ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 14

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. sausio 21d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. sausio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/60, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios chlorpirifoso liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai ( 1 )

1

 

 

2016 m. sausio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/61, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

18

 

 

2016 m. sausio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/62, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas kiekiui, dėl kurio 2016 m. sausio 1–7 d. pateiktos importo licencijų paraiškos ir importo teisių paraiškos pagal Reglamentu (EB) Nr. 616/2007 leistas naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje

20

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. sausio 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/63 dėl Kroatijos prisijungimo prie Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu

23

 

 

GAIRĖS

 

*

2015 m. lapkričio 18 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2016/64, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės) (ECB/2015/34)

25

 

*

2015 m. lapkričio 18 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte (ECB/2015/35)

30

 

*

2015 m. lapkričio 26 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2016/66, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2013/24 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (ECB/2015/40)

36

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

21.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/60

2016 m. sausio 19 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios chlorpirifoso liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

didžiausia leidžiamoji chlorpirifoso liekanų koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede ir III priedo B dalyje;

(2)

remdamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (2) 21 straipsniu, Komisija paprašė Europos maisto saugos tarnybos (toliau – tarnyba) atlikti toksikologinį chlorpirifoso vertinimą. Tarnybos išvados paskelbtos 2014 m. balandžio 22 d. (3);

(3)

remdamasi Reglamento (EB) Nr. 396/2005 43 straipsniu, Komisija paprašė Tarnybos pateikti pagrįstą nuomonę dėl nustatytos dabartinės chlorpirifoso DLK remiantis naujomis toksikologinėmis pamatinėmis vertėmis. Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę 2015 m. birželio 12 d. (4);

(4)

Tarnyba padarė išvadą, kad dėl dabartinės DLK, taikomos mandarinams, obuoliams, kriaušėms, persikams, valgomosioms vynuogėms, gervuogėms, avietėms, serbentams, agrastams, kiviams, ananasams, bulvėms, pomidorams, paprikoms, baklažanams, melionams, arbūzams, gūžiniams kopūstams, pekininiams kopūstams, artišokams, porams ir cukriniams runkeliams, gali kilti vartotojų apsaugos problemų. Todėl Tarnyba rekomendavo šiuose produktuose sumažinti dabartinę DLK. Ji nurodė, kad šios medžiagos naudojimas ant gervuogių, serbentų, agrastų, kivių, ananasų, bulvių, melionų, arbūzų, pekininių kopūstų ir porų nebėra pagrįstas ir kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šioms prekėms nustatytą DLK. Šioms prekėms DLK turėtų būti nustatyta pagal konkrečią nustatymo ribą;

(5)

Komisija konsultavosi su Europos Sąjungos etaloninėmis laboratorijomis dėl pesticidų liekanų ir būtinybės pakoreguoti tam tikras nustatymo ribas. Šios laboratorijos padarė išvadą, kad dėl su tam tikromis prekėmis susijusios technikos raidos reikia nustatyti konkrečias nustatymo ribas;

(6)

remiantis Tarnybos pagrįsta nuomone ir atsižvelgiant į su svarstomu klausimu susijusius veiksnius, daroma išvada, kad tam tikri DLK pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/2005 14 straipsnio 2 dalies reikalavimus;

(7)

per Pasaulio prekybos organizaciją konsultuotasi dėl naujos DLK su Sąjungos prekybos partneriais ir į jų pastabas atsižvelgta;

(8)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

prieš pradedant taikyti pakeistą DLK turėtų būti skiriamas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės, trečiosios šalys ir maisto tvarkymo subjektai galėtų pasirengti laikytis dėl DLK pakeitimo atsiradusių naujų reikalavimų;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. rugpjūčio 10 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

(3)  EFSA, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide human health risk assessment of the active substance chlorpyrifos. EFSA Journal 2014;12(4):3640, 34 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2014.3640.

(4)  EFSA, 2015. Reasoned opinion on the refined risk assessment regarding certain maximum residue levels (MRLs) of concern for the active substance chlorpyrifos. EFSA Journal 2015;13(6):4142, 41 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4142.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1.

II priede chlorpirifosui skirta skiltis pakeičiama taip:

„Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai (3)

Chlorpirifosas (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

 

0110000

Citrusiniai vaisiai

 

0110010

Greipfrutai

0,3

0110020

Apelsinai

0,3

0110030

Citrinos

0,2

0110040

Žaliosios citrinos

0,3

0110050

Mandarinai

1,5

0110990

Kita

0,3

0120000

Medžių riešutai

0,05 (1)

0120010

Migdolai

 

0120020

Bertoletijos

 

0120030

Anakardžiai

 

0120040

Kaštainiai

 

0120050

Kokosai

 

0120060

Lazdyno riešutai

 

0120070

Makadamijos

 

0120080

Karijos

 

0120090

Pinijos

 

0120100

Pistacijos

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

0120990

Kita

 

0130000

Sėklavaisiai

 

0130010

Obuoliai

0,01  (1)

0130020

Kriaušės

0,01  (1)

0130030

Svarainiai

0,5

0130040

Šliandros

 (2)

0130050

Lokvos / japoninės lokvos

 (2)

0130990

Kita

0,5

0140000

Kaulavaisiai

 

0140010

Abrikosai

0,05

0140020

Vyšnios (saldžiosios)

0,3

0140030

Persikai

0,01  (1)

0140040

Slyvos

0,2

0140990

Kita

0,05 (1)

0150000

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

0151000

a)

Vynuogės

 

0151010

Valgomosios vynuogės

0,01  (1)

0151020

Vynuogės vynui gaminti

0,5

0152000

b)

Braškės ir žemuogės

0,2

0153000

c)

Uogos, augančios ant dvimečių ūglių

 

0153010

Gervuogės

0,01  (1)

0153020

Paprastosios gervuogės

0,05 (1)

0153030

Avietės (raudonosios ir geltonosios)

0,01  (1)

0153990

Kita

0,05 (1)

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

0154010

Mėlynės, vaivorai ir šilauogės

0,05 (1)

0154020

Spanguolės

0,05 (1)

0154030

Serbentai (juodieji, raudonieji ir baltieji)

0,01  (1)

0154040

Agrastai (žalieji, raudonieji ir geltonieji)

0,01  (1)

0154050

Erškėtuogės

 (2)

0154060

Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo)

 (2)

0154070

Gudobelės vaisiai / pietinės gudobelės vaisiai

 (2)

0154080

Šeivamedžio uogos

 (2)

0154990

Kita

0,05 (1)

0160000

Kiti vaisiai, kurių

 

0161000

a)

valgoma luobelė

0,05 (1)

0161010

Datulės

 

0161020

Figos

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

0161040

Kinkanai

 

0161050

Karambolos

 (2)

0161060

Persimonai / rytiniai persimonai

 (2)

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai

 (2)

0161990

Kita

 

0162000

b)

nevalgoma luobelė, smulkūs

 

0162010

Kiviai (žalieji, raudonieji, geltonieji)

0,01  (1)

0162020

Ličiai

0,05 (1)

0162030

Valgomosios pasifloros

0,05 (1)

0162040

Opuncijos

 (2)

0162050

Gelčių sėklos

 (2)

0162060

Virgininiai persimonai (Virginia kaki)

 (2)

0162990

Kita

0,05 (1)

0163000

c)

nevalgoma luobelė, stambūs

 

0163010

Avokadai

0,05 (1)

0163020

Bananai

3

0163030

Mangai

0,05 (1)

0163040

Papajos

0,05 (1)

0163050

Granatai

0,05 (1)

0163060

Peruvinės anonos

 (2)

0163070

Gvajavos

 (2)

0163080

Ananasai

0,01  (1)

0163090

Duonvaisiai

 (2)

0163100

Durijai

 (2)

0163110

Dygliuotosios anonos

 (2)

0163990

Kita

0,05 (1)

0200000

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

0210000

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

0211000

a)

Bulvės

0,01  (1)

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,05 (1)

0212010

Manijokai

 

0212020

Valgomieji batatai

 

0212030

Dioskorėjos

 

0212040

Bermudinės marantos

 (2)

0212990

Kita

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

0213010

Burokėliai

0,05 (1)

0213020

Morkos

0,1

0213030

Gumbiniai salierai

0,05 (1)

0213040

Krienai

0,05 (1)

0213050

Topinambai

0,05 (1)

0213060

Pastarnokai

0,05 (1)

0213070

Petražolės šaknys / šakninės petražolės

0,05 (1)

0213080

Ridikai

0,2

0213090

Pūteniai

0,05 (1)

0213100

Griežčiai

0,05 (1)

0213110

Ropės

0,05 (1)

0213990

Kita

0,05 (1)

0220000

Svogūninės daržovės

 

