ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 153

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. birželio 10d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. birželio 9 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/907, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 174/2005, nustatantis su karine veikla susijusios pagalbos tiekimo į Dramblio Kaulo Krantą apribojimus, ir Reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

1

 

*

2016 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/908, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi rinkos praktikos pripažinimo, taip pat pripažinimo išsaugojimo, užbaigimo arba pripažinimo sąlygų pakeitimo kriterijai, procedūra ir reikalavimai ( 1 )

3

 

*

2016 m. kovo 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/909, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kompetentingoms institucijoms teiktinų pranešimų turiniu ir pranešimų sąrašo sudarymu, skelbimu ir tvarkymu ( 1 )

13

 

*

2016 m. birželio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/910, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių

23

 

*

2016 m. birželio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/911, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema, nustatomi grupės finansinės paramos susitarimų aprašo formos ir turinio techniniai įgyvendinimo standartai ( 1 )

25

 

*

2016 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/912, kuriuo ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos geležinkelių tunelių saugos techninės sąveikos specifikacijos ( 1 )

28

 

 

2016 m. birželio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/913, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

29

 

 

2016 m. birželio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/914 dėl didžiausios nugriebto pieno miltelių supirkimo kainos nustatymo Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/826 paskelbto konkurso pirmame atskirame etape

31

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/915 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi dėl tarptautinio dokumento, kuris turi būti parengtas ICAO institucijose ir kuriuo ketinama numatyti nuo 2020 m. įgyvendinti bendrą pasaulinę rinka grindžiamą priemonę tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams

32

 

*

2016 m. birželio 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/916 dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo (biudžeto eilutė 02.03.01)

35

 

*

2016 m. birželio 9 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/917, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui

38

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2015 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamento (ES) 2015/2265, kuriuo nustatomos Sąjungos autonominės tarifinės kvotos tam tikriems žuvininkystės produktams ir numatomas tų kvotų valdymas 2016–2018 m. laikotarpiu, klaidų ištaisymas ( OL L 322, 2015 12 8 )

39

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

10.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/907

2016 m. birželio 9 d.

kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 174/2005, nustatantis su karine veikla susijusios pagalbos tiekimo į Dramblio Kaulo Krantą apribojimus, ir Reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 9 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/917, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. balandžio 28 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 2283 (2016), kuria nedelsiant nutraukiamos visos JT sankcijos Dramblio Kaulo Krantui;

(2)

2010 m. spalio 29 d. Taryba panaikino Bendrąją poziciją 2004/852/BUSP (2);

(3)

2016 m. birželio 9 d. Taryba panaikino Sprendimą 2010/656/BUSP (3);

(4)

todėl Tarybos reglamentai (EB) Nr. 174/2005 (4) ir (EB) Nr. 560/2005 (5) taip pat turėtų būti panaikinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 174/2005 ir Reglamentas (EB) Nr. 560/2005 panaikinami.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2016 m. birželio 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 38.

(2)  2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos bendroji pozicija 2004/852/BUSP, dėl ribojančių priemonių Dramblio Kaulo Krantui (OL L 368, 2004 12 15, p. 50).

(3)  2010 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui (OL L 285, 2010 10 30, p. 28).

(4)  2005 m. sausio 31 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 174/2005, nustatantis su karine veikla susijusios pagalbos tiekimo į Dramblio Kaulo Krantą apribojimus (OL L 29, 2005 2 2, p. 5).

(5)  2005 m. balandžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante (OL L 95, 2005 4 14, p. 1).


10.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/3


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/908

2016 m. vasario 26 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi rinkos praktikos pripažinimo, taip pat pripažinimo išsaugojimo, užbaigimo arba pripažinimo sąlygų pakeitimo kriterijai, procedūra ir reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (1), ypač į jo 13 straipsnio 7 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

nustatyti bendrieji kriterijai, procedūros ir reikalavimai turėtų padėti plėtoti vienodas pripažintos rinkos praktikos (PRP) nuostatas, didinti teisinės sistemos, pagal kurią leidžiama tokia praktika, aiškumą ir skatinti sąžiningą ir veiksmingą rinkos dalyvių elgesį. Be to, taip turėtų būti stiprinamas tvarkingas rinkos veikimas ir rinkos vientisumas;

(2)

siekiant užtikrinti, kad PRP netrukdytų naujovėms ir nuolatinei dinaminei finansų rinkų raidai, kompetentingos institucijos neturėtų automatiškai laikyti nepriimtinomis naujų ar besiformuojančių rinkos tendencijų, galinčių tapti nauja rinkos praktika. Veikiau tos kompetentingos institucijos turėtų įvertinti, ar tokia rinkos praktika atitinka šiame reglamente ir Reglamente (ES) Nr. 596/2014 nustatytus kriterijus;

(3)

PRP turėtų būti įgyvendinama taip, kad būtų užtikrintas rinkos vientisumas ir investuotojų apsauga, nesukeliant pavojaus kitiems rinkos dalyviams ir kitoms susijusioms rinkoms. Todėl reikėtų skirti deramą dėmesį skaidrumui ir sąlygoms, kuriomis reglamentuojama rinkos praktika, kurią siūloma nurodyti kaip PRP. Vertindamos rinkos praktikos, kurią tiek visuomenei, tiek kompetentingoms institucijoms siūloma nurodyti kaip PRP, skaidrumo lygį, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į įvairius galimos PRP taikymo etapus. Todėl taip pat tikslinga nustatyti specialiuosius skaidrumo reikalavimus tiems etapams, t. y. prieš rinkos dalyviams pradedant taikyti PRP, ją taikant ir rinkos dalyviams užbaigus PRP taikymą;

(4)

rinkos praktika, kurią kompetentingos institucijos patvirtino kaip PRP, gali būti skirtingos rūšies ir pobūdžio. Patvirtindama rinkos praktiką kaip PRP, kompetentinga institucija turėtų įvertinti informacijos atskleidimo, kurio reikalaujama iš visų asmenų, kurie ją taikys, dažnumą, siekdama užtikrinti, kad jis būtų su ta rinkos praktika suderintas ir jai tinkamas. Informacijos atskleidimo dažnumu turėtų būti pasiekta pusiausvyra tarp būtinybės informuoti visuomenę bei suteikti kompetentingai institucijai informacijos, reikalingos vykdomai stebėsenai, ir periodinio informacijos atskleidimo naštos, tenkančios PRP taikantiems subjektams. Be to, vertindamos rinkos praktiką, kuri gali būti taikoma ne prekybos vietoje, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į tai, ar laikomasi pakankamo skaidrumo rinkoje lygio;

(5)

kompetentingos institucijos, kurios pripažino rinkos praktiką, turėtų užtikrinti, kad ji būtų deramai, t. y. pakankamai rūpestingai ir apdairiai, stebima. Todėl reikėtų reikalauti, kad rinkos praktiką taikantys asmenys saugotų pakankamai įrašų apie visus įvykdytus sandorius ir pavedimus, kad kompetentingos institucijos galėtų vykdyti savo priežiūros funkcijas ir atlikti Reglamente (ES) Nr. 596/2014 numatytus vykdymo užtikrinimo veiksmus. Taip pat labai svarbu, kad jų rinkos praktikos taikymo veiklą būtų galima atskirti nuo kitos jų pačių arba jų klientų sąskaita vykdomos prekybos veiklos. Tai gali būti pasiekta naudojant atskiras sąskaitas;

(6)

pripažintą rinkos praktiką taikančio subjekto statusas yra labai svarbus aspektas, į kurį reikia atsižvelgti, ypač kai tas subjektas veikia kito asmens, kuriam rinkos praktika tiesiogiai naudinga, vardu arba sąskaita. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti, ar prižiūrimo asmens statusas yra svarbus konkrečios nagrinėjamos rinkos praktikos pripažinimui;

(7)

vertindamos rinkos praktikos, kurią siūloma nurodyti kaip PRP, poveikį rinkos likvidumui ir veiksmingumui, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į rinkos praktikos tikslą, pavyzdžiui, ar konkrečiomis aplinkybėmis rinkos praktikos tikslas yra skatinti įprastą prekybą nelikvidžiomis finansinėmis priemonėmis, išvengti poveikio darymo naudojantis dominuojančia padėtimi arba nustatyti kotiruojamas kainas, kai kyla pavojus, kad nebus prekybos sandorio šalių, arba sudaryti palankesnes sąlygas tvarkingoms operacijoms, kurių dalyvis užima dominuojančią padėtį. Kiek tai susiję su kaina, tokiais tikslais taip pat galėtų būti siekis sumažinti kainų svyravimus dėl pernelyg didelių skirtumų ir finansinės priemonės ribotos pasiūlos ar paklausos nepakenkiant rinkos tendencijai, užtikrinti kainų skaidrumą arba palengvinti sąžiningą kainų vertinimą rinkose, kuriose dauguma sandorių vykdomi ne prekybos vietoje;

(8)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(9)

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę;

(10)

siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą, šis reglamentas turi įsigalioti kuo skubiau, o juo nustatytos nuostatos turi būti taikomos nuo tos pačios datos kaip Reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROJI NUOSTATA

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente „prižiūrimi asmenys“ – bet kurie iš toliau išvardytų subjektų:

a)

investicinės įmonės, gavusios veiklos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES (3);

b)

kredito įstaigos, gavusios veiklos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES (4);

c)

finansų sandorio šalys, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 (5) 2 straipsnio 8 punkte;

d)

bet kuris asmuo, kuriam taikomos veiklos leidimo sąlygos, organizaciniai reikalavimai ir kompetentingos finansų institucijos ar nacionalinės reguliavimo institucijos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1227/2011 (6), vykdoma priežiūra;

e)

bet kuris asmuo, kuriam taikomos veiklos leidimo sąlygos, organizaciniai reikalavimai ir kompetentingų institucijų, reguliavimo institucijų arba agentūrų, atsakingų už biržos prekių neatidėliotinų sandorių ar išvestinių finansinių priemonių rinkas, vykdoma priežiūra;

f)

dalyviai, kurie laikosi reikalavimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (7), nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą.

