ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 41

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. vasario 18d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. vasario 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/222, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot (SGN)]

1

 

*

2016 m. vasario 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/223, kuriuo nustatoma tam tikrų rinkos ekonomikos režimo ir individualaus režimo prašymų, pateiktų Kinijos ir Vietnamo eksportuojančių gamintojų, vertinimo tvarka ir kuriuo įgyvendinamas Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-659/13 ir C-34/14

3

 

*

2016 m. vasario 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/224, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 947/2014 ir (ES) Nr. 948/2014 nuostatos dėl paskutinės sviesto ir nugriebto pieno miltelių privačiojo sandėliavimo pagalbos paraiškų teikimo dienos

8

 

*

2016 m. vasario 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/225, kuriuo kiekvienai valstybei narei nustatomas didžiausias produktų kiekis ir išskirtinės privataus sandėliavimo pagalbos paraiškų dėl likusio nepanaudoto Deleguotajame reglamente (ES) 2015/1852 nustatyto tam tikrų sūrių kiekio teikimo laikotarpis

10

 

*

2016 m. vasario 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/226, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 999/2014, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui nustatomas galutinis antidempingo muitas

13

 

 

2016 m. vasario 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/227, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

17

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. liepos 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/228 dėl pertvarkymo procedūros

20

 

*

2016 m. vasario 16 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/229, kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Danijos Karalystės pasiūlytas narys

22

 

*

2016 m. vasario 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/230, kuriuo dėl trečiųjų valstybių ir teritorijų, kurių taikomi priežiūros ir reglamentavimo reikalavimai laikomi lygiaverčiais vertinant pozicijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013, sąrašų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/908/ES ( 1 )

23

 

 

GAIRĖS

 

*

2015 m. lapkričio 26 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2016/231, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (ECB/2015/39)

28

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

18.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 41/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/222

2016 m. vasario 5 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Kambodžos paraiška įregistruoti pavadinimą „ម្រេចកំពត“ (Mrech Kampot)/„Poivre de Kampot“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „ម្រេចកំពត“ (Mrech Kampot)/„Poivre de Kampot“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „ម្រេចកំពត“ (Mrech Kampot)/„Poivre de Kampot“ (SGN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.8 klasei „Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.)“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. vasario 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 265, 2015 8 13, p. 7.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


18.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 41/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/223

2016 m. vasario 17 d.

kuriuo nustatoma tam tikrų rinkos ekonomikos režimo ir individualaus režimo prašymų, pateiktų Kinijos ir Vietnamo eksportuojančių gamintojų, vertinimo tvarka ir kuriuo įgyvendinamas Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-659/13 ir C-34/14

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 266 straipsnį,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 14 straipsnį,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

(1)

2006 m. kovo 23 d. Komisija priėmė Komisijos reglamentą (EB) Nr. 553/2006, kuriuo tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) ir Vietnamo kilmės avalynei su batviršiais iš odos (toliau – avalynė) nustatytos laikinosios antidempingo priemonės (toliau – laikinasis reglamentas) (2).

(2)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1472/2006 (3) (toliau – Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1472/2006 arba ginčijamas reglamentas) Taryba tam tikrai importuojamai Vietnamo ir KLR kilmės avalynei su odiniais batviršiais dvejiems metams nustatė 9,7–16,5 % galutinius antidempingo muitus.

(3)

Reglamentu (EB) Nr. 388/2008 (4) Taryba tam tikrai importuojamai KLR kilmės avalynei su odiniais batviršiais nustatytų galutinių antidempingo priemonių taikymą išplėtė iš Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Makao (toliau – YAR Makao) siunčiamam importui, deklaruojamam kaip YAR Makao kilmės arba ne.

(4)

Taryba po 2008 m. spalio 3 d. inicijuotos priemonių galiojimo termino peržiūros (5) Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1294/2009 (6) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1294/2009) antidempingo priemonių taikymą pratęsė dar 15 mėnesių, t. y. iki 2011 m. kovo 31 d., kada priemonės nustojo galioti.

(5)

„Brosmann Footwear (HK) Ltd“, „Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd“, „Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd“, „Risen Footwear (HK) Co Ltd“ ir „Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd“ (toliau – pareiškėjai) Pirmosios instancijos teismui (dabar – Bendrasis Teismas) pateikė ieškinius dėl ginčijamo reglamento. 2010 m. kovo 4 d. Sprendimu Brosmann Footwear (HK) Ltd ir kt. prieš Tarybą, T-401/06, Rink. II-671, ir 2010 m. kovo 4 d. Sprendimu Zhejiang Aokang Shoes ir Wenzhou Taima Shoes prieš Tarybą, sujungtos bylos T-407/06 ir T-408/06, Rink. p. II-747, (toliau – Bendrojo Teismo sprendimai) Bendrasis Teismas šiuos ieškinius atmetė.

(6)

Šiuos sprendimus ieškovai apskundė. 2012 m. vasario 2 d. Sprendimu Brosmann ir kiti, C-249/10 P, ir 2012 m. lapkričio 15 d. Sprendimu Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, C-247/10P, Teisingumo Teismas Bendrojo Teismo sprendimus panaikino. Jis konstatavo, kad Bendrasis Teismas, konstatavęs, kad Komisija pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b ir c punktus neturėjo nagrinėti neatrinktų prekiautojų prašymų taikyti rinkos ekonomikos režimą (RER) (sprendimo (C-249/10 P) 36 punktas ir sprendimo (C-247/10 P) 29 ir 32 punktai), padarė teisės klaidą.

(7)

Tada šiuo klausimu Teisingumo Teismas priėmė savo sprendimą. Jis konstatavo, kad: „[…] Komisija privalėjo išnagrinėti tinkamai pagrįstus apeliančių prašymus, pateiktus pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b ir c punktus, suteikti RESVĮS per ginčijamame reglamente išdėstytą antidempingo procedūrą. Taip pat reikia konstatuoti, kad negali būti atmesta galimybė, jog toks tyrimas būtų leidęs nustatyti kitokio nei 16,5 % dydžio galutinį antidempingo muitą, koks joms yra taikomas pagal ginčijamo reglamento 1 straipsnio 3 dalį. Iš tos pačios nuostatos matyti, kad 9,7 % galutinis antidempingo muitas nustatytas tik vienam Kinijos ūkio subjektui, kuris buvo atrinktas ir kuriam pripažintas RESVĮS. Tačiau, kaip matyti iš šio sprendimo 38 punkto, jei Komisija būtų konstatavusi, kad apeliantės taip pat veikė rinkos ekonomikos sąlygomis, tuomet, nesant galimybės apskaičiuoti individualų dempingo skirtumą, joms taip pat turėjo būti taikomas minėto dydžio muito tarifas“ (sprendimo (C-249/10 P) 42 punktas ir sprendimo (C-247/10 P) 36 punktas).

(8)

Todėl Teismas panaikino ginčijamą reglamentą, kiek jis susijęs su nagrinėjamaisiais pareiškėjais.

(9)

2013 m. spalio mėn. Komisija pranešimu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (7) paskelbė, kad nusprendė atnaujinti antidempingo tyrimą nuo to konkretaus momento, kai buvo padarytas pažeidimas, ir išnagrinėti, ar nuo 2004 m. balandžio 1 d. iki 2005 m. kovo 31 d. pareiškėjai veikė rinkos ekonomikos sąlygomis, ir paprašė suinteresuotųjų šalių pranešti apie save.

(10)

2014 m. kovo mėn. Tarybos įgyvendinimo reglamentu 2014/149/ES (8) Taryba atmetė Komisijos pasiūlymą priimti Tarybos įgyvendinimo reglamentą, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas importuojamai tam tikrai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynei su odiniais batviršiais, kurią pagamino bendrovės „Brosmann Footwear (HK) Ltd“, „Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd“, „Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd“, „Risen Footwear (HK) Co Ltd“ ir „Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd“, ir šių gamintojų atžvilgiu tyrimą užbaigė. Taryba laikėsi nuomonės, kad importuotojai, nusipirkę batus iš šių eksportuojančių gamintojų, kuriems kompetentingos nacionalinės institucijos kompensavo atitinkamus muitus, remdamosi 1992 m. spalio 12 d. Reglamentu (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiu Bendrijos muitinės kodeksą (9) (toliau – Bendrijos muitinės kodeksas), įgijo teisėtų lūkesčių pagal ginčijamo reglamento 1 straipsnio 4 dalį, nustatančią Bendrijos muitinės kodekso nuostatų, ypač jo 221 straipsnio, taikymą renkant muitus, o priėmus Komisijos pasiūlymą šios nuostatos būtų kvestionuojamos.

(11)

Du nagrinėjamojo produkto importuotojai „C&J Clark International Ltd.“ ir „Puma SE“, remdamiesi 5–7 konstatuojamosiose dalyse nurodyta teismų praktika, savo nacionaliniuose teismuose pateikė ieškinius dėl antidempingo priemonių, nustatytų iš Kinijos ir Vietnamo importuojamai tam tikrai avalynei; šie teismai perdavė klausimą Teisingumo Teismui, kad šis priimtų prejudicinį sprendimą.

(12)

Sujungtose bylose C-659/13 C & J Clark International Limited ir C-34/14 Puma SE Teisingumo Teismas Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1472/2006 ir (EB) Nr. 1294/2009 paskelbė negaliojančiais tokia apimtimi, kokia Europos Komisija nenagrinėjo RER ir individualaus režimo prašymų, kuriuos pateikė neatrinkti KLR ir Vietnamo eksportuojantys gamintojai, nesilaikydama 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių 2 straipsnio 7 dalies b punkto ir 9 straipsnio 5 dalies (toliau – sprendimai).

(13)

SESV 266 straipsnyje nustatyta, kad institucijos privalo imtis būtinų priemonių Teismo sprendimams vykdyti. Jei panaikinamas aktas, institucijų priimtas atliekant administracinę procedūrą, pvz., antidempingo tyrimą, Teismo sprendimas įgyvendinamas panaikintą aktą pakeičiant nauju aktu, kuriuo pašalinamas Teismo nustatytas pažeidimas (sprendimas Asteris) (10).

(14)

Pagal Teismo praktiką panaikinto akto pakeitimo procedūra gali būti atnaujinta nuo to konkretaus momento, kai buvo padarytas pažeidimas (11). Tiksliau tai reiškia, kad tokiu atveju, kai panaikinamas administracinę procedūrą užbaigiantis aktas, tuo panaikinimu nebūtinai daromas poveikis parengiamiesiems veiksmams, pvz., antidempingo tyrimo inicijavimui. Kai panaikinamas reglamentas, kuriuo nustatomos galutinės antidempingo priemonės, tai reiškia, kad po panaikinimo antidempingo tyrimas yra vis dar vykdomas, nes Sąjungos teisės sistemoje nebėra antidempingo tyrimą užbaigiančio akto (12), nebent pažeidimas padarytas inicijavimo etapu.

(15)

Išskyrus tai, kad institucijos neišnagrinėjo RER ir individualaus režimo prašymų, kuriuos pateikė neatrinkti KLR ir Vietnamo eksportuojantys gamintojai, visi kiti Reglamentu (EB) Nr. 1472/2006 ir Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1294/2009 nustatyti faktai lieka galioti.

(16)

Šiuo atveju pažeidimas padarytas po inicijavimo etapo. Taigi, Komisija nusprendė atnaujinti šį antidempingo tyrimą, kuris dar buvo nebaigtas tuo momentu, kai buvo padarytas pažeidimas, ir išnagrinėti, ar 2004 m. balandžio 1 d. – 2005 m. kovo 31 d. laikotarpiu nagrinėjamieji eksportuojantys gamintojai veikė rinkos ekonomikos sąlygomis.

(17)

Bendrovių „C&J Clark International Ltd.“ ir „Puma SE“ importo atveju Komisija įvertins visus pateiktus RER ir individualaus režimo prašymus.

