ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 255

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. rugsėjo 21d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/1686, kuriuo nustatomos papildomos ribojamosios priemonės, taikomos ISIL (Da'esh) ir Al-Qaida bei su jomis susijusiems fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms

1

 

*

2016 m. rugsėjo 20 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1687, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 2 dalis

12

 

*

2016 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1688, kuriuo dėl odos jautrinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) VII priedas ( 1 )

14

 

 

2016 m. rugsėjo 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1689, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

17

 

 

2016 m. rugsėjo 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1690, kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2017 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 442/2009 leistas naudoti tarifines kvotas kiaulienos sektoriuje

19

 

 

2016 m. rugsėjo 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1691, kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2017 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 536/2007 leistą naudoti Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės paukštienos tarifinę kvotą

21

 

 

2016 m. rugsėjo 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1692, kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2017 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leistas naudoti tarifines kvotas kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuje

23

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/1693 dėl ribojamųjų priemonių ISIL (Da'esh) ir Al-Qaida ir su jomis susijusiems asmenims, grupėms, susivienijimams ir subjektams, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2002/402/BUSP

25

 

*

2016 m. rugsėjo 20 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2016/1694, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

33

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

21.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1686

2016 m. rugsėjo 20 d.

kuriuo nustatomos papildomos ribojamosios priemonės, taikomos ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ bei su jomis susijusiems fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2016 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/1693 dėl ribojamųjų priemonių ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ ir su jomis susijusiems asmenims, grupėms, susivienijimams ir subjektams, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2002/402/BUSP (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (toliau – JT ST) grėsmės tarptautinei taikai ir saugumui, kurią kelia „Al-Qaida“ ir ISIL („Da'esh“), problemą sprendė priimdama rezoliucijas 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) ir 2253 (2015);

(2)

tos rezoliucijos Sąjungos teisėje įsigaliojo pagal Bendrąją poziciją 2002/402/BUSP (2) dėl ribojamųjų priemonių ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ organizacijų nariams bei su jais susijusiems kitiems asmenims, grupėms, susivienijimams ir subjektams ir pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002 (3);

(3)

2016 m. rugsėjo 20 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/1693, kuriuo panaikinama ir pakeičiama Bendroji pozicija 2002/402/BUSP;

(4)

kadangi tame sprendime numatytos papildomos priemonės, kurias Taryba JT ST įgaliojimu nustatė, kad būtų toliau kovojama su tarptautinio terorizmo grėsme, kurią kelia ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“, susijusius kriterijus atitinkantiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms nustatomas turto įšaldymas, siekiant sustiprinti kovą su tarptautinio terorizmo grėsme, kurią kelia ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“. Jiems įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų, visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse juos taikytų vienodai;

(5)

šis reglamentas turėtų būti taikomas atsižvelgiant į pagrindines teises ir principus, visų pirma pripažįstamus Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje: visų pirma teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, teisę į nuosavybę ir teisę į asmens duomenų apsaugą;

(6)

Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimais iš dalies keisti šio reglamento I priedo sąrašą, atsižvelgiant į ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ keliamą konkretų pavojų tarptautinei taikai ir saugumui bei siekiant užtikrinti nuoseklumą su Sprendimo (BUSP) 2016/1693 priedo dalinio keitimo ir peržiūros procesu;

(7)

įgyvendinant šį reglamentą ir siekiant Sąjungoje užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal šį reglamentą turi būti įšaldyti, vardus, pavardes, pavadinimus ir kitus su jais susijusius duomenis reikėtų skelbti viešai. Pagal šį reglamentą tvarkant fizinių asmenų asmens duomenis turėtų būti laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (4) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB (5);

(8)

valstybės narės ir Komisija turėtų informuoti viena kitą apie priemones, kurių imtasi pagal šį reglamentą, ir apie kitą turimą su šiuo reglamentu susijusią svarbią informaciją;

(9)

valstybės narės turėtų nustatyti už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinų sankcijų taisykles ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Tos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos;

(10)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente nustatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   lėšos– bet koks finansinis turtas ir ekonominė nauda, įskaitant (tačiau ne tik) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones; indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus; viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, akcinių bendrovių obligacijas, sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių; palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugio; paskolą, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus; akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas; dokumentus, įrodančius lėšų palūkanas ar finansinius išteklius, ir visas kitas eksporto finansavimo priemones;

b)   ekonominiai ištekliai– bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms gauti, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;

c)   lėšų įšaldymas– bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo ar naudojimo, galimybės jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

d)   ekonominių išteklių įšaldymas– išteklių naudojimo lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą, draudimas;

e)   kompetentingos institucijos– valstybių narių kompetentingos institucijos, kaip nurodyta II priede išvardytose interneto svetainėse;

f)   reikalavimas– kiekvienas procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas iki ar po dienos, kurią asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į I priedo sąrašą, susijęs su sutarties ar sandorio vykdymu arba pateiktas dėl sutarties ar sandorio ir visų pirma apimantis:

i)

reikalavimą vykdyti įsipareigojimą pagal sutartį ar sandorį arba su jais susijusį įsipareigojimą;

ii)

reikalavimą pratęsti bet kokios formos obligacijos, finansinės garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti;

iii)

reikalavimą dėl kompensacijos, susijusios su sutartimi ar sandoriu;

iv)

priešieškinį;

v)

reikalavimą pripažinti, be kita ko, taikant egzekvatūros procedūrą, bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą arba užtikrinti jų vykdymą.

2 straipsnis

1.   Visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, tiesiogiai ar netiesiogiai priklausantys, laikomi ar kontroliuojami fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, išvardytų I priede, įskaitant trečiąsias šalis, veikiančių jų vardu ar pagal jų nurodymus, yra įšaldomi.

2.   I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesudaroma galimybė naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3 straipsnis

1.   I priede išvardijami fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos, kurie, remiantis Sprendimo (BUSP) 2016/1693 3 straipsnio 3 dalimi, Tarybos įvardyti kaip:

a)

susiję su ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ arba bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos nariais, be kita ko, tuo, kad jie:

i)

dalyvauja finansuojant ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ arba bet kurį jų padalinį, filialą, nuo jų atskilusią grupę arba iš jų kilusią organizaciją arba finansuojant veiksmus ar veiklą, vykdomus jų, kartu su jais, jų vardu, jų naudai arba juos remiant;

ii)

dalyvauja planuojant, palengvinant, rengiant arba vykdant veiksmus ar veiklą arba rengia teroristus, pavyzdžiui, teroro aktų vykdymo tikslais teikia instruktažą, susijusį su ginklais, sprogstamaisiais įtaisais arba kitais metodais ar technologijomis, arba dalyvauja tokiame teroristų rengime, kai tai vykdoma ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ arba bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos, kartu su jais, jų vardu, jų naudai arba juos remiant;

iii)

užsiima prekyba, visų pirma prekyba nafta, naftos produktais, moduline naftos perdirbimo įranga ir susijusiomis medžiagomis, taip pat prekyba kitais gamtos ištekliais ir prekyba kultūros vertybėmis su ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kuriuo jų padaliniu, filialu, nuo jų atskilusia grupe arba iš jų kilusia organizacija;

iv)

ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kuriam jų padaliniui, filialui, nuo jų atskilusiai grupei arba iš jų kilusiai organizacijai tiekia, parduoda arba perduoda ginklus ir susijusius reikmenis;

b)

keliauja arba siekia keliauti už Sąjungos ribų, kad:

i)

vykdytų, planuotų ar rengtų teroro aktus ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos naudai arba juos remiant arba dalyvautų tokiuose teroro aktuose, arba

ii)

rengtų teroristus arba dalyvautų teroristų rengime ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos naudai arba juos remiant, arba

iii)

kitaip remtų ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kurį jų padalinį, filialą, nuo jų atskilusią grupę arba iš jų kilusią organizaciją;

c)

siekia vykti į Sąjungą tokiu pačiu tikslu, kuris nurodytas b punkte, arba dalyvauti veiksmuose ar veikloje kartu su ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kuriuo jų padaliniu, filialu, nuo jų atskilusia grupe arba iš jų kilusia organizacija, jų vardu, jų naudai arba juos remiant;

d)

ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kuriam jų padaliniui, filialui, nuo jų atskilusiai grupei arba iš jų kilusiai organizacijai verbuoja asmenis arba kitaip remia jų veiksmus ar veiklą, be kita ko:

i)

bet kokiu būdu tiesiogiai ar netiesiogiai teikdami ar rinkdami lėšas, kad finansuotų asmenų keliones b ir c punktuose nurodytu tikslu; organizuodami asmenų keliones b ir c punktuose nurodytu tikslu arba kitaip jas tuo tikslu palengvindami;

ii)

kurstydami kitą asmenį dalyvauti veiksmuose ar veikloje, vykdomuose ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos, kartu su jais, jų vardu, jų naudai arba juos remiant;

e)

ragina arba viešai provokuoja ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kurį jų padalinį, filialą, nuo jų atskilusią grupę arba iš jų kilusią organizaciją vykdyti veiksmus ar veiklą, taip pat, kad būtų vykdomi veiksmai ar veikla kartu su jais, jų vardu, jų naudai arba juos remiant, įskaitant tokių veiksmų ar veiklos skatinimą arba šlovinimą, taip keliant pavojų, kad gali būti įvykdyti teroro aktai;

f)

yra prisidėję ar bendrininkavę nurodant vykdyti arba vykdant šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant grobimą, žaginimą, seksualinį smurtą, priverstinę santuoką ir asmenų pavertimą vergais, už Sąjungos teritorijos ribų, ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos naudai ar vardu.

2.   I priede pateikiama informacija, jei jos turima, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų tapatybei nustatyti. Teikiant informaciją apie fizinius asmenis, gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, bei pareigos ar profesija. Teikiant informaciją apie juridinius asmenis, subjektus ir organizacijas gali būti nurodomas pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

4 straipsnis

1.   Jei Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai taikyti 2 ir 9 straipsniuose nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

2.   Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, 1 dalyje nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, suteikdama tokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai galimybę pateikti pastabas.

3.   Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba organizaciją.

4.   I priede pateiktas sąrašas peržiūrimas reguliariai ir bent kartą per kiekvieną 12 mėnesių laikotarpį.

5 straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba gali leisti sudaryti galimybę naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, jei jos nustatė, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

būtini I priede išvardytų fizinių arba juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, taip pat nuo tokių fizinių asmenų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti arba patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c)

skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti; arba

d)

būtini ypatingoms išlaidoms padengti.

6 straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio, valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jei įvykdomos šios sąlygos:

a)

lėšoms ar ekonominiams ištekliams taikomas arbitražinis sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į I priede pateiktą sąrašą, arba Sąjungoje priimtas teisminės institucijos ar administracinis sprendimas, arba atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinas teisminės institucijos sprendimas, priimtas iki tos dienos, tą dieną arba po tos dienos;

b)

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu sprendimu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c)

sprendimas nėra I priede pateiktame sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos naudai;

d)

sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

7 straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio ir su sąlyga, kad I priede išvardyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį sudarė atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, arba pagal įsipareigojimą, kuris atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai buvo nustatytas iki tos dienos, kurią tas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į I priedą, valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad:

a)

lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami I priede nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos mokėjimui atlikti; ir

b)

mokėjimu nepažeidžiama 2 straipsnio 2 dalis.

8 straipsnis

2 straipsnio 2 dalis nekliudo Sąjungos finansų arba kredito įstaigoms kredituoti įšaldytas sąskaitas, su sąlyga, kad bet kokie tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldomi. Finansų arba kredito įstaigos apie tokias operacijas nedelsdamos praneša kompetentingoms institucijoms.

9 straipsnis

Draudžiama:

a)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ir kitas paslaugas, susijusias su karine veikla ir su bendrajame karinės įrangos sąraše (6) išvardytų prekių bei technologijų, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones bei įrangą, sukarintą įrangą ir šių objektų atsargines dalis, tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, I priede nurodytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms;

b)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su karine veikla, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti ginklams ir su jais susijusiems reikmenims parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ir kitoms paslaugoms teikti I priede nurodytiems asmenims, subjektams ar organizacijoms.

10 straipsnis

1.   Nedarant poveikio taikytinoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms bei Sutarties 337 straipsniui, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos:

a)

nedelsdami pateikia visą informaciją, kuri padėtų lengviau laikytis šio reglamento, tokią kaip informacija apie lėšas ir ekonominius išteklius, kurie laikomi ar kontroliuojami veikiant bet kurių fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, išvardytų I priede, vardu ar pagal jų nurodymus, arba tokią kaip informacija apie sąskaitas ir sumas, įšaldytas pagal 2 straipsnį, valstybių narių kompetentingoms institucijoms jų buvimo ar įsikūrimo vietoje ir, tiesiogiai ar per tas kompetentingas institucijas, Komisijai;

b)

bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis tikrinant šią informaciją.

2.   Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

3.   Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija yra prieinama kompetentingoms atitinkamų valstybių narių institucijoms.

11 straipsnis

1.   Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama apeiti šiame reglamente nustatytus draudimus arba dėl kurios jie apeinami.

2.   Visa informacija apie tai, kad šio reglamento nuostatos yra ar buvo apeinamos, pranešama kompetentingoms valstybių narių institucijoms ir, tiesiogiai ar per šias kompetentingas institucijas, Komisijai.

12 straipsnis

1.   Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo sudaryti galimybę naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais pagal 2 straipsnį, kai tai vykdoma sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad tokiais veiksmais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia juos įgyvendinančio fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.   Fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms neatsiranda jokia atsakomybė, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais pažeistų šiame reglamente nustatytas priemones.

13 straipsnis

Netenkinami jokie asmenų ar subjektų, įtrauktų į I priede pateiktą sąrašą, arba asmenų ar subjektų, pateikusių ieškinį tokių asmenų ar subjektų vardu ar jų naudai, ieškiniai, įskaitant ieškinius dėl kompensavimo arba kitus šios rūšies ieškinius, pavyzdžiui, priešpriešinius ieškinius arba ieškinius pagal garantiją, susijusius su sutartimi ar sandoriu, kurio vykdymui tiesioginį ar netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiame reglamente nustatytos priemonės.

14 straipsnis

1.   Komisija ir valstybės narės nedelsdamos viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir viena kitai teikia bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie:

a)

lėšas, įšaldytas pagal 2 straipsnį, ir leidimus, suteiktus pagal 5, 6 ir 7 straipsnius;

b)

klausimus, susijusius su šio reglamento nuostatų ir nacionalinių teismų priimtų sprendimų pažeidimu ir įgyvendinimu.

