ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 242

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. rugsėjo 9d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. liepos 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1611 dėl Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų komandiruotėms į valstybes nares taikomos skalės peržiūros

1

 

*

2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1612, kuriuo skiriama pagalba pieno gamybai mažinti

4

 

*

2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1613, kuriuo pieno gamintojams ir kitų gyvulininkystės sektorių ūkininkams skiriama išimtinė sureguliavimo pagalba

10

 

*

2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1614, kuriuo nustatomos pieno ir pieno produktų sektoriuje taikytinos išskirtinės laikinosios priemonės – 2016 m. laikotarpio, kuriuo nugriebto pieno milteliams taikoma valstybės intervencija, pratęsimas ir 2017 m. laikotarpio, kuriuo nugriebto pieno milteliams taikoma valstybės intervencija, paankstinimas, ir kuriuo leidžiama nukrypti nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 nuostatų ir toliau taikyti Reglamentą (EB) Nr. 826/2008 paramai privačiajam sandėliavimui pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 948/2014 ir Reglamentą (ES) Nr. 1272/2009 valstybės intervencijai pagal šį reglamentą

15

 

*

2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1615, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/559 nuostatos dėl laikotarpio, kuriuo pieno ir pieno gaminių sektoriuje leidžiama sudaryti susitarimus dėl gamybos planavimo ir priimti su tuo susijusius sprendimus

17

 

*

2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1616, kuriuo dėl galimos savanoriškos susietosios paramos priemonių pieno ir pieno produktų sektoriuje peržiūros 2017 paraiškų teikimo metais nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 nuostatų

19

 

*

2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1617, kuriuo 2016 paraiškų teikimo metais dėl tiesioginių išmokų išankstinių išmokų dydžio ir dėl su plotu bei gyvuliais susijusių kaimo plėtros priemonių taikymo nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos ir dėl tiesioginių išmokų mokėjimo nukrypstama nuo to reglamento 75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos

22

 

*

2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1618, kuriuo dėl I ir IV priedų pritaikymo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų ( 1 )

24

 

*

2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1619, kuriuo iš dalies keičiama Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 948/2014 nuostata dėl paskutinės nugriebto pieno miltelių privataus sandėliavimo pagalbos paraiškų teikimo dienos

28

 

 

2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1620, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

30

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. rugsėjo 7 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/1621, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 priimamas rekomendacinis dokumentas dėl aplinkosaugos vertintojų, vykdančių veiklą kitoje nei juos akreditavusioje arba leidimą išdavusioje valstybėje narėje, informacijos teikimo akreditavimo ir leidimus išduodančioms įstaigoms (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 5648)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 242/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1611

2016 m. liepos 7 d.

dėl Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų komandiruotėms į valstybes nares taikomos skalės peržiūros

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1) nustatytus Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, ypač į Tarnybos nuostatų 112 straipsnio 2 dalį ir VII priedo 13 straipsnį,

pasikonsultavusi su Tarnybos nuostatų komitetu,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos institucijų ir kitų įstaigų darbuotojų atstovais,

kadangi:

(1)

pagal Tarnybos nuostatų VII priedo 13 straipsnio 3 dalį Eurostatas pateikė viešbučių, restoranų ir maitinimo paslaugų kainų raidos ataskaitą (2);

(2)

iš šios ataskaitos matyti, kad reikėtų peržiūrėti dienpinigius ir didžiausią sumą už viešbutį, siekiant atsižvelgti į viešbučių, restoranų ir maitinimo paslaugų kainų raidą,

(3)

peržiūrint dienpinigių ir didžiausios sumos už viešbutį skalę, reikia įvertinti sudėtingus ekonominius ir (arba) socialinius atvejus – tam teisės aktų leidėjas turi didelę laisvę veikti savo nuožiūra;

(4)

paskutinį kartą vykdant Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų reformą, buvo pabrėžtas poreikis, kad kiekviena viešojo administravimo įstaiga ir kiekvienas jos darbuotojas dėtų dideles pastangas gerinti veiksmingumą ir prisitaikyti prie besikeičiančių ekonominių ir socialinių aplinkybių Europoje;

(5)

2013 m. liepos 1 d. Kroatijai įstojus į Europos Sąjungą, pareigūnų ir kitų tarnautojų komandiruočių išlaidos į šią šalį turi būti kompensuojamos laikantis Tarnybos nuostatų VII priedo 13 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tarnybos nuostatų VII priedo 13 straipsnio 2 dalies a punkte pateikta komandiruotpinigių skalė pakeičiama šia lentele:

Paskirties vieta

Didžiausia suma už viešbutį

Dienpinigiai

Belgija

148

102

Bulgarija

135

57

Čekijos Respublika

124

70

Danija

173

124

Vokietija

128

97

Estija

105

80

Airija

159

108

Graikija

112

82

Ispanija

128

88

Prancūzija

180

102

Kroatija

110

75

Italija

148

98

Kipras

140

88

Latvija

116

73

Lietuva

117

69

Liuksemburgas

148

98

Vengrija

120

64

Мalta

138

88

Nyderlandai

166

103

Austrija

132

102

Lenkija

116

67

Portugalija

101

83

Rumunija

136

62

Slovėnija

117

84

Slovakija

100

74

Suomija

142

113

Švedija

187

117

Jungtinė Karalystė

209

125

2 straipsnis

Šis deleguotasis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1., su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1023/2013 (OL L 287, 2013 10 29, p. 15).

(2)  KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS „Eurostato ataskaita dėl 2015 m. komandiruočių išlaidų (dienpinigių ir didžiausios sumos už viešbutį) atnaujinimo“ (nuoroda Ares(2015)6009670–2015 12 22). Paskelbta https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z.


9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 242/4


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1612

2016 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo skiriama pagalba pieno gamybai mažinti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 219 straipsnio 1 dalį kartu su 228 straipsniu,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 106 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

dėl pasaulinio pasiūlos ir paklausos disbalanso pieno sektoriuje susiduriama su rinkos veikimo sutrikimu, prie kurio prisidėjo Rusijos draudimo įvežti Sąjungos žemės ūkio ir maisto produktus pratęsimas iki 2017 m. pabaigos;

(2)

pasaulinė pieno ir pieno produktų paklausa 2015 m. ir pirmaisiais 2016 m. mėnesiais šiek tiek padidėjo, tačiau gamyba augo gerokai sparčiau;

(3)

2015 m. pasaulinė pieno pasiūla didėjo apskritai, bendras Sąjungos, Jungtinių Valstijų ir Naujosios Zelandijos gamybos augimas sudarė 4,5 mln. tonų, o pieno ekvivalentu išreikštas eksportas iš Sąjungos ir šių dviejų šalių sumažėjo maždaug 200 000 tonų;

(4)

per pirmuosius keturis 2016 m. mėnesius pieno gamyba Sąjungoje, Jungtinėse Valstijose ir Naujojoje Zelandijoje išaugo maždaug 3,6 mln. tonų, tačiau papildomai eksportuota tik mažiau nei 1 % šio kiekio;

(5)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/559 (3) pripažintoms gamintojų organizacijoms, jų asociacijoms, pripažintoms tarpšakinėms organizacijoms, o Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/558 (4) pieno ir pieno gaminių sektoriaus kooperatyvams bei kitokioms gamintojų organizacijoms leista pusę metų, pradedant nuo 2016 m. balandžio 13 d., sudaryti savanoriškus susitarimus dėl pieno ir pieno produktų sektoriaus gamybos planavimo ir priimti su tuo susijusius sprendimus. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1615 (5) šis laikotarpis pratęstas;

(6)

nuo 2014 m. rugsėjo mėn. buvo galima be pertrūkių naudotis intervencinėmis rinkos priemonėmis – valstybės intervencija ir pagalba privačiam sviesto ir nugriebto pieno miltelių sandėliavimui;

(7)

minėtos priemonės sušvelnino krizės poveikį ir dėl jų buvo nustatyta žemiausia nuolat mažėjančių pieno produktų kainų riba, tačiau pasaulinis disbalansas išliko;

(8)

siekiant padėti atkurti pusiausvyrą pieno ir pieno produktų sektoriuje įsivyravus sudėtingai rinkos padėčiai ir atsižvelgiant į tai, kad remiantis turimais rinkos analizės duomenimis, iki 2017 m. pabaigos gamybos apimtis neturėtų smarkiai sumažėti, tikslinga skirti pagalbą savanoriškai pieno gamybos apimtis mažinantiems Sąjungos pieno gamintojams;

(9)

kadangi Sąjungoje daugiausia primelžiama karvių pieno, o tiesioginiai kitų rūšių pieno pardavimai sudaro tik nedidelę Sąjungoje pagaminamo pieno dalį, tikslinga pagalbą skirti tik karvių pieno gamybos apimtims mažinti;

(10)

kad pieno gamybos apimtys būtų mažinamos veiksmingai, galimybė teikti paraiškas turėtų būti suteikta tik tiems, kurie tiekė karvių pieną pirmiesiems pirkėjams 2016 m. liepos mėn. – tai naujausias laikotarpis, už kurį pareiškėjai gali pateikti tokio tiekimo įrodymus;

(11)

taip pat siekiant veiksmingumo didžiausias sumažintas pristatomo karvių pieno kiekis, už kurį skiriama Sąjungos pagalba, turėtų būti ne didesnis kaip 50 % palyginti su atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu;

(12)

šiame reglamente nustatyta pagalba turėtų būti suteikiama kaip priemonė, kuria remiamos žemės ūkio rinkos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 4 straipsnio 1 dalies a punkte;

(13)

šiuo reglamentu nustatytą pagalbą reikėtų leisti sumuoti su kita parama, finansuojama Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis;

