ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 324

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. lapkričio 30d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2016 m. lapkričio 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/2087 dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų pasirašymo Europos Sąjungos vardu

1

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2016 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2088, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

3

 

 

2016 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2089, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas tam tikrų pieno produktų, eksportuotinų į Dominikos Respubliką pagal Reglamente (EB) Nr. 1187/2009 nustatytas kvotas, eksporto licencijų paraiškoms

5

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. lapkričio 21 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2090, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/790/EB, leidžiantis Lenkijos Respublikai taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio

7

 

*

2016 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2091 dėl nustatymo, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio f punktą heksametilendiakrilatas (heksan-1,6-dioldiakrilatas) (HDDA) nėra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7524)  ( 1 )

9

 

*

2016 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2092, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7569)  ( 1 )

11

 

*

2016 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2093 dėl nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su registruotųjų eksportuotojų sistemos taikymo eksportui iš užjūrio šalių ir teritorijų data

18

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

30.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 324/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/2087

2016 m. lapkričio 14 d.

dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų pasirašymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnyje nustatyta, kad susitariančiosios šalys įsipareigoja toliau dėti pastangas tam, kad palaipsniui liberalizuotų tarpusavio prekybą žemės ūkio produktais;

(2)

2012 m. balandžio 24 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Islandija, kad pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnį būtų labiau liberalizuota dvišalė prekyba žemės ūkio produktais. 2015 m. rugsėjo 17 d. sėkmingai užbaigus derybas buvo parafuotas Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų (toliau – Susitarimas);

(3)

todėl Susitarimas turėtų būti pasirašytas Sąjungos vardu su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgaliojama Sąjungos vardu pasirašyti Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimą pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų su sąlyga, kad Susitarimas bus sudarytas. (1)

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

G. MATEČNÁ


(1)  Susitarimo tekstas bus paskelbtas Oficialiajame leidinyje kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.


REGLAMENTAI

30.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 324/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/2088

2016 m. lapkričio 29 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

91,6

TR

95,4

ZZ

93,5

0707 00 05

MA

63,2

TR

163,4

ZZ

113,3

0709 93 10

MA

93,9

TR

150,6

ZZ

122,3

0805 20 10

MA

71,6

ZA

138,5

ZZ

105,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

110,2

MA

63,3

PE

95,4

TR

83,1

ZZ

88,0

0805 50 10

CL

90,0

TR

84,2

ZZ

87,1

0808 10 80

CL

185,9

NZ

177,5

US

100,7

ZA

181,0

ZZ

161,3

0808 30 90

CN

85,2

TR

133,1

ZZ

109,2


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


30.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 324/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/2089

2016 m. lapkričio 29 d.

kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas tam tikrų pieno produktų, eksportuotinų į Dominikos Respubliką pagal Reglamente (EB) Nr. 1187/2009 nustatytas kvotas, eksporto licencijų paraiškoms

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 188 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1187/2009 (2) III skyriaus 3 skirsnyje nustatyta į Dominikos Respubliką pagal tai šaliai nustatytą kvotą eksportuotinų tam tikrų pieno produktų eksporto licencijų skyrimo tvarka;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1187/2009 29 straipsnyje numatyta galimybė ūkio subjektams nuo lapkričio 1 iki 10 dienos pateikti eksporto licencijų paraiškas, jeigu pasibaigus to straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytam licencijų paraiškų teikimo laikotarpiui lieka pagal kvotą nepanaudoto kiekio.

(3)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1027 (3) 1 straipsnyje nurodyta, kad bendras 2016–2017 kvotos metams likęs kiekis yra 8 095 tonos;

(4)

likusiam einamųjų 2016–2017 kvotos metų laikotarpiui 2016 m. lapkričio 1–10 d. pateiktose paraiškose nurodytas prašomas kiekis yra mažesnis už skirtą kiekį. Todėl dera numatyti, kaip pagal Reglamento (EB) Nr. 1187/2009 31 straipsnio 3 dalies ketvirtą pastraipą paskirstyti likusį kiekį. To likusio kiekio eksporto licencijos turėtų būti išduodamos, jei atitinkami ūkio subjektai kompetentingoms valdžios institucijoms praneša apie papildomus kiekius, kuriuos jie priima, ir sumoka užstatą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Likusiam einamųjų 2016–2017 kvotos metų laikotarpiui priimamos 2016 m. lapkričio 1–10 d. pateiktos eksporto licencijų paraiškos.

