ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 254

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. rugsėjo 20d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes ( 1 )

1

 

*

2016 m. rugsėjo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1676, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne (SGN)]

5

 

*

2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1677, kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti norveginius omarus VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonose

6

 

*

2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1678, kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europines paprastąsias jūrines lydekas VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonose

8

 

*

2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1679, kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti jūrines plekšnes VIII, IX ir X zonose ir CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenyse

10

 

*

2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1680, kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europinius jūrų liežuvius VIIIa ir VIIIb zonose

12

 

*

2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1681, kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti megrimus VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonose

14

 

*

2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1682, kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti velniažuvines VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonose

16

 

*

2016 m. rugsėjo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1683, kuriuo 253-ią kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL (Da'esh) ir Al-Qaida organizacijomis

18

 

 

2016 m. rugsėjo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1684, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

20

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. rugsėjo 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1685, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų su dviem arba trimis modifikacijomis iš Bt11, MIR162, MIR604 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir kuriuo panaikinami sprendimai 2010/426/ES, 2011/892/ES, 2011/893/ES ir 2011/894/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 5746)  ( 1 )

22

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

20.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1675

2016 m. liepos 14 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (1), ir ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Sąjunga privalo užtikrinti veiksmingus visos vidaus rinkos apsaugos mechanizmus siekiant padidinti ekonominės veiklos vykdytojų ir suinteresuotųjų subjektų apskritai santykių su trečiųjų valstybių jurisdikcijomis teisinį tikrumą. Finansų rinkų vientisumui ir tinkamam vidaus rinkos veikimui apskritai didelę grėsmę kelia jurisdikcijos, kurių nacionalinės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos turi strateginių trūkumų. Šių jurisdikcijų trūkumų turinčios teisinės ir institucinės struktūros, kuriose nustatyti prasti pinigų srautų kontrolės standartai, kelia didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai;

(2)

visi Sąjungos įpareigotieji subjektai pagal Direktyvą (ES) 2015/849 savo santykiuose su fiziniais ar juridiniais asmenimis, įsisteigusiais didelės rizikos trečiosiose valstybėse, turėtų taikyti sustiprinto deramo tikrinimo priemones, tokiu būdu užtikrindami, kad rinkos dalyviams visoje Sąjungoje būtų taikomi lygiaverčiai standartai;

(3)

Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnyje nustatyti kriterijai, kuriais turi būti grindžiamas Komisijos vertinimas, ir juo Komisijai suteikiami įgaliojimai nustatyti didelės rizikos trečiąsias valstybes atsižvelgiant į tuos kriterijus;

(4)

didelės rizikos trečiųjų valstybių nustatymas turi būti grindžiamas aiškiu ir objektyviu vertinimu, kurį atliekant daugiausia dėmesio skiriama tam, ar jurisdikcija laikosi Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatytų kriterijų dėl savo teisinės ir institucinės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos, jos kompetentingų institucijų įgaliojimų ir procedūrų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu srityje, ir kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos veiksmingumo sprendžiant pinigų plovimo ar teroristų finansavimo rizikos trečiojoje valstybėje problemą;

(5)

visos išvados, kuriomis turi būti grindžiamas Komisijos sprendimas įtraukti jurisdikciją į didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašą, turėtų būti pagrįstos patikima, patikrinama ir naujausia informacija;

(6)

labai svarbu, kad Komisija visapusiškai pripažintų tarptautiniu lygiu jau atliktą darbą nustatant didelės rizikos trečiąsias valstybes, visų pirma Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) atliktą darbą. Siekiant užtikrinti pasaulinės finansų sistemos vientisumą, labai svarbu, kad Sąjungos lygiu nustatytas trečiųjų valstybių sąrašas būtų, kai tinkama, atidžiai suderintas su sąrašais, dėl kurių susitarta tarptautiniu lygiu. Skatindama taikyti visuotinį požiūrį tarptautiniu lygiu, Sąjunga padeda stiprinti finansinį vientisumą visame pasaulyje ir geriau apsaugoti tarptautinę finansų sistemą nuo didelės rizikos valstybių. Tokiu visuotiniu požiūriu siekiama įpareigotiesiems subjektas užtikrinti lygiavertes sąlygas ir išvengti bet kokio trikdomojo poveikio tarptautinei finansų sistemai;

