ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 206

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. liepos 30d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1237, kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 užstatų, sumokėtų už tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo taisyklių, ir iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 341/2007 ir (EB) Nr. 382/2008, ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 507/2008 ( 1 )

1

 

*

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1238, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui ( 1 )

15

 

*

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1239, kuriuo dėl importo ir eksporto licencijų sistemos nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės ( 1 )

44

 

*

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės ( 1 )

71

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

30.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1237

2016 m. gegužės 18 d.

kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 užstatų, sumokėtų už tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo taisyklių, ir iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 341/2007 ir (EB) Nr. 382/2008, ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 507/2008

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 177 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 66 straipsnio 3 dalies c ir e punktus,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 buvo panaikintas ir pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 (3), ir nustatytos žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijų taisyklės. Juo Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai priimti su tuo susijusius deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Siekiant užtikrinti sklandų importo ir eksporto licencijų sistemos veikimą pagal naująją teisinę sistemą, tokiais aktais turi būti priimtos tam tikros taisyklės;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 176 straipsnyje numatyta, kad importuojant vieną ar kelis tame straipsnyje nurodytų sektorių produktus, skirtus išleisti į laisvą apyvartą, arba juos eksportuojant, gali būti reikalaujama pateikti licenciją. Turėtų būti sudarytas tų sektorių produktų, kuriems taikomas reikalavimas pateikti importo arba eksporto licenciją, sąrašas;

(3)

licencijomis reguliuojamų prekybos srautų stebėsena turi būti vykdoma lanksčiai. Nustatant atvejus, kuriais reikalinga licencija, reikėtų atsižvelgti į kitus galimus informacijos šaltinius, konkrečiai, į muitinės priežiūros sistemą, ir į licencijų poreikį arba laiką, kurio reikia informacijai surinkti remiantis licencijomis. Turėtų būti nustatyti konkretūs atvejai, kai licencijos nereikalaujama;

(4)

būtina numatyti, kad licencijos turi būti išduodamos pateikus užstatą, taip užtikrinant, kad produktai bus importuoti ar eksportuoti licencijos galiojimo laikotarpiu. Taip pat būtina nustatyti, kada įsipareigojimas importuoti arba eksportuoti yra laikomas įvykdytu;

(5)

importo arba eksporto licencija suteikiama teisė importuoti arba eksportuoti, todėl siekiant pasinaudoti šia teise, licencija turėtų būti pateikiama kartu su importo arba eksporto deklaracija;

(6)

licencija besinaudojantis asmuo negali būti nei nominalus turėtojas, nei teisių perėmėjas, todėl siekiant teisinio aiškumo ir veiksmingo administravimo, reikėtų tiksliai nurodyti, kurie asmenys, įskaitant nominalaus turėtojo arba teisių perėmėjo vardu veikiantį atstovą muitinėje, yra įgalioti naudotis licencija;

(7)

atsižvelgiant į atitinkamiems žemės ūkio produktams taikomą tarptautinės prekybos praktiką, turėtų būti leidžiama tam tikra importuojamų arba eksportuojamų produktų kiekių paklaida, palyginti su licencijoje nurodytu kiekiu;

(8)

jei importo licencija naudojama ir tarifinėms kvotoms, kurių atžvilgiu taikomi lengvatiniai susitarimai, administruoti, tokie lengvatiniai susitarimai turi būti taikomi importuotojams pagal licenciją, kuri tam tikrais atvejais turi būti pateikiama kartu su trečiosios šalies išduotu dokumentu. Kad kvota nebūtų viršyta, lengvatinis susitarimas turi būti taikomas tam kiekiui, kuriam buvo išduota licencija. Tokiais atvejais paklaida turėtų būti leidžiamas su sąlyga, kad kiekiui, licencijoje nurodytą kiekį viršijančiam nustatyto paklaidos ribose, lengvatinis susitarimas nėra taikomas ir už jį yra mokamas konvencinis muitas;

(9)

tikslinga nustatyti konkrečias taisykles dėl licencijos perduodamumo;

(10)

turėtų būti parengtos nuostatos dėl užstato, pateikto už importo ir eksporto licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo;

(11)

dėl sektoriaus specifiškumo būtina nustatyti tam tikras papildomas sąlygas, taikomas kanapių ir česnakų importo licencijoms;

(12)

siekiant aiškumo, tikslinga nustatyti taisykles, susijusias su importo ir eksporto licencijomis, išduodamomis produktams, kuriems įsipareigojimas, susijęs su importo arba eksporto licencija, yra panaikintas arba jis buvo pakeistas pagal šį reglamentą, ir kurios yra vis dar galiojančios šio reglamento taikymo dieną;

(13)

kadangi šiuo reglamentu ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1239 (4) siekiama supaprastinti importo ir eksporto licencijų sistemai taikomas nuostatas ir jas suderinti su Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 nustatyta nauja teisine sistema, dabar taikomos nuostatos turėtų būti pakeistos. Siekiant aiškumo, tam tikros Komisijos reglamentų (EB) Nr. 2535/2001 (5), (EB) Nr. 1342/2003 (6), (EB) Nr. 2336/2003 (7), (EB) Nr. 951/2006 (8), (EB) Nr. 341/2007 (9) ir (EB) Nr. 382/2008 (10) nuostatos turėtų būti išbrauktos, o Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98 (11), (EB) Nr. 1345/2005 (12), (EB) Nr. 376/2008 (13) ir (EB) Nr. 507/2008 (14) turėtų būti panaikinti;

(14)

perėjimas nuo tvarkos, numatytos išbrauktose nuostatose ir panaikintuose reglamentuose, prie šiame reglamente nustatytos tvarkos, gali turėti tam tikrų praktinių pasekmių, todėl šio reglamento taikymą reikėtų atidėti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   licencija– konkrečios galiojimo trukmės elektroninis arba popierinis dokumentas, kuriame nurodoma teisė ir įsipareigojimas importuoti ar eksportuoti produktus;

b)   pranešimas apie žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijas– išsamios importo licencijos arba eksporto licencijos nuostatos ir informacija, kuri turi būti nurodyta licencijos paraiškoje ir Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje skelbiamoje licencijoje (15).

2 straipsnis

Atvejai, kai licencijos reikalaujama

1.   Importo licencija turi būti pateikiama dėl šių produktų:

a)

priedo I dalyje išvardytų produktų, kai jie deklaruojami išleidimui į laisvą apyvartą bet kokiomis sąlygomis, išskyrus tarifinių kvotų, jei toje I dalyje nėra numatyta kitaip;

b)

produktų, deklaruotų išleidimui į laisvą apyvartą pagal tarifines kvotas, administruojamas taikant vienalaikio nagrinėjimo metodą arba tradicinių ir (arba) naujų ūkio subjektų metodą, kaip nurodyta atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 184 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, arba jų derinį arba kitą tinkamą metodą;

c)

produktų, dėl kurių priedo I dalyje daroma nuoroda į šią nuostatą, kai jie deklaruojami išleidimui į laisvą apyvartą pagal tarifines kvotas, administruojamas taikant eiliškumo principu grindžiamą metodą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 184 straipsnio 2 dalies a punkte;

d)

produktų, išvardytų priedo I dalyje, kai jie deklaruojami išleidimui į laisvą apyvartą pagal lengvatinį susitarimą, administruojamą remiantis licencijomis;

e)

produktų, kuriems taikoma laikinojo išvežimo perdirbti procedūra, naudojant eksporto licenciją, ir kurie grąžinami išleidimui į laisvą apyvartą kaip produktai, išvardyti priedo I dalies A arba B skirsniuose;

f)

produktų, deklaruotų išleidimui į laisvą apyvartą pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 185 straipsnį, kai taikomas sumažintas importo muitas.

2.   Eksporto licencija turi būti pateikiama dėl šių produktų:

a)

priedo II dalyje išvardytų produktų;

b)

Sąjungos produktų, dėl kurių turi būti pateikta eksporto licencija siekiant įvežti produktus pagal kvotą, kurią administruoja Sąjunga arba trečioji šalis, ir kurią buvo leista pradėti naudoti toje šalyje dėl tų produktų;

c)

šių priedo II dalyje nurodytų eksportuojamų Sąjungos produktų:

i)

produktų, kuriems taikoma laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra;

ii)

produktų, kurie yra pagrindiniai produktai, išvardyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 510/2014 (16) III priede, ir kuriems taikoma laikinojo išvežimo perdirbti muitinės procedūra;

iii)

produktų, kurių importo ar eksporto muito suma turi būti išieškota ar yra atsisakyta ją išieškoti, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 (17) III antraštinės dalies 3 skyriuje, dėl kurių dar nėra priimtas galutinis sprendimas.

3 straipsnis

Atvejai, kai licencijos nereikalaujama

1.   Licencijos neturi būti reikalaujama ir ji neišduodama arba nepateikiama:

a)

išleidžiant į laisvą apyvartą arba eksportuojant nekomercinio pobūdžio produktus, kaip išdėstyta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (18) I priedo pirmos dalies II skirsnio D dalies 2 punkte;

b)

atvejais, kai nuo importo muitų, eksporto muitų ir priemonių, priimtų remiantis Sutarties 207 straipsniu, turi būti atleidžiama pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1186/2009 (19);

c)

dėl produktų, kurie turi būti išleisti į laisvą apyvartą arba eksportuoti, kiekio, neviršijančio priede nurodytų kiekių;

d)

dėl produktų, kurie turi būti išleisti į laisvą apyvartą kaip grąžintos prekės pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 VI antraštinės dalies 2 skyriaus 1 skirsnį;

e)

dėl produktų, už kuriuos tuo metu, kai priimama reeksporto deklaracija, deklaruotojas pateikia įrodymą, kad buvo priimtas palankus sprendimas dėl tokių produktų importo muitų grąžinimo arba atsisakymo juos išieškoti pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 III antraštinės dalies 3 skyriaus 3 skirsnį.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos b ir c punktų, licencijos reikalaujama, kai į laisvą apyvartą išleidžiama arba eksportuojama pagal lengvatinius susitarimus, kurių sudarymą reiškia išduota licencija.

Taikant pirmos pastraipos c punktą, kiekis, dėl kurio išduodama viena licencija, apskaičiuojamas sudedant visus kiekius, kurie per tą pačią logistikos operaciją bus išleisti į laisvą apyvartą arba eksportuoti.

2.   Eksporto licencijos nereikalaujama ir ji neišduodama ar nepateikiama dėl privačių asmenų arba jų grupių įsigyjamų produktų, siekiant juos nemokamai paskirstyti kaip humanitarinę pagalbą trečiosiose šalyse, jei tokios siuntos siunčiamos tik retsykiais, jos sudarytos iš įvairių produktų ir neviršija iš viso 30 000 kg vienai transporto priemonei. Pagalbos maistu operacijoms, neatitinkančioms šių sąlygų, reikalinga licencija pagal šį reglamentą ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1239.

4 straipsnis

Užstatas

1.   Licencijos išduodamos pateikus užstatą, išskyrus priede numatytus atvejus.

2.   Teikdamas paraišką išduoti licenciją pareiškėjas turi pateikti užstatą licencijas išduodančiai įstaigai ne vėliau kaip paraiškos pateikimo dienos 13 val. Briuselio laiku.

3.   Užstato nereikalaujama, jei jo suma yra 100 eurų arba mažesnė.

Tuo tikslu užstato dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į visus kiekius, susijusius su įsipareigojimais pagal tą pačią logistikos operaciją.

4.   Užstato nereikalaujama, kai pareiškėjas yra:

a)

valstybinė įstaiga, atsakinga už valdžios institucijos funkcijų vykdymą, arba

b)

privati įstaiga, kuri, prižiūrima valstybės narės, vykdo a punkte nurodytas funkcijas.

5.   Užstatas, pateiktas už kiekį, kuriam licencija nebuvo išduota, turi būti grąžinamas nedelsiant.

5 straipsnis

Teisės ir įsipareigojimai, paklaida

1.   Importo arba eksporto licencija reiškia teisę ir įsipareigojimą licencijos galiojimo laikotarpiu išleisti į laisvą apyvartą arba eksportuoti licencijoje nurodytą produktų kiekį pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 7 straipsnio 1 dalį.

2.   Muitinės deklaraciją dėl prekių išleidimo į laisvą apyvartą arba eksporto pateikia:

a)

licencijos, kurios šablonas pateiktas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 I priede, 4 skirsnyje nurodytas nominalus turėtojas (toliau – nominalus turėtojas);

b)

a punkte nurodytos licencijos 6 skirsnyje nurodytas teisių perėmėjas; arba

c)

paskirtasis atstovas muitinėje, veikiantis nominalaus turėtojo arba teisių perėmėjo vardu, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 18 straipsnyje, muitinės deklaracijoje nurodant, kad nominalus turėtojas arba teisių perėmėjas yra asmuo, kurio vardu vykdoma 1 dalyje nurodytas įsipareigojimas.

3.   Jei taip numatyta konkrečiuose Sąjungos teisės aktuose, įsipareigojimas išleisti prekes į laisvą apyvartą arba eksportuoti gali apimti įsipareigojimą išleisti į laisvą apyvartą arba eksportuoti į licencijoje nurodytą šalį arba šalių grupę.

4.   Įsipareigojimas išleisti prekes į laisvą apyvartą arba eksportuoti laikomas įvykdytu, jei visą licencijoje nurodytą kiekį muitinė įformino pagal atitinkamą procedūrą. Tuo tikslu teigiama arba neigiama paklaida nuo licencijoje nurodyto kiekio taikoma pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 8 straipsnį.

5.   Teigiama paklaida netaikoma, jei importo licencijoje nurodytas kiekis yra lygus eksporto dokumente nurodytam kiekiui – tai yra dalis įrodymo, kad produktui gali būti taikomas lengvatinis susitarimas dėl produkto ypatingos kokybės, rūšies ar savybių, kaip reikalaujama atitinkamame tarptautiniame susitarime.

Kai importo licencijos reikalaujama pagal tarifinę kvotą, kiekis, viršijantis importo licencijoje nurodytą kiekį teigiamos paklaidos ribose, išleidžiamas į laisvą apyvartą pagal tą pačią licenciją, taikant konvencinę muito normą.

6 straipsnis

Perdavimas

1.   Licencijomis įgyjami įsipareigojimai neperduodami. Išskyrus atvejus, kai numatyta kitaip, licencijomis suteikiamas teises nominalus turėtojas gali perduoti kitam subjektui licencijos galiojimo laikotarpiu.

2.   Licencija ar jos išrašu suteikiamos teisės gali būti perduodamos tik vienam teisių perėmėjui ir turi apimti pagal licenciją ar jos išrašą dar nepaskirtus kiekius.

3.   Perduoti teises prašo nominalus turėtojas, kreipdamasis į licencijas išduodančią įstaigą, kuri išdavė licencijos originalą.

4.   Teisių perėmėjai neturi toliau perduoti savo teisių, tačiau jie gali jas grąžinti nominaliam turėtojui. Nominaliam turėtojui grąžinama licencija turi apimti tik kiekius, kurie nebuvo paskirti pagal licenciją ar jos išrašą. Licencijas išduodanti įstaiga registruoja grąžinimo faktą remdamasi pranešimu dėl importo ir eksporto licencijų žemės ūkio produktams.

5.   Teisių perdavimas arba perduotų teisių grąžinimas nominaliam turėtojui įsigalioja nuo licencijas išduodančios įstaigos patvirtintos datos.

7 straipsnis

Užstatų grąžinimas ir negrąžinimas

1.   Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 (20) 24 straipsnio 2 dalyje numatytas užstato grąžinimas gali būti dalinis, proporcingas produktų kiekiui, dėl kurių pateiktas įrodymas apie importo arba eksporto įsipareigojimo įvykdymą. Šis kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 5 % viso licencijoje nurodyto kiekio.

Tačiau, jeigu importuotas arba eksportuotas kiekis sudaro mažiau nei 5 % licencijoje nurodyto kiekio, negrąžinamas visas užstatas.

2.   Apskaičiuojant, kokia užstato dalis turėtų būti negrąžinama, jei reikia, licencijas išduodanti įstaiga turi išskaičiuoti sumą, atitinkančią 5 straipsnio 4 dalyje nurodytą kiekybinę paklaidą.

3.   Jei licencijas išduodanti įstaiga nereikalauja pateikti užstato, nes užstatu užtikrinamos sumos vertė yra mažesnė nei 500 EUR, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 18 straipsnio 2 dalyje, sumą, lygią negrąžinamam užstatui, turi sumokėti atitinkama šalis praėjus 60 dienų nuo licencijos galiojimo pabaigos.

4.   Jei bendras konkrečios licencijos užstato dydis, kuris būtų negrąžintas, yra 100 EUR arba mažiau, licencijas išduodanti įstaiga grąžina visą užstatą.

8 straipsnis

Pranešimai

Vadovaudamosi išsamiomis sąlygomis, nustatytomis įgyvendinimo akte, priimtame pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 223 straipsnio 3 dalį, valstybės narės praneša Komisijai apie:

a)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 15 straipsnio 5 dalyje nurodytas išduotas pakaitines licencijas;

b)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 16 straipsnio 3 dalyje nurodytus force majeure atvejus;

c)

kanapių atveju – priimtas nuostatas, taikytas nuobaudas ir patikras atliekančias kompetentingas valdžios institucijas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 17 straipsnio 2 dalyje;

d)

česnakų atveju – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 18 straipsnyje nurodytoje „B“ licencijoje nustatytus kiekius;

e)

etilo alkoholio atveju – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 19 straipsnyje nurodytas išduotas importo licencijas;

f)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 20 straipsnio 2 dalyje nurodytus pažeidimus;

g)

valdžios institucijas, kompetentingas gauti licencijų paraiškas ir išduoti licencijas arba pakaitines licencijas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 20 straipsnio 3 dalyje;

h)

oficialius antspaudus ir, prireikus, apie Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 20 straipsnio 4 dalyje nurodytus reljefinius spaudų atspaudus.

II SKYRIUS

KONKREČIAM SEKTORIUI TAIKOMOS NUOSTATOS

9 straipsnis

Kanapės

1.   Kanapių produktų, išvardytų šio reglamento priedo I dalies C, D ir G skirsniuose, išleidimui į laisvą apyvartą reikalaujama pateikti importo licenciją, atitinkančią Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 I priede nustatytą šabloną („importo licencija AGRIM“).

Licencija išduodama tik tada, kai tai valstybei narei, kurioje kanapių produktai bus išleisti į laisvą apyvartą, yra tinkamai įrodoma, kad buvo patenkintos visos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 189 straipsnio 1 punkte ir šiame reglamente nustatytos sąlygos ir atitinkamos valstybės narės pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 189 straipsnio 2 dalį nustatyti reikalavimai.

2.   Paraiškoje išduoti licenciją pateikiama informacija, parengta atsižvelgiant į pranešime dėl importo ir eksporto licencijų žemės ūkio produktams nustatytus nurodymus dėl kanapių produktų.

Valstybės narės gali nustatyti papildomus reikalavimus dėl licencijos paraiškos ir jos išdavimo bei naudojimo, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 189 straipsnio 2 dalyje.

3.   Taikydamos Reglamento (EB) Nr. 1308/2013 189 straipsnio 1 dalies c punktą atitinkamos valstybės narės nustato tvarką dėl kanapių sėklų, išskyrus sėjai skirtas kanapių sėklas, importuotojų patvirtinimo. Ta tvarka apima patvirtinimo, patikrų ir nuobaudų už pažeidimus sąlygų nustatymą.

4.   Išleidžiant į laisvą apyvartą kanapių sėklas, išskyrus sėjai skirtas kanapių sėklas, kaip nurodyta priedo I dalies G skirsnyje, importo licencija išduodama tik tada, jei patvirtintas importuotojas įsipareigoja valdžioms institucijoms, atsakingoms už atitinkamos veiklos kontrolę toje valstybėje narėje, kurioje importuotojas yra patvirtintas, pateikti per valstybės narės nustatytą laikotarpį ir sąlygomis dokumentus, įrodančius, kad su licencijoje nurodytomis kanapių sėklomis per trumpesnį negu 12 mėnesių laikotarpį nuo licencijos išdavimo datos buvo atlikta viena iš šių operacijų:

a)

jos padarytos netinkamomis sėjai;

b)

jos yra sumaišytos su kitomis nei kanapių sėklomis, siekiant jas naudoti kaip pašarus gyvūnams, kai kanapių sėklos sudaro ne daugiau kaip 15 % viso mišinio, o išimtiniais atvejais – ne daugiau kaip 25 %, kai to prašo pagrindimą pateikęs įgaliotasis importuotojas;

c)

eksportuotos į trečiąsias šalis;

Tačiau, jeigu su dalimi licencijoje nurodytų kanapių sėklų per 12 mėnesių laikotarpį nebuvo atlikta viena iš pirmoje pastraipoje nurodytų operacijų, valstybė narė pagrindimą pateikusio patvirtinto importuotojo prašymu minėtą terminą gali pratęsti vienam arba dviem šešių mėnesių laikotarpiams.

Pirmoje pastraipoje nurodytus dokumentus parengia operacijas atlikę ekonominės veiklos vykdytojai, ir juose turi būti pateikta bent jau ši informacija:

a)

valstybės narės pavadinimas ir tikslus adresas bei ekonominės veiklos vykdytojo parašas;

b)

atliktos operacijos, atitinkančios pirmoje pastraipoje nustatytas sąlygas, apibūdinimas ir jos atlikimo data;

c)

kanapių sėklų, su kuriomis susijusi operacija, kiekis kilogramais.

Kiekviena atitinkama valstybė narė, atsižvelgdama į rizikos analizę, tikrina patvirtinimų, susijusių su pirmoje pastraipoje nurodytomis valstybės narės teritorijoje atliktomis operacijomis, tikslumą.

5.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 dalies, kanapių produktų importo licencijomis suteiktos teisės neperduodamos.

10 straipsnis

Česnakai

1.   Priedo I dalies E ir F skirsniuose nurodytos importo licencijos laikomos B licencijomis.

2.   Pareiškėjai gali patekti paraiškas B licencijoms tik valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę, ir kurioje jie yra registruoti PVM mokėtojais, licencijas išduodančiai įstaigai.

3.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 dalies, B licencijomis suteikiamos teisės negali būti perduodamos.

III SKYRIUS

PAKEITIMAI, PANAIKINIMAS, PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11 straipsnis

Reglamentų (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 341/2007 ir (EB) Nr. 382/2008 pakeitimai.

1.   Panaikinamos šios nuostatos:

a)

Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 20, 21 ir 22 straipsniai;

b)

Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnio 1 dalies a punktas, 8 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 1 ir 2 dalys, 12 straipsnio a punktas ir 16 straipsnis;

c)

Reglamento (EB) Nr. 2336/2003 5 ir 7 straipsniai;

d)

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 4c, 4d, 4e straipsniai, 5 straipsnio 1 dalis, 7–7f straipsniai, 8a straipsnis, 9 ir 10 straipsniai, 11 straipsnio 1 dalies a punktas ir 2 dalis, 12a straipsnis, 17 straipsnio 1 dalis ir 18 straipsnio 1 dalis;

e)

Reglamento (EB) Nr. 341/2007 5 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, 13 ir 14 straipsniai;

f)

Reglamento (EB) Nr. 382/2008 2 straipsnis, 5 straipsnio 1 ir 2 dalys, 6 straipsnio 1 ir 2 dalys, 7 straipsnis ir 8 straipsnio 1 ir 2 dalys;

2.   1 dalyje nurodytos nuostatos toliau taikomos licencijoms, išduotoms pagal atitinkamus reglamentus.

12 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 507/2008 panaikinami.

Tačiau:

tie reglamentai toliau taikomi licencijoms, išduotoms pagal tuos reglamentus ir

Reglamento (EB) Nr. 376/2008 34 straipsnio 10 dalis toliau taikoma iki tol, kol bus priimtos atitinkamos taisyklės dėl tarifų kvotų, patvirtintų remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 186 ir 187 straipsniais.

13 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Šis reglamentas neturi poveikio taikomam licencijos galiojimo laikotarpiui ir už licencijas, kurių galiojimas nepasibaigė 2016 m. lapkričio 6 d., pateiktų užstatų dydžiui.

2.   Nominalaus turėtojo prašymu už licenciją pateiktas užstatas grąžinamas, kai įvykdomos visos šios sąlygos:

a)

1 dalyje nurodytą datą licencijos galiojimas nėra pasibaigęs;

b)

atitinkamiems produktams licencijos nebereikalaujama nuo 1 dalyje nurodytos datos;

c)

1 dalyje nurodytą datą licencijoje nurodyti kiekiai buvo panaudoti iš dalies arba visai nepanaudoti.

14 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. lapkričio 6 d.

Tačiau 11 straipsnio 1 dalies d punktas taikomas nuo 2017 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(4)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1239, kuriuo dėl importo ir eksporto licencijų sistemos nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės (žr. šoi Oficialiojo leidinio p. 44).

(5)  2001 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2535/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo (OL L 341, 2001 12 22, p. 29).

(6)  2003 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1342/2003, nustatantis specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles (OL L 189, 2003 7 29, p. 12).

(7)  2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles (OL L 346, 2003 12 31, p. 19).

(8)  2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 951/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (OL L 178, 2006 7 1, p. 24).

(9)  2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 341/2007, kuriuo leidžiama naudoti iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų ir tam tikrų kitų žemės ūkio produktų tarifinę kvotą, nustatantis jos administravimo tvarką ir įvedantis importo licencijų bei kilmės sertifikatų sistemą (OL L 90, 2007 3 30, p. 12).

(10)  2008 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 382/2008 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių (OL L 115, 2008 4 29, p. 10).

(11)  1998 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2390/98, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1706/98 dėl tam tikrų Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių arba užjūrio šalių ir teritorijų kilmės grūdų pakaitalų produktų ir perdirbtų grūdų bei ryžių produktų importo tvarkos ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2245/90, taikymo taisykles (OL L 297, 1998 11 6, p. 7).

(12)  2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1345/2005, nustatantis išsamias importo licencijų sistemos taikymo alyvuogių aliejui taisykles (OL L 212, 2005 8 17, p. 13).

(13)  2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 376/2008, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (OL L 114, 2008 4 26, p. 3).

(14)  2008 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 507/2008, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1673/2000 dėl bendro pluoštinių linų ir kanapių rinkų organizavimo taikymo taisykles (OL L 149, 2008 6 7, p. 38).

(15)  Pranešimas apie importo ir eksporto licencijas (OL C 278, 2016 7 30).

(16)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 510/2014, kuriuo nustatoma prekybos tvarka, taikoma tam tikroms prekėms, gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus, ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1216/2009 ir (EB) Nr. 614/2009 (OL L 150, 2014 5 20, p. 1).

(17)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(18)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(19)  2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009, nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (OL L 324, 2009 12 10, p. 23).

(20)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).


PRIEDAS

I DALIS

PRIEVOLĖ IŠDUOTI LICENCIJAS IMPORTUOJAMIEMS PRODUKTAMS

2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų produktų sąrašas

A.   Ryžiai (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo II dalies 1 straipsnio 2 dalies b punktas)

KN kodas

Aprašymas

Grynasis kiekis (1)

1006 20

Lukštenti (rudieji) ryžiai, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte

1 000  kg

1006 30

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazūruoti, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte

1 000  kg

1006 40 00

Skaldyti ryžiai, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte

1 000  kg


B.   Cukrus (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo III dalies 1 straipsnio 2 dalies c punktas)

KN kodas

Aprašymas

Grynasis kiekis (2)

1701

Visi produktai, importuojami pagal lengvatinę, išskyrus tarifinių kvotų, tvarką (3), (4)

(—)


C.   Sėklos (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo V dalies 1 straipsnio 2 dalies e punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstatas

Grynasis kiekis (5)

ex 1207 99 20

Kanapių sėklos, skirtos sėjai

 (6)

(—)


D.   Linai ir kanapės (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo VIII dalies 1 straipsnio 2 dalies h punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstatas

Grynasis kiekis (7)

5302 10 00

Sėjamosios kanapės, žaliavinės arba mirkytos

 (8)

(—)


E.   Vaisiai ir daržovės (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo IX dalies 1 straipsnio 2 dalies i punktas)

KN kodas

Aprašymas

Grynasis kiekis (9)

0703 20 00

Česnakai, švieži arba atšaldyti, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte (10)

(—)

ex 0703 90 00

Kitos šviežios arba atšaldytos svogūninės daržovės ir produktai, importuojami pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte (10)

(—)


F.   Perdirbti vaisiai ir daržovės (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo X dalies 1 straipsnio 2 dalies j punktas)

KN kodas

Aprašymas

Grynasis kiekis (11)

ex 0710 80 95

Česnakai (12) ir Allium ampeloprasum (nevirti arba virti garuose ar vandenyje), užšaldyti, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte (13)

(—)

ex 0710 90 00

Daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų (12) ir (arba) Allium ampeloprasum (nevirti arba virti garuose ar vandenyje), užšaldyti, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte (13)

(—)

ex 0711 90 80

Konservuoti česnakai (12) ir Allium ampeloprasum, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte (13)

(—)

ex 0711 90 90

Daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų (12) ir (arba) Allium ampeloprasum, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte (13)

(—)

ex 0712 90 90

Džiovinti česnakai (12) ir Allium ampeloprasum bei džiovintų daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų (12) ir (arba) Allium ampeloprasum, nepjaustyti, supjaustyti stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdoroti, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte (13)

(—)


G.   Kiti produktai (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo XXIV dalies 1 skirsnio 1 straipsnio 2 dalies x punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstatas

Grynasis kiekis (14)

1207 99 91

Kanapių sėklos, išskyrus skirtas sėjai

 (15)

(—)


H.   Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo XXI dalies 1 straipsnio 2 dalies u punktas)

KN kodas

Aprašymas

Grynasis kiekis (16)

ex 2207 10 00

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio, gautas iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

100 hl

ex 2207 20 00

Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kokio stiprumo spiritai, gauti iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

100 hl

ex 2208 90 91

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, gautas iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

100 hl

ex 2208 90 99

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, gautas iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

100 hl

II DALIS

PRIEVOLĖ IŠDUOTI LICENCIJAS EKSPORTUOJAMIEMS PRODUKTAMS

2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų produktų sąrašas

A.   Ryžiai (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo II dalies 1 straipsnio 2 dalies b punktas)

KN kodas

Aprašymas

Grynasis kiekis (17)

1006 20

Lukštenti (rudieji) ryžiai

500 kg

1006 30

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazūruoti

500 kg


B.   Cukrus (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo III dalies 1 straipsnio 2 dalies c punktas)

KN kodas

Aprašymas

Grynasis kiekis (18)

1701

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas (19)

2 000  kg

1702 60 95

1702 90 95

Kiti cukrūs, kurių būvis kietas, ir cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų, išskyrus laktozę, gliukozę, maltodekstriną ir izogliukozę (19)

2 000  kg

2106 90 59

Aromatizuoti arba dažyti cukraus sirupai, išskyrus izogliukozės, laktozės, gliukozės ir maltodekstrino sirupus (19)

2 000  kg


(1)  Didžiausi kiekiai, dėl kurių pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą nereikalaujama pateikti licencijos. Netaikoma lengvatinėmis sąlygomis arba pagal tarifinę kvotą, kuri administruojama išduodant licencijas, importuojamiems produktams.

(2)  Didžiausi kiekiai, dėl kurių pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą nereikalaujama pateikti licencijos. Netaikoma lengvatinėmis sąlygomis arba pagal tarifinę kvotą, kuri administruojama išduodant licencijas, importuojamiems produktams.

(3)  Importo licencijos prievolė taikoma iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

(4)  Išskyrus lengvatinėmis sąlygomis importuojamą cukrų, kurio KN kodas yra 1701 99 10 ir kurio kilmės šalis yra Moldova, kaip nurodyta 2014 m. birželio 16 d. Tarybos sprendime 2014/492/ESdėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 260, 2014 8 30, p. 1) ir lengvatinėmis sąlygomis importuojamą cukrų, kurio KN kodas yra 1701 ir kurio kilmės šalis Gruzija, kaip nurodyta 2014 m. birželio 16 d. Tarybos sprendime 2014/494/ES dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 261, 2014 8 30, p. 1).

(—)

Licencijas reikia pateikti dėl visų kiekių.

(5)  Didžiausi kiekiai, dėl kurių pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą nereikalaujama pateikti licencijos. Netaikoma lengvatinėmis sąlygomis arba pagal tarifinę kvotą, kuri administruojama išduodant licencijas, importuojamiems produktams.

(6)  Užstato neprašoma.

(—)

Licencijas reikia pateikti dėl visų kiekių.

(7)  Didžiausi kiekiai, dėl kurių pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą nereikalaujama pateikti licencijos. Netaikoma lengvatinėmis sąlygomis arba pagal tarifinę kvotą, kuri administruojama išduodant licencijas, importuojamiems produktams.

(8)  Užstato neprašoma.

(—)

Licencijas reikia pateikti dėl visų kiekių.

(9)  Didžiausi kiekiai, dėl kurių pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą nereikalaujama pateikti licencijos. Netaikoma lengvatinėmis sąlygomis arba pagal tarifinę kvotą, kuri administruojama išduodant licencijas, importuojamiems produktams.

(10)  Importo licencijos prievolė taikoma iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

(—)

Licencijas reikia pateikti dėl visų kiekių.

(11)  Didžiausi kiekiai, dėl kurių pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą nereikalaujama pateikti licencijos. Netaikoma lengvatinėmis sąlygomis arba pagal tarifinę kvotą, kuri administruojama išduodant licencijas, importuojamiems produktams.

(12)  Ši sąvoka taip pat apima produktus, kurių apibūdinime yra žodis „česnakai“. Tokios sąvokos gali apimti „solo garlic“, „elephant garlic“ (askaloninį česnaką), „single clove garlic“ (vienskiltį česnaką) arba „great-headed garlic“ (gausiažiedį porą).

(13)  Importo licencijos prievolė taikoma iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

(—)

Licencijas reikia pateikti dėl visų kiekių.

(14)  Didžiausi kiekiai, dėl kurių pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą nereikalaujama pateikti licencijos. Netaikoma lengvatinėmis sąlygomis arba pagal tarifinę kvotą, kuri administruojama išduodant licencijas, importuojamiems produktams.

(15)  Užstato neprašoma.

(—)

Licencijas reikia pateikti dėl visų kiekių.

