ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 338

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. gruodžio 13d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2134, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui

1

 

*

2016 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2135, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kiek tai susiję su finansų valdymo nuostatomis, taikytinomis tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia

34

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

13.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/2134

2016 m. lapkričio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 (2) buvo priimtas 2005 m. ir įsigaliojo 2006 m. liepos 30 d. Reaguojant į 2010 m. Europos Parlamento raginimus (3) ir duomenis, rodančius, kad iš Sąjungos eksportuoti vaistai buvo naudojami mirties bausmei vykdyti trečiojoje šalyje, to reglamento II ir III prieduose pateikti prekių, prekyba kuriomis yra draudžiama arba kontroliuojama, sąrašai buvo iš dalies pakeisti Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1352/2011 (4). Komisija, padedama ekspertų grupės, persvarstė, ar būtina toliau iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 ir jo priedus. 2014 m. liepos mėn. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 775/2014 (5) II ir III priedai buvo atitinkamai iš dalies pakeisti;

(2)

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (toliau – Chartija) tapo teisiškai privaloma. Reglamente (EB) Nr. 1236/2005 esanti kankinimo apibrėžtis, paimta iš 1984 m. Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, galioja ir toliau. Turėtų būti iš dalies pakeista „kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo“ apibrėžtis, kuri toje Konvencijoje nepateikta, siekiant ją suderinti su Europos žmogaus teisių teismo praktika. Atsižvelgiant į Sąjungos politiką mirties bausmės atžvilgiu, taip pat reikėtų patikslinti „kankinimo“ ir „kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo“ apibrėžtyse vartojamo termino „teisėtos bausmės“ prasmę;

(3)

Reglamentu (EB) Nr. 1236/2005 sukurta eksporto leidimo sistema, skirta užkirsti keliui to reglamento III priede išvardytas prekes naudoti mirties bausmės vykdymui, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui arba baudimui;

(4)

eksporto leidimo sistema turėtų atitikti proporcingumo principą. Todėl ji neturėtų trukdyti eksportuoti vaistus, kurie naudojami teisėtais terapiniais tikslais;

(5)

atsižvelgiant į mirties bausmės bei kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo skirtumus, tikslinga nustatyti konkrečią eksporto leidimo sistemą, užkertančią kelią tam tikrų prekių naudojimui mirties bausmei vykdyti. Nustatant tokią sistemą reikėtų atsižvelgti į tai, kad kai kuriose šalyse mirties bausmė yra panaikinta visų nusikaltimų atvejais ir tos šalys šiuo klausimu yra prisiėmusios tarptautinį įsipareigojimą. Kadangi egzistuoja reeksporto į to nepadariusias šalis rizika, reikėtų nustatyti tam tikras sąlygas ir reikalavimus, kurie turėtų būti taikomi suteikiant eksporto į mirties bausmę panaikinusias šalis leidimus. Todėl bendrąjį eksporto leidimą tikslinga suteikti eksportui į tas šalis, kurios yra panaikinusios mirties bausmę visų nusikaltimų atvejais ir tą panaikinimą patvirtino prisiimdamos tarptautinį įsipareigojimą;

(6)

jei šalis nepanaikino mirties bausmės visų nusikaltimų atvejais ir nepatvirtino panaikinimo prisiimdama tarptautinį įsipareigojimą, kompetentingos institucijos, nagrinėdamos prašymus dėl eksporto leidimo, turėtų patikrinti, ar nėra rizikos, kad paskirties šalies galutiniai naudotojai eksportuotas prekes naudos tokiai bausmei vykdyti. Reikėtų nustatyti atitinkamas sąlygas ir reikalavimus, skirtus galutinio naudotojo vykdomam prekių pardavimui ar perdavimui trečiosioms šalims kontroliuoti. Jeigu tas pat eksportuotojas pakartotinai siunčia prekes tam pačiam galutiniam naudotojui, kompetentingoms institucijoms turėtų būti leista reguliariai, pvz., kas šeši mėnesiai, o ne kiekvieną kartą, kai suteikiamas eksporto leidimas siuntai gabenti, peržiūrėti galutinio naudotojo statusą, nedarant poveikio kompetentingų institucijų teisei pagrįstais atvejais panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti eksporto leidimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 9 straipsnio 4 dalį;

(7)

siekiant sumažinti eksportuotojų administracinę naštą, kompetentingoms institucijoms turėtų būti leista eksportuotojui suteikti visuotinį leidimą visų vaistų, kurie nustatytos trukmės laikotarpiu iš eksportuotojo vežami konkrečiam galutiniam naudotojui, siuntoms, nurodant, kai būtina, tokių produktų, atitinkančių galutinio naudotojo įprastinį naudojimą, kiekį. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 9 straipsnio 1 dalimi, toks leidimas galiotų laikotarpiu nuo vienų iki trejų metų ir jį būtų galima pratęsti ne ilgiau kaip dvejiems metams;

(8)

taip pat būtų tikslinga suteikti visuotinį leidimą tuo atveju, kai gamintojas ketina eksportuoti į Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 taikymo sritį patenkančius vaistus platintojui mirties bausmės nepanaikinusioje šalyje, jei eksportuotojas ir platintojas yra sudarę teisiškai įpareigojantį susitarimą, pagal kurį reikalaujama, kad platintojas taikytų tinkamas priemones, užtikrinančias, kad vaistai nebūtų naudojami mirties bausmei vykdyti;

(9)

sąrašas prekių, kurių eksportui reikalingas leidimas, siekiant užkirsti kelią šių prekių naudojimui mirties bausmei vykdyti, turėtų apimti tik prekes, kurios buvo naudojamos mirties bausmei vykdyti trečiojoje šalyje, kuri nėra panaikinusi mirties bausmės, ir prekes, kurių naudojimą mirties bausmei vykdyti bet kuri tokia trečioji šalis patvirtino, bet iki šiol jų šiuo tikslu dar nenaudojo. Sąrašas neturėtų apimti prekių, kurios nepritaikytos ir nebūtinos mirties bausmei vykdyti nuteistam asmeniui, pvz., standartinių baldų, kurie taip pat gali būti mirties bausmės vykdymo patalpoje;

(10)

vaistai, kurie patenka į Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 taikymo sritį, gali būti kontroliuojami remiantis tarptautinėmis konvencijomis dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų, pvz., 1971 m. Konvencija dėl psichotropinių medžiagų. Kadangi tokia kontrolė taikoma siekiant užkirsti kelią ne atitinkamų vaistų naudojimui mirties bausmei vykdyti, o neteisėtai prekybai narkotikais, be tarptautinių kontrolės priemonių turėtų būti taikoma Reglamente (EB) Nr. 1236/2005 numatyta eksporto kontrolė. Vis dėlto valstybės narės turėtų būti raginamos taikyti vieną bendrą procedūrą tam, kad būtų galima taikyti abi kontrolės sistemas;

(11)

siekiant sumažinti eksportuotojų administracinę naštą, kompetentingoms institucijoms turėtų būti leista eksportuotojui suteikti visuotinį leidimą prekėms, išvardytoms Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 III priede, siekiant užkirsti kelią atitinkamų prekių naudojimui kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui;

(12)

Reglamentu (EB) Nr. 1236/2005 numatyta eksporto kontrolė neturėtų būti taikoma prekėms, kurių eksportas kontroliuojamas pagal Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/BUSP (6), Tarybos reglamentą (EB) Nr. 428/2009 (7) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 258/2012 (8);

(13)

Reglamentu (EB) Nr. 1236/2005 draudžiama eksportuoti ir importuoti to reglamento II priede nurodytas prekes ir teikti su tokiomis prekėmis susijusią techninę pagalbą. Jei tokios prekės yra trečiosiose šalyse, būtina uždrausti tarpininkams Sąjungoje teikti tarpininkavimo paslaugas, susijusias su tokiomis prekėmis, nes jos praktiškai gali būti naudojamos tik mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui. Draudimas teikti tokias tarpininkavimo paslaugas padėtų apsaugoti visuomenės dorovę ir laikytis žmogaus orumo principų, kurie sudaro Europos vertybių, įtvirtintų Europos Sąjungos sutartyje ir Chartijoje, pagrindą;

(14)

norint teikti tarpininkavimo paslaugas ir techninę pagalbą, susijusias su prekėmis, nurodytomis Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 III ar IIIa priede, turėtų būti gautas išankstinis leidimas siekiant išvengti tarpininkavimo paslaugų ar techninės pagalbos, kuria būtų prisidedama naudojant susijusias prekes mirties bausmės vykdymo, kankinimo ar kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo tikslu;

(15)

tarpininkavimo paslaugos ir techninė pagalba, kurioms šiuo reglamentu nustatomas reikalavimas gauti išankstinį leidimą, turėtų būti teikiamos iš Sąjungos, t. y. būtų teikiamos iš teritorijų, esančių Sutarčių taikymo teritorinėje erdvėje, įskaitant oro erdvę ir visus orlaivius ar laivus, priklausančius valstybės narės jurisdikcijai;

(16)

išduodant leidimą teikti techninę pagalbą, susijusią su Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 III priede nurodytomis prekėmis, kompetentingos institucijos turėtų stengtis užtikrinti, kad techninė pagalba ir bet kokie mokymai naudotis tokiomis prekėmis, kurios būtų tiekiamos arba siūlomos kartu su technine pagalba, dėl kurios prašoma leidimo, būtų teikiami tokiu būdu, kad jie skatintų teisėsaugos standartus, kuriais gerbiamos žmogaus teisės ir padedama išvengti kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo;

(17)

kadangi Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 II priede nurodytos prekės praktiškai gali būti naudojamos tik mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, reikėtų uždrausti tarpininkams ir techninės pagalbos teikėjams mokyti naudotis tokiomis prekėmis trečiosiose šalyse, taip pat uždrausti tokių prekių pardavimų skatinimą prekybos mugėse ar parodose Sąjungoje ir reklamos vietos spaudoje ar internete pardavimą ar pirkimą, taip pat tokių prekių televizijos ar radijo reklamos laiką;

(18)

siekiant išvengti, kad ekonominės veiklos vykdytojai nesipelnytų iš prekių, skirtų naudoti mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, pervežimo per Sąjungos muitų teritoriją į trečiąją šalį, būtina uždrausti tokių prekių transportą Sąjungos teritorijoje, jei jos nurodytos II priede arba, tuo atveju, kai ekonominės veiklos vykdytojas žino apie numatomą jų naudojimą, jei jos nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 III ar IIIa priede;

(19)

tikslinga paaiškinti, kad pagal taikytinas Sąjungos taisykles valstybės narės gali taikyti priemones, apribojančias tam tikrų paslaugų, susijusių su Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 II priede nurodytomis prekėmis, teikimą;

(20)

pagal Sąjungos muitų teisės aktus muitinės, naudodamosi muitinės rizikos valdymo sistema, turėtų dalytis tam tikra informacija su kitomis muitinėmis, o Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 8 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos turėtų dalytis tam tikra informacija su kitomis kompetentingomis institucijomis pagal to reglamento 11 straipsnį. Tikslinga reikalauti, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 11 straipsnį kompetentingos institucijos naudotųsi saugia ir šifruota informacijos apie atsisakymą suteikti leidimus keitimosi sistema. Tuo tikslu Komisija turėtų parengti naują esamos sistemos, nustatytos pagal Reglamento (EB) Nr. 428/2009 19 straipsnio 4 dalį, funkciją;

