ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 144

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. birželio 1d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2016 m. kovo 4 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/859 dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu ir laikino taikymo

1

 

 

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. vasario 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/860, kuriuo papildomai patikslinamos aplinkybės, kuriomis nurašymo ar konvertavimo įgaliojimų netaikymas būtinas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema, 44 straipsnio 3 dalį

11

 

*

2016 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/861, kuriuo ištaisomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 528/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų pasirinkimo sandorių ne delta rizikai naudojant standartizuotą rinkos rizikos metodą, ir ištaisomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 604/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, susijusių su kokybiniais ir atitinkamais kiekybiniais kriterijais, pagal kuriuos nustatomos darbuotojų, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį įstaigos rizikos pobūdžiui, kategorijos ( 1 )

21

 

*

2016 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/862, kuriuo atsisakoma leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, nesusijusį su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata ( 1 )

24

 

*

2016 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/863, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) VII ir VIII priedų nuostatos dėl odos ėsdinimo/dirginimo, smarkaus akių pažeidimo/dirginimo ir ūmaus toksiškumo ( 1 )

27

 

*

2016 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/864, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką neatnaujinamas veikliosios medžiagos triasulfurono patvirtinimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

32

 

*

2016 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/865, kuriuo inicijuojamas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2384 tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliuminio folijai, vengimo importuojant tam tikrą nežymiai pakeistą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliuminio foliją ir įpareigojama tokius importuojamus produktus registruoti

35

 

 

2016 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/866, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

42

 

*

2016 m. gegužės 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo (ECB/2016/13)

44

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. gegužės 18 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/868, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/6 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo (ECB/2016/14)

99

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

1.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/859

2016 m. kovo 4 d.

dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu ir laikino taikymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Kroatijos Respublikos stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2002 m. birželio 17 d. Liuksemburge buvo pasirašytas ir 2006 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją (1) (toliau – Susitarimas);

(2)

Kroatijos Respublika Europos Sąjungos nare tapo 2013 m. liepos 1 d.;

(3)

pagal Kroatijos Respublikos stojimo akto 6 straipsnio 2 dalies sąlygas dėl Kroatijos Respublikos prisijungimo prie Susitarimo susitariama Tarybai, veikiančiai Sąjungos bei vienbalsiai valstybių narių vardu, ir Libano Respublikai sudarant Susitarimo protokolą;

(4)

2012 m. rugsėjo 14 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Libano Respublika. Derybos sėkmingai užbaigtos parafavus prie šio sprendimo pridedamą Protokolą;

(5)

Protokolo 7 straipsnyje numatyta jį laikinai taikyti prieš jo įsigaliojimą;

(6)

Protokolas turėtų būti pasirašytas su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau, ir laikinai taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos ir jos valstybių narių vardu įgaliojama pasirašyti Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolą, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, su sąlyga, kad Protokolas bus sudarytas.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti protokolą.

3 straipsnis

Protokolas pagal jo 7 straipsnį taikomas laikinai, kol bus užbaigtos jo sudarymui būtinos procedūros.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

S.A.M. DIJKSMA


(1)  OL L 143, 2006 5 30, p. 2.


1.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/3


Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją,

PROTOKOLAS,

kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

KROATIJOS RESPUBLIKA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJA,

MALTOS RESPUBLIKA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Susitariančiosios Šalys (toliau – valstybės narės), bei

EUROPOS SĄJUNGA, toliau – Europos Sąjunga,

ir

LIBANO RESPUBLIKA (toliau – Libanas),

toliau šiame protokole – Susitariančiosios Šalys,

kadangi:

(1)

2002 m. birželio 17 d. Liuksemburge pasirašytas ir 2006 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją (toliau – Susitarimas);

(2)

2011 m. gruodžio 9 d. Briuselyje pasirašyta ir 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojo Sutartis dėl Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą;

(3)

pagal Kroatijos Respublikos stojimo akto 6 straipsnio 2 dalį dėl Kroatijos prisijungimo prie Susitarimo susitariama sudarant Susitarimo protokolą;

(4)

siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į abipusius Europos Sąjungos ir Libano interesus, surengtos Susitarimo 22 straipsnio 2 dalyje numatytos konsultacijos,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Kroatijos Respublika tampa Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, Susitariančiąja Šalimi ir kaip kitos Sąjungos valstybės narės atitinkamai priima Susitarimo, bendrų deklaracijų ir deklaracijų tekstus ir į juos atsižvelgia.

I SKYRIUS

SUSITARIMO, ĮSKAITANT JO PRIEDUS IR PROTOKOLUS, TEKSTO PAKEITIMAI

2 straipsnis

Kilmės taisyklės

4 protokolas iš dalies keičiamas taip:

1.

18 straipsnio 4 dalis papildoma šia formuluote: „Izdano naknadno“.

2.

V priedas pakeičiamas taip:

„1.   

V PRIEDAS

SĄSKAITOS FAKTŪROS DEKLARACIJOS TEKSTAS

Sąskaitos faktūros deklaracija, kurios tekstas pateikiamas toliau, turi būti surašyta pagal išnašose nustatytus reikalavimus. Tačiau išnašų teksto pateikti nereikia.

Tekstas bulgarų kalba

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Tekstas ispanų kalba

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial… (2).

Tekstas čekų kalba

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Tekstas danų kalba

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Tekstas vokiečių kalba

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Tekstas estų kalba

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti luba nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Tekstas graikų kalba

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Tekstas anglų kalba

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Tekstas prancūzų kalba

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Tekstas kroatų kalba

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Tekstas italų kalba

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiarache, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Tekstas latvių kalba

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Tekstas lietuvių kalba

Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Tekstas vengrų kalba

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Tekstas maltiečių kalba

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Tekstas nyderlandų kalba

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …oorsprong zijn (2).

Tekstas lenkų kalba

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Tekstas portugalų kalba

O exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo declaração expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Tekstas rumunų kalba

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Tekstas slovėnų kalba

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Tekstas slovakų kalba

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Tekstas suomių kalba

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (2) alkuperätuotteita.

Tekstas švedų kalba

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Tekstas arabų kalba

Image

 (3).

(Vieta ir data)

 (4).

(Eksportuotojo parašas; papildomai aiškia rašysena turi būti nurodytas deklaraciją pasirašiusio asmens vardas ir pavardė)

II SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

3 straipsnis

Tranzitu vežamos prekės

Susitarimo nuostatos gali būti taikomos iš Libano į Kroatiją arba iš Kroatijos į Libaną eksportuojamoms prekėms, kurios atitinka Susitarimo 4 protokolo nuostatas ir kurios Kroatijos įstojimo dieną yra pakeliui arba laikinai saugomos Libano arba Kroatijos muitinės sandėlyje arba laisvojoje zonoje.

Tokiais atvejais gali būti taikomas lengvatinis režimas, jeigu importuojančios šalies muitinėms per keturis mėnesius nuo Kroatijos įstojimo datos pateikiamas eksportuojančios šalies muitinės atgaline data išduotas kilmės įrodymo dokumentas.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

4 straipsnis

Libanas įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų, prašymų arba skundų ir nekeisti bei neatšaukti jokių nuolaidų pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl Sąjungos plėtros.

5 straipsnis

Tinkamu metu po šio protokolo parafavimo Sąjunga valstybėms narėms ir Libanui pateikia Susitarimo versiją kroatų kalba. Su sąlyga, kad šis protokolas įsigalios, šio straipsnio pirmajame sakinyje nurodyta kalbos versija tampa autentiška tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir Susitarimo versijos anglų, arabų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis.

6 straipsnis

Šis protokolas yra neatskiriama Susitarimo dalis.

7 straipsnis

Šį protokolą Sąjunga, Europos Sąjungos Taryba valstybių narių vardu ir Libanas patvirtina laikydamiesi savo procedūrų. Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša, kad būtinos procedūros yra baigtos. Patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate.

Šis protokolas įsigalioja pirmą mėnesio dieną po tos dienos, kai visos Šalys praneša viena kitai, kad būtinos procedūros yra baigtos.

Kol Protokolas neįsigaliojo, jis taikomas laikinai nuo 2013 m. liepos 1 d.

8 straipsnis

Šis protokolas sudaromas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir arabų kalbomis ir tekstas kiekviena iš šių kalbų yra vienodai autentiškas.

TAI PATVIRTINDAMI, šį protokolą pasirašė toliau nurodyti tinkamai įgalioti atstovai.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми април през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne dvacátého osmého dubna dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the twenty eighth day of April in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le vingt huit avril deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog travnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit astotajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų balandžio dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év április havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, achtentwintig april tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego kwietnia roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de abril de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt aprilie două mii șaisprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho apríla dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega aprila leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april år tjugohundrasexton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Ливанската република

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Lebanese Republic

Pour la République libanaise

Za Libanonsku Republiku

Per la Repubblica libanese

Libānas Republikas vārdā –

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Libaniża

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República Libanesa

Pentru Republica Libaneză

Za Libanonskú republiku

Za Libanonsko republiko

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

Image

Image


(1)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, kaip apibrėžta protokolo 22 straipsnyje, šiame laukelyje reikia įrašyti patvirtinto eksportuotojo leidimo numerį. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra išbraukiami ar paliekamas tuščias laukelis.

(2)  Reikia nurodyti produktų kilmę. Kai sąskaitos faktūros deklaracija visa ar iš dalies susijusi su Seutos ir Melilijos kilmės statusą turinčiais produktais, kaip apibrėžta protokolo 38 straipsnyje, eksportuotojas turi aiškiai juos nurodyti simboliu „CM“ dokumente, kuriame surašoma deklaracija.

(3)  Šių nuorodų galima neįtraukti, jeigu informacija yra nurodyta pačiame dokumente.

(4)  Žr. protokolo 22 straipsnio 5 dalį. Tais atvejais, kai eksportuotojas neprivalo pasirašyti, tai taip pat reiškia, kad nereikia nurodyti pasirašančiojo vardo ir pavardės.“


REGLAMENTAI

1.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/11


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/860

2016 m. vasario 4 d.

kuriuo papildomai patikslinamos aplinkybės, kuriomis nurašymo ar konvertavimo įgaliojimų netaikymas būtinas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema, 44 straipsnio 3 dalį

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jos 44 straipsnio 11 dalį,

kadangi:

(1)

vykdant pertvarkymą labai svarbu, kad pertvarkymo institucijos turėtų pakankamai gairių, kaip užtikrinti, kad gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė būtų taikoma tinkamai ir nuosekliai visoje Sąjungoje. Galioja bendras principas, pagal kurį gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę galima taikyti visiems įsipareigojimams, jeigu nėra aiškiai nurodyta, kad jis netaikytinas pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 2 dalį. Dėl šios priežasties nereikėtų manyti, kad gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė visada netaikoma visiems įsipareigojimams, jeigu jie nėra įtraukti į įsipareigojimų, kuriems pagal tą nuostatą priemonė aiškiai netaikoma, sąrašą. Iš tikrųjų, dar planuodama pertvarkymą ir vertindama sėkmingo pertvarkymo galimybę, pertvarkymo institucija turėtų siekti kuo labiau sumažinti gelbėjimo privačiomis lėšomis išimtis, atsižvelgdama į principą, kad pertvarkymo išlaidas padengs akcininkai ir kreditoriai;

(2)

bendras pertvarkymo principas yra tas, kad akcininkai ir kreditoriai turėtų padengti su pertvarkymu susijusius nuostolius pagal jų reikalavimų tenkinimo eiliškumą laikantis įprastos bankroto procedūros. Be to, tos pačios klasės kreditoriams turėtų būti taikomos vienodos sąlygos. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, reikėtų aiškiai apibrėžti galimybę pertvarkymo institucijoms savo nuožiūra visiškai arba iš dalies tam tikriems įsipareigojimams gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės netaikyti ir nuostolius perkelti kitiems kreditoriams arba, prireikus, pertvarkymo fondams. Todėl aplinkybes, kuriomis kreditoriams nebūtų taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, reikia tiksliai paaiškinti, o bet koks nukrypimas nuo vienodų sąlygų taikymo to paties rango kreditoriams (vadinamojo pari passu principo) turi būti proporcingas, pagrįstas viešuoju interesu ir nediskriminacinis;

(3)

svarbu sukurti sistemą, pagal kurią pertvarkymo institucijos įgyvendintų savo įgaliojimą įsipareigojimui arba įsipareigojimų klasei gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės netaikyti, atsižvelgiant į išimtines aplinkybes, nurodytas Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalyje, siekiant užtikrinti didesnį tokio pertvarkymo scenarijaus aiškumą. Tačiau pertvarkymo institucijoms būtinas tam tikras lankstumas, siekiant įvertinti, ar išimtys yra griežtai būtinos ir proporcingos, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį;

(4)

sprendimas panaudoti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę (arba kitas pertvarkymo priemones) turėtų būti priimamas siekiant Direktyvos 2014/59/ES 31 straipsnio 2 dalyje nustatytų pertvarkymo tikslų. Remiantis tuo pačiu principu, tokiais pertvarkymo tikslais taip pat turėtų būti remiamasi priimant sprendimus dėl priemonės naudojimo, įskaitant sprendimą konkrečiu atveju įsipareigojimui ar įsipareigojimų klasei gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės netaikyti;

(5)

laikantis šių principų, galimybė tam tikriems įsipareigojimams netaikyti arba iš dalies netaikyti nurašymo arba konvertavimo įgaliojimų pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalį turėtų būti apribota iki būtino minimumo, siekiant tikslų, kuriais grindžiama išimtis. Šiuo tikslu pirmenybę, kai įmanoma, reikėtų teikti galimybei įsipareigojimui priemonės iš dalies netaikyti ribojant įsipareigojimo nurašymo mastą, kai to pakanka, kad tikslas būtų pasiektas, palyginti su galimybe gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės visiškai netaikyti;

(6)

išimtinis įgaliojimo visiškai ar iš dalies netaikyti priemonės įsipareigojimui ar įsipareigojimų klasei naudojimas neturėtų turėti poveikio pertvarkymo institucijų pareigai užtikrinti sėkmingą įstaigų ir grupių pertvarkymą ir jų pakankamas lėšas vykdyti minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą, kad jos galėtų padengti su pertvarkymu susijusius nuostolius ir užtikrinti rekapitalizavimą pagal pertvarkymo planą. Iš tikrųjų pagal Direktyvos 2014/59/ES 45 straipsnio 6 dalies c punktą atitinkamos pertvarkymo institucijos turi atsižvelgti į visas galimas išimtis, užtikrindamos, kad įstaiga turėtų pakankamą nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumą. Turint omenyje tai, kad gelbėjimo privačiomis lėšomis netaikymas tam tikriems įsipareigojimams galėtų sumažinti šį pertvarkymo metu turimą pajėgumą, pertvarkymo institucija turėtų atsižvelgti į tikėtiną tokių išimčių poreikį nustatydama minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą pagal Direktyvos 2014/59/ES 45 straipsnio 6 dalies c punktą;

(7)

atsižvelgiant į tai, kad galimybė pertvarkymo institucijai įsipareigojimui arba įsipareigojimų klasei netaikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalį yra išimtinio pobūdžio, pertvarkymo institucijos vertinimas turi būti tinkamai pagrįstas. Kai dėl tokių išimčių būtų naudojamas pertvarkymo fondas, pertvarkymo institucija turėtų pateikti patikimą išimtinių aplinkybių, kuriomis taikoma išimtis, paaiškinimą. Šis paaiškinimas yra labai svarbus, kad Komisija galėtų vykdyti savo įgaliojimus pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 12 dalį, pagal kurią Komisija per 24 valandas nuo pertvarkymo institucijos pranešimo apie sprendimą tam tikriems įsipareigojimams netaikyti priemonės gavimo turi nuspręsti, ar uždrausti arba reikalauti pakeisti siūlomą įgaliojimų netaikymą įsipareigojimams. Komisijai pertvarkymo institucijos pateikiamas paaiškinimas turėtų būti proporcingas, ir turėtų būti atsižvelgiama į tikslingumą pagal to konkretaus atvejo aplinkybes;

(8)

pertvarkymo atveju įsipareigojimams, įtrauktiems į minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo apskaičiavimą, gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė iš esmės turėtų būti taikoma visada, tiek, kiek reikia įstaigos nuostoliams padengti ir jai rekapitalizuoti, ir tiek, kiek pertvarkymo institucija pertvarkymo planavimo metu iš tikrųjų numato, kad tokiais įsipareigojimais patikimai ir realiai padedama padengti nuostolius ir atlikti rekapitalizavimą. Išimtiniais atvejais, kai pertvarkymo institucijai pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalį reikia naudotis išimtimi, kuri nebuvo svarstyta planuojant pertvarkymą, ir kai dėl tokių išimčių turėtų būti naudojamas pertvarkymo fondas, pertvarkymo institucija turėtų paaiškinti, kokiomis išimtinėmis aplinkybėmis grindžiama išimtis, ir priežastis, dėl kurių tų išimtinių aplinkybių pertvarkymo institucija negalėjo numatyti planuodama pertvarkymą. Reikalavimas paaiškinti šiuos veiksnius turėtų būti taikomas proporcingai ir tinkamai, atsižvelgiant į poreikį laiku imtis pertvarkymo veiksmų;

(9)

galimybe įsipareigojimams netaikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalį turėtų būti naudojamasi laikantis visų bendrųjų Sąjungos teisės principų ir tai visų pirma neturėtų turėti poveikio kitiems kreditoriams taikomoms apsaugos priemonėms, t. y. principui, kad nė vienas kreditorius neturėtų patirti didesnių nuostolių, negu būtų patyręs, jeigu įstaiga būtų buvusi likviduota pagal įprastines bankroto procedūras (principą, kad nė vieno kreditoriaus padėtis nėra blogesnė). Pertvarkymo institucijos turėtų atsižvelgti į būtinybę paisyti šių apsaugos priemonių ir kompensacijos kreditoriams riziką, jeigu šios apsaugos priemonės pažeidžiamos darant išimtis pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalį ir rengiant pertvarkymo planą. Tačiau tai, kad teismai gali peržiūrėti pertvarkymo institucijos sprendimą įsipareigojimui taikyti išimtį, neturėtų būti vienintelė priežastis taikyti papildomą išimtį. Tai neturėtų daryti poveikio siekiant tinkamai atsižvelgti į ankstesnius teismo sprendimus, susijusius su pertvarkymo veiksmais, jei jie susiję su konkrečiu atveju;

(10)

bendras pertvarkymo institucijos pajėgumas daryti išimtis yra ribotas dėl to, kad nuostolius, kuriuos dėl išimčių kreditoriai padengia ne visiškai, galima padengti iš pertvarkymo finansavimo struktūros tik tada, kai akcininkai ir kreditoriai prisidėjo suma, kuri lygi bent 8 % visų įstaigos įsipareigojimų, įskaitant nuosavas lėšas;

(11)

išimtys turėtų būti vertinamos kiekvienu konkrečiu atveju analizuojant svarbias aplinkybes pagal kiekvieną iš galimų priežasčių, dėl kurių taikoma išimtis pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalį, o ne atsižvelgiant į specifinį atitinkamų atskirų įstaigų pobūdį. Šiuo požiūriu turėtų būti užtikrinamas nuolatinis dėmesys išimtinėms aplinkybėmis ir siekiama išvengti nereikalingo konkurencijos iškraipymo. Prireikus reikėtų atsižvelgti į įstaigos ypatumus (kaip antai dydį, tarpusavio sąsajas arba sudėtingumą), kad būtų galima įvertinti, ar susidarė aplinkybės, kuriomis grindžiamas gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės netaikymas įsipareigojimui. Tačiau šiais ypatumais neturėtų būti automatiškai grindžiamos išimtys, susijusios su tokios įstaigos įsipareigojimais dėl gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės;

(12)

kai kurie bendrieji veiksniai, pavyzdžiui, rinkos sąlygos, žlugimo aplinkybės arba įstaigos patiriamų nuostolių mastas gali turėti įtakos tikimybei, kad, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalyje, susidarys išimtinės aplinkybės. Tačiau tokie bendrieji veiksniai neturėtų tapti papildomu nepriklausomu pagrindu taikyti išimtį, be tų, kurie išvardyti Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalies a–d punktuose;

(13)

spręsdama, ar gelbėjimo privačiomis lėšomis išimtis grindžiama viena ar daugiau aplinkybių, pertvarkymo institucija turėtų atsižvelgti į laiką, po kurio sekusio įstaigos žlugimo nebebūtų galima tvarkyti tinkamai. Nustačius kiekvienos įstaigos pertvarkymo planus ir minimalius nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus bei pašalinus pertvarkymo kliūtis, tikimasi, kad įstaiga turėtų turėti reikiamą nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumą. Iš tikrųjų, pertvarkymo schema turėtų būti taikoma pagal pertvarkymo planą, įskaitant pertvarkymo strategiją, nebent, atsižvelgdama į atvejo aplinkybes, pertvarkymo institucija įvertina, kad pertvarkymo tikslai bus veiksmingiau pasiekti imantis veiksmų, kurie pertvarkymo plane nenumatyti;

(14)

tuo laikotarpiu, kai pertvarkymo planai ir minimalūs nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimai dar nepriimti ir kai pertvarkymo institucija neturi daug laiko sprendimams dėl išsamaus pertvarkymo strategijos įgyvendinimo priimti, labiau tikėtina, kad bus atvejų, kai per pagrįstą laiką gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės nebus įmanoma taikyti visiems tinkamiems įsipareigojimams. Nustatant, kas yra pagrįstas laikas, reikėtų atsižvelgti į spartą ir tikrumą, kurių reikia gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonei užbaigti iki tam tikros datos, kad įmonė būtų veiksmingai stabilizuota. Jeigu neįmanoma atlikti visų šių reikiamų užduočių, kad tam tikriems įsipareigojimams gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė būtų taikoma iki tos datos, reikėtų laikyti, kad neįmanoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės taikyti per pagrįstą laiką. Sprendimas dėl to, kada „sunku“ tampa „neįmanoma“, turėtų būti priimamas remiantis kriterijais, kuriais apibrėžiamas pagrįstas laikas;

(15)

iš esmės įsipareigojimams, kurie reglamentuojami pagal trečiosios valstybės teisę, galima taikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, jeigu ją galima taikyti pagal 44 straipsnio 2 dalį. Direktyvos 2014/59/ES 55 straipsnyje numatytu mechanizmu siekiama padidinti tikimybę, kad šiems įsipareigojimams gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę būtų galima taikyti per pagrįstą laiką. Taip pat svarbu, kad pagal Direktyvos 2014/59/ES 67 straipsnį pertvarkymo institucijoms suteikiama teisė savo nuožiūra reikalauti, kad administratorius, likvidatorius arba kitas asmuo, kontroliuojantis pertvarkomą įstaigą, imtųsi visų būtinų veiksmų siekdamas užtikrinti, kad įsipareigojimų nurašymas ar konvertavimas būtų įvykdomas pagal trečiosios valstybės teisę. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad tokie įsipareigojimai pagal ES teisę nereglamentuojami, išlieka likutinė rizika, kad išimtiniais atvejais, nepaisant didžiausių pertvarkymo institucijos pastangų, įskaitant teisę veikti savo nuožiūra pagal 67 straipsnį, gali būti susiduriama su problemomis, kai tokiems įsipareigojimams gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę siekiama taikyti per pagrįstą laiką;

(16)

praktinė kliūtis gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę taikyti tam tikriems įsipareigojimams gali būti ta, kad įsipareigojimo sumos negalima nustatyti arba sunku nustatyti tuo metu, kai pertvarkymo institucija taiko gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę. Taip gali būti užtikrintųjų įsipareigojimų, viršijančių atitinkamo įkaito vertę, arba įsipareigojimų, kurie priklauso nuo neapibrėžtų ateities įvykių, pavyzdžiui, nebalansinių straipsnių arba nepanaudotų įsipareigojimų, atveju. Tokias kliūtis galima įveikti atliekant tinkamą vertinimą, pavyzdžiui, panaikinant įsipareigojimą ir vertę apskaičiuojant pagal atitinkamą vertinimo metodiką arba taikant virtualią procentinę vertės mažinimo santykio dalį;

(17)

nors tiesa, kad kai kuriais atvejais taip pat gali būti sunku gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę taikyti įsipareigojimams, atsirandantiems dėl išvestinių finansinių priemonių, Direktyvos 2014/59/ES 49 straipsnyje aiškiai nurodyta, kaip gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę taikyti įsipareigojimams dėl išvestinių finansinių priemonių, t. y. užbaigiant sandorį. Dėl to, kad gali būti sunku nustatyti užskaitomą sumą po sandorio užbaigimo per trumpą laiką, priemonė neturėtų būti automatiškai netaikoma, nes šį atvejį taip pat galima spręsti taikant atitinkamą vertinimo metodiką, kaip nustatyta Komisijos pagal Direktyvos 2014/59/ES 49 straipsnio 5 dalį, ypač preliminaraus vertinimo etapu. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad įstaigos įrodytų, kad gali perduoti informaciją, kuri būtina siekiant atlikti vertinimą pertvarkymo tikslu. Visų pirma, pertvarkymo institucijos turėtų užtikrinti, kad įstaigos galėtų pateikti reikalaujamą naujausią informaciją per pertvarkymo strategijoje numatytą laikotarpį, visų pirma siekdamos paremti patikimą vertinimą pagal Direktyvos 2014/59/ES 36 straipsnį prieš pertvarkymą ir po jo. Be to, gairėse nustatyta, kad pertvarkymo institucijos turėtų apsvarstyti galimybę reikalauti, kad įstaigos parduotų turtą, dėl kurio labai sumažėja vertinimo galimybė;

(18)

Direktyvos 2014/59/ES 2 straipsnyje apibrėžta ypatingos svarbos funkcijų ir pagrindinių verslo linijų sąvoka. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant papildomai patikslinti aplinkybes, kuriomis tam tikra veikla, paslaugos ir operacijos galėtų būti apibrėžiamos kaip ypatingos svarbos funkcija ar pagrindinė verslo linija. Šiuo atžvilgiu verslo linijos pelningumas savaime nėra pakankama priežastis netaikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės įsipareigojimams, susijusiems su šia verslo linija. Netaikymas gali būti pagrįstas, tačiau jeigu būtina išlaikyti pagrindinę verslo liniją, kad būtų pasiekti pertvarkymo tikslai, taip pat būtų išlaikytos ypatingos svarbos funkcijos, jei jos palaikomos tęsiant pagrindinę veiklą, teikiant paslaugas ir vykdant sandorius;

(19)

pertvarkymo institucijos gali neįtraukti tik tų įsipareigojimų, kurių reikalaujama rizikos valdymo (apsidraudimo) tikslais, atsižvelgdamos į ypatingos svarbos funkcijas, jeigu rizikos valdymas (apsidraudimas) pripažįstamas rizikos ribojimo tikslais ir yra labai svarbus siekiant išsaugoti veiklą, susijusią su ypatingos svarbos funkcijomis, nes ypatingos svarbos funkcijos tęstinumui galėtų kilti didelis pavojus, jeigu apsidraudimas būtų panaikintas;

(20)

be to, pertvarkymo institucijos gali neįtraukti tik tų įsipareigojimų, kurių reikalaujama rizikos valdymo (apsidraudimo) tikslais, atsižvelgdamos į ypatingos svarbos funkcijas, jeigu, kai rizikos valdymo priemonė panaikinta, įstaigai nebūtų įmanoma jos pakeisti pagrįstomis sąlygomis per laiką, kurio reikia siekiant išlaikyti ypatingos svarbos funkciją, pavyzdžiui, dėl maržų ar vertinimo neapibrėžtumo;

(21)

užkirsti kelią problemos plitimui, kad būtų išvengta didelių neigiamų pasekmių finansų sistemai, yra papildomas pertvarkymo tikslas, kuriuo galima pagrįsti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės taikymo išimtį. Bet kuriuo atveju, tokiu pagrindu išimtis galėtų būti taikoma tik tuomet, kai tai griežtai būtina ir proporcinga, taip pat tais atvejais, kai problemos plitimas toks didelis, kad ji galėtų būti plataus masto ir labai sutrikdytų finansų rinkų veikimą taip, kad tai galėtų labai sutrikdyti valstybės narės arba Sąjungos ekonomiką;

(22)

tam tikra kai kurių problemų plitimo rizika gali būti neatsiejama nuo gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės taikymo. Teisėkūros sprendimas Direktyva 2014/59/ES nustatyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę kaip pagrindinę pertvarkymo priemonę kartu su principu, kad kreditoriai ir akcininkai turėtų padengti nuostolius, reiškia, jog būdingos problemos plitimo rizikos, kuri gali būti susijusi su gelbėjimo privačiomis lėšomis priemone, nereikėtų automatiškai laikyti priežastimi netaikyti priemonės įsipareigojimams. Todėl pertvarkymo institucijos turėtų atidžiai įvertinti šias priežastis ir paaiškinti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės netaikymą įsipareigojimui remdamosi didesne tikimybe, kad tai sukeltų platesnį Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalies c punkte aprašytos rūšies problemos išplitimą nei taikant priemones, kurias leidžiama taikyti. Dėl to savo vertinimą jos turėtų grįsti tinkamomis metodikomis, įskaitant kiekybinę analizę, kad nustatytų plataus problemos plitimo ir didelių valstybės narės arba Sąjungos ekonomikos sutrikimų riziką ir sunkumą;

(23)

būtinybei priemonės netaikyti dėl plataus problemos išplitimo rizikos gali turėti rinkos sąlygos tuo metu, kai taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, visų pirma dėl to, kad įmonė žlunga finansų sistemai patiriant didelių sunkumų arba trūkstant pasitikėjimo ja. Rizika, kad taikant pertvarkymo priemones ir įgaliojimus galėtų būti daromas reikšmingas tiesioginis ar netiesioginis neigiamas poveikis finansų stabilumui ir rinkos pasitikėjimui, turėtų būti šalinama atliekant sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimą, kaip nurodyta Direktyvos 2014/59/ES priedo C skirsnio 26 punkte. Todėl, kai pertvarkymo institucija netaiko gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės įsipareigojimui pagal tos direktyvos 44 straipsnio 3 dalį dėl plataus problemos išplitimo rizikos, tikimasi, kad ji paaiškins, kodėl planuojant pertvarkymą nepašalintos gelbėjimo privačiomis lėšomis kliūtys, kai tų išimčių taikymas tampa sėkmingo pertvarkymo kliūtimis. Pertvarkymo institucija taip pat turėtų įvertinti, ar problema plinta ar labai padidėja dėl gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės taikymo konkretiems įsipareigojimams, ar iš tikrųjų kyla dėl pačios įstaigos žlugimo ir savaime;

(24)

problemos išplitimo rizika gali būti tiesioginė, kai dėl tiesioginių nuostolių, kuriuos patiria pertvarkomos įstaigos sandorio šalys, nevykdomi įsipareigojimai arba toms sandorio šalims ir, savo ruožtu, jų sandorio šalims kyla didelių mokumo problemų. Galimybė, kad tiesioginiu gelbėjimo privačiomis lėšomis padariniu bus vienos ar daugiau finansų įstaigų žlugimas ar patiriami sunkumai, neturėtų būti priežastimi tam tikriems įsipareigojimams automatiškai netaikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės. Priimami sprendimai dėl netaikymo turėtų būti proporcingi sisteminei rizikai, kurią gali sukelti tiesioginis problemos išplitimas;

(25)

problemos išplitimo rizika gali taip pat būti netiesioginė, pavyzdžiui, dėl sumažėjusio kai kurių rinkos dalyvių, kaip antai indėlininkų, pasitikėjimo ar dėl turto kainų poveikio. Svarbia netiesioginio problemos plitimo priežastimi gali būti prarastas pasitikėjimas finansavimo rinkomis (mažmeninėmis ir didmeninėmis) – pasiūlos išsekimas, didesni bendrieji arba panašių ypatumų kaip žlungančios įstaigos turinčioms įstaigoms taikomi maržos reikalavimai arba įstaigų, turinčių likvidumo problemų, skubiai parduodamas turtas;

(26)

kai gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė taikoma tam tikriems įsipareigojimams, galėtų būti prarasta vertė, kai tie įsipareigojimai yra dalis sėkmingos verslo linijos, kuri priešingu atveju turėtų didelę papildomą naudą bankui, pavyzdžiui, parduodant privačiojo sektoriaus pirkėjui. Kad pertvarkymo institucija įsipareigojimui arba įsipareigojimų klasei netaikytų gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės, išsaugota vertė turėtų būti pakankama, kad (galimai) pagerintų kreditorių, kuriems netaikoma išimtis, padėtį, palyginti su jų padėtimi tuo atveju, jei tiems įsipareigojimams gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė būtų taikoma. Todėl pertvarkymo institucijos įsipareigojimui gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalies d punktą gali netaikyti, jeigu netaikymo nauda kitiems kreditoriams viršytų jų mokamą įnašą nuostoliams padengti arba rekapitalizavimui tuo atveju, jeigu išimtis nebūtų taikoma. Taip, pavyzdžiui, galėtų būti tuo atveju, kai išsaugotą vertę būtų galima aiškiai nustatyti pagal atitinkamai padidėjusį privačiojo sektoriaus pirkėjo sumokėtą atlygį;

(27)

vertinant galimą gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės netaikymo naudą vertės išsaugojimo požiūriu, atitinkamai Direktyvos 2014/59/ES 36 straipsnio 16 dalimi ir 49 straipsnio 5 dalimi Komisija suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, susijusius su vertinimu pertvarkymo tikslais ir su išvestinių finansinių priemonių vertinimu. Priklausomai nuo taikomos metodikos, papildomų nuostolių gali susidaryti dėl išvestinių finansinių priemonių sandorio užbaigimo ir jie gali viršyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės taikymo atitinkamam įsipareigojimui potencialą, sukeliant papildomų nuostolių, kurie gali padidinti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės taikymo naštą pertvarkomos įstaigos kreditoriams. Papildomų nuostolių gali susidaryti dėl sandorio šalies patiriamų pakeitimo išlaidų arba pertvarkomos įstaigos patiriamų išlaidų, siekiant atkurti paliktas atviras apsidraudimo priemones, kurių neatspindi išvestinių finansinių priemonių vertė veiklos tęstinumo sąlygomis. Tokiomis aplinkybėmis pertvarkymo institucija turėtų vertinti, ar vertės sumažėjimas reikštų, kad kreditoriams, kuriems netaikoma išimtis, tenkantys nuostoliai būtų didesni nei tuo atveju, kai konkrečiam įsipareigojimui gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė būtų netaikoma. Išimties taikymo priežastimi negali būti vien tik spekuliaciniai galimo vertės padidėjimo lūkesčiai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šiame reglamente nustatomos taisyklės, kuriomis papildomai patikslinamos Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalyje nurodytos išimtinės aplinkybės, kuriomis pertvarkymo institucija gali tam tikriems įsipareigojimams visiškai arba iš dalies netaikyti nurašymo arba konvertavimo įgaliojimų, kai taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė.

