ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 5

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. sausio 10d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. lapkričio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/39 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklių, susijusių su Sąjungos pagalba vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui švietimo įstaigoms tiekti

1

 

*

2016 m. lapkričio 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/40, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui tiekti švietimo įstaigoms, ir iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014

11

 

 

2017 m. sausio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/41, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

20

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2017/42, kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Italijos Respublikos pasiūlytas narys

22

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

10.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 5/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/39

2016 m. lapkričio 3 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklių, susijusių su Sąjungos pagalba vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui švietimo įstaigoms tiekti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 25 straipsnį ir 223 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 62 straipsnio 2 dalies a–d punktus ir 64 straipsnio 7 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (3), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II dalies I antraštinės dalies II skyriaus I skirsnyje numatytos dvi pagalbos programos, kuriomis siekiama pagerinti žemės ūkio produktų paskirstymą švietimo įstaigose besimokantiems vaikams. Pirmoji programa yra susijusi su vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių ir bananų produktų tiekimu (vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa), o antroji – su pieno ir pieno produktų tiekimu (pieno vartojimo skatinimo mokyklose programa). Šios dvi programos pakeičiamos viena bendra programa, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/791 (4), kuri bus pradėta taikyti nuo 2017–2018 mokslo metų. Šioje bendroje programoje nustatyta nauja bendra Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, perdirbtų vaisių ir daržovių produktams, šviežiems bananų sektoriaus produktams (mokykloms skirtiems vaisiams ir daržovėms), taip pat pieno ir pieno produktams (mokykloms skirtam pienui) tiekti švietimo įstaigose besimokantiems vaikams sistema (mokykloms skirta programa). Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2016/791, Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Siekiant užtikrinti sklandų mokykloms skirtos programos veikimą pagal naują sistemą, tokiais aktais turi būti priimtos tam tikros taisyklės. Tais aktais turėtų būti pakeisti Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 1047/2014 (5) ir (ES) 2016/247 (6), Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/248 (7) ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 657/2008 (8). Tie aktai yra panaikinti Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/40 (9);

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 8 dalimi, mokykloms skirtoje programoje norinčios dalyvauti valstybės narės turėtų parengti programos įgyvendinimo strategiją. Kad būtų galima įvertinti, kaip įgyvendinama mokykloms skirta programa, reikėtų nustatyti strategijos elementus. Siekiant apriboti administracinę naštą, tikslinga išskirti elementus, kuriuos reikėtų įtraukti į strategiją, ir elementus, kurie turėtų būti nurodyti Komisijai paprašius, t. y. audito atveju, jeigu jie neįtraukti į strategiją;

(3)

siekdamos sklandaus administravimo ir biudžeto valdymo, mokykloms skirtą programą įgyvendinančios valstybės narės kiekvienais metais turėtų pateikti prašymą dėl Sąjungos pagalbos. Be to, reikėtų apibrėžti tokio prašymo turinį;

(4)

reikėtų nustatyti pagalbos paraiškų teikėjų teikiamų paraiškų turinį ir dažnumą, taip pat paraiškų pateikimo taisykles. Be to, reikėtų nustatyti patvirtinamuosius dokumentus, būtinus pagalbos paraiškoms pagrįsti. Taip pat reikėtų nustatyti nuobaudas, kurias turi taikyti kompetentinga institucija, jeigu pagalbos paraiškos pateikiamos pavėluotai;

(5)

reikėtų patikslinti pagalbos išmokėjimo sąlygas siekiant atsižvelgti į pagalbos, skirtos produktams tiekti ir paskirstyti, ir pagalbos, skirtos papildomoms švietimo priemonėms ir stebėsenos, vertinimo bei viešinimo veiklai vykdyti, skirtumą. Be to, reikėtų nustatyti patvirtinamųjų dokumentų, pateiktinų kartu su kiekviena pagalbos mokėjimo paraiška, turinį;

(6)

reikėtų nustatyti finansinių asignavimų mokykloms skirtiems vaisiams bei daržovėms ir mokykloms skirtam pienui tiekti perkėlimo terminus ir Komisijai teikiamų pranešimų apie perkėlimą pateikimo tvarką, formą bei turinį;

(7)

kad turimomis lėšomis būtų pasinaudota kuo geriau, Komisija turėtų nustatyti priemones, kuriomis Sąjungos pagalbos lėšos, dėl kurių nepateikta prašymų, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 5 straipsnio 5 dalimi būtų perskirstomos mokykloms skirtoje programoje dalyvaujančioms valstybėms narėms, kurios pranešė apie pageidavimą panaudoti didesnę nei joms skirta sumą. Reikėtų nustatyti tų lėšų perkėlimo iš vienos valstybės narės kitai sąlygas;

(8)

kad būtų galima įvertinti mokykloms skirtos programos veiksmingumą ir padėti valstybėms narėms toliau tobulinti savo nacionalines ir regionines strategijas, valstybės narės Komisijai turėtų pranešti programos stebėsenos ir vertinimo rezultatus bei išvadas. Aiškumo sumetimais tikslinga nustatyti metinės stebėsenos rezultatų ir vertinimo ataskaitos pateikimo Komisijai datą. Komisija tuos dokumentus turėtų paskelbti;

(9)

siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, reikėtų nustatyti veiksmingas kovos su pažeidimais ir sukčiavimu kontrolės priemones. Šios kontrolės priemonės turėtų apimti sistemingą visų pateiktų pagalbos paraiškų administracinį tikrinimą, kuris būtų papildomas patikromis vietoje. Siekiant užtikrinti nešališką ir vienodą valstybių narių požiūrį, atsižvelgiant į jų skirtingą mokykloms skirtos programos įgyvendinimą, reikėtų nurodyti tų kontrolės priemonių taikymo sritį, turinį, dažnumą ir jų taikymo ataskaitas;

(10)

nepagrįstai išmokėtos sumos turėtų būti susigrąžinamos laikantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 (10);

(11)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 10 dalį visuomenė turėtų būti pakankamai informuojama apie Sąjungos finansinį įnašą į mokykloms skirtą programą. Kartu su Deleguotajame reglamente (ES) 2017/40 numatytomis nuostatomis dėl plakato tikslinga nustatyti taisykles, susijusias su mokykloms skirtos programos viešinimu ir Sąjungos emblemos naudojimu;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis ir apibrėžtis

1.   Šiame reglamente nustatomos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 ir Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 taikymo taisyklės, susijusios su Sąjungos pagalba vaisiams ir daržovėms, perdirbtų vaisių ir daržovių produktams ir šviežiems bananų sektoriaus produktams (mokykloms skirtiems vaisiams ir daržovėms), taip pat pienui ir pieno produktams (mokykloms skirtam pienui) tiekti ir paskirstyti švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, papildomoms švietimo priemonėms taikyti ir tam tikroms pagal programą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnyje (toliau – mokykloms skirta programa), patirtoms išlaidoms kompensuoti.

2.   Taikant mokykloms skirtą programą, mokslo metai yra laikotarpis nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 31 d.

