ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 336

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. gruodžio 23d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436, valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti ( 1 )

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2015 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2437 dėl Europos Sąjungos ir Australinių tunų apsaugos komisijos (CCSBT) susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Sąjungos narystės Australinių tunų apsaugos konvencijos išplėstinėje komisijoje sudarymo Europos Sąjungos vardu

27

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. spalio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2438, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žuvų žvejybai šiaurės vakarų vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

29

 

*

2015 m. spalio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2439, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žuvų žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

36

 

*

2015 m. spalio 22 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2440, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žuvų žvejybai Šiaurės jūroje ir ICES IIa kvadrato Sąjungos vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

42

 

*

2015 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/2441, kuriuo dėl 27-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 ( 1 )

49

 

 

2015 m. gruodžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2442, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

54

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2443 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimu, dėl to asociacijos susitarimo V antraštinės dalies

56

 

*

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2444, kuriuo nustatomi valstybių narių teikiamų tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalinių programų standartiniai reikalavimai Sąjungos finansavimui gauti ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2008/425/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 9192)  ( 1 )

59

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2015 m. gruodžio 18 d. ES ir Moldovos Respublikos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2015 dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo V antraštinės dalies taikymo visai Moldovos Respublikos teritorijai [2015/2445]

93

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Teisėkūros procedūra priimami aktai

DIREKTYVOS

23.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 336/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/2436

2015 m. gruodžio 16 d.

valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/95/EB (3) reikia padaryti pakeitimų. Dėl aiškumo ta direktyva turėtų būti išdėstyta nauja redakcija;

(2)

Direktyva 2008/95/EB buvo suderintos svarbiausios materialinės prekių ženklų teisės nuostatos, kurios, kaip buvo laikoma priimant direktyvą, turėjo didžiausią tiesioginį poveikį vidaus rinkos veikimui, nes sudarė kliūčių laisvam prekių judėjimui ir laisvei teikti paslaugas Sąjungoje;

(3)

prekių ženklų apsauga valstybėse narėse taikoma kartu su Sąjungos lygmens apsauga, kurią suteikia Europos Sąjungos prekių ženklai (toliau – ES prekių ženklai), kurie yra vieningo statuso ir galioja visoje Sąjungoje, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 207/2009 (4). Kartu egzistuojančios ir subalansuotos nacionalinio ir Sąjungos lygmens prekių ženklų sistemos yra Sąjungos požiūrio į intelektinės nuosavybės apsaugą pagrindas;

(4)

2008 m. liepos 16 d. priėmusi Komisijos komunikatą „Europos pramoninės nuosavybės teisių strategija“, Komisija išsamiai įvertino, kaip apskritai veikia prekių ženklų sistema visoje Europoje, įskaitant Sąjungos ir nacionalinio lygmenų sistemas bei jų tarpusavio sąsajas;

(5)

2010 m. gegužės 25 d. išvadose dėl būsimo Europos Sąjungos prekių ženklų sistemos patikslinimo Taryba paragino Komisiją pateikti pasiūlymus dėl Reglamento (EB) Nr. 207/2009 ir Direktyvos 2008/95/EB peržiūros. Peržiūrint tą direktyvą, reikėtų numatyti priemones, kuriomis ji būtų labiau suderinta su Reglamentu (EB) Nr. 207/2009, o dėl to sumažėtų prekių ženklų sistemos skirtumų visoje Europoje, kartu išsaugant nacionalinę prekių ženklų apsaugą kaip patrauklią galimybę pareiškėjams. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti užtikrintas papildomumu grindžiamas ES prekių ženklų sistemos ir nacionalinių prekių ženklų sistemų ryšys;

(6)

2011 m. gegužės 24 d. komunikate „Intelektinės nuosavybės teisių bendroji rinka“ Komisija padarė išvadą, kad suinteresuotieji subjektai vis dažniau reikalauja greitesnių, kokybiškesnių, paprastesnių prekių ženklų registracijos sistemų, kurios taip pat labiau derėtų, būtų patogesnės, viešai prieinamos ir atitiktų technologinę pažangą; norint patenkinti šiuos reikalavimus, prekių ženklų sistemą visoje Sąjungoje reikia modernizuoti ir pritaikyti ją interneto amžiui;

(7)

šios direktyvos tikslu surengtos konsultacijos ir atlikti vertinimai parodė, kad, nepaisant ankstesnio dalinio nacionalinės teisės aktų suderinimo, tebėra sričių, kuriose tolesnis derinimas galėtų padaryti teigiamą poveikį konkurencingumui ir ekonomikos augimui;

(8)

siekiant tikslo skatinti ir kurti gerai veikiančią vidaus rinką ir sudaryti sąlygas lengviau įsigyti ir apsaugoti prekių ženklus Sąjungoje, kad tai būtų naudinga Europos įmonių, visų pirma mažųjų ir vidutinių, augimui ir konkurencingumui, būtina išplėsti Direktyva 2008/95/EB užtikrintą ribotą derinimo sritį ir suderinti kitus aspektus, susijusius su materialine prekių ženklų teise, reglamentuojančia prekių ženklus, kurie saugomi juos įregistruojant pagal Reglamentą (EB) Nr. 207/2009;

(9)

kad visoje Sąjungoje prekių ženklus būtų lengviau įregistruoti ir administruoti, būtina suderinti ne tik materialinės teisės nuostatas, bet ir procedūrines taisykles. Todėl reikėtų suderinti pagrindines valstybių narių ir ES prekių ženklų sistemos procedūrines taisykles prekių ženklų registracijos srityje. Pakanka nustatyti bendruosius pagal nacionalinę teisę reglamentuojamų procedūrų principus, paliekant valstybėms narėms teisę nustatyti konkretesnes taisykles;

(10)

labai svarbu užtikrinti, kad įregistruoti prekių ženklai būtų vienodai apsaugoti pagal visų valstybių narių teisines sistemas. Atsižvelgiant į tai, kad Sąjungoje reputaciją turintiems ES prekių ženklams suteikiama plataus masto apsauga, plataus masto apsauga nacionaliniu lygmeniu taip pat turėtų būti suteikiama visiems įregistruotiems prekių ženklams, turintiems reputaciją atitinkamoje valstybėje narėje;

(11)

ši direktyva turėtų neatimti iš valstybių narių teisės toliau suteikti apsaugą prekių ženklams, į kuriuos teisės įgytos juos naudojant, tačiau turėtų į juos atsižvelgti tik įvertinant jų santykį su registravimo būdu įgytais prekių ženklais;

(12)

šio teisės aktų suderinimo tikslams pasiekti reikia, kad įregistruoto prekių ženklo įgijimo bei jo išlaikymo sąlygos visose valstybėse narėse būtų iš esmės vienodos;

(13)

dėl to būtina išvardyti žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklus, pavyzdžius su sąlyga, jog tokie žymenys gali atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų. Norint įgyvendinti prekių ženklų registravimo sistemos tikslus, būtent užtikrinti teisinį tikrumą ir patikimą administravimą, taip pat svarbu reikalauti, kad žymenį būtų galima pavaizduoti tokiu būdu, kuris būtų aiškus, tikslus, savarankiškas, lengvai pasiekiamas, suprantamas, pastovus ir objektyvus. Todėl žymenį turėtų būti leidžiama vaizduoti bet kokiu tinkamu pavidalu naudojant visuotinai prieinamas technologijas ir todėl nebūtinai grafinėmis priemonėmis, jei pakankamai patikimai užtikrinama, kad būtų pasiektas minėtas tikslas;

(14)

be to, turėtų būti pateiktas baigtinis atsisakymo registruoti prekių ženklą arba jo negaliojimo pagrindų, įskaitant jokio skiriamojo požymio nebuvimą arba prieštaravimą tarp prekių ženklo ir ankstesnių teisių, sąrašas, net jeigu kai kuriuos iš tų pagrindų valstybės narės gali pasirinkti savo nuožiūra ir dėl to turėtų galėti juos palikti arba numatyti savo teisės aktuose;

(15)

siekiant užtikrinti, kad visoje Sąjungoje nagrinėjant absoliučius ir santykinius atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindus Sąjungos teisės aktais ir nacionaline teise užtikrinamas geografinių nuorodų apsaugos lygis būtų taikomas vienodai ir išsamiai, šioje direktyvoje reikėtų numatyti tokias pačias su geografinėmis nuorodomis susijusias nuostatas, kokios numatytos Reglamente (EB) Nr. 207/2009. Be to, tikslinga užtikrinti, kad absoliučių pagrindų taikymo sritis būtų išplėsta taip pat įtraukiant tradicinių terminų, naudojamų vynui apibūdinti, ir garantuotų tradicinių gaminių apsaugą;