2.   Šio reglamento nuostatas taiko pertvarkymo institucija, valstybės narės paskirta pagal Direktyvos 2014/59/ES 3 straipsnį, ir Bendra pertvarkymo valdyba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 806/2014 (2) jai suteiktas užduotis ir įgaliojimus.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas subjektams, nurodytiems Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies a–e punktuose.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Direktyvos 2014/59/ES 3 straipsnyje. Šiame reglamente taip pat vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   tiesioginis problemos plitimo poveikis– padėtis, kai dėl pertvarkomos įstaigos sandorio šalių tiesioginių nuostolių, susidariusių nurašius įstaigos įsipareigojimus, nevykdomi arba gali būti nevykdomi sandorio šalių įsipareigojimai;

2)   netiesioginis problemos plitimo poveikis– padėtis, kai nurašius arba konvertavus įstaigos įsipareigojimus kyla neigiama rinkos dalyvių reakcija, dėl kurios labai sutrikdoma finansų sistema ir tai gali pakenkti realiajai ekonomikai.

4 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Pertvarkymo institucijos įsipareigojimui arba įsipareigojimų klasei leidžia taikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, nebent jie įtraukti į Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 2 dalyje pateikiamą įsipareigojimų sąrašą.

2.   Pertvarkymo institucijos sprendimas įsipareigojimui arba įsipareigojimų klasei netaikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalį grindžiamas pertvarkomos įstaigos kiekvieno konkretaus atvejo analize ir nėra automatinis.

3.   Svarstydama išimtis pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalį ir prieš nuspręsdama visiškai netaikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės įsipareigojimui arba įsipareigojimų klasei, pertvarkymo institucija pirmiausia svarsto galimybę įsipareigojimui priemonės netaikyti iš dalies, kai įmanoma, apribodama jo nurašymo mastą.

4.   Nustatydama, ar įsipareigojimui priemonė turėtų būti netaikoma pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalį, pertvarkymo institucija vertina, ar laikomasi joje nustatytų sąlygų gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės taikymo įstaigai metu. Tas vertinimas nedaro poveikio pertvarkymo institucijos pareigai laikytis pertvarkymo plano, kaip nustatyta Direktyvos 2014/59/ES 87 straipsnyje.

5.   Sprendimas netaikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės įsipareigojimui arba įsipareigojimų klasei pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalį grindžiamas bent vienu iš pertvarkymo tikslų pagal tos direktyvos 31 straipsnio 2 dalį.

6.   Sprendimas visiškai arba iš dalies netaikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės įsipareigojimui arba įsipareigojimų klasei pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalį, kuris reikštų, kad bus naudojamas pertvarkymo fondas, turi būti tinkamai pagrindžiamas, atsižvelgiant į tikslingumą pagal to konkretaus atvejo aplinkybes.

7.   Kai pertvarkymo institucija mano, kad įsipareigojimu arba įsipareigojimų klase būtų patikimai ir realiai padedama padengti nuostolius ir atlikti rekapitalizavimą ir kad tie įsipareigojimai neatitiktų priemonės netaikymo reikalavimų pagal 44 straipsnio 3 dalį, pertvarkymo institucija paaiškina kiekvieną iš toliau nurodytų elementų, jeigu ji nusprendžia priemonės netaikyti arba iš dalies netaikyti įsipareigojimui ar įsipareigojimų klasei pagal 44 straipsnio 3 dalį, ir dėl to nuostoliai būtų perkelti pertvarkymo fondui:

a)

išimtines aplinkybes, kurios skiriasi nuo aplinkybių planuojant pertvarkymą, dėl kurių šiems įsipareigojimams netaikytina gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė tuo metu, kai imamasi pertvarkymo veiksmų;

b)

kodėl išimties taikymo būtinybės ir, visų pirma, išimtinių aplinkybių, dėl kurių ji tapo taikytina, nebuvo galima numatyti rengiant pertvarkymo planą;

c)

jeigu būtinybė taikyti išimtį buvo numatyta pertvarkymo plane, kaip pertvarkymo institucija sprendė šį klausimą siekdama išvengti, kad tai netaptų sėkmingo pertvarkymo kliūtimi.

8.   Spręsdama, ar priemonės netaikyti arba iš dalies netaikyti įsipareigojimui ar įsipareigojimų klasei pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalies a punktą, jeigu taikant išimtį nuostoliai būtų perkeliami pertvarkymo fondui, pertvarkymo institucija taip pat paaiškina:

a)

kaip laikomasi reikalavimų, nustatytų šio reglamento 5 ir 6 straipsniuose, ir (arba) ar jų laikomasi ir

b)

kodėl klausimo dėl išimties taikymo būtinybės nebuvo galima spręsti taikant atitinkamą vertinimo metodą pagal Direktyvos 2014/59/ES 36 straipsnį.

9.   Spręsdama, ar priemonės netaikyti arba iš dalies netaikyti įsipareigojimui ar įsipareigojimų klasei siekiant užtikrinti ypatingos svarbos funkcijų ir pagrindinių verslo linijų tęstinumą pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalies b punktą, jeigu taikant išimtį nuostoliai būtų perkelti pertvarkymo fondui, pertvarkymo institucija taip pat paaiškina:

a)

kaip laikomasi reikalavimų, nustatytų šio reglamento 7 straipsnyje, ir (arba) ar jų laikomasi;

b)

kodėl įsipareigojimai, kuriems priemonė netaikytina, yra svarbesni siekiant užtikrinti aiškiai nustatytų ypatingos svarbos funkcijų ar pagrindinių verslo linijų tęstinumą nei įsipareigojimai, kuriems priemonė taikytina.

10.   Kai pertvarkymo institucija priemonės netaiko arba iš dalies netaiko įsipareigojimui ar įsipareigojimų klasei siekdama išvengti plataus problemos išplitimo rizikos pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalies c punktą, jeigu taikant išimtį nuostoliai būtų perkelti pertvarkymo fondui, pertvarkymo institucija taip pat paaiškina:

a)

kaip laikomasi reikalavimų, nustatytų šio reglamento 8 straipsnyje, ir (arba) ar jų laikomasi;

b)

priežastis, dėl kurių yra didesnė tikimybė, kad įsipareigojimai, kuriems priemonė netaikoma, sukeltų Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalies c punkte aprašytos rūšies problemos išplitimą nei įsipareigojimai, kuriems priemonė taikoma.

11.   Kai pertvarkymo institucija priemonės netaiko arba iš dalies netaiko įsipareigojimui ar įsipareigojimų klasei pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalies d punktą, jeigu taikant išimtį nuostoliai būtų perkelti pertvarkymo fondui, pertvarkymo institucija taip pat paaiškina, kaip laikomasi reikalavimų, nustatytų šio reglamento 9 straipsnyje, ir (arba) ar jų laikomasi.

5 straipsnis

Gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės netaikymas pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalies a punktą, kai jos neįmanoma taikyti

1.   Pertvarkymo institucijos gali netaikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės įsipareigojimui arba įsipareigojimų klasei tik tais atvejais, kai dėl tokio taikymo kliūčių jos neįmanoma taikyti per pagrįstą laiką, nepaisant visų įmanomų pertvarkymo institucijos pastangų.

2.   Pertvarkymo institucijos, prieš nuspręsdamos priemonės netaikyti pagal 1 dalį, visų pirma laikosi šių reikalavimų:

a)

pertvarkymo institucija vykdo pareigą pertvarkymo plane pateikti procesų, kuriais užtikrinamas vertinimui pagal Direktyvos 2014/59/ES 36 ir 49 straipsnius atlikti būtinos informacijos prieinamumas per tinkamą laiką, aprašymą;

b)

pertvarkymo institucija vykdo pareigą pašalinti visas sėkmingo įstaigos pertvarkymo kliūtis, įskaitant aplinkybes, dėl kurių pertvarkymo planavimo procese numatyta priemonė galėtų būti netaikoma, kai tų galimų išimčių taikymas tampa sėkmingo pertvarkymo galimybės kliūtimis.

6 straipsnis

Pagrįstas laikas

1.   Siekdamos netaikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės įsipareigojimui arba įsipareigojimų klasei pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalies a punktą ir nustatyti, kas yra pagrįstas laikas, pertvarkymo institucijos nustato:

a)

kada turi būti galutinai nustatyta nurašymo suma;

b)

iki kada visos gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonei taikyti būtinos užduotys turėtų būti įvykdytos, kad būtų pasiekti pertvarkymo tikslai, atsižvelgiant į padėtį tuo metu, kai imtasi pertvarkymo veiksmo.

2.   Nustatydamos 1 dalyje nurodytus reikalavimus, pertvarkymo institucijos vertina:

a)

būtinybę paskelbti sprendimą dėl gelbėjimo privačiomis lėšomis ir nustatyti gelbėjimo privačiomis lėšomis sumą bei jos paskirstymą įvairioms kreditorių klasėms;

b)

tokio sprendimo atidėliojimo pasekmes rinkos pasitikėjimui, galimoms rinkos reakcijoms, pavyzdžiui, netenkamiems pinigų srautams, ir pertvarkymo veiksmų veiksmingumui, atsižvelgiant į abi šias charakteristikas:

i)

ar rinkos dalyviams žinoma, kad įstaiga patiria sunkumų ir gali žlugti;

ii)

ar įstaigos patiriamų sunkumų ir galimo žlugimo pasekmės matomos rinkos dalyviams;

c)

rinkų darbo laikas tiek, kiek jis gali turėti poveikio ypatingos svarbos funkcijų tęstinumui ir problemos išplitimo poveikiui;

d)

data (-os), nuo kurios (-ių) turi būti laikomasi kapitalo reikalavimų;

e)

datos, kada atliktini įstaigos mokėjimai, ir atitinkamų įsipareigojimų vykdymo terminas.

7 straipsnis

Priemonės netaikymas pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalies b punktą siekiant išsaugoti tam tikras ypatingos svarbos funkcijas ir pagrindines verslo linijas

1.   Pertvarkymo institucijos gali netaikyti priemonės įsipareigojimui arba įsipareigojimų klasei, remdamos tuo, kad būtina ir proporcinga išlaikyti tam tikras ypatingos svarbos funkcijas, jeigu jos mano, kad įsipareigojimas arba įsipareigojimų klasė yra susieti su ypatingos svarbos funkcija, dėl kurios tęstinumo tam įsipareigojimui arba įsipareigojimų klasei neturėtų būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, jeigu tenkinama kuri nors iš toliau nurodytų sąlygų:

a)

dėl gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės taikymo įsipareigojimui arba įsipareigojimų klasei būtų pakenkta funkcijai, kiek tai susiję su galimybe gauti finansavimą arba priklausomybe nuo įstaigos sandorio šalių, pavyzdžiui, apsidraudimo sandorio šalių, infrastruktūros ar paslaugų teikėjų, kurie galbūt negalėtų arba nenorėtų tęsti sandorių su įstaiga, kuri gelbėjama privačiomis lėšomis;

b)

konkreti ypatingos svarbos funkcija yra paslauga, kurią įstaiga teikia trečiosioms šalims ir kuri priklauso nuo nepertraukiamo įsipareigojimo vykdymo.

2.   Pertvarkymo institucijos gali netaikyti priemonės tik tiems įsipareigojimams, kurių reikalaujama rizikos valdymo (apsidraudimo) tikslais, atsižvelgiant į ypatingos svarbos funkcijas, jeigu laikomasi abiejų toliau nurodomų sąlygų:

a)

rizikos valdymas (apsidraudimas) pripažįstamas rizikos ribojimo tikslais ir yra labai svarbus siekiant išsaugoti veiklą, susijusią su ypatingos svarbos funkcijomis;

b)

įstaigai būtų neįmanoma pakeisti panaikintą rizikos valdymo priemonę pagrįstomis sąlygomis per laiką, kurio reikia siekiant išlaikyti ypatingos svarbos funkciją.

3.   Pertvarkymo institucijos gali netaikyti priemonės įsipareigojimams tik siekdamos palaikyti su finansavimu susijusius santykius, jeigu laikomasi abiejų toliau nurodomų sąlygų:

a)

pertvarkymo institucija įvertina, kad finansavimas yra labai svarbus siekiant išsaugoti ypatingos svarbos funkciją;

b)

atsižvelgiant į šio reglamento 6 straipsnį, įstaigai būtų neįmanoma pakeisti finansavimo per laiką, kurio reikia siekiant išlaikyti ypatingos svarbos funkciją.

4.   Pertvarkymo institucijos nenusprendžia netaikyti priemonės įsipareigojimui arba įsipareigojimų klasei vien tik dėl vienos iš šių priežasčių:

a)

įsipareigojimo termino;

b)

tikimybės, kad padidės finansavimo išlaidos, dėl kurių pavojus ypatingos svarbos funkcijų tęstinumui nekyla;

c)

būsimo galimo pelno lūkesčių.

5.   Pertvarkymo institucijos gali netaikyti priemonės įsipareigojimui arba įsipareigojimų klasei, remdamosi tuo, kad būtina ir proporcinga išlaikyti tam tikras pagrindines verslo linijas, jeigu priemonės netaikymas įsipareigojimui ypač svarbus siekiant išlaikyti pertvarkomos įstaigos pajėgumą tęsti pagrindinę veiklą, teikti paslaugas ir vykdyti sandorius ir pasiekti pertvarkymo tikslus, nurodytus Direktyvos 2014/59/ES 31 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose.

8 straipsnis

Priemonės netaikymas pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalies c punktą siekiant išvengti plataus problemos išplitimo

1.   Svarstydamos išimtis, grindžiamas tiesioginio problemos išplitimo rizika pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalies c punktą, pertvarkymo institucijos turėtų kuo labiau įvertinti pertvarkomos įstaigos tarpusavio sąsajas su jos sandorio šalimis.

Pirmoje pastraipoje nurodytas vertinimas apima visus šiuos elementus:

a)

pozicijų atitinkamų sandorio šalių atžvilgiu vertinimą, kiek tai susiję su rizika, kad gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės taikymas tokioms pozicijoms galėtų sukelti grandininį žlugimą;

b)

sisteminę sandorio šalių, kurios gali žlugti, svarbą, ypač atsižvelgiant į kitus finansų rinkos dalyvius ir finansų rinkos infrastruktūros teikėjus.

2.   Svarstydama išimtis, grindžiamas netiesioginio problemos išplitimo rizika pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalies c punktą, pertvarkymo institucija kuo labiau įvertina priemonės netaikymo būtinumą ir proporcingumą, remdamasi įvairiais rodikliais, svarbiais siekiant tikslų. Rodikliai, kurie gali būti svarbūs konkrečiu atveju:

a)

įstaigų, turinčių panašių ypatumų kaip pertvarkomos įstaigos, skaičius, dydis ir tarpusavio sąsajos tiek, kiek tai galėtų sukelti plataus masto pasitikėjimo bankų sektoriumi arba platesnio masto finansų sistema praradimą;

b)

fizinių asmenų, kuriems gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė turi tiesioginį ir netiesioginį poveikį, skaičius, pertvarkymo veiksmų matomumas ir nušvietimas spaudoje tiek, kiek tai kelia didelį pavojų sumažinti bendrą pasitikėjimą bankų arba platesnio masto finansų sistema;

c)

sandorio šalių, kurioms gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė turi poveikį, įskaitant rinkos dalyvius ne bankų sektoriuje, skaičius, dydis ir tarpusavio sąsajos ir šių sandorio šalių vykdomų ypatingos svarbos funkcijų svarba;

d)

sandorio šalių pajėgumas naudotis alternatyviais funkcijų, kurios buvo įvertintos kaip pakeičiamos, atsižvelgiant į konkrečią padėtį, paslaugų teikėjais;

e)

ar pakankamai daug sandorio šalių atsiimtų finansavimą arba sustabdytų sandorius su kitomis įstaigomis, jei būtų taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, ir ar rinkos nustotų tinkamai veikti dėl tokių rinkos dalyvių gelbėjimo privačiomis lėšomis, visų pirma dėl prarasto bendro rinkos pasitikėjimo arba kilus panikai;

f)

trumpalaikio finansavimo arba didelių indėlių sumų plataus masto atsiėmimas;

g)

įstaigų, kurioms kyla pavojus atitikti ankstyvosios intervencijos sąlygas arba žlugimo ar tikėtino žlugimo sąlygas pagal Direktyvos 2014/59/ES 32 straipsnio 4 dalį, skaičius, dydis ar reikšmė;

h)

reikšmingo ypatingos svarbos funkcijų tęstinumo sutrikdymo rizika arba reikšmingas kainų už tokių funkcijų teikimą padidėjimas, [kaip matyti iš tokių funkcijų arba jų teikimo galimybės rinkos sąlygų pokyčių], arba sandorio šalių ir kitų rinkos dalyvių lūkesčiai;

i)

plataus masto reikšmingas įstaigų akcijų kainos arba įstaigų turimo turto kainos sumažėjimas, visų pirma tais atvejais, kai tai gali turėti įtakos įstaigų kapitalo padėčiai;

j)

bendras ir plataus masto reikšmingas įstaigai prieinamo trumpalaikio ar vidutinės trukmės finansavimo sumažėjimas;

k)

reikšmingas tarpbankinės finansavimo rinkos veikimo sutrikdymas, kaip matyti iš gerokai padidintų maržos reikalavimų ir įkaito, kuriuo gali pasinaudoti įstaigos, sumažėjimo;

l)

plataus masto ir reikšmingas kainų už kredito įsipareigojimų neįvykdymo draudimą padidėjimas arba įstaigų ar kitų rinkos dalyvių, kurie svarbūs įstaigų finansinei padėčiai, kredito reitingų sumažėjimas.

9 straipsnis

Priemonės netaikymas pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 3 dalies d punktą siekiant išvengti vertės sumažėjimo

1.   Pertvarkymo institucijos gali netaikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės įsipareigojimui arba įsipareigojimų klasei, jeigu dėl tokio netaikymo būtų išvengta vertės praradimo, kad įsipareigojimų, kuriems netaikoma išimtis, turėtojai atsidurtų geresnėje padėtyje nei tuo atveju, kai gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė būtų taikoma.

2.   Siekdamos įvertinti, ar laikomasi 1 dalyje nustatytos sąlygos, pertvarkymo institucijos lygina ir vertina visų kreditorių rezultatus, susijusius su galimo gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės taikymo ir netaikymo poveikiu, laikydamosi Direktyvos 2014/59/ES 36 straipsnio 16 dalies ir 49 straipsnio 5 dalies.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. vasario 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 190.

(2)  2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014 7 30, p. 1).


1.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/21


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/861

2016 m. vasario 18 d.

kuriuo ištaisomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 528/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų pasirinkimo sandorių ne delta rizikai naudojant standartizuotą rinkos rizikos metodą, ir ištaisomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 604/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, susijusių su kokybiniais ir atitinkamais kiekybiniais kriterijais, pagal kuriuos nustatomos darbuotojų, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį įstaigos rizikos pobūdžiui, kategorijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (1), visų pirma į jos 94 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (2), ypač į jo 329 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, 352 straipsnio 6 dalies trečią pastraipą ir 358 straipsnio 4 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 329 straipsnio 3 dalyje, 352 straipsnio 6 dalies trečioje pastraipoje ir 358 straipsnio 4 dalies trečioje pastraipoje numatoma, kad Europos bankininkystės institucija (EBI) parengia metodus, pagal kuriuos proporcingai įstaigų veiklos, susijusios su pasirinkimo sandoriais ir varantais, mastui ir sudėtingumui skaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimus įstaigoms nustatoma ne tik delta rizika, bet ir kitų rūšių rizika. EBI atitinkamai šiuo klausimu parengė techninių reguliavimo standartų projektą, kuriam Komisija pritarė ir kurį priėmė Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 528/2014 (3);

(2)

pagal Direktyva 2013/36/ES nustatytą riziką ribojančią priežiūros sistemą reikalaujama, kad visos įstaigos nustatytų visus darbuotojus, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį įstaigos rizikos pobūdžiui. Pagal Direktyvos 2013/36/ES 94 straipsnio 2 dalį EBI šiuo klausimu parengė techninių reguliavimo standartų projektą, kuriam Komisijos pritarė ir kurį priėmė Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 604/2014 (4);

(3)

Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 528/2014 ir Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 604/2014 pasitaikė keletas klaidų, kurias reikia ištaisyti;

(4)

pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 528/2014 supaprastintą metodą turėtų taikyti tik įstaigos, kurios tik perka pasirinkimo sandorius ir varantus, tačiau šios įstaigos neturėtų būti įpareigotos taikyti tą metodą. Todėl tikslinga ištaisyti Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 528/2014 2 straipsnio tekstą, kuriuo tos įstaigos įpareigojamos taikyti supaprastintą metodą, o kitoms įstaigoms taip pat nedraudžiama jo taikyti;

(5)

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 604/2014 4 straipsnio 1 dalies c punktas turėtų būti iš dalies atitinkamai pakeistas, kad visus darbuotojus, kurie dėl savo bendro atlygio patenka į tą pačią atlygių grupę kaip vyresnioji vadovybė bei riziką prisiimantys darbuotojai, būtų galima priskirti reikšmingą riziką prisiimantiems darbuotojams, t. y. darbuotojams, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį įstaigos rizikos pobūdžiui;

(6)

šis reglamentas grindžiamas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos EBI pateikė Komisijai;

(7)

EBI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 37 straipsnį (5), pateikti savo nuomonę;

(8)

siekiant užtikrinti, kad techninius reguliavimo standartus būtų galima kuo greičiau tinkamai taikyti, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 528/2014 ištaisymas

Deleguotojo Reglamento (ES) Nr. 528/2014 2 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:

„2 straipsnis

Tik įstaigos, kurios tik įsigyja pasirinkimo sandorius ir varantus, gali taikyti supaprastintą metodą.“

2 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 604/2014 ištaisymas

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 604/2014 4 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas šiuo tekstu:

„c)

praėjusiais finansiniais metais darbuotojui skirtas bendras atlygis, kuris yra lygus vyresniosios vadovybės nariui arba darbuotojui, kuris tenkina bet kurį 3 straipsnio 1, 5, 6, 8, 11, 12, 13 arba 14 punktuose nustatytą kriterijų, tais finansiniais metais skirtam mažiausiam bendram atlygiui arba yra už jį didesnis.“

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. vasario 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 338.

(2)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(3)  2014 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 528/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų pasirinkimo sandorių ne delta rizikai naudojant standartizuotą rinkos rizikos metodą (OL L 148, 2014 5 20, p. 29).

(4)  2014 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 604/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, susijusių su kokybiniais ir atitinkamais kiekybiniais kriterijais, pagal kuriuos nustatomos darbuotojų, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį įstaigos rizikos pobūdžiui, kategorijos (OL L 167, 2014 6 6, p. 30).

(5)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).


1.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/862

2016 m. gegužės 31 d.

kuriuo atsisakoma leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, nesusijusį su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 18 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 teiginiai apie maisto produktų sveikumą draudžiami, jeigu jie nėra leisti vartoti Komisijos laikantis to reglamento reikalavimų ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 taip pat nustatyta, kad paraiškas leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginius maisto tvarkymo subjektai gali teikti valstybės narės nacionalinei kompetentingai institucijai. Nacionalinė kompetentinga institucija turi perduoti reikalavimus atitinkančias paraiškas Europos maisto saugos tarnybai (EFSA) (toliau – Tarnyba) moksliniam vertinimui atlikti ir Komisijai bei valstybėms narėms susipažinti;

(3)

Komisija, atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę, sprendžia dėl leidimo vartoti sveikumo teiginius suteikimo. Tam tikrais atvejais vien tik mokslinis rizikos vertinimas negali suteikti visos informacijos, kurios pagrindu būtų galima priimti sprendimą dėl rizikos valdymo, ir todėl turėtų būti atsižvelgiama į kitus su svarstomu klausimu susijusius teisėtus veiksnius;

(4)

gavus bendrovės „Oy Karl Fazer AB“ paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su daug skaidulų turinčios raugintos ruginės duonos vartojimu ir glikemijos atsako mažinimu po valgio (klausimas Nr. EFSA-Q-2014–00012 (2)). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Daug skaidulų turinčios raugintos ruginės duonos vartojimas padeda sumažinti glikemijos atsaką ir mažina insulino atsaką po valgio“. Tarnybos prašymu, pareiškėjas nurodė, kad deklaruojamas daug skaidulų turinčios raugintos ruginės duonos poveikis turėtų būti lyginamas su gliukozės poveikiu;

(5)

2014 m. spalio 8 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje remiantis pateiktais duomenimis padaryta išvada, kad tarp beveik visų maisto produktų vartojimo ir mažesnio gliukozės kiekio kraujyje augimo po valgio, palyginti su pačios gliukozės vartojimu, priežastinis ryšys yra;

(6)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 6 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 1 dalį sveikumo teiginiai turi būti grindžiami visuotinai pripažintais moksliniais įrodymais. Leidimas juos vartoti neturėtų būti teisėtai suteiktas, jeigu sveikumo teiginiai neatitinka kitų bendrųjų ir specialiųjų Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 reikalavimų, net jei Tarnybos atliktas mokslinis vertinimas buvo teigiamas. Tarnyba mokslinėje nuomonėje pažymėjo, kad, atlikus palyginamų kiekių angliavandenių įvairiuose angliavandenių turinčiuose maisto produktuose tyrimus nustatyta, jog vartojant beveik visus angliavandenių turinčius maisto produktus gliukozės kiekis kraujyje po valgio didėja mažiau, nei vartojant pačią gliukozę. Be to, Tarnyba pažymėjo, kad vartojant maisto produktus, kurių sudėtyje yra nedidelis kiekis angliavandenių arba kurių sudėtyje jų nėra, gliukozės kiekis kraujyje po valgio taip pat didėja mažiau, nei vartojant pačią gliukozę;

(7)

Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 „teiginys“ apibrėžtas kaip bet koks pranešimas arba išraiška, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai teigiama arba užsimenama, kad maisto produktas turi tam tikrų savybių. Teiginiu dėl daug skaidulų turinčios raugintos ruginės duonos vartojimo ir glikemijos atsako mažinimo po valgio būtų teigiama, kad daug skaidulų turinti rauginta ruginė duona turi tam tikrų jai būdingų savybių mažinti glikemijos atsaką po valgio, palyginti su pačios gliukozės vartojimu, nors iš tiesų tokį poveikį daro beveik visi maisto produktai. Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 3 straipsnio antros pastraipos a punkte nustatyta, kad sveikumo teiginiai neturi būti klaidinantys. Teiginys, kuriuo teigiama, kad tam tikri maisto produktai turi tam tikrų naudingų savybių, nors iš tiesų tokių savybių turi beveik visi maisto produktai, būtų klaidinantis;

(8)

atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, teiginys dėl daug skaidulų turinčios raugintos ruginės duonos vartojimo ir glikemijos atsako mažinimo po valgio neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 reikalavimų ir todėl neturėtų būti įtrauktas leidžiamų vartoti sveikumo teiginių sąrašą;

(9)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 16 straipsnio 6 dalį Komisijos gautos pareiškėjo pastabos buvo apsvarstytos nustatant šiame reglamente numatytas priemones;

(10)

buvo konsultuotasi su valstybėmis narėmis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas sveikumo teiginys neįtraukiamas į Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalyje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

(2)  EFSA Journal 2014;12(10):3837.