(7)

atsižvelgdama į Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatytus kriterijus, Komisija atsižvelgė į visus turimus ekspertinius veiksnių, dėl kurių valstybė ar jurisdikcija tampa itin pažeidžiama pinigų plovimo, teroristų finansavimo ar kitos neteisėtos finansinės veiklos atžvilgiu, vertinimus. Visų pirma, Komisija, kai tinkama, atsižvelgė į naujausią FATF Viešą pareiškimą, FATF dokumentus (Visuotinių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu standartų laikymosi gerinimas: vykdomas procesas), FATF ataskaitas dėl Tarptautinio bendradarbiavimo priežiūros ir tarpusavio vertinimo, kurį atliko FATF ir FATF pobūdžio regioninės organizacijos dėl atskirų trečiųjų valstybių keliamos rizikos pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 4 dalį, ataskaitas;

(8)

atsižvelgdama į aukštą tarptautinės finansų sistemos integracijos lygį, glaudų rinkos dalyvių ryšį, didelį tarpvalstybinių sandorių, vykdomų į / iš ES, kiekį, taip pat į rinkos atvėrimo laipsnį, ji mano, kad bet kokia kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu grėsmė, keliama tarptautinei finansų sistemai taip pat yra grėsmė ir ES finansų sistemai;

(9)

remiantis naujausia aktualia informacija Komisijos atliktos analizės išvada yra ta, kad Afganistanas, Bosija ir Hercegovina, Gajana, Irakas, Laoso Liaudies Demokratinė Respublika, Sirija, Uganda, Vanuatu ir Jemenas turėtų būti laikomi trečiųjų valstybių jurisdikcijomis, kurių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose yra strateginių trūkumų, kurie kelia grėsmę Sąjungos finansų sistemai. Šios valstybės pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planą, kuris padėtų įvykdyti Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatytus reikalavimus;

(10)

remiantis naujausia aktualia informacija Komisijos atliktos analizės išvada taip pat yra ta, kad Iranas turėtų būti laikoma trečiosios valstybės jurisdikcija, kurios kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režime yra strateginių trūkumų, kurie kelia grėsmę Sąjungos finansų sistemai. Ši valstybės, nustatyta FATF viešame pareiškime, pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir nusprendė prašyti techninės pagalbos vykdant FATF veiksmų planą, kuris padėtų įvykdyti Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatytus reikalavimus.

(11)

remiantis naujausia aktualia informacija Komisijos atliktos analizės išvada taip pat yra ta, kad Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika turėtų būti laikoma trečiosios valstybės jurisdikcija, kurios kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režime yra strateginių trūkumų, kurie kelia grėsmę Sąjungos finansų sistemai. Ši valstybė, nustatyta FATF viešame pareiškime, kelia nuolatinę ir didelę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką ir ji pakartotinai nesiėmė priemonių, kad pašalintų nustatytus trūkumus;

(12)

labai svarbu, kad Komisija paragintų trečiųjų valstybių jurisdikcijas, kurios yra nustatytos kaip didelės rizikos jurisdikcijos, visapusiškai bendradarbiauti su Komisija ir tarptautinėmis organizacijomis siekiant susitarti dėl priemonių, kuriomis būtų pašalinti jų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimų strateginiais trūkumai, ir veiksmingai jas taikyti;

(13)

itin svarbu, kad Komisija nuolat stebėtų trečiųjų valstybių teisinių ir institucinių sistemų, kompetentingų institucijų įgaliojimų ir procedūrų, ir jų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimų vertinimo pokyčius, siekiant atnaujinti didelės rizikos trečiųjų šalių, turinčių strateginių trūkumų, sąrašą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Trečiųjų šalių, kurių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose yra strateginių trūkumų, kurie kelia didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai („didelės rizikos trečiosios valstybės“), sąrašas pateiktas priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 141, 2015 6 5, p. 73.


PRIEDAS

Didelės rizikos trečiosios valstybės

I.   Didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planą.

Nr.

Didelės rizikos trečioji valstybė

1.

Afganistanas

2.

Bosnija ir Hercegovina

3.

Gajana

4.

Irakas

5.

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

6.

Sirija

7.

Uganda

8.

Vanuatu

9.

Jemenas

II.   FATF viešame pareiškime nustatytos didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir nusprendė prašyti techninės pagalbos vykdant FATF veiksmų planą

Nr.

Didelės rizikos trečioji valstybė

1.

Iranas

III.   FATF viešame pareiškime nustatytos didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios kelia nuolatinę ir didelę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką ir kurios pakartotinai nesiėmė priemonių, kad pašalintų nustatytus trūkumus.

Nr.

Didelės rizikos trečioji valstybė

1.