II SKYRIUS

PRIPAŽINTA RINKOS PRAKTIKA

1 SKIRSNIS

Pripažintos rinkos praktikos patvirtinimas

2 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1.   Prieš patvirtindamos rinkos praktiką kaip pripažintą rinkos praktiką (PRP), kompetentingos institucijos:

a)

įvertina rinkos praktiką pagal kiekvieną iš Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnio 2 dalyje nustatytų ir šio skyriaus 2 skirsnyje patikslintų kriterijų;

b)

dėl tinkamumo patvirtinti rinkos praktiką kaip PRP atitinkamai konsultuojasi su susijusiomis įstaigomis, įskaitant bent emitentų, investicinių įmonių, kredito įstaigų, investuotojų, apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvių, daugiašalę prekybos sistemą (DPS) ar organizuotą prekybos sistemą (OPS) administruojančių rinkos dalyvių ir reguliuojamos rinkos dalyvių atstovais, taip pat su kitoms institucijoms.

2.   Kompetentingos institucijos, ketindamos patvirtinti rinkos praktiką kaip PRP, praneša EVPRI ir kitoms kompetentingoms institucijoms apie tokį ketinimą pagal 3 skirsnyje nustatytą tvarką, naudodamos priede pateiktą šabloną.

3.   Kai kompetentingos institucijos patvirtina rinkos praktiką kaip PRP pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnį ir šį reglamentą, jos viešai savo interneto svetainėje skelbia sprendimą dėl rinkos praktikos patvirtinimo kaip PRP ir atitinkamos PRP aprašymą, priede pateiktame šablone nurodydamos šią informaciją:

a)

asmenų, kurie gali taikyti PRP, rūšių aprašymą;

b)

asmenų arba grupės asmenų, kuriems gali būti naudingas PRP taikymas, ją taikant tiesiogiai arba paskiriant ją taikyti kitą asmenį (toliau – naudos gavėjas), rūšių aprašymą;

c)

finansinės priemonės, su kuria PRP yra susijusi, rūšies aprašymą;

d)

nuorodą į tai, ar PRP galima taikyti tam tikrą laiką, ir atvejų ar sąlygų, dėl kurių praktika gali būti laikinai nutraukta, laikinai sustabdyta arba užbaigta taikyti, aprašymą.

Asmenys, nurodyti pirmos pastraipos a punkte, yra atsakingi už bet kokį sprendimą dėl prekybos, be kita ko, pavedimo pateikimą, atšaukimą arba pakeitimą ir sandorio sudarymą arba prekybos vykdymą, susijusius su PRP.

2 SKIRSNIS

Kriterijų, į kuriuos reikia atsižvelgti patvirtinant pripažintą rinkos praktiką, patikslinimas

3 straipsnis

Skaidrumas

1.   Nustatydamos, ar rinkos praktiką galima patvirtinti kaip PRP ir ar ji atitinka Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytą kriterijų, kompetentingos institucijos tikrina, ar rinkos praktika užtikrinama, kad visuomenei būtų atskleidžiama tokia informacija:

a)

prieš rinkos praktiką taikant kaip PRP:

i)

naudos gavėjų ir asmenų, kurie ją taikys, taip pat vieno iš jų, kuris atsakingas už skaidrumo reikalavimų laikymąsi pagal šios dalies b ir c punktus, tapatybė;

ii)

finansinių priemonių, dėl kurių PRP bus taikoma, nurodymas;

iii)

laikotarpis, per kurį PRP bus taikoma, atvejai ar sąlygos, dėl kurių ji gali būti laikinai nutraukta, laikinai sustabdyta arba užbaigta taikyti;

iv)

prekybos vietų, kuriose PRP bus taikoma, nustatymas ir, jei taikoma, galimybės vykdyti sandorius ne prekybos vietoje nurodymas;

v)

didžiausios grynųjų pinigų sumos ir finansinių priemonių, priskirtų taikomai PRP, kiekio nuoroda, jei taikytina;

b)

kai rinkos praktika jau taikoma kaip PRP:

i)

reguliariai – išsami informacija apie prekybos veiklą, susijusią PRP taikymu, kaip antai įvykdytų sandorių skaičius, prekybos mastas, vidutinis sandorių dydis ir vidutiniai kotiruojamų kainų skirtumai, įvykdytų sandorių kainos;

ii)

bet kokie anksčiau atskleistos informacijos apie PRP pokyčiai, įskaitant pokyčius, susijusius su turimais ištekliais: grynaisiais pinigais ir finansinėmis priemonėmis, PRP taikančių asmenų tapatybės pokyčiai ir bet kokie grynųjų pinigų ar finansinių priemonių paskirstymo pokyčiai naudos gavėjo ir PRP taikančių asmenų sąskaitose;

c)

kai rinkos praktika nebetaikoma kaip PRP ją taikiusio asmens, naudos gavėjo arba abiejų iniciatyva:

i)

tai, kad PRP taikymas yra užbaigtas;

ii)

PRP taikymo aprašymas;

iii)

PRP taikymo užbaigimo priežastys ar motyvai.

Taikant b punkto i papunktį, jeigu per vieną prekybos sesiją vykdomi keli sandoriai, teikiant atitinkamų kategorijų informaciją gali būti priimtini dienos suvestiniai duomenys.

2.   Nustatydamos, ar rinkos praktiką galima patvirtinti kaip PRP ir ar ji atitinka Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytą kriterijų, kompetentingos institucijos tikrina, ar rinkos praktika užtikrinama, kad joms būtų atskleidžiama ši informacija:

a)

prieš rinkos praktiką taikant kaip PRP, susitarimai ar sutartys tarp nustatytų naudos gavėjų ir asmenų, kurie taikys rinkos praktiką, ją patvirtinus kaip PRP, kai tokie susitarimai ar sutartys yra būtini jos taikymui;

b)

kai rinkos praktika taikoma kaip PRP, periodinė ataskaita kompetentingai institucijai, kurioje pateikiama išsami informacija apie įvykdytus sandorius ir bet kokių susitarimų ar sutarčių tarp naudos gavėjo ir rinkos praktiką kaip PRP taikančių asmenų vykdymą.

4 straipsnis

Rinkos jėgų veikimo apsauga ir pasiūlos bei paklausos jėgų sąveika

1.   Nustatydamos, ar rinkos praktika, kurią siūloma patvirtinti kaip PRP, atitinka Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnio 2 dalies b punkte nustatytą kriterijų, kompetentingos institucijos svarsto, ar rinkos praktika ribojamos kitų rinkos dalyvių galimybės reaguoti į sandorius. Kompetentingos institucijos taip pat atsižvelgia bent jau į toliau nurodytus kriterijus, susijusius su rūšimis asmenų, kurie taikys rinkos praktiką, kai ji bus patvirtinta kaip PRP:

a)

ar jie yra prižiūrimi asmenys;

b)

ar jie yra prekybos vietos, kurioje bus taikoma PRP, nariai;

c)

ar jie tvarko pavedimų ir sandorių, susijusių su taikoma rinkos praktika, įrašus taip, kad juos galima lengvai atskirti nuo kitos prekybos veiklos, taip pat tvarko atskiras su PRP taikymu susijusias sąskaitas, visų pirma siekdami parodyti, kad nauji pavedimai įrašomi atskirai ir individualiai, nesumuojant kelių klientų pavedimų;

d)

ar jie yra įdiegę specialias vidaus procedūras, pagal kurias:

i)

nedelsiant nustatoma su rinkos praktika susijusi veikla;

ii)

kompetentingai institucijai paprašius, jai nedelsiant sudaroma galimybė susipažinti su atitinkamų pavedimų ir sandorių įrašais;

e)

ar jie turi reikiamų atitikties ir audito išteklių, kad galėtų stebėti ir užtikrinti, kad PRP nustatytų sąlygų būtų visuomet laikomasi;

f)

ar jie saugo c punkte nurodytus įrašus ne trumpiau kaip penkerius metus.

2.   Kompetentingos institucijos atsižvelgia į tai, kokiu mastu pagal rinkos praktiką nustatomas ex ante prekybos sąlygų sąrašas, įskaitant kainų ir kiekių bei pozicijų apribojimus, kad ta praktika būtų taikoma kaip PRP.

3.   Kompetentingos institucijos įvertina, kokiu mastu pagal rinkos praktiką ir jos taikymo susitarimą arba sutartį:

a)

suteikiama galimybė PRP taikančiam asmeniui veikti nepriklausomai nuo naudos gavėjo, nesilaikant naudos gavėjo nurodymų, informacijos arba jam nedarant įtakos dėl prekybos vykdymo būdo;

b)

suteikiama galimybė išvengti interesų konfliktų tarp naudos gavėjo ir PRP taikančio asmens klientų.

5 straipsnis

Poveikis rinkos likvidumui ir veiksmingumui

Nustatydamos, ar rinkos praktika, kurią siūloma patvirtinti kaip PRP, atitinka Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytą kriterijų, kompetentingos institucijos vertina rinkos praktikos poveikį bent šiems aspektams:

a)

prekybos mastui;

b)

pavedimų skaičiui pavedimų knygoje (atvirų užsakymų lygiui);

c)

sandorių vykdymo greičiui;

d)

vienos sesijos apyvartos vidutinei svertinei kainai, dienos uždarymo kainai;

e)

pirkimo ir pardavimo kainų skirtumui, kainų svyravimui ir kintamumui;

f)

kotiruojamų kainų arba sandorių tvarkingumui.

6 straipsnis

Poveikis tinkamam rinkos veikimui

1.   Nustatydamos, ar rinkos praktika, kurią siūloma patvirtinti kaip PRP, atitinka Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnio 2 dalies d punkte nustatytą kriterijų, kompetentingos institucijos atsižvelgia į šiuos aspektus:

a)

tikimybę, kad rinkos praktika galėtų turėti įtakos kainodaros procesams prekybos vietoje;

b)

kokiu mastu rinkos praktika galėtų palengvinti kainų ir pavedimų, įtraukiamų į pavedimų knygą, vertinimą ir ar ją taikant kaip PRP vykdytini sandoriai ar pateiktini pavedimai neprieštarautų atitinkamos prekybos vietos prekybos taisyklėms;

c)

sąlygas, kuriomis 3 straipsnyje nurodyta informacija atskleidžiama visuomenei, įskaitant atvejus, kai ji atskleidžiama atitinkamos prekybos platformos interneto svetainėje ir atitinkamais atvejais vienu metu paskelbiama naudos gavėjų interneto svetainėse;

d)

kokiu mastu pagal rinkos praktiką nustatomas ex ante atvejų ar sąlygų sąrašas, kai jos kaip PRP taikymas laikinai sustabdomas arba apribojamas, inter alia, konkretūs prekybos laikotarpiai ar etapai, pavyzdžiui, aukciono etapai, perėmimas, pradinis viešas akcijų platinimas, kapitalo didinimas, antrinis akcijų platinimas.