(16)  Didžiausi kiekiai, dėl kurių pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą nereikalaujama pateikti licencijos. Netaikoma lengvatinėmis sąlygomis arba pagal tarifinę kvotą, kuri administruojama išduodant licencijas, importuojamiems produktams.

(17)  Didžiausi kiekiai, dėl kurių pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą nereikalaujama pateikti licencijos. Netaikoma lengvatinėmis sąlygomis arba pagal tarifinę kvotą, kuri administruojama išduodant licencijas, importuojamiems produktams.

(18)  Didžiausi kiekiai, dėl kurių pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą nereikalaujama pateikti licencijos. Netaikoma lengvatinėmis sąlygomis arba pagal tarifinę kvotą, kuri administruojama išduodant licencijas, importuojamiems produktams.

(19)  Eksporto licencijos prievolė taikoma iki 2017 m. rugsėjo 30 d.


30.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/15


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1238

2016 m. gegužės 18 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 19 straipsnio 1, 2, 3 dalis, 4 dalies a punktą ir 5 dalį bei 223 straipsnio 2 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 64 straipsnio 6 dalį ir 66 straipsnio 3 dalies c ir e punktus,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 (3), nustatomos naujos valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taisyklės. Juo Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai priimti šios srities deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Siekiant užtikrinti sklandų valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui programų taikymą pagal naująją teisinę sistemą, tokiais aktais turi būti priimtos tam tikros taisyklės;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnyje nustatyta, kad valstybės intervencija taikoma paprastiesiems kviečiams, kietiesiems kviečiams, miežiams, kukurūzams, žaliaviniams ryžiams, šviežiai arba atšaldytai galvijų mėsai, sviestui ir nugriebto pieno milteliams, laikantis tame reglamente nustatytų sąlygų ir Komisijos nustatytų papildomų reikalavimų;

(3)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 17 straipsnyje nustatyta, kad parama privačiajam sandėliavimui gali būti skiriama už baltąjį cukrų, alyvuogių aliejų, linų pluoštą, šviežią arba atšaldytą aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų mėsą, sviestą, sūrį, nugriebto pieno miltelius, kiaulieną arba avieną ir ožkieną, laikantis tame reglamente nustatytų sąlygų ir Komisijos nustatytų papildomų reikalavimų;

(4)

siekiant supaprastinti su valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui programomis susijusias administravimo bei kontrolės priemones ir padidinti jų veiksmingumą, visiems reikalavimus atitinkantiems produktams turėtų būti nustatytos bendros taisyklės;

(5)

paprastai, siekiant palengvinti administravimą ir kontrolę, valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui programose turėtų būti leidžiama dalyvauti tik tiems ūkio subjektams, kurie yra įsisteigę kurioje nors valstybėje narėje ir yra joje įregistruoti PVM mokėtojais;

(6)

siekiant užtikrinti veiksmingą alyvuogių aliejaus ir cukraus gamybos kontrolę, paramos privačiajam sandėliavimui skyrimo reikalavimus atitinkantys ūkio subjektai turėtų įvykdyti papildomas sąlygas;

(7)

kadangi produktų, kuriems taikoma valstybės intervencija ir už kuriuos skiriama parama privačiajam sandėliavimui, gamybos arba derliaus nuėmimo laikas ir sandėliavimo reikalavimai skiriasi, kiekvienam produktui reikėtų nustatyti specialias atitikties reikalavimams sąlygas. Siekiant ūkio subjektams suteikti laiko prisitaikyti prie naujos sistemos, grūdams kai kurios sąlygos turėtų būti taikomos tik nuo 2017–2018 prekybos metų;

(8)

siekiant garantuoti pasiūlymo, paraiškos dalyvauti konkurse arba paraiškos svarumą ir užtikrinti, kad tuomet, kai intervenciniai produktai superkami, parduodami ir realizuojami pagal labiausiai nepasiturintiems Sąjungos gyventojams skirtą programą, ir kai skiriama parama privačiajam sandėliavimui, priemonė turėtų pageidaujamą poveikį rinkai, turėtų būti nustatyti užstato pateikimo reikalavimai;

(9)

taip pat reikėtų išdėstyti nuostatas, reglamentuojančias užstato grąžinimą ir negrąžinimą, kai intervenciniai produktai superkami, parduodami ir realizuojami pagal labiausiai nepasiturintiems Sąjungos gyventojams skirtą programą, ir kai skiriama parama privačiajam sandėliavimui;

(10)

intervencinio pardavimo atveju konkursas gali būti rengiamas tinkamai tik jei pateikiamos paraiškos dalyvauti konkurse yra svarios. Šiuo tikslu turėtų būti nustatyta, kad užstatas grąžinamas, jei pardavimo kaina sumokėta per nustatytą laikotarpį;

(11)

siekiant užtikrinti, kad valstybės intervencijos programa, pagal kurią superkami reikalavimus atitinkantys produktai ir parduodami mokėjimo agentūrų perimti produktai, visoje Sąjungoje būtų taikoma kuo paprasčiau ir veiksmingiau, turėtų būti nustatytos tam tikros su sandėliavimo vietomis susijusios sąlygos;

(12)

būtina numatyti, kad už valstybės intervenciją valstybėse narėse atsakingos mokėjimo agentūros, laikydamosi Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 (4), užtikrintų, kad su sandėliavimo vietomis susijusių minėtųjų sąlygų būtų laikomasi;

(13)

jeigu supirkti skirtos jautienos kiekis yra didesnis už kiekį, kuris galėtų tilpti kurios nors valstybės narės šaldymo sandėliuose, būtina numatyti, kad valstybė narė galėtų naudotis kitos valstybės narės šaldymo sandėliais;

(14)

siekiant užtikrinti, kad parama privačiajam sandėliavimui būtų administruojama veiksmingai, reikėtų nustatyti specialias paramos privačiajam sandėliavimui mokėjimo taisykles;

(15)

kadangi šio reglamento ir įgyvendinimo akto, kurį ketinama priimti, tikslas, susijęs su valstybės intervencija ir parama privačiajam sandėliavimui, yra supaprastinti nuostatas, taikytinas produktams, kurie atitinka valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui reikalavimus, ir pritaikyti jas prie naujos teisinės tvarkos, nustatytos Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 (5) ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1370/2013, juo turėtų būti pakeistos Komisijos reglamentų (EEB) Nr. 3427/87 (6), (EEB) Nr. 2351/91 (7), (EB) Nr. 720/2008 (8), (EB) Nr. 826/2008 (9), (EB) Nr. 1130/2009 (10), (ES) Nr. 1272/2009 (11) ir (ES) Nr. 807/2010 (12) nuostatos. Todėl dėl teisinio tikrumo tuos reglamentus reikėtų panaikinti;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

ĮVADINĖS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, kuriomis papildomos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl:

a)

to reglamento 11 straipsnyje išvardytų produktų supirkimo ir pardavimo taikant valstybės intervenciją ir

b)

paramos privačiajam sandėliavimui skyrimo už to reglamento 17 straipsnyje išvardytus produktus.

II SKYRIUS

BENDROSIOS TAISYKLĖS

2 straipsnis

Ūkio subjektų atitiktis reikalavimams

1.   Tik Sąjungoje įsisteigę ir PVM mokėtojais joje įregistruoti ūkio subjektai gali pateikti:

a)

produktų, kuriems taikoma valstybės intervencija, supirkimo pasiūlymą arba paraišką dalyvauti tų produktų supirkimo ar pardavimo konkurse, arba

b)

paraišką dalyvauti konkurse dėl paramos privačiajam sandėliavimui arba iš anksto nustatytos paramos privačiajam sandėliavimui paraišką.

2.   Tais atvejais, kai superkama jautiena, paraiškas dalyvauti konkurse gali teikti tik šie 1 dalyje nurodyti ūkio subjektai:

a)

galvijų skerdyklos, patvirtintos remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 (13) 4 straipsniu;

b)

prekiautojai galvijais arba mėsa, kurie skerdžia tose skerdyklose savo sąskaita.

3.   Tais atvejais, kai skiriama parama privačiajam sandėliavimui, paraiškas arba paraiškas dalyvauti konkurse gali teikti tik šie 1 dalyje nurodyti ūkio subjektai:

a)

alyvuogių aliejaus sektoriuje – VII priede išdėstytus reikalavimus tenkinantys ūkio subjektai;

b)

cukraus sektoriuje – ūkio subjektai, kurie yra cukraus gamintojai.

3 straipsnis

Produktų atitiktis reikalavimams

1.   Produktai turi būti geros bei tinkamos prekinės kokybės ir atitikti Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytus reikalavimus.

2.   Superkami produktai turi atitikti reikalavimus, nustatytus:

a)

grūdams – šio reglamento I priede;

b)

ryžiams – šio reglamento II priede;

c)

jautienai – šio reglamento III priede;

d)

sviestui – šio reglamento IV priedo I bei II dalyse ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 (14) 21 straipsnyje;

e)

nugriebto pieno milteliams – šio reglamento V priedo I bei II dalyse ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 21 straipsnyje.

Be to, sviestas ir nugriebto pieno milteliai turi būti pagaminti įmonėje, patvirtintoje laikantis šio reglamento IV priedo III dalyje arba atitinkamai V priedo III dalyje nustatytų reikalavimų.

3.   Tais atvejais, kai skiriama parama privačiajam sandėliavimui, produktai turi atitikti šio reglamento VI priede nustatytus reikalavimus.

4 straipsnis

Užstatas

Ūkio subjektai pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 IV skyriaus 2 skirsnį atitinkamai mokėjimo agentūrai pateikia užstatą tuomet, kai:

a)

teikia pasiūlymą arba paraišką dalyvauti konkurse dėl intervencinių produktų supirkimo arba pardavimo ar jų realizavimo pagal maisto paskirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims programą, laikantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 16 straipsnio 2 dalies reikalavimų;

b)

teikia paraišką dalyvauti konkurse dėl paramos privačiajam sandėliavimui arba paramos privačiajam sandėliavimui paraišką, išskyrus atvejus, kai įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas arba iš anksto nustatoma paramos suma, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1240, nustatyta kitaip.

5 straipsnis

Užstato grąžinimas ir negrąžinimas

1.   4 straipsnyje numatytas užstatas grąžinamas, jei paraiška dalyvauti konkurse, pasiūlymas arba paraiška yra nepriimtini arba nepriimti.

2.   Intervencinio supirkimo atveju užstatas grąžinamas, kai:

a)

ūkio subjektas pristato nurodytą kiekį iki galutinės pristatymo datos, nurodytos pristatymo užsakyme, kuris minimas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 17 straipsnyje; ir

b)

nustatoma, kad šio reglamento 3 straipsnyje nurodytos produkto atitikties reikalavimams sąlygos įvykdytos, arba

c)

taikomas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas paskirstymo koeficientas. Tokiu atveju grąžinamo užstato dydis turi atitikti nepriimtų produktų kiekį; arba

d)

ūkio subjektas, kuriam taikomas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas paskirstymo koeficientas, atsiima pasiūlymą.

3.   Intervencinių produktų pardavimo atveju užstatas grąžinamas:

a)

konkurso nelaimėjusiems ūkio subjektams – po to, kai priimamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 32 straipsnio 1 dalyje arba 36 straipsnio 2 dalyje nurodytas sprendimas;

b)

konkursą laimėjusiems ūkio subjektams – už kiekius, už kuriuos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 35 straipsnį atliktas mokėjimas;

c)

kai įvykdomi įsipareigojimai, susiję su produktų realizavimu pagal maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims programą.

4.   Tais atvejais, kai skiriama parama privačiajam sandėliavimui, užstatas grąžinamas, kai:

a)

taikomas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 43 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas paskirstymo koeficientas. Tokiu atveju grąžinamo užstato dydis turi atitikti nepriimtų produktų kiekį;

b)

paraiška dalyvauti konkurse atsiimama dėl to, kad nustatytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 43 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytas paskirstymo koeficientas;

c)

įvykdomi su sutartyje nurodytu kiekiu susiję sutartiniai įsipareigojimai.

5.   Minėtas užstatas negrąžinamas, jeigu pasiūlymas, paraiška dalyvauti konkurse arba paraiška:

a)

atsiimami ne dėl to, kad pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 11 straipsnio 1 dalies b punktą arba 43 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą nustatytas paskirstymo koeficientas; arba

b)

pakeičiami po pateikimo.

6.   Intervencinio supirkimo atveju užstatas negrąžinamas, jei:

a)

produktai neatitinka 3 straipsnyje nurodytų reikalavimų, – už nepriimtų produktų kiekį;

b)

išskyrus force majeure atvejus, ūkio subjektas nepristato produktų iki pristatymo užsakyme nurodytos galutinės datos, – proporcingai nepristatytų produktų kiekiui, ir tokio kiekio supirkimas nutraukiamas.

Tačiau grūdų, ryžių ir jautienos atveju, jei faktiškai pristatytas ir priimtas kiekis yra mažesnis už pristatymo užsakyme nurodytą kiekį, užstatas grąžinamas visas, jei skirtumas neviršija 5 %.

7.   Tais atvejais, kai parduodami intervenciniai produktai, išskyrus force majeure atvejus, užstatas negrąžinamas:

a)

už kiekius, už kuriuos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 35 straipsnį nėra atliktas mokėjimas, o tų kiekių pardavimo sandoris atšaukiamas;

b)

jei neįvykdyti įsipareigojimai, susiję su produktų realizavimu pagal maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims programą.

8.   Tais atvejais, kai skiriama parama privačiajam sandėliavimui, užstatas negrąžinamas, kai:

a)

sandėliuoti, laikantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 52 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų sąlygų, pateikiama mažiau kaip 95 % kiekių, nurodytų paraiškoje dalyvauti konkurse arba paraiškoje;

b)

laikotarpiu, nustatytu įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas arba iš anksto nustatoma paramos privačiajam sandėliavimui suma, sandėliuojamas kiekis yra mažesnis nei 8 straipsnio 1 dalyje minima sutartyje nurodyto kiekio dalis procentais (įskaitant atvejus, kai cukrus sandėliuojamas nefasuotas ūkio subjekto paskirtoje silosinėje);

c)

viršijamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 47 straipsnio 1 dalyje nurodytas laikotarpis, per kurį produktus reikia pateikti sandėliuoti;

d)

atlikus Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 IV antraštinės dalies I skyriuje numatytas patikras nustatoma, kad sandėliuojami produktai neatitinka šio reglamento 3 straipsnyje nurodytų kokybės reikalavimų;

e)

nesilaikoma Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 53 straipsnio 3 dalyje nustatyto reikalavimo.

III SKYRIUS

SPECIALIOS SU VALSTYBĖS INTERVENCIJA SUSIJUSIOS TAISYKLĖS

6 straipsnis

Intervencinės sandėliavimo vietos

1.   Mokėjimo agentūros užtikrina, kad intervencinio sandėliavimo vietos (toliau – sandėliavimo vietos) būtų tinkamos supirktiems produktams sandėliuoti ir išlaikyti geros būklės (įskaitant sandėliavimo temperatūrą), taip pat atitiktų 7 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

2.   Intervencinio supirkimo laikotarpiais mokėjimo agentūros skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie jų teritorijoje esančias sandėliavimo vietas.

7 straipsnis

Sandėliavimo vietoms keliami reikalavimai

1.   Kiekviena sandėliavimo vieta turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

būti aprūpinta technine įranga, reikalinga produktams perimti;

b)

būti įrengta taip, kad produktus būtų galima išvežti per Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 37 straipsnio 2 dalyje nurodytą produktų išvežimo laikotarpį;

c)

jei sandėliuojami grūdai, ryžiai, sviestas ir nugriebto pieno milteliai, mažiausias sandėliavimo vietos talpumas turi būti toks, koks nustatytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 3 straipsnio 1 dalyje.

2.   Mokėjimo agentūros gali nustatyti sandėliavimo vietoms skirtus techninius standartus ir imasi visų kitų būtinų priemonių, kad sandėliuojami produktai būtų saugomi tinkamai.

3.   Jei sandėliuojama jautiena, sandėliavimo vietose turi būti įmanoma:

a)

saugoti perimtas ir iškaulinėtas skerdenas, skerdenų puses ir į ketvirčius padalytas skerdenas;

b)

sušaldyti visą iškaulinėtą mėsą, kuri bus sandėliuojama, toliau jos neapdorojant.

Tačiau, jei mėsos iškaulinėjimas nėra numatytas konkurso sąlygose, sandėliavimo vietoje turi būti įmanoma perimti mėsą su kaulais.

Kai sandėliavimo vietos pjaustymo ir šaldymo cechai yra skerdykloje arba yra susiję su ūkio subjektu, mokėjimo agentūra atlieka tinkamas patikras, siekdama užtikrinti, kad jautiena, kuriai taikomos intervencijos priemonės, būtų tvarkoma ir sandėliuojama laikantis šio reglamento reikalavimų.

Šaldymo sandėliuose, esančiuose valstybėje narėje, kurios jurisdikcijai priklauso mokėjimo agentūra, turi būti įmanoma ne trumpiau kaip tris mėnesius techniškai priimtinomis sąlygomis laikyti visą mokėjimo agentūros paskirtą jautieną.

Tačiau, jeigu valstybė narė neturi pakankamai šaldymo sandėlių paskirtai jautienai laikyti, atitinkama mokėjimo agentūra gali pasirūpinti, kad ta jautienai būtų sandėliuojama kitoje valstybėje narėje, ir atitinkamai praneša apie tai Komisijai.

IV SKYRIUS

SPECIALIOS SU PARAMA PRIVAČIAJAM SANDĖLIAVIMUI SUSIJUSIOS TAISYKLĖS

8 straipsnis

Paramos privačiajam sandėliavimui mokėjimas

1.   Parama privačiajam sandėliavimui mokama už sutartyje nurodytą kiekį, jei kiekis, saugomas sutartyje nurodytu sandėliavimo laikotarpiu, atitinka bent 99 % sutartyje nurodyto kiekio.

Tačiau toliau nurodytų produktų atveju parama mokama už sutartyje nurodytą kiekį, jei kiekis, saugomas sutartyje nurodytu sandėliavimo laikotarpiu, atitinka bent 97 % sutartyje nurodyto kiekio:

a)

cukrus, kuris ūkio subjekto paskirtoje silosinėje sandėliuojamas atskirai nuo kito cukraus;

b)

alyvuogių aliejus;

c)

linų pluoštas;

d)

jautiena, kiauliena, aviena ir ožkiena (jei sutartyje nurodytas kiekis yra susijęs su į sandėlį atvežama šviežia mėsa);

e)

sūris;

f)

nugriebto pieno milteliai „dideliuose maišuose“, kaip nurodyta VI priedo VI dalies c punkte.

2.   Išskyrus force majeure atvejus, jei sutartyje nurodytu sandėliavimo laikotarpiu saugomas kiekis, įskaitant atvejus, kai cukrus sandėliuojamas nefasuotas ūkio subjekto paskirtoje silosinėje, yra mažesnis nei 1 dalyje minima sutartyje nurodyto kiekio dalis procentais, parama nemokama. Tačiau sūrio atveju, jei, mokėjimo agentūros manymu, tam tikro sūrio svoris per saugojimo laikotarpį natūraliai sumažėjo, dėl tokio svorio sumažėjimo parama neturi būti mažinama arba užstatas neturi būti negrąžinamas.

3.   Parama mokama tik jei sutartyje nurodytas sandėliavimo laikotarpis atitinka įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas arba kuriuo iš anksto nustatoma paramos suma, nustatytą laikotarpį.

4.   Jei per patikras, atliktas sandėliuojant produktus arba juos išvežant, nustatoma, kad produktai turi defektų, parama už atitinkamą kiekį nemokama. Likusioji sandėliuojamos partijos dalis, atitinkanti paramos skyrimo reikalavimus, turi būti ne mažesnė už mažiausią kiekį, nustatytą įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas arba iš anksto nustatoma paramos suma.

Tokia pati taisyklė taikoma, jei sandėliuojamos partijos arba siuntos dalis dėl defektų išvežama iš sandėliavimo vietos nepasibaigus trumpiausiam sandėliavimo laikotarpiui arba iki pirmosios datos, nuo kurios leidžiama išvežti produktus, jei ši data yra numatyta įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas arba iš anksto nustatoma paramos suma.

Į defektų turinčius produktus neatsižvelgiama apskaičiuojant 1 dalyje nurodytą sandėliuojamą kiekį.

5.   Išskyrus force majeure atvejus, jeigu ūkio subjektas viso sandėliuojamo kiekio atžvilgiu neįvykdo reikalavimo sulaukti sutartyje nurodyto sandėliavimo laikotarpio, kuris nustatytas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 48 straipsnio 2 dalį, pabaigos, tai sutarčiai numatyta parama sumažinama 10 % už kiekvieną kalendorinę reikalavimo nevykdymo dieną.

Tačiau toks sumažinimas neturi viršyti 100 % paramos.

6.   Parama privačiajam sandėliavimui pagal atitinkamą sutartį nemokama, jei nesilaikoma Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 53 straipsnio 3 dalyje nustatyto reikalavimo.

V SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9 straipsnis

Pranešimai

Valstybės narės, laikydamosi Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 V antraštinės dalies I skyriuje nustatytų išsamių sąlygų, praneša Komisijai apie patvirtintas mokėjimo agentūras ir kiekius.

10 straipsnis

Panaikinimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

Reglamentai (EEB) Nr. 3427/87, (EEB) Nr. 2351/91, (EB) Nr. 720/2008, (EB) Nr. 826/2008, (EB) Nr. 1130/2009, (ES) Nr. 1272/2009 ir (ES) Nr. 807/2010 panaikinami.

Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 56 straipsnio 3 ir 4 dalys ir Reglamento (EB) Nr. 826/2008 III priedo A dalis toliau taikomi tol, kol pradedami taikyti aktai, kuriais pakeičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 792/2009 (15).

Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 I priedo II dalis, IX dalies IV lentelė ir XI dalies h punktas toliau taikomi iki 2017 m. birželio 30 d.

Reglamentas (ES) Nr. 1272/2009 toliau taikomas pasiūlymams arba paraiškoms dalyvauti konkurse, gautiems pagal tą reglamentą iki šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Reglamentas (EB) Nr. 826/2008 toliau taikomas pagal tą reglamentą iki šio reglamento įsigaliojimo dienos gautoms paraiškoms dalyvauti konkurse arba paraiškoms.

11 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. spalio 1 d. Tačiau valstybės intervenciniam supirkimui I priedo II dalis taikoma nuo 2017 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(4)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).

(5)  2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (OL L 346, 2013 12 20, p. 12).

(6)  1987 m. lapkričio 16 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3427/87, nustatantis išsamias intervencijos ryžių rinkoje taisykles (OL L 326, 1987 11 17, p. 25).

(7)  1991 m. liepos 30 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2351/91, nustatantis išsamias taisykles, taikytinas perkant intervencinės agentūros laikomus ryžius, kurie bus tiekiami kaip pagalba maisto produktais (OL L 214, 1991 8 2, p. 51).

(8)  2008 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 720/2008, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatų, susijusių su mokėjimo agentūros ar intervencinės agentūros supirktų produktų saugojimu ir judėjimu, išsamias taikymo taisykles (kodifikuota redakcija) (OL L 198, 2008 7 26, p. 17).

(9)  2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 826/2008, kuriuo nustatomos bendrosios pagalbos už privatų tam tikrų žemės ūkio produktų saugojimą skyrimo taisyklės (OL L 223, 2008 8 21, p. 3).

(10)  2009 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1130/2009, nustatantis bendrąsias išsamias intervencinių produktų naudojimo ir (arba) paskirties tikrinimo taisykles (OL L 310, 2009 11 25, p. 5).

(11)  2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (OL L 349, 2009 12 29, p. 1).

(12)  2010 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 807/2010, nustatantis išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Sąjungoje taisykles (OL L 242, 2010 9 15, p. 9).

(13)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL L 139, 2004 4 30, p. 55).

(14)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 71).

(15)  2009 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 792/2009, kuriuo nustatomos išsamios valstybių narių bendrojo rinkų organizavimo įgyvendinimo, tiesioginių išmokų tvarkos, žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms taikomos tvarkos informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai taisyklės (OL L 228, 2009 9 1, p. 3).


I PRIEDAS

GRŪDŲ SUPIRKIMAS

I DALIS

Grūdų atitikties kriterijai

1.

3 straipsnyje nurodyti grūdams taikomi reikalavimai visų pirma yra tokie:

a)

grūdai yra tos rūšies grūdams būdingos spalvos;

b)

jokiu brendimo etapu grūdai neturi neįprasto kvapo ir gyvų kenkėjų (įskaitant erkes);

c)

grūdai atitinka II dalyje išdėstytus būtiniausius kokybės reikalavimus ir

d)

grūduose esančių teršalų, taip pat radioaktyvumo, lygis neviršija Sąjungos teisės aktais nustatyto didžiausio leidžiamo kiekio.

2.

1 punkto d papunktyje nurodytas didžiausias leidžiamas teršalų kiekis yra toks:

a)

paprastiesiems kviečiams ir kietiesiems kviečiams – nustatytas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/93 (1), įskaitant Komisijos reglamento (EB) Nr. 1881/2006 (2) priedo 2.4–2.7 punktuose paprastiesiems ir kietiesiems kviečiams nustatytus reikalavimus dėl Fusarium toksinų;

b)

miežiams ir kukurūzams – nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/32/EB (3).

3.

Valstybės narės teršalų, taip pat radioaktyvumo, lygio patikrą grindžia rizikos analize, atsižvelgdamos visų pirma į ūkio subjekto pateiktą informaciją ir į jo įsipareigojimus laikytis nustatytų standartų, ypač pagal analizių rezultatus.

Be to, tais atvejais, jei analizės duomenimis paprastųjų kviečių siuntos Zeleny koeficientas yra nuo 22 iki 30, jie laikomi geros bei tinkamos prekinės kokybės tik jei nustatoma, kad iš jų gauta tešla yra nelipni ir tinkama apdoroti mašinomis.

II DALIS

I dalyje nurodyti būtiniausi kokybės reikalavimai

 

Kietieji kviečiai

Paprastieji kviečiai

Miežiai

Kukurūzai

A.

Didžiausias drėgnis

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.

Didžiausia elementų, kurie nėra nepriekaištingos kokybės pagrindinių javų grūdai, procentinė dalis:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Smulkinti grūdai

6 %

5 %

5 %

5 %

2.

Grūdų priemaišos

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.

Priemaišos, išskyrus margus grūdus

5 %

7 %

12 %

5 %

a)

sudžiūvę grūdai

X

X

X

Netaikoma

b)

kiti grūdai

3 %

X

5 %

X

c)

kenkėjų apgadinti grūdai

X

X

X

X

d)

grūdai su pakitusios spalvos gemalais

X

X

Netaikoma

Netaikoma

e)

džiovinant perkaitinti grūdai

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2.

Margi grūdai

3,5 %

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

3.

Sudygę grūdai

4 %

4 %

6 %

6 %

4.

Įvairios priemaišos

4,5 % (*)

3 %

3 %

3 %

Iš jų:

 

 

 

 

a)

pašalinės sėklos:

 

 

 

 

kenksmingųjų augalų

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

kitos

X

X

X

X

b)

pažeisti grūdai:

 

 

 

 

savaiminio kaitimo arba per didelio karščio džiovinant pažeisti grūdai

0,05 %

0,05 %

X

X

fuzariozės pažeisti grūdai

1,5 %

X

X

X

kiti

X

X

X

X

c)

pašalinės medžiagos

X

X

X

X

d)

išaižos (kukurūzų atveju – kukurūzų burbuolių dalys)

X

X

X

X

e)

skalsės

0,05 %

0,05 %

Netaikoma

Netaikoma

f)

sugedę grūdai

X

X

Netaikoma

Netaikoma

g)

gyvūninės kilmės priemaišos

X

X

X

X

C.

Didžiausia grūdų, kurie visiškai arba iš dalies prarado stikliškumą (mitadiné), procentinė dalis

27 %

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

D.

Mažiausias savitasis svoris (kg/hl)

78

73

62

Netaikoma

E.

Mažiausias baltymų kiekis (**)

11,5 %

11,0 %

Netaikoma

Netaikoma

F.

Mažiausias Hagberg kritimo skaičius (sekundėmis)

220

220

Netaikoma

Netaikoma

G.

Mažiausias Zeleny koeficientas (ml)

Netaikoma

22

Netaikoma

Netaikoma

X

nurodo, kad reikalingas tyrimas be konkrečios ribos, tačiau į kiekį reikia atsižvelgti laikantis didžiausių leistinų ribų, nustatytų lentelės 2 ir 4 punktuose.

Netaikoma

netaikoma, tyrimas nereikalingas.

Elementai, kurie nėra nepriekaištingos kokybės pagrindinių javų grūdai, yra apibrėžti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 I priedo I dalyje.

Pažeisti arba sugedę pagrindinių javų ir kitokių javų grūdai priskiriami prie įvairių priemaišų, net jeigu turi kitoms kategorijoms priskiriamų defektų.


(1)  1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 315/93, nustatantis Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (OL L 37, 1993 2 13, p. 1).

(2)  2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).

(3)  2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose (OL L 140, 2002 5 30, p. 10).

(*)  iš kurių ne daugiau kaip 3 % priemaišų, išskyrus fuzariozės pažeistus grūdus.

(**)  sausosios medžiagos procentinė dalis.


II PRIEDAS

RYŽIŲ SUPIRKIMAS

I DALIS

Žaliavinių ryžių atitikties kriterijai

1.

3 straipsnyje nurodyti ryžiams taikomi reikalavimai visų pirma yra tokie:

a)

žaliaviniai ryžiai yra be kvapo ir juose nėra gyvų vabzdžių;

b)

drėgnis neviršija 14,5 %;

c)

perdirbimo išeiga yra ne daugiau kaip penkiais punktais mažesnė už II dalyje išvardytas bazines išeigas;

d)

įvairių priemaišų procentinė dalis, kitų veislių ryžių grūdų procentinė dalis ir ryžių, kurie nėra Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 III priedo A dalyje apibrėžtos standartinės kokybės, neviršija šio priedo III dalyje pagal ryžių rūšį nurodytų didžiausių procentinių dalių;

e)

radioaktyvumo lygis neviršija Sąjungos teisės aktais nustatyto didžiausio leidžiamo lygio.

2.

Šiame priede įvairiomis priemaišomis laikomi kiti elementai nei ryžiai.

II DALIS

Perdirbimo išeigai taikomi kriterijai

Bazinė perdirbimo išeiga

Veislės pavadinimas

Išeiga sveikais grūdais (%)

Bendroji išeiga (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Neįvardytos veislės

64

72

III DALIS

Didžiausios procentinės dalys

Grūdų defektai

Trumpagrūdžiai ryžiai

KN kodas 1006 10 92

Vidutinių grūdų ir A ilgagrūdžiai ryžiai

KN kodai 1006 10 94 ir 1006 10 96

B ilgagrūdžiai ryžiai

KN kodas 1006 10 98

Kreidiški grūdai

6

4

4

Raudondryžiai grūdai

10

5

5

Taškuoti grūdai ir dėmėti grūdai

4

2,75

2,75

Gintariniai grūdai

1

0,50

0,50

Geltoni grūdai

0,175

0,175

0,175

Įvairios priemaišos

1

1

1

Kitų veislių ryžių grūdai

5

5

5


III PRIEDAS

JAUTIENOS SUPIRKIMAS

I DALIS

Jautienos atitikties kriterijai

1.

Gali būti superkamos šio priedo II dalyje išvardytos skerdenos, skerdenų pusės ir į ketvirčius supjaustytos skerdenos, šviežios arba atšaldytos (KN kodas 0201), priskiriamos šioms Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A dalyje nurodytoms kategorijoms:

a)

12 mėnesių ir jaunesnių nei 24 mėnesių nekastruotų galvijų patinų (buliukų) mėsa (A kategorija);

b)

12 mėnesių ir vyresnių kastruotų galvijų patinų (jaučių) mėsa (C kategorija);

c)

8 mėnesių ir jaunesnių nei 12 mėnesių galvijų patinų mėsa (Z kategorija).

2.

1 punkte nurodyti produktai gali būti superkami tik šiomis sąlygomis:

a)

galvijai paskersti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 (1);

b)

produktai suklasifikuoti, pateikti ir identifikuoti pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/2008 (2);

c)

produktai paženklinti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1760/2000 (3);

d)

produktai gauti iš galvijų, paskerstų ne anksčiau kaip prieš šešias dienas ir ne vėliau kaip prieš dvi dienas.

II DALIS

Produktų klasifikavimas

Šioje dalyje Z kategorija apima tik I dalies 1 punkto c papunktyje nurodytus galvijų patinus.