(18)

Remiantis pagrindinio reglamento 14 straipsniu tikslinga įpareigoti nacionalines muitines tuo laikotarpiu šių muitų nekompensuoti. Šį vertinimą Komisija atliks per aštuonis mėnesius nuo Teismo sprendimo priėmimo dienos.

(19)

Dėl kitų importuotojų, kurie patys neturėjo teisės pateikti ieškinį dėl panaikinimo ir todėl teikdami prašymus kompensuoti antidempingo muitus pagal Bendrijos muitinės kodekso 236 straipsnį gali remtis Teismo sprendimu – Komisija, siekdama veiksmingai naudoti išteklius, vertins RER ir individualaus režimo prašymus tik iš tų eksportuojančių gamintojų, kurie susiję su kompensavimo prašymais, laiku ir tinkama forma pateiktais nacionalinėms muitinėms. Komisija pažymi, kad pagal Bendrijos muitinės kodekso 236 straipsnio 2 dalį importo arba eksporto muitai grąžinami arba juos atsisakoma išieškoti, jeigu atitinkamai muitinei pateikiamas prašymas per trejų metų laikotarpį nuo pranešimo apie šių muitų sumą skolininkui dienos. Komisija taip pat pažymi, kad reglamento, kuriuo nustatomi antidempingo muitai, paskelbimas negaliojančiu nelaikomas nenumatyta aplinkybe, kaip apibrėžta toje nuostatoje, leidžiančia pratęsti trejų metų terminą, per kurį importuotojas gali prašyti grąžinti pagal tą reglamentą sumokėtus importo muitus.

B.   TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMŲ SUJUNGTOSE BYLOSE C-659/13 IR C-34/14 ĮGYVENDINIMAS

(20)

Jei Teisingumo Teismo prejudiciniu sprendimu institucijų teisės aktas buvo paskelbtas negaliojančiu, toks Teismo sprendimas turi erga omnes poveikį (13), t. y. jis neapsiriboja vien tik pareiškėju, kuris kreipiasi į nacionalinį teismą, kuris tuomet pateikia klausimą Teisingumo Teismui. Tokiu atveju Komisija įpareigota įgyvendinti Teismo sprendimą visų šalių, kurioms turi poveikio pažeidimas, dėl kurio priemonė buvo panaikinta, atžvilgiu.

(21)

Komisija turi galimybę ištaisyti ginčijamo reglamento dalis, dėl kurių reglamentas buvo panaikintas, ir nekeisti tų vertinimo dalių, kurioms sprendimas nedaro poveikio (14).

(22)

Siekdama užtikrinti, kad ištekliai būtų naudojami veiksmingai, Komisija nenagrinėja visų neatrinktų Kinijos ir Vietnamo eksportuojančių gamintojų RER ir individualaus režimo prašymų, kurie buvo pateikti atliekant tyrimą, po kurio buvo priimtas ginčijamas reglamentas. Ji mano, kad vietoj to tikslinga įpareigoti nacionalines muitines, kurios sprendžia dėl prašymų kompensuoti antidempingo muitus pagal Bendrijos muitinės kodekso (15) 236 straipsnį, perduoti Komisijai kompensavimo prašymą ir palaukti, kol Komisija įvertins RER ir individualaus režimo prašymą, ir tinkamais atvejais prieš kompensuojant muitą iš naujo nustatyti tinkamos normos antidempingo muitą. Tokios prievolės teisinis pagrindas yra pagrindinio reglamento 14 straipsnis, kuriame nustatyta, kad reglamente, kuriuo nustatomi muitai, išsamiai nurodomos sąlygos, pagal kurias valstybės renka tokius muitus.

(23)

Tada Komisija patikrina, ar eksportuojantis gamintojas, kurio eksportą aprėpia muitų grąžinimo prašymas, iš tikrųjų paprašė RER arba individualaus režimo vertinimo, ir, jei taip, ar tokiam eksportuojančiam gamintojui turėtų būti suteiktas RER arba individualus režimas.

(24)

Komisija priima reglamentus, kuriais įtvirtinamas vertinimas ir tinkamais atvejais iš naujo nustatoma taikytina muito norma. Šios nustatytos naujos normos įsigalios nuo tos dienos, kurią įsigaliojo panaikintas reglamentas.

(25)

Todėl nacionalinės muitinės, prieš priimdamos sprendimą dėl bet kokio prašymo grąžinti muitus, yra įpareigojamos palaukti tokio tyrimo rezultatų.

(26)

Siekdama išvengti nepagrįsto vėlavimo, Komisija stengsis laikytis pagrindiniame reglamente nustatyto vėliausio termino RER ir individualaus režimo vertinimui atlikti, kuris yra aštuoni mėnesiai nuo informacijos iš nacionalinių muitinių gavimo.

C.   IŠVADOS

(27)

Eksportuojančių gamintojų, kurie pardavė produktą bendrovėms „Puma SE“ ir „C&J Clark International Ltd“, RER ir individualaus režimo prašymų analizė turėtų būti atlikta per aštuonis mėnesius nuo Teismo sprendimo priėmimo dienos.

(28)

Dėl antidempingo muito, nustatyto kitiems Kinijos ir Vietnamo eksportuojantiems gamintojams (išskyrus tuos, kuriems taikomas Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2014/149/ES ir kurie yra nurodyti jo pirmame sakinyje) – nacionalinės muitinės, kurioms pateikti prašymai grąžinti arba atsisakyti išieškoti antidempingo muitus, sumokėtus už tų kitų eksportuojančių gamintojų eksportą, turėtų susisiekti su Komisija, kad ji galėtų įvertinti RER bei individualaus režimo prašymus ir tinkamais atvejais iš naujo nustatyti antidempingo muitus.

D.   KOMITETAS

(29)

Reglamentas atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 15 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Nacionalinės muitinės, gavusios prašymą kompensuoti, remiantis Bendrijos muitinės kodekso 236 straipsniu, antidempingo muitus, nustatytus Reglamentu (ES) Nr. 1472/2006 arba Reglamentu (ES) Nr. 1294/2009 ir surinktus nacionalinių muitinių, kuris grindžiamas tuo, kad neatrinktas eksportuojantis gamintojas pateikė RER arba individualaus režimo prašymą, persiunčia Komisijai tą prašymą ir bet kokius patvirtinamuosius dokumentus.

2.   Komisija per aštuonis mėnesius nuo prašymo ir bet kokių patvirtinamųjų dokumentų gavimo patikrina, ar eksportuojantis gamintojas iš tikrųjų buvo pateikęs RER arba individualaus režimo prašymą. Jeigu taip, Komisija įvertina tą prašymą ir po informacijos atskleidimo pagal pagrindinio reglamento 20 straipsnį iš naujo nustato atitinkamą muitą priimdama Komisijos įgyvendinimo reglamentą.

3.   Nacionalinės muitinės, prieš priimdamos sprendimą dėl prašymo grąžinti arba atsisakyti išieškoti antidempingo muitus, palaukia, kol bus paskelbtas atitinkamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo iš naujo nustatomi muitai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. vasario 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 343, 2009 12 22, p. 51).

(2)  OL L 98, 2006 4 6, p. 3.

(3)  2006 m. spalio 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1472/2006, nustatantis galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos ir Vietnamo kilmės tam tikros avalynės su batviršiais iš odos importui, galutinį surinkimą (OL L 275, 2006 10 6, p. 1).

(4)  2008 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 388/2008, išplečiantis galutinių antidempingo priemonių, nustatytų Reglamentu (EB) Nr. 1472/2006 importuojamai tam tikrai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynei su batviršiais iš odos, taikymą tam pačiam importuojamam produktui, siunčiamam iš Makao SAR (deklaruojamam kaip Makao kilmės arba ne) (OL L 117, 2008 5 1, p. 1).

(5)  OL C 251, 2008 10 3, p. 21.

(6)  2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1294/2009, kuriuo, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikrai importuojamai Vietnamo ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynei su batviršiais iš odos nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas tam tikrai importuojamai iš Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Makao siunčiamai avalynei su batviršiais iš odos, deklaruojamai kaip Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Makao kilmės arba ne (OL L 352, 2009 12 30, p. 1).

(7)  OL C 295, 2013 10 11, p. 6.

(8)  2014 m. kovo 18 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo atmetamas pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo reglamento, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas importuojamai tam tikrai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynei su batviršiais iš odos, kurią pagamino bendrovės Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd ir Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (OL L 82, 2014 3 20, p. 27).

(9)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(10)  1988 m. balandžio 26 d. Sprendimo Asteris AE ir kt. ir Graikijos Respublika prieš Komisiją, sujungtos bylos 97, 193, 99 ir 215/86, Rink. p. 2181, 27 ir 28 punktai.

(11)  1998 m. lapkričio 12 d. Sprendimo Ispanija prieš Komisiją, C-415/96, Rink. p. I-6993, 31 punktas; 2000 m. spalio 3 d. Sprendimo Industrie des poudres sphériques prieš Tarybą, C-458/98 P, Rink. p. I-8147, 80–85 punktai; 2008 m. liepos 9 d. Sprendimo Alitalia prieš Komisiją, T-301/01, Rink. p. II-1753, 99 ir 142 punktai; 2011 m. gegužės 12 d. Sprendimo Région Nord-Pas de Calais prieš Komisiją, sujungtos bylos T-267/08 ir T-279/08, Rink. p. II-0000, 83 punktas.

(12)  1998 m. lapkričio 12 d. Sprendimo Ispanija prieš Komisiją, C-415/96, Rink. p. I-6993, 31 punktas; 2000 m. spalio 3 d. Sprendimo Industrie des poudres sphériques prieš Tarybą, C-458/98 P, Rink. p. I-8147, 80–85 punktai;

(13)  1981 m. gegužės 13 d. Sprendimo International Chemical Corporation, 66/80, Rink. p. 1191, 18 punktas.

(14)  2000 m. spalio 3 d. Sprendimo Industrie des poudres sphériques prieš Tarybą, C-458/98 P, Rink. p. I-8147, 80–85 punktai;

(15)  Arba nuo 2016 m. gegužės 1 d. pagal 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, atitinkamas nuostatas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).


18.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 41/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/224

2016 m. vasario 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 947/2014 ir (ES) Nr. 948/2014 nuostatos dėl paskutinės sviesto ir nugriebto pieno miltelių privačiojo sandėliavimo pagalbos paraiškų teikimo dienos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 18 straipsnio 2 dalį, 20 straipsnio c, f, l, m bei n punktus ir 223 straipsnio 3 dalies c punktą,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (2), ypač į jo 4 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (3), ypač į jo 62 straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

dėl rinkoje susidariusios itin sudėtingos padėties, kurią visų pirma lėmė Rusijos nustatytas draudimas importuoti pieno produktus iš Sąjungos, Komisijos įgyvendinimo reglamentais (ES) Nr. 947/2014 (4) ir (ES) Nr. 948/2014 (5) buvo leista pradėti privačiai sandėliuoti sviestą ir nugriebto pieno miltelius;

(2)

šių privačiojo sandėliavimo schemų taikymo laikotarpis pratęstas Komisijos įgyvendinimo reglamentais (ES) Nr. 1337/2014 (6), (ES) 2015/303 (7) ir (ES) 2015/1548 (8). Todėl pagalbos paraiškos gali būti teikiamos iki 2016 m. vasario 29 d.;

(3)

2015 m. birželio 25 d. Rusija pratęsė Sąjungos žemės ūkio ir maisto produktų importo draudimą dar vieniems metams – iki 2016 m. rugpjūčio 6 d.;

(4)

be to, pasaulinė pieno ir pieno produktų paklausa 2015 m. išliko nestabili, o pieno pasiūla pagrindiniuose eksporto regionuose padidėjo;

(5)

todėl sviesto ir nugriebto pieno miltelių kainos Sąjungoje dar labiau sumažėjo, ir kainų mažėjimo tendencija greičiausiai išliks;

(6)

atsižvelgiant į dabartinę padėtį rinkoje, tikslinga užtikrinti, kad sviestui ir nugriebto pieno milteliams skirtos privačiojo sandėliavimo pagalbos schemos būtų taikomos be pertrūkių ir kad jų galiojimas būtų pratęstas iki 2016 m. intervencijos laikotarpio pabaigos – 2016 m. rugsėjo 30 d.;

(7)

siekiant užtikrinti, kad teikti paraiškas pagal minėtas schemas būtų galima be pertrūkių, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 947/2014 pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 947/2014 5 straipsnyje data „2016 m. vasario 29 d.“ pakeičiama data „2016 m. rugsėjo 30 d.“

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 948/2014 pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 948/2014 5 straipsnyje data „2016 m. vasario 29 d.“ pakeičiama data „2016 m. rugsėjo 30 d.“

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. vasario 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 346, 2013 12 20, p. 12.

