ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 308

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. lapkričio 16d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2016 m. lapkričio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1995 dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą pasirašymo Europos Sąjungos vardu

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. lapkričio 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1996, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

3

 

*

2016 m. lapkričio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1997, kuriuo dėl kaimo plėtros programų pakeitimo ir veiksmų, kuriais remiama trečiųjų šalių piliečių integracija, stebėsenos iš dalies keičiamas ir ištaisomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014

5

 

*

2016 m. lapkričio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1998, kuriuo atšaukiamas penkių eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimas Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui

8

 

 

2016 m. lapkričio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1999, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

18

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. lapkričio 15 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2016/2000, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

20

 

*

2016 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/2001 dėl Sąjungos įnašo, skirto mažai įsodrinto urano (MĮU) rezervo, kurį kontroliuos tarptautinės atominės energijos agentūra (TATENA), sukūrimui ir saugiam valdymui įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

22

 

*

2016 m. lapkričio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2002, kuriuo dėl prekybos avinių ar ožkinių rūšių gyvūnais ir jų sperma bei jų importo į Sąjungą, atsižvelgiant į užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 91/68/EEB E priedas, Komisijos sprendimo 2010/470/ES III priedas ir Komisijos sprendimo 2010/472/ES II priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7026)  ( 1 )

29

 

*

2016 m. lapkričio 14 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/2003, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2009/300/EB, 2011/263/ES, 2011/264/ES, 2011/382/ES, 2011/383/ES, 2012/720/ES ir 2012/721/ES, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant ES ekologinį ženklą, galiojimas (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7218)  ( 1 )

59

 

*

2016 m. lapkričio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2004, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/780/ES, kuriuo leidžiama nukrypti nuo Tarybos direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinės medienos be žievės (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7181)

62

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

16.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/1995

2016 m. lapkričio 11 d.

dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą pasirašymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. liepos 15 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su tam tikromis kitomis Pasaulio prekybos organizacijos narėmis pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (toliau – GATT 1994) XXIV straipsnio 6 dalį, į Sąjungą stojant Kroatijos Respublikai;

(2)

Komisija vedė derybas vadovaudamasi Tarybos priimtais derybų nurodymais;

(3)

pabaigus tas derybas 2016 m. liepos 12 d. parafuotas Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal GATT 1994 XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą (toliau – Susitarimas);

(4)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgaliojama Sąjungos vardu pasirašyti Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimą pasikeičiant laiškais pagal GATT 1994 XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą su sąlyga, kad tas Susitarimas bus sudarytas (1).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. ŽIGA


(1)  Susitarimo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.


REGLAMENTAI

16.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/3


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1996

2016 m. lapkričio 15 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2012 m. sausio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje;

(2)

du subjektai turėtų būti išbraukti iš subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašo, pateikto Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedo B skirsnyje;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. KORČOK


(1)  OL L 16, 2012 1 19, p. 1.


PRIEDAS

I.

Iš Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedo B skirsnyje pateikto sąrašo išbraukiami toliau nurodyti subjektai ir susiję įrašai:

55.

„Tri-Ocean Trading“

55a.

„Tri-Ocean Energy“


16.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1997

2016 m. lapkričio 15 d.

kuriuo dėl kaimo plėtros programų pakeitimo ir veiksmų, kuriais remiama trečiųjų šalių piliečių integracija, stebėsenos iš dalies keičiamas ir ištaisomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (1), ypač į jo 12 straipsnį, 66 straipsnio 5 dalį, 67 straipsnį, 75 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 (2) 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas didžiausias kaimo plėtros programų pakeitimų, kuriuos valstybės narės gali pateikti Komisijai, skaičius. Remiantis įgyta patirtimi, reikėtų padidinti didžiausią programų pakeitimų skaičių, kad valstybės narės galėtų programavimo laikotarpiu papildomai pateikti ribotą skaičių pakeitimų. Turėtų būti paaiškinti atvejai, kuriais didžiausias programos pakeitimų skaičius nėra taikomas, ir jie turėtų apimti pakeitimus, susijusius su tam tikrų skubių priemonių priėmimu arba su naujai nustatytomis vietovių, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 32 straipsnio 5 dalies b punkte, ribomis;

(2)

kaimo plėtros programų sėkmė priklauso ne tik nuo gero valdymo ir visapusiško jų įgyvendinimo, bet taip pat nuo pasiruošimo prisitaikyti prie naujų uždavinių ir kintančių aplinkybių, tokių kaip migracijos krizė. Siekiant užtikrinti gerą visų esamų intervencijos mechanizmų koordinavimą, EŽŪFKP parama su trečiųjų šalių piliečių integracija susijusiems veiksmams turėtų būti stebima Sąjungos lygmeniu;

(3)

į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 III priedo 2 dalies 1 punktą per klaidą nebuvo įtrauktas Leader logotipas. Šią klaidą reikėtų ištaisyti. IV priedo 1 punkte turėtų būti ištaisyta nuoroda į mažiau palankias ūkininkauti vietoves. Ji turėtų būti pakeista nuoroda į vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių;

(4)

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 11 straipsnio a punkto i papunktyje nurodyto tipo programų pakeitimai programavimo laikotarpiu gali būti siūlomi ne daugiau kaip tris kartus.

Bet kokio kito tipo pasiūlymams bendrai taikomos šios nuostatos:

a)

per kalendorinius metus gali būti pateiktas tik vienas kiekvienos programos pakeitimo pasiūlymas, išskyrus 2023 m., kuriais gali būti pateiktas daugiau nei vienas pakeitimo pasiūlymas, jei pakeitimai išskirtinai susiję su finansavimo plano pritaikymu, įskaitant dėl pritaikymo atsiradusius rodiklių plano pokyčius;

b)

per visą programavimo laikotarpį gali būti pateikti trys papildomi kiekvienos programos pakeitimo pasiūlymai.

Didžiausias pirmoje ir antroje pastraipose nurodytas pakeitimų skaičius nėra taikomas, jei:

a)

dėl oficialiai nacionalinės valdžios institucijos pripažintų gaivalinių nelaimių, katastrofinių įvykių ar nepalankių klimato reiškinių arba dėl to, kad labai ir netikėtai pasikeitė valstybės narės ar regiono socialinės ir ekonominės sąlygos, įskaitant didelius ir staigius demografinius pokyčius dėl migracijos ir pabėgėlių priėmimo, reikia imtis skubos priemonių;

b)

pakeitimas būtinas dėl Sąjungos teisinės sistemos pokyčių;

c)

to reikia po Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 21 straipsnyje nurodytos veiklos rezultatų peržiūros;

d)

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 8 straipsnio 1 dalies h punkto i papunktyje nurodytas kiekvieniems metams planuojamas EŽŪFKP įnašas pakeičiamas dėl to reglamento 58 straipsnio 7 dalyje nurodytų metinio paskirstymo valstybėms narėms pokyčių; siūlomi pakeitimai gali apimti atitinkamus priemonių aprašymo pakeitimus;

e)

padaroma pakeitimų, susijusių su finansinių priemonių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnyje, įdiegimu, arba

f)

padaroma pakeitimų, susijusių su Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 32 straipsnio 5 dalies b punkte paminėtomis naujai nustatytomis nurodytų vietovių ribomis.“;

2)

5 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Prašymus dėl 2 dalyje nurodytų nacionalinių programų pakeitimų galima pateikti tik kartą per kalendorinius metus iki balandžio 1 d., išskyrus atvejus, kai dėl oficialiai nacionalinės valdžios institucijos pripažintų gaivalinių nelaimių, katastrofinių įvykių ar nepalankių klimato reiškinių arba dėl to, kad labai ir netikėtai pasikeitė valstybės narės ar regiono socialinės ir ekonominės sąlygos, įskaitant didelius ir staigius demografinius pokyčius dėl migracijos ir pabėgėlių priėmimo, reikia imtis skubos priemonių, kai keičiama teisinė sistema arba kai pakeitimai būtini po Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 21 straipsnyje nurodytos veiklos rezultatų peržiūros. Nukrypstant nuo 4 straipsnio 2 dalies antros pastraipos, po minėtos peržiūros būtini programų pakeitimai gali būti padaryti papildomai, net jei pagal minėtą pastraipą jau pateikta pakeitimų pasiūlymų.“;

3)

14 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 70 straipsnyje nurodytame elektroniniame veiksmų registre registruojant veiksmus, kurių galimas indėlis į Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto a papunktyje, 5 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a–d papunkčiuose ir 5 straipsnio pirmos pastraipos 6 punkto a papunktyje nurodytų prioritetinių sričių veiklą arba trečiųjų šalių piliečių integraciją yra nustatytas, pateikiama (-os) žyma (-os), pagal kurias būtų galima identifikuoti tuos atvejus, kuriais tam tikro veiksmo sudedamąja dalimi prisidedama prie vienos ar kelių šių tikslinių sričių veiklos ar tikslo įgyvendinimo.“;

4)

III, IV ir VII priedai iš dalies keičiami taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 487.

