ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 170

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. birželio 29d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/1042, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės, nuostatos, susijusios su taikytinu nugriebto pieno miltelių supirkimo kiekybiniu apribojimu

1

 

*

2016 m. birželio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1043, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Café de Valdesia (SKVN)]

3

 

*

2016 m. birželio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1044, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Ginja de Óbidos e Alcobaça (SGN)]

4

 

*

2016 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1045, kuriuo atšaukiamas vieno eksportuojančio gamintojo įsipareigojimo priėmimas Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui

5

 

*

2016 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1046, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielai nustatomas galutinis antidempingo muitas

19

 

*

2016 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1047, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

36

 

 

2016 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1048, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

67

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. birželio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1049, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas Kipro išlaidoms, patirtoms 2013 m. finansuojant skubias kovos su Niukaslio liga priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 3857)

69

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

29.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1042

2016 m. birželio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės, nuostatos, susijusios su taikytinu nugriebto pieno miltelių supirkimo kiekybiniu apribojimu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pieno ir pieno gaminių sektoriuje užsitęsė didelio rinkos pusiausvyros sutrikimo laikotarpis. Pieno ir pieno gaminių importo paklausa pasaulyje 2015 m., palyginti su 2014 m., apskritai išliko stabili, tačiau gamybos mastas Sąjungoje ir kituose pagrindiniuose eksporto regionuose smarkiai išaugo;

(2)

dėl investicijų į pieno gamybos pajėgumus Sąjungoje, padarytų ruošiantis pieno kvotų galiojimo pabaigai ir atsižvelgiant į teigiamas vidutinės trukmės perspektyvas pasaulio rinkoje, pieno gamybos mastas Sąjungoje nuolat auga. Perteklinis pieno kiekis perdirbamas į ilgalaikio saugojimo gaminius, pvz., sviestą ir nugriebto pieno miltelius;

(3)

nugriebto pieno miltelių kainos Sąjungoje 2014 m. ir 2015 m. mažėjo – nukrito iki valstybės intervencinės kainos;

(4)

Tarybos reglamente (ES) Nr. 1370/2013 (1) nustatyti sviesto ir nugriebto pieno miltelių supirkimo tame reglamente nurodyta nustatyta kaina kiekybiniai apribojimai. Pasiekus tas ribas, produktai turi būti superkami konkurso tvarka siekiant nustatyti didžiausią supirkimo kainą;

(5)

2016 m. kovo 31 d. pasiekta Reglamente (ES) Nr. 1370/2013 nustatyta pradinė 109 000 tonų kiekybinė nugriebto pieno miltelių supirkimo riba;

(6)

siekiant padėti pieno ir pieno gaminių sektoriui atgauti pusiausvyrą įsivyravus sudėtingai rinkos padėčiai ir išsaugoti pasitikėjimą valstybės intervencijos mechanizmų veiksmingumu, Tarybos reglamentu (ES) 2016/591 (2) 2016 m. sviesto ir nugriebto pieno miltelių supirkimo nustatyta kaina kiekybinės ribos buvo dvigubai padidintos;

(7)

prieš įsigaliojant Reglamentui (ES) 2016/591 įvyko konkursas, per kurį supirkta maždaug 27 000 tonų nugriebto pieno miltelių;

(8)

nuo tada, kai buvo atnaujintas supirkimas nustatyta kaina taikant naująją kiekybinę ribą, kiekvieną savaitę superkamų nugriebto pieno miltelių kiekis buvo daug didesnis nei metų pradžioje. Todėl numatoma, kad naujoji kiekybinė riba bus greitai pasiekta;

(9)

kai konkursas pradėtas vykdyti prieš įsigaliojant šiam reglamentui, siekiant nustatyti 2016 m. nugriebto pieno miltelių supirkimo nustatyta kaina leistinus kiekius, neturėtų būti atsižvelgiama į kiekius, kurie galėjo būti supirkti per tą konkursą;

(10)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos laikinosios priemonės rinkai turėtų nedelsiant juntamą poveikį ir padėtų stabilizuoti kainas, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 2016 m. sviesto ir nugriebto pieno miltelių supirkimo nustatyta kaina kiekybiniai apribojimai yra tokie: sviesto – 100 000 tonų, nugriebto pieno miltelių – 350 000 tonų. Jokie kiekiai, supirkti pagal konkursą, tebevykstantį 2016 m. birželio 29 d., neišskaičiuojami iš tų kiekybinių apribojimų.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2016 m. birželio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A.G. KOENDERS


(1)  2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (OL L 346, 2013 12 20, p. 12).

(2)  2016 m. balandžio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/591, kuriuo dėl taikytinų sviesto ir nugriebto pieno miltelių supirkimo kiekybinių apribojimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (OL L 103, 2016 4 19, p. 3).


29.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1043

2016 m. birželio 15 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Café de Valdesia (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Dominikos Respublikos paraiška įregistruoti pavadinimą „Café de Valdesia“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Café de Valdesia“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „Café de Valdesia“ (SKVN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.8 klasei „Prieskoniai ir kt.“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 91, 2016 3 8, p. 15.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


29.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1044

2016 m. birželio 15 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Ginja de Óbidos e Alcobaça (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Portugalijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Ginja de Óbidos e Alcobaça“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Ginja de Óbidos e Alcobaça“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „Ginja de Óbidos e Alcobaça“ (SGN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.6 klasei „Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 91, 2016 3 8, p. 12.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


29.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1045

2016 m. birželio 28 d.

kuriuo atšaukiamas vieno eksportuojančio gamintojo įsipareigojimo priėmimas Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis antidempingo reglamentas), ypač į jo 8 straipsnį,

atsižvelgdama į 2009 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (2) (toliau – pagrindinis antisubsidijų reglamentas), ypač į jo 13 straipsnį,

informuodama valstybes nares,

kadangi:

A.   ĮSIPAREIGOJIMAS IR KITOS GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 513/2013 (3) Europos Komisija (toliau – Komisija) nustatė laikinąjį antidempingo muitą į Europos Sąjungą (toliau – Sąjunga) importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio (toliau – moduliai) ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams ir plokštelėms).

(2)

Grupė eksportuojančių gamintojų įgaliojo Kinijos įrenginių ir elektronikos gaminių importo ir eksporto prekybos rūmus (toliau – CCCME) Komisijai jų vardu pateikti įsipareigojimą dėl kainos, ir tai buvo padaryta. Iš šio įsipareigojimo dėl kainos sąlygų akivaizdu, kad jį sudaro visų eksportuojančių gamintojų individualių įsipareigojimų dėl kainos rinkinys, kurį administravimo praktiškumo sumetimais koordinuoja CCCME.

(3)

Komisija šį įsipareigojimą dėl kainos, susijusį su laikinuoju antidempingo muitu, priėmė Sprendimu 2013/423/ES (4). Reglamentu (ES) Nr. 748/2013 (5) Komisija iš dalies pakeitė Reglamentą (ES) Nr. 513/2013 ir nustatė šiam įsipareigojimui, susijusiam su laikinuoju antidempingo muitu, priimti būtinus techninius pakeitimus.

(4)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1238/2013 (6) Taryba į Sąjungą importuojamiems KLR kilmės arba iš KLR siunčiamiems moduliams ir elementams (toliau – nagrinėjamieji produktai) nustatė galutinį antidempingo muitą. Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2013 (7) Taryba taip pat nustatė galutinį kompensacinį muitą į Sąjungą importuojamiems nagrinėjamiesiems produktams.

(5)

Gavusi pranešimą apie iš dalies pakeistą eksportuojančių gamintojų grupės (toliau – eksportuojantys gamintojai) kartu su CCCME pasiūlytą įsipareigojimą, Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES (8) Komisija patvirtino iš dalies pakeisto įsipareigojimo dėl kainos (toliau – įsipareigojimas) priėmimą galutinių priemonių taikymo laikotarpiui. Šio sprendimo priede išvardyti eksportuojantys gamintojai, kurių įsipareigojimas buvo priimtas, įskaitant „Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd“ (toliau –„Shinetime China“) ir su ja susijusią Sąjungos bendrovę (SHINETIME SOLAR GMBH, toliau – „Shinetime Europe“), kurioms bendrai taikomas papildomas TARIC kodas B919.

(6)

Įgyvendinimo sprendimu 2014/657/ES (9) Komisija priėmė eksportuojančių gamintojų grupės ir CCCME pasiūlymą dėl paaiškinimų, susijusių su įsipareigojimo vykdymu nagrinėjamųjų į įsipareigojimą įtrauktų produktų atžvilgiu, t. y. eksportuojančių gamintojų gaminamų KLR kilmės arba iš jos siunčiamų modulių ir elementų, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 8541 40 90 (TARIC kodai 8541409021, 8541409029, 8541409031 ir 8541409039) (toliau – į įsipareigojimą įtrauktas produktas). 4 konstatuojamojoje dalyje nurodyti antidempingo ir kompensaciniai muitai kartu su įsipareigojimu bendrai vadinami „priemonėmis“.

(7)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/866 (10) Komisija atšaukė trijų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimą.

(8)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1403 (11) Komisija atšaukė kito eksportuojančio gamintojo įsipareigojimo priėmimą.

(9)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2018 (12) Komisija atšaukė dviejų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimą.

(10)

2015 m. gruodžio 5 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (13) paskelbtu pranešimu apie inicijavimą Komisija inicijavo priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimą pagal pagrindinio antidempingo reglamento 11 straipsnio 2 dalį.

(11)

2015 m. gruodžio 5 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (14) paskelbtu pranešimu apie inicijavimą Komisija inicijavo priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimą pagal pagrindinio antisubsidijų reglamento 18 straipsnį.

(12)

2015 m. gruodžio 5 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (15) paskelbtu pranešimu apie inicijavimą Komisija taip pat inicijavo dalinę tarpinę peržiūrą pagal pagrindinio antidempingo reglamento 11 straipsnio 3 dalį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 19 straipsnį.

(13)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/115 (16) Komisija atšaukė kito eksportuojančio gamintojo įsipareigojimo priėmimą.

(14)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/185 (17) Komisija išplėtė galutinio antidempingo muito, Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1238/2013 nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš jos siunčiamiems nagrinėjamiesiems produktams, taikymą importuojamiems nagrinėjamiesiems produktams, siunčiamiems iš Malaizijos ir Taivano ir deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Malaizijos ir Taivano kilmės.

(15)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/184 (18) Komisija išplėtė galutinio kompensacinio muito, Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2013 nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš jos siunčiamiems nagrinėjamiesiems produktams, taikymą importuojamiems nagrinėjamiesiems produktams, siunčiamiems iš Malaizijos ir Taivano ir deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Malaizijos ir Taivano kilmės.

B.   ĮSIPAREIGOJIMO SĄLYGOS

(16)

Eksportuojantys gamintojai, be kita ko, sutiko neparduoti į įsipareigojimą įtraukto produkto pirmajam nepriklausomam pirkėjui Sąjungoje žemesne nei tam tikra minimali importo kaina (toliau – MIK), kai metinis importo į Sąjungą kiekis (toliau – metinis kiekis) atitinka įsipareigojime nustatytą atitinkamą kiekį.

(17)

Įsipareigojime nebaigtiniame sąraše išdėstomi įsipareigojimo pažeidimai. Sąraše taip pat konkrečiai nurodoma, kad komercinės sąskaitos faktūros arba perpardavimo sąskaitos išrašymas, kurios pagrindinis finansinis sandoris (t. y. iš pirkėjo faktiškai gauta pinigų suma, po koregavimo atsižvelgiant į kredito arba debeto dokumentus ir pan.) neatitinka komercinės sąskaitos faktūros nominaliosios vertės, laikomas pažeidimu.

Eksportuojantis gamintojas yra atsakingas už bet kurios iš savo susijusių šalių, kurios nurodytos įsipareigojime, pažeidimą.

(18)

Pagal įsipareigojimo sąlygas eksportuojantys gamintojai taip pat privalo kas ketvirtį teikti Komisijai išsamią informaciją apie visą pardavimą eksportui į Sąjungą ir perpardavimą joje (toliau – ketvirtinės ataskaitos). Tai reiškia, kad šiose ketvirtinėse ataskaitose pateikti duomenys turi būti išsamūs ir teisingi ir kad sandoriai, apie kuriuos pranešama, visiškai atitinka įsipareigojimo sąlygas.

(19)

Siekiant užtikrinti įsipareigojimo laikymąsi, eksportuojantys gamintojai taip pat įsipareigojo teikti visą informaciją, kurią Komisija laiko būtina.

C.   EKSPORTUOJANČIŲ GAMINTOJŲ STEBĖSENA

(20)

Vykdydama įsipareigojimo vykdymo stebėseną, Komisija patikrino „Shinetime China“ ir su ja susijusios Sąjungos bendrovės pateiktą įsipareigojimui reikšmingą informaciją. Komisija taip pat gavo vienos valstybės narės muitinės pateiktų įrodymų pagal pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 9 dalį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 9 dalį.

(21)

22–25 konstatuojamosiose dalyse pateiktomis išvadomis nurodomos „Shinetime China“ ir su ja susijusios Sąjungos bendrovės atveju nustatytos problemos, dėl kurių Komisija yra įpareigota atšaukti šio eksportuojančio gamintojo įsipareigojimo priėmimą.

D.   PAGRINDAS ATŠAUKTI ĮSIPAREIGOJIMO PRIĖMIMĄ

a)   „Shinetime China“ vykdytas pardavimas

(22)

Remiantis gautais įrodymais ir viešai pateikta informacija, tariamai nesusijęs Sąjungos importuotojas, bent jau tam tikrą laiką, naudojosi tuo pačiu adresu kaip „Shinetime Europe“. Šis tariamai nesusijęs importuotojas savo galutiniam pirkėjui išdavė dvi perpardavimo sąskaitas faktūras vienam sandoriui, susijusiam su fotovoltiniais moduliais: vieną sąskaitą faktūrą, kurioje buvo laikomasi MIK, ir vieną, kurioje MIK nebuvo laikomasi. Sąskaitų faktūrų numeriai, modulių apimtis ir bendrovės produkto kodai buvo identiški. Galutinio pirkėjo atliktas mokėjimas pagal šį sandorį bendrovei „Shinetime China“ atitiko sąskaitoje faktūroje nurodytą vertę, pagal kurią MIK nebuvo laikomasi. Tokia operacija buvo atlikta bent vieną kartą.

(23)

Be to, gauti įrodymai rodo, kad egzistuoja kitos įsipareigojimo vengimo formos. „Shinetime China“ nesusijusiam Sąjungos pirkėjui išdavė išankstinę (pro forma) sąskaitą faktūrą, kurioje taikyta kaina mažesnė už MIK. Šis pirkėjas mokėjo mažesnes nei MIK sumas į „Shinetime China“ sąskaitą Honkonge.

b)   „Shinetime Europe“ vykdytas pardavimas

(24)

Remiantis gautais įrodymais, „Shinetime Europe“ taip pat išdavė pirmam nesusijusiam pirkėjui Sąjungoje dvi perpardavimo sąskaitas faktūras vienam sandoriui, susijusiam su fotovoltiniais moduliais: vieną sąskaitą faktūrą, kurioje buvo laikomasi MIK, ir vieną, kurioje MIK nebuvo laikomasi. Sąskaitų faktūrų numeriai, modulių apimtis ir bendrovės produkto kodai buvo identiški. Pirmojo nesusijusio pirkėjo Sąjungoje mokėjimas pagal šį sandorį bendrovei „Shinetime Europe“ atitiko sąskaitoje faktūroje nurodytą vertę, pagal kurią MIK nebuvo laikomasi.