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

 

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

 

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

 

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

 

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

 

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

 

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

 

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

 

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

 

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

 

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

 

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

 

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

 

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

 

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

 

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

 

категория А, клас R2

 

категория А, клас R3

 

категория Z, клас R2

 

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

 

Kategorie A, třída R2

 

Kategorie A, třída R3

 

Kategorie A, třídaO2

 

Kategorie A, třída U2

 

Kategorie Z, třída R2

 

Kategorie Z, třída R3

 

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

 

Kategori A, klasse R2

 

Kategori A, klasse R3

 

Kategori A, klasse O2

 

Kategori A, klasse O3

 

Kategori Z, klasse R2

 

Kategori Z, klasse R3

 

Kategori Z, klasse O2

 

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

 

Kategooria A, klass R2

 

Kategooria A, klass R3

 

Kategooria Z, klass R2

 

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία A, κλάση R3

 

Κατηγορία A, κλάση O2

 

Κατηγορία A, κλάση O3

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R3

 

Κατηγορία Z, κλάση O2

 

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

 

Categoría A, clase U2

 

Categoría A, clase U3

 

Categoría A, clase R2

 

Categoría A, clase R3

 

Categoría Z, clase U2

 

Categoría Z, clase U3

 

Categoría Z, clase R2

 

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

 

Catégorie A, classe O2

 

Catégorie A, classe O3

 

Catégorie Z, classe U2

 

Catégorie Z, classe U3

 

Catégorie Z, classe R2

 

Catégorie Z, classe R3

 

Catégorie C, classe U2

 

Catégorie C, classe U3

 

Catégorie C, classe U4

 

Catégorie C, classe R3

 

Catégorie C, classe R4

 

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

 

Kategorija A, klasa U2

 

Kategorija A, klasa U3

 

Kategorija A, klasa R2

 

Kategorija A, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa U2

 

Kategorija Z, klasa U3

 

Kategorija Z, klasa R2

 

Kategorija Z, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria A, classe O2

 

Categoria A, classe O3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

 

Categoria Z, classe O2

 

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

 

A kategorija, R2 klase

 

A kategorija, R3 klase

 

Z kategorija, R2 klase

 

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

A kategorija, R2 klasė

 

A kategorija, R3 klasė

 

A kategorija, O2 klasė

 

A kategorija, O3 klasė

 

Z kategorija, R2 klasė

 

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

 

A kategória, R2 osztály

 

A kategória, R3 osztály

 

Z kategória, R2 osztály

 

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

 

Kategorija A, klassi R3

 

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

 

Categorie A, klasse R2

 

Categorie A, klasse R3

 

Categorie A, klasse O2

 

Categorie A, klasse O3

 

Categorie Z, klasse R2

 

Categorie Z, klasse R3

 

Categorie Z, klasse O2

 

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

 

Kategoria A, klasa R2

 

Kategoria A, klasa R3

 

Kategoria A, klasa O2

 

Kategoria A, klasa O3

 

Kategoria Z, klasa R2

 

Kategoria Z, klasa R3

 

Kategoria Z, klasa O2

 

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

 

Categoria A, clasa U2

 

Categoria A, clasa U3

 

Categoria A, clasa R2

 

Categoria A, clasa R3

 

Categoria A, clasa O2

 

Categoria A, clasa O3

 

Categoria Z, clasa U2

 

Categoria Z, clasa U3

 

Categoria Z, clasa R2

 

Categoria Z, clasa R3

 

Categoria Z, clasa O2

 

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

 

Kategorija A, razred U2

 

Kategorija A, razred U3

 

Kategorija A, razred R2

 

Kategorija A, razred R3

 

Kategorija A, razred O2

 

Kategorija Z, razred U2

 

Kategorija Z, razred R2

 

Kategorija Z, razred R3

 

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

 

kategória A, trieda kvality R2

 

kategória A, trieda kvality R3

 

kategória A, trieda kvality O2

 

kategória A, trieda kvality O3

 

kategória Z, trieda kvality R2

 

kategória Z, trieda kvality R3

 

kategória Z, trieda kvality O2

 

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

 

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

 

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

 

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

 

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

 

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategori A, klass R2

 

Kategori A, klass R3

 

Kategori A, klass O2

 

Kategori A, klass O3

 

Kategori Z, klass R2

 

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3


(1)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 854/2004, nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (OL L 139, 2004 4 30, p. 206).

(2)  2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1249/2008, kuriuo nustatomos išsamios Bendrijos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymo ir pranešimo apie tų skerdenų kainas taisyklės (OL L 337, 2008 12 16, p. 3).

(3)  2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL L 204, 2000 8 11, p. 1).


IV PRIEDAS

SVIESTO SUPIRKIMAS

I DALIS

Sviesto atitikties kriterijai

1.

Mokėjimo agentūra superka tik tą sviestą, kuris atitinka Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnio d punktą, šio priedo šios dalies 2–6 punktus ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 IV priedo II dalį.

2.

Mokėjimo agentūra, taikydama Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 4 straipsnyje nurodytus metodus ir remdamasi pagal to reglamento IV priedo I dalyje nustatytas taisykles paimtais mėginiais, patikrina sviesto kokybę. Tačiau Komisijai davus rašytinį sutikimą, mokėjimo agentūros gali sukurti jų pačių prižiūrimą tam tikrų kokybės reikalavimų ir tam tikrų patvirtintų įmonių tikrinimo sistemą.

3.

Svieste esančio radioaktyvumo lygis negali viršyti Sąjungos teisės aktais nustatytų didžiausių leidžiamų lygių ir yra kontroliuojamas tik esant būtinybei.

4.

Sviestas turi būti pagamintas ne anksčiau kaip prieš 31 dieną iki dienos, kurią mokėjimo agentūra gauna pasiūlymą parduoti nustatyta kaina, arba, konkurso atveju, ne anksčiau kaip prieš 31 dieną iki galutinės paraiškų dalyvauti konkurse teikimo laikotarpio dalies datos.

5.

Kai sviestas yra siūlomas ar siūlomas konkurso tvarka intervencijai ne toje valstybėje narėje, kurioje jis pagamintas, jis superkamas pateikus jį pagaminusios valstybės narės kompetentingos įstaigos išduotą sertifikatą.

Sertifikatas pateikiamas perkančiosios valstybės narės kompetentingai įstaigai praėjus ne daugiau kaip 35 dienoms nuo pasiūlymo gavimo dienos arba galutinės paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo dienos; jame pateikiama Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 IV priedo II dalies 2 punkto a, b ir c papunkčiuose nurodyta informacija ir patvirtinimas, kad sviestas pagamintas tiesiogiai ir tik iš pasterizuotos grietinėlės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnio d punkte, patvirtintoje Sąjungos įmonėje.

6.

Jei produktą pagaminusi valstybė narė atliko 2 punkte nurodytas patikras, 5 punkte nurodytame sertifikate taip pat turi būti pateikti jų rezultatai ir patvirtinimas, kad atitinkamas produktas yra Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnio d punkto reikalavimus atitinkantis sviestas. Tokiu atveju pakuotė užplombuojama sviestą pagaminusios valstybės narės kompetentingos įstaigos išduota etikete su numeriu. Sertifikate nurodomas etiketės numeris.

II DALIS

Sudėties reikalavimai ir kokybės charakteristikos

Sviestas – vienalytė, daugiausia vandens riebaluose tipo emulsija, kuriai būdingos šios sudėties ir kokybės savybės:

Parametrai

Sudėtis ir kokybės charakteristikos

Riebalai

Ne mažiau kaip 82 %

Vanduo

Ne daugiau kaip 16 %.

Sausoji neriebalinė medžiaga

Ne daugiau kaip 2 %.

Laisvosios riebalų rūgštys

Ne daugiau kaip 1,2 mmole/100 g riebalų

Peroksidų skaičius

Ne daugiau kaip 0,3 meq deguonies/1 000  g riebalų

Koliforminės bakterijos

Neaptinkama 1 g

Ne pieno riebalai

Neaptinkami atliekant trigliceridų analizę

Juslinės savybės

Mažiausiai keturi iš penkių balų vertinant išvaizdą, skonį ir konsistenciją

Vandens dispersija

Mažiausiai keturi balai

III DALIS

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnio d punkte nurodytų įmonių tvirtinimo kriterijai

1.

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnio d punkte nurodytos įmonės tvirtinamos tik tada, kai jos:

a)

yra patvirtintos laikantis Reglamento (EB) Nr. 853/2004 4 straipsnio ir turi tinkamą techninę įrangą;

b)

įsipareigoja kiekvienos valstybės narės kompetentingos įstaigos nustatyta forma nuolat daryti įrašus apie žaliavų tiekėją ir kilmę, pagaminto sviesto kiekius ir valstybės intervencijai skirtos kiekvienos produkcijos pakuotę, ženklinimą ir išvežimo datą;

c)

sutinka, kad būtų atliekamas jų sviesto produkcijos, kuri gali būti pasiūlyta intervencijai, specialus oficialus patikrinimas;

d)

įsipareigoja ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas pranešti kompetentingai įstaigai apie ketinimą gaminti sviestą valstybės intervencijai; tačiau valstybė narė gali nustatyti trumpesnį laikotarpį.

2.

Siekdamos užtikrinti atitiktį šiam reglamentui, kompetentingos įstaigos, remdamosi atitinkamų įmonių intervencinio sviesto gamybos tvarkaraščiu, iš anksto neįspėjusios atlieka patikrinimus vietoje.

Jos atlieka:

a)

bent vieną intervencijai skirtos produkcijos patikrinimą per 28 dienų laikotarpį ir bent vieną 1 punkto b papunktyje nurodytų įrašų patikrinimą per metus;

b)

bent vieną patikrinimą per metus, jei sviestas gaminamas intervencijai, kad įsitikintų, jog laikomasi 1 punkte nurodytų tvirtinimo sąlygų.

3.

Jei nebesilaikoma 1 punkto a papunktyje nustatytų sąlygų, patvirtinimas panaikinamas. Jis gali būti vėl suteiktas įmonės prašymu ne anksčiau kaip po šešių mėnesių, atlikus kruopštų patikrinimą.

Išskyrus force majeure atvejus, nustačius, kad įmonė neįvykdė vieno iš 1 punkto b, c ir d papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų, patvirtinimo galiojimas sustabdomas nuo vieno iki dvylikos mėnesių laikotarpiui, atsižvelgiant į pažeidimo svarbą.

Jei nustatoma, kad pažeidimas nebuvo tyčinis ar padarytas dėl didelio aplaidumo ir nedaro didelio poveikio 2 punkte nurodytų patikrinimų veiksmingumui, valstybė narė patvirtinimo galiojimo nesustabdo.

4.

Parengiama pagal 2 ir 3 punktus atliekamų patikrinimų ataskaita, kurioje nurodoma:

a)

patikrinimo data;

b)

patikrinimo trukmė;

c)

atliktos operacijos.

Ataskaitą pasirašo atsakingas inspektorius.


V PRIEDAS

NUGRIEBTO PIENO MILTELIŲ SUPIRKIMAS

I DALIS

Nugriebto pieno miltelių atitikties kriterijai

1.

Mokėjimo agentūra superka tik tuos nugriebto pieno miltelius, kurie atitinka Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnio e punktą, šio priedo šios dalies 2–6 punktus ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 V priedo II dalį.

2.

Mokėjimo agentūra, taikydama Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 4 straipsnyje nurodytus metodus ir remdamasi pagal to reglamento V priedo I dalyje nustatytas taisykles paimtais mėginiais, patikrina nugriebto pieno miltelių kokybę. Per patikras turi būti patvirtinama, kad, išskyrus Tarybos direktyvos 2001/114/EB (1) I priedo 4 punkto b papunktyje nurodytas leidžiamas žaliavas, naudojamas baltymų kiekiui sureguliuoti, nugriebto pieno milteliuose nėra kitų produktų, ypač pasukų ir išrūgų, apibrėžtų šio priedo II dalyje.

Baltymų kiekis, jei reikia, sureguliuojamas skysto produkto etape. Baltymų kiekiui sureguliuoti naudojama medžiaga turi būti Sąjungos kilmės.

Tačiau Komisijai davus rašytinį sutikimą, mokėjimo agentūros gali sukurti jų pačių prižiūrimą tam tikrų kokybės reikalavimų ir tam tikrų patvirtintų įmonių tikrinimo sistemą.

3.

Nugriebto pieno milteliuose esančio radioaktyvumo lygis negali viršyti Sąjungos teisės aktais nustatytų didžiausių leidžiamų lygių ir yra kontroliuojamas tik esant būtinybei.

4.

Nugriebto pieno milteliai turi būti pagaminti ne anksčiau kaip prieš 31 dieną iki dienos, kurią mokėjimo agentūra gauna pasiūlymą parduoti nustatyta kaina, arba, konkurso atveju, ne anksčiau kaip prieš 31 dieną iki paraiškų dalyvauti konkurse teikimo laikotarpio dalies paskutinės dienos. Jeigu nugriebto pieno milteliai laikomi silosinėse, kuriose yra didesnė nei vienos dienos produkcija, jie turėjo būti pagaminti ne anksčiau kaip prieš tris savaites iki tos savaitės, kurią gautas pasiūlymas parduoti nustatyta kaina, arba, konkurso atveju, ne anksčiau kaip prieš keturias savaites iki paraiškų dalyvauti konkurse teikimo laikotarpio dalies paskutinės dienos.

5.

Kai nugriebto pieno milteliai yra siūlomi arba siūlomi konkurso tvarka intervencijai ne toje valstybėje narėje, kurioje jie pagaminti, jie superkami pateikus juos pagaminusios valstybės narės kompetentingos įstaigos išduotą sertifikatą.

Sertifikatas pateikiamas perkančiosios valstybės narės kompetentingai įstaigai praėjus ne daugiau kaip 35 dienoms nuo pasiūlymo gavimo dienos arba galutinės paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo dienos; jame pateikiama Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 V priedo II dalies 2 punkto a, b ir c papunkčiuose nurodyta informacija ir patvirtinimas, kad nugriebto pieno milteliai pagaminti patvirtintoje Sąjungos įmonėje iš pieno, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnio e punkte, ir kad baltymų kiekis, jei reikėjo, sureguliuotas skysto produkto etape.

6.

Jei produktą pagaminusi valstybė narė atliko šios priedo dalies 2 punkte nurodytas patikras, 5 punkte nurodytame sertifikate taip pat turi būti pateikti jų rezultatai ir patvirtinimas, kad atitinkamas produktas yra Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnio e punkto reikalavimus atitinkantys nugriebto pieno milteliai. Tokiu atveju Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 21 straipsnio 2 dalyje nurodyti maišai užantspauduojami produkciją pagaminusios valstybės narės kompetentingos įstaigos išduota etikete su numeriu. Sertifikate nurodomas etiketės numeris.

II DALIS

Sudėties reikalavimai ir kokybės charakteristikos

Parametrai

Sudėtis ir kokybės charakteristikos

Baltymų kiekis

Ne mažiau kaip 34,0 % sausos neriebalinės medžiagos

Riebumas

Ne daugiau kaip 1,00 %.

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 3,5 %.

Titruojamas rūgštingumas 1 ml dešimtosios normos natrio chlorido tirpalo

Ne daugiau kaip 19,5 ml

Laktato kiekis

Ne daugiau kaip 150 mg/100 g

Priedai

Nėra

Fosfatazės testas

Neigiamas, t. y. ne daugiau kaip 350 mU fosfatazinio aktyvumo viename litre regeneruoto pieno

Tirpumo indeksas

Ne daugiau kaip 0,5 ml (24 °C)

Suskrudusių dalelių indeksas

Ne daugiau kaip 15,0 mg, t. y. mažiausiai B diskas

Mikroorganizmų kiekis

Ne daugiau kaip 40 000 grame

Koliformų aptikimas

Neaptinkama 0,1 g

Pasukų aptikimas (2)

Neaptinkama (3)

Šliužo fermento išrūgų aptikimas (4)

Nėra

Rūgščių išrūgų aptikimas (5)

Nėra

Skonis ir kvapas

Grynas

Išvaizda

Baltos ar šiek tiek gelsvos spalvos, be priemaišų ar spalvotųjų dalelių

Antimikrobinės medžiagos

Neaptinkama (6)

III DALIS

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnio e punkte nurodytų įmonių tvirtinimo kriterijai

1.

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnio e punkte nurodytos įmonės tvirtinamos tik tada, kai jos:

a)

yra patvirtintos laikantis Reglamento (EB) Nr. 853/2004 4 straipsnio ir turi tinkamą techninę įrangą;

b)

įsipareigoja kiekvienos valstybės narės kompetentingos įstaigos nustatyta forma nuolat daryti įrašus apie žaliavų tiekėją ir kilmę, pagamintų nugriebto pieno miltelių, pasukų ir išrūgų kiekius ir valstybės intervencijai skirtos kiekvienos produkcijos pakuotę, ženklinimą ir išvežimo datą;

c)

sutinka, kad būtų atliekamas jų nugriebto pieno miltelių produkcijos, kuri gali būti pasiūlyta intervencijai, specialus oficialus patikrinimas;

d)

įsipareigoja ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas pranešti kompetentingai įstaigai apie ketinimą gaminti valstybės intervencijai skirtus nugriebto pieno miltelius; tačiau valstybė narė gali nustatyti trumpesnį laikotarpį.

2.

Siekdamos užtikrinti atitiktį šiam reglamentui, kompetentingos įstaigos, remdamosi atitinkamų įmonių intervencinių pieno miltelių gamybos tvarkaraščiu, iš anksto neįspėjusios atlieka patikrinimus vietoje.

Jos atlieka:

a)

bent vieną intervencijai skirtos produkcijos patikrinimą per 28 dienų laikotarpį ir bent vieną 1 punkto b papunktyje nurodytų įrašų patikrinimą per metus;

b)

vieną patikrinimą per metus, jei nugriebto pieno milteliai gaminami intervencijai, kad įsitikintų, jog laikomasi 1 punkte nurodytų tvirtinimo sąlygų.

3.

Jei nebesilaikoma 1 punkto a papunktyje nustatytų sąlygų, patvirtinimas panaikinamas. Jis gali būti vėl suteiktas įmonės prašymu ne anksčiau kaip po šešių mėnesių, atlikus kruopštų patikrinimą.

Išskyrus force majeure atvejus, nustačius, kad įmonė neįvykdė vieno iš 1 punkto b, c ir d papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų, patvirtinimas sustabdomas nuo vieno iki dvylikos mėnesių laikotarpiui, atsižvelgiant į pažeidimo svarbą.

Jei nustatoma, kad pažeidimas nebuvo tyčinis ar padarytas dėl didelio aplaidumo ir nedaro didelio poveikio 2 punkte nurodytų patikrinimų veiksmingumui, valstybė narė patvirtinimo galiojimo nesustabdo.

4.

Parengiama pagal 2 ir 3 punktus atliekamų patikrinimų ataskaita, kurioje nurodoma:

a)

patikrinimo data;

b)

patikrinimo trukmė;

c)

atliktos operacijos.

Ataskaitą pasirašo atsakingas inspektorius.


(1)  2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/114/EB dėl žmonėms vartoti skirto tam tikro iš dalies arba visiškai dehidratuoto konservuoto pieno (OL L 15, 2002 1 17, p. 19).

(2)  Pasukos – sviesto gamybos šalutinis produktas, gaunamas sumušus grietinę ir atskyrus grynus riebalus.

(3)  Pasukų nebuvimą galima patikrinti per gamybos cecho patikrinimą vietoje, atliekamą be išankstinio perspėjimo bent kartą per savaitę, arba atliekant laboratorinę galutinio produkto analizę, kurios didžiausias rezultatas gali būti 69,31 mg FEDP (fosfatidiletanolamino dipalmitoilo) 100 g.

(4)  Išrūgos – sūrio arba kazeino gamybos šalutinis produktas, gaunamas veikiant rūgštims, šliužo fermentui ir (arba) vykstant cheminiams fizikiniams procesams.

(5)  Išrūgos – sūrio arba kazeino gamybos šalutinis produktas, gaunamas veikiant rūgštims, šliužo fermentui ir (arba) vykstant cheminiams fizikiniams procesams. Taikytiną metodą turi patvirtinti mokėjimo agentūra.

(6)  Nugriebto pieno milteliams gaminti naudojamas žalias pienas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IX skirsnyje nustatytus reikalavimus.


VI PRIEDAS

KOKYBĖS REIKALAVIMAI PARAMAI PRIVAČIAJAM SANDĖLIAVIMUI GAUTI

Paramos privačiajam sandėliavimui reikalavimus atitinkančių produktų radioaktyvumo lygis negali viršyti didžiausių leidžiamų lygių, taip pat ir nustatytų pagal Sąjungos teisės aktus. Produktų radioaktyviosios užtaršos lygis stebimas tik esant būtinybei ir tik nustatytą laikotarpį.

I.   Cukrus

Cukrus, dėl kurio teikiama paraiška dalyvauti konkurse arba paraiška, atitinka šiuos reikalavimus:

a)

yra baltasis kristalinis cukrus, nepakuotas arba dideliuose 800 kg ar didesniuose maišuose, ant kurių nurodytas grynasis svoris;

b)

jo drėgnis neviršija 0,06 %.

Iki 2016–2017 cukraus prekybos metų pabaigos, jis turi būti pagamintas pagal tų prekybos metų, kuriais teikiama paraiška dalyvauti konkurse arba paraiška, kvotą, išskyrus baltąjį cukrų, kuris atsiimtas arba perkeltas į kitus metus.

II.   Linų pluoštas

Parama skiriama tik už ilgą linų pluoštą, kuris gautas visiškai atskyrus pluoštą nuo sumedėjusios stiebelio dalies ir nubrukus yra vidutiniškai bent 50 cm ilgio, lygiagrečiomis gijomis sudėliotas į ryšulius, klodus arba sruogas, ir kai paramos paraiškos arba paraiškos dalyvauti konkurse teikiamos dėl ne mažesnio kaip 2 000 kg jo kiekio.

Ilgas linų pluoštas sandėliuojamas ryšuliais, ant kurių, jei reikia, gali būti užkoduota tokia informacija:

a)

numeris, pagal kurį nustatoma gamykla ir produkciją pagaminusi valstybė narė;

b)

atvežimo sandėliuoti data;

c)

grynasis svoris.

III.   Mėsa

Parama skiriama tik už:

a)

jautieną, klasifikuojamą pagal Komisijos reglamente (EB) Nr. 1249/2008 (1) nustatytą Sąjungos skerdenų klasifikavimo skalę ir identifikuojamą pagal to reglamento 6 straipsnio 3 dalį;

b)

jaunesnių kaip 12 mėnesių ėriukų skerdenas ir jų dalis;

c)

Sąjungoje augintų (jautienai – ne mažiau kaip tris paskutiniuosius mėnesius, kiaulienai, avienai ir ožkienai – du paskutiniuosius mėnesius) ir ne daugiau kaip prieš dešimt dienų iki atidavimo sandėliuoti paskerstų gyvulių mėsą. Jei kiaulės paskerstos mažiau nei 2 mėnesių amžiaus, mėsa turi būti gauta iš tų kiaulių, kurios augintos Sąjungoje nuo gimimo;

d)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 paskerstų gyvulių mėsą;

e)

gyvulių, nepasižyminčių charakteristikomis, dėl kurių nebūtų galima jų sandėliuoti arba vėliau vartoti, mėsą;

f)

gyvulių, kurie nebuvo paskersti taikant skubos priemones;

g)

šviežią mėsą, kuri sandėliuojama užšaldyta.

IV.   Sviestas

Parama skiriama tik už sviestą, atitinkantį šiuos reikalavimus:

a)

kuriame pieno riebalai sudaro ne mažiau kaip 80 % masės, sausoji pieno neriebalinė medžiaga – ne daugiau kaip 2 % masės, o vanduo – ne daugiau kaip 16 % masės;

b)

kuris pagamintas ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki paraiškos arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo dienos.

Ant sviesto pakuotės nurodomas grynasis svoris. Be to, taikomos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 IV priedo II dalyje nustatytos sviesto pakavimo taisyklės, išskyrus įpareigojimą nurodyti terminą „grietinėlė“, jei sviesto pH yra 6,2 arba didesnis.

Kilmės reikalavimo laikymasis gali būti patvirtintas įrodymu, kad sviestas pagamintas įmonėje, patvirtintoje laikantis šio reglamento IV priedo III dalies 1 punkto a, b ir c papunkčių, arba kitu produktą pagaminusios valstybės narės kompetentingos įstaigos pateiktu tinkamu įrodymu, kuriuo patvirtinama atitiktis tam reikalavimui.

Jei sviestas pagamintas ne toje valstybėje narėje, kurioje sudaryta sandėliavimo sutartis, jį pagaminusi valstybė narė teikia visą pagalbą, kurios gali prašyti valstybė narė, kurioje sudaryta sandėliavimo sutartis, kad galėtų patikrinti produkto kilmę.

V.   Sūris

Parama skiriama tik tuomet, kai sūris turi saugomą kilmės vietos nuorodą (SKVN) arba saugomą geografinę nuorodą (SGN), o jo trumpiausias brandinimo laikotarpis saugojimo sutarties taikymo pradžios dieną atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 (2) 7 straipsnyje nurodytoje produkto specifikacijoje nustatytą tokio sūrio (koks jis bus parduodamas po sutartyje numatytos sandėliavimo trukmės) brandinimo laikotarpį, prie jo pridėjus papildomą brandinimo laikotarpį, dėl kurio padidėja sūrio vertė.

Jeigu Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnyje nurodytoje produkto specifikacijoje brandinimo laikotarpis nenustatytas, sandėliavimo sutarties taikymo pradžios dieną sūris turi būti mažiausio brandumo, atitinkančio bet kurį brandinimo laikotarpį, dėl kurio padidėja sūrio vertė.

Be to, sūris turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

ant jo neištrinamais ženklais pateikiama informacija (kuri gali būti užkoduota) apie jį pagaminusią įmonę ir nurodyta pagaminimo data;

b)

jis sandėliuojamas nepjaustytas toje valstybėje narėje, kurioje jis pagamintas ir kurioje jis atitinka saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos suteikimo reikalavimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 ir

c)

dėl jo anksčiau nebuvo sudaryta jokia sandėliavimo sutartis.

Sandėlio valdytojas pildo registracijos žurnalą, į kurį priėmimo sandėliuoti dieną įrašoma trečios pastraipos a punkte nurodyta išsami informacija.

VI.   Nugriebto pieno milteliai

Parama skiriama tik už nugriebto pieno miltelius, atitinkančius šiuos reikalavimus:

a)

kuriuose yra ne daugiau kaip 1,5 % riebalų ir 5 % vandens, o baltymų kiekis sausojoje neriebalinėje medžiagoje yra ne mažesnis nei 34 %;

b)

kurie buvo pagaminti ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki paraiškos arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo dienos;

c)

kurie sandėliuojami 25 kg grynojo svorio maišuose arba dideliuose maišuose, kurie sveria ne daugiau kaip 1 500 kg.

Ant maišų nurodomas grynasis svoris. Be to, taikomos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 V priedo II dalies 2 ir 3 punktuose nustatytos nugriebto pieno miltelių pristatymo ir pakavimo taisyklės, išskyrus įpareigojimą ant maišų nurodyti terminą „purškimo būdu pagaminti nugriebto pieno milteliai“.

Kilmės reikalavimo laikymasis gali būti patvirtintas įrodymu, kad nugriebto pieno milteliai pagaminti įmonėje, patvirtintoje laikantis šio reglamento V priedo III dalies 1 punkto a, b ir c papunkčių, arba kitu produktą pagaminusios valstybės narės kompetentingos įstaigos pateiktu tinkamu įrodymu, kuriuo patvirtinama atitiktis tam reikalavimui.

Jei nugriebto pieno milteliai pagaminti ne toje valstybėje narėje, kurioje sudaryta sandėliavimo sutartis, juos pagaminusi valstybė narė teikia visą pagalbą, kurios gali prašyti valstybės narė, kurioje sudaryta sandėliavimo sutartis, kad galėtų patikrinti produkto kilmę.


(1)  2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1249/2008, kuriuo nustatomos išsamios Bendrijos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymo ir pranešimo apie tų skerdenų kainas taisyklės (OL L 337, 2008 12 16, p. 3).

(2)  2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012 12 14, p. 1).


VII PRIEDAS

SĄLYGOS, TAIKOMOS ALYVUOGIŲ ALIEJAUS SEKTORIAUS ŪKIO SUBJEKTAMS, KURIE TEIKIA PARAIŠKAS DALYVAUTI KONKURSE DĖL PARAMOS PRIVAČIAJAM SANDĖLIAVIMUI ARBA PARAMOS PRIVAČIAJAM SANDĖLIAVIMUI PARAIŠKAS

Alyvuogių aliejaus sektoriaus ūkio subjektai skirstomi į šias grupes:

a)

gamintojų organizacijas arba gamintojų organizacijų asociacijas, pripažintas pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančius nacionalinės teisės aktus;

b)

alyvuogių aliejaus spaudimo gamyklas, kurios atitinka atitinkamos valstybės narės nustatytus reikalavimus;

c)

alyvuogių aliejaus išpilstymo įmones, kurios atitinka atitinkamos valstybės narės nustatytus reikalavimus.

Jei alyvuogių aliejaus sektoriaus ūkio subjektai neįvykdo šiame reglamente arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (ES) Nr. 1305/2013 (1), (ES) Nr. 1307/2013 (2) arba (ES) Nr. 1308/2013 išdėstytų įpareigojimų, jie dvylika mėnesių nuo dienos, kurią panaikintos įpareigojimo nevykdymo priežastys, neturi teisės pateikti paraiškos dalyvauti konkurse dėl paramos privačiajam sandėliavimui ar paramos privačiajam sandėliavimui paraiškos.

Šių veiksmų nesiimama Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 64 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytais atvejais arba jei įpareigojimo nesilaikymas buvo nereikšmingas.


(1)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).


30.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/44


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1239

2016 m. gegužės 18 d.

kuriuo dėl importo ir eksporto licencijų sistemos nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 178 straipsnį ir 223 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktus,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 buvo panaikintas ir pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 (2), ir nustatytos žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijų taisyklės. Juo Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai priimti su tuo susijusius deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Siekiant užtikrinti sklandų importo ir eksporto licencijų sistemos veikimą pagal naująją teisinę sistemą, tokiais aktais turi būti priimtos tam tikros taisyklės; kadangi tų aktų tikslas yra supaprastinti importo ir eksporto licencijų sistemai taikomas nuostatas ir priderinti jas prie naujosios teisinės sistemos, nustatytos Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1237 (3) iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2535/2001 (4), (EB) Nr. 1342/2003 (5), (EB) Nr. 2336/2003 (6), (EB) Nr. 951/2006 (7), (EB) Nr. 341/2007 (8) ir (EB) Nr. 382/2008 (9) ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98 (10), (EB) Nr. 1345/2005 (11), (EB) Nr. 376/2008 (12) ir (EB) Nr. 507/2008 (13);

(2)

siekiant patikimo ir vienodo licencijų išdavimo sistemos administravimo, tikslinga nustatyti bendras paraiškų išduoti licenciją ir licencijų išdavimo sąlygas;

(3)

kad būtų galima nevienareikšmiškai identifikuoti licencijos pareiškėją ir nominalų turėtoją, reikėtų naudoti Ekonominių operacijų vykdytojo registravimo ir identifikavimo (EORI) kodą;

(4)

būtina nustatyti tinkamą išduodamų licencijų užstato dydį, taip užtikrinant, kad produktai bus importuoti ar eksportuoti licencijos galiojimo laikotarpiu;

(5)

turėtų būti galima išduoti licencijų išrašus, kurie turi tokią pačią galią, kaip ir licencijos, iš kurių jie yra padaryti, kad turint vieną licenciją tuo pačiu metu būtų galima atlikti kelias operacijas;

(6)

reikia nustatyti importo ir eksporto licencijų galiojimo laikotarpius. Konkrečių produktų atveju šis galiojimas gali skirtis ir turi būti nustatytas siekiant apibrėžti, kada įvykdomas įsipareigojimas eksportuoti arba importuoti;

(7)

atsižvelgiant į atitinkamiems žemės ūkio produktams taikomą tarptautinės prekybos praktiką, reikėtų nustatyti tam tikrų importuojamų arba eksportuojamų produktų kiekių paklaidų lygį, palyginti su licencijoje nurodytu kiekiu;

(8)

importo ir eksporto licencija reiškia teisę ir įsipareigojimą išleisti į laisvą apyvartą arba eksportuoti. Būtina apibrėžti, kada įsipareigojimai eksportuoti arba importuoti yra įvykdomi, ir kaip tai įrodyti;

(9)

tikslinga nustatyti nuostatas dėl procedūros, kurios reikia laikytis, kai licencija sunaikinta arba pamesta;

(10)

siekiant sumažinti administracinę naštą tais atvejais, kai užstato, kurio reikalaujama norint gauti licenciją, dydis yra palyginti nedidelis, reikėtų nustatyti ribą, kurios neviršijus užstato nereikalaujama;

(11)

siekiant sumažinti administracinę naštą tikslinga nustatyti konkrečių produktų, dėl kurių licencijos pateikti nereikia, didžiausius kiekius;

(12)

reikėtų imtis veiksmų, jei įsipareigojimai importuoti ar eksportuoti neįvykdomi, ypač tais atvejais, kai pripažįstamos force majeure aplinkybės. Tokiais atvejais tie įsipareigojimai gali būti laikomi panaikintais arba licencijos galiojimo laikotarpis gali būti pratęstas;

(13)

kanapių, česnako ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importo licencijų atveju reikia nustatyti kelis papildomus reikalavimus pranešti, kad būtų atsižvelgta į šių sektorių ypatumus;

(14)

atsižvelgiant į būtinybę sklandžiai pereiti nuo esamų taisyklių prie tų, kurios įvedamos šiuo reglamentu, reikėtų priimti kelias pereinamojo laikotarpio nuostatas;

(15)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 (14) 5 straipsnio 15 dalyje pateikta „deklaranto“ ir 5 straipsnio 25 dalyje pateikta „rizikos valdymo“ apibrėžtys ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 (15) 1 straipsnio 19 dalyje pateikta „eksportuotojo“ apibrėžtis. Be to, taikomos Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 1 straipsnyje nustatytos apibrėžtys.

2 straipsnis

Paraiška išduoti licenciją ir licencijų išdavimas

1.   Paraiškos išduoti licenciją teikiamos ir licencijos išduodamos naudojant informacinių technologijų programas (toliau – IT programos) laikantis sąžiningumo ir kokybės standartų, kaip nustatyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 (16) I priedo 3.B punkte.

Jei tokių IT programų nėra arba jos neveikia, ir kaip atsarginiai egzemplioriai tuo atveju, jei IT programos neveiktų, paraiškos išduoti gali būti teikiamos ir licencijos išduodamos naudojant atsispausdintą šio reglamento I priede pateiktą modelį ir vadovaujantis tame priede išdėstytomis taisyklėmis.

2.   Įstaigų, kompetentingų priimti paraiškas išduoti licencijas ir išduoti licencijas, pavadinimai ir adresai skelbiami oficialiose tų įstaigų svetainėse arba kiekvienos valstybės narės oficialioje interneto svetainėje, skirtoje prekybai žemės ūkio produktais.

3.   Paraiškos ir licencijos pildomos ir išduodamos atspausdintos viena iš oficialių Sąjungos kalbų, kurią nurodo išduodančiosios valstybės narės kompetentinga įstaiga.

4.   Valstybių narių kompetentingos įstaigos prireikus gali pareikalauti, kad nesuderinti tekstai paraiškose išduoti licencijas arba lydimuosiuose dokumentuose pareiškėjo sąskaita būtų išversti į atitinkamos valstybės narės valstybinę kalbą arba į vieną iš jos valstybinių kalbų.

5.   Paraiška išduoti licenciją pildoma atsižvelgiant į licencijos tikslą ir taip, kaip nustatyta pranešime apie žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijas (17).

