ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 300

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. lapkričio 8d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2016 m. kovo 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1946 dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų pasirašymo ir sudarymo

1

 

 

Gruzijos ir Europos Sąjungos susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. spalio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1947, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Tome des Bauges (SKVN)]

8

 

*

2016 m. lapkričio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1948, kuriuo patikslinamas 2016 kalendoriniais metais taikytinas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1306/2013 numatytas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1153

10

 

 

2016 m. lapkričio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1949, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

12

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. lapkričio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1950 dėl tam tikrų biocidinių veikliųjų medžiagų nepatvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 ( 1 )

14

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2016 m. rugsėjo 12 d. ES ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimas Nr. 2/2016 dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos dalyvavimo Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros veikloje stebėtojos teisėmis ir susijusių jo sąlygų pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 168/2007 4 ir 5 straipsnius, įskaitant nuostatas, susijusias su dalyvavimu Agentūros vykdomose iniciatyvose, finansine įmoka ir personalu [2016/1951]

19

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

8.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/1946

2016 m. kovo 15 d.

dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų pasirašymo ir sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 37 straipsnį, ir į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 218 straipsnio 5 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. sausio 20 d. posėdyje Taryba nusprendė įgalioti Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pagal Europos Sąjungos sutarties 37 straipsnį ir laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 3 dalyje nustatytos procedūros pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl informacijos saugumo sudarymo;

(2)

gavęs tuos įgaliojimus, vyriausiasis įgaliotinis derėjosi su Gruzija dėl Susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų;

(3)

tas Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą, kad įpareigotų Sąjungą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A.G. KOENDERS


8.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/3


VERTIMAS

Gruzijos ir Europos Sąjungos

SUSITARIMAS

dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų

Gruzija

ir

Europos Sąjunga (toliau – ES),

toliau – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Šalys turi bendrą tikslą visais būdais stiprinti savo saugumą;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Šalys sutinka, jog reikėtų plėtoti tarpusavio bendradarbiavimą su saugumu susijusiais bendro intereso klausimais;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad šiomis aplinkybėmis yra nuolatinis poreikis Šalims keistis įslaptinta informacija;

PRIPAŽINDAMOS, kad siekiant visapusiško bei veiksmingo bendradarbiavimo ir konsultacijų Šalims gali reikėti turėti prieigą prie Šalių turimos įslaptintos informacijos ir su ja susijusios medžiagos, taip pat keistis įslaptinta informacija ir su ja susijusia medžiaga;

ŽINODAMOS, kad tokiai prieigai ir keitimuisi įslaptinta informacija ir su ja susijusia medžiaga užtikrinti reikia imtis atitinkamų saugumo priemonių,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

1.   Siekiant tikslo visais būdais stiprinti kiekvienos Šalies saugumą, šis Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų (toliau – Susitarimas) taikomas bet kokios formos įslaptintai informacijai ar medžiagai, kurią Šalys teikia viena kitai arba kuria jos keičiasi tarpusavyje.

2.   Kiekviena Šalis iš kitos Šalies gautą įslaptintą informaciją apsaugo nuo praradimo ar neleistino atskleidimo laikydamasi šiame Susitarime išdėstytų sąlygų ir atitinkamų Šalių įstatymų ir kitų teisės aktų.

2 straipsnis

Šiame Susitarime „įslaptinta informacija“ – tai

i)

ES: bet kokia informacija arba medžiaga;

ii)

Gruzijai: bet kokia informacija arba medžiaga, įskaitant valstybės paslaptis,

nepriklausomai nuo jos formos,

a)

kurią, kaip kuri nors iš Šalių yra nustačiusi, reikia apsaugoti, kadangi dėl jos praradimo ar neleistino atskleidimo galėtų būti padaryta įvairaus lygio žala ar įvairiu mastu pakenkta Gruzijos ar ES arba vienos ar daugiau jos valstybių narių interesams, ir

b)

kuri yra pažymėta slaptumo žyma, kaip nurodyta 7 straipsnyje.

3 straipsnis

1.   ES institucijos ir subjektai, kuriems taikomas šis Susitarimas, yra Europos Vadovų Taryba, Europos Sąjungos Taryba (toliau – Taryba), Tarybos generalinis sekretoriatas, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau – EIVT) ir Europos Komisija.

2.   Tos ES institucijos ir subjektai, gavę išankstinį raštišką informaciją teikiančios Šalies sutikimą ir atitinkamas garantijas, kad informaciją gaunantis subjektas ją tinkamai apsaugos, gali dalintis pagal šį Susitarimą gauta slapta informacija su kitomis ES institucijomis ir subjektais.

4 straipsnis

Kiekviena Šalis užtikrina, kad turėtų įdiegtas tinkamas saugumo sistemas ir taikytų saugumo priemones, grindžiamas jų atitinkamuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytais pagrindiniais principais bei būtiniausiais saugumo standartais ir numatytas saugumo priemonėse, kurios turi būti nustatytos vadovaujantis 12 straipsniu, kad būtų užtikrinta, jog įslaptintai informacijai, kuriai taikomas šis Susitarimas, būtų taikoma lygiaverčio lygio apsauga.

