ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 103

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. balandžio 19d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2016 m. balandžio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/590 dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, pasirašymo Europos Sąjungos vardu

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. balandžio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/591, kuriuo dėl taikytinų sviesto ir nugriebto pieno miltelių supirkimo kiekybinių apribojimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės

3

 

*

2016 m. kovo 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/592, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų ( 1 )

5

 

*

2016 m. balandžio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/593, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo [Olive de Nîmes (SKVN)] specifikacijos pakeitimas

12

 

*

2016 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/594, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 223/2014 nustatomas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos galutinių gavėjų struktūrinio tyrimo pavyzdys

13

 

 

2016 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/595, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

22

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. balandžio 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/596, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Vidurinėje Azijoje įgaliojimų terminas

24

 

*

2016 m. balandžio 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/597, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Artimųjų Rytų taikos procese įgaliojimų terminas

29

 

*

2016 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/598, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 leidžiama išplėsti antarktinių krilių (Euphausia superba) lipidų ekstrakto kaip naujos maisto sudedamosios dalies naudojimo paskirtį

34

 

*

2016 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/599 dėl kai kurių į persvarstytus nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įtrauktų tikslinių rodiklių suderinamumo su antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 2140)  ( 1 )

37

 

*

2016 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/600, kuriuo dėl Rumunijos statuso, susijusio GSE, iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/453/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 2186)  ( 1 )

41

 

*

2016 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/601, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 2187)  ( 1 )

43

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

19.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/590

2016 m. balandžio 11 d.

dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, pasirašymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 12 d. Paryžiuje vykusioje 21-oje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje (COP 21) buvo priimtas susitarimo dėl pasaulinio atsako į klimato kaitos keliamą grėsmę stiprinimo tekstas. Paryžiaus susitarimas įsigalios trisdešimtą dieną nuo dienos, kai bent 55 Konvencijos šalys, kuriose bendras išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis sudaro bent apie 55 % viso išmetamo kiekio, bus deponavusios savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumentus. Sąjunga ir jos valstybės narės tai pat yra Konvencijos Šalys;

(2)

Susitarime, inter alia, nustatytas ilgalaikis tikslas, atitinkantis siekį užtikrinti, kad pasaulio temperatūros didėjimas būtų gerokai mažesnis nei 2 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir toliau siekti, kad ji nebūtų didesnė kaip 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu. Siekdamos šio tikslo Šalys parengs paskesnius nacionaliniu lygmeniu nustatytus veiksmus, apie juos praneš ir juos palaikys;

(3)

2015 m. kovo 6 d. Sąjunga ir jos valstybės narės pranešė apie savo numatomus nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus, kuriuose numatytas įsipareigojimas siekti privalomo tikslo – iki 2030 m. ES viduje išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti ne mažiau kaip 40 %, palyginti su 1990 m., kaip nurodyta 2014 m. spalio 23 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos;

(4)

Susitarimas pateiktas pasirašyti Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke nuo 2016 m. balandžio 22 d. iki 2017 m. balandžio 21 d.;

(5)

Susitarimas atitinka Sąjungos aplinkos apsaugos tikslus, kaip nurodyta Sutarties 191 straipsnyje, t. y. išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, saugoti žmonių sveikatą ir remti tarptautinio lygio priemones, skirtas regioninėms ar pasaulinėms aplinkos problemoms spręsti, visų pirma kovai su klimato kaita;

(6)

Sąjungoje yra priimta teisės aktų, kuriais įgyvendinami kai kurie iš šių tikslų. Dalis iš šių galiojančių Sąjungos teisės aktų turės būti persvarstyti siekiant įgyvendinti tam tikras Susitarimo nuostatas;

(7)

todėl Susitarimas turėtų būti pasirašytas Sąjungos vardu su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgaliojama Sąjungos vardu pasirašyti Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą. (1)

Pasirašymas įvyks Niujorke 2016 m. balandžio 22 d. arba kuo greičiau vėliau.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M.H.P. VAN DAM


(1)  Susitarimo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.


REGLAMENTAI

19.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/3


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/591

2016 m. balandžio 15 d.

kuriuo dėl taikytinų sviesto ir nugriebto pieno miltelių supirkimo kiekybinių apribojimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pieno ir pieno gaminių sektoriuje užsitęsė didelio rinkos pusiausvyros sutrikimo laikotarpis. Pieno ir pieno gaminių importo paklausa pasaulyje 2015 m., palyginti su 2014 m., apskritai išliko stabili, tačiau gamybos mastas Sąjungoje ir kituose pagrindiniuose eksporto regionuose smarkiai išaugo;

(2)

dėl investicijų į pieno gamybos pajėgumus Sąjungoje, padarytų ruošiantis pieno kvotų galiojimo pabaigai ir atsižvelgiant į teigiamas vidutinės trukmės perspektyvas pasaulio rinkoje, pieno gamybos mastas Sąjungoje nuolat auga. Perteklinis pieno kiekis perdirbamas į ilgalaikio saugojimo gaminius, kai antai sviestą ir nugriebto pieno miltelius;

(3)

taigi sviesto ir nugriebto pieno miltelių kainos Sąjungoje 2014 m. ir 2015 m. sumažėjo, nugriebto pieno miltelių kainai nukritus iki valstybės intervencinės kainos. Sviesto kainos kol kas viršija valstybės intervencinę kainą, tačiau jaučiamas spaudimas jas mažinti;

(4)

Tarybos reglamente (ES) Nr. 1370/2013 (1) nustatyti sviesto ir nugriebto pieno miltelių supirkimo tame reglamente nurodyta kaina kiekybiniai apribojimai. Pasiekus tas ribas, produktai turi būti superkami konkurso tvarka siekiant nustatyti didžiausią supirkimo kainą;

(5)

kaip išskirtinė priemonė siekiant užtikrinti, kad esant rinkos sutrikimui pieno ir pieno gaminių sektoriuje be pertrūkių veiktų valstybės intervencijos mechanizmas, Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/1549 (2) nustatyta, kad 2016 m. laikotarpio, kuriuo sviestui ir nugriebto pieno milteliams taikoma valstybės intervencija, pradžia paankstinama ir jis taikomas nuo sausio 1 d.;

(6)

per papildomą valstybės intervencijos laikotarpį, 2016 metams nustatytą Deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1549, pasiekta pusė Reglamentu (ES) Nr. 1370/2013 apriboto nustatyta kaina superkamo nugriebto pieno miltelių kiekio;

(7)

siekiant padėti pieno ir pieno gaminių sektoriui atgauti pusiausvyrą įsivyravus sudėtingai rinkos padėčiai ir išsaugoti pasitikėjimą valstybės intervencijos mechanizmų veiksmingumu, tikslinga padidinti 2016 m. sviesto ir nugriebto pieno miltelių supirkimo nustatyta kaina kiekybinius apribojimus;

(8)

kai konkursas pradėtas vykdyti prieš įsigaliojant šiam reglamentui, siekiant nustatyti 2016 m. sviesto ir nugriebto pieno miltelių supirkimo nustatyta kaina leistinus kiekius, turėtų būti neatsižvelgiama į bet kokius kiekius, supirktus per tą konkursą;

(9)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos laikinosios priemonės rinkai padarytų nedelsiant juntamą poveikį ir padėtų stabilizuoti kainas, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 3 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 2016 m. sviesto ir nugriebto pieno miltelių supirkimo nustatyta kaina kiekybiniai apribojimai yra tokie: sviesto – 100 000 tonų, nugriebto pieno miltelių – 218 000 tonų. Bet kokie kiekiai, supirkti pagal konkursą, tebevykstantį 2016 m. balandžio 19 d., neišskaičiuojami iš tų kiekybinių apribojimų.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A.G. KOENDERS


(1)  2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (OL L 346, 2013 12 20, p. 12).

(2)  2015 m. rugsėjo 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1549, kuriuo nustatomos pieno ir pieno produktų sektoriuje taikytinos išskirtinės laikinosios priemonės – 2015 m. laikotarpio, kuriuo sviestui ir nugriebto pieno milteliams taikoma valstybės intervencija, pratęsimas ir 2016 m. laikotarpio, kuriuo sviestui ir nugriebto pieno milteliams taikoma valstybės intervencija, paankstinimas (OL L 242, 2015 9 18, p. 28).


19.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/5


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/592

2016 m. kovo 1 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) buvo pranešta apie ne biržos kredito išvestinių finansinių priemonių, kurių tarpuskaitą leista atlikti pagrindinei sandorio šaliai, klases. Kiekvienos iš tų klasių atveju EVPRI įvertino esminius kriterijus, kuriais remiantis joms taikoma tarpuskaitos prievolė, įskaitant standartizacijos lygį, apimtį ir likvidumą, ir galimybę gauti kainodaros informaciją. Siekdama bendro sisteminės rizikos sumažinimo tikslo, EVPRI nustatė ne biržos kredito išvestinių finansinių priemonių, kurioms turėtų būti taikoma tarpuskaitos prievolė pagal Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatytą procedūrą, klases;

(2)

terminas yra bendra ir esminė ne biržos kredito išvestinių finansinių priemonių ypatybė. Tai fiksuota data, kurią kredito išvestinės finansinės priemonės sutartis baigia galioti. Į tą ypatybę reikėtų atsižvelgti apibrėžiant ne biržos kredito išvestinių finansinių priemonių, kurioms turi būti taikoma tarpuskaitos prievolė, klases;

(3)

skirtingoms sandorio šalims reikia skirtingų laikotarpių, kad jos galėtų įdiegti priemones, būtinas ne biržos kredito išvestinių finansinių priemonių, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė, tarpuskaitai atlikti. Siekiant užtikrinti, kad ta prievolė būtų tvarkingai ir laiku įvykdyta, sandorio šalys turėtų būti suskirstytos į kategorijas, į kurias patenkančioms pakankamai panašioms sandorio šalims tarpuskaitos prievolė būtų taikoma nuo tos pačios datos;

(4)

pirma kategorija turėtų apimti tiek finansų, tiek ne finansų sandorio šalis, kurios šio reglamento įsigaliojimo datą yra bent vienos atitinkamos pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos narės dėl bent vienos klasės ne biržos kredito išvestinių finansinių priemonių, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė, nes tos sandorio šalys jau turi patirties savanoriškos tarpuskaitos srityje ir užmezgė ryšius su tomis pagrindinėmis sandorio šalimis dėl bent vienos iš tų klasių tarpuskaitos. Į šią pirmą kategoriją taip pat turėtų patekti ne finansų sandorio šalys, kurios yra tarpuskaitos narės, nes jų patirtis ir pasirengimas atlikti tarpuskaitą per pagrindinę sandorio šalį yra panašūs į tai kategorijai priklausančių finansų sandorio šalių;

(5)

antra ir trečia kategorijos turėtų apimti į pirmą kategoriją neįtrauktas finansų sandorio šalis, sugrupuotas pagal jų teisinių ir veiklos pajėgumų ne biržos išvestinių finansinių priemonių srityje lygį. Veiklos, susijusios su ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, lygis turėtų būti pagrindas atskirti finansų sandorio šalių teisinių ir veiklos pajėgumų lygį, todėl reikėtų nustatyti kiekybinę ribą, pagal kurią būtų atskiriamos antra ir trečia kategorijos, remiantis agreguota vidutine išvestinių finansinių priemonių, kurioms netaikoma pagrindinės sandorio šalies tarpuskaita, mėnesio pabaigos tariamąja suma. Ta riba turėtų būti nustatyta tinkamu lygiu, kad būtų galima atskirti mažesnius rinkos dalyvius ir kartu aprėpti reikšmingą riziką pagal antrą kategoriją. Riba taip pat turėtų būti suderinta su tarptautiniu lygmeniu sutarta riba, susijusia su garantinės įmokos reikalavimais išvestinėms finansinėms priemonėms, kurioms netaikoma pagrindinės sandorio šalies tarpuskaita, siekiant padidinti reguliavimo konvergenciją ir apriboti reikalavimų laikymosi išlaidas sandorio šalims. Kaip ir tuose tarptautiniuose standartuose, nors paprastai riba taikoma grupės lygmeniu, atsižvelgiant į galimą pasidalytą riziką grupėje, investicinių fondų atveju riba turėtų būti taikoma atskirai kiekvienam fondui, nes fondo įsipareigojimams paprastai neturi įtakos kitų fondų ar jų investicijų valdytojo įsipareigojimai. Taigi riba turėtų būti taikoma atskirai kiekvienam fondui tol, kol fondo nemokumo ar bankroto atveju kiekvienas investicinis fondas sudaro visiškai atskirtą ir tikslinį turto fondą, kuris nėra užtikrintas, garantuotas ar remiamas kitų investicinių fondų ar investicijų valdytojo;

