ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 280

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. spalio 18d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2016 m. spalio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1830 dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Monako Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB, sudarymo Europos Sąjungos vardu

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. spalio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1831, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

3

 

*

2016 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1832, kuriuo dėl visuomenės sveikatos reikalavimų, susijusių su liekanomis, iš dalies keičiami į Sąjungą importuojamų mėsos pusgaminių, mėsos gaminių ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, taip pat šviežios naminių neporanagių mėsos veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai, nustatyti sprendimuose 2000/572/EB ir 2007/777/EB bei Reglamente (ES) Nr. 206/2010 ( 1 )

13

 

*

2016 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1833 dėl leidimo naudoti daržinių pupelių (Phaseolus vulgaris) lektinų preparatą kaip žindomiems paršeliams skirto pašaro priedą (leidimo turėtojas – Biolek, Sp. z o.o.) ( 1 )

19

 

*

2016 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1834, kuriuo dėl medžiagos monepantelio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 37/2010 ( 1 )

22

 

 

2016 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1835, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

25

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. spalio 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1836, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Austrijos Respublikos pasiūlytas pakaitinis narys

27

 

*

2016 m. spalio 11 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1837, kuriuo Lenkijos Respublikai leidžiama toliau taikyti priemones, kuriomis nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 straipsnio

28

 

*

2016 m. spalio 13 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1838 dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių 2016 m.

30

 

*

2016 m. spalio 17 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/1839, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/638/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai

32

 

*

2016 m. spalio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1840, kuriuo dėl afrikinės arklių ligos diagnostikos metodų iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 2009/156/EB IV priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 6509)  ( 1 )

33

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

18.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 280/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/1830

2016 m. spalio 11 d.

dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Monako Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB, sudarymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 115 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punktu ir 8 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

remiantis Tarybos sprendimu (ES) 2016/1392 (2), 2016 m. liepos 12 d. buvo pasirašytas Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Monako Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB (toliau – Pakeitimo protokolas), su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau;

(2)

per tas derybas suderintas Pakeitimo protokolo tekstas atitinka Tarybos priimtus derybų nurodymus, nes juo užtikrinama, kad Europos bendrijos ir Monako Kunigaikštystės susitarimu, numatančiu priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB (3), būtų atsižvelgiama į naujausius tarptautinius įvykius, susijusius su automatiniais informacijos mainais, visų pirma į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parengtą visuotinį automatinių finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų standartą. Sąjunga, jos valstybės narės ir Monako Kunigaikštystė aktyviai dalyvavo EBPO pasaulinio forumo veikloje siekdamos prisidėti prie to standarto rengimo ir įgyvendinimo. Susitarimo tekstas, iš dalies pakeistas Pakeitimo protokolu, yra teisinis pagrindas įgyvendinti visuotinį standartą Sąjungos ir Monako Kunigaikštystės santykiuose;

(3)

remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (4) 28 straipsnio 2 dalimi, pasikonsultuota su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu;

(4)

Pakeitimo protokolas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Monako Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB (5).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Pakeitimo protokolo 2 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą (6).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2016 m. spalio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. KAŽIMÍR


(1)  2016 m. birželio 23 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2016 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1392 dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Monako Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 225, 2016 8 19, p. 1).

(3)  OL L 19, 2005 1 21, p. 55.

(4)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(5)  Pakeitimo protokolo tekstas buvo paskelbtas OL L 225, 2016 8 19, p. 3 kartu su sprendimu dėl jo pasirašymo ir laikino taikymo.

(6)  Pakeitimo protokolo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


REGLAMENTAI

18.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 280/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1831

2016 m. spalio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. kovo 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai (1), ypač į jo 13 straipsnio 1 dalies g punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 329/2007 įgyvendinamos Tarybos sprendime (BUSP) 2016/849 (2) nustatytos priemonės;

(2)

2016 m. kovo 2 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją (toliau – JT ST rezoliucija) 2270 (2016), kuria nustatomos naujos ribojamosios priemonės Šiaurės Korėjai. Vadovaudamasis ta rezoliucija, pagal JT ST rezoliuciją 1718 (2006) įsteigtas Sankcijų komitetas 2016 m. balandžio 4 d. paskelbė papildomų prekių, kurių atžvilgiu taikomas perdavimo, pirkimo ir techninės pagalbos teikimo draudimas, sąrašą (toliau – didesnės rizikos prekių sąrašas);

(3)

priėmus JT ST rezoliuciją 2270 (2016), 2016 m. rugpjūčio 4 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/1341 (3). Tarybos reglamentu (ES) 2016/1333 (4) Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 atitinkamai iš dalies pakeistas, papildant jį Ig priedu;

(4)

šiame pasiūlyme nustatomos didesnės rizikos prekės, įtrauktinos į Reglamento (EB) Nr. 329/2007 Ig priedą, ir priskiriami registracijos numeriai iš Kombinuotosios nomenklatūros, nustatytos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede (5). Todėl Reglamento (EB) Nr. 329/2007 Ig priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 329/2007 Ig priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Laikinai einantis Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovo pareigas


(1)  OL L 88, 2007 3 29, p. 1.

(2)  2016 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2013/183/BUSP (OL L 141, 2016 5 28, p. 79).

(3)  2016 m. rugpjūčio 4 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/1341, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai (OL L 212, 2016 8 5, p. 116).

(4)  2016 m. rugpjūčio 4 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/1333, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai (OL L 212, 2016 8 5, p. 1).

(5)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Tarybos reglamento (EB) Nr. 329/2007 Ig priedas pakeičiamas taip:

„Ig PRIEDAS

2, 3 IR 6 STRAIPSNIUOSE NURODYTOS PREKĖS IR TECHNOLOGIJOS  (1)

Su masinio naikinimo ginklais susiję objektai, medžiagos, įranga, prekės ir technologijos, nustatytos ir nurodytos kaip didesnės rizikos prekės pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2270 25 punktą.

a)   Branduolinėse ir (arba) raketų programose naudojami objektai

1)   Žiediniai magnetai

Nuolatinės magnetinės medžiagos, turinčios abi šias charakteristikas:

i.

Žiedo formos magnetas, o išorinio ir vidinio skersmens santykis – mažesnis nei arba lygus 1,6:1; ir

ii.

Pagaminti iš bet kurios iš šių magnetinių medžiagų: aliuminio, nikelio ir kobalto, feritų, samario ir kobalto arba neodinio, geležies ir boro.

 

ex 8505 11 00

 

ex 8505 19 10

 

ex 8505 19 90

 

ex 8505 90 90

2)   Martensitiškai senėjantis plienas

Martensitiškai senėjantis plienas, turintis abi šias charakteristikas:

i.

Ribinis tempiamasis įtempis esant 293 K (20 °C) temperatūrai yra 1 500 MPa arba didesnis;

ii.

Strypo ar vamzdžio pavidalo, o išorinis skersmuo 75 mm ar daugiau.

 

ex 7304 49 10

 

ex 7304 51 81

 

ex 7304 51 89

 

ex 7304 59 92

 

ex 7304 59 93

 

ex 7304 59 99

3)   Magnetinių medžiagų lydiniai lakštų arba plonų juostų pavidalų, turintys abi šias charakteristikas:

a)

Storis ne didesnis kaip 0,05 mm; arba aukštis ne didesnis kaip 25 mm; ir

b)

Pagaminti iš bet kurio iš šių magnetinių medžiagų lydinių: geležies, chromo ir kobalto, geležies, kobalto ir vanadžio, geležies, chromo, kobalto ir vanadžio, arba geležies ir chromo.

 

ex 7326 19 10

 

ex 7326 19 90

 

ex 7326 90 92

 

ex 7326 90 94

 

ex 7326 90 96

 

ex 7326 90 98

4)   Dažnio keitikliai (taip pat vadinami konverteriais arba inverteriais)

Dažnio keitikliai, išskyrus nurodytus 1 priedo 0B001.b.13 ir 3A225 įrašuose, turintys visas šias charakteristikas ir specialiai tam sukurtą programinę įrangą:

i.

Daugiafazio dažnio išėjimas;

ii.

Galintis tiekti 40 W ar didesnę galią; ir

iii.

Galintis veikti bet kur (bet kuriame viename taške ar keliuose taškuose) 600–2 000 Hz dažnių intervale.

Techninės pastabos:

1)

Dažnio keitikliai taip pat vadinami konverteriais arba inverteriais.

2)

Šiame punkte nurodytas funkcijas gali atlikti tam tikri įrenginiai, kurie parduodami kaip elektroninė bandymo įranga, AC maitinimo šaltiniai, kintamojo greičio motorinės pavaros arba dažninės pavaros.

 

ex 8504 40 84

 

ex 8504 40 88

 

ex 8504 40 90

 

ex 8537 10 99

 

ex 8537 20 91

 

ex 8537 20 99

5)   Didelio stiprumo aliuminio lydinys

Aliuminio lydiniai, turintys abi šias charakteristikas:

i.

Didžiausias tempiamasis stipris esant 293 K (20 °C) temperatūrai „gali būti“ 415 MPa arba didesnis ir

ii.

Strypo ar vamzdžio pavidalo, o išorinis skersmuo 75 mm ar daugiau.

Techninė pastaba:

Čia kalbama apie aliuminio lydinių tempiamąjį stiprį prieš arba po terminio apdorojimo.

 

ex 7601 20 80

 

ex 7604 29 10

 

ex 7608 20 20

 

ex 7608 20 81

 

ex 7608 20 89

6)   Pluoštinės arba gijinės medžiagos

„Pluoštinės ar gijinės medžiagos“ ir prepregai, išvardyti toliau:

i.

Anglies ar aramido „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1)

„savitasis tampros modulis“ didesnis kaip 3,18 × 106 m; ir

2)

„savitasis tempiamasis stipris“ didesnis kaip 76,2 × 103 m;

ii.

Prepregai: termoreaktingosiomis dervomis impregnuoti ištisiniai „verpalai“, „pusverpaliai“, „grįžtės“ arba „juostos“, kurių plotis ne didesnis kaip 30 mm, pagaminti iš anglinių arba stiklinių, pluoštinių ar gijinių medžiagų, nurodytų pirmiau esančiame a punkte.

