ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 88

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. balandžio 5d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/522, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatos dėl tam tikroms trečiųjų šalių valstybės institucijoms ir centriniams bankams taikomos išimties, manipuliavimo rinka požymių, ribų, nuo kurių informacija turi būti atskleidžiama, kompetentingos institucijos, kuriai pranešama apie informacijos atskleidimo atidėjimą, leidimo prekiauti draudimo laikotarpiais ir vadovų sandorių, apie kuriuos reikia pranešti, rūšių ( 1 )

1

 

*

2016 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/523, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su pranešimo apie vadovų sandorius ir jų viešo atskleidimo forma ir šablonu ( 1 )

19

 

*

2016 m. kovo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/524, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Miel de Liébana (SKVN)]

23

 

*

2016 m. kovo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/525, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Ternera de los Pirineos Catalanes/Vedella dels Pirineus Catalans/Vedell des Pyrénées Catalanes (SGN)]

24

 

*

2016 m. kovo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/526, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Poljički soparnik / Poljički zeljanik / Poljički uljenjak (SGN)]

25

 

*

2016 m. balandžio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/527, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 454/2011 dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos ( 1 )

26

 

 

2016 m. balandžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/528, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

28

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. kovo 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/529, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas Vokietijos išlaidoms, patirtoms 2007 m. finansuojant skubias kovos su mėlynojo liežuvio liga priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1758)

30

 

*

2016 m. balandžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/530 dėl Vokietijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB priimtos priemonės, kuria draudžiama pateikti rinkai tam tikro tipo elektros generatorius (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1779)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

5.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/522

2015 m. gruodžio 17 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatos dėl tam tikroms trečiųjų šalių valstybės institucijoms ir centriniams bankams taikomos išimties, manipuliavimo rinka požymių, ribų, nuo kurių informacija turi būti atskleidžiama, kompetentingos institucijos, kuriai pranešama apie informacijos atskleidimo atidėjimą, leidimo prekiauti draudimo laikotarpiais ir vadovų sandorių, apie kuriuos reikia pranešti, rūšių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (1), ypač į jo 6 straipsnio 5 dalį, 12 straipsnio 5 dalį, 17 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 19 straipsnio 13 ir 14 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 596/2014 Komisijai suteiktas įgaliojimas priimti deleguotuosius aktus dėl tam tikrų glaudžiai susijusių dalykų, tai yra dėl to reglamento netaikymo tam tikroms trečiųjų šalių valstybės institucijoms ir centriniams bankams, manipuliavimo rinka požymių, ribinių verčių, kurias pasiekus apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai turi atskleisti viešai neatskleistą informaciją, kompetentingos institucijos, kuriai pranešama apie viešai neatskleistos informacijos viešo atskleidimo atidėjimą, nurodymo, aplinkybių, kuriomis emitentas gali leisti prekiauti draudimo laikotarpiu, ir vadovų sandorių, apie kuriuos reikia pranešti, rūšių;

(2)

valstybės narės, Europos centrinių bankų sistemos nariai, ministerijos ir kitos vienos ar kelių valstybių narių agentūros ir specialiosios paskirties įmonės, taip pat Sąjunga ir tam tikros kitos valstybės institucijos ar jų vardu veikiantys asmenys neturėtų būti varžomi sprendžiant pinigų, valiutos kurso ar valstybės skolos valdymo politikos klausimus, jeigu tos operacijos vykdomos dėl viešojo intereso ir yra susijusios tik su tų sričių politikos įgyvendinimu;

(3)

Reglamento (ES) Nr. 596/2014 taikymo išimtis, taikoma operacijoms, vykdomoms dėl viešojo intereso, pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 6 straipsnio 5 dalį gali būti taikoma tam tikroms trečiųjų šalių valstybės institucijoms, kurioms pavesta valdyti valstybės skolą ar dalyvauti ją valdant, ir centriniams bankams, jeigu jie atitinka nustatytus reikalavimus. Todėl Komisija parengė ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikė ataskaitą, kurioje įvertinamas trečiųjų šalių tam tikrų valstybės institucijų, kurioms pavesta valdyti valstybės skolą ar dalyvauti ją valdant, ir centrinių bankų traktavimas tarptautiniu lygmeniu. Ataskaitoje pateikta tam tikrų valstybės institucijų ir centrinių bankų traktavimo trečiųjų šalių teisinėje sistemoje ir rizikos valdymo standartų, taikomų sandoriams, kuriuos tose jurisdikcijose sudaro tos valstybės institucijos ir centriniai bankai, lyginamoji analizė. Ataskaitoje pateiktoje lyginamojoje analizėje padaryta išvada, kad išimtį dera taikyti sandoriams, pavedimams ar veiksmams, vykdomiems įgyvendinant pinigų, valiutos kurso ar valstybės skolos valdymo politiką, taip pat tam tikroms tų trečiųjų šalių valstybės institucijoms ir centriniams bankams;

(4)

reikėtų sudaryti ir prireikus peržiūrėti trečiųjų šalių valstybės institucijų ir centrinių bankų, kuriems taikoma išimtis, sąrašą;

(5)

būtina konkrečiai nurodyti Reglamento (ES) Nr. 596/2014 I priede nustatytus manipuliavimo veiksmų, susijusių su melagingais ar klaidinančiais signalais ir kainų fiksavimu, požymius, siekiant patikslinti jų elementus ir atsižvelgti į finansų rinkų techninius pokyčius. Todėl reikėtų pateikti nebaigtinį tokių požymių sąrašą ir praktikos pavyzdžių;

(6)

taip pat reikėtų nustatyti papildomus tam tikros praktikos požymius, nes pagal juos galima patikslinti ir paaiškinti tokios praktikos atvejus. Šių požymių nereikėtų laikyti išsamiais ar galutiniais, o jų ryšių su vienu ar keliais praktikos pavyzdžiais – ribojančiais. Nereikėtų manyti, kad praktikos pavyzdžiai patys savaime yra manipuliavimas rinka, tačiau rinkos dalyviai ir kompetentingos institucijos į juos turėtų atsižvelgti nagrinėdami sandorius arba prekybos pavedimus;

(7)

vertinti reikėtų proporcingai, atsižvelgiant į atitinkamų finansinių priemonių ir rinkų pobūdį ir konkrečias savybes. Pavyzdžiai gali būti susiję su vienu ar keliais manipuliavimo rinka požymiais, nustatytais Reglamento (ES) Nr. 596/2014 I priede, ir jais tie požymiai gali būti paaiškinti. Todėl konkretus praktikos pavyzdys gali būti susijęs su keliais manipuliavimo rinka požymiais, nustatytais Reglamento (ES) Nr. 596/2014 I priede, priklausomai nuo to, kaip ta praktika yra taikoma, ir galimi tam tikri sutapimai. Tam tikrais kitais praktikos pavyzdžiais, nors šiame reglamente jie konkrečiai ir nenurodyti, panašiai gali būti aiškinamas kiekvienas iš šiame reglamente nurodytų požymių. Todėl rinkos dalyviai ir kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į kitas konkrečiai nenurodytas aplinkybes, kurias pagal Reglamente (ES) Nr. 596/2014 nustatytą apibrėžtį būtų galima laikyti galimu manipuliavimu rinka;

(8)

tam tikrais šiame reglamente nustatytais praktikos pavyzdžiais apibūdinami atvejai, įtraukti į manipuliavimo rinka sąvoką, arba atvejai, tam tikrais atžvilgiais susiję su manipuliavimo veiksmais. Kita vertus, tam tikrus praktikos pavyzdžius galima laikyti teisėtais, jeigu, pavyzdžiui, asmuo, sudaręs sandorius ar pateikęs prekybos pavedimus, kurie gali būti laikomi manipuliavimu rinka, gali įrodyti, kad jo motyvai sudaryti tokius sandorius ar pateikti prekybos pavedimus buvo teisėti ir neprieštaravo atitinkamoje rinkoje priimtai praktikai;

(9)

pateikiant praktikos pavyzdžių, susijusių su manipuliavimo rinka požymiais, nustatytais Reglamento (ES) Nr. 596/2014 I priede, sąrašą, į šio reglamento II priede pateiktas kryžmines nuorodas įtrauktas ir atitinkamas praktikos pavyzdys, ir papildomas su tuo pavyzdžiu susijęs požymis;

(10)

nurodant šiame reglamente nustatytus manipuliavimo veiksmų požymius, bet kokia nuoroda į prekybos pavedimą apima visų rūšių pavedimus, įskaitant pirminius, pakeistus, atnaujintus ir atšauktus pavedimus, neatsižvelgiant į tai, ar jie buvo įvykdyti, taip pat neatsižvelgiant į prieigos prie prekybos vietos, sandorio vykdymo ar prekybos pavedimo pateikimo būdus ir į tai, ar pavedimas buvo įtrauktas į prekybos vietos pavedimų knygą, ar ne;

(11)

apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai – specialus apyvartinių taršos leidimų rinkos veikėjų pogrupis. Apyvartinių taršos leidimų rinkos veikėjai, viršijantys tam tikras mažiausias ribas, turėtų būti laikomi apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviais, ir reikalavimas viešai atskleisti viešai neatskleistą informaciją turėtų būti taikomas tik jiems. Todėl reikėtų aiškiai nustatyti tas mažiausias ribas;

(12)

atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 596/2014 7 straipsnio 4 dalyje nustatytą viešai neatskleistos informacijos apibrėžtį, apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis kiekvienu konkrečiu atveju turi vertinti, ar atitinkama informacija atitinka viešai neatskleistos informacijos kriterijus. Tai reiškia, kad apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvio nereikalaujama viešai atskleisti visos informacijos apie savo fizines operacijas. Tam tikru metu, kai informacijos atsiranda, apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis, atsižvelgdamas į rinkos aplinkybes ir kitus išorės veiksnius, galinčius turėti poveikį apyvartinio taršos leidimo kainai, turi tą informaciją tinkamai įvertinti;

(13)

Reglamento (ES) Nr. 596/2014 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvio apibrėžtis netaikoma tiems apyvartinių taršos leidimų rinkos veikėjams (tame reglamente – dalyviams apyvartinių taršos leidimų rinkoje), kurių įrenginių ar aviacijos veiklos, kurią jie valdo nuosavybės teise, kontroliuoja ar už kurią atsako, išmetamieji teršalai prieš tai buvusiais metais neviršijo mažiausio anglies dioksido ekvivalento lygio, o kai vykdoma deginimo veikla, jų nominali šiluminė galia neviršijo mažiausio nustatyto lygio. Taigi mažiausios ribos turėtų būti susijusios su visa veikla, įskaitant aviacijos veiklą arba įrenginius, kurią atitinkamas apyvartinių taršos leidimų rinkos veikėjas, jo patronuojančioji bendrovė ar su juo susijusi įmonė valdo nuosavybės teise ar kontroliuoja arba už kurios praktinius valdymo aspektus atitinkamas veikėjas, jo patronuojančioji bendrovė ar su juo susijusi įmonė visiškai ar iš dalies atsako;

(14)

be to, kad šio reikalavimo nereikėtų laikytis, metinę anglies dioksido ekvivalento ir nominalios šiluminės galios ribą reikia vertinti bendrai. Todėl bent vienos iš tų dviejų ribų viršijimas turėtų būti pakankamas rodiklis, kad būtų taikomos Reglamento (ES) Nr. 596/2014 17 straipsnio 2 dalyje nustatytos prievolės;

