ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 161

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. birželio 18d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymą

1

 

*

Informacija apie Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo įsigaliojimą

1

 

*

Informacija apie Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo įsigaliojimą

1

 

*

2016 m. birželio 17 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/971 dėl Susitarimo, kaip Deklaracijos dėl prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) išplėtimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu

2

 

 

Deklaracija dėl prekybos informacinių technologijų produktais išplėtimo

4

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. birželio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/972 dėl leidimo naudoti Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP gaminamą L-argininą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

18

 

*

2016 m. birželio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/973 dėl leidimo naudoti cinko bislizinatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

21

 

 

2016 m. birželio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/974, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

25

 

 

2016 m. birželio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/975, kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2016 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leistas naudoti tarifines kvotas kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuje

27

 

 

2016 m. birželio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/976, kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2016 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 536/2007 leistą naudoti Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės paukštienos tarifinę kvotą

29

 

 

2016 m. birželio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/977, kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2016 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2077 leistas naudoti Ukrainos kilmės kiaušinių, kiaušinių produktų ir albuminų tarifines kvotas

31

 

 

2016 m. birželio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/978, kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2016 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 1384/2007 leistas naudoti tam tikras paukštienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Izraelis, tarifines kvotas

33

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. gegužės 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/979 dėl Kroatijos prisijungimo prie Konvencijos dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu

35

 

*

2016 m. birželio 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/980, kuriuo skiriami Regionų komiteto penki Bulgarijos Respublikos pasiūlyti nariai ir šeši Bulgarijos Respublikos pasiūlyti pakaitiniai nariai

37

 

*

2016 m. birželio 16 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2016/981, kuriuo skiriamas Audito Rūmų narys

39

 

*

2016 m. birželio 17 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/982, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/386/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą

40

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės, klaidų ištaisymas ( OL L 224, 2012 8 21 )

41

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

18.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/1


Informacija apie Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymą

Pirmiau nurodytas Europos Sąjungos ir Libano Respublikos protokolas pasirašytas 2016 m. balandžio 28 d. Briuselyje.


18.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/1


Informacija apie Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo įsigaliojimą

2014 m. birželio 27 d. Briuselyje pasirašytas Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimas (1) įsigalioja 2016 m. liepos 1 d. pagal susitarimo 431 straipsnio 2 dalį, nes 2016 m. gegužės 23 d. buvo deponuotas paskutinis ratifikavimo arba patvirtinimo dokumentas.


(1)  OL L 261, 2014 8 30, p. 4.


18.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/1


Informacija apie Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo įsigaliojimą

2014 m. birželio 27 d. Briuselyje pasirašytas Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimas (1) įsigalioja 2016 m. liepos 1 d. pagal susitarimo 464 straipsnio 2 dalį, nes 2016 m. gegužės 23 d. buvo deponuotas paskutinis ratifikavimo arba patvirtinimo dokumentas.


(1)  OL L 260, 2014 8 30, p. 4.


18.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/2


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/971

2016 m. birželio 17 d.

dėl Susitarimo, kaip Deklaracijos dėl prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) išplėtimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

1996 m. gruodžio 13 d. Singapūre priimtos Ministrų deklaracijos dėl prekybos informacinių technologijų produktais, dažnai nurodomos kaip Informacinių technologijų susitarimas (toliau – ITS) ITS valstybių priedo 3 dalyje nurodyta, kad dalyviai reguliariai susitinka Pasaulio Prekybos Organizacijos (PPO) Prekybos prekėmis taryboje siekiant peržiūrėti produktų sąrašą ir bendru sutarimu nutarti, ar, atsižvelgiant į technologijų plėtrą ir patirtį, įgytą taikant tarifų nuolaidas, arba Suderintosios nomenklatūros pakeitimus, reikėtų iš dalies pakeisti to priedo priedėlius, į juos įtraukiant papildomus produktus;

(2)

2009 m. liepos 8 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl ITS peržiūros, produktų sąrašo išplėtimą, siekiant atsižvelgti į technologinę plėtrą ir konvergenciją;

(3)

derybas dėl ITS išplėtimo vedė Komisija, konsultuodamasi su komitetu, įsteigtu pagal Sutarties 207 straipsnio 3 dalį;

(4)

2015 m. liepos 28 d. derybų dalyviai priėmė Deklaraciją dėl prekybos informacinių technologijų produktais išplėtimo (toliau – Deklaracija dėl ITS išplėtimo), kurioje pateikiama informacija apie vykusių derybų rezultatus;

(5)

per 2015 m. gruodžio 15–18 d. Nairobyje vykusią 10-ąją PPO ministrų konferenciją derybų dalyviai 2015 m. gruodžio 16 d. priėmė Ministrų deklaraciją dėl prekybos informacinių technologijų produktais išplėtimo (WT/MIN 15/25) (toliau – Ministrų deklaracija), kuria patvirtinama ir pateikiama priimti Deklaracija dėl ITS išplėtimo pagal jos 9 dalį. Ministrų deklaracijoje taip pat įrašomas derybų dalyvių susitarimas dėl kiekvieno iš jų pateikto sąrašo projekto pagal Deklaracijos dėl ITS išplėtimo, pateikto PPO dokumente G/MA/W/117, 5 dalį;

(6)

Susitarimas kaip Deklaracija dėl ITS išplėtimo turėtų būti patvirtintas Sąjungos vardu kartu su Sąjungos sąrašu ir kitų derybų dalyvių pateiktais sąrašais, kurie yra įtraukti į PPO dokumentą G/MA/W/117;

(7)

vadovaudamasi Deklaracija dėl ITS išplėtimo Sąjunga turėtų PPO pateikti reikiamus jos sąrašo, pridėto prie Bendro susitarimo dėl tarifų ir prekybos (GATT 1994), pakeitimus, kaip nustatyta CLXXIII Sąjungos sąraše (G/MA/TAR/RS/357/corr.1),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinama Deklaracija dėl ITS išplėtimo kartu su pagal jos 5 dalį pateiktais sąrašais.

Deklaracijos dėl ITS išplėtimo tekstas ir jos priedėliai pridedami prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Komisija įgaliojama pateikti Pasaulio prekybos organizacijai reikiamus Sąjungos sąrašo, pridėto prie GATT 1994, pakeitimus, kaip nustatyta CLXXIII Sąjungos sąraše (G/MA/TAR/RS/357/corr.1).

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu deponuoti Deklaracijos dėl ITS išplėtimo 9 dalyje nurodytą priėmimo dokumentą (2).

4 straipsnis

Deklaracija dėl ITS išplėtimo nesuteikiamos teisės ar nenustatomos prievolės, kuriomis būtų galima tiesiogiai remtis Sąjungos ar valstybės narės teismuose.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2016 m. birželio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  2016 m. birželio 8 d. pritarimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  Deklaracijos įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


18.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/4


DEKLARACIJA DĖL PREKYBOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRODUKTAIS IŠPLĖTIMO

Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) nariai, kurie susitarė dėl prekybos informacinių technologijų produktais išplėtimo (toliau – šalys), yra išvardyti toliau.

 

Albanija

 

Australija

 

Kanada

 

Kinija

 

Kosta Rika

 

Europos Sąjunga

 

Gvatemala

 

Honkongas, Kinija

 

Islandija

 

Izraelis

 

Japonija

 

Korėja

 

Malaizija

 

Juodkalnija

 

Naujoji Zelandija

 

Norvegija

 

Filipinai

 

Singapūras

 

Šveicarija (1)

 

Taivano, Penghu, Dzinmeno ir Madzu atskiroji muitų teritorija

 

Tailandas

 

Jungtinės Amerikos Valstijos

pareiškia, kad:

1.