Taikant pirmos pastraipos b punktą, taip pat atsižvelgiama į rinkos praktiką, pagal kurią sandorius ir pavedimus realiu laiku stebi rinkos dalyvis arba investicinės įmonė ar rinkos dalyviai, administruojantys DPS ar OPS.

2.   Kompetentingos institucijos vertina, kokiu mastu pagal rinkos praktiką sudaromos sąlygos:

a)

su jos taikymu susijusius pavedimus pateikti ir vykdyti per prekybos sesijos aukciono atidarymo ar uždarymo etapus;

b)

su jos taikymu susijusius pavedimus arba sandorius pateikti arba vykdyti laikotarpiais, kai vykdomos stabilizavimo ir atpirkimo operacijos.

7 straipsnis

Susijusių rinkų vientisumo rizika

Nustatydamos, ar rinkos praktika, kurią siūloma patvirtinti kaip PRP, atitinka Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnio 2 dalies e punkte nustatytą kriterijų, kompetentingos institucijos atsižvelgia į:

a)

tai, ar apie sandorius, susijusius su rinkos praktika, kuri jau patvirtinta kaip PRP, bus pranešama kompetentingoms institucijoms reguliariai;

b)

tai, ar ištekliai (grynieji pinigai ar finansinės priemonės), skirtini PRP taikyti, yra proporcingi ir atitinka pačios PRP tikslus;

c)

paslaugų, suteiktų taikant PRP, kompensavimo pobūdį ir dydį ir tai, ar tos kompensacijos dydis nustatomas kaip fiksuota suma; tai, kad jei siūlomas kintamoji kompensacija, ji negali skatinti elgesio, kuris gali trukdyti rinkos vientisumui ar tvarkingam rinkos veikimui, ir kompetentinga institucija gali jį įvertinti;

d)

ar asmenys, kurie taikys PRP, užtikrina, jei tai tinka konkrečiai rinkai, tinkamą PRP taikyti skirto turto atskyrimą nuo savo klientų turto, jei jo yra, arba savo turto;

e)

ar naudos gavėjų ir PRP taikančių asmenų atitinkamos pareigos arba, kai taikoma, jų bendros pareigos yra aiškiai apibrėžtos;

f)

ar asmenys, kurie taikys PRP, turi organizacinę struktūrą ir tinkamą vidaus tvarką, kuriomis būtų užtikrinama, kad su PRP susiję sprendimai dėl prekybos išliktų konfidencialūs kitų to asmens skyrių atžvilgiu ir būtų nepriklausomi nuo prekybos pavedimų, gautų iš klientų, portfelio valdymo ar savo sąskaita pateiktų pavedimų;

g)

ar nustatyta tinkama informacijos teikimo tvarka tarp naudos gavėjo ir asmens, kuris taikys PRP, kad būtų galima keistis informacija, kuri būtina jų atitinkamoms teisinėms ir sutartinėms prievolėms, jei taikytinos, vykdyti.

8 straipsnis

Rinkos praktikos tyrimas

Nustatydamos, ar rinkos praktika, kurią siūloma patvirtinti kaip PRP, atitinka Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnio 2 dalies f punkte nustatytą kriterijų, kompetentingos institucijos visų pirma atsižvelgia į bet kokio rinkos, kurią jos stebi, tyrimo, dėl kurio gali būti suabejota tvirtintina PRP, rezultatus.

9 straipsnis

Rinkos struktūrinės savybės

Pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnio 2 dalies g punktą atsižvelgdamos į mažmeninių investuotojų dalyvavimą atitinkamoje rinkoje, kompetentingos institucijos įvertina bent tai:

a)

poveikį, kurį rinkos praktika gali turėti mažmeninių investuotojų interesams, kai rinkos praktika susijusi su finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama rinkose, kuriose dalyvauja mažmeniniai investuotojai;

b)

ar rinkos praktika padidina tikimybę mažmeniniams investuotojams rasti mažesnio likvidumo finansinių priemonių sandorio šalių nedidinant jų prisiimamos rizikos.

3 SKIRSNIS

Procedūros

10 straipsnis

Pranešimas, kai ketinama patvirtinti pripažintą rinkos praktiką

1.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos apie savo ketinimą patvirtinti PRP praneša EVPRI ir kitoms kompetentingoms institucijoms vienu metu paštu arba elektroniniu laišku, naudodamosi iš anksto sudarytu kontaktinių punktų sąrašu, kurį kompetentingos institucijos ir EVPRI turi sudaryti ir nuolatos tvarkyti.

2.   1 dalyje nurodytame pranešime pateikiama tokia informacija:

a)

pareiškimas apie ketinimą patvirtinti PRP, įskaitant numatomą patvirtinimo datą;

b)

pranešimą pateikusi kompetentinga institucija ir kompetentingos institucijos asmens (-ų) ryšiams kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, darbo telefono numeris ir e. pašto adresas, pareigos);

c)

išsamus rinkos praktikos aprašymas, įskaitant:

i)

finansinių priemonių rūšis ir prekybos vietas, kuriose bus taikoma PRP;

ii)

asmenų, kurie gali taikyti PRP, rūšis;

iii)

naudos gavėjų rūšį;

iv)

nuorodą į tai, ar rinkos praktiką galima taikyti tam tikrą laiką, ir į bet kokius atvejus ar sąlygas, dėl kurių praktika gali būti laikinai nutraukiama, laikinai sustabdoma arba užbaigiama taikyti;

d)

priežastis, dėl kurios praktika gali būti laikoma manipuliavimu rinka pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 12 straipsnį;

e)

išsami informacija apie vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnio 2 dalį.

3.   Į 1 dalyje nurodytą pranešimą, naudojantis priede nustatytu šablonu, įtraukiama siūlomos rinkos praktikos vertinimo lentelė.

11 straipsnis

EVPRI nuomonė

1.   Gavusi pranešimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnio 4 dalyje, ir prieš pateikdama nuomonę, kurios reikalaujama pagal tą dalį, EVPRI savo iniciatyva arba bet kuriai kompetentingai institucijai paprašius pradeda procesą, kad pranešimą pateikusiai kompetentingai institucijai praneštų su rinkos praktika, apie kurią pranešta, susijusias preliminarias pastabas, rūpimus klausimus, nepritarimą jai ar prašymą pateikti paaiškinimų, jei tokių reikia. Pranešimą pateikusi kompetentinga institucija gali išsamiau paaiškinti apie pranešamą rinkos praktiką EVPRI.

2.   Jeigu vykstant 1 dalyje nurodytam procesui įvyksta kokie nors esminiai arba svarbūs pokyčiai, kurie turi poveikio rinkos praktikos, apie kurią pranešama, arba pranešimą pateikusios kompetentingos institucijos atlikto vertinimo esmei ar turiniui, EVPRI nuomonės apie praktiką, apie kurią pranešta, teikimo procesas nutraukiamas. Atitinkamais atvejais kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnio 3 dalį gali pradėti naują procesą, kad pakeista praktika būtų patvirtinta kaip PRP.

4 SKIRSNIS

Pripažintos rinkos praktikos išsaugojimas, pakeitimas ir užbaigimas

12 straipsnis

Patvirtintos PRP peržiūra

1.   Kompetentingos institucijos, kurios patvirtino PRP, reguliariai ir bent kas dvejus metus, vertina, ar toliau laikomasi PRP patvirtinimo sąlygų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnio 2 dalyje ir šio skyriaus 2 skirsnyje.

2.   Nepaisant reguliarios peržiūros pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnio 8 dalį, 1 dalyje nurodytas vertinimo procesas taip pat pradedamas šiais atvejais:

a)

kai nustatomos bet kokios sankcijos, susijusios su patvirtinta PRP;

b)

kai dėl svarbaus rinkos aplinkos pokyčio, nurodyto to reglamento 13 straipsnio 8 dalyje, nebesilaikoma vienos ar daugiau patvirtintos pripažintos praktikos sąlygų;

c)

kai kompetentinga institucija turi priežasčių įtarti, kad PRP naudos gavėjų arba ją taikančių asmenų veiksmai pažeidžia arba pažeidė Reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatas.

3.   Jeigu vertinimas atskleidžia, kad patvirtinta PRP nebeatitinka kompetentingų institucijų pradinio įvertinimo, nurodyto 2 skirsnyje, sąlygų, kompetentingos institucijos arba siūlo pakeisti pripažinimo sąlygas, arba užbaigti PRP, atsižvelgdamos į 13 straipsnyje nustatytus kriterijus.

4.   Kompetentingos institucijos praneša EVPRI apie vertinimo proceso rezultatus, įskaitant atvejus, kai PRP išsaugoma jos nekeičiant.

5.   Jeigu kompetentinga institucija pasiūlo keisti patvirtintos PRP sąlygas, ji laikosi 2 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

6.   Jeigu kompetentinga institucija nusprendžia užbaigti PRP, ji viešai paskelbia ir praneša apie savo sprendimą vienu metu visoms kitoms kompetentingoms institucijoms ir EVPRI, nurodydama PRP užbaigimo datą, siekdama atnaujinti pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnio 9 dalį savo paskelbtą PRP sąrašą.