(14)

kadangi finansinės dotacijos sumos nustatytos eurais, būtina nustatyti euro neįsivedusioms valstybėms narėms skirtos sumos konvertavimo į nacionalinę valiutą datą, kad parama būtų skirta vienodomis sąlygomis ir tuo pat metu. Todėl tikslinga pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 106 straipsnį nustatyti valiutos kursą lemiantį operacinį įvykį. Laikantis minėto straipsnio 2 dalies b punkte nurodyto principo ir 5 dalies c punkte nustatytų kriterijų, tas operacinis įvykis turėtų būti šio reglamento įsigaliojimo data;

(15)

kad schema būtų veiksminga ir maksimalus bendras tiekiamo karvių pieno kiekio sumažinimas, už kurį gali būti skiriama pagalba, nebūtų viršytas, reikėtų nustatyti reikalavimą pranešti apie pagalbos paraiškas ir mokėjimo paraiškas;

(16)

siekiant, kad schema būtų pasinaudota kuo daugiau, reikėtų nustatyti keletą paraiškų teikimo laikotarpių, tęsiamų tol, kol pagalbos paraiškų iš viso bus pateikta tiek, kad bus išnaudotas visas tiekiamo karvių pieno sumažinimui skirtas biudžetas. Siekiant užtikrinti veiksmingą paraiškų tvarkymą, būtų geriausia, kad jos būtų teikiamos elektroninėmis priemonėmis;

(17)

kad paraiškos būtų teikiamos dėl reikšmingo tiekiamo karvių pieno kiekio sumažinimo ir kad būtų išvengta neproporcingos administracinės naštos, reikėtų nustatyti minimalų tiekiamo karvių pieno kiekio sumažinimo dydį, dėl kurio galima teikti paraišką;

(18)

kad paraiškos visoje Sąjungoje būtų nagrinėjamos vienodai, reikėtų nustatyti standartinį litrų perskaičiavimo į kilogramus koeficientą;

(19)

valstybės narės turėtų tikrinti ne tik pagalbos paraiškų priimtinumą, tačiau ir jų patikimumą. Pavyzdžiui, pagalbos paraiška, kurioje bendras sumažinimo laikotarpiu pirmiesiems pirkėjams tiektino karvių pieno kiekis yra didesnis nei bendras ataskaitiniu laikotarpiu tiekto pieno kiekis, turėtų būti laikoma nepatikima;

(20)

siekiant užtikrinti, kad pagalbos gavėjai pagalbą gautų kuo greičiau ir gamybą mažinti būtų galima pradėti nedelsiant, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai, tris mėnesius (toliau – mažinimo laikotarpis) mažinantys tiekiamo karvių pieno kiekį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu ankstesniais metais (toliau – ataskaitinis laikotarpis), gali pasinaudoti Sąjungos pagalba pagal šiame reglamente nustatytas sąlygas.

Sąjungos pagalbos dydis sudaro 14 EUR/100 kg karvių pieno už kiekį, kuris atitinka ataskaitiniu laikotarpiu tiekto karvių pieno kiekio ir mažinimo laikotarpiu tiekto karvių pieno kiekio skirtumą. Bendras tiekiamo karvių pieno kiekio sumažinimas, už kurį skiriama Sąjungos pagalba, neviršijai kiekio, atitinkančio 150 000 000 EUR pagalbos sumą.

Kiekvienam reikalavimus atitinkančiam pareiškėjui Sąjunga skiria pagalbos už ne daugiau kaip 50 % tiekiamo karvių pieno kiekio sumažinimą palyginti su atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu pirmiesiems pirkėjams pristatytu kiekiu.

2.   Šiame reglamente „reikalavimus atitinkantis pareiškėjas“ yra pieno gamintojas, kuris tiekė karvių pieną pirmiesiems pirkėjams 2016 m. liepos mėn.

3.   Jei reikalavimus atitinkantys pareiškėjai įsikūrę Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kroatijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Švedijoje arba Vengrijoje, konvertuojant pagal šį reglamentą išmokamas sumas valiutos kursą lemiantis operacinis įvykis yra šio reglamento įsigaliojimo diena.

4.   Šiame reglamente nustatyta pagalba gali būti sumuojama su kita parama, finansuojama Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis.

2 straipsnis

1.   Pagalba teikiama pagal paraiškas.

Minimalus tiekiamo karvių pieno kiekio sumažinimas, dėl kurio teikiama paraiška, gali būti 1 500 kg.

Jei tiekiamo karvių pieno kiekio sumažinimas nurodytas litrais, šis skaičius padauginamas iš 1,03 dydžio koeficiento ir taip paverčiamas kilogramais.

2.   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai paraiškas teikia toje valstybėje narėje, kurioje jie yra įsikūrę, naudodami atitinkamos valstybės narės nustatytą metodą. Pagalbos paraiškos teikiamos taip, kad valstybė narė jas gautų iki trečiojoje pastraipoje nustatyto gavimo termino.

Valstybės narės gali nuspręsti, kad reikalavimus atitinkančių pareiškėjų vardu pagalbos paraiškas gali pateikti pripažintos gamintojų organizacijos arba kooperatyvai. Tokiu atveju valstybės narės užtikrina, kad visa pagal šiame reglamente nustatytas sąlygas suteikta pagalba būtų perduota tiems reikalavimus atitinkantiems pareiškėjams, kurie išties tiekia mažiau karvių pieno.

Užpildytų paraiškų gavimo terminai:

a)

dėl pirmojo mažinimo laikotarpio, kuris apima 2016 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėn., – 2016 m. rugsėjo 21 d. 12.00 val. (Briuselio laiku);

b)

dėl antrojo mažinimo laikotarpio, kuris apima 2016 m. lapkričio ir gruodžio mėn. ir 2017 m. sausio mėn., – 2016 m. spalio 12 d. 12.00 val. (Briuselio laiku);

c)

dėl trečiojo mažinimo laikotarpio, kuris apima 2016 m. gruodžio mėn. ir 2017 m. sausio ir vasario mėn., – 2016 m. lapkričio 9 d. 12.00 val. (Briuselio laiku);

d)

dėl ketvirtojo mažinimo laikotarpio, kuris apima 2017 m. sausio, vasario ir kovo mėn., – 2016 m. gruodžio 7 d. 12.00 val. (Briuselio laiku).

Pagal šį reglamentą pareiškėjai gali pateikti tik vieną pagalbos paraišką. Kai pareiškėjas pateikia daugiau kaip vieną paraišką, nepriimama nė viena iš jo paraiškų. Tačiau dėl pirmojo mažinimo laikotarpio paraiškas pateikę pareiškėjai gali teikti paraiškas dėl ketvirtojo mažinimo laikotarpio.

3.   Pagalbos paraiška laikoma priimtina, jei joje:

a)

valstybės narės nustatytoje formoje pateikiama ši informacija:

i)

reikalavimus atitinkančio pareiškėjo vardas, pavardė ir adresas;

ii)

bendras pirmiesiems pirkėjams ataskaitiniu laikotarpiu pristatyto pieno kiekis;

iii)

bendras pirmiesiems pirkėjams mažinimo laikotarpiu numatomo pristatyti pieno kiekis;

iv)

numatomas pristatomo pieno kiekio sumažinimas, už kurį prašoma pagalbos, kuris turi neviršyti 50 % viso ii papunktyje nurodyto kiekio ir būti ne mažesnis kaip 1 500 kg;

b)

pateikiami dokumentai, iš kurių matyti visas a punkto ii papunktyje nurodytas karvių pieno kiekis;

c)

pateikiami dokumentai, iš kurių matyti, kad paraiška susijusi su pieno gamintoju, kuris 2016 m. liepos mėn. tiekė karvių pieną pirmiesiems pirkėjams.

4.   Pagalbos paraiškos, kuriose nurodytas tiekiamo karvių pieno kiekio sumažinimas yra mažesnis nei 1 500 kg, atmetamos.

Pagalbos paraiškos, kuriose nurodytas tiekiamo karvių pieno kiekio sumažinimas viršija 50 % viso 3 dalies a punkto ii papunktyje nurodyto kiekio, laikomos pateiktomis tokiam tiekiamo karvių pieno kiekio sumažinimui, kuris sudaro 50 % viso minėtame papunktyje nurodyto kiekio.

3 straipsnis

Patikrinusios paraiškų patikimumą ir priimtinumą, valstybės narės ne vėliau kaip trečiąją darbo dieną po 2 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos paraiškų gavimo termino dienos iki 16.00 val. Briuselio laiku pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 792/2009 (6) praneša Komisijai apie visas priimtinas ir patikimas pagalbos paraiškas.

4 straipsnis

1.   Remdamasi 3 straipsnyje nurodytais pranešimais ir atsižvelgdama į 1 straipsnio 1 dalyje nurodytą maksimalų bendrą kiekį, Komisija informuoja valstybes nares, kokiai paraiškose nurodyto kiekio daliai leidžiama teikti pagalbą.

Valstybės narės pareiškėjus apie leidimą teikti pagalbą informuoja per septynias darbo dienas nuo atitinkamos paraiškų gavimo termino datos, nurodytos 2 straipsnio 2 dalyje, atsižvelgdamos į šio straipsnio 2 dalį.

Leidimai išduodami visoms priimtinoms ir patikimoms paraiškoms, apie kurias pagal 3 straipsnį pranešta Komisijai.

2.   Jei bendras pagalbos paraiškose, apie kurias pranešta pagal 3 straipsnį, nurodytas kiekis viršija 1 straipsnio 1 dalyje nurodytą maksimalų bendrą kiekį, Komisija, netaikydama Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 229 straipsnyje nurodytos procedūros, priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustato paskirstymo koeficientą, kurį valstybės narės pritaiko visose pagalbos paraiškoje nurodytam kiekiui.

Jei mažinimo laikotarpiui nustatomas paskirstymo koeficientas, dėl tolesnių 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų mažinimo laikotarpių pateiktos pagalbos paraiškos atmetamos ir daugiau paraiškų dėl kitų mažinimo laikotarpių nepriimama.