(2)  2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 18).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 III, IV ir VII priedai iš dalies keičiami taip:

1)

III priedo 2 dalies 1 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

pagal LEADER finansuojamų veiksmų ir priemonių atveju – LEADER logotipu:

Image

“;

2)

IV priedo 1 punkte rodiklis C32 pakeičiamas taip:

„C32.

Vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“;

3)

VII priedo 1 punkto b papunktyje įrašas „C lentelė“ pakeičiamas taip:

„—

C lentelė: Atitinkamų rezultatų ir priemonių suskirstymas pagal ploto tipą, asmens lytį ir (arba) amžių ir pagal veiklą, kuria prisidedama prie trečiųjų šalių piliečių integracijos.“


16.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1998

2016 m. lapkričio 15 d.

kuriuo atšaukiamas penkių eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimas Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis antidempingo reglamentas), ypač į jo 8 straipsnį,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (2) (toliau – pagrindinis antisubsidijų reglamentas), ypač į jo 13 straipsnį,

informuodama valstybes nares,

kadangi:

A.   ĮSIPAREIGOJIMAS IR KITOS GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 513/2013 (3) Europos Komisija (toliau – Komisija) nustatė laikinąjį antidempingo muitą į Europos Sąjungą (toliau – Sąjunga) importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio (toliau – moduliai) ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams ir plokštelėms).

(2)

Eksportuojančių gamintojų grupė įgaliojo Kinijos įrenginių ir elektronikos gaminių importo ir eksporto prekybos rūmus (toliau – CCCME) Komisijai jų vardu pateikti įsipareigojimą dėl kainos ir tai buvo padaryta. Iš šio įsipareigojimo dėl kainos sąlygų akivaizdu, kad jį sudaro visų eksportuojančių gamintojų individualių įsipareigojimų dėl kainos rinkinys, kurį koordinuoja CCCME, nes administravimo požiūriu tai yra paprasčiau.

(3)

Komisija šį įsipareigojimą dėl kainos, susijusį su laikinuoju antidempingo muitu, priėmė Sprendimu 2013/423/ES (4). Reglamentu (ES) Nr. 748/2013 (5) Komisija iš dalies pakeitė Reglamentą (ES) Nr. 513/2013 ir nustatė šiam įsipareigojimui, susijusiam su laikinuoju antidempingo muitu, priimti būtinus techninius pakeitimus.

(4)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1238/2013 (6) Taryba į Sąjungą importuojamiems KLR kilmės arba iš KLR siunčiamiems moduliams ir elementams (toliau – nagrinėjamieji produktai) nustatė galutinį antidempingo muitą. Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2013 (7) Taryba taip pat nustatė galutinį kompensacinį muitą į Sąjungą importuojamiems nagrinėjamiesiems produktams.

(5)

Gavusi pranešimą apie iš dalies pakeistą eksportuojančių gamintojų grupės (toliau – eksportuojantys gamintojai) kartu su CCCME pasiūlytą įsipareigojimą dėl kainos, Komisija Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES (8) patvirtino iš dalies pakeisto įsipareigojimo dėl kainos (toliau – įsipareigojimas) priėmimą galutinių priemonių taikymo laikotarpiui. Šio sprendimo priede pateikiamas eksportuojančių gamintojų, kurių įsipareigojimas buvo priimtas, sąrašas, į kurį, be kitų, įtrauktos šios bendrovės:

a)

„Wuxi Suntech Power Co. Ltd“, „Suntech Power Co. Ltd“, „Wuxi Sunshine Power Co. Ltd“, „Luoyang Suntech Power Co. Ltd“, „Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd“ ir „Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd“ ir jų susijusios bendrovės Sąjungoje (bendras papildomas TARIC kodas B796) (toliau – „Wuxi Suntech“);

b)

„Jinko Solar Co. Ltd“, „Jinko Solar Import and Export Co. Ltd“, „ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD“ ir „ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD“ ir jų susijusios bendrovės Sąjungoje (bendras papildomas TARIC kodas B845) (toliau – „Jinko Solar“);

c)

„Risen Energy Co., Ltd“ ir susijusi bendrovė Sąjungoje (bendras papildomas TARIC kodas B868) (toliau – „Risen Energy“);

d)

„JingAo Solar Co. Ltd“, „Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd“, „JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd“, „Hefei JA Solar Technology Co. Ltd“ ir „Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd“ ir jų susijusi bendrovė Sąjungoje (bendras papildomas TARIC kodas B794) (toliau – „JA Solar“) ir

e)

„Sumec Hardware & Tools Co. Ltd“ ir „Phono Solar Technology Co. Ltd“ ir jų susijusios bendrovės Sąjungoje (bendras papildomas TARIC kodas B866) (toliau – „Sumec“).

(6)

Įgyvendinimo sprendimu 2014/657/ES (9) Komisija priėmė eksportuojančių gamintojų ir CCCME pasiūlymą dėl paaiškinimų, susijusių su įsipareigojimo vykdymu nagrinėjamųjų produktų, dėl kurių prisiimtas įsipareigojimas, atžvilgiu, t. y. eksportuojančių gamintojų gaminamų KLR kilmės arba iš jos siunčiamų modulių ir elementų, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 8541 40 90 (TARIC kodai 8541409021, 8541409029, 8541409031 ir 8541409039) (toliau – produktas, dėl kurio prisiimtas įsipareigojimas). 4 konstatuojamojoje dalyje nurodyti antidempingo ir kompensaciniai muitai kartu su įsipareigojimu bendrai vadinami priemonėmis.

(7)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/866 (10) Komisija atšaukė trijų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimą.

(8)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1403 (11) Komisija atšaukė dar vieno eksportuojančio gamintojo įsipareigojimo priėmimą.

(9)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2018 (12) Komisija atšaukė dviejų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimą.

(10)

2015 m. gruodžio 5 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu pranešimu apie inicijavimą (13) Komisija inicijavo antidempingo priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimą.

(11)

2015 m. gruodžio 5 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu pranešimu apie inicijavimą (14) Komisija inicijavo kompensacinių priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimą.

(12)

2015 m. gruodžio 5 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu pranešimu apie inicijavimą (15) Komisija taip pat inicijavo antidempingo ir kompensacinių priemonių dalinę tarpinę peržiūrą.

(13)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/115 (16) Komisija atšaukė dar vieno eksportuojančio gamintojo įsipareigojimo priėmimą.

(14)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/185 (17) Komisija išplėtė galutinio antidempingo muito, Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1238/2013 nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš jos siunčiamiems nagrinėjamiesiems produktams, taikymą importuojamam nagrinėjamajam produktui, siunčiamam iš Malaizijos ir Taivano ir deklaruojamam arba nedeklaruojamam kaip Malaizijos ir Taivano kilmės.

(15)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/184 (18) Komisija išplėtė galutinio kompensacinio muito, Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2013 nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš jos siunčiamiems nagrinėjamiesiems produktams, taikymą importuojamam nagrinėjamajam produktui, siunčiamam iš Malaizijos ir Taivano ir deklaruojamam arba nedeklaruojamam kaip Malaizijos ir Taivano kilmės.

(16)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1045 (19) Komisija atšaukė dar vieno eksportuojančio gamintojo įsipareigojimo priėmimą.

(17)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1382 (20) Komisija atšaukė dar penkių eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimą.

(18)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1402 (21) Komisija atšaukė dar trijų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimą.

B.   ĮSIPAREIGOJIMO SĄLYGOS IR SAVANORIŠKAS ĮSIPAREIGOJIMŲ ATŠAUKIMAS

(19)

Įsipareigojime numatyta, kad bet kuris eksportuojantis gamintojas jį gali savanoriškai atšaukti bet kuriuo taikymo momentu.

(20)

2016 m. rugpjūčio mėn. „Wuxi Suntech“ pranešė Komisijai pageidaujanti atšaukti savo įsipareigojimą.

(21)

2016 m. rugsėjo mėn. „Jinko Solar“, „Risen Energy“, „JA Solar“ ir „Sumec“ pranešė Komisijai pageidaujančios atšaukti savo įsipareigojimą.

C.   ĮSIPAREIGOJIMO PRIĖMIMO ATŠAUKIMAS IR GALUTINIŲ MUITŲ NUSTATYMAS

(22)

Taigi, vadovaudamasi pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 9 dalimi, pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 9 dalimi, taip pat įsipareigojimo sąlygomis, Komisija padarė išvadą, kad „Wuxi Suntech“, „Jinko Solar“, „Risen Energy“, „JA Solar“ ir „Sumec“ įsipareigojimo priėmimas turi būti atšauktas.

(23)

Atitinkamai, vadovaujantis pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 9 dalimi ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 9 dalimi, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 1 straipsniu nustatytas galutinis antidempingo muitas ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 1 straipsniu nustatytas galutinis kompensacinis muitas nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos automatiškai taikomi importuojamam KLR kilmės arba iš jos siunčiamam nagrinėjamajam produktui, kurį gamina „Wuxi Suntech“ (papildomas TARIC kodas B796), „Jinko Solar“ (papildomas TARIC kodas B845), „Risen Energy“ (papildomas TARIC kodas B868), „JA Solar“ (papildomas TARIC kodas B794) ir „Sumec“ (papildomas TARIC kodas B866).