Kiekviena šalis užfiksuoja muitų, kitų mokesčių ir bet kokios rūšies rinkliavų, kaip apibrėžta 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos II straipsnio 1 dalies b punkte, lygį ir juos panaikina toliau nurodyta tvarka:

a)

visiems produktams, priskiriamiems 2007 m. Suderintos sistemos (toliau – SS) subpozicijoms ir išvardytiems šios deklaracijos A priedėlyje ir

b)

visiems produktams, nurodytiems šios deklaracijos B priedėlyje, nepriklausomai nuo to, ar jie įtraukti į A priedėlį.

Muitų mažinimas

2.

Šalys taiko trejų metų laikotarpį, kurį sudaro keturi vienodi kasmetinio muitų mažinimo etapai ir kuris prasideda 2016 m. ir baigiasi 2019 m., kaip standartinę muitų mažinimo tvarką, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria kitaip, ir pripažįsta, kad tam tikromis aplinkybėmis muitų mažinimą gali reikėti pratęsti. Sumažinta norma kiekviename etape turi būti suapvalinta dešimtosios dalies tikslumu. Kiekviena šalis įtraukia įsipareigojimus dėl muitų kiekvienam produktui mažinimo į savo nuolaidų sąrašą, pridėtą prie 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (toliau – nuolaidų sąrašas).

Įgyvendinimas

3.

Jeigu šalys nesusitaria kitaip ir jei įvykdomi vidaus tvarkos reikalavimai, kiekviena šalis panaikina visus muitus, kitus mokesčius ir bet kokios rūšies rinkliavas, taikomus priedėliuose išvardytiems produktams, tokia tvarka:

a)

muitai panaikinami vienodais etapais, pirmą kartą norma sumažinama ne vėliau kaip 2016 m. liepos 1 d., antrą kartą norma sumažinama ne vėliau kaip 2017 m. liepos 1 d., trečią kartą norma sumažinama ne vėliau kaip 2018 m. liepos 1 d., o muitai galutinai panaikinami ne vėliau kaip 2019 m. liepos 1 d. ir

b)

kiti muitai ir bet kokios rūšies rinkliavos, kaip apibrėžta 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos II straipsnio 1 dalies b punkte, panaikinami iki 2016 m. liepos 1 d.

Spartesnis įgyvendinimas

4.

Šalys ragina nedelsiant autonomiškai pašalinti muitus arba taikyti spartesnio įgyvendinimo procedūrą iki 3 dalyje nustatytų datų tiems produktams, kuriems taikomi palyginti nedideli muitai.

Sąrašo įgyvendinimo tvarkaraštis

5.

Kiekviena šalis kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip 2015 m. spalio 30 d., pateikia visoms kitoms šalims sąrašo projektą, kuriame pateikiama a) išsami informacija apie tai, kaip atitinkamas muitų režimas taikomas jos nuolaidų sąraše, b) išsamiai aprašytų SS subpozicijų, susijusių su B priedėlyje nurodytais produktais, sąrašas, kuriame taip pat pateikiama aiškinamoji pastaba, nurodanti, kad tokiems produktams taikomas bemuitis režimas, nepriklausomai nuo to, ar jie klasifikuojami pagal SS. Kiekvieną sąrašo projektą peržiūri ir patvirtina šalys bendru sutarimu, atsižvelgdamos į šalių per derybas nurodytas problemas. Šis peržiūros procesas turėtų baigtis ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 4 d.

6.

Pasibaigus šiam šalies sąrašo projekto peržiūros procesui ir įvykdžius vidaus tvarkos reikalavimus ta šalis pateikia patvirtintą savo sąrašą kaip jos nuolaidų sąrašo pakeitimą pagal 1980 m. kovo 26 d. sprendimą dėl muitų tarifų nuolaidų sąrašų keitimo ir taisymo (BISD 27S/25).

7.

Šalims peržiūrėjus ir bendru sutarimu patvirtinus sąrašų projektus, kurie apima maždaug 90 % pasaulio prekybos (2) produktais, kuriems taikoma ši deklaracija, kiekviena šalis įgyvendina šios deklaracijos 3 ir 6 dalis.

Nuolaidų sąrašų projekto formatas

8.

Siekiant užfiksuoti muitų, kitų mokesčių ir bet kokios rūšies rinkliavų priedėliuose išvardytiems produktams lygį ir juos panaikinti, kiekvienos šalies nuolaidų sąrašo pakeitimais:

a)

A priedėlyje išvardytų produktų, priskiriamų 2007 m. SS subpozicijoms, atveju prireikus nuolaidų sąraše nacionalinių tarifų pozicijos skaidomos smulkiau ir

b)

B priedėlyje išvardytų produktų atveju prie nuolaidų sąrašo pridedamas priedas, į kurį įtraukiami visi B priedėlyje nurodyti produktai ir kurio paskirtis – nurodyti išsamų tarifinį šių produktų klasifikavimą pagal nacionalinę tarifo poziciją arba SS 6 skaitmenų kodą.

Patvirtinimas

9.

Deklaraciją gali priimti visi PPO nariai. Priėmimo raštas pateikiamas PPO generaliniam direktoriui, kuris jį perduoda visoms šalims.

Netarifinės kliūtys

10.

Šalys susitaria paspartinti konsultacijas dėl netarifinių kliūčių informacinių technologijų sektoriuje. Šiuo tikslu šalys pritaria galimam darbo programos dėl netarifinių kliūčių atnaujinimui.

Baigiamosios pastabos

11.

Šalys susitinka reguliariai likus ne mažiau kaip vieniems metams iki Pasaulio muitinių organizacijos reguliariai atliekamų Suderintos sistemos nomenklatūros pakeitimų, bet ne vėliau kaip 2018 m. sausio mėn., siekiant peržiūrėti sąlygas, taikomas priedėliuose nurodytiems produktams, ir apsvarstyti, ar, atsižvelgiant į technologijų plėtrą ir patirtį, įgytą taikant tarifų nuolaidas, arba SS nomenklatūros pakeitimus, priedėliai turėtų būti atnaujinti, siekiant įtraukti papildomus produktus.

12.

Šalys pripažįsta, kad šių derybų rezultatai susiję su nuolaidomis, į kurias turėtų būti atsižvelgiama šiuo metu vykdant daugiašales derybas dėl galimybių patekti į ne žemės ūkio rinkas pagal Dohos vystymosi darbotvarkę.

Šios deklaracijos priedėliai:

A priedėlyje išvardytos 2007 m. SS subpozicijos arba jų dalys, kurioms turi būti taikoma ši deklaracija.

B priedėlyje išvardyti konkretūs produktai, kuriems turi būti taikoma ši deklaracija nepriklausomai nuo to, ar jie yra klasifikuojami pagal 2007 m. SS.


(1)  Šveicarijos ir Lichtenšteino muitų sąjungos vardu.

(2)  Pagal naujausius turimus duomenis apskaičiuoja ir šalims praneša PPO sekretoriatas.


A PRIEDĖLIS

Eilės numeris

2007 m. SS

ex  (*)

Produkto aprašymas

001

350691

ex

Optiškai skaidrūs plėvelę suformuojantys (free-film) adhezyvai ir optiškai skaidrūs kietėjantys skysti adhezyvai, naudojami vien tik arba daugiausia plokštiesiems vaizduokliams arba jutikliniams ekranams gaminti

002

370130

 

Kitos fotoplokštelės ir fotojuostos, kurių bet kurios kraštinės ilgis didesnis kaip 255 mm

003

370199

 

Kitos

004

370590

 

Kitos

005

370790

 

Kiti

006

390799

ex

Termoplastiniai skystųjų kristalų aromatinių poliesterių kopolimerai

007

841459

ex

Ventiliatoriai, naudojami vien tik arba daugiausia mikroprocesoriams, ryšių aparatūrai, automatinio duomenų apdorojimo mašinoms arba tų mašinų įtaisams aušinti

008

841950

ex

Šilumokaičiai, pagaminti iš fluorpolimerų, kurių įleidimo ir išleidimo vamzdžių skylių vidinis skersmuo ne didesnis kaip 3 cm

