ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 139

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. gegužės 26d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/799, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 ir nustatomi tachografų ir jų komponentų konstrukcijos, bandymo, įrengimo, naudojimo ir remonto reikalavimai ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

26.5.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 139/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/799

2016 m. kovo 18 d.

kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 ir nustatomi tachografų ir jų komponentų konstrukcijos, bandymo, įrengimo, naudojimo ir remonto reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (1), ypač į jo 11 straipsnį ir 12 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 165/2014 nustatyta naudoti antrosios kartos skaitmeninius tachografus, vadinamus išmaniaisiais tachografais, be kita ko, prijungtus prie pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (toliau – GNSS), turinčius nuotolinio ankstyvo nustatymo ryšio įrenginį ir sąsają su intelektinėmis transporto sistemomis. Derėtų nustatyti išmaniųjų tachografų konstrukcijos techninių reikalavimų specifikacijas;

(2)

ankstyvo nuotolinio nustatymo įrenginiu, nurodytu Reglamento (ES) Nr. 165/2014 9 straipsnio 4 dalyje, kontrolę kelyje vykdančiam pareigūnui turėtų būti persiunčiami skaitmeninio tachografo duomenys ir informacija apie viso transporto priemonių junginio (vilkiko ir priekabų arba puspriekabių) masę ir ašies apkrovą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/53/EB (2). Tai leistų kontrolės institucijoms veiksmingai ir greitai patikrinti transporto priemones, o transporto priemonės kabinoje būtų mažiau elektroninių įtaisų;

(3)

remiantis Direktyva 96/53/EB, nuotolinio ankstyvo nustatymo įrenginys turėtų atitikti toje direktyvoje nurodytus Europos standartizacijos komiteto (CEN) nustatytus DSRC standartus (3) ir veikti 5 795–5 805 MHz dažnių juostoje. Kadangi ši dažnių juosta naudojama elektroninėms kelių rinkliavos sistemoms, siekiant išvengti kelių rinkliavos ir kontrolės taikomųjų programų tarpusavio trukdžių, kontroliuojantys pareigūnai nuotolinio ankstyvo nustatymo įrenginio neturėtų naudoti kelių rinkliavos punktuose;

(4)

siekiant pašalinti esamus saugumo trūkumus, reikėtų nustatyti, kad kartu su išmaniaisiais tachografais būtų naudojami nauji apsaugos mechanizmai ir taip būtų išlaikytas skaitmeninio tachografo saugumo lygis. Vienas tokių trūkumų yra tai, kad skaitmeniniai pažymėjimai neturi galiojimo pabaigos datos. Remiantis geriausia patirtimi saugumo srityje, rekomenduojama vengti naudoti skaitmeninius pažymėjimus, neturinčius galiojimo pabaigos datos. Įprastai veikiančio transporto priemonės bloko naudojimo laikotarpis turėtų būti 15 metų, skaičiuojant nuo transporto priemonės bloko skaitmeninių pažymėjimų išdavimo datos. Šiam laikotarpiui pasibaigus, transporto priemonės blokai turėtų būti pakeisti;

(5)

esminė veiksmingo išmaniųjų tachografų naudojimo prielaida yra saugios ir patikimos informacijos apie buvimo vietą teikimas. Todėl, kad išmanieji tachografai būtų saugesni, tikslinga užtikrinti jų suderinamumą su pridėtinę vertę turinčiomis paslaugomis, teikiamomis pagal GALILEO programą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1285/2013 (4);

(6)

pagal Reglamento (ES) Nr. 165/2014 8 straipsnio 1 dalį, 9 straipsnio 1 dalį ir 10 straipsnio 1 bei 2 dalis apsaugos mechanizmai, nustatyti tame reglamente, turėtų būti įdiegti praėjus 36 mėnesiams nuo reikiamų įgyvendinimo aktų įsigaliojimo, siekiant sudaryti sąlygas gamintojams sukurti naujos kartos išmaniuosius tachografus ir gauti jų tipo patvirtinimo pažymėjimus iš kompetentingų institucijų;

(7)

vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 165/2014, praėjus 36 mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo, valstybėje narėje pirmą kartą registruojamose transporto priemonėse turėtų būti įrengti šio Komisijos reglamento reikalavimus atitinkantys išmanieji tachografai. Bet kuriuo atveju, praėjus 15 metų nuo tų reikalavimų įsigaliojimo dienos, visose transporto priemonėse, naudojamose valstybėje narėje, kuri nėra jų registracijos valstybė narė, turėtų būti įrengti reikalavimus atitinkantys išmanieji tachografai;

(8)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 68/2009 (5) leista pereinamuoju laikotarpiu, kuris baigėsi 2013 m. gruodžio 31 d., naudoti adapterį, kad tachografus būtų galima įrengti M1 ir N1 klasių transporto priemonėse. Kadangi yra techninių sunkumų rasti alternatyvų adapteriui, automobilių ir tachografų pramonės ekspertai kartu su Komisija padarė išvadą, kad alternatyvos adapteriui, dėl kurios pramonė nepatirtų pernelyg didelių išlaidų, kurios būtų neproporcingos rinkos dydžiui, rasti neįmanoma. Todėl naudoti adapterį M1 ir N1 klasių transporto priemonėse turėtų būti leidžiama neribotą laiką;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Komiteto, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 165/2014 42 straipsnio 3 dalyje, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos nuostatos, būtinos, kad būtų vienodai taikomi šie aspektai, susiję su tachografais:

a)

transporto priemonės buvimo vietos registravimas tam tikrais vairuotojo kasdienio darbo laiko momentais;

b)

išmaniojo tachografo duomenų galimo klastojimo arba jų netinkamo naudojimo nuotolinis ankstyvas nustatymas;

c)

sąsaja su intelektinėmis transporto sistemomis;

d)

tachografų, įskaitant apsaugos mechanizmus, tipo patvirtinimo procedūrų administraciniai ir techniniai reikalavimai.

2.   Išmaniųjų tachografų ir jų komponentų konstrukcija, bandymas, įrengimas, tikrinimas, naudojimas ir remontas turi atitikti šio reglamento 1C priede nustatytus techninius reikalavimus.

3.   Tachografai, kurie nėra išmanieji tachografai, turi ir toliau atitikti konstrukcijos, bandymo, įrengimo, tikrinimo, eksploatavimo ir remonto reikalavimus, nustatytus atitinkamai Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 (6) 1 priede arba 1B priede.

4.   Siekiant iš anksto nustatyti sukčiavimo atvejus, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/53/EB 10d straipsnį nuotolinio ankstyvo nustatymo įrenginiu turi būti perduodami ir masės duomenys, kuriuos pateikia transporto priemonėje įrengta svėrimo sistema.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojami Reglamento (ES) Nr. 165/2014 2 straipsnyje apibrėžti terminai.

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   skaitmeninis tachografas, arba pirmosios kartos tachografas– skaitmeninis tachografas, kuris nėra išmanusis tachografas;

2)   išorinis GNSS įrenginys– įrenginys, kuriame yra GNSS imtuvas (kai transporto priemonės blokas nėra vientisas blokas), taip pat kiti komponentai, kurių reikia į likusią transporto priemonės bloko dalį siunčiamiems buvimo vietos duomenims apsaugoti;

3)   informacijos aplankas– elektroninės ar popierinės formos aplankas, kuriame yra visa informacija, kurią gamintojas arba jo atstovas pateikia tipo patvirtinimo institucijai tachografo arba jo komponento tipui patvirtinti, įskaitant Reglamento (ES) Nr. 165/2014 12 straipsnio 3 dalyje nurodytus sertifikatus, šio reglamento 1C priede nurodytų bandymų rezultatus, taip pat brėžinius, fotografijas ir kitus svarbius dokumentus;

4)   informacijos paketas– elektroninės ar popierinės formos informacijos aplankas, papildytas kitais dokumentais; informacijos aplanką tais dokumentais papildo tipo patvirtinimo institucija, vykdydama savo funkcijas; jie apima patvirtinus tipą išduodamą tachografo ar jo komponento EB tipo patvirtinimo pažymėjimą;

5)   informacijos paketo rodyklė– dokumentas, kuriame pateiktas sunumeruotas informacijos paketo turinys ir nurodytos visos svarbios šio paketo dalys. To dokumento formatas turi būti toks, kad aiškiai skirtųsi EB tipo patvirtinimo etapai, taip pat to paketo persvarstymo ir atnaujinimo datos;

6)   nuotolinio ankstyvo nustatymo įrenginys– transporto priemonės bloko įranga, naudojama tikslinėms patikroms kelyje atlikti;

7)   išmanusis tachografas, arba antrosios kartos tachografas– skaitmeninis tachografas, atitinkantis Reglamento (ES) Nr. 165/2014 8, 9 ir 10 straipsniuose ir šio reglamento 1C priede nustatytus reikalavimus;

8)   tachografo komponentas, arba komponentas– bet kuris iš šių elementų: transporto priemonės blokas, judesio jutiklis, tachografo kortelė, registracijos lapas, išorinis GNSS įrenginys ir nuotolinio ankstyvo nustatymo įrenginys;

9)   tipo patvirtinimo institucija– valstybės narės institucija, atsakinga už tachografo arba jo komponentų tipo patvirtinimą, leidimų išdavimą, tipo patvirtinimo pažymėjimų išdavimą ir prireikus jų panaikinimą; ji palaiko ryšį su kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijomis ir užtikrina, kad gamintojai vykdytų savo pareigą užtikrinti atitiktį šio reglamento reikalavimams.

3 straipsnis

Su vietos nustatymu susietos paslaugos

1.   Gamintojai užtikrina, kad išmanieji tachografai būtų suderinami su buvimo vietos nustatymo paslaugomis, kurias teikia GALILEO ir Europos geostacionarinė navigacinė tinklo sistema (EGNOS).

2.   Be to, gamintojai gali nuspręsti užtikrinti suderinamumą ne tik su 1 dalyje nurodytomis sistemomis, bet ir su kitomis palydovinės navigacijos sistemomis.

4 straipsnis

Tachografo ir jo komponentų tipo patvirtinimo tvarka

1.   Gamintojas arba jo atstovas pateikia tachografo arba bet kurio jo komponento ar komponentų grupės tipo patvirtinimo paraišką tipo patvirtinimo institucijai, kurią paskiria kiekviena valstybė narė. Paraišką sudaro informacijos aplankas, kuriame pateikiama informacija apie kiekvieną atitinkamą komponentą, jei reikia, kitų komponentų, kurių reikia tachografui sukomplektuoti, tipo patvirtinimo pažymėjimai, taip pat bet kokie kiti susiję dokumentai.

2.   Valstybė narė patvirtina visų tachografų, komponentų arba komponentų grupių, atitinkančių jiems taikomus 1 straipsnio 2 arba 3 dalyje nurodytus administracinius ir techninius reikalavimus, tipą. Tokiu atveju tipo patvirtinimo institucija pareiškėjui išduoda tipo patvirtinimo pažymėjimą, atitinkantį šio reglamento II priede nustatytą pavyzdį.

3.   Tipo patvirtinimo institucija gali paprašyti gamintojo arba jo atstovo pateikti papildomos informacijos.

4.   Gamintojas arba jo atstovas tipo patvirtinimo institucijai, taip pat įstaigoms, atsakingoms už Reglamento (ES) Nr. 165/2014 12 straipsnio 3 dalyje nurodytų sertifikatų išdavimą, pateikia tiek tachografų arba tachografo komponentų, kiek būtina tipo tvirtinimo procedūrai tinkamai įvykdyti.

5.   Jei gamintojas arba jo atstovas pageidauja, kad būtų patvirtintas tam tikrų tachografo komponentų ar komponentų grupių tipas, jis tipo patvirtinimo institucijoms pateikia kitus komponentus, kurių tipas jau patvirtintas, taip pat kitas būtinas viso tachografo konstrukcijos dalis, kad institucijos galėtų atlikti reikiamus bandymus.

5 straipsnis

Tipo patvirtinimo pakeitimai

1.   Gamintojas arba jo atstovas nedelsdamas praneša tipo patvirtinimo institucijoms, atlikusioms pirminį tipo patvirtinimą, apie bet kokius informacijos pakete nurodytos programinės arba techninės tachografo įrangos arba jam gaminti naudojamų medžiagų pobūdžio pakeitimus ir pateikia paraišką dėl tipo patvirtinimo pakeitimo.

2.   Tipo patvirtinimo institucijos gali peržiūrėti arba pratęsti galiojantį tipo patvirtinimą arba, atsižvelgiant į pakeitimų pobūdį ir charakteristikas, išduoti naują tipo patvirtinimą.

Peržiūra atliekama, jei tipo patvirtinimo institucija mano, kad programinės arba techninės tachografo įrangos arba jam gaminti naudojamų medžiagų pobūdžio pakeitimai yra nereikšmingi. Tokiais atvejais tipo patvirtinimo institucija išduoda peržiūrėtus informacijos paketo dokumentus, nurodydama pakeitimų pobūdį ir jų patvirtinimo datą. Šiam reikalavimui įvykdyti pakanka atnaujinto informacijos paketo suvestinės redakcijos, prie kurios pridedamas išsamus padarytų pakeitimų aprašas.

Pratęsiama, jei tipo patvirtinimo institucija mano, kad programinės arba techninės tachografo įrangos arba jam gaminti naudojamų medžiagų pobūdžio pakeitimai yra reikšmingi. Tokiais atvejais ji gali pareikalauti atlikti naujus bandymus ir apie tai praneša atitinkamai gamintojui arba jo atstovui. Jei šių bandymų rezultatai atitinka reikalavimus, tipo patvirtinimo institucija išduoda patikslintą tipo patvirtinimo pažymėjimą, kuriame nurodomas pratęsimo numeris. Tipo patvirtinimo pažymėjime nurodomos pratęsimo priežastys ir išdavimo data.

3.   Informacijos paketo rodyklėje nurodoma tipo patvirtinimo paskutinio pratęsimo ar peržiūros data arba atnaujinto tipo patvirtinimo paskutinės suvestinės redakcijos data.

4.   Naujas tipo patvirtinimas būtinas, kai dėl prašomų patvirtinto tipo tachografo arba jo komponentų pakeitimų turėtų būti išduodamas naujas saugumo sertifikatas ar sąveikumo sertifikatas.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. kovo 2 d.

Tačiau priedai taikomi nuo 2019 m. kovo 2 d., išskyrus 16 priedėlį, kuris taikomas nuo 2016 m. kovo 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 60, 2014 2 28, p. 1.

(2)  1996 m. liepos 25 d., Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL L 235, 1996 9 17, p. 59).

(3)  Europos standartizacijos komiteto (CEN) nustatyti skirtojo trumpojo nuotolio ryšio standartai EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 ir ISO 14906.

(4)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1285/2013 dėl Europos palydovinės navigacijos sistemų įdiegimo ir eksploatavimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 876/2002 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 1).

(5)  2009 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 68/2009, kuriuo devintąjį kartą su technikos pažanga derinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (OL L 21, 2009 1 24, p. 3).

(6)  1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (OL L 370, 1985 12 31, p. 8).


I C PRIEDAS

Gamybos, bandymo, instaliavimo ir apžiūros reikalavimai

ĮVADAS 12

1

APIBRĖŽTYS 13

2

BENDROSIOS TACHOGRAFO CHARAKTERISTIKOS IR FUNKCIJOS 19

2.1

Bendrosios charakteristikos 19

2.2

Funkcijos 20

2.3

Veikimo režimai 21

2.4

Saugumas 22

3

TACHOGRAFO KONSTRUKCIJOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 22

3.1

Kortelės įstatymo ir ištraukimo stebėsena 22

3.2

Greičio ir atstumo matavimas ir buvimo vietos nustatymas 23

3.2.1

Nuvažiuoto atstumo matavimas 23

3.2.2

Greičio matavimas 23

3.2.3

Buvimo vietos nustatymas 24

3.3

Laiko matavimas 24

3.4

Vairuotojo veiklos stebėsena 24

3.5

Važiavimo būsenos stebėsena 25

3.6

Vairuotojo įvedami duomenys 25

3.6.1

Vietos, kurioje prasideda ir (arba) baigiasi dienos darbo laikotarpiai, duomenų įvedimas 25

3.6.2

Duomenų apie vairuotojo veiklą įvedimas rankiniu būdu ir vairuotojo sutikimas dėl ITS sąsajos 25

3.6.3

Informacijos apie ypatingas būsenas įvedimas 27

3.7

Įmonės užraktų valdymas 27

3.8

Kontrolės veiklos stebėsena 28

3.9

Įvykių ir (arba) trikčių aptikimas 28

3.9.1

„Įstatyta negaliojanti kortelė“ 28

3.9.2

„Kortelių nesuderinamumo“ įvykis 28

3.9.3

„Dalinio laiko sutapimo“ įvykis 28

3.9.4

„Važiavimo be reikiamos kortelės“ įvykis 29

3.9.5

„Kortelė įstatyta važiuojant“ 29

3.9.6

„Netinkamai užbaigtas paskutinis kortelės naudojimo seansas“ 29

3.9.7

„Greičio viršijimo“ įvykis 29

3.9.8

„Maitinimo nutrūkimo“ įvykis 29

3.9.9.

„Ryšio su nuotolinio ryšio įrenginiu klaida“ 29

3.9.10.

„Iš GNSS imtuvo negauta informacijos apie buvimo vietą“ 29

3.9.11.

„Ryšio su išoriniu GNSS įrenginiu klaida“ 30

3.9.12.

„Duomenų apie judėjimą klaida“ 30

3.9.13.

„Transporto priemonės judėjimo nesuderinamumo“ įvykis 30

3.9.14.

„Bandymo pažeisti apsaugą“ įvykis 30

3.9.15.

„Nesuderinto laiko“ įvykis 30

3.9.16.

Kortelės triktis 30

3.9.17.

Tachografo triktis 30

3.10

Savidiagnostika ir savitikra 31

3.11

Atmintyje laikomų duomenų nuskaitymas 31

3.12

Informacijos įrašymas ir laikymas duomenų atmintyje 31

3.12.1

Įrangos identifikavimo duomenys 32

3.12.1.1

Transporto priemonės bloko identifikavimo duomenys 32

3.12.1.2

Judesio jutiklio identifikavimo duomenys 32

3.12.1.3

Pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos identifikavimo duomenys 33

3.12.2

Raktai ir pažymėjimai 33

3.12.3

Duomenys apie vairuotojo arba dirbtuvių kortelės įstatymą ir ištraukimą 33

3.12.4

Duomenys apie vairuotojo veiklą 34

3.12.5

Vietos, kur prasideda ir baigiasi dienos darbo laikotarpiai ir (arba) nepertraukiamo vairavimo trukmė pasiekia 3 valandas 34

3.12.6

Odometro duomenys 35

3.12.7

Išsamūs duomenys apie greitį 35

3.12.8

Duomenys apie įvykius 35

3.12.9

Duomenys apie triktis 37

3.12.10

Duomenys apie kalibravimą 38

3.12.11

Duomenys apie laiko koregavimą 39

3.12.12

Duomenys apie kontrolės veiklą 39

3.12.13

Duomenys apie įmonės užraktus 39

3.12.14

Duomenys apie duomenų perkėlimo veiklą 39

3.12.15

Duomenys apie ypatingas būsenas 40

3.12.16

Tachografo kortelių duomenys 40

3.13

Tachografo kortelėse įrašytos informacijos nuskaitymas 40

3.14

Informacijos įrašymas į tachografo korteles ir laikymas 40

3.14.1

Informacijos įrašymas į pirmosios kartos tachografo korteles ir laikymas 40

3.14.2

Informacijos įrašymas į antrosios kartos tachografo korteles ir laikymas 41

3.15

Rodymas ekrane 41

3.15.1

Numatytasis rodinys 42

3.15.2

Perspėjamasis rodinys 43

3.15.3

Naudojimasis meniu 43

3.15.4

Kiti rodiniai 43

3.16

Spausdinimas 43

3.17

Perspėjimai 44

3.18

Duomenų perkėlimas į išorines laikmenas 45

3.19

Nuotolinis ryšys tikslinėms patikroms kelyje atlikti 45

3.20

Duomenų persiuntimas į papildomus išorinius įtaisus 46

3.21

Kalibravimas 47

3.22

Kalibravimo tikrinimas kelyje 47

3.23

Laiko koregavimas 48

3.24

Eksploatacinės savybės 48

3.25

Medžiagos 48

3.26

Ženklai 49

4

TACHOGRAFO KORTELIŲ KONSTRUKCIJOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 49

4.1

Regimieji duomenys 49

4.2

Saugumas 52

4.3

Standartai 53

4.4

Aplinkos ir elektrinės specifikacijos 53

4.5

Duomenų laikymas 53

4.5.1

Elementariosios rinkmenos, kurių paskirtis – identifikavimas ir kortelės tvarkymas 54

4.5.2

Lustinės kortelės identifikacija 54

4.5.2.1

Lusto identifikacija 54

4.5.2.2

DIR (tik antrosios kartos tachografo kortelėse) 54

4.5.2.3

ATR informacija (sąlyginė, tik antrosios kartos tachografo kortelėse) 54

4.5.2.4

Didesnio ilgio informacija (sąlyginė, tik antrosios kartos tachografo kortelėse) 55

4.5.3

Vairuotojo kortelė 55

4.5.3.1

Tachografo taikomoji programa (tinkama pirmosios ir antrosios kartos transporto priemonės blokams) 55

4.5.3.1.1

Taikomosios programos identifikacija 55

4.5.3.1.2

Raktai ir pažymėjimai 55

4.5.3.1.3

Kortelės identifikacija 55

4.5.3.1.4

Kortelės turėtojo identifikacija 55

4.5.3.1.5

Duomenų perkėlimas iš kortelės 55

4.5.3.1.6

Informacija apie vairuotojo pažymėjimą 55

4.5.3.1.7

Duomenys apie įvykius 56

4.5.3.1.8

Duomenys apie triktis 56

4.5.3.1.9

Duomenys apie vairuotojo veiklą 57

4.5.3.1.10

Duomenys apie naudotas transporto priemones 57

4.5.3.1.11

Vietos, kur prasideda ir (arba) baigiasi dienos darbo laikotarpiai 58

4.5.3.1.12

Duomenys apie kortelės naudojimo seansą 58

4.5.3.1.13

Duomenys apie kontrolės veiklą 58

4.5.3.1.14

Duomenys apie ypatingas būsenas 58

4.5.3.2

Antrosios kartos tachografo taikomoji programa (netinkama pirmosios kartos transporto priemonės blokui) 59

