ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 12

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. sausio 19d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011

1

 

*

2016 m. sausio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/45, kuriuo patvirtinamas reikšmingas garantuotų tradicinių gaminių registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Prekmurska gibanica (GTG)]

27

 

*

2016 m. sausio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/46, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios oksadiksilo ir spinetoramo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedas ( 1 )

28

 

*

2016 m. sausio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/47, kuriuo 241-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

42

 

 

2016 m. sausio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/48, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

45

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. sausio 7 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2016/49 dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) vadovo skyrimo (EUAM UKRAINE/1/2016)

47

 

*

2016 m. sausio 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/50, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/219/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Malyje (EUCAP Sahel Mali)

48

 

*

2016 m. sausio 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/51 dėl paramos Biologinių ir toksinių ginklų konvencijos (BTGK) įgyvendinimui, atsižvelgiant į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

50

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

19.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/44

2016 m. sausio 18 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP (1),

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos bendrą pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. vasario 28 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/137/BUSP (2). Vadovaujantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) rezoliucija 1970 (2011) ir vėlesnėmis rezoliucijomis, Sprendimu 2011/137/BUSP numatyta taikyti ginklų embargą, vidaus represijoms naudojamos įrangos draudimą, taip pat ribojimus priimti tam tikrų asmenų ir subjektų, kurie yra susiję su rimtais Libijos žmonių žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant dalyvavimą vykdant tarptautinę teisę pažeidžiančius išpuolius prieš civilius gyventojus ir gamybos įrenginius, lėšas ir ekonominius išteklius ir jų įšaldymą. Šie fiziniai ar juridiniai asmenys ir subjektai išvardyti Sprendimo 2011/137/BUSP prieduose. Todėl tam, kad būtų sukurtos reikiamos priemonės, reikėjo imtis reguliavimo veiksmų. Nuo to laiko Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JT ST) priėmė naujų rezoliucijų dėl Libijos, kuriomis buvo pratęstos arba iš dalies pakeistos JT ribojamosios priemonės Libijai, įskaitant JT ST rezoliuciją 2174 (2014), kuria iš dalies keičiama ginklų embargo taikymo sritis ir išplečiamas draudimo keliauti ir turto įšaldymo priemonių taikymas, ir JT ST rezoliuciją 2213 (2015), susijusią su Saugumo Tarybos įsipareigojimu dėl Libijos suverenumo, nepriklausomybės, teritorinio vientisumo ir nacionalinės vienybės;

(2)

2015 m. gegužės 26 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/818 (3), kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2011/137/BUSP, atsižvelgiant į išliekančią grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Libijoje ir sėkmingam jos politinio pereinamojo proceso užbaigimui. Sprendimu (BUSP) 2015/818 taip pat atsižvelgta į grėsmę, keliamą asmenų ir subjektų, kuriems priklauso Libijos valstybės lėšos, neteisėtai pasisavintos ankstesnio Muammar Qadhafi režimo Libijoje gyvavimo metu, ar kurie tas lėšas kontroliuoja, ir tai, kad tos lėšos gali būti panaudotos keliant grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Libijoje, arba tam, kad būtų trukdoma ar kenkiama sėkmingam Libijos politinio pereinamojo proceso užbaigimui. Taryba išsamiai peržiūrėjo asmenų ir subjektų, kuriems taikomas draudimas keliauti ir turto įšaldymo priemonės, sąrašus, pateiktus Sprendimo 2011/137/BUSP II ir III prieduose. 2015 m. liepos 31 d. Taryba priėmė konsoliduotos redakcijos Sprendimą (BUSP) 2015/1333 ir panaikino Sprendimą 2011/137/BUSP;

(3)

dėl aiškumo Tarybos reglamentas (ES) Nr. 204/2011 (4), iš dalies pakeistas ir įgyvendintas keliais vėlesniais reglamentais, turėtų būti pakeistas nauju konsoliduotos redakcijos reglamentu;

(4)

Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimais iš dalies pakeisti šio reglamento II ir III priedų sąrašus, atsižvelgiant į konkretų pavojų tarptautinei taikai ir saugumui regione, kuriuos sukeltų situacija Libijoje, ir siekiant užtikrinti suderinamumą su Sprendimo (BUSP) 2015/1333 priedų iš dalies pakeitimo ir peržiūros tvarka;

(5)

įgyvendinant šį reglamentą ir siekiant užtikrinti Sąjungoje kuo didesnį teisinį tikrumą, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal šį reglamentą turi būti įšaldyti, vardus, pavardes, pavadinimus ir kitus su jais susijusius duomenis reikėtų skelbti viešai. Tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (5) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB (6);

(6)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente nustatytos priemonės būtų efektyvios, šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   lėšos– finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

i)

grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii)

indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii)

viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv)

palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugio;

v)

paskolą, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi)

akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas;

vii)

lėšų arba kitų finansinių išteklių nuosavybės teisės patvirtinimo dokumentus;

b)   lėšų įšaldymas– bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo ar naudojimo, galimybės jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

c)   ekonominiai ištekliai– bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;

d)   ekonominių išteklių įšaldymas– išteklių naudojimo lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą, draudimas;

e)   techninė pagalba– techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių, įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų pavidalu, įskaitant pagalbą žodžiu;

f)   Sankcijų komitetas– Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 24 punktą;

g)   Sąjungos teritorija– valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę;

h)   nurodytieji laivai– JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 11 punkte minimo Sankcijų komiteto nurodyti laivai, išvardyti šio reglamento V priede;

i)   Libijos Vyriausybės ryšių centras– Libijos Vyriausybės paskirtas ryšių centras, apie kurį pagal JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 3 punktą pranešta Sankcijų komitetui.

2 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti asmenims, subjektams ar organizacijoms Libijoje arba naudojimui Libijoje I priede nurodytą Sąjungos ar kitokios kilmės įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms;

b)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama nesilaikyti arba dėl kurios nesilaikoma a punkte nurodytų draudimų.

2.   Draudžiama iš Libijos pirkti, importuoti arba transportuoti I priede išvardytą įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms, nesvarbu, ar Libija yra atitinkamo objekto kilmės vieta.

3.   1 dalis netaikoma apsauginiams rūbams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Libiją laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja JT, Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai bei su šia veikla susijęs personalas.

4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos valstybių narių institucijos, nurodytos IV priede, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jeigu jos nustato, kad tokia įranga skirta naudoti tik humanitariniais arba apsaugos tikslais.

3 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

asmenims, subjektams ar organizacijoms Libijoje arba naudojimui Libijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše (7) (bendrajame karinės įrangos sąraše) išvardytomis prekėmis bei technologijomis ir su į tą sąrašą įtrauktų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b)

asmenims, subjektams ar organizacijoms Libijoje arba naudojimui Libijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su I priede nurodyta įranga, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms;

c)

asmenims, subjektams ar organizacijoms Libijoje ar naudojimui Libijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę pagalbą, susijusią bendrajame karinės įrangos sąraše ar I priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis, visų pirma teikti dotacijas, paskolas ir eksporto kreditų draudimą parduodant, tiekiant, perduodant ar eksportuojant tokias prekes ir technologijas arba teikiant susijusią techninę pagalbą;

d)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, finansavimą arba finansinę pagalbą, susijusią su aprūpinimu ginkluotais samdiniais Libijoje arba naudojimui Libijoje;

e)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra apeiti a–d punktuose nurodytus draudimus.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, joje nustatyti draudimai netaikomi:

a)

teikiant techninę pagalbą, finansavimą arba finansinę pagalbą, susijusius su žudyti nepritaikyta karine įranga, skirta tik humanitariniam naudojimui ar apsisaugoti;

b)

apsauginiams rūbams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Libiją laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja JT, Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai bei su šia veikla susijęs personalas;

c)

teikiant techninę pagalbą, finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su žudyti nepritaikyta karine įranga, skirtą vien saugumo ar nusiginklavimo pagalbai Libijos Vyriausybei.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, iš anksto pritarus Sankcijų komitetui, joje nustatyti draudimai netaikomi:

a)

teikiant techninę pagalbą, finansavimą arba finansinę pagalbą, susijusią su kitokiu ginklų ir su jais susijusių reikmenų pardavimu ir tiekimu;

b)

teikiant techninę pagalbą, finansavimą arba finansinę pagalbą, susijusią su karine įranga, įskaitant ginklus ir su jais susijusius reikmenis, kurie nepatenka į a punkto taikymo sritį ir kurie skirti tik Libijos Vyriausybei remti saugumo arba nusiginklavimo srityje.

4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, išvardytos IV priede, gali leisti teikti techninę pagalbą, finansavimą ir finansinę paramą, susijusią su įranga, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms, tokiomis sąlygomis, kurios laikomos būtinomis, jei jos nustato, kad tokia įranga skirta tik humanitariniams arba apsaugos tikslams.

4 straipsnis

Siekiant užkirsti kelią prekių ir technologijų, kurios yra įtrauktos į bendrąjį karinės įrangos sąrašą arba kurias tiekti, parduoti, perduoti, eksportuoti arba importuoti draudžiama šiuo reglamentu, perdavimui, be to, kad taikomos įpareigojimą pateikti informaciją prieš atgabenimą ir išgabenimą reglamentuojančios taisyklės, išdėstytos atitinkamose nuostatose dėl bendrųjų prekių įvežimo ir išvežimo deklaracijų ir muitinės deklaracijų, nurodytose Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 450/2008 (8) ir (ES) Nr. 952/2013 (9), visų iš Sąjungos muitų teritorijos į Libiją išgabenamų arba iš Libijos į Sąjungos muitų teritoriją atgabenamų prekių atveju tą informaciją pateikiantis asmuo nurodo, ar prekėms taikomas bendrasis karinės įrangos sąrašas arba šis reglamentas, ir, jeigu jų eksportuojamoms prekėms taikomas reikalavimas gauti leidimą, nurodo konkrečius suteiktos eksporto licencijos duomenis. Šie papildomi reikalaujami duomenys atitinkamos valstybės narės kompetentingai muitinei pateikiami atitinkamai raštu arba naudojant muitinės deklaraciją.

5 straipsnis

1.   Įšaldomos visos II ir III prieduose išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms priklausančios, jų valdomos, turimos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.   II ir III prieduose išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.   Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama nesilaikyti arba dėl kurios tiesiogiai ar netiesiogiai nesilaikoma 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių.

4.   Visos 2011 m. rugsėjo 16 d. už Libijos ribų esančios lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie tą dieną priklauso ar kuriuos valdo, turi arba kontroliuoja VI priede išvardyti subjektai, lieka įšaldyti.

6 straipsnis

1.   Į II priedą įtraukiami fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos, kuriuos pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 22 punktą, JT ST rezoliucijos 1973 (2011) 19, 22 ar 23 punktą, JT ST rezoliucijos 2174 (2014) 4 punktą arba JT ST rezoliucijos 2213 (2015) 11 punktą nurodė Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.

2.   Į III priedą įtraukiami į II priedo sąrašą neįtraukti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos, kurie:

a)

yra prisidėję ar bendrininkavę nurodant vykdyti grubius žmogaus teisių pažeidimus Libijoje, juos kontroliavę ar kitaip juos valdę, be kita ko, dalyvavę ar bendrininkavę planuojant ar vykdant tarptautinę teisę pažeidžiančius išpuolius prieš civilius gyventojus ar gamybos įrenginius, įskaitant apšaudymą iš oro, jiems vadovaujant ar nurodant juos vykdyti;

b)

pažeidė arba padėjo pažeisti JT ST rezoliucijų 1970 (2011) ir 1973 (2011) arba šį reglamentą;

c)

kaip nustatyta, dalyvavo buvusio Muammar Qadhafi režimui Libijoje vykdant represinę politiką ar kitaip anksčiau buvo su tuo režimu susiję ir tebekelia pavojų taikai, stabilumui ar saugumui Libijoje, arba sėkmingam Libijos politinio pereinamojo proceso užbaigimui;

d)

dalyvauja vykdant veiksmus, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Libijoje, arba trukdo ar kenkia sėkmingam Libijos politinio pereinamojo proceso užbaigimui, arba teikia paramą tokiems veiksmams, be kita ko:

i)

planuodami veiksmus Libijoje, kuriais pažeidžiama taikoma tarptautinė žmogaus teisių teisė arba tarptautinė humanitarinė teisė, arba veiksmus, kurie laikomi žmogaus teisių pažeidimais, vadovaudami minėtiems veiksmams arba juos vykdydami Libijoje;

ii)

vykdydami išpuolius prieš oro, sausumos ar jūrų uostus Libijoje arba nukreiptus prieš Libijos valstybines institucijas ar objektus, arba prieš užsienio valstybių atstovybes Libijoje;

iii)

teikdami paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodami žalią naftą ar kitus gamtos išteklius Libijoje;

iv)

grasindami ar darydami spaudimą Libijos valstybinėms finansų įstaigoms ir Libijos nacionalinei naftos bendrovei arba užsiimdami bet kokia veikla, dėl kurios gali būti pasisavintos Libijos valstybės lėšos arba kurios pasekmė gali būti tokių lėšų pasisavinimas;

v)

pažeisdami JT ST rezoliucijos 1970 (2011) ir šio reglamento 1 straipsnyje nustatyto ginklų embargo Libijoje nuostatas arba padėdami jas apeiti;

vi)

kaip asmenys, subjektai ar organizacijos, kurie veikia bet kurio iš pirmiau nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų vardu ar jiems vadovaujant, arba kaip jiems ar II ar III priede išvardytiems asmenims, subjektams ar organizacijoms nuosavybės teise priklausantys ar jų kontroliuojami subjektai ar organizacijos, arba

e)

kuriems nuosavybės teise priklauso arba kurie kontroliuoja Libijos valstybės lėšas, pasisavintas buvusio Muammar Qadhafi režimo Libijoje metu, kurios galėtų būti panaudotos siekiant sukelti grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Libijoje arba kenkti sėkmingam jos politinio pereinamojo proceso užbaigimui.

3.   II ir III prieduose nurodomos Saugumo Tarybos arba Sankcijų Komiteto (II priedo atveju) pateiktos į sąrašą įtrauktų asmenų, subjektų ir organizacijų įtraukimo į sąrašus priežastys.

4.   II ir III prieduose išdėstoma atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų tapatybei nustatyti būtina informacija, jei jos turima, kurią pateikė Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas (II priedo atveju). Teikiant informaciją apie fizinius asmenis gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, bei pareigos ar profesija. Teikiant informaciją apie juridinius asmenis, subjektus ir organizacijas gali būti nurodomas pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. II priede taip pat pateikiama Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto nurodyta įtraukimo į sąrašą data.

5.   VI priede nurodomos šio reglamento 5 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų įtraukimo į sąrašą priežastys, kurias pateikė Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.

7 straipsnis

Kalbant apie į II ar III priedo sąrašą neįtrauktus asmenis, subjektus ir organizacijas, kurių kapitalo dalis priklauso į tų priedų sąrašus įtrauktiems asmenims, subjektams ar organizacijoms, prievole įšaldyti į sąrašą įtraukto asmens, subjekto ar organizacijos lėšas ir ekonominius išteklius nekliudoma tokiems į sąrašą neįtrauktiems asmenims, subjektams ar organizacijoms toliau vykdyti teisėtą verslą, jeigu šis verslas nesusijęs su lėšų ar ekonominių išteklių teikimu į sąrašą įtrauktam asmeniui, subjektui ar organizacijai.

