ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 75

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. kovo 22d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2016 m. kovo 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/414, kuriuo Europos Sąjungos interesais Austrijos Respublika įgaliojama pasirašyti ir ratifikuoti 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvenciją dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo užsienyje, o Malta įgaliojama prie jos prisijungti

1

 

 

Konvencija dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose įteikimo užsienyje

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/415, kuriuo atšaukiamas dviejų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimų priėmimas ir panaikinamas Sprendimas 2008/577/EB, kuriuo priimami įsipareigojimai, susiję su antidempingo tyrimu dėl importuojamo Rusijos kilmės amonio nitrato

10

 

 

2016 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/416, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

14

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/417 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1509)

16

 

*

2016 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/418 dėl 2016 m. mokesčių zonų vienetinių tarifų atitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1583)  ( 1 )

57

 

*

2016 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/419 dėl 2016 m. mokesčių zonų vienetinių tarifų neatitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1588)  ( 1 )

60

 

*

2016 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/420 dėl 2015 m. mokesčių zonų vienetinių tarifų neatitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1592)  ( 1 )

63

 

*

2016 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/421 dėl Šveicarijos mokesčių zonos 2015 ir 2016 m. vienetinių tarifų neatitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1594)  ( 1 )

66

 

*

2016 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/422 dėl 2015 m. mokesčių zonų vienetinių tarifų atitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1595)  ( 1 )

68

 

*

2016 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/423, kuriuo tam tikroms Egipto, Jungtinių Arabų Emyratų ir Jungtinių Amerikos Valstijų laboratorijoms suteikiamas leidimas atlikti šunų, kačių ir šeškų pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1609)  ( 1 )

70

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2016 m. sausio 28 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/113, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės labai atsparaus nuovargiui plieno strypams, naudojamiems kaip gelžbetonio armatūra, nustatomas laikinasis antidempingo muitas, klaidų ištaisymas ( OL L 23, 2016 1 29 )

72

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

22.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/414

2016 m. kovo 10 d.

kuriuo Europos Sąjungos interesais Austrijos Respublika įgaliojama pasirašyti ir ratifikuoti 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvenciją dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo užsienyje, o Malta įgaliojama prie jos prisijungti

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 81 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvencijoje dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo užsienyje (toliau – Konvencija) supaprastinami teisminių ir neteisminių dokumentų perdavimo iš vienos susitariančiosios valstybės į kitą būdai. Todėl ji palengvina teisminį bendradarbiavimą tarpvalstybinėse civilinėse ir komercinėse bylose;

(2)

daugelis valstybių, įskaitant ES valstybes nares, išskyrus Austrijos Respubliką ir Maltą, yra Konvencijos Šalys. Austrijos Respublika ir Malta pareiškė norą tapti Konvencijos Šalimis. Sąjunga yra suinteresuota, kad visos valstybės narės būtų Konvencijos Šalys. Be to, vykdant Sąjungos išorės politiką civilinės teisenos srityje Sąjunga skatina trečiąsias valstybes prisijungti prie Konvencijos ir ją ratifikuoti;

(3)

Konvencija patenka į Sąjungos išorės kompetencijos sritį tiek, kiek jos nuostatos daro poveikį taisyklėms, nustatytoms tam tikruose Sąjungos teisės aktuose, arba tiek, kiek papildomų valstybių narių prisijungimas prie Konvencijos keičia tam tikrų Sąjungos teisės aktų nuostatų, kaip antai Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 (2) 28 straipsnio 4 dalies, taikymo sritį;

(4)

pagal Konvenciją ekonominės integracijos regioninėms organizacijoms, pavyzdžiui, Sąjungai, neleidžiama prie jos prisijungti. Todėl Sąjunga negali prisijungti prie Konvencijos;

(5)

todėl Taryba Europos Sąjungos interesais turėtų įgalioti Austrijos Respubliką pasirašyti ir ratifikuoti Konvenciją, o Maltą – prie jos prisijungti. Valstybės narės išsaugo savo kompetenciją tose Konvencijos srityse, kurios nedaro poveikio Sąjungos taisyklėms arba nepakeičia jų taikymo srities pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 3 straipsnio 2 dalį;

(6)

Jungtinei Karalystei ir Airijai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 (3) yra privalomas ir dėl to jos dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą;

(7)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos interesais Taryba įgalioja Austrijos Respubliką pasirašyti ir ratifikuoti 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvenciją dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo užsienyje, o Maltą – prie šios konvencijos prisijungti.

Konvencijos tekstas pateikiamas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

1.   Austrijos Respublika imasi visų reikiamų priemonių, kad deponuotų Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministerijai savo Konvencijos ratifikavimo dokumentą per pagrįstą laikotarpį ir ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d.

2.   Austrijos Respublika praneša Tarybai ir Komisijai savo ratifikavimo dokumento deponavimo datą.

3 straipsnis

1.   Šiam sprendimui įsigaliojus, Malta praneša Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministerijai datą, nuo kurios Konvencija bus pradėta taikyti Maltai.

2.   Malta taip pat praneša Tarybai ir Komisijai 1 dalyje nurodytą datą.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Maltai ir Austrijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1).

(3)  2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 (OL L 324, 2007 12 10, p. 79).


22.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/3


VERTIMAS

KONVENCIJA

dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose įteikimo užsienyje

(sudaryta 1965 m. lapkričio 15 d.)

ŠIĄ KONVENCIJĄ PASIRAŠIUSIOS VALSTYBĖS,

norėdamos sukurti reikiamas priemones, užtikrinančias, kad apie teisminius ir neteisminius dokumentus, kurie turi būti įteikti užsienyje, jų adresatui būtų pranešama pakankamai iš anksto;

norėdamos tam tikslui pagerinti tarpusavio teisminės pagalbos teikimą, supaprastinant ir pagreitinant jos procedūrą,

nusprendė parengti šią Konvenciją ir susitarė dėl šių nuostatų:

1 straipsnis

Ši Konvencija taikoma nagrinėjant visas civilines ir komercines bylas, kai yra pagrindas perduoti teisminį arba neteisminį dokumentą, kad jis būtų įteiktas užsienyje.

Ši Konvencija netaikoma, kai nežinomas adresas asmens, kuriam toks dokumentas turi būti įteiktas.

I SKYRIUS

TEISMINIAI DOKUMENTAI

2 straipsnis

Kiekviena Susitariančioji Valstybė paskiria Centrinę įstaigą, kuri įsipareigos priimti kitų Susitariančiųjų Valstybių prašymus dėl dokumentų įteikimo ir imtis tolesnių veiksmų pagal 3–6 straipsnių nuostatas.

Kiekviena Valstybė paskiria Centrinę įstaigą pagal savo teisę.

3 straipsnis

Pagal Valstybės, kurioje dokumentai buvo parengti, teisę kompetentinga įstaiga arba teismo pareigūnas perduoda Valstybės, į kurią kreipiamasi, Centrinei įstaigai prašymą, atitinkantį šios Konvencijos priede pateiktą pavyzdį, nereikalaujant tų dokumentų legalizavimo ar kito panašaus formalumo.

Prie prašymo pridedamas dokumentas, kurį reikia įteikti, arba jo kopija. Prašymas ir dokumentas pateikiami dviem egzemplioriais.

4 straipsnis

Jei Centrinė įstaiga mano, kad prašymas neatitinka šios Konvencijos nuostatų, ji nedelsdama apie tai informuoja pareiškėją ir nurodo savo prieštaravimus prašymui.

5 straipsnis

Valstybės, į kurią kreipiamasi, Centrinė įstaiga dokumentą įteikia pati arba pasirūpina, kad jį įteiktų atitinkama institucija:

a)

tokiu būdu, kokį numato tos valstybės vidaus teisė įteikiant dokumentus civilinėse bylose šalies viduje asmenims, kurie yra tos Valstybės teritorijoje, arba

b)

tam tikru būdu, kurio prašo pareiškėjas, jei toks būdas neprieštarauja Valstybės, į kurią kreipiamasi, teisei.

Atsižvelgiant į šio straipsnio pirmosios dalies b punktą, dokumentas visada gali būti įteikiamas jį pristatant adresatui, kuris savanoriškai jį priima.

Jei dokumentas turi būti įteiktas pagal šio straipsnio pirmąją dalį, Centrinė įstaiga gali reikalauti, kad dokumentas būtų parengtas Valstybės, į kurią kreipiamasi, valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų arba būtų pateiktas atitinkamas jo vertimas.

Pagal šios Konvencijos priede nurodytą pavyzdį parengto prašymo dalis, kurioje pateikiama įteikiamo dokumento santrauka, įteikiama kartu su dokumentu.

6 straipsnis

Valstybės, į kurią kreipiamasi, Centrinė įstaiga arba pastarosios tam tikslui paskirta kita įstaiga užpildo liudijimą pagal šios Konvencijos priede nurodytą pavyzdį.

Liudijime nurodoma, kad dokumentas buvo įteiktas, nurodomas įteikimo būdas, vieta ir data bei asmuo, kuriam dokumentas buvo pristatytas. Jei dokumentas nebuvo įteiktas, liudijime nurodomos priežastys, dėl kurių dokumentas nebuvo įteiktas.

Pareiškėjas gali reikalauti, kad liudijimą, kurio Centrinė įstaiga arba teismo įstaiga pačios nepildė, viena iš šių įstaigų patvirtintų savo parašu.

Liudijimas siunčiamas tiesiogiai pareiškėjui.

7 straipsnis

Šios Konvencijos priede nurodytame pavyzdyje standartinės nuostatos visais atvejais rašomos prancūzų arba anglų kalba. Jos taip pat gali būti rašomos Valstybės, kurioje dokumentai parengti, valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų.

Atitinkami blankai užpildomi arba Valstybės, į kurią kreipiamasi, kalba, arba prancūzų ar anglų kalba.

8 straipsnis

Kiekviena Susitariančioji Valstybė, netaikydama prievartos, gali nevaržomai įteikti teisminius dokumentus asmenims užsienyje tiesiogiai per savo diplomatinius atstovus arba konsulinius pareigūnus.

Bet kuri Valstybė gali pareikšti, kad ji prieštarauja tokiam dokumentų įteikimui jos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai dokumentas turi būti įteiktas Valstybės, kurioje dokumentai parengti, nacionalui.

9 straipsnis

Be to, kiekviena Susitariančioji Valstybė gali naudoti konsulinius kanalus dokumentams persiųsti kitos Susitariančiosios Valstybės tam tikslui paskirtoms institucijoms, kad šios juos įteiktų.

Susiklosčius ypatingoms aplinkybėms, kiekviena Susitariančioji Valstybė tam pačiam tikslui gali naudoti diplomatinius kanalus.

10 straipsnis

Jei paskirties Valstybė neprieštarauja, ši Konvencija netrukdo:

a)

tiesiogiai siųsti teisminius dokumentus paštu užsienyje esantiems asmenims;

b)

teismo pareigūnams, pareigūnams arba kitiems kompetentingiems Valstybės, kurioje dokumentai buvo parengti, asmenims tiesiogiai įteikti teisminius dokumentus per paskirties Valstybės teismo pareigūnus, pareigūnus arba kitus kompetentingus asmenis;

c)

suinteresuotiems byla asmenims tiesiogiai įteikti teisminius dokumentus per paskirties Valstybės teismo pareigūnus, pareigūnus arba kitus kompetentingus asmenis.

11 straipsnis

Ši Konvencija netrukdo dviem arba daugiau Susitariančiųjų Valstybių susitarti leisti naudoti kitus nei numatyti ankstesniuose straipsniuose teisminių dokumentų perdavimo įteikimui būdus, o ypač tiesioginius jų atitinkamų įstaigų ryšius.

12 straipsnis

Iš Susitariančiosios Valstybės atsiųstų teisminių dokumentų įteikimas netampa pagrindu sumokėti arba atlyginti mokesčius ar išlaidas už Valstybės, į kurią kreipiamasi, suteiktas paslaugas.

Pareiškėjas sumoka arba atlygina:

a)

teismo pareigūno arba pagal paskirties Valstybės teisę kompetentingo asmens paslaugų išlaidas;

b)

tam tikro įteikimo būdo panaudojimo išlaidas.

13 straipsnis

Jei prašymas įteikti dokumentus atitinka šios Konvencijos reikalavimus, Valstybė, į kurią kreipiamasi, gali atsisakyti patenkinti prašymą tik tuo atveju, jeigu ji mano, kad sutikimas pažeistų jos suverenitetą ar saugumą.

Tokia Valstybė negali atsisakyti patenkinti prašymą motyvuodama vien tuo, kad pagal savo vidaus teisę ji turi išimtinę jurisdikciją tos bylos dalykui arba kad pagal jos vidaus teisę byla, kuria grindžiamas prašymas, negalima.

Atsisakymo atveju Centrinė įstaiga apie tai nedelsdama praneša pareiškėjui ir nurodo atsisakymo priežastis.

14 straipsnis

Sunkumai, galintys kilti perduodant teisminius dokumentus įteikimui, sprendžiami diplomatiniais kanalais.

15 straipsnis

Jei šaukimas į teismą arba lygiavertis dokumentas turėjo būti perduotas į užsienį įteikimui pagal šios Konvencijos nuostatas, o atsakovas neatvyko į teismo posėdį, teismo sprendimas nepriimamas tol, kol nenustatoma, kad:

a)

dokumentas buvo įteiktas Valstybės, į kurią buvo kreiptasi, vidaus teise nustatytu būdu, skirtu įteikti dokumentus civilinėse bylose šalies viduje asmenims, esantiems jos teritorijoje, arba

b)

dokumentas iš tikrųjų buvo pristatytas atsakovui arba į jo gyvenamąją vietą kitu šioje Konvencijoje numatytu būdu,

ir kad abiem šiais atvejais dokumentai buvo įteikti pakankamai iš anksto, kad atsakovas galėtų gintis.

Kiekviena Susitariančioji Valstybė turi teisę pareikšti, kad teisėjas, nepaisant šio straipsnio pirmosios dalies nuostatų, gali priimti sprendimą net ir negavęs jokio dokumento įteikimo arba pristatymo liudijimo, jei yra įvykdytos visos šios sąlygos:

a)

dokumentas buvo perduotas vienu iš būdų, numatytų šioje Konvencijoje;

b)

nuo dokumentų perdavimo dienos praėjo ne trumpesnis kaip šešių mėnesių laikotarpis, kurį teisėjas toje konkrečioje byloje laiko pakankamu;

c)

nebuvo gautas joks liudijimas, nors buvo dedamos visos reikiamos pastangos jį gauti iš Valstybės, į kurią buvo kreiptasi, kompetentingų institucijų.

Nepaisant ankstesnių šio straipsnio dalių nuostatų, neatidėliotinu atveju teisėjas gali paskirti laikinas arba apsaugos priemones.

16 straipsnis

Jei šaukimas į teismą arba lygiavertis dokumentas turėjo būti perduotas į užsienį įteikimui pagal šios Konvencijos nuostatas ir teismo sprendimas buvo priimtas į teismą neatvykusio atsakovo nenaudai, teisėjas turi teisę atleisti atsakovą nuo pasekmių pasibaigus teismo sprendimo apskundimo terminui, jei yra įvykdytos šios sąlygos:

a)

jei atsakovas ne dėl savo kaltės pakankamai iš anksto nesužinojo apie dokumentą, kad pasirengtų gynybai, arba apie teismo sprendimą, kad suspėtų jį apskųsti, ir

b)

jei atsakovas pateikė prima facie gynybos argumentų bylos nagrinėjimui iš esmės.