2 straipsnis

Valstybių narių strategijos

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 8 dalyje ir Deleguotojo reglamento (ES) 2017/40 2 straipsnyje nurodyta valstybės narės strategija apima šiuos elementus:

a)

administracinį lygmenį, kuriuo mokykloms skirta programa bus įgyvendinama;

b)

poreikius, kuriuos reikia patenkinti įgyvendinant mokykloms skirtą programą, ir jų suskirstymą pagal prioritetus;

c)

rezultatus, kuriuos numatoma pasiekti įgyvendinant mokykloms skirtą programą, ir rodiklius, kuriais įvertinama tų rezultatų siekimo pažanga;

d)

pradinę padėtį, su kuria lyginant bus nustatoma rezultatų siekimo pažanga remiantis turimais duomenimis;

e)

numatomą pagrindinių mokykloms skirtos programos elementų, susijusių su mokykloms skirtais vaisiais bei daržovėmis ir mokykloms skirtu pienu, biudžetą, taip pat su visa mokykloms skirta programa susijusių elementų biudžetą;

f)

tikslinę grupę;

g)

produktų sąrašą, kuriame nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 3, 4, 5 ir, jei taikoma, 7 dalyje išvardytos produktų, kurie bus tiekiami pagal mokykloms skirtą programą, grupės;

h)

jeigu pagal mokykloms skirtą programą produktai parūpinami už mokestį, nurodomos nustatytos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad nustatant tų produktų kainą būtų deramai atsižvelgiama į Sąjungos pagalbą;

i)

jeigu leidžiama taikyti fiksuotuosius vieneto įkainius, finansavimą nustatyto dydžio suma ir (arba) vienkartines išmokas, nurodomas sąžiningas, nešališkas ir patikrinamas jų apskaičiavimo metodas; jeigu taikoma išlaidomis pagrįsta sistema, nurodoma pagalbos paraiškų teikėjų pateiktų išlaidų pagrįstumo vertinimo tvarka;

j)

papildomų švietimo priemonių tikslus ir turinį;

k)

susijusių valdžios institucijų bei suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo procedūras;

l)

mokykloms skirtai programai reikalingų produktų ir medžiagų tiekėjų bei paslaugų teikėjų atrankos procedūras;

m)

nustatytas priemones, kuriomis viešinama pagal mokykloms skirtą programą Sąjungos teikiama pagalba.

2.   Komisijai paprašius valstybės narės pateikia toliau nurodytą informaciją, jeigu ji nenurodyta strategijoje:

a)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 11 dalyje nurodytos produktų, kurie bus tiekiami pagal mokykloms skirtą programą, atrankos ir pirmenybės nustatymo kriterijus;

b)

produktų tiekimo ir (arba) paskirstymo tvarką, įskaitant nuostatas dėl reikalavimus atitinkančių išlaidų, numatomą paskirstymo dažnumą bei laiką ir, jei produktus leidžiama paskirstyti su įprastu maistu mokykloje, priemones, kurių imtasi siekiant laikytis Deleguotojo reglamento (ES) 2017/40 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

c)

jeigu nustatoma už pagal mokykloms skirtą programą tiekiamus produktus ir medžiagas bei teikiamas paslaugas gavėjų mokėtina didžiausia kaina, nurodomas sąžiningas, nešališkas ir patikrinamas jos apskaičiavimo metodas;

d)

jeigu su Sąjungos pagalba mokykloms skirtai programai įgyvendinti papildomai teikiama nacionalinė pagalba, nurodoma tokios pagalbos suma;

e)

jeigu esamos nacionalinės programos pratęsiamos ar jų veiksmingumas didinamas pasitelkiant Sąjungos pagalbą mokykloms skirtai programai įgyvendinti, nurodomos nustatytos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti mokykloms skirtos programos pridėtinę vertę;

f)

jeigu paskirstomi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 5 dalyje nurodyti produktai, nurodomos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad Sąjungos pagalba būtų skiriama tik už tų produktų pieno komponentą ir neviršytų Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 5 straipsnio 3 dalyje nurodytos sumos;

g)

nustatytas struktūras, priemones ir formas, kuriomis užtikrinama mokykloms skirtos programos stebėsena ir vertinimas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/40 9 straipsnį, taip pat patikros pagal šio reglamento 9 ir 10 straipsnius.

3.   Komisija paskelbia valstybių narių strategijas.

3 straipsnis

Valstybių narių prašymas dėl Sąjungos pagalbos

Kiekvienais metais iki sausio 31 d. valstybės narės teikia prašymą dėl Sąjungos pagalbos ateinančiais mokslo metais ir, jei taikoma, atnaujina savo prašymą dėl Sąjungos pagalbos einamaisiais mokslo metais. Prašyme nurodoma tokia informacija:

a)

informacija apie ateinančius mokslo metus:

i)

Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 1 priede mokykloms skirtiems vaisiams bei daržovėms ir mokykloms skirtam pienui nustatyta orientacinė skiriama suma;

ii)

pageidavimas perkelti dalį mokykloms skirtiems vaisiams bei daržovėms ar mokykloms skirtam pienui nustatytos orientacinės skiriamos sumos, neviršijant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 4 dalyje nurodytos didžiausios procentinės dalies, ir perkėlimo procentinis dydis bei suma;

iii)

pageidavimas panaudoti daugiau lėšų negu mokykloms skirtiems vaisiams bei daržovėms ir (arba) mokykloms skirtam pienui nustatyta orientacinė skiriama suma, taip pat didžiausia prašoma papildoma suma, jeigu ją būtų galima skirti;

iv)

orientacinės skiriamos sumos dalis, kurios neprašoma, jeigu nepageidaujama panaudoti visos mokykloms skirtiems vaisiams bei daržovėms ir (arba) mokykloms skirtam pienui nustatytos orientacinės skiriamos sumos;

v)

bendra suma, kurios prašoma mokykloms skirtiems vaisiams bei daržovėms ir mokykloms skirtam pienui tiekti;

b)

informacija apie einamuosius mokslo metus:

i)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų galutinių skiriamų sumų perkėlimas;

ii)

jeigu nepageidaujama panaudoti visos mokykloms skirtiems vaisiams bei daržovėms ir (arba) mokykloms skirtam pienui einamiesiems mokslo metams nustatytos galutinės skiriamos pagalbos sumos, nurodoma suma, kurios nebus prašoma mokykloms skirtiems vaisiams bei daržovėms ir (arba) mokykloms skirtam pienui tiekti;

iii)

pageidavimas panaudoti daugiau lėšų negu bendra mokykloms skirtiems vaisiams bei daržovėms ir (arba) mokykloms skirtam pienui einamaisiais mokslo metais nustatyta galutinė skiriama suma, jeigu būtų galima skirti papildomą sumą.

Šiame straipsnyje nurodytos sumos išreiškiamos eurais.

4 straipsnis

Pagalbos paraiškų teikėjų teikiama pagalbos paraiška

1.   Valstybės narės, remdamosi savo strategija ir 2–6 dalyse nustatytomis taisyklėmis, nustato pagalbos paraiškų formą, turinį ir dažnumą.

2.   Su produktų tiekimu ir paskirstymu susijusiose pagalbos paraiškose pateikiama bent tokia informacija:

a)

paskirstytų produktų, suskirstytų į Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 3, 4, 5 ir, jei taikoma, 7 dalyje nurodytas produktų grupes, kiekiai;

b)

paraiškos teikėjo identifikavimo duomenys ir švietimo įstaigos arba švietimo institucijos, kuriai tie kiekiai buvo paskirstyti, pavadinimas ir adresas arba unikalus identifikavimo numeris;

c)

vaikų, mokslo metų pradžioje užregistruotų švietimo įstaigos (-ų), turinčios (-ių) teisę gauti pagal mokykloms skirtą programą tiekiamus produktus laikotarpiu, kurį apima pagalbos paraiška, mokyklos registre skaičius.

3.   Pagalbos paraiškos, susijusios su produktų tiekimu ir paskirstymu ir su papildomomis švietimo priemonėmis, gali apimti laikotarpius, kurių trukmė yra nuo dviejų savaičių iki visų mokslo metų.

4.   Pagalbos paraiškos pateikiamos per tris mėnesius nuo laikotarpio, kurį jos apima, pabaigos arba, jei pagalbos paraiškos susijusios su stebėsenos, vertinimo ir viešinimo veikla, per tris mėnesius nuo medžiagos pristatymo ar paslaugos suteikimo dienos.