8 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio, IV priede nurodytose interneto svetainėse išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

reikalingi siekiant patenkinti būtiniausius II arba III prieduose išvardytų ar 5 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių poreikius, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ar patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c)

skirti išimtinai mokesčiams arba paslaugų mokesčiams už įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių kasdienį aptarnavimą ar laikymą sumokėti,

su sąlyga, kad tais atvejais, kai leidimas susijęs su II priede išvardytais ar 5 straipsnio 4 dalyje nurodytais asmenimis, subjektais ar organizacijomis, atitinkama valstybė narė yra pranešusi Sankcijų komitetui apie šį sprendimą ir ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas per penkias darbo dienas po pranešimo pateikimo nėra pareiškęs prieštaravimo dėl tokių veiksmų.

2.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio, IV priede nurodytose interneto svetainėse išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais nustačiusios, kad įšaldytos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra būtini ypatingosioms išlaidoms, jeigu laikomasi toliau nurodytų sąlygų:

a)

jeigu leidimas skirtas į II priedą įtrauktam ar 5 straipsnio 4 dalyje nurodytam asmeniui, subjektui ar organizacijai, atitinkama valstybė narė praneša Sankcijų komitetui apie tokį sprendimą, o komitetas jį patvirtina, ir

b)

jeigu leidimas skirtas į III priedą įtrauktam asmeniui, subjektui ar organizacijai, jei kompetentinga institucija kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas.

9 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio, IV priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą II priede išvardytų asmenų, subjektų arba organizacijų bei 5 straipsnio 4 dalyje nurodytų subjektų atžvilgiu, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

atitinkamoms lėšoms ar ekonominiams ištekliams yra taikomas teismo, administracinis arba arbitražinis suvaržymas arba teismo, administracinis ar arbitražo sprendimas, priimtas:

i)

anksčiau nei dieną, kurią asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į II priede pateiktą sąrašą, arba

ii)

anksčiau nei dieną, kurią 5 straipsnio 4 dalyje nurodytą subjektą įtraukė į sąrašą Saugumo Taryba;

b)

tos lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas buvo užtikrintas tokiu turto suvaržymu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus turinčių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c)

suvaržymas ar sprendimas nėra II ar III priede nurodyto asmens, subjekto ar organizacijos naudai;

d)

suvaržymo ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai ir

e)

apie turto suvaržymą ar sprendimą valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui.

2.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio, IV priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų III priede išvardytų asmenų, subjektų arba organizacijų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

dėl atitinkamų lėšų ar ekonominių išteklių yra arbitražo sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 5 straipsnyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į III priedą, arba iki tos dienos arba vėliau dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių Sąjungoje priimtas teismo arba administracinis sprendimas, arba priimtas teismo sprendimas, vykdytinas atitinkamoje valstybėje narėje;

b)

atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurie buvo užtikrinti tokiu turto suvaržymu arba pripažinti galiojančiais tokiu sprendimu, patenkinti laikantis taikytinais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus keliančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c)

sprendimas nėra II arba III priede nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos naudai ir

d)

sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

3.   Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie visus pagal šį straipsnį suteiktus leidimus.

10 straipsnis

Nukrypstant nuo 5 straipsnio, IV priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti III priede išvardytiems asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausančių įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti III priede išvardytiems asmenims, subjektams ar organizacijoms naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra būtini humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant humanitarinę pagalbą ir sudarant palankesnes sąlygas jos teikimui, tiekiant civilių gyventojų būtiniausiems poreikiams reikalingas medžiagas ir reikmenis, įskaitant maistą ir jo gamybai naudojamus žemės ūkio produktus, medicinos priemones, ir tiekiant elektrą, arba vykdant evakuaciją iš Libijos. Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie pagal šį straipsnį suteiktus leidimus per dvi savaites nuo leidimo išdavimo dienos.

11 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio 4 dalies, IV priede nurodytose interneto svetainėse išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu:

a)

lėšos arba ekonominiai ištekliai naudojami vienam ar keliems iš šių tikslų:

i)

humanitarinėms reikmėms;

ii)

griežtai tik civiliniam naudojimui skirtam kurui, elektrai ir vandeniui;

iii)

Libijos angliavandenilių gamybai ir pardavimui atnaujinti;

iv)

civilinės vyriausybės ir civilinės viešosios infrastruktūros institucijoms kurti, veikti arba stiprinti arba

v)

sudaryti palankias sąlygas bankų sektoriaus operacijoms atnaujinti, be kita ko, siekiant remti tarptautinę prekybą su Libija arba sudaryti jai palankesnes sąlygas;

b)

atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui ketinanti leisti naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais ir šis per penkias dienas nuo tokio pranešimo nepateikė prieštaravimo;

c)

atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui, kad šiomis lėšomis arba ekonominiais ištekliais neleidžiama naudotis II arba III prieduose nurodytiems asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai;

d)

atitinkama valstybė narė iš anksto konsultavosi su Libijos valdžios institucijomis apie tokių lėšų arba ekonominių išteklių naudojimą ir

e)

atitinkama valstybė narė Libijos valdžios institucijoms leido susipažinti su pranešimais, pateiktais pagal šios dalies b ir c punktus, o Libijos valdžios institucijos per penkias darbo dienas nepateikė prieštaravimo dėl tokių lėšų arba ekonominių išteklių naudojimo.

2.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio 4 dalies ir jeigu turi būti atliktas mokėjimas pagal sutartį arba susitarimą, kurį atitinkamas asmuo, subjektas ar organizacija sudarė, arba pareigą, kuri tam asmeniui, subjektui ar organizacijai atsirado iki dienos, kurią atitinkamą asmenį, subjektą ar organizaciją Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą, IV priede nurodytos interneto svetainėse išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad mokėjimu nepažeidžiama 5 straipsnio 2 dalis ir kad jis nėra 5 straipsnio 4 dalyje nurodyto subjekto naudai;

b)

atitinkama valstybė narė ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų pranešė Sankcijų komitetui ketinanti suteikti leidimą.

12 straipsnis

1.   5 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų padidėjimui:

a)

palūkanomis arba kitomis dėl tų sąskaitų atsirandančiomis pajamomis;

b)

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki dienos, kurią Sankcijų komitetas, Saugumo Taryba arba Taryba 5 straipsnyje nurodytą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar organizaciją nurodė įtraukti į sąrašą;

c)

pagal teismo, administracinį ar arbitražo pritaikytą turto suvaržymą ar sprendimą vykdytinais mokėjimais, kaip nurodyta 9 straipsnio 1 dalyje, arba

d)

mokėjimais pagal teismo, administracinius arba arbitražo sprendimus, priimtus Sąjungoje arba vykdytinus atitinkamoje valstybėje narėje, kaip nurodyta 9 straipsnio 2 dalyje,

jei tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai įšaldyti pagal 5 straipsnio 1 dalį.

2.   5 straipsnio 2 dalimi Sąjungos finansų ar kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų gavus lėšas, pervestas į sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos sąskaitą, jeigu visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldyti. Finansų ar kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

13 straipsnis

Nukrypstant nuo 5 straipsnio ir su sąlyga, kad II arba III priede nurodytas asmuo, subjektas ar organizacija turi atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį atitinkamas asmuo, subjektas ar organizacija sudarė, arba įsipareigojimą, kuris tam asmeniui, subjektui ar organizacijai nustatytas iki atitinkamo asmens, subjekto ar organizacijos įtraukimo į sąrašą dienos, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos IV priede išvardytose interneto svetainėse, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

atitinkama kompetentinga valdžios institucija nustatė, kad:

i)

lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami II arba III priede nurodyto asmens, subjekto ar organizacijos mokėjimui atlikti;

ii)

mokėjimu nepažeidžiama 5 straipsnio 2 dalis;

b)

jeigu leidimas skirtas į II priedą įtrauktam asmeniui, subjektui ar organizacijai, atitinkama valstybė narė praneša Sankcijų komitetui apie ketinimą suteikti tokį leidimą ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų;

c)

jeigu leidimas skirtas į III priedą įtrauktam asmeniui, subjektui ar organizacijai, jei kompetentinga institucija apie tokį sprendimą ir ketinimą suteikti tokį leidimą kitoms valstybėms narėms ir Komisijai praneša ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo.

14 straipsnis

Nukrypstant nuo 5 straipsnio 2 dalies, IV priede nurodytose interneto svetainėse išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos III priede išvardytoms uostų administracijoms gali leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, kiek tai susiję su sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2011 m. birželio 7 d., vykdymu iki 2011 m. liepos 15 d., išskyrus su nafta, dujomis ir šviesiaisiais naftos produktais susijusias sutartis. Valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie pagal šį straipsnį suteiktus leidimus per dvi savaites nuo leidimo išdavimo dienos.

15 straipsnis

1.   Nurodytiesiems laivams, plaukiantiems su valstybės narės vėliava, draudžiama krauti, gabenti ar iškrauti žalią naftą iš Libijos, nebent kompetentinga tos valstybės narės institucija, pasikonsultavusi su Libijos Vyriausybės ryšių centru, suteikia leidimą.

2.   Nurodytuosius laivus draudžiama priimti Sąjungos teritorijoje esančiuose uostuose ar sudaryti jiems galimybes į juos patekti, jeigu Sankcijų komitetas taip nustatė.

3.   2 dalyje nustatyta priemonė netaikoma, jei patekti į uostą Sąjungos teritorijoje reikia atliekant patikrinimą, dėl ekstremaliosios situacijos arba laivui grįžtant į Libiją.

4.   Nacionaliniams valstybių narių subjektams ar valstybių narių teritorijoje esantiems subjektams draudžiama teikti nurodytiesiems laivams skirtas su kuro laikymu susijusias paslaugas ar laivų aptarnavimo paslaugas arba bet kurias kitas laivų aptarnavimo paslaugas, pavyzdžiui aprūpinimo kuru ar atsargomis, jeigu Sankcijų komitetas taip nustatė.

5.   IV priede nurodytos kompetentingos valstybių narių institucijos gali leisti išimties tvarka netaikyti 4 dalyje nustatytos priemonės, jei to reikia humanitariniais ar saugumo sumetimais arba jei laivas grįžta į Libiją. Apie tokius leidimus Sankcijų komitetui ir Komisijai turi būti pranešta raštu.

6.   Draudžiama vykdyti finansinius sandorius, susijusius su nurodytuosiuose laivuose esančia žalia nafta, be kita ko, parduoti žalią naftą ar naudoti žalią naftą kaip kreditą, taip pat apdrausti žalios naftos gabenimą, jeigu Sankcijų komitetas taip nustatė. Toks draudimas netaikomas uosto mokesčių rinkimui 3 dalyje numatytais atvejais.

16 straipsnis

1.   Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia jį įgyvendinančio fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.   Fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms neatsiranda jokia atsakomybė, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais pažeistų šiame reglamente nustatytas priemones.

17 straipsnis

1.   Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai dėl žalos atlyginimo arba kiti šios rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti obligaciją, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

a)

II arba III prieduose išvardyti asmenys, subjektai ar organizacijos;

b)

kiti Libijos asmenys, subjektai ar organizacijos, įskaitant Libijos Vyriausybę;

c)

asmenys, subjektai ar organizacijos, veikiantys a arba b punkte nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų vardu arba jų naudai.

2.   Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam asmeniui.

3.   Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų teisei į sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

18 straipsnis

1.   Nedarant poveikio taikytinoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos:

a)

nedelsdami pateikia valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingai institucijai, nurodytai IV priede nurodytose interneto svetainėse, visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 5 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per valstybes nares perduoda tokią informaciją Komisijai ir

b)

bendradarbiauja su ta kompetentinga institucija tikrinant šią informaciją.

2.   Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

3.   2 dalis neužkerta kelio valstybėms narėms pagal savo nacionalinę teisę dalytis ta informacija su atitinkamomis Libijos institucijomis ir kitomis valstybėmis narėmis, kai tai būtina siekiant padėti susigrąžinti pasisavintą turtą.

19 straipsnis

Valstybės narės ir Komisija nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir suteikia viena kitai visą kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus, vykdymo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

20 straipsnis

Komisija įgaliojama:

a)

remdamasi valstybių narių pateikta informacija iš dalies pakeisti IV priedą;

b)

remdamasi Sprendimo (BUSP) 2015/1333 V straipsnio daliniais pakeitimais ir Sankcijų komiteto sprendimais, padarytais pagal JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 11 ir 12 punktus, iš dalies pakeisti V priedą.

21 straipsnis

1.   Jei Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas įtraukia į sąrašą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar organizaciją, Taryba tokį fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar organizaciją įtraukia į II priedą.

2.   Jei Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai taikyti 6 straipsnio 2 dalyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia III priedą.

3.   Apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, 1 ir 2 dalyse nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Taryba praneša tiesiogiai, jei žinomas adresas, arba paskelbdama pranešimą, suteikdama tokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai galimybę pateikti pastabas.

4.   Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja 1 ir 2 dalyse nurodytą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar organizaciją.

5.   Jei JT nusprendžia išbraukti iš sąrašo fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar organizaciją arba iš dalies pakeisti į sąrašą įtraukto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos identifikavimo duomenis, Taryba atitinkamai iš dalies pakeičia II priedą.

6.   III priede pateikiamas sąrašas peržiūrimas reguliariai ir ne rečiau kaip kas 12 mėnesių.

22 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato taisykles dėl nuobaudų, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių jo įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir visus vėlesnius jų pakeitimus.

23 straipsnis

Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti ar kitaip su ja susisiekti, tai vykdoma naudojant IV priede nurodytą adresą ir kitus kontaktinius duomenis.

24 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c)

Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybių narių piliečiai;

d)

juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę;

e)

Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms.

25 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 panaikinamas. Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

26 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  OL L 206, 2015 8 1, p. 34.

(2)  2011 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (OL L 58, 2011 3 3, p. 53).

(3)  2015 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/818, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (OL L 129, 2015 5 27, p. 13).

(4)  2011 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (OL L 58, 2011 3 3, p. 1).

(5)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(6)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(7)  OL C 69, 2010 3 18, p. 19.

(8)  2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 450/2008, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (Modernizuotas muitinės kodeksas) (OL L 145, 2008 6 4, p. 1).

(9)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).


I PRIEDAS

2, 3 IR 4 STRAIPSNIUOSE NURODYTOS ĮRANGOS, KURI GALI BŪTI NAUDOJAMA VIDAUS REPRESIJOMS, SĄRAŠAS

1.

Šie šaunamieji ginklai, šaudmenys ir susiję priedai:

1.1.

Šaunamieji ginklai, nekontroliuojami pagal Europos Sąjungos bendrojo karinės įrangos sąrašo (1) (toliau – bendrasis karinės įrangos sąrašas) ML 1 ir ML 2 dalis.

1.2.

Šaudmenys, specialiai sukurti 1.1 punkte išvardytiems šaunamiesiems ginklams, ir specialiai sukurti jų komponentai.

1.3.

Taikikliai, nekontroliuojami pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

2.

Bombos ir granatos, nekontroliuojamos pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

3.

Šios transporto priemonės:

3.1.

Transporto priemonės su įmontuota vandens patranka, specialiai sukurtos ar pritaikytos riaušėms malšinti.

3.2.

Transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos elektros srove atremti užpuolimus.

3.3.

Transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos užtvaroms šalinti, įskaitant neperšaunamą statybos įrangą.

3.4.

Transporto priemonės, specialiai sukurtos kaliniams ir (arba) sulaikytiesiems vežti ar pervežti.

3.5.

Transporto priemonės, specialiai sukurtos mobiliosioms kliūtims išdėstyti.

3.6.

Transporto priemonių, nurodytų 3.1–3.5 punktuose, komponentai, specialiai sukurti riaušėms malšinti.

1 pastaba. Šis punktas netaikomas transporto priemonėms, specialiai sukurtoms gaisrams gesinti.

2 pastaba. 3.5 punkte transporto priemonės taip pat reiškia priekabas.

4.