Prašymą netaikyti termino teismo sprendimui apskųsti galima pateikti tik per priimtiną laiką nuo tada, kai atsakovas sužinojo apie tokį teismo sprendimą.

Kiekviena Susitariančioji Valstybė gali pareikšti, kad nesvarstys prašymo, jei jis buvo pateiktas praėjus tokiame pareiškime nurodytam laikui, kuris visais atvejais turi būti ne trumpesnis kaip vieneri metai nuo teismo sprendimo dienos.

Šis straipsnis netaikomas teismo sprendimams dėl asmenų statuso arba veiksnumo.

II SKYRIUS

NETEISMINIAI DOKUMENTAI

17 straipsnis

Susitariančiosios Valstybės institucijų ir teismo pareigūnų parengti neteisminiai dokumentai gali būti perduodami įteikimui kitoje Susitariančiojoje Valstybėje šioje Konvencijoje numatytais būdais ir pagal jos nuostatas.

III SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Be Centrinės įstaigos, kiekviena Susitariančioji Valstybė gali paskirti ir kitas įstaigas ir nustatyti jų kompetenciją.

Tačiau visais atvejais pareiškėjas turi teisę siųsti prašymą tiesiogiai Centrinei įstaigai.

Federacinės valstybės gali paskirti daugiau kaip vieną Centrinę įstaigą.

19 straipsnis

Jei Susitariančiosios Valstybės vidaus teisė leidžia naudoti ankstesniuose šios Konvencijos straipsniuose nenurodytus užsienio teisminių dokumentų perdavimo įteikimui tos Valstybės teritorijoje būdus, ši Konvencija tokių nuostatų nekeičia.

20 straipsnis

Ši Konvencija neužkerta kelio dviem ar daugiau Susitariančiųjų Valstybių sudaryti susitarimą ir nesilaikyti:

a)

3 straipsnio antrosios dalies reikalavimo parengti perduodamus dokumentus dviem privalomais egzemplioriais;

b)

kalbos reikalavimų pagal 5 straipsnio trečiąją dalį ir 7 straipsnį;

c)

5 straipsnio ketvirtosios dalies nuostatų;

d)

12 straipsnio antrosios dalies nuostatų.

21 straipsnis

Kiekviena Susitariančioji Valstybė, deponuodama ratifikavimo arba prisijungimo dokumentus arba vėliau, informuoja Nyderlandų užsienio reikalų ministeriją apie:

a)

įstaigų paskyrimą pagal 2 ir 18 straipsnius;

b)

įstaigos, kompetentingos užpildyti liudijimą pagal 6 straipsnį, paskyrimą;

c)

įstaigos, kompetentingos priimti konsuliniais kanalais pagal 9 straipsnį perduotus dokumentus, paskyrimą.

Kiekviena Susitariančioji Valstybė prireikus taip pat informuoja minėtąją ministeriją apie:

a)

prieštaravimą naudoti perdavimo būdus, nurodytus 8 ir 10 straipsniuose;

b)

pareiškimus pagal 15 straipsnio antrąją dalį ir 16 straipsnio trečiąją dalį;

c)

visų minėtųjų paskyrimų, prieštaravimų ir pareiškimų pakeitimus.

22 straipsnis

Šios Konvencijos Šalims, kurios taip pat yra vienos arba abiejų 1905 m. liepos 17 d. ir 1954 m. kovo 1 d. Hagoje pasirašytų Konvencijų dėl civilinio proceso Šalys, ši Konvencija pakeičia tų ankstesniųjų Konvencijų 1–7 straipsnius.

23 straipsnis

Ši Konvencija neturi įtakos 1905 m. liepos 17 d. Hagoje pasirašytos Konvencijos dėl civilinio proceso 23 straipsnio arba 1954 m. kovo 1 d. Hagoje pasirašytos Konvencijos dėl civilinio proceso 24 straipsnio taikymui.

Tačiau šie straipsniai taikomi tik tais atvejais, kai naudojami ryšio palaikymo būdai, identiški tose Konvencijose numatytiems būdams.

24 straipsnis

Jei Šalys nėra susitarusios kitaip, laikoma, kad papildomi susitarimai tarp 1905 m. ir 1954 m. Konvencijų Šalių yra lygiai taip pat taikomi ir šiai Konvencijai.

25 straipsnis

Nepažeidžiant 22 ir 24 straipsnių nuostatų, ši Konvencija nenukrypsta nuo konvencijų, kurių nuostatos apima ir šioje Konvencijoje reglamentuojamus klausimus ir kurių Šalimis Susitariančiosios Valstybės jau yra arba taps.

26 straipsnis

Ši Konvencija pateikiama pasirašyti valstybėms, kurioms buvo atstovauta Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos dešimtojoje sesijoje.

Konvencija ratifikuojama, jos ratifikavimo dokumentai deponuojami Nyderlandų Užsienio reikalų ministerijoje.

27 straipsnis

Ši Konvencija įsigalioja šešiasdešimtą dieną po trečiojo ratifikavimo dokumento, nurodyto 26 straipsnio antrojoje dalyje, deponavimo.

Kiekvienai pasirašiusiajai Valstybei, kuri ją ratifikuoja vėliau, Konvencija įsigalioja šešiasdešimtą dieną po jos ratifikavimo dokumento deponavimo.

28 straipsnis

Bet kuri Valstybė, kuriai nebuvo atstovaujama Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos dešimtojoje sesijoje, gali prisijungti prie šios Konvencijos jai įsigaliojus pagal 27 straipsnio pirmąją dalį. Prisijungimo dokumentas deponuojamas Nyderlandų Užsienio reikalų ministerijoje.

Tokiai Valstybei Konvencija įsigalioja, jei nė viena Valstybė, ratifikavusi Konvenciją iki tokio prisijungimo dokumento deponavimo, per šešis mėnesius nuo Nyderlandų užsienio reikalų ministerijos pranešimo apie tokį prisijungimą dienos nepraneša minėtajai ministerijai apie savo prieštaravimą.

Nesant tokių prieštaravimų, Konvencija įsigalioja prisijungiančiajai Valstybei pirmąją mėnesio dieną pasibaigus paskutiniam laikotarpiui, nurodytam šio straipsnio ankstesnėje dalyje.

29 straipsnis

Bet kuri Valstybė pasirašymo, ratifikavimo arba prisijungimo metu gali pareikšti, kad ši Konvencija galioja visose, vienoje ar keliose teritorijose, už kurių tarptautinius ryšius ta Valstybė atsako. Toks pareiškimas įsigalioja Konvencijos įsigaliojimo atitinkamai Valstybei dieną.

Bet kuriuo metu vėliau apie Konvencijos galiojimą tokiose teritorijose pranešama Nyderlandų užsienio reikalų ministerijai.

Tokiame pareiškime nurodytoms teritorijoms Konvencija įsigalioja šešiasdešimtą dieną po šio straipsnio ankstesnėje dalyje nurodyto pranešimo.

30 straipsnis

Ši Konvencija galioja penkerius metus nuo jos įsigaliojimo pagal 27 straipsnio pirmąją dalį net ir toms Valstybėms, kurios ją ratifikavo arba prie jos prisijungė vėliau.

Jei ji nebuvo denonsuota, jos galiojimas kas penkerius metus savaime atnaujinamas.

Apie bet kokį denonsavimą pranešama Nyderlandų užsienio reikalų ministerijai ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos.

Denonsavimas gali būti skirtas tik tam tikroms teritorijoms, kurioms taikoma ši Konvencija.

Denonsavimas galioja tik tai Valstybei, kuri apie jį pranešė. Kitoms Susitariančiosioms Valstybėms Konvencija lieka galioti.

31 straipsnis

Nyderlandų užsienio reikalų ministerija praneša 26 straipsnyje nurodytoms Valstybėms ir Valstybėms, prisijungusioms pagal 28 straipsnį, apie:

a)

26 straipsnyje nurodytus pasirašymus ir ratifikavimus;

b)

Konvencijos įsigaliojimo pagal 27 straipsnio pirmąją dalį datą;

c)

28 straipsnyje nurodytus prisijungimus ir jų įsigaliojimo datas;

d)

29 straipsnyje nurodytus pareiškimus dėl Konvencijos galiojimo išplėtimo ir jų įsigaliojimo datas;

e)

21 straipsnyje nurodytus paskyrimus, prieštaravimus ir pareiškimus;

f)

30 straipsnio trečiojoje dalyje nurodytus denonsavimus.

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šią Konvenciją.

Priimta 1965 m. lapkričio 15 d. Hagoje anglų ir prancūzų kalbomis. Abu tekstai turi vienodą teisinę galią ir vienu egzemplioriumi deponuojami Nyderlandų Vyriausybės archyvuose. Patvirtintas nuorašas diplomatiniais kanalais siunčiamas kiekvienai Valstybei, kuriai buvo atstovauta Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos dešimtojoje sesijoje.

 


REGLAMENTAI

22.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/415

2016 m. kovo 21 d.

kuriuo atšaukiamas dviejų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimų priėmimas ir panaikinamas Sprendimas 2008/577/EB, kuriuo priimami įsipareigojimai, susiję su antidempingo tyrimu dėl importuojamo Rusijos kilmės amonio nitrato

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 8 straipsnį,

informuodama valstybes nares,

kadangi:

A.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 2022/95 (2) Taryba nustatė galutinį antidempingo muitą importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui. Atlikus priemonių taikymo pabaigos ir tarpinę peržiūrą Reglamentu (EB) Nr. 658/2002 (3) Taryba importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui nustatė galutinį antidempingo muitą. Atlikus kitą priemonių taikymo pabaigos ir tarpinę peržiūrą Reglamentu (EB) Nr. 661/2008 (4) Taryba importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui nustatė galutinį antidempingo muitą. Atlikus dar vieną priemonių taikymo pabaigos peržiūrą Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 999/2014 (5) Komisija importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui nustatė galutinį antidempingo muitą.

(2)

Komisija Sprendimu 2008/577/EB (6) (toliau – Sprendimas) priėmė, inter alia, Rusijos gamintojų „JSC Acron“ ir „JSC Dorogobuzh“, kontroliuojančiosios bendrovės „Acron“ narių (toliau bendrai vadinama „Acron“), įsipareigojimą dėl kainos (toliau – įsipareigojimas), taikomą importuojamam, šių bendrovių pagamintam ir pirmam nepriklausomam pirkėjui Sąjungoje parduodamam amonio nitratui.

(3)

Tuo pačiu Sprendimu Komisija taip pat priėmė Ukrainos akcinės bendrovės (angl. Open Joint Stock Company, OJSC) „Azot Cherkassy“ įsipareigojimą. Importuojamam Ukrainos kilmės amonio nitratui nustatytos priemonės baigė galioti 2012 m. birželio 17 d. (7), taigi tą pačią dieną baigė galioti ir minėtas įsipareigojimas.

(4)

Tuo pačiu Sprendimu Komisija taip pat priėmė „EuroChem“ grupės įsipareigojimą. Sprendimu 2012/629/ES (8) Komisija atšaukė priimtą „EuroChem“ grupės pasiūlytą įsipareigojimą, nes jo nebuvo įmanoma įgyvendinti.

(5)

„Acron“ įsipareigojimas pagrįstas trimis elementais: 1) minimalių kainų indeksavimu pagal viešą tarptautinį kotiravimą, 2) didžiausiu leidžiamu kiekiu ir 3) įsipareigojimu neparduoti produktų, dėl kurių prisiimtas įsipareigojimas, tiems patiems Europos Sąjungos pirkėjams, kuriems bendrovė parduoda kitus produktus, išskyrus tam tikrus kitus produktus, kuriems taikomas „Acron“ įsipareigojimas taikyti konkretų kainų režimą.

(6)

Kaip nurodyta Sprendimo 2008/577/EB 14 konstatuojamojoje dalyje, prisiimant įsipareigojimą „Acron“ pardavimo struktūra buvo tokia, kad, Komisijos nuomone, įsipareigojimo vengimo rizika buvo nedidelė.

B.   PASIKEITUSIOS APLINKYBĖS

„Acron“ verslo santykiai

(7)

2012 m. gegužės mėn. „Acron“ informavo Komisiją apie ketinimą įsigyti Sąjungos cheminių produktų bendrovės akcijų paketą. 2012 m. rugpjūčio mėn. „Acron“ informavo Komisiją, kad pasikeitė jos organizacinė struktūra, t. y. ji įsigijo šios Sąjungos cheminių produktų bendrovės mažumos akcijų paketą, ir nurodė, kad šis organizacinis pokytis neturi įtakos bendrovės įsipareigojimo įgyvendinimui. Įvertinusi „Acron“ pateiktus įrodymus Komisija iš pradžių nemanė, kad šis „Acron“ organizacinės struktūros pokytis turėjo įtakos įsipareigojimui. Tačiau Komisijos šiuo metu turimi naujausi duomenys rodo, kad iš pradžių informuodama Komisiją apie struktūros pokytį „Acron“ pateikė neišsamią informaciją. Visų pirma, Komisijai nebuvo pranešta, kad šis Sąjungos gamintojas gamina ir parduoda ne tik cheminius produktus, bet ir trąšas, įskaitant amonio nitratą. Be to, Komisijos šiuo metu turimi duomenys taip pat rodo, kad po 2012 m. rugpjūčio mėn. pranešimo Komisijai „Acron“ akcijų paketas dar labiau padidėjo.

Pirminis vertinimas

(8)

Komisija ištyrė jos turimais duomenimis daromą poveikį ir mano, kad atsiranda didelė kryžminio kompensavimo rizika. Iš tiesų, jei Sąjungos trąšų gamybos ir pardavimo įmonė, kurios akcijų įsigijo „Acron“, parduoda kokius nors savo produktus tiems patiems pirkėjams kaip ir „Acron“, tokių sandorių kainos gali būti nustatytos taip, kad būtų kompensuota minimali importo kaina, kuri taikoma pagal įsipareigojimą. Tačiau vykdant stebėseną tokio kompensavimo nebūtų įmanoma nustatyti, nes daugumos produktų, gaminamų trąšų gamybos ir pardavimo įmonės, kurios akcijų įsigijo „Acron“, kainų nustatymo struktūra neskelbiama jokiame viešai prieinamame šaltinyje. Taigi, nėra galimybių įvertinti, ar pirkėjų sumokėtos kainos atitinka produktų vertę, arba atsižvelgti į galimas nuolaidas, skirtas kompensuoti sandorius, kuriems taikomas įsipareigojimas, pagal kurį turi būti taikoma minimali importo kaina. Taigi, įsipareigojimo stebėsena būtų netikslinga ir neįgyvendinama.

(9)

Komisija atitinkamai informavo „Acron“ ir pranešė, kad, atsižvelgiant į 7 ir 8 konstatuojamosiose dalyse aprašytas aplinkybes, ji mano, kad įsipareigojimas turėtų būti atšauktas. „Acron“ buvo suteikta galimybė pateikti pastabų.