(24)

Informacijos tikslais šio reglamento priedo lentelėje nurodomi eksportuojantys gamintojai, kurių atžvilgiu nedaromas poveikis įsipareigojimo priėmimui Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įsipareigojimo priėmimas, susijęs su:

a)

„Wuxi Suntech Power Co. Ltd“, „Wuxi Suntech Power Co. Ltd“, „Suntech Power Co. Ltd“, „Wuxi Sunshine Power Co. Ltd“, „Luoyang Suntech Power Co. Ltd“, „Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd“ ir „Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd“ ir jų susijusiomis bendrovėmis Sąjungoje (bendras papildomas TARIC kodas B796) (toliau – „Wuxi Suntech“);

b)

„Jinko Solar Co. Ltd“, „Jinko Solar Import and Export Co. Ltd“, „ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD“ ir „ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD“ ir jų susijusiomis bendrovėmis KLR ir Sąjungoje (bendras papildomas TARIC kodas B845) (toliau – „Jinko Solar“);

c)

„Risen Energy Co., Ltd“ ir susijusia bendrove Sąjungoje (bendras papildomas TARIC kodas B868) (toliau – „Risen Energy“);

d)

„JingAo Solar Co. Ltd“, „Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd“, „JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd“, „Hefei JA Solar Technology Co. Ltd“ ir „Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd“ ir jų susijusiomis bendrovėmis Sąjungoje (bendras papildomas TARIC kodas B794) (toliau – „JA Solar“) ir

e)

„Sumec Hardware & Tools Co. Ltd“ ir „Phono Solar Technology Co. Ltd“ ir jų susijusiomis bendrovėmis Sąjungoje (bendras papildomas TARIC kodas B866) (toliau – „Sumec“),

atšaukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  OL L 176, 2016 6 30, p. 55.

(3)  OL L 152, 2013 6 5, p. 5.

(4)  OL L 209, 2013 8 3, p. 26.

(5)  OL L 209, 2013 8 3, p. 1.

(6)  OL L 325, 2013 12 5, p. 1.

(7)  OL L 325, 2013 12 5, p. 66.

(8)  OL L 325, 2013 12 5, p. 214.

(9)  OL L 270, 2014 9 11, p. 6.

(10)  OL L 139, 2015 6 5, p. 30.

(11)  OL L 218, 2015 8 19, p. 1.

(12)  OL L 295, 2015 11 12, p. 23.

(13)  OL C 405, 2015 12 5, p. 8.

(14)  OL C 405, 2015 12 5, p. 20.

(15)  OL C 405, 2015 12 5, p. 33.

(16)  OL L 23, 2016 1 29, p. 47.

(17)  OL L 37, 2016 2 12, p. 76.

(18)  OL L 37, 2016 2 12, p. 56.

(19)  OL L 170, 2016 6 29, p. 5.

(20)  OL L 222, 2016 8 17, p. 10.

(21)  OL L 228, 2016 8 23, p. 16.


PRIEDAS

Bendrovių sąrašas

Bendrovės pavadinimas

Papildomas TARIC kodas

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zhejiang Era Solar Technology Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Shuzhou) Limited

GCL System Integration Technology Co. Ltd

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

„Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd“

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


16.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1999

2016 m. lapkričio 15 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

92,9

ZZ

92,9

0707 00 05

TR

141,4

ZZ

141,4

0709 93 10

MA

105,4

TR

102,4

ZZ

103,9

0805 20 10

MA

88,2

ZZ

88,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

122,6

TR

67,3

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

67,2

CL

69,9

TR

83,0

ZZ

73,4

0806 10 10

BR

293,4

IN

166,9

PE

319,6

TR

136,7

US

353,3

ZA

345,1

ZZ

269,2

0808 10 80

CL

174,1

NZ

139,2

ZA

122,8

ZZ

145,4

0808 30 90

CN

44,3

TR

168,6

ZZ

106,5


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

16.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/20


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2016/2000

2016 m. lapkričio 15 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimą 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (1), ypač į jo 30 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. gegužės 31 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai;

(2)

du subjektai turėtų būti išbraukti iš subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašo, išdėstyto Sprendimo 2013/255/BUSP I priedo B skirsnyje;

(3)

todėl Sprendimo 2013/255/BUSP I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2013/255/BUSP I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. KORČOK


(1)  OL L 147, 2013 6 1, p. 14.


PRIEDAS

I.

Iš Sprendimo 2013/255/BUSP I priedo B skirsnyje pateikto sąrašo išbraukiami toliau nurodyti subjektai ir susiję įrašai:

55.

„Tri-Ocean Trading“

55a.

„Tri-Ocean Energy“


16.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/22


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/2001

2016 m. lapkričio 15 d.

dėl Sąjungos įnašo, skirto mažai įsodrinto urano (MĮU) rezervo, kurį kontroliuos tarptautinės atominės energijos agentūra (TATENA), sukūrimui ir saugiam valdymui įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba priėmė ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (toliau – Strategija), kurios III skyriuje pateikiamas kovos su tokių ginklų platinimu priemonių, kurių reikia imtis tiek Sąjungoje, tiek trečiosiose šalyse, sąrašas;

(2)

Sąjunga aktyviai įgyvendina Strategiją ir vykdo jos III skyriuje išvardytas priemones, visų pirma suteikdama finansinius išteklius daugiašalių institucijų, tokių kaip Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA), vykdomiems konkretiems projektams remti;

(3)

Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) IV straipsnyje nustatyta neginčijama visų NPT Šalių teisė plėtoti branduolinės energijos mokslinius tyrimus bei gamybą ir naudojimą taikiais tikslais, nediskriminuojant ir laikantis NPT I ir II straipsnių. Straipsnyje taip pat nustatyta, kad visos NPT Šalys įsipareigoja „bendradarbiauti pavieniui arba kartu su kitomis valstybėmis arba tarptautinėmis organizacijomis, prisidėdamos prie tolesnio branduolinės energijos taikymo taikiems tikslams plėtojimo, visų pirma branduolinio ginklo neturinčių valstybių, NPT Šalių, teritorijose, tinkamai atsižvelgdamos į besivystančių pasaulio regionų poreikius“;

(4)

taikant daugiašalius požiūrius į branduolinio kuro ciklą galima suteikti šalims, kurios nusprendė taikiais tikslais naudoti branduolinę energiją, alternatyvą nacionalinio branduolinio kuro ciklo plėtojimui, kartu išvengiant platinimo rizikos;

(5)

pagal TATENA statuto III straipsnį Agentūrai suteikiami įgaliojimai vykdyti bet kokią veiklą, įskaitant branduolinio kuro, paslaugų ir įrangos įsigijimą, ir pačiai kurti saugyklas ir įmones siekiant palengvinti praktinį branduolinės energijos taikymą taikiais tikslais;

(6)

2006 m. rugsėjo mėn. Jungtinėse Amerikos Valstijose įsisteigusi nepriklausoma nevyriausybinė organizacija „Branduolinės grėsmės mažinimo iniciatyva“ (NTI) suteikė TATENA 50 000 000 USD dotaciją, kad padėtų sukaupti TATENA priklausančias ir valdomas mažai įsodrinto urano atsargas, su sąlyga, kad Agentūra galėtų surinkti papildomą 100 000 000 USD sumą, įskaitant kitų TATENA valstybių narių ir paramos teikėjų dotacijas, ir sukurti branduolinio kuro rezervą;

(7)

2008 m. gruodžio 8 d. Taryba priėmė išvadas, kuriomis pareiškė paramą TATENA kontroliuojamo branduolinio kuro rezervo sukūrimui ir saugiam valdymui. Ji taip pat pareiškė, kad Sąjunga planuoja šiam projektui skirti iki 25 000 000 EUR, kai TATENA valdytojų taryba nustatys ir patvirtins su rezervu susijusias sąlygas ir tvarką. Europos Komisija jau yra suteikusi 20 000 000 EUR mažai įsodrintam uranui (toliau – MĮU) įsigyti;

(8)

2010 m. gruodžio 3 d. TATENA valdytojų taryba priėmė rezoliuciją GOV/2010/70, kuria pritarė TATENA MĮU rezervo sukūrimui, ir patvirtino, kad TATENA MĮU rezervo veikla bus finansuojama tik iš nebiudžetinių įnašų;

(9)