Pagalbos paraiškose nurodytiems kiekiams suteikiami leidimai teikti pagalbą, padaugintą iš paskirstymo koeficiento.

5 straipsnis

1.   Pagalba išmokama pateikus mokėjimo paraišką.

2.   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai, kuriems suteiktas 4 straipsnyje nurodytas leidimas, mokėjimo paraiškas teikia toje valstybėje narėje, kurioje jie yra įsikūrę, naudodami atitinkamos valstybės narės nustatytą metodą. Mokėjimo paraiškos teikiamos taip, kad valstybė narė jas gautų per 45 dienas nuo mažinimo laikotarpio pabaigos.

Valstybės narės gali nuspręsti, kad reikalavimus atitinkančių pareiškėjų vardu mokėjimo paraiškas gali pateikti pripažintos gamintojų organizacijos arba kooperatyvai. Tokiu atveju valstybės narės užtikrina, kad visos pagal šiame reglamente nustatytas sąlygas išmokėtos išmokos būtų perduotos tiems reikalavimus atitinkantiems pareiškėjams, kurie išties tiekia mažiau karvių pieno.

3.   Mokėjimo paraiška laikoma priimtina, jei joje:

a)

valstybės narės nustatytoje formoje pateikiama ši informacija:

i)

reikalavimus atitinkančio pareiškėjo vardas, pavardė ir adresas;

ii)

bendras faktinis pirmiesiems pirkėjams mažinimo laikotarpiu pristatyto pieno kiekis;

iii)

faktinis pristatyto karvių pieno kiekio sumažinimas, už kurį išmokama pagalba, kuris turi neviršyti 50 % viso ataskaitiniu laikotarpiu pirmiesiems pirkėjams pristatyto karvių pieno kiekio ir, jei taikytina, neviršyti kiekio, gauto pritaikius 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą paskirstymo koeficientą.

b)

pateikiami dokumentai, iš kurių matyti visas a punkto ii papunktyje nurodytas kiekis.

4.   Pagalba išmokama valstybėms narėms pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 58 ir 59 straipsnius patikrinus, kad pristatomo karvių pieno kiekis iš tiesų sumažintas tokiu kiekiu, už kurį išmokama Sąjungos pagalba pagal šiame reglamente nustatytas sąlygas. Mokėjimas atliekamas ne vėliau kaip 90-tą dieną po mažinimo laikotarpio pabaigos, jei nevyksta administracinis tyrimas.

5.   Pagalbos suma atitinka faktinį kiekvieno reikalavimus atitinkančio pareiškėjo pristatyto karvių pieno kiekio sumažinimą, nurodytą 3 dalies a punkto iii papunktyje.

Jei faktinis pristatyto karvių pieno kiekio sumažinimas didesnis nei kiekis, gaunamas pritaikius 4 straipsnį, pagalbos suma atitinka pastarąjį kiekį (kiekį, kuriam suteiktas leidimas). Jei faktinis pristatyto karvių pieno kiekio sumažinimas sudaro 80 % arba daugiau kiekio, kuriam suteiktas leidimas, pagalbos suma atitinka 3 dalies a punkto iii papunktyje nurodytą faktinį pristatyto karvių pieno kiekio sumažėjimą, su sąlyga, kad neviršijamas kiekis, kuriam suteiktas leidimas. Jei faktinis pristatyto karvių pieno kiekio sumažinimas sudaro 50 % arba daugiau, tačiau mažiau nei 80 % kiekio, kuriam suteiktas leidimas, pagalbos suma dauginama iš koeficiento 0,8. Jei faktinis pristatyto karvių pieno kiekio sumažinimas sudaro 20 % arba daugiau, tačiau mažiau nei 50 % kiekio, kuriam suteiktas leidimas, pagalbos suma dauginama iš koeficiento 0,5. Jei faktinis pristatyto karvių pieno kiekio sumažinimas sudaro mažiau nei 20 % kiekio, kuriam suteiktas leidimas, pagalba neišmokama.

6.   Valstybių narių išlaidos, susijusios su mokėjimais pagal šį reglamentą, atitinka Sąjungos pagalbos skyrimo reikalavimus tik tuomet, jei atitinkami mokėjimai atliekami ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo 30 d.

6 straipsnis

Iki 2017 m. kovo 8 d., balandžio 5 d., gegužės 3 d. ir birželio 7 d. 16.00 val. (Briuselio laiku) valstybės narės pagal Reglamentą (EB) Nr. 792/2009 praneša Komisijai apie visas atitinkamai dėl pirmojo, antrojo, trečiojo ir ketvirtojo mažinimo laikotarpio gautas priimtinas mokėjimo paraiškas.

7 straipsnis

Iki 2017 m. birželio 30 d. valstybės narės praneša Komisijai:

a)

reikalavimus atitinkančių pareiškėjų skaičių ir faktinį bendrą jų gautose pagalbos paraiškose ir mokėjimo paraiškose nurodytą tiekiamo karvių pieno kiekio sumažinimą;

b)

bendrą numatomos išmokėti Sąjungos pagalbos sumą.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2016 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/559, kuriuo pieno ir pieno gaminių sektoriuje leidžiama sudaryti susitarimus dėl gamybos planavimo ir priimti su tuo susijusius sprendimus (OL L 96, 2016 4 12, p. 20).

(4)  2016 m. balandžio 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/558, kuriuo pieno ir pieno gaminių sektoriaus kooperatyvams bei kitokioms gamintojų organizacijoms leidžiama sudaryti susitarimus dėl gamybos planavimo ir priimti su tuo susijusius sprendimus (OL L 96, 2016 4 12, p. 18).

(5)  2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1615, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/559 nuostatos dėl laikotarpio, kuriuo pieno ir pieno gaminių sektoriuje leidžiama sudaryti susitarimus dėl gamybos planavimo ir priimti su tuo susijusius sprendimus (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 17).

(6)  2009 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 792/2009, kuriuo nustatomos išsamios valstybių narių bendrojo rinkų organizavimo įgyvendinimo, tiesioginių išmokų tvarkos, žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms taikomos tvarkos informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai taisyklės (OL L 228, 2009 9 1, p. 3).


9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 242/10


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1613

2016 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo pieno gamintojams ir kitų gyvulininkystės sektorių ūkininkams skiriama išimtinė sureguliavimo pagalba

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 219 straipsnio 1 dalį kartu su 228 straipsniu,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 106 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

dėl pasaulinio pasiūlos ir paklausos disbalanso pieno sektoriuje susiduriama su rinkos veikimo sutrikimu, prie kurio prisidėjo Rusijos draudimo įvežti Sąjungos žemės ūkio ir maisto produktus pratęsimas iki 2017 m. pabaigos;

(2)

pasaulinė pieno ir pieno produktų paklausa 2015 m. ir pirmaisiais 2016 m. mėnesiais šiek tiek padidėjo, tačiau gamyba augo gerokai sparčiau;

(3)

2015 m. pasaulinė pieno pasiūla didėjo apskritai, bendras Sąjungos, Jungtinių Valstijų ir Naujosios Zelandijos gamybos augimas sudarė 4,5 mln. tonų, o pieno ekvivalentu išreikštas eksportas iš Sąjungos ir šių dviejų šalių sumažėjo maždaug 200 000 tonų;

(4)

per pirmuosius keturis 2016 m. mėnesius pieno gamyba Sąjungoje, Jungtinėse Valstijose ir Naujojoje Zelandijoje išaugo maždaug 3,6 mln. tonų, tačiau papildomai eksportuota tik mažiau nei 1 % šio kiekio;

(5)

todėl žalio pieno kainos Sąjungoje dar labiau sumažėjo ir jos greičiausiai mažės toliau iki pieno gamintojams nepakeliamo lygio. 2016 m. gegužės mėn. vidutinės pieno supirkimo iš ūkininkų kainos Sąjungoje buvo 22 % mažesnės nei 2011–2015 m. vidutinė gegužės mėn. kaina;

(6)

kartu padidėjo pieno kainų skirtumas valstybėse narėse. Ypač nukentėjo maži ūkininkai, kilo grėsmė kaimo vietovių socialinei struktūrai;

(7)

su rinkos sunkumais susiduriama ir kituose gyvulininkystės sektoriuose, ypač kiaulienos, galvijienos ir avienos bei ožkienos. Kiaulienos atveju minėti sunkumai daugiausia susiję su Rusijos importo draudimu, ypač susijusius su afrikinio kiaulių maro protrūkiu tam tikrose valstybėse narėse, o galvijienos sektoriui šalutinį poveikį padarė pieno rinkos sutrikimas;

(8)

nuo 2014 m. rugsėjo mėn. buvo galima be pertrūkių naudotis intervencinėmis rinkos priemonėmis – valstybės intervencija ir pagalba privačiam sviesto ir nugriebto pieno miltelių sandėliavimui. Minėtos priemonės sušvelnino krizės poveikį ir dėl jų buvo nustatyta žemiausia nuolat mažėjančių pieno produktų kainų riba, tačiau pasaulinis disbalansas išliko;

(9)

panašu, kad Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 numatytų įprastinių priemonių nepakanka, be to, reikia pasirengti padėčiai, kuri susidarytų, jei kainos toliau mažėtų, o rinkos veikimas dar labiau sutriktų, todėl labai svarbu, kad Sąjungos pieno gamintojams ir kitų gyvulininkystės sektorių ūkininkams, nukentėjusiems nuo rinkos veikimo sutrikimų, kurie stipriai sumažino jų pelningumą ir likvidumą, būtų skirta pagalba. Valstybės narės turėtų pasirinkti vieną arba kelis nukentėjusius sektorius arba jų dalį ir taip padėti labiausiai nuo rinkos sutrikimų nukentėjusiems gamintojams ir ūkininkams;