009

842010

ex

Ruloniniai laminavimo aparatai, naudojami vien tik arba daugiausia spausdintinių grandinių pagrindams arba spausdintinėms grandinėms gaminti

010

842129

ex

Skysčių filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai, pagaminti iš fluorpolimerų, kurių filtravimo arba gryninimo membranos storis ne didesnis kaip 140 mikronų

011

842139

ex

Dujų filtravimo arba valymo mašinos arba aparatai, kurių korpusas iš nerūdijančio plieno, o įleidimo ir išleidimo vamzdžių skylių vidinis skersmuo ne didesnis kaip 1,3 cm

012

842199

ex

Skysčių filtravimo arba valymo mašinų ir aparatų, pagamintų iš fluorpolimerų, kurių filtravimo arba gryninimo membranos storis ne didesnis kaip 140 mikronų, dalys; dujų filtravimo arba valymo mašinų arba aparatų, kurių korpusas iš nerūdijančio plieno, o įleidimo ir išleidimo vamzdžių skylių vidinis skersmuo ne didesnis kaip 1,3 cm, dalys

013

842320

ex

Konvejerinės nuolatinio prekių svėrimo svarstyklės, svorį matuojančios elektroninėmis priemonėmis

014

842330

ex

Pastovios masės svėrimo svarstyklės ir nustatytos medžiagos masės seikėjimo į maišą arba kitą talpyklą (fasavimo) svarstyklės, įskaitant kaušines svarstykles, svorį matuojančios elektroninėmis priemonėmis

015

842381

ex

Kitos svėrimo mašinos, kurių maksimali sveriama masė ne didesnė kaip 30 km, svorį matuojančios elektroninėmis priemonėmis

016

842382

ex

Kitos svėrimo mašinos, kurių maksimali sveriama masė didesnė kaip 30 km, bet ne didesnė kaip 5 000  kg, svorį matuojančios elektroninėmis priemonėmis, išskyrus autotransporto priemonių svėrimo mašinas

017

842389

ex

Kitos svėrimo mašinos, kurių maksimali sveriama masė didesnė kaip 5 000  kg, svorį matuojančios elektroninėmis priemonėmis

018

842390

ex

Svėrimo mašinų, svorį matuojančių elektroninėmis priemonėmis, dalys, išskyrus autotransporto priemonių svėrimo mašinų dalis

019

842489

ex

Mechaniniai išsvaidymo, paskleidimo arba purškimo įtaisai, naudojami vien tik arba daugiausia spausdintinėms grandinėms arba spausdintinių grandinių mazgams gaminti

020

842490

ex

Mechaninių išsvaidymo, paskleidimo arba purškimo įtaisų, naudojamų vien tik arba daugiausia spausdintinėms grandinėms arba spausdintinių grandinių mazgams gaminti, dalys

021

844230

 

Mašinos, aparatai ir įranga

022

844240

 

Pirmiau išvardytų mašinų, aparatų ir įrangos dalys

023

844250

 

Plokštės, cilindrai ir kiti spaudos elementai; plokštės, cilindrai ir litografiniai akmenys, paruošti naudoti spaudai (pavyzdžiui, nulyginti, šlifuoti arba poliruoti)

024

844331

 

Mašinos, atliekančios ne mažiau kaip dvi iš šių funkcijų – spausdinimo, kopijavimo arba perdavimo faksu, ir kurias galima prijungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinos arba prie tinklo

025

844332

 

Kitos, kurias galima prijungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinos arba prie tinklo

026

844339

 

Kitos

027

844391

 

Spaudos mašinų, spausdinančių naudojant plokštes, cilindrus ir kitus spaudos elementus, priskiriamus 84.42 pozicijai, dalys ir reikmenys

028

844399

 

Kitos

029

845610

ex

Staklės, veikiančios naudojant lazerio spinduliuotę arba kitų šviesos ar fotonų pluoštų procesus, naudojamos vien tik arba daugiausia spausdintinėms grandinėms, spausdintinių grandinių mazgams, 8517 pozicijai priskiriamoms dalims arba automatinio duomenų apdorojimo mašinų dalims gaminti

030

846693

ex

Staklių, veikiančių naudojant lazerio spinduliuotę arba kitų šviesos ar fotonų pluoštų procesus, naudojamų vien tik arba daugiausia spausdintinėms grandinėms, spausdintinių grandinių mazgams, 8517 pozicijai priskiriamoms dalims arba automatinio duomenų apdorojimo mašinų dalims gaminti, dalys; Staklių, veikiančių naudojant ultragarso procesus, naudojamų vien tik arba daugiausia spausdintinėms grandinėms, spausdintinių grandinių mazgams, 8517 pozicijai priskiriamoms dalims arba automatinio duomenų apdorojimo mašinų dalims gaminti, dalys; Mechaninio apdirbimo centrų, naudojamų vien tik arba daugiausia 8517 pozicijai priskiriamoms dalims arba automatinio duomenų apdorojimo mašinų dalims gaminti, dalys ir reikmenys; Skaitmeninio programinio valdymo staklių (kitų tekinimo staklių), naudojamų vien tik arba daugiausia 8517 pozicijai priskiriamoms dalims arba automatinio duomenų apdorojimo mašinų dalims gaminti, dalys ir reikmenys; Skaitmeninio programinio valdymo staklių (kitų gręžimo staklių), naudojamų vien tik arba daugiausia 8517 pozicijai priskiriamoms dalims arba automatinio duomenų apdorojimo mašinų dalims gaminti, dalys ir reikmenys; Skaitmeninio programinio valdymo staklių (kitų gręžimo staklių), naudojamų vien tik arba daugiausia 8517 pozicijai priskiriamoms dalims arba automatinio duomenų apdorojimo mašinų dalims gaminti, dalys ir reikmenys; Pjaustymo arba atpjovimo staklių, naudojamų vien tik arba daugiausia 8517 pozicijai priskiriamoms dalims arba automatinio duomenų apdorojimo mašinų dalims gaminti, dalys ir reikmenys; Staklių, veikiančių naudojant elektros iškrovos procesus, naudojamų vien tik arba daugiausia spausdintinėms grandinėms, spausdintinių grandinių rinkiniams, 8517 pozicijai priskiriamoms dalims arba automatinio duomenų apdorojimo mašinų dalims gaminti, dalys ir reikmenys

031

847210

 

Dauginimo aparatai

032

847290

 

Kitos

033

847310

 

Mašinų, priskiriamų 8469 pozicijai, dalys ir reikmenys

034

847340

 

Mašinų, priskiriamų 8472 pozicijai, dalys ir reikmenys

035

847521

 

Optinių pluoštų ir jų ruošinių gamybos mašinos

036

847590

ex

Mašinų, priskiriamų 847521 subpozicijai, dalys

037

847689

ex

Pinigų keitimo automatai

038

847690

ex

Pinigų keitimo automatų dalys

039

847989

ex

Automatinės elektroninės komponentų išdėliojimo mašinos, naudojamos vien tik arba daugiausia spausdintinių grandinių mazgams gaminti

040

847990

ex

Automatinių elektroninių komponentų išdėliojimo mašinų, naudojamų vien tik arba daugiausia spausdintinių grandinių mazgams gaminti, dalys

041

848610

 

Mašinos ir aparatai, skirti puslaidininkių ruošiniams arba plokštelėms gaminti

042

848620

 

Mašinos ir aparatai, skirti puslaidininkiniams įtaisams arba elektroniniams integriniams grandynams gaminti

043

848630

 

Mašinos ir aparatai, skirti plokštiesiems vaizduokliams gaminti

044

848640

 

Mašinos ir aparatai, nurodyti šio skirsnio 9 pastabos c punkte

045

848690

 

Dalys ir reikmenys

046

850440

 

Statiniai keitikliai

047

850450

 

Kiti induktoriai

048

850490

 

Dalys

049

850590

ex

Elektromagnetai, naudojami vien tik arba daugiausia magnetinio rezonanso introskopijos aparatuose, išskyrus elektromagnetus, priskiriamus 90.18 pozicijai