5 straipsnis

Kiekviena Šalis:

a)

užtikrina tokią kitos Šalies pagal šį Susitarimą suteiktos ar su kita Šalimi pasikeistos įslaptintos informacijos apsaugą, kuri būtų bent lygiavertė informaciją teikiančios Šalies užtikrinamai tos informacijos apsaugai;

b)

užtikrina, kad pagal šį Susitarimą suteiktos ar su kita Šalimi pasikeistos įslaptintos informacijos slaptumo žyma, suteikta informaciją teikiančios Šalies, būtų išlaikyta ir kad be informaciją teikiančios Šalies išankstinio raštiško sutikimo slaptumo žymos laipsnis nebūtų sumažintas arba ta informacija nebūtų išslaptinta. Informaciją gaunanti Šalis įslaptintą informaciją apsaugo laikydamasi jos saugumą reglamentuojančiuose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, taikomų lygiaverte slaptumo žyma, kaip nurodyta 7 straipsnyje, pažymėtai informacijai;

c)

nenaudoja tokios įslaptintos informacijos kitais tikslais nei tie, kuriuos nustatė informacijos rengėjas, arba tie, kuriais informacija teikiama arba ja keičiamasi;

d)

be informaciją teikiančios Šalies išankstinio raštiško sutikimo neatskleidžia tokios įslaptintos informacijos trečiosioms šalims;

e)

prieiga prie tokios įslaptintos informacijos suteikiama tik tiems asmenims, kuriems būtina ją žinoti, ir kuriems išduotas tinkamas asmens patikimumo pažymėjimas pagal informaciją gaunančios Šalies taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus;

f)

užtikrina kad patalpoms, kuriose tvarkoma ir saugoma perduota įslaptinta informacija, būtų suteiktas tinkamas apsaugos pažymėjimas, ir

g)

užtikrina, kad visi prieigą prie įslaptintos informacijos turintys asmenys būtų informuoti apie jų pareigą apsaugoti informaciją pagal taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus.

6 straipsnis

1.   Įslaptinta informacija atskleidžiama arba perduodama laikantis informacijos rengėjo sutikimo principo.

2.   Perduodant informaciją gavėjams, kurie nėra Šalys, sprendimą dėl įslaptintos informacijos atskleidimo ar perdavimo kiekvienu atskiru atveju priims informaciją gaunanti Šalis, gavusi informaciją teikiančios Šalies išankstinį raštišką sutikimą ir laikydamasi informacijos rengėjo sutikimo principo.

3.   Informacijos perdavimas be atskiro leidimo neleidžiamas, išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria dėl procedūrų, skirtų tam tikrų kategorijų informacijai, kurios atitinka jų specifinius reikalavimus.

4.   Jokia šio Susitarimo nuostata negali būti laikoma pagrindu įslaptintą informaciją Šalims tarpusavyje perduoti privaloma tvarka.

5.   Įslaptinta informacija, kuriai taikomas šis Susitarimas, rangovui ar numatomam rangovui gali būti teikiama tik gavus išankstinį raštišką informaciją teikiančios Šalies sutikimą. Prieš tokį perdavimą, informaciją gaunanti Šalis užtikrina, kad rangovas ar numatomas rangovas gali apsaugoti tą informaciją ir jo patikimumas yra tinkamai patikrintas bei kad rangovo ar numatomo rangovo patalpose ją įmanoma apsaugoti ir kad tų patalpų saugumas yra tinkamai patikrintas.

7 straipsnis

Siekiant nustatyti lygiavertį įslaptintos informacijos, kurią suteikė ar kuria tarpusavyje pasikeitė Šalys, apsaugos lygį, slaptumo žymos laipsnio atitikmenys yra tokie:

ES

Gruzija

TRES SECRET UE / EU TOP SECRET

Image

TOP SECRET

SECRET UE / EU SECRET

Image

SECRET

CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL

Image

CONFIDENTIAL

RESTREINT UE / EU RESTRICTED

Image

RESTRICTED

8 straipsnis

1.   Šalys užtikrina, kad visų asmenų, kuriems vykdant jų oficialias pareigas būtina prieiga prie Image(CONFIDENTIAL) arba CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL, ar aukštesne slaptumo žyma pažymėtos įslaptintos informacijos, kuri teikiama arba kuria keičiamasi pagal šį Susitarimą, arba kuriems dėl jų pareigų ar funkcijų gali būti suteikta prieiga prie tokios informacijos, patikimumas būtų tinkamai patikrintas prieš jiems suteikiant prieigą prie tokios informacijos, be to, turi būti laikomasi principo „būtina žinoti“, kaip numatyta 5 straipsnio e punkte.

2.   Patikimumo tikrinimo procedūromis siekiama nustatyti, ar asmeniui, atsižvelgiant į jo lojalumą ir patikimumą, gali būti suteikiama prieiga prie tokios įslaptintos informacijos.