(6)

Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatyta finansų sandorio šalių apibrėžtis neapima tam tikrų alternatyvaus investavimo fondų (AIF), nors jiems būdingas tam tikro laipsnio veiklos pajėgumas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių srityje, panašus į AIF, kuriuos ta apibrėžtis apima, pajėgumą. Todėl AIF, priskiriami prie ne finansų sandorio šalių, turėtų būti įtraukti į tas pačias sandorio šalių kategorijas kaip ir AIF, priskiriami prie finansų sandorio šalių;

(7)

ketvirta kategorija turėtų apimti į kitas kategorijas neįtrauktas ne finansų sandorio šalis, atsižvelgiant į jų mažesnę patirtį ir veiklos pajėgumus, susijusius su ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir pagrindinės sandorio šalies tarpuskaita, palyginti su kitų kategorijų sandorio šalimis;

(8)

nustatant datą, kurią tarpuskaitos prievolė turi įsigalioti pirmai kategorijai priklausančioms sandorio šalims, reikėtų atsižvelgti į tai, kad jos gali neturėti egzistuojančių būtinų sąsajų su pagrindinėmis sandorio šalimis dėl visų klasių, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė. Be to, šiai kategorijai priklausančios sandorio šalys yra prieigos prie tarpuskaitos paslaugų punktas sandorio šalims, kurios nėra tarpuskaitos narės; numatoma, kad įsigaliojus tarpuskaitos prievolei klientų tarpuskaitos arba netiesioginių klientų tarpuskaitos mastas labai išaugs. Galiausiai, šiai pirmai sandorio šalių kategorijai tenka reikšminga ne biržos kredito išvestinių finansinių priemonių, kurių tarpuskaita jau atlikta, dalis; po to, kai įsigalios šiame reglamente nustatyta tarpuskaitos prievolė, sandorių, kurių tarpuskaitą reikės atlikti, apimtis labai padidės. Todėl pagrįstas laikotarpis, per kurį pirmos kategorijos sandorio šalys galėtų pasirengti papildomų klasių tarpuskaitai, taip pat klientų tarpuskaitos ir netiesioginių klientų tarpuskaitos masto padidėjimui ir prisitaikyti prie padidėjusios sandorių, kurių tarpuskaitą reikės atlikti, apimties, turėtų būti šeši mėnesiai. Be to, nustatant datą, kurią tarpuskaitos prievolė įsigalioja pirmai kategorijai priklausančioms sandorio šalims, taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, ar šio reglamento įsigaliojimo metu daugiau nei viena pagrindinė sandorio šalis jau atlieka tos pačios klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą. Visų pirma didelis skaičius sandorio šalių, siekiančių sudaryti tarpuskaitos susitarimus su ta pačia pagrindine sandorio šalimi tuo pačiu metu, reikštų, kad reikia daugiau laiko, palyginti su tuo atveju, kai sandorio šalys gali rinktis iš kelių pagrindinių sandorio šalių, su kuriomis galima sudaryti tarpuskaitos susitarimus. Todėl reikėtų suteikti papildomą trijų mėnesių laikotarpį, siekiant užtikrinti tvarkingą tarpuskaitos prievolės įgyvendinimą;

(9)

nustatant datą, kurią tarpuskaitos prievolė įsigalioja antros ir trečios kategorijos sandorio šalims, reikėtų atsižvelgti į tai, kad dauguma iš jų įgis galimybę naudotis pagrindinės sandorio šalies paslaugomis tapdamos tarpuskaitos nario klientėmis arba netiesioginėmis klientėmis. Šis procesas gali trukti 12–18 mėnesių, priklausomai nuo sandorio šalių teisinių ir veiklos pajėgumų ir jų pasirengimo lygio sudarant sutarčių tarpuskaitai būtinus susitarimus su tarpuskaitos nariais. Be to, nustatant datą, kurią tarpuskaitos prievolė įsigalioja antrai ir trečiai kategorijoms priklausančioms sandorio šalims, taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, ar šio reglamento įsigaliojimo metu daugiau nei viena pagrindinė sandorio šalis jau atlieka tos pačios klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą. Visų pirma didelis skaičius sandorio šalių, siekiančių sudaryti tarpuskaitos susitarimus su ta pačia pagrindine sandorio šalimi tuo pačiu metu, reikštų, kad reikia daugiau laiko, palyginti su tuo atveju, kai sandorio šalys gali rinktis iš kelių pagrindinių sandorio šalių, su kuriomis galima sudaryti tarpuskaitos susitarimus. Todėl reikėtų suteikti papildomą trijų mėnesių laikotarpį, siekiant užtikrinti tvarkingą tarpuskaitos prievolės įgyvendinimą;

(10)

nustatant datą, kurią tarpuskaitos prievolė įsigalioja ketvirtos kategorijos sandorio šalims, reikėtų atsižvelgti į jų teisinius ir veiklos pajėgumus ir mažesnę patirtį, susijusius su ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir pagrindinės sandorio šalies tarpuskaita, palyginti su kitų kategorijų sandorio šalimis;

(11)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurias sudaro trečiojoje valstybėje įsteigta sandorio šalis ir kita Sąjungoje įsteigta sandorio šalis, kurios priklauso tai pačiai grupei, yra visiškai įtrauktos į tą patį konsolidavimo procesą ir kurioms taikomos atitinkamos centralizuoto rizikos įvertinimo, nustatymo ir kontrolės procedūros, tarpuskaitos prievolės taikymo pradžios datą reikėtų atidėti. Atidėjus taikymą turėtų būti užtikrinta, kad ribotą laikotarpį toms sutartims nebūtų taikoma tarpuskaitos prievolė, kol nėra įgyvendinimo aktų pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 13 straipsnio 2 dalį, taikomų šio reglamento priede nurodytoms sutartims ir susijusių su jurisdikciją turinčia teritorija, kurioje įsteigta ne Sąjungos sandorio šalis. Kompetentingos institucijos turėtų galėti iš anksto patikrinti, ar tas sutartis sudariusios sandorio šalys priklauso tai pačiai grupei ir atitinka kitas grupės vidaus sandoriams taikomas sąlygas pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012;

(12)

kitaip nei ne biržos išvestinių finansinių priemonių, kurių sandorio šalys yra ne finansų sandorio šalys, atveju, kai ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių sandorio šalys yra finansų sandorio šalys, Reglamente (ES) Nr. 648/2012 reikalaujama taikyti tarpuskaitos prievolę sutartims, sudarytoms po pranešimo EVPRI, kuris pateikiamas po to, kai pagrindinei sandorio šaliai suteikiamas leidimas atlikti tam tikros klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą, tačiau iki datos, kurią įsigalioja tarpuskaitos prievolė, jeigu tai pateisina likęs tokių sutarčių terminas tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datą. Toms sutartims taikant tarpuskaitos prievolę turėtų būti siekiama užtikrinti vienodą ir nuoseklų Reglamento (ES) Nr. 648/2012 taikymą. Kai paskelbiama, kad tam tikrai ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių klasei taikoma tarpuskaitos prievolė, tai turėtų padėti siekti finansinio stabilumo ir sumažinti sisteminę riziką, taip pat užtikrinti vienodas sąlygas rinkos dalyviams. Todėl minimalus likęs terminas turėtų būti nustatomas tokio lygio, kuriuo būtų užtikrinama, kad tie tikslai būtų pasiekti;

(13)

prieš įsigaliojant techniniams reguliavimo standartams, kurie priimami pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 5 straipsnio 2 dalį, sandorio šalys negali numatyti, ar jų sudaromoms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims būtų taikoma tarpuskaitos prievolė tą datą, kai prievolė įsigalioja. Šis netikrumas turi reikšmingą poveikį rinkos dalyvių gebėjimui tiksliai įkainoti savo sudaromas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, nes sutartims, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, taikoma skirtinga įkaito tvarka nei toms, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka. Jei išankstinė ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, sudarytų prieš įsigaliojant šiam reglamentui, tarpuskaita būtų taikoma neatsižvelgiant į jų likusį terminą tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datą, galėtų būti apribotas sandorio šalių gebėjimas tinkamai apdrausti savo rinkos riziką ir arba būtų padarytas poveikis rinkos veikimui bei finansiniam stabilumui, arba joms būtų užkirstas kelias užsiimti įprasta veikla apdraudžiant ją kitomis tinkamomis priemonėmis;

(14)

be to, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, sudarytoms po šio reglamento įsigaliojimo ir prieš įsigaliojant tarpuskaitos prievolei, tarpuskaitos prievolė neturėtų būti taikoma tol, kol tų sutarčių sandorio šalys negali nustatyti, kuriai kategorijai jos priklauso ir kuri pagrindinė sandorio šalis gali atlikti tų sutarčių tarpuskaitą, taip pat ar tarpuskaitos prievolė joms taikoma dėl konkrečios sutarties, įskaitant grupių vidaus sandorius, ir tol, kol jos negali įdiegti būtinos tvarkos, kad tas sutartis galėtų sudaryti atsižvelgdamos į tarpuskaitos prievolę. Todėl, siekiant toliau užtikrinti tvarkingą rinkos veikimą ir stabilumą, taip pat vienodas sąlygas sandorio šalims, reikėtų laikyti, kad toms sutartims neturėtų būti taikoma tarpuskaitos prievolė, neatsižvelgiant į jų likusius terminus;

(15)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, sudarytoms po pranešimo Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, kuris pateikiamas po to, kai pagrindinei sandorio šaliai suteikiamas leidimas atlikti tam tikros klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą, tačiau iki datos, kurią įsigalioja tarpuskaitos prievolė, neturėtų būti taikoma tarpuskaitos prievolė, jei sutartys nėra labai svarbios sisteminei rizikai arba jei toms sutartims taikant tarpuskaitos prievolę kitaip galėtų kilti pavojus vienodam ir nuosekliam Reglamento (ES) Nr. 648/2012 taikymui. Sandorio šalies kredito rizika, susijusi su ilgesnių terminų ne biržos kredito išvestinių finansinių priemonių sutartimis, išlieka rinkoje ilgiau nei rizika, susijusi su trumpų likusių terminų ne biržos kredito išvestinių finansinių priemonių sutartimis. Jei tarpuskaitos prievolė būtų taikoma trumpų likusių terminų sutartims, sandorio šalims tai reikštų mažinamos rizikos lygiui neproporcingą naštą. Be to, trumpų likusių terminų ne biržos kredito išvestinės finansinės priemonės sudaro palyginti nedidelę visos rinkos dalį, taigi atitinka palyginti nedidelę dalį visos su šia rinka susijusios sisteminės rizikos. Todėl minimalūs likę terminai turėtų būti nustatyti tokio lygio, kuriuo būtų užtikrinta, kad sutartims, kurių likęs terminas yra ne ilgesnis nei keli mėnesiai, tarpuskaitos prievolė nebūtų taikoma;