4.5.3.2.1

Taikomosios programos identifikacija 59

4.5.3.2.2

Raktai ir pažymėjimai 59

4.5.3.2.3

Kortelės identifikacija 59

4.5.3.2.4

Kortelės turėtojo identifikacija 59

4.5.3.2.5

Duomenų perkėlimas iš kortelės 59

4.5.3.2.6

Informacija apie vairuotojo pažymėjimą 59

4.5.3.2.7

Duomenys apie įvykius 59

4.5.3.2.8

Duomenys apie triktis 60

4.5.3.2.9

Duomenys apie vairuotojo veiklą 61

4.5.3.2.10

Duomenys apie naudotas transporto priemones 61

4.5.3.2.11

Vietos, kur prasideda ir (arba) baigiasi dienos darbo laikotarpiai 62

4.5.3.2.12

Duomenys apie kortelės naudojimo seansą 62

4.5.3.2.13

Duomenys apie kontrolės veiklą 62

4.5.3.2.14

Duomenys apie ypatingas būsenas 63

4.5.3.2.15

Naudotų transporto priemonės blokų duomenys 63

4.5.3.2.16

Duomenys apie vietas, kur nepertraukiamo vairavimo trukmė pasiekia tris valandas 63

4.5.4

Dirbtuvių kortelė 63

4.5.4.1

Tachografo taikomoji programa (tinkama pirmosios ir antrosios kartos transporto priemonės blokams) 63

4.5.4.1.1

Taikomosios programos identifikacija 63

4.5.4.1.2

Raktai ir pažymėjimai 63

4.5.4.1.3

Kortelės identifikacija 64

4.5.4.1.4

Kortelės turėtojo identifikacija 64

4.5.4.1.5

Duomenų perkėlimas iš kortelės 64

4.5.4.1.6

Duomenys apie kalibravimą ir laiko koregavimą 64

4.5.4.1.7

Duomenys apie įvykius ir triktis 65

4.5.4.1.8

Duomenys apie vairuotojo veiklą 65

4.5.4.1.9

Duomenys apie naudotas transporto priemones 65

4.5.4.1.10

Duomenys apie dienos darbo laikotarpių pradžią ir (arba) pabaigą 65

4.5.4.1.11

Duomenys apie kortelės naudojimo seansą 65

4.5.4.1.12

Duomenys apie kontrolės veiklą 65

4.5.4.1.13

Duomenys apie ypatingas būsenas 65

4.5.4.2

2-osios kartos tachografo taikomoji programa (netinkama pirmosios kartos transporto priemonės blokui) 65

4.5.4.2.1

Taikomosios programos identifikacija 65

4.5.4.2.2

Raktai ir pažymėjimai 66

4.5.4.2.3

Kortelės identifikacija 66

4.5.4.2.4

Kortelės turėtojo identifikacija 66

4.5.4.2.5

Duomenų perkėlimas iš kortelės 66

4.5.4.2.6

Duomenys apie kalibravimą ir laiko koregavimą 66

4.5.4.2.7

Duomenys apie įvykius ir triktis 67

4.5.4.2.8

Duomenys apie vairuotojo veiklą 67

4.5.4.2.9

Duomenys apie naudotas transporto priemones 67

4.5.4.2.10

Duomenys apie dienos darbo laikotarpių pradžią ir (arba) pabaigą 67

4.5.4.2.11

Duomenys apie kortelės naudojimo seansą 67

4.5.4.2.12

Duomenys apie kontrolės veiklą 67

4.5.4.2.13

Naudotų transporto priemonės blokų duomenys 67

4.5.4.2.14

Duomenys apie vietas, kur nepertraukiamo vairavimo trukmė pasiekia tris valandas 68

4.5.4.2.15

Duomenys apie ypatingas būsenas 68

4.5.5

Kontrolės kortelė 68

4.5.5.1

Tachografo taikomoji programa (tinkama pirmosios ir antrosios kartos transporto priemonės blokams) 68

4.5.5.1.1

Taikomosios programos identifikacija 68

4.5.5.1.2

Raktai ir pažymėjimai 68

4.5.5.1.3

Kortelės identifikacija 68

4.5.5.1.4

Kortelės turėtojo identifikacija 68

4.5.5.1.5

Duomenys apie kontrolės veiklą 69

4.5.5.2

2-osios kartos tachografo taikomoji programa (netinkama pirmosios kartos transporto priemonės blokui) 69

4.5.5.2.1

Taikomosios programos identifikacija 69

4.5.5.2.2

Raktai ir pažymėjimai 69

4.5.5.2.3

Kortelės identifikacija 69

4.5.5.2.4

Kortelės turėtojo identifikacija 69

4.5.5.2.5

Duomenys apie kontrolės veiklą 70

4.5.6

Įmonės kortelė 70

4.5.6.1

Tachografo taikomoji programa (tinkama pirmosios ir antrosios kartos transporto priemonės blokams) 70

4.5.6.1.1

Taikomosios programos identifikacija 70

4.5.6.1.2

Raktai ir pažymėjimai 70

4.5.6.1.3

Kortelės identifikacija 70

4.5.6.1.4

Kortelės turėtojo identifikacija 70

4.5.6.1.5

Duomenys apie įmonės veiklą 70

4.5.6.2

2-osios kartos tachografo taikomoji programa (netinkama pirmosios kartos transporto priemonės blokui) 71

4.5.6.2.1

Taikomosios programos identifikacija 71

4.5.6.2.2

Raktai ir pažymėjimai 71

4.5.6.2.3

Kortelės identifikacija 71

4.5.6.2.4

Kortelės turėtojo identifikacija 71

4.5.6.2.5

Duomenys apie įmonės veiklą 71

5

TACHOGRAFO ĮRENGIMAS 72

5.1

Įrengimas 72

5.2

Įrengimo plokštelė 73

5.3

Plombavimas 74

6

TIKRINIMAI, PATIKROS IR REMONTAS 74

6.1

Montuotojų, dirbtuvių ir transporto priemonių gamintojų patvirtinimas 74

6.2

Naujų arba suremontuotų prietaisų tikrinimas 75

6.3

Įrengimo patikra 75

6.4

Periodinės patikros 75

6.5

Paklaidų matavimas 76

6.6

Remontas 76

7

KORTELĖS IŠDAVIMAS 76

8

TACHOGRAFŲ IR TACHOGRAFO KORTELIŲ TIPO PATVIRTINIMAS 77

8.1

Bendrosios nuostatos 77

8.2

Saugumo sertifikatas 78

8.3

Veikimo sertifikatas 78

8.4

Sąveikumo sertifikatas 78

8.5

Tipo patvirtinimo pažymėjimas 79

8.6

Išimtinė procedūra: pirmieji sąveikumo sertifikatai, skirti 2-osios kartos tachografams ir tachografo kortelėms 80

ĮVADAS

Pirmosios kartos skaitmeninių tachografų sistema diegiama nuo 2006 m. gegužės 1 d. Vidaus transporte ji gali būti naudojama iki naudojimo laikotarpio pabaigos. Tarptautiniame transporte, praėjus 15 metų po šio Komisijos reglamento įsigaliojimo, kiekvienoje transporto priemonėje turės būti įrengtas šiame reglamente nustatytus reikalavimus atitinkantis antrosios kartos išmanusis tachografas.

Šiame priede pateikiami antrosios kartos tachografų ir tachografo kortelių reikalavimai. Nuo įdiegimo dienos antrosios kartos tachografai montuojami pirmą kartą registruojamose transporto priemonėse ir išduodamos antrosios kartos tachografų kortelės.

Siekiant skatinti sklandų antrosios kartos tachografų sistemos diegimą,

antrosios kartos tachografų kortelės turi būti tinkamos naudoti ir pirmosios kartos transporto priemonių blokuose,

nereikalaujama, kad galiojančios pirmosios kartos tachografų kortelės būtų pakeistos įdiegimo dieną.

Tai leis vairuotojams išsaugoti savo vairuotojo kortelę ir ja naudotis abiejose sistemose.

Tačiau antrosios kartos tachografai turi būti kalibruojami naudojant tik antrosios kartos dirbtuvių korteles.

Šiame priede pateikiami visi reikalavimai, susiję su pirmosios ir antrosios kartos tachografų sistemų sąveika.

15 priedėlyje pateikiama papildomos informacijos apie šių abiejų sistemų vienalaikio naudojimo administravimą.

Priedėlių sąrašas

1 priedėlis.

DUOMENŲ ŽINYNAS

2 priedėlis.

TACHOGRAFO KORTELIŲ SPECIFIKACIJA

3 priedėlis.

PIKTOGRAMOS

4 priedėlis.

SPAUDINIAI

5 priedėlis.

RODINYS

6 priedėlis.

PRIEKINĖ KALIBRAVIMO IR DUOMENŲ PERKĖLIMO JUNGTIS

7 priedėlis.

DUOMENŲ PERKĖLIMO PROTOKOLAI

8 priedėlis.

KALIBRAVIMO PROTOKOLAS

9 priedėlis.

TIPO PATVIRTINIMAS. BŪTINŲJŲ BANDYMŲ SĄRAŠAS

10 priedėlis.

SAUGUMO REIKALAVIMAI

11 priedėlis.

BENDRIEJI APSAUGOS MECHANIZMAI

12 priedėlis.

BUVIMO VIETOS NUSTATYMAS NAUDOJANTIS PASAULINE PALYDOVINĖS NAVIGACIJOS SISTEMA (GNSS)

13 priedėlis.

ITS SĄSAJA

14 priedėlis.

NUOTOLINIO RYŠIO FUNKCIJA

15 priedėlis.

PERĖJIMAS PRIE NAUJOS ĮRANGOS. SKIRTINGŲ KARTŲ ĮRANGOS VIENALAIKIO NAUDOJIMO ADMINISTRAVIMAS

16 priedėlis.

M1 IR N1 KLASIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ADAPTERIAI

1   APIBRĖžTYS

Šiame priede:

a)

aktyvinimas –

etapas, kuriuo, panaudojus dirbtuvių kortelę, tachografas pradeda visiškai veikti ir atlieka visas, įskaitant apsaugos, funkcijas;

b)

autentiškumo tikrinimas –

nurodytos tapatybės nustatymo ir tikrinimo funkcija;

c)

autentiškumas –

savybė, rodanti, kad informaciją pateikusios šalies tapatybę galima patikrinti;

d)

savidiagnostika –

operatoriaus arba išorinės įrangos reikalavimu atliekami patikrinimai;

e)

kalendorinė diena –

laikas nuo 00.00 val. iki 24.00 val. Visos kalendorinės dienos nustatomos pagal UTC (suderintąjį pasaulinį laiką);

f)

išmaniojo tachografo kalibravimas –

duomenų atmintyje laikomų transporto priemonės parametrų atnaujinimas arba patvirtinimas. Transporto priemonės parametrai – transporto priemonės identifikacija (VIN, transporto priemonės registracijos numeris ir registracijos valstybė narė) ir transporto priemonės charakteristikos (w, k, l, padangų dydis, greičio ribotuvo nuostatis (jei yra), UTC laikas, odometro rodmuo); kalibruojant tachografą, duomenų atmintyje taip pat turi būti išsaugota informacija apie uždėtų plombų, susijusių su tipo patvirtinimu, rūšis ir identifikatorius;

bet koks tik UTC laiko atnaujinimas ar patvirtinimas laikomas laiko koregavimu, o ne kalibravimu, jei tai neprieštarauja 409 reikalavimui;

tachografui sukalibruoti reikia dirbtuvių kortelės;

g)

kortelės numeris –

unikalus iš 16 rašmenų sudarytas numeris tachografo kortelei valstybėje narėje identifikuoti. Kortelės numerį sudaro kortelių numeracijos indeksas (jei naudojamas), kortelės keitimo indeksas ir kortelės atnaujinimo indeksas;

taigi kortelė identifikuojama ją išdavusios valstybės narės kodu ir kortelės numeriu;

h)

kortelių numeracijos indeksas –

kortelės numerio 14-as rašmuo, naudojamas atskirti skirtingoms kortelėms, išduotoms įmonei, dirbtuvėms ar kontrolės institucijai, turinčioms teisę gauti keletą tachografo kortelių. Įmonei, dirbtuvėms ar kontrolės institucijai priskiriamas unikalus numeris, kurį sudaro pirmi 13 kortelės numerio rašmenų;

i)

kortelės atnaujinimo indeksas –

kortelės numerio 16-as rašmuo, didinamas kaskart, kai tachografo kortelė atnaujinama;

j)

kortelės keitimo indeksas –

kortelės numerio 15-as rašmuo, didinamas kaskart, kai tachografo kortelė pakeičiama;

k)

transporto priemonės būdingasis koeficientas –

skaitmeninė charakteristika, rodanti išėjimo signalo, skleidžiamo transporto priemonės dalies, kuria transporto priemonė yra sujungta su tachografu (pavarų dėžės išėjimo velenas arba ašis), vertę, kol įprastomis bandymo sąlygomis, nurodytomis 414 reikalavimo apraše, transporto priemonė nuvažiuoja vieną kilometrą. Būdingasis koeficientas išreiškiamas impulsais kilometrui (w = … imp/km);

l)

įmonės kortelė –

transporto įmonei, kuri turi eksploatuoti transporto priemones su įmontuotu tachografu, valstybės narės institucijų išduota tachografo kortelė, pagal kurią identifikuojama transporto įmonė ir kuri suteikia galimybę rodyti, perkelti į kitas laikmenas ir spausdinti tachografe laikomus duomenis, kuriuos užblokavo ta transporto įmonė;

m)

tachografo konstanta –

skaitmeninė charakteristika, rodanti įvesties signalo vertę, reikalingą nuvažiuotam 1 km nuotoliui rodyti ir registruoti; ši konstanta išreiškiama impulsais kilometrui (k =… imp/km);

n)

nepertraukiamo vairavimo trukmė, kurią apskaičiuoja tachografas (1)

nepertraukiamo vairavimo trukmė apskaičiuojama kaip bendroji tam tikro vairuotojo vairavimo trukmė nuo paskutinio ne trumpesnio kaip 45 minučių PASIRENGIMO DIRBTI, PERTRAUKOS / POILSIO arba NEŽINOMO (2) laikotarpio (šis laikotarpis gali būti padalytas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (3)). Skaičiuojant atsižvelgiama į vairuotojo kortelės atmintyje įrašytus duomenis apie ankstesnę veiklą (jei reikia). Jeigu vairuotojas neįstato kortelės į kortelės lizdą, skaičiuojama remiantis su atitinkamu lizdu susijusiais duomenų atminties įrašais apie pastarąjį laikotarpį, kai kortelė nebuvo įstatyta į kortelės lizdą;

o)

kontrolės kortelė –

tachografo kortelė, kurią valstybės narės institucijos išduoda kompetentingai nacionalinei kontrolės institucijai ir pagal kurią identifikuojama kontrolės įstaiga (pasirinktinai – ir kontroliuojančio pareigūno tapatybė) bei kuri suteikia prieigą prie nuskaityti, spausdinti ir (arba) perkelti į kitas laikmenas norimų duomenų, laikomų atmintyje arba vairuotojo kortelėse, ir – pasirinktinai – dirbtuvių kortelėse laikomų duomenų.

Ji taip pat suteikia galimybę pasinaudoti kalibravimo tikrinimo kelyje funkcija ir užtikrina prieigą prie nuotolinio ankstyvo nustatymo ryšio skaitytuvo duomenų;

p)

bendroji poilsio trukmė, kurią apskaičiuoja tachografas (1)

bendroji poilsio trukmė apskaičiuojama kaip bendroji tam tikro vairuotojo ne trumpesnių kaip 15 minučių PASIRENGIMO DIRBTI, PERTRAUKOS / POILSIO arba NEŽINOMO (2) laikotarpių trukmė nuo paskutinio ne trumpesnio kaip 45 minučių PASIRENGIMO DIRBTI, PERTRAUKOS / POILSIO arba NEŽINOMO (2) laikotarpio (tas laikotarpis gali būti padalytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006).

Skaičiuojant atsižvelgiama į vairuotojo kortelės atmintyje įrašytus duomenis apie ankstesnę veiklą (jei reikia). Skaičiuojant neatsižvelgiama į neigiamos trukmės nežinomus laikotarpius (nežinomo laikotarpio pradžia yra ankstesnė nei jo pabaiga), susidarančius dėl dviejų skirtingų tachografų laiko dalinio sutapimo.

Jeigu vairuotojas neįstato kortelės į kortelės lizdą, skaičiuojama remiantis su atitinkamu lizdu susijusiais duomenų atminties įrašais apie pastarąjį laikotarpį, kai kortelė nebuvo įstatyta į kortelės lizdą;

q)

duomenų atmintis –

tachografe sumontuotas elektroninis duomenų kaupiklis;

r)

skaitmeninis parašas –

prie duomenų bloko pridėti duomenys arba jo kriptografinė transformacija, leidžiantys duomenų bloko gavėjui įsitikinti duomenų bloko autentiškumu ir nepažeistumu;

s)

duomenų perkėlimas –

transporto priemonės bloko arba tachografo kortelės atmintyje užregistruotų visų duomenų rinkinių arba jų dalies kopijavimas kartu su skaitmeniniu parašu su sąlyga, kad, vykdant šį procesą, išsaugoti duomenys nėra pakeičiami ar ištrinami.

Išmaniųjų tachografų transporto priemonių blokų gamintojai ir įrangos, kuri suprojektuota ir skirta duomenų rinkmenoms perkelti, gamintojai imasi visų deramų priemonių, kad užtikrintų, kad transporto įmonės arba vairuotojai tokius duomenis galėtų perkelti kuo greičiau.

Gali būti nebūtina perkelti išsamią greičio rinkmeną norint nustatyti atitiktį Reglamentui (EB) Nr. 561/2006, tačiau ji gali būti naudojama kitais tikslais, pavyzdžiui, eismo įvykiui tirti.

t)

vairuotojo kortelė –

valstyės narės valdžios institucijų tam tikram vairuotojui išduota tachografo kortelė, pagal kurią nustatoma vairuotojo tapatybė ir kuri yra skirta duomenims apie vairuotojo veiklą laikyti;

u)

padangų efektyvusis apskritimo ilgis –

atstumų, kuriuos nuvažiuoja vieną kartą visiškai apsisukdamas kiekvienas transporto priemonę varantis ratas (varantieji ratai), vidurkis. Šie atstumai matuojami standartinėmis bandymo sąlygomis, nustatytomis 414 reikalavimo apraše, ir išreiškiami „l = … mm“. Transporto priemonių gamintojams leidžiama, užuot matavus šiuos atstumus, atlikti teorinius skaičiavimus, atsižvelgiant į parengtos važiuoti nepakrautos transporto priemonės didžiausią leidžiamą ašių apkrovą (4). Tokio teorinio skaičiavimo metodiką tvirtina kompetentinga valstybės narės institucija ir jis gali būti atliekamas tik prieš tachografo aktyvinimą;

v)

įvykis –

išmaniojo tachografo aptiktas neįprastas veikimas, kurio priežastis gali būti mėginimas sukčiauti;

w)

išorinis GNSS įrenginys –

įrenginys, kuriame yra GNSS imtuvas (kai transporto priemonės blokas nėra vientisas blokas), taip pat kiti komponentai, kurių reikia į likusią transporto priemonės bloko dalį siunčiamiems buvimo vietos duomenims apsaugoti;

x)

triktis –

išmaniojo tachografo aptiktas neįprastas veikimas, kurio priežastis gali būti įrangos veikimo sutrikimas arba gedimas;

y)

GNSS imtuvas –

elektroninis įrenginys, kuriuo priimami ir skaitmeniniu būdu apdorojami vienos ar kelių pasaulinių palydovinių navigacijos sistemų (GNSS) signalai, siekiant pateikti buvimo vietos, greičio ir laiko informaciją;

z)

įrengimas –

tachografo sumontavimas transporto priemonėje;

aa)

sąveikumas –

sistemų ir susijusių verslo procesų pajėgumas keistis duomenimis ir dalytis informacija;

bb)

sąsaja –

infrastruktūra tarp atskirų sistemų, užtikrinanti sistemų sujungimo ir sąveikos priemones;

cc)

buvimo vieta –

transporto priemonės geografinės koordinatės tam tikru laiko momentu;

dd)

judesio jutiklis –

tachografo dalis, generuojanti signalą, atitinkantį transporto priemonės važiavimo greitį ir (arba) nuvažiuotą atstumą;

ee)

negaliojanti kortelė –

sugedusi, po pirminio autentiškumo tikrinimo neleidžiama naudoti kortelė arba kortelė, kurios galiojimo laikas dar neprasidėjo arba jau baigėsi;

ff)

atvirasis standartas –

standartas, nustatytas standartų specifikacijos dokumente, kuris yra nemokamas arba parduodamas už simbolinį mokestį ir kurį galima kopijuoti, platinti ar naudoti nemokamai arba už simbolinį mokestį;

gg)

nekontroliuojama –

kai pagal Reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatas tachografo naudoti nereikalaujama;

hh)

greičio viršijimas –

leidžiamo transporto priemonės greičio viršijimas, apibrėžiamas kaip bet kuris ilgesnis kaip 60 sekundžių laikotarpis, kuriuo išmatuotas transporto priemonės greitis viršija greičio ribotuvo, nurodyto Tarybos direktyvoje 92/6/EEB (5) (su paskutiniais pakeitimais), nustatytą vertę;

ii)

periodinė patikra –

operacijos, atliekamos norint patikrinti, ar tachografas veikia tinkamai, ar jo nuostačiai atitinka transporto priemonės parametrus ir ar prie tachografo nėra pritvirtinta klastojimo įtaisų;

jj)

spausdintuvas –

tachografo komponentas, kuriuo spausdinami laikomų duomenų spaudiniai;

kk)

nuotolinis ankstyvo nustatymo ryšys –

ryšys, užmezgamas tarp nuotolinio ankstyvo nustatymo ryšio įrenginio ir nuotolinio ankstyvo nustatymo ryšio skaitytuvo per tikslines patikras kelyje, kuriomis siekiama nuotoliniu būdu nustatyti galimą tachografo duomenų klastojimą arba netinkamą tachografo naudojimą;

ll)

nuotolinio ryšio įrenginys –

transporto priemonės bloko įranga, naudojama tikslinėms patikroms kelyje atlikti;

mm)

nuotolinio ankstyvo nustatymo ryšio skaitytuvas –

sistema, kurią kontroliuojantys pareigūnai naudoja tikslinėms patikroms kelyje;

nn)

atnaujinimas –

naujos tachografo kortelės išdavimas baigus galioti arba sugedus senajai ir ją grąžinus išduodančiajai institucijai. Atnaujinimas užtikrina, kad vienu metu nebus dviejų galiojančių kortelių;

oo)

remontas –

judesio jutiklio, transporto priemonės bloko arba laido remontas, dėl kurio reikia atjungti jo maitinimo šaltinį arba jį patį atjungti nuo kitų tachografo komponentų, arba atidaryti judesio jutiklį ar transporto priemonės bloką;

pp)

kortelės keitimas –

naujos tachografo kortelės išdavimas vietoj senosios, kuri paskelbta pamesta, pavogta ar sugedusi ir nebuvo grąžinta išduodančiajai institucijai. Keitimas niekada neužtikrina, kad vienu metu nebus dviejų galiojančių kortelių;

qq)

saugumo sertifikavimas –

bendraisiais kriterijais grindžiamo sertifikavimo įstaigos atliekamas sertifikavimas, kai tikrinama, ar tachografas (ar komponentas) arba tachografo kortelė atitinka atitinkamų apsaugos profilių apraše nustatytus saugumo reikalavimus;

rr)

savitikra –

tachografo periodiškai ir automatiškai atliekami patikrinimai triktims aptikti;

ss)

laiko matavimas –

suderintojo pasaulinio laiko ir datos (UTC) nuolatinis registravimas skaitmeninėmis priemonėmis;

tt)

laiko koregavimas –

reguliarus automatinis laiko koregavimas su ne didesne nei vienos minutės paklaida arba kalibravimo metu atliktas koregavimas;

uu)

padangų dydis –

(išorinių varančiųjų ratų) padangų matmenų nuoroda pagal Tarybos direktyvą 92/23/EEB (6) su paskutiniais pakeitimais;

vv)

transporto priemonės identifikacija –

numeriai, pagal kuriuos identifikuojama transporto priemonė: transporto priemonės registracijos numeris su registracijos valstybės narės žymeniu ir transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN) (7);

ww)

savaitė (atliekant tachografo skaičiavimus) –

laikotarpis nuo pirmadienio 00.00 val. iki sekmadienio 24.00 val. pagal UTC;

xx)

dirbtuvių kortelė –

tachografo kortelė, kurią valstybės narės valdžios institucijos išduoda paskirtam tachografo gamintojo, montuotojo, transporto priemonės gamintojo ar tos valstybės narės patvirtintų dirbtuvių personalui, pagal kurią nustatoma kortelės turėtojo tapatybė ir kuri suteikia galimybę tachografus bandyti, kalibruoti ir aktyvinti ir (arba) perkelti duomenis iš jų;

yy)

adapteris –

įtaisas, kuris nuolat siunčia transporto priemonės greičio ir (arba) nuvažiuoto atstumo signalą ir nėra naudojamas nepriklausomam judėjimui aptikti ir kuris yra:

įrengtas ir naudojamas tik M1 ir N1 klasių transporto priemonėse (kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB (8) su paskutiniais pakeitimais II priede), kurios pradėtos eksploatuoti nuo 2006 m. gegužės 1 d.,

įrengtas transporto priemonėse, kuriose mechaniškai neįmanoma įrengti kitos rūšies judesio jutiklio, kuris kitais atžvilgiais atitiktų šio priedo ir jo 1–15 priedėlių reikalavimus,

įrengtas tarp transporto priemonės bloko ir tos dalies, kurioje gaunami integruotų jutiklių ar kitų sietuvų generuojami greičio ir (arba) atstumo impulsai,

transporto priemonės bloko atžvilgiu adapterio veikimas yra toks pat, koks būtų prie transporto priemonės bloko prijungus judesio jutiklį, atitinkantį šio priedo ir 1–16 priedėlių nuostatas;

naudojant tokį adapterį anksčiau minėtose transporto priemonėse turi būti įmanoma sumontuoti ir tinkamai naudoti transporto priemonės bloką, atitinkantį visus šio priedo reikalavimus;

tokiose transporto priemonėse išmanųjį tachografą sudaro laidai, adapteris ir transporto priemonės blokas;

zz)

duomenų nepažeistumas –

laikomų duomenų tikslumas ir nuoseklumas, kai tarp dviejų duomenų įrašo atnaujinimo momentų duomenys niekaip nekeičiami. Nepažeistumas reiškia, kad duomenys yra tiksli pirminės versijos kopija, pvz., kad jie nebuvo iškraipyti įrašymo į tachografo kortelę ar specializuotą įrangą ir jų nuskaitymo metu arba juos perduodant bet kuriuo ryšio kanalu;

aaa)

duomenų privatumas –

visos techninės priemonės, kurių imtasi siekiant tinkamai įgyvendinti principus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (9) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB (10);

bbb)

išmaniojo tachografo sistema –

tachografas, tachografo kortelės ir visi tiesiogiai ar netiesiogiai sąveikaujantys įrenginiai jų gamybos, montavimo, naudojimo, bandymo ir kontrolės metu, pavyzdžiui, kortelės, nuotolinio ryšio skaitytuvas, kita duomenų perkėlimo, duomenų analizės, kalibravimo, saugumo elementų generavimo, tvarkymo arba diegimo įranga ir pan.;

ccc)

įdiegimo data –

36 mėnesiai po Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 (11) 11 straipsnyje nurodytų išsamių nuostatų įsigaliojimo.

Tai data, nuo kurios:

pirmą kartą registruojamose transporto priemonėse turi būti sumontuotas tachografas, sujungtas su vietos nustatymo paslauga, pagrįsta palydovine navigacijos sistema,

jis turi būti pritaikytas transporto priemonei važiuojant persiųsti duomenis kompetentingoms kontrolės institucijoms, atliekančioms tikslines patikras kelyje,

jame gali būti įrengta standartinė sąsaja, leidžianti tachografo užregistruotus arba sukurtus duomenis per išorinį įrenginį naudoti veikimo režimu;

ddd)

apsaugos profilis –

dokumentas, naudojamas atliekant sertifikavimą pagal bendruosius kriterijus, kuriame pateikta nuo įgyvendinimo nepriklausanti informacijos saugumo užtikrinimo reikalavimų specifikacija;

eee)

GNSS tikslumas –

tachografui registruojant buvimo vietą pagal pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) duomenis, horizontaliojo tikslumo paklaida (HDOP), apskaičiuojama kaip mažiausia HDOP visose pasiekiamose GNSS.

2   BENDROSIOS TACHOGRAFO CHARAKTERISTIKOS IR FUNKCIJOS

2.1   Bendrosios charakteristikos

Tachografo paskirtis – įrašyti, laikyti, rodyti, spausdinti ir pateikti su vairuotojo veikla susijusius duomenis.

Bet kurioje transporto priemonėje, kurioje įmontuotas šio priedo nuostatas atitinkantis tachografas, turi būti greičio rodmenų ekranas ir odometras. Jie gali būti įmontuoti pačiame tachografe.

01)

Tachografą sudaro laidai, judesio jutiklis ir transporto priemonės blokas.

02)

Judesio jutiklių ir transporto priemonės blokų sąsaja turi atitikti reikalavimus, nustatytus 11 priedėlyje.

03)

Transporto priemonės blokas turi būti prijungtas prie pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (-ų), kaip nurodyta 12 priedėlyje.

04)

Transporto priemonės blokas turi užmegzti ryšį su nuotolinio ankstyvo nustatymo ryšio skaitytuvais, kaip nurodyta 14 priedėlyje.

05)

Transporto priemonės bloke gali būti ITS sąsaja, nurodyta 13 priedėlyje.

Tachografas gali būti prijungtas prie kitų įrenginių per papildomas sąsajas ir (arba) per neprivalomą ITS sąsają.

06)

Prijungti prie tachografo arba jame įdiegti bet kokias – patvirtintas ar kitokias – funkcijas, įtaisą ar įtaisus leidžiama tik tada, jei jie netrikdo ir negali sutrikdyti tinkamo ir saugaus tachografo veikimo ir nepažeidžia šio reglamento reikalavimų.

Tachografo naudotojų tapatybė nustatoma pagal tachografo korteles.

07)

Tachografas suteikia atrankinės prieigos teises naudotis duomenimis ir funkcijomis pagal naudotojo tipą ir (arba) tapatybę.

Tachografas įrašo ir saugo duomenis savo duomenų atmintyje, nuotolinio ryšio įrenginyje ir tachografo kortelėse.

Tai daroma vadovaujantis 1995 m. spalio 24 d. Direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (12), 2002 m. liepos 12 d. Direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (13) ir Reglamento (ES) Nr. 165/2014 7 straipsniu.

2.2   Funkcijos

08)

Tachografas turi atlikti tokias funkcijas:

stebėti kortelių įstatymo ir ištraukimo veiksmus,

matuoti greitį ir atstumą ir nustatyti buvimo vietą,

matuoti laiką (trukmę),

stebėti vairuotojo veiklą,

stebėti važiavimo būseną,

leisti vairuotojui ranka įvesti tokius duomenis:

vietų, kuriose prasideda ir (arba) baigiasi dienos darbo laikotarpiai, duomenis,

duomenis apie vairuotojo veiklą,

duomenis apie ypatingas būsenas,

valdyti įmonės užraktus,

stebėti kontrolės veiklą,

aptikti įvykius ir (arba) triktis,

atlikti savidiagnostiką ir savitikrą,

nuskaityti duomenų atmintyje laikomą informaciją,

įrašyti ir laikyti informaciją duomenų atmintyje,

nuskaityti tachografo kortelėse įrašytą informaciją,

įrašyti ir laikyti informaciją tachografo kortelėse,

rodyti ekrane,

spausdinti,

perspėti,

perkelti duomenis į išorines laikmenas,

užmegzti nuotolinį ryšį, kad būtų galima atlikti tikslines patikras kelyje,

persiųsti duomenis į papildomus įrenginius,

kalibruoti,

atlikti kalibravimo patikrą kelyje,

koreguoti laiką.

2.3   Veikimo režimai

09)

Tachografas turi veikti keturiais veikimo režimais:

naudojimo režimu,

kontrolės režimu,

kalibravimo režimu,

įmonės režimu.

10)

Priklausomai nuo to, kokia galiojanti tachografo kortelė įstatoma į kortelių sąsajos įtaisą, tachografas turi persijungti į atitinkamą veikimo režimą, kaip nurodyta toliau. Nustatant veikimo režimą, nesvarbu, kurios kartos kortelė įstatoma į lizdą, jei ji yra galiojanti. Pirmosios kartos dirbtuvių kortelė visada laikoma negaliojančia, kai ji įstatoma į antrosios kartos transporto priemonės bloką.

Veikimo režimas

Vairuotojo kortelės lizdas

Kortelės nėra

Vairuotojo kortelė

Kontrolės kortelė

Dirbtuvių kortelė

Įmonės kortelė

Porininko kortelės lizdas

Kortelės nėra

Naudojimo

Naudojimo

Kontrolės

Kalibravimo

Įmonės

Vairuotojo kortelė

Naudojimo

Naudojimo

Kontrolės

Kalibravimo

Įmonės

Kontrolės kortelė

Kontrolės

Kontrolės

Kontrolės (*)

Naudojimo

Naudojimo

Dirbtuvių kortelė

Kalibravimo

Kalibravimo

Naudojimo

Kalibravimo (*)

Naudojimo

Įmonės kortelė

Įmonės

Įmonės

Naudojimo

Naudojimo

Įmonės (*)

11)

Tachografas turi atmesti įstatytas negaliojančias korteles; galima tik pamatyti, išspausdinti ir perkelti informaciją iš kortelių, kurių galiojimo laikas pasibaigęs.

12)

Visos 2.2 punkte išvardytos funkcijos turi veikti bet kuriuo veikimo režimu, išskyrus tokius atvejus:

kalibravimo funkcija galima naudotis tik kalibravimo režimu,

kalibravimo tikrinimo kelyje funkcija galima naudotis tik kontrolės režimu,

įmonės užraktų valdymo funkcija galima naudotis tik įmonės režimu,

kontrolės veiklos stebėjimo funkcija galima naudotis tik kontrolės režimu,

duomenų perkėlimo funkcija neveikia naudojimo režimu (išskyrus 193 reikalavimo apraše nustatytus atvejus), išskyrus duomenų perkėlimą iš vairuotojo kortelės, kai į transporto priemonės bloką neįstatyta jokia kitos rūšies kortelė.

13)

Tachografas turi gebėti parodyti duomenis ekrane, išvesti juos į spausdintuvą ar išorines sąsajas, išskyrus tokius atvejus:

naudojimo režimu bet kokia įstatytos tachografo kortelės neatitinkanti asmens tapatybės informacija (pavardė ir vardas) užtamsinama, o įstatytos tachografo kortelės numerio neatitinkantis numeris užtamsinamas iš dalies (užtamsinamas kiekvienas nelyginis rašmuo skaičiuojant iš kairės į dešinę);

įmonės režimu gali būti pateikti tik laikotarpių, kai nėra užrakto, vairuotojo duomenys (102, 105 ir 108 reikalavimai) arba tik kai jokia kita įmonė (identifikuojama pagal pirmuosius 13 įmonės kortelės numerio skaitmenų) neturi užrakto;

kai į tachografą neįstatyta jokia kortelė, gali būti išvesti tik einamosios ir aštuonių ankstesnių kalendorinių dienų su vairuotoju susiję duomenys;

asmens duomenys iš transporto priemonės bloko negali būti išvesti per jo ITS sąsają, nebent įsitikinama, kad vairuotojas, su kuriuo susiję duomenys, yra davęs sutikimą;

transporto priemonės blokų įprasta naudojimo trukmė yra 15 metų, skaičiuojant nuo transporto priemonės bloko pažymėjimų išdavimo dienos, tačiau transporto priemonės blokus galima naudoti dar tris mėnesius – vien tik duomenims iš jų perkelti.

2.4   Saugumas

Sistemos apsaugos paskirtis – apsaugoti duomenų atmintį taip, kad būtų neįmanoma neteisėtai naudotis duomenimis bei juos klastoti, ir aptikti bet kokius mėginimus tai padaryti, saugoti duomenų, perduodamų tarp judesio jutiklio ir transporto priemonės bloko, tarp tachografo ir tachografo kortelių bei tarp tachografo ir išorinio GNNS įrenginio, nepažeistumą ir autentiškumą, taip pat saugoti duomenų, nuotolinio ankstyvo nustatymo ryšiu perduodamų kontrolei vykdyti, konfidencialumą, nepažeistumą ir autentiškumą ir tikrinti perkeliamų duomenų nepažeistumą ir autentiškumą.

14)

Kad sistema būtų saugi, toliau nurodyti komponentai turi atitikti jų apsaugos profilių aprašuose nustatytus saugumo reikalavimus, kaip reikalaujama 10 priedėlyje:

transporto priemonės blokas,

tachografo kortelė,

judesio jutiklis,

išorinis GNSS įrenginys (šis profilis būtinas ir taikomas tik konfigūracijai su išoriniu GNSS įrenginiu).

3   TACHOGRAFO KONSTRUKCIJOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

3.1   Kortelės įstatymo ir ištraukimo stebėsena

15)

Tachografas turi stebėti kortelių sąsajos įtaisus ir registruoti kortelių įstatymo ir ištraukimo veiksmus.

16)

Įstačius kortelę, tachografas turi nustatyti, ar įstatyta kortelė yra galiojanti, ir jei ji yra galiojanti – nustatyti, kokios rūšies ir kurios kartos kortelė įstatyta.

Kortelė pripažįstama negaliojančia, jei į tachografą anksčiau jau buvo įstatyta kortelė su tuo pačiu numeriu, kurios atnaujinimo indeksas didesnis.

Kortelė pripažįstama negaliojančia, jei į tachografą anksčiau jau buvo įstatyta kortelė su tuo pačiu numeriu ir atnaujinimo indeksu, kurios keitimo indeksas didesnis.

17)

Pirmosios kartos tachografų korteles tachografas turi laikyti negaliojančiomis, jei dirbtuvės yra atsisakiusios galimybės naudoti pirmosios kartos tachografų korteles, vadovaudamosi 15 priedėliu (reik. MIG003).

18)

Pirmosios kartos dirbtuvių kortelės, įstatytos į antrosios kartos tachografą, laikomos negaliojančiomis.

19)

Tachografo konstrukcija turi būti tokia, kad tinkamai įstatyta į sąsajos įtaisą kortelė būtų užfiksuojama.

20)

Tachografo kortelę turi būti įmanoma išimti tik transporto priemonei sustojus ir įrašius į jas reikiamus duomenis. Kortelę įmanoma išimti tik naudotojui atlikus konkretų veiksmą

3.2   Greičio ir atstumo matavimas ir buvimo vietos nustatymas

21)

Pagrindinis nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo duomenų šaltinis yra judesio jutiklis (gali būti integruotas adapteryje).

22)

Naudojant šią funkciją, pagal judesio jutiklio generuojamus impulsus nuolat matuojamas transporto priemonės nuvažiuotas atstumas ir pateikiamas odometro rodmuo.

23)

Naudojant šią funkciją, pagal judesio jutiklio generuojamus impulsus nuolat matuojamas transporto priemonės greitis ir pateikiamas jo rodmuo.

24)

Greičio matavimo funkcija taip pat teikia informaciją apie tai, ar transporto priemonė juda, ar stovi. Transporto priemonė laikoma judančia, jei bent 5 sekundes gaunamas didesnio kaip 1 imp/s dažnio signalas iš judesio jutiklio; priešingu atveju transporto priemonė laikoma stovinčia.

25)

Bet kurioje transporto priemonėje, kurioje yra sumontuotas šio reglamento nuostatas atitinkantis tachografas, esantys greitį rodantys įtaisai (spidometrai) ir nuvažiuotą atstumą rodantys įtaisai (odometrai) turi atitikti reikalavimus dėl didžiausių leidžiamųjų paklaidų, nustatytų šiame priede (žr. 3.2.1 ir 3.2.2 punktus).

26)

Siekiant nustatyti, ar neklastojami judėjimo duomenys, judesio jutiklio informacija turi būti patvirtinama pagal transporto priemonės judėjimo informaciją, gaunamą iš GNSS imtuvo arba (pasirinktinai) iš kito (-ų) nuo judesio jutiklio nepriklausomo (-ų) šaltinio (-ių).

27)

Naudojant šią funkciją nustatoma transporto priemonės buvimo vieta, kad būtų galima automatiškai užregistruoti:

vietą, kurioje prasideda vairuotojo ir (arba) vairuotojo porininko dienos darbo laikotarpis;

vietą, kurioje vairuotojo nepertraukiamo vairavimo trukmė pasiekia trijų valandų kartotinį;

vietą, kurioje baigiasi vairuotojo ir (arba) vairuotojo porininko dienos darbo laikotarpis.

3.2.1   Nuvažiuoto atstumo matavimas

28)

Nuvažiuotas atstumas gali būti matuojamas:

susumuojant į priekį ir atbulomis nuvažiuotą atstumą arba

skaičiuojant tik į priekį nuvažiuotą atstumą.

29)

Tachografas turi matuoti atstumą nuo 0 iki 9 999 999,9 km.

30)

Atstumas matuojamas su tokia paklaida (ne mažesnis kaip 1 000 m atstumas):

iki sumontavimo – ± 1 %,

sumontavus ir atliekant periodines patikras – ± 2 %,

naudojant – ± 4 %.

31)

Atstumas turi būti matuojamas 0,1 km ar mažesnėmis atkarpomis.

3.2.2   Greičio matavimas

32)

Tachografas turi matuoti 0–220 km/h greitį.

33)

Siekiant užtikrinti, kad greitis būtų rodomas su ne didesne kaip ± 6 km/h paklaida, ir atsižvelgiant į:

± 2 km/h įvesties duomenų (skirtingos padangos ir kt.) paklaidą,

± 1 km/h matavimų įrengiant arba atliekant periodines patikras paklaidą,

kai transporto priemonės būdingasis koeficientas yra 4 000–25 000 imp/km, tachografas turi matuoti 20–180 km/h greitį su ± 1 km/h paklaida (kai greitis pastovus).

Pastaba. Dėl duomenų laikymo įrangos tikslumo galima papildoma ± 0,5 km/h tachografo registruojamo greičio paklaida.

34)

Greitis turi būti teisingai išmatuojamas su leidžiama paklaida ne vėliau kaip praėjus 2 sekundėms po greičio kitimo pabaigos, kai jis kinta ne didesne kaip 2 m/s2 sparta.

35)

Greitis turi būti matuojamas 1 km/h ar didesniu tikslumu.

3.2.3   Buvimo vietos nustatymas

36)

Tachografu nustatoma absoliučioji transporto priemonės padėtis, naudojant GNSS imtuvą.

37)

Absoliučioji padėtis nustatoma kaip geografinė platuma ir ilguma laipsniais ir minutėmis, 1/10 minutės tikslumu.

3.3   Laiko matavimas

38)

Laikas turi būti matuojamas nuolat ir skaitmeniniu būdu parodoma data bei laikas pagal UTC.

39)

Tachografo sistemoje (įrašuose, keičiantis duomenimis) duomenų ir visų 4 priedėlyje „Spaudiniai“ nurodytų spaudinių data turi būti registruojama pagal UTC laiką ir datą.

40)

Vietos laikui nustatyti turi būti įmanoma pakeisti rodomą laiką pusės valandos žingsniu. Neleidžiama jokių kitų pakeitimų, išskyrus neigiamus arba teigiamus pusės valandos kartotinius.

41)

Tipo patvirtinimo sąlygomis laiko matavimo paklaida gali būti ne didesnė kaip ±2 s per dieną, jei laikas nekoreguojamas.

42)

Laikas turi būti matuojamas 1 sekundės ar didesniu tikslumu.

43)

Tipo patvirtinimo sąlygomis laiko matavimo neturi sutrikdyti išorinio maitinimo nebuvimas trumpesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį.

3.4   Vairuotojo veiklos stebėsena

44)

Naudojant šią funkciją, nuolat stebima atskirai vieno vairuotojo ir vieno vairuotojo porininko veikla.

45)

Vairuotojo veiklos rūšys yra tokios: VAIRAVIMAS, DARBAS, PASIRENGĘS DIRBTI ir PERTRAUKA / POILSIS.

46)

Vairuotojas ir (arba) vairuotojo porininkas turi galėti rankiniu būdu pasirinkti veiklos rūšis DARBAS, PASIRENGĘS DIRBTI ir PERTRAUKA / POILSIS.

47)

Kai transporto priemonė važiuoja, automatiškai parenkama vairuotojo veiklos rūšis VAIRAVIMAS, o vairuotojo porininko – PASIRENGĘS DIRBTI.

48)

Kai transporto priemonė sustoja, automatiškai parenkama vairuotojo veiklos rūšis DARBAS.

49)

Pirmasis veiklos pakeitimas į POILSĮ arba PASIRENGIMĄ DIRBTI ne vėliau kaip praėjus 120 sekundžių nuo automatinio pakeitimo į DARBĄ dėl to, kad transporto priemonė sustojo, laikomas įvykusiu transporto priemonei stovint (todėl pakeitimas į DARBO nustatymą gali būti atšaukiamas).

50)

Ši funkcija turi teikti informaciją apie veiklos pasikeitimus registravimo funkcijoms vienos minutės tikslumu.

51)

Jei kuriuo nors kalendorinės minutės momentu užregistruota, kad prieš pat tą minutę ir tuoj pat po jos vykdoma VAIRAVIMO veikla, visa ta minutė turi būti laikoma VAIRAVIMU.