GOV/2010/67 pavadinimu „Tiekimo užtikrinimas: TATENA mažai įsodrinto urano (MĮU) rezervo sukūrimas siekiant tiekti MĮU valstybėms narėms“ 15 punkte nustatyta, kad „Agentūra yra TATENA MĮU rezerve laikomo MĮU savininkė ir ji kontroliuoja MĮU, kuris oficialiai yra teisėta jos nuosavybė. Agentūra atsakinga už jai priklausančių medžiagų saugojimą ir apsaugą ir užtikrina, sudarydama susitarimus su visomis priimančiosiomis valstybėmis, kad MĮU būtų apsaugotas nuo gamtinių ir kitų pavojų, neteisėto paėmimo arba diversijos, žalos arba sunaikinimo, įskaitant sabotažą ir prievartinį pagrobimą. Be to, sudarydama susitarimus su visomis priimančiosiomis valstybėmis, Agentūra užtikrina, kad TATENA MĮU rezerve saugomam MĮU būtų taikomos TATENA branduolinės saugos garantijos, taip pat tai, kad priimančioji valstybė ar valstybės taikytų saugos standartus ir priemones, taip pat fizines apsaugos priemones.“ GOV/2010/67 16 punkte taip pat nustatyta, kad „Agentūra, valdytojų tarybai patvirtinus, su visomis priimančiosiomis valstybėmis sudaro susitarimą su priimančiąja valstybe, panašų į dabartinį TATENA susitarimą dėl būstinės, kuriame numatomas saugyklos saugos ir saugumo užtikrinimas, taip pat tinkamas civilinės atsakomybės draudimas, ir kuriuo Agentūrai suteikiamos privilegijos ir imunitetas, reikalingi nepriklausomai TATENA MĮU rezervo veiklai vykdyti, įskaitant teisę įvežti MĮU į TATENA MĮU rezervą ir išvežti iš jo, kaip Agentūra yra nustačiusi pagal statutą ir susitarimą su priimančiąja (-iosiomis) valstybe (-ėmis). Be to, prireikus sudaromi apdrausti tranzito susitarimai su priimančiosios valstybės kaimyninėmis valstybėmis“;

(10)

TATENA MĮU rezervas bus iki šešiasdešimties 30B tipo cilindrų, kuriuose bus laikomas standartinis komercinis mažai įsodrintas urano heksafluoridas, atsargos. TATENA MĮU rezervo vieta bus TATENA MĮU saugykla, jį eksploatuos Ulbos metalurgijos gamykla, o jo veiklą reguliuos Kazachstano Respublikos atominės energijos priežiūros ir kontrolės komitetas;

(11)

buvo sukurtas TATENA ir priimančiosios valstybės Kazachstano teisinis pagrindas. Buvo pasirašytas Tranzito susitarimas su Rusijos Federacija; susitarimą patvirtino TATENA valdytojų taryba (GOV/2015/36). Naujos TATENA MĮU saugyklos projektas buvo baigtas, ir TATENA padarė išvadą, kad jis atitinka TATENA saugos standartų ir saugumo gairių nustatytas taikytinas nuostatas. Buvo sudaryta išsami naujos TATENA MĮU saugyklos išlaidų sąmata, kuri buvo nepriklausomai patvirtinta. Parengta TATENA ir saugyklos operatoriaus Partnerystės susitarimo, kuriuo nustatomos bendradarbiavimo dėl TATENA MĮU saugyklos statybos sąlygos, galutinė redakcija. Šiuo metu TATENA planuoja veiklą, susijusią su pasirengimu MĮU įsigijimui;

(12)

pagal projekto ir finansinį planą, kaip aprašyta atnaujintoje TATENA generalinio direktoriaus ataskaitoje (GOV/INF/2016/8) „Tiekimo užtikrinimas: TATENA mažai įsodrinto urano (MĮU) rezervo sukūrimas siekiant tiekti MĮU valstybėms narėms“, bendra numatomų MĮU projekto išlaidų suma – 118 863 000 EUR,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Kad būtų nedelsiant pradėta praktiškai įgyvendinti tam tikrus ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos elementus, Sąjunga prisideda prie Tarptautinės atominės energijos agentūra (toliau – TATENA arba Agentūra) kontroliuojamo mažai įsodrinto urano (toliau – MĮU) rezervo sukūrimo ir saugaus valdymo, siekiant sumažinti didėjančią platinimo riziką, kylančią dėl kritinės svarbos branduolinio kuro ciklo technologijų plitimo. Sąjunga vykdo veiklą remdama TATENA MĮU rezervą, kuriame saugomos MĮU atsargos siekiant šių tikslų:

a)

sudaryti galimybę šalims naudotis savo teisėmis pagal NPT IV straipsnį, kartu išvengiant platinimo rizikos; ir

b)

suteikti kraštutiniu atveju naudojamą mechanizmą komercinei rinkai paremti neiškraipant jos tuo atveju, jei sutrikdomas MĮU tiekimas į kurią nors TATENA valstybę narę ir jis negali būti atkurtas komercinėmis priemonėmis, tuo atveju, jei ta TATENA valstybė narė atitinka tinkamumo kriterijus.

2.   Siekiant įvykdyti 1 dalyje nurodytus tikslus, Sąjunga prisideda prie TATENA kontroliuojamo MĮU rezervo sukūrimo ir saugaus valdymo finansuodama su saugumu susijusią veiklą, įskaitant fizinę apsaugą, pervežimą, patikimą saugojimą, taip pat įnašus, skirtus saugiam MĮU rezervo valdymui. Projektas įgyvendinamas visų šalių, kurios nusprendė taikiais tikslais naudoti branduolinę energiją, naudai.

Išsamus projekto aprašymas pateikiamas priede.

2 straipsnis

1.   Už šio sprendimo įgyvendinimą atsakingas Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis).

2.   1 straipsnio 2 dalyje nurodyto projekto techninį įgyvendinimą vykdo TATENA. Šią užduotį ji atlieka kontroliuojant vyriausiajam įgaliotiniui. Šiuo tikslu vyriausiasis įgaliotinis ir TATENA sudaro reikiamus susitarimus.

3 straipsnis

1.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytai veiklai įgyvendinti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 4 362 200 EUR.

2.   Iš 1 dalyje nustatytos sumos finansuojamos išlaidos tvarkomos laikantis Sąjungos biudžetui taikomų procedūrų ir taisyklių.

3.   Komisija prižiūri, kad 1 dalyje nurodytos išlaidos būtų tinkamai valdomos. Šiuo tikslu ji ir TATENA sudaro finansavimo susitarimą. Susitarime nustatoma, kad TATENA turi užtikrinti Sąjungos įnašo matomumą, proporcingą jo dydžiui.

4.   Komisija siekia, kad 3 dalyje nurodytas finansavimo susitarimas būtų sudarytas kuo greičiau, kai tik įsigalios šis sprendimas. Ji informuoja Tarybą apie visus sunkumus, su kuriais gali būti susidurta to proceso metu, ir praneša finansavimo susitarimo sudarymo datą.

4 straipsnis

1.   Vyriausiasis įgaliotinis praneša Tarybai apie šio sprendimo įgyvendinimą teikdamas reguliarias ataskaitas, kurias parengia TATENA. Atlikdama įvertinimą Taryba remiasi tomis TATENA ataskaitomis.

2.   Komisija teikia informaciją apie 1 straipsnio 2 dalyje nurodyto projekto įgyvendinimo finansinius aspektus.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis nustoja galioti praėjus 60 mėnesių po 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto finansavimo susitarimo sudarymo. Tačiau jis nustoja galioti po 6 mėnesių nuo jo įsigaliojimo, jei iki to laiko finansavimo susitarimas nesudaromas.

6 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. KORČOK


PRIEDAS

Sąjungos įnašas, skirtas mažai įsodrinto urano (MĮU) rezervo, kurį kontroliuos Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA), sukūrimui ir saugiam valdymui įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

I.   ĮVADAS

Bendra informacija

2010 m. gruodžio mėn. TATENA generalinis direktorius iš valdytojų tarybos gavo įgaliojimus pradėti mažai įsodrinto urano (MĮU) rezervo sukūrimą ir pateikė išsamų jo sukūrimo bei saugaus valdymo planą.

2011 m. gruodžio 20 d. TATENA patvirtino TATENA Kazachstano nuolatinei atstovybei, kad remiantis informacija, kurią Kazachstanas pateikė Agentūrai savo susidomėjimo pareiškime, ir atsižvelgiant į dokumente GOV/INF/2011/7 nurodytus reikalavimus, Ulbos metalurgijos gamykla (toliau – UMP) yra tinkama vieta TATENA MĮU rezervui įrengti.

2011–2016 m. TATENA surengė kelias misijas į Kazachstaną, kurių metu siekta įvertinti UMP saugyklą bei nacionalinę reguliavimo sistemą ir užtikrinti, kad MĮU rezervas galės atitikti taikytinas TATENA saugos standartų ir saugumo gairių nuostatas. Vertinimai atlikti saugyklos saugos, seisminės saugos, avarinės parengties ir reagavimo, transporto saugos ir saugumo ir fizinės apsaugos srityse.

2015 m. rugpjūčio 27 d. TATENA ir Kazachstanas pasirašė priimančiosios valstybės susitarimą. Tuo susitarimu nustatoma, kad Kazachstanas yra TATENA MĮU rezervo priimančioji valstybė, ir numatomas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis Kazachstanas užtikrina, kad TATENA MĮU rezervas bus valdomas ir reguliuojamas pagal Kazachstano įstatymus bei kitus teisės aktus, laikantis taikytinų TATENA saugos standartų ir saugumo gairių nuostatų.