(16)

trečios kategorijos sandorio šalims tenka palyginti ribota bendros sisteminės rizikos dalis ir jų teisiniai bei veiklos pajėgumai ne biržos išvestinių finansinių priemonių srityje yra mažesni nei pirmos ir antros kategorijų sandorio šalių. Esminiai ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių elementai, įskaitant ne biržos kredito išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurios taikoma tarpuskaitos prievolė ir kurios yra sudarytos prieš tai prievolei įsigaliojant, kainodarą, turės būti pritaikyti per trumpus laikotarpius siekiant įtraukti tarpuskaitą, kuri bus atliekama tik praėjus keliems mėnesiams nuo sutarties sudarymo. Šis išankstinės tarpuskaitos procesas susijęs su svarbiais tų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių kainodaros modelio pritaikymais ir dokumentų pakeitimais. Trečios kategorijos sandorio šalys turi labai ribotą gebėjimą įtraukti išankstinę tarpuskaitą į savo ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis. Todėl taikant tarpuskaitą tų sandorio šalių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, sudarytoms prieš įsigaliojant tarpuskaitos prievolei, galėtų būti apribotas jų gebėjimas tinkamai apdrausti savo riziką ir arba būtų padarytas poveikis rinkos veikimui bei stabilumui, arba joms būtų užkirstas kelias užsiimti įprasta veikla, jei jos nebegalės apsidrausti. Todėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, sudarytoms trečios kategorijos sandorio šalių iki datos, kurią įsigalioja tarpuskaitos prievolė, tarpuskaitos prievolė neturėtų būti taikoma;

(17)

be to, tai pačiai grupei priklausančių sandorio šalių sudarytoms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims tarpuskaita gali būti netaikoma, jei laikomasi tam tikrų sąlygų, kad nebūtų apribotas grupės vidaus rizikos valdymo procesų veiksmingumas ir taip nebūtų trukdoma siekti bendro Reglamento (ES) Nr. 648/2012 tikslo. Todėl grupės vidaus sandoriams, kurie atitinka tam tikras sąlygas ir yra sudaryti iki datos, kurią tiems sandoriams įsigalioja tarpuskaitos prievolė, tarpuskaitos prievolė neturėtų būti taikoma;

(18)

šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(19)

EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išnagrinėjo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą, paprašė, kad Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė, įsteigta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsnį, pateiktų savo nuomonę, ir pasikonsultavo su Europos sisteminės rizikos valdyba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Ne biržos išvestinių finansinių priemonių, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė, klasės

Priede nustatytų klasių ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms taikoma tarpuskaitos prievolė.

2 straipsnis

Sandorio šalių kategorijos

1.   Taikant 3 ir 4 straipsnius, sandorio šalys, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė, skirstomos į šias kategorijas:

a)

1 kategorija apima sandorio šalis, kurios šio reglamento įsigaliojimo datą dėl bent vienos iš šio reglamento priede nurodytų ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasių yra bent vienos pagrindinės sandorio šalies, kuriai iki tos datos suteiktas leidimas arba kuri yra pripažinta atlikti bent vienos iš tų klasių tarpuskaitą, tarpuskaitos narės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 14 punkte;

b)

2 kategorija apima 1 kategorijai nepriklausančias sandorio šalis, priklausančias grupei, kurios agreguota vidutinė išvestinių finansinių priemonių, kurioms netaikoma pagrindinės sandorio šalies tarpuskaita, mėnesio pabaigos neapmokėta bendroji tariamoji suma 2016 m. sausio, vasario ir kovo mėnesiais yra didesnė nei 8 mlrd. EUR, ir kurios yra:

i)

finansų sandorio šalys arba

ii)

alternatyvaus investavimo fondai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES (3) 4 straipsnio 1 dalies a punkte, kurie nėra finansų sandorio šalys;

c)

3 kategorijai priklauso 1 arba 2 kategorijoms nepriklausančios sandorio šalys, kurios yra:

i)

finansų sandorio šalys arba

ii)

alternatyvaus investavimo fondai, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte, kurie nėra finansų sandorio šalys;

d)

4 kategorijai priklauso ne finansų sandorio šalys, nepriklausančios 1, 2 arba 3 kategorijai.

2.   Siekiant apskaičiuoti grupės agreguotą vidutinę mėnesio pabaigos neapmokėtą bendrąją tariamąją sumą, nurodytą 1 dalies b punkte, įtraukiamos grupės visos išvestinės finansinės priemonės, kurioms netaikoma pagrindinės sandorio šalies tarpuskaita, įskaitant išankstinius valiutos keitimo sandorius, apsikeitimo sandorius ir valiutos apsikeitimo sandorius.

3.   Jei sandorio šalys yra alternatyvaus investavimo fondai, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte, arba kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB (4) 1 straipsnio 2 dalyje, šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta 8 mlrd. EUR riba taikoma individualiai fondo lygmeniu.

3 straipsnis

Tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datos

1.   Sutarčių, priklausančių vienai iš priede nustatytų ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasių, atžvilgiu tarpuskaitos prievolė įsigalioja:

a)

2017 m. vasario 9 d. 1 kategorijos sandorio šalims;

b)

2017 m. rugpjūčio 9 d. 2 kategorijos sandorio šalims;

c)

2018 m. vasario 9 d. 3 kategorijos sandorio šalims;

d)

2019 m. gegužės 9 d. 4 kategorijos sandorio šalims.

Jeigu sutartį sudaro dvi sandorio šalys, priklausančios skirtingoms sandorio šalių kategorijoms, data, kurią tos sutarties atžvilgiu įsigalioja tarpuskaitos prievolė, yra vėlesnioji data.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies a, b ir c punktų, jei sutartys priklauso vienai iš priede nustatytų ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasių ir jas sudaro tai pačiai grupei priklausančios sandorio šalys, kitos nei 4 kategorijos sandorio šalys, kai viena sandorio šalis yra įsteigta trečiojoje valstybėje, o kita – Sąjungoje, tų sutarčių atžvilgiu tarpuskaitos prievolė įsigalioja:

a)

2019 m. gegužės 9 d., jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 13 straipsnio 2 dalį atitinkamos trečiosios valstybės atžvilgiu nepriimtas sprendimas dėl lygiavertiškumo to reglamento 4 straipsnio tikslais, taikomas šio reglamento priede nurodytoms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, arba

b)

vėlesnę iš toliau nurodytų datų, jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 13 straipsnio 2 dalį atitinkamos trečiosios valstybės atžvilgiu priimtas sprendimas dėl lygiavertiškumo to reglamento 4 straipsnio tikslais, taikomas šio reglamento priede nurodytoms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims:

i)

praėjus 60 dienų nuo sprendimo dėl lygiavertiškumo, priimto pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 13 straipsnio 2 dalį atitinkamos trečiosios valstybės atžvilgiu to reglamento 4 straipsnio tikslais ir taikomo šio reglamento priede nurodytoms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, įsigaliojimo;

ii)

tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datą pagal 1 dalį.

Ši nukrypti leidžianti nuostata taikoma tik jei sandorio šalys atitinka šias sąlygas:

a)

trečiojoje valstybėje įsteigta sandorio šalis yra finansų sandorio šalis arba ne finansų sandorio šalis;

b)

Sąjungoje įsteigta sandorio šalis yra:

i)

finansų sandorio šalis, ne finansų sandorio šalis, finansų kontroliuojančioji bendrovė, finansų įstaiga arba papildomas paslaugas teikianti įmonė, kuriai taikomi atitinkami rizikos ribojimo reikalavimai, o a punkte nurodyta sandorio šalis yra finansų sandorio šalis;

ii)

finansų sandorio šalis arba ne finansų sandorio šalis, o a punkte nurodyta sandorio šalis yra ne finansų sandorio šalis;

c)

abi sandorio šalys yra visiškai įtrauktos į tą patį konsolidavimo procesą pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 3 straipsnio 3 dalį;

d)

abiem sandorio šalims taikomos atitinkamos centralizuotos rizikos vertinimo, nustatymo ir kontrolės procedūros;

e)

Sąjungoje įsteigta sandorio šalis raštu pranešė savo kompetentingai institucijai, kad a, b, c ir d punktuose nustatytos sąlygos yra tenkinamos, ir per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo datos kompetentinga institucija patvirtino, kad sąlygos tenkinamos.

4 straipsnis

Minimalus likęs terminas

1.   1 kategorijos finansų sandorio šalių atveju minimalus likęs terminas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 648/2012 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje, tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datą yra:

a)

5 metai ir 3 mėnesiai sutartims, kurios yra sudarytos arba pakeistos iki 2016 m. spalio 9 d. ir kurios priklauso priedo lentelėje nurodytoms klasėms;

b)

6 mėnesiai sutartims, kurios yra sudarytos arba pakeistos 2016 m. spalio 9 d. arba vėliau ir kurios priklauso priedo lentelėje nurodytoms klasėms.

2.   2 kategorijos finansų sandorio šalių atveju minimalus likęs terminas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 648/2012 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje, tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datą yra:

a)

5 metai ir 3 mėnesiai sutartims, kurios yra sudarytos arba pakeistos iki 2016 m. spalio 9 d. ir kurios priklauso priedo lentelėje nurodytoms klasėms;

b)

6 mėnesiai sutartims, kurios yra sudarytos arba pakeistos 2016 m. spalio 9 d. arba vėliau ir kurios priklauso priedo lentelėje nurodytoms klasėms.

3.   3 kategorijos finansų sandorio šalių ir finansų sandorio šalių sudarytų sandorių, nurodytų šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje, minimalus likęs terminas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 648/2012 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje, tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datą yra 5 metai ir 3 mėnesiai.

4.   Jeigu sutartį sudarė dvi finansų sandorio šalys, priklausančios skirtingoms kategorijoms, arba dvi finansų sandorio šalys, dalyvaujančios 3 straipsnio 2 dalyje nurodytuose sandoriuose, minimalus likęs terminas, į kurį reikia atsižvelgti taikant šį straipsnį, yra ilgesnysis taikomas likęs terminas.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(3)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(4)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).


PRIEDAS

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo ne biržos išvestinių finansinių priemonių, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė, klasės

Europos nesegmentuotų indeksų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (CDS) klasės

id

Rūšis

Porūšis

Geografinė zona

Bazinis indeksas

Atsiskaitymo valiuta

Serija

Terminas

B.1.1

Indeksų CDS

Nesegmentuotas indeksas

Europa

iTraxx Europe Main

EUR

Nuo 17

5 metai

B.1.2

Indeksų CDS

Nesegmentuotas indeksas

Europa

iTraxx Europe Crossover

EUR

Nuo 17

5 metai


19.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/593

2016 m. balandžio 5 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo [Olive de Nîmes (SKVN)] specifikacijos pakeitimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Olive de Nîmes“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (ES) Nr. 991/2010 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Olive de Nîmes“ (SKVN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 991/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Olive de Nîmes (SKVN)] (OL L 288, 2010 11 5, p. 12).

(3)  OL C 358, 2015 10 30, p. 11.


19.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/594

2016 m. balandžio 18 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 223/2014 nustatomas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos galutinių gavėjų struktūrinio tyrimo pavyzdys

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (1), ypač į jo 17 straipsnio 4 dalį,

pasikonsultavusi su Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo komitetu,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 223/2014 pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos (VP I) vadovaujančioji institucija turi 2017 m. ir 2022 m. atlikti struktūrinį galutinių gavėjų tyrimą;

(2)

šis struktūrinis galutinių gavėjų tyrimas yra viena iš priemonių, naudotinų siekiant įvertinti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą (EPLSAF). Siekiant užtikrinti, kad tyrimo rezultatai būtų aukštos kokybės ir padėtų įvertinti EPLSAF, būtina nustatyti pavyzdį, pagal kurį galima surinkti duomenis Europos Sąjungos lygmeniu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 223/2014 17 straipsnio 4 dalyje nurodytas struktūrinis galutinių gavėjų tyrimas atliekamas pagal priede pateiktą pavyzdį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 72, 2014 3 12, p. 1.