C.   RAŠYTINĖ INFORMACIJA IR KLAUSYMAS

(10)

„Acron“ pateikė rašytinės informacijos ir jai buvo suteikta galimybė būti išklausytai. Atsakydama į informacijos atskleidimo dokumentą „Acron“ pakartojo argumentus, kuriuos ji pateikė, kai jai pirmą kartą pranešta, kad Sąjungos trąšų gamintojo akcijų įsigijimas neatitinka jos įsipareigojimo. Į šiuos argumentus atsakyta informacijos atskleidimo dokumente ir šiame reglamente.

(11)

Kelios šalys pateikė Komisijai rašytinės informacijos, kurioje pritarė „Acron“ pozicijai (tačiau joms nebuvo skirtas Komisijos informacijos atskleidimo dokumentas ir jų nebuvo prašoma pateikti pastabų). Šios šalys teigė, kad jos nebuvo susijusios su „Acron“ kryžminiu kompensavimu. Tačiau tokie teiginiai savaime nesumažina kryžminio kompensavimo rizikos. Bet kuriuo atveju, pagal Komisijos nusistovėjusią tvarką įsipareigojimai nėra priimami, jei yra didelė kryžminio kompensavimo rizika, nepriklausomai nuo to, ar kryžminis kompensavimas iš tiesų vyko.

(12)

„Acron“ teigė, kad elgėsi sąžiningai, kai pagal susijusios šalies apibrėžtį ir įsipareigojimo 5.14 nuostatą ji pranešė Komisijai apie tam tikrus jos organizacinės struktūros pokyčius.

(13)

Be to, „Acron“ teigė, kad ji turi būti vertinama kaip finansinis investuotojas į Sąjungos bendrovę ir kad įsigytos akcijos „Acron“ suteikė tik ribotas įstatymais numatytas teises priimti sprendimus, todėl „Acron“ nesuteikiama Sąjungos įmonės kontrolė, kaip apibrėžta Europos konkurencijos teisėje.

(14)

„Acron“ pabrėžė, kad Sąjungos teisė ir nacionaliniai konkurencijos teisės aktai neleidžia keistis neskelbtina komercine informacija arba koordinuoti pardavimą su konkurentais Sąjungoje ar kitur, o bet kokiam kryžminiam kompensavimui tai būtų būtina.

(15)

Komisija mano, kad „Acron“ argumentai turėtų būti atmesti dėl šių priežasčių.

(16)

Pirma, „Acron“ pasiūlytame įsipareigojime įtraukta susijusios šalies apibrėžtis. Kaip nurodyta įsipareigojimo 1 nuostatoje, pakanka įsigyti 5 % arba daugiau kitos bendrovės akcijų, kad bendrovė būtų laikoma susijusia šalimi; į šį kriterijų turėtų būti atsižvelgiama vertinant įsipareigojimo stebimumą ir įgyvendinamumą.

(17)

Be to, Komisija dar kartą primena 8 konstatuojamojoje dalyje nurodytas kryžminio kompensavimo problemas. Taip pat negalima paneigti, kad Sąjungos susijusio gamintojo pardavimas gali turėti įtakos kai kurioms siūlomoms kainoms (kuriomis grindžiamas įsipareigojimo kainos indeksavimo mechanizmas).

(18)

„Acron“ pati pripažino, kad Sąjungos gamintojo akcijų įsigijimas sukuria kryžminio kompensavimo rizikos egzistavimo prezumpciją, nors ir ginčijamą. Tiek nacionaliniais, tiek Sąjungos konkurencijos teisės aktais pagrįsti argumentai, kad teoriškai „Acron“ tokia veikla nenaudinga, nėra susiję su įsipareigojimo stebimumo ir įgyvendinamumo vertinimu. Iš tiesų, tokie argumentai savaime nesumažina kryžminio kompensavimo rizikos.

(19)

„Acron“ teigė, kad nei jai pačiai, nei susijusiam Sąjungos gamintojui kryžminis kompensavimas komerciniu požiūriu nėra naudingas. Šis teiginys savaime nesumažina kryžminio kompensavimo rizikos, ypač todėl, kad naudingumas komerciniu požiūriu negali būti abstrakčiai vertinamas. Be to, remiantis Komisijos vertinimu, negalima atmesti kryžminio kompensavimo paskatos, nes tiek susijęs Sąjungos gamintojas, tiek „Acron“ galimai tiems patiems pirkėjams Sąjungoje parduoda ne tik amonio nitratą, bet ir kitus produktus. Tokio pardavimo Sąjungoje būtų neįmanoma nustatyti. Šiuo atžvilgiu verta pažymėti, kad „Acron“ ir susijusio Sąjungos gamintojo bendrovių grupių struktūra sudėtinga. Todėl dėl amonio nitrato arba kitų produktų pardavimo tiems patiems pirkėjams egzistuoja didelė kryžminio kompensavimo rizika.

(20)

Antra, Sąjungoje įsikūrusio gamintojo veiklos negalima stebėti, nes jis negali būti įsipareigojimo šalimi; pagal pagrindinio reglamento 8 straipsnį įsipareigojimo pasiūlymą gali teikti tik eksportuotojai.

(21)

Trečia, net jei Sąjungos gamintojas galėtų būti įsipareigojimo šalimi, quod non, tokio įsipareigojimo stebėsena būtų neįgyvendinama, kaip nurodyta 8 ir 19 konstatuojamosiose dalyse.

(22)

Todėl, remdamasi turimais duomenimis, Komisija priėjo prie išvados, kad pasikeitus „Acron“ organizacinei struktūrai atsiranda didelė kryžminio kompensavimo rizika, todėl „Acron“ įsipareigojimas tampa neįgyvendinamas ir turėtų būti atšauktas.

(23)

Galiausiai „Acron“ pasiūlė įgyvendinti papildomą su įsipareigojimu susijusį stebėsenos mechanizmą. Konkrečiai, bendrovė pasiūlė reguliariai teikti Komisijai auditorių patikrintą dviejų bendrovių grupių tarpusavio pinigų srautų ataskaitą. Tačiau dėl šio naujo mechanizmo įsipareigojimo stebėsena taptų dar sudėtingesnė ir labiau apsunkinanti, o nustatyta kryžminio kompensavimo rizika ir problemos nesumažėtų.

(24)

Dėl nė vieno iš „Acron“ pateiktų argumentų nekeičiamas Komisijos vertinimas, kad įsipareigojimo stebėsena tapo neįgyvendinama.

D.   SPRENDIMO 2008/577/EB PANAIKINIMAS

(25)

Pagal pagrindinio reglamento 8 straipsnio 9 dalį ir atitinkamas įsipareigojimo sąlygas, kuriomis Komisijai suteikiami įgaliojimai vienašališkai atšaukti įsipareigojimą, Komisija nusprendė, kad „Acron“ pasiūlytas ir priimtas įsipareigojimas turėtų būti atšauktas, o Komisijos sprendimas 2008/577/EB turėtų būti panaikintas. Atitinkamai, Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 999/2014 nustatytas galutinis antidempingo muitas turėtų būti taikomas „Acron“ pagamintam importuojamam nagrinėjamajam produktui (papildomas TARIC kodas A532),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priimtas kontroliuojančiosios bendrovės „Acron“ narių, bendrovių „JSC Acron“ (Didysis Naugardas, Rusija) ir „JSC Dorogobuzh“ (Dorogobužas, Rusija) įsipareigojimas dėl importuojamojo šių bendrovių pagaminto amonio nitrato, kuris parduodamas pirmam nepriklausomam pirkėjui Sąjungoje (papildomas TARIC kodas A532), atšaukiamas.

2 straipsnis

Sprendimas 2008/577/EB panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 198, 1995 8 23, p. 1.

(3)  OL L 102, 2002 4 18, p. 1.

(4)  OL L 185, 2008 7 12, p. 1.

(5)  OL L 280, 2014 9 24, p. 19.

(6)  OL L 185, 2008 7 12, p. 43.

(7)  OL C 171, 2012 6 16, p. 25.

(8)  OL L 277, 2012 10 11, p. 8.


22.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/416

2016 m. kovo 21 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

125,9

MA

88,1

TR

110,3

ZZ

108,1

0707 00 05

MA

83,5

TR

140,8

ZZ

112,2

0709 93 10

MA

56,0

TR

162,4

ZZ

109,2

0805 10 20

EG

45,9

IL

76,9

MA

55,3

TN

69,6

TR

64,8

ZZ

62,5

0805 50 10

MA

138,5

TR

73,5

ZZ

106,0

0808 10 80

BR

87,2

US

133,3

ZA

110,3

ZZ

110,3

0808 30 90

AR

143,9

CL

163,8

CN

106,6

TR

153,6

ZA

99,9

ZZ

133,6


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

22.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/417

2016 m. kovo 17 d.

dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP)

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1509)

(Tekstas autentiškas tik anglų, danų, graikų, ispanų, italų, lenkų, lietuvių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, suomių, švedų ir vokiečių kalbomis)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 52 straipsnį,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 (2) 31 straipsnį ir nuo 2015 m. sausio 1 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnį Komisija turi atlikti reikiamus patikrinimus, pranešti valstybėms narėms tų patikrinimų rezultatus, atsižvelgti į valstybių narių pastabas, pradėti dvišales diskusijas siekdama susitarti su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir oficialiai pranešti joms savo išvadas;

(2)

valstybės narės turėjo galimybę paprašyti pradėti suderinimo procedūrą. Šia galimybe kai kuriais atvejais buvo pasinaudota, ir Komisija išnagrinėjo tokios procedūros taikymo rezultatų ataskaitas;

(3)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 gali būti finansuojamos tik tokios žemės ūkio išlaidos, kurios patirtos nepažeidžiant Sąjungos teisės;

(4)

iš atliktų patikrinimų, dvišalių diskusijų ir suderinimo procedūrų rezultatų matyti, kad dalis valstybių narių deklaruotų išlaidų neatitinka šio reikalavimo ir todėl negali būti finansuojamos EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis;

(5)

turėtų būti nurodytos sumos, kurios negali būti pripažintos finansuojamomis EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis. Tai sumos, nesusijusios su išlaidomis, patirtomis prieš daugiau kaip dvidešimt keturis mėnesius iki Komisijos rašytinio pranešimo valstybėms narėms apie patikrinimų rezultatus;

(6)

šiame sprendime nurodytais atvejais apie nustatytas sumas, kurios nefinansuojamos dėl to, kad jos neatitinka Sąjungos teisės, Komisija valstybėms narėms pranešė suvestinėje ataskaitoje;

(7)

šis sprendimas nedaro poveikio finansiniams sprendimams, kuriuos Komisija gali priimti remdamasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimais bylose, kurios 2015 m. gruodžio 31 d. dar buvo neišnagrinėtos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede nustatytos sumos, susijusios su valstybių narių akredituotų mokėjimo agentūrų patirtomis išlaidomis, kurios deklaruotos kaip išlaidos, finansuotinos iš EŽŪGF arba EŽŪFKP, Sąjungos lėšomis nefinansuojamos.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Danijos Karalystei, Vokietijos Federacinei Respublikai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Italijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Nyderlandų Karalystei, Austrijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Rumunijai, Suomijos Respublikai, Švedijos Karalystei ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 17 d.

Komisijos vardu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL L 209, 2005 8 11, p. 1).


PRIEDAS

Biudžeto punktas: 05070107

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

DE

Krakmolas

2003

Lėšų grąžinimas po Teismo sprendimo byloje T-557/13

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

1 901 395,66

0,00

1 901 395,66

 

Krakmolas

2004

Lėšų grąžinimas po Teismo sprendimo byloje T-557/13

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

1 883 474,60

0,00

1 883 474,60

 

Krakmolas

2005

Lėšų grąžinimas po Teismo sprendimo byloje T-557/13

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

2 408 081,08

0,00

2 408 081,08

 

 

 

 

 

Iš viso DE:

EUR

6 192 951,34

0,00

6 192 951,34

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

GR

Kompleksinė parama

2009

Lėšų grąžinimas po Teismo sprendimo byloje T-107/14

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

4 936 572,90

55 807,14

4 880 765,76

 

Kompleksinė parama

2010

Lėšų grąžinimas po Teismo sprendimo byloje T-107/14

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

547,38

751,51

– 204,13

 

Kita tiesioginė pagalba – Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 69 straipsnis – Išskyrus avis ir galvijus

2007

Lėšų grąžinimas po Teismo sprendimo byloje T-241/13

VIENKARTINIS

 

EUR

358 518,51

0,00

358 518,51

 

Kita tiesioginė pagalba – Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 69 straipsnis – Išskyrus avis ir galvijus

2008

Lėšų grąžinimas po Teismo sprendimo byloje T-241/13

VIENKARTINIS

 

EUR

– 12,58

0,00

– 12,58

 

Kita tiesioginė pagalba – Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 69 straipsnis – Išskyrus avis ir galvijus

2009

Lėšų grąžinimas po Teismo sprendimo byloje T-241/13

VIENKARTINIS

 

EUR

1 066,26

0,00

1 066,26

 

 

 

 

 

Iš viso GR:

EUR

5 296 692,47

56 558,65

5 240 133,82

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

NL

Pažeidimai

2007

Lėšų grąžinimas po Teismo sprendimo byloje T-126/14

VIENKARTINIS

 

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78

 

 

 

 

 

Iš viso NL:

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78


Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

EUR

16 192 875,59

56 558,65

16 136 316,94

Biudžeto punktas: 05040501

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

FI

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2009

Lėšų grąžinimas po Teismo sprendimo byloje T-124/14

VIENKARTINIS

 

EUR

32 799,76

0,00

32 799,76

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2010

Lėšų grąžinimas po Teismo sprendimo byloje T-124/14

VIENKARTINIS

 

EUR

255 575,05

0,00

255 575,05

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2011

Lėšų grąžinimas po Teismo sprendimo byloje T-124/14

VIENKARTINIS

 

EUR

301 891,12

0,00

301 891,12

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2012

Lėšų grąžinimas po Teismo sprendimo byloje T-124/14

VIENKARTINIS

 

EUR

337 561,65

0,00

337 561,65

 

 

 

 

 

Iš viso FI:

EUR

927 827,58

0,00

927 827,58

GR

Kompleksinė parama

2010

Lėšų grąžinimas po Teismo sprendimo byloje T-107/14

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

201 962,44

0,00

201 962,44

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2009

Lėšų grąžinimas po Teismo sprendimo byloje T-346/13

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

959 020,82

0,00

959 020,82

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2010

Lėšų grąžinimas po Teismo sprendimo byloje T-346/13

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

992 833,01

0,00

992 833,01

 

 

 

 

 

Iš viso GR:

EUR

2 153 816,27

0,00

2 153 816,27


Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

EUR

3 081 643,85

0,00

3 081 643,85

Biudžeto punktas: 6701

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

BE

Pažeidimai

2012

Sąskaitų patvirtinimas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 9 601 619,00

0,00

– 9 601 619,00

 

Pažeidimai

2006

Nepranešimas apie palūkanas (2006 m.)