0220010

Valgomieji česnakai

0,05 (1)

0220020

Valgomieji svogūnai

0,2

0220030

Smulkieji svogūnai

0,05 (1)

0220040

Svogūnlaiškiai ir tuščialaiškiai česnakai

0,05 (1)

0220990

Kita

0,05 (1)

0230000

Vaisinės daržovės

 

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

0231010

Pomidorai

0,01  (1)

0231020

Paprikos

0,01  (1)

0231030

Baklažanai

0,4

0231040

Valgomosios ybiškės

0,5

0231990

Kita

0,5

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luobelė)

0,05 (1)

0232010

Agurkai

 

0232020

Kornišonai

 

0232030

Cukinijos

 

0232990

Kita

 

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luobelė)

 

0233010

Melionai

0,01  (1)

0233020

Moliūgai

0,05 (1)

0233030

Arbūzai

0,01  (1)

0233990

Kita

0,05 (1)

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai

0,05 (1)

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

0,05 (1)

0240000

Kopūstinės daržovės (išskyrus brassica rūšių šakniavaisius ir brassica rūšių jaunų lapų augalus)

 

0241000

a)

Žiedinės

0,05 (1)

0241010

Brokoliniai kopūstai

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

0241990

Kita

 

0242000

b)

Gūžinės

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

0,05 (1)

0242020

Gūžiniai kopūstai

0,01  (1)

0242990

Kita

0,05 (1)

0243000

c)

Lapinės

 

0243010

Pekininiai kopūstai

0,01  (1)

0243020

Garbiniuotieji kopūstai

0,05 (1)

0243990

Kita

0,05 (1)

0244000

d)

Ropiniai kopūstai

0,05 (1)

0250000

Lapinės daržovės, prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

0,05 (1)

0251000

a)

Salotos ir salotiniai augalai

 

0251010

Sultenės

 

0251020

Sėjamosios salotos

 

0251030

Salotinės trūkažolės / endivijos

 

0251040

Sėjamosios pipirnės, kiti daigai ir ūgliai

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

 (2)

0251060

Sėjamosios gražgarstės

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 (2)

0251080

Jaunų lapų augalai (įskaitant brassica rūšis)

 

0251990

Kita

 

0252000

b)

Špinatai ir panašūs lapai

 

0252010

Daržiniai špinatai

 

0252020

Paprastosios portulakos

 (2)

0252030

Burokėlių lapai

 

0252990

Kita

 

0253000

c)

Vynuogių ir panašių rūšių augalų lapai

 (2)

0254000

d)

Rėžiukai

 

0255000

e)

Paprastosios trūkažolės / cikorijos

 

0256000

f)

Prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

0256010

Daržiniai builiai

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

0256030

Salierų lapai

 

0256040

Petražolės

 

0256050

Vaistiniai šalavijai

 (2)

0256060

Kvapieji rozmarinai

 (2)

0256070

Čiobreliai

 (2)

0256080

Bazilikai ir valgomosios gėlės

 (2)

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai

 (2)

0256100

Vaistiniai kiečiai

 (2)

0256990

Kita

 

0260000

Ankštinės daržovės

0,05 (1)

0260010

Pupelės (su ankštimis)

 

0260020

Pupelės (be ankščių)

 

0260030

Žirniai (su ankštimis)

 

0260040

Žirniai (be ankščių)

 

0260050

Lęšiai

 

0260990

Kita

 

0270000

Stiebinės daržovės

 

0270010

Smidrai

0,05 (1)

0270020

Dygieji artišokai

0,05 (1)

0270030

Salierai

0,05 (1)

0270040

Paprastojo pankolio azorinis varietetas

0,05 (1)

0270050

Artišokai

0,01  (1)

0270060

Porai

0,01  (1)

0270070

Rabarbarai

0,05 (1)

0270080

Bambukų ūgliai

 (2)

0270090

Palmių šerdys

 (2)

0270990

Kita

0,05 (1)

0280000

Grybai, samanos ir kerpės

0,05 (1)

0280010

Auginamieji grybai

 

0280020

Miško grybai

 

0280990

Samanos ir kerpės

 

0290000

Dumbliai ir prokariotai

 (2)

0300000

ANKŠTINIAI AUGALAI

0,05 (1)

0300010

Pupos

 

0300020

Lęšiai

 

0300030

Žirniai

 

0300040

Lubinai / lubinų pupelės

 

0300990

Kita

 

0400000

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

0,05 (1)

0401000

Aliejinių augalų sėklos

 

0401010

Sėmenys

 

0401020

Žemės riešutai

 

0401030

Aguonų sėklos

 

0401040

Sezamų sėklos

 

0401050

Saulėgrąžų sėklos

 

0401060

Rapsų sėklos

 

0401070

Sojos

 

0401080

Garstyčių sėklos

 

0401090

Vilnamedžių sėklos

 

0401100

Moliūgų sėklos

 

0401110

Dažiniai dygminai

 (2)

0401120

Agurklės

 (2)

0401130

Sėjamosios judros

 (2)

0401140

Kanapių sėklos

 

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 (2)

0401990

Kita

 

0402000

Aliejiniai vaisiai

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

0402020

Alyvpalmių branduoliai

 (2)

0402030

Alyvpalmių vaisiai

 (2)

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

 (2)

0402990

Kita

 

0500000

GRŪDAI

 

0500010

Miežiai

0,2

0500020

Grikiai ir kitos javams prilyginamos kultūros

0,05 (1)

0500030

Kukurūzai

0,05

0500040

Tikrosios soros

0,05 (1)

0500050

Avižos

0,05 (1)

0500060

Ryžiai

0,05 (1)

0500070

Rugiai

0,05 (1)

0500080

Dvispalviai sorgai

0,05 (1)

0500090

Paprastieji kviečiai

0,05 (1)

0500990

Kita

0,05 (1)

0600000

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI, KAKAVA ir SALDŽIOSIOS CERATONIJOS

 

0610000

Arbata

0,1 (1)

0620000

Kavos pupelės

 (2)

0630000

Žolelių užpilai, gauti iš

 (2)

0631000

a)

Žiedų

 (2)

0631010

Vaistinės ramunės

 (2)

0631020

Jamaikinės kinrožės

 (2)

0631030

Rožės

 (2)

0631040

Jazminai

 (2)

0631050

Liepų žiedai

 (2)

0631990

Kita

 (2)

0632000

b)

Lapų ir prieskoninių žolių

 (2)

0632010

Daržinės braškės

 (2)

0632020

Siauralapiai raibstegliai

 (2)

0632030

Paragvajiniai bugieniai

 (2)

0632990

Kita

 (2)

0633000

c)

Šaknų

 (2)

0633010

Valerijonas

 (2)

0633020

Ženšenis

 (2)

0633990

Kita

 (2)

0639000

d)

bet kurių kitų augalo dalių

 (2)

0640000

Kakavos pupelės

 (2)

0650000

Saldžiosios ceratonijos

 (2)

0700000

APYNIAI

0,1 (1)

0800000

PRIESKONIAI

 (2)

0810000

Sėklos prieskoniai

 (2)

0810010

Anyžinės ožiažolės

 (2)

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 (2)

0810030

Salierai

 (2)

0810040

Blakinės kalendros

 (2)

0810050

Kuminai

 (2)

0810060

Krapai

 (2)

0810070

Paprastieji pankoliai

 (2)

0810080

Vaistinės ožragės

 (2)

0810090

Muskatai

 (2)

0810990

Kita

 (2)

0820000

Vaisių prieskoniai

 (2)

0820010

Kvapieji pimentai

 (2)

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

 (2)

0820030

Kmynai

 (2)

0820040

Kardamonas

 (2)

0820050

Kadagio uogos

 (2)

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

 (2)

0820070

Vanilė

 (2)

0820080

Tamarindas

 (2)

0820990

Kita

 (2)

0830000

Žievės prieskoniai

 (2)

0830010

Cinamonas

 (2)

0830990

Kita

 (2)

0840000

Šaknys ir šakniastiebiai prieskoniai

 (2)

0840010

Paprastasis saldymedis

 (2)

0840020

Imbieras

 (2)

0840030

Daržinės ciberžolės

 (2)

0840040

Krienai

 (2)

0840990

Kita

 (2)

0850000

Pumpurų prieskoniai

 (2)

0850010

Gvazdikėliai

 (2)

0850020

Kaparėliai

 (2)

0850990

Kita

 (2)

0860000

Žiedų purkų prieskoniai

 (2)

0860010

Šafranai

 (2)

0860990

Kita

 (2)

0870000

Kevalų prieskoniai

 (2)

0870010

Muskatmedžio vaisiai

 (2)

0870990

Kita

 (2)

0900000

CUKRINIAI AUGALAI

 (2)

