ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 228

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. rugpjūčio 23d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. gegužės 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1400, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami būtiniausi verslo reorganizavimo plano elementai ir būtiniausias plano įgyvendinimo pažangos ataskaitų turinys ( 1 )

1

 

*

2016 m. gegužės 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1401, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema, papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su įsipareigojimų, kurių atsiranda dėl išvestinių finansinių priemonių, vertinimo metodikomis ir principais ( 1 )

7

 

*

2016 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1402, kuriuo atšaukiamas trijų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimų priėmimas Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui

16

 

*

2016 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1403, kuriuo leidžiama ICES 27 ir 28.2 pakvadračiams 2016 m. netaikyti žvejybos draudimo laikotarpio

30

 

 

2016 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1404, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

31

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1405, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 5466)  ( 1 )

33

 

*

2016 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1406 dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Lenkijoje, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1367 (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 5467)  ( 1 )

46

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

23.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 228/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1400

2016 m. gegužės 10 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami būtiniausi verslo reorganizavimo plano elementai ir būtiniausias plano įgyvendinimo pažangos ataskaitų turinys

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jos 52 straipsnio 12 dalies a ir b punktus,

kadangi:

(1)

būtina nustatyti išsamias taisykles dėl būtiniausių elementų, kuriuos reikėtų įtraukti į verslo reorganizavimo planą, kad jis būtų patvirtintas, ir dėl ataskaitų, rengiamų reorganizuojant įstaigas ir subjektus, kuriems taikomos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos, būtiniausio turinio;

(2)

pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį Komisijos priimtos gairės ir komunikatai, susiję su atitikties Sąjungos gairėms dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms finansų sektoriaus įmonėms restruktūrizuoti vertinimu, gali būti naudingi rengiant verslo reorganizavimo planą, net jei valstybės pagalba nebuvo suteikta, nes atkurti įstaigos ar subjekto ilgalaikį gyvybingumą yra bendras tų dokumentų ir verslo reorganizavimo plano tikslas;

(3)

rengiant verslo reorganizavimo planus turėtų būti galima naudotis informacija, pateikta gaivinimo plane ir pertvarkymo plane, jei tokia informacija vis dar aktuali įstaigos ar subjekto, nurodyto Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte, ilgalaikio gyvybingumo atkūrimui, atsižvelgiant į gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės taikymą;

(4)

įstaigos ar subjekto, nurodyto Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte, ir jo veiklos restruktūrizavimas po gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės taikymo turėtų būti vykdomas taip, kad būtų pašalintos tos įstaigos ar subjekto žlugimo priežastys. Todėl reorganizavimo strategijos pagrindas turėtų būti veiksniai, dėl kurių įstaiga ar subjektas yra pertvarkomi. Ta strategija taip pat gali būti atsižvelgiama į krizių prevencijos ir valdymo priemones, kurių ėmėsi ir kurias įgyvendino atitinkamai kompetentinga institucija ar pertvarkymo institucija. Sunkumų, su kuriais susidūrė tokia įstaiga ar subjektas, šaltinis ar mastas gali būti parodytas įtraukiant informaciją apie atitinkamų reguliavimo ir prudencinių reikalavimų vykdymą prieš pertvarkymą;

(5)

nors įstaigos ar subjekto, nurodyto Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte, žlugimą galėjo sukelti konkrečios priežastys, tokia įstaiga ar subjektas galėjo turėti kitų trūkumų, kurie nesukelia žlugimo, tačiau gali pakenkti ilgalaikiam gyvybingumui. Reorganizuojant bet kokie trūkumai turėtų būti pašalinti. Sėkminga reorganizavimo strategija turėtų būti paremta išsamia reorganizuojamos įstaigos ar subjekto ir jo stipriųjų bei silpnųjų vietų analize, taip pat atitinkamų rinkų, kuriose ta įstaiga ar subjektas veikia, ir jų keliamos rizikos ir suteikiamų galimybių analize. Kad pertvarkymo institucija ir kompetentinga institucija verslo reorganizavimo planą laikytų patikimu, jį įgyvendinant turėtų būti atkurtas įstaigos ilgalaikis gyvybingumas, remiantis atsargiomis prielaidomis;

(6)

įstaigos ar subjekto, nurodyto Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte, ilgalaikio gyvybingumo atkūrimas po pertvarkymo reiškia, kad ne vėliau kaip iki reorganizavimo laikotarpio pabaigos įstaiga ar subjektas gali atlikti savo vidaus kapitalo pakankamumo vertinimą, atsižvelgiant į ateities perspektyvą atitinka visus taikomus prudencinius ir kitus reguliavimo reikalavimus ir turi gyvybingo verslo modelį, kuris ir ilguoju laikotarpiu yra tvarus;

(7)

kad pertvarkymo institucija ir kompetentinga institucija galėtų įvertinti verslo reorganizavimo planą ir stebėti jo įgyvendinimą, joms turėtų būti pateikta pakankamai išsami informacija. Nustatant reikalavimą pateikti tokią informaciją reikėtų atsižvelgti į jos svarbą įstaigos ar subjekto, nurodyto Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, įmonės struktūrai, taip pat jos svarbą reorganizavimui ir jo patikimumui, visų pirma sisteminės krizės atveju;

(8)

svyravimai yra neatskiriama ekonominio ciklo dalis. Todėl bet kokiam verslo planui turėtų būti taikoma alternatyvių scenarijų analizė, atitinkamai keičiant svarbiausias pagrindines prielaidas. Nors ilgalaikis gyvybingumas turėtų būti atkurtas pagal bet kurį scenarijų, išsamių alternatyvių reorganizavimo strategijų parengimas lemtų neproporcingas išlaidas įstaigai ar subjektui, nurodytam Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, o alternatyvūs scenarijai iš principo turėtų būti mažiau tikėtini nei pagrindinis scenarijus;

(9)

verslo reorganizavimo planas turėtų suteikti galimybę pertvarkymo institucijai ir kompetentingai institucijai įvertinti jo poveikį siekiant pertvarkymo tikslų, visų pirma užtikrinant ypatingos svarbos funkcijų tęstinumą ir stengiantis išvengti didelių neigiamų pasekmių finansų sistemai;

(10)

verslo reorganizavimo plano įgyvendinimo stebėjimo dažnumas ir išsamumas turėtų būti toks, kad būtų galima anksti nustatyti bet kokius nukrypimus ar kitus sunkumus. Ketvirtinės duomenų ir rezultatų ataskaitos yra įprasta metodika finansų sektoriuje ir suteikia galimybę laiku pastebėti minėtus dalykus. Verslo reorganizavimo planas taip pat turėtų suteikti galimybę koreguoti iš pradžių plane numatytus tarpinius tikslus ar priemones, jei tai pateisinama atsižvelgiant į aplinkybes;

(11)

šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos (EBI) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(12)

EBI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas susijusias sąnaudas ir naudą bei paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (2) 15 straipsnio 1 dalį, nuomonės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   reorganizavimo laikotarpis– verslo reorganizavimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo pagrįstos trukmės laikotarpis nuo gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės taikymo pradžios iki momento, kai pertvarkoma įstaiga arba subjektas, nurodytas Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte, turėtų būti atkūręs ilgalaikį gyvybingumą;

2)   pagrindinis scenarijus– veiklos scenarijus, kuris, valdymo organo arba asmens ar asmenų, paskirtų valdyti įstaigą ar subjektą, nurodytą Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte, nuomone, greičiausiai pasitvirtins atkuriant ilgalaikį įstaigos ar subjekto gyvybingumą.

2 straipsnis

Strategija ir priemonės

1.   Į verslo reorganizavimo planą įtraukiami visi šie dalykai:

a)

istorinė ir finansinė informacija apie veiksnius, kurie prisidėjo prie įstaigos ar subjekto, nurodyto Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte, sunkumų, įskaitant atitinkamus veiklos rezultatų rodiklius, kurie pablogėjo per laikotarpį iki pertvarkymo, ir jų pablogėjimo priežastis;

b)

trumpas krizių prevencijos ir valdymo priemonių aprašas, kai kompetentinga institucija, pertvarkymo institucija arba įstaiga ar subjektas, nurodytas Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte, tokias priemones taikė prieš verslo reorganizavimo plano pateikimą;

c)

verslo reorganizavimo strategijos ir priemonių, skirtų įstaigos ar subjekto ilgalaikiam gyvybingumui atkurti per reorganizavimo laikotarpį, aprašas, įskaitant kiekvieno iš toliau nurodytų dalykų aprašą:

i)

reorganizuoto verslo modelio;

ii)

priemonių, kuriomis verslo reorganizavimo strategija įgyvendinama grupės, subjekto ir verslo linijos lygmeniu;

iii)

reorganizavimo laikotarpio siektinos trukmės ir svarbių tarpinių tikslų;

iv)

bendradarbiavimo su pertvarkymo institucija ir kompetentinga institucija;

v)

strategijos, susijusios su atitinkamų išorės suinteresuotųjų subjektų, tokių kaip profesinės sąjungos ar organizacijos, dalyvavimu;

vi)

vidaus ir išorės komunikacijos strategijos, susijusios su verslo reorganizavimo priemonėmis.

2.   Jeigu įstaigos ar subjekto, nurodyto Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte, dalys turi būti likviduotos arba parduotos, šio straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoje reorganizavimo strategijoje nustatomi visi šie dalykai:

a)

atitinkamas subjektas ar verslo linija, likvidavimo ar pardavimo metodas, įskaitant pagrindines prielaidas ir bet kokius galimus tikėtinus nuostolius;

b)

tikėtinas laikotarpis;

c)

bet koks finansavimas ar paslaugos, kurias teikia likusi įstaiga ar subjektas arba kurios teikiamos likusiai įstaigai ar subjektui.

3.   Visos turto, subjektų ar verslo linijų pardavimo, numatyto verslo reorganizavimo plane, pajamos apskaičiuojamos apdairiai, remiantis patikimu lyginamuoju dydžiu arba vertinimu, tokiu kaip ekspertinis vertinimas, rinkos tyrimas arba panašių verslo linijų ar subjektų vertė. Apskaičiuojant atsižvelgiama į nuostolių realizavimo tikimybę.

4.   Įstaigos ar subjekto, nurodyto Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte, dalių, kurios nebus likviduojamos ar parduodamos, verslo reorganizavimo plane nurodomi būdai, kaip ištaisyti bet kokius su jų veikla ar rezultatais susijusius trūkumus, kurie gali turėti įtakos jų ilgalaikiam gyvybingumui, net jei šie trūkumai nėra tiesiogiai susiję su tos įstaigos ar subjekto žlugimu.

5.   Verslo reorganizavimo plane nustatant priemones atsižvelgiama į įstaigos ar subjekto, nurodyto Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte, stipriąsias ir silpnąsias vietas ir reorganizuoto verslo modelį, darant nuorodą į ekonominę ir rinkos aplinką, kurioje įstaiga ar subjektas veikia.

6.   Reorganizavimo strategija gali apimti priemones, kurios buvo anksčiau nustatytos gaivinimo plane arba pertvarkymo plane, jeigu pertvarkymo planas yra prieinamas įstaigai ar subjektui, nurodytam Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte, ir jeigu tokios priemonės lieka galioti po pertvarkymo. Ši galimybė neįpareigoja pertvarkymo institucijos dalytis pertvarkymo planu su valdymo organu arba asmeniu ar asmenimis, paskirtais pagal Direktyvos 2014/59/ES 72 straipsnio 1 dalį.

3 straipsnis

Finansiniai rezultatai. Reguliavimo reikalavimai

1.   Į verslo reorganizavimo planą įtraukiami numatomi įstaigos ar subjekto, nurodyto Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte, finansiniai rezultatai reorganizavimo laikotarpiu ir parodoma, kaip bus atkurtas ilgalaikis gyvybingumas. Visų pirma nurodoma:

a)

reorganizavimo sąnaudos ir poveikis įstaigos ar subjekto pelno (nuostolių) ataskaitai ir balansui;

b)

finansavimo reikalavimų reorganizavimo laikotarpiu ir galimų finansavimo šaltinių aprašas;

c)

būdas, kaip įstaiga ar subjektas galės veikti padengdamas visas savo išlaidas, įskaitant nuvertėjimą ir finansinius mokesčius, ir užtikrinti priimtiną finansinę grąžą iki reorganizavimo laikotarpio pabaigos;

d)

balansas po pertvarkymo, kuriame atsispindi nauja skolos ir kapitalo struktūra ir turto nurašymas, remiantis vertinimu, atliktu pagal Direktyvos 2014/59/ES 36 straipsnio 1 dalį, arba galutiniu ex post vertinimu, nurodytu tos direktyvos 36 straipsnio 10 dalyje;

e)

pagrindinių finansinių rodiklių projekcijos grupės, subjekto ir verslo linijos lygmeniu, visų pirma rodiklių, susijusių su likvidumu, paskolų rezultatais, finansavimo profiliu, pelningumu ir veiksmingumu.

2.   Verslo reorganizavimo plane nurodomi veiksmai, kurių įstaiga ar subjektas imsis siekdamas užtikrinti, kad, atsižvelgiant į ateities perspektyvą, kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki reorganizavimo laikotarpio pabaigos galėtų įvykdyti visus taikomus prudencinius ir kitus reguliavimo reikalavimus, įskaitant minimalius nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/59/ES 45 straipsnyje.

4 straipsnis

Gyvybingumo vertinimas

1.   Verslo reorganizavimo plane pateikiama pakankamai informacijos, kad pertvarkymo institucija ir kompetentinga institucija galėtų įvertinti siūlomų priemonių įgyvendinimo galimybes. Verslo reorganizavimo plane išdėstomi bent šie dalykai:

a)

prielaidos dėl numatomų makroekonominių ir rinkos pokyčių pagal pagrindinį scenarijų, palygintos su tinkamais visam sektoriui taikomais lyginamaisiais dydžiais;

b)

glausta informacija apie alternatyvias reorganizavimo strategijas ar alternatyvių priemonių rinkinį ir pagrindimas, kodėl tos priemonės verslo reorganizavimo plane buvo pasirinktos ilgalaikiam įstaigos ar subjekto, nurodyto Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte, gyvybingumui atkurti, laikantis pertvarkymo tikslų ir principų.