PRIEDAS

EPLSAF STRUKTŪRINIS TYRIMAS. KLAUSIMAI

Apklausos atlikėjo vardas ir pavardė :

[apklausos atlikėjo vardas ir pavardė. Jei apklausą atlieka keli asmenys, reikėtų nurodyti juos visus.]

Vieta :

[vietos, kurioje atliekamas tyrimas, adresas]

Organizacija :

[organizacijos partnerės, iš kurios galutinis gavėjas gavo pagalbą, pavadinimas]

Data :

[tyrimo data formatu mmmm/mm/dd]

Laikas :

[tyrimo laikas formatu hh:mm]

A.   KLAUSIMAI APIE PAGALBOS, KURIĄ GALUTINIAMS GAVĖJAMS SUTEIKĖ ORGANIZACIJA PARTNERĖ, APIMTĮ (1)

A1.   Kokia pagalba iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) paskirstoma galutiniams gavėjams ir kaip dažnai ji paskirstoma?

 

Kasdien

Kas savaitę

Kas mėnesį

Kita

Maisto paketai (2)

 

 

 

(nurodyti)

Valgio porcijos

 

 

 

(nurodyti)

Vaikams paskirstytos prekės

 

 

 

(nurodyti)

Benamiams paskirstytos prekės

 

 

 

(nurodyti)

Kita (nurodyti)

[nurodyti rūšį]

[nurodyti rūšį]

[nurodyti rūšį]

[nurodyti rūšį ir dažnumą]


A2.   Kokių rūšių papildomų priemonių siūloma galutiniams gavėjams, kai jie gauna pagalbą iš EPLSAF?

Patarimai apie maisto ruošimą ir laikymą, maisto gamybos kursai, mokomoji veikla, kuria skatinama sveika mityba, arba patarimai, kaip sumažinti maisto atliekas

 

Patarimai apie asmens higieną

 

Nukreipimas į kompetentingas tarnybas (pvz., socialines ar administracines)

 

Asmeninis konsultavimas ir praktiniai seminarai

 

Psichologinė ir terapinė parama

 

Patarimai apie namų ūkio biudžeto tvarkymą

 

Kita (nurodyti)

[Užpildyti teksto laukelį]

Jokių

 


A3.   Ar organizacija partnerė galutiniams gavėjams taip pat teikia materialinę pagalbą, kuri nėra bendrai finansuojama EPLSAF lėšomis?

Taip

Ne

 

 


A3a.   Jei taip, kokią pagalbą organizacija partnerė teikia be pagalbos iš EPLSAF?

Maisto paketai

 

Valgio porcijos

 

Vaikams paskirstytos prekės

 

Benamiams paskirstytos prekės

 

Kitos prekės

[nurodyti rūšį]

B.   KLAUSIMAI GALUTINIAM GAVĖJUI

B1.   Kokia Jūsų lytis?

Vyras

Moteris

 

 


B2.   Koks Jūsų amžius?

15 m. ar mažiau

16–24 m.

25–49 m.

50–64 m.

65 m. ar daugiau

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 

 

 

 


B3.   Ar esate vienišas tėvas arba motina?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B4.   Kokią pagalbą ką tik gavote (ar gausite)?

 

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

Maisto paketai

 

 

 

 

Valgio porcijos

 

 

 

 

Naujagimio kraitelis (būtiniausi daiktai kūdikiui)

 

 

 

 

Mokykliniai krepšiai

 

 

 

 

Kanceliarinės prekės, sąsiuviniai, plunksnakočiai, tapybos reikmenys ir kitos mokykloje reikalingos priemonės (ne apranga)

 

 

 

 

Sportinė apranga ir avalynė (sportiniai bateliai, triko, maudymosi kostiumėliai ir pan.)

 

 

 

 

Apranga (žieminiai paltai, avalynė, mokyklinės uniformos ir pan.)

 

 

 

 

Miegmaišiai / antklodės

 

 

 

 

Virtuvės reikmenys (puodai, keptuvės, stalo įrankiai ir pan.)

 

 

 

 

Ūkiniai skalbiniai (rankšluosčiai, patalynė)

 

 

 

 

Higienos reikmenys (pirmosios pagalbos rinkiniai, muilas, dantų šepetėliai, vienkartiniai skustuvai ir pan.)

 

 

 

 

Kitų kategorijų prekės

[Užpildyti teksto laukelį]


B5.   Kas gauna šią pagalbą?

Jūs pats

Kiti asmenys Jūsų šeimoje

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 

Jeigu atsakymas į B5 klausimą yra tik „Jūs pats“, praleiskite B6 klausimą.

B6.   Ar kiti asmenys taip pat galės naudotis šia pagalba? Jei taip, kiek žmonių (neskaitant Jūsų paties) ir koks jų amžius bei lytis?

 

Vyras

Moteris

5 m. ar mažiau

 

 

6–15 m.

 

 

16–24 m.

 

 

25–49 m.

 

 

50–64 m.

 

 

65 m. ar daugiau

 

 

Nenori atsakyti

 

 

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 


B7.   Ar tai pirmas kartas, kai gaunate šią pagalbą?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 

Jeigu atsakymas B7 klausimą yra „taip“, „nenori atsakyti“ arba „nežino arba nesupranta klausimo“, pereikite prie B9 klausimo.

B8.   Kaip dažnai ateinate gauti šios pagalbos?

Kasdien

Kas savaitę

Kas mėnesį

Kita

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 

 

 


B9.   Ar žinote, kada Jums vėl prireiks tokios pačios pagalbos?

Rytoj

Kitą savaitę

Kitą mėnesį

Kita

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 

 

 


B10.   Ar yra kilę sunkumų norint gauti šią pagalbą?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B10a.   Jei taip, pasakykite, kokių sunkumų kilo?

Reikėjo gauti dokumentų iš kokios nors nacionalinės, regioninės ar vietos tarnybos

 

Reikėjo keliauti ilgą atstumą

 

Psichologinės kliūtys

 

Kita (nurodyti)

[Užpildyti teksto laukelį]

Nenori atsakyti

 

Nežino arba nesupranta klausimo

 


B11.   Ar dėl EPLSAF pagalbos pasikeitė Jūsų arba Jūsų namų ūkio padėtis?

Taip

Iš dalies

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 

 


B11a.   Jei „ne“ arba „iš dalies“, gal galėtumėte pasakyti kodėl?

Maisto arba prekių kiekis nepakankamas

 

Maistas arba prekės skirstomi nepakankamai dažnai

 

Maisto arba prekių kokybė nepakankama

 

Reikalinga kitokios rūšies pagalba (nurodyti)

[Užpildyti teksto laukelį]

Nenori atsakyti

 

Nežino arba nesupranta klausimo

 


B12.   Ar Jūs arba Jūsų namų ūkis prieš metus galėjo įpirkti maisto produktų arba prekių, kurias ką tik gavote?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B13.   Ar Jūs ir (arba) kiti Jūsų namų ūkio nariai gauna pagalbą iš kitų organizacijų?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B13a.   Jei taip, ar galėtumėte pasakyti, kokios rūšies pagalbą gaunate iš kitų organizacijų?

 

Taip

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

Maisto paketai

 

 

 

Valgio porcijos

 

 

 

Naujagimio kraitelis (būtiniausi daiktai kūdikiui)

 

 

 

Mokykliniai krepšiai

 

 

 

Kanceliarinės prekės, sąsiuviniai, plunksnakočiai, tapybos reikmenys ir kitos mokykloje reikalingos priemonės (ne apranga)

 

 

 

Sportinė apranga ir avalynė (sportiniai bateliai, triko, maudymosi kostiumėliai ir pan.)

 

 

 

Apranga (žieminiai paltai, avalynė, mokyklinės uniformos ir pan.)

 

 

 

Miegmaišiai / antklodės

 

 

 

Virtuvės reikmenys (puodai, keptuvės, stalo įrankiai ir pan.)

 

 

 

Ūkiniai skalbiniai (rankšluosčiai, patalynė)

 

 

 

Higienos reikmenys (pirmosios pagalbos rinkiniai, muilas, dantų šepetėliai, vienkartiniai skustuvai ir pan.)

 

 

 

Kita

[Užpildyti teksto laukelį]


B14.   Jei iš šios organizacijos (dabar arba anksčiau) gavote patarimų arba rekomendacijų, gal galėtumėte pasakyti, apie ką jie buvo?

Patarimai apie maisto ruošimą ir laikymą, maisto gamybos kursai, mokomoji veikla, kuria skatinama sveika mityba, arba patarimai, kaip sumažinti maisto atliekas

 

Patarimai apie asmens higieną

 

Nukreipimas į kompetentingas tarnybas (pvz., socialines ar administracines)

 

Asmeninis konsultavimas ir praktiniai seminarai

 

Psichologinė ir terapinė parama

 

Patarimai apie namų ūkio biudžeto tvarkymą

 

Kita (nurodyti)

[Užpildyti teksto laukelį]

Nenori atsakyti

 

Nežino arba nesupranta klausimo

 


B15.   Ar, Jūsų nuomone, šie patarimai arba rekomendacijos buvo naudingi?

Labai naudingi

Šiek tiek naudingi

Nelabai naudingi

Visiškai nenaudingi

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 

 

 


B16.   Ar gaunate darbo užmokestį?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B17.   Ar gaunate kitų pajamų ar išmokų?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B18.   Ar kuris nors Jūsų namų ūkio narys gauna darbo užmokestį?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B19.   Ar kuris nors Jūsų namų ūkio narys gauna kokių nors kitų pajamų ar išmokų?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B20.   Ar esate šios šalies pilietis?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B21.   Ar esate kitos ES šalies pilietis?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B22.   Ar esate prieglobsčio prašytojas arba pabėgėlis?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B23.   Ar turite gyvenamąją vietą?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B23a.   Jei turite gyvenamąją vietą, gal galėtumėte pasakyti, kokia tai vieta?

Nuosavas ar nuomojamas būstas ar namas, kuriame gyvenate vieni arba su šeima

 

Bendras būstas su draugais ar kitais asmenimis

 

Ilgalaikis institucinis būstas (senelių namai, vienišoms motinoms ar prieglobsčio prašytojams skirti namai)

 

Laikina prieglauda

 

Sugriautas namas arba lūšnynas

 

Mobilus arba priekabinis namelis

 

Pabėgėlių stovykla

 

Kita (nurodyti)

[Užpildyti teksto laukelį]

Nenori atsakyti

 

Nežino arba nesupranta klausimo

 


(1)  Klausimai, susiję su pagalba, teikiama skirstymo vietoje, kur vyksta apklausos.

(2)  Maisto paketo apibrėžtis gali būti nustatyta organizacijos partnerės ir (arba) veiksmo ir (arba) vadovaujančios institucijos lygmeniu. Maisto paketo dydis arba turinys neprivalo būti standartizuotas.


19.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/595

2016 m. balandžio 18 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

279,2

MA

98,8

SN

175,5

TR

108,9

ZZ

165,6

0707 00 05

MA

80,7

TR

115,3

ZZ

98,0

0709 93 10

MA

99,6

TR

137,2

ZZ

118,4

0805 10 20

CR

66,6

EG

46,5

IL

77,6

MA

56,9

TR

38,9

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

107,0

BR

106,3

CL

120,8

CN

131,9

US

140,4

ZA

80,5

ZZ

114,5

0808 30 90

AR

104,9

CL

120,4

CN

77,1

ZA

111,1

ZZ

103,4


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

19.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/24


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/596

2016 m. balandžio 18 d.

kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Vidurinėje Azijoje įgaliojimų terminas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 33 straipsnį ir 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. balandžio 15 d. Taryba priėmė sprendimą (BUSP) 2015/598 (1), kuriuo Peter BURIAN buvo paskirtas Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (toliau – ES specialusis įgaliotinis) Vidurinėje Azijoje. ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas baigiasi 2016 m. balandžio 30 d.;

(2)

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turėtų būti pratęstas tolesniam 10 mėnesių laikotarpiui;

(3)

ES specialusis įgaliotinis vykdys savo įgaliojimus tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų sutrukdyti siekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytų Sąjungos išorės veiksmų tikslų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

ES specialiojo įgaliotinio Vidurinėje Azijoje Peter BURIAN įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2017 m. vasario 28 d. Taryba, remdamasi Politinio ir saugumo komiteto (toliau – PSK) įvertinimu bei Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlymu, gali nuspręsti ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimus nutraukti anksčiau.