13 straipsnis

Patvirtintos PRP keitimo arba užbaigimo kriterijai

Nustatydamos, ar užbaigti patvirtintą PRP arba pasiūlyti pakeisti jos pripažinimo sąlygas, kompetentingos institucijos atsižvelgia į tai:

a)

kokiu mastu naudos gavėjai arba PRP taikantys asmenys laikosi pagal tą PRP nustatytų sąlygų;

b)

kokiu mastu naudos gavėjų arba PRP taikančių asmenų elgesys turėjo poveikio tam, kad nebesilaikoma bet kurio iš Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnio 2 dalyje nustatytų kriterijų;

c)

kokiu mastu tam tikrą laiką rinkos dalyviai PRP nebenaudojo;

d)

ar dėl svarbaus atitinkamo rinkos aplinkos pokyčio, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnio 8 dalyje, nebeįmanoma laikytis bet kokių PRP patvirtinimo sąlygų arba jų nėra būtina laikytis, visų pirma atsižvelgiant į tai:

i)

ar PRP tikslo pasiekti nebeįmanoma;

ii)

ar tolesnis priimtos PRP naudojimas galėtų turėti neigiamą poveikį kompetentingos institucijos prižiūrimų rinkų vientisumui ar veiksmingumui;

e)

ar yra susidariusi situacija, numatyta bet kurioje patvirtintos PRP bendrojoje užbaigimo nuostatoje.

III SKYRIUS

BAIGIAMOJI NUOSTATA

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. vasario 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(3)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(4)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(5)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(6)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (OL L 326, 2011 12 8, p. 1).

(7)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).


PRIEDAS

Pranešimo apie ketinimą patvirtinti pripažintą rinkos praktiką šablonas

Pripažinta rinkos praktika (PRP): [įrašyti PRP pavadinimą]

Pasiūlyta PRP patvirtinimo data: [įrašyti datą, kurią pranešimą pateikusi kompetentinga institucija ketina patvirtinti PRP]

PRP aprašymas

[įrašyti tekstą, taip pat finansinių priemonių rūšis ir prekybos vietas, kuriose bus taikoma PRP; asmenų, kurie gali taikyti PRP, rūšis; naudos gavėjų rūšį ir nuorodą į tai, ar rinkos praktiką galima taikyti tam tikrą laiką, ir į bet kokius atvejus ar sąlygas, dėl kurių praktika gali būti laikinai nutraukiama, laikinai sustabdoma arba užbaigiama taikyti]

Priežastis, dėl kurios tokia praktika galėtų būti laikoma manipuliavimu rinka

[įrašyti tekstą]

VERTINIMAS

Kriterijų, į kuriuos atsižvelgta, sąrašas

Kompetentingos institucijos išvada ir loginis pagrindas

a)

skaidrumo lygio užtikrinimas rinkoje

[įrašyti tekstą, kuriuo pagrindžiamas šis kriterijus]

b)

rinkos jėgų veikimo apsaugos mastas ir tinkama pasiūlos ir paklausos jėgų sąveika

[įrašyti tekstą, kuriuo pagrindžiamas šis kriterijus]

c)

poveikis rinkos likvidumui ir veiksmingumui

[įrašyti tekstą, kuriuo pagrindžiamas šis kriterijus]

d)

atitinkamos rinkos prekybos mechanizmas ir galimybė rinkos dalyviams tinkamai ir laiku reaguoti į naują padėtį, kuri susidaro dėl tos praktikos, rinkoje

[įrašyti tekstą, kuriuo pagrindžiamas šis kriterijus]

e)

tiesioginė ar netiesioginė rizika susijusių reguliuojamų ar nereguliuojamų atitinkamų finansinių priemonių rinkų vientisumui Sąjungoje

[įrašyti tekstą, kuriuo pagrindžiamas šis kriterijus]

f)

bet kokio atitinkamos rinkos praktikos tyrimo, kurį atliko kompetentinga institucija ar kita institucija, rezultatai, ypač kai taikant atitinkamą rinkos praktiką pažeidžiamos apsaugos nuo piktnaudžiavimo rinka taisyklės ar nuostatos arba elgesio kodeksai, nesvarbu, ar tai tiesiogiai ar netiesiogiai taikytina aptariamai rinkai ar susijusioms rinkoms Sąjungoje

[įrašyti tekstą, kuriuo pagrindžiamas šis kriterijus]

g)

atitinkamos rinkos struktūrinės savybės, inter alia, ar rinka reguliuojama, ar ne, parduodamų finansinių priemonių ir rinkos dalyvių rūšys, įskaitant mažmeninių investuotojų dalyvavimo atitinkamoje rinkoje mastą

[įrašyti tekstą, kuriuo pagrindžiamas šis kriterijus]


10.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/13


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/909

2016 m. kovo 1 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kompetentingoms institucijoms teiktinų pranešimų turiniu ir pranešimų sąrašo sudarymu, skelbimu ir tvarkymu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (1), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 (2) 27 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą priimtinu Komisijos deleguotuoju reglamentu įpareigojama nuolatos teikti finansinių priemonių, kuriomis leista prekiauti, identifikavimo bazinius duomenis. Tačiau Reglamento (ES) Nr. 596/2014 4 straipsniu prekybos vietos įpareigojamos savo kompetentingoms institucijoms tik vieną kartą pranešti informaciją apie finansines priemones, dėl kurių pateiktas prašymas leisti prekiauti, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama, ir vieną kartą, kai vėliau prekyba tomis finansinėmis priemonėmis užbaigiama arba kai jomis prekiauti nebeleidžiama. Dėl išdėstytų pranešimo prievolių pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014 ir pirmiau minėtą deleguotąjį reglamentą skirtumų, siekiant sumažinti dėl tokių prievolių subjektams tenkančią administracinę naštą, pranešimo prievolės pagal šį reglamentą turėtų būti suvienodintos su pranešimo prievolėmis pagal minėtąjį deleguotąjį reglamentą;

(2)

siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai ir produktyviai naudotis pranešimų apie finansines priemones sąrašu, prekybos vietos turėtų teikti išsamius ir tikslius pranešimus apie finansines priemones. Dėl tų pačių priežasčių kompetentingos institucijos turėtų patikrinti ir įvertinti iš prekybos vietų gautų pranešimų apie finansines priemones išsamumą ir tikslumą bei nedelsdamos jas informuoti apie aptiktus trūkumus arba netikslumus. Panašiai ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) turėtų tikrinti ir vertinti iš kompetentingų institucijų gautų pranešimų apie finansines priemones išsamumą ir tikslumą bei nedelsdama jas informuoti apie aptiktus trūkumus arba netikslumus;

(3)

siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai naudotis ir keistis duomenimis, pranešimų apie finansines priemones sąrašas turėtų būti skelbiamas EVPRI interneto svetainėje elektronine, kompiuteriu skaitoma ir atsisiunčiama forma;

(4)

šis reglamentas grindžiamas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos EVPRI pateikė Komisijai. EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (3) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę;

(5)

siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą, šis reglamentas turi įsigalioti kuo skubiau, o juo nustatytos nuostatos turi būti taikomos nuo tos pačios datos kaip Reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Į pranešimus apie finansines priemones, teikiamus pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 4 straipsnio 1 dalį, įtraukiami visi su atitinkamomis finansinėmis priemonėmis susiję duomenys, nurodyti šio reglamento priedo 2 lentelėje.

2 straipsnis

1.   Kompetentingos institucijos automatiškai tikrina ir vertina, ar pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 4 straipsnio 1 dalį gauti pranešimai atitinka šio reglamento 1 straipsnio ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/378 (4) 2 straipsnio reikalavimus.

2.   Prekybos vietų operatoriai nedelsiant automatiškai informuojami apie gautų pranešimų trūkumus ir pranešimų nepateikimą iki Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/378 1 straipsnyje nustatyto termino.

3.   Kompetentingos institucijos automatiškai pagal 1 straipsnį perduoda išsamius ir tikslius pranešimus apie finansines priemones EVPRI.

Kitą dieną po pranešimo apie finansines priemones gavimo pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 4 straipsnio 2 dalį EVPRI automatiškai konsoliduoja iš kiekvienos kompetentingos institucijos gautus pranešimus.

4.   EVPRI automatiškai tikrina ir vertina, ar iš kompetentingų institucijų gauti pranešimai yra išsamūs ir tikslūs bei atitinka taikomus standartus ir formas, nurodytus Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/378 priedo 3 lentelėje.

5.   EVPRI nedelsdama automatiškai informuoja susijusias kompetentingas institucijas apie gautų pranešimų trūkumus ir pranešimų nepateikimą iki Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/378 1 straipsnio 3 dalyje nustatyto termino.

6.   EVPRI savo interneto svetainėje automatiškai skelbia išsamų pranešimų sąrašą elektronine, kompiuteriu skaitoma ir atsisiunčiama forma.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 1.

(2)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(4)  2016 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/378, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su kompetentingoms institucijoms teikiamų pranešimų forma, šablonu ir pateikimo laiku (OL L 72, 2016 3 17, p. 1).


PRIEDAS

Pranešimai apie finansines priemones, teikiami pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 4 straipsnio 1 dalį

1 lentelė

Biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių klasifikacija, skirta 2 lentelei (35–37 laukeliai)

Bazinė prekė

Prekės pakategorė

Papildoma pakategorė

AGRI – žemės ūkio produktai

GROS – grūdai ir aliejingosios sėklos

FWHT – pašariniai kviečiai

SOYB – sojos

CORN – saldieji kukurūzai

RPSD – rapsai

RICE – ryžiai

OTHR – kita

SOFT – neperdirbti produktai

CCOA – kakava

ROBU – didžiojo kavamedžio kava

WHSG – baltasis cukrus

BRWN – žaliavinis cukrus

OTHR – kita

POTA – bulvės

 

OOLI – alyvuogių aliejus

LAMP – paprastasis alyvuogių aliejus

DIRY – pieno produktai

 

FRST – medienos gaminiai

 

SEAF – jūros gėrybės

 

LSTK – gyvuliai

 

GRIN – grūdai

MWHT – malamieji kviečiai

NRGY – energija

ELEC – elektra

BSLD – bazinė apkrova

FITR – finansinės perdavimo teisės

PKLD – pikinė apkrova

OFFP – nepikinė apkrova

OTHR – kita

NGAS – gamtinės dujos

GASP – GASPOOL

LNGG – LNG (suskystintos gamtinės dujos)

NBPG – NBP

NCGG – NCG (nekondensuojamos kvapiosios dujos)

TTFG – TTF

OILP – nafta

BAKK – Bakeno nafta

BDSL – biodyzelinas

BRNT – žalia nafta Brent

BRNX – žalia nafta Brent (naujas terminas)

CNDA – Kanados nafta

COND – dujų kondensatas

DSEL – dyzelinas

DUBA – Dubajaus nafta

ESPO – ESPO (naftotiekio „Rytų Sibiras–Ramusis vandenynas“ nafta)