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 (2)

0900020

Cukranendrės

 (2)

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 (2)

0900990

Kita

 (2)

1000000

GYVŪNINIAI PRODUKTAI. SAUSUMOS GYVŪNAI

 

1010000

Audiniai

 

1011000

a)

Kiaulių

 

1011010

Raumenys

 

1011020

Riebalų audiniai

 

1011030

Kepenys

 

1011040

Inkstai

 

1011050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1011990

Kita

 

1012000

b)

Galvijų

 

1012010

Raumenys

 

1012020

Riebalų audiniai

 

1012030

Kepenys

 

1012040

Inkstai

 

1012050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1012990

Kita

 

1013000

c)

Avių

 

1013010

Raumenys

 

1013020

Riebalų audiniai

 

1013030

Kepenys

 

1013040

Inkstai

 

1013050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1013990

Kita

 

1014000

d)

Ožkų

 

1014010

Raumenys

 

1014020

Riebalų audiniai

 

1014030

Kepenys

 

1014040

Inkstai

 

1014050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1014990

Kita

 

1015000

e)

arklinių šeimos gyvūnų

 (2)

1015010

Raumenys

 (2)

1015020

Riebalų audiniai

 (2)

1015030

Kepenys

 (2)

1015040

Inkstai

 (2)

1015050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 (2)

1015990

Kita

 (2)

1016000

f)

Naminių paukščių

0,05 (1)

1016010

Raumenys

 

1016020

Riebalų audiniai

 

1016030

Kepenys

 

1016040

Inkstai

 

1016050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1016990

Kita

 

1017000

g)

Kitų ūkinės paskirties sausumos gyvūnų

 (2)

1017010

Raumenys

 (2)

1017020

Riebalų audiniai

 (2)

1017030

Kepenys

 (2)

1017040

Inkstai

 (2)

1017050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 (2)

1017990

Kita

 (2)

1020000

Pienas

0,01 (1)

1020010

Galvijai

 

1020020

Avys

 

1020030

Ožkos

 

1020040

Arkliai

 

1020990

Kita

 

1030000

Paukščių kiaušiniai

0,01 (1)

1030010

Vištos

 

1030020

Antys

 (2)

1030030

Žąsys

 (2)

1030040

Putpelės

 (2)

1030990

Kita

 (2)

1040000

Medus ir kiti bitininkystės produktai

 (2)

1050000

Varliagyviai ir ropliai

 (2)

1060000

Sausumos bestuburiai gyvūnai

 (2)

1070000

Laukiniai sausumos stuburiniai gyvūnai

 (2)

2.

III priedo B dalyje chlorpirifosui skirta skiltis pakeičiama taip:

„Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai (5)

Chlorpirifosas (F)

(1)

(2)

(3)

0130040

Šliandros

0,5

0130050

Lokvos/japoninės lokvos

0,5

0154050

Erškėtuogės

0,05 (4)

0154060

Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo)

0,05 (4)

0154070

Gudobelės vaisiai/pietinės gudobelės vaisiai

0,05 (4)

0154080

Šeivamedžio uogos

0,05 (4)

0161050

Karambolos

0,05 (4)

0161060

Persimonai/rytiniai persimonai

0,05 (4)

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai

0,05 (4)

0162040

Opuncijos

0,05 (4)

0162050

Gelčių sėklos

0,05 (4)

0162060

Virgininiai persimonai (Virginia kaki)

0,05 (4)

0163060

Peruvinės anonos

0,05 (4)

0163070

Gvajavos

0,05 (4)

0163090

Duonvaisiai

0,05 (4)

0163100

Durijai

0,05 (4)

0163110

Dygliuotosios anonos

0,05 (4)

0212040

Bermudinės marantos

0,05 (4)

0251050

Ankstyvosios barborytės

0,05 (4)

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

0,05 (4)

0252020

Paprastosios portulakos

0,05 (4)

0253000

c)

Vynuogių ir panašių rūšių augalų lapai

0,05 (4)

0256050

Vaistiniai šalavijai

0,05 (4)

0256060

Kvapieji rozmarinai

0,05 (4)

0256070

Čiobreliai

0,05 (4)

0256080

Bazilikai ir valgomosios gėlės

0,05 (4)

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai

0,05 (4)

0256100

Vaistiniai kiečiai

0,05 (4)

0270080

Bambukų ūgliai

0,05 (4)

0270090

Palmių šerdys

0,05 (4)

0290000

Dumbliai ir prokariotai

 

0401110

Dažiniai dygminai

0,05 (4)

0401120

Agurklės

0,05 (4)

0401130

Sėjamosios judros

0,05 (4)

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

0,05 (4)

0402020

Alyvpalmių branduoliai

0,05 (4)

0402030

Alyvpalmių vaisiai

0,05 (4)

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

0,05 (4)

0620000

Kavos pupelės

0,2

0630000

Žolelių užpilai, gauti iš

 

0631000

a)

Žiedų

0,5

0631010

Vaistinės ramunės

0,5

0631020

Jamaikinės kinrožės

0,5

0631030

Rožės

0,5

0631040

Jazminai

0,5

0631050

Liepų žiedai

0,5

0631990

Kita

0,5

0632000

b)

Lapų ir prieskoninių žolių

0,5

0632010

Daržinės braškės

0,5

0632020

Siauralapiai raibstegliai

0,5

0632030

Paragvajiniai bugieniai

0,5

0632990

Kita

0,5

0633000

c)

Šaknų

0,5

0633010

Valerijonas

0,5

0633020

Ženšenis

0,5

0633990

Kita

0,5

0639000

d)

bet kurių kitų augalo dalių

0,1 (4)

0640000

Kakavos pupelės

0,1 (4)

0650000

Saldžiosios ceratonijos

0,1 (4)

0800000

PRIESKONIAI

 

0810000

Sėklos prieskoniai

5

0810010

Anyžinės ožiažolės

5

0810020

Persiniai gumbakmyniai

5

0810030

Salierų sėklos

5

0810040

Blakinės kalendros

5

0810050

Kuminai

5

0810060

Krapai

5

0810070

Paprastieji pankoliai

5

0810080

Vaistinės ožragės

5

0810090

Muskatai

5

0810990

Kita

5

0820000

Vaisių prieskoniai

1

0820010

Kvapieji pimentai

1

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

1

0820030

Kmynai

1

0820040

Kardamonas

1

0820050

Kadagio uogos

1

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

1

0820070

Vanilė

1

0820080

Tamarindas

1

0820990

Kita

1

0830000

Žievės prieskoniai

0,1 (4)

0830010

Cinamonas

0,1 (4)

0830990

Kita

0,1 (4)

0840000

Šaknys ir šakniastiebiai prieskoniai

 

0840010

Paprastasis saldymedis

1

0840020

Imbieras

1

0840030

Daržinės ciberžolės

1

0840040

Krienai

(+)

0840990

Kita

1

0850000

Pumpurų prieskoniai

0,1 (4)

0850010

Gvazdikėliai

0,1 (4)

0850020

Kaparėliai

0,1 (4)

0850990

Kita

0,1 (4)

0860000

Žiedų purkų prieskoniai

0,1 (4)

0860010

Šafranai

0,1 (4)

0860990

Kita

0,1 (4)

0870000

Kevalų prieskoniai

0,1 (4)

0870010

Muskatmedžio vaisiai

0,1 (4)

0870990

Kita

0,1 (4)

0900000

CUKRINIAI AUGALAI

 

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

0,05

0900020

Cukranendrės

0,05 (4)

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

0,05 (4)

0900990

Kita

0,05 (4)

1015000

e)

arklinių šeimos gyvūnų

 

1015010

Raumenys

 

1015020

Riebalų audiniai

 

1015030

Kepenys

 

1015040

Inkstai

 

1015050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1015990

Kita

 

1017000

g)

Kitų ūkinės paskirties sausumos gyvūnų

 

1017010

Raumenys

 

1017020

Riebalų audiniai

 

1017030

Kepenys

 

1017040

Inkstai

 

1017050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1017990

Kita

 

1030020

Antys

0,01 (4)

1030030

Žąsys

0,01 (4)

1030040

Putpelės

0,01 (4)

1030990

Kita

0,01 (4)

1040000

Medus ir kiti bitininkystės produktai

0,05  (4)

1050000

Varliagyviai ir ropliai

 

1060000

Sausumos bestuburiai gyvūnai

 

1070000

Laukiniai sausumos stuburiniai gyvūnai

 


(1)  Rodo žemutinę analizinio nustatymo ribą.

(2)  Pesticidų kodo derinys, kuriam taikoma III priedo B dalyje nustatyta DLK.

(3)  Dėl išsamaus augalinių ir gyvūninių produktų, kuriems taikoma DLK, sąrašo žiūrėti I priedą.