2 straipsnis

Politikos tikslai

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Sąjungos politikos tikslais Vidurinėje Azijoje. Tie tikslai, be kita ko, yra:

a)

skatinti gerus ir glaudžius Sąjungos ir Vidurinės Azijos šalių santykius, pagrįstus bendromis vertybėmis bei interesais, kaip nustatyta atitinkamuose susitarimuose;

b)

prisidėti prie regiono šalių stabilumo ir bendradarbiavimo stiprinimo;

c)

prisidėti prie demokratijos, teisinės valstybės, gero valdymo ir pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms Vidurinėje Azijoje stiprinimo;

d)

įveikti pagrindines grėsmes, visų pirma konkrečias problemas, turinčias tiesioginės įtakos Sąjungai;

e)

didinti Sąjungos veiksmingumą ir matomumą regione, be kita ko, glaudžiau koordinuojant veiklą su kitais atitinkamais partneriais bei tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) ir Jungtinėmis Tautomis (JT).

3 straipsnis

Įgaliojimai

1.   Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie įgaliojimai:

a)

skatinti bendrą Sąjungos politinių veiksmų koordinavimą Vidurinėje Azijoje ir padėti užtikrinti Sąjungos išorės veiksmų regione nuoseklumą;

b)

vyriausiojo įgaliotinio vardu kartu su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) ir Komisija stebėti Sąjungos naujos partnerystės su Vidurine Azija strategijos įgyvendinimo procesą, papildytą atitinkamomis Tarybos išvadomis ir vėlesnėmis ataskaitomis apie Sąjungos Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimo procesą, teikti rekomendacijas ir reguliariai atsiskaityti atitinkamiems Tarybos organams;

c)

padėti Tarybai toliau plėtoti visapusišką politiką Vidurinės Azijos klausimais;

d)

įdėmiai sekti politinius įvykius Vidurinėje Azijoje, plėtojant ir palaikant glaudžius ryšius su vyriausybėmis, parlamentais, teismais, pilietine visuomene ir žiniasklaida;

e)

raginti Kazachstaną, Kirgiziją, Tadžikistaną, Turkmėnistaną ir Uzbekistaną bendradarbiauti bendro intereso klausimais regione;

f)

plėtoti atitinkamus ryšius ir bendradarbiavimą su pagrindiniais suinteresuotais dalyviais regione ir visomis atitinkamomis regioninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;

g)

prisidėti įgyvendinant Sąjungos žmogaus teisių politiką regione bendradarbiaujant su ES specialiuoju įgaliotiniu žmogaus teisių klausimais, įskaitant Sąjungos žmogaus teisių gaires – visų pirma Sąjungos gaires dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų bei dėl smurto prieš moteris bei mergaites ir kovos su visų formų moterų bei mergaičių diskriminacija – ir Sąjungos politiką, susijusią su JT Saugumo Tarybos rezoliucija 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo, be kita ko, stebint pokyčius šioje srityje, pranešant apie juos ir rengiant rekomendacijas šioje srityje;

h)

glaudžiai bendradarbiaujant su JT ir ESBO prisidėti prie konfliktų prevencijos ir sprendimo, plėtojant ryšius su valdžios institucijomis ir kitais vietos subjektais, kaip antai nevyriausybinėmis organizacijomis, politinėmis partijomis, mažumomis, religinėmis grupėmis ir jų vadovais;

i)

prisidėti prie bendros užsienio ir saugumo politikos energetinio saugumo, sienų apsaugos, kovos su sunkiais nusikaltimais, įskaitant narkotikus ir prekybą žmonėmis, taip pat vandens išteklių valdymo, aplinkos ir klimato kaitos aspektų, susijusių su Vidurine Azija, formulavimo;

j)

skatinti regioninį saugumą Vidurinės Azijos šalių teritorijoje tarptautinių subjektų veiksmų Afganistane mažinimo kontekste.

2.   ES specialusis įgaliotinis remia vyriausiojo įgaliotinio darbą ir stebi bendrą visų sričių Sąjungos veiklą regione.

4 straipsnis

Įgaliojimų vykdymas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri vyriausiasis įgaliotinis.

2.   PSK palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba ES specialusis įgaliotinis bendrauja pirmiausia pasitelkęs šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines gaires ir politinius nurodymus pagal jo įgaliojimus, nedarant poveikio vyriausiojo įgaliotinio galioms.

3.   ES specialusis įgaliotinis savo veiksmus glaudžiai koordinuoja su EIVT ir atitinkamais jos padaliniais.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu laikotarpiu nuo 2016 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. vasario 28 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 800 000 EUR.

2.   Išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   ES specialusis įgaliotinis sudaro darbuotojų grupę, neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis nedelsdamas praneša Tarybai ir Komisijai apie savo darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir EIVT gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą tokiems komandiruotiems darbuotojams moka atitinkamai valstybė narė, Sąjungos institucija arba EIVT. Valstybių narių į Sąjungos institucijas arba EIVT komandiruoti ekspertai taip pat gali būti priskirti ES specialiajam įgaliotiniui. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti valstybės narės pilietybę.

3.   Visi komandiruoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei, siunčiančiajai Sąjungos institucijai ar EIVT ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

4.   ES specialiojo įgaliotinio personalas bendrai įkuriamas kartu su atitinkamu EIVT padaliniu siekiant užtikrinti jų atitinkamų veiksmų suderinamumą ir nuoseklumą.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio personalo privilegijos ir imunitetai

Su priimančiosiomis šalimis atitinkamai susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio personalo narių užduočių įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir kitų garantijų. Valstybės narės ir EIVT tuo tikslu teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir jo darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų Tarybos sprendimu 2013/488/ES (2).

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija, EIVT ir Tarybos Generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Prireikus Sąjungos delegacijos regione ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis Sąjungos politikos dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas savo įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių viso tiesiogiai ES specialiajam įgaliotiniui pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas konkretų saugumo planą, grindžiamą EIVT pateiktomis gairėmis, kuriame numatomos konkrečios fizinės, organizacinės ir procedūrinės saugumo priemonės, reglamentuojančios saugaus personalo atvykimo į jo atsakomybei priskirtą teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymą bei saugumo incidentų valdymą, įskaitant nenumatytų atvejų planą ir evakuacijos planą;

b)

užtikrindamas, kad visi už Sąjungos ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl jo atsakomybei priskirtoje teritorijoje esančių sąlygų;

c)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui bei Komisijai raštu būtų teikiamos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios pažangos ataskaitos ir įgaliojimų vykdymo ataskaitos dalį.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ES specialusis įgaliotinis prireikus taip pat teikia ataskaitas Tarybos darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos platinamos per sistemą COREU. ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Užsienio reikalų tarybai. Vadovaujantis Sutarties 36 straipsniu ES specialusis įgaliotinis gali dalyvauti informuojant Europos Parlamentą.

12 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis prisideda prie Sąjungos veiksmų vieningumo, suderinamumo ir efektyvumo ir padeda užtikrinti, kad visos Sąjungos priemonės ir valstybių narių veiksmai būtų naudojami suderintai siekiant Sąjungos politikos tikslų. ES specialiojo įgaliotinio veikla koordinuojama su atitinkamo EIVT geografinio padalinio ir Komisijos, taip pat su ES specialiojo įgaliotinio Afganistane veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Sąjungos delegacijas.

2.   Vietos lygiu glaudus ryšys palaikomas su valstybių narių atstovybių vadovais ir Sąjungos delegacijų vadovais. Jie deda visas įmanomas pastangas, kad padėtų ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti jo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais tarptautiniais bei regioniniais veikėjais vietoje.

13 straipsnis

Peržiūra

Šio sprendimo įgyvendinimas ir jo suderinamumas su kita Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. ES specialusis įgaliotinis ne vėliau kaip iki 2016 m. rugpjūčio mėn. pabaigos pateikia Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai pažangos ataskaitą, o ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio mėn. pabaigos – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2016 m. balandžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2015 m. balandžio 15 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/598, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Vidurinėje Azijoje (OL L 99, 2015 4 16, p. 25).

(2)  2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 274, 2013 10 15, p. 1).


19.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/29


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/597

2016 m. balandžio 18 d.

kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Artimųjų Rytų taikos procese įgaliojimų terminas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 33 straipsnį ir 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. balandžio 15 d. Taryba priėmė sprendimą (BUSP) 2015/599 (1), kuriuo Fernando GENTILINI buvo paskirtas Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (toliau – ES specialusis įgaliotinis) Artimųjų Rytų taikos procese. ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas baigiasi 2016 m. balandžio 30 d.;

(2)

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turėtų būti pratęstas tolesniam 10 mėnesių laikotarpiui;

(3)

ES specialusis įgaliotinis vykdys savo įgaliojimus tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų sutrukdyti siekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytų Sąjungos išorės veiksmų tikslų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

ES specialiojo įgaliotinio Artimųjų Rytų taikos procese Fernando GENTILINI įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2017 m. vasario 28 d. Taryba, remdamasi Politinio ir saugumo komiteto (toliau – PSK) įvertinimu bei Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlymu, gali nuspręsti ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimus nutraukti anksčiau.

2 straipsnis

Politikos tikslai

1.   ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Sąjungos politikos tikslais Artimųjų Rytų taikos procese.

2.   Bendras tikslas – visapusiška taika, kuri turėtų būti pasiekta remiantis dviejų valstybių sambūviu pagrįstu sprendimu su Izraeliu ir demokratine, greta egzistuojančia, gyvybinga, taikia ir suverenia Palestinos valstybe, sugyvenančiais vienas su kitu, turinčiais saugias ir pripažintas sienas, palaikančiais normalius santykius su kaimyninėmis šalimis pagal atitinkamas Jungtinių Tautų (toliau – JT) Saugumo Tarybos rezoliucijas, Madrido principus, įskaitant principą „teritorija už taiką“, veiksmų planu, šalių jau pasiektais susitarimais ir Arabų taikos iniciatyva. Atsižvelgiant į įvairias kryptis Izraelio ir arabų santykiuose, regioninis aspektas yra esminis visapusiškos taikos elementas.

3.   Politikos prioritetai siekiant šio tikslo yra dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo išsaugojimas ir taikos proceso atnaujinimas bei rėmimas. Siekiant sėkmingo rezultato labai svarbu apibrėžti aiškius derybų pagrindo parametrus. Sąjunga savo poziciją dėl tokių parametrų išdėstė 2009 m. gruodžio mėn., 2010 m. gruodžio mėn. ir 2014 m. liepos mėn. Tarybos išvadose ir ją toliau aktyviai propaguos.

4.   Sąjunga yra įsipareigojusi dirbti su šalimis ir su tarptautinės bendruomenės partneriais, be kita ko, dalyvaudama Artimųjų Rytų ketverto (toliau – Ketvertas) veikloje ir aktyviai įgyvendindama atitinkamas tarptautines iniciatyvas siekiant suteikti deryboms naują dinamiką.