5.   Jei 4 dalyje nurodytas terminas uždelsiamas mažiau kaip 60 kalendorinių dienų, pagalba yra mokama, tačiau sumažinama taip:

a)

5 %, jei nuo termino praėjo 1–30 kalendorinių dienų;

b)

10 %, jei nuo termino praėjo 31–60 kalendorinių dienų.

Jei nuo termino praėjo daugiau kaip 60 kalendorinių dienų, pagalba dar sumažinama – už kiekvieną papildomą dieną likutinė suma sumažinama 1 %.

6.   Pagalbos paraiškose prašomos sumos pagrindžiamos patvirtinamaisiais dokumentais, kuriuose nurodoma pristatytų produktų ir medžiagos arba suteiktų paslaugų kaina, kartu pateikiant mokėjimo kvitą ar mokėjimo patvirtinimą arba lygiavertį dokumentą. Valstybės narės nustato dokumentus, kurie pateikiami pagalbos paraiškoms pagrįsti.

Jei pagalbos paraiškos susijusius su papildomomis švietimo priemonėmis, stebėsenos, vertinimo ir viešinimo veikla, patvirtinamuosiuose dokumentuose taip pat nurodomas lėšų paskirstymas pagal veiklos rūšį ir išsami informacija apie susijusias išlaidas.

5 straipsnis

Pagalbos išmokėjimas

1.   Su produktų tiekimu ir paskirstymu susijusi pagalba išmokama tik:

a)

pateikus faktiškai patiektų ir (arba) paskirstytų kiekių kvitą arba,

b)

jeigu valstybė narė leidžia taikyti fiksuotuosius vieneto įkainius, finansavimą nustatyto dydžio suma ir (arba) vienkartines išmokas, pateikus alternatyvų įrodymą, kad kiekiai buvo pristatyti ir (arba) paskirstyti mokykloms skirtos programos tikslais ir už juos buvo sumokėta.

2.   Su papildomomis švietimo priemonėmis, stebėsenos, vertinimo ar viešinimo veikla susijusi pagalba išmokama tik pristačius atitinkamą medžiagą ar suteikus atitinkamas paslaugas ir pateikus susijusius patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalauja kompetentinga institucija, arba, jeigu valstybė narė leidžia taikyti fiksuotuosius vieneto įkainius, finansavimą nustatyto dydžio suma ir (arba) vienkartines išmokas, pateikus alternatyvų įrodymą, kad medžiaga buvo pristatyta ar paslaugos buvo suteiktos ir už jas buvo sumokėta.

3.   Kompetentinga institucija pagalbos lėšas išmoka per tris mėnesius nuo pagalbos paraiškos pateikimo dienos, jeigu nebuvo pradėti administraciniai tyrimai.

4.   Jokios pagalbos, susijusios su 2017–2018 mokslo metais, lėšų kompetentinga institucija neišmoka iki tų mokslo metų pradžios.

6 straipsnis

Skiriamų sumų perkėlimai

1.   Orientacinių skiriamų sumų perkėlimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 4 dalies a punktą atliekami remiantis šio reglamento 3 straipsnyje nurodytu prašymu dėl Sąjungos pagalbos.

2.   Galutinių skiriamų sumų perkėlimai, jei orientacinės skiriamos sumos nebuvo perkeliamos, pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 4 dalies b punktą gali būti atliekami remiantis šio reglamento 3 straipsnyje nurodytu prašymu dėl Sąjungos pagalbos.

Valstybės narės praneša Komisijai tokias perkeliamas sumas iki mokslo metų, kuriais tie perkėlimai atliekami, sausio 31 d.

7 straipsnis

Sąjungos pagalbos perskirstymas

1.   Atsižvelgdama į Sąjungos pagalbos sumas, kurių prašoma pagal šio reglamento 3 straipsnį, Komisija perskirsto orientacines skiriamas sumas ar jų dalis, dėl kurių nepateikta prašymų, remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 5 straipsnio 5 dalimi.

Valstybei narei neskiriama jokia papildoma suma už produktų grupę, kuriai nustatytą orientacinę skiriamą sumą susijusi valstybė narė pagal 6 straipsnio 1 dalį perkėlė kitai produktų grupei.

Jeigu valstybė narė nepateikia prašymo pagal 3 straipsnį, laikoma, kad dėl šiai valstybei nustatytų orientacinių skiriamų sumų prašymas nepateiktas.

2.   Komisija einamaisiais mokslo metais gali perskirstyti bet kokias galutines skiriamas sumas ar jų dalis, dėl kurių nepateikta prašymų ir apie kurias pranešta pagal 3 straipsnio b dalį, toms valstybėms narėms, kurios pranešė apie pageidavimą panaudoti daugiau lėšų negu joms nustatytos galutinės skiriamos sumos.

Valstybei narei neskiriama jokia papildoma suma už produktų grupę, kuriai skirtą sumą susijusi valstybė narė pagal 6 straipsnio 2 dalį perkėlė kitai produktų grupei.

Mokykloms skirtiems vaisiams bei daržovėms ir mokykloms skirtam pienui nustatyta skiriama suma perskirstoma remiantis prašymą pateikusioms valstybėms narėms nustatytomis orientacinėmis skiriamomis sumomis. Jei taikoma, tam tikros skiriamos sumos lėšos, dėl kurių valstybės narės nepateikė prašymų, gali būti paskirstytos valstybėms narėms, kurios paprašė skirti papildomų lėšų kitai skiriamai sumai.

3.   Galutinės skiriamos sumos lėšų, kurios pagal 1 dalį gali būti perskirtos kitai valstybei narei, dydis nustatomas atsižvelgiant į tos valstybės narės pasiektą Sąjungos pagalbos mokykloms skirtiems vaisiams bei daržovėms ir mokykloms skirtam pienui galutinės skiriamos sumos panaudojimo lygį praėjusiais mokslo metais. Atsižvelgiant į išlaidų deklaracijas, atsiųstas Komisijai iki gruodžio 31 d. remiantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 (11) 10 straipsniu, prieš pateikiant pagalbos paraišką, galutinė skiriama suma apskaičiuojama taip:

a)

jei panaudota ne daugiau kaip 50 % galutinės skiriamos sumos, papildoma suma neskiriama;

b)

jei panaudota daugiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 75 % galutinės skiriamos sumos, didžiausia galima skirti papildoma suma neviršija 50 % orientacinės skiriamos sumos;

c)

jei panaudota daugiau kaip 75 % galutinės skiriamos sumos, didžiausia galima skirti papildoma suma neribojama.

Pirmoje pastraipoje apibūdintas skaičiavimas netaikomas skaičiuojant galutines skiriamas sumas 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metams, taip pat valstybėms narėms, teikiančioms naujas paraiškas dėl mokykloms skirtos programos arba dėl vieno iš programos elementų per pirmuosius dvejus įgyvendinimo metus.

8 straipsnis

Stebėsena ir vertinimas

1.   Deleguotojo reglamento (ES) 2017/40 9 straipsnyje nurodyta stebėsena yra grindžiama duomenimis, gautais vykdant valdymo ir kontrolės įpareigojimus, įskaitant šio reglamento 4 ir 5 straipsniuose nustatytus įpareigojimus.

Valstybės narės praneša Komisijai stebėsenos rezultatus iki sausio 31 d. pasibaigus atitinkamiems mokslo metams.

2.   Už kiekvieną strategijos, parengtos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 8 dalį, šešerių metų laikotarpį iki metų, kurie eina po to laikotarpio pabaigos, kovo 1 d. valstybės narės pateikia Komisijai vertinimo ataskaitą, kurioje nurodomi įgyvendinimo laikotarpio, apimančio pirmuosius penkerius mokslo metus, vertinimo, numatyto Deleguotojo reglamento (ES) 2017/40 9 straipsnyje, rezultatai.