PRIEDAS

Atmestas sveikumo teiginys

Paraiška ir atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 nuostatos

Maistinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produktų kategorija

Teiginys

EFSA nuomonės nuoroda

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Daug skaidulų turinti rauginta ruginė duona

Glikemijos atsako mažinimas po valgio, palyginti su pačios gliukozės vartojimu

Q-2014–00012


1.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/863

2016 m. gegužės 31 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) VII ir VIII priedų nuostatos dėl odos ėsdinimo/dirginimo, smarkaus akių pažeidimo/dirginimo ir ūmaus toksiškumo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį ir 131 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 13 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad bandymų metodai, kuriuos taikant renkama pagal šį reglamentą privaloma informacija apie cheminių medžiagų savybes, turi būti reguliariai persvarstomi ir tobulinami, siekiant sumažinti bandymų su stuburiniais gyvūnais ir gyvūnų, su kuriais atliekami bandymai, skaičių. Patvirtinus atitinkamus bandymų metodus, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 440/2008 (2) ir Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 priedai prireikus turėtų būti iš dalies pakeisti, siekiant pakeisti bandymus su gyvūnais, naudoti jų mažiau arba pagerinti jų naudojimo sąlygas. Turi būti atsižvelgiama į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/63/ES (3) nustatytus gyvūnų naudojimo pakeitimo, mažinimo ir to naudojimo sąlygų gerinimo principus;

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 nustatyti Sąjungoje pagamintų arba į ją importuotų atskirų cheminių medžiagų, taip pat cheminių medžiagų, esančių mišinių arba gaminių sudėtyje, registracijos reikalavimai. Registruotojai, kad įvykdytų registracijos reikalavimus, turi pateikti atitinkamą Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nurodytą informaciją;

(3)

Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 numatyta, kad norint gauti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VIII priedo 8.1 ir 8.2 punktuose nurodytą informaciją apie odos dirginimą ir akių dirginimą atliekami in vivo bandymai;

(4)

per kelerius pastaruosius metus padaryta didelė mokslo pažanga kuriant alternatyvius odos ėsdinimo/dirginimo ir smarkaus akių pažeidimo/dirginimo bandymo metodus. Tarptautiniu mastu – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO) – sutarta dėl alternatyvių bandymų metodų gairių, kurios jau įtrauktos į Reglamentą (EB) Nr. 440/2008;

(5)

kad būtų gauta pakankamai informacijos apie odos ėsdinimą/dirginimą, kurios reikia cheminei medžiagai suklasifikuoti ir jos rizikai įvertinti, daugeliu atvejų pakanka atlikti tik in vitro bandymus. Jei bandymo rezultatas leidžia iš karto priimti patikimą sprendimą dėl cheminės medžiagos klasifikavimo, išvadą galima padaryti remiantis vienu in vitro bandymu, kitu atveju derinami du – odos dirginimo ir odos ėsdinimo – in vitro bandymai. Vis dėlto tam tikrais išskirtiniais atvejais gali reikėti atlikti in vivo bandymus su medžiagomis, kurių pagaminama arba importuojama 10 tonų arba daugiau, pvz., jei bandoma cheminė medžiaga nepatenka į in vitro bandymo metodų taikymo sritį arba jei atlikus visus in vitro bandymus vis tiek negaunama aiškaus rezultato;

(6)

smarkiam akių pažeidimui/dirginimui tirti yra nustatytas in vitro bandymo metodų rinkinys, kurio daugeliu atvejų pakanka, kad būtų gauta pakankamai informacijos cheminėms medžiagoms suklasifikuoti ir jų rizikai įvertinti. Jei bandymo rezultatai leidžia iš karto priimti patikimą sprendimą dėl cheminės medžiagos klasifikavimo, išvada apie cheminės medžiagos potencialą (gebą) sukelti tokį poveikį akims gali būti padaryta remiantis vienu bandymu, kitu atveju atliekami du arba daugiau bandymų. Vis dėlto tam tikrais atvejais gali reikėti atlikti in vivo bandymus su medžiagomis, kurių pagaminama arba importuojama 10 tonų arba daugiau, pvz., jei bandomoji cheminė medžiaga nepatenka į bandymo metodų taikymo sritį arba jei atlikus visus in vitro bandymus vis tiek negaunama aiškaus rezultato;

(7)

todėl reikėtų iš dalies pakeisti VIII priedo 8.1 ir 8.2 punktus, kad standartiškai būtų reikalaujama in vitro tyrimų informacijos, ir kartu būtų nustatytos sąlygos, kuriomis vis tiek reikia pateikti ir in vivo odos dirginimo/ėsdinimo ir smarkaus akių pažeidimo/akių dirginimo tyrimų informaciją. Bet kokiu atveju, nepriklausomai nuo gaminamos ar importuojamos cheminės medžiagos kiekio, informacijos pateikimo reikalavimui įvykdyti gali būti naudojama tinkama jau atliktų in vivo odos arba akių dirginimo tyrimų informacija;

(8)

be to, VII priedo 8.1 ir 8.2 punktuose numatyti standartinei informacijai keliami reikalavimai ir nuostatų pritaikymo taisyklės, taip pat VIII priedo 8.1 ir 8.2 punktuose numatytos nuostatų pritaikymo taisyklės turėtų būti pakeistos, kad nesidubliuotų su VI bei XI prieduose ir VII bei VIII priedų įvadinėse dalyse nustatytomis taisyklėmis dėl turimų duomenų peržiūros, galimybės neatlikti toksikologinio tyrimo, jei turima informacijos, kad cheminė medžiaga atitinka tokio toksikologinio klasifikavimo kriterijus, arba siekiant paaiškinti priežastis, dėl kurių leista neatlikti tam tikromis sąlygomis degių cheminių medžiagų tyrimų. Kai daroma nuoroda į cheminių medžiagų klasifikaciją, nuostatų pritaikymo taisyklės turėtų būti atnaujintos, kad būtų vartojama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (4) terminija;

(9)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VIII priedo 8.5 punkte nustatyta, kad standartinė informacija apie ūmų toksiškumą, be informacijos apie poveikį prarijus (VII priedo 8.5.1 punktas), ne dujinių medžiagų atveju apima ir informaciją apie dar vieną papildomą patekimo būdą (įkvėpus arba per odą), kuris pasirenkamas pagal cheminės medžiagos tikėtiną poveikio žmonėms būdą. Neseniai atlikus turimų in vivo ūmaus toksiškumo tyrimų duomenų mokslinę analizę paaiškėjo, kad yra didelė tikimybė, jog cheminės medžiagos, kurios nėra toksiškos prarijus, nebus toksiškos ir per odą. Vadinasi, tų cheminių medžiagų bandymai per odą saugos vertinimui esminės informacijos nesuteikia. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VIII priedo 8.5 punktas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų numatyta galimybė tokių cheminių medžiagų poveikio per odą bandymų neatlikti;

(10)

ECHA, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis, turėtų toliau rengti bandymų metodų taikymo ir standartinės informacijos reikalavimų netaikymo, kaip numatyta šiame reglamente dėl Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 taikymo, gaires. Tai darydama ECHA turėtų visokeriopai atsižvelgti į EBPO, taip pat kitose atitinkamose mokslinėse ir ekspertų grupėse vykdomą darbą;

(11)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(12)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII ir VIII priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 440/2008, nustatantis bandymo metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 142, 2008 5 31, p. 1).

(3)  2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos (OL L 276, 2010 10 20, p. 33).

(4)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII ir VIII priedai iš dalies keičiami taip:

1)

VII priedo 8.1 ir 8.2 punktai pakeičiami taip:

„8.1.

Odos ėsdinimas / dirginimas

8.1.

Tyrimo (-ų) atlikti nereikia, jei:

cheminė medžiaga yra stiprioji rūgštis (pH ≤ 2,0) arba bazė (pH ≥ 11,5) ir turima informacijos, kad ją reikėtų klasifikuoti kaip odą ėsdinančią medžiagą (1 kategorija), arba

cheminė medžiaga savaime užsiliepsnoja kambario temperatūroje dėl sąlyčio su oru, vandeniu arba drėgme, arba

cheminė medžiaga yra klasifikuota kaip ūmiai toksiška per odą (1 kategorija), arba

ūmaus toksiškumo per odą tyrimas neparodė, kad oda būtų dirginama iki ribinės dozės vertės (2 000  mg/kg kūno masės).

Jei remiantis vieno iš dviejų tyrimų, paminėtų 8.1.1 arba 8.1.2 punkte, rezultatais galima priimti galutinį sprendimą dėl cheminės medžiagos klasifikavimo arba nustatyti, kad ji odos nedirgina, antro tyrimo atlikti nereikia.

8.1.1.

Odos ėsdinimas in vitro

 

8.1.2.

Odos dirginimas in vitro

 

8.2.

Smarkus akių pažeidimas / dirginimas

8.2.

Tyrimo (-ų) atlikti nereikia, jei:

cheminė medžiaga yra klasifikuota kaip ėsdinanti odą, todėl ji klasifikuojama ir kaip sukelianti smarkų akių pažeidimą (1 kategorija), arba

cheminė medžiaga yra klasifikuota kaip dirginanti odą ir turima informacijos, kad ją reikėtų klasifikuoti kaip dirginančią akis (2 kategorija), arba

cheminė medžiaga yra stiprioji rūgštis (pH ≤ 2,0) arba bazė (pH ≥ 11,5) ir turima informacijos, kad ją reikėtų klasifikuoti kaip sukeliančią smarkų akių pažeidimą (1 kategorija), arba

cheminė medžiaga savaime užsiliepsnoja kambario temperatūroje dėl sąlyčio su oru, vandeniu arba drėgme.

8.2.1.

Smarkus akių pažeidimas / akių dirginimas in vitro

8.2.1.

Jei remiantis pirmojo in vitro tyrimo rezultatais negalima priimti galutinio sprendimo dėl cheminės medžiagos klasifikavimo arba nustatyti, kad ji akių nedirgina, turi būti svarstomas (-i) kitas (-i) šios pasekmės in vitro tyrimas (-ai).“;

2)

VIII priedo 8.1 ir 8.2 punktai pakeičiami taip:

„8.1.

Odos ėsdinimas / dirginimas

8.1.

Odos ėsdinimo/dirginimo tyrimas in vivo svarstomas tik jei 8.1.1 ir 8.1.2 punktuose nurodyti tyrimai in vitro yra netaikytini arba šių tyrimų rezultatų nepakanka cheminei medžiagai suklasifikuoti ir jos rizikai įvertinti.

Tyrimo atlikti nereikia, jei:

cheminė medžiaga yra stiprioji rūgštis (pH ≤ 2,0) arba bazė (pH ≥ 11,5), arba

cheminė medžiaga savaime užsiliepsnoja kambario temperatūroje dėl sąlyčio su oru, vandeniu arba drėgme, arba

cheminė medžiaga yra klasifikuota kaip ūmiai toksiška per odą (1 kategorija), arba

ūmaus toksiškumo per odą tyrimas neparodė, kad oda būtų dirginama iki ribinės dozės vertės (2 000  mg/kg kūno masės).

8.2.

Smarkus akių pažeidimas / dirginimas

8.2.

Akių ėsdinimo / dirginimo tyrimas in vivo svarstomas tik jei VII priedo 8.2.1 punkte nurodyti in vitro tyrimai yra netaikytini arba šių tyrimų rezultatų nepakanka cheminei medžiagai suklasifikuoti ir jos rizikai įvertinti.

Tyrimo atlikti nereikia, jei:

cheminė medžiaga yra klasifikuota kaip ėsdinanti odą arba

cheminė medžiaga yra stiprioji rūgštis (pH ≤ 2,0) arba bazė (pH ≥ 11,5), arba

cheminė medžiaga savaime užsiliepsnoja kambario temperatūroje dėl sąlyčio su oru, vandeniu arba drėgme.“;

3)

VIII priedo 8.5 punktas pakeičiamas taip:

„8.5.

Ūmus toksiškumas

8.5.

Paprastai tyrimo (-ų) atlikti nereikia, jei:

cheminė medžiaga yra klasifikuota kaip ėsdinanti odą.

Cheminių medžiagų, išskyrus dujas, atveju pateikiama ne tik informacija apie poveikį prarijus (VII priedo 8.5.1 punktas), bet ir 8.5.2 ir 8.5.3 punktuose nurodyta informacija apie bent dar vieną kitokį poveikio būdą. Kitas medžiagos patekimo būdas bus pasirenkamas pagal cheminės medžiagos pobūdį ir tikėtiną poveikio žmonėms būdą. Jei yra tik vienas poveikio būdas, turi būti pateikiama informacija tik apie tą būdą.

8.5.2.

Įkvėpus

8.5.2.

Poveikio įkvėpus bandymus atlikti dera, jei poveikis žmonėms įkvėpus yra tikėtinas atsižvelgiant į cheminės medžiagos garų slėgį ir (arba) jei galimas įkvepiamo dydžio aerozolių, dalelių ar lašelių poveikis.

8.5.3.

Per odą

8.5.3.

Poveikio per odą bandymą atlikti dera, jei:

1)

mažai tikėtina, kad cheminė medžiaga bus įkvėpta; ir

2)

tikėtina, kad gamybos ir (arba) naudojimo metu cheminė medžiaga liesis su oda; ir

3)

dėl fizikinių ir cheminių bei toksikologinių cheminės medžiagos savybių manoma, kad ji gali būti greitai absorbuojama per odą.

Bandymo per odą atlikti nereikia, jei:

medžiaga neatitinka klasifikavimo kaip ūmiai toksiška arba STOT SE prarijus kriterijų ir

atliekant poveikio per odą tyrimus in vivo (pvz., odos dirginimo, odos jautrinimo) nepastebėta jokio sisteminio poveikio arba, jei poveikio per odą tyrimas in vivo nebuvo atliktas, jokio sisteminio poveikio per odą neprognozuojama, remiantis kitais metodais, nei bandymai (pvz., analogijos metodu, (kiekybinio) struktūros ir savybių ryšių nustatymo metodika ((Q)SAR)).“


1.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/32


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/864

2016 m. gegužės 31 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką neatnaujinamas veikliosios medžiagos triasulfurono patvirtinimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 20 straipsnio 1 dalį ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos direktyva 2000/66/EB (2) triasulfuronas buvo įtrauktas į Tarybos direktyvos 91/414/EEB (3) I priedą kaip veiklioji medžiaga;

(2)

į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtrauktos veikliosios medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 ir yra išvardytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (4) priedo A dalyje;

(3)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalyje nustatyta, kad veikliosios medžiagos triasulfurono patvirtinimas baigia galioti 2016 m. birželio 30 d.;

(4)

paraiška dėl triasulfurono įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą galiojimo pratęsimo buvo pateikta pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1141/2010 (5) 4 straipsnį per tame straipsnyje nustatytą laikotarpį;

(5)

pareiškėjas pateikė papildomus dokumentų rinkinius, kurių reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1141/2010 9 straipsnį. Valstybė narė ataskaitos rengėja nustatė, kad paraiška yra išsami;

(6)

valstybė narė ataskaitos rengėja, konsultuodamasi su antrąja tą pačią ataskaitą rengiančia valstybe nare, parengė galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitą ir 2013 m. spalio 14 d. pateikė ją Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai;

(7)

Tarnyba pratęsimo vertinimo ataskaitą perdavė valstybėms narėms ir pareiškėjui, kad jie pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Tarnyba taip pat viešai paskelbė papildomų dokumentų rinkinio santrauką;

(8)

2015 m. sausio 8 d. Tarnyba pateikė Komisijai išvadas (6), ar galima manyti, kad triasulfuronas atitinka patvirtinimo kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje. Tarnyba padarė išvadą, kad dėl triasulfurono ir jo gamybos priemaišos CGA 150829 neišsamaus genotoksiškumo vertinimo nebuvo įmanoma nustatyti su sveikata susijusių toksikologinių pamatinių verčių. Todėl nebuvo įmanoma atlikti vartotojams, operatoriams, darbuotojams ir pašaliniams asmenims kylančios rizikos vertinimo. Be to, Tarnyba padarė išvadą, kad esama didelės tikimybės, kad tam tikromis geoklimatinėmis sąlygomis triasulfuroną naudojant pagal įvertintas tipiškas paskirtis pats triasulfuronas arba jo dirvožemio metabolitas CGA 150829 gali turėti poveikio požeminiam vandeniui, nes gali būti viršijama geriamajam vandeniui nustatyta 0,1 μg/L parametrinė ribinė vertė. Taip pat buvo nustatyta didelė rizika vandens augalams;

(9)

Komisija paragino pareiškėją pateikti pastabų dėl Tarnybos išvadų ir, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1141/2010 17 straipsnio 1 dalimi, dėl peržiūros ataskaitos projekto. Pareiškėjas pateikė pastabas ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos;

(10)

vis dėlto, nepaisant pareiškėjo argumentų, 8 konstatuojamojoje dalyje nurodytų problemų pašalinti nepavyko;

(11)

todėl nebuvo nustatyta, kad yra tikėtina, kad yra laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytų patvirtinimo kriterijų, kai bent vienas augalų apsaugos produktas, kurio sudėtyje yra triasulfurono, yra naudojamas pagal vieną ar kelias tipiškas paskirtis. Dėl to veikliosios medžiagos triasulfurono patvirtinimas neturėtų būti atnaujinamas;

(12)

valstybėms narėms turėtų būti skirtas laikotarpis augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra triasulfurono, registracijai panaikinti;

(13)

tais atvejais, kai valstybės narės augalų apsaugos produktams, kurių sudėtyje yra triasulfurono, pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį nustato kokį nors lengvatinį laikotarpį, šis laikotarpis turėtų baigtis ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo 30 d.;

(14)

šiuo reglamentu nepanaikinama galimybė pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 7 straipsnį pateikti dar vieną paraišką dėl triasulfurono;

(15)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimo neatnaujinimas

Veikliosios medžiagos triasulfurono patvirtinimas nėra atnaujinamas.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Valstybės narės panaikina augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos triasulfurono, registraciją iki 2016 m. rugsėjo 30 d.

3 straipsnis

Lengvatiniai laikotarpiai

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį valstybių narių nustatomas lengvatinis laikotarpis turi būti kuo trumpesnis ir turi baigtis ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo 30 d.

4 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Iš Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalies išbraukiama 9 eilutė (triasulfuronas).

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2000 m. spalio 23 d. Komisijos direktyva 2000/66/EB, kuria veiklioji medžiaga (triasulfuronas) įtraukiama į Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką I priedą (OL L 276, 2000 10 28, p. 35).

(3)  1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).

(4)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

(5)  2010 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1141/2010, kuriuo nustatomi antrosios grupės veikliųjų medžiagų įrašų Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priede galiojimo pratęsimo tvarka ir tų medžiagų sąrašas (OL L 322, 2010 12 8, p. 10).

(6)  EFSA (European Food SAFEty Authority), 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triasulfuron. EFSA Journal 2015;13(1):3958, 78 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.3958


1.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/35


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/865

2016 m. gegužės 31 d.

kuriuo inicijuojamas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2384 tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliuminio folijai, vengimo importuojant tam tikrą nežymiai pakeistą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliuminio foliją ir įpareigojama tokius importuojamus produktus registruoti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį,

informavusi valstybes nares,

kadangi:

A.   PRAŠYMAS

(1)

Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį pateiktą prašymą ištirti galimą antidempingo priemonių, nustatytų tam tikrai Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės aliuminio folijai, vengimą importuojant tam tikrą nežymiai pakeistą KLR kilmės aliuminio foliją, ir nustatyti reikalavimą tokius importuojamus produktus registruoti.

(2)

Prašymas pateiktas 2015 m. balandžio 18 d. Pareiškėjas prašė neatskleisti jo tapatybės ir savo prašymą tinkamai pagrindė. Komisija mano esant pakankamai priežasčių neatskleisti pareiškėjo tapatybės.

B.   PRODUKTAS

(3)

Su galimu priemonių vengimu susijęs produktas – KLR kilmės aliuminio folija, kurios storis ne mažesnis kaip 0,008 mm ir ne didesnis kaip 0,018 mm, be pagrindo, valcuota, bet daugiau neapdorota, suvyniota į ritinius, kurių plotis ne didesnis kaip 650 mm, o svoris didesnis kaip 10 kg, kurios KN kodas šiuo metu yra ex 7607 11 19 (TARIC kodas 7607111910) (toliau – nagrinėjamasis produktas). Šiam produktui taikomos šiuo metu galiojančios priemonės.

(4)

Su galimu vengimu susijusių tiriamųjų produktų esminės savybės yra tokios pačios kaip ankstesnėje konstatuojamojoje dalyje aprašyto nagrinėjamojo produkto. Tačiau jie gali būti atkaitinti arba ne, be to, jie pateikiami importui ir kaip:

aliuminio folija, kurios storis ne mažesnis kaip 0,007 mm, bet mažesnis kaip 0,008 mm, suvyniota į ritinius, neatsižvelgiant į ritinių plotį, arba

aliuminio folija, kurios storis ne mažesnis kaip 0,008 mm ir ne didesnis kaip 0,018 mm, suvyniota į ritinius, kurių plotis didesnis kaip 650 mm, arba

aliuminio folija, kurios storis didesnis kaip 0,018 mm, bet mažesnis kaip 0,021 mm, suvyniota į ritinius, neatsižvelgiant į ritinių plotį, arba

aliuminio folija, kurios storis ne mažesnis kaip 0,021 mm ir ne didesnis kaip 0,045 mm, suvyniota į ritinius, pateikiama bent dviejų sluoksnių, neatsižvelgiant į ritinių plotį.

(5)

Pirmiau apibūdintų pirmųjų trijų produktų KN kodas šiuo metu yra toks pat, kaip ir nagrinėjamojo produkto, tačiau TARIC kodai skiriasi (7607111930, 7607111940 ir 7607111950).

(6)

Paskutiniojo produkto KN kodas yra kitoks nei nagrinėjamojo produkto (t. y. KN kodas ex 7607 11 90), o TARIC kodai – 7607119045 ir 7607119080.

(7)

Visi pirmiau apibūdinti produktai taip pat yra KLR kilmės (toliau – tiriamieji produktai).

C.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(8)

Šiuo metu galiojančios priemonės, kurių, kaip įtariama, vengiama, – antidempingo priemonės, nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2384 (2) (toliau – galiojančios priemonės).

D.   PAGRINDAS

(9)

Prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad vengiama nagrinėjamajam produktui nustatytų antidempingo priemonių, pasitelkiant praktiką, procesą arba veiklą, kurių negalima paaiškinti jokia kita pakankamai pagrįsta priežastimi ar pateisinančiomis ekonominėmis aplinkybėmis, išskyrus antidempingo muito nustatymą.

(10)

Pateikti toliau nurodyti prima facie įrodymai.

(11)

Remdamasis 2008–2015 m. laikotarpio Kinijos eksporto statistiniais duomenimis ir Eurostato importo statistiniais duomenimis, pareiškėjas nustatė kiekvieno nežymiai pakeisto tiriamojo produkto importo raidą. Lygindamas nagrinėjamojo produkto importo raidą ir nežymiai pakeisto tiriamojo produkto importo raidą, pareiškėjas pateikė įrodymų, kad labai išaugo nežymiai pakeisto tiriamojo produkto importas ir tuo pačiu sumažėjo nagrinėjamojo produkto importas. Visų pirma, pareiškėjas parodė, kad nežymiai pakeistų tiriamųjų produktų importo apimtis buvo panaši į nagrinėjamojo produkto importo apimtis iki Tarybos reglamentu (EB) Nr. 925/2009 (3) nustatant pradines antidempingo priemones. Taigi, pareiškėjas įrodė, kad prekybos pobūdis pakito.

(12)

Be to, pareiškėjas dėl kiekvieno priemonių vengimo būdo pateikė išsamių įrodymų, kad toks priemonių vengimas yra plačiai paplitęs ir kad tam nėra kitos pakankamai pagrįstos priežasties arba ekonominių aplinkybių, išskyrus muito nustatymą.

(13)

Remdamasis turima informacija, pareiškėjas įrodė, kad dėl KLR kilmės nežymiai pakeistų tiriamųjų produktų eksporto kainų, taikant kiekvieną iš priemonių vengimo būdų, buvo priverstinai labai mažinamos Sąjungos pramonės kainos ir ji buvo priversta parduoti mažesnėmis kainomis. Taigi, KLR kilmės nežymiai pakeistų tiriamųjų produktų importas mažina taisomąjį antidempingo priemonių poveikį ir kiekio, ir kainos požiūriu.

(14)

Galiausiai, remdamasis pagrįstai prieinama informacija, pareiškėjas apskaičiavo dempingo skirtumą, iš kurio matyti, kad nežymiai pakeisti tiriamieji produktai, taikant kiekvieną iš šių priemonių vengimo būdų, pateko į Sąjungos rinką dempingo kainomis.

E.   PROCEDŪRA

(15)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija priėjo prie išvados, jog esama pakankamai įrodymų tyrimo inicijavimui pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį pagrįsti ir nustatyti reikalavimą importuojamus tiriamuosius produktus registruoti pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalį.

a)   Klausimynai

(16)

Kad gautų informacijos, kurią mano esant reikalingą tyrimui, Komisija žinomiems KLR eksportuotojams ir (arba) gamintojams bei žinomoms eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijoms, žinomiems Sąjungos importuotojams bei žinomoms importuotojų asociacijoms ir KLR valdžios institucijoms nusiųs klausimynus. Prireikus taip pat gali būti prašoma, kad informacijos pateiktų Sąjungos pramonė.

(17)

Bet kuriuo atveju visos suinteresuotosios šalys turėtų nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per šio reglamento 3 straipsnyje nustatytą terminą, kreiptis į Komisiją ir per šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą paprašyti klausimyno, atsižvelgiant į tai, kad šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas taikomas visoms suinteresuotosioms šalims.

(18)

KLR valdžios institucijoms bus pranešta apie tyrimo inicijavimą.

b)   Informacijos rinkimas ir suinteresuotųjų šalių išklausymas

(19)

Visos suinteresuotosios šalys raginamos raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti patvirtinamuosius dokumentus. Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos raštu pateikia prašymą ir nurodo svarbias priežastis, dėl kurių jas reikėtų išklausyti.

c)   Atleidimas nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus arba nuo priemonių

(20)

Remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalimi, importuojamiems tiriamiesiems produktams gali būti netaikomas registracijos reikalavimas arba priemonės, jeigu importas nelaikomas priemonių vengimu.

(21)

Kadangi priemonių gali būti vengiama ne Sąjungoje, atleidimas nuo reikalavimo pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį gali būti suteikiamas tiems KLR kilmės tiriamojo produkto gamintojams, kurie gali įrodyti, kad jie nėra susiję (4) su jokiu gamintoju, kuriam taikomos priemonės (5), ir kurie, kaip nustatyta, nevengia priemonių, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Gamintojai, pageidaujantys būti atleisti nuo reikalavimo, per šio reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą turėtų pateikti tinkamai įrodymais pagrįstą prašymą.

F.   REGISTRACIJA

(22)

Remiantis pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalimi, importuojamiems tiriamiesiems produktams taikomas registracijos reikalavimas siekiant užtikrinti, kad nuo tokio importuojamo produkto registracijos dienos galėtų būti taikomi reikiamo dydžio antidempingo muitai, jeigu atlikus tyrimą būtų nustatytas priemonių vengimas.

G.   TERMINAI

(23)

Gero administravimo tikslais reikėtų nustatyti terminą, iki kurio:

suinteresuotosios šalys gali pranešti apie save Komisijai, pareikšti raštu savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją, į kurią reikia atsižvelgti atliekant tyrimą,

Kinijos Liaudies Respublikos gamintojai gali prašyti atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus arba nuo priemonių,

suinteresuotosios šalys gali raštu pateikti prašymą, kad Komisija jas išklausytų.

(24)

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugumos pagrindiniame reglamente išdėstytų procesinių teisių įgyvendinimas priklauso nuo to, ar per šio reglamento 3 straipsnyje nustatytą laikotarpį šalys pranešė apie save.

H.   NEBENDRADARBIAVIMAS

(25)

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą terminą arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

(26)

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama ir gali būti remiamasi turimais faktais.

(27)

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei bendradarbiavimo atveju.

(28)

Jei atsakymas nepateikiamas kompiuterine forma, tai nelaikoma vengimu bendradarbiauti, jeigu suinteresuotoji šalis įrodo, kad atsakymo pateikimas reikalaujamu būdu sudarytų pernelyg didelių sunkumų ar nepagrįstų papildomų išlaidų. Suinteresuotoji šalis turėtų nedelsdama kreiptis į Komisiją.

I.   TYRIMO TVARKARAŠTIS

(29)

Laikantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalies, tyrimas bus baigtas per devynis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

J.   ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

(30)

Pažymima, kad visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (6).

K.   BYLAS NAGRINĖJANTIS PAREIGŪNAS

(31)

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas yra suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tyrimo tarnybų tarpininkas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas tikrina prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminą ir trečiųjų šalių prašymus būti išklausytoms. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies klausymą ir veikti kaip tarpininkas, kad būtų visiškai įgyvendintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą.

(32)

Prašymai išklausyti dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat suteiks galimybę rengti klausymą, kuriame šalys galėtų pareikšti skirtingą požiūrį ir pateikti paneigiančių argumentų.