(F)

=

tirpus riebaluose“

(4)  Rodo žemutinę analizinio nustatymo ribą.

(5)  Dėl išsamaus augalinių ir gyvūninių produktų, kuriems taikoma DLK, sąrašo žiūrėti I priedą.

(F)

=

tirpus riebaluose.

Chlorpirifosas (F)

(+)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 20 str. 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0840040) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0213040) nustatytą DLK.

0840040

Krienai“


21.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/61

2016 m. sausio 20 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

236,2

MA

80,9

TN

113,9

TR

91,2

ZZ

130,6

0707 00 05

MA

85,8

TR

150,9

ZZ

118,4

0709 93 10

MA

52,6

TR

150,6

ZZ

101,6

0805 10 20

EG

50,0

MA

64,1

TN

57,9

TR

65,8

ZZ

59,5

0805 20 10

IL

163,3

MA

82,3

ZZ

122,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

103,6

JM

147,2

MA

82,8

TR

99,2

ZZ

108,2

0805 50 10

TR

102,3

ZZ

102,3

0808 10 80

CL

84,9

US

121,1

ZZ

103,0

0808 30 90

CN

76,1

ZZ

76,1


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


21.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/62

2016 m. sausio 20 d.

kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas kiekiui, dėl kurio 2016 m. sausio 1–7 d. pateiktos importo licencijų paraiškos ir importo teisių paraiškos pagal Reglamentu (EB) Nr. 616/2007 leistas naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 188 straipsnio 1 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 616/2007 (2) leista naudoti paukštienos, kurios kilmės šalis yra Brazilija, Tailandas ir kitos trečiosios šalys, sektoriaus produktų importo metines tarifines kvotas;

(2)

2016 m. sausio 1–7 d. pateiktose 2016 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos dalies laikotarpiui importo licencijų paraiškose nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju didesnis už skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam importuoti galima išduoti licencijas, reikėtų nustatyti prašomam kiekiui taikant paskirstymo koeficientą, apskaičiuotą remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (3) 7 straipsnio 2 dalimi;

(3)

2016 m. sausio 1–7 d. pateiktose 2016 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos dalies laikotarpiui importo teisių paraiškose nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju didesnis už skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam importuoti galima suteikti importo teises, reikėtų nustatyti prašomam kiekiui taikant paskirstymo koeficientą, apskaičiuotą remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 3 dalimi kartu su Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalimi;

(4)

siekiant užtikrinti šios priemonės veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Kiekiui, nurodytam pagal Reglamentą (EB) Nr. 616/2007 2016 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos dalies laikotarpiui importo licencijų paraiškose, taikomas šio reglamento priedo A dalyje nurodytas paskirstymo koeficientas.

2.   Kiekiui, nurodytam pagal Reglamentą (EB) Nr. 616/2007 2016 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos dalies laikotarpiui importo teisių paraiškose, taikomas šio reglamento priedo B dalyje nurodytas paskirstymo koeficientas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2007 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 616/2007 dėl leidimo naudoti Bendrijos tarifines kvotas paukštienos, kurios kilmės šalis yra Brazilija, Tailandas ir kitos trečiosios šalys, sektoriuje ir dėl jų administravimo (OL L 142, 2007 6 5, p. 3).

(3)  2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (OL L 238, 2006 9 1, p. 13).


PRIEDAS

A DALIS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

Paskirstymo koeficientas. Paraiškos, pateiktos 2016 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos dalies laikotarpiui

(%)

1

09.4211

0,325241

2

09.4212

0,775495

4A

09.4214

09.4251

1,646051

09.4252

6A

09.4216

0,323564

09.4260

0,37908

7

09.4217

8

09.4218

B DALIS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

Paskirstymo koeficientas. Paraiškos, pateiktos 2016 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos dalies laikotarpiui

(%)

5A

09.4215

0,65244

09.4254

09.4255

09.4256


SPRENDIMAI

21.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/23


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/63

2016 m. sausio 15 d.

dėl Kroatijos prisijungimo prie Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį,

atsižvelgdama į Kroatijos stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Kroatijos stojimo aktą, ypač į jo 3 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos rekomendaciją,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

1997 m. gegužės 26 d. pasirašyta Konvencija dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu (2) (toliau – Konvencija dėl kovos su pareigūnų korupcija), kuri įsigaliojo 2005 m. rugsėjo 28 d.;

(2)

Kroatijos stojimo akto (toliau – Stojimo aktas) 3 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad Kroatija prisijungia prie valstybių narių sudarytų konvencijų ir protokolų, išvardytų Stojimo akto I priede, kuriame, inter alia, nurodyta Konvencija dėl kovos su pareigūnų korupcija. Kroatijai jie turi įsigalioti Tarybos nustatytą dieną;

(3)

pagal Stojimo akto 3 straipsnio 5 dalį Taryba turi priimti sprendimą dėl visų reikiamų pakeitimų, susijusių su prisijungimu prie tų konvencijų ir protokolų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Konvencija dėl kovos su pareigūnų korupcija Kroatijai įsigalioja pirmą kito mėnesio po šio sprendimo paskelbimo dieną.

2 straipsnis

Konvencijos dėl kovos su pareigūnų korupcija tekstas, parengtas kroatų kalba (3), yra autentiškas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti Konvencijos dėl kovos su pareigūnų korupcija tekstai.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  2015 m. birželio 10 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 195, 1997 6 25, p. 2.

(3)  Konvencijos tekstas kroatų kalba buvo paskelbtas Oficialiojo leidinio specialiajame leidime (19 skyrius, 014 tomas, p. 120).


GAIRĖS

21.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/25


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2016/64

2015 m. lapkričio 18 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės) (ECB/2015/34)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką, 9 straipsnio 2 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 2 dalį ir 20 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

siekiant bendros pinigų politikos, reikia apibrėžti priemones ir procedūras, kurias Eurosistema, sudaryta iš Europos Centrinio Banko (ECB) ir tų valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų (toliau – NCB), naudoja siekdama įgyvendinti šią politiką vienodu būdu valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro;

(2)

pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 12 straipsnio 1 dalį, ECB turi įgaliojimus formuoti bendrą Sąjungos pinigų politiką ir priimti gaires, reikalingas jos tinkamam įgyvendinimui užtikrinti. Pagal ECBS statuto 14 straipsnio 3 dalį NCB turi pareigą veikti pagal tokias gaires. Todėl šios gairės skirtos Eurosistemai. Šiose gairėse nustatytas taisykles NCB įgyvendins sutartinėmis arba reguliavimo priemonėmis. Kitos sandorių šalys turės laikytis tų taisyklių, kurias NCB įgyvendins tose sutartinėse arba reguliavimo priemonėse;

(3)

pagal ECBS statuto 18 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką Eurosistema gali veikti finansų rinkose pirkdama ir parduodama (sudarydama neatidėliotinus ir išankstinius sandorius), įskaitant pirkimą ir pardavimą pagal atpirkimo sutartis, ir skolindama arba skolindamasi reikalavimus ir antrinę rinką turinčias priemones eurais arba kitomis valiutomis, taip pat tauriuosius metalus. Pagal 18 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką Eurosistema gali atlikti kredito operacijas su kredito įstaigomis ir kitais rinkos dalyviais;

(4)

siekiant apsaugoti Eurosistemą nuo kitos sandorio šalies rizikos, ECBS statuto 18 straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje nustatyta, kad kai Eurosistema atlieka kredito operacijas su kredito įstaigomis ir kitais rinkos dalyviais, lėšos skolinamos užtikrinus pakankamu įkeitimu;

(5)

siekiant apsaugoti Eurosistemą nuo finansinių nuostolių rizikos kitai sandorio šaliai neįvykdžius įsipareigojimų, Eurosistemos kredito operacijoms įkaitu naudojamam tinkamam turtui taikomos Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (1) ketvirtos dalies VI antraštinėje dalyje nustatytos rizikos kontrolės priemonės;

(6)

Valdančioji taryba nusprendė pakeisti taisykles dėl padengtų obligacijų nuosavo naudojimo, kiek tai susiję su papildomu įvertinimu mažesne nei rinkos verte;

(7)

Valdančioji taryba nusprendė, kad antrinės rinkos neturinčios skolos priemonės, užtikrintos tinkamais kredito reikalavimais, gali būti naudojamos tarpvalstybiniu mastu laikantis taikytinos korespondentinio centrinės bankininkystės modelio (KCBM) procedūros;

(8)

Valdančioji taryba nusprendė, kad nuostatos dėl įvertinimo mažesne nei rinkos verte turi būti nustatytos atskirame teisės akte, ne Gairėse (ES) 2015/510 (ECB/2014/60), nes tai leistų supaprastinti atitinkamos sistemos pakeitimų įgyvendinimą iš karto po Valdančiosios tarybos atitinkamų sprendimų priėmimo;

(9)

todėl Gairės (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Gairės (ES) Nr. 2015/510 (ECB/2014/60) iš dalies keičiamos taip:

1.