(25)

Be to, „Shinetime Europe“ nepataikė Komisijai ketvirčio pardavimų ataskaitos už tą laikotarpį, kurį atliktas 24 konstatuojamojoje dalyje minėtas sandoris.

(26)

Komisija įvertino pateiktus įrodymus bei tai, kad nepateikta ataskaita, ir padarė išvadą, kad buvo pažeistas įsipareigojimas.

E.   ĮSIPAREIGOJIMO SĄSKAITOS FAKTŪROS GALIOJIMO PANAIKINIMAS

(27)

Remiantis gautais įrodymais, 24 konstatuojamojoje dalyje nurodyta perpardavimo sąskaita faktūra yra susijusi su šiuo sandoriu:

Komercinės sąskaitos faktūros, pridedamos prie prekių, kurioms taikomas įsipareigojimas, numeris

Data

Išdavė

Kam išduota

XTSSG1501–004-CI

2015 m. sausio 16 d.

„Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd“

„SHINETIME SOLAR GMBH“

Todėl pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 3 straipsnio 2 dalies b punktą ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 2 straipsnio 2 dalies b punktą ši sąskaita faktūra paskelbta negaliojančia. Priimant išleidimo į laisvą apyvartą deklaraciją atsiradusią skolą muitinei turėtų susigrąžinti nacionalinės muitinės pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 (19) 105 straipsnio 3–6 dalis, įsigaliojus įsipareigojimo atšaukimui „Shinetime China“ ir su ja susijusios Sąjungos bendrovės atžvilgiu. Už muitų surinkimą atsakingos nacionalinės muitinės bus atitinkamai informuotos.

Atsižvelgdama į tai, Komisija primena, kad pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 3 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomą kartu su jo III priedo 7 punktu, ir pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 2 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomą kartu su jo 2 priedo 7 punktu, importui muitai netaikomi tik tuo atveju, jeigu sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina ir galimos nuolaidos. Jei šių sąlygų nesilaikoma, muitai taikomi, net jei Komisija nepanaikino prie prekių pridedamos komercinės sąskaitos faktūros galiojimo.

F.   VISO ĮSIPAREIGOJIMO ĮVYKDOMUMO ĮVERTINIMAS

(28)

Įsipareigojimu nustatyta, kad dėl vieno eksportuojančio gamintojo padaryto pažeidimo įsipareigojimo priėmimas nėra automatiškai atšaukiamas visų eksportuojančių gamintojų atžvilgiu. Tokiu atveju Komisija įvertina konkretaus pažeidimo poveikį įsipareigojimo įvykdomumui visų eksportuojančių gamintojų ir CCCME atžvilgiu.

(29)

Komisija atitinkamai įvertino „Shinetime China“ ir su ja susijusios Sąjungos bendrovės pažeidimų poveikį įsipareigojimo įvykdomumui visų eksportuojančių gamintojų ir CCCME atžvilgiu.

(30)

Atsakomybė už pažeidimus tenka tik minėtam eksportuojančiam gamintojui; stebėsena lig šiol neatskleidė jokių sisteminių pažeidimų, kuriuos būtų padarę didžioji dalis eksportuojančių gamintojų ar CCCME.

(31)

Todėl Komisija daro išvadą, kad bendram įsipareigojimo veikimui poveikis nedaromas ir kad šiuo metu nėra pagrindo atšaukti visų eksportuojančių gamintojų ir CCCME įsipareigojimo priėmimą.

G.   RAŠYTINIAI PAREIŠKIMAI IR KLAUSYMAI

(32)

Vadovaujantis pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 9 dalimi ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 9 dalimi suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pateikti pastabas ir būti išklausytoms. „Shinetime China“ pateikė pastabų „Shinetime China“ ir „Shinetime Europe“ vardu ir buvo išklausyta.

„Shinetime China“ ir „Shinetime Europe“ išrašytų sąskaitų faktūrų autentiškumas

(33)

„Shinetime China“ nesutiko, kad „Shinetime China“ ir „Shinetime Europe“ išrašė sąskaitas faktūras ir perpardavimo sąskaitas faktūras, kuriose nebuvo laikomasi MIK. „Shinetime China“ paaiškino, kad pagal jų vidaus taisykles reikalaujama, kad visos oficialios sąskaitos faktūros būtų pasirašytos ir patvirtintos antspaudu. 23 ir 24 konstatuojamosiose dalyse nurodytose sąskaitose faktūrose nebuvo parašo ir antspaudo, todėl „Shinetime China“ negalėjo atsekti šių sąskaitų faktūrų savo sistemoje. „Shinetime China“ tik patvirtino išdavusi vieną perpardavimo sąskaitą faktūrą, kurioje laikytasi MIK.

(34)

Komisija šį argumentą atmeta. Komisija neginčijo, ar minėtose konstatuojamosiose dalyse nurodytos sąskaitos faktūros buvo oficialios „Shinetime China“ sąskaitos faktūros ir oficialios „Shinetime Europe“ perpardavimo sąskaitos faktūros.

(35)

Priešingai, „Shinetime China“ teiginys dėl šių sąskaitų faktūrų autentiškumo neturi reikšmės. Komisija nustatė, kad už sandorį, nurodytą 23 konstatuojamojoje dalyje, nesusijęs pirkėjas Sąjungoje įsipareigojo sumokėti „Shinetime China“ mažesnę nei MIK sumą. Komisija šį teiginį pagrindė korespondencija, kurios „Shinetime China“ teigė negalėjusi paneigti dėl susijusių darbuotojų išvykimo. Komisija mano, kad nei vienintelio „Shinetime China“ teiginio, kad savo sistemoje ji negali atsekti nei susijusios korespondencijos, nei nagrinėjamos sąskaitos faktūros, nei to, kad bendrovė neturi sąskaitos Honkonge, nepakanka, kad būtų galima pakeisti minėtą išvadą.

(36)

Be to, Komisija nustatė, kad pirmojo nesusijusio pirkėjo Sąjungoje mokėjimas pagal 24 konstatuojamojoje dalyje nurodytą sandorį bendrovei „Shinetime Europe“ atitiko perpardavimo sąskaitoje faktūroje nurodytą vertę, pagal kurią MIK nebuvo laikomasi. Todėl net jei „Shinetime China“ teigė, kad perpardavimo sąskaitos faktūros, išrašytos už mažesnę sumą nei MIK, nebuvo autentiškos, pagrindinis finansinis sandoris (t. y. iš pirkėjo faktiškai gauta pinigų suma, po koregavimo atsižvelgiant į kredito arba debeto dokumentus ir pan.) neatitiko komercinės perpardavimo sąskaitos faktūros, kuri yra patvirtinta oficiali „Shinetime Europe“ perpardavimo sąskaita faktūra, nominaliosios vertės. „Shinetime China“ argumentai dėl sąskaitų apmokėjimo aptarti 41–48 konstatuojamosiose dalyse.

„Shinetime China“ vykdytas pardavimas už mažesnę nei MIK kainą

(37)

„Shinetime China“ teigė, kad mokėjimas, gautas iš 22 konstatuojamojoje dalyje nurodyto tariamai nesusijusio importuotojo, buvo tik išankstinis. Šiam argumentui pagrįsti „Shinetime China“ pateikė eksporto dokumentus ir pirkėjų sąskaitų knygos ištrauką dėl tariamai nesusijusio importuotojo.

(38)

Komisija šį argumentą atmeta. Remiantis iš nacionalinės muitinės gautais įrodymais, galutinis pirkėjas Sąjungoje tiesiogiai apmokėjo „Shinetime China“ perpardavimo sąskaitą faktūrą, kurią išdavė 22 konstatuojamojoje dalyje nurodytas tariamai nesusijęs importuotojas. Šiame „Shinetime China“ skirtame mokėjime (kurio vertė mažesnė nei MIK) nurodytas perpardavimo sąskaitos faktūros, kuria išrašė tariamai nesusijęs importuotojas, numeris.

(39)

Ištrauka iš pirkėjų sąskaitų knygos, be jokių papildomų įrodymų dėl iš tariamai nesusijusio importuotojo gauto mokėjimo ir galutinio vartotojo Sąjungoje sandorio ryšio, neturi reikšmės, nes nepaneigia bendrovei „Shinetime China“ atskleistų įrodymų. Argumentas dėl galimo išankstinio mokėjimo tariamai nesusijusiam importuotojui šiuo atžvilgiu taip pat neturi reikšmės.

(40)

Todėl Komisija nekeičia išvados, kad „Shinetime China“ pažeidė įsipareigojimą parduodama mažesnėmis nei MIK per tariamai nesusijusį Sąjungos importuotoją.

„Shinetime Europe“ vykdytas pardavimas už mažesnę nei MIK kainą

(41)

„Shinetime China“ teigė, kad dokumentai, susiję su 24 konstatuojamojoje dalyje nurodytu sandoriu, atitiko įsipareigojimo reikalavimus ir buvo laikomasi MIK. „Shinetime China“ pateikė pagrindinius eksporto dokumentus ir muitinės deklaraciją.

(42)

Komisija šį argumentą atmeta. Tariamas MIK laikymasis remiantis tokiais dokumentais neturi reikšmės vertinant, ar pagrindinė mokėjimo operacija patvirtino, kad faktiškai MIK buvo laikomasi.

(43)

„Shinetime China“ taip pat teigė, kad „Shinetime Europe“ skirtas mokėjimas buvo tik dalinis. Likutis, įskaitant delspinigius, dėl nutrauktos „Shinetime Europe“ veiklos bendrovei „Shinetime China“ sumokėtas po dešimt mėnesių. „Shinetime China“ pateikė mokėjimo patvirtinimą, pagrindžiantį jos teiginį dėl dalinio mokėjimo.

(44)

Komisija negali sutikti su šiuo teiginiu dėl šių priežasčių.

(45)

Pirma, mokėjimo terminas, nurodytas pagrindinėje perpardavimo sąskaitoje faktūroje, akivaizdžiai rodo, kad tai buvo 100 % išankstinis mokėjimas. Be to, mokėjime nesusijusiam pirkėjui Sąjungoje nėra nuorodų dėl išankstinio mokėjimo. Priešingai, jame pateikta nuoroda į perpardavimo sąskaitų faktūrą, o nurodyta perpardavimo sąskaitos faktūros vertė atitiko vertę nesilaikant MIK.

(46)

Antra, pagal „Shinetime China“ pateiktą pristatymo pranešimą matyti, kad fotovoltiniai moduliai buvo iš tikrųjų pristatyti nesusijusiam pirkėjui Sąjungoje, nepaisant to, kad nesilaikyta mokėjimo termino. Likučio mokėjimo nebuvo prašoma beveik dar dešimt mėnesių po pristatymo.

(47)

Trečia, „Shinetime China“ nepateikė jokių kitų įrodymų (pavyzdžiui, susitarimo su pirkėju dėl tariamo dalinio mokėjimo arba delspinigių debeto dokumentų), siekdama pagrįsti savo teiginį, susijusį su tariamu daliniu mokėjimu ir delspinigiais, išskyrus tokių sumų sumokėjimo patvirtinimą.

(48)

Galiausiai, Komisijai nebuvo pranešta nė apie vieną iš tariamų mokėjimo prašymų, įskaitant prašymą sumokėti delspinigius.

(49)

Todėl Komisija mano, kad „Shinetime China“ teiginiai nepagrįsti, ir patvirtina savo išvadas, kad „Shinetime China“ pažeidė įsipareigojimą nesusijusiam pirkėjui Sąjungoje parduodama kainomis, mažesnėmis nei MIK.

Pranešimo prievolės nesilaikymas

(50)

„Shinetime China“ teigė, kad „Shinetime Europe“ pavėluotai pateikė atitinkamas ketvirčio pardavimo ataskaitas. Be to, „Shinetime China“ pripažino, kad apie 24 konstatuojamojoje dalyje nurodytą sandorį nebuvo pranešta Komisijai.

(51)

Be to fakto, kad „Shinetime China“ nesilaikė įsipareigojimo pranešti Komisijai apie nutrauktą „Shinetime Europe“ veiklą, Komisija taip pat pabrėžia, kad pranešimo prievolė taikoma visiems to kalendorinio ketvirčio sandoriams. „Shinetime Europe“ nepranešė apie 24 konstatuojamojoje dalyje nurodytą sandorį, kuris atliktas per ketvirtį prieš tai, kai bendrovė nutraukė veiklą. Todėl Komisija laikosi išvados, kad „Shinetime Europe“ pažeidė pranešimo prievolę pagal įsipareigojimą.

(52)

„Shinetime China“ taip pat tvirtino, kad tai, jog ketvirčio ataskaita pateikta pavėluotai, nepakanka, kad būtų panaikintas 24 konstatuojamojoje dalyje nurodyto sandorio galiojimas.

(53)

Komisija nurodo, kad priežastys, dėl kurių panaikintas sandorio galiojimas, paaiškintos 24 ir 27 konstatuojamosiose dalyse. Pavėluotai pateikta ketvirčio pardavimo ataskaita, visų pirma tai, kad nebuvo pranešta apie nagrinėjamą sandorį, pažeidžia prievolę pranešti pagal įsipareigojimą. Nors toks pažeidimas yra pakankamas pagrindas atšaukti „Shinetime China“ įsipareigojimą, į jį neatsižvelgiama vertinant konkretaus sandorio galiojimo panaikinimą.

H.   ĮSIPAREIGOJIMO PRIĖMIMO ATŠAUKIMAS IR GALUTINIŲ MUITŲ NUSTATYMAS

(54)

Todėl, vadovaudamasi pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 9 dalimi, pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 9 dalimi, taip pat įsipareigojimo sąlygomis, Komisija padarė išvadą, kad įsipareigojimo priėmimas bendrovės „Shinetime China“ ir su ja susijusios Sąjungos bendrovės atžvilgiu turi būti atšauktas.

(55)

Dėl to vadovaujantis pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 9 dalimi ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 9 dalimi, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 1 straipsniu nustatytas galutinis antidempingo muitas ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 1 straipsniu nustatytas galutinis kompensacinis muitas automatiškai taikomas importuojamam KLR kilmės arba iš jos siunčiamam nagrinėjamajam produktui, kurį pagamino „Shinetime China“ (papildomas TARIC kodas B919), nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(56)

Informacijos tikslais šio reglamento priedo lentelėje išvardijami eksportuojantys gamintojai, kurių atžvilgiu nedaromas poveikis įsipareigojimo priėmimui Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įsipareigojimo priėmimas bendrovės „Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd“ ir su ja susijusios Sąjungos bendrovės, kurioms bendrai taikomas TARIC papildomas kodas B919, atžvilgiu yra atšaukiamas.

2 straipsnis

2015 m. sausio 16 d. bendrovės „Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd“ bendrovei SHINETIME SOLAR GMBH išduota komercinė sąskaita faktūra paskelbta negaliojančia. Pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 3 straipsnio 2 dalies b punktą ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 2 straipsnio 2 dalies b punktą nacionalinės muitinės įpareigojamos susigrąžinti skolą muitinei, atsiradusią priimant išleidimo į laisvą apyvartą deklaraciją.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 188, 2009 7 18, p. 93.

(3)  OL L 152, 2013 6 5, p. 5.

(4)  OL L 209, 2013 8 3, p. 26.

(5)  OL L 209, 2013 8 3, p. 1.

(6)  OL L 325, 2013 12 5, p. 1.

(7)  OL L 325, 2013 12 5, p. 66.

(8)  OL L 325, 2013 12 5, p. 214.

(9)  OL L 270, 2014 9 11, p. 6.

(10)  OL L 139, 2015 6 5, p. 30.