Šios sprogstamosios medžiagos ir susijusi įranga:

4.1

Įranga ir prietaisai, specialiai sukurti sprogimui sukelti elektrinėmis ir neelektrinėmis priemonėmis, įskaitant uždegimo įtaisus, detonatorius, uždegiklius, stiprintuvus ir detonavimo virves, ir specialiai sukurti jų komponentai, išskyrus įrangą ir prietaisus, specialiai sukurtus konkrečiai komercinei paskirčiai – naudojant sprogstamąsias medžiagas įjungti kitą įrangą ar prietaisus, kurie neskirti sprogdinti (pvz., automobilio oro pagalvės pripūtimo įrenginiai ar gaisro gesintuvų jungiklių elektros viršįtampio iškrovikliai), arba palaikyti jų veikimą.

4.2

Linijiniai sprogstamieji užtaisai, nekontroliuojami pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

4.3

Kitos sprogstamosios medžiagos, nekontroliuojamos pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą, ir susijusios medžiagos:

a)

amatolas;

b)

nitroceliuliozė (kurios sudėtyje daugiau kaip 12,5 proc. azoto);

c)

nitroglikolis;

d)

pentaeritritolio tetranitratas (PETN);

e)

pikrilchloridas;

f)

2,4,6-trinitrotoluenas (TNT).

5.

Ši apsauginė įranga, nekontroliuojama pagal bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 13 dalį:

5.1

Neperšaunama ir (arba) neperduriama šarvuotė.

5.2

Neperšaunami ir (arba) nuo skeveldrų apsaugantys šalmai, apsauginiai šalmai ir skydai gintis nuo riaušininkų bei neperšaunami skydai.

Pastaba. Šis punktas netaikomas:

specialiai sporto veiklai sukurtai įrangai,

darbo saugos reikalavimams atitikti specialiai sukurtai įrangai.

6.

Simuliatoriai, skirti mokytis šaudyti iš šaunamųjų ginklų, nekontroliuojami pagal bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 14 dalį, ir specialiai jiems sukurta programinė įranga.

7.

Naktinio matymo ir terminio vaizdo įranga ir vaizdo stiprinimo elektroniniai vamzdeliai, išskyrus kontroliuojamus pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

8.

Spygliuotoji viela.

9.

Kariniai peiliai, kovos peiliai ir durtuvai, kurių ašmenys ilgesni kaip 10 cm.

10.

Įranga, sukurta specialiai šiame sąraše nurodytų gaminių gamybai.

11.

Šiame sąraše nurodytų gaminių kūrimui, gamybai ar naudojimui skirtos specialios technologijos.


(1)  OL C 69, 2010 3 18, p. 19.


II PRIEDAS

6 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ AR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

A.   Asmenys

6.

Vardas, pavardė: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titulas: n. d. Pareigos: a) Išorės saugumo organizacijos direktorius; b) Išorės žvalgybos agentūros vadovas. Gimimo data: n. d. Gimimo vieta: n. d. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (tikėtinas statusas / buvimo vieta: sulaikytas Libijoje). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kita informacija: įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Lojalus režimui. Išorės žvalgybos agentūros vadovas.

7.

Vardas, pavardė: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titulas: generolas majoras. Pareigos: statusas: gynybos ministras. Gimimo data: 1952 m. Gimimo vieta: Jalo, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kita informacija: įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas). Tikėtinas statusas / buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Bendrai atsakingas už ginkluotųjų pajėgų veiksmus.

8.

Vardas, pavardė: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titulas: n. d. Pareigos: statusas: už pagalbines tarnybas atsakingas sekretorius. Gimimo data: 1956 m. Gimimo vieta: Khoms, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kita informacija: įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas). Tikėtinas statusas / buvimo vieta: nežinoma; manoma, kad gali būti sulaikytas.

Papildoma informacija

Vyresnysis režimo vykdomosios struktūros narys. Dalyvauja Revoliucinių komitetų veikloje. Praeityje dalyvavo malšinant opozicines idėjas ir vykdant smurtinius veiksmus.

9.

Vardas, pavardė: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gimimo data: 1978 m. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Dar žinoma kaip (pakankama tapatybei nustatyti): Aisha Muhammed Abdul Salam (Paso Nr.: 215215). Dar žinoma kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: 428720. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Omano Sultonatas (tikėtinas statusas / buvimo vieta: Omano sultonatas). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kita informacija: įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu. Keliavo pažeisdama Rezoliucijos 1970 15 punktą, kaip aprašyta Ekspertų grupės dėl Libijos 2013 m. tarpinėje ataskaitoje.

10.

Vardas, pavardė: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gimimo data:1975 m. rugsėjo 20 d.Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: B/002210. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Alžyras (tikėtinas statusas / buvimo vieta: Alžyras). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kita informacija: įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu.

11.

Vardas, pavardė: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gimimo data: 1978 m. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kita informacija: įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Tikėtinas statusas / buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu. Demonstracijas malšinusių karinių dalinių vadas.

12.

Vardas, pavardė: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gimimo data: 1970 m. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Omano Sultonatas (tikėtinas statusas / buvimo vieta: Omano sultonatas). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kita informacija: įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu.

13.

Vardas, pavardė: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titulas: n. d. Pareigos: revoliucijos lyderis, vyriausiasis karinių pajėgų vadas. Gimimo data: 1942 m. Gimimo vieta: Sirtas, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kita informacija: įtrauktas į JT sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Tikėtinas statusas / buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Atsakingas už įsakymus malšinti demonstracijas, taip pat už žmogaus teisių pažeidimus.

14.

Vardas, pavardė: MUTASSIM QADHAFI

Titulas: n. d. Pareigos: patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Gimimo data: 1976 m. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kita informacija: įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Tikėtinas statusas / buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu.

15.

Vardas, pavardė: SAADI QADHAFI

Titulas: n. d. Pareigos: specialiųjų pajėgų vadas. Gimimo data: a) 1973 m. gegužės 27 d.; b) 1975 m. sausio 1 d.Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: a) 014797; b) 524521. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (sulaikytas). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kita informacija: įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). 2011 m. kovo 17 d. įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu. Demonstracijas malšinusių karinių dalinių vadas.

16.

Vardas, pavardė: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gimimo data: 1982 m. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kita informacija: įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). 2011 m. kovo 17 d. įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu.

17.

Vardas, pavardė: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Titulas: n. d. Pareigos:„Qadhafi Foundation“ direktorius Gimimo data:1972 m. birželio 25 d.Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: B014995. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (tikėtinas statusas / buvimo vieta: sulaikytas Libijoje). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. vasario 26 d.Kita informacija: įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu. Kurstantys vieši pareiškimai, kuriais skatinamas smurtas prieš demonstrantus.

18.

Vardas, pavardė: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titulas: pulkininkas. Pareigos: karinės žvalgybos direktorius. Gimimo data: 1949 m. Gimimo vieta: Sudanas. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): a) Abdoullah Ould Ahmed (Paso Nr.: B0515260); Gimimo data: 1948 m.; Gimimo vieta: Anefif (Kidal), Malis; išdavimo data: 2012 m. sausio 10 d.; išdavimo vieta: Bamakas (Malis); galioja iki: 2017 m. sausio 10 d.); b) Abdoullah Ould Ahmed (Malio asmens tapatybės numeris 073/SPICRE; Gimimo vieta: Anefif, Malis; išdavimo data: 2011 m. gruodžio 6 d.; išdavimo vieta: Essouck, Malis). Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (tikėtinas statusas / buvimo vieta: sulaikytas Libijoje). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kita informacija: įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). 2011 m. kovo 17 d. įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Karinės žvalgybos dalyvavimas vykdant demonstracijų represijas. Yra įtarimų, kad dalyvavo žudynėse Abu Selimo kalėjime. Nuteistas in absentia už UTA lėktuvo susprogdinimą. Muammar Qadhafi svainis.

19.

Vardas, pavardė: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gimimo data: apytiksliai 1952 m. Gimimo vieta: Al Bayda, Libija. Dar žinoma kaip (pakankama tapatybei nustatyti): Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, gimė 1953 m. sausio 1 d. (Omano paso Nr. 03825239). Dar žinoma kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: 03825239. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Omano sultonatas. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. birželio 24 d.Kita informacija: įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą ir Rezoliucijos 1973 19 punktą (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Turi labai daug asmeninio turto, kuris gali būti panaudotas režimo tikslais. Jos sesuo Fatima FARKASH yra susituokusi su Libijos karinės žvalgybos vadovu ABDALLAH SANUSSI.

20.

Vardas, pavardė: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titulas: n. d. Pareigos: a) pulkininko Qadhafi vyriausybės planavimo ir finansų ministras; b) Bendrojo liaudies komiteto sekretorius finansų ir planavimo klausimais; c) laikinasis Libijos centrinio banko vadovas. Gimimo data: 1935 m. Gimimo vieta: n. d. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. birželio 24 d.Kita informacija: įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą ir Rezoliucijos 1973 19 punktą (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus. Bendrojo liaudies komiteto sekretorius finansų ir planavimo klausimais. A. Zlitni šiuo metu yra laikinasis Libijos centrinio banko vadovas. Anksčiau jis buvo Nacionalinės naftos korporacijos pirmininkas. Remiantis mūsų informacija, šiuo metu jis siekia surinkti režimui lėšų, kad būtų vėl papildyti Centrinio banko rezervai, jau išnaudoti esamai karinei kampanijai palaikyti.


III PRIEDAS

6 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ AR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

A.   Asmenys

 

Vardas, pavardė

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos kovos su terorizmu padalinio vadovas

Gim. data: 1952 m.

Gim. vieta: Tripolis, Libija

Žinomas Revoliucinio komiteto narys.

Artimas Muammar Qadhafi bendrininkas. Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

2.

ABU SHAARIYA

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos vadovo pavaduotojas

Muammar Qadhafi svainis.

Žinomas Qadhafi režimo vadovybės narys ir todėl glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

3.

ASHKAL, Omar

Pareigos: Revoliucinių komitetų judėjimo vadovas

Gim. vieta: Sirtas, Libija

Manoma, kad nužudytas 2014 m. rugpjūčio mėn. Egipte.

Revoliuciniai komitetai vykdė smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Gim. data: 1946 m.

Gim. vieta: Traghen

Muammar Qadhafi kabineto vadovas. Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

5.

TOHAMI, generolas Khaled

Gim. data: 1946 m.

Gim. vieta: Genzur

Buvęs Vidaus saugumo biuro direktorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Gim. data: 1949 m. liepos 1 d.

Gim. vieta: Al-Bayda

Buvęs Išorės saugumo biuro žvalgybos skyriaus direktorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Buvęs Generalinio liaudies kongreso generalinis sekretorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės ministras pirmininkas.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės sveikatos ir aplinkos ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Gim. data: 1949 m.

Gim. vieta: Al-Azizia (prie Tripolio)

Pulkininko Qadhafi vyriausybės pramonės, ūkio ir prekybos ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Gim. data: 1943 m.

Pulkininko Qadhafi vyriausybės žemės ūkio ir gyvūnijos bei jūrų išteklių ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės socialinių reikalų ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Gim. data: 1963 m. gegužės 4 d.

Paso Nr.: B/014965 (nustojo galioti 2013 m. pabaigoje)

Pulkininko Qadhafi vyriausybės švietimo, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų reikalų ministras. Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

14.

MANSOUR, Abdallah

Gim. data: 1954 07 08

Paso Nr.: B/014924 (nustojo galioti 2013 m. pabaigoje)

Buvęs artimas pulkininko Qadhafi bendražygis, kuriam teko vienas iš svarbiausių vaidmenų saugumo tarnybose, ir radijo ir televizijos direktorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

15.

Pulkininkas Taher Juwadi

Pareigos: Ketvirtas pagal rangą Revoliucinės gvardijos vadovybės narys.

Pulkininkas.

Itin svarbus Qadhafi režimo vadovybės narys. Todėl glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 5 23

16.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Revoliucinių komitetų ryšių palaikymo biuro vadovas.

Revoliuciniai komitetai vykdė smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Pareigos: Muammar Qadhafi asmens apsaugos tarnybos vadovas

Gim. data: 1946 m.

Gim. vieta: Houn, Libija

Atsakingas už režimo saugumą. Praeityje vykdė smurtinius veiksmus prieš disidentus.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Gim. data: 1948 m.

Gim. vieta: Sirtas, Libija

Muammar Qadhafi pusbrolis. Devintajame dešimtmetyje Sayyid dalyvavo disidentų žudynėse ir įtariamas dėl keleto mirčių Europoje. Be to, manoma, kad jis dalyvavo tiekiant ginklus. Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Buvęs Libijos ambasadorius Čade. Išvyko iš Čado į Sabhą. Tiesiogiai dalyvauja verbuojant režimo samdinius ir koordinuojant jų veiklą.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

20.

AL KUNI, pulkininkas Amid Husain

Tikėtinas statusas / buvimo vieta: Pietų Libija.

Buvęs Gato (Pietų Libija) gubernatorius. Tiesiogiai dalyvavo verbuojant samdinius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

B.   Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

„Libyan Arab African Investment Company“, LAAICO

Interneto svetainė: http://www.laaico.com. Bendrovė įsteigta 1981 m. 76351 Janzour, Libija. 81370 Tripolis, Libija.

Tel.: + 218 214890146 / 2144890586 / 2144892613;

faks.: + 218 214893800 / 4891867;

el. paštas: info@laaico.com

Muammar Qadhafi režimo kontroliuojama bendrovė; galimas šio režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 21

2.

„Gaddafi International Charity and Development Foundation“

Administracijos kontaktiniai duomenys: Hay Alandalus, Jian St., Tripoli, PoBox: 1101 LIBIJA.

Tel. + 218 214778301;

faks. + 218 214778766;

el. paštas: info@gicdf.org

Muammar Qadhafi režimo kontroliuojama įstaiga; galimas šio režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 21

3.

„Waatassimou Foundation“

Būstinė Tripolyje.

Muammar Qadhafi režimo kontroliuojama įstaiga; galimas šio režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 21

4.

„Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation“ (Libijos radijo ir televizijos generalinis biuras)

Kontaktiniai duomenys:

tel.: + 218 214445926 /

+ 214445900;

faks. + 218 213402107

http://www.ljbc.net;

el. paštas: info@ljbc.net

Viešas neapykantos ir smurto kurstymas dalyvaujant dezinformavimo, susijusio su smurtiniais veiksmais prieš demonstrantus, kampanijose.

2011 3 21

5.

„Revolutionary Guard Corps“ (Revoliucinių pajėgų dalinys)

 

Dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

6.

„Libyan Agricultural Bank“ (dar žinomas kaip „Agricultural Bank“; taip pat „Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank“, „Al Masraf Al Zirae“, „Libyan Agricultural Bank“)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripolis, Libija; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripolis, Libija;

el. paštas: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libija);

tel.: + 218 214870586 /

218 214870714 /

214870745 /

218 213338366

218 213331533 /

218 213333541 /

218 213333544 /

218 213333543 /

218 213333542;

faks.: + 218 214870747 /

218 214870767 /

218 214870777 /

218 213330927 /

218 213333545

Libijos centrinio banko patronuojamoji įmonė Libijoje.

2011 4 12

7.

„Al-Inma Holding Co. for Services Investments“

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje.

2011 4 12

8.

„Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments“

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje.

2011 4 12

9.

„Al-Inma Holding Company for Tourism Investment“

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street);

tel. + 218 213345187;

faks. + 218 213345188,

el. paštas info@ethic.ly

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje.

2011 4 12

10.

„Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments“

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje.

2011 4 12

11.

„LAP Green Networks“ (dar žinoma kaip „LAP Green Holding Company“)

 

„Libyan Africa Investment Portfolio“ patronuojamoji įmonė Libijoje.