2.   Verslo reorganizavimo plane pateikiama būtina informacija, kad pertvarkymo institucija ar kompetentinga institucija galėtų išsamiai išanalizuoti verslo reorganizavimo poveikį įstaigos ar subjekto, nurodyto Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte, ypatingos svarbos funkcijoms ir finansiniam stabilumui.

3.   Verslo reorganizavimo plane pateikiama alternatyvaus svarbiausių pagrindinių prielaidų rinkinio analizė, kurioje atsižvelgiama į geriausio atvejo ir blogiausio atvejo scenarijus. Ilgalaikį gyvybingumą galima atkurti pagal visus scenarijus, tačiau laikotarpis, priemonės ir finansiniai rezultatai gali skirtis.

4.   Kiek tai susiję su 3 dalyje nurodytais geriausio atvejo ir blogiausio atvejo scenarijais, verslo reorganizavimo plane pateikiama pagrindinės informacijos, naudotos rengiant kiekvieną scenarijų, ir įstaigos ar subjekto, nurodyto Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte, rezultatų pagal kiekvieną scenarijų santrauka. Tokią santrauką visų pirma sudaro:

a)

pagrindinės prielaidos, tokios kaip svarbiausi makroekonominiai kintamieji;

b)

pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso projekcija;

c)

pagrindiniai finansiniai rodikliai grupės, subjekto ir verslo linijos lygmeniu.

5 straipsnis

Įgyvendinimas ir koregavimai

1.   Verslo reorganizavimo plane pateikiami konkretūs, tinkami ir bent ketvirtiniai įgyvendinimo tarpiniai tikslai ir veiklos rezultatų rodikliai. Šie tikslai ir rodikliai gali būti koreguojami, laikantis 2 dalyje nustatytos procedūros.

2.   Verslo reorganizavimo plane numatoma galimybė valdymo organui arba asmeniui ar asmenimis, paskirtiems pagal Direktyvos 2014/59/ES 72 straipsnio 1 dalį, koreguoti reorganizavimo strategiją ar atskiras priemones, kai nebesitikima, kad jų įgyvendinimas prisidės prie ilgalaikio gyvybingumo atkūrimo per numatytą laikotarpį. Apie tokius koregavimus pranešama pertvarkymo institucijai ir kompetentingai institucijai verslo reorganizavimo plano įgyvendinimo pažangos ataskaitoje, nurodytoje 6 straipsnyje. Jeigu būtina dėl skubos priežasčių, apie tokius koregavimus taip pat galima pranešti specialiose ataskaitose.

3.   Valdymo organas arba asmuo ar asmenys, paskirti pagal Direktyvos 2014/59/ES 72 straipsnio 1 dalį, nenukrypsta nuo verslo reorganizavimo plano įgyvendinimo, kol negauna koregavimų patvirtinimo pagal Direktyvos 2014/59/ES 52 straipsnio 7, 8 ir 9 dalyse nustatytą procedūrą.

6 straipsnis

Pažangos ataskaita

1.   Pažangos ataskaita, kurią reikia pateikti pertvarkymo institucijai pagal Direktyvos 2014/59/ES 52 straipsnio 10 dalį, apima verslo reorganizavimo plano įgyvendinimo pažangos apžvalgą ir vertinimą, įskaitant bent šiuos dalykus:

a)

pasiektus tarpinius tikslus, įgyvendintas priemones ir jų poveikio palyginimą su verslo reorganizavimo plane numatytu poveikiu;

b)

įstaigos ar subjekto veiklos rezultatus ir jų palyginimą su verslo reorganizavimo plano prognozėmis ir ankstesnėmis pažangos ataskaitomis;

c)

priežastis, dėl kurių tam tikri tarpiniai tikslai ar rezultatų rodikliai nebuvo pasiekti, ir pasiūlymus, kaip spręsti vėlavimo problemas ir ištaisyti trūkumus;

d)

bet kokias kitas problemas, kylančias įgyvendinant verslo reorganizavimo planą, kurios gali trukdyti atkurti įstaigos ar subjekto, nurodyto Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, ilgalaikį gyvybingumą;

e)

būsimas priemones ir tarpinius tikslus, taip pat tikimybės, kad jie bus pasiekti, vertinimą;

f)

atnaujintas finansinių rezultatų projekcijas;

g)

pasiūlymą koreguoti atskiras priemones, tarpinius tikslus ar rezultatų rodiklius, jei tai būtina ir pagrįsta, pagal 5 straipsnio 2 dalį.

2.   Pertvarkymo institucijos gali bet kuriuo metu pareikalauti, kad valdymo organas arba asmuo ar asmenys, paskirti pagal Direktyvos 2014/59/ES 72 straipsnio 1 dalį, pateiktų informacijos, susijusios su verslo reorganizavimo plano įgyvendinimu.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2016 m. gegužės 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 190.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).


23.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 228/7


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1401

2016 m. gegužės 23 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema, papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su įsipareigojimų, kurių atsiranda dėl išvestinių finansinių priemonių, vertinimo metodikomis ir principais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jos 49 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2014/59/ES suteikia pertvarkymo institucijoms teisę nurašyti ir konvertuoti pertvarkomos įstaigos įsipareigojimus;

(2)

išvestinių finansinių priemonių sutartys gali sudaryti reikšmingą tam tikrų kredito įstaigų įsipareigojimų struktūros dalį. Tačiau tokių sutarčių vertinimas yra sudėtingas procesas, atsižvelgiant į tai, kad jų vertė yra susijusi su pagrindinių priemonių, turto ar subjektų verte, kuri laikui bėgant kinta ir tampa galutinė tik suėjus sutarčių terminui ar jas užbaigus;

(3)

iš ankstesnės patirties matyti, kad išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimų vertinimo sudėtingumas vienos iš sandorių šalių įsipareigojimų neįvykdymo atveju gali sulėtinti vertinimo procesą, pareikalauti didelių išlaidų ir lemti bylinėjimąsi;

(4)

be to, praktika rodo, kad išvestinių finansinių priemonių sutartyse gali būti numatyta skirtingų sumos, kurią viena kitai turi sumokėti sandorio šalys užbaigimo atveju, apskaičiavimo metodikų, ir pagal kai kurias iš jų teisė nustatyti užbaigimo sumą ar užbaigimo datą arba jas abi paliekama įsipareigojimus vykdančiai sandorio šaliai;

(5)

todėl, siekiant išvengti neatsakingo elgesio rizikos ir užtikrinti pertvarkymo veiksmų efektyvumą, pertvarkymo institucijos turėtų priimti ir įgyvendinti tinkamas metodikas, skirtas įsipareigojimams, kurių atsiranda dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių, įvertinti per laikotarpį, kuris būtų suderinamas su siekiu užtikrinti spartų pertvarkymo procesą, remiantis objektyvia ir, kai įmanoma, lengvai prieinama informacija. Svarbu užtikrinti, kad vertinimo metodikoje būtų išdėstytos tam tikros procedūrinės nuostatos dėl pertvarkymo institucijos pranešimo apie užbaigimo sprendimus, taip pat dėl to, kaip gauti pakeitimo sandorius iš užbaigtų sutarčių sandorių šalių;

(6)

pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurioms taikomas užskaitos susitarimas, pirmalaikio sutarties nutraukimo atveju nustatoma viena užbaigimo suma. Direktyvos 2014/59/ES 49 straipsnyje numatyta, kad tokių sutarčių vertė nustatoma kaip grynoji suma susitarime nustatytomis sąlygomis. Taigi pertvarkymo institucija ar nepriklausomas vertintojas turėtų paisyti užskaitos susitarimuose apibrėžtų užskaitos grupių ir neturi teisės pasirinkti tam tikrų sutarčių ir taikyti išimtis kitoms;

(7)

pagal Direktyvos 2014/59/ES 49 straipsnį išvestinių finansinių priemonių sutarčių vertę nustato pertvarkymo institucija arba nepriklausomas vertintojas, vadovaudamasis vertinimo procedūra pagal tos direktyvos 36 straipsnį. Vertinant išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimus turėtų būti siekiama greitai ex ante nustatyti vertę gelbėjimo privačiomis lėšomis tikslais ir kartu suteikti pertvarkymo institucijai galimybę pakankamai lanksčiai ex post koreguoti reikalavimų sumas;

(8)

vertinimas, ar išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimams taikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę ar jos netaikyti pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalį, turėtų būti atliktas prieš priimant sprendimą užbaigti sutartį, vadovaujantis vertinimo procedūra pagal tos direktyvos 36 straipsnį;

(9)

atlikdamos išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimų vertinimą pertvarkymo institucijos, prieš priimdamos sprendimą užbaigti sutartį, turėtų galėti įvertinti potencialią tų įsipareigojimų, kuriems būtų galima taikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę po užbaigimo, sumą, taip pat potencialią vertę, kuri dėl užbaigimo galėtų būti prarasta;

(10)

išvestinių finansinių priemonių sutarčių užbaigimas gali lemti papildomus nuostolius, kurie nebuvo numatyti atliekant vertinimą veiklos tęstinumo sąlygomis ir kurių gali atsirasti, pavyzdžiui, dėl sandorio šalies patirtų faktinių pakeitimo išlaidų, kurios padidintų pertvarkomai įstaigai tenkančias užbaigimo išlaidas, arba dėl pertvarkomos įstaigos išlaidų, patirtų atkuriant sandorius dėl pozicijų, kurioms dėl užbaigimo kyla atviros rinkos rizika. Jeigu patirti ar numatomi nuostoliai dėl išvestinių finansinių priemonių užbaigimo viršija atitinkamų įsipareigojimų, kuriems faktiškai būtų galima taikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, dalį, tie pertekliniai nuostoliai gali padidinti gelbėjimo privačiomis lėšomis naštą kitiems pertvarkomos įstaigos kreditoriams. Tokiais atvejais nuostolių, kurie būtų padengti naudojant įsipareigojimus, nesusijusius su išvestinių finansinių priemonių sutartimis, kai taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, suma būtų didesnė negu netaikant išvestinių finansinių priemonių sutarčių užbaigimo ir gelbėjimo privačiomis lėšomis, todėl pertvarkymo institucija gali apsvarstyti galimybę išvestinių finansinių priemonių sutartims netaikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalies d punktą ir Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/860 (2), priimtą pagal tos direktyvos 44 straipsnio 11 dalį. Bet kokiu atveju naudojantis gelbėjimo privačiomis lėšomis įgaliojimais tokių įsipareigojimų atžvilgiu turėtų būti taikomos išimtys, nustatytos Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 2 dalyje, ir savo nuožiūra taikomos išimtys, nustatytos tos direktyvos 44 straipsnio 3 dalyje ir patikslintos Deleguotajame reglamente (ES) 2016/860;

(11)

Direktyvos 2014/59/ES 49 straipsnio 3 ir 4 dalis būtina aiškinti nuosekliai, todėl reikėtų patikslinti nepriklausomų vertintojų ir pertvarkymo institucijų atliekamo išvestinių finansinių priemonių vertinimo metodikas ir principus;

(12)

vertinimo metodikos, pagrįstos faktinėmis ar hipotetinėmis užbaigtų įsipareigojimų pakeitimo išlaidomis, rezultatai būtų panašūs į rezultatus, gautus laikantis vyraujančios rinkos praktikos, ir atitiktų principus, kuriais reglamentuojamas pagal Direktyvos 2014/59/ES 74 straipsnį reikalaujamas vertinimas, kuriuo siekiama nustatyti, ar akcininkams ir kreditoriams būtų taikytos geresnės sąlygos, jei pertvarkomai įstaigai būtų iškelta įprastinė bankroto byla (principas, kad nė vieno kreditoriaus padėtis nebūtų blogesnė);

(13)

taikydama vertinimo metodiką, pertvarkymo institucija turėtų galėti remtis įvairiais duomenų šaltiniais, įskaitant pertvarkomos įstaigos, sandorio šalių ar trečiųjų šalių pateiktus duomenų šaltinius. Nepaisant to, būtų tikslinga nustatyti principus dėl duomenų, į kuriuos būtina atsižvelgti atliekant vertinimą, rūšių, kad būtų galima užtikrinti objektyvų vertės nustatymą;

(14)

pertvarkymo institucijos užbaigtų išvestinių finansinių priemonių sutarčių sandorio šalys gali nuspręsti sudaryti vieną ar daugiau pakeitimo sandorių, kad pakeistų savo poziciją užbaigimo metu. Tokie pakeitimo sandoriai atliekant vertinimą turėtų būti laikomi prioritetiniu duomenų šaltiniu, jeigu jie yra sudaryti komerciškai pagrįstomis sąlygomis užbaigimo datą arba kuo greičiau, kai tai praktiškai įmanoma, po tos datos. Todėl pranešdamos apie užbaigimo sprendimą pertvarkymo institucijos turėtų suteikti galimybę sandorio šalims iki termino, atitinkančio numatomą referencinį vertinimo momentą, pateikti įrodymų dėl komerciškai pagrįstų pakeitimo sandorių. Jei sandorio šalys tokius įrodymus pateikia iki nurodyto termino, vertintojas turėtų nustatyti užbaigimo kainą pagal tų pakeitimo sandorių kainas. Jei sandorio šalys iki nurodyto termino įrodymų dėl komerciškai pagrįstų pakeitimo sandorių nepateikia, pertvarkymo institucijos turėtų galėti atlikti savo vertinimą remdamosi turima rinkos informacija, tokia kaip vidutinės kainos ir pirkimo ir pardavimo kainų skirtumai, kad įvertintų hipotetines pakeitimo išlaidas, t. y. nuostolius arba išlaidas, kurie būtų buvę patirti siekiant atkurti bet kokią apsidraudimo ar susijusią prekybos poziciją, remiantis grynąja rizikos pozicija;

(15)

išvestinių finansinių priemonių produktai ir rinkos yra labai įvairūs, ir vienos bendros pakeitimo sandorių sudarymo rinkos praktikos nustatyti neįmanoma. Todėl komerciškai pagrįstų pakeitimo sandorių sąvoką būtina plačiai apibrėžti, kad vertintojas galėtų atlikti būtiną vertinimą bet kokiomis rinkos sąlygomis. Ta sąvoka turėtų būti suprantama kaip pakeitimo sandoris, sudarytas remiantis užskaityta rizikos pozicija tokiomis sąlygomis, kurios atitinka bendrą rinkos praktiką, įdėjus pakankamai pastangų gauti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Visų pirma vertintojas galėtų apsvarstyti, be kitų elementų, prekiautojų, į kuriuos kreipėsi sandorio šalis, skaičių, gautų tvirtųjų kotiruočių skaičių ir tai, ar buvo pasirinktas geriausios kainos pasiūlymas. Pertvarkymo institucija taip pat turėtų galėti pranešime apie užbaigimą nurodyti kriterijus, kuriuos ji taikys atlikdama vertinimą;

(16)

pastaraisiais metais priimtais Sąjungos teisės aktais, vadovaujantis tarptautiniais standartais, siekta padidinti skaidrumą ir rizikos mažinimo pastangas išvestinių finansinių priemonių sutarčių rinkoje: nustatyta privaloma pagrindinių sandorio šalių (PSŠ) atliekama standartizuotų ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaita, išvestinių finansinių priemonių, kurių tarpuskaitą atlieka PSŠ, ir daugelio ne biržos išvestinių finansinių priemonių vertinimo ir garantinės įmokos nustatymo reikalavimai ir privalomo pranešimo sandorių duomenų saugykloms apie visas ne biržos išvestines finansines priemones reikalavimai;

(17)

jeigu pradedamas PSŠ tarpuskaitos nario pertvarkymas, ir pertvarkymo institucija užbaigia išvestinių finansinių priemonių sutartis prieš gelbėjimą privačiomis lėšomis, tas tarpuskaitos narys būtų laikomas įsipareigojimų nevykdančiu PSŠ tarpuskaitos nariu, kiek tai susiję su konkrečia užskaitos grupe. Tarpuskaitos nario įsipareigojimų neįvykdymą reglamentuojančios vidaus procedūros ir mechanizmai (toliau – PSŠ įsipareigojimų neįvykdymo procedūros), kuriuos PSŠ įgyvendina atsižvelgdamos į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 (3) reikalavimus, yra patikimas pagrindas nustatyti visos užskaitos grupės išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimo, atsirandančio dėl užbaigimo, vertę, taip pat ir gelbėjimo privačiomis lėšomis atveju pertvarkymo procese;

(18)

įvykus priežastiniam įvykiui, PSŠ įsipareigojimų neįvykdymo procedūros gali trukti kelias dienas ar ilgiau. Konkrečiu pertvarkymo atveju labai ilgai laukiant, kol bus užbaigtos įsipareigojimų neįvykdymo procedūros, kad būtų nustatyta išvestinių finansinių priemonių vertė, gali būti nukrypta nuo pertvarkymo tvarkaraščio ir tikslų ir gali būti be reikalo sutrikdytos finansų rinkos. Todėl pertvarkymo institucija turi susitarti su PSŠ ir PSŠ kompetentinga institucija dėl termino, iki kurio turi būti nustatyta pirmalaikio nutraukimo suma, atsižvelgdama tiek į PSŠ, tiek į savo suvaržymus;

(19)

pirmalaikio nutraukimo sumą, kurią PSŠ nustatė vadovaudamasi savo įsipareigojimų neįvykdymo valdymo procedūromis iki sutarto termino, turėtų patvirtinti vertintojas. Jei PSŠ iki sutarto termino pirmalaikio nutraukimo sumos nenustato arba netaiko savo įsipareigojimų neįvykdymo procedūrų, pertvarkymo institucija turėtų turėti galimybę pirmalaikio nutraukimo sumą nustatyti remdamasi savo pačios įverčiais. Pertvarkymo institucija taip pat turėtų turėti galimybę tą sumą nustatyti preliminariai, remdamasi savo pačios įverčiais, jei tai pateisinama būtinybe kuo skubiau užbaigti pertvarkymo procesą ir jei ji atnaujina savo vertinimą, kai pasibaigus terminui užbaigiama PSŠ įsipareigojimų neįvykdymo procedūra. Pertvarkymo institucija, atlikdama ex post galutinį vertinimą, turėtų galėti atsižvelgti į PSŠ po termino pateiktą informaciją, jei ji turima tuo metu, ir bet kokiu atveju atlikdama skirtingų sąlygų vertinimą pagal Direktyvos 2014/59/ES 74 straipsnį. Šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis PSŠ pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 taikomoms įsipareigojimų neįvykdymo valdymo procedūroms;

(20)

šio reglamento nuostatos neturėtų paveikti pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 48 straipsnio 4 dalį priimtų PSŠ vidaus procedūrų, susijusių su įsipareigojimų nevykdančio tarpuskaitos nario ir jo klientų turto ir pozicijų perdavimu, ir turėtų derėti su visomis kitomis atitinkamomis nuostatomis ar leidimo suteikimo sąlygomis, kurios gali turėti įtakos atitinkamų išvestinių finansinių priemonių sutarčių užbaigimui;

(21)

nustatant išvestinių finansinių priemonių sutarčių vertinimo momentą turėtų būti laikomasi vertinimo principo, pagal kurį atsižvelgiama į sandorio šalių faktines ar hipotetines pakeitimo išlaidas. Kad vertinimas būtų kuo tikslesnis, jis turėtų būti atliekamas užbaigimo datą arba, jei tai nebūtų komerciškai pagrįsta, pirmą dieną ir pirmu laiku, kai tampa žinoma pagrindinio turto rinkos kaina. Tais atvejais, kai pirmalaikio nutraukimo sumą nustato PSŠ arba kai ji nustatoma pagal pakeitimo sandorių kainą, referencinis momentas turėtų būti momentas, kai sumą nustato PSŠ, arba pakeitimo sandorių sudarymo momentas;

(22)

jei pertvarkymo institucija dėl skubos priežasčių nusprendžia atlikti preliminarų vertinimą pagal Direktyvos 2014/59/ES 36 straipsnio 9 dalį, pertvarkymo institucija arba vertintojas, remdamiesi tuo metu turimais įverčiais ir duomenimis, turėtų galėti pateikti preliminarią išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimų vertę iki to referencinio momento. Kai pertvarkymo institucija imasi pertvarkymo veiksmų remdamasi preliminariu vertinimu pagal Direktyvos 2014/59/ES 36 straipsnio 12 dalį, į stebimus atitinkamos rinkos pokyčius ar faktinių pakeitimo sandorių įrodymus referenciniu momentu būtų atsižvelgta atliekant vėlesnį preliminarų vertinimą arba galutinį vertinimą pagal tos direktyvos 36 straipsnio 10 dalį;

(23)

šis reglamentas grindžiamas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos Europos bankininkystės institucija pateikė Komisijai;

(24)

Europos bankininkystės institucija surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, pasikonsultavo su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, išanalizavo galimas susijusias sąnaudas ir naudą bei paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (4) 37 straipsnį, nuomonės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   užskaitos grupė– sutarčių, kurioms taikomas užskaitos susitarimas, apibrėžtas Direktyvos 2014/59/ES 2 straipsnio 1 dalies 98 punkte, grupė;

2)   Vertintojas– nepriklausomas ekspertas, paskirtas atlikti vertinimą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1075 (5) ketvirtoje dalyje nustatytus reikalavimus ir kriterijus, arba pertvarkymo institucija, kai vertinimas atliekamas pagal Direktyvos 2014/59/ES 36 straipsnio 2 ir 9 dalis;

3)   pagrindinė sandorio šalis (PSŠ)– pagrindinė sandorio šalis, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 1 punkte, jeigu ji yra:

(a)

įsteigta Sąjungoje ir gavusi leidimą Reglamento (ES) Nr. 648/2012 14–21 straipsniuose nustatyta tvarka arba

(b)

įsteigta trečiojoje valstybėje ir pripažinta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnyje nustatyta tvarka;

4)   tarpuskaitos narys– tarpuskaitos narys, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 14 punkte;

5)   užbaigimo data– užbaigimo diena ir laikas, nurodytas pertvarkymo institucijos pranešime apie sprendimą užbaigti sandorius;

6)   pakeitimo sandoris– išvestinių finansinių priemonių sutarties užbaigimo datą arba vėliau sudarytas sandoris, kuriuo siekiama, remiantis grynąja rizikos pozicija, atkurti bet kokią panaikintą apsidraudimo ar susijusią prekybos poziciją užbaigto sandorio sąlygoms lygiavertėmis ekonominėmis sąlygomis;

7)   komerciškai pagrįstas pakeitimo sandoris– pakeitimo sandoris, sudarytas remiantis užskaityta rizikos pozicija tokiomis sąlygomis, kurios yra suderinamos su bendra rinkos praktika, įdėjus pakankamai pastangų gauti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

2 straipsnis

Vertės, kuri būtų prarasta dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių užbaigimo, ir jų gelbėjimo privačiomis lėšomis potencialo palyginimas

1.   Taikant Direktyvos 2014/59/ES 49 straipsnio 4 dalies c punktą, pertvarkymo institucija palygina šiuos dalykus:

a)

nuostolių sumą, kuri tektų išvestinių finansinių priemonių sutartims, kai taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, gautą padauginus:

i)

visų to paties rango įsipareigojimų, kurių atsiranda dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurie yra nustatyti atliekant vertinimą pagal Direktyvos 2014/59/ES 36 straipsnį ir kuriems pagal tos direktyvos 44 straipsnio 2 dalį netaikomos gelbėjimo privačiomis lėšomis išimtys, dalį; ir

ii)

bendrus nuostolius, kuriuos numatoma padengti naudojant visus įsipareigojimus, kurie yra vienodo rango kaip išvestinės finansinės priemonės, įskaitant išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimus, atsirandančius dėl užbaigimo;

su:

b)

prarasta verte, pagrįsta išlaidų, sąnaudų ar kito vertės sumažėjimo sumos, kuri turėtų susidaryti dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių užbaigimo, vertinimu ir gauta apskaičiavus šių elementų sumą:

i)

sandorio šalies pozicijos uždarymo reikalavimo padidėjimo rizikos, susijusios su pakartotinio apsidraudimo išlaidomis, kurias turėtų patirti sandorio šalis, atsižvelgiant į pirkimo ir pardavimo kainų skirtumus, vidutinės rinkos kainos ir pirkimo kainos (angl. mid-to-bid) skirtumus ar vidutinės rinkos kainos ir pardavimo kainos (angl. mid-to-offer) skirtumus pagal 6 straipsnio 2 dalies b punktą;

ii)

išlaidų, kurias turėtų patirti pertvarkoma įstaiga sudarydama bet kokius palyginamus išvestinių finansinių priemonių sandorius, kurie yra laikomi būtinais siekiant atkurti bet kokios atviros pozicijos apdraudimą arba išlaikyti priimtiną rizikos profilį, atitinkantį pertvarkymo strategiją. Palyginamas išvestinių finansinių priemonių sandoris gali būti nustatytas atsižvelgiant į pradinės garantinės įmokos reikalavimus ir vyraujančius pirkimo ir pardavimo kainų skirtumus;

iii)

bet kokio franšizės vertės sumažėjimo dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių užbaigimo, įskaitant bet kokį kito ar pagrindinio turto, susijusio su užbaigiamomis išvestinių finansinių priemonių sutartimis, vertės sumažėjimą ir bet kokį poveikį finansavimo išlaidoms ar pajamų lygiams;

iv)

bet kokio prevencinio rezervo, skirto apsisaugoti nuo galimo neigiamo poveikio dėl užbaigimo, tokio kaip klaidos ir ginčai dėl sandorių arba apsikeitimo įkaitu.

2.   Palyginimas pagal 1 dalį atliekamas prieš priimant sprendimą užbaigti sutartį ir yra vertinimo, kurio reikalaujama pagal Direktyvos 2014/59/ES 36 straipsnį, kad būtų galima priimti sprendimus dėl pertvarkymo veiksmų, dalis. Kai įsigalioja Komisijos pagal tos direktyvos 36 straipsnio 15 dalį priimtas deleguotasis aktas, palyginimas atliekamas vadovaujantis tame deleguotajame akte išdėstytais reikalavimais.

3 straipsnis

Pranešimas apie užbaigimo sprendimą

1.   Prieš naudodamasi nurašymo ir konvertavimo įgaliojimais įsipareigojimų, atsirandančių dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių, atžvilgiu, pertvarkymo institucija praneša apie sprendimą užbaigti sutartis pagal Direktyvos 2014/59/ES 63 straipsnio 1 dalies k punktą tų sutarčių sandorio šalims.

2.   Užbaigimo sprendimas įsigalioja iš karto arba vėlesnę pranešime nurodytą užbaigimo datą ir laiką.

3.   1 dalyje nurodytame sprendime pertvarkymo institucija, atsižvelgdama į 8 straipsnio 1 dalies c punkto reikalavimus, nurodo datą ir laiką, iki kurių sandorio šalys gali pateikti pertvarkymo institucijai įrodymus dėl komerciškai pagrįstų pakeitimo sandorių, kad būtų galima nustatyti užbaigimo sumą pagal 6 straipsnio 1 dalį. Sandorio šalis taip pat gali pateikti pertvarkymo institucijai visų komerciškai pagrįstų pakeitimo sandorių santrauką.

4.   Pertvarkymo institucija gali pakeisti datą ir laiką, iki kurių sandorio šalys gali pateikti pertvarkymo institucijai įrodymų dėl komerciškai pagrįstų pakeitimo sandorių, jei toks pakeitimas atitinka 8 straipsnio 1 dalies c punktą.

Apie bet kokį sprendimą pakeisti datą ir laiką, iki kurių sandorio šalys gali pateikti pertvarkymo institucijai įrodymų dėl komerciškai pagrįstų pakeitimo sandorių, pranešama sandorio šaliai.

5.   1 dalyje nurodytame sprendime pertvarkymo institucija gali nurodyti kriterijus, kuriuos ji ketina taikyti vertindama, ar pakeitimo sandoriai yra komerciškai pagrįsti.

6.   Šis straipsnis netaikomas užbaigiant ir vertinant išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurių tarpuskaita atliekama centralizuotai ir kurias sudarė pertvarkoma įstaiga, kuri veikia kaip tarpuskaitos narė, ir pagrindinė sandorio šalis.

4 straipsnis

Užskaitos susitarimo vaidmuo

Vertindamas sutartis, kurioms taikomas užskaitos susitarimas, vertintojas pagal 2, 5, 6 ir 7 straipsnius nustato vieną bendrą sumą, kurią pertvarkoma įstaiga turi juridinę teisę gauti arba juridinę pareigą sumokėti dėl visų užskaitos grupei priklausančių išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kaip apibrėžta užskaitos susitarime, užbaigimo.

5 straipsnis

Pirmalaikio nutraukimo sumos vertinimo principas

1.   Vertintojas nustato įsipareigojimų, atsirandančių dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių, vertę kaip pirmalaikio nutraukimo sumą, kuri apskaičiuojama sudėjus šias sumas:

a)

nesumokėtas sumas, įkaitą ar kitas sumas, kurias pertvarkoma įstaiga turi sumokėti sandorio šaliai, atėmus nesumokėtas sumas, įkaitą ir kitas sumas, kurias sandorio šalis turi sumokėti pertvarkomai įstaigai, užbaigimo datą;

b)

užbaigimo sumą, kuri apima išvestinių finansinių priemonių sandorio šalių patirtų nuostolių ar išlaidų arba jų gauto pelno sumą, susidariusią pakeičiant ar užsitikrinant nutrauktų sutarčių sąlygoms ekonomiškai lygiavertes esmines sąlygas ir ekonomiškai lygiavertes šalių pasirinkimo teises tų sutarčių atžvilgiu.

2.   Taikant 1 dalį, su užbaigtomis išvestinių finansinių priemonių sutartimis susijusios nesumokėtos sumos yra šių elementų suma:

a)

sumų, kurios tampa mokėtinos užbaigimo datą arba anksčiau ir kurios tą datą yra nesumokėtos;

b)

sumos, lygios turto, kuris turėjo būti pristatytas pagal kiekvieną išvestinių finansinių priemonių sutarčių įsipareigojimą, kuris turėjo būti įvykdytas pristatant turtą užbaigimo datą arba anksčiau ir kuris užbaigimo datą nebuvo įvykdytas, tikrajai rinkos vertei;

c)

palūkanų ar kompensacijų sumų, sukauptų per laikotarpį nuo datos, kurią atitinkami mokėjimo ar pristatymo įsipareigojimai turėjo būti įvykdyti, iki užbaigimo datos.

6 straipsnis

Užbaigimo sumos nustatymas

1.   Jei sandorio šalis įrodymus dėl komerciškai pagrįstų pakeitimo sandorių pateikė iki 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto termino, vertintojas nustato užbaigimo sumą pagal tų pakeitimo sandorių kainas.

2.   Jei sandorio šalis įrodymų dėl jokių pakeitimo sandorių nepateikė iki 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto termino ir jei vertintojas padaro išvadą, kad pakeitimo sandoriai, apie kuriuos pranešta, nebuvo sudaryti komerciškai pagrįstomis sąlygomis, arba jei taikoma 7 straipsnio 7 dalis arba 8 straipsnio 2 dalis, vertintojas užbaigimo sumą nustato remdamasis:

a)

vidutinėmis dienos pabaigos rinkos kainomis, nustatytomis vadovaujantis pertvarkomos įstaigos įprastinės veiklos procedūromis, pagal 8 straipsnį nustatytą datą;

b)

vidutinės rinkos kainos ir pirkimo kainos skirtumu arba vidutinės rinkos kainos ir pardavimo kainos skirtumu, priklausomai nuo užskaitytos rizikos pozicijos krypties;

c)

a ir b punktuose nurodytų kainų ir skirtumų koregavimais, kai būtina atsižvelgti į pagrindinės rizikos ar priemonių rinkos likvidumą ir pozicijos dydį, palyginti su rinkos gyliu, taip pat galimą modelio riziką.

3.   Kiek tai susiję su grupės vidaus įsipareigojimais, vertintojas gali nustatyti vertę pagal vidutines dienos pabaigos rinkos kainas, kaip nurodyta 2 dalies a punkte, neatsižvelgdamas į 2 dalies b ir c punktus, kai pagal pertvarkymo strategiją nutraukti sandoriai būtų pakartotinai apdraudžiami sudarant kitą grupės vidaus išvestinių finansinių priemonių sandorį arba sandorių grupę.

4.   Siekdamas nustatyti užbaigimo sumos vertę pagal 2 dalį, vertintojas atsižvelgia į visų rūšių prieinamus ir patikimus duomenų šaltinius ir gali remtis stebimais rinkos duomenimis ar teorinėmis kainomis, gautomis taikant vertinimo modelius, skirtus vertėms apskaičiuoti, įskaitant šiuos duomenų šaltinius:

a)

trečiųjų šalių pateiktus duomenis, tokius kaip stebimi rinkos duomenys ar vertinimo parametrų duomenys ir rinkos formuotojų kotiruotės, arba iš PSŠ gautas vertes ar įverčius, kai sutarties tarpuskaita atliekama centralizuotai;

b)

standartizuotų produktų atveju paties vertintojo sistemų sugeneruotus vertinimus;

c)

duomenis pertvarkomoje įstaigoje, tokius kaip vidaus modeliai ir vertinimai, įskaitant nepriklausomas kainų patikras, atliekamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (6) 105 straipsnio 8 dalį;

d)

sandorio šalių pateiktus duomenis, išskyrus įrodymus dėl pakeitimo sandorių, pateiktus pagal 3 straipsnio 3 dalį, įskaitant esamų ar ankstesnių ginčų dėl vertinimo, susijusių su panašiais ar susijusiais sandoriais ir kotiruotėmis, duomenis;

e)

bet kokius kitus svarbius duomenis.

5.   Taikant 2 dalies b punktą, pertvarkymo institucija gali nurodyti pertvarkomai įstaigai atnaujinti nepriklausomą kainų patikrą referenciniu momentu, nustatytu pagal 8 straipsnį, naudojant dienos pabaigos informaciją, turimą užbaigimo datą.

6.   Šis straipsnis netaikomas nustatant pertvarkomos įstaigos ir PSŠ sudarytų išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaita atlikta, užbaigimo sumą, išskyrus atvejus, kai susidaro 7 straipsnio 7 dalyje nustatytos išskirtinės aplinkybės.

7 straipsnis

Pertvarkomos įstaigos ir PSŠ sudarytų išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaita atlikta, vertinimas

1.   Įsipareigojimų, atsirandančių dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurias sudarė pertvarkoma įstaiga, kuri veikia kaip tarpuskaitos narė, ir PSŠ, vertę vertintojas nustato remdamasis 5 straipsnyje nurodytu vertinimo principu. Pirmalaikio nutraukimo sumą iki 5 dalyje nurodyto termino nustato PSŠ, vadovaudamasi PSŠ įsipareigojimų neįvykdymo procedūromis, atėmusi pertvarkomos įstaigos pateiktą įkaitą, įskaitant pradinę garantinę įmoką, kintamąją garantinę įmoką ir pertvarkomos įstaigos įnašus į PSŠ įsipareigojimų neįvykdymo fondą.

2.   Pertvarkymo institucija praneša PSŠ ir PSŠ kompetentingai institucijai apie savo sprendimą užbaigti išvestinių finansinių priemonių sutartis pagal Direktyvos 2014/59/ES 63 straipsnio 1 dalies k punktą. Užbaigimo sprendimas įsigalioja iš karto arba pranešime nurodytą datą ir laiką.

3.   Pertvarkymo institucija nurodo PSŠ pateikti savo visų išvestinių finansinių priemonių sutarčių, priklausančių atitinkamai užskaitos grupei, pirmalaikio nutraukimo sumos vertinimą pagal PSŠ įsipareigojimų neįvykdymo procedūrą.

4.   PSŠ pateikia pertvarkymo institucijai PSŠ įsipareigojimų neįvykdymo procedūros dokumentus ir praneša apie įsipareigojimų neįvykdymo valdymo veiksmus, kurių ėmėsi.

5.   Pertvarkymo institucija, susitarusi su PSŠ ir PSŠ kompetentinga institucija, nustato terminą, iki kurio PSŠ turi pateikti pirmalaikio nutraukimo sumos vertinimą. Tuo tikslu pertvarkymo institucija, PSŠ ir PSŠ kompetentinga institucija atsižvelgia į šiuos dalykus:

a)

įsipareigojimų neįvykdymo procedūrą, nustatytą PSŠ valdymo taisyklėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 48 straipsnį;

b)

pertvarkymo tvarkaraštį.

6.   Pertvarkymo institucija, susitarusi su PSŠ ir PSŠ kompetentinga institucija, gali pakeisti pagal 5 dalį nustatytą terminą.

7.   Nukrypdama nuo 1 dalies, pertvarkymo institucija, pasikonsultavusi su PSŠ kompetentinga institucija, gali nuspręsti taikyti 6 straipsnyje nustatytą metodiką bet kuriuo iš šių atvejų:

a)

PSŠ nepateikia pirmalaikio nutraukimo sumos vertinimo iki pertvarkymo institucijos pagal 5 dalį nustatyto termino arba

b)

PSŠ pirmalaikio nutraukimo sumos vertinimas neatitinka PSŠ įsipareigojimų neįvykdymo procedūrų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 648/2012 48 straipsnyje.

8 straipsnis

Išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimų vertės nustatymo momentas ir išankstinis nustatymas

1.   Momentas, kai vertintojas nustato išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimų vertę, yra:

a)

jei vertintojas pirmalaikio nutraukimo sumą nustato pagal pakeitimo sandorių kainas pagal 6 straipsnio 1 dalį, – pakeitimo sandorių sudarymo diena ir laikas;

b)

jei vertintojas pirmalaikio nutraukimo sumą nustato vadovaudamasis PSŠ įsipareigojimų neįvykdymo procedūromis pagal 7 straipsnio 1 dalį, – diena ir laikas, kai pirmalaikio nutraukimo sumą nustatė PSŠ;

c)

visais kitais – užbaigimo data arba, jei tai nebūtų komerciškai pagrįsta, diena ir laikas, kai pagrindinio turto rinkos kaina tampa žinoma.

2.   Vertintojas, atlikdamas preliminarų vertinimą pagal Direktyvos 2014/59/ES 36 straipsnio 9 dalį, įsipareigojimų, kurie atsiranda dėl išvestinių finansinių priemonių, vertę gali nustatyti anksčiau nei pagal 1 dalį nustatytu momentu. Toks išankstinis nustatymas grindžiamas įverčiais, nustatytais laikantis 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2–5 dalyse išdėstytų principų, ir nustatymo momentu turimais duomenimis.

3.   Jeigu vertintojas vertę nustato iš anksto pagal 2 dalį, pertvarkymo institucija gali bet kuriuo metu paprašyti vertintojo atnaujinti preliminarų vertinimą, kad būtų atsižvelgta į atitinkamus stebimus rinkos pokyčius ar įrodymus dėl komerciškai pagrįstų pakeitimo sandorių, sudarytų pagal 1 dalį nustatytu momentu. Į šiuos pokyčius ar įrodymus, kai jie yra prieinami iki datos ir laiko, nurodyto pagal 3 straipsnio 2 dalį, atsižvelgiama atliekant ex post galutinį vertinimą pagal Direktyvos 2014/59/ES 36 straipsnio 10 dalį.

4.   Jeigu vertintojas pagal 2 dalį iš anksto nustato pertvarkomos įstaigos, kuri veikia kaip tarpuskaitos narė, ir PSŠ sudarytų išvestinių finansinių priemonių sutarčių vertę, jis deramai atsižvelgia į bet kokį PSŠ pateiktą numatomų užbaigimo išlaidų įvertį.

Jeigu PSŠ pirmalaikio nutraukimo sumos vertinimą pagal PSŠ įsipareigojimų neįvykdymo procedūras pateikia iki termino, nustatyto pagal 7 straipsnio 5 ir 6 dalis, į tą vertinimą atsižvelgiama atliekant ex post galutinį vertinimą pagal Direktyvos 2014/59/ES 36 straipsnio 10 dalį.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 190.

(2)  2016 m. vasario 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/860, kuriuo papildomai patikslinamos aplinkybės, kuriomis nurašymo ar konvertavimo įgaliojimų netaikymas būtinas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema, 44 straipsnio 3 dalį (OL L 144, 2016 6 1, p. 11).

(3)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(4)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(5)  2016 m. kovo 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1075, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais nustatomas gaivinimo planų, pertvarkymo planų ir grupių pertvarkymo planų turinys, minimalūs kriterijai, kuriuos kompetentinga institucija turi įvertinti nagrinėdama gaivinimo planus ir grupių gaivinimo planus, grupių finansinės paramos sąlygos, reikalavimai nepriklausomiems vertintojams, nurašymo ir konvertavimo įgaliojimų pripažinimas sutartyse, pranešimo reikalavimų ir pranešimo apie sustabdymą procedūros bei turinys ir pertvarkymo kolegijų veiklos funkcijos (OL L 184, 2016 7 8, p. 1).

(6)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).


23.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 228/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1402

2016 m. rugpjūčio 22 d.

kuriuo atšaukiamas trijų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimų priėmimas Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis),

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis antidempingo reglamentas), ypač į jo 8 straipsnį,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (2) (toliau – pagrindinis antisubsidijų reglamentas), ypač į jo 13 straipsnį,

informuodama valstybes nares,

kadangi:

A.   ĮSIPAREIGOJIMAS IR KITOS GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 513/2013 (3) Europos Komisija (toliau – Komisija) nustatė laikinąjį antidempingo muitą į Europos Sąjungą (toliau – Sąjunga) importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio (toliau – moduliai) ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams ir plokštelėms).

(2)

Grupė eksportuojančių gamintojų įgaliojo Kinijos įrenginių ir elektronikos gaminių importo ir eksporto prekybos rūmus (toliau – CCCME) jų vardu pateikti Komisijai įsipareigojimą dėl kainos ir tai buvo padaryta. Iš šio įsipareigojimo dėl kainos sąlygų akivaizdu, kad jį sudaro visų eksportuojančių gamintojų individualių įsipareigojimų dėl kainos rinkinys, kurį administravimo praktiškumo sumetimais koordinuoja CCCME.

(3)

Komisija šį įsipareigojimą dėl kainos, susijusį su laikinuoju antidempingo muitu, priėmė Sprendimu 2013/423/ES (4). Reglamentu (ES) Nr. 748/2013 (5) Komisija iš dalies pakeitė Reglamentą (ES) Nr. 513/2013 ir nustatė šiam su laikinuoju antidempingo muitu susijusiam įsipareigojimui priimti būtinus techninius pakeitimus.

(4)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1238/2013 (6) Taryba nustatė galutinį antidempingo muitą į Sąjungą importuojamiems KLR kilmės arba iš KLR siunčiamiems moduliams ir elementams (toliau – nagrinėjamieji produktai). Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2013 (7) Taryba taip pat nustatė galutinį kompensacinį muitą į Sąjungą importuojamiems nagrinėjamiesiems produktams.

(5)

Gavusi pranešimą apie iš dalies pakeistą eksportuojančių gamintojų grupės (toliau – eksportuojantys gamintojai) kartu su CCCME pasiūlytą įsipareigojimą, Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES (8) Komisija patvirtino iš dalies pakeisto įsipareigojimo dėl kainos (toliau – įsipareigojimas) priėmimą galutinių priemonių taikymo laikotarpiui. Šio sprendimo priede išvardyti eksportuojantys gamintojai, kurių įsipareigojimas buvo priimtas, inter alia,:

a)

„Ningbo Osda Solar Co. Ltd“, kuriai taikomas papildomas TARIC kodas B859 („Osda Solar“);

b)

„Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd“ ir su ja susijusios bendrovės Sąjungoje, kurioms bendrai taikomas papildomas TARIC kodas B860 („Qixin Solar“);

c)

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD ir su ja susijusios bendrovės Sąjungoje, kurioms bendrai taikomas papildomas TARIC kodas B869 („Linuo“).

(6)

Įgyvendinimo sprendimu 2014/657/ES (9) Komisija priėmė eksportuojančių gamintojų ir CCCME pasiūlymą dėl paaiškinimų, susijusių su įsipareigojimo vykdymu nagrinėjamųjų į įsipareigojimą įtrauktų produktų atžvilgiu, t. y. eksportuojančių gamintojų gaminamų KLR kilmės arba iš jos siunčiamų modulių ir elementų, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 8541 40 90 (TARIC kodai 8541409021, 8541409029, 8541409031 ir 8541409039) (toliau – į įsipareigojimą įtrauktas produktas). 4 konstatuojamojoje dalyje nurodyti antidempingo ir kompensaciniai muitai kartu su įsipareigojimu bendrai vadinami „priemonėmis“.

(7)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/866 (10) Komisija atšaukė trijų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimą.

(8)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1403 (11) Komisija atšaukė vieno eksportuojančio gamintojo įsipareigojimo priėmimą.

(9)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2018 (12) Komisija atšaukė dviejų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimą.

(10)

2015 m. gruodžio 5 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (13) paskelbtu pranešimu apie inicijavimą Komisija inicijavo priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimą pagal pagrindinio antidempingo reglamento 11 straipsnio 2 dalį.

(11)

2015 m. gruodžio 5 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (14) paskelbtu pranešimu apie inicijavimą Komisija inicijavo priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimą pagal pagrindinio antisubsidijų reglamento 18 straipsnį.

(12)

2015 m. gruodžio 5 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (15) paskelbtu pranešimu apie inicijavimą Komisija taip pat inicijavo dalinę tarpinę peržiūrą pagal pagrindinio antidempingo reglamento 11 straipsnio 3 dalį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 19 straipsnį.

(13)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/115 (16) Komisija atšaukė vieno eksportuojančio gamintojo įsipareigojimo priėmimą.

(14)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/185 (17) Komisija išplėtė galutinio antidempingo muito, Reglamentu (ES) Nr. 1238/2013 nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš jos siunčiamiems nagrinėjamiesiems produktams, taikymą importuojamiems nagrinėjamiesiems produktams, siunčiamiems iš Malaizijos ir Taivano ir deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Malaizijos ir Taivano kilmės.

(15)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/184 (18) Komisija išplėtė galutinio kompensacinio muito, Reglamentu (ES) Nr. 1239/2013 nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš jos siunčiamiems nagrinėjamiesiems produktams, taikymą importuojamiems nagrinėjamiesiems produktams, siunčiamiems iš Malaizijos ir Taivano ir deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Malaizijos ir Taivano kilmės.

(16)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1045 (19) Komisija atšaukė vieno eksportuojančio gamintojo įsipareigojimo priėmimą.

(17)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1382 (20) Komisija atšaukė penkių eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimą.

B.   ĮSIPAREIGOJIMO SĄLYGOS

(18)

Eksportuojantys gamintojai, be kita ko, sutiko neparduoti į įsipareigojimą įtraukto produkto pirmam nepriklausomam pirkėjui Sąjungoje žemesne nei tam tikra minimali importo kaina (toliau – MIK), kai metinis importo į Sąjungą kiekis (toliau – metinis kiekis) atitinka įsipareigojime nustatytą atitinkamą kiekį.

(19)

Eksportuojantys gamintojai taip pat sutiko į įsipareigojimą įtrauktą produktą parduoti tik tiesioginio pardavimo būdu. Taikant įsipareigojimą tiesioginis pardavimas apibrėžiamas kaip pardavimas pirmam nepriklausomam pirkėjui Sąjungoje arba per susijusią į sąrašą įsipareigojime įtrauktą šalį Sąjungoje.

(20)

Įsipareigojime nebaigtiniame sąraše išdėstomi įsipareigojimo pažeidimai. Sąraše taip pat konkrečiai nurodoma, kad komercinės sąskaitos faktūros (toliau – įsipareigojimo sąskaita-faktūra, kaip apibrėžta 4 konstatuojamojoje dalyje nurodytame įgyvendinimo reglamente) arba perpardavimo sąskaitos išrašymas, kurios pagrindinis finansinis sandoris (t. y. iš pirkėjo faktiškai gauta pinigų suma, po koregavimo atsižvelgiant į kredito arba debeto dokumentus ir pan.) neatitinka komercinės sąskaitos faktūros nominaliosios vertės, laikomas pažeidimu.

(21)

Į pažeidimų sąrašą taip pat įtrauktas bendrovių, kurios neįtrauktos į įsipareigojimą, netiesioginis pardavimas į Sąjungą, ir dalyvavimas prekybos sistemoje, dėl kurios kyla priemonių vengimo rizika.

(22)

Pagal įsipareigojimo sąlygas eksportuojantys gamintojai taip pat privalo kas ketvirtį teikti Komisijai išsamią informaciją apie visą pardavimą eksportui į Sąjungą ir perpardavimą joje (toliau – ketvirtinės ataskaitos). Tai reiškia, kad šiose ketvirtinėse ataskaitose pateikti duomenys turi būti išsamūs ir teisingi ir kad sandoriai, apie kuriuos pranešama, visiškai atitinka įsipareigojimo sąlygas.

(23)

Eksportuojantis gamintojas yra atsakingas už bet kurios iš su juo susijusių šalių – tiek nurodytų, tiek nenurodytų įsipareigojime – pažeidimus.

C.   EKSPORTUOJANČIŲ GAMINTOJŲ STEBĖSENA

(24)

Vykdydama įsipareigojimo laikymosi stebėseną, Komisija patikrino „Osda Solar“, „Qixin Solar“ ir „Linuo“ gamintojų pateiktą įsipareigojimui reikšmingą informaciją. Komisija taip pat gavo vienos valstybės narės muitinės pateiktų įrodymų pagal pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 9 dalį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 9 dalį.

(25)

26–34 konstatuojamosiose dalyse pateiktose išvadose nurodomos su „Osda Solar“, „Qixin Solar“ ir „Linuo“ susijusios nustatytos problemos, dėl kurių Komisija yra įpareigota atšaukti šių eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimą.

D.   PAGRINDAS ATŠAUKTI ĮSIPAREIGOJIMO PRIĖMIMĄ

a)   „Osda Solar“ pardavimas

(26)

Ketvirtinėse ataskaitose „Osda Solar“ nurodė į įsipareigojimą įtraukto produkto pardavimo sandorį, kaip įtariama, nesusijusiam Sąjungos importuotojui ir išdavė įsipareigojimo sąskaitą faktūrą. Remiantis Komisijos turima informacija, minėtame sandoryje dalyvavęs importuotojas buvo susijęs su „Osda Solar“. Kadangi šis importuotojas neįtrauktas į įsipareigojimą kaip susijusi šalis, „Osda Solar“ pažeidė įsipareigojimo sąlygas, nurodytas 19 ir 21 konstatuojamosiose dalyse.

(27)

Be to, šis susijęs importuotojas galutiniam pirkėjui Sąjungoje išdavė bent vieną perpardavimo sąskaitą faktūrą, kurioje nebuvo laikomasi MIK. Todėl „Osda Solar“ pažeidė įsipareigojimo sąlygas, nurodytas 18 ir 23 konstatuojamosiose dalyse.

b)   „Qixin Solar“ pardavimas

(28)

Ketvirtinėse ataskaitose „Qixin Solar“ nurodė į įsipareigojimą įtraukto produkto pardavimo sandorį, kaip įtariama, nesusijusiam Sąjungos importuotojui ir išdavė įsipareigojimo sąskaitą faktūrą. Remiantis Komisijos turima informacija, minėtame sandoryje dalyvavęs importuotojas buvo susijęs su „Qixin Solar“. Kadangi šis importuotojas neįtrauktas į įsipareigojimą kaip susijusi šalis, „Qixin Solar“ pažeidė įsipareigojimo sąlygas, nurodytas 19 ir 21 konstatuojamosiose dalyse.

(29)

Be to, šis susijęs importuotojas galutiniam pirkėjui Sąjungoje išdavė bent vieną perpardavimo sąskaitą faktūrą, kurioje nebuvo laikomasi MIK. Todėl „Qixin Solar“ pažeidė įsipareigojimo sąlygas, nurodytas 18 ir 23 konstatuojamosiose dalyse.

(30)

Be to, tą patį mėnesį, kurį vyko 29 konstatuojamojoje dalyje nurodytas sandoris, „Qixin Solar“ vykdė tiesioginį į įsipareigojimą įtraukto produkto pardavimą tam pačiam pirkėjui ir tokiu būdu dalyvavo prekybos sistemoje, dėl kurios susidaro kryžminis kompensavimas. Todėl „Qixin Solar“ pažeidė įsipareigojimo sąlygas, nurodytas 21 konstatuojamojoje dalyje.

c)   „Linuo“ pardavimas

(31)

Ketvirtinėse ataskaitose „Linuo“ nurodė į įsipareigojimą įtraukto produkto pardavimo sandorį, kaip įtariama, nesusijusiam Sąjungos importuotojui ir išdavė įsipareigojimo sąskaitą faktūrą. Remiantis Komisijos turima informacija, minėtame sandoryje dalyvavęs importuotojas buvo susijęs su „Linuo“. Kadangi šis importuotojas neįtrauktas į įsipareigojimą kaip susijusi šalis, „Linuo“ pažeidė įsipareigojimo sąlygas, nurodytas 19 ir 21 konstatuojamosiose dalyse.

(32)

Be to, šis susijęs importuotojas galutiniam pirkėjui Sąjungoje išdavė bent vieną perpardavimo sąskaitą faktūrą, kurioje nebuvo laikomasi MIK. Todėl „Linuo“ pažeidė įsipareigojimo sąlygas, nurodytas 18 ir 23 konstatuojamosiose dalyse.

E.   ĮSIPAREIGOJIMO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ GALIOJIMO PANAIKINIMAS

(33)

Remiantis ketvirtinių ataskaitų informacija ir gautais įrodymais, akivaizdu, kad 27, 29 ir 32 konstatuojamosiose dalyse nurodytos perpardavimo sąskaitos faktūros ir 30 konstatuojamojoje dalyje nurodytos įsipareigojimo sąskaitos faktūros yra susijusios su toliau nurodytais sandoriais.

Komercinės sąskaitos faktūros, pridedamos prie prekių, kurioms taikomas įsipareigojimas, numeris

Data

Išdavė

Kam išduota

ODAEU150006

2015 12 23

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

Triple Shine B.V.

QXC150051

2015 6 20

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

Energy Plus B.V

QXC150040

2015 6 2

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150046

2015 6 10

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150049

2015 6 17

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150052

2015 6 23

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

LNPV-058A-1502–017–1

2015 2 6

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

Lion Sun B.V.

Todėl pagal Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 3 straipsnio 2 dalies b punktą ir Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 2 straipsnio 2 dalies b punktą šios sąskaitos faktūros skelbiamos negaliojančiomis. Priimant išleidimo į laisvą apyvartą deklaraciją atsiradusią skolą muitinei turėtų susigrąžinti nacionalinės muitinės pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 (21) 105 straipsnio 3–6 dalis, įsigaliojus įsipareigojimo atšaukimui trijų eksportuojančių gamintojų ir su jais susijusių Sąjungos bendrovių atžvilgiu. Už muitų surinkimą atsakingos nacionalinės muitinės bus atitinkamai informuotos.

Atsižvelgdama į tai, Komisija primena, kad pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 3 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomą kartu su jo III priedo 7 punktu, ir pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 2 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomą kartu su jo 2 priedo 7 punktu, importui muitai netaikomi tik tuo atveju, jeigu sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina ir galimos nuolaidos. Jei šių sąlygų nesilaikoma, muitai taikomi, net jei Komisija nepanaikino prie prekių pridedamos komercinės sąskaitos faktūros galiojimo.

F.   VISO ĮSIPAREIGOJIMO ĮVYKDOMUMO ĮVERTINIMAS

(34)

Įsipareigojimu nustatyta, kad dėl vieno eksportuojančio gamintojo padaryto pažeidimo įsipareigojimo priėmimas nėra automatiškai atšaukiamas visų eksportuojančių gamintojų atžvilgiu. Tokiu atveju Komisija įvertina konkretaus pažeidimo poveikį įsipareigojimo įvykdomumui visų eksportuojančių gamintojų ir CCCME atžvilgiu.

(35)

Taigi Komisija įvertino „Osda Solar“, „Qixin Solar“ ir „Linuo“ pažeidimų poveikį įsipareigojimo įvykdomumui visų eksportuojančių gamintojų ir CCCME atžvilgiu.

(36)

Nors trijų eksportuojančių gamintojų padaryti pažeidimai yra panašaus modelio, Komisija mano, kad atsakomybė už pažeidimus tenka minėtiems eksportuojantiems gamintojams; stebėsena lig šiol neparodė sisteminių tokio paties modelio pažeidimų, kuriuos būtų padarę didžioji dalis eksportuojančių gamintojų ar CCCME. Todėl šiuo metu Komisija mano, kad bendram įsipareigojimo veikimui poveikis nedaromas ir kad nėra pagrindo atšaukti visų eksportuojančių gamintojų ir CCCME įsipareigojimo priėmimą.

(37)

Tačiau 2016 m. liepos 11 d. raštu Komisija pranešė CCCME apie pirmiau nurodytus trijų eksportuojančių gamintojų pagal panašų modelį padarytus pažeidimus ir nurodė, kad jei ateityje bus nustatyta panašaus modelio pažeidimų, Komisija gali iš naujo vertinti visą įsipareigojimo įvykdomumą.

G.   RAŠYTINIAI PAREIŠKIMAI IR KLAUSYMAI

(38)

Vadovaujantis pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 9 dalimi ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 9 dalimi, suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pateikti pastabas ir būti išklausytoms.

(39)

Du eksportuojantys gamintojai po duomenų atskleidimo pateikė konfidencialių pastabų apie pardavimo kanalus arba MIK laikymąsi. Tačiau pastabos buvo konfidencialaus pobūdžio, o nekonfidencialios santraukos, nepaisant Komisijos prašymo, per nustatytą laikotarpį nebuvo pateiktos. Todėl, remiantis pagrindinio antidempingo reglamento 19 straipsnio 3 dalimi ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 29 straipsnio 3 dalimi, į tas pastabas nebus atsižvelgta. Bet kokiu atveju gautos pastabos nebuvo tokios, dėl kurių Komisija keistų 26–32 konstatuojamosiose dalyse nurodytų pažeidimų vertinimą ir 33 konstatuojamojoje dalyje nurodytą įsipareigojimo sąskaitų faktūrų panaikinimą.

H.   ĮSIPAREIGOJIMO PRIĖMIMO ATŠAUKIMAS IR GALUTINIŲ MUITŲ NUSTATYMAS

(40)

Todėl, vadovaudamasi pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 9 dalimi, pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 9 dalimi, taip pat įsipareigojimo sąlygomis, Komisija padarė išvadą, kad įsipareigojimo priėmimas bendrovių „Osda Solar“, „Qixin Solar“ ir „Linuo“ ir su jomis susijusių Sąjungos bendrovių atžvilgiu turi būti atšauktas.

(41)

Atitinkamai, vadovaujantis pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 9 dalimi ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 9 dalimi, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 1 straipsniu nustatytas galutinis antidempingo muitas ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 1 straipsniu nustatytas galutinis kompensacinis muitas automatiškai taikomas importuojamam KLR kilmės arba iš jos siunčiamam nagrinėjamajam produktui, pagamintam „Osda Solar“ (papildomas TARIC kodas B859), „Qixin Solar“ (papildomas TARIC kodas B860) ir „Linuo“ (papildomas TARIC kodas B869), automatiškai taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(42)

Informacijos tikslais šio reglamento priedo lentelėje išvardijami eksportuojantys gamintojai, kurių atžvilgiu nedaromas poveikis įsipareigojimo priėmimui Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įsipareigojimo priėmimas bendrovės „Ningbo Osda Solar Co. Ltd“, kuriai taikomas papildomas TARIC kodas B859, bendrovės „Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd“ ir su ja susijusios Sąjungos bendrovės, kurioms kartu taikomas papildomas TARIC kodas B860, taip pat bendrovės SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD ir su ja susijusios Sąjungos bendrovės, kurioms kartu taikomas papildomas TARIC kodas B869, atžvilgiu yra atšaukiamas.

2 straipsnis

1.   Toliau nurodytos įsipareigojimo sąskaitos faktūros skelbiamos negaliojančiomis.

Komercinės sąskaitos faktūros, pridedamos prie prekių, kurioms taikomas įsipareigojimas, numeris

Data

Išdavė

Kam išduota

ODAEU150006

2015 12 23

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

Triple Shine B.V.

QXC150051

2015 6 20

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

Energy Plus B.V

QXC150040

2015 6 2

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150046

2015 6 10

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150049

2015 6 17

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150052

2015 6 23

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

LNPV-058A-1502–017–1

2015 2 6

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

Lion Sun B.V.

2.   Pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 3 straipsnio 2 dalies b punktą ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 2 straipsnio 2 dalies b punktą nacionalinės muitinės įpareigojamos susigrąžinti skolą muitinei, atsiradusią priimant išleidimo į laisvą apyvartą deklaraciją.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugpjūčio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  OL L 176, 2016 6 30, p. 55.

(3)  OL L 152, 2013 6 5, p. 5.

(4)  OL L 209, 2013 8 3, p. 26.

(5)  OL L 209, 2013 8 3, p. 1.

(6)  OL L 325, 2013 12 5, p. 1.

(7)  OL L 325, 2013 12 5, p. 66.

(8)  OL L 325, 2013 12 5, p. 214.

(9)  OL L 270, 2014 9 11, p. 6.

(10)  OL L 139, 2015 6 5, p. 30.

(11)  OL L 218, 2015 8 19, p. 1.

(12)  OL L 295, 2015 11 12, p. 23.

(13)  OL C 405, 2015 12 5, p. 8.

(14)  OL C 405, 2015 12 5, p. 20.

(15)  OL C 405, 2015 12 5, p. 33.

(16)  OL L 23, 2016 1 29, p. 47.

(17)  OL L 37, 2016 2 12, p. 76.

(18)  OL L 37, 2016 2 12, p. 56.

(19)  OL L 170, 2016 6 29, p. 5.

(20)  OL L 222, 2016 8 17, p. 10.

(21)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.


PRIEDAS

Bendrovių sąrašas

Bendrovės pavadinimas

Papildomas TARIC kodas

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


23.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 228/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1403

2016 m. rugpjūčio 22 d.

kuriuo leidžiama ICES 27 ir 28.2 pakvadračiams 2016 m. netaikyti žvejybos draudimo laikotarpio

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1098/2007, nustatantį Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą bei iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 779/97 (1), ypač į jo 29 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1098/2007 išdėstytos nuostatos dėl Baltijos jūros atlantinių menkių išteklių žvejybos draudimo laikotarpių nustatymo;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1098/2007 29 straipsnio 2 dalį Komisija gali priimti sprendimą ICES 27 ir 28.2 pakvadračiams netaikyti žvejybos draudimo laikotarpio, jei per naujausią ataskaitinį laikotarpį ICES 27 ir 28.2 pakvadračiuose sugautų menkių kiekis neviršijo tam tikros ribos;

(3)

atsižvelgiant į atitinkamų valstybių narių pateiktas ataskaitas ir remiantis Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto rekomendacijomis, ICES 27 ir 28.2 pakvadračiams 2016 m. tų žvejybos draudimo laikotarpių reikėtų netaikyti;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1098/2007 8 straipsnio 1 dalies b punktas ICES 27 ir 28.2 pakvadračiams 2016 m. netaikomas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugpjūčio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 248, 2007 9 22, p. 1.


23.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 228/31


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1404

2016 m. rugpjūčio 22 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugpjūčio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

165,4

ZZ

165,4

0707 00 05

TR

137,2

ZZ

137,2

0709 93 10

TR

141,6

ZZ

141,6

0805 50 10

AR

151,1

CL

144,0

MA

95,0

TR

154,0

UY

194,6

ZA

173,8

ZZ

152,1

0806 10 10

EG

222,7

TR

135,0

ZZ

178,9

0808 10 80

AR

110,6

BR

102,1

CL

125,0

CN

160,3

NZ

137,6

US

141,5

ZA

97,0

ZZ

124,9

0808 30 90

AR

93,2

CL

123,4

TR

141,2

ZA

101,3

ZZ

114,8

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

130,7

ZZ

130,7


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

23.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 228/33


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1405

2016 m. rugpjūčio 22 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 5466)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą, (2) ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (3), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES (4) nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, susijusios su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse. To įgyvendinimo sprendimo priedo I, II, III ir IV dalyse nustatytos ir išvardytos tam tikros tų valstybių narių sritys, išskirstytos pagal epidemiologine padėtimi grindžiamos rizikos lygį. Į tą sąrašą įtrauktos tam tikros Lenkijos sritys;

(2)

2016 m. rugpjūčio mėn. nustatyti du afrikinio kiaulių maro protrūkiai naminių kiaulių populiacijoje Lenkijos Bialos apskrityje, kuri šiuo metu įtraukta į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I dalį. Dėl šio protrūkio ir atsižvelgiant į naujausius epidemiologinės padėties pokyčius padidėja rizika, į kurią būtina atsižvelgti. Atitinkamai, tam tikros Lenkijos sritys, nurodytos Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I dalyje, turėtų būti dabar išvardytos to priedo III dalyje;

(3)

Komisija pažymi, kad yra keletas protrūkių naminių kiaulių populiacijoje, kurie galėtų, remiantis preliminariais duomenimis, būti kilę dėl žmogaus veiklos, o ne sukelti laukinių kiaulių, todėl nagrinėjami atskirame Komisijos sprendime. Gavus iš Lenkijos su minėtais protrūkiais susijusius patvirtinamuosius įrodymus, šiame sprendime numatytos priemonės turėtų būti persvarstytos siekiant išvengti ligos plitimo laukinių kiaulių populiacijoje rizikos;

(4)

į su afrikiniu kiaulių maru laukinių kiaulių populiacijoje susijusios dabartinės epidemiologinės padėties raidą Sąjungoje reikėtų atsižvelgti atliekant padėties dėl šios ligos gyvūnų sveikatai keliamos rizikos Lenkijoje vertinimą. Siekiant nustatyti tikslingesnes gyvūnų sveikatos kontrolės priemones, numatytas Įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES, ir užkirsti kelią tolesniam afrikinio kiaulių maro plitimui, išvengti bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdymų ir nepagrįstų trečiųjų šalių nustatomų kliūčių prekybai, turėtų būti iš dalies pakeistas Sąjungos sričių, kurioms taikomos to Įgyvendinimo sprendimo priede nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, sąrašas, kad būtų atsižvelgta į Lenkijoje dėl šios ligos susiklosčiusios epidemiologinės padėties pokyčius;

(5)

todėl Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas keičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugpjūčio 22 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(4)  2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL L 295, 2014 10 11, p. 63).


PRIEDAS

„PRIEDAS

I DALIS

1.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Bauskės savivaldybė: Yslycės, Gailyšių, Brunavos ir Ceraukstės valsčiai,

Duobelės savivaldybė: Bikstų, Zebrenės, Aneniekų, Naudytės, Penkulės, Aurių ir Krimūnų, Duobelės ir Berzės valsčiai, Jaunbėrzės valsčiaus dalis į vakarus nuo kelio Nr. P98 ir Duobelės miestas,

Jelgavos savivaldybė: Glūdos, Švėtės, Platuonės, Virčiuvio, Jaunsvirlauko, Zaleniekų, Vilcės, Lielplatuonės, Elėjos ir Sesavos valsčiai,

Kandavos savivaldybė: Vanės ir Matkulės valsčiai,

Talsų savivaldybė: Lubės, Yvės, Valdgalės, Gibulių, Lybagų, Laidzės, Arlavos, Abavos valsčiai, Sabilės, Talsų, Stendės ir Valdemarpilio miestai,

Bruocėnų savivaldybė,

Dundagos savivaldybė,

Jaunpilio savivaldybė,

Ruojos savivaldybė,

Rundalės savivaldybė,

Stopinų savivaldybė,

Tėrvetės savivaldybė,

Bauskės miestas,

respublikinio pavaldumo miestas Jelgava,

respublikinio pavaldumo miestas Jūrmala.

2.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Jurbarko rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ir Pakruojo seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ir Šakių seniūnijos,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė.

3.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

Palenkės vaivadija:

Augustavo apskritis: Augustavo savivaldybė ir Augustavo miestas, Novinkos, Plaskos, Štabino ir Barglavo savivaldybės,

Bielsko apskritis: Bransko savivaldybė ir Bransko miestas, Bockų, Rudkos, Vyškų savivaldybės, Palenkės Bielsko savivaldybės dalis į vakarus nuo kelio Nr. 19 (vedančio į šiaurę nuo Palenkės Bielsko miesto) brėžiamos linijos ir pratęsiamos rytine Palenkės Bielsko riba ir keliu Nr. 66 (vedančiu į pietus nuo Palenkės Bielsko miesto), Palenkės Bielsko miestas, Orlos savivaldybės dalis į vakarus nuo kelio Nr. 66,

Balstogės apskritis: Choroščiaus, Juchnovec Košcelnų, Suražo, Turošno Košcelnos, Tykocino, Lapų, Pošvientnės, Zavadų ir Dobžinevo Dužės savivaldybės,

Semiatyčės apskritis: Drohičyno, Dziazkovicės, Grodzisko, Mileičycių ir Perlejevo savivaldybės,

Suvalkų apskritis: Rūtelės, Šipliškių, Suvalkų ir Račkų savivaldybės,

Sokulkos apskritis: Suchovolios ir Korycino savivaldybės,

Hainuvkos apskritis: Kleščelių ir Čeremchos savivaldybių dalys į vakarus nuo kelio Nr. 66,

Lomžos apskritis,

Bialystoko miestas-apskritis,

Lomžos miestas-apskritis,

Suvalkų miestas-apskritis,

Monkų apskritis,

Seinų apskritis,

Mazovijos Vysokio apskritis,

Zambruvo apskritis.

Mazovijos vaivadija:

Sokoluvo apskritis: Ceranuvo, Jablona Lackos, Sterdyno ir Repkų savivaldybės,

Sedlcių apskritis: Korčevo, Pšesmykų, Paprotnios, Suchožebrių, Mordų, Sedlcių ir Zbučyno savivaldybės,

Sedlcių miestas-apskritis,

Ostrolenkos apskritis: Žekunio, Trošyno, Červino ir Govorovo savivaldybės,

Losicių apskritis: Olšankos, Losicių ir Pliateruvo savivaldybės,

Ostruvo apskritis.

Liublino vaivadija:

Vlodavos apskritis: Hanos savivaldybė,

Bialos apskritis: Palenkės Mendzyžeco savivaldybė su Palenkės Mendzyžeco miestu, Dreluvo, Lomazų, Rosošo, Piščaco, Kodeno, Tučnos, Slavatyčių, Višnicių ir Sosnuvkos savivaldybės,

Radzynio apskritis: rytinės Konkolevnicos ir Palenkės Komaruvkos savivaldybės.

II DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Kalastės miestas,

Rakverės miestas,

Tartu miestas,

Viljandžio miestas,

Harjumos apskritis (išskyrus Kūsalu savivaldybės dalį į pietus nuo kelio Nr. 1 (E20), Aegvydu ir Anijos savivaldybes),

Rytų Virumos apskritis,

Lenemos apskritis,

Pernumos apskritis,

Pelvamos apskritis,

Raplamos apskritis,

Kūsalu savivaldybės dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 1 (E20),

Persčio savivaldybės dalis į vakarus nuo kelio Nr. 24126,

Sūre Janio savivaldybės dalis į vakarus nuo kelio Nr. 49,

Tamsalu savivaldybės dalis į šiaurės rytus nuo geležinkelio ruožo Talinas–Tartu,

Tartu savivaldybės dalis į rytus nuo geležinkelio ruožo Talinas–Tartu,

Vyratsio savivaldybės dalis į vakarus nuo linijos, nubrėžtos vakarine kelio Nr. 92 dalimi iki sankirtos su keliu Nr. 155, tada keliu Nr. 155 iki sankirtos su keliu Nr. 24156, tada keliu Nr. 24156 iki jo sankirtos su Verilaskės upe, tada Verilaskės upe, kol pasiekiama pietinė Vyratsio savivaldybės riba,

Abjos savivaldybė,

Alatskivio savivaldybė,

Avandusės savivaldybė,

Haslavos savivaldybė,

Haljalos savivaldybė,

Halistės savivaldybė,

Kambjos savivaldybė,

Karksio savivaldybė,

Kongos savivaldybė,

Kepu savivaldybė,

Laekverės savivaldybė,

Lūnjos savivaldybė,

Meksos savivaldybė,

Merjamos savivaldybė,

Mėksio savivaldybė,

Peipsierės savivaldybė,

Pyrisarės savivaldybė,

Regaverės savivaldybė,

Rakverės savivaldybė,

Saksio savivaldybė,

Semeru savivaldybė,

Varos savivaldybė,

Vihulos savivaldybė,

Venu savivaldybė.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Balvų savivaldybė: Vyksnos, Bėrzkalnės, Vectilžos, Lazdulejos, Briežuciemo, Tilžės, Bėrzpilio ir Krišjanių valsčiai,

Bauskės savivaldybė: Mežuotnės, Cuodės, Davinių ir Vecsaulės valsčiai,

Duobelės savivaldybė: Jaunbėrzės valsčiaus dalis į rytus nuo kelio Nr. P98,

Gulbenės savivaldybė: Lejasciemo, Lizumo, Rankos, Druvienos, Tirzos ir Lygo valsčiai,

Jelgavos savivaldybė: Kalnciemo, Lyvbėrzės ir Valgundės valsčiai,

Kandavos savivaldybė: Cėrės, Kandavos, Zemytės ir Zantės valsčiai, Kandavos miestas,

Limbažių savivaldybė: Skultės, Vidrižių, Limbažių ir Umurgos valsčiai,

Rugajų savivaldybė: Ladzukalno valsčius,

Salacgryvos savivaldybė: Liepupės valsčius,

Talsų savivaldybė: Kiūlciemo, Balgalės, Vandzenės, Laucienės, Virbų ir Strazdės valsčiai,

Adažių savivaldybė,

Aizkrauklės savivaldybė,

Aknystos savivaldybė,

Alūksnės savivaldybė,

Amatos savivaldybė,

Apės savivaldybė,

Babytės savivaldybė,

Balduonės savivaldybė,

Baltinavos savivaldybė,

Carnikavos savivaldybė,

Cėsių savivaldybė,

Cesvainės savivaldybė,

Engurės savivaldybė,

Ėrglių savivaldybė,

Garkalnės savivaldybė,

Iecavos savivaldybė,

Ikškilės savivaldybė,

Alūkstos savivaldybė,

Inčukalno savivaldybė,

Jaunjelgavos savivaldybė,

Jaunpiebalgos savivaldybė,

Jekabpilio savivaldybė,

Kegumo savivaldybė,

Kekavos savivaldybė,

Kuocėnų savivaldybė,

Kuoknesės savivaldybė,

Krimuldos savivaldybė,

Krustpilio savivaldybė,

Lielvardės savivaldybė,

Lygatnės savivaldybė,

Lyvanų savivaldybė;

Lubanos savivaldybė,

Madonos savivaldybė,

Malpilio savivaldybė,

Marupės savivaldybė,

Mėrsrago savivaldybė,

Neretos savivaldybė,

Uogrės savivaldybė,

Uolainės savivaldybė,

Uozuolniekų savivaldybė,

Pargaujos savivaldybė,

Pliavinių savivaldybė,

Priekulių savivaldybė,

Raunos savivaldybė,

Ruopažių savivaldybė,

Salos savivaldybė,

Salaspilio savivaldybė,

Saulkrastų savivaldybė,

Sėjos savivaldybė,

Siguldos savivaldybė,

Skryverių savivaldybė,

Smiltenės savivaldybė,

Tukumo savivaldybė,

Varaklianų savivaldybė,

Vecpiebalgos savivaldybė,

Vecumniekų savivaldybė,

Viesytės savivaldybė,

Viliakos savivaldybė,

Limbažių miestas,

Respublikinio pavaldumo miestas Jekabpilis,

Respublikinio pavaldumo miestas Valmiera.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko ir Kurklių seniūnijos ir Anykščių dalis į pietvakarius nuo kelių Nr. 121 ir Nr. 119,

Jonavos rajono savivaldybė: Šilų ir Bukonių seniūnijos ir Žeimių seniūnijos Biliuškių, Drobiškių, Normainių II, Normainėlių, Juškonių, Pauliukų, Mitėniškių, Zofijaukos ir Naujokų kaimai,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos ir Kėdainių miesto seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių bei Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Prienų rajono savivaldybė: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo ir Pakuonio seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių ir Dieveniškių seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių ir Merkinės seniūnijos,

Vilniaus rajono savivaldybė: Sudervės ir Dūkštų seniūnijų dalys į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 171, Maišiagalos, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių ir Juodšilių seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė: Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų ir Saldutiškio seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė: Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno ir Alytaus seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Visagino savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

Palenkės vaivadija:

Balstogės apskritis: Balstogės Čarnos, Grudeko, Michalovo, Supraslės, Vasilkuvo ir Zabluduvo savivaldybės,

Sokulkos apskritis: Dambravos, Januvo, Krynkų, Kuznicos, Novy Dvuro, Sidros, Sokulkos ir Šudzialovo savivaldybės,

Augustavo apskritis: Lipsko savivaldybė,

Hainuvkos apskritis: Dubiče Cerkevnės savivaldybė, Kleščelių ir Čeremchos savivaldybių dalys į rytus nuo kelio Nr. 66,

Belsko apskritis: Palenkės Bielsko savivaldybės dalis į rytus nuo kelio Nr. 19 (vedančio į šiaurę nuo Palenkės Bielsko miesto) brėžiamos linijos ir pratęsiamos rytine Palenkės Bielsko riba ir keliu Nr. 66 (vedančiu į pietus nuo Palenkės Bielsko miesto), Orlos savivaldybės dalis į rytus nuo kelio Nr. 66.

III DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Elvos miestas,

Vehmos miestas,

Jegevamos apskritis,

Jervamos apskritis,

Valgamos apskritis,

Verumos apskritis,

Kūsalu savivaldybės dalis į pietus nuo kelio Nr. 1 (E20),

Persčio savivaldybės dalis į rytus nuo kelio Nr. 24126,

Sūre Janio savivaldybės dalis į rytus nuo kelio Nr. 49,

Tamsalu savivaldybės dalis į pietvakarius nuo geležinkelio ruožo Talinas–Tartu,

Tartu savivaldybės dalis į vakarus nuo geležinkelio ruožo Talinas–Tartu,

Vyratsio savivaldybės dalis į rytus nuo linijos, nubrėžtos vakarine kelio Nr. 92 dalimi iki sankirtos su keliu Nr. 155, tada keliu Nr. 155 iki sankirtos su keliu Nr. 24156, tada keliu Nr. 24156 iki sankirtos su Verilaskės upe, tada Verilaskės upe, kol ji pasiekia pietinę Vyratsio savivaldybės ribą,

Aegvydu savivaldybė,

Anijos savivaldybė,

Kadrinos savivaldybė,

Kolga Janio savivaldybė,

Kongutos savivaldybė,

Keo savivaldybė,

Laevos savivaldybė,

Neo savivaldybė,

Paistu savivaldybė,

Puhjos savivaldybė,

Rakės savivaldybė,

Ranu savivaldybė,

Rengu savivaldybė,

Sarepėdžio savivaldybė,

Tapos savivaldybė,

Tehtverės savivaldybė,

Tarvastu savivaldybė,

Ilenurmės savivaldybė,

Veike Marjos savivaldybė.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Balvų savivaldybė: Kubulių ir Balvų valsčiai,

Gulbenės savivaldybė: Beliavos, Galgauskos, Jaungulbenės, Daukstų, Stradų, Litenės ir Stamerienos valsčiai,

Limbažių savivaldybė: Vilkenės, Palės ir Katvarų valsčiai,

Rugajų savivaldybė: Rugajų valsčius,

Salacgryvos savivaldybė: Ainažių ir Salacgryvos valsčiai,

Agluonos savivaldybė,

Aluojos savivaldybė,

Beverynos savivaldybė,

Burtniekų savivaldybė,

Ciblos savivaldybė,

Dagdos savivaldybė,

Daugpilio savivaldybė,

Karsavos savivaldybė,

Kraslavos savivaldybė,

Ludzos savivaldybė,

Mazsalacos savivaldybė,

Naukšėnų savivaldybė,

Preilių savivaldybė,

Rėzeknės savivaldybė,

Riebinių savivaldybė,

Rūjienos savivaldybė,

Strenčių savivaldybė,

Valkos savivaldybė,

Varkavos savivaldybė,

Vilianų savivaldybė,

Zilupės savivaldybė,

Ainažių miestas,

Salacgryvos miestas,

Respublikinio pavaldumo miestas Daugpilis,

Respublikinio pavaldumo miestas Rėzeknė.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Anykščių rajono savivaldybė: Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio seniūnijos ir Anykščių seniūnijos dalis į šiaurės rytus nuo kelių Nr. 121 ir Nr. 119,

Alytaus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija,

Jonavos rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos seniūnijos ir Žeimių seniūnijos Aklių, Akmenių, Barsukinės, Blauzdžių, Girelių, Jagėlavos, Juljanavos, Kuigalių, Liepkalnių, Martyniškių, Milašiškių, Mimalių, Naujasodžio, Normainių I, Paduobių, Palankesių, Pamelnytėlės, Pėdžių, Skrynių, Svalkenių, Terespolio, Varpėnų kaimai, Žeimių geležinkelio stoties gyvenvietė, Žieveliškių kaimas ir Žeimių miestelis,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos ir Neveronių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Miežiškių ir Raguvos seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos ir Kalesninkų seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos ir Vydenių seniūnijos,

Vilniaus rajono savivaldybė: Sudervės ir Dūkštų seniūnijos dalys į pietvakarius nuo kelio Nr. 171,

Utenos rajono savivaldybė: Užpalių, Vyžuonų ir Leliūnų seniūnijos,

Elektrėnų savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

Hainuvkos apskritis: Čyžų ir Bialovežos savivaldybės, Hainuvkos savivaldybė ir Hainuvkos miestas, Narevo ir Narevkos savivaldybės,

Semiatičės apskritis: Melniko, Nužec Stacjos savivaldybės, Semiatičės savivaldybė su Semiatičės miestu.