3 straipsnis

Įgaliojimai

1.   Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie įgaliojimai:

a)

teikti aktyvią ir veiksmingą Sąjungos paramą veiksmams ir iniciatyvoms, kuriais siekiama galutinai išspręsti Izraelio ir Palestinos konfliktą remiantis dviejų valstybių sambūviu pagrįstu sprendimu ir laikantis Sąjungos parametrų;

b)

sudaryti sąlygas glaudiems ryšiams ir juos palaikyti su visomis taikos proceso šalimis, atitinkamais politiniais veikėjais, kitomis regiono valstybėmis, Ketverto nariais ir kitomis susijusiomis valstybėmis, taip pat su JT ir kitomis susijusiomis tarptautinėmis organizacijomis, kaip antai Arabų Valstybių Lyga, siekiant dirbti su jais stiprinant taikos procesą;

c)

atitinkamai dirbti siekiant propaguoti galimą naują derybų sistemą ir prisidėti prie jos nustatymo konsultuojantis su visais pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais ir valstybėmis narėmis;

d)

aktyviai remti šalių taikos derybas ir prie jų prisidėti, be kita ko, pateikiant pasiūlymų Sąjungos vardu tose derybose;

e)

užtikrinti nuolatinį Sąjungos dalyvavimą atitinkamuose tarptautiniuose forumuose;

f)

prisidėti prie krizių valdymo bei prevencijos, be kita ko, Gazos atžvilgiu;

g)

kai prašoma, prisidėti įgyvendinant šalių pasiektus tarptautinius susitarimus ir su jomis imtis diplomatinių priemonių tų susitarimų sąlygų nesilaikymo atveju;

h)

prisidėti prie politinių pastangų siekiant esminių pokyčių, kad būtų rastas tvarus sprendimas dėl Gazos Ruožo, kuris yra neatskiriama būsimos Palestinos valstybės dalis ir kurio klausimas turėtų būtų nagrinėjamas derybose;

i)

atkreipti ypatingą dėmesį į veiksnius, turinčius įtakos taikos proceso regioniniam aspektui, į veiksmus su arabų partneriais ir į Arabų taikos iniciatyvos įgyvendinimą;

j)

konstruktyviai bendradarbiauti su susitarimus, sudarytus vedant taikos procesą, pasirašiusiomis šalimis, siekiant skatinti laikytis pagrindinių demokratijos normų, įskaitant pagarbą tarptautinei humanitarinei teisei, žmogaus teisėms ir teisinei valstybei;

k)

teikti pasiūlymus dėl Sąjungos intervencinių veiksmų taikos procese ir dėl geriausio Sąjungos iniciatyvų bei su vykstančiu taikos procesu susijusių Sąjungos pastangų, pavyzdžiui, Sąjungos indėlio į Palestinos reformas, įgyvendinimo būdo, įskaitant atitinkamų Sąjungos vystymo projektų politinius aspektus;

l)

įpareigoti šalis susilaikyti nuo vienašalių veiksmų, kurie kelia grėsmę dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo įgyvendinamumui;

m)

kaip Ketverto pasiuntiniui – teikti informaciją apie derybų pažangą bei eigą ir prisidėti rengiant Ketverto pasiuntinių susitikimus remiantis Sąjungos pozicijomis ir koordinuojant veiksmus su kitais Ketverto nariais;

n)

prisidėti įgyvendinant Sąjungos žmogaus teisių politiką bendradarbiaujant su ES specialiuoju įgaliotiniu žmogaus teisių klausimais, įskaitant Sąjungos žmogaus teisių gaires – visų pirma Sąjungos gaires dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų bei dėl smurto prieš moteris ir mergaites ir kovos su visų formų moterų ir mergaičių diskriminacija – ir Sąjungos politiką, susijusią su JT Saugumo Tarybos rezoliucija 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo, be kita ko, stebint pokyčius šioje srityje, pranešant apie juos ir rengiant rekomendacijas šioje srityje;

o)

padėti viešąją nuomonę formuojantiems įtakingiems asmenims regione geriau suprasti Sąjungos vaidmenį.

2.   ES specialusis įgaliotinis remia vyriausiojo įgaliotinio darbą, kartu stebi visą su Artimųjų Rytų taikos procesu susijusią Sąjungos veiklą šiame regione.

4 straipsnis

Įgaliojimų vykdymas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri vyriausiasis įgaliotinis.

2.   PSK palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba ES specialusis įgaliotinis bendrauja pirmiausia pasitelkęs šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines gaires ir politinius nurodymus pagal jo įgaliojimus, nedarant poveikio vyriausiojo įgaliotinio galioms.

3.   ES specialusis įgaliotinis savo veiksmus glaudžiai koordinuoja su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) ir atitinkamais jos padaliniais.

4.   ES specialusis įgaliotinis savo veiksmus glaudžiai koordinuoja su Sąjungos atstovybe Jeruzalėje, Sąjungos delegacija Tel Avive, taip pat su kitomis atitinkamomis Sąjungos delegacijomis regione.

5.   ES specialiojo įgaliotinio pagrindinė įsikūrimo vieta yra regione, kartu užtikrinant reguliarų buvimą EIVT būstinėje.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu laikotarpiu nuo 2016 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. vasario 28 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 1 250 000 EUR.

2.   Išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   ES specialusis įgaliotinis sudaro darbuotojų grupę, neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis nedelsdamas praneša Tarybai ir Komisijai apie savo darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir EIVT gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą tokiems komandiruotiems darbuotojams moka atitinkamai valstybė narė, Sąjungos institucija arba EIVT. Valstybių narių į Sąjungos institucijas arba EIVT komandiruoti ekspertai taip pat gali būti priskirti ES specialiajam įgaliotiniui. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti valstybės narės pilietybę.

3.   Visi komandiruoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei, siunčiančiajai Sąjungos institucijai ar EIVT ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir jo personalo privilegijos ir imunitetai

Su priimančiosiomis šalimis atitinkamai susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio personalo narių užduočių įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir kitų garantijų. Valstybės narės ir EIVT tuo tikslu teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir jo darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų Tarybos sprendimu 2013/488/ES (2).

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija, EIVT ir Tarybos generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Prireikus Sąjungos delegacijos regione ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis Sąjungos politikos dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas savo įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių viso tiesiogiai ES specialiajam įgaliotiniui pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas konkretų saugumo planą, grindžiamą EIVT pateiktomis gairėmis, kuriame numatomos konkrečios fizinės, organizacinės ir procedūrinės saugumo priemonės, reglamentuojančios saugaus personalo atvykimo į jo atsakomybei priskirtą teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymą bei saugumo incidentų valdymą, įskaitant nenumatytų atvejų planą ir evakuacijos planą;

b)

užtikrindamas, kad visi už Sąjungos ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl jo atsakomybei priskirtoje teritorijoje esančių sąlygų;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į jo atsakomybei priskirtą teritoriją būtų organizuotas visų ES specialiojo įgaliotinio darbuotojų grupės narių, kurie turi būti dislokuoti už Sąjungos ribų, įskaitant vietoje pagal sutartį įdarbintus darbuotojus, atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į EIVT nustatytą rizikos lygį toje teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui bei Komisijai raštu būtų teikiamos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios pažangos ataskaitos ir įgaliojimų vykdymo ataskaitos dalį.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis vyriausiajam įgaliotiniui ir EIVT reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. Be to, kad laikosi Sąjungos specialiųjų įgaliotinių skyrimo, įgaliojimų ir finansavimo gairėse nustatytų reikalavimų dėl ataskaitų teikimo ir tikslų nustatymo, ES specialusis įgaliotinis teikia reguliarias ataskaitas PSK. ES specialusis įgaliotinis prireikus taip pat teikia ataskaitas Tarybos darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos platinamos per sistemą COREU. ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Užsienio reikalų tarybai. Vadovaujantis Sutarties 36 straipsniu ES specialusis įgaliotinis gali dalyvauti informuojant Europos Parlamentą.

12 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis prisideda prie Sąjungos veiksmų vieningumo, suderinamumo ir efektyvumo ir padeda užtikrinti, kad visos Sąjungos priemonės ir valstybių narių veiksmai būtų naudojami suderintai siekiant Sąjungos politikos tikslų. ES specialiojo įgaliotinio veiksmai derinami su Komisijos veiksmais. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Sąjungos delegacijas.

2.   Vietos lygiu glaudus ryšys palaikomas su valstybių narių atstovybių vadovais, Sąjungos delegacijų vadovais ir BSGP misijų vadovais. Jie deda visas įmanomas pastangas, kad padėtų ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis, savo veiksmus glaudžiai koordinuodamas su Sąjungos delegacijos Tel Avive vadovu ir Sąjungos atstovybe Jeruzalėje, vietoje teikia politines rekomendacijas Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS) ir Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos Rafos perėjimo punktui (ES BAM Rafah) vadovams. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais tarptautiniais bei regioniniais veikėjais vietoje.

13 straipsnis

Peržiūra

Šio sprendimo įgyvendinimas ir jo suderinamumas su kita Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. ES specialusis įgaliotinis ne vėliau kaip iki 2016 m. rugpjūčio mėn. pabaigos Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai pateikia pažangos ataskaitą, o ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio mėn. pabaigos – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2016 m. balandžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2015 m. balandžio 15 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/599, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Artimųjų Rytų taikos procese (OL L 99, 2015 4 16, p. 29).

(2)  2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 274, 2013 10 15, p. 1).


19.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/34


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/598

2016 m. balandžio 14 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 leidžiama išplėsti antarktinių krilių (Euphausia superba) lipidų ekstrakto kaip naujos maisto sudedamosios dalies naudojimo paskirtį

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (1), ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2009/752/EB (2) leidžiama, laikantis Reglamento (EB) Nr. 258/97, pateikti rinkai antarktinių krilių (Euphausia superba) lipidų ekstraktą kaip naują maisto sudedamąją dalį naudoti tam tikrame maiste ir maisto produktuose;

(2)

2009 m. gruodžio 11 d. įmonė Aker Biomarine Antarctic AS Komisijai pranešė apie ketinimą pateikti rinkai antarktinių krilių (Euphausia superba) lipidų ekstraktą, remdamasi pagrįsta kompetentingos Suomijos maisto vertinimo įstaigos nuomone apie jo esminį lygiavertiškumą antarktinių krilių (Euphausia superba) lipidų ekstraktui, leistam naudoti Sprendimu 2009/752/EB;

(3)

2014 m. rugsėjo 15 d. bendrovė Neptune Technologies & Bioressources Inc. kompetentingoms Airijos valdžios institucijoms pateikė prašymą išplėsti antarktinių krilių (Euphausia superba) lipidų ekstrakto kaip naujos maisto sudedamosios dalies naudojimo paskirtį;

(4)

2014 m. gruodžio 23 d. kompetentinga Airijos maisto vertinimo tarnyba pateikė pirminio vertinimo ataskaitą. Toje ataskaitoje padaryta išvada, kad antarktinių krilių (Euphausia superba) lipidų ekstrakto naudojimo paskirties išplėtimas atitinka Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus naujų maisto produktų kriterijus;

(5)

2015 m. sausio 22 d. Komisija išsiuntė pirminio vertinimo ataskaitą kitoms valstybėms narėms;

(6)

per Reglamento (EB) Nr. 258/97 6 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nustatytą 60 dienų laikotarpį buvo pareikšta pagrįstų prieštaravimų. Todėl pareiškėjas iš dalies pakeitė prašymą dėl pasiūlytų maisto produktų kategorijų. Po šio pakeitimo ir pareiškėjui pateikus papildomų paaiškinimų, valstybėms narėms ir Komisijai susirūpinimą kėlusių aspektų nebeliko;

(7)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/46/EB (3) nustatyti maisto papildams taikomi reikalavimai. Antarktinių krilių (Euphausia superba) lipidų ekstraktą turėtų būti leidžiama naudoti nepažeidžiant tuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

I priede nurodytą antarktinių krilių (Euphausia superba) lipidų ekstraktą galima pateikti Sąjungos rinkai kaip naują maisto sudedamąją dalį, nepažeidžiant Direktyvos 2002/46/EB konkrečių nuostatų, jei ši nauja maisto sudedamoji dalis naudojama II priede nurodytai paskirčiai ir neviršijama tame priede nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija.

