ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 330

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 metai
2016m. gruodžio 3d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2094, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą

1

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1302/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) atsižvelgiant į patikslintas, supaprastintas ir pagerintas tokių grupių steigimo ir jų veikimo sąlygas, klaidų ištaisymas ( OL L 347, 2013 12 20 )

5

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, klaidų ištaisymas ( OL L 347, 2013 12 20 )

6

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006, klaidų ištaisymas ( OL L 347, 2013 12 20 )

8

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų klaidų ištaisymas ( OL L 347, 2013 12 20 )

9

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1300/2013 dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, klaidų ištaisymas ( OL L 347, 2013 12 20 )

10

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006, klaidų ištaisymas ( OL L 347, 2013 12 20 )

11

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

3.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 330/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/2094

2016 m. lapkričio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1342/2008 (3) nustatomas menkių išteklių Kategato sąsiauryje, Šiaurės jūroje, Skagerako sąsiauryje ir rytinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje, rajone į vakarus nuo Škotijos ir Airijos jūroje ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametis planas. Reglamento (EB) Nr. 1342/2008 tikslas – tausus naudojimas, kuriuo atkuriami ir palaikomi tų menkių ištekliai virš dydžių, kuriais būtų galima užtikrinti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį;

(2)

Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetui (ŽMTEK) atlikus Reglamento (EB) Nr. 1342/2008 veiksmingumo mokslinį vertinimą nustatyta keletas su to reglamento taikymu susijusių problemų. Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES) pasiūlė iš naujo įvertinti valdymo strategiją, visų pirma atsižvelgiant į jos pakitusį išteklių Šiaurės jūroje vertinimą;

(3)

pradėjus nuo 2014 m. sausio 1 d. taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 (4), menkių valdymo sistema iš esmės pasikeitė, visų pirma nustačius įpareigojimą iškrauti laimikį;

(4)

šiuo metu rengiami nauji mišriosios žvejybos įvairiuose Atlanto vandenyno regionuose daugiamečiai planai, remiantis Reglamentu (ES) Nr. 1380/2013. Reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 kiekvieno atitinkamo rajono atžvilgiu galiausiai bus pakeistas tais naujais mišriosios žvejybos daugiamečiais planais. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 bus taikomas tik trumpą laikotarpį. Vis dėlto reikėtų padaryti keletą skubių Reglamento (EB) Nr. 1342/2008 dalinių pakeitimų, taikytinų laikotarpiu iki kol pradės būti taikomi nauji mišriosios žvejybos daugiamečiai planai;

(5)

įgyvendinant Reglamentu (EB) Nr. 1342/2008 nustatytą žvejybos pastangų sistemą pasiekta nemažai gerų rezultatų selektyvumo ir kitų menkių žvejybos vengimo priemonių atžvilgiu, tačiau ta sistema tapo kliūtimi įgyvendinant įpareigojimą iškrauti laimikį, kadangi ji trukdo toliau pritaikyti žvejybos būdus, pavyzdžiui, pasirenkant žvejybos rajoną ir įrankius. Todėl ši žvejybos pastangų sistema nebeturėtų būti įgyvendinama. Kadangi Reglamentu (EB) Nr. 1342/2008 buvo paskatinta padaryti svarbių patobulinimų selektyvumo ir menkių žvejybos vengimo srityse, įgyvendinant iniciatyvas, kurios buvo susietos su žvejybos pastangų sistema, ir įgyvendinant nacionalines priemones (menkių žvejybos vengimo arba išmetimo į jūrą mažinimo planus), itin svarbu, kad kol visam sužvejotam menkių kiekiui bus nustatytas įpareigojimas iškrauti laimikį, laikantis šio įpareigojimo taikymo pradžiai nustatyto tvarkaraščio, išdėstyto Reglamente (ES) Nr. 1380/2013, valstybės narės, turinčios tiesioginių interesų žvejybos srityje, toliau taikytų arba toliau plėtotų tas nacionalines priemones;

(6)

pereinamuoju etapu, kuriuo vykdomas parengiamasis darbas, siekiant pagal Reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 parengti mišriosios žvejybos daugiamečius planus rajonuose, kuriems dabar taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, įgyvendinant valdymo priemones turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamas mažiausias ir prevencines biomasės normas. Jeigu išteklių lygis sumažės žemiau apsauginių biomasės normų (MSY Btrigger), numatytų mokslinėse rekomendacijose, atitinkančiose Reglamentą (ES) Nr. 1380/2013, turėtų būti imamasi visų reikiamų priemonių padėčiai spręsti;