050

851430

ex

Kitos krosnys ir orkaitės, naudojamos vien tik arba daugiausia spausdintinėms grandinėms arba spausdintinių grandinių mazgams gaminti

051

851490

ex

Kitų krosnių ir orkaičių, naudojamų vien tik arba daugiausia spausdintinėms grandinėms arba spausdintinių grandinių mazgams gaminti, dalys

052

851519

ex

Kiti banginio litavimo įrenginiai, naudojami vien tik arba daugiausia spausdintinių grandinių mazgams gaminti

053

851590

ex

Kitų banginio litavimo įrenginių, naudojamų vien tik arba daugiausia spausdintinių grandinių mazgams gaminti, dalys

054

851761

 

Bazinės stotys

055

851762

 

Balso, vaizdo ar kitų duomenų priėmimo, keitimo ir perdavimo arba atkūrimo aparatūra, įskaitant komutatorius ir maršruto parinkimo aparatus

056

851769

 

Kiti

057

851770

 

Dalys

058

851810

 

Mikrofonai ir jų stovai

059

851821

 

Atskiri korpusuose sumontuoti garsiakalbiai

060

851822

 

Garsiakalbių rinkiniai, sumontuoti tame pačiame korpuse

061

851829

 

Kiti

062

851830

 

Ausinės, uždedamos ant galvos arba įdedamos į ausį, sumontuotos atskirai arba kartu su mikrofonu, ir rinkiniai, sudaryti iš mikrofono ir vieno arba kelių garsiakalbių

063

851840

 

Elektriniai garsinio dažnio stiprintuvai

064

851850

 

Elektriniai garso stiprinimo įrenginių rinkiniai

065

851890

 

Dalys

066

851981

 

Kuriuose naudojamos magnetinės, optinės arba puslaidininkinės laikmenos

067

851989

 

Kiti

068

852110

 

Kuriuose vaizdui įrašyti arba atkurti naudojamos magnetinės juostos

069

852190

 

Kiti

070

852290

 

Kiti

071

852321

 

Kortelės su magnetine juostele

072

852329

 

Kitos

073

852340

 

Optinės laikmenos

074

852351

 

Kietosios būsenos išliekamosios atmintinės

075

852352

 

Lustinės kortelės

076

852359

 

Kitos

077

852380

 

Kitos

078

852550

 

Perdavimo aparatūra

079

852560

 

Perdavimo aparatūra su priėmimo aparatūra

080

852580

 

Televizijos kameros, skaitmeniniai fotoaparatai ir vaizdo kameros su vaizdo įrašymo įrenginiu

081

852610

 

Radarai

082

852691

 

Radionavigaciniai aparatai

083

852692

 

Nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai

084

852712

 

Kišeniniai kasetiniai grotuvai su radijo imtuvu

085

852713

 

Kiti aparatai su garso įrašymo arba atkūrimo aparatais

086

852719

 

Kitos

087

852721

ex

Radijo imtuvai, negalintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio, naudojami autotransporto priemonėse, su garso įrašymo arba atkūrimo aparatais, galintys priimti ir dekoduoti skaitmeninius radijo perdavimo sistemos signalus

088

852729

 

Kiti

089

852791

 

Su garso įrašymo arba atkūrimo aparatais

090

852792

 

Ne su garso įrašymo arba atkūrimo aparatais, bet su laikrodžiu

091

852799

 

Kiti

092

852849

 

Kiti

093

852871

 

Neskirta tam, kad būtų įmontuotas vaizduoklis arba ekranas

094

852910

 

Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai; dalys, tinkamos naudoti kartu su šiais įtaisais

095

852990

ex

Kitos, išskyrus organinių šviesos diodų modulius ir organinių šviesos diodų plokštes, skirtus 8528.72 arba 8528.73 subpozicijai priskiriamiems aparatams

096

853180

ex

Kiti aparatai, išskyrus durų skambučius, varpelius, zirzeklius ir panašius aparatus

097

853190

 

Dalys

098

853630

 

Kiti elektros grandinių apsaugos aparatai

099

853650

 

Kiti jungikliai

100

853690

ex

Kiti aparatai, išskyrus akumuliatoriaus gnybtus, naudojamus 8702 , 8703 , 8704 , ar 8711 pozicijoms priskiriamoms transporto priemonėms

101

853810

 

Skydai, plokštės, pultai, stendai, skirstomosios spintos ir kiti gaminių, priskiriamų 8537 pozicijai, konstrukcijų pagrindai be juose montuojamų aparatų

102

853939

ex

Liuminescencinės lempos su šaltaisiais katodais (CCFL), naudojamos foniniam plokščiųjų vaizduoklių apšvietimui

103

854231

 

Procesoriai ir valdikliai, kombinuoti arba nekombinuoti su atmintinėmis, keitikliais, loginiais grandynais, stiprintuvais, laikrodžiais ir sinchronizavimo grandinėmis ar kitomis grandinėmis

104

854232

 

Atmintinės

105

854233

 

Stiprintuvai

106

854239

 

Kiti

107

854290

 

Dalys

108

854320

 

Signalų generatoriai

109

854330

ex

Elektrolitinio dengimo ir elektrolizės mašinos, naudojamos vien tik arba daugiausia spausdintinėms grandinėms gaminti

110

854370

ex

Gaminiai, specialiai pritaikyti jungti prie telegrafijos arba telefonijos aparatų ar prietaisų arba prie telegrafo ar telefono tinklų

111

854370

ex

Mikrobanginiai stiprintuvai

112

854370

ex

Belaidžiai infraraudonosios spinduliuotės įtaisai, skirti vaizdo žaidimų pultams valdyti nuotoliniu būdu

113

854370

ex

Skaitmeniniai skrydžio duomenų savirašiai

114

854370

ex

Nešiojamieji baterijomis maitinami elektroniniai skaitytuvai, skirti tekstui, nejudamam vaizdui arba garso įrašui įrašyti ir atkurti

115

854370

ex

Skaitmeninio signalų apdorojimo aparatai, kuriuos galima jungti prie laidinio arba belaidžio tinklo, skirti garsui suvesti (miksuoti)

116

854390

 

Dalys

117

880260

ex

Telekomunikacijų palydovai

118

880390

ex

Telekomunikacijų palydovų dalys

119

880521

 

Oro mūšio treniruokliai ir jų dalys

120

880529

 

Kitos

121

900120

 

Poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės

122

900190

 

Kiti

123

900219

 

Kiti

124

900220

 

Filtrai

125

900290

 

Kiti

126

901050

 

Kiti fotolaboratorijų (įskaitant kino laboratorijas) aparatai ir įranga; negatoskopai

127

901060

 

Projekcijos ekranai

128

901090

ex

Gaminių, priskiriamų 901050 ir 901060 subpozicijoms, dalys ir reikmenys

129

901110

 

Stereoskopiniai mikroskopai

130

901180

 

Kiti mikroskopai

131

901190

 

Dalys ir reikmenys

132

901210

 

Mikroskopai, išskyrus optinius mikroskopus; difrakcijos aparatai

133

901290

 

Dalys ir reikmenys

134

901310

ex

Teleskopiniai optiniai įtaisai, skirti naudoti kaip mašinų, prietaisų arba aparatų, priskiriamų šiam skirsniui arba XVI skyriui, sudedamosios dalys

135

901320

 

Lazeriai, išskyrus lazerinius diodus

136

901390

ex

Dalys ir reikmenys, išskyrus prie ginklų tvirtinamų teleskopinių taikiklių arba periskopų dalis ir reikmenis

137

901410

 

Kompasai, naudojami krypčiai nustatyti

138

901420

 

Aeronavigacijos arba kosminės navigacijos prietaisai ir aparatai (išskyrus kompasus)

139

901480

 

Kiti prietaisai ir aparatai

140

901490

 

Dalys ir reikmenys

141

901510

 

Tolimačiai

142

901520

 