(15)

siekiant didinti rinkos vientisumą ir kartu nereikalauti atskleisti per daug informacijos, dera nustatyti tokias mažiausias ribas, kad išimtis būtų taikoma bendrovėms, kurios veikiausiai neturi viešai neatskleistos informacijos;

(16)

mažiausias ribas prireikus reikėtų peržiūrėti ir įvertinti, ar jos tinkamos, atsižvelgiant, inter alia, į tikėtiną didesnį apyvartinių taršos leidimų rinkos skaidrumą, įskaitant įvykių, apie kuriuos pranešta, skaičių ir susijusią administracinę naštą, apyvartinių taršos leidimų rinkos pokyčius ir stabilumą, apyvartinių taršos leidimų rinkos veikėjų skaičių ir poveikį galimybei gauti įmonėms būdingą informaciją, taip pat poveikį kainodarai arba investiciniams sprendimams apyvartinių taršos leidimų rinkoje;

(17)

atsižvelgiant į tai, kad Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 taikomas daugiau finansinių priemonių, taip pat į tai, kad ex post pranešimo kompetentingai institucijai reikalavimas taikomas emitentams, kurie yra pateikę prašymą ar turi leidimą prekiauti savo finansinėmis priemonėmis valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, arba, jei priemone prekiaujama tik daugiašalėje prekybos sistemoje ar kitokios rūšies organizuotose prekybos sistemose, emitentams, kurie turi leidimą prekiauti savo finansinėmis priemonėmis valstybės narės daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje arba yra pateikę prašymą leisti jomis prekiauti valstybės narės daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje, ir į tai, kad tokių emitentų finansinėmis priemonėmis gali būti leidžiama prekiauti arba jomis gali būti prekiaujama kelių valstybių narių prekybos vietose, reikėtų užtikrinti, kad visais atvejais vienintelė pranešimą gaunanti kompetentinga institucija būtų institucija, labiausiai suinteresuota rinkos priežiūra, ir kad emitentas negalėtų savo nuožiūra rinktis, kuriai institucijai pranešti informaciją. Šis metodas taikomas vertybiniams popieriams, kuriuos galima laikyti nuosavybės vertybiniais popieriais;

(18)

Reglamento (ES) Nr. 596/2014 17 straipsnio 4 dalyje nustatyta pareiga pranešti apie viešai neatskleistos informacijos atskleidimo atidėjimą nustatoma ir apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams. Kalbant apie taikymo sritį, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 taikomas apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams, vykdantiems veiklą pirminėje apyvartinių taršos leidimų rinkoje arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįstų produktų, parduodamų aukcione, rinkoje (teikiantiems pasiūlymus aukcionuose) ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių antrinėse rinkose;

(19)

siekiant užtikrinti, kad apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams būtų aiškiai nustatyta viena kompetentinga institucija, kompetentinga institucija, kuriai pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 17 straipsnio 4 dalį teikiami pranešimai, turėtų būti valstybės narės, kurioje apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis registruotas, kompetentinga institucija, kaip nurodyta to reglamento 19 straipsnio 2 dalyje, o ne kiekvienos prekybos vietos, kurioje prekiaujama apyvartiniais taršos leidimais, kompetentinga institucija;

(20)

pasirinkus valstybės narės, kurioje apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis yra registruotas, kompetentingą instituciją užtikrinama, kad būtų aiškiai nustatyta viena kompetentinga institucija, ir sumažinama apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams tenkanti administracinė našta, nes jiems nereikia vienu metu teikti kelių pranešimų kelioms kompetentingoms institucijoms;

(21)

emitentas vadovaujamas pareigas einančiam asmeniui išskirtinėmis aplinkybėmis gali leisti savo akcijas nedelsiant parduoti draudimo laikotarpiu. Emitento leidimas turėtų būti suteikiamas kiekvienu konkrečiu atveju, o pirmasis kriterijus turėtų būti tai, kad vadovaujamas pareigas einantis asmuo prieš pradėdamas prekiauti paprašė emitento leidimo prekiauti ir atitinkamai jį gavo. Kad emitentas galėtų įvertinti konkrečias kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes, tas prašymas turėtų būti pagrįstas, kartu turėtų būti paaiškintas numatomas sandoris ir nurodyta, kodėl aplinkybės yra išskirtinės;

(22)

sprendimas suteikti leidimą prekiauti turėtų būti numatytas, tik jeigu leisti sudaryti sandorį prašoma dėl išskirtinių priežasčių. Ta išimtis turėtų būti aiškinama siauriai, nederamai neišplečiant draudimo prekiauti draudimo laikotarpiu išimties taikymo srities. Aplinkybės, kuriomis galima leisti taikyti išimtį, turėtų būti ne tik ypač neatidėliotinos, bet ir nenumatytos, svarbios ir susidariusios ne dėl vadovaujamas pareigas einančio asmens;

(23)

jeigu vadovaujamas pareigas einantys asmenys nurodo padėtį, kuri yra nenumatyta, svarbi ir kurios jie negali kontroliuoti, parduoti akcijas jiems turėtų būti leista, tik tam, kad gautų būtinų finansinių išteklių. Tokia padėtis gali susidaryti dėl finansinio įsipareigojimo, kurį vadovaujamas pareigas einantis asmuo turi įvykdyti, pavyzdžiui, dėl reikalavimo, kurio vykdymas užtikrinamas teisinėmis priemonėmis, įskaitant teismo nurodymą, ir tik jeigu vadovaujamas pareigas einantis asmuo negali šio įsipareigojimo pagrįstai įvykdyti neparduodamas tų akcijų. Tai taip pat gali būti padėtis, į kurią vadovaujamas pareigas einantis asmuo patenka prieš prasidedant draudimo laikotarpiui (pavyzdžiui, prievolė mokėti mokesčius) ir privalo trečiajam asmeniui sumokėti tam tikrą sumą, kurios visos arba dalies vadovaujamas pareigas einantis asmuo negali padengti kitais būdais, neparduodamas emitento akcijų;

(24)

būtina nustatyti, ar emitentas gali leisti vykdyti sandorius, susijusius su darbuotojų akcijų ar taupymo programomis, privalomomis akcijomis ar teise naudotis akcijomis. Todėl reikėtų aiškiai nurodyti ir išsamiai apibūdinti tam tikrų rūšių sandorius. Tokių sandorių savybės yra susijusios su sandorio pobūdžiu (pavyzdžiui, pirkimas ar pardavimas, naudojimasis pasirinkimo ar kitomis teisėmis), sandorio vykdymo laiko pasirinkimu arba laiko, kai vadovaujamas pareigas einantis asmuo pradeda dalyvauti tam tikroje sistemoje, pasirinkimu, taip pat su tuo, ar dėl sandorio ir jo savybių (pavyzdžiui, vykdymo datos, sumos) buvo susitarta, tai buvo suplanuota ir parengta per pagrįstą laikotarpį iki prasidedant draudimo laikotarpiui;

(25)

be to, sandoriai, kuriuos vykdant naudos teisės nesikeičia, gali būti vykdomi vadovaujamas pareigas einančio asmens iniciatyva, jeigu tik tas asmuo prieš vykdydamas numatomą sandorį paprašė emitento leidimo ir jį gavo. Toks sandoris turėtų būti susijęs tik su konkrečių priemonių pervedimu iš vienos vadovaujamas pareigas einančio asmens sąskaitos į kitą jo sąskaitą (pavyzdžiui, iš vienos sistemos į kitą), o pervedamos priemonės kaina nepasikeičia. Toks metodas negali būti taikomas, kai vadovaujamas pareigas einantis asmuo finansines priemones perveda kitam asmeniui, kuris yra juridinis subjektas, visiškai priklausantis vadovaujamas pareigas einančiam asmeniui, arba su tuo kitu asmeniu vykdo kitokius, pavyzdžiui, pardavimo ar pirkimo, sandorius;

(26)

Reglamente (ES) Nr. 596/2014 reikalaujama, kad vadovaujamas pareigas einantys asmenys, taip pat su jais glaudžiai susiję asmenys emitentui ir kompetentingai institucijai praneštų apie kiekvieną savo vardu vykdomą sandorį, susijusį su to emitento akcijomis ar skolos priemonėmis arba išvestinėmis priemonėmis ar kitomis susijusiomis finansinėmis priemonėmis. Vadovaujamas pareigas einantys asmenys, taip pat su jais glaudžiai susiję asmenys apie kiekvieną savo labui vykdomą sandorį, susijusį su apyvartiniais taršos leidimais, jais pagrįstais aukcione parduodamais produktais ar su jais susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, turėtų pranešti ir apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams;

(27)

pranešimai apie emitento vadovaujamas pareigas einančių asmenų ir su jais glaudžiai susijusių asmenų savo labui vykdomus sandorius yra ne tik rinkos dalyviams naudinga informacija, bet ir papildoma priemonė kompetentingoms institucijoms prižiūrėti rinkas. Tokiems asmenims nustatyta prievole pranešti apie sandorius nedaromas poveikis jų pareigai nepiktnaudžiauti rinka, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 596/2014;

(28)

prievolė pranešti apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų arba su jais glaudžiai susijusių asmenų sandorius taikoma labai įvairių operacijų atžvilgiu, ir turi būti pranešama apie kiekvieną jų savo labui vykdomą sandorį. Todėl dera pateikti platų nebaigtinį konkrečių sandorių, apie kuriuos reikia pranešti, rūšių sąrašą. Parengus tokį sąrašą turėtų būti lengviau ne tik užtikrinti visišką vadovaujamas pareigas einančių asmenų ir su jais glaudžiai susijusių asmenų vykdomų sandorių skaidrumą, bet ir mažinti riziką, kad pranešimo reikalavimas bus apeinamas, nes būtų nustatytos konkrečios sandorių, apie kuriuos reikia pranešti, rūšys;

(29)

kadangi sandorių, kurių atžvilgiu turi būti taikomi Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnio 14 dalyje nustatyti įgaliojimai, yra daug ir jų negalima priskirti tik prie trijų rūšių sandorių, aiškiai nurodytų to reglamento 19 straipsnio 7 dalyje, tikslinga pateikti platų nebaigtinį konkrečių rūšių sandorių, apie kuriuos reikėtų pranešti, sąrašą;

(30)

sąlyginių sandorių atžvilgiu reikalavimas apie juos pranešti pradedamas taikyti tada, kai įvykdoma nustatyta sąlyga ar sąlygos, taigi, kai tas sandoris faktiškai vykdomas. Todėl nereikėtų nustatyti reikalavimo pranešti ir apie sąlyginę sutartį, ir apie sandorį, vykdomą įvykdžius tokias sutartyje nustatytas sąlygas, nes praktiškai toks pranešimas sukeltų painiavą, ypač tada, kai sąlygos neatsiranda ir sandoris nevykdomas;

(31)

atitinkamos Reglamente (ES) Nr. 596/2014 nustatytos nuostatos ir įgaliojimai pradedami taikyti tik 2016 m. liepos 3 d. Todėl svarbu, kad šiame reglamente nustatytos sąlygos taip pat būtų pradėtos taikyti tą pačią dieną;

(32)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto ekspertų grupės nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiame reglamente nustatomos išsamios taisyklės, susijusios su:

1)

Reglamente (ES) Nr. 596/2014 nustatytų prievolių ir draudimų netaikymu tam tikroms trečiųjų šalių valstybės institucijoms ir centriniams bankams, sprendžiantiems pinigų, valiutos kurso ar valstybės skolos valdymo politikos klausimus;

2)

Reglamento (ES) Nr. 596/2014 I priede nustatytais manipuliavimo rinka požymiais;

3)

ribomis, nuo kurių apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai turi atskleisti viešai neatskleistą informaciją;

4)

kompetentinga institucija, kuriai pranešama apie viešai neatskleistos informacijos viešo atskleidimo atidėjimą;

5)

aplinkybėmis, kuriomis emitentas gali leisti prekiauti draudimo laikotarpiu;

6)

sandorių, dėl kurių atsiranda pareiga pranešti apie vadovų sandorius, rūšimis.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente nuosavybės vertybiniai popieriai – Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES (2) 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktyje nurodytos klasės perleidžiami vertybiniai popieriai.