(33)

Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos generalinio direktorato svetainėje http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 3 dalį inicijuojamas tyrimas, siekiant nustatyti, ar į Sąjungą importuojant Kinijos Liaudies Respublikos kilmės:

aliuminio foliją, kurios storis ne mažesnis kaip 0,007 mm, bet mažesnis kaip 0,008 mm, be pagrindo, valcuotą, bet daugiau neapdorotą, suvyniotą į ritinius, kurių svoris didesnis kaip 10 kg, neatsižvelgiant į plotį, atkaitintą arba neatkaitintą, arba

aliuminio foliją, kurios storis ne mažesnis kaip 0,008 mm ir ne didesnis kaip 0,018 mm, be pagrindo, valcuotą, bet daugiau neapdorotą, suvyniotą į ritinius, kurių svoris didesnis kaip 10 kg, o plotis didesnis kaip 650 mm, atkaitintą arba neatkaitintą, arba

aliuminio foliją, kurios storis didesnis kaip 0,018 mm, bet mažesnis kaip 0,021 mm, be pagrindo, valcuotą, bet daugiau neapdorotą, suvyniotą į ritinius, kurių svoris didesnis kaip 10 kg, neatsižvelgiant į plotį, atkaitintą arba neatkaitintą, arba

aliuminio foliją, kurios storis ne mažesnis kaip 0,021 mm ir ne didesnis kaip 0,045 mm, be pagrindo, valcuotą, bet daugiau neapdorotą, suvyniotą į ritinius, kurių svoris didesnis kaip 10 kg, neatsižvelgiant į plotį, atkaitintą arba neatkaitintą, pateikiamą bent dviejų sluoksnių,

kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7607 11 19 (TARIC kodai 7607111930, 7607111940 ir 7607111950) ir ex 7607 11 90 (TARIC kodai 7607119045 ir 7607119080), yra vengiama Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2384 nustatytų priemonių.

2 straipsnis

Vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 5 dalimi, muitinės imasi reikiamų veiksmų, kad būtų registruojami šio reglamento 1 straipsnyje nurodyti į Sąjungą importuojami produktai.

Registracija baigiama po devynių mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Komisija reglamentu gali nurodyti muitinėms neberegistruoti į Sąjungą importuojamų produktų, kuriuos pagamino gamintojai, pateikę prašymą atleisti juos nuo registracijos reikalavimo ir, kaip nustatyta, atitinkantys atleidimo sąlygas.

3 straipsnis

1.   Komisijos klausimyno reikia prašyti per 15 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2.   Jei suinteresuotosios šalys nori, kad tyrimo metu būtų atsižvelgta į jų pastabas, jos privalo pranešti apie save Komisijai, raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją per 37 dienas nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, jeigu nenurodyta kitaip.

3.   Kinijos Liaudies Respublikos gamintojai, pageidaujantys būti atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus arba nuo priemonių, turi pateikti tinkamai įrodymais pagrįstą prašymą per tą patį 37 dienų terminą.

4.   Per tą patį 37 dienų terminą suinteresuotosios šalys taip pat gali prašyti, kad Komisija jas išklausytų.

5.   Atliekant prekybos apsaugos tyrimus Komisijai pateikta informacija neturi būti saugoma autorių teisių. Prieš pateikdamos Komisijai informaciją ir (arba) duomenis, kurių autorių teisės priklauso trečiajai šaliai, suinteresuotosios šalys turi paprašyti autorių teisių subjekto specialaus leidimo, kuriuo būtų aiškiai leidžiama: a) Komisijai naudoti informaciją ir duomenis atliekant šį prekybos apsaugos tyrimą ir b) taip pateikti informaciją ir (arba) duomenis šio tyrimo suinteresuotosioms šalims, kad jos galėtų pasinaudoti savo teise į gynybą.

6.   Visa laikyti konfidencialia prašoma rašytinė informacija, įskaitant šiame reglamente prašomą informaciją, užpildytus klausimynus ir suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo“ grifu (7).

7.   Suinteresuotosios šalys, teikiančios „riboto naudojimo“ informaciją, pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalį privalo kartu pateikti nekonfidencialią tokios informacijos santrauką, paženklintą grifu „suinteresuotosioms šalims susipažinti“. Santrauka turėtų būti pakankamai išsami, kad būtų galima tinkamai suprasti konfidencialios informacijos esmę. Jei konfidencialią informaciją teikianti suinteresuotoji šalis nepateikia reikiamos formos ir kokybės nekonfidencialios tokios informacijos santraukos, į tokią informaciją gali būti neatsižvelgta.

8.   Visą informaciją ir prašymus, įskaitant nuskenuotus įgaliojimus ir sertifikatus, suinteresuotosios šalys raginamos pateikti e. paštu, o ilgus atsakymus įteikti asmeniškai arba registruotu paštu pastoviosios atminties kompaktiniame diske (CD-ROM) arba universaliajame diske (DVD). Naudodamos e. paštą suinteresuotosios šalys sutinka su elektroninio informacijos teikimo taisyklėmis, kurios pateiktos susirašinėjimo su suinteresuotosiomis šalimis nagrinėjant prekybos apsaugos bylas gairėse, paskelbtose Prekybos generalinio direktorato svetainėje http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Suinteresuotosios šalys turi nurodyti savo pavadinimą, adresą, telefono numerį ir veikiančio e. pašto adresą, be to, jos turėtų užtikrinti, jog nurodytas e. paštas yra veikiantis, oficialus kiekvieną dieną tikrinamas darbo e. paštas. Kai bus pateikti kontaktiniai duomenys, Komisija susisieks su suinteresuotosiomis šalimis tik e. paštu, nebent šios aiškiai nurodys pageidaujančios visus dokumentus iš Komisijos gauti kitomis ryšio priemonėmis arba nebent siųstinus dokumentus dėl jų pobūdžio tenka siųsti registruotu paštu. Išsamesnių taisyklių ir informacijos dėl susirašinėjimo su Komisija, įskaitant principus, taikomus e. paštu pateikiamai informacijai, suinteresuotosios šalys gali rasti minėtose susirašinėjimo su suinteresuotosiomis šalimis gairėse.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E. paštas TRADE-AC-ALU-FOIL@ec.europa.eu

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2384, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas tam tikrai aliuminio folijai, kurios kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, ir nutraukiamas tyrimas dėl importuojamos tam tikros aliuminio folijos, kurios kilmės šalis yra Brazilija, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį (OL L 332, 2015 12 18, p. 63).

(3)  2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 925/2009, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikrai importuojamai Armėnijos, Brazilijos ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliumininei folijai, galutinis surinkimas (OL L 262, 2009 10 6, p. 1).

(4)  Pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558), 127 straipsnį du asmenys laikomi susijusiais, jeigu įvykdoma viena iš šių sąlygų: a) vienas iš jų yra kito asmens įmonės vadovas arba darbuotojas; b) jie yra juridiškai pripažinti verslo partneriai; c) jie yra darbdavys ir darbuotojas; d) trečiasis asmuo yra tiesioginis arba netiesioginis abiejų šių asmenų 5 % įstatinio kapitalo arba akcijų su balso teise savininkas, valdytojas arba turėtojas; e) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą; f) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai yra valdomi trečiojo asmens; g) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiąjį asmenį arba h) jie yra vienos šeimos nariai. Pagal 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1), 5 straipsnio 4 dalį asmuo – fizinis asmuo, juridinis asmuo ir bet kuris asmenų susivienijimas, kuris nėra juridinis asmuo, tačiau pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę pripažįstamas galinčiu atlikti teisinius veiksmus.

(5)  Tačiau net jei gamintojai yra susiję (pagal minėtą apibrėžtį) su bendrovėmis, kurioms taikomos galiojančios importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės produktams nustatytos priemonės, atleidimas nuo reikalavimo gali būti taikomas, jei nėra įrodymų, kad ryšiai su bendrovėmis, kurioms taikomos pradinės priemonės, buvo užmegzti arba jais naudotasi siekiant išvengti pradinių priemonių.

(6)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(7)  „Riboto naudojimo“ dokumentas yra konfidencialus dokumentas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 (OL L 343, 2009 12 22, p. 51) 19 straipsnį ir PPO susitarimo dėl GATT 1994 VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį. Toks dokumentas taip pat saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) 4 straipsnį.


1.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/42


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/866

2016 m. gegužės 31 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

428,2

MA

98,3

TR

62,1

ZZ

196,2

0707 00 05

TR

99,6

ZZ

99,6

0709 93 10

TR

159,6

ZZ

159,6

0805 50 10

AR

174,2

TR

143,1

ZA

190,8

ZZ

169,4

0808 10 80

AR

111,7

BR

106,4

CL

134,0

CN

90,2

NZ

141,8

PE

106,8

US

192,9

ZA

115,7

ZZ

124,9

0809 29 00

TR

614,6

US

870,3

ZZ

742,5


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


1.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/44


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2016/867

2016 m. gegužės 18 d.

dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo (ECB/2016/13)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 ir 5 dalis,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 34 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę (2),

kadangi:

(1)

neapibendrinti kredito ir kredito rizikos duomenys (toliau – kredito duomenys) apima išsamią ir individualią informaciją apie priemones, dėl kurių skolinimo veiklą plačiai vykdančioms indėlių bendrovėms, finansų bendrovėms (išskyrus indėlių bendroves ar turto valdymo įmones) kyla kredito rizika. Tokia išsami informacija yra reikalinga Eurosistemos, Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir Europos sisteminės rizikos valdybos uždaviniams vykdyti, įskaitant pinigų politikos analizę ir pinigų politikos operacijas, rizikos valdymą, finansinio stabilumo priežiūrą ir makroprudencinę politiką bei mokslinius tyrimus. Šie duomenys taip pat bus naudingi bankų priežiūros tikslais Bendram priežiūros mechanizmui (BPM);

(2)

Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Europos Centrinis Bankas (ECB), padedamas ECBS nacionalinių centrinių bankų (NCB), renka reikiamą statistinę informaciją arba iš kompetentingų nacionalinių institucijų, arba tiesiogiai iš ūkio subjektų ECBS uždaviniams vykdyti. Reglamento (EB) Nr. 2533/98 3 straipsnyje reikalaujama, kad ECB nurodytų faktinę atskaitingąją visumą atraminės atskaitomybės visumoje ir jam suteikiama teisė visiškai arba iš dalies atleisti tam tikras atskaitingųjų agentų klases nuo jo statistinės atskaitomybės reikalavimų;

(3)

kredito duomenys iš esmės prisidės prie dabartinių ECBS statistikos duomenų tobulinimo ir naujų statistikos duomenų gavimo, nes tokiu būdu pateikiamas svarbus duomenų suskirstymas ir išsamesnė informacija, kurių nepateikia kiti šiuo metu naudojami duomenų šaltiniai, pavyzdžiui, informacija apie finansų sektoriaus suteiktų kreditų struktūrą ir rizikos modelius. Pavyzdžiui, kredito duomenys bus labai svarbūs, gerinant šių statistikos duomenų kokybę: a) paskolų, priklausomai nuo bendrovių dydžio; tai labai svarbu vertinant ir stebint paskolų mažoms ir vidutinėms įmonėms teikimą; b) kredito linijų, suskaidytų pagal kitų sandorio šalių sektorių; c) paskolų nefinansinėms bendrovėms, suskaidytų pagal ekonominės veiklos rūšis; d) paskolų, kurioms suteiktas nekilnojamojo turto įkaitas, ir e) tarpvalstybinių paskolų ir susijusių pajamų, sudarančių valstybių narių, kurių valiuta yra euro, mokėjimų balansų statistiką;

(4)

galimybė gauti kredito duomenis sudarys geresnes sąlygas pasinaudoti šiuo metu renkama mikro lygio informacija apie išleistų ir valdomų vertybinių popierių statistiką ir padės stebėti ir skatinti finansų integraciją ir stabilumą Sąjungoje. Galiausiai, kredito duomenys, susiję su reziduojančiais už euro zonos ribų filialais, kurių pagrindinės buveinės reziduoja atskaitingose valstybėse narėse, yra svarbūs ECBS uždaviniams vykdyti, visų pirma, su pinigų politikos analize ir finansų stabilumu susijusiems uždaviniams. Be to, duomenys gali padėti siekti makroprudencinės priežiūros uždavinių, pavyzdžiui, finansinio stabilumo analizės, rizikos vertinimo ir bandymo nepalankiausiomis sąlygomis. Reglamento (EB) Nr. 2533/98 8 straipsnio 1 dalies d punkte ir 4a dalyje dabar tiesiogiai leidžiama naudoti statistikos duomenis, surinktus pagal ECBS statuto 5 straipsnį priežiūros tikslais;

(5)

išsamus suderintų analitinių kredito duomenų rinkinys turėtų kaip įmanoma labiau sumažinti atskaitomybės naštą, ilgainiui padidinant atskaitomybės reikalavimų stabilumą. Tai svarbu, nes įtraukti pokyčius į itin automatizuotas atskaitingųjų agentų duomenų tvarkymo sistemas gali būti labai brangu. Suderintame kredito duomenų rinkinyje taip pat bus pateikta išsamesnė informacija, taip sumažinant būtinybę siųsti papildomus prašymus atskaitingiesiems agentams;

(6)

Sprendime ECB/2014/6 (3) nustatyta tvarka, norint sukurti ilgalaikę sistemą neapibendrintiems kreditų duomenims rinkti, pagrįstą suderintais ECB statistinės atskaitomybės reikalavimais. Juo siekiama užtikrinti, kad: a) būtų sukurti visų Eurosistemos NCB valdomi nacionaliniai neapibendrintų kredito duomenų rinkiniai, vadovaujantis bendraisiais būtinaisiais standartais; ir b) būtų sukurta bendra neapibendrintų kredito duomenų analitinė bazė (toliau –AnaCredit), kuria naudosis Eurosistemos nariai ir kuriame bus visų valstybių narių, kurių valiuta yra euro, įvesties duomenys;

(7)

Rekomendacijoje ECB/2014/7 (4) valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, NCB, kurie rengiasi prisijungti prie ilgalaikės sistemos, raginami vadovautis Sprendimo ECB/2014/6 nuostatomis. Galimybė naudotis AnaCredit savanoriškai turėtų būti suteikta euro zonai nepriklausančioms valstybėms narėms, visų pirma dalyvaujančioms BPM, siekiant išplėsti jos geografinę ir duomenų apimtį, ir užtikrinti suderinamumą visoje Sąjungoje;

(8)

nors parengiamosiomis priemonėmis pagal Sprendimą ECB/2014/6 buvo siekiama apibrėžti „pagrindinę suderintų neapibendrintų kreditų duomenų rinkinių, kuriuos NCB teiks ECB ilguoju laikotarpiu, grupę“, atlikus naudos ir sąnaudų procedūrą paaiškėjo labai dideli vartotojų reikalavimai, kurie atskleidė ne tik „pagrindinės duomenų rinkinių grupės“ poreikį, bet ir išsamaus duomenų požymių ir metodų, nustatančių priemones, dėl kurių kyla atskaitingosios visumos kredito rizika, sąrašo poreikį. Be to, labiau suderinti duomenys turėtų sudaryti sąlygas geriau palyginti atskirų šalių ir įstaigų duomenis, o tai pagerintų analizei atlikti reikalingų duomenų kokybę;

(9)

AnaCredit tikslas – kartu su kitomis statistikos sistemomis, renkančiomis neapibendrintą informaciją, atlikti analitinį atskaitingųjų agentų kredito rizikos vertinimą, nepriklausomai nuo finansinės priemonės, pozicijos rizikos rūšies ar apskaitos klasifikacijos. Šiuo požiūriu šiame reglamente nustatytais reikalavimais siekiama užtikrinti, kad atskaitingieji agentai pateiktų NCB bendrą suderintos informacijos rinkinį;

(10)

AnaCredit turėtų būti kuriama etapais, nes didelę dabartinio kredito duomenų rinkimo įvairovę skirtingose dalyvaujančiose šalyse galima suderinti tik laipsniškai. Šiuo laipsnišku metodu taip pat atsižvelgiama į tai, kiek laiko reikia atskaitingiesiems agentams, kad galėtų įvykdyti įvairius duomenų reikalavimus. Apskritai įvairiuose etapuose numatomų surinkti duomenų apimtį ir turinį reikėtų apibrėžti kaip įmanoma anksčiau, kad visi atskaitingieji agentai galėtų pasirengti suderinto sąvokų ir apibrėžčių rinkinio naudojimui. Todėl Valdančioji taryba sprendimą dėl kiekvieno tolesnio etapo priims likus ne mažiau kaip dvejiems metams iki jo įgyvendinimo. Siekiant kaip įmanoma labiau sumažinti atskaitingųjų agentų sąnaudas ir darbo krūvį, vėliau numatoma išnagrinėti galimybę teikti informaciją apie būsto paskolas remiantis atrankos metodikomis;

(11)

nors vienas iš svarbiausių ilgalaikių AnaCredit tikslų yra atskaitomybės reikalavimų ir įgyvendinimo praktikos suvienodinimas, dėl dabartinių duomenų rinkimo būdų įvairovės būtina išsaugoti NCB teisę veikti savo nuožiūra tam tikrose srityse, pavyzdžiui, priimant ECB sprendimus dėl nukrypti leidžiančių nuostatų mažiems atskaitingiesiems agentams rezidentams. Šias sritis, kuriose NCB veikia savo nuožiūra, reikėtų pakartotinai įvertinti kiekviename vėlesniame etape, norint nustatyti, ar įmanoma jas dar labiau suvienodinti įvairiose dalyvaujančiose šalyse;

(12)

pirmojo duomenų teikimo pagal AnaCredit etapo taikymo sritis turėtų apimti kredito įstaigų juridiniams asmenims suteiktą kreditą. Vėliau į faktinę atskaitingąją visumą galima įtraukti skolinimo veiklą vykdančias indėlių bendroves (išskyrus kredito įstaigas), turto valdymo įmones ir kitas finansų bendroves, taip pat šių subjektų patronuojamas užsienio įmones. Į neapibendrintų duomenų teikimo sritį taip pat gali patekti tokios priemonės kaip išvestinės finansinės priemonės, kitos gautinos sumos, nebalansiniai straipsniai (pavyzdžiui, finansinės garantijos) ir kreditas, suteiktas asmenims (išskyrus juridiniams asmenims), įskaitant individualias įmones. Pirmajame etape neturėtų būti renkami asmens duomenys, kaip apibrėžta galiojančiose duomenų apsaugos taisyklėse, įskaitant kreditus keliems skolininkams, kai skolininkai yra fiziniai asmenys, arba kai fiziniai asmenys yra susiję su priemonėmis, kurių duomenys teikiami AnaCredit. Jei į duomenų teikimo sritį vėliau įeitų ir tokie asmens duomenys, juos renkant ir tvarkant reikėtų užtikrinti fizinių asmenų teisių apsaugą. Be to, vėlesniuose etapuose galima įtraukti konsoliduotus atskaitomybės reikalavimus. Išplečiant atskaitingąją visumą reikėtų atsižvelgti į NCB teisę taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas mažiems atskaitingiesiems agentams; šias nuostatas derėtų priimti likus ne mažiau nei dvejiems metams iki taikymo pradžios, kad atskaitingieji agentai ir NCB turėtų pakankamai laiko joms įgyvendinti;

(13)

rengiantis būsimiems etapams, atskaitingosios visumos išplėtimas ir papildomų atskaitomybės reikalavimų įvedimas turėtų būti pagrįstas ECBS statistikos komiteto (toliau – SK) analize, atsižvelgiant į vartotojų poreikius, atskaitingųjų agentų ir NCB sąnaudų sąmatą, rinkos pokyčius ir rengiantis pirmajam etapui įgytą patirtį;

(14)

kredito duomenų teikimo įsipareigojimai turėtų būti apibrėžti vadovaujantis proporcingumo principu tam, kad visų pirma mažiems atskaitingiesiems agentams, kuriems būdinga ribota bendra kredito pozicijos rizika, nebūtų primesta nepagrįstai didelė atskaitomybės našta. Dėl tos pačios priežasties NCB turėtų turėti teisę taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas mažiems atskaitingiesiems agentams;

(15)

siekiant užtikrinti veiksmingą duomenų teikimą ir tinkamą tarpusavio suderinamumą su kitomis esamomis ar naujomis duomenų teikimo sistemomis, NCB turėtų būti leista rinkti ECB teiktiną informaciją pagal platesnę nacionalinę atskaitomybės sistemą ir išplėsti kredito duomenų teikimą peržengiant šiame reglamente numatytą taikymo sritį, siekiant jų teisės aktuose numatytų tikslų pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus;

(16)

tam, kad galėtų prisidėti prie AnaCredit, NCB turėtų būti leista naudotis savo duomenų bazėmis, iš atskaitingųjų agentų ir bet kokių kitų šaltinių, įskaitant atitinkamas atskaitomybės duomenų bazes, gautais duomenimis. NCB turėtų turėti teisę savo nuožiūra spręsti dėl bendradarbiavimo susitarimų su nacionaliniais statistikos institutais (NSI) ar nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis (NKI) (ar kitomis nacionalinėmis institucijomis) sudarymo dėl atskaitingųjų agentų priežiūros, jei teikiami duomenys atitinka šiame reglamente nustatytus kokybės standartus. Atsižvelgiant į įvairius galiojančius nacionalinius susitarimus ir siekiant kaip įmanoma labiau sumažinti šiame reglamente numatytą atskaitomybės naštą, skatinamas veiksmingas ir efektyvus bendradarbiavimas su NSI, NKI ir kitomis nacionalinėmis institucijomis;

(17)

turėtų būti nustatyta kredito duomenų rinkimo sistema, siekiant užtikrinti centrinių kreditų registrų (CKR) ir viešojo sektoriaus subjektų įsteigtų kitų atitinkamų kredito duomenų rinkinių, įskaitant vertybinių popierių statistikos duomenų bazių ir ECBS įstaigų ir susijusių įmonių duomenų rinkinio registro, tarpusavio sąveiką;

(18)

NCB turėtų būti leista naudotis universalių bendrų analitinių neapibendrintų kredito duomenų rinkiniu, siekiant nustatyti grįžtamojo ryšio ciklus su atskaitingaisiais agentais arba patobulinti esamus CKR ir atskaitingųjų agentų grįžtamojo ryšio ciklus ir kitas informacines paslaugas. Šie grįžtamojo ryšio ciklai leis ECBS daugiau prisidėti prie finansų sistemos stabilumo, atsižvelgiant į jos teisės aktuose įtvirtintus įgaliojimus pagal Europos Sąjungos veikimo sutarties 127 straipsnio 5 dalį. Šie grįžtamojo ryšio ciklai leis atskaitingiesiems agentams geriau įvertinti kreditingumą, visų pirma – tarpvalstybinių skolininkų, ir suderinti apibrėžtis bei duomenų požymius, naudojamus vykdant skolinimo veiklą. Jie pagerins kredito įstaigų ir kitų skolintojų kredito rizikos valdymą. Visų pirma, jie padės kredito įstaigoms, vertinančioms kreditingumą, pernelyg nepasitikėti išoriniais kredito reitingais. Grįžtamojo ryšio ciklas turėtų atitikti gerąją praktiką ir užtikrinti būtinuosius duomenų kokybės standartus. Analitinių kredito duomenų, kuriais gali tarpusavyje dalintis NCB, užtikrinant grįžtamojo ryšio ciklus, pogrupis turėtų būti apibrėžtas atsižvelgiant į konkretų atitinkamų duomenų požymių konfidencialumo lygį ir atitinkamus konfidencialumo apsaugos reikalavimus, taip pat jiems įgyvendinti reikalingą laiką. Išsamiau grįžtamojo ryšio ciklo taikymo sritis ir jo įgyvendinimas gali būti įtvirtintas atskiru teisės aktu, o NCB gali sudaryti susitarimo memorandumus, grindžiamus jų atitinkamomis teisės sistemomis, dėl jų atitinkamo bendradarbiavimo grįžtamojo ryšio cikluose. Nors kai kurie NCB, kurie naudojasi CKR, jau dabar tarpusavyje dalinasi neapibendrintais tarpvalstybinio kredito ir kredito rizikos duomenimis dvišaliu pagrindu (5), kitiems dėl teisinių priežasčių gali reikėti tam tikro laikotarpio tarpvalstybiniam dalijimuisi informacija įgyvendinti, kad tokius duomenis būtų galima perduoti jiems atskaitingoms finansų įstaigoms. Nustatant ir įgyvendinant grįžtamojo ryšio ciklus reikėtų atsižvelgti į nacionalinės teisės nuostatas, nustatančias konfidencialios statistinės informacijos tvarkymą;

(19)

pagal šį reglamentą turėtų būti taikomi Reglamento (EB) Nr. 2533/98 8–8c straipsniuose nustatyti konfidencialios statistinės informacijos apsaugos ir naudojimo standartai;

(20)

Reglamento (EB) Nr. 2533/98 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ECB turi teisę taikyti sankcijas atskaitingiesiems agentams, kurie nevykdo ECB reglamentuose ar sprendimuose apibrėžtų ar nustatytų statistinės atskaitomybės reikalavimų. Ši teisė taikyti sankcijas nepriklauso nuo NCB teisės taikyti sankcijas atskaitingiesiems agentams, nesilaikantiems statistinių ar kitų duomenų teikimo įsipareigojimų, nustatytų atitinkamose nacionalinėse teisės sistemose;

(21)

reikia nustatyti tvarką, pagal kurią būtų veiksmingai atlikti šio reglamento priedų techniniai daliniai pakeitimai, jeigu jie nepakeičia esminio konceptualaus pagrindo ir nedaro poveikio valstybių narių atskaitingųjų agentų atskaitomybės naštai. Vykdant šią procedūrą, svarbu atsižvelgti į ECBS statistikos komiteto nuomonę;

(22)

ECBS statuto 5 straipsnis kartu su Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalimi reiškia prievolę nacionaliniu lygiu parengti ir įgyvendinti visas priemones, kurias valstybės narės, kurių valiuta nėra euro, laiko tinkamomis: a) statistinei informacijai, reikalingai ECB statistinės atskaitomybės reikalavimams vykdyti, rinkti, ir b) laiku pasirengti statistikos srityje, kad tokios valstybės narės galėtų tapti valstybėmis narėmis, kurių valiuta yra euro;

(23)

šio reglamento taikymas neturėtų turėti įtakos kredito duomenų rinkimui pagal BPM teisinę sistemą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente:

1)

atskaitingoji valstybė narė – valstybė narė, kurios valiuta yra euro; valstybė narė, kurios valiuta nėra euro, gali priimti sprendimą tapti atskaitingąja valstybe nare, į savo nacionalinę teisę įtraukdama šio reglamento nuostatas arba kitais būdais nustatydama atitinkamus atskaitomybės reikalavimus pagal savo nacionalinę teisę; tai visų pirma pasakytina apie valstybes nares, kurios dalyvauja BPM glaudžiai bendradarbiaudamos pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013 (6) 7 straipsnį;

2)

rezidentas – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2533/98 1 straipsnio 4 dalyje;

3)

institucinis vienetas – kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 (7) A priedo 2.12 ir 2.13 dalyse;

4)

užsienio filialas – institucinis vienetas, kuris teisiškai priklauso juridiniam asmeniui, reziduojantis kitoje šalyje nei ta, kurioje yra įsteigtas juridinis asmuo, laikantis „vieno filialo“ sampratos pagal Reglamento (EB) Nr. 2533/98 2 straipsnio 3 dalį;

5)

juridinis asmuo – bet koks subjektas, kuris pagal jam taikomą nacionalinę teisę gali įgyti juridines teises ir pareigas;

6)

juridinio asmens identifikatorius (JAI) – juridiniam asmeniui pagal ISO 17442 standartą (8) suteiktas raidinis skaitmeninis nuorodos kodas;

7)

nacionalinis identifikatorius – bendrai naudojamas identifikavimo kodas, pagal kurį galima aiškiai identifikuoti kitą sandorio šalį jos rezidavimo šalyje;

8)

atskaitingasis agentas – juridinis asmuo ar užsienio filialas, reziduojantis atskaitingoje valstybėje narėje, kuriam taikomi šiame reglamente numatyti ECB atskaitomybės reikalavimai;

9)

stebimas agentas – institucinis vienetas, apie kurio kreditoriaus arba administratoriaus veiklą duomenis teikia atskaitingasis agentas. Stebimas agentas yra:

a)

institucinis vienetas, reziduojantis toje pačioje šalyje, kaip ir atskaitingasis agentas, kurio dalimi jis yra; arba

b)

atskaitingojo agento užsienio filialas, reziduojantis atskaitingoje valstybėje narėje, arba

c)

atskaitingojo agento užsienio filialas, nereziduojantis atskaitingoje valstybėje narėje;

10)

kita sandorio šalis – institucinis vienetas, kuris yra priemonės šalis arba yra susijęs su priemonės šalimi;

11)

kreditorius – kita sandorio šalis, kuriai tenka priemonės kredito rizika, išskyrus apsaugos teikėją;

12)

skolininkas – kita sandorio šalis, privalanti besąlygiškai grąžinti su priemone susijusias sumas;

13)

apsaugos teikėjas – kita sandorio šalis, kuri suteikia apsaugą nuo sutartyje numatyto neigiamo kredito įvykio, ir kuriai tenka neigiamo kredito įvykio kredito rizika;

14)

administratorius – kita sandorio šalis, atsakinga už priemonės administracinį ir finansinį valdymą;

15)

nacionalinis (-iai) centrinis (-iai) bankas (-ai) arba NCB – Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinis (-iai) centrinis (-iai) bankas (-ai);

16)

atitinkamas NCB – atskaitingosios valstybės narės, kurioje reziduoja atskaitingasis agentas, NCB;

17)

centrinis kreditų registras (CKR) – NCB valdomas kreditų registras, kuriam finansinio sektoriaus skolintojai teikia pranešimus ir kuris šiems skolintojams padeda, teikdamas jiems kredito ir kredito rizikos informaciją;

18)

kredito įstaiga – kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (9) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

19)

įstaiga – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte;

20)

turtas – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 7 dalies 15 punkte;

21)

kredito rizika – rizika, kad kita sandorio šalis neįvykdys sutartyje numatytų mokėjimų;

22)

sutartis – teisiškai privalomas dviejų arba daugiau šalių susitarimas, kuriuo sukuriama viena ar daugiau priemonių;

23)

priemonė – bet kuris straipsnis, nurodytas duomenų požymyje „priemonės rūšis“, kaip apibrėžta IV priede;

24)

apsauga – apsisaugojimas nuo neigiamo kredito įvykio ar draudimo apsauga, pasitelkiant bet kurį straipsnį, išvardytą duomenų požymyje „apsaugos rūšis“, kaip apibrėžta IV priede;

25)

įsipareigojimų suma – duomenų požymių „neapmokėta nominali suma“ ir „nebalansinė suma“, kaip apibrėžta IV priede, suma;

26)

žodis „individualiai“ vartojamas nurodant atskirą institucinį vienetą, įskaitant juridiniam asmeniui priklausančius institucinius vienetus.

