ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 193

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. liepos 19d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2016 m. liepos 12 d. Tarybos direktyva (ES) 2016/1164, kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo praktika, tiesiogiai veikiančia vidaus rinkos veikimą, taisyklės

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/1165, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1183/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai

15

 

*

2016 m. gegužės 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1166, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 X priede nustatytos runkelių pirkimo cukraus sektoriuje nuo 2017 m. spalio 1 d. sąlygos

17

 

*

2016 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1167, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 102/2012, kuriuo importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kuris tai pat taikomas importuojamiems iš, inter alia, Korėjos Respublikos siunčiamiems plieniniams lynams ir kabeliams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Korėjos Respublikos kilmės

19

 

 

2016 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1168, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

25

 

 

2016 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1169, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikomas kiekiui, nurodytam pagal Reglamentu (EB) Nr. 341/2007 leistas naudoti česnakų tarifines kvotas 2016 m. liepos 1–7 d. pateiktose importo licencijų paraiškose

27

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1170 dėl pozicijos, kuri Europos Sąjungos vardu turi būti priimta Jungtiniame komitete, įsteigtame pagal Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos pagrindų susitarimą dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, dėl Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo ir specializuotų darbo grupių steigimo

29

 

*

2016 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1171 dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo IX priedo (Finansinės paslaugos) dalinio pakeitimo

38

 

*

2016 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/1172, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP Sahel Niger)

106

 

*

2016 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/1173, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai

108

 

*

2016 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1174 dėl biocidinio produkto, kuriame yra difenakumo, autorizacijos liudijimo sąlygų, dėl kurių Ispanija kreipėsi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 36 straipsnį (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 4380)  ( 1 )

110

 

*

2016 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1175 dėl biocidinio produkto, kuriame yra spinozado, autorizacijos liudijimo sąlygų, dėl kurių Jungtinė Karalystė kreipėsi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 36 straipsnį (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 4385)  ( 1 )

113

 

*

2016 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1176, kuriuo nutraukiama dalinė tarpinė peržiūra dėl tam tikrų importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos ir Tailando kilmės kaliojo ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių su sriegiais

115

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2016 m. gegužės 27 d. Komisijos direktyvos (ES) 2016/844, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų, klaidų ištaisymas ( OL L 141, 2016 5 28 )

117

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Teisėkūros procedūra priimami aktai

DIREKTYVOS

19.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/1


TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/1164

2016 m. liepos 12 d.

kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo praktika, tiesiogiai veikiančia vidaus rinkos veikimą, taisyklės

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 115 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

dabartiniai politiniai prioritetai tarptautinio apmokestinimo srityje rodo poreikį užtikrinti, kad mokesčiai būtų mokami ten, kur gaunamas pelnas ir sukuriama vertė. Todėl būtina atkurti pasitikėjimą mokesčių sistemų teisingumu ir leisti Vyriausybėms veiksmingai naudotis savo mokesčių suverenumu. Šie nauji politiniai tikslai buvo perkelti į rekomendacijas dėl konkrečių veiksmų Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) iniciatyvoje, skirtoje kovai su mokesčių bazės erozija ir pelno perkėlimu (BEPS). Europos Vadovų Taryba palankiai įvertino šį darbą 2013 m. kovo 13–14 d. ir 2013 m. gruodžio 19–20 d. išvadose. Reaguodama į teisingesnio apmokestinimo poreikį, 2015 m. birželio 17 d. komunikate Komisija pateikė Teisingo ir veiksmingo pelno apmokestinimo Europos Sąjungoje veiksmų planą;

(2)

2015 m. spalio 5 d. buvo viešai paskelbtos galutinės ataskaitos dėl 15 EBPO kovos su BEPS veiksmų punktų. 2015 m. gruodžio 8 d. išvadose Taryba palankiai įvertino šį darbą. Tarybos išvadose pabrėžiama, kad reikia rasti bendrus, bet lanksčius ES lygmens sprendimus, suderinamus su EBPO BEPS išvadomis. Be to, išvadose remiamas veiksmingas ir spartus kovos su BEPS priemonių suderintas įgyvendinimas ES lygmeniu ir nurodoma, kad įgyvendinant EBPO BEPS išvadas ES lygmeniu pirmenybė atitinkamais atvejais turėtų būti teikiama ES direktyvoms. Geram vidaus rinkos veikimui būtina, kad valstybės narės bent įvykdytų savo įsipareigojimus pagal BEPS ir apskritai imtųsi veiksmų, atgrasančių nuo mokesčių vengimo praktikos, ir pakankamai nuosekliai bei koordinuotai užtikrintų teisingą ir veiksmingą apmokestinimą Sąjungoje. Siekiant gerinti vidaus rinkos veikimą ir maksimaliai padidinti teigiamą kovai su BEPS skirtos iniciatyvos poveikį, rinkoje, kurioje šalių ekonomika yra labai integruota, reikalingi bendri strateginiai metodai ir koordinuoti veiksmai. Be to, tik bendra sistema galėtų padėti išvengti rinkos susiskaidymo ir pašalinti šiuo metu egzistuojančius neatitikimus ir rinkos iškraipymus. Galiausiai nacionalinės įgyvendinimo priemonės, atitinkančios bendrą visoje Sąjungoje taikomą politiką, suteiktų mokesčių mokėtojams teisinio tikrumo, nes tos priemonės atitiktų Sąjungos teisę;

(3)

būtina nustatyti taisykles siekiant sustiprinti vidutinį apsaugos nuo agresyvaus mokesčių planavimo lygį vidaus rinkoje. Kadangi šios taisyklės turėtų būti tinkamos 28 atskiroms pelno mokesčio sistemoms, reikėtų apsiriboti bendromis nuostatomis, o įgyvendinimas turėtų būti paliktas valstybėms narėms, nes jos turi daugiau galimybių nustatyti konkrečius šių taisyklių elementus taip, kad jie geriausiai tiktų jų pelno mokesčio sistemoms. Šį tikslą būtų galima pasiekti sukūrus minimalų nacionalinių pelno mokesčio sistemų apsaugos nuo mokesčių vengimo praktikos lygį visoje Sąjungoje. Todėl būtina koordinuoti valstybių narių veiksmus įgyvendinant 15 EBPO kovos su BEPS veiksmų punktų nuostatas, kad būtų padidintas visos vidaus rinkos veiksmingumas, kovojant su mokesčių vengimo praktika. Todėl būtina nustatyti bendrą minimalų vidaus rinkos apsaugos lygį tam tikrose srityse;

(4)

būtina nustatyti taisykles, taikytinas visiems mokesčių mokėtojams, kuriems taikomas pelno mokestis valstybėje narėje. Atsižvelgiant į tai, kad dėl to reikėtų apimti platesnį nacionalinių mokesčių spektrą, nepageidautina į šios direktyvos taikymo sritį įtraukti tokio tipo subjektus, kuriems nėra taikomas pelno mokestis valstybėje narėje; visų pirma tai yra skaidrūs subjektai. Šios taisyklės taip pat turėtų būti taikomos tų pelno mokesčio mokėtojų nuolatinėms buveinėms, kurie gali būti įsikūrę kitoje (-se) valstybėje (-se) narėje (-se). Pelno mokesčio mokėtojai gali būti rezidentai mokesčių tikslais valstybėje narėje arba būti įsteigti pagal valstybės narės įstatymus. Tos taisyklės taip pat turėtų būti taikomos subjektų, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais trečiojoje valstybėje, nuolatinėms buveinėms, jei jos yra įsikūrusios vienoje ar daugiau valstybių narių;

(5)

būtina nustatyti taisykles, skirtas kovai su mokesčių bazės erozija vidaus rinkoje ir pelno perkėlimu iš vidaus rinkos. Šiam tikslui pasiekti reikalingos taisyklės šiose srityse: palūkanų atskaitymo ribojimo, perkėlimo apmokestinimo, bendros kovos su mokestiniu piktnaudžiavimu taisyklės, kontroliuojamųjų užsienio bendrovių taisyklių ir taisyklių, skirtų šalių mokestinės tvarkos neatitikimų problemai spręsti. Kai šių taisyklių taikymas lemia dvigubą apmokestinimą, mokesčių mokėtojams turėtų būti suteikta lengvata atskaitant kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, priklausomai nuo atvejo, sumokėtus mokesčius. Taigi taisyklėmis turėtų būti ne tik siekiama kovoti su mokesčių vengimo praktika, bet ir siekiama nesukurti kitų rinkos kliūčių, pavyzdžiui, dvigubo apmokestinimo;

(6)

siekdamos sumažinti savo mokestinius įsipareigojimus visame pasaulyje, bendrovių grupės vis dažniau imasi BEPS veiksmų, mokėdamos išpūstas palūkanas. Palūkanų ribojimo taisyklė yra būtina tam, kad atgrasytų nuo tokios praktikos apribojant mokesčių mokėtojų viršijančių skolinimosi sąnaudų atskaitymą. Todėl būtina nustatyti atskaitymo santykį, kuris būtų taikomas mokesčių mokėtojo apmokestinamosioms pajamoms prieš palūkanų mokėjimą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA). Valstybės narės galėtų sumažinti šį santykį arba nustatyti laiko apribojimus, arba apriboti neapmokestinamų skolinimosi sąnaudų sumą, kuri gali būti perkelta į ankstesnius ar vėlesnius laikotarpius, kad būtų užtikrintas aukštesnis apsaugos lygis. Atsižvelgiant į tai, kad tikslas yra nustatyti minimalius standartus, valstybės narės turėtų galėti priimti alternatyvią priemonę, susijusią su mokesčių mokėtojo pajamomis prieš palūkanų mokėjimą ir mokesčius (EBIT) ir nustatytą tokiu būdu, kad ji būtų lygiavertė EBITDA grindžiamai normai. Valstybės narės kartu su šioje direktyvoje numatyta palūkanų ribojimo taisykle taip pat galėtų naudoti tikslines taisykles, skirta kovai su skolos finansavimu įmonių grupės viduje, visų pirma kapitalo nepakankamumo taisyklėmis. Neapmokestinamosios pajamos neturėtų būti įskaitytos į atskaitomas skolinimosi sąnaudas. Taip yra todėl, kad nustatant, kiek daugiausia palūkanų gali būti atskaityta, turėtų būti atsižvelgiama tik į apmokestinamąsias pajamas;

(7)

kai mokesčių mokėtojas priklauso įmonių grupei, kuri teikia teisės aktais nustatytas konsoliduotąsias ataskaitas, suteikiant mokesčių mokėtojams teisę atskaityti didesnes viršijančių skolinimosi sąnaudų sumas, gali būti atsižvelgta į visos grupės įsiskolinimą pasaulio mastu. Taip pat gali būti tikslinga nustatyti taisykles dėl su nuosavu kapitalu susijusios netaikymo nuostatos tuo atveju, kai palūkanų ribojimo taisyklė netaikoma, jei bendrovė gali įrodyti, kad jos nuosavo kapitalo ir viso turto santykis yra iš esmės lygus atitinkamam grupės santykiui arba už jį didesnis. Palūkanų ribojimo taisyklė turėtų būti taikoma mokesčių mokėtojo viršijančioms skolinimosi sąnaudoms nepriklausomai nuo to, ar sąnaudos susijusios su skola, įgyta šalies viduje, kitoje Sąjungos valstybėje ar trečiojoje valstybėje, taip pat nuo to, ar jos susijusios su trečiosiomis šalimis, susijusiomis įmonėmis ar atsirado grupės viduje. Jeigu į grupę įeina daugiau nei vienas toje pačioje valstybėje narėje esantis subjektas, valstybė narė, taikydama taisykles, kuriomis ribojamas palūkanų atskaitymas, gali vertinti bendrą visų grupės subjektų padėtį toje pačioje valstybėje, įskaitant atskiro subjekto apmokestinimo sistemą, kad būtų sudarytos galimybės perkelti pelną arba palūkanų pajėgumą tarp subjektų grupės viduje;

(8)

siekiant sumažinti su taisyklėmis susijusią administracinę ir jų laikymosi naštą pernelyg nesumažinant jų poveikio mokesčiams, gali būti tikslinga numatyti apsaugos taisyklę, kad grynosios palūkanos visada būtų atskaitomos iki nustatytos sumos, kai dėl to atskaitoma suma yra didesnė negu EBITDA grindžiamas santykis. Valstybės narės galėtų sumažinti nustatytą piniginę ribą, kad užtikrintų aukštesnį savo nacionalinės mokesčio bazės apsaugos lygį. BEPS iš esmės susidaro, kai tarp susijusių įmonių mokamos išpūstos palūkanos, todėl yra tinkama ir būtina sudaryti galimybes į palūkanų ribojimo taisyklės taikymo sritį neįtraukti atskirų subjektų atsižvelgiant į ribotą mokesčių vengimo riziką. Siekiant, kad perėjimas prie naujosios palūkanų ribojimo taisyklės būtų sklandesnis, valstybės narės galėtų numatyti nuostatą dėl įgytų teisių išsaugojimo, kuri būtų taikoma esamoms paskoloms tiek, kiek jų sąlygos vėliau nėra pakeičiamos, t. y. vėlesnio keitimo atveju nuostata dėl įgytų teisių išsaugojimo nebūtų taikoma padidėjusiai paskolos sumai ar trukmei, o būtų taikoma tik pirminėms paskolos sąlygoms. Nedarant poveikio valstybės pagalbos taisyklėms, valstybės narės taip pat galėtų neįtraukti viršijančių skolinimosi sąnaudų, susijusių su paskolomis, kurios naudojamos ilgalaikiams viešosios infrastruktūros projektams finansuoti, atsižvelgiant į tai, kad tokios finansavimo priemonės kelia nedidelę BEPS riziką arba visai jos nekelia. Šiame kontekste valstybės narės turėtų tinkamai įrodyti, kad viešosios infrastruktūros projektų finansavimo priemonės pasižymi ypatingomis savybėmis, dėl kurių toks jų traktavimas kitų finansavimo priemonių, kurioms taikoma ribojimo taisyklė, atžvilgiu yra pagrįstas;

(9)

nors visuotinai pripažinta, kad finansų įmonėms, t. y. finansų įstaigoms ir draudimo įmonėms, irgi turėtų būti taikomi palūkanų atskaitymo apribojimai, taip pat pripažįstama, kad šie du sektoriai yra išskirtiniai ir jiems reikia labiau pritaikyto požiūrio. Kadangi šioje srityje vykstančiose diskusijose dar nepadaryta galutinių išvadų tarptautiniu ir Sąjungos lygiu, kol kas neįmanoma nustatyti konkrečių taisyklių finansų ir draudimo sektoriuose, ir todėl valstybės narės turėtų galėti jiems netaikyti palūkanų ribojimo taisyklių;

(10)

perkėlimo apmokestinimo paskirtis – užtikrinti, kad kai mokesčių mokėtojas perkelia turtą arba savo rezidavimo vietą mokesčių tikslais iš valstybės mokesčių jurisdikcijos, ta valstybė apmokestintų jos teritorijoje gauto kapitalo prieaugio ekonominę vertę, net jei perkėlimo metu tas prieaugis dar nebuvo realizuotas. Todėl būtina nustatyti atvejus, kuriais mokesčių mokėtojams taikomos perkėlimo apmokestinimo taisyklės ir apmokestinamas nerealizuotas jų perkelto turto kapitalo prieaugis. Taip pat būtų naudinga patikslinti, kad turto, įskaitant grynuosius pinigus, perkėlimas tarp patronuojančiosios bendrovės ir jos patronuojamųjų bendrovių nepatenka į numatytos taisyklės dėl perkėlimo apmokestinimo taikymo sritį. Siekiant apskaičiuoti sumas, itin svarbu nustatyti perkelto turto rinkos vertę turto perkėlimo metu, remiantis įprastų rinkos sąlygų principu. Siekiant užtikrinti taisyklės suderinamumą su kredito metodo naudojimu, pageidautina suteikti galimybę valstybėms narėms nurodyti, kada prarandama teisė apmokestinti perkeltą turtą. Teisė apmokestinti turėtų būti apibrėžta nacionaliniu lygmeniu. Taip pat būtina suteikti galimybę priimančiajai valstybei užginčyti perkelto turto vertę, kurią nustatė valstybė, iš kurios turtas perkeliamas, kai nustatyta vertė neatspindi rinkos vertės. Valstybės narės tuo tikslu galėtų pasinaudoti esamais ginčų sprendimo mechanizmais. Sąjungoje reikia spręsti perkėlimo apmokestinimo taikymo klausimą ir nurodyti sąlygas, kurias reikia įvykdyti, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės. Tokiose situacijose mokesčių mokėtojai turėtų turėti teisę arba iš karto sumokėti apskaičiuotą perkėlimo mokestį arba mokesčio sumą mokėti dalimis tam tikrą metų skaičių, galbūt kartu su palūkanomis ir garantija.

Šiuo tikslu valstybės narės galėtų reikalauti, kad atitinkami mokesčių mokėtojai į deklaraciją įtrauktų reikiamą informaciją. Perkėlimo mokestis neturėtų būti taikomas, kai turto perkėlimas yra laikino pobūdžio ir turtas bus grąžintas į perkėlėjo valstybę narę, kai perkėlimas atliekamas siekiant įvykdyti prudencinius kapitalo reikalavimus arba likvidumo valdymo tikslu, arba kai jis naudojamas vertybinių popierių finansavimo sandoriuose, arba pateikiamas kaip užstatas;

(11)

mokesčių sistemose numatytos bendros kovos su piktnaudžiavimu taisyklės, skirtos kovoti su žalinga mokesčių praktika, dėl kurios kol kas nenustatytos specialiosios nuostatos. Todėl bendrų kovos su piktnaudžiavimu taisyklių paskirtis – užpildyti spragas; tai neturėtų daryti poveikio specialiųjų kovos su piktnaudžiavimu taisyklių taikymui. Bendros kovos su piktnaudžiavimu taisyklės Sąjungoje turėtų būti taikomos dariniams, kurie yra apsimestiniai; kitu atveju mokesčių mokėtojas turėtų turėti teisę pasirinkti savo komercinei veiklai mokesčių požiūriu veiksmingiausią struktūrą. Be to, svarbu užtikrinti, kad bendros kovos su piktnaudžiavimu taisyklės būtų vienodai taikomos šalies viduje, Sąjungoje ir trečiųjų valstybių atžvilgiu, kad jų taikymo sritis ir taikymo rezultatai šalies vidaus ir tarpvalstybinėse situacijose nesiskirtų. Valstybėms narėms neturėtų būti užkertamas kelias taikyti sankcijas tais atvejais, kai taikomos bendros kovos su piktnaudžiavimu taisyklės. Vertinant, ar darinys turėtų būti laikomas apsimestiniu, valstybės narės turėtų turėti galimybę atsižvelgti į visas pagrįstas ekonomines priežastis, įskaitant finansinę veiklą;

(12)

taikant kontroliuojamųjų užsienio bendrovių taisykles, mažu tarifu apmokestinamos kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės pajamos vėl priskiriamos patronuojančiajai bendrovei. Tuomet šios patronuojančiajai bendrovei priskirtos pajamos tampa apmokestinamomis valstybėje, kurioje yra jos rezidavimo vieta mokesčių tikslais. Priklausomai nuo tos valstybės politikos prioritetų, kontroliuojamųjų užsienio bendrovių taisyklės gali būti taikomos visai mažu mokesčių tarifu apmokestinamai patronuojamajai bendrovei, konkrečių kategorijų pajamoms arba tik pajamoms, kurios buvo dirbtiniu būdu perkeltos į patronuojamąją bendrovę. Visų pirma, siekiant užtikrinti, kad kontroliuojamųjų užsienio bendrovių taisyklės būtų proporcingas būdas spręsti BEPS problemas, itin svarbu, kad valstybės narės, kurios savo kontroliuojamųjų užsienio bendrovių taisykles taiko tik pajamoms, dirbtiniu būdu perkeltoms į patronuojamąją bendrovę, tiksliai nustatytų atvejus, kai dauguma sprendimų priėmimo funkcijų, nulėmusių dirbtiniu būdu perkeltas pajamas kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės lygmeniu, yra vykdomos mokesčių mokėtojo valstybėje narėje. Siekiant sumažinti administracinę naštą ir reikalavimų laikymosi sąnaudas, taip pat turėtų būti priimtina, kad tos valstybės narės netaikytų tų taisyklių tam tikriems subjektams, kurių pelnas yra mažas arba kurių pelno marža yra nedidelė, nes dėl to kyla mažesnė mokesčių vengimo rizika. Todėl yra būtina, kad kontroliuojamųjų užsienio bendrovių taisyklės būtų taikomos ir pelnui, kurį gauna nuolatinės buveinės, kai tas pelnas neapmokestinamas arba jis yra atleidžiamas nuo mokesčio mokėtojo valstybėje narėje. Vis dėlto, pagal kontroliuojamųjų užsienio bendrovių taisykles nėra būtina apmokestinti pelną tų nuolatinių buveinių, kurioms netaikomas atleidimas nuo mokesčio pagal nacionalines taisykles, kadangi tos nuolatinės buveinės yra traktuojamos taip, lyg būtų kontroliuojamosios užsienio bendrovės. Siekiant užtikrinti aukštesnį apsaugos lygį, valstybės narės galėtų sumažinti kontrolės ribą arba taikyti didesnę ribą lygindamos faktinį sumokėtą pelno mokestį su pelno mokesčiu, kuris būtų buvęs taikomas mokesčių mokėtojo valstybėje narėje. Perkeldamos kontroliuojamųjų užsienio bendrovių taisykles į savo nacionalinę teisę, valstybės narės galėtų naudoti pakankamai didelę mokesčio tarifo trupmeninę ribą.

Pageidautina apimti situacijas tiek trečiosiose valstybėse, tiek Sąjungoje. Siekiant laikytis pagrindinių laisvių, pajamų kategorijos turėtų būti derinamos su veiklos turinio išimtimi, kuria siekiama apriboti taisyklių poveikį Sąjungoje, jas taikant tik atvejams, kai kontroliuojamosios užsienio bendrovės nevykdo faktinės ekonominės veiklos. Svarbu, kad mokesčių administracijos ir mokesčių mokėtojai bendradarbiautų rinkdami informaciją apie atitinkamus faktus ir aplinkybes, kad būtų nustatyta, ar turi būti taikoma veiklos turinio išimtis. Turėtų būti priimtina, kad valstybės narės, perkeldamos kontroliuojamųjų užsienio bendrovių taisykles į savo nacionalinę teisę, naudotųsi baltaisiais, pilkaisiais ar juodaisiais trečiųjų valstybių sąrašais, kurie yra sudaryti remiantis tam tikrais šioje direktyvoje nustatytais kriterijais ir gali apimti pelno mokesčio tarifo lygį, arba naudotųsi tuo pagrindu sudarytais baltaisiais valstybių narių sąrašais;

(13)

šalių mokestinės tvarkos neatitikimai yra mokėjimų (finansinių priemonių) arba subjektų teisinio kvalifikavimo skirtumų pasekmė, o tie skirtumai išryškėja sąveikaujant dviejų jurisdikcijų teisinėms sistemoms. Tokių neatitikimų poveikis dažnai yra dvigubas atskaitymas (t. y. atskaitymas abiejose valstybėse) arba pajamų atskaitymas vienoje valstybėje, neįtraukiant į mokesčio bazę kitoje. Siekiant panaikinti pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais schemų poveikį, būtina nustatyti taisykles, pagal kurias viena iš dviejų neatitinkančių sistemų jurisdikcijų turėtų neleisti vykdyti mokėjimo atskaitymo, dėl kurio susidaro tokia padėtis. Šiame kontekste naudinga patikslinti, kad priemonės, kuriomis siekiama spręsti šalių mokestinės tvarkos neatitikimų klausimą šioje direktyvoje, yra taikytinos tais neatitikimų atvejais, kuriuos lemia finansinės priemonės arba subjekto teisinio kvalifikavimo skirtumai, ir jomis nesiekiama paveikti valstybės narės bendrųjų mokesčių sistemos ypatumų. Nors valstybės narės Verslo apmokestinimo elgesio kodekso grupėje susitarė dėl gairių dėl hibridinių subjektų apmokestinimo tvarkos ir hibridinių nuolatinių buveinių apmokestinimo tvarkos Sąjungoje, taip pat dėl hibridinių subjektų apmokestinimo tvarkos santykiuose su trečiosiomis valstybėmis, tebėra būtina priimti privalomas taisykles. Itin svarbu, kad būtų vykdomas tolesnis darbas, susijęs su valstybių narių ir trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimais, taip pat su kitų rūšių mokestinės tvarkos neatitikimais, pvz., apimančiais nuolatines buveines.

(14)

būtina patikslinti, kad šioje direktyvoje nustatytų kovos su mokesčių vengimu taisyklių įgyvendinimas turėtų nedaryti poveikio mokesčių mokėtojų prievolei laikytis įprastų rinkos sąlygų principo arba valstybės narės teisei didinti mokestinius įsipareigojimus pagal įprastų rinkos sąlygų principą, kai tai taikoma;

(15)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (3) 28 straipsnio 2 dalį buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu. Asmens duomenų tvarkymui, atliekamam įgyvendinant šią direktyvą, taikoma teisė į asmens duomenų apsaugą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnį bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (4);

(16)

atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis šios direktyvos tikslas yra didinti visos vidaus rinkos atsparumą tarpvalstybinio mokesčių vengimo praktikai, valstybės narės negali deramai to pasiekti veikdamos atskirai. Nacionalinės pelno mokesčio sistemos yra skirtingos ir nepriklausomi valstybių narių veiksmai tik padidintų esamą vidaus rinkos susiskaidymą tiesioginio apmokestinimo srityje. Tokiu būdu, sąveikaujant skirtingoms nacionalinėms priemonėms, trūkumai ir iškraipymai išliktų. Rezultatas būtų nepakankamas koordinavimas. Kadangi dėl didelio vidaus rinkos neveiksmingumo pirmiausia kyla tarpvalstybinio pobūdžio problemų, taisomosios priemonės turėtų būti priimamos Sąjungos lygmeniu. Todėl labai svarbu priimti sprendimus, kurie turėtų įtakos visai vidaus rinkai, o tai galima geriau pasiekti Sąjungos lygmeniu. Taigi, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti. Nustatant minimalų vidaus rinkos apsaugos lygį šia direktyva siekiama tik esminio minimalaus lygio koordinavimo Sąjungoje siekiant įgyvendinti jos tikslus;

(17)

Komisija turėtų įvertinti šios direktyvos įgyvendinimą praėjus ketveriems metams po jos įsigaliojimo ir pateikti ataskaitą Tarybai. Valstybės narės turėtų pateikti Komisijai visą informaciją, reikalingą šiam įvertinimui atlikti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

Ši direktyva taikoma visiems mokesčių mokėtojams, kuriems taikomas pelno mokestis vienoje ar daugiau valstybių narių, įskaitant subjektų, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais trečiojoje valstybėje, nuolatines buveines vienoje ar daugiau valstybių narių.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

1.

    skolinimosi sąnaudos – visų formų skolos palūkanų išlaidos, kitos sąnaudos, ekonomiškai lygiavertės palūkanoms ir išlaidos, susijusios su finansavimo pritraukimu, kaip apibrėžta nacionalinėje teisėje, be kita ko (bet tuo neapsiribojant), mokėjimai pagal paskolas, suteikiančias teisę dalyvauti pelno skirstyme, apskaičiuotos palūkanos, gaunamos už priemones, tokias kaip konvertuojamosios obligacijos ir nulinės atkarpos obligacijos, sumos pagal alternatyvias finansavimo priemones, pavyzdžiui, finansavimą pagal islamo teisę, finansinės nuomos mokėjimų finansinių sąnaudų elementas, į atitinkamo turto balansinę vertę įtrauktos kapitalizuotos palūkanos, arba kapitalizuotų palūkanų amortizacija, sumos, apskaičiuotos pagal finansavimo pelną pagal sandorių kainodaros taisykles, kai jos taikytinos, sąlyginių palūkanų sumos pagal išvestines finansines priemones arba apsidraudimo susitarimus, susijusius su subjekto paskolomis, tam tikras su paskolomis ir priemonėmis, susijusiomis su finansavimo pritraukimu, susijęs gautas pelnas arba patirti nuostoliai dėl užsienio valiutos kurso, garantijos už finansavimo susitarimus, administravimo mokesčiai ir panašios sąnaudos, susijusios su lėšų skolinimusi;

2.

    viršijančios skolinimosi sąnaudos – suma, kuria atskaitomos mokesčių mokėtojo skolinimosi sąnaudos viršija apmokestinamas palūkanų pajamas ir kitas ekonomiškai lygiavertes apmokestinamas pajamas, kurias mokesčių mokėtojas gauna pagal nacionalinę teisę;

3.

    mokestinis laikotarpis – mokestiniai metai, kalendoriniai metai arba kitas tinkamas laikotarpis mokesčių tikslais;

4.

   susijusi įmonė yra:

a)

subjektas, kuriame mokesčių mokėtojas tiesiogiai ar netiesiogiai valdo kapitalo dalį per balsavimo teises ar per jam nuosavybės teise priklausančius 25 % arba daugiau kapitalo, arba turi teisę gauti 25 % arba daugiau to subjekto pelno;

b)

fizinis asmuo ar subjektas, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai valdo mokesčių mokėtojo kapitalo dalį per balsavimo teises ar per jam nuosavybės teise priklausančius 25 % arba daugiau kapitalo, arba turi teisę gauti 25 % arba daugiau mokesčių mokėtojo pelno.

Jei fizinis asmuo arba subjektas tiesiogiai ar netiesiogiai valdo 25 % arba daugiau mokesčių mokėtojo ir vieno arba daugiau subjektų kapitalo, visi atitinkami subjektai, įskaitant mokesčių mokėtoją, taip pat laikomi susijusiomis įmonėmis;

9 straipsnio tikslais ir kai neatitikimas susijęs su hibridiniu subjektu, ši apibrėžtis pakeičiama – 25 % reikalavimas pakeičiamas 50 % reikalavimu.

5.

   finansų įmonė – bet kuris iš toliau išvardytų subjektų:

a)

kredito įstaiga arba investicinė įmonė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB (5) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba alternatyvaus investavimo fondo valdytojas (AIFV), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES (6) 4 straipsnio 1 dalies b punkte, arba kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjekto (KIPVPS) valdymo įmonė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB (7) 2 straipsnio 1 dalies b punkte;

b)

draudimo įmonė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB (8) 13 straipsnio 1 punkte;

c)

perdraudimo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 4 punkte;

d)

įstaiga, atsakinga už profesinių pensijų skyrimą, kuriai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB (9), nebent valstybė narė pasirinko visai arba iš dalies tos direktyvos netaikyti tai įstaigai pagal tos direktyvos 5 straipsnį, arba įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, įgaliotinis, kaip nurodyta tos direktyvos 19 straipsnio 1 dalyje;

e)

pensijų įstaigos, valdančios pensijų sistemas, kurios laikomos socialinės apsaugos sistemomis, kurioms taikomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 (10) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009 (11), taip pat bet kuris juridinis asmuo, įsteigtas investavimo į tokias sistemas tikslu;

f)

alternatyvaus investavimo fondas (AIF), valdomas AIFV, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies b punkte, arba AIF, kurio priežiūra vykdoma pagal taikytiną nacionalinę teisę;

g)

KIPVPS, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 1 straipsnio 2 dalyje;

h)

pagrindinė sandorio šalis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 (12) 2 straipsnio 1 punkte;

i)

centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 909/2014 (13) 2 straipsnio 1 dalyje.

6.

    turto perkėlimas – operacija, dėl kurios valstybė narė praranda teisę apmokestinti perkeltą turtą, nors turtas juridinės arba ekonominės nuosavybės teise toliau priklauso tam pačiam mokesčių mokėtojui;

7.

    rezidavimo vietos mokesčių tikslais perkėlimas – operacija, dėl kurios mokesčių mokėtojas nustoja būti rezidentu mokesčių tikslais vienoje valstybėje narėje ir įgyja rezidavimo vietą mokesčių tikslais kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje;

8.

    nuolatinės buveinės vykdomos veiklos perkėlimas – operacija, dėl kurios mokesčių mokėtojas nustoja būti apmokestinamas vienoje valstybėje narėje ir pradedamas apmokestinti kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, nors joje netampa rezidentu mokesčių tikslais;

9.

   šalių mokestinės tvarkos neatitikimai – mokesčių mokėtojo vienoje valstybėje narėje ir susijusios įmonės kitoje valstybėje narėje tarpusavio padėtis arba valstybėse narėse esančių šalių struktūrinis susitarimas, kai dėl finansinės priemonės arba subjekto teisinio kvalifikavimo skirtumų kyla tokie padariniai:

a)

tas pats mokėjimas, išlaidos arba nuostoliai atskaitomi tiek valstybėje narėje, kurioje yra mokėjimo šaltinis ar patiriamos išlaidos arba nuostoliai, tiek kitoje valstybėje narėje (dvigubas atskaitymas); arba

b)

mokėjimas atskaitomas valstybėje narėje, kurioje yra mokėjimo šaltinis, atitinkamai neįtraukiant mokesčių tikslais to paties mokėjimo kitoje valstybėje narėje (atskaitymas neįtraukiant).