2 straipsnio 16 punktas pakeičiamas taip:

„16.   tarpvalstybinis naudojimas– kai kita sandorio šalis savo buveinės NCB įkaitu pateikia:

a)

antrinę rinką turintį turtą, laikomą kitoje valstybėje narėje, kurios valiuta yra euro,

b)

antrinę rinką turintį turtą, išleistą kitoje valstybėje narėje ir laikomą savo buveinės NCB valstybėje narėje,

c)

kredito reikalavimus, kai kredito reikalavimų sutarčiai taikoma kitos valstybės narės, kurios valiuta yra euro ir kuri nėra NCB buveinės šalis, teisė,

d)

mažmenines hipoteka užtikrintas skolos priemones (MHUSP) pagal KCBM taikytinas procedūras,

e)

antrinės rinkos neturinčias skolos priemones, užtikrintas tinkamais kredito reikalavimais (STKR), išleistas ir turimas kitoje valstybėje narėje, kurios valiuta yra euras ir kuri nėra NCB buveinės šalis;“;

2.

2 straipsnio 49 punktas pakeičiamas taip:

„49.   iš finansinės nuomos gautinos sumos– iš anksto numatytu grafiku ir dėl sutartinės prievolės nuomininko nuomotojui mokami mokėjimai pagal finansinės nuomos sutartį. Likutinė vertė nėra iš finansinės nuomos gautinos sumos. Nuomos-lizingo sutartys (angl. Personal Contract Purchase agreements), t. y. sutartys, pagal kurias skolininkas gali pasinaudoti viena iš šių galimybių: a) sumokėti likusią sumą, kad įgytų daiktų nuosavybės teisę arba b) grąžinti daiktus taip įvykdydamas sutarties, prilyginamos finansinės nuomos sutartims, sąlygas;“;

3.

128 straipsnis pakeičiamas taip:

„128 straipsnis

Rizikos kontrolės priemonės

1.   Eurosistema tinkamam turtui taiko šias rizikos kontrolės priemones:

a)

įvertinimą mažesne nei rinkos verte, kaip nustatyta Europos Centrinio Banko gairėse (ES) 2016/65 (ECB/2015/35) (2);

b)

svyravimų ribas (koregavimą pagal rinką):

Eurosistema reikalauja, kad likvidumo didinimo grįžtamuosiuose sandoriuose naudojamo tinkamo turto vertė, įvertinus turtą mažesne nei rinkos verte, būtų išlaikoma visą laiką. Jei kasdien vertinamo tinkamo turto vertė nukrenta žemiau tam tikros ribos, buveinės NCB reikalauja iš kitos sandorio šalies pateikti papildomo turto arba pinigų vykdant įkaito vertės išlaikymo prievolę. Panašiai, jeigu tinkamo turto vertė po jo perkainojimo viršija tam tikrą ribą, NCB gali sugrąžinti turto arba pinigų perteklių;

c)

kredito įstaigos arba bet kurio kito subjekto, su kuriuo ta kredito įstaiga susijusi glaudžiais ryšiais, kaip apibūdinta 138 straipsnyje, išleistų neužtikrintų skolos priemonių naudojimo ribojimą;

d)

įvertinimo sumažinimą, kaip nustatyta Gairėse (ES) 2016/65 (ECB/2015/35).

2.   Eurosistema gali taikyti šias papildomas rizikos kontrolės priemones:

a)

pradines garantines įmokas, kai kitos sandorio šalys pateikia tinkamą turtą, kurio vertė būtų bent jau lygi Eurosistemos suteiktam likvidumui pridėjus atitinkamą pradinę garantinę įmoką;

b)

apribojimus dėl emitentų ir skolininkų arba garantų: siekdama apsisaugoti nuo emitentų, skolininkų arba garantų rizikos, Eurosistema gali taikyti papildomus apribojimus, išskyrus 1 dalies c punkte nurodytus neužtikrintų skolos priemonių naudojimui taikomus apribojimus;

c)

papildomus įvertinimus mažesne nei rinkos verte;

d)

prieš priimant tam tikrą turtą, papildomas garantų garantijas, kurios atitinka Eurosistemos kredito kokybės reikalavimus;

e)

atsisakymą naudoti tam tikrą turtą įkaitu Eurosistemos kredito operacijose.

(2)  2015 m. lapkričio 18 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte (ECB/2015/35) (OL L 14, 2016 1 21, p. 30)“;"

4.

148 straipsnis pakeičiamas taip:

„148 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Kitos sandorio šalys tinkamą turtą gali naudoti visoje euro zonoje tarpvalstybinėms visų rūšių Eurosistemos kredito operacijoms.

2.   Kitos sandorio šalys tarpvalstybiniu lygiu gali naudoti kitą nei terminuotieji indėliai tinkamą turtą laikydamosi šių nuostatų:

a)

apyvartinę rinką turintis turtas naudojamas pasitelkiant: i) EEE esančių VPAS reikalavimus atitinkančias jungtis, kurios teigiamai įvertintos remiantis Eurosistemos vartotojų vertinimo sistema; ii) taikytinas KCBM procedūras; iii) reikalavimus atitinkančias jungtis kartu su KCBM, ir

b)

kredito reikalavimai, STKR ir MHUSP naudojamos įkaitu vadovaujantis taikytinomis KCBM procedūromis.

3.   Apyvartinę rinką turintis turtas gali būti naudojamas per NCB sąskaitą VPAS, esančią kitoje nei šis NCB šalyje, jeigu Eurosistema patvirtino tokios sąskaitos naudojimą.

4.   De Nederlandsche Bank leidžiama naudoti savo sąskaitą, esančią Euroclear Bank, tam, kad atsiskaitytų už įkaito sandorius tame TCVPD išleistomis euro obligacijomis. Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland leidžiama panašią sąskaitą atidaryti Euroclear Bank. Ši sąskaita gali būti naudojama visam tinkamam turtui, kuris laikomas Euroclear Bank sistemoje, t. y. įskaitant tinkamą turtą, pervestą į Euroclear Bank per reikalavimus atitinkančias jungtis.

5.   Kitos sandorių šalys tinkamą turtą perveda VPAS, kuri teigiamai įvertinta remiantis Eurosistemos vartotojų vertinimo sistema, vertybinių popierių atsiskaitomosiose sąskaitose.

6.   Kita sandorio šalis, neturinti pasaugos sąskaitos NCB arba vertybinių popierių atsiskaitomosios sąskaitos VPAS, kuri teigiamai įvertinta remiantis Eurosistemos vartotojų vertinimo sistema, gali atsiskaityti už sandorius per korespondentinės kredito įstaigos vertybinių popierių atsiskaitomąją sąskaitą arba pasaugos sąskaitą.“;

5.

XI priedas pakeičiamas taip:

„XI PRIEDAS

UŽSTATO FORMOS

2006 m. birželio 13 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė naujųjų pasaulinių skolinių įsipareigojimų (NPSĮ) kriterijus pasaulinio pareiškėjo forma išleistiems tarptautiniams vertybiniams popieriams, kurie būtų tinkami būti įkaitu Eurosistemos kredito operacijoms nuo 2007 m. sausio 1 d.2008 m. spalio 22 d. ECB paskelbė, kad pasaulinio registro forma išleisti tarptautiniai skolos vertybiniai popieriai, išleisti po 2010 m. rugsėjo 30 d., būtų tinkami būti įkaitu Eurosistemos kredito operacijoms tik jei naudojama tarptautiniams skolos vertybiniams popieriams taikoma naujoji saugojimo struktūra (NSS).

Šioje lentelėje pateikiamos skirtingų formų vertybinių popierių tinkamumo taisyklės įvedus NPSĮ ir NSS kriterijus.

1 lentelė

Skirtingų formų vertybinių popierių tinkamumo taisyklės

Pasauliniai/individualūs

Pareikštiniai/registro

NPSĮ/klasikiniai pasauliniai skoliniai įsipareigojimai (KPSĮ)/NSS

Ar visuotinai pripažintas saugotojas (VPS) yra TCVPD (3) ?

Tinkami?

Pasauliniai

Pareikštiniai

NPSĮ

Taip

Taip

Ne

Ne

Pasauliniai

Pareikštiniai

KPSĮ

Netaikoma

Ne, tačiau šių iki 2007 m. sausio 1 d. išleistų vertybinių popierių statusas išsaugomas iki jų termino suėjimo dienos, taip pat visų tęstinių emisijų nuo 2007 m. sausio 1 d., kai ISIN yra pakeičiami.