Pirmoji vertinimo ataskaita turi būti pateikta ne vėliau kaip 2023 m. kovo 1 d.

3.   Komisija paskelbia valstybių narių metinės stebėsenos ir vertinimo ataskaitų rezultatus.

9 straipsnis

Administracinės patikros

1.   Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių šio reglamento laikymuisi užtikrinti. Tos priemonės apima sistemingą administracinį visų pagal mokykloms skirtą programą teikiamų pagalbos paraiškų tikrinimą.

2.   Valstybės narės nustato su produktų tiekimu ir paskirstymu susijusius patvirtinamuosius dokumentus, kuriuos privaloma pateikti su pagalbos paraiška pagal 5 straipsnį. Valstybės narės atlieka visų pagalbos paraiškų, įskaitant su pagalbos paraiškomis pateiktų patvirtinamųjų dokumentų reprezentatyviosios imties, patikras.

3.   Atliekant pagalbos, susijusios su stebėsenos, vertinimo ar viešinimo veikla ir papildomomis švietimo priemonėmis, administracines patikras tikrinama, ar medžiaga pristatyta ir ar paslaugos suteiktos, taip pat tikrinamas deklaruojamų išlaidų teisingumas.

4.   Su produktų tiekimu ir paskirstymu ir su papildomomis švietimo priemonėmis susijusios pagalbos atveju be administracinių patikrų papildomai atliekamos patikros vietoje pagal 10 straipsnį.

10 straipsnis

Patikros vietoje

1.   Su produktų tiekimu ir paskirstymu susijusios pagalbos atveju per patikras vietoje visų pirma tikrinama:

a)

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/40 6 straipsnyje nurodyti įrašai, įskaitant finansinius įrašus, pavyzdžiui, pirkimo ir pardavimo sąskaitas faktūras, pristatymo pranešimus bei banko išrašus;

b)

produktų panaudojimas pagal šį reglamentą.

2.   Patikros vietoje atliekamos per mokslo metų laikotarpį, su kuriuo jos susijusios (N laikotarpis), trunkantį nuo rugpjūčio 1 d. iki liepos 31 d., ir (arba) per ateinančius 8 mėnesius (N + 1 laikotarpis).

Patikros vietoje gali būti vykdomos įgyvendinant papildomas švietimo priemones.

Kiekviena patikra vietoje laikoma užbaigta, kai parengiama atitinkama kontrolės ataskaita, nurodyta 6 dalyje.

3.   Bendras patikrų vietoje skaičius apima ne mažiau kaip 5 % nacionaliniu lygmeniu paprašytos pagalbos ir ne mažiau kaip 5 % visų pagalbos paraiškų teikėjų, susijusių su produktų tiekimu ir paskirstymu ir su papildomomis švietimo priemonėmis per kiekvienus mokslo metus.

Jeigu valstybėje narėje yra mažiau negu šimtas pagalbos paraiškų teikėjų, patikros vietoje atliekamos ne mažiau kaip penkių paraiškų teikėjų patalpose.

Jeigu valstybėje narėje yra mažiau negu penki pagalbos paraiškų teikėjai, patikros vietoje atliekamos visų paraiškų teikėjų patalpose.

Jeigu paraiškos teikėjas, kuris nėra švietimo įstaiga, prašo su produktų tiekimu ir paskirstymu susijusios pagalbos, paraiškos teikėjo patalpose atliekama patikra yra papildoma patikromis, atliekamomis ne mažiau kaip dviejų švietimo įstaigų patalpose arba ne mažiau kaip 1 % švietimo įstaigų patalpų, kurias paraiškos teikėjas įrašė pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/40 6 straipsnį, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių skaičių yra didesnis.

Jeigu paraiškos teikėjas prašo su papildomomis švietimo priemonėmis susijusios pagalbos, paraiškos teikėjo patalpose atliekamas patikras vietoje, remiantis rizikos analize, galima pakeisti patikromis, atliekamomis tose vietose, kur įgyvendinamos papildomos priemonės. Remdamosi rizikos analize, valstybės narės nustato tokių patikrų vietoje lygmenį.

4.   Remdamasi rizikos analize, kompetentinga institucija atrenka paraiškų teikėjus, kurie bus tikrinami vietoje.

Tuo tikslu kompetentinga institucija visų pirma atsižvelgia į:

a)

įvairias geografines vietoves;

b)

klaidų pasikartojimą ir ankstesniais metais atliktų patikrų išvadas;

c)

atitinkamos pagalbos sumą;

d)

pareiškėjų rūšį;

e)

papildomos švietimo priemonės rūšį, jei yra.

5.   Jei nekyla grėsmė pakenkti patikrų tikslams, apie patikras gali būti pranešama iš anksto, griežtai laikantis reikalavimo dėl trumpiausio laikotarpio, prieš kurį būtina pranešti.

6.   Po kiekvienos vietoje atliktos patikros kompetentinga kontrolės institucija parengia kontrolės ataskaitą. Toje ataskaitoje tiksliai aprašoma, kokie elementai tikrinti.

Kontrolės ataskaitą sudaro šios dalys:

a)

bendroji dalis, kurią visų pirma sudaro ši informacija:

i)

ataskaitos laikotarpis, patikrinta pagalbos paraiška (-os), produktų kiekiai, kuriems buvo skiriama pagalba, jeigu paraiškos susijusios su produktų tiekimu ir paskirstymu, dalyvaujančios švietimo įstaigos, sąmata, parengta remiantis turimais duomenimis apie vaikų, kurių atžvilgiu išmokėta pagalba, skaičių, ir finansavimo suma;

ii)

dalyvavę atsakingieji asmenys;

b)

dalis, kurioje atskirai aprašomos atliktos patikros ir kurioje visų pirma pateikiama ši informacija:

i)

patikrinti dokumentai,

ii)

atliktų patikrų pobūdis ir apimtis,

iii)

pastabos ir išvados.

Visos kontrolės ataskaitos parengiamos ne vėliau kaip per 8 mėnesius po mokslo metų pabaigos.

7.   Valstybės narės praneša Komisijai apie atliktas patikras vietoje ir pateikia susijusias išvadas iki kalendorinių metų, einančių po atitinkamų mokslo metų, spalio 31 d.

11 straipsnis

Nepagrįstai išmokėtų sumų susigrąžinimas

Nepagrįstai išmokėtoms sumoms susigrąžinti mutatis mutandis taikomas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 7 straipsnis.

12 straipsnis

Viešumas

1.   Jei valstybės narės nusprendžia nenaudoti Deleguotojo reglamento (ES) 2017/40 12 straipsnyje nurodyto plakato, savo strategijoje jos turi suprantamai paaiškinti, kaip informuos visuomenę apie Sąjungos finansinį įnašą į mokykloms skirtą programą.

2.   Deleguotojo reglamento (ES) 2017/40 12 straipsnyje nurodytose ryšių ir viešinimo priemonėse, taip pat taikant papildomas švietimo priemones naudojamoje šviečiamojoje medžiagoje ir priemonėse turi būti pavaizduota Europos Sąjungos vėliava ir nurodoma „Mokykloms skirta programa“, taip pat, nebent tai būtų neįmanoma dėl medžiagos ir priemonių dydžio, nurodomas Sąjungos finansinis įnašas.

3.   Nuorodos į Sąjungos finansinį įnašą turi būti bent tiek pat matomos, kiek ir nuorodos į kitų valstybės narės mokykloms skirtą programą remiančių valstybės ar privačiųjų subjektų įnašą.