ETHA – etanolis

FUEL – kuras

FOIL – mazutas

GOIL – gazolis

GSLN – benzinas

HEAT – krosnių kuras

JTFL – reaktyviniai degalai

KERO – žibalas

LLSO – „Light Louisiana Sweet“ (LLS) nafta

MARS – Marso naftos platformos nafta

NAPH – pirminis benzinas

NGLO – NGL (gamtiniai dujų kondensatai)

TAPI – TAPI naftotiekio nafta

URAL – Uralo nafta

WTIO – WTI nafta

COAL – anglis

INRG – „Inter Energy“

RNNG – atsinaujinančioji energija

LGHT – lengvieji distiliatai

DIST – distiliatai

 

ENVR – aplinkos

EMIS – emisija

CERE – CER (patvirtintas išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas)

ERUE – ERU (išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas)

EUAE – EUA (apyvartinis taršos leidimas)

EUAA – EUAA (aviacijos apyvartinis taršos leidimas)

OTHR – kita

WTHR – oras

CRBR – anglies turintys teršalai

 

FRGT – kroviniai

WETF – skystieji

TNKR – tanklaiviai

DRYF – birieji

DBCR – biriųjų krovinių vežimo laivai

CSHP – konteinervežiai

 

FRTL – trąšos

AMMO – amoniakas

DAPH – DAP (diamonio fosfatas)

PTSH – kalio karbonatas

SLPH – siera

UREA – karbamidas

UAAN – UAN (karbamido ir amonio nitrato mišiniai)

 

INDP – pramonės gaminiai

CSTR – statyba

MFTG – gamyba

 

METL – metalai

NPRM – ne brangieji

ALUM – aliuminis

ALUA – aliuminio lydinys

CBLT – kobaltas

COPR – varis

IRON – geležies rūda

LEAD – švinas

MOLY – molibdenas

NASC – NASAAC (Šiaurės Amerikos specialieji aliuminio lydiniai)

NICK – nikelis

STEL – plienas

TINN – alavas

ZINC – cinkas

OTHR – kiti

PRME – brangieji

GOLD – auksas

SLVR – sidabras

PTNM – platina

PLDM – paladis

OTHR – kiti

MCEX – įvairios egzotinės biržos prekių išvestinės finansinės priemonės (angl. Multi Commodity Exotic)

 

 

PAPR – popierius

CBRD – taros kartonas

NSPT – laikraštinis popierius

PULP – plaušiena

RCVP – rūšiuotoji makulatūra

 

POLY – polipropilenas

PLST – plastikas

 

INFL – infliacija

 

 

OEST – oficiali ekonominė statistika

 

 

OTHC – kitos C10 finansinės išvestinės priemonės, kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais, susijusiais su obligacijomis, struktūrizuotais finansiniais produktais, apyvartiniais taršos leidimais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, III priedo 10.1 lentelės skirsnyje „Kitos C10 finansinės išvestinės priemonės“.

DLVR – pagrindinė suma perduodama

NDLV – pagrindinė suma neperduodama

 

OTHR – kita

 

 


2 lentelė

Pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 4 straipsnio 1 dalį kompetentingoms institucijoms teiktinų pranešimų turinys

Nr.

Laukelis

Teiktina informacija

Bendrieji laukeliai

1

Priemonės identifikavimo kodas

Finansinei priemonei identifikuoti naudojamas kodas.

2

Nesutrumpintas priemonės pavadinimas

Nesutrumpintas finansinės priemonės pavadinimas.

3

Priemonės klasifikavimas

Finansinei priemonei klasifikuoti taikoma sistema.

Turi būti pateiktas visas tikslus finansinių priemonių klasifikavimo (CFI) kodas.

4

Priskyrimas prie biržos prekių išvestinių finansinių priemonių

Nurodoma, ar finansinė priemonė atitinka biržos prekių išvestinių finansinių priemonių apibrėžtį, pateiktą Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalies 30 punkte.

Su emitentu susiję laukeliai

5

Emitento arba prekybos vietos operatoriaus identifikavimo kodas

Emitento arba prekybos vietos operatoriaus juridinio asmens identifikatorius (LEI).

Su prekybos vieta susiję laukeliai

6

Prekybos vieta

Prekybos vietos arba sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko segmento rinkos identifikavimo kodas (MIC), kai yra; priešingu atveju – veiklos MIC kodas.

7

Sutrumpintas finansinės priemonės pavadinimas

Sutrumpintas finansinės priemonės pavadinimas pagal ISO 18774.

8

Emitento prašymas leisti prekiauti

Nurodoma, ar finansinės priemonės emitentas yra pateikęs prašymą leisti prekiauti arba yra patvirtinęs prekybą arba leidimą prekiauti savo finansinėmis priemonėmis prekybos vietoje.

9

Leidimo prekiauti patvirtinimo data

Prekybos arba leidimo prekiauti savo finansinėmis priemonėmis prekybos vietoje patvirtinimo data ir laikas.

10

Prašymo leisti prekiauti data

Prašymo leisti prekiauti prekybos vietoje data ir laikas.

11

Leidimo prekiauti data arba pirmos prekybos data

Leidimo prekiauti prekybos vietoje data ir laikas arba pirmos prekybos priemone data ir laikas, arba pirmo pavedimo arba kainos siūlymo gavimo prekybos vietoje data ir laikas.

12

Užbaigimo data

Data ir laikas, nuo kurio finansinėmis priemonėmis nebus prekiaujama arba nebus leidžiama prekiauti prekybos vietoje.

Kai ši data ir laikas nežinomi, laukelis nepildomas.

Su nominaliąja valiuta susiję laukeliai

13

1 nominalioji valiuta

Valiuta, kuria denominuota nominalioji suma.

Palūkanų normų arba valiutos išvestinių finansinių priemonių sutarties atveju nurodoma 1 sandorio dalies nominalioji valiuta arba valiutų poros 1-oji valiuta.

Apsikeitimo sandorių atveju, kai pagrindinis apsikeitimo sandoris vykdomas viena valiuta, nurodoma pagrindinio apsikeitimo sandorio nominalioji valiuta. Kai apsikeitimo sandorių pagrindinis turtas yra denominuotas keliomis valiutomis, nurodoma apsikeitimo sandorio 1 dalies nominalioji valiuta.

Su obligacijomis arba kitokios formos skolos vertybiniais popieriais susiję laukeliai

14

Bendra išleista nominali suma

Bendra išleista nominali suma pinigine verte.

15

Išpirkimo data

Finansinės priemonės, apie kurią teikiama informacija, išpirkimo data.

Laukelis skirtas skolos priemonėms su nustatyta išpirkimo data.

16

Nominaliosios vertės valiuta

Skolos priemonių nominaliosios vertės valiuta.

17

Vieneto nominalioji vertė / minimali prekybos vertė

Kiekvienos priemonės nominalioji vertė. Jei jos nėra, įrašyti minimalią prekybos vertę.

18

Fiksuotoji norma

Skolos priemonės grąžos fiksuotoji norma procentais, kai priemonė laikoma iki išpirkimo datos.

19

Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso / lyginamojo indekso identifikavimo kodas

Įrašyti, jei identifikavimo kodas yra.

20

Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso / lyginamojo indekso pavadinimas

Kai identifikavimo kodo nėra, įrašyti indekso pavadinimą.

21

Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso / lyginamojo indekso terminas

Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso / lyginamojo indekso terminas. Terminas nurodomas dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais.

22

Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso / lyginamojo indekso bazinio punkto skirtumas

Bazinių punktų iki indekso ar virš jo skaičius, naudojamas kainai apskaičiuoti.

23

Obligacijos pirmumas

Nurodoma obligacijos rūšis: pirmaeilė skola, tarpinio pobūdžio skola, subordinuotoji arba mažesnio prioriteto skola.

Su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir vertybiniais popieriais pakeistomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susiję laukeliai

24

Galiojimo pabaigos data

Finansinės priemonės termino diena. Laukelis skirtas tik išvestinėms finansinėms priemonėms su nustatyta termino diena.

25

Kainos daugiklis

Pagrindinės finansinės priemonės, kurią atspindi viena išvestinių finansinių priemonių sutartis, vienetų skaičius.

Su indeksu susieto ateities sandorio arba pasirinkimo sandorio atveju nurodoma indekso punkto suma.

Skirtumo lažybų (angl. spreadbet) atveju nurodomas pagrindinės finansinės priemonės, dėl kurios lažinamasi, kainos pokytis.

26

Pagrindinės finansinės priemonės kodas

Pagrindinės finansinės priemonės ISIN kodas.

Amerikos depozitoriumo pakvitavimų (ADR), tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (GDR) ir panašių finansinių priemonių atveju nurodomas finansinės priemonės, kuria grindžiamos šios priemonės, ISIN kodas.

Konvertuojamųjų obligacijų atveju nurodomas priemonės, į kurią gali būti konvertuota obligacija, ISIN kodas.

Išvestinių finansinių priemonių ar kitų priemonių, kurios turi pagrindinę finansinę priemonę, atveju nurodomas pagrindinės finansinės priemonės ISIN kodas, kai pagrindine finansine priemone leidžiama prekiauti arba prekiaujama prekybos vietoje. Kai pagrindinė finansinė priemonė yra dividendai akcijomis, nurodomas susijusios akcijos, suteikiančios teisę į pagrindinius dividendus, priemonės kodas.

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių atveju nurodomas išvestinės finansinės priemonės pagrindinės pozicijos ISIN kodas.

Jeigu pagrindinė finansinė priemonė yra indeksas, turintis ISIN kodą, nurodomas to indekso ISIN kodas.

Kai pagrindinė finansinė priemonė yra turto grupė, nurodomi visų turto grupės, kuria leista prekiauti arba yra prekiaujama prekybos vietoje, sudedamųjų dalių ISIN kodai. Todėl 26 ir 27 laukeliai pildomi tol, kol išvardijamos visos turto grupės priemonės.

27

Pagrindinis emitentas

Kai priemonė yra susijusi su emitentu, o ne su viena priemone, nurodomas emitento LEI kodas.