3 straipsnis

Trečiųjų šalių valstybės institucijos ir centriniai bankai, kuriems taikoma išimtis

Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 netaikomas sandoriams, pavedimams ar veiksmams, vykdomiems įgyvendinant pinigų, valiutos kurso ar valstybės skolos valdymo politiką, jeigu juos vykdo šio reglamento I priede nustatytos trečiųjų šalių valstybės institucijos ir centriniai bankai dėl viešojo intereso ir tik įgyvendindami tų sričių politiką.

4 straipsnis

Manipuliavimo veiksmų požymiai

1.   Su manipuliavimo veiksmų, susijusių su melagingais ar klaidinančiais signalais ir kainų fiksavimu, požymiais, nurodytais Reglamento (ES) Nr. 596/2014 I priedo A skirsnyje, susiję praktikos pavyzdžiai, nustatyti pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 I priedo A skirsnio a–g punktuose pateiktus požymius, nurodyti šio reglamento II priedo 1 skirsnyje.

2.   Su manipuliavimo veiksmų, susijusių su fiktyvių priemonių ar kitų apgaulės ar manipuliavimo būdų naudojimu, požymiais, nurodytais Reglamento (ES) Nr. 596/2014 I priedo B skirsnyje, susiję praktikos pavyzdžiai, nustatyti pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 I priedo B skirsnio a–b punktuose pateiktus požymius, nurodyti šio reglamento II priedo 2 skirsnyje.

5 straipsnis

Mažiausia anglies dioksido ir nominalios šiluminės galios riba

1.   Taikant Reglamento (ES) Nr. 596/2014 17 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą:

a)

mažiausias anglies dioksido (CO2) ekvivalento lygis – 6 mln. t per metus;

b)

mažiausias nominalios šiluminės galios lygis – 2 430 MW.

2.   1 dalyje nustatytos ribos taikomos grupės lygmeniu ir yra susijusios su visa veikla, įskaitant aviacijos veiklą arba įrenginius, kurią atitinkamas apyvartinių taršos leidimų rinkos veikėjas, jo patronuojančioji bendrovė ar su juo susijusi įmonė valdo nuosavybės teise ar kontroliuoja arba už kurios praktinius valdymo aspektus atitinkamas veikėjas, jo patronuojančioji bendrovė ar su juo susijusi įmonė visiškai ar iš dalies atsako.

6 straipsnis

Kompetentingos institucijos nustatymas

1.   Kompetentinga institucija, kuriai finansinių priemonių emitentas privalo pranešti apie viešai neatskleistos informacijos viešo atskleidimo atidėjimą pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 17 straipsnio 4 ir 5 dalis, yra valstybės narės, kurioje emitentas yra registruotas bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų, kompetentinga valdžios institucija:

a)

jeigu emitentas turi nuosavybės vertybinių popierių, kuriais leidžiama prekiauti arba kuriais yra prekiaujama su jo sutikimu arba dėl kurių emitentas yra pateikęs prašymą leisti prekiauti valstybės narės, kurioje jis registruotas, prekybos vietoje;

b)

jeigu emitentas neturi nuosavybės vertybinių popierių, kuriais leidžiama prekiauti arba kuriais yra prekiaujama su jo sutikimu arba dėl kurių jis yra pateikęs prašymą leisti prekiauti bet kurios valstybės narės prekybos vietoje, jeigu emitentas turi kokių nors kitų finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti arba kuriomis yra prekiaujama su jo sutikimu arba dėl kurių emitentas yra pateikęs prašymą leisti prekiauti valstybės narės, kurioje jis registruotas, prekybos vietoje.

2.   Visais kitais atvejais, įskaitant atvejus, kai emitentai yra įsisteigę trečiojoje šalyje, kompetentinga institucija, kuriai finansinių priemonių emitentas privalo pranešti apie viešai neatskleistos informacijos viešo atskleidimo atidėjimą, yra kompetentinga institucija tos valstybės narės, kurioje:

a)

emitentas turi nuosavybės vertybinių popierių, kuriais leidžiama prekiauti arba kuriais yra prekiaujama su jo sutikimu arba dėl kurių emitentas yra pateikęs prašymą leisti prekiauti prekybos vietoje pirmą kartą;

b)

emitentas turi kokių nors kitų finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti arba kuriomis yra prekiaujama su jo sutikimu arba dėl kurių emitentas yra pateikęs prašymą leisti prekiauti prekybos vietoje pirmą kartą, jeigu emitentas neturi nuosavybės vertybinių popierių, kuriais leidžiama prekiauti arba kuriais prekiaujama su jo sutikimu arba dėl kurių emitentas yra pateikęs prašymą leisti prekiauti bet kurios valstybės narės prekybos vietoje.

Kai emitentas turi atitinkamų finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti arba kuriomis yra prekiaujama su jo sutikimu arba dėl kurių emitentas yra pateikęs prašymą leisti jomis prekiauti pirmą kartą vienu metu kelių valstybių narių prekybos vietose, finansinių priemonių emitentas apie informacijos atskleidimo atidėjimą praneša tos prekybos vietos, kuri finansinių priemonių likvidumo požiūriu yra labiausiai susijusi rinka, kaip nustatyta Komisijos deleguotajame reglamente, kuris turi būti priimtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 (3) 26 straipsnio 9 dalies b punktą, kompetentingai institucijai.

3.   Teikiant pranešimus pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 17 straipsnio 4 dalį, apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai apie viešai neatskleistos informacijos atskleidimo atidėjimą praneša valstybės narės, kurioje apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis yra registruotas, kompetentingai institucijai.

7 straipsnis

Prekyba draudimo laikotarpiu

1.   Emitento vadovaujamas pareigas einantis asmuo turi teisę prekiauti draudimo laikotarpiu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnio 11 dalyje, jeigu įvykdytos šios sąlygos:

a)

esant kuriai nors iš aplinkybių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnio 12 dalyje;

b)

vadovaujamas pareigas einantis asmuo gali įrodyti, kad konkretus sandoris negali būti vykdomas kuriuo nors kitu metu, išskyrus draudimo laikotarpį.

2.   Susiklosčius Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnio 12 dalies a punkte nustatytoms aplinkybėms, prieš pradėdamas prekiauti draudimo laikotarpiu vadovaujamas pareigas einantis asmuo emitentui pateikia pagrįstą rašytinį prašymą siekdamas gauti emitento leidimą nedelsiant parduoti to emitento akcijas draudimo laikotarpiu.

Rašytiniame prašyme apibūdinamas numatytas sandoris ir paaiškinama, kodėl parduoti akcijas yra vienintelė pagrįsta galimybė gauti būtiną finansavimą.

8 straipsnis

Išskirtinės aplinkybės

1.   Spręsdamas, ar suteikti leidimą nedelsiant parduoti savo akcijas draudimo laikotarpiu, emitentas kiekvienu konkrečiu atveju vertina 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą vadovaujamas pareigas einančio asmens rašytinį prašymą. Emitentas turi teisę leisti nedelsiant parduoti akcijas, tik jeigu aplinkybės, dėl kurių reikia tokio sandorio, gali būti laikomos išskirtinėmis.

2.   1 dalyje nurodytos aplinkybės laikomos išskirtinėmis, kai jos yra ypač neatidėliotinos, nenumatytos ir svarbios, o jų priežastis nesusijusi su vadovaujamas pareigas einančiu asmeniu ir vadovaujamas pareigas einantis asmuo jų negali kontroliuoti.

3.   Nagrinėdamas, ar 7 straipsnio 2 dalyje nurodytame rašytiniame prašyme apibūdintos aplinkybės yra išskirtinės, be kitų požymių, emitentas atsižvelgia į tai, ar (ir kokiu mastu) vadovaujamas pareigas einantis asmuo:

a)

tuo metu, kai teikia prašymą, turi vykdyti finansinį įsipareigojimą ar reikalavimą, kurio vykdymas užtikrinamas teisinėmis priemonėmis;

b)

turi vykdyti finansinį įsipareigojimą arba pateko į padėtį, susidariusią prieš prasidedant draudimo laikotarpiui, ir turi trečiajam asmeniui sumokėti tam tikrą sumą, įskaitant prievolę mokėti mokesčius, ir finansinio įsipareigojimo ar reikalavimo negali pagrįstai įvykdyti kitais būdais, išskyrus nedelsiant parduodamas akcijas.

9 straipsnis

Prekybos draudimo laikotarpiu savybės

Emitentas turi teisę leisti emitento vadovaujamas pareigas einančiam asmeniui vykdyti prekybą savo labui arba trečiojo asmens labui draudimo laikotarpiu, kai tas vadovaujamas pareigas einantis asmuo, be kitų dalykų:

a)

gauna finansines priemones arba jos jam suteikiamos pagal darbuotojams skirtą programą, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

i)

emitentas darbuotojams skirtą programą ir jos sąlygas anksčiau patvirtino pagal nacionalinę teisę, o darbuotojams skirtos programos sąlygose nurodytas finansinių priemonių skyrimo ar suteikimo laikas ir suma arba pagrindas, kuriuo remiantis tokia suma apskaičiuojama, ir veiksmų negalima vykdyti savo nuožiūra;

ii)

vadovaujamas pareigas einantis asmuo negali savo nuožiūra priimti arba nepriimti skiriamų arba suteikiamų finansinių priemonių;

b)

gauna finansines priemones arba jos jam suteikiamos pagal darbuotojams skirtą programą, vykdomą draudimo laikotarpiu, jeigu laikomasi iš anksto suplanuoto ir bendro požiūrio į sąlygas, periodiškumą, skyrimo laiką, teises gauti finansines priemones turinčių asmenų, kuriems tos priemonės suteikiamos, grupę, skirtinų finansinių priemonių sumą, ir finansinės priemonės skiriamos arba suteikiamos laikantis aiškiai nustatytos tvarkos, kurios laikantis jokia viešai neatskleista informacija negali turėti įtakos finansinių priemonių skyrimui ar suteikimui;

c)

vykdo pagal darbuotojams skirtą programą jam skirtus pasirinkimo sandorius, varantus ar konvertuoja konvertuojamąsias obligacijas, kai tokių pasirinkimo sandorių, varantų ar konvertuojamųjų obligacijų galiojimas baigiasi draudimo laikotarpiu, taip pat parduoda akcijas, įgytas vykdant tuos pasirinkimo sandorius ar varantus arba konvertuojant konvertuojamąsias akcijas, jeigu tik įvykdomos visos šios sąlygos:

i)

kad pasirinko vykdyti pasirinkimo sandorius ar varantus arba konvertuoti konvertuojamąsias obligacijas, vadovaujamas pareigas einantis asmuo emitentui praneša likus bent keturiems mėnesiams iki jų galiojimo pabaigos;

ii)

vadovaujamas pareigas einančio asmens sprendimas yra neatšaukiamas;

iii)

prieš imdamasis veiksmų vadovaujamas pareigas einantis asmuo gavo emitento leidimą;

d)