9 straipsnis

Šalys teikia savitarpio pagalbą įslaptintos informacijos, kuriai taikomas šis Susitarimas, saugumo klausimu ir bendro saugumo intereso reikalų srityje. 12 straipsnyje nurodytos institucijos konsultuojasi tarpusavyje saugumo klausimais ir vykdo vertinimo vizitus, skirtus jų kompetencijai priklausančių saugumo priemonių, kurios turi būti nustatytos remiantis tuo straipsniu, veiksmingumui įvertinti.

10 straipsnis

1.   Šiame Susitarime:

a)

ES atveju visa korespondencija siunčiama per Tarybos vyriausiąjį registro pareigūną, kuris pagal šio straipsnio 2 dalį persiunčia ją valstybėms narėms ir 3 straipsnyje nurodytoms institucijoms ar subjektams;

b)

Gruzijos atveju visa korespondencija per Gruzijos misiją Europos Sąjungoje siunčiama Gruzijos valstybės saugumo tarnybos centriniam registrui.

2.   Išskirtiniais atvejais iš vienos Šalies gauta korespondencija, prie kurios prieigą turi tik tam tikri tos Šalies kompetentingi pareigūnai, organai ar tarnybos, dėl darbinių priežasčių gali būti adresuojama ir prieinama tik tam tikriems kitos Šalies kompetentingiems pareigūnams, organams ar tarnyboms, kurie yra konkrečiai nurodyti gavėjais, atsižvelgiant į jų kompetenciją ir laikantis principo „būtina žinoti“. ES atveju tokia korespondencija perduodama atitinkamai per Tarybos vyriausiąjį registro pareigūną, EIVT vyriausiąjį registro pareigūną arba Europos Komisijos vyriausiąjį registro pareigūną. Gruzijos atveju tokia korespondencija per Gruzijos misiją Europos Sąjungoje siunčiama Gruzijos valstybės saugumo tarnybai.

11 straipsnis

Šio Susitarimo įgyvendinimą prižiūri Gruzijos valstybės saugumo tarnybos vadovas, Tarybos generalinis sekretorius, už saugumo reikalus atsakingas Europos Komisijos narys ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai.

12 straipsnis

1.   Šiam Susitarimui įgyvendinti toliau nurodytos kompetentingos saugumo tarnybos, laikydamosi savo vadovybės nurodymų ir veikdamos jos vardu, patvirtina saugumo priemones, kuriomis būtų nustatyti įslaptintos informacijos, kuriai taikomas šis Susitarimas, abipusės apsaugos standartai:

Gruzijos valstybės saugumo tarnybos,

ir

i)

Tarybos generalinio sekretoriato Saugumo tarnybos;

ii)

Europos Komisijos Saugumo direktorato (HR.DS direktorato) ir

iii)

EIVT Saugumo skyriaus.

2.   Prieš Šalims teikiant viena kitai įslaptintą informaciją arba ja keičiantis pagal šį Susitarimą, 1 dalyje nurodytos kompetentingos saugumo tarnybos sutaria, kad informaciją gaunanti Šalis sugeba apsaugoti tą informaciją laikydamasi saugumo priemonių, kurios turi būti nustatytos pagal tą dalį.

13 straipsnis

1.   12 straipsnyje nurodyta bet kurios iš Šalių kompetentinga institucija kitos Šalies kompetentingai institucijai nedelsdama praneša apie visus įrodytus ar įtariamus tos Šalies suteiktos įslaptintos informacijos neteisėto atskleidimo ar praradimo atvejus. Kompetentinga institucija atlieka tyrimą, jeigu reikia, padedant kitai Šaliai, ir apie jo rezultatus praneša kitai Šaliai.

2.   12 straipsnyje nurodytos institucijos nustato procedūras, kurių reikia laikytis tokiais atvejais.

14 straipsnis

Kiekviena Šalis padengia savo išlaidas, patirtas įgyvendinant šį Susitarimą.

15 straipsnis

Jokia šio Susitarimo nuostata nekeičia galiojančių Šalių tarpusavio susitarimų ar sutartų priemonių arba Gruzijos ir ES valstybių narių susitarimų. Šis Susitarimas nekliudo Šalims sudaryti kitų susitarimų, susijusių su įslaptintos informacijos, kuriai taikomas šis Susitarimas, teikimu ar keitimusi ja, jei tokie susitarimai neprieštarauja šiame Susitarime nustatytiems įsipareigojimams.

16 straipsnis

Visi Šalių ginčai, kylantys aiškinant ar taikant šį Susitarimą, sprendžiami Šalių derybų keliu. Vykstant deryboms abi Šalys toliau vykdo visus šiame Susitarime nustatytus įsipareigojimus.

17 straipsnis

1.   Šis Susitarimas įsigalioja pirmo mėnesio pirmąją dieną po tos dienos, kai diplomatiniais kanalais buvo gautas paskutinis raštiškas pranešimas, kad baigtos Šalių vidaus procedūros, būtinos šiam Susitarimui įsigalioti.