(3)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(4)  2014 m. rugsėjo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 947/2014, kuriuo leidžiama pradėti privačiai sandėliuoti sviestą ir iš anksto nustatomas pagalbos dydis (OL L 265, 2014 9 5, p. 15).

(5)  2014 m. rugsėjo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 948/2014, kuriuo leidžiama pradėti privačiai sandėliuoti nugriebto pieno miltelius ir iš anksto nustatomas pagalbos dydis (OL L 265, 2014 9 5, p. 18).

(6)  2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1337/2014, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 947/2014 ir (ES) Nr. 948/2014 nuostatos dėl paskutinės sviesto ir nugriebto pieno miltelių privačiojo sandėliavimo pagalbos paraiškų teikimo dienos (OL L 360, 2014 12 17, p. 15).

(7)  2015 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/303, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 947/2014 ir (ES) Nr. 948/2014 nuostatos dėl paskutinės sviesto ir nugriebto pieno miltelių privačiojo sandėliavimo pagalbos paraiškų teikimo dienos (OL L 55, 2015 2 26, p. 4).

(8)  2015 m. rugsėjo 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1548, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 947/2014 ir (ES) Nr. 948/2014 nuostatos dėl paskutinės sviesto ir nugriebto pieno miltelių privačiojo sandėliavimo pagalbos paraiškų teikimo dienos (OL L 242, 2015 9 18, p. 26).


18.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 41/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/225

2016 m. vasario 17 d.

kuriuo kiekvienai valstybei narei nustatomas didžiausias produktų kiekis ir išskirtinės privataus sandėliavimo pagalbos paraiškų dėl likusio nepanaudoto Deleguotajame reglamente (ES) 2015/1852 nustatyto tam tikrų sūrių kiekio teikimo laikotarpis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2015 m. spalio 15 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/1852, kuriuo pradedama taikyti išskirtinė laikinoji tam tikrų sūrių privataus sandėliavimo pagalbos schema ir iš anksto nustatomas pagalbos dydis (2), ypač jo 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

Deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1852 pradėta taikyti išskirtinė laikinoji tam tikrų sūrių privataus sandėliavimo pagalbos schema ir iš anksto nustatytas pagalbos dydis;

(2)

Reglamento (ES) 2015/1852 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad 2016 m. sausio 15 d. yra galutinė pagalbos paraiškų pateikimo data;

(3)

Airija, Prancūzija, Italija, Lietuva, Nyderlandai, Suomija, Švedija ir Jungtinė Karalystė pranešė Komisijai pageidaujančios toliau naudotis privataus sandėliavimo pagalbos schema;

(4)

po 2016 m. sausio 15 d. likęs nepanaudotas kiekis – 68 123 tonos. Todėl tikslinga leisti valstybėms narėms, pranešusioms apie savo pageidavimą toliau naudotis privataus sandėliavimo pagalbos schema, išnaudoti tą kiekį ir jį paskirstyti kiekvienai valstybei narei, atsižvelgiant į kiekius, dėl kurių paraiškas valstybės narės pateikė iki 2016 m. sausio 15 d.;

(5)

reikėtų nustatyti naują pagalbos paraiškų teikimo laikotarpį;

(6)

tam tikrų sūrių privataus sandėliavimo pagalbos schemos įgyvendinimo taisyklės, nustatytos Deleguotajame reglamente (ES) 2015/1852, turėtų būti taikomos mutatis mutandis įgyvendinant schemą pagal šį reglamentą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šio reglamento priede nustatytas didžiausias produktų kiekis kiekvienai valstybei narei, kuriai taikoma išskirtinė laikinoji likusio nepanaudoto Deleguotajame reglamente (ES) 2015/1852 nustatyto sūrių kiekio privataus sandėliavimo pagalbos schema.

Schemos įgyvendinimo taisyklės, nustatytos Deleguotajame reglamente (ES) 2015/1852, taikomos mutatis mutandis šio reglamento priede nustatytiems kiekiams.

2 straipsnis

Pagalbos paraiškos

Pagalbos paraiškos gali būti teikiamos nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Galutinė paraiškų pateikimo data – 2016 m. rugsėjo 30 d.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. vasario 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 271, 2015 10 16, p. 15.


PRIEDAS

Valstybė narė

Didžiausias kiekis

(tonomis)

Airija

4 127

Prancūzija

6 340

Italija

27 025

Lietuva

2 616

Nyderlandai

16 526

Suomija

694

Švedija

2 126

Jungtinė Karalystė

8 669

Iš viso

68 123


18.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 41/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/226

2016 m. vasario 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 999/2014, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui nustatomas galutinis antidempingo muitas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau –pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnio 4 dalį ir 14 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 2022/95 (2) Taryba nustatė galutinį antidempingo muitą importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui, kurio KN kodai yra 3102 30 90 ir 3102 40 90. Remiantis tolesniu tyrimu, kurį atlikus nustatyta, kad šis muitas buvo absorbuotas, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 663/98 (3) šios priemonės buvo iš dalies pakeistos. Atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą ir dalinę tarpinę peržiūrą atitinkamai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 (4) 11 straipsnio 2 ir 3 dalis, Reglamentu (EB) Nr. 658/2002 (5) Taryba nustatė galutinį 47,07 EUR už toną antidempingo muitą importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui, kurio KN kodai yra 3102 30 90 ir 3102 40 90. Po to pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 3 dalį buvo atlikta produkto apibrėžtosios srities tarpinė peržiūra ir importuojamoms Rusijos kilmės kietosioms trąšoms, kurių sudėtyje esantis amonio nitrato kiekis sudaro daugiau kaip 80 % masės ir kurių KN kodai šiuo metu yra 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ir ex 3105 90 20, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 945/2005 (6) nustatytas galutinis 41,42–47,07 EUR už toną antidempingo muitas;

(2)

atlikus antrąją priemonių galiojimo termino peržiūrą ir antrąją dalinę tarpinę peržiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalį, ankstesnėje konstatuojamojoje dalyje aprašytos antidempingo priemonės (su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 945/2005) Tarybos reglamentu (EB) Nr. 661/2008 (7) buvo taikomos toliau, išskyrus „EuroChem“ grupei, kuriai nustatytas fiksuotas muito dydis svyravo 28,88–32,82 EUR už toną;

(3)

Sprendimu 2008/577/EB (8) Komisija priėmė, be kita ko, Rusijos gamintojų akcinės bendrovės (AB, rus. OAO) „Acron“ ir AB „Dorogobuzh“ įsipareigojimo pasiūlymus ir nustatė didžiausią leidžiamą kiekį;

(4)

2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimu (9), išaiškintu 2009 m. liepos 9 d. sprendimu (10), Bendrasis Teismas panaikino Reglamentą (EB) Nr. 945/2005 tiek, kiek jis susijęs su akcine bendrove (toliau – AB) „Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat“ (toliau – „Kirovo“), priklausančia „OJSC UCC UralChem“ (toliau – „Uralchem“). Reglamentu (EB) Nr. 989/2009 (11) Taryba atitinkamai iš dalies pakeitė Reglamentą (EB) Nr. 661/2008. Todėl bendrovei „Kirovo“ antidempingo muitas (47,07 EUR už toną) taikomas tik importuojamam amonio nitratui, kurio KN kodai šiuo metu yra 3102 30 90 ir 3102 40 90;

(5)

Komisija, pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį atlikusi priemonių galiojimo termino peržiūrą, Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 999/2014 (12) toliau taikė antidempingo priemones (su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 989/2009);

(6)

2015 m. rugsėjo 16 d.„Kirovo“ pranešė Komisijai apie planuojamą bendrovių grupės „Uralchem“ reorganizavimą. Nuo 2015 m. spalio 1 d.„Kirovo“ yra nebe „Uralchem“ priklausanti akcinė bendrovė, o „Uralchem“ filialas, vadinamas „Uralchem Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat“ filialu (toliau – „Kirovo“ filialas). Bendrovė teigė, kad šio reorganizavimo tikslas – pagerinti visos „Uralchem“ grupės įmonių valdymą;

(7)

„Uralchem“ taip pat turi gamybos vietą, esančią Bereznikuose (Rusija) – „Uralchem Azot“ filialą, kuriam antidempingo muitas (47,07 EUR už toną) taikomas visų tipų amonio nitratui, nurodytam Reglamento (ES) Nr. 999/2014 1 straipsnio 1 dalyje. Todėl turi būti įvertinta priemonių vengimo rizika, atsižvelgiant į tai, kad tam pačiam juridiniam subjektui, gaminančiam amonio nitratą, šiuo metu priklauso du nauji filialai („Berezniki“ ir „Kirovo“);

(8)

Komisija išnagrinėjo bendrovės pateiktą informaciją ir visą kitą turimą informaciją ir padarė išvadą, jog rizika, kad įvairūs „Uralchem“ filialai vengs antidempingo priemonių, yra maža dėl toliau išdėstytų priežasčių;

(9)

pirma, nuo tada, kai Reglamentu (EB) Nr. 989/2009 buvo iš dalies pakeistos priemonės („Kirovo“ taikomos antidempingo priemonės taikomos tik importuojamam amonio nitratui, kurio KN kodai šiuo metu yra 3102 30 90 ir 3102 40 90), nėra įrodymų, kad „Uralchem“ piktnaudžiautų tokiu priemonių netaikymu „Kirovo“. Iš tiesų, po to, kai priemonės buvo iš dalies pakeistos, amonio nitrato, kurio KN kodai šiuo metu nėra 3102 30 90 ir 3102 40 90, importas išliko stabilus. Be to, Komisija neturi jokių įrodymų, kad įmonė „Berezniki“ neteisingai deklaruotų savo produkciją, kaip pagamintą „Kirovo“, ir taip piktnaudžiautų tokiu priemonių netaikymu „Kirovo“;

(10)

antra, „Uralchem“ teigė, kad pagal Rusijoje taikytinus nacionalinės teisės aktus trąšas privaloma registruoti ir žymėti, taip pat privaloma nurodyti gamybos vietos faktinį juridinį pavadinimą ir fizinį adresą. Gamintojo gamybos vieta taip pat turi būti nurodyta kituose oficialiuose dokumentuose. Galiausiai, jei amonio nitratas yra eksportuojamas, gamybos vieta turi būti nurodyta įvairiuose privalomuose dokumentuose, pavyzdžiui, muitinės eksporto deklaracijoje, kilmės sertifikate ir važtaraštyje. Todėl mažai tikėtina, kad „Uralchem“„Kirovo“ filialui priskyrus papildomą TARIC kodą A959, kitos šios grupės gamybos vietos jį netinkamai naudotų;

(11)

trečia, Komisijai išsiųstame 2015 m. spalio 13 d. rašte „Uralchem“ įsipareigojo neužsiimti jokia veikla, dėl kurios galėtų būti netinkamai naudojamas papildomas TARIC kodas A959, t. y. į Sąjungą su šiuo TARIC kodu neeksportuoti produktų, pagamintų kitur nei Kirovo Čepecke (Kirovo sritis) įsteigtame „Kirovo“ filiale;