(10)

siekiant stiprinti ūkininkų atsparumą, ši pagalba turėtų būti skiriama tik taikantiems tvaresnius ūkininkavimo metodus. Ypač daug dėmesio reikėtų skirti mažiems ūkiams, kurie yra pagrindinė žemės ūkio ekonomikos dalis;

(11)

siekiant sumažinti dabartinę krizę, valstybėms narėms tikslinga skirti vienkartinę finansinę dotaciją pieno gamintojams ir (arba) kitų gyvulininkystės sektorių ūkininkams, vykdantiems veiklą, kuria prisidedama prie ekonomikos tvarumo ir rinkos stabilizavimo, remti;

(12)

skiriant dotacijas valstybėms narėms reikėtų atsižvelgti į pagrindinius jų sektorių ypatumus, įskaitant gamybą, rinkos kainas ir smulkiųjų ūkininkų svarbą;

(13)

valstybės narės turėtų parengti priemones, kurių pagrindas būtų viena ar kelios iš toliau išvardytų veiklos rūšių, kuriomis prisidedama prie ekonomikos tvarumo ir rinkos stabilizavimo: gamybos įšaldymas arba jos apimčių mažinimas, smulkus ūkininkavimas, ekstensyvi gamyba, aplinkai ir klimatui nekenkianti gamyba, ūkininkų bendradarbiavimas, kokybės gerinimas ir pridėtinės vertės didinimas bei patikimų valdymo metodų srities mokymai;

(14)

atsižvelgiant į konkrečias pieno gamintojų ir kitų gyvulininkystės sektorių ūkininkų aplinkybes, kurios Sąjungos šalyse skiriasi, valstybės narės turėtų pasirinkti tinkamiausias priemones, ypač atsižvelgdamos į galimybes stabilizuoti rinką ir ekonominį tvarumą, ir pateikti konkrečių priemonių, kurių reikia imtis, aprašymą;

(15)

kadangi kiekvienai atitinkamai valstybei narei skiriama suma bus galima kompensuoti tik dalį pieno gamintojų ir kitų gyvulininkystės sektorių ūkininkų patirtų faktinių išlaidų, valstybėms narėms turėtų būti leista tiems ūkininkams skirti papildomą paramą vienodomis objektyviomis, nediskriminacinėmis ir konkurencijos neiškreipiančiomis sąlygomis;

(16)

šiame reglamente nustatyta pagalba turėtų būti suteikiama kaip priemonė, kuria remiamos žemės ūkio rinkos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 4 straipsnio 1 dalies a punkte;

(17)

siekiant valstybėms narėms suteikti lakstumo skirstyti pagalbą pagal aplinkybes, kuriomis reikia susidoroti su sunkumais, valstybėms narėms turėtų būti leista ją sumuoti su kita parama, finansuojama Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis;

(18)

kadangi finansinės dotacijos sumos nustatytos eurais, būtina nustatyti euro neįsivedusioms valstybėms narėms skirtos sumos konvertavimo į nacionalinę valiutą datą, kad parama būtų skirta vienodomis sąlygomis ir tuo pat metu. Todėl tikslinga pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 106 straipsnį nustatyti valiutos kursą lemiantį operacinį įvykį. Laikantis to straipsnio 2 dalies b punkte nurodyto principo ir 5 dalies c punkte nustatytų kriterijų, tas operacinis įvykis turėtų būti šio reglamento įsigaliojimo data;

(19)

dėl biudžetinių priežasčių išlaidas, kurias valstybės narės patyrė remdamos pieno gamintojus ir kitų gyvulininkystės sektorių ūkininkus, Sąjunga turėtų finansuoti tik jei atitinkamos išlaidos bus patirtos iki nustatyto termino;

(20)

siekiant užtikrinti, kad valstybėms narėms paskirtos sumos būtų skaidriai naudojamos kontroliuojamos ir tinkamai administruojamos, jos turėtų pranešti Komisijai apie konkrečias būtinas priemones, taikomus objektyvius kriterijus, logišką kitų nei pieno gyvulininkystės sektorių rėmimo paaiškinimą, priemones, kurių imamasi siekiant išvengti rinkos iškraipymo, numatomą priemonių poveikį ir metodus, kuriais bus tikrinama, ar jis pasiektas;

(21)

siekiant užtikrinti, kad pieno gamintojai ir kiti gyvulininkystės sektorių ūkininkai pagalbą gautų kuo greičiau, valstybėms narėms turėtų būti sudaryta galimybė šį reglamentą įgyvendinti nedelsiant. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybėms narėms skiriama 350 000 000 EUR Sąjungos pagalbos suma, kad jos galėtų suteikti išimtinę sureguliavimo pagalbą pieno gamintojams ir (arba) galvijienos, kiaulienos, avienos ir ožkienos sektorių (toliau – kitų gyvulininkystės sektorių) ūkininkams.

Valstybės narės priede nustatytas joms skirtas sumas panaudoja priemonėms, nustatytoms remiantis objektyviais nediskriminaciniais kriterijais, finansuoti su sąlyga, kad išmokomis nebus iškreipta konkurencija.

Priemonėmis, kurių imasi valstybės narės, remiami pieno gamintojai ir (arba) kitų gyvulininkystės sektorių ūkininkai, kurie vykdo vieną arba kelias iš šių veiklos rūšių, kuriomis siekiama ekonominį jų ūkių tvarumą ir kuriomis prisidedama prie rinkos stabilizavimo:

a)

mažina gamybos apimtis labiau nei numatyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/1612 (3), arba jų nedidina;

b)

užsiima smulkiuoju ūkininkavimu;

c)

taiko ekstensyvius gamybos metodus;

d)

taiko aplinkai ir klimatui nekenkiančius gamybos metodus;

e)

įgyvendina bendradarbiavimo projektus;

f)

įgyvendina kokybės programas arba projektus, kuriais siekiama skatinti kokybę ir kurti pridėtinę vertę;

g)

dalyvauja finansinių priemonių ir rizikos valdymo priemonių sričių mokymuose.

Valstybės narės užtikrina, kad, jei pieno gamintojai arba kitų gyvulininkystės sektorių ūkininkai nėra tiesioginiai išmokų gavėjai, jie gautų visapusišką ekonominę pagalbos naudą.

Valstybių narių išlaidos, susijusios su mokėjimais pagal šį reglamentą, atitinka Sąjungos pagalbos skyrimo reikalavimus tik tuomet, jei tie mokėjimai atlikti ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo 30 d.

2.   Konvertuojant Bulgarijai, Čekijos Respublikai, Danijai, Jungtinei Karalystei, Kroatijai, Lenkijai, Rumunijai, Švedijai ir Vengrijai priede nustatytas sumas valiutos kursą lemiantis operacinis įvykis yra šio reglamento įsigaliojimo diena.

3.   Parama pagal šiame reglamente numatytas priemones gali būti sumuojama su kita parama, finansuojama Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis.

2 straipsnis

Valstybės narės gali teikti papildomą paramą priemonėms, kurias taiko pagal 1 straipsnį, neviršydamos 100 % atitinkamų priede nustatytų sumų, vienodomis 1 straipsnyje nustatytomis objektyviomis, nediskriminacinėmis ir konkurencijos neiškreipiančiomis sąlygomis.

Valstybės narės papildomą paramą išmoka ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo 30 d.

3 straipsnis

Valstybės narės Komisijai pateikia:

a)

nedelsdamos ir ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 30 d.:

i)

konkrečių būtinų priemonių aprašymą;

ii)

objektyvius kriterijus, kuriais naudojamasi nustatant pagalbos suteikimo metodus, ir, jei tinka, logišką paaiškinimą, kodėl pagalba naudojama kituose gyvulininkystės sektoriuose, o ne pieno sektoriuje;

iii)

numatomą priemonių poveikį stabilizuojant rinką;

iv)

priemones, kurių imamasi siekiant patikrinti, ar numatytas poveikis pasiektas;

v)

priemones, kurių imamasi siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo;

vi)

pagal 2 straipsnį suteiktos papildomos paramos dydį;

b)

ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 15 d. – bendras pagal kiekvieną priemonę išmokėtas sumas, pagalbos gavėjų skaičių ir rūšį ir priemonės veiksmingumo vertinimą.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1612, kuriuo skiriama pagalba pieno gamybai mažinti (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 4).


PRIEDAS

Valstybė narė

EUR

Belgija

10 979 636

Bulgarija

5 809 941

Čekijos Respublika

10 346 106

Danija

9 294 305

Vokietija

57 955 101

Estija

8 081 123

Airija

11 086 327

Graikija

1 683 910

Ispanija

14 665 678

Prancūzija

49 900 853

Kroatija

1 517 133

Italija

20 942 300

Kipras

297 165

Latvija

9 760 362

Lietuva

13 298 661

Liuksemburgas

560 115

Vengrija

9 543 566

Мalta

100 092

Nyderlandai

22 952 419

Austrija

5 863 491

Lenkija

22 670 129

Portugalija

3 988 059

Rumunija

10 896 083

Slovėnija

1 145 506

Slovakija

2 062 803

Suomija

7 521 715

Švedija

6 881 425

Jungtinė Karalystė

30 195 996


9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 242/15


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1614

2016 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo nustatomos pieno ir pieno produktų sektoriuje taikytinos išskirtinės laikinosios priemonės – 2016 m. laikotarpio, kuriuo nugriebto pieno milteliams taikoma valstybės intervencija, pratęsimas ir 2017 m. laikotarpio, kuriuo nugriebto pieno milteliams taikoma valstybės intervencija, paankstinimas, ir kuriuo leidžiama nukrypti nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 nuostatų ir toliau taikyti Reglamentą (EB) Nr. 826/2008 paramai privačiajam sandėliavimui pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 948/2014 ir Reglamentą (ES) Nr. 1272/2009 valstybės intervencijai pagal šį reglamentą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 219 straipsnio 1 dalį kartu su 228 straipsniu,

kadangi:

(1)

dėl didelio pasiūlos ir paklausos disbalanso pieno ir pieno produktų sektoriuje tenka spręsti rinkos veikimo sutrikimo problemas;

(2)

dėl išaugusios pieno gamybos per 2016 m. sausio–balandžio mėn. nugriebto pieno miltelių gamyba Sąjungoje išaugo 18 %, o eksportas tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 8 %. Įprastai eksportuojama 40–50 % viso Sąjungoje pagaminto nugriebto pieno miltelių kiekio;

(3)

todėl Sąjungoje jaučiamas spaudimas mažinti nugriebto pieno miltelių kainas;

(4)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 12 straipsnio d punkte nustatyta, kad valstybės intervencija nugriebto pieno milteliams turi būti taikoma nuo kovo 1 d. iki rugsėjo 30 d. Pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/1549 (2) 2016 m. nugriebto pieno milteliams valstybės intervenciją buvo galima taikyti nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

(5)

siekiant suteikti galimybę sparčiai pasinaudoti visomis galimomis rinkos priemonėmis ir pasirengti padėčiai, kuri susidarytų, jei nugriebto pieno miltelių kainos toliau mažėtų, o rinkos veikimas dar labiau sutriktų, labai svarbu, kad valstybės intervencija nugriebto pieno milteliams būtų toliau be pertrūkių taikoma iki 2017 m. kovo 1 d., t. y. kito intervencijos laikotarpio pradžios;

(6)

todėl tikslinga 2016 m. nugriebto pieno miltelių intervencinio supirkimo laikotarpį pratęsti iki 2016 m. gruodžio 31 d. ir nustatyti, kad 2017 m. intervencinio supirkimo laikotarpis prasideda sausio 1 d.;

(7)

intervencinio supirkimo laikotarpio pratęsimas nuo 2016 m. rugsėjo 30 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. sutampa su Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 (3) ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 (4), kuriais nuo 2016 m. spalio 1 d. pakeičiami Komisijos reglamentas (EB) Nr. 826/2008 (5) ir Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1272/2009 (6), taikymo data. Siekiant užtikrinti tęstinumą ir teisinį tikrumą, tikslinga numatyti nukrypti leidžiančią nuostatą, kad būtų galima toliau taikyti Reglamentą (EB) Nr. 826/2008 pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 948/2014 (7) pateiktoms privataus nugriebto pieno miltelių sandėliavimo pagalbos paraiškoms, o Reglamentą (ES) Nr. 1272/2009 toliau taikyti pagal šį reglamentą pateiktiems pasiūlymams arba paraiškoms dalyvauti konkurse;

(8)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos laikinosios priemonės rinkai padarytų nedelsiant juntamą poveikį ir padėtų stabilizuoti kainas, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nukrypti leidžianti nuostata

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 12 straipsnio d punkto, 2016 m. laikotarpis, kuriuo valstybės intervencija taikoma nugriebto pieno milteliams, pratęsiamas iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 12 straipsnio d punkto, 2017 m. valstybės intervencija nugriebto pieno milteliams taikoma nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

2 straipsnis

Nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 nukrypti leidžianti nuostata

Nukrypstant nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 10 ir 11 straipsnių, pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 948/2014 iki 2017 m. kovo 1 d. pateiktoms privataus nugriebto pieno miltelių sandėliavimo pagalbos paraiškoms toliau taikomas Reglamentas (EB) Nr. 826/2008.

Nukrypstant nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 10 ir 11 straipsnių, pagal šio reglamento 1 straipsnio 1 pastraipą iki 2017 m. sausio 1 d. pateiktiems pasiūlymams arba paraiškoms dalyvauti konkurse toliau taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1272/2009.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2015 m. rugsėjo 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1549, kuriuo nustatomos pieno ir pieno produktų sektoriuje taikytinos išskirtinės laikinosios priemonės – 2015 m. laikotarpio, kuriuo sviestui ir nugriebto pieno milteliams taikoma valstybės intervencija, pratęsimas ir 2016 m. laikotarpio, kuriuo sviestui ir nugriebto pieno milteliams taikoma valstybės intervencija, paankstinimas (OL L 242, 2015 9 18, p. 28).

(3)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1238, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui (OL L 206, 2016 7 30, p. 15).

(4)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės (OL L 206, 2016 7 30, p. 71).

(5)  2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 826/2008, kuriuo nustatomos bendrosios pagalbos už privatų tam tikrų žemės ūkio produktų saugojimą skyrimo taisyklės (OL L 223, 2008 8 21, p. 3).

(6)  2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (OL L 349, 2009 12 29, p. 1).

(7)  2014 m. rugsėjo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 948/2014, kuriuo leidžiama pradėti privačiai sandėliuoti nugriebto pieno miltelius ir iš anksto nustatomas pagalbos dydis (OL L 265, 2014 9 5, p. 18).


9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 242/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1615

2016 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/559 nuostatos dėl laikotarpio, kuriuo pieno ir pieno gaminių sektoriuje leidžiama sudaryti susitarimus dėl gamybos planavimo ir priimti su tuo susijusius sprendimus

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 222 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

kartu su keletu išskirtinių priemonių, patvirtintų pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 219 straipsnį siekiant spręsti sudėtingą pieno ir pieno produktų sektoriuje susidariusią rinkos padėtį, Komisija šešių mėnesių laikotarpiui, prasidedančiam 2016 m. balandžio 13 d., Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/559 (2) leido pripažintoms pieno ir pieno gaminių sektoriaus gamintojų organizacijoms, jų asociacijoms ir pripažintoms tarpšakinėms organizacijoms, o Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/558 (3) – pieno ir pieno gaminių sektoriaus kooperatyvams bei kitokioms gamintojų organizacijoms sudaryti susitarimus dėl gamybos planavimo ir priimti su tuo susijusius sprendimus;

(2)

iki šiol nepranešta apie nė vieną bendrą susitarimą ar sprendimą, nes sektoriui reikia laiko pasirengti taikyti šią naują priemonę, o dėl pasaulinio pasiūlos ir paklausos disbalanso pieno sektorius ir toliau patiria didelį rinkos pusiausvyros sutrikimą, prie kurio prisideda iki 2017 m. pabaigos Rusijos pratęstas Sąjungos žemės ūkio ir maisto produktų importo draudimas;

(3)

2015 m. pieno supirkimo kainos sumažėjo 8 %, o per pirmuosius penkis 2016 m. mėnesius – dar 15 %. 2016 m. gegužės mėn. vidutinė pieno kaina Sąjungoje buvo 22 % mažesnė nei pastarųjų penkerių metų vidurkis. Kartu toliau didėjo pieno kainų skirtumas valstybėse narėse – kai kurios valstybės narės pranešė apie 30 % už Sąjungos vidurkį mažesnes kainas. Remiantis turimais rinkos analizės duomenimis, iki 2017 m. pabaigos gamybos apimtis neturėtų smarkiai sumažėti;

(4)

siekiant padėti atkurti pusiausvyrą pieno ir pieno produktų sektoriuje, kuris patiria didelį rinkos pusiausvyros sutrikimą, ir atlikti pakeitimus, kurie būtini pasibaigus pieno kvotos galiojimui, tikslinga leisti sudaryti savanoriškus susitarimus ir priimti sprendimus, nurodytus Įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/558 ir Deleguotajame reglamente (ES) 2016/559, tolesniu šešių mėnesių laikotarpiu. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 222 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos ir dalykinė bei geografinė taikymo sritis ir susiję įpareigojimai pranešti jau yra nustatyti Įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/559, tą įgyvendinimo reglamentą tikslinga iš dalies pakeisti;

(5)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/559 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

atsižvelgiant į didelį rinkos pusiausvyros sutrikimą ir poreikį užtikrinti tęstinumą bei teisinį tikrumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/559 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 152 straipsnio 3 dalies b punkto i papunkčio ir 209 straipsnio 1 dalies nuostatų, pripažintoms pieno ir pieno gaminių sektoriaus gamintojų organizacijoms, jų asociacijoms ir pripažintoms tarpšakinėms organizacijoms leidžiama:

a)

per šešių mėnesių laikotarpį, prasidedantį 2016 m. balandžio 13 d. arba 2016 m. spalio 13 d., savanoriškai sudaryti bendrus susitarimus dėl pieno kiekio, kuris turi būti pagamintas, planavimo ir priimti bendrus su tuo susijusius sprendimus, kurie galioja atitinkamai ne ilgiau kaip iki 2016 m. spalio 12 d. arba 2017 m. balandžio 12 d., arba

b)

tokių susitarimų arba sprendimų, sudarytų arba priimtų 2016 m. balandžio 13 d. prasidedančiu laikotarpiu, galiojimą pratęsti laikotarpiui, ne ilgesniam kaip iki 2017 m. balandžio 12 d.“

2.

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Ne vėliau kaip per 25 dienas po kiekvieno 1 straipsnyje nurodyto šešių mėnesių laikotarpio pabaigos atitinkamos gamintojų organizacijos, asociacijos ar tarpšakinės organizacijos praneša šio straipsnio 1 dalyje nurodytai kompetentingai institucijai susitarimuose ar sprendimuose faktiškai nurodytą gamybos apimtį.“

b)

3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

ne vėliau kaip per 30 dienų po kiekvieno 1 straipsnyje nurodyto šešių mėnesių laikotarpio pabaigos – tuo laikotarpiu įgyvendintų susitarimų ir sprendimų apžvalgą.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2016 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/559, kuriuo pieno ir pieno gaminių sektoriuje leidžiama sudaryti susitarimus dėl gamybos planavimo ir priimti su tuo susijusius sprendimus (OL L 96, 2016 4 12, p. 20).

(3)  2016 m. balandžio 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/558, kuriuo pieno ir pieno gaminių sektoriaus kooperatyvams bei kitokioms gamintojų organizacijoms leidžiama sudaryti susitarimus dėl gamybos planavimo ir priimti su tuo susijusius sprendimus (OL L 96, 2016 4 12, p. 18).