3 straipsnis

Minimalus apsaugos lygis

Šia direktyva netrukdoma taikyti nacionalines arba susitarimu pagrįstas nuostatas, kuriomis siekiama išsaugoti aukštesnį nacionalinės pelno mokesčio bazės apsaugos lygį.

II SKYRIUS

KOVOS SU MOKESČIŲ VENGIMU PRIEMONĖS

4 straipsnis

Palūkanų ribojimo taisyklė

1.   Viršijančios skolinimosi sąnaudos atskaitomos tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį jos buvo patirtos, tik iki 30 % mokesčių mokėtojo pajamų prieš palūkanų mokėjimą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA).

Šio straipsnio tikslais valstybės narės mokesčių mokėtoju taip pat gali laikyti:

a)

subjektą, kuriam leidžiama arba iš kurio reikalaujama taikyti taisykles grupės vardu, kaip apibrėžta nacionalinėje mokesčių teisėje;

b)

subjektą grupėje, kaip apibrėžta nacionalinėje mokesčių teisėje, kuri nekonsoliduoja jos narių rezultatų mokesčių tikslais.

Tokiomis aplinkybėmis viršijančios skolinimosi sąnaudos ir EBITDA gali būti apskaičiuojamos grupės lygiu ir apimti visų jos narių rezultatus.

2.   EBITDA apskaičiuojamos prie mokesčių mokėtojo valstybėje narėje pelno mokesčiu apmokestinamų pajamų pridedant pagal mokesčius pakoreguotas viršijančių skolinimosi sąnaudų sumas, taip pat pagal mokesčius pakoreguotas nusidėvėjimo ir amortizacijos sumas. Neapmokestinamos pajamos į mokesčių mokėtojo EBITDA neįtraukiamos.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, mokesčių mokėtojui gali būti suteikta teisė:

a)

atskaityti viršijančias skolinimosi sąnaudas iki 3 000 000 EUR;

b)

atskaityti visas viršijančias skolinimosi sąnaudas, jei mokesčių mokėtojas yra atskiras subjektas.

Taikant 1 dalies antrą pastraipą 3 000 000 EUR suma taikoma visai grupei.

Pirmos pastraipos b punkte atskiras subjektas – mokesčių mokėtojas, finansinės apskaitos tikslais nepriklausantis konsoliduotai įmonių grupei ir neturintis susijusių įmonių ar nuolatinių buveinių.

4.   Valstybės narės gali į 1 dalies taikymo sritį neįtraukti viršijančių skolinimosi sąnaudų, patirtų dėl:

a)

paskolų, dėl kurių sutartys buvo sudarytos anksčiau nei 2016 m. birželio 17 d., tačiau tai netaikoma jokiems vėliau padarytiems tokių paskolų pakeitimams;

b)

paskolų, kurios naudojamos ilgalaikiams viešosios infrastruktūros projektams finansuoti, kai projekto vykdytojas, skolinimosi sąnaudos, turtas ir pajamos yra Sąjungoje.

Pirmos pastraipos b punkte terminas ilgalaikis viešosios infrastruktūros projektas – tai projektas, kurio tikslas yra sukurti, modernizuoti, valdyti ir (arba) prižiūrėti didelės apimties turtą, kurį valstybė narė laiko svarbiu bendrajam viešajam interesui.

Kai taikomas pirmos pastraipos b punktas, jokios pajamos, gautos iš ilgalaikio viešosios infrastruktūros projekto, į mokesčių mokėtojo EBITDA neįtraukiamos, o visos neįtrauktos viršijančios skolinimosi sąnaudos neįtraukiamos į grupės viršijančias skolinimosi sąnaudas 5 dalies b punkte nurodytų trečiųjų šalių atžvilgiu.

5.   Kai mokesčių mokėtojas yra konsoliduotos grupės narys finansinės apskaitos tikslais, mokesčių mokėtojui gali būti suteikta teisė:

a)

atskaityti visas viršijančias skolinimosi sąnaudas, jei jis gali įrodyti, kad jo nuosavo kapitalo ir viso turto santykis yra lygus atitinkamam grupės santykiui arba už jį didesnis, laikantis šių sąlygų:

i)

laikoma, kad mokesčio mokėtojo nuosavo kapitalo ir viso turto santykis yra lygus atitinkamam grupės santykiui, jeigu mokesčių mokėtojo nuosavo kapitalo ir viso turto santykis yra iki dviejų procentinių punktų mažesnis; ir

ii)

visas turtas ir įsipareigojimai vertinami taikant tą patį metodą kaip ir konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, nurodytose 8 dalyje;

arba

b)

atskaityti viršijančias skolinimosi sąnaudas, kurių suma viršija tą sumą, kurią atskaityti jis turėtų teisę pagal 1 dalį. Ši didesnė viršijančių skolinimosi sąnaudų atskaitymo suma finansinės apskaitos tikslais taikoma konsoliduotai įmonių grupei, kurios narys yra mokesčių mokėtojas, ir ji apskaičiuojama dviem etapais:

i)

pirma, nustatomas grupės santykis, grupės viršijančias skolinimosi sąnaudas trečiųjų šalių atžvilgiu padalijant iš grupės EBITDA; ir

ii)

antra, grupės santykis padauginamas iš mokesčių mokėtojo EBITDA, apskaičiuotų pagal 2 dalį.

6.   Mokesčių mokėtojo valstybė narė gali numatyti taisykles, skirtas arba:

a)

neribotą laiką į būsimą mokestinį laikotarpį perkelti viršijančias skolinimosi sąnaudas, kurių negalima atskaityti einamuoju mokestiniu laikotarpiu pagal 1–5 dalis;

b)

neribotą laiką į būsimą mokestinį laikotarpį ir į ankstesnį mokestinį laikotarpį ne daugiau nei trejus metus perkelti viršijančias skolinimosi sąnaudas, kurių negalima atskaityti einamuoju mokestiniu laikotarpiu pagal 1–5 dalis; arba

c)

neribotą laiką į būsimą mokestinį laikotarpį perkelti viršijančias skolinimosi sąnaudas, kurių negalima atskaityti einamuoju mokestiniu laikotarpiu pagal 1–5 dalis, ir į būsimą mokestinį laikotarpį ne daugiau nei penkerius metus perkelti nepanaudotą palūkanų pajėgumą, kurio negalima atskaityti dabartiniu mokestiniu laikotarpiu pagal 1–5 dalis.

7.   Valstybės narės gali į 1–6 dalių taikymo sritį neįtraukti finansų įmonių, įskaitant tuos atvejus, kai tokios finansų įmonės finansinės apskaitos tikslais priklauso konsoliduotai įmonių grupei.

8.   Šio straipsnio taikymo tikslais konsoliduotą įmonių grupę finansinės apskaitos tikslais sudaro visi subjektai, kurie yra visiškai įtraukti į konsoliduotąsias finansines ataskaitas, parengtas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus arba valstybės narės nacionalinę finansinės atskaitomybės sistemą. Mokesčių mokėtojui gali būti suteikta teisė naudoti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, parengtas pagal kitus apskaitos standartus.

5 straipsnis

Perkėlimo apmokestinimas

1.   Mokesčių mokėtojas apmokestinamas mokesčiu, kurio dydis apskaičiuojamas pagal perkelto turto rinkos vertę turto perkėlimo metu, atėmus jo vertę mokesčių tikslais, esant kuriai nors iš šių aplinkybių:

a)

mokesčių mokėtojas perkelia turtą iš savo pagrindinės buveinės į savo nuolatinę buveinę kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, jei pagrindinės buveinės valstybė narė dėl perkėlimo netenka teisės apmokestinti perkelto turto;

b)

mokesčių mokėtojas perkelia turtą iš savo nuolatinės buveinės vienoje valstybėje narėje į savo pagrindinę buveinę arba kitą nuolatinę buveinę kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, jei nuolatinės buveinės valstybė narė dėl perkėlimo netenka teisės apmokestinti perkelto turto;

c)

mokesčių mokėtojas perkelia savo rezidavimo vietą mokesčių tikslais į kitą valstybę narę arba į trečiąją valstybę, išskyrus turtą, kuris lieka faktiškai susijęs su nuolatine buveine pirmojoje valstybėje narėje;

d)

mokesčių mokėtojas perkelia savo nuolatinės buveinės vykdomą veiklą iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę arba trečiąją valstybę, jei nuolatinės buveinės valstybė narė dėl perkėlimo netenka teisės apmokestinti perkelto turto.

2.   Mokesčių mokėtojui suteikiama teisė 1 dalyje nurodyto perkėlimo mokesčio mokėjimą išdėstyti per penkerius metus, sumokant jį dalimis bet kuriomis iš šių aplinkybių:

a)

mokesčių mokėtojas perkelia turtą iš savo pagrindinės buveinės į savo nuolatinę buveinę kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, kuri yra Europos ekonominės erdvės susitarimo (EEE susitarimo) šalis;

b)

mokesčių mokėtojas perkelia turtą iš savo nuolatinės buveinės vienoje valstybėje narėje į savo pagrindinę buveinę arba kitą nuolatinę buveinę kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, kuri yra EEE susitarimo šalis;

c)

mokesčių mokėtojas perkelia savo rezidavimo vietą mokesčių tikslais į kitą valstybę narę arba trečiąją valstybę, kuri yra EEE susitarimo šalis;

d)

mokesčių mokėtojas perkelia savo nuolatinės buveinės vykdomą veiklą į kitą valstybę narę arba trečiąją valstybę, kuri yra EEE susitarimo šalis.

Ši dalis taikoma trečiosioms valstybėms, kurios yra EEE susitarimo šalys, jeigu jos yra sudariusios susitarimą su mokesčių mokėtojo valstybe nare arba su Sąjunga dėl savitarpio pagalbos išieškant mokesčius, kuri yra lygiavertė Tarybos direktyvoje 2010/24/ES (14) numatytai savitarpio pagalbai.

3.   Jei mokesčių mokėtojas išdėsto mokėjimą pagal 2 dalį, jam gali būti skaičiuojamos palūkanos pagal mokesčių mokėtojo arba nuolatinės buveinės, priklausomai nuo atvejo, valstybės narės teisės aktus.

Jei egzistuoja akivaizdi ir faktinė rizika, kad mokesčiai nebus sumokėti, kaip sąlyga, kad mokėjimas būtų išdėstytas pagal 2 dalį, mokesčių mokėtojo taip pat gali būti paprašyta pateikti garantiją.

Antra pastraipa netaikoma, kai mokesčių mokėtojo arba nuolatinės buveinės valstybės narės teisės aktuose numatyta galimybė susigrąžinti mokesčių skolą per kitą mokesčių mokėtoją, kuris priklauso tai pačiai grupei ir yra tos valstybės narės rezidentas mokesčių tikslais.

4.   Kai taikoma 2 dalis, mokėjimo išdėstymas nedelsiant nutraukiamas ir mokesčių skola tampa mokėtina tokiais atvejais:

a)

perkeltas turtas arba mokesčių mokėtojo nuolatinės buveinės vykdoma veikla yra parduodami arba kitaip perleidžiami;

b)

perkeltas turtas vėliau perkeliamas į trečiąją valstybę;

c)

mokesčių mokėtojo rezidavimo vieta mokesčių tikslais arba jo nuolatinės buveinės vykdoma veikla vėliau perkeliama į trečiąją valstybę;

d)

mokesčių mokėtojas bankrutuoja arba yra likviduojamas;

e)

mokesčių mokėtojas nevykdo savo prievolių, susijusių su daliniais mokėjimais, ir neištaiso padėties per pagrįstą laikotarpį, kuris neviršija 12 mėnesių.

b ir c punktai netaikomi trečiosioms valstybėms, kurios yra EEE susitarimo šalys, jeigu jos yra sudariusios susitarimą su mokesčių mokėtojo valstybe nare arba su Sąjunga dėl savitarpio pagalbos išieškant mokesčius, kuri yra lygiavertė Direktyvoje 2010/24/ES numatytai savitarpio pagalbai.

5.   Kai turtas, rezidavimo vieta mokesčių tikslais arba nuolatinės buveinės vykdoma veikla perkeliami į kitą valstybę narę, ta valstybė narė pripažįsta vertę, kurią mokesčių mokėtojo arba nuolatinės buveinė valstybė narė nustatė kaip pradinę turto vertę mokesčių tikslais, išskyrus atvejus, kai ta vertė neatitinka rinkos vertės.

6.   1–5 dalių tikslais rinkos vertė yra suma, už kurią turtas gali būti iškeistas arba už kurią gali būti įvykdyti nesusijusių pirkėjų ir pardavėjų abipusiai įsipareigojimai pagal tiesioginį sandorį.

7.   Jei numatyta turtą grąžinti į perkėlėjo valstybę narę per 12 mėnesių laikotarpį, šis straipsnis netaikomas turto perkėlimams, susijusiems su vertybinių popierių finansavimu, turtui, kuris pateikiamas kaip užstatas, arba kai turto perkėlimas vykdomas siekiant įvykdyti prudencinius kapitalo reikalavimus, arba likvidumo valdymo tikslu.

6 straipsnis

Bendroji kovos su piktnaudžiavimu taisyklė

1.   Apskaičiuodama pelno mokestį, valstybė narė neatsižvelgia į darinį ar kelis darinius, kurių sukūrimo pagrindinis tikslas arba vienas iš pagrindinių tikslų buvo gauti mokestinės naudos, kuri prieštarauja taikytinos mokesčių teisės esmei ar tikslui, ir todėl jie yra apsimestiniai, atsižvelgus į visus susijusius faktus ir aplinkybes. Darinys gali apimti daugiau nei vieną etapą ar dalį.

2.   1 dalies tikslais darinys arba keli dariniai laikomi apsimestiniais, jeigu jie nebuvo sukurti dėl svarių komercinių priežasčių, atspindinčių ekonominę realybę.

3.   Kai į darinius arba jų grupę neatsižvelgiama pagal 1 dalį, mokestinis įsipareigojimas apskaičiuojamas laikantis nacionalinės teisės.

7 straipsnis

Kontroliuojamosios užsienio bendrovės taisyklė

1.   Mokesčių mokėtojo valstybė narė subjektą arba nuolatinę buveinę, kurių pelnas neapmokestinamas arba kuris yra atleidžiamas nuo mokesčio toje valstybėje narėje, laiko kontroliuojamąja užsienio bendrove, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

subjekto atveju – pats mokesčių mokėtojas arba kartu su savo susijusiomis įmonėmis tiesiogiai ar netiesiogiai valdo dalį, suteikiančią daugiau nei 50 % balsavimo teisių, arba jam tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau nei 50 % kapitalo, arba turi teisę gauti daugiau nei 50 % to subjekto pelno; ir

b)

faktinis pelno mokestis, kurį nuo pelno sumokėjo subjektas arba nuolatinė buveinė, yra mažesnis nei pelno mokesčio, kuris būtų buvęs taikomas subjektui arba nuolatinei buveinei pagal taikytiną mokesčių mokėtojo valstybės narės pelno mokesčio sistemą, ir faktinio pelno mokesčio, kurį nuo pelno sumokėjo subjektas arba nuolatinė buveinė, skirtumas.

Taikant pirmos pastraipos b punktą nėra atsižvelgiama į kontroliuojamosios užsienio bendrovės nuolatinę buveinę, kuri neapmokestinama arba kuri yra atleidžiama nuo mokesčio kontroliuojamosios užsienio bendrovės jurisdikcijoje. Be to, pelno mokestis, kuris būtų buvęs taikomas mokesčių mokėtojo valstybėje narėje, yra toks, koks apskaičiuotas pagal mokesčių mokėtojo valstybės narės taisykles.

2.   Kai subjektas arba nuolatinė buveinė laikomi kontroliuojamąja užsienio bendrove pagal 1 dalį, mokesčių mokėtojo valstybė narė į mokesčio bazę įtraukia:

a)

subjekto nepaskirstytas pajamas arba nuolatinės buveinės pajamas, gautas iš šių kategorijų:

i)

palūkanų arba kitų iš finansinio turto gautų pajamų;

ii)

autorinių atlyginimų arba bet kurių kitų pajamų iš intelektinės nuosavybės;

iii)

dividendų ir pajamų perleidus akcijas;

iv)

pajamų iš finansinės nuomos;

v)

pajamų iš draudimo, bankinės ir kitos finansinės veiklos;

vi)

pajamų iš sąskaitas faktūras išrašančių bendrovių, kurios gauna su pardavimu ir paslaugomis susijusių pajamų iš prekių ir paslaugų, įsigytų iš susijusių įmonių ir joms parduotų, ir kurios nekuria pridėtinės ekonominės vertės arba kuria nedidelę pridėtinę ekonominę vertę;

Šis punktas netaikomas, kai kontroliuojamoji užsienio bendrovė vykdo faktinę ekonominę veiklą, pasitelkdama darbuotojus ir naudodama įrangą, turtą ir patalpas, ir tą įrodo atitinkami faktai bei aplinkybės.

Kai kontroliuojamoji užsienio bendrovė yra įsikūrusi trečiojoje valstybėje, kuri nėra EEE susitarimo šalis, arba joje yra tos bendrovės rezidavimo vieta, valstybės narės gali nuspręsti netaikyti pirmiau esančios pastraipos.

arba

b)

subjekto arba nuolatinės buveinės nepaskirstytas pajamas, gautas iš apsimestinių darinių, kurių sukūrimo esminis tikslas – gauti mokestinės naudos.

Šio punkto tikslais darinys arba jų grupė laikomi apsimestiniais, jei tas subjektas arba nuolatinė buveinė neturėtų turto arba nebūtų prisiėmę rizikos, iš kurių gaunamos visos jų pajamos arba jų dalis, jeigu jie nebūtų kontroliuojami bendrovės, kurioje vykdomos su tuo turtu ir rizika susijusios vadovaujančių asmenų funkcijos, kurios atlieka svarbų vaidmenį generuojant kontroliuojamosios bendrovės pajamas.

3.   Kai pagal valstybės narės taisykles mokesčių mokėtojo mokesčių bazė apskaičiuojama pagal 2 dalies a punktą, valstybė narė gali pasirinkti subjekto arba nuolatinės buveinės nelaikyti kontroliuojamąja užsienio bendrove pagal 1 dalį, jei viena trečioji ar mažesnė subjekto arba nuolatinės buveinės pajamų dalis priskiriama 2 dalies a punkte nurodytoms kategorijoms.

Kai pagal valstybės narės taisykles mokesčių mokėtojo mokesčių bazė apskaičiuojama pagal 2 dalies a punktą, valstybė narė gali pasirinkti finansų įmonių nelaikyti kontroliuojamomis užsienio bendrovėmis, jei viena trečioji ar mažesnė subjekto pajamų, priskiriamų 2 dalies a punkte nurodytoms kategorijoms, dalis gaunama iš sandorių su mokesčių mokėtoju arba jo susijusiomis įmonėmis.

4.   Valstybės narės gali į 2 dalies b punkto taikymo sritį neįtraukti subjekto arba nuolatinės buveinės:

a)

kurių apskaitinis pelnas yra ne didesnis nei 750 000 EUR ir kurių ne iš prekybos gautos pajamos yra ne didesnės nei 75 000 EUR; arba

b)

kurių apskaitinis pelnas sudaro ne daugiau nei 10 % jų veiklos sąnaudų mokestiniu laikotarpiu.

Pirmos pastraipos b punkto tikslais į veiklos sąnaudas gali būti neįtrauktos prekių, parduotų ne toje šalyje, kurioje subjektas yra rezidentas arba kurioje yra nuolatinė buveinė mokesčių tikslais, sąnaudos, ir mokėjimai susijusioms įmonėms.

8 straipsnis

Kontroliuojamosios užsienio bendrovės pajamų apskaičiavimas

1.   Kai taikomas 7 straipsnio 2 dalies a punktas, pajamos, įtrauktinos į mokesčių mokėtojo mokesčio bazę, apskaičiuojamos laikantis valstybės narės, kurioje mokesčių mokėtojas yra rezidentas mokesčių tikslais arba joje yra įsikūręs, pelno mokesčio įstatyme numatytų taisyklių. Subjekto arba nuolatinės buveinės nuostoliai į mokesčio bazę neįtraukiami, bet pagal nacionalinę teisę gali būti perkeliami į būsimą mokestinį laikotarpį ir į juos atsižvelgiama vėlesniais mokestiniais laikotarpiais.

2.   Kai taikomas 7 straipsnio 2 dalies b punktas, pajamos, įtrauktinos į mokesčių mokėtojo mokesčio bazę, apsiriboja sumomis, kurios gaunamos iš turto ir rizikos, susijusių su kontroliuojančiosios bendrovės vykdomomis vadovaujančių asmenų funkcijomis. Kontroliuojamosios užsienio bendrovės pajamų priskyrimas apskaičiuojamas laikantis įprastų rinkos sąlygų principo.

3.   Į mokesčio bazę įtrauktinos pajamos apskaičiuojamos proporcingai mokesčių mokėtojo turimai subjekto daliai, kaip apibrėžta 7 straipsnio 1 dalies a punkte.

4.   Pajamos įtraukiamos į tą mokesčių mokėtojo mokestinį laikotarpį, kurį baigiasi subjekto mokestiniai metai.

5.   Kai subjektas paskirsto pelną mokesčių mokėtojui ir tas paskirstytas pelnas įtraukiamas į mokesčių mokėtojo apmokestinamąsias pajamas, apskaičiuojant už paskirstytą pelną mokėtino mokesčio sumą, pajamų sumos, anksčiau įtrauktos į mokesčio bazę pagal 7 straipsnį, atskaitomos iš mokesčių bazės siekiant užtikrinti, kad nebūtų dvigubo apmokestinimo.

6.   Kai mokesčių mokėtojas perleidžia savo turimą subjekto dalį arba nuolatinės buveinės vykdomą veiklą, ir bet kuri iš perleidimo gautų pajamų dalis anksčiau buvo įtraukta į mokesčio bazę pagal 7 straipsnį, apskaičiuojant už šias pajamas mokėtino mokesčio sumą ta suma atskaitoma iš mokesčių bazės siekiant užtikrinti, kad nebūtų dvigubo apmokestinimo.

7.   Mokesčių mokėtojo valstybė narė leidžia atlikti mokesčių, kuriuos sumokėjo subjektas arba nuolatinė buveinė, atskaitymą iš mokesčių mokėtojo mokestinio įsipareigojimo jo rezidavimo mokesčių tikslais arba buvimo vietos valstybėje. Atskaitymas apskaičiuojamas pagal nacionalinę teisę.

9 straipsnis

Šalių mokestinės tvarkos neatitikimai

1.   Tais atvejais, kai dėl šalių mokestinės tvarkos neatitikimų sudaromos sąlygos dvigubam atskaitymui, atskaitymas atliekamas tik valstybėje narėje, kurioje yra mokėjimo šaltinis.

2.   Tais atvejais, kai dėl šalių mokestinės tvarkos neatitikimų sudaromos sąlygos atskaitymui neįtraukiant, mokėtojo valstybė narė atsisako atlikti tokio mokėjimo atskaitymą.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10 straipsnis

Peržiūra

1.   Komisija įvertina šios direktyvos įgyvendinimą, visų pirma 4 straipsnio poveikį, ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 9 d. [ketveri metai po šios direktyvos įsigaliojimo] ir pateikia ataskaitą Tarybai. Prireikus prie Komisijos ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai visą informaciją, reikalingą šios direktyvos įgyvendinimui įvertinti.

3.   11 straipsnio 6 dalyje nurodytos valstybės narės anksčiau nei 2017 m. liepos 1 d. pateikia Komisijai visą informaciją, būtiną norint įvertinti nacionalinių tikslinių taisyklių, kuriomis siekiama užkirsti kelią mokesčių BEPS rizikai, veiksmingumą.

11 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2019 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3.   Kai direktyvoje minimos pinigų sumos eurais (EUR), valstybės narės, kurių valiuta nėra euro, gali nuspręsti apskaičiuoti atitinkamą vertę nacionaline valiuta 2016 m. liepos 12 d.

4.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio 2 dalies Estija gali, kol ji neapmokestina nepaskirstytųjų pajamų, turto pinigine ar nepinigine forma, įskaitant grynuosius pinigus, perkėlimą iš nuolatinės buveinės Estijoje į pagrindinę buveinę arba kitą nuolatinę buveinę kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, kuri yra EEE susitarimo šalis, laikyti pelno paskirstymu ir taikyti pajamų mokestį, nesuteikiant teisės mokesčių mokėtojams atidėti tokio mokesčio mokėjimą.

5.   Nukrypstant nuo 1 dalies valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi 5 straipsnio. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2020 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

6.   Nukrypstant nuo 4 straipsnio, valstybės narės, 2016 m. rugpjūčio 8 d. turinčios nacionalines tikslines taisykles, skirtas užkirsti kelią BEPS rizikai, kurios yra tokios pat veiksmingos kaip šioje direktyvoje nustatyta palūkanų ribojimo taisyklė, gali taikyti šias tikslines taisykles iki tol, kol baigsis pirmieji ištisi fiskaliniai metai po EBPO narių tarpusavio susitarimo dėl minimalaus standarto, susijusio su kovos su BEPS 4 veiksmu, paskelbimo oficialioje interneto svetainėje dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki 2024 m. sausio 1 d.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

13 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. KAŽIMÍR


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(3)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(4)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(5)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).

(6)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(7)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(8)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(9)  2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (OL L 235, 2003 9 23, p. 10).

(10)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004 4 30, p. 1).

(11)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL L 284, 2009 10 30, p. 1).

(12)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(13)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (OL L 257, 2014 8 28, p. 1).

(14)  2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyva 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis (OL L 84, 2010 3 31, p. 1).


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

19.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/15


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1165

2016 m. liepos 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1183/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimą 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai, ir kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2008/369/BUSP (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1183/2005 (2) įgyvendinamas Sprendimas 2010/788/BUSP ir numatomos tam tikros priemonės, nukreiptos prieš asmenis, kurių veiksmai pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai, įskaitant jų turto įšaldymą;

(2)

2016 m. birželio 21 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija 2293 (2016) iš dalies pakeisti asmenų ir subjektų, kuriems turi būti taikomos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1807 (2008) 9 ir 11 punktuose nustatytos ribojamosios priemonės, įtraukimo į sąrašą kriterijai ir pratęstas ginklų embargas. Tarybos sprendimu (BUSP) 2016/1173 (3) nuspręsta atitinkamai išplėsti kriterijų taikymo sritį;

(3)

jam įgyvendinti – visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse ją taikytų vienodai – būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(4)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1183/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1183/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

1b straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„d)

techninę pagalbą, finansavimą, finansinę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusius su kitokiu ginklų ir su jais susijusių reikmenų pardavimu ir tiekimu, iš anksto pritarus Sankcijų komitetui.“;

2)

2a straipsnio 1 dalis iš dalies keičiamas taip:

a)

e punktas pakeičiamas taip:

„e)

veiksmų KDR, kuriais pažeidžiamos žmogaus teisės arba atitinkamai tarptautinė humanitarinė teisė, įskaitant prieš civilius nukreiptus veiksmus, įskaitant žudymą ir žalojimą, žaginimą ir kitokį seksualinį smurtą, grobimą, priverstinį perkėlimą ir išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, planavimą, vadovavimą šiems veiksmams arba dalyvavimą juose;“;

b)

g punktas pakeičiamas taip:

„g)

asmenų ar subjektų, įskaitant ginkluotas grupuotes ar nusikaltėlių tinklus, kurie dalyvauja destabilizavimo veikloje KDR neteisėtai eksploatuodami gamtos išteklius, įskaitant auksą ar laukinės gamtos išteklius ir laukinės gamtos išteklių produktus, ar jais prekiaudami, rėmimą;“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  OL L 336, 2010 12 21, p. 30.

(2)  2005 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1183/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai (OL L 193, 2005 7 23, p. 1).

(3)  2016 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/1173, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 108).


19.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/17


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1166

2016 m. gegužės 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 X priede nustatytos runkelių pirkimo cukraus sektoriuje nuo 2017 m. spalio 1 d. sąlygos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 125 straipsnio 4 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 125 straipsnį cukrinių runkelių augintojai ir cukraus gamybos įmonės turi sudaryti rašytinius tarpšakinius prekybos susitarimus. To reglamento XI priede išdėstytos tam tikros runkelių pirkimo iki 2016–2017 prekybos metų pabaigos sąlygos, o X priede nustatytos runkelių pirkimo po 2017 m. spalio 1 d. (kai baigs galioti kvotų sistema) sąlygos;

(2)

siekiant atsižvelgti į cukraus sektoriaus ypatumus ir į pokyčius, numatytus baigus galioti kvotų sistemai, X priede nurodytos runkelių pirkimo sąlygos turėtų būti iš dalies pakeistos;

(3)

nuo 2017 m. spalio 1 d. runkelių cukraus sektorius turės prisitaikyti prie aplinkybių, pakitusių baigus galioti kvotų sistemai – drauge nebebus taikoma mažiausia runkelių kaina ir nebebus reguliuojama vidaus gamybos apimtis. Taigi iki šiol smarkiai reguliuotas sektorius taps liberalesniu ir jam šiuo pereinamuoju laikotarpiu prireiks aiškios teisinės sistemos. Augintojai ir cukraus gamybos įmonės paprašė užtikrinti didesnį teisinį tikrumą dėl vertės pasidalijimo mechanizmams taikomų taisyklių, įskaitant taisykles, susijusias su atitinkamomis rinkos kainomis grindžiamu rinkos pelnu ir nuostoliais;

(4)

Sąjungos runkelių cukraus tiekimo grandinę sudaro daug smulkių (dažniausiai) cukrinių runkelių augintojų ir nedidelis skaičius cukraus gamybos įmonių, kurių dauguma stambios. Kadangi runkelių derliaus nuėmimo laikotarpiais runkelių tiekėjai turi planuoti ir organizuoti runkelių tiekimą cukraus fabrikams, augintojai suinteresuoti derėtis dėl tam tikrų vertės pasidalijimo atitinkamoms įmonėms perkant runkelius sąlygų. Tai yra neatsiejama cukraus tiekimo grandinės savybė, kuri egzistuoja nepriklausomai nuo to, ar kvotų sistema galioja, ar ne. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 XI priedo XI punkte nurodytomis vertės pasidalijimo sąlygomis šiuo metu runkelių gamintojams ir cukraus gamybos įmonėms suteikiama galimybė užtikrinti tiekimą iš anksto nustatytomis pirkimo sąlygomis žinant, kad tiekimo grandinėje susidaręs pelnas ir išlaidos bus padalyti runkelių augintojų naudai. Vertės pasidalijimas naudingas ir tuo, kad augintojai tiesiogiai pajunta rinkos kainų signalus;

(5)

mažai tikėtina, kad pokyčiai, kurių laukiama sektoriuje baigus galioti kvotų sistemai, drauge su neseniai užfiksuotomis gana mažomis cukraus kainomis pritrauks į rinką naujų runkelių cukraus perdirbėjų – ateinantiems prekybos metams prognozuojama rinkos kaina per maža, kad atsipirktų investicijos, būtinos naujiems cukraus perdirbimo įrenginiams pastatyti. Komisijos parengtų laikotarpio vidurio prognozių duomenimis, baigus galioti kvotų sistemai kainos greičiausiai mažės. Taigi numatoma, kad dabartinė ES cukraus pramonės struktūra, įskaitant runkelių augintojų ir cukraus gamybos įmonių ryšius, išsilaikys ir prekybos metais, einančiais po kvotų sistemos galiojimo pabaigos, nes galima spėti, kad naujų įmonių rinkoje atsiras nedaug;

(6)

jei vertės pasidalijimo sąlyga nebus palikta galioti, runkelių gamintojų padėtis maisto grandinėje gali pablogėti. Praradę galimybę derėtis dėl vertės pasidalijimo sąlygos – ypač esant mažoms kainoms – runkelių gamintojai gali atsidurti akivaizdžiai ekonomiškai nepalankioje padėtyje;

(7)

taigi priežastys iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 X priedą, kad būtų leista derėtis dėl vertės pasidalijimo sąlygos, išlieka aktualios. Todėl galimybė derėtis dėl minėtos sąlygos turėtų būti palikta ir po 2017 m. spalio 1 d.;

(8)

siekiant palengvinti derybas dėl vertės pasidalijimo sąlygos tikslinga numatyti, kad tokios derybos galėtų vykti tik tarp vienos įmonės ir jos esamų arba potencialių tiekėjų;

(9)

siekiant užtikrinti derybų proceso lankstumą vertės pasidalijimo sąlygos įtraukimas neturėtų būti privalomas;

(10)

todėl Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 X priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 X priedo XI punktas papildomas šiuo 5 punktu:

„5.

Cukraus gamybos įmonės ir atitinkami runkelių pardavėjai gali susitarti dėl vertės, įskaitant rinkos pelną ir nuostolius, pasidalijimo sąlygos ir nustatyti, kaip jiems turi būti paskirstytas dėl cukraus arba kitų prekių rinkų kainų pokyčių atsiradęs pelnas arba nuostoliai.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.