(21)

reikia patikslinti, kad su asmens duomenimis susijusi informacija turėtų būti tvarkoma ir ja keičiamasi laikantis galiojančių asmens duomenų tvarkymo ir mainų taisyklių, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (9) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 (10);

(22)

siekiant priimti Reglamentui (EB) Nr. 1236/2005 taikyti reikalingas nuostatas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 nauji IIIa, IIIb, VI ir VII priedai. Primenama, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 37/2014 (11) pagal SESV 290 straipsnį Komisijai buvo deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 I, II, III, IV ir V priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (12) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(23)

siekiant Sąjungai sudaryti sąlygas greitai reaguoti tais atvejais, kai kuriamos naujos prekės, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, ir kai yra akivaizdus ir tiesioginis pavojus, kad tos prekės bus naudojamos tikslais, susijusiais su tokiais žmogaus teisių pažeidimais, tikslinga numatyti, kad atitinkamas Komisijos aktas būtų taikomas nedelsiant, kai Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 II arba III priedo dalinio keitimo atveju tokį dalinį pakeitimą reikia atlikti dėl privalomų skubos priežasčių. Siekiant Sąjungai sudaryti sąlygas greitai reaguoti tuo atveju, kai viena ar daugiau trečiųjų šalių arba patvirtina tam tikrų prekių naudojimą mirties bausmei vykdyti, arba priima ar pažeidžia tarptautinį įsipareigojimą panaikinti mirties bausmę už visus nusikaltimus, tikslinga numatyti, kad atitinkamas Komisijos aktas būtų taikomas nedelsiant, kai Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 IIIa arba IIIb priedo dalinio keitimo atveju yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti. Kai taikoma skubos procedūra, ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais;

(24)

turėtų būti įsteigta koordinavimo grupė. Ši grupė turėtų būti tarsi platforma, skirta valstybių narių ekspertams ir Komisijai keistis informacija apie administracinę praktiką ir aptarti šio reglamento aiškinimo klausimus, techninius klausimus, susijusius su nurodytomis prekėmis, su šiuo reglamentu susijusius pokyčius ir bet kokius kitus klausimus, kurių gali kilti. Visų pirma, grupė gali svarstyti klausimus, susijusius su prekių pobūdžiu ir numatomu poveikiu, prekių prieinamumu trečiosiose šalyse, ir klausimą, ar prekės yra specialiai sukurtos ar modifikuotos naudoti mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui. Jei Komisija, rengdama deleguotuosius aktus, nusprendžia konsultuotis su grupe, ji turėtų tai daryti laikydamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytų principų;

(25)

Komisija neperka įrangos teisėsaugos tikslais, nes ji nėra atsakinga už teisėtvarkos palaikymą, baudžiamuosius procesus ar teismo sprendimų baudžiamosiose bylose vykdymo užtikrinimą. Todėl reikėtų nustatyti procedūrą, kuria būtų užtikrinama, kad Komisija gautų informaciją apie į sąrašą neįtrauktą Sąjungos rinkai teikiamą teisėsaugai skirtą įrangą ir produktus, siekiant užtikrinti, kad prekių, prekyba kuriomis yra draudžiama arba kontroliuojama, sąrašai būtų atnaujinami atsižvelgiant į naujus pokyčius. Prašančioji valstybė narė, pateikdama Komisijai prašymą įtraukti prekes į Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 II, III arba IIIa priedą, turėtų persiųsti savo prašymą kitoms valstybėms narėms;

(26)

siekiant ekonominės veiklos vykdytojams ir kompetentingoms institucijoms suteikti laiko prašyti reikiamų leidimų ir juos gauti, reikėtų nustatyti trumpą naujų tarpininkavimo paslaugų ir techninės pagalbos kontrolės priemonių taikymo pereinamąjį laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos Sąjungos taisyklės, reglamentuojančios prekybą su trečiosiomis šalimis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti arba kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, ir taisyklės, reglamentuojančios su tokiomis prekėmis susijusį tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos, mokymų ir reklamos teikimą.“

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a, b, c, d ir e punktai pakeičiami taip:

„a)   „kankinimas“– veiksmas, kuriuo asmeniui tyčia sukeliamas labai didelis fizinio ar psichinio pobūdžio skausmas ar kančia siekiant iš to asmens arba trečiojo asmens išgauti informaciją ar prisipažinimą, nubausti tą asmenį už veiksmą, kurį tas asmuo arba trečiasis asmuo yra padaręs ar yra įtariamas padaręs, ar siekiant tą asmenį arba trečiąjį asmenį įbauginti ar daryti jam spaudimą, arba dėl bet kurios kitos priežasties, grindžiamos bet kokio pobūdžio diskriminacija, kai toks skausmas ar kančia sukeliama valstybės pareigūno arba kito oficialias pareigas einančio asmens, arba jam pakursčius, sutikus ar tyliai pritarus. Tačiau ši sąvoka neapima tik dėl teisėtų bausmių patiriamo, joms būdingo ar su jomis susijusio skausmo ar kančios. Mirties bausmė jokiomis aplinkybėmis nėra laikoma teisėta bausme;

b)   „kitoks žiaurus, nežmoniškas ar žeminantis elgesys ir baudimas“– veiksmas, kuriuo asmeniui sukeliamas tam tikro minimalaus lygio fizinio ar psichinio pobūdžio skausmas ar kančia, kai toks skausmas ar kančia sukeliama valstybės pareigūno arba kito oficialias pareigas einančio asmens, arba jam pakursčius, sutikus ar tyliai pritarus. Tačiau ši sąvoka neapima tik dėl teisėtų bausmių patiriamo, joms būdingo ar su jomis susijusio skausmo ar kančios. Mirties bausmė jokiomis aplinkybėmis nėra laikoma teisėta bausme;

c)   „teisėsaugos institucija“– valdžios institucija, atsakinga už nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą, kovą su jais ir baudimą už juos, įskaitant policiją, prokuratūrą, teismines institucijas, viešąsias ar privačias įkalinimo įstaigas ir atitinkamais atvejais valstybės saugumo pajėgas ir karines institucijas, bet jomis neapsiribojant;

d)   „eksportas“– prekių išvežimas iš Sąjungos muitų teritorijos, įskaitant prekes, kurioms būtina užpildyti muitinės deklaraciją, ir prekes, kurios buvo saugomos laisvojoje zonoje, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013 (*1);

e)   „importas“– prekių įvežimas į Sąjungos muitų teritoriją, įskaitant laikinąjį saugojimą, įvežimą į laisvąją zoną, specialios procedūros įforminimą ir išleidimą į laisvą apyvartą, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 952/2013;

(*1)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Bendrijos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).“"

b)

h ir i punktai pakeičiami taip:

„h)   „kompetentinga institucija“– vienos iš valstybių narių institucija, nurodyta I priede, kuri pagal 8 straipsnį turi teisę priimti sprendimą dėl paraiškos leidimui gauti arba uždrausti eksportuotojui naudotis Sąjungos bendruoju eksporto leidimu;

i)   „pareiškėjas“– tai

1.

eksportuotojas 3, 5 ar 7b straipsniuose nurodytais atvejais;

2.

fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, vežantys prekes Sąjungos muitų teritorijoje, 4a straipsnyje nurodyto tranzito atveju;

3.

techninės pagalbos teikėjas 3 straipsnyje nurodytos techninės pagalbos teikimo atveju;

4.

muziejus, kuris eksponuos tas prekes, 4 straipsnyje nurodyto importo ir techninės pagalbos teikimo atveju; ir

5.

techninės pagalbos teikėjas arba tarpininkas 7a straipsnyje nurodytos techninės pagalbos arba 7d straipsnyje nurodytų tarpininkavimo paslaugų teikimo atveju;“

c)

po i punkto papildoma šiais punktais:

„j)   „Sąjungos muitų teritorija“– teritorija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 4 straipsnyje;

k)   „tarpininkavimo paslaugos“– tai

1)

derybos dėl atitinkamų prekių pirkimo, pardavimo arba tiekimo iš vienos trečiosios šalies į bet kurią kitą trečiąją šalį sandorių arba tokių sandorių organizavimas, arba

2)

atitinkamų prekių, esančių trečiojoje šalyje, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją šalį.

Šiame reglamente į šią apibrėžtį neįtraukiamos tik pagalbinės paslaugos. Pagalbinės paslaugos – transportavimas, finansinės paslaugos, draudimas ar perdraudimas arba bendro pobūdžio reklamos ar pardavimo skatinimo veikla;

l)   „tarpininkas“– bet kuris valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, įskaitant bendriją, kurie teikia k punkte apibrėžtas paslaugas iš Sąjungos teritorijos; bet kuris fizinis asmuo, turintis valstybės narės, kurioje gyvena, pilietybę, kuris teikia tokias paslaugas iš Sąjungos teritorijos, ir bet kuris juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, įregistruoti ar įsisteigę pagal valstybės narės, kurioje yra įsikūrę, teisę, kurie teikia tokias paslaugas iš Sąjungos teritorijos;

m)   „techninės pagalbos teikėjas“– bet kuris valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, įskaitant bendriją, kurie teikia f punkte apibrėžtą techninę pagalbą iš Sąjungos teritorijos; bet kuris fizinis asmuo, turintis valstybės narės, kurioje gyvena, pilietybę, kuris teikia tokią pagalbą iš Sąjungos teritorijos, ir bet kuris juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, įregistruoti ar įsisteigę pagal valstybės narės, kurioje yra įsikūrę, teisę, kurie teikia tokią pagalbą iš Sąjungos teritorijos;

n)   „eksportuotojas“– bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, įskaitant bendriją, kurio vardu sudaroma eksporto deklaracija, t. y. asmuo, subjektas ar įstaiga, kuris priimant deklaraciją yra sudaręs sutartį su gavėju atitinkamoje trečiojoje šalyje ir turi reikiamą įgaliojimą priimti sprendimą dėl prekių išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos. Jei tokia sutartis nesudaryta arba jei sutartį sudaręs asmuo veikia ne savo vardu, eksportuotoju laikomas asmuo, subjektas ar įstaiga, turintis reikiamą įgaliojimą priimti sprendimą dėl prekių išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos. Jei teisė parduoti prekes pagal tą sutartį priklauso ne Sąjungoje gyvenančiam asmeniui ar įsisteigusiam subjektui ar įstaigai, eksportuotoju yra laikoma Sąjungoje gyvenanti ar įsisteigusi sutarties šalis;

o)   „Sąjungos bendrasis eksporto leidimas“– leidimas eksportuoti, kaip apibrėžta pagal d punktą, į tam tikras paskirties šalis, kurį gali gauti visi eksportuotojai, kurie laikosi IIIb priede nustatytų naudojimosi juo sąlygų ir reikalavimų;

p)   „atskirasis leidimas“– leidimas, suteiktas:

1.

vienam konkrečiam eksportuotojui, kaip apibrėžta d punkte, vienai arba kelioms prekėms eksportuoti vienam galutiniam naudotojui ar gavėjui trečiojoje šalyje,