(7)

kai kuriuose rajonuose, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, informacijos apie išteklius ir žvejybą gali nepakakti siekiant nustatyti žvejybos galimybes pagal didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio principą. Tokiais atvejais turėtų būti vadovaujamasi atsargumo principu;

(8)

Reglamentu (EB) Nr. 1342/2008 nustatyta ne tik žvejybos pastangų sistema, bet ir specialių žvejybos leidimų sistema, susieta su bendros žvejybos laivų variklių galios apribojimu atitinkamame rajone. Siekiant užkirsti kelią žalingam žvejybos veiklos sutrikdymui, kuris galėtų daryti neigiamą poveikį išteklių atkūrimui, tikslinga išlaikyti tą sistemą, kol bus visiškai nustota taikyti pačią žvejybos pastangų sistemą;

(9)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1224/2009 (5) panaikinta nemažai Reglamento (EB) Nr. 1342/2008 nuostatų, kuriose buvo pateiktos nuorodos į jo II ir III priedus. Kadangi Reglamente (EB) Nr. 1342/2008 kitų nuorodų į tuos priedus nėra, jie yra nebeaktualūs ir turėtų būti išbraukti;

(10)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1342/2008,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 (*1) 4 straipsnio 1 dalyje.

(*1)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).“;"

2)

4 straipsnis išbraukiamas;

3)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Plano tikslas

1.   1 straipsnyje nurodytu planu siekiama užtikrinti, kad ištekliai būtų naudojami taip, kad atkurtų ir išlaikytų menkių išteklių dydžiai viršytų dydžius, kuriais gali būti užtikrintas didžiausias galimas tausios žvejybos laimikis.

2.   Visos valdymo priemonės, kurių imamasi pagal šį reglamentą, turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir to reglamento principus ir tikslus.“;

4)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Mažiausios ir prevencinės biomasės normos

Tvirtinant valdymo priemones, kiekvienos menkių išteklių grupės mažiausios ir prevencinės biomasės normos turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 tikslus.“;

5)

7 ir 8 straipsniai išbraukiami;

6)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

BLSK nustatymas, kai trūksta duomenų

Jeigu dėl to, kad trūksta pakankamai tikslios ir reprezentatyvios informacijos, neįmanoma nustatyti žvejybos galimybių pagal 5 straipsnio 1 dalį, žvejybos galimybės nustatomos remiantis atsargumo principu pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 straipsnio 2 dalį, atsižvelgiant į su menkių ištekliais bei žvejybos veikla susijusias tendencijas ir užtikrinant bent panašų atitinkamų išteklių išsaugojimo lygį.“;

7)

po 9 straipsnio įterpiama nauja skyriaus antraštė:

„IIa SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI“;

8)

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Žvejybos leidimai ir viršutinės pajėgumų ribos

1.   Kiekvieno iš šio reglamento 1 straipsnyje nurodytų geografinių rajonų atveju kiekviena valstybė narė pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 (*2) 7 straipsnį išduoda žvejybos leidimus su jos vėliava plaukiojantiems laivams, kurie vykdo žvejybos veiklą tame rajone ir naudoja vieną iš šių žvejybos įrankių:

a)

dugninius tralus ir velkamuosius tinklus (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR), kurių tinklinio audeklo akies dydis:

i)

TR1 100 mm arba didesnis;

ii)

TR2 70 mm arba didesnis ir mažesnis nei 100 mm;

iii)

TR3 16 mm arba didesnis ir mažesnis nei 32 mm;

b)

sijinius tralus (TBB), kurių tinklinio audeklo akies dydis:

i)

BT1 120 mm arba didesnis;

ii)

BT2 80 mm arba didesnis ir mažesnis nei 120 mm;

c)

žiauninius tinklaičius, pinkliuosius tinklus (GN);

d)

sieninius tinklus (GT);

e)

ūdas (LL).

2.   Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 II priede nustatytoms viršutinėms pajėgumų riboms, kiekviename iš šio reglamento 1 straipsnyje nurodytų geografinių rajonų bendras laivų, turinčių pagal šio straipsnio 1 dalį išduotus žvejybos leidimus, pajėgumas, išreikštas kW (kilovatais), neturi viršyti laivų, kurie 2006 m. ar 2007 m. vykdė veiklą naudodami vieną iš 1 dalyje nurodytų žvejybos įrankių atitinkamame geografiniame rajone, didžiausio pajėgumo.