(12)

ketvirta, Komisijai taip pat yra žinoma apie didžiausius įmonių „Berezniki“ ir „Kirovo“ pajėgumus ir tai, kad norint pastatyti naujus įrenginius ir padidinti dabartinius pajėgumus reikia kelerių metų. Todėl, jeigu importas neišvengiamai padidėtų ateityje ir ypač viršytų didžiausius įmonės „Kirovo“ pajėgumus, būtų pradėtas ex-officio vengimo tyrimas;

(13)

tačiau, siekiant dar labiau sumažinti vengimo pavojų, būtina nustatyti specialias priemones, kuriomis būtų užtikrinamas konkrečių antidempingo muitų taikymas skirtingiems „Uralchem“ filialams. „Uralchem“ valstybių narių muitinėms privalo pateikti galiojančią komercinę sąskaitą faktūrą. Sąskaita faktūra privalo atitikti šio reglamento 1 straipsnio trečioje dalyje išdėstytus reikalavimus. Importuojamam produktui, su kuriuo nepateikiama tokia sąskaita faktūra, taikoma visoms kitoms bendrovėms taikoma muito norma;

(14)

Komisija visoms suinteresuotosioms šalims pranešė apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis ji ketina iš dalies keisti Reglamentą (ES) Nr. 999/2014. Toms šalims buvo suteiktas laikotarpis, per kurį jos galėjo teikti pastabas dėl šio faktų atskleidimo. „Uralchem“ ir Rusijos Federacijos Vyriausybė pateikė pastabų. Į šias pastabas buvo atsižvelgta;

(15)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 15 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 999/2014 1 straipsnio 2 dalies b punktas iš dalies keičiamas taip:

„b)

„KCKK Branch of Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem in Kirovo-Chepetsk“ pagamintoms prekėms (papildomas TARIC kodas A959):

Produkto aprašymas

KN kodas

TARIC kodas

Fiksuotas muito dydis (EUR už toną)

Amonio nitratas, išskyrus turintį vandeninio tirpalo pavidalą

3102 30 90

47,07

Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos, kurių sudėtyje esantis azoto kiekis sudaro daugiau kaip 28 % masės

3102 40 90

47,07

1 dalyje nurodytoms „KCKK Branch of Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem in Kirovo-Chepetsk“ pagamintoms prekėms, kurios nenurodytos pirmiau pateiktoje lentelėje, antidempingo muitai netaikomi.

„KCKK Branch of Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem in Kirovo-Chepetsk“ pagamintoms tam tikroms prekėms antidempingo muitas netaikomas, jei akcinė bendrovė „Chemical Company Uralchem in Kirovo-Chepetsk“ valstybių narių muitinėms pateikia galiojančią komercinę sąskaitą faktūrą, kurioje turi būti pateikta deklaracija, kurią pasirašė sąskaitą faktūrą išduodančio subjekto pareigūnas, nurodydamas datą, savo vardą, pavardę ir pareigas: „Aš, toliau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad (kiekis) šioje sąskaitoje faktūroje nurodyto amonio nitrato, parduodamo eksportui į Europos Sąjungą, Rusijoje pagamino („KCKK Branch of Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem in Kirovo-Chepetsk“ir adresas) (papildomas TARIC kodasA959). Patvirtinu, kad šioje sąskaitoje faktūroje pateikta informacija yra išsami ir teisinga.“ Jeigu tokia sąskaita faktūra nepateikiama, visų tipų amonio nitratui, kurį gamina „KCKK Branch of Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem in Kirovo-Chepetsk“, taikoma visoms kitoms bendrovėms nustatyta muito norma.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. vasario 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  1995 m. rugpjūčio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2022/95, kuriuo importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 198, 1995 8 23, p. 1).

(3)  1998 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 663/98, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2022/95, kuriuo importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 93, 1998 3 26, p. 1).

(4)  1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 56, 1996 3 6, p. 1).

(5)  2002 m. balandžio 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 658/2002, kuriuo importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 102, 2002 4 18, p. 1).

(6)  2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 945/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 658/2002, įvedantį galutinį antidempingo muitą Rusijos kilmės amonio nitrato importui, ir Reglamentą (EB) Nr. 132/2001, įvedantį galutinį antidempingo muitą amonio nitrato, kurio kilmės šalis, inter alia, yra Ukraina, importui po dalinės tarpinės peržiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 3 dalį (OL L 160, 2005 6 23, p. 1).

(7)  2008 m. liepos 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2008, kuriuo po priemonių galiojimo termino peržiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalį ir po dalinės tarpinės peržiūros pagal 11 straipsnio 3 dalį importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 185, 2008 7 12, p. 1).

(8)  2008 m. liepos 4 d. Komisijos sprendimas 2008/577/EB, kuriuo priimami įsipareigojimai, susiję su antidempingo tyrimu dėl importuojamo Rusijos ir Ukrainos kilmės amonio nitrato (OL L 185, 2008 7 12, p. 43).

(9)  2008 m. rugsėjo 10 d. Sprendimo JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat prieš Tarybą, T-348/05, Rink. 2008 II-00159, rezoliucinės dalies 1 punktas.

(10)  2009 m. liepos 9 d. Sprendimo JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat prieš Tarybą, T-348/05 INTP, Rink. 2009 II-00116, rezoliucinės dalies 1 punktas.

(11)  2009 m. spalio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 989/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 661/2008, kuriuo importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 278, 2009 10 23, p. 1).

(12)  2014 m. rugsėjo 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 999/2014, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 280, 2014 9 24, p. 19).


18.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 41/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/227

2016 m. vasario 17 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. vasario 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

EG

86,9

IL

283,6

MA

93,0

SN

172,2

TN

107,9

TR

114,4

ZZ

143,0

0707 00 05

MA

84,1

TR

184,9

ZZ

134,5

0709 93 10

MA

42,7

TR

171,3

ZZ

107,0

0805 10 20

CL

98,4

EG

44,8

IL

118,8

MA

54,1

TN

49,8

TR

61,6

ZZ

71,3

0805 20 10

IL

123,4

MA

87,7

TR

84,6

ZZ

98,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

68,8

IL

133,1

MA

118,5

TR

74,7

ZZ

98,8

0805 50 10

IL

106,9

MA

74,1

TR

92,4

ZZ

91,1

0808 10 80

CL

93,1

US

108,2

ZZ

100,7

0808 30 90

CL

148,6

CN

89,3

ZA

97,6

ZZ

111,8


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

18.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 41/20


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/228

2015 m. liepos 14 d.

dėl pertvarkymo procedūros

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

atsižvelgdama į 2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimą 2009/937/ES, patvirtinantį Tarybos darbo tvarkos taisykles (1), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (2), 18 straipsnio 7 dalyje nustatoma pertvarkymo procedūra, pagal kurią Tarybos gali būti prašoma nuspręsti dėl pertvarkymo schemų priėmimo;

(2)

nuo 2016 m. sausio 1 d. Taryba per 24 valandas nuo pertvarkymo schemos priėmimo paprasta balsų dauguma remdamasi Komisijos pasiūlymu gali nepritarti pertvarkymo schemai arba patvirtinti Bendros pertvarkymo valdybos priimtoje pertvarkymo schemoje numatytos Fondo sumos esminį pakeitimą arba jam nepritarti;

(3)

Tarybos aktas turėtų būti priimamas balsuojant raštu atsižvelgiant į griežtus laiko apribojimus, kaip numatyta Reglamento 18 straipsnio 7 dalyje. Nepritarimo pertvarkymo schemai arba joje numatytos Fondo sumos esminio pakeitimo patvirtinimo arba nepritarimo jam procedūra yra neatidėliotina savo pobūdžiu;

(4)

dėl skubos priežasčių Taryba gali svarstyti ir priimti sprendimą remdamasi dokumentais ir projektais, parengtais viena iš kalbų, nurodytų galiojančiose kalbas reglamentuojančiose taisyklėse, kaip numatyta Tarybos darbo tvarkos taisyklių 14 straipsnio 1 dalyje. Dėl to neturėtų kilti abejonių dėl pareigos vėliau priimti ir paskelbti sprendimą visomis kalbomis, nurodytomis galiojančiose kalbas reglamentuojančiose taisyklėse,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Kai Taryba turi priimti sprendimą remdamasi Komisijos pasiūlymu pagal 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, 18 straipsnio 7 dalį, Tarybos aktas priimamas balsuojant raštu.

2.   Priimdama sprendimą Taryba gali svarstyti ir priimti sprendimus remdamasi tik anglų kalba parengtais dokumentais ir projektais.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. GRAMEGNA


(1)  OL L 325, 2009 12 11, p. 35.

(2)  OL L 225, 2014 7 30, p. 1.


18.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 41/22


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/229

2016 m. vasario 16 d.

kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Danijos Karalystės pasiūlytas narys

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 302 straipsnį,

atsižvelgdama į Danijos vyriausybės pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę,

kadangi:

(1)

2015 m. rugsėjo 18 d. ir 2015 m. spalio 1 d. Taryba priėmė sprendimus (ES, Euratomas) 2015/1600 (1) ir 2015/1790 (2), kuriais skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotarpiui nuo 2015 m. rugsėjo 21 d. iki 2020 m. rugsėjo 20 d.;

(2)

pasibaigus Marie-Louise KNUPPERT kadencijai tapo laisva Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam dabartinės kadencijos laikui iki 2020 m. rugsėjo 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariu skiriamas Arne GREVSEN, First Vice-President of the Danish Confederation of Trade Unions (LO).

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. vasario 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A.G. KOENDERS


(1)  2015 m. rugsėjo 18 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/1600, kuriuo skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotarpiui nuo 2015 m. rugsėjo 21 d. iki 2020 m. rugsėjo 20 d. (OL L 248, 2015 9 24, p. 53).

(2)  2015 m. spalio 1 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/1790, kuriuo skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotarpiui nuo 2015 m. rugsėjo 21 d. iki 2020 m. rugsėjo 20 d. (OL L 260, 2015 10 7, p. 23).


18.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 41/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/230

2016 m. vasario 17 d.

kuriuo dėl trečiųjų valstybių ir teritorijų, kurių taikomi priežiūros ir reglamentavimo reikalavimai laikomi lygiaverčiais vertinant pozicijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013, sąrašų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/908/ES

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 107 straipsnio 4 dalį ir 142 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/908/ES (2) nustatomi trečiųjų valstybių ir teritorijų, kurių taikoma priežiūros ir reglamentavimo tvarka laikoma lygiaverte Sąjungoje pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 taikomai atitinkamai priežiūros ir reglamentavimo tvarkai, sąrašai;

(2)

Komisija atliko tolesnį priežiūros ir reglamentavimo tvarkos, taikomos investicinėms įmonėms ir biržoms, vertinimą, taikydama tą pačią metodiką, kaip atlikdama lygiavertiškumo vertinimą, po kurio buvo priimtas Įgyvendinimo sprendimas 2014/908/ES;

(3)

atlikdama vertinimus Komisija apsvarstė atitinkamus priežiūros ir reglamentavimo sistemos pokyčius, įvykusius po Įgyvendinimo sprendimo 2014/908/ES priėmimo, ir atsižvelgė į turimus informacijos šaltinius, įskaitant tokių tarptautinių organizacijų, kaip Tarptautinis valiutos fondas ir Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija, atliktus nepriklausomus vertinimus;

(4)

Komisija priėjo prie išvados, kad Japonijoje tik Japonijos investicinių įmonių pogrupiui taikoma priežiūros ir reglamentavimo tvarka atitinka tam tikrus veiklos, organizacinius ir priežiūros standartus, atspindinčius esminius investicinėms įmonėms taikomos Sąjungos priežiūros ir reglamentavimo tvarkos elementus. To Japonijos investicinių įmonių pogrupio, apibrėžto Japonijos Finansinių priemonių ir biržos įstatymo 28 straipsnyje, įmonės užsiima nustatyta verslo veikla ir Japonijos teisinėje sistemoje vadinamos I tipo finansinių priemonių verslo veiklos vykdytojais. I tipo finansinių priemonių verslo veiklos vykdytojams taikomos specialios taisyklės, susijusios su registruojant taikomais kapitalo reikalavimais ir su nuolatiniais rizika grindžiamo kapitalo reikalavimais. Remiantis atlikta analize, tikslinga priežiūros ir reglamentavimo reikalavimus, taikomus Japonijoje esantiems I tipo finansinių priemonių verslo veiklos vykdytojams, laikyti bent lygiaverčiais Sąjungoje taikomiems reikalavimams taikant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107 straipsnio 4 dalį ir 142 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktį;