28

Pagrindinės finansinės priemonės indekso pavadinimas

Kai pagrindinė finansinė priemonė yra indeksas, nurodomas indekso pavadinimas.

29

Pagrindinio indekso terminas

Kai pagrindinė finansinė priemonė yra indeksas, nurodomas indekso terminas.

30

Pasirinkimo sandorio rūšis

Nurodoma, ar išvestinių finansinių priemonių sutartis yra pirkimo (teisė pirkti konkretų pagrindinį turtą) ar pardavimo (teisė parduoti konkretų pagrindinį turtą) sandoris ar neįmanoma nustatyti, ar jis vykdymo metu bus pirkimo ar pardavimo sandoris. Apsikeitimo sandorių atveju nurodoma:

pardavimo, jei tai gavimo apsikeitimo sandoris, kai pirkėjas turi teisę sudaryti apsikeitimo sandorį kaip fiksuotosios normos gavėjas,

pirkimo, jei tai pirkimo apsikeitimo sandoris, kai pirkėjas turi teisę sudaryti apsikeitimo sandorį kaip fiksuotosios normos mokėtojas.

Viršutinių ir apatinių ribų sandorių atveju nurodoma:

pardavimo, kai tai apatinės ribos,

pirkimo, kai tai viršutinės ribos.

Laukelis skirtas tik išvestinėms finansinėms priemonėms, kurios yra pasirinkimo sandoriai arba varantai.

31

Vykdymo kaina

Nurodoma iš anksto nustatyta kaina, kuria turėtojas turės pirkti arba parduoti pagrindinę finansinę priemonę, arba nurodoma, kad kainos vykdymo metu nustatyti neįmanoma.

Laukelis skirtas tik pasirinkimo sandoriams arba varantams, kurių vykdymo kaina gali būti nustatyta vykdymo metu.

Kai kaina šiuo metu nežinoma, tačiau netrukus bus žinoma, įrašoma vertė „PNDG“.

Kai vykdymo kaina netaikoma, laukelis nepildomas.

32

Vykdymo kainos valiuta

Vykdymo kainos valiuta.

33

Pasirinkimo sandorio vykdymo būdas

Nurodoma, ar pasirinkimo sandorį galima įvykdyti tik fiksuotą datą (europietiškas ir azijietiškas būdas), kelias iš anksto nustatytas datas (Bermudų) ar bet kuriuo metu sandorio galiojimo laikotarpiu (amerikietiškas).

Šis laukelis skirtas tik pasirinkimo sandoriams, varantams ir teisės patvirtinimo sertifikatams.

34

Vykdymo rūšis

Nurodoma, ar pagal finansinę priemonę atsiskaitoma fiziškai ar pinigais.

Kai vykdymo rūšies vykdymo metu nustatyti neįmanoma, įrašoma vertė „OPTL“.

Šis laukelis taikomas tik išvestinėms finansinėms priemonėms.

Biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės

35

Bazinė prekė

Pagrindinio turto klasės bazinė prekė, kaip nurodyta biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelėje.

36

Prekės pakategorė

Pagrindinio turto klasės prekės pakategorė, kaip nurodyta biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelėje.

Laukelyje nurodoma bazinė prekė.

37

Papildoma pakategorė

Pagrindinio turto klasės prekės papildoma pakategorė, kaip nurodyta biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelėje.

Laukelyje nurodoma prekės pakategorė.

38

Sandorio rūšis

Sandorio rūšis, kaip nurodo prekybos vieta.

39

Galutinės kainos rūšis

Galutinės kainos rūšis, kaip nurodo prekybos vieta.

Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

Šio skirsnio laukeliai pildomi tik toms finansinėms priemonėms, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra nefinansinė palūkanų normų priemonė.

40

Orientacinė palūkanų norma

Orientacinės palūkanų normos pavadinimas.

41

Palūkanų normų sandorio terminas

Jeigu turto klasė yra palūkanų normos, šiame laukelyje nurodomas sandorio terminas. Terminas nurodomas dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais.

42

2 nominalioji valiuta

Kelių valiutų arba skirtingų valiutų apsikeitimo sandorių atveju nurodoma valiuta, kuria denominuota 2 sandorio dalis.

Kai apsikeitimo sandorių pagrindinis apsikeitimo sandoris vykdomas keliomis valiutomis, nurodoma valiuta, kuria denominuota 2 sandorio dalis.

43

1 sandorio dalies fiksuotoji norma

Nurodoma naudota 1 sandorio dalies fiksuotoji norma, jei taikoma.

44

2 sandorio dalies fiksuotoji norma

Nurodoma naudota 2 sandorio dalies fiksuotoji norma, jei taikoma.

45

2 sandorio dalies kintamoji palūkanų norma

Nurodoma naudota palūkanų norma, jei taikoma.

46

Palūkanų normų sandorio 2 dalies terminas

Nurodomas palūkanų normos, nustatomos iš anksto nustatytais intervalais pagal rinkos orientacinę palūkanų normą, ataskaitinis laikotarpis. Terminas nurodomas dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais.

Užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės

Šio skirsnio laukeliai pildomi tik toms finansinėms priemonėms, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra nefinansinė užsienio valiutos priemonė.

47

2 nominalioji valiuta

Šiame laukelyje nurodoma valiutų poros 2-oji pagrindinė valiuta (pirmoji valiuta įrašoma į 13 laukelį „1 nominalioji valiuta“).

48

Užsienio valiutos priemonės rūšis

Pagrindinės valiutos rūšis.


10.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/910

2016 m. birželio 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (1), ypač į jo 33 straipsnio 3 dalį ir 38 straipsnio d punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 (2) IV priede nustatytas lygiavertiškumo nustatymo tikslais sudarytas kontrolės įstaigų ir institucijų, kurios yra kompetentingos vykdyti kontrolę ir išduoti sertifikatus trečiosiose šalyse, sąrašas;

(2)

kelių kontrolės įstaigų pripažinimas pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalį baigiasi 2016 m. birželio 30 d. Remiantis Komisijos atliekamos nuolatinės priežiūros rezultatais, kontrolės įstaigų „AsureQuality Limited“, „Balkan Biocert Skopje“, „Bio.inspecta AG“, „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști“, „Organic Control System“ ir „TÜV Nord Integra“ pripažinimą reikėtų pratęsti iki 2018 m. birželio 30 d.;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Ekologinės gamybos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priede įrašų, susijusių su „AsureQuality Limited“, „Balkan Biocert Skopje“, „Bio.inspecta AG“, „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști“, „Organic Control System“ ir „TÜV Nord Integra“, 5 punkte „2016 m. birželio 30 d.“ data pakeičiama „2018 m. birželio 30 d.“ data.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 189, 2007 7 20, p. 1.

(2)  2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL L 334, 2008 12 12, p. 25).


10.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/25


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/911

2016 m. birželio 9 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema, nustatomi grupės finansinės paramos susitarimų aprašo formos ir turinio techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jos 26 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2014/59/ES III skyriaus II antraštinėje dalyje nustatomos taisyklės, pagal kurias Sąjungos patronuojančioji įstaiga arba Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c ar d punkte nurodytas subjektas ir jo patronuojamosios įmonės kitose valstybėse narėse ar trečiosiose valstybėse, kurios yra įstaigos ar finansų įstaigos, kurioms taikoma patronuojančiosios įmonės konsoliduota priežiūra, gali sudaryti grupės finansinės paramos susitarimus, pagal kuriuos teikiama tarpusavio finansinė parama, jeigu paramą gaunantis subjektas atitinka ankstyvosios intervencijos sąlygas. Tuo sudaromos sąlygos perkelti lėšas, kai grupės subjektas patiria labai didelių sunkumų. Kad galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl investavimo, kreditoriams ir investuotojams reikia užtikrinti skaidrumą, susijusį su rizika ir galimais įsipareigojimais, atsirandančiais dėl šių susitarimų, ir su grupės gaivinimo galimybėmis, atsirandančiomis dėl paramos susitarimo. Todėl susitarimas turėtų būti lengvai visuomenei prieinamos formos, panašios į finansinių ataskaitų formą;

(2)

grupės finansinės paramos susitarimo atskleistinos bendrosios sąlygos turėtų apimti tokią atitinkamą informaciją, kaip didžiausia paramos suma, atlygio už paramos teikimą apskaičiavimo principai, terminų struktūros bendras aprašymas ir ilgiausias paskolų, teikiamų kaip parama, terminas. Tačiau atskleidžiant informaciją reikėtų atsižvelgti į konkretesnės informacijos konfidencialumo poreikį;

(3)

šis reglamentas grindžiamas techninių įgyvendinimo standartų projektais, kuriuos Europos bankininkystės institucija pateikė Komisijai;

(4)

Europos bankininkystės institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Atskleidimo forma

Kiekviena įstaiga, kuri yra pagal Direktyvos 2014/59/ES 19 straipsnį sudaryto grupės finansinės paramos susitarimo šalis, pagal šio reglamento 2 straipsnį savo interneto svetainėje atskleidžia informaciją visuomenei prieinama forma.

Pateikdama grupės finansines ataskaitas, įstaiga informaciją atskleidžia tokia pačia forma, kokia yra nustatyta finansinėse ataskaitose nurodomai nekiekybinei informacijai.

2 straipsnis

Atskleistinos sąlygos

1.   Įstaigos atskleidžia bent šią informaciją:

a)

grupės subjektų, kurie yra grupės finansinės paramos susitarimo šalys, pavadinimus;

b)

galimą paramos formą;

c)

paskolos atveju – kapitalo, suteikto paskolos forma, galimą paskirtį;

d)

garantijos atveju – sandorius ir trečiąsias šalis, kuriems ta garantija gali būti skirta;

e)

mastą, kuriuo kiekvienos grupės finansinės paramos susitarimo šalies įsipareigojimai teikti grupės finansinę paramą ir teisė tą paramą gauti yra abipusiai; jei susitarimas nėra visiškai abipusis, šalys išskirstomos pagal skirtingas susitarimo sąlygas;

f)

grupės finansinės paramos apribojimus, taikomus kiekvienos formos paramai, teikiamai pagal finansinės paramos susitarimą;

g)

atlygio už grupės finansinės paramos teikimą apskaičiavimo principus ir jų ryšį su rinkos sąlygomis paramos teikimo metu;

h)

pirmumo ir terminų struktūros bendrą aprašymą ir ilgiausią paskolų, teikiamų kaip parama, terminą;

i)

visų papildomų grąžinimo įsipareigojimų bendrą aprašymą;

j)

su paramą gaunančiu subjektu ir paramą teikiančiu subjektu susijusių aplinkybių ar rodiklių, kuriems atsiradus teikiama parama, bendrą aprašymą;

k)

užtikrinimo priemonių ir garantinių įmokų reikalavimų bendrą aprašymą.