2 straipsnis

Antarktinių krilių (Euphausia superba) lipidų ekstrakto, kurį leidžiama naudoti šiuo sprendimu, pavadinimas, rašomas ženklinant jo turinčius maisto produktus, yra „vėžiagyvių antarktinių krilių (Euphausia superba) lipidų ekstraktas“.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Aker BioMarine Antarctic, PO Box 496, NO-1327, Lysakeris, Norvegija.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 14 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 43, 1997 2 14, p. 1.

(2)  2009 m. spalio 12 d. Komisijos sprendimas Nr. 2009/752/EB, kuriuo leidžiama tiekti rinkai antarktinio krilio (Euphausia superba) lipidų ekstraktą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL L 268, 2009 10 13, p. 33).

(3)  2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, 2002 7 12, p. 51).


I PRIEDAS

Antarktinių krilių (Euphausia superba) lipidų ekstrakto specifikacija

Aprašymas: Antarktinių krilių (Euphausia superba) lipidų ekstraktas gaunamas iš susmulkintų antarktinių krilių ekstrahuojant etanoliu. Baltymai ir krilių medžiaga pašalinama iš lipidų ekstrakto filtruojant. Etanolis ir likęs vanduo pašalinami išgarinant.

Bandymas

Specifikacija

Hidrolizės skaičius

Ne daugiau kaip 185 mg KOH/g

Peroksidų skaičius (PS)

Ne daugiau kaip 2 meq O2/kg aliejaus

Drėgnis ir lakiosios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,6 (1)

Fosfolipidai

Ne mažiau kaip 35 % (m/m)

Riebalų rūgščių transizomerai

Ne daugiau kaip 1 % (m/m)

EPA (eikozapentaeno rūgštis)

Ne mažiau kaip 15 % visų riebalų rūgščių

DHA (dokozaheksaenono rūgštis)

Ne mažiau kaip 7 % visų riebalų rūgščių


(1)  Išreikšta kaip vandens aktyvumas 25 °C temperatūroje.


II PRIEDAS

Leidžiama antarktinių krilių (Euphausia superba) lipidų ekstrakto naudojimo paskirtis

Maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas mišrus DHA ir EPA kiekis

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

3 g per dieną visiems vartotojams

450 mg per dieną nėščiosioms ir žindančioms moterims

Pastaba. Visi maisto produktai, kurių sudėtyje yra didelį DHR ir EPR kiekį turinčio antarktinių krilių aliejaus, turi būti atsparūs oksidacijai, o tai užtikrinama tinkamais ir pripažintais nacionalinių/tarptautinių bandymų metodais (pvz., AOAC).


19.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/37


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/599

2016 m. balandžio 15 d.

dėl kai kurių į persvarstytus nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įtrauktų tikslinių rodiklių suderinamumo su antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 2140)

(Tekstas autentiškas tik bulgarų, čekų, ispanų, italų, kroatų, portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, vengrų ir vokiečių kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nustatantį bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentą) (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalies c punktą,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas (2), ypač į jo 15 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2004 valstybės narės turi priimti nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, į kuriuos būtų įrašyti privalomieji nacionaliniai tiksliniai rodikliai arba funkcinių oro erdvės blokų lygmens tiksliniai rodikliai, suderinti su visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais. Tame reglamente taip pat nurodyta, kad Komisija, remdamasi jo 11 straipsnio 6 dalies d punkte nurodytais vertinimo kriterijais, turi įvertinti tų tikslinių rodiklių suderinamumą. Su tuo susijusios išsamios taisyklės yra pateiktos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 390/2013;

(2)

antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) pagrindinių veiklos sričių – saugos, aplinkos apsaugos, pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai priimti Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/132/ES (3);

(3)

2015 m. kovo 2 d. Komisija priėmė Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/347 (4) dėl kai kurių į pradinius veiklos rezultatų planus įrašytų tikslinių rodiklių nesuderinamumo su visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais ir dėl tų rodiklių persvarstymo rekomendacijų. Tame Austrijai, Belgijai, Bulgarijai, Čekijai, Graikijai, Ispanijai, Italijai, Kiprui, Kroatijai, Liuksemburgui, Maltai, Nyderlandams, Portugalijai, Prancūzijai, Rumunijai, Slovakijai, Slovėnijai, Vengrijai ir Vokietijai skirtame sprendime reikalaujama persvarstyti pagrindinių veiklos sričių – pajėgumų ir (arba) ekonominio efektyvumo – tikslinius veiklos rodiklius;

(4)

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija ir Vokietija persvarstytus nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, įskaitant persvarstytus tikslinius veiklos rodiklius, pateikė iki 2015 m. liepos 2 d.2016 m. vasario 4 d. Ispanija ir Portugalija pateikė funkcinio oro erdvės bloko pakeitimą ir kitus persvarstytus tikslinius veiklos rodiklius;

(5)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 3 straipsnį Komisijai įgyvendinti veiklos rezultatų planą padedanti Veiklos rezultatų apžvalgos įstaiga savo vertinimo ataskaitą Komisijai pateikė 2015 m. spalio 15 d.;

(6)

vertinimas, ar persvarstyti tiksliniai veiklos rodikliai atitinka visos Sąjungos tikslinius veiklos rodiklius, atliktas remiantis tais pačiais vertinimo kriterijais ir metodais, pagal kuriuos vertinti pradiniai tiksliniai veiklos rodikliai;

(7)

dėl pajėgumų pagrindinės veiklos srities pasakytina, kad atitinkamų valstybių narių pateiktų oro eismo srautų valdymo maršrutinio užlaikymo persvarstytų tikslinių rodiklių suderinamumas įvertintas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 IV priedo 4 punkte nustatytą principą, naudojantis atitinkamomis tinklo valdytojo apskaičiuotomis ir į (2014–2018/2019 m.) tinklo veiklos plano naujausią 2014 m. birželio mėn. redakciją įrašytomis funkcinių oro erdvės blokų pajėgumų pamatinėmis vertėmis, kurias pritaikius Sąjungos lygiu užtikrinama, kad būtų pasiektas visos Sąjungos tikslinis veiklos rodiklis. Vertinimas parodė, kad persvarstyti funkcinio oro erdvės bloko FABCE tiksliniai veiklos rodikliai, kuriuos pateikė Austrija, Čekija, Kroatija, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija, taip pat funkcinio oro erdvės bloko SW FAB tiksliniai veiklos rodikliai, kuriuos pateikė Ispanija ir Portugalija, ir funkcinio oro erdvės bloko Danube FAB tiksliniai veiklos rodikliai, kuriuos pateikė Bulgarija ir Rumunija, yra suderinami su atitinkamais visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais;

(8)

dėl ekonominio efektyvumo pagrindinės veiklos srities pasakytina, kad atitinkamų valstybių narių pateikti tiksliniai rodikliai, išreikšti nustatytomis maršruto vieneto sąnaudomis, įvertinti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 IV priedo 5 punkte, taip pat jo 1 punkte nustatytus principus, atsižvelgiant į maršruto nustatytų vieneto sąnaudų tendenciją per antrąjį ataskaitinį laikotarpį ir per visą (2012–2019 m. pirmąjį ir antrąjį ataskaitinį) laikotarpį, taip pat atsižvelgiant į paslaugų vienetus (eismo prognozę) ir į nustatytas maršruto vieneto sąnaudas, palyginti su valstybėmis narėmis, kuriose veiklos ir ūkinė aplinka yra panaši. Vertinimas parodė, kad persvarstytame funkcinio oro erdvės bloko FABCE veiklos rezultatų plane nustatyti persvarstyti tiksliniai veiklos rodikliai, kuriuos pateikė Austrija ir Slovakija, ir persvarstytame funkcinio oro erdvės bloko Blue Med FAB veiklos rezultatų plane nustatyti persvarstyti tiksliniai veiklos rodikliai, kuriuos pateikė Italija, yra suderinami su atitinkamais visos Sąjungos tikslinius veiklos rodikliais;

(9)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Į persvarstytus veiklos rezultatų planus, pateiktus pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įrašyti ir priede išvardyti tiksliniai rodikliai yra suderinami su antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais, nustatytais Įgyvendinimo sprendimu 2014/132/ES.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Austrijos Respublikai, Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Italijos Respublikai, Kroatijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Rumunijos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai ir Vengrijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 15 d.

Komisijos vardu

Violeta BULC

Komisijos narė


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(2)  OL L 128, 2013 5 9, p. 1.

(3)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/132/ES, kuriuo nustatomi antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos oro eismo valdymo tinklo tiksliniai veiklos rodikliai ir įspėjamosios ribos (OL L 71, 2014 3 12, p. 20).

(4)  2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/347 dėl kai kurių į nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įrašytų tikslinių rodiklių nesuderinamumo su visos Sąjungos antrojo ataskaitinio laikotarpio tiksliniais veiklos rodikliais ir dėl tų tikslinių rodiklių persvarstymo rekomendacijų (OL L 60, 2015 3 4, p. 48).


PRIEDAS

Į persvarstytus nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įrašyti pagrindinių veiklos sričių – pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – tiksliniai veiklos rodikliai, kurie, kaip nustatyta, yra suderinami su antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais

PAJĖGUMŲ PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS

Oro eismo srautų valdymo maršrutinis užlaikymas, min. vienam skrydžiui

VALSTYBĖ NARĖ

FUNKCINIS ORO ERDVĖS BLOKAS

FUNKCINIO ORO ERDVĖS BLOKO MARŠRUTINIO PAJĖGUMO TIKSLINIS RODIKLIS

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Čekija

FAB-CE

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

Kroatija

Vengrija

Austrija

Slovėnija

Slovakija

Bulgarija

Danube

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

Rumunija

Portugalija

SW

0,30

0,31

0,31

0,30

0,30

Ispanija

EKONOMINIO EFEKTYVUMO PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS

Sutartiniai ženklai

Ženklas

Punktas

Vienetai

(A)

Nustatytos maršruto sąnaudos, iš viso

(nominaliąja verte ir nacionaline valiuta)

(B)

Infliacijos lygis

(proc.)

(C)

Infliacijos indeksas

(100 = 2009 m.)