Teodolitai ir tachimetrai (tacheometrai)

143

901540

 

Fotogrametrinės geodezijos prietaisai ir aparatai

144

901580

 

Kiti prietaisai ir aparatai

145

901590

 

Dalys ir reikmenys

146

901811

 

Elektrokardiografai

147

901812

 

Ultragarsiniai tyrimo aparatai

148

901813

 

Magnetinio rezonanso introskopijos aparatai

149

901819

 

Kiti

150

901820

 

Ultravioletinės arba infraraudonosios spinduliuotės aparatai

151

901850

 

Kiti oftalmologijos instrumentai ir aparatai

152

901890

ex

Elektrochirurginiai arba elektriniai medicinos aparatai ir instrumentai; jų dalys ir reikmenys

153

902150

 

Širdies raumenų stimuliatoriai, išskyrus jų dalis ir reikmenis

154

902190

 

Kiti

155

902212

 

Kompiuterinės tomografijos aparatai

156

902213

 

Kiti, skirti naudoti stomatologijoje

157

902214

 

Kiti, skirti naudoti medicinoje, chirurgijoje arba veterinarijoje

158

902219

 

Turintys kitą paskirtį

159

902221

 

Skirti naudoti medicinoje, chirurgijoje, stomatologijoje arba veterinarijoje

160

902229

 

Turintys kitą paskirtį

161

902230

 

Rentgeno vamzdeliai

162

902290

ex

Aparatų, kurių veikimas pagrįstas rentgeno spinduliuotės naudojimu, dalys ir reikmenys

163

902300

 

Prietaisai, aparatai ir modeliai, pritaikyti demonstravimui (pavyzdžiui, mokymo metu arba parodose), netinkami naudoti kitiems tikslams

164

902410

 

Mašinos ir prietaisai metalams tirti

165

902480

 

Kitos mašinos ir kiti prietaisai

166

902490

 

Dalys ir reikmenys

167

902519

 

Kiti

168

902590

 

Dalys ir reikmenys

169

902710

 

Dujų arba dūmų analizės aparatai

170

902780

 

Kiti prietaisai ir aparatai

171

902790

 

Mikrotomai; dalys ir reikmenys

172

902830

 

Elektros skaitikliai

173

902890

 

Dalys ir reikmenys

174

903010

 

Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba registravimo prietaisai ir aparatai

175

903020

 

Elektroniniai osciloskopai ir oscilografai

176

903031

 

Daugiaribiai universalieji matuokliai be rašytuvų

177

903032

 

Daugiaribiai universalieji matuokliai su rašytuvais

178

903033

ex

Kiti, be rašytuvų, išskyrus varžos matavimo prietaisus

179

903039

 

Kiti, su rašytuvais

180

903084

 

Kiti, su rašytuvais

181

903089

 

Kiti

182

903090

 

Dalys ir reikmenys

183

903110

 

Mechaninių detalių balansavimo mašinos

184

903149

 

Kiti

185

903180

 

Kiti įrankiai, prietaisai ir mašinos

186

903190

 

Dalys ir reikmenys

187

903220

 

Manostatai

188

903281

 

Hidrauliniai arba pneumatiniai

189

950410

 

Vaizdo žaidimai, žaidžiami naudojant televizijos imtuvą

190

950430

ex

Kiti žaidimai, pradedami žaisti įkišus monetą ar žetoną, banknotą, banko kortelę arba kitaip sumokėjus, išskyrus automatinę kėglių takų įrangą, ir azartiniai lošimai, kurių piniginis laimėjimas išmokamas iš karto

191

950490

ex

Vaizdo žaidimų pultai ir mašinos, išskyrus priskiriamus 950430 subpozicijai


(*)  Iš dalies taikomos subpozicijos yra pažymėtos simboliu „ex“.


B PRIEDĖLIS

192

Daugiakomponenčiai integriniai grandynai– vieno ar keleto monolitinių, hibridinių arba daugialusčių integrinių grandynų derinys, kuriame yra bent vienas iš šių komponentų: silicio jutikliai, vykdikliai, generatoriai, rezonatoriai arba jų deriniai, arba komponentai, atliekantys gaminių, priskiriamų 8532 , 8533 ir 8541 pozicijoms, arba induktyvumo ričių, priskiriamų 8504 pozicijai, funkcijas, sujungti į visumą kaip integrinis grandynas, sudarantys komponentą, montuojamą ant spausdintinės plokštės (PCB) arba kito laikiklio, sujungiant kaiščiais, laidais, rutuliukais, plokštelėmis, iškilimais arba kontaktų aikštelėmis.

Šioje apibrėžtyje:

1.Komponentai gali būti diskretieji, pagaminti kiekvienas atskirai, o vėliau surinkti į daugiakomponentį integrinį grandyną arba integruoti į kitus komponentus.2.Silicio reiškia, kad komponentas pagamintas ant silicio padėklo arba sudarytas iš silicio medžiagų arba pagamintas ant silicio integrinio grandyno lusto.

a)   Silicio jutikliai– tai mikroelektronikos ir mechaninės struktūros, suformuotos puslaidininkio viduje arba jo paviršiuje, kurių funkcija – nustatyti fizinius arba cheminius dydžius ir juos perduoti elektros signalais, kuriuos sukelia atsiradę elektrinių savybių pokyčiai arba mechaninės struktūros deformacijos.

Fiziniai arba cheminiai dydžiai yra susiję su realiais reiškiniais, tokiais kaip slėgis, akustinės bangos, greitėjimas, vibracija, judėjimas, orientavimas, įtempis, magnetinio lauko stipris, elektrinio lauko stipris, šviesa, radioaktyvumas, drėgnis, srautas, cheminių medžiagų koncentracija ir kt.

3. b)   Silicio vykdikliai– tai mikroelektronikos ir mechaninės struktūros, suformuotos puslaidininkio viduje arba jo paviršiuje, kurių funkcija – elektros signalus paversti fiziniu judesiu.

3. c)   Silicio pagrindu pagaminti rezonatoriai– tai komponentai, kuriuos sudaro mikroelektronikos ir mechaninės struktūros, suformuotos puslaidininkio viduje arba jo paviršiuje, kurių funkcija – reaguojant į išorės poveikį generuoti nustatyto dažnio mechaninius arba elektrinius virpesius, kurie priklauso nuo tų struktūrų fizinės geometrijos.

3. d)   Silicio rezonatoriai– tai komponentai, kuriuos sudaro mikroelektronikos ir mechaninės struktūros, suformuotos puslaidininkio viduje arba jo paviršiuje, kurių funkcija – reaguojant į išorės poveikį generuoti nustatyto dažnio, kuris priklauso nuo tų struktūrų fizinių ir geometrinių parametrų, mechaninius arba elektrinius virpesius.