4.   Valstybės narės gali toliau naudoti turimas plakatų ir kitų viešinimo priemonių, pagamintų pagal reglamentus (ES) 2016/248 ir (EB) Nr. 657/2008, atsargas.

13 straipsnis

Pranešimai

1.   Valstybių narių pranešimai Komisijai siunčiami elektroninėmis priemonėmis, naudojantis Komisijos pateiktomis techninėmis duomenų perdavimo specifikacijomis.

2.   Tų pranešimų forma ir turinys nustatomas remiantis modeliais, kuriuos Komisija pateikė valstybėms narėms, prieš tai informavus Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetą.

14 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas pagalbai, skirtai 2017–2018 ir vėlesniems mokslo metams.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  OL L 346, 2013 12 20, p. 12.

(4)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/791, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos, susijusios su vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa (OL L 135, 2016 5 24, p. 1).

(5)  2014 m. liepos 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1047/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl nacionalinių arba regioninių strategijų, kurias valstybės narės turi rengti pagal pieno vartojimo mokyklose programą (OL L 291, 2014 10 7, p. 4).

(6)  2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/247, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktams tiekti ir platinti įgyvendinant vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programą (OL L 46, 2016 2 23, p. 1).

(7)  2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/248, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, susijusios su Sąjungos pagalba vaisiams ir daržovėms, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktams tiekti ir platinti įgyvendinant vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programą, ir nustatomas preliminarus tos pagalbos paskirstymas (OL L 46, 2016 2 23, p. 8).

(8)  2008 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 657/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės, susijusios su Bendrijos pagalba aprūpinant pienu ir tam tikrais pieno produktais švietimo įstaigų moksleivius (OL L 183, 2008 7 11, p. 17).

(9)  2016 m. lapkričio 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/40, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui švietimo įstaigoms tiekti, ir iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 11).

(10)  2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 69).

(11)  2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL L 255, 2014 8 28, p. 59).


10.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 5/11


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/40

2016 m. lapkričio 3 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui tiekti švietimo įstaigoms, ir iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 24 straipsnį ir 223 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 64 straipsnio 6 dalies a punktą ir 106 straipsnio 5 punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II dalies I antraštinės dalies II skyriaus I skirsnyje numatytos dvi pagalbos programos, kuriomis siekiama pagerinti žemės ūkio produktų paskirstymą švietimo įstaigose besimokantiems vaikams. Pirmoji programa yra susijusi su vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių ir bananų produktų tiekimu (vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa), o antroji – su pieno ir pieno produktų tiekimu (pieno vartojimo skatinimo mokyklose programa). Šios dvi programos pakeičiamos viena bendra programa, kuri buvo nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/791 (3) ir kuri bus pradėta taikyti 2017–2018 mokslo metais. Šioje bendroje programoje nustatyta nauja bendra Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, perdirbtų vaisių ir daržovių produktams, šviežiems bananų sektoriaus produktams (vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa), taip pat pieno ir pieno produktams (pieno vartojimo skatinimo mokyklose programa) tiekti švietimo įstaigose besimokantiems vaikams sistema (mokykloms skirta programa). Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2016/791, Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Siekiant užtikrinti sklandų mokykloms skirtos programos veikimą pagal naują sistemą, tokiais aktais turi būti priimtos tam tikros taisyklės. Tais aktais turėtų būti pakeisti Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 1047/2014 (4) ir (ES) 2016/247 (5), Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/248 (6) ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 657/2008 (7). Todėl tie teisės aktai turėtų būti panaikinti, tačiau jie turėtų būti taikomi iki dabartinės vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programos ir pieno vartojimo skatinimo mokyklose programos taikymo pabaigos;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 8 dalį valstybės narės, pageidaujančios dalyvauti mokykloms skirtoje programoje, prieš pradėdamos dalyvauti toje programoje turi nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu parengti tos programos įgyvendinimo strategiją. Kas šešerius metus turi būti rengiama nauja strategija. Jei valstybės narės nusprendžia įgyvendinti mokykloms skirtą programą regioniniu lygmeniu, jos turi parengti kiekviename regione taikytiną strategiją ir, remdamosi savo nuostatomis arba procedūromis, sukurti koordinavimo sistemą. Jos turi įsteigti bendrą kontaktinį centrą, per kurį būtų keičiamasi informacija su Komisija, kad jai būtų lengviau vertinti strategijas ir stebėti bei vertinti, kaip programa įgyvendinama atitinkamoje valstybėje narėje. Taip pat reikėtų nustatyti nuostatas, kuriomis būtų nurodyti terminai, iki kurių strategija ir bet kokie susiję pakeitimai turėtų būti pateikti Komisijai;

(3)

reikėtų nustatyti konkrečias papildomų švietimo priemonių, visų pirma susijusių su poreikiu remti produktų paskirstymą, rengimo ir taikymo sąlygas. Siekiant pagerinti tų priemonių veiksmingumą ir bendrą mokykloms skirtos programos veiksmingumą, reikėtų suteikti galimybę mokytojams ir tėvams dalyvauti taikant tas priemones;

(4)

siekiant teisinio tikrumo, tikslinga nurodyti Sąjungos pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančias išlaidas, kurios buvo patirtos įgyvendinant mokykloms skirtą programą;

(5)

siekiant užtikrinti tinkamą administravimą, biudžeto valdymą ir priežiūrą, turėtų būti nustatytos pagalbos skyrimo ir pagalbos paraiškų teikėjų atrankos ir tvirtinimo sąlygos;

(6)

reikėtų nustatyti konkrečias patvirtinimo galiojimo sustabdymo ir atšaukimo sąlygas, taip pat administracinių nuobaudų, taikomų pagal mokykloms skirtą programą nustatytų įpareigojimų nevykdantiems pagalbos paraiškų teikėjams, skyrimo sąlygas;

(7)

siekdamos įvertinti mokykloms skirtos programos veiksmingumą, sudaryti sąlygas atlikti tarpusavio vertinimą ir keistis gerąja patirtimi, valstybės narės turėtų reguliariai stebėti ir vertinti tos programos įgyvendinimą ir siųsti rezultatus Komisijai. Tuo tikslu stebėsenos ataskaitose turėtų būti nurodytas informacijos pobūdis ir tipas. Be to, jei valstybės narės nesilaiko stebėsenos ir vertinimo reikalavimų, tai gali trukdyti įvertinti mokykloms skirtos programos veiksmingumą ir užtikrinti, kad Sąjungos pagalba būtų administruojama teisingai. Todėl turėtų būti nustatytos nuostatos dėl atgrasomojo pagalbos mažinimo, kurį Komisija turėtų taikyti tais atvejais, kai valstybė narė vėluoja pateikti vertinimo ataskaitą;

(8)

siekiant užtikrinti veiksmingą mokykloms skirtų programų stebėjimą ir vertinimą, reikėtų nurodyti informacijos, kurią valstybės narės turėtų teikti Komisijai, pobūdį ir tipą;

(9)

siekiant užtikrinti, kad produktai, kurie yra skirstomi pagal mokykloms skirtą programą, atitiktų vaikų sveikos mitybos įpročių skatinimo tikslus ir kad vaikai priprastų prie tų produktų natūralaus skonio, tikslinga nustatyti, kad didžiausias pridėto cukraus lygis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 4 dalyje nurodytuose produktuose, kuriems paruošti arba pagaminti techniškai nėra būtina dėti cukraus, turėtų būti lygus nuliui;

(10)

siekiant užtikrinti, kad produktai, kurie skirstomi pagal mokykloms skirtą programą, atitiktų sveikos mitybos įpročių skatinimo tikslus, tikslinga nustatyti didžiausią pridėto cukrus ir (arba) medaus lygį, kurį valstybės narės gali leisti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 V priede išvardytuose produktuose. Valstybės narės gali nustatyti mažesnes ribas;