2.   Valstybės narės nedelsdamos teikia viena kitai ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali trukdyti įgyvendinti šį reglamentą.

15 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinos sankcijos, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytas taisykles ir apie visus jų pakeitimus.

16 straipsnis

1.   Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas institucijas ir nurodo jas II priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus II priede išvardytų jų interneto svetainių adresų pasikeitimus.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie savo kompetentingas institucijas, įskaitant tų kompetentingų institucijų kontaktinius duomenis, ir apie bet kokius vėlesnius pakeitimus.

3.   Jeigu šiame reglamente nustatytas reikalavimas teikti Komisijai pranešimus, ją informuoti arba kitaip palaikyti su ja ryšius, tai daroma naudojantis II priede pateiktu adresu ir kitais kontaktiniais duomenimis.

17 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies keisti II priedą, remiantis valstybių narių pateikta informacija.

18 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c)

visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybių narių piliečiai;

d)

visiems Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybių narių teisę;

e)

visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

19 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. KORČOK


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 25.

(2)  2002 m. gegužės 27 d. Tarybos bendroji pozicija 2002/402/BUSP dėl ribojamųjų priemonių ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ organizacijų nariams bei su jais susijusiems kitiems asmenims, grupėms, susivienijimams ir subjektams (OL L 139, 2002 5 29, p. 4).

(3)  2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis (OL L 139, 2002 5 29, p. 9).

(4)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(5)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31). Direktyva 95/46/EB bus pakeista 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(6)  Naujausia redakcija paskelbta OL C 122, 2016 4 6, p. 1.


I PRIEDAS

3 straipsnyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas


II PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEKIJOS RESPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

Europos Komisija

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu


21.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/12


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1687

2016 m. rugsėjo 20 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 2 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 (1), ypač į jo 21 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. sausio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2016/44;

(2)

vienas asmuo turėtų būti išbrauktas iš asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašo, pateikto Reglamento (ES) 2016/44 III priedo A skirsnyje;

(3)

todėl Reglamento (ES) 2016/44 III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/44 III priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. KORČOK


(1)  OL L 12, 2016 1 19, p. 1.


PRIEDAS

Toliau nurodyto asmens vardas ir pavardė bei susijęs įrašas išbraukiami iš Reglamento (ES) 2016/44 III priedo A skirsnyje pateikto sąrašo:

A.   Asmenys

15.

Pulkininkas Taher JUWADI


21.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1688

2016 m. rugsėjo 20 d.

kuriuo dėl odos jautrinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) VII priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį ir 131 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 nustatyti Sąjungoje pagamintų arba į ją importuotų atskirų cheminių medžiagų, taip pat cheminių medžiagų, esančių mišinių arba gaminių sudėtyje, registracijos reikalavimai. Registruotojai, kad įvykdytų registracijos reikalavimus, turi pateikti atitinkamą Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nurodytą informaciją;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 13 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad bandymų metodai, kuriuos taikant renkama pagal šį reglamentą privaloma informacija apie cheminių medžiagų savybes, turi būti reguliariai persvarstomi ir tobulinami, siekiant sumažinti bandymų su stuburiniais gyvūnais ir gyvūnų, su kuriais atliekami bandymai, skaičių. Patvirtinus atitinkamus bandymų metodus, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 440/2008 (2) ir Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 priedai prireikus turėtų būti iš dalies pakeisti, siekiant pakeisti bandymus su gyvūnais, naudoti jų mažiau arba pagerinti jų naudojimo sąlygas. Turi būti atsižvelgiama į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/63/ES (3) nustatytus gyvūnų naudojimo pakeitimo, mažinimo ir to naudojimo sąlygų gerinimo principus;

(3)

Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 numatyta, kad, norint gauti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII priedo 8.3 punkte nurodytą informaciją apie odos jautrinimą, atliekami in vivo bandymai;

(4)

per pastaruosius metus padaryta didelė mokslo pažanga kuriant alternatyvius odos jautrinimo bandymo metodus. Keletą cheminių ir (arba) in vitro bandymo metodų yra patvirtinęs Europos Sąjungos referencinės laboratorijos alternatyvių bandymų su gyvūnais tyrimo metodų patvirtinimo centras (EURL ECVAM) ir (arba) dėl jų susitarta tarptautiniu mastu Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO). Šie bandymų metodai, tinkamai juos derinant pagal integruotą bandymo ir vertinimo sistemą (angl. IATA), gali suteikti pakankamai informacijos, kad būtų galima įvertinti, ar cheminė medžiaga jautrina odą, ir tam nereikia atlikti in vivo bandymų;

(5)

siekiant bandymams naudoti mažiau gyvūnų, Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII priedo 8.3 punktas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų leista naudoti šiuos alternatyvius metodus, jei tokiu būdu galima gauti pakankamai informacijos ir jei medžiagoms, kurios turi būti išbandytos, yra sukurti tinkami bandymų metodai;

(6)

šiuo metu sukurti alternatyvūs bandymų metodai, dėl kurių susitarta EBPO, yra pagrįsti nepageidaujamų pasekmių atsiradimu (angl. „adverse outcome pathway“, arba AOP), kuriuo apibūdinamos mechanistinio pobūdžio žinios apie odos jautrinimo pasireiškimą. Šie metodai turėtų būti naudojami ne pavieniui, o derinant su kitais. Norint visapusiškai įvertinti odos jautrinimą, paprastai turėtų būti naudojami metodai, kuriais tiriami pirmi trys svarbiausi AOP įvykiai;

(7)

tačiau tam tikromis sąlygomis gali būti įmanoma gauti pakankamai informacijos konkrečiai netiriant visų trijų svarbiausių įvykių atskirais bandymų metodais. Todėl registruotojai turėtų turėti galimybę moksliškai pagrįsti, kodėl bandymų, per kuriuos tiriami tam tikri svarbūs įvykiai, neatliko;

(8)

kaip tinkamiausias in vivo bandymų metodas nurodytas pelių vietinio limfmazgio tyrimas (angl. LLNA) suteikia informacijos apie cheminės medžiagos odos jautrinimo potencialo (gebėjimo) stiprumą. Svarbu nustatyti labai odą jautrinančias medžiagas, kad būtų galima tinkamai jas suklasifikuoti ir įvertinti jų riziką. Todėl reikėtų paaiškinti, kad reikalavimas pateikti informacijos, kuri leistų įvertinti, ar cheminė medžiaga turėtų būti laikoma labai jautrinančia odą, taikomas visiems duomenims, nepriklausomai nuo to, ar jie gauti in vivo, ar in vitro;

(9)

tačiau siekiant vengti bandymų su gyvūnais ir nekartoti jau atliktų bandymų, esami in vivo odos jautrinimo tyrimai, atlikti pagal galiojančias EBPO bandymų gaires arba ES bandymų metodus ir laikantis geros laboratorinės praktikos (4), turėtų būti laikomi tinkamais odos jautrinimo standartinės informacijos pateikimo reikalavimui tenkinti, net jei juos atliekant gautos informacijos nepakanka padaryti išvadai dėl to, ar cheminė medžiaga gali būti laikoma labai jautrinančia odą;

(10)

be to, VII priedo 8.3 punkte numatyti standartinei informacijai keliami reikalavimai ir nuostatų pritaikymo taisyklės turėtų būti pakeistos, kad nesidubliuotų su VI bei XI prieduose ir VII priedo įvadinėse dalyse nustatytomis taisyklėmis dėl turimų duomenų peržiūros, galimybės neatlikti toksikologinio tyrimo, jei turima informacijos, kad cheminė medžiaga atitinka tokio toksikologinio klasifikavimo kriterijus, arba siekiant paaiškinti priežastis, dėl kurių leista neatlikti tam tikromis sąlygomis degių cheminių medžiagų tyrimų. Kai daroma nuoroda į cheminių medžiagų klasifikaciją, nuostatų pritaikymo taisyklės turėtų būti atnaujintos, kad būtų vartojama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (5) terminija;

(11)

ECHA, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis, turėtų toliau rengti bandymų metodų taikymo ir standartinės informacijos reikalavimų netaikymo, kaip numatyta šiame reglamente dėl Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 taikymo, gaires. Tai darydama ECHA turėtų visokeriopai atsižvelgti į EBPO, taip pat kitų atitinkamų mokslinių ir ekspertų grupių vykdomą darbą;

(12)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 440/2008, nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 142, 2008 5 31, p. 1).