193

Foninio apšvietimo šviesos diodų (LED) moduliai, kurie yra šviesos šaltiniai, sudaryti iš vieno ar daugiau LED, vienos ar daugiau jungties ir kitų pasyviųjų komponentų, sumontuoti ant spausdintinės grandinės ar kito panašaus pagrindo, kombinuoti arba nekombinuoti su optiniais komponentais arba apsauginiais diodais ir naudojami šviesos diodų vaizduoklių (LCD) foniniam apšvietimui

194

Jutikliniai duomenų įvesties įrenginiai (vadinamieji jutikliniai ekranai) be monitoriaus funkcijų, skirti įmontuoti į aparatus su monitoriumi, atliekantys monitoriaus palietimo ir palietimo vietos nustatymo funkciją. Lytėjimo pojūtis gali būti išgaunamas varžiniu, elektrostatinės talpos, paviršinių akustinių bangų, infraraudonųjų spindulių būdu arba kitomis lytėjimo pojūčio technologijomis

195

Dažų kasetės (su integruota spausdinimo galvute arba be jos), skirtos dėti į 844331 , 844332 arba 844339  subpozicijai priskiriamas mašinas, turinčios mechaninių arba elektrinių sudedamųjų dalių; termoplastinių arba elektrostatinių dažų kasetės (su judamosiomis dalimis ar be jų), skirtos dėti į SS 844331 , 844332 arba 844339 subpozicijai priskiriamas mašinas; kietieji pritaikytos formos dažai, skirti dėti į 844331 , 844332 arba 844339 subpozicijai priskiriamas mašinas

196

Spaudiniai, suteikiantys teisę naudotis programine įranga (įskaitant žaidimus), duomenimis, interneto turiniu (įskaitant žaidimuose arba programėlėse esantį turinį) arba paslaugomis, arba telekomunikacijų paslaugomis (įskaitant judriojo ryšio paslaugas), juos įdiegti, atkurti arba kitaip naudoti (**)

197

Lipnūs skritulio formos poliravimo diskeliai, naudojami puslaidininkių plokštelėms gaminti

198

Dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės ir panašūs gaminiai iš plastikų, specialios formos arba kitaip pritaikyti puslaidininkių plokštelėms, kaukėms arba fotošablonų tinkleliams transportuoti arba pakuoti, priskiriamos 392310 arba 848690 subpozicijai

199

Vakuuminiai siurbliai, naudojami vien tik arba daugiausia puslaidininkiams arba plokštiesiems vaizduokliams gaminti

200

Plazminės valymo mašinos, skirtos organiniams teršalams valyti iš elektroninių mikroskopų tiriamųjų objektų ir tiriamųjų objektų laikiklių

201

Nešiojamieji interaktyvieji elektroniniai mokomieji prietaisai, visų pirma skirti vaikams


(**)  Tarifų spaudiniams panaikinimas taikomas tik teisėms ir įsipareigojimams dėl prekybos prekėmis, t. y. jis netaikomas patekimui į rinką, išskyrus dalyviams taikomus muitų tarifus. Susitarimo dėl ITS išplėtimo nuostatos nekliudo ITS nariui reglamentuoti tokių prekių turinį, įskaitant, be kitų dalykų, interneto turinį. Susitarimo dėl ITS išplėtimo nuostatos nedaro poveikio nario teisei patekti į rinką ir įsipareigojimams dėl prekybos paslaugomis ar nekliudo nariui reglamentuoti savo paslaugų rinką.


REGLAMENTAI

18.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/972

2016 m. birželio 17 d.

dėl leidimo naudoti Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP gaminamą L-argininą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti L-argininą kaip pašarų priedą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP gaminamą L-argininą naudoti kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2015 m. gruodžio 1 d. nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP gaminamas L-argininas neturi nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad naudojamas šis preparatas gali būti veiksmingas amino rūgšties arginino šaltinis visų rūšių gyvūnams; kad papildomas L-argininas būtų visapusiškai veiksmingas atrajotojams, jis turėtų būti apsaugotas nuo suirimo didžiajame skrandyje. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Bendrijos etaloninė laboratorija;

(5)

šios medžiagos vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą medžiagą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą medžiagą, priskiriamą prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“ ir funkcinės grupės „aminorūgštys, jų druskos ir analogai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2016; 14(1):4345.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: aminorūgštys, jų druskos ir analogai

3c361

L-argininas

Priedo sudėtis

Milteliai, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 98 % L-arginino (sausos medžiagos) ir kurių didžiausias drėgnis yra 10 %

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

L-argininas ((S)-2-amino-5-guanidinpentano rūgštis), gaunamas fermentuojant su Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP.

Cheminė formulė: C6H14N4O2

CAS numeris: 74-79-3

Analizės metodas  (1)

L-arginino apibūdinimas pašarų priede:

Maisto cheminių medžiagų kodekso L-argininui skirtas skyrius.

Arginino pašarų priede kiekybinis nustatymas:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir fotometrinio aptikimo būdus (IEC-VIS).

Arginino premiksuose, pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose kiekybinis nustatymas:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir fotometrinio aptikimo būdus (IEC-VIS) (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009 (2).

Visos rūšys

 

 

 

1.

Drėgnis nurodomas priedo etiketėje.

2.

L-argininas gali būti teikiamas rinkai ir naudojamas kaip priedas preparato forma.

2026 m. liepos 8 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  2009 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009, nustatantis oficialiai pašarų kontrolei taikytinus Bendrijos ėminių ėmimo ir analizės metodus (OL L 54, 2009 2 26, p. 1).


18.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/973

2016 m. birželio 17 d.

dėl leidimo naudoti cinko bislizinatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti L-lizinato HCl cinko chelatą; kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti L-lizinato HCl cinko chelatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2015 m. spalio 20 d. (2) nuomonėje padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis L-lizinato HCl cinko chelatas neturi nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad vartotojų saugai nekiltų pavojaus, su sąlyga, kad bus imtasi tinkamų apsaugos priemonių;

(5)

kalbant apie poveikį aplinkai, visų pirma cinko nutekėjimą ir patekimą į paviršinį vandenį, Tarnyba 2014 m. balandžio 8 d. (3) nuomonėje rekomendavo gerokai sumažinti didžiausią cinko kiekį kelioms tikslinėms rūšims skirtuose visaverčiuose pašaruose. Tačiau siekiant užtikrinti, kad gyvūnų fiziologiniams poreikiams, įskaitant tam tikrus jų gyvenimo laikotarpius, nekiltų grėsmės ar nebūtų daromas joks kitas neigiamas poveikis gyvūnų sveikatai, Tarnybos rekomenduojamas cinko kiekio mažinimas neturėtų būti atliekamas vienu etapu. Siekiant toliau mažinti cinko kiekį, pašarų ūkio subjektai ir mokslinių tyrimų institutai turėtų būti skatinami rinkti naujus mokslinius duomenis apie skirtingų rūšių gyvūnų fiziologinius poreikius;

(6)

Tarnyba padarė išvadą, kad L-lizinato HCl cinko chelatas gali būti veiksmingas cinko šaltinis visų rūšių gyvūnams, ir rekomendavo medžiagą pavadinti cinko bislizinatu. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 21 straipsniu įsteigta Bendrijos etaloninė laboratorija. Cinko bislizinato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą medžiagą;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą medžiagą, priklausančią priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „mikroelementų junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2015;13(11):4267.

(3)  EFSA Journal 2014;12(5):3668.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Elemento (Zn) kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: mikroelementų junginiai

3b613

Cinko bislizinatas

Priedo apibūdinimas:

Milteliai arba granulės, kurių sudėtyje yra 13,5 % cinko ir ne mažiau kaip 85,0 % lizino.

Cinkas bislizinato HCl cinko chelato forma: ne mažiau kaip 85 %.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Bislizinato HCl cinko chelatas

Cheminė formulė:

Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 2H2O

CAS numeris: 23333–98–4

Analizės metodas  (1)

Lizino pašarų priede ir premiksuose kiekybinis nustatymas:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir fotometrinio aptikimo būdus (IEC-UV/FD), arba

VDLUFA 4.11.6 arba EN ISO 17180.

Suminio lizino pašarų priede ir premiksuose kiekybinis nustatymas:

induktyviai susietos plazmos atominė emisinė spektrometrija, ICP-AES (EN 15510), arba

induktyviai susietos plazmos atominė emisinė spektrometrija, ICP-AES, mineralizavus aukštame slėgyje (EN 15621).

Suminio cinko pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose kiekybinis nustatymas:

induktyviai susietos plazmos atominė emisinė spektrometrija, ICP-AES (EN 15510), arba

induktyviai susietos plazmos atominė emisinė spektrometrija, ICP-AES, mineralizavus aukštame slėgyje (EN 15621), arba

atominės sugerties spektroskopija (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009) (2).

Visų rūšių gyvūnai

Šunys ir katės: 200 (iš viso)

Lašišinės žuvys ir pieno pakaitalai veršeliams: 180 (iš viso)

Paršeliai, kiaulės, triušiai ir visos žuvys, išskyrus lašišines žuvis: 150 (iš viso)

Kitų rūšių ir kategorijų gyvūnai: 120 (iš viso)

1.