2.   Kiekviena Šalis praneša kitai Šaliai apie visus savo įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, kurie galėtų turėti įtakos šiame Susitarime nurodytos įslaptintos informacijos apsaugai.

3.   Kiekviena Šalis diplomatiniais kanalais praneša kitai Šaliai apie visus pokyčius, susijusius su kompetentingomis institucijomis ir (arba) pareigūnais, nurodytais 10, 11 ir 12 straipsniuose.

4.   Šalių bendru susitarimu gali būti daromi šio Susitarimo pakeitimai ir papildymai, kurie bus pateikiami kaip atskiri dokumentai. Taip pateikiami pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis ir įsigalioja pagal 1 dalį.

18 straipsnis

Šį Susitarimą Šalys reguliariai peržiūri. Kiekviena Šalis gali nutraukti šį Susitarimą, kitai Šaliai diplomatiniais kanalais siųsdama raštišką pranešimą apie šio Susitarimo nutraukimą. Tokiu atveju šis Susitarimas nutraukiamas praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio raštiško pranešimo gavimo. Nutraukimas neturi poveikio pagal šį Susitarimą jau įsigaliojusių įsipareigojimų laikymuisi. Visų pirma visa įslaptinta informacija, kuri buvo suteikta arba kuria buvo pasikeista pagal šį Susitarimą, toliau apsaugoma laikantis šiame Susitarime išdėstytų nuostatų.

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

Priimta Briuselyje du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dvidešimt trečią dieną dviem egzemplioriais anglų kalba.

Europos Sąjungos vardu

Gruzijos vardu


REGLAMENTAI

8.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1947

2016 m. spalio 25 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Tome des Bauges (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Tome des Bauges“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 503/2007 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

2015 m. balandžio 10 d. raštu Prancūzijos institucijos pranešė Komisijai, kad, remdamosi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 15 straipsnio 4 dalimi, iki 2019 m. gruodžio 31 d. suteikė pereinamąjį laikotarpį dviem Prancūzijos teritorijoje įsikūrusiems ekonominės veiklos vykdytojams, kurie atitinka tame straipsnyje nustatytas sąlygas. Vykstant nacionalinei prieštaravimų pateikimo procedūrai šie ekonominės veiklos vykdytojai, kurie iki paraiškos pateikimo nuolat, teisėtai ir ne trumpiau kaip penkerius metus prekiavo produktu „Tome des Bauges“, pateikė prieštaravimą dėl minimalios pieninių Abondance ir Tarentaise veislių karvių procentinės dalies bandose, nurodydami, kad jiems reikia daugiau laiko savo bandų sudėčiai pritaikyti. Šie ekonominės veiklos vykdytojai – tai GAEC du Grand Colombier, Leyat, 73340 Aillon-le-Vieux, France; ir EARL Champtallon, le Mas Dessous, 73340 Aillon-le-Jeune, France (3);

(3)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (4), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(4)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Tome des Bauges“ (SKVN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Pagal 1 straipsnį suteiktai apsaugai taikomas pereinamasis laikotarpis, kurį Prancūzija suteikė remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 15 straipsnio 4 dalimi to straipsnio sąlygas atitinkantiems ekonominės veiklos vykdytojams.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  2007 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 503/2007 dėl tam tikrų pavadinimų registracijos Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre (Pohořelický kapr (SKVN), Žatecký chmel (SKVN), Pomme du Limousin (SKVN), Tome des Bauges (SKVN)) (OL L 119, 2007 5 9, p. 5).

(3)  2015 m. kovo 26 d. Įsakas Nr. 2015–347, 2015 m. kovo 28 d.Prancūzijos Respublikos oficialusis leidinys.

(4)  OL C 433, 2015 12 23, p. 4.


8.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1948

2016 m. lapkričio 7 d.

kuriuo patikslinamas 2016 kalendoriniais metais taikytinas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1306/2013 numatytas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1153

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

2016 m. kovo 22 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas 2016 kalendoriniais metais taikytinas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas, numatytas Reglamente (ES) Nr. 1306/2013 (2). Europos Parlamentas ir Taryba to koregavimo koeficiento iki 2016 m. birželio 30 d. nenustatė. Todėl koregavimo koeficientą Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1153 (3) nustatė Komisija, remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 3 dalimi;

(2)

iš Komisijos parengtame 2017 m. biudžeto projekto taisomajame rašte Nr. 1 pateiktų tiesioginių išmokų ir su rinka susijusių išlaidų prognozių matyti, kad reikia patikslinti 2017 m. biudžeto projekte numatytą finansinės drausmės dydį. Tas taisomasis raštas parengtas atsižvelgiant į 450,5 mln. EUR sumą, pagal finansinės drausmės mechanizmą skirtą Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 25 straipsnyje nurodytam Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervui. Atsižvelgdama į šią naują informaciją, Komisija turėtų patikslinti Įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1153 nustatytą koregavimo koeficientą;