52)

Jei pagal 051 reikalavimą kalendorinė minutė nelaikoma VAIRAVIMU, visa ta minutė laikoma tos rūšies veikla, kuri tą minutę truko ilgiausiai (arba vėliausiąja iš vienodai trukusių veiklos rūšių).

53)

Naudojant šią funkciją taip pat nuolat stebima vairuotojo nepertraukiamo vairavimo trukmė ir bendroji poilsio trukmė.

3.5   Važiavimo būsenos stebėsena

54)

Naudojant šią funkciją nuolat automatiškai stebima važiavimo būsena.

55)

Kai į tachografą įstatomos dvi galiojančios vairuotojo kortelės, turi būti parenkama ĮGULOS važiavimo būsena, o visais kitais atvejais – VIENO VAIRUOTOJO važiavimo būsena.

3.6   Vairuotojo įvedami duomenys

3.6.1   Vietos, kurioje prasideda ir (arba) baigiasi dienos darbo laikotarpiai, duomenų įvedimas

56)

Naudojantis šia funkcija, galima įvesti vietos, kuriose, pasak vairuotojo ir (arba) vairuotojo porininko, prasideda ir (arba) baigiasi darbo dienos laikotarpiai, duomenis.

57)

Vietos apibrėžiamos kaip šalis ir, jei reikia papildomai, regionas; jų duomenys įvedami arba patvirtinami rankiniu būdu.

58)

Ištraukiant vairuotojo kortelę, tachografas turi pasiūlyti vairuotojui (porininkui) įrašyti vietą, kurioje baigėsi dienos darbo laikotarpis.

59)

Vairuotojas turi įrašyti esamą transporto priemonės vietą, o šis įrašas laikomas laikinu.

60)

Vietų, kuriose prasideda ir (arba) baigiasi dienos darbo laikotarpiai, duomenis įvesti turi būti įmanoma naudojantis meniu komandomis. Jei per vieną kalendorinę minutę atliekama daugiau negu viena tokia įvestis, per tą laiką registruojami tik paskutinės vietos, kurioje prasideda laikotarpis, ir paskutinės vietos, kurioje jis baigiasi, duomenys.

3.6.2   Duomenų apie vairuotojo veiklą įvedimas rankiniu būdu ir vairuotojo sutikimas dėl ITS sąsajos

61)

Įstačius vairuotojo (arba dirbtuvių) kortelę (ir tik tuo metu) tachografas turi leisti rankiniu būdu įvesti veiklos duomenis. Rankiniu būdu įvedant veiklos duomenis nurodomas tos laiko zonos, kuri tuo metu nustatyta transporto priemonės bloke (UTC skirtumas), vietos laikas ir data.

Įstatant vairuotojo ar dirbtuvių kortelę, kortelės turėtojui primenama:

paskutinio kortelės ištraukimo data ir laikas,

(neprivaloma) tuo metu transporto priemonės bloke nustatytas vietos laiko skirtumas.

Pirmą kartą įstačius vairuotojo kortelę arba dirbtuvių kortelę, dar nežinomą transporto priemonės blokui, kortelės turėtojas turi būti paragintas duoti sutikimą dėl asmens duomenų, susijusių su tachografu, išvesties per neprivalomą ITS sąsają.

Bet kuriuo metu, kai vairuotojo (arba dirbtuvių) kortelė yra kortelės lizde, vairuotojo (arba dirbtuvių) sutikimą galima aktyvinti arba atšaukti naudojantis meniu komandomis.

Turi būti įmanoma įvesti veiklos duomenis su tokiais apribojimais:

veiklos rūšis turi būti DARBAS, PASIRENGĘS DIRBTI arba PERTRAUKA / POILSIS,

kiekvienos veiklos pradžios ir pabaigos laikas turi patekti į laikotarpį nuo paskutinio kortelės ištraukimo iki dabartinio įdėjimo,

skirtingų rūšių veiklos laikas negali iš dalies sutapti.

Jei reikia, rankiniu būdu įvesti duomenis turi būti įmanoma pirmą kartą įstačius anksčiau nenaudotą vairuotojo (arba dirbtuvių) kortelę.

Veiklos duomenų įvedimo rankiniu būdu procedūra turi apimti tiek vienas po kito atliekamų veiksmų, kiek reikia kiekvienos veiklos rūšiai ir pradžios bei pabaigos laikui nustatyti. Kortelės turėtojas turi turėti galimybę nenurodyti jokios veiklos bet kurią laikotarpio nuo paskutinio kortelės ištraukimo iki dabartinio kortelės įdėjimo dalį.

Rankiniu būdu įvesdamas duomenis, kai įstatoma kortelė, kortelės turėtojas turi galimybę nurodyti:

vietą, kurioje baigėsi ankstesnis dienos darbo laikotarpis, susijusią su atitinkamu laiku (taip pakeičiamas įrašas, padarytas paskutinį kartą ištraukiant kortelę),

vietą, kurioje prasideda einamasis dienos darbo laikotarpis, susijusią su atitinkamu laiku.

Jei kortelės turėtojas nenurodo vietos, kurioje prasideda arba baigėsi dienos darbo laikotarpis, rankiniu būdu įvesdamas duomenis, kai įstatoma kortelė, laikoma, kad jo darbo laikotarpis nuo paskutinio kortelės ištraukimo nepasikeitė. Kitas vietos, kurioje baigėsi ankstesnis dienos darbo laikotarpis, įrašas pakeičia laikiną įrašą, padarytą paskutinį kartą ištraukiant kortelę.

Jei įvedami vietos duomenys, jie įrašomi susijusioje tachografo kortelėje.

Duomenų įvedimas rankiniu būdu nutraukiamas, jei:

kortelė ištraukiama arba

transporto priemonė juda, o kortelė yra vairuotojo kortelės lizde.

Be to, duomenų įvedimas rankiniu būdu gali būti nutrauktas, pavyzdžiui, po tam tikro laikotarpio, kurį naudotojas yra neaktyvus. Jei duomenų įvedimas rankiniu būdu nutraukiamas, tachografas patvirtina visus iki galo įvestus vietos ir veiklos duomenis (jei vieta ir laikas arba veiklos rūšis, pradžios ir pabaigos laikas yra aiškūs).

Jei antra vairuotojo ar dirbtuvių kortelė įstatoma tuo metu, kai rankiniu būdu įvedami anksčiau įstatytos kortelės veiklos duomenys, turi būti galima rankiniu būdu įvedamus tos ankstesnės kortelės duomenis įvesti iki galo ir tik tada pradėti antrosios kortelės duomenų įvedimą rankiniu būdu.

Kortelės turėtojas turi turėti galimybę įvesti duomenis rankiniu būdu, laikydamasis tokios minimalios procedūros:

rankiniu būdu chronologine seka įvesti laikotarpio nuo paskutinio kortelės ištraukimo iki dabartinio įdėjimo veiklos duomenis.

Pirmosios veiklos pradžios laikas yra kortelės ištraukimo laikas. Iš anksto nustatoma, kad kiekvieno vėlesnio įrašo pradžios laikas yra iškart po ankstesnio įrašo pabaigos laiko. Kiekvienai veiklai parenkama veiklos rūšis ir pabaigos laikas.

Procedūra užbaigiama, kai rankiniu būdu įvestos veiklos pabaigos laikas sutampa su kortelės įdėjimo laiku. Tada tachografas gali leisti kortelės turėtojui keisti bet kokius rankiniu būdu įvestus veiklos duomenis, kol neatliekamas patvirtinimas pasirenkant specialią komandą. Vėliau toks pakeitimas draudžiamas.

3.6.3   Informacijos apie ypatingas būsenas įvedimas

62)

Tachografas turi leisti vairuotojui tikruoju laiku įvesti informaciją apie tokias dvi ypatingas būsenas:

NEKONTROLIUOJAMA (pradžia, pabaiga)

KĖLIMAS KELTU / VEŽIMAS TRAUKINIU (pradžia, pabaiga).

Pasirinkus būseną NEKONTROLIUOJAMA, būsenos KĖLIMAS KELTU / VEŽIMAS TRAUKINIU pasirinkti negalima.

Jei įstatoma arba ištraukiama vairuotojo kortelė, būsena NEKONTROLIUOJAMA turi būti automatiškai užbaigta.

Pasirinkus būseną NEKONTROLIUOJAMA negalima:

važiuoti be reikiamos kortelės;

rodyti perspėjimus, susijusius su nepertraukiamo vairavimo trukme.

Būsenos KĖLIMAS KELTU / VEŽIMAS TRAUKINIU pradžia nustatoma prieš išjungiant variklį kelte / traukinyje.

Būsena KĖLIMAS KELTU / VEŽIMAS TRAUKINIU baigiasi, kai:

vairuotojas rankiniu būdu nustato būsenos KĖLIMAS KELTU / VEŽIMAS TRAUKINIU pabaigą;

vairuotojas ištraukia kortelę.

Būsena KĖLIMAS KELTU / VEŽIMAS TRAUKINIU baigiasi, kai ji nustoja galioti pagal taisykles, nustatytas Reglamente (EB) Nr. 561/2006.

3.7   Įmonės užraktų valdymas

63)

Naudojant šią funkciją galima valdyti užraktus, kuriuos įmonė nustato, kad įmonės režimu prieiti prie duomenų leistų tik sau.

64)

Įmonės užraktus sudaro pradžios data / laikas (užrakinimas) ir pabaigos data / laikas (atrakinimas), susieti su įmonės identifikacija pagal įmonės kortelės numerį (užrakinant).

65)

Užraktus galima užrakinti ir atrakinti tik tikruoju laiku.

66)

Atrakinti užraktą gali tik ta įmonė, kuri jį užrakino (identifikuojama pagal pirmuosius 13 įmonės kortelės rašmenų), arba

67)

kitai įmonei užrakinus savo užraktą, ankstesnės įmonės užraktas turi būti automatiškai atrakinamas.

68)

Jei įmonė užrakina naują užraktą, o ankstesnis užraktas buvo tos pačios įmonės, tuomet daroma prielaida, kad ankstesnis užraktas nebuvo atrakintas, ir jis lieka užrakintas.

3.8   Kontrolės veiklos stebėsena

69)

Naudojantis šia funkcija stebima RODYMO EKRANE, SPAUSDINIMO, transporto priemonės bloko ir kortelės DUOMENŲ PERKĖLIMO ir KALIBRAVIMO TIKRINIMO KELYJE veikla kontrolės režimu.

70)

Naudojantis šia funkcija taip pat stebima GREIČIO VIRŠIJIMO KONTROLĖS veikla kontrolės režimu. Laikoma, kad įvykdyta greičio viršijimo kontrolė, kai tachografui veikiant kontrolės režimu į spausdintuvą arba ekraną perduodamas greičio viršijimo pranešimas arba iš transporto priemonės bloko atminties perkeliami duomenys apie įvykius ir triktis.

3.9   Įvykių ir (arba) trikčių aptikimas

71)

Naudojantis šia funkcija aptinkami toliau nurodyti įvykiai ir (arba) triktys.

3.9.1   „Įstatyta negaliojanti kortelė“

72)

Šis įvykis užfiksuojamas įstačius bet kokią negaliojančią kortelę, jau pakeistą vairuotojo kortelę ir (arba) pasibaigus įstatytos kortelės galiojimo laikui.

3.9.2   „Kortelių nesuderinamumo“ įvykis

73)

Šis įvykis užfiksuojamas, kai kartu įstatomos dvi galiojančios kortelės, kurių derinys toliau esančioje lentelėje pažymėtas X.

Kortelių nesuderinamumas

Vairuotojo kortelės lizdas

Kortelės nėra

Vairuotojo kortelė

Kontrolės kortelė

Dirbtuvių kortelė

Įmonės kortelė

Porininko kortelės lizdas

Kortelės nėra

 

 

 

 

 

Vairuotojo kortelė

 

 

 

X

 

Kontrolės kortelė

 

 

X

X

X

Dirbtuvių kortelė

 

X

X

X

X

Įmonės kortelė

 

 

X

X

X

3.9.3   „Dalinio laiko sutapimo“ įvykis

74)

Šis įvykis užfiksuojamas, kai vairuotojo kortelės paskutinio ištraukimo data ir laikas, užfiksuoti kortelės atmintyje, yra vėlesni už tachografo, į kurį kortelė įstatyta, rodomą datą ir laiką.

3.9.4   „Važiavimo be reikiamos kortelės“ įvykis

75)

Šis įvykis užfiksuojamas, kai kartu įstatomos dvi kortelės, kurių derinys toliau esančioje lentelėje pažymėtas X, ir kai vairuotojo veiklos rūšis pasikeičia į VAIRAVIMĄ arba kai esant vairuotojo veiklai VAIRAVIMAS pasikeičia veikimo režimas.

Važiavimas be reikiamos kortelės

Vairuotojo kortelės lizdas

Kortelės nėra (arba ji yra negaliojanti)

Vairuotojo kortelė

Kontrolės kortelė

Dirbtuvių kortelė

Įmonės kortelė

Porininko kortelės lizdas

Kortelės nėra (arba ji yra negaliojanti)

X

 

X

 

X

Vairuotojo kortelė

X

 

X

X

X

Kontrolės kortelė

X

X

X

X

X

Dirbtuvių kortelė

X

X

X

 

X

Įmonės kortelė

X

X

X

X

X

3.9.5   „Kortelė įstatyta važiuojant“

76)

Šis įvykis užfiksuojamas, jei į kurį nors lizdą įstatoma tachografo kortelė, kai vairuotojo veikla yra VAIRAVIMAS.

3.9.6   „Netinkamai užbaigtas paskutinis kortelės naudojimo seansas“

77)

Šis įvykis užfiksuojamas, kai įstačius kortelę į lizdą tachografas nustato, kad, nepaisant 3.1 punkto nuostatų, ankstesnis kortelės naudojimo seansas užbaigtas netinkamai (kortelė ištraukta nebaigus į ją įrašyti visų reikiamų duomenų). Šis įvykis fiksuojamas tik vairuotojo ir dirbtuvių kortelėse.

3.9.7   „Greičio viršijimo“ įvykis

78)

Šis įvykis užfiksuojamas kaskart, kai viršijamas greitis.

3.9.8   „Maitinimo nutrūkimo“ įvykis

79)

Šis įvykis užfiksuojamas tachografui veikiant ne kalibravimo arba kontrolės režimu, jei judesio jutiklio ir (arba) transporto priemonės bloko maitinimas nutrūksta ilgesniam kaip 200 milisekundžių laikotarpiui. Maitinimo nutrūkimo trukmės slenkstinę vertę nustato gamintojas. Šis įvykis neturi būti fiksuojamas dėl įtampos kritimo užvedant variklį.

3.9.9.   „Ryšio su nuotolinio ryšio įrenginiu klaida“

80)

Šis įvykis užfiksuojamas tachografui veikiant ne kalibravimo režimu, kai nuotolinio ryšio įrenginys nepatvirtina sėkmingai gavęs iš transporto priemonės bloko išsiųstus nuotolinio ryšio duomenis, atlikus daugiau kaip tris šių duomenų siuntimo bandymus.

3.9.10.   „Iš GNSS imtuvo negauta informacijos apie buvimo vietą“

81)

Šis įvykis užfiksuojamas tachografui veikiant ne kalibravimo režimu, kai iš GNSS imtuvo (vidinio ar išorinio) ilgiau kaip tris bendros vairavimo trukmės valandas negaunama informacijos apie buvimo vietą.

3.9.11.   „Ryšio su išoriniu GNSS įrenginiu klaida“

82)

Šis įvykis užfiksuojamas tachografui veikiant ne kalibravimo režimu, kai, transporto priemonei važiuojant, ryšys tarp išorinio GNSS įrenginio ir transporto priemonės bloko nutrūksta ilgesniam nei 20 minučių laikotarpiui.

3.9.12.   „Duomenų apie judėjimą klaida“

83)

Šis įvykis užfiksuojamas tachografui veikiant ne kalibravimo režimu, kai nutrūksta įprastas duomenų srautas tarp judesio jutiklio ir transporto priemonės bloko ir (arba) įvyksta duomenų nepažeistumo arba autentiškumo tikrinimo klaida keičiantis duomenimis tarp judesio jutiklio ir transporto priemonės bloko.

3.9.13.   „Transporto priemonės judėjimo nesuderinamumo“ įvykis

84)

Šis įvykis užfiksuojamas tachografui veikiant ne kalibravimo režimu, kai nesutampa judėjimo jutiklio informacija apie judėjimą ir vidinio GNSS imtuvo ar išorinio GNSS įrenginio arba kitų autonominių šaltinių informacija apie judėjimą, kaip nustatyta 12 priedėlyje. Šis įvykis nefiksuojamas, kai transporto priemonė keliama keltu arba vežama traukiniu, kai parinkta būsena NEKONTROLIUOJAMA arba kai iš GNSS imtuvo negaunama informacijos apie buvimo vietą.

3.9.14.   „Bandymo pažeisti apsaugą“ įvykis

85)

Šis įvykis užfiksuojamas tachografui veikiant ne kalibravimo režimu, kai įvyksta bet koks kitas įvykis, darantis poveikį judesio jutiklio, transporto priemonės bloko ir (arba) išorinio GNSS įrenginio saugumui, kurio reikalavimai nustatyti 10 priedėlyje.

3.9.15.   „Nesuderinto laiko“ įvykis

86)

Šis įvykis užfiksuojamas tachografui veikiant ne kalibravimo režimu, kai transporto priemonės blokas aptinka didesnį nei 1 minutės transporto priemonės bloko nustatyto laiko ir GNSS imtuvo laiko neatitikimą. Šis įvykis fiksuojamas kartu su transporto priemonės bloko vidinio laikrodžio rodmeniu ir atliekamas automatinis laiko koregavimas. Užfiksavęs nesuderinto laiko įvykį, transporto priemonės blokas nefiksuoja kitų nesuderinto laiko įvykių per kitas 12 valandų. Šis įvykis nefiksuojamas, jei per pastarąsias 30 dienų GNSS imtuvas neaptiko galiojančio GNSS signalo. Tačiau, jeigu iš GNSS imtuvo vėl gaunama informacija apie buvimo vietą, atliekamas automatinis laiko koregavimas.

3.9.16.   Kortelės triktis

87)

Ši triktis užfiksuojama, kai naudojama tachografo kortelė sugenda.

3.9.17.   Tachografo triktis

88)

Ši triktis užfiksuojama, kai tachografui veikiant ne kalibravimo režimu įvyksta bet kuri iš šių trikčių:

transporto priemonės bloko vidinė triktis,

spausdintuvo triktis,

ekrano triktis,

duomenų perkėlimo triktis,

jutiklio triktis,

GNSS imtuvo ar išorinio GNSS įrenginio triktis,

nuotolinio ryšio įrenginio triktis.

3.10   Savidiagnostika ir savitikra

89)

Tachografas turi pats aptikti triktis atlikdamas savidiagnostiką ir savitikrą, kaip nurodyta lentelėje.

Tikrinamas mazgas

Savitikra

Savidiagnostika

Programinė įranga

 

Vientisumas

Duomenų atmintis

Prieiga

Prieiga, duomenų nepažeistumas

Kortelių sąsajos įtaisai

Prieiga

Prieiga

Klaviatūra

 

Rankinis patikrinimas

Spausdintuvas

(pagal gamintojo nustatymus)

Spaudinys

Ekranas

 

Vizualus patikrinimas

Duomenų perkėlimas

(atliekama tik perkeliant duomenis)

Tinkamas veikimas

 

Jutiklis

Tinkamas veikimas

Tinkamas veikimas

Nuotolinio ryšio įrenginys

Tinkamas veikimas

Tinkamas veikimas

GNSS įrenginys

Tinkamas veikimas

Tinkamas veikimas

3.11   Atmintyje laikomų duomenų nuskaitymas

90)

Tachografas turi gebėti nuskaityti bet kokius savo duomenų atmintyje laikomus duomenis.

3.12   Informacijos įrašymas ir laikymas duomenų atmintyje

Šiame poskyryje:

365 dienos – tai vairuotojo vidutinės veiklos transporto priemonėje 365 kalendorinės dienos. Vidutinė dienos veikla transporto priemonėje apibrėžiama pagal informaciją apie ne mažiau kaip šešis vairuotojus arba vairuotojo porininkus, šešis kortelių įstatymo ir ištraukimo ciklus ir 256 veiklos rūšies pasikeitimus. Taigi 365 dienos apima informaciją ne mažiau kaip apie 2 190 vairuotojų (porininkų), 2 190 kortelių įstatymo ir ištraukimo ciklų ir 93 440 veiklos rūšių pasikeitimų;

vidutinis buvimo vietų skaičius per dieną yra ne mažiau kaip šešios buvimo vietos, kuriose prasideda dienos darbo laikotarpis, šešios buvimo vietos, kuriose vairuotojo nepertraukiamo vairavimo trukmė pasiekia trijų valandų kartotinį, ir šešios buvimo vietos, kuriose baigiasi dienos darbo laikotarpis, tad 365 dienos apima ne mažiau kaip 6 570 buvimo vietų;

jei nenurodyta kitaip, laikas registruojamas vienos minutės tikslumu;

odometro rodmens vertės registruojamos vieno kilometro tikslumu;

greitis registruojamas 1 km/h tikslumu;

buvimo vieta (platuma ir ilguma) registruojama laipsniais ir minutėmis, 1/10 minutės tikslumu, atitinkamu GNSS tikslumu ir gavimo laiku.

91)

Duomenų atmintyje laikomiems duomenims tipo patvirtinimo sąlygomis neturi pakenkti išorinio maitinimo nebuvimas trumpiau nei 12 mėnesių. Be to, 14 priedėlyje apibrėžtame išoriniame nuotolinio ryšio įrenginyje laikomiems duomenims neturi pakenkti išorinio maitinimo nebuvimas trumpiau nei 28 dienas.

92)

Tachografo duomenų atmintyje turi būti galima netiesiogiai arba tiesiogiai registruoti toliau nurodytą informaciją.

3.12.1   Įrangos identifikavimo duomenys

3.12.1.1   Transporto priemonės bloko identifikavimo duomenys

93)

Tachografo duomenų atmintyje laikomi tokie transporto priemonės bloko identifikavimo duomenys:

gamintojo pavadinimas,

gamintojo adresas,

komponento šifras,

serijos numeris,

transporto priemonės bloko karta,

informacija apie galimybę naudoti pirmosios kartos tachografo korteles,

programinės įrangos versijos numeris,

programinės įrangos įdiegimo data,

įrangos pagaminimo metai,

patvirtinimo numeris.

94)

Transporto priemonės bloko gamintojas visam laikui įrašo transporto priemonės bloko identifikavimo duomenis, išskyrus programinės įrangos duomenis ir patvirtinimo numerį, kurie gali keistis atnaujinant programinę įrangą, ir informaciją apie galimybę naudoti pirmosios kartos tachografo korteles.