Kiekiui, dėl kurio pateiktos pirmoje pastraipoje paminėtos Reglamento (EB) Nr. 1187/2009 27 straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų eksporto licencijų paraiškos, taikomas 3,113461 paskirstymo koeficientas.

Prašomą kiekį viršijančio ir taikant antroje pastraipoje nustatytą koeficientą paskirstyto kiekio eksporto licencijos išduodamos, jei ūkio subjektas per savaitę nuo šio reglamento paskelbimo dienos praneša, kad priima atitinkamą kiekį, ir jei sumokėtas atitinkamas užstatas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1187/2009, kuriuo nustatomos išsamios specialiosios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatų dėl pieno ir pieno produktų eksporto licencijų ir eksporto grąžinamųjų išmokų taikymo taisyklės (OL L 318, 2009 12 4, p. 1).

(3)  2016 m. birželio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1027, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas tam tikrų pieno produktų, eksportuotinų į Dominikos Respubliką pagal Reglamente (EB) Nr. 1187/2009 nustatytas kvotas, eksporto licencijų paraiškoms (OL L 168, 2016 6 25, p. 11).


SPRENDIMAI

30.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 324/7


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/2090

2016 m. lapkričio 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/790/EB, leidžiantis Lenkijos Respublikai taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnio 14 dalimi Lenkijos Respublikai (toliau – Lenkija) leidžiama nuo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 10 000 EUR sumos, apskaičiuotos nacionaline valiuta pagal šalies įstojimo dienos valiutos keitimo kursą;

(2)

remiantis Tarybos sprendimu 2009/790/EB (2), Lenkijai iki 2012 m. gruodžio 31 d., taikant nukrypti leidžiančią nuostatą, buvo leista nuo PVM atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 30 000 EUR sumos, apskaičiuotos nacionaline valiuta pagal šalies įstojimo dienos valiutos keitimo kursą (toliau – nukrypti leidžianti priemonė). Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2012/769/ES (3) nukrypti leidžianti priemonė buvo pratęsta iki 2015 m. gruodžio 31 d., o Tarybos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/1173 (4) – iki 2018 m. gruodžio 31 d.;

(3)

2016 m. birželio 1 d. Komisijoje užregistruotu raštu Lenkija paprašė leisti tą ribą padidinti nuo 30 000 EUR iki 40 000 EUR. Nustačius tokį padidinimą, papildomas skaičius labai mažų įmonių būtų atleidžiami nuo visų arba kai kurių su PVM susijusių prievolių, nustatytų Direktyvos 2006/112/EB XI antraštinės dalies 2–6 skyriuose. Taigi kartu sumažėtų mokesčių institucijos našta, susijusi su labai mažų įmonių tikrinimu;

(4)

remiantis Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, apie Lenkijos prašymą kitoms valstybėms narėms Komisija pranešė 2016 m. rugsėjo 22 d. raštais. 2016 m. rugsėjo 23 d. raštu Komisija pranešė Lenkijai, kad turi visą prašymui įvertinti būtiną informaciją;

(5)

Lenkijos pateikta informacija rodo, jog nukrypti leidžiančia priemone galėtų pasinaudoti dar 24 000 apmokestinamųjų asmenų su PVM susijusioms savo prievolėms sumažinti. Apskaičiuota, kad poveikis Lenkijos biudžetui PVM pajamų forma būtų 300 mln. PLN;