(3)  2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos (OL L 276, 2010 10 20, p. 33).

(4)  2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/10/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros laboratorinės praktikos principų taikymu ir jų taikymo cheminių medžiagų tyrimams patikra, suderinimo (OL L 50, 2004 2 20, p. 44).

(5)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII priedo 8.3 punktas pakeičiamas taip:

„8.3.   Odos jautrinimas

Informacija, kuria remiantis galima

padaryti išvadą, ar cheminė medžiaga jautrina odą ir taip pat ar galima daryti prielaidą, kad ji gali labai jautrinti žmonių odą (1A kategorija), ir

prireikus įvertinti riziką

8.3.1 ir 8.3.2 punktuose nurodyto tyrimo (-ų) atlikti nereikia, jei:

cheminė medžiaga yra klasifikuota kaip jautrinanti odą (1 kategorija) arba

cheminė medžiaga yra stiprioji rūgštis (pH ≤ 2,0) arba bazė (pH ≥ 11,5), arba

cheminė medžiaga savaime užsiliepsnoja kambario temperatūroje dėl sąlyčio su oru, vandeniu arba drėgme.

8.3.1.   Odos jautrinimas in vitro / in chemico

Informacija, gauta pagal 13 straipsnio 3 dalį pripažintu in vitro / in chemico bandymų metodu (-ais), kuriuo tirti visi toliau nurodyti svarbiausi odos jautrinimo įvykiai

a)

molekulinė sąveika su odos baltymais

b)

uždegiminis atsakas keratocituose

c)

dendritinių ląstelių aktyvinimas

Šio tyrimo (-ų) atlikti nereikia, jei:

turimas in vivo tyrimas pagal 8.3.2. punktą arba

cheminei medžiagai netaikytini turimi in vitro / in chemico bandymų metodai arba jie netinkami jai klasifikuoti arba jos rizikai įvertinti pagal 8.3 punktą.

Jei taikant bandymų metodą (-us) vienam ar dviems 1 skiltyje nurodytiems svarbiausiems įvykiams ištirti gauta informacija leidžia suklasifikuoti cheminę medžiagą arba įvertinti jos riziką pagal 8.3 punktą, tyrimų kitam svarbiausiam įvykiui (-iams) ištirti atlikti nebūtina.

8.3.2.   Odos jautrinimas in vivo

In vivo tyrimas atliekamas tik jei 8.3.1 punkte aprašyti in vitro / in chemico bandymų metodai yra netaikytini arba atliekant tuos tyrimus gautų rezultatų neužtenka cheminei medžiagai suklasifikuoti arba jos rizikai įvertinti pagal 8.3 punktą.

Tinkamiausias bandymo in vivo metodas – pelių vietinis limfmazgio tyrimas (LLNA). Kitoks bandymas turėtų būti naudojamas tik išskirtinėmis aplinkybėmis. Kitokio in vivo bandymo naudojimas turi būti pagrindžiamas.

In vivo odos jautrinimo tyrimai, atlikti arba pradėti prieš 2016 m. spalio 11 d. ir atitinkantys 13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ir 13 straipsnio 4 dalies reikalavimus, laikomi tinkamais šiam standartinės informacijos pateikimo reikalavimui tenkinti.“


21.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1689

2016 m. rugsėjo 20 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

178,6

ZZ

178,6

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

138,1

ZZ

138,1

0805 50 10

AR

104,4

CL

127,6

MA

81,7

TR

109,9

UY

121,8

ZA

96,9

ZZ

107,1

0806 10 10

EG

265,2

TR

131,0

ZZ

198,1

0808 10 80

AR

110,6

BR

97,9

CL

136,6

NZ

128,3

US

141,5

ZA

102,8

ZZ

119,6

0808 30 90

AR

168,5

CL

103,5

TR

134,3

ZA

157,8

ZZ

141,0

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

130,3

ZZ

130,3


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


21.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1690

2016 m. rugsėjo 20 d.

kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2017 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 442/2009 leistas naudoti tarifines kvotas kiaulienos sektoriuje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 188 straipsnio 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 442/2009 (2) leista naudoti tarifines metines kiaulienos sektoriaus produktų importo kvotas. Kvotos, nurodytos minėto reglamento I priedo B dalyje administruojamos taikant vienalaikio nagrinėjimo metodą;

(2)

2016 m. rugsėjo 1–7 d. pateiktose 2016 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. kvotos dalies importo licencijų paraiškose nurodytas kiekis mažesnis už skirtą kiekį. Todėl reikėtų nustatyti kiekį, dėl kurio paraiškų nebuvo pateikta, ir jį pridėti prie kitai kvotos daliai numatyto kiekio;

(3)

siekiant užtikrinti šios priemonės veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekis, dėl kurio importo paraiškų pagal Reglamentą (EB) Nr. 442/2009 nebuvo pateikta, ir kuris turi būti pridėtas prie 2017 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos daliai numatyto kiekio, yra nurodytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2009 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 442/2009, kuriuo leidžiama naudoti Bendrijos tarifines kvotas kiaulienos sektoriuje ir nustatoma jų administravimo tvarka (OL L 129, 2009 5 28, p. 13).


PRIEDAS

Eilės Nr.

Kiekis, dėl kurio paraiškų nepateikta, pridėtinas prie 2017 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. laikotarpiui skirto kiekio

(kg)

09.4038

17 032 500

09.4170

2 461 000

09.4204

2 312 000


21.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1691

2016 m. rugsėjo 20 d.

kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2017 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 536/2007 leistą naudoti Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės paukštienos tarifinę kvotą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 188 straipsnio 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 536/2007 (2) leista naudoti tarifinę metinę Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės paukštienos sektoriaus produktų importo kvotą;

(2)

2016 m. rugsėjo 1–7 d. pateiktose 2016 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. kvotos dalies importo licencijų paraiškose nurodytas kiekis yra mažesnis už skirtą kiekį. Todėl reikėtų nustatyti kiekį, dėl kurio paraiškų nebuvo pateikta, ir jį pridėti prie kitai kvotos daliai numatyto kiekio;

(3)

siekiant užtikrinti šios priemonės veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekis, dėl kurio importo paraiškų pagal Reglamentą (EB) Nr. 536/2007 nebuvo pateikta ir kuris turi būti pridėtas prie 2017 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos daliai numatyto kiekio, yra nurodytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 536/2007, kuriuo pradedama naudoti Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta paukštienos tarifinė kvota ir nustatomas jos administravimas (OL L 128, 2007 5 16, p. 6).