VIENKARTINIS

0,00 %

EUR

– 3 717 323,80

0,00

– 3 717 323,80

 

Pažeidimai

2007

Nepranešimas apie palūkanas (2007 m.)

VIENKARTINIS

0,00 %

EUR

– 1 331,61

0,00

– 1 331,61

 

 

 

 

 

Iš viso BE:

EUR

– 13 320 274,41

0,00

– 13 320 274,41

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

DK

Vaisiai ir daržovės – Veiksmų programos

2011

Pripažinimas ir veiksmų programos: Parduodamos produkcijos vertės ir gamintojų organizacijų pagrindinės veiklos patikros

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 153 323,91

– 7 977,91

– 145 346,00

 

Vaisiai ir daržovės – Veiksmų programos

2012

Pripažinimas ir veiksmų programos: Parduodamos produkcijos vertės ir gamintojų organizacijų pagrindinės veiklos patikros

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 98 614,78

0,00

– 98 614,78

 

Vaisiai ir daržovės – Veiksmų programos

2013

Pripažinimas ir veiksmų programos: Parduodamos produkcijos vertės ir gamintojų organizacijų pagrindinės veiklos patikros

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 638,51

0,00

– 1 638,51

 

Vaisiai ir daržovės – Veiksmų programos, įskaitant pašalinimą iš rinkos

2014

Pripažinimas ir veiksmų programos: Parduodamos produkcijos vertės ir gamintojų organizacijų pagrindinės veiklos patikros

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 409,20

0,00

– 409,20

 

Vaisiai ir daržovės – Veiksmų programos

2011

Gamintojų organizacijų pripažinimas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 159 558,14

0,00

– 159 558,14

 

 

 

 

 

Iš viso DK:

EUR

– 413 544,54

– 7 977,91

– 405 566,63

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

DE

Sertifikavimas

2010

Sumos, nesusigrąžintos dėl neištaisytų ankstesnių metų finansinių klaidų

VIENKARTINIS

 

EUR

– 7 427,16

0,00

– 7 427,16

 

Sertifikavimas

2011

Sumos, nesusigrąžintos dėl neištaisytų ankstesnių metų finansinių klaidų

VIENKARTINIS

 

EUR

– 84,61

0,00

– 84,61

 

Sertifikavimas

2012

Sumos, nesusigrąžintos dėl neištaisytų ankstesnių metų finansinių klaidų

VIENKARTINIS

 

EUR

– 363,89

0,00

– 363,89

 

 

 

 

 

Iš viso DE:

EUR

– 7 875,66

0,00

– 7 875,66

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

ES

Pažeidimai

2007

Naujo PACA taikymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 28 221,44

0,00

– 28 221,44

 

Pažeidimai

2008

Naujo PACA taikymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 19 882,61

0,00

– 19 882,61

 

Pažeidimai

2009

Naujo PACA taikymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 50 479,42

0,00

– 50 479,42

 

Pažeidimai

2010

Naujo PACA taikymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 3 712,91

0,00

– 3 712,91

 

Sertifikavimas

2011

Su 2009 finansiniais metais susijusi korekcija

VIENKARTINIS

 

EUR

– 46 445,53

0,00

– 46 445,53

 

Pažeidimai

2007

Susigrąžinimo procedūros vėlavimai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 24 376,08

0,00

– 24 376,08

 

Pažeidimai

2008

Susigrąžinimo procedūros vėlavimai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 17 173,48

0,00

– 17 173,48

 

Pažeidimai

2009

Susigrąžinimo procedūros vėlavimai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 43 601,28

0,00

– 43 601,28

 

Pažeidimai

2010

Susigrąžinimo procedūros vėlavimai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 3 207,00

0,00

– 3 207,00

 

Pažeidimai

2007

2006 ir 2007 finansinių metų palūkanų apskaičiavimas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 23 059,55

0,00

– 23 059,55

 

Atsietoji tiesioginė pagalba

2014

Patikrų vietoje trūkumai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 47 510,41

0,00

– 47 510,41

 

Vyno sektorius – Restruktūrizavimas

2009

Pagrindinės kontrolės trūkumai: fiksuoto dydžio kompensacijos permoka

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 59 660,14

0,00

– 59 660,14

 

Vyno sektorius – Restruktūrizavimas

2010

Pagrindinės kontrolės trūkumai: fiksuoto dydžio kompensacijos permoka

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 1 392 719,07

0,00

– 1 392 719,07

 

Vyno sektorius – Restruktūrizavimas

2011

Pagrindinės kontrolės trūkumai: fiksuoto dydžio kompensacijos permoka

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 2 440 054,08

– 5,65

– 2 440 048,43

 

Vyno sektorius – Restruktūrizavimas

2012

Pagrindinės kontrolės trūkumai: Fiksuoto dydžio kompensacijos permoka

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 13 697 204,46

0,00

– 13 697 204,46

 

Vyno sektorius – Restruktūrizavimas

2013

Pagrindinės kontrolės trūkumai: fiksuoto dydžio kompensacijos permoka

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 16 379 396,64

– 2 665,74

– 16 376 730,90

 

 

 

 

 

Iš viso ES:

EUR

– 34 276 704,10

– 2 671,39

– 34 274 032,71

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

FI

Sertifikavimas

2011

Korekcija dėl nepradėtos susigrąžinimo procedūros

VIENKARTINIS

 

EUR

– 7 835,62

0,00

– 7 835,62

 

Sertifikavimas

2012

Korekcija dėl nepradėtos susigrąžinimo procedūros

VIENKARTINIS

 

EUR

– 11 413,17

0,00

– 11 413,17

 

Sertifikavimas

2013

Korekcija dėl nepradėtos susigrąžinimo procedūros

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 271,91

0,00

– 1 271,91

 

 

 

 

 

Iš viso FI:

EUR

20 520,70

0,00

20 520,70

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

FR

Pažeidimai

2009

Suma pripažinta nesusigrąžinama dėl paramos gavėjo bankroto. Tačiau dėl pavėluoto atsakymo mokėjimo agentūra bankroto procedūroje nedalyvavo.

VIENKARTINIS

 

EUR

– 40 352,24

0,00

– 40 352,24

 

Pažeidimai

2009

Skolos, neįvertintos III priedo lentelėje ir nesusigrąžintos dėl valstybės narės sprendimo arba tais atvejais, kai valstybė narė vėlavo pradėti susigrąžinimo procedūrą

VIENKARTINIS

 

EUR

– 3 268 314,30

0,00

– 3 268 314,30

 

Pažeidimai

2010

Vėlavimas imtis tolesnių veiksmų, susijusių su potencialiomis skolomis

VIENKARTINIS

 

EUR

– 4 375 725,65

0,00

– 4 375 725,65

 

Pažeidimai

2010

III priedo lentelėje neteisingai apskaičiuotas arba nenurodytas EŽŪFKP sankcijų dydis

VIENKARTINIS

 

EUR

– 794,08

0,00

– 794,08

 

Pažeidimai

2010

Su EŽŪGF pažeidimais susijusios finansinės korekcijos: netinkamai pagrįstas susigrąžinimo procedūrų sustabdymas ir nenurodyta skola

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 800,42

0,00

– 1 800,42

 

Pažeidimai

2009

FR19: Atvejis, kai lėšos nesusigrąžintos dėl valstybės narės aplaidumo (byla Nr. FR/1998/054); FR20: Atvejis, kai III priedo lentelėje nurodžius netinkamą PACA išvengta 50/50 taisyklės taikymo (byla Nr. SHSP1999900001)

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 904 968,31

0,00

– 1 904 968,31

 

Pažeidimai

2009

III priedo lentelėje nenurodžius palūkanų išvengta 50/50 taisyklės taikymo

VIENKARTINIS

 

EUR

– 6 370,48

0,00

– 6 370,48

 

Kompleksinė parama

2011

Sankcijų sistemos švelnumas, 2010 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 13 900 346,00

– 27 800,69

– 13 872 545,31

 

Kompleksinė parama

2012

Sankcijų sistemos švelnumas, 2011 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 5 015 760,00

– 22 903,73

– 4 992 856,27

 

Kompleksinė parama

2013

Sankcijų sistemos švelnumas, 2012 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 5 883 866,00

– 26 488,62

– 5 857 377,38

 

Pažeidimai

2010

Valstybės narės valdžios institucijų aplaidumas vykdant susigrąžinimo procedūrą: mokėjimo agentūra nedalyvavo skolininko bankroto procedūroje

VIENKARTINIS

 

EUR

– 44 471,48

0,00

– 44 471,48

 

Pažeidimai

2009

Neapskaičiuotos palūkanos nuo susigrąžintų sumų (konditerinis sviestas)

VIENKARTINIS

 

EUR

– 264 337,54

0,00

– 264 337,54

 

Pažeidimai

2010

Neapskaičiuotos konditerinio sviesto priemonės palūkanos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 96 600,46

0,00

– 96 600,46

 

Kompleksinė parama

2011

Neapibrėžta gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė, netinkamos TANVR Nr. 1, 2 ir 5 patikros vietoje, 2010 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 15 999 850,09

– 287 378,67

– 15 712 471,42

 

Kompleksinė parama

2012

Neapibrėžta gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė, netinkamos TANVR Nr. 1, 2 ir 5 patikros vietoje, 2010 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

2 342,47

0,00

2 342,47

 

Kompleksinė parama

2013

Neapibrėžta gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė, netinkamos TANVR Nr. 1, 2 ir 5 patikros vietoje, 2010 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 707,23

0,00

– 707,23

 

Kompleksinė parama

2010

Neapibrėžta gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė, netinkamos TANVR Nr. 1, 2 ir 5 patikros vietoje, 2011 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 167 635,51

– 8 744,49

– 158 891,02

 

Kompleksinė parama

2011

Neapibrėžta gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė, netinkamos TANVR Nr. 1, 2 ir 5 patikros vietoje, 2011 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 44 605,02

– 11 415,70

– 33 189,32

 

Kompleksinė parama

2012

Neapibrėžta gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė, netinkamos TANVR Nr. 1, 2 ir 5 patikros vietoje, 2011 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 15 835 116,53

– 136 742,25

– 15 698 374,28

 

Kompleksinė parama

2013

Neapibrėžta gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė, netinkamos TANVR Nr. 1, 2 ir 5 patikros vietoje, 2011 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 2 104,03

– 110,28

– 1 993,75

 

Kompleksinė parama

2011

Neapibrėžta gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė, netinkamos TANVR Nr. 1, 2 ir 5 patikros vietoje, 2012 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 253 702,72

– 11 415,70

– 242 287,02

 

Kompleksinė parama

2012

Neapibrėžta gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė, netinkamos TANVR Nr. 1, 2 ir 5 patikros vietoje, 2012 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 60 987,30

– 33,15

– 60 954,15

 

Kompleksinė parama

2013

Neapibrėžta gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė, netinkamos TANVR Nr. 1, 2 ir 5 patikros vietoje, 2012 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 15 882 638,43

– 346 705,47

– 15 535 932,96

 

Pažeidimai

2009

Susigrąžinimo procedūros atšauktos dėl formalių priežasčių, kai valstybė narė veikė aplaidžiai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 71 193,30

0,00

– 71 193,30

 

 

 

 

 

Iš viso FR:

EUR

– 83 119 904,65

– 879 738,75

– 82 240 165,90

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

GB

Atsietoji tiesioginė pagalba

2013

ŽSIS trūkumai ir nesusigrąžintos sumos, 2012 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 41 356 361,86

0,00

– 41 356 361,86

 

Atsietoji tiesioginė pagalba

2014

ŽSIS trūkumai ir nesusigrąžintos sumos, 2012 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 37 543,55

0,00

– 37 543,55

 

Atsietoji tiesioginė pagalba

2014

ŽSIS trūkumai ir nesusigrąžintos sumos, 2013 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 40 099 448,21

0,00

– 40 099 448,21

 

Atsietoji tiesioginė pagalba

2015

ŽSIS trūkumai ir nesusigrąžintos sumos, 2014 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 38 524 608,30

0,00

– 38 524 608,30

 

 

 

 

 

Iš viso GB:

EUR

– 120 017 961,92

0,00

– 120 017 961,92

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

GR

Atsietoji tiesioginė pagalba

2013

Rezultatų neekstrapoliavimas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 6 095,07

0,00

– 6 095,07

 

Pažeidimai

2013

Susigrąžinimo procedūrų vėlavimas ir vėlavimas atlikti tolesnius veiksmus, susijusius su skolomis

VIENKARTINIS

 

EUR

– 203 932,27

0,00

– 203 932,27

 

Atsietoji tiesioginė pagalba

2013

Neteisingas akivaizdžios klaidos taikymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 30 000,00

0,00

– 30 000,00

 

Atsietoji tiesioginė pagalba

2013

Neteisingas sankcijų už pavėluotai pateiktus prašymus taikymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 985,65

0,00

– 985,65

 

Vaisiai ir daržovės – Išskirtinės rėmimo priemonės

2011

Derliaus nenuėmimas įsigaliojus Reglamentui (ES) Nr. 585/2011 – Patikrų vietoje mastas

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 240 659,00

0,00

– 240 659,00

 

Atsietoji tiesioginė pagalba

2013

Tinkamos finansuoti daugiametės ganyklos apibrėžties trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

25,00 %

EUR

– 99 103 011,64

0,00

– 99 103 011,64

 

Atsietoji tiesioginė pagalba

2014

Tinkamos finansuoti daugiametės ganyklos apibrėžties trūkumai, akivaizdžios klaidos ir nuotolinio stebėjimo patikros vietoje

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 30 531 692,80

0,00

– 30 531 692,80

 

Atsietoji tiesioginė pagalba

2014

Tinkamos finansuoti daugiametės ganyklos apibrėžties trūkumai, akivaizdžios klaidos ir nuotolinio stebėjimo patikros vietoje

VIENKARTINIS

 

EUR

– 37 163 161,78

0,00

– 37 163 161,78

 

Atsietoji tiesioginė pagalba

2013

Nuotolinio stebėjimo patikrų vietoje trūkumai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 564 313,10

0,00

– 564 313,10

 

Vaisiai ir daržovės – Išskirtinės rėmimo priemonės

2011

Pašalinimo iš rinkos operacijos įsigaliojus Reglamentui (ES) Nr. 585/2011

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 84 786,51

0,00

– 84 786,51

 

Vaisiai ir daržovės – Išskirtinės rėmimo priemonės

2011

Pašalinimo iš rinkos operacijos prieš įsigaliojant Reglamentui (ES) Nr. 585/2011

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 28 125,34

0,00

– 28 125,34

 

 

 

 

 

Iš viso GR:

EUR

– 167 956 763,16

0,00

– 167 956 763,16

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

IT

Kompleksinė parama

2010

Leistino nuokrypio taikymas, gyvulius laikantys ūkininkai, 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 65 691,69

– 10,44

– 65 681,25

 

Kompleksinė parama

2011

Leistino nuokrypio taikymas, gyvulius laikantys ūkininkai, 2010 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 88 702,46

– 11,88

– 88 690,58

 

Kompleksinė parama

2009

Leistino nuokrypio taikymas, reikalavimų atitikties ir veterinarinių patikrų ataskaitų trūkumai, gyvulius laikantys ūkininkai, 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 2 884 942,56