Pasauliniai

Registro

KPSĮ

Netaikoma

Pagal šią struktūrą po 2010 m. rugsėjo 30 d. išleistos obligacijos daugiau nebėra tinkamos.

Pasauliniai

Registro

NSS

Taip

Taip

Individualūs

Pareikštiniai

Netaikoma

Netaikoma

Pagal šią struktūrą po 2010 m. rugsėjo 30 d. išleistos obligacijos daugiau nebėra tinkamos. 2010 m. rugsėjo 30 d. arba anksčiau išleistų individualaus pareiškėjo skolinių įsipareigojimų statusas išsaugomas iki jų termino suėjimo dienos.

2 straipsnis

Panaikinimas

Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 129–133a straipsniai ir jo X priedas panaikinami.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama NCB.

2.   NCB imasi reikiamų priemonių šioms gairėms vykdyti ir jas taikyti nuo 2016 m. sausio 25 d. Jie praneša ECB apie su šiomis priemonėmis susijusius dokumentus ir priemones ne vėliau kaip iki 2016 m. sausio 5 d.

4 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2015 m. lapkričio 18 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės) (ECB/2014/60) (OL L 91, 2015 4 2, p. 3).

(3)  Arba, jei būtų taikytina, teigiamai įvertintas centrinis vertybinių popierių depozitoriumas.“


21.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/30


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2016/65

2015 m. lapkričio 18 d.

dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte (ECB/2015/35)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką, 9 straipsnio 2 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 2 dalį ir 20 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 18 straipsnio 1 dalimi, Europos Centrinis Bankas (ECB) ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai (toliau – NCB) gali atlikti kredito operacijas su kredito įstaigomis ir kitais rinkos dalyviais skolinant lėšas užtikrinus pakankamu įkeitimu. Bendrosios sąlygos, kuriomis ECB ir NCB yra pasirengę atlikti kredito operacijas, įskaitant Eurosistemos kredito operacijoms reikalingo įkaito tinkamumo kriterijus, nustatytos Europos Centrinio Banko gairėse (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (1);

(2)

siekiant apsaugoti Eurosistemą nuo finansinių nuostolių rizikos kitai sandorio šaliai neįvykdžius įsipareigojimų, Eurosistemos kredito operacijoms įkaitu naudojamam tinkamam turtui taikomos Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) ketvirtos dalies VI antraštinėje dalyje nustatytos rizikos kontrolės priemonės;

(3)

siekiant veiksmingai įgyvendinti įvertinimo mažesne nei rinkos verte dydžių peržiūrėjimą, tikslinga atitinkamas nuostatas išdėstyti atskirame teisės akte. Tai leistų rizikos kontrolės kriterijus išdėstyti glaustai bei atskirai ir leistų supaprastinti atitinkamos sistemos pakeitimų įgyvendinimą iš karto po Valdančiosios tarybos atitinkamų sprendimų priėmimo,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Tinkamam antrinę rinką turinčiam turtui taikomi įvertinimai mažesne nei rinkos verte

1.   Remiantis Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) ketvirtos dalies VI antraštine dalimi, antrinę rinką turinčiam turtui taikomi įvertinimai mažesne nei rinkos verte, kaip nustatyta Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 2 straipsnio 97 dalyje, taikant lygius, nurodytus šių gairių priedo 2 lentelėje.

2.   Konkretaus turto įvertinimą mažesne nei rinkos verte lemia šie kriterijai:

a)

mažesnės nei rinkos vertės kategorija, kuriai turtas yra priskirtas, kaip apibrėžta 2 straipsnyje;

b)

likutinis turto terminas;

c)

turto atkarpos struktūra;

d)

kredito kokybės lygis, kuriam priskirtas turtas.

2 straipsnis

Antrinę rinką turinčio turto įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijų nustatymas

Tinkamas antrinę rinką turintis turtas priskiriamas vienai iš penkių įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijų, priskyrimą grindžiant emitento ir (arba) turto rūšimi, kaip nurodyta šių gairių priedo 1 lentelėje:

a)

centrinės valdžios išleistos skolos priemonės, ECB skolos sertifikatai ir NCB išleisti skolos sertifikatai iki euro įvedimo atitinkamose jų valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro, įtraukiamos į I įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategoriją;

b)

vietos ir regioninės valdžios, subjektų, kuriuos Eurosistema priskiria agentūroms, daugiašalių plėtros bankų ir tarptautinių organizacijų išleistos skolos priemonės, taip pat stambių emisijų padengtos obligacijos įtraukiamos į II įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategoriją;

c)

tradicinės padengtos obligacijos, kitos padengtos obligacijos ir skolos priemonės, kurias išleido ne finansų bendrovės, įtraukiamos į III įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategoriją;

d)

kredito įstaigų ir finansų bendrovių, išskyrus kredito įstaigas, išleistos nepadengtos skolos priemonės įtraukiamos į IV įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategoriją;

e)

turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, neatsižvelgiant į emitento klasifikaciją, įtraukiami į V įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategoriją.

3 straipsnis

Antrinę rinką turinčio turto įvertinimas mažesne nei rinkos verte

1.   Antrinę rinką turinčio turto, priskirto įvertinimo mažesne nei rinkos verte I–IV kategorijai, įvertinimas mažesne nei rinkos verte nustatomas remiantis:

a)

konkretaus turto priskyrimu kredito kokybės 1, 2 arba 3 lygiui, kaip išsamiai išdėstyta šių gairių priedo 2 lentelėje;

b)

turto likutiniu terminu, kaip patikslinta 3 ir 4 dalyse;

c)

turto atkarpos struktūra, kaip išsamiau išdėstyta 3 ir 4 dalyse.

2.   V įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijai priskirtam antrinę rinką turinčiam turtui taikomas 10 % įvertinimas mažesne nei rinkos verte, neatsižvelgiant į likutinį terminą ir atkarpos struktūrą.

3.   Turtui su nuline arba fiksuotųjų palūkanų atkarpa atitinkamas taikytinas terminas vertinimui mažesne nei rinkos verte yra turto likutinis terminas.

4.   Turto su kintamųjų palūkanų atkarpa vertinimas mažesne nei rinkos verte atitinka vertinimą mažesne nei rinkos verte, taikomą antrinę rinką turinčiam turtui su fiksuotųjų palūkanų atkarpa, kurio likutinis terminas yra nuo nulio iki vienerių metų, išskyrus toliau nurodytus atvejus ir nepažeidžiant 2 dalies:

a)

kintamųjų palūkanų atkarpos, kurių perskaičiavimo laikotarpis yra ilgesnis nei vieneri metai, traktuojamos kaip fiksuotųjų palūkanų atkarpos, o taikomas atitinkamo įvertinimo mažesne nei rinkos verte terminas yra antrinę rinką turinčio turto likutinis terminas;

b)

atitinkamas įvertinimo mažesne nei rinkos verte terminas, taikomas kintamųjų palūkanų atkarpai, kurios bazinė norma yra euro zonos infliacijos indeksas, yra turto likutinis terminas;

c)

įvertinimas mažesne nei rinkos verte, taikomas turtui, kuris turi daugiau nei vieną turto atkarpos struktūrą, priklauso tik nuo turto atkarpos struktūros per likusį turto naudojimo laikotarpį ir yra lygus didžiausiam įvertinimui mažesne nei rinkos verte, taikomam antrinę rinką turinčiam turtui su tokiu pačiu likutiniu terminu ir kredito kokybės lygiu. Šiuo tikslu gali būti vertinama bet kuri turto atkarpos struktūra per likusį turto naudojimo laikotarpį.

4 straipsnis

Papildomi įvertinimai mažesne nei rinkos verte, taikomi tam tikroms antrinę rinką turinčio turto rūšims

Be šių gairių 3 straipsnyje nurodyto įvertinimo mažesne nei rinkos verte, tam tikroms antrinę rinką turinčio turto rūšims taikomi šie papildomi įvertinimai mažesne nei rinkos verte:

a)

turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams, padengtoms obligacijoms ir neužtikrintoms skolos priemonėms, kurias išleido kredito įstaigos, kurios teoriškai yra vertinamos pagal Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 134 straipsnyje nurodytas taisykles, taikomas papildomas įvertinimas mažesne nei rinkos verte, pridedant 5 % įvertinimo sumažinimą;

b)

padengtų obligacijų nuosavam naudojimui taikomas toks papildomas įvertinimas mažesne nei rinkos verte: a) 8 % skolos priemonių, priskirtų 1 ir 2 kredito kokybės lygiams, vertės ir b) 12 % skolos priemonių, priskirtų 3 kredito kokybės lygiui, vertės;

c)

b dalies tikslais „nuosavas naudojimas“ reiškia kitos sandorio šalies padengtų obligacijų, kurias išleido arba užtikrino pati kita sandorio šalis ar kitas subjektas, su kuriuo ta kita sandorio šalis turi glaudžius ryšius, kaip tai suprantama pagal Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 138 straipsnį, pateikimą arba naudojimą;

d)

jei b dalyje nurodytas papildomas įvertinimas mažesne nei rinkos verte negali būti taikomas dėl NCB arba trišalio agento įkaito valdymo sistemos ar TARGET2-Securities automatinio įkeitimo, papildomas įvertinimas mažesne nei rinkos verte tokiose sistemose arba platformoje taikomas visai padengtų obligacijų nuosavam naudojimui emisijos vertei.