6.   Licencijas išduodanti įstaiga nepriima atitinkamų Sąjungos taisyklių neatitinkančių paraiškų. Įstaiga licencijas išduoda nedelsdama, naudodama pareiškėjo pateiktą informaciją ir įrašydama informaciją, kaip nustatyta pranešime apie žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijas. Popieriniuose egzemplioriuose licencijas išduodanti įstaiga licencijos išdavimą patvirtina parašu, atspaudu arba reljefiniu antspaudu. Elektroniniai egzemplioriai tvirtinami vadovaujantis 1 dalyje nustatytais standartais.

3 straipsnis

Terminai

1.   Nukrypstant nuo Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 (18) 5 straipsnio, paraiškos išduoti licenciją pateikimo diena laikoma darbo diena, kurią ją gavo licencijas išduodanti įstaiga, jei ji buvo gauta ne vėliau kaip 13 val. Briuselio laiku.

Paraiška, gauta darbo dieną po 13 val. Briuselio laiku, laikoma pateikta pirmą darbo dieną po tos dienos, kurią ji buvo faktiškai gauta.

2.   Prašymą anuliuoti paraišką išduoti licenciją galima pateikti tik elektroninėmis priemonėmis arba raštu, o licencijas išduodanti įstaiga jį turi gauti ne vėliau kaip paraiškos gavimo dienos 13 val. Briuselio laiku.

3.   Jei šiame reglamente yra nustatytas procedūrų vykdymo laikotarpis, o jo pradžios arba pabaigos diena yra šeštadienis, sekmadienis arba valstybinė šventė, kaip apibrėžta Reglamente (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71:

a)

pradžios diena yra kita darbo diena ir ji prasideda nuo 24 val., atsižvelgiant į oficialias biuro darbo valandas;

b)

nukrypstant nuo to reglamento 3 straipsnio 2 dalies b punkto ir 4 dalies, pabaigos diena yra kita darbo diena ir ji baigiasi 13 val. Briuselio laiku.

Pirma pastraipa taikoma oficialioms nacionalinėms ir regioninėms švenčių dienoms, kurias atitinkama valstybė narė tinkamai paskelbė.

4 straipsnis

Ekonominių operacijų vykdytojo registravimo ir identifikavimo kodas

1.   Ekonominių operacijų vykdytojo registravimo ir identifikavimo kodas (toliau – EORI kodas), pareiškėjui, nominaliam turėtojui arba teisių perėmėjui suteiktas pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 9 straipsnį, įrašomas paraiškos ir licencijos 4 langelyje arba, tam tikrais atvejais, 6 skiltyje.

Pareiškėjai arba licencijas išduodančios įstaigos, remdamosi nacionalinėmis taisyklėmis, pareiškėjo, nominalaus turėtojo arba teisių perėmėjo EORI kodą gali nurodyti 20 skiltyje, jei 4 arba 6 skiltyje nurodytas vardas, pavardė ar pavadinimas arba identifikavimo numeris susietas su EORI kodu 20 skiltyje.

2.   Jei atstovas muitinėje produktus deklaruoja išleidimui į laisvą apyvartą arba eksportui, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 18 straipsnyje, nominalaus turėtojo arba teisių perėmėjo EORI kodas nurodomas atitinkamame elektroninės muitinės deklaracijos duomenų elemente.

5 straipsnis

Užstato dydis

1.   Jei užstato reikalaujama pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 4 straipsnio 1 dalį, užstato dydis nustatomas šio reglamento II priede.

2.   Jei konvertavus eurus į sumas nacionaline valiuta, kurios turi būti įrašytos licencijoje, gaunama suma su skaičiumi po kablelio, užstato dydis suapvalinamas iki artimiausio mažiausio sveikojo skaičiaus nacionaline valiuta.

6 straipsnis

Išrašai

1.   Jei licencijoje nurodytas kiekis dėl procedūrinių arba logistinių priežasčių turi būti padalytas, arba jei nominalus turėtojas arba teisių perėmėjas vienoje valstybėje narėje elektronine forma išduota licencija turi pasinaudoti kitoje valstybėje narėje, kuri nėra prisijungusi prie išduodančiosios valstybės narės IT programų, licencijas išduodanti įstaiga nominalaus turėtojo arba teisių perėmėjo prašymu gali išduoti licencijų išrašus (toliau – išrašai).

2.   Išrašai turi tą pačią juridinę galią kaip licencijos, iš kurių jie yra padaryti, ir taikomi tokiems kiekiams, kokiems jie išduodami.

3.   Paraiškos išduoti licenciją, jų išdavimo ir grąžinimo procedūros taikomos ir išrašams. Licencijas išduodanti įstaiga gali numatyti supaprastintas paraiškų teikimo procedūras.

4.   Licencijas išduodanti įstaiga išraše nurodytą kiekį atima iš licencijos originale nurodyto kiekio, tam tikrais atvejais jį padidindama leistina paklaida. Šalia to atimto kiekio licencijos originale įrašomas žodis „išrašas“.

5.   Išrašai išduodami nedelsiant, be papildomo mokesčio, elektronine forma arba spausdintine forma, naudojant I priede pateiktą modelį.

6.   Iš išrašo nedaromi jokie kiti išrašai.

7.   Nominalus turėtojas panaudotą arba nebegaliojantį jam priklausantį išrašo egzempliorių grąžina licencijas išduodančiai įstaigai kartu su nominalaus turėtojo licencijos originalo egzemplioriumi.

7 straipsnis

Galiojimo laikotarpis

1.   II priede išvardytų produktų atveju licencijų galiojimo laikotarpis nustatytas tame priede.

2.   Licencija galioja nuo faktinės jos išdavimo dienos, nurodytos importo licencijos 25 langelyje arba eksporto licencijos 23 langelyje ir patvirtintos licencijas išduodančios įstaigos kodu arba antspaudu. Ta diena įtraukiama apskaičiuojant licencijos galiojimo laikotarpį.

Jei pagal konkrečius teisės aktus taikoma kita galiojimo laikotarpio pradžios data, licencijas išduodanti įstaiga papildomai nurodo tą datą, prieš kurią pirmoje pastraipoje nurodytuose licencijų skiltyse įrašomi žodžiai „galioja nuo“.

8 straipsnis

Paklaida ir apvalinimas

1.   Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 5 straipsnio 4 dalyje nurodytas teigiama arba neigiama paklaida yra ne didesnė kaip 5 %.

2.   Apskaičiuojant kiekį taikomos šios apvalinimo taisyklės:

a)

jei pirmas skaičius po kablelio yra penki arba daugiau, kiekis suapvalinamas iki artimiausio didžiausio 17 langelyje nurodyto matavimo vieneto sveikojo skaičiaus. Jei pirmas skaičius po kablelio yra mažesnis už penkis, skaičius po kablelio išbraukiamas;

b)

jei kiekis remiasi gyvulių skaičiumi, kiekis suapvalinamas iki didesnio sveikojo gyvulių skaičiaus.

9 straipsnis

Muitinės deklaracija

1.   Muitinės deklaracijoje naudojant specialų kodą ir licencijos išdavimo numerį, nurodytą jos 23 arba 25 langelyje, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 (19) B priedo II antraštinėje dalyje arba, tam tikrais atvejais, I priedo 2 skirsnio 4 punkte, daroma nuoroda į licenciją arba išrašą.

2.   Licencijas išduodančios įstaigos IT programomis muitinės įstaigai gali būti suteikta tiesioginė prieiga prie elektroninių licencijų arba išrašų. Jei tiesioginės prieigos nėra, deklarantas arba licencijas išduodanti įstaiga muitinės įstaigai licenciją arba išrašą nusiunčia elektronine forma.

Jei licencijas išduodančios įstaigos arba muitinės įstaigos IT programos netinkamos, kad būtų galima taikyti pirmą pastraipą, licencijas arba išrašus galima nusiųsti popierine forma.

3.   Deklarantas muitinės įstaigai pateikia popierinės licencijos arba išrašo nominalaus turėtojo egzempliorių arba pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 163 straipsnį laiko juos muitinės žinioje.

10 straipsnis

Įrašai dėl paskirtų kiekių ir patvirtinimas

1.   Vadovaujantis elektroninių licencijų išdavimo procedūros taisyklėmis paskiriama įstaiga, kuri licencijoje įrašo į laisvą apyvartą išleidžiamą arba eksportuojamą kiekį, ir nurodo, kaip deklarantas ir licencijas išduodanti įstaiga gali gauti prieigą prie tos informacijos.

2.   Popierinėje licencijoje muitinės įstaiga nurodo ir patvirtina kiekį, kuris buvo išleistas į laisvą apyvartą arba eksportuotas, arba, jei taip numatyta pagal nacionalines administracines taisykles, patvirtina deklaranto nurodytą kiekį nominalaus turėtojo egzemplioriaus 29 ir 30 langeliuose, patvirtina tą egzempliorių ir grąžina jį deklarantui arba, jei to reikalaujama pagal konkrečius teisės aktus, grąžina tą egzempliorių licencijas išduodančiai įstaigai.

3.   Jei į laisvą apyvartą išleistas arba eksportuotas kiekis neatitinka licencijoje nurodyto kiekio, muitinė pataiso įrašą licencijoje ir nurodo faktinį kiekį, neviršijantį galimo licencijoje nurodyto kiekio.

4.   Jei vietos įrašams dėl paskirtų kiekių ant popierinių licencijų arba įrašų nepakanka, įstaigos gali pridėti papildomų lapų, kurie patvirtinami antspaudais.

5.   Įrašo dėl paskirtų kiekių data yra išleidimo į laisvą apyvartą arba eksporto deklaracijos priėmimo data.

6.   Valstybės narės nusprendžia, kuri įstaiga atlieka šiame straipsnyje nurodytas su elektroninėmis licencijomis susijusias funkcijas, ir šią informaciją skelbia savo viešoje interneto svetainėje.

11 straipsnis

Perdavimas

Kai nominalus turėtojas pateikia prašymą perduoti teises, teisių perėmėjo duomenys ir atitinkamo įrašo data įrašomi licencijoje vadovaujantis pranešimu apie žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijas. Perdavimą tvirtina licencijas išduodanti įstaiga.

Kai perduotos teisės grąžinamos nominaliam turėtojui, licencijas išduodanti įstaiga patvirtina grąžinimą ir vadovaudamasi pranešimu apie žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijas jo datą įrašo licencijoje.

Teisių perdavimas arba susigrąžinimas įsigalioja nuo tos dienos, kurią licencijas išduodanti įstaiga jį patvirtino.

12 straipsnis

Saugojimas

1.   Valstybės narės gali leisti, kad licencija būtų saugoma licencijas išduodančioje įstaigoje, mokėjimo agentūroje arba muitinėje, arba liktų prieinama IT programose.

2.   Licencijas išduodanti įstaiga nustato atvejus, kai licencija gali būti saugojama įstaigoje, kuri dalyvauja išleidimo į laisvą apyvartą arba eksporto procedūroje, ir sąlygas, kurias turi tenkinti nominalus turėtojas arba teisių perėmėjas.

3.   Valstybės narės paskiria įstaigą, susijusia su saugojimo sistema, kuri atlieka 10 straipsnyje nurodytas funkcijas, ir šią informaciją skelbia savo viešoje interneto svetainėje.

4.   Popierinės muitinės deklaracijos 44 langelyje arba atitinkamame elektroninės muitinės deklaracijos duomenų elemente deklarantas prie licencijos numerio įrašo žodį „saugojama“. Elektroninių licencijų atveju valstybės narės gali netaikyti šių įsipareigojimų arba šiuo tikslu taikyti specialų kodą.

13 straipsnis

Sąžiningumas ir licencijų kontrolė bei savitarpio pagalba

1.   Išdavus licencijas ar jų išrašus, įrašai šiuose dokumentuose negali būti keičiami.

2.   Jei kompetentingai muitinės įstaigai kyla abejonių dėl licencijos arba išrašo įrašų tikslumo, ji grąžina licenciją arba išrašą licencijas išduodančiai įstaigai. Jei licencijas išduodančiai įstaigai kyla abejonių dėl licencijos arba išrašo įrašų tikslumo, ji grąžina licenciją arba išrašą kompetentingai muitinės įstaigai.

Pirma pastraipa netaikoma, jei tai susiję su nedidelėmis arba akivaizdžiomis klaidomis, kurias licencijas išduodanti įstaiga arba kompetentinga muitinės įstaiga gali ištaisyti tinkamai taikydamos teisės aktus.

3.   Jei licencijas išduodanti įstaiga mano, kad būtina atlikti ištaisymą, ji panaikina licenciją arba išrašą ir nedelsdama išduoda pataisytą licenciją arba išrašą.

4.   Elektroninių licencijų arba jų išrašų atveju licencijas išduodanti įstaiga patvirtina pataisytą versiją, kuri pakeičia originalią versiją. Popierinėse licencijose arba išrašuose licencijas išduodanti įstaiga įrašo „licencija pataisyta [data]“ arba „išrašas pataisytas [data]“. Kiekviename egzemplioriuje perrašomi visi ankstesni įrašai.

5.   Jei licencijas išduodanti įstaiga mano, kad ištaisymo atlikti nebūtina, ji tai patvirtina IT programose. Popierinėse licencijose arba išrašuose licencijas išduodanti įstaiga pažymi, kad patvirtina teisingumą, licencijoje arba išraše įrašydama „patikrinta [data]“, uždėdama savo antspaudą, inicialus ir nurodydama datą arba taikydama panašų metodą.

6.   Licencijas išduodančiai įstaigai paprašius nominalus turėtojas arba teisių perėmėjas grąžina licenciją arba išrašą.

Jei, remiantis rizikos valdymo principais, reikia patikrinti popierinės licencijos arba išrašo ar jų įrašų arba patvirtinimo autentiškumą, arba jei dėl jų kyla abejonių, atitinkama įstaiga grąžina licenciją, išrašą arba jų fotokopiją kompetentingoms įstaigoms, atsakingoms už tikrinimą.

Prašymas patikrinti ir atsakymas su rezultatais perduodami elektroninėmis priemonėmis pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/97 (20), naudojant standartinę formą, nustatytą pranešime apie žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijas. Įstaigos gali sutikti dar labiau supaprastinti procedūrą, įskaitant tiesiogines konsultacijas, naudojantis muitinės įstaigų sąrašu, skelbiamu oficialioje Komisijos interneto svetainėje (21).

Įstaiga, į kurią kreipiamasi, užtikrina, kad atsakymas prašančiajai įstaigai būtų nusiųstas per 20 kalendorinių dienų, kai įstaigos yra įsisteigusios toje pačioje valstybėje narėje. Kai įstaigos yra iš skirtingų valstybių narių, atsakymas nusiunčiamas per 60 kalendorinių dienų.

7.   Kai licencija arba išrašas yra grąžinami, kompetentinga įstaiga, gavusi prašymą, atitinkamai šaliai išduoda gavimo patvirtinimą arba pažymą ir atitinkamos šalies pateiktoje fotokopijoje antspaudu pažymi gavimo datą.

14 straipsnis

Įsipareigojimų įvykdymas ir to įrodymas

1.   Licencijos užstatas grąžinamas, jei buvo įvykdyti Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 24 straipsnyje ir šiame straipsnyje nurodyti įpareigojimai.

2.   Laikoma, kad teise išleisti produktus į laisvą apyvartą arba juos eksportuoti pasinaudota ir kad atitinkami įsipareigojimai įvykdyti tą dieną, kurią licencijos galiojimo laikotarpiu buvo priimta atitinkama muitinės deklaracija ir jei:

a)

išleidimo į laisvą apyvartą atveju – produktai iš tiesų buvo išleisti į laisvą apyvartą;

b)

eksporto atveju – produktai Sąjungos muitų teritoriją paliko per 150 kalendorinių dienų nuo muitinės deklaracijos priėmimo dienos.

3.   Įsipareigojimų išleisti produktus į laisvą apyvartą įvykdymo įrodymas yra muitinės tinkamai patvirtintas licencijos arba išrašo nominalaus turėtojo arba teisių perėmėjo egzempliorius arba jo elektroninis atitikmuo.

4.   Įsipareigojimų eksportuoti įvykdymo įrodymai yra šie:

a)

muitinės tinkamai patvirtintas licencijos arba išrašo nominalaus turėtojo arba teisių perėmėjo egzempliorius arba jo elektroninis atitikmuo ir

b)

eksporto muitinės įstaigos eksportuotojui arba deklarantui pateiktas prekių išvežimo patvirtinimas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 334 straipsnyje.

5.   4 dalies b punkte nurodytas įrodymas pateikiamas ir patikrinamas tokiu būdu:

a)

4 dalies b punkte nurodytas eksportuotojas arba deklarantas išvežimo patvirtinimą perduoda nominaliam turėtojui, o nominalus turėtojas įrodymą elektronine forma pateikia licencijas išduodančiai įstaigai. Jei išvežimo patvirtinimas panaikinamas dėl išvežimo muitinės įstaigos atliekamo taisymo, eksporto muitinės įstaiga informuoja eksportuotoją arba jo atstovą muitinėje, o eksportuotojas arba jo atstovas muitinėje informuoja nominalų turėtoją, kuris savo ruožtu informuoja licencijas išduodančią įstaigą;

b)

a punkte nustatyta procedūra apima atitinkamo pagrindinio registracijos numerio (MRN), apibrėžto Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 1 straipsnio 22 dalyje, pateikimą licencijas išduodančiai įstaigai,

jei eksporto procedūroje dalyvauja daugiau negu viena valstybė narė, arba

jei eksporto muitinės įstaiga yra kitoje valstybėje narėje negu licencijas išduodanti įstaiga, arba

jei MRN naudojamas eksporto procedūroje, kuri užbaigta valstybėje narėje, kurioje pateikta eksporto deklaracija,

c)

licencijas išduodanti įstaiga, remdamasi rizikos valdymo principais, patikrina gautą informaciją, įskaitant išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos datos teisingumą. Jei pagal MRN ir MRN duomenų banką (22) negalima tinkamai patikrinti, muitinė, licencijas išduodančios įstaigos prašymu ir remdamasi atitinkamu MRN, patvirtina arba pataiso išvežimo datą.

Jei eksporto muitinės įstaiga yra įsisteigusi kitoje valstybėje narėje negu licencijas išduodanti įstaiga, 13 straipsnio 6 dalies antroje pastraipoje nustatytos procedūros taikomos mutatis mutandis.

Įstaigos gali susitarti, kad pirmoje pastraipoje nustatytas procedūras tiesiogiai atliktų atitinkamos įstaigos. Licencijas išduodančios įstaigos gali nustatyti supaprastintą procedūrą a dalies taikymo tikslais.

6.   Licencijas išduodanti įstaiga produktų išleidimo į laisvą apyvartą įrodymą turi gauti per 60 kalendorinių dienų nuo licencijos galiojimo pabaigos.

Licencijas išduodanti įstaiga eksporto ir išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos įrodymą turi gauti per 180 kalendorinių dienų nuo licencijos galiojimo pabaigos.

Jei pirmoje ir antroje pastraipose numatytų laikotarpių neįmanoma laikytis dėl techninių problemų, licencijas išduodanti įstaiga, gavusi nominalaus turėtojo prašymą ir įrodymus, tuos laikotarpius gali, prireikus ex post, pratęsti iki ne daugiau kaip 730 kalendorinių dienų, atsižvelgiant į Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 23 straipsnio 4 dalį.

7.   Licencijas išduodančios įstaigos gali nereikalauti pateikti 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų įrodymų, jei jos jau turi reikalingą informaciją.

15 straipsnis

Pakaitinė licencija ir dublikatas arba išrašai

1.   Jei popierinė licencija arba išrašas, išduoti Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 2 straipsnio 1 dalies a punkte arba 2 dalies a punkte nurodytiems produktams, yra iš dalies arba visiškai sunaikinti arba pamesti, nominalus turėtojas arba teisių perėmėjas gali prašyti, kad licencijas išduodanti įstaiga išduotų pakaitinę licenciją arba išrašą. Pakaitinė licencija arba išrašas pakeičia licenciją originalą arba išrašą, įskaitant visas atitinkamas teises ir įsipareigojimus.

Šioje dalyje nurodytų pakaitinių licencijų atveju užstatas pateikiamas pagal 5 straipsnį.

Jei randamas pamestas arba iš dalies sunaikintas licencijos originalas, nominalus turėtojas licencijos originalą grąžina licencijas išduodančiai įstaigai, kuri nedelsdama grąžina likusią užstato už licencijos originalo dalį.

2.   Pakaitinė licencija arba išrašas gali būti išduoti tik vieną kartą, tokiam laikotarpiui, kurį galiojo licencijos originalas arba išrašas, licencijos originalui arba išrašui skirto kiekio likučiui.

Pakaitinė licencija arba išrašas neišduodami, jei konkretaus produkto licencijų arba išrašų išdavimas sustabdytas arba jei jie susiję su importo arba eksporto tarifine kvota.

3.   Užstatas už pakaitinę licenciją ir užstatas už licencijos originalą, jei jis nebuvo rastas, grąžinamas pagal 14 straipsnį.

4.   Jei prašymas susijęs su iš dalies arba visiškai sunaikinta arba pamesta licencija arba išrašu, išduotais kitiems nei Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 2 straipsnio 1 dalies a punkte arba 2 dalies a punkte nurodytiems produktams, taikomos šios sąlygos:

a)

nominalus turėtojas arba teisių perėmėjas licencijas išduodančiai įstaigai įtikinamai įrodo, kad licencija arba išrašas buvo visiškai arba iš dalies sunaikinti;

b)

pakaitinė licencija arba išrašas neišduodami, jei nominalus turėtojas arba teisių perėmėjas neįrodo, jog ėmėsi visų tinkamų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta licencijos arba išrašo sunaikinimo, arba jei nominalaus turėtojo pateiktų įrodymų nepakanka;

c)

užstatas, kurį reikia pateikti už pakaitinę licenciją arba išrašą, sudaro 150 % licencijos originalo užstato ir ne mažiau kaip 3 EUR už 100 kilogramų arba už hektolitrą arba už gyvulį, atsižvelgiant į kiekio likutį sunaikinimo momentu, ir, jei taikoma, į teigiamą paklaidą. Licencijos originalo užstato likutį galima panaudoti teikiant užstatą už pakaitinę licenciją. Bet kokia užstato už licencijos originalą permoka, palyginti su užstatu už pakaitinę licenciją ir atsižvelgiant į likusį kiekį, nedelsiant grąžinama.

5.   Kai išduodamos pakaitinės licencijos arba užstatai, licencijas išduodanti įstaiga nedelsiant informuoja Komisiją apie:

a)

išduotų pakaitinių licencijų arba išrašų numerį ir jomis pakeičiamų licencijų arba išrašų numerį;

b)

juose nurodytus produktus su jų kombinuotosios nomenklatūros kodu (KN kodu) ir jų kiekiu.

Komisija apie tai informuoja valstybes nares.

6.   Jei popierinė licencija arba išrašas yra pamesti arba sunaikinti, o pamestas arba sunaikintas dokumentas buvo panaudotas visas arba iš dalies, tam, kad būtų grąžintas vis dar neišmokėtas užstatas, susijęs su išleidimu į laisvą apyvartą arba eksportu, kurie jau buvo užregistruoti licencijos originale, taikomos šios sąlygos:

a)

nominalus turėtojas arba teisių perėmėjas gali prašyti, kad licencijas išduodanti įstaiga išduotų licencijos dublikatą arba parengtų išrašą ir juos patvirtintų tokiu pat būdu, kaip dokumento originalą. Licencijos arba ištraukos dublikatas gali būti išduotas tik vieną kartą;

b)

licencijas išduodanti įstaiga nominaliam turėtojui arba teisių perėmėjui gali išduoti licencijos arba išrašo dublikatą, kurio kiekviename egzemplioriuje yra aiškiai pažymėta, kad tai yra dublikatas;

c)

licencijos arba išrašo dublikatas pateikiamas kompetentingai priimti išleidimo į laisvą apyvartą arba eksporto deklaracijas muitinės įstaigai, kurioje ta deklaracija buvo priimta pagal pamestą licenciją arba išrašą. Muitinės įstaiga padaro įrašus dublikate ir patvirtina dublikatą, susijusį su išleidimu į laisvą apyvartą arba eksportu, atliekamais pagal licencijos originalą arba išrašą.

16 straipsnis

Force majeure

1.   Valstybės narės kompetentinga įstaiga, kuri išdavė licenciją arba išrašą, gali pripažinti atvejį force majeure, atsižvelgdama į Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 (23) 50 straipsnį, ir gali nuspręsti:

a)

panaikinti šio reglamento 14 straipsnio 1 dalyje nurodytą įsipareigojimą išleisti į laisvą apyvartą arba eksportuoti licencijoje nurodytus produktus ir jų kiekį licencijos galiojimo laikotarpiu ir grąžinti užstatą arba, atsižvelgdama į atvejo aplinkybes, pratęsti licencijos galiojimo laikotarpį ne daugiau kaip180 dienų nuo licencijos pirminio galiojimo laikotarpio pabaigos; arba

b)

pratęsti šio reglamento 14 straipsnio 6 dalyje nurodytą išleidimo į laisvą apyvartą arba eksporto įrodymo pateikimo laikotarpį neviršijant toje nuostatoje nustatytų ribų ir negrąžinant dalies užstato.

Pagal a punktą priimtas sprendimas yra susijęs tik su produktų kiekiu, kurio dėl force majeure nebuvo galima išleisti į laisvą apyvartą arba eksportuoti.

2.   Pranešime pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 50 straipsnio 4 dalį kompetentingos įstaigos informuoja Komisiją apie atitinkamus produktus, pateikdamos jų KN kodą, ir apie jų kiekį ir nurodo, ar tai susiję su išleidimu į laisvą apyvartą arba su eksportu, ar su licencijos panaikinimu arba su licencijos galiojimo laikotarpio arba išleidimo į laisvą apyvartą arba eksporto įrodymo pateikimo laikotarpio pratęsimu, ir nurodo naują laikotarpį. Komisija apie tai informuoja kitas kompetentingas įstaigas tam skirtoje savo interneto svetainėje, prie kurios prieigą turi licencijas išduodančios įstaigos ir muitinė.

3.   Jei tuo metu, kol laukiama sprendimo dėl force majeure, nominalus turėtojas arba teisių perėmėjas pareiškia, kad turi toliau naudoti licenciją kiekiams, dėl kurių neprašoma pripažinti force majeure, licencijas išduodanti įstaiga išduoda išrašą tam likučiui ir įrašo pranešime apie žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijas nurodytą informaciją.

Tie išrašai neperduodami.

17 straipsnis

Su kanapėmis susijęs informavimas ir pranešimai

1.   Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 9 straipsnio 4 dalyje nurodytų operacijų kontrolės tikslais, kai operacijos atliekamos kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje importuotojas yra gavęs leidimą importuoti kanapių sėklas, išskyrus sėjai skirtas kanapių sėklas, leidimą išdavusi įstaiga nusiunčia kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai leidimus turinčių importuotojų pateiktų dokumentų, susijusių su jos teritorijoje atliktomis operacijomis, egzempliorius.

Jei atliekant patikrinimus, nurodytus Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 9 straipsnio 4 dalies ketvirtoje pastraipoje nustatomi pažeidimai, atitinkamos valstybės narės kompetentinga įstaiga informuoja įstaiga, kompetentingą suteikti leidimus valstybėje narėje, kurioje atitinkamas importuotojas yra gavęs leidimą.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai apie nuostatas, priimtas, kad būtų taikomos Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 9 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys ir to straipsnio 4 dalies pirma, antra ir trečia pastraipos.

Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 31 d. kompetentingos įstaigos informuoja Komisiją apie taikytas nuobaudas arba priemones, susijusias su ankstesniais prekybos metais nustatytais pažeidimais.

Kompetentingos įstaigos Komisijai nusiunčia įstaigų, atsakingų už Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 9 straipsnio 4 dalies ketvirtoje pastraipoje nurodytus patikrinimus, pavadinimus ir adresus. Komisija tuos pavadinimus ir adresus perduoda kitų valstybių narių kompetentingoms įstaigoms.

18 straipsnis

Su česnakais susiję pranešimai

Iki kiekvienos savaitės trečiadienio valstybės narės praneša Komisijai apie praėjusią savaitę gautose paraiškose išduoti B licencijas nurodytą bendrą kiekį.

Informacija apie kiekį suskirstoma pagal paraiškos išduoti importo licenciją datą, kilmę ir KN kodus. Taip pat perduodami kitų nei česnakai produktų, nurodytų II priedo E ir F skiltyse, pavadinimai, nurodyti paraiškos išduoti importo licenciją 14 skiltyje.

19 straipsnis

Su etilo alkoholio importo licencijomis susiję pranešimai

1.   Kiekvieną ketvirtadienį arba pirmą darbo dieną po jo, jei ketvirtadienis yra valstybinė šventė, valstybės narės praneša Komisijai produktų, nurodytų II priedo I dalies H skirsnyje, kiekius, kuriems per praėjusią savaitę buvo išduotos importo licencijos, suskirstytus pagal KN kodą ir kilmės šalį.

2.   Jeigu valstybė narė nusprendžia, kad kiekiai, kuriems buvo prašoma importo licencijų, toje valstybėje narėje gali trikdyti rinką, ta valstybė narė nedelsdama informuoja Komisiją, nurodydama kiekius pagal susijusių produktų rūšis. Komisija išnagrinėja padėtį ir apie tai informuoja valstybes nares.

20 straipsnis

Keitimasis informacija ir pranešimai Komisijai

1.   Kad šis reglamentas būtų tinkamai taikomas, kompetentingos įstaigos keičiasi informacija apie licencijas ir jų išrašus, taip pat apie su jais susijusius pažeidimus.

2.   Sužinojusios apie neatitikimus ir pažeidimus, susijusius su šiuo reglamentu, kompetentingos įstaigos nedelsdamos informuoja Komisiją.

3.   Valstybės narės praneša Komisijai įstaigų, kompetentingų gauti paraiškas ir išduoti licencijas ir išrašus, kaip nurodyta 2 straipsnio 2 dalyje, interneto svetainės universalųjį ištekliaus adresą (URL), tą informaciją nuolat atnaujina ir prireikus vėl ją nusiunčia. Komisija atitinkamus URL skelbia savo viešoje interneto svetainėje.

4.   Valstybės narės pateikia Komisijai įstaigų naudojamų oficialių antspaudų ir, jei reikia, reljefinių antspaudų pavyzdžius. Komisija nedelsdama apie juos informuoja kitas valstybes nares apsaugotoje interneto svetainėje, prie kurios prieigą turi tik valstybių narių įstaigos.

5.   Šiame reglamente nurodyti pranešimai Komisijai teikiami remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 792/2009 (24).

21 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Kompetentingos įstaigos gali toliau naudoti Reglamento (EB) Nr. 376/2008 17 straipsnyje numatytų ir to reglamento I priede pateiktų paraiškų ir licencijų išdavimo modelių popierines versijas, kol nebus išnaudoti turimi ištekliai. Bet kuriuo atveju, pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalį kitoje valstybėje narėje pagal šio reglamento I priede pateiktą modelį parengtos paraiškos ir licencijos yra priimtini bet kuriuo procedūros etapu.

2.   14 straipsnio 4 dalies b punkte ir 5 dalyje numatytas išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos įrodymas yra priimtinas visada, jei toks įrodymas buvo pateiktas naudojant Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (25) 912a–912g straipsniuose nurodytą kontrolinį egzempliorių T5.

22 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja [septintąją] dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. lapkričio 6 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(3)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1237, kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl užstatų, sumokėtų už tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo taisyklių, ir iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 341/2007 ir (EB) Nr. 382/2008, ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 507/2008 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(4)  2001 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2535/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo (OL L 341, 2001 12 22, p. 29).

(5)  2003 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1342/2003, nustatantis specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles (OL L 189, 2003 7 29, p. 12).

(6)  2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles (OL L 346, 2003 12 31, p. 19).

(7)  2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 951/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (OL L 178, 2006 7 1, p. 24).

(8)  2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 341/2007, kuriuo leidžiama naudoti iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų ir tam tikrų kitų žemės ūkio produktų tarifinę kvotą, nustatantis jos administravimo tvarką ir įvedantis importo licencijų bei kilmės sertifikatų sistemą (OL L 90, 2007 3 30, p. 12).

(9)  2008 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 382/2008 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių (OL L 115, 2008 4 29, p. 10).

(10)  1998 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2390/98, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1706/98 dėl tam tikrų Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių arba užjūrio šalių ir teritorijų kilmės grūdų pakaitalų produktų ir perdirbtų grūdų bei ryžių produktų importo tvarkos ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2245/90, taikymo taisykles (OL L 297, 1998 11 6, p. 7).

(11)  2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1345/2005, nustatantis išsamias importo licencijų sistemos taikymo alyvuogių aliejui taisykles (OL L 212, 2005 8 17, p. 13).

(12)  2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 376/2008, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (OL L 114, 2008 4 26, p. 3).

(13)  2008 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 507/2008, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1673/2000 dėl bendro pluoštinių linų ir kanapių rinkų organizavimo taikymo taisykles (OL L 149, 2008 6 7, p. 38).

(14)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(15)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(16)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).

(17)  Pranešimas apie importo ir eksporto licencijas (OL C 278, 2016 7 30).

(18)  1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantis terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles (OL L 124, 1971 6 8, p. 1).

(19)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

(20)  1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 82, 1997 3 22, p. 1).

(21)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en&Screen=0

(22)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=en

(23)  2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL L 255, 2014 8 28, p. 59).

(24)  2009 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 792/2009, kuriuo nustatomos išsamios valstybių narių bendrojo rinkų organizavimo įgyvendinimo, tiesioginių išmokų tvarkos, žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms taikomos tvarkos informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai taisyklės (OL L 228, 2009 9 1, p. 3).

(25)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).


I PRIEDAS

2 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTAS MODELIS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1.

Licencijų formos pateikiamos rinkiniais, kuriuos sudaro egzempliorius Nr. 1, egzempliorius Nr. 2, paraiška ir papildomi licencijos egzemplioriai.

Tačiau licencijas išduodanti įstaiga gali reikalauti, kad pareiškėjai pildytų tik paraiškos formą, nepateikdami pirmoje pastraipoje nurodytų dokumentų rinkinių.

2.