2015 m. rugpjūčio 27 d. TATENA ir UMP pasirašė saugyklos operatoriaus susitarimą. Tuo susitarimu nustatoma, kad UMP yra saugykla, kurioje bus įkurdintas TATENA MĮU rezervas, ir numatomas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis UMP eksploatuoja ir valdo TATENA MĮU rezervą pagal savo licenciją, nacionalinę reguliavimo sistemą ir taikytinas TATENA saugos standartų ir saugumo gairių nuostatas.

Be to, TATENA ir Kazachstano energetikos ministerija pasirašė techninį susitarimą dėl konkrečių priemonių, kurios turi būti įgyvendintos siekiant Kazachstane sukurti TATENA MĮU rezervą (toliau – techninis susitarimas). Techniniu susitarimu užtikrinama, kad kiekviena iš šalių suteikia reikiamus išteklius, kad įvykdytų savo atitinkamą veiklą siekiant laiku sukurti TATENA MĮU rezervą, įskaitant veiklą, skirtą užtikrinti atitiktį taikytinoms TATENA saugos standartų ir saugumo gairių nuostatoms. Pagal techninį susitarimą šalys įsteigė jungtinį koordinavimo komitetą (JCC), kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos techniniam susitarimui įgyvendinti, ir patvirtino konkrečios veiklos planą, siekiant užtikrinti, kad TATENA MĮU rezervo sukūrimas ir veikimas atitiktų taikytinas TATENA saugos standartų ir saugumo gairių dokumentų nuostatas. Pagal techninį susitarimą reikalaujama, kad veikla būtų užbaigta per dvejus metus nuo teisinių susitarimų pasirašymo arba 2017 m. rugsėjo mėn.

2015 m. lapkričio mėn. UMP pradėjo projektuoti naują TATENA MĮU saugyklą, skirtą TATENA MĮU rezervui įkurdinti. 2016 m. vasario 29 d. – kovo 4 d. TATENA misija lankėsi UMP, kad įvertintų projektavimo pažangą. TATENA misija išnagrinėjo, ar projektavimo procese tinkamai atsižvelgta į taikytinas TATENA saugos standartų ir saugumo gairių nuostatas. TATENA misijos peržiūra rėmėsi penkiomis techninėmis sritimis: pastato konstrukcija, saugos analizė, radiacinė sauga, avarinė parengtis bei reagavimas ir branduolinis saugumas. Peržiūrėjus siūlomą projektą ir susijusius papildomus dokumentus padaryta bendra išvada, kad projekte numatytos tinkamos priemonės branduolinės saugos ir saugumo gairių laikymuisi užtikrinti.

Užbaigus rengti projektą ir TATENA atlikus jo peržiūrą, 2016 m. gegužės mėn. TATENA ir UMP pasirašė partnerystės susitarimą. Tame susitarime numatytos TATENA MĮU saugyklos sukūrimo techninės ir finansinės sąlygos. Tai – svarbus žingsnis kuriant TATENA MĮU rezervą.

2016 m. gegužės mėn. valdytojų tarybos ataskaitoje GOV/INF/2016/8 akcentuota didelė padaryta pažanga. Jame taip pat pateikiamas pirmas pradinis išsamus projekto ir finansų planas.

Valdytojų tarybos dokumentu GOV/2010/67 TATENA generaliniam direktoriui buvo suteikti įgaliojimai sukurti TATENA MĮU rezervą, taip pat nustatytas reikalavimas, kad su TATENA MĮU rezervu susijusios išlaidos (įskaitant išlaidas žmogiškiesiems ištekliams) būtų padengiamos tik iš nebiudžetinių savanoriškų įnašų, nedarant poveikio įprastam TATENA biudžetui. Tuo tikslu TATENA MĮU rezervo projektas atlygina įvairiems TATENA padaliniams už techninį indėlį ir paramą, suteiktą projekto ekspertams ir specialistams, remiantis susitarimais dėl paslaugų lygio. Tie susitarimai, kuriais nustatomos paslaugos, kurias padaliniai turi teikti projektui, kad būtų įgyvendintas projekto planas (įskaitant konkrečios veiklos planą), taip pat išlaidos, susijusios su kiekvieno padalinio teikiamų paslaugų lygiu, buvo galutinai parengti ir dėl jų susitarta 2016 m. kovo mėn.

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. kelios valstybės narės, Komisija, „Branduolinės grėsmės mažinimo iniciatyva“ (NTI) ir Pasaulinis branduolinių medžiagų vežimo institutas (WNTI) buvo įsipareigojusios skirti lėšų, kurių bendra suma sudaro apie 124 900 000 USD ir 25 000 000 EUR, o Agentūros iki šios dienos gauti įnašai sudaro 124 900 000 USD ir 20 000 000 EUR. Finansinius įnašus suteikė „Branduolinės grėsmės mažinimo iniciatyva“ (50 000 000 USD), JAV (50 000 000 USD), JAE (10 000 000 USD), Norvegija (5 000 000 USD), Kuveitas (10 000 000 USD), WNTI (10 000 EUR) ir Kazachstanas (400 000 USD). Europos Komisijos suteikti 20 000 000 EUR yra skirti įsigyti mažai įsodrinto urano TATENA MĮU rezervui, taip pat įsipareigota suteikti iki 5 000 000 EUR sumą su saugumu susijusiems atnaujinimams. Šiame priede pateikiama informacija apie lėšas, skirtas su saugumu susijusiems atnaujinimams (iki 5 000 000 EUR).

Tolesni pagrindiniai su TATENA MĮU rezervu susiję etapai yra šie:

a)

galutinis TATENA MĮU saugyklos sukūrimas, įskaitant statybos užbaigimą; patvirtinimas, kad pastatas ir įranga atitinka numatytą tikslą ir taikytinas saugos ir saugumo nuostatas;

b)

susitarimas dėl cilindrų valdymo programos su UMP siekiant užtikrinti ilgalaikę cilindrų saugą bei saugumą ir jų parengtį pervežti;

c)

saugyklos užsakymas;

d)

TATENA MĮU įsigijimas ir pervežimas į saugyklą;

e)

veikimo pradžia.

Projekto tikslai

Prisidėti prie TATENA MĮU rezervo sukūrimo ir saugaus valdymo, visų pirma užtikrinant aukštą saugumo ir saugos lygį pervežimo ir saugojimo metu, laikantis TATENA saugos standartų ir saugumo gairių.

Nauda

Bus gauta tokia nauda:

a)

geresnis branduolinio kuro tiekimo saugiu ir patikimu būdu užtikrinimas; ir

b)

pagalba TATENA užtikrinant MĮU pervežimo nuo įsigijimo iki tiekimo etapo, taip pat saugojimo MĮU rezervo vietoje metu, saugumą ir saugą.

II.   VEIKLOS APRAŠYMAS

MĮU rezervas

TATENA MĮU rezervą sudarys maždaug 90 tonų MĮU fizinės atsargos – tai kiekis, reikalingas vienam pradiniam pakrovimui į elektros energijos gamybai skirtą modernų lengvojo vandens reaktorių (kuris lygus maždaug 3 aktyviosios zonos pakartotiniams pakrovimams), taip pat susijusi įranga ir paslaugos. Šios atsargos bus TATENA nuosavybė. TATENA MĮU rezervas veiks taikant tam tikrus nediskriminuojančius kriterijus išduodant MĮU šaliai gavėjai. Tie kriterijai yra visiškai suderinami su TATENA statutu; juos patvirtino valdytojų taryba. MĮU naudojančiam branduolinės energetikos objektui turi būti taikomas garantijų susitarimas su TATENA ir jis turi jo visiškai laikytis.

Sąjungos parama

Sąjungos parama TATENA MĮU rezervui bus grindžiama papildomumo principu pasitelkiant įvairias priemones. 2011 m. iš stabilumo priemonės jau skirtas 20 000 000 EUR finansinis įnašas MĮU įsigijimui.

Šiuo sprendimus bus prisidedama prie saugaus ir patikimo TATENA MĮU rezervo veikimo ir valdymo. TATENA numatyta atitinkama veikla, kuriai pagal šį Sprendimą bus teikiama finansinė parama, gali būti:

1.   Parama saugiam ir patikimam 90 tonų MĮU saugyklos sukūrimui

Šis punktas apima projekto plano veiklos įgyvendinimo išlaidas, įskaitant konkrečios veiklos planą 2017 m. ir tolesnę veiklą 2018 m. Konkrečios veiklos planas, dėl kurio susitarė TATENA, UMP ir Kazachstano atominės energijos priežiūros ir kontrolės komitetas – tai sąrašas, kuriama išvardyta veikla, kuri laikoma būtina infrastruktūros, įrangos, procedūrų ir praktikos atnaujinimui siekiant užtikrinti, kad TATENA MĮU rezervas būtų sukurtas, saugomas ir eksploatuojamas bei apsaugotas laikantis atitinkamų TATENA saugos standartų ir saugumo gairių nuostatų. Ši veikla buvo parengta remiantis keliais įvertinimais, atliktais 2012–2016 m. laikotarpiu. Visų pirma 2016 m. sausio mėn. Agentūros misija, be kita ko, nustatė, jog bus reikalinga papildoma išorinė įranga, kad saugyklą būtų galima eksploatuoti laikantis TATENA standartų dėl avarinės parengties ir reagavimo.