PRIEDAS

Eilės Nr.

Kiekis, dėl kurio paraiškų nebuvo pateikta, pridėtinas prie 2017 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos daliai skirto kiekio

(kg)

09.4169

10 672 500


21.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1692

2016 m. rugsėjo 20 d.

kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2017 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leistas naudoti tarifines kvotas kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 188 straipsnio 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 539/2007 (2) leista naudoti tarifines metines kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų importo kvotas.

(2)

2016 m. rugsėjo 1–7 d. pateiktose 2016 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. kvotos dalies importo licencijų paraiškose nurodytas kiekis mažesnis už skirtą kiekį. Todėl reikėtų nustatyti kiekį, dėl kurio paraiškų nebuvo pateikta, ir jį pridėti prie kitai kvotos daliai numatyto kiekio;

(3)

siekiant užtikrinti šios priemonės veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Prie 2017 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos laikotarpio dalies pridėtinas kiekis, dėl kurio pagal Reglamentą (EB) Nr. 539/2007 importo licencijų paraiškų nepateikta, yra nurodytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 539/2007, leidžiantis naudoti tarifines kvotas kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuje bei nustatantis jų administravimo tvarką (OL L 128, 2007 5 16, p. 19).


PRIEDAS

Eilės Nr.

Kiekis, dėl kurio paraiškų nebuvo pateikta, pridėtinas prie 2017 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos daliai skirto kiekio

(kiaušinių su lukštu ekvivalentas kg)

09.4015

67 500 000

09.4401

2 739 810

09.4402

7 750 000


SPRENDIMAI

21.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/25


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/1693

2016 m. rugsėjo 20 d.

dėl ribojamųjų priemonių ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ ir su jomis susijusiems asmenims, grupėms, susivienijimams ir subjektams, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2002/402/BUSP

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2001 m. spalio 19 d. Europos Vadovų Taryba pareiškė, kad yra pasiryžusi visame pasaulyje kovoti su visų formų terorizmu ir kad ji tęs savo pastangas stiprinti tarptautinės bendruomenės koaliciją kovai su visų apraiškų ir formų terorizmu;

(2)

2002 m. sausio 16 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JT ST) priėmė Rezoliuciją 1390 (2002), kuria išplėstos priemonės, nustatytos JT ST rezoliucijomis 1267 (1999) ir 1333 (2000), įtraukiant Usamą bin Ladeną, organizacijos „Al-Qaida“ narius ir su jais susijusius kitus asmenis, grupes, susivienijimus ir subjektus, kuriuos į sąrašą įtraukė pagal JT ST rezoliuciją 1267 (1999) įsteigtas komitetas;

(3)

JT ST rezoliucija 1390 (2002) pakoreguojama JT ST rezoliucijomis 1267 (1999) ir 1333 (2000) nustatytų sankcijų, susijusių su lėšų įšaldymu, draudimu išduoti vizą ir ginklų tiekimo, pardavimo ar perdavimo ir su karine veikla susijusio techninio konsultavimo, paramos ar mokymo embargu, taikymo sritis;

(4)

JT ST rezoliuciją 1390 (2002) JT ST priėmė remdamasi Jungtinių Tautų Chartijos VII skyriumi, kuriame JT Saugumo Tarybai leidžiama imtis visų reikiamų priemonių tarptautinei taikai ir saugumui palaikyti;

(5)

tos priemonės, kurias JT ST patvirtino kovos su tarptautiniu terorizmu kontekste, buvo perkeltos į Sąjungos teisę Bendrąja pozicija 2002/402/BUSP (1), kurią Taryba priėmė vykdydama Sąjungos bendrą užsienio ir saugumo politiką, ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 881/2002 (2);

(6)

2015 m. gruodžio 17 d. JT ST priėmė Rezoliuciją 2253 (2015), kuria JT ST rezoliucija 1390 (2002) nustatytos priemonės išplėstos su „Irako ir Levanto islamo valstybe“ (ISIL („Da'esh“)) susijusiems asmenims, grupėms, susivienijimams ar subjektams ir kurioje ji pakartojo besąlygiškai smerkianti ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ ir susijusius asmenis, grupes, susivienijimus ir subjektus už tebevykdomus daugybinius nusikalstamus teroro aktus, kuriais siekiama žudyti nekaltus civilius ir kitas aukas, naikinti turtą ir labai pakenkti stabilumui;

(7)

tame kontekste JT ST rezoliucijoje 2253 (2015) dar kartą pabrėžta, kad sankcijos, kuriomis remiama kova su terorizmu, yra svarbi priemonė išsaugant ir atkuriant tarptautinę taiką ir saugumą, ir priminta, kad ISIL („Da'esh“) yra nuo „Al-Qaida“ atskilusi grupė ir kad bet kuris ISIL („Da'esh“) remiantis asmuo, grupė, susivienijimas ar subjektas atitinka įtraukimo į Jungtinių Tautų (JT) sąrašą reikalavimus;

(8)

ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ kelia grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui. Ribojamosios priemonės, kurias Sąjunga patvirtino kovojant su ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ ir su jomis susijusiais asmenimis, grupėmis, susivienijimais ir subjektais, atitinka Sąjungos bendros užsienio ir saugumo politikos tikslus, išdėstytus Sutarties 21 straipsnio 2 dalies c punkte;

(9)

atsižvelgiant į ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ keliamą grėsmę, Taryba turėtų galėti, vadovaudamasi šiame sprendime išdėstytais kriterijais, nustatyti tikslines ribojamąsias priemones bet kuriam asmeniui, nepaisant tautybės ar pilietybės, arba bet kuriam subjektui, atsakingam už teroristinius veiksmus, vykdomus ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ naudai arba jas remiant;

(10)

tokių tikslinių priemonių tikslas – užkirsti kelią veiksmams, vykdomiems ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ naudai arba jas remiant;

(11)

būtina numatyti apribojimus, kurie būtų taikomi ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ ir su jomis susijusių asmenų, įskaitant tuos, kurie yra valstybės narės piliečiai, atvykimui į valstybių narių teritoriją ir vykimui per ją tranzitu. Nedarant poveikio valstybių narių atsakomybei užtikrinti vidaus saugumą, tokiais apribojimais neturėtų būti užkertamas kelias į sąrašą įtrauktiems valstybės narės piliečiams vykti tranzitu per kitą valstybę narę siekiant grįžti į savo pilietybės valstybę narę, taip pat jais neturėtų būti užkertamas kelias į sąrašą įtrauktiems valstybės narės piliečių šeimos nariams vykti tranzitu per kitą valstybę narę tuo pačiu tikslu;

(12)

JT ST rezoliucijoje 1373 (2001) nustatyta, jog tais atvejais, kai JT valstybės narės nustato, kad asmenys ar subjektai dalyvauja teroristiniuose veiksmuose, turėtų būti imtasi tinkamų priemonių;

(13)

tuo pačiu metu priemonės, kuriomis JT ST rezoliucijos 1267 (1999), 1390 (2002) ir 2253 (2015) įgyvendinamos Sąjungos teisėje, turėtų būti iš dalies pakeistos, kad būtų atsižvelgta į atitinkamų JT ST rezoliucijų nuostatas;

(14)

vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, kai Taryba nusprendžia į priede pateiktą sąrašą įtraukti tam tikro asmens vardą ir pavardę arba tam tikro subjekto pavadinimą, ji turi nurodyti individualias, specifines ir konkrečias tokio sprendimo priežastis ir toks sprendimas turi būti priimtas remiantis pakankamai svariomis faktinėmis aplinkybėmis;