Jei, įgyvendinant kokią nors Sąjungos priemonę, kiekis, kuriam išduodama licencija, yra mažesnis už pirmoje paraiškoje išduoti licenciją nurodytą kiekį, prašomas kiekis bei su juo susijusi užstato suma nurodomi tik paraiškos formoje.

3.

Licencijų išrašų formos pateikiamos rinkiniais, kuriuos sudaro egzempliorius Nr. 1 ir egzempliorius Nr. 2, įsegti minėta tvarka.

4.

2 skiltyje dokumentą išduodanti valstybė narė nurodoma naudojant atitinkamą valstybės kodą. Licencijas išduodanti įstaiga gali įrašyti skaičius, pagal kuriuos identifikuojamas dokumentas.

Valstybė narė

Valstybės kodas

Belgija

BE

Bulgarija

BG

Čekija

CZ

Danija

DK

Vokietija

DE

Estija

EE

Airija

IE

Graikija

EL

Ispanija

ES

Prancūzija

FR

Kroatija

HR

Italija

IT

Kipras

CY

Latvija

LV

Lietuva

LT

Liuksemburgas

LU

Vengrija

HU

Malta

MT

Nyderlandai

NL

Austrija

AT

Lenkija

PL

Portugalija

PT

Rumunija

RO

Slovėnija

SI

Slovakija

SK

Suomija

FI

Švedija

SE

Jungtinė Karalystė

UK

5.

Išduodant licencijas ir išrašus, 23 langelyje (eksporto licencijos atveju) arba 25 langelyje (importo licencijos atveju) gali būti nurodomas licencijas išduodančios įstaigos suteiktas išdavimo numeris.

6.

Paraiškos, licencijos ir išrašai pildomi mašinraščiu arba kompiuterinėmis priemonėmis.

7.

Licencijas išduodanti įstaiga gali leisti paraiškas pildyti ranka rašalu didžiosiomis raidėmis.

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

II PRIEDAS

I DALIS

ĮSIPAREIGOJIMAS IŠDUOTI LICENCIJAS IMPORTUOJAMIEMS PRODUKTAMS

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų produktų sąrašas

A.   Ryžiai (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo II dalies 1 straipsnio 2 dalies b punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstato suma

Galiojimo laikotarpis

1006 20

Lukštenti (rudieji) ryžiai, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 2 straipsnio 1 dalies c punkte

30 EUR/t

iki antro mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos

1006 30

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazūruoti, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 2 straipsnio 1 dalies c punkte

30 EUR/t

iki antro mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos

1006 40 00

Skaldyti ryžiai, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 2 straipsnio 1 dalies c punkte

1 EUR/t

iki antro mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos


B.   Cukrus (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo III dalies 1 straipsnio 2 dalies c punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstato suma

Galiojimo laikotarpis

1701

Visi produktai, importuojami pagal lengvatinę, išskyrus tarifinių kvotų, tvarką (1), (2)

20 EUR/t

iki trečio mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos


C.   Sėklos (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo V dalies 1 straipsnio 2 dalies e punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstato suma

Galiojimo laikotarpis

ex 1207 99 20

Kanapių sėklos, skirtos sėjai

 (3)

jeigu valstybės narės nenumato kitaip, iki šešto mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos


D.   Linai ir kanapės (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo VIII dalies 1 straipsnio 2 dalies h punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstato suma

Galiojimo laikotarpis

5302 10 00

Sėjamosios kanapės, žaliavinės arba mirkytos

 (4)

jeigu valstybės narės nenumato kitaip, iki šešto mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos


E.   Vaisiai ir daržovės (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo IX dalies 1 straipsnio 2 dalies i punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstato suma

Galiojimo laikotarpis

0703 20 00

Česnakai, švieži arba atšaldyti, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 2 straipsnio 1 dalies c punkte (5)

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje

ex 0703 90 00

Kitos svogūninės daržovės, šviežios arba atšaldytos, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 2 straipsnio 1 dalies c punkte (5)

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje


F.   Perdirbtų vaisių ir daržovių produktai (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo X dalies 1 straipsnio 2 dalies j punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstato suma

Galiojimo laikotarpis

ex 0710 80 95

Česnakai (6) ir Allium ampeloprasum (nevirti arba virti garuose ar vandenyje), užšaldyti, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 (7) 2 straipsnio 1 dalies c punkte

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje

ex 0710 90 00

Daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų, (6) ir (arba) Allium ampeloprasum (nevirti arba virti garuose ar vandenyje), užšaldyti, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 (7) 2 straipsnio 1 dalies c punkte

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje

ex 0711 90 80

Konservuoti česnakai (6) ir Allium ampeloprasum, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 (7) 2 straipsnio 1 dalies c punkte

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje

ex 0711 90 90

Daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų (6) ir (arba) Allium ampeloprasum, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 (7) 2 straipsnio 1 dalies c punkte

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje

ex 0712 90 90

Džiovinti česnakai (6) ir Allium ampeloprasum bei džiovintų daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų (6), ir (arba) Allium ampeloprasum, nepjaustyti, supjaustyti stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdoroti, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 (7) 2 straipsnio 1 dalies c punkte

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje


G.   Kiti produktai (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo XXIV dalies 1 skirsnio 1 straipsnio 2 dalies x punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstato suma

Galiojimo laikotarpis

1207 99 91

Kanapių sėklos, išskyrus skirtas sėjai

 (8)

jeigu valstybės narės nenumato kitaip, iki šešto mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos


H.   Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo XXI dalies 1 straipsnio 2 dalies u punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstato suma

Galiojimo laikotarpis

ex 2207 10 00

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio, gautas iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

1 EUR/hl

iki ketvirto mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos

ex 2207 20 00

Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti spiritai, bet kurio stiprumo, gauti iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

1 EUR/hl

iki ketvirto mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos

ex 2208 90 91

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, gautas iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

1 EUR/hl

iki ketvirto mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos

ex 2208 90 99

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, gautas iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

1 EUR/hl

iki ketvirto mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos

II DALIS

ĮSIPAREIGOJIMAS IŠDUOTI LICENCIJAS EKSPORTUOJAMIEMS PRODUKTAMS

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų produktų sąrašas

A.   Ryžiai (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo II dalies 1 straipsnio 2 dalies b punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstato suma

Galiojimo laikotarpis

1006 20

Lukštenti (rudieji) ryžiai

3 EUR/t

iki ketvirto mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos

1006 30

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazūruoti

3 EUR/t

iki ketvirto mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos


B.   Cukrus (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo III dalies 1 straipsnio 2 dalies c punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstato suma

Galiojimo laikotarpis

1701

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas (9)

11 EUR/100 kg

iki trečio mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos (10)

1702 60 95

1702 90 95

Kiti cukrūs, kurių būvis kietas, ir cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų, išskyrus laktozę, gliukozę, maltodekstriną ir izogliukozę (9)

4,2 EUR/100 kg

iki trečio mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos (10)

2106 90 59

Aromatizuoti arba dažyti cukraus sirupai, išskyrus izogliukozės, laktozės, gliukozės ir maltodekstrino sirupus (9)

4,2 EUR/100 kg

iki trečio mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos (10)


(1)  Importo licencijos įsipareigojimas taikomas iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

(2)  Išskyrus pagal lengvatinę tvarką importuojamą cukrų, kurio KN kodas yra 1701 99 10 ir kurio kilmės šalis yra Moldova, kaip nurodyta 2014 m. birželio 16 d. Tarybos sprendime 2014/492/ES dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 260, 2014 8 30, p. 1) ir pagal lengvatinę tvarką importuojamą cukrų, kurio KN kodas yra 1701 ir kurio kilmės šalis Gruzija, kaip nurodyta 2014 m. birželio 16 d. Tarybos sprendime 2014/494/ES dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 261, 2014 8 30, p. 1).

(3)  Užstato nereikalaujama.

(4)  Užstato nereikalaujama.

(5)  Importo licencijos įsipareigojimas taikomas iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

(6)  Ši sąvoka taip pat apima produktus, kurių apibūdinime yra žodis „česnakai“. Tokios sąvokos gali apimti „solo garlic“, „elephant garlic“ (askaloninį česnaką), „single clove garlic“ (vienskiltį česnaką) arba „great-headed garlic“ (gausiažiedį porą).

(7)  Importo licencijos įsipareigojimas taikomas iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

(8)  Užstato nereikalaujama.

(9)  Eksporto licencijos įsipareigojimas taikomas iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

(10)  Jei kiekis neviršija 10 tonų, suinteresuotoji šalis gali naudotis ne daugiau kaip viena tokia licencija tokiam pačiam eksportui.


30.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/71


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1240

2016 m. gegužės 18 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 20 straipsnio a, b, d, e, i, j, k, l, m, n ir o punktus ir į 223 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktus,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 62 straipsnio 2 dalies a, b, c ir i punktus ir 64 straipsnio 7 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (3), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį ir 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 (4) ir nustatytos naujos valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taisyklės. Juo Komisija taip pat įgaliojama priimti šios srities deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Siekiant užtikrinti sklandų valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui programų taikymą pagal naująją teisinę sistemą, tokiais aktais turi būti priimtos tam tikros taisyklės. Tais aktais turėtų būti pakeisti Komisijos reglamentai (EEB) Nr. 3427/87 (5), (EEB) Nr. 2351/91 (6), (EB) Nr. 720/2008 (7), (EB) Nr 826/2008 (8), (EB) Nr. 1130/2009 (9) ir (ES) Nr. 1272/2009 (10). Tie reglamentai yra panaikinti Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1238 (11);

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnyje nustatyta, kad valstybės intervencija taikoma paprastiesiems kviečiams, kietiesiems kviečiams, miežiams, kukurūzams, žaliaviniams ryžiams, šviežiai arba atšaldytai galvijų mėsai, sviestui ir nugriebto pieno milteliams, laikantis tame reglamente nustatytų sąlygų;

(3)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 17 straipsnyje nustatyta, kad parama privačiajam sandėliavimui gali būti skiriama už baltąjį cukrų, alyvuogių aliejų, linų pluoštą, šviežią arba atšaldytą aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų mėsą, sviestą, sūrį, nugriebto pieno miltelius, kiaulieną, avieną ir ožkieną, laikantis tame reglamente nustatytų sąlygų;

(4)

Reglamente (ES) Nr. 1370/2013 nustatytos taisyklės, susijusios su valstybės intervencinėmis kainomis, kiekybiniais supirkimo taikant valstybės intervenciją apribojimais ir paramos privačiajam sandėliavimui sumos nustatymu;

(5)

siekiant supaprastinti su valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui programomis susijusias administravimo bei kontrolės priemones ir padidinti jų veiksmingumą, atitinkamai visiems Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 ir 17 straipsniuose išvardytiems produktams turėtų būti nustatytos bendros taisyklės;

(6)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 13 straipsnio 1 dalimi, Komisija gali nuspręsti vykdyti kietųjų kviečių, miežių, kukurūzų ir žaliavinių ryžių supirkimą, jei to reikia atsižvelgiant į padėtį rinkoje. Valstybės intervencija gali būti pradėta taikyti ir jautienai, jeigu reprezentatyviuoju laikotarpiu vidutinė rinkos kaina yra mažesnė nei 85 % referencinės ribinės kainos, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 7 straipsnio 1 dalyje. Tokiais atvejais supirkimas vykdomas konkurso tvarka;

(7)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 4 straipsnio 1 dalimi, Komisija paramos privačiajam sandėliavimui už Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 17 straipsnyje išvardytus produktus sumą gali nustatyti konkurso tvarka arba iš anksto nustatydama paramos sumą;

(8)

kad valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui programos veiktų efektyviai, ūkio subjektai turėtų taikyti mokėjimo agentūros pateiktą pasiūlymų, paraiškų dalyvauti konkurse ir paraiškų teikimo metodą;

(9)

siekiant užtikrinti tinkamą programų administravimą, reikėtų nustatyti taisykles, reglamentuojančias intervenciją fiksuota kaina ir konkurso tvarką, pagal kurią vykdomas intervencinis supirkimas ir pardavimas arba nustatoma didžiausia paramos privačiajam sandėliavimui suma, taip pat taisykles, reglamentuojančias iš anksto nustatomą paramą privačiajam sandėliavimui ir paraiškų dalyvauti konkurse, pasiūlymų bei paraiškų teikimą ir priimtinumą;

(10)

kad nustojus naudoti nedidelius sandėlius, kurie gali būti išsidėstę įvairiose regiono vietose, valstybės intervencija būtų taikoma veiksmingiau, turėtų būti nustatytas mažiausias intervencinio sandėliavimo vietų talpumas; šis reikalavimas neturėtų būti taikomas, jei sandėliavimo vietoje yra patogus susisiekimas upe, jūra arba geležinkeliu;

(11)

kadangi produktų, kuriems taikomos valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui programos, gamybos arba derliaus nuėmimo laikas ir sandėliavimo reikalavimai skiriasi, reikėtų nustatyti specialias produktų atitikties reikalavimams sąlygas;

(12)

siekiant patikimo valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui programų administravimo būtina nustatyti mažiausią kiekį, kurio nepasiekus mokėjimo agentūra tiek supirkimo, tiek ir pardavimo atvejais negali priimti pasiūlymo ar paraiškos dalyvauti konkurse arba nuspręsti, ar reikia nustatyti didžiausią paramos privačiajam sandėliavimui sumą. Tačiau, jei didesni nei šiame reglamente nustatyti mažiausi kiekiai yra pagrįsti valstybėje narėje galiojančiomis didmeninės prekybos sąlygomis ir praktika arba aplinkos apsaugos taisyklėmis, atitinkamai mokėjimo agentūrai turėtų būti suteikta teisė reikalauti supirkimo fiksuota kaina atveju laikytis šių didesnių mažiausių kiekių;

(13)

siekiant garantuoti pasiūlymo ar paraiškos dalyvauti konkurse dėl intervencijos svarumą ir užtikrinti, kad priemonė turėtų pageidaujamą poveikį rinkai tiek intervencijos taikant fiksuotą kainą atveju, tiek ir konkurso atveju, turėtų būti nustatytas užstato dydis;

(14)

siekiant užtikrinti veiksmingą valstybės intervencijos programos administravimą, valstybės narės Komisijai turėtų teikti pranešimus apie pateiktus pasiūlymus ir paraiškas dalyvauti konkurse. Reikėtų nustatyti priemones, užtikrinančias, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 3 straipsnyje nustatytų kiekybinių apribojimų;

(15)

atsižvelgiant į gautus pasiūlymus ir paraiškas dalyvauti konkurse, gali būti nustatoma didžiausia supirkimo kaina arba didžiausia paramos privačiajam sandėliavimui suma. Tačiau rinkoje gali susidaryti padėtis, kai dėl ekonominių ar kitų aspektų gali tekti atsisakyti nustatyti tokią kainą arba paramą ir atmesti visas gautas paraiškas dalyvauti konkurse;

(16)

siekiant užtikrinti, kad valstybės intervencijos programa būtų taikoma aiškiai ir veiksmingai, būtina nustatyti bendrąsias taisykles, kuriomis būtų reglamentuojamas pristatymo užsakymo išdavimas ir produktų pristatymas į mokėjimo agentūros paskirtą sandėliavimo vietą. Be to, atsižvelgiant į grūdų ir ryžių, taip pat jautienos, sviesto ir nugriebto pieno miltelių sektorių ypatumus, būtina nustatyti konkrečias tiems sektoriams skirtas taisykles;

(17)

kad sandėliuojamos intervencinės atsargos būtų tinkamai tvarkomos, atsižvelgiant į grūdų ir ryžių sektorių ypatumus, reikėtų nustatyti valstybių narių pareigas, susijusias su didžiausiu atstumu iki sandėliavimo vietos ir išlaidų padengimu, kai šis atstumas viršijamas;

(18)

kad būtų taikomos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 (12) bendros taisyklės, tikslinga nustatyti, kad sandėliuojamų produktų patikros būtų atliekamos, kaip nustatyta to reglamento 3 straipsnyje. Remiantis tomis patikromis ir analize, turėtų būti išduodamas perėmimo aktas;

(19)

siekiant užtikrinti, kad taikant valstybės intervenciją sandėliuojamų produktų kokybė būtų gera, tuo atveju, kai produktai neatitinka taikomų atitikties reikalavimų, ūkio subjektui reikėtų nustatyti prievolę atsiimti produktus ir padengti visas išlaidas, patirtas produktų laikymo sandėliavimo vietose laikotarpiu;

(20)

jei reikalaujama, kad jautiena būtų iškaulinėta, būtina nustatyti specialias tam sektoriui skirtas taisykles, kurios papildytų bendrąsias taisykles;

(21)

reikėtų nustatyti mokėjimo taisykles, taikomas kai dėl produkto kokybės ar sandėliavimo vietos padėties koreguojama kaina. Kad ūkio subjektams būtų duota laiko prisitaikyti prie naujosios valstybės intervencijos programos, kai kurios su grūdų kainos koregavimu susijusios sąlygos turėtų būti taikomos tik nuo 2017–2018 prekybos metų pradžios;

(22)

mokėjimo agentūra, turinti parduoti skirtų intervencinių atsargų, turėtų parengti ir paskelbti kvietimus dalyvauti konkurse, kad būtų suteikta reikiama informacija apie produktų charakteristikas ir vietą, kurioje jie sandėliuojami. Šiuo tikslu turėtų būti numatytas pagrįstas laikotarpis nuo tokio paskelbimo dienos iki pirmos paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo termino dienos;

(23)

remdamasi paraiškomis dalyvauti konkurse ir padėtimi Sąjungos rinkoje, Komisija turėtų priimti sprendimą, ar reikia nustatyti mažiausią intervencinę pardavimo kainą. Vadovaudamosi tuo sprendimu, mokėjimo agentūros priima arba atmeta paraiškas dalyvauti konkurse dėl parduoti skirtų produktų. Turėtų būti priimtos specialios jautienos, sviesto ir nugriebto pieno miltelių paskirstymo taisyklės;

(24)

siekiant palengvinti mažų kiekių, likusių valstybės narės sandėliavimo vietose, pardavimą ir užtikrinti patikimą sistemos administravimą, tikslinga numatyti, kad mokėjimo agentūra turėtų teisę savo pačios atsakomybe skelbti tokių intervencinių produktų kiekių perpardavimo konkursą, mutatis mutandis taikydama taisykles, susijusias su Sąjungos paskelbtais konkursais, siekdama užtikrinti lygias galimybes visoms susijusioms šalims. Dėl tų pačių priežasčių mokėjimo agentūrai turėtų būti leista tiesiogiai parduoti kiekius, kurie, remiantis apžiūros, kuri vykdoma per kasmetinę atsargų inventorizaciją arba per patikrinimą, atliekamą po intervencijos, rezultatais, nebegali būti perpakuojami arba yra pablogėjusios kokybės;

(25)

siekiant užtikrinti, kad būtų galima tinkamai stebėti paramos privačiajam sandėliavimui programą, reikėtų nustatyti duomenis, kurių reikia sandėliavimo sutarčiai sudaryti, taip pat apibrėžti susitariančiųjų šalių pareigas ir atidavimo sandėliuoti sąlygas, visų pirma sąlygas, kuriomis užtikrinama, kad už sandėliavimo operacijų tikrinimą atsakinga kompetentinga institucija galėtų veiksmingai patikrinti sandėliavimo sąlygas. Be to, reikėtų nustatyti taisykles, susijusias su sutartyje numatytu sandėliavimo laikotarpiu;

(26)

siekiant užtikrinti, kad paramos privačiajam sandėliavimui programa būtų taikoma veiksmingai, būtina nustatyti bendrąsias taisykles dėl produktų išvežimo iš sandėliavimo vietų ir dėl paramos privačiajam sandėliavimui išmokų. Sviestui ir nugriebto pieno milteliams, dėl šių produktų specifinio pobūdžio, būtinos specialios taisyklės, kurios papildytų bendrąsias taisykles;

(27)

jei paramos privačiajam sandėliavimui suma nustatoma iš anksto, tikslinga numatyti svarstymo laikotarpį, per kurį, prie pranešant sprendimus dėl paramos paraiškų, būtų galima įvertinti padėtį rinkoje. Be to, prireikus reikėtų priimti nuostatas dėl specialių priemonių, taikomų visų pirma nebaigtoms nagrinėti paraiškoms, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo ar spekuliacijų taikant privačiojo sandėliavimo programą. Taikant tokias priemones reikia imtis skubių veiksmų, todėl Komisija turėtų būti įgaliota veikti netaikant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 229 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytos procedūros ir nedelsdama imtis visų būtinų priemonių;

(28)

siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, reikėtų priimti kovai su pažeidimais ir sukčiavimu tinkamas kontrolės priemones. Šios kontrolės priemonės turėtų apimti išsamų administracinį tikrinimą, kuris papildomas patikromis vietoje. Siekiant užtikrinti nešališką ir vienodą valstybių narių poziciją, reikėtų nustatyti šių kontrolės priemonių taikymo sritį, turinį, dažnumą ir jų taikymo ataskaitų teikimo reikalavimus;

(29)

nepagrįstai išmokėtos sumos turėtų būti susigrąžinamos laikantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 (13);

(30)

kad valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui programos būtų administruojamos veiksmingai, būtina nustatyti, jog valstybės narės reguliariai informuotų Komisiją apie atsargų būklę, į sandėliavimo vietas atvežamus ir iš jų išvežamus produktus ir apie padėtį, susijusią su Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 ir 17 straipsniuose išvardytų produktų kainomis ir gamyba;

(31)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS

Įvadinės nuostatos

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 ir Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 taikymo taisyklės, susijusios su:

a)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnyje išvardytų produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją;

b)

paramos privačiajam sandėliavimui skyrimu už Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 17 straipsnyje išvardytus produktus.

2.   Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant specialių nuostatų, nustatytų įgyvendinimo reglamentuose, kuriais:

a)

skelbiamas intervencinių produktų supirkimo arba intervencinių produktų pardavimo konkursas arba

b)

skelbiamas paramos privačiajam sandėliavimui konkursas arba iš anksto nustatoma paramos privačiajam sandėliavimui suma.

II SKYRIUS

Bendrosios taisyklės

2 straipsnis

Pasiūlymų, paraiškų dalyvauti konkurse ir paraiškų teikimas ir priimtinumas

1.   Ūkio subjektai teikia pasiūlymus ir paraiškas dalyvauti konkurse dėl valstybinės intervencijos, taip pat paraiškas dalyvauti konkurse dėl paramos privačiajam sandėliavimui arba paramos privačiajam sandėliavimui paraiškas naudodamiesi atitinkamos valstybės narės mokėjimo agentūros nustatytu metodu.

2.   Pasiūlymas, paraiška dalyvauti konkurse arba paraiška yra laikomi priimtinais, jei jie pateikiami valstybine kalba arba viena iš valstybinių tos valstybės narės, kurioje teikiamas pasiūlymas, paraiška dalyvauti konkurse arba paraiška, kalbų; juose, naudojant mokėjimo agentūros nustatytą formą, nurodoma bent ši informacija:

a)

ūkio subjekto vardas ir pavardė (pavadinimas), adresas ir PVM mokėtojo kodas valstybėje narėje, kurioje ūkio subjektas vykdo pagrindinę veiklą;

b)

produktas ar produkto rūšis ir atitinkamas KN kodas, jei taikoma;

c)

kiekis, dėl kurio teikiamas pasiūlymas, paraiška dalyvauti konkurse arba paraiška, atsižvelgiant į 5 straipsnyje nustatytus mažiausius kiekius, jei taikoma.

3.   Pasiūlyme, paraiškoje dalyvauti konkurse arba paraiškoje nepateikiama jokių papildomų ūkio subjekto nustatytų sąlygų, išskyrus tas, kurios nustatytos šiame reglamente arba susijusiame įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas arba iš anksto nustatoma paramos privačiajam sandėliavimui suma.

4.   Kai pasiūlymų, paraiškų dalyvauti konkurse arba paraiškų pateikimo terminas sutampa su valstybine švente, pasiūlymai, paraiškos dalyvauti konkurse arba paraiškos pateikiami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš valstybinę šventę.

5.   Laikoma, kad šeštadienį, sekmadienį arba valstybinės šventės dieną pateiktus pasiūlymus, paraiškas dalyvauti konkurse arba paraiškas mokėjimo agentūra gavo pirmą darbo dieną po jų pateikimo dienos.

6.   Pateiktų pasiūlymų, paraiškų dalyvauti konkurse arba paraiškų atsiimti arba keisti negalima.

7.   Mokėjimo agentūra priimtinus pasiūlymus, paraiškas dalyvauti konkurse arba paraiškas ir atitinkamus kiekius registruoja jų gavimo dieną.

8.   Teisės ir pareigos, susijusios su pasiūlymo, paraiškos dalyvauti konkurse arba paraiškos priėmimu, yra neperduodamos.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

VALSTYBĖS INTERVENCIJA

I SKYRIUS

Specialios su valstybės intervencija susijusios taisyklės

3 straipsnis

Intervencinio sandėliavimo vietos

1.   Kiekvienos intervencinio sandėliavimo vietos (toliau – sandėliavimo vieta) mažiausias sandėliavimo talpumas yra:

a)

grūdams: 5 000 tonų, 2017–2018 m. valstybės intervencijos laikotarpiu – 7 500 tonų, 2018–2019 m. laikotarpiu – 10 000 tonų, 2019–2020 m. laikotarpiu – 15 000 tonų;

b)

ryžiams: 5 000 tonų, 2017–2018 m. valstybės intervencijos laikotarpiu – 7 500 tonų, 2018–2019 m. laikotarpiu – 10 000 tonų;

c)

sviestui ir nugriebto pieno milteliams: 400 tonų, 2017 m. valstybės intervencijos laikotarpiu – 600 tonų, 2018 m. laikotarpiu – 800 tonų.

Valstybės narės, kurių vidutinė metinė grūdų produkcija yra mažesnė nei 20 mln. tonų, nuo 2019–2020 m. laikotarpio gali toliau taikyti 10 000 tonų mažiausią sandėliavimo talpumą.

2.   Šiame straipsnyje mažiausias sandėliavimo vietos talpumas reiškia mažiausią talpumą, kuris nebūtinai turi būti užtikrinamas nuolat, bet privalo būti užtikrinamas laikotarpiu, kuriuo gali vykti supirkimas.

3.   Mokėjimo agentūra gali nukrypti nuo šio straipsnio 1 dalies tik jei įrodo, kad toje dalyje nurodyto mažiausio talpumo sandėliavimo vieta nėra prieinama, ir jei pakaitinėse sandėliavimo vietose yra patogus susisiekimas upe, jūra ar geležinkeliu.

4 straipsnis

Produktų atitikties reikalavimams nustatymas

1.   Produktų atitiktis valstybės intervencijos reikalavimams nustatoma remiantis metodais, nustatytais šiose nuostatose:

a)

grūdų – I priedo I, II, III ir IV dalyse;

b)

ryžių – II priedo I dalyje;

c)

jautienos – III priedo I dalyje;

d)

sviesto – šio reglamento IV priedo I dalyje ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 273/2008 (14);

e)

nugriebto pieno miltelių – šio reglamento V priedo I dalyje ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 273/2008.

2.   Valstybės intervencijai pateikiamų grūdų kokybei nustatyti taikomi I priede nurodyti metodai, kurie esant reikalui nustatomi remiantis naujausiomis atitinkamų Europos arba tarptautinių standartų versijomis, galiojančiomis pirmąją kiekvienų prekybos metų dieną.

II SKYRIUS

Produktų supirkimas taikant intervenciją

1 skirsnis

Bendrosios nuostatos

5 straipsnis

Mažiausi pasiūlymuose ar paraiškose dalyvauti konkurse siūlomi produktų kiekiai

1.   Mažiausias produktų kiekis, kurį pasiūlymuose ar paraiškose dalyvauti konkurse gali būti siūloma supirkti, yra:

a)

paprastųjų kviečių, miežių ir kukurūzų – 160 tonų;

b)

kietųjų kviečių – 20 tonų;

c)

ryžių – 40 tonų;

d)

jautienos – 20 tonų;

e)

sviesto – 30 tonų;

f)

nugriebto pieno miltelių – 30 tonų.

Valstybės narės, kurių vidutinė metinė grūdų produkcija yra mažesnė nei 20 mln. tonų, gali nuspręsti paprastiesiems kviečiams, miežiams ir kukurūzams taikyti 120 tonų mažiausią kiekį.

2.   Mokėjimo agentūra gali nustatyti kiekius, kurie yra didesni už 1 dalyje nustatytus mažiausius kiekius, jei tai pagrįsta atitinkamoje valstybėje narėje galiojančiomis didmeninės prekybos sąlygomis ir praktika arba aplinkos apsaugos taisyklėmis.

6 straipsnis

Produktų supirkimui taikomo užstato dydis

Užstato, kurio pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 4 straipsnio a punktą reikalaujama teikiant pasiūlymą arba paraišką dalyvauti konkurse dėl produktų supirkimo taikant valstybės intervenciją, dydis yra:

a)

grūdams – 20 EUR už toną;

b)

ryžiams – 30 EUR už toną;

c)

jautienai – 300 EUR už toną;

d)

sviestui – 50 EUR už toną;

e)

nugriebto pieno milteliams – 50 EUR už toną.

7 straipsnis

Pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti konkurse teikimas ir priimtinumas

1.   Pasiūlymas arba paraiška dalyvauti konkurse yra laikomi priimtinais, jei atitinka šio reglamento 2 straipsnyje ir – konkurso atveju – įgyvendinimo reglamento, kuriuo skelbiamas konkursas, 12 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Be to, pasiūlymas arba paraiška dalyvauti konkurse turi tenkinti šias sąlygas:

a)

juose nurodoma bent ši informacija:

i)

ryžių atveju – rūšis ir veislė;

ii)

vieta, kurioje produktas laikomas pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo metu (netaikoma jautienai);

iii)

grūdų ir ryžių atveju – sandėliavimo vieta, su kuria susijęs teikiamas pasiūlymas arba paraiška dalyvauti konkurse;

iv)

grūdų ir ryžių atveju – derliaus nuėmimo metai ir gamybos vietovė (-ės) Sąjungoje;

v)

sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju – pagaminimo data;

vi)

sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju – patvirtintos įmonės, kurioje jie buvo pagaminti, pavadinimas ir patvirtinimo numeris;

b)

ūkio subjektas turi būti pateikęs užstatą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 4 straipsnio a punktą;

c)

grūdų ir ryžių atveju ūkio subjektas turi būti deklaravęs:

i)

kad produktai yra Sąjungos kilmės;

ii)

kad pasiūlymas arba paraiška dalyvauti konkurse susiję su vienarūše partija, kurią ryžių atveju turi sudaryti tos pačios veislės žaliaviniai ryžiai;

iii)

ar nuėmus derlių atliktas koks nors apdorojimas (ir atitinkamais atvejais panaudoto produkto pavadinimas) ir tai, kad jis panaudotas laikantis naudojimo sąlygų ir yra leidžiamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 (15).

2.   Ūkio subjektas, naudodamas 2 straipsnio 2 punkte nurodytą formą, gali prašyti, kad produktai, išskyrus jautieną, būtų perimami toje sandėliavimo vietoje, kurioje jie laikomi pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo metu, jei sandėliavimo vieta atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 7 straipsnio 1 dalyje ir šio reglamento 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

8 straipsnis

Mokėjimo agentūros vykdomas pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti konkurse tikrinimas

1.   Mokėjimo agentūros, remdamosi 2 ir 7 straipsniuose nustatytais reikalavimais, priima sprendimą dėl pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti konkurse priimtinumo.

Jei mokėjimo agentūra nusprendžia, kad pasiūlymas arba paraiška dalyvauti konkurse yra nepriimtini, ji informuoja apie tai atitinkamą ūkio subjektą per tris darbo dienas po pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse gavimo. Pasiūlymų atveju, jei ūkio subjektas tokios informacijos negauna, jo pasiūlymas laikomas priimtinu.

2.   Grūdų ir ryžių atveju 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų deklaracijų atitiktis gali būti patikrinta administracinėmis priemonėmis po to, kai mokėjimo agentūra patvirtina, kad pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti konkurse yra priimtini, jei reikia, pasinaudodama mokėjimo agentūros, atsakingos už ūkio subjekto nurodytą sandėliavimo vietą, pagalba, atsižvelgiant į 57 straipsnio 2 dalį.

9 straipsnis

Pranešimai Komisijai apie pasiūlymus ir paraiškas dalyvauti konkurse

1.   Valstybės narės praneša Komisijai apie visus priimtinus pasiūlymus ir paraiškas dalyvauti konkurse laikydamosi šių terminų:

a)

pasiūlymų atveju pranešimai teikiami kiekvieną antradienį ne vėliau kaip 12.00 (Briuselio laiku) ir yra susiję su produktų kiekiais, dėl kurių praėjusią savaitę buvo pateikti priimtini pasiūlymai, ir su susijusia informacija.

Kai siūlomų kiekių suma priartėja prie Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų apribojimų, Komisija informuoja valstybes nares, nuo kurios dienos pranešimus Komisijai jos turi teikti kiekvieną darbo dieną.

Nuo tos dienos valstybės narės kiekvieną darbo dieną ne vėliau kaip 14.00 (Briuselio laiku) Komisijai pateikia pranešimą apie kiekius, kurie buvo pasiūlyti intervencijai praėjusią darbo dieną;

b)

paraiškų dalyvauti konkurse atveju taikomi įgyvendinimo reglamento, kuriuo skelbiamas konkursas, terminai.

2.   1 dalies a ir b punktuose nurodytuose pranešimuose negali būti nurodomas ūkio subjekto vardas ir pavardė (pavadinimas), adresas ar PVM mokėtojo kodas, o sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju – patvirtintos įmonės pavadinimas ar patvirtinimo numeris.

3.   Jeigu valstybė narė nepraneša Komisijai apie jokį priimtiną pasiūlymą arba paraišką dalyvauti konkurse per 1 dalies a ir b punktuose nurodytus terminus, laikoma, kad Komisijai pranešta, jog pasiūlymų arba paraiškų dalyvauti konkurse negauta.

2 skirsnis

Supirkimas fiksuota kaina

10 straipsnis

Pasiūlymų fiksuota kaina supirkti paprastuosius kviečius, sviestą ir nugriebto pieno miltelius teikimas

Pasiūlymai mokėjimo agentūrai gali būti teikiami prasidėjus Reglamento (EB) Nr. 1308/2013 12 straipsnyje nustatytiems valstybės intervencijos laikotarpiams.