Priedas sumaišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Cinko bislizinatas gali būti teikiamas rinkai ir naudojamas kaip priedas preparato forma.

3.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta pavojaus, susijusio su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ir sąlyčiu su akimis. Jei šiomis procedūromis ir priemonėmis negalima iki priimtino lygio sumažinti pavojaus, priedas ir premiksai naudojami su tinkamomis asmens apsaugos priemonėmis.

2026 m. liepos 8 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  2009 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009, nustatantis oficialiai pašarų kontrolei taikytinus Bendrijos ėminių ėmimo ir analizės metodus (OL L 54, 2009 2 26, p. 1).


18.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/25


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/974

2016 m. birželio 17 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

134,8

ZZ

134,8

0709 93 10

TR

133,0

ZZ

133,0

0805 50 10

AR

169,6

BR

92,5

MA

179,9

TR

151,6

UY

147,6

ZA

163,6

ZZ

150,8

0808 10 80

AR

127,0

BR

97,3

CL

131,1

CN

66,5

NZ

157,2

US

120,4

ZA

116,2

ZZ

116,5

0809 10 00

TR

267,2

ZZ

267,2

0809 29 00

TR

397,4

ZZ

397,4

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

174,9

ZZ

174,9


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


18.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/975

2016 m. birželio 17 d.

kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2016 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leistas naudoti tarifines kvotas kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 188 straipsnio 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 539/2007 (2) leista naudoti tarifines metines kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų importo kvotas.

(2)

2016 m. birželio 1–7 d. pateiktose 2016 m. liepos 1 d.–rugsėjo 30 d. kvotos dalies importo licencijų paraiškose nurodytas kiekis mažesnis už skirtą kiekį. Todėl reikėtų nustatyti kiekį, dėl kurio paraiškų nebuvo pateikta, ir jį pridėti prie kitai kvotos daliai numatyto kiekio;

(3)

siekiant užtikrinti šios priemonės veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Prie 2016 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. kvotos laikotarpio dalies pridėtinas kiekis, dėl kurio pagal Reglamentą (EB) Nr. 539/2007 importo licencijų paraiškų nepateikta, yra nurodytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 539/2007, leidžiantis naudoti tarifines kvotas kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuje bei nustatantis jų administravimo tvarką (OL L 128, 2007 5 16, p. 19).


PRIEDAS

Eilės Nr.

Kiekis, dėl kurio paraiškų nebuvo pateikta, pridėtinas prie 2016 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. kvotos daliai skirto kiekio

(kiaušinių su lukštu ekvivalentas kg)

09.4015

27 000 000

09.4401

1 400 000

09.4402

3 875 000


18.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/976

2016 m. birželio 17 d.

kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2016 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 536/2007 leistą naudoti Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės paukštienos tarifinę kvotą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 188 straipsnio 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 536/2007 (2) leista naudoti tarifinę metinę Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės paukštienos sektoriaus produktų importo kvotą;

(2)

2016 m. birželio 1–7 d. pateiktose 2016 m. liepos 1 d.–rugsėjo 30 d. kvotos dalies importo licencijų paraiškose nurodytas kiekis yra mažesnis už skirtą kiekį. Todėl reikėtų nustatyti kiekį, dėl kurio paraiškų nebuvo pateikta, ir jį pridėti prie kitai kvotos daliai numatyto kiekio;

(3)

siekiant užtikrinti šios priemonės veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekis, dėl kurio importo paraiškų pagal Reglamentą (EB) Nr. 536/2007 nebuvo pateikta ir kuris turi būti pridėtas prie 2016 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. kvotos daliai numatyto kiekio, yra nurodytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 536/2007, kuriuo pradedama naudoti Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta paukštienos tarifinė kvota ir nustatomas jos administravimas (OL L 128, 2007 5 16, p. 6).


PRIEDAS

Eilės Nr.

Kiekis, dėl kurio paraiškų nebuvo pateikta, pridėtinas prie 2016 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. kvotos daliai skirto kiekio

(kg)

09.4169

5 336 250


18.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/31


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/977

2016 m. birželio 17 d.

kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2016 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2077 leistas naudoti Ukrainos kilmės kiaušinių, kiaušinių produktų ir albuminų tarifines kvotas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 188 straipsnio 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2077 (2) leista naudoti tarifines metines Ukrainos kilmės kiaušinių, kiaušinių produktų ir albuminų tarifines kvotas;

(2)

2016 m. birželio 1–7 d. pateiktose 2016 m. liepos 1 d.–rugsėjo 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose nurodytas kiekis mažesnis už kiekį, kurį galima importuoti. Todėl reikėtų nustatyti kiekį, dėl kurio paraiškų nebuvo pateikta, ir jį pridėti prie kitai kvotos daliai numatyto kiekio;

(3)

siekiant užtikrinti šios priemonės veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Prie 2016 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. kvotos laikotarpio dalies pridėtinas kiekis, dėl kurio pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2077 importo licencijų paraiškų nepateikta, yra nurodytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės kiaušinių, kiaušinių produktų ir albuminų Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka (OL L 302, 2015 11 19, p. 57).


PRIEDAS

Eilės Nr.

Kiekis, dėl kurio paraiškų nepateikta, pridėtinas prie 2016 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui skirto kiekio

(kiaušinių su lukštais ekvivalento kg)

09.4275

1 012 500

09.4276

2 250 000


18.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/33


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/978

2016 m. birželio 17 d.

kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2016 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 1384/2007 leistas naudoti tam tikras paukštienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Izraelis, tarifines kvotas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 188 straipsnio 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1384/2007 (2) leista naudoti tarifines metines paukštienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Izraelis, importo kvotas;

(2)

2016 m. birželio 1–7 d. pateiktose 2016 m. liepos 1 d.–rugsėjo 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose nurodytas kiekis mažesnis už kiekį, kurį galima importuoti. Todėl reikėtų nustatyti kiekį, dėl kurio paraiškų nebuvo pateikta, ir jį pridėti prie kitai kvotos daliai numatyto kiekio;

(3)

siekiant užtikrinti šios priemonės veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Prie 2016 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. kvotos laikotarpio dalies pridėtinas kiekis, dėl kurio pagal Reglamentą (EB) Nr. 1384/2007 importo licencijų paraiškų nepateikta, yra nurodytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1384/2007, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2398/96 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras paukštienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Izraelis, Bendrijos tarifines kvotas ir susijusias su tokių kvotų administravimu (OL L 309, 2007 11 27, p. 40).


PRIEDAS

Eilės Nr.

Kiekis, dėl kurio paraiškų nepateikta, pridėtinas prie 2016 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui skirto kiekio

(kg)

09.4091

420 000

09.4092

2 800 000


SPRENDIMAI

18.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/35


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/979

2016 m. gegužės 20 d.

dėl Kroatijos prisijungimo prie Konvencijos dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį,

atsižvelgdama į Kroatijos stojimo aktą, ypač į jo 3 straipsnio 4 ir 5 dalis,

atsižvelgdama į Europos Komisijos rekomendaciją,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Konvencija dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo (2), parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu (toliau – Konvencija), buvo pasirašyta Briuselyje 1997 m. gruodžio 18 d. Ji įsigalioja praėjus 90 dienų nuo tos dienos, kai pranešimą apie konstitucinių Konvencijos priėmimo procedūrų užbaigimą pateiks paskutinė šį formalumą atliekanti valstybė, kuri buvo Europos Sąjungos narė Tarybai priimant aktą, kuriuo parengta ši Konvencija;

(2)

pagal Konvencijos 32 straipsnio 4 dalį iki tol, kol įsigalios Konvencija, bet kuri valstybė narė pateikdama Konvencijos 32 straipsnio 2 dalyje nurodytą pranešimą arba vėliau gali pareikšti, kad, kiek tai susiję su ja, Konvencija taikoma jos santykiams su tokį patį pareiškimą pateikusiomis valstybėmis narėmis;

(3)

Kroatijos stojimo akto (toliau – Stojimo aktas) 3 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad Kroatija prisijungia prie konvencijų ir protokolų, išvardytų Stojimo akto I priede. Tos konvencijos ir protokolai apima, inter alia, Konvenciją. Konvencija Kroatijai turi įsigalioti Tarybos nustatytą dieną;

(4)

Stojimo akto 3 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad Taryba sprendžia dėl visų pritaikomųjų pataisų, reikalingų Kroatijai prisijungus prie konvencijų ir protokolų, išvardytų Stojimo akto I priede,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Konvencija Kroatijai įsigalioja pirmo mėnesio pirmą dieną, einančią po šio sprendimo paskelbimo dienos.