– 3 768,57

– 2 881 173,99

 

Kompleksinė parama

2010

Leistino nuokrypio taikymas, reikalavimų atitikties ir veterinarinių patikrų ataskaitų trūkumai, gyvulius laikantys ūkininkai, 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 389 806,32

– 3 342,68

– 1 386 463,64

 

Kompleksinė parama

2011

Leistino nuokrypio taikymas, reikalavimų atitikties ir veterinarinių patikrų ataskaitų trūkumai, gyvulius laikantys ūkininkai, 2010 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 243 958,54

– 3 694,76

– 1 240 263,78

 

Kompleksinė parama

2010

Leistino nuokrypio taikymas, reikalavimų atitikties patikrų ataskaitų trūkumai, gyvulius laikantys ūkininkai, 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 591 374,91

– 397,18

– 590 977,73

 

Kompleksinė parama

2011

Leistino nuokrypio taikymas, reikalavimų atitikties patikrų ataskaitų trūkumai, gyvulius laikantys ūkininkai, 2010 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 649 949,87

– 218,52

– 649 731,35

 

Pienas – Kvota

2012

Mokesčio už pieną korekcija

VIENKARTINIS

 

EUR

229 851,79

229 851,79

0,00

 

Pažeidimai

2011

Neteisingai nurodyti duomenys III priedo lentelėje ir aplaidumas taikant susigrąžinimo procedūrą

VIENKARTINIS

 

EUR

– 5 470 744,00

0,00

– 5 470 744,00

 

Finansinis auditas – Pavėluoti mokėjimai ir mokėjimų terminų nesilaikymas

2012

Pavėluoti mokėjimai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 6 172 870,18

– 6 305 956,88

133 086,70

 

Pažeidimai

2013

Aplaidumas taikant susigrąžinimo procedūrą

VIENKARTINIS

 

EUR

– 63 891 740,43

0,00

– 63 891 740,43

 

Kompleksinė parama

2009

Ankstesnės korekcijos, 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

0,00

– 372,46

372,46

 

Kompleksinė parama

2009

Ankstesnės korekcijos, 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

0,00

– 6 991,99

6 991,99

 

Kompleksinė parama

2010

Ankstesnės korekcijos, 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

0,00

– 67,76

67,76

 

Kompleksinė parama

2010

Ankstesnės korekcijos, 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

0,00

– 2 534,97

2 534,97

 

Kompleksinė parama

2009

Reikalavimų atitikties ir veterinarinių patikrų ataskaitų trūkumai, gyvulius laikantys ūkininkai, 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 625 639,55

– 63,25

– 625 576,30

 

Kompleksinė parama

2010

Reikalavimų atitikties ir veterinarinių patikrų ataskaitų trūkumai, gyvulius laikantys ūkininkai, 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 602 924,23

– 214,77

– 602 709,46

 

Kompleksinė parama

2009

Reikalavimų atitikties patikrų ataskaitų trūkumai, gyvulių nelaikantys ūkininkai, 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 917 822,51

0,00

– 1 917 822,51

 

Kompleksinė parama

2010

Reikalavimų atitikties patikrų ataskaitų trūkumai, gyvulių nelaikantys ūkininkai, 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 533 726,99

0,00

– 1 533 726,99

 

Kompleksinė parama

2011

Reikalavimų atitikties patikrų ataskaitų trūkumai, gyvulių nelaikantys ūkininkai, 2010 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 081 038,12

0,00

– 1 081 038,12

 

 

 

 

 

Iš viso IT:

EUR

– 87 981 080,57

– 6 097 794,32

– 81 883 286,25

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

NL

Sertifikavimas

2013

Finansinė korekcija

VIENKARTINIS

 

EUR

– 2 692 849,00

0,00

– 2 692 849,00

 

Vaisiai ir daržovės – Veiksmų programos

2010

Nepakankamos pripažinimo patikros, 2010–2013 finansiniai metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 267 405,71

– 13 670,46

– 1 253 735,25

 

Vaisiai ir daržovės – Veiksmų programos

2011

Nepakankamos pripažinimo patikros, 2010–2013 finansiniai metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 3 682 681,34

0,00

– 3 682 681,34

 

Vaisiai ir daržovės – Veiksmų programos

2012

Nepakankamos pripažinimo patikros, 2010–2013 finansiniai metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 2 608 143,33

0,00

– 2 608 143,33

 

Vaisiai ir daržovės – Veiksmų programos

2013

Nepakankamos pripažinimo patikros, 2010–2013 finansiniai metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 362 117,22

0,00

– 362 117,22

 

Vaisiai ir daržovės – Veiksmų programos, įskaitant pašalinimą iš rinkos

2014

Nepakankamos pripažinimo patikros, 2014 finansiniai metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 26 061,78

0,00

– 26 061,78

 

 

 

 

 

Iš viso NL:

EUR

– 10 639 258,38

– 13 670,46

– 10 625 587,92

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

PT

Sertifikavimas

2009

Skolininkų knygoje įrašytos, bet nesusigrąžintos sumos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 101 980,26

0,00

– 101 980,26

 

Sertifikavimas

2012

EŽŪGF IAKS žinoma klaida

VIENKARTINIS

 

EUR

– 343,56

0,00

– 343,56

 

Sertifikavimas

2012

EŽŪGF ne IAKS labiausiai tikėtina klaida

VIENKARTINIS

 

EUR

– 240 677,39

0,00

– 240 677,39

 

Kita tiesioginė pagalba – Reglamento (EB) Nr. 73/2009 68–72 straipsniai

2011

Neatliktos patikros vietoje

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 126 701,30

0,00

– 126 701,30

 

Kita tiesioginė pagalba – Reglamento (EB) Nr. 73/2009 68–72 straipsniai

2012

Patikrų vietoje neatlikimas

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 99 604,68

0,00

– 99 604,68

 

Kita tiesioginė pagalba – Reglamento (EB) Nr. 73/2009 68–72 straipsniai

2013

Patikrų vietoje neatlikimas

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 159 456,24

0,00

– 159 456,24

 

 

 

 

 

Iš viso PT:

EUR

– 728 763,43

0,00

– 728 763,43

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

RO

Vaisiai ir daržovės – Išskirtinės rėmimo priemonės

2011

EHEC – derliaus nenuėmimas

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 260,03

0,00

– 260,03

 

Pažeidimai

2013

Susigrąžinimo procedūra nepradėta per 1 m. nuo PACA priėmimo

VIENKARTINIS

 

EUR

– 5 758,63

0,00

– 5 758,63

 

Pažeidimai

2014

Susigrąžinimo procedūra nepradėta per 1 m. nuo PACA priėmimo

VIENKARTINIS

 

EUR

– 12 741,33

0,00

– 12 741,33

 

Vaisiai ir daržovės – Veiksmų programos

2011

Gamintojų organizacijų pripažinimo trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 8 275,06

0,00

– 8 275,06

 

Vaisiai ir daržovės – Veiksmų programos

2012

Gamintojų organizacijų pripažinimo trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 56 494,53

0,00

– 56 494,53

 

 

 

 

 

Iš viso RO:

EUR

– 83 529,58

0,00

– 83 529,58

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

SE

Atsietoji tiesioginė pagalba

2012

2011 paraiškų teikimo metai – ŽSIS atnaujinimo trūkumai atlikus patikras vietoje, susigrąžinimo atgaline data ir kryžminės patikros netaikymas, reikalavimų neatitinkančios popierinės paraiškos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 851 382,71

0,00

– 851 382,71

 

Atsietoji tiesioginė pagalba

2013

2012 paraiškų teikimo metai – ŽSIS atnaujinimo trūkumai atlikus patikras vietoje, susigrąžinimo atgaline data netaikymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 831 883,84

0,00

– 831 883,84

 

Atsietoji tiesioginė pagalba

2014

2013 paraiškų teikimo metai – Susigrąžinimo atgaline data netaikymas

APSKAIČIUOTOJI SUMA

 

EUR

– 414 905,24

0,00

– 414 905,24

 

Atsietoji tiesioginė pagalba

2014

2013 paraiškų teikimo metai – RS rizikos analizės trūkumai ir jos neįvertinimas bei neatnaujinimas

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 8 811 286,44

0,00

– 8 811 286,44

 

 

 

 

 

Iš viso SE:

EUR

– 10 909 458,23

0,00

– 10 909 458,23


Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

EUR

– 529 475 639,33

– 7 001 852,83

– 522 473 786,50

Biudžeto punktas: 6711

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

AT

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu nesusijusios priemonės)

2012

Patikrų vietoje mastas

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 70 795,87

0,00

– 70 795,87

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu nesusijusios priemonės)

2013

Patikrų vietoje mastas

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 142 245,32

0,00

– 142 245,32

 

 

 

 

 

Iš viso AT:

EUR

– 213 041,19

0,00

– 213 041,19

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

DE

Sertifikavimas

2011

EŽŪFKP ne IAKS tiriamosios visumos finansinės klaidos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 232 843,16

0,00

– 232 843,16

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2013

Priemonės 323-C valdymo žinoma klaida

VIENKARTINIS

 

EUR

– 24 474,17

0,00

– 24 474,17

 

Sertifikavimas

2013

Žinomos klaidos atlikus pagrindinį IAKS tiriamosios visumos testavimą

VIENKARTINIS

 

EUR

– 19 704,48

0,00

– 19 704,48

 

Sertifikavimas

2013

Labiausiai tikėtina klaida atlikus pagrindinį IAKS tiriamosios visumos testavimą

VIENKARTINIS

 

EUR

– 268 082,29

0,00

– 268 082,29

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Viešieji paramos gavėjai

2013

IT priemonių įsigijimui netaikyta viešųjų pirkimų procedūra

VIENKARTINIS

 

EUR

– 2 706 123,93

0,00

– 2 706 123,93

 

Sertifikavimas

2009

Neištaisytos ankstesnių metų finansinės klaidos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 5 069,40

0,00

– 5 069,40

 

Sertifikavimas

2010

Neištaisytos ankstesnių metų finansinės klaidos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 4 538,21

0,00

– 4 538,21

 

Sertifikavimas

2011

Neištaisytos ankstesnių metų finansinės klaidos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 365,82

0,00

– 365,82

 

Sertifikavimas

2012

Neištaisytos ankstesnių metų finansinės klaidos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 560,65

0,00

– 560,65

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2012

Netinkamai įvertintos ir patikrintos viešųjų pirkimų procedūros

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 841 263,73

0,00

– 841 263,73

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2013

Netinkamai įvertintos ir patikrintos viešųjų pirkimų procedūros

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 543 911,96

0,00

– 1 543 911,96

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Viešieji paramos gavėjai

2014

Netinkamai įvertintos ir patikrintos viešųjų pirkimų procedūros

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 441 912,56

0,00

– 1 441 912,56

 

Sertifikavimas

2012

Kontrolės statistikos peržiūra

VIENKARTINIS

 

EUR

– 69 518,37

0,00

– 69 518,37

 

 

 

 

 

Iš viso DE:

EUR

– 7 158 368,73

0,00

– 7 158 368,73

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

ES

Sertifikavimas

2011

Žinomos klaidos ištaisymas – EŽŪFKP IAKS

VIENKARTINIS

 

EUR

– 2 916,99

0,00

– 2 916,99

 

Sertifikavimas

2011

Žinomos klaidos ištaisymas – EŽŪFKP ne IAKS

VIENKARTINIS

 

EUR

– 5 013,25

0,00

– 5 013,25

 

Sertifikavimas

2011

Labiausiai tikėtinos klaidos ištaisymas – EŽŪFKP IAKS

VIENKARTINIS

 

EUR

– 20 953,46

0,00

– 20 953,46

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2014

Agrarinės aplinkosaugos pagalbinės priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ mokėjimai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 9 130,61

0,00

– 9 130,61

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2014

Mokėjimai paramos gavėjams nebaigus patikrų vietoje (Agrarinės aplinkosaugos priemonė)

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 106 066,65

0,00

– 106 066,65

 

 

 

 

 

Iš viso ES:

EUR

– 144 080,96

0,00

– 144 080,96

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

FI

Sertifikavimas

2011

Korekcija dėl nepradėtos susigrąžinimo procedūros

VIENKARTINIS

 

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

 

 

 

 

 

Iš viso FI:

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

FR

Sertifikavimas

2010

Išmokėtos 6 metinės išmokos už žolę vietoj 5

VIENKARTINIS

 

EUR

– 12 978,78

0,00

– 12 978,78

 

Sertifikavimas

2010

EŽŪFKP ne IAKS tiriamosios visumos labiausiai tikėtinos klaidos ištaisymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 270 251,62

0,00

– 1 270 251,62

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai

2010

Nepatikrinti reikalavimų atitikties kriterijai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 143 933,09

– 143 933,09

0,00

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai

2010

Nepatikrinti reikalavimų atitikties kriterijai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 359 832,71

0,00

– 359 832,71

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2010

Nepatikrinti reikalavimų atitikties kriterijai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 20 653,38

0,00

– 20 653,38

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai

2011

Nepatikrinti reikalavimų atitikties kriterijai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 653 002,96

– 653 002,96

0,00

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai

2011

Nepatikrinti reikalavimų atitikties kriterijai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 632 507,39

– 9 777,90

– 1 622 729,49

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2011

Nepatikrinti reikalavimų atitikties kriterijai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 131 070,04

0,00

– 131 070,04

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai

2012

Nepatikrinti reikalavimų atitikties kriterijai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 714 128,24

– 714 128,24

0,00

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai

2012

Nepatikrinti reikalavimų atitikties kriterijai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 785 320,60

0,00

– 1 785 320,60

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2012

Nepatikrinti reikalavimų atitikties kriterijai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 149 439,53

0,00

– 149 439,53

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai

2013

Nepatikrinti reikalavimų atitikties kriterijai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 179 735,46

– 179 735,46

0,00

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai

2013

Nepatikrinti reikalavimų atitikties kriterijai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 449 338,69

0,00

– 449 338,69

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2013

Nepatikrinti reikalavimų atitikties kriterijai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 44 643,36

0,00

– 44 643,36

 

Sertifikavimas

2010

EŽŪFKP ne IAKS tiriamosios visumos žinoma klaida: Viešųjų subjektų sumokėtam PVM taikytas ES bendras finansavimas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 813 607,17

0,00

– 813 607,17

 

Kompleksinė parama

2010

Neapibrėžta gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė, netinkamos TANVR Nr. 1, 2 ir 5 patikros vietoje, 2010 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 728 973,79

– 87 084,56

– 641 889,23

 

Kompleksinė parama

2011

Neapibrėžta gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė, netinkamos TANVR Nr. 1, 2 ir 5 patikros vietoje, 2010 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 276 681,27

– 98 285,34

– 178 395,93

 

Kompleksinė parama

2012

Neapibrėžta gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė, netinkamos TANVR Nr. 1, 2 ir 5 patikros vietoje, 2010 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 20 437,53

0,00

– 20 437,53

 

Kompleksinė parama

2013

Neapibrėžta gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė, netinkamos TANVR Nr. 1, 2 ir 5 patikros vietoje, 2010 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 667,67

0,00

– 667,67

 

Kompleksinė parama

2011

Neapibrėžta gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė, netinkamos TANVR Nr. 1, 2 ir 5 patikros vietoje, 2011 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 729 955,39

0,00

– 729 955,39

 

Kompleksinė parama

2012

Neapibrėžta gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė, netinkamos TANVR Nr. 1, 2 ir 5 patikros vietoje, 2011 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 694 669,61

– 128 311,12

– 566 358,49

 

Kompleksinė parama

2013

Neapibrėžta gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė, netinkamos TANVR Nr. 1, 2 ir 5 patikros vietoje, 2011 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 2 004,69

0,00

– 2 004,69

 

Kompleksinė parama

2012

Neapibrėžta gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė, netinkamos TANVR Nr. 1, 2 ir 5 patikros vietoje, 2012 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 445 542,80

0,00

– 445 542,80

 

Kompleksinė parama

2013

Neapibrėžta gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė, netinkamos TANVR Nr. 1, 2 ir 5 patikros vietoje, 2012 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 618 564,62

– 95 434,72

– 523 129,90

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai

2010

Neatlikta sąnaudų pagrįstumo patikra

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 466 051,99

– 466 051,99

0,00

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai

2010

Neatlikta sąnaudų pagrįstumo patikra

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 165 129,98

– 200 489,14

– 964 640,84

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai

2011

Neatlikta sąnaudų pagrįstumo patikra

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 318 962,23

– 1 318 962,23

0,00

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai

2011

Neatlikta sąnaudų pagrįstumo patikra

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 3 297 405,58

– 67 253,62

– 3 230 151,96

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai

2012

Neatlikta sąnaudų pagrįstumo patikra

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 646 751,71

– 1 646 751,71

0,00

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai

2012

Neatlikta sąnaudų pagrįstumo patikra

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 4 116 879,28

– 62 387,68

– 4 054 491,60

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai

2013

Neatlikta sąnaudų pagrįstumo patikra

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 346 040,61

– 346 040,61

0,00

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai

2013

Neatlikta sąnaudų pagrįstumo patikra

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 865 101,55

– 58 386,10

– 806 715,45

 

 

 

 

 

Iš viso FR:

EUR

– 25 100 263,32

– 6 276 016,47

– 18 824 246,85

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

GB

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 4 krypties (LEADER) priemonės (2007–2013 m.)