(16)

apsauga, suteikiama įregistruotu prekių ženklu, kurio funkcija visų pirma yra prekių ženklu garantuoti kilmę, turėtų būti absoliuti esant tapatumui tarp ženklo ir atitinkamo žymens bei prekių ar paslaugų. Apsauga taip pat turėtų būti suteikiama ir esant ženklo panašumui į žymenį ir prekių arba paslaugų panašumui. Būtina pateikti panašumo koncepcijos išaiškinimą, siejant tai su tikimybe suklaidinti. Tikimybė suklaidinti, kurios įvertinimas priklauso nuo daugelio elementų, visų pirma nuo prekių ženklo atpažinimo rinkoje, nuo asociacijos, kuri gali būti padaryta su naudojamu ar įregistruotu žymeniu, nuo prekių ženklo bei žymens ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo laipsnio, turėtų lemti specialias tokios apsaugos sąlygas. Būdai, kuriais gali būti nustatoma tikimybė suklaidinti, visų pirma įrodinėjimo pareiga tuo atžvilgiu, turėtų būti reglamentuojami nacionalinėmis procedūrinėmis taisyklėmis, kurioms ši direktyva neturėtų daryti įtakos;

(17)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir visišką suderinamumą su prioriteto principu, pagal kurį įregistruotas ankstesnis prekių ženklas turi pirmenybę prieš vėliau įregistruotus prekių ženklus, reikia numatyti, kad užtikrinant prekių ženklu suteikiamas teises nebūtų daromas poveikis savininkų teisėms, įgytoms iki prekių ženklo paraiškos padavimo ar prioriteto datos. Toks požiūris atitinka 1994 m. balandžio 15 d. Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (toliau – TRIPS sutartis), 16 straipsnio 1 dalį;

(18)

tikslinga numatyti, kad teisių į prekių ženklą pažeidimas gali būti nustatytas tik tuomet, jei padaroma išvada, kad teises pažeidžiantis ženklas ar žymuo naudojamas vykdant komercinę veiklą siekiant atskirti prekes ar paslaugas. Žymens naudojimui kitai paskirčiai nei siekiant atskirti prekes ar paslaugas turėtų būti taikomos nacionalinės teisės nuostatos;

(19)

teisių į prekių ženklą pažeidimo koncepcija taip pat turėtų apimti tokio žymens kaip prekybinis pavadinimas ar panašios nuorodos naudojimą, jei tokiu naudojimu siekiama atskirti prekes ar paslaugas;

(20)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir visišką suderinamumą su konkrečiais Sąjungos teisės aktais, tikslinga numatyti, kad prekių ženklo savininkas turėtų turėti teisę uždrausti trečiajai šaliai naudoti žymenį lyginamojoje reklamoje, kai tokia lyginamoji reklama prieštarauja Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2006/114/EB (5);

(21)

siekiant stiprinti prekių ženklų apsaugą ir efektyviau kovoti su klastojimu bei vadovaujantis valstybių narių tarptautiniais įsipareigojimais Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) sistemoje, visų pirma pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos V straipsnį dėl tranzito laisvės, o generinių vaistų atveju – pagal 2001 m. lapkričio 14 d. Dohos PPO ministrų konferencijoje priimtą Deklaraciją dėl TRIPS sutarties ir visuomenės sveikatos, prekių ženklo savininkas turėtų turėti teisę uždrausti trečiosioms šalims vykdant komercinę veiklą įvežti prekes į valstybę narę, kurioje prekių ženklas įregistruotas, ten jų neišleidžiant į apyvartą, kai tokios prekės įvežamos iš trečiųjų šalių ir be leidimo yra pažymėtos prekių ženklu, kuris yra tapatus arba iš esmės tapatus tokioms prekėms įregistruotam prekių ženklui;

(22)

šiuo tikslu prekių ženklų savininkams turėtų būti leistina užkirsti kelią teises pažeidžiančių prekių įvežimui ir jų pateikimui visoms muitinės procedūroms, įskaitant visų pirma tranzitą, perkrovimą, sandėliavimą, įvežimą į laisvąsias zonas, laikinąjį saugojimą, laikinąjį įvežimą perdirbti ar laikinąjį įvežimą, taip pat ir tuo atveju, kai tokios prekės nėra skirtos pateikti atitinkamos valstybės narės rinkai. Atlikdamos muitinį tikrinimą muitinės įstaigos turėtų naudotis įgaliojimais ir procedūromis, nustatytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 608/2013 (6), taip pat ir teisių turėtojų prašymu. Visų pirma muitinės įstaigos turėtų atlikti atitinkamus tikrinimus remdamosi rizikos analizės kriterijais;

(23)

siekiant suderinti poreikį užtikrinti veiksmingą prekių ženklų teisių užtikrinimą ir būtinybę išvengti trukdymo laisvai prekybai teisėtomis prekėmis, prekių ženklo savininko teisės turėtų nustoti galioti, kai teisminėje ar kitoje institucijoje, kuri yra kompetentinga priimti sprendimą iš esmės dėl to, ar buvo pažeistos įregistruoto prekių ženklo teisės, pradėto tyrimo metu deklarantas ar prekių turėtojas gali įrodyti, kad įregistruoto prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti pateikti prekes rinkai galutinės paskirties šalyje;

(24)

Reglamento (ES) Nr. 608/2013 28 straipsnyje numatyta, kad tais atvejais, kai, inter alia, vėliau nustatoma, jog atitinkamos prekės nepažeidžia intelektinės nuosavybės teisės, teisių turėtojas atsako už prekių turėtojo patirtą žalą;

(25)

turėtų būti imtasi tinkamų priemonių siekiant užtikrinti sklandų generinių vaistų tranzitą. Tarptautinių nepatentuotų pavadinimų (toliau – INN), kaip į vaistinių preparatų sudėtį įeinančių veikliųjų medžiagų visuotinai pripažintų bendrinių pavadinimų, požiūriu labai svarbu tinkamai atsižvelgti į esamus apribojimus prekių ženklo teisių poveikiui. Todėl prekių ženklo savininkas neturėtų turėti teisės, remdamasis į vaistų sudėtį įeinančios veikliosios medžiagos INN ir prekių ženklo panašumais, užkirsti kelią trečiajai šaliai įvežti prekes į valstybę narę, kurioje prekių ženklas įregistruotas, ten neišleidžiant jų į laisvą apyvartą;

(26)

tam, kad įregistruotų prekių ženklų savininkai turėtų galimybę efektyviau kovoti su klastojimu, jiems turėtų būti suteikta teisė uždrausti teises pažeidžiančiu prekių ženklu žymėti prekes ir atlikti tam tikrus parengiamuosius veiksmus prieš tokį žymėjimą;

(27)

prekių ženklu suteikiamos išimtinės teisės neturėtų suteikti savininkui teisės uždrausti trečiosioms šalims naudoti žymenis ar nuorodas, jeigu jie naudojami teisingai, taigi – laikantis sąžiningos pramoninės ir komercinės veiklos praktikos. Tam, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos prekybiniams pavadinimams ir prekių ženklams, atsižvelgiant į tai, kad prekybiniams pavadinimams dažnai suteikiama neribota apsauga vėlesnių prekių ženklų atžvilgiu, turėtų būti laikoma, kad toks naudojimas apima tik trečiosios šalies asmenvardžio naudojimą. Tokiu naudojimu taip pat turėtų būti leidžiama naudoti aprašomuosius arba skiriamųjų požymių neturinčius žymenis ar bendrai nuorodas. Be to, savininkui neturėtų būti suteikta teisė uždrausti teisingai ir sąžiningai naudoti ženklą siekiant identifikuoti ar nurodyti prekes ar paslaugas kaip savininko prekes ar paslaugas. Trečiosioms šalims naudojant prekių ženklą siekiant atkreipti vartotojų dėmesį į perparduodamas originalias prekes, kurias iš pradžių pardavė prekių ženklo savininkas arba kurios buvo parduodamos su jo leidimu Sąjungoje, toks naudojimas turėtų būtų laikomas teisingu, jei jis tuo pačiu metu atitinka sąžiningą pramoninės ir komercinės veiklos praktiką. Trečiosioms šalims naudojant prekių ženklą meninės raiškos tikslu, toks naudojimas turėtų būtų laikomas teisingu, jei jis tuo pačiu metu atitinka sąžiningą pramoninės ir komercinės veiklos praktiką. Be to, ši direktyva turėtų būti taikoma taip, kad būtų užtikrinta visapusiška pagarba pagrindinėms teisėms ir laisvėms, visų pirma saviraiškos laisvei;

(28)

laisvo prekių judėjimo principas reiškia, kad prekių ženklo savininkas neturėtų turėti teisės uždrausti trečiajai šaliai naudoti prekių ženklą žymėti prekėms, kurios jo paties ar jo sutikimu buvo išleistos į apyvartą Sąjungoje pažymėtos tuo prekių ženklu, išskyrus atvejus, kai dėl teisėtų priežasčių savininkas prieštarauja tolesniam prekių komercializavimui;