19.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1167

2016 m. liepos 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 102/2012, kuriuo importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kuris tai pat taikomas importuojamiems iš, inter alia, Korėjos Respublikos siunčiamiems plieniniams lynams ir kabeliams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Korėjos Respublikos kilmės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

A.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1796/1999 (2) Taryba importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams nustatė galutinį antidempingo muitą. Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį buvo atliktos dvi priemonių galiojimo termino peržiūros, po kurių antidempingo priemonių taikymas buvo pratęstas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1858/2005 (3) ir Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 102/2012 (4).

(2)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnį atlikus priemonių vengimo tyrimą Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 400/2010 (5) Taryba antidempingo muito, taikomo importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams, taikymą išplėtė tokiam pačiam iš Korėjos Respublikos siunčiamam produktui, deklaruojamam arba nedeklaruojamam kaip Korėjos Respublikos kilmės. Tuo pačiu reglamentu tam tikri Korėjos Respublikos eksportuojantys gamintojai buvo atleisti nuo tokių išplėstųjų priemonių.

(3)

Šiuo metu galiojančios priemonės – Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 102/2012 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/90 (6), inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams nustatytas antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas iš, inter alia, Korėjos Respublikos siunčiamiems importuojamiems plieniniams lynams ir kabeliams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Korėjos Respublikos kilmės (toliau – galiojančios priemonės). Į Sąjungą importuojamam iš Korėjos Respublikos siunčiamam peržiūrimajam produktui, išskyrus bendrovių, kurios atleistos nuo šio muito, gaminamą produktą, taikomas 60,4 % muitas.

B.   PROCEDŪRA

1.   Inicijavimas

(4)

Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį pateiktą prašymą atleisti nuo antidempingo priemonių, kurios taikomos importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos plieniniams lynams ir kabeliams ir kurių taikymas išplėstas iš Korėjos Respublikos siunčiamiems importuojamiems produktams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Korėjos Respublikos kilmės.

(5)

Prašymą 2015 m. rugsėjo 7 d. pateikė Korėjos Respublikos (toliau – nagrinėjamoji šalis) eksportuojantis plieninių lynų ir kabelių gamintojas „Daechang Steel Co. Ltd.“ (toliau – pareiškėjas), prašymas buvo susijęs tik su pareiškėju.

(6)

Pareiškėjas pateikė prima facie įrodymų, kad jis neeksportavo peržiūrimojo produkto į Sąjungą tiriamuoju laikotarpiu (2008 m. liepos 1 d. – 2009 m. birželio 30 d.), kuris buvo nagrinėjamas atliekant tyrimą, po kurio nustatytos išplėstosios priemonės, kad jis nėra susijęs su jokiais peržiūrimojo produkto eksportuojančiais gamintojais, kuriems taikomi galiojantys antidempingo muitai, kad jis nevengė priemonių, kurios taikomos Kinijos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams, ir kad jis yra prisiėmęs neatšaukiamą sutartinę prievolę eksportuoti didelį produkto kiekį į Sąjungą.

(7)

Išnagrinėjusi pareiškėjo pateiktus įrodymus, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir po to, kai Sąjungos pramonei buvo suteikta galimybė pateikti pastabų, 2015 m. lapkričio 26 d. Komisija Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2179 (7) inicijavo tyrimą. Be to, pagal minėto reglamento 3 straipsnį Komisija nurodė muitinėms imtis reikiamų veiksmų, kad iš Korėjos Respublikos siunčiamas importuojamas pareiškėjo gaminamas ir eksportui į Sąjungą parduodamas peržiūrimasis produktas būtų registruojamas pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalį.

2.   Peržiūrimasis produktas

(8)

Peržiūrimasis produktas – plieniniai lynai ir kabeliai, įskaitant uždaros konstrukcijos lynus, išskyrus lynus ir kabelius iš nerūdijančiojo plieno, kurių didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 3 mm, siunčiami iš Korėjos Respublikos ir deklaruojami arba nedeklaruojami kaip Korėjos Respublikos kilmės (toliau – peržiūrimasis produktas), kurio KN kodai šiuo metu yra ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ir ex 7312 10 98 (TARIC kodai 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 ir 7312109813).

3.   Ataskaitinis laikotarpis

(9)

Ataskaitinis laikotarpis – nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Duomenys buvo renkami nuo 2008 m. iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos (toliau – tiriamasis laikotarpis).

4.   Tyrimas

(10)

Komisija pareiškėjui ir Korėjos Respublikos atstovams oficialiai pranešė apie peržiūros inicijavimą. Suinteresuotosios šalys buvo paragintos pareikšti savo nuomonę ir informuotos apie galimybę pateikti prašymą būti išklausytoms. Prašymų negauta.

(11)

Komisija pareiškėjui nusiuntė klausimyną ir per nustatytą terminą gavo atsakymus. Komisija rinko ir tikrino vietoje visą informaciją, kurią manė esant reikalingą peržiūrai. Pareiškėjo patalpose buvo surengtas tikrinamasis vizitas.

(12)

Komisija nagrinėjo, ar įvykdytos sąlygos atleisti nuo muitų pagal 11 straipsnio 4 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį, tiksliau ar:

per tiriamąjį laikotarpį, kuris nagrinėtas atliekant tyrimą, po kurio nustatytos išplėstosios priemonės, t. y. nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2009 m. birželio 30 d., pareiškėjas neeksportavo peržiūrimojo produkto,

pareiškėjas peržiūrimąjį produktą pradėjo eksportuoti pasibaigus tyrimo dėl priemonių vengimo tiriamajam laikotarpiui,

pareiškėjas nėra susijęs su jokiais peržiūrimąjį produktą eksportuojančiais gamintojais, kuriems taikomos galiojančios antidempingo priemonės, ir ar jis nevengė priemonių, taikomų Kinijos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams.

C.   NUSTATYTIEJI FAKTAI

(13)

Atlikus tyrimą patvirtinta, kad priemonių vengimo tyrimo, kurį atlikus nustatytos išplėstosios priemonės, tiriamuoju laikotarpiu (2008 m. liepos 1 d. – 2009 m. birželio 30 d.) pareiškėjas neeksportavo peržiūrimojo produkto į Sąjungą. Pareiškėjas peržiūrimąjį produktą pirmą kartą eksportavo po to, kai priemonių taikymas buvo išplėstas Korėjos Respublikai, tiksliau 2015 m. antrąjį pusmetį.

(14)

Be to, atlikus tyrimą patvirtinta, kad pareiškėjas nebuvo susijęs su jokiais Kinijos eksportuotojais ar gamintojais, kuriems taikomos Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 102/2012 nustatytos antidempingo priemonės.

(15)

Atlikus tyrimą taip pat patvirtinta, kad pareiškėjas yra tikrasis peržiūrimojo produkto gamintojas ir nevengia priemonių. Pareiškėjas perka vidaus rinkoje pagamintus plieninius vielos strypus ir kitas žaliavas (pvz., cinką ir šviną) ir importuoja plieninius vielos strypus iš Kinijos Liaudies Respublikos, kurie vėliau pareiškėjo gamybinėse patalpose Korėjos Respublikoje ėsdinami, tempiami, galvanizuojami, antrą kartą tempiami, suvejami ir sujungiami. Gatavas produktas parduodamas vidaus rinkoje ir eksportuojamas į Jungtines Valstijas, Aziją ir Sąjungą.

(16)

Gamybos operacijas galima laikyti surinkimo arba užbaigimo operacijomis. Pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos, kuriomis surinkimo operacija laikoma priemonių vengimu. Remiantis to straipsnio b punktu, viena iš sąlygų – atitinkamos sudedamosios dalys turi sudaryti daugiau kaip 60 % visos surenkamo produkto sudedamųjų dalių vertės. Atliekant tyrimą nustatyta, kad pareiškėjo naudotų Kinijos žaliavų dalis sudarė gerokai mažiau nei 60 %, kaip reikalaujama pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies b punktą. Naudotos Kinijos sudedamosios dalys (tiksliau žaliavos) sudarė 38 % Jei minėta riba viršijama, pagal 13 straipsnio 2 dalies b punktą reikalaujama nustatyti, ar pasiekta 25 % pridėtinės vertės riba (toliau – pridėtinės vertės įvertinimas). 60 % visos sudedamųjų dalių vertės riba nebuvo viršyta. Todėl, remiantis ataskaitiniu laikotarpiu patirtomis faktinėmis išlaidomis, nebuvo būtina nustatyti, ar pridėtinė vertė siekė 25 % ribą, kaip nustatyta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies b punkte.

(17)

Pareiškėjas peržiūrimąjį produktą pradėjo gaminti 2015 m. viduryje. Kadangi gamybos pradžios etapu susidarė išimtinai didelės gamybos sąnaudos, naudotas kitas skaičiavimo metodas, remiantis įprastinėmis gamybos sąnaudomis (išskyrus gamybos pradžios sąnaudas ir tikintis, kad gamybos pajėgumų panaudojimo koeficientas bus didelis). Nustatyta, kad tuo atveju Kinijos kilmės žaliavos sudarė daugiau nei 60 % visos galutinio produkto sudedamųjų dalių vertės (69 %). Dėl šios priežasties pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalį buvo atliktas pridėtinės vertės įvertinimas. Atliekant šį įvertinimą nustatyta, kad iš Kinijos Liaudies Respublikos įvežtoms sudedamosioms dalims suteikta pridėtinė vertė sudarė gerokai daugiau nei 25 % gamybos sąnaudų, kaip nustatyta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies b punkte. Todėl pareiškėjo gamybos operacijos nelaikomos priemonių vengimu, kaip nustatyta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje.

(18)

Galiausiai atlikus tyrimą patvirtinta, kad pareiškėjas nepirko gatavo peržiūrimojo produkto iš Kinijos Liaudies Respublikos, kad jį perparduotų arba persiųstų į Sąjungą, ir kad bendrovė gali pagrįsti visą eksportą per ataskaitinį laikotarpį.

(19)

Atsižvelgdama į nustatytuosius faktus, aprašytus 13–18 konstatuojamosiose dalyse, Komisija priėjo prie išvados, kad pareiškėjas tenkina sąlygas jį atleisti nuo muitų pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį.

(20)

Minėti nustatytieji faktai atskleisti pareiškėjui ir Sąjungos pramonei, kuriems suteikta galimybė teikti pastabas. Pareiškėjas teigė pritariantis Komisijos nustatytiesiems faktams. Daugiau pastabų nepateikta.

D.   BENDROVIŲ, ATLEISTŲ NUO GALIOJANČIŲ PRIEMONIŲ, SĄRAŠO PAKEITIMAS

(21)

Atsižvelgiant į minėtus nustatytuosius faktus pareiškėjas turėtų būti įtrauktas į bendrovių, kurios atleistos nuo Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 102/2012 nustatyto antidempingo muito, sąrašą.

(22)

Kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 400/2010 1 straipsnio 2 dalyje, nuo priemonių atleidžiama, jei valstybių narių muitinėms pateikiama galiojanti komercinė sąskaita faktūra, atitinkanti to reglamento priede nustatytus reikalavimus. Jei tokia sąskaita faktūra nepateikiama, toliau taikomas antidempingo muitas.

(23)

Be to, importuojami pareiškėjo pagaminti plieniniai lynai ir kabeliai toliau atleidžiami nuo išplėstųjų priemonių pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį su sąlyga, kad atleidimas pagrįstas galutinai patikrintais faktais. Atsiradus naujų, priešingų prima facie įrodymų Komisija gali inicijuoti tyrimą, kad nustatytų, ar reikia panaikinti atleidimą.

(24)

Importuojami pareiškėjo pagaminti plieniniai lynai ir kabeliai nuo išplėstųjų priemonių atleidžiami remiantis per šią peržiūrą nustatytaisiais faktais. Nuo priemonių atleidžiami tik tie importuojami plieniniai lynai ir kabeliai, kurie siunčiami iš Korėjos Respublikos ir kuriuos pagamino pirmiau minėtas konkretus juridinis asmuo. Importuojamiems plieniniams lynams ir kabeliams, pagamintiems bet kurių kitų bendrovių, kurių pavadinimai konkrečiai nepaminėti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 102/2012 1 straipsnio 4 dalyje, įskaitant subjektus, susijusius su tomis konkrečiai paminėtomis bendrovėmis, šis atleidimas neturėtų būti taikomas, joms turėtų galioti tuo reglamentu nustatyta kitiems eksportuotojams taikoma muito norma.

(25)

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 102/2012 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2016/90, turėtų būti iš dalies pakeistas, kad į jo 1 straipsnio 4 dalyje pateiktą lentelę būtų įtraukta bendrovė „Daechang Steel Co. Ltd.“

(26)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 15 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,]

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 102/2012 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/90, 1 straipsnio 4 dalyje pateikta lentelė pakeičiama šia lentele:

Šalis

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Korėjos Respublika

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621–872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682–4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 287–6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

Cosmo Wire Ltd, 4–10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim – Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam

A969

Daechang Steel Co., Ltd, 1213, Aam-daero, Namdong-gu, Incheon

C057

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Goodwire MFG. Co. Ltd, 984–23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam

B955

Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul

A969

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85–2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

Seil Wire and Cable, 47–4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope Co., Ltd, 715–8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559–4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71–1 Sin-Chon Dong,Changwon City, Gyungnam

A969

2 straipsnis

Muitinėms nurodoma nutraukti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2179 3 straipsnį vykdomą importuojamo produkto registraciją. Antidempingo muitas už registruotą importuojamą produktą nerenkamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  1999 m. rugpjūčio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1796/1999 dėl galutinio antidempingo muito nustatymo ir nustatyto laikino antidempingo muito galutinio surinkimo už plieninių lynų ir kabelių, kurių kilmės šalys yra Kinijos Liaudies Respublika, Vengrija, Indija, Meksika, Lenkija, Pietų Afrika ir Ukraina, importą ir antidempingo tyrimo dėl Korėjos Respublikos kilmės produktų importo nutraukimo (OL L 217, 1999 8 17, p. 1).

(3)  2005 m. lapkričio 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1858/2005, nustatantis galutinį antidempingo muitą Kinijos Liaudies Respublikos, Indijos, Pietų Afrikos ir Ukrainos plieninių lynų ir kabelių importui vadovaujantis atliktos priemonių galiojimo termino peržiūros išvadomis pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalį (OL L 299, 2005 11 16, p. 1).

(4)  2012 m. sausio 27 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 102/2012, kuriuo pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos ir Ukrainos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kuris taip pat taikomas importuojamiems iš Maroko, Moldavijos ir Korėjos Respublikos siunčiamiems plieniniams lynams ir kabeliams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip šių šalių kilmės, ir baigiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atliekama importuojamiems Pietų Afrikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams taikomų priemonių galiojimo termino peržiūra (OL L 36, 2012 2 9, p. 1).

(5)  2010 m. balandžio 26 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 400/2010, kuriuo galutinio antidempingo muito, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1858/2005 nustatyto importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams, taikymas išplečiamas importuojamiems plieniniams lynams ir kabeliams, siunčiamiems iš Korėjos Respublikos, deklaruojamiems kaip Korėjos Respublikos kilmės arba ne, ir baigiamas tyrimas dėl importuojamų produktų, siunčiamų iš Malaizijos (OL L 117, 2010 5 11, p. 1).

(6)  2016 m. sausio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/90, kuriuo, atlikus dalinę tarpinę peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 3 dalį, iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 102/2012, kuriuo importuojamiems, inter alia, Ukrainos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 19, 2016 1 27, p. 22).

(7)  2015 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2179, kuriuo inicijuojama Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 102/2012, kuriuo nustatytas galutinis antidempingo muitas importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams ir kurio taikymas išplėstas importuojamiems plieniniams lynams ir kabeliams, siunčiamiems iš Korėjos Respublikos, deklaruojamiems kaip Korėjos Respublikos kilmės arba ne, peržiūra, siekiant nustatyti, ar vienam Korėjos eksportuotojui galima netaikyti šių priemonių, ir kuriuo panaikinamas antidempingo muitas iš šio eksportuotojo importuojamam produktui ir nustatoma privaloma iš šio eksportuotojo importuojamo produkto registracija (OL L 309, 2015 11 26, p. 3).


19.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/25


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1168

2016 m. liepos 18 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

176,8

ZZ

176,8

0709 93 10

TR

136,8

ZZ

136,8

0805 50 10

AR

173,5

BO

223,6

CL

210,7

UY

201,7

ZA

175,8

ZZ

197,1

0808 10 80

AR

191,0

BR

90,8

CL

135,5

NZ

145,5

US

117,0

UY

72,1

ZA

115,9

ZZ

124,0

0808 30 90

AR

183,1

CL

125,1

NZ

155,4

ZA

127,8

ZZ

147,9

0809 10 00

TR

193,6

ZZ

193,6

0809 29 00

TR

280,5

ZZ

280,5


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


19.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1169

2016 m. liepos 18 d.

kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikomas kiekiui, nurodytam pagal Reglamentu (EB) Nr. 341/2007 leistas naudoti česnakų tarifines kvotas 2016 m. liepos 1–7 d. pateiktose importo licencijų paraiškose

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 188 straipsnio 1 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 341/2007 (2) leista pradėti naudoti metines česnako importo tarifines kvotas;

(2)

per pirmąsias septynias kalendorines 2016 m. liepos mėn. dienas pateiktose 2016 m. rugsėjo 1 d..–2016 m. lapkričio 30 d. kvotos laikotarpio dalies „A“ importo licencijų paraiškose nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam importuoti galima išduoti „A“ importo licencijas, reikėtų nustatyti prašomam kiekiui taikant paskirstymo koeficientą, apskaičiuotą remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (3) 7 straipsnio 2 dalimi;

(3)

siekiant užtikrinti šios priemonės veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekiui, nurodytam pagal Reglamentą (EB) Nr. 341/2007 2016 m. rugsėjo 1 d.–2016 m. lapkričio 30 d. kvotos laikotarpio daliai pateiktose „A“ importo licencijų paraiškose, taikomas šio reglamento priede nustatytas paskirstymo koeficientas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 341/2007, kuriuo leidžiama naudoti iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų ir tam tikrų kitų žemės ūkio produktų tarifinę kvotą, nustatantis jos administravimo tvarką ir įvedantis importo licencijų bei kilmės sertifikatų sistemą (OL L 90, 2007 3 30, p. 12).

(3)  2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (OL L 238, 2006 9 1, p. 13).


PRIEDAS

Kilmės šalis

Eilės numeris

Paskirstymo koeficientas. 2016 9 1–2016 11 30 kvotos laikotarpio daliai pateiktos paraiškos

(%)

Kinija

Tradiciniai importuotojai

09.4105

99,306141

Nauji importuotojai

09.4100

0,465017

Kitos trečiosios šalys

Tradiciniai importuotojai

09.4106

Nauji importuotojai

09.4102


SPRENDIMAI

19.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/29


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/1170

2016 m. liepos 12 d.

dėl pozicijos, kuri Europos Sąjungos vardu turi būti priimta Jungtiniame komitete, įsteigtame pagal Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos pagrindų susitarimą dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, dėl Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo ir specializuotų darbo grupių steigimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 ir 209 straipsnius kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (1) (toliau – Susitarimas);

(2)

siekiant užtikrinti, inter alia, tinkamą Susitarimo veikimą ir įgyvendinimą, pagal Susitarimo 41 straipsnį įsteigtas Jungtinis komitetas (toliau – Jungtinis komitetas);

(3)

siekiant prisidėti prie veiksmingo Susitarimo įgyvendinimo, turėtų būti patvirtintos Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklės;

(4)

pagal Susitarimo 41 straipsnį Jungtinis komitetas gali steigti specializuotas darbo grupes, kurios padėtų jam vykdyti jo užduotis;

(5)

todėl Sąjungos pozicija Jungtiniame komitete dėl Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo ir specializuotų darbo grupių steigimo turėtų būti grindžiama pridėtais Jungtinio komiteto sprendimų projektais,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Pozicija, kuri turi būti priimta Sąjungos vardu Jungtiniame komitete, įsteigtame pagal Susitarimo 41 straipsnį, dėl:

a)

Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo ir

b)

specializuotų darbo grupių steigimo,

grindžiama prie šio sprendimo pridėtais Jungtinio komiteto sprendimų projektais.

2.   Dėl neesminių sprendimų projektų pakeitimų Sąjungos atstovai Jungtiniame komitete gali susitarti be kreipimosi į Tarybą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. KAŽIMÍR


(1)  Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (OL L 125, 2014 4 26, p. 17).


PROJEKTAS

ES IR INDONEZIJOS JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2016

… m. … … d.

kuriuo patvirtinamos jo darbo tvarkos taisyklės

ES IR INDONEZIJOS JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos pagrindų susitarimą dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (1) (toliau – Susitarimas), ypač į jo 41 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimas įsigaliojo 2014 m. gegužės 1 d.;

(2)

siekiant prisidėti prie veiksmingo Susitarimo įgyvendinimo, turėtų būti kuo greičiau įsteigtas Jungtinis komitetas;

(3)

pagal Susitarimo 41 straipsnio 5 dalį Susitarimui taikyti Jungtinis komitetas turėtų patvirtinti savo darbo tvarkos taisykles,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

Vienintelis straipsnis

Patvirtinamos priede pateiktos Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklės.

Priimta …

ES ir Indonezijos jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas


(1)  OL L 125, 2014 4 26, p. 17.

PRIEDAS

Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklės

1 straipsnis

Sudėtis ir pirmininkavimas

1.   Pagal Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (toliau – Susitarimas) 41 straipsnį įsteigtas Jungtinis komitetas savo užduotis atlieka vadovaudamasis Susitarimo 41 straipsniu.

2.   Jungtinį komitetą sudaro abiejų pusių aukščiausio lygio atstovai.

3.   Jungtiniam komitetui pakaitomis pirmininkauja Indonezijos Respublikos užsienio reikalų ministras ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai. Jie gali perduoti savo įgaliojimus vyresniesiems pareigūnams pirmininkauti visuose arba tam tikruose Jungtinio komiteto posėdžiuose.

2 straipsnis

Atstovavimas

1.   Šalys pateikia viena kitai savo atstovų Jungtiniame komitete (toliau – nariai) sąrašą. Sąrašą tvarko Jungtinio komiteto sekretoriatas.

2.   Narys, norintis, kad jam atstovautų pakaitinis narys, prieš posėdį raštu praneša pirmininkui pakaitinio nario vardą ir pavardę. Nariui atstovaujantis pakaitinis narys naudojasi visomis to nario teisėmis.

3 straipsnis

Delegacijos

1.   Jungtinio komiteto narius gali lydėti kiti pareigūnai. Prieš kiekvieną posėdį per sekretoriatą Šalims pranešama apie planuojamą kiekvienos posėdyje dalyvausiančios delegacijos sudėtį.

2.   Prireikus bendru Šalių susitarimu dalyvauti Jungtinio komiteto posėdžiuose stebėtojų teisėmis arba tam, kad pateiktų informacijos konkrečiais klausimais, gali būti kviečiami ekspertai arba kitų įstaigų atstovai.

4 straipsnis

Posėdžiai

1.   Jungtinio komiteto posėdžiai paprastai vyksta ne rečiau kaip kas dvejus metus, nebent abi Šalys susitaria kitaip. Jungtinio komiteto posėdžius šaukia jo pirmininkas, o jie rengiami pakaitomis Indonezijoje ir Briuselyje bendru susitarimu nustatytu laiku. Šalių sutarimu taip pat gali būti šaukiami neeiliniai Jungtinio komiteto posėdžiai.

2.   Išimtiniais atvejais, abiems Šalims pritarus, Jungtinio komiteto posėdžiai taip pat gali būti rengiami naudojantis techninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, vaizdo ar telekonferencijomis.

3.   Šalių susitarimu Jungtinis komitetas posėdžiauja aukščiausiu lygiu. Abi Šalys stengiasi užtikrinti ministrų dalyvavimą, kai tai yra įmanoma.

4.   Kai Jungtiniam komitetui pirmininkaujama ministrų lygiu, tam turi būti pasirengta prieš tai surengtame vyresniųjų pareigūnų lygio posėdyje.

5 straipsnis

Viešumas

1.   Jeigu Šalys nenusprendė kitaip, Jungtinio komiteto posėdžiai yra uždari. Kai Šalis Jungtiniam komitetui pateikia informaciją, kuri nurodyta kaip konfidenciali, kita Šalis tokią informaciją tvarko laikydamasi konfidencialumo principų.

2.   Jungtinis komitetas gali daryti viešus pareiškimus jei mano, kad tai tikslinga.

6 straipsnis

Sekretoriatas

Europos išorės veiksmų tarnybos atstovas ir Indonezijos Respublikos Vyriausybės atstovas kartu eina Jungtinio komiteto sekretorių pareigas. Visi Jungtinio komiteto pirmininko gaunami ir teikiami pranešimai perduodami sekretoriams. Jungtinio komiteto pirmininko gaunama ir siunčiama korespondencija gali būti parašyta bet kokiomis priemonėmis, įskaitant elektroninį paštą.

7 straipsnis

Posėdžių darbotvarkės

1.   Pirmininkas parengia kiekvieno posėdžio preliminarią darbotvarkę. Ji paprastai ne vėliau kaip 15 dienų iki posėdžio pradžios kartu su susijusiais dokumentais perduodama kitai Šaliai.

2.   Pirmininkas gali pasiūlyti, kad Jungtinio komiteto posėdžiuose dalyvautų ekspertai, kad pateiktų informaciją apie konkretų darbotvarkės klausimą.

3.   Jungtinis komitetas tvirtina darbotvarkę kiekvieno posėdžio pradžioje. Jei abi Šalys susitaria, į darbotvarkę gali būti įtraukti preliminarioje darbotvarkėje nenurodyti klausimai.

4.   Ypatingomis aplinkybėmis, jei abi Šalys sutinka, pirmininkas gali sutrumpinti 1 dalyje nurodytą terminą, kad būtų atsižvelgta į konkretaus atvejo aplinkybes.

8 straipsnis

Suderintas posėdžio protokolas

1.   Jungtinio komiteto posėdžio rezultatai pateikiami suderinto posėdžio protokolo forma.

2.   Kiekvieno posėdžio suderinto protokolo projektą pateikia Šalis, kurioje vyko posėdis, ir kartu parengia abu sekretoriai paprastai per 30 kalendorinių dienų nuo posėdžio dienos. Suderinto posėdžio protokolo projektas grindžiamas Jungtinio komiteto padarytomis išvadomis, kurias apibendrina pirmininkas.

3.   Suderintą posėdžio protokolą per 45 kalendorines dienas nuo posėdžio dienos arba iki kitos Šalių sutartos datos patvirtina abi Šalys. Susitarus dėl posėdžio protokolo, Šalys pasirašo du originalius egzempliorius. Kiekviena Šalis gauna po vieną originalų egzempliorių.

9 straipsnis

Sprendimai ir rekomendacijos

1.   Kaip numatyta Susitarimo 41 straipsnyje, siekdamas įgyvendinti užduotis Jungtinis komitetas gali sutikti priimti sprendimą ir (arba) rekomendaciją. Tokiame sprendime ir (arba) rekomendacijoje nurodomas serijos numeris, jų priėmimo data ir aprašomas dalykas.

2.   Kai to reikia dėl susidariusių aplinkybių, Jungtinis komitetas savo sprendimus ar rekomendacijas gali priimti taikydamas rašytinę procedūrą.

3.   Nepaisant 5 straipsnio, kiekviena Šalis gali nuspręsti, ar skelbti Jungtinio komiteto sprendimus ir rekomendacijas savo atitinkamame oficialiajame leidinyje.

10 straipsnis

Korespondencija

1.   Jungtiniam komitetui skirta korespondencija adresuojama vienos iš Šalių sekretoriui, kuris apie tai informuos kitą sekretorių.

2.   Sekretoriatas užtikrina, kad Jungtiniam komitetui skirta korespondencija būtų persiųsta pirmininkui ir prireikus išplatinta kaip 11 straipsnyje nurodyti dokumentai.

3.   Pirmininko korespondenciją sekretoriatas siunčia Šalims ir, jei reikia, išplatina kaip 11 straipsnyje nurodytus dokumentus.

11 straipsnis

Dokumentai

1.   Kai Jungtinio komiteto svarstymai grindžiami rašytiniais patvirtinamaisiais dokumentais, sekretoriatas tokius dokumentus sunumeruoja ir išplatina nariams.

2.   Kiekvienas sekretorius atsako už dokumentų išplatinimą savo atitinkamiems Jungtinio komiteto nariams, o kopijas reguliariai perduoda kitam sekretoriui.

12 straipsnis

Išlaidos

1.   Kiekviena Šalis apmoka visas dėl dalyvavimo Jungtinio komiteto posėdžiuose patirtas išlaidas, susijusias su darbuotojų, kelionės ir pragyvenimo išlaidomis bei pašto ir telekomunikacijų išlaidomis.

2.   Posėdžių organizavimo ir dokumentų dauginimo išlaidas apmoka Šalis, kurioje vyksta posėdis.

13 straipsnis

Darbo tvarkos taisyklių keitimas

Kiekviena Šalis gali raštu prašyti peržiūrėti darbo tvarkos taisykles, ir jos gali būti iš dalies keičiamos bendru Šalių susitarimu pagal 9 straipsnį.

14 straipsnis

Specializuotos darbo grupės ir kitos struktūros

1.   Jungtinis komitetas gali steigti specializuotas darbo grupes ar kitas struktūras, kurios padėtų jam vykdyti savo užduotis. Specializuotos darbo grupės ir kitos struktūros teikia ataskaitas Jungtiniam komitetui.

2.   Jungtinis komitetas gali nuspręsti nutraukti bet kurios specializuotos darbo grupės ar kitų struktūrų veiklą arba steigti kitas specializuotas darbo grupes ar kitas struktūras, kurios padėtų jam atlikti jo pareigas.

3.   Kiekviename Jungtinio komiteto posėdyje specializuotos darbo grupės ir kitos struktūros pateikia jam išsamias savo veiklos ataskaitas.

4.   Specializuotos darbo grupės turi įgaliojimus tik teikti Jungtiniam komitetui rekomendacijas.


PROJEKTAS

ES IR INDONEZIJOS JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 2/2016

… m. … … d.

dėl specializuotų darbo grupių ir kitų struktūrų steigimo

ES IR INDONEZIJOS JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos pagrindų susitarimą dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (1) (toliau – Susitarimas), ypač į jo 41 straipsnį, ir į Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimas įsigaliojo 2014 m. gegužės 1 d.;

(2)

siekiant prisidėti prie veiksmingo Susitarimo įgyvendinimo, turėtų būti kuo greičiau sukurta jo institucinė struktūra;

(3)

pagal Susitarimo 41 straipsnio 3 dalį ir Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių 14 straipsnį Jungtinis komitetas gali steigti specializuotas darbo grupes ir kitas struktūras, kurios padėtų jam vykdyti jo užduotis;

(4)

siekiant sudaryti sąlygas vykti ekspertų diskusijoms svarbiausiose Susitarimo taikymo srityse, gali būti įsteigtos specializuotos darbo grupės ar kitos struktūros. Šalys taip pat gali susitarti iš dalies pakeisti specializuotų darbo grupių ar kitų struktūrų sąrašą ir (arba) jų veiklos sritį;

(5)

pagal darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnį Jungtinis komitetas taip pat gali priimti sprendimus taikydamas rašytinę procedūrą;

(6)

šis sprendimas turėtų būti priimtas tam, kad specializuotos darbo grupės ar struktūros pradėtų veikti laiku,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

Vienintelis straipsnis

Įsteigiamos šio sprendimo priede išvardytos specializuotos darbo grupės ir kitos struktūros.

Priimta …

ES ir Indonezijos jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas


(1)  OL L 125, 2014 4 26, p. 17.

PRIEDAS

ES ir Indonezijos jungtinis komitetas

Specializuotos darbo grupės ir kitos struktūros

1.

Vystomojo bendradarbiavimo specializuota darbo grupė

2.

Prekybos ir investicijų specializuota darbo grupė

3.

Dialogas žmogaus teisių klausimais

4.

Politinis dialogas

5.