(5)

Komisija priėjo prie išvados, kad priežiūros ir reglamentavimo tvarką, atitinkančią tam tikrus veiklos, organizacinius ir priežiūros standartus, atspindinčius esminius investicinėms įmonėms taikomos Sąjungos priežiūros ir reglamentavimo tvarkos elementus, turi Honkongas, Indonezija ir Pietų Korėja. Todėl tikslinga priežiūros ir reglamentavimo reikalavimus, taikytus tose trečiosiose valstybėse ir teritorijose esančioms investicinėms įmonėms, laikyti bent lygiaverčiais Sąjungoje taikomiems reikalavimams taikant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107 straipsnio 4 dalį ir 142 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktį;

(6)

Komisija priėjo prie išvados, kad priežiūros ir reglamentavimo tvarką, atitinkančią tam tikrus veiklos standartus, atspindinčius esminius biržoms taikomos Sąjungos priežiūros ir reglamentavimo tvarkos elementus, turi Australija, Indonezija ir Pietų Korėja. Todėl tikslinga priežiūros ir reglamentavimo tvarką, taikytą tose trečiosiose valstybėse esančioms biržoms, laikyti bent lygiaverte Sąjungoje taikomai tvarkai taikant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107 straipsnio 4 dalį;

(7)

todėl Įgyvendinimo sprendimas 2014/908/ES turėtų būti iš dalies pakeistas, kad į atitinkamą trečiųjų valstybių ir teritorijų, kurių taikomi priežiūros ir reglamentavimo reikalavimai laikomi lygiaverčiais Sąjungos tvarkai vertinant pozicijas pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, sąrašą būtų įtrauktos tos trečiosios valstybės ir teritorijos;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Europos bankininkystės komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas 2014/908/ES iš dalies keičiamas taip:

1)

II priedas pakeičiamas šio sprendimo I priede pateiktu tekstu;

2)

III priedas pakeičiamas šio sprendimo II priede pateiktu tekstu;

3)

V priedas pakeičiamas šio sprendimo III priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. vasario 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(2)  2014 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/908/ES dėl tam tikrų trečiųjų valstybių ir teritorijų taikomų priežiūros ir reglamentavimo reikalavimų lygiavertiškumo vertinant pozicijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 (OL L 359, 2014 12 16, p. 155).


I PRIEDAS

„II PRIEDAS

TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ IR TERITORIJŲ SĄRAŠAS TAIKANT 2 STRAIPSNĮ (INVESTICINĖS ĮMONĖS)

(1)

Australija

(2)

Brazilija

(3)

Kanada

(4)

Kinija

(5)

Honkongas

(6)

Indonezija

(7)

Japonija (tik I tipo finansinių priemonių verslo veiklos vykdytojai)

(8)

Meksika

(9)

Pietų Korėja

(10)

Saudo Arabija

(11)

Singapūras

(12)

Pietų Afrika

(13)

JAV“


II PRIEDAS

„III PRIEDAS

TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ SĄRAŠAS TAIKANT 3 STRAIPSNĮ (BIRŽOS)

(1)

Australija

(2)

Brazilija

(3)

Kanada

(4)

Kinija

(5)

Indija

(6)

Indonezija

(7)

Japonija

(8)

Meksika

(9)

Pietų Korėja

(10)

Saudo Arabija

(11)

Singapūras

(12)

Pietų Afrika

(13)

JAV“


III PRIEDAS

„V PRIEDAS

TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ IR TERITORIJŲ SĄRAŠAS TAIKANT 5 STRAIPSNĮ (KREDITO ĮSTAIGOS IR INVESTICINĖS ĮMONĖS)

Kredito įstaigos:

(1)

Australija

(2)

Brazilija

(3)

Kanada

(4)

Kinija

(5)

Gernsis

(6)

Honkongas

(7)

Indija

(8)

Meno Sala

(9)

Japonija

(10)

Džersis

(11)

Meksika

(12)

Monakas

(13)

Saudo Arabija

(14)

Singapūras

(15)

Pietų Afrika

(16)

Šveicarija

(17)

JAV

Investicinės įmonės:

(1)

Australija

(2)

Brazilija

(3)

Kanada

(4)

Kinija

(5)

Honkongas

(6)

Indonezija

(7)

Japonija (tik I tipo finansinių priemonių verslo veiklos vykdytojai)

(8)

Meksika

(9)

Pietų Korėja

(10)

Saudo Arabija

(11)

Singapūras

(12)

Pietų Afrika

(13)

JAV“


GAIRĖS

18.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 41/28


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2016/231

2015 m. lapkričio 26 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (ECB/2015/39)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 ir 3 dalis, 5 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 3 dalį ir 16 straipsnį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (1), ypač į jo 4 ir 8 straipsnius,

kadangi:

(1)

išorės statistika yra vis dažniau naudojama kitais tikslais nei pinigų politika, taip pat makrolygio rizikos ribojimo analizei ir dideliems ekonomikos disbalansams stebėti. Šią veiklą, kaip ir kitą tarptautinio bendradarbiavimo ir tyrimų srities veiklą, palengvins Europos Centrinio Banko skelbiami euro zonos suvestiniai rodikliai, parengti pagal Gaires ECB/2011/23 (2), ir šiuo aspektu surinkti nacionaliniai duomenys;

(2)

atsižvelgiant į naudos ir išlaidų balansą, ketvirčio mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso duomenų perdavimo atskaitomybės laikotarpio sutrumpinimas, taikomas nuo 2019 m. pagal Gaires ECB/2011/23, nebetaikomas;

(3)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Gaires ECB/2011/23,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Gairės ECB/2011/23 iš dalies keičiamos taip:

1.

1 straipsnis papildomas šia apibrėžtimi:

„17)   skelbtini nacionalinių duomenų rinkiniai– duomenys, atitinkantys II priedo 2A ir 4A lentelėse nurodytus duomenis, kurie yra pateiktų duomenų pogrupiai, atitinkamai, II priedo 2 ir 4 lentelėse.“;

2.

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   NCB pateikia ECB duomenis apie tarptautinius sandorius, pozicijas ir perkainojimus, taip pat apie oficialiųjų tarptautinių atsargų, kito turto užsienio valiutomis ir su atsargomis susijusių įsipareigojimų likučius. Šie duomenys pateikiami kaip nurodyta II priedo 1–5 lentelėse ir laikantis 3 straipsnyje nurodytų terminų.“;

b)

Įterpiama ši 1a dalis:

„1a.   II priedo 2A ir 4A lentelėse pateikti pogrupiai yra prieinami ECB, kai pateikiami to paties priedo 2 lentelėje ir 4 lentelėje nurodyti duomenys. Jie apima ketvirčio tarptautinius sandorius ir pozicijas, kurie perduodami laikantis 3 straipsnyje nurodytų terminų ketvirčio mokėjimų balansui ir tarptautinių investicijų balansui.“;

3.

3 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

nuo 2017 m. – iki 82-os kalendorinės dienos pasibaigus ketvirčiui, kurio duomenys teikiami.“;

b)

c punktas panaikinamas;

4.

įterpiamas šis 3a straipsnis:

„Article 3a

ECB atliekamas duomenų perdavimas ir skelbimas

1.   ECB perduoda NCB euro zonos suvestinius duomenis, kuriuos jis skelbia, bei pagal 2 straipsnį surinktus skelbtinus nacionalinių duomenų rinkinius.

2.   ECB gali paskelbti skelbtinus nacionalinių duomenų rinkinius, kai paskelbiami atitinkami euro zonos suvestiniai duomenys.“;

5.

6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei duomenys II priedo 1–5 lentelių straipsniui yra nereikšmingi arba mažareikšmiai euro zonos ir nacionalinei statistikai, arba duomenys šiam straipsniui negali būti surinkti pagrįstomis sąnaudomis, leidžiama pateikti geriausius duomenų įverčius, pagrįstus patikima statistine metodologija, jeigu dėl to nesumažės statistikos analitinė vertė. Be to, geriausius duomenų įverčius leidžiama pateikti šiems II priedo 1, 2, 2A ir 6 lentelių paskirstymams:

a)

pirminių pajamų straipsnio „kitos investicijos“ dalims;

b)

„kitų pirminių pajamų“ ir „antrinių pajamų“ straipsnių dalims;

c)

kapitalo sąskaitos straipsnio „kapitalo pervedimai“ dalims;

d)

išvestinių finansinių įsipareigojimų geografiniam paskirstymui;

e)

ISIN kodo neturinčių investicinių fondų akcijų reinvesticijų kreditams;

f)

investicinių fondų akcijų su ISIN kodu investicijų pajamų kreditams (tol, kol laikoma, kad CVPDB gali tinkamai nukrypti nuo šio straipsnio);

g)

banknotų tarptautinio vežimo paskirstymui pagal nominalą.“

6.

I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šių gairių priedą.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

2.   Eurosistemos centriniai bankai laikosi šių gairių nuo 2016 m. birželio 1 d.

3 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2015 m. lapkričio 26 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(2)  2011 m. gruodžio 9 d. Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (OL L 65, 2012 3 3, p. 1).


PRIEDAS

Gairių ECB/2011/23 I ir II priedai iš dalies keičiami taip:

1.

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„1.2.   Ketvirčio mokėjimų balanso statistika

Tikslas

Euro zonos ketvirčio mokėjimų balanso tikslas – pateikti išsamesnę informaciją, kuri leistų plačiau analizuoti tarptautinius sandorius. Ketvirčio mokėjimų balanso duomenys taip pat yra dėmesingo šalies ekonomikos stebėjimo pagrindas.

Ši statistika žymiai padeda sudarant euro zonos sektorių ir finansines ataskaitas bei kartu su Europos Komisija (Eurostatu) bendrai skelbiant Sąjungos / euro zonos mokėjimų balansą.

Reikalavimai

Kiek įmanoma, ketvirčio mokėjimų balanso statistika atitinka tarptautinius standartus (žr. šių gairių 2 straipsnio 4 dalį). Reikalaujamas ketvirčio mokėjimų balanso statistinių duomenų paskirstymas pateikiamas II priedo 2 ir 2A lentelėje. Suderintos kapitalo ir finansinių sąskaitų sąvokos ir apibrėžtys nustatytos III priede.

Ketvirčio einamosios sąskaitos straipsnių paskirstymas yra panašus į reikalaujamą mėnesio duomenų paskirstymą. Tačiau pajamų straipsniams reikalingas išsamesnis ketvirčio duomenų paskirstymas.

Finansinės sąskaitos straipsnio „kitos investicijos“ atžvilgiu ECB vadovaujasi Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso vadovo šeštojo leidimo (toliau – BV6) reikalavimais. Paskirstymas pateikiamas kitaip (t. y. pirmiausia paskirstoma pagal sektorius). Tačiau šis paskirstymas pagal sektorius atitinka BV6 paskirstymą, kuriame pirmenybė teikiama priemonėms. Kaip ir BV6, grynieji pinigai ir indėliai atskiriami nuo paskolų ir kitų investicijų.

NCB privalo atskirti sandorius su euro zonos valstybėmis narėmis nuo visų kitų tarptautinių sandorių. Euro zonos investicijų portfelio turto sandorių grynąja verte statistiniai duomenys rengiami agreguojant pateiktus ne euro zonos rezidentų išleistų vertybinių popierių sandorių grynąja verte duomenis. Euro zonos investicijų portfelio sandorių grynąja verte įsipareigojimų statistiniai duomenys parengiami konsoliduojant visų nacionalinių įsipareigojimų sandorius grynąja verte ir sandorius dėl vertybinių popierių, kuriuos išleido ir nupirko euro zonos rezidentai, grynąja verte.