(11)

reikėtų nustatyti konkrečias sąlygas, kuriomis siekiama užtikrinti mokykloms skirtų Sąjungos programų pridėtinę vertę ir žinomumą, kai pagal mokykloms skirtą programą Sąjungos remiami produktai švietimo įstaigose yra platinami kartu su įprastu maistu;

(12)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 8 dalį valstybės narės turi viešai skelbti informaciją apie savo dalyvavimą mokykloms skirtoje programoje ir nurodyti, kad programai įgyvendinti teikiama Sąjungos parama. Tuo tikslu valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė naudoti plakatą, kuris galėtų būti kabinamas programoje dalyvaujančiose švietimo įstaigose. Plakatas turėtų būti parengtas laikantis tam tikrų būtinųjų reikalavimų;

(13)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 (8) V skyriuje nustatytos taisyklės dėl valiutos kursą, taikomą Sąjungos pagalbos sumoms ir išmokoms, lemiančio operacinio įvykio. Todėl būtina nustatyti pagalbos, susijusios su mokykloms skirtos programos įgyvendinimu, taisykles. Todėl Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS SU MOKYKLOMS SKIRTA PROGRAMA SUSIJUSIOS TAISYKLĖS

1 straipsnis

Taikymo sritis ir apibrėžtys

1.   Šiame reglamente nustatomos taisyklės, kuriomis papildomas Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, dėl Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, perdirbtų vaisių ir daržovių produktams ir šviežiems bananų sektoriaus produktams (vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa), taip pat pienui ir pieno produktams (pieno vartojimo skatinimo mokyklose programa) tiekti ir platinti švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, papildomoms švietimo priemonėms taikyti ir tam tikroms pagal programą, nurodytą to reglamento 23 straipsnyje (toliau – mokykloms skirta programa), patirtoms išlaidoms kompensuoti.

2.   Šiame reglamente vartojamo termino „mokslo metai“ apibrėžtis nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/39 (9) 1straipsnio 2 dalyje.

2 straipsnis

Valstybių narių strategija

1.   Rengdamos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 8 dalyje nurodytą strategiją, valstybės narės gali pasirinkti, kokiu administraciniu lygmeniu jos pageidautų įgyvendinti mokykloms skirtą programą. Jei valstybė narė nusprendžia mokykloms skirtą programą įgyvendinti regioniniu lygmeniu, ji turi parengti kiekviename regione taikytiną strategiją ir jai skirtą koordinavimo sistemą nacionaliniu lygmeniu. Valstybė narė įsteigia bendrą kontaktinį centrą, skirtą keistis informacija su Komisija.

2.   Jei valstybė narė neplatina produktų pagal mokykloms skirtą programą nemokamai, ji savo strategijoje paaiškina tvarką, kurią ji įdiegė siekdama užtikrinti, kad Sąjungos pagalba pagal mokykloms skirtą programą atsispindėtų tų produktų kainoje.

3.   Valstybės narės, pageidaujančios dalyvauti mokykloms skirtoje programoje, praneša Komisijai savo strategiją iki balandžio 30 d. prieš pirmuosius mokslo metus, kuriais strategija bus taikoma. Tačiau apie savo 2017–2018 mokslo metais prasidėsiančią strategiją, apimančią šešerių metų laikotarpį, valstybės narės praneša Komisijai iki 2017 m. rugpjūčio 1 d.

4.   Valstybė narė gali iš dalies pakeisti savo strategiją. Valstybė narė praneša Komisijai apie iš dalies pakeistą savo strategiją per du mėnesius nuo jos pakeitimo.

3 straipsnis

Papildomos švietimo priemonės

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 10 dalyje nurodytos papildomos švietimo priemonės turi būti tiesiogiai susietos su mokykloms skirtos programos tikslais.

2.   Papildomomis švietimo priemonėmis remiamas mokykloms skirtų vaisių bei daržovių ir mokykloms skirto pieno paskirstymas, o tais atvejais, kai tos priemonės apima kitus nei Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodytus produktus, pagal tas priemones turi numatytas tų kitų produktų degustavimas.

3.   Taikant papildomas švietimo priemones gali būti įtraukiami ir tėvai bei mokytojai.

4 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

1.   Sąjungos pagalbos skyrimo reikalavimus atitinka šios išlaidos:

a)

išlaidos, susijusios produktais, tiekiamais pagal mokykloms skirtą programą ir platinamais Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 22 straipsnyje nurodytose švietimo įstaigose besimokantiems vaikams; tokios išlaidos gali apimti tiekiant ir platinant produktus, kaip numatyta valstybės narės strategijoje, naudojamos įrangos pirkimo, nuomos ir išperkamosios nuomos išlaidas;

b)

papildomų švietimo priemonių išlaidas, įskaitant:

i)

degustavimo pamokų organizavimo, sodų mokyklose suformavimo ir priežiūros, apsilankymų ūkiuose ir panašios veiklos, kuria siekiama atkurti vaikų ryšį su žemės ūkiu, išlaidas;

ii)

išlaidas priemonėms, kuriomis siekiama šviesti vaikus apie žemės ūkį, sveikus mitybos įpročius, vietos maisto tiekimo grandines, ekologinę gamybą, tvarią gamybą ir kovoti su maisto švaistymu;

c)

išlaidas, susijusias su viešu informacijos apie mokykloms skirtą programą skelbimu; tokia informacija turi būti tiesiogiai siekiama informuoti plačiąją visuomenę apie mokykloms skirtą programą, įskaitant:

i)

išlaidas, susijusias su šio reglamento 12 straipsnyje nurodytu plakatu;

ii)

išlaidas, susijusias su informavimo kampanijomis, per kurias informacija transliuojama, perduodama elektroninių ryšių priemonėmis, skelbiama laikraščiuose ir skleidžiama panašiomis ryšio priemonėmis;

iii)

išlaidas, susijusias su informaciniais susitikimais, konferencijomis, seminarais ir praktiniais seminarais, skirtais informuoti plačiąją visuomenę apie mokykloms skirtą programą, ir panašiais renginiais;

iv)

išlaidas, susijusias su informacine ir reklamine medžiaga, pavyzdžiui, laiškais, informaciniais lapeliais, brošiūromis, prietaisais ir pan.;

d)

išlaidas, susijusias su ryšių palaikymo priemonėmis, skirtomis keistis patirtimi ir geriausia mokykloms skirtos programos įgyvendinimo praktika;

e)

išlaidas, susijusias su valstybių narių prievole stebėti ir vertinti jų mokykloms skirtos programos veiksmingumą;

f)

produktų, tiekiamų pagal mokykloms skirtą programą, transporto ir paskirstymo išlaidas, jei jos nėra įtrauktos į šios dalies a punktą.

2.   1 dalyje nurodytos išlaidos negali būti finansuojamos pagal jokią kitą Sąjungos pagalbos programą, priemonę ar veiklą.

3.   Sąjungos pagalba negali būti teikiama pridėtinės vertės mokesčiui (PVM) kompensuoti.

4.   Sąjungos pagalba negali būti teikiama išlaidoms, susijusioms su personalu, kompensuoti, jei tos išlaidos personalui yra finansuojamos iš valstybės narės viešųjų lėšų.

5 straipsnis

Pagalbos teikimo ir pagalbos paraiškų teikėjų atrankos bendrosios sąlygos

1.   Pagalba, teikiama valstybei narei pagal mokykloms skirtą programą, skirstoma pagalbos paraiškų teikėjams, kuriuos pagal 6 straipsnį patvirtino kompetentinga valstybės narės institucija ir kurių paraiška yra susijusi su vienu ar daugiau toliau nurodytų dalykų:

a)

produktų tiekimu arba platinimu švietimo įstaigose besimokantiems vaikams pagal mokykloms skirtą programą;

b)

papildomomis švietimo priemonėmis;

c)

stebėsenos arba vertinimo veiksmais;

d)

viešu informacijos skelbimu.