2011 4 12

12.

„Sabtina Ltd“

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Jungtinė Karalystė.

Kita informacija:

Reg. Nr. 01794877 (JK)

JK registruota Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

13.

„Ashton Global Investments Limited“

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos.

Kita informacija:

Reg. Nr. 1510484 (BVI (Didžiosios Britanijos Mergelių Salos))

Didžiosiose Britanijos Mergelių Salose registruota Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

14.

„Capitana Seas Limited“

 

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruotas, Saadi Qadhafi nuosavybės teise priklausantis subjektas

2011 4 12

15.

„Kinloss Property Limited“

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos.

Kita informacija:

Reg. Nr. 1534407 (BVI (Didžiosios Britanijos Mergelių Salos))

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruota Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

16.

„Baroque Investments Limited“

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Meno sala

Kita informacija:

reg. Nr. 59058C (IOM (Meno sala))

Meno saloje registruota Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė.

2011 4 12


IV PRIEDAS

8 STRAIPSNIO 1 DALYJE, 9 STRAIPSNIO 1 DALYJE, 13 STRAIPSNYJE IR 18 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ VALSTYBIŲ NARIŲ KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS IR ADRESAS, KURIUO SIUNČIAMI PRANEŠIMAI EUROPOS KOMISIJAI

a)

Kompetentingos institucijos kiekvienoje valstybėje narėje:

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NYDERLANDAI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

b)

Adresas, kuriuo Europos Komisijai siunčiami pranešimai ar kita informacija:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

El. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. + 32 22955585

Faks. + 32 22990873


V PRIEDAS

1 STRAIPSNIO H PUNKTE IR 15 STRAIPSNYJE NURODYTAS LAIVŲ SĄRAŠAS IR SANKCIJŲ KOMITETO NUSTATYTOS TAIKYTINOS PRIEMONĖS


VI PRIEDAS

5 STRAIPSNIO 4 DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

1.

Pavadinimas: LIBIJOS INVESTICIJŲ AGENTŪRA (LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY)

Dar žinoma kaip:„Libyan Foreign Investment Company“ (LFIC). Anksčiau buvo žinoma kaip: n. d. Adresas:1 Fateh Tower Office No 99 22nd floor, Borgaida street, Tripolis, 1103 Libija. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. kovo 17 d.Kita informacija: įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1973, rugsėjo 16 d. iš dalies pakeistos pagal Rezoliucijos 2009 15 punktą, 17 punktą.

Papildoma informacija

Kontroliuojama Muammar Qadhafi ir jo šeimos; galimas jo režimo finansavimo šaltinis.

2.

Pavadinimas: LIBIJOS AFRIKOS INVESTICINIS PORTFELIS (LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO)

Dar žinoma kaip: n. d. Anksčiau buvo žinoma kaip: n. d. Adresas:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripolis, Libija. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. kovo 17 d.Kita informacija: įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1973, rugsėjo 16 d. iš dalies pakeistos pagal Rezoliucijos 2009 15 punktą, 17 punktą.

Papildoma informacija

Kontroliuojama Muammar Qadhafi ir jo šeimos; galimas jo režimo finansavimo šaltinis.


19.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/45

2016 m. sausio 18 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas garantuotų tradicinių gaminių registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Prekmurska gibanica (GTG)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Slovėnijos pateiktą garantuoto tradicinio gaminio „Prekmurska gibanica“, kuris įregistruotas Komisijos reglamentu (ES) Nr. 172/2010 (2), iš dalies pakeistu Reglamentu (ES) 2015/176 (3), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatas šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (4), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies b punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Prekmurska gibanica“ (GTG) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  2010 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 172/2010 dėl pavadinimo įregistravimo garantuotų tradicinių gaminių registre [Prekmurska gibanica (GTG)] (OL L 51, 2010 3 2, p. 11).

(3)  2015 m. vasario 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/176, kuriuo patvirtinamas reikšmingas garantuotų tradicinių gaminių registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Prekmurska gibanica (GTG)] (OL L 30, 2015 2 6, p. 16).

(4)  OL C 235, 2015 7 18, p. 16.


19.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/46

2016 m. sausio 18 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios oksadiksilo ir spinetoramo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą, 16 straipsnio 1 dalies a punktą ir 49 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

didžiausia leidžiamoji oksadiksilo ir spinetoramo liekanų koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedo A dalyje;

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) Nr. 592/2012 (2), keliuose produktuose nustatyta laikinoji oksadiksilo DLK dėl šios veikliosios medžiagos patvarumo dirvožemyje. Komisija paragino valstybes nares dalytis stebėsenos duomenimis apie veikliąją medžiagą nagrinėjamuose produktuose. Iš pateiktų duomenų matyti, kad poruose ir šakniavaisių ir gumbavaisių daržovių grupėje nustatytos liekanos nebeviršija atitinkamų nustatymo ribų. Todėl tikslinga laikinosios DLK vertes sumažinti iki tokių atitinkamų verčių. Tačiau oksadiksilo liekanų vis dar aptinkama petražolėse, salieruose ir sėjamųjų salotų bei salotinių augalų grupėje. Iš stebėsenos duomenų matyti, kad laikinoji oksadiksilo DLK, kurios vertė 0,05 mg/kg, šiuose produktuose buvo nustatyta deramai. Todėl tikslinga tokias laikinosios DLK vertes sumažinti iki 0,05 mg/kg. Šios DLK vertės bus peržiūrėtos. Atliekant peržiūrą bus atsižvelgta į informaciją, gautą per dvejus metus nuo šio reglamento paskelbimo;

(3)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 459/2010 (3) Maisto kodekso komisijos (CXL) nustatyta spinetoramo DLK žinduolių ir kitų jūros žinduolių mėsoje buvo įtraukta į Reglamentą (EB) Nr. 396/2005. Reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas buvo pakeistas Komisijos reglamentu (ES) Nr. 212/2013 (4). Visų pirma, I priedo įrašas „žinduolių mėsa“ buvo pakeistas įrašu „žinduolių raumenys“ (1011010, 1012010, 1013010, 1014010, 1015010 ir 1017010 kodai). Tuo metu DLK vertės nebuvo atitinkamai pakeistos, kad būtų atsižvelgta į pakeistas kategorijas. Kadangi ši medžiaga yra tirpi riebaluose, o jos liekanų galima aptikti riebalų tarpląstelinėje medžiagoje, tikslinga DLK pakeisti ją patikslinant žinduolių riebalinių audinių ir žinduolių raumenų grupėse;

(4)

per Pasaulio prekybos organizaciją konsultuotasi dėl naujos DLK su Sąjungos prekybos partneriais ir į jų pastabas atsižvelgta;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

kad šiuos produktus būtų galima įprastai parduoti, perdirbti ir vartoti, šiame reglamente reikėtų numatyti pereinamojo laikotarpio priemones produktams, kurie buvo pagaminti prieš šiuo reglamentu pakeičiant DLK ir kuriais, remiantis turima informacija, užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos lygis;

(7)

prieš pradedant taikyti pakeistą DLK turėtų būti skiriamas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės, trečiosios šalys ir maisto tvarkymo subjektai galėtų pasirengti laikytis dėl DLK pakeitimo atsiradusių naujų reikalavimų;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 be šiuo reglamentu padarytų pakeitimų toliau taikomas produktams, kurie buvo pagaminti iki 2016 m. vasario 8 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  2012 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 592/2012, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios bifenazato, kaptano, ciprodinilo, fluopikolido, heksitiazokso, izoprotiolano, metaldehido, oksadiksilo ir fosmeto likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (OL L 176, 2012 7 6, p. 1).

(3)  2010 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 459/2010, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai dėl didžiausios leidžiamosios tam tikrų pesticidų likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų (OL L 129, 2010 5 28, p. 3).

(4)  2013 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 212/2013, kuriuo dėl produktų sąrašo papildymo ir pakeitimo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas (OL L 68, 2013 3 12, p. 30).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedo A dalyje oksadiksilui ir spinetoramui skirtos skiltys pakeičiamos taip:

„Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai (2)

Oksadiksilas

Spinetoramas (XDE-175)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

0,01 (1)

 

0110000

Citrusiniai vaisiai

 

0,2

0110010

Greipfrutai

 

 

0110020

Apelsinai

 

 

0110030

Citrinos

 

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

 

0110050

Mandarinai

 

 

0110990

Kita

 

 

0120000

Medžių riešutai

 

0,05 (1)

0120010

Migdolai

 

 

0120020

Bertoletijos

 

 

0120030

Anakardžiai

 

 

0120040

Kaštainiai

 

 

0120050

Kokosai

 

 

0120060

Lazdyno riešutai

 

 

0120070

Makadamijos

 

 

0120080

Karijos

 

 

0120090

Pinijos

 

 

0120100

Pistacijos

 

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

 

0120990

Kita

 

 

0130000

Sėklavaisiai

 

0,2

0130010

Obuoliai

 

 

0130020

Kriaušės

 

 

0130030

Svarainiai

 

 

0130040

Šliandros

 

 

0130050

Lokvos / japoninės lokvos

 

 

0130990

Kita

 

 

0140000

Kaulavaisiai

 

 

0140010

Abrikosai

 

0,2

0140020

Vyšnios (saldžiosios)

 

0,05 (1)

0140030

Persikai

 

0,3

0140040

Slyvos

 

0,05 (1)

0140990

Kita

 

0,05 (1)

0150000

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

 

0151000

a)

Vynuogės

 

0,5

0151010

Valgomosios vynuogės

 

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

 

0152000

b)

Braškės ir žemuogės

 

0,2

0153000

c)

Uogos, augančios ant dvimečių ūglių

 

 

0153010

Gervuogės

 

0,05 (1)

0153020

Paprastosios gervuogės

 

0,05 (1)

0153030

Avietės (raudonosios ir geltonosios)

 

0,8

0153990

Kita

 

0,05 (1)

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

 

0154010

Mėlynės, vaivorai ir šilauogės

 

0,2

0154020

Spanguolės

 

0,05 (1)

0154030

Serbentai (juodieji, raudonieji ir baltieji)

 

0,05 (1)

0154040

Agrastai (žalieji, raudonieji ir geltonieji)

 

0,05 (1)

0154050

Erškėtuogės

 

0,05 (1)

0154060

Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo)

 

0,05 (1)

0154070

Gudobelės vaisiai / pietinės gudobelės vaisiai

 

0,05 (1)

0154080

Šeivamedžio uogos

 

0,05 (1)

0154990

Kita

 

0,05 (1)

0160000

Kiti vaisiai, kurių

 

0,05 (1)

0161000

a)

valgoma luobelė

 

 

0161010

Datulės

 

 

0161020

Figos

 

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

 

0161040

Kinkanai

 

 

0161050

Karambolos

 

 

0161060

Persimonai / rytiniai persimonai

 

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai

 

 

0161990

Kita

 

 

0162000

b)

nevalgoma luobelė, smulkūs

 

 

0162010

Kiviai (žalieji, raudonieji, geltonieji)

 

 

0162020

Ličiai

 

 

0162030

Valgomosios pasifloros

 

 

0162040

Opuncijos

 

 

0162050

Gelčių sėklos

 

 

0162060

Virgininiai persimonai (Virginia kaki)

 

 

0162990

Kita

 

 

0163000

c)

nevalgoma luobelė, stambūs

 

 

0163010

Avokadai

 

 

0163020

Bananai

 

 

0163030

Mangai

 

 

0163040

Papajos

 

 

0163050

Granatai

 

 

0163060

Peruvinės anonos

 

 

0163070

Gvajavos

 

 

0163080

Ananasai

 

 

0163090

Duonvaisiai

 

 

0163100

Durijai

 

 

0163110

Dygliuotosios anonos

 

 

0163990

Kita

 

 

0200000

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

 

0210000

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,01  (1)

0,05 (1)

0211000

a)

Bulvės

 

 

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

 

0212010

Manijokai

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

0212030

Dioskorėjos

 

 

0212040

Bermudinės marantos

 

 

0212990

Kita

 

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

0213010

Burokėliai

 

 

0213020

Morkos

 

 

0213030

Gumbiniai salierai

 

 

0213040

Krienai

 

 

0213050

Topinambai

 

 

0213060

Pastarnokai

 

 

0213070

Petražolės šaknys / šakninės petražolės

 

 

0213080

Ridikai

 

 

0213090

Pūteniai

 

 

0213100

Griežčiai

 

 

0213110

Ropės

 

 

0213990

Kita

 

 

0220000

Svogūninės daržovės

0,01 (1)

 

0220010

Valgomieji česnakai

 

0,05 (1)

0220020

Valgomieji svogūnai

 

0,05 (1)

0220030

Valgomieji svogūnėliai

 

0,05 (1)

0220040

Svogūnlaiškiai ir tuščialaiškiai česnakai

 

0,8

0220990

Kita

 

0,05 (1)

0230000

Vaisinės daržovės

0,01 (1)

 

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

0,5

0231010

Pomidorai

 

 

0231020

Paprikos

 

 

0231030

Baklažanai

 

 

0231040

Valgomosios ybiškės

 

 

0231990

Kita

 

 

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luobelė)

 

0,2

0232010

Agurkai

 

 

0232020

Kornišonai

 

 

0232030

Cukinijos

 

 

0232990

Kita

 

 

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luobelė)

 

0,05 (1)

0233010

Melionai

 

 

0233020

Moliūgai

 

 

0233030

Arbūzai

 

 

0233990

Kita

 

 

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai

 

0,05 (1)

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

 

0,05 (1)

0240000

Kopūstinės daržovės (išskyrus brassica rūšių šakniavaisius ir brassica rūšių jaunų lapų augalus)

0,01 (1)

0,05 (1)

0241000

a)

Žiedinės

 

 

0241010

Brokoliniai kopūstai

 

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

 

0241990

Kita

 

 

0242000

b)

Gūžinės

 

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

 

 

0242020

Gūžiniai kopūstai

 

 

0242990

Kita

 

 

0243000

c)

Lapinės

 

 

0243010

Pekininiai kopūstai

 

 

0243020

Garbiniuotieji kopūstai

 

 

0243990

Kita

 

 

0244000

d)

Ropiniai kopūstai

 

 

0250000

Lapinės daržovės, prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

 

0251000

a)

Salotos ir salotiniai augalai

0,05 (+)

 

0251010

Sultenės

 

0,05 (1)

0251020

Sėjamosios salotos

 

10

0251030

Salotinės trūkažolės / endivijos

 

0,05 (1)

0251040

Sėjamosios pipirnės, kiti daigai ir ūgliai

 

0,05 (1)

0251050

Ankstyvosios barborytės

 

0,05 (1)

0251060

Sėjamosios gražgarstės

 

0,05 (1)

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 

0,05 (1)

0251080

Jaunų lapų augalai (įskaitant brassica rūšis)

 

0,05 (1)

0251990

Kita

 

0,05 (1)

0252000

b)

Špinatai ir panašūs lapai

0,01 (1)

0,05 (1)

0252010

Daržiniai špinatai

 

 

0252020

Paprastosios portulakos

 

 

0252030

Burokėlių lapai

 

 

0252990

Kita

 

 

0253000

c)

Vynuogių ir panašių rūšių augalų lapai

0,01 (1)

0,05 (1)

0254000

d)

Rėžiukai

0,01 (1)

0,05 (1)

0255000

e)

Paprastosios trūkažolės / cikorijos

0,01 (1)

0,05 (1)

0256000

f)

Prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

0,05 (1)

0256010

Daržiniai builiai

0,01 (1)

 

0256020

Laiškiniai česnakai

0,01 (1)

 

0256030

Salierų lapai

0,01 (1)

 

0256040

Petražolės

0,05 (+)

 

0256050

Vaistiniai šalavijai

0,01 (1)