Ši veikla apima saugaus ir patikimo veikimo procedūrų rengimą, avarinės parengties ir reagavimo bei radiacinės saugos įrangos įsigijimą ir susijusio mokymo teikimą, seminarų TATENA MĮU rezervui aktualiomis saugumo temomis rengimą (pvz., branduolinio saugumo kultūros srityje), avarinės parengties pratybų saugykloje stebėjimą ir tolesnę vertinimo veiklą, kuria siekiama prieš užsakymą patvirtinti, ar atnaujinimai atitinka atitinkamus TATENA saugos standartus bei saugumo gaires.

MĮU bus patalpintas TATENA MĮU saugykloje tik tada, kai TATENA įsitikins, jog TATENA MĮU rezervas yra sukurtas ir atitinka taikytinas TATENA saugos standartų bei saugumo gairių nuostatas. Todėl TATENA surengs patvirtinimo misiją, numatytą 2017 m. vasarą, siekiant patvirtinti, kad užbaigtas pastatas ir jo pagrindinė įranga atitinka numatytą tikslą ir kad yra visa infrastruktūra, kuri būtina taikytinoms saugos ir saugumo nuostatoms įvykdyti.

Dvejų metų laikotarpiu biudžete numatytos planavimo, vykdymo, rėmimo ir ataskaitų apie projekto plano ir konkrečios veiklos plano veiklą teikimo išlaidos, įskaitant išlaidų, skirtų TATENA žmogiškiesiems ištekliams, padengimą, siekiant užtikrinti, kad laikantis TATENA MĮU rezervo projekto įgaliojimų nebūtų naudojamos įprasto biudžeto lėšos.

2.   90 tonų MĮU saugaus pervežimo užtikrinimas

Numatoma, kad 90 tonų MĮU bus pervežta iš pardavėjo (-ų) saugyklos į Ulbos metalurgijos gamyklą Eskemene (Kazachstanas), kur veiks TATENA MĮU rezervas. MĮU pervežimas, kuris bus vykdomas per įvairias jurisdikcijas, turi atitikti visus dokumentacijos, draudimo, tranzito patvirtinimo ir žymėjimo reikalavimus, įskaitant valstybių reikalavimus, susijusius su fizine sauga, kurie išdėstyti globojant TATENA parengtose atitinkamose konvencijose ir rekomendacijose, ir Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) saugumo reikalavimus. Su MĮU pervežimu susijusios išlaidos priklausys nuo geografinės MĮU pardavėjo (-ų) padėties ir pervežimo jūra bei sausuma atstumų nuo pardavėjo (-ų) iki Ulbos metalurgijos gamyklos (UMP) Kazachstane, taip pat nuo uostų, į kuriuos įplaukiama pervežimo metu, bei sienų kirtimo, reikalingų pristatymui įvykdyti, skaičiaus. Šis punktas apima techninių specifikacijų parengimą su TATENA pareigūnais ir išorės ekspertų darbą specializuotose srityse, pervežimo planavimą ir priežiūrą, draudimą, jūrų transporto laivo frachtavimą siekiant didesnio saugumo, konsultacijas dėl pervežimo maršruto saugumo rizikos vertinimo ir planavimo, taip pat apsaugą pervežant jūra, uostuose, į kuriuos įplaukiama, ir tranzito vietose.

3.   90 tonų MĮU ilgalaikio saugojimo užtikrinimas

MĮU bus saugomas specialioje saugykloje UMP teritorijoje, kuri yra Eskemene (Kazachstanas). TATENA MĮU bus saugomas 30B cilindruose. Saugyklos operatorius TATENA vardu bus atsakingas už MĮU saugojimą ir apsaugą, laikantis TATENA saugos standartų ir saugumo gairių. Tai apima 30B cilindrų, kurie užtikrins MĮU fizinę saugą ir patikimą saugojimą, pirkimą. Saugos tyrimai rodo, kad šios saugojimo talpos užtikrina patikimą, saugų saugojimą iki 50 metų. Šie cilindrai užtikrina ne tik saugą, bet jų sienelių storis ir bendra konstrukcija suteikia didesnę fizinę apsaugą nuo diversijų ir vagysčių.

Labai svarbi veikla užtikrinant ilgalaikį MĮU saugojimą yra cilindrų valdymo programos įgyvendinimas, įskaitant įprastą saugomų 30B cilindrų tikrinimą ir pakartotinį sertifikavimą, kad jie atitiktų ISO 7195 standartą ir būtų užtikrintas pasirengimas pervežti į valstybes nares. Tam reikia pirkti įgaliotųjų inspektorių teikiamas pakartotinio cilindrų sertifikavimo paslaugas, taip pat UMP darbuotojų paslaugas bandymų atlikimui remti.

Be to, TATENA MĮU ilgalaikio saugojimo metu TATENA vykdys įprastą ir ad hoc stebėsenos veiklą, be kita ko, ji gaus, peržiūrės ir tikrins metines UMP ataskaitas. Tai apims metinius susitikimus su UMP siekiant apžvelgti saugos ir saugumo veiklą, susijusią su TATENA MĮU rezervu, taip pat kitokias misijas į UMP, siekiant užtikrinti, kad TATENA MĮU rezervui toliau būtų taikomos atitinkamos TATENA saugos standartų ir saugumo gairių nuostatos.

Šis punktas apims 5 metų laikotarpį.

III.   TRUKMĖ

Numatoma projekto įgyvendinimo laikotarpio trukmė, pradedant nuo 3 straipsnyje nurodyto finansavimo susitarimo pasirašymo, yra 60 mėnesių.

IV.   NAUDOS GAVĖJAI

Pagal šį sprendimą projekto naudos gavėjai yra visos reikalavimus atitinkančios valstybės, gaunančios TATENA MĮU rezervo paslaugas ir atitinkančios TATENA valdytojų tarybos nustatytas naudojimosi MĮU rezervu sąlygas.

V.   ĮGYVENDINANČIOJI ORGANIZACIJA

Techninis projekto įgyvendinimas, kaip aprašyta pirmiau, bus pavestas TATENA, kurios kontrolę vykdys vyriausiasis įgaliotinis. Projektą tiesiogiai įgyvendins TATENA darbuotojai, kitų nacionalinių branduolinės energetikos institucijų ekspertai ir rangovai. Rangovų atveju TATENA visų prekių, darbų ar paslaugų įsigijimą pagal šį sprendimą vykdys, kaip išdėstyta finansavimo susitarime, kurį su TATENA sudarys Komisija.

VI.   ATASKAITŲ TEIKIMAS

Įgyvendinančioji organizacija rengs:

a)

reguliarias projekto įgyvendinimo ataskaitas;

b)

ne vėliau kaip per du mėnesius po projekto įgyvendinimo užbaigimo – galutinę ataskaitą.

Ataskaitos bus siunčiamos vyriausiajam įgaliotiniui.


16.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/2002

2016 m. lapkričio 8 d.

kuriuo dėl prekybos avinių ar ožkinių rūšių gyvūnais ir jų sperma bei jų importo į Sąjungą, atsižvelgiant į užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 91/68/EEB E priedas, Komisijos sprendimo 2010/470/ES III priedas ir Komisijos sprendimo 2010/472/ES II priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7026)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvą 91/68/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą avimis ir ožkomis (1), ypač į jos 14 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje (2), ypač į jos 11 straipsnio 2 dalies ketvirtą įtrauką, 17 straipsnio 2 dalies b punktą, 18 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką ir 19 straipsnio įžanginį sakinį ir b punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 91/68/EEB nustatytos gyvūnų sveikatos sąlygos, kuriomis reglamentuojama Sąjungos vidaus prekyba avimis ir ožkomis. Direktyvoje, inter alia, nustatyta, kad avys ir ožkos į paskirties vietą turi būti vežamos tik su veterinarijos sertifikatu, atitinkančiu tos direktyvos E priedo I, II arba III pavyzdį;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 999/2001 (3) nustatytos galvijų, avių ir ožkų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisyklės. To reglamento VII priede nustatytos USE kontrolės ir likvidavimo priemonės. Be to, to reglamento VIII priedo A skyriuje nustatytos, inter alia, Sąjungos vidaus prekybos gyvais gyvūnais sąlygos;

(3)