11 straipsnis

Priemonės, kuriomis užtikrinamas kiekybinių apribojimų laikymasis

1.   Kad būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų kiekybinių apribojimų, Komisija, kaip numatyta to reglamento 3 straipsnio 6 dalies a punkte, nusprendžia:

a)

nutraukti intervencinį supirkimą fiksuota kaina;

b)

jeigu supirkus visą siūlomą kiekį būtų viršytas didžiausias kiekis – nustatyti paskirstymo koeficientą, taikomą bendram kiekiui, kuris nurodytas sprendimo dieną gautuose visų ūkio subjektų pasiūlymuose, apie kuriuos Komisijai pranešta;

c)

atitinkamais atvejais atmesti valstybių narių mokėjimo agentūroms pateiktus pasiūlymus, dėl kurių sprendimas dar nepriimtas.

Komisija sprendimą priima per dvi darbo dienas nuo 9 straipsnio 1 dalies a punkto pirmoje pastraipoje nurodyto pranešimo ir per penkias darbo dienas nuo 9 straipsnio 1 dalies a punkto trečioje pastraipoje nurodyto pranešimo.

Taikant šį straipsnį, kai pranešimo data Komisijai yra valstybinė šventė, terminas pradedamas skaičiuoti pirmą darbo dieną po tos valstybinės šventės. Jei tokios valstybinės šventės patenka į Komisijos sprendimui priimti skirtą laikotarpį, skaičiuojamos tik darbo dienos.

2.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio 6 dalies, ūkio subjektas, kuriam taikomas 1 dalies b punkte nurodytas paskirstymo koeficientas, gali atsiimti savo pasiūlymą per penkias darbo dienas nuo sprendimo, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, įsigaliojimo dienos.

3 skirsnis

Supirkimas konkurso tvarka

12 straipsnis

Konkurso tvarka

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnyje nurodytų produktų supirkimo konkursas skelbiamas priimant įgyvendinimo reglamentą, kuriuo skelbiamas konkursas ir kuriame visų pirma nurodoma ši informacija:

a)

susiję produktai ir:

i)

ryžių atveju – rūšis ir veislė;

ii)

jautienos atveju – ar konkursas skelbiamas supirkti skerdenoms, kurios turi būti iškaulinėtos, ar neiškaulinėtoms skerdenoms sandėliuoti;

b)

susijęs laikotarpis (paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo laikotarpis) ir, jei būtina, atskiri tarpiniai laikotarpiai, per kuriuos galima teikti paraiškas dalyvauti konkurse.

2.   Komisija gali skelbti jautienos supirkimo konkursą pagal kategoriją ir valstybę narę arba jos regioną, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 13 straipsnio 1 dalies c punkte, remdamasi užregistruotomis dviejų paskutinių savaičių rinkos kainomis. Komisija gali nutraukti konkursą, kaip numatyta to reglamento 13 straipsnio 2 dalyje, remdamasi užregistruotomis paskutinės savaitės rinkos kainomis.

3.   Jei Komisija skelbia Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą ribotą konkursą, įgyvendinimo reglamente, kuriuo tas konkursas skelbiamas, nurodoma konkreti valstybė narė ar valstybės narės regionas (-ai), su kuriais susijęs konkursas.

4.   Ryžių atveju konkursas gali apsiriboti konkrečiomis veislėmis arba vienos ar kelių rūšių žaliaviniais ryžiais, t. y. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II priedo I dalies I.2 punkto a, b ar c papunkčiuose apibrėžtais ilgagrūdžiais ryžiais, vidutinių grūdų ryžiais, A ilgagrūdžiais ryžiais arba B ilgagrūdžiais ryžiais.

5.   Jautienai taikomos šios taisyklės:

a)

valstybėje narėje arba jos regione galiojanti vidutinė rinkos kaina pagal reikalavimus atitinkančias kategorijas nustatoma remiantis tos valstybės narės arba atitinkamo intervencinio regiono U, R ir O kokybės kainomis, perskaičiuotomis į R3 kokybę taikant III priedo II dalyje nustatytus perskaičiavimo koeficientus;

b)

vidutinės rinkos kainos registruojamos remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1249/2008 (16);

c)

valstybėje narėje arba jos regione galiojanti vidutinė rinkos kaina pagal reikalavimus atitinkančias kategorijas yra visų b punkte minimų kokybės klasių rinkos kainų vidurkis, apskaičiuojamas remiantis kiekvienai iš jų tenkančia bendro toje valstybėje narėje arba jos regione paskerstų gyvulių skaičiaus dalimi.

Jungtinę Karalystę sudaro šie du intervenciniai regionai:

i)

I regionas – Didžiosios Britanijos;

ii)

II regionas – Šiaurės Airijos.

13 straipsnis

Paraiškų dalyvauti konkurse teikimas ir priimtinumas

1.   Be bendrųjų sąlygų, išdėstytų 2 ir 7 straipsniuose, paraiška dalyvauti konkurse laikoma priimtina tik jei joje nurodyta siūloma produkto kiekio matavimo vieneto kaina eurais, suapvalinta iki ne daugiau kaip dviejų skaitmenų po kablelio, be PVM.

Paraiškoje dalyvauti konkurse nurodyta grūdų ir ryžių kaina už toną produktų yra būtiniausios kokybės (apibrėžtos Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 I priedo II dalyje) grūdų arba standartinės kokybės (apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 III priedo A skirsnyje) ryžių kaina su pristatymu į sandėliavimo vietą, be iškrovimo.

Paraiškoje dalyvauti konkurse nurodyta sviesto ir nugriebto pieno miltelių kaina yra kaina už 100 kg produktų su pristatymu į sandėliavimo vietos krovimo aikštelę.

Jautienos atveju kaina paraiškoje dalyvauti konkurse nurodoma laikantis 12 straipsnio 5 dalies a punkto už toną R3 kokybės produktų, taip pat nurodoma, ar kaina yra už mėsą su kaulais, kuri skirta iškaulinėti, ar už neiškaulinėtos mėsos sandėliavimą.

2.   Nepažeidžiant šio reglamento 15 straipsnio 2 dalies, paraiškoje dalyvauti konkurse nurodyta kaina neviršija Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 2 straipsnio 1 dalyje nustatyto valstybės intervencinių kainų lygio.

14 straipsnis

Sprendimai dėl supirkimo kainos

1.   Remdamasi paraiškomis dalyvauti konkurse, apie kurias pranešta pagal 9 straipsnį, Komisija nusprendžia:

a)

didžiausios supirkimo kainos nenustatyti arba

b)

didžiausią supirkimo kainą nustatyti.

2.   1 dalyje nurodytas sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

15 straipsnis

Atskiri sprendimai dėl paraiškų dalyvauti konkurse

1.   Jei didžiausia supirkimo kaina nustatyta nebuvo, visos paraiškos dalyvauti konkurse atmetamos.

2.   Jei didžiausia supirkimo kaina nustatyta, mokėjimo agentūra priima paraiškas dalyvauti konkurse, kuriose nurodyta kaina yra lygi arba mažesnė už tą sumą. Visos kitos paraiškos dalyvauti konkurse atmetamos.

Mokėjimo agentūra priima tik paraiškas, apie kurias Komisijai pranešta pagal 9 straipsnį.

3.   Mokėjimo agentūra šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus sprendimus priima po 43 straipsnio 1 dalyje nurodyto Komisijos sprendimo paskelbimo.

Mokėjimo agentūra praneša ūkio subjektams apie jų dalyvavimo konkurse rezultatus per tris darbo dienas nuo to Komisijos sprendimo įsigaliojimo.

Priėmus paraišką dalyvauti konkurse apie ją pranešti nebūtina, jei mokėjimo agentūra per penkias darbo dienas nuo to Komisijos sprendimo įsigaliojimo išduoda 17 straipsnyje nurodytą pristatymo užsakymą. Tokiu atveju pristatymo užsakymo išdavimo laikotarpis negali būti pratęstas pagal 17 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą.

16 straipsnis

Jautienos supirkimo apribojimas

Jei mokėjimo agentūroms pasiūlomi didesni jautienos kiekiai, negu jos gali perimti, perimamų kiekių supirkimą jos gali apriboti iki tokio kiekio, kokį jos gali perimti savo teritorijoje arba viename iš savo intervencinių regionų, nurodytų 12 straipsnio 5 dalyje.

Jei taikomas toks apribojimas, mokėjimo agentūros visoms susijusioms šalims užtikrina lygias galimybes.

4 skirsnis

Pristatymas ir transporto išlaidos

17 straipsnis

Pristatymo užsakymas

1.   Mokėjimo agentūra, pagal 8 ir 13 straipsnius patikrinusi pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse priimtinumą, per penkias darbo dienas nuo 11 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyto termino arba 14 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo įsigaliojimo dienos išduoda pristatymo užsakymą.

Mokėjimo agentūra gali nuspręsti pratęsti pristatymo užsakymo išdavimo laikotarpį, jei tai būtina dėl didelių priimtų grūdų arba ryžių kiekių. Tačiau galutinė produktų pristatymo diena negali būti vėlesnė nei 65 dienos po pirmoje pastraipoje nurodyto termino arba sprendimo įsigaliojimo dienos. Tokiais atvejais mokėjimo agentūra informuoja susijusius ūkio subjektus.

2.   Pristatymo užsakyme nurodoma data ir numeris ir pateikiama ši informacija:

a)

pristatytinas kiekis;

b)

galutinė produktų pristatymo data;

c)

sandėliavimo vieta, į kurią produktai pristatomi;

d)

kaina, nurodyta priimtame pasiūlyme arba paraiškoje dalyvauti konkurse.

3.   Pristatymo užsakymas išduodamos tik tiems kiekiams, apie kuriuos pranešta Komisijai, kaip nustatyta 9 straipsnyje.

18 straipsnis

Specialios grūdų ir ryžių pristatymo sąlygos

1.   Mokėjimo agentūra paskiria sandėliavimo vietą, į kurią grūdai arba ryžiai pristatomi mažiausiomis sąnaudomis.

2.   Produktai į sandėliavimo vietą pristatomi ne vėliau kaip per 60 dienų nuo pristatymo užsakymo išdavimo dienos. Tačiau, atsižvelgdama į priimtus kiekius, mokėjimo agentūra gali tą laikotarpį pratęsti ne daugiau kaip 14 dienų. Tokiais atvejais 17 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytas pristatymo laikotarpis gali būti atitinkamai pratęstas. Mokėjimo agentūra informuoja susijusius ūkio subjektus.

3.   Ūkio subjektas padengia išlaidas, susijusias su šiais grūdų tyrimais, atliekamais pagal I priedo IV dalyje nurodytą metodiką:

i)

amilazės aktyvumo (Hagberg) bandymu;

ii)

baltymų kiekio kietuosiuose kviečiuose ir paprastuosiuose kviečiuose nustatymo bandymu;

iii)

Zeleny bandymu;

iv)

apdorojamumo mašinomis bandymu;

v)

teršalų tyrimu.

19 straipsnis

Grūdų ir ryžių transporto išlaidos

1.   Grūdų ir ryžių pervežimo iš vietos, kurioje produktas buvo sandėliuojamas pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo metu, į pristatymo užsakyme nurodytą sandėliavimo vietą išlaidas dengia ūkio subjektas, jei pervežimo atstumas yra lygus arba mažesnis negu 50 km.

Viršijus minėtą didžiausią atstumą, papildomas transporto išlaidas dengia mokėjimo agentūra, o Komisija jas kompensuoja mokėdama po 0,05 EUR už vieną toną 1 km.

2.   Jeigu grūdus ar ryžius superkanti mokėjimo agentūra yra ne toje valstybėje narėje, kurios teritorijoje sandėliuojamas produktas, apskaičiuojant didžiausią 1 dalyje nurodytą atstumą neatsižvelgiama į atstumą, esantį nuo ūkio subjekto sandėlio iki valstybės narės, kurioje yra perkančioji mokėjimo agentūra, sienos.

20 straipsnis

Specialios jautienos pristatymo sąlygos

1.   Jautienos supirkimo kaina yra jautienos, pristatytos į sandėliavimo vietos svėrimo punktą arba į išpjaustymo įmonę, jei mėsa turi būti iškaulinėta, kaina.

2.   Iškrovimo išlaidas dengia ūkio subjektas.

3.   Ūkio subjektai produktus pristato ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pristatymo užsakymo išdavimo dienos. Tačiau, atsižvelgdama į paskirtus kiekius, mokėjimo agentūra gali tą laikotarpį pratęsti ne daugiau kaip septyniomis dienomis. Tokiais atvejais mokėjimo agentūra informuoja susijusius ūkio subjektus.

21 straipsnis

Specialios sviesto ir nugriebto pieno miltelių pakavimo, pristatymo ir sandėliavimo sąlygos

1.   Sviestas supakuojamas ir pristatomas ne mažesniais kaip 25 kilogramų (grynojo svorio) blokais, laikantis IV priedo II dalyje išdėstytų reikalavimų.

2.   Nugriebto pieno milteliai supakuojami ir pristatomi ne mažesniais kaip 25 kilogramų (grynojo svorio) maišais, laikantis V priedo II dalyje išdėstytų reikalavimų.

3.   Ūkio subjektas pristato sviestą arba nugriebto pieno miltelius į sandėliavimo vietos krovimo aikštelę per 21 dieną nuo pristatymo užsakymo išdavimo dienos. Tačiau, atsižvelgdama į priimtus kiekius, mokėjimo agentūra gali tą laikotarpį pratęsti ne daugiau kaip septyniomis dienomis. Tokiais atvejais mokėjimo agentūra informuoja susijusius ūkio subjektus.

Sviestas ir nugriebto pieno milteliai pristatomi ant padėklų, tinkamų ilgalaikiam sandėliavimui, kurie iškeičiami į lygiaverčius padėklus. Mokėjimo agentūra gali patvirtinti lygiavertę alternatyvią sistemą.

Sviesto arba nugriebto pieno miltelių iškrovimo sandėliavimo vietos krovimo aikštelėje išlaidas dengia mokėjimo agentūra.

4.   Mokėjimo agentūra reikalauja, kad sviestas ir nugriebto pieno milteliai būtų sukrauti ir sandėliuojami ant padėklų lengvai identifikuojamomis ir nesunkiai prieinamomis partijomis.

22 straipsnis

Pristatymas

1.   Pristatymo data yra:

a)

grūdų, ryžių, sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju – data, kurią patvirtinama, kad į paskirtą sandėliavimo vietą atvežtas visas pristatymo užsakyme nurodytas kiekis. Ši data negali būti ankstesnė už pristatymo užsakymo išdavimo dieną;

b)

kiekvienos jautienos siuntos atveju – data, kurią mėsa atvežama į sandėliavimo vietos svėrimo punktą arba į išpjaustymo įmonę, jei mėsa turi būti iškaulinėta.

2.   Mokėjimo agentūra gali nuspręsti, kad grūdų, ryžių, sviesto arba nugriebto pieno miltelių perėmimas būtų vykdomas sandėliavimo vietoje, kurioje produktai laikomi pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo metu, jei sandėliavimo vieta atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 7 straipsnio 1 dalyje ir šio reglamento 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Tuo atveju pristatymo data yra kita diena po pristatymo užsakymo išdavimo dienos; ši data taikoma Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 18 straipsnio 2 dalies a punkto tikslais.

3.   Produktus perima mokėjimo agentūra arba jos atstovas, kuris yra nepriklausomas nuo ūkio subjekto.

5 skirsnis

Kontrolė ir perėmimas

23 straipsnis

Perėmimo aktas

1.   Perėmimo aktą mokėjimo agentūra išduoda po to, kai reikalaujamų patikrų ir tyrimų rezultatais patvirtinama, kad Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 3 straipsnyje nustatyti atitikties reikalavimai yra įvykdyti. Akte nurodoma bent ši informacija:

a)

pristatyti kiekiai ir, ryžių atveju, veislė;

b)

produktų charakteristikos, nustatytos atlikus tyrimus, kiek tai susiję su kainos apskaičiavimu;

c)

jei taikoma, kiekiai, kurie nebuvo perimti. Tokiu atveju ūkio subjektas apie tai atitinkamai informuojamas.

2.   Perėmimo aktas su nurodyta data išsiunčiamas ūkio subjektui ir sandėlio valdytojui.

24 straipsnis

Ūkio subjekto pareigos

Produktai turi atitikti Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 3 straipsnyje išdėstytus atitikties reikalavimus. Kai reikalaujamų patikrų metu nustatoma, kad produktai neatitinka atitikties reikalavimų, ūkio subjektas:

a)

savo sąskaita atsiima atitinkamus produktus;

b)

padengia susijusias išlaidas, patirtas nuo produktų atvežimo į sandėliavimo vietą dienos iki jų išvežimo iš sandėlio dienos.

Ūkio subjekto mokėtinos išlaidos nustatomos remiantis standartinėmis atvežimo, išvežimo ir sandėliavimo išlaidų sumomis pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 3 straipsnį (17).

25 straipsnis

Reikalavimas iškaulinėti jautieną

Jei pagal konkurso sąlygas mėsą reikalaujama iškaulinėti, mokėjimo agentūra užtikrina, kad visa supirkta jautiena būtų iškaulinėta pagal III priedo III dalį.

6 skirsnis

Kainų koregavimas ir mokėjimai

26 straipsnis

Grūdų ir ryžių kainų koregavimas

1.   Kainos koreguojamos kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 2 straipsnio 2 dalyje ir 3 straipsnio 4 dalyje:

a)

grūdų atveju – pagal šio reglamento I priedo V ir VI dalis,

b)

ryžių atveju – pagal šio reglamento II priedo II dalį.

2.   Jei mokėjimo agentūra grūdus ir ryžius perima ir sandėliuoja sandėliavimo vietoje pagal 22 straipsnio 2 dalį, supirkimo kaina mažinama 5 EUR už toną.

27 straipsnis

Mokėjimai

1.   Mokėjimai už perėmimo akte nurodytus kiekius vykdomi ne vėliau kaip 65-tą dieną po 22 straipsnyje nurodytos pristatymo datos, jeigu nevyksta administracinis tyrimas.

2.   Mokama tik už faktiškai pristatytą ir priimtą kiekį. Tačiau, jei tas kiekis yra didesnis už pristatymo užsakyme nurodytą kiekį, mokama tik už pristatymo užsakyme nurodytą kiekį.

III SKYRIUS

Intervencinių produktų pardavimas

28 straipsnis

Konkurso paskelbimas

1.   Taikant valstybės intervenciją perimti ir pardavimui skirti produktai parduodami konkurso tvarka.

2.   Konkursas skelbiamas priimant įgyvendinimo reglamentą, kuriuo skelbiamas pardavimas.

Pirmasis paraiškų pateikimo terminas nustatomas praėjus ne mažiau kaip šešioms dienoms nuo to įgyvendinimo reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.   Konkursai gali būti atviri, jei varžomasi dėl produktų, sandėliuojamų viename ar keliuose Sąjungos ar valstybės narės regionuose, pardavimo.

4.   Įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas pardavimas, visų pirma pateikiama ši informacija:

a)

susiję produktai ir visų pirma:

i)

ryžių atveju – rūšis ir veislė,

ii)

jautienos atveju – atitinkamos skerdenų dalys;

b)

susijęs laikotarpis (paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo laikotarpis) ir atskiri tarpiniai laikotarpiai, per kuriuos galima teikti paraiškas dalyvauti konkurse;

c)

jautienos, sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju – mažiausias kiekis, dėl kurio galima teikti paraišką dalyvauti konkurse;

d)

užstato, kuris pateikiamas teikiant paraišką dalyvauti konkurse, suma.

Tame įgyvendinimo reglamente taip pat gali būti nurodoma:

a)

bendri konkursiniai kiekiai, dėl kurių skelbiamas konkursas;

b)

grūdų ir ryžių atveju (jei taikoma) – su transporto išlaidomis susijusios nuostatos.

5.   Konkursai gali būti riboti ir skelbiami tik dėl konkretaus produktų naudojimo arba konkrečių paskirties vietų, juose gali būti numatytos produktų naudojimo ar paskirties vietos tikrinimo nuostatos.

29 straipsnis

Skelbimas apie kvietimą dalyvauti konkurse ir su kvietimu dalyvauti konkurse susijusios nuostatos

1.   Kiekviena mokėjimo agentūra, turinti parduoti skirtų intervencinių atsargų, parengia skelbimą apie kvietimą dalyvauti konkurse ir paskelbia jį bent keturias dienas prieš pirmąją paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo dieną.

2.   Skelbime apie kvietimą dalyvauti konkurse visų pirma nurodoma:

a)

kvietimą dalyvauti konkurse skelbiančios mokėjimo agentūros pavadinimas ir adresas;

b)

nuoroda į įgyvendinimo reglamentą, kuriuo skelbiamas pardavimas;

c)

kiekvieno dalinio kvietimo dalyvauti konkurse paraiškų pateikimo terminai;

d)

kiekvienos sandėliavimo vietos pavadinimas, adresas, sandėlio valdytojas ir atitinkamai:

i)

grūdų ir ryžių atveju – turimi kiekiai pardavimo partijomis, kurios sudarytos taip, kad visiems ūkio subjektams būtų užtikrintos lygios galimybės, taip pat kiekvienos pardavimo partijos kokybės aprašas;

ii)

jautienos atveju – turimi kiekiai pagal skerdenų dalis pagal III priedo IV dalį ir pristatymo data;

iii)

sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju – turimi kiekiai ir pristatymo data;

e)

pristatymo etapas, kaip nurodyta 30 straipsnio 1 dalies d punkte, ir, jei taikoma, pakavimo tipas;

f)

sandėliavimo vietoje esanti pakrovimo į transporto priemonę įranga;

g)

sviesto atveju, jei tinkama, kiekvienoje sandėliavimo vietoje turimas IV priedo II dalies 2 punkto d papunktyje nurodyto grietinėlės sviesto kiekis.

3.   Mokėjimo agentūra užtikrina, kad kvietimai dalyvauti konkurse būtų tinkamai paskelbti viešai.

4.   Mokėjimo agentūra imasi būtinų priemonių, kad suinteresuotosios šalys galėtų:

a)

prieš pateikdamos paraišką dalyvauti konkurse, savo sąskaita patikrinti ir ištirti paimtus parduodamų grūdų ir ryžių mėginius;

b)

atitinkamai susipažinti su I priedo IV dalyje, II priedo I dalyje, IV priedo I dalyje arba V priedo I dalyje nurodytų tyrimų rezultatais.

30 straipsnis

Paraiškų dalyvauti konkurse teikimas ir priimtinumas

1.   Paraiška dalyvauti konkurse yra laikoma priimtina, jeigu atitinka 2 straipsnyje ir įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas pardavimas, nustatytus reikalavimus. Be to, ji turi tenkinti toliau nurodytas sąlygas:

a)

joje pateikiama nuoroda į įgyvendinimo reglamentą, kuriuo skelbiamas pardavimas, ir tarpinio pasiūlymų pateikimo laikotarpio pabaigos data;

b)

jautienos atveju joje nurodomos atitinkamos skerdenų dalys;

c)

grūdų ir ryžių atveju joje nurodomas bendras pardavimo partiją sudarantis kiekis;

d)

joje nurodoma siūloma matavimo vieneto kaina eurais, suapvalinta iki ne daugiau kaip dviejų skaitmenų po kablelio, be PVM, kaip nurodyta toliau:

i)

grūdų ir ryžių atveju – už produktus, pakrautus į transporto priemonę;

ii)

sviesto ar nugriebto pieno miltelių atveju – už sandėliavimo vietos krovimo aikštelėje ant padėklų pateiktus produktus arba prireikus į transporto priemonę (jei tai sunkvežimis arba geležinkelio vagonas) ant padėklų pakrautus produktus;

iii)

jautienos atveju – už produktus, pristatytus į sandėliavimo vietos krovimo aikštelę;

e)

jautienos, sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju paraiška dalyvauti konkurse yra susijusi bent su mažiausiu kiekiu, nurodytu įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas pardavimas;

f)

joje nurodyta sandėliavimo vieta, kurioje laikomi produktai, o sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju gali būti nurodyta alternatyvi sandėliavimo vieta;

g)

ūkio subjektas pateikė įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas pardavimas, numatytą užstato sumą.

2.   Paraiškoje dalyvauti konkurse nurodyta grūdų kaina yra būtiniausios kokybės (apibrėžtos Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 I priedo II dalyje) grūdų kaina, o paraiškoje dalyvauti konkurse nurodyta ryžių kaina – standartinės kokybės (apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 III priedo A skirsnyje) ryžių kaina.

3.   Paraiškoje dalyvauti konkurse nurodyta jautienos, sviesto ir nugriebto pieno miltelių kaina taikoma grynajam svoriui.

Sviesto atveju paraiškoje dalyvauti konkurse gali būti nurodyta, kad ji pateikta tik dėl grietinėlės sviesto, kaip nurodyta 29 straipsnio 2 dalies g punkte.

31 straipsnis

Pranešimas Komisijai apie paraiškas dalyvauti konkurse

1.   Valstybės narės per įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas pardavimas, nustatytą laikotarpį praneša Komisijai apie visas priimtinas paraiškas dalyvauti konkurse.

2.   1 dalyje numatytuose pranešimuose negali būti nurodomas ūkio subjekto vardas ir pavardė (pavadinimas), adresas ar PVM mokėtojo kodas.

3.   Jeigu valstybė narė nepraneša Komisijai apie jokią priimtiną paraišką dalyvauti konkurse per 1 dalyje nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Komisijai pranešta, jog paraiškų dalyvauti konkurse negauta.

32 straipsnis

Sprendimai dėl pardavimo kainos

1.   Remdamasi paraiškomis dalyvauti konkurse, apie kurias pranešta pagal 31 straipsnį, Komisija Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 229 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nusprendžia:

a)

mažiausios pardavimo kainos nenustatyti arba

b)

mažiausią pardavimo kainą nustatyti.

Mažiausia sviesto ir nugriebto pieno miltelių pardavimo kaina gali skirtis priklausomai nuo parduoti siūlomų produktų buvimo vietos.

2.   1 dalyje nurodytas sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

33 straipsnis

Atskiri sprendimai dėl paraiškų dalyvauti konkurse

1.   Jeigu mažiausia pardavimo kaina nenustatyta, atmetamos visos paraiškos dalyvauti konkurse.

2.   Kai mažiausia pardavimo kaina nustatyta, mokėjimo agentūros atmeta visas paraiškas dalyvauti konkurse, kuriose nurodyta kaina yra mažesnė už mažiausią pardavimo kainą.

Mokėjimo agentūros priima tik tas paraiškas dalyvauti konkurse, apie kurias Komisijai pranešta pagal 31 straipsnį.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus sprendimus mokėjimo agentūros priima po 32 straipsnyje nurodyto Komisijos sprendimo paskelbimo.

Mokėjimo agentūra praneša ūkio subjektams apie jų dalyvavimo konkurse rezultatus per tris darbo dienas nuo to Komisijos sprendimo įsigaliojimo.

34 straipsnis

Specialios jautienos, sviesto ir nugriebto pieno miltelių paskirstymo taisyklės

1.   Konkurso dėl sviesto ir nugriebto pieno miltelių laimėtojas yra didžiausią kainą pasiūlęs ūkio subjektas. Jei visas turimas kiekis nėra paskiriamas, likutis skiriamas kitiems ūkio subjektams pagal jų paraiškose dalyvauti konkurse nurodytą kainą, pradedant nuo didžiausios kainos.

2.   Jei priėmus paraišką dalyvauti konkurse sutartys turėtų būti sudaromos dėl didesnio jautienos, sviesto arba nugriebto pieno miltelių kiekio nei turimas konkrečioje sandėliavimo vietoje, atitinkamam ūkio subjektui skiriamas tik tas turimas kiekis. Tačiau, ūkio subjektui sutikus, mokėjimo agentūra gali paraiškoje dalyvauti konkurse nurodyto kiekio trūkstamą dalį skirti iš kitų sandėliavimo vietų.

3.   Jei priėmus dvi ar daugiau paraiškų dalyvauti konkurse, kuriose siūloma vienoda tam tikroje sandėliavimo vietoje laikomų produktų kaina, sutartys turėtų būti sudaromos dėl didesnio jautienos, sviesto arba nugriebto pieno miltelių kiekio nei turimas, o turimas kiekis paskirstomas proporcingai tose paraiškose dalyvauti konkurse nurodytiems kiekiams. Tačiau, jeigu dėl tokio paskirstymo tektų skirti mažesnius kiekius negu 28 straipsnio 4 dalies c punkte nurodytas mažiausias kiekis, kiekiai būtų skiriami traukiant burtus.

4.   Jei priėmus visas konkurso laimėtojų paraiškas sandėliavimo vietoje likęs jautienos, sviesto arba nugriebto pieno miltelių kiekis yra mažesnis negu 28 straipsnio 4 dalies c punkte nurodytas mažiausias kiekis, mokėjimo agentūra pasiūlo šį likusį kiekį konkurso laimėtojams, pirmumą teikdama didžiausios kainos siūlytojui. Konkurso laimėtojams pasiūloma galimybė likusį kiekį pirkti mažiausia pardavimo kaina.

5.   Mokėjimo agentūra skirsto produktus, atsižvelgdama į jų atvežimo į sandėlį datą, pradėdama nuo tų produktų, kurie atvežti anksčiausiai iš bendro produktų kiekio, esančio ūkio subjekto paskirtoje sandėliavimo vietoje, arba atitinkamais atvejais nuo to sviesto, grietinėlės sviesto arba jautienos skerdenų dalių, kurie atvežti anksčiausiai iš bendro sviesto ar grietinėlės sviesto arba jautienos skerdenų dalių kiekio, esančio ūkio subjekto paskirtame šaldymo sandėlyje.

35 straipsnis

Mokėjimai

Prieš išvežant produktus iš sandėlių, laikydamiesi 37 straipsnio 2 dalyje nurodyto laikotarpio, ūkio subjektai mokėjimo agentūrai sumoka paraiškoje dalyvauti konkurse nurodytą sumą už kiekvieną kiekį, kurį jie atsiima iš sandėliavimo vietos, laikydamiesi pagal 33 straipsnio 3 dalį pranešto mokėjimo agentūros sprendimo.

36 straipsnis

Valstybių narių vykdomas pardavimas

1.   Valstybėje narėje, kurioje konkursas pagal 28 straipsnį nepaskelbtas, mokėjimo agentūra gali pati paskelbti intervencinių produktų pardavimo konkursą, jei bendras visose jos sandėliavimo vietose likęs kiekis yra mažesnis kaip:

a)

kiekvienų grūdų – 10 000 tonų;

b)

ryžių – 2 000 tonų;

c)

jautienos, sviesto arba nugriebto pieno miltelių – 200 tonų.

2.   Konkursams, kuriuos mokėjimo agentūra paskelbia pagal 1 dalį, taikomi Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 II skyrius ir šis skyrius, išskyrus šio reglamento 28 straipsnio 2 dalį, 29 straipsnio 2 dalies b punktą, 30 straipsnio 1 dalies a ir e punktus, 31 straipsnį ir 32 straipsnio 2 dalį. Atitinkam valstybės narės sprendimui mutatis mutandis taikoma 32 straipsnio 1 dalis.

3.   Mokėjimo agentūros, neviršydamos 1 dalyje nustatytų kiekių, gali tiesiogiai parduoti produktus, kurie, remiantis apžiūros, atliekamos per metinę atsargų inventorizaciją, rengiamą pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g punktą ir 4 dalį, arba per patikrinimą, atliekamą po intervencijos, rezultatais, negali būti perpakuojami arba yra pablogėjusios kokybės.

4.   Mokėjimo agentūros užtikrina lygias galimybes visoms susijusioms šalims.

37 straipsnis

Leidimas išvežti

1.   Sumokėjus 35 straipsnyje nurodytą sumą, mokėjimo agentūra išduoda leidimą išvežti, kuriame nurodoma:

a)

kiekis, už kurį sumokėta atitinkama suma;

b)

sandėliavimo vieta, kurioje laikomi produktai;

c)

galutinė produktų išvežimo data.

2.   Ūkio subjektas išsiveža jam skirtus produktus per 30 dienų nuo 33 straipsnio 3 dalyje nurodyto pranešimo gavimo. Pasibaigus tam laikotarpiui išlaidas ir riziką prisiima ūkio subjektas.

38 straipsnis

Sviesto ir nugriebto pieno miltelių išvežimas

1.   Išvežant sviestą ir nugriebto pieno miltelius iš sandėliavimo vietos, mokėjimo agentūra pasirūpina, kad tais atvejais, kai jie pristatomi kitur nei į sandėliavimo vietą, jie būtų sukrauti ant padėklų sandėliavimo vietos krovimo aikštelėje, o jei vežama sunkvežimiu arba geležinkelio vagonais – pakrauti į transporto priemonę. Su tuo susijusias išlaidas apmoka mokėjimo agentūra.

2.   Padėklus išvežus iš sandėliavimo vietos ūkio subjektas mokėjimo agentūrai grąžina lygiavertės kokybės padėklus. Su mokėjimo agentūra gali būti susitarta ir dėl lygiavertės alternatyvios tvarkos.

3.   Bet kokias išdėstymo transporto priemonėje ir nuėmimo nuo padėklų išlaidas apmoka sviestą arba nugriebto pieno miltelius perkantis ūkio subjektas.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

PARAMA PRIVAČIAJAM SANDĖLIAVIMUI

I SKYRIUS

Specialios paramos privačiajam sandėliavimui taisyklės

I skirsnis

Bendrosios nuostatos

39 straipsnis

Konkurso skelbimas ir išankstinis paramos nustatymas

1.   Įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas arba iš anksto nustatoma paramos suma, gali būti pateikta ši informacija:

a)

produktai ar produktų rūšys ir jų KN kodai, jei taikoma;

b)

jei parama nustatoma iš anksto – paramos sandėliavimui suma už atitinkamų produktų kiekio matavimo vienetą;

c)

kiekio matavimo vienetas;

d)

ar paraiška dalyvauti konkurse arba iš anksto nustatyta parama yra susijusi su produktais, kurie jau atiduoti sandėliuoti;

e)

paraiškų dalyvauti konkurse atveju – jų teikimo laikotarpis ir, jei būtina, atskiri tarpiniai laikotarpiai, per kuriuos galima jas teikti, o išankstinio paramos nustatymo atveju – paraiškų teikimo laikotarpis;

f)

sandėliavimo laikotarpis;

g)

bendras konkursinis kiekis, jei taikoma;

h)

mažiausias kiekis vienai paraiškai dalyvauti konkurse arba vienai paraiškai;

i)

paraiškų dalyvauti konkurse atveju ir, jei taikoma, paraiškų atveju – užstato suma už vieną kiekio matavimo vienetą;

j)

atidavimo sandėliuoti ir išvežimo iš sandėlio laikotarpiai;

k)

išsami informacija, kurią būtina nurodyti ant pakuočių, jei taikoma.