Dialogas saugumo klausimais


19.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/38


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/1171

2016 m. liepos 12 d.

dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo IX priedo (Finansinės paslaugos) dalinio pakeitimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį ir 114 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos (1), ypač į jo 1 straipsnio 3 dalies a punktą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Ekonominės erdvės susitarimas (2) (toliau – EEE susitarimas) įsigaliojo 1994 m. sausio 1 d.;

(2)

pagal EEE susitarimo 98 ir ypač 102 straipsnį EEE jungtinis komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti, be kita ko, EEE susitarimo IX priedą, kuriame yra nuostatų dėl finansinių paslaugų;

(3)

šie teisės aktai yra susiję su finansinėmis paslaugomis ir turi būti įtraukti į EEE susitarimą:

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 (3),

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (4),

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010 (5),

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010 (6),

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1022/2013 (7),

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES (8),

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 231/2013 (9),

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 447/2013 (10),

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 448/2013 (11),

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 694/2014 (12),

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/514 (13),

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (14),

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 826/2012 (15),

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 827/2012 (16),

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 918/2012 (17),

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 919/2012 (18),

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/97 (19),

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (20),

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 513/2011 (21),

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 462/2013 (22),

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 272/2012 (23),

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 446/2012 (24),

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 447/2012 (25),

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 448/2012 (26),

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 449/2012 (27),

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 946/2012 (28),

Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/245/ES (29),

Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/246/ES (30),

Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/247/ES (31),

Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/248/ES (32), ir

Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/249/ES (33);

(4)

todėl EEE susitarimo IX priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

(5)

todėl Sąjungos pozicija EEE jungtiniame komitete turėtų būti grindžiama pridėtais sprendimų projektais,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kuri turi būti priimta Sąjungos vardu EEE jungtiniame komitete, dėl pasiūlytų EEE susitarimo IX priedo (Finansinės paslaugos) dalinių pakeitimų grindžiama prie šio sprendimo pridėtais EEE jungtinio komiteto sprendimų projektais.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. KAŽIMÍR


(1)  OL L 305, 1994 11 30, p. 6.

(2)  OL L 1, 1994 1 3, p. 3.

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (OL L 331, 2010 12 15, p. 1).

(4)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(5)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

(6)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(7)  2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1022/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), nuostatos, susijusios su specialių uždavinių pavedimu Europos Centriniam Bankui pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 (OL L 287, 2013 10 29, p. 5).

(8)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(9)  2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 231/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros (OL L 83, 2013 3 22, p. 1).

(10)  2013 m. gegužės 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 447/2013, kuriuo nustatoma procedūra AIFV, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES pasirenkantiems AIFV statusą (OL L 132, 2013 5 16, p. 1).

(11)  2013 m. gegužės 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 448/2013, kuriuo nustatoma ne ES AIFV referencinės valstybės narės nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES procedūra (OL L 132, 2013 5 16, p. 3).

(12)  2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 694/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos, susijusios su alternatyvaus investavimo fondų valdytojų tipų nustatymo techniniais reguliavimo standartais (OL L 183, 2014 6 24, p. 18).

(13)  2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/514 dėl informacijos, kurią kompetentingos institucijos turi teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES 67 straipsnio 3 dalį (OL L 82, 2015 3 27, p. 5).

(14)  2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų (OL L 86, 2012 3 24, p. 1).

(15)  2012 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 826/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 236/2012 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų informacijos apie grynąsias trumpąsias pozicijas pranešimo ir atskleidimo reikalavimams, informacijai apie grynąsias trumpąsias pozicijas, kurią reikia teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, ir apyvartos apskaičiavimo siekiant nustatyti akcijas, kurioms taikoma išimtis, metodui (OL L 251, 2012 9 18, p. 1).

(16)  2012 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 827/2012, kuriuo nustatomi šie techniniai įgyvendinimo standartai: viešo informacijos apie grynąsias trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimo būdų; informacijos apie grynąsias trumpąsias pozicijas, kurią reikia teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, formato; susitarimų, sutarčių ir priemonių, skirtų deramai užtikrinti, kad akcijos arba valstybės skolos finansinės priemonės būtų pateiktos, kai reikės atsiskaityti, tipų ir pagrindinės prekybos akcijomis vietos nustatymo terminų bei laikotarpio pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų (OL L 251, 2012 9 18, p. 11).

(17)  2012 m. liepos 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 918/2012, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų nuostatos, susijusios su apibrėžtimis, grynųjų trumpųjų pozicijų apskaičiavimu, padengtais valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, informacijos pranešimo ribomis, likvidumo ribomis apribojimams sustabdyti, dideliu finansinių priemonių vertės sumažėjimu ir neigiamais įvykiais (OL L 274, 2012 10 9, p. 1).

(18)  2012 m. liepos 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 919/2012, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų nuostatos, susijusios su likvidžių akcijų ir kitų finansinių priemonių vertės sumažėjimo skaičiavimo metodo techniniais reguliavimo standartais (OL L 274, 2012 10 9, p. 16).

(19)  2014 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/97, kuriuo ištaisomos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 918/2012 nuostatos dėl informacijos apie reikšmingas grynąsias trumpąsias valstybės skolos vertybinių popierių pozicijas pranešimo (OL L 16, 2015 1 23, p. 22).

(20)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(21)  2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 513/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL L 145, 2011 5 31, p. 30).

(22)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 462/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL L 146, 2013 5 31, p. 1).

(23)  2012 m. vasario 7 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 272/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos kreditų agentūroms taikomų mokesčių (OL L 90, 2012 3 28, p. 6).

(24)  2012 m. kovo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 446/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų reitingų duomenų, kuriuos kredito reitingų agentūros turi periodiškai teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, turiniui ir formai (OL L 140, 2012 5 30, p. 2).

(25)  2012 m. kovo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 447/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nustatomais techniniais reguliavimo standartais, taikomais vertinant kredito reitingų metodų atitiktį (OL L 140, 2012 5 30, p. 14).

(26)  2012 m. kovo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 448/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų teikiant informaciją, kurią kredito reitingų agentūros skelbia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įsteigtoje centrinėje duomenų saugykloje (OL L 140, 2012 5 30, p. 17).

(27)  2012 m. kovo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 449/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų informacijai, teikiamai registruojant ir sertifikuojant kredito reitingų agentūras (OL L 140, 2012 5 30, p. 32).

(28)  2012 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 946/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl procedūrinių taisyklių, susijusių su baudomis, kurias Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija skiria kredito reitingų agentūroms, įskaitant taisykles dėl teisės į gynybą ir pereinamojo laikotarpio nuostatas (OL L 282, 2012 10 16, p. 23).

(29)  2014 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/245/ES dėl Brazilijos teisės ir priežiūros sistemos pripažinimo atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų reikalavimus (OL L 132, 2014 5 3, p. 65).

(30)  2014 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/246/ES dėl Argentinos teisės ir priežiūros sistemos pripažinimo atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų reikalavimus (OL L 132, 2014 5 3, p. 68).

(31)  2014 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/247/ES dėl Meksikos teisės ir priežiūros sistemos pripažinimo atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų reikalavimus (OL L 132, 2014 5 3, p. 71).

(32)  2014 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/248/ES dėl Singapūro teisės ir priežiūros sistemos pripažinimo atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų reikalavimus (OL L 132, 2014 5 3, p. 73).

(33)  2014 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/249/ES dėl Honkongo teisės ir priežiūros sistemos pripažinimo atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų reikalavimus (OL L 132, 2014 5 3, p. 76).


PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (1);

(2)

todėl EEE susitarimo IX priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo IX priede po 31ed punkto (Komisijos reglamentas 2010/C-326/07) įterpiamas šis punktas:

„31f.

32010 R 1092: 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (OL L 331, 2010 12 15, p. 1).

Reglamento nuostatos šio susitarimo tikslais pritaikomos taip:

a)

atitinkamos ELPA valstybių institucijos dalyvauja Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) veikloje;

b)

nepaisant šio susitarimo 1 protokolo nuostatų, terminai „valstybė (s) narė (s)“, „kompetentingos institucijos“ ir „kontrolės institucijos“, be jų reikšmės reglamente, reiškia ir atitinkamai ELPA valstybes ir jų kompetentingas institucijos ir priežiūros institucijas. Tai netaikoma 5 straipsnio 2 daliai, 9 straipsnio 5 daliai ir 11 straipsnio 1 dalies c punktui;

c)

6 straipsnio 2 dalis papildoma taip:

„c)

ELPA valstybių nacionalinių centrinių bankų valdytojai arba, Lichtenšteino atveju, aukšto lygio finansų ministerijos atstovas;

d)

ELPA priežiūros institucijos kolegijos narys, kai tai reikalinga jo užduotims atlikti.

Balsavimo teisės neturintys bendrosios valdybos nariai, nurodyti c ir d punktuose, nedalyvauja bendrosios valdybos darbe, kai gali būti svarstoma atskirų ES finansų įstaigų arba atskirų ES valstybių narių padėtis.“;

d)

13 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„i)

vienas kiekvieno ELPA valstybių nacionalinių centrinių bankų atstovas arba, Lichtenšteino atveju, finansų ministerijos atstovas. Šie atstovai nedalyvauja patariamojo techninio komiteto darbe, kai gali būti svarstoma atskirų ES finansų įstaigų arba atskirų ES valstybių narių padėtis.“;

e)

15 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija, nacionaliniai centriniai bankai ir nacionalinės priežiūros institucijos ir ELPA valstybių nacionalinės statistikos institucijos glaudžiai bendradarbiauja su ESRV ir suteikia jai visą informaciją, būtiną jos užduotims vykdyti pagal EEE susitarimą.“;

f)

16 straipsnio 3 dalyje po žodžio „Komisijai“ įrašomi žodžiai „ir, jeigu yra skirti ELPA valstybei arba vienai ar kelioms nacionalinėms priežiūros institucijoms, ELPA valstybių nuolatiniam komitetui“, o po žodžio „EPI“ įrašomi žodžiai „ir ELPA priežiūros institucijai“;

g)

17 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 18 straipsnio 1 dalyje po žodžio „Tarybą“ įrašomi žodžiai „ir, jeigu yra skirti ELPA valstybei arba vienai ar kelioms nacionalinėms priežiūros institucijoms, ELPA valstybių nuolatinį komitetą“;

h)

17 straipsnio 3 dalis netaikoma sprendimams dėl rekomendacijos vienai ar kelioms ELPA valstybėms;

i)

18 straipsnio 4 dalyje po žodžio „EPI“ įrašomi žodžiai „ELPA priežiūros institucija ir ELPA valstybių nuolatinis komitetas“.“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja … arba kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė (*).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skirsnyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

EEE jungtinio komiteto sekretoriai


(1)  OL L 331, 2010 12 15, p. 1.

(*)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.

Bendra Susitariančiųjų Šalių deklaracija,

pridedama prie Sprendimo Nr. …/…, kuriuo Reglamentas (EB) Nr. 1092/2010 įtraukiamas į EEE susitarimą

Susitariančiosios Šalys pastebi, kad pagal Reglamentą (ES) Nr. 1092/2010 valstybių, kurios nėra ES valstybės narės, dalyvavimas Europos sisteminės rizikos valdybos veikloje galimas tik tam tikru lygmeniu. Atsižvelgdama į galimus būsimus Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 pakeitimus ES įvertins, ar teisė dalyvauti, atitinkanti EEE ELPA valstybių dalyvavimą trijų Europos priežiūros institucijų, numatytų EEE jungtinio komiteto sprendimuose Nr. …/…, Nr. …/… ir Nr. …/…, veikloje, gali būti suteikta EEE narėmis esančioms ELPA valstybėms.


PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …

… m. … … m.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (1);

(2)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1022/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), nuostatos, susijusios su specialių uždavinių pavedimu Europos Centriniam Bankui pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 (2);

(3)

ES ir EEE-ELPA finansų ir ekonomikos ministrai savo 2014 m. spalio 14 d. išvadose (3) dėl ES EPI reglamentų įtraukimo į EEE susitarimą palankiai įvertino Susitariančiųjų Šalių surastą subalansuotą sprendimą, kuriuo atsižvelgiama į ES EPI reglamentų ir EEE susitarimo struktūrą ir tikslus, taip pat į ES ir EEE–ELPA valstybių teisinius ir politinius apribojimus;

(4)

ES ir EEE–ELPA finansų ir ekonomikos ministrai pabrėžė, kad atsižvelgiant į EEE susitarimo dviejų ramsčių struktūrą, ELPA priežiūros institucija priims sprendimus, skirtus atitinkamai EEE–ELPA kompetentingoms valdžios institucijoms arba rinkos dalyviams EEE–ELPA valstybėse. ES EPI bus kompetentingos vykdyti neprivalomojo pobūdžio veiksmus, pavyzdžiui, priimti rekomendacijas ir vykdyti neprivalomojo pobūdžio tarpininkavimą, taip pat ir EEE–ELPA kompetentingų valdžios institucijų ir rinkos dalyvių atžvilgiu. Prieš vykdant bet kurios iš pusių veiksmus ES EPI ir ELPA priežiūros institucija prireikus konsultuosis, derins veiklą arba keisis informacija;

(5)

siekdama užtikrinti ES EPI kompetencijos integravimą į procesą ir abiejų ramsčių tarpusavio nuoseklumą, ELPA priežiūros institucija individualius sprendimus ir oficialias nuomones, skirtus vienai ar daugiau atskirų EEE–ELPA kompetentingų institucijų ar rinkos dalyvių, priims remdamasi atitinkamos ES EPI parengtais projektais. Taip bus išsaugoti svarbiausi vienos institucijos vykdomos priežiūros privalumai;

(6)

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šiuo sprendimu įgyvendinamas šiose išvadose išdėstytas susitarimas, todėl sprendimas turėtų būti aiškinamas atsižvelgiant į principus, kuriais jos grindžiamos;

(7)

todėl EEE susitarimo IX priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo IX priede po 31f punkto (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1092/2010) įterpiamas šis punktas:

„31g.

32010 R 1093: 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12) su pakeitimais, padarytais:

32013 R 1022: 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1022/2013 (OL L 287, 2013 10 29, p. 5).

Reglamento nuostatos šio susitarimo tikslais pritaikomos taip:

a)

kompetentingos ELPA valstybių institucijos ir ELPA priežiūros institucija Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos) (toliau – Institucija) veikloje, jos Priežiūros taryboje ir visuose jos parengiamuosiuose organuose, įskaitant vidaus komitetus ir komisijas, turi tokias pačias teises, išskyrus teisę balsuoti, ir prievoles, kaip ir Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingos institucijos, laikantis šio susitarimo nuostatų.

Nedarant poveikio šio susitarimo 108 ir 109 straipsniams, Institucija turi teisę, išskyrus teisę balsuoti, dalyvauti ELPA priežiūros institucijos ir jos parengiamųjų organų veikloje, kai ELPA priežiūros institucija ELPA valstybių atžvilgiu atlieka Institucijos funkcijas, kaip numatyta šiame susitarime.

Institucijos ir ELPA priežiūros institucijos, taip pat ELPA valstybių kompetentingų institucijų darbo tvarkos taisyklėse turi būti visokeriopai atsižvelgta į jų dalyvavimą viena kitos veikloje, kaip numatyta šiame susitarime;

b)

nepaisant šio susitarimo 1 protokolo, išskyrus atvejus, kai šiame susitarime numatyta kitaip, terminai „valstybė (-s) narė (-s)“ ir „kompetentingos institucijos“, be jų reikšmės reglamente, reiškia ir atitinkamai ELPA valstybes ir jų kompetentingas institucijas;

c)

jeigu šiame susitarime nenumatyta kitaip, Institucijos darbo tvarkos taisyklės mutatis mutandis taikomos nagrinėjant klausimus, susijusius su ELPA kompetentingomis institucijomis ir finansų rinkų dalyviais. Rengiant projektus ELPA priežiūros institucijai turi būti taikomos tos pačios vidaus procedūros, kaip ir rengiant sprendimus, priimtus panašiais su ES valstybėmis narėmis susijusiais klausimais, įskaitant jų kompetentingas institucijas ir finansų rinkų dalyvius;

d)

jeigu šiame susitarime nenumatyta kitaip, Institucija ir ELPA priežiūros institucija bendradarbiauja, keičiasi informacija ir konsultuojasi viena su kita reglamento taikymo tikslais, visų pirma prieš imdamosi kokių nors veiksmų.

Kilus nesutarimų tarp Institucijos ir ELPA priežiūros institucijos dėl reglamento nuostatų administravimo, Institucijos pirmininkas ir ELPA priežiūros institucijos kolegija, atsižvelgdami į klausimo skubumą, nedelsdami sušaukia posėdį, kad būtų pasiektas bendras sutarimas. Jei bendro sutarimo nėra, Institucijos pirmininkas arba ELPA priežiūros institucijos kolegija gali prašyti Susitariančiųjų Šalių perduoti klausimą spręsti EEE jungtiniam komitetui, kuris jį nagrinėja pagal šio susitarimo 111 straipsnį, kuris taikomas mutatis mutandis. Pagal 1994 m. vasario 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 1/94, patvirtinančio EEE jungtinio komiteto darbo tvarkos taisykles (OL L 85, 1994 3 30, p. 60), 2 straipsnį Susitariančioji Šalis gali prašyti nedelsiant surengti posėdžius neatidėliotinomis aplinkybėmis. Nepaisant šios dalies, Susitariančioji Šalis bet kuriuo metu gali perduoti klausimą spręsti EEE jungtiniam komitetui savo iniciatyva pagal šio susitarimo 5 arba 111 straipsnius;

e)

nuorodos į kitus teisės aktus Reglamente taikomos tiek ir tokiu būdu, kiek šie aktai yra įtraukti į šį susitarimą;

f)

dėl ELPA valstybių 1 straipsnio 4 dalis išdėstoma taip:

„Šio reglamento nuostatos nedaro poveikio ELPA priežiūros institucijos įgaliojimams, visų pirma pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 31 straipsnį, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi EEE susitarimo arba to susitarimo.“;

g)

9 straipsnio 5 dalyje:

i)

dėl ELPA valstybių pirmoje pastraipoje žodis „Institucija“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

ii)

dėl ELPA valstybių antra ir trečia pastraipos išdėstomos taip:

„ELPA priežiūros institucija sprendimus priima nepagrįstai nedelsdama, remdamasi projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.

ELPA priežiūros institucija atitinkamu periodiškumu ir ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius peržiūri pirmose dviejose pastraipose nurodytą sprendimą. Jei praėjus trijų mėnesių laikotarpiui sprendimas neatnaujinamas, jis automatiškai nustoja galioti.

ELPA priežiūros institucija kuo greičiau po to, kai priimamas pirmose dviejose pastraipose nurodytas sprendimas, praneša Institucijai apie galiojimo pabaigos datą. Reikiamu laiku, dar nepraėjus trečioje pastraipoje nurodytam trijų mėnesių laikotarpiui, Institucija pateikia ELPA priežiūros institucijai išvadas, prireikus kartu su projektu. ELPA priežiūros institucija gali pranešti Institucijai apie visus pokyčius, jos nuomone, svarbius peržiūrai.

ELPA valstybė gali prašyti ELPA priežiūros institucijos persvarstyti savo sprendimą. ELPA priežiūros institucija šį prašymą perduoda Institucijai. Tokiu atveju Institucija 44 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatyta tvarka apsvarsto galimybę parengti naują projektą ELPA priežiūros institucijai.

Jei Institucija iš dalies pakeičia arba atšaukia bet kokį sprendimą lygiagrečiai ELPA priežiūros institucijos priimtam sprendimui, Institucija nepagrįstai nedelsdama parengia projektą ELPA priežiūros institucijai.“;

h)

16 straipsnio 4 dalyje po žodžio „Komisiją“ įterpiami žodžiai „ELPA valstybių nuolatinį komitetą ir ELPA priežiūros instituciją“;

i)

17 straipsnyje:

i)

žodžiai „Sąjungos teisė“ pakeičiami žodžiais „EEE susitarimas“;

ii)

1 dalyje po žodžio „Institucija“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

iii)

2 dalyje po žodžio „Komisijos“ įterpiami žodžiai „ELPA valstybių nuolatinio komiteto, ELPA priežiūros institucijos“;

iv)

2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jeigu Institucija tiria ELPA valstybės kompetentingos institucijos įtariamą EEE susitarimo pažeidimą ar nesilaikymą, ji informuoja ELPA priežiūros instituciją apie tyrimo pobūdį ir tikslą ir vėliau reguliariai atnaujina informaciją, būtiną, kad ELPA priežiūros institucija galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis pagal 4 ir 6 dalis.“;

v)

dėl ELPA valstybių 3 dalies antra pastraipa išdėstoma taip:

„Per dešimt darbo dienų po rekomendacijos gavimo kompetentinga institucija praneša Institucijai ir ELPA priežiūros institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi EEE susitarimo.“;

vi)

dėl ELPA valstybių 4 ir 5 dalys išdėstomos taip:

„4.   Jei kompetentinga institucija per vieną mėnesį po Institucijos rekomendacijos gavimo neužtikrino EEE susitarimo laikymosi, ELPA priežiūros institucija gali pateikti oficialią nuomonę, kuria kompetentinga institucija įpareigojama imtis veiksmų, būtinų laikytis EEE susitarimo. ELPA priežiūros institucijos oficialioje nuomonėje atsižvelgiama į Institucijos rekomendaciją.

Tokią oficialią nuomonę ELPA priežiūros institucija pateikia ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo rekomendacijos priėmimo dienos. ELPA priežiūros institucija gali šį laikotarpį pratęsti vienu mėnesiu.

ELPA priežiūros institucija oficialias nuomones priima nepagrįstai nedelsdama, remdamasi projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.

Kompetentingos institucijos pateikia Institucijai ir ELPA priežiūros institucijai visą būtiną informaciją.

5.   Per dešimt darbo dienų po 4 dalyje nurodytos oficialios nuomonės gavimo kompetentinga institucija praneša Institucijai ir ELPA priežiūros institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis, siekdama įgyvendinti tą oficialią nuomonę.“;

vii)

dėl ELPA valstybių 6 dalies pirmoje pastraipoje žodžiai „Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį“ pakeičiami žodžiais „Nedarant poveikio ELPA priežiūros institucijos įgaliojimams pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 31 straipsnį“, o žodis „Institucija“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

viii)

dėl ELPA valstybių 6 dalies antra pastraipa išdėstoma taip:

„ELPA priežiūros institucija sprendimus priima nepagrįstai nedelsdama, remdamasi projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.“;

ix)

dėl ELPA valstybių 8 dalis išdėstoma taip:

„8.   ELPA priežiūros institucija kasmet paskelbia informaciją, kurios kompetentingos institucijos ir kurie finansų rinkos dalyviai nevykdė ELPA valstybių oficialių nuomonių ar sprendimų, nurodytų 4 ir 6 dalyse.“;

j)

18 straipsnyje:

i)

dėl ELPA valstybių 3 ir 4 dalyse žodis „Institucija“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

ii)

3 ir 4 dalys papildomos šia pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija sprendimus priima nepagrįstai nedelsdama, remdamasi projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.“;

iii)

dėl ELPA valstybių 4 dalyje žodžiai „Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį“ pakeičiami žodžiais „Nedarant poveikio ELPA priežiūros institucijos įgaliojimams pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 31 straipsnį“;

k)

19 straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžio „Institucija“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

ii)

3 dalyje po žodžių „atitinkamoms kompetentingoms institucijoms“ įterpiami žodžiai „ES valstybėse narėse“;

iii)

3 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Kiek tai susiję tik su ELPA valstybių kompetentingomis institucijomis, jei šios institucijos nesusitaria 2 dalyje nurodytu taikinimo etapu, ELPA priežiūros institucija gali priimti sprendimą, įpareigojantį jas imtis konkrečių veiksmų arba susilaikyti nuo veiksmų, kad klausimas būtų išspręstas, o jų sprendimas būtų privalomas atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, siekiant užtikrinti EEE susitarimo laikymąsi.

Kiek tai susiję su vienos ar kelių ES valstybių narių ir vienos ar kelių ELPA valstybių kompetentingomis institucijomis, jei šios institucijos nesusitaria 2 dalyje nurodytu taikinimo etapu, Institucija ir ELPA priežiūros institucija gali priimti sprendimą, įpareigojantį jas imtis konkrečių veiksmų arba susilaikyti nuo veiksmų, kad klausimas būtų išspręstas, o jos sprendimas privalomas atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, siekiant užtikrinti EEE susitarimo laikymąsi.

ELPA priežiūros institucija sprendimus priima nepagrįstai nedelsdama, remdamasi projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.“;

iv)

dėl ELPA valstybių 4 dalyje žodžiai „Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį“ pakeičiami žodžiais „Nedarant poveikio ELPA priežiūros institucijos įgaliojimams pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 31 straipsnį“, žodis „Institucija“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“, o žodžiai „Sąjungos teisė“ pakeičiami žodžiais „EEE susitarimas“;

v)

4 dalis papildoma šia pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija sprendimus priima nepagrįstai nedelsdama, remdamosi projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.“;

l)

20 straipsnis papildomas šiomis pastraipomis:

„Kiek tai susiję tik su kompetentingomis ELPA valstybių institucijomis, ELPA priežiūros institucija gali priimti sprendimą pagal 19 straipsnio 3 ir 4 dalis.

Kiek tai susiję su vienos ar kelių ES valstybių narių ir vienos ar kelių ELPA valstybių kompetentingomis institucijomis, Institucija ar atitinkamai ELPA priežiūros institucija gali priimti sprendimą pagal 19 straipsnio 3 ir 4 dalis.

ELPA priežiūros institucija sprendimus priima nepagrįstai nedelsdama, remdamasi projektais, parengtais atitinkamai Institucijos, Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir (arba) Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai. Institucija, Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) ir Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) atitinkamai pagal 56 straipsnį priima bendras pozicijas ir lygiagrečiai priima sprendimus ir (arba) projektus.“;

m)

21 straipsnio 4 dalyje po žodžio „Institucija“ įrašomi žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

n)

22 straipsnio 1a dalyje ir 31 straipsnio d punkte po žodžio „Komisiją (-ai)“ įterpiami žodžiai „ELPA priežiūros instituciją (-ai) ir ELPA valstybių nuolatinį (-iam) komitetą (-ui)“;

o)

22 straipsnio 4 dalyje ir 34 straipsnio 1 dalyje po žodžių „Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos“ įterpiami žodžiai „ELPA priežiūros institucijos arba ELPA valstybių nuolatinio komiteto“;

p)

32 straipsnio 3a dalyje dėl ELPA valstybių:

i)

žodžiai „Ji taip pat gali reikalauti“ pakeičiami žodžiais „ELPA priežiūros institucija gali reikalauti“;

ii)

prieš žodžius „gali dalyvauti“ įterpiami žodžiai „Institucija ir ELPA priežiūros institucija“;

iii)

papildoma šia pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija reikalavimus pagal šią dalį pateikia nepagrįstai nedelsdama, remdamasi projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.“;

q)

35 straipsnio 5 dalyje žodžiai „nacionaliniam centriniam bankui“ netaikomi Lichtenšteinui;

r)

36 straipsnio 5 dalyje po žodžio „Komisiją“ įterpiami žodžiai „ir ELPA priežiūros instituciją“;

s)

38 straipsnyje dėl ELPA valstybių:

i)

žodžiai „Institucija“, „Institucijai ir Komisijai“, „Institucijai, Komisijai“ ir „Komisijai bei Institucijai“ pakeičiami žodžiais „ELPA priežiūros institucija (-ai)“;

ii)

žodis „Taryba“ pakeičiamas žodžiais „ELPA valstybių nuolatinis komitetas“;

iii)

Po 2 dalies ketvirtos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija nepagrįstai nedelsdama persiunčia atitinkamos ELPA valstybės pranešimą Institucijai ir Komisijai. ELPA priežiūros institucijos sprendimas palikti galioti, pakeisti arba atšaukti sprendimą priimamas, remiantis projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.“;

iv)

Po 3 dalies trečios pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija nepagrįstai nedelsdama persiunčia ELPA valstybės pranešimą Institucijai, Komisijai ir Tarybai.“;

v)

Po 4 dalies pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija nepagrįstai nedelsdama persiunčia ELPA valstybės pranešimą Institucijai, Komisijai ir Tarybai.“;

vi)

papildoma šia dalimi:

„6.   Tokiu atveju, jei taikoma 19 straipsnio 3 dalis, tam tikrais atvejais kartu su 20 straipsniu, ir dėl nesutarimo, apimančio ir vienos ar kelių ELPA valstybių kompetentingas institucijas, sprendimo galiojimas sustabdomas arba nutraukiamas pagal šio straipsnio nuostatas, bet kokio paralelinio ELPA priežiūros institucijos sprendimo galiojimas taip pat sustabdomas arba nutraukiamas.

Jei tokiais atvejais Institucija pakeičia arba atšaukia savo sprendimą, Institucija turi nepagrįstai nedelsdama parengti projektą ELPA priežiūros institucijai.“;

t)

39 straipsnyje:

i)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Rengdama projektą ELPA priežiūros institucijai pagal šį reglamentą, Institucija informuoja ELPA priežiūros instituciją ir nustato terminą, per kurį ELPA priežiūros institucija gali leisti bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, įskaitant kompetentingą instituciją, kuriam skirtas sprendimas, pareikšti nuomonę šiuo klausimu, visapusiškai atsižvelgdama į to klausimo skubumą, sudėtingumą ir galimas pasekmes.“;

ii)

4 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Jeigu ELPA priežiūros institucija priėmė sprendimą pagal 18 straipsnio 3 ar 4 dalį, ji atitinkamu periodiškumu peržiūri tą sprendimą. ELPA priežiūros institucija praneša Institucijai apie būsimas peržiūras bei apie visus pokyčius, svarbius peržiūrai.

ELPA priežiūros institucijos sprendimas pakeisti arba atšaukti sprendimą priimamas, remiantis projektais, parengtais Institucijos. Reikiamu laiku, prieš bet kokią numatomą peržiūrą, Institucija pateikia ELPA priežiūros institucijai išvadas, prireikus kartu su projektu.“;

iii)

dėl ELPA valstybių 5 dalyje po žodžio „Institucija“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

u)

40 straipsnio 1 dalyje:

i)

b punkte po žodžių „valstybėje narėje, vadovas“ įterpiami žodžiai:

„ir, be teisės balsuoti, nacionalinės valdžios institucijos, kompetentingos prižiūrėti kredito įstaigas kiekvienoje ELPA valstybėje, vadovas“;

ii)

f punkte po žodžių „institucijų“ įterpiami žodžiai „ir ELPA priežiūros institucijos“;

v)

43 straipsnyje:

i)

2 dalyje po žodžio „sprendimus“ įterpiami žodžiai „parengia projektus ELPA priežiūros institucijai“;

ii)

4 ir 6 dalyse po žodžio „Tarybai“ įterpiami žodžiai „ELPA priežiūros institucijai, ELPA valstybių nuolatiniam komitetui“;

w)

44 straipsnyje:

i)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Šios dalies nuostatos mutatis mutandis taikomos ELPA priežiūros institucijai pagal atitinkamas šio reglamento nuostatas parengtų projektų atveju.“;

ii)

4 dalyje po žodžių „vykdomąjį direktorių“ įterpiami žodžiai „taip pat ELPA priežiūros institucijos atstovą“;

iii)

4 dalis papildoma šia pastraipa:

„ELPA valstybių Priežiūros tarybos nariai pagal 40 straipsnio 1 dalies b punktą turi teisę dalyvauti Priežiūros tarybos diskusijose, susijusiose su atskiromis finansų įstaigomis.“;

x)

57 straipsnio 2 dalyje po žodžių „valstybės narės atitinkamos kompetentingos institucijos esamo personalo aukšto lygio atstovas“ įterpiami žodžiai:

„taip pat po vieną aukšto lygio atstovą iš atitinkamos kompetentingos institucijos iš kiekvienos ELPA valstybės ir vienas ELPA priežiūros institucijos atstovas“;

y)

60 straipsnio 4 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jei apeliacinis skundas yra susijęs su Institucijos sprendimu, priimtu pagal 19 straipsnį, tam tikrais atvejais kartu su 20 straipsniu, tais atvejais, kai nesutarimas apima ir vienos arba kelių ELPA valstybių kompetentingas institucijas, Apeliacinė taryba kviečia su byla susijusią ELPA kompetentingą instituciją, pateikti pastabas apeliacinio proceso šalių pranešimų atžvilgiu per nustatytus terminus. Susijusi ELPA kompetentinga institucija turi teisę išdėstyti savo motyvus žodžiu.“;

z)

62 straipsnio 1 dalies a punktas papildomas šiomis pastraipomis:

„ELPA nacionalinės valdžios institucijos finansiškai prisideda prie Institucijos biudžeto pagal šį punktą.

Nustatant privalomus įnašus iš ELPA nacionalinių valdžios institucijų, kompetentingų prižiūrėti finansų rinkų dalyvius, pagal šį punktą, kiekvienos ELPA valstybės svertinis koeficientas yra:

 

Islandija: 2

 

Lichtenšteinas: 1

 

Norvegija: 7“;

za)

67 straipsnis papildomas taip:

„ELPA valstybės Institucijai ir jos darbuotojams taiko Protokolą (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir SESV.“;

zb)

68 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   Nukrypstant nuo Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalies a punkto ir 82 straipsnio 3 dalies a punkto, ELPA valstybių piliečius, turinčius visas piliečių teises, Institucijos vykdomasis direktorius gali įdarbinti pagal sutartį.