(3)

paprastai ūkininkui, pateikusiam paraišką gauti tiesiogines išmokas už vienus kalendorinius metus (N), parama išmokama per nustatytą finansinių metų (N + 1) mokėjimo laikotarpį. Tačiau valstybės narės su tam tikrais apribojimais gali išmokas ūkininkams mokėti vėliau, pasibaigus tam mokėjimo laikotarpiui. Tokie pavėluoti mokėjimai gali būti atlikti ateinančiais finansiniais metais. Kai finansinės drausmės mechanizmas taikomas konkretiems kalendoriniams metams, koregavimo koeficientas neturėtų būti taikomas išmokoms, dėl kurių paramos paraiškos buvo pateiktos kitais kalendoriniais metais nei tie, kuriais taikomas finansinės drausmės mechanizmas. Todėl siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams, yra tinkama numatyti, kad koregavimo koeficientas būtų taikomas tik išmokoms, dėl kurių paramos paraiškos buvo pateiktos tais kalendoriniais metais, kuriais taikomas finansinės drausmės mechanizmas, nepriklausomai nuo to, kada parama išmokama ūkininkams;

(4)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 (4) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnį nustatytas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas taikomas tik 2 000 EUR viršijančioms tiesioginėms išmokoms, kurios turi būti skiriamos ūkininkams atitinkamais kalendoriniais metais. Be to, Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dėl laipsniško tiesioginių išmokų įvedimo koregavimo koeficientas Kroatijai taikomas tik nuo 2022 m. sausio 1 d. Todėl koregavimo koeficientas, kuris turi būti nustatytas šiuo reglamentu, neturėtų būti taikomas tos valstybės narės ūkininkams skiriamoms išmokoms;

(5)

siekiant užtikrinti, kad patikslintas koregavimo koeficientas būtų taikomas nuo dienos, kurią pagal Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 pradedamos mokėti išmokos ūkininkams, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2016 m. gruodžio 1 d.;

(6)

patikslintas koregavimo koeficientas turėtų būti taikomas apskaičiuojant visas išmokas, skiriamas ūkininkui pagal paramos paraiškas, pateiktas už 2016 kalendorinius metus. Todėl, siekiant aiškumo, Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1153 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 25 ir 26 straipsniuose numatyto koregavimo koeficiento nustatymo tikslu ir laikantis Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 8 straipsnio 1 dalies, Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 I priede išvardytų paramos schemų tiesioginių išmokų, skiriamų ūkininkams pagal paramos paraiškas, pateiktas už 2016 kalendorinius metus, sumos, viršijančios 2 000 EUR, mažinamos 1,353905 % koregavimo koeficientu.

2.   1 dalyje nustatytas sumažinimas netaikomas Kroatijai.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1153 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  COM(2016) 159.

(3)  2016 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1153, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 nustatomas 2016 kalendorinių metų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas (OL L 190, 2016 7 15, p. 76).

(4)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).


8.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1949

2016 m. lapkričio 7 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

90,4

ZZ

90,4

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 93 10

MA

91,2

TR

142,6

ZZ

116,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

103,8

PE

139,3

TR

73,0

ZZ

105,4

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

97,7

UY

38,4

ZA

65,7

ZZ

70,8

0806 10 10

BR

305,3

IN

166,0

PE

346,7

TR

139,0

US

380,6

ZZ

267,5

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

139,2

ZA

69,9

ZZ

169,1

0808 30 90

CN

96,1

TR

166,9

ZZ

131,5


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

8.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1950

2016 m. lapkričio 4 d.

dėl tam tikrų biocidinių veikliųjų medžiagų nepatvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 (2) II priedo 2 dalyje nustatytas sąrašas su veikliųjų medžiagų ir produktų tipų deriniais, kuriais nebuvo rūpinamasi 2014 m. rugpjūčio 4 d. ir dėl kurių, remiantis to reglamento 14 straipsnio 3 dalimi, per 12 mėnesių nuo to reglamento įsigaliojimo bet koks asmuo gali pateikti pranešimą apie suinteresuotumą perimti dalyvio vaidmenį, susijusį su vienu arba daugiau šių medžiagų ir produktų tipų derinių;

(2)

dėl kai kurių medžiagų ir produktų tipų derinių nebuvo išreikštas suinteresuotumas, arba, kai suinteresuotumas buvo išreikštas, toks pranešimas buvo atmestas pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 17 straipsnio 4 arba 5 dalį;

(3)

pagal to reglamento 20 straipsnį šių medžiagų ir produktų tipų deriniai neturėtų būti patvirtinami naudoti biocidiniuose produktuose;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede išvardytos veikliosios medžiagos nepatvirtinamos tame priede nurodytų produktų tipų atžvilgiu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos (OL L 294, 2014 10 10, p. 1).