įgyja emitento finansinių priemonių pagal darbuotojų taupymo programą, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

i)

vadovaujamas pareigas einantis asmuo tapo programos dalyviu prieš draudimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai dėl įdarbinimo datos tapti programos dalyviu jis negali jokiu kitu metu;

ii)

vadovaujamas pareigas einantis asmuo nekeičia savo dalyvavimo programoje sąlygų arba nepasitraukia iš programos draudimo laikotarpiu;

iii)

pirkimo operacijos yra aiškiai parengtos laikantis programos sąlygų ir vadovaujamas pareigas einantis asmuo neturi teisės ar teisinių galimybių jų keisti draudimo laikotarpiu, arba pirkimo operacijos suplanuotos atsižvelgiant į programos reikalavimus ir turi būti vykdomos tiksliai nustatytą dieną, kuri sutampa su draudimo laikotarpiu;

e)

tiesiogiai arba netiesiogiai perveda arba gauna finansines priemones, jeigu finansinės priemonės pervedamos iš vienos vadovaujamas pareigas einančio asmens sąskaitos į kitą ir dėl tokio pervedimo finansinių priemonių kaina nesikeičia;

f)

įgyja privalomų emitento akcijų arba teises naudotis akcijomis ir galutinė tokio įgijimo diena pagal emitento statutą arba įstatus sutampa su draudimo laikotarpiu, jeigu vadovaujamas pareigas einantis asmuo emitentui pateikia įrodymų, kad yra priežasčių, dėl kurių nėra galimybių įgyti akcijų arba teisių kitu metu, ir emitentui pateiktas paaiškinimas atrodo įtikinamas.

10 straipsnis

Sandoriai, apie kuriuos reikia pranešti

1.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnį, be to reglamento 19 straipsnio 7 dalyje nurodytų sandorių, emitento arba apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvio vadovaujamas pareigas einantis asmuo ir su juo glaudžiai susiję asmenys apie savo sandorius praneša emitentui arba apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviui ir kompetentingai institucijai.

Sandoriai, apie kuriuos reikia pranešti, yra visi sandoriai, vadovaujamas pareigas einančių asmenų vykdomi savo labui ir emitentų atveju yra susiję su emitento akcijomis ar skolos priemonėmis arba su jomis susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėms ar kitomis finansinėmis priemonėmis, o apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvių atveju yra susiję su apyvartiniais taršos leidimais, jais pagrįstais aukcionuose parduodamais produktais arba su jais susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

2.   Sandoriai, apie kuriuos reikia pranešti, be kita ko, yra:

a)

įsigijimas, disponavimas, skolintų vertybinių popierių pardavimas, pasirašymas ar keitimas;

b)

sutikimas su akcijų pasirinkimo sandoriu ar jo vykdymas, įskaitant vadovams ar darbuotojams suteiktą akcijų pasirinkimo sandorį, kuris yra jų atlygio paketo dalis, ir disponavimas akcijomis, gautomis vykdant akcijų pasirinkimo sandorį;

c)

nuosavybės vertybinių popierių apsikeitimo sandorių sudarymas arba vykdymas;

d)

sandoriai dėl išvestinių finansinių priemonių, įskaitant sandorius atsiskaitant piniginėmis lėšomis, arba su tokiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susiję sandoriai;

e)

sutarties sudarymas dėl atitinkamo emitento finansinės priemonės arba apyvartinių taršos leidimų ar jais pagrįstų aukcione parduodamų produktų skirtumo;

f)

teisių įgijimas, disponavimas jomis ar naudojimasis jomis, įskaitant pardavimo ir pirkimo pasirinkimo sandorius ir varantus;

g)

didinamo kapitalo ar išleidžiamos skolos priemonės pasirašymas;

h)

sandoriai dėl išvestinių finansinių priemonių ir finansinių priemonių, susijusių su atitinkamo emitento skolos priemone, įskaitant kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius;

i)

sąlyginiai sandoriai, vykdomi įvykdžius tam tikras sąlygas, ir faktinis sandorių vykdymas;

j)

savaiminis arba nesavaiminis finansinės priemonės konvertavimas į kitą finansinę priemonę, įskaitant konvertuojamųjų obligacijų pakeitimą akcijomis;

k)

padovanotos arba gautos dovanos, gautas palikimas;

l)

vykdomi sandoriai dėl su indeksu susietų produktų, turto grupių ir išvestinių finansinių priemonių, tiek, kiek reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnį;

m)

vykdomi sandoriai dėl akcijų ar investicinių fondų vienetų, įskaitant alternatyvaus investavimo fondus, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES (4) 1 straipsnyje, tiek, kiek reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnį;

n)

alternatyvaus investavimo fondo, į kurį yra investavęs vadovaujamas pareigas einantis asmuo arba su tokiu asmeniu glaudžiai susijęs asmuo, valdytojo vykdomi sandoriai, tiek, kiek reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnį;

o)

sandoriai, susiję su individualiu portfeliu ar turto valdymo įgaliojimu, trečiojo asmens vykdomi vadovaujamas pareigas einančio asmens arba su tokiu asmeniu glaudžiai susijusio asmens vardu arba naudai;

p)

emitento akcijų ar skolos priemonių arba su jomis susijusių išvestinių finansinių priemonių ar kitų finansinių priemonių skolinimasis arba skolinimas.

11 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 1.

(2)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(3)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(4)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).


I PRIEDAS

Trečiųjų šalių valstybės institucijos ir centriniai bankai

1.

Australija:

Australijos rezervų bankas;

Australijos finansų valdymo biuras;

2.

Brazilija:

Brazilijos centrinis bankas;

Brazilijos nacionalinis iždas;

3.

Kanada:

Kanados bankas;

Kanados finansų departamentas

4.

Kinija:

Kinijos liaudies bankas;

5.

Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas:

Honkongo pinigų institucija;

Honkongo finansinių paslaugų ir iždo biuras;

6.

Indija:

Indijos rezervų bankas;

7.

Japonija:

Japonijos bankas;

Japonijos finansų ministerija;

8.

Meksika:

Meksikos bankas;

Meksikos finansų ir viešųjų kreditų ministerija;

9.

Singapūras:

Singapūro pinigų institucija;

10.

Pietų Korėja:

Korėjos bankas;

Korėjos strategijos ir finansų ministerija;

11.

Šveicarija:

Šveicarijos nacionalinis bankas;

Šveicarijos federalinė finansų administracija;

12.

Turkija:

Turkijos Respublikos centrinis bankas;

Turkijos Respublikos iždo skyrius;

13.

Jungtinės Valstijos:

JAV federalinio rezervo sistema;

JAV iždo departamentas.


II PRIEDAS

Manipuliavimo veiksmų požymiai

1 SKIRSNIS

MANIPULIAVIMO VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU MELAGINGAIS AR KLAIDINANČIAIS SIGNALAIS IR KAINŲ FIKSAVIMU, POŽYMIAI (REGLAMENTO (ES) Nr. 596/2014 I PRIEDO A SKIRSNIS)

1.

Su Reglamento (ES) Nr. 596/2014 I priedo A skirsnio a punkte nurodytais požymiais susijusios praktikos pavyzdžiai:

a)

finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto pozicijų pirkimas (taip pat, kai tai daro slapta susitarusios šalys) antrinėje rinkoje po paskyrimo pirminėje rinkoje, siekiant fiksuoti dirbtinio lygio kainą ir sukelti kitų investuotojų susidomėjimą – pavyzdžiui, akcinio kapitalo srityje paprastai tai vadinama susitarimų sudarymu po pradinio viešo akcijų platinimo, dalyvaujant slapta susitarusioms šalims. Taip pat galima nurodyti su šia praktika susijusius papildomus manipuliavimo rinka požymius:

i)

neįprasta sandorių ir (arba) prekybos pavedimų koncentracija, neatsižvelgiant į tai, ar ji sukeliama bendrai, ar tik vieno asmens, kuris naudojasi viena ar keliomis sąskaitomis, ar riboto skaičiaus asmenų;

ii)

sandoriai arba prekybos pavedimai, kuriuos akivaizdžiai galima pagrįsti tik tuo, kad siekiama padidinti kainą arba prekybos mastą, kai tam tikru prekybos dienos metu artėjama prie atskaitos taško, pavyzdžiui, atidarymo metu arba prieš uždarymą;

b)

sandoriai arba prekybos pavedimai, vykdomi taip, kad būtų sukurtos kliūtys finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto kainoms nukristi žemiau ar pakilti aukščiau už tam tikrą lygį, pirmiausia siekiant išvengti neigiamų padarinių dėl finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto kainos pokyčių – paprastai tai vadinama taikomų kainų „grindų“ arba „lubų“ nustatymu (angl. „creation of a floor, or a ceiling in the price pattern“). Taip pat galima nurodyti su šia praktika susijusius papildomus manipuliavimo rinka požymius:

i)

sandoriai arba prekybos pavedimai, dėl kurių kaina padidėja, sumažėja arba išlieka nepakitusi arba gali padidėti, sumažėti arba išlikti nepakitusi kelias dienas iki susijusios išvestinės finansinės priemonės arba konvertuojamųjų vertybinių popierių emisijos, neprivalomo išpirkimo arba galiojimo pabaigos;

ii)

sandoriai arba prekybos pavedimai, dėl kurių vidutinė svertinė dienos arba prekybos sesijos laikotarpio kaina padidėja arba sumažėja arba gali padidėti arba sumažėti;

iii)

sandoriai arba prekybos pavedimai, dėl kurių pagrindinės finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto kaina išlaikoma arba gali būti išlaikoma mažesnė arba didesnė negu vykdymo kaina arba kitas elementas (pavyzdžiui, barjeras), kurį naudojant nustatomas susijusios išvestinės finansinės priemonės išmokėjimas galiojimo pabaigos dieną;

iv)

sandoriai bet kurioje prekybos vietoje, dėl kurių pagrindinės finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto kaina pakeičiama arba gali būti pakeičiama taip, kad būtų didesnė arba mažesnė už vykdymo kainą arba kitą elementą (pavyzdžiui, barjerą), kurį naudojant nustatomas susijusios išvestinės finansinės priemonės išmokėjimas galiojimo pabaigos dieną;

v)

sandoriai, dėl kurių pakeičiama arba gali būti pakeičiama finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto galutinė kaina, kai ši kaina naudojama kaip referencinis arba lemiamas dydis, visų pirma apskaičiuojant maržos reikalavimus;

c)

nedidelės apimties prekybos pavedimų teikimas siekiant išsiaiškinti nematomų pavedimų lygį ir visų pirma įvertinti, kas vyksta neviešoje anoniminės prekybos platformoje (angl. „dark platform“) – paprastai tai vadinama tikrinamaisiais pavedimais (angl. „ping orders“);

d)

prekybos pavedimų arba prekybos pavedimų serijos vykdymas siekiant sužinoti apie kitų dalyvių pavedimus ir paskui pateikti prekybos pavedimą siekiant pasinaudoti gauta informacija – paprastai tai vadinama duomenų vagyste (angl. „phishing“).