(15)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, ribojamosios priemonės, nustatytos Bendrąja pozicija 2002/402/BUSP (su pakeitimais, padarytais vėlesniais sprendimais), turėtų būti konsoliduotos į naują teisinę priemonę ir į jas turėtų būti įtrauktos nuostatos, leidžiančios Tarybai nustatyti ribojamąsias priemones asmenims ir subjektams;

(16)

todėl Bendroji pozicija 2002/402/BUSP turėtų būti panaikinta ir pakeista šiuo sprendimu;

(17)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikia tolesnių Sąjungos veiksmų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijų ar per jas, arba naudojantis su jų vėliava plaukiojančiais laivais ar jų jurisdikcijai priklausančiais orlaiviais draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, parduoti, perduoti arba eksportuoti visų rūšių ginklus ir susijusius reikmenis, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir šių objektų atsargines dalis, neatsižvelgiant į tai, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta, asmenims, grupėms, susivienijimams ar subjektams, kuriuos JT ST įtraukė į sąrašus pagal JT ST rezoliucijas 1267 (1999), 1333 (2000) ir 2253 (2015) (su atnaujinimais, atliktais pagal JT ST rezoliuciją 1267 (1999) įsteigto komiteto (toliau – Komitetas)) arba kuriuos į sąrašus yra įtraukusi Taryba, arba jų naudai ar nurodymu veikiantiems asmenims, grupėms, susivienijimams ar subjektams.

2.   Draudžiama:

a)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ir kitas paslaugas, susijusias su karine veikla ir su visų rūšių ginklų ir su jais susijusių reikmenų, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones bei įrangą, sukarintą įrangą ir šių objektų atsargines dalis, tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, 1 dalyje nurodytiems asmenims, grupėms, susivienijimams ar subjektams;

b)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su karine veikla, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti ginklams ir su jais susijusiems reikmenims parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ir kitoms paslaugoms teikti 1 dalyje nurodytiems asmenims, grupėms, susivienijimams ar subjektams;

c)

sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kuria siekiama apeiti arba dėl kurios apeinami šios dalies a arba b punkte nurodyti draudimai.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią atvykti į jų teritoriją ar vykti per ją tranzitu asmenims, kuriuos į sąrašą įtraukė ir kuriems kelionių apribojimus taiko JT ST pagal JT ST rezoliucijas 1267 (1999), 1333 (2000) ir 2253 (2015) arba Komitetas ir kurie, kaip nustatyta:

a)

dalyvauja finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant arba vykdant veiksmus ar veiklą, vykdomus „Al-Qaida“, ISIL („Da'esh“) arba bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos, kartu su jais, jų vardu, jų naudai arba juos remiant;

b)

„Al-Qaida“, ISIL („Da'esh“) arba bet kuriam jų padaliniui, filialui, nuo jų atskilusiai grupei arba iš jų kilusiai organizacijai tiekia, parduoda arba perduoda ginklus ir susijusius reikmenis;

c)

„Al-Qaida“, ISIL („Da'esh“) arba bet kuriam jų padaliniui, filialui, nuo jų atskilusiai grupei arba iš jų kilusiai organizacijai verbuoja asmenis arba kitaip remia jų veiksmus ar veiklą; arba

d)

yra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami asmens, grupės, susivienijimo ar subjekto, susijusio su „Al-Qaida“ arba ISIL („Da'esh“) ir įtraukto į ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ taikomų sankcijų sąrašą, arba kitaip juos remia.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią atvykti į jų teritoriją arba vykti per ją tranzitu asmenims, kurie:

a)

yra susiję su ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ arba bet kuriuo jų padaliniu, filialu, nuo jų atskilusia grupe arba iš jų kilusia organizacija, be kita ko, tuo, kad:

i)

dalyvauja finansuojant ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ arba bet kurį jų padalinį, filialą, nuo jų atskilusią grupę arba iš jų kilusią organizaciją arba finansuojant veiksmus ar veiklą, vykdomus jų, kartu su jais, jų vardu, jų naudai arba juos remiant;

ii)

dalyvauja planuojant, palengvinant, rengiant arba vykdant veiksmus ar veiklą arba rengia teroristus, pavyzdžiui, teroro aktų vykdymo tikslais teikia instruktažą, susijusį su ginklais, sprogstamaisiais įtaisais arba kitais metodais ar technologijomis, arba dalyvauja tokiame teroristų rengime, kai tai vykdoma ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ arba bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos, kartu su jais, jų vardu, jų naudai arba juos remiant;

iii)

užsiima prekyba, visų pirma prekyba nafta, naftos produktais, moduline naftos perdirbimo įranga ir susijusiomis medžiagomis, taip pat prekyba kitais gamtos ištekliais ir prekyba kultūros vertybėmis su ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kuriuo jų padaliniu, filialu, nuo jų atskilusia grupe arba iš jų kilusia organizacija;

iv)

ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kuriam jų padaliniui, filialui, nuo jų atskilusiai grupei arba iš jų kilusiai organizacijai tiekia, parduoda arba perduoda ginklus ir susijusius reikmenis;

b)

keliauja arba siekia keliauti už Sąjungos ribų, kad:

i)

vykdytų, planuotų ar rengtų teroro aktus ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos naudai arba juos remiant arba dalyvautų tokiuose teroro aktuose;

ii)

rengtų teroristus arba dalyvautų teroristų rengime ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos naudai arba juos remiant; arba

iii)

kitaip remtų ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kurį jų padalinį, filialą, nuo jų atskilusią grupę arba iš jų kilusią organizaciją;

c)

siekia vykti į Sąjungą tokiu pačiu tikslu, kuris nurodytas b punkte, arba dalyvauti veiksmuose ar veikloje kartu su ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kuriuo jų padaliniu, filialu, nuo jų atskilusia grupe arba iš jų kilusia organizacija, jų vardu, jų naudai arba juos remiant;

d)

ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kuriam jų padaliniui, filialui, nuo jų atskilusiai grupei arba iš jų kilusiai organizacijai verbuoja asmenis arba kitaip remia jų veiksmus ar veiklą, be kita ko:

i)

bet kokiu būdu tiesiogiai ar netiesiogiai teikdami ar rinkdami lėšas, kad finansuotų asmenų keliones b ir c punktuose nurodytu tikslu; organizuodami asmenų keliones b ir c punktuose nurodytu tikslu arba kitaip jas tuo tikslu palengvindami;

ii)

kurstydami kitą asmenį dalyvauti veiksmuose ar veikloje, vykdomuose ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos, kartu su jais, jų vardu, jų naudai arba juos remiant;

e)

ragina arba viešai provokuoja ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kurį jų padalinį, filialą, nuo jų atskilusią grupę arba iš jų kilusią organizaciją vykdyti veiksmus ar veiklą, taip pat, kad būtų vykdomi veiksmai ar veikla kartu su jais, jų vardu, jų naudai arba juos remiant, įskaitant tokių veiksmų ar veiklos skatinimą ar šlovinimą, taip keliant pavojų, kad gali būti įvykdyti teroro aktai;

f)

yra prisidėję ar bendrininkavę nurodant vykdyti arba vykdant šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant grobimą, žaginimą, seksualinį smurtą, priverstinę santuoką ir asmenų pavertimą vergais, už Sąjungos teritorijos ribų, ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos naudai ar vardu,

kurie yra išvardyti priede.