(29)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, svarbu numatyti, kad, nedarant poveikio jo, kaip ankstesnio prekių ženklo savininko, interesams, jis nebegali reikalauti prekių ženklo pripažinimo negaliojančiu ar prieštarauti už jo prekių ženklą vėlesnio prekių ženklo, apie kurį jis žinojo pakankamai ilgą laiką ir jo naudojimui neprieštaravo, naudojimui, išskyrus atvejus, kai paraiška vėlesniam prekių ženklui buvo paduota turint nesąžiningų ketinimų;

(30)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir apsaugoti teisėtai įgytas prekių ženklų teises, tikslinga ir būtina numatyti, kad, nedarant poveikio principui, pagal kurį vėlesnio prekių ženklo teisėmis negalima pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo atžvilgiu, ankstesnių prekių ženklų savininkai neturėtų turėti teisės pasiekti, kad vėlesnis prekių ženklas būtų neregistruojamas arba kad jis būtų pripažintas negaliojančiu, arba prieštarauti vėlesnio prekių ženklo naudojimui, jei vėlesnis prekių ženklas buvo įgytas tuo metu, kai ankstesnis prekių ženklas galėjo būti pripažintas negaliojančiu arba panaikintas, pavyzdžiui, dėl to, kad jis dar nebuvo įgijęs skiriamojo požymio dėl naudojimo, arba jei ankstesnio prekių ženklo teisėmis nebuvo galima pasinaudoti vėlesnio prekių ženklo atžvilgiu, nes nebuvo tenkinamos būtinos sąlygos, pavyzdžiui, kai ankstesnis prekių ženklas dar nebuvo įgijęs reputacijos;

(31)

prekių ženklai atitinka savo paskirtį, t. y. atskiria prekes ar paslaugas ir suteikia galimybę vartotojams priimti informacija pagrįstus sprendimus, tik tuomet, kai jie faktiškai naudojami rinkoje. Naudojimo reikalavimas taip pat būtinas siekiant sumažinti bendrą Sąjungoje įregistruotų ir saugomų prekių ženklų skaičių ir atitinkamai tarp jų iškylančių prieštaravimų skaičių. Todėl labai svarbu reikalauti, kad įregistruoti prekių ženklai būtų faktiškai naudojami žymėti prekėms ar paslaugoms, kurioms jie įregistruoti, arba, jeigu jie tuo būdu nenaudojami penkerius metus nuo registravimo procedūros užbaigimo datos, juos būtų galima panaikinti;

(32)

todėl įregistruotas prekių ženklas turėtų būti saugomas tik tuomet, jei jis faktiškai naudojamas, o įregistruotas ankstesnis prekių ženklas neturėtų suteikti teisės jo savininkui prieštarauti vėlesniam prekių ženklui ar pripažinti jį negaliojančiu, jei tas savininkas savo prekių ženklo iš tikrųjų nenaudojo. Be to, valstybės narės turėtų nustatyti, kad prekių ženklas negali būti sėkmingai panaudotas teisių pažeidimo byloje, jeigu pateikus prašymą nustatyta, kad prekių ženklas galėtų būti panaikintas, arba, jei ieškinys pareikštas dėl vėlesnės teisės, kad prekių ženklas galėjo būti panaikintas tuo metu, kai buvo įgyta vėlesnė teisė;

(33)

tikslinga numatyti, kad tuo atveju, jeigu buvo prašoma pripažinti ES prekių ženklo pirmenybę nacionalinio ženklo arba prekių ženklo, įregistruoto pagal tarptautinius susitarimus, galiojančius valstybėje narėje, pagrindu, ir ženklo, kuris suteikia pagrindą prašyti pripažinti pirmenybę, vėliau buvo atsisakyta arba jo galiojimo trukmei buvo leista pasibaigti, to ženklo galiojimą vis dar galima ginčyti. Tokia galimybe turėtų būti įmanoma pasinaudoti tik tokiose situacijose, kai ženklas galėjo būti pripažintas negaliojančiu arba panaikintas tuo metu, kai jis buvo išbrauktas iš registro;

(34)

aiškumo sumetimais ir siekiant Sąjungoje palengvinti prekių ženklų naudojimą komerciniais tikslais, taisyklės, taikomos prekių ženklams kaip nuosavybės objektams, turėtų būti tinkamu lygiu suderintos su ES prekių ženklams jau taikomomis taisyklėmis ir turėtų apimti taisykles dėl perleidimo ir perdavimo, licencijavimo, daiktinių teisių ir išieškojimų vykdymo procese;

(35)

paaiškėjo, kad kolektyviniai prekių ženklai – naudinga tam tikrų bendrų savybių turinčių prekių ar paslaugų reklamos priemonė. Todėl nacionaliniams kolektyviniams prekių ženklams tikslinga taikyti taisykles, kurios būtų panašios į Europos Sąjungos kolektyviniams ženklams taikomas taisykles;

(36)

siekiant sudaryti geresnes ir paprastesnes sąlygas naudotis prekių ženklų apsauga ir padidinti teisinį tikrumą bei nuspėjamumą, prekių ženklų registravimo procedūra valstybėse narėse turėtų būti veiksminga, skaidri ir pagrįsta taisyklėmis, panašiomis į ES prekių ženklams taikomas taisykles;

(37)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą dėl prekių ženklų teisių apimties ir sudaryti paprastesnes sąlygas naudotis prekių ženklų apsauga, prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų nurodymas ir klasifikavimas turėtų būti atliekamas pagal tokias pačias taisykles visose valstybėse narėse, ir tos taisyklės turėtų būti suderintos su ES prekių ženklams taikomomis taisyklėmis. Kad kompetentingos institucijos ir ekonominės veiklos vykdytojai galėtų nustatyti prašomos prekių ženklo apsaugos mastą remdamiesi vien paraiška, prekės ir paslaugos turėtų būti nurodytos pakankamai aiškiai ir tiksliai. Vartojami bendrieji terminai turėtų būti aiškinami kaip apimantys tik tas prekes ir paslaugas, kurias aiškiai žymi pažodine reikšme vartojamas terminas. Dėl aiškumo ir teisinio tikrumo valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyba, bendradarbiaudamos tarpusavyje, turėtų stengtis sudaryti sąrašą, kuriame parodoma jų atitinkama administracinė praktika prekių ir paslaugų klasifikavimo srityje;

(38)

siekdamos užtikrinti efektyvią prekių ženklų apsaugą, valstybės narės turėtų nustatyti veiksmingą administracinę protesto procedūrą, kuri leistų bent jau ankstesnio prekių ženklo teisių savininkui ir bet kuriam asmeniui, pagal atitinkamą teisę įgaliotam naudotis su saugoma kilmės vietos nuoroda ar geografine nuoroda susijusiomis teisėmis, užprotestuoti prekių ženklo paraiškos registraciją. Be to, norėdamos suteikti veiksmingų priemonių prekių ženklams panaikinti ar pripažinti juos negaliojančiais, valstybės narės turėtų numatyti administracinę prekių ženklų panaikinimo ar pripažinimo negaliojančiais procedūrą per ilgesnį perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpį, būtent septynerius metus, nuo šios direktyvos įsigaliojimo;

(39)

pageidautina, kad valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyba bendradarbiautų tarpusavyje ir su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba visose prekių ženklų registravimo ir administravimo srityse, siekdamos skatinti praktikos ir priemonių konvergenciją, kaip antai kuriant ir atnaujinant konsultacijoms ir paieškai skirtas bendras ar sujungtas duomenų bazes ir portalus. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad jų tarnybos bendradarbiautų tarpusavyje ir su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba visose kitose jų veiklos srityse, kurios yra svarbios prekių ženklų apsaugai Sąjungoje;

(40)

ši direktyva neturėtų panaikinti galimybės prekių ženklams taikyti kitas nei prekių ženklų valstybių narių teisės aktų nuostatas, kaip antai nuostatas, reguliuojančias nesąžiningą konkurenciją, civilinę atsakomybę arba vartotojų teisių apsaugą;

(41)

valstybėms narėms privaloma laikytis Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos (toliau – Paryžiaus konvencija) ir TRIPS sutarties. Būtina, kad ši direktyva visiškai atitiktų tos konvencijos ir tos sutarties nuostatas. Ši direktyva neturėtų turėti įtakos ta konvencija ir ta sutartimi numatytiems valstybių narių įsipareigojimams. Prireikus turėtų būti taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 351 straipsnio antra pastraipa;

(42)

kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. skatinti ir kurti gerai veikiančią vidaus rinką ir sudaryti sąlygas lengviau registruoti, administruoti ir apsaugoti prekių ženklus Sąjungoje, kad tai būtų naudinga augimui ir konkurencingumui, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jos masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(43)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (7) reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą, kuris valstybėse narėse atliekamas įgyvendinant šią direktyvą;

(44)

vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (8) 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu; jis pateikė nuomonę 2013 m. liepos 11 d.;

(45)

pareiga perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę turėtų apsiriboti tomis nuostatomis, kurios iš esmės skiriasi nuo ankstesnės direktyvos nuostatų. Pareiga perkelti nepakeistas nuostatas atsiranda pagal anksčiau priimtą direktyvą;

(46)

ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių pareigoms pagal Direktyvą 2008/95/EB, susijusioms su Tarybos direktyvos 89/104/EEB (9) perkėlimo į nacionalinę teisę terminu, kaip nustatyta Direktyvos 2008/95/EB I priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

Ši direktyva taikoma kiekvienam prekes ar paslaugas žyminčiam prekių ženklui, kuris yra įregistruotas arba dėl kurio paduota paraiška jį įregistruoti valstybėje narėje kaip individualų prekių ženklą, garantinį ar sertifikavimo ženklą arba kolektyvinį ženklą, arba kuris yra įregistruotas arba dėl kurio registracijos paduota paraiška Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje arba kuris yra valstybėje narėje galiojančios tarptautinės registracijos objektas.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   tarnyba– valstybės narės centrinė pramoninės nuosavybės tarnyba arba Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyba, kuriai pavesta registruoti prekių ženklus;

b)   registras– tarnybos tvarkomas prekių ženklų registras.