3.12.1.2   Judesio jutiklio identifikavimo duomenys

95)

Judesio jutiklio atmintyje laikomi tokie identifikavimo duomenys:

gamintojo pavadinimas,

serijos numeris,

patvirtinimo numeris,

įterptojo apsaugos komponento identifikatorius (pvz., vidinės mikroschemos (mikroprocesoriaus) komponento šifras),

operacinės sistemos identifikatorius (pvz., programinės įrangos versijos numeris).

96)

Judesio jutiklio identifikavimo duomenis jame visam laikui įrašo judesio jutiklio gamintojas.

97)

Transporto priemonės bloko duomenų atmintyje turi būti galima registruoti ir laikyti toliau nurodytus 20 naujausių siejimo su judesio jutikliais atvejų duomenis (jei per vieną kalendorinę dieną siejama keletą kartą, išsaugomi tik pirmojo ir paskutinio siejimo tą dieną duomenys).

Turi būti registruojami tokie kiekvieno tokio siejimo duomenys:

judesio jutiklio identifikavimo duomenys:

serijos numeris,

patvirtinimo numeris;

judesio jutiklio siejimo duomenys:

siejimo data.

3.12.1.3   Pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos identifikavimo duomenys

98)

Išorinio GNSS įrenginio atmintyje laikomi tokie identifikavimo duomenys:

gamintojo pavadinimas,

serijos numeris,

patvirtinimo numeris,

įterptojo apsaugos komponento identifikatorius (pvz., vidinės mikroschemos (mikroprocesoriaus) komponento šifras),

operacinės sistemos identifikatorius (pvz., programinės įrangos versijos numeris).

99)

Išorinio GNSS įrenginio identifikavimo duomenis jame visam laikui įrašo išorinio GNSS įrenginio gamintojas.

100)

Transporto priemonės bloko duomenų atmintyje turi būti galima registruoti ir laikyti toliau nurodytus 20 naujausių jungimo su išoriniais GNSS įrenginiais atvejų duomenis (jei per vieną kalendorinę dieną jungiama keletą kartą, išsaugomi tik pirmojo ir paskutinio jungimo tą dieną duomenys).

Turi būti registruojami tokie kiekvieno tokio jungimo duomenys:

išorinio GNSS įrenginio identifikavimo duomenys:

serijos numeris,

patvirtinimo numeris;

išorinio GNSS įrenginio jungimo duomenys:

jungimo data.

3.12.2   Raktai ir pažymėjimai

101)

Tachografe turi būti galima laikyti tiek kriptografinių raktų ir pažymėjimų, kiek nurodyta 11 priedėlio A ir B dalyse.

3.12.3   Duomenys apie vairuotojo arba dirbtuvių kortelės įstatymą ir ištraukimą

102)

Tachografo duomenų atmintyje užregistruojami ir laikomi tokie vairuotojo arba dirbtuvių kortelės kiekvieno įstatymo ir ištraukimo ciklo duomenys:

kortelės turėtojo pavardė ir vardas (-ai), įrašyti kortelės atmintyje,

kortelės numeris, ją išdavusi valstybė narė ir kortelės galiojimo pabaigos data, įrašyti kortelės atmintyje,

kortelės karta,

įkišimo data ir laikas,

transporto priemonės odometro rodmens vertė įstatant kortelę,

lizdas, į kurį įstatyta kortelė,

ištraukimo data ir laikas,

transporto priemonės odometro rodmens vertė ištraukiant kortelę,

tokia kortelės atmintyje įrašyta informacija apie transporto priemonę, kuria anksčiau naudojosi vairuotojas:

transporto priemonės registracijos numeris ir registracijos valstybė narė,

transporto priemonės bloko karta (jei žinoma),

kortelės ištraukimo data ir laikas,

ženklas, rodantis, ar įstatęs kortelę jos turėtojas rankiniu būdu įvedė veiklos rūšis, ar ne.

103)

Duomenų atmintyje šie duomenys saugomi ne trumpiau kaip 365 dienas.

104)

Kai atmintinės talpa išnaudojama, nauji duomenys rašomi ant seniausiųjų įrašų.

3.12.4   Duomenys apie vairuotojo veiklą

105)

Pasikeitus vairuotojo ir (arba) vairuotojo porininko veiklai ir (arba) važiavimo būsenai ir (arba) įstačius arba ištraukus vairuotojo arba dirbtuvių kortelę, tachografo duomenų atmintyje užregistruojami ir laikomi tokie duomenys:

važiavimo būsena (ĮGULA, VIENAS VAIRUOTOJAS),

kortelės lizdas (VAIRUOTOJO, VAIRUOTOJO PORININKO),

kortelės būsena atitinkamame lizde (ĮSTATYTA, NEĮSTATYTA),

veiklos rūšis (VAIRAVIMAS, PASIRENGĘS DIRBTI, DARBAS, PERTRAUKA / POILSIS),

pasikeitimo data ir laikas.

ĮSTATYTA reiškia, kad į lizdą įstatyta galiojanti vairuotojo ar dirbtuvių kortelė. NEĮSTATYTA, priešingai, reiškia, kad į lizdą neįstatyta galiojanti vairuotojo ar dirbtuvių kortelė (pvz., įstatyta įmonės kortelė arba neįstatyta jokia kortelė).

Vairuotojo rankiniu būdu įvesta informacija apie veiklą duomenų atmintyje neregistruojama.

106)

Duomenų atmintyje duomenys apie vairuotojo veiklą saugomi ne trumpiau kaip 365 dienas.

107)

Kai atmintinės talpa išnaudojama, nauji duomenys rašomi ant seniausiųjų įrašų.

3.12.5   Vietos, kur prasideda ir baigiasi dienos darbo laikotarpiai ir (arba) nepertraukiamo vairavimo trukmė pasiekia 3 valandas

108)

Tachografo duomenų atmintyje užregistruojami ir laikomi tokie duomenys:

buvimo vieta, kurioje prasideda vairuotojo ir (arba) vairuotojo porininko dienos darbo laikotarpis;

buvimo vieta, kurioje vairuotojo nepertraukiamo vairavimo trukmė pasiekia trijų valandų kartotinį;

buvimo vieta, kurioje baigiasi vairuotojo ir (arba) vairuotojo porininko dienos darbo laikotarpis.

109)

Jei tuo metu negaunama transporto priemonės buvimo vietos duomenų iš GNSS imtuvo, tachografas turi naudoti naujausius turimus buvimo vietos duomenis ir su jais susijusius datos ir laiko duomenis.

110)

Kartu su kiekvienos buvimo vietos duomenimis tachografo duomenų atmintyje užregistruojami ir laikomi tokie duomenys:

vairuotojo (porininko) kortelės numeris ir ją išdavusi valstybė narė,

kortelės karta,

įrašo data ir laikas,

įrašo rūšis (pradžia, pabaiga arba 3 valandų nepertraukiamo vairavimo trukmė),

atitinkamos GNSS tikslumas, data ir laikas, kai tinkama,

transporto priemonės odometro rodmens vertė.

111)

Duomenų atmintyje buvimo vietos, kurioje prasideda ir baigiasi dienos darbo laikotarpiai ir (arba) nepertraukiamo vairavimo trukmė pasiekia 3 valandas, duomenis turi būti galima saugoti ne trumpiau kaip 365 dienas.

112)

Kai atmintinės talpa išnaudojama, nauji duomenys rašomi ant seniausiųjų įrašų.

3.12.6   Odometro duomenys

113)

Tachografo duomenų atmintyje užregistruojama transporto priemonės odometro rodmens vertė ir data kiekvienos kalendorinės dienos vidurnaktį.

114)

Duomenų atmintyje odometro vidurnakčio rodmens vertes turi būti galima išlaikyti ne trumpiau kaip 365 dienas.

115)

Kai atmintinės talpa išnaudojama, nauji duomenys rašomi ant seniausiųjų įrašų.

3.12.7   Išsamūs duomenys apie greitį

116)

Tachografo duomenų atmintyje užregistruojama ir laikoma ne mažiau kaip paskutinių 24 valandų transporto priemonės judėjimo informacija apie momentinį transporto priemonės greitį kiekvieną sekundę ir atitinkama data bei laikas.

3.12.8   Duomenys apie įvykius

Šioje poskyryje nurodytais tikslais laikas registruojamas vienos sekundės tikslumu.

117)

Tachografo duomenų atmintyje užregistruojami ir laikomi toliau nurodyti duomenys apie kiekvieną aptiktą įvykį pagal atitinkamas duomenų laikymo taisykles.

Įvykis

Duomenų laikymo taisyklės

Užregistruojami duomenys apie kiekvieną įvykį

Įstatyta negaliojanti kortelė

10 paskutinių įvykių

Įvykio data ir laikas

Įvykį sukėlusios kortelės rūšis, numeris, ją išdavusi valstybė narė ir kortelės karta

Panašių įvykių tą dieną skaičius

Kortelių nesuderinamumas

10 paskutinių įvykių

Įvykio pradžios data ir laikas

Įvykio pabaigos data ir laikas

Abiejų nesuderinamų kortelių rūšis, numeriai, jas išdavusi valstybė narė ir kortelės karta

Važiavimas be reikiamos kortelės

Ilgiausiai trukęs įvykis per kiekvieną iš paskutinių 10 dienų, kuriomis jis įvyko

Penki ilgiausiai trukę įvykiai per paskutines 365 dienas

Įvykio pradžios data ir laikas

Įvykio pabaigos data ir laikas

Kortelės, kuri buvo kortelės lizde įvykio pradžioje ir (arba) pabaigoje, rūšis, numeris, ją išdavusi valstybė narė ir kortelės karta

Panašių įvykių tą dieną skaičius

Kortelė įstatyta važiuojant

Paskutinis įvykis per kiekvieną iš paskutinių 10 dienų, kuriomis jis įvyko

Įvykio data ir laikas

Kortelės rūšis, numeris, ją išdavusi valstybė narė ir kortelės karta

Panašių įvykių tą dieną skaičius

Netinkamai užbaigtas paskutinis kortelės naudojimo seansas

10 paskutinių įvykių

Kortelės įstatymo data ir laikas

Kortelės rūšis, numeris, ją išdavusi valstybė narė ir kortelės karta

Paskutiniai iš kortelės nuskaityti seanso duomenys:

Kortelės įstatymo data ir laikas

Transporto priemonės registracijos numeris, registracijos valstybė narė ir transporto priemonės bloko karta

Greičio viršijimas (1)

Svarbiausias įvykis per kiekvieną iš paskutinių 10 dienų, kuriomis jis įvyko (t. y. įvykis, kai greitis viršytas daugiausiai)

Penki svarbiausi įvykiai per paskutines 365 dienas

Pirmasis po paskutinio kalibravimo įvykęs įvykis

Įvykio pradžios data ir laikas

Įvykio pabaigos data ir laikas

Didžiausias įvykio metu išmatuotas greitis

Įvykio metu išmatuoto greičio aritmetinis vidurkis

Vairuotojo kortelės rūšis, numeris, ją išdavusi valstybė narė ir kortelės karta (kai tinkama)

Panašių įvykių tą dieną skaičius

Maitinimo nutrūkimas (2)

Ilgiausiai trukęs įvykis per kiekvieną iš paskutinių 10 dienų, kuriomis jis įvyko

Penki ilgiausiai trukę įvykiai per paskutines 365 dienas

Įvykio pradžios data ir laikas

Įvykio pabaigos data ir laikas

Kortelės, kuri buvo kortelės lizde įvykio pradžioje ir (arba) pabaigoje, rūšis, numeris, ją išdavusi valstybė narė ir kortelės karta

Panašių įvykių tą dieną skaičius

Ryšio su nuotolinio ryšio įrenginiu klaida

Ilgiausiai trukęs įvykis per kiekvieną iš paskutinių 10 dienų, kuriomis jis įvyko

Penki ilgiausiai trukę įvykiai per paskutines 365 dienas

Įvykio pradžios data ir laikas

Įvykio pabaigos data ir laikas

Kortelės, kuri buvo kortelės lizde įvykio pradžioje ir (arba) pabaigoje, rūšis, numeris, ją išdavusi valstybė narė ir kortelės karta

Panašių įvykių tą dieną skaičius

Iš GNSS imtuvo negauta informacijos apie buvimo vietą

Ilgiausiai trukęs įvykis per kiekvieną iš paskutinių 10 dienų, kuriomis jis įvyko

Penki ilgiausiai trukę įvykiai per paskutines 365 dienas

Įvykio pradžios data ir laikas

Įvykio pabaigos data ir laikas

Kortelės, kuri buvo kortelės lizde įvykio pradžioje ir (arba) pabaigoje, rūšis, numeris, ją išdavusi valstybė narė ir kortelės karta

Panašių įvykių tą dieną skaičius

Duomenų apie judėjimą klaida

Ilgiausiai trukęs įvykis per kiekvieną iš paskutinių 10 dienų, kuriomis jis įvyko

Penki ilgiausiai trukę įvykiai per paskutines 365 dienas

Įvykio pradžios data ir laikas

Įvykio pabaigos data ir laikas

Kortelės, kuri buvo kortelės lizde įvykio pradžioje ir (arba) pabaigoje, rūšis, numeris, ją išdavusi valstybė narė ir kortelės karta

Panašių įvykių tą dieną skaičius

Transporto priemonės judėjimo nesuderinamumas

Ilgiausiai trukęs įvykis per kiekvieną iš paskutinių 10 dienų, kuriomis jis įvyko

Penki ilgiausiai trukę įvykiai per paskutines 365 dienas

Įvykio pradžios data ir laikas

Įvykio pabaigos data ir laikas

Kortelės, kuri buvo kortelės lizde įvykio pradžioje ir (arba) pabaigoje, rūšis, numeris, ją išdavusi valstybė narė ir kortelės karta

Panašių įvykių tą dieną skaičius

Mėginimas pažeisti apsaugą

10 paskutinių kiekvienos rūšies įvykių

Įvykio pradžios data ir laikas

Įvykio pabaigos data ir laikas (jei tinka)

Kortelės, kuri buvo kortelės lizde įvykio pradžioje ir (arba) pabaigoje, rūšis, numeris, ją išdavusi valstybė narė ir kortelės karta

Įvykio rūšis

Nesuderintas laikas

Ilgiausiai trukęs įvykis per kiekvieną iš paskutinių 10 dienų, kuriomis jis įvyko

Penki ilgiausiai trukę įvykiai per paskutines 365 dienas

Tachografo data ir laikas

GNSS data ir laikas

Kortelės, kuri buvo kortelės lizde įvykio pradžioje ir (arba) pabaigoje, rūšis, numeris, ją išdavusi valstybė narė ir kortelės karta

Panašių įvykių tą dieną skaičius

(1)

Tachografo duomenų atmintyje užregistruojami ir laikomi tokie duomenys:

paskutinės GREIČIO VIRŠIJIMO KONTROLĖS data ir laikas,

pirmojo greičio viršijimo po tos GREIČIO VIRŠIJIMO KONTROLĖS data ir laikas,

greičio viršijimo įvykių po paskutinės GREIČIO VIRŠIJIMO KONTROLĖS skaičius.

(2)

Šie duomenys gali būti užregistruoti tik vėl atsiradus maitinimui, laikas gali būti nurodytas minutės tikslumu.

3.12.9   Duomenys apie triktis

Šiame poskyryje nurodytais tikslais laikas registruojamas vienos sekundės tikslumu.

118)

Tachografo duomenų atmintyje užregistruojami ir laikomi toliau nurodyti duomenys apie kiekvieną aptiktą triktį pagal atitinkamas duomenų laikymo taisykles.

Triktis

Duomenų laikymo taisyklės

Užregistruojami duomenys apie kiekvieną triktį

Kortelės triktis

10 paskutinių vairuotojo kortelės trikčių

Trikties pradžios data ir laikas

Trikties pabaigos data ir laikas

Kortelės rūšis, numeris, ją išdavusi valstybė narė ir kortelės karta

Tachografo triktys

10 paskutinių kiekvienos rūšies trikčių

Pirmoji triktis po paskutinio kalibravimo

Trikties pradžios data ir laikas

Trikties pabaigos data ir laikas

Trikties rūšis

Kortelės, kuri buvo kortelės lizde, kai įvyko ir (arba) baigėsi triktis, rūšis, numeris, ją išdavusi valstybė narė ir kortelės karta

3.12.10   Duomenys apie kalibravimą

119)

Tachografo duomenų atmintyje užregistruojami ir laikomi tokie duomenys:

žinomi kalibravimo parametrai aktyvinimo momentu,

pats pirmasis kalibravimas po aktyvinimo,

pats pirmasis kalibravimas šioje transporto priemonėje (identifikuojamoje pagal jos VIN),

20 paskutinių kalibravimo atvejų (jei per vieną kalendorinę dieną kalibruojama kelis kartus, užregistruojami duomenys tik apie paskutinį kalibravimą).

120)

Registruojami tokie kiekvieno kalibravimo duomenys:

kalibravimo tikslas (aktyvinimas, pirmasis įrengimas, įrengimas, periodinė patikra),

dirbtuvių pavadinimas ir adresas,

dirbtuvių kortelės numeris, kortelę išdavusi valstybė narė ir kortelės galiojimo pabaigos data,

transporto priemonės identifikacija,

atnaujinti arba patvirtinti parametrai (w, k, l, padangų dydis, greičio ribotuvo nuostatis, odometro rodmenys (sena ir nauja vertės), data ir laikas (sena ir nauja vertės),

visų uždėtų plombų rūšys ir identifikatoriai.

121)

Be to, tachografo duomenų atmintyje užregistruojama ir laikoma informacija apie tai, ar jame galima naudoti pirmosios kartos tachografo korteles (ar ši galimybė aktyvinta, ar ne).

122)

Judesio jutiklio atmintyje registruojami ir laikomi tokie duomenys apie judesio jutiklio įrengimą:

pirmasis susiejimas su transporto priemonės bloku (data, laikas, transporto priemonės bloko patvirtinimo numeris, serijos numeris),

paskutinis susiejimas su transporto priemonės bloku (data, laikas, transporto priemonės bloko patvirtinimo numeris, serijos numeris).

123)

Išorinio GNSS įrenginio atmintyje registruojami ir laikomi tokie duomenys apie jo įrengimą:

pirmasis sujungimas su transporto priemonės bloku (data, laikas, transporto priemonės bloko patvirtinimo numeris, serijos numeris),

paskutinis sujungimas su transporto priemonės bloku (data, laikas, transporto priemonės bloko patvirtinimo numeris, serijos numeris).

3.12.11   Duomenys apie laiko koregavimą

124)

Tachografo duomenų atmintyje užregistruojami ir laikomi duomenys apie laiko koregavimą, atliktą kalibravimo režimu neįprasto kalibravimo metu (f apibrėžtis):

paskutinis laiko koregavimas,

paskutiniai penki atvejai, kai laikas pakoreguotas daugiausiai.

125)

Turi būti registruojami tokie duomenys apie kiekvieną laiko koregavimą:

data ir laikas, senoji vertė,

data ir laikas, naujoji vertė,

dirbtuvių pavadinimas ir adresas,

dirbtuvių kortelės numeris, kortelę išdavusi valstybė narė, kortelės karta ir kortelės galiojimo pabaigos data.

3.12.12   Duomenys apie kontrolės veiklą

126)

Tachografo duomenų atmintyje užregistruojami ir laikomi tokie duomenys apie 20 pastarųjų kontrolės veiklos atvejų:

kontrolės data ir laikas,

kontrolės kortelės numeris, kortelę išdavusi valstybė narė ir kortelės karta,

kontrolės rūšis (rodymas ekrane, spausdinimas, duomenų perkėlimas iš transporto priemonės bloko, duomenų perkėlimas iš kortelės ir (arba) kalibravimo tikrinimas kelyje).

127)

Jei perkeliami duomenys, turi būti užregistruojamos pirmosios ir paskutinės dienų, kurių duomenys perkeliami, datos.

3.12.13   Duomenys apie įmonės užraktus

128)

Tachografo duomenų atmintyje užregistruojami ir laikomi tokie duomenys apie 255 pastaruosius įmonės užraktus:

užrakinimo data ir laikas,

atrakinimo data ir laikas,

įmonės kortelės numeris, kortelę išdavusi valstybė narė ir kortelės karta,

įmonės pavadinimas ir adresas.

Duomenys, kurie buvo anksčiau užrakinti užraktu, kuris pašalintas iš atminties dėl minėto limito, laikomi neužrakintais.

3.12.14   Duomenys apie duomenų perkėlimo veiklą

129)

Tachografo duomenų atmintyje užregistruojami ir laikomi tokie duomenys apie duomenų iš atminties perkėlimą į išorines laikmenas įmonės arba kalibravimo režimu:

duomenų perkėlimo data ir laikas,

įmonės arba dirbtuvių kortelės numeris, kortelę išdavusi valstybė narė ir kortelės karta,

įmonės arba dirbtuvių pavadinimas.

3.12.15   Duomenys apie ypatingas būsenas

130)

Tachografo duomenų atmintyje užregistruojami ir laikomi tokie duomenys apie ypatingas būsenas:

įrašo data ir laikas,

ypatingos būsenos rūšis.

131)

Duomenų atmintyje duomenis apie ypatingas būsenas turi būti įmanoma saugoti ne trumpiau kaip 365 dienas (darant prielaidą, kad per dieną vidutiniškai prasideda ir baigiasi viena būsena). Kai atmintinės talpa išnaudojama, nauji duomenys rašomi ant seniausiųjų įrašų.

3.12.16   Tachografo kortelių duomenys

132)

Tachografo atmintyje laikomi tokie duomenys, susiję su įvairiomis tachografo kortelėmis, naudotomis transporto priemonės bloke:

tachografo kortelės numeris ir serijos numeris,

tachografo kortelės gamintojas,

tachografo kortelės rūšis,

tachografo kortelės versija.

133)

Tachografo atmintyje turi būti galima išsaugoti ne mažiau kaip 88 tokius įrašus.

3.13   Tachografo kortelėse įrašytos informacijos nuskaitymas

134)

Tachografas turi gebėti nuskaityti iš pirmosios ir antrosios kartos tachografo kortelių duomenis, būtinus:

kortelės rūšiai, turėtojui, anksčiau naudotai transporto priemonei, paskutinio kortelės ištraukimo datai bei laikui ir tuo metu pasirinktai veiklai identifikuoti,

patikrinti, ar paskutinis kortelės naudojimo seansas buvo užbaigtas tinkamai,

vairuotojo nepertraukiamo vairavimo trukmei, bendrajai poilsio trukmei ir ankstesnės bei einamosios savaičių bendrajai poilsio trukmei ir bendrajai vairavimo trukmei apskaičiuoti,

reikiamiems spaudiniams su vairuotojo kortelės atmintyje įrašytais duomenimis išspausdinti,

duomenims iš vairuotojo kortelės į išorines laikmenas perkelti.