Analogiškas suvestinių duomenų atskaitomybės reikalavimas bei parengimo metodas yra taikomas investicijų portfelio pajamoms.

Tiesioginių investicijų duomenis NCB turi pateikti kas ketvirtį, paskirstydami pagal tokius sektorius: a) indėlius priimančios bendrovės, išskyrus centrinį banką; b) valdžios sektorius; c) finansų bendrovės, išskyrus PFI; d) ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos. Straipsnių „investicijų portfelio turtas“ ir „kitos investicijos“ duomenų paskirstymas pagal institucinius sektorius atliekamas vadovaujantis TVF standartiniais komponentais, kurie apima: a) centrinį banką; b) indėlius priimančias bendroves, išskyrus centrinį banką; c) pinigų rinkos fondus; d) valdžios sektorių; e) kitas finansų bendroves, išskyrus PFI; f) ne finansų bendroves, namų ūkius ir namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas.

Euro zonos investicijų portfelio sandorių grynąja verte įsipareigojimų statistiniams duomenims parengti pagal euro zonos rezidentų emitentų sektorių reikalavimai ketvirčio duomenims yra panašūs į mėnesio mokėjimų balansui taikomus reikalavimus.

Vadovaujantis nacionalinių sąskaitų sistema, BV6 rekomenduoja palūkanas įtraukti remiantis kaupimo principu. Šis reikalavimas turi įtakos einamajai sąskaitai (investicijų pajamoms) ir finansinei sąskaitai.“;

b)

3 skirsnis pakeičiamas taip:

„3.   Tarptautinių investicijų balanso statistika

Tikslas

Tarptautinių investicijų balansas – visos euro zonos užsienio turto ir įsipareigojimų ataskaita, reikalinga pinigų politikos ir valiutų rinkos analizei. Visų pirma jis padeda įvertinti valstybių narių išorinį pažeidžiamumą ir stebėti pinigus turinčio sektoriaus užsienyje turimo likvidaus turto pokyčius. Ši statistinė informacija labai svarbi rengiant likusio pasaulio sąskaitą euro zonos ketvirčio finansinėse ataskaitose ir taip pat gali padėti rengiant mokėjimų balanso srautus. Ketvirčio tarptautinių investicijų balanso statistiniai duomenys taip pat yra dėmesingo šalies ekonomikos stebėjimo pagrindas.

Reikalavimai

NCB privalo kas ketvirtį pateikti tarptautinių investicijų balanso statistinius duomenis apie laikotarpio pabaigos likučius ir perkainojimus dėl valiutos kurso ar kitų kainų pokyčių.

Tarptautinių investicijų balanso duomenys kiek įmanoma turi atitikti tarptautinius standartus (žr. šių gairių 2 straipsnio 4 dalį). ECB parengia tarptautinių investicijų balansą visai euro zonai. Euro zonos tarptautinių investicijų balanso straipsnių paskirstymas pateikiamas II priedo 4 ir 4A lentelėje.

Tarptautinių investicijų balanse parodomi finansiniai likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje laikotarpio pabaigos kainomis. Likučių vertė gali pasikeisti dėl toliau išdėstytų veiksnių. Pirma, dalis vertės per ataskaitinį laikotarpį pasikeis dėl finansinių sandorių, kurie įvyko ir buvo įtraukti į mokėjimų balansą. Antra, atitinkamo laikotarpio pradžioje ir pabaigoje pozicijos iš dalies pasikeis dėl parodytų finansinio turto ir įsipareigojimų kainų pokyčių. Trečia, jeigu likučiai yra išreikšti ne apskaitos vienetu, naudojamu tarptautinių investicijų balanse, o kitomis valiutomis, vertei įtakos taip pat turės valiutų keitimo į kitas valiutas kursų pokyčiai. Galiausiai, bet koks kitas pokytis ne dėl pirmiau paminėtų veiksnių bus laikomas atsiradusiu dėl kitų apimties pokyčių per tą laikotarpį.

Siekiant tinkamai suderinti euro zonos finansinius srautus ir likučius, reikia atskirti vertės pokyčius dėl kainos, valiutų kurso pasikeitimų ir dėl kitų apimties pokyčių.

Tarptautinių investicijų balanso apimtis turėtų būti kuo panašesnė į ketvirčio mokėjimų balanso srautų apimtį. Sąvokos, apibrėžtys ir paskirstymai atitinka ketvirčio mokėjimų balanso srautams naudojamas sąvokas, apibrėžtis ir paskirstymus.

Kiek įmanoma, tarptautinių investicijų balanso duomenys turėtų būti suderinti su kitais statistiniais duomenimis, pavyzdžiui, pinigų ir bankų statistikos, finansinių sąskaitų ir nacionalinių sąskaitų duomenimis.

Kaip ir mėnesio bei ketvirčio mokėjimų balansuose, savo tarptautinių investicijų balanso statistikoje NCB turi atskirti investicijas euro zonos valstybių narių atžvilgiu nuo visų kitų tarptautinių investicijų pozicijų. Investicijų portfelio sąskaitose turimus vertybinius popierius, išleistus euro zonos rezidentų, reikia atskirti nuo ne euro zonos rezidentų išleistų turimų vertybinių popierių. Euro zonos investicijų portfelio turto grynąja verte statistiniai duomenys parengiami agreguojant ne euro zonos rezidentų išleistų vertybinių popierių turto grynąja verte duomenis. Euro zonos investicijų portfelio įsipareigojimų grynąja verte statistiniai duomenys parengiami konsoliduojant visus nacionalinius įsipareigojimus grynąja verte ir euro zonos rezidentų išleistus ir nupirktus turimus vertybinius popierius grynąja verte.

Tarptautinių investicijų balanse investicijų portfelio turtas ir įsipareigojimai parengiami tik pagal likučių duomenis.

NCB (ir, kai tinkama, kitos kompetentingos statistikos institucijos) renka bent jau duomenis apie ketvirčio investicijų portfelio turto ir įsipareigojimų likučius pagal kiekvieną vertybinį popierių vadovaudamiesi vienu iš VI priedo lentelėje pateiktų modelių.“;

2.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

2 lentelė pakeičiama taip:

„2 lentelė

Ketvirčio mokėjimų balansas

 

Kreditas

Debetas

1.

Einamoji sąskaita  (1)

 

 

Prekės

Geo 4 (2)

Geo 4

Mokėjimų balanse apskaičiuoti bendrosios prekybos duomenys

Geo 3

Geo 3

Grynasis perparduotų prekių eksportas

Geo 3

 

Įsigytos prekės, skirtos perparduoti (neigiamas kreditas)

Geo 3

 

Perparduotos prekės

Geo 3

 

Nepiniginis auksas

Geo 3

Geo 3

Prekės ženklo kūrimas – kvazitranzitinės prekybos kainų skirtumo koregavimas

Geo 4

Geo 4

Paslaugos

Geo 4

Geo 4

Kitiems asmenims priklausančių žaliavų apdirbamosios gamybos paslaugos

Geo 4

Geo 4

Kitur neįtrauktos priežiūros ir remonto paslaugos

Geo 4

Geo 4

Transportas

Geo 4

Geo 4

Kelionės

Geo 4

Geo 4

Statybos

Geo 4

Geo 4

Draudimo ir pensijų paslaugos

Geo 4

Geo 4

Finansinės paslaugos

Geo 4

Geo 4

Aiškiai įkainotos ir kitos finansinės paslaugos

Geo 3

Geo 3

Netiesiogiai apskaičiuotos finansinio tarpininkavimo paslaugos (NAFTAP)

Geo 3

Geo 3

Kitur neįtraukti mokesčiai už intelektinės nuosavybės naudojimą

Geo 4

Geo 4

Telekomunikacijų, kompiuterinės ir informacinės paslaugos

Geo 4

Geo 4

Kitos verslo paslaugos

Geo 4

Geo 4

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

Geo 3

Geo 3

Profesinės ir konsultacinės valdymo paslaugos

Geo 3

Geo 3

Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

Geo 3

Geo 3

Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos

Geo 4

Geo 4

Kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos

Geo 4

Geo 4

Pirminės pajamos

 

 

Darbo pajamos

Geo 4

Geo 4

Investicijų pajamos

 

 

Tiesioginės investicijos

 

 

Nuosavybės priemonės

Geo 4

Geo 4

Dividendai ir mokėjimai iš kvazibendrovių pajamų

 

 

Tiesioginių investicijų įmonėse

Geo 3

Geo 3

Tiesioginio investuotojo įmonėje (priešpriešinės investicijos)

Geo 3

Geo 3

Tarp susietų įmonių

Geo 3

Geo 3

Pagal rezidento sektorių (Sek 2) (3)

Geo 2

Geo 2

Reinvesticijos

Geo 4

Geo 4

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Skolos priemonės

Geo 4

Geo 4

Tiesioginių investicijų įmonėse

Geo 3

Geo 3

Tiesioginio investuotojo įmonėje (priešpriešinės investicijos)

Geo 3

Geo 3

Tarp susietų įmonių

Geo 3

Geo 3

Iš jų: palūkanos

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Investicijų portfelis

 

 

Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos

Geo 4

Geo 1

Nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

Dividendai

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

Pagal atitiktinės šalies emitento sektorių (Sek 2)

Geo 2

 

Investicinių fondų akcijos

 

 

Dividendai

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

Pagal atitiktinės šalies emitento sektorių (Sek 2)

Geo 2

 

Reinvesticijos

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

Pagal atitiktinės šalies emitento sektorių (Sek 2)

Geo 2

 

Skolos vertybiniai popieriai

 

 

Trumpalaikiai

Geo 4

Geo 1

Palūkanos

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

Pagal atitiktinės šalies emitento sektorių (Sek 2)

Geo 2

 

Ilgalaikiai

Geo 4

Geo 1

Palūkanos

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

Pagal atitiktinės šalies emitento sektorių (Sek 2)

Geo 2

 

Kitos investicijos

Geo 4

Geo 4

Mokėjimai iš kvazibendrovių pajamų

Geo 3

Geo 3

Palūkanos

Geo 3

Geo 3

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

iš jų: SST palūkanos

 

Geo 1

Iš jų: palūkanos, nekoreguotos NAFTAP

Geo 3

Geo 3

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Investicijų pajamos, priskirtinos draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemų liudijimų turėtojams

Geo 3

Geo 3

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Oficialiosios tarptautinės atsargos

Geo 3

 

Iš jų: palūkanos

Geo 3

 

Kitos pirminės pajamos

Geo 4

Geo 4

Valdžios sektorius

Geo 3

Geo 3

Gamybos ir importo mokesčiai

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Produktų mokesčiai

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Kiti gamybos mokesčiai

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Subsidijos

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Subsidijos produktams

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Kitos subsidijos gamybai

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Nuoma

Geo 3

Geo 3

Kiti sektoriai

Geo 3

Geo 3

Gamybos ir importo mokesčiai

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Produktų mokesčiai

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Kiti gamybos mokesčiai

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Subsidijos

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Subsidijos produktams

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Kitos subsidijos gamybai

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Geo 3 / Sąjungos institucijos

Nuoma

Geo 3

Geo 3

Antrinės pajamos

Geo 4

Geo 4

Valdžios sektorius

Geo 3

Geo 3

Einamieji pajamų, turto ir kiti mokesčiai

Geo 3

Geo 3

Socialinės įmokos

Geo 3

Geo 3

Socialinės išmokos

Geo 3

Geo 3

Einamasis tarptautinis bendradarbiavimas

Geo 3

Geo 3

Iš jo: su Sąjungos institucijomis (išskyrus ECB)

Sąjungos institucijos

Sąjungos institucijos

Įvairūs einamieji pervedimai

Geo 3

Geo 3

Pridėtinės vertės mokesčiu ir bendromis nacionalinėmis pajamomis grindžiami Sąjungos nuosavi ištekliai

Sąjungos institucijos

Sąjungos institucijos

Kiti sektoriai

Geo 3

Geo 3

Einamieji pajamų, turto ir kiti mokesčiai

Geo 3

Geo 3

Socialinės įmokos

Geo 3

Geo 3

Socialinės išmokos

Geo 3

Geo 3

Grynosios ne gyvybės draudimo įmokos

Geo 3

Geo 3

Ne gyvybės draudimo reikalavimai

Geo 3

Geo 3

Įvairūs einamieji pervedimai

Geo 3

Geo 3

Iš jų: asmeniniai pervedimai (tarp rezidento ir nerezidento namų ūkių)

Geo 3

Geo 3

Iš jų: dirbančių asmenų perlaidos

Geo 4

Geo 4

Koregavimas dėl pensinių įsipareigojimų

Geo 3

Geo 3

2.