2 straipsnis

Įgyvendinimo etapai ir pirmasis duomenų teikimas

1.   Universalus bendras analitinis kredito duomenų rinkinys pagal šį reglamentą nustatomas etapais. Pirmojo etapo pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d. Pirmą kartą mėnesinių ir ketvirtinių perdavimas šiame etape pagal šį reglamentą vykdomas teikiant 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

2.   Tinkamam kitų sandorio šalių identifikavimui užtikrinti NCB perduoda ECB pirmąjį kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų rinkinį pagal I priedo 1 pavyzdinę formą ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki 1 dalyje nurodyto perdavimo.

3.   Tam, kad būtų galima atlikti reikalingus organizacinius ir techninius pasirengimo darbus 2 dalyje nurodytam kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų perdavimui, NCB gali pareikalauti atskaitingųjų agentų pateikti 2017 m. gruodžio 31 d. ir vėlesnius dalinius arba išsamius kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis ir kredito duomenis.

3 straipsnis

Faktinė atskaitingoji visuma

1.   Faktinę atskaitingąją visumą sudaro reziduojančios kredito įstaigos ir kredito įstaigų reziduojantys užsienio filialai nepriklausomai nuo to, ar jie yra prižiūrimos įstaigos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES (10).

2.   Atskaitingieji agentai teikia kredito duomenis individualiai pagal 4 ir 6 straipsnius.

3.   Atskaitingieji agentai duomenis teikia atitinkamam NCB.

4 straipsnis

Statistinės atskaitomybės reikalavimai

1.   Atskaitingieji agentai stebimo agento kredito duomenis teikia individualiai apie 5 straipsnyje nurodytas sąlygas atitinkančias priemones pagal 6 straipsnį:

a)

jei bet kurią ataskaitinę dieną ataskaitiniu laikotarpiu priemonė:

i)

kelia kredito riziką stebimam agentui, arba

ii)

yra stebimo agento turtas, arba

iii)

yra pripažinta pagal atitinkamą stebimo agento juridinio asmens naudojamą apskaitos standartą ir praeityje stebimam agentui dėl jos buvo kilusi kredito rizika, arba

iv)

administruojama stebimo agento, reziduojančio atskaitingoje valstybėje narėje, ir

i.

buvo suteikta kitiems to paties juridinio asmens, kuriam priklauso ir stebimas agentas, instituciniams vienetams, arba

ii.

kurią turi juridinis asmuo, kuris nėra kredito įstaiga, reziduojanti kitoje nei stebimo agento atskaitingoje valstybėje narėje, ir

b)

jei bent vienas skolininkas yra juridinis asmuo ar juridinio asmens dalis, kaip apibrėžta 1 straipsnio 5 dalyje.

2.   Konkrečios ataskaitinės dienos ataskaitinis laikotarpis prasideda prieš ataskaitinę dieną einančio ketvirčio paskutinę ataskaitinę dieną ir pasibaigia tą konkrečią ataskaitinę dieną.

5 straipsnis

Atskaitomybės riba

1.   Kredito duomenys teikiami apie 4 straipsnyje nustatytas priemones, jei visų skolininko įsipareigojimų suma bet kurią ataskaitinę datą ataskaitiniu laikotarpiu yra ne mažesnė kaip 25 000 eurų.

2.   Bendra skolininko įsipareigojimų suma, nurodyta 1 dalyje, apskaičiuojama kaip visų skolininko priemonių įsipareigojimų suma, susijusi su stebimu agentu, pagal 4 straipsnio taikymo sritį ir jame apibrėžtas priemones.

6 straipsnis

Individualios statistinės atskaitomybės reikalavimai

1.   Atskaitingieji agentai teikia kredito duomenis individualiai pagal I priede nurodytas pavyzdines formas.

2.   Atskaitingieji agentai – juridiniai asmenys, teikia duomenis apie visus jiems priklausančius stebimus agentus. Atskaitingieji agentai – užsienio filialai, teikia duomenis apie savo veiklą.

3.   Jei ir juridinis asmuo, ir jo užsienio filialas reziduoja atskaitingose valstybėse narėse, tai, atitinkamiems NCB bendradarbiaujant ir siekiant išvengti dvigubo duomenų teikimo:

a)

atitinkamas juridinio asmens NCB gali nuspręsti iš juridinio asmens nerinkti jokių arba rinkti tik dalį duomenų požymių, išvardytų I priedo 1 pavyzdinėje formoje, jei tokios priemonės laikomos užsienio filiale arba užsienio filialas jas administruoja;

b)

atitinkamas užsienio filialo NCB gali nuspręsti iš užsienio filialo nerinkti jokių arba rinkti tik dalį duomenų požymių, išvardytų I priedo 2 pavyzdinėje formoje.

4.   Atitinkamas NCB gali nuspręsti nerinkti informacijos apie užsienio filialus, nereziduojančius atskaitingoje valstybėje narėje, ir kurie priklauso juridiniam asmeniui – atskaitingajam agentui.

7 straipsnis

Specialūs statistinės atskaitomybės reikalavimai

6 straipsnyje apibrėžti statistiniai atskaitomybės reikalavimai mažinami kredito duomenų, atitinkančių specialiuosius II priede nustatytus kriterijus, atžvilgiu.

8 straipsnis

Bendrieji išsamesnio duomenų teikimo reikalavimai

1.   Atskaitingieji agentai ir jų užsienio filialai, nereziduojantys atskaitingoje valstybėje narėje, nustato reikalingą organizacinę struktūrą ir atitinkamus vidaus kontrolės mechanizmus tam, kad individualiai pagal šio reglamento 6 straipsnį teiktini duomenys būtų tinkamai tvarkomi ir persiunčiami.

2.   Užsienio filialai, nereziduojantys atskaitingoje valstybėje narėje, nelaikomi atskaitingaisiais agentais pagal šį reglamentą. Atskaitingieji agentai užtikrina, kad tokie užsienio filialai įgyvendintų susitarimus, procesus ir mechanizmus, kad būtų užtikrintas tinkamas individualios atskaitomybės reikalavimų įgyvendinimas.

3.   Šiame reglamente nustatyti statistinės atskaitomybės reikalavimai nedaro poveikio jokiems kitiems galiojantiems arba būsimiems, kredito duomenims keliamiems pagal nacionalinę teisę ar kitą atskaitomybės sistemą, atskaitomybės reikalavimams.

4.   NCB gali rinkti ECB perduotiną informaciją pagal platesnę nacionalinę atskaitomybės sistemą, atitinkančią atitinkamus Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus. Šios platesnės atskaitomybės sistemos gali apimti informaciją, padedančią siekti kitų, ne tik statistikos, tikslų, pavyzdžiui, tenkinti priežiūros poreikius.

5.   NCB turi teisę gauti kredito duomenis iš kitų šaltinių.

6.   Būtinieji kredito duomenų suderinamumo, išsamumo, detalumo lygio ir kitų sandorio šalių identifikavimo reikalavimai yra nustatyti I priedo pavyzdinėse formose.

9 straipsnis

Kitų sandorio šalių identifikavimas

1.   Teikdami duomenis pagal šį reglamentą atskaitingieji agentai ir NCB kitas sandorio šalis identifikuoja pagal:

a)

JAI, jei toks identifikatorius yra priskirtas; arba

b)

jei JAI nėra priskirtas – pagal nacionalinį identifikatorių, kaip išsamiau išdėstyta IV priede.

2.   NCB turi teisę gauti bet kokią informaciją, susijusią su kitų sandorio šalių identifikavimu, kaip apibrėžta III priede, ją tiesiogiai teikiant atskaitingiesiems agentams, per susitarimo memorandumus ar panašius susitarimus su NSI, NKI ar kitomis nacionalinėmis institucijomis. NCB apibrėžia unikalius identifikatorius, reikalingus kitoms sandorio šalims tinkamai identifikuoti, remiantis III priede nustatyta informacija.

10 straipsnis

Galimybė susipažinti su kredito duomenimis ir jais naudotis

1.   ECB ir NCB naudojasi pagal šį reglamentą teikiamais kredito duomenimis, Reglamente (EB) Nr. 2533/98 apibrėžta apimtimi ir tikslais. Tiksliau, šiais duomenimis galima pasinaudoti grįžtamojo ryšio ciklui nustatyti ir išlaikyti pagal 11 straipsnį.

2.   Šis reglamentas nedaro poveikio dabartiniam ar būsimam kredito duomenų naudojimui, kaip yra leidžiama arba reikalaujama pagal Sąjungos, nacionalinę teisę arba susitarimo memorandumus, įskaitant tarpvalstybinį apsikeitimą duomenimis.

11 straipsnis

Grįžtamojo ryšio su atskaitingaisiais agentais ciklas

1.   NCB turi teisę teikti kredito duomenis (įskaitant kito NCB surinktus duomenis) atskaitingiesiems agentams, sukurdami ar stiprindami grįžtamojo ryšio ciklus ar kitas CKR atsakingųjų agentų informavimo paslaugas. Jie gali numatyti pagal šį reglamentą renkamų kredito duomenų pogrupį pagal geriausią praktiką, kiek leidžiama pagal galiojančią teisinę konfidencialumo tvarką. Atskaitingieji agentai turi teisę naudotis kredito duomenimis išimtinai kredito rizikai valdyti ir kredito informacijos, su kuria jie gali susipažinti dėl galiojančių ar numatomų priemonių, kokybei tobulinti. Jie nesidalija duomenimis su kitomis šalimis, išskyrus atvejus, kai dalintis duomenimis su paslaugų teikėjais yra tikrai būtina šiems tikslams pasiekti, duomenys pateikiami tik atskaitingajam agentui, o atskaitingasis agentas užtikrina atitinkamą konfidencialumo apsaugą pagal susitarimą, kuriame draudžiama duomenis naudoti bet kokiu kitu būdu, ir numatoma esant galimybei nuasmeninti duomenis ir juos nedelsiant ištrinti pasiekus dalijimosi šiais duomenimis tikslą. Paslaugų teikėjui draudžiama toliau perduoti duomenis ir jais dalintis su komerciniais kredito duomenų teikėjais.

2.   NCB apibrėžia teikiamų duomenų apimtį, galimybės susipažinti su jais suteikimo tvarką ir bet kokius papildomus tokių duomenų naudojimo apribojimus, atsižvelgiant į nacionalinę teisės sistemą ir bet kokius su konfidencialiu informacijos pobūdžiu susijusius apribojimus.

3.   Šiuo straipsniu atskaitingiesiems agentams nesuteikiama jokių teisių naudotis grįžtamojo ryšio ciklu arba gauti konkrečią informaciją grįžtamojo ryšio ciklu ar kitas informacines paslaugas iš CKR.

4.   NCB turi teisę laikinai atsisakyti suteikti galimybę atskaitingajam agentui susipažinti su konkrečiais kredito duomenimis iš grįžtamojo ryšio ciklo, jei ataskaitinis agentas nevykdo šiame reglamente nustatytų savo statistinių duomenų teikimo įsipareigojimų, visų pirma duomenų kokybės ir tikslumo srityje, taip pat jei atskaitingasis agentas nevykdo 1 dalyje nustatytų savo įsipareigojimų.

5.   NCB turi teisę atsisakyti suteikti kitiems NCB galimybę susipažinti su neapibendrintais kredito duomenimis, kuriuos NCB renka pagal grįžtamojo ryšio ciklą. NCB turi teisę reikalauti abipusiškumo neapibendrintų kredito duomenų teikimo klausimu iš bet kurio NCB, kuris pateikia prašymą kitam NCB pateikti duomenis pagal grįžtamojo ryšio ciklą. Atitinkamas atskaitingojo agento NCB gali visais atvejais naudotis atskaitingoje valstybėje narėje įsisteigusio atskaitingojo agento institucinio vieneto informacija grįžtamojo ryšio cikle, nepriklausomai nuo to, kur reziduoja institucinis vienetas.

12 straipsnis

Galimybė susipažinti juridiniams asmenims

1.   Juridiniai asmenys ar jų dalys, kurių kredito duomenys yra pateikti, turi teisę su šiais duomenimis susipažinti atitinkamame NCB. Juridiniai asmenys taip pat gali kreiptis į atskaitinguosius agentus su prašymu ištaisyti neteisingus duomenis apie juos.

2.   NCB turi teisę neleisti juridiniam asmeniui ar juridinio asmens dalims susipažinti su apie juos pateiktais kredito duomenimis tik tuomet, jei:

a)

tokia galimybė susipažinti pažeistų teisėtus atskaitingojo agento konfidencialumo interesus, pavyzdžiui, atliekant vidinį kredito rizikos vertinimą, arba trečiųjų šalių (visų pirma juridinių asmenų, kurių duomenys yra pateikti) teisėtus konfidencialumo interesus; arba

b)

duomenys nebuvo panaudoti 11 straipsnyje nustatytam grįžtamojo ryšio ciklui sukurti ar sustiprinti ir suteikti galimybę susipažinti su tokiais duomenimis iš jų nereikalaujama pagal bet kokius kitus Europos Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus.

13 straipsnis

Savalaikiškumas

1.   Atskaitingieji agentai teikia kreditų duomenis, fiksuotus šiomis ataskaitinėmis datomis:

a)

kai duomenys perduodami kartą per mėnesį – paskutinę kiekvieno mėnesio dieną;

b)

kai duomenys perduodami kartą per ketvirtį – paskutinę kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn. dieną.

2.   NCB nusprendžia, kada ir kaip dažnai jie turi gauti duomenis iš atskaitingųjų agentų, kad būtų laikomasi jų duomenų teikimo ECB terminų, ir apie tai atitinkamai praneša atskaitingiesiems agentams.

3.   NCB praneša atskaitingiesiems agentams apie jų duomenų teikimo įsipareigojimus likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki pirmosios ataskaitinės datos, kurią tokie agentai pagal šį reglamentą privalo teikti duomenis; tai nedaro poveikio kitiems atskaitomybės reikalavimams pagal nacionalinę teisę ar kitą atskaitomybės sistemą.

4.   NCB perduoda ECB mėnesinius kredito duomenis apie stebimus atskaitingoje valstybėje narėje reziduojančius agentus iki trisdešimtos darbo dienos pabaigos, pasibaigus mėnesiui, už kurį teikiami duomenys.

5.   NCB perduoda ECB ketvirtinius kredito duomenis apie stebimus atskaitingoje valstybėje narėje reziduojančius agentus iki penkioliktos darbo dienos pabaigos nuo pateikimo datos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 (11) 3 straipsnio 1 dalies b punkte.

6.   NCB perduoda ECB mėnesinius kredito duomenis apie stebimus atskaitingoje valstybėje narėje nereziduojančius agentus – užsienio filialus, iki trisdešimt penktos darbo dienos pabaigos, pasibaigus mėnesiui, už kurį teikiami duomenys.

7.   NCB perduoda ECB ketvirtinius kredito duomenis apie stebimus atskaitingoje valstybėje narėje nereziduojančius agentus – užsienio filialus, iki dvidešimtos darbo dienos pabaigos nuo pateikimo datos, nustatytos įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2014 3 straipsnio 1 dalies b punkte.

8.   Pirmą kartą perduodami kredito duomenis, NCB perduoda ECB visų kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis pagal I priedo 1 pavyzdinės formos 1 skirsnį. NCB duomenis atnaujina šiems pasikeitus, ne vėliau nei perduodami kredito duomenis iki pirmosios ataskaitinės datos, kurią arba prieš kurią įsigaliojo pakeitimas. Išskyrus atvejus, kai NCB praneša atskaitingiesiems agentams, kad NCB gavo atnaujintus kitos sandorio šalies duomenis iš kitų šaltinių, atskaitingieji agentai atnaujina tokius duomenis ir praneša NCB apie bet kokius pakeitimus atitinkamo NCB reikalaujamu laiku, tačiau ne vėliau kaip dieną, kurią kredito duomenys pateikiami atitinkamam NCB už pirmąją ataskaitinę dieną, einančią po pakeitimo įsigaliojimo dienos.

14 straipsnis

Būtinieji bendri standartai ir nacionalinės atskaitomybės taisyklės

1.   Atskaitingieji agentai laikosi jiems taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų pagal V priede nustatytus būtinuosius bendruosius perdavimo, tikslumo, tikslaus kitų sandorio šalių identifikavimo, sąvokų atitikties ir pataisymų standartus.

2.   NCB apibrėžia ir įgyvendina atskaitomybės taisykles, kurių privalo laikytis atskaitingieji agentai pagal šį reglamentą ir savo nacionalines teisės sistemas, kiek šios neprieštarauja šio reglamento nuostatoms. NCB užtikrina, kad pagal tokias atskaitomybės taisykles: a) būtų teikiama reikalinga statistinė informacija; ir b) būtų galima patikrinti, ar V priede nustatytų būtinųjų perdavimo, tikslumo, sąvokų atitikties ir pataisymų standartų yra laikomasi.

3.   NCB, norėdami perduoti kredito duomenis ECB, taip pat gali naudotis informacija, gauta iš bet kokių kitų šaltinių pagal 8 straipsnio 5 dalį, jei informacijai taikomi tie patys šiame reglamente nustatyti kokybės ir savalaikiškumo standartai, naudojami iš atskaitingųjų agentų surinktiems duomenims. Visų pirma, būtina laikytis V priede nustatytų būtinųjų perdavimo, tikslumo, sąvokų atitikties ir pataisymų standartų.

15 straipsnis

Susijungimai, skaidymaisi ir reorganizacijos

1.   Jeigu susijungimas, skaidymasis ar reorganizacija galėtų padaryti poveikį atskaitingųjų agentų statistinių įsipareigojimų vykdymui, paskelbus informaciją apie ketinamą įvykdyti susijungimą, skaidymąsi ar reorganizaciją iki jos įvykdymo atitinkami atskaitingieji agentai tuoj pat informuoja atitinkamą NCB apie planuojamas procedūras šiame reglamente nustatytiems statistinės atskaitomybės reikalavimams įvykdyti.

2.   Nepažeidžiant pirmiau pateiktoje dalyje nustatytų prievolių, atitinkamas NCB gali leisti, kad įsigyjanti įstaiga, vykdydama savo statistinių ataskaitų teikimo įsipareigojimą, taikytų laikinas procedūras. Ši įprastų atskaitomybės procedūrų išimtis taikoma ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo susijungimo, skaidymosi ar reorganizacijos. Ši išimtis nepažeidžia įsigyjančios įstaigos prievolės savo atskaitomybės įsipareigojimus vykdyti pagal šį reglamentą.

16 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos ir retesnis duomenų teikimas

1.   Tam, kad šiame reglamente nustatytos pareigos teikti duomenis būtų proporcingos, atitinkamas NCB turi teisę mažiems atskaitingiesiems agentams taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, jei bendras visų atskaitingųjų agentų, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata, įnašas neviršija 2 % nuo bendros negrąžintų paskolų, kurių duomenis pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (12) teikia visi atskaitingoje valstybėje narėje reziduojantys atskaitingieji agentai, sumos. Nukrypti leidžiančios nuostatos gali apimti visus šiame reglamente nustatytus atskaitomybės reikalavimus ar jų dalį.

2.   Norint palengvinti atskaitomybės reikalavimų įgyvendinimą, NCB gali leisti mažiems atskaitingiesiems agentams teikti kreditų duomenis už ataskaitines datas iki 2021 m. sausio 1 d. kartą per ketvirtį, o ne kartą per mėnesį, jei bendras visų agentų, teikiančių duomenis kartą per ketvirtį, įnašas neviršija 4 % nuo bendros negrąžintų paskolų, kurių duomenis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 teikia visi atskaitingoje valstybėje narėje reziduojantys atskaitingieji agentai, sumos; tai nedaro poveikio jų teikiamiems kreditų duomenims pagal bet kurią kitą teisės sistemą.

3.   NCB gali taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas atskaitingiesiems agentams tiek, kiek NCB pagal 14 straipsnio 3 dalį iš kitų šaltinių gauna kokybės ir savalaikiškumo reikalavimus atitinkančius duomenis.

4.   NCB praneša šiems atskaitingiesiems agentams apie jų duomenų teikimo įsipareigojimus pagal 13 straipsnio 3 dalį:

a)

atskaitingiesiems agentams, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal 1 dalį;

b)

atskaitingiesiems agentams, kurie gali teikti duomenis rečiau pagal 2 dalį;

c)

atskaitingiesiems agentams, kurie nebeatitinka nukrypti leidžiančios nuostatos ar retesnio duomenų teikimo sąlygų pagal 1 ar 2 dalį.

17 straipsnis

Tikrinimas ir privalomas rinkimas ir būtinieji kokybės standartai

NCB tikrina ir prireikus renka privalomą informaciją, kurią atskaitingieji agentai privalo teikti pagal šį reglamentą, nepažeidžiant ECB teisės pačiam naudotis šiomis teisėmis. Tiksliau, NCB įgyvendina šias teises tada, kai atskaitingasis agentas nevykdo V priede nustatytų būtinųjų perdavimo, tikslumo, sąvokų atitikties ir pataisymų standartų.

18 straipsnis

Sankcijos

ECB turi teisę taikyti sankcijas atskaitingiesiems agentams, kurie nevykdo šiame reglamente nustatytų duomenų teikimo įsipareigojimų pagal Reglamento (EB) 2533/98 7 straipsnio 1 dalį. Atskaitingiesiems agentams sankcijos netaikomos, jei jie įrodo, kad negalėjo pateikti reikalingos informacijos pagal šalies, kurioje reziduoja filialas, kurio duomenis jie privalo pateikti, nacionalinę teisę. ECB teisė taikyti sankcijas už šiame reglamente nustatytų duomenų teikimo įsipareigojimų nevykdymą nepriklauso nuo NCB teisės taikyti sankcijas pagal atitinkamą nacionalinę teisę už atskaitingiesiems agentams atitinkamoje nacionalinėje teisės sistemoje nustatytų statistinių ar kitų duomenų teikimo įsipareigojimų nevykdymą vadovaujantis 8 straipsnio 3 dalimi.

19 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

NCB turi teisę iki 2019 m. vasario 1 d. atidėti pirmąjį ataskaitinių datų kreditų duomenų perdavimą ECB, jei jie perduoda tokius duomenis ECB ne vėliau kaip 2019 m. kovo 31 d.

20 straipsnis

Supaprastinta dalinių pakeitimų tvarka

Atsižvelgdama į SK nuomonę, Vykdomoji valdyba gali atlikti šio reglamento priedų techninius dalinius pakeitimus, jei tokie pakeitimai nekeičia pagrindžiančio konceptualaus pagrindo ir nedaro poveikio atskaitingųjų agentų atskaitomybės naštai. Apie visus tokius dalinius pakeitimus Vykdomoji valdyba nedelsdama praneša Valdančiajai tarybai.

21 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2017 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Sutartis.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. gegužės 18 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(2)  2015 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos nuomonė dėl Europos Centrinio Banko skaidžiųjų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo reglamento projekto (OL C 261, 2015 8 8, p. 1).

(3)  2014 m. vasario 24 d. Sprendimas ECB/2014/6 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo (OL L 104, 2014 4 8, p. 72).

(4)  2014 m. vasario 24 d. Europos Centrinio Banko rekomendacija dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo (ECB/2014/7) (OL C 103, 2014 4 8, p. 1).

(5)  Susitarimo memorandumas dėl keitimosi informacija tarp nacionalinių centrinių kreditų registrų, siekiant ją perduoti duomenis teikiančioms institucijoms. Pateikiamas ECB interneto svetainėje adresu: www.ecb.europa.eu.

(6)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

(7)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).

(8)  Paskelbta Tarptautinėje standartizacijos organizacijos (ISO) interneto svetainėje www.ISO.org.

(9)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(10)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(11)  2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).

(12)  2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (ECB/2013/33) (OL L 297, 2013 11 7, p. 1).


I PRIEDAS

Teikiami duomenys ir formos

1.   Pagal šį reglamentą teikiami duomenys apie daugelį elementų, pavyzdžiui, kreditorius, skolininkus, priemones, apsaugą ir t. t., kurie susiję tarpusavyje. Pavyzdžiui, vienam skolininkui gali būti suteikta daugiau nei viena paskola arba viena apsauga galėtų užtikrinti daugiau nei vieną priemonę. Duomenų rinkinys, skirtas teikti tam tikrą informaciją apie kiekvieną iš šių elementų, yra pateiktas šiame priede.

2.   Informacija apie kiekvieną duomenų rinkinį nurodo į atskirą elementą, pvz., priemonę arba kelių elementų kombinaciją, pvz., „priemonė-apsauga“, tokiu būdu nustatoma, kokio lygio apibendrinimas atliekamas kiekvienam duomenų rinkiniui. Duomenų rinkiniai išdėstomi dviejose pavyzdinėse formose.

3.   Atskaitomybės reikalavimai kiekvienoje pavyzdinėje formoje įtrauktų duomenų požymiams nustatyti II ir III prieduose.

4.   Kiekvienoje pavyzdinėje formoje įtraukti duomenų požymiai apibrėžti IV priede.

5.   Sumos pateikiamos eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu Europos Centrinio Banko (ECB) euro/užsienio valiutų keitimo kursu, t. y. vidutiniu kursu ataskaitinę dieną.

1 pavyzdinė forma

1.   Kitos sandorio šalies ataskaitiniai duomenys

1.1

Kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų apibendrinimo lygis siejamas su kita sandorio šalimi. Kiekvienas įrašas unikaliai atitinka šių duomenų požymių kombinaciją: a) atskaitingojo agento identifikatorius ir b) kitos sandorio šalies identifikatorius.

1.2

Kiekvienas kitos sandorio šalies identifikatorius turi būti unikalus kiekvienai kitai sandorio šaliai, jį turi pateikti tas pats atskaitingasis agentas, ir atskaitingasis agentas visada turi identifikuoti kiekvieną kitą sandorio šalį naudodamas jos unikalų kitos sandorio šalies identifikatorių. Šio identifikatoriaus niekada negali pakartotinai panaudoti tas pats atskaitingasis agentas ne tai pačiai kitai sandorio šaliai identifikuoti. NCB gali reikalauti, kad atskaitingieji agentai naudotų kitos sandorio šalies identifikatorius kaip nurodo atitinkamas NCB.

1.3

Kad galėtų būti registruojamos, visos kitos sandorio šalys turi būti instituciniai vienetai, kurie yra juridiniai asmenys arba juridinių asmenų dalys, ir susieti su priemonėmis, apie kurias teikiami duomenys pagal 4 ir 5 straipsnį, arba teikia apsaugą tokioms priemonėms apsaugoti. Tiksliau, registruojamos kitos sandorių šalys yra: a) kreditoriai; b) skolininkai; c) apsaugos teikėjai; d) iniciatoriai; e) administratoriai; f) įmonių pagrindinės būstinės; g) tiesioginės patronuojančiosios įmonės ir h) galutinės patronuojančiosios įmonės. Atskiras subjektas gali būti su keletu priemonių susijusi kita sandorio šalis arba tos pačios priemonės atžvilgiu atlikti skirtingus vaidmenis kaip kita sandorio šalis. Tačiau kiekviena kita sandorio šalis turėtų būti įrašyta tik vieną kartą.

1.4

Informacija, kurios reikalaujama dėl kiekvienos rūšies kitos sandorio šalies, nurodyta III priede.

1.5

Kitos sandorio šalies duomenys apibrėžia kitos sandorio šalies pobūdį.

1.6

Fizinių asmenų, susijusių su priemonėmis, apie kurias teikiami duomenys AnaCredit atveju, nereikia teikti įrašų apie fizinius asmenis.

1.7

Įrašai turi būti pateikti ne vėliau kaip mėnesio kredito duomenų perdavimas, susietas su ataskaitine data, kai kita sandorio šalis sudarė AnaCredit įregistruojamą sutartį. Jei įvyksta pokytis, įrašai turi būti atnaujinti ne vėliau nei mėnesio kredito duomenų perdavimas už ataskaitinę dieną, kai įsigalioja pakeitimas.

2.   Priemonių duomenys

2.1

Priemonės duomenų apibendrinimo lygis siejamas su priemone. Kiekvienas įrašas unikaliai atitinka šių duomenų požymių kombinaciją: a) atskaitingojo agento identifikatorius; b) stebimo agento identifikatorius; c) sutarties identifikatorius; ir d) priemonės identifikatorius.

2.2

Kiekvienas sutarties identifikatorius turi būti unikalus kiekvienai sutarčiai, kuri sukelia kredito riziką tam pačiam stebimam agentui. Šio identifikatoriaus niekada negalima pakartotinai panaudoti dar kartą kitai sutarčiai su tuo pačiu stebimu agentu identifikuoti. Kiekvienas priemonės identifikatorius turi būti unikalus kiekvienai sutarčiai, t. y. visoms priemonėms, įrašytoms į vieną sutartį, turi būti priskirtas kitoks priemonės identifikatorius, ir jis niekada negali būti pakartotinai panaudotas dar kartą kitai priemonei toje sutartyje identifikuoti.

2.3

Priemonės duomenyse įrašomos bet kokios priemonės, numatytos stebimo agento ir kitų sandorio šalių sutartyje, įskaitant visas institucinių vienetų tame pačiame juridiniame subjekte turimas priemones.

2.4

Priemonės duomenys apibūdina priemonės bruožus, kurie bėgant laikui retai keičiasi.

2.5

Įrašai turi būti pateikti ne vėliau kaip mėnesio kredito duomenų perdavimas, susietas su ataskaitine data, kai priemonė yra įregistruojama AnaCredit. Jei įvyksta pokytis, įrašai turi būti atnaujinti ne vėliau nei mėnesio kredito duomenų perdavimas už ataskaitinę dieną, kai (arba anksčiau) įsigalioja pakeitimas.

3.   Finansiniai duomenys

3.1

Finansinių duomenų apibendrinimo lygis siejamas su priemone. Kiekvienas įrašas unikaliai atitinka šių duomenų požymių kombinaciją: a) atskaitingojo agento identifikatorius; b) stebimo agento identifikatorius; c) sutarties identifikatorius; ir d) priemonės identifikatorius.

3.2

Finansiniai duomenys apibūdina priemonės finansinius pasikeitimus.

3.3

Bet kokia panaudota priemonės suma turi būti įrašyta duomenų požymyje „likusi nominali vertė“. Bet kokia įsipareigota nepanaudota priemonės suma turi būti įrašyta duomenų požymyje „nebalansinė suma“.