2.   Valstybės narės pagalbos paraiškų teikėjus atrenka iš šių įstaigų:

a)

švietimo įstaigų;

b)

švietimo institucijų;

c)

produktų tiekėjų arba platintojų;

d)

organizacijų, veikiančių vienos arba kelių švietimo įstaigų arba švietimo institucijų vardu ir įsteigtų specialiai 1 dalyje nurodytai veiklai valdyti ir vykdyti;

e)

bet kurių kitų viešųjų ar privačiųjų įstaigų, dalyvaujančių kurios nors 1 dalyje nurodytos veiklos valdyme ir vykdyme.

6 straipsnis

Pagalbos paraiškų teikėjų tvirtinimo sąlygos

1.   Pagalbos paraiškų teikėjus tvirtina valstybės narės, kurioje yra švietimo įstaiga, kuriai tiekiami ir (arba) kurioje platinami produktai, kompetentinga institucija. Kad būtų patvirtinti, pareiškėjai turi raštu prisiimti šiuos įsipareigojimus:

a)

užtikrinti, kad pagal mokykloms skirtą programą Sąjungos finansuojami produktai būtų pateikti vartoti vaikams švietimo įstaigose arba įstaigose, kurios bus nurodytos jų pagalbos paraiškose;

b)

skirtą pagalbą naudoti papildomoms švietimo priemonėms, stebėsenai, vertinimui ir informacijos skelbimui laikantis mokykloms skirtoje programoje numatytų tikslų;

c)

grąžinti visą už atitinkamą kiekį neteisėtai išmokėtą pagalbą, jei nustatoma, kad produktai nebuvo išplatinti vaikams arba kad jie neatitinka Sąjungos pagalbos skyrimo reikalavimų;

d)

grąžinti visą neteisėtai išmokėtą pagalbą papildomoms švietimo priemonėms, stebėsenai, vertinimui ar viešo informacijos skelbimo priemonėms taikyti, jei nustatoma, kad tos priemonės ar veikla nebuvo tinkamai įgyvendintos;

e)

kompetentingos institucijos prašymu pateikti jai turimus patvirtinamuosius dokumentus;

f)

leisti kompetentingai valdžios institucijai atlikti visus būtinus patikrinimus, visų pirma, įrašų ir fizinius patikrinimus.

Jei pagalbos paraiškos yra susijusios su veikla pagal viešųjų pirkimų procedūras, valstybės narės gali laikyti, kad veikla yra patvirtinta, jei pirmoje pastraipoje nurodyti įsipareigojimai yra įtraukti į dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūrose sąlygas.

2.   Jei pagalbos paraiškos yra susijusios tik su produktų tiekimu ir (arba) platinimu, 1 dalies b ir d punktai netaikomi. Pareiškėjai papildomai raštu įsipareigoja registruoti švietimo įstaigų arba švietimo valdžios institucijų, gaunančių jų produktus, pavadinimus bei adresus ir konkrečių joms parduotų arba pristatytų produktų kiekius.

3.   Jei pagalbos paraiškos yra susijusios tik su papildomomis švietimo priemonėmis, 1 dalies a ir c punktai netaikomi. Kompetentingos valdžios institucijos gali prašyti pareiškėjus prisiimti raštu papildomų įsipareigojimų, visų pirma, dėl:

a)

papildomų mokyklose taikomų švietimo priemonių, jei tos mokyklos nėra pagalbos paraiškų teikėjos;

b)

papildomų švietimo priemonių, apimančių produktų paskirstymą.

4.   Jei pagalbos paraiškos yra susijusios tik su stebėsena, vertinimu ir viešu informacijos skelbimu, 1 dalies a ir c punktai netaikomi.

5.   Valstybės narės gali laikyti, kad patvirtinimai, suteikti pagal vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programą remiantis Deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/247 ir (arba) pagal pieno vartojimo skatinimo mokyklose programą remiantis Reglamentu (EB) Nr. 657/2008, galioja, jei kriterijai ir sąlygos nepasikeitė.

7 straipsnis

Patvirtinimo galiojimo sustabdymas ir atšaukimas

1.   Jei patvirtintas pagalbos paraiškos teikėjas nesilaiko pagal mokykloms skirtą programą nustatytų įsipareigojimų, kompetentinga institucija sustabdo pareiškėjo patvirtinimo galiojimą laikotarpiui nuo vieno iki 12 mėnesių arba tą patvirtinimą atšaukia, atsižvelgdama į pažeidimo, susijusio su prievolių nevykdymu, rimtumą ir proporcingumo principą.

2.   Tokių veiksmų nesiimama Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 64 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytais atvejais ir tuo atveju, kai pažeidimas buvo mažareikšmis.

3.   Jei priežastys, dėl kurių atšauktas patvirtinimas, pašalinamos, kompetentinga institucija pareiškėjo prašymu gali atnaujinti pagalbos paraiškos teikėjo patvirtinimą praėjus ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo priežasčių, dėl kurių patvirtinimas buvo atšauktas, pašalinimo dienos.

8 straipsnis

Administracinės nuobaudos

Tais atvejais, kai nesilaikoma įpareigojimų, nustatytų pagal mokykloms skirtą programą, išskyrus tuos, kurie nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 64 straipsnio 2 dalies a–d punktuose, pareiškėjas turi ne tik grąžinti neteisėtai išmokėtas sumas, bet ir sumokėti administracinę nuobaudą, lygią pradinės prašytos sumos ir sumos, kurią pareiškėjas turi teisę gauti, skirtumui.

9 straipsnis

Stebėsena ir vertinimas

1.   Valstybės narės numato tinkamas struktūras ir formas, kad būtų užtikrinta metinė mokykloms skirtos programos įgyvendinimo stebėsena.

2.   Valstybės narės vertina mokykloms skirtos programos įgyvendinimą, kad nustatytų jos veiksmingumą siekiant joje numatytų tikslų.

3.   Valstybių narių metinėse stebėjimo ataskaitose pateikiama informacija apie lėšas, kurios buvo panaudotos kiekvienai Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse išvardytai grupei priskiriamiems produktams tiekti ir paskirstyti ir papildomoms švietimo priemonėms, apie mokykloms skirtoje programoje dalyvaujančių švietimo įstaigų ir vaikų skaičių, vidutinį porcijos dydį ir vidutinę porcijos kainą, produktų pristatymo dažnumą, pristatytų produktų kiekį suskirstytą pagal produktų grupes ir, jei taikoma, kitų nei Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse išvardytų produktų, kurie yra įtraukti pagal papildomas švietimo priemones remiantis to reglamento 23 straipsnio 7 dalimi, kiekį, taikomų ryšio ir papildomų priemonių tipą, valdžios institucijas ir suinteresuotuosius asmenis, dalyvavusius rengiant ir įgyvendinant mokykloms skirtą programą.

4.   Valstybių narių atliktų patikrinimų vietoje ir susijusių rezultatų metinėse kontrolės ataskaitose pateikiama informacija apie prašytas, išmokėtas pagalbos sumas ir pagalbos sumas, kurių atžvilgiu atlikti patikrinimai vietoje, pagalbos sumažinimą po administracinių patikrinimų, pagalbos sumažinimą dėl vėlavimo pateikti paraiškas, pagalbos sumą, kuri buvo susigrąžinta po patikrinimų vietoje, ir taikytas administracines nuobaudas.