5 straipsnis

Tinkamam antrinės rinkos neturinčiam turtui taikomi įvertinimai mažesne nei rinkos verte

1.   Atskiriems kredito reikalavimams su fiksuotąja palūkanų norma ir kredito reikalavimams su palūkanų norma, susieta su infliacijos norma, taikomi tam tikri įvertinimai mažesne nei rinkos verte, kurių dydis priklauso nuo likutinio termino, kredito kokybės lygio ir NCB taikomos vertinimo metodikos, kaip nustatyta šių gairių priedo 3 lentelėje.

2.   Atskiriems kredito reikalavimams su kintamąja palūkanų norma taikomas įvertinimas mažesne nei rinkos verte yra toks pat, kaip tos pačios kredito kokybės lygio ir pagal tokią pačią metodiką NCB vertinamiems kredito reikalavimams su fiksuotąja palūkanų norma ir kurių likutinis terminas yra nuo nulio iki vienerių metų. Laikoma, kad mokamos palūkanos yra kintamųjų normų palūkanos, jei jos susietos su bazine palūkanų norma ir jei laikotarpis, kuriam jos yra nustatomos, nėra ilgesnis kaip vieneri metai. Palūkanų mokėjimai, kurių norma nustatoma ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, traktuojami kaip fiksuotųjų palūkanų mokėjimai, o atitinkamas įvertinimo mažesne nei rinkos verte terminas priklauso nuo kredito reikalavimo likutinio termino.

3.   Kredito reikalavimų su daugiau kaip vienos rūšies palūkanų norma įvertinimas mažesne nei rinkos verte priklauso tik nuo palūkanų mokėjimų, kurie bus mokami per likusį kredito reikalavimo galiojimo laiką. Jei per likusį kredito reikalavimo galiojimo laiką mokamos kelių rūšių palūkanos, likusieji palūkanų mokėjimai yra laikomi fiksuotųjų palūkanų mokėjimais, o atitinkamas įvertinimo mažesne nei rinkos verte terminas priklauso nuo kredito reikalavimo likutinio termino.

4.   Nulinės atkarpos kreditų reikalavimams taikomas atitinkamas kredito reikalavimo su fiksuotosiomis palūkanomis įvertinimas mažesne nei rinkos verte.

5.   Antrinės rinkos neturinčioms mažmeninėms hipoteka užtikrintoms skolos priemonėms taikomas įvertinimas 39,5 % mažesne nei rinkos verte.

6.   Terminuotiesiems indėliams netaikomas įvertinimas mažesne nei rinkos verte.

7.   Kiekvienam užtikrinančiam kredito reikalavimui, įtrauktam į antrinės rinkos neturinčių skolos priemonių, užtikrintų tinkamais kredito reikalavimais (toliau – STKR), užstato fondą, taikomas individualus įvertinimo mažesne nei rinkos verte lygis, vadovaujantis šio straipsnio 1–4 dalyse išdėstytomis taisyklėmis. Bendra užtikrinančių kredito reikalavimų, įtrauktų į užstato fondą, vertė pritaikius įvertinimą mažesne nei rinkos verte visais atvejais turi būti lygi pagrindinei neapmokėtai STKR sumai arba ją viršyti. Jei bendra vertė nukrenta žemiau pirmesniame sakinyje nurodytos ribos, STKR įvertinamos nuliui.

6 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

2.   Valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai imasi reikiamų priemonių šioms gairėms vykdyti ir jas taikyti nuo 2016 m. sausio 25 d. Jie praneša ECB apie su šiomis priemonėmis susijusius tekstus ir priemones ne vėliau kaip iki 2016 m. sausio 5 d.

7 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2015 m. lapkričio 18 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės) (ECB/2014/60) (OL L 91, 2015 4 2, p. 3).


PRIEDAS

1 lentelė

Tinkamo antrinę rinką turinčio turto įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos, grindžiamos emitento ir (arba) turto rūšimi

I kategorija

II kategorija

III kategorija

IV kategorija

V kategorija

Centrinės valdžios išleistos skolos priemonės

ECB skolos sertifikatai

NCB išleisti skolos sertifikatai, išleisti iki euro įvedimo jų atitinkamoje valstybėje narėje dienos

Vietos ir regioninės valdžios išleistos skolos priemonės

Subjektų, kuriuos Eurosistema priskiria agentūroms, išleistos skolos priemonės

Daugiašalių plėtros bankų ir tarptautinių organizacijų išleistos skolos priemonės

Stambių emisijų padengtos obligacijos

Tradicinės padengtos obligacijos ir kitos padengtos obligacijos

Ne finansų bendrovių išleistos skolos priemonės

Kredito įstaigų išleistos neužtikrintos skolos priemonės

Finansų bendrovių, išskyrus kredito įstaigas, išleistos neužtikrintos skolos priemonės

Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai


2 lentelė

Tinkamam antrinę rinką turinčiam turtui taikomi įvertinimo mažesne nei rinkos verte lygiai

 

Įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos

Kredito kokybė

Likutinis terminas (metais) (1)

I kategorija

II kategorija

III kategorija

IV kategorija

V kategorija

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

 

1 ir 2 lygiai

[0–1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

6,5

6,5

10,0

[1–3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

8,5

9,0

[3–5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

11,0

11,5

[5–7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

12,5

13,5

[7–10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

14,0

15,5

[10, ∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

17,0

22,5

 

Įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos

Kredito kokybė

Likutinis terminas (metais) (1)

I kategorija

II kategorija

III kategorija

IV kategorija

V kategorija

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

 

3 lygis

[0–1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

Netinkama

[1–3)

7,0

8,0

10,0

14,5

15,0

16,5

24,5

26,5

[3–5)

9,0

10,0

15,5

20,5

22,5

25,0

32,5

36,5

[5–7)

10,0

11,5

16,0

22,0

26,0

30,0

36,0

40,0

[7–10)

11,5

13,0

18,5

27,5

27,0

32,5

37,0

42,5

[10,∞)

13,0

16,0

22,5

33,0

27,5

35,0

37,5

44,0


3 lentelė

Įvertinimo mažesne nei rinkos verte lygiai, taikomi kredito reikalavimams su fiksuotosios palūkanų normos mokėjimais

 

Vertinimo metodika

Kredito kokybė

Likutinis terminas (metais) (2)

Fiksuotosios palūkanų normos mokėjimai ir įvertinimas, remiantis NCB nustatyta teorine kaina

Fiksuotosios palūkanų normos mokėjimai ir įvertinimas, remiantis NCB priskirta likutine verte

1 ir 2 lygiai

[0–1)

10,0

12,0

[1–3)

12,0

16,0

[3–5)

14,0

21,0

[5–7)

17,0

27,0

[7–10)

22,0

35,0

[10, ∞)

30,0

45,0

 

Vertinimo metodika

Kredito kokybė

Likutinis terminas (metais) (2)

Fiksuotosios palūkanų normos mokėjimai ir įvertinimas, remiantis NCB nustatyta teorine kaina

Fiksuotosios palūkanų normos mokėjimai ir įvertinimas, remiantis NCB priskirta likutine verte

3 lygis

[0–1)

17,0

19,0

[1–3)

29,0

34,0

[3–5)

37,0

46,0

[5–7)

39,0

52,0

[7–10)

40,0

58,0

[10, ∞}

42,0

65,0


(1)  T. y. [0–1) likutinis trumpesnis nei vieneri metai terminas, [1–3) likutinis nuo vienerių iki trejų metų terminas ir t. t.

(2)  T. y. [0–1) likutinis trumpesnis nei vieneri metai terminas, [1–3) likutinis nuo vienerių iki trejų metų terminas ir t. t.