9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 242/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1616

2016 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo dėl galimos savanoriškos susietosios paramos priemonių pieno ir pieno produktų sektoriuje peržiūros 2017 paraiškų teikimo metais nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 nuostatų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (1), ypač į jo 69 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 52 straipsnį valstybės narės tam tikromis sąlygomis gali teikti ūkininkams susietąją paramą, skirtą konkretiems žemės ūkio sektoriams arba konkretiems ūkininkavimo būdams, tiek, kiek reikia siekiant sukurti paskatų atitinkamuose sektoriuose arba regionuose esamam gamybos lygiui išlaikyti;

(2)

atsižvelgiant į gana aukštą gamybos lygį Sąjungos pieno ir pieno produktų rinkoje ir dėl to sumažėjusias pieno ir pieno produktų kainas ir, visų pirma, į laikinus sunkumus, su kuriais šiuo metu susiduriama pieno sektoriuje, valstybėms narėms reikėtų suteikti galimybę priimti sprendimą peržiūrėti savo savanoriškos susietosios paramos priemones, 2017 paraiškų teikimo metais taikomas pieno bei pieno produktų sektoriuje, siekiant, kad savanoriškos susietosios paramos išmokos ir toliau būtų mokamos remiantis gyvulių skaičiumi, patvirtintu tokiai paramai gauti 2016 m. Nors gali atrodyti, kad trumpuoju laikotarpiu tokia peržiūra kelia pavojų vienam iš savanoriškos susietosios paramos tikslų – išlaikyti esamą gamybos lygį, tokios priemonės gali padėti siekti ilgalaikių savanoriškos susietosios paramos tikslų;

(3)

atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu paramos gavėjai patiria didelių finansinių sunkumų, tikslinga pritaikyti Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 69 straipsnio 1 dalį ir nustatyti nuo to reglamento IV antraštinės dalies 1 skyriaus nuostatų leidžiančią nukrypti nuostatą;

(4)

kad Komisija galėtų prižiūrėti, ar taisyklės taikomos tinkamai, ir stebėti šios peržiūros poveikį, valstybės narės Komisijai turėtų pranešti apie savo sprendimą per 14 dienų nuo tos dienos, kurią sprendimas buvo priimtas;

(5)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente nustatyta nukrypti leidžianti nuostata kuo greičiau būtų naudinga pieno ir pieno produktų sektoriui, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo, o valstybės narės turėtų priimti savo sprendimą per 30 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pieno ir pieno produktų sektoriui skirtų priemonių peržiūra

1.   2017 paraiškų teikimo metais valstybės narės gali nuspręsti peržiūrėti visas pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 52 straipsnį savo priimtas pieno ir pieno produktų sektoriui skirtas priemones.

Šios peržiūros esmė:

a)

užtikrinti, kad 2017 paraiškų teikimo metais ūkininkui, kuris turi teisę gauti išmokas pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 9 straipsnį ir 10 straipsnio 1 dalį, išmoka skiriama remiantis gyvulių, už kuriuos ūkininkas turėjo teisę gauti paramą pagal tas priemones 2016 paraiškų teikimo metais, skaičiumi ir

b)

peržiūrimoms priemonėms netaikyti jokių kitų taikomų paramos skyrimo sąlygų.

Pirmoje pastraipoje nurodytas sprendimas pakeičia bet kokį sprendimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 53 straipsnio 6 dalį peržiūrėti savanoriškos susietosios paramos priemones, taikomas pieno ir pieno produktų sektoriuje.

2.   Peržiūrėdamos kiekvieną savanoriškos susietosios paramos priemonę valstybės narės apskaičiuoja vieneto sumą, atitinkančią pieno ir pieno produktų sektoriaus priemonei finansuoti nustatytos sumos, apie kurią pranešta pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 (2) I priedo 3 punkto i papunktį, ir bendro gyvulių skaičiaus taikant tą savanoriškos susietosios paramos priemonę santykį.

Bendras pirmoje pastraipoje nurodytų gyvulių skaičius atitinka:

a)

bendrą gyvulių, už kuriuos buvo gauta išmoka 2016 paraiškų teikimo metais, skaičių arba

b)

2017 m. paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių ūkininkų atveju – a punkte nurodytą gyvulių skaičių.

3.   Ūkininkui skirtina metinė išmoka nustatoma vieneto sumą, apskaičiuotą pagal 2 dalį, padauginus iš gyvulių, už kuriuos tas ūkininkas turėjo teisę gauti paramą 2016 paraiškų teikimo metais, skaičiaus.

2 straipsnis

Sprendimo priėmimo terminas

1 straipsnyje nurodytas sprendimas priimamas per 30 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo.

3 straipsnis

Pranešimas

Per 14 dienų nuo 1 straipsnyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos valstybės narės apie jį praneša Komisijai.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 608.

(2)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 639/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, ir iš dalies keičiamas to reglamento X priedas (OL L 181, 2014 6 20, p. 1).


9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 242/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1617

2016 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo 2016 paraiškų teikimo metais dėl tiesioginių išmokų išankstinių išmokų dydžio ir dėl su plotu bei gyvuliais susijusių kaimo plėtros priemonių taikymo nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos ir dėl tiesioginių išmokų mokėjimo nukrypstama nuo to reglamento 75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 75 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. valstybės narės gali išmokėti išankstines išmokas – ne daugiau kaip 50 % Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1307/2013 (2) numatytų tiesioginių išmokų atveju ir ne daugiau kaip 75 % Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1305/2013 (3) numatytų su plotu ir gyvuliais susijusių paramos priemonių atveju;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad to straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos, įskaitant išankstines išmokas tiesioginių išmokų atveju, nemokamos, kol neužbaigiamos to reglamento 74 straipsnyje numatytos administracinės patikros ir patikros vietoje. Tačiau su plotu ir gyvuliais susijusių paramos priemonių pagal kaimo plėtros politiką atveju, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 2 dalimi, išankstinės išmokos gali būti išmokėtos po to, kai užbaigiamos administracinės patikros, nustatytos to reglamento 59 straipsnio 1 dalyje;

(3)

ekonominė tam tikrų žemės ūkio sektorių (visų pirma pieno produktų rinkos) padėtis išlieka sudėtinga, todėl paramos gavėjai patiria didelių finansinių sunkumų ir turi su pinigų srautais susijusių problemų;

(4)

be to, kai kurios valstybės narės dar neišsprendė administracinių sunkumų, su kuriais susidurta pirmaisiais naujosios tiesioginių išmokų sistemų ir kaimo plėtros priemonių teisinės sistemos įgyvendinimo metais, todėl kai kuriose valstybėse narėse vėluojama atlikti mokėjimus paramos gavėjams už 2015 paraiškų teikimo metus;

(5)

atsižvelgiant į šių susidariusių aplinkybių išskirtinumą ir į paramos gavėjams dėl to kylančius finansinius sunkumus, būtina palengvinti šiuos sunkumus ir nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos, leidžiant valstybėms narėms 2016 paraiškų teikimo metais paramos gavėjams išmokėti didesnę išankstinių išmokų dalį;

(6)

be to, dėl naujų reikalavimų, susijusių su pasirengimu teikti paraiškas 2016 teikimo metais, buvo vėluojama administruoti bendrąją paraišką, paramos paraiškas ir mokėjimų prašymus, taip pat paraiškas skirti teises į išmokas arba padidinti teisių į išmokas vertę pagal bazinės išmokos sistemą. Todėl reikiamos patikros tikriausiai bus užbaigtos vėliau negu įprasta;

(7)

taigi būtina nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos, kad tiesioginių išmokų atveju būtų sudarytos sąlygos išmokėti išankstines išmokas, kai bus užbaigtos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 (4) 28 ir 29 straipsniuose apibrėžtos administracinės patikros. Tačiau būtina, kad tokia leidžianti nukrypti nuostata netrukdytų patikimai valdyti finansų ir laikytis pakankamo patikinimo lygio reikalavimo. Taigi valstybės narės, taikančios nukrypti leidžiančią nuostatą, yra atsakingos už tai, kad būtų imtasi visų reikalingų priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta permokų ir kad bet kokios nepagrįstai išmokėtos sumos būtų greitai faktiškai susigrąžintos. Be to, jeigu taikoma leidžianti nukrypti nuostata, turėtų būti pateikta 2017 finansinių metų valdymo deklaracija, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 7 straipsnio 3 dalies b punkte;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Žemės ūkio fondų komiteto, Tiesioginių išmokų komiteto ir Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypdamos nuo Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos, 2016 paraiškų teikimo metais valstybės narės gali išmokėti išankstines išmokas – ne daugiau kaip 70 % tiesioginių išmokų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 I priede, atveju ir ne daugiau kaip 85 % pagal kaimo plėtros politiką teikiamos paramos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 67 straipsnio 2 dalyje, atveju.

2 straipsnis

Nukrypdamos nuo Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos, 2016 paraiškų teikimo metais valstybės narės gali išmokėti išankstines išmokas tiesioginių išmokų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 I priede, atveju po to, kai užbaigiamos Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 74 straipsnyje nurodytos administracinės patikros.

3 straipsnis

Į šio reglamento 2 straipsnį taikančių valstybių narių 2017 finansinių metų valdymo deklaraciją, teikiamą remiantis Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 7 straipsnio 3 dalies b punktu, įtraukiamas patvirtinimas, kad paramos gavėjai negavo permokų, o nepagrįstai išmokėtos sumos, atlikus visos būtinos informacijos patikrinimą, buvo greitai faktiškai susigrąžintos.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(4)  2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 69).