2.

vienam nurodytam tarpininkui tarpininkavimo paslaugoms teikti, kaip apibrėžta k punkte, vienai arba kelioms prekėms eksportuoti vienam galutiniam naudotojui ar gavėjui trečiojoje šalyje, arba

3.

fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai, vežantiems prekes tranzitu Sąjungos muitų teritorijoje, kaip apibrėžta s punkte;

q)   „visuotinis leidimas“– vienam konkrečiam eksportuotojui arba tarpininkui suteiktas leidimas eksportuoti III arba IIIa priede nurodytas vienos rūšies prekes, kurios gali būti skirtos:

1.

eksportui, kaip apibrėžta d punkte, vienam ar daugiau konkrečių galutinių naudotojų vienoje ar keliose nurodytose trečiosiose šalyse;

2.

eksportui, kaip apibrėžta d punkte, vienam ar daugiau konkrečių platintojų vienoje ar keliose nurodytose trečiosiose šalyse, jei eksportuotojas yra į III priedo 3.2 ar 3.3 punktus arba į IIIa priedo 1 skirsnį įtrauktų prekių gamintojas;

3.

tarpininkavimo paslaugoms, susijusioms su prekių, esančių trečiojoje šalyje, pervežimu vienam ar keliems nurodytiems galutiniams naudotojams teikti vienoje ar keliose nurodytose trečiosiose šalyse;

4.

tarpininkavimo paslaugoms, susijusioms su prekių, kurios yra trečiojoje šalyje, pervežimu vienam ar daugiau konkrečių platintojų teikti vienoje ar keliose nurodytose trečiosiose šalyse, jei tarpininkas yra į III priedo 3.2 ar 3.3 punktus arba į IIIa priedo 1 skirsnį įtrauktų prekių gamintojas;

r)   „platintojas“– ekonominės veiklos vykdytojas, užsiimantis didmeninės prekybos veikla, susijusia su III priedo 3.2 ar 3.3 punktuose ar IIIa priedo 1 skirsnyje nurodytomis prekėmis, pvz., perkantis tokias prekes iš gamintojų ar laikantis, tiekiantis arba eksportuojantis tokias prekes; didmeninės prekybos tokiomis prekėmis veikla neapima ligoninių, farmacininkų ar medicinos specialistų vykdomo pirkimo, kurio vienintelis tikslas – tiekti tokias prekes visuomenei.

s)   „tranzitas“– tai vežimas per Sąjungos muitų teritoriją ne Sąjungos kilmės prekių, kurios vežamos per Sąjungos muitų teritoriją į paskirties vietą už Sąjungos muitų teritorijos ribų.“

3)

3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Bet koks II priede nurodytų prekių eksportas draudžiamas, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę.

II priedas apima prekes, kurios praktiškai gali būti naudojamos tik mirties bausmei vykdyti arba kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui.

Techninės pagalbos teikėjui draudžiama už atlygį ar neatlygintinai bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje teikti techninę pagalbą, susijusią su II priede nurodytomis prekėmis.“

4)

4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Bet koks II priede nurodytų prekių importas draudžiamas, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę.

Asmeniui, subjektui ar įstaigai Sąjungoje draudžiama priimti techninę pagalbą, susijusią su II priede nurodytomis prekėmis, kurią už atlygį ar neatlygintinai iš trečiosios šalies teikia bet koks asmuo, subjektas ar įstaiga.“

5)

Įterpiami šie straipsniai:

„4a straipsnis

Tranzito draudimas

1.   Draudžiamas bet koks II priede nurodytų prekių tranzitas.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentinga institucija gali leisti II priede nurodytų prekių tranzitą, jei įrodoma, kad šalyje, į kurią jos bus eksportuojamos, tos prekės, atsižvelgiant į jų istorinę svarbą, bus naudojamos vien tik viešai eksponuoti muziejuje.

4b straipsnis

Tarpininkavimo paslaugų draudimas

Tarpininkams draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje tarpininkavimo paslaugas, susijusias su II priede nurodytomis prekėmis, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę.

4c straipsnis

Mokymo draudimas

Techninės pagalbos teikėjui arba tarpininkui draudžiama bet kokį asmenį, subjektą ar įstaigą trečiojoje šalyje mokyti ar siūlyti mokyti naudotis II priede nurodytomis prekėmis.

4d straipsnis

Prekybos mugės

Fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai, įskaitant bendriją, gyvenantiems ar įsisteigusiems valstybėje narėje ar ne, draudžiama demonstruoti arba siūlyti įsigyti II priede nurodytas prekes Sąjungoje vykstančioje parodoje ar mugėje, nebent būtų įrodyta, kad, atsižvelgiant į parodos ar mugės pobūdį, toks demonstravimas arba siūlymas įsigyti nei prisideda prie atitinkamų prekių pardavimo ar tiekimo kokiam nors asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje, nei jį skatina.

4e straipsnis

Reklama

Fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai, įskaitant bendriją, gyvenantiems ar įsisteigusiems valstybėje narėje, parduodančiam ar perkančiam reklamos vietą ar reklamos laiką Sąjungos valstybėje, fiziniam asmeniui, turinčiam valstybės narės pilietybę, parduodančiam arba perkančiam reklamos vietą ar reklamos laiką Sąjungos valstybėje, ir juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai, įregistruotam ar įsisteigusiam pagal valstybės narės teisę, kuris perka arba parduoda reklamos vietą ar reklamos laiką Sąjungos valstybėje, draudžiama bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje parduoti ar iš jų įsigyti reklamos, susijusios su II priede nurodytomis prekėmis, vietą spaudoje ar internete ar reklamos per televiziją ar radiją laiką.

4f straipsnis

Nacionalinės priemonės

1.   Nedarant poveikio galiojančioms Sąjungos taisyklėms, įskaitant draudimą diskriminuoti dėl pilietybės, valstybės narės gali priimti arba toliau taikyti nacionalines priemones, kuriomis ribojamos transportavimo, finansinės, draudimo ar perdraudimo paslaugos arba bendra reklama ar pirkimo skatinimas, susiję su II priede nurodytomis prekėmis.

2.   Valstybės narės informuoja Komisiją apie bet kokias priemones, priimtas pagal 1 dalį. Apie taikomas priemones pranešama ne vėliau kaip 2017 m. vasario 17 d. Apie naujas priemones, dalinius pakeitimus ir panaikinimus pranešama prieš jų įsigaliojimą.“

6)

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Norint eksportuoti III priede nurodytas prekes, reikalingas leidimas, neatsižvelgiant į tų prekių kilmę. Tačiau leidimo nereikalaujama prekėms, kurios yra tik vežamos per Sąjungos muitų teritoriją, t. y. kurioms neįforminami muitinės sankcionuoti veiksmai, išskyrus išorinio tranzito procedūrą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 226 straipsnyje, įskaitant ne Sąjungos kilmės prekių saugojimą laisvojoje zonoje.

Į III priedą įtraukiamos tik toliau nurodytos prekės, kurios galėtų būti naudojamos kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui:

a)

prekės, kurios iš esmės yra naudojamos teisėsaugos tikslais, ir

b)

prekės, kurios, atsižvelgiant į jų konstrukciją ir technines savybes, kelia pagrįstą naudojimo kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui riziką.

Į III priedą neįtraukiama:

a)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 258/2012 (*2) kontroliuojami šaunamieji ginklai;

b)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 428/2009 (*3) kontroliuojamos dvejopo naudojamo prekės ir

c)

prekės, kontroliuojamos remiantis Tarybos bendrąja pozicija 2008/944/BUSP (*4).

(*2)  2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 258/2012, kuriuo įgyvendinamas Jungtinių Tautų protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančio Jungtinių Tautų Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (JT šaunamųjų ginklų protokolas), 10 straipsnis ir nustatoma šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų eksporto leidimų sistema, importo ir tranzito priemonės (OL L 94, 2012 3 30, p. 1)."

(*3)  2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (OL L 134, 2009 5 29, p. 1)."

(*4)  2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/944/BUSP, nustatanti bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę (OL L 335, 2008 12 13, p. 99).“"

7)

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Sprendimus dėl paraiškų III priede nurodytų prekių eksporto leidimui gauti priima kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į visas susijusias aplinkybes, visų pirma į tai, ar per praėjusius trejus metus kita valstybė narė nėra atmetusi paraiškos iš esmės tokių pačių prekių eksporto leidimui gauti, ir atsižvelgdamos į numatomą galutinio naudojimo paskirtį ir nukreipimo riziką.“

b)

papildoma šiomis dalimis:

„3.   Įvertinant numatomą galutinio naudojimo paskirtį ir nukreipimo riziką vadovaujamasi šiomis taisyklėmis:

3.1.

Jei III priedo 3.2 ar 3.3 punktuose nurodytų prekių gamintojas prašo leidimo eksportuoti tokias prekes platintojui, kompetentinga institucija įvertina gamintojo ir platintojo sudarytus susitarimus ir priemones, kurių jie ėmėsi siekdami užtikrinti, kad šios prekės ir, jei taikytina, gaminiai, kurių gamybai bus jos panaudotos, nebus naudojamos kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui.

3.2.

Jei prašoma leidimo III priedo 3.2 ar 3.3 punktuose nurodytas prekes eksportuoti galutiniam naudotojui, kompetentinga institucija, įvertindama nukreipimo riziką, gali atsižvelgti į galiojančius susitarimus ir galutinio naudotojo pasirašytą galutinio naudojimo pareiškimą, jei toks pareiškimas yra pateiktas. Jei galutinio naudojimo pareiškimas nepateiktas, eksportuotojas turi įrodyti, kas bus galutinis naudotojas ir kokia bus prekių naudojimo paskirtis. Jeigu eksportuotojas nepateikia pakankamai informacijos apie galutinį naudotoją ir galutinį naudojimą, laikoma, kad kompetentinga institucija turi pagrįstų priežasčių manyti, kad prekės gali būti naudojamos kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui.

4.   Kompetentinga institucija, vertindama paraišką gauti visuotinį leidimą, atsižvelgia ne tik į 1 dalyje nustatytus kriterijus, bet ir į tai, ar eksportuotojas taiko proporcingas ir tinkamas priemones bei procedūras, kuriomis užtikrinama, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų ir tikslų bei leidimo sąlygų.“

8)

Įterpiamas šis straipsnis:

„6a straipsnis

Tranzito draudimas

Fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai, įskaitant bendriją, gyvenančiam arba įsisteigusiam valstybėje narėje ar ne, draudžiama vežti tranzitu III priede nurodytas prekes, jei jis / ji žino, kad kuri nors tokių prekių siuntos dalis numatoma naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui trečiojoje šalyje.“

9)

Įterpiamas šis straipsnis:

„7a straipsnis

Reikalavimas gauti leidimą tam tikroms paslaugoms

1.   Atitinkamai techninės pagalbos teikėjui arba tarpininkui būtina gauti leidimą teikti, už atlygį ar neatlygintinai, bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje bet kurią iš šių paslaugų:

a)

techninę pagalbą, susijusią su III priede nurodytomis prekėmis, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę ir

b)

tarpininkavimo paslaugas, susijusias su III priede nurodytomis prekėmis.