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

0,01 (1)

 

0256070

Čiobreliai

0,01 (1)

 

0256080

Bazilikai ir valgomosios gėlės

0,01 (1)

 

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai

0,01 (1)

 

0256100

Vaistiniai kiečiai

0,01 (1)

 

0256990

Kita

0,01 (1)

 

0260000

Ankštinės daržovės

0,01 (1)

 

0260010

Pupelės (su ankštimis)

 

0,1

0260020

Pupelės (be ankščių)

 

0,05 (1)

0260030

Žirniai (su ankštimis)

 

0,1

0260040

Žirniai (be ankščių)

 

0,05 (1)

0260050

Lęšiai

 

0,05 (1)

0260990

Kita

 

0,05 (1)

0270000

Stiebinės daržovės

 

0,05 (1)

0270010

Smidrai

0,01 (1)

 

0270020

Dygieji artišokai

0,01 (1)

 

0270030

Salierai

0,05 (+)

 

0270040

Paprastojo pankolio azorinis varietetas

0,01 (1)

 

0270050

Artišokai

0,01 (1)

 

0270060

Porai

0,01  (1)

 

0270070

Rabarbarai

0,01 (1)

 

0270080

Bambukų ūgliai

0,01 (1)

 

0270090

Palmių šerdys

0,01 (1)

 

0270990

Kita

0,01 (1)

 

0280000

Grybai, samanos ir kerpės

0,01 (1)

0,05 (1)

0280010

Auginamieji grybai

 

 

0280020

Miško grybai

 

 

0280990

Samanos ir kerpės

 

 

0290000

Dumbliai ir prokariotai

0,01 (1)

0,05 (1)

0300000

ANKŠTINIAI AUGALAI

0,01 (1)

0,05 (1)

0300010

Pupos

 

 

0300020

Lęšiai

 

 

0300030

Žirniai

 

 

0300040

Lubinai / lubinų pupelės

 

 

0300990

Kita

 

 

0400000

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

0,02 (1)

0,05 (1)

0401000

Aliejinių augalų sėklos

 

 

0401010

Sėmenys

 

 

0401020

Žemės riešutai

 

 

0401030

Aguonų sėklos

 

 

0401040

Sezamų sėklos

 

 

0401050

Saulėgrąžų sėklos

 

 

0401060

Rapsų sėklos

 

 

0401070

Sojos

 

 

0401080

Garstyčių sėklos

 

 

0401090

Vilnamedžių sėklos

 

 

0401100

Moliūgų sėklos

 

 

0401110

Dažiniai dygminai

 

 

0401120

Agurklės

 

 

0401130

Sėjamosios judros

 

 

0401140

Kanapių sėklos

 

 

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 

 

0401990

Kita

 

 

0402000

Aliejiniai vaisiai

 

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

 

0402020

Alyvpalmių branduoliai

 

 

0402030

Alyvpalmių vaisiai

 

 

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

 

 

0402990

Kita

 

 

0500000

GRŪDAI

0,01 (1)

0,05 (1)

0500010

Miežiai

 

 

0500020

Grikiai ir kitos javams prilyginamos kultūros

 

 

0500030

Kukurūzai

 

 

0500040

Tikrosios soros

 

 

0500050

Avižos

 

 

0500060

Ryžiai

 

 

0500070

Rugiai

 

 

0500080

Dvispalviai sorgai

 

 

0500090

Paprastieji kviečiai

 

 

0500990

Kita

 

 

0600000

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI, KAKAVA ir SALDŽIOSIOS CERATONIJOS

0,02 (1)

0,1 (1)

0610000

Arbata

 

 

0620000

Kavos pupelės

 

 

0630000

Žolelių užpilai, gauti iš

 

 

0631000

a)

Žiedų

 

 

0631010

Vaistinės ramunės

 

 

0631020

Jamaikinės kinrožės

 

 

0631030

Rožės

 

 

0631040

Jazminai

 

 

0631050

Liepų žiedai

 

 

0631990

Kita

 

 

0632000

b)

Lapų ir prieskoninių žolių

 

 

0632010

Daržinės braškės

 

 

0632020

Siauralapiai raibstegliai

 

 

0632030

Paragvajiniai bugieniai

 

 

0632990

Kita

 

 

0633000

c)

Šaknų

 

 

0633010

Valerijonas

 

 

0633020

Ženšenis

 

 

0633990

Kita

 

 

0639000

d)

bet kurių kitų augalo dalių

 

 

0640000

Kakavos pupelės

 

 

0650000

Saldžiosios ceratonijos

 

 

0700000

APYNIAI

0,02 (1)

0,1 (1)

0800000

PRIESKONIAI

 

 

0810000

Sėklos prieskoniai

0,02 (1)

0,1 (1)

0810010

Anyžinės ožiažolės

 

 

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 

 

0810030

Salierų sėklos

 

 

0810040

Blakinės kalendros

 

 

0810050

Kmynai

 

 

0810060

Krapai

 

 

0810070

Paprastieji pankoliai

 

 

0810080

Vaistinės ožragės

 

 

0810090

Muskatai

 

 

0810990

Kita

 

 

0820000

Vaisių prieskoniai

0,02 (1)

0,1 (1)

0820010

Kvapieji pimentai

 

 

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

 

 

0820030

Kmynai

 

 

0820040

Kardamonas

 

 

0820050

Kadagio uogos

 

 

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

 

 

0820070

Vanilė

 

 

0820080

Tamarindas

 

 

0820990

Kita

 

 

0830000

Žievės prieskoniai

0,02 (1)

0,1 (1)

0830010

Cinamonas

 

 

0830990

Kita

 

 

0840000

Šaknys ir šakniastiebiai prieskoniai

 

 

0840010

Paprastasis saldymedis

0,02 (1)

0,1 (1)

0840020

Imbieras

0,02 (1)

0,1 (1)

0840030

Daržinės ciberžolės

0,02 (1)

0,1 (1)

0840040

Krienai

(+)

(+)

0840990

Kita

0,02 (1)

0,1 (1)

0850000

Pumpurų prieskoniai

0,02 (1)

0,1 (1)

0850010

Gvazdikėliai

 

 

0850020

Kaparėliai

 

 

0850990

Kita

 

 

0860000

Žiedų purkų prieskoniai

0,02 (1)

0,1 (1)

0860010

Šafranai

 

 

0860990

Kita

 

 

0870000

Kevalų prieskoniai

0,02 (1)

0,1 (1)

0870010

Muskatmedžio vaisiai

 

 

0870990

Kita

 

 

0900000

CUKRINIAI AUGALAI

0,01 (1)

0,05 (1)

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 

 

0900020

Cukranendrės

 

 

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 

 

0900990

Kita

 

 

1000000

GYVŪNINIAI PRODUKTAI. SAUSUMOS GYVŪNAI

0,01 (1)

 

1010000

Audiniai

 

 

1011000

a)

Kiaulių

 

 

1011010

Raumenys

 

0,01  (1)

1011020

Riebalų audiniai

 

0,2

1011030

Kepenys

 

0,01 (1)

1011040

Inkstai

 

0,01 (1)

1011050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

0,01 (1)

1011990

Kita

 

0,01 (1)

1012000

b)

Galvijų

 

 

1012010

Raumenys

 

0,01  (1)

1012020

Riebalų audiniai

 

0,2

1012030

Kepenys

 

0,01 (1)

1012040

Inkstai

 

0,01 (1)

1012050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

0,01 (1)

1012990

Kita

 

0,01 (1)

1013000

c)

Avių

 

 

1013010

Raumenys

 

0,01  (1)

1013020

Riebalų audiniai

 

0,2

1013030

Kepenys

 

0,01 (1)

1013040

Inkstai

 

0,01 (1)

1013050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

0,01 (1)

1013990

Kita

 

0,01 (1)

1014000

d)

Ožkų

 

 

1014010

Raumenys

 

0,01  (1)

1014020

Riebalų audiniai

 

0,2

1014030

Kepenys

 

0,01 (1)

1014040

Inkstai

 

0,01 (1)

1014050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

0,01 (1)

1014990

Kita

 

0,01 (1)

1015000

e)

arklinių šeimos gyvūnų

 

 

1015010

Raumenys

 

0,01  (1)

1015020

Riebalų audiniai

 

0,2

1015030

Kepenys

 

0,01 (1)

1015040

Inkstai

 

0,01 (1)

1015050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

0,01 (1)

1015990

Kita

 

0,01 (1)

1016000

f)

Naminių paukščių

 

 

1016010

Raumenys

 

0,01

1016020

Riebalų audiniai

 

0,01 (1)

1016030

Kepenys

 

0,01 (1)

1016040

Inkstai

 

0,01 (1)

1016050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

0,01 (1)

1016990

Kita

 

0,01 (1)

1017000

g)

Kitų ūkinės paskirties sausumos gyvūnų

 

 

1017010

Raumenys

 

0,01  (1)

1017020

Riebalų audiniai

 

0,2

1017030

Kepenys

 

0,01 (1)

1017040

Inkstai

 

0,01 (1)

1017050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

0,01 (1)

1017990

Kita

 

0,01 (1)

1020000

Pienas

 

0,01 (1)

1020010

Galvijai

 

 

1020020

Avys

 

 

1020030

Ožkos

 

 

1020040

Arkliai

 

 

1020990

Kita

 

 

1030000

Paukščių kiaušiniai

 

0,01 (1)

1030010

Vištos

 

 

1030020

Antys

 

 

1030030

Žąsys

 

 

1030040

Putpelės

 

 

1030990

Kita

 

 

1040000

Medus ir kiti bitininkystės produktai

 

0,05 (1)

1050000

Varliagyviai ir ropliai

 

0,01 (1)

1060000

Sausumos bestuburiai gyvūnai

 

0,01 (1)

1070000

Laukiniai sausumos stuburiniai gyvūnai

 

0,01 (1)


(1)  Rodo žemutinę analizinio nustatymo ribą.

(2)  Dėl išsamaus augalinių ir gyvūninių produktų, kuriems taikoma DLK, sąrašo žiūrėti I priedą.

Oksadiksilas

(+)

Naujausi stebėsenos duomenys rodo, kad nustatyta oksadiksilo liekanų salotose ir salotiniuose augaluose. Todėl kol nepateikta daugiau stebėsenos duomenų tikslinga nustatyti laikinąją DLK, kurios vertė – 0,05 mg/kg. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. sausio 19 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0251000

a)

Salotos ir salotiniai augalai

0251010

Sultenės

0251020

Sėjamosios salotos

0251030

Salotinės trūkažolės / endivijos

0251040

Sėjamosios pipirnės, kiti daigai ir ūgliai

0251050

Ankstyvosios barborytės

0251060

Sėjamosios gražgarstės

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

0251080

Jaunų lapų augalai (įskaitant brassica rūšis)

0251990

Kita

(+)

Naujausi stebėsenos duomenys rodo, kad nustatyta oksadiksilo liekanų petražolėse. Todėl kol nepateikta daugiau stebėsenos duomenų tikslinga nustatyti laikinąją DLK, kurios vertė – 0,05 mg/kg. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. sausio 19 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0256040

Petražolės

(+)

Naujausi stebėsenos duomenys rodo, kad nustatyta oksadiksilo liekanų salieruose. Todėl kol nepateikta daugiau stebėsenos duomenų tikslinga nustatyti laikinąją DLK, kurios vertė – 0,05 mg/kg. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. sausio 19 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0270030

Salierai

(+)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 20 str. 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0840040) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0213040) nustatytą DLK.

0840040

Krienai

Spinetoramas (XDE-175)

(+)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 20 str. 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0840040) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0213040) nustatytą DLK.

0840040

Krienai“


19.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/42


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/47

2016 m. sausio 18 d.

kuriuo 241-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir subjektai, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą įšaldomi;

(2)

2015 m. gruodžio 30 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti vieną asmenų, grupių ir subjektų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašo įrašą. 2016 m. sausio 7 d. Reglamentas (EB) Nr. 881/2002 buvo iš dalies pakeistas 240-ą kartą. Turi būti atlikti tolesni pakeitimai, kad būtų atnaujinta keletas šių įrašų. Be to, 2016 m. sausio 11 d. JT ST nusprendė iš sąrašo išbraukti vieną įrašą. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 881/2002 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

siekiant užtikrinti, kad šiuo reglamentu nustatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Toliau nurodyti antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašai keičiami taip:

a)

Įrašas „Ibrahim Mohamed Khalil (alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Gimimo data: a) 1975 7 2, b) 1972 5 2, c) 1975 7 3, d) 1972 m., e) 1975 5 2. Gimimo vieta: a) Day Az-Zawr, Sirija, b) Bagdadas, Irakas, c) Mosulas, Irakas. Pilietybė: Sirijos. Paso Nr.: T04338017 (Laikinasis deportavimo sustabdymas, išduotas Mainco miesto užsieniečių tarnybos, neteko galios 2013 5 8). Adresas: Pabėgėlių prieglauda „Alte Ziegelei“, 55128 Maincas, Vokietija. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 12 06.“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Ibrahim Mohamed Khalil (alias: a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil, e) Khalil Ibrahim al-Zahiri). Gimimo data: a) 1975 7 2, b) 1972 5 2, c) 1975 7 3, d) 1972 m., e) 1975 5 2. Gimimo vieta: a) Dayr Az-Zawr, Sirija, b) Bagdadas, Irakas, c) Mosulas, Irakas. Pilietybė: Sirijos. Paso Nr.: T04338017. Adresas: Pabėgėlių prieglauda „Alte Ziegelei“, 55128 Maincas, Vokietija. Yra nuotrauka ir pirštų atspaudai, įtrauktini į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2005 12 6.“

b)

Įrašas „Najmuddin Faraj Ahmad (taip pat žinomas kaip: a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Adresas: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norway. Gimimo data: a) 1956 7 7, b) 1963 6 17. Gimimo vieta: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah provincija, Irakas. Pilietybė: Irako.“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Najmuddin Faraj Ahmad (alias: a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Nacionalinis asmens atpažinties Nr.: maisto ir pirmojo būtinumo prekių kortelė Nr. 0075258. Adresas: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norway. Gimimo data: a) 1956 7 7, b) 1963 6 17. Gimimo vieta: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irakas. Pilietybė: Irako. Kita informacija: motinos vardas ir pavardė: Masouma Abd al-Rahman. Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą.“

c)

Įrašas „Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (alias a) Dr. Ibrahim „Awwad Ibrahim' Ali al-Badri al-Samarrai“, b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titulas: Dr. Adresas: Irakas. Gimimo data: 1971 m. Gimimo vieta: Samara, Irakas, b) Irakas. Pilietybė: Irako. Kita informacija: a) Al-Qaida vadas Irake; b) šiuo metu yra Irake; c) gerai žinomas karo vardu (nom de guerre) (Abu Du'a, Abu Duaa'). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2011 10 5.“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (alias: a) Dr. Ibrahim „Awwad Ibrahim' Ali al-Badri al-Samarrai“, b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titulas: Dr. Adresas: a) Irakas, b) Sirija. Gimimo data: 1971 m. Gimimo vieta: Samarra, Irakas, b) Irakas. Pilietybė: Irako. Atpažinties Nr.: maisto ir pirmojo būtinumo prekių kortelė Nr. 0134852. Kita informacija: a) šiuo metu yra Irake arba Sirijoje; b) gerai žinomas karo vardu (nom de guerre) (Abu Du'a, Abu Duaa'); c) žmonos vardas ir pavardė: Saja Hamid al-Dulaimi; d) žmonos vardas ir pavardė: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi; e) aprašymas: ūgis: 1,65 m; svoris: 85 kg. Plaukų ir akių spalva – juoda. Odos spalva – balta. Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2011 10 5.“

d)