 

ex 3916 90 10

 

ex 3916 90 50

 

ex 3916 90 90

 

ex 3920 92 00

 

ex 3920 99 28

 

ex 3920 99 52

 

ex 3920 99 59

 

ex 3920 99 90

 

ex 3921 90 55

 

ex 3921 90 60

 

ex 3921 90 90

 

ex 3926 90 92

 

ex 3926 90 97

 

ex 5402 11 00

 

ex 5402 19 00

 

ex 5402 31 00

 

ex 5402 32 00

 

ex 5403 10 00

 

ex 5404 90 90

 

ex 5407 10 00

 

ex 5407 20 90

 

ex 5407 41 00

 

ex 5407 42 00

 

ex 5407 43 00

 

ex 5407 44 00

 

ex 5501 10 00

 

ex 5501 90 00

 

ex 5503 11 00

 

ex 5503 19 00

 

ex 5503 20 00

 

ex 5503 90 00

 

ex 5506 10 00

 

ex 5506 90 00

 

ex 5509 11 00

 

ex 5509 12 00

 

ex 5604 90 10

 

ex 5607 50 11

 

ex 5607 50 19

 

ex 5607 50 30

 

ex 5607 50 90

 

ex 5609 00 00

 

ex 5902 10 10

 

ex 5902 10 90

 

ex 5902 20 90

 

ex 5902 90 10

 

ex 5902 90 90

 

ex 5903 10 10

 

ex 5903 10 90

 

ex 5903 20 10

 

ex 5903 20 90

 

ex 5903 90 10

 

ex 5903 90 91

 

ex 5903 90 99

 

ex 6815 10 10

 

ex 6815 99 00

 

ex 7019 12 00

 

ex 7019 19 10

 

ex 7019 19 90

 

ex 7019 51 00

 

ex 7019 59 00

 

ex 7019 90 00

7)   Gijų vyniojimo mašinos ir susijusi įranga

Gijų vyniojimo mašinos ir susijusi įranga, išvardytos toliau:

i.

Gijų vyniojimo mašinos, turinčios išvardytas charakteristikas:

1)

galinčios pluoštą paskirstyti, sukti ir vynioti, judesius koordinuojant ir programuojant ne mažiau kaip pagal dvi ašis;

2)

specialiai suprojektuotos kompozitiniams dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms gaminti iš „pluoštinių ar gijinių medžiagų“; ir

3)

galinčios vynioti ant cilindrinių vamzdžių, kurių skersmuo 75 mm ar didesnis;

ii.

Koordinatinio poslinkio ir programavimo valdymo įtaisai gijų vyniojimo mašinoms, nurodytoms pirmiau esančiame a punkte;

iii.

Įtvarai gijų vyniojimo mašinoms, nurodytoms pirmiau esančiame a punkte.

 

ex 8419 89 30

 

ex 8419 89 98

 

ex 8419 90 85

 

ex 8444 00 10

 

ex 8444 00 90

 

ex 8446 10 00

 

ex 8446 21 00

 

ex 8446 29 00

 

ex 8446 30 00

 

ex 8447 11 00

 

ex 8447 12 00

 

ex 8447 20 20

 

ex 8447 20 80

 

ex 8447 90 00

 

ex 8448 19 00

 

ex 8448 20 00

 

ex 8448 39 00

 

ex 8448 42 00

 

ex 8448 49 00

 

ex 8448 59 00

 

ex 8479 89 97

 

ex 8479 90 20

 

ex 8479 90 80

 

ex 8537 10 10

 

ex 8537 10 91

 

ex 8537 10 99

 

ex 8538 10 00

 

ex 9022 12 00

 

ex 9022 19 00

 

ex 9022 90 00

 

ex 9031 80 38

 

ex 9031 80 98

 

ex 9031 90 85

8)   Srauto formavimo mašinos

Kaip aprašyta dok. INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 ir S/2014/253.

 

ex 8463 90 00

 

ex 8466 94 00

9)   Lazerinio suvirinimo įrenginiai

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

10)   4 ir 5 ašių kompiuterinio skaitmeninio valdymo (CNC) staklės

 

ex 8457 10 10

 

ex 8457 10 90

 

ex 8457 20 00

 

ex 8457 30 10

 

ex 8457 30 90

 

ex 8458 11 20

 

ex 8458 11 41

 

ex 8458 11 49

 

ex 8458 11 80

 

ex 8458 19 00

 

ex 8458 91 20

 

ex 8458 91 80

 

ex 8458 99 00

 

ex 8459 10 00

 

ex 8459 21 00

 

ex 8459 31 00

 

ex 8459 40 10

 

ex 8459 51 00

 

ex 8459 61 10

 

ex 8459 61 90

 

ex 8460 11 00

 

ex 8460 21 11

 

ex 8460 21 15

 

ex 8460 21 19

 

ex 8460 21 90

 

ex 8460 31 00

 

ex 8460 40 10

 

ex 8460 90 10

 

ex 8460 90 90

 

ex 8461 20 00

 

ex 8461 30 10

 

ex 8461 40 11

 

ex 8461 40 31

 

ex 8461 40 71

 

ex 8461 40 90

 

ex 8461 90 00

 

ex 8464 20 11

 

ex 8464 20 19

 

ex 8464 20 80

 

ex 8464 90 00

11)   Plazminio pjovimo įrenginiai

 

ex 8456 10 00

 

ex 8456 90 80

 

ex 8515 31 00

 

ex 8515 39 90

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

12)   Metalų hidridai, tokie kaip cirkonio hidridas

ex 2850 00 20

b)   Cheminiams ir (arba) biologiniams ginklams naudojami objektai

1)   Papildomos cheminės medžiagos, tinkamos kovinėms nuodingosioms cheminėms medžiagoms gaminti:

Produkto aprašymas

 

KN kodas

Natrio metalas (7440-23-5)

 

2805 11 00

Sieros trioksidas (7446-11-9)

ex

2811 29 10

Aliuminio chloridas (7446-70-0)

 

2827 32 00

Kalio bromidas (7758-02-3)

 

2827 51 00

Natrio bromidas (7647-15-6)

 

2827 51 00

Dichlormetanas (75-09-2)

 

2903 12 00

Izopropilo bromidas (75-26-3)

ex

2903 39 19

Izopropileteris (108-20-3)

ex

2909 19 90

Monoizopropilaminas (75-31-0)

ex

2921 19 99

Trimetilaminas (75-50-3)

ex

2921 11 00

Tributilaminas (102-82-9)

ex

2921 19 99

Trietilaminas (121-44-8)

ex

2921 19 99

N, N-dimetilanilinas (121-69-7)

ex

2921 42 00

Piridinas (110-86-1)

ex

2933 31 00

2)   Reakcijos indai, reaktoriai, maišytuvai, šilumokaičiai, kondensatoriai, siurbliai, vožtuvai, saugojimo talpos, konteineriai, priimtuvai ir distiliavimo ar absorbcijos kolonos, atitinkantys S/2006/853 ir S/2006/853/corr.1 aprašytus veikimo parametrus.

Siurbliai su viengubais sandarikliais, kuriems gamintojas nurodo ne didesnę nei 0,6 m3/h maksimalią tėkmės spartą, ir korpusai (siurblių futliarai), iš anksto tokiems siurbliams suformuoti korpusų įdėklai, sparnuotės, rotoriai ar srautinės siurblių tūtos, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

a)

nikelio ar lydinių, turinčių daugiau nei 40 % nikelio pagal masę;

b)

lydinių, turinčių daugiau kaip 25 % nikelio ir 20 % chromo pagal masę;

c)

fluoropolimerų (polimerinės ar elastomerinės medžiagos, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % produkto masės);

d)

stiklo arba emalio (įskaitant stiklėjantį ar emalinio dengimo);

e)

grafito arba anglies grafito;

f)

tantalo ar tantalo lydinių;

g)

titano ar titano lydinių;

h)

cirkonio ar cirkonio lydinių;

i)

keramikos;

j)

ferosilicio (geležies su dideliu kiekiu silicio lydinių); arba

k)

niobio (kolumbio) ar niobio lydinių.

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 20

ex 8414 59 40

ex 8414 59 80

ex 8414 80 11

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8418 99 10

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 80

3)   Įprasto ar turbulentinio oro srauto švaraus oro kameros ir automatiniai ventiliatorių ir HEPA filtrų blokai, kurie gali būti naudojami P3 ar P4 (BL3, BSL4, L3, L4) hermetiškumo klasės įrenginiuose.

 

ex 8414 51 00

 

ex 8414 59 00

 

ex 8414 60 00

 

ex 8414 80 80

 

ex 8421 39 20

 

ex 8479 89 97“


(1)  Nomenklatūros kodai yra atitinkamiems produktams Kombinuotojoje nomenklatūroje taikomi kodai, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 1 straipsnio 2 dalyje ir išdėstyta jo I priede.


18.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 280/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1832

2016 m. spalio 17 d.

kuriuo dėl visuomenės sveikatos reikalavimų, susijusių su liekanomis, iš dalies keičiami į Sąjungą importuojamų mėsos pusgaminių, mėsos gaminių ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, taip pat šviežios naminių neporanagių mėsos veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai, nustatyti sprendimuose 2000/572/EB ir 2007/777/EB bei Reglamente (ES) Nr. 206/2010

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 9 straipsnio 2 dalies b punktą ir 4 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2000/572/EB (3) nustatyti gyvūnų sveikatos ir visuomenės sveikatos veterinarinio sertifikavimo reikalavimai importuojant į Sąjungą tam tikrus mėsos gaminius iš trečiųjų šalių. Jame nustatyta, kad kartu su tokiomis siuntomis turi būti pateikiamas gyvūnų ir visuomenės sveikatos sertifikatas, sudarytas pagal to reglamento II priede nustatytą pavyzdį, (toliau – mėsos gaminių veterinarijos sertifikatas);

(2)

Komisijos sprendime 2007/777/EB (4) nustatyti gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimai, taikomi į Sąjungą importuojamoms mėsos gaminių ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų siuntoms. Jame numatyta, kad į Sąjungą gali būti importuojamos tik to reglamento III priede pateikto gyvūnų ir visuomenės sveikatos sertifikato (toliau – mėsos gaminių ir apdorotų prekių veterinarijos sertifikatas) pavyzdžio reikalavimus atitinkančios ir kartu su tokiu sertifikatu vežamos siuntos;