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (KLDR)


20.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1676

2016 m. rugsėjo 7 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Prancūzijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Saucisson sec d'Auvergne“/„Saucisse sèche d'Auvergne“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Saucisson sec d'Auvergne“/„Saucisse sèche d'Auvergne“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „Saucisson sec d'Auvergne“/„Saucisse sèche d'Auvergne“ (SGN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.2 klasei „Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 160, 2016 5 4, p. 14.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


20.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1677

2016 m. rugsėjo 14 d.

kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti norveginius omarus VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonose

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/72 (2) nustatomos kvotos 2016 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2016 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybos veiklą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2016 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama tame priede nurodytų išteklių žuvų žvejybos veikla. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

João AGUIAR MACHADO

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktorius


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2016 m. sausio 22 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/72, kuriuo 2016 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/104 (OL L 22, 2016 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

25/TQ72

Valstybė narė

Belgija

Ištekliai

NEP/8ABDE.

Rūšis

Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe

Uždraudimo data

2016 8 20


20.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1678

2016 m. rugsėjo 14 d.

kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europines paprastąsias jūrines lydekas VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonose

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) 2016/72 (2) nustatomos kvotos 2016 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2016 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2016 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama tame priede nurodytų išteklių žuvų žvejybos veikla. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

João AGUIAR MACHADO

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktorius


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2016 m. sausio 22 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/72, kuriuo 2016 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/104 (OL L 22, 2016 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

26/TQ72

Valstybė narė

Belgija

Ištekliai

HKE/8ABDE.

Rūšis

Europinės paprastosios jūrinės lydekos (Merluccius merluccius)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe

Uždraudimo data

2016 8 20


20.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1679

2016 m. rugsėjo 14 d.

kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti jūrines plekšnes VIII, IX ir X zonose ir CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) 2016/72 (2) nustatomos kvotos 2016 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2016 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2016 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma draudžiama laivuose laikyti, perkelti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininko vardu

João AGUIAR MACHADO

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktorius


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2016 m. sausio 22 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/72, kuriuo 2016 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/104 (OL L 22, 2016 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

27/TQ72

Valstybė narė

Belgija

Ištekliai

PLE/8/3411

Rūšis

Jūrinė plekšnė (Pleuronectes platessa)

Zona

VIII, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

Uždraudimo data

2016 8 20


20.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1680

2016 m. rugsėjo 14 d.

kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europinius jūrų liežuvius VIIIa ir VIIIb zonose

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) 2016/72 (2) nustatomos kvotos 2016 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2016 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2016 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma draudžiama laivuose laikyti, perkelti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininko vardu

João AGUIAR MACHADO

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktorius


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2016 m. sausio 22 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/72, kuriuo 2016 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/104 (OL L 22, 2016 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

28/TQ72

Valstybė narė

Belgija

Ištekliai

SOL/8AB.

Rūšis

Europinis jūrų liežuvis (Solea solea)

Zona

VIIIa ir VIIIb zonos

Uždraudimo data

2016 8 20


20.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1681

2016 m. rugsėjo 14 d.

kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti megrimus VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonose

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) 2016/72 (2) nustatomos kvotos 2016 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2016 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2016 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkelti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininko vardu

João AGUIAR MACHADO

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktorius


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2016 m. sausio 22 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/72, kuriuo 2016 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/104 (OL L 22, 2016 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

29/TQ72

Valstybė narė

Belgija

Ištekliai

LEZ/*8ABDE

Rūšis

Megrimai (Lepidorhombus spp.)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe

Uždraudimo data

2016 8 20


20.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1682

2016 m. rugsėjo 14 d.

kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti velniažuvines VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonose

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) 2016/72 (2) nustatomos kvotos 2016 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2016 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2016 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkelti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininko vardu

João AGUIAR MACHADO

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktorius


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2016 m. sausio 22 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/72, kuriuo 2016 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/104 (OL L 22, 2016 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

30/TQ72

Valstybė narė

Belgija

Ištekliai

ANF/*8ABDE

Rūšis

Velniažuvinės (Lophiidae)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe

Uždraudimo data

2016 8 20


20.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1683

2016 m. rugsėjo 19 d.

kuriuo 253-ią kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir subjektai, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą įšaldomi;

(2)

2016 m. rugsėjo 14 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti du asmenų, grupių ir subjektų, kuriems turėtų būti taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašo įrašus. Todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai atnaujintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Laikinai einantis Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovo pareigas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Toliau nurodyti Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedo antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašai iš dalies keičiami taip:

a)

„Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias Abou Zoubair). Gimimo data: 1986 3 9. Gimimo vieta: Ariana, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: W342058 (Tuniso pasas, išduotas 2011 3 14, nustojo galioti 2016 3 13). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 08705184 (2011 2 24 išduotos Tuniso tapatybės kortelės numeris). Adresas: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisas; b) Sirijos arabų Respublika (2015 m. kovo mėn. nustatyta buvimo vieta); c) Irakas (galima alternatyvi buvimo vieta 2015 m. kovo mėn.); d) Libija (anksčiau nustatyta buvimo vieta). Kita informacija: a) fizinis apibūdinimas: akių spalva – ruda; ūgis – 171 cm; b) yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą; c) tėvo vardas ir pavardė – Taher Ouni Harzi, motinos vardas ir pavardė – Borkana Bedairia. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2015 4 10.“ punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

„Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias Abou Zoubair). Gimimo data: 1986 3 9. Gimimo vieta: Ariana, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: W342058 (Tuniso pasas, išduotas 2011 3 14, nustojo galioti 2016 3 13). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 08705184 (2011 2 24 išduotos Tuniso nacionalinės tapatybės kortelės numeris). Adresas: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisas; b) Sirijos arabų Respublika (2015 m. kovo mėn. nustatyta buvimo vieta); c) Irakas (galima alternatyvi buvimo vieta 2015 m. kovo mėn.); d) Libija (anksčiau nustatyta buvimo vieta). Kita informacija: a) fizinis apibūdinimas: akių spalva – ruda; ūgis – 171 cm; b) yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą; c) tėvo vardas ir pavardė – Taher Ouni Harzi, motinos vardas ir pavardė – Borkana Bedairia. Pranešama, kad 2015 m. birželio mėn. žuvo per oro antpuolį Mosule, Irake. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 4 10.“

b)

„Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias Abou Omar Al Tounisi). Gimimo data: 1982 5 3. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: Z050399 (Tuniso pasas, išduotas 2003 12 9, nustojo galioti 2008 12 8). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 04711809 (2003 11 13 išduotos Tuniso tapatybės kortelės numeris). Adresas: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisas; b) Sirijos arabų Respublika (2015 m. kovo mėn. nustatyta buvimo vieta); c) Irakas (galima alternatyvi buvimo vieta 2015 m. kovo mėn.); d) Libija (anksčiau nustatyta buvimo vieta). Kita informacija: a) fizinis apibūdinimas: akių spalva – ruda; ūgis – 172 cm; b) yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą; c) tėvo vardas ir pavardė – Taher Ouni Harzi, motinos vardas ir pavardė – Borkana Bedairia. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2015 4 10.“ punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

„Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias Abou Omar Al Tounisi). Gimimo data: 1982 5 3. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: Z050399 (Tuniso pasas, išduotas 2003 12 9, nustojo galioti 2008 12 8). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 04711809 (2003 11 13 išduotos Tuniso nacionalinės tapatybės kortelės numeris). Adresas: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisas; b) Sirijos arabų Respublika (2015 m. kovo mėn. nustatyta buvimo vieta); c) Irakas (galima alternatyvi buvimo vieta 2015 m. kovo mėn.); d) Libija (anksčiau nustatyta buvimo vieta). Kita informacija: a) fizinis apibūdinimas: akių spalva – ruda; ūgis – 172 cm; b) yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą; c) tėvo vardas ir pavardė – Taher Ouni Harzi, motinos vardas ir pavardė – Borkana Bedairia. Pranešama, kad 2015 m. birželio mėn. žuvo Sirijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 4 10.“


20.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1684

2016 m. rugsėjo 19 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

180,4

ZZ

180,4

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

136,2

ZZ

136,2

0805 50 10

AR

105,8

CL

129,5

MA

81,7

TR

132,7

UY

87,3

ZA

119,5

ZZ

109,4

0806 10 10

EG

265,2

TR

132,3

ZZ

198,8

0808 10 80

AR

181,9

BR

97,9

CL

134,5

NZ

124,1

US

141,5

ZA

101,2

ZZ

130,2

0808 30 90

AR

168,5

CL

101,2

TR

135,7

ZA

126,0

ZZ

132,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

134,2

ZZ

134,2


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

20.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1685

2016 m. rugsėjo 16 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų su dviem arba trimis modifikacijomis iš Bt11, MIR162, MIR604 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir kuriuo panaikinami sprendimai 2010/426/ES, 2011/892/ES, 2011/893/ES ir 2011/894/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 5746)