(6)

atsižvelgiant į tai, kad padidinus ribą toliau sumažėtų labai mažų įmonių PVM prievolės ir tos įmonės vis tiek galėtų pasirinkti taikyti įprastines PVM procedūras, nustatytas Direktyvos 2006/112/EB 290 straipsnyje, reikėtų leisti Lenkijai taikyti didesnę ribą likusį Sprendimo 2009/790/EB taikymo laikotarpį, kuris baigiasi 2018 m. gruodžio 31 d. Tačiau Direktyvos 2006/112/EB 281–294 straipsniai dėl specialios smulkaus verslo įmonėms skirtos schemos šiuo metu yra peržiūrimi, todėl gali būti taip, kad direktyva, kuria iš dalies keičiami tie straipsniai, įsigalios prieš tą datą;

(7)

nukrypti leidžianti nuostata nedarys poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams, gaunamiems iš PVM, nes Lenkija apskaičiuos kompensaciją pagal Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 (5) 6 straipsnį;

(8)

todėl Sprendimas 2009/790/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2009/790/EB 1 ir 2 straipsniai pakeičiami taip:

„1 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnio, Lenkijos Respublikai leidžiama nuo PVM atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 40 000 EUR lygiavertės sumos nacionaline valiuta pagal jos įstojimo dienos valiutos keitimo kursą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki ankstesnės iš šių datų: Direktyvos, kuria iš dalies keičiami Direktyvos 2006/112/EB 281–294 straipsniai dėl specialios smulkaus verslo įmonėms skirtos schemos, įsigaliojimo dienos arba iki 2018 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Lenkijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. PLAVČAN


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(2)  2009 m. spalio 20 d. Tarybos sprendimas 2009/790/EB, leidžiantis Lenkijos Respublikai taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio (OL L 283, 2009 10 30, p. 53).

(3)  2012 m. gruodžio 4 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2012/769/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/790/EB, leidžiantis Lenkijos Respublikai taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio (OL L 338, 2012 12 12, p. 27).

(4)  2015 m. liepos 14 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1173, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/790/EB, leidžiantis Lenkijos Respublikai taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio (OL L 189, 2015 7 17, p. 36).

(5)  1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 dėl galutinių vienodų nuosavų lėšų, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių (OL L 155, 1989 6 7, p. 9).


30.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 324/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/2091

2016 m. lapkričio 28 d.

dėl nustatymo, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio f punktą heksametilendiakrilatas (heksan-1,6-dioldiakrilatas) (HDDA) nėra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7524)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 59 straipsnio 9 dalį,

kadangi:

(1)

vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 3 dalimi, 2015 m. rugpjūčio 24 d. Švedija pateikė Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) dokumentų rinkinį pagal to reglamento XV priedą (toliau – XV priedo dokumentų rinkinys), siekdama, kad būtų nustatyta, kad heksametilendiakrilatas (heksan-1,6-dioldiakrilatas) (HDDA) (EC Nr. 235-921-9, CAS Nr. 13048-33-4) yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga pagal to reglamento 57 straipsnio f punktą. Dokumentų rinkinio pateikėjas mano esant mokslinių įrodymų, kad HDDA turi odą jautrinančių savybių, kurios gali padaryti didelį poveikį žmonių sveikatai, keliantį susirūpinimą, prilygstantį tam, kurį kelia 57 straipsnio a–c punktuose išvardytų kitų cheminių medžiagų daromas poveikis; tai cheminės medžiagos, kurios atitinka kancerogeninių medžiagų (1A arba 1B kategorijos), lytinių ląstelių mutageniškumo (1A arba 1B kategorijos) arba toksiškumo reprodukcijai (1A arba 1B kategorijos) klasifikavimo kriterijus;

(2)

2015 m. gruodžio 10 d. Agentūros valstybių narių komitetas (VNK) priėmė nuomonę (2) dėl XV priedo dokumentų rinkinio, vadovaudamasis Agentūros bendru požiūriu dėl labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų nustatymo pagal 57 straipsnio f punktą (3). VNK savo nuomonėje vieningai pripažino, jog esama mokslinių įrodymų, patvirtinančių, kad HDDA yra labai odą jautrinanti medžiaga. Nors dauguma VNK narių laikėsi nuomonės, kad turėtų būti nustatyta, kad HDDA yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga pagal minėto reglamento 57 straipsnio f punktą, VNK vieningo sutarimo nepasiekė. Trys nariai susilaikė nuo balsavimo, o devyni nariai laikėsi nuomonės, kad XV priedo dokumentų rinkinyje pateiktos informacijos nepakanka, kad būtų pripažinta, jog daromas poveikis kelia susirūpinimą, prilygstantį tam, kurį kelia kitų 57 straipsnio a–e punktuose išvardytų cheminių medžiagų daromas poveikis. Šių devynių narių (mažumos) nuomonėje teigiama, kad HDDA poveikio žmonių sveikatai negalima laikyti nei sunkumo, nei negrįžtamumo požiūriu palyginamu su tų cheminių medžiagų, kurios yra kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos reprodukcijai;