Šis reikalavimas taikomas tik pirmosios kartos tachografo kortelėms, jei dirbtuvės nėra atsisakiusios jų naudoti.

135)

Įvykus nuskaitymo klaidai, tachografas turi ne daugiau kaip tris kartus mėginti nuskaityti duomenis iš naujo, o jei tai nepavyksta – paskelbti kortelę sugedusia ir negaliojančia.

3.14   Informacijos įrašymas į tachografo korteles ir laikymas

3.14.1   Informacijos įrašymas į pirmosios kartos tachografo korteles ir laikymas

136)

Jei dirbtuvės nėra atsisakiusios naudoti pirmosios kartos tachografų kortelių, tachografas turi užregistruoti ir laikyti duomenis lygiai taip pat, kaip tai darytų pirmosios kartos tachografas.

137)

Vos tik įstačius vairuotojo arba dirbtuvių kortelę, tachografas kortelės atmintyje turi nustatyti kortelės naudojimo seanso duomenis.

138)

Tachografas turi atnaujinti galiojančiose vairuotojo, dirbtuvių, įmonės ir (arba) kontrolės kortelėse laikomus duomenis, įrašydamas visą kortelės turėtojui svarbią naują informaciją, susijusią su tuo laikotarpiu, kuriuo kortelė yra kortelės lizde. Šiose kortelėse laikomi duomenys nurodyti 4 skyriuje.

139)

Tachografas turi atnaujinti galiojančiose vairuotojo ir (arba) dirbtuvių kortelėse laikomus vairuotojo veiklos ir vietos duomenis (nustatytus 4.5.3.1.9 ir 4.5.3.1.11 punktuose), užregistruodamas veiklos ir vietos duomenis, kuriuos kortelės turėtojas įrašė rankiniu būdu.

140)

Vairuotojo ir dirbtuvių kortelėse neturi būti laikomi duomenys apie įvykius, nenustatytus pirmosios kartos tachografams.

141)

Tachografo kortelių duomenys turi būti atnaujinami taip, kad, kai reikia, atsižvelgiant į faktinę kortelių atmintinės talpą naujausi duomenys pakeistų seniausius.

142)

Įvykus įrašymo klaidai tachografas turi ne daugiau kaip tris kartus mėginti įrašyti duomenis iš naujo, o jei tai nepavyksta — paskelbti kortelę sugedusia ir negaliojančia.

143)

Prieš išimant vairuotojo kortelę ir įrašius joje visus reikiamus duomenis, tachografas turi nustatyti į pradinę padėtį kortelės naudojimo seanso duomenis.

3.14.2   Informacijos įrašymas į antrosios kartos tachografo korteles ir laikymas

144)

Antrosios kartos tachografo kortelėse turi būti 2 skirtingos kortelių taikomosios programos, iš kurių pirmoji turi būti lygiai tokia pati, kaip pirmosios kartos tachografo kortelių programa TACHO, o antroji – TACHO_G2, kaip nurodyta 4 skyriuje ir 2 priedėlyje.

145)

Vos tik įstačius vairuotojo arba dirbtuvių kortelę, tachografas kortelės atmintyje turi nustatyti kortelės naudojimo seanso duomenis.

146)

Tachografas turi atnaujinti galiojančių vairuotojo, dirbtuvių, įmonės ir (arba) kontrolės kortelių abiejose programose laikomus duomenis, įrašydamas visą kortelės turėtojui svarbią informaciją, susijusią su tuo laikotarpiu, kuriuo kortelė yra kortelės lizde. Šiose kortelėse laikomi duomenys nurodyti 4 skyriuje.

147)

Tachografas turi atnaujinti galiojančiose vairuotojo ir (arba) dirbtuvių kortelėse laikomus duomenis apie vairuotojo veiklos vietas ir buvimo vietą (nustatytus 4.5.3.1.9, 4.5.3.1.11, 4.5.3.2.9 ir 4.5.3.2.11 punktuose), užregistruodamas veiklos ir vietos duomenis, kuriuos kortelės turėtojas įrašė rankiniu būdu.

148)

Tachografo kortelių duomenys turi būti atnaujinami taip, kad, kai reikia, atsižvelgiant į faktinę kortelių atmintinės talpą naujausi duomenys pakeistų seniausius.

149)

Įvykus įrašymo klaidai tachografas turi ne daugiau kaip tris kartus mėginti įrašyti duomenis iš naujo, o jei tai nepavyksta — paskelbti kortelę sugedusia ir negaliojančia.

150)

Prieš išimant vairuotojo kortelę ir įrašius abiejose kortelės programose visus reikiamus duomenis, tachografas turi nustatyti į pradinę padėtį kortelės naudojimo seanso duomenis.

3.15   Rodymas ekrane

151)

Ekrane turi tilpti ne mažiau kaip 20 rašmenų.

152)

Rašmuo turi būti ne mažesnis kaip 5 mm aukščio ir 3,5 mm pločio.

153)

Ekrane turi būti galima atvaizduoti rašmenis, nurodytus 1 priedėlio 4 skyriuje „Ženklų rinkiniai“. Ekrane rašmenys gali būti vaizduojami supaprastintai (pvz., diakritiniai rašmenys gali būti rodomi be diakritinių ženklų arba vietoj mažųjų raidžių rodomos didžiosios).

154)

Ekrano apšvietimas neturi akinti.

155)

Rodmenys turi būti matomi iš tachografo išorės.

156)

Tachografo ekrane rodomi:

numatytieji duomenys,

perspėjimų informacija,

naudojimosi meniu informacija,

kiti naudotojo pageidaujami duomenys.

Tachografo ekrane gali būti rodoma papildoma informacija, jei ji aiškiai atskiriama nuo pirmiau reikalaujamos informacijos.

157)

Tachografo ekrane turi būti naudojamos 3 priedėlyje išvardytos piktogramos arba jų deriniai. Ekrane gali būti pateikiamos ir papildomos piktogramos bei jų deriniai, jei jie aiškiai atskiriami nuo pirmiau minėtų piktogramų ir jų derinių.

158)

Transporto priemonei judant ekranas turi būti visada įjungtas.

159)

Tachografas gali turėti rankiniu būdu arba automatiškai valdomą funkciją ekranui IŠJUNGTI, kai transporto priemonė stovi.

Rodymo ekrane formatas nustatytas 5 priedėlyje.

3.15.1   Numatytasis rodinys

160)

Kai nereikia rodyti jokios kitos informacijos, tachografo ekrane be atskiro reikalavimo rodomas:

vietos laikas (UTC laikas + vairuotojo nustatytas laiko skirtumas),

veikimo režimas,

vykdoma vairuotojo veikla ir vykdoma vairuotojo porininko veikla,

su vairuotoju susijusi informacija:

jei vykdoma veikla yra VAIRAVIMAS – jo nepertraukiamo vairavimo trukmė ir tuometė bendroji poilsio trukmė,

jei vykdoma veikla yra ne VAIRAVIMAS – šios veiklos trukmė (nuo jos pasirinkimo momento) ir tuometė bendroji poilsio trukmė.

161)

Su kiekvienu vairuotoju susiję duomenys turi būti pateikiami aiškiai, paprastai ir nedviprasmiškai. Jeigu su vairuotoju ir vairuotoju porininku susijusios informacijos negalima parodyti vienu metu, tachografas be atskiro reikalavimo turi rodyti su vairuotoju susijusią informaciją, o naudotojas turi galimybę pasirinkti su vairuotojo porininku susijusios informacijos rodinį.

162)

Jeigu dėl ekrano pločio negalimas numatytasis veikimo režimo rodinys, tachografas trumpam turi parodyti naują veikimo režimą, kai jis pasirenkamas.

163)

Įstačius kortelę tachografas turi trumpam parodyti kortelės turėtojo pavardę (pavadinimą).

164)

Kai pasirenkama būsena NEKONTROLIUOJAMA arba KĖLIMAS KELTU / VEŽIMAS TRAUKINIU, numatytajame rodinyje turi būti rodoma atitinkama piktograma, žyminti, kad atitinkama būsena pradėta (leidžiama tuo pačiu metu nerodyti vykdomos vairuotojo veiklos).

3.15.2   Perspėjamasis rodinys

165)

Tachografas turi rodyti perspėjamąją informaciją, visų pirma žymimą 3 priedėlyje nurodytomis piktogramomis, kai reikia, rodydamas papildomą skaitmenimis užkoduotą informaciją. Taip pat gali būti rodomas raidinis perspėjimo paaiškinimas vairuotojo pageidaujama kalba.

3.15.3   Naudojimasis meniu

166)

Tachografo komandomis turi būti galima pasinaudoti per atitinkamą meniu sistemą.

3.15.4   Kiti rodiniai

167)

Turi būti galima pasirinkti, kad ekrane būtų rodoma:

UTC data bei laikas ir vietos laiko skirtumas,

bet kurio iš šešių spaudinių turinys, pateikiamas tokiu pačiu formatu, kaip ir patys spaudiniai,

vairuotojo nepertraukiamo vairavimo trukmė ir bendroji poilsio trukmė,

vairuotojo porininko nepertraukiamo vairavimo trukmė ir bendroji poilsio trukmė,

ankstesnės ir einamosios savaitės vairuotojo bendroji vairavimo trukmė,

ankstesnės ir einamosios savaitės vairuotojo porininko bendroji vairavimo trukmė,

neprivaloma:

esama vairuotojo porininko veiklos trukmė (nuo jos pasirinkimo momento),

einamosios savaitės vairuotojo bendroji vairavimo trukmė,

einamojo dienos darbo laikotarpio vairuotojo porininko bendroji vairavimo trukmė,

einamojo dienos darbo laikotarpio vairuotojo bendroji vairavimo trukmė.

168)

Spaudinio turinys turi būti rodomas nuosekliai, eilutė po eilutės. Jei ekrano plotis yra mažesnis kaip 24 rašmenys, visa informacija naudotojui turi būti pateikiama tinkamais būdais (keletu eilučių, bėgančiąja eilute ir pan.).

Ekrane gali būti nerodomos spaudinio eilutės, skirtos užpildyti ranka.

3.16   Spausdinimas

169)

Tachografas turi gebėti spausdinti informaciją iš savo duomenų atminties ir (arba) iš tachografo kortelių tokių septynių rūšių spaudiniuose:

vairuotojo veiklos kasdienis spaudinys iš kortelės,

vairuotojo veiklos kasdienis spaudinys iš transporto priemonės bloko,

įvykių ir trikčių spaudinys iš kortelės,

įvykių ir trikčių spaudinys iš transporto priemonės bloko,

techninių duomenų spaudinys,

greičio viršijimo spaudinys,

tam tikro transporto priemonės bloko tachografo kortelės duomenų istorija (žr. 3.12.16 punktą).

Šių spaudinių formatas ir turinys išsamiai apibūdinti 4 priedėlyje.

Spaudinių pabaigoje gali būti pateikiami papildomi duomenys.

Tachografas taip pat gali spausdinti papildomus spaudinius, jei jie aiškiai atskiriami nuo pirmiau minėtų septynių spaudinių.

170)

„Vairuotojo veiklos kasdienį spaudinį iš kortelės“ ir „Įvykių ir trikčių spaudinį iš kortelės“ turi būti įmanoma išspausdinti tik tuomet, kai į tachografą įstatyta vairuotojo arba dirbtuvių kortelė. Prieš spausdindamas tachografas turi atnaujinti atitinkamoje kortelėje laikomus duomenis.

171)

Tam, kad išspausdintų „Vairuotojo veiklos kasdienį spaudinį iš kortelės“ arba „Įvykių ir trikčių spaudinį iš kortelės“, tachografas:

automatiškai pasirenka vairuotojo kortelę arba dirbtuvių kortelę, jei yra įstatyta tik viena iš jų;

jei yra įstatytos abi šios kortelės – nurodo komandą reikiamai kortelei pasirinkti arba pasirenka į vairuotojo kortelės lizdą įstatytą kortelę.

172)

Spausdintuvas turi gebėti spausdinti 24 rašmenis vienoje eilutėje.

173)

Rašmuo turi būti ne mažesnis kaip 2,1 mm aukščio ir 1,5 mm pločio.

174)

Spausdintuvu turi būti įmanoma atspausdinti rašmenis, nurodytus 1 priedėlio 4 skyriuje „Ženklų rinkiniai“.

175)

Spausdintuvai turi būti tokios konstrukcijos, kad spaudiniai būtų pakankamai ryškūs ir juos skaitant nekiltų dviprasmybių.

176)

Spaudinių matmenys ir įrašai juose turi nesikeisti įprastomis drėgnio (10–90 %) ir temperatūros sąlygomis.

177)

Tachografuose naudojamas patvirtinto tipo spausdinimo popierius paženklinamas tinkamu tipo patvirtinimo ženklu ir nurodoma, kurios (-ių) rūšies (-ių) tachografuose tas popierius gali būti naudojamas.

178)

Įprastomis laikymo sąlygomis (šviesos intensyvumo, drėgnio ir temperatūros požiūriu) laikomi spaudiniai turi išlikti aiškiai įskaitomi ir identifikuojami bent dvejus metus.

179)

Spaudiniai turi atitikti bent bandymo specifikacijas, nustatytas 9 priedėlyje.

180)

Be to, šiuose dokumentuose turi būti galima įrašyti įrašus ranka, pvz., vairuotojas gali pasirašyti.

181)

Jei spausdinimo metu baigiasi popierius, įdėjus naujo popieriaus, tachografas turi gebėti pradėti spausdinti spaudinį iš naujo arba tęsti spausdinimą su vienareikšmiška nuoroda į anksčiau atspausdintą dalį

3.17   Perspėjimai

182)

Tachografas turi perspėti vairuotoją, kai aptinka įvykį ir (arba) triktį.

183)

Perspėjimas dėl maitinimo nutrūkimo gali būti atidėtas iki maitinimas vėl bus tiekiamas.

184)

Tachografas turi perspėti vairuotoją likus 15 minučių iki maksimalaus nepertraukiamo vairavimo laikotarpio pabaigos ir jam pasibaigus.

185)

Perspėjimai turi būti regimieji. Kartu gali būti pateikiami ir papildomi girdimieji perspėjimai.

186)

Regimieji perspėjimai turi būti aiškiai atpažįstami naudotojui, būti vairuotojo regos lauke ir aiškiai įskaitomi tiek dieną, tiek naktį.

187)

Regimųjų perspėjimų komponentai gali būti įmontuoti tachografe ir (arba) nuotoliniai.

188)

Pastaruoju atveju jie turi būti paženklinti raide T.

189)

Perspėjimas turi trukti ne mažiau kaip 30 sekundžių, nebent naudotojas, spustelėdamas vieną ar kelis tam tikrus tachografo klavišus, patvirtintų, jog jį pastebėjo. Po pirmojo patvirtinimo neturi būti panaikintas perspėjimo priežasties rodinys, nurodytas kitoje pastraipoje.

190)

Perspėjimo priežastis turi būti rodoma tachografo ekrane tol, kol naudotojas, paspausdamas tam tikrą klavišą arba pasirinkdamas tam tikrą tachografo komandą, patvirtina, kad ją mato.

191)

Gali būti pateikiami papildomi perspėjimai, jei vairuotojas negali jų supainioti su pirmiau minėtais.

3.18   Duomenų perkėlimas į išorines laikmenas

192)

Pateikus užklausą, tachografas turi gebėti per kalibravimo / duomenų perkėlimo jungtį perkelti duomenis iš savo atminties arba vairuotojo kortelės į išorines laikmenas. Prieš perkeldamas duomenis tachografas turi atnaujinti atitinkamoje kortelėje laikomus duomenis.

193)

Be to, tachografas, veikdamas bet kuriuo režimu, gali persiųsti duomenis kitomis priemonėmis įmonei, kurios tapatumas patvirtintas tuo pačiu ryšio kanalu (papildoma funkcija). Tokiu atveju turi galioti įmonės režimo duomenų prieigos teisės.

194)

Perkeliant duomenų negalima kaip nors pakeisti ar ištrinti.

195)

Kalibravimo / duomenų perkėlimo jungties elektrinė sąsaja nurodyta 6 priedėlyje.

196)

Duomenų perkėlimo protokolai nustatyti 7 priedėlyje.

3.19   Nuotolinis ryšys tikslinėms patikroms kelyje atlikti

197)

Kai įjungtas uždegimas, transporto priemonės blokas kas 60 sekundžių nuotolinio ryšio įrenginyje turi išsaugoti naujausius duomenis, reikalingus tikslinėms patikroms kelyje atlikti. Tokie duomenys turi būti užšifruoti ir pasirašyti, kaip nustatyta 11 ir 14 priedėliuose.

198)

Nuotoliniu būdu tikrintinus duomenis turi būti galima nuskaityti nuotolinio ryšio skaitytuvu per belaidį ryšį, kaip nustatyta 14 priedėlyje.

199)

Tikslinėms patikroms kelyje atlikti reikalingi šie duomenys:

paskiausias mėginimas pažeisti apsaugą,

ilgiausias maitinimo sutrikimas,

jutiklio triktis,

duomenų apie judėjimą klaida,

transporto priemonės judėjimo nesuderinamumas,

važiavimas be galiojančios kortelės,

informacija, apie tai, kad kortelė į lizdą įstatyta važiuojant,

duomenys apie laiko koregavimą,

kalibravimo data, įskaitant paskutinių dviejų kalibravimo įrašų datas,

transporto priemonės registracijos numeris,

tachografo įrašytas važiavimo greitis.

3.20   Duomenų persiuntimas į papildomus išorinius įtaisus

200)

Tachografe gali būti įrengta standartinė sąsaja, leidžianti tachografo užregistruotus arba sukurtus duomenis naudoti veikimo arba kalibravimo režimu naudojant išorinį įrenginį.

13 priedėlyje nustatyta ir standartizuota neprivaloma ITS sąsaja. Gali būti naudojamos ir kitos panašios sąsajos, jei jos visiškai atitinka 13 priedėlio reikalavimus dėl būtiniausių duomenų sąrašo, saugumo ir vairuotojo sutikimo.

ITS duomenims, prieinamiems per šią sąsają, taikomi šie reikalavimai:

šie duomenys yra atrinkti turimi duomenys iš tachografo duomenų žinyno (1 priedėlis);

šių atrinktų duomenų poaibis pažymėtas kaip „asmens duomenys“;

„asmens duomenų“ poaibiu galima naudotis tik jei vairuotojas yra davęs sutikimą (ir tuo galima įsitikinti), kad jo asmens duomenys gali būti išsiųsti iš transporto priemonės tinklo;

bet kuriuo metu, kai vairuotojo kortelė yra kortelės lizde, vairuotojo sutikimą galima aktyvinti arba atšaukti naudojantis meniu komandomis;

duomenų rinkinys ir poaibis transliuojami naudojant Bluetooth belaidžio ryšio protokolą transporto priemonės kabinos spinduliu ir atnaujinami kas minutę;

išorinio įtaiso siejimas su ITS sąsaja bus apsaugotas specialiu atsitiktiniu bent 4 skaitmenų PIN, kuris užregistruojamas ir pateikiamas kiekvieno transporto priemonės bloko ekrane;

bet kokiomis aplinkybėmis ITS sąsaja negali trikdyti ar paveikti transporto priemonės bloko tinkamo veikimo ir saugumo.

Be pasirinktų turimų duomenų rinkinio, laikomo minimaliu sąrašu, gali būti persiunčiami ir kiti duomenys, jei jie negali būti laikomi asmens duomenimis.

Tachografas turi pranešti kitiems išoriniams įrenginiams apie vairuotojo sutikimą.

Kai transporto priemonės uždegimas įjungtas, minėti duomenys transliuojami nuolat.

201)

Tachografuose, siekiant užtikrinti suderinamumą, ir toliau gali būti įrengta nuoseklioji ryšio sąsaja, nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 su paskutiniais pakeitimais 1B priede. Bet kuriuo atveju vairuotojo sutikimo vis tiek reikia, jei perduodami asmens duomenys.

3.21   Kalibravimas

202)

Kalibravimo funkcija turi leisti:

automatiškai susieti judesio jutiklį su transporto priemonės bloku,

automatiškai sujungti išorinį GNSS įrenginį (jei yra) su transporto priemonės bloku,

skaitmeniniu būdu priderinti tachografo konstantą (k) prie transporto priemonės būdingojo koeficiento (w),

koreguoti rodomą laiką įstatytos dirbtuvių kortelės galiojimo laikotarpiu,

koreguoti esamą odometro rodmens vertę,

atnaujinti duomenų atmintyje laikomus judesio jutiklio identifikavimo duomenis,

atnaujinti duomenų atmintyje laikomus išorinio GNSS įrenginio (jei yra) identifikavimo duomenis,

atnaujinti informaciją apie visų uždėtų plombų rūšis ir identifikatorius,

atnaujinti arba patvirtinti kitus tachografui žinomus parametrus: transporto priemonės identifikaciją, w, l, padangų dydį ir greičio ribotuvo nuostatį (jei yra).

203)

Be to, kalibravimo funkcija turi užtikrinti galimybę uždrausti tachografe naudoti pirmosios kartos tachografo korteles, jei įvykdytos 15 priedėlyje nustatytos sąlygos.

204)

Susiejant judesio jutiklį su transporto priemonės bloku atliekami bent šie veiksmai:

atnaujinami judesio jutiklio atmintyje laikomi jo įrengimo duomenys (jei reikia);

iš judesio jutiklio į transporto priemonės bloko duomenų atmintį nukopijuojami reikiami judesio jutiklio identifikavimo duomenys.

205)

Sujungiant išorinį GNSS įrenginį su transporto priemonės bloku atliekami bent šie veiksmai:

atnaujinami išorinio GNSS įrenginio atmintyje laikomi jo įrengimo duomenys (jei reikia);

iš išorinio GNSS įrenginio į transporto priemonės bloko duomenų atmintį nukopijuojami reikiami išorinio GNSS įrenginio identifikavimo duomenys, įskaitant jo serijos numerį.

Po sujungimo patikrinama GNSS informacija apie buvimo vietą.

206)

Naudojantis kalibravimo funkcija turi būti galima įvesti reikiamus duomenis per kalibravimo /duomenų perkėlimo jungtį laikantis 8 priedėlyje nustatyto kalibravimo protokolo. Naudojantis kalibravimo funkcija reikiamus duomenis galima įvesti ir kitais būdais.

3.22   Kalibravimo tikrinimas kelyje

207)

Kalibravimo tikrinimo kelyje funkcija, pateikus užklausą, leidžia nuskaityti prie transporto priemonės bloko prijungto judesio jutiklio (gali būti integruotas į adapterį) ir išorinio GNSS įrenginio (jei yra) serijos numerius.