(Tekstas autentiškas tik prancūzų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį, 9 straipsnio 2 dalį, 19 straipsnio 3 dalį ir 21 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2009 m. vasario 9 d.„Syngenta France SAS“ pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius kompetentingai Vokietijos institucijai pateikė prašymą dėl maisto produktų, maisto sudedamųjų dalių ir pašarų, kurių sudėtyje yra kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pateikimo rinkai (toliau – prašymas);

(2)

prašymas pateiktas ir dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 produktuose, kurių sudėtyje jų yra arba kurie iš jų sudaryti, pateikimo rinkai naudoti pagal kitą paskirtį nei maistui ar pašarams, kaip ir bet kuriuos kitus kukurūzus, išskyrus auginimą;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 straipsnio 5 dalį ir 17 straipsnio 5 dalį prašyme pateikiami duomenys ir informacija, kurių reikalaujama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB (2) III ir IV priedus, taip pat informacija apie rizikos vertinimą, atliktą pagal tos direktyvos II priedo principus, ir jo išvados. Prašyme taip pat pateikiamas poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII priedą;

(4)

2013 m. liepos 5 d.„Syngenta“ išplėtė prašymo aprėptį į jį įtraukdama atskirų genetinių modifikacijų, sudarančių kukurūzus Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, visus subderinius (toliau – subderiniai), įskaitant kukurūzus Bt11 × GA21, kukurūzus MIR604 × GA21, kukurūzus Bt11 × MIR604 ir Bt11 × MIR604 × GA21, kuriems leidimas jau išduotas pagal Komisijos sprendimus 2010/426/ES (3), 2011/892/ES (4), 2011/893/ES (5) ir 2011/894/ES (6). „Syngenta“ paprašė Komisijos panaikinti šiuos keturis sprendimus, kai bus suteiktas leidimas dėl kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ir visų subderinių;

(5)

2015 m. gruodžio 7 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EFSA) pateikė palankią nuomonę pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 ir 18 straipsnius (7). Ji padarė išvadą, kad prašyme aprašyti genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 yra tokie pat saugūs ir maistingi kaip jų tradicinis atitikmuo ir nenustatyta jokių saugos problemų, susijusių su šiais subderiniais;

(6)

pateiktoje nuomonėje EFSA apsvarstė visus konkrečius valstybių narių iškeltus klausimus ir problemas, išsakytus konsultuojantis su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje;

(7)

EFSA taip pat padarė išvadą, kad pareiškėjo pateiktas aplinkos stebėsenos planas, kurį sudaro bendrosios priežiūros planas, atitinka numatomas produktų naudojimo paskirtis;

(8)

EFSA savo nuomonėje rekomendavo surinkti reikiamą informaciją apie naujai susintetintų baltymų ekspresijos lygius, jeigu subderiniai Bt11 × MIR162 × MIR604, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, MIR162 × MIR604 ir (arba) MIR162 × GA21 būtų sukurti naudojant tikslinės selekcijos metodus ir komercializuojami. Laikantis šios rekomendacijos šiuo tikslu turėtų būti nustatytos specialios sąlygos;

(9)

atsižvelgiant į šias aplinkybes reikėtų leisti pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162 × MIR604, Bt11 × MIR162 × GA21, Bt11 × MIR604 × GA21, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, Bt11 × MIR604, Bt11 × GA21, MIR162 × MIR604, MIR162 × GA21 ir MIR604 × GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

(10)

Sprendimai 2010/426/ES, 2011/892/ES, 2011/893/ES ir 2011/894/ES, kuriais leidžiama pateikti rinkai kukurūzus Bt11 × GA21, kukurūzus MIR604 × GA21, kukurūzus Bt11 × MIR604 ir kukurūzus Bt11 × GA21 × MIR604 turėtų būti panaikinti;

(11)

kaip nustatyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 65/2004 (8), kiekvienam genetiškai modifikuotam organizmui (toliau – GMO) turėtų būti priskirtas unikalus identifikatorius;

(12)

remiantis EFSA nuomone, maisto produktams, maisto sudedamosioms dalims ir pašarams, kurių sudėtyje yra kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, įskaitant atskirų genetinių modifikacijų visus galimus derinius, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, nebūtina taikyti specialių ženklinimo reikalavimų, išskyrus nustatytuosius Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad šie produktai būtų naudojami pagal paskirtį, kuri nustatyta šiuo sprendimu, ženklinant produktus, kurių sudėtyje yra kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ir subderinių arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus maisto produktus, etiketėje reikėtų papildomai aiškiai nurodyti, kad šie produktai nėra skirti auginimui;