2.   Priimant sprendimą dėl paraiškų gauti leidimą teikti tarpininkavimo paslaugas, susijusias su III priede nurodytomis prekėmis, mutatis mutandis taikomas 6 straipsnis.

Priimant sprendimą dėl paraiškų gauti leidimą teikti techninę pagalbą, susijusią su III priede nurodytomis prekėmis, atsižvelgiama į 6 straipsnyje nustatytus kriterijus siekiant įvertinti:

a)

ar ši techninė pagalba būtų teikiama asmeniui, subjektui ar įstaigai, kurie galėtų naudoti prekes, su kurioms ši techninė pagalba susijusi, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui ir

b)

ar ši techninė pagalba būtų naudojama III priede nurodytoms prekėms taisyti, kurti, gaminti, bandyti, eksploatuoti ar sumontuoti, ar ji būtų teikiama asmeniui, subjektui ar įstaigai, kurie galėtų naudoti prekes, su kuriomis ši techninė pagalba susijusi, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui.

3.   1 dalis netaikoma techninei pagalbai, jei

a)

techninė pagalba teikiama valstybės narės teisėsaugos institucijai ar valstybės narės kariniam ar civiliniam personalui, kaip apibrėžta 5 straipsnio 3 dalies pirmame sakinyje;

b)

techninė pagalba apima viešo naudojimo informacijos teikimą arba

c)

techninė pagalba yra būtinai reikalinga III priede nurodytų prekių, kurių eksportui leidimą pagal šį reglamentą suteikė kompetentinga institucija, montavimui, eksploatavimui, priežiūrai ar taisymui.

4.   Nepaisant 1 dalies, valstybė narė gali toliau taikyti draudimą teikti tarpininkavimo paslaugas, susijusias su grandinėmis kojoms, grandinėmis žmonių grupei surakinti ir nešiojamais elektrošoko įtaisais. Kai valstybė narė toliau taiko tokį draudimą, ji praneša apie priimtas priemones Komisijai ne vėliau kaip 2017 m. vasario 17 d. ir informuoja Komisiją, jei tas priemones iš dalies pakeičia arba panaikina.“

10)

Po 7a straipsnio įterpiamas šis skyrius:

„IIIa SKYRIUS

Prekės, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti

7b straipsnis

Reikalavimas turėti eksporto leidimą

1.   Norint eksportuoti IIIa priede nurodytas prekes, reikalaujama gauti leidimą, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę. Tačiau leidimo nereikalaujama prekėms, kurios yra tik vežamos per Sąjungos muitų teritoriją, t. y. kurioms neįforminami muitinės sankcionuoti veiksmai, išskyrus išorinio tranzito procedūrą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 226 straipsnyje, įskaitant ne Sąjungos kilmės prekių saugojimą laisvojoje zonoje.

Į IIIa priedą įtraukiamos tik prekės, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti ir kurias viena ar daugiau trečiųjų šalių, nepanaikinusių mirties bausmės, patvirtino arba faktiškai naudojo mirties bausmei vykdyti. Į jį neįtraukiama:

a)

Reglamentu (ES) Nr. 258/2012 kontroliuojami šaunamieji ginklai;

b)

Reglamentu (EB) Nr. 428/2009 kontroliuojamos dvejopo naudojamo prekės ir

c)

prekės, kontroliuojamos remiantis Bendrąja pozicija 2008/944/BUSP.

2.   Kai eksportuojamiems vaistams reikia gauti leidimą pagal šį reglamentą ir kai eksportui taip pat taikomas reikalavimas turėti leidimą pagal tarptautines konvencijas dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės, kaip antai 1971 m. Konvencija dėl psichotropinių medžiagų, valstybės narės, siekdamos įvykdyti šiuo reglamentu ir atitinkamomis konvencijomis nustatytas pareigas, gali naudoti bendrą procedūrą.

7c straipsnis

Eksporto leidimų suteikimo kriterijai

1.   Sprendimus dėl paraiškų IIIa priede nurodytų prekių eksporto leidimui gauti priima kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į visas susijusias aplinkybes, visų pirma į tai, ar per praėjusius trejus metus kita valstybė narė nėra atmetusi paraiškos iš esmės tokių pačių prekių eksporto leidimui gauti, ir atsižvelgdamos į numatomą galutinio naudojimo paskirtį ir nukreipimo riziką.

2.   Kompetentinga institucija neišduoda leidimo, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad IIIa priede nurodytos prekės gali būti naudojamos mirties bausmei vykdyti trečiojoje šalyje.

3.   Įvertinant numatomą galutinio naudojimo paskirtį ir nukreipimo riziką vadovaujamasi šiomis taisyklėmis:

3.1.

Jei IIIa priedo 1 skirsnyje nurodytų prekių gamintojas prašo leidimo eksportuoti tokius produktus platintojui, kompetentinga institucija įvertina gamintojo ir platintojo sudarytus susitarimus ir priemones, kurių jie ėmėsi siekdami užtikrinti, kad prekės nebūtų naudojamos mirties bausmei vykdyti.

3.2.

Jei prašoma leidimo eksportuoti IIIa priedo 1 skirsnyje nurodytas prekes galutiniam naudotojui, kompetentinga institucija, įvertindama nukreipimo riziką, gali atsižvelgti į galiojančius susitarimus ir galutinio naudotojo pasirašytą galutinio naudojimo pareiškimą, jeigu toks pareiškimas yra pateiktas. Jei galutinio naudojimo pareiškimas nepateiktas, eksportuotojas turi nurodyti, kas bus galutinis naudotojas ir pagal kokią paskirtį prekės bus naudojamos. Jeigu eksportuotojas nepateikia pakankamai informacijos apie galutinį naudotoją ir galutinį naudojimą, laikoma, kad kompetentinga institucija turi pagrįstų priežasčių manyti, kad prekės gali būti naudojamos mirties bausmei vykdyti.

3.3.

Komisija, bendradarbiaudama su kompetentingomis valstybių narių institucijomis, gali priimti galutinio naudojimo ir tikslo, kuriuo būtų naudojamasi technine pagalba, įvertinimo geriausios praktikos gaires.

4.   Kompetentinga institucija, vertindama paraišką gauti visuotinį leidimą, atsižvelgia ne tik į 1 dalyje nustatytus kriterijus, bet ir į tai, ar eksportuotojas taiko proporcingas ir tinkamas priemones bei procedūras, kuriomis užtikrinama, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų ir tikslų bei leidimo sąlygų.

7d straipsnis

Tranzito draudimas

Fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai, įskaitant bendriją, gyvenantiems arba įsisteigusiems valstybėje narėje ar ne, draudžiama vežti tranzitu IIIa priede nurodytas prekes, jei jis / ji žino, kad kuri nors tokių prekių siuntos dalis numatoma naudoti mirties bausmei vykdyti trečiojoje šalyje.

7e straipsnis

Reikalavimas gauti leidimą tam tikroms paslaugoms

1.   Atitinkamai techninės pagalbos teikėjui arba tarpininkui būtina gauti leidimą teikti, už atlygį ar neatlygintinai, bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje bet kurią iš šių paslaugų:

a)

techninę pagalbą, susijusią su IIIa priede nurodytomis prekėmis, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę, ir

b)

tarpininkavimo paslaugas, susijusias su IIIa priede nurodytomis prekėmis.

2.   Priimant sprendimą dėl prašymų suteikti leidimą teikti tarpininkavimo paslaugas, susijusias su IIIa priede nurodytomis prekėmis, 7c straipsnis taikomas mutatis mutandis.

Priimant sprendimą dėl prašymų suteikti leidimą teikti techninę pagalbą, susijusią su IIIa priede nurodytomis prekėmis, atsižvelgiama į 7c straipsnyje nustatytus kriterijus siekiant įvertinti:

a)

ar techninė pagalba būtų teikiama asmeniui, subjektui ar įstaigai, kurie galėtų naudoti prekes, su kuriomis ši techninė pagalba susijusi, mirties bausmei vykdyti, ir

b)

ar ši techninė pagalba būtų naudojama IIIa priede nurodytoms prekėms taisyti, kurti, gaminti, bandyti, eksploatuoti ar sumontuoti, ar ji būtų teikiama asmeniui, subjektui ar įstaigai, kurie galėtų naudoti prekes, su kuriomis ši techninė pagalba susijusi, mirties bausmei vykdyti.

3.   1 dalis netaikoma techninės pagalbos teikimui, jei

a)

techninė pagalba apima viešo naudojimo informacijos teikimą, arba

b)

techninė pagalba yra būtinai reikalinga IIIa priede nurodytų prekių, kurių eksportui leidimą pagal šį reglamentą suteikė kompetentinga institucija, montavimui, eksploatavimui, priežiūrai ar taisymui.“

11)

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Leidimų rūšys ir juos išduodančios institucijos

1.   Šiuo reglamentu tam tikroms IIIb priede nurodytoms eksporto prekėms nustatomas Sąjungos bendrasis eksporto leidimas.

Valstybės narės, kurioje gyvena ar yra įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingos institucijos gali uždrausti eksportuotojui naudotis šiuo leidimu, jei turima pagrįstų įtarimų, kad eksportuotojas nesugebės laikytis šio leidimo sąlygų ar eksporto kontrolės teisės aktų nuostatų.

Valstybių narių kompetentingos institucijos keičiasi informacija apie visus eksportuotojus, kuriems atimta teisė naudotis Sąjungos bendruoju eksporto leidimu, nebent jos nustato, kad konkretus eksportuotojas nemėgins eksportuoti IIIa priede nurodytų prekių per kitą valstybę narę. Šiuo tikslu naudojama saugi, šifruota informacijos mainų sistema.

2.   Valstybės narės, kurioje eksportuotojas gyvena ar yra įsisteigęs, kompetentinga institucija, nurodyta I priede, išduoda leidimą eksportuoti prekes, išskyrus nurodytąsias 1 dalyje, kurioms reikalingas leidimas pagal šį reglamentą. III arba IIIa priede nurodytų prekių atveju tai gali būti atskirasis arba visuotinis leidimas. II priede nurodytų prekių atveju išduodamas atskirasis leidimas.

3.   II priede nurodytų prekių tranzito leidimą išduoda valstybės narės, kurioje fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, pervežantys prekes Sąjungos muitų teritorijoje, gyvena ar yra įsisteigę, kompetentinga institucija, nurodyta I priede. Jei tas asmuo, subjektas arba įstaiga negyvena ar nėra įsisteigę valstybėje narėje, leidimą išduoda valstybės narės, kurioje prekės įvežamos į Sąjungos muitų teritoriją, kompetentinga institucija. Toks leidimas yra atskirasis leidimas.

4.   Valstybės narės, kurioje yra įsteigtas muziejus, kompetentinga institucija, nurodyta I priede, išduoda leidimą importuoti prekes, kurioms reikalingas leidimas pagal šį reglamentą. II priede nurodytų prekių atveju išduodamas atskirasis leidimas.