Įrašas „Akhmed Rajapovich Chataev (alias a) Akhmad Shishani, b) David Mayer, c) Elmir Sene, d) Odnorukiy); gimimo data: 1980 7 14; gimimo vieta: Vedeno kaimas, Vedenskiy rajonas, Čečėnijos Respublika, Rusijos Federacija; adresas: a) Sirijos Arabų Respublika (nustatyta buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn.), b) Irakas (galima kita buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn. duomenimis); nacionalinis asmens atpažinties Nr.: 9600133195 (Rusijos nacionalinis paso numeris, pasas išduotas Vedensiky rajone (Čečėnijos Respublika, Rusijos Federacija), pasą išdavė Vidaus reikalų skyrius); kita informacija: a) fizinis apibūdinimas: akys – rudos, plaukai – juodi, tvirto kūno sudėjimo; išskirtiniai bruožai: veidas ovalo formos, nešioja barzdą, neturi dešinės rankos ir kairės kojos, kalba rusų, čečėnų k. ir galbūt vokiečių ir arabų k. b) yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 10 2“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Akhmed Rajapovich Chataev (alias: a) Akhmad Shishani, b) David Mayer, c) Elmir Sene, d) Odnorukiy). Gimimo data: 1980 7 14. Gimimo vieta: Vedeno kaimas, Vedenskiy rajonas, Čečėnijos Respublika, Rusijos Federacija. Adresas: a) Sirijos Arabų Respublika (nustatyta buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn.), b) Irakas (galima kita buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn. duomenimis). Pilietybė: Rusijos. Nacionalinis asmens atpažinties Nr.: 9600133195 (Rusijos nacionalinis paso numeris, pasas išduotas Vedensiky rajone (Čečėnijos Respublika, Rusijos Federacija), pasą išdavė Vidaus reikalų skyrius). Kita informacija: a) fizinis apibūdinimas: akys – rudos, plaukai – juodi, tvirto kūno sudėjimo; išskirtiniai bruožai: veidas ovalo formos, nešioja barzdą, neturi dešinės rankos ir kairės kojos, kalba rusų, čečėnų k. ir galbūt vokiečių ir arabų k., b) yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 10 2.“

2)

Antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ išbraukiamas šis įrašas:

„Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias a) Mouloud Ferdjani, b) Abdelwahab Abdelhafid, c) Abdel Wahab Abdelhafid, d) Abdewahab Abdel Hafid, e) Abedel Wahad Abdelhafio, f) Abdelouahab Abdelhafid, g) Mourad, h) Said, i) Rabah Di Roma). Gimimo data: a) 1967 9 7, b) 1968 10 30. Gimimo vieta: a) Alžyras, Alžyras; b) Alžyras; c) El Harrach, Alžyras. Pilietybė: Alžyro paso Nr.: 3525282 (Alžyro numeris. Išduotas Abdelouahab Abdelhafid vardu). Kita informacija: yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 3 17.“


19.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/45


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/48

2016 m. sausio 18 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

EG

120,0

MA

75,2

TN

250,3

TR

99,6

ZZ

136,3

0707 00 05

MA

86,5

TR

155,1

ZZ

120,8

0709 93 10

MA

62,0

TR

156,6

ZZ

109,3

0805 10 20

EG

48,4

MA

63,1

TR

71,0

ZA

74,1

ZW

44,1

ZZ

60,1

0805 20 10

IL

163,3

MA

84,9

ZZ

124,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

112,5

JM

147,2

MA

82,8

TR

97,8

ZZ

110,1

0805 50 10

MA

92,2

TR

90,3

ZZ

91,3

0808 10 80

CL

84,0

US

158,4

ZZ

121,2

0808 30 90

CN

76,1

TR

132,0

ZZ

104,1


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

19.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/47


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS (BUSP) 2016/49

2016 m. sausio 7 d.

dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) vadovo skyrimo (EUAM UKRAINE/1/2016)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 38 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimą 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Sprendimą 2014/486/BUSP Politinis ir saugumo komitetas (toliau – PSK) yra įgaliotas pagal Sutarties 38 straipsnio trečią pastraipą priimti atitinkamus sprendimus Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) politinės kontrolės vykdymo ir strateginio vadovavimo jai tikslais, įskaitant sprendimą dėl misijos vadovo skyrimo;

(2)

2015 m. liepos 23 d. PSK priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/1496 (2), kuriuo Kálmán MIZSEI kaip EUAM Ukraine misijos vadovo įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2015 m. lapkričio 30 d.;

(3)

2015 m. gruodžio 18 d. Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlė Kęstutį LANČINSKĄ paskirti EUAM Ukraine misijos vadovu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kęstutis LANČINSKAS skiriamas Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) vadovu nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2017 m. sausio 31 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 7 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

W. STEVENS


(1)  OL L 217, 2014 7 23, p. 42.

(2)  2015 m. liepos 23 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2015/1496, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) vadovo įgaliojimų terminas (EUAM UKRAINE/3/2015) (OL L 233, 2015 9 5, p. 7).


19.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/48


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/50

2016 m. sausio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/219/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Malyje (EUCAP Sahel Mali)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. balandžio 15 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/219/BUSP (1) dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Malyje (EUCAP Sahel Mali); jis galioja 24 mėnesius nuo EUCAP Sahel Mali pradžios;

(2)

2015 m. sausio 19 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/76 (2), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/219/BUSP; juo EUCAP Sahel Mali pradėta 2015 m. sausio 15 d. ir juo nustatyta finansinė orientacinė suma laikotarpiui iki 2016 m. sausio 14 d.;

(3)

Sprendimas 2014/219/BUSP turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų numatyta orientacinė finansavimo suma laikotarpiui nuo 2016 m. sausio 15 d. iki 2017 m. sausio 14 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2014/219/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

14 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUCAP Sahel Mali susijusioms išlaidoms nuo 2016 m. sausio 15 d. iki 2017 m. sausio 14 d. padengti, yra 14 850 000 EUR.“;

2)

14 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Visos išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles. EUCAP Sahel Mali viešojo pirkimo sutarčių skyrimo procedūrose fiziniai ir juridiniai asmenys dalyvauja be apribojimų. Be to, EUCAP Sahel Mali perkamoms prekėms netaikomos jokios kilmės taisyklės. Komisijai pritarus, EUCAP Sahel Mali gali sudaryti techninius susitarimus su valstybėmis narėmis, priimančiąja valstybe, dalyvaujančiomis trečiosiomis valstybėmis ir kitais tarptautiniais subjektais dėl įrangos, paslaugų ir patalpų teikimo EUCAP Sahel Mali.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2016 m. sausio 15 d.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2014 m. balandžio 15 d. Tarybos sprendimas 2014/219/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Malyje (EUCAP Sahel Mali) (OL L 113, 2014 4 16, p. 21).

(2)  2015 m. sausio 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/76, kuriuo pradedama Europos Sąjungos BSGP misija Malyje (EUCAP Sahel Mali) ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/219/BUSP (OL L 13, 2015 1 20, p. 5).


19.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/50


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/51

2016 m. sausio 18 d.

dėl paramos Biologinių ir toksinių ginklų konvencijos (BTGK) įgyvendinimui, atsižvelgiant į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 26 straipsnio 2 dalį ir 31 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba priėmė ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (toliau – ES strategija) (1), kurios III skyriuje pateiktas kovos su tokiu platinimu priemonių sąrašas;

(2)

Sąjunga aktyviai įgyvendina ES strategiją ir vykdo jos III skyriuje išvardytas priemones, visų pirma priemones, susijusias su Biologinių ir toksinių ginklų konvencijos (toliau – BTGK) stiprinimu, įgyvendinimu ir visuotiniu taikymu;

(3)

2006 m. vasario 27 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2006/184/BUSP dėl paramos BTGK, atsižvelgiant į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (2). Nuo Bendrųjų veiksmų 2006/184/BUSP priėmimo BTGK šalimis tapo dar septynios valstybės. Bendrųjų veiksmų 2006/184/BUSP galiojimas baigėsi 2007 m. rugpjūčio 26 d.;

(4)

2006 m. kovo mėn. Taryba priėmė veiksmų planą dėl biologinio ir toksinio ginklo, papildantį Bendruosius veiksmus 2006/184/BUSP Biologinio ir toksinio ginklo konvencijai remti (3). Veiksmų plane numatyta efektyviai naudotis pasitikėjimo stiprinimo priemonėmis (toliau – PSP) ir Jungtinių Tautų (toliau – JT) generalinio sekretoriaus mechanizmu, skirtu įtariamam biologinių ginklų naudojimui tirti;

(5)

2008 m. lapkričio 10 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/858/BUSP dėl paramos BTGK, atsižvelgiant į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (4). Nuo Bendrųjų veiksmų 2008/858/BUSP priėmimo BTGK šalimis tapo dar trys valstybės, o kelios valstybės pasinaudojo Sąjungos ekspertų pagalba;

(6)

Šeštojoje BTGK peržiūros konferencijoje nuspręsta JT Nusiginklavimo reikalų biuro (toliau – JT NRB) Ženevos filiale įsteigti Įgyvendinimo rėmimo padalinį (toliau – ĮRP) ir jam suteikti įgaliojimus penkeriems metams (2007–2011 m.), siekiant teikti administracinę pagalbą susitikimams, dėl kurių sutarta Šeštojoje peržiūros konferencijoje, taip pat remti visapusišką BTGK įgyvendinimą bei visuotinį jos taikymą ir keitimąsi PSP;

(7)

2011 m. liepos 18 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/429/BUSP (5) dėl Europos Sąjungos pozicijos BTGK valstybių šalių Septintojoje peržiūros konferencijoje (toliau – Septintoji peržiūros konferencija);

(8)

Septintojoje BTGK peržiūros konferencijoje nuspręsta ĮRP įgaliojimus pratęsti dar penkių metų laikotarpiui (2012–2016 m.) ir išplėsti jo užduočių sąrašą, įtraukiant sprendimo sukurti ir administruoti pagalbos prašymų bei pasiūlymų duomenų bazę įgyvendinimą ir palankesnių sąlygų valstybėms Konvencijos šalims keistis susijusia informacija sudarymą, taip pat, prireikus, pagalbą valstybėms Konvencijoms šalims įgyvendinant Septintosios peržiūros konferencijos sprendimus bei rekomendacijas;

(9)

2012 m. liepos 23 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/421/BUSP (6) dėl paramos BTGK, atsižvelgiant į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją. Nuo Sprendimo 2012/421/BUSP priėmimo BTGK šalimis tapo dar šešios valstybės, o kelios valstybės pasinaudojo Sąjungos ekspertų pagalba;

(10)

Sprendime 2011/429/BUSP ir Sprendime 2012/421/BUSP nustatyti tikslai, visų pirma tie jų aspektai, dėl kurių pasiektas bendras sutarimas Septintojoje peržiūros konferencijoje, turėtų būti sparčiai įgyvendinami,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Siekiant nedelsiant ir praktiškai taikyti kai kuriuos ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos elementus ir remiantis sėkmingu Bendrųjų veiksmų 2006/184/BUSP, 2008/858/BUSP ir Tarybos sprendimo 2012/421/BUSP įgyvendinimu, šis sprendimas pasitelkiamas kaip veiklioji politikos priemonė, skirta Sprendime 2011/429/BUSP nustatytų tikslų sparčiam įgyvendinimui, ir jame visų pirma skiriamas dėmesys tiems aspektams, dėl kurių pasiektas bendras sutarimas Septintojoje peržiūros konferencijoje, kaip išdėstyta konferencijos baigiamajame dokumente.

Įgyvendinant šį sprendimą vadovaujamasi šiais principais:

a)

optimaliai pasinaudoti patirtimi, įgyta įgyvendinant Bendruosius veiksmus 2006/184/BUSP, 2008/858/BUSP ir Sprendimą 2012/421/BUSP;

b)

atsižvelgti į valstybių BTGK šalių ir valstybių, kurios nėra BTGK šalys, nurodytus konkrečius poreikius, susijusius su geresniu BTGK įgyvendinimu ir visuotiniu taikymu;

c)

skatinti vietinę ir regioninę atsakomybę už projektus siekiant užtikrinti jų ilgalaikį tvarumą ir sukurti Europos Sąjungos bei trečiųjų šalių partnerystę BTGK srityje;

d)

daugiausia dėmesio skirti tai veiklai, kuri duoda konkrečių rezultatų ir (arba) kuria prisidedama prie bendrų sampratų, susijusių su 2016 m. BTGK peržiūros konferencija, suformulavimo ankstyvajame etape;

e)

įtraukti išmatuojamus rezultatų rodiklius, kurie turi būti nustatyti prieš pradedant veiklą, įskaitant rodiklius, susijusius su informuotumo ir švietimo programų poveikiu, kai tai įmanoma;

f)

teikti paramą valstybių Konvencijos šalių susitikimams pirmininkaujančiam asmeniui rengiantis Aštuntajai peržiūros konferencijai ir optimaliai pasinaudoti ĮRP įgaliojimais, dėl kurių buvo susitarta Šeštojoje peržiūros konferencijoje ir kurie buvo atnaujinti ir išplėsti Septintojoje peržiūros konferencijoje.

2.   Europos Sąjunga remia šiuos ES strategijos priemones atitinkančius projektus, kuriais:

propaguojamas visuotinis prisijungimas prie BTGK paskatinant valstybes, kurios nėra BTGK šalys, geriau suprasti prisijungimo prie BTGK ir aktyvesnio dalyvavimo BTGK susitikimuose bei kitoje veikloje privalumus;

gerinamas sąveika su nevyriausybiniais suinteresuotaisiais subjektais mokslo ir technologijų ir biologinės saugos bei biologinio saugumo klausimais;

stiprinami nacionaliniai BTGK įgyvendinimo gebėjimai – visų pirma besivystančiose šalyse ir tokiose srityse kaip nurodytos VII ir X straipsniuose – gerinant pagal pasitikėjimo stiprinimo priemonių sistemą pateiktų deklaracijų kokybę ir didinant jų kiekį, kad būtų sustiprintas pasitikėjimas BTGK laikymusi;

remiama ne sesijų metu vykdoma programa ir pasirengimas Aštuntajai peržiūros konferencijai;

stiprinamas Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus mechanizmas, skirtas tariamam cheminių, biologinių ir toksinių ginklų naudojimui tirti (GSM);

teikiamos pagalbinės priemonės, skirtos informuotumui didinti, švietimui ir dalyvavimui skatinti.

Išsamus šių projektų aprašymas pateikiamas priede.

2 straipsnis

1.   Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) yra atsakingas už šio sprendimo įgyvendinimą.

2.   1 straipsnio nurodytos veiklos techninis įgyvendinimas pavedamas JT NRB. Jis vykdo šią užduotį vyriausiojo įgaliotinio atsakomybe. Šiuo tikslu vyriausiasis įgaliotinis sudaro reikiamus susitarimus su JT NRB.

3 straipsnis

1.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytiems projektams įgyvendinti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 2 340 000 EUR.

2.   Iš 1 dalyje nustatytos sumos finansuojamos išlaidos tvarkomos laikantis Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų procedūrų ir taisyklių.

3.   Komisija prižiūri, kad 1 dalyje nurodytos išlaidos būtų tinkamai tvarkomos. Šiuo tikslu ji sudaro finansavimo susitarimą su JT NRB. Susitarime nustatoma, jog JT NRB turi užtikrinti Sąjungos įnašo matomumą, atitinkantį jo dydį.

4.   Įsigaliojus šiam sprendimui, Komisija stengiasi kuo greičiau sudaryti 3 dalyje nurodytą finansavimo susitarimą. Ji praneša Tarybai apie visus sunkumus to proceso metu ir finansavimo susitarimo sudarymo datą.