2.   Kai parama privačiajam sandėliavimui skiriama tik tam tikrose valstybėse narėse arba jų regionuose, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 18 straipsnio 2 dalies b punkte, paraiškos dalyvauti konkurse ir paraiškos gali būti teikiamos tik toje (-se) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse).

3.   Konkurso atveju pirmoji paraiškų dalyvauti konkurse teikimo diena gal būti ne anksčiau kaip praėjus šešioms dienoms nuo įgyvendinimo reglamento, kuriuo skelbiamas konkursas, įsigaliojimo.

40 straipsnis

Paraiškų dalyvauti konkurse dėl paramos privačiajam sandėliavimui arba paramos privačiajam sandėliavimui paraiškų teikimas ir priimtinumas

Paraiška dalyvauti konkurse dėl paramos privačiajam sandėliavimui arba paramos privačiajam sandėliavimui paraiška laikoma priimtina, jei atitinka 2 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir tenkina šias sąlygas:

a)

joje pateikiama bent ši informacija:

i)

nuoroda į įgyvendinimo reglamentą, kuriuo skelbiamas konkursas dėl paramos privačiajam sandėliavimui arba iš anksto nustatoma paramos privačiajam sandėliavimui suma;

ii)

sandėliavimo laikotarpis, jei to reikalaujama įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas dėl paramos privačiajam sandėliavimui arba iš anksto nustatoma paramos privačiajam sandėliavimui suma;

iii)

produktų, dėl kurių teikiama paraiška dalyvauti konkurse arba paraiška, kiekis;

iv)

jei produktai jau sandėliuojami, kiekvienos privačiojo sandėliavimo vietos pavadinimas ir adresas, sandėliavimo partijų, paketų, cisternų ar silosinių su atitinkamais kiekiais vieta, ir, jei taikoma, patvirtintos įmonės identifikavimo numeris;

v)

paraiškų dalyvauti konkurse atveju – jų pateikimo tarpiniai laikotarpiai;

vi)

paraiškų dalyvauti konkurse atveju – siūloma paramos suma eurais už vieną matavimo vienetą, suapvalinta iki ne daugiau kaip dviejų skaitmenų po kablelio, be PVM;

b)

ūkio subjektas pateikė užstato sumą, nurodytą įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas dėl paramos privačiajam sandėliavimui arba iš anksto nustatoma paramos privačiajam sandėliavimui suma.

41 straipsnis

Mokėjimo agentūros vykdomas paraiškų dalyvauti konkurse ir paraiškų tikrinimas

1.   Mokėjimo agentūra, remdamasi 2 ir 40 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, priima sprendimą dėl paraiškų dalyvauti konkurse ir paraiškų priimtinumo.

2.   Jei mokėjimo agentūra nusprendžia, kad paraiška dalyvauti konkurse arba paraiška yra nepriimtina, ji informuoja apie tai atitinkamą ūkio subjektą per tris darbo dienas po paraiškos dalyvauti konkurse arba paraiškos gavimo.

42 straipsnis

Pranešimas Komisijai apie paraiškas dalyvauti konkurse ir paraiškas

1.   Valstybės narės praneša Komisijai apie visas priimtinas paraiškas dalyvauti konkurse ir paraiškas laikydamosi šių terminų:

a)

paraiškų dalyvauti konkurse atveju taikomi įgyvendinimo reglamento, kuriuo skelbiamas konkursas, terminai;

b)

paraiškų atveju pranešimai pateikiami kiekvieną antradienį ne vėliau kaip 12.00 (Briuselio laiku) ir juose nurodomi produktų kiekiai, dėl kurių praėjusią savaitę buvo pateiktos priimtinos paraiškos, taip pat su tomis paraiškomis susijusi informacija. Jei tokia informacija būtina programos administravimo tikslais, Komisija gali paprašyti, kad tokie pranešimai būtų teikiami dažniau.

2.   1 dalies a ir b punktuose numatytuose pranešimuose negali būti nurodomas ūkio subjekto vardas ir pavardė (pavadinimas), adresas ar PVM mokėtojo kodas.

3.   Jeigu valstybė narė nepraneša Komisijai apie priimtiną paraišką dalyvauti konkurse arba paraišką per 1 dalies a ir b punktuose nurodytus terminus, laikoma, kad Komisijai pranešta, jog paraiškų dalyvauti konkurse arba paraiškų negauta.

II skirsnis

Paramos privačiajam sandėliavimui sumos nustatymas konkurso tvarka

43 straipsnis

Sprendimai dėl paramos privačiajam sandėliavimui didžiausios sumos

1.   Remdamasi paraiškomis dalyvauti konkurse, apie kurias pranešta pagal 42 straipsnį, Komisija, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 4 straipsnio 2 dalies a punkte, nusprendžia:

a)

didžiausios paramos sumos nenustatyti arba

b)

didžiausią paramos sumą nustatyti.

2.   Jei paraiška dalyvauti konkurse pateikta dėl bendro konkursinio kiekio, nurodyto 39 straipsnio 1 dalies g punkte, ir jei skyrus bendrus kiekius, už kuriuos pasiūlyta ta suma, būtų viršytas bendras konkursinis kiekis, Komisija laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros priima sprendimą, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas. Koeficientas taikomas paraiškoms dalyvauti konkurse, kurios neviršija didžiausios paramos sumos.

Nukrypstant nuo 2 straipsnio 6 dalies, ūkio subjektas, kuriam taikomas paskirstymo koeficientas, gali atsiimti savo paraišką dalyvauti konkurse per dešimt darbo dienų nuo sprendimo, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, įsigaliojimo dienos.

3.   Sprendimai dėl 1 ir 2 dalyse nurodytos paramos skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

44 straipsnis

Atskiri sprendimai dėl paraiškų dalyvauti konkurse

1.   Jei didžiausia paramos privačiajam sandėliavimui suma nebuvo nustatyta, atmetamos visos paraiškos dalyvauti konkurse.

2.   Kai didžiausia paramos suma yra nustatyta, mokėjimo agentūra, nepažeisdama 43 straipsnio 2 dalies, priima paraiškas dalyvauti konkurse, kurios atitinka tą sumą arba jos nesiekia. Visos kitos paraiškos dalyvauti konkurse atmetamos.

Mokėjimo agentūra priima tik tas paraiškas dalyvauti konkurse, apie kurias pranešta pagal 42 straipsnį.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus sprendimus mokėjimo agentūra priima po 43 straipsnio 1 dalyje nurodyto Komisijos sprendimo paskelbimo.

Mokėjimo agentūra praneša ūkio subjektams apie jų dalyvavimo konkurse rezultatus per tris darbo dienas nuo to Komisijos sprendimo įsigaliojimo.

III skirsnis

Išankstinis paramos privačiajam sandėliavimui sumos nustatymas

45 straipsnis

Sprendimai dėl iš anksto nustatytos paramos privačiajam sandėliavimui paraiškų

1.   Dėl jau sandėliuojamų produktų pateiktos priimtinos paraiškos laikomos priimtomis aštuntą darbo dieną po tos paraiškos gavimo dienos su sąlyga, kad Komisija per tą laiką nepriima sprendimo pagal 3 dalį.

2.   Mokėjimo agentūra sprendimus dėl priimtinų paraiškų, pateiktų dėl dar nesandėliuojamų produktų, priėmimo ūkio subjektams praneša aštuntą darbo dieną po tos paraiškos gavimo dienos su sąlyga, kad Komisija per tą laiką nepriima sprendimo pagal 3 dalį.

3.   Jei išnagrinėjus padėtį paaiškėja, kad buvo piktnaudžiauta paramos privačiajam sandėliavimui programa arba kad kilusi piktnaudžiavimo arba spekuliacijos rizika, Komisija gali netaikydama Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 229 straipsnio 2 ar 3 dalyse nurodytos procedūros nuspręsti:

a)

sustabdyti programos taikymą ne daugiau kaip penkioms darbo dienoms; tuo laikotarpiu teikiamos paraiškos nepriimamos;

b)

nustatyti bendrą procentinį dydį, kuriuo sumažinamas paraiškose nurodytas kiekis, atitinkamais atvejais laikantis mažiausio sutartyje nustatyto kiekio;

c)

atmesti iki sustabdymo laikotarpio pateiktas paraiškas, dėl kurių priėmimo būtų buvę sprendžiama sustabdymo laikotarpiu.

Nukrypstant nuo 2 straipsnio 6 dalies, ūkio subjektas, kuriam taikomas pirmos pastraipos b punktas, gali atsiimti savo paraišką per dešimt darbo dienų nuo sprendimo, kuriuo nustatomas sumažinimo procentinis dydis, įsigaliojimo dienos.

IV skirsnis

Produktų atidavimas privačiajam sandėliavimui

46 straipsnis

Su dar nesandėliuojamiems produktams skirta privačiojo sandėliavimo vieta susijusi informacija

Ūkio subjektas, gavęs 44 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytą pranešimą arba 45 straipsnio 2 dalyje nurodytą pranešimą apie sprendimą, mokėjimo agentūrai praneša produktų atvežimo sandėliuoti terminus, kiekvienos privačiojo sandėliavimo vietos pavadinimą ir adresą ir atitinkamus kiekius. Pranešimas mokėjimo agentūrai pateikiamas ne vėliau kaip likus penkioms darbo dienoms iki partijų atidavimo sandėliuoti pradžios. Mokėjimo agentūra gali nutarti sutikti dėl trumpesnio laikotarpio nei penkios darbo dienos.

47 straipsnis

Dar nesandėliuojamų produktų atidavimas sandėliuoti

1.   Produktai atiduodami sandėliuoti per 28 dienas nuo 44 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo (paraiškų dalyvauti konkurse atveju) arba 45 straipsnio 2 dalyje nurodyto sprendimo (paraiškų atveju).

2.   Mėsos kiekio, nurodyto paraiškoje dalyvauti konkurse arba paraiškoje, kiekvienos atskiros partijos atidavimo sandėliuoti pradžia laikoma ta diena, kai ją pradeda administruoti kompetentinga institucija. Tai yra diena, kada nustatomas šviežio arba atšaldyto produkto grynasis svoris:

a)

privačiojo sandėliavimo vietoje, jeigu mėsa užšaldoma patalpose;

b)

užšaldymo vietoje, jeigu mėsa užšaldoma tinkamose patalpose, kurios nėra privačiojo sandėliavimo vietoje.

3.   Atidavimo sandėliuoti pabaiga laikoma ta diena, kurią atiduodama sandėliuoti paraiškoje dalyvauti konkurse arba paraiškoje nurodyto kiekio paskutinė atskira partija.

II SKYRIUS

Sandėliavimo sutartys

I skirsnis

Sutarčių sudarymas

48 straipsnis

Sutartyje numatytas sandėliavimo laikotarpis

1.   Sutartyje numatytas sandėliavimo laikotarpis prasideda kitą dieną po:

a)

dienos, kurią pateiktas 44 straipsnio 3 dalyje nurodytas pranešimas arba kurią gauta priimtina paraiška nepažeidžiant 45 straipsnio 1 dalies, sandėliuojamų produktų atveju;

b)

dienos, kurią atidavimas sandėliuoti laikomas užbaigtu pagal 47 straipsnio 3 dalį, dar nesandėliuojamų produktų atveju.

2.   Sutartyje numatytas sandėliavimo laikotarpis gali būti nustatytas įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas dėl paramos privačiajam sandėliavimui arba iš anksto nustatoma paramos privačiajam sandėliavimui suma, kaip nurodyta 39 straipsnio 1 dalies f punkte.

Nukrypstant nuo Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 (18) 3 straipsnio 4 dalies, kai paskutinė sutartyje numatyto sandėliavimo laikotarpio diena yra šeštadienis, sekmadienis arba valstybinė šventė, sutartyje numatytas sandėliavimo laikotarpis baigiasi baigiantis paskutinei tos dienos valandai.

49 straipsnis

Sutarčių sudarymas

Sutartis sudaro valstybės narės, kurios teritorijoje sandėliuojami ar bus sandėliuojami produktai, mokėjimo agentūra ir Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 2 straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkantys ūkio subjektai, kurių paraiškos dalyvauti konkurse arba paraiškos buvo priimtos.

Sutartys sudaromos dėl sandėliuoti faktiškai atiduoto kiekio (sutartyje nurodyto kiekio), kuris negali viršyti 44 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyto kiekio (paraiškų dalyvauti konkurse atveju), paraiškoje dėl jau sandėliuojamų produktų nurodyto kiekio arba 45 straipsnio 2 dalyje nurodytame pranešime apie sprendimą nurodyto kiekio (paraiškų dėl dar nesandėliuojamų produktų atveju).

Jei sandėliuoti atiduotas faktinis kiekis sudaro mažiau nei 95 % paraiškoje dalyvauti konkurse arba paraiškoje nurodyto kiekio arba kiekio, susidariusio pritaikius 45 straipsnio 3 dalies b punktą, sutartis nėra sudaroma.

Sutartys nėra sudaromos, jei nėra patvirtinta produktų atitiktis reikalavimams.

50 straipsnis

Pranešimas apie sutarčių sudarymą

Mokėjimo agentūra apie tai, kad sutartis laikoma sudaryta, laimėtojui praneša per penkias darbo dienas nuo 61 straipsnio 1 dalyje nurodytos tikrinimo ataskaitos paskelbimo su sąlyga, kad yra gavusi visus sutarčiai sudaryti reikalingus dokumentus.

Sutarties sudarymo data yra data, kurią mokėjimo agentūra pateikia ūkio subjektui minėtą pranešimą.

II skirsnis

Sutarties elementai ir ūkio subjekto pareigos

51 straipsnis

Sutarties elementai

Sutartis atitinkamais atvejais laikoma apimančia 52 straipsnyje numatytus elementus ir elementus, numatytus:

a)

atitinkamose įgyvendinimo reglamento, kuriuo skelbiamas konkursas, nuostatose ir paraiškoje dalyvauti konkurse arba

b)

atitinkamose įgyvendinimo reglamento, kuriuo iš anksto nustatoma paramos privačiajam sandėliavimui suma, nuostatose ir paraiškoje.

52 straipsnis

Ūkio subjekto pareigos

1.   Sutartyse nustatomos bent šios ūkio subjekto pareigos:

a)

savo rizika ir lėšomis atiduoti sutartyje numatytą produktų kiekį į sandėlį ir sutartyje numatytą sandėliavimo laikotarpį sandėliuoti jį tokiomis sąlygomis, kad produktai išlaikytų Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 3 straipsnyje nurodytas charakteristikas:

i)

nepakeičiant sandėliuojamų produktų kitais, išskyrus cukraus atveju pagal 3 dalį;

ii)

neperkeliant jų į kitą privačiojo sandėliavimo vietą arba cukraus atveju – į kitą silosinę;

b)

saugoti svėrimo dokumentus, sudarytus atvežimo į privačiojo sandėliavimo vietą dieną;

c)

su atidavimo sandėliuoti operacijomis, įskaitant sandėliavimo partijų, paketų, cisternų ar silosinių su atitinkamais kiekiais vietą, susijusius dokumentus išsiųsti mokėjimo agentūrai ne vėliau kaip praėjus penkioms darbo dienoms po 47 straipsnio 3 dalyje nurodytos atidavimo sandėliuoti datos;

d)

leisti mokėjimo agentūrai bet kuriuo metu patikrinti, ar vykdomos visos sutartyje nustatytos pareigos;

e)

užtikrinti, kad sandėliuojami produktai būtų lengvai prieinami, o atskiras sandėliavimo partijas, paketus, cisternas ar silosines būtų galima identifikuoti.

2.   Nukrypdama nuo 1 dalies a punkto ii papunkčio mokėjimo agentūra gali leisti sandėliuojamus produktus perkelti į kitą vietą šiomis sąlygomis:

i)

sūrio, pažymėto saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) ar saugoma geografine nuoroda (SGN), atveju – kai ūkio subjektas pateikia pagrįstą prašymą;

ii)

kitų produktų atvejais – išimtinėmis aplinkybėmis, kai ūkio subjektas pateikia pagrįstą prašymą.

3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies a punkto cukrus, dėl kurio sudaryta sutartis, gali būti sandėliuojamas ūkio subjekto paskirtoje silosinėje su kitu cukrumi su sąlyga, kad sutartyje nurodytas kiekis yra sandėliuojamas paskirtojoje silosinėje sutartyje numatytą laikotarpį, laikantis Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 8 straipsnio 1 dalies.

4.   Už visų dokumentų tikrinimą atsakingos mokėjimo agentūros prašymu ūkio subjektas jai pateikia toliau nurodytus kiekvienos sutarties elementus, kad ji visų pirma galėtų patikrinti šią informaciją apie sandėliuoti atiduotus produktus:

a)

numerį, pagal kurį identifikuojama patvirtinta įmonė ir, jei reikia, valstybė narė, kurioje produktai pagaminti;

b)

produktų kilmę ir produktų pagaminimo datą arba prekybos metus, kuriais produktas pagamintas, jei tai cukrus, ir gyvulių paskerdimo datą, jei tai mėsa;

c)

atidavimo sandėliuoti datą;

d)

svorį, o mėsos atveju – ir supakuotų skerdenų dalių skaičių;

e)

privačiojo sandėliavimo vietos adresą ir produktų identifikavimo privačiojo sandėliavimo vietoje priemones, o nefasuoto cukraus atveju – ūkio subjekto paskirtos silosinės identifikavimo priemonę;

f)

sutartyje numatyto sandėliavimo laikotarpio pabaigos datą ir išvežimo iš sutartyje numatytos sandėliavimo vietos faktinę datą.

5.   Ūkio subjektas arba atitinkamais atvejais sandėlio valdytojas veda sandėlio registrą, kuriame pagal kiekvienos sutarties numerį registruoja:

a)

sandėliuoti atiduotų produktų partijų, paketų, cisternų ar silosinių identifikacinius duomenis;

b)

atidavimo sandėliuoti į sandėlį ir išvežimo iš jo datas;

c)

sandėliuojamų produktų kiekius partijose, paketuose, cisternose ar silosinėse;

d)

produktų partijų, paketų, cisternų ar silosinių vietą sandėlyje.

III SKYRIUS

Produktų išvežimas ir paramos privačiajam sandėliavimui išmokėjimas

I skirsnis

Produktų išvežimas iš sandėlio

53 straipsnis

Išvežimas iš sandėlio

1.   Išvežimas iš sandėlio gali būti pradėtas dieną, kuri eina po paskutinės sutartyje numatyto sandėliavimo laikotarpio dienos arba tam tikrais atvejais – dieną, nurodytą įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas arba iš anksto nustatoma paramos privačiajam sandėliavimui suma.

2.   Iš sandėlio išvežama visa sandėliuota partija, nebent mokėjimo agentūra leidžia išvežti mažesniais kiekiais.

Tačiau užplombuotų produktų atveju, kaip nurodyta 60 straipsnyje, iš sandėlio galima išvežti tik užplombuotą kiekį.

3.   Jei įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas arba iš anksto nustatoma paramos privačiajam sandėliavimui suma, nurodyta, kad sutartyje numatytas sandėliavimo laikotarpis yra nuo tam tikro dienų skaičiaus iki tam tikro dienų skaičiaus, ūkio subjektas apie ketinimą išvežti produktus iš sandėlio, nurodydamas susijusias sandėliavimo partijas, paketus, cisternas ar silosines, mokėjimo agentūrai praneša ne vėliau kaip likus penkioms darbo dienoms iki išvežimo operacijų pradžios.

Mokėjimo agentūra gali nutarti sutikti dėl trumpesnio laikotarpio nei penkios darbo dienos.

II skirsnis

Mokėjimas

54 straipsnis

Paraiškos dėl paramos privačiajam sandėliavimui išmokų

Ūkio subjektas paraišką dėl išmokos pateikia per tris mėnesius nuo sutartyje numatyto sandėliavimo laikotarpio pabaigos.

55 straipsnis

Paramos privačiajam sandėliavimui mokėjimas

Parama išmokama ne vėliau kaip per 120 dienų po paraiškos dėl išmokos pateikimo dienos su sąlyga, kad įvykdytos visos sutartyje nustatytos pareigos.

Tačiau, jei dar vyksta administracinis tyrimas, išmoka nemokama, kol nepripažįstama teisė ją gauti.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

PATIKROS IR NUOBAUDOS

I SKYRIUS

Patikros

56 straipsnis

Su valstybės intervencija ir parama privačiajam sandėliavimui susijusių patikrų bendrosios nuostatos

1.   Mokėjimo agentūros imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi su valstybės intervencija ir paramos privačiajam sandėliavimui skyrimu susijusių reikalavimų, nustatytų Deleguotajame reglamente (ES) 2016/1238, šiame reglamente ir šio reglamento 1 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytuose įgyvendinimo reglamentuose.

Priemonės apima išsamų pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti konkurse dėl valstybės intervencijos, taip pat paraiškų dalyvauti konkurse dėl paramos privačiajam sandėliavimui ir paramos privačiajam sandėliavimui paraiškų administracinį tikrinimą, kuris papildomas dokumentų patikromis ir fizinėmis patikromis vietoje, kaip nurodyta šioje antraštinėje dalyje.

2.   Valstybės intervencijai pristatytų produktų svoris, o paramos privačiajam sandėliavimui atveju – sutartyje nurodytas kiekis tikrinami dalyvaujant mokėjimo agentūros pareigūnams.

3.   Produktų, kuriems taikoma valstybės intervencija ir už kuriuos skiriama parama privačiajam sandėliavimui, fizinius mėginius ima mokėjimo agentūros pareigūnai arba jie imami šiems pareigūnams dalyvaujant.

4.   Siekiant užtikrinti audito seką, visi mokėjimo agentūros patikrinti atsargų apskaitos ir finansiniai įrašai bei dokumentai per kontrolinį vizitą antspauduojami arba pažymimi inicialais. Jei tikrinami kompiuteriniai įrašai, atliktos patikros duomenys įtraukiami į tikrinimo bylą – ant popieriaus arba elektronine forma. Komisijai paprašius tie duomenys jai pateikiami.

57 straipsnis

Specialios nuostatos dėl patikrų, susijusių su valstybės intervencija

1.   Nepažeidžiant šiuo reglamentu reikalaujamų patikrų, reikalingų produktams perimti, intervencinių atsargų patikros atliekamos pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 3 straipsnį.

2.   Kai 7 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje nurodyta sandėliavimo vieta yra ne toje valstybėje narėje, kurioje buvo pateiktas pasiūlymas arba paraiška dalyvauti konkurse, pasiūlymą arba paraišką dalyvauti konkurse gavusi mokėjimo agentūra gali prašyti už tą sandėliavimo vietą atsakingos mokėjimo agentūros jai padėti, be kita ko, atlikti patikrą vietoje. Pagalba suteikiama per laikotarpį, kurio prašo pasiūlymą arba paraišką dalyvauti konkurse gavusi mokėjimo agentūra.

3.   Jautienos atveju patikros atliekamos pagal III priedo I ir III dalis.

58 straipsnis

Specialios nuostatos dėl patikrų, susijusių su grūdams ir ryžiams taikoma valstybės intervencija

1.   Nepaisant 56 straipsnio 2 dalies, pristatytas kiekis sveriamas dalyvaujant ūkio subjektui ir mokėjimo agentūros atstovui, kuris nepriklausomas nuo ūkio subjekto.

Tačiau, jei mokėjimo agentūros atstovas yra ir sandėlio valdytojas, mokėjimo agentūra per 30 dienų nuo pristatymo dienos atlieka bent jau tūrio patikrinimą. Skirtumas tarp svėrimo būdu nustatyto kiekio ir kiekio, įvertinto taikant tūrinį metodą, negali būti didesnis kaip 5 %.

Jei 5 % leistina paklaida neviršijama, o vėliau pasvėrus paaiškėja, jog esamas kiekis skiriasi nuo kiekio, įrašyto į sąskaitas perimant produktą, sandėlio valdytojas padengia visas su tuo skirtumu susijusias išlaidas.

Jei 5 % leistina paklaida viršijama, grūdai arba ryžiai pasveriami nedelsiant. Jei nustatytas svoris yra mažesnis už užregistruotąjį, svėrimo išlaidas padengia sandėlio valdytojas. Kitu atveju svėrimo išlaidas apmoka mokėjimo agentūra.

2.   Jei teršalų lygis grūduose tikrinamas remiantis šio Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 I priedo I dalies 3 punkte nurodyta rizikos analize, mokėjimo agentūra atsako už didžiausio leidžiamo teršalų lygio nesilaikymo finansinius padarinius pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 3 straipsnio 6 dalyje nustatytas taisykles.

Tačiau ochratoksino A ir aflatoksino atveju finansinė atsakomybė priskiriama Sąjungos biudžetui, jei atitinkama mokėjimo agentūra gali Komisijai pateikti įrodymus, kad sandėliuoti atvežti produktai atitiko normas, buvo sudarytos normalios sandėliavimo sąlygos ir vykdomos kitos sandėlio valdytojo prievolės.

59 straipsnis

Specialios grūdų ir ryžių perėmimo sąlygos sandėlio valdytojui priklausančioje sandėliavimo vietoje

1.   Jei grūdų ir ryžių perėmimas vykdomas sandėliavimo vietoje, kurioje produktai laikomi pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo metu, perimamas kiekis nustatomas remiantis sandėlio registru, atitinkančiu profesinius standartus, kuriais užtikrinama atitiktis Sąjungos teisės aktams, visų pirma Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 III priedui, taip pat turi būti tenkinamos tokios sąlygos:

a)

sandėlio registre registruojama:

i)

sveriant nustatytas svoris, kai sveriama iki perėmimo likus ne daugiau kaip 10 mėnesių;

ii)

svėrimo metu nustatytos fizinės kokybės charakteristikos ir visų pirma drėgnumas;

iii)

informacija apie silosavimą (jei jo būta) ir atliktą apdorojimą;

b)

sandėlio valdytojas patvirtina, kad siūloma partija visiškai atitinka sandėlio registre įrašytus duomenis;

c)

svėrimo metu nustatytos kokybės charakteristikos yra tokios pačios, kaip ir tipinio mėginio, sudaryto iš mokėjimo agentūros arba jos atstovo paimtų mėginių, paimtų po vieną iš kiekvieno 60 tonų produkto kiekio.

2.   Jei taikoma 1 dalis, svoris, kuris turi būti užregistruotas sandėlio registre ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytose finansinėse sąskaitose, yra sandėlio registre įrašytas svoris, jei reikia, pakoreguotas atsižvelgiant į svėrimo metu užregistruoto ir pagal tipinį mėginį nustatyto drėgnumo arba įvairių priemaišų (Schwarzbesatz) procentinio kiekio skirtumus. Į įvairių priemaišų procentinio kiekio skirtumą gali būti atsižvelgiama tik siekiant sumažinti sandėlio registre įrašytą svorį.

Per 30 dienų nuo perėmimo mokėjimo agentūra atlieka tūrio patikrą. Skirtumas tarp svėrimo būdu nustatyto kiekio ir kiekio, įvertinto taikant tūrinį metodą, negali būti didesnis kaip 5 %.

Jei 5 % leistina paklaida neviršijama, o vėliau pasvėrus paaiškėja, jog esamas kiekis skiriasi nuo kiekio, įrašyto į sąskaitas perimant produktą, sandėlio valdytojas padengia visas su tuo skirtumu susijusias išlaidas.

Jei 5 % leistina paklaida viršijama, grūdai arba ryžiai pasveriami nedelsiant. Jei nustatytas svoris yra mažesnis už užregistruotąjį atsižvelgiant į Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 IV priedo 1 punkte numatytas leistino nuokrypio ribas, svėrimo išlaidas padengia sandėlio valdytojas. Kitu atveju svėrimo išlaidas apmoka Europos žemės ūkio garantijų fondas.

60 straipsnis

Specialios nuostatos dėl patikrų, susijusių su parama privačiajam sandėliavimui

1.   Per 30 dienų nuo 48 straipsnio 1 dalyje nurodyto sutartyje numatyto sandėliavimo laikotarpio pradžios mokėjimo agentūra atlieka visų sandėliuoti atiduotų partijų dokumentų patikras vietoje siekdama patikrinti atitiktį 49 straipsnyje nurodytam sutartyje numatytam kiekiui. Per šias patikras tikrinamas 52 straipsnio 5 dalyje nurodytas sandėlio registras ir patvirtinamieji dokumentai, kaip antai svėrimo bei pristatymo dokumentai, taip pat fiziškai tikrinama, ar produktų partijos tikrai yra privačiojo sandėliavimo vietoje ir ar tai tikrai tie produktai.

Mėsos atveju patikros atliekamos produktus atiduodant privačiai sandėliuoti, o alyvuogių aliejaus atveju – prieš oficialiai užplombuojant cisternas.

Tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis mokėjimo agentūra gali ne daugiau kaip 15 dienų pratęsti pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį. Tokiais atvejais mokėjimo agentūra informuoja susijusius ūkio subjektus.

2.   Be patikrų, reikalaujamų pagal 1 dalį, fiziškai tikrinama ir tipinė statistinė imtis, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 % partijų, atitinkančių ne mažiau kaip 5 % sandėliuoti atiduotų bendrų kiekių, siekiant užtikrinti, kad produktų ir sandėliavimo partijų kiekis, pobūdis ir sudėtis, pakuotės bei ženklinimas atitinka privačiojo sandėliavimo reikalavimus ir duomenis, kuriuos ūkio subjektas nurodė paraiškoje dalyvauti konkurse arba paraiškoje.

Sūrio atveju atliekamos visų partijų fizinės patikros siekiant patikrinti atitiktį sutartyje nurodytam kiekiui.

3.   Sandėliavimo laikotarpiu mokėjimo agentūra taip pat atlieka patikras vietoje iš anksto neįspėjusi, siekdama įsitikinti, kad privačiojo sandėliavimo vietoje tikrai yra sutartyje nurodytas kiekis ir sutartyje nurodyti produktai ir kad nefasuotas cukrus yra laikomas ūkio subjekto paskirtoje silosinėje. Patikra atliekama remiantis atsitiktine tvarka paimta statistine imtimi, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 % partijų, atitinkančių ne mažiau kaip 5 % bendrų kiekių, dėl kurių sudarytos sutartys. Šioje imtyje negali būti daugiau kaip 25 % partijų, jau patikrintų pagal 2 dalį, nebent nebūtų įmanoma vietoje patikrinti ne mažiau kaip 5 % partijų, atitinkančių ne mažiau kaip 5 % bendrų kiekių, dėl kurių sudarytos sutartys.

Pagal pirmą pastraipą atlikti patikras iš anksto neįspėjus nėra būtina, jei mokėjimo agentūra, ūkio subjektui sutikus, užplombavo produktus taip, kad sutartyje nurodyti kiekiai negali būti išvežti iš sandėliavimo vietos nenuplėšus plombos.

4.   Sutartyje numatyto sandėliavimo laikotarpio pabaigoje arba, jei taikoma 53 straipsnio 3 dalis, prieš pradedant išvežti produktus mokėjimo agentūra, siekdama patikrinti, ar sutartiniai įsipareigojimai buvo įvykdyti, atlieka patikras vietoje, per kurias tikrina sandėlio registrą ir patvirtinamuosius dokumentus, taip pat žiūri, ar produktų partijos tikrai yra privačiojo sandėliavimo vietoje ir ar tai tikrai tie produktai, kad įsitikintų, jog įvykdyti pagal sutartį prisiimti įsipareigojimai.

Be pirmoje pastraipoje nurodytų patikrų, fiziškai tikrinama ir tipinė statistinė imtis, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 % partijų, atitinkančių ne mažiau kaip 5 % bendrų kiekių, dėl kurių sudarytos sutartys, siekiant patikrinti privačiojo sandėliavimo vietoje esančių produktų kiekį, tipą, pakuotes ir ženklinimą ir įsitikinti, kad tai tikrai tie produktai.

5.   Jei mokėjimo agentūra, ūkio subjektui sutikus, užplombavo produktus taip, kad sandėliuojamas kiekis negali būti išimtas iš atskiros partijos nenuplėšus plombos, per 3 ir 4 dalyse nurodytas patikras gali būti tikrinama tik ar yra atitinkamos plombos ir ar jos nepažeistos.

61 straipsnis

Patikrų ataskaitos

1.   Mokėjimo agentūra per penkias darbo dienas nuo kiekvienos patikros vietoje ir atitinkamais atvejais nuo 56 straipsnio 3 dalyje nurodytos patikros užbaigimo parengia tikrinimo ataskaitą. Ataskaitoje tikslai aprašomi įvairūs tikrinti elementai ir nurodoma:

a)

patikros pradžios data ir laikas;

b)

informacija apie išankstinį įspėjimą, jei buvo;

c)

patikros trukmė;

d)

dalyvavę atsakingieji asmenys;

e)

atliktų patikrų pobūdis ir mastas, visų pirma pateikiant išsamią informaciją apie patikrintus dokumentus ir produktus;

f)

nustatyti faktai ir išvados;

g)

ar reikalingi tolesni veiksmai.

Ataskaitą pasirašo atsakingasis mokėjimo agentūros pareigūnas ir savo parašu patvirtina ūkio subjektas ar atitinkamais atvejais sandėlio valdytojas arba ji išsiunčiama ūkio subjektui priemonėmis, kurias galima užregistruoti. Ataskaita įtraukiama į išmokos bylą.

2.   Jei per patikrą tikrinami produktai neatitinka reikalavimų, tikrinama statistinė imtis padidinama tiek, kiek nusprendžia mokėjimo agentūra.

3.   Mokėjimo agentūra registruoja kiekvieną neatitikties atvejį, remdamasi sunkumo, masto, trukmės ir pasikartojimo kriterijais – dėl šių atvejų pareiškėjui pagal 62 straipsnio 1 dalį gali būti nebeleidžiama dalyvauti paramos skyrimo procedūroje arba jam gali tekti grąžinti neteisėtai išmokėtą paramą privačiajam sandėliavimui ir, jei taikoma, sumokėti palūkanas pagal to straipsnio 62 straipsnio 4 dalį.