5.   Leidimą teikti techninę pagalbą, susijusią su II priede nurodytomis prekėmis, suteikia:

a)

valstybės narės, kurioje gyvena arba yra įsisteigęs techninės pagalbos teikėjas, kompetentinga institucija, nurodyta I priede, arba, jeigu tokios valstybės narės nėra, valstybės narės, kurios pilietis yra techninės pagalbos teikėjas arba pagal kurios teisę jis buvo įregistruotas ar įsteigtas, kompetentinga institucija, jeigu pagalba turi būti teikiama trečiojoje šalyje esančiam muziejui, arba

b)

valstybės narės, kurioje yra įsteigtas muziejus, kompetentinga institucija, nurodyta I priede, jeigu pagalba turi būti teikiama Sąjungoje esančiam muziejui.

6.   Leidimą teikti techninę pagalbą, susijusią su III ar IIIa priede išvardytomis prekėmis, išduoda valstybės narės, kurioje techninės pagalbos teikėjas gyvena arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija, nurodyta I priede, arba, jeigu tokios valstybės narės nėra, valstybės narės, kurios pilietis yra techninės pagalbos teikėjas arba pagal kurios teisę jis buvo įregistruotas ar įsteigtas, kompetentinga institucija.

7.   Leidimą teikti tarpininkavimo paslaugas, susijusias su III ar IIIa priede nurodytomis prekėmis, išduoda valstybės narės, kurioje tarpininkas gyvena arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija, nurodyta I priede, arba, jeigu tokios valstybės narės nėra, valstybės narės, kurios pilietis yra tarpininkas arba pagal kurios teisę jis buvo įregistruotas ar įsteigtas, kompetentinga institucija. Toks leidimas suteikiamas nustatytam konkrečių prekių, kurios vežamos iš vienos trečiosios šalies į kitą arba kelias kitas trečiąsias šalis, kiekiui. Aiškiai nurodoma prekių buvimo vieta kilmės trečiojoje šalyje, galutinis naudotojas ir jo buvimo vieta.

8.   Pareiškėjai kompetentingai institucijai pateikia visą susijusią informaciją, reikalaujamą teikiant paraiškas dėl atskirojo ar visuotinio eksporto leidimo arba atskirojo ar visuotinio leidimo teikti tarpininkavimo paslaugas, leidimo teikti techninę pagalbą, atskirojo importo leidimo arba atskirojo tranzito leidimo.

Eksporto atveju kompetentingos institucijos gauna išsamią informaciją, ypač susijusią su galutiniu naudotoju, paskirties šalimi ir galutiniu prekių naudojimu.

Tarpininkavimo paslaugų atveju kompetentingos institucijos visų pirma gauna išsamią informaciją, kurioje nurodoma prekių buvimo vieta kilmės trečiojoje šalyje, pateikiamas aiškus prekių aprašymas ir nurodomas jų kiekis, nurodomi sandoryje dalyvaujančios trečiosios šalys, paskirties trečioji šalis, toje šalyje esantis galutinis naudotojas ir tiksli jo buvimo vieta.

Prireikus, išduodant leidimą gali būti reikalaujama pateikti pareiškimą dėl galutinio naudojimo.

9.   Nukrypstant nuo 8 dalies, jeigu gamintojas arba gamintojo atstovas turi eksportuoti ar parduoti ir perduoti prekes, įtrauktas į III priedo 3.2 arba 3.3 punktą arba IIIa priedo 1 skirsnį, platintojui trečiojoje šalyje, gamintojas pateikia informaciją apie sudarytus susitarimus ir priemones, kurių buvo imtasi, siekiant išvengti, kad prekės, įtrauktos į III priedo 3.2 arba 3.3 punktą, būtų naudojamos kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, arba išvengti, kad prekės, įtrauktos į IIIa priedo 1 skirsnį, būtų naudojamos mirties bausmei vykdyti, informaciją apie paskirties šalį ir, jei turima, informaciją apie galutinį naudojimą ir prekių galutinius naudotojus.

10.   Nacionalinių prevencijos institucijų, įsteigtų pagal 1984 m. Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą, prašymu kompetentingos institucijos gali nuspręsti suteikti informaciją, kurią jos gavo iš pareiškėjo apie paskirties šalį, gavėją, galutinį naudojimą ir galutinius naudotojus arba, kai tinkama, platintoją ir susitarimus bei priemones, nurodytus 9 dalyje, prašančioms nacionalinėms prevencijos institucijoms. Prieš suteikdamos informaciją, kompetentingos institucijos išklauso pareiškėją ir gali taikyti šios informacijos naudojimo apribojimus. Kompetentingos institucijos priima sprendimus atsižvelgdamos į nacionalinės teisės aktus ir praktiką.

11.   Valstybės narės išnagrinėja prašymus dėl atskirųjų ar visuotinių leidimų per laikotarpį, kuris nustatomas vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ar praktika.“

12)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Leidimai

1.   Eksporto, importo ar tranzito leidimai išduodami naudojant V priede pateiktą pavyzdį atitinkančią formą. Leidimai teikti tarpininkavimo paslaugas išduodami naudojant VI priede pateiktą pavyzdį atitinkančią formą. Leidimai teikti techninę pagalbą išduodami naudojant VII priede pateiktą pavyzdį atitinkančią formą. Tokie leidimai galioja visoje Sąjungoje. Leidimo galiojimo trukmė yra nuo trijų iki dvylikos mėnesių, jį galima pratęsti iki 12 mėnesių. Visuotinio leidimo galiojimo trukmė – nuo vienų iki trejų metų ir jį galima pratęsti ne ilgiau kaip dvejiems metams.

2.   Eksporto leidimas, suteikiamas pagal 6 arba 7c straipsnį, reiškia leidimą eksportuotojui teikti techninę pagalbą galutiniam naudotojui, jei tokia pagalba yra būtina prekėms, kurių eksportui suteiktas leidimas, montuoti, eksploatuoti, prižiūrėti ar taisyti.

3.   Leidimas gali būti išduotas naudojant elektronines priemones. Konkreti tvarka nustatoma nacionaliniu lygmeniu. Šia galimybe pasinaudojusios valstybės narės apie tai praneša Komisijai.

4.   Eksporto, importo, tranzito leidimams, leidimams teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas taikomi visi reikalavimai bei sąlygos, kuriuos kompetentinga institucija laiko tinkamais.

5.   Kompetentingos institucijos, vadovaudamosi šiuo reglamentu, gali atsisakyti išduoti leidimą ir gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti leidimą, kurį jau yra išdavusios.“

13)

10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei muitinės deklaracija yra parengiama II, III arba IIIa priede nurodytoms prekėms ir jei patvirtinama, kad numatytam eksportui arba importui nėra išduotas leidimas pagal šį reglamentą, muitinė sulaiko deklaruotas prekes ir informuoja eksportuotoją ar importuotoją apie galimybę pateikti paraišką leidimui gauti pagal šį reglamentą. Jei paraiška leidimui gauti nepateikiama per šešis mėnesius nuo sulaikymo arba jei kompetentinga institucija tokią paraišką atmeta, muitinė sunaikina sulaikytas prekes pagal taikytiną nacionalinę teisę.“

14)

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Pranešimo ir konsultavimosi reikalavimas

1.   Valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai, jei jos kompetentingos institucijos, nurodytos I priede, priima sprendimą atmesti paraišką leidimui gauti pagal šį reglamentą arba jei jos panaikina leidimą, kurį buvo išdavusios. Toks pranešimas pateikiamas ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo ar panaikinimo dienos.

2.   Kompetentinga institucija, jei būtina ar tinkama, diplomatiniais kanalais konsultuojasi su institucija ar institucijomis, kurios per ankstesnius trejus metus yra atmetusios paraišką eksporto, tranzito leidimui, leidimui teikti techninę pagalbą asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje arba leidimui teikti tarpininkavimo paslaugas pagal šį reglamentą, jei ji gauna paraišką dėl eksporto, tranzito, techninės pagalbos teikimo asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje arba dėl tarpininkavimo paslaugų teikimo, susijusio su tokioje ankstesnėje paraiškoje nurodytu iš esmės tokiu pačiu sandoriu, ir mano, kad leidimas vis dėlto turėtų būti išduotas.

3.   Jei po 2 dalyje nurodytų konsultacijų kompetentinga institucija nusprendžia išduoti leidimą, atitinkama valstybė narė nedelsdama apie savo sprendimą praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ir paaiškina savo sprendimo priežastis, atitinkamai pateikdama visą patvirtinančią informaciją.

4.   Jei atsisakymas išduoti leidimą grindžiamas nacionaliniu draudimu pagal 7 straipsnio 1 dalį arba 7a straipsnio 4 dalį, jis nėra sprendimas atmesti paraišką, kaip apibrėžta šio straipsnio 1 dalyje.

5.   Visi pagal šį straipsnį pateiktini pranešimai perduodami naudojant saugią, šifruotą informacijos mainų sistemą.“

15)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Priedų dalinis keitimas

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I, II, III, IIIa, IIIb, IV, V, VI ir VII priedai. I priede nurodyti duomenys apie valstybių narių kompetentingas institucijas iš dalies keičiami remiantis valstybių narių pateikta informacija.

Pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 15b straipsnyje numatyta procedūra, jeigu iš dalies keičiant II, III, IIIa arba IIIb priedus to reikia dėl privalomos skubos priežasčių.“

16)

Įterpiamas šis straipsnis:

„12a straipsnis

Prašymai įtraukti prekes į vieną iš prekių sąrašų

1.   Kiekviena valstybė narė gali pateikti Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą įtraukti į II, III ar IIIa priedą prekes, kurios skirtos naudoti teisėsaugos tikslais arba kuriomis prekiaujama kaip skirtomis naudoti tokiu tikslu. Tokiame prašyme pateikiama informacija apie:

a)

prekių konstrukciją ir savybes,

b)

visas galimas tokių prekių naudojimo paskirtis, ir

c)

tarptautines arba nacionalines taisykles, kurios būtų pažeistos, jeigu prekės būtų pradėtos naudoti teisėsaugos tikslais.

Pateikdama savo prašymą Komisijai, prašančioji valstybė narė tą prašymą persiunčia ir kitoms valstybėms narėms.

2.   Jeigu Komisija mano, kad tokiame prašyme neatsižvelgiama į vieną ar kelis iškeltus klausimus arba reikia papildomos informacijos apie vieną ar kelis iškeltus klausimus, ji gali per tris mėnesius nuo prašymo gavimo paprašyti prašančiosios valstybės narės pateikti papildomą informaciją. Ji nurodo klausimus, dėl kurių būtina pateikti papildomos informacijos. Komisija savo klausimus persiunčia kitoms valstybėms narėms. Kitos valstybės narės taip pat gali Komisijai pateikti daugiau informacijos, kurios reikia prašymui įvertinti.

3.   Jei Komisija mano, kad nebūtina prašyti papildomos informacijos, arba, jei taikytina, gavusi papildomos prašomos informacijos, ji per dvidešimt savaičių atitinkamai nuo prašymo gavimo arba nuo papildomos informacijos gavimo pradeda procedūrą, skirtą prašomam daliniam pakeitimui priimti, arba nurodo prašančiajai valstybei narei priežastis, kodėl tokia procedūra nebuvo pradėta.“

17)

13 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„3a.   Komisija parengia metinę ataskaitą, kuri apima 3 dalyje nurodytas metines veiklos ataskaitas. Ta metinė ataskaita skelbiama viešai.“

18)

Įterpiamas šis straipsnis:

„13a straipsnis

Asmens duomenų tvarkymas

Asmens duomenys tvarkomi ir jais keičiamasi remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB (*5) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 (*6) nustatytomis taisyklėmis.