4 straipsnis

Vyriausiasis įgaliotinis Tarybai pateikia šio sprendimo įgyvendinimo ataskaitą, parengtą remiantis reguliariai teikiamomis JT NRB ataskaitomis. Taryba, remdamasi tomis ataskaitomis, atlieka įvertinimą. Komisija teikia informaciją dėl 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų projektų finansinių aspektų.

5 straipsnis

1.   Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

2.   Šis sprendimas netenka galios praėjus 36 mėnesiams po 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto finansavimo susitarimo sudarymo arba praėjus šešiems mėnesiams nuo jo priėmimo dienos, jeigu per tą laikotarpį finansavimo susitarimas nebuvo sudarytas.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  Tarybos dokumentas 15708/03. Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje, bet jį galima rasti adresu http://register.consilium.europa.eu.

(2)  OL L 65, 2006 3 7, p. 51.

(3)  OL C 57, 2006 3 9, p. 1.

(4)  OL L 302, 2008 11 13, p. 29.

(5)  2011 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas 2011/429/BUSP dėl Europos Sąjungos pozicijos Konvencijos dėl bakteriologinių (biologinių) ir toksinių ginklų kūrimo, gamybos ir saugojimo uždraudimo bei jų sunaikinimo (BTWC) valstybių šalių septintojoje peržiūros konferencijoje (OL L 188, 2011 7 19, p. 42).

(6)  2012 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimas 2012/421/BUSP dėl paramos Biologinių ir toksinių ginklų konvencijos (BTGK) įgyvendinimui, atsižvelgiant į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (OL L 196, 2012 7 24, p. 61).


PRIEDAS

1.   PROJEKTAI

1.1   1 projektas. Parama BTGK visuotiniam taikymui

1.1.1   Projekto tikslas

Propaguoti visuotinį prisijungimą prie BTGK paskatinant valstybes, kurios nėra BTGK šalys, geriau suprasti prisijungimo prie BTGK ir aktyvesnio dalyvavimo BTGK susitikimuose bei kitoje veikloje privalumus. Šiuo projektu bus remiamas Septintojoje peržiūros konferencijoje priimtų sprendimų ir rekomendacijų dėl BTGK visuotinio taikymo įgyvendinimas.

1.1.2   Numatomi projekto rezultatai

a)

aktyvesnis prisijungimas prie BTGK visuose geografiniuose regionuose;

b)

geresnis atitinkamų nacionalinių valdžios institucijų, įskaitant parlamento narius, supratimas apie BTGK ir (arba) stipresni subregioniniai tinklai BTGK srityje siekiant skatinti narystę BTGK ir jos įgyvendinimą;

c)

daugiau valstybių, kurios įsipareigoja prisijungti prie BTGK ir imasi veiksmų siekiant šio tikslo;

d)

vis daugiau valstybių, kurios nėra BTGK šalys, dalyvauja BTGK veikloje ir susitikimuose;

e)

valstybių vykdomas savanoriškas BTGK įgyvendinimas prieš joms prisijungiant prie BTGK.

1.1.3   Projekto aprašymas

BTGK peržiūros konferencijose buvo nuolat pabrėžiama, kad labai svarbu didinti BTGK narių skaičių. Tačiau vis dar yra 24 valstybės, kurios nėra BTGK šalys, daugiausia Afrikoje ir Ramiojo vandenyno regione. Todėl šis projektas apima specialias programas, skirtas šioms valstybėms. Pagal programas būtų glaudžiai bendradarbiaujama su kitais atitinkamais subjektais, įskaitant Cheminio ginklo uždraudimo organizaciją (CGUO), Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) rezoliucijos 1540 komitetą, ChBRB kompetencijos centrus ir pilietinės visuomenės organizacijas (pvz., Tikrinimo srities tyrimų, mokymo ir informacijos centrą (VERTIC) ir Saugumo studijų institutą), siekiant plėtoti nuolatinius darbinius ryšius su atitinkamomis regioninėmis ir subregioninėmis organizacijomis, prireikus teikti tikslinius informacinius dokumentus ir tiesiogiai bendrauti su valstybėmis tiksliniame regione.

Valstybių, kurios nėra BTGK šalys, prašymu bus vykdomi įvairūs šalies vidaus masto visuotiniam taikymui skirti veiksmai, pradedant nuo tų valstybių, kurios yra arti BTGK narystės. Tie veiksmai remtųsi diskusijomis ir ankstesnių regioninių seminarų rezultatais, perkeliant šiuos rezultatus į nacionalinį kontekstą, ir būtų pritaikyti prie nacionalinių aplinkybių. Jie apimtų visuotinio taikymo darbo plano kiekvienai susijusiai valstybei parengimą, dalyvaujant nacionaliniams suinteresuotiesiems subjektams. Jei įmanoma ir tinkama, tie apsilankymai galėtų būti paremti bendra veikla tarp valstybių, kuriose nuolat vykdomas glaudus bendradarbiavimas ir kurių nacionalinės aplinkybės yra panašios. Pagrindinės veiklos sritys bus konkrečios informacinės medžiagos dėl narystės BTGK privalumų teikimas, nacionalinių suinteresuotųjų subjektų, įskaitant parlamento narius ir kitus politinius sprendimus priimančius asmenis, informuotumo didinimas, nacionalinės koordinavimo sistemos sukūrimas ir parama svarbiausiems asmenims, kad jie dalyvautų BTGK susitikimuose ar kituose atitinkamuose renginiuose.

1.2   2 projektas. Sąveika su nevyriausybiniais suinteresuotaisiais subjektais dėl mokslo ir technologijų

1.2.1   Projekto tikslas

Siekiama didinti sąveiką tarp BTGK proceso dalyvių ir nevyriausybinių subjektų, pavyzdžiui, mokslo bendruomenės ir pramonės, tuo tikslu rengiant regioninius seminarus ir mokslo ir technologijų klausimais, taip pat biologinio saugumo bei biologinės saugos klausimais rengiantis Aštuntajai peržiūros konferencijai. Be to, šiuo projektu būtų tiesiogiai skatinami jame dalyvauti mokslininkai ir biologinės saugos specialistai besivystančiose šalyse, siekiant didinti informuotumą apie BTGK, plėtoti veiksmingesnio BTGK įgyvendinimo pajėgumus ir palengvinti tarptautinį bendradarbiavimą dėl taikių tikslų.

1.2.2   Numatomi projekto rezultatai

a)

didesnis informuotumas apie BTGK, pramonę bei susijusius klausimus mokslo bendruomenėje ir aktyvesnis mokslo bendruomenės ir nacionalinių ir regioninių mokslo, profesinių ir pramonės asociacijų dalyvavimas BTGK įgyvendinime;

b)

platesnis ir išsamesnis nacionalinės politikos formuotojų ir pareigūnų mokslinių ir technologinių aspektų svarbos BTGK įgyvendinimui supratimas;

c)

konstruktyvus įnašas svarstant nuolatinį darbotvarkės punktą dėl mokslo ir technologijų BTGK susitikimuose, taip pat įnašas Aštuntojoje peržiūros konferencijoje svarstant būdus, kaip būtų galima patobulinti BTGK aktualių mokslo ir technologijų pokyčių apžvalgas;

d)

daugiau sąveikos tarp mokslo bendruomenės, akademinės bendruomenės, mokslinių tyrimų organizacijų, profesinių asociacijų, pramonės ir reguliavimo institucijų ir politikos formuotojų nacionaliniu ir regionų lygmenimis ir didesnis įnašas į BTGK aktualių mokslo ir technologijų pokyčių apžvalgas;

e)

skatinamos sąsajos su kitomis daugiašalėmis ir regioninėmis iniciatyvomis mokslo ir technologijų srityje; ir

f)

aktyvesnis tarptautinis bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje, kuriuo BTGK aktualiose srityse (ypač VII ir X straipsnių atžvilgiu) būtų galima remti gebėjimų stiprinimą besivystančiose šalyse, pavyzdžiui, ligų protrūkių nustatymo, diagnozės ir prevencijos, vakcinų, terapijos, analizės metodų, pasirengimo ir reagavimo srityse.

1.2.3   Projekto aprašymas ir įgyvendinimas

Ne daugiau kaip penki seminarai – organizuojami bendradarbiaujant su pasaulio ir regioninėmis mokslinėmis asociacijomis, pramone (kuriai atstovauja pasaulinės ar regioninės susijusios pramonės federacijos ir profesinės asociacijos, pavyzdžiui, biologinės saugos asociacijos) ir moksliniais ekspertais – kuriuose dėmesys būtų sutelktas į temas, nustatytas pagal nuolatinį darbotvarkės punktą dėl mokslo ir technologijų bei jų poveikio biologinei saugai ir biologiniam saugumui, ir būtų skatinamas regioninis dialogas tokiais klausimais, tuo pat metu didinamas mokslo ir profesinių bendruomenių informuotumas regionuose. Tokie seminarai prireikus bus surengti greta atitinkamų mokslinių konferencijų arba biologinės saugos konferencijų siekiant maksimaliai padidinti informavimo aprėpties galimybes ir mažinti sąnaudas. Šiuose seminaruose pagrindinis elementas bus aktyvus mokslininkų ir teisės specialistų iš besivystančių šalių dalyvavimas, kurį reikės remti. Siekiant toliau palaikyti pirmiau nurodytų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą, jiems bus skiriamos nedidelės dotacijos, kad jie vėliau atliktų mokslinius tyrimus, pagal kuriuos būtų parengti straipsniai seminaruose aptartomis temomis.

Šio projekto palaikymas bus užtikrintas įsteigiant virtualų ekspertų tinklą, sudarytą iš seminarų dalyvių. Tokie ekspertai taip pat galėtų būti įtraukti į nacionalines delegacijas, dalyvaujančias BTGK susitikimuose, ir galėtų prisidėti prie mokslo ir technologijų pokyčių apžvalgos.

1.3   3 projektas. BTGK įgyvendinimo gebėjimų stiprinimas

1.3.1   Projekto tikslas

Septintojoje peržiūros konferencijoje dar kartą patvirtinta, kad patvirtinant ir vykdant reikiamas nacionalines priemones būtų padidintas BTGK veiksmingumas. Toje konferencijoje valstybės Konvencijos šalys paragintos patvirtinti teisėkūros, administracines, teismines ir kitas priemones, įskaitant informuotumo didinimo priemones ir elgesio kodeksus, skirtas BTGK įgyvendinimui šiose valstybėse gerinti ir mikrobinių ar kitų biologinių veiksnių arba toksinų saugai bei saugumui užtikrinti. Remiantis patirtimi, įgyta įgyvendinant Bendruosius veiksmus 2008/858/BUSP ir Tarybos sprendimą 2012/421/BUSP, išplėstinės paramos BTGK įgyvendinimui nacionaliniu lygiu programos bus įgyvendinamos ne daugiau kaip aštuoniose šalyse.

1.3.2   Numatomi projekto rezultatai

a)

atitinkamų teisės aktų arba administracinių priemonių, įskaitant baudžiamosios teisės nuostatas, apimančių visus draudimus bei prevencines priemones, numatytus BTGK ir išsamiau išdėstytus Septintojoje peržiūros konferencijoje, priėmimas;

b)

veiksmingas įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas siekiant užkirsti kelią BTGK pažeidimams ir nustatyti pažeidimų atveju taikomas sankcijas;

c)

geresnis visų BTGK procese dalyvaujančių suinteresuotųjų subjektų, įskaitant nacionalines bei regionines biologinės saugos asociacijas, parlamento narius ir privatųjį sektorių, veiklos koordinavimas ir sujungimas į tinklą siekiant skatinti veiksmingą įgyvendinimą;

d)

informuotumo didinimo programų, elgesio kodeksų ir biologinės saugos bei biologinio saugumo standartų propagavimas;

e)

nacionalinių mechanizmų, skirtų reikiamos informacijos rinkimui ir kasmetiniam PSP pateikimui kūrimas ir stiprinimas;

f)

daugiau valstybių Konvencijos šalių, dalyvaujančių reguliariai keičiantis PSP, ir aukštesnė pateikiamos informacijos kokybė;

g)

daugiau valstybių Konvencijos šalių, savo PSP ataskaitas pateikiančių elektroniniu būdu;

h)

daugiau valstybių Konvencijos šalių, aktyviai prisidedančių prie mokslo ir technologijų pokyčių BTGK srityje apžvalgos;

i)

aktyvesnis šalių mokslinis bendradarbiavimas BTGK aktualiose srityse ir

j)

tokiose programose dalyvaujančių mokslininkų iš besivystančių šalių techninės kompetencijos bei supratimo didinimas.

1.3.3   Projekto aprašymas

Kiekviena programa truks maždaug 12 mėnesių, apims ES delegacijų ir ChBRB kompetencijos centrų dalyvavimą paramą gaunančiose šalyse ir, atitinkamais atvejais, JT regioninių nusiginklavimo biurų veiklą, ir ją sudarys:

a)

įvadinis nacionalinis seminaras, kuriame susitiks visos susijusios vietos agentūros ir suinteresuotieji subjektai, skirtas BTGK pristatyti, motyvuotiems ir patikimiems vietos partneriams nustatyti ir pradiniam poreikių bei prioritetų įvertinimui atlikti;

b)

esamo PSP vadovo bei Nacionalinio įgyvendinimo vadovo naudojimas ir atitinkama BTGK kontaktiniams asmenims teikiama informacija arba elektroninis mokymas apie naudojimosi elektronine platforma būdus, kai pastaroji jau veiks;

c)

struktūrizuoto veiksmų plano, pritaikyto paramą gaunančiai šaliai, parengimas; plane būtų numatyti įvairių paramos teikėjų apsilankymai ir (arba) seminarai per visą programos laikotarpį, taip pat ES valstybėse narėse ar kitur teikiamas mokymas;

d)

veiksmų plano įgyvendinimas pagalbos teikėjams atliekant atitinkamus paramos veiksmus (pvz., rengiant teisės aktus, biologinės saugos ir biologinio saugumo mokymą, dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolę, PSP rengimą ir pateikimą, policijos mokymą, mokslininkų informuotumo didinimą, reagavimo į nelaimes planavimą ir t. t.) ir

e)

baigiamasis seminaras užbaigus veiklą, kuriame bus apibendrinti rezultatai, agentūros pateiks savo veiklos ir pažangos ataskaitas ir bus įvertinti visi tolesnės ar nepertraukiamos pagalbos poreikiai.

Siekiant užtikrinti efektyvią ir rezultatyvią paramą, bus surengtas seminaras ES ekspertams, padedantiems paramą gaunančioms šalims pagal šį projektą, kurio tikslas – aptarti geriausios praktikos pavyzdžius ir tinkamai pasiruošti pagalbos veiklai.

1.4   4 projektas. Parama ne sesijų metu vykdomai programai ir pasirengimas Aštuntajai peržiūros konferencijai

1.4.1   Projekto tikslas

Šia programa pirmiausiai siekiama sutelkti valstybes – BTGK šalis, kad jos aktyviai dalyvautų Aštuntojoje peržiūros konferencijoje, organizuojant regioninius ir subregioninius seminarus ir sudarant galimybes apgalvoti ir aptarti 2012–2015 m. tarp sesijų vykdomos programos pagrindines temas.

Taip pat ji apima praktinę paramą sritims, dėl kurių buvo diskutuota įgyvendinant ne sesijų metu vykdomą programą, pavyzdžiui, aptariant VII straipsnį ir tarpusavio peržiūros mechanizmo koncepciją.