(11)  OL L 218, 2015 8 19, p. 1.

(12)  OL L 295, 2015 11 12, p. 23.

(13)  OL C 405, 2015 12 5, p. 8.

(14)  OL C 405, 2015 12 5, p. 20.

(15)  OL C 405, 2015 12 5, p. 33.

(16)  OL L 23, 2016 1 29, p. 23.

(17)  OL L 37, 2016 2 12, p. 76.

(18)  OL L 37, 2016 2 12, p. 56.

(19)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.


PRIEDAS

Bendrovių sąrašas

Bendrovės pavadinimas

Papildomas TARIC kodas

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


29.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1046

2016 m. birželio 28 d.

kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielai nustatomas galutinis antidempingo muitas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 11 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Galiojančios priemonės

(1)

Atlikus antidempingo tyrimą (toliau – pradinis tyrimas) pagal pagrindinio reglamento 5 straipsnį, Taryba Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 511/2010 (2) nustatė galutinį antidempingo muitą (toliau – pradinės priemonės) tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR arba nagrinėjamoji šalis) kilmės molibdeno vielai.

(2)

Nustatytosios pradinės priemonės – 64,3 % ad valorem muitas.

(3)

2012 ir 2013 m. atlikus du priemonių vengimo tyrimus, pradinių priemonių taikymas buvo pirmiausia išplėstas iš Malaizijos siunčiamai importuojamai molibdeno vielai (3), po to iš KLR importuojamai molibdeno vielai, kurios sudėtyje esantis molibdenas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės ir kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1,35 mm, bet ne didesnis kaip 4,0 mm (4). 2015 m. spalio 30 d. atlikus trečią priemonių vengimo tyrimą priemonių taikymas buvo išplėstas molibdeno vielai, kurios sudėtyje esantis molibdenas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės ir kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 4,0 mm, bet ne didesnis kaip 11,0 mm (5).

2.   Priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimas

(4)

Paskelbus pranešimą apie artėjantį galiojančių antidempingo priemonių galiojimo pabaigą (6), Komisija gavo prašymą inicijuoti šių priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį.

(5)

Prašymą pateikė „Plansee SE“ (toliau – pareiškėjas), pagrindinis Sąjungos molibdeno vielos gamintojas, pagaminantis 90 % visos Sąjungos produkcijos.

(6)

Prašymas grindžiamas tuo, kad pasibaigus priemonių galiojimui dempingas ir Sąjungos pramonei daroma žala veikiausiai pasikartotų.

(7)

2015 m. birželio 12 d. Komisija inicijavo priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį, siekdama nustatyti, ar yra tikimybė, kad pasibaigus priemonių galiojimui dempingas ir žala tęstųsi arba pasikartotų. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė pranešimą (7) (toliau – pranešimas apie inicijavimą).

3.   Suinteresuotosios šalys

(8)

Pranešime apie inicijavimą suinteresuotosios šalys paragintos susisiekti su Komisija, kad galėtų dalyvauti tyrime. Be to, Komisija konkrečiai pranešė pareiškėjui, kitiems žinomiems Sąjungos gamintojams, žinomiems susijusiems eksportuojantiems gamintojams, importuotojams ir naudotojams Sąjungoje ir Kinijos valdžios institucijoms apie priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą ir pakvietė juos bendradarbiauti.

(9)

Visos suinteresuotosios šalys turėjo galimybę pateikti pastabų dėl peržiūros inicijavimo ir paprašyti, kad Komisija ir (arba) prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas jas išklausytų.

3.1.   Atranka

(10)

Pranešime apie inicijavimą Komisija nurodė, kad ji gali vykdyti suinteresuotųjų šalių atranką pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

a)   Importuotojų atranka

(11)

Kad galėtų nuspręsti, ar atranka būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), Komisija paprašė visų nesusijusių importuotojų pateikti pranešime apie inicijavimą nurodytą informaciją.

(12)

Nė vienas importuotojas nepateikė pranešime apie inicijavimą prašomos informacijos.

b)   KLR eksportuojančių gamintojų atranka

(13)

Atsižvelgiant į akivaizdžiai didelį KLR eksportuojančių gamintojų skaičių, pranešime apie inicijavimą buvo numatyta atranka.

(14)

Kad galėtų nuspręsti, ar atranka būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), Komisija paprašė visų KLR eksportuojančių gamintojų pateikti pranešime apie inicijavimą nurodytą informaciją. Be to, Komisija paprašė KLR atstovybės Europos Sąjungoje nurodyti kitus eksportuojančius gamintojus (jei tokių yra), kurie galbūt norėtų dalyvauti atliekant tyrimą, ir (arba) su jais susisiekti.

(15)

2015 m. birželio 29 d. užpildytą atrankos formą pateikė tik viena KLR bendrovė. Tačiau šios bendrovės pateiktoje informacijoje nurodyta, kad į Sąjungą buvo eksportuojamas ne 23 konstatuojamojoje dalyje aprašytas nagrinėjamasis produktas, o tik kitų rūšių molibdeno viela, kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 4,0 mm. 2015 m. rugpjūčio 25 d. bendrovės buvo paprašyta pateikti pastabas arba informaciją, susijusias su priemonių galiojimo termino peržiūra. Tačiau bendrovė jokio atsakymo į tą prašymą nepateikė. Be to, tame tyrimo etape minėta bendrovė dalyvavo atliekant priemonių vengimo tyrimą, po kurio buvo priimtas Reglamentas (ES) 2015/1952. Remdamasi visomis šiomis aplinkybėmis Komisija nusprendė, kad ši bendrovė neturėtų būti atrinkta.

(16)

Kadangi joks kitas Kinijos eksportuojantis gamintojas apie save nepranešė, atranka nebuvo būtina.

3.2.   Klausimynai ir tikrinamieji vizitai

(17)

Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kurią manė esant reikalingą dempingo ir jo daromos žalos tęsimosi ar pasikartojimo tikimybei ir Sąjungos interesams nustatyti.

(18)

Dviem žinomiems Sąjungos gamintojams Komisija išsiuntė klausimynus. Klausimyno atsakymus pateikė vienas Sąjungos gamintojas („Plansee SE“), kurio pardavimas sudaro apie 90 % viso Sąjungos pramonės pardavimo apimties. 2015 m. gegužės 11 d. kitas Sąjungos gamintojas pareiškė norą išlikti neutralus atliekant tyrimą ir atsakymų į klausimyną, kurį jis gavo 2015 m. birželio 12 d., nepateikė.

(19)

Klausimynų Kinijos eksportuojantiems gamintojams neišsiųsta, nes, kaip paaiškinta 13–16 konstatuojamosiose dalyse, nė vienas iš jų nepranešė apie save.

(20)

Komisija išsiuntė klausimynus devyniems naudotojams, kurie pranešė apie save inicijavus tyrimą, ir gavo atsakymus iš penkių peržiūrimojo produkto naudotojų.

(21)

Vienas tikrinamasis vizitas pagal pagrindinio reglamento 16 straipsnį buvo atliktas Sąjungos gamintojo „Plansee SE“ patalpose Austrijoje.

4.   Peržiūros tiriamasis laikotarpis ir nagrinėjamasis laikotarpis

(22)

Atliekant dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės tyrimą nagrinėtas 2014 m. balandžio 1 d. – 2015 m. kovo 31 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis). Analizuojant žalos tęsimosi arba pasikartojimo tikimybei įvertinti svarbias tendencijas buvo nagrinėjamas laikotarpis nuo 2012 m. sausio 1 d. iki peržiūros tiriamojo laikotarpio pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

B.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

1.   Nagrinėjamasis produktas

(23)

Nagrinėjamasis produktas yra Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno viela, kurios sudėtyje esantis molibdenas sudaro ne mažiau kaip 99,95 % masės, kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1,35 mm, bet ne didesnis kaip 4,0 mm, kurios KN kodas šiuo metu yra ex 8102 96 00.

2.   Panašus produktas

(24)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad toliau išvardytų produktų pagrindinės fizinės ir cheminės savybės ir pagrindinė naudojimo paskirtis yra tokios pačios:

nagrinėjamojo produkto,

Sąjungoje Sąjungos pramonės gaminamo ir parduodamo produkto.

(25)

Komisija padarė išvadą, kad šie produktai yra panašūs produktai, kaip nustatyta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

C.   DEMPINGO TĘSIMOSI ARBA PASIKARTOJIMO TIKIMYBĖ

1.   Pirminės pastabos

(26)

Remiantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalimi buvo išnagrinėta, ar vykdytas dempingas ir ar yra tikimybė, kad pasibaigus taikomų priemonių galiojimui dempingas tęstųsi arba pasikartotų.

(27)

Kaip nurodyta 16 konstatuojamojoje dalyje, atliekant šį tyrimą nebendradarbiavo nė vienas Kinijos eksportuojantis gamintojas, todėl reikėjo remtis turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį.

(28)

Atsižvelgiant į tai, Kinijos valdžios institucijos buvo tinkamai informuotos, kad dėl to, jog joks Kinijos eksportuojantis gamintojas nebendradarbiavo, Komisija gali taikyti pagrindinio reglamento 18 straipsnį dėl išvadų, susijusių su KLR. Šiuo klausimu pastabų negauta.

(29)

Todėl remiantis pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalimi, toliau išdėstytos išvados dėl dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės buvo daromos remiantis turimais faktais. Šiuo tikslu buvo naudojami prašymo atlikti priemonių galiojimo termino peržiūrą duomenys, Eurostato statistiniai duomenys, pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 6 dalį valstybių narių surinkti duomenys (toliau – 14 straipsnio 6 dalyje nurodyta duomenų bazė) ir duomenys, anksčiau surinkti nagrinėjant su tuo pačiu produktu susijusias bylas (žr. 3 konstatuojamąją dalį). Taip pat išnagrinėti Kinijos eksporto statistinių duomenų bazės duomenys. Tačiau analizės rezultatai parodė, kad nagrinėjamojo produkto kodavimo struktūra nebuvo pakankamai tiksli, kad būtų galima gauti naudoti tinkamos informacijos. Todėl šis informacijos šaltinis negalėjo būti panaudotas.

2.   Dempingas peržiūros tiriamuoju laikotarpiu

2.1.   Panaši šalis

(30)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą normalioji vertė nustatoma remiantis kaina arba apskaičiuota verte rinkos ekonomikos trečiojoje šalyje. Todėl reikėjo atrinkti rinkos ekonomikos trečiąją šalį (toliau – panaši šalis).

(31)

JAV buvo pasirinkta panašia šalimi atliekant pradinį tyrimą. Pranešime apie šio tyrimo inicijavimą Komisija pasiūlė panašia šalimi pasirinkti Indiją, nes nuo pradinio tyrimo tiriamojo laikotarpio JAV gamintojas sustabdė molibdeno vielos gamybą. Komisija paragino šalis pateikti pastabų dėl šio pasirinkimo tinkamumo, tačiau nė viena jų jokių pastabų nepateikė.

(32)

Komisija rinko informaciją apie molibdeno vielos gamintojus kitose galimose panašiose šalyse ir kreipėsi į Indiją, Japoniją, Meksiką, Ukrainą ir JAV, ragindama visus žinomus šių šalių molibdeno vielos gamintojus pateikti reikiamą informaciją.

(33)

Nė viena iš šių šalių bendrovių, su kuriomis susisiekta, nesutiko bendradarbiauti atliekant tyrimą. Be to, nebuvo jokių požymių, kad bet kuriose kitose šalyse būtų gaminama molibdeno viela. Taigi, Komisija turėjo grįžti prie Sąjungos rinkos kaip vienintelės galimybės normaliajai vertei nustatyti pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą.

2.2.   Normalioji vertė

(34)

KLR eksportuojantiems gamintojams taikytinai normaliajai vertei nustatyti buvo naudojama abiejų Sąjungos gamintojų pateikta informacija, susijusi su panašaus produkto gamyba ir pardavimu Sąjungos rinkoje.

(35)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalį Komisija pirmiausia išnagrinėjo, ar Sąjungos pramonės panašaus produkto bendra pardavimo Sąjungos rinkoje apimtis buvo tipiška per peržiūros tiriamąjį laikotarpį. Šis pardavimas buvo laikomas tipišku, jei visa pardavimo nepriklausomiems pirkėjams apimtis sudarė ne mažiau kaip 5 % visos Kinijos eksportui į Sąjungą per peržiūros tiriamąjį laikotarpį parduodamo nagrinėjamojo produkto apimties. Tuo remiantis Sąjungos pramonės panašaus produkto pardavimas Sąjungos rinkoje buvo tipiškas.

(36)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad vidutinė svertinė Sąjungos pramonės pardavimo kaina peržiūros tiriamuoju laikotarpiu buvo pelninga ir todėl gali būti laikoma, kad pardavimas vyko įprastomis prekybos sąlygomis pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 4 dalį.

(37)

Sąjungos pramonės pardavimas Sąjungos rinkoje per peržiūros tiriamąjį laikotarpį buvo pelningas ir vykdomas tipiškais kiekiais. Todėl normalioji vertė buvo nustatyta remiantis Sąjungos pramonės panašaus produkto pardavimo kaina nepriklausomiems pirkėjams Sąjungoje.

2.3.   Eksporto kaina

(38)

Kaip minėta 27 konstatuojamojoje dalyje, atsižvelgiant į tai, kad Kinijos eksportuojantys gamintojai nebendradarbiavo, eksporto kaina buvo nustatyta remiantis turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, t. y. 14 straipsnio 6 dalyje nurodytos duomenų bazės duomenis palyginus su prašyme pateikta informacija ir Eurostato statistiniais duomenimis.

2.4.   Palyginimas

(39)

Komisija palygino normaliąją vertę ir eksporto kainą remdamasi gamintojo kainomis EXW sąlygomis. Kadangi Kinijos eksportuojantys gamintojai nebendradarbiavo, buvo neįmanoma nustatyti, kokių rūšių produktai eksportuojami iš KLR. Todėl buvo neįmanoma atlikti palyginimo pagal produktų rūšis. Tais atvejais, kai tai buvo pateisinama siekiant užtikrinti sąžiningą palyginimą, eksporto kaina ir normalioji vertė pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį buvo pakoreguotos atsižvelgiant į skirtumus, turinčius poveikio kainoms ir kainų palyginamumui. Remiantis per pradinį tyrimą surinkta informacija, atlikti koregavimai, atsižvelgiant į transporto išlaidas (vidaus, jūrų frachto), draudimo sąnaudas ir muitinio įforminimo mokesčius.

2.5.   Dempingo skirtumas

(40)

Komisija palygino vidutinę svertinę normaliąją vertę su vidutine svertine eksporto kaina, kaip nustatyta pirmiau pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalis.

(41)

Tuo remiantis dempingo skirtumų svertinis vidurkis išreikštas CIF (kaina, draudimas ir frachtas) kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą procentine dalimi, yra 49,6 %.

3.   Importo raida, jeigu priemonės būtų panaikintos

(42)

Atsižvelgdama į peržiūros tiriamuoju laikotarpiu padarytą išvadą dėl dempingo Komisija išnagrinėjo, ar yra tikimybė, kad dempingas tęstųsi, jei būtų leista nebetaikyti priemonių. Buvo išnagrinėti šie elementai: gamybos pajėgumai ir nepanaudoti pajėgumai KLR, Kinijos eksporto praktika kitose trečiosiose šalyse ir Sąjungos rinkos patrauklumas.