Reglamentas (EB) Nr. 999/2001 neseniai iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (ES) 2016/1396 (4). Šiais pakeitimais, inter alia, nustatyta, kad netaikomos Reglamento (EB) Nr. 999/2001 VIII priedo A skyriaus A skirsnio 4.1 punkte nustatytos sąlygos, kuriomis siekiama neleisti klasikinei skrepio ligai išplisti tarp ūkiuose laikomų ūkinių gyvūnų arba tarp avių ir ožkų, gabenamų tarp patvirtintų įstaigų, institutų arba centrų, kaip apibrėžta Direktyvos 92/65/EEB 2 straipsnio 1 dalies c punkte;

(4)

Reglamentu (ES) 2016/1396 taip pat nustatomos specialiosios sąlygos, taikomos prekybai Sąjungoje retų veislių avimis ir ožkomis, kurios neatitinka Reglamento (EB) Nr. 999/2001 VIII priedo A skyriaus A skirsnio 4.1 punkto reikalavimų. Šios specialiosios sąlygos nustatytos siekiant išsaugoti galimybę reguliariai keistis tokiais gyvūnais tarp valstybių narių, siekiant išvengti įvaisos ir išsaugoti retų veislių populiacijos genetinę įvairovę;

(5)

todėl Direktyvos 91/68/EEB E priede pateiktą II ir III pavyzdžius atitinkantys veterinarijos sertifikatai turėtų būti iš dalies pakeisti, kad jie atitiktų Sąjungos vidaus prekybos retų veislių arba tarp patvirtintų įstaigų, institutų arba centrų gabenamoms avimis ir ožkomis reikalavimus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 999/2001 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2016/1396;

(6)

be to, kai kurios valstybės narės pranešė Komisijai apie problemas, kylančias dėl papildomo administracinio darbo įsipareigojus Direktyvos 91/68/EEB E priede pateiktus I, II ir III pavyzdžius atitinkančių veterinarijos sertifikatų I.31. punkte nurodyti išsamią informaciją, kaip antai veislę ir siuntą sudarančių gyvūnų kiekį. Siekiant sumažinti valstybinių veterinarijos gydytojų administracinę naštą, tikslinga veterinarijos sertifikatų pavyzdžių I.31. punkte išbraukti informaciją apie veislę, nes tokia informacija nėra būtina atsižvelgiant į siuntos gyvūnų sveikatos būklę, ir apie tų gyvūnų kiekį, nes tokia informacija jau nurodyta I.20 punkte, o I.31 punkte turi būti nurodomas kiekvieno atskiro gyvūno identifikavimo numeris;

(7)

be to, tam, kad Direktyvos 91/68/EEB E priede pateiktus II ir III pavyzdžius atitinkančių veterinarijos sertifikatų II.5 ir II.6 punktuose būtų tiksliau nurodytos individualaus gyvūnų identifikavimo sąlygos, šiuose punktuose būtina pateikti nuorodą į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 21/2004 (5);

(8)

todėl Direktyva 91/68/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(9)

Direktyvoje 92/65/EEB nustatytos sąlygos, taikomos, inter alia, prekybai avinų ir ožių sperma Sąjungoje ir importui į Sąjungą;

(10)

Komisijos sprendimo 2010/470/ES (6) III priede pateikti veterinarijos sertifikato, skirto Sąjungos vidaus prekybai avinų ir ožių spermos siuntomis, pavyzdžiai. to priedo A dalyje pateiktas veterinarijos sertifikato, skirto spermos, surinktos po 2010 m. rugpjūčio 31 d. ir išsiųstos iš spermos kilmės patvirtinto spermos surinkimo centro, siuntoms, pavyzdys;

(11)

Komisijos sprendimo 2010/472/ES (7) II priede pateikti, inter alia, veterinarijos sertifikatų, skirtų avinų ir ožių spermos siuntų importui į Sąjungą, pavyzdžiai. To priedo 2 dalies A skirsnyje pateiktas veterinarijos sertifikato, skirto iš spermos kilmės patvirtinto spermos surinkimo centro išsiųstai spermai, pavyzdys;

(12)

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 VIII priedo A skyriaus A skirsnio 4.2 punkte nustatytos su skrepio liga susijusios sąlygos, kurių turi būti laikomasi Sąjungos viduje prekiaujant avinų ir ožių sperma. Reglamento (EB) Nr. 999/2001 IX priedo H skyriuje nustatytos su skrepio liga susijusios sąlygos, kurių turi būti laikomasi importuojant avinų ir ožių spermą;

(13)

Reglamente (ES) 2016/1396 be kitų sąlygų, kurios taikomos siekiant pripažinti, jog ūkyje yra nedidelė arba kontroliuojama klasikinės skrepio ligos rizika, kaip patvirtinta pagal Reglamento (EB) Nr. 999/2001 VIII priedo A skyriaus A skirsnio 1.2 ir 1.3 punktus, nustatomos specialiosios spermos surinkimo centrams taikomos sąlygos, atsižvelgiant į tai, kad skrepio ligos plitimo per avinus ir ožius, laikomus pagal Direktyvos 92/65/EEB D priede nustatytas sąlygas patvirtintuose ir prižiūrimuose spermos surinkimo centruose, rizika yra nedidelė. Nuoroda į šias specialiąsias sąlygas taip pat pateikta atitinkamose Reglamento (EB) Nr. 999/2001 VIII ir IX prieduose nurodytose sąlygose, kurios taikomos avinų ir ožių spermos prekybai Sąjungoje ir importui į Sąjungą;

(14)

todėl Sprendimo 2010/470/ES III priedo A dalyje pateiktas veterinarijos sertifikato, skirto Sąjungos vidaus prekybai avinų ir ožių spermos siuntomis, pavyzdys ir Sprendimo 2010/472/ES II priedo 2 dalies A skirsnyje pateiktas veterinarijos sertifikato, skirto avinų ir ožių spermos siuntų importui į Sąjungą, pavyzdys turėtų būti iš dalies pakeisti, kad atitiktų Reglamente (EB) Nr. 999/2001 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2016/1396, nustatytus su spermos surinkimo centrais susijusius reikalavimus;

(15)

be to, Reglamento (EB) Nr. 999/2001 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2016/1396, IX priedo H skyriuje nustatyta, kad mėsos ir kaulų miltai turėtų būti suprantami kaip apibrėžta Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) Sausumos gyvūnų sveikatos kodekse (8), o ne Komisijos reglamento (EB) Nr. 142/2011 (9) I priedo 27 punkte;

(16)

todėl Sprendimo 2010/472/ES II priedo 2 dalies A skirsnyje pateikto veterinarijos sertifikato, skirto avinų ir ožių spermos siuntų importui į Sąjungą, pavyzdžio II.4.10.4 punktas turėtų būti iš dalies pakeistas atsižvelgiant į iš dalies pakeistas Reglamento (EB) Nr. 999/2001 IX priedo H skyriaus nuostatas;

(17)

todėl sprendimai 2010/470/ES ir 2010/472/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(18)

Reglamente (ES) 2016/1396 nustatyta, kad su tam tikromis prekėmis susiję Reglamento (EB) Nr. 999/2001 IX priedo daliniai pakeitimai taikomi nuo 2017 m. liepos 1 d. Be to, siekiant išvengti avinų ir ožių spermos siuntų importo į Sąjungą kliūčių, pereinamuoju laikotarpiu laikantis tam tikrų sąlygų turėtų būti leidžiama naudoti pagal ankstesnę Sprendimo 2010/472/ES redakciją iki šiuo sprendimu padarytų pakeitimų išduotus sertifikatus;

(19)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/68/EEB E priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo I priedą.

2 straipsnis

Sprendimo 2010/470/ES III priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo II priedą.

3 straipsnis

Sprendimo 2010/472/ES II priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo III priedą.

4 straipsnis

Šio sprendimo 3 straipsnis taikomas nuo 2017 m. liepos 1 d.

Pereinamuoju laikotarpiu iki 2017 m. gruodžio 31 d. avinų ir ožių spermos siuntas leidžiama importuoti į Sąjungą su veterinarijos sertifikatu, išduotu pagal Sprendimo 2010/472/ES II priedo 2 dalies A skirsnyje pateiktą pavyzdį, prieš įsigaliojant šiuo sprendimu padarytiems pakeitimams, jei sertifikatas buvo išduotas ne vėliau kaip 2017 m. lapkričio 30 d.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 46, 1991 2 19, p. 19.

(2)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54.

(3)  2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (OL L 147, 2001 5 31, p. 1).

(4)  2016 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1396, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, priedai (OL L 225, 2016 8 19, p. 76).

(5)  2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL L 5, 2004 1 9, p. 8).

(6)  2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos sprendimas 2010/470/ES, kuriuo nustatomi prekybai Sąjungoje skirtų arklinių, avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių bei embrionų ir kiaulinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių bei embrionų veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai (OL L 228, 2010 8 31, p. 15).

(7)  2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos sprendimas 2010/472/ES dėl avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų importo į Sąjungą (OL L 228, 2010 8 31, p. 74).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL L 54, 2011 2 26, p. 1).