(13)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1830/2003 (9) 4 straipsnio 6 dalyje nustatyti produktų, kurių sudėtyje yra GMO arba kurie iš jų sudaryti, ženklinimo reikalavimai. Šių produktų atsekamumo reikalavimai nustatyti minėto reglamento 4 straipsnio 1–5 dalyse, o iš GMO pagamintų maisto produktų ir pašarų atsekamumo reikalavimai nustatyti to reglamento 5 straipsnyje;

(14)

leidimo turėtojas turėtų pateikti metines veiklos, nurodytos poveikio aplinkai stebėsenos plane, įgyvendinimo ir rezultatų ataskaitas. Minėti rezultatai turėtų būti pateikti pagal Komisijos sprendimą 2009/770/EB (10). EFSA nuomonė negali būti pagrindas taikyti specialias Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 5 dalies e punkte ir 18 straipsnio 5 dalyje nurodytas konkrečių ekosistemų (aplinkos) ir (arba) geografinių regionų apsaugos sąlygas;

(15)

leidimo turėtojas taip pat turėtų pateikti metines veiklos, nurodytos specialiose šio leidimo sąlygose, rezultatų ataskaitas;

(16)

visa reikiama informacija dėl leidimo pateikti produktus rinkai turėtų būti įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, nustatytą Reglamente (EB) Nr. 1829/2003;

(17)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1946/2003 (11) 9 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio 2 dalies c punktą apie šį sprendimą per Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centrą turėtų būti pranešta Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą pasirašiusioms šalims;

(18)

Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą terminą. Buvo nuspręsta, kad reikia įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas pateikė jo projektą toliau svarstyti apeliaciniame komitete. Apeliacinis komitetas nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Genetiškai modifikuotas organizmas ir unikalus identifikatorius

1.   Pagal Reglamentą (EB) Nr. 65/2004 genetiškai modifikuotiems organizmams (GMO) priskiriami šie unikalūs identifikatoriai:

a)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 priskiriamas unikalus identifikatorius SYN-BTØ11–1 × SYN-IR162–4 × SYN-IR6Ø4–5 × MON-ØØØ21–9;

b)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604 priskiriamas unikalus identifikatorius SYN-BTØ11–1 × SYN-IR162–4 × SYN-IR6Ø4–5;

c)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × GA21 priskiriamas unikalus identifikatorius SYN-BTØ11–1 × SYN-IR162–4 × MON-ØØØ21–9;

d)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) Bt11 × MIR604 × GA21 priskiriamas unikalus identifikatorius SYN-BTØ11–1 × SYN-IR6Ø4–5 × MON-ØØØ21–9;

e)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MIR162 × MIR604 × GA21 priskiriamas unikalus identifikatorius SYN-IR162–4 × SYN-IR6Ø4–5 × MON-ØØØ21–9;

f)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 priskiriamas unikalus identifikatorius SYN-BTØ11–1 × SYN-IR162–4;

g)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) Bt11 × MIR604 priskiriamas unikalus identifikatorius SYN-BTØ11–1 × SYN-IR6Ø4–5;

h)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) Bt11 × GA21 priskiriamas unikalus identifikatorius SYN-BTØ11–1 × MON-ØØØ21–9;

i)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MIR162 × MIR604 priskiriamas unikalus identifikatorius SYN-IR162–4 × SYN-IR6Ø4–5;

j)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MIR162 × GA21 priskiriamas unikalus identifikatorius SYN-IR162–4 × MON-ØØØ21–9;

k)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MIR604 × GA21 priskiriamas unikalus identifikatorius SYN-IR6Ø4–5 × MON-ØØØ21–9.

2.   1 dalyje minimi genetiškai modifikuoti kukurūzai yra nurodyti priedo b punkte.

2 straipsnis

Leidimas

Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 4 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais ir laikantis šiame sprendime nurodytų sąlygų, leidžiama pateikti rinkai šiuos produktus:

a)

maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytų GMO, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

b)

pašarus, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytų GMO, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

c)

1 straipsnyje nurodytus GMO, esančius produktuose, kurių sudėtyje jų yra arba kurie iš jų sudaryti, naudojamuose pagal kitą paskirtį nei nurodytoji a ir b punktuose, išskyrus auginimą.

3 straipsnis

Ženklinimas

1.   Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.