3.   1 ir 2 dalys neįpareigoja valstybės narės atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

4.   1 dalis netaikoma tais atvejais, kai atvykimas ar tranzitas yra būtinas teisminiam procesui vykdyti arba kai Komitetas nusprendžia, kad atvykimas ar tranzitas yra pateisinamas.

5.   Valstybės narės gali taikyti pagal 2 dalį nustatytų priemonių išimtis, kai kelionė yra pateisinama:

a)

dėl skubaus humanitarinio poreikio;

b)

teisminio proceso tikslais arba

c)

jeigu valstybė narė yra saistoma prievolės tarptautinės organizacijos atžvilgiu.

6.   Valstybė narė, ketinanti taikyti 5 dalyje nurodytas išimtis, apie tai raštu praneša Tarybai. 5 dalies a ir b punktų atžvilgiu laikoma, kad išimtį leista taikyti, jeigu viena ar daugiau Tarybos narių per dvi darbo dienas nuo tada, kai buvo gautas pranešimas apie siūlomą išimtį, raštu nepareiškia prieštaravimo. Jei viena ar daugiau Tarybos narių pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti leisti taikyti siūlomą išimtį.

7.   Tais atvejais, kai pagal 5 dalį valstybė narė leidžia priede išvardytiems asmenims atvykti į savo teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriuo jis buvo suteiktas, ir tik su juo susijusiems asmenims.

3 straipsnis

1.   Visos lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise valdo arba kontroliuoja asmenys, grupės, susivienijimai ir subjektai, kuriuos į sąrašą įtraukė ir kuriems turto įšaldymą taiko JT ST pagal JT ST rezoliucijas 1267 (1999), 1333 (2000) ir 2253 (2015) arba Komitetas ir kurie, kaip nustatyta:

a)

dalyvauja finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant arba vykdant veiksmus ar veiklą, vykdomus „Al-Qaida“, ISIL („Da'esh“) arba bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos, kartu su jais, jų vardu, jų naudai arba juos remiant;

b)

„Al-Qaida“, ISIL („Da'esh“) arba bet kuriam jų padaliniui, filialui, nuo jų atskilusiai grupei arba iš jų kilusiai organizacijai tiekia, parduoda arba perduoda ginklus ir susijusius reikmenis;

c)

„Al-Qaida“, ISIL („Da'esh“) arba bet kuriam jų padaliniui, filialui, nuo jų atskilusiai grupei arba iš jų kilusiai organizacijai verbuoja asmenis arba kitaip remia jų veiksmus ar veiklą, arba

d)

yra tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise valdomi arba kontroliuojami asmens, grupės, susivienijimo ar subjekto, susijusio su ISIL („Da'esh“) arba „Al-Qaida“ ir įtraukto į ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ taikomų sankcijų sąrašą, arba kitaip juos remia, arba trečioji šalis, veikianti jų naudai arba jų nurodymu,

yra įšaldomi.

2.   Neleidžiama 1 dalyje nurodytiems fiziniams ar juridiniams asmenims arba jų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai suteikti prieigą prie lėšų, kito finansinio turto ar ekonominių išteklių.

3.   Visos lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise valdo arba kontroliuoja asmenys, grupės, susivienijimai ir subjektai, kurie:

a)

yra susiję su ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ arba bet kuriuo jų padaliniu, filialu, nuo jų atskilusia grupe arba iš jų kilusia organizacija, be kita ko, tuo, kad:

i)

dalyvauja finansuojant ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ arba bet kurį jų padalinį, filialą, nuo jų atskilusią grupę arba iš jų kilusią organizaciją arba finansuojant veiksmus ar veiklą, vykdomus jų, kartu su jais, jų vardu, jų naudai arba juos remiant;

ii)

dalyvauja planuojant, palengvinant, rengiant arba vykdant veiksmus ar veiklą arba rengia teroristus, pavyzdžiui, teroro aktų vykdymo tikslais teikia instruktažą, susijusį su ginklais, sprogstamaisiais įtaisais arba kitais metodais ar technologijomis, arba dalyvauja tokiame teroristų rengime, kai tai vykdoma ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ arba bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos, kartu su jais, jų vardu, jų naudai arba juos remiant;

iii)

užsiima prekyba, visų pirma prekyba nafta, naftos produktais, moduline naftos perdirbimo įranga ir susijusiomis medžiagomis, taip pat prekyba kitais gamtos ištekliais ir prekyba kultūros vertybėmis su ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kuriuo jų padaliniu, filialu, nuo jų atskilusia grupe arba iš jų kilusia organizacija;

iv)

ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kuriam jų padaliniui, filialui, nuo jų atskilusiai grupei arba iš jų kilusiai organizacijai tiekia, parduoda arba perduoda ginklus ir susijusius reikmenis;

b)

keliauja arba siekia keliauti už Sąjungos ribų, kad:

i)

vykdytų, planuotų ar rengtų teroro aktus ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos naudai arba juos remiant arba dalyvautų tokiuose teroro aktuose;

ii)

rengtų teroristus arba dalyvautų teroristų rengime ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos naudai arba juos remiant, arba

iii)

kitaip remtų ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kurį jų padalinį, filialą, nuo jų atskilusią grupę arba iš jų kilusią organizaciją;

c)

siekia vykti į Sąjungą tikslu, kuris nurodytas b punkte, arba dalyvauti veiksmuose ar veikloje kartu su ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kuriuo jų padaliniu, filialu, nuo jų atskilusia grupe arba iš jų kilusia organizacija, jų vardu, jų naudai arba juos remiant;

d)

ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kuriam jų padaliniui, filialui, nuo jų atskilusiai grupei arba iš jų kilusiai organizacijai verbuoja asmenis arba kitaip remia jų veiksmus ar veiklą, be kita ko:

i)

bet kokiu būdu tiesiogiai ar netiesiogiai teikdami ar rinkdami lėšas, kad finansuotų asmenų keliones b ir c punktuose nurodytu tikslu; organizuodami asmenų keliones b ir c punktuose nurodytu tikslu arba kitaip jas tuo tikslu palengvindami;

ii)

kurstydami kitą asmenį dalyvauti veiksmuose ar veikloje, vykdomuose ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos, kartu su jais, jų vardu, jų naudai arba juos remiant;

e)

ragina arba viešai provokuoja ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kurį jų padalinį, filialą, nuo jų atskilusią grupę arba iš jų kilusią organizaciją vykdyti veiksmus ar veiklą, taip pat, kad būtų vykdomi veiksmai ar veikla kartu su jais, jų vardu, jų naudai arba juos remiant, įskaitant tokių veiksmų ar veiklos skatinimą arba šlovinimą, taip keliant pavojų, kad gali būti įvykdyti teroro aktai;

f)

yra prisidėję ar bendrininkavę nurodant vykdyti arba vykdant šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant grobimą, žaginimą, seksualinį smurtą, priverstinę santuoką ir asmenų pavertimą vergais, už Sąjungos teritorijos ribų, ISIL („Da'esh“), „Al-Qaida“ arba bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos naudai ar vardu,

išvardyti priede, yra įšaldomi.

4.   Neleidžiama 3 dalyje nurodytiems fiziniams ar juridiniams asmenims arba jų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai suteikti prieigą prie lėšų, kito finansinio turto ar ekonominių išteklių.