PRIEDAS

Nepatvirtinti veikliųjų medžiagų ir produktų tipų deriniai:

medžiagų ir produktų tipų deriniai (įskaitant visas jų nanomedžiagų formas), išvardyti toliau pateiktoje lentelėje,

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 II priedo 1 dalies lentelėje išvardytų visų medžiagų ir produktų tipų derinių visos nanomedžiagų formos, išskyrus tas nanomedžiagų formas, kurios išvardytos toje lentelėje, ir

iki 2014 m. rugpjūčio 4 d. patvirtintų visų veikliųjų medžiagų ir produktų tipų derinių, išskyrus tuos, kurie patvirtinti atskirai, visos nanomedžiagų formos.

Įrašo numeris Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 II priede

Cheminės medžiagos pavadinimas

Ataskaitą rengianti valstybė narė

EB numeris

CAS numeris

Produkto tipas (-ai)

1021

1,3-dichlor-5,5-metilhidantoinas (kitaip apibrėžta 152 įrašo medžiaga)

NL

204-258-7

118-52-5

11

166

Cetalkonio chloridas (žr. 948 įrašą)

IT

204-526-3

122-18-9

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

167

Benzildimetil(oktadecil)amonio chloridas (žr. 948 įrašą)

IT

204-527-9

122-19-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

213

Benzdodecinio chloridas (žr. 948 įrašą)

IT

205-351-5

139-07-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

214

Miristalkonio chloridas (žr. 948 įrašą)

IT

205-352-0

139-08-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

331

Didecildimetilamonio bromidas (žr. 949 įrašą)

IT

219-234-1

2390-68-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

384

Dimetildioktilamonio chloridas (žr. 949 įrašą)

IT

226-901-0

5538-94-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

399

Benzildodecildimetilamonio bromidas (žr. 948 įrašą)

IT

230-698-4

7281-04-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

418

Silicio dioksidas, amorfinis

FR

231-545-4

7631-86-9

18

449

Vario sulfatas

FR

231-847-6

7758-98-7

2

554

p-[(dijodmetil)sulfonil]toluenas

UK

243-468-3

20018-09-1

2

587

Decildimetiloktilamonio chloridas (žr. 949 įrašą)

IT

251-035-5

32426-11-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

601

Benzildimetiloleilamonio chloridas (žr. 948 įrašą)

IT

253-363-4

37139-99-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

615

3-fenoksibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas (permetrinas)

IE

258-067-9

52645-53-1

9

637

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil(kokosų aliejaus alkil)dimetil-, chloridai (žr. 948 įrašą)

IT

263-080-8

61789-71-7

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

638

Ketvirtiniai amonio junginiai, di(kokosų aliejaus alkil) dimetil-, chloridai (žr. 949 įrašą)

IT

263-087-6

61789-77-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

639

Ketvirtiniai amonio junginiai, bis(hidrinto lajaus alkil)dimetil-, chloridai (žr. 949 įrašą)

IT

263-090-2

61789-80-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

647

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C8–18-alkildimetil-, chloridai (žr. 948 įrašą)

IT

264-151-6

63449-41-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

668

Ketvirtiniai amonio junginiai, di-C6–12-alkildimetil-, chloridai (žr. 949 įrašą)

IT

269-925-7

68391-06-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

670

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C8–16-alkildimetil-, chloridai (žr. 948 įrašą)

IT

270-324-7

68424-84-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

689

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C10–16-alkildimetil-, chloridai (žr. 948 įrašą)

IT

273-544-1

68989-00-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

692

Aminai, C10–16-alkildimetil-, N-oksidai

PT

274-687-2

70592-80-2

2

697

Ketvirtiniai amonio junginiai, di-C8–18-alkildimetil-, chloridai (žr. 949 įrašą)

IT

277-453-8

73398-64-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1000

Divandenilio bis[monoperoksiftalato (2-)-O1,OO1]magnezato(2-) heksahidratas

PL

279-013-0

14915-85-4

2

998

Indinio nimbamedžio ekstraktas, išskyrus gautą iš Azadirachta indica sėklų, kuris ekstrahuojamas vandeniu ir toliau perdirbamas organiniais tirpikliais, ir išskyrus gautą iš šalto spaudimo Azadirachta indica sėklų aliejaus, kuris ekstrahuojamas superkritiniu anglies dioksidu

DE

283-644-7

84696-25-3

18

741

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C8–18-alkildimetil-, bromidai (žr. 948 įrašą)

IT

293-522-5

91080-29-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1020

1,3-dichlor-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dionas (kitaip apibrėžta 777 įrašo medžiaga)

NL

401-570-7

89415-87-2

11

778

1-(4-chlorfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olis (tebukonazolis)

DK

403-640-2

107534-96-3

9

805

Dimetiladipato, dimetilglutarato, dimetilsukcinato reakcijos su vandenilio peroksidu produktas (perestanas)

HU

432-790-1

Netaikoma

2

923

Alkilbenzildimetilamonio chloridas/benzalkonio chloridas (žr. 948 įrašą)

IT

Mišinys

8001-54-5

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

949

Ketvirtiniai amonio junginiai (dialkildimetil (alkilai nuo C6-C18, sotieji ir nesotieji, ir lajaus alkil, kokosų aliejaus alkil ir sojų aliejaus alkil) chloridai, bromidai arba metilsulfatai) (DDAC)