9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 242/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1618

2016 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo dėl I ir IV priedų pritaikymo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų (1), ypač į jo 31 straipsnio 1 ir 3 dalis bei 29 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

buvo pateikta prašymų pagal Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 31 straipsnio 2 dalį įtraukti į to reglamento I priedą tam tikras trąšas;

(2)

[S,S]-etilendiamino-di-gintaro rūgštis (toliau – [S,S]-EDDS) – organinis mikroelementų kompleksonas. [S,S]-EDDS rūgštimi chelatinta geležis naudojama dekoratyvinių augalų ir vejų geležies trūkumui kompensuoti ir nuo geležies chlorozės. Ji sparčiai skaidosi, todėl pavojus, kad bus išplauta iš dirvožemio į gruntinį vandenį, yra nedidelis; be to, ji visai suardoma ir nėra toksiška nei žinduoliams, nei vandens organizmams;

(3)

hepta-gliukono rūgštis (toliau – HGA) – organinis mikroelementų trąšų kompleksodaris. HGA yra veiksminga, biologiškai skaidi, itin stabili esant įvairioms pH vertėms ir labai tirpi vandenyje. HGA buvo leista daug metų naudoti Ispanijoje, o apie žalą aplinkai ar žmonių sveikatai pranešimų negauta;

(4)

[S,S]-EDDS ir HGA gamintojai per Vokietijos ir Ispanijos institucijas pateikė Komisijai prašymus įtraukti tas chemines medžiagas į Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 I priedo patvirtintų organinių kompleksonų ir kompleksodarių sąrašą, kad [S,S]-EDDS ir HGA galėtų naudoti ūkininkai visoje Sąjungoje. Šio reglamento I priede nurodytos [S,S]-EDDS ir HGA atitinka Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 14 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Todėl jos turėtų būti įtrauktos į to reglamento I priedo patvirtintų organinių kompleksonų ir kompleksodarių sąrašą;

(5)

[S,S]-EDDS ir HGA nustatyti yra parengti analizės metodai, todėl šie metodai turėtų būti įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 IV priedą, siekiant palengvinti valstybių narių pagal to reglamento 29 straipsnį vykdomą kontrolę. Iš paantraštės, skirtos 11 serijos metodų aprašymui, turėtų būti aišku, kad HGA yra kompleksodaris;

(6)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1257/2014 (2) į Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 I priedą buvo įrašytas N-butil-tiofosforo triamido (NBPT) ir N-propil-tiofosforo triamido (NPPT) reakcijos mišinys. Neseniai atlikti tyrimai parodė, kad galima tikėtis, jog išmetamo amoniako kiekio sumažinimas naudojant reakcijos mišinį arba vien tik šių dviejų medžiagų mišinį labai nesiskirs. Todėl įrašas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad tokio mišinio gamintojai galėtų pasirinkti vieną iš šių gamybos būdų;

(7)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

siekiant užtikrinti, kad [S,S]-EDDS taikomą analizės metodą, kuris šiuo metu yra tvirtinamas, paskelbtų Europos standartizacijos komitetas, prieš pradedant taikyti nuostatą dėl [S,S]-EDDS įtraukimo į Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 I priedą ir šios rūšies trąšoms skirto naujojo analizės metodo įtraukimo į to reglamento IV priedą, turėtų būti nustatytas pagrįstas laikotarpis;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 32 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

2)

IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau I priedo 1 punktas ir II priedo 2 punktas taikomi nuo 2017 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 304, 2003 11 21, p. 1.

(2)  2014 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1257/2014, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų I ir IV priedai (OL L 337, 2014 11 25, p. 53).


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

E.3.1 skirsnio lentelėje įrašomas šis įrašas:

„12

[S,S]-etilendiamino-di-gintaro rūgštis

[S,S]-EDDS

C10H16O8N2

20846–91–7“

2)

E.3.2 skirsnio lentelėje įrašomas šis įrašas:

„2

Hepta-gliukono rūgštis

HGA

C7H14O8

23351–51–1“

3)

F.2 skirsnio lentelėje 3 įrašas pakeičiamas taip:

„3

N-butil-tiofosforo triamido (NBPT) ir N-propil-tiofosforo triamido (NPPT) mišinys (santykis 3:1 (1))

Reakcijos mišinys:

EC Nr. 700–457–2

NBPT/NPPT mišinys:

 

NBPT: ELINCS Nr. 435–740–7

 

NPPT: CAS Nr. 916809–14–8

Mažiausiai: 0,02

Daugiausiai: 0,3

 

 


(1)  NPPT dalies nustatytas leistinas nuokrypis: 20 %.“


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 IV priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

B skirsnyje antraštės „11 serijos metodai“ paantraštė „Kompleksonai“ pakeičiama paantrašte „Kompleksonai ir kompleksodariai“.

2)

B skirsnyje įrašomas šis 11.9 metodas:

„[S,S]-EDDS nustatymas

EN 13368–3: 3 dalis. Trąšos. Kompleksonų nustatymas trąšose chromatografijos metodu. [S,S]-EDDS nustatymas jonų poros chromatografijos metodu.

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.“

3)

B skirsnyje įrašomas šis 11.10 metodas:

„HGA nustatymas

EN 16847: Trąšos. Kompleksonų nustatymas trąšose. Hepta-gliukono rūgšties nustatymas chromatografijos metodu.

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.“


9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 242/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1619

2016 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo iš dalies keičiama Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 948/2014 nuostata dėl paskutinės nugriebto pieno miltelių privataus sandėliavimo pagalbos paraiškų teikimo dienos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 18 straipsnio 2 dalį, 20 straipsnio c, f, l, m ir n punktus ir 223 straipsnio 3 dalies c punktą,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (2), ypač į jo 4 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (3), ypač į jo 62 straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

dėl rinkoje susidariusios itin sudėtingos padėties, kurią visų pirma lėmė Rusijos nustatytas draudimas importuoti pieno produktus iš Sąjungos, Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 948/2014 (4) buvo leista pradėti privačiai sandėliuoti nugriebto pieno miltelius;

(2)

šios privataus sandėliavimo schemos taikymo laikotarpis pratęstas Komisijos įgyvendinimo reglamentais (ES) Nr. 1337/2014 (5), (ES) 2015/303 (6), (ES) 2015/1548 (7) ir (ES) 2016/224 (8). Todėl pagalbos paraiškos gali būti teikiamos iki 2016 m. rugsėjo 30 d.;

(3)

2016 m. birželio 29 d. Rusija pratęsė Sąjungos žemės ūkio ir maisto produktų importo draudimą iki 2017 m. pabaigos;

(4)

dėl išaugusios pieno gamybos per 2016 m. sausio–balandžio mėn. nugriebto pieno miltelių gamyba Sąjungoje išaugo 18 %, o eksportas tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 8 %. Paprastai eksportuojama 40–50 % viso Sąjungoje pagaminto nugriebto pieno miltelių kiekio;

(5)

todėl Sąjungoje ir toliau jaučiamas spaudimas mažinti nugriebto pieno miltelių kainas;

(6)

atsižvelgiant į dabartinę padėtį rinkoje, tikslinga užtikrinti, kad nugriebto pieno milteliams skirta privataus sandėliavimo pagalbos schema būtų taikoma be pertrūkių ir kad jos galiojimas būtų pratęstas iki 2017 m. intervencijos laikotarpio pradžios – 2017 m. kovo 1 d.;

(7)

siekiant užtikrinti, kad teikti paraiškas pagal minėtą schemą būtų galima be pertrūkių, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 948/2014 5 straipsnyje data „2016 m. rugsėjo 30 d.“ pakeičiama data „2017 m. vasario 28 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 346, 2013 12 20, p. 12.

(3)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(4)  2014 m. rugsėjo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 948/2014, kuriuo leidžiama pradėti privačiai sandėliuoti nugriebto pieno miltelius ir iš anksto nustatomas pagalbos dydis (OL L 265, 2014 9 5, p. 18).

(5)  2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1337/2014, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 947/2014 ir (ES) Nr. 948/2014 nuostatos dėl paskutinės sviesto ir nugriebto pieno miltelių privačiojo sandėliavimo pagalbos paraiškų teikimo dienos (OL L 360, 2014 12 17, p. 15).

(6)  2015 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/303, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 947/2014 ir (ES) Nr. 948/2014 nuostatos dėl paskutinės sviesto ir nugriebto pieno miltelių privačiojo sandėliavimo pagalbos paraiškų teikimo dienos (OL L 55, 2015 2 26, p. 4).

(7)  2015 m. rugsėjo 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1548, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 947/2014 ir (ES) Nr. 948/2014 nuostatos dėl paskutinės sviesto ir nugriebto pieno miltelių privačiojo sandėliavimo pagalbos paraiškų teikimo dienos (OL L 242, 2015 9 18, p. 26).

(8)  2016 m. vasario 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/224, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 947/2014 ir (ES) Nr. 948/2014 nuostatos dėl paskutinės sviesto ir nugriebto pieno miltelių privačiojo sandėliavimo pagalbos paraiškų teikimo dienos (OL L 41, 2016 2 18, p. 8).