Atskleidžiama informacija apima atitinkamo grupės subjekto duomenis, įskaitant informaciją apie susitarimo, susijusio su kitais grupės subjektais, sąlygas, kai tas atskleidimas gali daryti poveikį atitinkamam grupės subjektui.

Neaktuali informacija nurodoma įrašu „nėra“.

2.   Atskleidžiant informaciją kartu pateikiamas pareiškimas, kad finansinės paramos teikimui taikomos Direktyvos 2014/59/ES 23 straipsnio sąlygos, o kompetentinga institucija pagal Direktyvos 2014/59/ES 25 straipsnį turi teisę uždrausti arba apriboti tos paramos teikimą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 190.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).


10.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/912

2016 m. birželio 9 d.

kuriuo ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos geležinkelių tunelių saugos techninės sąveikos specifikacijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (ES) Nr. 1303/2014 (2) tekste yra klaida – 7 straipsnis buvo įtrauktas netyčia ir neturėtų būti reglamento tekste;

(2)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1303/2014 turėtų būti atitinkamai pataisytas;

(3)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Tarybos direktyvos 96/48/EB (3) 21 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1303/2014 7 straipsnis išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(2)  2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1303/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos geležinkelių tunelių saugos techninės sąveikos specifikacijos (OL L 356, 2014 12 12, p. 394).

(3)  1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos (OL L 235, 1996 9 17, p. 6).


10.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/913

2016 m. birželio 9 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

259,4

MA

133,2

TR

69,0

ZZ

153,9

0709 93 10

TR

113,2

ZZ

113,2

0805 50 10

AR

171,0

IL

134,0

MA

106,8

TR

157,0

ZA

188,7

ZZ

151,5

0808 10 80

AR

127,6

BR

106,7

CL

130,1

CN

110,9

NZ

152,6

US

173,7

UY

107,2

ZA

119,2

ZZ

128,5

0809 10 00

TR

277,4

ZZ

277,4

0809 29 00

TR

508,7

US

888,6

ZZ

698,7


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


10.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/31


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/914

2016 m. birželio 9 d.

dėl didžiausios nugriebto pieno miltelių supirkimo kainos nustatymo Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/826 paskelbto konkurso pirmame atskirame etape

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (1), ypač į jo 3 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/826 (2) Komisijos reglamente (ES) Nr. 1272/2009 (3) nustatytomis sąlygomis paskelbtas nugriebto pieno miltelių supirkimas konkurso tvarka laikotarpiu, kuris baigiasi rugsėjo 30 d.;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 19 straipsnio 1 dalį Komisija, remdamasi atskirais konkurso etapais gautomis paraiškomis, turi nustatyti didžiausią supirkimo kainą;

(3)

atsižvelgiant į konkurso pirmu atskiru etapu gautas paraiškas, didžiausia supirkimo kaina turėtų būti nustatyta;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/826 paskelbto nugriebto pieno miltelių supirkimo konkurso pirmame atskirame etape, kurio paraiškų teikimo terminas baigėsi 2016 m. birželio 7 d., didžiausia supirkimo kaina yra 169,80 EUR už 100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 346, 2013 12 20, p. 12.

(2)  2016 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/826, kuriuo nutraukiamas intervencinis nugriebto pieno miltelių supirkimas fiksuota kaina intervenciniu laikotarpiu, kuris baigiasi 2016 m. rugsėjo 30 d., ir skelbiamas supirkimo konkursas (OL L 137, 2016 5 26, p. 19).

(3)  2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (OL L 349, 2009 12 29, p. 1).


SPRENDIMAI

10.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/32


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/915

2016 m. gegužės 30 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi dėl tarptautinio dokumento, kuris turi būti parengtas ICAO institucijose ir kuriuo ketinama numatyti nuo 2020 m. įgyvendinti bendrą pasaulinę rinka grindžiamą priemonę tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarptautinės aviacijos išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis sudaro daugiau kaip 2 % viso išmetamo šių dujų kiekio ir proporcingai didėja, o 2050 m. prognozės rodo, kad toliau pagal įprastinį scenarijų vykdant tarptautinės aviacijos veiklą išmetamas šių dujų kiekis gali išaugti daugiau kaip 200 %, palyginti su dabartiniu lygiu. Iki 2050 m. bendrą išmetamą ŠESD kiekį reikėtų sumažinti ne mažiau kaip 50 %, palyginti su 1990 m. lygiu. Prie to išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo turėtų prisidėti visi ekonomikos sektoriai, įskaitant tarptautinę aviaciją;

(2)

2015 m. gruodžio mėn. vykusios 21-osios Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje sėkmingai priimtas Paryžiaus susitarimas, kurio tikslas – siekti, kad pasaulio temperatūra padidėtų kur kas mažiau nei 2 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir toliau dėti pastangas, kad ji padidėtų ne daugiau kaip 1,5 °C;

(3)

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO) įsteigta 1944 m. Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencija. Sąjungos valstybės narės yra šios Konvencijos susitariančiosios šalys bei ICAO narės, o Sąjunga gali stebėtojo teisėmis dalyvauti kai kuriuose ICAO susitikimuose, įskaitant kas trejus metus vykstančias ICAO asamblėjos sesijas. Sąjunga ir jos valstybės narės yra 1997 m. Kioto protokolo šalys, todėl pagal jo nuostatas, bendradarbiaudamos ICAO, turi mažinti tarptautinės aviacijos išmetamą ŠESD kiekį. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1600/2002/EB (1) Sąjunga raginama identifikuoti konkrečius veiksmus, mažinančius išmetamus ŠESD kiekius tarptautinėje aviacijoje, ir jų imtis, jeigu ICAO nėra susitarta dėl tokių veiksmų 2002 m.;

(4)

2001 m. vykusioje 33-iojoje ICAO asamblėjos sesijoje pritarta atviros tarptautinės aviacijos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos kūrimui (2). 2004 m. ICAO aviacijos aplinkos apsaugos komitetas rekomendavo nutraukti specialiai aviacijai skirtos prekybos taršos leidimais sistemos, ICAO iniciatyva nustatytos nauja teisine priemone, taikymą. 2004 m. vykusioje 35-ojoje ICAO asamblėjos sesijoje pritarta tolimesniam atviros prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemos kūrimui ir galimybei ICAO susitariančiosioms šalims tarptautinės aviacijos išmetamuosius teršalus inkorporuoti į savo apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemas (3), tačiau 2007 m. vykusioje 36-ojoje ICAO asamblėjos sesijoje paraginta kitose ICAO susitariančiosiose šalyseįsisteigusių orlaivių naudotojų neįtraukti į prekybą, nebent tos šalys abipusiai susitaria įgyvendinti apyvartinių taršos leidimų sistemą kitų ICAO susitariančiųjų šalių orlaivių valdytojų atžvilgiu (4). Sąjunga, jos valstybės narės ir kitos Europos valstybės sistemingai pasilieka teisę nediskriminuodamos taikyti rinka grindžiamas priemones visiems orlaivių naudotojams, teikiantiems skrydžių į savo teritoriją, iš jos arba joje paslaugas, turėdamos omenyje, kad Čikagos konvencijoje pripažįstama jos šalių teisė savo aviacijos įstatymus ir kitus teisės aktus nediskriminuojant taikyti visų valstybių orlaiviams, kuriais teikiamos skrydžių į jų teritoriją, iš jos arba joje paslaugos (5);

(5)

kadangi tarptautinės aviacijos išmetamo ŠESD kiekio ribojimas yra labai svarbus indėlis, atitinkantis bendrus išmetamųjų teršalų mažinimo įsipareigojimus, Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Direktyvą 2008/101/EB (6), kuria iš dalies pakeista Direktyva 2003/87/EB (7), įtraukiant į tą sistemą aviacijos veiklą. Direktyvos 2008/101/EB penktoje konstatuojamoje dalyje numatoma, kad Sąjunga sieks užtikrinti, kad į tokį visuotinį susitarimą, kuriuo siekiama neleisti kilti pasaulio temperatūrai, būtų įtrauktos priemonės, skirtos aviacijos sektoriuje išmetamiems ŠESD kiekiams mažinti, ir kad tokiu atveju Komisija turėtų apsvarstyti, kokie Direktyvos 2003/87/EB pakeitimai dėl orlaivių naudotojų yra būtini;

(6)

Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „Paryžiaus protokolas. Kaip švelninsime klimato kaitą pasaulyje po 2020 m.?“ pabrėžiama, kad ICAO iki 2016 m. pabaigos turėtų imtis veiksmų, kuriais siektų veiksmingai reguliuoti tarptautinės aviacijos išmetamųjų teršalų kiekį. Kitas ICAO asamblėjos susitikimas įvyks 2016 m., jame turėtų būti susitarta dėl tarptautinio dokumento, kuriuo ketinama nuo 2020 m. įgyvendinti bendrą pasaulinę rinka grindžiama priemonę tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams;

(7)

2013 m. vykusioje 38-ojoje ICAO asamblėjos sesijoje nuspręsta, kad ICAO ir susitariančiosios šalys su atitinkamomis aplinkosaugos ir aviacijos organizacijomis kiekvienoje ICAO susitariančiojoje šalyje stengsis pasiekti didelio užmojo bendrą tarpinį tikslą nuo 2020 m. tarptautinės aviacijos išmetamą bendrą grynojo anglies dioksido kiekį išlaikyti tame pačiame lygyje, ir nuspręsta parengti pasaulinę rinka grindžiamą priemonę tarptautinė aviacijos išmetamiesiems teršalams ir šio darbo rezultatus pateikti 2016 m. vyksiančioje 39-ojoje ICAO asamblėjos sesijoje, kad dėl jų būtų priimtas sprendimas. Prognozuojama, kad 2020 m. tarptautinės aviacijos išmetamųjų teršalų kiekis bus maždaug 70 % didesnis nei 2005 m. (8) ir Sąjunga bei jos valstybės narės nuolat siekia, kad bendras tarptautinės aviacijos išmetamo ŠESD kiekio mažinimo tikslas būtų 10 % iki 2020 m., palyginti su 2005 m. lygiu. Tačiau Sąjungai būtų naudinga pasinaudoti proga paskatinti per gana trumpą laiką parengti pasaulinę rinka grindžiamą priemonę, skirtą užtikrinti, kad tarptautinės aviacijos išmetamas ŠESD kiekis neviršytų jo 2020 m. lygio, numatant galimybę ilgainiui prireikus šį tikslą persvarstyti;