(3)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 206/2010 (5) nustatyti veterinarijos sertifikatų reikalavimai, taikomi į Sąjungą importuojamoms žmonių maistui skirtos šviežios arklinių šeimos gyvūnų mėsos siuntoms. Jame nustatyta, kad tokios siuntos gali būti importuojamos tik jei su jomis pateikiamas veterinarijos sertifikatas, parengtas pagal šviežios naminių neporanagių (Equus caballus, Equus asinus ir jų mišrūnų) mėsos, išskyrus smulkintą mėsą, veterinarijos sertifikato pavyzdį EQU, pateiktą to reglamento II priedo 2 dalyje („EQU sertifikatas“);

(4)

Tarybos direktyva 96/22/EB (6) draudžiama, be kita ko, importuoti iš trečiųjų šalių žmonių maistui skirtą mėsą arba produktus, gautus iš gyvūnų, kuriems buvo skirtos tam tikros medžiagos, įskaitant beta agonistus. Šia direktyva leidžiama importuoti gyvūnus, skirtus veisti, veislinius gyvūnus jų reprodukcinio laikotarpio pabaigoje arba jų mėsą iš trečiųjų šalių, galinčių suteikti garantijas, bent lygiavertes nustatytosioms toje direktyvoje ir nustatytas siekiant taikyti Tarybos direktyvos 96/23/EB (7) V skyriaus, kuriame aprašytos priemonės, kurių reikia imtis pažeidimo atveju, nuostatas;

(5)

Direktyvoje 96/23/EB nustatytos tam tikrų medžiagų ir jų likučių grupių gyvuose gyvūnuose ir gyvūniniuose produktuose kontrolės priemonės. Joje numatyta, kad žmonių maistui skerstinus gyvūnus ir gyvūninius produktus turi būti leidžiama importuoti tik iš tų trečiųjų šalių, kurių kontrolės planą yra patvirtinusi Komisija;

(6)

naminiai neporanagiai paprastai nėra auginami vien tik mėsos gamybai ir siunčiami skersti tik pasibaigus jų produktyvumo amžiui. Sąjungoje arklinių šeimos gyvūnai laikomi maistiniais gyvūnais, jeigu nėra negrįžtamai uždrausta jų skersti žmonių maistui pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB (8);

(7)

atlikus auditus kai kuriose trečiosiose šalyse, kuriose buvo nustatyta trūkumų, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Direktyvos 96/22/EB nuostatų, būtina sustiprinti garantijas dėl žmonių maistui skirtos šviežios arklinių mėsos, mėsos pusgaminių ir mėsos gaminių, taip pat iš jų pagamintų apdorotų skrandžių, pūslių bei žarnų importo, siekiant kontroliuoti medžiagas ir liekanų bei medžiagų grupes, nurodytas Direktyvos 96/23/EB I priede;

(8)

todėl mėsos pusgaminių veterinarijos sertifikatas, mėsos gaminių ir apdorotų prekių veterinarijos sertifikatas bei EQU sertifikatas turėtų būti iš dalies pakeisti taip, kad jais būtų suteiktos reikiamos garantijos, kad juose nurodytos prekės (jeigu jos pagamintos iš naminių neporanagių mėsos arba jų sudėtyje yra tokios mėsos) buvo pagamintos iš mėsos, kuri atitinka šviežios naminių neporanagių mėsos importo reikalavimus;

(9)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti sprendimus 2000/572/EB ir 2007/777/EB bei Reglamentą (ES) Nr. 206/2010;

(10)

siekiant išvengti prekybos trikdžių, turėtų būti leidžiama pereinamuoju laikotarpiu importuoti į Sąjungą prekių siuntas, prie kurių pridėtas mėsos pusgaminių veterinarijos sertifikatas, mėsos gaminių ir apdorotų prekių veterinarijos sertifikatas bei EQU sertifikatas, išduoti pagal sprendimus 2000/572/EB ir 2007/777/EB bei Reglamentą (ES) Nr. 206/2010 iki šiuo reglamentu padarytų pakeitimų;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2000/572/EB pakeitimas

Sprendimo 2000/572/EB II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Sprendimo 2007/777/EB pakeitimas

Sprendimo 2007/777/EB III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 2 dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento III priedą.

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Pereinamuoju laikotarpiu iki 2017 m. kovo 31 d., mėsos pusgaminių siuntas, prie kurių pridėtas mėsos pusgaminių veterinarijos sertifikatas, išduotas pagal Sprendimo 2000/572/EB II priede pateiktą pavyzdį iki šiuo reglamentu padarytų pakeitimų, ir toliau leidžiama importuoti į Sąjungą, su sąlyga, kad tas sertifikatas buvo išduotas ne vėliau kaip 2017 m. vasario 28 d.

2.   Pereinamuoju laikotarpiu iki 2017 m. kovo 31 d., mėsos gaminių ir apdorotų skrandžių, pūslių bei žarnų siuntas, prie kurių pridėtas mėsos gaminių ir apdorotų prekių veterinarijos sertifikatas, išduotas pagal Sprendimo 2007/777/EB III priede pateiktą pavyzdį iki šiuo reglamentu padarytų pakeitimų, ir toliau leidžiama importuoti į Sąjungą, su sąlyga, kad tas sertifikatas buvo išduotas ne vėliau kaip 2017 m. vasario 28 d.

3.   Pereinamuoju laikotarpiu iki 2017 m. kovo 31 d., žmonių maistui skirtos šviežios arklinių mėsos siuntas, prie kurių pridėtas EQU sertifikatas, išduotas pagal Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 2 dalyje pateiktą pavyzdį iki šiuo reglamentu padarytų pakeitimų, ir toliau leidžiama importuoti į Sąjungą, su sąlyga, kad tas sertifikatas buvo išduotas ne vėliau kaip 2017 m. vasario 28 d.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(3)  2000 m. rugsėjo 8 d. Komisijos sprendimas 2000/572/EB, nustatantis gyvūnų bei žmonių sveikatos reikalavimus ir veterinarinį sertifikavimą importuojant maltą mėsą bei mėsos gaminius iš trečiųjų šalių ir panaikinantis Sprendimą 97/29/EB (OL L 240, 2000 9 23, p. 19).

(4)  2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas 2007/777/EB, nustatantis gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimus ir tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, importo iš trečiųjų šalių sertifikatų pavyzdžius ir panaikinantis Sprendimą 2005/432/EB (OL L 312, 2007 11 30, p. 49).

(5)  2010 m. kovo 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 73, 2010 3 20, p. 1).

(6)  1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/22/EB dėl draudimo vartoti gyvulininkystėje tam tikras medžiagas, turinčias hormoninį ar tirostatinį poveikį, bei beta antagonistus ir dėl Direktyvų 81/602/EEB, 88/146/EEB ir 88/299/EEB panaikinimo (OL L 125, 1996 5 23, p. 3).

(7)  1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringo priemonių, panaikinanti Direktyvas 85/358/EEB ir 86/469/EEB bei Sprendimus 89/187/EEB ir 91/664/EEB (OL L 125, 1996 5 23, p. 10).

(8)  2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 1).


I PRIEDAS

Sprendimo 2000/572/EB II priede pateikto mėsos pusgaminių, skirtų importuoti į Sąjungą iš trečiųjų šalių, veterinarijos ir tinkamumo žmonių maistui sertifikato pavyzdžio II dalyje „Tinkamumo žmonių maistui patvirtinimas“ įrašomas II.1.10. punktas:

„(2) [II.1.10.

jeigu jų sudėtyje yra iš naminių neporanagių gautos medžiagos, mėsos pusgaminiams gaminti naudota šviežia mėsa:

arba (2)

[buvo gauta iš naminių neporanagių, kurie iki pat skerdimo bent šešis mėnesius arba nuo gimimo, jeigu gyvūnai paskersti ne vyresni kaip šešių mėnesių, arba nuo importo kaip maistui skirtų arklinių šeimos gyvūnų iš Europos Sąjungos valstybės narės, jei gyvūnai buvo importuoti mažiau nei prieš šešis mėnesius iki skerdimo, buvo laikomi trečiojoje šalyje:

a)

kurioje naminiams neporanagiams:

i)

draudžiama skirti tirostatikų, stilbenų, stilbenų darinių, jų druskų ir esterių, 17β estradiolio ir esteriams būdingų savybių turinčių jo darinių;

ii)

leidžiama skirti kitų medžiagų, turinčių estrogeninį, androgeninį ar gestageninį poveikį, ir beta agonistus tik:

terapiniam gydymui kaip apibrėžta Direktyvos 96/22/EB 1 straipsnio 2 dalies b punkte, kai gydymas skiriamas laikantis tos direktyvos 4 straipsnio 2 dalies nuostatų, arba

zootechniniam gydymui kaip apibrėžta Direktyvos 96/22/EB 1 straipsnio 2 dalies c punkte, kai gydymas skiriamas laikantis tos direktyvos 5 straipsnio nuostatų, ir

b)

kuri bent šešis mėnesius iki gyvūnų skerdimo turėjo liekanų ir medžiagų grupių, nurodytų Direktyvos 96/23/EB I priede, kontrolės planą, į kurį įtraukti arklinių šeimos gyvūnai, gimę ir importuoti į trečiąją šalį, ir kuris patvirtintas pagal Direktyvos 96/23/EB 29 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą;]]

ir (arba) (2)

[buvo importuoti iš Europos Sąjungos valstybės narės.]]“


II PRIEDAS

Sprendimo 2007/777/EB III priede pateikto veterinarijos ir tinkamumo žmonių maistui sertifikato tam tikriems mėsos produktams ir apdorotiems skrandžiams, pūslėms bei žarnoms, skirtiems siuntimui į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių, pavyzdžio II dalyje „Gyvūnų sveikumo patvirtinimas“ įrašomas II.2.10. punktas:

„(2) [II.2.10.

jei jų sudėtyje yra medžiagos, gautos iš naminių arklinių šeimos gyvūnų, šviežia mėsa, skrandžiai, pūslės ar žarnos, naudojamos mėsos gaminiams ir (arba) apdorotiems skrandžiams, pūslėms ir žarnoms gaminti,