IT

Einecs sąrašo medžiagų mišinys

Netaikoma

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

950

Ketvirtiniai amonio junginiai (alkiltrimetil (alkilai nuo C8–C18, sotieji ir nesotieji, ir lajaus alkil-, (kokosų aliejaus alkil)- bei sojų aliejaus alkil-) chloridai, bromidai, arba metilsulfatai) (TMAC)

IT

Einecs sąrašo medžiagų mišinys

Netaikoma

8

948

Ketvirtiniai amonio junginiai (benzilalkildimetil (alkilai nuo C8-C22, sotieji ir nesotieji, ir lajaus alkil, kokosų aliejaus alkil ir sojų aliejaus alkil) chloridai, bromidai arba hidroksidai) (BKC)

IT

Einecs sąrašo medžiagų mišinys

Netaikoma

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

849

3-fenoksibenzil-(1R)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas (d-fenotrinas)

IE

Netaikoma

188023-86-1

18

1001

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–16-alkildimetil-, chloridai (kita medžiaga nei nurodytoji 671 įraše)

IT

Netaikoma

Netaikoma

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 22

1002

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–18-alkildimetil-, chloridai (kita medžiaga nei nurodytoji 667 įraše)

IT

Netaikoma

Netaikoma

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1003

Ketvirtiniai amonio junginiai, C12–14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil-, chloridai (kita medžiaga nei nurodytoji 725 įraše)

IT

Netaikoma

Netaikoma

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1005

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–14-alkildimetil-, chloridai (kita medžiaga nei nurodytoji 724 įraše)

IT

Netaikoma

Netaikoma

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1006

Sidabro-cinko-aliuminio borofosfatinis stiklas/stiklo oksidas, turintis sidabro ir cinko

SE

Netaikoma

398477-47-9

2, 7, 9

1009

Ketvirtiniai amonio junginiai, di-C8–10-alkildimetil, chloridai (kita medžiaga nei nurodytoji 673 įraše)

IT

Netaikoma

Netaikoma

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12

1011

Ketvirtiniai amonio junginiai, (kokosų aliejaus alkil)trimetil-, chloridai (kita medžiaga nei nurodytoji 635 įraše)

IT

Netaikoma

Netaikoma

8

1012

Aliuminio natrio silikato sidabro cinko kompleksas/sidabro cinko ceolitas

SE

Netaikoma

130328-20-0

2, 7, 9

598

(±)-1-(β-aliloksi-2,4-dichlorfeniletil)imidazolas (techninis imazalilas)

DE

Augalų apsaugos produktas

73790-28-0

3


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

8.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/19


ES IR BUVUSIOSIOS JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKOS MAKEDONIJOS STABILIZACIJOS IR ASOCIACIJOS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 2/2016

2016 m. rugsėjo 12 d.

dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos dalyvavimo Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros veikloje stebėtojos teisėmis ir susijusių jo sąlygų pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 168/2007 4 ir 5 straipsnius, įskaitant nuostatas, susijusias su dalyvavimu Agentūros vykdomose iniciatyvose, finansine įmoka ir personalu [2016/1951]

ES IR BUVUSIOSIOS JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKOS MAKEDONIJOS STABILIZACIJOS IR ASOCIACIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (1),

atsižvelgdama į 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantį Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (2), ypač į jo 28 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

1997 m. gruodžio mėn. Liuksemburgo Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad dalyvavimas Sąjungos agentūrose yra būdas paspartinti pasirengimo narystei strategijos įgyvendinimą. Tos Europos Vadovų Tarybos išvadose nustatyta, kad „agentūros, kuriose galės dalyvauti šalys kandidatės, bus nurodomos kiekvienu konkrečiu atveju“;

(2)

buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija pritaria Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (toliau – Agentūra) uždaviniams bei tikslams ir Agentūros užduočių mastui ir apibūdinimui, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 168/2007;

(3)

reikia suteikti galimybę buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai dalyvauti Agentūros veikloje stebėtojos teisėmis ir nustatyti tokio dalyvavimo sąlygas, įskaitant nuostatas, susijusias su dalyvavimu Agentūros vykdomose iniciatyvose, finansine įmoka ir personalu;

(4)

taip pat reikia, kad Agentūra buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje spręstų pagrindinių teisių klausimus Reglamento (EB) Nr. 168/2007 3 straipsnio 1 dalyje nurodytoje taikymo srityje, kiek būtina, kad jie būtų palaipsniui suderinti su Sąjungos teise;

(5)

pagal Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų, numatytų Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (3), 12 straipsnio 2 dalies a punktą Agentūros direktorius gali leisti įdarbinti visateisius buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečius,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, kaip šalis kandidatė, dalyvauja Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros, įsteigtos Reglamentu (EB) Nr. 168/2007, veikloje stebėtojos teisėmis.