9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 242/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1620

2016 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

158,1

ZZ

158,1

0707 00 05

TR

132,9

ZZ

132,9

0709 93 10

TR

137,2

ZZ

137,2

0805 50 10

AR

172,7

CL

178,9

EG

94,4

TR

143,8

UY

143,7

ZA

159,0

ZZ

148,8

0806 10 10

TR

137,5

ZZ

137,5

0808 10 80

AR

110,7

BR

102,8

CL

125,4

CN

98,0

NZ

125,0

US

179,7

ZA

88,4

ZZ

118,6

0808 30 90

AR

93,2

CL

120,3

TR

142,8

ZA

115,3

ZZ

117,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

138,9

ZA

88,8

ZZ

113,9

0809 40 05

TR

216,0

ZZ

216,0


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 242/32


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2016/1621

2016 m. rugsėjo 7 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 priimamas rekomendacinis dokumentas dėl aplinkosaugos vertintojų, vykdančių veiklą kitoje nei juos akreditavusioje arba leidimą išdavusioje valstybėje narėje, informacijos teikimo akreditavimo ir leidimus išduodančioms įstaigoms

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 5648)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (1), ypač į jo 30 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 30 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumas gali rengti rekomendacijas akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų kompetencijos klausimais, kad būtų suderintos tų akreditavimo ar leidimus išduodančių įstaigų taikomos procedūros ir jų vykdoma aplinkosaugos vertintojų priežiūra;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 24 straipsnį skirtingose valstybėse narėse veiklą vykdantys aplinkosaugos vertintojai privalo pranešti apie savo veiklą atitinkamoms akreditavimo ir leidimus išduodančioms įstaigoms;

(3)

praktiškai įgyvendinant tą informacijos teikimo procedūrą paaiškėjo, kad atskiros akreditavimo ir leidimus išduodančios įstaigos taiko nevienodą tvarką aplinkosaugos vertintojams, kurie nevykdo informacijos teikimo įpareigojimų. Todėl reikia papildomų rekomendacijų, kuriomis būtų užtikrinamas nuoseklus informacijos teikimo procedūrų taikymas tuo atveju, kai vienoje valstybėje narėje akredituoti arba leidimus gavę aplinkosaugos vertintojai vertinimo ir tvirtinimo veiklą vykdo kitoje valstybėje narėje;

(4)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 49 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priimamas priede išdėstytas Rekomendacinis dokumentas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl aplinkosaugos vertintojų informacijos teikimo akreditavimo ir leidimus išduodančioms įstaigoms.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 7 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 342, 2009 12 22, p. 1.


PRIEDAS

Rekomendacinis dokumentas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl aplinkosaugos vertintojų, vykdančių veiklą kitoje nei juos akreditavusioje arba leidimą išdavusioje valstybėje narėje, informacijos teikimo akreditavimo ir leidimus išduodančioms įstaigoms

ĮŽANGA

Šiuo rekomendaciniu dokumentu suderinamos informacijos teikimo procedūros, taikytinos aplinkosaugos vertintojams, vykdantiems veiklą kitoje nei juos akreditavusioje arba leidimą išdavusioje valstybėje narėje.

1.   Įpareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti prieš teikiant informaciją

1.1.   Akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga užtikrina, kad jos taikomos informacijos teikimo procedūros, skirtos kitose valstybėse narėse akredituotiems aplinkosaugos vertintojams, būtų viešai skelbiamos ir lengvai prieinamos. Viešai skelbiamoje su tokiomis procedūromis susijusioje informacijoje taip pat nurodomi bet kokie mokesčiai (išskyrus kelionės išlaidas), kuriuos akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga taiko už informacijos teikimą ir priežiūrą.

1.2.   Akreditaciją ar leidimą suteikusi akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga reikalauja, kad jos akredituoti arba leidimą gavę aplinkosaugos vertintojai, prieš pradėdami vykdyti vertinimo ar tvirtinimo veiklą kitoje nei akreditaciją arba leidimą suteikusioje valstybėje narėje, įvykdytų 24 straipsnio 1 dalyje nustatytą informacijos teikimo procedūrą. Jeigu aplinkosaugos vertintojas veiklą vykdė kitoje valstybėje narėje, akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga, atlikdama savo akredituotų ar leidimus gavusių aplinkosaugos vertintojų priežiūrą, be visa ko, turi patikrinti, ar buvo įvykdyti Reglamente (EB) Nr. 1221/2009 nustatyti informacijos teikimo reikalavimai.

1.3.   Akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga rekomenduoja savo akredituotiems arba leidimus gavusiems aplinkosaugos vertintojams informuoti klientų organizacijas apie tai, kad šios privalo leisti atlikti priežiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 23 straipsnio 6 dalį ir kad atsisakymas leisti atlikti tokią priežiūrą gali sudaryti kliūčių tas organizacijas registruoti.

2.   Teikiamos informacijos turinys

2.1.   Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 24 straipsnio 1 dalyje nustatyti informacijos teikimo reikalavimai laikomi įvykdytais, jeigu pateikiama visa ši informacija:

a)

su akreditacija arba leidimu susijusi informacija kartu su įrodymu, kad akreditacija arba leidimas tebegalioja, nėra sustabdyti ar panaikinti ir kad jie yra tinkami konkrečiai vertinamos ar tvirtinamos organizacijos veiklai;

b)

grupės sudėtis ir kompetencija, visų pirma su aplinka susijusių teisinių reikalavimų išmanymas ir valstybės narės, kurioje turėtų būti atliekamas vertinimas ar tvirtinimas, oficialiosios kalbos žinios;

c)

prireikus darbuotojų duomenys, pavyzdžiui, duomenys apie atitinkamą kvalifikaciją, mokymą ir patirtį, susijusius su tikrinamu ekonomikos sektoriumi;

d)

vertinimo ir tvirtinimo laikas ir vieta, įskaitant aplinkosaugos vertintojų apsilankymą organizacijoje ir visus etapus iki ir po to apsilankymo, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 25 straipsnyje;

e)

vertinamos ar tvirtinamos organizacijos adresas ir kontaktiniai duomenys, įskaitant visas vertinamas ar tvirtinamas vietas ir veiklą, taip pat darbuotojų skaičius.

C punkte nurodyti papildomi prašymai pagrindžiami atsižvelgiant į konkrečią padėtį ir jais negalima pažeisti aplinkosaugos vertintojo teisės teikti paslaugas kitoje nei akreditaciją ar leidimą suteikusioje valstybėje narėje.

2.2.   Jeigu pateikta informacija atitinka Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus informacijos teikimo reikalavimus, akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga aplinkosaugos vertintoją apie tai informuoja prieš Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 25 straipsnyje aprašytos vertinimo ar tvirtinimo veiklos pradžią. Jei įmanoma, tokia informacija pateikiama likus dviem savaitėms iki vertinimo ar tvirtinimo veiklos pradžios. Kartu akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga informuoja aplinkosaugos vertintoją apie priežiūros, kurią ji ketina vykdyti, apimtį, turinį ir susijusias išlaidas.

2.3.   Jeigu akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga sužino, kad vertinimo ar tvirtinimo veikla turi būti vykdoma arba jau yra įvykdyta, o informacija pateikta nebuvo, akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga aplinkosaugos vertintojui primena Reglamente (EB) Nr. 1221/2009 nustatytus reikalavimus dėl informacijos pateikimo konkrečioje šalyje (žr. 2.1 punktą).

Jeigu Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 24 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija nepateikiama laiku arba jeigu pateikta informacija neatitinka tame straipsnyje nustatytų informacijos teikimo reikalavimų, taikomas šio rekomendacinio dokumento 3.1 punktas.

2.4.   Kadangi su informacijos teikimu susijusios išvados gali turėti įtakos vertinimo ir tvirtinimo procesams, akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga rekomenduoja, kad vertintojas praneštų savo klientui apie išvadas, susijusias su informacijos teikimu.

3.   Informacijos teikimo procedūros nesilaikymo pasekmės

3.1.   Jeigu pateikta informacija neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 24 straipsnio 1 dalyje nustatytų informacijos teikimo reikalavimų, akreditavimo ir leidimus išduodanti įstaiga laikosi 3.1.1–3.1.4 punktuose nustatytos procedūros.

3.1.1.   Jeigu nepateikiama arba laiku nepateikiama informacija, susijusi su akreditacija ar leidimu, kompetencija, vertinimo ir tvirtinimo laiku bei vieta, taip pat organizacijos adresu ir kontaktiniais duomenimis, teisinių reikalavimų, susijusių su aplinka, išmanymu ir valstybės narės, kurioje turėtų būti atliekamas vertinimas ar tvirtinimas, oficialiosios kalbos žiniomis, arba, jei taikoma, su grupės sudėtimi, aplinkosaugos vertintojas kuo greičiau informuojamas apie trūkstamą informaciją ir informacijos pateikimo termino nesilaikymą.

3.1.2.   Jeigu akreditavimo arba leidimus išduodančios įstaigos nuomone, trūkstama informacija nekliudo tinkamai atlikti aplinkosaugos vertintojo priežiūros, akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga pateiktą informaciją laiko pakankama, kad būtų galima vykdyti priežiūros veiklą, ir prašo aplinkosaugos vertintojo trūkstamą informaciją pateikti vėliau. Aplinkosaugos vertintojas apie šį sprendimą informuojamas laiku ir prieš vertinimą ar tvirtinimą.

3.1.3.   Jeigu akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga mano, kad informacijos, kuri yra svarbi vertinimo ar tvirtinimo veiklos priežiūrai tinkamai atlikti (pavyzdžiui, vertinimo ar tvirtinimo veiklos laikas ir vieta, organizacijos adresas ir kontaktiniai duomenys, informacija apie aplinkosaugos vertintojo akreditaciją ar leidimą, grupės sudėtis ar grupės kompetencija, visų pirma teisinių reikalavimų išmanymas ir valstybės narės, kurioje turėtų būti atliekamas vertinimas ar tvirtinimas, oficialiosios kalbos žinios), gauta nebuvo, akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga aplinkosaugos vertintoją informuoja apie tai, kad pateiktą informaciją ji laiko nepakankama, kad dėl šios priežasties tinkama priežiūra yra neįmanoma ir kad tuo atveju, jei vertinimas ar tvirtinimas bus vykdomas prieš pateikiant trūkstamą informaciją, ji kompetentingai įstaigai rekomenduos organizacijos neregistruoti.

3.1.4.   Jeigu akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga nusprendžia kompetentingai įstaigai rekomenduoti organizacijos neregistruoti, apie tai pranešama aplinkosaugos vertintojui, akreditaciją ar leidimą suteikusiai akreditavimo arba leidimus išduodančiai įstaigai, organizacijai ir, jei įmanoma, kompetentingai įstaigai.