(2) arba

[buvo gauta (-i) iš naminių arklinių šeimos gyvūnų, kurie iki pat skerdimo bent šešis mėnesius arba nuo gimimo, jeigu gyvūnai paskersti ne vyresni kaip šešių mėnesių, arba nuo importo kaip maistui skirtų arklinių šeimos gyvūnų iš Europos Sąjungos valstybės narės, jei gyvūnai buvo importuoti mažiau nei prieš šešis mėnesius iki skerdimo, buvo laikomi trečiojoje šalyje:

a)

kurioje naminiams arklinių šeimos gyvūnams:

i)

draudžiama skirti tirostatikų, stilbenų, stilbenų darinių, jų druskų ir esterių, 17β estradiolio ir esteriams būdingų savybių turinčių jo darinių;

ii)

leidžiama skirti kitų medžiagų, turinčių estrogeninį, androgeninį ar gestageninį poveikį, ir beta agonistus tik:

terapiniam gydymui kaip apibrėžta Direktyvos 96/22/EB 1 straipsnio 2 dalies b punkte, kai gydymas skiriamas laikantis tos direktyvos 4 straipsnio 2 dalies nuostatų, arba

zootechniniam gydymui kaip apibrėžta Direktyvos 96/22/EB 1 straipsnio 2 dalies c punkte, kai gydymas skiriamas laikantis tos direktyvos 5 straipsnio nuostatų, ir

b)

kuri bent šešis mėnesius iki gyvūnų skerdimo turėjo liekanų ir medžiagų grupių, nurodytų Direktyvos 96/23/EB I priede, kontrolės planą, į kurį įtraukti arklinių šeimos gyvūnai, gimę ir importuoti į trečiąją šalį, ir kuris patvirtintas pagal Direktyvos 96/23/EB 29 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą;]

(2) ir (arba)

[buvo importuoti iš Europos Sąjungos valstybės narės.]“


III PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 2 dalyje pateikto šviežios naminių neporanagių (Equus caballus, Equus asinus ir jų mišrūnų) mėsos, išskyrus smulkintą mėsą, veterinarijos sertifikato pavyzdžio EQU II dalyje „Tinkamumo žmonių maistui patvirtinimas“ II.1.7 punktas pakeičiamas taip:

„II.1.7.

mėsa buvo gauta iš naminių neporanagių, kurie iki pat skerdimo bent šešis mėnesius arba nuo gimimo, jeigu gyvūnai paskersti ne vyresni kaip šešių mėnesių, arba nuo importo kaip maistui skirtų arklinių šeimos gyvūnų iš Europos Sąjungos valstybės narės, jei gyvūnai buvo importuoti mažiau nei prieš šešis mėnesius iki skerdimo, buvo laikomi trečiojoje šalyje:

a)

kurioje naminiams neporanagiams:

i)

draudžiama skirti tirostatikų, stilbenų, stilbenų darinių, jų druskų ir esterių, 17β estradiolio ir esteriams būdingų savybių turinčių jo darinių;

ii)

leidžiama skirti kitų medžiagų, turinčių estrogeninį, androgeninį ar gestageninį poveikį, ir beta agonistus tik:

terapiniam gydymui kaip apibrėžta Direktyvos 96/22/EB 1 straipsnio 2 dalies b punkte, kai gydymas skiriamas laikantis tos direktyvos 4 straipsnio 2 dalies nuostatų, arba

zootechniniam gydymui kaip apibrėžta Direktyvos 96/22/EB 1 straipsnio 2 dalies c punkte, kai gydymas skiriamas laikantis tos direktyvos 5 straipsnio nuostatų, ir

b)

kuri bent šešis mėnesius iki gyvūnų skerdimo turėjo liekanų ir medžiagų grupių, nurodytų Direktyvos 96/23/EB I priede, kontrolės planą, į kurį įtraukti arklinių šeimos gyvūnai, gimę ir importuoti į trečiąją šalį, ir kuris patvirtintas pagal Direktyvos 96/23/EB 29 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą;“


18.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 280/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1833

2016 m. spalio 17 d.

dėl leidimo naudoti daržinių pupelių (Phaseolus vulgaris) lektinų preparatą kaip žindomiems paršeliams skirto pašaro priedą (leidimo turėtojas – Biolek, Sp. z o.o.)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti daržinių pupelių (Phaseolus vulgaris) lektinų preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti daržinių pupelių (Phaseolus vulgaris) lektinų preparatą kaip žindomiems paršeliams skirtą pašaro priedą, skirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2014 m. spalio 29 d. (2) ir 2015 m. spalio 22 d. (3) priimtose nuomonėse padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis daržinių pupelių (Phaseolus vulgaris) lektinų preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Ji taip pat padarė išvadą, kad šis priedas turėtų būti laikomas kvėpavimo takus jautrinančia medžiaga ir jo įkvėpus gali kilti pavojus. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad jis gali pagerinti paršelių produktyvumą nujunkymo laikotarpiu. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašaro priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Etaloninė laboratorija;

(5)

daržinių pupelių (Phaseolus vulgaris) lektinų preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „kiti zootechniniai priedai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2015;13(1):3903.

(3)  EFSA Journal 2015;13(11):4276.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Gyvūno aktyvumo vienetai per dieną

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: kiti zootechniniai priedai (nujunkytų paršelių produktyvumui gerinti)

4d13

Biolek Sp. z o.o.

Daržinių pupelių lektinai

Priedo sudėtis

Daržinių pupelių lektinų (Phaseolus vulgaris lektinų) preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: 1 280 HAV/g (1)

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

fitohemagliutinino (PHA) izoformų mišinys: PHA-E4, PHA-E3L, PHA-E2L2, PHA-EL3, PHA-L4

CAS numeris (PHA-L): 9008–97–3

Analizės metodai  (2)

Daržinių pupelių lektino pašaro priede kiekybinis nustatymas:

hemagliutinacijos bandymas

Žindomi paršeliai

14 dienų

220 HAV

660 HAV

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką.

2.

Priedu šeriami 10–14 dienų amžiaus žindomi paršeliai ir tik dedant jį į pašaro papildą ir neviršijant toliau nurodytos maksimalios dozės:

220 HAV vienam žindomam paršeliui per dieną 3 dienas arba

660 HAV viena žindomam paršeliui (per vieną dieną).

3.

Priedo etiketėje turi būti pateiktos naudojimo dedant į pašaro papildą taisyklės.

4.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jo naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedai ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2026 m. lapkričio 7 d.


(1)  HAV (hemagliutinacijos aktyvumo vienetai) yra medžiagos kiekis (1 mg/ml), kuriame paskutinį kartą skiedžiant susidaro 50 % eritrocitų agliutinacija (sulipimas).

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės pašarų priedų laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


18.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 280/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1834

2016 m. spalio 17 d.

kuriuo dėl medžiagos monepantelio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 37/2010

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009, nustatantį Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (1), ypač į jo 14 straipsnį kartu su 17 straipsniu,

atsižvelgdama į Veterinarinių vaistų komiteto suformuluotą Europos vaistų agentūros nuomonę,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 17 straipsnį reikalaujama, kad reglamente būtų nustatyta farmakologiškai aktyvių medžiagų, naudojamų Sąjungoje maistiniams gyvūnams skirtuose veterinariniuose vaistuose arba gyvulininkystėje naudojamuose biocidiniuose produktuose, didžiausia leidžiamoji koncentracija (toliau – DLK);

(2)

Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 (2) priedo 1 lentelėje išvardytos farmakologiškai aktyvios medžiagos, jų klasifikacija ir didžiausia leidžiamoji koncentracija gyvūniniuose maisto produktuose;

(3)

monepantelis šiuo metu yra įtrauktas į tą lentelę kaip medžiaga, leidžiama naudoti avims ir ožkoms (taikoma raumenims, riebalams, kepenims, inkstams ir pienui);

(4)

Europos vaistų agentūrai (EMA) pateiktas prašymas dabartinį monepantelio įrašą papildyti įtraukiant galvijus;

(5)

EMA, remdamasi Veterinarinių vaistų komiteto nuomone, rekomendavo nustatyti monepantelio DLK galvijų audiniuose, išskyrus gyvūnus, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti;

(6)

pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 5 straipsnį EMA turi svarstyti, ar konkrečiam maisto produktui nustatytą farmakologiškai aktyvių medžiagų DLK galima taikyti kitam maisto produktui, gaunamam iš tos pačios rūšies gyvūnų, arba vienos ar kelių rūšių gyvūnams nustatytą farmakologiškai aktyvių medžiagų DLK – kitų rūšių gyvūnams;

(7)

EMA nusprendė, kad šiuo metu avių ir ožkų pienui taikomą monepantelio DLK ekstrapoliuoti galvijų pienui nėra tinkama, nes trūksta duomenų;

(8)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 37/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

tikslinga nustatyti tinkamą laikotarpį susijusiems suinteresuotiesiems subjektams imtis priemonių, kurių gali reikėti, kad būtų laikomasi naujos DLK;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. gruodžio 17 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 152, 2009 6 16, p. 11.

(2)  2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (OL L 15, 2010 1 20, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje medžiagos monepantelio įrašas pakeičiamas taip:

Farmakologiškai aktyvi medžiaga

Žymeklio likutis

Gyvūnų rūšis

DLK

Tiksliniai audiniai

Kitos nuostatos (pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 14 straipsnio 7 dalį)

Terapinė klasifikacija

„Monepantelis

Monepantelio sulfonas

Avys, ožkos

700 μg/kg

Raumenys

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos ir (arba) veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus“

7 000  μg/kg

Riebalai

5 000  μg/kg

Kepenys

2 000  μg/kg

Inkstai

170 μg/kg

Pienas

Galvijai

300 μg/kg

Raumenys

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

7 000  μg/kg

Riebalai

2 000  μg/kg

Kepenys

1 000  μg/kg

Inkstai


18.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 280/25


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1835

2016 m. spalio 17 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

132,6

ZZ

132,6

0707 00 05

TR

145,2

ZZ

145,2

0709 93 10

TR

138,5

ZZ

138,5

0805 50 10

AR

87,8

CL

82,2

TR

89,3

UY

51,6

ZA

94,2

ZZ

81,0

0806 10 10

BR

288,3

EG

169,2

TR

153,1

ZZ

203,5

0808 10 80

AR

191,8

AU

196,9

BR

124,9

CL

146,5

NZ

137,9

ZA

97,2

ZZ

149,2

0808 30 90

CN

73,6

TR

134,9

ZZ

104,3


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

18.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 280/27


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/1836

2016 m. spalio 10 d.

kuriuo skiriamas Regionų komiteto Austrijos Respublikos pasiūlytas pakaitinis narys

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Austrijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. sausio 26 d., 2015 m. vasario 5 d. ir 2015 m. birželio 23 d. Taryba priėmė sprendimus (ES) 2015/116 (1), (ES) 2015/190 (2) ir (ES) 2015/994 (3), kuriais skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d.2016 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimu (ES) 2016/814 (4) vietoj Elisabeth VITOUCH pakaitine nare buvo paskirta Muna DUZDAR;

(2)

pasibaigus Muna DUZDAR kadencijai tapo laisva Regionų komiteto pakaitinio nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam dabartinės kadencijos laikui iki 2020 m. sausio 25 d. Regionų komiteto pakaitiniu nariu skiriamas:

Peter FLORIANSCHÜTZ, Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderats der Stadt Wien.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

G. MATEČNÁ


(1)  2015 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/116, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 20, 2015 1 27, p. 42).