3.1.   Gamybos pajėgumai ir nepanaudoti pajėgumai KLR

(43)

Kadangi nebuvo jokios viešai prieinamos informacijos ir Kinijos eksportuojantys gamintojai nebendradarbiavo, gamybos pajėgumai ir nepanaudoti pajėgumai KLR buvo nustatyti remiantis pareiškėjo prašyme pateiktais įverčiais, pagrįstais jo žiniomis apie rinką. Šiuos įverčius buvo galima sutikrinti su duomenimis, surinktais per pradinį tyrimą ir priemonių vengimo tyrimą, baigtą 2015 m. spalio mėn. ir nurodytą 3 konstatuojamojoje dalyje, ir buvo nustatyta, kad jie yra pagrįsti.

(44)

Tuo remiantis, peržiūros tiriamuoju laikotarpiu gamybos pajėgumai sudarė apie 3 400 tonų, faktinė produkcija – apie 750 tonų, o nepanaudoti pajėgumai – apie 2 650 tonų. Apskaičiuoti nepanaudoti pajėgumai keliais kartais viršijo Sąjungos suvartojimą peržiūros tiriamuoju laikotarpiu. Atsižvelgiant į Sąjungos rinkos patrauklumą, kaip aprašyta 48 ir 50 konstatuojamosiose dalyse, tikėtina, kad didelė šių nepanaudotų pajėgumų dalis bus naudojama į Sąjungą eksportuojamam produktui gaminti.

(45)

Apskaičiuoti dideli nepanaudoti pajėgumai KLR rodo, kad yra didelė tikimybė, kad Kinijos gamintojai padidins savo eksportą. Molibdeno vielos suvartojimas daugiausia priklauso nuo automobilių ir sunkvežimių gamybos pramonei skirtų rankinių pavarų dėžių gamybos. Nors tiesa, kad molibdeno vielos suvartojimas Kinijos vidaus rinkoje gali padidėti ateityje augant automobilių sektoriui KLR, nepanaudoti pajėgumai gerokai viršija Sąjungos suvartojimą. Todėl net darant prielaidą apie didėsiantį vidaus suvartojimą KLR, tikėtina, kad vis tiek liks daug nepanaudotų pajėgumų, turinčių didelį potencialą eksportui. Be to, verslo galimybės didėti paklausai kitose svarbiose automobilių gamybos rinkose, pavyzdžiui, JAV, Japonijos, Korėjos ir Pietų Amerikos, yra gana nedidelės, nes jose daugiausia gaminamos automatinės pavarų dėžės, kurioms molibdeno viela nenaudojama.

(46)

Todėl atsižvelgiant į didelius nepanaudotus pajėgumus KLR, nedidelę produkto paklausą kitose didelėse trečiųjų šalių rinkose ir į tai, kad didelės šių nepanaudotų pajėgumų dalies Kinijos vidaus suvartojimas negalės įsisavinti, Kinijos eksportuotojai turės didelių paskatų nukreipti savo eksportą į Sąjungos rinką, jei bus leista nebetaikyti priemonių Sąjungoje.

3.2.   Kinijos eksporto praktika kitose trečiosiose šalyse

(47)

Jokios viešos informacijos apie vidutines Kinijos eksporto į trečiųjų šalių rinkas kainas nėra. Pareiškėjas pateikė dvi Kinijos eksporto į trečiųjų šalių rinkas kainas už bendrą 20 tonų kiekį, kuris sudarė maždaug 6 % Sąjungos suvartojimo. Šių kainų lygis buvo mažesnis už dabartinį kainų lygį Sąjungoje. Be to, 15 konstatuojamojoje dalyje nurodyta Kinijos bendrovė savo atrankos formoje pranešė, kad ji pardavė nedidelį molibdeno vielos, kurios maksimalus skerspjūvio matmuo didesnis kaip 4,0 mm, kiekį į Pietų Korėją už mažesnę nei dabartinis kainų lygis Sąjungoje kainą.

3.3.   Sąjungos rinkos patrauklumas

(48)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad atsižvelgiant į anksčiau įrodytą priemonių vengimo praktiką, minėtą 3 konstatuojamojoje dalyje, nagrinėjamuoju laikotarpiu Kinijos eksportuojantys gamintojai sugebėjo padidinti savo ir taip didelę rinkos dalį ir importo apimtis Sąjungos rinkoje atitinkamai 7 % ir 9 %, kaip nurodyta 2 lentelėje. Nagrinėjamuoju laikotarpiu Kinijos rinkos dalis siekė 15–35 %.

(49)

Ankstesnė priemonių vengimo praktika, užimamos rinkos dalies padidėjimas nagrinėjamuoju laikotarpiu ir jos dydis aiškiai rodo, kad Sąjungos rinka tebėra patraukli Kinijos eksportuotojams.

(50)

Remiantis pareiškėjo pateikta informacija, Kinijos eksporto kainos Sąjungos rinkoje yra didesnės negu Kinijos eksporto į kitas trečiąsias rinkas kainos. Tai rodo, kad Sąjungos rinka yra patraukli dėl kainų lygio, nes eksportas į Sąjungą duoda didesnį pelną. Be to, kaip paaiškinta 45 konstatuojamojoje dalyje, atsižvelgiant į automobilių sektoriaus techninius skirtumus kitose didelėse automobilių gamybos rinkose, molibdeno viela gali būti eksportuojama tik į tas rinkas, kuriose automobilių sektorius naudoja mechanines pavarų dėžes ir iš kurių Sąjunga yra viena didžiausių. Iš tiesų, Sąjungos rinka išlieka didžiausia molibdeno vielos rinka dėl išplėtotos automobilių ir sunkvežimių pramonės, kuri vis dar naudoja mechanines pavarų dėžes.

3.4.   Išvada dėl dempingo tęsimosi tikimybės

(51)

Apibendrinant, apskaičiuoti dideli nepanaudoti pajėgumai KLR, dėl kurių Kinijos eksportuojantys gamintojai gali padidinti gamybos apimtis ir tiesioginį pardavimą į Sąjungą, ir Sąjungos rinkos patrauklumas rodo, kad panaikinus priemones veikiausiai labai padidėtų eksportas į Sąjungą. Atsižvelgiant į peržiūros tiriamuoju laikotarpiu nustatytą dempingo skirtumą, taip pat tikėtina, kad ateityje bus eksportuojama labai mažomis dempingo kainomis. Todėl manoma, kad yra didelė tikimybė, kad dempingas tęsis, jei būtų leista nebetaikyti dabartinių antidempingo priemonių.

D.   ŽALOS TĘSIMOSI ARBA PASIKARTOJIMO TIKIMYBĖ

1.   Sąjungos pramonės apibrėžtis ir Sąjungos gamyba

(52)

Po pradinio tyrimo Sąjungos pramonėje svarbių struktūrinių pokyčių neįvyko. Peržiūros tiriamuoju laikotarpiu Sąjungoje panašų produktą gamino du žinomi gamintojai. Jie sudaro Sąjungos pramonę, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje.

2.   Sąjungos suvartojimas

(53)

Sąjungos suvartojimą Komisija nustatė pridėjusi i) dviejų Sąjungos gamintojų pardavimo apimtis Sąjungos rinkoje ir ii) bendrą importo apimtį. Importo iš KLR apimtis buvo apskaičiuota pridėjus importo kiekius, gautus iš 14 straipsnio 6 dalyje nurodytos duomenų bazės, ir molibdeno vielos, dėl kurios buvo vengiama priemonių, kiekį, kuris buvo nustatytas atlikus paskutinį priemonių vengimo tyrimą; Reglamente (ES) 2015/1952 pateikiami ankstesnių dviejų priemonių vengimo tyrimų, nurodytų 3 konstatuojamojoje dalyje, suvestiniai duomenys, todėl tai yra išsamiausias duomenų rinkinys. Visu nagrinėjamuoju laikotarpiu importo iš kitų trečiųjų šalių nenustatyta.

(54)

Kadangi Sąjungos pramonę sudaro tik du gamintojai, siekiant užtikrinti jų konfidencialumą su jais susiję duomenys buvo indeksuoti arba pateikiami nurodant ribinius dydžius.

(55)

Tuo remiantis Sąjungos suvartojimo raida buvo tokia:

1 lentelė

Indeksuotas Sąjungos suvartojimas

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Peržiūros tiriamasis laikotarpis

Indeksas (2012 m. = 100)

100

104

103

102

Šaltinis:

Sąjungos pramonės, 14 straipsnio 6 dalyje nurodytos duomenų bazės, paskutinio priemonių vengimo tyrimo ir Eurostato duomenys.

(56)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos suvartojimas išliko palyginti stabilus ir padidėjo tik 2 %. Konkrečiau, Sąjungos suvartojimas padidėjo 4 % iki 2013 m., po to nežymiai sumažėjo 2 % nuo 2013 m. iki peržiūros tiriamuoju laikotarpio.

(57)

Palyginti stabilų molibdeno vielos suvartojimą Sąjungoje iš esmės galima paaiškinti automobilių pramonės raida per nagrinėjamą laikotarpį, kuri per tą patį laikotarpį taip pat išliko stabili.

3.   Importas iš nagrinėjamosios šalies

3.1.   Importo iš nagrinėjamosios šalies apimtis ir rinkos dalis

2 lentelė

Indeksuota importo apimtis ir rinkos dalis

Šalis

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Peržiūros tiriamasis laikotarpis

KLR

Importo apimtis

Indeksas (2012 m. = 100)

100

75

99

109

Rinkos dalis

Indeksas (2012 m. = 100)

100

72

97

107

Šaltinis:

Sąjungos pramonės, 14 straipsnio 6 dalyje nurodytos duomenų bazės, paskutinio priemonių vengimo tyrimo ir Eurostato duomenys.

(58)

Kaip nurodyta 53 konstatuojamojoje dalyje, importo iš KLR apimtys buvo apskaičiuotos pridėjus importo kiekius, gautus iš 14 straipsnio 6 dalyje nurodytos duomenų bazės, ir molibdeno vielos, dėl kurios buvo vengiama priemonių, importo kiekius, nustatytus atlikus paskutinį priemonių vengimo tyrimą. Kadangi pastarieji duomenys turėjo būti laikomi konfidencialiais (8), 2 lentelės duomenys turėjo būti indeksuoti.

(59)

Tuo remiantis visu nagrinėjamuoju laikotarpiu importo apimtis padidėjo 9 %. Ji labai sumažėjo 2013 m. (25 %) ir nuo tada nuolat augo (46 % peržiūros tiriamuoju laikotarpiu, palyginti su 2013 m.).

(60)

Nagrinėjamojo produkto importo į Sąjungą apimtis padidėjo labiau nei Sąjungos suvartojimas. Dėl to nagrinėjamuoju laikotarpiu importo iš Kinijos rinkos dalis padidėjo 7 %. Rinkos dalies tendencijos kito panašiai kaip importo apimčių. Konkrečiau, 2013 m. rinkos dalis sumažėjo 28 %, o peržiūros tiriamuoju laikotarpiu padidėjo 46 %, palyginti su 2013 m., panašiai, kaip importo apimtys, kurios 2013 m. sumažėjo, o 2014 m. ir peržiūros tiriamuoju laikotarpiu padidėjo.

(61)

2013 m. importo apimtys ir rinkos dalis mažėjo dėl inicijuoto priemonių vengimo tyrimo, po kurio molibdeno vielai nustatytų galutinių antidempingo muitų taikymas buvo išplėstas iš KLR importuojamam šiek tiek pakeistam produktui (Žr. 3 konstatuojamosios dalies 3 išnašą).

(62)

Nagrinėjamojo laikotarpio pradžioje Kinijos importo rinkos dalis buvo palyginti didelė (15–35 %). Kaip minėta 48 konstatuojamojoje dalyje, nagrinėjamuoju laikotarpiu Kinijos eksportuojantys gamintojai, nepaisant galiojančių muitų, sugebėjo padidinti savo rinkos dalį 7 %, visų pirma dėl priemonių vengimo praktikos.

3.2.   Importo iš nagrinėjamosios šalies kainos

(63)

Atsižvelgiant į tai, kad Kinijos eksportuojantys gamintojai nebendradarbiavo, kaip paaiškinta 38 konstatuojamojoje dalyje, importo kainos buvo nustatytos remiantis 14 straipsnio 6 dalyje nurodyta duomenų baze ir palygintos su prašyme pateikta informacija ir Eurostato statistiniais duomenimis. Toliau lentelėje pateikta vidutinė importo iš KLR kaina.

3 lentelė

Indeksuotos importo kainos  (*)

Šalis

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Peržiūros tiriamasis laikotarpis

KLR

Indeksas (2012 m. = 100)

100

97

89

87

Šaltinis: 14 straipsnio 6 dalyje nurodyta duomenų bazė.

(64)

Per laikotarpį nuo 2012 m. iki peržiūros tiriamojo laikotarpio KLR kilmės nagrinėjamojo produkto vidutinė importo kaina nuolat mažėjo ir apskritai sumažėjo 13 %.

3.3.   Priverstinis kainų mažinimas

(65)

Priverstinį kainų mažinimą peržiūros tiriamuoju laikotarpiu Komisija nustatė lygindama atsižvelgiant į gamintojo kainas EXW sąlygomis pakoreguotas vidutines svertines „Plansee SE“ pardavimo Sąjungos rinkoje kainas su vidutinėmis importo iš nagrinėjamosios šalies pirmam nepriklausomam pirkėjui Sąjungos rinkoje kainomis, nustatytomis remiantis CIF (kaina, draudimas ir frachtas) kaina pagal 14 straipsnio 6 dalyje nurodytą duomenų bazę, kaip paaiškinta 38 konstatuojamojoje dalyje, įskaitant antidempingo muitą.

(66)

Kaip minėta 39 konstatuojamojoje dalyje, kadangi Kinijos eksportuojantys gamintojai nebendradarbiavo, buvo neįmanoma nustatyti, kokių rūšių produktai eksportuojami iš KLR į Sąjungą. Todėl buvo neįmanoma atlikti palyginimo pagal rūšis. Kainos lygintos remiantis vidutinėmis kainomis, kurios prireikus buvo tinkamai pakoreguotos, atskaičius lengvatas ir nuolaidas. Palyginus gauti rezultatai išreikšti Sąjungos pramonės hipotetinės apyvartos peržiūros tiriamuoju laikotarpiu procentine dalimi.

(67)

Palyginimo rezultatai parodė, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu kainos nebuvo priverstinai mažinamos. Tačiau, atskaičius 64,3 % galiojantį antidempingo muitą, priverstinio kainų mažinimo skirtumas būtų 25,9 %.

3.4.   Importas iš trečiųjų šalių

(68)

Kaip minėta 53 konstatuojamojoje dalyje, nagrinėjamuoju laikotarpiu jokio importo iš kitų šalių, išskyrus KLR, nenustatyta.

4.   Sąjungos pramonės ekonominė padėtis

4.1.   Bendrosios pastabos

(69)

Pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalį nagrinėjant importo dempingo kaina poveikį Sąjungos pramonei buvo įvertinti visi ekonominiai veiksniai, nagrinėjamuoju laikotarpiu turėję įtakos Sąjungos pramonės būklei.

(70)

Komisijos turimi duomenų rinkiniai žalai nustatyti skyrėsi makroekonominių ir mikroekonominių žalos rodiklių atžvilgiu. Dėl makroekonominių rodiklių Komisija galėjo remtis „Plansee SE“ pateiktais klausimyno atsakymais, o dėl kito žinomo Sąjungos gamintojo – su tuo gamintoju susijusiais duomenimis, kuriuos „Plansee SE“ nurodė savo prašyme. Dėl mikroekonominių rodiklių, prašyme, deja, nebuvo pateikta jokių duomenų apie antrojo gamintojo padėtį ir atsižvelgiant į tai, kad tas gamintojas nepateikė klausimyno atsakymų, Komisija turėjo remtis „Plansee SE“ pateiktais klausimyno atsakymais. Atsižvelgiant į tai, kad „Plansee SE“ pardavimas sudarė maždaug 90 % viso Sąjungos pardavimo, Komisija mano, kad jos patikrinti mikroekonominių rodiklių duomenys tinkamai atspindėjo visos Sąjungos pramonės padėtį.