2.

Su Reglamento (ES) Nr. 596/2014 I priedo A skirsnio b punkte nurodytais požymiais susijusios praktikos pavyzdžiai:

a)

šio skirsnio 1 dalies a punkte nurodyta praktika, pavyzdžiui, akcinio kapitalo srityje paprastai vadinama susitarimų sudarymu po pradinio viešo akcijų platinimo, dalyvaujant slapta susitarusioms šalims;

b)

naudojimasis galimybe dėl dominuojančios padėties daryti didelę įtaką finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto pasiūlai, paklausai arba pristatymo būdams, siekiant iš esmės iškraipyti arba veikiausiai iškraipyti kainas, kuriomis kitos šalys turi pristatyti, priimti pristatymą arba atidėti pristatymą siekdamos įvykdyti savo įsipareigojimus – paprastai tai vadinama poveikio darymu pasinaudojant dominuojančia padėtimi (angl. „abusive squeeze“);

c)

prekyba arba prekybos pavedimų vienoje prekybos vietoje arba ne prekybos vietoje teikimas (įskaitant informacinių panešimų apie susidomėjimą teikimą) siekiant netinkamai paveikti tos pačios finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto kainą kitoje prekybos vietoje arba ne prekybos vietoje – paprastai tai vadinama manipuliavimu naudojantis keliomis prekybos vietomis (angl. „inter-trading venues manipulation“) (prekyba vienoje prekybos vietoje arba ne prekybos vietoje siekiant netinkamai nustatyti finansinės priemonės kainą kitoje prekybos vietoje arba ne prekybos vietoje). Taip pat galima nurodyti su šia praktika susijusius papildomus manipuliavimo rinka požymius:

i)

sandorio vykdymas keičiant pirkimo ir pardavimo kainas, kai pirkimo ir pardavimo kainų skirtumas yra rodiklis, kuriuo remiantis nustatoma bet kurio kito sandorio kaina toje pat arba kitoje prekybos vietoje;

ii)

šio skirsnio 1 dalies b punkto i, iii, iv ir v papunkčiuose nustatyti požymiai;

d)

prekyba arba prekybos pavedimų vienoje prekybos vietoje arba ne prekybos vietoje teikimas (įskaitant informacinių panešimų apie susidomėjimą teikimą) siekiant netinkamai paveikti susijusios finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba susijusio apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto kainą kitoje arba toje pačioje prekybos vietoje arba ne prekybos vietoje – paprastai tai vadinama manipuliavimu naudojantis keliais produktais (angl. „cross-product manipulation“) (prekyba viena finansine priemone siekiant netinkamai nustatyti susijusios finansinės priemonės kainą kitoje arba toje pačioje prekybos vietoje arba ne prekybos vietoje). Taip pat galima nurodyti su šia praktika susijusius papildomus manipuliavimo rinka požymius, nurodytus šio skirsnio 1 dalies b punkto i, iii, iv ir v papunkčiuose ir 2 dalies c punkto i papunktyje.

3.

Su Reglamento (ES) Nr. 596/2014 I priedo A skirsnio c punkte nurodytais požymiais susijusios praktikos pavyzdžiai:

a)

susitarimo dėl finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto pardavimo arba pirkimo sudarymas, kai nesikeičia naudos teisės ar rinkos rizika arba kai naudos teisę ar rinkos riziką viena kitai perleidžia šalys, kurios veikia derindamos veiksmus arba slaptai susitarusios – paprastai tai vadinama plovimo sandoriais (angl. „wash trades“). Taip pat galima nurodyti su šia praktika susijusius papildomus manipuliavimo rinka požymius:

i)

neįprastas sandorio tarp nedidelio skaičiaus šalių pasikartojimas per tam tikrą laikotarpį;

ii)

sandoriai arba prekybos pavedimai, dėl kurių pasikeičia arba gali pasikeisti pozicijos vertinimas, kartu nesumažinant arba nepadidinant pozicijos dydžio;

iii)

šio skirsnio 1 dalies a punkto i papunktyje nurodytas požymis;

b)

prekybos pavedimų teikimas arba sandorio ar sandorių serijos sudarymas, kai tai parodoma viešoje informacinėje sistemoje, siekiant sudaryti įspūdį, kad vyksta prekybos finansine priemone, su ja susijusia biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartimi arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįstu aukcione parduodamu produktu veikla arba kad kinta jų kaina – paprastai tai vadinama aktyvios prekybos įspūdžio sudarymu (angl. „painting the tape“). Taip pat galima nurodyti su šia praktika susijusius manipuliavimo rinka požymius, nurodytus šio skirsnio 1 dalies a punkto i papunktyje ir 3 dalies a punkto i papunktyje;

c)

sandoriai, vykdomi dėl to, kad tuo pat arba beveik tuo pat metu ta pati šalis arba skirtingos, tačiau slapta susitarusios šalys pateikė pirkimo ir pardavimo prekybos pavedimus dėl labai panašaus kiekio ir už labai panašią kainą – paprastai tai vadinama nesąžiningu pavedimų derinimu (angl. „improper matched orders“). Taip pat galima nurodyti su šia praktika susijusius papildomus manipuliavimo rinka požymius:

i)

sandoriai arba prekybos pavedimai, dėl kurių fiksuojama arba gali būti fiksuojama rinkos kaina, kai pavedimų knygos likvidumo ar apimties nepakanka, kad kainą būtų galima nustatyti per sesiją;

ii)

šio skirsnio 1 dalies a punkto i papunktyje, 3 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose nurodyti požymiai;

d)

sandoris arba sandorių serija, kuriais siekiama nuslėpti, kam priklauso finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto nuosavybės teisės, pažeidžiant informacijos atskleidimo reikalavimus, kai finansinė priemonė, su ja susijusi biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartis arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįstas aukcione parduodamas produktas turimi slaptai susitarusios šalies ar šalių vardu. Atskleidžiama informacija yra klaidinanti, nes neatskleidžiamas tikrasis finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto savininkas – paprastai tai vadinama savininko tapatybės nuslėpimu (angl. „concealing ownership“). Taip pat galima nurodyti su šia praktika susijusį manipuliavimo rinka požymį, apibūdintą šio skirsnio 3 dalies a punkto i papunktyje.

4.

Su Reglamento (ES) Nr. 596/2014 I priedo A skirsnio d punkte nurodytais požymiais susijusios praktikos pavyzdžiai:

a)

šio skirsnio 3 dalies b punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama aktyvios prekybos įspūdžio sudarymu;

b)

šio skirsnio 3 dalies c punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama nesąžiningu pavedimų derinimu;

c)

finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto ilgosios pozicijos pasirinkimas ir tolesnės pirkimo veiklos vykdymas ir (arba) klaidinančios teigiamos informacijos apie finansinę priemonę, su ja susijusią biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartį arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįstą aukcione parduodamą produktą skleidimas siekiant padidinti finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto kainą pritraukiant kitų pirkėjų. Kainai pasiekus dirbtinai aukštą lygį, turima ilgoji pozicija parduodama – paprastai tai vadinama kainos išpūtimu ir pardavimu (angl. „pump and dump“);

d)

finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto trumposios pozicijos pasirinkimas ir tolesnės pardavimo veiklos vykdymas ir (arba) klaidinančios neigiamos informacijos apie finansinę priemonę, su ja susijusią biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartį arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįstą aukcione parduodamą produktą skleidimas siekiant sumažinti finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto kainą pritraukiant kitų pardavėjų. Kainai nukritus, turima pozicija uždaroma – paprastai tai vadinama kainos mušimu (angl. „trash and cash“);

e)

didelio prekybos pavedimų skaičiaus pateikimas ir (arba) atšaukimas ir (arba) atnaujinimas siekiant sukurti netikrumą kitiems dalyviams, sulėtinti jų veiklos procesą ir (arba) maskuoti savo strategiją – paprastai tokie atvejai vadinami masiniais fiktyviais pavedimais (angl. „quote stuffing“);

f)

prekybos pavedimų ar prekybos pavedimų serijos teikimas arba sandorių ar sandorių serijos vykdymas, dėl kurio gali atsirasti arba sustiprėti tendencija, o kiti dalyviai gali būti paskatinti paspartinti ar pratęsti tendenciją siekiant gauti galimybę poziciją uždaryti arba atidaryti palankia kaina – paprastai tai vadinama impulso kūrimu (angl. „momentum ignition“). Šios praktikos pavyzdžiu taip pat gali būti atvejai, kai yra didelis atšauktų pavedimų santykis (pavyzdžiui, pavedimų ir prekybos sandorių santykis), kurį galima susieti su apimties rodikliu (pavyzdžiui, vieno pavedimo finansinių priemonių skaičiumi).

5.

Su Reglamento (ES) Nr. 596/2014 I priedo A skirsnio e punkte nurodytais požymiais susijusios praktikos pavyzdžiai:

a)

šio skirsnio 1 dalies b punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama taikomų kainų „grindų“ arba „lubų“ nustatymu;

b)

šio skirsnio 2 dalies c punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama manipuliavimu naudojantis keliomis prekybos vietomis (prekyba vienoje prekybos vietoje arba ne prekybos vietoje siekiant netinkamai nustatyti finansinės priemonės kainą kitoje prekybos vietoje arba ne prekybos vietoje);

c)

šio skirsnio 2 dalies d punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama manipuliavimu naudojantis keliais produktais (prekyba viena finansine priemone siekiant netinkamai nustatyti su ja susijusios finansinės priemonės kainą kitoje arba toje pat prekybos vietoje arba ne prekybos vietoje);

d)

finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto pirkimas arba pardavimas, sąmoningai vykdomas prekybos sesijos atskaitos momentu (pavyzdžiui, atidarymo, uždarymo, atsiskaitymo metu) stengiantis padidinti, sumažinti arba išlaikyti tam tikro lygio referencinę kainą (pavyzdžiui, atidarymo kainą, uždarymo kainą, galutinę kainą) – paprastai tai vadinama uždarymo kainos keitimu (angl. „marking the close“). Taip pat galima nurodyti su šia praktika susijusius papildomus manipuliavimo rinka požymius:

i)

pavedimų, sudarančių didžiulę prekybos sistemos centrinės pavedimų knygos dalį, teikimas likus kelioms minutėms iki aukciono kainos nustatymo etapo ir tų pavedimų atšaukimas likus kelioms sekundėms iki pavedimų knygos įšaldymo skaičiuojant aukciono kainą, siekiant, kad teorinė atidarymo kaina atrodytų didesnė arba mažesnė negu būtų kitu atveju;

ii)

šio skirsnio 1 dalies b punkto i, iii, iv ir v papunkčiuose nustatyti požymiai;

iii)

tam tikru prekybos dienos metu, kai artėjama prie atskaitos taško, vykdomi sandoriai arba teikiami prekybos pavedimai, kurie dėl savo masto, lyginant su rinkos mastu, akivaizdžiai turi didelį poveikį pasiūlai, paklausai, kainai arba vertei;

iv)

sandoriai ar prekybos pavedimai, kuriuos akivaizdžiai galima pagrįsti tik tuo, kad siekiama padidinti arba sumažinti kainą arba padidinti prekybos mastą, kai tam tikru prekybos dienos metu artėjama prie atskaitos taško, pavyzdžiui, atidarymo metu arba prieš uždarymą;

e)

daugybės arba didelės apimties prekybos pavedimų, dažnai tarpusavyje nesusijusių, teikimas vienoje pavedimų knygos pusėje, siekiant įvykdyti prekybos sandorį kitoje pavedimų knygos pusėje. Įvykdžius sandorį, pavedimai, kurių neketinama vykdyti, pašalinami – paprastai tai vadinama sluoksniavimu ir klaidinimu (angl. „layering and spoofing“). Taip pat galima nurodyti su šia praktika susijusį manipuliavimo rinka požymį, nurodytą 4 dalies f punkto i papunktyje;

f)

šio skirsnio 4 dalies e punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama masiniais fiktyviais pavedimais;

g)

šio skirsnio 4 dalies f punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama impulso kūrimu.