(2)  2015 m. vasario 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/190, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 31, 2015 2 7, p. 25).

(3)  2015 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/994, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 159, 2015 6 25, p. 70).

(4)  2016 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/814, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Austrijos Respublikos pasiūlytas pakaitinis narys (OL L 133, 2016 5 24, p. 8).


18.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 280/28


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1837

2016 m. spalio 11 d.

kuriuo Lenkijos Respublikai leidžiama toliau taikyti priemones, kuriomis nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 straipsnio

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2006/112/EB 168 straipsnyje nustatoma apmokestinamojo asmens teisė atskaityti pridėtinės vertės mokestį (PVM), mokėtiną už jo įsigytas prekes ir paslaugas, jeigu jos naudojamos to asmens apmokestinamiesiems sandoriams. Tos direktyvos 26 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas reikalavimas į PVM apskaitą įtraukti veiklai skirto turto naudojimą apmokestinamojo asmens arba jo darbuotojų asmeninėms reikmėms arba, platesne prasme, kitoms nei jo verslo reikmėms;

(2)

Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2013/805/ES (2) Lenkijai leista iki 2016 m. gruodžio 31 d. iki 50 % apriboti apmokestinamojo asmens teisę atskaityti PVM, kuriuo apmokestinamas tam tikrų variklinių kelių transporto priemonių pirkimas, įsigijimas Bendrijoje, importas, nuoma arba išperkamoji nuoma ir su jomis susijusios išlaidos, jei tokia transporto priemonė naudojama ne tik verslo tikslais, ir apmokestinamajam asmeniui netaikyti reikalavimo transporto priemonių, kurioms taikomas apribojimas, naudojimą ne verslo tikslais įtraukti į PVM apskaitą (nukrypti leidžiančios priemonės);

(3)

laišku, kurį Komisija užregistravo 2016 m. vasario 8 d., Lenkija paprašė leisti toliau taikyti nukrypti leidžiančias priemones;

(4)

pagal Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą Komisija 2016 m. birželio 6 d. laišku pranešė kitoms valstybėms narėms apie Lenkijos prašymą. 2016 m. birželio 8 d. laišku Komisija pranešė Lenkijai, kad turi visą prašymui įvertinti būtiną informaciją;

(5)

pagal Sprendimo 2013/805/ES 3 straipsnio 2 dalį Lenkija Komisijai kartu su prašymu pratęsti priemonės taikymą pateikė ataskaitą apie to sprendimo taikymą, įskaitant procentinio apribojimo, kuris taikomas teisei atskaityti PVM, peržiūrą. Remdamosi šiuo metu turima informacija Lenkijos institucijos mano, kad vis dar būtų pagrįsta taikyti 50 % normą. Kartu siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo, reikalavimas į apskaitą įtraukti PVM, mokėtiną už variklinės transporto priemonės naudojimą ne verslo tikslais, turėtų būti laikinai netaikomas, jeigu jai taikomas tas apribojimas. Tas nukrypti leidžiančias priemones galima pagrįsti poreikiu supaprastinti PVM skaičiavimo tvarką ir išvengti mokesčių slėpimo neteisingai tvarkant apskaitą ir pateikiant suklastotą mokesčių deklaraciją;

(6)

šios nukrypti leidžiančios priemonės turėtų būti taikomos ribotu laikotarpiu, kad būtų galima įvertinti jų veiksmingumą ir procentinės normos tinkamumą. Todėl Lenkijai turėtų būti leidžiama iki 2019 m. gruodžio 31 d. toliau taikyti nukrypti leidžiančias priemones;

(7)

jeigu Lenkija manytų, kad nukrypti leidžiančių priemonių taikymą po 2019 m. būtina pratęsti, ne vėliau nei 2019 m. balandžio 1 d. kartu su pratęsimo prašymu Komisijai turėtų būti pateikta nukrypti leidžiančių priemonių taikymo ataskaita, įskaitant taikomos procentinės normos peržiūrą;

(8)

nukrypti leidžiančių priemonių taikymo laikotarpio pratęsimas turės tik nedidelį poveikį bendrai galutinio vartojimo etapu surenkamų mokesčių sumai ir neturės neigiamo poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams, gaunamiems iš PVM;

(9)

todėl Įgyvendinimo sprendimas 2013/805/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2013/805/ES 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

1.   Šis sprendimas nustoja galioti 2019 m. gruodžio 31 d.

2.   Prašymas dėl šiame sprendime numatytų nukrypti leidžiančių priemonių taikymo laikotarpio pratęsimo pateikiamas Komisijai ne vėliau kaip 2019 m. balandžio 1 d. Su tokiu prašymu pateikiama ataskaita, įskaitant procentinio apribojimo, kuris remiantis šiuo sprendimu taikomas teisei atskaityti PVM, peržiūrą.“

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Lenkijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. KAŽIMÍR


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2013/805/ES, kuriuo Lenkijos Respublikai leidžiama nustatyti priemones, kuriomis nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 straipsnio (OL L 353, 2013 12 28, p. 51).


18.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 280/30


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/1838

2016 m. spalio 13 d.

dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių 2016 m.

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 148 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

pasikonsultavusi su Regionų komitetu,

atsižvelgdama į Užimtumo komiteto nuomonę (3),

kadangi:

(1)

Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) nurodyta, kad valstybės narės ir Sąjunga turi veikti siekdamos plėtoti suderintą užimtumo strategiją, ypač ugdydamos kvalifikuotą, profesiniu atžvilgiu pasirengusią ir mokančią prisitaikyti darbo jėgą bei darbo rinkas, prisitaikančias prie ekonomikos pokyčių, kad būtų pasiekti Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje nustatyti tikslai;

(2)

laikydamasi Komisijos pasiūlytos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ (toliau – strategija „Europa 2020“), Sąjunga gali savo ekonomiką orientuoti į pažangų, tvarų ir integracinį augimą ir kartu užtikrinti didelį užimtumą, produktyvumą ir socialinę sanglaudą. Penki pagrindiniai tikslai sudaro bendrus uždavinius, kuriais grindžiama valstybių narių veikla; jais atsižvelgta į valstybių narių atitinkamas pradines pozicijas ir nacionalines aplinkybes, taip pat į Sąjungos pozicijas ir aplinkybes. 2015 m. liepos 14 d. Taryba priėmė Rekomendaciją (ES) 2015/1184 (4) dėl bendrų valstybių narių ir Sąjungos ekonominės politikos gairių. Be to, 2015 m. spalio 5 d. Taryba priėmė Sprendimą (ES) 2015/1848 (5) dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių 2015 m. (toliau – užimtumo gairės). Tie du gairių rinkiniai sudaro integruotas strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo gaires (toliau – strategijos „Europa 2020“ integruotos gairės). Europos užimtumo strategijai tenka pagrindinis vaidmuo įgyvendinant strategijoje „Europa 2020“ numatytus uždavinius užimtumo ir darbo rinkos srityse;

(3)

strategijos „Europa 2020“ integruotos gairės atitinka 2016 m. kovo 17 ir 18 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas bei Stabilumo ir augimo paktą. Gairėse valstybėms narėms pateikiamos tikslios rekomendacijos, kaip parengti nacionalines reformų programas ir įgyvendinti reformas, atspindint jų tarpusavio priklausomybę. Užimtumo gairės turėtų būti pagrindas rengiant konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kurias Taryba valstybėms narėms gali teikti pagal SESV 148 straipsnio 4 dalį, kartu su konkrečioms šalims skirtomis rekomendacijomis, valstybėms narėms teikiamomis pagal SESV 121 straipsnio 2 dalį. Be to, užimtumo gairių pagrindu turėtų būti rengiama bendra užimtumo ataskaita, kurią Taryba ir Komisija kasmet pateikia Europos Vadovų Tarybai;

(4)

iš bendroje užimtumo ataskaitoje išdėstyto valstybių narių nacionalinių reformų programų nagrinėjimo matyti, kad valstybės narės turėtų dėti visas pastangas siekdamos paskatinti darbo jėgos paklausą, padidinti darbo jėgos pasiūlą, pagerinti gebėjimus ir kompetencijas, darbo rinkos veikimą, taip pat paskatinti socialinę įtrauktį, kovoti su skurdu ir skatinti lygias galimybes;

(5)

valstybės narės turėtų išnagrinėti galimybes naudotis Europos socialiniu fondu užimtumo gairėms įgyvendinti;

(6)

užimtumo gairės neturėtų būti keičiamos, kad daugiausia dėmesio būtų galima skirti jų įgyvendinimui. Todėl bet koks užimtumo gairių atnaujinimas turėtų būti labai ribotas. Atsižvelgiant į pokyčių darbo rinkoje ir socialinės padėties įvertinimą po užimtumo gairių 2015 m. priėmimo, atnaujinimas nėra reikalingas. Jų priėmimo 2015 m. priežastys tebegalioja, todėl tos gairės turėtų būti toliau taikomos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (ES) 2015/1848 priede išdėstytos valstybių narių užimtumo politikos gairės toliau taikomos 2016 m., o valstybės narės į jas atsižvelgia įgyvendindamos užimtumo politiką.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge 2016 m. spalio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. RICHTER


(1)  2016 m. rugsėjo 15 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 264, 2016 7 20, p. 134.

(3)  2016 m. vasario 16 d. nuomonė.

(4)  2015 m. liepos 14 d. Tarybos rekomendacija (ES) 2015/1184 dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos ekonominės politikos bendrų gairių (OL L 192, 2015 7 18, p. 27).

(5)  2015 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1848 dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių 2015 m. (OL L 268, 2015 10 15, p. 28).


18.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 280/32


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/1839

2016 m. spalio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/638/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2010 m. spalio 25 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/638/BUSP (1) dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai;

(2)

remiantis Sprendimo 2010/638/BUSP peržiūra, tų ribojamųjų priemonių taikymas turėtų būti pratęstas iki 2017 m. spalio 27 d.;

(3)

todėl Sprendimas 2010/638/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2010/638/BUSP 8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šis sprendimas taikomas iki 2017 m. spalio 27 d. Jis nuolat peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas ar iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge 2016 m. spalio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas 2010/638/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai (OL L 280, 2010 10 26, p. 10).