2012

413 priemonė: vienkartinė korekcija dėl to, kad neatliktos vieno projekto sąnaudų pagrįstumo ir 3 sąmatų buvimo patikros

VIENKARTINIS

 

EUR

– 9 791,59

0,00

– 9 791,59

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 4 krypties (LEADER) priemonės (2007–2013 m.)

2012

411/413 priemonė: nustatyta kai kurių pagrindinės kontrolės elementų (projektų atrankos, pareiškėjo patikimumo ir dvigubo finansavimo patikrų, patikrų vietoje) trūkumų

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 116 143,13

– 489,58

– 115 653,55

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 4 krypties (LEADER) priemonės (2007–2013 m.)

2013

411/413 priemonė: nustatyta kai kurių pagrindinės kontrolės elementų (projektų atrankos, pareiškėjo patikimumo ir dvigubo finansavimo patikrų, patikrų vietoje) trūkumų

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 731 861,46

0,00

– 1 731 861,46

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 4 krypties (LEADER) priemonės (2007–2013 m.)

2014

411/413 priemonė: nustatyta kai kurių pagrindinės kontrolės elementų (projektų atrankos, pareiškėjo patikimumo ir dvigubo finansavimo patikrų, patikrų vietoje) trūkumų

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 748 948,33

0,00

– 748 948,33

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2012

214 priemonė: Gyvulių tankumo administracinių kryžminių patikrų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 3 121 252,71

0,00

– 3 121 252,71

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2013

214 priemonė: Gyvulių tankumo administracinių kryžminių patikrų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 3 258 827,27

0,00

– 3 258 827,27

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2014

214 priemonė: Gyvulių tankumo administracinių kryžminių patikrų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 291 507,12

0,00

– 1 291 507,12

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu nesusijusios priemonės)

2012

216 priemonė: dvigubo finansavimo, PVM registravimo, in situ patikrų, taip pat išlaidų pagrįstumo, investicijų teikimo, patikrų vietoje masto patikrinimų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 70 521,65

0,00

– 70 521,65

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu nesusijusios priemonės)

2013

216 priemonė: dvigubo finansavimo, PVM registravimo, in situ patikrų, taip pat išlaidų pagrįstumo, investicijų teikimo, patikrų vietoje masto patikrinimų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 761 093,10

0,00

– 761 093,10

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu nesusijusios priemonės)

2014

216 priemonė: dvigubo finansavimo, PVM registravimo, in situ patikrų, taip pat išlaidų pagrįstumo, investicijų teikimo, patikrų vietoje masto patikrinimų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 733 293,71

0,00

– 733 293,71

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu nesusijusios priemonės)

2012

227 priemonė: pareiškėjo patikimumo, in situ vizitų patikrų, taip pat investicijų teikimo ir patikrų vietoje masto patikrinimų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 42 403,20

0,00

– 42 403,20

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu nesusijusios priemonės)

2013

227 priemonė: pareiškėjo patikimumo, in situ vizitų patikrų, taip pat investicijų teikimo ir patikrų vietoje masto patikrinimų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 364 039,25

0,00

– 364 039,25

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu nesusijusios priemonės)

2014

227 priemonė: pareiškėjo patikimumo, in situ vizitų patikrų, taip pat investicijų teikimo ir patikrų vietoje masto patikrinimų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 366 157,36

0,00

– 366 157,36

 

 

 

 

 

Iš viso GB:

EUR

– 12 615 839,88

– 489,58

– 12 615 350,30

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

GR

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2010

Netinkamas atrankos kriterijų taikymas

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 506 480,19

0,00

– 506 480,19

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2011

Netinkamas atrankos kriterijų taikymas

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 699 174,68

0,00

– 699 174,68

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2012

Netinkamas atrankos kriterijų taikymas

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 002 840,61

0,00

– 1 002 840,61

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2013

Netinkamas atrankos kriterijų taikymas

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 899 008,70

0,00

– 899 008,70

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2011

Neveiksminga, neproporcinga ir neatgrasoma sankcijų politika

VIENKARTINIS

0,00 %

EUR

– 536 620,15

0,00

– 536 620,15

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2012

Neveiksminga, neproporcinga ir neatgrasoma sankcijų politika

VIENKARTINIS

0,00 %

EUR

– 100 072,61

0,00

– 100 072,61

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2013

Neveiksminga, neproporcinga ir neatgrasoma sankcijų politika

VIENKARTINIS

0,00 %

EUR

– 136 263,56

0,00

– 136 263,56

 

 

 

 

 

Iš viso GR:

EUR

– 3 880 460,50

0,00

– 3 880 460,50

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

IT

Kompleksinė parama

2010

Leistino nuokrypio taikymas, gyvulius laikantys ūkininkai, 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 78 405,91

0,00

– 78 405,91

 

Kompleksinė parama

2011

Leistino nuokrypio taikymas, gyvulius laikantys ūkininkai, 2010 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 38 637,69

0,00

– 38 637,69

 

Kompleksinė parama

2009

Leistino nuokrypio taikymas, reikalavimų atitikties ir veterinarinių patikrų ataskaitų trūkumai, gyvulius laikantys ūkininkai, 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 143 572,52

0,00

– 143 572,52

 

Kompleksinė parama

2010

Leistino nuokrypio taikymas, reikalavimų atitikties ir veterinarinių patikrų ataskaitų trūkumai, gyvulius laikantys ūkininkai, 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 100 094,63

0,00

– 100 094,63

 

Kompleksinė parama

2011

Leistino nuokrypio taikymas, reikalavimų atitikties ir veterinarinių patikrų ataskaitų trūkumai, gyvulius laikantys ūkininkai, 2010 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 134 296,47

– 3 255,87

– 131 040,60

 

Kompleksinė parama

2010

Leistino nuokrypio taikymas, reikalavimų atitikties patikrų ataskaitų trūkumai, gyvulius laikantys ūkininkai, 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 42 005,10

0,00

– 42 005,10

 

Kompleksinė parama

2011

Leistino nuokrypio taikymas, reikalavimų atitikties patikrų ataskaitų trūkumai, gyvulius laikantys ūkininkai, 2010 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 43 429,85

0,00

– 43 429,85

 

Kompleksinė parama

2009

Ankstesnės korekcijos, 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

0,00

– 13 570,69

13 570,69

 

Kompleksinė parama

2010

Ankstesnės korekcijos, 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

0,00

– 12 124,12

12 124,12

 

Kompleksinė parama

2009

Reikalavimų atitikties ir veterinarinių patikrų ataskaitų trūkumai, gyvulius laikantys ūkininkai, 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 19 365,24

0,00

– 19 365,24

 

Kompleksinė parama

2010

Reikalavimų atitikties ir veterinarinių patikrų ataskaitų trūkumai, gyvulius laikantys ūkininkai, 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 23 218,80

0,00

– 23 218,80

 

Kompleksinė parama

2009

Reikalavimų atitikties patikrų ataskaitų trūkumai, gyvulių nelaikantys ūkininkai, 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 90 181,34

0,00

– 90 181,34

 

Kompleksinė parama

2010

Reikalavimų atitikties patikrų ataskaitų trūkumai, gyvulių nelaikantys ūkininkai, 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 96 173,02

0,00

– 96 173,02

 

Kompleksinė parama

2011

Reikalavimų atitikties patikrų ataskaitų trūkumai, gyvulių nelaikantys ūkininkai, 2010 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 104 882,23

0,00

– 104 882,23

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2011

Patikrų vietoje trūkumai – 211 priemonė

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

540,56

0,00

540,56

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2012

Patikrų vietoje trūkumai – 211 priemonė

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 248 449,43

0,00

– 248 449,43

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2013

Patikrų vietoje trūkumai – 211 priemonė

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 215 733,48

0,00

– 215 733,48

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2014

Patikrų vietoje trūkumai – 211 priemonė

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 175 805,33

0,00

– 175 805,33

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2011

Patikrų vietoje trūkumai – 214 priemonė

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

193,13

0,00

193,13

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2012

Patikrų vietoje trūkumai – 214 priemonė

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 341 406,39

0,00

– 341 406,39

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2013

Patikrų vietoje trūkumai – 214 priemonė

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 416 214,54

0,00

– 416 214,54

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2014

Patikrų vietoje trūkumai – 214 priemonė

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 454 241,45

0,00

– 454 241,45

 

 

 

 

 

Iš viso IT:

EUR

– 2 765 379,73

– 28 950,68

– 2 736 429,05

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

LT

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2009

Patikrų vietoje trūkumai – 214 priemonė

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 84 153,64

0,00

– 84 153,64

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2010

Patikrų vietoje trūkumai – 214 priemonė

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 144 593,73

0,00

– 144 593,73

 

 

 

 

 

Iš viso LT:

EUR

– 228 747,37

0,00

– 228 747,37

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

PL

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės – Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą

2010

Ankstyvo išėjimo į pensiją schemos išmokų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 234 331,35

0,00

– 234 331,35

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės – Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą

2010

Ankstyvo išėjimo į pensiją schemos išmokų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 3 515 081,52

0,00

– 3 515 081,52

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės – Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą

2011

Ankstyvo išėjimo į pensiją schemos išmokų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 675 353,06

0,00

– 675 353,06

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės – Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą

2011

Ankstyvo išėjimo į pensiją schemos išmokų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 10 229 852,44

0,00

– 10 229 852,44

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės – Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą

2012

Ankstyvo išėjimo į pensiją schemos išmokų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 717 693,11

0,00

– 717 693,11

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės – Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą

2012

Ankstyvo išėjimo į pensiją schemos išmokų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 10 110 275,83

0,00

– 10 110 275,83

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės – Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą

2013

Ankstyvo išėjimo į pensiją schemos išmokų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 758 347,29

0,00

– 758 347,29

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės – Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą

2013

Ankstyvo išėjimo į pensiją schemos išmokų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 11 230 876,11

0,00

– 11 230 876,11

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės – Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą

2011

Pusiau natūrinio ūkininkavimo schemos trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 3 614 511,65

0,00

– 3 614 511,65

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės – Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą

2011

Pusiau natūrinio ūkininkavimo schemos trūkumai

VIENKARTINIS

11,00 %

EUR

– 4 467 373,95

0,00

– 4 467 373,95

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės – Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą

2012

Pusiau natūrinio ūkininkavimo schemos trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 619,90

0,00

– 619,90

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės – Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą

2012

Pusiau natūrinio ūkininkavimo schemos trūkumai

VIENKARTINIS

11,00 %

EUR

– 766,17

0,00

– 766,17

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės – Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą

2013

Pusiau natūrinio ūkininkavimo schemos trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

7 909,14

0,00

7 909,14

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės – Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą

2013

Pusiau natūrinio ūkininkavimo schemos trūkumai

VIENKARTINIS

11,00 %

EUR

9 775,34

0,00

9 775,34

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai

2011

Išlaidų pagrįstumo vertinimo trūkumai; MVĮ kriterijaus vertinimas ir patikrų vietoje mastas

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 2 046 731,11

0,00

– 2 046 731,11

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai

2012

Išlaidų pagrįstumo vertinimo trūkumai; MVĮ kriterijaus vertinimas ir patikrų vietoje mastas

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 5 369 057,29

0,00

– 5 369 057,29

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai

2013

Išlaidų pagrįstumo vertinimo trūkumai; MVĮ kriterijaus vertinimas ir patikrų vietoje mastas

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 3 857 372,46

0,00

– 3 857 372,46

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai

2014

Išlaidų pagrįstumo vertinimo trūkumai; MVĮ kriterijaus vertinimas ir patikrų vietoje mastas

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 437 316,75

0,00

– 437 316,75

 

 

 

 

 

Iš viso PL:

EUR

– 57 247 875,51

0,00

– 57 247 875,51

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

PT

Sertifikavimas

2009

EŽŪFKP IAKS tiriamosios visumos žinoma klaida

VIENKARTINIS

 

EUR

– 74 565,74

– 5 457,44

– 69 108,30

 

Sertifikavimas

2009

EŽŪFKP ne IAKS tiriamosios visumos žinoma klaida

VIENKARTINIS

 

EUR

– 487,20

– 11,93

– 475,27

 

 

 

 

 

Iš viso PT:

EUR

– 75 052,94

– 5 469,37

– 69 583,57

Valstybė narė

Priemonė

FM

Paaiškinimas

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

RO

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Viešieji paramos gavėjai

2010

Nepakankamos viešųjų pirkimų procedūros patikros

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 3 837 667,96

0,00

– 3 837 667,96

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2011

Nepakankamos viešųjų pirkimų procedūros patikros

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 362 166,32

0,00

– 362 166,32

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Viešieji paramos gavėjai

2011

Nepakankamos viešųjų pirkimų procedūros patikros

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 30 088 395,70

0,00

– 30 088 395,70

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2012

Nepakankamos viešųjų pirkimų procedūros patikros

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 4 835 357,49

0,00

– 4 835 357,49

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Viešieji paramos gavėjai

2012

Nepakankamos viešųjų pirkimų procedūros patikros

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 26 711 026,12

0,00

– 26 711 026,12

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2013

Nepakankamos viešųjų pirkimų procedūros patikros

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 15 638 250,66

0,00

– 15 638 250,66

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Viešieji paramos gavėjai

2010

Netaikytos sankcijos už darbų pabaigos terminų nesilaikymą

EKSTRAPOLIUOTA

2,44 %

EUR

– 959 810,35

0,00

– 959 810,35

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Viešieji paramos gavėjai

2011

Netaikytos sankcijos už darbų pabaigos terminų nesilaikymą

EKSTRAPOLIUOTA

2,44 %

EUR

– 7 525 183,01

0,00

– 7 525 183,01

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Viešieji paramos gavėjai

2012

Netaikytos sankcijos už darbų pabaigos terminų nesilaikymą

EKSTRAPOLIUOTA

2,44 %

EUR

– 8 104 689,34

0,00

– 8 104 689,34

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Viešieji paramos gavėjai

2013

Netaikytos sankcijos už darbų pabaigos terminų nesilaikymą

EKSTRAPOLIUOTA

2,44 %

EUR

– 5 405 977,31

0,00

– 5 405 977,31

 

Sertifikavimas

2011

Pavėluotai pradėtos EŽŪFKP susigrąžinimo procedūros

VIENKARTINIS

 

EUR

– 7 084,36

0,00

– 7 084,36

 

 

 

 

 

Iš viso RO:

EUR

– 103 475 608,62

0,00

– 103 475 608,62


Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

EUR

– 212 933 390,91

– 6 311 034,44

– 206 622 356,47


22.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/57


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/418

2016 m. kovo 18 d.

dėl 2016 m. mokesčių zonų vienetinių tarifų atitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1583)

(Tekstas autentiškas tik bulgarų, čekų, danų, estų, anglų, vokiečių, graikų, italų, portugalų, slovakų, švedų, ispanų, kroatų, latvių, lietuvių, vengrų, maltiečių, lenkų, rumunų, slovėnų ir suomių kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentą) (1), ypač į jo 16 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 391/2013, kuriuo nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema (2), ypač į jo 17 straipsnio 1 dalies d punktą,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 391/2013 nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema. Bendroji mokesčių sistema yra viena iš priemonių, kuriomis siekiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004 (3) 11 straipsnį ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 390/2013 (4) parengto veiklos rezultatų plano tikslų;

(2)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/132/ES (5) nustatyti antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai, įskaitant maršrutinių oro navigacijos paslaugų ekonominio efektyvumo tikslinį rodiklį, išreikštą nustatytomis tokių paslaugų teikimo vieneto sąnaudomis;

(3)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 1 dalies b ir c punktus Komisija turi įvertinti 2016 m. mokesčių zonų vienetinius tarifus, kuriuos Komisijai iki 2015 m. birželio 1 d. valstybės narės pranešė vykdydamos to reglamento 9 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus. Atliekant tą vertinimą tikrinama minėtų vienetinių tarifų atitiktis įgyvendinimo reglamentams (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013;

(4)

Komisija, padedama Eurokontrolės veiklos rezultatų apžvalgos skyriaus ir centrinės maršruto mokesčių tarnybos, atliko vienetinių tarifų vertinimą, naudodamasi valstybių narių iki 2015 m. birželio 1 d. pateiktais duomenimis ir papildoma informacija, taip pat nacionalinių priežiūros institucijų ataskaitomis dėl išlaidų, kurioms netaikomas išlaidų pasidalijimo mechanizmas, vertinimo. Atlikdama vertinimą Komisija taip pat atsižvelgė į paaiškinimus ir taisymus, atliktus iki 2015 m. birželio 24 ir 25 d. pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 9 straipsnio 1 dalį surengto konsultacijų posėdžio dėl maršrutinių paslaugų 2016 m. vienetinių tarifų, taip pat į vienetinių tarifų taisymus, kuriuos valstybės narės atliko po tolesnio bendravimo su Komisija;

(5)

remdamasi tuo vertinimu Komisija pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 1 dalies d punktą nustatė, kad Airijos, Austrijos, Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Danijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Maltos, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos ir Vengrijos pranešti 2016 m. mokesčių zonų vienetiniai tarifai atitinka įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013;

(6)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 1 dalies d punktą atitinkamoms valstybėms narėms turėtų būti pranešta apie tą išvadą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede pateikti 2016 m. mokesčių zonų vienetiniai tarifai atitinka įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Austrijos Respublikai, Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai, Danijos Karalystei, Estijos Respublikai, Suomijos Respublikai, Airijai, Italijos Respublikai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Kroatijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Vengrijai, Maltos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Rumunijai, Slovakijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai, Švedijos Karalystei ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Violeta BULC

Komisijos narė


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 10.

(2)  OL L 128, 2013 5 9, p. 31.

(3)  2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (OL L 96, 2004 3 31, p. 1).

(4)  2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas (OL L 128, 2013 5 9, p. 1).

(5)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/132/ES, kuriuo nustatomi antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos oro eismo valdymo tinklo tiksliniai veiklos rodikliai ir įspėjamosios ribos (OL L 71, 2014 3 12, p. 20).


PRIEDAS

 

Mokesčių zona

Praneštas 2016 m. maršruto vienetinis tarifas nacionaline valiuta (*) (ISO kodas)

1

Austrija

73,63

2

Bulgarija

44,16

3

Kroatija

359,09

4

Kipras

33,57

5

Čekija

1 160,75

6

Danija

460,05

7

Estija

30,69

8

Suomija

56,23

9

Graikija

36,02

10

Vengrija

10 872,57

11

Italija

80,08

12

Airija

29,67

13

Latvija

27,31

14

Lietuva

44,90

15

Мalta

25,79

16

Lenkija

145,47

17

Portugalija

39,90

18

Rumunija

162,62

19

Slovakija

52,54

20

Slovėnija

65,38

21

Ispanijos Kanarų salos

58,36

22

Ispanija (žemyninė dalis)

71,69

23

Švedija

579,36

24

Jungtinė Karalystė

72,89


(*)  Į šiuos vienetinius tarifus neįtrauktas administracinis vienetinis tarifas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 18 straipsnio 1 dalyje ir taikomas valstybėms, kurios yra Eurokontrolės daugiašalio susitarimo dėl maršruto rinkliavų šalys.


22.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/60


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/419

2016 m. kovo 18 d.

dėl 2016 m. mokesčių zonų vienetinių tarifų neatitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1588)

(Tekstas autentiškas tik olandų, prancūzų ir vokiečių kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentą) (1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 391/2013, kuriuo nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema (2), ypač į jo 17 straipsnio 1 dalies e punktą,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 391/2013 nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema. Bendroji mokesčių sistema yra viena iš priemonių, kuriomis siekiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004 (3) 11 straipsnį ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 390/2013 (4) parengto veiklos rezultatų plano tikslų;

(2)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/132/ES (5) nustatyti antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai, įskaitant maršrutinių oro navigacijos paslaugų ekonominio efektyvumo tikslinį rodiklį, išreikštą nustatytomis tokių paslaugų teikimo vieneto sąnaudomis;

(3)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 1 dalies b ir c punktus Komisija turi įvertinti 2015 m. mokesčių zonų vienetinius tarifus, apie kuriuos valstybės narės Komisijai pranešė iki 2014 m. birželio 1 d., vykdydamos to reglamento 9 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus. Atliekant tą vertinimą tikrinama minėtų vienetinių tarifų atitiktis įgyvendinimo reglamentams (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013;

(4)

Komisija, padedama Eurokontrolės veiklos rezultatų apžvalgos skyriaus ir centrinės maršruto mokesčių tarnybos, atliko vienetinių tarifų vertinimą, naudodamasi valstybių narių iki 2015 m. birželio 1 d. pateiktais duomenimis ir papildoma informacija, taip pat nacionalinių priežiūros institucijų ataskaitomis dėl išlaidų, kurioms netaikomas išlaidų pasidalijimo mechanizmas, vertinimo, pateiktomis pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 14 straipsnio 2 dalies f punktą. Atlikdama vertinimą Komisija taip pat atsižvelgė į paaiškinimus ir taisymus, atliktus iki 2015 m. birželio 25 ir 26 d. pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 9 straipsnio 1 dalį surengto konsultacijų posėdžio dėl maršrutinių paslaugų 2016 m. vienetinių tarifų, taip pat į vienetinių tarifų taisymus, kuriuos valstybės narės atliko po tolesnio bendravimo su Komisija;

(5)

remdamasi to vertinimo rezultatais, atsižvelgdama į Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/670 (6) ir Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/420 (7) Komisija pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 1 dalies e punktą nustatė, kad Belgijos, Liuksemburgo, Prancūzijos, Vokietijos ir Nyderlandų 2016 m. mokesčių zonų vienetiniai tarifai neatitinka įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013;

(6)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybių narių nacionalinės priežiūros institucijos turi parengti veiklos rezultatų planus, į kuriuos įtraukiami tiksliniai rodikliai, atitinkantys visos Sąjungos tikslinius veiklos rodiklius. Pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 11 straipsnio 2 dalį ir IV priedą vienetiniai tarifai apskaičiuojami remiantis nustatytomis maršruto sąnaudomis ir prognozuojamais paslaugų vienetais, nurodytais valstybės narės veiklos rezultatų plane, t. y. nustatytomis maršruto vieneto sąnaudomis. Kol Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos, Liuksemburgo ir Nyderlandų tiksliniai veiklos rodikliai nėra laikomi suderinamais su visos Sąjungos tiksliniais rodikliais, negali būti laikoma, kad jų pagrindu apskaičiuojami vienetiniai tarifai atitinka įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013;

(7)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 1 dalies e punktą atitinkamoms valstybėms narėms turėtų būti pranešta apie šias Komisijos išvadas;

(8)

pagal 17 straipsnio 1 dalies e punktą valstybės narės per vieną mėnesį praneša Komisijai peržiūrėtus vienetinius tarifus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priede nurodyti 2016 m. mokesčių zonų vienetiniai tarifai neatitinka įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Vokietijos Federacinei Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei ir Nyderlandų Karalystei.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Violeta BULC

Komisijos narė


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 10.

(2)  OL L 128, 2013 5 9, p. 31.

(3)  2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (OL L 96, 2004 3 31, p. 1).

(4)  2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas (OL L 128, 2013 5 9, p. 1).

(5)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/132/ES, kuriuo nustatomi antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos oro eismo valdymo tinklo tiksliniai veiklos rodikliai ir įspėjamosios ribos (OL L 71, 2014 3 12, p. 20).

(6)  2015 m. balandžio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/670 dėl 2015 m. mokesčių zonų vienetinių tarifų atitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui (OL L 110, 2015 4 29, p. 25).

(7)  2016 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/420 dėl 2015 m. mokesčių zonų vienetinių tarifų neatitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 63).


PRIEDAS

Pranešti reikalavimų neatitinkantys 2016 m. mokesčių zonų maršruto vienetiniai tarifai

 

Mokesčių zona

Praneštas 2016 m. maršruto vienetinis tarifas nacionaline valiuta (*) (ISO kodas)

1

Belgija–Liuksemburgas

65,41

2

Prancūzija

67,54

3

Vokietija

82,59

4

Nyderlandai

67,00


(*)  Į šiuos vienetinius tarifus neįtrauktas administracinis vienetinis tarifas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 18 straipsnio 1 dalyje ir taikomas valstybėms, kurios yra Eurokontrolės daugiašalio susitarimo dėl maršruto rinkliavų šalys.


22.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/63


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/420

2016 m. kovo 18 d.

dėl 2015 m. mokesčių zonų vienetinių tarifų neatitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1592)

(Tekstas autentiškas tik olandų, prancūzų ir vokiečių kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentą) (1), ypač į jo 16 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 391/2013, kuriuo nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema (2), ypač į jo 17 straipsnio 1 dalies e punktą,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 391/2013 nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema. Bendroji mokesčių sistema yra viena iš priemonių, kuriomis siekiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004 (3) 11 straipsnį ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 390/2013 (4) parengto veiklos rezultatų plano tikslų;

(2)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/132/ES (5) nustatyti antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai, įskaitant maršrutinių oro navigacijos paslaugų ekonominio efektyvumo tikslinį rodiklį, išreikštą nustatytomis tokių paslaugų teikimo vieneto sąnaudomis;

(3)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 1 dalies c punktą ir 17 straipsnio 2 dalį Komisija turi įvertinti 2015 m. mokesčių zonų vienetinius tarifus, apie kuriuos valstybės narės Komisijai pranešė peržiūrėjusios tikslinius veiklos rodiklius pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/347 (6). Atliekant vertinimą tikrinama minėtų vienetinių tarifų atitiktis įgyvendinimo reglamentams (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013;

(4)

Komisija įvertino vienetinius tarifus padedama veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos, kuri pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 3 straipsnį Komisijai turi padėti įgyvendinti veiklos rezultatų planą, bei Eurokontrolės centrinės maršruto mokesčių tarnybos, taip pat naudodamasi valstybių narių iki 2015 m. birželio 1 d. pateiktais duomenimis ir papildoma informacija bei susijusia peržiūrėtuose veiklos rezultatų planuose pateikta informacija. Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgta į vienetinių tarifų taisymus, kuriuos valstybės narės atliko po tolesnio bendravimo su Komisija ir veiklos rezultatų apžvalgos įstaiga. Be to, vertinant 2015 m. vienetinius tarifus remtasi veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos parengta antrojo ataskaitinio laikotarpio peržiūrėtų veiklos rezultatų planų apžvalgos ataskaita; ji Komisijai pateikta 2015 m. spalio 15 d.;

(5)

remdamasi tuo vertinimu, Komisija pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 1 dalies e punktą nustatė, kad 2015 m. mokesčių zonų vienetiniai tarifai, apie kuriuos pranešė Belgija, Prancūzija, Vokietija, Liuksemburgas ir Nyderlandai, neatitinka įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013;

(6)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybių narių nacionalinės priežiūros institucijos turi parengti veiklos rezultatų planus, į kuriuos įtraukiami tiksliniai rodikliai, atitinkantys visos Sąjungos tikslinius veiklos rodiklius. Pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 11 straipsnio 2 dalį ir IV priedą vienetiniai tarifai apskaičiuojami remiantis nustatytomis maršruto sąnaudomis ir prognozuojamais paslaugų vienetais, nurodytais valstybės narės veiklos rezultatų plane, t. y. nustatytomis maršruto vieneto sąnaudomis. Kol Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos, Liuksemburgo ir Nyderlandų tiksliniai veiklos rodikliai nėra laikomi suderinamais su visos Sąjungos tiksliniais rodikliais, negali būti laikoma, kad jų pagrindu apskaičiuojami vienetiniai tarifai atitinka įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013;

(7)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 1 dalies e punktą atitinkamoms valstybėms narėms turėtų būti pranešta apie šias Komisijos išvadas;

(8)

atsižvelgiant į tai, kad peržiūrėti antrojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų planai nebuvo priimti iki metų, einančių prieš antrąjį ataskaitinį laikotarpį, lapkričio 1 d., primenama, kad pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 2 dalį valstybės narės 2015 m. mokesčių zonų vienetinius tarifus privalo prireikus perskaičiuoti pagal galutinius patvirtintus veiklos rezultatų planus, o į skirtumą, susidariusį dėl laikinai taikomų šiame sprendime nustatytų vienetinių tarifų, atsižvelgti, kai bus apskaičiuojami kitų metų vienetiniai tarifai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priede nurodyti 2015 m. mokesčių zonų vienetiniai tarifai neatitinka įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Vokietijos Federacinei Respublikai, Prancūzijos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei ir Nyderlandų Karalystei.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Violeta BULC

Komisijos narė


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 10.