2.   Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytų GMO arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus 2 straipsnio a punkte nurodytus produktus, etiketėje ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose.

4 straipsnis

Poveikio aplinkai stebėsena

1.   Leidimo turėtojas užtikrina, kad būtų parengtas ir įgyvendintas priedo h punkte nurodytas poveikio aplinkai stebėsenos planas.

2.   Leidimo turėtojas pateikia Komisijai metines stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimo ir rezultatų ataskaitas, parengtas pagal Sprendimą 2009/770/EB.

5 straipsnis

Specialios pateikimo rinkai sąlygos

1.   Leidimo turėtojas užtikrina, kad būtų įvykdytos priedo g punkte nurodytos specialiosios sąlygos.

2.   Leidimo galiojimo laikotarpiu leidimo turėtojas pateikia Komisijai metines veiklos, nurodytos specialiose šio leidimo sąlygose, rezultatų ataskaitas.

6 straipsnis

Bendrijos registras

Šio sprendimo priede nurodyta informacija įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnyje.

7 straipsnis

Leidimo turėtojas

Leidimo turėtoja – įmonė „Syngenta France SAS“, atstovaujanti „Syngenta Crop Protection AG“ (Šveicarija).

8 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimai 2010/426/ES, 2011/892/ES, 2011/893/ES ir 2011/894/ES panaikinami.

9 straipsnis

Galiojimas

Šis sprendimas taikomas 10 metų nuo pranešimo apie jį dienos.

10 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas „Syngenta France SAS“, 12, Chemin de l`Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Prancūzija.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 16 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(2)  2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).

(3)  2010 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimas 2010/426/ES dėl leidimo teikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų Bt11 × GA21 kukurūzų (SYN-BTØ11–1 × MON-ØØØ21–9), kurie susideda arba yra pagaminti iš jų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 199, 2010 7 31, p. 36).

(4)  2011 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas 2011/892/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MIR604 × GA21 (SYN-IR6Ø4–5 × MON-ØØØ21–9), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (OL L 344, 2011 12 28, p. 55).

(5)  2011 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas 2011/893/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR604 (SYN-BTØ11–1 × SYN-IR6Ø4–5), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (OL L 344, 2011 12 28, p. 59).

(6)  2011 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas 2011/894/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR604 × GA21 (SYN-BTØ11–1 × SYN-IR6Ø4–5 × MON-ØØØ21–9), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (OL L 344, 2011 12 28, p. 64).

(7)  EFSA GMO Panel (EFSA Panel on Genetically Modified Organisms), 2015. Scientific Opinion on an application by Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009–66) for placing on the market of herbicide tolerant and insect resistant maize Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003. EFSA Journal 2015;13(12):4297, 34 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4297.

(8)  2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004, nustatantis genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių sudarymo ir priskyrimo sistemą (OL L 10, 2004 1 16, p. 5).

(9)  2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18, p. 24).

(10)  2009 m. spalio 13 d. Komisijos sprendimas 2009/770/EB nustatyti standartines pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB atliekamo genetiškai modifikuotų organizmų kaip atskirų produktų arba kaip kitų produktų sudėtinių dalių apgalvoto išleidimo į aplinką, siekiant juos tiekti rinkai, monitoringo rezultatų ataskaitų formas (OL L 275, 2009 10 21, p. 9).

(11)  2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvalstybinio judėjimo (OL L 287, 2003 11 5, p. 1).


PRIEDAS

a)

Pareiškėjas ir leidimo turėtojas

Pavadinimas

:

„Syngenta France SAS“

Adresas

:

12, Chemin de l`Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Prancūzija

Atstovauja įmonei „Syngenta Crop Protection AG,“ Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Šveicarija

b)

Produktų paskirtis ir specifikacija

1.

maisto produktai ir maisto sudedamosios dalys, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L.), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, kaip nurodyta e punkte;

2.

pašarai, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L.), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, kaip nurodyta e punkte;

3.

genetiškai modifikuoti kukurūzai (Zea mays L.), kaip nurodyta e punkte, esantys produktuose, kurių sudėtyje jų yra arba kurie iš jų sudaryti, naudojamuose pagal kitą paskirtį nei nurodytoji 1 ir 2 punktuose, išskyrus auginimą.

Kukurūzai SYN-BTØ11–1 sintetina Cry1Ab baltymą, kuris apsaugo nuo tam tikrų Lepidoptera būrio kenkėjų, ir PAT baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius amonio gliufozinato herbicidams.