18.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 280/33


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1840

2016 m. spalio 14 d.

kuriuo dėl afrikinės arklių ligos diagnostikos metodų iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 2009/156/EB IV priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 6509)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 2009/156/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą (1), ypač į jos 20 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2009/156/EB IV priede nustatyti afrikinės arklių ligos diagnozavimo metodai, kurie, jei būtina, taikytini iki perkeliant arklinių šeimos gyvūnus Sąjungoje arba juos importuojant iš ES nepriklausančių šalių;

(2)

nuo tada, kai buvo priimta Direktyva 2009/156/EB, buvo išplėtoti laboratorijų pajėgumai pažangiems, labai jautriems ir veiksmingiems afrikinės arklių ligos diagnostiniams tyrimams atlikti. Siekiant atsižvelgti į šią pažangą buvo iš dalies pakeistas su afrikinės arklių ligos diagnostika susijęs Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų vadovo skyrius (2);

(3)

Europos Sąjungos etaloninė afrikinės arklių ligos tyrimo laboratorija (3), įgyvendindama savo 2014 m. darbo programą, parengė Direktyvos 2009/156/EB IV priede aprašytų diagnostikos metodų techninio vertinimo ataskaitą. 2015 m. gegužės mėn. Komisijai pateiktame vertinime padaryta išvada, kad konkurencinė imunofermentinė analizė (konkurencinė IFA) nebetaikoma, netiesioginė imunofermentinė analizė nėra naudojama bendrai, bet galėtų būti atliekama po 4–6 mėnesių nuo prašymo pateikimo, ir kad blokavimo IFA galima įsigyti rinkoje ir ji yra bendrai naudojama mėginiams tirti, atliekant kvalifikacijos tikrinimo pratybas, kurias rengia Europos Sąjungos etaloninės afrikinės arklių ligos laboratorija;

(4)

ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kad, palyginti su serologiniais diagnostikos metodais, nukleorūgščių atpažinimo atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandininės reakcijos (ATPGR) metodai yra pranašesni, nes juos taikant ligą galima nustatyti ankstyvojoje užkrėtimo stadijoje. Be to, dauguma Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių etaloninių laboratorijų taiko tikralaikės ATPGR metodus (taip pat afrikinei arklių ligai diagnozuoti), kurie per 2009–2014 m. atliktas kvalifikacijos tikrinimo pratybas pasirodė esantys tinkami. Ataskaitoje taip pat nurodyta, kad už Sąjungos ribų veikia konkrečios patirties afrikinės arklių ligos srityje turinčių OIE etaloninių ir kitų laboratorijų, kurios jau yra taikiusios bent vieną tikralaikės ATPGR metodą afrikinės arklių ligos genomui aptikti;

(5)

per 2015 m. lapkričio 24 ir 25 d. vykusį bendrą Europos Sąjungos etaloninių afrikinės arklių ligos ir mėlynojo liežuvio ligos laboratorijų ir nacionalinių etaloninių laboratorijų seminarą Jungtinėje Karalystėje Askote rekomenduota įtraukti į Direktyvos 2009/156/EB IV priedą tikralaikės atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandininės reakcijos (ATPGR) metodus afrikinės arklių ligos virusui aptikti;

(6)

nors visi taikomi tikralaikės ATPGR metodai afrikinės arklių ligos genomui aptikti yra pakankamai jautrūs, tačiau laboratorijose dažniausiai taikoma Agüero et al. (2008 m.) (4) aprašyta procedūra. Guthrie et al. (2013 m.) (5) aprašyta procedūra buvo specialiai sukurta siekiant užtikrinti, kad būtų galima saugiai vežti arklius iš teritorijų, kuriose esama pavojaus užsikrėsti afrikine arklių liga, praėjus mažiausiam karantino laikotarpiui, vadovaujantis OIE sausumo gyvūnų sveikatos kodeksu (6);

(7)

todėl tikslinga įtraukti į Direktyvos 2009/156/EB IV priedą sukėlėjo nustatymo ir antikūnų aptikimo metodus kaip papildomus afrikinės arklių ligos greitos diagnostikos metodus;

(8)

todėl Direktyvos 2009/156/EB IV priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, iš jo turėtų būti išbrauktas konkurencinės IFA tyrimas, o netiesioginės ir blokavimo IFA tyrimų procedūros turėtų būti atnaujintos pagal OIE sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų vadovo 2016 m. leidimo, pagrįsto 2012 m. gegužės mėn. pasaulinėje OIE delegatų asamblėjoje priimta versija (7), 2.5.1 skyrių. Į tą priedą taip pat reikėtų įtraukti Agüero et al. (2008 m.) ir Guthrie et al. (2013 m.) leidiniuose aprašytas tikralaikės ATPGR procedūras, kad tuos sukėlėjo nustatymo tyrimus būtų galima atlikti prieš perkeliant arklius;

(9)

todėl Direktyva 2009/156/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2009/156/EB IV priedas keičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 14 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 192, 2010 7 23, p. 1.

(2)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.05.01_AHS.pdf.

(3)  1992 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 92/35/EEB, nustatanti afrikinės arklių ligos kontrolės reikalavimus ir kovos su ja priemones (OL L 157, 1992 6 10, p. 19).

(4)  Agüero M., Gomez-Tejedor C., Angeles Cubillo M., Rubio C., Romero E. ir Jimenez-Clavero A. (2008 m.). Real-time fluorogenic reverse transcription polymerase chain reaction assay for detection of African horse sickness virus. J. Vet. Diagn. Invest., 20, 325–328.

(5)  Guthrie AJ, MacLachlan NJ, Joone C, Lourens CW, Weyer CT, Quan M, Monyai MS, Gardner IA. Diagnostic accuracy of a duplex real-time reverse transcription quantitative PCR assay for detection of African horse sickness virus. Journal of Virological Methods. 2013;189(1):30–35

(6)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_ahs.pdf

(7)  Žr. 2 išnašą.


PRIEDAS

„IV PRIEDAS

AFRIKINĖ ARKLIŲ LIGA

DIAGNOZĖ

A DALIS

Serologiniai tyrimai

Toliau aprašomas serologinis metodas – imunofermentinė analizė (IFA) pagal Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų vadovo 2016 m. leidimo, priimto 2012 m. gegužės mėn. pasaulinėje OIE delegatų asamblėjoje, 2.5.1 skyriaus B skirsnio 2 punktą.

VP7 virusinis baltymas yra visų devynių afrikinės arklių ligos viruso (AALV) serotipų imunodominuojantis pagrindinis antigenas. Įrodyta, kad rekombinantiniai AALV VP7 baltymai yra stabilūs ir nekenksmingi antigenai ir tinka naudoti AALV antikūnų, kurių tikslumo ir specifiškumo indeksas yra didelis, nustatymo procedūrose (Laviada et al., 1992b (1), Maree and Paweska, 2005 m.). Netiesioginė IFA ir blokavimo IFA yra du AAL VP7 IFA tyrimai, tinkami afrikinės arklių ligos serologinei diagnozei.

1.   Netiesioginė IFA afrikinės arklių ligos viruso (AALV) antikūnams nustatyti

Šiam metodui taikomas konjugatas yra krieno peroksidaze konjuguojamas arklio gamaglobulinas, reaguojantis su arklių, mulų ir asilų serumu. Taikant Maree & Paweska (2005 m.) (2) aprašytą metodą kaip konjugatas naudojamas G baltymas, reaguojantis ir su zebrų serumu.

Antigeną galima gauti Ispanijos tyrimų centre Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) per 4–6 mėnesius nuo prašymo pateikimo.

1.1.   Tyrimų procedūra

1.1.1.   Kietoji fazė

1.1.1.1.

IFA plokštelės padengiamos rekombinantiniu AALV-4 VP7, praskiestu karbonato ir (arba) bikarbonato buferiniu tirpalu, kurio pH 9,6. Plokštelės per naktį inkubuojamos 4 °C temperatūroje.

1.1.1.2.

Plokštelės penkis kartus nuplaunamos distiliuotu vandeniu, kuriame yra 0,01 % tūrio „Tween 20“ (plaunamojo tirpalo). Apverstos plokštelės atsargiai patapšnojamos ant sugeriamosios medžiagos, kad nusikratytų ant jų likęs plaunamasis tirpalas.

1.1.1.3.

Plokštelės vienai valandai 37 °C temperatūroje blokuojamos fosfato buferiniu druskų tirpalu (PBS) + 5 % (m/V) nugriebto pieno (Nestlé Dry Skim Milk TM) po 200 μl duobutėje.

1.1.1.4.

Blokuojantis tirpalas pašalinamas ir plokštelės atsargiai patapšnojamos ant sugeriamosios medžiagos.

1.1.2.   Tiriamieji mėginiai

1.1.2.1.

Serumo mėginiai, kuriuos reikia ištirti, bei teigiami ir neigiami kontroliniai serumai praskiedžiami santykiu 1:25 PBS + 5 % (m/V) nugriebto pieno + 0,05 % (V/V) „Tween 20“, po 100 μl į duobutę. Vieną valandą inkubuojama 37 °C temperatūroje.

Titravimui paruošiamos dvigubo skiedimo eilutės nuo 1:25 (100 μl duobutėje), po vieną serumų mėginį plokštelės stulpeliui, tas pats atliekama su teigiamais ir neigiamais kontroliniais mėginiais. Vieną valandą inkubuojama 37 °C temperatūroje.

1.1.2.2.

Plokštelės penkis kartus nuplaunamos distiliuotu vandeniu, kuriame yra 0,01 % tūrio „Tween 20“ (plaunamojo tirpalo). Apverstos plokštelės atsargiai patapšnojamos ant sugeriamosios medžiagos, kad nusikratytų ant jų likęs plaunamasis tirpalas.

1.1.3.   Konjugatas

1.1.3.1.

Paruošiama po 100 μl duobutėje krienų peroksidaze (HRP) konjuguoto arklio gamaglobulino, praskiesto su PBS + 5 % pieno + 0,05 % „Tween 20“ tirpalo, kurio pH 7,2. Vieną valandą inkubuojama 37 °C temperatūroje.

1.1.3.2.