(3)

2016 m. sausio 15 d. VNK pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 9 dalį perdavė savo nuomonę Komisijai, kad ši priimtų sprendimą dėl nustatymo, kad HDDA yra cheminė medžiaga, dėl kurios esama mokslinių įrodymų, kad ji gali daryti didelį poveikį žmonių sveikatai, keliantį susirūpinimą, prilygstantį nurodytajam to reglamento 57 straipsnio f punkte;

(4)

Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad jeigu HDDA klasifikuojamas jį priskiriant prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (4) VI priedo 1 kategorijoje išvardytų odą jautrinančių medžiagų, reiškia, kad HDDA ir kryžmines reakcijas sukeliantys akrilatai gali padaryti stiprų neigiamą poveikį odai. Komisija taip pat pabrėžia, kad HDDA sukeltas odos įjautrinimas yra negrįžtamas. Tačiau nors XV priedo dokumentų rinkinyje nurodytais atvejais buvo pranešta apie odai padarytą nedidelį neigiamą poveikį, ir tik retkarčiais – apie didelį neigiamą poveikį, visuose paskelbtuose pranešimuose apie tokius atvejus nurodyta, kad odos pažeidimai visiškai išnyko, kai odai poveikis nebebuvo daromas, ir daugeliu atvejų tai įvyko per palyginti trumpą laiką. Todėl Komisija mano, kad XV priedo dokumentų rinkinyje pateiktų mokslinių įrodymų nepakanka įrodyti, kad galimas HDDA didelis poveikis sveikatai kelia susirūpinimą, prilygstantį tam, kurį kelia cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant jas kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškoms reprodukcijai medžiagoms;

(5)

šis sprendimas nedaro poveikio jokiems odą jautrinančių cheminių medžiagų vertinimams, kuriuos šiuo metu atlieka arba ateityje atliks Tarnyba arba Komisija pagal 57 straipsnio f punktą, ir neužkerta kelio galimybei nustatyti, kad tos cheminės medžiagos kelia labai didelį susirūpinimą;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nustatyta, kad cheminė medžiaga heksametilendiakrilatas (heksan-1,6-dioldiakrilatas) (EC Nr. 235-921-9, CAS Nr. 13048-33-4) nėra cheminė medžiaga, kurios odos jautrinimo savybės daro poveikį žmonių sveikatai, keliantį susirūpinimą, prilygstantį nurodytajam Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio f punkte.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Europos cheminių medžiagų agentūrai.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Komisijos narė


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee/-/substance-rev/12301/term.

(3)  Cheminių medžiagų nustatymas labai didelį susirūpinimą keliančiomis kancerogeninėmis, mutageninėmis arba toksiškomis reprodukcijai (57 straipsnio f punktas) – pavyzdžiui, jautrinančios medžiagos.

(4)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).


30.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 324/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/2092

2016 m. lapkričio 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7569)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringo priemonių, panaikinančią Direktyvas 85/358/EEB ir 86/469/EEB bei Sprendimus 89/187/EEB ir 91/664/EEB (1), ypač į jos 29 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą ir 29 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 96/23/EB nustatytos medžiagų ir likučių grupių, išvardytų jos I priede, stebėsenos priemonės. Direktyvos 29 straipsniu reikalaujama, kad trečiosios šalys, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti į tą direktyvą įtrauktus gyvūnus ir gyvūninius produktus, pateiktų likučių stebėsenos planą, kuriuo būtų suteiktos būtinos garantijos (toliau – planas). Šis planas turėtų būti taikomas bent minėtame I priede išvardytoms likučių grupėms ir medžiagoms;