(2)  OL L 128, 2013 5 9, p. 31.

(3)  2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (OL L 96, 2004 3 31, p. 1).

(4)  2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas (OL L 128, 2013 5 9, p. 1).

(5)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/132/ES, kuriuo nustatomi antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos oro eismo valdymo tinklo tiksliniai veiklos rodikliai ir įspėjamosios ribos (OL L 71, 2014 3 12, p. 20).

(6)  2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/347 dėl kai kurių į nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įrašytų tikslinių rodiklių nesuderinamumo su visos Sąjungos antrojo ataskaitinio laikotarpio tiksliniais veiklos rodikliais ir dėl tų tikslinių rodiklių persvarstymo rekomendacijų (OL L 60, 2015 3 4, p. 48).


PRIEDAS

Pranešti reikalavimų neatitinkantys 2015 m. mokesčių zonų maršruto vienetiniai tarifai

 

Mokesčių zona

Praneštas 2015 m. maršruto vienetinis tarifas nacionaline valiuta (*) (ISO kodas)

1

Belgija–Liuksemburgas

68,76

2

Prancūzija

69,34

3

Vokietija

88,22

4

Nyderlandai

66,57


(*)  Į šiuos vienetinius tarifus neįtrauktas administracinis vienetinis tarifas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 18 straipsnio 1 dalyje ir taikomas valstybėms, kurios yra Eurokontrolės daugiašalio susitarimo dėl maršruto rinkliavų šalys.


22.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/66


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/421

2016 m. kovo 18 d.

dėl Šveicarijos mokesčių zonos 2015 ir 2016 m. vienetinių tarifų neatitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1594)

(Tekstas autentiškas tik italų, prancūzų ir vokiečių kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Susitarimą tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl oro transporto (toliau – susitarimas) (1),

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentą) (2), ypač į jo 16 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 391/2013, kuriuo nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema (3), ypač į jo 17 straipsnio 1 dalies e punktą,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 391/2013 nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema. Bendroji mokesčių sistema yra viena iš priemonių, kuriomis siekiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004 (4) 11 straipsnį ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 390/2013 (5) parengto veiklos rezultatų plano tikslų;

(2)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/132/ES (6) nustatyti antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai, įskaitant maršrutinių oro navigacijos paslaugų ekonominio efektyvumo tikslinį rodiklį, išreikštą nustatytomis tokių paslaugų teikimo vieneto sąnaudomis;

(3)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 1 dalies c punktą ir 2 dalį Komisija turi įvertinti 2015 ir 2016 m. mokesčių zonų vienetinius tarifus, apie kuriuos valstybės narės Komisijai pranešė peržiūrėjusios tikslinius veiklos rodiklius pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/347 (7). Atliekant vertinimą tikrinama minėtų vienetinių tarifų atitiktis įgyvendinimo reglamentams (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013;

(4)

Komisija įvertino vienetinius tarifus padedama veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos, kuri pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 3 straipsnį Komisijai turi padėti įgyvendinti veiklos rezultatų planą, bei Eurokontrolės centrinės maršruto mokesčių tarnybos, taip pat naudodamasi Šveicarijos iki 2015 m. birželio 1 d. pateiktais duomenimis ir papildoma informacija bei susijusia peržiūrėtame veiklos rezultatų plane pateikta informacija. Vertinant 2015 ir 2016 m. vienetinius tarifus remtasi veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos parengta antrojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų planų apžvalgos ataskaita; ji Komisijai pateikta 2015 m. spalio 15 d.;

(5)

remdamasi tuo vertinimu Komisija pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 1 dalies e punktą nustatė, kad 2015 ir 2016 m. mokesčių zonų vienetiniai tarifai, apie kuriuos pranešė Šveicarija, neatitinka įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013;

(6)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybių narių nacionalinės priežiūros institucijos turi parengti veiklos rezultatų planus, į kuriuos įtraukiami tiksliniai rodikliai, atitinkantys visos Sąjungos tikslinius veiklos rodiklius. Pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 11 straipsnio 2 dalį ir IV priedą vienetiniai tarifai apskaičiuojami remiantis nustatytomis maršruto sąnaudomis ir prognozuojamais paslaugų vienetais, nurodytais valstybės narės veiklos rezultatų plane, t. y. nustatytomis maršruto vieneto sąnaudomis. Kol Šveicarijos tiksliniai veiklos rodikliai nėra laikomi suderinamais su visos Sąjungos tiksliniais rodikliais, negali būti laikoma, kad jų pagrindu apskaičiuojami vienetiniai tarifai atitinka įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013;

(7)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 1 dalies e punktą atitinkamoms valstybėms narėms turėtų būti pranešta apie Komisijos išvadas;

(8)

atsižvelgiant į tai, kad peržiūrėti antrojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų planai nebuvo priimti iki metų, einančių prieš antrąjį ataskaitinį laikotarpį, lapkričio 1 d., primenama, kad pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 2 dalį valstybės narės mokesčių zonų vienetinius tarifus privalo prireikus perskaičiuoti pagal galutinius patvirtintus veiklos rezultatų planus, o į skirtumą, susidariusį dėl laikinai taikomų šiame sprendime nustatytų vienetinių tarifų, atsižvelgti, kai bus apskaičiuojami kitų metų vienetiniai tarifai;

(9)

pagal 17 straipsnio 1 dalies paskutinę pastraipą vienetiniai tarifai nustatomi nacionaline valiuta. Todėl vienetiniai tarifai šiame sprendime nurodyti Šveicarijos frankais,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šveicarijos mokesčių zonos 2015 m. vienetinis tarifas – 118,97 – ir 2016 m. vienetinis tarifas – 113,69 – neatitinka įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Šveicarijos Konfederacijai.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Violeta BULC

Komisijos narė


(1)  OL L 114, 2002 4 30, p. 73.

(2)  OL L 96, 2004 3 31, p. 10.

(3)  OL L 128, 2013 5 9, p. 31.

(4)  2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (OL L 96, 2004 3 31, p. 1).

(5)  2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas (OL L 128, 2013 5 9, p. 1).

(6)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/132/ES, kuriuo nustatomi antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos oro eismo valdymo tinklo tiksliniai veiklos rodikliai ir įspėjamosios ribos (OL L 71, 2014 3 12, p. 20).

(7)  2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/347 dėl kai kurių į nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įrašytų tikslinių rodiklių nesuderinamumo su visos Sąjungos antrojo ataskaitinio laikotarpio tiksliniais veiklos rodikliais ir dėl tų tikslinių rodiklių persvarstymo rekomendacijų (OL L 60, 2015 3 4, p. 48).


22.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/68


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/422

2016 m. kovo 18 d.

dėl 2015 m. mokesčių zonų vienetinių tarifų atitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1595)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių, italų ir slovakų kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentą) (1), ypač į jo 16 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 391/2013, kuriuo nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema (2), ypač į jo 17 straipsnio 1 dalies d punktą,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 391/2013 nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema. Bendroji mokesčių sistema yra viena iš priemonių, kuriomis siekiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004 (3) 11 straipsnį ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 390/2013 (4) parengto veiklos rezultatų plano tikslų;

(2)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/132/ES (5) nustatyti antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai, įskaitant maršrutinių oro navigacijos paslaugų ekonominio efektyvumo tikslinį rodiklį, išreikštą nustatytomis tokių paslaugų teikimo vieneto sąnaudomis;

(3)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 1 dalies c punktą ir 17 straipsnio 2 dalį Komisija turi įvertinti 2015 m. mokesčių zonų vienetinius tarifus, apie kuriuos valstybės narės Komisijai pranešė peržiūrėjusios tikslinius veiklos rodiklius pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/348 (6). Atliekant vertinimą tikrinama minėtų vienetinių tarifų atitiktis įgyvendinimo reglamentams (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013;

(4)

Komisija, padedama Eurokontrolės veiklos rezultatų apžvalgos skyriaus ir centrinės maršruto mokesčių tarnybos, atliko vienetinių tarifų vertinimą, naudodamasi valstybių narių iki 2015 m. birželio 1 d. pateiktais duomenimis ir papildoma informacija bei susijusia peržiūrėtuose veiklos rezultatų planuose pateikta informacija. Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgta į vienetinių tarifų taisymus, kuriuos valstybės narės atliko po tolesnio bendravimo su Komisija. Be to, vertinant 2015 m. vienetinius tarifus remtasi veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos parengta antrojo ataskaitinio laikotarpio peržiūrėtų veiklos rezultatų planų apžvalgos ataskaita; ji Komisijai pateikta 2015 m. spalio 15 d.;

(5)

remdamasi tuo vertinimu, Komisija pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 1 dalies d punktą nustatė, kad Austrijos, Italijos ir Slovakijos Respublikos 2015 m. maršruto mokesčių zonų vienetiniai tarifai atitinka įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013;

(6)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 1 dalies d punktą atitinkamoms valstybėms narėms turėtų būti pranešta apie šią išvadą;

(7)

atsižvelgiant į tai, kad minėtieji 2015 m. vienetiniai tarifai grindžiami veiklos rezultatų planais, priimtais vėliau nei metų, einančių prieš antrąjį ataskaitinį laikotarpį, lapkričio 1 d., primenama, kad pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 2 dalį į pajamų skirtumą, susidariusį dėl pirminio vienetinio tarifo laikino taikymo 2015 m., turėtų būti atsižvelgiama apskaičiuojant 2016 metų vienetinį tarifą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priede nurodyti 2015 m. maršruto mokesčių zonos vienetiniai tarifai atitinka įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai, Austrijos Respublikai ir Slovakijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Violeta BULC

Komisijos narė


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 10.

(2)  OL L 128, 2013 5 9, p. 31.

(3)  2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (OL L 96, 2004 3 31, p. 1).

(4)  2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas (OL L 128, 2013 5 9, p. 1).

(5)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomi antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos oro eismo valdymo tinklo tiksliniai veiklos rodikliai ir įspėjamosios ribos (OL L 71, 2014 3 12, p. 20).

(6)  2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/348 dėl kai kurių į nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įrašytų tikslinių rodiklių suderinamumo su visos Sąjungos antrojo ataskaitinio laikotarpio tiksliniais veiklos rodikliais (OL L 60, 2015 3 4, p. 55).


PRIEDAS

 

Mokesčių zona

Praneštas 2015 m. maršruto vienetinis tarifas nacionaline valiuta (*) (ISO kodas)

1

Austrija

73,34

2

Italija

80,49

3

Slovakija

54,99


(*)  Į šiuos vienetinius tarifus neįtrauktas administracinis vienetinis tarifas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 18 straipsnio 1 dalyje ir taikomas valstybėms, kurios yra Eurokontrolės daugiašalio susitarimo dėl maršruto rinkliavų šalys.


22.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/70


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/423

2016 m. kovo 18 d.

kuriuo tam tikroms Egipto, Jungtinių Arabų Emyratų ir Jungtinių Amerikos Valstijų laboratorijoms suteikiamas leidimas atlikti šunų, kačių ir šeškų pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1609)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimą 2000/258/EB dėl specialios institucijos, atsakingos už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą, skyrimo (1), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2000/258/EB Nansi, Prancūzijoje, esanti laboratorija Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) paskirta specialia institucija, atsakinga už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą. AFSSA buvo įtraukta į Prancūzijos Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES);

(2)

be kita ko, Sprendimu 2000/258/EB nustatyta, kad ANSES tikslas – atlikti trečiųjų šalių laboratorijų, kurios pateikė prašymą vykdyti pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, vertinimą;

(3)

Egipto kompetentinga institucija pateikė prašymą patvirtinti Gyvūnų sveikatos tyrimų institutą (angl. Animal Health Research Institute) Gizoje, o ANSES parengė ir 2015 m. rugsėjo 29 d. pateikė Komisijai palankią tos laboratorijos vertinimo ataskaitą;

(4)

Jungtinių Arabų Emyratų kompetentinga institucija pateikė prašymą patvirtinti Centrinę veterinarinių tyrimų laboratoriją (angl. Central Veterinary Research Laboratory) Dubajuje, o ANSES parengė ir 2015 m. rugsėjo 29 d. pateikė Komisijai palankią tos laboratorijos vertinimo ataskaitą;

(5)

Jungtinių Amerikos Valstijų kompetentinga institucija pateikė prašymą patvirtinti Atlantos sveikatos asociacijos pasiutligės laboratoriją (angl. Atlanta Health Associates Rabies Laboratory) Kaminge, Oberno universiteto Veterinarijos koledžo virusologijos laboratoriją (angl. Virology Laboratory of Auburn University College of Veterinary Medicine) Oberne ir Ligų kontrolės ir prevencijos centro pasiutligės laboratoriją (angl. Rabies Laboratory of the Centers for Disease Control and Prevention) Atlantoje (toliau – JAV laboratorijos), o ANSES parengė ir 2015 m. rugsėjo 29 d. pateikė Komisijai palankią JAV laboratorijų vertinimo ataskaitą;

(6)

todėl Gyvūnų sveikatos tyrimų institutui Gizoje, Centrinei veterinarinių tyrimų laboratorijai Dubajuje ir JAV laboratorijoms turėtų būti suteiktas leidimas vykdyti šunų, kačių ir šeškų pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Remiantis Sprendimo 2000/258/EB 3 straipsnio 2 dalimi toliau nurodytoms laboratorijoms suteikiamas leidimas vykdyti šunų, kačių ir šeškų pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus:

a)

Animal Health Research Institute

7 Nadi El-Said Street

P.O. Box 12618

Dokki

Giza

Egypt

b)

Central Veterinary Research Laboratory

P.O.Box 597

Dubai

United Arab Emirates

c)

Atlanta Health Associates Rabies Laboratory

309 Pirkle Ferry Road, Suite D300,

Cumming, GA 30040,

United States of America

d)

Auburn University College of Veterinary Medicine

Department of Pathobiology, Virology Laboratory

261 Greene Hall

Auburn, AL 36849

United States of America

e)

Centers for Disease Control and Prevention

Rabies Laboratory

1600 Clifton Road, NE

Atlanta, GA 30333

United States of America.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2016 m. balandžio 15 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 79, 2000 3 30, p. 40.


Klaidų ištaisymas

22.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/72


2016 m. sausio 28 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/113, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės labai atsparaus nuovargiui plieno strypams, naudojamiems kaip gelžbetonio armatūra, nustatomas laikinasis antidempingo muitas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 23, 2016 m. sausio 29 d. )

16 puslapis, pavadinimas:

yra:

„Komisijos reglamentas (ES) 2016/113“,

turi būti:

„Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/113“.