(71)

Makroekonominiai rodikliai: gamyba, gamybos pajėgumai, pajėgumų naudojimas, pardavimo apimtis, rinkos dalis, augimas, užimtumas, našumas, dempingo skirtumo dydis ir atsigavimas po buvusio dempingo.

(72)

Mikroekonominiai rodikliai: vidutinės vieneto kainos, vieneto sąnaudos, darbo sąnaudos, atsargos, pelningumas, pinigų srautas, investicijos, investicijų grąža ir pajėgumas padidinti kapitalą.

(73)

Nustatyta, kad abu duomenų rinkiniai yra tipiški Sąjungos pramonės ekonominės padėties atžvilgiu.

4.2.   Makroekonominiai rodikliai

a)   Gamyba, gamybos pajėgumai ir pajėgumų naudojimas

(74)

Visos Sąjungos gamybos, gamybos pajėgumų ir pajėgumų naudojimo raida nagrinėjamuoju laikotarpiu:

4 lentelė

Sąjungos gamintojų gamyba, gamybos pajėgumai ir pajėgumų naudojimas

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Peržiūros tiriamasis laikotarpis

Gamybos apimtis

Indeksas (2012 m. = 100)

100

113

102

98

Gamybos pajėgumai

Indeksas (2012 m. = 100)

100

99

98

98

Pajėgumų naudojimas

Indeksas (2012 m. = 100)

100

114

105

100

Šaltinis: Sąjungos pramonės pateikti duomenys.

(75)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu gamybos apimtis sumažėjo nedaug, 2 %. Konkrečiau, pirmiausia ji padidėjo 13 % iki 2013 m., po to peržiūros tiriamuoju laikotarpiu nuolat mažėjo daugiau nei 13 %, palyginti su 2013 m.

(76)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu gamybos pajėgumai laipsniškai mažėjo ir bendrai sumažėjo 2 %.

(77)

Dėl 2013 m. padidėjusios gamybos apimties ir šiek tiek sumažėjusių gamybos pajėgumų, 2013 m. pajėgumų naudojimas padidėjo 14 %, palyginti su 2012 m. Nuo 2013 m. gamybos pajėgumų naudojimas sumažėjo iki 2012 m. lygio. Taigi, pajėgumų naudojimas nagrinėjamuoju laikotarpiu nekito.

b)   Pardavimo apimtis ir rinkos dalis

(78)

Sąjungos pramonės pardavimo apimties ir rinkos dalies raida nagrinėjamuoju laikotarpiu:

5 lentelė

Sąjungos gamintojų pardavimo apimtis ir rinkos dalis

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Peržiūros tiriamasis laikotarpis

Pardavimo apimtis Sąjungoje

Indeksas (2012 m. = 100)

100

113

104

100

Rinkos dalis

Indeksas (2012 m. = 100)

100

109

101

98

Šaltinis: Sąjungos pramonės pateikti duomenys.

(79)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos pramonės pardavimo Sąjungos rinkoje bendra apimtis išliko stabili. Iki 2013 m. Sąjungos pramonės pardavimas padidėjo 13 %, tada iki peržiūros tiriamojo laikotarpio nuolat mažėjo iki 12 % ir pasiekė 2012 m. lygį. 2013 m. Sąjungos pramonės pardavimas padidėjo daugiausia dėl priemonių vengimo tyrimo inicijavimo, po kurio galutinio antidempingo muito taikymas buvo išplėstas iš KLR importuojamam šiek tiek pakeistam produktui (žr. 3 konstatuojamosios dalies 3 išnašą). Todėl 2013 m. Sąjungos pramonės rinkos dalis padidėjo 9 %. Po to ji nuolat mažėjo iki 10 % peržiūros tiriamuoju laikotarpiu, palyginti su 2013 m. Apskritai, Sąjungos pramonės rinkos dalis sumažėjo 2 %.

c)   Augimas

(80)

Nors nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos suvartojimas sumažėjo 2 %, Sąjungos pramonės pardavimo apimtis išliko stabili, todėl jos rinkos dalis sumažėjo 2 %.

d)   Užimtumas ir našumas

(81)

Užimtumo ir našumo raida nagrinėjamuoju laikotarpiu:

6 lentelė

Sąjungos gamintojų užimtumas ir našumas

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Peržiūros tiriamasis laikotarpis

Darbuotojų skaičius

Indeksas (2012 m. = 100)

100

95

89

88

Našumas (tonomis darbuotojui)

Indeksas (2012 m. = 100)

100

119

115

111

Šaltinis: Sąjungos pramonės pateikti duomenys.

(82)

Sąjungos pramonės užimtumas nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo 12 %, o našumas tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 11 %.

e)   Dempingo skirtumo dydis ir atsigavimas po buvusio dempingo

(83)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad molibdeno viela iš KLR į Sąjungos rinką ir toliau importuota dempingo kainomis. KLR nustatytas dempingo skirtumas peržiūros tiriamuoju laikotarpiu gerokai viršijo de minimis lygį (žr. 41 konstatuojamąją dalį). Jis sutapo su padidėjusia importo iš KLR apimtimi ir sumažėjusiomis importo kainomis, dėl kurių Kinijos importo rinkos dalis, palyginti su 2012 m., šiek tiek padidėjo. Nors Sąjungos pramonei galiojančios antidempingo priemonės buvo veiksmingos ir todėl ji iš esmės galėjo išlaikyti savo rinkos dalį, pastaroji vis dėlto mažėjo.

4.3.   Mikroekonominiai rodikliai

a)   Kainos ir kainoms poveikio turintys veiksniai

(84)

Sąjungos pramonės („Plansee SE“) pardavimo nesusijusiems pirkėjams Sąjungoje vidutinių kainų raida nagrinėjamuoju laikotarpiu:

7 lentelė

Vidutinės pardavimo Sąjungoje kainos ir vieneto sąnaudos

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Peržiūros tiriamasis laikotarpis

Vidutinė vieneto pardavimo Sąjungoje kaina

Indeksas (2012 m. = 100)

100

95

94

94

Vieneto gamybos sąnaudos

Indeksas (2012 m. = 100)

100

84

83

84

Šaltinis: Duomenys, susiję su „Plansee SE“.

(85)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos pramonės vidutinė vieneto pardavimo nesusijusiems pirkėjams Sąjungoje kaina sumažėjo 6 %. Kaina sumažėjo dėl sumažėjusių žaliavų sąnaudų ir Sąjungos gamintojo pastangų mažinti sąnaudas.

(86)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu vidutinės Sąjungos pramonės gamybos sąnaudos sumažėjo dar labiau, t. y. 16 %. Gamybos sąnaudos sumažėjo daugiausia dėl sumažėjusių žaliavų sąnaudų ir pirmiau minėtų pastangų mažinti sąnaudas, pvz., apsidrausti nuo žaliavų kainų svyravimų.

b)   Darbo sąnaudos

(87)

Vidutinių darbo sąnaudų raida nagrinėjamuoju laikotarpiu:

8 lentelė

Vidutinės vieno darbuotojo darbo sąnaudos

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Peržiūros tiriamasis laikotarpis

Vidutinės vieno darbuotojo darbo sąnaudos (EUR)

Indeksas (2012 m. = 100)

100

106

103

103

Šaltinis: Duomenys, susiję su „Plansee SE“.

(88)

Vidutinės vieno darbuotojo darbo sąnaudos nagrinėjamuoju laikotarpiu išliko palyginti stabilios ir padidėjo tik 3 %. Konkrečiau, 2013 m. vidutinės darbo sąnaudos padidėjo 6 %, po to peržiūros tiriamuoju laikotarpiu sumažėjo iki 2 %, palyginti su 2013 m.

c)   Atsargos

(89)

Atsargų raida nagrinėjamuoju laikotarpiu:

9 lentelė

Atsargos

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Peržiūros tiriamasis laikotarpis

Laikotarpio pabaigos atsargos

Indeksas (2012 m. = 100)

100

140

115

46

Laikotarpio pabaigos atsargos kaip gamybos procentinė dalis

Indeksas (2012 m. = 100)

100

124

112

47

Šaltinis: Duomenys, susiję su „Plansee SE“.

(90)

Atsargos sudarė tik labai nedidelę visos produkcijos nagrinėjamuoju laikotarpiu dalį. Todėl šis veiksnys nelaikomas reikšmingu vertinant Sąjungos pramonės ekonominę padėtį.

d)   Pelningumas, pinigų srautas, investicijos, investicijų grąža ir pajėgumas padidinti kapitalą

(91)

Pelningumo, pinigų srauto, investicijų ir investicijų grąžos raida nagrinėjamuoju laikotarpiu:

10 lentelė

Pelningumas, pinigų srautas, investicijos ir investicijų grąža

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Peržiūros tiriamasis laikotarpis

Pardavimo Sąjungoje nesusijusiems pirkėjams pelningumas (pardavimo apyvartos %)

Indeksas (2012 m. = 100)

100

512

509

463

Pinigų srautas (EUR)

Indeksas (2012 m. = 100)

100

393

333

301

Investicijos (EUR)

Indeksas (2012 m. = 100)

100

3 360

0

0

Investicijų grąža

Indeksas (2012 m. = 100)

100

403

375

338

Šaltinis: Duomenys, susiję su „Plansee SE“.

(92)

Komisija nustatė Sąjungos pramonės pelningumą, išreiškusi ikimokestinį grynąjį pelną, gautą parduodant panašų produktą nesusijusiems pirkėjams Sąjungoje, tokio pardavimo apyvartos procentine dalimi. Sąjungos pramonės pelningumas nagrinėjamuoju laikotarpiu labai padidėjo. 2013 m. jis pasiekė aukščiausią lygį, o peržiūros tiriamuoju laikotarpiu sumažėjo. Kaip paaiškinta 85 ir 86 konstatuojamosiose dalyse, Sąjungos pramonės pelningumas išaugo daugiausia dėl sumažėjusių žaliavų sąnaudų ir priimtų veiksmingų įmonių sprendimų mažinti sąnaudas.

(93)

Grynasis pinigų srautas yra Sąjungos gamintojo gebėjimas pačiam finansuoti savo veiklą. Grynasis pinigų srautas padidėjo maždaug tris kartus nagrinėjamuoju laikotarpiu. Pinigų srauto padidėjimą galima geriausiai paaiškinti tuo, kad labai padidėjo pelningumas, kaip paaiškinta 92 konstatuojamojoje dalyje.

(94)

2013 m. investicijos žymiai padidėjo, o vėlesniais metais sumažėjo iki nulio. Iš tikrųjų 2013 m. Sąjungos gamintojas daug investavo mašinoms ir įrangai pakeisti, o vėlesniais metais kitų investicijų nebūta.

(95)

Investicijų grąža išreiškiama investicijų grynosios buhalterinės vertės pelno procentiniu dydžiu. Investicijų grąža iš panašaus produkto gamybos ir pardavimo padidėjo nagrinėjamuoju laikotarpiu. Konkrečiau, pirmiausia ji padidėjo 2013 m., po to peržiūros tiriamuoju laikotarpiu šiek tiek mažėjo 16 %, palyginti su 2013 m.

4.4.   Išvada dėl Sąjungos pramonės ekonominės padėties

(96)

Rodikliai, kaip antai pelningumas, pinigų srautas ir investicijų grąža, nagrinėjamuoju laikotarpiu pagerėjo. Šiuos pokyčius daugiausia lėmė sumažėjusios žaliavų sąnaudos ir veiksmingi įmonių sprendimai mažinti sąnaudas.

(97)

Kita vertus, kai kurie pagrindiniai žalos rodikliai, pvz., gamyba, gamybos pajėgumai, pajėgumų naudojimas ir pardavimo apimtis, nagrinėjamuoju laikotarpiu išliko palyginti stabilūs arba pablogėjo. Konkrečiai, gamybos apimtis, gamybos pajėgumai ir rinkos dalis sumažėjo nežymiai – 2 %. Nagrinėjamuoju laikotarpiu pajėgumų naudojimas padidėjo nedaug – 1 %. Pardavimo nesusijusiems pirkėjams Sąjungoje apimtis išliko stabili. Užimtumas sumažėjo 12 %.

(98)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma išvada, kad Sąjungos pramonė materialinės žalos nepatyrė, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalyje.

5.   Žalos pasikartojimo tikimybė

(99)

Kaip nurodyta 41 ir 83 konstatuojamosiose dalyse, peržiūros tiriamuoju laikotarpiu importas iš Kinijos buvo vykdomas dempingo kaina ir, kaip apibendrinta 51 konstatuojamojoje dalyje, jeigu būtų leista nebetaikyti priemonių, yra didelė tikimybė, kad dempingas tęstųsi.

(100)

Priverstinio kainų mažinimo peržiūros tiriamuoju laikotarpiu nenustatyta, tačiau atskaičius galiojantį antidempingo muitą priverstinio kainų mažinimo skirtumas būtų maždaug 26 %, kaip paaiškinta 67 konstatuojamojoje dalyje. Remiantis tuo galima tikėtis, kad, jei antidempingo muitai bus panaikinti, Kinijos importas veikiausiai bus vykdomas kainomis, dėl kurių bus priverstinai labai mažinamos Sąjungos pramonės pardavimo kainos. Atsižvelgiant į Sąjungos rinkos patrauklumą, kaip nurodyta 48 ir 50 konstatuojamosiose dalyse, tikėtina, kad importas dempingo kaina padidės. Galima tikėtis, kad, jei šis padidėjęs importas būtų vykdomas kainomis, dėl kurių būtų priverstinai labai sumažinta Sąjungos pramonės pardavimo kaina, veikiausiai būtų daromas spaudimas kainoms Sąjungos rinkoje. Molibdeno viela yra gana homogeniškas produktas kokybės atžvilgiu. Todėl kainų lygis yra svarbus veiksnys priimant sprendimą pirkti iš Sąjungos gamintojų ar iš Kinijos eksportuojančių gamintojų. Be to, 2013 m. inicijavus antrąjį priemonių vengimo tyrimą staigiai sumažėjęs importas iš Kinijos, kaip paaiškinta 79 konstatuojamojoje dalyje, rodo, kad pirkėjai gali lengvai pasirinkti kitą tiekėją, siūlantį konkurencingiausią kainą (t. y. Kinijos eksportuojančius gamintojus pakeisti Sąjungos gamintojais). Tuomet Sąjungos pramonė greičiausiai bus priversta sumažinti savo pardavimo kainas pelningumo sąskaita arba išlaikyti pardavimo kainų lygį rizikuojant prarasti pardavimą ir rinkos dalį Kinijos eksportuotojų naudai. Galiausiai tai lemtų nuostolius ir Sąjungos rinkoje dominuotų Kinijos importas.

(101)

Kaip minėta 44 konstatuojamojoje dalyje, apskaičiuoti Kinijos nepanaudoti pajėgumai sudarė 2 650 tonų peržiūros tiriamuoju laikotarpiu ir kelis kartus viršijo Sąjungos suvartojimą per tą patį laikotarpį. Todėl, net jeigu kai kurie šie nepanaudoti pajėgumai būtų naudojami galbūt padidėjusiam vidaus suvartojimui KLR, tikėtina, kad didelė nepanaudotų pajėgumų dalis vis tiek bus skirta eksportui į Sąjungą.