Plokštelės penkis kartus nuplaunamos distiliuotu vandeniu, kuriame yra 0,01 % tūrio „Tween 20“ (plaunamojo tirpalo). Apverstos plokštelės atsargiai patapšnojamos ant sugeriamosios medžiagos, kad nusikratytų ant jų likęs plaunamasis tirpalas.

1.1.4.   Chromogenas / Substratas

1.1.4.1.

Į duobutes pripilama po 200 μl chromogeno / substrato tirpalo (10 ml 80,6 mM DMAB (dimetil-aminobenzaldehido) + 10 ml 1,56 mM MBTH (3-metil-2-benzo-tiazolinhidrazono hidrochlorido) + 5 μlH2O2).

Spalvos kaita sustabdoma maždaug po 5–10 minučių pripylus 50 μl 3N H2SO4 (prieš neigiamam kontroliniam mėginiui pradedant nusidažyti).

Galima naudoti ir kitus chromogenus, pvz., ABTS (2,2′-Azino-bis-[3-etilbenzotiazolin-6-sulfoninę rūgštį]), TMB (tetrametilbenzidiną) arba OPD (orto-fenildiaminą).

1.1.4.2.

Plokštelės vertinamos esant 600 nm (arba 620 nm).

1.2.   Rezultatų vertinimas

1.2.1.

Ribinė vertė apskaičiuojama prie neigiamos kontrolės vertės pridedant 0,06 (0,06 yra standartinis 30 neigiamų serumų grupės nuokrypis).

1.2.2.

Tiriamieji mėginiai, kurių absorbavimo vertės yra mažesnės už ribinę vertę, laikomi neigiamais.

1.2.3.

Tiriamieji mėginiai, kurių absorbavimo vertės yra didesnės už ribinę vertę + 0,15, laikomi teigiamais.

1.2.4.

Tiriamieji mėginiai, kurių absorbavimo vertės yra tarp pirmiau nurodytų, yra neįtikinami, ir rezultatams patvirtinti reikia atlikti kitą tyrimą.

2.   Blokavimo IFA afrikinės arklių ligos viruso (AALV) antikūnams nustatyti

Konkurencinė blokavimo IFA yra skirta nustatyti specifiniams AALV antikūnams bet kurios arklinių šeimos gyvūnų, pvz., arklių, asilų, zebrų ir jų mišrūnų, serume, ir ją taikant galima išvengti specifiškumo, kartais pasitaikančio taikant netiesioginę IFA.

Šio tyrimo principas – reakcijos tarp rekombinantinio VP7, baltymo, absorbuoto IFA plokštelės, ir konjuguotojo AAL VP7 vienaląsčio specialiojo monokloninio antikūno (Mab), blokavimas. Tiriamojo serumo antikūnai stabdys reakciją tarp antigeno ir Mab, todėl pasikeis spalva. Kadangi Mab taip pat veikia prieš VP7, tyrimo tikslumas ir specifiškumas yra labai dideli.

Konkurencinę blokavimo IFA galima įsigyti rinkoje.

2.1.   Tyrimų procedūra

2.1.1.   Kietoji fazė

2.1.1.1.

IFA plokštelės padengiamos 50–100 ng rekombinantinio AALV-4 VP7, praskiesto karbonato ir (arba) bikarbonato buferiniu tirpalu, kurio pH 9,6. Inkubuojama per naktį 4 °C temperatūroje.

2.1.1.2.

Plokštelės tris kartus nuplaunamos fosfato buferiniu druskų tirpalu (PBS) 0,1×, kuriame yra 0,135 M NaCl ir 0,05 % (V/V) „Tween 20“ (PBST) tirpalo. Apverstos plokštelės atsargiai patapšnojamos ant sugeriamosios medžiagos, kad nusikratytų ant jų likęs plaunamasis tirpalas.

2.1.2.   Tiriamieji ir kontroliniai mėginiai

2.1.2.1.

Serumo mėginiai, kuriuos reikia ištirti, bei teigiami ir neigiami kontroliniai serumai santykiu 1:5 praskiedžiami tirpalu, kuriame yra 0,35 M NaCl, 0,05 % (V/V) „Tween 20“ ir 0,1 % „Kathon“ tirpalo, 100 μl duobutei. Vieną valandą inkubuojama 37 °C temperatūroje.

Titravimui paruošiamos tiriamųjų serumų dvigubo skiedimo serijos 8 duobutėse nuo 1:10 iki 1:280 (100 μl duobutėje), po vieną serumų mėginį plokštelės stulpeliui, tas pats atliekama su teigiamais ir neigiamais kontroliniais mėginiais. Vieną valandą inkubuojama 37 °C temperatūroje.

2.1.2.2.

Plokštelės penkis kartus nuplaunamos fosfato buferiniu druskų tirpalu (PBS) 0,1×, kuriame yra 0,135 M NaCl ir 0,05 % (V/V) „Tween 20“ (PBST) tirpalo. Apverstos plokštelės atsargiai patapšnojamos ant sugeriamosios medžiagos, kad nusikratytų ant jų likęs plaunamasis tirpalas.

2.1.3.   Konjugatas

2.1.3.1.

Paruošiama po 100 μl duobutėje krienų peroksidaze konjuguoto VP7 Mab. Šis Mab iš anksto praskiedžiamas 1/5 000–1/15 000 1/1 „StabiliZyme Select® Stabilizer“ (SurModics. Nuoroda: SZ03) tirpalu distiliuotame vandenyje. 30 minučių inkubuojama 37 °C temperatūroje.

2.1.3.2.

Plokštelės penkis kartus nuplaunamos fosfato buferiniu druskų tirpalu (PBS) 0,1×, kuriame yra 0,135 M NaCl ir 0,05 % (V/V) „Tween 20“ (PBST) tirpalo. Apverstos plokštelės atsargiai patapšnojamos ant sugeriamosios medžiagos, kad nusikratytų ant jų likęs plaunamasis tirpalas.

2.1.4.   Chromogenas / Substratas

Į kiekvieną duobutę pripilama po 100 μl chromogeno substrato tirpalo (1 ml ABTS (2,2′-Azino-bis-[3-etilbenzotiazolin-6-sulfoninės rūgšties]) 5 mg/ml + 9 ml substrato buferinio (0,1 M fosfato-citrato buferinio tirpalo, kurio pH 4 ir kuriame yra 0,03 % H2O2) ir 10 minučių inkubuojama kambario temperatūroje. Spalvos kaita sustabdoma pripilant į kiekvieną duobutę 100 μl 2 % (m/V) SDS (natrio dodecilo sulfato).

2.1.5.   Vertinimas

Vertiname IFA analizatoriumi, nustačius 405 nm.

2.2.   Rezultatų vertinimas

2.2.1.

Nustatoma kiekvieno mėginio blokavimo procentinė dalis (BP), taikant toliau pateiktą formulę; čia „Abs“ – antikūnai:

Formula

2.2.2.

Mėginiai, kurių BP vertė viršija 50 %, turėtų būti laikomi teigiamais AALV antikūnams.

2.2.3.

Mėginiai, kurių BP vertė yra mažesnė kaip 45 %, turėtų būti laikomi neigiamais AALV antikūnams.

2.2.4.

Mėginiai, kurių BP vertė yra 45–50 %, turėtų būti laikomi neįtikinamais ir tiriami dar kartą. Jeigu tyrimo rezultatai ir vėl yra neįtikinami, gyvūnai tiriami dar kartą, imant mėginius ne anksčiau kaip praėjus dviem savaitėms nuo neįtikinamu laikyto mėginio paėmimo.

B DALIS

Sukėlėjo nustatymas

Tikralaikė atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandininė reakcija (tlATPGR)

Nukleorūgšties metodais pagrįstais sukėlėjo nustatymo tyrimais turi būti nustatomos devynių AALV serotipų kontrolinės padermės.

2.1 punkte aprašytas serologinis metodas yra pagrįstas Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų vadovo 2016 m. leidimo, priimto 2012 m. gegužės mėn. pasaulinėje OIE delegatų asamblėjoje, 2.5.1 skyriaus B skirsnio 1.2 punktu.

Bet koks ATPGR nustatymo metodas, naudojamas tiriant kraujo ar blužnies mėginius, pagal Direktyvą 2009/156/EB turi būti toks pat tikslus kaip 2 punkte aprašytų metodų arba tikslesnis.

Inaktyvuotų 1–9 serotipų virusų kontrolinių padermių galima gauti iš Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos arba OIE etaloninės afrikinės arklių ligos tyrimų laboratorijos Alchetėje, (Ispanija).

1.   Virusinių RNR išskyrimas

Siekiant užtikrinti tinkamą atsaką, reikia iš mėginio išskirti aukštos kokybės AALV RNR. Nukleorūgštis iš klinikinių mėginių galima išskirti taikant įvairius laboratorijose naudojamus ir rinkoje parduodamus metodus.

Rinkiniai, kuriais prekiaujama rinkoje, taikomi naudojant skirtingus RNR išskyrimo metodus. Dauguma metodų yra grindžiami viena iš šių procedūrų:

nukleorūgščių išskyrimas fenolio-chloroformo metodu,

nukleorūgščių adsorbcija filtravimo sistema,

nukleorūgščių adsorbcija magnetinių rutuliukų sistema.

Toliau pateiktas laboratorijoje taikomo RNR išskyrimo metodo pavyzdys.

1.1.

1 g audinio mėginys homogenizuojamas 1 ml denatūravimo tirpalo (4 M guanidino tiocianato, 25 mM natrio citrato, 0,1 M 2-merkaptoetanolio, 0,5 % sarkozilo).

1.2.

Po centrifugavimo prie supernatanto pridedama 1 μg mielių RNR, 0,1 ml 2 M natrio acetato, kurio pH 4, 1 ml fenolio ir 0,2 ml chloroformo / izoamilo alkoholio mišinio (49/1).

1.3.

Suspensija stipriai pakratoma ir 15 minutę aušinama ant ledo.

1.4.

Po centrifugavimo vandeninėje fazėje esanti RNR ekstrahuojama fenoliu, nusodinama etanoliu ir pakartotinai nusodinama steriliame vandenyje.