(D)

Nustatytos maršruto sąnaudos, iš viso

(2009 m. realiosiomis kainomis ir nacionaline valiuta)

(E)

Maršruto paslaugų vienetai, iš viso

(Terminalo paslaugų vienetais)

(F)

Nustatytos maršruto vieneto sąnaudos

(2009 m. realiosiomis kainomis ir nacionaline valiuta)

BLUE MED FAB

Mokesčių zona – Italija, valiuta – EUR

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

674 742 285

693 557 255

711 992 044

710 883 664

707 016 612

(B)

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

(C)

110,8

112,0

113,5

115,2

117,0

(D)

609 005 804

619 176 790

627 477 336

617 241 895

604 216 765

(E)

8 557 964

8 866 051

9 207 393

9 553 591

9 897 521

(F)

71,16

69,84

68,15

64,61

61,05

FAB CE

Mokesčių zona – Austrija, valiuta – EUR

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

188 243 000

194 934 000

204 696 000

209 564 000

207 200 000

(B)

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

114,2

116,1

118,1

120,1

122,1

(D)

164 901 573

167 908 470

173 369 786

174 525 859

169 672 673

(E)

2 693 000

2 777 000

2 850 000

2 928 000

3 014 000

(F)

61,23

60,46

60,83

59,61

56,29


Mokesčių zona – Slovakija, valiuta – EUR

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

59 272 906

61 912 217

62 981 088

66 300 093

67 598 994

(B)

0,0 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

110,3

111,8

113,7

115,7

118,1

(D)

53 754 368

55 355 807

55 381 628

57 279 434

57 253 112

(E)

1 078 000

1 126 000

1 186 000

1 250 000

1 312 000

(F)

49,86

49,16

46,70

45,82

43,64


19.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/41


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/600

2016 m. balandžio 15 d.

kuriuo dėl Rumunijos statuso, susijusio GSE, iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/453/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 2186)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 999/2001 nustatyta, kad valstybių narių, trečiųjų šalių arba jų regionų (toliau – šalys arba regionai) statusas, susijęs su galvijų spongiformine encefalopatija (GSE), nustatomas priskiriant jas prie vienos iš trijų GSE rizikos kategorijų: nedidelė GSE rizika, kontroliuojama GSE rizika ir nenustatyta GSE rizika;

(2)

Komisijos sprendimo 2007/453/EB (2) priede šalys arba regionai suskirstyti pagal jų GSE statusą;

(3)

šalis arba regionus priskiriant prie GSE rizikos kategorijų svarbiausias vaidmuo tenka Pasaulinei gyvūnų sveikatos organizacijai (toliau – OIE);

(4)

2014 m. gegužės mėn. OIE Generalinė Asamblėja savo Rezoliucijoje Nr. 18 dėl valstybių narių galvijų spongiforminės encefalopatijos rizikos pripažinimo (3) nusprendė Rumunijai suteikti „nedidelės GSE rizikos“ statusą. 2014 m. birželio 27 d. OIE Gyvūnų ligų mokslinė komisija, atsižvelgdama į 2014 m. birželio 20 d. Rumunijos pranešimą apie atipinį GSE atvejį, sustabdė minėto nedidelės GSE rizikos statuso galiojimą;

(5)

2015 m. gegužės mėn. OIE Generalinė Asamblėja iš dalies pakeitė OIE Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso (toliau – kodeksas) GSE skirtą skyrių, kodekso 11.4.1 straipsnį papildydama šiuo sakiniu: „Oficialaus GSE rizikos statuso pripažinimo tikslais, GSE neapima atipinės GSE kaip būklės, kuri, manoma, savaime pasireiškia visose galvijų populiacijose labai mažu mastu“ (4);

(6)

kadangi Rumunijos, kaip šalies, kur GSE rizika yra nedidelė, statuso galiojimas buvo sustabdytas, nes buvo nustatytas atipinis GSE atvejis, ir kadangi pagal naujos redakcijos kodeksą į atipinę BSE neatsižvelgiama oficialaus GSE rizikos statuso pripažinimo tikslais, OIE Gyvūnų ligų mokslinė komisija nusprendė nuo 2015 m. gruodžio 8 d. Rumunijai vėl suteikti nedidelės GSE rizikos statusą;

(7)

todėl siekiant atsižvelgti į tą sprendimą, Sprendimo 2007/453/EB priede pateiktas šalių sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas;

(8)

todėl Sprendimas 2007/453/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2007/453/EB priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

dalyje „A. Šalys ar regionai, kuriuose GSE rizika yra nedidelė“ po įrašo „— Portugalija“ ir prieš įrašą „— Slovėnija“ įterpiamas įrašas „— Rumunija“;

2)

iš dalies „B. Šalys ar regionai, kuriuose GSE rizika kontroliuojama“ išbraukiamas įrašas „— Rumunija“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 15 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1.

(2)  2007 m. birželio 29 d. Komisijos sprendimas 2007/453/EB, nustatantis valstybių narių ar trečiųjų šalių ar jų regionų būklę, atsižvelgiant į GSE, pagal jų GSE riziką (OL L 172, 2007 6 30, p. 84).

(3)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2014_A_RESO-18_BSE.pdf

(4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm


19.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/43


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/601

2016 m. balandžio 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 2187)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringo priemonių, panaikinančią direktyvas 85/358/EEB ir 86/469/EEB bei sprendimus 89/187/EEB ir 91/664/EEB (1), ypač į jos 29 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą ir 29 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 96/23/EB nustatytos medžiagų ir likučių grupių, išvardytų jos I priede, stebėsenos priemonės. Pagal tą direktyvą reikalaujama, kad trečiosios šalys, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti į tą direktyvą įtrauktus gyvūnus ir gyvūninius produktus, pateiktų likučių stebėsenos planą, kuriuo būtų suteiktos būtinos garantijos. Į tą planą reikėtų įtraukti bent minėtame I priede išvardytas likučių grupes ir medžiagas;

(2)

Komisijos sprendimu 2011/163/ES (2) patvirtinti Direktyvos 96/23/EB 29 straipsnyje nurodyti planai (toliau – planai), kuriuos dėl Direktyvos I priede pateiktame sąraše nurodytų gyvūnų ir gyvūninių produktų pateikė tam tikros to sprendimo priede išvardytos trečiosios šalys;

(3)

atsižvelgiant į tam tikrų trečiųjų šalių pateiktus naujausius planus ir Komisijos iš tų trečiųjų šalių gautą papildomą informaciją, būtina atnaujinti trečiųjų šalių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti tam tikrus gyvūnus ir gyvūninius produktus, kaip nustatyta Direktyvoje 96/23/EB, sąrašą, kuris pateiktas Sprendimo 2011/163/ES priede (toliau – sąrašas);

(4)

Dominikos Respublika pateikė Komisijai planą dėl medaus. Tame plane pateikiamos pakankamos garantijos ir jis turėtų būti patvirtintas. Todėl su Dominikos Respublika susijęs įrašas dėl medaus turėtų būti įtrauktas į sąrašą;

(5)

Folklando Salos pateikė Komisijai planą dėl akvakultūros gyvūnų. Tame plane pateikiamos pakankamos garantijos ir jis turėtų būti patvirtintas. Todėl su Folklando Salomis susijęs įrašas dėl akvakultūros gyvūnų turėtų būti įtrauktas į sąrašą;

(6)

Komisija paprašė Prancūzijos Polinezijos pateikti informacijos apie medui skirto plano įgyvendinimą. Prancūzijos Polinezijos kompetentingos institucijos atsakė, kad medui skirta likučių stebėsenos programa neparengta, nes Prancūzijos Polinezija neketina eksportuoti medaus į ES. Todėl su ta trečiąja šalimi susijęs įrašas dėl medaus turėtų būti išbrauktas iš sąrašo. Prancūzijos Polinezijai apie tai pranešta;

(7)

Komisija paprašė Namibijos pateikti informacijos apie laukiniams medžiojamiesiems gyvūnams skirto plano įgyvendinimą. Namibijos kompetentingos institucijos atsakė, kad laukiniams medžiojamiesiems gyvūnams skirta likučių stebėsenos programa neparengta, nes Namibija neketina eksportuoti laukinių medžiojamųjų gyvūnų į ES. Todėl su ta trečiąja šalimi susijęs įrašas dėl laukinių medžiojamųjų gyvūnų produktų turėtų būti išbrauktas iš sąrašo. Namibijai apie tai pranešta;

(8)

Korėjos Respublika pateikė Komisijai planą dėl naminių paukščių. Tame plane pateikiamos pakankamos garantijos ir jis turėtų būti patvirtintas. Todėl su Korėjos Respublika susijęs įrašas dėl naminių paukščių produktų turėtų būti įtrauktas į sąrašą;

(9)

Sen Pjeras ir Mikelonas pateikė Komisijai planą dėl naminių paukščių. Tame plane pateikiamos pakankamos garantijos ir jis turėtų būti patvirtintas. Todėl su Sen Pjeru ir Mikelonu susijęs įrašas dėl naminių paukščių produktų turėtų būti įtrauktas į sąrašą;

(10)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 206/2010 (3) Singapūrui leidžiama į Sąjungą įvežti Naujosios Zelandijos kilmės šviežios mėsos siuntas, kurios atitinka įvežimo į Sąjungą reikalavimus ir yra skirtos Sąjungai. Kad būtų leidžiama vykdyti šią veiklą, į sąraše esantį su Singapūru susijusį įrašą turėtų būti įtraukti arklinių šeimos gyvūnai, laukiniai medžiojamieji gyvūnai ir ūkiuose auginami medžiojamieji gyvūnai, tačiau turėtų būti nustatytas apribojimas, kad prekės gali būti tik Naujosios Zelandijos kilmės šviežia mėsa, skirta Sąjungai ir iškraunama, perkraunama ir vežama tranzitu bei sandėliuojama arba nesandėliuojama Singapūre. Singapūrui ir Naujajai Zelandijai apie tai pranešta. Į sąrašą turėtų būti įrašyta Singapūrui skirta išnaša, kurioje būtų nustatytas šis apribojimas;

(11)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/163/ES priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Pereinamuoju laikotarpiu iki 2016 m. gegužės 15 d. valstybės narės priima laukinių medžiojamųjų gyvūnų siuntas iš Namibijos ir medaus siuntas iš Prancūzijos Polinezijos, jeigu importuotojas gali įrodyti, kad tos siuntos buvo sertifikuotos ir išsiųstos į Sąjungą iki 2016 m. kovo 31 d. pagal Sprendimą 2011/163/ES.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 15 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 125, 1996 5 23, p. 10.

(2)  2011 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo (OL L 70, 2011 3 17, p. 40).

(3)  2010 m. kovo 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 73, 2010 3 20, p. 1).


PRIEDAS

„PRIEDAS

ISO2 kodas

Šalis

Galvijai

Avys/ožkos

Kiaulės

Arklinių šeimos gyvūnai

Naminiai paukščiai

Akvakultūros gyvūnai

Pienas

Kiaušiniai

Triušiai

Laukiniai medžiojamieji gyvūnai

Ūkiuose auginami medžiojamieji gyvūnai

Medus

AD

Andora

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanija

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armėnija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnija ir Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladešas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunėjus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazilija

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botsvana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Baltarusija

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belizas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Šveicarija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čilė

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kinija

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kosta Rika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Dominikos Respublika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvadoras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Folklando Salos

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Farerų Salos

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Gana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grenlandija

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Gvatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Hondūras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonezija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izraelis (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indija

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iranas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonija

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenija

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirgizija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Pietų Korėja

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Šri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokas

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Juodkalnija

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskaras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Mianmaro Sąjungos Respublika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauricijus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Meksika

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaizija

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambikas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibija

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Naujoji Kaledonija

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragva

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Naujoji Zelandija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filipinai

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Sen Pjeras ir Mikelonas

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitkerno Salos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paragvajus

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbija (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusija

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudo Arabija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapūras

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marinas

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinamas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvadoras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazilandas

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tailandas

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisas

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turkija

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taivanas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Urugvajus

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venesuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnamas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Pietų Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabvė

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Tik kupranugarių pienas.

(2)  Skersti skirtų gyvų arklinių šeimos gyvūnų eksportas į Sąjungą (taikoma tik maistiniams gyvūnams).

(3)  Trečiosios šalys, naudojančios tik žaliavas iš valstybių narių arba kitų trečiųjų šalių, patvirtintų tokioms žaliavoms eksportuoti į Sąjungą, vadovaujantis 2 straipsniu.

(4)  Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija; dėl galutinio šios šalies kodo bus susitarta užbaigus Jungtinėse Tautose vykstančias derybas.

(5)  Neįskaitant Kosovo (šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 ir Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos).

(6)  Taikoma tik iš Murmansko ir Jamalo Nencų regionų įvežamiems šiaurės elniams.

(7)  Toliau suprantamas kaip Izraelio Valstybė, neįskaitant nuo 1967 m. birželio mėn. Izraelio administracijos kontroliuojamų teritorijų, t. y. Golano aukštumų, Gazos Ruožo, Rytų Jeruzalės ir likusios Vakarų Kranto dalies.

(8)  Taikoma tik Naujosios Zelandijos kilmės šviežiai mėsai, kuri yra skirta Sąjungai ir iškraunama, perkraunama ir vežama tranzitu bei sandėliuojama arba nesandėliuojama Singapūre.“