2 SKYRIUS

MATERIALINĖ PREKIŲ ŽENKLŲ TEISĖ

1 SKIRSNIS

Žymenys, galintys sudaryti prekių ženklą

3 straipsnis

Žymenys, galintys sudaryti prekių ženklą

Prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokių žymenų, visų pirma iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, ar piešinių, raidžių, skaitmenų, spalvų, išorinės prekių ar prekių pakuotės formos arba garsų, su sąlyga, kad tokie žymenys leidžia:

a)

atskirti vienos įmonės prekes arba paslaugas nuo kitų įmonių prekių arba paslaugų ir

b)

juos vaizduoti registre tokiu būdu, kad kompetentingos institucijos ir visuomenė galėtų aiškiai ir tiksliai nustatyti jo savininkui suteiktos apsaugos objektą.

2 SKIRSNIS

Atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindai

4 straipsnis

Absoliutūs atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindai

1.   Toliau išvardyti objektai neregistruojami arba, jeigu įregistruoti, jie gali būti pripažinti negaliojančiais:

a)

žymenys, negalintys sudaryti prekių ženklo;

b)

prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių;

c)

prekių ženklai, sudaryti tiktai iš tokių žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografinei kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugos suteikimo laikui, arba kitoms prekių ar paslaugų charakteristikoms;

d)

prekių ženklai, sudaryti tiktai iš tokių žymenų arba nuorodų, kurie dabartinėje kalboje arba sąžiningoje ir nusistovėjusioje prekybos praktikoje yra tapę bendriniais;

e)

žymenys, susidedantys vien tik iš:

i)

formos ar kitų charakteristikų, kurias nulemia pačių prekių rūšis;

ii)

prekių formos ar kitų charakteristikų, būtinų techniniam rezultatui gauti;

iii)

formos ar kitų charakteristikų, kurios prekėms suteikia esminę vertę;

f)

prekių ženklai, kurie prieštarauja viešajai tvarkai arba nusistovėjusiems moralės principams;

g)

prekių ženklai, kurie gali suklaidinti visuomenę, pavyzdžiui, dėl prekių ar paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės;

h)

prekių ženklai, kurių įregistravimui kompetentingos institucijos nebuvo davusios sutikimo ir kuriuos pagal Paryžiaus konvencijos 6ter straipsnį turi būti atsisakyta registruoti arba kurie turi būti pripažinti negaliojančiais;

i)

prekių ženklai, kurie yra neregistruojami pagal Sąjungos teisės aktus arba atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę ar tarptautinius susitarimus, kurių šalis yra Sąjunga ar atitinkama valstybė narė, pagal kuriuos numatyta kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsauga;

j)

prekių ženklai, kurie yra neregistruojami pagal Sąjungos teisės aktus ar tarptautinius susitarimus, kurių šalis yra Sąjunga, pagal kuriuos numatyta tradicinių terminų, naudojamų vynui apibūdinti, apsauga;

k)

prekių ženklai, kurie yra neregistruojami pagal Sąjungos teisės aktus ar tarptautinius susitarimus, kurių šalis yra Sąjunga, pagal kuriuos numatyta garantuotų tradicinių gaminių apsauga;

l)

prekių ženklai, kurie yra sudaryti iš ankstesnio augalų veislės pavadinimo, įregistruoto pagal Sąjungos teisės aktus arba atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę ar tarptautinius susitarimus, kurių šalis yra Sąjunga ar atitinkama valstybė narė, kuriais numatoma augalų veislių teisių apsauga, arba kuriuose atkartojami esminiai jų elementai, ir kurie yra susiję su tų pačių arba glaudžiai susijusių rūšių augalų veislėmis.

2.   Prekių ženklas gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu paraišką įregistruoti prekių ženklą pareiškėjas padavė turėdamas nesąžiningų ketinimų. Bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, kad toks prekių ženklas nebus registruojamas.

3.   Bet kuri valstybė narė gali numatyti, kad prekių ženklas nebus registruojamas arba, jeigu įregistruotas, jis bus pripažintas negaliojančiu, jeigu ir tokia apimtimi, kiek:

a)

to prekių ženklo naudojimas gali būti uždraustas vadovaujantis atitinkamos valstybės narės ar Sąjungos kitų teisės aktų nei prekių ženklų teisės aktai nuostatomis;

b)

prekių ženkle yra didelę simbolinę vertę turintis žymuo, ypač jeigu tai religinis simbolis;

c)

prekių ženkle yra kitokių nei Paryžiaus konvencijos 6ter straipsnyje nurodytų ir reikšmingų visuomenei ženklų, emblemų ir herbų, išskyrus atvejus, kai kompetentinga institucija valstybės narės teisėje numatyta tvarka yra davusi sutikimą jų įregistravimui.

4.   Prekių ženklo registruoti 1 dalies b, c arba d punktuose nurodyta tvarka neatsisakoma, jeigu iki paraiškos įregistruoti padavimo datos prekių ženklas dėl jo naudojimo įgijo skiriamąjį požymį. Prekių ženklas nepripažįstamas negaliojančiu dėl tų pačių priežasčių, jeigu iki prašymo pripažinti negaliojančiu padavimo datos prekių ženklas dėl jo naudojimo įgijo skiriamąjį požymį.

5.   Bet kuri valstybė narė gali numatyti, jog 4 dalis bus taikoma ir tada, kai skiriamasis požymis buvo įgytas po paraiškos įregistruoti padavimo datos, bet iki įregistravimo datos.

5 straipsnis

Santykiniai atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindai

1.   Prekių ženklas neregistruojamas arba, jeigu įregistruotas, jis gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu:

a)

jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui, o prekės ir paslaugos, kurioms jis yra pareikštas įregistruoti arba yra įregistruotas, yra tapačios prekėms arba paslaugoms, kurioms ankstesnis prekių ženklas yra saugomas;

b)

dėl savo tapatumo ar panašumo į ankstesnį prekių ženklą ir dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, tapatumo ar panašumo yra tikimybė suklaidinti dalį visuomenės; tikimybė suklaidinti apima tikimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.

2.   1 dalyje nurodyti „ankstesni prekių ženklai“ reiškia:

a)

toliau išvardytų rūšių prekių ženklus, kurių paraiškos įregistruoti padavimo data yra ankstesnė už paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimo datą, prireikus atsižvelgiant į tiems prekių ženklams prašomus suteikti prioritetus:

i)

ES prekių ženklus;

ii)

atitinkamoje valstybėje narėje arba, jeigu kalbama apie Belgiją, Liuksemburgą ar Nyderlandus, – Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje įregistruotus prekių ženklus;

iii)

pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus įregistruotus prekių ženklus;

b)

ES prekių ženklus, kuriems pagal Reglamentą (EB) Nr. 207/2009 teisėtai prašoma suteikti pirmenybę remiantis a punkto ii ir iii papunkčiuose nurodytu prekių ženklu, net jeigu pastarojo prekių ženklo buvo atsisakyta arba leista pasibaigti jo galiojimo laikui;

c)

a ir b punktuose nurodytų prekių ženklų paraiškas priklausomai nuo jų įregistravimo;

d)

prekių ženklus, kurie paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimo datą arba, kai tinkama, prašymo suteikti prioritetą paraiškai įregistruoti prekių ženklą datą yra plačiai žinomi atitinkamoje valstybėje narėje, kai žodžiai „plačiai žinomi“ vartojami Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnio prasme.