Nukrypstant nuo Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalies e punkto, 82 straipsnio 3 dalies e punkto ir 85 straipsnio 3 dalies, kalbos, nurodytos EEE susitarimo 129 straipsnio 1 dalyje, Institucijos savo personalo atžvilgiu laikomos Sąjungos kalbomis, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 55 straipsnio 1 dalyje.“;

zc)

72 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais taikomas ir ELPA valstybių kompetentingoms institucijoms dėl Institucijos parengtų dokumentų“.“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini Reglamentų (ES) Nr. 1093/2010 ir (ES) Nr. 1022/2013 tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

3 straipsnis

Susitariančiosios Šalys peržiūri sistemą, nustatytą pagal šį sprendimą ir sprendimus Nr. …/… [ESRV], Nr. …/… [EDPPI] ir Nr. …/… [EVPRI] ne vėliau kaip iki [penkeri metai nuo šio sprendimo įsigaliojimo] metų pabaigos, siekiant užtikrinti, kad ja ir toliau bus užtikrinamas veiksmingas ir vienodas bendrų taisyklių ir priežiūros taikymas visoje EEE.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja … [įrašyti kitą dieną po priėmimo] arba kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė (*).

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skirsnyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

EEE jungtinio komiteto sekretoriai


(1)  OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(2)  OL L 287, 2013 10 29, p. 5.

(3)  Tarybos išvados dėl ES ir EEE–ELPA finansų ir ekonomikos ministrų 14178/1/14 REV 1.

(*)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.

Bendra Susitariančiųjų Šalių deklaracija,

pridedama prie Sprendimo Nr. […], kuriuo Reglamentas (EB) Nr. 1093/2010 įtraukiamas į EEE susitarimą

[priimama kartu su šiuo sprendimu ir skelbiama OL]

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 1 straipsnio 5 dalį, su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1022/2013, Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) (toliau – Institucija), veikia nepriklausomai ir objektyviai, nediskriminuodama, vadovaudamasi vien tik Sąjungos interesais. Įtraukus Reglamentą (ES) Nr. 1093/2010 į EEE susitarimą, kompetentingos ELPA valstybių institucijos Institucijos veikloje turės tokias pačias teises, išskyrus teisę balsuoti, kaip ir ES valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos.

Todėl, ir visiškai gerbiant Institucijos nepriklausomumą, EEE susitarimo Susitariančiosios Šalys sutaria, kad, kai ji veikia pagal EEE susitarimo nuostatas, Institucija veikia visų EEE susitarimo Susitariančiųjų Šalių bendro intereso labui.


PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (1);

(2)

ES ir EEE-ELPA finansų ir ekonomikos ministrai savo 2014 m. spalio 14 d. išvadose (2) dėl ES EPI reglamentų įtraukimo į EEE susitarimą palankiai įvertino Susitariančiųjų Šalių surastą subalansuotą sprendimą, kuriuo atsižvelgiama į ES EPI reglamentų ir EEE susitarimo struktūrą ir tikslus, taip pat į ES ir EEE-ELPA valstybių teisinius ir politinius apribojimus;

(3)

ES ir EEE–ELPA finansų ir ekonomikos ministrai pabrėžė, kad atsižvelgiant į EEE susitarimo dviejų ramsčių struktūrą, ELPA priežiūros institucija priims sprendimus, skirtus atitinkamai EEE–ELPA kompetentingoms valdžios institucijoms arba rinkos dalyviams EEE–ELPA valstybėse. ES EPI bus kompetentingos vykdyti neprivalomojo pobūdžio veiksmus, pavyzdžiui, priimti rekomendacijas ir vykdyti neprivalomojo pobūdžio tarpininkavimą, taip pat ir EEE–ELPA kompetentingų valdžios institucijų ir rinkos dalyvių atžvilgiu. Prieš vykdant bet kurios iš pusių veiksmus ES EPI ir ELPA priežiūros institucija prireikus konsultuosis, derins veiklą arba keisis informacija;

(4)

siekiant užtikrinti ES EPI kompetencijos integravimą į procesą ir abiejų ramsčių tarpusavio nuoseklumą, ELPA priežiūros institucija individualius sprendimus ir oficialias nuomones, skirtus vienai ar daugiau atskirų EEE–ELPA kompetentingų institucijų ar rinkos dalyvių, priims remdamasi atitinkamos ES EPI parengtais projektais. Taip bus išsaugoti svarbiausi vienos institucijos vykdomos priežiūros privalumai;

(5)

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šiuo sprendimu įgyvendinamas susitarimas, į kurį buvo atsižvelgta šiose išvadose, todėl sprendimas turėtų būti aiškinamas atsižvelgiant į principus, kuriais jos grindžiamos;

(6)

todėl EEE susitarimo IX priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo IX priede po 31g punkto (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010) įterpiamas šis punktas:

„31h.

32010 R 1094: 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

Reglamento nuostatos šio susitarimo tikslais pritaikomos taip:

a)

kompetentingos ELPA valstybių institucijos ir ELPA priežiūros institucija Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) (toliau – Institucija) veikloje, jos Priežiūros taryboje ir visuose Institucijos parengiamuosiuose organuose, įskaitant vidaus komitetus ir komisijas, turi tokias pačias teises, išskyrus teisę balsuoti, ir prievoles, kaip ir ES valstybių narių kompetentingos institucijos, laikantis šio susitarimo nuostatų.

Nedarant poveikio šio susitarimo 108 ir 109 straipsniams, Institucija turi teisę dalyvauti ELPA priežiūros institucijos ir jos parengiamųjų organų veikloje, išskyrus teisę balsuoti, kai ELPA priežiūros institucija ELPA valstybių atžvilgiu atlieka Institucijos funkcijas, kaip numatyta šiame susitarime.

Institucijos ir ELPA priežiūros institucijos, taip pat ELPA valstybių kompetentingų institucijų darbo tvarkos taisyklėse turi būti visokeriopai atsižvelgta į jų dalyvavimą viena kitos veikloje, kaip numatyta šiame susitarime;

b)

nepaisant šio susitarimo 1 protokolo, išskyrus atvejus, kai šiame susitarime numatyta kitaip, terminai „valstybė (-s) narė (-s)“ ir „kompetentingos institucijos“, be jų reikšmės reglamente, reiškia ir atitinkamai ELPA valstybes ir jų kompetentingas institucijas;

c)

jeigu šiame susitarime nenumatyta kitaip, Institucijos vidaus darbo tvarkos taisyklės taikomos mutatis mutandis nagrinėjant klausimus, susijusius su ELPA kompetentingomis institucijomis ir finansų įstaigomis. Rengiant projektus ELPA priežiūros institucijai turi būti taikomos tos pačios vidaus procedūros, kaip ir rengiant sprendimus, priimtus panašiais su ES valstybėmis narėmis susijusiais klausimais, įskaitant jų kompetentingas institucijas ir finansų įstaigas;

d)

jeigu šiame susitarime nenumatyta kitaip, Institucija ir ELPA priežiūros institucija bendradarbiauja, keičiasi informacija ir konsultuojasi viena su kita reglamento taikymo tikslais, visų pirma prieš imdamosi bet kokių veiksmų.

Kilus nesutarimų tarp Institucijos ir ELPA priežiūros institucijos dėl reglamento nuostatų administravimo, Institucijos pirmininkas ir ELPA priežiūros institucijos kolegija, atsižvelgdami į klausimo skubumą, nedelsdami sušaukia posėdį, kad būtų pasiektas bendras sutarimas. Jei bendro sutarimo nėra, Institucijos pirmininkas arba ELPA priežiūros institucijos kolegija gali prašyti Susitariančiųjų Šalių perduoti klausimą spręsti EEE jungtiniam komitetui, kuris jį nagrinėja pagal šio susitarimo 111 straipsnį, kuris taikomas mutatis mutandis. Pagal 1994 m. vasario 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 1/94, patvirtinančio EEE jungtinio komiteto darbo tvarkos taisykles (OL L 85, 1994 3 30, p. 60), 2 straipsnį Susitariančioji Šalis gali prašyti nedelsiant surengti posėdžius neatidėliotinomis aplinkybėmis. Nepaisant šios dalies, Susitariančioji Šalis bet kuriuo metu gali perduoti klausimą spręsti EEE jungtiniam komitetui savo iniciatyva pagal šio susitarimo 5 arba 111 straipsnius;

e)

nuorodos į kitus teisės aktus Reglamente taikomos tiek ir tokiu būdu, kiek šie aktai yra įtraukti į šį susitarimą;

f)

dėl ELPA valstybių 1 straipsnyje:

i)

4 dalyje po žodžio „Institucijos“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucijos“;

ii)

5 dalis išdėstoma taip:

„Šio reglamento nuostatos nedaro poveikio ELPA priežiūros institucijos įgaliojimams, visų pirma pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 31 straipsnį, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi EEE susitarimo arba to susitarimo.“;

g)

9 straipsnio 5 dalyje:

i)

dėl ELPA valstybių pirmoje pastraipoje žodis „Institucija“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

ii)

dėl ELPA valstybių antra ir trečios pastraipos išdėstomos taip:

„ELPA priežiūros institucija sprendimus priima nepagrįstai nedelsdama, remdamasi projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.

ELPA priežiūros institucija atitinkamu periodiškumu ir ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius peržiūri pirmose dviejose pastraipose nurodytą sprendimą. Jei praėjus trijų mėnesių laikotarpiui sprendimas neatnaujinamas, jis automatiškai nustoja galioti.

ELPA priežiūros institucija kuo greičiau po to, kai priimamas pirmose dviejose pastraipose nurodytas sprendimas, praneša Institucijai apie galiojimo pabaigos datą. Reikiamu laiku, dar nepraėjus trečioje pastraipoje nurodytam trijų mėnesių laikotarpiui, Institucija pateikia ELPA priežiūros institucijai išvadas, prireikus kartu su projektu. ELPA priežiūros institucija gali pranešti Institucijai apie bet kokius pokyčius, jos nuomone, svarbius peržiūrai.

ELPA valstybė gali prašyti ELPA priežiūros institucijos persvarstyti savo sprendimą. ELPA priežiūros institucija perduoda šį prašymą Institucijai. Tokiu atveju Institucija 44 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatyta tvarka apsvarsto galimybę parengti naują projektą ELPA priežiūros institucijai.

Jei Institucija iš dalies pakeičia arba atšaukia bet kokį sprendimą lygiagrečiai ELPA priežiūros institucijos priimtam sprendimui, Institucija nepagrįstai nedelsdama parengia projektą ELPA priežiūros institucijai.“;

h)

16 straipsnio 4 dalyje po žodžio „Komisiją“ įterpiami žodžiai „ELPA valstybių nuolatinį komitetą ir ELPA priežiūros instituciją“;

i)

17 straipsnyje:

i)

žodžiai „Sąjungos teisė“ pakeičiami žodžiais „EEE susitarimas“;

ii)

1 dalyje po žodžio „Institucija“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

iii)

2 dalyje po žodžio „Komisijos“ įterpiami žodžiai „ELPA valstybių nuolatinio komiteto, ELPA priežiūros institucijos“;

iv)

2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jeigu Institucija tiria ELPA valstybės kompetentingos institucijos įtariamą EEE susitarimo pažeidimą ar netaikymą, ji informuoja ELPA priežiūros instituciją apie tyrimo pobūdį ir tikslą ir vėliau reguliariai atnaujina informaciją, būtiną, kad ELPA priežiūros institucija galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis pagal 4 ir 6 dalis.“;

v)

dėl ELPA valstybių 3 dalies antra pastraipa išdėstoma taip:

„Per dešimt darbo dienų po 4 dalyje nurodytos rekomendacijos gavimo kompetentinga institucija praneša Institucijai ir ELPA priežiūros institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis, kad užtikrintų EEE susitarimo laikymąsi.“;

vi)

dėl ELPA valstybių 4 ir 5 dalių tekstas keičiamas taip:

„4.   Jei kompetentinga institucija per vieną mėnesį po Institucijos rekomendacijos gavimo neužtikrino EEE susitarimo laikymosi, ELPA priežiūros institucija gali pateikti oficialią nuomonę, kuria kompetentinga institucija įpareigojama imtis veiksmų, būtinų laikytis EEE susitarimo. ELPA priežiūros institucijos oficialioje nuomonėje atsižvelgiama į Institucijos rekomendaciją.

Tokią oficialią nuomonę ELPA priežiūros institucija pateikia ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo rekomendacijos priėmimo dienos. ELPA priežiūros institucija gali šį laikotarpį pratęsti vienu mėnesiu.

ELPA priežiūros institucija oficialias nuomones priima nepagrįstai nedelsdama, remdamasi projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.

Kompetentingos institucijos pateikia Institucijai ir ELPA priežiūros institucijai visą būtiną informaciją.

5.   Per dešimt darbo dienų nuo 4 dalyje nurodytos oficialios nuomonės gavimo kompetentinga institucija praneša Institucijai ir ELPA priežiūros institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis siekdama įgyvendinti tą oficialią nuomonę.“;

vii)

dėl ELPA valstybių 6 dalies pirmoje pastraipoje žodžiai „Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį“ pakeičiami žodžiais „Nedarant poveikio ELPA priežiūros institucijos įgaliojimams pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 31 straipsnį“, o žodis „Institucija“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

viii)

dėl ELPA valstybių 6 dalies antra pastraipa išdėstoma taip:

„ELPA priežiūros institucija sprendimus priima nepagrįstai nedelsdama, remdamasi projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.“;

ix)

dėl ELPA valstybių 8 dalis išdėstoma taip:

„8.   ELPA priežiūros institucija kasmet paskelbia informaciją, kurios kompetentingos institucijos ir kurie finansų rinkos dalyviai ELPA valstybėse nevykdė oficialių nuomonių ar sprendimų, nurodytų 4 ir 6 dalyse.“;

j)

18 straipsnyje:

i)

dėl ELPA valstybių 3 ir 4 dalyse žodis „Institucija“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

ii)

3 ir 4 dalys papildomos šia pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija sprendimus priima, be nepagrįsto delsimo, remdamasi projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.“;

iii)

dėl ELPA valstybių 4 dalyje žodžiai „Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį“ pakeičiami žodžiais „Nedarant poveikio ELPA priežiūros institucijos įgaliojimams pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 31 straipsnį“.

k)

19 straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžio „Institucija“ įrašomi žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

ii)

3 dalyje po žodžių „atitinkamoms kompetentingoms institucijoms“ įterpiami žodžiai „ES valstybėse narėse“;

iii)

3 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Kai tai susiję tik su ELPA valstybių kompetentingomis institucijomis, jei šios institucijos nesusitaria 2 dalyje nurodytu taikinimo etapu, ELPA priežiūros institucija gali priimti sprendimą, įpareigojantį jas imtis konkrečių veiksmų arba susilaikyti nuo veiksmų, kad klausimas būtų išspręstas, o jos sprendimas privalomas atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, siekiant užtikrinti EEE susitarimo laikymąsi.

Kai tai susiję su vienos ar kelių ES valstybių narių ir vienos ar kelių ELPA valstybių kompetentingomis institucijomis, jei šios institucijos nesusitaria 2 dalyje nurodytu taikinimo etapu, Institucija ir ELPA priežiūros institucija gali priimti sprendimą, įpareigojantį atitinkamai ES valstybių narių arba ELPA valstybių kompetentingas institucijas imtis konkrečių veiksmų arba susilaikyti nuo veiksmų, kad klausimas būtų išspręstas, o jos sprendimas privalomas atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, siekiant užtikrinti EEE susitarimo laikymąsi.

ELPA priežiūros institucija sprendimus priima nepagrįstai nedelsdama, remdamasi projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.“;

iv)

dėl ELPA valstybių 4 dalyje žodžiai „Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį“ pakeičiami žodžiais „Nedarant poveikio ELPA priežiūros institucijos įgaliojimams pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 31 straipsnį“, žodis „Institucija“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“, o žodžiai „Sąjungos teisė“ pakeičiami žodžiais „EEE susitarimas“;

v)

4 dalis papildoma šia pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija sprendimus priima nepagrįstai nedelsdama, remdamasi projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.“;

l)

20 straipsnis papildomas šiomis pastraipomis:

„Kiek tai susiję tik su kompetentingomis ELPA valstybių institucijomis, ELPA priežiūros institucija gali priimti sprendimą pagal 19 straipsnio 3 ir 4 dalis.

Kiek tai susiję su vienos ar kelių ES valstybių narių ir vienos ar kelių ELPA valstybių kompetentingomis institucijomis, Institucija ar atitinkamai ELPA priežiūros institucija gali priimti sprendimą pagal 19 straipsnio 3 ir 4 dalis.

ELPA priežiūros institucija sprendimus priima, nepagrįstai nedelsdama, remdamasi projektais, parengtais atitinkamai Institucijos, Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos) ir (arba) Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai. Institucija, Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) ir Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) atitinkamai pagal 56 straipsnį priima bendras pozicijas ir lygiagrečiai priima sprendimus ir (arba) projektus.“;

m)

21 straipsnio 4 dalyje po žodžio „Institucija“ įrašomi žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

n)

22 straipsnio 4 dalyje ir 34 straipsnio 1 dalyje po žodžių „Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos“ įterpiami žodžiai „ELPA priežiūros institucijos arba ELPA valstybių nuolatinio komiteto“;

o)

35 straipsnio 5 dalyje žodžiai „, nacionaliniam centriniam bankui“ netaikomi Lichtenšteinui;

p)

dėl ELPA valstybių 38 straipsnyje:

i)

žodžiai „Institucija“, „Institucijai ir Komisijai“, „Institucijai, Komisijai“ ir „Komisijai bei Institucijai“ pakeičiami žodžiais „ELPA priežiūros institucija (-ai)“;

ii)

žodis „Taryba“ pakeičiamas žodžiais „ELPA valstybių nuolatinis komitetas“;

iii)

po 2 dalies ketvirtos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija nepagrįstai nedelsdama persiunčia atitinkamos ELPA valstybės pranešimą Institucijai ir Komisijai. ELPA priežiūros institucijos sprendimas palikti galioti, pakeisti arba atšaukti sprendimą priimamas remiantis projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.“;

iv)

3 dalies trečia pastraipa papildoma šia pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija nepagrįstai nedelsdama persiunčia ELPA valstybės pranešimą Institucijai, Komisijai ir Tarybai.“;

v)

po 4 dalies pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija nepagrįstai nedelsdama persiunčia ELPA valstybės pranešimą Institucijai, Komisijai ir Tarybai.“;

vi)

papildoma šia dalimi:

„6.   Tokiu atveju, jeigu taikoma 19 straipsnio 3 dalis, tam tikrais atvejais kartu su 20 straipsniu, ir dėl nesutarimo, apimančio ir vienos ar daugiau ELPA valstybių kompetentingas institucijas, sprendimo galiojimas sustabdomas arba nutraukiamas pagal šio straipsnio nuostatas, bet kokio lygiagretaus ELPA priežiūros institucijos sprendimo galiojimas taip pat turi būti sustabdomas arba nutraukiamas.

Jei tokiais atvejais Institucija pakeičia arba atšaukia savo sprendimą, Institucija turi nepagrįstai nedelsdama parengti projektą ELPA priežiūros institucijai.“;

q)

39 straipsnyje:

i)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Rengdama projektą ELPA priežiūros institucijai pagal šį reglamentą, Institucija informuoja ELPA priežiūros instituciją ir nustato terminą, per kurį ELPA priežiūros institucija gali leisti bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, įskaitant kompetentingą instituciją, kuriam skirtas sprendimas, pareikšti nuomonę šiuo klausimu, visapusiškai atsižvelgdama į to klausimo skubumą, sudėtingumą ir galimas pasekmes.“;

ii)

4 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Jeigu ELPA priežiūros institucija priėmė sprendimą pagal 18 straipsnio 3 ar 4 dalį, ji atitinkamu periodiškumu peržiūri tą sprendimą. ELPA priežiūros institucija praneša Institucijai apie būsimas peržiūras bei visus pokyčius svarbius peržiūrai.

ELPA priežiūros institucijos sprendimas pakeisti arba atšaukti sprendimą priimamas, remiantis Institucijos parengtais projektais. Reikiamu laiku, prieš bet kokią numatomą peržiūrą, Institucija pateikia ELPA priežiūros institucijai išvadas, prireikus kartu su projektu.“;

iii)

5 dalyje po žodžio „Institucija“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

r)

40 straipsnio 1 dalyje:

i)

b punkte po žodžių „valstybėje narėje, vadovas“ įterpiami žodžiai:

„ir, be teisės balsuoti, nacionalinės valdžios institucijos, kompetentingos prižiūrėti finansų įstaigas kiekvienoje ELPA valstybėje, vadovas“;

ii)

e punkte po žodžio „institucijų“ įterpiami žodžiai „ir ELPA priežiūros institucijos“;

s)

43 straipsnyje:

i)

2 dalyje po žodžio „sprendimus“ įterpiami žodžiai „parengia projektus ELPA priežiūros institucijai“;

ii)

4 ir 6 dalyse po žodžių „Tarybai“ įterpiami žodžiai „ELPA priežiūros institucijai, ELPA valstybių nuolatiniam komitetui“;

t)

44 straipsnyje:

i)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Šios dalies nuostatos mutatis mutandis taikomos ELPA priežiūros institucijai parengtų pagal atitinkamas šio reglamento nuostatas projektų atveju.“;

ii)

4 dalyje po žodžio „vykdomąjį direktorių“ įterpiami žodžiai „taip pat ELPA priežiūros institucijos atstovą“;

iii)

4 dalis papildoma šia pastraipa:

„ELPA valstybių Priežiūros tarybos nariai pagal 40 straipsnio 1 dalies b punktą turi teisę dalyvauti Priežiūros tarybos diskusijose, susijusiose su atskiromis finansų įstaigomis.“

u)

57 straipsnio 2 dalyje po žodžių „valstybės narės atitinkamos kompetentingos institucijos esamo personalo aukšto lygio atstovas“ įterpiami žodžiai:

„taip pat po vieną aukšto lygio atstovą iš atitinkamos kompetentingos institucijos iš kiekvienos ELPA valstybės ir vienas ELPA priežiūros institucijos atstovas“;

v)

60 straipsnio 4 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jei apeliacinis skundas yra susijęs su Institucijos sprendimu, priimtu pagal 19 straipsnį ir tam tikrais atvejais kartu su 20 straipsniu, tais atvejais, kai nesutarimas apima ir vienos arba kelių ELPA valstybių kompetentingas institucijas, Apeliacinė taryba kviečia su byla susijusią ELPA kompetentingą instituciją pateikti pastabas apeliacinio proceso šalių pranešimų atžvilgiu per nustatytus terminus. Susijusi ELPA kompetentinga institucija turi teisę išdėstyti savo motyvus žodžiu.“;

w)

62 straipsnio 1 dalies a punktas papildomas šiomis pastraipomis:

„ELPA nacionalinės valdžios institucijos finansiškai prisideda prie Institucijos biudžeto pagal šį punktą.

Nustatant privalomus įnašus iš ELPA nacionalinių valdžios institucijų, kompetentingų prižiūrėti finansų rinkų dalyvius, pagal šį punktą, kiekvienos ELPA valstybės svertinis koeficientas yra:

 

Islandija: 2

 

Lichtenšteinas: 1

 

Norvegija: 7“;

x)

67 straipsnis papildomas taip:

„ELPA valstybės Institucijai ir jos darbuotojams taiko Protokolą (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir SESV.“;

y)

68 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   Nukrypstant nuo Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalies a punkto ir 82 straipsnio 3 dalies a punkto, ELPA valstybių piliečius, turinčius visas piliečių teises, Institucijos vykdomasis direktorius gali įdarbinti pagal sutartį.

Nukrypstant nuo Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalies e punkto, 82 straipsnio 3 dalies e punkto ir 85 straipsnio 3 dalies, kalbos, nurodytos EEE susitarimo 129 straipsnio 1 dalyje, Institucijos savo personalo atžvilgiu laikomos Sąjungos kalbomis, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 55 straipsnio 1 dalyje.“;

z)

72 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais taikomas ir ELPA valstybių kompetentingoms institucijoms dėl Institucijos parengtų dokumentų“.“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Susitariančiosios Šalys peržiūri sistemą, nustatytą pagal šį sprendimą ir sprendimus Nr. …/… [ESRV], Nr. …/… [EBI] ir Nr. …/… [EVPRI] ne vėliau kaip iki [penkeri metai nuo šio sprendimo įsigaliojimo] metų pabaigos, siekiant užtikrinti, kad ja ir toliau bus užtikrinamas veiksmingas ir vienodas bendrų taisyklių ir priežiūros taikymas visoje EEE.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja … arba kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė (*).

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skirsnyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

EEE jungtinio komiteto sekretoriai


(1)  OL L 331, 2010 12 15, p. 48.

(2)  Tarybos išvados dėl ES ir EEE–ELPA finansų ir ekonomikos ministrų posėdžio 14178/1/14REV 1.

(*)  [Konstituciniai reikalavimai nurodyti.]

Bendra Susitariančiųjų Šalių deklaracija,

pridedama prie Sprendimo Nr. […], kuriuo Reglamentas (EB) Nr. 1094/2010 įtraukiamas į EEE susitarimą

[priimama kartu su šiuo sprendimu ir skelbiama OL]

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 1 straipsnio 6 dalį Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) (toliau – Institucija), veikia nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamasi vien tik Sąjungos interesais. Įtraukus šį reglamentą į EEE susitarimą, kompetentingos ELPA valstybių institucijos Institucijos veikloje turi tokias pačias teises, išskyrus teisę balsuoti, kaip ir ES valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos.

Todėl, ir visiškai gerbiant Institucijos nepriklausomumą, EEE susitarimo Susitariančiosios Šalys sutaria, kad, kai ji veikia pagal EEE susitarimo nuostatas, Institucija veikia visų EEE susitarimo susitariančiųjų šalių bendro intereso labui.


PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (1);

(2)

ES ir EEE-ELPA finansų ir ekonomikos ministrai savo 2014 m. spalio 14 d. išvadose (2) dėl ES EPI reglamentų įtraukimo į EEE susitarimą palankiai įvertino Susitariančiųjų Šalių surastą subalansuotą sprendimą, kuriuo atsižvelgiama į ES EPI reglamentų ir EEE susitarimo struktūrą ir tikslus, taip pat į ES ir EEE-ELPA valstybių teisinius ir politinius apribojimus;

(3)

ES ir EEE–ELPA finansų ir ekonomikos ministrai pabrėžė, kad atsižvelgiant į EEE susitarimo dviejų ramsčių struktūrą, ELPA priežiūros institucija priims sprendimus, skirtus atitinkamai EEE–ELPA kompetentingoms valdžios institucijoms arba rinkos dalyviams EEE–ELPA valstybėse. ES EPI bus kompetentingos vykdyti neprivalomojo pobūdžio veiksmus, pavyzdžiui, priimti rekomendacijas ir vykdyti neprivalomojo pobūdžio tarpininkavimą, taip pat ir EEE–ELPA kompetentingų valdžios institucijų ir rinkos dalyvių atžvilgiu. Prieš vykdant bet kurios iš pusių veiksmus ES EPI ir ELPA priežiūros institucija prireikus konsultuosis, derins veiklą arba keisis informacija;

(4)

siekdama užtikrinti ES EPI kompetencijos integravimą į procesą ir abiejų ramsčių tarpusavio nuoseklumą, ELPA priežiūros institucija individualius sprendimus ir oficialias nuomones, skirtus vienai ar daugiau atskirų EEE–ELPA kompetentingų institucijų ar rinkos dalyvių, priims remdamasi atitinkamos ES EPI parengtais projektais. Taip bus išsaugoti svarbiausi vienos institucijos vykdomos priežiūros privalumai;

(5)

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šiuo sprendimu įgyvendinamas šiose išvadose išdėstytas susitarimas, todėl sprendimas turėtų būti aiškinamas atsižvelgiant į principus, kuriais jos grindžiamos;

(6)

todėl EEE susitarimo IX priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo IX priede po 31h punkto (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010) įterpiamas šis punktas:

„31i.

32010 R 1095: 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

Reglamento nuostatos šio susitarimo tikslais pritaikomos taip:

a)

kompetentingos ELPA valstybių institucijos ir ELPA priežiūros institucija Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) (toliau – Institucija) veikloje, jos Priežiūros taryboje, visuose jos parengiamuosiuose organuose, įskaitant vidaus komitetus ir grupes, turi tokias pačias teises, išskyrus teisę balsuoti, ir prievoles, kaip ir Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingos institucijos, laikantis šio susitarimo nuostatų.

Nedarant poveikio šio susitarimo 108 ir 109 straipsniams, Institucija turi teisę, išskyrus teisę balsuoti, dalyvauti ELPA priežiūros institucijos ir jos parengiamųjų organų veikloje, kai ELPA priežiūros institucija ELPA valstybių atžvilgiu atlieka Institucijos funkcijas, kaip numatyta šiame susitarime.

Institucijos ir ELPA priežiūros institucijos, taip pat ir ELPA valstybių kompetentingų institucijų darbo tvarkos taisyklėse turi būti visokeriopai atsižvelgta į jų dalyvavimą viena kitos veikloje, kaip numatyta šiame susitarime;

b)

nepaisant šio susitarimo 1 protokolo nuostatų, išskyrus atvejus, kai šiame susitarime numatyta kitaip, terminai „valstybė (-s) narė (-s)“ ir „kompetentingos institucijos“ – be jų reikšmės reglamente, reiškia ir atitinkamai ELPA valstybes ir jų kompetentingas institucijas;

c)

Jeigu šiame susitarime nenumatyta kitaip, Institucijos vidinės darbo tvarkos taisyklės taikomos mutatis mutandis nagrinėjant klausimus, susijusius su ELPA kompetentingomis institucijomis ir finansų rinkų dalyviais. Rengiant projektus ELPA priežiūros institucijai taikomos tos pačios vidaus procedūros, kaip ir rengiant sprendimus, priimtus panašiais su ES valstybėmis narėmis susijusiais klausimais, įskaitant jų kompetentingas institucijas ir finansų rinkų dalyvius;

d)

jeigu šiame susitarime nenumatyta kitaip, Institucija ir ELPA priežiūros institucija bendradarbiauja, keičiasi informacija ir konsultuojasi tarpusavyje reglamento taikymo tikslais, visų pirma prieš imdamosi kokių nors veiksmų.

Kilus nesutarimų tarp Institucijos ir ELPA priežiūros institucijos dėl reglamento nuostatų administravimo, Institucijos pirmininkas ir ELPA priežiūros institucijos kolegija, atsižvelgdami į klausimo skubumą, nedelsdami sušaukia posėdį, kad būtų pasiektas bendras sutarimas. Jei bendro sutarimo nėra, Institucijos pirmininkas arba ELPA priežiūros institucijos kolegija gali prašyti Susitariančiųjų Šalių perduoti klausimą spręsti EEE jungtiniam komitetui, kuris jį nagrinėja pagal šio susitarimo 111 straipsnį, kuris taikomas mutatis mutandis. Pagal 1994 m. vasario 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimą Nr. 1/94, patvirtinantį EEE jungtinio komiteto darbo tvarkos taisykles (OL L 85, 1994 3 30, p. 60), Susitariančioji Šalis gali prašyti nedelsiant surengti posėdžius neatidėliotinomis aplinkybėmis. Nepaisant šios dalies, Susitariančioji Šalis bet kuriuo metu gali perduoti klausimą spręsti EEE jungtiniam komitetui savo iniciatyva pagal šio susitarimo 5 arba 111 straipsnius;

e)

nuorodos į kitus teisės aktus reglamente taikomos tiek ir tokiu būdu, kiek šie aktai yra įtraukti į šį susitarimą;

f)

dėl ELPA valstybių 1 straipsnio 4 dalis išdėstoma taip:

„Šio reglamento nuostatos nedaro poveikio ELPA priežiūros institucijos įgaliojimams, visų pirma pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 31 straipsnį, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi EEE susitarimo arba to susitarimo.“;

g)

9 straipsnio 5 dalyje:

i)

dėl ELPA valstybių pirmoje pastraipoje žodis „Institucija“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

ii)

dėl ELPA valstybių antra ir trečia pastraipos išdėstomos taip:

„ELPA priežiūros institucija sprendimus priima nepagrįstai nedelsdama, remdamasi projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.

ELPA priežiūros institucija atitinkamu periodiškumu ir ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius peržiūri pirmose dviejose pastraipose nurodytą sprendimą. Jei praėjus trijų mėnesių laikotarpiui sprendimas neatnaujinamas, jis automatiškai nustoja galioti.

ELPA priežiūros institucija kuo greičiau po to, kai priimamas pirmose dviejose pastraipose nurodytas sprendimas, praneša Institucijai apie galiojimo pabaigos datą. Reikiamu laiku, dar nepraėjus trečioje pastraipoje nurodytam trijų mėnesių laikotarpiui, Institucija pateikia išvadas ELPA priežiūros institucijai, prireikus kartu su projektu. ELPA priežiūros institucija gali pranešti Institucijai apie bet kokius pokyčius, jos nuomone, svarbius peržiūrai.

ELPA valstybė gali prašyti ELPA priežiūros institucijos persvarstyti savo sprendimą. ELPA priežiūros institucija perduoda šį prašymą Institucijai. Tokiu atveju Institucija 44 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatyta tvarka apsvarsto galimybę parengti naują projektą ELPA priežiūros institucijai.