3.   Kiekviena valstybė narė sudaro ir tvarko laivų, turinčių 1 dalyje nurodytą žvejybos leidimą, sąrašą ir padaro jį prieinamu savo oficialioje svetainėje, kad su juo galėtų susipažinti Komisija ir kitos valstybės narės.

(*2)  2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Sąjungos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).“;"

9)

III skyrius išbraukiamas;

10)

30 ir 31 straipsniai išbraukiami;

11)

I, II, III ir IV priedai išbraukiami.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja ketvirtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2016 m. lapkričio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. KORČOK


(1)  OL C 44, 2013 2 15, p. 125.

(2)  2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamento pozicija (OL C 65, 2016 2 19, p. 193) ir 2016 m. rugsėjo 29 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2016 m. lapkričio … d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje)

(3)  2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 423/2004 (OL L 348, 2008 12 24, p. 20).

(4)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(5)  2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Sąjungos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).


Klaidų ištaisymas

3.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 330/5


2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1302/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) atsižvelgiant į patikslintas, supaprastintas ir pagerintas tokių grupių steigimo ir jų veikimo sąlygas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 347, 2013 m. gruodžio 20 d. )

1.

308 puslapis, 1 straipsnio 3 punktas, kuriuo iš dalies keičiama Reglamento (EB) Nr. 1082/2006 3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa:

yra:

„f)

trečiųjų šalių nacionalinės, regioninės arba vietos valdžios institucijos ar įstaigos arba valstybės įmonės, lygiavertės d punkte nurodytosioms, laikantis 3a straipsnyje nustatytų sąlygų.“,

turi būti:

„f)

trečiųjų šalių nacionalinės, regioninės arba vietos valdžios institucijos ar įstaigos arba įmonės, lygiavertės d ir e punktuose nurodytosioms, laikantis 3a straipsnyje nustatytų sąlygų.“

2.

313 puslapis, 1 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„18.

Šio reglamento priede pateiktas tekstas pridedamas kaip priedas.“


3.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 330/6


2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 347, 2013 m. gruodžio 20 d. )

1.

857 puslapis, 4 straipsnio 1 dalies a punktas:

yra:

„a)

per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį valstybės narės įmonėje ne mažiau kaip 500 darbuotojų atleista arba savarankiškai dirbančių asmenų veikla nutrūko, įskaitant atleistus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko, jos tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonėse;“,

turi būti:

„a)

per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų arba savarankiškai dirbančių asmenų veikla nutrūko valstybėje narėje esančioje įmonėje, įskaitant atleistus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko, jos tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonėse;“;

2.

858 puslapis, 7 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys:

yra:

„1.   EGF finansinė parama gali būti skiriama siekiant įgyvendinti suderintame individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų pakete nustatytas aktyvias darbo rinkos priemones, padedančias tiksliniams paramos gavėjams, visų pirma palankių sąlygų neturintiems vyresnio amžiaus ir jauniems asmenims, vėl integruotis į darbo rinką ar pradėti dirbti savarankiškai.“,

turi būti:

„1.   EGF finansinė parama gali būti skiriama siekiant įgyvendinti suderintame individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų pakete nustatytas aktyvias darbo rinkos priemones, padedančias tiksliniams paramos gavėjams, visų pirma pažeidžiamiausiems vyresnio amžiaus ir jauniems asmenims, vėl integruotis į darbo rinką ar pradėti dirbti savarankiškai.“;

3.

859 puslapis, 7 straipsnio 1 dalies c punktas:

yra:

„c)

priemonės, kuriomis visų pirma palankių sąlygų neturintys asmenys, vyresnio amžiaus ir jauni darbo neturintys asmenys skatinami likti darbo rinkoje arba grįžti į ją.“,

turi būti:

„c)

priemonės, kuriomis skatinami likti darbo rinkoje arba grįžti į ją visų pirma pažeidžiamiausi asmenys, vyresnio amžiaus ir jauni darbo neturintys asmenys.“;

4.

859 puslapis, 8 straipsnio 3 dalies antras sakinys:

yra:

„Komisija gali pratęsti šį terminą dviem savaitėms, atitinkamai valstybei narei pateikus tinkamai pagrįstą prašymą.“,

turi būti:

„Komisija pratęsia šį terminą dviem savaitėms, atitinkamai valstybei narei pateikus tinkamai pagrįstą prašymą.“;

5.