(2)

Komisijos sprendimu 2011/163/ES (2) patvirtinti tam tikrų trečiųjų šalių pateikti planai dėl nurodytų į to sprendimo priedo sąrašą įtrauktų gyvūnų ir gyvūninių produktų;

(3)

atsižvelgiant į tam tikrų trečiųjų šalių pateiktus naujausius planus ir Komisijos iš tų trečiųjų šalių gautą papildomą informaciją, būtina atnaujinti trečiųjų šalių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti tam tikrus gyvūnus ir gyvūninius produktus, kaip nustatyta Direktyvoje 96/23/EB, sąrašą, kuris pateiktas Sprendimo 2011/163/ES priede (toliau – sąrašas);

(4)

nors Jungtiniai Arabų Emyratai nepateikė likučių monitoringo plano dėl vidaus gamybos akvakultūros gyvūnų, ši šalis pateikė garantijas dėl akvakultūros žaliavos, kurios kilmės šalys yra valstybės narės arba trečiosios šalys, kurios yra patvirtintos tokioms žaliavoms eksportuoti į Europos Sąjungą. Todėl Jungtinių Arabų Emyratų įrašas dėl akvakultūros gyvūnų turėtų būti įtrauktas į sąrašą su atitinkama išnaša;

(5)

Gambija šiuo metu įrašyta į sąrašą dėl akvakultūros gyvūnų. Tačiau Gambija nepateikė plano, kurio reikalaujama pagal Direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį, ir pareiškė jau nebeeksportuojanti į ES. Todėl su ta trečiąja šalimi susijęs įrašas dėl akvakultūros gyvūnų turėtų būti išbrauktas iš sąrašo. Gambijai apie tai pranešta;

(6)

Gruzija pateikė Komisijai planą dėl medaus. Tame plane pateikiamos pakankamos garantijos ir jis turėtų būti patvirtintas. Todėl su Gruzija susijęs įrašas dėl medaus turėtų būti įtrauktas į sąrašą;

(7)

Kenija šiuo metu įrašyta į sąrašą dėl pieno. Tačiau Kenija nepateikė plano, kurio reikalaujama pagal Direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį, ir pareiškė, kad šiuo metu likučių tyrimai nevykdomi ir manoma, kad tai nebus įgyvendinama 2016 m., ir kad eksportuoti į ES toliau neįmanoma. Todėl su šia trečiąja šalimi susijęs įrašas dėl pieno turėtų būti išbrauktas iš sąrašo. Kenijai apie tai pranešta;

(8)

Libanas šiuo metu įrašytas į sąrašą dėl medaus. Tačiau Libanas nepateikė plano, kurio reikalaujama pagal Direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį. Todėl su šia trečiąja šalimi susijęs įrašas dėl medaus turėtų būti išbrauktas iš sąrašo. Libanui apie tai pranešta;

(9)

siekiant išvengti bet kokių prekybos sutrikimų, reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį, reikalingą atvežti iš Libano atitinkamas siuntas, kurios buvo sertifikuotos ir išsiųstos į Sąjungą prieš pradedant taikyti šį sprendimą;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/163/ES priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Pereinamuoju laikotarpiu iki 2017 m. vasario 1 d. valstybės narės priima medaus siuntas iš Libano, jeigu importuotojas gali įrodyti, kad tos siuntos buvo sertifikuotos ir išsiųstos į Sąjungą iki 2016 m. gruodžio 15 d. pagal Sprendimą 2011/163/ES.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 125, 1996 5 23, p. 10.

(2)  2011 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo (OL L 70, 2011 3 17, p. 40).