(*5)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31)."

(*6)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).“"

19)

15a straipsnis pakeičiamas taip:

„15a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2016 m. gruodžio 16 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 12 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (*7) nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 12 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

(*7)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“"

20)

Įterpiami šie straipsniai:

„15b straipsnis

Skubos procedūra

1.   Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.   Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 15a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi pranešimą apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

15c straipsnis

Kovos su kankinimu koordinavimo grupė

1.   Įsteigiama Kovos su kankinimu koordinavimo grupė, kuriai pirmininkauja Komisijos atstovas. Kiekviena valstybė narė skiria atstovą į šią grupę.

2.   Grupė nagrinėja visus klausimus, susijusius su šio reglamento taikymu, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) keitimąsi informacija apie administracinę praktiką ir visus klausimus, kuriuos gali iškelti pirmininkas arba valstybės narės atstovas.

3.   Kovos su kankinimu koordinavimo grupė gali, kai mano esant reikalinga, konsultuotis su eksportuotojais, tarpininkais, techninės pagalbos teikėjais ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kuriems taikomas šis reglamentas.

4.   Komisija raštu pateikia Europos Parlamentui metinę ataskaitą dėl Kovos su kankinimu koordinavimo grupės veiklos, tyrimų ir konsultacijų.

Metinė ataskaita rengiama deramai atsižvelgiant į poreikį nepakenkti fizinių ar juridinių asmenų komerciniams interesams. Diskusijos grupėje yra konfidencialios.

15d straipsnis

Peržiūra

1.   Ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 31 d., o po to kas penkerius metus Komisija peržiūri šio reglamento įgyvendinimą ir teikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią įgyvendinimo ir poveikio vertinimo ataskaitą, kurioje gali pateikti pasiūlymų iš dalies keisti reglamentą. Atliekant peržiūrą bus įvertinta, ar reikia įtraukti ES piliečių užsienyje vykdomą veiklą. Valstybės narės teikia Komisijai visą informaciją, kuri būtina šiai ataskaitai parengti.

2.   Ataskaitoje pateikiami atskiri skirsniai šiais klausimais:

a)

Kovos su kankinimu koordinavimo grupė ir jos veikla. Ataskaita rengiama deramai atsižvelgiant į poreikį nepakenkti fizinių ar juridinių asmenų komerciniams interesams. Diskusijos grupėje yra konfidencialios; ir

b)

informacija apie priemones, kurių valstybės narės ėmėsi pagal 17 straipsnio 1 dalį ir apie kurias Komisijai buvo pranešta pagal 17 straipsnio 2 dalį.“

21)

18 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Šio reglamento teritorinė taikymo sritis yra tokia pati kaip Sutarčių, išskyrus 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, 4 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, 4a, 5, 6a, 7, 7b ir 7d straipsnius, 8 straipsnio 1–4 dalis ir 10 straipsnį, kurie taikomi:

Sąjungos muitų teritorijoje,

Ispanijos Seutos ir Meliljos teritorijose,

Vokietijos Helgolando teritorijoje.“

22)

Priedai iš dalies keičiami taip:

a)

II priedo 1.1. punktas pakeičiamas taip:

KN kodas

Aprašymas

„ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1.

Kartuvės, giljotinos ir giljotinos ašmenys“

b)

III priedo 4 ir 5 skirsniai išbraukiami.

c)

Įterpiamas naujas IIIa priedas, kurio tekstas pateikiamas šio reglamento I priede.

d)

Įterpiamas naujas IIIb priedas, kurio tekstas pateikiamas šio reglamento II priede.

e)

Papildoma nauju VI priedu, kurio tekstas pateikiamas šio reglamento III priede.

f)

Papildoma nauju VII priedu, kurio tekstas pateikiamas šio reglamento IV priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 9 punktas ir ta 1 straipsnio 10 punkto dalis, kuria įterpiamas 7e straipsnis, taikomi nuo 2017 m. kovo 17 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2016 m. lapkričio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. KORČOK


(1)  2016 m. spalio 4 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2016 m. lapkričio 14 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (OL L 200, 2005 7 30, p. 1).

(3)  2010 m. birželio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, įgyvendinimo (OL C 236 E, 2011 8 12, p. 107).

(4)  2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1352/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (OL L 338, 2011 12 21, p. 31).

(5)  2014 m. liepos 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 775/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (OL L 210, 2014 7 17, p. 1).

(6)  2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/944/BUSP, nustatanti bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę (OL L 335, 2008 12 13, p. 99).

(7)  2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (OL L 134, 2009 5 29, p. 1).

(8)  2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 258/2012, kuriuo įgyvendinamas Jungtinių Tautų protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančio Jungtinių Tautų Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (JT šaunamųjų ginklų protokolas), 10 straipsnis ir nustatoma šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų eksporto leidimų sistema, importo ir tranzito priemonės (OL L 94, 2012 3 30, p. 1).

(9)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(10)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(11)  2014 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 37/2014, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri su bendra prekybos politika susiję reglamentai dėl tam tikrų priemonių priėmimo procedūrų (OL L 18, 2014 1 21, p. 1).

(12)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.


I PRIEDAS

„IIIa PRIEDAS

7B STRAIPSNYJE NURODYTOS PREKĖS, KURIOS GALĖTŲ BŪTI NAUDOJAMOS MIRTIES BAUSMEI VYKDYTI

KN kodas

Aprašymas

 

1.

Produktai, kurie galėtų būti naudojami asmenų mirties bausmei įvykdyti, įšvirkščiant mirtiną dozę:

 

1.1.

Trumpo ir vidutinio veikimo anesteziniai barbitūratai, įskaitant šias ir ne tik šias medžiagas:

ex 2933 53 90 [a–f]

ex 2933 59 95 [g ir h]

a)

amobarbitalį (CAS RN 57–43–2),

b)

amobarbitalio natrio druską (CAS RN 64–43–7),

c)

pentobarbitalį (CAS RN 76–74–4),

d)

pentobarbitalio natrio druską (CAS 57–33–0),

e)

sekobarbitalį (CAS RN 76–73–3),

f)

sekobarbitalio natrio druską (CAS RN 309–43–3),

g)

tiopentalį (CAS RN 76–75–5),

h)

tiopentalio natrio druską (CAS RN 71–73–8), taip pat žinomą kaip natrio tiopentalis.

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 3824 90 96

Šis punktas taip pat taikomas produktams, kurių sudėtyje yra vieno iš anestetikų, išvardytų trumpo ir vidutinio veikimo anestezinių barbitūratų sąraše.“


II PRIEDAS

„IIIb PRIEDAS

SĄJUNGOS BENDRASIS EKSPORTO LEIDIMAS EU GEA 1236/2005

1 dalis. Prekės

Šis bendrasis eksporto leidimas taikomas prekėms, įtrauktoms į bet kurį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 (*1) IIIa priedo įrašą.

Jis taip pat taikomas teikiant techninę pagalbą galutiniam naudotojui, jei tokia pagalba yra būtina prekėms, kurių eksportui suteiktas leidimas, sumontuoti, eksploatuoti, prižiūrėti ar taisyti, kai tokią pagalbą teikia eksportuotojas.

2 dalis. Paskirties vietos / šalys

Eksporto leidimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 nereikia prekėms, tiekiamoms į šalį ar teritoriją, kuri priklauso Sąjungos muitų teritorijai, į kurią šio reglamento tikslais patenka ir Seuta, Helgolandas bei Melilja (18 straipsnio 2 dalis).

Šis bendrasis eksporto leidimas galioja visoje Sąjungoje eksportui į šias paskirties vietas / šalis:

 

Danijos teritorijos, nepriklausančios muitų teritorijai:

Farerų Salos,

Grenlandija,

 

Prancūzijos teritorijos, nepriklausančios muitų teritorijai:

Prancūzijos Polinezija,

Prancūzijos Pietų ir Antarkties Sritys,

Naujoji Kaledonija ir priklausomos teritorijos,

Sen Bartelemi,

Sen Pjeras ir Mikelonas,

Volisas ir Futūna,

 

Nyderlandų teritorijos, nepriklausančios muitų teritorijai:

Aruba,

Boneras,

Kiurasao,

Saba,

Sint Eustatijus,

Sint Martenas,

 

Atitinkamos Britanijos teritorijos, nepriklausančios muitų teritorijai:

Angilija,

Bermuda,

Folklando Salos,

Gibraltaras,

Montseratas,

Šv. Elena ir priklausomos teritorijos,

Pietų Džordžijos ir Pietų Sandvičo Salos,

Terkso ir Kaikoso Salos,

 

Albanija,

 

Andora,

 

Argentina,

 

Australija,

 

Beninas,

 

Bisau Gvinėja,

 

Bolivija,

 

Bosnija ir Hercegovina,

 

buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija,

 

Džibutis,

 

Ekvadoras,

 

Filipinai,

 

Gabonas,

 

Gruzija,

 

Hondūras,

 

Islandija,

 

Juodkalnija,

 

Kanada,

 

Kirgizija,

 

Kolumbija,

 

Kosta Rika,

 

Liberija,

 

Lichtenšteinas,

 

Meksika,

 

Moldova,

 

Mongolija,

 

Mozambikas,

 

Namibija,

 

Naujoji Zelandija,

 

Nepalas,

 

Nikaragva,

 

Norvegija,

 

Panama,

 

Paragvajus,

 

Pietų Afrika,

 

Rytų Timoras,

 

Ruanda,

 

San Marinas,

 

Seišeliai,

 

Serbija,

 

Šveicarija (įskaitant Biuzingeną ir Italijos Kampionę),

 

Turkija,

 

Turkmėnistanas,

 

Ukraina,

 

Urugvajus,

 

Uzbekistanas,

 

Venesuela,

 

Žaliasis Kyšulys.