3.   Be to, prekių ženklas neregistruojamas arba, jeigu įregistruotas, jis gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu:

a)

jis yra tapatus ar panašus į ankstesnį prekių ženklą, nepriklausomai nuo to, ar prekės arba paslaugos, kurioms jis yra pareikštas įregistruoti arba kurioms jis yra įregistruotas, yra tapačios, panašios ar nėra panašios į tas prekes ar paslaugas, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu ankstesnis prekių ženklas turi reputaciją valstybėje narėje, kurioje paduota registracijos paraiška ar kurioje registruotas prekių ženklas, arba, ES prekių ženklo atveju, turi reputaciją Sąjungoje ir dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo be tinkamos priežasties atsirastų galimybė nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo privalumais arba pažeisti jo skiriamuosius požymius ar pakenkti jo reputacijai;

b)

prekių ženklo savininko atstovas ar patikėtinis savo vardu be savininko leidimo paduoda paraišką įregistruoti prekių ženklą, išskyrus atvejus, kai atstovas ar patikėtinis pagrindžia savo veiksmus;

c)

ir tokia apimtimi, kokia pagal Sąjungos teisės aktus arba atitinkamos valstybės narės teisę, kurioje numatyta kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsauga:

i)

paraiška dėl kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos jau buvo pateikta pagal Sąjungos teisės aktus arba atitinkamos valstybės narės teisę iki paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimo datos arba iki prašymo suteikti prioritetą paraiškai datos, atsižvelgiant į jos vėlesnę registraciją;

ii)

ta kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda suteikia asmeniui, pagal atitinkamą teisės aktą įgaliotam naudotis su jomis susijusiomis teisėmis, teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą.

4.   Bet kuri valstybė narė gali numatyti, kad prekių ženklas nebus registruojamas arba, jeigu įregistruotas, jis bus pripažintas negaliojančiu, jeigu ir tokia apimtimi, kiek:

a)

teisės į vykdant komercinę veiklą naudojamą neregistruotą prekių ženklą arba į kitą žymenį buvo įgytos iki paraiškos įregistruoti vėlesnį prekių ženklą padavimo datos arba iki datos, kai buvo kreiptasi dėl prioriteto suteikimo paraiškai įregistruoti vėlesnį prekių ženklą, ir tas neįregistruotas prekių ženklas ar kitas žymuo suteikia jo savininkui teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą;

b)

prekių ženklo naudojimas gali būti uždraustas dėl ankstesnių kitų nei 2 dalyje ir šios dalies a punkte nurodytų teisių, visų pirma dėl:

i)

teisės į vardą;

ii)

teisės į asmens atvaizdą;

iii)

autorių teisių;

iv)

pramoninės nuosavybės teisių;

c)

prekių ženklas gali būti supainiotas su ankstesniu prekių ženklu, kuris saugomas užsienyje, jeigu paraiškos padavimo datą pareiškėjas elgėsi nesąžiningai.

5.   Valstybės narės užtikrina, kad, esant atitinkamoms aplinkybėms, nebūtų įpareigojimo atsisakyti įregistruoti prekių ženklą arba jį pripažinti negaliojančiu, jeigu ankstesnio prekių ženklo ar kitos ankstesnės teisės savininkas sutinka su vėlesnio prekių ženklo įregistravimu.

6.   Bet kuri valstybė narė gali numatyti, kad, nukrypstant nuo 1–5 dalių, iki Direktyvą 89/104/EEB įgyvendinančių nuostatų įsigaliojimo datos numatyti atsisakymo registruoti arba pripažinimo negaliojančiu pagrindai toje valstybėje narėje bus taikomi prekių ženklams, kurių paraiškos buvo paduotos iki tos datos.

6 straipsnis

Prekių ženklo pripažinimas negaliojančiu arba panaikinimas a posteriori

Jeigu prašoma pripažinti ES prekių ženklo pirmenybę nacionalinio prekių ženklo arba prekių ženklo, įregistruoto pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus, kurio buvo atsisakyta arba kurio galiojimo trukmei buvo leista pasibaigti, pagrindu, prekių ženklo, kuriuo grindžiamas prašymas dėl pirmenybės, negaliojimas arba panaikinimas gali būti nustatytas a posteriori, jeigu ženklą buvo galima pripažinti negaliojančiu arba panaikinti tuo metu, kai ženklo buvo atsisakyta arba jo galiojimo trukmei buvo leista pasibaigti. Tokiu atveju pirmenybė nustoja galioti.

7 straipsnis

Atsisakymo registruoti prekių ženklą ar jo pripažinimo negaliojančiu tik tam tikroms prekėms ar paslaugoms pagrindai

Jeigu atsisakymo registruoti prekių ženklą ar jo pripažinimo negaliojančiu pagrindai egzistuoja tik tam tikrų prekių ar paslaugų, kurioms tas prekių ženklas pareikštas įregistruoti arba įregistruotas, atžvilgiu, atsisakymas registruoti ar pripažinimas negaliojančiu taikomas tik toms prekėms ar paslaugoms.

8 straipsnis

Ankstesnio prekių ženklo skiriamųjų požymių ar reputacijos nebuvimas, trukdantis įregistruotą prekių ženklą pripažinti negaliojančiu

Prašymas pripažinti negaliojančiu remiantis ankstesniu prekių ženklu nepatenkinamas prašymo pripažinti negaliojančiu padavimo dieną, jei jis būtų nepatenkintas vėlesnio prekių ženklo paraiškos padavimo ar prioriteto datą dėl bet kurios iš šių priežasčių:

a)

ankstesnis prekių ženklas, kurį galima pripažinti negaliojančiu pagal 4 straipsnio 1 dalies b, c arba d punktus, dar nebuvo įgijęs skiriamojo požymio, kaip nurodyta 4 straipsnio 4 dalyje;

b)

prašymas pripažinti negaliojančiu pagrįstas 5 straipsnio 1 dalies b punktu, o ankstesnis prekių ženklas dar nebuvo įgijęs pakankamai skiriamųjų požymių, kad būtų galima pagrįsti išvadą dėl tikimybės suklaidinti, kaip apibrėžta 5 straipsnio 1 dalies b punkte;

c)

prašymas pripažinti negaliojančiu pagrįstas 5 straipsnio 3 dalies a punktu, o ankstesnis prekių ženklas dar neturėjo reputacijos, kaip apibrėžta 5 straipsnio 3 dalies a punkte.

9 straipsnis

Galimybės pripažinti negaliojančiu nebuvimas dėl neprieštaravimo

1.   Jeigu valstybėje narėje ankstesnio prekių ženklo savininkas, kaip nurodyta 5 straipsnio 2 dalyje arba 5 straipsnio 3 dalies a punkte, nors apie tai ir žinodamas, penkerius metus iš eilės neprieštaravo toje valstybėje narėje įregistruoto vėlesnio prekių ženklo naudojimui, tas savininkas netenka teisės remdamasis ankstesniu prekių ženklu prašyti pripažinti vėlesnį prekių ženklą negaliojančiu prekėms ar paslaugoms, kurioms vėlesnis prekių ženklas buvo naudojamas, išskyrus atvejus, kai vėlesnis prekių ženklas buvo pareikštas įregistruoti turint nesąžiningų ketinimų.

2.   Valstybės narės gali numatyti, kad šio straipsnio 1 dalis bus taikoma bet kokių kitų ankstesnių teisių, nurodytų 5 straipsnio 4 dalies a arba b punkte, savininkui.

3.   1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais vėliau įregistruoto prekių ženklo savininkas neturi teisės prieštarauti ankstesnės teisės naudojimui, net jeigu ta teise daugiau nebegalima pasinaudoti vėlesnio prekių ženklo atžvilgiu.

3 SKIRSNIS

Suteikiamos teisės ir apribojimai

10 straipsnis

Prekių ženklo suteikiamos teisės

1.   Prekių ženklo registracija suteikia savininkui išimtines teises į tą ženklą.

2.   Nedarydamas poveikio savininkų teisėms, įgytoms iki įregistruoto prekių ženklo paraiškos padavimo datos arba prioriteto datos, to įregistruoto prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims, neturinčioms jo sutikimo, vykdant komercinę veiklą naudoti bet kokį žymenį prekėms ar paslaugoms žymėti, kai:

a)

žymuo yra tapatus prekių ženklui ir juo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;

b)

žymuo yra tapatus prekių ženklui arba į jį panašus ir juo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas, arba į jas panašios, jeigu yra tikimybė suklaidinti dalį visuomenės; tikimybė suklaidinti apima tikimybę susieti žymenį su prekių ženklu;

c)

žymuo yra tapatus prekių ženklui arba į jį panašus, nepriklausomai nuo to, ar juo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios, panašios ar nėra panašios į tas, kurioms prekių ženklas buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi reputaciją valstybėje narėje ir jeigu dėl to žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo pranašumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo reputacijai.

3.   Vadovaujantis 2 dalies nuostatomis, visų pirma galima uždrausti:

a)

žymeniu žymėti prekes arba jų pakuotę;

b)

siūlyti žymeniu pažymėtas prekes, išleisti jas į rinką arba tais tikslais sandėliuoti arba siūlyti ar teikti juo pažymėtas paslaugas;

c)

importuoti ar eksportuoti žymeniu pažymėtas prekes;

d)

naudoti žymenį kaip prekybinį ar bendrovės pavadinimą arba kaip prekybinio ar bendrovės pavadinimo dalį;

e)

naudoti žymenį komercinės veiklos dokumentuose ir reklamoje;

f)

naudoti žymenį lyginamojoje reklamoje tokiu būdu, kuris prieštarauja Direktyvai 2006/114/EB.