6.

Su Reglamento (ES) Nr. 596/2014 I priedo A skirsnio f punkte nurodytais požymiais susijusios praktikos pavyzdžiai:

a)

pavedimų, kurie atšaukiami nepradėjus jų vykdyti ir dėl kurių sudaromas arba gali būti sudaromas klaidingas įspūdis, kad yra finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto paklausa arba pasiūla ta kaina, teikimas – paprastai tai vadinama pavedimų teikimu neketinant jų vykdyti. Taip pat galima nurodyti su šia praktika susijusius papildomus manipuliavimo rinka požymius:

i)

prekybos pavedimai, pateikti tokia kaina, kad dėl jų didėja pirkimo arba mažėja pardavimo kaina ir didinama arba mažinama ar gali būti didinama arba mažinama susijusios finansinės priemonės kaina;

ii)

šio skirsnio 4 dalies f punkto i papunktyje nurodytas požymis;

b)

šio skirsnio 1 dalies b punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama taikomų kainų „grindų“ arba „lubų“ nustatymu;

c)

dirbtinai nustatomas arba išlaikomas tam tikro dydžio pirkimo ir pardavimo kainų skirtumas piktnaudžiaujant įtaka rinkoje – paprastai tai vadinama pernelyg dideliu pirkimo ir pardavimo kainų skirtumu (angl. „excessive bid-offer spreads“). Taip pat galima nurodyti su šia praktika susijusius papildomus manipuliavimo rinka požymius:

i)

sandoriai arba prekybos pavedimai, dėl kurių apeinamos arba gali būti apeinamos rinkos prekybos apsaugos priemonės (pavyzdžiui, kainų ribos, kiekio ribos, pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo parametrai ir kt.);

ii)

šio skirsnio 2 dalies c punkto i papunktyje nurodytas požymis;

d)

prekybos pavedimų, dėl kurių didėja finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto pirkimo kaina (arba mažėja pardavimo kaina), teikimas siekiant padidinti (arba sumažinti) jų kainą – paprastai tai vadinama skatinimu didinti pirkimo kainą (angl. „advancing the bid“). Taip pat galima nurodyti su šiai praktika susijusį manipuliavimo rinka požymį, nurodytą šio skirsnio 6 dalies a punkto i papunktyje;

e)

šio skirsnio 2 dalies c punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama manipuliavimu naudojantis keliomis prekybos vietomis (prekyba vienoje prekybos vietoje arba ne prekybos vietoje siekiant netinkamai nustatyti finansinės priemonės kainą kitoje prekybos vietoje arba ne prekybos vietoje);

f)

šio skirsnio 2 dalies d punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama manipuliavimu naudojantis keliais produktais (prekyba viena finansine priemone siekiant netinkamai nustatyti su ja susijusios finansinės priemonės kainą kitoje arba toje pat prekybos vietoje arba ne prekybos vietoje);

g)

šio skirsnio 5 dalies e punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama sluoksniavimu ir klaidinimu;

h)

šio skirsnio 4 dalies e punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama masiniais fiktyviais pavedimais;

i)

šio skirsnio 4 dalies f punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama impulso kūrimu;

j)

skelbimas apie prekybos pavedimus siekiant pritraukti kitus rinkos dalyvius, taikančius tradicinius prekybos būdus („lėtuosius prekiautojus“); vėliau tie pavedimai greitai pataisomi ir nustatomos nebe tokios geros sąlygos, tikintis juos pelningai įvykdyti gaunant „lėtųjų prekiautojų“ prekybos pavedimų srautą – paprastai tokia praktika vadinama dūmų uždanga (angl. „smoking“).

7.

Su Reglamento (ES) Nr. 596/2014 I priedo A skirsnio g punkte nurodytu požymiu susijusios praktikos pavyzdžiai:

a)

šio skirsnio 5 dalies d punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama uždarymo kainos keitimu;

b)

šio skirsnio 1 dalies a punkte nurodyta praktika, pavyzdžiui, akcinio kapitalo srityje paprastai vadinama susitarimų sudarymu po pradinio viešo akcijų platinimo, dalyvaujant slapta susitarusioms šalims;

c)

šio skirsnio 1 dalies b punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama taikomų kainų „grindų“ arba „lubų“ nustatymu;

d)

šio skirsnio 2 dalies c punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama manipuliavimu naudojantis keliomis prekybos vietomis (prekyba vienoje prekybos vietoje arba ne prekybos vietoje siekiant netinkamai nustatyti finansinės priemonės kainą kitoje prekybos vietoje arba ne prekybos vietoje);

e)

šio skirsnio 2 dalies d punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama manipuliavimu naudojantis keliais produktais (prekyba viena finansine priemone siekiant netinkamai nustatyti su ja susijusios finansinės priemonės kainą kitoje arba toje pat prekybos vietoje arba ne prekybos vietoje);

f)

susitarimų sudarymas siekiant iškraipyti su tam tikra biržos prekių sutartimi susijusias tiesiogines išlaidas, pavyzdžiui, draudimo arba frachto, siekiant fiksuoti neįprastą arba dirbtinę finansinės priemonės ar su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties galutinę kainą.

8.

Šio skirsnio 2 dalies c punkte nustatyta praktika, taip pat nurodyta šio skirsnio 5 dalies c punkte, 6 dalies e punkte ir 7 dalies d punkte, aktuali, kai Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 taikomas manipuliavimui naudojantis keliomis vietomis.

9.

Šio skirsnio 2 dalies d punkte nustatyta praktika, taip pat nurodyta šio skirsnio 5 dalies c punkte, 6 dalies f punkte ir 7 dalies e punkte, aktuali, kai Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 taikomas manipuliavimui naudojantis keliomis vietomis, atsižvelgiant į tai, kad finansinės priemonės kaina arba vertė gali priklausyti nuo kitos finansinės priemonės ar biržos prekių neatidėliotino sandorio sutarties kainos arba vertės arba finansinės priemonės kaina arba vertė gali daryti poveikį kitos finansinės priemonės ar biržos prekių neatidėliotino sandorio sutarties kainai arba vertei.

2 SKIRSNIS

MANIPULIAVIMO VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU FIKTYVIŲ PRIEMONIŲ AR KITŲ APGAULĖS AR MANIPULIAVIMO BŪDŲ NAUDOJIMU, POŽYMIAI (REGLAMENTO (ES) Nr. 596/2014 I PRIEDO B SKIRSNIS)

1.

Su Reglamento (ES) Nr. 596/2014 I priedo B skirsnio a punkte nurodytu požymiu susijusios praktikos pavyzdžiai:

a)

žiniasklaidoje, internetu ar kitomis priemonėmis skleidžiama melaginga arba klaidinanti rinkos informacija, dėl kurios finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto kaina yra keičiama arba gali būti keičiama turimai pozicijai arba asmens ar asmenų, suinteresuotų informacijos skleidimu, planuojamam sandoriui palankia kryptimi;

b)

finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto pozicijos atidarymas ir tos pozicijos uždarymas iškart po to, kai apie ją viešai paskelbiama ir pabrėžiamas ilgas investicijos laikotarpis – paprastai tai vadinama pozicijos atidarymu ir neatidėliotinu jos uždarymu po to, kai apie ją paskelbiama viešai;

c)

1 skirsnio 4 dalies c punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama kainos išpūtimu ir pardavimu. Taip pat galima nurodyti su šia praktika susijusius papildomus manipuliavimo rinka požymius:

i)

su kvalifikuotojo akcijų paketo didinimu (arba mažinimu) susijusių naujienų skelbimas žiniasklaidoje prieš neįprastą finansinės priemonės kainos pokytį arba netrukus po jo;

ii)

1 skirsnio 5 dalies d punkto i papunktyje nurodytas požymis;

d)

1 skirsnio 4 dalies d punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama kainos mušimu. Taip pat galima nurodyti su šia praktika susijusius manipuliavimo rinka požymius, nurodytus 1 skirsnio 5 dalies d punkto i papunktyje ir 1 dalies c punkto i papunktyje;

e)

1 skirsnio 3 dalies d punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama savininko tapatybės nuslėpimu;

f)

fizinių biržos prekių pervežimas arba laikymas, dėl kurio gali susidaryti klaidingas įspūdis apie biržos prekės arba pristatytino produkto, susijusio su finansine priemone ar su ja susijusia biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartimi, pasiūlą, paklausą, kainą ar vertę;

g)

tuščio krovininio laivo judėjimas, dėl kurio gali susidaryti neteisingas arba klaidingas įspūdis apie biržos prekės arba pristatytino produkto, susijusio su finansine priemone ar su ja susijusia biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartimi, pasiūlą, paklausą, kainą ar vertę.

2.

Su Reglamento (ES) Nr. 596/2014 I priedo B skirsnio b punkte nurodytu požymiu susijusios praktikos pavyzdžiai:

a)

šio skirsnio 1 dalies a punkte nurodytas požymis. Šios praktikos pavyzdžiu taip pat gali būti atvejai, kai prekybos pavedimai ar sandoriai teikiami prieš tai, kai rinkos dalyvis arba asmenys, apie kurių ryšį su tuo rinkos dalyviu viešai žinoma, pateikia arba išplatina viešai prieinamas priešingas tyrimų ar investavimo rekomendacijas, arba netrukus po to;

b)

1 skirsnio 4 dalies c punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama kainos išpūtimu ir pardavimu. Taip pat galima nurodyti su šia praktika susijusį manipuliavimo rinka požymį, nurodytą šio skirsnio 2 dalies a punkto i papunktyje.

c)

1 skirsnio 3 dalies d punkte nurodyta praktika, paprastai vadinama kainos mušimu. Taip pat galima nurodyti su šia praktika susijusį manipuliavimo rinka požymį, nurodytą šio skirsnio 2 dalies a punkto i papunktyje.