2.   Tikralaikės ATPGR procedūra

2.1.   Konkrečios grupės tikralaikė ATPGR (Agüero et al., 2008 m.  (3) )

Ši konkrečios grupės tikralaikė ATPGR skirta AALV VP7 ir ją taikant galima nustatyti visus žinomus AALV serotipus ir šiuo metu paplitusias padermes. Ją taikė ir gerų rezultatų gavo Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinės etaloninės laboratorijos, dalyvavusios kvalifikacijos tikrinimo pratybose, kurias 2009–2015 m. kasmet rengė Europos Sąjungos etaloninė laboratorija. Be to, 2015 m. OIE etaloninių laboratorijų tinklui atliekant tarptautinį tarplaboratorinį lyginamąjį tyrimą šis protokolas pateko tarp davusiųjų geriausių rezultatų.

Pradmenų ir zondų sekos AALV rūšių virusams nustatyti:

tiesioginis pradmuo

5′-CCA-GTA-GGC-CAG-ATC-AAC-AG-3′

atvirkštinis pradmuo

5′-CTA-ATG-AAA-GCG-GTG-ACC-GT-3′

MGB „TaqMan“ zondas

5′-FAM-GCT-AGC-AGC-CTA-CCA-CTA-MGB-3′

2.1.1.

Pradinė pradmens koncentracija skiedžiama iki 8 μM darbinės koncentracijos (toliau – 8 μM pradinė pradmens darbinė koncentracija), o zondas skiedžiamas iki 50 μM darbinės koncentracijos (toliau – 50 μM pradinė zondo darbinė koncentracija). Bandymo plokštelės išdėstymas turėtų būti konfigūruojamas ir įvedamas į tikralaikės PGR įrenginio programinę įrangą. Remiantis išdėstymu, į kiekvieną duobutę, kurioje bus laikomi RNR mėginiai ir teigiami arba neigiami kontroliniai mėginiai, įpilama 2,5 μl kiekvieno 8 μM pradinio darbinio pradmens tirpalo (galutinė pradmens koncentracija bus 1 μM 20 μl ATPGR mišinio). Plokštelė laikoma ant ledo.

2.1.2.

2 μl izoliuotosios RNR (tiriamieji mėginiai ir teigiami kontroliniai mėginiai) arba 2 μl vandens be ribonukleazių (neigiamos reakcijos kontroliniai mėginiai) sumaišomi su tiesioginiais ir atvirkštiniais pradmenimis. Mišinys denatūruojamas kaitinant 5 min. 95 °C temperatūroje, paskui ne trumpiau kaip 5 min. greitai ataušinamas ant ledo.

2.1.3.

Laikantis gamintojo instrukcijų paruošiamas atitinkamo tūrio vienetapės tikralaikės ATPGR reakcijų mišinys tam tikram tirtinų mėginių skaičiui. Į kiekvieną duobutę, kurioje bus laikomi RNR mėginiai, įpilama 0,1 μl 50 μM pradmens darbinio tirpalo (galutinė pradmens koncentracija bus 0,25 μM kiekvienoje duobutėje su RNR mėginiais). PGR plokštelėje į kiekvieną duobutę, kurioje yra denatūruotų pradmenų ir RNR, įpilama po 13 μl vienetapės tikralaikės ATPGR reakcijų mišinio.

2.1.4.

Plokštelė dedama į tikralaikį termociklerį, užprogramuotą atvirkštinei transkripcijai ir kDNR amplifikacijai arba fluorescenciniam aptikimui. Amplifikacijos sąlygos: pirmas atvirkštinės transkripcijos etapas, trunkantis 25 min. esant 48 °C temperatūrai, paskui – 10 min. esant 95 °C temp. (vadinamasis karštas paleidimas), 40 ciklų po 15 sek. esant 95 °C temp., 35 sek. esant 55 °C temp. ir 30 sek. esant 72 °C temp. (arba, jeigu naudojami greitos reakcijos reagentai ir termocikleriai, – 40 ciklų po 2 sek. esant 97 °C temp. ir 30 sek. esant 55 °C temp.). Fluorescencijos duomenys gaunami pasibaigus 55 °C temperatūros etapui.

2.1.5.

Jeigu gaunamos netipiškos amplifikacijos kreivės, tyrimas laikomas negaliojančiu.

Jeigu Ct vertė (ciklų, per kuriuos vykstant reakcijai gautos fluorescencijos intensyvumas viršija fluorescencijos ribas, skaičius) yra mažesnė už nustatytąją Ct ribą (35 per 40 PGR ciklų) arba jai lygi (Ct ≤ 35), mėginiai laikomi teigiamais.

Jeigu Ct vertė yra didesnė už nustatytąją Ct ribą (35 per 40 PGR ciklų, Ct ≥ 35), mėginiai laikomi neįtikimais.

Jeigu gaunama horizontali amplifikacijos kreivė, kuri nekerta ribinės linijos per 40 PGR ciklų, mėginiai laikomi neigiamais.

2.2.   Konkrečios grupės tikralaikė ATPGR (Guthrie et al., 2013 m.  (4) )

Tikralaikė ATPGR naudojant fluorescencijos rezonansinės energijos perdavimo zondus AALV nukleorūgščiai nustatyti.

Aprašytas AALV ATPGR tyrimas buvo sukurtas naudojant šiuo metu paplitusių labai įvairių AALV lauko padermių sekas (Quan et al., 2010 m. (5)). Tai apima ir patentuotą sintetinį išorinį kontrolinį tyrimą, skirtą patikrinti, ar tyrimo komponentai veikia tinkamai.

Vienetapės tikralaikės PGR rinkiniais prekiaujama rinkoje. Toliau pateikti kai kurie pagrindiniai etapai, aprašyti Guthrie et al. (2013 m.), kuriuos galima keisti atsižvelgiant į konkrečios vietos arba atvejo reikalavimus, naudojamus rinkinius ir turimą įrangą.

Pradmenų ir zondų sekos AALV rūšių virusams nustatyti:

tiesioginis pradmuo

5′-AGA-GCT-CTT-GTG-CTA-GCA-GCC-T-3′

atvirkštinis pradmuo

5′-GAA-CCG-ACG-CGA-CAC-TAA-TGA-3′

MGB „TaqMan“ zondas

5′-FAM-TGC-ACG-GTC-ACC-GCT-MGB-3′

2.2.1.

Pradiniai pradmenų ir zondų mišinių tirpalai yra 25 kartus koncentruoti 5 μΜ (tiesioginiams ir atvirkštiniams pradmenims) ir 3 μΜ (zondams). Bandymo plokštelės išdėstymas turėtų būti konfigūruojamas ir įvedamas į tikralaikės PGR įrenginio programinę įrangą. Remiantis išdėstymu, į atitinkamas plokštelės duobutes dedama po 5 μl RNR mėginių, įskaitant tiriamuosius mėginius bei teigiamus ir neigiamus kontrolinius mėginius.

2.2.2.

RNR denatūruojama kaitinant 5 min. 95 °C temperatūroje, paskui ne trumpiau kaip 3 min. greitai ataušinama ant ledo.

2.2.3.

Laikantis gamintojo instrukcijų paruošiamas atitinkamo tūrio vienetapės tikralaikės ATPGR reakcijų mišinys tam tikram tirtinų mėginių skaičiui. Į reakcijos mišinį įpilamas 1 μl 25 kartus koncentruoto pradinio pradmens ir zondo mišinio tirpalas (žr. 2.2.1 punktą), kad kiekvienoje duobutėje būtų gauta 200 nM (kiekvieno pradmens) ir 120 nM (zondo) galutinė koncentracija. PGR plokštelėje į kiekvieną duobutę, kurioje yra denatūruotos RNR, įpilama po 20 μl reakcijų mišinio.

2.2.4.

Remiantis gamintojo rekomendacijomis, plokštelė dedama į tikralaikį termociklerį, užprogramuotą atvirkštinei transkripicijai ir kDNR amplifikacijai arba fluorescenciniam aptikimui. Amplifikacijos sąlygos, pvz, yra: pirmas atvirkštinės transkripcijos etapas, trunkantis 10 min. esant 48 °C temperatūrai, paskui – 10 min. esant 95 °C temp. ir 40 ciklų po 15 sek. esant 95 °C temp. ir 45 sek. esant 60 °C temp.

2.2.5.

Jeigu atliekant AALV ATPGR tyrimą įprastinė fluorescencija visuose kartotiniuose mėginiuose per 36 PGR ciklus viršija 0,1 ribą, mėginiai laikomi teigiamais.

Jeigu atliekant AALV ATPGR tyrimą įprastinė fluorescencija bent viename kartotiniame mėginyje per 36–40 PGR ciklų viršija 0,1 ribą, mėginiai laikomi neįtikinamais.

Jeigu atliekant AALV ATPGR tyrimą įprastinė fluorescencija visuose kartotiniuose mėginiuose per 40 PGR ciklų neviršija 0,1 ribos ir jeigu atliekant patentuotą sintetinį išorinį kontrolinį tyrimą įprastinė fluorescencija per 33 PGR ciklus viršijo 0,1 ribą, mėginiai laikomi neigiamais.“


(1)  Laviada M.D., Roy P. and Sanchez-Vizcaiono J.M (1992b). Adaptation and evaluation of an indirect ELISA and immunoblotting test for African horse sickness antibody detection. Skaityti: Bluetongue, African Horse Sickness and Related Orbiviruses: Proceedings of the Second International Symposium. Walton T.E. & Osburn B.l., Eds. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 646–650.

(2)  Maree S. and Paweska J.T. (2005 m.) Preparation of recombinant African horse sickness virus VP7 antigen via a simple method and validation of a VP7-based indirect ELISA for the detection of group-specific IgG antibodies in horse sera. J. Virol. Methods, 125 (1), 55–65.

(3)  Agüero M., Gomez-Tejedor C., Angeles Cubillo M., Rubio C., Romero E. and Jimenez-Clavero A. (2008 m.). Real-time fluorogenic reverse transcription polymerase chain reaction assay for detection of African horse sickness virus. J. Vet. Diagn. Invest., 20, 325–328.

(4)  Guthrie AJ, MacLachlan NJ, Joone C, Lourens CW, Weyer CT, Quan M, Monyai MS, Gardner IA. Diagnostic accuracy of a duplex real-time reverse transcription quantitative PCR assay for detection of African horse sickness virus. Journal of Virological Methods. 2013;189(1):30–5.

(5)  Quan, M., Lourens, C.W., MacLachlan, N.J., Gardner, I.A., Guthrie, A.J., 2010 m. Development and optimisation of a duplex real-time reverse transcription quantitative PCR assay targeting the VP7 and NS2 genes of African horse sickness virus. J. Virol. Methods 167, 45–52.