2 straipsnis

Konvencijos tekstas (3) kroatų kalba yra autentiškas tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Konvencijos tekstai kitomis kalbomis.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  2016 m. balandžio 28 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 24, 1998 1 23, p. 2.

(3)  Tekstas kroatų kalba buvo paskelbtas Oficialiojo leidinio specialiajame leidime (19 skyrius, 014 tomas, p. 156).


18.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/37


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/980

2016 m. birželio 14 d.

kuriuo skiriami Regionų komiteto penki Bulgarijos Respublikos pasiūlyti nariai ir šeši Bulgarijos Respublikos pasiūlyti pakaitiniai nariai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Bulgarijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. sausio 26 d., 2015 m. vasario 5 d. ir 2015 m. birželio 23 d. Taryba priėmė sprendimus (ES) 2015/116 (1), 2015/190 (2) ir 2015/994 (3), kuriais skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d.;

(2)

pasibaigus Vladimir KISSIOV, Krassimir KOSTOV, Madzhid MANDADZHA, Krasimir MIREV ir Detelina NIKOLOVA kadencijoms tapo laisvos penkios Regionų komiteto narių vietos;

(3)

pasibaigus Stanislav BLAGOV, Nikolay IVANOV, Dimitranka KAMENOVA, Anastasiya MLADENOVA ir Emil NAIDENOV kadencijoms tapo laisvos penkios Regionų komiteto pakaitinių narių vietos;

(4)

Malina Edreva AUDOIN paskyrus Regionų komiteto nare tapo laisva pakaitinio nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam dabartinės kadencijos laikui iki 2020 m. sausio 25 d. į Regionų komitetą skiriami:

a)

nariais:

Malina Edreva AUDOIN, Councillor, Sofia Municipal Council,

Rumen Iliev GUNINSKI, Mayor of Pravets Municipality,

Diana Dimitrova OVCHAROVA, Mayor of Ivaylovgrad Municipality,

Stefan Nikolov RADEV, Mayor of Sliven Municipality,

Nikolay Jordanov ZAYCHEV, Mayor of Peshtera Municipality,

ir

b)

pakaitiniais nariais:

Lyubka Veselinova ALEKSANDROVA, Mayor of Levski Municipality,

Georgi Aleksandrov CHAKAROV, Mayor of Polski Trambesh Municipality,

Dobromir Stoykov DOBREV, Mayor of Gorna Oryahovitsa Municipality,

Emil Stanev KABAIVANOV, Mayor of Karlovo Municipality,

Korneliya Dobreva MARINOVA, Mayor of Lovech Municipality,

Georg Leonidov SPARTANSKI, Mayor of Pleven Municipality.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A.G. KOENDERS


(1)  2015 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/116, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 20, 2015 1 27, p. 42).

(2)  2015 m. vasario 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/190, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 31, 2015 2 7, p. 25).

(3)  2015 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/994, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 159, 2015 6 25, p. 70).


18.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/39


TARYBOS SPRENDIMAS (ES, Euratomas) 2016/981

2016 m. birželio 16 d.

kuriuo skiriamas Audito Rūmų narys

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 286 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2016 m. gegužės 6 d. baigėsi Rasos BUDBERGYTĖS kadencijos laikas;

(2)

todėl reikėtų paskirti naują narį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Rimantas ŠADŽIUS skiriamas Audito Rūmų nariu laikotarpiui nuo 2016 m. birželio 16 d. iki 2022 m. birželio 15 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2016 m. birželio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L.F. ASSCHER


(1)  2016 m. birželio 7 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).


18.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/40


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/982

2016 m. birželio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/386/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. birželio 23 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/386/BUSP (1);

(2)

Taryba nepripažįsta Rusijos Federacijos įvykdytos neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos, ją toliau smerkia ir liks įsipareigojusi visapusiškai įgyvendinti savo nepripažinimo politiką;

(3)

remiantis Sprendimo 2014/386/BUSP peržiūros rezultatais, ribojamųjų priemonių taikymas turėtų būti pratęstas iki 2017 m. birželio 23 d.;

(4)

todėl Sprendimas 2014/386/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2014/386/BUSP 5 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šis sprendimas taikomas iki 2017 m. birželio 23 d.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  2014 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2014/386/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą (OL L 183, 2014 6 24, p. 70).


Klaidų ištaisymas

18.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/41


2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 224, 2012 m. rugpjūčio 21 d. )

2 puslapis, 10 konstatuojamoji dalis:

yra:

„kad nesudėtingiems motoriniams orlaiviams, pramoginiams orlaiviams ir susijusiems gaminiams, dalims ir prietaisams būtų taikomos jų paprastai konstrukcijai ir naudojimo būdui proporcingos priemonės ir būtų išlaikytas aukštas vienodas civilinės aviacijos saugos lygis Europoje, būtina padaryti tokių orlaivių ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų ir projektavimo bei gamybinių organizacijų sertifikavimo reikalavimų ir procedūrų pakeitimų, taip pat nustatyti galimybę (ypač lengvesnių kaip 2 000 kg (ELA2) arba 1 200 kg (ELA1) Europos lengvųjų orlaivių savininkams) dalis, kurios saugos atžvilgiu yra nekritinės, priimti įmontuoti be EASA 1 formos;“,

turi būti:

„kad nesudėtingiems varikliu varomiems orlaiviams, pramoginiams orlaiviams ir susijusiems gaminiams, dalims ir prietaisams būtų taikomos jų paprastai konstrukcijai ir naudojimo būdui proporcingos priemonės ir būtų išlaikytas aukštas vienodas civilinės aviacijos saugos lygis Europoje, būtina padaryti tokių orlaivių ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų ir projektavimo bei gamybinių organizacijų sertifikavimo reikalavimų ir procedūrų pakeitimų, taip pat nustatyti galimybę (ypač lengvesnių kaip 2 000 kg (ELA2) arba 1 200 kg (ELA1) Europos lengvųjų orlaivių savininkams) dalis, kurios saugos atžvilgiu yra nekritinės, priimti įmontuoti be EASA 1 formos;“;

3 puslapis, 1 straipsnio 2 dalies i punkto i papunktis:

yra:

„orlaivis, kurio didžiausia kilimo masė (MTOM) yra ne didesnė kaip 1 200 kg ir kuris nepriskiriamas prie sudėtingų motorinių orlaivių;“,

turi būti:

„orlaivis, kurio didžiausia kilimo masė (MTOM) yra ne didesnė kaip 1 200 kg ir kuris nepriskiriamas prie sudėtingų varikliu varomų orlaivių;“;

3 puslapis, 1 straipsnio 2 dalies j punkto i papunktis:

yra:

„orlaivis, kurio didžiausia kilimo masė (MTOM) yra ne didesnė kaip 2 000 kg ir kuris nepriskiriamas prie sudėtingų motorinių orlaivių;“,

turi būti:

„orlaivis, kurio didžiausia kilimo masė (MTOM) yra ne didesnė kaip 2 000 kg ir kuris nepriskiriamas prie sudėtingų varikliu varomų orlaivių;“.