Kukurūzai SYN-IR162–4 sintetina Vip3Aa20 baltymą, kuris apsaugo nuo tam tikrų Lepidoptera būrio kenkėjų, ir PMI baltymą, kuris buvo naudojamas kaip atrankos žymuo.

Kukurūzai SYN-IR6Ø4–5 sintetina Cry3A baltymą, kuris apsaugo nuo tam tikrų Coleoptera būrio kenkėjų, ir PMI baltymą, kuris buvo naudojamas kaip atrankos žymuo.

Kukurūzai MON-ØØØ21–9 sintetina mEPSPS baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius glifosato herbicidams.

c)

Ženklinimas

1.

Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.

2.

Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų (išskyrus 2 straipsnio a punkte nurodytus produktus), kurių sudėtyje yra e punkte nurodytų kukurūzų arba kurie iš jų sudaryti, etiketėse ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose.

d)

Aptikimo metodas

1.

Konkretaus įvykio realaus laiko kiekybine PGR pagrįsti metodai, taikomi kukurūzams SYN-BTØ11–1, SYN-IR162–4, SYN-IR6Ø4–5 ir MON-ØØØ21–9; aptikimo metodai, įteisinti atskirų bruožų transformacijoms ir patikrinti su genomine DNR, ekstrahuota iš kukurūzų SYN-BTØ11–1 × SYN-IR162–4 × SYN-IR6Ø4–5 × MON-ØØØ21–9 sėklų;

2.

Įteisintas ES etaloninės laboratorijos, įkurtos Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, ir paskelbtas adresu http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3.

Etaloninė medžiaga: ERM®-BF412 (dėl SYN-BTØ11–1) ir ERM®-BF423 (dėl SYN-IR6Ø4–5), pateikta Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JTC), Etaloninių medžiagų ir matavimų instituto (EMMI) tinklalapyje https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue ir AOCS 1208-A ir AOCS 0407-A (dėl SYN-IR162–4), AOCS 0407-A ir AOCS 0407-B (dėl MON-ØØØ21–9), pateikta American Oil Chemists Society tinklalapyje http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248.

e)

Unikalus identifikatorius

 

SYN-BTØ11–1 × SYN-IR162–4 × SYN-IR6Ø4–5 × MON-ØØØ21–9;

 

SYN-BTØ11–1 × SYN-IR162–4 × SYN-IR6Ø4–5;

 

SYN-BTØ11–1 × SYN-IR162–4 × MON-ØØØ21–9;

 

SYN-BTØ11–1 × SYN-IR6Ø4–5 × MON-ØØØ21–9;

 

SYN-IR162–4 × SYN-IR6Ø4–5 × MON-ØØØ21–9;

 

SYN-BTØ11–1 × SYN-IR162–4;

 

SYN-BTØ11–1 × SYN-IR6Ø4–5;

 

SYN-BTØ11–1 × MON-ØØØ21–9;

 

SYN-IR162–4 × SYN-IR6Ø4–5;

 

SYN-IR162–4 × MON-ØØØ21–9;

 

SYN-IR6Ø4–5 × MON-ØØØ21–9.

f)

Informacija, kurios reikalaujama pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo II priedą

[Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centras, įrašo Nr.: gavus pranešimą paskelbta Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].

g)

Produktų pateikimo rinkai, naudojimo arba tvarkymo sąlygos arba apribojimai

Specialios sąlygos pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 5 dalies e punktą ir 18 straipsnio 5 dalies e punktą:

1.

Leidimo turėtojas praneša Komisijai, jeigu subderiniai SYN-BTØ11–1 × SYN-IR162–4 × SYN-IR6Ø4–5, SYN-IR162–4 × SYN-IR6Ø4–5 × MON-ØØØ21–9, SYN-BTØ11–1 × SYN-IR162–4, SYN-IR162–4 × SYN-IR6Ø4–5 ir (arba) SYN-IR162–4 × MON-ØØØ21–9 būtų sukurti naudojant tikslinės selekcijos metodus ir komercializuojami.

2.

Tokiu atveju leidimo turėtojas surenka informaciją apie naujai susintetintų baltymų ekspresijos lygius.

h)

Poveikio aplinkai stebėsena

Poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII priedą.

[Nuoroda: gavus pranešimą paskelbta Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].

i)

Rinkai pateikto žmonėms vartoti skirto maisto stebėsenos reikalavimai

Nereikalaujama.

Pastaba. Nuorodos į susijusius dokumentus ilgainiui gali keistis. Visuomenė su šiais pakeitimais galės susipažinti nuolat atnaujinamame Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre.