ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 216

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. rugpjūčio 11d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2016 m. birželio 24 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1363 dėl Europos Sąjungos ir Maršalo Salų Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

1

 

 

Europos Sąjungos ir Maršalo Salų Respublikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju

3

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2016 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1364, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

10

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1365, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 98/536/EB nuostatos dėl nacionalinių etaloninių laboratorijų sąrašo (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 5053)  ( 1 )

12

 

*

2016 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/1366, kuriuo patvirtinamas Estijos prisijungimas prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje

23

 

*

2016 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1367 dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Lenkijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 5278)  ( 1 )

26

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2016 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimo (ES) 2016/1177 dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Monako Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo klaidų ištaisymas ( OL L 195, 2016 7 20 )

29

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

11.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 216/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/1363

2016 m. birželio 24 d.

dėl Europos Sąjungos ir Maršalo Salų Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 509/2014 (1) nuoroda į Maršalo Salų Respubliką perkelta iš Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001 (2) I priedo į jo II priedą;

(2)

po tos nuorodos į Maršalo Salų Respubliką pateikiama išnaša, kurioje nustatyta, kad vizų reikalavimas netaikomas nuo tos dienos, kai įsigalioja su Europos Sąjunga sudarytinas susitarimas dėl bevizio režimo;

(3)

2014 m. spalio 9 d. sprendimu Taryba priėmė sprendimą, įgaliojantį Komisiją pradėti derybas su Maršalo Salų Respublika dėl Europos Sąjungos ir Maršalo Salų Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (toliau – Susitarimas) sudarymo;

(4)

derybos dėl Susitarimo pradėtos 2014 m. gruodžio 17 d. ir buvo sėkmingai baigtos jo parafavimu pasikeičiant laiškais 2015 m. gruodžio 11 d. Maršalo Salų Respublikai ir 2016 m. sausio 13 d. Sąjungai;

(5)

Sąjungos vardu Susitarimas turėtų būti pasirašytas, o prie jo pridedamos deklaracijos turėtų būti patvirtintos. Susitarimas turėtų būti laikinai taikomas nuo kitos dienos po jo pasirašymo, kol bus baigtos jo sudarymui būtinos procedūros;

(6)

šis sprendimas yra Šengeno acquis nuostatų, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2000/365/EB (3), plėtojimas; todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(7)

šis sprendimas yra Šengeno acquis nuostatų, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB (4), plėtojimas; todėl Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgaliojama Sąjungos vardu pasirašyti Europos Sąjungos ir Maršalo Salų Respublikos susitarimą dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamos prie šio sprendimo pridedamos deklaracijos.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą.

4 straipsnis

Susitarimas laikinai taikomas nuo kitos dienos po jo pasirašymo (5), kol bus baigtos jo sudarymui būtinos procedūros.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2016 m. birželio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A.G. KOENDERS


(1)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 509/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (OL L 149, 2014 5 20, p. 67).

(2)  2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (OL L 81, 2001 3 21, p. 1).

(3)  2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).

(4)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).

(5)  Susitarimo pasirašymo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.


11.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 216/3


Europos Sąjungos ir Maršalo Salų Respublikos

SUSITARIMAS

dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju

EUROPOS SĄJUNGA, toliau – Sąjunga arba ES, ir

MARŠALO SALŲ RESPUBLIKA, toliau – Maršalo Salos,

toliau kartu – Susitariančiosios Šalys,

SIEKDAMOS toliau plėtoti draugiškus tarpusavio santykius ir sudaryti savo piliečiams palankesnes sąlygas keliauti užtikrinant bevizį atvykimą ir trumpalaikį buvimą,

ATSIŽVELGDAMOS į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 509/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (1), ir kuriuo, inter alia, į sąrašą, kuriame nurodomos trečiosios šalys, kurių piliečiams trumpalaikio buvimo valstybėse narėse atveju netaikomas reikalavimas turėti vizą, įtraukta 19 trečiųjų šalių, įskaitant Maršalo Salas,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Reglamento (ES) Nr. 509/2014 1 straipsnyje nurodoma, kad toms 19 šalių vizų reikalavimas netaikomas nuo tos dienos, kai įsigalioja su Sąjunga sudarytinas susitarimas dėl bevizio režimo,

TROKŠDAMOS užtikrinti, kad būtų laikomasi vienodo požiūrio į visus ES piliečius principo,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad asmenims, vykstantiems vykdyti apmokamą veiklą, trumpalaikio buvimo metu šis susitarimas netaikomas, todėl tos kategorijos asmenims toliau taikomos atitinkamos Sąjungos teisės bei valstybių narių nacionalinės teisės ir Maršalo Salų nacionalinės teisės taisyklės, susijusios su reikalavimo turėti vizą taikymu ar netaikymu bei galimybe įsidarbinti,

ATSIŽVELGDAMOS į prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtus Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ir Protokolą dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos Jungtinei Karalystei ir Airijai netaikomos,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas

Šiuo susitarimu nustatomas bevizis režimas Sąjungos ir Maršalo Salų piliečiams, vykstantiems į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame susitarime:

a)   valstybė narė– bet kuri Sąjungos valstybė narė, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją;

b)   Sąjungos pilietis– a punkte apibrėžtos valstybės narės pilietis;

c)   Maršalo Salų pilietis– bet kuris Maršalo Salų pilietybę turintis asmuo;

d)   Šengeno erdvė– erdvė be vidaus sienų, kurią sudaro a punkte apibrėžtų valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis, teritorijos.

3 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Sąjungos piliečiai, turintys valstybės narės išduotus galiojančius paprastus, diplomatinius, tarnybinius, pareiginius arba specialiuosius pasus, gali neturėdami vizos atvykti į Maršalo Salų teritoriją ir joje būti 4 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą laikotarpį.

Maršalo Salų piliečiai, turintys Maršalo Salų išduotus galiojančius paprastus, diplomatinius, tarnybinius, pareiginius arba specialiuosius pasus, gali neturėdami vizos atvykti į valstybių narių teritoriją ir joje būti 4 straipsnio 2 dalyje apibrėžtą laikotarpį.

2.   Šio straipsnio 1 dalis netaikoma asmenims, vykstantiems vykdyti apmokamą veiklą.

Tos kategorijos asmenims, kurie yra Maršalo Salų piliečiai, kiekviena valstybė narė gali pati nuspręsti taikyti reikalavimą turėti vizą arba jo netaikyti pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001 (2) 4 straipsnio 3 dalį.

Tos kategorijos asmenims – atskirai kiekvienos valstybės narės piliečiams – Maršalo Salos gali nuspręsti taikyti reikalavimą turėti vizą arba bevizį režimą pagal savo nacionalinę teisę.

3.   Šiuo susitarimu nustatytas bevizis režimas taikomas nedarant poveikio Susitariančiųjų Šalių teisės aktams, susijusiems su atvykimo ir trumpalaikio buvimo sąlygomis. Jeigu nesilaikoma vienos ar kelių iš šių sąlygų, valstybės narės ir Maršalo Salos pasilieka teisę neleisti asmeniui atvykti į savo teritoriją ir trumpai joje būti.

4.   Bevizis režimas taikomas nepriklausomai nuo to, kokia transporto priemone kertamos Susitariančiųjų Šalių sienos.

5.   Šiuo susitarimu nereglamentuojami klausimai sprendžiami vadovaujantis Sąjungos teise, valstybių narių nacionaline teise ir Maršalo Salų nacionaline teise.

4 straipsnis

Buvimo trukmė

1.   Sąjungos piliečiai gali būti Maršalo Salų teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

2.   Maršalo Salų piliečiai gali būti valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis, teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Tas laikotarpis apskaičiuojamas neatsižvelgiant į buvimą valstybėje narėje, kuri dar netaiko visos Šengeno acquis.

Maršalo Salų piliečiai kiekvienos valstybės narės, kuri dar netaiko visos Šengeno acquis, teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį neatsižvelgiant į apskaičiuotą buvimo valstybių narių, kurios taiko visą Šengeno acquis, teritorijoje laikotarpį.

3.   Šis susitarimas nedaro poveikio Maršalo Salų ir valstybių narių galimybei praėjus 90 dienų pratęsti buvimo laikotarpį pagal savo atitinkamus nacionalinės teisės aktus ir Sąjungos teisę.

5 straipsnis

Teritorinis taikymas

1.   Prancūzijos Respublikos atveju šis susitarimas taikomas tik europinėje Prancūzijos Respublikos teritorijoje.

2.   Nyderlandų Karalystės atveju šis susitarimas taikomas tik europinėje Nyderlandų Karalystės teritorijoje.

6 straipsnis

Jungtinis susitarimo valdymo komitetas

1.   Susitariančiosios Šalys įsteigia Jungtinį ekspertų komitetą (toliau – Komitetas), sudarytą iš Sąjungos ir Maršalo Salų atstovų. Sąjungai atstovauja Europos Komisija.

2.   Komiteto uždaviniai, inter alia, yra:

a)

stebėti, kaip įgyvendinamas šis susitarimas;

b)

siūlyti šio susitarimo pakeitimus arba papildymus;

c)

spręsti ginčus dėl šio susitarimo aiškinimo ar taikymo.

3.   Prireikus Komiteto posėdis sušaukiamas vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu.

4.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

7 straipsnis

Šio susitarimo ryšys su esamais dvišaliais valstybių narių ir Maršalo Salų bevizio režimo susitarimais

Šis susitarimas turi viršenybę atskirų valstybių narių ir Maršalo Salų sudarytų bet kokių dvišalių susitarimų ar sutarčių atžvilgiu, jeigu jie apima šio susitarimo taikymo sričiai priklausančius klausimus.

8 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šį susitarimą Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal atitinkamas savo vidaus procedūras ir jis įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną praėjus vienam mėnesiui po to, kai išsiunčiamas vėlesnis iš dviejų pranešimų, kuriais Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai, kad tos procedūros yra baigtos.

Šis susitarimas laikinai taikomas nuo kitos dienos po jo pasirašymo.

2.   Šis susitarimas yra neterminuotas, nebent būtų nutrauktas pagal 5 dalį.

3.   Šis susitarimas gali būti iš dalies keičiamas raštišku Susitariančiųjų Šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai apie šiam tikslui būtinų jų vidaus procedūrų užbaigimą.

4.   Bet kuri Susitariančioji Šalis visų pirma viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais, taip pat dėl neteisėtos imigracijos ar dėl kurios nors Susitariančiosios Šalies pakartotinai nustatyto reikalavimo turėti vizą gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio susitarimo taikymą. Apie sprendimą sustabdyti šio susitarimo taikymą kitai Susitariančiajai Šaliai pranešama iki jo planuojamo įsigaliojimo likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams. Jei priežasčių, dėl kurių sustabdytas šio susitarimo taikymas, nebelieka, taikymą sustabdžiusi Susitariančioji Šalis nedelsdama informuoja apie tai kitą Susitariančiąją Šalį ir panaikina tą sustabdymą.

5.   Bet kuri Susitariančioji Šalis gali nutraukti šį susitarimą raštu pranešdama apie tai kitai Susitariančiajai Šaliai. Šis susitarimas netenka galios po 90 dienų nuo tokio pranešimo dienos.

6.   Maršalo Salos gali sustabdyti šio susitarimo taikymą arba jį nutraukti tik visų valstybių narių atžvilgiu.

7.   Sąjunga gali sustabdyti šio susitarimo taikymą arba jį nutraukti tik visų savo valstybių narių atžvilgiu.

Priimta dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; visi tekstai yra vienodai autentiški.

Съставено в Женева на двадесет и седми юни през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Ginebra el veintisiete de junio de dos mil dieciséis.

V Ženevě dne dvacátého sedmého června dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Genève den syvogtyvende juni to tusind og seksten.

Geschehen zu Genf am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Genfis.

Έγινε στη Γενεύη στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Geneva on the twenty seventh day of June in the year two thousand and sixteen.

Fait à Genève, le vingt sept juin deux mille seize.

Sastavljeno u Ženevi dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Ginevra, addì ventisette giugno duemilasedici.

Ženēvā, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Ženevoje.

Kelt Genfben, a kétezer-tizenhatodik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul f'Ġinevra fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Genève, zevenentwintig juni tweeduizend zestien.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Genebra, em vinte e sete de junho de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Geneva, la douăzeci și șapte iunie două mii șaisprezece.

V Ženeve dvadsiateho siedmeho júna dvetisícšestnásť.

V Ženevi, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Genève den tjugosjunde juni år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Маршалови острови

Por la República de las Islas Marshall

Za Republiku Marshallovy ostrovy

For Republikken Marshalløerne

Für die Republik Marshallinseln

Marshalli Saarte Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ

For the Republic of the Marshall Islands

Pour la République des Îles Marshall

Za Republiku Maršalove Otoke

Per la Repubblica delle Isole Marshall

Māršala salu vārdā –

Maršalo Salų Respublikos vardu

A Marshall-szigeteki Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Gżejjer Marshall

Voor de Republiek der Marshalleilanden

W imieniu Republiki Wysp Marshalla

Pela República das Ilhas Marshall

Pentru Republica Insulelor Marshall

Za Republiku Marshallových ostrovov

Za Republiko Marshallovi otoki

Marshallinsaarten tasavallan puolesta

För Republiken Marshallöarna

Image


(1)  ES OL L 149, 2014 5 20, p. 67.

(2)  2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, (ES OL L 81, 2001 3 21, p. 1).


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS, NORVEGIJOS, ŠVEICARIJOS IR LICHTENŠTEINO

Susitariančiosios Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos Sąjungos ir Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino santykius, visų pirma į 1999 m. gegužės 18 d. ir 2004 m. spalio 26 d. susitarimus dėl tų šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino valdžios institucijos ir Maršalo Salų valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalius susitarimus dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju, kurių sąlygos būtų panašios į nustatytąsias šiame susitarime.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠIO SUSITARIMO 3 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTOS ASMENŲ, KURIE VYKSTA VYKDYTI APMOKAMOS VEIKLOS, KATEGORIJOS AIŠKINIMO

Siekdamos užtikrinti vienodą aiškinimą, Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šiame susitarime apmokamą veiklą vykdančių asmenų kategorijai priklauso asmenys, kurie kaip darbuotojai ar paslaugų teikėjai atvyksta į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją vykdyti mokamos arba atlyginamos veiklos.

Šiai kategorijai neturėtų priklausyti:

verslininkai, t. y. verslo reikalais atvykstantys asmenys (neįdarbinti kitoje Susitariančiojoje Šalyje),

sportininkai arba menininkai, atliekantys ad hoc veiklą,

žurnalistai, kuriuos siunčia jų gyvenamosios šalies žiniasklaidos organizacijos, ir

bendrovių stažuotojai.

Jungtinis komitetas, vadovaudamasis šio susitarimo 6 straipsniu jam suteikta atsakomybe, stebi, kaip įgyvendinama ši deklaracija ir, atsižvelgdamas į Susitariančiųjų Šalių patirtį, prireikus gali pasiūlyti ją pakeisti.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠIO SUSITARIMO 4 STRAIPSNYJE NUSTATYTO 90 DIENŲ LAIKOTARPIO PER BET KURĮ 180 DIENŲ LAIKOTARPĮ AIŠKINIMO

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad ne ilgesnis kaip 90 dienų laikotarpis per bet kurį 180 dienų laikotarpį, kaip nustatyta šio susitarimo 4 straipsnyje, reiškia nepertraukiamą buvimo laikotarpį arba kelis buvimo laikotarpius iš eilės, kurių bendra trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

Sąvoka „per bet kurį“ reiškia, kad taikomas „slenkantis“ 180 dienų ataskaitinis laikotarpis, kai, siekiant patikrinti, ar ir toliau tenkinamas 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį reikalavimas, atsižvelgiama į kiekvieną buvimo dieną per pastarąsias 180 dienų. Inter alia, tai reiškia, kad naujas buvimo iki 90 dienų laikotarpis leidžiamas, jei šalyje nebūta nepertraukiamą 90 dienų laikotarpį.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL PILIEČIŲ INFORMAVIMO APIE BEVIZIO REŽIMO SUSITARIMĄ

Pripažindamos skaidrumo svarbą Europos Sąjungos ir Maršalo Salų piliečiams, Susitariančiosios Šalys sutaria užtikrinti visapusišką informacijos apie bevizio režimo susitarimo turinį ir padarinius bei susijusius klausimus, kaip antai apie atvykimo sąlygas, sklaidą.


REGLAMENTAI

11.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 216/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1364

2016 m. rugpjūčio 10 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugpjūčio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

163,3

ZZ

163,3

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

136,4

ZZ

136,4

0805 50 10

AR

177,4

CL

151,6

MA

101,7

TR

157,0

UY

164,1

ZA

166,8

ZZ

153,1

0806 10 10

EG

223,7

MA

178,5

TR

158,2

ZZ

186,8

0808 10 80

AR

117,0

BR

102,1

CL

107,9

CN

62,4

NZ

146,9

PE

106,8

US

167,6

UY

92,2

ZA

100,8

ZZ

111,5

0808 30 90

AR

220,2

CL

151,0

TR

151,5

ZA

123,3

ZZ

161,5

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

137,4

ZZ

137,4


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

11.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 216/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1365

2016 m. rugpjūčio 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 98/536/EB nuostatos dėl nacionalinių etaloninių laboratorijų sąrašo

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 5053)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringo priemonių, panaikinančią direktyvas 85/358/EEB ir 86/469/EEB bei sprendimus 89/187/EEB ir 91/664/EEB (1), ypač į jos 14 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 96/23/EB nustatytos medžiagų ir likučių grupių, išvardytų jos I priede, stebėsenos priemonės;

(2)

pagal Direktyvos 96/23/EB 14 straipsnio 1 dalį kiekviena valstybė narė turi paskirti bent vieną nacionalinę etaloninę laboratoriją, kuri būtų atsakinga už tam tikrų toje direktyvoje nustatytų užduočių vykdymą. Tame straipsnyje taip pat nustatyta, kad Komisija turi sudaryti tokių paskirtų laboratorijų sąrašą;

(3)

šiuo metu nacionalinių etaloninių laboratorijų likučiams aptikti sąrašas yra nustatytas Komisijos sprendimo 98/536/EB (2) priede;

(4)

kelios valstybės narės Komisijai pranešė, kad pakeistos tam tikrų Sprendimo 98/536/EB priede išvardytų laboratorijų stebimų likučių grupės. Siekiant Sąjungos teisės aktų aiškumo ir nuoseklumo tikslinga atnaujinti to sprendimo priede pateiktą nacionalinių etaloninių laboratorijų sąrašą;

(5)

todėl Sprendimas 98/536/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 98/536/EB priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugpjūčio 9 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 125, 1996 5 23, p. 10.

(2)  1998 m. rugsėjo 3 d. Komisijos sprendimas 98/536/EB, pateikiantis nacionalinių etaloninių laboratorijų likučiams aptikti sąrašą (OL L 251, 1998 9 11, p. 39).


PRIEDAS

„PRIEDAS

NACIONALINĖS ETALONINĖS LABORATORIJOS

Valstybė narė

Etaloninės laboratorijos

Likučių grupės

Belgija

Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) – CER Groupe (Département Santé)

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)

Brusselsesteenweg 370

9090 MELLE

CER (Département Santé)

Rue du Point du Jour 8

6900 MARLOIE

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f ir B3e

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid/Institut scientifique de la Santé Publique

Rue J. Wytsman/J. Wytsmanstraat 14

1050 Brussel/Bruxelles

B2c, B3a (chloro organiniai pesticidai), B3b

Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de Liège

Allée de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)

4000 Liège

B3a (NDL-PCB)

Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de Liège

Allee de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)

4000 Liège

Federaal Laboratorium voor de Veiligheid van de Voedselketen – FLVVT/Laboratoire fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – FLVVT

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3a (dioksinai ir DL-PCB)

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)/Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA)

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3c, B3d

Bulgarija

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

ул. „Искърско шосе“ 5

1528 София

(Central Laboratory of Veterinary Control and Ecology, 5 Iskarsko shousse Str., 1528 Sofia)

A1, A2, A3, A4, A5, A6 B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f

Čekija

Národní referenční laboratoř pro sledování reziduí veterinárních léčiv

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno

Hudcova 56 A

CZ-621 00 Brno

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d

Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů a PCB

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

CZ-165 03 Praha

B3a, B3b, B3f

Národní referenční laboratoř pro chemické prvky

Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř

Kroměříž

Hulínská 2286

CZ-767 60 Kroměříž

B3c

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

B1, B2 (išskyrus B2d), B3d, B3e

Danija

National Food Institute

DTU Food

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

Cheminiai metodai A1, A2, A3, A4, A5, A6, B3 grupėms

Danish Veterinary and Food Administration

Division of Residues

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

Cheminiai metodai B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f grupėms

Vokietija

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Postfach 110260

10832 Berlin

Visos grupės

Estija

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

Tartu 51006

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3c, B3e

Terviseameti Tartu labor

Põllu 1A

Tartu 50303

B2c, B3a, B3b

Põllumajandusuuringute Keskus

Teaduse 4/6

Saku

Harjumaa 75501

B3d

Airija

State Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

A1, A3, A4, A6 (nitroimidazolai ir chlorpromazinas), B2b (tik nitroimidazolai), B2d, B2e, B2f (kortikosteroidai), B3d

Veterinary Public Health Regulatory Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

A2, A5, A6 (išskyrus chlorpromaziną, nitrofuranus ir nitroimidazolus), B1, B2f (tik karbadoksas), B3c (išskyrus akvakultūros produktus)

Teagasc Food Research Centre, Teagasc

Ashtown

Dublin 15

A6 (nitrofuranai), B2a (vaistai nuo kirmėlių, išskyrus emamektiną), B2b (vaistai nuo kokcidijų), B2c

Marine Institute

Rinville,

Oranmore

Galway

B2a (emamektinas), B2f (teflubenzuronas ir diflubenzuronas), B3c (tik akvakultūros produktai), B3e (tik žaliojo malachito, leuko žaliojo malachito, briliantinės žalumos, metilvioletinė, leukometilvioletinė ir mėlynos spalvos)

Pesticide Control Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

B3a (chloro organiniai pesticidai ir 7 PCB), B3b, B3f

Graikija

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών

Τέρμα Ομονοίας

621 10 Σέρρες

(Veterinary Diagnostic Laboratory Serres, Terma Omonias, 621 10 Serres)

A1, A3, A4, A6, (dapsonas), B2f, (karbadoksas, olakvindoksas), B3a

Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών

Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών

Νεαπόλεως 25

153 10, Αγ. Παρασκευή

Αθήνα

(Veterinary Centre of Athens

Department of Toxicology, Residues and Environmental Contaminants, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athens, Greece)

A2, A5, A6, (chlorpromazinas, nitroimidazolai), B1 (išskyrus medų), B2a, B2b, B2d, B2e, B3b, B3c, B3d, B3e

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης

Πέλαγος Αρκαδίας

22100 Τρίπολη

(Veterinary Laboratory of Tripolis, Pelagos Arkadias, 22100 Tripolis, Greece)

A6 (chloramfenikolis ir nitrofuranai), B2c

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων

Μ. Μπότσαρη 66

73100 Χανιά

(Veterinary Laboratory of Chania, Μ. Botsari 66, 73100 Chania, Greece)

B1 meduje

Ispanija

Centro Nacional de Alimentación (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición)

Carretera Pozuelo-Majadahonda, km. 5,1

28220 Majadahonda (Madrid)

A1, A3, A4, A5, A6 (chloramfenikolis, nitrofuranai ir dapsonas), B1, B2f (kortikosteroidai, karbadoksas, olakvindoksas), B3a, B3b, B3d, B3e, B3f

Laboratorio Central de Sanidad Animal (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Camino del Jau s/n

18320 Santa Fe (Granada)

A2, A6 (nitroimidazolai ir chlorpromazinas), B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (išskyrus kortikosteroidus, karbadoksą ir olakvindoksą), B3f

Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Calle Aguaron 13.

Carretera de La Coruña, km 10,700

28023 Madrid

B3c, B3f

Prancūzija

LABERCA – ONIRIS

Atlanpôle – Site de la Chantrerie – BP 50707

44307 NANTES Cedex 3

A1, A2, A3, A4, A5, B2f (gliukokortikoidai), B3a (PCB), B3f

ANSES — Laboratoire de Fougères

La Haute Marche – Javené

BP 90203

35302 Fougères

A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (išskyrus gliukokortikoidus), B3e

ANSES — Laboratoire de sécurité des aliments de Maisons-Alfort

23, avenue du Général de Gaulle

94706 Maisons-Alfort Cedex

B2c, B3a (išskyrus PCB), B3b, B3c

SCL 35- Service commun des laboratoires de Rennes

26 r Antoine Joly

35000 RENNES

B3d

Kroatija

Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Visos grupės

Italija

Istituto Superiore di Sanità

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Viale Regina Elena, 299

00161 Roma

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (išskyrus dioksinus ir PCB), B3b, B3c, B3d, B3e, B2f

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise „G. Caporale“

Via Campo Boario

64100 TERAMO

B3a (PCB, dioksinai ir į dioksinus panašūs PCB)

Kipras

Γενικό Χημείο του Κράτους

Υπουργείο Υγείας

Οδός Κίμωνος 44,

1451, Λευκωσία, Κύπρος

(General State Laboratory, Ministry of Health, Kimonos Street 44, 1451 Nicosia)

Visos grupės (išskyrus pašarus)

Αναλυτικά Εργαστήρια,

Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία

(Analytical Laboratories, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment Loukis Akritas Avenue, 1412, Nicosia)

Visos grupės (tik pašarai)

Latvija

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR“

Lejupes iela 3

LV-1076 Rīga

Visos grupės (išskyrus B3e akvakultūros produktuose)

Lietuva

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

J.Kairiūkščio 10,

LT – 08409 Vilnius

Visos grupės

Liuksemburgas

Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) – CER Groupe (Département Santé)

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)

Brusselsesteenweg 370

9090 MELLE

CER (Département Santé)

Rue du Point du Jour 8

6900 MARLOIE

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3d, B3e, B3f

Laboratoire National de Santé

Rue Louis Rech, 1

L-3555 DUDELANGE

B3c

Vengrija

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium

Mester u. 81.

Hungary

H-1095

Budapest 94

POB 1740

H-1465

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3a (tik dioksinai ir PCB), B3c, B3d, B3e, B3f

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Budaörsi út 141-145

Hungary

H-1118

Budapest

B2c, B3a (išskyrus dioksinus ir PCB), B3b

Мalta

Laboratorju Veterinarju Nazzjonali.

Direttorat ghar-regolazzjoni Veterinarja

Ministeru ghall-Izvilupp Sostenibbli l-Ambjent u Tibdil fil-Klima

Albertown, Marsa MRS1123

Malta

Visos grupės

Nyderlandai

Wageningen UR

RIKILT Institute of food safety

Akkermaalsbos 2

Wageningen 6708WB

Visos grupės

Austrija

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Wien

Abteilung Tierarzneimittel, Hormone und Kontaminanten (THKS)

Spargelfeldstraße 191

1220 Wien

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (kortikoidai, karbadoksas ir olakvindoksas)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Innsbruck

Abteilung Pestizid- und Lebensmittelanalytik (PLMA)

Technikerstraße 70

6020 Innsbruck

B2c, B2f (amitrazas), B3a (išskyrus dioksinus ir PCB), B3b, B3f (neonikotinoidai)

Umweltbundesamt GmbH

Spittelauer Lände 5

1090 Wien

B3a (dioksinai ir PCB)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Geschäftsfeld Ernährungssicherheit

Institut für Tierernährung und Futtermittel

Wieningerstraße 8

4020 Linz

B3c

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Linz

Abteilung Kontaminantenanalytik (KONA)

Wieningerstraße 8

4020 Linz

B3d

Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien

Henneberggasse 3

1030 Wien

B3e

Lenkija

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy

Instytut Badawczy w Puławach

Al. Partyzantów 57

24-100 Puławy

Visos grupės

Portugalija

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV)

Quinta do Marquês, Av. da Republica

2780-157 Oeiras

Visos grupės (išskyrus B3a dioksinus, B3c akvakultūros produktuose ir B3d mikotoksinus piene)

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Rua Alfredo Magalhães Ramalho, 6

1495-006 Algés

B3c (akvakultūros produktuose)

ASAE – Laboratório de Físico – Química (LFQ)

Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, 22, Edifício F – 1.o andar

1649-038 Lisboa

B3a (dioksinai), B3d mikotoksinai piene

Rumunija

Institute for Hygiene and Veterinary Public Health

Str. Campul Mosilor nr. 5, sect. 2,

021201 Bucuresti

A1, A4, A6 (nitroimidazolai, nitrofuranai), B1 (antibiotikai), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a (chloro organiniai pesticidai ir į dioksinus nepanašūs PCB), B3b, B3c, B3d, B3e

Sanitary Veterinary Food SAFEty county Directorate

Str. Surorile Martir Caceu nr. 4,

300858 Timisoara

A2, A5, B2d

Sanitary Veterinary Food SAFEty county Directorate

Sos. Mangaliei nr. 78,

900111 Constanta

A3, A6 (chloramfenikolis)

Sanitary Veterinary Food SAFEty county Directorate

Str. Piata Marasti nr.1,

400609 Cluj-Napoca

A6 (dapsonas), B1 (sulfonamidai)

Sanitary Veterinary Food SAFEty county Directorate

Str. Str. Ilioarei nr 16E, sect. 3,

032125 Bucuresti

B3a (dioksinai)

Slovėnija

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

A1, A3, A4, A5, A6 (išskyrus chloramfenikolį šlapime ir chloroformą šlapime), B1, B2a (avermektinai), B2b, B2d, B2e, B2f, B3c (išskyrus gyvsidabrį akvakultūros produktuose), B3d, B3e

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Prvomajska 1

2000 Maribor

A2, A6 (chloramfenikolis šlapime ir chloroformas šlapime), B2a (benzimidazolai), B2c, B3a, B3b, B3c (gyvsidabris akvakultūros produktuose)

Slovakija

Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Botanická 15

Bratislava 842 13

A1, A3, A4, A5, A6 (nitroimidazolai), B2c, B2e, B3a, B3b

Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veterinárny a potravinový ústav Košice

Hlinkova 1B

Košice 040 01

A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d

Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín

Jánoškova 1611/58

Dolný Kubín 026 01

A6 (chloramfenikolis, nitrofuranai), B1, B2f, B3e

Suomija

Finnish Food SAFEty Authority Evira

Mustialankatu 3

00790 Helsinki

Visos grupės

Švedija

Livsmedelsverket

Box 622

751 26 Uppsala

Visos grupės

Jungtinė Karalystė

Agri-Food & Biosciences Institute

Veterinary Science Division

Stoney Road

Stormont

Belfast BT4 3SD

Northern Ireland

A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofuranai, išskyrus meduje, nitroimidazolai), B2b, (nikarbazinas), B2f

Fera Science Ltd

(FERA)

Sand Hutton

York

YO41 1LZ

A6 (chloramfenikolis, nitrofuranai meduje, dapsonas). B1, B2a, B2b (jonoforai)

LGC Ltd

Queens Road

Teddington

Middlesex TW11 OLY

A6 (chlorpromazinas), B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e“


11.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 216/23


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2016/1366

2016 m. rugpjūčio 10 d.

kuriuo patvirtinamas Estijos prisijungimas prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 328 straipsnio 1 dalį ir 331 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2010 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimą 2010/405/ES, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (1),

atsižvelgdama į 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (2),

atsižvelgdama į tai, kad Estija pranešė ketinanti prisijungti prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje,

kadangi:

(1)

2010 m. liepos 12 d. Taryba nusprendė leisti Belgijai, Bulgarijai, Vokietijai, Ispanijai, Prancūzijai, Italijai, Latvijai, Liuksemburgui, Vengrijai, Maltai, Austrijai, Portugalijai, Rumunijai ir Slovėnijai tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje;

(2)

2010 m. gruodžio 20 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje;

(3)

2012 m. lapkričio 21 d. Komisija priėmė Sprendimą 2012/714/ES, kuriuo patvirtinamas Lietuvos prisijungimas prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (3);

(4)

2014 m. sausio 27 d. Komisija priėmė Sprendimą 2014/39/ES, kuriuo patvirtinamas Graikijos prisijungimas prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (4);

(5)

2016 m. balandžio 13 d. raštu, Komisijos užregistruotu 2016 m. balandžio 18 d., Estija pranešė ketinanti prisijungti prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje;

(6)

Komisija pažymi, kad nei Sprendime 2010/405/ES, nei Reglamente (ES) Nr. 1259/2010 nenustatyta konkrečių prisijungimo prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje sąlygų, o Estijos prisijungimas turėtų padidinti tokio tvirtesnio bendradarbiavimo teikiamą naudą;

(7)

todėl reikėtų pritarti Estijos prisijungimui prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje;

(8)

Komisija turėtų priimti Estijai skirtas pereinamojo laikotarpio priemones, reikalingas Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 taikymui;

(9)

Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 Estijoje turėtų įsigalioti kitą dieną po šio sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Estijos prisijungimas prie tvirtesnio bendradarbiavimo

1.   Patvirtinama, kad Estija prisijungia prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje, kuris leistas Sprendimu 2010/405/ES.

2.   Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 Estijai taikomas šiame sprendime nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Informacija, kurią turi pateikti Estija

Iki 2017 m. gegužės 11 d. Estija, jei yra priėmusi, pateikia Komisijai nacionalinės teisės nuostatas dėl:

a)

formalių reikalavimų, taikomų susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 7 straipsnio 2–4 dalis, ir

b)

galimybės nustatyti taikytiną teisę pagal Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 5 straipsnio 3 dalį.

3 straipsnis

Estijai skirtos pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 Estijoje taikomas tik toms byloms ir tiems šio reglamento 5 straipsnyje nurodytiems susitarimams, kurios pradėtos (kurie sudaryti) ne anksčiau kaip 2018 m. vasario 11 d.

Tačiau susitarimas dėl taikytinos teisės pasirinkimo, sudarytas anksčiau nei 2018 m. vasario 11 d., Estijoje taip pat galioja, jeigu jis atitinka Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 6 ir 7 straipsnius.

2.   Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 Estijoje taikomas nepažeidžiant susitarimų dėl taikytinos teisės pasirinkimo, sudarytų pagal dalyvaujančios valstybės narės, kurios teisme anksčiau nei 2018 m. vasario 11 d. iškelta byla, teisę.

4 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 įsigaliojimas ir taikymo pradžia Estijoje

Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 Estijoje įsigalioja kitą dieną po šio sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 Estijai taikomas nuo 2018 m. vasario 11 d.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugpjūčio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 189, 2010 7 22, p. 12.

(2)  OL L 343, 2010 12 29, p. 10.

(3)  OL L 323, 2012 11 22, p. 18.

(4)  OL L 23, 2014 1 28, p. 41.


11.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 216/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1367

2016 m. rugpjūčio 10 d.

dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Lenkijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 5278)

(Tekstas autentiškas tik lenkų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

afrikinis kiaulių maras – tai užkrečiama virusinė naminių ir laukinių kiaulių liga, galinti turėti didelio poveikio kiaulininkystės ūkio pelningumui ir sutrikdyti Sąjungos vidaus prekybą ir eksportą į trečiąsias šalis;

(2)

kilus afrikinio kiaulių maro protrūkiui atsiranda pavojus, kad ligos sukėlėjas gali išplisti į kitus kiaulių ūkius ir būti perduotas laukinėms kiaulėms. Todėl prekiaujant gyvomis kiaulėmis arba jų produktais liga gali plisti į kitas valstybes nares ir į trečiąsias šalis;

(3)

Tarybos direktyvoje 2002/60/EB (3) nustatytos būtiniausios afrikinio kiaulių maro kontrolės Sąjungoje priemonės. Direktyvos 2002/60/EB 9 straipsnyje numatyta, kad kilus šios ligos protrūkiui turi būti nustatomos apsaugos ir priežiūros zonos, kuriose būtų taikomos šios direktyvos 10 ir 11 straipsniuose nustatytos priemonės;

(4)

Lenkija pateikė Komisijai naujausią informaciją apie afrikinio kiaulių maro padėtį jos teritorijoje ir laikydamasi Direktyvos 2002/60/EB 9 straipsnio nustatė apsaugos ir priežiūros zonas, kuriose taikomos šios direktyvos 10 ir 11 straipsniuose nustatytos priemonės;

(5)

kad būtų išvengta bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdymų ir trečiųjų šalių sudaromų nepagrįstų prekybos kliūčių, būtina bendradarbiaujant su Lenkija Sąjungos lygmeniu aprašyti teritorijas, kurios šios valstybės narės dėl afrikinio kiaulių maro nustatytos apsaugos ir priežiūros zonomis;

(6)

todėl Lenkijos teritorijos, laikomos apsaugos ir priežiūros zonomis, turėtų būti išvardytos šio sprendimo priede;

(7)

taikant priemones turėtų būti numatyta pakankamai laiko, kad būtų galima atlikti epidemiologinius tyrimus ir priemonių, kurių buvo imtasi, peržiūrą;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Lenkija užtikrina, kad apsaugos ir priežiūros zonos, nustatytos pagal Direktyvos 2002/60/EB 9 straipsnį, apimtų bent tas teritorijas, kurios šio sprendimo priede nurodytos kaip apsaugos ir priežiūros zonos.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2016 m. rugsėjo 30 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Lenkijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugpjūčio 10 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  2002 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 2002/60/EB, nustatanti konkrečias nuostatas dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės ir iš dalies pakeičianti Direktyvos 92/119/EEB nuostatas dėl Tešeno ligos ir afrikinio kiaulių maro (OL L 192, 2002 7 20, p. 27).


PRIEDAS

Lenkija

1 straipsnyje nurodytos teritorijos

Apsaugos zona

Šios apsaugos zonos išorės sieną sudaro:

a)

iš rytų: nuo šiaurinės Sane Dombo kaimo ribos, pietinės kelio iš Sane Dombo kaimo į Kolaki Košcelnės kaimą dalies, kertant Dombo upę, po to brėžiama linija į pietryčius palei Dombo upę, po to palei miško, esančio prie vakarinės Tibory Olševo kaimo ribos, ribą, po to palei kelią iš Tibory Olševo kaimo į Tibory Kamiankos kaimą, po to palei vakarinę Tibory Kamiankos kaimo ribą iki kelio iš Tibory Kamiankos kaimo į Jablonkos Košcelnos kaimą, po to į pietus iki upelio, tekančio iš Kamiankos tvenkinio į Jablonkos upę, po to iki upelio ir Jablonkos upės santakos, po to brėžiama tiesi linija į pietus iki kelio Nr. 66 sankirtos su keliu iš Jablonkos Košcelnos kaimo į Miodusy Litvos kaimą;

b)

iš pietų: brėžiama linija palei kelią Nr. 66 į vakarus iki Jablonkos upės sankirtos su keliu Nr. 66, po to palei pietinę Faščės kaimo ribą iki Jablonkos upės, po to į vakarus palei Jablonkos upę iki Vdzenkon Pervšų kaimo ir Vdzenkon Drugų kaimo ribos, po to brėžiama tiesi linija į šiaurę iki kelio Nr. 66, po to į vakarus palei kelią Nr. 66 iki jo sankirtos su upeliu Vdzenkon Pervšų kaimo lygiu;

c)

iš vakarų: brėžiama linija į šiaurę palei upelį iki miško ribos, palei rytinę Grabuvkos rezervato ribą, po to palei miško į rytus nuo kelio iš Grabuvkos kaimo į Vruble Arciševo kaimo ribą;

d)

iš šiaurės: brėžiama tiesi linija į rytus iki Dombo upės, į Čarnovo Dombo kaimo pietus, po to į rytus brėžiama tiesi linija iki šiaurinės Sane Dombo kaimo ribos, iki kelio iš Sane Dombo kaimo į Kolaki Košcelnės kaimą.

Priežiūros zona

Šios priežiūros zonos išorės sieną sudaro:

a)

iš rytų: brėžiama tiesi linija nuo Mazovijos Vysokio ir Zambrovo apskričių ribų Stare Niziolkų kaimo lygiu iki sankirtos su Roketnicos upe tarp Grodzke Ščepanoventos ir Nove Grodzkių kaimų, po to brėžiama tiesi linija iki Vnori Viechų kaimo, po to į pietus palei kelią ir į rytus palei Chojane Peckų, Kalinovo Solkų, Kalinovo Čosnovo, Bučino Mikosų kaimų ribas iki Bžuski Gromkų kaimo, po to brėžiama tiesi linija į pietus iki Broko upės, iki rytinės Bžuski Falkų kaimo ribos, po to brėžiama tiesi linija iki kelio Nr. 66, iki šiaurinės Vlosti Olšankos kaimo ribos, po to į pietus palei kelią Nr. 66 iki miško ribos;

b)

iš pietų: brėžiama tiesi linija į pietvakarius palei pietinę Dombrova Zablotnės kaimo ribą, iki pietinės Didžiosios Dombrovos kaimo ribos, po to brėžiama tiesi linija palei pietvakarinę Kžečkovo Mianovskių kaimo ribą iki Palenkės regiono ribos Zaremby Choromanų kaimo lygiu;

c)

iš vakarų: brėžiama linija palei Palenkės regiono ribas iki kelio Nr. 63, po to palei Palenkės regiono ribas ir vakarinę Srebrni Boreko kaimo ribą iki kelio Nr. 8, toliau palei vakarinę Ostrožnų kaimo ribą, toliau į šiaurę palei vakarines Krajevo Lentovo, Krajevo Borovės, Krajevo Čviklų ribas, po to brėžiama tiesi linija palei vakarinę ir šiaurinę Zbžežnicos kaimo ribą iki kelio Nr. 63, po to į šiaurę keliu Nr. 63 iki Polki Teklino kaimo platumos;

d)

iš šiaurės: brėžiama tiesi linija į rytus iki Zambrovo ir Lomžos apskričių ribos, įskaitant Polki Teklino kaimą, iki Kosaki Nadbielnės kaimo platumos, po to brėžiama tiesi linija į pietus nuo Kosaki Nadbielnės kaimo ir virš Kalenčin Valochų kaimo, po to iki kelio Nr. 679 ir kelio iš Rutki Kosakų kaimo į Kalinuvka Basių kaimą sankryžos, po to palei pietinę Rutki Kosakų kaimo ribą iki 11 Listopada gatvės ir kelio Nr. S8 sankryžos, po to brėžiama linija virš Gurskie Ponikly Stokų kaimo ir rytinės Modzele Gurkų ir Olševo Pšyborovo kaimų ribos iki Zambrovo ir Mazovijos Vysokio apskričių ribos Stare Niziolkų kaimo platumoje.


Klaidų ištaisymas

11.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 216/29


2016 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimo (ES) 2016/1177 dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Monako Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 195, 2016 m. liepos 20 d. )

Tarybos sprendimo (ES) 2016/1177 paskelbimas pripažįstamas negaliojančiu.