3 dalis. Šio bendrojo eksporto leidimo naudojimo sąlygos ir reikalavimai

(1)

Šio bendrojo eksporto leidimo negalima naudoti, jei:

a)

eksportuotojui pagal Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 8 straipsnio 1 dalį buvo uždrausta naudoti šį bendrąjį eksporto leidimą;

b)

valstybės narės, kurioje eksportuotojas gyvena ar yra įsisteigęs, kompetentingos institucijos informavo eksportuotoją, kad susijusios prekės arba jų dalis yra arba gali būti skirta reeksportuoti į trečiąją šalį arba naudoti mirties bausmei vykdyti trečiojoje šalyje;

c)

eksportuotojas žino ar turi pagrįstų priežasčių manyti, kad visos atitinkamos prekės arba jų dalis yra skirta reeksportuoti į trečiąją šalį arba naudoti mirties bausmei vykdyti trečiojoje šalyje;

d)

atitinkamos prekės yra eksportuojamos į laisvąją zoną arba į laisvąjį sandėlį, esantį paskirties šalyje / vietoje, kuriai galioja šis bendrasis eksporto leidimas;

e)

eksportuotojas yra atitinkamų vaistų gamintojas ir su platintoju nėra sudaręs teisiškai įpareigojančio susitarimo, pagal kurį reikalaujama, kad platintojas dėl bet kokio prekių tiekimo ir perdavimo sudarytų teisiškai įpareigojantį susitarimą, pagal kurį reikalaujama, kaip rekomenduotina, jame nustačius atgrasančias sankcijas, kad pirkėjas

i)

jokių iš platintojo gautų prekių nenaudotų mirties bausmei vykdyti;

ii)

nė vienos iš šių prekių netiektų arba neperduotų trečiajai šaliai, jeigu pirkėjas žino ar turi pagrįstų priežasčių manyti, kad prekės yra arba gali būti skirtos naudoti mirties bausmei vykdyti, ir

iii)

tokius pačius reikalavimus nustatytų bet kuriai trečiajai šaliai, kuriai pirkėjas gali tiekti ar perduoti šias prekes;

f)

eksportuotojas nėra atitinkamų vaistų gamintojas ir iš paskirties šalyje esančio galutinio naudotojo nėra gavęs pasirašytos galutinio naudotojo deklaracijos;

g)

įpareigojančio susitarimo, pagal kurį reikalaujama, kaip rekomenduotina, jame nustačius atgrasančias sankcijas, kad platintojas arba, jeigu susitarimas buvo sudarytas su galutiniu naudotoju, galutinis naudotojas iš eksportuotojo gautų išankstinį leidimą

i)

perduoti arba tiekti bet kurią siuntos dalį teisėsaugos institucijai šalyje arba teritorijoje, kuri nėra panaikinusi mirties bausmės;

ii)

perduoti arba tiekti bet kurią siuntos dalį fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai, perkantiems prekes tokiai teisėsaugos institucijai arba teikiantiems tokiai institucijai su atitinkamų prekių naudojimu susijusias paslaugas, ir

iii)

reeksportuoti arba perduoti bet kurią siuntos dalį į šalį ar teritoriją, kuri nėra panaikinusi mirties bausmės, arba

h)

prekių, išskyrus vaistus, eksportuotojas nėra sudaręs su galutiniu paslaugų gavėju teisiškai įpareigojančio susitarimo, kuris nurodytas g punkte.

(2)

Eksportuotojai, kurie naudojasi šiuo bendruoju eksporto leidimu EU GEA 1236/2005, valstybės narės, kurioje jie gyvena arba yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms praneša apie pirmą kartą, kai pasinaudojama šiuo bendruoju eksporto leidimu, praėjus ne daugiau kaip 30 dienų po pirmo eksportavimo.

Taip pat eksportuotojai muitinės deklaracijoje užfiksuoja faktą, kad jie naudojasi šiuo bendruoju eksporto leidimu EU GEA 1236/2005, nurodydami 44 langelyje atitinkamą kodą iš TARIC duomenų bazės.

(3)

Valstybės narės nustato atskaitomybės reikalavimus, susijusius su šio bendrojo eksporto leidimo naudojimu, ir nurodo bet kokią papildomą informaciją, kurios gali reikalauti valstybė narė, iš kurios pagal šį bendrąjį eksporto leidimą eksportuojamos prekės.

Valstybė narė gali reikalauti, kad toje valstybėje narėje gyvenantys ar įsisteigę eksportuotojai užsiregistruotų prieš pasinaudodami šiuo bendruoju eksporto leidimu pirmą kartą. Nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 8 straipsnio 1 daliai, registracija yra automatinė ir kompetentingos institucijos ją patvirtina nedelsdamos arba ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo prašymo gavimo.III PRIEDAS

„VI PRIEDAS

LEIDIMO TEIKTI TARPININKAVIMO PASLAUGAS, NURODYTAS 9 STRAIPSNIO 1 DALYJE, FORMA

Techninė specifikacija:

Toliau pateikiamos formos matmenys – 210 × 297 mm; leistinas nuokrypis – ne daugiau kaip 5 mm mažesnė ir ne daugiau kaip 8 mm didesnė. Langeliai pagrįsti matavimo vienetu, kurio dydis – viena dešimtoji colio horizontaliai ir viena šeštoji colio vertikaliai. Langelių dalys pagrįstos matavimo vienetu, kurio dydis – viena dešimtoji colio horizontaliai.

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Formos paaiškinamosios pastabos

„Leidimas teikti tarpininkavimo paslaugas, susijusias su prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos kankinimui ar mirties bausmei vykdyti (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005  (*1) )“

Ši leidimo forma naudojama išduodant leidimą teikti tarpininkavimo paslaugas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1236/2005.

Išduodanti institucija – institucija, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 2 straipsnio h punkte. Tai institucija, įtraukta į kompetentingų institucijų sąrašą to reglamento I priede.

1 langelis

Paraišką teikiantis tarpininkas:

Nurodykite paraišką teikiančio tarpininko vardą, pavardę arba pavadinimą ir tikslų adresą. Tarpininko apibrėžtis pateikta Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 2 straipsnio l punkte.

3 langelis

Leidimas Nr.:

Įrašykite numerį ir pažymėkite atitinkamą langelį, nurodydami, ar leidimas yra atskirasis arba visuotinis (žr. apibrėžtis Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 2 straipsnio p ir q punktuose).

4 langelis

Galioja iki:

Nurodykite dieną (du skaitmenys), mėnesį (du skaitmenys) ir metus (keturi skaitmenys). Atskirojo leidimo galiojimo laikotarpis yra nuo trijų iki dvylikos mėnesių, o visuotinio leidimo – nuo vienų iki trejų metų. Pasibaigus galiojimo laikotarpiui, galima prašyti jį pratęsti, jei reikia.

5 langelis

Gavėjas:

Nurodykite siuntos gavėjo paskirties trečiojoje šalyje vardą, pavardę arba pavadinimą ir adresą, taip pat nurodykite, ar jis yra galutinis naudotojas, platintojas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 2 straipsnio r punkte, ar kitą vaidmenį atliekanti sandorio šalis.

Jeigu gavėjas yra platintojas, bet taip pat naudoja dalį siuntos tam tikram galutiniam naudojimui, pažymėkite „platintojas“ ir „galutinis vartotojas“, o 11 langelyje nurodykite galutinį naudojimą.

6 langelis

Trečioji šalis, kurioje yra prekės:

Nurodykite atitinkamos šalies pavadinimą ir tos šalies kodą, nustatytą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 471/2009 (*2). Žr. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1106/2012 (*3).

7 langelis

Paskirties trečioji šalis:

Nurodykite atitinkamos šalies pavadinimą ir atitinkamą šalies kodą, nustatytą pagal Reglamentą (EB) Nr. 471/2009. Žr. Reglamentą (ES) Nr. 1106/2012.

9 langelis

Leidimus išduodanti valstybė narė:

Atitinkamoje eilutėje nurodykite atitinkamos valstybės narės pavadinimą ir atitinkamą šalies kodą, nustatytą pagal Reglamentą (EB) Nr. 471/2009. Žr. Reglamentą (ES) Nr. 1106/2012.

11 langelis

Galutinis naudojimas:

Tiksliai apibūdinkite tų prekių numatomą naudojimą ir nurodykite, ar galutinis naudotojas yra teisėsaugos institucija, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 2 straipsnio c punkte, ar mokymo naudotis prekėmis, susijusiomis su šiuo tarpininkavimo sandoriu, teikėjas.

Palikite šį langelį tuščią, jei tarpininkavimo paslaugos teikiamos platintojui, nebent platintojas dalį prekių naudoja tam tikram galutiniam naudojimui.

12 langelis

Tiksli prekių trečiojoje šalyje, iš kurios jos bus eksportuotos, vieta:

Apibūdinkite prekių buvimo vietą trečiojoje šalyje, iš kurios jos bus tiekiamos asmeniui, subjektui ar įstaigai, nurodytiems 2 langelyje. Vieta privalo būti adresas šalyje, nurodytoje 6 langelyje, arba panaši prekių buvimo vietą apibūdinanti informacija. Atkreipkite dėmesį, kad neleidžiama nurodyti pašto dėžutės numerio ar panašaus pašto adreso.

13 langelis

Prekės aprašymas:

Prekių aprašyme turėtų būti nuoroda į konkrečią prekę, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 III arba IIIa priede. Prašome pateikti duomenis apie atitinkamų prekių pakuotę.

Jei 13 langelyje nepakanka vietos, tęskite aprašymą pridedamame tuščiame lape, ant kurio nurodykite leidimo numerį. Priedų skaičių nurodykite 20 langelyje.

14 langelis

Prekės Nr.:

Šį langelį reikia pildyti tik antrojoje formos pusėje. Įsitikinkite, ar prekės Nr. atitinka pirmoje formos pusėje 14 langelyje, esančiame greta atitinkamos prekės aprašymo, atspausdintą prekės numerį.

15 langelis

SS kodas:

SS kodas yra muitinės kodas, priskiriamas prekėms pagal suderintą sistemą. Jei žinomas ES kombinuotosios nomenklatūros kodas, jį galima naudoti vietoje SS kodo. Naujausią kombinuotosios nomenklatūros versiją žr. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1754 (*4).

17 langelis

Valiuta ir vertė:

Įrašykite vertę ir valiutą, nurodydami sumokėtą kainą (nekonvertuokite). Jei ta kaina nežinoma, reikėtų nurodyti numatomą vertę, pažymint, kad tai apytikrė vertė. Valiuta turi būti nurodoma raidiniu kodu (ISO 4217:2015).

18 langelis

Konkretūs reikalavimai ir sąlygos:

18 langelis yra susijęs su 1, 2 arba 3 prekėmis (jei reikia, nurodykite), aprašytomis ankstesniuose 14–16 langeliuose. Jei 18 langelyje nepakanka vietos, tęskite aprašymą pridedamame tuščiame lape, ant kurio nurodykite leidimo numerį. Priedų skaičių nurodykite 20 langelyje.

20 langelis

Priedų skaičius:

Jei yra priedų, nurodykite jų skaičių (žr. 13 ir 18 langelių paaiškinimus).IV PRIEDAS

„VII PRIEDAS

LEIDIMO TEIKTI TECHNINĘ PAGALBĄ, NURODYTĄ 9 STRAIPSNIO 1 DALYJE, FORMA

Techninė specifikacija:

Toliau pateikiamos formos matmenys – 210 × 297 mm; leistinas nuokrypis – ne daugiau kaip 5 mm mažesnė ir ne daugiau kaip 8 mm didesnė. Langeliai pagrįsti matavimo vienetu, kurio dydis – viena dešimtoji colio horizontaliai ir viena šeštoji colio vertikaliai. Langelių dalys pagrįstos matavimo vienetu, kurio dydis – viena dešimtoji colio horizontaliai.

Image

Tekstas paveikslėlio

Formos paaiškinamosios pastabos

„Leidimas teikti techninę pagalbą, susijusią su prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos kankinimui ar mirties bausmei vykdyti (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005  (*1) )“

Ši leidimo forma naudojama suteikti leidimą teikti techninę pagalbą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1236/2005. Jei techninė pagalba teikiama vykdant eksportą, kuriam leidimas išduotas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 arba į jį atsižvelgiant, ši forma turėtų būti nenaudojama, išskyrus šiuos atvejus:

techninė pagalba yra susijusi su Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 II priede nurodytomis prekėmis (žr. 3 straipsnio 2 dalį) arba

techninė pagalba, susijusi su Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 III ar IIIa prieduose nurodytomis prekėmis, apima daugiau, negu būtina eksportuojamų prekių montavimui, eksploatavimui, priežiūrai ar taisymui (žr. 9 straipsnio 2 dalį, o IIIa priede nurodytų prekių atveju – Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 IIIb priede pateikto Europos Sąjungos bendrojo eksporto leidimo EU GEA 1236/2005 1 dalį).