2 straipsnis

1.   Agentūra gali buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje spręsti pagrindinių teisių klausimus Reglamento (EB) Nr. 168/2007 3 straipsnio 1 dalyje nurodytoje taikymo srityje, kiek būtina, kad jie būtų palaipsniui suderinti su Sąjungos teise.

2.   Tuo tikslu Agentūra buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje galės vykdyti Reglamento (EB) Nr. 168/2007 4 ir 5 straipsniuose nustatytas užduotis.

3 straipsnis

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija prisideda prie Agentūros veiklos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 168/2007 4 straipsnyje, finansavimo pagal šio sprendimo priedą.

4 straipsnis

1.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija skiria asmenis, atitinkančius Reglamento (EB) Nr. 168/2007 12 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus, stebėtoju ir pakaitiniu stebėtoju. Jie vienodomis teisėmis gali dalyvauti Valdančiosios tarybos darbe kartu su valstybių narių paskirtais nariais ir pakaitiniais nariais, bet neturi teisės balsuoti.

2.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija skiria Vyriausybės pareigūną nacionaliniu ryšių palaikymo pareigūnu, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 168/2007 8 straipsnio 1 dalyje.

3.   Per keturis mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija praneša Europos Komisijai 1 ir 2 dalyse nurodytų asmenų vardus ir pavardes, kvalifikaciją ir kontaktinius duomenis.

5 straipsnis

Agentūrai teikiami arba Agentūros sukaupti duomenys gali būti skelbiami ir yra prieinami visuomenei su sąlyga, kad konfidencialios informacijos apsaugos lygis buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje atitinka apsaugos lygį Sąjungoje.

6 straipsnis

Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje Agentūros teisinė padėtis atitinka juridinių asmenų padėtį pagal buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teisę.

7 straipsnis

Kad Agentūra ir jos personalas galėtų vykdyti savo užduotis, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija suteikia tokias pačias privilegijas ir imunitetus, kokie nustatyti prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 1–4, 5, 6, 10–13, 15, 17 ir 18 straipsniuose.

8 straipsnis

Šalys imasi būtinų bendrų arba specialių priemonių, kad įvykdytų savo įsipareigojimus pagal šį sprendimą, ir apie jas praneša Stabilizacijos ir asociacijos tarybai.

9 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pirmą mėnesio dieną, praėjus vienam mėnesiui po jo priėmimo.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 12 d.

Stabilizacijos ir asociacijos tarybos vardu

Pirmininkas


(1)  OL L 84, 2004 3 20, p. 13.

(2)  OL L 53, 2007 2 22, p. 1.

(3)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.


 

Image Image Image

PRIEDAS

BUVUSIOSIOS JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKOS MAKEDONIJOS FINANSINĖ ĮMOKA EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ AGENTŪRAI

1.

Finansine įmoka, kurią buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija turi mokėti į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, kad dalyvautų Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (toliau – Agentūra) veikloje, kaip nustatyta 2 punkte, yra padengiamos visos buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos dalyvavimo Agentūroje sąnaudos.

2.

Finansinė įmoka, kurią buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija mokės į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, yra:

1 metai:

165 000 EUR

2 metai:

170 000 EUR

3 metai:

175 000 EUR

3.

Dėl galimos finansinės paramos iš Sąjungos pagalbos programų bus susitarta atskirai pagal atitinkamą Sąjungos programą.

4.

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos įmoka bus tvarkoma pagal Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomą Finansinį reglamentą (1).

5.

Kelionės ir pragyvenimo išlaidas, kurias dėl dalyvavimo Agentūros veikloje ar posėdžiuose, susijusiuose su Agentūros darbo programos įgyvendinimu, patiria buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos atstovai ir ekspertai, Agentūra padengia tuo pačiu pagrindu ir laikydamasi tos pačios tvarkos, kuri šiuo metu galioja Sąjungos valstybėms narėms.

6.

Įsigaliojus šiam sprendimui ir kiekvienų vėlesnių metų pradžioje Komisija buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai išsiųs lėšų, atitinkančių jos įmoką Agentūrai pagal šį sprendimą, reikalavimą. Pirmaisiais kalendoriniais dalyvavimo metais buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija mokės įmoką, proporcingai apskaičiuotą nuo dalyvavimo pradžios dienos iki metų pabaigos. Vėlesniais metais įmoka bus mokama pagal šį sprendimą.

7.

Ši įmoka išreiškiama EUR ir mokama į Komisijos banko sąskaitą EUR.

8.

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija sumokės įmoką pagal lėšų reikalavimą vėliausiai per 30 dienų laikotarpį nuo tada, kai Komisija išsiuntė lėšų reikalavimą.

9.

Pavėlavusi sumokėti įmoką buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija nuo įmokos mokėjimo dienos turės mokėti palūkanas nuo nesumokėtos sumos. Palūkanų norma yra 1,5 procentinio punkto didesnė už tą, kurią mokėjimo dieną Europos Centrinis Bankas yra nustatęs savo operacijoms EUR.


(1)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).