I PRIEDAS

Direktyvos 91/68/EEB E priedas pakeičiamas šiuo priedu:

„E PRIEDAS

I PAVYZDYS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

II PAVYZDYS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

III PAVYZDYS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio

II PRIEDAS

Sprendimo 2010/470/ES III priedo A dalis pakeičiama taip:

„A dalis

Veterinarijos sertifikato, skirto prekybai Sąjungoje avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų spermos, surinktos po 2010 m. rugpjūčio 31 d. pagal Tarybos direktyvą 92/65/EEB ir išsiųstos iš spermos kilmės patvirtinto spermos surinkimo centro, siuntomis, pavyzdys IIIA

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio

III PRIEDAS

Sprendimo 2010/472/ES II priedo 2 dalies A skirsnis pakeičiamas taip:

„A skirsnis

1 pavyzdys. Iš spermos kilmės patvirtinto spermos surinkimo centro išsiųstos spermos veterinarijos sertifikatas

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio

16.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/59


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2016/2003

2016 m. lapkričio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2009/300/EB, 2011/263/ES, 2011/264/ES, 2011/382/ES, 2011/383/ES, 2012/720/ES ir 2012/721/ES, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant ES ekologinį ženklą, galiojimas

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7218)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalies c punktą,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

2016 m. gruodžio 31 d. baigia galioti Komisijos sprendimas 2009/300/EB (2);

(2)

2016 m. gruodžio 31 d. baigia galioti Komisijos sprendimas 2011/263/ES (3);

(3)

2016 m. gruodžio 31 d. baigia galioti Komisijos sprendimas 2011/264/ES (4);

(4)

2016 m. gruodžio 31 d. baigia galioti Komisijos sprendimas 2011/382/ES (5);

(5)

2016 m. gruodžio 31 d. baigia galioti Komisijos sprendimas 2011/383/ES (6);

(6)

2016 m. lapkričio 14 d. baigia galioti Komisijos sprendimas 2012/720/ES (7);

(7)

2016 m. lapkričio 14 d. baigia galioti Komisijos sprendimas 2012/721/ES (8);

(8)

atliktas vertinimas, kurio rezultatai patvirtino sprendimais 2009/300/EB, 2011/263/ES, 2011/264/ES, 2011/382/ES, 2011/383/ES, 2012/720/ES ir 2012/721/ES nustatytų ekologinių kriterijų ir susijusių vertinimo bei patikros reikalavimų aktualumą ir tinkamumą. Kadangi tuose sprendimuose išdėstytų dabartinių ekologinių kriterijų ir su jais susijusių vertinimo bei patikros reikalavimų naujausia peržiūra vis dar vyksta, tų ekologinių kriterijų ir susijusių vertinimo bei patikros reikalavimų galiojimo laikotarpį reikėtų pratęsti iki 2017 m. gruodžio 31 d. Sprendimai 2009/300/EB, 2011/263/ES, 2011/264/ES, 2011/382/ES, 2011/383/ES, 2012/720/ES ir 2012/721/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(9)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 66/2010 16 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2009/300/EB 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Produktų grupei „televizoriai“ nustatyti ekologiniai kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Sprendimo 2011/263/ES 4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Produktų grupei „indaplovėse naudojami plovikliai“ taikomi ekologiniai kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.“

3 straipsnis

Sprendimo 2011/264/ES 4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Produktų grupei „skalbinių plovikliai“ taikomi ekologiniai kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.“

4 straipsnis

Sprendimo 2011/382/ES 4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Produktų grupei „rankomis plaunamų indų plovikliai“ taikomi ekologiniai kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.“

5 straipsnis

Sprendimo 2011/383/ES 4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Produktų grupei „universalūs ir sanitarinės įrangos valikliai“ taikomi ekologiniai kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.“

6 straipsnis

Sprendimo 2012/720/ES 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Produktų grupės „pramoninėse ir įstaigų automatinėse indaplovėse naudojami plovikliai“ ekologiniai kriterijai ir susiję įvertinimo bei patikros reikalavimai galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.“

7 straipsnis

Sprendimo 2012/721/ES 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Produktų grupės „pramonėje ir įstaigose naudojami skalbikliai“ ekologiniai kriterijai ir susiję įvertinimo bei patikros reikalavimai galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.“

8 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

(2)  2009 m. kovo 12 d. Komisijos sprendimas 2009/300/EB, kuriuo nustatomi patikslinti ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą televizoriams (OL L 82, 2009 3 28, p. 3).

(3)  2011 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas 2011/263/ES dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis indaplovėse naudojamiems plovikliams suteikiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo (OL L 111, 2011 4 30, p. 22).

(4)  2011 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas 2011/264/ES dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis skalbinių plovikliams suteikiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo (OL L 111, 2011 4 30, p. 34).

(5)  2011 m. birželio 24 d. Komisijos sprendimas 2011/382/ES dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis rankomis plaunamų indų plovikliams suteikiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo (OL L 169, 2011 6 29, p. 40).

(6)  2011 m. birželio 28 d. Komisijos sprendimas 2011/383/ES dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis universaliems ir sanitarinės įrangos valikliams suteikiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo (OL L 169, 2011 6 29, p. 52).

(7)  2012 m. lapkričio 14 d. Komisijos sprendimas 2012/720/ES dėl ES ekologinio ženklo suteikimo pramoninėse ir įstaigų automatinėse indaplovėse naudojamiems plovikliams ekologinių kriterijų nustatymo (OL L 326, 2012 11 24, p. 25).

(8)  2012 m. lapkričio 14 d. Komisijos sprendimas 2012/721/ES dėl ES ekologinio ženklo suteikimo pramonėje ir įstaigose naudojamiems skalbikliams ekologinių kriterijų nustatymo (OL L 326, 2012 11 24, p. 38).


16.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/62


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/2004

2016 m. lapkričio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/780/ES, kuriuo leidžiama nukrypti nuo Tarybos direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinės medienos be žievės

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7181)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2000/29/EB numatytos apsaugos priemonės nuo augalams arba augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Sąjungą iš trečiųjų šalių. Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2013/780/ES (2) 1 straipsnyje nustatyta nukrypti leidžianti nuostata dėl apsaugos priemonių pagal Direktyvą 2000/29/EB, pagal kurią valstybės narės iki 2016 m. lapkričio 30 d. gali leisti įvežti į savo teritoriją Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinę medieną be žievės, kartu nepateikiant fitosanitarinio sertifikato, jei tokia mediena atitinka to įgyvendinimo sprendimo priede nustatytas sąlygas;

(2)

Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2015/893 (3) nustatyti reikalavimai dėl įvežimo į Sąjungą trečiųjų šalių kilmės platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer spp.) pjautinę medieną be žievės. Šie reikalavimai laikomi būtinais Sąjungos teritorijos fitosanitarinei apsaugai nuo Anoplophora glabripennis (Motschulsky) užtikrinti, ir jokia nuo tokių reikalavimų nukrypti leidžianti nuostata neturėtų būti laikoma pagrįsta. Todėl šių rūšių pjautinei medienai be žievės Įgyvendinimo sprendime 2013/780/ES numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos nebeturėtų būti taikomos;

(3)

atsižvelgiant į valstybių narių Komisijai periodiškai teikiamą informaciją, galima daryti išvadą, kad specialių Įgyvendinimo sprendimo 2013/780/ES priede nustatytų sąlygų pakanka, kad būtų užkirstas kelias kenksmingųjų organizmų įvežimui į Sąjungą. Valstybės narės turėtų ir toliau taikyti šias sąlygas Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) pjautinei medienai be žievės. Įvertinus Jungtinių Amerikos Valstijų pateiktą techninę informaciją matyti, kad Įgyvendinimo sprendimo 2013/780/ES 2 straipsnio 3 dalyje nurodyta Pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje sertifikavimo programa yra veiksminga;

(4)

todėl leidimo taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) pjautinės medienos be žievės galiojimas turėtų būti pratęstas iki 2026 m. gruodžio 31 d., kad būtų išvengta nereikalingo prekybos minėta mediena sutrikdymo;

(5)

todėl Įgyvendinimo sprendimas 2013/780/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2013/780/ES pakeitimas

Įgyvendinimo sprendimas 2013/780/ES iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„Nukrypstant nuo Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto, valstybės narės gali leisti įvežti į savo teritoriją Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) pjautinę medieną be žievės. Šiai medienai priskiriamas vienas iš KN kodų, aprašymai pateikti tos direktyvos V priedo B dalies I skirsnio 6 dalyje, kartu nepateikiant fitosanitarinio sertifikato, jei tokia mediena atitinka šio sprendimo priede nustatytas sąlygas.“

2.

3 straipsnyje „2016 m. lapkričio 30 d.“ keičiama į „2026 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/780/ES, kuriuo leidžiama nukrypti nuo Tarybos direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinės medienos be žievės (OL L 346, 2013 12 20, p. 61).

(3)  2015 m. birželio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/893 dėl Anoplophora glabripennis (Motschulsky) patekimo į Europos Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių (OL L 146, 2015 6 11, p. 16).