Išduodanti institucija – institucija, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 2 straipsnio h punkte. Tai institucija, įtraukta į kompetentingų institucijų sąrašą to reglamento I priede.

Leidimai išduodami naudojant šią vieno lapo formą su priedais, jei reikia.

1 langelis

Paraišką teikiantis techninės pagalbos teikėjas:

Nurodykite pareiškėjo vardą, pavardę arba pavadinimą ir tikslų adresą. Techninės pagalbos teikėjas yra apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 2 straipsnio m punkte.

Jei techninė pagalba teikiama vykdant eksportą, kuriam suteiktas leidimas, 14 langelyje nurodykite pareiškėjo muitinės numerį ir, jei įmanoma, nurodykite susijusio eksporto leidimo numerį.

3 langelis

Leidimo Nr.:

Įrašykite numerį ir pažymėkite atitinkamą langelį, nurodydami Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 straipsnį, kuriuo leidimas pagrįstas.

4 langelis

Galioja iki:

Nurodykite dieną (du skaitmenys), mėnesį (du skaitmenys) ir metus (keturi skaitmenys). Leidimo galiojimo laikotarpis yra nuo trijų iki dvylikos mėnesių. Pasibaigus galiojimo laikotarpiui, galima prašyti jį pratęsti, jei reikia.

5 langelis

Fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar įstaigos, nurodytų 2 langelyje, veikla:

Nurodykite pagrindinę asmens, subjekto ar įstaigos, kuriems bus teikiama techninė pagalba, veiklą. Teisėsaugos institucijos apibrėžtis pateikiama Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 2 straipsnio c punkte.

Jei pagrindinė veikla neįrašyta sąraše, pažymėkite „nė viena iš pirmiau nurodytų“ ir apibūdinkite pagrindinę veiklą bendrais žodžiais (pvz., didmenininkas, mažmenininkas, ligoninė).

6 langelis

Trečioji šalis arba valstybė narė, kurioje bus teikiama techninė pagalba:

Nurodykite atitinkamos šalies pavadinimą ir tos šalies kodą, nustatytą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 471/2009 (*2). Žr. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1106/2012 (*3).

Atkreipkite dėmesį, kad valstybė narė turėtų būti nurodyta 6 langelyje tik tuo atveju, jei leidimas pagrįstas Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 4 straipsniu.

7 langelis

Leidimo tipas:

Nurodykite, ar techninė pagalba teikiama tam tikrą laikotarpį, ir šiuo atveju nurodykite laikotarpio, kurį techninės pagalbos teikėjas turi reaguoti į prašymus suteikti konsultaciją, pagalbą ar mokymą, trukmę dienomis, savaitėmis ar mėnesiais. Vienkartinė techninė pagalba yra susijusi su vienu konkrečiu prašymu suteikti konsultaciją ar paramą, ar surengti specialų mokymą (net jei tai kelių dienų kursai).

8 langelis

Išduodanti valstybė narė:

Atitinkamoje eilutėje nurodykite atitinkamos valstybės narės pavadinimą ir atitinkamą šalies kodą, nustatytą pagal Reglamentą (EB) Nr. 471/2009. Žr. Reglamentą (ES) Nr. 1106/2012.

9 langelis

Prekių, su kuriomis susijusi techninė pagalba, tipo aprašymas:

Apibūdinkite prekių, su kuriomis susijusi techninė pagalba, tipą. Aprašyme turėtų būti nuoroda į konkrečią prekę, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 II, III ar IIIa priede.

10 langelis

Techninės pagalbos, kurią leista teikti, aprašymas:

Tiksliai ir aiškiai apibūdinkite techninę pagalbą. Nurodykite techninės pagalbos teikėjo sudaryto susitarimo datą ir numerį arba pridėkite tokį susitarimą, jei reikia.

11 langelis

Paslaugos teikimo būdas:

11 langelio nereikia pildyti, jei leidimas pagrįstas Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 4 straipsniu.

Jei techninė pagalba teikiama iš trečiosios šalies, kitos nei trečioji šalis, kurioje gavėjas gyvena ar yra įsisteigęs, nurodykite tos šalies pavadinimą ir atitinkamą šalies kodą, nustatytą pagal Reglamentą (EB) Nr. 471/2009. Žr. Reglamentą (ES) Nr. 1106/2012.

12 langelis

Mokymo, kaip naudotis prekėmis, su kuriomis susijusi techninė pagalba, aprašymas:

Nurodykite, ar techninė parama ar techninė priežiūra, įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 2 straipsnio f punkte pateiktą techninės pagalbos apibrėžtį, apima mokymą naudotis atitinkamomis prekėmis. Nurodykite, kokiems naudotojams bus teikiamas toks mokymas, ir nurodykite mokymo programos tikslus ir turinį.

14 langelis

Konkretūs reikalavimai ir sąlygos:

Jei 14 langelyje nepakanka vietos, tęskite aprašymą pridedamame tuščiame lape, ant kurio nurodykite leidimo numerį. Priedų skaičių nurodykite 16 langelyje.

16 langelis

Priedų skaičius:

Jei yra priedų, nurodykite jų skaičių (žr. 10 ir 14 langelių paaiškinimus).13.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/34


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/2135

2016 m. lapkričio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kiek tai susiję su finansų valdymo nuostatomis, taikytinomis tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 177 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (3) 24 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Komisija turi patikrinti tarpinių mokėjimų iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų (toliau – ESI fondai) padidinimą, kuris yra 10 procentinių punktų didesnis nei kiekvieno prioriteto arba priemonės esama bendro finansavimo norma ir kuris skirtas valstybėms narėms, kuriose po 2013 m. gruodžio 21 d. vykdytos koregavimo programos ir kurios iki 2016 m. birželio 30 d. pateikė prašymą pasinaudoti tuo padidinimu, taip pat anksčiau nei 2016 m. birželio 30 d. pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai vertinimo ataskaitą ir, prireikus, atitinkamą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Komisija tą ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė 2016 m. birželio 27 d.;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 24 straipsnį reikalavimus gauti didesnius mokėjimus atitiko penkios valstybės narės: t. y. Rumunija, Airija, Portugalija, Kipras ir Graikija. Rumunija, Airija, Portugalija ir Kipras savo atitinkamas ekonominio koregavimo programas užbaigė. Koregavimo programa tebevykdoma tik Graikijoje, ir susijusi finansinė parama jai skirta iki 2018 m. trečio ketvirčio. Kadangi Graikija tebeturi didelių su finansiniu stabilumu susijusių sunkumų, didesnių mokėjimų su laikinais biudžeto sunkumais susiduriančioms valstybėms narėms mokėjimo laikotarpis turėtų būti pratęstas;

(3)

vis dėlto galimybė gauti didesnius mokėjimus turėtų nustoti galioti birželio 30 d. tų metų, kurie eina po kalendorinių metų, kuriais konkreti valstybė narė nustoja gauti finansinę paramą pagal koregavimo programą;

(4)

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 120 straipsnio 3 dalimi Komisija įpareigota atlikti peržiūrą ir įvertinti priežastis, ar reikia po 2017 m. birželio 30 d. toliau taikyti kiekvieno prioriteto 85 % dydžio didžiausią bendro finansavimo normą visoms Kipre vykdomoms veiksmų programoms, remiamoms iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) ir Europos socialinio fondo (toliau – ESF), ir prireikus anksčiau nei 2016 m. birželio 30 d. pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

(5)

Kipras savo koregavimo programą užbaigė 2016 m. kovo mėn. Tačiau Kipro ekonominė padėtis vis dar nestabili: tai matyti iš lėto ekonomikos augimo, mažėjančių investicijų, didelio nedarbo ir sudėtingų sąlygų finansų sektoriuje. Todėl kad sumažėtų spaudimas nacionaliniam biudžetui ir būtų paspartintos labai reikalingos investicijos, reikėtų 85 % bendro finansavimo normos taikymą visoms Kipre vykdomoms veiksmų programoms, remiamoms iš ERPF ir ESF, pratęsti iki atitinkamos veiksmų programos užbaigimo;

(6)

siekiant, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų taikomos nedelsiant, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

24 straipsnis pakeičiamas taip:

„24 straipsnis

Mokėjimų su laikinais biudžeto sunkumais susiduriančioms valstybėms narėms didinimas

1.   Valstybės narės prašymu tarpiniai mokėjimai gali būti padidinti, prie kiekvienam prioritetui pagal ERPF, ESF ir Sanglaudos fondą arba kiekvienai priemonei pagal EŽŪFKP ir EJRŽF taikomos bendro finansavimo normos pridėjus 10 procentinių punktų.

Jei po 2013 m. gruodžio 21 d. valstybė narė tenkina vieną iš toliau nurodytų sąlygų, padidinta norma, kuri negali būti didesnė kaip 100 %, taikoma tos valstybės narės mokėjimų paraiškoms, pateiktoms laikotarpiu iki 2016 m. birželio 30 d.:

a)

kai atitinkama valstybė narė gauna paskolą iš Sąjungos pagal Reglamentą (ES) Nr. 407/2010;

b)

kai atitinkama valstybė narė gauna vidutinio laikotarpio finansinę paramą pagal Reglamentą (EB) Nr. 332/2002, susietą su makroekonominio koregavimo programos įgyvendinimo sąlyga;

c)

kai atitinkamai valstybei narei teikiama finansinė parama susieta su makroekonominio koregavimo programos, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 472/2013, įgyvendinimo sąlyga.

Jei vieną iš antroje pastraipoje nurodytų sąlygų valstybė narė tenkina po 2016 m. birželio 30 d., padidinta norma taikoma jos mokėjimų paraiškoms, pateiktoms laikotarpiu iki birželio 30 d. tų metų, kurie eina po kalendorinių metų, kuriais nustojama teikti finansinę paramą.

Ši dalis netaikoma programoms, įgyvendinamoms pagal ETB reglamentą.

2.   Nepaisant 1 dalies, Sąjungos parama, mokama kaip tarpiniai ir galutinio likučio mokėjimai, neviršija:

a)

viešųjų išlaidų sumos, arba

b)

programą patvirtinančiame Komisijos sprendime nustatytos didžiausios ESI fondų paramos sumos pagal kiekvieną prioritetą ERPF, ESF ir Sanglaudos fondo atveju arba kiekvieną priemonę EŽŪFKP ir EJRŽF atveju,

priklausomai nuo to, kuri yra mažesnė.“;

2)

120 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki veiksmų programos užbaigimo kiekvieno prioriteto bendro finansavimo norma visoms Kipre vykdomoms veiksmų programoms yra ne didesnė kaip 85 %.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2016 m. lapkričio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. KORČOK


(1)  2016 m. rugsėjo 21 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2016 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2016 m. lapkričio 14 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).