3.4

Įrašai turi būti pateikiami kas mėnesį.

4.   Kitų sandorio šalių-priemonių duomenys

4.1

Kitų sandorio šalių-priemonių duomenų apibendrinimo lygis siejamas su kitų sandorio šalių-priemonių kombinacija, ir kiekvieną įrašą unikaliai identifikuoja šių duomenų požymių kombinacija: a) atskaitingojo agento identifikatorius; b) stebimo agento identifikatorius; c) kitos sandorio šalies identifikatorius; d) sutarties identifikatorius; e) priemonės identifikatorius ir f) kitos sandorio šalies vaidmuo.

4.2

Kitų sandorio šalių-priemonių duomenys apibūdina su kiekviena priemone susijusį visų kitų sandorio šalių vaidmenį.

4.3

Fizinių asmenų, susijusių su priemonėmis, apie kurias teikiami duomenys AnaCredit atveju, nereikia teikti įrašų apie fizinius asmenis.

4.4

Įrašai turi būti pateikti ne vėliau kaip mėnesio kredito duomenų perdavimas, susietas su ataskaitine data, kai (arba anksčiau) priemonė įregistruota AnaCredit. Jei įvyksta pokytis, įrašai turi būti atnaujinti ne vėliau nei mėnesio kredito duomenų perdavimas dieną, kuri yra susijusi su ataskaitine diena, kai (arba anksčiau) įsigalioja pakeitimas.

5.   Bendrų įsipareigojimų duomenys

5.1

Bendrų įsipareigojimų duomenų apibendrinimo lygis siejamas su kitų sandorio šalių-priemonių deriniu. Kiekvienas įrašas unikaliai atitinka šių duomenų požymių derinį: a) atskaitingojo agento identifikatorius; b) stebimo agento identifikatorius; c) kitos sandorio šalies identifikatorius; d) sutarties identifikatorius; ir e) priemonės identifikatorius.

5.2

Šie duomenys fiksuoja bendrą kiekvieno skolininko, kuris solidariai atsako už atskirą priemonę, atsakomybės sumą už priemonę.

5.3

Fizinių asmenų, susijusių su priemonėmis, apie kurias teikiami duomenys AnaCredit atveju, nereikia teikti įrašų apie fizinius asmenis.

5.4

Įrašai turi būti pateikiami kas mėnesį.

Duomenų rinkinys

Duomenų požymis

1.

Kitos sandorio šalies ataskaitiniai duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Kitos sandorio šalies identifikatorius

Juridinio asmens identifikatorius (JAI)

Nacionalinis identifikatorius

Įmonės pagrindinės būstinės identifikatorius

Tiesioginės patronuojančiosios įmonės identifikatorius

Galutinės patronuojančiosios įmonės identifikatorius

Pavadinimas

Adresas: gatvė

Adresas: miestas/miestelis/kaimas

Adresas: šalis/administracinis vienetas

Adresas: pašto indeksas

Adresas: šalis

Teisinė forma

Institucinis sektorius

Ekonominė veikla

Teisinio proceso statusas

Teisinio proceso pradžios data

Įmonės dydis

Data, kai buvo nustatytas įmonės dydis

Darbuotojų skaičius

Bendra balanso suma

Metinė apyvarta

Apskaitos standartas

2.

Priemonės duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Sutarties identifikatorius

Priemonės identifikatorius

Priemonės rūšis

Amortizacijos rūšis

Valiuta

Patikos priemonė

Pradžios data

Tik palūkanų laikotarpio pabaigos data

Palūkanų normų „lubos“

Palūkanų normų „grindys“

Palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas

Palūkanų normų skirtumas/marža

Palūkanų normų rūšis

Juridinio galutinio termino data

Įsipareigojimų suma pradžioje

Mokėjimo dažnumas

Projektų finansavimo paskola

Tikslas

Atgręžtinis reikalavimas

Orientacinė palūkanų norma

Atsiskaitymo diena

Subordinuotoji skola

Sindikuotosios sutarties identifikatorius

Grąžinimo teisės

Tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos pokyčių prieš pirkimą

3.

Finansiniai duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Sutarties identifikatorius

Priemonės identifikatorius

Palūkanų normos

Kito palūkanų normų perskaičiavimo data

Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statusas

Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statuso data

Pervesta suma

Įsiskolinimas už priemonę

Praleisto įsiskolinimo už priemonę data

Pakeitimo vertybiniais popieriais rūšis

Likusi nominali vertė

Sukauptos palūkanos

Nebalansiniai straipsniai

4.

Kitų sandorio šalių- priemonių duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Kitos sandorio šalies identifikatorius

Sutarties identifikatorius

Priemonės identifikatorius

Kitos sandorio šalies vaidmuo

5.

Bendrų įsipareigojimų duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Kitos sandorio šalies identifikatorius

Sutarties identifikatorius

Priemonės identifikatorius

Bendrų įsipareigojimų suma

2 pavyzdinė forma

6.   Apskaitos duomenys

6.1

Apskaitos duomenų apibendrinimo lygis siejamas su priemone. Kiekvienas įrašas unikaliai atitinka šių duomenų požymių kombinaciją: a) atskaitingojo agento identifikatorius; b) stebimo agento identifikatorius; c) sutarties identifikatorius; ir d) priemonės identifikatorius.

6.2

Šie duomenys apibūdina priemonės pokyčius pagal atitinkamus stebimo agento juridinio asmens apskaitos standartus. Jei atskaitingajam agentui taikomas Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 2015/534 (ECB/2015/13) (1), duomenys įrašomi pagal apskaitos standartus – tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) arba nacionalinius bendruosius apskaitos principus (BAP) – taikomus vykdant, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2015/534 (ECB/2015/13) nustatytus reikalavimus stebimo agento juridiniam asmeniui.

6.3

Įrašai turi būti pateikiami kas ketvirtį.

7.   Gautos apsaugos duomenys

7.1

Gautos apsaugos duomenų apibendrinimo lygis siejamas su gauta apsauga. Kiekvienas įrašas unikaliai atitinka šių duomenų požymių kombinaciją: a) atskaitingojo agento identifikatorius; b) stebimo agento identifikatorius ir c) apsaugos identifikatorius.

7.2

Atskaitingieji agentai turėtų teikti duomenis apie bet kokią apsaugą, gautą kaip užstatas dėl priemonių duomenyse įrašytos (-ų) priemonės (-ių), grąžinimo, neatsižvelgiant į apsaugos tinkamumą sumažinti kredito riziką pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

7.3

Šie duomenys apibūdina gautą apsaugą.

7.4

Įrašai turi būti pateikti ne vėliau kaip mėnesio kredito duomenų perdavimas, susietas su ataskaitine data, kai (arba anksčiau) apsauga gauta kaip užstatas dėl bet kurios priemonės, kuri užregistruota AnaCredit, grąžinimo. Jei įvyksta pokytis, įrašai turi būti atnaujinti ne vėliau nei ketvirčio kredito duomenų perdavimas, susijęs su ataskaitine diena, kai (arba anksčiau) įsigalioja pakeitimas.

8.   Priemonių-gautos apsaugos duomenys

8.1

Priemonių-gautos apsaugos gautų duomenų apibendrinimo lygis siejamas su priemonių-gautos apsaugos kombinacija. Kiekvienas įrašas unikaliai atitinka šių duomenų požymių kombinaciją: a) atskaitingojo agento identifikatorius; b) stebimo agento identifikatorius; c) sutarties identifikatorius; d) priemonės identifikatorius ir e) apsaugos identifikatorius.

8.2

Šie duomenys apibūdina visą užtikrinamai priemonei gautą apsaugą.

8.3

Įrašai turi būti pateikiami kas mėnesį.

9.   Kitos sandorio šalies rizikos duomenys

9.1

Kitos sandorio šalies rizikos duomenų apibendrinimo lygis siejamas su kita sandorio šalimi. Kiekvienas įrašas unikaliai atitinka šių duomenų požymių kombinaciją: a) atskaitingojo agento identifikatorius; b) stebimo agento identifikatorius ir c) kitos sandorio šalies identifikatorius.

9.2

Duomenys leidžia įvertinti kitos sandorio šalies kredito riziką.

9.3

Šios informacijos reikalaujama tik skolininkams ir apsaugos teikėjams.

9.4

Fizinių asmenų, susijusių su priemonėmis, apie kurias teikiami duomenys AnaCredit atveju, nereikia teikti įrašų apie fizinius asmenis.

9.5

Įrašai turi būti pateikiami kas mėnesį.

9.6

Atitinkamas NCB gali nuspręsti rinkti kitos sandorio šalies rizikos duomenis kas ketvirtį.

10.   Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo duomenys

10.1

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo duomenų apibendrinimo lygis siejamas su kita sandorio šalimi. Kiekvienas įrašas unikaliai atitinka šių duomenų požymių kombinaciją: a) atskaitingojo agento identifikatorius; b) stebimo agento identifikatorius ir c) kitos sandorio šalies identifikatorius.

10.2

Šie duomenys leidžia nedelsiant identifikuoti nevykdančias įsipareigojimų kitas sandorio šalis.

10.3

Šios informacijos reikalaujama tik dėl skolininkų ir apsaugos teikėjų.

10.4

Fizinių asmenų, susijusių su priemonėmis, apie kurias teikiami duomenys AnaCredit atveju, nereikia teikti įrašų apie fizinius asmenis.

10.5

Įrašai turi būti pateikiami kas mėnesį.

Duomenys

Duomenų požymis

6.

Apskaitos duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Sutarties identifikatorius

Priemonės identifikatorius

Priemonių apskaitos klasifikacija

Balanso pripažinimas

Sukauptos nurašytos sumos

Sukauptas vertės sumažėjimas

Vertės sumažėjimo rūšis

Vertės sumažėjimo metodas

Suvaržymo šaltiniai

Sukaupti tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos

Priemonės įsipareigojimų vykdymo statusas

Priemonės įsipareigojimų vykdymo statuso data

Su nebalansinėmis pozicijomis susiję atidėjiniai

Restruktūrizavimo ir sąlygų pakeitimo statusas

Restruktūrizavimo ir sąlygų pakeitimo statuso data

Nuo įsipareigojimų neįvykdymo sukauptos atgautos sumos

Rizikos ribojimo portfelis

Balansinė vertė

7.

Gautos apsaugos duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Apsaugos identifikatorius

Apsaugos teikėjo identifikatorius

Apsaugos rūšis

Apsaugos vertė

Apsaugos vertės rūšis

Apsaugos vertinimo metodas

Nekilnojamojo turto įkaito vieta

Apsaugos vertės data

Apsaugos pasibaigimo termino data

Pradinė apsaugos vertė

Pradinės apsaugos vertės data

8.

Priemonių-gautos apsaugos duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Sutarties identifikatorius

Priemonės identifikatorius

Apsaugos identifikatorius

Apsaugos priskirta vertė

Trečiosios šalies pirmumo teisės reikalavimai apsaugos atžvilgiu

9.

Kitos sandorio šalies rizikos duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Kitos sandorio šalies identifikatorius

Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė

10.

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Kitos sandorio šalies identifikatorius

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo statusas

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymo data


(1)  2015 m. kovo 17 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 2015/534 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2015/13) (OL L 86, 2015 3 31, p. 13).


II PRIEDAS

Specialūs statistinės atskaitomybės reikalavimai

Pagal 7 straipsnį, 6 straipsnyje apibrėžti statistinės atskaitomybės reikalavimai esant tam tikroms sąlygoms turi būti sumažinti. Toliau pateiktuose keturiuose atvejuose apibūdinamos specialios sąlygos, kai nereikia teikti viso kredito duomenų rinkinio.

1.   Stebimi agentai, kurie nėra atskaitingosios valstybės narės rezidentai

Priemonės, kai stebimas agentas yra užsienio filialas, kuris nėra atskaitingosios valstybės narės rezidentas.

2.   Stebimi agentai, kuriems netaikomi kapitalo reikalavimai

Priemonės, kurių atžvilgiu stebimas agentas:

a)

nėra institucija, kuriai taikoma priežiūra pagal Reglamentą (ES) 2013/575/ES; arba

b)

yra subjekto, kuriam netaikoma priežiūra pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013/ES, užsienio filialas.

3.   Administruojamos priemonės, kurių pripažinimas visiškai nutrauktas

Priemonės:

a)

kurių pripažinimas nutrauktas ir

b)

kurios administruojamos

4.   Priemonės, sukurtos iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

Priemonės, kurių pradžios data yra iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

1 lentelėje nurodyti atskaitomybės reikalavimai kiekvienam duomenų požymiui, kiekvienu iš keturių pateiktų atvejų, naudojant šias klasifikacijas:

a)   N: atsižvelgiant į atskirus susitarimus, atitinkamas NCB gali nuspręsti nerinkti šios informacijos iš atskirų atskaitingųjų agentų;

b)   X: neprivaloma pateikti informacija;

Kai nenurodyta klasifikacija, informaciją privaloma pateikti.

Jei duomenis apima daugiau nei vienas 1 lentelėje pateiktas apibrėžimas, taikomas mažiausiai apsunkinantis reikalavimas.

1 lentelė

Specialūs statistinės atskaitomybės reikalavimai

 

1.

Stebimi agentai, kurie nėra atskaitingosios valstybės narės rezidentai

2.

Stebimi agentai, kuriems netaikomi kapitalo reikalavimai

3.

Administruojamos priemonės, kurių pripažinimas visiškai nutrauktas

4.

Priemonės, sukurtos iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

Projektų finansavimo paskola

N

 

 

 

Pradžios data

N

 

 

 

Palūkanų normų rūšis

N

 

 

 

Palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas

N

 

 

 

Tik palūkanų laikotarpio pabaigos data

N

 

 

N

Orientacinė palūkanų norma

N

 

 

 

Palūkanų normų skirtumas/marža

N

 

 

 

Palūkanų normų „lubos“

N

 

N

 

Palūkanų normų „grindys“

N

 

N

 

Amortizacijos rūšis

N

 

 

N

Mokėjimo dažnumas

N

 

 

N

Tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos pokyčių prieš pirkimą

 

N

N

 

Kito palūkanų normų perskaičiavimo data

N

 

 

 

Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statusas

 

N

 

 

Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statuso data

 

N

 

 

Sukauptos palūkanos

N

 

 

 

Priemonių apskaitos klasifikacija

 

 

X

 

Suvaržymo šaltiniai

 

N

X

 

Sukauptos nurašytos sumos

 

 

X

 

Sukauptas vertės sumažėjimas

 

 

X

 

Vertės sumažėjimo rūšis

 

 

X

 

Vertės sumažėjimo metodas

 

 

X

 

Sukaupti tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos

 

 

X

 

Priemonės įsipareigojimų įvykdymo statusas

 

N

 

 

Priemonės įsipareigojimų įvykdymo statuso data

 

N

 

 

Su nebalansinėmis pozicijomis susiję atidėjiniai

 

 

X

 

Restruktūrizavimo data ir sąlygų pakeitimo statusas

 

 

 

N

Rizikos ribojimo portfelis

 

X

X

 

Balansinė vertė

 

 

X

 

Pradinė apsaugos vertė

 

 

 

N

Pradinės apsaugos vertės data

 

 

 

N

Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė

 

N

N

 

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo statusas

 

N

N

 

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo data

 

N

N

 


III PRIEDAS

Kitos sandorio šalies ataskaitiniai duomenys

2 ir 3 lentelėje nurodyti atskaitomybės reikalavimai kiekvienam duomenų požymiui kitos sandorio šalies atskaitomybės duomenyse, kaip aprašyta I priedo 1 pavyzdinėje formoje.

2 lentelė nurodo reikalavimus kitoms sandorio šalims, kurios yra atskaitingosios valstybės narės rezidentės, o 3 lentelė nurodo reikalavimus kitoms sandorio šalims, kurios nėra atskaitingosios valstybės narės rezidentės.

Naudojama ši reikalavimų klasifikacija:

a)   N: atsižvelgiant į atskirus susitarimus, atitinkamas NCB gali nuspręsti nerinkti šios informacijos iš atskirų atskaitingųjų agentų;

b)   X: neprivaloma pateikti informacija.

Kai nenurodyta klasifikacija, informaciją privaloma pateikti.

Jei duomenis apima daugiau nei vienas 2 arba 3 lentelėje pateiktas apibrėžimas, turi būti taikomas mažiausiai apsunkinantis reikalavimas.

2 lentelė

Specialūs kitos sandorio šalies ataskaitinių duomenų atskaitomybės reikalavimai kitoms sandorio šalims, kurios yra atskaitingosios valstybės narės rezidentės

 

1.

Atskaitingasis agentas

2.

Stebimas agentas

3.

Kreditorius

4.

Skolininkas – Visos priemonės, sukurtos iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

5.

Skolininkas – Bent viena priemonė, sukurta 2018 m. rugsėjo 1 d. arba vėliau.

6.

Apsaugos teikėjas

7.

Įmonės pagrindinė būstinė

8.

Tiesioginė patronuojančioji įmonė

9.

Galutinė patronuojančioji įmonė

10.

Iniciatorius

11.

Administratorius

Kitos sandorio šalies ataskaitiniai duomenys

Kitos sandorio šalies identifikatorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinio asmens identifikatorius (JAI)

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Nacionalinis identifikatorius

N

N

N

 

 

N

N

N

N

N

N

Įmonės pagrindinės būstinės identifikatorius

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Tiesioginės patronuojančiosios įmonės identifikatorius

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Galutinės patronuojančiosios įmonės identifikatorius

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas: gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresas: miestas/miestelis/kaimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresas: šalis/administracinis vienetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresas: pašto indeksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresas: šalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Teisinė forma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Institucinis sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Ekonominė veikla

X

X

 

 

 

N

 

 

N

N

N

Teisinio proceso statusas

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Teisinio proceso pradžios data

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Įmonės dydis

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Data, kai buvo nustatytas įmonės dydis

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Darbuotojų skaičius

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Bendra balanso suma

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Metinė apyvarta

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Apskaitos standartas

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


3 lentelė

Specialūs kitos sandorio šalies ataskaitinių duomenų atskaitomybės reikalavimai kitoms sandorio šalims, kurios nėra atskaitingosios valstybės narės rezidentės

 

1.

Atskaitingasis agentas

2.

Stebimas agentas

3.

Kreditorius

4.

Skolininkas – Visos priemonės, sukurtos iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

5.

Skolininkas – Bent viena priemonė, sukurta 2018 m. rugsėjo 1 d. arba vėliau.

6.

Apsaugos teikėjas

7.

Įmonės pagrindinė būstinė

8.

Tiesioginė patronuojančioji įmonė

9.

Galutinė patronuojančioji skolininko įmonė

10.

Iniciatorius

11.

Administratorius

Kitos sandorio šalies ataskaitiniai duomenys

Kitos sandorio šalies identifikatorius

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinio asmens identifikatorius (JAI)

NA

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Nacionalinis identifikatorius

NA

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Įmonės pagrindinės būstinės identifikatorius

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tiesioginės patronuojančiosios įmonės identifikatorius

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Galutinės patronuojančiosios įmonės identifikatorius

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pavadinimas

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas: gatvė

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresas: miestas/miestelis/kaimas

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresas: šalis/administracinis vienetas

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Adresas: pašto indeksas

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresas: šalis

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Teisinė forma

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Institucinis sektorius

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Ekonominė veikla

NA

X

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Teisinio proceso statusas

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Teisinio proceso pradžios data

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Įmonės dydis

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Data, kai buvo nustatytas įmonės dydis

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Darbuotojų skaičius

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bendra balanso suma

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Metinė apyvarta

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Apskaitos standartas

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


IV PRIEDAS

Duomenų požymiai, apibrėžimai ir vertės

Šioje lentelėje pateikiami I–III prieduose nurodytų duomenų požymių išsamūs standartiniai apibrėžimai ir sąvokos. Joje taip pat numatytos teikiamų duomenų požymių, įskaitant verčių aprašymus, vertės.

NCB yra atsakingi už duomenų požymių ir verčių perkėlimą į nacionaliniu lygiu taikomus lygiaverčius duomenų požymius ir vertes.

Terminas

Termino rūšis

Apibrėžtis

Kitos sandorio šalies identifikatorius

Duomenų požymis

Atskaitingojo agento taikomas identifikatorius, skirtas unikaliai identifikuoti kiekvieną kitą sandorio šalį. Kiekviena kita sandorio šalis turi turėti vieną kitos sandorio šalies identifikatorių. Ši vertė nesikeičia bėgant laikui ir negali būti naudojama kitos sandorio šalies identifikatoriumi ne tai pačiai kitai sandorio šaliai.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Atskaitingojo agento identifikatorius

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies identifikatorius atskaitingajam agentui.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Stebimo agento identifikatorius

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies identifikatorius stebimam agentui.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Sutarties identifikatorius

Duomenų požymis

Atskaitingojo agento taikomas identifikatorius, skirtas unikaliai identifikuoti kiekvieną sandorį. Kiekviena sutartis turi turėti vieną sutarties identifikatorių. Ši vertė nesikeičia bėgant laikui ir negali būti naudojama sutarties identifikatoriumi kitai sutarčiai.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Priemonės identifikatorius

Duomenų požymis

Atskaitingojo agento taikomas identifikatorius, skirtas unikaliai identifikuoti kiekvieną priemonę pagal atskirą sutartį. Kiekviena priemonė turi turėti vieną priemonės identifikatorių. Ši vertė nesikeičia bėgant laikui ir negali būti naudojama priemonės identifikatoriumi jokiai kitai priemonei pagal tą pačią sutartį.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Apsaugos identifikatorius

Duomenų požymis

Atskaitingojo agento taikomas identifikatorius, skirtas unikaliai identifikuoti kiekvieną apsaugą, naudojamą priemonei užtikrinti. Kiekviena apsauga turi turėti vieną apsaugos identifikatorių. Ši vertė nesikeičia bėgant laikui ir negali būti naudojama apsaugos identifikatoriumi jokiai kitai apsaugai.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Apsaugos teikėjo identifikatorius

Duomenų požymis

Apsaugos teikėjo kitos sandorio šalies identifikatorius.

Jei apsaugos teikėjas yra ne juridinis asmuo, neprivaloma teikti apsaugos teikėjo identifikatoriaus.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Kitos sandorio šalies ataskaitiniai duomenys

Juridinio asmens identifikatorius (JAI)

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies juridinio asmens identifikatorius, paskirtas pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) 17442 standartą.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Nacionalinis identifikatorius

Duomenų požymis

Bendrai naudojamas identifikacinis kodas, kuris leidžia vienareikšmiškai identifikuoti kitą sandorio šalį arba juridinį asmenį, kurio dalimi kita sandorio šalis yra jos rezidavimo šalyje.

Kitos sandorio šalies, kuri yra užsienio filialas, atveju nacionalinis identifikatorius nurodo užsienio filialą.

Kitos sandorio šalies, kuri nėra užsienio filialas, atveju nacionalinis identifikatorius nurodo juridinį asmenį, kurio dalimi yra kita sandorio šalis.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Įmonės pagrindinės būstinės identifikatorius

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies identifikatorius juridiniam asmeniui, kurio teisiškai priklausoma dalimi yra užsienio filialas.

Šią informaciją teikia tik šalys, kurios yra užsienio filialai.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Tiesioginės patronuojančiosios įmonės identifikatorius

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies identifikatorius juridiniam asmeniui, kuris yra kitos sandorio šalies tiesioginė patronuojančioji įmonė. Jei kita sandorio šalis neturi patronuojančiosios įmonės, kita sandorio šalis pati turi teikti kitos sandorio šalies identifikatorių.

Patronuojančioji įmonė – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 15 punkto a papunktyje.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Galutinės patronuojančiosios įmonės identifikatorius

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies identifikatorius juridiniam asmeniui, kuris yra kitos sandorio šalies galutinė patronuojančioji įmonė. Ši galutinė patronuojančioji įmonė neturi patronuojančiosios įmonės. Jei kita sandorio šalis neturi patronuojančiosios įmonės, kita sandorio šalis pati turi teikti kitos sandorio šalies identifikatorių.

Patronuojančioji įmonė – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 15 punkto a papunktyje.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Pavadinimas

Duomenų požymis

Visas kitos sandorio šalies juridinis pavadinimas.

Simbolių seka

Vertė

Galutinė simbolių seka.

Adresas: gatvė

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies gatvės adresas, įskaitant gatvės numerį.

Simbolių seka

Vertė

Galutinė simbolių seka.

Adresas: miestas/miestelis/kaimas

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies miestas, miestelis arba kaimas.

Simbolių seka

Vertė

Galutinė simbolių seka.

Adresas: pašto indeksas

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies pašto indeksas.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Adresas: apskritis/administracinis vienetas

Duomenų požymis

Kitų sandorio šalių, kurios yra Europos Sąjungos valstybių narių rezidentės, apskritis arba panašus administracinis vienetas.

Simbolių seka

Vertė

NUTS 3 regionai

Adresas: šalis

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies šalis.

ISO 3166–1 alpha-2 kodai

Vertė

ISO 3166–1 alfa-2 šalies kodas.

Teisinė forma

Duomenų požymis

Verslo subjekto rūšis kaip apibrėžta nacionalinėje teisės sistemoje.

Simbolių seka

Vertė

Galutinė simbolių seka.

Institucinis sektorius

Duomenų požymis

Instituciniai sektoriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 549/2013, Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) (1).

Ne finansų bendrovės

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 45–50 punktuose apibrėžtos ne finansų bendrovės.

Centrinis Bankas

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 72–74 punktuose apibrėžti centriniai bankai.

Kredito įstaigos

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžtos kredito įstaigos.

Indėlių bendrovės, išskyrus kredito įstaigas

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 1 straipsnio a dalies 2 punkto a papunkčio ii įtraukoje apibrėžtos indėlių bendrovės, išskyrus kredito įstaigas.

Pinigų rinkos fondai (PRF)

Vertė

Pinigų rinkos fondai (PRF), apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 2 straipsnyje.

Ne PRF investiciniai fondai

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 82–85 punktuose apibrėžti ne PRF investiciniai fondai.

Finansinių priemonių bendrovės (FPB), užsiimančios pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais

Vertė

FPB, užsiimančios pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves, pensijų fondus ir kitas finansinių priemonių bendroves, užsiimančias pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais

Vertė

Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 86 punkte, ir išskyrus FPB, užsiimančias pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Finansiniai pagalbininkai

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 63 punkte apibrėžti finansiniai pagalbininkai.

Priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 98–99 punktuose apibrėžtos priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai.

Draudimo bendrovės

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 100–104 punktuose apibrėžtos draudimo bendrovės.

Pensijų fondai

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 105–110 punktuose apibrėžti pensijų fondai.

Centrinė valdžia

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 114 punkte apibrėžta centrinė valdžia.

Krašto (regiono) valdžia

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 115 punkte apibrėžta krašto (regiono) valdžia.

Vietos valdžia

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 116 punkte apibrėžta vietos valdžia.

Socialinės apsaugos fondai

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 117 punkte apibrėžti socialinės apsaugos fondai.

Ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 129–130 punktuose apibrėžtos namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

Ekonominė veikla

Duomenų požymis

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1893/2006 (2) statistinį klasifikatorių NACE 2 red. kitų sandorio šalių klasifikacija pagal jų ekonominę veiklą.

NACE kodas

Vertė

NACE kodo antras, trečias arba ketvirtas lygmuo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1893/2006.

Teisinio proceso statusas

Duomenų požymis

Kategorijos, apibrėžiančios kitos sandorio šalies teisinį statusą dėl jos mokumo, remiantis nacionaline teisės sistema.

NCB turėtų perkelti šias vertes į nacionalinę teisės sistemą. Tinkamu laiku kiekvienas NCB turėtų parengti informacinę lentelę, kad šias vertes būtų galima lengviau palyginti ir įvertinti tarptautiniu lygiu.

Nesiimta teisinių veiksmų

Vertė

Nesiimta teisinių veiksmų dėl kitos sandorio šalies mokumo arba įsiskolinimo.

Teisminės administracijos priežiūra, turto valdymo įmonės paskyrimas arba panašios priemonės

Vertė

Bet kokia byla, kurioje dalyvauja teisminė arba panaši institucija, kad tarp kreditorių būtų pasiektas refinansavimo susitarimas, išskyrus bankroto arba nemokumo bylas.

Bankrotas/nemokumas

Vertė

Teismui prižiūrint vykstančios bankroto arba nemokumo privalomos kolektyvinės bylos, susijusios su skolininko daliniu arba visišku teisės į turtą netekimu bei likvidatoriaus paskyrimu.

Kitos teisinės priemonės

Vertė

Kitos nei nurodyta teisinės priemonės, įskaitant dvišales teisines priemones tarp atskaitingojo agento ir kitos sandorio šalies.

Teisinio proceso pradžios data

Duomenų požymis

Data, kada prasidėjo teisinis procesas, apie kurį pranešta pagal požymį „teisinio proceso statusas“. Ši data turėtų būti pati naujausia atitinkama data iki atskaitingosios datos ir duomenys apie ją turėtų būti teikiami tik jei duomenų požymis „teisinio proceso statusas“ turi kitą vertę nei „nesiimta teisinių veiksmų“.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Įmonės dydis

Duomenų požymis

Įmonių klasifikavimas pagal dydį pagal Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB (3) priedą.

Didelė įmonė

Vertė

Įmonė, kuri nėra labai maža, mažoji arba vidutinė įmonė (MVĮ) pagal Rekomendacijos 2003/361/EB priedą.

Vidutinė įmonė

Vertė

Įmonė, atitinkanti MVĮ apibrėžimą, tačiau ne kaip mažoji arba labai maža įmonė pagal Rekomendacijos 2003/361/EB priedą.

Mažoji įmonė

Vertė

Įmonė, kuri yra mažoji įmonė pagal Rekomendacijos 2003/361/EB priedą.

Labai maža įmonė

Vertė

Įmonė, kuri yra labai maža įmonė pagal Rekomendacijos 2003/361/EB priedą.

Data, kai buvo nustatytas įmonės dydis

Duomenų požymis

Data, su kuria susieta vertė „įmonės dydis“. Tai yra vėliausių duomenų, naudotų klasifikuoti įmonę arba peržiūrėti jos klasifikaciją, data.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Darbuotojų skaičius

Duomenų požymis

Kitai sandorio šaliai dirbančių darbuotojų skaičius pagal Rekomendacijos 2003/361/EB priedo 5 straipsnį.