208)

Juos nuskaityti turi būti įmanoma bent jau transporto priemonės bloko ekrane, naudojantis meniu komandomis.

209)

Naudojantis kalibravimo tikrinimo kelyje funkcija, taip pat turi būti galima per K linijos sąsają pasirinkti 6 priedėlyje nustatyto kalibravimo įvesties / išvesties signalo linijos įvesties / išvesties režimą. Tai daroma per seansą ECUAdjustmentSession, kaip nurodyta 8 priedėlio 7 skirsnyje „Bandomųjų impulsų valdymas. Įvesties ir išvesties valdymo funkcinis blokas“.

3.23   Laiko koregavimas

210)

Laiko koregavimo funkcija turi leisti automatiškai koreguoti rodomą laiką. Laikui koreguoti tachografe naudojami du laiko šaltiniai: 1) transporto priemonės bloko vidaus laikrodis, 2) GNSS imtuvas.

211)

Transporto priemonės bloko vidaus laikrodžio laiko nuostatis automatiškai koreguojamas ne ilgesniais kaip 12 valandų intervalais. Jei toks intervalas baigiasi, o GNSS signalo negaunama, laikas nustatomas iš karto, kai tik transporto priemonės blokas gali gauti laiko informaciją iš GNSS imtuvo, atsižvelgiant į transporto priemonės uždegimo sąlygas. Atskaitos laikas, pagal kurį automatiškai nustatomas transporto priemonės bloko vidaus laikrodžio laikas, gaunamas iš GNSS imtuvo. Nesuderinto laiko įvykis užfiksuojamas, jei rodomas laikas daugiau nei viena (1) minute skiriasi nuo GNSS imtuvo pateiktos informacijos.

212)

Kalibravimo režimu laiko koregavimo funkcija taip pat turi leisti priverstinai koreguoti rodomą laiką.

3.24   Eksploatacinės savybės

213)

Transporto priemonės blokas turi visiškai tinkamai veikti temperatūroje nuo – 20 °C iki 70 °C, išorinis GNSS įrenginys – nuo – 20 °C iki 70 °C, o judesio jutiklis nuo – 40 °C iki 135 °C. Duomenys atmintyje turi būti išlaikomi iki – 40 °C temperatūroje.

214)

Tachografas turi visiškai tinkamai veikti esant 10–90 % drėgniui.

215)

Išmaniajame tachografe naudojamos plombos turi atlaikyti tas pačias sąlygas, kaip ir tachografo komponentai, prie kurių jos pritvirtintos.

216)

Tachografas turi būti apsaugotas nuo viršįtampio, maitinimo poliškumo pakeitimo ir trumpojo jungimo.

217)

Judesio jutikliai turi:

reaguoti į magnetinį lauką, kuris neleidžia nustatyti transporto priemonės judėjimo. Tokiomis aplinkybėmis transporto priemonės blokas įrašo ir laiko atmintyje jutiklio triktį (88 reikalavimas), arba

turėti jutimo elementą, kuris apsaugotas nuo magnetinių laukų arba yra jiems atsparus.

218)

Tachografas ir išorinis GNSS įrenginys turi atitikti JT EEK taisyklę Nr. 10 ir turi būti apsaugoti nuo elektrostatinių išlydžių ir trumpalaikių srovių.

3.25   Medžiagos

219)

Visos sudedamosios tachografo dalys turi būti pagamintos iš pakankamai stabilių, mechaniškai atsparių, turinčių pastovias elektrines ir magnetines savybes medžiagų.

220)

Įprastomis naudojimo sąlygomis visos įrangos vidaus dalys turi būti apsaugotos nuo drėgmės ir dulkių.

221)

Transporto priemonės bloko ir išorinio GNSS įrenginio apsaugos klasė turi būti IP 40, o judesio jutiklio – IP 64 pagal standartą IEC 60529:1989, įskaitant A1:1999 ir A2:2013.

222)

Tachografas turi atitikti jam taikomas ergonominio dizaino technines specifikacijas.

223)

Tachografas turi būti apsaugotas nuo atsitiktinio pažeidimo.

3.26   Ženklai

224)

Jei tachografas rodo transporto priemonės odometro rodmenį ir greitį, jo ekrane turi būti tokie užrašai:

greta nuotolį rodančio skaičiaus turi būti nurodyti atstumo matavimo vienetai, žymimi santrumpa „km“,

greta greitį rodančio skaičiaus – užrašas „km/h“.

Tachografas gali būti nustatytas rodyti greitį myliomis per valandą, tada ir greičio matavimo vienetus žyminti santrumpa turi būti „mph“. Tachografas gali būti nustatytas rodyti nuotolį myliomis, tada ir atstumo matavimo vienetus žyminti santrumpa turi būti „mi“.

225)

Ant kiekvieno atskiro tachografo komponento turi būti pritvirtinta plokštelė, kurioje užrašyta tokia informacija:

įrangos gamintojo pavadinimas ir adresas,

gamintojo suteiktas komponento šifras ir įrangos pagaminimo metai,

įrangos serijos numeris,

įrangos tipo patvirtinimo ženklas.

226)

Kai visai pirmiau nurodytai informacijai užrašyti nepakanka vietos, plokštelėje turi būti nurodytas bent gamintojo pavadinimas ar logotipas ir įrangos komponento šifras.

4   TACHOGRAFO KORTELIŲ KONSTRUKCIJOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

4.1   Regimieji duomenys

Kortelės priekyje:

227)

Kortelę išduodančios valstybės narės valstybine kalba arba kalbomis didžiosiomis raidėmis išspausdinti žodžiai „Vairuotojo kortelė“, „Kontrolės kortelė“, „Dirbtuvių kortelė“ arba „Įmonės kortelė“.

228)

Kortelę išduodančios valstybės narės pavadinimas (neprivalomas).

229)

Kortelę išduodančios valstybės narės skiriamasis ženklas, išspausdintas negatyvo atvaizdu mėlyname stačiakampyje ir apsuptas dvylikos geltonų žvaigždučių. Skiriamieji ženklai nurodyti toliau.

B

BG

CZ

CY

Belgija

Bulgarija

Čekijos Respublika

Kipras

LV

L

LT

M

Latvija

Liuksemburgas

Lietuva

Мalta

DK

Danija

NL

Nyderlandai

D

EST

Vokietija

Estija

A

PL

Austrija

Lenkija

GR

Graikija

P

RO

SK

SLO

Portugalija

Rumunija

Slovakija

Slovėnija

E

Ispanija

FIN

Suomija

F

HR

H

Prancūzija

Kroatija

Vengrija

S

Švedija

IRL

Airija

UK

Jungtinė Karalystė

I

Italija

 

 

230)

Informacija, nurodoma išduodamoje kortelėje ir sunumeruota taip:

 

Vairuotojo kortelė

Kontrolės kortelė

Įmonės arba dirbtuvių kortelė

1.

Vairuotojo pavardė

Kontrolės institucijos pavadinimas

Įmonės arba dirbtuvių pavadinimas

2.

Vairuotojo vardas (-ai)

Kontrolieriaus pavardė

(jei taikoma)

Kortelės turėtojo pavardė

(jei taikoma)

3.

Vairuotojo gimimo data

Kontrolieriaus vardas (-ai)

(jei taikoma)

Kortelės turėtojo vardas (-ai)

(jei taikoma)

4a.

Kortelės įsigaliojimo data

4b.

Kortelės galiojimo pabaigos data

4c.

Išduodančiosios institucijos pavadinimas (gali būti spausdinamas kitoje pusėje)

4d.

Kitas nei pateiktasis 5 antraštėje numeris administravimo reikmėms (neprivaloma)

5a.

Vairuotojo pažymėjimo

(galiojančio išduodant vairuotojo kortelę) numeris

5b.

Kortelės numeris

6.

Vairuotojo nuotrauka

Kontrolieriaus nuotrauka (neprivaloma)

Montuotojo nuotrauka (neprivaloma)

7.

Kortelės turėtojo parašas (neprivaloma)

8.

Kortelės turėtojo nuolatinė gyvenamoji vieta arba pašto adresas (neprivaloma)

Kontrolės institucijos pašto adresas

Įmonės arba dirbtuvių pašto adresas

231)

Datos rašomos formatu „dd/mm/yyyy“ arba „dd.mm.yyyy“ (diena, mėnesis, metai).

Kitoje kortelės pusėje:

232)

Pateikiamas kortelės priekyje sunumeruotų punktų paaiškinimas.

233)

Kortelės turėtojui davus specialų rašytinį sutikimą, gali būti įrašyta ir su kortelės administravimu nesusijusi informacija, jei tai niekaip nepakeistų tachografo kortelės naudojimo paskirties.

234)

Tachografų kortelių fono dominuojanti spalva turi būti tokia:

—   vairuotojo kortelės: balta,

—   kontrolės kortelės: mėlyna,

—   dirbtuvių kortelės: raudona,

—   įmonės kortelės: geltona.

235)

Tachografo kortelės turi turėti bent tokius apsaugos nuo klastojimo ir nuo neteisėto keitimo elementus:

apsauginio dizaino foną su smulkiu ornamentiniu raštu ir spalvotais spaudiniais,

nuotraukos plote apsauginio dizaino fonas ir nuotrauka turi iš dalies sutapti,

bent vieną dvispalvę mikrospaudos eilutę.

Image

236)

Pasikonsultavusios su Komisija, valstybės narės gali naudoti papildomas spalvas ir ženklus, pvz., nacionalinius simbolius ir apsaugos elementus, jei tai nepažeidžia kitų šio priedo nuostatų.

237)

Reglamento (ES) Nr. 165/2014 26 straipsnio 4 dalyje nurodytos laikinos kortelės turi atitikti šio priedo nuostatas.

4.2   Saugumas

Sistemos apsaugos paskirtis – užtikrinti tarp kortelių ir tachografo perduodamų duomenų nepažeistumą bei autentiškumą, iš kortelių perkeliamų duomenų nepažeistumą bei autentiškumą, užtikrinti, kad įrašyti tam tikrą informaciją į korteles galėtų tik tachografas, taip pat iššifruoti tam tikrus duomenis, užkirsti kelią bet kokiai galimybei klastoti kortelėse laikomus duomenis, apsaugoti nuo neteisėto keitimo ir aptikti bet kokius mėginimus tai padaryti.

238)

Tam, kad sistema būtų saugi, tachografo kortelės turi atitikti saugumo reikalavimus, nustatytus10 ir 11 priedėliuose.

239)

Informaciją iš tachografo kortelių turi būti įmanoma nuskaityti ir kita įranga, pvz., asmeniniais kompiuteriais.

4.3   Standartai

240)

Tachografo kortelės turi atitikti tokių standartų reikalavimus:

ISO/IEC 7810. Atpažinimo kortelės. Fizikinės charakteristikos.

ISO/IEC 7816. Atpažinimo kortelės. Lustinės kortelės.

1 dalis. Fizikinės charakteristikos.

2 dalis. Kontaktų matmenys ir vieta (ISO/IEC 7816-2: 2007).

3 dalis. Elektrinis sietuvas ir siuntimo protokolai (ISO/IEC 7816-3: 2006).

4 dalis. Struktūra, saugumas ir mainų komandos (ISO/IEC 7816-4: 2013 + Cor 1:2014).

6 dalis. Tarpsektoriniai duomenų mainų elementai (ISO/IEC 7816-6: 2004 + Cor 1:2006).

8 dalis. Saugumo operacijų komandos (ISO/IEC 7816-8: 2004).

Tachografo kortelės bandomos pagal ISO/IEC 10373-3:2010 „Atpažinimo kortelės. Bandymo metodai. 3 dalis. Lustinės kortelės su kontaktais ir atitinkami sietuvų įtaisai.“

4.4   Aplinkos ir elektrinės specifikacijos

241)

Tachografo kortelės turi gebėti tinkamai veikti visomis Bendrijos teritorijai būdingomis klimato sąlygomis ir bent jau temperatūroje nuo – 25 °C iki + 70 °C, o trumpam – iki + 85 °C temperatūroje. „Trumpam“ reiškia ne ilgiau kaip 4 valandas kiekvienąkart ir ne daugiau kaip 100 kartų per visą kortelės naudojimo laiką.

242)

Tachografo kortelės turi tinkamai veikti esant 10–90 % drėgniui.

243)

Pagal aplinkos ir elektrines specifikacijas naudojamos tachografo kortelės turi tinkamai veikti penkerius metus.

244)

Naudojamos kortelės turi atitikti EEK taisyklę Nr. 10, susijusią su elektromagnetiniu suderinamumu, ir turi būti apsaugotos nuo elektrostatinių išlydžių.

4.5   Duomenų laikymas

Šiame poskyryje:

jei nenurodyta kitaip, laikas registruojamas vienos minutės tikslumu;

odometro rodmens vertės registruojamos vieno kilometro tikslumu;

greitis registruojamas 1 km/h tikslumu;

buvimo vietos duomenys (platuma ir ilguma) registruojami laipsniais ir minutėmis, 1/10 minutės tikslumu.

Duomenų laikymo reikalavimus atitinkančios tachografo kortelių funkcijos, komandos ir loginė struktūra nustatytos 2 priedėlyje.

Jei nenurodyta kitaip, duomenų laikymas tachografo kortelėse organizuojamas taip, kad jei išnaudojama tam tikriems įrašams numatyta atminties talpa, nauji duomenys pakeistų seniausiuosius.

245)

Šiame poskyryje nurodyta mažiausia įvairių taikomųjų programų duomenų rinkmenoms skirtos atmintinės talpa. Tachografo kortelės turi gebėti nurodyti tachografui faktinę šioms duomenų rinkmenoms skirtos atmintinės talpą.

246)

Visi su kitomis galimomis kortelės taikomosiomis programomis susiję papildomi duomenys, kurie gali būti laikomi tachografo kortelėse, turi būti laikomi vadovaujantis Direktyva 95/46/EB, Direktyva 2002/58/EB ir Reglamento (ES) Nr. 165/2014 7 straipsniu.

247)

Tachografo kortelės kiekviena pagrindinė rinkmena (MF) turi turėti ne daugiau kaip penkias elementariąsias rinkmenas (EF) kortelei tvarkyti, programai ir lustui identifikuoti ir dvi specialiąsias rinkmenas (DF):

DF Tachograph, kurioje yra taikomoji programa, prieinama pirmosios kartos transporto priemonės blokams, taip pat esanti pirmosios kartos tachografo kortelėse;

DF Tachograph_G2, kurioje yra taikomoji programa, prieinama tik antrosios kartos transporto priemonės blokams, esanti tik antrosios kartos tachografo kortelėse.

Visa informacija apie tachografo kortelių struktūrą pateikiama 2 priedėlyje.

4.5.1   Elementariosios rinkmenos, kurių paskirtis – identifikavimas ir kortelės tvarkymas

4.5.2   Lustinės kortelės identifikacija

248)

Tachografo kortelės atmintyje laikomi tokie lustinės kortelės identifikavimo duomenys:

laikrodžio sustabdymas,

kortelės serijos numeris (įskaitant pagaminimo žymenis),

kortelės tipo patvirtinimo numeris,

kortelės indivilizuotojo identifikacija (ID),

įmontuotojo ID,

IC identifikatorius.

4.5.2.1   Lusto identifikacija

249)

Tachografo kortelių atmintyje laikomi tokie integrinio grandyno (IC) identifikavimo duomenys:

IC serijos numeris,

IC pagaminimo žymenys.

4.5.2.2   DIR (tik antrosios kartos tachografo kortelėse)

250)

Tachografo kortelių atmintyje laikomi programos identifikavimo duomenų objektai, nurodyti 2 priedėlyje.

4.5.2.3   ATR informacija (sąlyginė, tik antrosios kartos tachografo kortelėse)

251)

Tachografo kortelės atmintyje laikomas šis didesnio ilgio duomenų objektas:

jei tachografo kortelėje galimi didesnio ilgio laukai, didesnio ilgio duomenų objektas, nurodytas 2 priedėlyje.

4.5.2.4   Didesnio ilgio informacija (sąlyginė, tik antrosios kartos tachografo kortelėse)

252)

Tachografo kortelės atmintyje laikomi šie didesnio ilgio duomenų objektai:

jei tachografo kortelėje galimi didesnio ilgio laukai, didesnio ilgio duomenų objektai, nurodyti 2 priedėlyje.

4.5.3   Vairuotojo kortelė

4.5.3.1   Tachografo taikomoji programa (tinkama pirmosios ir antrosios kartos transporto priemonės blokams)

4.5.3.1.1   Taikomosios programos identifikacija

253)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi šie taikomosios programos identifikavimo duomenys:

tachografo taikomosios programos identifikacija,

tachografo kortelės identifikavimo rūšis.

4.5.3.1.2   Raktai ir pažymėjimai

254)

Vairuotojo kortelėje turi būti galima laikyti tiek kriptografinių raktų ir pažymėjimų, kiek nurodyta 11 priedėlio A dalyje.

4.5.3.1.3   Kortelės identifikacija

255)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi šie kortelės identifikavimo duomenys:

kortelės numeris,

kortelę išdavusi valstybė narė, kortelę išdavusios institucijos pavadinimas, išdavimo data,

kortelės įsigaliojimo ir galiojimo pabaigos data.

4.5.3.1.4   Kortelės turėtojo identifikacija

256)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi šie jos turėtojo identifikavimo duomenys:

turėtojo pavardė,

turėtojo vardas (-ai),

gimimo data,

pageidaujama kalba.

4.5.3.1.5   Duomenų perkėlimas iš kortelės

257)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikoma ši informacija apie duomenų perkėlimą:

paskutinio duomenų perkėlimo iš kortelės data ir laikas (skirti ne kontrolei).

258)

Vairuotojo kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti vieną tokį įrašą.

4.5.3.1.6   Informacija apie vairuotojo pažymėjimą

259)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi šie duomenys apie vairuotojo pažymėjimą:

pažymėjimą išdavusi valstybė narė, jį išdavusios institucijos pavadinimas,

vairuotojo pažymėjimo (galiojančio išduodant kortelę) numeris.

4.5.3.1.7   Duomenys apie įvykius

Šiame poskyryje nurodytais tikslais laikas registruojamas vienos sekundės tikslumu.

260)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikoma informacija apie šiuos įvykius, tachografo aptiktus, kai kortelė buvo kortelės lizde:

dalinis laiko sutapimas (kai tai atsitiko dėl kortelės),

kortelė įstatyta važiuojant (jei įstatyta ta kortelė),

netinkamai užbaigtas paskutinis kortelės naudojimo seansas (kai naudota ta kortelė),

maitinimo nutrūkimas,

duomenų apie judėjimą klaida,

mėginimai pažeisti apsaugą.

261)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikoma ši informacija apie minėtus įvykius:

įvykio kodas,

įvykio pradžios (arba kortelės įstatymo, jei įvykis vyko tuo metu) data ir laikas,

įvykio pabaigos (arba kortelės ištraukimo, jei įvykis vyko tuo metu) data ir laikas,

transporto priemonės, kurioje įvykis įvyko, registracijos numeris ir registracijos valstybės narė.

Pastaba. Jei įvyko dalinio laiko sutapimo įvykis:

įvykio pradžios data ir laikas turi sutapti su kortelės ištraukimo iš ankstesnės transporto priemonės data ir laiku;

įvykio pabaigos data ir laikas turi sutapti su kortelės įstatymo į dabartinę transporto priemonę data ir laiku;

transporto priemonės duomenys turi atitikti dabartinę transporto priemonę, kurioje įvyko įvykis.

Pastaba. Jei įvyko įvykis „netinkamai užbaigtas paskutinis kortelės naudojimo seansas“:

įvykio pradžios data ir laikas turi sutapti su kortelės, kurios naudojimo seansas užbaigtas netinkamai, įstatymo data ir laiku;

įvykio pabaigos data ir laikas turi sutapti su seanso, kurio metu įvykis buvo aptiktas, kortelės įstatymo data ir laiku;

transporto priemonės duomenys turi atitikti transporto priemonę, kurioje seansas buvo netinkamai užbaigtas.

262)

Vairuotojo kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti duomenis apie šešis paskutinius kiekvienos rūšies įvykius (t. y. iš viso 36 įvykius).

4.5.3.1.8   Duomenys apie triktis

Šiame poskyryje nurodytais tikslais laikas registruojamas vienos sekundės tikslumu.

263)

Vairuotojo kortelės atmintyje turi būti galima laikyti informaciją apie tokias triktis, tachografo aptiktas, kai kortelė buvo kortelės lizde:

kortelės triktį (kai tai atsitiko dėl kortelės),

tachografo triktį.

264)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikoma ši informacija apie minėtas triktis:

trikties kodas,

trikties pradžios (arba kortelės įstatymo, jei triktis vyko tuo metu) data ir laikas,

trikties pabaigos (arba kortelės ištraukimo, jei triktis vyko tuo metu) data ir laikas,

transporto priemonės, kurioje įvyko triktis, registracijos numeris ir registracijos valstybė narė.

265)

Vairuotojo kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti duomenis apie dvylika paskutinių kiekvienos rūšies trikčių (t. y. iš viso 24 triktis).

4.5.3.1.9   Duomenys apie vairuotojo veiklą

266)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi tokie kiekvienos kalendorinės dienos, kurią kortelė buvo naudota arba kurią vairuotojas rankiniu būdu įvedė duomenis apie veiklą, duomenys:

data,

kortelės buvimo tą dieną skaitiklio rodmens vertė (kuri kiekvieną naudojimo dieną padidėja vienetu),

visas tą dieną vairuotojo nuvažiuotas atstumas,

vairuotojo būsena 00.00 val.,

informacija apie tai, ar vairuotojas pakeitė veiklos rūšį ir (arba) važiavimo būseną ir (arba) įstatė į lizdą ar ištraukė savo kortelę:

važiavimo būsena (ĮGULA, VIENAS VAIRUOTOJAS),

kortelės lizdas (VAIRUOTOJO, VAIRUOTOJO PORININKO),

kortelės būsena (ĮSTATYTA, NEĮSTATYTA),

veiklos rūšis (VAIRAVIMAS, PASIRENGĘS DIRBTI, DARBAS, PERTRAUKA / POILSIS),

pasikeitimo laikas.

267)

Vairuotojo kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti duomenis apie vairuotojo ne mažiau kaip 28 dienų veiklą (vidutinę vairuotojo veiklą sudaro 93 veiklos pasikeitimai per dieną).

268)

261, 264 ir 266 reikalavimuose išvardyti duomenys turi būti laikomi taip, kad veiklos duomenis būtų galima gauti chronologine tvarka, net jei laikas iš dalies sutaptų.