21.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/36


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2016/66

2015 m. lapkričio 26 d.

iš dalies keičiančios Gaires ECB/2013/24 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (ECB/2015/40)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

atskaitomybės už papildomus duomenis laikotarpio sumažinimas trejomis dienomis, taikytinas nuo pirmojo perdavimo 2017 m. pagal Gaires ECB/2013/24 (1), nuo šiol nėra būtinas dėl Valdančiosios tarybos posėdžių tvarkaraščio pakeitimų. Siekiant didesnio veiksmingumo sprendimai dėl atskaitomybės laikotarpių sumažinimo, atsižvelgiant į galimus būsimus tvarkaraščio pasikeitimus, turi būti deleguoti Vykdomajai valdybai, kuri turi atsižvelgti į Statistikos komiteto (toliau – SK) nuomonę;

(2)

be to, Gairėse ECB/2013/24 nustatyti papildomų duomenų reikalavimai, turi būti pakeisti taip, kad būtų įtrauktos paskolos tarp ne finansų bendrovių savanoriškumo pagrindu siekiant padidinti euro zonos suvestinių rodiklių aprėptį ir kokybę;

(3)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Gaires ECB/2013/24,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Gairės ECB/2013/24 iš dalies keičiamos taip:

1.

2 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Papildomų duomenų reikalavimai apima sandorius ir atsargas laikotarpiu nuo paskutinio 2012 m. ketvirčio iki ataskaitinio ketvirčio. Šie papildomi duomenys teikiami remiantis geriausiais įvertinimais. Papildomų duomenų reikalavimai, nurodyti I priedo 1, 2, 4 ir 5 lentelių H, H.1 ir H.2 stulpeliuose (valdžios sektoriaus ir jo subsektorių papildomi duomenys) ir I priedo 4 ir 5 lentelių B stulpelio 3 ir 13 eilutėse (paskolų tarp ne finansų bendrovių papildomi duomenys) teikiami savanoriškai.“;

2.

4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Papildomi duomenys, nurodyti 2 straipsnio 2 dalyje, pateikiami ECB per laikotarpį, kuris neviršija 85 kalendorinių dienų pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui. Vykdomoji valdyba, prireikus, gali sutrumpinti šį terminą iki 82 dienų, atsižvelgdama į SK nuomonę. Apie savo sprendimą Vykdomoji valdyba nedelsdama informuoja Valdančiąją tarybą. ECB praneša apie bet kokius ataskaitinio laikotarpio pasikeitimus ne vėliau kaip prieš metus iki įgyvendinimo datos.“;

3.

1 priedas iš dalies keičiamas remiantis šių gairių priedu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

2.   Eurosistemos centriniai bankai laikosi šių gairių nuo 2016 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2015 m. lapkričio 26 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2013 m. liepos 25 d. Europos Centrinio Banko gairės 2014/3/ES dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (ECB/2013/24) (OL L 2, 2014 1 7, p. 34).


PRIEDAS

Gairių ECB/2013/24 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Lentelė „Duomenų reikalavimų santrauka“ pakeičiama taip:

„Duomenų reikalavimų santrauka

Straipsnis

Turinys

Lentelės

Duomenų tipas

Ataskaitinis laikotarpis

1 ataskaitinė data

Terminai

Pastabos

Atsargos

Sandoriai

Kiti apimties pokyčiai

2 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 1 dalis

Papildomi duomenys; tik tamsiai pilki langeliai

T1

turtas

T2

įsipareigojimai

T4

trumpalaikės paskolos (w-t-w)

T5

ilgalaikės paskolos (w-t-w)

 

Nuo 2012 m. IV ketvirčio

2014 m. rugsėjis

t + 85

Geriausi vertinimai

Tamsiai pilki langeliai H, H.1 ir H.2 stulpeliuose pildomi savanoriškai

Tamsiai pilki langeliai 4 ir 5 lentelių B stulpelio 3 ir 13 eilutės pildomos savanoriškai

2 straipsnio 3 dalies a punktas

2 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalies a ir b punktai

4 straipsnio 2 dalis

Nacionaliniai duomenys; visi langeliai

T1

turtas

T2

įsipareigojimai

T3

indėliai (w-t-w)

T4

trumpalaikės paskolos (w-t-w)

T5

ilgalaikės paskolos (w-t-w)

Nuo 2012 m. IV ketvirčio

2014 m. rugsėjis

Iki 2016 m. gruodžio: t + 100

Kartu pateikiami metaduomenys

Duomenys 3–5 lentelių 12–21 eilutėse turi būti pakoreguoti, siekiant parodyti euro zonos sudėtį; remiantis geriausiais vertinimais

Duomenys 3–5 lentelių 12–21 eilutėse neskelbiami

Nuo 2017 m. kovo: t + 97

2 straipsnio 3 dalies b punktas

2 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalies c punktas

4 straipsnio 2 dalis

Nacionaliniai duomenys; visi langeliai

T1

turtas

T2

įsipareigojimai

T3

indėliai (w-t-w)

T4

trumpalaikės paskolos (w-t-w)

T5

ilgalaikės paskolos (w-t-w)

 

Nuo 1999 m. I ketvirčio iki 2012 m. III ketvirčio

2017 m. rugsėjis

Iki 2016 m. gruodžio: t + 100

Geriausi vertinimai

1 ir 2 lentelių J ir K stulpeliai pildomi savanoriškai

Kartu pateikiami metaduomenys

Duomenys 3–5 lentelės 12–21 eilutėse turi būti pakoreguoti, siekiant parodyti euro zonos sudėtį; remiantis geriausiais vertinimais

Duomenys 3–5 lentelės 12–21 eilutėse neskelbiami

Nuo 2017 m. kovo: t + 97

2 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalies a ir b punktai

4 straipsnio 2 dalis

Nacionaliniai duomenys; visi langeliai

T6

trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai (w-t-w)

T7

ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai (w-t-w)

T8

biržinės akcijos (w-t-w)

T9

investicinių fondų akcijos (w-t-w)

Nuo 2013 m. IV ketvirčio

2015 m. rugsėjis

Iki 2016 m. gruodžio: t + 100

Kartu pateikiami metaduomenys

Duomenys 12–21 eilutėse turi būti pakoreguoti, siekiant parodyti euro zonos sudėtį; remiantis geriausiais vertinimais

Duomenys 3–5 lentelės 12–21 eilutėse neskelbiami“

Nuo 2017 m. kovo: t + 97

2.

4 ir 5 lentelės pakeičiamos taip:

„4 lentelė

Trumpalaikės paskolos (F.41)  (1)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

 

Kreditoriaus sektorius

Skolininko sektorius

 

Rezidentai

Iš viso

Ne finansų bendrovės (S.11)

PFĮ (2) (S.121 + … + S.123)

Ne PRF (3) investiciniai fondai (S.124)

Kitos finansų įstaigos (S.125 + … + S.127)

Draudimo bendrovės (S.128)

Pensijų fondai (S.129)

Valdžios sektorius

Namų ūkiai, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias NPI (4) (S.14 + S.15)

Iš viso (S.13)

Centrinė valdžia (S.1311)

 

 

 

1

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Rezidentai

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Iš viso (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Nerezidentai

 

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Euro zonos, išskyrus vidaus

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidentai už euro zonos ribų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5 lentelė

Ilgalaikės paskolos (F.42)  (5)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

 

Kreditoriaus sektorius

Skolininko sektorius

 

Rezidentai

Iš viso

Ne finansų bendrovės (S.11)

PFĮ (6) (S.121 + … + S.123)

Ne PRF (7) investiciniai fondai (S.124)

Kitos finansų įstaigos (S.125 + … + S.127)

Draudimo bendrovės (S.128)

Pensijų fondai (S.129)

Valdžios sektorius

Namų ūkiai, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias NPI (8) (S.14 + S.15)

Iš viso (S.13)

Centrinė valdžia (S.1311)

 

 

 

1

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Rezidentai

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Iš viso (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Nerezidentai

 

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Euro zonos, išskyrus vidaus

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidentai už euro zonos ribų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Likučiams, sandoriams ir kitiems apimties pokyčiams keliami duomenų reikalavimai yra tapatūs.

(2)  Pinigų finansų įstaigos (PFĮ) (S.121 + S.122 + S.123). Vadovaujantis 2010 m. ESS (5.118 dalimi), indėlių bendrovėms suteiktos trumpalaikės paskolos (S.121 + S.122) priskirtinos indėliams (F.22 arba F.29).

(3)  Pinigų rinkos fondai (PRF) (S.123).

(4)  Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (namų ūkiams paslaugas teikiančios NPI; S.15).

(5)  Likučiams, sandoriams ir kitiems apimties pokyčiams keliami duomenų reikalavimai yra tapatūs.

(6)  Pinigų finansų įstaigos (PFĮ) (S.121 + S.122 + S.123).

(7)  Pinigų rinkos fondas (PRF) (S.123).

(8)  Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (namų ūkiams paslaugas teikiančios NPI; S.15).“