(8)

kad 2016 m. vyksiančioje ICAO asamblėjos sesijoje būtų lengviau priimti tinkamą tarptautinę priemonę, Europos Parlamentas ir Taryba Reglamentu (ES) Nr. 421/2014 (9) nusprendė Direktyvos 2003/87/EB reikalavimus dėl skrydžių į Europos ekonominei erdvei (EEE) nepriklausančiose valstybėse esančius aerodromus ir iš jų laikinai laikyti įvykdytais. Taip Sąjunga pabrėžė, kad teisiniai reikalavimai gali būti taikomi skrydžiams į EEE valstybėse esančius aerodromus ir iš jų ir kad tokiu pačiu būdu teisiniai reikalavimai gali būti taikomi su skrydžiais tarp tokių aerodromų susijusiems išmetamiesiems teršalams;

(9)

Direktyvoje 2003/87/EB su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 421/2014, išdėstyti tam tikri įpareigojimai, kurių Komisija turi laikytis po 2016 m. vyksiančios 39-osios ICAO asamblėjos sesijos. Komisija turi parengti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie veiksmus, kuriais bus siekiama nuo 2020 m. įgyvendinti tarptautinį susitarimą dėl pasaulinės rinka grindžiamos priemonės, kuri padės nediskriminaciniu būdu sumažinti tarptautinės aviacijos išmetamą ŠESD kiekį. Savo ataskaitoje Komisija turi svarstyti tuos išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais į EEE nepriklausančiose valstybėse esančius aerodromus ir iš jų, reglamentavimo nuo 2017 m. sausio 1 d. apimties pokyčius ir prireikus pateiks pasiūlymus dėl jų;

(10)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu dėl tarptautinio dokumento, kuris turi būti parengtas ICAO institucijose ir kuriuo bus numatyta nuo 2020 m. įgyvendinti bendrą pasaulinę rinka grindžiamą priemonę tarptautinės aviacijos išmetamųjų teršalų kiekiui mažinti;

(11)

nors Sąjunga nėra ICAO narė, ji turi stebėtojo statusą, kuris Komisijai galėtų suteikti galimybę dalyvauti tam tikrose atitinkamų ICAO institucijų, įskaitant asamblėją, diskusijose Sąjungos pozicijai palaikyti;

(12)

Sąjungos poziciją būtina priimti gerokai prieš kitą ICAO asamblėjos sesiją,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi dėl tarptautinio dokumento, kuris turi būti parengtas ICAO institucijose ir kuriuo ketinama numatyti nuo 2020 m. įgyvendinti bendrą pasaulinę rinka grindžiamą priemonę tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams, turi atitikti priedą.

Ją ICAO institucijose pareiškia valstybės narės, bendrai veikdamos Sąjungos interesų labui ir joms padeda Komisija, laikydamasi Sąjungos stebėtojo statuso, diskusijose dėl bendros pasaulinės rinka grindžiamos priemonės.

2 straipsnis

Komisija apie vykstančias diskusijas dėl bendros pasaulinės rinka grindžiamos priemonės nuolat informuoja atitinkamus Tarybos organus. Siekiant išlaikyti Sąjungos pozicijos suderinamumą ir tinkamai taikyti priedo sąlygas, Komisija viso proceso metu atitinkamiems Tarybos organams perduoda paruošiamuosius dokumentus, išdėstančius detalią poziciją, kai tik prireikia atsižvelgdama į ICAO institucijose vykstančių diskusijų raidą, svarstymui ir tvirtinimui, ypač per 208-ą ICAO tarybą ir po jos.

Atsižvelgdami į ICAO progresą atitinkami Tarybos organai toliau vysto savo poziciją, ypač dėl atitinkamų Sąjungos teisės aktų ateities toje ICAO sistemoje.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M.J. VAN RIJN


(1)  2002 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1600/2002/EB, nustatantis šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą (OL L 242, 2002 9 10, p. 1).

(2)  ICAO rezoliucija Nr. A33-7.

(3)  ICAO rezoliucija Nr. A35-5.

(4)  Rezoliucijos Nr. A36-22 L priedėlis.

(5)  2007 m. ir 2010 m. ICAO rezoliucijų, 2012 m. ICAO tarybos sprendimo, kuriuo patvirtinama Delio deklaracija, ir 2013 m. ICAO rezoliucijos nuostatų išlygos (žr. http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/documentation_en.htm).

(6)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/101/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų įtrauktos aviacijos veiklos rūšys (OL L 8, 2009 1 13, p. 3).

(7)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

(8)  Žr. 1 išnašoje nurodytos 2013 m. ICAO rezoliucijos nuostatų išlygas.

(9)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 421/2014, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, siekiant iki 2020 m. įgyvendinti tarptautinį susitarimą, kuriuo tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams nustatoma viena pasaulinė rinkos priemonė (OL L 129, 2014 4 30, p. 1).


10.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/35


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/916

2016 m. birželio 6 d.

dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo (biudžeto eilutė 02.03.01)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos (1), ypač į jo 1 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos ekonominės erdvės susitarimas (2) (toliau – EEE susitarimas) įsigaliojo 1994 m. sausio 1 d.;

(2)

pagal EEE susitarimo 98 straipsnį EEE jungtinis komitetas gali nuspręsti, be kita ko, iš dalies pakeisti EEE susitarimo 31 protokolą (toliau – 31 protokolas);

(3)

31 protokole išdėstytos bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, nuostatos ir priemonės;

(4)

tikslinga tęsti EEE susitarimo Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą vykdant iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto finansuojamą Sąjungos veiklą, susijusią su prekių ir paslaugų vidaus rinkos veikimu ir vystymu;

(5)

todėl 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad šis išplėstas bendradarbiavimas būtų tęsiamas po 2015 m. gruodžio 31 d.;

(6)

todėl Sąjungos pozicija EEE jungtiniame komitete turėtų būti grindžiama pridėtu sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kuri turi būti priimta Sąjungos vardu EEE jungtiniame komitete, dėl siūlomo EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu EEE jungtinio komiteto sprendimo projektu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H.G.J. KAMP


(1)  OL L 305, 1994 11 30, p. 6.

(2)  OL L 1, 1994 1 3, p. 3.


PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …/2016

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

tikslinga tęsti Europos ekonominės erdvės susitarimo (toliau – EEE susitarimas) Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą vykdant iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto finansuojamą Sąjungos veiklą, susijusią su prekių ir paslaugų vidaus rinkos veikimu ir vystymu;

(2)

todėl EEE susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad šis išplėstas bendradarbiavimas galėtų būti vykdomas nuo 2016 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo 31 protokolo 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

 

po 11 dalies įterpiama ši dalis:

„12.   Nuo 2016 m. sausio 1 d. ELPA valstybės dalyvauja Sąjungos veikloje, kuri finansuojama pagal šią 2016 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto eilutę:

biudžeto eilutė 02.03.01: „Prekių ir paslaugų vidaus rinkos veikimas ir vystymas“.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį perdavimo (*).

Jis taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

EEE jungtinio komiteto sekretoriai


(*)  [Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.] [Konstituciniai reikalavimai nurodyti.]


10.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/38


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/917

2016 m. birželio 9 d.

kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2010 m. spalio 15 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją (toliau – JT ST rezoliucija) 1946 (2010), kuria atnaujino Dramblio Kaulo Krantui nustatytas priemones;

(2)

2010 m. spalio 29 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/656/BUSP (1), kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui;

(3)

2016 m. balandžio 28 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė JT ST rezoliuciją 2283 (2016), kuria nedelsiant nutraukiamos visos JT sankcijos Dramblio Kaulo Krantui;

(4)

atsižvelgdama į JT ST rezoliuciją 2283 (2016), taip pat į pastarojo meto įvykius Dramblio Kaulo Krante, Taryba taip pat nusprendė panaikinti Sąjungos visas šiai šaliai nustatytas papildomas ribojamąsias priemones;

(5)

todėl Sprendimas 2010/656/BUSP turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2010/656/BUSP panaikinamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2016 m. birželio 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G.A. VAN DER STEUR


(1)  2010 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui (OL L 285, 2010 10 30, p. 28).


Klaidų ištaisymas

10.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/39


2015 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamento (ES) 2015/2265, kuriuo nustatomos Sąjungos autonominės tarifinės kvotos tam tikriems žuvininkystės produktams ir numatomas tų kvotų valdymas 2016–2018 m. laikotarpiu, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 322, 2015 m. gruodžio 8 d. )

8 puslapis, su eilės numeriu 09.2760 susijęs įrašas (Ištaisyta redakcija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 52, 2016 m. vasario 27 d.):

yra:

„09.2760

ex 0303 66 11

10

Jūrinės lydekos (Merluccius spp., išskyrus Merluccius merluccius, Urophycis spp.) ir rausvieji unguriai (juodosios kongrijos) (Genypterus blacodes), užšaldyti, skirti perdirbti (1) (2)

15 000

0 %

2016 1 1–2018 12 31“,

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

91

ex 0303 89 70

10

ex 0303 89 90

30

turi būti:

„09.2760

ex 0303 66 11

10

Jūrinės lydekos (Merluccius spp., išskyrus Merluccius merluccius, Urophycis spp.) ir juodosios kongrijos (Genypterus blacodes) bei afrikinės kongrijos (Genypterus capensis), užšaldyti, skirti perdirbti (1) (2)

15 000

0 %

2016 1 1–2018 12 31“.

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

91

ex 0303 89 70

10

ex 0303 89 90

30