PRIEDAS

„PRIEDAS

ISO2 kodas

Šalis

Galvijai

Avys / ožkos

Kiaulės

Arklinių šeimos gyvūnai

Naminiai paukščiai

Akvakultūros gyvūnai

Pienas

Kiaušiniai

Triušiai

Laukiniai medžiojamieji gyvūnai

Ūkiuose auginami medžiojamieji gyvūnai

Medus

AD

Andora

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanija

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armėnija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnija ir Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladešas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunėjus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazilija

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botsvana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Baltarusija

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belizas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Šveicarija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čilė

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kinija

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kosta Rika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Dominikos Respublika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvadoras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Folklando Salos

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Farerų Salos

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Gruzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Gana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Grenlandija

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Gvatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Hondūras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonezija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izraelis (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indija

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iranas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonija

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgizija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Pietų Korėja

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Šri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokas

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Juodkalnija

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskaras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Mianmaro Sąjungos Respublika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauricijus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Meksika

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaizija

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambikas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibija

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Naujoji Kaledonija

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragva

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Naujoji Zelandija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filipinai

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Sen Pjeras ir Mikelonas

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitkerno Salos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paragvajus

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbija (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusija

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudo Arabija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapūras

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marinas

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinamas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvadoras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazilandas

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tailandas

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisas

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turkija

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taivanas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Urugvajus

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venesuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnamas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Pietų Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabvė

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Tik kupranugarių pienas.

(2)  Skersti skirtų gyvų arklinių šeimos gyvūnų eksportas į Sąjungą (taikoma tik maistiniams gyvūnams).

(3)  Trečiosios šalys, naudojančios tik žaliavas iš valstybių narių arba kitų trečiųjų šalių, patvirtintų tokioms žaliavoms eksportuoti į Sąjungą, vadovaujantis 2 straipsniu.

(4)  Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija; dėl galutinio šios šalies kodo bus susitarta užbaigus Jungtinėse Tautose vykstančias derybas.

(5)  Neįskaitant Kosovo (šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 ir Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos).

(6)  Taikoma tik iš Murmansko ir Jamalo Nencų regionų įvežamiems šiaurės elniams.

(7)  Toliau suprantamas kaip Izraelio Valstybė, neįskaitant nuo 1967 m. birželio mėn. Izraelio administracijos kontroliuojamų teritorijų, t. y. Golano aukštumų, Gazos Ruožo, Rytų Jeruzalės ir likusios Vakarų Kranto dalies.

(8)  Taikoma tik Naujosios Zelandijos kilmės šviežiai mėsai, kuri skirta Sąjungai ir iškraunama, perkraunama ir vežama tranzitu bei sandėliuojama arba nesandėliuojama Singapūre.“


30.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 324/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/2093

2016 m. lapkričio 29 d.

dėl nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su registruotųjų eksportuotojų sistemos taikymo eksportui iš užjūrio šalių ir teritorijų data

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimą 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimą) (1), ypač į jo VI priedo 63 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Sprendimo 2013/755/ES VI priedą nauja kilmės sertifikavimo procedūra ir administracinio bendradarbiavimo metodai – registruotųjų eksportuotojų (REX) sistema – bus taikomi nuo 2017 m. sausio 1 d. Dabartinė sertifikavimo ir administracinio bendradarbiavimo sistema taikoma iki 2016 m. gruodžio 31 d.;

(2)

kiekviena iš Sutarties II priede išvardytų užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) pateikė raštą Komisijai, kuriame teigia, kad yra nepasirengusi pradėti taikyti REX sistemą nuo 2017 m. sausio 1 d., ir prašo, kad ši sistema būtų taikoma nuo vėlesnės datos. Visuose raštuose nurodoma, kad UŠT REX sistemą galės taikyti nuo 2020 m. sausio 1 d.;

(3)

atsižvelgiant į šiuos prašymus ir siekiant UŠT suteikti laiko pasiruošti REX sistemos taikymui, tikslinga toms UŠT leisti nukrypti nuo registruotųjų eksportuotųjų sistemos ir taikyti Sprendimo 2013/755/ES VI priedo 21–35, 54, 55 ir 56 straipsnius po 2017 m. sausio 1 d.;

(4)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo registruotųjų eksportuotųjų sistemos, Sutarties II priede išvardytos UŠT gali iki 2019 m. gruodžio 31 d. toliau taikyti Sprendimo 2013/755/ES VI priedo 21–35, 54, 55 ir 56 straipsnius.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 344, 2013 12 19, p. 1.