4.   Nedarant poveikio savininkų teisėms, įgytoms iki įregistruoto prekių ženklo paraiškos padavimo datos arba prioriteto datos, to įregistruoto prekių ženklo savininkas taip pat turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims vykdant komercinę veiklą įvežti prekes į valstybę narę, kurioje prekių ženklas įregistruotas, neišleidžiant jų į laisvą apyvartą toje teritorijoje, kai tokios prekės, įskaitant jų pakuotę, įvežamos iš trečiųjų šalių ir yra neleistinai pažymėtos prekių ženklu, kuris yra tapatus tokių prekių atžvilgiu įregistruotam prekių ženklui arba kurio pagal esminius požymius negalima atskirti nuo to prekių ženklo.

Prekių ženklo savininko teisės pagal pirmą pastraipą nustoja galioti, kai procedūrų siekiant nustatyti ar buvo pažeistos įregistruoto prekių ženklo teisės, pradėtų pagal Reglamentą (ES) Nr. 608/2013, metu deklarantas ar prekių turėtojas pateikia įrodymų, kad įregistruoto prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti pateikti prekes rinkai galutinės paskirties šalyje.

5.   Jei pagal valstybės narės teisę žymens naudojimas 2 dalies b arba c punkte nurodytomis sąlygomis negalėjo būti uždraustas iki Direktyvą 89/104/EEB įgyvendinančių nuostatų įsigaliojimo atitinkamoje valstybėje narėje datos, prekių ženklo suteikiamos teisės negali būti panaudotos siekiant užkirsti kelią toliau naudoti tokį žymenį.

6.   1, 2, 3 ir 5 dalys neturi įtakos jokios valstybės narės nuostatoms dėl apsaugos nuo žymens naudojimo kitais nei naudojimo prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, jeigu dėl to žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiami prekių ženklo skiriamieji požymiai ar pakenkiama jo reputacijai.

11 straipsnis

Teisė uždrausti parengiamuosius veiksmus, susijusius su pakuotės ar kitų priemonių naudojimu

Kai esama pavojaus, kad pakuotės, etiketės, lipdukai, apsaugos ar autentiškumo žymenys arba įtaisai ar bet kokios kitos priemonės, kurie yra pažymėti prekių ženklu, galėtų būti naudojami prekių ar paslaugų atžvilgiu, ir tas naudojimas pažeistų prekių ženklo savininko teises pagal 10 straipsnio 2 ir 3 dalis, to prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti šiuos veiksmus, jei jie atliekami vykdant komercinę veiklą:

a)

žymėti žymeniu, kuris yra tapatus prekių ženklui arba į jį panašus, pakuotę, etiketes, lipdukus, apsaugos ar autentiškumo žymenis arba įtaisus arba bet kokias kitas priemones, kurie gali būti pažymėti ženklu;

b)

siūlyti ar pateikti rinkai pakuotes, etiketes, lipdukus, apsaugos ar autentiškumo žymenis arba įtaisus arba bet kokias kitas priemones, kurie yra pažymėti ženklu, arba tais tikslais juos sandėliuoti, taip pat importuoti ar eksportuoti.

12 straipsnis

Prekių ženklų atgaminimas žodynuose

Jeigu prekių ženklą atgaminus žodyne, enciklopedijoje arba panašiame informaciniame leidinyje spausdinta ar elektronine forma susidaro įspūdis, kad tai yra bendrinis prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas, pavadinimas, prekių ženklo savininko prašymu leidinio leidėjas užtikrina, kad prekių ženklas nedelsiant, o spausdinto leidinio atveju – ne vėlesniame kaip kitame leidime, būtų atgamintas su nuoroda, kad tai yra įregistruotas prekių ženklas.

13 straipsnis

Draudimas naudoti atstovo ar patikėtinio vardu įregistruotą prekių ženklą

1.   Jeigu prekių ženklas yra įregistruotas to prekių ženklo savininko atstovo ar patikėtinio vardu be savininko sutikimo, savininkas turi teisę atlikti vieną iš šių veiksmų arba juos abu:

a)

prieštarauti tam, kad jo atstovas ar patikėtinis naudotų prekių ženklą;

b)

reikalauti, kad jam būtų perleistos teisės į prekių ženklą.

2.   1 dalis netaikoma, jei atstovas ar patikėtinis pagrindžia savo veiksmus.

14 straipsnis

Prekių ženklo poveikio apribojimas

1.   Prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai vykdant komercinę veiklą naudoti:

a)

trečiosios šalies vardą (pavardę) arba adresą, jei ta trečioji šalis yra fizinis asmuo;

b)

žymenis ar nuorodas, neturinčius skiriamųjų požymių arba susijusius su prekių ar paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografine kilme, prekės pagaminimo ar paslaugos suteikimo laiku arba kitomis prekių ar paslaugų charakteristikomis;

c)

prekių ženklą, kai siekiama identifikuoti prekes ar paslaugas arba daryti nuorodą į jas kaip priklausančias to prekių ženklo savininkui, visų pirma, kai naudoti prekių ženklą būtina siekiant nurodyti prekės ar paslaugos paskirtį, visų pirma kaip priedų ar atsarginių dalių.

2.   1 dalis taikoma tik tuomet, jei trečioji šalis ženklą naudoja laikydamasi sąžiningos pramoninės ar komercinės veiklos praktikos.

3.   Prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai vykdant komercinę veiklą naudotis ankstesne tik tam tikroje vietovėje taikoma teise, jeigu ta teisė pripažįstama tos valstybės teisėje ir jei ta teisė naudojama tik toje teritorijoje, kurioje ji yra pripažįstama.

15 straipsnis

Prekių ženklo suteikiamų teisių pasibaigimas

1.   Prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti juo žymėti prekes, kurios paties ženklo savininko arba su savininko sutikimu buvo su tuo ženklu išleistos į Sąjungos rinką.

2.   1 dalis netaikoma, jeigu savininkas turi teisėtų priežasčių prieštarauti tolesniam prekių komercializavimui, ypač jei po išleidimo į rinką pasikeitė ar pablogėjo prekių būklė.

16 straipsnis

Prekių ženklų naudojimas

1.   Jeigu per penkerius metus po to, kai užbaigiama registravimo procedūra, savininkas nepradėjo valstybėje narėje iš tikrųjų prekių ženklu žymėti prekių ar paslaugų, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jeigu toks naudojimas buvo sustabdytas per nepertraukiamą penkerių metų laikotarpį, prekių ženklui taikomi 17 straipsnyje, 19 straipsnio 1 dalyje, 44 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 46 straipsnio 3 bei 4 dalyse numatyti apribojimai ir sankcijos, išskyrus atvejus, kai jis nebuvo naudojamas dėl svarbių priežasčių.

2.   Kai valstybė narė po registracijos yra numačiusi protesto procedūrą, 1 dalyje nurodytas penkerių metų laikotarpis skaičiuojamas nuo datos, kai ženklo nebegalima užprotestuoti, arba, jei pareikštas protestas, nuo datos, kai sprendimas, kuriuo užbaigiama protesto procedūra, tapo galutinis arba protestas buvo atsiimtas.

3.   Prekių ženklų, įregistruotų pagal tarptautinius valstybėje narėje galiojančius susitarimus, atveju 1 dalyje nurodytas penkerių metų laikotarpis skaičiuojamas nuo datos, kai ženklo nebegalima atmesti arba užprotestuoti. Jei pareikštas protestas arba pateiktas prieštaravimas remiantis absoliučiais arba santykiniais pagrindais, tas laikotarpis skaičiuojamas nuo datos, kai sprendimas, kuriuo užbaigiama protesto procedūra, arba sprendimas dėl absoliučių arba santykinių atsisakymo registruoti pagrindų tapo galutinis arba protestas buvo atsiimtas.

4.   Į registrą įrašoma penkerių metų laikotarpio pradžios data, kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse.

5.   Taikant 1 dalį naudojimu taip pat laikoma:

a)

prekių ženklo naudojimas tokia forma, kuri skiriasi savo elementais, jeigu išlieka nepakitę įregistruoto ženklo skiriamieji požymiai, nepriklausomai nuo to, ar tokios formos, kokia yra naudojamas, prekių ženklas taip pat įregistruotas savininko vardu, ar ne;

b)

prekių arba jų pakuočių atitinkamoje valstybėje narėje žymėjimas prekių ženklu išimtinai eksporto tikslais.

6.   Jeigu prekių ženklas naudojamas turint jo savininko sutikimą, laikoma, kad jį naudoja pats savininkas.

17 straipsnis

Nenaudojimas kaip gynybos priemonė teisių pažeidimo byloje

Prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti naudoti žymenį tik jeigu tuo metu, kai pateikiamas ieškinys dėl teisių pažeidimo, savininko teisių negalima panaikinti pagal 19 straipsnį. Jei atsakovas prašo, prekių ženklo savininkas pateikia įrodymų, kad per penkerių metų laikotarpį iki ieškinio pateikimo prekių ženklas iš tikrųjų buvo naudojamas, kaip numatyta 16 straipsnyje, žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas ir kuriomis pagrindžiamas ieškinys, arba kad yra svarbių priežasčių jo nenaudoti, jei ieškinio pateikimo dieną yra praėję ne mažiau nei penkeri metai nuo prekių ženklo įregistravimo procedūros pabaigos.