Jei Institucija iš dalies pakeičia arba atšaukia bet kokį sprendimą lygiagretų ELPA priežiūros institucijos priimtam sprendimui, Institucija nepagrįstai nedelsdama parengia projektą ELPA priežiūros institucijai.“;

h)

16 straipsnio 4 dalyje po žodžio „Komisiją“ įterpiami žodžiai „ELPA valstybių nuolatinį komitetą ir ELPA priežiūros instituciją“;

i)

17 straipsnyje:

i)

Žodžiai „Sąjungos teisė“ pakeičiami žodžiais „EEE susitarimas“.

ii)

1 dalyje po žodžio „Institucija“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

iii)

2 dalyje po žodžio „Komisijos“ įterpiami žodžiai „ELPA valstybių nuolatinio komiteto ir ELPA priežiūros institucijos“;

iv)

2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jeigu Institucija tiria ELPA valstybės kompetentingos institucijos įtariamą EEE susitarimo pažeidimą ar nesilaikymą, ji informuoja ELPA priežiūros instituciją apie tyrimo pobūdį ir tikslą ir vėliau reguliariai atnaujina informaciją, būtiną, kad ELPA priežiūros institucija galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis pagal 4 ir 6 dalis.“;

v)

dėl ELPA valstybių 3 dalies antra pastraipa išdėstoma taip:

„Per dešimt darbo dienų po rekomendacijos gavimo kompetentinga institucija praneša Institucijai ir ELPA priežiūros institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi EEE susitarimo.“;

vi)

dėl ELPA valstybių 4 ir 5 dalys išdėstomos taip:

„4.   Jei kompetentinga institucija per vieną mėnesį po Institucijos rekomendacijos gavimo neužtikrino EEE susitarimo laikymosi, ELPA priežiūros institucija gali pateikti oficialią nuomonę, kuria kompetentinga institucija įpareigojama imtis veiksmų, būtinų laikytis EEE susitarimo. ELPA priežiūros institucijos oficialioje nuomonėje atsižvelgiama į Institucijos rekomendaciją.

Tokią oficialią nuomonę ELPA priežiūros institucija pateikia ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo rekomendacijos priėmimo dienos. ELPA priežiūros institucija gali šį laikotarpį pratęsti vienu mėnesiu.

ELPA priežiūros institucija oficialias nuomones priima nepagrįstai nedelsdama, remdamasi projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.

Kompetentingos institucijos pateikia Institucijai ir ELPA priežiūros institucijai visą būtiną informaciją.

5.   Per dešimt darbo dienų nuo 4 dalyje nurodytos oficialios nuomonės gavimo kompetentinga institucija praneša Institucijai ir ELPA priežiūros institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis siekdama įgyvendinti tą oficialią nuomonę.“;

vii)

dėl ELPA valstybių 6 dalies pirmoje pastraipoje žodžiai „Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį“ pakeičiami žodžiais „Nedarant poveikio ELPA priežiūros institucijos įgaliojimams pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 31 straipsnį“, o žodis „Institucija“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

viii)

dėl ELPA valstybių 6 dalies antra ir trečia pastraipos išdėstomos taip:

„ELPA priežiūros institucija sprendimus priima nepagrįstai nedelsdama, remdamasi projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.“;

ix)

dėl ELPA valstybių 8 dalis išdėstoma taip:

„8.   ELPA priežiūros institucija kasmet paskelbia informaciją, kurios kompetentingos institucijos ir kurie finansų rinkos dalyviai ELPA valstybėse nevykdė 4 ir 6 dalyse nurodytų oficialių nuomonių ar sprendimų.“;

j)

18 straipsnyje:

i)

dėl ELPA valstybių 3 ir 4 dalyse žodis „Institucija“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

ii)

3 ir 4 dalys papildomos šia pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija sprendimus priima nepagrįstai nedelsdama, remdamasi projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.“;

iii)

dėl ELPA valstybių 4 dalyje žodžiai„Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį“ pakeičiami žodžiais „Nedarant poveikio ELPA priežiūros institucijos įgaliojimams pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 31 straipsnį“;

k)

19 straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžio „Institucija“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

ii)

3 dalyje po žodžių „privalomi atitinkamoms kompetentingoms institucijoms“ įterpiami žodžiai „ES valstybėse narėse“;

iii)

3 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Kiek tai susiję tik su ELPA valstybių kompetentingomis institucijomis, jei šios institucijos nesusitaria 2 dalyje nurodytu taikinimo etapu, ELPA priežiūros institucija gali priimti sprendimą, įpareigojantį jas imtis konkrečių veiksmų arba susilaikyti nuo veiksmų, kad klausimas būtų išspręstas, o jos sprendimas privalomas atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, siekiant užtikrinti EEE susitarimo laikymąsi.

Kiek tai susiję su vienos ar daugiau ES valstybių narių ir vienos ar daugiau ELPA valstybių kompetentingomis institucijomis, jei šios institucijos nesusitaria 2 dalyje nurodytu taikinimo etapu, Institucija ir ELPA priežiūros institucija gali priimti sprendimą, įpareigojantį atitinkamai ES valstybių narių arba ELPA valstybių kompetentingas institucijas imtis konkrečių veiksmų arba susilaikyti nuo veiksmų, kad klausimas būtų išspręstas, o jos sprendimas privalomas atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, siekiant užtikrinti EEE susitarimo laikymąsi.

ELPA priežiūros institucija sprendimus priima nepagrįstai nedelsdama, remdamasi projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.“;

iv)

dėl ELPA valstybių 4 dalyje žodžiai „Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį“ pakeičiami žodžiais „Nedarant poveikio ELPA priežiūros institucijos įgaliojimams pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 31 straipsnį“, žodis „Institucija“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“, o žodžiai „Sąjungos teisė“ pakeičiami žodžiais „EEE susitarimas“;

v)

4 dalis papildoma šia pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija sprendimus priima nepagrįstai nedelsdama, remdamasi projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.“

l)

20 straipsnis papildomas šiomis pastraipomis:

„Kiek tai susiję tik su kompetentingomis ELPA valstybių institucijomis, ELPA priežiūros institucija gali priimti sprendimą pagal 19 straipsnio 3 ir 4 dalis.

Kiek tai susiję su vienos ar kelių ES valstybių narių ir vienos ar kelių ELPA valstybių kompetentingomis institucijomis, Institucija ar atitinkamai ELPA priežiūros institucija gali priimti sprendimą pagal 19 straipsnio 3 ir 4 dalis.

ELPA priežiūros institucija priima sprendimus nepagrįstai nedelsdama, remdamasi projektais, parengtais atitinkamai Institucijos, Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos) ir (arba) Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai. Institucija, Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) ir Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) atitinkamai pagal 56 straipsnį priima bendras pozicijas ir lygiagrečiai priima sprendimus ir (arba) projektus.“;

m)

21 straipsnio 4 dalyje po žodžio „Institucija“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

n)

22 straipsnio 4 dalyje ir 34 straipsnio 1 dalyje po žodžių „Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos“ įterpiami žodžiai „ELPA priežiūros institucijos arba ELPA valstybių nuolatinio komiteto“;

o)

35 straipsnio 5 dalyje žodžiai „nacionaliniam centriniam bankui“ netaikomi Lichtenšteinui;

p)

38 straipsnyje dėl ELPA valstybių:

i)

žodžiai „Institucija“, „Institucijai ir Komisijai“, „Institucijai, Komisijai“ ir „Komisijai bei Institucijai“ pakeičiami žodžiais „ELPA priežiūros institucija (-ai)“;

ii)

žodis „Taryba“ pakeičiamas žodžiais „ELPA valstybių nuolatinis komitetas“;

iii)

po 2 dalies ketvirtos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija nepagrįstai nedelsdama persiunčia atitinkamos ELPA valstybės pranešimą Institucijai ir Komisijai. ELPA priežiūros institucijos sprendimas palikti galioti, iš dalies pakeisti ar atšaukti sprendimą priimamas remiantis projektais, Institucijos parengtais savo iniciatyva arba paprašius ELPA priežiūros institucijai.“;

iv)

Po 3 dalies trečios pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija nepagrįstai nedelsdama persiunčia atitinkamos ELPA valstybės pranešimą Institucijai, Komisijai ir Tarybai.“;

v)

Po 4 dalies pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija nepagrįstai nedelsdama persiunčia atitinkamos ELPA valstybės pranešimą Institucijai, Komisijai ir Tarybai.“;

vi)

papildoma šia dalimi:

„6.   Tokiu atveju, jei taikoma 19 straipsnio 3 dalis, tam tikrais atvejais kartu su 20 straipsniu, ir dėl nesutarimo, apimančio vienos ar kelių ELPA valstybių kompetentingas institucijas, sprendimo galiojimas sustabdomas arba nutraukiamas pagal šio straipsnio nuostatas, bet kokio lygiagretaus ELPA priežiūros institucijos sprendimo galiojimas turi būti taip pat sustabdomas arba nutraukiamas.

Jei tokiais atvejais Institucija pakeičia arba atšaukia savo sprendimą, Institucija turi nepagrįstai nedelsdama parengti projektą ELPA priežiūros institucijai.“;

q)

39 straipsnyje:

i)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Rengdama projektą ELPA priežiūros institucijai pagal šį reglamentą, Institucija informuoja ELPA priežiūros instituciją ir nustato terminą, per kurį ELPA priežiūros institucija gali leisti bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, įskaitant kompetentingą instituciją, kuriam skirtas sprendimas, pareikšti nuomonę šiuo klausimu, visapusiškai atsižvelgdama į to klausimo skubumą, sudėtingumą ir galimas pasekmes.“;

ii)

4 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Jeigu ELPA priežiūros institucija priėmė sprendimą pagal 18 straipsnio 3 ar 4 dalį, ji atitinkamu periodiškumu peržiūri tą sprendimą. ELPA priežiūros institucija praneša institucijai apie numatomas peržiūras, taip pat apie visus pokyčius svarbius peržiūrai.

ELPA priežiūros institucijos sprendimas iš dalies pakeisti ar atšaukti sprendimą priimamas remiantis projektais, parengtais Institucijos. Reikiamu laiku, prieš bet kokią numatomą peržiūrą, Institucija pateikia išvadas ELPA priežiūros institucijai, prireikus kartu su projektu.“;

iii)

5 dalyje dėl ELPA valstybių po žodžio „Institucija“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“.

r)

40 straipsnio 1 dalyje:

i)

b punkte po žodžių „valstybėje narėje, vadovas,“ įterpiami žodžiai:

„ir, be teisės balsuoti, nacionalinės valdžios institucijos, kompetentingos prižiūrėti finansų rinkų dalyvius kiekvienoje ELPA valstybėje, vadovas,“;

ii)

e punkte po žodžio „institucijų“ įterpiami žodžiai „ir ELPA priežiūros institucijos“.

s)

43 straipsnyje:

i)

2 dalyje po žodžio „sprendimus“ įterpiami žodžiai „parengia projektus ELPA priežiūros institucijai“;

ii)

4 ir 6 dalyse po žodžio „Tarybai“ įterpiami žodžiai „ELPA priežiūros institucijai, ELPA valstybių nuolatiniam komitetui“.

t)

44 straipsnyje:

i)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Šios dalies nuostatos mutatis mutandis taikomos ELPA priežiūros institucijai pagal atitinkamas šio reglamento nuostatas parengtų projektų atveju.“;

ii)

4 dalyje po žodžių „vykdomąjį direktorių“ įterpiami žodžiai „taip pat ELPA priežiūros institucijos atstovą“;

iii)

4 dalis papildoma šia pastraipa:

„ELPA valstybių Priežiūros tarybos nariai pagal 40 straipsnio 1 dalies b punktą turi teisę dalyvauti Priežiūros tarybos diskusijose, susijusiose su atskirais finansų rinkų dalyviais.“;

u)

57 straipsnio 2 dalyje po žodžių „valstybės narės atitinkamos kompetentingos institucijos esamo personalo aukšto lygio atstovas“ įterpiami žodžiai:

„taip pat po vieną aukšto lygio atstovą iš atitinkamos kompetentingos institucijos iš kiekvienos ELPA valstybės ir vienas ELPA priežiūros institucijos atstovas“;

v)

60 straipsnio 4 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jei apeliacinis skundas yra susijęs su Institucijos sprendimu, priimtu pagal 19 straipsnį ir tam tikrais atvejais kartu su 20 straipsniu, tais atvejais, kai nesutarimas apima ir vienos arba kelių ELPA valstybių kompetentingas institucijas, Apeliacinė taryba kviečia su byla susijusią ELPA kompetentingą instituciją pateikti šalių pastabas apeliacinio proceso šalims per nustatytus terminus. Susijusi ELPA kompetentinga institucija turi teisę išdėstyti savo motyvus žodžiu.“;

w)

62 straipsnio 1 dalies a punktas papildomas šiomis pastraipomis:

„ELPA valstybės valdžios institucijos finansiškai prisideda prie Institucijos biudžeto pagal šį punktą.

Nustatant privalomus įnašus iš ELPA nacionalinių valdžios institucijų, kompetentingų prižiūrėti finansų rinkų dalyvius, pagal šį punktą, kiekvienos ELPA valstybės svertinis koeficientas yra:

 

Islandija: 2

 

Lichtenšteinas: 1

 

Norvegija: 7“;

x)

67 straipsnis papildomas taip:

„ELPA valstybės Institucijai ir jos darbuotojams taiko Protokolą (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir SESV.“;

y)

68 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   Nukrypstant nuo Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalies a punkto ir 82 straipsnio 3 dalies a punkto, ELPA valstybių piliečius, turinčius visas piliečių teises, Institucijos vykdomasis direktorius gali įdarbinti pagal sutartį.

Nukrypstant nuo Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalies e punkto, 82 straipsnio 3 dalies e punkto ir 85 straipsnio 3 dalies, kalbos, nurodytos EEE susitarimo 129 straipsnio 1 dalyje, Institucijos savo personalo atžvilgiu laikomos Sąjungos kalbomis, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 55 straipsnio 1 dalyje.“;

z)

72 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais taikant šį reglamentą taikomas ir ELPA valstybių kompetentingoms institucijoms dėl Institucijos parengtų dokumentų“.“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Susitariančiosios Šalys peržiūri sistemą, nustatytą pagal šį sprendimą ir sprendimus Nr. …/… [ESRV], Nr. …/… [EBI] ir Nr. …/… [EDPPI] ne vėliau kaip iki [penkeri metai nuo šio sprendimo įsigaliojimo] metų pabaigos, siekiant užtikrinti, kad ja ir toliau bus užtikrinamas veiksmingas ir vienodas bendrų taisyklių ir priežiūros taikymas visoje EEE.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja … arba kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė (*).

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skirsnyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

EEE jungtinio komiteto sekretoriai


(1)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(2)  Tarybos išvados dėl ES ir EEE–ELPA finansų ir ekonomikos ministrų posėdžio 14178/1/14REV 1.

(*)  [Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.] [Konstituciniai reikalavimai nurodyti.]

Bendra Susitariančiųjų Šalių deklaracija,

pridedama prie Sprendimo Nr. […], kuriuo Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010 įtraukiamas į EEE susitarimą

[priimama kartu su šiuo sprendimu ir skelbiama OL]

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 1 straipsnio 5 dalį Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (toliau – Institucija), veikia nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamasi vien tik Sąjungos interesais. Įtraukus šį reglamentą į EEE susitarimą, kompetentingos ELPA valstybių institucijos turi tokias pačias teises, išskyrus teisę balsuoti, kaip ir ES valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos.

Todėl ir visiškai gerbiant Institucijos nepriklausomumą, EEE susitarimo Susitariančiosios Šalys sutaria, kad, kai ji veikia pagal EEE susitarimo nuostatas, Institucija veikia visų EEE susitarimo susitariančiųjų šalių bendro intereso labui.


PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtraukta 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (1);

(2)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 231/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros (2);

(3)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 694/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos, susijusios su alternatyvaus investavimo fondų valdytojų tipų nustatymo techniniais reguliavimo standartais (3);

(4)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/514 dėl informacijos, kurią kompetentingos institucijos turi teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES 67 straipsnio 3 dalį (4);

(5)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. gegužės 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 447/2013, kuriuo nustatoma procedūra AIFV, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES (5) pasirenkantiems AIFV statusą;

(6)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. gegužės 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 448/2013, kuriuo nustatoma ne ES AIFV referencinės valstybės narės nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES procedūra (6);

(7)

ES ir EEE–ELPA finansų ir ekonomikos ministrai 2014 m. spalio 14 d. išvadose (7) dėl ES EPI reglamentų įtraukimo į EEE susitarimą pabrėžė, kad atsižvelgiant į EEE susitarimo dviejų ramsčių struktūrą, ELPA priežiūros institucija priims sprendimus, skirtus atitinkamai EEE–ELPA kompetentingoms valdžios institucijoms arba rinkos dalyviams EEE–ELPA valstybėse. ES EPI bus kompetentingos vykdyti neprivalomojo pobūdžio veiksmus, pavyzdžiui, priimti rekomendacijas ir vykdyti neprivalomojo pobūdžio tarpininkavimą, taip pat EEE–ELPA kompetentingų valdžios institucijų ir rinkos dalyvių atžvilgiu. Prieš vykdant bet kurios iš pusių veiksmus ES EPI ir ELPA priežiūros institucija prireikus konsultuosis, derins veiklą arba keisis informacija;

(8)

Direktyvoje 2011/61/ES nurodyti atvejai, kai Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) gali laikinai uždrausti arba apriboti tam tikrą finansinę veiklą, ir nustatomos tokio uždraudimo arba apribojimo sąlygos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 9 straipsnio 5 dalį (8). EEE susitarimo tikslais šiais įgaliojimais ELPA priežiūros institucija ELPA valstybių atžvilgiu turi naudotis vadovaudamasi EEE susitarimo IX priedo 31i punktu ir jame numatytomis sąlygomis. Siekdama užtikrinti EVPRI kompetencijos integravimą į procesą ir abiejų EEE ramsčių tarpusavio nuoseklumą, ELPA priežiūros institucija tokius sprendimus priims remdamasi EVPRI parengtais projektais. Taip bus užtikrinti svarbiausi vienos institucijos vykdomos priežiūros privalumai. Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šiuo sprendimu įgyvendinamas 2014 m. spalio 14 d. išvadose išdėstytas susitarimas;

(9)

todėl EEE susitarimo IX priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo IX priede po 31bac punkto (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1287/2006) įterpiamas šis tekstas:

„31bb.

32011 L 0061: 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

Direktyvos nuostatos šiame susitarime pritaikomos taip:

a)

nepaisant šio susitarimo 1 protokolo ir jeigu šiame susitarime nenumatyta kitaip, sąvokos „valstybė (-s) narė (-s)“ ir „kompetentingos institucijos“, be jų reikšmės direktyvoje, reiškia ir atitinkamai ELPA valstybes ir jų kompetentingas institucijas;

b)

jeigu šiame susitarime nenumatyta kitaip, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) ir ELPA priežiūros institucija bendradarbiauja, keičiasi informacija ir konsultuojasi viena su kita pagal šią direktyvą, visų pirma prieš imdamosi bet kokių veiksmų;

c)

nuorodos į kitus aktus direktyvoje taikomos tiek ir tokiu būdu, kiek šie aktai yra įtraukti į šį susitarimą;

d)

nuorodos direktyvoje į EVPRI įgaliojimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį šio priedo 31i punkte numatytais atvejais ir laikantis šio punkto suprantamos kaip nuorodos į ELPA priežiūros institucijos įgaliojimus ELPA valstybių atžvilgiu;

e)

dėl ELPA valstybių 4 straipsnio 1 dalies an punktas formuluojamas taip:

„specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektai– subjektai, kurių vienintelis tikslas – vykdyti pakeitimo ar pakeitimų vertybiniais popieriais veiklą, kaip apibrėžta toliau, ir kitą veiklą, kuri yra tinkama tam tikslui pasiekti.

Šioje direktyvoje pakeitimas vertybiniais popieriais – sandoris arba schema, pagal kurį (-ią) subjektas, kuris yra atskirtas nuo perleidėjo arba draudimo ar perdraudimo bendrovės ir sukurtas sandorio arba schemos tikslui arba tam naudojamas, išleidžia investuotojams skirtas finansavimo priemones, ir vyksta vienas ar keli iš šių įvykių:

a)

turtas ar turto fondas, ar jo dalis, perleidžiami subjektui, kuris yra atskirtas nuo perleidėjo ir sukurtas sandorio arba schemos tikslui arba tam naudojamas perleidžiant perleidėjo turto nuosavybės teises arba jo teikiamą naudą arba dalinio dalyvavimo būdu;

b)

turto ar turto fondo, ar jo dalies kredito rizika perleidžiama pasinaudojant kredito išvestinėmis priemonėmis, garantijomis ar bet kokiais panašiais mechanizmais investuotojams į finansavimo priemones, kurias išleidžia subjektas, kuris yra atskirtas nuo perleidėjo ir sukurtas sandorio arba schemos tikslui arba tam naudojamas;

c)

draudimo rizika perleidžiama iš draudimo ar perdraudimo bendrovės atskiram subjektui, kuris yra sukurtas sandorio arba schemos tikslui arba tam naudojamas, kai subjektas visiškai finansuoja savo riziką, išleisdamas finansavimo priemones, o investuotojų į šias finansavimo priemones grąžinimo teisės yra subordinuotos subjekto perdraudimo įsipareigojimams.

Kai tokios finansavimo priemonės išleidžiamos, jos nereiškia perleidėjo arba draudimo ar perdraudimo bendrovių mokėjimo įsipareigojimų;“;

f)

7 straipsnio 5 dalis papildoma šia pastraipa:

„EVPRI į antroje pastraipoje nurodytą viešą centrinį registrą tomis pačiomis sąlygomis įtraukia informaciją apie iš ELPA valstybės kompetentingų institucijų pagal šią direktyvą leidimą gavusius AIFV, šių AIFV valdomus ir (arba) parduodamus EEE AIF ir kiekvieno šio AIFV kompetentingą instituciją.“;

g)

9 straipsnio 6 dalyje, 21 straipsnio 6 dalies b punkte, 7 dalyje ir 17 dalies b punkte žodžiai „Sąjungos teisė“ pakeičiami žodžiais „EEE susitarimas“;

h)

21 straipsnio 3 dalies c punkte, kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, žodžiai „2011 m. liepos 21 d.“ pakeičiami žodžiais „EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. …/… [šio sprendimo] įsigaliojimo dieną“;

i)

43 straipsnyje:

i)

1 dalyje žodžiai „Sąjungos teisė“ pakeičiami žodžiais „pagal EEE susitarimą“;

ii)

2 dalyje dėl ELPA valstybių žodžiai „iki 2014 m. liepos 22 d.“ pakeičiami žodžiais „per aštuoniolika mėnesių nuo EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. …/… [šio sprendimo] įsigaliojimo dienos“;

j)

47 straipsnyje:

i)

1 dalies antroje pastraipoje ir 2, 8 ir 10 dalyse po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

ii)

3 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „, ELPA priežiūros institucija“;

iii)

dėl ELPA valstybių 4, 5 ir 9 dalyse žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

iv)

7 dalis papildoma šia pastraipa:

„ELPA valstybių atveju, prieš pradėdama rengti projektus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 9 straipsnio 5 dalį, kad ELPA priežiūros institucija priimtų sprendimą pagal 4 dalį, EVPRI atitinkamais atvejais konsultuojasi su ESRV ir kitomis atitinkamomis institucijomis. Ji perduoda gautas pastabas ELPA priežiūros institucijai.“;

k)

50 straipsnyje dėl ELPA valstybių:

i)

1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „, ELPA priežiūros institucija“;

ii)

4 dalies pirmoje pastraipoje po žodžių „viena kitai“ įterpiami žodžiai „ELPA priežiūros institucijai“.

l)

61 straipsnyje dėl ELPA valstybių žodžiai „2013 m. liepos 22 d.“ ir „2017 m. liepos 22 d.“ pakeičiami žodžiais „praėjus aštuoniolikai mėnesių nuo EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. …/… [šio sprendimo] įsigaliojimo dienos“.

31bba.

32013 R 0231: 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 231/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros (OL L 83, 2013 3 22, p. 1).

Deleguotojo reglamento nuostatos šio susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a)

nepaisant šio susitarimo 1 protokolo, ir jei šiame susitarime nenumatyta kitaip, nuorodos į „ES“ arba „Sąjungos“ valstybes nares ir kompetentingas institucijas, be jų reikšmės deleguotajame reglamente, reiškia atitinkamai ir ELPA valstybes ir jų kompetentingas institucijas;

b)

15, 84, 86 ir 99 straipsniuose žodžiai „Sąjungos teisė“ pakeičiami žodžiais „EEE susitarimas“;

c)

55 straipsnyje, kalbant apie ELPA valstybes, žodžiai „2011 m. sausio 1 d.“ pakeičiami žodžiais „EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. …/… [šio sprendimo] įsigaliojimo dieną“, o žodžiai „2014 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiami žodžiais „per dvylika mėnesių nuo EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. …/… [šio sprendimo] įsigaliojimo dienos“;

d)

114 straipsnio 3 dalis žodžiai „Sąjungos teisės aktai“ pakeičiami žodžiais „pagal EEE susitarimą taikytini teisės aktai“.

31bbb.

32013 R 0447: 2013 m. gegužės 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 447/2013, kuriuo nustatoma procedūra AIFV, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES pasirenkantiems AIFV statusą (OL L 132, 2013 5 16, p. 1).

31bbc.

32013 R 0448: 2013 m. gegužės 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 448/2013, kuriuo nustatoma ne ES AIFV referencinės valstybės narės nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES procedūra (OL L 132, 2013 5 16, p. 3).

Įgyvendinimo reglamento nuostatos šio susitarimo tikslais pritaikomos taip:

Nepaisant šio susitarimo 1 protokolo, ir jei šiame susitarime nenumatyta kitaip, sąvokos „valstybė (-s) narė (-s)“ ir „kompetentingos institucijos“, be jų reikšmės įgyvendinimo reglamente, atitinkamai reiškia ir ELPA valstybes ir jų kompetentingas institucijas.

31bbd.

32014 R 0694: 2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 694/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos, susijusios su alternatyvaus investavimo fondų valdytojų tipų nustatymo techniniais reguliavimo standartais (OL L 183, 2014 6 24, p. 18).

31bbe.

32015 R 0514: 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/514 dėl informacijos, kurią kompetentingos institucijos turi teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES 67 straipsnio 3 dalį (OL L 82, 2015 3 27, p. 5).

Deleguotojo reglamento nuostatos šio susitarimo tikslais pritaikomos taip:

Nepaisant šio susitarimo 1 protokolo, ir jei šiame susitarime nenumatyta kitaip, sąvokos „valstybė (-s) narė (-s)“ ir „kompetentingos institucijos“, be jų reikšmės deleguotajame reglamente, atitinkamai reiškia ir ELPA valstybes ir jų kompetentingas institucijas.“

2 straipsnis

EEE susitarimo IX priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

30 punktas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB), 31eb punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009) ir 31i punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010) papildomi taip:

„su pakeitimais, padarytais:

32011 L 0061: 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).“

2.

31d punktas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB) papildomas šia įtrauka:

„—

32011 L 0061: 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).“

3 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini Direktyvos 2011/61/ES, deleguotųjų reglamentų (ES) Nr. 231/2013, (ES) Nr. 694/2014 ir (ES) Nr. 2015/514 ir įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 447/2013 ir (ES) Nr. 448/2013 tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja …, jei buvo pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*), arba … EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. …/… (9), [kuriuo įtraukiamas Reglamentas (EB) Nr. 1095/2010] įsigaliojimo dieną, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

EEE jungtinio komiteto sekretoriai


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 1.

(2)  OL L 83, 2013 3 22, p. 1.

(3)  OL L 183, 2014 6 24, p. 18.

(4)  OL L 82, 2015 3 27, p. 5.

(5)  OL L 132, 2013 5 16, p. 1.

(6)  OL L 132, 2013 5 16, p. 3.

(7)  Tarybos išvados dėl ES ir EEE–ELPA finansų ir ekonomikos ministrų posėdžio, 14178/1/14 REV 1.

(8)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(*)  [Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.] [Konstituciniai reikalavimai nurodyti.]

(9)  OL L ….


PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų (1);

(2)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 826/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 236/2012 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų informacijos apie grynąsias trumpąsias pozicijas pranešimo ir atskleidimo reikalavimams, informacijai apie grynąsias trumpąsias pozicijas, kurią reikia teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, ir apyvartos apskaičiavimo siekiant nustatyti akcijas, kurioms taikoma išimtis, metodui (2);

(3)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 827/2012, kuriuo nustatomi šie techniniai įgyvendinimo standartai: viešo informacijos apie grynąsias trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimo būdų; informacijos apie grynąsias trumpąsias pozicijas, kurią reikia teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, formato; susitarimų, sutarčių ir priemonių, skirtų deramai užtikrinti, kad akcijos arba valstybės skolos finansinės priemonės būtų pateiktos, kai reikės atsiskaityti, tipų ir pagrindinės prekybos akcijomis vietos nustatymo terminų bei laikotarpio pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų (3);

(4)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. liepos 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 918/2012, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų nuostatos, susijusios su apibrėžtimis, grynųjų trumpųjų pozicijų apskaičiavimu, padengtais valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, informacijos pranešimo ribomis, likvidumo ribomis apribojimams sustabdyti, dideliu finansinių priemonių vertės sumažėjimu ir neigiamais įvykiais (4);

(5)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. liepos 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 919/2012, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų nuostatos, susijusios su likvidžių akcijų ir kitų finansinių priemonių vertės sumažėjimo skaičiavimo metodo techniniais reguliavimo standartais (5);

(6)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2014 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/97, kuriuo ištaisomos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 918/2012 nuostatos dėl informacijos apie reikšmingas grynąsias trumpąsias valstybės skolos vertybinių popierių pozicijas pranešimo (6);

(7)

ES ir EEE–ELPA finansų ir ekonomikos ministrai 2014 m. spalio 14 d. išvadose (7) dėl ES EPI reglamentų įtraukimo į EEE susitarimą pabrėžė, kad atsižvelgiant į EEE susitarimo dviejų ramsčių struktūrą, ELPA priežiūros institucija priims sprendimus, skirtus atitinkamai EEE–ELPA kompetentingoms valdžios institucijoms arba rinkos dalyviams EEE–ELPA valstybėse. ES EPI bus kompetentingos vykdyti neprivalomojo pobūdžio veiksmus taip pat EEE–ELPA kompetentingų valdžios institucijų ir rinkos dalyvių atžvilgiu. Prieš vykdant bet kurios iš pusių veiksmus ES EPI ir ELPA priežiūros institucija prireikus konsultuosis, derins veiklą arba keisis informacija;

(8)

Reglamente (ES) Nr. 236/2012 nurodyti atvejai, kai Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) gali laikinai uždrausti arba apriboti tam tikrą finansinę veiklą, ir nustatomos tokio uždraudimo arba apribojimo sąlygos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (8) 9 straipsnio 5 dalį. EEE susitarimo tikslais šiais įgaliojimais ELPA valstybių atveju turi naudotis ELPA priežiūros institucija, vadovaudamasi EEE susitarimo IX priedo 31i punktu ir jame numatytomis sąlygomis. Siekdama užtikrinti EVPRI kompetencijos integravimą į procesą ir abiejų EEE ramsčių tarpusavio nuoseklumą, ELPA priežiūros institucija tokius sprendimus priims remdamasi EVPRI parengtais projektais. Taip bus užtikrinti svarbiausi vienos institucijos vykdomos priežiūros privalumai. Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šiuo sprendimu įgyvendinamas 2014 m. spalio 14 d. išvadose išdėstytas susitarimas;

(9)

todėl EEE susitarimo IX priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo IX priede po 29e punkto (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1569/2007) įterpiamas šis tekstas:

„29f.