Kapitalo sąskaita

Geo 4

Geo 4

Nesukurto nefinansinio turto įsigijimas arba pardavimas / perleidimas (bendrąja verte)

Geo 3

Geo 3

Kapitalo pervedimai

Geo 3

Geo 3

Valdžios sektorius

Geo 3

Geo 3

Kapitalo mokesčiai

Geo 3

Geo 3

Investicinės dotacijos

Geo 3

Geo 3

Kiti kapitalo pervedimai

Geo 3

Geo 3

Iš jų: atleidimas nuo skolos

Geo 3

Geo 3

Kiti sektoriai

Geo 3

Geo 3

Kapitalo mokesčiai

Geo 3

Geo 3

Investicinės dotacijos

Geo 3

Geo 3

Kiti kapitalo pervedimai

Geo 3

Geo 3

Iš jų: atleidimas nuo skolos

Geo 3

Geo 3

 

Grynasis įsigytas finansinis turtas

Grynieji prisiimti įsipareigojimai

Grynąja verte

3.

Finansinė sąskaita

Geo 1

Geo 1

 

Tiesioginės investicijos

Geo 4

Geo 4

 

Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos

Geo 4

Geo 4

 

a.

Nuosavybės priemonės

Geo 2

Geo 2

 

Įmonių, įtrauktų į biržos prekybos sąrašus

Geo 2

Geo 2

 

Įmonių, neįtrauktų į biržos prekybos sąrašus

Geo 2

Geo 2

 

Kitos (pvz., nekilnojamasis turtas)

Geo 2

Geo 2

 

b.

Investicinių fondų akcijos

Geo 2

Geo 2

 

1.

Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas

 

 

 

Tiesioginių investicijų įmonėse

Geo 3

Geo 3

 

Tiesioginio investuotojo įmonėje (priešpriešinės investicijos)

Geo 3

Geo 3

 

Tarp susietų įmonių

Geo 3

Geo 3

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

 

2.

Reinvesticijos

Geo 4

Geo 4

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

 

Skolos priemonės

Geo 4

Geo 4

 

Tiesioginių investicijų įmonėse

Geo 3

Geo 3

 

Tiesioginio investuotojo įmonėje (priešpriešinės investicijos)

Geo 3

Geo 3

 

Tarp susietų įmonių

Geo 3

Geo 3

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

 

Portfelinės investicijos

Geo 4

Geo 1

 

Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos

Geo 4

Geo 1

 

Nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

 

Įmonių, įtrauktų į biržos prekybos sąrašus

Geo 2

Geo 1

 

Įmonių, neįtrauktų į biržos prekybos sąrašus

Geo 2

Geo 1

 

Pagal atitiktinės šalies emitento sektorių (Sek 2)

 

 

 

Įmonių, įtrauktų į biržos prekybos sąrašus

Geo 2

 

 

Įmonių, neįtrauktų į biržos prekybos sąrašus

Geo 2

 

 

Investicinių fondų akcijos

 

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

 

Iš jų: reinvesticijos

Geo 3

Geo 1

 

Pagal atitiktinės šalies emitento sektorių (Sek 2)

Geo 2

 

 

Iš jų: reinvesticijos

Geo 2

 

 

Skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

Trumpalaikiai

Geo 4

Geo 1

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

 

Pagal atitiktinės šalies emitento sektorių (Sek 2)

Geo 2

 

 

Ilgalaikiai

Geo 4

Geo 1

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

 

Pagal atitiktinės šalies emitento sektorių (Sek 2)

Geo 2

 

 

Išvestinės finansinės priemonės (neįtrauktos į oficialiąsias tarptautines atsargas) ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai

 

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

 

 

Geo 3

Kitos investicijos

Geo 4

Geo 4

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 1)

Geo 4

Geo 4

 

Kitos nuosavybės priemonės

Geo 3

Geo 3

 

Pinigai ir indėliai

 

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

 

 

 

Trumpalaikės

Geo 3

Geo 3

 

Ilgalaikės

Geo 3

Geo 3

 

Paskolos

 

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

 

 

 

Trumpalaikės

Geo 3, TVF

Geo 3, TVF

 

Ilgalaikės

Geo 3, TVF

Geo 3, TVF

 

Draudimo, pensijų ir standartizuotos garantijų schemos

 

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 3

Geo 3

 

Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai

 

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

 

 

 

Trumpalaikiai

Geo 3

Geo 3

 

Ilgalaikiai

Geo 3

Geo 3

 

Kitos gautinos / mokėtinos sumos

 

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

 

 

 

Trumpalaikės

Geo 3

Geo 3

 

Ilgalaikės

Geo 3

Geo 3

 

SST

 

Geo 1

 

Oficialiosios tarptautinės atsargos

Geo 3

 

 

4.

Balansuojamieji straipsniai

 

 

 

Prekių ir paslaugų balansas

 

 

Geo 4

Einamosios sąskaitos balansas

 

 

Geo 1

Grynasis skolinimas (+) / grynasis skolinimasis (–) (einamosios ir kapitalo sąskaitos balansas)

 

 

Geo 1

Grynasis skolinimas (+) / grynasis skolinimasis (–) (iš finansinės sąskaitos)

 

 

Geo 1

Grynosios klaidos ir praleidimai

 

 

Geo 1

b)

įterpiama ši 2A lentelė:

„2A lentelė

Ketvirčio mokėjimų balansas – skelbtinas pogrupis

 

Kreditas

Debetas

Balansas / Grynąja verte

1.

Einamoji sąskaita

Geo 2

Geo 1

 

Prekės

Geo 2

Geo 2

 

Mokėjimų balanse apskaičiuoti bendrosios prekybos duomenys

Geo 1

Geo 1

 

Grynasis perparduotų prekių eksportas

Geo 1

 

 

Paslaugos

Geo 2

Geo 2

 

Kitiems asmenims priklausančių žaliavų apdirbamosios gamybos paslaugos

Geo 1

Geo 1

 

Kitur neįtrauktos priežiūros ir remonto paslaugos

Geo 1

Geo 1

 

Transportas

Geo 1

Geo 1

 

Kelionės

Geo 1

Geo 1

 

Statybos

Geo 1

Geo 1

 

Draudimo ir pensijų paslaugos

Geo 1

Geo 1

 

Finansinės paslaugos

Geo 1

Geo 1

 

Kitur neįtraukti mokesčiai už intelektinės nuosavybės naudojimą

Geo 1

Geo 1

 

Telekomunikacijų, kompiuterinės ir informacinės paslaugos

Geo 1

Geo 1

 

Kitos verslo paslaugos

Geo 1

Geo 1

 

Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos

Geo 1

Geo 1

 

Kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos

Geo 1

Geo 1

 

Neklasifikuotos paslaugos

Geo 1

Geo 1

 

Pirminės pajamos

Geo 2

Geo 1

 

Darbo pajamos

Geo 2

Geo 2

 

Investicijų pajamos

Geo 2

Geo 1

 

Centrinis bankas

Geo 1

Geo 1

 

Kitos PFI

Geo 1

Geo 1

 

Valdžios sektorius

Geo 1

Geo 1

 

Kiti sektoriai

Geo 1

Geo 1

 

Finansų bendrovės, išskyrus PFI

Geo 1

Geo 1

 

Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

Geo 1

Geo 1

 

Tiesioginės investicijos

Geo 2

Geo 2

 

Nuosavybės priemonės

Geo 2

Geo 2

 

Dividendai ir mokėjimai iš kvazibendrovių pajamų

Geo 1

Geo 1

 

Reinvesticijos

Geo 1

Geo 1

 

Skolos priemonės

Geo 2

Geo 2

 

Portfelinės investicijos

Geo 2

Geo 1

 

Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos

Geo 2

Geo 1

 

Nuosavybės vertybinių popierių dividendai

Geo 1

Geo 1

 

Investicinių fondų akcijų pajamos

Geo 1

Geo 1

 

Skolos vertybiniai popieriai

Geo 2

Geo 1

 

Trumpalaikiai

Geo 2

Geo 1

 

Ilgalaikiai

Geo 2

Geo 1

 

Kitos investicijos

Geo 2

Geo 2

 

Palūkanos

Geo 1

Geo 1

 

Iš jų: palūkanos, nekoreguotos NAFTAP

Geo 1

Geo 1

 

Oficialiosios tarptautinės atsargos

Geo 1

 

 

Kitos pirminės pajamos

Geo 2

Geo 2

 

Antrinės pajamos

Geo 2

Geo 2

 

Valdžios sektorius

Geo 1

Geo 1

 

Kiti sektoriai

Geo 1

Geo 1

 

Iš jų: dirbančių asmenų perlaidos

Geo 1

Geo 1

 

2.

Kapitalo sąskaita

Geo 2

Geo 2

 

Nesukurto nefinansinio turto įsigijimas arba pardavimas / perleidimas (bendrąja verte)

Geo 1

Geo 1

 

Kapitalo pervedimai

Geo 1

Geo 1

 

 

Grynasis įsigytas finansinis turtas

Grynieji prisiimti įsipareigojimai

Grynąja verte

3.

Finansinė sąskaita

Geo 2 (4)

Geo 1

 

Tiesioginės investicijos

Geo 2

Geo 2

 

Kitos PFI

Geo 1

Geo 1

 

Valdžios sektorius

Geo 1

Geo 1

 

Kiti sektoriai

Geo 1

Geo 1

 

Finansų bendrovės, išskyrus PFI

Geo 1

Geo 1

 

Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

Geo 1

Geo 1

 

Nuosavybės priemonės

Geo 2

Geo 2

 

Skolos priemonės

Geo 2

Geo 2

 

Portfelinės investicijos

Geo 2

Geo 1

 

Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos

Geo 2

Geo 1

 

Nuosavybės vertybiniai popieriai

Geo 1

Geo 1

 

Centrinis bankas

Geo 1

Geo 1

 

Kitos PFI

Geo 1

Geo 1

 

Valdžios sektorius

Geo 1

Geo 1

 

Kiti sektoriai

Geo 1

Geo 1

 

Finansų bendrovės, išskyrus PFI

Geo 1

Geo 1

 

Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

Geo 1

Geo 1

 

Investicinių fondų akcijos

Geo 1

Geo 1

 

Centrinis bankas

Geo 1

 

 

Kitos PFI

Geo 1

Geo 1

 

Valdžios sektorius

Geo 1

 

 

Kiti sektoriai

Geo 1

Geo 1

 

Finansų bendrovės, išskyrus PFI

Geo 1

Geo 1

 

Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

Geo 1

 

 

Atitiktinės šalies išleidėjo sektorius: Kitos PFI

Geo 1

 

 

Skolos vertybiniai popieriai

Geo 2

Geo 1

 

Trumpalaikiai

Geo 2

Geo 1

 

Centrinis bankas

Geo 1

Geo 1

 

Kitos PFI

Geo 1

Geo 1

 

Valdžios sektorius

Geo 1

Geo 1

 

Kiti sektoriai

Geo 1

Geo 1

 

Finansų bendrovės, išskyrus PFI

Geo 1

Geo 1

 

Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

Geo 1

Geo 1

 

Ilgalaikiai

Geo 2

Geo 1

 