18 straipsnis

Vėlesnio įregistruoto prekių ženklo savininko įstojimo teisė kaip gynybos priemonė teisių pažeidimo byloje

1.   Teisių pažeidimo byloje prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti naudoti vėlesnį įregistruotą ženklą, jei tas vėlesnis prekių ženklas nebūtų pripažintas negaliojančiu pagal 8 straipsnį, 9 straipsnio 1 ar 2 dalį arba 46 straipsnio 3 dalį.

2.   Teisių pažeidimo byloje prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti naudoti vėlesnį įregistruotą ES prekių ženklą, jei tas vėlesnis prekių ženklas nebūtų pripažintas negaliojančiu pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 53 straipsnio 1, 3 ar 4 dalį, 54 straipsnio 1 ar 2 dalį arba 57 straipsnio 2 dalį.

3.   Kai prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti naudoti vėlesnį įregistruotą prekių ženklą pagal 1 arba 2 dalį, to vėlesnio įregistruoto prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti naudoti ankstesnį prekių ženklą teisių pažeidimo byloje, net jeigu ta ankstesne teise daugiau nebegalima pasinaudoti vėlesnio prekių ženklo atžvilgiu.

4 SKIRSNIS

Prekių ženklo teisių panaikinimas

19 straipsnis

Panaikinimas tuo pagrindu, kad ženklas iš tikrųjų nenaudojamas

1.   Prekių ženklas gali būti panaikintas, jeigu nepertraukiamą penkerių metų laikotarpį jis nebuvo iš tikrųjų naudojamas valstybėje narėje žymėti prekėms arba paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, ir jeigu nėra svarbių priežasčių jo nenaudoti.

2.   Niekas negali reikalauti, kad būtų panaikintos savininko teisės į prekių ženklą, jeigu laikotarpiu nuo penkerių metų laikotarpio pabaigos iki prašymo panaikinti prekių ženklą padavimo prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų buvo pradėtas arba atnaujintas.

3.   Neatsižvelgiama į naudojimą, pradėtą ar atnaujintą per trijų mėnesių laikotarpį iki prašymo panaikinti prekių ženklą padavimo, kuris prasidėjo ne anksčiau nei pasibaigus nepertraukiamam penkerių metų nenaudojimo laikotarpiui, jeigu savininkas ėmėsi priemonių dėl naudojimo pradėjimo ar atnaujinimo tik sužinojęs apie galimą prašymo panaikinti prekių ženklą padavimą.

20 straipsnis

Panaikinimas tuo pagrindu, kad prekių ženklas tapo bendriniu pavadinimu arba klaidinančia nuoroda

Prekių ženklas gali būti panaikintas, jeigu po jo įregistravimo datos:

a)

dėl savininko veiksmų ar neveikimo jis tapo bendriniu pavadinimu prekyboje toms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas;

b)

paties savininko arba su savininko sutikimu prekių ženklas buvo naudojamas žymėti prekėms ar paslaugoms, kurioms jis įregistruotas, taip, kad gali suklaidinti visuomenę, ypač dėl tų prekių ar paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės.

21 straipsnis

Panaikinimas, susijęs tik su tam tikromis prekėmis ar paslaugomis

Jeigu pagrindai, dėl kurių panaikinamas prekių ženklas, egzistuoja tik tam tikrų prekių ar paslaugų, kurioms jis įregistruotas, atžvilgiu, panaikinimas taikomas tik toms prekėms ar paslaugoms.

5 SKIRSNIS

Prekių ženklai kaip nuosavybės objektai

22 straipsnis

Įregistruotų prekių ženklų perdavimas

1.   Prekių ženklas gali būti perduotas atskirai nuo bet kokio įmonės perdavimo visoms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, arba kai kurioms iš jų.

2.   Visos įmonės perdavimas apima ir prekių ženklo perdavimą, išskyrus atvejus, kai susitarta priešingai arba kai aplinkybės akivaizdžiai rodo kitaip. Ši nuostata taikoma sutartiniam įsipareigojimui perduoti įmonę.

3.   Valstybės narės nustato procedūras, kuriomis būtų sudarytos sąlygos įrašyti į jų registrus informaciją apie perdavimus.

23 straipsnis

Daiktinės teisės

1.   Prekių ženklas nepriklausomai nuo įmonės gali būti pateikiamas kaip užtikrinimas arba gali būti daiktinių teisių objektas.

2.   Valstybės narės nustato procedūras, kuriomis būtų sudarytos sąlygos įrašyti į jų registrus informaciją apie daiktines teises.

24 straipsnis

Išieškojimas vykdymo procese

1.   Prekių ženklas gali būti išieškotas vykdymo procese.

2.   Valstybės narės nustato procedūras, kuriomis būtų sudarytos sąlygos įrašyti į jų registrus informaciją apie išieškojimą vykdymo procese.

25 straipsnis

Licencijavimas

1.   Licencija gali būti suteikiama prekių ženklu žymėti visas arba tik kai kurias prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, naudoti jį visoje atitinkamoje valstybėje narėje arba tik jos dalyje. Licencija gali būti išimtinė arba neišimtinė.

2.   Prekių ženklo savininkas gali panaudoti to ženklo suteikiamas teises prieš licencijos turėtoją, pažeidusį bet kurią sutarties dėl licencijos nuostatą, susijusią su:

a)

jos trukme;

b)

registracijos leidžiama prekių ženklo naudojimo forma;

c)

prekių ar paslaugų, kurioms yra suteikta licencija, apimtimi;

d)

teritorija, kurioje prekių ženklas gali būti naudojamas, arba

e)

licencijos turėtojo pagamintų prekių ar suteiktų paslaugų kokybe.

3.   Nedarant poveikio licencinės sutarties nuostatoms, licencijos turėtojas gali pradėti teisminį procesą dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo tik tuo atveju, jei gauna jo savininko sutikimą. Tačiau išimtinės licencijos turėtojas gali pradėti tokį procesą, jeigu prekių ženklo savininkas, gavęs oficialų pranešimą, per atitinkamą laikotarpį pats nepradeda teisminio proceso dėl teisių pažeidimo.

4.   Norėdamas gauti kompensaciją už jam padarytą žalą, licencijos turėtojas turi teisę įstoti į prekių ženklo savininko pradėtą teisminį procesą dėl teisių pažeidimo.

5.   Valstybės narės nustato procedūras, kuriomis būtų sudarytos sąlygos įrašyti į jų registrus informaciją apie licencijas.

26 straipsnis

Prekių ženklo paraiškos kaip nuosavybės objektas

Prekių ženklų paraiškoms taikomi 22–25 straipsniai.

6 SKIRSNIS

Garantiniai arba sertifikavimo ženklai ir kolektyviniai ženklai

27 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   garantinis arba sertifikavimo ženklas– prekių ženklas, kurio paraiškoje jis apibūdinamas kaip toks ir pagal kurį prekes ar paslaugas, ženklo savininko sertifikuotas atsižvelgiant į medžiagą, prekių pagaminimo arba paslaugų teikimo būdą, kokybę, tikslumą ar kitas charakteristikas, galima atskirti nuo tokiu būdu nesertifikuotų prekių ir paslaugų;

b)   kolektyvinis ženklas– prekių ženklas, kurio paraiškoje jis apibūdinamas kaip toks ir pagal kurį asociacijos, kuri yra ženklo savininkė, narių prekes arba paslaugas galima atskirti nuo kitoms įmonėms priklausančių prekių ar paslaugų.

28 straipsnis

Garantiniai arba sertifikavimo ženklai

1.   Valstybės narės gali numatyti galimybę registruoti garantinius arba sertifikavimo ženklus.

2.   Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, įskaitant viešosios teisės reglamentuojamas institucijas ir įstaigas, gali kreiptis dėl garantinių arba sertifikavimo ženklų, jei toks asmuo neužsiima verslu, apimančiu sertifikuotos rūšies prekių tiekimą ar paslaugų teikimą.

Valstybės narės gali numatyti, kad garantinis arba sertifikavimo ženklas nebus registruojamas, išskyrus tuomet, jei pareiškėjas yra kompetentingas sertifikuoti prekes arba paslaugas, kurių atžvilgiu ženklas turi būti įregistruotas.

3.   Valstybės narės gali numatyti, kad garantiniai arba sertifikavimo ženklai nebus registruojami, arba jie bus panaikinami ar pripažįstami negaliojančiais remiantis kitais nei 4, 19 ir 20 straipsniuose nurodytais pagrindais, jeigu to reikalauja tų ženklų atliekama funkcija.