Skaičiais

Vertė

Ne neigiama vertė

Bendra balanso suma

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies viso turto balansinė vertė pagal Reglamentą (ES) 549/2013.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Metinė apyvarta

Duomenų požymis

Metinių pardavimų kiekis atėmus visus nukainavimus ir kitos sandorio šalies pardavimų mokesčius pagal Rekomendaciją 2003/361/EB. Lygiavertis Reglamento (ES) 575/2013 153 straipsnio 4 dalies sąvokai „bendra metinių pardavimų suma“.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Apskaitos standartas

Duomenų požymis

Stebimo agento juridinio asmens naudojamas apskaitos standartas. Jei atskaitingajam agentui taikomas Reglamentas (ES) Nr. 2015/534 (ECB/2015/13), duomenys įrašomi pagal apskaitos standartus – Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) arba nacionalinius bendruosius apskaitos principus (BAP) – taikomus vykdant, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2015/534 (ECB/2015/13) nustatytus reikalavimus stebimo agento juridiniam asmeniui.

TFAS

Vertė

TFAS, taikomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1606/2002 (4).

Su TFAS suderinti nacionaliniai BAP

Vertė

Nacionalinės apskaitos sistemos, išplėtotos pagal Tarybos direktyvą 86/635/EEB (5), priemonėms taikant TFAS kriterijus.

Su TFAS nesuderinti nacionaliniai BAP

Vertė

Nacionalinės apskaitos sistemos, išplėtotos pagal Tarybos direktyvą 86/635/EEB, priemonėms netaikant TFAS kriterijų.

Kitos sandorio šalies rizikos duomenys

Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė per metus nustatyta pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 160, 163, 179 ir 180 straipsnius.

Skaičiais

Vertė

Skaičius nuo 0 iki 1.

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo duomenys

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo statusas

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo identifikavimo statusas. Kategorijos, apibūdinančios motyvus, dėl kurių kita sandorio šalis gali neįvykdyti savo įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį.

Įsipareigojimai vykdomi

Vertė

Kita sandorio šalis, kuri yra vykdanti įsipareigojimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Įsipareigojimų neįvykdymas, nes tikėtina, kad bus neatsiskaityta

Vertė

Įsipareigojimų nevykdanti kita sandorio šalis, kuri, tikėtina neatsiskaitys pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Įsipareigojimų neįvykdymas, nes praleista 90/180 dienų nuo termino

Vertė

Įsipareigojimų nevykdanti kita sandorio šalis, nes skola uždelsta daugiau nei 90/180 dienų pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Įsipareigojimų neįvykdymas, nes tikėtina, kad bus neatsiskaityta ir praleista 90/180 dienų nuo termino.

Vertė

Įsipareigojimų nevykdanti kita sandorio šalis, nes tikėtina, kad ji neatsiskaitys ir skola uždelsta daugiau nei 90/180 dienų pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo data

Duomenų požymis

Data, kai laikoma, kad atsirado įsipareigojimų neįvykdymo statusas, kaip nurodyta duomenų požymyje „Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo statusas“.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Priemonių duomenys

Priemonės rūšis

Duomenų požymis

Priemonės klasifikavimas pagal šalių sutartų sąlygų rūšį.

Indėliai, išskyrus atvirkštines atpirkimo sutartis

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 5 dalies 79 punkte apibrėžti indėliai, išskyrus atvirkštines atpirkimo sutartis.

Lėšų pereikvojimas

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/213/33) II priedo lentelės 2 dalies 2 punkto 1 dalies c papunktyje apibrėžtas lėšų pereikvojimas.

Kredito kortelės skola

Vertė

Kreditas, suteiktas naudojant uždelstines debetines korteles, t. y. korteles, suteikiančias „patogumo kreditą“, arba kreditines korteles, t. y. korteles, suteikiančias „patogumo kreditą“ ir išplėstinį kreditą.

Atnaujinamasis kreditas, išskyrus lėšų pereikvojimą ir kredito kortelės skolą.

Vertė

Kreditas, kuris turi šias savybes:

i)

skolininkas gali naudotis lėšomis arba išimti jas iki iš anksto patvirtinto kredito limito ribos iš anksto neįspėdamas kreditoriaus;

ii)

kredito suma gali padidėti ir sumažėti, nes lėšos pasiskolinamos bei grąžinamos;

iii)

kreditas gali būti panaudotas pakartotinai;

iv)

tai ne kreditinės kortelės skola arba lėšų pereikvojimas.

Kredito linijos, išskyrus atnaujinamąjį kreditą

Vertė

Kreditas, kuris turi šias savybes:

i)

skolininkas gali naudotis lėšomis arba išimti jas iki iš anksto patvirtinto kredito limito ribos pirmiau neįspėdamas kreditoriaus;

ii)

kreditas gali būti panaudotas pakartotinai,

iii)

tai ne atnaujinamasis kreditas, kreditinės kortelės skola arba lėšų pereikvojimas.

Atvirkštinio atpirkimo sandoriai

Vertė

Atvirkštinio atpirkimo sandoriai – kaip apibrėžta įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2013 V priedo 2.14 dalyje.

Gautinos prekybos sumos

Vertė

Gautinos prekybos sumos – kaip apibrėžta įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2013 V priedo 2 dalies 5 punkto 41 papunkčio c įtraukoje.

Finansinė nuoma

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 5 dalies 134–135 punktuose apibrėžta finansinė nuoma.

Kitos paskolos

Vertė

Kitos paskolos, neįtrauktos į pirmiau išvardintas kategorijas.

Paskola – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 5 dalies 112, 113 ir 114 punktuose.

Projektų finansavimo paskola

Duomenų požymis

Projektų finansavimo nustatymas.

Projektų finansavimo paskola

Vertė

Naudojama, jei priemonė yra projektų finansavimo paskola pagal įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedą.

Ne projektų finansavimo paskola

Vertė

Priemonė yra ne projektų finansavimo paskola pagal įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedą.

Valiuta

Duomenų požymis

Priemonių valiutinė išraiška pagal ISO 4217 standartą.

ISO 4217 standartas

Vertė

ISO 4217 valiutos standarto kodas

Pradžios data

Duomenų požymis

Data, kai atsirado sutartiniai santykiai, t. y. data, kai sutartis tapo privaloma visoms šalims.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Atsiskaitymo diena

Duomenų požymis

Data, kai sutartyje nurodytos sąlygos yra arba gali būti vykdomos pirmą kartą, t. y. data, kai pirmą kartą apsikeičiama finansinėmis priemonėmis arba jos sukuriamos.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Juridinio galutinio termino data

Duomenų požymis

Priemonės sutartinio termino data, atsižvelgiant į visus susitarimus, kuriais iš dalies keičiamos pradinės sutartys.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Atgręžtinis reikalavimas

Duomenų požymis

Priemonių klasifikavimas, grįstas kreditoriaus teisėmis perimti turtą, išskyrus priemonę užtikrinančią apsaugą.

Atgręžtinis reikalavimas

Vertė

Priemonė, kurios atžvilgiu kreditorius turi teisę perimti skolininko turtą, išskyrus priemonę užtikrinančią apsaugą arba gautinų prekybos sumų atveju, teisę surinkti skolą iš subjekto, kuris pardavė gautinas prekybos sumas kreditoriui.

Be atgręžtinio reikalavimo

Vertė

Priemonė be pirmiau nurodyto atgręžtinio reikalavimo

Palūkanų normų rūšis

Duomenų požymis

Kredito pozicijų klasifikavimas, grįstas bazine norma, kad kiekvienam mokėjimo laikotarpiui būtų nustatyta palūkanų norma.

Fiksuotoji

Vertė

Schema, apibrėžianti palūkanų normas pozicijų laikymo laikotarpiu, jos apima tik pastovias normas – skaitinę pastovią normą, aiškiai žinomą pozicijos pradžioje, ir kai palūkanų normos taikomos visai pozicijai. Schema gali turėti daugiau negu vieną skirtingais pozicijos laikymo laikotarpiais taikytiną pastovią palūkanų normą (pvz., paskola su pastovia palūkanų norma pradiniu fiksuotosios palūkanų normos laikotarpiu, kuri paskui pakeičiama į kitą palūkanų normą, kuri vis dar yra pastovi, ir kuri buvo žinoma pozicijos pradžioje).

Kintama

Vertė

Schema, apibrėžianti palūkanų normas pozicijų laikymo laikotarpiu, jos apima tik palūkanų normas, pagrįstas kito kintamojo (orientacinio kintamojo) raida, ir kai palūkanų normos taikomos visai pozicijai.

Mišri

Vertė

Kitos palūkanų normos, neįtrauktos į pirmiau išvardintas kategorijas.

Palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas

Duomenų požymis

Dažnumas, kuriuo perskaičiuojamos palūkanų normos po pradinio fiksuotųjų palūkanų normų laikotarpio, jei toks yra.

Neperskaičiuojama

Vertė

Priemonė, į kurią neįeina sutartis keisti palūkanų normą.

Vienadienė

Vertė

Priemonė, kurios sutartis numato kasdienį palūkanų normų keitimą.

Mėnesio

Vertė

Priemonė, kurios sutartis numato palūkanų normų keitimą kas mėnesį.

Ketvirčio

Vertė

Priemonė, kurios sutartis numato palūkanų normų keitimą kas ketvirtį.

Kas pusmetį

Vertė

Priemonė, kurios sutartis numato palūkanų normų keitimą kas pusmetį.

Kasmet

Vertė

Priemonė, kurios sutartis numato palūkanų normų keitimą kasmet.

Kreditoriaus nuožiūra

Vertė

Priemonė, kurios sutartis numato, kad kreditorius turi teisę nustatyti palūkanų normų perskaičiavimo datą.

Kitas dažnumas

Vertė

Priemonė, kurios sutartis numato kitokį nei pirmiau nurodytose kategorijose palūkanų normų keitimą.

Tik palūkanų laikotarpio pabaigos data

Duomenų požymis

Data, kai pasibaigia tik palūkanų laikotarpis. Tik palūkanos yra priemonė, pagal kurią sutartimi nustatytu laikotarpiu palūkanos mokamos nuo pagrindinio balanso jam nesikeičiant.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Orientacinė palūkanų norma

Duomenų požymis

Faktinei palūkanų normai apskaičiuoti naudojama orientacinė palūkanų norma.

Orientacinės palūkanų normos kodas

Vertė

Orientacinės palūkanų normos kodas yra orientacinės palūkanų normos vertės ir termino vertės kombinacija.

Turi būti naudojamos šios orientacinės palūkanų normos:

EURIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, JPY LIBOR, CHF LIBOR, MIBOR, kitos paprastos orientacinės palūkanų normos, kitos sudėtinės orientacinės palūkanų normos.

Turi būti naudojami šie termino verčių dydžiai:

Vienos dienos, vienos savaitės, dviejų savaičių, trijų savaičių, vieno mėnesio, dviejų mėnesių, trijų mėnesių, keturių mėnesių, penkių mėnesių, šešių mėnesių, septynių mėnesių, aštuonių mėnesių, devynių mėnesių, dešimties mėnesių, vienuolikos mėnesių, dvylikos mėnesių.

Orientacinės palūkanų normos kodas suformuojamas tokiu būdu: orientacinės palūkanų normos vertė derinama su termino verte.

Palūkanų normų skirtumas/marža

Duomenų požymis

Normų marža arba skirtumas (išreikšti procentais), kurie turi būti pridėti prie orientacinės palūkanų normos, naudojama palūkanų normai baziniais punktais apskaičiuoti.

Skaičiais

Vertė

Procentais apibrėžta palūkanų norma.

Palūkanų normų „lubos“

Duomenų požymis

Didžiausia vertė, mokama už palūkanų normas.

Skaičiais

Vertė

Procentais apibrėžta palūkanų norma.

Palūkanų normų „grindys“

Duomenų požymis

Mažiausia vertė, mokama už palūkanų normas.

Skaičiais

Vertė

Procentais apibrėžta palūkanų norma.

Tikslas

Duomenų požymis

Priemonių klasifikavimas pagal jų paskirtį.

Gyvenamojo nekilnojamojo turto pirkimas

Vertė

Gyvenamosios paskirties turto finansavimas. Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 75 punkte apibrėžtas gyvenamosios paskirties turtas.

Komercinio nekilnojamojo turto pirkimas

Vertė

Kito nei gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto finansavimas.

Garantinės įmokos skolinimas

Vertė

Priemonės, pagal kurias įstaiga suteikia kreditą prekiauti vertybiniais popieriais, jiems įsigyti, parduoti ar platinti. Prie garantinės įmokos skolinimo priemonių nepriskiriamos kitos paskolos, užtikrintos vertybiniais popieriais.

Skolos finansavimas

Vertė

Likusios skolos arba skolos, kurios terminas dar nesuėjęs finansavimas. Į tai įeina skolos refinansavimas.

Importas

Vertė

Nerezidentų atliekamas prekių ir paslaugų finansavimas (pirkimas, natūriniai mainai ir (arba) dovanojimas) rezidentų atžvilgiu.

Eksportas

Vertė

Rezidentų atliekamas prekių ir paslaugų finansavimas (pardavimas, natūriniai mainai ir (arba) dovanojimas) nerezidentų atžvilgiu.

Statybų investicija

Vertė

Statinių, infrastruktūros ir industrinių patalpų statybos finansavimas.

Apyvartinio kapitalo priemonė

Vertė

Organizacijos pinigų srautų valdymo finansavimas.

Kiti tikslai

Vertė

Kitos paskirties, neįtrauktos į pirmiau išvardintas kategorijas.

Amortizacijos rūšis

Duomenų požymis

Priemonės, įskaitant pagrindinę sumą ir palūkanas, amortizacijos rūšis.

Prancūzijos

Vertė

Amortizacija, kai kiekvieną kartą išmokama visa suma – pagrindinė suma ir palūkanos, yra tokia pati.

Vokietijos

Vertė

Amortizacija, kai pirmas mokėjimas yra tik palūkanos, o likusios mokėjimo dalys yra vienodos, apimančios kapitalo amortizaciją ir palūkanas.

Fiksuotos amortizacijos grafikas

Vertė

Amortizacija, kai kiekvieną kartą išmokama pagrindinė suma yra tokia pati.

Vienkartinė įmoka

Vertė

Amortizacija, kai visa pagrindinė suma išmokama mokant paskutinį kartą.

Kita

Vertė

Kitos amortizacijos rūšys, neįtrauktos į pirmiau išvardintas kategorijas.

Mokėjimo dažnumas

Duomenų požymis

Turimų atlikti mokėjimų, pagrindinės sumos arba palūkanų, dažnumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų.

Mėnesio

Vertė

Kas mėnesį.

Ketvirčio

Vertė

Kas ketvirtį.

Pusmečio

Vertė

Kas pusmetį.

Metų

Vertė

Kasmet.

Vienkartinė įmoka

Vertė

Amortizacija, kai visa pagrindinė suma išmokama mokant paskutinį kartą, neatsižvelgiant į palūkanų mokėjimo dažnumą.

Nulinė atkarpa

Vertė

Amortizacija, kai visa pagrindinė suma ir palūkanos išmokami mokant paskutinį kartą.

Kita

Vertė

Kitoks mokėjimo dažnumas, neįtrauktas į pirmiau išvardintas kategorijas.

Sindikuotosios paskolos identifikatorius

Duomenų požymis

Sutarties identifikatorius, taikomas sindikuotosios sutarties pagrindiniam organizatoriui, kad kiekviena sutartis būtų unikaliai identifikuota. Kiekviena sindikuotoji sutartis turės vieną sindikuotos sutarties identifikatorių. Ši vertė nesikeičia bėgant laikui, ir pagrindinio organizatoriaus negali būti naudojama sutarties identifikatoriumi kitai sutarčiai. Visi sindikuotojoje sutartyje dalyvaujantys kreditoriai turi naudoti tokį patį „sindikuotosios sutarties identifikatorių“.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Subordinuotoji skola

Duomenų požymis

Subordinuotosios skolos identifikavimas. Subordinuotosios skolos priemonės yra papildomas reikalavimas institucijai emitentei, kuris gali būti įvykdytas tik įvykdžius visus aukštesnį statusą turinčius reikalavimus (pvz., dėl indėlių ir (arba) paskolų).

Subordinuotoji skola

Vertė

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II priedo lentelę priemonė yra subordinuotoji skola.

Ne subordinuotoji skola

Vertė

Priemonė nėra subordinuota.

Grąžinimo teisės

Duomenų požymis

Kredito pozicijų klasifikavimas pagal kreditoriaus teises reikalauti grąžinti pozicijos sumą.

Pagal pareikalavimą arba įspėjus prieš trumpą laikotarpį

Vertė

Priemonės, kurios grąžinamos kreditoriui pareikalavus arba paprašius prieš trumpą įspėjamąjį laikotarpį.

Kita

Vertė

Priemonės, kurioms taikomos kitos nei pareikalavus arba trumpo įspėjamojo laikotarpio grąžinimo teisės.

Patikos priemonė

Duomenų požymis

Priemonių, kurių atžvilgiu stebimas agentas veikia savo vardu, tačiau dėl trečiosios šalies interesų ir prisiimdamas jos riziką.

Patikos priemonė

Vertė

Naudojama, jei priemonė laikoma kaip patikos priemonė.

Ne patikos priemonė

Vertė

Naudojama, jei priemonė nelaikoma kaip patikos priemonė.

Įsipareigojimų suma pradžioje

Duomenų požymis

Stebimo agento maksimali kredito rizikos pozicija priemonės pradžios dieną neatsižvelgiant į turimą apsaugą arba kitokį kredito vertės padidinimą. Visa įsipareigojimų suma pradžios dieną nustatoma patvirtinimo proceso metu, ir ji skirta apriboti stebimo agento kredito rizikos sumą, susijusią su atitinkamos priemonės konkrečia kita sandorio šalimi.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos pokyčių prieš pirkimą

Duomenų požymis

Skirtumas tarp priemonės likusios nominalios sumos ir pirkimo kainos pirkimo dieną. Duomenys apie šią sumą turėtų būti teikiami priemonių, pirktų už mažesnę nei likusi sumą dėl kredito rizikos pablogėjimo, atžvilgiu.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Finansiniai duomenys

Palūkanų normos

Duomenų požymis

Perskaičiuota sutartinė norma arba siauroji palūkanų norma pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) (6).

Skaičiais

Vertė

Procentais apibrėžta palūkanų norma.

Kito palūkanų normų perskaičiavimo data

Duomenų požymis

Data, kai įvyksta kitas palūkanų normų perskaičiavimas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I priedo 3 dalyje. Jei priemonei nebus taikomas kitas palūkanų normų perskaičiavimas, teikiami duomenys apie jos juridinį galutinį terminą.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Pervesta suma

Duomenų požymis

Finansinio turto ekonominės nuosavybės teise pervesta suma.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statusas

Duomenų požymis

Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo identifikavimo statusas. Kategorijos, apibūdinančios situacijas, dėl kurių kita priemonė gali būti apibūdinta kaip neįvykdžius įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį.

Įsipareigojimai vykdomi

Vertė

Priemonė, kuri yra vykdanti įsipareigojimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Įsipareigojimų neįvykdymas, nes tikėtina, kad bus neatsiskaityta

Vertė

Priemonės, kurių atžvilgiu nevykdomi įsipareigojimai, nes tikėtina, kad skolininkas neatsiskaitys pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Įsipareigojimų neįvykdymas, nes praleista 90/180 dienų nuo termino

Vertė

Priemonės, kurių atžvilgiu nevykdomi įsipareigojimai, nes skola tęsiasi daugiau nei 90/180 dienų nuo termino pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Įsipareigojimų neįvykdymas, nes tikėtina, kad bus neatsiskaityta ir praleista 90/180 dienų nuo termino.

Vertė

Priemonės, kurių atžvilgiu nevykdomi įsipareigojimai, nes tikėtina, kad skolininkas neatsiskaitys ir skola tęsiasi daugiau nei 90/180 dienų nuo termino pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Įsiskolinimas už priemonę

Duomenų požymis

Suvestinė pagrindinės sumos, palūkanų ir bet kokio likusio mokesčio, kurie privalomi pagal sutartį ir kurių mokėjimo terminas yra praleistas, neapmokėta suma ataskaitinę dieną. Duomenys apie šią sumą privalo visada būti teikiami. Duomenys teikiami pažymint „0“, jei su priemone susijęs mokėjimas ataskaitinę sieną nebuvo praleistas.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Praleisto įsiskolinimo už priemonę data

Duomenų požymis

Praleisto įsiskolinimo už priemonę data pagal įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 48 punktą. Tai yra vėliausia tokia data prieš ataskaitinę datą, ir apie ją turi būti teikiami duomenys, jei už priemonę ataskaitinę dieną jau turėjo būti atsiskaityta, data.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statuso data

Duomenų požymis

Data, kai laikoma, kad atsirado įsipareigojimų neįvykdymo statusas, kaip nurodyta duomenų požymyje „Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statusas“.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Pakeitimo vertybiniais popieriais rūšis

Duomenų požymis

Pakeitimo vertybiniais popieriais rūšies identifikavimas pagal Reglamento (EB) Nr. 575/2013 242 straipsnio 10 ir 11 dalis.

Tradicinis pakeitimas vertybiniais popieriais

Vertė

Priemonė, kuri pakeičiama vertybiniais popieriais atliekant tradicinį pakeitimą vertybiniais popieriais.

Sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais

Vertė

Priemonė, kuri pakeičiama vertybiniais popieriais atliekant sintetinį pakeitimą vertybiniais popieriais.

Nepakeista vertybiniais popieriais

Vertė

Priemonė, kuri nepakeista vertybiniais popieriais neatliekant nei tradicinio, nei sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais.

Likusi nominali vertė

Duomenų požymis

Pagrindinė suma, likusi ataskaitinės dienos pabaigoje, įskaitant nesumokėtas įsiskolintas palūkanas, bet išskyrus sukauptas palūkanas. Duomenys apie likusią nominalią sumą turi būti teikiami atėmus visiškus ir dalinius nurašymus kaip apibrėžta atitinkamoje apskaitos praktikoje.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Nebalansinių straipsnių suma

Duomenų požymis

Visa nebalansinių pozicijų nominali suma. Tai apima visus įsipareigojimus skolinti prieš analizuojant konvertavimo veiksnius ir kredito rizikos sumažinimo būdus. Tai suma, kuri geriausiai atspindi institucijos didžiausią poziciją, susijusią su kredito rizika, neatsižvelgiant į turimą apsaugą arba kitokį kredito vertės padidinimą.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Sukauptos palūkanos

Duomenų požymis

Sukauptų paskolų palūkanų suma ataskaitinę dieną kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33). Pagal bendrąjį kaupiamosios apskaitos principą gautinos priemonių palūkanos turėtų būti įrašomos balanse jų susikaupimo momentu (t. y. kaupiamuoju principu), o ne tuo metu, kai jos faktiškai gaunamos (t. y. grynųjų pinigų principu).

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Apskaitos duomenys

Priemonių apskaitos klasifikacija

Duomenų požymis

Apskaitos portfelis, kai priemonė įrašoma pagal apskaitos standartus TFAS arba nacionalinius BAP pagal stebimo agento juridinio asmens taikomą Reglamentą (ES) 2015/534 (ECB/2015/13).

TFAS apskaitos portfeliai

Lėšos centriniuose bankuose ir kiti iki pareikalavimo laikomi indėliai

Vertė

Lėšos centriniuose bankuose ir kiti iki pareikalavimo laikomi indėliai, pagal TFAS.

Prekybai laikomas finansinis turtas

Vertė

Prekybai laikomas finansinis turtas, pagal TFAS..

Neprekybinis finansinis turtas, privalomai apskaičiuojamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

Vertė

Neprekybinis finansinis turtas, apskaičiuotas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pagal TFAS.

Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

Vertė

Finansinis turtas, apskaičiuotas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, taip vertinamas atlikus pradinį pripažinimą arba po jo, pagal TFAS, išskyrus prekybos finansinį turtą.

Finansinis turtas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis

Vertė

Finansinis turtas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis dėl veiklos modelio ir grynųjų pinigų srautų pobūdžio, pagal TFAS.

Finansinis turtas, vertinamas amortizuota savikaina

Vertė

Finansinis turtas, apskaičiuotas amortizuota savikaina, pagal TFAS.

Nacionaliniai BAP apskaitos portfeliai

Grynieji pinigai ir lėšos centriniuose bankuose

Vertė

Grynieji pinigai ir lėšos centriniuose bankuose, pagal nacionalinius BAP.

Prekybai laikomas finansinis turtas

Vertė

Prekybai laikomas finansinis turtas, pagal nacionalinius BAP.

Neprekybinis finansinis turtas, privalomai apskaičiuojamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

Vertė

Neprekybinis finansinis turtas, privalomai apskaičiuotas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pagal nacionalinius BAP.

Prekybinis finansinis turtas

Vertė

Prekybinis finansinis turtas, pagal nacionalinius BAP.

Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

Vertė

Finansinis turtas, apskaičiuotas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pagal nacionalinius BAP.

Parduoti laikomas finansinis turtas

Vertė

Parduoti laikomas finansinis turtas, pagal nacionalinius BAP.

Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, apskaičiuotas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

Vertė

Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, apskaičiuotas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pagal nacionalinius BAP.

Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, apskaičiuotas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami nuosavybės vertybiniuose popieriuose

Vertė

Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, apskaičiuotas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami nuosavybės vertybiniuose popieriuose, pagal nacionalinius BAP.

Paskolos ir gautinos sumos

Vertė

Paskolos ir gautinos sumos, pagal nacionalinius BAP.

Iki termino laikomos investicijos

Vertė

Iki termino laikomos investicijos, pagal nacionalinius BAP.

Neprekybinės skolos priemonės, vertinamos taikant savikainos metodą

Vertė

Neprekybinės skolos priemonės, apskaičiuotos taikant savikainos metodą, pagal nacionalinius BAP.

Kitas neprekybinis neišvestinis finansinis turtas

Vertė

Kitas neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, pagal nacionalinius BAP.

Balanso pripažinimas

Duomenų požymis

Finansinio turto balanso pripažinimas.

Visiškai pripažinta

Vertė

Priemonė yra visiškai pripažinta pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014.

Pripažįstama tiek, kiek įstaiga toliau ją kontroliuoja

Vertė

Pripažįstama tiek, kiek įstaiga toliau ją kontroliuoja, pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014.

Visiškai nutrauktas pripažinimas

Vertė

Priemonės nepripažinimas yra visiškai nutrauktas pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014.

Suvaržymo šaltiniai

Duomenų požymis

Sandorio, kurio pozicija yra suvaržyta pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014, rūšis. Turtas, kuris traktuojamas kaip suvaržytas, jei jis buvo įkeistas arba jei jam taikomas koks nors susitarimas, kurio ji negali nutraukti be pasekmių, priemonę apsaugoti, įkeisti arba padidinti jos kredito vertę.

Centrinio banko lėšos

Vertė

Centrinio banko lėšos (visų rūšių, įskaitant atpirkimo sandorius), pagal Europos bankininkystės institucijos (EBI) techninius įgyvendinimo standartus dėl duomenų teikimo apie turto suvaržymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 5 dalyje ir 100 straipsnyje.

Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama biržoje

Vertė

Išvestinės finansinės priemonės, pagal EBI techninius įgyvendinimo standartus dėl duomenų teikimo apie turto suvaržymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 5 dalyje ir 100 straipsnyje.

Nebiržinės išvestinės finansinės priemonės

Vertė

Nebiržinės išvestinės finansinės priemonės, pagal EBI techninius įgyvendinimo standartus dėl duomenų teikimo apie turto suvaržymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 5 dalyje ir 100 straipsnyje.

Indėliai. Kiti nei sudaryti su centriniais bankais atpirkimo sandoriai

Vertė

Kiti nei su centriniais bankais sudaryti atpirkimo sandoriai pagal EBI techninius įgyvendinimo standartus dėl duomenų teikimo apie turto suvaržymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 5 dalyje ir 100 straipsnyje.

Indėliai, išskyrus atpirkimo sandorius

Vertė

Indėliai, išskyrus atpirkimo sandorius, pagal EBI techninius įgyvendinimo standartus dėl duomenų teikimo apie turto suvaržymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 5 dalyje ir 100 straipsnyje.

Išleisti skolos vertybiniai popieriai. Padengtos obligacijos

Vertė

Padengtos obligacijos, išleisti vertybiniai popieriai, pagal EBI techninius įgyvendinimo standartus dėl duomenų teikimo apie turto suvaržymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 5 dalyje ir 100 straipsnyje.

Išleisti skolos vertybiniai popieriai. Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai

Vertė

Išleisti turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (TUVP), pagal EBI techninius įgyvendinimo standartus dėl duomenų teikimo apie turto suvaržymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 5 dalyje ir 100 straipsnyje.

Išleisti skolos vertybiniai popieriai, išskyrus padengtas obligacijas ir TUVP

Vertė

Išleisti skolos vertybiniai popieriai, išskyrus padengtas obligacijas ir TUVP, pagal EBI techninius įgyvendinimo standartus dėl duomenų teikimo apie turto suvaržymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 5 dalyje ir 100 straipsnyje.

Kiti suvaržymo šaltiniai

Vertė

Kiti suvaržymo šaltiniai pagal EBI techninius įgyvendinimo standartus dėl duomenų teikimo apie turto suvaržymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 5 dalyje ir 100 straipsnyje.

Suvaržymų nėra

Vertė

Priemonė, kuri nebuvo įkeista arba kuriai netaikomas koks nors susitarimas, kurio ji negali nutraukti be pasekmių, priemonę apsaugoti, įkeisti arba padidinti jos kredito vertę

Sukauptos nurašytos sumos

Duomenų požymis

Sukaupta bet kurios skolos priemonės, pagrindinės sumos ir praleistų palūkanų suma, kurios institucija nebepripažįsta, nes laikoma, kad ji nebus atgauta, nepaisant to, į kokį portfelį ji buvo įtraukta. Nurašytų sumų priežastis galėtų būti finansinio turto, pripažįstamo tiesiogiai pelno (nuostolių) ataskaitoje, balansinės vertės sumažėjimas ir atidėjinių kredito nuostoliams sąskaitų sumų sumažėjimas, palyginus jas su finansinio turto balansine verte.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Sukauptas vertės sumažėjimas

Duomenų požymis

Ataskaitinę dieną priemonės atžvilgiu laikomų ar priskirtų atidėjinių padengti nuostoliams suma. Šis duomenų požymis taikomas priemonėms, kurių vertė sumažėjo pagal taikomą apskaitos standartą.

Pagal TFAS, sukauptas vertės sumažėjimas yra susijęs su šiomis sumomis:

i)

atidėjinių padengti nuostoliams suma, lygi 12-os mėnesių tikėtiniems kredito nuostoliams;

ii)

atidėjinių padengti nuostoliams suma, lygi priemonės galiojimo laikotarpio tikėtiniems kredito nuostoliams.