32012 R 0236: 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų (OL L 86, 2012 3 24, p. 1).

Reglamento nuostatos šio susitarimo tikslais pritaikomos taip:

a)

nepaisant šio susitarimo 1 protokolo ir jeigu šiame susitarime nenumatyta kitaip, sąvokos „valstybė (-s) narė (-s)“ ir „kompetentingos institucijos“, be jų reikšmės reglamente, atitinkamai reiškia ir ELPA valstybes ir jų kompetentingas institucijas;

b)

jeigu šiame susitarime nenumatyta kitaip, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) ir ELPA priežiūros institucija bendradarbiauja, keičiasi informacija ir konsultuojasi viena su kita pagal reglamentą, visų pirma prieš imdamosi bet kokių veiksmų;

c)

23 straipsnio 4 dalies trečioje pastraipoje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

d)

28 straipsnyje:

i)

1 dalies pirmoje pastraipoje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba, ELPA valstybių atveju, ELPA priežiūros institucija“.

ii)

1 dalies antroje pastraipoje, 2, 3, 5, 6, 8, 10 ir 11 dalyse ir 7 dalies b punkte po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

iii)

3 dalyje žodžiai „be nuomonės priėmimo“ pakeičiami žodžiais „be EVPRI nuomonės priėmimo“;

iv)

4 dalis papildoma šia pastraipa:

„ELPA valstybių atveju, prieš pradėdama rengti projektus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 9 straipsnio 5 dalį, kad ELPA priežiūros institucija priimtų sprendimą pagal 1 dalį, EVPRI konsultuojasi su ESRV, o prireikus su kitomis atitinkamomis institucijomis. Ji perduoda gautas pastabas ELPA priežiūros institucijai.“;

v)

7 dalyje žodžiai „visus sprendimus“ pakeičiami žodžiais „visus savo sprendimus“;

vi)

7 dalyje žodžiai „. ELPA priežiūros institucija savo interneto svetainėje skelbia pranešimą apie kiekvieną savo sprendimą nustatyti arba atnaujinti bet kurią 1 dalyje nurodytą priemonę. Nuoroda į ELPA priežiūros institucijos paskelbtą pranešimą skelbiama EVPRI interneto svetainėje“ įterpiami po žodžių „1 dalis“;

vii)

9 dalyje po žodžių „EVPRI interneto svetainėje“ įterpiami žodžiai „arba, kalbant apie priemones, kurių ėmėsi ELPA priežiūros institucija, kai pranešimas paskelbiamas ELPA priežiūros institucijos interneto svetainėje“;

e)

31 straipsnyje po žodžio „institucijos“ įterpiami žodžiai „, ELPA valstybių nuolatinis komitetas“;

f)

32 straipsnyje dėl ELPA valstybių po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „, ELPA priežiūros institucija“;

g)

36 straipsnyje dėl ELPA valstybių po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „ir ELPA priežiūros institucija“;

h)

37 straipsnio 3 dalyje po žodžių „reikalaujami EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucijos“;

i)

46 straipsnyje dėl ELPA valstybių:

i)

1 dalis netaikoma;

ii)

2 dalyje žodžiai „2012 m. kovo 25 d.“ pakeičiami žodžiais „EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. …/… [šio sprendimo] įsigaliojimo dienos“.

29fa.

32012 R 0826: 2012 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 826/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 236/2012 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų informacijos apie grynąsias trumpąsias pozicijas pranešimo ir atskleidimo reikalavimams, informacijai apie grynąsias trumpąsias pozicijas, kurią reikia teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, ir apyvartos apskaičiavimo siekiant nustatyti akcijas, kurioms taikoma išimtis, metodui (OL L 251, 2012 9 18, p. 1).

29fb.

32012 R 0827: 2012 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 827/2012, kuriuo nustatomi šie techniniai įgyvendinimo standartai: viešo informacijos apie grynąsias trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimo būdų; informacijos apie grynąsias trumpąsias pozicijas, kurią reikia teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, formato; susitarimų, sutarčių ir priemonių, skirtų deramai užtikrinti, kad akcijos arba valstybės skolos finansinės priemonės būtų pateiktos, kai reikės atsiskaityti, tipų ir pagrindinės prekybos akcijomis vietos nustatymo terminų bei laikotarpio pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų (OL L 251, 2012 9 18, p. 11).

29fc.

32012 R 0918: 2012 m. liepos 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 918/2012, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų nuostatos, susijusios su apibrėžtimis, grynųjų trumpųjų pozicijų apskaičiavimu, padengtais valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, informacijos pranešimo ribomis, likvidumo ribomis apribojimams sustabdyti, dideliu finansinių priemonių vertės sumažėjimu ir neigiamais įvykiais (OL L 274, 2012 10 9, p. 1), iš dalies pakeistas:

32015 R 0097: 2014 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/97 (OL L 16, 2015 1 23, p. 22).

29fd.

32012 R 0919: 2012 m. liepos 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 919/2012, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų nuostatos, susijusios su likvidžių akcijų ir kitų finansinių priemonių vertės sumažėjimo skaičiavimo metodo techniniais reguliavimo standartais (OL L 274, 2012 10 9, p. 16).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini Reglamento (ES) Nr. 236/2012, deleguotųjų reglamentų (ES) Nr. 826/2012, (ES) Nr. 918/2012, (ES) Nr. 919/2012 ir (ES) 2015/97 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 827/2012 tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja …, jei buvo pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*), arba … EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. …/… (9) [kuriuo įtraukiamas EVPRI reglamentas (ES) Nr. 1095/2010] įsigaliojimo dieną, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje …

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

EEE jungtinio komiteto sekretoriai


(1)  OL L 86, 2012 3 24, p. 1.

(2)  OL L 251, 2012 9 18, p. 1.

(3)  OL L 251, 2012 9 18, p. 11.

(4)  OL L 274, 2012 10 9, p. 1.

(5)  OL L 274, 2012 10 9, p. 16.

(6)  OL L 16, 2015 1 23, p. 22.

(7)  Tarybos išvados dėl ES ir EEE–ELPA finansų ir ekonomikos ministrų posėdžio 14178/1/14 REV 1.

(8)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(*)  [Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.] [Konstituciniai reikalavimai nurodyti.]

(9)  OL L ….


PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (1);

(2)

ES ir EEE–ELPA finansų ir ekonomikos ministrai 2014 m. spalio 14 d. išvadose (2) dėl ES EPI reglamentų įtraukimo į EEE susitarimą palankiai įvertino subalansuotą sprendimą tarp Susitariančiųjų Šalių, kuriuo atsižvelgiama į ES EPI reglamentų ir EEE susitarimo struktūrą ir tikslus, taip pat į ES ir EEE–ELPA valstybių teisinius ir politinius apribojimus;

(3)

ES ir EEE–ELPA finansų ir ekonomikos ministrai pabrėžė, kad atsižvelgiant į EEE susitarimo dviejų ramsčių struktūrą, ELPA priežiūros institucija priims sprendimus, skirtus EEE–ELPA kompetentingoms valdžios institucijoms arba rinkos dalyviams EEE–ELPA valstybėse. ES EPI bus kompetentingos vykdyti neprivalomojo pobūdžio veiksmus, taip pat ir EEE–ELPA kompetentingų valdžios institucijų ir rinkos dalyvių atžvilgiu. Prieš vykdant bet kurios iš pusių veiksmus ES EPI ir ELPA priežiūros institucija prireikus konsultuosis, derins veiklą arba keisis informacija;

(4)

siekdama užtikrinti ES EPI kompetencijos integravimą į procesą ir abiejų ramsčių tarpusavio nuoseklumą, ELPA priežiūros institucija individualius sprendimus ir oficialias nuomones, skirtus vienai ar daugiau atskirų EEE–ELPA kompetentingų institucijų ar rinkos dalyvių, priims remdamasi atitinkamos ES EPI parengtais projektais. Taip bus išsaugoti svarbiausi vienos institucijos vykdomos priežiūros privalumai. Šie principai bus taikomi visų pirma EVPRI vykdomai tiesioginei sandorių duomenų saugyklų priežiūrai;

(5)

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šiuo sprendimu įgyvendinamas tose išvadose išdėstytas susitarimas, todėl jis turėtų būti aiškinamas atsižvelgiant į principus, kuriais jos grindžiamos;

(6)

todėl EEE susitarimo IX priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo IX priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

16b punktas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB) papildomas šia įtrauka:

„—

32012 R 0648: 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).“

2.

Po 31bb punkto (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES) įterpiamas šis punktas:

„31bc.

32012 R 0648: 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

Reglamento nuostatos šio susitarimo tikslais pritaikomos taip:

a)

nepaisant šio susitarimo 1 protokolo ir jeigu šiame susitarime nenumatyta kitaip, sąvokos „valstybė (-s) narė (-s)“ ir „kompetentingos institucijos“, be jų reikšmės reglamente, atitinkamai reiškia ir ELPA valstybes ir jų kompetentingas institucijas;

b)

jeigu šiame susitarime nenumatyta kitaip, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) ir ELPA priežiūros institucija bendradarbiauja, keičiasi informacija ir konsultuojasi viena su kita, visų pirma prieš imdamosi bet kokių veiksmų. Tai visų pirma apima pareigą nepagrįstai nedelsiant perduoti viena kitai informaciją, reikalingą kiekvienai institucijai atlikti savo pareigas pagal šį reglamentą, pavyzdžiui, rengiant projektus EVPRI, kaip nurodyta d punkte. Tai apima, be kita ko, informaciją, bet kurios iš šių įstaigų gautą iš registracijos paraiškų arba atsakymų į prašymus rinkos dalyviams pateikti informaciją, arba bet kurios iš šių įstaigų gautą atliekant tyrimus ar patikrinimus vietoje.

Nedarant poveikio šio susitarimo 109 straipsniui, EVPRI ir ELPA priežiūros institucija perduoda kitai institucijai visas paraiškas, informaciją, skundus ar prašymus, priklausančius tos institucijos kompetencijai.

Kilus nesutarimų tarp EVPRI ir ELPA priežiūros institucijos dėl reglamento nuostatų taikymo, EVPRI pirmininkas ir ELPA priežiūros institucijos kolegija, atsižvelgdami į klausimo skubumą, nedelsdami sušaukia posėdį, kad būtų pasiektas bendras sutarimas. Jei bendro sutarimo nėra, EVPRI pirmininkas arba ELPA priežiūros institucijos kolegija gali prašyti, kad Susitariančiosios Šalys klausimą perduotų EEE jungtiniam komitetui, kuris jį nagrinėja pagal šio susitarimo 111 straipsnį, taikomą mutatis mutandis. Pagal 1994 m. vasario 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 1/94, patvirtinančio EEE jungtinio komiteto darbo tvarkos taisykles (OL L 85, 1994 3 30, p. 60), 2 straipsnio taisykles Susitariančioji Šalis neatidėliotinomis aplinkybėmis gali prašyti nedelsiant surengti posėdžius. Nepaisant šios dalies, Susitariančioji Šalis bet kuriuo metu gali perduoti klausimą spręsti EEE jungtiniam komitetui savo iniciatyva pagal šio susitarimo 5 arba 111 straipsnius;

c)

nuorodos į „ECBS narius“ arba „centrinius bankus“, be jų reikšmės reglamente, reiškia ir ELPA valstybių nacionalinius centrinius bankus, išskyrus Lichtenšteiną, kuriam tokios nuorodos netaikomos;

d)

sprendimai, tarpiniai sprendimai, pranešimai, paprasti prašymai, sprendimų atšaukimai ir kitos ELPA priežiūros institucijos priemonės pagal 56 straipsnio 2 dalį, 58 straipsnio 1 dalį, 61 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnio 3 dalį, 63 straipsnio 4 dalį, 64 straipsnio 5 dalį, 65 straipsnio 1 dalį, 66 straipsnio 1 dalį, 71 straipsnį ir 73 straipsnio 1 dalį neatidėliojant priimami remiantis EVPRI savo iniciatyva arba ELPA priežiūros institucijai paprašius parengtais projektais;

e)

4 straipsnio 2 dalies a punkte, 7 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 6 ir 10 dalyse po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

f)

6 straipsnio 2 dalies c punkte po žodžio „įsigaliojimo“ įterpiami žodžiai „Sąjungoje ir, jei skiriasi, ELPA valstybėse“;

g)

9 straipsnio 1 dalyje ir 11 straipsnio 3 dalyje dėl ELPA valstybių žodžiai „2012 m. rugpjūčio 16 d.“ pakeičiami žodžiais „EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. …/… [šio sprendimo] įsigaliojimo dienos“;

h)

12 straipsnio 2 dalyje dėl ELPA valstybių žodžiai „iki 2013 m. vasario 17 d.“ pakeičiami žodžiais „per šešis mėnesius nuo EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. …/… [šio sprendimo] įsigaliojimo dienos“;

i)

17 straipsnyje:

i)

4 dalyje ir 5 dalies pirmoje pastraipoje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

ii)

5 dalyje žodžiai „Sąjungos teisė“ pakeičiami žodžiais „EEE susitarimas“;

j)

18 ir 25 straipsniuose žodžiai „Sąjungos valiutomis“ pakeičiami žodžiais „oficialiomis EEE susitarimo Susitariančiųjų Šalių valiutomis“;

k)

55 straipsnio 1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios sandorių duomenų saugyklos atveju – ELPA priežiūros institucija“;

l)

56 straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios sandorių duomenų saugyklos atveju – ELPA priežiūros institucija“;

ii)

2 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

m)

57 straipsnyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

n)

58 straipsnyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

o)

59 straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

ii)

2 dalis pakeičiama taip:

„EVPRI ir ELPA priežiūros institucija praneša viena kitai ir Komisijai apie sprendimą, priimtą pagal 1 dalį.“;

p)

60 straipsnyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

q)

61 straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – sandorių duomenų saugyklų ar susijusių trečiųjų šalių, kurioms sandorių duomenų saugyklos yra perdavusios veiklos funkcijas arba veiklą, įsisteigusių ELPA valstybėje, atveju – ELPA priežiūros institucija“;

ii)

2, 3 ir 5 dalyse dėl ELPA valstybių žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

iii)

dėl ELPA valstybių 3 dalies g punktas pakeičiamas taip:

„nurodyti teisę į sprendimo peržiūrą ELPA Teisme pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 36 straipsnį.“;

iv)

5 dalis papildoma šia pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija nepagrįstai nedelsdama perduoda pagal šį straipsnį gautą informaciją EVPRI.“;

r)

62 straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusio asmens, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, atveju – ELPA priežiūros institucija“;

ii)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„EVPRI pareigūnai ir kiti jos įgalioti asmenys turi teisę padėti ELPA priežiūros institucijai vykdyti savo pareigas pagal šį straipsnį ir turi teisę dalyvauti atliekant tyrimus paprašius EVPRI.“;

iii)

dėl ELPA valstybių 2, 3, 4 ir 6 dalyse ir 6 dalies pirmame ir antrame sakiniuose žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

iv)

dėl ELPA valstybių 3 dalies antras sakinys išdėstomas taip:

„Sprendime nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas, 66 straipsnyje nustatytos periodinės baudos ir teisė į sprendimo peržiūrą ELPA Teisme pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 36 straipsnį.“;

v)

dėl ELPA valstybių 6 dalies trečiame sakinyje žodžiai „EVPRI byla“ pakeičiami žodžiais „EVPRI ir ELPA priežiūros institucijos byla“;

vi)

dėl ELPA valstybių 6 dalies ketvirtas sakinys išdėstomas taip:

„ELPA priežiūros institucijos sprendimo teisėtumą gali peržiūrėti tik ELPA Teismas pagal ELPA valstybių susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo.“;

s)

63 straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusių juridinių asmenų atveju – ELPA priežiūros institucija“;

ii)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija nepagrįstai nedelsdama perduoda pagal šį straipsnį gautą informaciją EVPRI.“;

iii)

dėl ELPA valstybių 2–7 dalyse ir 9 dalies pirmame, antrame ir trečiame sakiniuose žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

iv)

2 dalis papildoma šia pastraipa:

„EVPRI pareigūnai ir kiti jos įgalioti asmenys turi teisę padėti ELPA priežiūros institucijai vykdyti savo pareigas pagal šį straipsnį, taip pat turi teisę dalyvauti patikrinimuose vietoje.“;

v)

dėl ELPA valstybių 4 dalies antras sakinys išdėstomas taip:

„Sprendime nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas, nustatoma data, kada jis turi prasidėti, ir nurodomos 66 straipsnyje nustatytos periodinės baudos ir teisė į sprendimo peržiūrą ELPA Teisme pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 36 straipsnį.“;

vi)

dėl ELPA valstybių 9 dalies ketvirtame sakinyje žodžiai „EVPRI byla“ pakeičiami žodžiais „EVPRI ir ELPA priežiūros institucijos byla“;

vii)

dėl ELPA valstybių 9 dalies penktas sakinys išdėstomas taip:

„ELPA priežiūros institucijos sprendimo teisėtumą gali peržiūrėti tik ELPA Teismas pagal ELPA valstybių susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo.“;

t)

64 straipsnyje:

i)

dėl ELPA valstybių 1 dalies pirmame sakinyje žodžiai „EVPRI paskiria nepriklausomą už tyrimą atsakingą pareigūną ištirti šį atvejį“ pakeičiami žodžiais „ELPA priežiūros institucija paskiria nepriklausomą už tyrimą atsakingą pareigūną ELPA priežiūros institucijoje ištirti šį atvejį pasikonsultavus su EVPRI.“;

ii)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„ELPA priežiūros institucijos paskirtas už tyrimą atsakingas pareigūnas tiesiogiai ar netiesiogiai nedalyvauja ir nėra dalyvavęs vykdant atitinkamos sandorių duomenų saugyklos priežiūrą ar registraciją ir savo funkcijas vykdo nepriklausomai nuo ELPA priežiūros institucijos kolegijos ir EVPRI priežiūros tarybos.“;

iii)

dėl ELPA valstybių 2, 3 ir 4 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „ir ELPA priežiūros institucija“;

iv)

dėl ELPA valstybių 5 dalyje po žodžių „67 straipsnis“, likusi sakinio dalis pakeičiama taip:

„ELPA priežiūros institucija nusprendžia, ar asmenys, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, įvykdė vieną ar daugiau I priede išvardytų pažeidimų, ir tokiu atveju taiko priežiūros priemonę pagal 73 straipsnį bei skiria baudą pagal 65 straipsnį.

ELPA priežiūros institucija pateikia EVPRI visą informaciją ir dokumentus, pastarajai reikalingus savo prievolei pagal šią dalį įvykdyti“;

v)

6 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba ELPA priežiūros institucija“;

vi)

8 dalyje dėl ELPA valstybių žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

u)

65 straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios sandorių duomenų saugyklos atveju – ELPA priežiūros institucija“;

ii)

dėl ELPA valstybių 2 dalyje žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

v)

66 straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusių sandorių duomenų saugyklos arba susijusio asmens atveju – ELPA priežiūros institucija“;

ii)

4 dalyje dėl ELPA valstybių žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

w)

67 straipsnyje:

i)

1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Prieš pradėdama rengti projektą ELPA priežiūros institucijai pagal 65 ir 66 straipsnius, EVPRI asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, suteikia galimybę būti išklausytiems dėl jos išvadų. EVPRI savo projektus grindžia tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, turėjo galimybę pareikšti pastabų.

ELPA priežiūros institucija grindžia savo sprendimus pagal 65 ir 66 straipsnius tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, turėjo galimybę pareikšti pastabų.“;

ii)

dėl ELPA valstybių 2 dalyje žodžiai „EVPRI byla“ pakeičiami žodžiais „EVPRI ir ELPA priežiūros institucijos byla“;

iii)

dėl ELPA valstybių 2 dalyje žodžiai „EVPRI vidaus parengiamiesiems dokumentams“ pakeičiami žodžiais „EVPRI ir ELPA priežiūros institucijos vidaus parengiamiesiems dokumentams“;

x)

68 straipsnyje:

i)

1 dalis papildoma taip:

„ELPA priežiūros institucija taip pat atskleidžia visuomenei informaciją apie kiekvieną baudą ir periodinę baudą, jos paskirtą pagal 65 ir 66 straipsnius, laikydamasi šioje dalyje nustatytų reikalavimų dėl EVPRI informacijos apie baudas ir periodines baudas atskleidimo“;

ii)

dėl ELPA valstybių 3 ir 4 dalyse žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

iii)

dėl ELPA valstybių 3 dalyje žodžiai „Europos Parlamentui ir Tarybai“ pakeičiami žodžiais „EVPRI ir ELPA valstybių nuolatiniam komitetui“;

iv)

dėl ELPA valstybių 4 dalyje žodžiai „Teisingumo Teismas“ pakeičiami žodžiais „ELPA Teismas“;

v)

5 dalis papildoma šia pastraipa:

„ELPA valstybių nuolatinis komitetas nustato, kaip paskirstomos ELPA priežiūros institucijos iš baudų ir periodinių baudų surinktos sumos.“

y)

71 straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios sandorių duomenų saugyklos atveju – ELPA priežiūros institucija“;

ii)

dėl ELPA valstybių 2 dalyje žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

iii)

3 dalies antrajame sakinyje po žodžio „susijęs“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios sandorių duomenų saugyklos atveju – nerengti atitinkamo projekto ELPA priežiūros institucijai“;

z)

72 straipsnio 1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Kiek tai susiję su sandorių duomenų saugyklomis, įsisteigusiomis ELPA valstybėje, ELPA priežiūros institucija taiko mokesčius tuo pačiu pagrindu, kaip kitoms sandorių duomenų saugykloms, vadovaudamasi šiuo reglamentu ir 3 dalyje nurodytais deleguotaisiais aktais.

ELPA priežiūros institucijos pagal šią dalį surinktos sumos nepagrįstai nedelsiant perduodamos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai.“;

za)

73 straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios sandorių duomenų saugyklos atveju – ELPA priežiūros institucija“;

ii)

dėl ELPA valstybių 2 dalyje žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

iii)

3 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„ELPA priežiūros institucija nepagrįstai nedelsdama praneša atitinkamai sandorių duomenų saugyklai apie pagal 1 dalį priimtą sprendimą ir apie jį praneša kompetentingoms institucijoms ir Komisijai. EVPRI tokį sprendimą viešai paskelbia savo svetainėje per 10 darbo dienų nuo jo priėmimo dienos. ELPA priežiūros institucija taip pat viešai paskelbia savo pačios sprendimus savo svetainėje per 10 darbo dienų nuo jų priėmimo dienos.

Viešai skelbdamos ELPA priežiūros institucijos sprendimą, kaip nurodyta trečioje pastraipoje, EVPRI ir ELPA priežiūros institucija taip pat viešai skelbia atitinkamos sandorių duomenų saugyklos teisę į sprendimo peržiūrą ELPA Teisme; jei reikia, kad toks procesas jau pradėtas, nurodydamos, kad ELPA Teisme pareikšti ieškiniai neturi stabdomojo poveikio, bei tai, kad ELPA Teismas gali sustabdyti ginčijamo sprendimo taikymą pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 40 straipsnį.“;

zb)

74 straipsnyje:

i)

1 dalyje prieš žodžius „gali perduoti specifines priežiūros užduotis“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija,“;

ii)

2 ir 5 dalyse po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

iii)

papildoma šia dalimi:

„6.   Prieš deleguojant užduotį ELPA priežiūros institucija ir EVPRI konsultuojasi tarpusavyje.“;

zc)

75 straipsnio 2 dalis ir 3 dalys ir 76 straipsnis netaikomi;

zd)

81 straipsnio 3 dalyje dėl ELPA valstybių:

i)

f punkte žodžiai „Sąjunga, kaip nurodyta 75 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „jos įsisteigimo ELPA valstybė, suteikianti abipusę prieigą prie sandorių duomenų saugyklose saugomų išvestinių finansinių priemonių sutarčių ir besikeičianti informacija apie šias sutartis“;

ii)

i punkte žodžiai „EVPRI, kaip nurodyta 76 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „jos įsisteigimo ELPA valstybė, suteikianti prieigą prie toje ELPA valstybėje įsisteigusiose sandorių duomenų saugyklose saugomų išvestinių finansinių priemonių sutarčių“;

iii)

j punktas išdėstomas taip:

„Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra, atsižvelgiant į EEE jungtinio komiteto sprendimo, įtraukiančio 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantį Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą, turinį ir įsigaliojimą.“

zf)

83 straipsnyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

zg)

84 straipsnyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

zh)

87 straipsnio 2 dalyje dėl ELPA valstybių žodžiai „iki 2014 m. rugpjūčio 17 d.“ pakeičiami žodžiais „ne vėliau kaip per vienus metus nuo EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. …/… [šio sprendimo] įsigaliojimo dienos“;

zi)

89 straipsnyje:

i)

1 dalyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„Trejus metus nuo EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. …/… [šio sprendimo] įsigaliojimo 4 straipsnyje nurodyta tarpuskaitos prievolė netaikoma ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurias galima objektyviai įvertinti kaip mažinančias investavimo riziką, tiesiogiai susijusią su ELPA valstybėje įsisteigusių pensijų sistemos įstaigų finansiniu mokumu, kaip apibrėžta 2 straipsnio 10 dalyje. Šis pereinamasis laikotarpis taip pat taikomas subjektams, įsteigtiems siekiant teikti kompensacijas pensijų sistemos įstaigų nariams įsipareigojimų nevykdymo atveju.“;

ii)

3, 5, 6 ir 8 dalyse dėl ELPA valstybių žodžiai „priimti Komisijos“ pakeičiami žodžiais „priimti Komisijos, taikomi EEE“;

iii)

3 dalyje dėl ELPA valstybių prieš žodį „įsigaliojimo“ įterpiami žodžiai „visų EEE jungtinio komiteto sprendimų, kuriuose numatytas“;

iv)

5 ir 6 dalyse dėl ELPA valstybių prieš žodį „įsigaliojimo“ įterpiami žodžiai „EEE jungtinio komiteto sprendimų, kuriuose numatytas“;

zj)

I priedo IV dalies a ir c punktuose, II priedo I dalies g punkte ir II dalies c punkte po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“.“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Reglamento (ES) Nr. 648/2012 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja …, jei buvo pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*), arba … EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. …/… (3) [kuriuo įtraukiamas EVPRI Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010] įsigaliojimo dieną, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

EEE jungtinio komiteto sekretoriai


(1)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(2)  Tarybos išvados dėl ES ir EEE–ELPA finansų ir ekonomikos ministrų posėdžio 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.] [Konstituciniai reikalavimai nurodyti.]

(3)  OL L ….


PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 513/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (1);

(2)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 462/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (2);

(3)

ES ir EEE–ELPA finansų ir ekonomikos ministrai 2014 m. spalio 14 d. išvadose (3) dėl ES EPI reglamentų įtraukimo į EEE susitarimą pasveikino Susitariančiųjų Šalių rastą subalansuotą sprendimą, kuriuo atsižvelgiama į ES EPI reglamentų ir EEE susitarimo struktūrą ir tikslus, taip pat į ES ir EEE– ELPA valstybių teisinius ir politinius apribojimus;

(4)

ES ir EEE–ELPA finansų ir ekonomikos ministrai pabrėžė, kad atsižvelgiant į EEE susitarimo dviejų ramsčių struktūrą, ELPA priežiūros institucija priims sprendimus, skirtus rinkos dalyviams EEE–ELPA valstybėse. ES EPI bus kompetentingos vykdyti neprivalomojo pobūdžio veiksmus, taip pat ir EEE–ELPA kompetentingų valdžios institucijų ir rinkos dalyvių atžvilgiu. Prieš vykdant bet kurios iš pusių veiksmus ES EPI ir ELPA priežiūros institucija prireikus konsultuosis, derins veiklą arba keisis informacija;

(5)

siekdama užtikrinti ES EPI kompetencijos integravimą į procesą ir abiejų ramsčių tarpusavio nuoseklumą, ELPA priežiūros institucija individualius sprendimus ir oficialias nuomones, skirtus vienai ar daugiau atskirų EEE–ELPA kompetentingų institucijų ar rinkos dalyvių, priims remdamasi atitinkamos ES EPI parengtais projektais. Taip bus išsaugoti svarbiausi vienos institucijos vykdomos priežiūros privalumai. Visų pirma šie principai bus taikomi EVPRI vykdomai tiesioginei kredito reitingo agentūrų priežiūrai;

(6)

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šiuo sprendimu įgyvendinamas tose išvadose išdėstytas susitarimas, todėl jis turėtų būti aiškinamas atsižvelgiant į principus, kuriais jos grindžiamos;

(7)

todėl EEE susitarimo IX priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo IX priedo 31eb punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009) papildomas taip:

„—

32011 R 0513:2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 513/2011 (OL L 145, 2011 5 31, p. 30);

32013 R 0462:2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 462/2013 (OL L 146, 2013 5 31, p. 1).

Reglamento nuostatos šio susitarimo tikslais pritaikomos taip:

a)

nepaisant šio susitarimo 1 protokolo ir jeigu šiame susitarime nenumatyta kitaip, sąvokos „valstybė (-s) narė (-s)“, „kompetentingos institucijos“ ir „sektorių kompetentingos institucijos“, be jų reikšmės reglamente, reiškia ir atitinkamai ELPA valstybes ir jų kompetentingas institucijas ir sektorių kompetentingas institucijas;

b)

jeigu šiame susitarime nenumatyta kitaip, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) ir ELPA priežiūros institucija bendradarbiauja, keičiasi informacija ir konsultuojasi viena su kita, visų pirma prieš imdamosi bet kokių veiksmų. Visų pirma tai reiškia pareigą viena kitai nepagrįstai nedelsiant perduoti informaciją, kurios kiekvienai įstaigai reikia vykdyti savo pareigoms pagal šį reglamentą, kaip antai EVPRI rengiant projektus, kaip nustatyta d punkte. Tai apima, be kita ko, informaciją, bet kurios iš šių įstaigų gautą iš registracijos paraiškų arba atsakymų į prašymus rinkos dalyviams pateikti informaciją, arba bet kurios iš šių įstaigų gautą atliekant tyrimus ar patikrinimus vietoje.

Nedarant poveikio šio susitarimo 109 straipsniui, EVPRI ir ELPA priežiūros institucija perduoda kitai institucijai visas paraiškas, informaciją, skundus ar prašymus, priklausančius tos institucijos kompetencijai.

Kilus nesutarimų tarp EVPRI ir ELPA priežiūros institucijos dėl reglamento nuostatų taikymo, EVPRI pirmininkas ir ELPA priežiūros institucijos kolegija, atsižvelgdami į klausimo skubumą, nedelsdami sušaukia posėdį, kad būtų pasiektas bendras sutarimas. Jei bendro sutarimo nėra, EVPRI pirmininkas arba ELPA priežiūros institucijos kolegija gali prašyti, kad Susitariančiosios Šalys klausimą perduotų EEE jungtiniam komitetui, kuris jį nagrinėja pagal šio susitarimo 111 straipsnį, taikomą mutatis mutandis. Pagal 1994 m. vasario 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 1/94, patvirtinančio EEE jungtinio komiteto darbo tvarkos taisykles (OL L 85, 1994 3 30, p. 60), 2 straipsnio taisykles Susitariančioji Šalis neatidėliotinomis aplinkybėmis gali prašyti nedelsiant surengti posėdžius. Nepaisant šios dalies, Susitariančioji Šalis bet kuriuo metu gali perduoti klausimą spręsti EEE jungtiniam komitetui savo iniciatyva pagal šio susitarimo 5 arba 111 straipsnius;

c)

visos nuorodos į nacionalinius centrinius bankus šiame reglamente netaikomos Lichtenšteinui;

d)

sprendimai, tarpiniai sprendimai, pranešimai, paprasti prašymai, sprendimų atšaukimai ir kitos ELPA priežiūros institucijos priemonės pagal 6 straipsnio 3 dalį, 15 straipsnio 4 dalį, 16 straipsnio 2 dalį, 16 straipsnio 3 dalį, 17 straipsnio 2 dalį, 17 straipsnio 3 dalį, 20 straipsnį, 23b straipsnio 1 dalį, 23c straipsnio 3 dalį, 23d straipsnio 4 dalį, 23e straipsnio 5 dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 4 dalį, 25 straipsnio 1 dalį, 36a straipsnio 1 dalį ir 36b straipsnio 1 dalį neatidėliojant priimami remiantis EVPRI savo iniciatyva arba ELPA priežiūros institucijai paprašius parengtais projektais;

e)

3 straipsnio 1 dalies g punkte žodžiai „Sąjungos teisė“ pakeičiami žodžiais „EEE susitarimas“;

f)

6 straipsnio 3 dalyje:

i)

po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios kredito reitingų agentūros atveju – ELPA priežiūros institucija“;

ii)

papildoma šiomis pastraipomis:

„Kredito reitingų agentūrų grupės, kurioje yra bent viena ELPA valstybėje įsisteigusi kredito reitingų agentūra ir bent viena registruotą buveinę ES valstybėje narėje turinti kredito reitingų agentūra, atveju EVPRI ir ELPA priežiūros institucija bendrai užtikrina, kad bent vienai iš grupės kredito reitingų agentūrų būtų netaikoma I priedo A skirsnio 2, 5 ir 6 punktų ir 7 straipsnio 4 dalies reikalavimų laikymosi išimtis.