(102)

Esant pirmiau minėtoms aplinkybėms ir atsižvelgiant į Sąjungos rinkos patrauklumą, kaip aprašyta 48 ir 50 konstatuojamosiose dalyse, yra didelė tikimybė, kad Kinijos eksportuojantys gamintojai žymiai padidins nagrinėjamojo produkto importą į Sąjungos rinką, jeigu bus leista nebetaikyti priemonių.

(103)

Pagal šį scenarijų Sąjungos pramonė veikiausiai prarastų didelę pardavimo apimtį ir rinkos dalį. Be to, sumažėtų pajėgumų naudojimo koeficientas ir pelno lygis, dėl kurių būtų patirta nuostolių. Todėl tikėtina, kad Sąjungos rinkoje dominuotų importas iš KLR.

(104)

Remdamasi tuo, kas išdėstyta, Komisija padarė išvadą, kad yra didelė tikimybė, kad žala pasikartos, jei priemonės būtų panaikintos.

E.   SĄJUNGOS INTERESAI

(105)

Pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnį Komisija nagrinėjo, ar KLR taikomų antidempingo priemonių tolesnis taikymas neprieštarautų visos Sąjungos interesams. Vertinant Sąjungos interesus įvertinti visi susiję, t. y. Sąjungos pramonės, importuotojų ir naudotojų, interesai.

(106)

Visoms suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

(107)

Atsižvelgdama į tai Komisija nagrinėjo, ar, nepaisant išvadų dėl dempingo tęsimosi ir žalos pasikartojimo tikimybės, esama svarių priežasčių, kurios leistų daryti išvadą, kad tolesnis galiojančių priemonių taikymas prieštarautų Sąjungos interesams.

1.   Sąjungos pramonės interesai

(108)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu Sąjungos pramonė materialinės žalos nepatyrė.

(109)

Sąjungos pramonė pasirodė esanti struktūriškai gyvybinga pramonė. Ji dėjo daug pastangų siekdama racionalizuoti savo gamybos procesą ir padidinti konkurencingumą, dėl to padidėjo našumas (11 %), sumažėjo gamybos pajėgumai (2 %) ir gamybos sąnaudos (16 %).

(110)

Jei nustotų galioti priemonės, veikiausiai labai padidėjus importo dempingo kaina iš KLR apimtims toliau blogėtų Sąjungos pramonės padėtis. Dėl to tikriausiai būtų toliau prarandama rinkos dalis, pardavimo kainos mažėtų dėl Kinijos importo daromo spaudimo, o per tą laiką dėl sumažėjusio pajėgumų naudojimo padidėtų vidutinės sąnaudos. Tikėtina, kad dėl to greičiausiai labai pablogėtų Sąjungos pramonės finansinė padėtis.

(111)

Tuo remdamasi Komisija padarė išvadą, kad toliau taikant galiojančias antidempingo priemones nebūtų prieštaraujama Sąjungos pramonės interesams.

2.   Importuotojų ir (arba) prekiautojų interesai

(112)

Kaip minėta 12 konstatuojamojoje dalyje, nė vienas importuotojas nebendradarbiavo ir nepranešė apie save atliekant šį tyrimą. Tačiau iš įrodymų, gautų iš vieno importuotojo per pradinį tyrimą, matyti, kad bendras poveikis visai bendrovės veiklai būtų nedidelis. Todėl nebuvo jokių požymių, rodančių, kad toliau taikant priemones daromas neigiamas poveikis importuotojams būtų didesnis už teigiamą priemonių poveikį.

3.   Naudotojų interesai

(113)

Iš devynių naudotojų, kurie pranešė apie save inicijavus tyrimą, penki pateikė atsakymus į klausimyną. Kaip nustatyta per paskutinį priemonių vengimo tyrimą, kuris baigtas 2015 m. ir nurodytas 3 konstatuojamojoje dalyje, viena iš penkių bendrovių vengė priemonių. Iš klausimyno atsakymų buvo aišku, kad ši bendrovė nenaudojo nagrinėjamojo produkto, o iš KLR importavo nežymiai pakeistą molibdeno vielą, kuri nepatenka į pranešime apie šios peržiūros inicijavimą pateiktą produkto aprašymą, ir, kaip nustatyta, inicijavus šį tyrimą ši bendrovė vengė galiojančių antidempingo priemonių. Todėl atliekant šį priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimą į jos atsakymus nebuvo atsižvelgta.

(114)

Nė vienas iš keturių likusių bendradarbiaujančių naudotojų nagrinėjamojo produkto iš KLR neimportavo, bet pirko panašų produktą iš Sąjungos pramonės. Dvi iš šių bendrovių yra dangos bendrovės. Trečioji bendrovė yra automobilių gamintoja, gaminanti pavarų dėžes savo gaminamiems automobiliams. Ketvirtoji bendrovė gamina automobilių dalis. Tačiau pastarosios bendrovės pateikti duomenys buvo neišsamūs ir negalėjo būti naudojami. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad visi naudotojai per peržiūros tiriamąjį laikotarpį veikė pelningai. Nė vienas iš keturių naudotojų nepateikė jokių argumentų, prieštaraujančių tolesniam priemonių taikymui.

(115)

Atsižvelgiant į tai ir į išvadas, padarytas per pradinį tyrimą, manoma, kad tolesnis priemonių taikymas neturės reikšmingo neigiamo poveikio naudotojams ir kad todėl nėra įtikinamų priežasčių, leidžiančių daryti išvadą, kad toliau taikant galiojančias priemones būtų pakenkta Sąjungos interesams.

(116)

Po faktų atskleidimo viena suinteresuotoji šalis teigė, kad nagrinėjamuoju laikotarpiu molibdeno vielos žaliavos kainos labai sumažėjo, todėl reikėtų atsižvelgti į šį sumažėjimą apskaičiuojant galiojantį antidempingo muitą. Ta pati šalis taip pat teigė, kad tolesnis galiojančio antidempingo muito taikymas tuo metu, kai žaliavos kaina žymiai sumažėjo, yra iškreipiantis veiksnys tiems Sąjungos naudotojams, kurių verslo modelis pagrįstas Kinijos molibdeno viela.

(117)

Pirma, pažymima, kad į molibdeno vielos žaliavos kainą buvo tinkamai atsižvelgta. Didelis žaliavos kainos sumažėjimas buvo pripažintas vienu lemiamų veiksnių, dėl kurių sumažėjo Sąjungos pramonės gamybos sąnaudos (žr. 86 konstatuojamąją dalį) ir padidėjo pelningumas (žr. 92 konstatuojamąją dalį). Antra, pažymima, kad šio tyrimo tikslas – įvertinti, ar galiojantį antidempingo muitą reikėtų panaikinti ar toliau taikyti pagal 11 straipsnio 2 ir 5 dalis, o ne iš dalies keisti antidempingo muitą. Trečia, galiojančiu antidempingo muitu siekiama užtikrinti vienodas sąlygas Kinijos eksportuojantiems gamintojams ir Sąjungos pramonei. Nors žaliavos kainos raida (ir padidėjimas, ir sumažėjimas) daro poveikį sąnaudoms ir molibdeno vielos gamintojų kainų politikai, ji neturi jokio poveikio antidempingo muito lygiui. Todėl, kaip paaiškinta 114 konstatuojamojoje dalyje, sumažėjusi žaliavos kaina neturi iškreipiamojo poveikio naudotojams, nes jie gali pasirinkti pirkti produktą iš Kinijos eksportuojančių gamintojų arba iš Sąjungos pramonės. Galiausiai, kaip taip pat paaiškinta 114 konstatuojamojoje dalyje, nustatyta, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu visi naudotojai veikė pelningai. Todėl teiginys buvo atmestas.

4.   Išvada dėl Sąjungos interesų

(118)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Komisija priėjo prie išvados, kad nėra įtikinamų su Sąjungos interesais susijusių priežasčių, kodėl iš KLR importuojamiems produktams nereikėtų toliau taikyti išplėstųjų galiojančių antidempingo priemonių.

F.   ANTIDEMPINGO PRIEMONĖS

(119)

Visoms suinteresuotosioms šalims buvo pranešta apie pagrindinius faktus ir argumentus, kuriais remiantis buvo ketinama toliau taikyti galiojančias antidempingo priemones. Be to, buvo nustatytas laikas pastaboms dėl atskleistų faktų pareikšti. Į pateiktą informaciją ir pastabas buvo deramai atsižvelgta.

(120)

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, daroma išvada, kad, remiantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalimi, Tarybos reglamentu (ES) Nr. 511/2010 nustatytos antidempingo priemonės tam tikrai importuojamai KLR kilmės molibdeno vielai turėtų būti toliau taikomos.

(121)

Todėl KLR kilmės nagrinėjamajam produktui nustatytų priemonių taikymo išplėtimas, pirmiausia iš Malaizijos (9) importuojamai molibdeno vielai, po to iš KLR importuojamai molibdeno vielai, kurios sudėtyje esantis molibdenas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės, kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1,35 mm, bet ne didesnis kaip 4,0 mm (10), ir, trečia, molibdeno vielai, kurios sudėtyje esantis molibdenas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės, kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 4,0 mm, bet ne didesnis kaip 11,0 mm, taip pat turėtų toliau galioti.

(122)

Šis reglamentas atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 15 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielai, kurios sudėtyje esantis molibdenas sudaro ne mažiau kaip 99,95 % masės, kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1,35 mm, bet ne didesnis kaip 4,0 mm, kurios KN kodas šiuo metu yra ex 8102 96 00 (TARIC kodai 8102960011 ir 8102960019) nustatomas galutinis antidempingo muitas.

2.   Galutinio antidempingo muito norma, taikoma 1 dalyje aprašyto produkto neto kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą, yra 64,3 %.

3.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus reglamentuojančios nuostatos

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  2010 m. birželio 14 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 511/2010, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielai, galutinis surinkimas (OL L 150, 2010 6 16, p. 17).

(3)  2012 m. sausio 9 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 14/2012, kuriuo galutinis antidempingo muitas, nustatytas Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 511/2010 tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielai, nustatomas taip pat tam tikrai iš Malaizijos siunčiamai importuojamai molibdeno vielai, deklaruojamai arba nedeklaruojamai kaip Malaizijos kilmės, ir baigiamas tyrimas dėl importuojamos iš Šveicarijos siunčiamos molibdeno vielos (OL L 8, 2012 1 12, p. 22).

(4)  2013 m. rugsėjo 2 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 871/2013, kuriuo Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 511/2010 nustatyto antidempingo muito importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielai, kurios sudėtyje esantis molibdenas sudaro ne mažiau kaip 99,95 % masės ir kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1,35 mm, bet ne didesnis kaip 4,0 mm, taikymo sritis išplečiama taip, kad apimtų importuojamą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielą, kurios sudėtyje esantis molibdenas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės ir kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1,35 mm, bet ne didesnis kaip 4,0 mm (OL L 243, 2013 9 12, p. 2).

(5)  2015 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1952, kuriuo Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 511/2010 nustatyto antidempingo muito importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielai, kurios sudėtyje molibdenas sudaro ne mažiau kaip 99,95 % masės ir kurios didžiausias skerspjūvio matmuo yra didesnis kaip 1,35 mm, bet ne didesnis kaip 4,0 mm, taikymo sritis išplečiama taip, kad apimtų importuojamą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielą, kurios sudėtyje molibdenas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės ir kurios didžiausias skerspjūvio matmuo yra didesnis kaip 4,0 mm, bet ne didesnis kaip 11,0 mm (OL L 284, 2015 10 30, p. 100).

(6)  Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą (OL C 371, 2014 10 18, p. 19).

(7)  Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielai, galiojimo termino peržiūros inicijavimą (OL C 194, 2015 6 12, p. 4).

(8)  Atliekant paskutinį priemonių vengimo tyrimą bendradarbiavo tik vienas eksportuojantis gamintojas. Todėl siekiant užtikrinti konfidencialumą, visi su juo susiję neskelbtini duomenys buvo indeksuoti arba pateikiami nurodant ribinius dydžius.

(*)  Į vidutinę kainą neįtraukti galiojantys antidempingo muitai.

(9)  Žr. 3 išnašą.

(10)  Žr. 4 išnašą.


29.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/36


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1047

2016 m. birželio 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies b ir d punktus,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 nustatyta prekių nomenklatūra (toliau – Kombinuotoji nomenklatūra (KN)), atitinkanti tiek Bendrojo muitų tarifo, tiek Sąjungos užsienio prekybos statistikos ir kitų su prekių importu arba eksportu susijusių Sąjungos politikos sričių reikalavimus;

(2)

Tarybos sprendime (ES) 2016/971 (2) numatyta panaikinti arba sumažinti tam tikriems produktams taikomus muitus. Siekiant pritaikyti tame sprendime numatytas priemones Kombinuotajai nomenklatūrai, būtina nurodyti atitinkamų produktų KN kodus. Jei esami KN kodai apima didesnę grupę produktų nei tie, kuriems taikomi muitai panaikinami arba sumažinami, bemuitis režimas arba sumažinti muitai turėtų būti taikomi tik tame sprendime išvardytiems produktams;

(3)

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

Kadangi Sprendimas (ES) 2016/971 įsigalioja 2016 m. liepos 1 d., šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka ir būti taikomas nuo to sprendimo įsigaliojimo dienos;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  2016 m. birželio 17 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/971 dėl Susitarimo dėl prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) išplėtimo sudarymo deklaracijos forma Europos Sąjungos vardu (OL L 161, 2016 6 18, p. 2).


PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

pirmos dalies II skyrius papildomas šia G dalimi:

„G.   Bemuičio režimo taikymas daugiakomponenčiams integriniams grandynams:

1.

Muitais neapmokestinami daugiakomponenčiai integriniai grandynai, apibrėžiami taip:

vieno ar keleto monolitinių, hibridinių arba daugialusčių integrinių grandynų derinys, kuriame yra bent vienas iš šių komponentų: siliciniai jutikliai, vykdikliai, generatoriai, rezonatoriai arba jų deriniai, arba komponentai, atliekantys gaminių, priskiriamų 8532, 8533 ir 8541 pozicijoms, arba induktorių, priskiriamų 8504 pozicijai, funkcijas, sujungti į nedalomą visumą kaip integrinis grandynas, sudarantys komponentą, montuojamą ant spausdintinės plokštės (PCB) arba kito laikiklio, sujungiant kaiščiais, laidais, rutuliukais, plokštelėmis, iškilimais arba kontaktinėmis aikštelėmis.

Pirmesnėje pastraipoje pateiktoje apibrėžtyje:

1.

Komponentai gali būti diskretūs, pagaminti kiekvienas atskirai, o vėliau surinkti į daugiakomponentį integrinį grandyną arba integruoti į kitus komponentus.

2.

„Silicinis“ reiškia, kad komponentas pagamintas ant silicio padėklo arba sudarytas iš silicio medžiagų, arba pagamintas ant silicio integrinio grandyno lusto.