5.   Nukrypstant nuo 1, 2, 3 ir 4 dalių, išimtys gali būti taikomos lėšoms, finansiniam turtui ir ekonominiams ištekliams, kurie:

a)

būtini pagrindinėms išlaidoms, įskaitant mokėjimą už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas bei komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti pagal nacionalinės teisės aktus arba

c)

skirti išimtinai mokesčiams arba paslaugų mokesčiams sumokėti pagal nacionalinės teisės aktus už įšaldytų lėšų, kito finansinio turto ir ekonominių išteklių kasdienį aptarnavimą ar laikymą.

Tos išimtys taikomos tik tada, kai atitinkama valstybė narė Komitetui tam tikrais atvejais praneša apie ketinimą leisti naudotis tokiomis lėšomis, kitu finansiniu turtu ar ekonominiais ištekliais, o Komitetas per tris darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo.

6.   Nukrypstant nuo 1, 2, 3 ir 4 dalių, išimtys taip pat gali būti taikomos lėšoms, finansiniam turtui ir ekonominiams ištekliams, kurie yra būtini ypatingoms išlaidoms, jeigu apie tokį sprendimą valstybės narės kompetentinga institucija, kai taikoma, pranešė Komitetui, o Komitetas jį patvirtino.

7.   3 dalimi neužkertamas kelias tam, kad į sąrašą įtrauktas asmuo arba subjektas pervestų mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio asmens arba subjekto įtraukimo į sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad to mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 ir 3 dalyse nurodytas asmuo arba subjektas.

8.   Nukrypstant nuo 3 dalies, valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei įvykdomos šios sąlygos:

a)

lėšoms ar ekonominiams ištekliams taikomas arbitražinis sprendimas, priimtas prieš tą dieną, kurią 3 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtrauktas į priede pateiktą sąrašą, arba Sąjungoje priimtas teisminės institucijos ar administracinis sprendimas, arba atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinas teisminės institucijos sprendimas, priimtas iki tos dienos, tą dieną arba po tos dienos;

b)

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu sprendimu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c)

sprendimas nėra priede pateiktame sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos naudai ir

d)

sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Apie pagal šią dalį suteiktus leidimus atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją.

9.   2 ir 4 dalys netaikomos, kai 1 ir 3 dalyse nurodytų asmenų įšaldytos sąskaitos papildomos mokėjimais, su sąlyga, kad tokie mokėjimai įšaldomi.

4 straipsnis

Netenkinami jokie asmenų ar subjektų, įtrauktų į JT sąrašą arba į priede pateiktą sąrašą, arba asmenų ar subjektų, pateikusių ieškinį tokių asmenų ar subjektų vardu ar jų naudai, ieškiniai, įskaitant ieškinius dėl kompensavimo arba kitus tokios rūšies ieškinius, pavyzdžiui, priešpriešinius ieškinius arba ieškinius pagal garantiją, susijusius su sutartimi ar sandoriu, kurio vykdymui tiesioginį ar netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo taikomos priemonės, nustatytos pagal JT ST rezoliucijas 1267 (1999), 1333 (2000) ir 2253 (2015), įskaitant Sąjungos ar bet kurios valstybės narės priemones, kurios nustatytos įgyvendinant atitinkamus JT ST sprendimus arba šiame sprendime numatytas priemones arba kurių reikia tų sprendimų ar priemonių įgyvendinimui, arba kurios yra su juo susijusios.

5 straipsnis

1.   Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba vieningai nustato priede pateiktą sąrašą ir priima jo pakeitimus.

2.   Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, grupei, susivienijimui ir subjektui praneša 1 dalyje nurodytą sprendimą, įskaitant motyvų pareiškimą, taip suteikdama tokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, grupei, susivienijimui arba subjektui galimybę pateikti pastabų.

3.   Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri 1 dalyje nurodytą sprendimą ir atitinkamai informuoja atitinkamą fizinį ar juridinį asmenį, grupę, susivienijimą arba subjektą.

4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, jei valstybė narė mano, kad iš esmės pasikeitė aplinkybės, kurios turi įtakos į sąrašą įtraukto asmens ar subjekto įtraukimui į sąrašą, Taryba tos valstybės narės pasiūlymu kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti iš priede pateikto sąrašo išbraukti tokio asmens vardą ir pavardę arba tokio subjekto pavadinimą.

6 straipsnis

1.   Šis sprendimas prireikus peržiūrimas, iš dalies keičiamas ar panaikinamas, visų pirma atsižvelgiant į susijusius JT ST arba Komiteto sprendimus.

2.   2 straipsnio 2 dalyje ir 3 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytos priemonės peržiūrimos reguliariai ir ne rečiau kaip kas 12 mėnesių.

3.   Jeigu pagal 2 straipsnio 2 dalį arba 3 straipsnio 3 ir 4 dalis į sąrašą įtrauktas asmuo arba subjektas pateikia pastabų, Taryba peržiūri sprendimą dėl įtraukimo atsižvelgdama į tas pastabas, o priemones nustojama taikyti, jeigu 5 straipsnyje nurodyta tvarka Taryba nustato, kad sąlygos, dėl kurių jos taikomos, nebeegzistuoja.

4.   Jei vėliau, remiantis naujais esminiais įrodymais, pateikiamas prašymas išbraukti asmenį arba subjektą iš priedo, Taryba, vadovaudamasi 3 dalimi, vėl atlieka peržiūrą.

5.   2 straipsnio 2 dalyje ir 3 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytos priemonės taikomos iki 2017 m. rugsėjo 23 d.

7 straipsnis

Bendroji pozicija 2002/402/BUSP panaikinama ir pakeičiama šiuo sprendimu.

8 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. KORČOK


(1)  2002 m. gegužės 27 d. Tarybos bendroji pozicija 2002/402/BUSP dėl ribojamųjų priemonių ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ organizacijų nariams bei su jais susijusiems kitiems asmenims, grupėms, susivienijimams ir subjektams (OL L 139, 2002 5 29, p. 4).

(2)  2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis (OL L 139, 2002 5 29, p. 9).


PRIEDAS

2 ir 3 straipsniuose nurodytų asmenų, grupių, susivienijimų ir subjektų sąrašas


21.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/33


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2016/1694

2016 m. rugsėjo 20 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/1333;

(2)

vadovaudamasi Sprendimu (BUSP) 2015/1333, Taryba atliko išsamią to sprendimo II ir IV prieduose pateiktų asmenų ir subjektų sąrašų peržiūrą;

(3)

vienas asmuo turėtų būti išbrauktas iš asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašo, pateikto Sprendimo (BUSP) 2015/1333 II ir IV priedų A skirsnyje;

(4)

todėl Sprendimo (BUSP) 2015/1333 II ir IV priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2015/1333 II ir IV priedai iš dalies keičiami taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. KORČOK


(1)  OL L 206, 2015 8 1, p. 34.


PRIEDAS

I.

Toliau nurodyto asmens vardas ir pavardė bei susijęs įrašas išbraukiami iš Sprendimo (BUSP) 2015/1333 II priedo A skirsnyje pateikto sąrašo:

A.   Asmenys

15.

Pulkininkas Taher JUWADI

II.

Toliau nurodyto asmens vardas ir pavardė bei susijęs įrašas išbraukiami iš Sprendimo (BUSP) 2015/1333 IV priedo A skirsnyje pateikto sąrašo:

A.   Asmenys

15.

Pulkininkas Taher JUWADI