūlo ISV tvirtinti poveikio mažinimo priemones. Šios priemonės, be kita ko, gali būti sustiprintas stebėjimas ir pranešimas, paslaugų apribojimai ir atjungimas.

5.   Prireikus ISV nustato privalomą patvirtintų poveikio mažinimo priemonių įgyvendinimą. ISV taip pat gali Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinio direktorato generaliniam direktoriui rekomenduoti pradėti administracinį tyrimą. Informatikos generalinis direktoratas praneša ISV apie kiekvieną atvejį, kai nustatomas privalomas poveikio mažinimo priemonių taikymas.

Su šiomis pareigomis ir veikla susiję procesai išsamiau nustatomi įgyvendinimo taisyklėse.

15 straipsnis

IT saugumo incidentų valdymas

1.   Informatikos generalinis direktoratas atsako už pagrindinį gebėjimą operatyviai reaguoti į IT saugumo incidentus Europos Komisijoje.

2.   Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinis direktoratas, kaip suinteresuotoji šalis, padedanti reaguoti į IT saugumo incidentus:

a)

turi teisę gauti visų incidentų įrašų informacijos santrauką, o paprašęs – išsamius įrašus;

b)

dalyvauja IT saugumo incidentų krizių valdymo grupės veikloje ir vykdant IT saugumo skubos procedūras;

c)

atsako už ryšius su teisėsaugos ir žvalgybos tarnybomis;

d)

atlieka kibernetinio saugumo teisminę ekspertizę pagal Sprendimo (ES, Euratomas) 2015/443 11 straipsnį;

e)

sprendžia dėl poreikio pradėti oficialų tyrimą;

f)

informuoja Informatikos generalinį direktoratą apie visus IT saugumo incidentus, kurie gali kelti pavojų kitoms RIS.

3.   Informatikos generalinis direktoratas ir Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinis direktoratas palaiko reguliarų ryšį, keičiasi informacija ir koordinuoja saugumo incidentų valdymą, ypač visų IT saugumo incidentų, dėl kurių gali reikėti atlikti oficialų tyrimą.

4.   Kai tinkama, vykdant incidentų valdymo procesą ir dalijantis žiniomis su kitomis ES institucijomis ir agentūromis, kurioms gali būti daromas poveikis, gali būti panaudojamos Europos institucijų, įstaigų ir agentūrų Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos (ES CERT) incidentų koordinavimo tarnybos.

5.   Su IT saugumo incidentu susijusių sistemų savininkai:

a)

nedelsdami praneša savo Komisijos padalinio vadovui, Informatikos generaliniam direktoratui ir Žmogiškųjų išteklių generaliniam direktoratui, VISP ir, kai tinkama, duomenų savininkui apie visus didelius IT saugumo incidentus, ypač tuos, kurie yra susiję su duomenų konfidencialumo pažeidimu;

b)

bendradarbiauja su atitinkamomis Komisijos institucijomis dėl pranešimo apie incidentus, reagavimo į juos ir padėties ištaisymo ir vykdo tų institucijų nurodymus.

6.   Naudotojai laiku praneša apie visus faktinius ir įtariamus IT saugumo incidentus atitinkamai IT pagalbos tarnybai.

7.   Duomenų savininkai laiku praneša apie visus faktinius ir įtariamus IT saugumo incidentus atitinkamai reagavimo į IT saugumo incidentus tarnybai.

8.   Informatikos generalinis direktoratas, padedamas kitų prisidedančių suinteresuotųjų šalių, atsako už kiekvieno Komisijos ryšių ir informacinėse sistemose, kurios nėra trečiųjų šalių teikiamos sistemos, nustatytų IT saugumo incidentų valdymą.

9.   Informatikos generalinis direktoratas, vadovaudamasis principu „būtina žinoti“, apie IT saugumo incidentus informuoja paveiktus Komisijos padalinius, VISP ir, kai tinkama, ES CERT.

10.   Informatikos generalinis direktoratas ISV reguliariai teikia didelių IT saugumo incidentų, paveikiančių Komisijos RIS, ataskaitas.

11.   Atitinkamo VISP prašymu jam suteikiama prieiga prie IT saugumo incidentų registracijos įrašų, susijusių su Komisijos padalinio RIS.

12.   Įvykus dideliam IT saugumo incidentui Informatikos generalinis direktoratas veikia kaip krizės valdymo kontaktinis punktas, koordinuojantis IT saugumo incidentų krizių valdymo grupes.

13.   Susidarius ekstremaliajai situacijai Informatikos generalinio direktorato generalinis direktorius gali nuspręsti pradėti IT saugumo skubos procedūrą. Informatikos generalinis direktoratas parengia skubos procedūras, kurias po to tvirtina ISV.

14.   Informatikos generalinis direktoratas teikia skubos procedūrų vykdymo ataskaitas ISV ir paveiktų Komisijos padalinių vadovams.

Su šiomis pareigomis ir veikla susiję procesai išsamiau nustatomi įgyvendinimo taisyklėse.

4 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16 straipsnis

Skaidrumas

Apie šį sprendimą informuojami Komisijos darbuotojai ir visi asmenys, kuriems jis taikomas, ir jis paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

17 straipsnis

Ryšys su kitais teisės aktais

Šio sprendimo nuostatos nedaro poveikio Sprendimo (ES, Euratomas) 2015/443, Sprendimo (ES, Euratomas) 2015/444, Reglamento (EB) Nr. 45/2001, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (7), Komisijos sprendimo 2002/47/EB, EAPB, Euratomas (8), Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (9) ir Sprendimo 1999/352/EB, EAPB, Euratomas taikymui.

18 straipsnis

Panaikinimas ir pereinamojo laikotarpio priemonės

2006 m. rugpjūčio 16 d. Sprendimas C(2006) 3602 panaikinamas.

Įgyvendinimo taisyklės ir saugumo standartai, priimti pagal Sprendimo C(2006) 3602 10 straipsnį, galioja tiek, kiek jie neprieštarauja šiam sprendimui, ir tol, kol nebus pakeisti įgyvendinimo taisyklėmis ir standartais, numatytais priimti pagal šio sprendimo 13 straipsnį. Visos nuorodos į Sprendimo C(2006) 3602 10 straipsnį laikomos nuorodomis į šio sprendimo 13 straipsnį.

19 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(2)  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

(3)  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).

(4)  Nustatytos 1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatančio Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).

(5)  2008 m. lapkričio 12 d. Komisijos sprendimas 1999/352/EB, kuriuo nustatomos nacionalinių ekspertų ir į profesinius mokymus siunčiamų nacionalinių ekspertų delegavimo į Komisiją taisyklės (C(2008) 6866 galutinis).

(6)  1999 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) įsteigimo (OL L 136, 1999 5 31, p. 20).

(7)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

(8)  2002 m. sausio 23 d. Komisijos sprendimas 2002/47/EB, EAPB, Euratomas, iš dalies keičiantis jos darbo tvarkos taisykles (OL L 21, 2002 1 24, p. 23).

(9)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).