5.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/523

2016 m. kovo 10 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su pranešimo apie vadovų sandorius ir jų viešo atskleidimo forma ir šablonu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (1), ypač į jo 19 straipsnio 15 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

siekiant didinti pranešimo apie vadovų sandorius proceso veiksmingumą ir visuomenei teikti palyginamą informaciją, tikslinga nustatyti vienodas taisykles, pagal kurias prašoma informacija turėtų būti pranešama ir paviešinama naudojant vieną šabloną;

(2)

šablone turėtų būti pateikta informacija apie visus vadovaujamas pareigas einančių asmenų arba su jais glaudžiai susijusių asmenų konkrečią dieną įvykdytus sandorius. Kad visuomenė galėtų susidaryti išsamų vaizdą, šablone turėtų būti galima pateikti tiek informaciją apie pavienius sandorius, tiek apibendrintą informaciją. Apibendrintai reikėtų nurodyti visų to paties pobūdžio sandorių, susijusių su ta pačia finansine priemone, įvykdytų tą pačią prekybos dieną toje pačioje prekybos vietoje arba ne prekybos vietoje, apimtį, pateikiant vieną skaičių, atitinkantį kiekvieno sandorio apimties aritmetinę sumą. Taip pat turėtų būti nurodyta apibendrinta atitinkama vidutinė kaina, įvertinta pagal apimtį. Į formą įrašant skirtingo pobūdžio sandorius, pavyzdžiui, pirkimo ir pardavimo, jų duomenys niekada neturėtų būti nei apibendrinami, nei užskaitomi tarpusavyje;

(3)

siekiant supaprastinti jau pateikto neteisingo pranešimo pakeitimo procesą, šablone turėtų būti laukelis, skirtas keičiamame pranešime identifikuoti pirminiam pranešimui ir paaiškinti jame buvusį netikslumą;

(4)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(5)

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę;

(6)

siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą, šis reglamentas turi įsigalioti kuo skubiau, o juo nustatytos nuostatos turi būti taikomos nuo tos pačios datos kaip Reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamo termino apibrėžtis: elektroninės priemonės – elektroninė duomenų apdorojimo (įskaitant skaitmeninį glaudinimą), laikymo ir perdavimo laidais, radijo bangomis, taip pat naudojant optines technologijas arba bet kokias kitas elektromagnetines priemones, įranga.

2 straipsnis

Pranešimo forma ir šablonas

1.   Vadovaujamas pareigas einantys asmenys ir su jais glaudžiai susiję asmenys užtikrina, kad priede nustatytas pranešimo šablonas būtų naudojamas pateikiant pranešimus apie Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnio 1 dalyje nurodytus sandorius.

2.   Vadovaujamas pareigas einantys asmenys ir su jais glaudžiai susiję asmenys užtikrina, kad perduodant 1 dalyje nurodytus pranešimus būtų naudojamos elektroninės priemonės. Tomis elektroninėmis priemonėmis užtikrinama, kad perduodant informaciją būtų išlaikytas jos išsamumas, vientisumas ir konfidencialumas ir užtikrinamas perduotos informacijos šaltinio aiškumas.

3.   2 dalyje nurodytas elektronines priemones, kuriomis perduotina informacija, kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia savo interneto svetainėje.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


PRIEDAS

Pranešimo apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų ir su jais glaudžiai susijusių asmenų sandorius ir jų viešo atskleidimo šablonas

1.

Informacija apie vadovaujamas pareigas einančius asmenis/su jais glaudžiai susijusius asmenis

a)

Pavadinimas

[Fizinių asmenų: vardas (-ai) ir pavardė (-ės).]

[Juridinių asmenų: visas pavadinimas, įskaitant teisinę formą, nurodytą registre, kuriame užregistruotas jo įsteigimas, jei taikoma.]

2.

Pranešimo priežastis

a)

Pareigos / statusas

[Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atveju: reikėtų nurodyti emitento, apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvio / aukcionų platformos / aukcionų rengėjo / aukcionų stebėtojo subjektuose einamas pareigas, pvz., generalinis direktorius, finansų direktorius.]

[Glaudžiai susijusių asmenų atveju:

nuoroda, kad pranešimas susijęs su asmeniu, glaudžiai susijusiu su vadovaujamas pareigas einančiu asmeniu;

atitinkamo vadovaujamas pareigas einančio asmens vardas, pavardė ir pareigos.]

b)

Pirminis pranešimas/Pakeitimas

[Nurodoma, ar tai pirminis pranešimas, ar ankstesnių pranešimų pakeitimas. Pakeitimo atveju paaiškinama klaida, kuri šiuo pranešimu ištaisoma.]

3.

Informacija apie emitentą, apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvį, aukcionų platformą, aukcionų rengėją arba aukcionų stebėtoją

a)

Pavadinimas

[Visas subjekto pavadinimas.]

b)

LEI

[Juridinio asmens identifikatorius pagal ISO 17442 LEI.]

4.

Išsami informacija apie sandorį (-ius): skiltis, kurią reikia pakartoti prie i) kiekvienos priemonės rūšies, ii) kiekvienos sandorio rūšies, iii) kiekvienos datos ir iv) kiekvienos vietos, kurioje įvyko sandoris.

a)

Finansinės priemonės aprašymas, priemonės rūšis

Identifikavimo kodas

[

Nurodomas priemonės pobūdis:

akcija, skolos priemonė, išvestinė finansinė priemonė arba su akcija ar skolos priemone susieta finansinė priemonė,

apyvartinis taršos leidimas, aukcione parduodamas produktas, grindžiamas apyvartiniu taršos leidimu, arba su apyvartiniu taršos leidimu susijusi išvestinė finansinė priemonė.

Priemonės identifikavimo kodas, kaip apibrėžta Komisijos deleguotajame reglamente, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pranešimu apie sandorius kompetentingoms institucijoms, priimtame pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį.]

b)

Sandorio pobūdis

[Sandorio rūšies aprašymas naudojant, kai taikoma, sandorio rūšį, nurodytą Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/522  (1) , priimto pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnio 14 dalį, 10 straipsnyje, arba konkretų pavyzdį, pateiktą Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnio 7 dalyje.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnio 6 dalies e punktą nurodoma, ar sandoris susijęs su akcijų pasirinkimo programos vykdymu.]

c)

Kaina (-os) ir apimtis

Kaina (-os)

Apimtis

 

 

[Jei tą pačią dieną toje pačioje sandorio vietoje sudaromas daugiau negu vienas tokio paties pobūdžio (pirkimo, pardavimo, skolinimo, skolinimosi ir t. t.) sandoris, susijęs su ta pačia finansine priemone arba apyvartiniu taršos leidimu, šių sandorių kainos ir apimtis nurodomi šiame laukelyje, pirmiau pateiktoje dviejų skilčių formoje įterpiant tiek eilučių, kiek reikia.

Naudojami kainai ir kiekiui ir, kai taikoma, kainos valiutai ir kiekio valiutai skirti duomenų standartai, kaip apibrėžta Komisijos deleguotajame reglamente, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pranešimu apie sandorius kompetentingoms institucijoms, priimtame pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį.]

d)

Apibendrinta informacija:

apibendrinta apimtis

kaina

[Pateikiama kelių sandorių apibendrinta apimtis, jei šie sandoriai yra:

susiję su ta pačia finansine priemone arba apyvartiniu taršos leidimu,

to paties pobūdžio,

įvykdyti tą pačią dieną ir

įvykdyti toje pačioje sandorio vietoje.

Naudojamas kiekiui ir, kai taikoma, kiekio valiutai skirtas duomenų standartas, kaip apibrėžta Komisijos deleguotajame reglamente, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pranešimu apie sandorius kompetentingoms institucijoms, priimtame pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį.]

[Informacija apie kainą:

vieno sandorio atveju – vieno sandorio kaina,

jei apibendrinama kelių sandorių apimtis – susumuotų sandorių kainos svertinis vidurkis.

Naudojamas kainai ir, kai taikoma, kainos valiutai skirtas duomenų standartas, kaip apibrėžta Komisijos deleguotajame reglamente, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pranešimu apie sandorius kompetentingoms institucijoms, priimtame pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį.]

e)

Sandorio data

[Konkreti diena, kurią įvykdytas sandoris, apie kurį pranešama.

Naudojamas ISO 8601 datos formatas: MMMM-MM-DD; suderintasis pasaulinis laikas.]

f)

Sandorio vieta

[Pavadinimas ir kodas, pagal kuriuos identifikuojama FPRD prekybos vieta, sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas ar organizuota prekybos platforma ne Sąjungoje, kur įvykdytas sandoris, kaip apibrėžta Komisijos deleguotajame reglamente, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pranešimu apie sandorius kompetentingoms institucijoms, priimtame pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį, arba

jei sandoris įvykdytas ne vienoje iš pirmiau nurodytų vietų, prašom nurodyti „ne prekybos vietoje“.]


(1)  Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/522, 2015 m. gruodžio 17 d. kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatos dėl tam tikroms trečiųjų šalių valstybės institucijoms ir centriniams bankams taikomos išimties, manipuliavimo rinka požymių, ribų, nuo kurių informacija turi būti atskleidžiama, kompetentingos institucijos, kuriai pranešama apie informacijos atskleidimo atidėjimą, leidimo prekiauti draudimo laikotarpiais ir vadovų sandorių, apie kuriuos reikia pranešti, rūšių (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).


5.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/524

2016 m. kovo 30 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Miel de Liébana (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Ispanijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Miel de Liébana“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Miel de Liébana“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „Miel de Liébana“ (SKVN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.4 klasei „Kiti gyvūninės kilmės produktai (kiaušiniai, medus, įvairūs pieno produktai, išskyrus sviestą, ir kt.)“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 347, 2015 10 20, p. 12.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos ŽParlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


5.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/525

2016 m. kovo 30 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Ternera de los Pirineos Catalanes/Vedella dels Pirineus Catalans/Vedell des Pyrénées Catalanes (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Ispanijos ir Prancūzijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Ternera de los Pirineos Catalanes“/„Vedella dels Pirineus Catalans“/„Vedell des Pyrénées Catalanes“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Ternera de los Pirineos Catalanes“/„Vedella dels Pirineus Catalans“/„Vedell des Pyrénées Catalanes“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „Ternera de los Pirineos Catalanes“/„Vedella dels Pirineus Catalans“/„Vedell des Pyrénées Catalanes“ (SGN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.1 klasei „Šviežia mėsa (ir subproduktai)“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 344, 2015 10 17, p. 4.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


5.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/25


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/526

2016 m. kovo 30 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Poljički soparnik / Poljički zeljanik / Poljički uljenjak (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Kroatijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Poljički soparnik“ / „Poljički zeljanik“ / „Poljički uljenjak“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Poljički soparnik“ / „Poljički zeljanik“ / „Poljički uljenjak“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „Poljički soparnik“ / „Poljički zeljanik“ / „Poljički uljenjak“ (SGN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 2.3 klasei „Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 358, 2015 10 30, p. 8.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


5.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/527

2016 m. balandžio 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 454/2011 dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (nauja redakcija) (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 454/2011 (2) 3 straipsnio 1 dalį Europos geležinkelio agentūra įgyvendino to reglamento III priede nurodytų techninių dokumentų pakeitimų valdymo procesą. Todėl 2015 m. balandžio 29 d. agentūra pateikė rekomendaciją atnaujinti III priedą, kad jame būtų pateiktos nuorodos į techninius dokumentus, kurie buvo pakeisti vykdant minėtą procesą;

(2)

Reglamentas (ES) Nr. 454/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 454/2011 III priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(2)  OL L 123, 2011 5 12, p. 11.