860 puslapis, 8 straipsnio 5 dalies f punktas:

yra:

„f)

suderinto individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketo ir su juo susijusių išlaidų aprašymas, įskaitant visų pirma visas priemones palankių sąlygų neturinčių, vyresnio amžiaus ir jaunų paramos gavėjų įdarbinimo iniciatyvoms paremti;“,

turi būti:

„f)

suderinto individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketo ir su juo susijusių išlaidų aprašymas, įskaitant visų pirma priemones pažeidžiamiausių, vyresnio amžiaus ir jaunų paramos gavėjų įdarbinimo iniciatyvoms paremti;“;

6.

862 puslapis, 16 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys:

yra:

„1.   Įsigaliojus sprendimui dėl finansinės paramos pagal 15 straipsnio 5 dalį, Komisija, paprastai per 15 dienų, finansinę paramą atitinkamai valstybei narei sumoka vienu išankstiniu mokėjimu, prilygstančiu 100 proc.“,

turi būti:

„1.   Įsigaliojus sprendimui dėl finansinės paramos pagal 15 straipsnio 5 dalį, Komisija, paprastai per 15 dienų, finansinę paramą atitinkamai valstybei narei sumoka vienu išankstiniu mokėjimu, prilygstančiu 100 proc. prašomos paramos dydžio.“;

7.

862 puslapis, 16 straipsnio 4 dalies antros pastraipos pirmas sakinys:

yra:

„Valstybė narė gali nuspręsti atidėti tinkamų finansuoti veiksmų pradžios dieną ne daugiau kaip 3 trimis mėnesiais nuo paraiškos pateikimo dienos.“,

turi būti:

„Valstybė narė gali nuspręsti atidėti tinkamų finansuoti veiksmų pradžios dieną ne daugiau kaip trimis mėnesiais nuo paraiškos pateikimo dienos.“;

8.

864 puslapis, 22 straipsnio 3 dalis:

yra:

„3.   Prieš priimdama sprendimą pagal 1 arba 2 dalis, Komisija tinkamai išnagrinėja atvejį ir visų pirma leidžia atitinkamai valstybei narei per tam tikrą laikotarpį pateikti savo pastabas.“,

turi būti:

„3.   Prieš priimdama sprendimą pagal 1 arba 2 dalį, Komisija tinkamai išnagrinėja atvejį ir visų pirma leidžia atitinkamai valstybei narei per nustatytą laikotarpį pateikti savo pastabas.“


3.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 330/8


2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 347, 2013 m. gruodžio 20 d. )

1.

Visame tekste žodžiai „investicinis prioritetas“ keičiami žodžiais „investavimo prioritetas“ pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles.

2.

476 puslapis, 5 straipsnio 1 dalies antra ir trečia pastraipos bei 2 dalis:

yra:

„Bendriesiems ir konkrečios programos produkto rodikliams nustatoma nulinė pradinė reikšmė. Jei, atsižvelgiant į remiamų veiksmų pobūdį, yra galimybė, 2023 metams šiems rodikliams nustatomos kaupiamosios kiekybinės siektinos vertės. Produkto rodikliai išreiškiami absoliučiais skaičiais.

Tiems bendriesiems ir konkrečios programos rezultato rodikliams, kuriems yra nustatytos kaupiamosios kiekybinės siektinos vertės 2023 metams, pradinė reikšmė nustatoma naudojant naujausius turimus duomenis arba kitus atitinkamus informacijos šaltinius. Konkrečios programos rezultato rodiklius ir jų siektinas reikšmes galima išreikšti kiekybiškai arba kokybiškai.

2.   Greta to, kas numatyta 1 dalyje, šio reglamento II priede nustatyti rezultato rodikliai naudojami visiems projektams, kurie remiami pagal 3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje nurodytą investicinį prioritetą siekiant įgyvendinti JUI. Visi šio reglamento II priede nustatyti rodikliai turi turėti kaupiamąją kiekybinę siektiną reikšmę 2023 metams ir pradinę reikšmę.“,

turi būti:

„Bendriesiems ir konkrečios programos produkto rodikliams nustatoma nulinė pradinė reikšmė. Jei, atsižvelgiant į remiamų veiksmų pobūdį, yra galimybė, 2023 metams šiems rodikliams nustatomos kaupiamosios kiekybinės galutinės reikšmės. Produkto rodikliai išreiškiami absoliučiais skaičiais.