1.4.2.   Numatomi projekto rezultatai

a)

didesnis informuotumas apie BTGK ir Aštuntąją peržiūros konferenciją, kuri įvyks 2016 m. ir jos svarbą būsimai BTGK raidai;

b)

visapusiškas ir regioninis dialogas dėl klausimų, kurie turėtų būti svarstomi Aštuntojoje peržiūros konferencijoje;

c)

parengiami įvairūs pasiūlymai dėl naujų iniciatyvų, kurios turėtų būti įgyvendintos po Aštuntosios peržiūros konferencijos, ir platus pritarimas jų priėmimui Aštuntojoje peržiūros konferencijoje;

d)

tarpusavio peržiūros mechanizmo koncepcijos tolesnis vystymas BTGK srityje. Parama galėtų būti teikiama, pavyzdžiui, vieno ar kelių tokių veiksmų organizavimui trečiosiose šalyse bei naudingos patirties koncepcijos aktualumo atžvilgiu nustatymui; ir

e)

nustatoma naudinga patirtis, įgyta per Ebolos viruso protrūkį Vakarų Afrikoje, kuri yra svarbi siekiant įgyvendinti BTGK VII ir X straipsnius.

1.4.3   Projekto aprašymas

Bus surengti keli regioniniai ir (arba) subregioniniai seminarai, siekiant aptarti 2012–2015 m. ne sesijų metu vykdomos programos temas ir padėti kitos peržiūros konferencijos pirmininkui rengiantis Aštuntajai peržiūros konferencijai ir ją vedant, atsižvelgiant į BTGK raidą ateityje, ir šiuose seminaruose svarstant pasiūlymus dėl tolesnio plėtojimo siekti padėti pagrindus bendram supratimui regionų ir (arba) subregionų lygmeniu. Tokie seminarai galėtų vykti greta pirmiau nurodytų mokslo ir technologijų seminarų siekiant kuo geriau pasinaudoti ištekliais ir ekspertais bei skatinti mokslininkų, neatsižvelgiant į jų institucinę priklausomybę, ir politikos formuotojų dialogą ir tarpusavio sąveiką. Atitinkamai, renginiai bus surengti Ženevoje. Todėl taip pat turėtų būti siekiama, kad šiuose seminaruose dalyvautų mokslininkai ir pramonės atstovai iš pramonės ir profesinių asociacijų. Tai paskatintų suformuoti platų valstybių Konvencijos šalių bloką, palaikantį laipsnišką BTGK stiprinimą. Rėmimo programa būtų susieta su seminarais, kad dalyviai iš besivystančių valstybių Konvencijos šalių galėtų dalyvauti seminaruose ir Aštuntojoje peržiūros konferencijoje. Šiuo atžvilgiu gali būti nagrinėjama, kaip remiami dalyviai BTGK susitikimuose galėtų būti susieti su ES valstybių narių delegacijų nariais.

Vertėtų apsvarstyti, kaip būtų galima į praktiką perkelti BTGK VII straipsnį, atsižvelgiant į plačią patirtį, įgytą per Ebolos viruso protrūkį Vakarų Afrikoje. Įgytos patirties apibendrinimo tyrimas bus atliekamas daugiausia dėmesio skiriant protrūkio ir tarptautiniam reagavimo į jį reikšmei BTGK VII straipsnio įgyvendinimo atžvilgiu, kartu apimant ir BTGK X straipsniui aktualius aspektus, susijusius su bendradarbiavimu mokslo srityje ir terapijos bei vakcinų kūrimu. Ataskaita bus pateikta svarstyti BTGK šalims, joms rengiantis Aštuntajai peržiūros konferencijai.

Bus atliktas bent vienas suinteresuotųjų valstybių Konvencijos šalių tarpusavio peržiūros mechanizmo veiksmas siekiant suburti platesnę paramą šiai koncepcijai ir toliau nagrinėti jos aktualumą. Šis veiksmas bus paremtas 2013 m. Prancūzijoje atliktu veiksmu, ir 2015 m. Beniliukso šalyse atliktu veiksmu, siekiant parengti ataskaitą, kad ją įvertintų valstybės Konvencijos šalys, besirengiančios Aštuntajai peržiūros konferencijai. Taip pat bus atliktas tyrimas, kaip padidinti BTGK V straipsnio nuostatų dėl konsultavimosi tarp valstybių – BTGK šalių veiksmingumą.

1.5   5 projektas. Parama JT Generalinio Sekretoriaus mechanizmui

1.5.1   Projekto tikslas

Remti Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus mechanizmo (GSM), skirto tariamam cheminių, biologinių ir toksinių ginklų naudojimui tirti, stiprinimą.

1.5.2   Numatomi projekto rezultatai

GSM parengties didinimas, įskaitant veiklą, vykdomą atsižvelgiant į išvadas, padarytas išnagrinėjus patirtį, įgytą 2013 m. JT tyrimo misijoje Sirijoje:

a)

išplėstas apmokytų ekspertų (pagrindinio ir specializuoto mokymo kursai – numatoma surengti tris mokymus) sąrašas;

b)

sušaukti steigiamąjį GSM suinteresuotųjų subjektų posėdį (vieną), kuris būtų organizacijos vidaus lygmens ir organizacijų bendradarbiavimo tarpusavyje mechanizmas, įskaitant ir laikotarpiu, kai GSM dar nėra aktyvuotas, siekiant reguliariai įvertinti ir toliau stiprinti GSM;

c)

horizontalieji organizacijų mokymo renginiai: JT ir kitų tarptautinių organizacijų bendrai rengiami mokymai, skirti esamiems ištekliams ir geriausios praktikos pavyzdžiams panaudoti ir geriau koordinuoti, siekiant maksimaliai padidinti efektyvumą ir išvengti pastangų dubliavimo (numatoma surengti du mokymus).

1.5.3   Projekto aprašymas

Be tęsiamos paramos įprastiniams pagrindinio ir specializuoto mokymo kursams, kurie siūlomi ekspertams, įrašytiems į GSM sąrašą, yra keli su GSM susiję renginiai, kurie gali būti laikomi svarbia veikla pagal šį projektą. Šiuo požiūriu yra ypač svarbūs veiksmai, kuriais siekiama įgyvendinti, inter alia, pirmiau nurodytas išvadas remiantis patirties, įgytos JT misijos Sirijoje metu, analize ir tokiu būdu ilguoju laikotarpiu stiprinti GSM.

1.6   6 projektas. Pagalbinės priemonės, skirtos informuotumui didinti, švietimui ir dalyvavimui skatinti

1.6.1   Projekto tikslas

Parengti konkrečias ir praktines priemones, medžiagas ir metodus, kad būtų įmanoma pirmiau minėtuose projektuose aprašyta veikla. Tokios priemonės bus pateiktos publikai tinkamu formatu, įskaitant spausdintines versijas, ir paprastai turės būti išverstos į visas oficialiąsias Jungtinių Tautų kalbas. Siekiama propaguoti priemonių, sukurtų per ankstesnius ES veiksmus – PSP vadovo ir nacionalinio įgyvendinimo vadovo – naudojimą.

1.6.2   Numatomi projekto rezultatai

a)

remiami pirmiau aprašyti projektai;

b)

didesnis moksleivių ir jų mokytojų informuotumas apie biologinių ginklų, atsakingo elgesio mokslo srityje ir etikos klausimus;

c)

plati informacinės medžiagos apie BTGK ir platesnius klausimus, susijusius su galimu piktnaudžiavimu biologija, sklaida.

1.6.3   Projekto aprašymas

Daug projektų jau galima nustatyti, o kiti bus parengti įgyvendinant projektą. Pavyzdžiui, pirmajai kategorijai priskirtinas internetinių švietimo išteklių ir švietimo medžiagos pateikimas universitetų studentams ir (arba) vidurinių mokyklų biologijos mokiniams ir mokytojams. Čia bus svarbūs tokie metodai kaip aktyvus mokymasis ir mišrusis mokymasis, kaip ir koordinavimas su esamomis iniciatyvomis, pavyzdžiui, Bradfordo universiteto bendradarbiaujant su kitais partneriais vykdomu darbu. BTGK interneto svetainės ir pagal šį ir ankstesnius Tarybos sprendimus parengtos medžiagos vertimas taip pat yra nustatytas ir būtinas projektas.

2.   PROCEDŪRINIAI ASPEKTAI, KOORDINAVIMAS

Siekiant nustatyti bendradarbiavimo procedūras ir tvarką, projektų įgyvendinimą inicijuos Iniciatyvinis komitetas. Iniciatyvinis komitetas reguliariai bent kartą per šešis mėnesius peržiūrės projektų įgyvendinimą, be kita ko, pasitelkdamas elektronines ryšio priemones.

Iniciatyvinį komitetą sudarys vyriausiojo įgaliotinio ir JT Nusiginklavimo reikalų biuro / Biologinių ginklų konvencijos Įgyvendinimo rėmimo padalinio (JT NRB/BGK-ĮRP) atstovai.

BTGK šalių, kurios nėra ES valstybės narės, pagalbos ir bendradarbiavimo pagal šį sprendimą prašymus nagrinės JT NRB/BGK-ĮRP. JT NRB/BGK-ĮRP atitinkamai peržiūrės ir įvertins šiuos prašymus ir pateiks rekomendacijas Iniciatyviniam komitetui. Iniciatyvinis komitetas nagrinės pagalbos prašymus, taip pat veiksmų planus bei jų įgyvendinimą. Vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymu ir atsižvelgdamas į diskusijų Iniciatyviniame komitete rezultatus vyriausiasis įgaliotinis, pasikonsultavęs su Tarybos kompetentingomis darbo grupėmis, priims galutinį sprendimą dėl paramą gaunančių šalių.

Siekiant užtikrinti paramą gaunančių šalių tvirtą atsakomybę ir ES inicijuotos veiklos tvarumą numatoma, kad, kai įmanoma ir tinkama, atrinktų paramos gavėjų bus paprašyta parengti veiksmų planus, kuriuose, be kita ko, būtų nurodytas finansuojamos veiklos (taip pat finansuojamos naudojant nacionalines lėšas) tvarkaraštis, projekto taikymo sritis ir trukmė ir pagrindiniai suinteresuotieji subjektai. Atitinkamai JT NRB/BGK-ĮRP arba ES valstybės narės dalyvaus rengiant tuos veiksmų planus. Projektai bus įgyvendinami laikantis veiksmų planų.

3.   ATASKAITŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

JT NRB/BGK-ĮRP kas šešis mėnesius vyriausiajam įgaliotiniui teiks projektų įgyvendinimo pažangos ataskaitas. Be to, bus teikiamos ataskaitos dėl atskirų pagalbos veiksmų, vykdomų pagal veiksmų planus, nustatytus paramą gaunančioms šalims. Ataskaitos bus perduotos atitinkamai Tarybos darbo grupei, kad ji įvertintų pažangą ir pateiktų bendrą projektų įvertinimą bei nurodytų galimus tolesnius veiksmus.

Kai įmanoma, valstybės – BTGK šalys bus informuojamos apie projektų įgyvendinimą (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis). Tikimasi, kad valstybės paramos gavėjos teiks ataskaitas BTGK susitikimuose apie jų naudai vykdomos veiklos eigą ir rezultatus ir deramai įvertins ES paramą.

4.   ES VALSTYBIŲ NARIŲ EKSPERTŲ DALYVAVIMAS

Šio sprendimo sėkmingam įgyvendinimui būtinas ES valstybių narių ekspertų aktyvus dalyvavimas. JT NRB/BGK-ĮRP bus skatinami naudotis tų ekspertų paslaugomis. Su projektų įgyvendinimu susijusios ekspertų išlaidos bus padengiamos pagal šį sprendimą.

Tikimasi, kad rengiant numatytus pagalbos (pvz., teisinės pagalbos, pagalbos PSP srityje) vizitus, standartine praktika bus laikomi ne daugiau kaip trijų ekspertų ne ilgiau kaip penkias dienas trunkantys vizitai.

Siekiant efektyvios ir rezultatyvios paramos, bus surengtas seminaras ES ekspertams, padedantiems pagal šį projektą paramą gaunančioms šalims, kurio tikslas – aptarti geriausios praktikos pavyzdžius, tinkamai pasiruošti pagalbos veiklai ir sudaryti paramos priemonių, pavyzdžiui, pranešimų ir leidinių, rinkinį.

5.   TRUKMĖ

Visa numatoma projektų įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai.

6.   PARAMOS GAVĖJAI

Pagal 1 projektą paramos gavėjai bus valstybės, kurios nėra BTGK šalys (tiek BTGK pasirašiusios valstybės, tiek ir jos nepasirašiusiosios valstybės), vykdančios visuotinio taikymo skatinimo veiklą, įskaitant privatųjį sektorių, akademinę bendruomenę ir, atitinkamais atvejais, NVO.

Pagal 2 projektą paramos gavėjai bus valstybės – BTGK šalys, kurioms bus padedama atlikti mokslinių ir technologinių pokyčių poveikio BTGK atžvilgiu vertinimą, mokslo bendruomenės atstovai, tarptautinės, regioninės ir nacionalinės mokslo asociacijos, akademinės bendruomenės ir įmonės.

Pagal 3 projektą paramos gavėjai gebėjimų stiprinimo veiklos srityje yra valstybės – BTGK šalys, ypatingą dėmesį skiriant valstybėms, kurios neseniai prisijungė prie BTGK, o paramos gavėjai X straipsnio veiklos atžvilgiu bus atskiri mokslininkai, mokslinės konferencijos ir institucijos.

Pagal 4 projektą paramos gavėjai bus valstybės – BTGK šalys, visų pirma BTGK klausimais dirbantys pareigūnai, pavyzdžiui, paskirtieji nacionaliniais kontaktiniais asmenimis ir dirbantieji nuolatinėse misijose Ženevoje, ekspertai, pakviesti dalyvauti seminaruose ir tarpusavio peržiūros mechanizmo veiksmuose, ir asmenys, kurie dalyvauja rengiant tyrimus dėl V ir VII straipsnių.

Pagal 5 projektą paramos gavėjai bus GSM sąraše įrašyti ekspertai, GSM mokymo kursų ir renginių dalyviai ir suinteresuotųjų subjektų susitikimo dalyviai.

Pagal 6 projektą paramos gavėjai bus asmenys, kurie teikia atitinkamą medžiagą, taip pat tie, kurie ja naudojasi, pvz., moksleiviai ir mokytojai, pramonės sektoriaus pareigūnai ir NVO.

7.   TREČIŲJŲ ŠALIŲ ATSTOVAI

Siekiant skatinti regioninę atsakomybę už projektus ir jų tvarumą, pagal šį sprendimą bus finansuojamas ne ES ekspertų, įskaitant ekspertus iš atitinkamų regioninių ir tarptautinių organizacijų, dalyvavimas. Bus finansuojamas JT NRB/BGK-ĮRP dalyvavimas BTGK seminaruose ir susitikimuose. BTGK susitikimams pirmininkaujančio asmens dalyvavimas gali būti finansuojamas atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.

8.   ĮGYVENDINANTIS SUBJEKTAS. PERSONALO KLAUSIMAI

Atsižvelgiant į tai, kad šiame sprendime numatyta veikla nėra numatyta JT NRB biudžete, reikės papildomo personalo.

9.   ES MATOMUMAS

JT NRB imasi visų tinkamų priemonių informacijai, kad veiksmą finansuoja Europos Sąjunga, viešinti. Tokios priemonės bus vykdomos atsižvelgiant į Europos Komisijos parengtą ir paskelbtą ES išorės veiksmų ryšių ir matomumo vadovą. Todėl JT NRB užtikrins Sąjungos įnašo matomumą tinkamu ženklinimu ir viešumu, akcentuojant Sąjungos vaidmenį, užtikrinant jos veiksmų skaidrumą ir informuojant apie priežastis, dėl kurių priimtas šis sprendimas, taip pat apie Sąjungos paramą įgyvendinant sprendimą ir šios paramos rezultatus. Projekto metu parengta medžiaga bus aiškiai pažymėta Sąjungos vėliavos ženklu laikantis Sąjungos gairių dėl tikslaus vėliavos naudojimo ir vaizdavimo.