3.

a)   Siliciniai jutikliai– mikroelektroninės arba mechaninės struktūros, suformuotos puslaidininkio viduje arba paviršiuje, kurių funkcija – pajusti fizinius arba cheminius dydžius ir juos paversti elektriniais signalais, kuriuos sukelia atsiradę elektrinių savybių pokyčiai arba mechaninės struktūros deformacijos. Fiziniai arba cheminiai dydžiai yra susiję su gamtos reiškiniais, tokiais kaip slėgis, garso bangos, greitėjimas, vibracija, judėjimas, orientavimas, įtempis, magnetinio lauko stipris, elektrinio lauko stipris, šviesa, radioaktyvumas, drėgnis, srautas, cheminių medžiagų koncentracija ir kt.

b)   Siliciniai vykdikliai– mikroelektroninės ir mechaninės struktūros, suformuotos puslaidininkio viduje arba paviršiuje, kurių funkcija – elektrinius signalus paversti fiziniu judesiu.

c)   Siliciniai rezonatoriai– komponentai, kuriuos sudaro mikroelektroninės arba mechaninės struktūros, suformuotos puslaidininkio viduje arba paviršiuje, kurių funkcija – reaguojant į išorės poveikį generuoti nustatyto dažnio, kuris priklauso nuo tų struktūrų fizinių ir geometrinių parametrų, mechaninius arba elektrinius virpesius.

d)   Siliciniai generatoriai– aktyvūs komponentai, kuriuos sudaro mikroelektroninės arba mechaninės struktūros, suformuotos puslaidininkio viduje arba paviršiuje, kurių funkcija – generuoti nustatyto dažnio, kuris priklauso nuo tų struktūrų fizinių ir geometrinių parametrų, mechaninius arba elektrinius virpesius.

2.

1 punkte nurodytos muitu neapmokestintinos prekės gali būti priskiriamos šioms KN subpozicijoms:

8422 90 10, 8422 90 90, 8431 20 00, 8443 91 10, 8450 90 00, 8466 10 31, 8466 10 38, 8466 20 20, 8466 20 91, 8466 20 98, 8466 91 20, 8466 91 95, 8466 92 20, 8466 92 80, 8466 93 30, 8466 93 70, 8466 94 00, 8476 90 00, 8504 90 11, 8504 90 18, 8504 90 99, 8518 90 00, 8522 90 49, 8522 90 80, 8529 10 11, 8529 10 31, 8529 10 39, 8529 10 65, 8529 10 80, 8529 90 65, 8529 90 92, 8529 90 97, 8530 90 00, 8535 10 00, 8535 21 00, 8535 29 00, 8535 30 10, 8535 30 90, 8535 40 00, 8535 90 00, 8536 10 10, 8536 10 50, 8536 10 90, 8536 20 10, 8536 20 90, 8536 30 10, 8536 30 30, 8536 30 90, 8536 41 10, 8536 41 90, 8536 49 00, 8536 50 11, 8536 50 15, 8536 50 19, 8536 50 80, 8536 61 10, 8536 61 90, 8536 69 90, 8536 70 00, 8536 90 01, 8536 90 85, 8537 10 10, 8537 10 91, 8537 10 99, 8537 20 91, 8537 20 99, 8538 10 00, 8538 90 11, 8538 90 19, 8538 90 91, 8538 90 99, 8548 90 90, 9025 90 00, 9027 90 10, 9027 90 80, 9030 90 85, 9032 10 20, 9032 10 81, 9032 10 89, 9032 20 00, 9032 89 00, 9032 90 00, 9033 00 00, 9114 90 00, 9305 10 00, 9305 20 00, 9305 99 00, 9306 21 00, 9306 29 00, 9306 30 10, 9306 30 30, 9306 30 90, 9306 90 10, 9306 90 90.

3.

Pateikęs daugiakomponenčių integrinių grandynų išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaraciją valstybės narės muitinei, deklarantas BAD (Reglamentas ES Nr. 341/2016 (9 priedas)) 44 langelyje nurodo kodą Y035.“

b)

Antra dalis iš dalies keičiama taip:

1)

KN kodams 3215–3215 90 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„3215

Spaustuviniai dažai, rašalai ir tušai, koncentruoti arba nekoncentruoti, kieti arba nekieti:

 

 

 

– –

Spaustuviniai dažai:

 

 

3215 11 00

– –

Juodi

6,5 (1)

3215 19 00

– –

Kiti

6,5 (3)

3215 90 00

Kiti

6,5 (5)

2)

KN kodui 3506 91 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„3506 91 00

– –

Adhezyvai, daugiausia sudaryti iš polimerų, priskiriamų 3901 –3913 pozicijoms, arba iš kaučiuko

6,5 (7)

3)

KN kodui 3701 30 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„3701 30 00

Kitos fotoplokštelės ir fotojuostos, kurių bet kurios kraštinės ilgis didesnis kaip 255 mm

4,9

m2

4)

KN kodui 3701 99 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„3701 99 00

– –

Kitos

4,9

—“

5)

KN kodams 3705 90 10–3705 90 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„3705 90 10

– –

Mikrofilmų juostos

Neapmuitinama

3705 90 90

– –

Kitos

Neapmuitinama

—“

6)

KN kodams 3707 90 20–3707 90 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„3707 90 20

– –

Ryškalai ir fiksažai:

4,5  (8)

3707 90 90

– –

Kiti

Neapmuitinama

7)

KN kodams 3907 99–3907 99 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„3907 99

– –

Kiti:

 

 

3907 99 10

– – –

Poli(etileno naftalen-2,6-dikarboksilatas)

Neapmuitinama

3907 99 90

– – –

Kiti

6,5 (9)

8)

KN kodui 3919 90 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„3919 90 00

Kitos

6,5 (11)

9)

KN kodui 3923 10 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„3923 10 00

Dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės ir panašūs gaminiai

6,5 (13)

10)

KN kodui 5911 90 90 skirta eilutė pakeičiama taip:

„5911 90 90

– –

Kiti

6 (15)

11)

KN kodams 8414 10–8414 10 89 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8414 10

Vakuuminiai siurbliai:

 

 

8414 10 20

– –

Skirti naudoti puslaidininkių gamyboje

Neapmuitinama

p/st

 

– –

Kiti:

 

 

8414 10 25

– – –

Rotaciniai stūmokliniai siurbliai, rotaciniai siurbliai su slystančiomis mentėmis, molekuliniai siurbliai ir Rootso siurbliai

1,7 (17)

p/st

 

– – –

Kiti:

 

 

8414 10 81

– – – –

Difuziniai siurbliai, kriosorbciniai ir adsorbciniai siurbliai

1,7 (17)

p/st

8414 10 89

– – – –

Kiti

1,7 (17)

p/st

12)

KN kodams 8414 59–8414 59 80 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8414 59

– –

Kiti:

 

 

8414 59 20

– – –

Ašiniai ventiliatoriai

2,3 (18)

p/st

8414 59 40

– – –

Išcentriniai (centrifugavimo) ventiliatoriai

2,3 (18)

p/st

8414 59 80

– – –

Kiti

2,3 (18)

p/st

13)

KN kodui 8419 50 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8419 50 00

Šilumokaičiai

1,7 (19)

14)

KN kodams 8420 10–8420 10 80 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8420 10

Kalandravimo mašinos arba kitos valcavimo mašinos:

 

 

8420 10 10

– –

Naudojamos tekstilės pramonėje

1,7

8420 10 30

– –

Naudojamos popieriaus pramonėje

1,7

8420 10 80

– –

Kitos

1,7 (21)

15)

KN kodui 8421 29 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8421 29 00

– –

Kiti

1,7 (23)

16)

KN kodams 8421 39–8421 39 80 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8421 39

– –

Kiti:

 

 

8421 39 20

– – –

Oro filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai

1,7 (25)

 

– – –

Kitų dujų filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai

 

 

8421 39 60

– – – –

Veikiantys naudojant katalitinį procesą

1,7 (25)

8421 39 80

– – – –

Kiti

1,7 (25)

17)

KN kodui 8421 99 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8421 99 00

– –

Kitos

1,7 (29)

18)

KN kodui 8423 20 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8423 20 00

Konvejerinės nuolatinio prekių svėrimo svarstyklės

1,7 (31)

p/st

19)

KN kodams 8423 30 00–8423 90 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8423 30 00

Pastovios masės svėrimo svarstyklės ir nustatytos medžiagos masės atseikėjimo į maišą arba kitą talpyklą (fasavimo) svarstyklės, įskaitant kaušines svarstykles

1,7 (33)

p/st

 

Kitos svėrimo mašinos:

 

 

8423 81

– –

Kurių maksimali sveriama masė ne didesnė kaip 30 kg:

 

 

8423 81 10

– – –

Svorio tikrinimo svarstyklės ir automatinio valdymo mašinos, veikiančios lyginant su iš anksto nustatyta mase

1,7 (35)

p/st

8423 81 30

– – –

Iš anksto supakuotų prekių svėrimo ir etiketavimo mašinos

1,7 (35)

p/st

8423 81 50

– – –

Parduotuvių svarstyklės

1,7 (35)

p/st

8423 81 90

– – –

Kitos

1,7 (35)

p/st

8423 82

– –

Kurių maksimali sveriama masė didesnė kaip 30 kg, bet ne didesnė kaip 5 000  kg:

 

 

8423 82 10

– – –

Svorio tikrinimo svarstyklės ir automatinio valdymo mašinos, veikiančios lyginant su iš anksto nustatyta mase

1,7 (40)

p/st

8423 82 90

– – –

Kitos

1,7 (40)

p/st

8423 89 00

– –

Kitos

1,7 (43)

p/st

8423 90 00

Visų rūšių svėrimo mašinų svareliai; svėrimo mašinų dalys

1,7 (45)

20)

KN kodams 8424 89 00–8424 90 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8424 89 00

– –

Kiti

1,7 (47)

8424 90 00

Dalys

1,7 (50)

21)

KN kodams 8442 30–8442 50 80 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8442 30

Mašinos, aparatai ir įranga:

 

 

8442 30 10

– –

Fotografinės teksto rinkimo mašinos

neapmuitinama

p/st

 

– –

Kiti:

 

 

8442 30 91

– – –

Skirti tekstui lieti ir rinkti (pavyzdžiui, linotipai, monotipai, intertipai), su liejimo įtaisu arba be jo

neapmuitinama

p/st

8442 30 99

– – –

Kiti

neapmuitinama

8442 40 00

Pirmiau išvardytų mašinų, aparatų ir įrangos dalys

neapmuitinama

8442 50

Plokštės, cilindrai ir kiti spaudos elementai; plokštės, cilindrai ir litografiniai akmenys, paruošti naudoti spaudai (pavyzdžiui, nulyginti, šlifuoti arba poliruoti):

 

 

8442 50 20

– –

Su spaudos forma

neapmuitinama

8442 50 80

– –

Kiti

neapmuitinama

—“

22)

KN kodams 8443 31–8443 99 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8443 31

– –

Mašinos, atliekančios ne mažiau kaip dvi iš šių funkcijų – spausdinimo, kopijavimo arba perdavimo faksu, ir kurias galima prijungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinos arba prie tinklo:

 

 

8443 31 20

– – –

Mašinos, kurių pagrindinė funkcija skaitmeninis kopijavimas, kai kopijuojama skenuojant originalą ir spausdinant kopijas elektrostatiniu spausdinimo įtaisu

Neapmuitinama

p/st

8443 31 80

– – –

Kitos

Neapmuitinama

p/st

8443 32

– –

Kitos, kurias galima prijungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinos arba prie tinklo:

 

 

8443 32 10

– – –

Spausdintuvai

Neapmuitinama

p/st

8443 32 30

– – –

Faksimiliniai aparatai

Neapmuitinama

p/st

 

– – –

Kitos:

 

 

8443 32 91

– – – –

Mašinos, atliekančios kopijavimo funkciją skenuojant originalą ir spausdinant kopijas elektrostatiniu spausdinimo įtaisu

Neapmuitinama

p/st

8443 32 93

– – – –

Kitos kopijavimo funkciją atliekančios mašinos su įmontuota optine sistema

Neapmuitinama

p/st

8443 32 99

– – – –

Kitos

Neapmuitinama

p/st

8443 39

– –

Kitos:

 

 

8443 39 10

– – –

Mašinos, atliekančios kopijavimo funkciją skenuojant originalą ir spausdinant kopijas elektrostatiniu spausdinimo įtaisu

Neapmuitinama

p/st

 

– – –

Kiti kopijavimo aparatai:

 

 

8443 39 31

– – – –

Su įmontuota optine sistema

Neapmuitinama

p/st

8443 39 39

– – – –

Kiti

Neapmuitinama

p/st

8443 39 90

– – –

Kitos

Neapmuitinama

p/st

 

Dalys ir reikmenys:

 

 

8443 91

– –

Spaudos mašinų, spausdinančių naudojant plokštes, cilindrus ir kitus spaudos elementus, priskiriamus 8442  pozicijai, dalys ir reikmenys:

 

 

8443 91 10

– – –

Aparatų, priskiriamų 8443 19 40  subpozicijai (1)

Neapmuitinama

 

– – –

Kitos:

 

 

8443 91 91

– – – –

Lietinės ketinės arba plieninės

Neapmuitinama

8443 91 99

– – – –

Kitos

Neapmuitinama

8443 99

– –

Kitos:

 

 

8443 99 10

– – –

Elektroniniai mazgai

Neapmuitinama

8443 99 90

– – –

Kitos

Neapmuitinama

23)

KN kodui 8456 10 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8456 10 00

Veikiančios naudojant lazerio spinduliuotę arba kitų šviesos ar fotonų pluoštų procesus

4,5 (51)

p/st

24)

KN kodams 8466 93, 8466 93 30 ir 8466 93 70 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8466 93

– –

Staklių, priskiriamų 8456 –8461 pozicijoms:

 

 

8466 93 30

– – –

Staklių, priskiriamų 8456 90 20 subpozicijai

1,7

8466 93 70

– – –

Kitos

1,2 (54)

25)

KN kodui 8472 10 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8472 10 00

Dauginimo aparatai

1,5

p/st“

26)

KN kodams 8472 90–8472 90 70 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8472 90

Kitos:

 

 

8472 90 10

– –

Monetų rūšiavimo, monetų skaičiavimo arba monetų pakavimo mašinos

1,7

p/st

8472 90 30

– –

Bankomatai

Neapmuitinama

p/st

8472 90 70

– –

Kitos

1,7

—“

27)

KN kodui 8473 10 19 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8473 10 19

– – –

Kiti

Neapmuitinama

—“

28)

KN kodui 8473 40 18 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8473 40 18

– – –

Kiti

Neapmuitinama

—“

29)

KN kodui 8475 21 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8475 21 00

– –

Šviesolaidžių ir jų ruošinių gamybos mašinos

Neapmuitinama

—“

30)

KN kodui 8475 90 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8475 90 00

Dalys

1,7 (140)

31)

KN kodams 8476 89 00–8476 90 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8476 89 00

– –

Kiti

1,7 (57)

p/st

8476 90 00

Dalys

1,7 (59)

32)

KN kodams 8479 89–8479 90 80 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8479 89

– –

Kiti:

 

 

8479 89 30

– – –

Mobilios hidraulinės šachtų atramos

1,7

8479 89 60

– – –

Centrinės tepimo sistemos

1,7

8479 89 97

– – –

Kiti

1,7 (61)

8479 90

Dalys:

 

 

8479 90 20

– –

Lietinės ketinės arba plieninės

1,7

8479 90 80

– –

Kitos

1,7 (63)

33)

KN kodams 8486 20–8486 30 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8486 20

Mašinos ir aparatai, skirti puslaidininkiniams įtaisams arba elektroniniams integriniams grandynams gaminti:

 

 

8486 20 10

– –

Staklės, veikiančios naudojant ultragarso procesus

Neapmuitinama

p/st

8486 20 90

– –

Kiti

Neapmuitinama

8486 30

Mašinos ir aparatai, skirti plokštiesiems vaizduokliams gaminti:

Neapmuitinama

8486 30 10

– –

Skystųjų kristalų įtaisų (LCD) padėklų cheminio garinio nusodinimo aparatai

Neapmuitinama

8486 30 30

– –

Skystųjų kristalų įtaisų (LCD) pagrindo sausojo ėsdinimo aparatai

Neapmuitinama

8486 30 50

– –

Skystųjų kristalų įtaisų (LCD) padėklo fizikinio nusodinimo dulkinimo būdu aparatai

Neapmuitinama

8486 30 90

– –

Kiti

Neapmuitinama

—“

34)

KN kodams 8486 90–8486 90 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8486 90

Dalys ir reikmenys:

 

 

8486 90 10

– –

Įrankių laikikliai ir atsiveriančiosios sriegimo galvutės; apdirbamų ruošinių laikikliai

Neapmuitinama

 

– –

Kiti:

 

 

8486 90 20

– – –

Centrifugų (spinerių), naudojamų skystųjų kristalų įtaisų (LCD) padėklui padengti šviesai jautriomis emulsijomis, dalys

Neapmuitinama

8486 90 30

– – –

Išlajų pašalinimo mašinos, skirtos valyti prieš elektrolitinį dengimą metalinius puslaidininkių paketų išvadus, dalys

Neapmuitinama

8486 90 40

– – –

Skystųjų kristalų įtaisų (LCD) padėklo fizikinio nusodinimo dulkinimo būdu aparatų dalys

Neapmuitinama

8486 90 50

– – –

Skystųjų kristalų įtaisų (LCD) pagrindo sausojo ėsdinimo aparatų dalys ir reikmenys

Neapmuitinama

8486 90 60

– – –

Skystųjų kristalų įtaisų (LCD) padėklų cheminio garinio nusodinimo aparatų dalys ir reikmenys

Neapmuitinama

8486 90 70

– – –

Staklių, veikiančių, naudojant ultragarso procesus, dalys ir reikmenys

Neapmuitinama

8486 90 90

– – –

Kiti

Neapmuitinama

—“

35)

KN kodams 8504 40 55–8504 90 99 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8504 40 55

– – –

Akumuliatoriaus įkrovikliai

2,5

p/st

 

– – –

Kiti:

 

 

8504 40 82

– – – –

Lygintuvai

2,5

 

– – – –

Apgręžikliai (inverteriai):

 

 

8504 40 84

– – – – –

Kurių galia ne didesnė kaip 7,5 kVA

2,5

8504 40 88

– – – – –

Kurių galia didesnė kaip 7,5 kVA

2,5

8504 40 90

– – – –

Kiti

2,5

8504 50

Kiti induktoriai:

 

 

8504 50 20

– –

Skirti naudoti su ryšių aparatūra ir automatinio duomenų apdorojimo mašinų ir jų įtaisų maitinimo šaltiniais

Neapmuitinama

8504 50 95

– –

Kiti

2,8

8504 90

Dalys:

 

 

 

– –

Transformatorių ir induktorių:

 

 

8504 90 05

– – –

Mašinų, priskiriamų 8504 50 20 subpozicijai, elektroniniai mazgai

Neapmuitinama

 

– – –

Kitos:

 

 

8504 90 11

– – – –

Feritinės šerdys

1,7

8504 90 18

– – – –

Kitos

1,7

 

– –

Statinių keitiklių:

 

 

8504 90 91

– – –

Mašinų, priskiriamų 8504 40 30 subpozicijai, elektroniniai mazgai

Neapmuitinama

8504 90 99

– – –

Kitos

1,7

—“

36)

KN kodams 8505 90–8505 90 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8505 90

Kiti, įskaitant dalis:

 

 

8505 90 20

– –

Elektromagnetai; griebtuvai, spaustuvai ir panašūs laikikliai su elektromagnetais arba nuolatiniais magnetais

1,8 (70)

8505 90 50

– –

Elektromagnetiniai kėlimo įrenginiai

2,2

8505 90 90

– –

Dalys

1,8

37)

KN kodui 8514 30 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8514 30 00

Kitos krosnys ir orkaitės

2,2 (72)

p/st

38)

KN kodui 8514 90 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8514 90 00

Dalys

2,2 (75)

39)

KN kodui 8515 19 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8515 19 00

– –

Kiti

2,7 (78)

40)

KN kodui 8515 90 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8515 90 00

Dalys

2,7 (80)

41)

KN kodui 8517 69 39 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8517 69 39

– – – –

Kiti

Neapmuitinama

p/st“

42)

KN kodams 8517 70 15–8517 70 19 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8517 70 15

– – –

Teleskopinės ir rimbinės nešiojamųjų arba montuojamų autotransporto priemonėse aparatų antenos

Neapmuitinama

8517 70 19

– – –

Kitos

Neapmuitinama

—“

43)

KN kodams 8518 10–8518 90 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8518 10

Mikrofonai ir jų stovai:

 

 

8518 10 30

– –

Ryšių aparatuose naudojami mikrofonai, kurių dažnių diapazonas nuo 300 Hz iki 3,4 kHz, skersmuo ne didesnis kaip 10 mm, aukštis ne didesnis kaip 3 mm

Neapmuitinama

8518 10 95

– –

Kiti

1,9

 

Garsiakalbiai, sumontuoti arba nesumontuoti korpusuose:

 

 

8518 21 00

– –

Atskiri korpusuose sumontuoti garsiakalbiai

Neapmuitinama

p/st

8518 22 00

– –

Garsiakalbių rinkiniai, sumontuoti tame pačiame korpuse

3,4

p/st

8518 29

– –

Kiti:

 

 

8518 29 30

– – –

Ryšių aparatuose naudojami garsiakalbiai, kurių dažnių diapazonas nuo 300 Hz iki 3,4 kHz, skersmuo ne didesnis kaip 50 mm

Neapmuitinama

p/st

8518 29 95

– – –

Kiti

2,3

p/st

8518 30

Ausinės, uždedamos ant galvos arba įdedamos į ausį, sumontuotos atskirai arba kartu su mikrofonu, ir rinkiniai, sudaryti iš mikrofono ir vieno arba kelių garsiakalbių:

 

 

8518 30 20

– –

Laidinių telefonų rageliai

Neapmuitinama

8518 30 95

– –

Kiti

1,5

8518 40

Elektriniai garsinio dažnio stiprintuvai:

 

 

8518 40 30

– –

Telefono ir matavimo stiprintuvai

2,3

8518 40 80

– –

Kiti

3,4

p/st

8518 50 00

Elektriniai garso stiprinimo įrenginių rinkiniai

1,5

p/st

8518 90 00

Dalys

1,5

—“

44)

KN kodams 8519 81–8519 81 21 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8519 81

– –

Kuriuose naudojamos magnetinės, optinės arba puslaidininkinės laikmenos:

 

 

 

– – –

Garso atkūrimo aparatai (įskaitant kasetinius grotuvus), neturintys garso įrašymo įtaisų:

 

 

8519 81 11

– – – –

Garso įrašų transkripcijos aparatūra

Neapmuitinama

p/st

 

– – – –

Kiti garso atkūrimo aparatai:

 

 

8519 81 15

– – – – –

Kišeniniai kasetiniai grotuvai

Neapmuitinama

p/st

 

– – – – –

Kiti, kasetiniai:

 

 

8519 81 21

– – – – – –

Su analogine ir skaitmenine skaitymo sistema

6,8

p/st“

45)

KN kodams 8519 81 25–8519 89 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8519 81 25

– – – – – –

Kiti

Neapmuitinama

p/st

 

– – – – –

Kiti:

 

 

 

– – – – – –

Su lazerine skaitymo sistema:

 

 

8519 81 31

– – – – – – –

Naudojami autotransporto priemonėse, pritaikyti diskams, kurių skersmuo ne didesnis kaip 6,5 cm

6,8

p/st

8519 81 35

– – – – – – –

Kiti

7,1

p/st

8519 81 45

– – – – – –

Kiti

3,4

p/st

 

– – –

Kiti aparatai:

 

 

8519 81 51

– – – –

Diktofonai, negalintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio

Neapmuitinama

p/st

 

– – – –

Kiti įrašantieji magnetofonai su garso atkūrimo aparatais:

 

 

 

– – – – –

Kasetiniai:

 

 

 

– – – – – –

Su įmontuotu stiprintuvu ir vienu arba keliais įmontuotais garsiakalbiais:

 

 

8519 81 55

– – – – – – –

Galintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio

Neapmuitinama

p/st

8519 81 61

– – – – – – –

Kiti

Neapmuitinama

p/st

8519 81 65

– – – – – –

Kišeniniai įrašantieji magnetofonai

Neapmuitinama

p/st

8519 81 75

– – – – – –

Kiti

Neapmuitinama

p/st

 

– – – – –

Kiti:

 

 

8519 81 81

– – – – – –

Juostiniai magnetofonai, kuriais galima įrašyti arba atkurti garsą vienu 19 cm/s greičiu arba keliais, ne didesniais kaip 19 cm/s, greičiais

Neapmuitinama

p/st

8519 81 85

– – – – – –

Kiti

Neapmuitinama

p/st

8519 81 95

– – – –

Kiti

1,5

p/st

8519 89

– –

Kiti:

 

 

 

– – –

Garso atkūrimo aparatai, neturintys garso įrašymo įtaisų:

 

 

8519 89 11

– – – –

Grotuvai, išskyrus priskiriamus 8519 20 subpozicijai

Neapmuitinama

p/st

8519 89 15

– – – –

Garso įrašų transkripcijos aparatūra

Neapmuitinama

p/st

8519 89 19

– – – –

Kiti

Neapmuitinama

p/st

8519 89 90

– – –

Kiti

Neapmuitinama

p/st“

46)

KN kodams 8521 10–8521 90 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8521 10

Kuriuose vaizdui įrašyti arba atkurti naudojamos magnetinės juostos:

 

 

8521 10 20

– –

Kuriuose naudojamų magnetinių juostų plotis ne didesnis kaip 1,3 cm, o vaizdo įrašymo arba atkūrimo greitis ne didesnis kaip 50 mm/s

Neapmuitinama

p/st

8521 10 95

– –

Kiti

6

p/st

8521 90 00

Kiti

12,2

p/st“

47)

KN kodui 8522 90 49 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8522 90 49

– – – –

Kiti

3

—“

48)

KN kodui 8522 90 80 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8522 90 80

– – –

Kiti

3  (90)

49)

KN kodui 8523 21 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8523 21 00

– –

Kortelės su magnetine juostele

Neapmuitinama

p/st“

50)

KN kodams 8523 29 39–8523 29 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8523 29 39

– – – – –

Kiti

Neapmuitinama

p/st

8523 29 90

– – –

Kiti

Neapmuitinama

—“

51)

KN kodui 8523 49 31 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8523 49 31

– – – – –

Kurio skersmuo ne didesnis kaip 6,5 cm

Neapmuitinama

p/st“

52)

KN kodui 8523 49 39 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8523 49 39

– – – – –

Kurio skersmuo didesnis kaip 6,5 cm

Neapmuitinama

p/st“

53)

KN kodams 8523 49 51–8523 49 59 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8523 49 51

– – – – – –

Universalieji skaitmeniniai (optiniai) diskai (DVD)

Neapmuitinama

p/st

8523 49 59

– – – – – –

Kiti

Neapmuitinama

p/st“

54)

KN kodui 8523 49 99 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8523 49 99

– – – –

Kitos

Neapmuitinama

p/st“

55)

KN kodui 8523 51 99 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8523 51 99

– – – –

Kiti

Neapmuitinama

p/st“

56)

KN kodui 8523 52 10 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8523 52 10

– – –

Su dviem ar daugiau elektroninių integrinių grandynų

Neapmuitinama

p/st“

57)

KN kodui 8523 59 99 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8523 59 99

– – – –

Kitos

Neapmuitinama

p/st“

58)

KN kodui 8523 80 99 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8523 80 99

– – –

Kitos

Neapmuitinama

—“

59)

KN kodams 8525 50 00–8526 92 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8525 50 00

Perdavimo aparatūra

2,7

p/st

8525 60 00

Perdavimo aparatūra su priėmimo aparatūra

Neapmuitinama

p/st

8525 80

Televizijos kameros, skaitmeniniai fotoaparatai ir vaizdo kameros su vaizdo įrašymo įrenginiu:

 

 

 

– –

Televizijos kameros:

 

 

8525 80 11

– – –

Su trimis arba daugiau televizijos perdavimo vamzdžių

Neapmuitinama

p/st

8525 80 19

– – –

Kitos

4,1

p/st

8525 80 30

– –

Skaitmeniniai fotoaparatai

Neapmuitinama

p/st

 

– –

Vaizdo kameros su vaizdo įrašymo įrenginiu:

 

 

8525 80 91

– – –

Galinčios tik įrašyti televizijos kameros užfiksuotą garsą ir vaizdą

4,1

p/st

8525 80 99

– – –

Kitos

10,5

p/st

8526

Radarai, radionavigaciniai ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai:

 

 

8526 10 00

Radarai

2,8

 

Kiti:

 

 

8526 91

– –

Radionavigaciniai aparatai:

 

 

8526 91 20

– – –

Radionavigaciniai imtuvai

2,8

p/st

8526 91 80

– – –

Kiti

2,8

8526 92 00

– –

Nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai

2,8

—“

60)

KN kodams 8527 12–8527 13 91 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8527 12

– –

Kišeniniai kasetiniai grotuvai su radijo imtuvu:

 

 

8527 12 10

– – –

Su analogine ir skaitmenine skaitymo sistema

Neapmuitinama

p/st

8527 12 90

– – –

Kiti

7,5

p/st

8527 13

– –

Kiti aparatai su garso įrašymo arba atkūrimo aparatais:

 

 

8527 13 10

– – –

Su lazerine skaitymo sistema

9

p/st

 

– – –

Kiti:

 

 

8527 13 91

– – – –

Kasetiniai su analogine ir skaitmenine skaitymo sistema

10,5

p/st“

61)

KN kodams 8527 13 99–8527 99 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8527 13 99

– – – –

Kiti

7,5

p/st

8527 19 00

– –

Kiti

Neapmuitinama

p/st

 

Radijo imtuvai, negalintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio, naudojami autotransporto priemonėse:

 

 

8527 21

– –

Su garso įrašymo arba atkūrimo aparatais:

 

 

 

– – –

Galintys priimti ir dekoduoti skaitmeninius radijo perdavimo sistemos signalus:

 

 

8527 21 20

– – – –

Su lazerine skaitymo sistema

12,3

p/st

 

– – – –

Kiti:

 

 

8527 21 52

– – – – –

– Kasetiniai su analogine ir skaitmenine skaitymo sistema

12,3

p/st

8527 21 59

– – – – –

– Kiti

8,8

p/st

 

– – –

Kiti:

 

 

8527 21 70

– – – –

Su lazerine skaitymo sistema

14

p/st

 

– – – –

Kiti:

 

 

8527 21 92

– – – – –

– Kasetiniai su analogine ir skaitmenine skaitymo sistema

14

p/st

8527 21 98

– – – – –

– Kiti

10

p/st

8527 29 00

– –

Kiti

10,5

p/st

 

Kiti:

 

 

8527 91

– –

Su garso įrašymo arba atkūrimo aparatais:

 

 

 

– – –

Su kuriais kartu tame pačiame korpuse sumontuoti vienas arba keli garsiakalbiai:

 

 

8527 91 11

– – – –

Kasetiniai su analogine ir skaitmenine skaitymo sistema

10,5

p/st

8527 91 19

– – – –

Kiti

7,5

p/st

 

– – –

Kiti:

 

 

8527 91 35

– – – –

Su lazerine skaitymo sistema

9