PRIEDAS

„III PRIEDAS

Šioje TSS nurodytų techninių dokumentų sąrašas

Nuoroda

Pavadinimas

B.1. (V1.2)

Tarifų duomenų, taikomų tarptautiniam ir užsienio pardavimui, generavimas kompiuteriu ir keitimasis tais duomenimis. NRB bilietai

B.2. (V1.2)

Tarifų duomenų, taikomų tarptautiniam ir užsienio pardavimui, generavimas kompiuteriu ir keitimasis tais duomenimis. Integruoto rezervavimo bilietai (IRB)

B.3. (V1.2)

Tarifų duomenų, taikomų tarptautiniam ir užsienio pardavimui, generavimas kompiuteriu ir keitimasis tais duomenimis. Ypatingi pasiūlymai

B.4. (V1.3)

EDIFACT pranešimų, naudojamų keičiantis tvarkaraščių duomenimis, diegimo vadovas

B.5. (V1.3)

Elektroninis sėdimųjų vietų ir (arba) gultų rezervavimas ir kelionės dokumentų gamyba elektroniniu būdu. Keitimasis pranešimais

B.6. (V1.2)

Elektroninis sėdimųjų vietų ir (arba) gultų rezervavimas ir transporto dokumentų gamyba elektroniniu būdu (RCT2 standartai)

B.7. (V1.2)

Tarptautinis geležinkelio bilietas, spausdinamas namuose

B.8. (V1.2)

Geležinkelių transporto paslaugų grandinėje dalyvaujančių geležinkelio įmonių, infrastruktūros valdytojų ir kitų įmonių žymėjimas standartiniais skaitiniais kodais

B.9. (V1.2)

Vietovių žymėjimas standartiniais skaitiniais kodais

B.10. (V1.3)

Elektroninis riboto judumo asmenų aptarnavimo paslaugų rezervavimas. Keitimasis pranešimais

B.30. (V1.2)

Pranešimų ir duomenų rinkinių, reikalingų geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų ryšiui pagal TAP TSS, katalogas“


5.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/528

2016 m. balandžio 4 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

268,0

MA

96,2

SN

66,9

TR

106,7

ZZ

134,5

0707 00 05

MA

83,3

TR

134,4

ZZ

108,9

0709 93 10

EG

44,3

MA

97,9

TR

149,6

ZZ

97,3

0805 10 20

EG

48,3

IL

83,3

MA

73,5

TN

71,4

TR

72,3

ZA

51,4

ZZ

66,7

0805 50 10

MA

85,6

TR

105,4

ZZ

95,5

0808 10 80

BR

94,4

CL

113,5

CN

124,1

US

151,8

ZA

71,2

ZZ

111,0

0808 30 90

AR

108,8

CL

132,7

ZA

110,9

ZZ

117,5


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

5.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/529

2016 m. kovo 31 d.

kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas Vokietijos išlaidoms, patirtoms 2007 m. finansuojant skubias kovos su mėlynojo liežuvio liga priemones, atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1758)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 2008/90/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 ir panaikinami Tarybos sprendimai 66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB (1), ypač į jo 36 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 349/2005 (2) nustatytos Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms pagal Tarybos sprendimą 90/424/EEB (3) taikant skubias kovos su tam tikromis gyvūnų ligomis priemones ir jas propaguojant, atlyginti mokėjimo taisyklės. To reglamento 7 straipsnyje nustatyti dokumentai, kuriuos turi pateikti Sąjungos finansinio įnašo prašanti valstybė narė, ir tokių dokumentų pateikimo terminai;

(2)

Komisijos sprendime 2008/444/EB (4) numatytas Sąjungos finansinis įnašas Vokietijai išlaidoms, kurias ši valstybė narė patyrė 2007 m., imdamasi kovos su mėlynojo liežuvio liga priemonių, atlyginti pagal Tarybos sprendimą 2009/470/EB (5). Todėl Vokietijai kaip Sąjungos finansinio įnašo dalis išmokėta pirmoji išmokos dalis – 950 000,00 EUR;

(3)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/800/ES (6) nustatyta, kad antroji išmokos dalis – 1 950 000,00 EUR – turėtų būti išmokėta kaip Sąjungos finansinio įnašo dalis, o Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/131/ES (7) nustatyta, kad trečioji išmokos dalis – 1 000 000,00 EUR – turėtų būti išmokėta kaip Sąjungos finansinio įnašo dalis;

(4)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (8), ypač jo 84 straipsnio reikalavimai įvykdyti Sprendimu 2008/444/EB;

(5)

2008 m. birželio 6 d. Vokietija Komisijai pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas, prie kurio buvo pridėta finansinė ataskaita, patvirtinamieji dokumentai ir epidemiologinė ataskaita iš kiekvieno ūkio, kuriame gyvūnai buvo paskersti ir sunaikinti. Prašoma atlyginti 4 201 179,00 EUR. Tačiau, kompetentingai audito tarnybai atlikus patikrinimus ir kontrolę audito vietoje metu, 239 629,65 EUR suma pripažinta neatitinkanti išlaidų atlyginimo reikalavimų pagal Reglamento (EB) Nr. 349/2005 5 straipsnį;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Nustatytas Sąjungos finansinis įnašas Vokietijos išlaidoms, patirtoms 2007 m. finansuojant skubias kovos su mėlynojo liežuvio liga priemones, atlyginti yra 3 961 549,35 EUR.

2.   Nustatytas Vokietijai mokėtinas Sąjungos finansinio įnašo likutis siekia 61 549,35 EUR.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 31 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 189, 2014 6 27, p. 1.

(2)  2005 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 349/2005, nustatantis Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles (OL L 55, 2005 3 1, p. 12).

(3)  1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (OL L 224, 1990 8 18, p. 19).

(4)  2008 m. birželio 5 d. Komisijos sprendimas 2008/444/EB dėl Bendrijos finansinės paramos skubioms kovos su mėlynojo liežuvio liga Vokietijoje 2007 m. priemonių išlaidoms padengti (OL L 156, 2008 6 14, p. 18).

(5)  2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (OL L 155, 2009 6 18, p. 30).

(6)  2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/800/ES dėl Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms 2007 m. Vokietijoje taikant skubias kovos su mėlynojo liežuvio liga priemones, atlyginti (OL L 320, 2011 12 3, p. 49).

(7)  2014 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/131/ES dėl Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms 2007 m. Vokietijoje taikant skubias kovos su mėlynojo liežuvio liga priemones, atlyginti (OL L 71, 2014 3 12, p. 18).

(8)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).


5.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/32


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/530

2016 m. balandžio 1 d.

dėl Vokietijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB priimtos priemonės, kuria draudžiama pateikti rinkai tam tikro tipo elektros generatorius

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1779)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičiančią Direktyvą 95/16/EB (1), ypač į jos 11 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvos 2006/42/EB 11 straipsnio 2 dalį nustatytą procedūrą Vokietija informavo Komisiją apie priemonę, kuria draudžiama teikti rinkai Rotenbach FO-65/LB2600 tipo elektros generatorius, kuriuos gamina bendrovė „Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd.“ (Kinija), o platina bendrovė „FRINGO GmbH & Co. KG“ (Vokietija);

(2)

priežastis, dėl kurios buvo imtasi šios priemonės, buvo elektros generatorių neatitiktis esminiams sveikatos ir saugos reikalavimams, nustatytiems Direktyvos 2006/42/EB I priede;

(3)

Direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkte dėl elektros energijos tiekimo reikalaujama, kad įrenginiai, kurie naudoja elektros energiją, būtų suprojektuoti, pagaminti ir sukomplektuoti taip, kad visų su elektra susijusių pavojų būtų galima išvengti. Elektros energijos generatorius turėjo toliau nurodytus trūkumus:

atviri elektros laidai tarp benzininio variklio uždegimo jungiklio ir uždegimo mechanizmo ir laisvai prieinamas 12 V akumuliatorius gedimo atveju gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą ir trumpą baterijos sujungimą;

nors generatorinio įrenginio valdymo pultas galinėje dalyje buvo padengtas korpusu, kabelio įvadas (generatoriaus kabelis) ir korpuso anga buvo suprojektuoti taip, kad buvo įmanoma pasiekti voltmetro 230 V jungčių įtampingąsias dalis ir didelės galios elektros lizdo įtampingąsias dalis;

kai kurios reguliavimo skydelio sudedamosios dalys neatitinka apsaugos lygio IPX 3;

keletas įžeminimo laidų buvo sujungti su viena išvado jungtimi tiek 400 V, tiek ir 230 V kištukiniuose lizduose;

šių laidų galai buvo alavuoti ir nebuvo jokių laidų antgalių, todėl kilo galimo mirtino elektros smūgio pavojus, jei naudotojas paliestų gaminio dalį esant aukštai įtampai;

išskyrus įžeminimo laidą (dviejų žalios ir geltonos spalvų derinys), jokių laidų nebuvo įmanoma aiškiai identifikuoti. Nebuvo jokio jungčių plano, kuris galėtų būti panaudotas laidams identifikuoti;

Skirtingo tipo kabeliams naudotas spalvinis kodas neatitiko reikalavimų;

(4)

Direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.7.3 punkte dėl mašinų ženklinimo reikalaujama, kad visos mašinos būtų matomai, įskaitomai ir neišdildomai pažymėtos, nurodant minimalius duomenis. Benzininio variklio elektros generatorius neturėjo ženklo su nuoroda „mažos galios generatorinis įrenginys“. Duomenų plokštelės buvo priklijuotos ir jas buvo lengva pašalinti. Nebuvo bendrovės pavadinimo ir išsamaus gamintojo adreso;

(5)

Komisija paragino bendroves „Fringo GmbH&Co.KG“ ir „Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd“ pateikti savo pastabas dėl priemonės, kurios ėmėsi Vokietija. Atsakymo negauta;

(6)

Vokietijos valdžios institucijų pateiktų įrodymų nagrinėjimas patvirtina, kad benzininio variklio elektros generatoriai, kuriuos gamina bendrovė „Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd“, o platina bendrovė „Fringo GmbH&Co.KG“ (Kurfürstendamm 96, 10709 Berlynas), neatitinka esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, nurodytų Direktyvos 2006/42/EB 5 straipsnio 1 dalies a punkte, ir dėl šios neatitikties naudotojams kyla didelis pavojus susižeisti. Todėl tikslinga priemonę, kurios ėmėsi Vokietija, laikyti pagrįsta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vokietijos taikoma priemonė, kuria draudžiama tiekti rinkai Rotenbach FO-65/LB2600 tipo elektros generatorius, kuriuos gamina Kinijos bendrovė „Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd“, o platina bendrovė „Fringo GmbH&Co.KG“ (Kurfürstendamm 96, 10709 Berlynas), yra pagrįsta.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 1 d.

Komisijos vardu

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Komisijos narė


(1)  OL L 157, 2006 6 9, p. 24.