Tiems bendriesiems ir konkrečios programos rezultato rodikliams, kuriems yra nustatytos kaupiamosios kiekybinės galutinės reikšmės 2023 metams, pradinė reikšmė nustatoma naudojant naujausius turimus duomenis arba kitus atitinkamus informacijos šaltinius. Konkrečios programos rezultato rodiklius ir jų susijusias reikšmes galima išreikšti kiekybiškai arba kokybiškai.

2.   Greta to, kas numatyta 1 dalyje, šio reglamento II priede nustatyti rezultato rodikliai naudojami visiems veiksmams, kurie remiami pagal 3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje nurodytą investicinį prioritetą siekiant įgyvendinti JUI. Visi šio reglamento II priede nustatyti rodikliai turi turėti kaupiamąją kiekybinę galutinę reikšmę 2023 metams ir pradinę reikšmę.“

3.

476 puslapis, 5 straipsnio 3 dalies pirmas sakinys:

yra:

„3.   Kartu su metinėmis įgyvendinimo ataskaitomis kiekviena vadovaujančioji institucija perduoda struktūrizuotus kiekvieno prioriteto duomenis, išskaidytus pagal investicinius prioritetus.“,

turi būti:

„3.   Kartu su metinėmis įgyvendinimo ataskaitomis kiekviena vadovaujančioji institucija perduoda struktūrizuotus kiekvienos prioritetinės krypties duomenis, išskaidytus pagal investicinius prioritetus.“


3.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 330/9


2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 347, 2013 m. gruodžio 20 d. )

268 puslapis, 8 straipsnio 2 dalies b punkto v papunktis:

yra:

„v)

įgyvendinimo etapų ir finansinių bei produkto rodiklių, ir kai tinkama, rezultato rodiklių, kurie būtų naudojami kaip rezultatų plano orientyrai ir tikslai, nustatymas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 21 straipsnio 1 dalį ir to reglamento II priedą;“,

turi būti:

„v)

įgyvendinimo etapų ir finansinių bei produkto rodiklių, ir kai tinkama, rezultato rodiklių, kurie būtų naudojami kaip veiklos peržiūros plano tarpinės reikšmės ir tikslai, nustatymas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 21 straipsnio 1 dalį ir to reglamento II priedą;“.

268 puslapis, 8 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktyje, 8 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktyje,

269 puslapis, 8 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktyje

273 puslapis, 16 straipsnio 2 dalyje žodžiai „siektina vertė“ pakeičiami žodžiais „galutinė reikšmė“ pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles.


3.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 330/10


2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1300/2013 dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 347, 2013 m. gruodžio 20 d. )

284 puslapis, 5 straipsnio 2 dalis:

yra:

„2.   Bendriesiems ir konkrečios programos produkto rodikliams nustatoma nulinė pradinė reikšmė. Nustatomos tų rodiklių kaupiamosios kiekybinės siektinos reikšmės 2023 metams.“,

turi būti:

„2.   Bendriesiems ir konkrečios programos produkto rodikliams nustatoma nulinė pradinė reikšmė. Nustatomos tų rodiklių kaupiamosios kiekybinės galutinės reikšmės 2023 metams.“

288 puslapis, Bendras Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas:

yra:

„Europos Parlamentas ir Taryba atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija užtikrina ES teisės aktų leidėjams, jog bendri išdirbio rodikliai…“,

turi būti:

„Europos Parlamentas ir Taryba atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija užtikrina ES teisės aktų leidėjams, jog bendri produkto rodikliai…“


3.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 330/11


2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 347, 2013 m. gruodžio 20 d. )

296 puslapis, 6 straipsnio 2 dalis:

yra:

„2.   Bendriesiems ir konkrečios programos produkto rodikliams nustatoma nulinė pradinė reikšmė. Nustatomos tų rodiklių kaupiamosios kiekybinės siektinos reikšmės 2023 metams.“,

turi būti:

„2.   Bendriesiems ir konkrečios programos produkto rodikliams nustatoma nulinė pradinė reikšmė. Nustatomos tų rodiklių kaupiamosios kiekybinės galutinės reikšmės 2023 metams.“

302 puslapis, Bendras Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas:

yra:

„Europos Parlamentas ir Taryba atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija užtikrina ES teisės aktų leidėjams, jog bendri išdirbio rodikliai …“,

turi būti:

„Europos Parlamentas ir Taryba atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija užtikrina ES teisės aktų leidėjams, jog bendri produkto rodikliai …“