ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 223

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 metai
2016m. rugpjūčio 18d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. birželio 9 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1387, kuriuo, su Indonezija sudarius savanoriškos partnerystės susitarimą dėl FLEGT licencijavimo schemos, taikomos į Europos Sąjungą importuojamai medienai, iš dalies keičiami Tarybos reglamento (EB) Nr. 2173/2005 I ir III priedai

1

 

*

2016 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai ( 1 )

10

 

*

2016 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1389, kuriuo leidžiama vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, susijusį su vaikų vystymusi ir sveikata ( 1 )

55

 

*

2016 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1390, kuriuo atsisakoma leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, susijusį su vaikų vystymusi ir sveikata ( 1 )

58

 

 

2016 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1391, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

60

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

18.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 223/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1387

2016 m. birželio 9 d.

kuriuo, su Indonezija sudarius savanoriškos partnerystės susitarimą dėl FLEGT licencijavimo schemos, taikomos į Europos Sąjungą importuojamai medienai, iš dalies keičiami Tarybos reglamento (EB) Nr. 2173/2005 I ir III priedai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją sukūrimo (1), ypač į jo 10 straipsnio 1 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

2014 m. gegužės 1 d. įsigaliojo šalių ratifikuotas Europos Sąjungos ir Indonezijos Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimas (SPS, toliau – Susitarimas);

(2)

Susitarimo 14 straipsnio 5 dalies e punkte nustatyta, kad tuo Susitarimu įsteigtas Jungtinis įgyvendinimo komitetas (JĮK) turi susitarti dėl dienos, nuo kurios FLEGT licencijavimo schema pradės veikti po Indonezijos medienos teisėtumo užtikrinimo sistemos (MTUS) veikimo įvertinimo remiantis to Susitarimo VIII priede nustatytais kriterijais;

(3)

atlikus nepriklausomą jungtinį Indonezijos MTUS vertinimą padaryta išvada, kad sistema yra veiksminga ir atitinka Susitarimo VIII priede nustatytus kriterijus, kuriais remiantis vertinamas jos veiksmingumas;

(4)

abi šalys jau yra pasirengusios priimti sprendimą dėl FLEGT licencijavimo schemos taikymo Indonezijai pradžios dienos;

(5)

kad Indonezija galėtų pradėti taikyti FLEGT licencijavimo schemą, pirmiausia reikia iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 2173/2005 I ir II priedus ir į I priede pateiktą šalių partnerių ir jų paskirtų licencijas išduodančių institucijų sąrašą ir III priede (Medienos produktai, kuriems FLEGT licencijavimo schema taikoma tik atitinkamų šalių partnerių atžvilgiu) pateiktą produktų, kuriems taikoma FLEGT licencijavimo schema, sąrašą įtraukti Indonezijos Respubliką ir jos Licencijų informacijos skyrių;

(6)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 2173/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2173/2005 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2173/2005 III priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. lapkričio 15 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2005 12 30, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2173/2005 I ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priede įterpiama ši lentelė:

„Šalis partnerė:

Paskirtosios licencijas išduodančios institucijos

INDONEZIJOS RESPUBLIKA

Licence Information Unit (LIU) (1)

Ministry of Environment and Forestry

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2

Jln. Gatot Subroto – Senayan

Jakarta – Pusat – Indonesia – 10270

Tel. +62 21 5730268/269

Faks. +62 21 5737093

E. paštas: subditivlk@gmail.com; marianalubis1962@gmail.com

2)

III priede įterpiama ši lentelė:

„Šalis partnerė

SS pozicija

Aprašymas

INDONEZIJOS RESPUBLIKA

44 SKIRSNIS

 

Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ir panašų pavidalą; medienos skiedros arba drožlės; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą.

4401 21

Medienos skiedros arba drožlės – – Spygliuočių

ex 4401 22

Medienos skiedros arba drožlės – – Ne spygliuočių (ne iš bambuko arba rotango)

4403

Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta. (Pagal Indonezijos teisę eksportuoti draudžiama. Pagal Europos Sąjungos ir Indonezijos Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais (toliau – ES ir Indonezijos SPS) (2) 3 straipsnio 3 dalį produktams, kuriems priskiriamas šis SS kodas, negali būti išduota FLEGT licencija ir todėl jie negali būti importuojami į Sąjungą.)

ex 4404 10

Plonų juostelių pavidalo ir panaši mediena – Spygliuočių

ex 4404 20

Plonų juostelių pavidalo ir panaši mediena – Ne spygliuočių – – Plonų juostelių pavidalo mediena

ex 4404

Lankinė mediena; perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti; medinės lazdos, grubiai aptašytos, bet nenutekintos, lenktos arba kitais būdais apdorotos, tinkamos naudoti lazdų, skėčių, įrankių rankenoms arba panašiems gaminiams gaminti. (Pagal Indonezijos teisę eksportuoti draudžiama. Pagal ES ir Indonezijos SPS 3 straipsnio 3 dalį produktams, kuriems priskiriamas šis SS kodas, negali būti išduota FLEGT licencija ir todėl jie negali būti importuojami į Sąjungą.)

4406

Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai. (Pagal Indonezijos teisę eksportuoti draudžiama. Pagal ES ir Indonezijos SPS 3 straipsnio 3 dalį produktams, kuriems priskiriamas šis SS kodas, negali būti išduota FLEGT licencija ir todėl jie negali būti importuojami į Sąjungą.)

ex 4407

Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės; obliuota, šlifuota arba sujungta galais.

ex 4407

Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės; neobliuota, nešlifuota arba nesujungta galais. (Pagal Indonezijos teisę eksportuoti draudžiama. Pagal ES ir Indonezijos SPS 3 straipsnio 3 dalį produktams, kuriems priskiriamas šis SS kodas, negali būti išduota FLEGT licencija ir todėl jie negali būti importuojami į Sąjungą.)

 

Vienasluoksnės faneros lakštai (įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją medieną), skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, taip pat kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais:

4408 10

Spygliuočių

4408 31

Raudonosios šorėjos (dark red meranti, light red meranti) ir pelkinės šorėjos (meranti bakau)

4408 39

Kita, išskyrus spygliuočių, raudonosios šorėjos (dark red meranti, light red meranti) ir pelkinės šorėjos (meranti bakau)

ex 4408 90

Kita, išskyrus spygliuočių ir atogrąžų medienos, nurodytų šio skirsnio 2 subpozicijų pastaboje (ne iš bambuko arba rotango)

 

Mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims), ištisai profiliuota (su spraudžiais, išdrožomis, įlaidais, nuožulnomis, V formos sąlaidomis, užkarpomis, išpjauta pagal šabloną, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais:

4409 10

Spygliuočių

ex 4409 29

Ne spygliuočių – – Kita (ne iš rotango)

 

Drožlių plokštės, orientuotosios skiedrelių plokštės (OSB) ir panašios plokštės (pavyzdžiui, plostekių plokštės (waferboard)) iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, aglomeruotos arba neaglomeruotos dervomis arba kitais organiniais rišikliais

ex 4410 11

Iš medienos – – Drožlių plokštės (ne iš bambuko arba rotango)

ex 4410 12

Iš medienos – – Orientuotų skiedrelių plokštės (OSB) (ne iš bambuko arba rotango)

ex 4410 19

Iš medienos – – Kitos (ne iš bambuko arba rotango)

ex 4411

Plaušo plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis (ne iš bambuko arba rotango)

 

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena

4412 31

Kita klijuotinė fanera, sudaryta tik iš medienos (išskyrus bambuką) lakštų, kurių kiekvieno storis ne didesnis kaip 6 mm: – – Kurios bent vienas išorinis sluoksnis yra iš atogrąžų medžių medienos, nurodytos šio skirsnio 2 subpozicijų pastaboje

4412 32

Kita klijuotinė fanera, sudaryta tik iš medienos (išskyrus bambuką) lakštų, kurių kiekvieno storis ne didesnis kaip 6 mm: – – Kita, kurios bent vienas išorinis sluoksnis yra iš ne spygliuočių medienos

4412 39

Kita klijuotinė fanera, sudaryta tik iš medienos (išskyrus bambuką) lakštų, kurių kiekvieno storis ne didesnis kaip 6 mm: – – Kita

ex 4412 94

Kiti: – – Plokštės su vidiniu sluoksniu iš tašelių, lentelių arba lentjuosčių (ne iš rotango)

ex 4412 99

Kiti: – – Kitos: – – – Klijuotos medienos atliekos (ne iš rotango) ir – – – Kitos (ne iš rotango)

ex 4413

Tankioji mediena, turinti blokų, plokščių, lentjuosčių arba profilių pavidalą (ne iš bambuko arba rotango)

ex 4414

Mediniai paveikslų, fotografijų, veidrodžių ir panašių daiktų rėmai (ne iš bambuko arba rotango)

ex 4415

Medinės dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės, būgnai ir panaši tara; mediniai kabelių būgnai; padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti mediniai krovimo skydai; mediniai padėklų apvadai (ne iš bambuko arba rotango)

ex 4416

Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulus (ne iš bambuko arba rotango)

ex 4417

Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių rankenos, šluotų, šepečių ir teptukų korpusai ir kotai; mediniai kurpaliai ir kailiamaučiai (ne iš bambuko arba rotango)

ex 4418

Statybiniai stalių ir dailidžių gaminiai iš medienos, įskaitant akytosios medienos plokštes, sumontuotas grindų plokštes, malksnas ir skalas (ne iš bambuko arba rotango)

ex 4419

Mediniai stalo ir virtuvės reikmenys (ne iš bambuko arba rotango)

 

Medienos mozaikos ir medienos inkrustacijos; medinės skrynutės ir papuošalų arba stalo įrankių dėžutės ir panašūs dirbiniai iš medienos.

ex 4420 90

Kiti – – Medienos rąstai arba kvadratiniai rąstai grubiai apdorotu paviršiumi, raižyti ar su plonais grioveliais arba dažyti, neturintys didelės pridėtinės vertės ir reikšmingų formos pokyčių (SS ex 4420909000 , Indonezija) (Pagal Indonezijos teisę eksportuoti draudžiama. Pagal ES ir Indonezijos SPS 3 straipsnio 3 dalį produktams, kuriems priskiriamas šis SS kodas, negali būti išduota FLEGT licencija ir todėl jie negali būti importuojami į Sąjungą.)

 

Kiti medienos gaminiai

ex 4421 90

Kiti – – Ruošiniai degtukams (ne iš bambuko arba rotango) ir – – Kiti – – – Mediniai grindų blokai (ne iš bambuko arba rotango)

ex 4421 90

Kiti – – Kiti – – – Medienos rąstai arba kvadratiniai rąstai grubiai apdorotu paviršiumi, raižyti ar su plonais grioveliais arba dažyti, neturintys didelės pridėtinės vertės ir reikšmingų formos pokyčių (SS ex 4421909900 , Indonezija) (Pagal Indonezijos teisę eksportuoti draudžiama. Pagal ES ir Indonezijos SPS 3 straipsnio 3 dalį produktams, kuriems priskiriamas šis SS kodas, negali būti išduota FLEGT licencija ir todėl jie negali būti importuojami į Sąjungą.)

47 SKIRSNIS

 

Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena; perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos)

4701

Mechaninė medienos plaušiena

4702

Cheminė medienos plaušiena, tirpiosios rūšys

4703

Cheminė medienos plaušiena, natroninė arba sulfatinė, išskyrus tirpiąsias rūšis:

4704

Cheminė medienos plaušiena, sulfitinė, išskyrus tirpiąsias rūšis:

4705

Medienos plaušiena, gauta derinant mechaninį ir cheminį medienos plaušienos gavimo procesus

48 SKIRSNIS (3)

ex 4802

Bet kokių matmenų nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ir kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir perforuotųjų juostų ritininis arba stačiakampiais (įskaitant kvadratinius) lakštais popierius, išskyrus popierių, priskiriamą 4801 arba 4803 pozicijai; rankų darbo popierius ir kartonas (ne iš nemedinių ar perdirbtų medžiagų)

ex 4803

Žaliavinis popierius, naudojamas tualetiniam popieriui, veido servetėlėms, rankšluosčiams arba vystyklams gaminti ir panašus popierius, naudojamas buitinėms arba higieninėms reikmėms, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, krepinis arba nekrepinis, klostytas arba neklostytas, įspaustinis arba neįspaustinis, perforuotas arba neperforuotas, dažytu arba nedažytu, dekoruotu arba nedekoruotu paviršiumi, su atspaudais arba be atspaudų, ritininis arba lakštinis (ne iš nemedinių ar perdirbtų medžiagų)

ex 4804

Nepadengtas ritininis arba lakštinis kraftpopieris ir kartonas, išskyrus priskiriamus 4802 arba 4803 pozicijai (ne iš nemedinių ar perdirbtų medžiagų)

ex 4805

Kitas nepadengtas ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, toliau neapdorotas ir neperdirbtas, išskyrus šio skirsnio 3 pastaboje nurodytus būdus (ne iš nemedinių ar perdirbtų medžiagų)

ex 4806

Augalinis pergaminas, riebalams nelaidus popierius, kalkės, blizgusis pergamentinis popierius ir kitas blizgusis, skaidrus arba pusiau permatomas ritininis arba lakštinis popierius (ne iš nemedinių ar perdirbtų medžiagų)

ex 4807

Kombinuotas ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas (pagamintas adhezyvu suklijuojant plokščius popieriaus arba kartono sluoksnius), nepadengtu paviršiumi arba neįmirkytas, viduje sutvirtintas arba nesutvirtintas (ne iš nemedinių ar perdirbtų medžiagų)

ex 4808

Gofruotas ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas (su priklijuotais plokščiais paviršiniais lakštais arba be jų), krepiniai, klostyti, įspaustiniai arba perforuoti, išskyrus popieriaus rūšis, aprašytas 4803 pozicijoje (ne iš nemedinių ar perdirbtų medžiagų)

ex 4809

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo arba atspaudimo ritininis arba lakštinis popierius (įskaitant padengtą arba įmirkytą popierių, naudojamą kopijavimo aparatų matricoms arba ofsetinėms plokštėms), su atspaudais arba be atspaudų (ne iš nemedinių ar perdirbtų medžiagų)

ex 4810

Popierius ir kartonas, iš vienos arba abiejų pusių padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis, su rišikliais arba be jų, nepadengti jokiais kitais apvalkalais, dažytu ar nedažytu, dekoruotu ar nedekoruotu paviršiumi, su atspaudais arba be atspaudų, bet kokio dydžio ritiniais arba stačiakampiais (įskaitant kvadratinius) lakštais (ne iš nemedinių ar perdirbtų medžiagų)

ex 4811

Popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, įmirkyti, padengti, dažytu paviršiumi, dekoruotu paviršiumi arba su atspaudais, bet kokio dydžio ritiniais arba stačiakampiais (įskaitant kvadratinius), išskyrus prekes, aprašytas 4803 , 4809 arba 4810 pozicijose (ne iš nemedinių ar perdirbtų medžiagų)

ex 4812

Filtravimo blokai, plokštės ir plokštelės iš popieriaus plaušienos (ne iš nemedinių ar perdirbtų medžiagų)

ex 4813

Rūkomasis popierius, supjaustytas arba nesupjaustytas pagal nustatytus matmenis, taip pat knygelių arba tūtelių pavidalo (ne iš nemedinių ar perdirbtų medžiagų)

ex 4814

Popieriniai apmušalai ir panašios sienų dangos; permatomos popierinės langų dangos (ne iš nemedinių ar perdirbtų medžiagų)

ex 4816

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo arba atspaudimo popierius (išskyrus priskiriamus 4809 pozicijai), popierinės kopijavimo aparatų matricos ir popierinės ofsetinės plokštės, supakuoti arba nesupakuoti dėžėse (ne iš nemedinių ar perdirbtų medžiagų)

ex 4817

Vokai, kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės iš popieriaus arba kartono; dėžutės, maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai iš popieriaus arba kartono su popieriniais raštinės reikmenimis (ne iš nemedinių ar perdirbtų medžiagų)

ex 4818

Tualetinis popierius ir panašus popierius, celiuliozinė vata arba celiuliozės pluoštų klodai, skirti naudoti buityje arba sanitarijos tikslams, susukti į ritinėlius, kurių plotis ne didesnis kaip 36 cm, arba supjaustyti pagal nustatytus matmenis arba formą; nosinės, higieninės servetėlės, rankšluosčiai, staltiesės, stalo servetėlės, kūdikių vystyklai, tamponai, paklodės ir panašūs buitiniai, higieniniai arba ligoninėse naudojami dirbiniai, drabužiai ir drabužių priedai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų (ne iš nemedinių ar perdirbtų medžiagų)

ex 4821

Visų rūšių etiketės iš popieriaus arba kartono, su atspaudais arba be atspaudų (ne iš nemedinių ar perdirbtų medžiagų)

ex 4822

Ritės, šeivos, verpimo šeivos ir panašūs laikikliai iš popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono (perforuoti arba neperforuoti, sukietinti arba nesukietinti) (ne iš nemedinių ar perdirbtų medžiagų)

ex 4823

Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, supjaustyti pagal nustatytus matmenis arba formą; kiti dirbiniai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų (ne iš nemedinių ar perdirbtų medžiagų)

94 SKYRIUS

 

Sėdimieji baldai (išskyrus priskiriamus 9402 pozicijai), transformuojami arba netransformuojami į gulimuosius baldus, ir jų dalys

9401 61

Kiti sėdimieji baldai su mediniais karkasais: – – Apmušti

9401 69

Kiti sėdimieji baldai su mediniais karkasais: – – Kita

 

Kiti baldai ir jų dalys

9403 30

Mediniai biuro baldai

9403 40

Mediniai virtuvės baldai

9403 50

Mediniai miegamųjų baldai

9403 60

Kiti mediniai baldai

ex 9403 90

Dalys: – – Kitos (SS 9403 90 90 , Indonezija)

 

Surenkamieji statiniai

ex 9406 00

Kiti surenkamieji statiniai: – – Mediniai (SS 9406 00 92 , Indonezija)

97 SKYRIUS

 

Graviūrų, estampų ir litografijų originalai

ex 9702 00

Medienos rąstai arba kvadratiniai rąstai grubiai apdorotu paviršiumi, raižyti ar su plonais grioveliais arba dažyti, neturintys didelės papildomos vertės ir reikšmingų formos pokyčių (SS ex 9702000000 , Indonezija). (Pagal Indonezijos teisę eksportuoti draudžiama. Pagal ES ir Indonezijos SPS 3 straipsnio 3 dalį produktams, kuriems priskiriamas šis SS kodas, negali būti išduota FLEGT licencija ir todėl jie negali būti importuojami į Sąjungą.)


(1)  Pagal SPS 4 straipsnio 4 dalį Indonezijos įsteigtas Licencijų informacijos skyrius (LIU) yra ryšių punktas ES valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Indonezijos licencijas išduodančioms institucijoms palaikant ryšius. LIU yra informacijos valdymo skyrius, kuris tvirtina informaciją apie patikrinto teisinio dokumento ir (arba) FLEGT licencijos išdavimą. LIU taip pat atsako už bendrą keitimąsi informacija apie MTUS ir priima bei saugo atitinkamus duomenis ir informaciją apie teisėtumo pažymėjimų ir FLEGT licencijų išdavimą. Be to, jis teikia atsakymus į prekybos partnerių ir suinteresuotųjų subjektų kompetentingų institucijų užklausas. Kai kurioms tikrinimo įstaigoms, kurios yra Indonezijos nacionalinės akreditacijos įstaigos (KAN) akredituotos atitikties vertinimo įstaigos, įgaliojimus veikti kaip licencijas išduodančioms institucijoms suteikia ir jų priežiūrą atlieka Indonezijos miškininkystės ir aplinkos ministerija. Su atnaujintu įgaliotųjų licencijas išduodančių institucijų sąrašu galima susipažinti per LIU, taip pat jis pateiktas šiuo adresu: http://silk.dephut.go.id/index.php/info/lvlk.“

(2)  OL L 150, 2014 5 20, p. 252.

(3)  Prie popieriaus produktų iš nemedinių ar perdirbtų medžiagų pridedamas Indonezijos pramonės ministerijos oficialus raštas, kuriuo patvirtinamas nemedinių ar perdirbtų medžiagų naudojimas. Tokiems produktams FLEGT licencija nebus išduota.“


18.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 223/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1388

2016 m. rugpjūčio 17 d.

dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 (1), ypač į jo 6 straipsnio 11 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant išlaikyti energijos tiekimo saugumą, didinti konkurencingumą ir užtikrinti, kad visi vartotojai galėtų pirkti energiją priimtinomis kainomis, ypač svarbu greitai baigti kurti visiškai veikiančią jungtinę energijos vidaus rinką;

(2)

siekiant užtikrinti tinkamą elektros energijos vidaus rinkos veikimą, Reglamente (EB) Nr. 714/2009 nustatytos nediskriminacinės taisyklės dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo. Be to, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/72/EB (2) 5 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės arba, jei taip numato valstybės narės, reguliavimo institucijos be kita ko užtikrintų, kad būtų parengtos objektyvios ir nediskriminacinės techninės taisyklės, kuriomis būtų nustatyti būtinieji techniniai konstrukcijos ir veikimo reikalavimai, taikomi jungiant prie sistemos. Tos pačios direktyvos 37 straipsnio 6 dalyje reikalaujama, kad, kai reikalavimais nustatomos prijungimo prie nacionalinių tinklų sąlygos, reguliavimo institucijos nustatytų arba patvirtintų bent tų sąlygų apskaičiavimo arba nustatymo metodikas. Siekiant užtikrinti jungtinės perdavimo sistemos saugumą, būtina, kad apkrovos objektams ir skirstomiesiems tinklams, įskaitant uždaruosius skirstomuosius tinklus, taikomi prijungimo prie tinklo reikalavimai būtų suprantami vienodai. Reikalavimai, kurie padeda palaikyti, išsaugoti ir atkurti sistemos saugumą ir taip sudaryti tinkamo elektros energijos vidaus rinkos veikimo sinchroninėse zonose ir tarp tų zonų sąlygas, taip pat siekti, kad sąnaudos būtų efektyvios, turėtų būti laikomi tarpvalstybinių tinklų ir rinkos integracijos klausimais;

(3)

siekiant užtikrinti aiškų teisinį jungimo prie tinklo pagrindą, palengvinti prekybą elektros energija visoje Sąjungoje, užtikrinti sistemos saugumą, sudaryti sąlygas integruoti atsinaujinančiuosius elektros energijos išteklius, vartotojų naudai didinti konkurenciją ir užtikrinti galimybę efektyviau naudoti tinklą ir išteklius, reikia nustatyti suderintas apkrovos objektų ir skirstomųjų tinklų jungimo prie tinklo taisykles;

(4)

užtikrinti sistemos saugumą galima tik atsižvelgiant į visų tinklo naudotojų technines galimybes. Anksčiau daugiausia atsižvelgta į elektros energijos gamybos objektų technines galimybes. Tačiau numatoma, kad ateityje šioje srityje kur kas svarbesnis vaidmuo teks apkrovos objektams. Nuolatinis perdavimo ir skirstomųjų tinklų koordinavimas, tinkamas prie perdavimo ir skirstomųjų tinklų prijungtos įrangos veikimas ir pakankamas atsparumas trikdžiams yra pagrindinės būtinos sąlygos, kad būtų galima išvengti didelių energijos tiekimo sutrikimų arba lengviau atkurti sistemą po gedimo;

(5)

reguliavimo institucijos, pagal Direktyvos 2009/72/EB 37 straipsnio 1 ir 6 dalis ir Reglamento (EB) Nr. 714/2009 14 straipsnį nustatydamos arba patvirtindamos perdavimo arba skirstymo tarifus ar jų nustatymo metodikas arba tvirtindamos prijungimo ir prieigos prie nacionalinių tinklų sąlygas, turėtų atsižvelgti į pagrįstas sistemos operatorių sąnaudas, faktiškai patirtas įgyvendinant šį reglamentą;

(6)

Sąjungos įvairių sinchroninių elektros energijos sistemų savybės skiriasi; į tai būtina atsižvelgti nustatant apkrovos prijungimo reikalavimus. Todėl, nustatant prijungimo prie tinklo taisykles, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 714/2009 8 straipsnio 6 dalyje, reikėtų atsižvelgti į regioninius ypatumus;

(7)

atsižvelgiant į tai, kad būtina užtikrinti reguliavimo tikrumą, šio reglamento reikalavimai turėtų būti taikomi naujiems prie perdavimo sistemos jungiamiems apkrovos objektams, naujiems perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, naujiems skirstomiesiems tinklams ir naujiems apkrovos blokams, kurie apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle naudojami reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamiems sistemos operatoriams arba atitinkamiems perdavimo sistemos operatoriams (PSO) teikti. Šio reglamento reikalavimai neturėtų būti taikomi esamiems prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams, esamiems perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, esamiems skirstomiesiems tinklams ir esamiems apkrovos blokams, kurie apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle yra arba gali būti naudojami reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamiems sistemos operatoriams ir atitinkamiems PSO teikti. Šio reglamento reikalavimai neturėtų būti taikomi ir naujiems ar esamiems prie skirstomųjų tinklų prijungtiems apkrovos objektams, jei jie nenaudojami reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamiems sistemos operatoriams ir atitinkamiems PSO teikti. Tačiau šio reglamento reikalavimai turėtų būti taikomi, jei taip nusprendžia atitinkama reguliavimo institucija ar valstybė narė, atsižvelgdama į pakitusius sistemos reikalavimus ir išsamią sąnaudų ir naudos analizę arba į tai, kad esamas prie perdavimo sistemos prijungtas apkrovos objektas, esamas perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantis objektas, esamas skirstomasis tinklas ar esamas prie aukštesnės nei 1 000 V įtampos prijungtas apkrovos objekto arba uždarojo skirstomojo tinklo apkrovos blokas buvo iš esmės modernizuotas arba jo įranga pakeista nauja ir taip paveiktos jo techninės galimybės;

(8)

reguliavimas apkrova yra svarbi energijos vidaus rinkos lankstumo didinimo ir optimalaus tinklų naudojimo užtikrinimo priemonė. Jis turi būti grindžiamas vartotojų veiksmais arba jų sutikimu, kad veiksmų jų vardu imtųsi trečioji šalis. Apkrovos objekto savininkas arba uždarojo skirstomojo tinklo operatorius (USTO) reguliavimo apkrova paslaugas gali siūlyti rinkai, taip pat sistemos operatoriams, kad šie galėtų užtikrinti tinklo saugumą. Pastaruoju atveju apkrovos objekto savininkas arba uždarojo skirstomojo tinklo operatorius turėtų užtikrinti, kad nauji apkrovos blokai, kurie naudojami tokioms paslaugoms teikti atskirai arba kaip sutelktosios apkrovos dalis per trečiąją šalį, atitiktų šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Šiuo atžvilgiu sutelkdamos reguliavimo apkrova pajėgumus trečiosios šalys vaidina labai svarbų vaidmenį ir joms gali būti nustatyta atsakomybė ir įpareigojimas užtikrinti tų paslaugų patikimumą, kai apkrovos objekto savininkas ir USTO perduoda šias pareigas;

(9)

reikalavimai turėtų būti grindžiami nediskriminavimo, skaidrumo ir didžiausio bendro efektyvumo ir mažiausių bendrųjų išlaidų visoms suinteresuotosioms šalims optimizavimo principais. PSO, skirstomųjų tinklų operatoriai (STO) ir uždarųjų skirstomųjų tinklų operatoriai (USTO), nustatydami reikalavimus pagal šio reglamento nuostatas, gali į tuos elementus atsižvelgti; kartu pripažįstama, kad slenkstinės vertės, kurios nulemia, ar sistema laikoma perdavimo sistema, ar skirstomuoju tinklu, nustatomos nacionaliniu lygmeniu;

(10)

prie perdavimo sistemos prijungtam apkrovos objektui taikomi reikalavimai turėtų apimti galimybes ties jų sąsajomis, būtinąjį automatizuotą atsaką ir duomenų mainus. Šiais reikalavimais siekiama užtikrinti perdavimo sistemos veikimą ir galimybę naudoti šiuose tinkluose įrengtus elektros energijos gamybos ir reguliavimo apkrova pajėgumus sistemos veikimo intervaluose ir per kritinius įvykius;

(11)

prie perdavimo sistemos ar prie kito skirstomojo tinklo prijungtam skirstomajam tinklui taikomais reikalavimais turėtų būti nustatomi šių tinklų veikimo intervalai, būtinasis automatizuotas atsakas ir duomenų mainai. Šie reikalavimai turėtų užtikrinti veiksmingą perdavimo sistemos plėtrą ir veikimą, taip pat galimybę naudoti šiuose tinkluose įrengtus elektros energijos gamybos ir reguliavimo apkrova pajėgumus sistemos veikimo intervaluose ir per kritinius įvykius;

(12)

apkrovos blokui, kuris apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle naudojamas reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamiems sistemos operatoriams ir atitinkamiems PSO teikti, taikomi reikalavimai turėtų užtikrinti galimybę naudoti reguliavimą apkrova sistemos veikimo intervaluose ir taip užtikrinti, kad kritinių įvykių būtų kuo mažiau;

(13)

su reguliavimo apkrova užtikrinimu susijusi administracinė našta ir išlaidos turėtų būti pakankamai ribotos, visų pirma buitiniams vartotojams, kurie pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų visuomenės vaidina vis svarbesnį vaidmenį, ir jų susidomėjimui šiomis paslaugomis neturėtų trukdyti administracinės užduotys;

(14)

atsižvelgiant į tarpvalstybinį šio reglamento poveikį, juo turėtų būti siekiama nustatyti vienodus – bent jau toje pačioje sinchroninėje zonoje – su dažniu susijusius reikalavimus visiems įtampos lygiams. Tai yra būtina, nes sinchroninėje zonoje, pakeitus dažnį vienoje valstybėje narėje, iš karto pasikeistų dažnis ir galėtų būti padaryta žalos įrangai visose kitose valstybėse narėse;

(15)

tarpusavyje sujungtų sistemų įtampos intervalai turėtų būti suderinti, nes jie itin svarbūs siekiant užtikrinti patikimą sinchroninės zonos elektros energijos sistemos planavimą ir veikimą. Įrenginių atjungimas dėl įtampos trikdžių daro poveikį gretimoms sistemoms. Nenustačius įtampos intervalų, gali kilti didelių neaiškumų dėl sistemos planavimo ir veikimo neįprastomis veikimo sąlygomis;

(16)

turėtų būti nustatyti tinkami ir proporcingi atitikties bandymų reikalavimai, kad sistemos operatoriai galėtų užtikrinti sistemos eksploatavimo saugumą. Remiantis Direktyvos 2009/72/EB 37 straipsnio 1 dalies b punktu, reguliavimo institucijos turi užtikrinti, kad sistemos operatoriai laikytųsi šio reglamento;

(17)

reguliavimo institucijos, valstybės narės ir sistemos operatoriai turėtų užtikrinti, kad, rengiant jungimo prie tinklo reikalavimus ir juos tvirtinant, tie reikalavimai būtų kuo labiau suderinti siekiant užtikrinti visišką rinkos integraciją. Rengiant jungimo reikalavimus reikėtų ypač atsižvelgti į nustatytus techninius standartus;

(18)

sistemos operatoriai neturėtų nustatyti įrangai taikomų techninių reikalavimų, kuriais būtų trukdomas laisvas prekių judėjimas vidaus rinkoje. Kai sistemos operatoriai techninėse specifikacijose nustato reikalavimus, taikomus pateikiant įrangą rinkai, atitinkama valstybė narė turėtų laikytis tvarkos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB (3) 8 ir 9 straipsniuose;

(19)

kad ypatingais atvejais būtų galima atsižvelgti į vietos aplinkybes, kai, pvz., laikantis pagal šį reglamentą nustatytų taisyklių galėtų būti keliamas pavojus vietinio tinklo stabilumui arba kai saugiam prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto, skirstomojo tinklo ar apkrovos bloko, kuris apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle naudojamas reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamiems sistemos operatoriams ir atitinkamiems PSO teikti, eksploatavimui užtikrinti gali reikėti šio reglamento neatitinkančių veikimo sąlygų, šiame reglamente turėtų būti nustatyta jo taisyklių išimčių taikymo tvarka;

(20)

apkrovos objektų savininkams ir atitinkamiems sistemos operatoriams turėtų būti suteikta galimybė siūlyti leidžiančias nukrypti nuostatas taikyti tam tikrų kategorijų prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, skirstomiesiems tinklams ir apkrovos blokams, kurie apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle naudojami reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamiems sistemos operatoriams ir atitinkamiems PSO teikti, jei tam pritaria atitinkama reguliavimo institucija ar – kai tinkama valstybėje narėje – kita institucija;

(21)

pagal Direktyvos 2009/72/EB 28 straipsnį valstybės narės gali numatyti, kad tam tikromis aplinkybėmis elektros energijos skirstymo sistema būtų laikoma uždaruoju skirstomuoju tinklu. Šio reglamento nuostatos uždariesiems skirstomiesiems tinklams turėtų būti taikomos tik tuo atveju, jei pagal Direktyvos 2009/72/EB 28 straipsnį taip numatė valstybės narės;

(22)

šis reglamentas priimtas remiantis Reglamentu (EB) Nr. 714/2009, jį papildo ir yra jo neatsiejama dalis. Nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 714/2009 kituose teisės aktuose laikomos nuorodomis ir į šį reglamentą;

(23)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 714/2009 23 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šiuo reglamentu nustatomas tinklo kodeksas, kuriame išdėstyti reikalavimai, taikomi jungiant prie elektros energijos tinklo šiuos įrenginius:

a)

prie perdavimo sistemos jungiamus apkrovos objektus;

b)

perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančius objektus;

c)

skirstomuosius tinklus, įskaitant uždaruosius skirstomuosius tinklus;

d)

apkrovos blokus, kurie apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle naudojami reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamiems sistemos operatoriams ir atitinkamiems PSO teikti.

2.   Todėl šis reglamentas padeda užtikrinti sąžiningas konkurencijos sąlygas elektros energijos vidaus rinkoje, užtikrinti sistemos saugumą ir integruoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių šaltinius, taip pat palengvinti prekybą elektros energija visoje Sąjungoje.

3.   Šiame reglamente taip pat nustatomi įpareigojimai užtikrinti, kad apkrovos objektų ir skirstomųjų tinklų galimybėmis sistemos operatoriai naudotųsi tinkamai, skaidriai ir laikydamiesi nediskriminavimo principo ir taip būtų sudarytos vienodos sąlygos visoje Sąjungoje.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES (4) 2 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 714/2009 2 straipsnyje, Komisijos reglamento (ES) 2015/1222 (5) 2 straipsnyje, Komisijos reglamento (ES) 2016/631 (6) 2 straipsnyje, Komisijos reglamento (ES) Nr. 543/2013 (7) 2 straipsnyje ir Direktyvos 2009/72/EB 2 straipsnyje.

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   apkrovos objektas– objektas, kuris vartoja elektros energiją ir viename arba daugiau taškų yra prijungtas prie perdavimo sistemos arba skirstomojo tinklo. Skirstomasis tinklas ir (arba) elektros energijos gamybos modulio pagalbinė maitinimo įranga nelaikomi apkrovos objektu;

2)   prie perdavimo sistemos prijungtas apkrovos objektas– apkrovos objektas, turintis prijungimo prie perdavimo sistemos tašką;

3)   perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantis objektas– skirstomojo tinklo prijungimo prie perdavimo sistemos taške naudojami elektros įrenginiai ir įranga;

4)   apkrovos blokas– nedalomas įrenginių rinkinys, kurį apkrovos objekto savininkas arba uždarojo skirstomojo tinklo operatorius gali aktyviai valdyti atskirai arba kuris gali būti bendrai valdomas per trečiąją šalį kaip sutelktosios apkrovos dalis;

5)   uždarasis skirstomasis tinklas– skirstymo sistema, kurią pagal Direktyvos 2009/72/EB 28 straipsnį nacionalinės reguliavimo institucijos arba, jei taip numato valstybė narė, kitos kompetentingos institucijos laiko uždara skirstymo sistema ir kurioje elektros energija skirstoma geografiškai ribotoje pramoninėje, komercinėje ar bendrų paslaugų vietovėje ir netiekiama namų ūkio vartotojams, nors ja gali epizodiškai naudotis nedidelis skaičius namų ūkių, kuriuos sieja darbiniai ar panašūs ryšiai su skirstymo sistemos savininku ir kurie įsikūrę šios sistemos teritorijoje;

6)   pagrindinis apkrovos įrenginys– bent vienas iš toliau išvardytų įrenginių: variklis, transformatorius, aukštosios įtampos įrenginys prijungimo taške ir gamykloje, kurioje naudojamas technologinis procesas;

7)   prie perdavimo sistemos prijungtas skirstomasis tinklas– prijungimo prie perdavimo sistemos tašką turintis skirstomasis tinklas, kuriame yra perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantys objektai;

8)   didžiausia importo geba– didžiausia nuolatinė aktyvioji galia, kurią prijungimo taške iš tinklo gali vartoti prie perdavimo sistemos prijungtas apkrovos objektas arba perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantis objektas, nustatyta prijungimo susitarimu arba atitinkamo sistemos operatoriaus ir, atitinkamai, prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininko arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatoriaus susitarimu;

9)   didžiausia eksporto geba– didžiausia nuolatinė aktyvioji galia, kurią prijungimo taške į tinklą gali tiekti prie perdavimo sistemos prijungtas apkrovos objektas arba perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantis objektas, nustatyta prijungimo susitarimu arba atitinkamo sistemos operatoriaus ir, atitinkamai, prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininko arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatoriaus susitarimu;

10)   apkrovos atjungimas dėl nepakankamo dažnio– veiksmas, kai sumažėjus dažniui apkrova atjungiama, kad būtų galima atkurti elektros energijos paklausos ir gamybos pusiausvyrą ir atkurti tinkamą sistemos dažnį;

11)   apkrovos atjungimas dėl nepakankamos įtampos– atkuriamasis veiksmas, kai sumažėjus įtampai apkrova atjungiama, kad būtų galima atkurti tinkamą įtampą;

12)   apkrauto transformatoriaus atšakų perjungiklis– įtaisas, kuriuo perjungiama apvijos atšaka, tinkamas naudoti, kai įjungta transformatoriaus įtampa arba kai transformatorius yra apkrautas;

13)   apkrauto transformatoriaus atšakų perjungiklio blokavimas– veiksmas, kai sumažėjus įtampai apkrauto transformatoriaus atšakų perjungiklis blokuojamas, kad transformatorių atšakos nebūtų perjungiamos ir nebūtų toliau mažinama įtampa rajone;

14)   Dispečerinė– atitinkamo sistemos operatoriaus valdymo centras;

15)   apkrovimo žingsnis– didžiausias aktyviosios galios apkrovos didinimo žingsnis prijungiant apkrovos įrenginius, kai po visuotinės avarijos atkuriamas sistemos veikimas;

16)   aktyviosios galios reguliavimas apkrova– atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO vykdomas apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle esančios apkrovos reguliavimas siekiant reguliuoti aktyviąją galią;

17)   reaktyviosios galios reguliavimas apkrova– atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO vykdomas apkrovos objekto arba uždarojo skirstomojo tinklo reaktyviosios galios reguliavimas arba jame esančių reaktyviosios galios kompensatorių veikimo režimo keitimas;

18)   perdavimo apribojimų valdymas reguliuojant apkrovą– atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO vykdomas apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle esančios apkrovos reguliavimas siekiant neviršyti perdavimo apribojimų sistemoje;

19)   sutelktoji apkrova– apkrovos objektai arba uždarieji skirstomieji tinklai, kurie vienos ar daugiau reguliavimo apkrova paslaugų teikimo tikslu gali veikti kaip vienas apkrovos objektas arba vienas uždarasis skirstomasis tinklas;

20)   sistemos dažnio reguliavimas apkrova– savarankiškas apkrovos objekto arba uždarojo skirstomojo tinklo apkrovos mažinimas arba didinimas reaguojant į dažnio svyravimus ir siekiant juos sumažinti;

21)   labai greitas aktyviosios galios reguliavimas apkrova– labai greitas apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle esančios apkrovos reguliavimas reaguojant į dažnio nuokrypį, dėl kurio labai greitai pakinta aktyvioji galia;

22)   reguliavimo apkrova bloko dokumentas (RABD)– apkrovos objekto savininko arba USTO išduodamas reguliavimo apkrova paslaugoms teikti naudojamo prie aukštesnės nei 1 000 V įtampos jungiamo apkrovos bloko dokumentas, kuris pateikiamas atitinkamam sistemos operatoriui ir kuriuo patvirtinama apkrovos bloko atitiktis šiame reglamente nustatytiems techniniams reikalavimams; jame taip pat pateikiami reikiami duomenys ir teiginiai, įskaitant atitikties deklaraciją;

3 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi prijungimo reikalavimai taikomi:

a)

naujiems prie perdavimo sistemos jungiamiems apkrovos objektams;

b)

naujiems perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams;

c)

naujiems skirstomiesiems tinklams, įskaitant naujus uždaruosius skirstomuosius tinklus;

d)

naujiems apkrovos blokams, kurie apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle naudojami reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamiems sistemos operatoriams ir atitinkamiems PSO teikti.

Atitinkamas sistemos operatorius atsisako leisti prijungti naują prie perdavimo sistemos jungiamą apkrovos objektą, naują perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantį objektą ar naują skirstomąjį tinklą, kuris neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir kuriam netaikoma leidžianti nukrypti nuostata, kurią pagal 50 straipsnį leidžia taikyti reguliavimo institucija arba, kai tinkama valstybėje narėje, kita institucija. Apie tokį atsisakymą atitinkamas sistemos operatorius apkrovos objekto savininką, STO arba USTO ir, jei reguliavimo institucija nenustatė kitaip, reguliavimo instituciją informuoja raštu, pateikdamas motyvuotą pareiškimą.

Remdamasis pagal III antraštinę dalį vykdoma atitikties stebėsena, atitinkamas PSO atsisako reguliavimo apkrova paslaugų, kurioms taikomi 27–30 straipsniai, jei jos teikiamos naudojant naujus šio reglamento reikalavimų neatitinkančius apkrovos blokus.

2.   Šis reglamentas netaikomas:

a)

apkrovos objektams ir skirstomiesiems tinklams, prijungtiems prie valstybių narių salų, kurių energetikos sistema neveikia sinchroniškai su žemyninės Europos, Didžiosios Britanijos, Šiaurės Europos, Airijos ir Šiaurės Airijos arba Baltijos sinchronine zona, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų ar jų dalių;

b)

energijos kaupimo įrenginiams, išskyrus hidroakumuliacinius elektros energijos gamybos modulius pagal 5 straipsnio 2 dalį.

3.   Jei apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle yra daugiau kaip vienas apkrovos blokas ir jų negalima naudoti kiekvieno atskirai arba yra pagrįsta juos laikyti visuma, jie turėtų būti laikomi vienu apkrovos bloku.

4 straipsnis

Taikymas esamiems prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams, esamiems perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, esamiems skirstomiesiems tinklams ir esamiems apkrovos blokams, kurie naudojami reguliavimo apkrova paslaugoms teikti

1.   Esamiems prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams, esamiems perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, esamiems skirstomiesiems tinklams ir esamiems apkrovos blokams, kurie apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle yra arba gali būti naudojami reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamam sistemos operatoriui arba atitinkamam PSO teikti, šio reglamento reikalavimai netaikomi, išskyrus atvejus, kai:

a)

esamas prie perdavimo sistemos prijungtas apkrovos objektas, esamas perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantis objektas, esamas skirstomasis tinklas, esamas prie aukštesnės kaip 1 000 V įtampos prijungtas apkrovos objekto apkrovos blokas ar prie aukštesnės kaip 1 000 V įtampos prijungtas uždarojo skirstomojo tinklo apkrovos blokas buvo modifikuotas taip, kad jo prijungimo susitarimą būtina iš esmės persvarstyti šia tvarka:

i)

apkrovos objektų savininkai, STO arba USTO, ketinantys modernizuoti įrenginį arba pakeisti įrangą ir taip paveikti prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto, skirstomojo tinklo ar apkrovos bloko technines galimybes, apie savo planus iš anksto praneša atitinkamam sistemos operatoriui;

ii)

jei atitinkamas sistemos operatorius mano, kad dėl modernizavimo arba pakeitimo apimties būtina sudaryti naują prijungimo susitarimą, jis informuoja atitinkamą reguliavimo instituciją arba, kai tinkama, valstybę narę ir

iii)

atitinkama reguliavimo institucija arba, kai tinkama, valstybė narė nusprendžia, ar būtina persvarstyti esamą prijungimo susitarimą arba sudaryti naują ir kurie šio reglamento reikalavimai taikomi, arba

b)

atitinkamam PSO pagal 3, 4 ir 5 dalis pasiūlius, reguliavimo institucija arba, kai tinkama, valstybė narė nusprendžia, kad esamam prie perdavimo sistemos prijungtam apkrovos objektui, esamam perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančiam objektui, esamam skirstomajam tinklui ar esamam apkrovos blokui taikomi visi arba kai kurie šio reglamento reikalavimai.

2.   Taikant šį reglamentą, prie perdavimo sistemos prijungtas apkrovos objektas, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantis objektas, skirstomasis tinklas ar apkrovos blokas, kuris apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle yra arba gali būti naudojamas reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamam sistemos operatoriui arba atitinkamam PSO teikti, laikomas esamu, jei:

a)

šio reglamento įsigaliojimo dieną jis jau yra prijungtas prie tinklo arba

b)

apkrovos objekto savininkas, STO arba USTO, nepraėjus dvejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo, sudarė galutinę ir saistančią sutartį pirkti pagrindinį apkrovos įrenginį arba apkrovos bloką. Apkrovos objekto savininkas, STO arba USTO apie sutarties sudarymą privalo pranešti atitinkamam sistemos operatoriui ir atitinkamam PSO per 30 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo.

Apkrovos objekto, STO arba USTO pranešime, kurį jis pateikia atitinkamam sistemos operatoriui ir atitinkamam PSO, nurodomas bent sutarties pavadinimas, jos pasirašymo bei įsigaliojimo data ir pagrindinio apkrovos įrenginio arba apkrovos bloko, kurį numatoma statyti, surinkti ar pirkti, techniniai duomenys.

Valstybė narė gali numatyti, kad tam tikromis aplinkybėmis reguliavimo institucija gali nustatyti, ar prie perdavimo sistemos prijungtas apkrovos objektas, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantis objektas, skirstomasis tinklas arba apkrovos blokas laikytinas esamu, ar nauju.

3.   Po viešų konsultacijų pagal 9 straipsnį atitinkamas PSO gali siūlyti, kad atitinkama reguliavimo institucija arba, kai tinkama, valstybė narė nustatytų, kad šis reglamentas būtų taikomas ir esamiems prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams, esamiems perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, esamiems skirstomiesiems tinklams arba esamiems apkrovos blokams, kurie apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle naudojami reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamam sistemos operatoriui arba atitinkamam PSO teikti, siekiant spręsti labai pasikeitusių faktinių aplinkybių, pvz., pakitusių sistemos reikalavimų dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių įsisavinimo, pažangiųjų elektros tinklų, paskirstytosios elektros energijos gamybos ar reguliavimo apkrova paslaugų, klausimą.

Tuo tikslu pagal 48 ir 49 straipsnius atliekama nuodugni ir skaidri kiekybinė sąnaudų ir naudos analizė. Analizės ataskaitoje nurodoma:

a)

išlaidos, būtinos siekiant užtikrinti, kad esami prie perdavimo sistemos prijungti apkrovos objektai, esami perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantys objektai, esami skirstomieji tinklai ir esami apkrovos blokai atitiktų šio reglamento reikalavimus;

b)

socialinė ir ekonominė nauda, gaunama taikant šiame reglamente nustatytus reikalavimus, ir

c)

galimos alternatyvios priemonės, kuriomis galima pasiekti reikiamas veikimo charakteristikas.

4.   Prieš atlikdamas 3 dalyje nurodytą kiekybinę sąnaudų ir naudos analizę, atitinkamas PSO:

a)

atlieka preliminarų kokybinį sąnaudų ir naudos palyginimą;

b)

gauna atitinkamos reguliavimo institucijos arba, kai tinkama, valstybės narės pritarimą.

5.   Pagal 48 straipsnio 4 dalį gavusi atitinkamo PSO ataskaitą ir rekomendaciją, atitinkama reguliavimo institucija arba, kai tinkama, valstybė narė per šešis mėnesius nusprendžia dėl šio reglamento taikymo esamiems prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams, esamiems perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, esamiems skirstomiesiems tinklams arba esamiems apkrovos blokams. Reguliavimo institucijos arba, kai tinkama, valstybės narės sprendimas paskelbiamas viešai.

6.   Vertindamas, ar šis reglamentas turėtų būti taikomas esamiems prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams, esamiems perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, esamiems skirstomiesiems tinklams ar esamiems apkrovos blokams, atitinkamas PSO atsižvelgia į teisėtus apkrovos objektų savininkų, STO ir USTO lūkesčius.

7.   Atitinkamas PSO pagal 3–5 dalyse nustatytus kriterijus ir jose nustatyta tvarka gali kas trejus metus įvertinti tam tikrų arba visų šio reglamento nuostatų taikymą esamiems prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams, esamiems perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, esamiems skirstomiesiems tinklams ar esamiems apkrovos blokams.

5 straipsnis

Taikymas hidroakumuliaciniams elektros energijos gamybos moduliams ir pramonės objektams

1.   Šis reglamentas netaikomas hidroakumuliaciniams elektros energijos gamybos moduliams, kurie gali veikti tiek elektros energijos gamybos, tiek siurbimo režimu.

2.   Kiekvienas hidroakumuliacinės elektrinės siurbimo modulis, kuris gali veikti tik siurbimo režimu, laikomas apkrovos objektu ir jam taikomi šio reglamento reikalavimai.

3.   Jei pramonės objekte yra įrengtas elektros energijos gamybos modulis, pramonės objekto sistemos operatorius, apkrovos objekto savininkas, elektros energijos gamybos objekto savininkas ir atitinkamas sistemos operatorius, prie kurio sistemos prijungtas tas pramonės objektas, derindami su atitinkamu PSO gali susitarti dėl kritinių apkrovų atjungimo nuo atitinkamos sistemos sąlygų. Susitarimo tikslas – užtikrinti galimybę tęsti pramonės objekte vykdomus gamybos procesus sutrikus atitinkamos sistemos veikimui.

6 straipsnis

Reglamentavimo aspektai

1.   Bendruosius reikalavimus, kuriuos pagal šį reglamentą turi nustatyti atitinkami sistemos operatoriai arba perdavimo sistemos operatoriai, tvirtina valstybės narės paskirtas subjektas ir jie paskelbiami viešai. Paskirtasis subjektas yra reguliavimo institucija, nebent valstybė narė nustatytų kitaip.

2.   Valstybės narės gali reikalauti, kad konkrečioje vietoje taikomus reikalavimus, kuriuos pagal šį reglamentą turi nustatyti atitinkami sistemos operatoriai arba perdavimo sistemos operatoriai, tvirtintų paskirtasis subjektas.

3.   Taikydami šį reglamentą, valstybės narės, kompetentingi subjektai ir sistemos operatoriai:

a)

remiasi proporcingumo ir nediskriminavimo principais;

b)

užtikrina skaidrumą;

c)

taiko didžiausio bendro efektyvumo ir mažiausių bendrų išlaidų visoms susijusioms šalims optimizavimo principą;

d)

gerbia atitinkamo PSO pareigą užtikrinti sistemos saugumą, įskaitant kaip reikalaujama pagal nacionalinės teisės aktus;

e)

konsultuojasi su atitinkamais STO ir atsižvelgia į galimą poveikį jų tinklui;

f)

atsižvelgia į sutartus Europos standartus ir technines specifikacijas.

4.   Per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo atitinkamas sistemos operatorius arba PSO pateikia siūlomus bendruosius reikalavimus arba jų skaičiavimo arba nustatymo metodiką tvirtinti kompetentingam subjektui.

5.   Jei šiame reglamente reikalaujama, kad atitinkamas sistemos operatorius, atitinkamas PSO, apkrovos objekto savininkas, elektros energijos gamybos objekto savininkas, STO ir (arba) USTO siektų susitarti, jie stengiasi tai padaryti per šešis mėnesius po to, kai viena iš šalių pateikė pirmą pasiūlymą kitoms šalims. Jei per šį laikotarpį susitarti nepavyksta, kiekviena šalis gali prašyti, kad per šešis mėnesius sprendimą priimtų atitinkama reguliavimo institucija.

6.   Kompetentingas subjektas sprendimą dėl pasiūlytų reikalavimų arba metodikų priima per šešis mėnesius nuo pasiūlymo gavimo.

7.   Jei atitinkamas sistemos operatorius arba PSO mano, kad pagal 1 ir 2 dalis pateiktus ir patvirtintus reikalavimus arba metodikas reikia iš dalies pakeisti, siūlomam pakeitimui taikomi 3–8 dalyse nustatyti reikalavimai. Siūlydamas pakeitimą, sistemos operatorius arba PSO atsižvelgia į apkrovos objektų savininkų, STO, USTO, įrangos gamintojų ir kitų suinteresuotųjų subjektų teisėtus lūkesčius, jei, remiantis iš pradžių nustatytais arba sutartais reikalavimais arba metodikomis, tokių lūkesčių yra.

8.   Bet kuri šalis, nepatenkinta tuo, kaip atitinkamas sistemos operatorius arba PSO vykdo savo pareigas pagal šį reglamentą, gali pateikti skundą nagrinėti reguliavimo institucijai, kuri, veikdama kaip ginčų sprendimo institucija, per du mėnesius nuo skundo gavimo pateikia sprendimą. Šis laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, jei reguliavimo institucija siekia gauti papildomos informacijos. Tas pratęstas laikotarpis skundo pateikėjo sutikimu gali būti dar pratęstas. Reguliavimo institucijos sprendimas yra privalomas, nebent ir iki tol, kol jis panaikinamas apeliacine tvarka.

9.   Jei reikalavimus pagal šį reglamentą turi nustatyti atitinkamas sistemos operatorius, kuris nėra PSO, valstybė narė gali numatyti, kad vietoj jo atitinkamus reikalavimus nustatytų PSO.

7 straipsnis

Keli PSO

1.   Kai valstybėje narėje yra daugiau kaip vienas PSO, šis reglamentas taikomas visiems PSO.

2.   Valstybės narės gali numatyti, kad nacionaline reguliavimo tvarka PSO atsakomybė laikytis vieno, kai kurių arba visų šiame reglamente nustatytų įpareigojimų būtų paskirta vienam ar keliems konkretiems PSO.

8 straipsnis

Išlaidų susigrąžinimas

1.   Atitinkamos reguliavimo institucijos įvertina sistemos operatorių, kuriems taikomas tinklo tarifų reguliavimas, dėl šiame reglamente nustatytų įpareigojimų patiriamas išlaidas. Išlaidos, kurios įvertinamos kaip pagrįstos, ekonomiškai naudingos ir proporcingos, padengiamos taikant tinklo tarifus ar kitus tinkamus mechanizmus.

2.   Atitinkamos reguliavimo institucijos prašymu 1 dalyje nurodyti sistemos operatoriai per tris mėnesius pateikia būtiną informaciją, kad būtų galima įvertinti patirtas išlaidas.

9 straipsnis

Viešos konsultacijos

1.   Atitinkami sistemos operatoriai ir atitinkami PSO konsultuojasi su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant kiekvienos valstybės narės kompetentingas institucijas, dėl:

a)

pasiūlymų pagal 4 straipsnio 3 dalį išplėsti šio reglamento taikymo sritį taip, kad jis būtų taikomas esamiems prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams, esamiems perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, esamiems skirstomiesiems tinklams ir esamiems apkrovos blokams;

b)

pagal 48 straipsnio 3 dalį rengiamos ataskaitos;

c)

pagal 53 straipsnio 2 dalį atliekamos sąnaudų ir naudos analizės;

d)

reikalavimų apkrovos blokams, nustatomų pagal 28 straipsnio 2 dalies c, e, f, k ir l punktus ir 29 straipsnio 2 dalies c–e punktus.

Konsultacijos turi trukti ne trumpiau kaip vieną mėnesį.

2.   Atitinkami sistemos operatoriai arba atitinkami PSO, prieš pateikdami pasiūlymo projektą, ataskaitą, sąnaudų ir naudos analizę arba apkrovos blokams taikytinus reikalavimus tvirtinti reguliavimo institucijai, kompetentingam subjektui arba, kai tinkama, valstybei narei, tinkamai atsižvelgia į suinteresuotųjų subjektų nuomones, pareikštas per konsultacijas. Bet kuriuo atveju pateikiamas ir iš anksto arba kartu su pasiūlymu, ataskaita, sąnaudų ir naudos analize arba reikalavimais apkrovos blokams, nustatomais pagal 28 ir 29 straipsnius, paskelbiamas aiškus ir tvirtas pagrindimas, dėl ko atsižvelgta arba neatsižvelgta į konsultacijose pareikštą suinteresuotųjų subjektų nuomonę.

10 straipsnis

Suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (toliau – Agentūra), glaudžiai bendradarbiaudama su Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklu (ENTSO-E), organizuoja suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą nagrinėjant prie perdavimo sistemos jungiamų apkrovos objektų, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančių objektų, skirstomųjų tinklų ir apkrovos blokų, kurie apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle naudojami reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamiems sistemos operatoriams arba atitinkamiems PSO teikti, prijungimo prie tinklo reikalavimų ir kitus šio reglamento įgyvendinimo klausimus. Tai apima reguliarius susitikimus su suinteresuotaisiais subjektais siekiant nustatyti problemas ir pasiūlyti patobulinimų, ypač susijusių su prie perdavimo sistemos jungiamų apkrovos objektų, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančių objektų, skirstomųjų tinklų ir apkrovos blokų, kurie apkrovos įrenginyje arba uždarajame skirstomajame tinkle naudojami reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamiems sistemos operatoriams arba atitinkamiems PSO teikti, prijungimo reikalavimais.

11 straipsnis

Konfidencialumo įpareigojimai

1.   Visai konfidencialiai informacijai, kuri gaunama, kuria keičiamasi ar kuri perduodama pagal šį reglamentą, taikomos 2, 3 ir 4 dalyse nustatytos profesinės paslapties sąlygos.

2.   Įpareigojimas saugoti profesinę paslaptį taikomas visiems asmenims, reguliavimo institucijoms ir subjektams, kuriems taikomos šio reglamento nuostatos.

3.   Konfidencialios informacijos, kurią 2 dalyje nurodyti asmenys, reguliavimo institucijos ar subjektai gauna vykdydami savo pareigas, negalima atskleisti kitiems asmenims ar institucijoms, išskyrus nacionalinės teisės aktuose, kitose šio reglamento nuostatose arba kituose atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose numatytus atvejus.

4.   Išskyrus nacionalinės arba Sąjungos teisės aktuose numatytus atvejus, reguliavimo institucijos, subjektai ar asmenys pagal šio reglamento nuostatas gautą konfidencialią informaciją gali naudoti tik vykdydami šiame reglamente nustatytas savo pareigas.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

PRIE PERDAVIMO SISTEMOS JUNGIAMŲ APKROVOS OBJEKTŲ, PERDAVIMO SISTEMĄ IR SKIRSTOMĄJĮ TINKLĄ JUNGIANČIŲ OBJEKTŲ IR SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ PRIJUNGIMAS

1 SKYRIUS

Bendrieji reikalavimai

12 straipsnis

Bendrieji dažnio reikalavimai

1.   Prie perdavimo sistemos prijungti apkrovos objektai, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantys objektai ir skirstomieji tinklai turi gebėti neatsijungti nuo tinklo ir veikti I priede nustatytuose dažnio diapazonuose tame priede nustatytą laiką.

2.   Prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba STO gali su atitinkamu PSO susitarti dėl platesnių dažnio diapazonų ar ilgesnės minimalios veikimo trukmės. Jei techniškai įmanoma taikyti platesnius dažnio diapazonus ar ilgesnę minimalią veikimo trukmę, prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba STO negali nepagrįstai nesutikti.

13 straipsnis

Bendrieji įtampos reikalavimai

1.   Prie perdavimo sistemos prijungti apkrovos objektai, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantys objektai ir prie perdavimo sistemos prijungti skirstomieji tinklai turi gebėti neatsijungti nuo tinklo ir veikti II priede nustatytuose įtampos intervaluose tame priede nustatytą laiką.

2.   Skirstomųjų tinklų įranga, prijungta prie tokios pačios įtampos kaip prijungimo prie perdavimo sistemos taško įtampa, turi gebėti neatsijungti nuo tinklo ir veikti II priede nustatytuose įtampos intervaluose jame nustatytą laiką.

3.   Prijungimo taško įtampos intervalai išreiškiami santykiniais vienetais. 400 kV tinklo įtampos lygio (arba vadinamojo 380 kV lygio) santykinių vienetų atskaitos vertė yra 400 kV, kitų tinklo įtampos lygių santykinių vienetų atskaitos vertė net toje pačioje sinchroninėje zonoje kiekvienam sistemos operatoriui gali skirtis.

4.   Kai santykinių vienetų bazinė įtampos vertė yra 300–400 kV (įskaitytinai), Ispanijoje atitinkamas PSO gali reikalauti, kad prie perdavimo sistemos prijungti apkrovos objektai, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantys objektai ir prie perdavimo sistemos prijungti skirstomieji tinklai neatsijungtų nuo tinklo neribotą laiką, kai įtampa išlieka 1,05–1,0875 (santykiniais vienetais) intervale.

5.   Kai santykinių vienetų bazinė įtampos vertė yra 400 kV, Baltijos sinchroninėje zonoje atitinkami PSO gali reikalauti, kad prie perdavimo sistemos prijungti apkrovos objektai, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantys objektai ir prie perdavimo sistemos prijungti skirstomieji tinklai nuo 400 kV tinklo neatsijungtų žemyninės Europos sinchroninėje zonoje nustatytą laiką, kai įtampa išlieka toje zonoje nustatytuose įtampos intervaluose.

6.   Jei atitinkamas PSO reikalauja, prie perdavimo sistemos prijungtas apkrovos objektas, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantis objektas arba prie perdavimo sistemos prijungtas skirstomasis tinklas turi gebėti automatiškai atsijungti esant tam tikrai įtampai. Dėl automatinio atsijungimo sąlygų susitaria atitinkamas PSO ir prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba STO.

7.   Kai prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo prijungimo taško įtampa yra žemesnė nei 110 kV, prijungimo taško įtampos intervalą, kuriame turi gebėti veikti prie tos perdavimo sistemos prijungti skirstomieji tinklai, nustato atitinkamas PSO. Skirstomųjų tinklų operatoriai savo įrangą, jungiamą prie tokios pačios įtampos kaip prijungimo prie perdavimo sistemos taško įtampa, projektuoja taip, kad ji atitiktų šio įtampos intervalo reikalavimą.

14 straipsnis

Atsparumo trumpajam jungimui reikalavimai

1.   Pagal savo perdavimo tinklo elementų vardinį atsparumą trumpajam jungimui atitinkamas PSO nustato stipriausią trumpojo jungimo srovę prijungimo taške, kurią turi gebėti atlaikyti prie perdavimo sistemos prijungtas apkrovos objektas arba prie perdavimo sistemos prijungtas skirstomasis tinklas.

2.   Atitinkamas PSO prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkui arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatoriui kaip tinklo atitikmenį nurodo apskaičiuotą silpniausią ir stipriausią trumpojo jungimo srovę, kurios galima tikėtis prijungimo taške.

3.   Po neplaninio įvykio atitinkamas PSO kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per savaitę informuoja paveikto prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininką arba paveikto prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorių apie stipriausios trumpojo jungimo srovės iš atitinkamo PSO tinklo, kurią pagal 1 dalį turi atlaikyti prie perdavimo sistemos prijungtas apkrovos objektas arba prie perdavimo sistemos prijungtas skirstomasis tinklas, pakeitimus, viršijančius slenkstinę vertę.

4.   3 dalyje nurodytą slenkstinę vertę prie perdavimo sistemos prijungtam apkrovos objektui nustato jo savininkas, o prie perdavimo sistemos prijungtam skirstomajam tinklui – jo operatorius.

5.   Prieš planinį įvykį atitinkamas PSO kuo greičiau, bet ne vėliau kaip likus savaitei iki įvykio informuoja susijusio prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininką arba susijusio prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorių apie stipriausios trumpojo jungimo srovės iš atitinkamo PSO tinklo, kurią pagal 1 dalį turi atlaikyti prie perdavimo sistemos prijungtas apkrovos objektas arba prie perdavimo sistemos prijungtas skirstomasis tinklas, pakeitimus, viršijančius slenkstinę vertę.

6.   5 dalyje nurodytą slenkstinę vertę prie perdavimo sistemos prijungtam apkrovos objektui nustato jo savininkas, o prie perdavimo sistemos prijungtam skirstomajam tinklui – jo operatorius.

7.   Atitinkamas PSO prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininko arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatoriaus paprašo informacijos apie to objekto arba to tinklo indėlį atsparumo trumpojo jungimo srovei atžvilgiu. Pateikiami bent lygiaverčiai tinklo moduliai ir įrodomas jų tinkamumas nulinei, teigiamai ir neigiamai sekoms.

8.   Po neplaninio įvykio prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip per savaitę po neplaninio įvykio atitinkamą PSO informuoja apie indėlio į atsparumą trumpajam jungimui pakeitimus, viršijančius atitinkamo PSO nustatytą slenkstinę vertę.

9.   Prieš planinį įvykį prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip likus savaitei iki įvykio atitinkamą PSO informuoja apie indėlio į atsparumą trumpajam jungimui pakeitimus, viršijančius atitinkamo PSO nustatytą slenkstinę vertę.

15 straipsnis

Reaktyviosios galios reikalavimai

1.   Prie perdavimo sistemos prijungti apkrovos objektai ir prie perdavimo sistemos prijungti skirstomieji tinklai turi gebėti veikti būdami nuostoviosios būsenos prijungimo taške atitinkamo PSO nustatytame reaktyviosios galios intervale šiomis sąlygomis:

a)

prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams atitinkamo PSO nustatytas faktinis imamosios ir atiduodamosios reaktyviosios galios intervalas turi būti ne didesnis kaip 48 % jų didžiausios importo gebos arba didžiausios eksporto gebos (0,9 galios faktorių atitinkanti imamoji arba atiduodamoji aktyvioji galia, imama didesnioji vertė), išskyrus atvejus, kai prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas įrodo, o atitinkamas PSO patvirtina, jog tai sistemai duoda techninės arba finansinės naudos;

b)

prie perdavimo sistemos prijungtiems skirstomiesiems tinklams atitinkamo PSO nustatytas faktinis imamosios ir atiduodamosios reaktyviosios galios intervalas turi būti ne didesnis kaip:

i)

48 % (atitinka 0,9 galios faktorių) jų didžiausios importo gebos arba didžiausios eksporto gebos (imama didesnioji vertė) importo (vartojimo) režimu;

ii)

48 % (atitinka 0,9 galios faktorių) jų didžiausios importo gebos arba didžiausios eksporto gebos (imama didesnioji vertė) eksporto (gamybos) režimu;

išskyrus atvejus, kai atitinkamas PSO ir prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius, atlikę bendrą tyrimą, patvirtina, jog tai sistemai duoda techninės arba finansinės naudos;

c)

atitinkamas PSO ir prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius susitaria dėl tyrimo, kurio paskirtis – nustatyti galimus sprendimus ir parinkti optimalų sistemų tarpusavio reaktyviosios galios mainų sprendimą, apimties, tinkamai atsižvelgdami į konkrečias sistemų savybes, kintamą galios mainų struktūrą, srautus abiem kryptimis ir skirstomojo tinklo reaktyviosios galios galimybes;

d)

atitinkamas PSO lygiaverčius reaktyviosios galios gebos intervalus gali nustatyti ne pagal galios faktorių, o pagal kitus parametrus;

e)

reikalaujamo intervalo reaktyviosios galios vertės užtikrinamos prijungimo taške;

f)

nukrypstant nuo e punkto, kai elektros energijos gamybos modulis ir apkrovos objektas yra prijungti tame pačiame taške, atitiktis lygiaverčiams reikalavimams užtikrinama taške, kuris nustatomas atitinkamuose susitarimuose arba nacionalinės teisės aktuose.

2.   Atitinkamas PSO gali reikalauti, kad prie perdavimo sistemos prijungti skirstomieji tinklai gebėtų prijungimo taške neeksportuoti reaktyviosios galios (esant vienetinei (santykiniais vienetais) atskaitos įtampai), kai aktyviosios galios srautas yra mažesnis kaip 25 % jų didžiausios importo gebos. Kai taikoma, valstybė narė gali reikalauti, kad atitinkamas PSO pagrįstų savo reikalavimą, atlikdamas bendrą tyrimą su prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatoriumi. Jei remiantis bendru tyrimu šis reikalavimas yra nepagrįstas, atitinkamas PSO ir prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius susitaria dėl būtinų reikalavimų, atsižvelgdami į bendro tyrimo rezultatus.

3.   Nepažeidžiant 1 dalies b punkto, atitinkamas PSO, siekdamas naudos visai sistemai, gali reikalauti, kad prie perdavimo sistemos prijungtas skirstomasis tinklas aktyviai reguliuotų reaktyviosios galios mainus prijungimo taške. Atitinkamas PSO ir prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius susitaria dėl šio reguliavimo metodo, siekdami abiem šalims užtikrinti pagrįstą energijos tiekimo patikimumo lygį. Į pagrindimą įtraukiamas veiksmų planas, kuriame nurodomi reikalavimui įvykdyti būtini veiksmai ir jų atlikimo terminai.

4.   Vadovaudamasis 3 dalimi, prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius gali reikalauti, kad atitinkamas PSO apsvarstytų galimybę naudoti prie perdavimo sistemos prijungtą jo skirstomąjį tinklą reaktyviajai galiai valdyti.

16 straipsnis

Apsaugos reikalavimai

1.   Atsižvelgdamas į prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo charakteristikas, atitinkamas PSO nustato perdavimo tinklui apsaugoti būtinus įtaisus ir nuostačius. Atitinkamas PSO ir prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius susitaria dėl prie perdavimo sistemos prijungtam apkrovos objektui arba prie perdavimo sistemos prijungtam skirstomajam tinklui svarbių apsaugos sistemų ir nuostačių.

2.   Prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo elektrinei apsaugai teikiama pirmenybė veikimo valdymo priemonių atžvilgiu, kartu užtikrinant sistemos saugumą ir atsižvelgiant į darbuotojų ir visuomenės sveikatą ir saugą.

3.   Apsaugos sistemų įtaisai gali apimti šiuos aspektus:

a)

išorės ir vidaus trumpąjį jungimą;

b)

prijungimo prie perdavimo sistemos taško viršįtampį ir nepakankamą įtampą;

c)

perteklinį ir nepakankamą dažnį;

d)

apkrovos grandinės apsaugą;

e)

bloko transformatoriaus apsaugą;

f)

sugedus apsaugos įtaisams ir skirstytuvams taikomas atsargos priemones.

4.   Atitinkamas PSO ir prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius susitaria dėl visų prie perdavimo sistemos prijungtam apkrovos objektui arba prie perdavimo sistemos prijungtam skirstomajam tinklui svarbių apsaugos sistemų pakeitimų, taip pat dėl prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo apsaugos sistemų konfigūracijos.

17 straipsnis

Reguliavimo reikalavimai

1.   Atitinkamas PSO ir prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius susitaria dėl įvairių sistemos saugumui svarbių prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo reguliavimo įtaisų schemų ir nuostačių.

2.   Susitarimas apima bent šiuos aspektus:

a)

izoliuotą (tinklo) veikimą;

b)

svyravimų slopinimą;

c)

perdavimo tinklo trikdžius;

d)

automatinį avarinio tiekimo įjungimą ir įprastos topologijos atkūrimą;

e)

automatinį jungtuvo įjungimą (po vienfazės trikties).

3.   Atitinkamas PSO ir prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius susitaria dėl visų sistemos saugumui svarbių prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo reguliavimo įtaisų schemų ir nuostačių pakeitimų.

4.   Prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius savo apkrovos objekto arba skirstomojo tinklo apsaugos ir reguliavimo priemones surikiuoja šia pirmenybės mažėjimo tvarka:

a)

perdavimo tinklo apsauga;

b)

prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo apsauga;

c)

dažnio reguliavimas (aktyviosios galios koregavimas);

d)

galios ribojimas.

18 straipsnis

Keitimasis informacija

1.   Prie perdavimo sistemos prijungtuose apkrovos objektuose pagal atitinkamo PSO nustatytus reikalavimus įrengiama įranga, kuri užtikrintų galimybę vykdyti nustatyta laiko žyma paženklintos informacijos mainus su atitinkamu PSO. Nustatytus reikalavimus atitinkamas PSO paskelbia viešai.

2.   Prie perdavimo sistemos prijungtuose skirstomuosiuose tinkluose pagal atitinkamo PSO nustatytus reikalavimus įrengiama įranga, kuri užtikrintų galimybę vykdyti nustatyta laiko žyma paženklintos informacijos mainus su atitinkamu PSO. Nustatytus reikalavimus atitinkamas PSO paskelbia viešai.

3.   Atitinkamas PSO nustato informacijos mainų reikalavimus. Atitinkamas PSO tikslų reikalaujamų duomenų sąrašą paskelbia viešai.

19 straipsnis

Apkrovos atjungimas ir pakartotinis prijungimas

1.   Visi prie perdavimo sistemos prijungti apkrovos objektai ir prie perdavimo sistemos prijungti skirstomieji tinklai turi atitikti šiuos su automatiniu apkrovos atjungimu dėl nepakankamo dažnio susijusius reikalavimus:

a)

kiekvienas prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius ir, kai taip nustato PSO, prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas užtikrina galimybę esant nepakankamam dažniui automatiškai atjungti nustatytą dalį savo apkrovos. Atitinkamas PSO gali nustatyti, kad atjungimo sąlyga būtų nepakankamo dažnio ir dažnio kitimo greičio derinys;

b)

naudojantis apkrovos atjungimo dėl nepakankamo dažnio funkcinėmis galimybėmis turi būti įmanoma nustatytame dažnių diapazone apkrovą atjungti etapais;

c)

apkrovos atjungimo dėl nepakankamo dažnio funkcines galimybes turi būti galima valdyti atitinkamo sistemos operatoriaus nustatytu vardiniu kintamosios srovės signalu ir jos turi atitikti šiuos reikalavimus:

i)

dažnių diapazonas – bent 47–50 Hz, koregavimo žingsnis – 0,05 Hz;

ii)

suveikimo laikas – ne ilgesnis kaip 150 ms po aktyvinimo pagal dažnio nuostatį;

iii)

įtampos blokuotė – funkcinę galimybę turi būti galima blokuoti, kai įtampa yra 30–90 % vienetinės (santykiniais vienetais) atskaitos įtampos;

iv)

aktyviosios galios srauto krypties atjungimo momentu rodymas;

d)

apkrovos atjungimo dėl nepakankamo dažnio funkcinėms galimybėms užtikrinti naudojama kintamoji srovė tiekiama iš tinklo dažnio signalo matavimo taško, pagal 1 dalies c punktą nustatyto apkrovos atjungimo dėl nepakankamo dažnio funkcinėms galimybėms užtikrinti, kad apkrovos atjungimo dėl nepakankamo dažnio funkcinėms galimybėms valdyti naudojamos įtampos dažnis būtų toks pat, kaip tinkle.

2.   Apkrovos atjungimo dėl nepakankamos įtampos funkcinių galimybių reikalavimai:

a)

atitinkamas PSO, derindamas su prie perdavimo sistemos prijungtų skirstomųjų tinklų operatoriais, gali nustatyti perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančių objektų funkcines galimybes, susijusias su apkrovos atjungimu dėl nepakankamos įtampos;

b)

atitinkamas PSO, derindamas su prie perdavimo sistemos prijungtų apkrovos objektų savininkais, gali nustatyti prie perdavimo sistemos prijungtų apkrovos objektų funkcines galimybes, susijusias su apkrovos atjungimu dėl nepakankamos įtampos;

c)

remiantis PSO atliktu sistemos saugumo vertinimu, prie perdavimo sistemos prijungtų skirstomųjų tinklų operatoriai privalo įgyvendinti apkrauto transformatoriaus atšakų perjungiklio blokavimo ir apkrovos atjungimo dėl nepakankamos įtampos funkcijas;

d)

jei atitinkamas PSO nusprendžia įgyvendinti apkrovos atjungimo dėl nepakankamos įtampos funkcinę galimybę, derinant su atitinkamu PSO įrengiama abiems – apkrauto transformatoriaus atšakų perjungiklio blokavimo ir apkrovos atjungimo dėl nepakankamos įtampos – funkcijoms įgyvendinti būtina įranga;

e)

apkrovos atjungimas dėl nepakankamos įtampos įgyvendinamas naudojant relę arba aktyvinamas dispečerinėje;

f)

apkrovos atjungimo dėl nepakankamos įtampos funkcinių galimybių savybės:

i)

taikant apkrovos atjungimo dėl nepakankamos įtampos funkcines galimybes matuojama visų trijų fazių įtampa;

ii)

relės blokuojamos remiantis aktyviosios arba reaktyviosios galios srauto kryptimi.

3.   Apkrauto transformatoriaus atšakų perjungiklių blokavimo reikalavimai:

a)

jei reikalauja atitinkamas PSO, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto transformatorius turi gebėti automatiškai blokuoti apkrauto transformatoriaus atšakų perjungiklį arba jį turi būti įmanoma blokuoti rankiniu būdu;

b)

automatinio apkrauto transformatoriaus atšakų perjungiklio blokavimo funkcinės galimybės reikalavimus nustato atitinkamas PSO.

4.   Visi prie perdavimo sistemos prijungti apkrovos objektai ir visi prie perdavimo sistemos prijungti skirstomieji tinklai turi atitikti šiuos su jų atjungimu ir pakartotiniu prijungimu susijusius reikalavimus:

a)

atitinkamas PSO nustato sąlygas, kuriomis atsijungusį prie perdavimo sistemos prijungtą apkrovos objektą arba prie perdavimo sistemos prijungtą skirstomąjį tinklą galima vėl prijungti prie perdavimo sistemos. Automatinių pakartotinio prijungimo sistemų įrengimą turi iš anksto patvirtinti atitinkamas PSO;

b)

pakartotinai prie perdavimo sistemos prijungtas apkrovos objektas arba pakartotinai prie perdavimo sistemos prijungtas skirstomasis tinklas turi gebėti sinchronizuoti 12 straipsnyje nustatytuose dažnių diapazonuose. Prieš prijungiant apkrovos objektą arba skirstomąjį tinklą prie perdavimo sistemos, atitinkamas PSO ir prie perdavimo sistemos jungiamo apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos jungiamo skirstomojo tinklo operatorius susitaria dėl sinchronizavimo įtaisų nuostačių, įskaitant įtampą, dažnį, fazinio kampo intervalą bei įtampos ir dažnio nuokrypį;

c)

prie perdavimo sistemos prijungtą apkrovos objektą arba perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantį objektą turi būti įmanoma, jei to pareikalautų atitinkamas PSO, atjungti nuo perdavimo sistemos nuotoliniu būdu. Jei reikia, automatinio atjungimo įrangą sistemos konfigūracijai pakeisti rengiantis palaipsniui prijungti apkrovos įrenginius nustato atitinkamas PSO. Atitinkamas PSO nustato laiką, per kurį turi būti atliktas nuotolinis atjungimas.

20 straipsnis

Elektros energijos tiekimo kokybė

Prie perdavimo sistemos prijungtų apkrovos objektų savininkai ir prie perdavimo sistemos prijungtų skirstomųjų tinklų operatoriai užtikrina, kad dėl jų įrenginių prijungimo prie tinklo nekiltų įtampos iškraipymų ar svyravimų prijungimo taške, kurie viršytų nustatytą lygį. Iškraipymai turi neviršyti atitinkamo PSO nustatyto lygio. PSO savo elektros energijos tiekimo kokybės reikalavimus derina su gretimų PSO reikalavimais.

21 straipsnis

Imitaciniai modeliai

1.   Prie perdavimo sistemos prijungti apkrovos objektai ir prie perdavimo sistemos prijungti skirstomieji tinklai turi atitikti 3 ir 4 dalyse nustatytus su imitaciniais modeliais arba lygiaverte informacija susijusius reikalavimus.

2.   Kiekvienas PSO gali reikalauti prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto, prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo ar jų abiejų imitacinių modelių arba lygiavertės informacijos apie jų nuostoviosios būsenos ir dinamines veikimo charakteristikas.

3.   Kiekvienas PSO nustato tų imitacinių modelių arba lygiavertės informacijos turinį ir formą. Turinys ir forma apima:

a)

nuostoviąją ir dinaminę būsenas, įskaitant 50 Hz komponentą;

b)

prijungimo taške vykstančių elektromagnetinių pereinamųjų procesų modelius;

c)

struktūrinę ir blokinę schemas.

4.   Dinaminio modeliavimo tikslu 3 dalies a punkte nurodytas modelis arba lygiavertė informacija apima šiuos submodelius arba lygiavertę informaciją:

a)

galios reguliavimo;

b)

įtampos reguliavimo;

c)

prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo apsaugos modelius;

d)

įvairias apkrovos rūšis, t. y. elektrotechnines apkrovos charakteristikas, ir

e)

keitiklių modelius.

5.   Kiekvienas atitinkamas sistemos operatorius arba atitinkamas PSO nustato prie perdavimo sistemos prijungtų apkrovos objektų, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančių objektų arba abiejų tipų objektų veikimo duomenų fiksavimo reikalavimus, kad su tais užfiksuotais duomenimis galėtų palyginti modelio charakteristikas.

2 SKYRIUS

Naudojimo leidimo procedūra

22 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Prijungiant kiekvieną naują prie perdavimo sistemos jungiamą apkrovos objektą, kiekvieną naują perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantį objektą ir kiekvieną naują prie perdavimo sistemos jungiamą skirstomąjį tinklą, taikomą naudojimo leidimo procedūrą sudaro:

a)

įtampos įjungimo leidimas (ĮĮL);

b)

laikino naudojimo leidimas (LNL);

c)

galutinis naudojimo leidimas (GNL).

2.   Kiekvienas prie perdavimo sistemos jungiamo apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos jungiamo skirstomojo tinklo operatorius, kuriam taikomas vienas ar daugiau II antraštinės dalies reikalavimų, atitinkamam PSO įrodo užtikrinęs atitiktį šio reglamento II antraštinės dalies reikalavimams, sėkmingai atlikdamas 23–26 straipsniuose aprašytą kiekvieno prie perdavimo sistemos jungiamo apkrovos objekto, kiekvieno perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto ir kiekvieno prie perdavimo sistemos jungiamo skirstomojo tinklo naudojimo leidimo procedūrą.

3.   Atitinkamas PSO nustato ir viešai paskelbia išsamią informaciją apie naudojimo leidimo procedūrą.

23 straipsnis

Įtampos įjungimo leidimas

1.   ĮĮL prie perdavimo sistemos jungiamo apkrovos objekto savininkui arba prie perdavimo sistemos jungiamo skirstomojo tinklo operatoriui suteikia teisę įjungti įtampą savo vidaus tinkle ir pagalbiniams įrenginiams, naudojant prijungimo taškui nustatytą elektros tinklo jungtį.

2.   Atitinkamas PSO ĮĮL išduoda tada, kai baigiami parengiamieji darbai, įskaitant atitinkamo PSO ir prie perdavimo sistemos jungiamo apkrovos objekto savininko arba prie perdavimo sistemos jungiamo skirstomojo tinklo operatoriaus susitarimą dėl prijungimo taške taikomų apsaugos ir reguliavimo nuostačių.

24 straipsnis

Laikino naudojimo leidimas

1.   LNL prie perdavimo sistemos jungiamo apkrovos objekto savininkui arba prie perdavimo sistemos jungiamo skirstomojo tinklo operatoriui suteikia teisę ribotą laikotarpį naudoti prie perdavimo sistemos prijungtą apkrovos objektą, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantį objektą arba prie perdavimo sistemos prijungtą skirstomąjį tinklą naudojant elektros tinklo jungtį.

2.   Atitinkamas PSO LNL išduoda tada, kai baigiamas duomenų ir tyrimų peržiūros procesas, kaip reikalaujama šiame straipsnyje.

3.   Duomenų ir tyrimų peržiūros tikslais atitinkamas PSO turi teisę reikalauti, kad prie perdavimo sistemos jungiamo apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos jungiamo skirstomojo tinklo operatorius pateiktų:

a)

detalizuotą atitikties deklaraciją;

b)

atitinkamo PSO nurodytus išsamius prie perdavimo sistemos jungiamo apkrovos objekto, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto arba prie perdavimo sistemos jungiamo skirstomojo tinklo techninius duomenis, kurie yra svarbūs jungiant prie tinklo;

c)

įgaliotojo sertifikuotojo išduotus prie perdavimo sistemos jungiamų apkrovos objektų, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančių objektų ir prie perdavimo sistemos jungiamų skirstomųjų tinklų įrangos sertifikatus, kai jais iš dalies remiamasi kaip atitikties įrodymu;

d)

imitacinius modelius, kurie nustatyti 21 straipsnyje ir kurių reikalauja PSO;

e)

tyrimų, kuriais įrodomos numatomos nuostoviosios būsenos ir dinaminės veikimo charakteristikos, ataskaitas, kaip reikalaujama 43, 46 ir 47 straipsniuose;

f)

išsamią informaciją apie ketinamą taikyti praktinį atitikties bandymų pagal IV antraštinės dalies 2 skyrių atlikimo metodą.

4.   Ilgiausias laikotarpis, kurį prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius gali išlaikyti LNL statusą, yra 24 mėnesiai. Atitinkamas PSO turi teisę nustatyti trumpesnį LNL galiojimo laikotarpį. LNL pratęsiamas tik tuo atveju, jei prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius padarė didelę pažangą siekdamas visiškos atitikties. Prašant pratęsti leidimą aiškiai nurodomi likę neišspręsti klausimai.

5.   Pratęsti 4 dalyje nustatytą laikotarpį, kurį prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius gali išlaikyti LNL statusą, gali būti leidžiama tuo atveju, jei, tam laikotarpiui nesibaigus, atitinkamam PSO pateikiamas prašymas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą pagal 50 straipsnyje nustatytą tos nuostatos taikymo procedūrą.

25 straipsnis

Galutinis naudojimo leidimas

1.   GNL prie perdavimo sistemos jungiamo apkrovos objekto savininkui arba prie perdavimo sistemos jungiamo skirstomojo tinklo operatoriui suteikia teisę naudoti prie perdavimo sistemos prijungtą apkrovos objektą, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantį objektą arba prie perdavimo sistemos prijungtą skirstomąjį tinklą naudojant elektros tinklo jungtį.

2.   Atitinkamas PSO GNL išduoda tada, kai pašalinami visi suteikiant LNL statusą nustatyti nesuderinamumai ir užbaigiamas duomenų ir tyrimų peržiūros procesas, kaip reikalaujama šiame straipsnyje.

3.   Duomenų ir tyrimų peržiūros tikslais prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius atitinkamam PSO pateikia:

a)

detalizuotą atitikties deklaraciją ir

b)

naujausius atitinkamus techninius duomenis, imitacinius modelius ir tyrimų ataskaitas, nurodytus 24 straipsnio 3 dalies b, d ir e punktuose, įskaitant faktines per bandymus išmatuotas vertes.

4.   Jei išduodant GNL nustatoma, kad yra nesuderinamumas, pagal V antraštinės dalies 2 skyriuje aprašytą procedūrą, pateikus prašymą atitinkamam PSO, gali būti leista taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą. Atitinkamas PSO GNL išduoda tuo atveju, jei prie perdavimo sistemos prijungtas apkrovos objektas, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantis objektas arba prie perdavimo sistemos prijungtas skirstomasis tinklas atitinka leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo sąlygas.

Jei prašymas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą atmetamas, atitinkamas PSO turi teisę atsisakyti leisti naudoti prie perdavimo sistemos prijungtą apkrovos objektą, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantį objektą ar prie perdavimo sistemos prijungtą skirstomąjį tinklą, kol prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius ir atitinkamas PSO išspręs nesuderinamumo klausimą ir, atitinkamo PSO nuomone, prie perdavimo sistemos prijungtas apkrovos objektas, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantis objektas arba prie perdavimo sistemos prijungtas skirstomasis tinklas atitiks šio reglamento nuostatas.

Jei atitinkamas PSO ir prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius neišsprendžia nesuderinamumo klausimo per pagrįstą laikotarpį, kuris bet kuriuo atveju negali būti ilgesnis kaip šeši mėnesiai po pranešimo, kad prašymas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą atmetamas, gavimo, kiekviena šalis gali perduoti klausimą spręsti reguliavimo institucijai.

26 straipsnis

Riboto naudojimo leidimas

1.   Prie perdavimo sistemos prijungtų apkrovos objektų savininkai arba prie perdavimo sistemos prijungtų skirstomųjų tinklų operatoriai, kuriems buvo suteiktas GNL, atitinkamą PSO ne vėliau kaip per 24 h po incidento informuoja apie šias aplinkybes:

a)

objekte atliekamas didelis laikinas pakeitimas arba laikinai prarandama galimybė užtikrinti tam tikrą funkciją ir todėl pakinta jo veikimo charakteristikos;

b)

dėl įrangos gedimo jis neatitinka tam tikrų taikomų reikalavimų.

Priklausomai nuo pokyčių pobūdžio, prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius ir atitinkamas PSO gali susitarti dėl ilgesnio laikotarpio, per kurį turi būti pranešama apie minėtas aplinkybes.

2.   Prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius kreipiasi į atitinkamą PSO dėl riboto naudojimo leidimo (RNL), jei pagrįstai mano, kad 1 dalyje apibūdintos aplinkybės išliks ilgiau kaip tris mėnesius.

3.   Atitinkamas PSO išduoda RNL, kuriame aiškiai nurodoma ši informacija:

a)

neišspręsti klausimai, kuriais grindžiamas RNL išdavimas,

b)

atsakomybė už numatomo sprendimo vykdymą ir jo terminai ir

c)

ilgiausias galiojimo laikotarpis, kuris negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių. Nustatytas pradinis laikotarpis gali būti trumpesnis, tačiau atitinkamas PSO gali jį pratęsti, jei jam pateikiami tinkami įrodymai, kad padaryta didelė pažanga siekiant visiškos atitikties.

4.   RNL galiojimo laikotarpiu sustabdomas GNL galiojimas tiems elementams, kuriems taikomas RNL.

5.   RNL galiojimo laikotarpis gali būti papildomai pratęstas, jei pagal V antraštinės dalies 2 skyriuje aprašytą procedūrą prašymas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą pateikiamas atitinkamam PSO tam laikotarpiui nesibaigus.

6.   RNL galiojimui pasibaigus, atitinkamas PSO turi teisę atsisakyti leisti naudoti prie perdavimo sistemos prijungtą apkrovos objektą, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantį objektą arba prie perdavimo sistemos prijungtą skirstomąjį tinklą. Tokiais atvejais GNL automatiškai nustoja galioti.

7.   Jei atitinkamas PSO pagal 5 dalį nepratęsia RNL galiojimo laikotarpio arba jei, RNL galiojimui pasibaigus, jis pagal 6 dalį atsisako leisti naudoti prie perdavimo sistemos prijungtą apkrovos objektą, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantį objektą arba prie perdavimo sistemos prijungtą skirstomąjį tinklą, prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius per šešis mėnesius nuo pranešimo apie atitinkamo PSO sprendimą gavimo gali perduoti klausimą spręsti reguliavimo institucijai.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

APKROVOS BLOKŲ, KURIE APKROVOS OBJEKTE ARBA UŽDARAJAME SKIRSTOMAJAME TINKLE NAUDOJAMI REGULIAVIMO APKROVA PASLAUGOMS TEIKTI, PRIJUNGIMAS

1 SKYRIUS

Bendrieji reikalavimai

27 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Sistemos operatoriams teikiamos reguliavimo apkrova paslaugos skirstomos į šias kategorijas:

a)

nuotolinio valdymo:

i)

aktyviosios galios reguliavimas apkrova;

ii)

reaktyviosios galios reguliavimas apkrova;

iii)

perdavimo apribojimų valdymas reguliuojant apkrovą;

b)

autonominio valdymo:

i)

sistemos dažnio reguliavimas apkrova;

ii)

labai greitas aktyviosios galios reguliavimas apkrova.

2.   Apkrovos objektai ir uždarieji skirstomieji tinklai gali teikti reguliavimo apkrova paslaugas atitinkamiems sistemos operatoriams ir atitinkamiems PSO. Reguliavimo apkrova paslaugos gali apimti, tiek bendrai, tiek atskirai, apkrovos didinimą arba mažinimą.

3.   Paslaugos nebūtinai turi būti priskiriamos prie vienintelės 1 dalyje nurodytos kategorijos ir šiuo reglamentu netrukdoma nustatyti kitų kategorijų. Šis reglamentas netaikomas reguliavimo apkrova paslaugoms, kurios teikiamos ne atitinkamiems sistemos operatoriams ar atitinkamiems PSO, o kitiems subjektams.

28 straipsnis

Specialiosios nuostatos, taikomos apkrovos blokams, kurie naudojami aktyviajai galiai reguliuoti, reaktyviajai galiai reguliuoti arba perdavimo apribojimams valdyti

1.   Apkrovos objektai ir uždarieji skirstomieji tinklai atitinkamiems sistemos operatoriams ir atitinkamiems PSO gali siūlyti aktyviosios galios reguliavimo apkrova, reaktyviosios galios reguliavimo apkrova arba perdavimo apribojimų valdymo reguliuojant apkrovą paslaugas.

2.   Apkrovos blokai, kuriuos naudojant keičiama apkrova ir taip reguliuojama aktyvioji galia, reguliuojama reaktyvioji galia arba valdomi perdavimo apribojimai, kiekvienas atskirai arba kartu (kai jie nėra prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto dalis ir kai apkrova sutelkiama per trečiąją šalį) turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

gebėti veikti 12 straipsnio 1 dalyje nustatytuose dažnio diapazonuose ir 12 straipsnio 2 dalyje nustatytame išplėstajame diapazone;

b)

jei jie prijungti prie 110 kV ar aukštesnės įtampos – gebėti veikti 13 straipsnyje nustatytuose įtampos intervaluose;

c)

jei jie prijungti prie žemesnės kaip 110 kV įtampos – gebėti veikti atitinkamo sistemos operatoriaus nustatytame įprastos sistemos veikimo įtampos intervale prijungimo taške. Nustatant šį intervalą atsižvelgiama į galiojančius standartus ir, prieš jį patvirtinant pagal 6 straipsnį, dėl jo pagal 9 straipsnio 1 dalį konsultuojamasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais;

d)

gebėti reguliuoti iš tinklo vartojamą galią intervale, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai per trečiąją šalį sutartimi nustatė atitinkamas PSO;

e)

turėti įrangą, kuria būtų galima priimti tiesiogiai arba netiesiogiai per trečiąją šalį duodamus atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO nurodymus dėl apkrovos pakeitimo ir perduoti būtiną informaciją. Atitinkamas sistemos operatorius viešai paskelbia patvirtintas technines specifikacijas, kuriomis užtikrinama galimybė perduoti šią informaciją. Prieš patvirtinant pagal 6 straipsnį šias specifikacijas apkrovos blokams, kurie prijungti prie žemesnės kaip 110 kV įtampos, dėl jų pagal 9 straipsnio 1 dalį konsultuojamasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais;

f)

gebėti per atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO nustatytą laiką pakoreguoti savo vartojamą galią. Prieš patvirtinant pagal 6 straipsnį šias specifikacijas apkrovos blokams, kurie prijungti prie žemesnės kaip 110 kV įtampos, dėl jų pagal 9 straipsnio 1 dalį konsultuojamasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais;

g)

gebėti iki galo įvykdyti atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO nurodymą pakeisti vartojamąją galią iki vertės, atitinkančios elektrinių apsaugos priemonių suveikimo ribas, nebent sutartimi su atitinkamu sistemos operatoriumi arba atitinkamu PSO būtų nustatytas jų indėlio (įskaitant per trečiąją šalį sutelktosios apkrovos indėlį) pakeitimo būdas;

h)

pakeitus vartojamą galią ir tol, kol trunka nurodytas pakeitimas, apkrovą, kuri naudojama paslaugai teikti, iki elektrinės apsaugos priemonių suveikimo ribų keisti tik atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO reikalavimu, nebent sutartimi su atitinkamu sistemos operatoriumi arba atitinkamu PSO būtų nustatytas jo indėlio (įskaitant per trečiąją šalį sutelktosios apkrovos indėlį) pakeitimo būdas. Nurodymus keisti vartojamą galią gali reikėti vykdyti neatidėliotinai arba po tam tikro laiko;

i)

atitinkamam sistemos operatoriui arba atitinkamam PSO pranešti apie reguliavimo apkrova pajėgumo pasikeitimą. Pranešimo tvarką nustato atitinkamas sistemos operatorius arba atitinkamas PSO;

j)

kai atitinkamas sistemos operatorius arba atitinkamas PSO tiesiogiai arba netiesiogiai per trečiąją šalį reikalauja pakeisti vartojamą galią – užtikrinti galimybę atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO nurodymu pakeisti dalį savo apkrovos, neviršijant su apkrovos objekto savininku arba USTO sutartų ribų pagal apkrovos bloko nuostačius;

k)

gebėti neatsijungti nuo sistemos dėl dažnio kitimo spartos iki atitinkamo PSO nustatytos vertės. Ši su atsparumo užtikrinimu siejama dažnio kitimo spartos vertė nustatoma pagal 500 ms vidurkį. Prieš patvirtinant pagal 6 straipsnį šias specifikacijas apkrovos blokams, kurie prijungti prie žemesnės kaip 110 kV įtampos, dėl jų pagal 9 straipsnio 1 dalį konsultuojamasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais;

l)

kai vartojamos galios pakeitimas nurodomas taikant dažnio arba įtampos arba ir dažnio, ir įtampos reguliavimą ir atitinkamas sistemos operatorius arba atitinkamas PSO pasiunčia išankstinio įspėjimo signalą – turėti įrangą, kuria būtų galima priimti tiesiogiai arba netiesiogiai per trečiąją šalį duodamus atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO nurodymus, matuoti dažnio arba įtampos vertę arba ir dažnio, ir įtampos vertes, atjungti apkrovą ir perduoti informaciją. Atitinkamas sistemos operatorius nustato ir viešai paskelbia patvirtintas šio informacijos perdavimo technines specifikacijas. Prieš patvirtinant pagal 6 straipsnį šias specifikacijas apkrovos blokams, kurie prijungti prie žemesnės kaip 110 kV įtampos, dėl jų pagal 9 straipsnio 1 dalį konsultuojamasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

3.   Kai įtampa reguliuojama atjungiant ir vėl prijungiant statinius kompensatorius, kiekvienas prie perdavimo sistemos prijungtas apkrovos objektas arba prie perdavimo sistemos prijungtas uždarasis skirstomasis tinklas turi gebėti tiesiogiai arba netiesiogiai, atskirai arba kartu, kaip sutelktosios apkrovos dalis per trečiąją šalį, atitinkamo PSO nurodymu arba atitinkamo PSO ir apkrovos objekto savininko arba USTO sutartyje nustatytomis sąlygomis prijungti arba atjungti savo statinius kompensatorius.

29 straipsnis

Specialiosios nuostatos, taikomos apkrovos blokams, kurie naudojami sistemos dažniui reguliuoti

1.   Apkrovos objektai ir uždarieji skirstomieji tinklai atitinkamiems sistemos operatoriams ir atitinkamiems PSO gali siūlyti sistemos dažnio reguliavimo apkrova paslaugas.

2.   Apkrovos blokai, kuriuos naudojant keičiama apkrova ir taip reguliuojamas sistemos dažnis, kiekvienas atskirai arba kartu (kai jie nėra prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto dalis ir kai apkrova sutelkiama per trečiąją šalį) turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

gebėti veikti 12 straipsnio 1 dalyje nustatytuose dažnio diapazonuose ir 12 straipsnio 2 dalyje nustatytame išplėstajame diapazone;

b)

jei jie prijungti prie 110 kV ar aukštesnės įtampos – gebėti veikti 13 straipsnyje nustatytuose įtampos intervaluose;

c)

jei jie prijungti prie žemesnės kaip 110 kV įtampos – gebėti veikti atitinkamo sistemos operatoriaus nustatytame įprastos sistemos veikimo įtampos intervale prijungimo taške. Nustatant šį intervalą atsižvelgiama į galiojančius standartus ir, prieš jį patvirtinant pagal 6 straipsnį, dėl jo pagal 9 straipsnio 1 dalį konsultuojamasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais;

d)

juose turi būti įrengta reguliavimo sistema, turinti apie 50,00 Hz vardinį sistemos dažnį esančią nejautrumo sritį, kurios plotį nustato atitinkamas PSO, konsultuodamasis su kitais tos pačios sinchroninės zonos PSO. Prieš patvirtinant pagal 6 straipsnį šias specifikacijas apkrovos blokams, kurie prijungti prie žemesnės kaip 110 kV įtampos, dėl jų pagal 9 straipsnio 1 dalį konsultuojamasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais;

e)

dažniui sugrįžus į 2 dalies d punkte nurodytą nejautrumo sritį, gebėti prie įprasto veikimo pereiti po apytikslės iki 5 minučių delsos laikotarpio.

Didžiausią dažnio nuokrypį nuo vardinės 50,00 Hz vertės, į kurį turi būti reaguojama, nustato atitinkamas PSO, derindamas su kitais tos pačios sinchroninės zonos PSO. Prieš patvirtinant pagal 6 straipsnį šias specifikacijas apkrovos blokams, kurie prijungti prie žemesnės kaip 110 kV įtampos, dėl jų pagal 9 straipsnio 1 dalį konsultuojamasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

Kai sistemos dažnis yra aukštesnis arba žemesnis už nejautrumo srities apie vardinį (50,00 Hz) dažnį ribas, apkrova atitinkamai didinama arba mažinama;

f)

juose turi būti įrengtas valdiklis, matuojantis faktinį sistemos dažnį. Matavimo duomenys turi būti atnaujinami bent kas 0,2 sekundės;

g)

sistemos dažnio reguliavimo apkrova jautrumas ir dažnio matavimo tikslumas turi užtikrinti galimybę aptikti 0,01 Hz sistemos dažnio pokyčius, kad būtų galima tinkamai pakeisti apkrovą ir taip užtikrinti bendrą tiesiškai proporcingą sistemos atsaką. Apkrovos blokas turi gebėti greitai aptikti sistemos dažnio pokyčius, kuriuos nustato atitinkamas PSO, derindamas su kitais tos pačios sinchroninės zonos PSO, ir greitai į juos reaguoti. Priimtinas iki 0,05 Hz nuostoviosios būsenos dažnio matavimo nuokrypis.

30 straipsnis

Specialiosios nuostatos, taikomos apkrovos blokams, kuriuos naudojant aktyvioji galia reguliuojama labai greitai

1.   Atitinkamas PSO, derindamas su atitinkamu sistemos operatoriumi, gali su apkrovos objekto savininku arba USTO (taip pat per trečiąją šalį, bet ja neapsiribojant) susitarti dėl labai greito aktyviosios galios reguliavimo apkrova paslaugų teikimo sutarties.

2.   Jei pasiekiamas 1 dalyje nurodytas susitarimas, minėtoje sutartyje nustatoma:

a)

aktyviosios galios pokytis, susietas su tam tikru matu, kaip antai dažnio kitimo greičiu, užtikrinamas nurodyta apkrovos dalimi;

b)

šios reguliavimo sistemos veikimo principas ir susiję veikimo parametrai;

c)

labai greito aktyviosios galios reguliavimo atsako laikas, kuris negali būti ilgesnis kaip 2 sekundės.

2 SKYRIUS

Naudojimo leidimo procedūra

31 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Taikant naudojimo leidimo procedūrą apkrovos blokams, kuriuos naudojant apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle sistemos operatoriams teikiamos reguliavimo apkrova paslaugos, apkrovos blokai skirstomi į:

a)

apkrovos blokus apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle, prijungtus prie ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos;

b)

apkrovos blokus apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle, prijungtus prie aukštesnės nei 1 000 V įtampos.

2.   Kiekvienas apkrovos objekto savininkas arba USTO, kuris atitinkamam sistemos operatoriui arba atitinkamam PSO teikia reguliavimo apkrova paslaugas, atitinkamam sistemos operatoriui arba atitinkamam PSO tiesiogiai arba netiesiogiai per trečiąją šalį patvirtina savo gebėjimą įvykdyti šio reglamento III antraštinės dalies 1 skyriuje nurodytus techninius konstrukcijos ir veikimo reikalavimus.

3.   Apkrovos objekto savininkas arba USTO atitinkamam sistemos operatoriui arba atitinkamam PSO tiesiogiai arba netiesiogiai per trečiąją šalį iš anksto praneša apie bet kokį sprendimą nutraukti reguliavimo apkrova paslaugų teikimą ir (arba) apie galutinį reguliavimo apkrova paslaugoms teikti naudojamo apkrovos bloko pašalinimą. Ši informacija gali būti suvestinė, kaip nurodyta atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO.

4.   Atitinkamas sistemos operatorius nustato ir viešai paskelbia išsamią informaciją apie naudojimo leidimo procedūrą.

32 straipsnis

Tvarka, taikoma apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle esantiems apkrovos blokams, prijungtiems prie ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos

1.   Prie ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos prijungto apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle naudojamo apkrovos bloko naudojimo leidimo procedūrą sudaro įrengimo dokumento parengimas.

2.   Įrengimo dokumento šabloną pateikia atitinkamas sistemos operatorius, o jo turinys tiesiogiai arba netiesiogiai per trečiąją šalį derinamas su atitinkamu PSO.

3.   Remdamasis įrengimo dokumentu, apkrovos objekto savininkas arba USTO informaciją tiesiogiai arba netiesiogiai per trečiąją šalį pateikia atitinkamam sistemos operatoriui arba atitinkamam PSO. Ši informacija turi būti pateikta prieš siūlant reguliavimo apkrova paslaugas, kurioms teikti naudojamas tas apkrovos blokas, rinkoje. Įrengimo dokumente nustatomi reikalavimai skirstomi pagal jungties tipą ir pagal reguliavimo apkrova paslaugų kategorijas.

4.   Kitiems reguliavimo apkrova paslaugoms teikti naudojamiems apkrovos blokams parengiami atskiri įrengimo dokumentai.

5.   Atitinkamas sistemos operatorius arba atitinkamas PSO gali sujungti atskirų apkrovos blokų įrengimo dokumentų turinį.

6.   Įrengimo dokumentą sudaro šie elementai:

a)

reguliavimo apkrova paslaugoms teikti naudojamo apkrovos bloko prijungimo prie tinklo vieta;

b)

didžiausia reguliavimo apkrova įrenginio galia (kW);

c)

reguliavimo apkrova paslaugų tipas;

d)

apkrovos bloko sertifikatas ir reguliavimo apkrova paslaugai svarbios įrangos sertifikatas arba, jei jų nėra, lygiavertė informacija;

e)

apkrovos objekto savininko, uždarojo skirstomojo tinklo operatoriaus arba trečiosios šalies, kuri sutelkia apkrovos objekto arba uždarojo skirstomojo tinklo blokų apkrovą, kontaktiniai duomenys.

33 straipsnis

Tvarka, taikoma apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle esantiems apkrovos blokams, prijungtiems prie aukštesnės nei 1 000 V įtampos

1.   Prie aukštesnės nei 1 000 V įtampos prijungto apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle naudojamo apkrovos bloko naudojimo leidimo procedūrą sudaro RABD parengimas. Atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, nustato RABD turinio reikalavimus. Į RABD turinį turi būti įtraukta atitikties deklaracija, kurioje apie apkrovos objektus ir uždaruosius skirstomuosius tinklus pateikiama 36–47 straipsniuose nurodyta informacija, tačiau 36–47 straipsniuose nurodyti apkrovos objektų ir uždarųjų skirstomųjų tinklų atitikties reikalavimai gali apimti tik vieną naudojimo leidimo etapą ir gali būti sumažinti. Apkrovos objekto savininkas arba USTO būtiną informaciją pateikia atitinkamam sistemos operatoriui. Kitiems reguliavimo apkrova paslaugoms teikti naudojamiems apkrovos blokams parengiami atskiri RABD.

2.   Remdamasis RABD, atitinkamas sistemos operatorius apkrovos objekto savininkui arba USTO išduoda GNL.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

ATITIKTIS

1 SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

34 straipsnis

Apkrovos objekto savininko, skirstomojo tinklo operatoriaus ir uždarojo skirstomojo tinklo operatoriaus atsakomybė

1.   Prie perdavimo sistemos prijungtų apkrovos objektų savininkai ir STO užtikrina, kad jiems priklausantys prie perdavimo sistemos prijungti apkrovos objektai, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantys objektai arba skirstomieji tinklai atitiktų šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Apkrovos objekto savininkas arba USTO, teikiantis reguliavimo apkrova paslaugas atitinkamiems sistemos operatoriams arba atitinkamiems PSO, užtikrina, kad apkrovos blokas atitiktų šiame reglamente nustatytus reikalavimus.

2.   Jei šio reglamento reikalavimai taikomi apkrovos blokams, kuriuos naudojant apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle atitinkamiems sistemos operatoriams ir atitinkamiems PSO teikiamos reguliavimo apkrova paslaugos, apkrovos objekto savininkas arba USTO gali dalį užduočių, pavyzdžiui, užduotį palaikyti ryšius su atitinkamu sistemos operatoriumi ar atitinkamu PSO arba surinkti atitiktį įrodančius dokumentus iš apkrovos objekto savininko, STO arba USTO, ar jas visas pavesti trečiosioms šalims.

Trečiosios šalys laikomos atskirais naudotojais, turinčiais teisę rinkti susijusius dokumentus ir įrodyti jų sutelktą apkrovą sudarančių apkrovos objektų arba uždarųjų skirstomųjų tinklų atitiktį šio reglamento nuostatoms. Apkrovos objektai ir uždarieji skirstomieji tinklai, teikiantys reguliavimo apkrova paslaugas atitinkamiems sistemos operatoriams ir atitinkamiems PSO, gali veikti kartu per trečiąsias šalis.

3.   Kai įpareigojimai vykdomi per trečiąsias šalis, trečiosios šalys atitinkamą sistemos operatorių privalo informuoti tik apie siūlomų paslaugų visumos pakeitimus, atsižvelgdamos į vietos paslaugų specifiką.

4.   Jei reikalavimus nustato atitinkamas PSO arba jais reglamentuojamas atitinkamo PSO sistemos veikimas, su atitinkamu PSO galima susitarti dėl šių reikalavimų laikymąsi užtikrinančių alternatyvių bandymų arba bandymų rezultatų pripažinimo.

5.   Prieš vykdant bet kokius prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto, skirstomojo tinklo arba apkrovos bloko techninių galimybių pakeitimus, kurie gali paveikti atitiktį IV antraštinės dalies 2–4 skyriuose nustatytiems reikalavimams, apie tai tiesiogiai arba netiesiogiai per trečiąjį šalį informuojamas atitinkamas sistemos operatorius per jo nustatytą laikotarpį.

6.   Apie visus įvykusius prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto, skirstomojo tinklo arba apkrovos bloko veikimo incidentus ir gedimus, kurie gali paveikti atitiktį IV antraštinės dalies 2–4 skyriuose nustatytiems reikalavimams, kuo greičiau tiesiogiai arba netiesiogiai per trečiąjį šalį informuojamas atitinkamas sistemos operatorius.

7.   Apie visus planuojamų bandymų tvarkaraščius ir procedūras, vykdytinas tikrinant prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto, skirstomojo tinklo ar apkrovos bloko atitiktį šio reglamento reikalavimams, informuojamas atitinkamas sistemos operatorius per jo nustatytą laikotarpį; prieš pradedant įgyvendinti bandymų tvarkaraštį ir procedūras, juos tvirtina atitinkamas sistemos operatorius.

8.   Atitinkamas sistemos operatorius gali dalyvauti atliekant tokius bandymus ir fiksuoti prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto arba apkrovos bloko veikimo charakteristikų duomenis.

35 straipsnis

Atitinkamo sistemos operatoriaus užduotys

1.   Atitinkamas sistemos operatorius prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto, skirstomojo tinklo arba apkrovos bloko atitiktį šio reglamento reikalavimams vertina per visą prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto, skirstomojo tinklo arba apkrovos bloko gyvavimo laikotarpį. Apie šio vertinimo rezultatą pranešama apkrovos objekto savininkui, STO arba USTO.

Apkrovos bloko, kuris apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle naudojamas reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamiems PSO teikti, atitiktį kartu vertina atitinkamas PSO ir atitinkamas sistemos operatorius, kai tinkama, derindami su trečiąja šalimi, kuri telkia apkrovą.

2.   Atitinkamas sistemos operatorius turi teisę reikalauti, kad apkrovos objekto savininkas, STO arba USTO atliktų atitikties bandymus ir modeliavimą pagal kartotinų bandymų planą ar bendrąją programą arba po bet kokio įrangos gedimo, keitimo arba pakeitimo nauja įranga, kuris gali paveikti prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto, skirstomojo tinklo ar apkrovos bloko atitiktį šio reglamento reikalavimams.

Apie šių atitikties bandymų ir modeliavimo rezultatus informuojamas apkrovos objekto savininkas, STO arba USTO.

3.   Atitinkamas sistemos operatorius viešai paskelbia sąrašą duomenų ir dokumentų, kuriuos turi pateikti apkrovos objekto savininkas, STO arba USTO, taip pat reikalavimus, kurių jis turi laikytis vykdydamas atitikties užtikrinimo procesą. Į sąrašą įtraukiami bent šie duomenys, dokumentai ir reikalavimai:

a)

visi dokumentai ir sertifikatai, kuriuos turi pateikti apkrovos objekto savininkas, STO arba USTO;

b)

išsamūs prie perdavimo sistemos jungiamo apkrovos objekto, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto, skirstomojo tinklo ar apkrovos bloko techniniai duomenys, kurie yra svarbūs jį jungiant prie tinklo ar naudojant;

c)

nuostoviosios būsenos ir sistemos veikimo dinamikos tyrimų modeliams keliami reikalavimai;

d)

tyrimams atlikti reikalingų sistemos duomenų pateikimo terminai;

e)

apkrovos objekto savininko, STO arba USTO atliekami tyrimai, kuriais įrodomos numatomos nuostoviosios būsenos ir dinaminės veikimo charakteristikos, nurodytos 43, 44 ir 45 straipsniuose nustatytuose reikalavimuose;

f)

įrangos sertifikatų registravimo sąlygos ir tvarka, įskaitant taikymo sritį;

g)

įgaliotojo sertifikuotojo apkrovos objekto savininkui, STO arba USTO išduotų įrangos sertifikatų naudojimo sąlygos ir tvarka.

4.   Atitinkamas sistemos operatorius viešai paskelbia, kaip paskirstoma apkrovos objekto savininko, STO arba USTO ir sistemos operatoriaus atsakomybė už atitikties bandymus, modeliavimą ir stebėseną.

5.   Atitinkamas sistemos operatorius gali visas jam tenkančias atitikties stebėsenos vykdymo užduotis ar dalį jų pavesti trečiosioms šalims. Tokiais atvejais atitinkamas sistemos operatorius ir toliau užtikrina, kad būtų laikomasi 11 straipsnio, be kita ko, su užduoties perėmėju sudarydamas konfidencialumo susitarimus.

6.   Jei atitinkamo sistemos operatoriaus ir apkrovos objekto savininko, STO arba USTO sutartų atitikties bandymų arba modeliavimo negalima atlikti dėl priežasčių, priklausančių nuo atitinkamo sistemos operatoriaus, atitinkamas sistemos operatorius negali nepagrįstai nesutikti išduoti II ir III antraštinėse dalyse nurodyto naudojimo leidimo.

2 SKYRIUS

Atitikties bandymai

36 straipsnis

Bendrosios nuostatos dėl atitikties bandymų

1.   Prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto arba apkrovos bloko, kurį naudojant keičiama apkrova ir taip reguliuojama aktyvioji galia, reguliuojama reaktyvioji galia arba valdomi perdavimo apribojimai, veikimo charakteristikų bandymais siekiama įrodyti, kad jie atitinka šio reglamento reikalavimus.

2.   Nepažeisdamas šiame reglamente nustatytų minimaliųjų atitikties bandymo reikalavimų, atitinkamas sistemos operatorius turi teisę:

a)

leisti elektros apkrovos objekto savininkui, STO arba USTO atlikti alternatyvius bandymus, jei tokie bandymai yra veiksmingi ir jų pakanka siekiant įrodyti, kad apkrovos objektas arba skirstomasis tinklas atitinka šio reglamento reikalavimus;

b)

reikalauti, kad apkrovos objekto savininkas, STO arba USTO atliktų papildomus ar alternatyvius bandymus tais atvejais, kai atitinkamam sistemos operatoriui pateiktos informacijos, susijusios su atitikties bandymais pagal 37–41 straipsnių nuostatas, nepakanka siekiant įrodyti atitiktį šio reglamento reikalavimams.

3.   Apkrovos objekto savininkas, STO arba USTO yra atsakingas už bandymų atlikimą IV antraštinės dalies 2 skyriuje nustatytomis sąlygomis. Atitinkamas sistemos operatorius bendradarbiauja ir be reikalo nedelsia atlikti bandymų.

4.   Atitinkamas sistemos operatorius gali dalyvauti atitikties bandymuose – vietoje arba nuotoliniu būdu iš sistemos operatoriaus dispečerinės. Tuo tikslu apkrovos objekto savininkas, STO arba USTO pateikia reikiamą stebėjimo įrangą visiems aktualiems bandymo signalams ir matavimo duomenims fiksuoti, taip pat užtikrina, kad objekte per visą bandymo laikotarpį būtų reikiami apkrovos objekto savininko, STO arba USTO atstovai. Atitinkamo sistemos operatoriaus nustatyti signalai perduodami tuo atveju, jeigu sistemos operatorius pasirinktiems bandymams nori naudoti savo įrangą veikimo charakteristikoms fiksuoti. Atitinkamas sistemos operatorius dėl savo dalyvavimo sprendžia savo nuožiūra.

37 straipsnis

Perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančių objektų atjungimo ir pakartotinio prijungimo atitikties bandymai

1.   Perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantys objektai turi atitikti 19 straipsnyje nurodytus atjungimo ir pakartotinio prijungimo reikalavimus; jiems taikomi toliau nurodyti atitikties bandymai.

2.   Dėl tinklo trikdžio atsitiktinai atsijungusį perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantį objektą turi būti galima vėl prijungti prie perdavimo sistemos (pageidautina automatiškai) atitinkamo PSO patvirtinta pakartotinio prijungimo tvarka.

3.   Atliekant sinchronizavimo bandymą įrodomos techninės perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto sinchronizavimo galimybės. Per šį bandymą patikrinami sinchronizavimo įtaisų nuostačiai. Bandymas apima šiuos aspektus: įtampą, dažnį, fazinio kampo intervalą bei įtampos ir dažnio nuokrypį.

4.   Atliekant nuotolinio atjungimo bandymą įrodoma techninė galimybė perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantį objektą, atitinkamam PSO pareikalavus, per PSO nustatytą laiką nuotoliniu būdu atjungti nuo perdavimo sistemos prijungimo taške ar taškuose.

5.   Atliekant apkrovos atjungimo dėl nepakankamo dažnio bandymą įrodoma (jei tokia funkcija įrengta, kaip numatyta 19 straipsnyje) perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto techninė galimybė atjungti procentinę dalį apkrovos, kurią nustato atitinkamas PSO, derindamas su gretimų perdavimo sistemų operatoriais.

6.   Atliekant apkrovos atjungimo dėl nepakankamo dažnio relių bandymą įrodoma, kad perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto techninę galimybę galima valdyti naudojant vardinį kintamosios srovės signalą, kaip numatyta 19 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Šį kintamosios srovės signalą nustato atitinkamas PSO.

7.   Atliekant apkrovos atjungimo dėl nepakankamos įtampos bandymą įrodoma, kad perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto techninę galimybę galima valdyti vienu veiksmu, kartu su 19 straipsnio 3 dalyje nurodyta apkrauto transformatoriaus atšakų perjungiklio blokavimo funkcija, kaip numatyta 19 straipsnio 2 dalyje.

8.   Užuot atlikus dalį 1 dalyje nurodytų bandymų, galima naudoti įrangos sertifikatą, kuris turi būti pateikiamas atitinkamam sistemos operatoriui.

38 straipsnis

Perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančių objektų atitikties informacijos mainų reikalavimams bandymai

1.   Atitinkamo PSO ir prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatoriaus tikralaikių arba periodinių informacijos mainų bandymu įrodoma, kad perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto techninė galimybė atitinka pagal 18 straipsnio 3 dalį nustatytus informacijos mainų reikalavimus.

2.   Užuot atlikus dalį 1 dalyje nurodytų bandymų, galima naudoti įrangos sertifikatą, kuris turi būti pateikiamas atitinkamam PSO.

39 straipsnis

Prie perdavimo sistemos prijungtų apkrovos objektų atitikties atjungimo ir pakartotinio prijungimo reikalavimams bandymai

1.   Prie perdavimo sistemos prijungti apkrovos objektai turi atitikti 19 straipsnyje nurodytus atjungimo ir pakartotinio prijungimo reikalavimus; jiems taikomi toliau nurodyti atitikties bandymai.

2.   Atliekant dėl trikdžio tinkle atsitiktinai atjungto įrenginio pakartotinio prijungimo galimybės bandymą įrenginys, pageidautina automatiškai, pakartotinai prijungiamas atitinkamo PSO leidimu atliekant pakartotinio prijungimo procedūrą.

3.   Atliekant sinchronizavimo bandymą įrodomos techninės prie perdavimo sistemos jungiamo apkrovos objekto sinchronizavimo galimybės. Per šį bandymą patikrinami sinchronizavimo įtaisų nuostačiai. Bandymas apima šiuos aspektus: įtampą, dažnį, fazinio kampo intervalą bei įtampos ir dažnio nuokrypį.

4.   Atliekant nuotolinio atjungimo bandymą įrodoma techninė galimybė prie perdavimo sistemos prijungtą apkrovos objektą, atitinkamam PSO pareikalavus, per PSO nustatytą laiką nuotoliniu būdu atjungti nuo perdavimo sistemos prijungimo taške ar taškuose.

5.   Atliekant apkrovos atjungimo dėl nepakankamo dažnio relių bandymą įrodoma, kad prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto techninę galimybę galima valdyti naudojant vardinį kintamosios srovės signalą, kaip numatyta 19 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Šį kintamosios srovės signalą nustato atitinkamas PSO.

6.   Atliekant apkrovos atjungimo dėl nepakankamos įtampos bandymą įrodoma, kad prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto techninę galimybę galima valdyti vienu veiksmu, kartu su 19 straipsnio 3 dalyje nurodyta apkrauto transformatoriaus atšakų perjungiklio blokavimo funkcija, kaip numatyta 19 straipsnio 2 dalyje.

7.   Užuot atlikus dalį 1 dalyje nurodytų bandymų, galima naudoti įrangos sertifikatą, kuris turi būti pateikiamas atitinkamam PSO.

40 straipsnis

Prie perdavimo sistemos prijungtų apkrovos objektų atitikties informacijos mainų reikalavimams bandymai

1.   Atitinkamo PSO ir prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininko tikralaikių arba periodinių informacijos mainų bandymu įrodoma, kad prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto techninė galimybė atitinka pagal 18 straipsnio 3 dalį nustatytus informacijos mainų reikalavimus.

2.   Užuot atlikus dalį 1 dalyje nurodytų bandymų, galima naudoti įrangos sertifikatą, kuris turi būti pateikiamas atitinkamam PSO.

41 straipsnis

Apkrovos blokų, naudojamų aktyviosios galios reguliavimo, reaktyviosios galios reguliavimo arba perdavimo apribojimų valdymo paslaugoms teikti, atitikties bandymai

1.   Apkrovos keitimo bandymo reikalavimai:

a)

įrodoma apkrovos bloko, kuris apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle naudojamas aktyviosios galios reguliavimo, reaktyviosios galios reguliavimo ar perdavimo apribojimų valdymo paslaugoms teikti, kiekvieno atskirai arba kartu, kai apkrova sutelkiama per trečiąją šalį, techninė galimybė, gavus atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO nurodymą, pakoreguoti savo vartojamąją galią; dėl koregavimo intervalo, trukmės ir laiko iš anksto susitariama ir jie nustatomi pagal 28 straipsnį;

b)

bandymas atliekamas atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO nurodymu (arba tokio nurodymo gavimas gali būti imituojamas) pakoreguojant apkrovos objekto arba uždarojo skirstomojo tinklo galios poreikį;

c)

laikoma, kad bandymas sėkmingas, jei tenkinamos atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO pagal 28 straipsnio 2 dalies d, f, g, h, k ir l punktus nustatytos sąlygos;

d)

užuot atlikus dalį 1 dalies b punkte nurodytų bandymų, galima naudoti įrangos sertifikatą, kuris turi būti pateikiamas atitinkamam sistemos operatoriui arba atitinkamam PSO.

2.   Statinių kompensatorių atjungimo ir pakartotinio prijungimo bandymo reikalavimai:

a)

įrodoma apkrovos bloko, kurį apkrovos objekto savininkas arba uždarojo skirstomojo tinklo operatorius naudoja aktyviosios galios reguliavimo apkrova, reaktyviosios galios reguliavimo apkrova ar perdavimo apribojimų valdymo reguliuojant apkrovą paslaugoms teikti, kiekvieno atskirai arba kartu, kai apkrova sutelkiama per trečiąją šalį, techninė galimybė, gavus atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO nurodymą, per numatytą laiką atjungti arba prijungti, arba ir atjungti, ir vėl prijungti savo statinį kompensatorių; laikas nustatomas pagal 28 straipsnį;

b)

bandymas atliekamas imituojamu iš atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO gaunamu nurodymu atjungiant statinį kompensatorių, o paskui imituojamu iš atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO gaunamu nurodymu jį vėl prijungiant;

c)

laikoma, kad bandymas sėkmingas, jei tenkinamos atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO pagal 28 straipsnio 2 dalies d, f, g, h, k ir l punktus nustatytos sąlygos.

3 SKYRIUS

Atitikties modeliavimas

42 straipsnis

Bendrosios nuostatos dėl atitikties modeliavimo

1.   Modeliuojant prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto ar apkrovos bloko, kuriuo apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle keičiant apkrovą labai greitai reguliuojama aktyvioji galia, veikimo charakteristikas turi būti įrodoma atitiktis arba neatitiktis šio reglamento reikalavimams.

2.   Modeliavimas atliekamas šiomis aplinkybėmis:

a)

prie perdavimo sistemos reikia prijungti naują įrenginį;

b)

pagal 30 straipsnį sudaryta sutartis dėl naujo apkrovos bloko, kuris apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle naudojamas labai greito aktyviosios galios reguliavimo apkrova paslaugoms teikti;

c)

įranga patobulinama, pakeičiama nauja arba modernizuojama;

d)

įtariama, kad atitinkamas sistemos operatorius nesilaiko šio reglamento reikalavimų.

3.   Nepažeisdamas šiame reglamente nustatytų minimaliųjų atitikties modeliavimo reikalavimų, atitinkamas sistemos operatorius turi teisę:

a)

leisti apkrovos objekto savininkui, STO arba USTO atlikti alternatyvų modeliavimą, jei toks modeliavimas yra veiksmingas ir jo pakanka siekiant įrodyti, kad apkrovos objektas arba skirstomasis tinklas atitinka šio reglamento reikalavimus arba nacionalinės teisės aktus;

b)

reikalauti, kad apkrovos objekto savininkas, STO arba USTO atliktų papildomą ar alternatyvų modeliavimą tais atvejais, kai atitinkamam sistemos operatoriui pateiktos informacijos, susijusios su atitikties modeliavimu pagal 43, 44 ir 45 straipsnių nuostatas, nepakanka siekiant įrodyti atitiktį šio reglamento reikalavimams.

4.   Prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius pateikia kiekvieno prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto arba perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto modeliavimo rezultatų ataskaitą. Prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto savininkas arba prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo operatorius parengia ir pateikia patvirtintą konkretaus prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto arba perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto imitacinį modelį. Imitacinių modelių taikymo sritis nustatyta 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

5.   Atitinkamas sistemos operatorius turi teisę patikrinti, ar apkrovos objektas arba skirstomasis tinklas atitinka šio reglamento reikalavimus, pats atlikdamas atitikties modeliavimą remdamasis pateiktomis modeliavimo ataskaitomis, imitaciniais modeliais ir atitikties bandymo matavimų duomenimis.

6.   Atitinkamas sistemos operatorius apkrovos objekto savininkui, STO arba USTO pateikia tinklo imitacinį modelį ir techninius duomenis, būtinus, kad būtų galima atlikti modeliavimą pagal 43, 44 ir 45 straipsnius.

43 straipsnis

Perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančių objektų atitikties modeliavimas

1.   Perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto gebėjimo užtikrinti reaktyviąją galią modeliavimo reikalavimai:

a)

reaktyviosios galios mainų apimčiai skirtingomis apkrovos ir elektros energijos gamybos sąlygomis apskaičiuoti naudojamas prie perdavimo sistemos prijungto skirstomojo tinklo nuostoviosios būsenos apkrovos srautų paskirstymo imitacinis modelis;

b)

modeliavimas apima nuostoviosios būsenos mažiausios ir didžiausios apkrovos ir elektros energijos gamybos sąlygas, kuriomis reaktyviosios galios mainų apimtis yra atitinkamai mažiausia ir didžiausia;

c)

vadovaujantis 15 straipsniu, modeliuojant taip pat apskaičiuojama eksportuojama reaktyvioji galia, kai aktyviosios galios srautas yra mažesnis kaip 25 % didžiausios importo gebos prijungimo taške.

2.   Atitinkamas PSO gali nustatyti 15 straipsnio 3 dalyje nurodyto aktyvaus reaktyviosios galios reguliavimo atitikties modeliavimo metodą.

3.   Laikoma, kad modeliavimas yra tinkamas, jei remiantis jo rezultatais įrodoma atitiktis 15 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

44 straipsnis

Prie perdavimo sistemos jungiamų apkrovos objektų atitikties modeliavimas

1.   Prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto, kuris pats negamina elektros energijos, gebėjimo užtikrinti reaktyviąją galią modeliavimo reikalavimai:

a)

įrodomas prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto, kuris pats negamina elektros energijos, gebėjimas užtikrinti reaktyviąją galią prijungimo taške;

b)

reaktyviosios galios mainų apimčiai skirtingomis apkrovos sąlygomis apskaičiuoti naudojamas prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto nuostoviosios būsenos apkrovos srautų paskirstymo imitacinis modelis. Modeliavimas apima mažiausios ir didžiausios apkrovos sąlygas, kuriomis reaktyviosios galios mainų prijungimo taške apimtis yra atitinkamai mažiausia ir didžiausia;

c)

laikoma, kad modeliavimas yra tinkamas, jei rezultatai atitinka 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus.

2.   Prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto, kuris pats gamina elektros energiją, gebėjimo užtikrinti reaktyviąją galią modeliavimo reikalavimai:

a)

reaktyviosios galios mainų apimčiai skirtingomis apkrovos ir elektros energijos gamybos sąlygomis apskaičiuoti naudojamas prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto nuostoviosios būsenos apkrovos srautų paskirstymo imitacinis modelis;

b)

modeliavimas apima mažiausios ir didžiausios apkrovos ir elektros energijos gamybos sąlygas, kuriomis reaktyviosios galios poreikis prijungimo taške yra atitinkamai mažiausias ir didžiausias;

c)

laikoma, kad modeliavimas yra tinkamas, jei remiantis jo rezultatais įrodoma atitiktis 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytiems reikalavimams.

45 straipsnis

Apkrovos blokų, kuriuos naudojant aktyvioji galia reguliuojama labai greitai, atitikties modeliavimas

1.   Naudojant apkrovos bloko, kurį apkrovos objekto savininkas arba uždarojo skirstomojo tinklo operatorius naudoja labai greito aktyviosios galios reguliavimo paslaugoms teikti, modelį įrodoma techninė apkrovos bloko galimybė 30 straipsnyje nustatytomis sąlygomis užtikrinti labai greitą aktyviosios galios reguliavimą sumažėjus dažniui.

2.   Laikoma, kad modeliavimas yra tinkamas, jei modelis atitinka 30 straipsnyje nustatytas sąlygas.

4 SKYRIUS

Atitikties stebėsena

46 straipsnis

Perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančių objektų atitikties stebėsena

Vykdant atitikties reaktyviosios galios reikalavimams, taikomiems perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, stebėseną:

a)

perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančiame objekte turi būti įrengta reikiama aktyviosios ir reaktyviosios galios matavimo įranga pagal 15 straipsnį;

b)

atitinkamas sistemos operatorius nustato atitikties stebėsenos grafiką.

47 straipsnis

Prie perdavimo sistemos jungiamų apkrovos objektų atitikties stebėsena

Vykdant atitikties reaktyviosios galios reikalavimams, taikomiems prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams, stebėseną:

a)

prie perdavimo sistemos prijungtame apkrovos objekte turi būti įrengta reikiama aktyviosios ir reaktyviosios galios matavimo įranga pagal 15 straipsnį;

b)

atitinkamas sistemos operatorius nustato atitikties stebėsenos tvarkaraštį.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

TAIKYMAS IR NUKRYPTI LEIDŽDIANČIOS NUOSTATOS

1 SKYRIUS

Sąnaudų ir naudos analizė

48 straipsnis

Reikalavimų taikymo esamiems prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams, esamiems perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, esamiems skirstomiesiems tinklams ir esamiems apkrovos blokams sąnaudų ir naudos nustatymas

1.   Prieš taikydamas kurį nors iš šiame reglamente nustatytų reikalavimų esamiems prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams, esamiems perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, esamiems skirstomiesiems tinklams ir esamiems apkrovos blokams pagal 4 straipsnio 3 dalį, atitinkamas PSO atlieka kokybinį su numatomu taikyti reikalavimu susijusių sąnaudų ir naudos palyginimą. Lyginant turi būti atsižvelgiama į esamas tinklo ar rinkos principais grindžiamas alternatyvas. Kiekybinės sąnaudų ir naudos analizės pagal 2–5 dalis atitinkamas PSO gali imtis tik tuo atveju, jei iš kokybinio palyginimo matyti, kad tikėtina nauda viršija galimas sąnaudas. Tačiau, jei laikoma, kad išlaidos būtų didelės arba nauda menka, atitinkamas PSO turi nesiimti tolesnių veiksmų.

2.   Po parengiamojo etapo pagal 1 dalį atitinkamas PSO atlieka visų reikalavimų, kuriuos ketinama taikyti esamiems prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams, esamiems perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, esamiems skirstomiesiems tinklams ir esamiems apkrovos blokams ir kurių taikymas, kaip paaiškėjo per parengiamąjį etapą pagal 1 dalį, gali būti naudingas, kiekybinę sąnaudų ir naudos analizę.

3.   Atlikęs sąnaudų ir naudos analizę, atitinkamas PSO per tris mėnesius išvadas apibendrina ataskaitoje:

a)

kurioje pateikiama sąnaudų ir naudos analizė ir rekomendacija dėl būsimų veiksmų;

b)

į kurią įtraukiamas pasiūlymas dėl reikalavimo taikymo esamiems prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams, esamiems perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, esamiems skirstomiesiems tinklams ir esamiems apkrovos blokams pereinamojo laikotarpio. Tas pereinamasis laikotarpis negali būti ilgesnis kaip dveji metai nuo reguliavimo institucijos arba, kai tinkama, valstybės narės sprendimo taikyti reikalavimą priėmimo dienos;

c)

dėl jos viešai konsultuojamasi pagal 9 straipsnį.

4.   Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po viešų konsultacijų pabaigos atitinkamas PSO parengia ataskaitą, kurioje paaiškina konsultacijų rezultatą ir pateikia pasiūlymą dėl aptariamo reikalavimo taikymo esamiems prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams, esamiems perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, esamiems skirstomiesiems tinklams ir esamiems apkrovos blokams. Ataskaita ir pasiūlymas pateikiami reguliavimo institucijai arba, kai taikoma, valstybei narei, o apie jų turinį informuojamas apkrovos objekto savininkas, STO, USTO arba, kai tinkama, trečioji šalis.

5.   Į atitinkamo PSO pasiūlymą, kurį pagal 4 dalį jis pateikia reguliavimo institucijai arba, kai tinkama, valstybei narei, įtraukiami šie dalykai:

a)

naudojimo leidimo procedūra, pagal kurią įrodomas reikalavimų įgyvendinimas esamuose prie perdavimo sistemos prijungtuose apkrovos objektuose, esamuose perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančiuose objektuose, esamuose skirstomuosiuose tinkluose ir esamuose apkrovos blokuose, kurie apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle naudojami reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamiems sistemos operatoriams ir atitinkamiems PSO teikti;

b)

pereinamasis reikalavimų įgyvendinimo laikotarpis, kurį nustatant atsižvelgiama į prie perdavimo sistemos prijungtų apkrovos objektų, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančių objektų, skirstomųjų tinklų ir apkrovos blokų, kurie apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle naudojami reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamiems sistemos operatoriams ir atitinkamiems PSO teikti, kategorijas, ir visos kliūtys, dėl kurių negalima veiksmingai įgyvendinti įrangos keitimo ir (arba) modernizavimo.

49 straipsnis

Sąnaudų ir naudos analizės principai

1.   Apkrovos objektų savininkai, STO ir USTO padeda atlikti pagal 48 ir 53 straipsnius atliekamą sąnaudų ir naudos analizę ir pateikia būtinus atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO prašomus duomenis per tris mėnesius nuo prašymo gavimo, nebent su atitinkamu PSO būtų susitarta kitaip. Apkrovos objekto savininkui ar būsimam savininkui arba STO (USTO) ar būsimam operatoriui rengiantis atlikti sąnaudų ir naudos analizę, per kurią vertinama galimybė taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą pagal 52 straipsnį, atitinkamas PSO ir STO padeda atlikti sąnaudų ir naudos analizę ir pateikia būtinus apkrovos objekto savininko ar būsimo savininko arba STO (USTO) ar būsimo operatoriaus prašomus duomenis per tris mėnesius nuo prašymo gavimo, nebent su apkrovos objekto savininku ar būsimu savininku arba STO (USTO) ar būsimu operatoriumi būtų susitarta kitaip.

2.   Atliekant sąnaudų ir naudos analizę laikomasi šių principų:

a)

atitinkamas PSO, apkrovos objekto savininkas ar būsimas savininkas, STO (USTO) ar būsimas operatorius savo sąnaudų ir naudos analizę grindžia vieno ar daugiau toliau išvardytų parametrų apskaičiavimu:

i)

grynosios dabartinės vertės;

ii)

investicijų grąžos;

iii)

grąžos normos;

iv)

išlaidų atsipirkimo laiko;

b)

atitinkamas PSO, apkrovos objekto savininkas ar būsimas savininkas, STO (USTO) ar būsimas operatorius taip pat turi kiekybiškai įvertinti socialinę ir ekonominę naudą, t. y. kaip padidėja tiekimo saugumas, ir toks vertinimas apima bent šiuos dalykus:

i)

su pakeitimu susijusį energijos tiekimo nutrūkimo tikimybės sumažėjimą per visą pakeitimo gyvavimo laiką;

ii)

tikėtiną tokio energijos tiekimo nutrūkimo mastą ir trukmę;

iii)

su valandos trukmės tokiu energijos tiekimo nutrūkimu susijusias išlaidas visuomenei;

c)

atitinkamas PSO, apkrovos objekto savininkas ar būsimas savininkas, STO (USTO) ar būsimas operatorius kiekybiškai įvertina naudą elektros energijos vidaus rinkai, tarpvalstybinei prekybai ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių įsisavinimui, atsižvelgdamas bent į šiuos dalykus:

i)

aktyviosios galios atsaką į dažnio pokytį;

ii)

balansavimo rezervus;

iii)

reaktyviosios galios užtikrinimą;

iv)

perkrovos valdymą;

v)

apsaugos priemones;

d)

atitinkamas PSO kiekybiškai įvertina būtinų taisyklių taikymo esamiems prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams, esamiems perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, esamiems skirstomiesiems tinklams arba esamiems apkrovos blokams išlaidas, įskaitant bent šias išlaidas:

i)

tiesiogines reikalavimo įgyvendinimo išlaidas;

ii)

išlaidas, susijusias su priskiriamu galimybės praradimu;

iii)

išlaidas, susijusias su techninės priežiūros ir naudojimo pakeitimais.

2 SKYRIUS

Leidžiančios nukrypti nuostatos

50 straipsnis

Įgaliojimai leisti taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas

1.   Vadovaudamosi 51–53 straipsniais, reguliavimo institucijos apkrovos objekto savininko ar būsimo savininko, STO (USTO) ar būsimo operatoriaus, atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO prašymu gali leisti apkrovos objektų savininkams ar būsimiems savininkams, STO (USTO) ar būsimiems operatoriams, atitinkamiems sistemos operatoriams arba atitinkamiems PSO taikyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo vieno ar kelių šio reglamento reikalavimų, naujiems ir esamiems prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, skirstomiesiems tinklams ir apkrovos blokams.

2.   Pagal 51–53 straipsnius leisti taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas ir jas atšaukti gali kitos institucijos, o ne reguliavimo institucija, jei tai taikoma valstybėje narėje.

51 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Kiekviena reguliavimo institucija, pasitarusi su atitinkamais sistemos operatoriais, apkrovos objektų savininkais, STO, USTO ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, kuriems, jos nuomone, šis reglamentas daro poveikį, nustato leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo pagal 52 ir 53 straipsnius kriterijus. Tuos kriterijus ji paskelbia savo interneto svetainėje ir apie juos praneša Komisijai per devynis mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo. Jei Komisija mano, kad kriterijai neatitinka šio reglamento, ji gali reikalauti, kad reguliavimo institucija juos iš dalies pakeistų. Ši galimybė persvarstyti ir iš dalies pakeisti leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo kriterijus nedaro poveikio jau taikomoms leidžiančioms nukrypti nuostatoms, kurios ir toliau taikomos iki sprendime suteikti išimtį nustatytos datos.

2.   Jei reguliavimo institucija mano, kad dėl pasikeitusių aplinkybių, susijusių su sistemos reikalavimų kaita, būtina pakeisti leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo kriterijus, vadovaudamasi 1 dalimi, ji gali juos persvarstyti ir iš dalies pakeisti ne dažniau kaip kartą per metus. Kriterijų pakeitimai netaikomi leidžiančioms nukrypti nuostatoms, dėl kurių jau buvo pateiktas prašymas.

3.   Reguliavimo institucija gali nuspręsti, kad prie perdavimo sistemos prijungti apkrovos objektai, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantys objektai, skirstomieji tinklai ir apkrovos blokai, kuriems prašoma taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą pagal 52 arba 53 straipsnį, šio reglamento reikalavimų, nuo kurių prašoma leisti nukrypti, gali neatitikti nuo prašymo pateikimo dienos iki tol, kol reguliavimo institucija priims sprendimą.

52 straipsnis

Apkrovos objekto savininko, skirstomojo tinklo operatoriaus arba uždarojo skirstomojo tinklo operatoriaus prašymas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą

1.   Apkrovos objektų savininkai ar būsimi savininkai ir STO (USTO) ar būsimi operatoriai gali prašyti taikyti nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo vieno ar kelių šio reglamento reikalavimų, prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, skirstomiesiems tinklams arba apkrovos blokams, kurie apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle naudojami reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamam sistemos operatoriui ir atitinkamam PSO teikti.

2.   Prašymas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą pateikiamas atitinkamam sistemos operatoriui; jame nurodoma ši informacija:

a)

apkrovos objekto savininko arba būsimo savininko, STO (USTO) arba būsimo operatoriaus ir kontaktinio asmens ryšiams identifikaciniai duomenys;

b)

prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto, skirstomojo tinklo arba apkrovos bloko, kuriam prašoma taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą, aprašymas;

c)

nuoroda į šio reglamento nuostatas, nuo kurių prašoma leisti nukrypti, ir išsamus prašomos taikyti leidžiančios nukrypti nuostatos aprašymas;

d)

nuodugnus pagrindimas ir atitinkami patvirtinamieji dokumentai bei sąnaudų ir naudos analizė pagal 49 straipsnio reikalavimus;

e)

įrodymas, kad prašoma taikyti leidžianti nukrypti nuostata nedarys neigiamo poveikio tarpvalstybinei prekybai.

3.   Per dvi savaites nuo prašymo taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą gavimo dienos atitinkamas sistemos operatorius patvirtina, ar apkrovos objekto savininko ar būsimo savininko arba STO (USTO) ar būsimo operatoriaus prašymas yra išsamus. Jei atitinkamas sistemos operatorius mano, kad prašymas nėra išsamus, apkrovos objekto savininkas ar būsimas savininkas arba STO (USTO) ar būsimas operatorius reikalaujamą papildomą informaciją pateikia per vieną mėnesį nuo prašymo ją pateikti gavimo dienos. Jei per šį terminą apkrovos objekto savininkas ar būsimas savininkas arba STO (USTO) ar būsimas operatorius prašomos informacijos nepateikia, laikoma, kad prašymas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą atsiimtas.

4.   Atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO ir visais susijusiais gretimų skirstomųjų tinklų operatoriais, prašymą taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą ir pateiktą sąnaudų ir naudos analizę įvertina atsižvelgdamas į reguliavimo institucijos pagal 51 straipsnį nustatytus kriterijus.

5.   Per šešis mėnesius nuo prašymo taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą gavimo dienos atitinkamas sistemos operatorius perduoda prašymą reguliavimo institucijai ir pateikia pagal 4 dalį parengtą vertinimą. Šis laikotarpis gali būti pratęstas vienam mėnesiui, jei atitinkamas sistemos operatorius siekia gauti daugiau informacijos iš apkrovos objekto savininko ar būsimo savininko arba iš STO (USTO) ar būsimo operatoriaus, ir dviem mėnesiams, jei atitinkamas sistemos operatoriaus atitinkamo PSO paprašo pateikti prašymo taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą vertinimą.

6.   Reguliavimo institucija sprendimą dėl prašymo taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą priima per šešis mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Tas terminas, jam nesibaigus, gali būti pratęstas dar trims mėnesiams, jei reguliavimo institucija apkrovos objekto savininko ar būsimo savininko, STO (USTO) ar būsimo operatoriaus arba kitų suinteresuotųjų šalių paprašo pateikti daugiau informacijos. Papildomas laikotarpis prasideda tada, kai gaunama visa informacija.

7.   Apkrovos objekto savininkas ar būsimas savininkas arba STO (USTO) ar būsimas operatorius papildomą informaciją, kurios prašo reguliavimo institucija, pateikia per du mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Jei per šį terminą apkrovos objekto savininkas ar būsimas savininkas arba STO (USTO) ar būsimas operatorius prašomos informacijos nepateikia, laikoma, kad prašymas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą atsiimtas, nebent nepasibaigus terminui:

a)

reguliavimo institucija nusprendžia terminą pratęsti arba

b)

apkrovos objekto savininkas ar būsimas savininkas arba STO (USTO) ar būsimas operatorius praneša reguliavimo institucijai, pateikdamas argumentuotą pareiškimą, kad prašymas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą yra išsamus.

8.   Reguliavimo institucija priima pagrįstą sprendimą dėl prašymo taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą. Jei reguliavimo institucija leidžia taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą, ji nustato jos taikymo trukmę.

9.   Reguliavimo institucija apie savo sprendimą praneša atitinkamam apkrovos objekto savininkui ar būsimam savininkui, STO (USTO) ar būsimam operatoriui, atitinkamam sistemos operatoriui ir atitinkamam PSO.

10.   Reguliavimo institucija gali atšaukti sprendimą leisti taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą, jei pasikeitė aplinkybės ir jos taikymą pagrindžiančios priežastys arba jei Komisija ar Agentūra pateikia pagrįstą rekomendaciją pagal 55 straipsnio 2 dalį.

11.   Prašymą pagal šį straipsnį taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą prie ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos prijungtiems apkrovos blokams, esantiems apkrovos objekte ar uždarajame skirstomajame tinkle, apkrovos objekto savininko ar būsimo savininko arba USTO ar būsimo operatoriaus vardu gali pateikti trečioji šalis. Toks prašymas gali būti susijęs su vienu apkrovos bloku arba keliais tame pačiame apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle esančiais apkrovos blokais. Pastaruoju atveju, jeigu nurodytas bendras didžiausias pajėgumas, trečioji šalis vietoj duomenų, kuriuos reikia pateikti pagal 2 dalies a punktą, gali pateikti savo duomenis.

53 straipsnis

Atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO prašymas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą

1.   Atitinkami sistemos operatoriai arba atitinkami PSO gali prašyti leidžiančias nukrypti nuostatas taikyti prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, skirstomiesiems tinklams ar apkrovos objekto arba uždarojo skirstomojo tinklo apkrovos blokams, kurie yra prijungti arba kuriuos numatoma prijungti prie jų tinklo.

2.   Atitinkami sistemos operatoriai arba atitinkami PSO savo prašymus taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą pateikia reguliavimo institucijai. Prašyme taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą nurodoma ši informacija:

a)

atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO ir kontaktinio asmens ryšiams identifikaciniai duomenys;

b)

prie perdavimo sistemos prijungto apkrovos objekto, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančio objekto, skirstomojo tinklo arba apkrovos bloko, kuriam prašoma taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą, aprašas, bendra įrengtoji galia ir prie perdavimo sistemos prijungtų apkrovos objektų, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančių objektų, skirstomųjų tinklų arba apkrovos blokų skaičius;

c)

šio reglamento reikalavimas arba reikalavimai, nuo kurių prašoma leisti nukrypti, ir išsamus prašomos taikyti leidžiančios nukrypti nuostatos aprašymas;

d)

nuodugnus pagrindimas ir visi atitinkami patvirtinamieji dokumentai;

e)

įrodymas, kad prašoma taikyti leidžianti nukrypti nuostata nedarys neigiamo poveikio tarpvalstybinei prekybai;

f)

sąnaudų ir naudos analizė, atitinkanti 49 straipsnio reikalavimus. Jei taikoma, sąnaudų ir naudos analizė atliekama derinant su atitinkamu PSO ir gretimų skirstomųjų tinklų operatoriais.

3.   Jeigu prašymą taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą pateikia atitinkamas STO, per dvi savaites nuo prašymo gavimo dienos reguliavimo institucija paprašo atitinkamo PSO įvertinti prašymą taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą atsižvelgiant į reguliavimo institucijos pagal 51 straipsnį nustatytus kriterijus.

4.   Per dvi savaites nuo tokio prašymo įvertinti gavimo dienos atitinkamas PSO patvirtina, ar atitinkamo STO prašymas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą yra išsamus. Jei atitinkamas PSO mano, kad prašymas nėra išsamus, atitinkamas STO prašomą papildomą informaciją pateikia per vieną mėnesį nuo prašymo ją pateikti gavimo dienos.

5.   Per šešis mėnesius nuo prašymo taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą gavimo dienos atitinkamas PSO reguliavimo institucijai pateikia savo vertinimą, įskaitant susijusius dokumentus. Šešių mėnesių terminas gali būti pratęstas vienam mėnesiui, jei atitinkamas PSO siekia gauti daugiau informacijos iš atitinkamo STO.

6.   Reguliavimo institucija sprendimą dėl prašymo taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą priima per šešis mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu prašymą taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą pateikia atitinkamas STO, šešių mėnesių terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai gaunamas atitinkamo PSO vertinimas pagal 5 dalį.

7.   6 dalyje nurodytas šešių mėnesių terminas, jam nesibaigus, gali būti pratęstas dar trims mėnesiams, jei reguliavimo institucija atitinkamo sistemos operatoriaus, pateikusio prašymą taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą, ar bet kurios kitos suinteresuotosios šalies paprašo pateikti daugiau informacijos. Tas papildomas laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai gaunama visa informacija.

Atitinkamas sistemos operatorius papildomą informaciją, kurios prašo reguliavimo institucija, pateikia per du mėnesius nuo prašymo gavimo. Jei per šį terminą atitinkamas sistemos operatorius prašomos papildomos informacijos nepateikia, laikoma, kad prašymas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą atsiimtas, nebent nepasibaigus terminui:

a)

reguliavimo institucija nusprendžia terminą pratęsti arba

b)

atitinkamas sistemos operatorius praneša reguliavimo institucijai, pateikdamas argumentuotą pareiškimą, kad prašymas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą yra išsamus.

8.   Reguliavimo institucija priima pagrįstą sprendimą dėl prašymo taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą. Jei reguliavimo institucija leidžia taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą, ji nustato jos taikymo trukmę.

9.   Reguliavimo institucija apie savo sprendimą praneša atitinkamam sistemos operatoriui, pateikusiam prašymą taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą, atitinkamam PSO ir Agentūrai.

10.   Reguliavimo institucijos gali nustatyti papildomų reikalavimų, susijusių su atitinkamų sistemos operatorių prašymų taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą rengimu. Šiuo tikslu reguliavimo institucijos atsižvelgia į perdavimo sistemos ir skirstomojo tinklo atskyrimą nacionaliniu lygmeniu ir konsultuojasi su sistemos operatoriais, apkrovos objektų savininkais ir suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant gamintojus.

11.   Reguliavimo institucija gali atšaukti sprendimą leisti taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą, jei pasikeitė aplinkybės ir jos taikymą pagrindžiančios priežastys arba jei Komisija ar Agentūra pateikia pagrįstą rekomendaciją pagal 55 straipsnio 2 dalį.

54 straipsnis

Nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo šio reglamento reikalavimų, registras

1.   Reguliavimo institucijos tvarko visų leidžiančių nukrypti nuostatų, kurias jos leido arba neleido taikyti, registrą ir bent kartą per šešis mėnesius pateikia atnaujintą ir konsoliduotą registrą Agentūrai, o jo kopija perduodama ENTSO-E.

2.   Registre visų pirma pateikiama:

a)

reikalavimas ar reikalavimai, nuo kurių nukrypti leidžiančią nuostatą leista arba neleista taikyti;

b)

leidžiančios nukrypti nuostatos turinys;

c)

priežastys, dėl kurių leista leidžiančią nukrypti nuostatą arba jos taikyti neleista;

d)

leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo padariniai.

55 straipsnis

Leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo stebėsena

1.   Agentūra, bendradarbiaudama su reguliavimo institucijomis arba atitinkamomis valstybės narės valdžios institucijomis, stebi leidimo taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas tvarką. Minėtos reguliavimo institucijos arba atitinkamos valstybės narės valdžios institucijos pateikia Agentūrai visą tuo tikslu reikalingą informaciją.

2.   Agentūra gali reguliavimo institucijai pateikti pagrįstą rekomendaciją atšaukti leidimą taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą, jei ji taikoma nepagrįstai. Komisija gali reguliavimo institucijai arba atitinkamai valstybės narės valdžios institucijai pateikti pagrįstą rekomendaciją atšaukti leidimą taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą, jei ji taikoma nepagrįstai.

3.   Komisija gali prašyti Agentūros pateikti 1 ir 2 dalių taikymo ataskaitą ir nurodyti priežastis, dėl kurių ji prašė atšaukti leidimus taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas arba to neprašė.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

NEPRIVALOMOS GAIRĖS IR ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

56 straipsnis

Neprivalomos įgyvendinimo gairės

1.   Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo ENTSO-E parengia ir vėliau kas dvejus metus savo nariams ir kitiems sistemos operatoriams teikia neprivalomas rašytines gaires, susijusias su šio reglamento aspektais, dėl kurių turi būti priimami nacionaliniai sprendimai. ENTSO-E šias gaires skelbia savo interneto svetainėje.

2.   ENTSO-E, pateikdamas neprivalomas gaires, konsultuojasi su suinteresuotaisiais subjektais.

3.   Neprivalomose gairėse aiškinami techniniai klausimai, sąlygos ir tarpusavio sąsajos, į kuriuos reikia atsižvelgti laikantis šio reglamento reikalavimų nacionaliniu lygmeniu.

57 straipsnis

Stebėsena

1.   Vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 714/2009 8 straipsnio 8 dalimi, ENTSO-E stebi, kaip įgyvendinamas šis reglamentas. Stebėsena visų pirma apima šiuos klausimus:

a)

šio reglamento įgyvendinimo nacionalinių skirtumų nustatymą;

b)

įvertinimą, ar šiame reglamente nustatytuose prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos objektams, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiantiems objektams, skirstomiesiems tinklams ir apkrovos blokams taikomuose reikalavimuose pasirinktos vertės ir intervalai tebėra veiksmingi.

2.   Per 12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo Agentūra, bendradarbiaudama su ENTSO-E, parengia aktualios informacijos, kurią ENTSO-E turi pateikti Agentūrai pagal Reglamento (EB) Nr. 714/2009 8 straipsnio 9 dalį ir 9 straipsnio 1 dalį, sąrašą. Aktualios informacijos sąrašas gali būti atnaujinamas. ENTSO-E sukuria išsamų standartizuotos formos skaitmeninių duomenų archyvą, kuriame saugoma Agentūros reikalaujama informacija.

3.   Atitinkami PSO ENTSO-E pateikia informaciją, būtiną atliekant 1 ir 2 dalyse nurodytas užduotis.

Remdamiesi reguliavimo institucijos prašymu, skirstomųjų tinklų operatoriai perdavimo sistemos operatoriams pateikia informaciją pagal 2 dalį, tačiau siekiant išvengti informacijos dubliavimo tai netaikoma tais atvejais, kai šią informaciją reguliavimo institucijos, Agentūra arba ENTSO-E jau yra gavę vykdydami atitinkamas įgyvendinimo stebėsenos užduotis.

4.   Jei ENTSO-E arba Agentūra nustato, kad srityse, kurioms taikomas šis reglamentas, atsižvelgiant į rinkos pokyčius ar patirtį, sukauptą taikant šį reglamentą, tikslinga toliau derinti šio reglamento reikalavimus ir taip skatinti rinkos integraciją, jie pasiūlo šio reglamento pakeitimų projektą pagal Reglamento (EB) Nr. 714/2009 7 straipsnio 1 dalį.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58 straipsnis

Sutarčių ir bendrųjų sąlygų pakeitimai

1.   Reguliavimo institucijos užtikrina, kad visos atitinkamos sutarčių nuostatos ir bendrosios sąlygos, susijusios su naujų prie perdavimo sistemos jungiamų apkrovos objektų, naujų perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančių objektų, naujų skirstomųjų tinklų ir naujų apkrovos blokų prijungimu prie tinklo, būtų suderintos su šio reglamento reikalavimais.

2.   Visos atitinkamos sutarčių nuostatos ir atitinkamos bendrųjų sąlygų nuostatos, susijusios su esamų prie perdavimo sistemos prijungtų apkrovos objektų, esamų perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančių objektų, esamų skirstomųjų tinklų ir esamų apkrovos blokų, kuriems pagal 4 straipsnio 1 dalį taikomi visi arba kai kurie šio reglamento reikalavimai, prijungimu prie tinklo, turi būti iš dalies pakeistos, kad atitiktų šio reglamento reikalavimus. Atitinkamos nuostatos turi būti iš dalies pakeistos per trejus metus nuo reguliavimo institucijos arba valstybės narės sprendimo priėmimo, kaip nurodyta 4 straipsnio 1 dalyje.

3.   Reguliavimo institucijos užtikrina, kad sistemos operatorių ir naujų arba esamų apkrovos objektų savininkų arba naujų arba esamų skirstomųjų tinklų operatorių susitarimuose, kuriems taikomas šis reglamentas ir kurie yra susiję su prie perdavimo sistemos jungiamų apkrovos objektų, perdavimo sistemą ir skirstomąjį tinklą jungiančių objektų, skirstomųjų tinklų ir apkrovos blokų, kurie apkrovos objekte arba uždarajame skirstomajame tinkle naudojami reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamiems sistemos operatoriams ir atitinkamiems PSO teikti, prijungimo prie tinklo reikalavimais, visų pirma nustatytais nacionaliniuose tinklo kodeksuose, būtų atsižvelgiama į šiame reglamente nustatytus reikalavimus.

59 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Nedarant poveikio 4 straipsnio 2 dalies b punkto, 6, 51, 56 ir 57 straipsnių taikymui, šio reglamento reikalavimai taikomi praėjus trejiems metams po paskelbimo.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugpjūčio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 211, 2009 8 14, p. 15.

(2)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB (OL L 211, 2009 8 14, p. 55).

(3)  1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (OL L 204, 1998 7 21, p. 37).

(4)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1).

(5)  2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės (OL L 197, 2015 7 25, p. 24).

(6)  2016 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai (OL L 112, 2016 4 27, p. 1).

(7)  2013 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 543/2013 dėl duomenų teikimo ir skelbimo elektros energijos rinkose, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priedą (OL L 163, 2013 6 15, p. 1).


I PRIEDAS

12 straipsnio 1 dalyje nurodyti dažnių diapazonai ir laiko intervalai

Sinchroninis rajonas

Dažnių diapazonas

Veikimo trukmė

Žemyninės Europos

47,5–48,5 Hz

Nustato kiekvienas PSO, bet ne trumpesnė kaip 30 minučių

48,5–49,0 Hz

Nustato kiekvienas PSO, bet ne trumpesnė už 47,5–48,5 Hz intervalo trukmę

49,0–51,0 Hz

Neribota

51,0–51,5 Hz

30 minučių

Šiaurės Europos

47,5–48,5 Hz

30 minučių

48,5–49,0 Hz

Nustato kiekvienas PSO, bet ne trumpesnė kaip 30 minučių

49,0–51,0 Hz

Neribota

51,0–51,5 Hz

30 minučių

Didžiosios Britanijos

47,0–47,5 Hz

20 sekundžių

47,5–48,5 Hz

90 minučių

48,5–49,0 Hz

Nustato kiekvienas PSO, bet ne trumpesnė kaip 90 minučių

49,0–51,0 Hz

Neribota

51,0–51,5 Hz

90 minučių

51,5–52,0 Hz

15 minučių

Airijos ir Šiaurės Airijos

47,5–48,5 Hz

90 minučių

48,5–49,0 Hz

Nustato kiekvienas PSO, bet ne trumpesnė kaip 90 minučių

49,0–51,0 Hz

Neribota

51,0–51,5 Hz

90 minučių

Baltijos

47,5–48,5 Hz

Nustato kiekvienas PSO, bet ne trumpesnė kaip 30 minučių

48,5–49,0 Hz

Nustato kiekvienas PSO, bet ne trumpesnė už 47,5–48,5 Hz intervalo trukmę

49,0–51,0 Hz

Neribota

51,0–51,5 Hz

Nustato kiekvienas PSO, bet ne trumpesnė kaip 30 minučių

Lentelėje nurodytas trumpiausias laikas, kurį prie perdavimo sistemos prijungtas apkrovos objektas, prie perdavimo sistemos prijungtas skirstomasis objektas arba skirstomasis tinklas turi gebėti neatsijungti nuo tinklo ir veikti įvairiais nuo vardinės vertės nukrypusiais dažniais.


II PRIEDAS

13 straipsnio 1 dalyje nurodyti įtampos ir laiko intervalai

Sinchroninis rajonas

Įtampos intervalas (santykiniais vienetais)

Veikimo trukmė

Žemyninės Europos

0,90–1,118

Neribota

1,118–1,15

Nustato kiekvienas PSO, bet ne trumpesnė kaip 20 minučių ir ne ilgesnė kaip 60 minučių

Šiaurės Europos

0,90–1,05

Neribota

1,05–1,10

60 minučių

Didžiosios Britanijos

0,90–1,10

Neribota

Airijos ir Šiaurės Airijos

0,90–1,118

Neribota

Baltijos

0,90–1,118

Neribota

1,118–1,15

20 minučių

Lentelėje nurodytas trumpiausias laikas, kurį prie perdavimo sistemos prijungtas apkrovos objektas, prie perdavimo sistemos prijungtas skirstomasis objektas arba prie perdavimo sistemos prijungtas skirstomasis tinklas turi gebėti neatsijungti nuo tinklo ir veikti esant įvairioms nuo atskaitos vienetinės vertės (santykiniais vienetais) nukrypusioms įtampos vertėms prijungimo taške, kai santykinių vienetų bazinė įtampos vertė yra ne mažesnė kaip 110 kV, bet mažesnė kaip 300 kV.

Sinchroninis rajonas

Įtampos intervalas (santykiniais vienetais)

Veikimo trukmė

Žemyninės Europos

0,90–1,05

Neribota

1,05–1,10

Nustato kiekvienas PSO, bet ne trumpesnė kaip 20 minučių ir ne ilgesnė kaip 60 minučių

Šiaurės Europos

0,90–1,05

Neribota

1,05–1,10

Nustato kiekvienas PSO, bet ne ilgesnė kaip 60 minučių

Didžiosios Britanijos

0,90–1,05

Neribota

1,05–1,10

15 minučių

Airijos ir Šiaurės Airijos

0,90–1,05

Neribota

Baltijos

0,90–1,097

Neribota

1,097–1,15

20 minučių

Lentelėje nurodytas trumpiausias laikas, kurį prie perdavimo sistemos prijungtas apkrovos objektas, prie perdavimo sistemos prijungtas skirstomasis objektas arba prie perdavimo sistemos prijungtas skirstomasis tinklas turi gebėti neatsijungti nuo tinklo ir veikti esant įvairioms nuo atskaitos vienetinės vertės (santykiniais vienetais) nukrypusioms įtampos vertėms prijungimo taške, kai santykinių vienetų bazinė įtampos vertė yra 300–400 kV (įskaitytinai).


18.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 223/55


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1389

2016 m. rugpjūčio 17 d.

kuriuo leidžiama vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, susijusį su vaikų vystymusi ir sveikata

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 17 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 maisto produktų sveikumo teiginiai draudžiami, jeigu jie nėra leisti vartoti Komisijos laikantis to reglamento reikalavimų ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 taip pat nustatyta, kad paraiškas leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginius maisto tvarkymo subjektai gali teikti valstybės narės nacionalinei kompetentingai institucijai. Nacionalinė kompetentinga institucija turi perduoti reikalavimus atitinkančias paraiškas Europos maisto saugos tarnybai (EFSA) (toliau – Tarnyba);

(3)

gavusi paraišką Tarnyba nedelsdama apie ją informuoja kitas valstybes nares bei Komisiją ir pateikia nuomonę dėl atitinkamo sveikumo teiginio;

(4)

Komisija, atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę, sprendžia dėl leidimo vartoti sveikumo teiginius suteikimo;

(5)

gavus „VAB-nutrition“ paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalies b punktą, paprašyta, kad Tarnybos paprašyta pateiktų nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su vitaminu D ir normalia imuninės sistemos veikla (Klausimas Nr. EFSA-Q-2014-00826 (2)). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą“;

(6)

2015 m. gegužės 13 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje padaryta išvada, kad tarp vitamino D vartojimo su maistu ir normalios vaikų imuninės sistemos veiklos palaikymo priežastinis ryšys yra. Taigi šią išvadą atitinkantis sveikumo teiginys turėtų būti laikomas atitinkančiu Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 reikalavimus ir reikėtų jį įtraukti į Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą;

(7)

Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad palankioje nuomonėje dėl leidimo vartoti sveikumo teiginį reikia pateikti tam tikrą informaciją. Atitinkamai ši informacija turėtų būti nurodyta šio reglamento priede dėl leidžiamo vartoti teiginio, įskaitant galimą teiginio formuluotės pakeitimą, konkrečias teiginio vartojimo sąlygas ir, jei taikoma, maisto produkto vartojimo sąlygas ar apribojimus ir (arba) papildomus teiginius ar įspėjimus, laikantis Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų taisyklių ir atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę;

(8)

vienas iš Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 tikslų yra užtikrinti, kad sveikumo teiginiai būtų teisingi, aiškūs ir patikimi bei naudingi vartotojui ir kad to siekiant būtų atsižvelgiama į teiginių formuluotę ir pateikimą. Todėl tais atvejais, kai teiginių formuluotės turi tą pačią prasmę vartotojams, palyginti su jau leidžiamais vartoti sveikumo teiginiais, nes nurodomas tas pats maisto produkto kategorijos, maisto produkto ar vienos iš jo sudedamųjų dalių ir sveikatos ryšys, jie turėtų būti vartojami laikantis tų pačių vartojimo sąlygų, kaip nurodyta šio reglamento priede;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šio reglamento priede pateiktas sveikumo teiginys gali būti vartojamas su Sąjungos rinkai tiekiamais maisto produktais laikantis tame priede nustatytų sąlygų.

2.   1 dalyje nurodytas sveikumo teiginys įtraukiamas į Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalyje nurodytą Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugpjūčio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

(2)  EFSA Journal 2015;13(5):4096.


PRIEDAS

Leidžiamas vartoti sveikumo teiginys

Paraiška ir atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 nuostatos

Pareiškėjo adresas

Maistinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produkto kategorija

Teiginys

Teiginio vartojimo sąlygos

Maisto produkto vartojimo sąlygos ir (arba) apribojimai ir (arba) papildomi teiginiai ar perspėjimai

EFSA nuomonės nuoroda

14 straipsnio 1 dalies b punkte numatytas sveikumo teiginys, susijęs su vaikų vystymusi ir sveikata

„VAB-nutrition“, 1 rue Claude Danziger, 63100 Clermont-Ferrand, Prancūzija.

Vitaminas D

Vitaminas D padeda palaikyti normalią vaikų imuninės sistemos veiklą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino D šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

Q-2014-00826


18.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 223/58


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1390

2016 m. rugpjūčio 17 d.

kuriuo atsisakoma leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, susijusį su vaikų vystymusi ir sveikata

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 17 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 maisto produktų sveikumo teiginiai draudžiami, jeigu jie nėra leisti vartoti Komisijos laikantis to reglamento reikalavimų ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 taip pat nustatyta, kad paraiškas leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginius maisto tvarkymo subjektai gali teikti valstybės narės nacionalinei kompetentingai institucijai. Nacionalinė kompetentinga institucija turi perduoti reikalavimus atitinkančias paraiškas Europos maisto saugos tarnybai (EFSA) (toliau – Tarnyba);

(3)

gavusi paraišką Tarnyba nedelsdama apie ją informuoja kitas valstybes nares bei Komisiją ir pateikia nuomonę dėl atitinkamo sveikumo teiginio;

(4)

Komisija, atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę, sprendžia dėl leidimo vartoti sveikumo teiginius suteikimo;

(5)

gavus bendrovės „Vifor Ltd“ paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalies b punktą, Tarnybos paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su Equazen eye q® ir geresniais skaitymo gebėjimais (klausimas Nr. EFSA-Q-2014-00462 (2)). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Equazen eye q® (EPR, DHR ir GLR mišinys santykiu 9:3:1) gerina vaikų skaitymo gebėjimus ir susijusias kognityvines funkcijas“;

(6)

2015 m. spalio 13 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje padaryta išvada, kad tarp Equazen eye q® , EPR, DHR ir GLR (masės santykiu 9:3:1) mišinio, vartojimo ir vaikų geresnių skaitymo gebėjimų priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas sveikumo teiginys neįtraukiamas į Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą, nustatytą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugpjūčio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

(2)  EFSA Journal 2015;13(10):4251.


PRIEDAS

Atmestas sveikumo teiginys

Paraiška ir atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 nuostatos

Maistinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produkto kategorija

Teiginys

EFSA nuomonės nuoroda

14 straipsnio 1 dalies b punkte numatytas sveikumo teiginys, susijęs su vaikų vystymusi ir sveikata.

Equazen eye q®

Equazen eye q ® (EPR, DHR ir GLR mišinys santykiu 9:3:1) gerina vaikų skaitymo gebėjimus ir susijusias kognityvines funkcijas.

Q-2014-00462


18.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 223/60


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1391

2016 m. rugpjūčio 17 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugpjūčio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

153,9

ZZ

153,9

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

137,2

ZZ

137,2

0805 50 10

AR

189,9

CL

133,5

MA

99,8

TR

156,0

UY

201,5

ZA

170,1

ZZ

158,5

0806 10 10

EG

224,7

TR

150,9

ZZ

187,8

0808 10 80

AR

106,2

BR

102,1

CL

114,8

CN

125,7

NZ

129,4

US

141,5

UY

93,8

ZA

91,2

ZZ

113,1

0808 30 90

AR

118,0

CL

142,9

TR

145,3

ZA

118,7

ZZ

131,2

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

122,9

ZZ

122,9


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.