Pagal BAP, sukauptas vertės sumažėjimas šių sumų atžvilgiu:

i)

atidėjinių padengti nuostoliams suma, lygi bendriesiems atidėjininiams;

ii)

atidėjinių padengti nuostoliams suma, lygi specialiesiems atidėjininiams.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Vertės sumažėjimo rūšis

Duomenų požymis

Vertės sumažėjimo rūšis.

1 etapas (TFAS)

Vertė

Naudotina, jei priemonės vertė nesumažėjo ir atidėjinių padengti nuostoliams suma, lygi 12-os mėnesių tikėtiniems kredito nuostoliams, yra padidinta priemonės atžvilgiu pagal TFAS. Tik priemonėms, kurių vertė sumažėja pagal TFAS 9.

2 etapas (TFAS)

Vertė

Naudotina, jei priemonės vertė nesumažėjo ir atidėjinių padengti nuostoliams suma, lygi priemonės galiojimo laikotarpio tikėtiniems kredito nuostoliams, yra padidinta priemonės atžvilgiu pagal TFAS. Tik priemonėms, kurių vertė sumažėja pagal TFAS 9.

3 etapas (TFAS)

Vertė

Naudojama, jei priemonė yra kreditas, kurio vertė sumažėjo pagal TFAS 9.

Bendrieji atidėjiniai (BAP)

Vertė

Naudojama, jei priemonės vertė sumažėja pagal kitą nei TFAS 9 taikomą apskaitos standartą ir priemonei netaikomi specialieji atidėjiniai padengti nuostoliams (vertė nesumažėjo).

Specialieji atidėjiniai (BAP)

Vertė

Naudojama, jei priemonės vertė sumažėja pagal kitą nei TFAS 9 taikomą apskaitos standartą ir priemonei taikomi specialieji atidėjiniai padengti nuostoliams, neatsižvelgiant į tai, ar šie atidėjiniai įvertinami individualiai, ar bendrai (vertė sumažėjo).

Vertė nesumažėjo

Vertė

Naudotina tik tada, jei priemonės vertė nesumažėjo pagal taikomą apskaitos standartą.

Vertės sumažėjimo metodas

Duomenų požymis

Metodas, pagal kurį vertinamas vertės sumažėjimas, jei priemonės vertė sumažėja pagal jai taikomus apskaitos standartus. Kolektyviniai ir individualūs metodai atskirti.

Individualiai įvertinta

Vertė

Naudotina tik tada, jei priemonės vertė nesumažėjo pagal taikomą apskaitos standartą ir vertės sumažėjimas vertinamas individualiai.

Kolektyviai įvertinta

Vertė

Naudotina tik tada, jei priemonės vertė sumažėjo pagal taikomą apskaitos standartą, ir priemonė grupuojama su panašaus pobūdžio kredito rizikos priemonėmis, kad būtų kolektyviai įvertinamas jos vertės sumažėjimas.

Vertė nesumažėjo

Vertė

Naudotina tik tada, jei priemonės vertė nesumažėjo pagal taikomą apskaitos standartą.

Sukaupti tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos

Duomenų požymis

Sukaupti tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos pagal įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 46 punktą.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Priemonės įsipareigojimų įvykdymo statusas

Duomenų požymis

Priemonė ataskaitinę dieną turi būti klasifikuojama į vieną iš šių kategorijų:

Neveiksnios

Vertė

Neveiksnios priemonės pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014.

Veiksnios

Vertė

Veiksnios priemonės pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014.

Priemonės įsipareigojimų įvykdymo statuso data

Duomenų požymis

Data, kai laikoma, kad atsirado arba pasikeitė priemonės įsipareigojimų įvykdymo statusas, kaip nurodyta duomenų požymyje „Priemonės įsipareigojimų įvykdymo statusas“.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Su nebalansinėmis pozicijomis susiję atidėjiniai

Duomenų požymis

Nebalansinių sumų atidėjinių suma.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Restruktūrizavimo ir sąlygų pakeitimo statusas

Duomenų požymis

Priemonių, kurios buvo restruktūrizuotos ir kurių sąlygos pakeistos, identifikavimas.

Restruktūrizuota: priemonės su pakeistomis žemesnėmis nei rinkos sąlygos palūkanų normomis

Vertė

Restruktūrizavimo priemonės taikomos: priemonės, kurių sąlygos pakeistos, įskaitant palūkanų normos pakeitimą žemesnėmis nei rinkos sąlygos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34).

Restruktūrizuota: priemonės, kurių kitos sąlygos pakeistos

Vertė

Restruktūrizavimo priemonės taikomos: priemonės, kurių sąlygos pakeistos, išskyrus palūkanų normų pakeitimą žemesnėmis nei rinkos sąlygos pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014 (ECB/2013/34).

Restruktūrizuota: refinansuota arba iš dalies refinansuota skola

Vertė

Restruktūrizavimo priemonės taikomos: refinansuota skola pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014.

Priemonė, kurios sąlygos pakeistos be restruktūrizavimo priemonių

Vertė

Priemonė, kurios finansinės sąlygos yra pakeistos, kai netaikomos restruktūrizavimo priemonės pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014.

Nerestruktūrizuota arba sąlygos nepakeistos

Vertė

Netaikomos restruktūrizavimo priemonės ir sąlygos nekeičiamos pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014.

Nuo įsipareigojimų neįvykdymo sukauptos atgautos sumos

Duomenų požymis

Visa nuo įsipareigojimų neįvykdymo datos atgauta suma.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Restruktūrizavimo ir sąlygų pakeitimo statuso data

Duomenų požymis

Data, kai laikoma, kad atsirado restruktūrizavimo arba sąlygų pakeitimo statusas apie kurį pranešama „Restruktūrizavimo ir sąlygų pakeitimo statusas“.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Rizikos ribojimo portfelis

Duomenų požymis

Priemonės prekybos knygoje pagal Reglamento (EB) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 86 punktą.

Prekybos knyga

Vertė

Priemonės prekybos knygoje pagal Reglamento (EB) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 86 punktą.

Ne prekybos knyga

Vertė

Priemonės prekybos knygoje pagal Reglamento (EB) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 86 punktą.

Balansinė vertė

Duomenų požymis

Balansinė vertė pagal įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedą.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Kitos sandorio šalies-priemonių duomenys

Kitos sandorio šalies vaidmuo

Duomenų požymis

Kitų sandorio šalių vaidmuo priemonės atžvilgiu.

Kreditorius

Vertė

Kita sandorio šalis, kuriai tenka priemonės kredito rizika, išskyrus apsaugos teikėją.

Skolininkas

Vertė

Kita sandorio šalis, kuri kelia priemonės kredito riziką, išskyrus apsaugos teikėją.

Administratorius

Vertė

Kita sandorio šalis, kuri atsako už administracinį ir finansinį priemonės valdymą.

Iniciatorius

Vertė

Pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio kita sandorio šalis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 1 straipsnio 3 dalyje.

Bendrų įsipareigojimų duomenys

Bendrų įsipareigojimų suma

Duomenų požymis

Likusi nominali suma, kurios atžvilgiu kiekvienas skolininkas yra atsakingas, esant vienai priemonei ir dviem arba daugiau skolininkų.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Gautos apsaugos duomenys

Apsaugos pasibaigimo terminas

Duomenų požymis

Sutartinis apsaugos pasibaigimo terminas, kuris yra anksčiausia data, kai apsauga gali pasibaigti arba būti nutraukta, atsižvelgiant į visus susitarimus, kuriais iš dalies keičiami pradiniai paktai.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Apsaugos rūšis

Duomenų požymis

Gautos apsaugos rūšis, neatsižvelgiant į jos tinkamumą kredito rizikai sumažinti.

Auksas

Vertė

Auksas pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Pinigai ir indėliai

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 5 dalies 74 punkte apibrėžti pinigai ir indėliai.

Vertybiniai popieriai

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 5 dalies 89 punkte apibrėžti vertybiniai popieriai.

Paskolos

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 5 dalies 112 punkte apibrėžtos paskolos.

Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai)

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 5 dalies 139 punkte apibrėžtos nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos arba vienetai

Kredito išvestinės finansinės priemonės

Vertė

Kredito išvestinės priemonės, kurios yra:

Kredito išvestinės priemonės, atitinkančios finansinių garantijų apibrėžtį, kuri pateikta įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 58 punkto b papunktyje.

Kredito išvestinės priemonės, išskyrus finansines garantijas – kaip apibrėžta įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2013 V priedo 2 dalies 67 punkto d papunktyje.

Kredito išvestinės priemonės apima Reglamento (ES) Nr. 575/2013 204 straipsnyje nurodytas tinkamas kredito išvestines priemones.

Finansinės garantijos, išskyrus kredito išvestines finansines priemones

Vertė

Finansinės garantijos, išskyrus kredito išvestines finansines priemones pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014.

Gautinos prekybos sumos

Vertė

Gautinos prekybos sumos – kaip apibrėžta įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2013 V priedo 2 dalies 5 punkto 41 papunkčio c papunktyje.

Įkeisti gyvybės draudimo liudijimai

Vertė

Skolinančiajai įstaigai įkeisti gyvybės draudimo liudijimai pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Gyvenamojo nekilnojamojo turto įkaitas

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 75 punkte apibrėžtas gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas.

Biurai ir komercinės paskirties patalpos

Vertė

Biurai ir komercinės paskirties patalpos pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Komercinio nekilnojamojo turto įkaitas

Vertė

Nekilnojamasis turtas, išskyrus gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą, biurus ir komercinės paskirties patalpas.

Kitos fizinės užtikrinimo priemonės

Vertė

Kitos fizinės užtikrinimo priemonės pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, neįtrauktos į ankstesnes vertes.

Kita apsauga

Vertė

Kita apsauga, neįtraukta į pirmiau išvardintas kategorijas.

Apsaugos vertė

Duomenų požymis

Pagal vertinimo metodą nustatyta apsaugos vertės suma įrašyta į „Apsaugos vertės rūšis“.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Apsaugos vertės rūšis

Duomenų požymis

Vertės rūšies, numatytos duomenų požymyje „Apsaugos vertė“, identifikavimas.

Tariamoji suma

Vertė

Nominalioji vertė dėl kurios sutartyje susitarta, kad ji naudojama apskaičiuoti mokėjimams, jei realizuojama apsauga.

Tikroji vertė

Vertė

Kaina, kuri būtų gauta parduodant turtą arba sumokėta perleidžiant įsipareigojimą pagal įprastą sandorį tarp rinkos dalyvių vertinimo dieną.

Naudojama, jei apsauga nėra nekilnojamas turtas.

Rinkos vertė

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 76 punkte apibrėžta dabartinė nekilnojamojo turto rinkos vertė.

Naudojama, jei apsauga yra nekilnojamasis turtas, kai rinkos vertė yra pateikiama duomenų požymyje „Apsaugos vertė“.

Ilgalaikė tvari vertė

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 74 punkte apibrėžta nekilnojamojo turto hipotekinė skolinimo vertė.

Naudojama, jei apsauga yra nekilnojamasis turtas, kai „hipotekinė skolinimo vertė“ pateikiama duomenų požymyje „Apsaugos vertė“.

Kita užtikrinimo vertė

Vertė

Kita užtikrinimo vertė, neįtraukta į pirmiau išvardintas kategorijas.

Nekilnojamojo turto įkaito vieta

Duomenų požymis

Regionas arba šalis, kuriuose yra įkaitas.

ISO 3166–1 alfa-2 kodai

Vertė

Šalies, kurioje yra įkaitas, įkaitui, kuris nėra atskaitingoje valstybėje narėje, ISO 3166–1 alfa-2 kodai.

NUTS 3 regionai

Vertė

NUTS 3 regionai, kuriuose yra įkaitas, įkaitui, kuris yra atskaitingoje valstybėje narėje.

Apsaugos vertės data

Duomenų požymis

Data, kai buvo atliktas vėliausias apsaugos įvertinimas iki ataskaitinės datos.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Apsaugos vertinimo metodas

Duomenų požymis

Apsaugos vertinimo rūšis; metodas naudojamas apsaugos vertei nustatyti.

Rinkos vertė

Vertė

Vertinimo metodas, kai apsaugos vertė grindžiama tokio paties turto ir įsipareigojimų aktyvioje rinkoje nekoreguotomis kotiruojamomis kainomis.

Kitos sandorio šalies vertinimas

Vertė

Vertinimo metodas, kurį vertindamas naudoja apsaugos teikėjas.

Kreditoriaus vertinimas

Vertė

Vertinimo metodas, kurį vertindamas naudoja kreditorius: išorės arba vidaus vertintojas, kuris turi reikiamas vertinimo kvalifikacijas, gebėjimus ir patirtį vykdyti vertinimą ir kuris nėra nepriklausomas nuo sprendimų apie kreditą proceso.

Trečiosios šalies vertinimas

Vertė

Vertintojo, kuris yra nepriklausomas nuo sprendimų apie kreditą proceso, atliktas vertinimas.

Kita vertinimo rūšis

Vertė

Kita vertinimo, neįtraukto į kitas kategorijas, rūšis.

Pradinė apsaugos vertė

Duomenų požymis

Tikroji apsaugos vertė ataskaitinę dieną, kai ji buvo pateikta kaip kredito apsauga.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Pradinės apsaugos vertės data

Duomenų požymis

Apsaugos pradinės vertės data, t. y. data, kai vėliausias užtikrinimo įvertinimas buvo atliktas iki pradinio jos, kaip kredito apsaugos, pateikimo.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Priemonės-gautos apsaugos duomenys

Apsaugos priskirta vertė

Duomenų požymis

Didžiausia apsaugos vertės suma, kuri gali būti laikoma priemonės kredito apsauga. Esamų trečiųjų šalių arba stebimo agento pirmumo teisės reikalavimų suma į apsaugą turi būti neįtraukta į priskirtą apsaugos vertę. Apsaugos atžvilgiu, kuri yra tinkama pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, ši vertė turėtų būti teikiama pagal įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalį.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Trečiosios šalies pirmumo teisės reikalavimai į apsaugą

Duomenų požymis

Didžiausia bet kokių esamų aukščiau negu trečiųjų šalių, išskyrus stebimą agentą, reitinguojamų kreditorinio reikalavimo pirmumo teisių apsaugos atžvilgiu, suma.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).


(1)  2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1075/2013 dėl finansinių priemonių bendrovių, užsiimančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/40) (OL L 297, 2013 11 7, p. 107).

(2)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

(3)  2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (2003/361/EB) (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

(4)  2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).

(5)  1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 86/635/EEB dėl vertinimo taisyklių rengiant tam tikrų bendrovių, taip pat bankų ir kitų finansų įstaigų metinę ir konsoliduotą atskaitomybę (OL L 372, 1986 12 31, p. 1).

(6)  2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1072/2013 dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos (ECB/2013/34) (OL L 297, 2013 11 7, p. 51).


V PRIEDAS

Būtinieji standartai, kuriuos turi taikyti faktinė atskaitingoji visuma

Kad įvykdytų Europos Centrinio Banko (ECB) statistinės atskaitomybės reikalavimus, atskaitingieji agentai turi laikytis šių būtinųjų standartų.

1.

Bendrieji perdavimo standartai:

a)

duomenys turi būti teikiami laiku ir laikantis atitinkamo nacionalinio centrinio banko (NCB) nustatytų terminų;

b)

statistinių ataskaitų forma ir formatas turi atitikti atitinkamo NCB nustatytus techninius atskaitomybės reikalavimus;

c)

atskaitingasis agentas kiekvienam atitinkamam NCB turi pateikti vieno arba daugiau kontaktinių asmenų duomenis;

d)

turi būti laikomasi duomenų perdavimo atitinkamam NCB techninių specifikacijų.

2.

Būtinieji tikslumo standartai:

a)

statistinė informacija turi būti teisinga: turi būti laikomasi visų tiesinių apribojimų (pvz., tarpinių rezultatų suma turi būti lygi bendrai sumai) ir visais dažnumais teikiami duomenys turi būti suderinti;

b)

atskaitingieji agentai turi sugebėti pateikti informaciją apie pokyčius, kurie matyti iš pateiktų duomenų;

c)

statistinė informacija turi būti išsami ir joje negali būti nuolatinių ir struktūrinių spragų; duomenų teikimo spragos turi būti laikinos, apie jas turi būti pranešta NCB (o NCB turi pranešti ECB), jos turi būti paaiškintos atitinkamam NCB ir, jei taikytina, kuo greičiau užpildytos;

d)

atskaitingieji agentai turi vadovautis atitinkamo NCB nustatytais techninio duomenų perdavimo matmenimis, skaičių apvalinimo metodika ir dešimtainiais skaitmenimis.

3.

Būtinieji sąvokų atitikties standartai:

a)

statistinė informacija turi atitikti šiame reglamente pateiktas apibrėžtis ir klasifikacijas;

b)

jeigu nukrypstama nuo šių apibrėžčių ir klasifikacijų, atskaitingieji agentai turi tuoj pat pašalinti skirtumus tarp naudojamos ir šiame reglamente nustatytos priemonės;

c)

atskaitingieji agentai turi sugebėti paaiškinti perduotų duomenų trūkius lyginant su ankstesnių laikotarpių skaičiais.

4.

Būtinieji pataisymų standartai

Turi būti laikomasi ECB ir atitinkamo NCB nustatytos pataisymų tvarkos ir procedūrų. Pataisymai, kurie skiriasi nuo įprastų pataisymų, turi būti pateikti kartu su aiškinamuoju raštu.


SPRENDIMAI

1.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/99


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2016/868

2016 m. gegužės 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/6 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo (ECB/2016/14)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnį ir 46 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (1), ypač į jo 8 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į Bendrosios tarybos įnašą,

kadangi:

(1)

Sprendimas ECB/2014/6 (2) apibrėžia parengiamąsias priemones, kurių Eurosistemos centriniai bankai turėtų imtis tam, kad Europos centrinių bankų sistema (ECBS) pasirengtų rinkti neapibendrintus kreditų duomenis;

(2)

priėmus Sprendimą ECB/2014/6, buvo padarytas reikšmingas progresas kuriant ilgalaikę sistemą neapibendrintiems kreditų duomenims rinkti, grįstą suderintais statistinių atskaitomybės reikalavimais;

(3)

dėl numatytų statistinių atskaitomybės reikalavimų kiekio ir sudėtingumo Sprendime ECB/2014/6 nustatyti įgyvendinimo terminai turi būti pratęsti, kad ECBS galėtų tinkamai pasirengti neapibendrintų kreditų duomenų rinkimui. Kadangi praeis daug laiko, kol prasidės faktinis duomenų teikimas, Sprendimo ECB/2014/6 1 straipsnyje numatyti terminai parengiamajam etapui užbaigti turėtų būti pakeisti terminu, kuris užtikrintų, kad parengiamasis etapas pasibaigia, kai duomenys pradedami teikti pagal ilgalaikę neapibendrintų kreditų duomenų rinkimo sistemą;

(4)

šie peržiūrėti terminai taip pat bus taikomi valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionaliniams centriniams bankams (NCB) tais atvejais, kai tie NCB bendradarbiauja su Eurosistemos centriniais bankais, remdamiesi Rekomendacija ECB/2014/7 (3);

(5)

pagal Sprendimo ECB/2014/6 3 straipsnio 2 dalį Statistikos komitetas (toliau – STC) kasmet Valdančiajai tarybai praneša apie ECB ir atskirų NCB padarytą pažangą parengiamųjų priemonių įgyvendinimo srityje. Ši metinė ataskaita turėtų apimti STC iš visų NCB surinktą informaciją, įskaitant informaciją apie NCB, kuriems taikoma to sprendimo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta nukrypti leidžianti nuostata, pasiektą progresą. Sprendimo ECB/2014/6 3 straipsnio 3 dalyje numatytos atskiros ataskaitos nebereikalingos;

(6)

todėl Sprendimas ECB/2014/6 turėtų būti iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Sprendimas ECB/2014/6 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnyje antras sakinys pakeičiamas taip:

„Iki pirmojo NCB atliekamo faktinio neapibendrintų kreditų duomenų perdavimo ECB pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) (*) ši ilgalaikė sistema turi apimti: a) visų Eurosistemos NCB valdomas nacionalines neapibendrintų kreditų duomenų bazes ir b) bendrą neapibendrintų kreditų duomenų bazę, kuria naudojasi Eurosistemos nariai, ir kurią sudaro visų valstybių narių, kurių valiuta yra euro, neapibendrinti kreditų duomenys.

(*)  2016 m. gegužės 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo (ECB/2016/13) (OL L 144, 2016 6 1, p. 44).“;"

2)

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Atitinkamai atsižvelgdamas į kitų atitinkamų ECBS komitetų patarimus, STC parengia sprendimus, būtinus 1 dalyje išdėstytoms parengiamosioms priemonėms įgyvendinti, ir pateikia juos Valdančiajai tarybai priimti. Kasmet STC teikia Valdančiajai tarybai ataskaitą apie ECB ir atskirų NCB, įskaitant NCB, kuriems taikoma 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta nukrypti leidžianti nuostata, pasiektą pažangą.“;

3)

3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Tiems NCB, kuriems parengiamuoju etapu reikia ilgesnio laipsniško įvedimo laikotarpio prieigai prie išsamių neapibendrintų kreditų duomenų bazių parengti arba gauti, Valdančioji taryba parengiamuoju etapu gali suteikti atskiras laikinas nuo pareigos taikyti 1 dalyje nustatytas konkrečias parengiamąsias priemones nukrypti leidžiančias nuostatas. Kiekvienos atskiros nukrypti leidžiančios nuostatos laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei tas minimalus laikas, kurio būtinai reikia atitinkamam NCB, kad parengiamuoju etapu jis pradėtų laikytis toje nukrypti leidžiančioje nuostatoje numatytų parengiamųjų priemonių. Bet kuriuo atveju tokia nukrypti leidžianti nuostata nustatoma tokiu būdu, kuris leidžia visiems Eurosistemos NCB pasiekti 1 straipsnyje nustatytus tikslus. Sustabdoma visų NCB, kuriems tam tikros parengiamosios priemonės atžvilgiu taikoma laikina nukrypti leidžianti nuostata, teisė susipažinti su konfidencialia statistine informacija, gauta iš kaip dalis specialios parengiamosios priemonės ECB perduotų neapibendrintų kreditų duomenų. Valdančioji taryba gali nuspręsti nustatyti tinkamus papildomus apribojimus atskiriems NCB, kuriems pagal šią dalį taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos.“;

4)

4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Siekiant užtikrinti tinkamą neapibendrintų kreditų duomenų, kurie bus renkami ilguoju laikotarpiu, suderinamumą su galimų ECBS vartotojų statistiniais poreikiais, parengiamuoju etapu STC kiekvienais metais kovo mėnesio pabaigoje organizuoja metinį turimų neapibendrintų kreditų duomenų, susijusių su praėjusių metų birželio 30 d. ir gruodžio 31 d., perdavimą iš NCB į ECB, naudojant tinkamą informacijos apie skolininkus anonimiškumo ir agregavimo lygį, kad nebūtų galima identifikuoti konkrečių skolininkų. Pirmasis perdavimas atliekamas 2014 m. kovo pabaigoje, perduodant 2013 m. birželio 30 d. ir gruodžio 31 d. duomenis, ir grindžiamas priede nustatyta informacine atskaitomybės schema. Bet kokius kitus ad hoc perdavimus STC organizuoja savanoriškumo iniciatyva ir pagal atskaitomybės schemą, kurioje atsižvelgiama į esamų neapibendrintų kreditų duomenų buvimą ir jų ypatybes, ir užtikrinama, kad renkami duomenys yra proporcingi perdavimo metu baigtiems parengiamiesiems darbams. Duomenys apie skolininkus, priklausančius kitiems instituciniams sektoriams nei ne finansų bendrovės, parengiamuoju etapu gali būti teikiami agreguoti, jeigu NCB pateikia atitinkamą metodologinę informaciją.“;

5)

Sprendimo ECB/2014/6 priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja tą dieną, kai apie jį pranešama adresatams.

3 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. gegužės 18 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(2)  2014 m. vasario 24 d. Sprendimas ECB/2014/6 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo (OL L 104, 2014 4 8, p. 72).

(3)  2014 m. vasario 24 d. Rekomendacija ECB/2014/7 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo (OL C 103, 2014 4 8, p. 1)


PRIEDAS

Sprendimo ECB/2014/6 priedo lentelė pakeičiama šia lentele:

„Rūšis

Požymiai

Apžvalga

Anonimiškumo lygis

Skolintojo požymiai

Skolintojo identifikatorius

Skolintojų identifikavimas remiantis kodais, kurie naudojami ECBS Institucijų ir filialų registro duomenų bazėje (Register of Institutions and Affiliates Database, RIAD) (*)

Ne anonimiškai

Skolininko požymiai

Skolininko identifikatorius

Skolininkų identifikavimas raidėmis ir skaičiais užtikrinant, kad konkretūs skolininkai negalėtų būti identifikuoti

Anonimiškai

Rezidavimo valstybė

Skolininko rezidavimo valstybė pagal ISO 3166 standartą (**)

Institucinis sektorius

Skolininko institucinis sektorius (arba subsektorius) pagal ESS 2010 klasifikaciją. Turi būti nurodomi šie (sub)sektoriai:

Ne finansų bendrovės (S.11)

Centrinis bankas (S.121)

Indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką (S.122)

Pinigų rinkos fondai (S.123)

Ne PRF investiciniai fondai (S.124)

Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus (S.125)

Finansiniai pagalbininkai (S.126)

Priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.127)

Draudimo bendrovės (S.128)

Pensijų fondai (S.129)

Valdžios sektorius (S.13)

Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.14 + S.15)

Ekonominės veiklos sektorius

Skolininkų (finansinių ir nefinansinių) klasifikacija remiantis jų ekonomine veikla pagal NACE 2 red. statistinį klasifikatorių (***). NACE kodai teikiami antrojo lygio detalumu (pagal skyrių).

Dydis

Skolininkų klasifikacija pagal jų dydį: mikro, maži, vidutinio dydžio ir dideli.

Kredito duomenų kintamieji

Paskolos identifikatorius

Paskolų identifikavimas raidėmis ir skaičiais, kokį naudoja kredito įstaigos nacionaliniu lygiu.

Valiuta

Paskolos valiuta pagal ISO 4217 standartą (**).

Paskolos rūšis

Paskolų klasifikacija pagal jų rūšį:

Pagal pareikalavimą

Kredito kortelės skola

Pagal sandorius gautinos sumos

Finansinė išperkamoji nuoma

Atvirkštinės atpirkimo paskolos

Kitos terminuotos paskolos

Įkaito rūšis

Įkaito, kuriuo užtikrinta suteikta paskola, rūšis; nekilnojamojo turto įkaitas, kiti įkaitai (įskaitant vertybinius popierius ir auksą), jokio įkaito.

Pradinis terminas

Paskolos grąžinimo terminas sutartas iš pradžių arba vėliau keičiant sąlygas; iki vienerių metų imtinai, daugiau nei vieneri metai.

Likęs terminas

Terminas, susijęs su sutartu paskolos išpirkimo laiku; iki vienerių metų imtinai, daugiau nei vieneri metai.

Neįvykdymo statusas

Paskolos, kurių skolininkai neįvykdo įsipareigojimų.

Sindikuota paskola

Vienas paskolos susitarimas, kuriame kaip skolintojai dalyvauja kelios institucijos.

Subordinuota skola

Subordinuotos skolos priemonės yra antrinis reikalavimas institucijai emitentei, kuris gali būti įvykdytas tik po to, kai buvo patenkinti visi aukštesnio lygio reikalavimai (pvz., indėliai, paskolos), ir dėl kurio jos įgyja kai kurias „akcijų ir kitos nuosavybės“ ypatybes.

Kredito duomenų vienetai

Kreditas, kuriuo pasinaudota

Bendra nesumokėta paskolos suma (pagrindinė suma, neatėmus dalinių nurašymų), pateikiama kartu su kredito rizikos patikslinimais, išskyrus kredito nuostolius, užfiksuotus kaip visiški nurašymai.

Kredito linijos

Suteikta kredito suma, kuria nepasinaudota.

Įsiskolinimas

Bet koks paskolos mokėjimas (suma), kuris pradelstas daugiau nei 90 dienų.

Įkaito vertė

Įkaito vertė duomenų teikimo metu.

Specialus kredito rizikos patikslinimas

Specialūs atidėjiniai paskolos nuostoliui dėl kredito rizikos pagal taikomą apskaitos sistemą. Informacija apie šį vienetą teikiama tik paskolų, kurios nėra grąžinamos, atveju.

Pagal riziką įvertintas turtas

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/48/EB (****) arba vėlesnius aktus.

Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė (tik kredito įstaigoms, taikančioms vidaus reitingais pagrįstą metodą)

Tikimybė, kad sandorio šalis neįvykdys įsipareigojimų per vienerių metų laikotarpį pagal Direktyvą 2006/48/EB arba vėlesnius aktus. Teikiant duomenis apie kiekvieną skolininką, pateikiamas svertinis apimties vidurkis.

Nuostolis įsipareigojimų neįvykdymo atveju (tik kredito įstaigoms, taikančioms vidaus reitingais pagrįstą vertinimo metodą)

Pozicijos nuostolio, susidariusio dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, ir įsipareigojimų neįvykdymo metu esančios neapmokėtos sumos santykis pagal Direktyvą 2006/48/EB arba vėlesnius aktus. Teikiant duomenis apie kiekvieną skolininką, pateikiamas svertinis apimties vidurkis.

Palūkanų norma

Sumos, kurią skolininkas turi sumokėti kreditoriui per tam tikrą laikotarpį, ir paskolos, indėlio ar skolos vertybinio popieriaus pagrindinės sumos santykis, išreikštas metiniu procentu pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (EB) Nr. 63/2002 (*****) arba vėlesnius aktus. Teikiant duomenis apie kiekvieną skolininką, pateikiamas svertinis apimties vidurkis.


(*)  Žr. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) sąrašą, skelbiamą ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.

(**)  Kaip skelbiama Tarptautinės standartų organizacijos (ISO) interneto svetainėje www.ISO.org.

(***)  Kaip skelbiama Europos Komisijos (Eurostato) interneto svetainėje www.ec.europa.eu/eurostat.

(****)  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (OL L 177, 2006 6 30, p. 1.).

(*****)  2001 m. gruodžio 20 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (EB) Nr. 63/2002 dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansų įstaigos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms (ECB/2001/18) (OL L 10, 2002 1 12, p. 24.).“.