ELPA priežiūros institucija ir EVPRI viena kitą informuoja apie visus pokyčius, svarbius aktų priėmimui pagal šią dalį.“

g)

8b straipsnio 2 dalyje žodžiai „Sąjungos teisė“ pakeičiami žodžiais „EEE susitarimas“;

h)

8d straipsnio 2 dalis ir 18 straipsnio 3 dalis papildomos šia pastraipa:

„EVPRI į šį sąrašą įtraukia ELPA valstybėje įsisteigusias registruotas kredito reitingų agentūras.“;

i)

9 straipsnyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – dėl ELPA valstybių – ELPA priežiūros institucija“;

j)

10 straipsnio 6 dalyje ir III priedo I dalies 52 punkte po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „, ELPA priežiūros institucija“;

k)

11 straipsnio 2 dalis ir 11a straipsnio 2 dalis papildomos šia pastraipa:

„EVPRI skelbia pagal šį straipsnį ELPA valstybėje įsisteigusių kredito reitingų agentūrų pateiktą informaciją.“;

l)

14 straipsnyje:

i)

2 ir 5 dalyse po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

ii)

4 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios kredito reitingų agentūros atveju – ELPA priežiūros institucija“;

m)

15 straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios kredito reitingų agentūros atveju – ELPA priežiūros institucijai“;

ii)

2 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – kai jais įpareigojama ELPA valstybėje įsisteigusi kredito reitingų agentūra – ELPA priežiūros institucijai“;

iii)

4 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

n)

16 straipsnyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

o)

17 straipsnyje:

i)

1, 2 ir 4 dalyse po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

ii)

3 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „ir – kiekvienos ELPA valstybėje įsisteigusios kredito reitingų agentūros atveju – ELPA priežiūros institucija“;

p)

18 straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

ii)

2 dalis pakeičiama taip:

„EVPRI ir ELPA priežiūros institucija viena kitai, Komisijai, EBA, EIOPA, kompetentingoms valdžios institucijoms ir sektorių kompetentingoms valdžios institucijoms praneša apie visus pagal 16, 17 arba 20 straipsnį priimtus sprendimus.“;

q)

19 straipsnio 1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Kalbant apie ELPA valstybėje įsisteigusias kredito reitingų agentūras, ELPA priežiūros institucija taiko mokesčius tuo pačiu pagrindu kaip ir kitoms kredito reitingų agentūroms pagal šį reglamentą ir 2 dalyje nurodytą Komisijos reglamentą.

Pagal šią dalį ELPA priežiūros institucijos surinktos sumos nepagrįstai nedelsiant perduodamos EVPRI.“;

r)

20 straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios kredito reitingų agentūros atveju – ELPA priežiūros institucija“;

ii)

2 dalies antrame sakinyje po žodžio „susijęs“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios kredito reitingų agentūros atveju – nerengti atitinkamo projekto ELPA priežiūros institucijai“;

s)

21 straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusių kredito reitingų agentūrų atveju – ELPA priežiūros institucija“;

ii)

5 dalis papildoma taip:

„Į šią ataskaitą taip pat įtraukiamos ELPA kredito reitingų agentūros, registruotos pagal šį reglamentą vadovaujantis ELPA priežiūros institucijos sprendimu.

ELPA priežiūros institucija EVPRI suteikia visą informaciją, kurios pastarajai reikia vykdyti savo prievolei pagal šią dalį.“;

iii)

dėl ELPA valstybių 6 dalis išdėstoma taip:

„ELPA priežiūros institucija kasmet ELPA valstybių nuolatiniam komitetui teikia ataskaitą dėl ELPA priežiūros institucijos pagal šį reglamentą taikytų priežiūros priemonių ir skirtų sankcijų, įskaitant baudas ir periodines baudas.“;

t)

23 straipsnyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „, ELPA priežiūros institucija“;

u)

23a straipsnyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba ELPA priežiūros institucija“;

v)

23b straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – kredito reitingų agentūros arba kredito reitingavimo veikloje dalyvaujančių asmenų, reitinguojamų subjektų ir susijusių trečiųjų šalių, taip pat trečiųjų šalių, kurioms kredito reitingų agentūros perdavė vykdyti veiklos funkcijas ar veiklą, ir asmenų, kitaip glaudžiai ir iš esmės susijusių su kredito reitingų agentūromis ar kredito reitingavimo veikla, įsisteigusių ELPA valstybėje, atveju – ELPA priežiūros institucija“;

ii)

dėl ELPA valstybių 2, 3 ir 5 dalyse žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

iii)

dėl ELPA valstybių 3 dalies g punktas pakeičiamas taip:

„nurodyti teisę į sprendimo peržiūrą ELPA Teisme pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 36 straipsnį.“;

iv)

5 dalis papildoma šia pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija nepagrįstai nedelsdama perduoda pagal šį straipsnį gautą informaciją EVPRI.“

w)

23c straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba, jei tiriamasis asmuo įsikūręs ELPA valstybėje, ELPA priežiūros institucija“;

ii)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„EVPRI pareigūnai ir kiti jos įgalioti asmenys turi teisę padėti ELPA priežiūros institucijai vykdyti savo pareigas pagal šį straipsnį ir turi teisę dalyvauti atliekant tyrimus paprašius EVPRI.“;

iii)

dėl ELPA valstybių 2, 3, 4 ir 6 dalyse ir 6 dalies pirmame ir antrame sakiniuose žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

iv)

dėl ELPA valstybių 3 dalies antras sakinys išdėstomas taip:

„Sprendime nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas, 36b straipsnyje nustatytos periodinės baudos ir teisė į sprendimo peržiūrą ELPA Teisme pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 36 straipsnį.“;

v)

dėl ELPA valstybių 6 dalies trečiame sakinyje žodžiai „EVPRI byla“ pakeičiami žodžiais „EVPRI ir ELPA priežiūros institucijos byla“;

vi)

dėl ELPA valstybių 6 dalies ketvirtas sakinys išdėstomas taip:

„ELPA priežiūros institucijos sprendimo teisėtumą gali peržiūrėti tik ELPA Teismas pagal ELPA valstybių susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo.“;

x)

23d straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusių juridinių asmenų atveju – ELPA priežiūros institucija“;

ii)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija nepagrįstai nedelsdama perduoda pagal šį straipsnį gautą informaciją EVPRI.“;

iii)

dėl ELPA valstybių 2 ir 7 dalyse ir 9 dalies pirmame ir antrame sakiniuose žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

iv)

2 dalis papildoma šia pastraipa:

„EVPRI pareigūnai ir kiti jos įgalioti asmenys turi teisę padėti ELPA priežiūros institucijai vykdyti jos pareigas pagal šį straipsnį ir turi teisę EVPRI paprašius dalyvauti patikrinimuose vietoje.“;

v)

dėl ELPA valstybių 4 dalies antras sakinys išdėstomas taip:

„Sprendime nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas, data, kada jis turi prasidėti, ir 36b straipsnyje nustatytos periodinės baudos, taip pat teisė į sprendimo peržiūrą ELPA Teisme pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 36 straipsnį.“;

vi)

dėl ELPA valstybių 9 dalies trečiame sakinyje žodžiai „EVPRI byla“ pakeičiami žodžiais „EVPRI ir ELPA priežiūros institucijos byla“;

vii)

dėl ELPA valstybių 9 dalies ketvirtas sakinys išdėstomas taip:

„ELPA priežiūros institucijos sprendimo teisėtumą gali peržiūrėti tik ELPA Teismas pagal ELPA valstybių susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo.“;

y)

23e straipsnyje:

i)

dėl ELPA valstybių 1 dalies pirmame sakinyje žodžiai „EVPRI paskiria nepriklausomą už tyrimą atsakingą pareigūną ištirti šį atvejį“ pakeičiami žodžiais „ELPA priežiūros institucija paskiria nepriklausomą už tyrimą atsakingą pareigūną ELPA priežiūros institucijoje ištirti šį atvejį pasikonsultavus su EVPRI.“;

ii)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„ELPA priežiūros institucijos paskirtas už tyrimą atsakingas pareigūnas tiesiogiai ar netiesiogiai nedalyvauja ir nėra dalyvavęs vykdant atitinkamos kredito reitingų agentūros priežiūrą ar registraciją ir savo funkcijas vykdo nepriklausomai nuo ELPA priežiūros institucijos kolegijos ir EVPRI priežiūros tarybos.“;

iii)

dėl ELPA valstybių 2, 3 ir 4 dalyse po žodžių „EVPRI priežiūros taryba“ įterpiami žodžiai „ir ELPA priežiūros institucija“;

iv)

2 dalies trečioje pastraipoje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „ir ELPA priežiūros institucija“;

v)

dėl ELPA valstybių 5 dalyje po žodžių „ir 36c“ likusi sakinio dalis išdėstoma taip:

„ELPA priežiūros institucija nusprendžia, ar asmenys, kurių atžvilgiu vykdomas tyrimas, padarė vieną ar daugiau iš III priede išvardytų pažeidimų, ir tokiu atveju taiko priežiūros priemonę vadovaudamasi 24 straipsniu ir skiria baudą pagal 36a straipsnį.

ELPA priežiūros institucija EVPRI suteikia visą informaciją ir bylas, kurių pastarajai reikia vykdyti savo prievolėms pagal šią dalį,“;

vi)

6 dalyje po žodžių „EVPRI priežiūros taryba“ įterpiami žodžiai „ir ELPA priežiūros institucija“;

vii)

dėl ELPA valstybių 8 dalyje žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

z)

24 straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžių „EVPRI priežiūros taryba“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios kredito reitingų agentūros atveju – ELPA priežiūros institucija“;

ii)

dėl ELPA valstybių 2 ir 4 dalyse žodžiai „EVPRI priežiūros taryba“ pakeičiami žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

iii)

4 dalyje žodžiai „EVPRI sprendimas“ pakeičiami žodžiais „EVPRI arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucijos sprendimas“;

iv)

5 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„ELPA priežiūros institucija nepagrįstai nedelsdama praneša apie visus pagal 1 dalį priimtus sprendimus susijusioje ELPA valstybėje įsisteigusiai kredito reitingų agentūrai, taip pat praneša apie tokį sprendimą kompetentingoms valdžios institucijoms ir sektorių kompetentingoms valdžios institucijoms, Komisijai, EVPRI, EBA ir EIOPA. EVPRI tokį sprendimą viešai paskelbia savo svetainėje per 10 darbo dienų nuo jo priėmimo dienos. ELPA priežiūros institucija taip pat viešai paskelbia savo pačios sprendimus savo svetainėje per 10 darbo dienų nuo jų priėmimo dienos.

Viešai skelbdamos ELPA priežiūros institucijos sprendimą, kaip nurodyta trečioje pastraipoje, EVPRI ir ELPA priežiūros institucija taip pat viešai skelbia atitinkamos kredito reitingų agentūros teisę į sprendimo peržiūrą ELPA Teisme; jei reikia, kad toks procesas jau pradėtas, nurodydamos, kad ELPA Teisme pareikšti ieškiniai neturi stabdomojo poveikio, bei tai, kad ELPA Teismas gali sustabdyti ginčijamo sprendimo taikymą pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 40 straipsnį.“;

za)

25 straipsnyje:

i)

1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Prieš parengdama projektą ELPA priežiūros institucijai pagal 24 straipsnio 1 dalį, EVPRI priežiūros taryba asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, suteikia galimybę būti išklausytiems dėl išvadų. EVPRI priežiūros taryba grindžia savo projektus tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, turėjo galimybę pareikšti pastabų.

ELPA priežiūros institucija grindžia savo sprendimus pagal 24 straipsnio 1 dalį tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, turėjo galimybę pareikšti pastabų.

Trečia ir ketvirta pastraipos netaikomos, jei būtina imtis skubių veiksmų, kad nebūtų padaryta didelė ir neišvengiama žala finansų sistemai. Tokiu atveju ELPA priežiūros institucija gali priimti preliminarų sprendimą, o susijusiems asmenims suteikiama galimybė būti išklausytiems EVPRI priežiūros tarybos kiek įmanoma greičiau po sprendimo priėmimo“;

ii)

2 dalyje žodžiai „EVPRI byla“ pakeičiami žodžiais „EVPRI ir ELPA priežiūros institucijos byla“;

zb)

26 straipsnyje ir 27 straipsnio 1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „, ELPA priežiūros institucija“;

zc)

27 straipsnio 2 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba ELPA priežiūros institucija“;

zd)

30 straipsnyje:

i)

1 dalyje prieš žodžius „gali deleguoti specifines priežiūros užduotis“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija,“;

ii)

2, 3 ir 4 dalyse po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

iii)

papildoma šia dalimi:

„5.   Prieš deleguojant užduotį, ELPA priežiūros institucija ir EVPRI tarpusavyje konsultuojasi.“;

ze)

31 straipsnyje:

i)

1 dalies antroje pastraipoje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

ii)

2 dalyje po žodžių „pranešančioji kompetentinga valdžios institucija gali prašyti, kad EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

ii)

2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jeigu nacionalinės kompetentingos valdžios institucijos prašymas susijęs su ELPA valstybėje įsisteigusia kredito reitingų agentūra, EVPRI nepagrįstai nedelsdama pasikonsultuoja su ELPA priežiūros institucija.“;

zf)

32 straipsnyje:

i)

1 dalyje po pirmą kartą pavartoto žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „, ELPA priežiūros institucija“;

ii)

1 dalyje po antrą kartą pavartoto žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „, ELPA priežiūros institucijai“;

iii)

1 dalyje po trečią kartą pavartoto žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba ELPA priežiūros institucija“;

iv)

2 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „, ELPA priežiūros institucija“;

zg)

35a straipsnio 6 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba ELPA priežiūros institucija“;

zh)

36 a straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžių „EVPRI priežiūros taryba“ ir „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios kredito reitingų agentūros atveju – ELPA priežiūros institucija“;

ii)

dėl ELPA valstybių 2 dalyje žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

zi)

36b straipsnyje:

i)

1 dalyje po žodžių „EVPRI priežiūros taryba“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusių kredito reitingų agentūros arba susijusio asmens atveju – ELPA priežiūros institucija“;

ii)

4 dalyje po žodžių „EVPRI sprendimo“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucijos sprendimo“;

zj)

36c straipsnyje:

i)

1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Prieš parengdama projektą ELPA priežiūros institucijai pagal 36a straipsnį arba 36b straipsnio 1 dalies a–d punktus, EVPRI priežiūros taryba asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, suteikia galimybę būti išklausytiems dėl išvadų. EVPRI priežiūros taryba grindžia savo projektus tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, turėjo galimybę pareikšti pastabų.

ELPA priežiūros institucija grindžia savo sprendimus pagal 36a straipsnį arba 36b straipsnio 1 dalies a–d punktus tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, turėjo galimybę pareikšti pastabų.“;

ii)

dėl ELPA valstybių 2 dalyje žodžiai „EVPRI byla“ pakeičiami žodžiais „EVPRI ir ELPA priežiūros institucijos byla“;

zk)

36d straipsnyje:

i)

1 dalis papildoma taip:

„ELPA priežiūros institucija taip pat atskleidžia visuomenei informaciją apie kiekvieną baudą ir periodinę baudą, jos paskirtą pagal 36a ir 36b straipsnius, laikydamasi šioje dalyje nustatytų reikalavimų dėl EVPRI informacijos apie baudas ir periodines baudas atskleidimo“;

ii)

dėl ELPA valstybių 3 dalyje žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

iii)

dėl ELPA valstybių 3 dalyje žodžiai „Europos Sąjungos Teisingumo Teismas“ pakeičiami žodžiais „ELPA Teismas“;

iv)

4 dalis papildoma šia pastraipa:

„ELPA valstybių nuolatinis komitetas nustato, kaip paskirstomos ELPA priežiūros institucijos iš baudų ir periodiškai mokamų baudų surinktos sumos.“;

zl)

40a straipsnis netaikomas ELPA valstybėms;

zm)

IV priedo I dalies 7 punkte ir II dalies 3 punkte po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“.“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini Reglamento (ES) Nr. 513/2011 ir Reglamento (ES) Nr. 462/2013 tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja […], jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*), arba […] EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. …/… (4) [kuriuo įtraukiamas Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010] įsigaliojimo dieną, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

EEE jungtinio komiteto sekretoriai


(1)  OL L 145, 2011 5 31, p. 30.

(2)  OL L 146, 2013 5 31, p. 1.

(3)  Tarybos išvados dėl ES ir EEE–ELPA finansų ir ekonomikos ministrų posėdžio 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.] [Konstituciniai reikalavimai nurodyti.]

(4)  OL L ….

ELPA valstybių deklaracija

prie Sprendimo Nr. …/…, kuriuo į Susitarimą įtraukiami reglamentai (ES) Nr. 513/2011 ir (ES) Nr. 462/2013

Reglamente (EB) Nr. 1060/2009, iš dalies pakeistame reglamentais (ES) Nr. 513/2011 ir (ES) Nr. 462/2013, visų pirma reglamentuojamas trečiųjų šalių kredito reitingų agentūrų suteiktų kredito reitingų naudojimas reguliavimo tikslais, nustatomos sąlygos, kuriomis Komisija gali pripažinti trečiosios šalies teisės ir priežiūros sistemą atitinkančia Reglamento reikalavimus, ir papildomai numatoma galimybė trečiųjų šalių subjektams būti sertifikuotiems EVPRI, kad būtų palengvintas jų kredito reitingų naudojimas. Šis reglamentas į EEE susitarimą įtraukiamas nedarant poveikio EEE susitarimo taikymo srities nuostatoms dėl santykių su trečiosiomis šalimis.


PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. vasario 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 272/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos taikomų mokesčių kredito reitingų agentūroms (1);

(2)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. kovo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 446/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų reitingų duomenų, kuriuos kredito reitingų agentūros turi periodiškai teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, turiniui ir formai (2);

(3)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. kovo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 447/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų papildomas nustatomais techniniais reguliavimo standartais, taikomais vertinant kredito reitingų metodų atitiktį (3);

(4)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. kovo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 448/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų teikiant informaciją, kurią kredito reitingų agentūros skelbia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įsteigtoje centrinėje duomenų saugykloje (4);

(5)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. kovo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 449/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų informacijai, teikiamai registruojant ir sertifikuojant kredito reitingų agentūras (5);

(6)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 946/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl procedūrinių taisyklių, susijusių su baudomis, kurias Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija skiria kredito reitingų agentūroms, įskaitant taisykles dėl teisės į gynybą ir pereinamojo laikotarpio nuostatas (6);

(7)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2014 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/245/ES dėl Brazilijos teisės ir priežiūros sistemos pripažinimo atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų reikalavimus (7);

(8)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2014 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/246/ES dėl Argentinos teisės ir priežiūros sistemos pripažinimo atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų reikalavimus (8);

(9)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2014 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/247/ES dėl Meksikos teisės ir priežiūros sistemos pripažinimo atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų reikalavimus (9);

(10)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2014 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/248/ES dėl Singapūro teisės ir priežiūros sistemos pripažinimo atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų reikalavimus (10);

(11)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2014 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/249/ES dėl Honkongo teisės ir priežiūros sistemos pripažinimo atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų reikalavimus (11);

(12)

todėl EEE susitarimo IX priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo IX priede po 31ebd punkto (Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/630/ES) įterpiamas šis punktas:

„31ebe.

32014 D 0245:2014 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/245/ES dėl Brazilijos teisės ir priežiūros sistemos pripažinimo atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų reikalavimus (OL L 132, 2014 5 3, p. 65).

31ebf.

32014 D 0246:2014 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/246/ES dėl Argentinos teisės ir priežiūros sistemos pripažinimo atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų reikalavimus (OL L 132, 2014 5 3, p. 68).

31ebg.

32014 D 0247:2014 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/247/ES dėl Meksikos teisės ir priežiūros sistemos pripažinimo atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų reikalavimus (OL L 132, 2014 5 3, p. 71).

31ebh.

32014 D 0248:2014 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/248/ES dėl Singapūro teisės ir priežiūros sistemos pripažinimo atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų reikalavimus (OL L 132, 2014 5 3, p. 73).

31ebi.

32014 D 0249:2014 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/249/ES dėl Honkongo teisės ir priežiūros sistemos pripažinimo atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų reikalavimus (OL L 132, 2014 5 3, p. 76).

31ebj.

32012 R 0272:2012 m. vasario 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 272/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl mokesčių, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija taiko kredito reitingų agentūroms (OL L 90, 2012 3 28, p. 6).

Deleguotojo reglamento nuostatos šio susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a)

1 straipsnyje dėl ELPA valstybių po žodžių „Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI)“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

b)

2 straipsnyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucijos“;

c)

5 straipsnio 3 dalyje:

i)

ketvirtoje pastraipoje dėl ELPA valstybių žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

ii)

papildoma šia pastraipa:

„Kai dėl ELPA valstybėse įsisteigusių kredito reitingų agentūrų ELPA priežiūros institucija turi siųsti įmokų sąskaitas, EVPRI informuoja ELPA priežiūros instituciją apie reikalingus kiekvienos kredito reitingų agentūros apskaičiavimus likus pakankamai laiko iki atitinkamos mokėjimo dienos.“;

d)

6 straipsnio 7 dalyje:

i)

dėl ELPA valstybių žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

ii)

papildoma šia pastraipa:

„Kai dėl ELPA valstybėse įsisteigusių kredito reitingų agentūrų ELPA priežiūros institucija turi grąžinti dalį sumokėto registracijos mokesčio, EVPRI kredito reitingų agentūrai grąžintinas sumas nepagrįstai nedelsdama pateikia ELPA priežiūros institucijai šiuo tikslu.“;

e)

9 straipsnyje:

i)

1 dalyje žodžiai „tik EVPRI“ pakeičiami žodžiais „tik EVPRI arba, dėl ELPA valstybėse įsisteigusių kredito reitingų agentūrų, ELPA priežiūros institucija“;

ii)

po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

31ebk.

32012 R 0446:2012 m. kovo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 446/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų reitingų duomenų, kuriuos kredito reitingų agentūros turi periodiškai teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, turiniui ir formai (OL L 140, 2012 5 30, p. 2).

31ebl.

32012 R 0447:2012 m. kovo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 447/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų papildomas nustatomais techniniais reguliavimo standartais, taikomais vertinant kredito reitingų metodų atitiktį (OL L 140, 2012 5 30, p. 14).

31ebm.

32012 R 0448:2012 m. kovo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 448/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų teikiant informaciją, kurią kredito reitingų agentūros skelbia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įsteigtoje centrinėje duomenų saugykloje (OL L 140, 2012 5 30, p. 17).

31ebn.

32012 R 0449:2012 m. kovo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 449/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų informacijai, teikiamai registruojant ir sertifikuojant kredito reitingų agentūras (OL L 140, 2012 5 30, p. 32).

Deleguotojo reglamento nuostatos šio susitarimo tikslais pritaikomos taip:

a)

1 straipsnyje dėl ELPA valstybių po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

b)

2 skyriuje ir IV ir V prieduose dėl ELPA valstybių žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

31ebo.

32012 R 0946:2012 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 946/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl procedūrinių taisyklių, susijusių su baudomis, kurias Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija skiria kredito reitingų agentūroms, įskaitant taisykles dėl teisės į gynybą ir pereinamojo laikotarpio nuostatas (OL L 282, 2012 10 16, p. 23).

Deleguotojo reglamento nuostatos šio susitarimo tikslais pritaikomos taip:

a)

1 straipsnyje dėl ELPA valstybių žodžiai „Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI)“ ir „EVPRI“ pakeičiami žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

b)

2 straipsnyje dėl ELPA valstybių po žodžių „EVPRI priežiūros tarybai“ įterpiami žodžiai „ir ELPA priežiūros institucijai“;

c)

3 straipsnyje dėl ELPA valstybių:

i)

1 dalyje po žodžio „EVPRI priežiūros tarybai“ įterpiami žodžiai „ir ELPA priežiūros institucijai“;

ii)

3 dalyje po žodžių „ji“ 2, 4 ir 5 dalyse ir prieš žodžius „priima sprendimą“ 3 dalyje įterpiami žodžiai „apie tai informuoja ELPA priežiūros instituciją. ELPA priežiūros institucija nepagrįstai nedelsdama“;

iii)

4 dalies antroje pastraipoje ir 5 dalies pirmos pastraipos trečiame sakinyje po žodžių „EVPRI priežiūros taryba“ įterpiami žodžiai, prieš parengdama projektą ELPA priežiūros institucijai, arba „ELPA priežiūros institucija“;

iv)

4 dalies trečioje pastraipoje ir 5 dalies antroje pastraipoje po žodžių „EVPRI priežiūros taryba“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

v)

6 dalyje žodžiai „EVPRI priežiūros taryba“ pakeičiami žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

d)

4 straipsnyje dėl ELPA valstybių:

i)

pirmoje pastraipoje žodžiai „Priežiūros tarybos“ pakeičiami žodžiais „ELPA priežiūros institucijos“;

ii)

trečioje pastraipoje po žodžių „EVPRI priežiūros taryba“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

e)

5 straipsnyje dėl ELPA valstybių:

i)

po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

ii)

žodžiai „Priežiūros taryba“ pakeičiami žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

f)

6 straipsnyje dėl ELPA valstybių:

i)

1 ir 4 dalyse žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

ii)

3 ir 5 dalyse po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba ELPA priežiūros institucijos“;

iii)

5 dalyje žodžiai „Apeliacinėje taryboje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (1) 58 straipsnį ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 36e straipsnį“ pakeičiami žodžiais „ELPA Teisme pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 35 straipsnį“;

g)

7 straipsnyje dėl ELPA valstybių:

i)

žodžiai „EVPRI“ pakeičiami žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

ii)

5 dalies b punkte žodžiai „EVPRI Apeliacinėje taryboje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 58 straipsnį ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 36e straipsnį“ pakeičiami žodžiais „ELPA Teisme pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 35 straipsnį“;“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini deleguotųjų reglamentų (ES) Nr. 272/2012, (ES) Nr. 446/2012, (ES) Nr. 447/2012, (ES) Nr. 448/2012, (ES) Nr. 449/2012 ir (ES) Nr. 946/2012 ir įgyvendinimo sprendimų 2014/245/ES, 2014/246/ES, 2014/247/ES, 2014/248/ES ir 2014/249/ES tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja […], jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*), arba … EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. … (12) [kuriuo įtraukiamas Reglamentas (ES) Nr. 513/2011] įsigaliojimo dieną, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

EEE jungtinio komiteto sekretoriai


(1)  OL L 90, 2012 3 28, p. 6.

(2)  OL L 140, 2012 5 30, p. 2.

(3)  OL L 140, 2012 5 30, p. 14.

(4)  OL L 140, 2012 5 30, p. 17.

(5)  OL L 140, 2012 5 30, p. 32.

(6)  OL L 282, 2012 10 16, p. 23.

(7)  OL L 132, 2014 5 3, p. 65.

(8)  OL L 132, 2014 5 3, p. 68.

(9)  OL L 132, 2014 5 3, p. 71.

(10)  OL L 132, 2014 5 3, p. 73.

(11)  OL L 132, 2014 5 3, p. 76.

(*)  [Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.] [Konstituciniai reikalavimai nurodyti.]

(12)  OL L ….


19.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/106


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/1172

2016 m. liepos 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP Sahel Niger)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2012 m. liepos 16 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/392/BUSP (1) dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje Nigerijos saugumo subjektų pajėgumų, skirtų kovai su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, stiprinimui remti (EUCAP Sahel Niger)

(2)

2014 m. liepos 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/482/BUSP (2), kuriuo misija pratęsiama iki 2016 m. liepos 15 d.;

(3)

2015 m. liepos 13 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/1141 (3), kuriame nustatyta orientacinė finansavimo suma iki 2016 m. liepos 15 d.2015 m. spalio 5 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/1780 (4), kuriuo patikslinta orientacinė finansavimo suma atsižvelgiant į tolesnį veiklos planavimą;

(4)

atlikus strateginę apžvalgą, Politinis ir saugumo komitetas rekomendavo patikslinti EUCAP Sahel Niger įgaliojimus ir pratęsti juos dvejų metų laikotarpiui iki 2018 m. liepos 15 d., o orientacinė finansavimo suma turėtų būti numatyta laikotarpiui nuo 2016 m. liepos 16 d. iki 2017 m. liepos 15 d.;

(5)

2016 m. gegužės 19 d. laišku Nigerio Respublikos Vyriausybė paprašė Europos Sąjungos pratęsti EUCAP Sahel Niger įgaliojimus dviejų metų laikotarpiui;

(6)

Sprendimas 2012/392/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

EUCAP Sahel Niger bus vykdoma aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2012/392/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Tikslai

Įgyvendinant Europos Sąjungos strategiją saugumo ir vystymosi Sahelio regione srityje, EUCAP Sahel Niger siekiama padėti Nigerio valdžios institucijoms pačioms nustatyti ir įgyvendinti nacionalinę saugumo strategiją. Be to, EUCAP Sahel Niger siekiama padėti formuoti įvairių Nigerio saugumo subjektų, dalyvaujančių kovoje su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, integruotą, daugiadalykį, nuoseklų, tvarų ir žmogaus teisėmis grindžiamą požiūrį. Be to, ji turi padėti Nigerio centrinėms ir vietos valdžios institucijoms bei saugumo pajėgoms plėtoti politiką, metodus ir procedūras siekiant geriau kontroliuoti neteisėtą migraciją ir kovoti su ja.“

2.

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Uždaviniai

1.   Siekiant 2 straipsnyje išdėstytų tikslų EUCAP Sahel Niger:

a)

stiprina Nigerijos vykdomą vadovavimą ir kontrolę, sąveikumą ir planavimo pajėgumus strateginiu lygmeniu, kartu remdama nacionalinės saugumo strategijos ir susijusių sienos valdymo strategijų plėtojimą koordinuojant veiksmus su kitais susijusiais subjektais;

b)

stiprina atitinkamų saugumo pajėgų techninius gebėjimus, kurie būtini kovojant su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu;

c)

vykdydama veiklą strateginiu ir operatyviniu lygmeniu, skatina vidaus saugumo pajėgas ir, jei tinkama, ginkluotąsias pajėgas stiprinti žmogiškuosius išteklius, logistikos ir mokymo politiką, susijusią su kova su terorizmu, neteisėta migracija ir organizuotu nusikalstamumu, siekiant užtikrinti EUCAP Sahel Niger veiksmų tvarumą, be kita ko, teikiant techninę pagalbą įgyvendinant projektus;

d)

stiprina veiksmų koordinavimą nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmeniu kovos su terorizmu, kovos su neteisėta migracija ir organizuotu nusikalstamumu srityse ir atitinkamais atvejais nagrinėja galimybes prisidėti prie regioninio bendradarbiavimo, pavyzdžiui, Sahelio penketuko (G5);

e)

remdama Sąjungos tikslus migracijos srityje padeda Nigerio centrinėms ir vietos valdžios institucijoms bei saugumo pajėgoms plėtoti politiką, procedūras ir metodus, kuriais siekiama geriau kontroliuoti ir valdyti migracijos srautus, kovoti su neteisėta migracija ir sumažinti su ja susijusio nusikalstamumo lygį.

2.   EUCAP Sahel Niger daugiausia dėmesio skiria 1 dalyje nurodytai veiklai, kuria prisidedama prie Nigerio teritorijos kontrolės gerinimo, be kita ko, koordinuojant veiklą su Nigerio ginkluotosiomis pajėgomis.

3.   EUCAP Sahel Niger neatlieka jokios vykdomosios funkcijos.“

3.

13 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUCAP Sahel Niger susijusioms išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 16 d. iki 2017 m. liepos 15 d., yra 26 300 000 EUR.“

4.

16 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jis taikomas iki 2018 m. liepos 15 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 16 d.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP Sahel Niger) (OL L 187, 2012 7 17, p. 48).

(2)  2014 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 2014/482/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP Sahel Niger) (OL L 217, 2014 7 23, p. 31).

(3)  2015 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1141, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP Sahel Niger) (OL L 185, 2015 7 14, p. 18).

(4)  2015 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1780, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP Sahel Niger) (OL L 259, 2015 10 6, p. 21).


19.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/108


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/1173

2016 m. liepos 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2010 m. gruodžio 20 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/788/BUSP (1);

(2)

2016 m. birželio 23 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 2293 (2016) dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR). Šia rezoliucija numatyti tam tikri ginklų embargui taikomų išimčių daliniai pakeitimai ir įtraukimo į asmenų, kuriems taikomi keliavimo apribojimai ir kurių lėšos yra įšaldomos, sąrašą kriterijų, kaip nustatyta Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1807 (2008), daliniai pakeitimai;

(3)

šiems pakeitimams įgyvendinti reikia tolesnių Sąjungos veiksmų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2010/788/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

žudyti nepritaikytos karinės įrangos, skirtos tik humanitariniams tikslams ar apsauginiam naudojimui, tiekimui, pardavimui ar perdavimui, ir su tokia žudyti nepritaikyta karine įranga susijusios techninės pagalbos ir mokymo teikimui, kai apie tai iš anksto pranešama Sankcijų komitetui, įsteigtam pagal JT ST rezoliuciją 1533 (2004) (toliau – Sankcijų komitetas)“;

b)

papildoma šiuo punktu:

„e)

kitam ginklų ir su jais susijusių reikmenų pardavimui ir (arba) tiekimui, arba pagalbos arba personalo teikimui, kai tai iš anksto yra patvirtinęs Sankcijų komitetas.“;

2)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

e punktas pakeičiamas taip:

„e)

veiksmų KDR, kuriais pažeidžiamos žmogaus teisės arba atitinkamai tarptautinė humanitarinė teisė, įskaitant prieš civilius nukreiptus veiksmus, įskaitant žudym