4.5.3.1.10   Duomenys apie naudotas transporto priemones

269)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi tokie duomenys apie kiekvieną kalendorinę dieną, kurią kortelė buvo naudota, ir apie kiekvieną tam tikros transporto priemonės naudojimo laikotarpį tą dieną (laikotarpis apima visus kortelės įstatymo ir ištraukimo ciklus transporto priemonėje):

pirmojo transporto priemonės panaudojimo data ir laikas (t. y. pirmojo per tą transporto priemonės naudojimo laikotarpį kortelės įstatymo data ir laikas, o jei naudojimo laikotarpis tuo metu tęsiasi – 00.00 val.),

transporto priemonės odometro rodmens vertė tuo metu,

paskutiniojo transporto priemonės panaudojimo data ir laikas (t. y. paskutiniojo kortelės ištraukimo tą transporto priemonės naudojimo laikotarpį data ir laikas, o jei naudojimo laikotarpis tuo metu tęsiasi – 23.59 val.),

transporto priemonės odometro rodmens vertė tuo metu,

transporto priemonės registracijos numeris ir registracijos valstybė narė.

270)

Vairuotojo kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti ne mažiau kaip 84 tokius įrašus.

4.5.3.1.11   Vietos, kur prasideda ir (arba) baigiasi dienos darbo laikotarpiai

271)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi šie vairuotojo įvedami duomenys, susiję su vietomis, kur prasideda ir (arba) baigiasi dienos darbo laikotarpiai:

įrašo data ir laikas (arba su įrašu susijusi data ir laikas, kai įrašoma rankiniu būdu),

įrašo rūšis (pradžia ar pabaiga, įrašo aplinkybės),

įrašyta šalis ir regionas,

transporto priemonės odometro rodmens vertė.

272)

Vairuotojo kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti ne mažiau kaip 42 poras tokių įrašų.

4.5.3.1.12   Duomenys apie kortelės naudojimo seansą

273)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi tokie duomenys, susiję su transporto priemone, kurioje buvo pradėtas einamasis kortelės naudojimo seansas:

seanso pradžios (t. y. kortelės įstatymo) data ir laikas vienos sekundės tikslumu,

transporto priemonės registracijos numeris ir registracijos valstybė narė.

4.5.3.1.13   Duomenys apie kontrolės veiklą

274)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi tokie duomenys apie kontrolės veiklą:

kontrolės data ir laikas,

kontrolės kortelės numeris ir ją išdavusi valstybė narė,

kontrolės rūšis (rodymas ekrane, spausdinimas, duomenų perkėlimas iš transporto priemonės bloko ir (arba) duomenų perkėlimas iš kortelės),

laikotarpis, kurio duomenys perkelti (jei perkeliami duomenys),

transporto priemonės, kurioje buvo atliekama kontrolė, registracijos numeris ir registracijos valstybė narė.

Pastaba. Duomenų perkėlimas iš kortelės registruojamas tik tada, kai tai atliekama tachografu.

275)

Vairuotojo kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti vieną tokį įrašą.

4.5.3.1.14   Duomenys apie ypatingas būsenas

276)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi tokie su ypatingomis būsenomis susiję duomenys, įrašyti, kai kortelė buvo kortelės lizde (nesvarbu, kuriame):

įrašo data ir laikas,

ypatingos būsenos rūšis.

277)

Vairuotojo kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti ne mažiau kaip 56 tokius įrašus.

4.5.3.2   Antrosios kartos tachografo taikomoji programa (netinkama pirmosios kartos transporto priemonės blokui)

4.5.3.2.1   Taikomosios programos identifikacija

278)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi šie taikomosios programos identifikavimo duomenys:

tachografo taikomosios programos identifikacija,

tachografo kortelės identifikavimo rūšis.

4.5.3.2.2   Raktai ir pažymėjimai

279)

Vairuotojo kortelėje turi būti galima laikyti tiek kriptografinių raktų ir pažymėjimų, kiek nurodyta 11 priedėlio B dalyje.

4.5.3.2.3   Kortelės identifikacija

280)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi šie kortelės identifikavimo duomenys:

kortelės numeris,

kortelę išdavusi valstybė narė, kortelę išdavusios institucijos pavadinimas, išdavimo data,

kortelės įsigaliojimo ir galiojimo pabaigos data.

4.5.3.2.4   Kortelės turėtojo identifikacija

281)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi šie jos turėtojo identifikavimo duomenys:

turėtojo pavardė,

turėtojo vardas (-ai),

gimimo data,

pageidaujama kalba.

4.5.3.2.5   Duomenų perkėlimas iš kortelės

282)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikoma ši informacija apie duomenų perkėlimą:

paskutinio duomenų perkėlimo iš kortelės data ir laikas (skirti ne kontrolei).

283)

Vairuotojo kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti vieną tokį įrašą.

4.5.3.2.6   Informacija apie vairuotojo pažymėjimą

284)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi šie duomenys apie vairuotojo pažymėjimą:

pažymėjimą išdavusi valstybė narė, jį išdavusios institucijos pavadinimas,

vairuotojo pažymėjimo (galiojančio išduodant kortelę) numeris.

4.5.3.2.7   Duomenys apie įvykius

Šiame poskyryje nurodytais tikslais laikas registruojamas vienos sekundės tikslumu.

285)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikoma informacija apie šiuos įvykius, tachografo aptiktus, kai kortelė buvo kortelės lizde:

dalinis laiko sutapimas (kai tai atsitiko dėl kortelės),

kortelė įstatyta važiuojant (jei įstatyta ta kortelė),

netinkamai užbaigtas paskutinis kortelės naudojimo seansas (kai naudota ta kortelė),

maitinimo nutrūkimas,

ryšio su nuotolinio ryšio įrenginiu klaida,

iš GNSS imtuvo negauta informacijos apie buvimo vietą,

ryšio su išoriniu GNSS įrenginiu klaida,

duomenų apie judėjimą klaida,

transporto priemonės judėjimo nesuderinamumas,

mėginimai pažeisti apsaugą,

nesuderintas laikas.

286)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikoma ši informacija apie minėtus įvykius:

įvykio kodas,

įvykio pradžios (arba kortelės įstatymo, jei įvykis vyko tuo metu) data ir laikas,

įvykio pabaigos (arba kortelės ištraukimo, jei įvykis vyko tuo metu) data ir laikas,

transporto priemonės, kurioje įvykis įvyko, registracijos numeris ir registracijos valstybės narė.

Pastaba. Jei įvyko dalinio laiko sutapimo įvykis:

įvykio pradžios data ir laikas turi sutapti su kortelės ištraukimo iš ankstesnės transporto priemonės data ir laiku;

įvykio pabaigos data ir laikas turi sutapti su kortelės įstatymo į dabartinę transporto priemonę data ir laiku;

transporto priemonės duomenys turi atitikti dabartinę transporto priemonę, kurioje įvyko įvykis.

Pastaba. Jei įvyko įvykis „netinkamai užbaigtas paskutinis kortelės naudojimo seansas“:

įvykio pradžios data ir laikas turi sutapti su kortelės, kurios naudojimo seansas užbaigtas netinkamai, įstatymo data ir laiku;

įvykio pabaigos data ir laikas turi sutapti su seanso, kurio metu įvykis buvo aptiktas, kortelės įstatymo data ir laiku;

transporto priemonės duomenys turi atitikti transporto priemonę, kurioje seansas buvo netinkamai užbaigtas.

287)

Vairuotojo kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti duomenis apie šešis paskutinius kiekvienos rūšies įvykius (t. y. iš viso 66 įvykius).

4.5.3.2.8   Duomenys apie triktis

Šiame poskyryje nurodytais tikslais laikas registruojamas vienos sekundės tikslumu.

288)

Vairuotojo kortelės atmintyje turi būti galima laikyti informaciją apie tokias triktis, tachografo aptiktas, kai kortelė buvo kortelės lizde:

kortelės triktį (kai tai atsitiko dėl kortelės),

tachografo triktį.

289)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikoma ši informacija apie minėtas triktis:

trikties kodas,

trikties pradžios (arba kortelės įstatymo, jei triktis vyko tuo metu) data ir laikas,

trikties pabaigos (arba kortelės ištraukimo, jei triktis vyko tuo metu) data ir laikas,

transporto priemonės, kurioje įvyko triktis, registracijos numeris ir registracijos valstybė narė.

290)

Vairuotojo kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti duomenis apie dvylika paskutinių kiekvienos rūšies trikčių (t. y. iš viso 24 triktis).

4.5.3.2.9   Duomenys apie vairuotojo veiklą

291)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi tokie kiekvienos kalendorinės dienos, kurią kortelė buvo naudota arba kurią vairuotojas rankiniu būdu įvedė duomenis apie veiklą, duomenys:

data,

kortelės buvimo tą dieną skaitiklio rodmens vertė (kuri kiekvieną naudojimo dieną padidėja vienetu),

visas tą dieną vairuotojo nuvažiuotas atstumas,

vairuotojo būsena 00.00 val.,

informacija apie tai, ar vairuotojas pakeitė veiklos rūšį ir (arba) važiavimo būseną ir (arba) įstatė į lizdą ar ištraukė savo kortelę:

važiavimo būsena (ĮGULA, VIENAS VAIRUOTOJAS),

kortelės lizdas (VAIRUOTOJO, VAIRUOTOJO PORININKO),

kortelės būsena (ĮSTATYTA, NEĮSTATYTA),

veiklos rūšis (VAIRAVIMAS, PASIRENGĘS DIRBTI, DARBAS, PERTRAUKA / POILSIS),

pasikeitimo laikas.

292)

Vairuotojo kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti duomenis apie vairuotojo ne mažiau kaip 28 dienų veiklą (vidutinę vairuotojo veiklą sudaro 93 veiklos pasikeitimai per dieną).

293)

286, 289 ir 291 reikalavimuose išvardyti duomenys turi būti laikomi taip, kad veiklos duomenis būtų galima gauti chronologine tvarka, net jei laikas iš dalies sutaptų.

4.5.3.2.10   Duomenys apie naudotas transporto priemones

294)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi tokie duomenys apie kiekvieną kalendorinę dieną, kurią kortelė buvo naudota, ir apie kiekvieną tam tikros transporto priemonės naudojimo laikotarpį tą dieną (laikotarpis apima visus kortelės įstatymo ir ištraukimo ciklus transporto priemonėje):

pirmojo transporto priemonės panaudojimo data ir laikas (t. y. pirmojo per tą transporto priemonės naudojimo laikotarpį kortelės įstatymo data ir laikas, o jei naudojimo laikotarpis tuo metu tęsiasi – 00.00 val.),

transporto priemonės odometro rodmens vertė pirmojo panaudojimo metu,

paskutiniojo transporto priemonės panaudojimo data ir laikas (t. y. paskutiniojo kortelės ištraukimo tą transporto priemonės naudojimo laikotarpį data ir laikas, o jei naudojimo laikotarpis tuo metu tęsiasi – 23.59 val.),

transporto priemonės odometro rodmens vertė paskutiniojo panaudojimo metu,

transporto priemonės registracijos numeris ir registracijos valstybė narė,

transporto priemonės VIN.

295)

Vairuotojo kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti ne mažiau kaip 84 tokius įrašus.

4.5.3.2.11   Vietos, kur prasideda ir (arba) baigiasi dienos darbo laikotarpiai

296)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi šie vairuotojo įvedami duomenys, susiję su vietomis, kur prasideda ir (arba) baigiasi dienos darbo laikotarpiai:

įrašo data ir laikas (arba su įrašu susijusi data ir laikas, kai įrašoma rankiniu būdu),

įrašo rūšis (pradžia ar pabaiga, įrašo aplinkybės),

įrašyta šalis ir regionas,

transporto priemonės odometro rodmens vertė,

transporto priemonės buvimo vieta,

GNSS tikslumas, data ir laikas, kai buvo nustatyta buvimo vieta.

297)

Vairuotojo kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti ne mažiau kaip 84 poras tokių įrašų.

4.5.3.2.12   Duomenys apie kortelės naudojimo seansą

298)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi tokie duomenys, susiję su transporto priemone, kurioje buvo pradėtas einamasis kortelės naudojimo seansas:

seanso pradžios (t. y. kortelės įstatymo) data ir laikas vienos sekundės tikslumu,

transporto priemonės registracijos numeris ir registracijos valstybė narė.

4.5.3.2.13   Duomenys apie kontrolės veiklą

299)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi tokie duomenys apie kontrolės veiklą:

kontrolės data ir laikas,

kontrolės kortelės numeris ir ją išdavusi valstybė narė,

kontrolės rūšis (rodymas ekrane, spausdinimas, duomenų perkėlimas iš transporto priemonės bloko ir (arba) duomenų perkėlimas iš kortelės),

laikotarpis, kurio duomenys perkelti (jei perkeliami duomenys),

transporto priemonės, kurioje buvo atliekama kontrolė, registracijos numeris ir registracijos valstybė narė.

Pastaba. Laikantis saugumo reikalavimų, duomenų perkėlimas iš kortelės registruojamas tik tada, kai tai atliekama tachografu.

300)

Vairuotojo kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti vieną tokį įrašą.

4.5.3.2.14   Duomenys apie ypatingas būsenas

301)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi tokie su ypatingomis būsenomis susiję duomenys, įrašyti, kai kortelė buvo kortelės lizde (nesvarbu, kuriame):

įrašo data ir laikas,

ypatingos būsenos rūšis.

302)

Vairuotojo kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti ne mažiau kaip 56 tokius įrašus.

4.5.3.2.15   Naudotų transporto priemonės blokų duomenys

303)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi tokie duomenys, susiję su įvairiais transporto priemonės blokais, kuriuose naudota kortelė:

transporto priemonės bloko naudojimo laikotarpio pradžios (t. y. pirmojo per laikotarpį kortelės įstatymo į transporto priemonės bloką) data ir laikas,

transporto priemonės bloko gamintojas,

transporto priemonės bloko rūšis,

transporto priemonės bloko programinės įrangos versijos numeris.

304)

Vairuotojo kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti ne mažiau kaip 84 tokius įrašus.

4.5.3.2.16   Duomenys apie vietas, kur nepertraukiamo vairavimo trukmė pasiekia tris valandas

305)

Vairuotojo kortelės atmintyje laikomi tokie duomenys, susiję su transporto priemonės buvimo vieta, kurioje vairuotojo nepertraukiamo vairavimo trukmė pasiekia trijų valandų kartotinį:

data ir laikas, kai kortelės turėtojo nepertraukiamo vairavimo trukmė pasiekia trijų valandų kartotinį,

transporto priemonės buvimo vieta,

GNSS tikslumas, data ir laikas, kai buvo nustatyta buvimo vieta.

306)

Vairuotojo kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti ne mažiau kaip 252 tokius įrašus.

4.5.4   Dirbtuvių kortelė

4.5.4.1   Tachografo taikomoji programa (tinkama pirmosios ir antrosios kartos transporto priemonės blokams)

4.5.4.1.1   Taikomosios programos identifikacija

307)

Dirbtuvių kortelės atmintyje laikomi šie taikomosios programos identifikavimo duomenys:

tachografo taikomosios programos identifikacija,

tachografo kortelės identifikavimo rūšis.

4.5.4.1.2   Raktai ir pažymėjimai

308)

Dirbtuvių kortelėje turi būti galima laikyti tiek kriptografinių raktų ir pažymėjimų, kiek nurodyta 11 priedėlio A dalyje.

309)

Dirbtuvių kortelės atmintyje turi būti galima laikyti asmeninės identifikacijos numerį (PIN kodą).

4.5.4.1.3   Kortelės identifikacija

310)

Dirbtuvių kortelės atmintyje laikomi tokie kortelės identifikavimo duomenys:

kortelės numeris,

kortelę išdavusi valstybė narė, kortelę išdavusios institucijos pavadinimas, išdavimo data,

kortelės įsigaliojimo ir galiojimo pabaigos data.

4.5.4.1.4   Kortelės turėtojo identifikacija

311)

Dirbtuvių kortelės atmintyje laikomi tokie jos turėtojo identifikavimo duomenys:

dirbtuvių pavadinimas,

dirbtuvių adresas,

turėtojo pavardė,

turėtojo vardas (-ai),

pageidaujama kalba.

4.5.4.1.5   Duomenų perkėlimas iš kortelės

312)

Dirbtuvių kortelės atmintyje turi būti galima laikyti duomenų perkėlimo iš kortelės įrašus taip pat, kaip vairuotojo kortelėje.

4.5.4.1.6   Duomenys apie kalibravimą ir laiko koregavimą

313)

Dirbtuvių kortelės atmintyje turi būti galima saugoti įrašus apie kalibravimą ir (arba) laiko koregavimą, atliktą tada, kai kortelė buvo įstatyta į tachografą.

314)

Kiekviename įraše apie kalibravimą turi būti tokie duomenys:

kalibravimo tikslas (aktyvinimas, pirmasis įrengimas, įrengimas, periodinė patikra),

transporto priemonės identifikacija,

atnaujinti arba patvirtinti parametrai (w, k, l, padangų dydis, greičio ribotuvo nuostatis, odometro rodmenys (sena ir nauja vertės), data ir laikas (sena ir nauja vertės),

tachografo identifikacija (transporto priemonės bloko komponento šifras, transporto priemonės bloko serijos numeris, judesio jutiklio serijos numeris).

315)

Dirbtuvių kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti ne mažiau kaip 88 tokius įrašus.

316)

Dirbtuvių kortelės atmintyje laikoma informacija, rodanti, kiek kartų iš viso atliktas kalibravimas naudojant šią kortelę.

317)

Dirbtuvių kortelės atmintyje laikoma informacija, rodanti, kiek kartų atliktas kalibravimas po paskutinio duomenų perkėlimo iš jos.

4.5.4.1.7   Duomenys apie įvykius ir triktis

318)

Dirbtuvių kortelės atmintyje turi būti galima laikyti įrašus apie įvykius ir triktis taip pat, kaip vairuotojo kortelėje.

319)

Dirbtuvių kortelės atmintyje turi būti galima laikyti duomenis apie tris paskutinius kiekvienos rūšies įvykius (t. y. iš viso 18 įvykių) ir apie šešias paskutines kiekvienos rūšies triktis (t. y. iš viso 12 trikčių).

4.5.4.1.8   Duomenys apie vairuotojo veiklą

320)

Dirbtuvių kortelės atmintyje turi būti galima laikyti duomenis apie vairuotojo veiklą taip pat, kaip vairuotojo kortelėje.

321)

Dirbtuvių kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti duomenis bent apie vairuotojo vienos dienos vidutinę veiklą.

4.5.4.1.9   Duomenys apie naudotas transporto priemones

322)

Dirbtuvių kortelės atmintyje turi būti galima laikyti įrašus apie naudotas transporto priemones taip pat, kaip vairuotojo kortelėje.

323)

Dirbtuvių kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti ne mažiau kaip 4 tokius įrašus.

4.5.4.1.10   Duomenys apie dienos darbo laikotarpių pradžią ir (arba) pabaigą

324)

Dirbtuvių kortelės atmintyje turi būti galima laikyti įrašus apie dienos darbo laikotarpių pradžią ir (arba) pabaigą taip pat, kaip vairuotojo kortelėje.

325)

Dirbtuvių kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti ne mažiau kaip tris poras tokių įrašų.

4.5.4.1.11   Duomenys apie kortelės naudojimo seansą

326)

Dirbtuvių kortelės atmintyje turi būti galima laikyti duomenų apie kortelės naudojimo seansą įrašus taip pat, kaip vairuotojo kortelėje.

4.5.4.1.12   Duomenys apie kontrolės veiklą

327)

Dirbtuvių kortelės atmintyje turi būti galima laikyti duomenų apie kontrolės veiklą įrašus taip pat, kaip vairuotojo kortelėje.

4.5.4.1.13   Duomenys apie ypatingas būsenas

328)

Dirbtuvių kortelė atmintyje turi būti galima laikyti duomenis, susijusius su ypatingomis būsenomis, taip pat, kaip vairuotojo kortelėje.

329)

Dirbtuvių kortelės atmintyje turi būti galima išsaugoti ne mažiau kaip 2 tokius įrašus.

4.5.4.2   2-osios kartos tachografo taikomoji programa (netinkama pirmosios kartos transporto priemonės blokui)

4.5.4.2.1   Taikomosios programos identifikacija

330)

Dirbtuvių kortelės atmintyje laikomi šie taikomosios programos identifikavimo duomenys:

tachografo taikomosios programos identifikacija,

tachografo kortelės identifikavimo rūšis.

4.5.4.2.2   Raktai ir pažymėjimai

331)

Dirbtuvių kortelėje turi būti galima laikyti tiek kriptografinių raktų ir pažymėjimų, kiek nurodyta 11 priedėlio B dalyje.

332)

Dirbtuvių kortelės atmintyje turi būti galima laikyti asmeninės identifikacijos numerį (PIN kodą).

4.5.4.2.3   Kortelės identifikacija

333)

Dirbtuvių kortelės atmintyje laikomi tokie kortelės identifikavimo duomenys:

kortelės numeris,

kortelę išdavusi valstybė narė, kortelę išdavusios institucijos pavadinimas, išdavimo data,

kortelės įsigaliojimo ir galiojimo pabaigos data.

4.5.4.2.4   Kortelės turėtojo identifikacija

334)

Dirbtuvių kortelės atmintyje laikomi tokie jos turėtojo identifikavimo duomenys:

dirbtuvių pavadinimas,

dirbtuvių adresas,

turėtojo pavardė,

turėtojo vardas (-ai),

pageidaujama kalba.

4.5.4.2.5   Duomenų perkėlimas iš kortelės

335)

Dirbtuvių kortelės atmintyje turi būti galima laikyti duomenų perkėlimo iš kortelės įrašus taip pat, kaip vairuotojo kortelėje.

4.5.4.2.6   Duomenys apie kalibravimą ir laiko koregavimą

336)

Dirbtuvių kortelės atmintyje turi būti galima saugoti įrašus apie kalibravimą ir (arba) laiko koregavimą, atliktą tada, kai kortelė buvo įstatyta į tachografą.

337)

Kiekviename įraše apie kalibravimą turi būti tokie duomenys:

kalibravimo tikslas (aktyvinimas, pirmasis įrengimas, įrengimas, periodinė patikra),

transporto priemonės identifikacija,

atnaujinti arba patvirtinti parametrai (w, k, l, padangų dydis, greičio ribotuvo nuostatis, odometro rodmenys (sena ir nauja vertės), data ir laikas (sena ir nauja vertės),

tachografo identifikacija (transporto priemonės bloko komponento šifras, transporto priemonės bloko serijos numeris, judesio jutiklio serijos numeris, nuotolinio ryšio įrenginio serijos numeris ir išorinio GNSS įrenginio (jei yra) serijos numeris,

visų uždėtų plombų rūšys ir identifikatoriai,

informacija apie tai, ar transporto priemonės bloke galima naudoti pirmosios kartos tachografo korteles (ar tokia galimybė aktyvinta, ar ne).

338)