II SKYRIUS

Nuobaudos ir administracinės priemonės

62 straipsnis

Su parama privačiajam sandėliavimui susijusios nuobaudos ir administracinės priemonės

1.   Jei mokėjimo agentūra nustato, kad dokumente, kurį ūkio subjektas turi pateikti pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/1238, šį reglamentą arba šio reglamento 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą įgyvendinimo reglamentą, pateikta neteisinga informacija ir jei ta neteisinga informacija yra lemiama sprendžiant dėl paramos privačiajam sandėliavimui skyrimo, mokėjimo agentūra tam ūkio subjektui nebeleidžia dalyvauti paramos skyrimo už tą produktą, apie kurį pateikta neteisinga informacija, procedūroje vienus metus nuo dienos, kurią priimtas galutinis administracinis sprendimas, kuriuo konstatuojamas pažeidimas.

2.   1 dalies nuostata dėl neleidimo dalyvauti procedūroje netaikoma, jei ūkio subjektas mokėjimo agentūrai priimtinu būdu įrodo, kad toje dalyje nurodyta padėtis susidarė dėl force majeure aplinkybių arba akivaizdžios klaidos.

3.   Atitinkami veiklos vykdytojai grąžina neteisėtai išmokėtą paramą ir sumoka palūkanas. Mutatis mutandis taikomos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 27 straipsnyje nustatytos taisyklės.

4.   Taikant administracines nuobaudas ir susigrąžinant neteisėtai išmokėtas sumas, kaip numatyta šiame straipsnyje, nedaromas poveikis nuostatoms dėl pranešimų apie pažeidimus teikimo Komisijai pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1848/2006 (19).

V ANTRAŠTINĖ DALIS

PRANEŠIMAI IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS

Pranešimai

I skirsnis

Bendrosios nuostatos dėl pranešimų

63 straipsnis

Pranešimo būdas

Šiame reglamente ir 1 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo reglamentuose nurodyti pranešimai teikiami pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 792/2009 (20).

64 straipsnis

Su mokėjimo agentūromis susiję pranešimai

1.   Valstybės narės praneša Komisijai patvirtintas mokėjimo agentūras, atsakingas už intervencinį supirkimą bei pardavimą ir paramą privačiajam sandėliavimui.

2.   Komisija patvirtintų mokėjimo agentūrų sąrašą pateikia valstybėms narėms ir jį paskelbia, taip pat ir internete.

II skirsnis

Su valstybės intervencija susiję pranešimai

65 straipsnis

Informacijos apie intervencines atsargas pranešimas

1.   Valstybės narės, kurių mokėjimo agentūros turi intervencinių atsargų, ne vėliau kaip penkioliktą kiekvieno mėnesio dieną praneša Komisijai šiuos duomenis:

a)

grūdų ir ryžių:

i)

nuo prekybos metų pradžios sandėliuojamus kiekius;

ii)

bendrą nuo prekybos metų pradžios perimtą kiekį;

iii)

bendrą iš sandėliavimo vietų nuo prekybos metų pradžios išvežtą kiekį, atitinkamais atvejais nurodant panaudojimo tipą arba paskirties vietą, taip pat bendrą prarastą kiekį;

iv)

bendrą kiekį, dėl kurio sudarytos sutartys, atitinkamais atvejais nurodant panaudojimo tipą arba paskirties vietą;

v)

kiekius, dėl kurių pateikta pasiūlymų baigiantis ataskaitiniam mėnesiui;

b)

sviesto ir nugriebto pieno miltelių:

i)

ankstesnio mėnesio pabaigoje sandėlyje esančius kiekvieno produkto kiekius ir per tą mėnesį į sandėliavimo vietas atvežtų ir iš jų išvežtų produktų kiekius;

ii)

kiekvieno per ankstesnį mėnesį iš sandėliavimo vietų išvežto produkto kiekius, suskirstytus pagal reglamentą, kuriuo skelbiamas tų produktų pardavimo konkursas;

iii)

kiekius, suskirstytus pagal laikymo sandėlyje trukmę ankstesnio mėnesio pabaigoje;

c)

jautienos:

i)

ankstesnio mėnesio pabaigoje sandėlyje esančius kiekvieno produkto kiekius ir per tą mėnesį į sandėliavimo vietas atvežtų ir iš jų išvežtų produktų kiekius;

ii)

kiekvieno per ankstesnį mėnesį iš sandėliavimo vietų išvežto produkto kiekius, suskirstytus pagal reglamentą, kuriuo skelbiamas tų produktų pardavimo konkursas;

iii)

kiekvienos skerdenų dalies kiekius, dėl kurių ankstesnį mėnesį buvo sudarytos pardavimo sutartys;

iv)

kiekvienos skerdenų dalies kiekius, nurodytus leidimuose išvežti, išduotuose ankstesnį mėnesį;

v)

kiekvienos skerdenų dalies kiekius, supirktus ankstesnį mėnesį;

vi)

kiekvienos skerdenų dalies nesutartines atsargas ir fizines atsargas ankstesnio mėnesio gale bei išsamią informaciją apie tai, kiek laiko nesutartinės atsargos jau yra sandėliuojamos;

d)

visų produktų:

i)

konkurso paskelbimo informaciją, paskirtus kiekius ir mažiausias pardavimo kainas, nustatytas jei taikomas 36 straipsnis;

ii)

informaciją apie kiekius, skirtus pagal labiausiai nepasiturintiems asmenims numatytą programą.

2.   Komisija gali pareikalauti, kad 1 dalyje numatyti pranešimai būtų teikiami dažniau, jei tai būtina veiksmingo intervencijos sistemos administravimo tikslais.

3.   Taikant 1 dalies b punktą:

a)   atvežti kiekiai– mokėjimo agentūros perimti arba neperimti į sandėlį fiziškai pristatyti kiekiai;

b)   išvežti kiekiai– iš sandėlio išvežti kiekiai arba pirkėjo perimti kiekiai, jeigu jie buvo perimti prieš išvežimą iš sandėlio.

4.   Taikant 1 dalies c punktą:

a)   nesutartinės atsargos– atsargos, dėl kurių pardavimo sutartis dar nesudaryta;

b)   fizinės atsargos– nesutartinės atsargos ir atsargos, dėl kurių sutartys jau sudarytos, tačiau pačios atsargos dar neperimtos.

III skirsnis

Su parama privačiajam sandėliavimui susiję pranešimai

66 straipsnis

Informacijos apie privatųjį sandėliavimą pranešimas

Valstybės narės, kuriose taikoma paramos privačiajam sandėliavimui programa, Komisijai praneša:

a)

bent kartą per savaitę – produktus ir kiekius, dėl kurių praėjusią savaitę sudarytos sutartys, suskirstytus pagal sandėliavimo laikotarpį;

b)

ne vėliau kaip penkioliktą kiekvieno mėnesio dieną šiuos ankstesnio mėnesio duomenis:

i)

tą mėnesį į privačiojo sandėliavimo vietas pristatytų ir iš jų išvežtų produktų kiekius, jei reikia, suskirstytus pagal kategorijas;

ii)

to mėnesio pabaigoje privačiojo sandėliavimo vietose esančių produktų kiekius, jei reikia, suskirstytus pagal kategorijas;

iii)

produktų, kurių sutartyje numatytas sandėliavimo laikotarpis pasibaigė, kiekius;

iv)

jei sandėliavimo laikotarpis sutrumpintas arba pratęstas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1308/2013 20 straipsnio m punkte, produktus, kurių sandėliavimo laikotarpis patikslintas, ir jų kiekius, taip pat pradines ir patikslintas išvežimo iš sandėlio datas;

c)

iki kiekvienų metų kovo 31 d. praėjusiais kalendoriniais metais pagal IV antraštinę dalį atliktų patikrų vietoje rezultatus.

II SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

67 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. spalio 1 d. Tačiau I priedo V dalies III ir IV lentelės ir I priedo VI dalies b punktas valstybės intervenciniam supirkimui taikomas nuo 2017 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  OL L 346, 2013 12 20, p. 12.

(4)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(5)  1987 m. lapkričio 16 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3427/87, nustatantis išsamias intervencijos ryžių rinkoje taisykles (OL L 326, 1987 11 17, p. 25).

(6)  1991 m. liepos 30 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2351/91, nustatantis išsamias taisykles, taikytinas perkant intervencinės agentūros laikomus ryžius, kurie bus tiekiami kaip pagalba maisto produktais (OL L 214, 1991 8 2, p. 51).

(7)  2008 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 720/2008, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatų, susijusių su mokėjimo agentūros ar intervencinės agentūros supirktų produktų saugojimu ir judėjimu, išsamias taikymo taisykles (OL L 198, 2008 7 26, p. 17).

(8)  2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 826/2008, kuriuo nustatomos bendrosios pagalbos už privatų tam tikrų žemės ūkio produktų saugojimą skyrimo taisyklės (OL L 223, 2008 8 21, p. 3).

(9)  2009 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1130/2009, nustatantis bendrąsias išsamias intervencinių produktų naudojimo ir (arba) paskirties tikrinimo taisykles (OL L 310, 2009 11 25, p. 5).

(10)  2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (OL L 349, 2009 12 29, p. 1).

(11)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1238, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 15).

(12)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).

(13)  2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL L 255, 2014 8 28, p. 59).

(14)  2008 m. kovo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 273/2008, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su pieno ir pieno produktų analizės bei kokybės vertinimo metodais (OL L 88, 2008 3 29, p. 1).

(15)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

(16)  2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1249/2008, kuriuo nustatomos išsamios Bendrijos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymo ir pranešimo apie tų skerdenų kainas taisyklės (OL L 337, 2008 12 16, p. 3).

(17)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 906/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos išlaidų (OL L 255, 2014 8 28, p. 1).

(18)  1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantis terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles (OL L 124, 1971 6 8, p. 1).

(19)  2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1848/2006 dėl su bendrosios žemės ūkio politikos finansavimu susijusių pažeidimų ir neteisingai sumokėtų sumų susigrąžinimo bei šios srities informacinės sistemos organizavimo ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 595/91 (OL L 355, 2006 12 15, p. 56).

(20)  2009 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 792/2009, kuriuo nustatomos išsamios valstybių narių bendrojo rinkų organizavimo įgyvendinimo, tiesioginių išmokų tvarkos, žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms taikomos tvarkos informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai taisyklės (OL L 228, 2009 9 1, p. 3).


I PRIEDAS

GRŪDINĖS KULTŪROS

I DALIS

1.   MEDŽIAGŲ, IŠSKYRUS NEPAŽEISTUS PAGRINDINIŲ GRŪDINIŲ KULTŪRŲ GRŪDUS, APIBRĖŽTYS

1.1.   Skaldyti grūdai

Kietųjų kviečių, paprastųjų kviečių ir miežių atveju skaldytų grūdų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Kukurūzų atveju skaldytų grūdų apibrėžtis pateikta EN 16378 standarte.

1.2.   Grūdų priemaišos

a)   Sudžiūvę grūdai

Kietųjų kviečių, paprastųjų kviečių ir miežių atveju sudžiūvusių grūdų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte. Tačiau Estijos, Latvijos, Suomijos ir Švedijos miežių atveju sudžiūvusiais grūdais laikomi šiose valstybėse narėse pasiūlyti, paraiškose dalyvauti konkurse nurodyti arba priimti intervencijai grūdai, kurių natūrinis svoris lygus 64 kg/hl ar didesnis ir kurie pašalinus visas kitas šiame priede nurodytas medžiagas išbyra per 2 mm skersmens pailgų akučių sietą.

Sudžiūvusių grūdų sąvoka netaikoma kukurūzams.

b)   Kiti grūdai

Kietųjų kviečių, paprastųjų kviečių ir miežių atveju kitų grūdų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Kukurūzų atveju kitų grūdų apibrėžtis pateikta EN 16378 standarte.

c)   Kenkėjų pažeisti grūdai

Kietųjų kviečių, paprastųjų kviečių ir miežių atveju kenkėjų pažeistų grūdų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Kukurūzų atveju kenkėjų pažeistų grūdų apibrėžtis pateikta EN 16378 standarte.

d)   Grūdai su pakitusios spalvos gemalais

Kietųjų kviečių ir paprastųjų kviečių atveju apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Grūdų su pakitusios spalvos gemalais sąvoka netaikoma miežiams ir kukurūzams.

e)   Džiovinant perkaitinti grūdai

Kietųjų kviečių, paprastųjų kviečių ir miežių atveju džiovinant perkaitintų grūdų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Kukurūzų atveju džiovinant perkaitintų grūdų apibrėžtis pateikta EN 16378 standarte.

f)   Margi grūdai

Kietųjų kviečių atveju margų grūdų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Margų grūdų sąvoka netaikoma paprastiesiems kviečiams, miežiams ir kukurūzams.

1.3.   Sudygę grūdai

Kietųjų kviečių, paprastųjų kviečių ir miežių atveju sudygusių grūdų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Kukurūzų atveju sudygusių grūdų apibrėžtis pateikta EN 16378 standarte.

1.4.   Įvairios priemaišos

a)   Pašalinės sėklos

Kietųjų kviečių, paprastųjų kviečių ir miežių atveju pašalinių sėklų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Kukurūzų atveju pašalinių sėklų apibrėžtis pateikta EN 16378 standarte.

Kenksmingųjų augalų sėklos– sėklos, kurios yra nuodingos žmonėms ir gyvuliams, kliudančios arba sunkinančios grūdų valymo bei malimo darbus ir bloginančios iš grūdų gaminamų produktų kokybę;

b)   Pažeisti grūdai

Kietųjų kviečių, paprastųjų kviečių ir miežių atveju pažeistų grūdų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Kukurūzų atveju pažeistų grūdų apibrėžtis pateikta EN 16378 standarte.

Kietųjų kviečių, paprastųjų kviečių ir miežių atveju EN 15587 standarte fuzariozės pažeistų grūdų apibrėžtis įtraukta į pažeistų grūdų apibrėžtį.

c)   Pašalinės medžiagos

Kietųjų kviečių, paprastųjų kviečių ir miežių atveju pašalinių medžiagų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Kukurūzų atveju pašalinių medžiagų apibrėžtis pateikta EN 16378 standarte.

d)   Lukštai (kukurūzų atveju – kukurūzų burbuolių dalys)

e)   Skalsės

f)   Sugedę grūdai

Kietųjų kviečių ir paprastųjų kviečių atveju sugedusių grūdų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Sugedusių grūdų sąvoka netaikoma miežiams ir kukurūzams.

g)   Gyvūninės kilmės priemaišos

1.5.   Gyvi kenkėjai

1.6.    Mitadiné grūdai

Kietųjų kviečių atveju mitadiné (pusiau stikliški) grūdai – grūdai, kurių grūdas nėra visiškai stikliškas. Jų apibrėžtį galima rasti EN 15585 standarte.

2.   KIEKVIENAI JAVŲ RŪŠIAI BŪDINGOS PRIEMAIŠOS, KURIAS REIKIA ĮVERTINTI

2.1.   Kietieji kviečiai

Grūdų priemaišos– sudžiūvę grūdai, kitų javų grūdai, kenkėjų pažeisti grūdai, grūdai su pakitusios spalvos gemalu, margi grūdai ir džiovinant perkaitinti grūdai.

Įvairios priemaišos– pašalinės sėklos, pažeisti grūdai (kartu su fuzariozės pažeistais grūdais), pašalinės medžiagos, lukštai, skalsės, sugedę grūdai, ir gyvūninės kilmės priemaišos.

2.2.   Paprastieji kviečiai

Grūdų priemaišos– sudžiūvę grūdai, kitų javų grūdai, kenkėjų pažeisti grūdai, grūdai su pakitusios spalvos gemalu (tik kai viršijama 8 %) ir džiovinant perkaitinti grūdai.

Įvairios priemaišos– pašalinės sėklos, pažeisti grūdai (kartu su fuzariozės pažeistais grūdais), pašalinės medžiagos, lukštai, skalsės, sugedę grūdai, ir gyvūninės kilmės priemaišos.

2.3.   Miežiai

Grūdų priemaišos– sudžiūvę grūdai, kitų javų grūdai, kenkėjų pažeisti grūdai ir džiovinant perkaitinti grūdai.

Įvairios priemaišos– pašalinės sėklos, pažeisti grūdai (kartu su fuzariozės pažeistais grūdais), pašalinės medžiagos, lukštai ir gyvūninės kilmės priemaišos.

2.4.   Kukurūzai

Grūdų priemaišos– kitų javų grūdai, kenkėjų pažeisti grūdai ir džiovinant perkaitinti grūdai.

Įvairios priemaišos– pašalinės sėklos, pažeisti grūdai, pašalinės medžiagos, burbuolių dalys ir gyvūninės kilmės priemaišos.

II DALIS

Metodai, taikomi intervencijai siūlomų, paraiškoje dalyvauti atitinkamame konkurse nurodytų arba intervencijai priimtų grūdų kokybei nustatyti

Intervencijai siūlomų, paraiškoje dalyvauti atitinkamame konkurse nurodytų arba intervencijai priimtų grūdų kokybei nustatyti remiantis 4 straipsniu taikomi tokie metodai:

a)

standartinis medžiagų, išskyrus nepažeistus pagrindinių javų grūdus, nustatymo metodas:

i)

EN 15587 standartas paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių ir miežių atveju,

ii)

EN 16378 standartas kukurūzų atveju;

b)

standartinis drėgnio kiekio nustatymo metodas:

i)

EN ISO 6540 standartas kukurūzų atveju,

ii)

EN ISO 712 standartas javų, išskyrus kukurūzus, atveju arba infraraudonųjų spindulių technologija paremto metodas, atitinkantis EN 15948 standartą.

Kilus ginčui, lemia tik naudojant EN ISO 6540 standartą (kukurūzams) arba EN ISO 712 standartą (grūdams, išskyrus kukurūzus) gauti rezultatai;

c)

standartinis tešlos iš paprastųjų kviečių lipnumo ir tinkamumo mechaniniam apdorojimui nustatymo metodas – nurodytasis šio priedo III dalyje;

d)

baltymų kiekiui sumaltuose kietuosiuose ir paprastuosiuose kviečiuose nustatyti taikomas standartinis metodas – nurodytasis:

i)

EN ISO 20483 standarte arba

ii)

CEN ISO/TS 16634–2 standarte.

Kilus ginčui, lemia tik naudojant EN ISO 20483 standartą gauti rezultatai;

e)

standartinis maltų paprastųjų kviečių Zeleny koeficiento nustatymo metodas – nurodytasis EN ISO 5529 standarte;

f)

standartinis Hagberg kritimo skaičiaus nustatymo (amilazės aktyvumo bandymas) metodas – nurodytasis EN ISO 3093 standarte;

g)

standartinis kietųjų kviečių stikliškumo praradimo rodiklio nustatymo metodas – nurodytasis EN 15585 standarte;

h)

standartinis natūrinio svorio nustatymo metodas – nurodytasis EN ISO 7971/3 standarte;

i)

mėginių ėmimo ir mikotoksinų kiekio nustatymo analizės metodai – nurodytieji Komisijos reglamento (EB) Nr. 1881/2006 (1) priede ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 401/2006 (2) I ir II prieduose.

III DALIS

Tešlos iš paprastųjų kviečių lipnumo ir tinkamumo mechaniniam apdorojimui nustatymo metodika

1.   Pavadinimas

Kvietinių miltų tiriamojo kepimo metodas.

2.   Taikymo sritis

Metodas taikomas eksperimentiniu būdu sumaltiems kvietiniams miltams, skirtiems mielinei duonai kepti.

3.   Principas

Tešla specialiu maišytuvu gaminama iš miltų, vandens, mielių, druskos ir sacharozės. Padalijus tešlą, tešlos ruošiniai apvalinami, laikomi 30 minučių; paskui formuojami, dedami ant lakštų ir kepami nustatytą laiką. Surašomos tešlos apdorojamumo charakteristikos. Įvertinamas kepalų tūris ir aukštis.

4.   Sudedamosios dalys

4.1.   Mielės

Saccharomyces cerevisiae aktyvios sausosios mielės iš DHW-Hamburg-Wansbeck arba tokių pačių charakteristikų produktas.

4.2.   Vandentiekio vanduo

4.3.   Cukraus, druskos bei askorbo rūgšties tirpalas

30 ± 0,5 g natrio chlorido (naudojamo prekyboje), 30 ± 0,5 g sacharozės (naudojamos prekyboje) ir 0,040 ± 0,001 g askorbo rūgšties ištirpinama 800 ± 5 g vandens. Kiekvieną dieną ruošiamas naujas tirpalas.

4.4.   Cukraus tirpalas

5 ± 0,1 g sacharozės (naudojamos prekyboje) ištirpinama 95 ± 1 g vandens. Kiekvieną dieną ruošiamas naujas tirpalas.

4.5.   Fermentiškai aktyvus maltas salyklas

Naudojamas prekyboje.

5.   Įranga ir aparatūra

5.1.   Kepimo patalpa

Joje palaikoma 22 °C–25 °C temperatūra.

5.2.   Šaldytuvas

Palaikantis 4 ± 2 °C temperatūrą.

5.3.   Likutis

Svėrimo galia 2 kg, svėrimo paklaida 2 g.

5.4.   Likutis

Svėrimo galia 0,5 kg, svėrimo paklaida 0,1 g.

5.5.   Analizinės svarstyklės

Svėrimo paklaida 0,1 × 10– 3 g.

5.6.   Maišytuvas

Stephan Soehne GmbH gamybos Stephan UMTA 10 su Detmold modelio maišikliu arba kitas analogiškų charakteristikų įrenginys.

5.7.   Kildinimo kamera

Naudojant reguliavimo sistemą palaikoma 30 ± 1 °C temperatūra.

5.8.   Atviros plastikinės dėžutės

Pagaminti iš polimetilmetakrilato (Plexiglas, Perspex). Vidiniai matmenys: Vidiniai matmenys 25 cm × 25 cm × 15 cm aukščio, sienelių storis0,5 ± 0,05 cm.

5.9.   Kvadratiniai plastikiniai lakštai

Pagaminti iš polimetilmetakrilato (Plexiglas, Perspex). Dydis ne mažiau kaip 30 cm × 30 cm, storis 0,5 ± 0,05 cm.

5.10.   Formavimo įrenginys

Brabender rutulinis apvalintuvas (Brabender OHG) ar kitas analogiškų charakteristikų įrenginys.

6.   Mėginių ėmimas

Pagal EN ISO 24333.

7.   Procedūra

7.1.   Vandens kiekio nustatymas

Vandens absorbcija nustatoma pagal ICC standartą Nr. 115/1.

7.2.   Malto salyklo priedo nustatymas

Miltų kritimo skaičius nustatomas pagal EN ISO 3093. Jei kritimo skaičius yra didesnis kaip 250, naudojamas malto salyklo priedas. Salyklo kiekis, kurio reikia pasiekti kritimo skaičių nuo 200 iki 250, nustatomas ruošiant miltų mišinių seriją su didėjančiu malto salyklo (4.5 punktas) kiekiu. Jei kritimo skaičius yra 250 arba mažesnis, malto salyklo priedo nededama.

7.3.   Aktyvių sausųjų mielių reaktyvavimas

Nustatoma 35 ± 1 °C cukraus tirpalo (4.4 punktas) temperatūra. Viena aktyvių sausųjų mielių masės dalis supilama į keturias cukraus tirpalo atitinkamos temperatūros masės dalis. Nemaišoma. Jei reikia, lėtai pasukiojama.

Paliekama 10 ± 1 minučių, paskui maišoma, kol susidaro vienalytė suspensija. Ji panaudojama per 10 minučių.

7.4.   Miltų ir vandens temperatūra tešlos maišymui

Miltų ir vandens temperatūra turi būti tokia, kad įmaišytos tešlos temperatūra būtų 27 ± 1 °C.

7.5.   Tešlos sudėtis

2 g tikslumu pasveriama 10 y/3 g miltų pagal esamą drėgnumą (tai atitinka 1 kg miltų, kurių drėgnumas 14 %); čia „y“ yra naudotas miltų kiekis bandyme farinografu (žr. ICC standartąNr. 115/1).

0,2 g tikslumu pasveriamas salyklo miltelių kiekis, reikalingas sumažinti kritimo rodiklį iki ribų nuo 200 iki 250 sekundžių (7.2 punktas).

Pasveriama 430 ± 5 g cukraus, druskos bei askorbo rūgšties tirpalo (4.3 punktas) ir įpilama tiek vandens, kad bendra masė sudarytų (x – 9) 10 y/3 g (žr. 10.2 punktą); čia „x“ yra bandyme farinografu (žr. ICC standartą Nr. 115/1) naudoto vandens kiekis. Bendra masė (paprastai nuo 450 g iki 650 g) turi būti sudaryta 1,5 g tikslumu.

Pasveriama 90 ± 1 g mielių suspensijos (7.3 punktas).

Bendra tešlos masė pažymima P ir apskaičiuojama kaip miltų, cukraus, druskos bei askorbo rūgšties tirpalo, vandens, mielių suspensijos ir salyklo kiekio suma.

7.6.   Maišymas

Prieš maišant maišyklės temperatūra šiltu vandeniu pakeliama iki 27 ± 1 °C.

Į maišyklę supilami skysti tešlos ingredientai, ant jų suberiami miltai, sumaišyti su maltu salyklu.

Maišyklė įjungiama (pirmu greičiu, 1 400 aps./min.) ir tešla maišoma 60 sekundžių. Po 20 sekundžių nuo maišymo pradžios pritvirtinta prie maišyklės dangčio grandyklė du kartus apsukama.

Išmatuojama tešlos temperatūra. Ji turi būti ne mažesnė kaip 26 °C ir ne didesnė kaip 28 °C; jei ji neatitinka šio intervalo, tešla išmetama ir, parinkus reikiamą komponentų temperatūrą, užmaišoma nauja jos porcija.

Tešlos savybės įvertinamos vienu iš toliau nurodytų terminų:

nelipni ir tinkama mechaniniam apdorojimui, arba

lipni ir netinkama mechaniniam apdorojimui.

Nelipnia ir tinkama mechaniniam apdorojimui laikoma tešla, kurios masė rišli, beveik nelimpa prie maišyklės sienelių ir maišiklio. Tešla turi būti lengvai paimama rankomis ir vienu judesiu be žymių nuostolių išimama iš maišyklės.

7.7.   Dalijimas ir apvalinimas

2 g tikslumu pasveriami trys tešlos ruošiniai, kurių masė apskaičiuojama pagal formulę:

p

=

0,25 P, čia:

p

=

pasverto tešlos ruošinio masė,

P

=

visos tešlos masė.

Tuoj pat tešlos ruošiniai 15 sekundžių apvalinami formavimo įrenginiu (5.10 punktas), paskui sudedami ant kvadratinių plastikinių lakštų (5.9 punktas), uždengiami apverstomis plastikinėmis dėžutėmis (5.8 punktas) 30 ± 2 minučių laikomi kildinimo kameroje (5.7 punktas).

Miltais nebarstoma.

7.8.   Formavimas

Išimti iš kildinimo kameros ruošiniai, uždengti apverstomis dėžutėmis, ant plastikinių lakštų atnešami prie formavimo įrenginio (5.10 punktas) ir kiekvienas jų dar kartą apvalinamas 15 sekundžių. Tešlos ruošiniai atidengiami tik prieš apvalinimą. Tešlos savybės pakartotinai įvertinamos tais pačiais terminais:

a)

nelipni ir tinkama mechaniniam apdorojimui, arba

b)

lipni ir netinkama mechaniniam apdorojimui.

Nelipnia ir tinkama mechaniniam apdorojimui laikoma tešla, kurios ruošiniai beveik arba visai nelimpa prie formavimo įrenginio sienelių ir gali laisvai jame judėti, suformuojant taisyklingos formos rutulį. Operacijos pabaigoje, pakėlus formavimo įrenginio dangtelį, turi nesimatyti prie sienelių prilipusios tešlos.

8.   Tyrimo ataskaita

Tyrimo ataskaitoje turi būti pateikta:

a)

tešlos tinkamumo mechaniniam apdorojimui įvertinimas maišymo pabaigoje ir formavimo metu,

b)

miltų be malto salyklo priedo kritimo skaičius,

c)

visi pastebėti nukrypimai.

d)

taikytas tyrimo metodas;

e)

visa reikiama informacija mėginiui identifikuoti.

9.   Bendrosios pastabos

9.1.

Formulė suminiam tešlos skysčių kiekiui apskaičiuoti paremta tokiais principais:

Reikiamai konsistencijai gauti, į 300 g miltų, kurių drėgnumas 14 %, pilama x ml vandens. Kadangi tiriamasis kepimas atliekamas iš 1 kg miltų, kurių drėgnumas 14 %, o vandens kiekis x nustatytas 300 g miltų, tiriamajam kepimui reikiamas vandens kiekis apskaičiuojamas dalijant x iš trijų ir dauginant iš dešimties, kitaip tariant – 10 x/3 g.

430 g cukraus, druskos bei askorbo rūgšties tirpale yra 15 g druskos ir 15 g cukraus. Šis tirpalo kiekis įskaičiuojamas į suminį skysčio kiekį. Taigi, norint pridėti į tešlą 10 x/3 g vandens, į ją reikia pridėti (10 x/3 + 30) g skysčio; šį kiekį sudaro 430 g cukraus, druskos bei askorbo rūgšties tirpalo ir vanduo.

Nors dalį mielių suspensijai gauti sunaudoto vandens sugeria mielės, šioje suspensijoje taip pat yra laisvo vandens. Nustatyta, kad 90 g mielių suspensijos yra 60 g laisvo vandens. Šis kiekis vandens turi būti išskaičiuotas iš tešlos skysčio kiekio, taigi būtina pridėti 10 x/3 plius 30 minus 60 g. Tai gali būti išreikšta taip: (10 x/3 + 30) – 60 = 10 x/30 – 30 = (x/3 – 3) 10 = (x – 9) 10/3, t. y. 7.5 punkte nurodyta formule. Jei, pvz., bandyme farinografu vandens kiekis x buvo 165 ml, šią vertę reikia įrašyti į minėtą formulę; taigi prie 430 g cukraus, druskos bei askorbo rūgšties reikia pridėti tokį kiekį vandens:

(165 – 9) 10/3 = 156 × 10/3 = 520 g.

9.2.

Šis metodas netaikomas tiesiogiai kviečiams. Norint pritaikyti jį kviečių kepimo savybėms įvertinti naudojama toliau pateikta metodika:

Iš kviečių išvalomos priemaišos ir nustatomas valytų kviečių drėgnumas. Jeigu jis yra nuo 15,0 % iki 16,0 %, kviečių drėkinti nereikia. Jei drėgnumas yra kitoks, likus ne mažiau kaip trims valandoms iki malimo jis sureguliuojamas, kad būtų 15,5 ± 0,5 %.

Kviečiai malami Buehler laboratoriniu malūnu MLU 202 ar Brabender Quadrantum Senior malūnu arba kitu analogiškų charakteristikų įrenginiu.

Malimo procesas sureguliuojamas taip, kad miltų išeiga būtų ne mažesnė kaip 72 %, o pelenų kiekis, išreikštas sausųjų medžiagų masės procentais, sudarytų nuo 0,50 iki 0,60 %.

Pelenų kiekis miltuose nustatomas pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 234/2010 (3) II priedo nuostatas, o drėgnumas – pagal šio reglamento nuostatas. Išeiga apskaičiuojama pagal tokią lygtį:

E = (((100 – f) F)/(100 – w) W) × 100 %

čia:

E

=

išeiga,

f

=

miltų drėgnumas,

w

=

kviečių drėgnumas,

F

=

pagamintų f drėgnumo miltų masė,

W

=

w drėgnumo sumaltų kviečių masė.

Pastaba: Informacija apie naudotinus komponentus ir įrangą pateikta Instituut von Groan, Meel en Brood, TNO – Postbus 15, Wageningen, Nyderlandai, 1977 m. kovo 31 d. dokumente T/77 300.

IV DALIS

Grūdų mėginių ėmimo ir analizės metodai

1.

Kiekvienos grūdų partijos kokybės charakteristikos nustatomos iš siūlomos siuntos tipinio mėginio, kurį sudaro kiekvieno pristatymo metu paimti mėginiai, imant po vieną mėginį iš ne mažesnio kaip 60 tonų grūdų kiekio.

2.

Intervencijai siūlomų, paraiškose dalyvauti atitinkamame konkurse nurodytų arba intervencijai priimtų grūdų kokybei nustatyti taikomi metodai yra nustatyti šio priedo I, II ir III dalyse.

3.

Kilus ginčui, mokėjimo agentūra atlieka būtinus pakartotinius grūdų tyrimus, kurių išlaidas padengia pralaimėjusioji šalis.

V DALIS

Kainos padidinimas ir sumažinimas

I lentelė

Kainos padidinimas dėl drėgmės kiekio grūdų, išskyrus kukurūzus, atveju

Drėgmės kiekis

(%)

Padidinimas

(EUR už toną)

Mažesnis nei 12,5–12

0,5

Mažesnis nei 12–11,5

1

Mažesnis nei 11,5

1,5


Kainos padidinimas dėl drėgmės kiekio kukurūzų atveju

Drėgmės kiekis

(%)

Padidinimas

(EUR už toną)

Mažesnis nei 12–11,5

0,5

Mažesnis nei 11,5

1

II lentelė

Kainos sumažinimas dėl drėgmės kiekio grūdų, išskyrus kukurūzus, atveju

Drėgmės kiekis

(%)

Sumažinimas

(EUR už toną)

Didesnis nei 13,0–13,5

0,5

Didesnis nei 13,5–14,0

1,0

Didesnis nei 14,0–14,5

1,5


Kainos sumažinimas dėl drėgmės kiekio kukurūzų atveju

Drėgmės kiekis

(%)

Sumažinimas

(EUR už toną)

Didesnis nei 12,5–13,0

0,5

Didesnis nei 13,0–13,5

1,0

III lentelė

Kainos padidinimas dėl baltymų kiekio paprastųjų kviečių atveju

Baltymų kiekis (4)

(N × 5,7)

Kainos padidinimas

(EUR už toną)

Didesnis nei 12,0

2,5


IV lentelė

Kainos sumažinimas dėl baltymų kiekio paprastųjų kviečių atveju

Baltymų kiekis