Centrinis bankas

Geo 1

Geo 1

 

Kitos PFI

Geo 1

Geo 1

 

Valdžios sektorius

Geo 1

Geo 1

 

Kiti sektoriai

Geo 1

Geo 1

 

Finansų bendrovės, išskyrus PFI

Geo 1

Geo 1

 

Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

Geo 1

Geo 1

 

Išvestinės finansinės priemonės (neįtrauktos į oficialiąsias tarptautines atsargas) ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai

 

 

Geo 1

Centrinis bankas

 

 

Geo 1

Kitos PFI

 

 

Geo 1

Valdžios sektorius

 

 

Geo 1

Kiti sektoriai

 

 

Geo 1

Finansų bendrovės, išskyrus PFI

 

 

Geo 1

Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

 

 

Geo 1

Kitos investicijos

Geo 2

Geo 2

 

Kitos nuosavybės priemonės

Geo 1

Geo 1

 

Pinigai ir indėliai

Geo 2

Geo 2

 

Centrinis bankas

Geo 1

Geo 1

 

Trumpalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Ilgalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Kitos PFI

Geo 1

Geo 1

 

Trumpalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Ilgalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Valdžios sektorius

Geo 1

Geo 1

 

Trumpalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Ilgalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Kiti sektoriai

Geo 1

Geo 1

 

Finansų bendrovės, išskyrus PFI

Geo 1

Geo 1

 

Trumpalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Ilgalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

Geo 1

Geo 1

 

Trumpalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Ilgalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Paskolos

Geo 2

Geo 2

 

Centrinis bankas

Geo 1

 

 

Trumpalaikiai

Geo 1

 

 

Ilgalaikiai

Geo 1

 

 

Kitos PFI

Geo 1

 

 

Trumpalaikiai

Geo 1

 

 

Ilgalaikiai

Geo 1

 

 

Valdžios sektorius

Geo 1

Geo 1

 

Trumpalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Ilgalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Kiti sektoriai

Geo 1

Geo 1

 

Finansų bendrovės, išskyrus PFI

Geo 1

Geo 1

 

Trumpalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Ilgalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

Geo 1

Geo 1

 

Trumpalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Ilgalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Draudimo, pensijų ir standartizuotos garantijų schemos

Geo 1

Geo 1

 

Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai

Geo 2

Geo 2

 

iš jų: ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

Geo 1

Geo 1

 

Kitos gautinos / mokėtinos sumos

Geo 1

Geo 1

 

SST

 

Geo 1

 

Oficialiosios tarptautinės atsargos

Geo 1

 

 

4.

Balansuojamieji straipsniai

 

 

 

Prekių ir paslaugų balansas

 

 

Geo 2

Einamosios sąskaitos balansas

 

 

Geo 1

Grynasis skolinimas (+) / grynasis skolinimasis (–) (einamosios ir kapitalo sąskaitos balansas)

 

 

Geo 1

Grynasis skolinimas (+) / grynasis skolinimasis (–) (iš finansinės sąskaitos)

 

 

Geo 1

Grynosios klaidos ir praleidimai

 

 

Geo 1

c)

4 lentelė pakeičiama taip:

„4 lentelė

Ketvirtinis tarptautinių investicijų balansas

 

Turtas

Įsipareigojimai

Grynąja verte

 

Likučiai

Perkainojimai dėl valiutos kurso pokyčių

Perkainojimai dėl kitų kainų pokyčių

Pozicijos

Perkainojimai dėl valiutos kursų pokyčių

Perkainojimai dėl kitų kainų pokyčių

Perkainojimai dėl kitų kainų pokyčių

Finansinė sąskaita  (5)

Geo 1 (6)

 

 

Geo 1

 

 

 

Tiesioginės investicijos

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Geo 4

Geo 2

Geo 2

 

Tiesioginių investicijų įmonėse

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Tiesioginio investuotojo įmonėje (priešpriešinės investicijos)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Tarp susietų įmonių

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2) (7)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

a.

Nuosavybės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

Įmonių, įtrauktų į biržos prekybos sąrašus

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Įmonių, neįtrauktų į biržos prekybos sąrašus

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Kitos (pvz., nekilnojamasis turtas)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

b.

Investicinių fondų akcijos

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Skolos priemonės

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Geo 4

Geo 2

Geo 2

 

Tiesioginių investicijų įmonėse

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Tiesioginio investuotojo įmonėje (priešpriešinės investicijos)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Tarp susietų įmonių

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Portfelinės investicijos

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 3

 

 

Geo 1

 

 

 

Įmonių, įtrauktų į biržos prekybos sąrašus

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Įmonių, neįtrauktų į biržos prekybos sąrašus

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Pagal atitiktinės šalies emitento sektorių (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

 

Įmonių, įtrauktų į biržos prekybos sąrašus

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Įmonių, neįtrauktų į biržos prekybos sąrašus

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Investicinių fondų akcijos

 

 

 

 

 

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Pagal atitiktinės šalies emitento sektorių (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

Trumpalaikiai

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Pagal atitiktinės šalies emitento sektorių (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Pagal valiutą:

 

 

 

 

 

 

 

Eurais

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

JAV doleriais

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Kita valiuta

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Ilgalaikiai

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Kurie turi būti išpirkti per laikotarpį iki vienerių metų

 

 

 

Geo 1

 

 

 

Kurie turi būti išpirkti per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį

 

 

 

Geo 1

 

 

 

Pagal atitiktinės šalies emitento sektorių (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Kurie turi būti išpirkti per laikotarpį iki vienerių metų

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Kurie turi būti išpirkti per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Pagal valiutą:

 

 

 

 

 

 

 

Eurais

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

JAV doleriais

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Kita valiuta

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Išvestinės finansinės priemonės (neįtrauktos į oficialiąsias tarptautines atsargas) ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Geo 2

Kitos investicijos

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 1)

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

 

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Kitos nuosavybės priemonės

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

Pinigai ir indėliai

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

 

Trumpalaikiai

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Ilgalaikiai

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Paskolos

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

 

Trumpalaikiai

Geo 3, TVF

 

 

Geo 3, TVF

 

 

 

Ilgalaikiai

Geo 3, TVF

 

 

Geo 3, TVF

 

 

 

Draudimo, pensijų ir standartizuotos garantijų schemos

 

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

 

Trumpalaikiai

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Ilgalaikiai

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Kitos gautinos / mokėtinos sumos

 

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

 

Trumpalaikiai

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Ilgalaikiai

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

SST

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

 

d)

įterpiama ši 4A lentelė:

„4A lentelė

Ketvirčio tarptautinių investicijų balansas – skelbtinas pogrupis

 

Pozicijos

 

Turtas

Įsipareigojimai

Grynąja verte

Finansinė sąskaita

Geo 2

Geo 1

 

Tiesioginės investicijos

Geo 2

Geo 2

 

Kitos PFI

Geo 1

Geo 1

 

Valdžios sektorius

Geo 1

Geo 1

 

Kiti sektoriai

Geo 1

Geo 1

 

Finansų bendrovės, išskyrus PFI

Geo 1

Geo 1

 

Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

Geo 1

Geo 1

 

Nuosavybės priemonės

Geo 2

Geo 2

 

Skolos priemonės

Geo 2

Geo 2

 

Portfelinės investicijos

Geo 2

Geo 1

 

Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos

Geo 2

Geo 1

 

Nuosavybės vertybiniai popieriai

Geo 1

Geo 1

 

Centrinis bankas

Geo 1

Geo 1

 

Kitos PFI

Geo 1

Geo 1

 

Valdžios sektorius

Geo 1

Geo 1

 

Kiti sektoriai

Geo 1

Geo 1

 

Finansų bendrovės, išskyrus PFI

Geo 1

Geo 1

 

Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

Geo 1

Geo 1

 

Investicinių fondų akcijos

Geo 1

Geo 1

 

Centrinis bankas

Geo 1

 

 

Kitos PFI

Geo 1

Geo 1

 

Valdžios sektorius

Geo 1

 

 

Kiti sektoriai

Geo 1

Geo 1

 

Finansų bendrovės, išskyrus PFI

Geo 1

Geo 1

 

Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

Geo 1

 

 

Atitiktinės šalies išleidėjo sektorius: Kitos PFI

Geo 1

 

 

Skolos vertybiniai popieriai

Geo 2

Geo 1

 

Trumpalaikiai

Geo 2

Geo 1

 

Centrinis bankas

Geo 1

Geo 1

 

Kitos PFI

Geo 1

Geo 1

 

Valdžios sektorius

Geo 1

Geo 1

 

Kiti sektoriai

Geo 1

Geo 1

 

Finansų bendrovės, išskyrus PFI

Geo 1

Geo 1

 

Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

Geo 1

Geo 1

 

Ilgalaikiai

Geo 2

Geo 1

 

Centrinis bankas

Geo 1

Geo 1

 

Kitos PFI

Geo 1

Geo 1

 

Valdžios sektorius

Geo 1

Geo 1

 

Kiti sektoriai

Geo 1

Geo 1

 

Finansų bendrovės, išskyrus PFI

Geo 1

Geo 1

 

Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

Geo 1

Geo 1

 

Išvestinės finansinės priemonės (neįtrauktos į oficialiąsias tarptautines atsargas) ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai

 

 

Geo 1

Centrinis bankas

 

 

Geo 1

Kitos PFI

 

 

Geo 1

Valdžios sektorius

 

 

Geo 1

Kiti sektoriai

 

 

Geo 1

Finansų bendrovės, išskyrus PFI

 

 

Geo 1

Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

 

 

Geo 1

Kitos investicijos

Geo 2

Geo 2

 

Kitos nuosavybės priemonės

Geo 1

Geo 1

 

Pinigai ir indėliai

Geo 2

Geo 2

 

Centrinis bankas

Geo 1

Geo 1

 

Trumpalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Ilgalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Kitos PFI

Geo 1

Geo 1

 

Trumpalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Ilgalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Valdžios sektorius

Geo 1

Geo 1

 

Trumpalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Ilgalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Kiti sektoriai

Geo 1

Geo 1

 

Finansų bendrovės, išskyrus PFI

Geo 1

Geo 1

 

Trumpalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Ilgalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

Geo 1

Geo 1

 

Trumpalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Ilgalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Paskolos

Geo 2

Geo 2

 

Centrinis bankas

Geo 1

 

 

Trumpalaikiai

Geo 1

 

 

Ilgalaikiai

Geo 1

 

 

Kitos PFI

Geo 1

 

 

Trumpalaikiai

Geo 1

 

 

Ilgalaikiai

Geo 1

 

 

Valdžios sektorius

Geo 1

Geo 1

 

Trumpalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Ilgalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Kiti sektoriai

Geo 1

Geo 1

 

Finansų bendrovės, išskyrus PFI

Geo 1

Geo 1

 

Trumpalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Ilgalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

Geo 1

Geo 1

 

Trumpalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Ilgalaikiai

Geo 1

Geo 1

 

Draudimo, pensijų ir standartizuotos garantijų schemos

Geo 1

Geo 1

 

Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai

Geo 2

Geo 2

 

iš jų: ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

Geo 1

Geo 1

 

Kitos gautinos / mokėtinos sumos

Geo 1

Geo 1

 

SST

 

Geo 1“

 


(1)  Pasirinktų straipsnių sąvokos ir apibrėžtys nustatytos III priede.

(2)  Reikalaujamo geografinio paskirstymo duomenys pateikiami 7 lentelėje.

(3)  Reikalaujamo institucinio sektoriaus paskirstymo duomenys pateikiami 8 lentelėje.“;

(4)  Įskaitant išvestines finansines priemones – grynąja verte.“;

(5)  Pasirinktų straipsnių sąvokos ir apibrėžtys nustatytos III priede.

(6)  Reikalaujamo geografinio paskirstymo duomenys pateikiami 7 lentelėje.

(7)  Reikalaujamo institucinio sektoriaus paskirstymo duomenys pateikiami 8 lentelėje.“;