5.   Jei valstybė narė nepateikia Komisijai vertinimo ataskaitos, kurioje nurodyti šio straipsnio 2 dalyje numatyto vertinimo rezultatai, iki Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/39 8 straipsnio 2 dalyje nurodyto termino, kita galutinė paskirta suma sumažinama taip:

a)

5 %, jei nuo termino praėjo 1–30 dienų;

b)

10 %, jei nuo termino praėjo 31–60 dienų.

Jei nuo termino praėjo daugiau kaip 60 dienų, galutinė paskirta suma sumažinama už kiekvieną papildomą dieną mažinant likusią sumą 1 %.

10 straipsnis

Didžiausias leidžiamų pridėti sudedamųjų dalių kiekis

1.   Didžiausias valstybių narių pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 6 dalies antrą pastraipą į 23 straipsnio 4 dalyje nurodytus produktus leistinas pridėti cukraus lygis yra lygus nuliui.

2.   Didžiausias valstybių narių pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 6 dalies antrą pastraipą į Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 V priede išvardytus produktus leistinas pridėti cukraus ir (arba) medaus lygis yra 7 %. Šioje dalyje cukrus yra KN kodais 1701 ir 1702 žymimi produktai. Vaisiuose esantis pridėtas cukrus įskaičiuojamas į didžiausią 7 % leistino pridėti cukraus lygį.

3.   Sūryje gali būti ne daugiau kaip 10 % ne pieno produktų.

11 straipsnis

Produktų paskirstymas kartu su įprastiniais pietumis mokyklose

Tinkamai pagrįstais atvejais, kuriais, valstybių narių manymu, jos galėtų veiksmingiau siekti savo strategijos tikslų, jos gali leisti mokykloms platinti produktus, už kuriuos teikiama Sąjungos pagalba pagal mokykloms skirtą programą, kartu su įprastiniais pietumis mokyklose.

Tokiais atvejais valstybės narės užtikrina, kad tie produktai:

a)

nebūtų naudojami įprastiniams pietums mokyklose gaminti;

b)

nebūtų naudojami produktams, kurie yra įprastinių pietų mokyklose dalis, ir už kuriuos skiriamas viešojo ir (arba) privačiojo sektoriaus subjektų skiriamas finansavimas, pakeisti;

c)

taikant tinkamas ryšių ir viešo informacijos skelbimo priemones visada būtų aiškiai atpažįstami kaip pagal mokykloms skirtą programą tiekiami produktai.

Punktas b netaikomas tais atvejais, kai švietimo įstaigos įprastinius pietus tiekia nemokamai.

12 straipsnis

Viešas informacijos skelbimas

Taikydamos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 8 dalį, valstybės narės gali naudoti šio reglamento priede nustatytus būtinuosius reikalavimus atitinkantį plakatą, kuris pateikiamas prie programoje dalyvaujančių švietimo įstaigų pagrindinio įėjimo esančioje nuolatinėje aiškiai matomoje vietoje.

II SKYRIUS

PAKEITIMAI, PANAIKINIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 pakeitimai

Į Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 907/2014 įterpiamas šis straipsnis:

„32a straipsnis

Pagalbos sumos ir išmokos, susijusios su mokykloms skirtos programos įgyvendinimu

Pagalbos, skiriamos įgyvendinant mokykloms skirtą programą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II dalies I antraštinės dalies II skyriaus I skirsnyje, atveju valiutos kursą lemiantis operacinis įvykis yra sausio 1 d. prieš atitinkamus mokslo metus.“

14 straipsnis

Panaikinimas

Panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 657/2008, deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 1047/2014 ir (ES) 2016/247 ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/248. Tačiau tie reglamentai toliau taikomi pieno vartojimo skatinimo mokyklose programai ir vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programai, kurios buvo pradėtos iki 2017–2018 mokslo metų, iki tol, kol pasibaigs tų programų galiojimas.

15 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas pagalbai, skirtai 2017–2018 ir vėlesniems mokslo metams.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/791, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos, susijusios su vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa (OL L 135, 2016 5 24, p. 1).

(4)  2014 m. liepos 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1047/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl nacionalinių arba regioninių strategijų, kurias valstybės narės turi rengti pagal pieno vartojimo mokyklose programą (OL L 291, 2014 10 7, p. 4).

(5)  2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/247, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktams tiekti ir platinti įgyvendinant vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programą (OL L 46, 2016 2 23, p. 1).

(6)  2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/248, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, susijusios su Sąjungos pagalba vaisiams ir daržovėms, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktams tiekti ir platinti įgyvendinant vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programą, ir nustatomas preliminarus tos pagalbos paskirstymas (OL L 46, 2016 2 23, p. 8).

(7)  2008 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 657/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės, susijusios su Bendrijos pagalba aprūpinant pienu ir tam tikrais pieno produktais švietimo įstaigų moksleivius (OL L 183, 2008 7 11, p. 17).

(8)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).

(9)  2016 m. lapkričio 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/39, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui tiekti švietimo įstaigoms (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).


PRIEDAS

12 straipsnyje nurodytam plakatui taikomi būtinieji reikalavimai

Plakato dydis –

A3 formato arba didesnis.

Raidės –

1 cm arba didesnės.

Pavadinimas –

„Europos Sąjungos mokykloms skirta programa“

Turinį turi sudaryti

bent ši formuluotė:

„Mūsų [nurodyti švietimo įstaigos tipą (pvz., vaikų darželis, ikimokyklinio ugdymo įstaiga, pradinė arba vidurinė mokykla)] dalyvauja Europos Sąjungos mokykloms skirtoje programoje, kuriai įgyvendinti teikiama Europos Sąjungos finansinė parama.“

Plakate turi būti Sąjungos emblema.


10.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 5/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/41

2017 m. sausio 9 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

269,9

MA

102,0

SN

188,2

TR

114,3

ZZ

168,6

0707 00 05

MA

85,5

TR

164,9

ZZ

125,2

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

244,2

TR

175,5

ZZ

209,9

0805 10 20

EG

49,1

MA

54,3

TR

72,5

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

175,1

MA

73,2

ZZ

124,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

157,1

JM

119,0

TR

74,4

ZZ

116,8

0805 50 10

TR

85,9

ZZ

85,9

0808 10 80

CN

96,3

US

116,9

ZZ

106,6

0808 30 90

CL

282,6

CN

84,1

TR

133,1

ZZ

166,6


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

10.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 5/22


TARYBOS SPRENDIMAS (ES, Euratomas) 2017/42

2016 m. gruodžio 19 d.

kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Italijos Respublikos pasiūlytas narys

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 302 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

atsižvelgdama į Italijos Vyriausybės pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę,

kadangi:

(1)

2015 m. rugsėjo 18 d. ir 2015 m. spalio 1 d. Taryba priėmė sprendimus (ES, Euratomas) 2015/1600 (1) ir (ES, Euratomas) 2015/1790 (2), kuriais skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotarpiui nuo 2015 m. rugsėjo 21 d. iki 2020 m. rugsėjo 20 d.;

(2)

pasibaigus Carmelo CEDRONE kadencijai tapo laisva Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam dabartinės kadencijos laikui iki 2020 m. rugsėjo 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nare skiriama Ester VITALE, Segretaria Generale aggiunta UIL Caltanissetta e Enna.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. SÓLYMOS


(1)  2015 m. rugsėjo 18 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/1600, kuriuo skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotarpiui nuo 2015 m. rugsėjo 21 d. iki 2020 m. rugsėjo 20 d. (OL L 248, 2015 9 24, p. 53).

(2)  2015 m. spalio 1 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/1790, kuriuo skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotarpiui nuo 2015 m. rugsėjo 21 d. iki 2020 m. rugsėjo 20 d. (OL L 260, 2015 10 7, p. 23).