Mazovijos vaivadija:

Losicių apskritis: Sarnakų, Stara Kornicos ir Hušlevo savivaldybės.

Liublino vaivadija:

Bialos apskritis: Konstantynuvo, Palenkės Januvo, Palenkės Lesnos, Rokitno, Palenkės Bialos, Zalesio savivaldybės, Terespolio savivaldybė su Terespolio miestu,

Palenkės Bialos apskritis.

IV DALIS

Italija

Šios Italijos sritys:

visos Sardinijos sritys.“


23.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 228/46


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1406

2016 m. rugpjūčio 22 d.

dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Lenkijoje, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1367

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 5467)

(Tekstas autentiškas tik lenkų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

afrikinis kiaulių maras – tai užkrečiama virusinė naminių ir laukinių kiaulių liga, galinti turėti didelio poveikio kiaulininkystės ūkio pelningumui ir sutrikdyti Sąjungos vidaus prekybą ir eksportą į trečiąsias šalis;

(2)

kilus afrikinio kiaulių maro protrūkiui atsiranda pavojus, kad ligos sukėlėjas gali išplisti į kitus kiaulių ūkius ir būti perduotas laukinėms kiaulėms. Todėl prekiaujant gyvomis kiaulėmis arba jų produktais liga gali plisti į kitas valstybes nares ir į trečiąsias šalis;

(3)

Tarybos direktyvoje 2002/60/EB (3) nustatytos būtiniausios afrikinio kiaulių maro kontrolės Sąjungoje priemonės. Direktyvos 2002/60/EB 9 straipsnyje numatyta, kad kilus šios ligos protrūkiui turi būti nustatomos apsaugos ir priežiūros zonos, kuriose būtų taikomos šios direktyvos 10 ir 11 straipsniuose nustatytos priemonės;

(4)

Lenkija pateikė Komisijai naujausią informaciją apie afrikinio kiaulių maro padėtį jos teritorijoje ir laikydamasi Direktyvos 2002/60/EB 9 straipsnio nustatė apsaugos ir priežiūros zonas, kuriose taikomos šios direktyvos 10 ir 11 straipsniuose nustatytos priemonės;

(5)

kad būtų išvengta bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdymų ir trečiųjų šalių sudaromų nepagrįstų prekybos kliūčių, būtina bendradarbiaujant su Lenkija Sąjungos lygmeniu aprašyti teritorijas, kurios šios valstybės narės dėl afrikinio kiaulių maro nustatytos apsaugos ir priežiūros zonomis;

(6)

todėl Lenkijos sritys, laikomos apsaugos ir priežiūros zonomis, turėtų būti išvardytos šio sprendimo priede ir turėtų būti nustatyta to regioninio suskirstymo trukmė;

(7)

2016 m. rugpjūčio mėn. nustatyti šeši protrūkiai naminių kiaulių populiacijoje Mazovijos Vysokio, Zambruvo, Bialystoko ir Bielsko apskrityse. Atsižvelgiant į tai, kad Lenkija teikia pirminius įrodymus, kad šie protrūkiai buvo susiję su žmogaus veikla, ir kad yra įrodymų, kad nėra afrikinio kiaulių maro laukinių kiaulių populiacijoje atitinkamose srityse, reikia imtis konkrečių ir proporcingų priemonių, taip pat atsižvelgti į tai, kad Lenkija įsipareigoja taikyti papildomas nacionalines priemones gyvūnų judėjimui ir rinkoms kontroliuoti. Šios priemonės turėtų būti Direktyvoje 2002/60/EB numatytos priemonės, ypač dėl griežtų kiaulių judėjimo ir vežimo apribojimų, kaip numatyta tos direktyvos 10 ir 11 straipsniuose, teritorijose, kurios grupuojamos į dvi nuoseklias zonas, kaip nurodyta priede;

(8)

siekiant atsižvelgti į bendrą epidemiologinę padėtį ir imtis tinkamų priemonių, Komisijos įgyvendinimo Sprendimas 2014/709/ES (4) taip pat turi būti peržiūrėtas. Kai tik bus gauti Lenkijos patvirtinamieji įrodymai dėl pirmiau aprašytą protrūkių, tame Įgyvendinimo sprendime numatytos priemonės turėtų būti peržiūrėtos siekiant išvengti ligos plitimo laukinių kiaulių populiacijoje rizikos;

(9)

Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/1367 (5) nustatytos tam tikros apsaugos priemonės, susijusios su afrikiniu kiaulių maru Lenkijoje. Nuo jo priėmimo šios ligos epidemiologinė padėtis pasikeitė ir priemonės turi būti pritaikytos. Todėl siekiant aiškumo Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1367 turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo sprendimu;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Lenkija užtikrina, kad apsaugos ir priežiūros zonos, nustatytos pagal Direktyvos 2002/60/EB 9 straipsnį, apimtų bent tas teritorijas, kurios šio sprendimo priede nurodytos kaip apsaugos ir priežiūros zonos.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2016 m. spalio 15 d.

3 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1367 panaikinamas.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Lenkijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugpjūčio 22 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  2002 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 2002/60/EB, nustatanti konkrečias nuostatas dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės ir iš dalies pakeičianti Direktyvos 92/119/EEB nuostatas dėl Tešeno ligos ir afrikinio kiaulių maro (OL L 192, 2002 7 20, p. 27).

(4)  2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL L 295, 2014 10 11, p. 63).

(5)  2016 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1367 dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Lenkijoje (OL L 216, 2016 8 11, p. 26).


PRIEDAS

Lenkija

1 straipsnyje nurodytos teritorijos

Data, iki kurios taikoma

Apsaugos zona

Šios apsaugos zonos ribos yra šios:

a)

iš rytų – nuo Sane Dombo kaimo šiaurinės ribos į pietus keliu, jungiančiu Sane Dombo kaimą su Kolaki Košcelnės kaimu iki sankirtos su Dombo upe, toliau palei Dombo upę į pietryčius, toliau išilgai miško, esančio ties Tibory Olševo kaimo vakarine riba, krašto, toliau keliu, jungiančiu Tibory Olševo kaimą su Tibory Kamiankos kaimu, toliau išilgai vakarinės Tibory Kamiankos kaimo ribos iki kelio, jungiančio tą kaimą su Jabłonkos Košcielnos kaimu, toliau į pietus iki vandentakio, jungiančio Kamiankos tvenkinį su Jablonkos upe, toliau išilgai vandentakio iki jo žiočių į Jabłonkos upę, tada tiesiai į pietus iki kelio Nr. 66 sankryžos su keliu, jungiančiu Jablonkos Košcielnos kaimą su Miodusy Litvos kaimu;

b)

iš pietų – išilgai kelio Nr. 66 vakarų kryptimi iki jo sankirtos su Jablonkos upe, tada palei pietinę Faščės kaimo ribą iki Jablonkos upės, toliau į vakarus palei Jablonkos upę iki kaimo Wdziękoń Pierwszy ir kaimo Wdziękoń Drugi tarpusavio ribos, tada tiesiai į šiaurę iki kelio Nr. 66, toliau – išilgai kelio Nr. 66 į vakarus iki vandentakio sankirtos su keliu Nr. 66 palei kaimą Wdziękoń Pierwszy;

c)

iš vakarų – išilgai vandentakiu i šiaurę iki miško krašto, toliau išilgai Grabuvkos rezervato rytinės ribos ir išilgai miško rytinės ribos iki kelio, jungiančio Grabuvkos kaimą su Vruble Arciševo kaimu;

d)

iš šiaurės – tiesi linija į rytus iki Dombo upės, žemiau Čarnovo Dombo kaimo, po to tiesi linija į rytus išilgai šiaurinės Sane Dombo kaimo ribos iki kelio, jungiančio tą kaimą su Kołaki Kościelnės kaimu.

Šios apsaugos zonos ribos yra šios:

a)

iš šiaurės – iš kaimo Konowaly palei savivaldybės kelią iki sankirtos su keliu Szosa Kruszewska, po to keliu Szosa Kruszewska palei pietinę miško ribą iki išėjimo į kaimą Kruszewo;

b)

iš vakarų – skersai per kaimą Kruszewo išilgai rytinės Narevo upės slėnio ribos palei kaimą Waniewo iki ribos su Mazovijos Vysokio apskritimi;

c)

iš pietų – nuo ribos su Mazovijos Vysokio apskritimi išilgai Narevo upės slėnio vakarinio kranto;

d)

iš rytų – nuo Narevo upės slėnio vakarinio kranto tiesiai iki Topilec-Kolonia, tada tiesi linija į kaimą Konowały.

Šios apsaugos zonos ribos yra šios:

a)

iš šiaurės – nuo kelio Nr. 63 sankirtos su keliu, vedančiu į kalėjimą Czerwony Bór, kreivė Polki Teklino kaimo kryptimi, tada virš šio kaimo iki sankirtos su upe Gać iki rytinės žuvų tvenkinių ribos aplink kaimą Poryte Jabłoń;

b)

iš rytų – išilgai rytinės žuvų tvenkinių ribos aplink kaimą Poryte Jabłoń kryptimi kelio, jungiančio kaimą Poryte Jabłoń su keliu Nr. 66, išilgai šio kaimo vakarinės ribos kelio Nr. 63 kryptimi;

c)

iš pietų – nuo kelio Nr. 63 virš kaimo Stare Zakrzewo, išilgai kelio, jungiančio šį kaimą su kaimu Tabędz, tada išilgai vakarinės ir šiaurinės to kaimo ribų;

d)

iš vakarų – tiesi linija į šiaurę nuo kaimo Bacze Mokre vakarinės ribos, tada nuo vakarinės to kaimo ribos tiesia linija į šiaurės rytus pasiekiant kelią, vedantį į kalėjimą Czerwony Bór, tada išilgai šio kelio iki kelio Nr. 63.

Šios apsaugos zonos ribos yra šios:

a)

iš šiaurės – nuo Mazovijos Vysokio apskrities ribos išilgai vandentakio Brok Mały į Miodusy Litvos kaimą išilgai jo pietvakarinės pusės; tada nuo Zambruvo apskrities ribos kaimo Krajewo Białe kryptimi išilgai šio kaimo pietinės ribos, tada palei kelią kaimo Stary Skarżyn kryptimi;

b)

iš vakarų – išilgai kaimo Stary Skarżyn vakarinės ribos iki sankirtos su vandentakiu Brok Mały, pietryčių kryptimi žemiau kaimo Zaręby Krztęki iki Zambruvo apskrities ribų;

c)

iš pietų – nuo Zambruvo apskrities ribų palei vandentakį kaimo Kaczyn Herbasy link;

d)

iš rytų –palei kelią nuo Miodusy Litvos kaimo per kaimą Święck Nowiny.

Šios apsaugos zonos ribos yra šios:

a)

iš šiaurės – nuo pietinės kaimo Kierzki pusės rytų kryptimi iki kelio Nr. 671 virš kaimo Czajki šiaurinės ribos;

b)

iš rytų – nuo kelio Nr. 671 į kaimą Jabłonowo Kąty, tada pietų kryptimi išilgai upės Awissa vakarinio kranto; tada į kelią Idźki Średnie–Kruszewo Brodowo nuo kaimo Kruszewo Brodowo vakarinės pusės;

c)

iš pietų – nuo kelio Nr. 671 palei kaimą Idźki-Wykno išilgai kelio, jungiančio kaimą Sokoły su kaimu Jamiołki-Godzieby;

d)

iš vakarų – nuo kaimo Jamiołki-Godzieby išilgai upės Ślina rytinio kranto iki kaimo Jamiołki Kowale, tada į šiaurę per kaimą Stypulki iki kelio Kierzki – Czajki rytinėje kaimo Kierzki pusėje.

Šios apsaugos zonos ribos yra šios:

a)

š rytų – nuo Palenkės Bielsko miesto, Adomo Mickevičiaus gatvės išilgai Palenkės Bielsko miesto rytinių pakraščių;

b)

iš pietų – palei pietinius Palenkės Bielsko miesto pakraščius iki kaimo Piliki, įskaitant Piliki kaimą, tada tiesi linija iki kelio Nr. 66;

c)

iš vakarų – nuo kelio Nr. 66 vakarų Augustavo kaimo vakarinių pakraščių kryptimi, įskaitant Augustavo kaimą, nuo Augustavo kaimo tiesia linija iki geležinkelio ir vietos kelio Nr. 1575B sankirtos;

d)

iš šiaurės – nuo geležinkelio ir vietos kelio Nr. 1575B sankirtos išilgai Palenkės Bielsko miesto šiaurinių pakraščių iki Palenkės Bielsko miesto ribos, Adomo Mickevičiaus gatvės.

2016 m. spalio 15 d.

Priežiūros zona

Toliau nurodyta teritorija, išskyrus pirmiau nurodytą apsaugos zoną:

Lomžos apskritis – Lomžos savivaldybė;

Zambruvo apskritis – Zambruvo miestas, Zambruvo ir Kolaki Košcelnės savivaldybės;

Mazovijos Vysokio apskritis – Kuliešų Kosčielnės savivaldybė, Mazovijos Vysokio savivaldybė ir Mazovijos Vysokio miestas, Kobylino Boržymų, Sokolų ir Čyževo savivaldybės;

Bialystoko apskritis – Choroščiaus, Turošno Košcielnos ir Lapių savivaldybės;

Bielsko apskritis – Palenkės Bielsko miestas, Palenkės Bielsko ir Orlos savivaldybės.

2016 m. spalio 15 d.