4.   Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies c punkto, valstybės narės gali numatyti, kad garantinius arba sertifikavimo ženklus gali sudaryti žymenys arba nuorodos, kuriais prekyboje galima nurodyti geografinę prekių ar paslaugų kilmę. Toks garantinis arba sertifikavimo ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai naudoti tokius žymenis ar nuorodas prekyboje, jeigu ta trečioji šalis juos naudoja laikydamasi sąžiningos pramoninės ar komercinės veiklos praktikos. Visų pirma toks ženklas negali būti panaudotas prieš trečiąją šalį, kuri turi teisę naudoti geografinį pavadinimą.

5.   Pripažįstama, kad 16 straipsnyje nustatytų reikalavimų laikomasi, jei bet kuris asmuo, turintis teisę naudoti garantinį arba sertifikavimo ženklą, iš tikrųjų jį naudoja pagal 16 straipsnį.

29 straipsnis

Kolektyviniai ženklai

1.   Valstybės narės numato galimybę registruoti kolektyvinius ženklus.

2.   Kolektyvinių ženklų paraiškas gali pateikti gamintojų, paslaugų teikėjų ar prekybininkų asociacijos, kurios pagal jų veiklą reglamentuojančią teisę gali savo vardu turėti teises ir pareigas, sudaryti sutartis arba atlikti kitus teisinius veiksmus, būti ieškovu ir atsakovu teisme, taip pat kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė.

3.   Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies c punkto, valstybės narės gali numatyti, kad kolektyvinius ženklus gali sudaryti žymenys arba nuorodos, kuriais prekyboje galima nurodyti geografinę prekių ar paslaugų kilmę. Toks kolektyvinis ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai naudoti tokius žymenis ar nuorodas prekyboje, jeigu ta trečioji šalis juos naudoja laikydamasi sąžiningos pramoninės ar komercinės veiklos praktikos. Visų pirma toks ženklas negali būti panaudotas prieš trečiąją šalį, kuri turi teisę naudoti geografinį pavadinimą.

30 straipsnis

Kolektyvinio ženklo naudojimą reglamentuojančios taisyklės

1.   Pareiškėjas, prašantis įregistruoti kolektyvinį ženklą, pateikia tarnybai jo naudojimą reglamentuojančias taisykles.

2.   Naudojimą reglamentuojančiose taisyklėse nurodomi bent asmenys, kuriems leidžiama naudoti ženklą, narystės asociacijoje sąlygos ir ženklo naudojimo sąlygos, įskaitant sankcijas. 29 straipsnio 3 dalyje nurodytos ženklo naudojimą reglamentuojančios taisyklės leidžia kiekvienam asmeniui, kurio prekės arba paslaugos yra kilusios iš atitinkamos geografinės vietovės, tapti asociacijos, kuri yra ženklo savininkė, nariu, jei asmuo atitinka visas kitas taisyklių sąlygas.

31 straipsnis

Paraiškos atmetimas

1.   Be 4 straipsnyje numatytų prekių ženklo paraiškos atmetimo pagrindų, atitinkamais atvejais, išskyrus 4 straipsnio 1 dalies c punktą dėl žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti prekių arba paslaugų geografinei kilmei, ir 5 straipsnyje nurodytų prekių ženklo paraiškos atmetimo pagrindų bei nedarant poveikio tarnybos teisei ex officio nenagrinėti santykinių pagrindų, kolektyvinio ženklo paraiška atmetama, jeigu nesilaikoma 27 straipsnio b punkto, 29 straipsnio arba 30 straipsnio nuostatų arba jeigu to kolektyvinio ženklo naudojimą reglamentuojančios taisyklės prieštarauja viešajai tvarkai ar pripažintiems moralės principams.

2.   Kolektyvinio ženklo paraiška taip pat atmetama, jeigu visuomenė gali būti klaidinama dėl ženklo pobūdžio ar reikšmingumo, visų pirma, jeigu atrodo, kad jis gali būti palaikytas kuo nors kitu nei kolektyviniu ženklu.

3.   Paraiška neatmetama, jeigu pareiškėjas, iš dalies pakeitęs kolektyvinio ženklo naudojimą reglamentuojančias taisykles, įvykdo 1 ir 2 dalyse nurodytus reikalavimus.

32 straipsnis

Kolektyvinių ženklų naudojimas

Pripažįstama, kad 16 straipsnyje nustatytų reikalavimų laikomasi, jei bet kuris asmuo, turintis teisę naudoti kolektyvinį ženklą, iš tikrųjų jį naudoja pagal tą straipsnį.

33 straipsnis

Kolektyvinio ženklo naudojimą reglamentuojančių taisyklių pakeitimai

1.   Kolektyvinio ženklo savininkas pateikia tarnybai visas iš dalies pakeistas naudojimą reglamentuojančias taisykles.

2.   Naudojimą reglamentuojančių taisyklių pakeitimai nurodomi registre, išskyrus atvejus, kai iš dalies pakeistos taisyklės neatitinka 30 straipsnio reikalavimų arba jeigu galioja vienas iš 31 straipsnyje nurodytų paraiškos atmetimo pagrindų.

3.   Taikant šią direktyvą, naudojimą reglamentuojančių taisyklių pakeitimai įsigalioja tik nuo tų pakeitimų įrašymo į registrą datos.

34 straipsnis

Asmenys, turintys teisę pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo

1.   Kiekvienam asmeniui, turinčiam teisę naudoti kolektyvinį ženklą, taikomos 25 straipsnio 3 ir 4 dalys.

2.   Kolektyvinio ženklo savininkas asmenų, turinčių teisę naudoti ženklą, vardu turi teisę reikalauti kompensacijos, jeigu tie asmenys dėl neteisėto ženklo naudojimo patyrė nuostolių.

35 straipsnis

Papildomi panaikinimo pagrindai

Be 19 ir 20 straipsniuose numatytų panaikinimo pagrindų, kolektyvinio ženklo savininko teisės panaikinamos šiais pagrindais:

a)

savininkas nesiima pagrįstų priemonių neleisti ženklo naudoti tokiu būdu, kuris nesuderinamas su ženklo naudojimo sąlygomis, nustatytomis naudojimą reglamentuojančiose taisyklėse, įskaitant bet kokius jų pakeitimus, nurodytus registre;

b)

dėl įgaliotų asmenų naudojimosi ženklu būdo visuomenė galėjo būti klaidinama, kaip nurodyta 31 straipsnio 2 dalyje;

c)

ženklo naudojimą reglamentuojančių taisyklių pakeitimas registre nurodytas pažeidžiant 33 straipsnio 2 dalį, išskyrus atvejus, kai ženklo savininkas, vėl iš dalies pakeitęs ženklo naudojimą reglamentuojančias taisykles, įvykdo to straipsnio reikalavimus.

36 straipsnis

Papildomi negaliojimo pagrindai

Be 4 straipsnyje numatytų negaliojimo pagrindų, atitinkamais atvejais, išskyrus 4 straipsnio 1 dalies c punktą dėl žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti prekių arba paslaugų geografinei kilmei, ir be 5 straipsnyje numatytų negaliojimo pagrindų, kolektyvinis ženklas, įregistruotas pažeidžiant 31 straipsnį, pripažįstamas negaliojančiu, išskyrus atvejus, kai ženklo savininkas, iš dalies pakeitęs ženklo naudojimą reglamentuojančias taisykles, įvykdo 31 straipsnio reikalavimus.

3 SKYRIUS

PROCEDŪROS

1 SKIRSNIS

Paraiška ir registracija

37 straipsnis

Reikalavimai paraiškai

1.   Paraišką įregistruoti prekių ženklą sudaro bent visi šie duomenys:

a)

prašymas įregistruoti;

b)

pareiškėjo identifikavimo informacija;

c)

prekių ar paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti ženklą, sąrašas;

d)

prekių ženklo vaizdas, atitinkantis 3 straipsnio b punkte nustatytus reikalavimus.

2.   Už prekių ženklo paraiškos padavimą imamas mokestis, kurį nustato atitinkama valstybė narė.

38 straipsnis

Paraiškos padavimo data

1.   Prekių ženklo paraiškos padavimo data laikoma ta data, kurią pareiškėjas tarnybai pateikia dokumentus, kuriuose yra 37 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija.

2.   Be to, valstybės narės gali numatyti, kad paraiškos padavimo data bus suteikiama tik sumokėjus mokestį, kaip nurodyta 37 straipsnio 2 dalyje.

39 straipsnis

Prekių ir paslaugų nurodymas ir klasifikavimas

1.   Prekės ir paslaugos, dėl kurių teikiama prekių ženklo registracijos paraiška, klasifikuojamos pagal klasifikacijos sistemą, nustatytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartimi dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos (toliau – Nicos klasifikacija).

2.   Pareiškėjas pakankamai aiškiai ir tiksliai identifikuoja prekes ir paslaugas, kurių atžvilgiu prašoma apsaugos, kad kompetentingos institucijos ir ekonominės veiklos vykdytojai vien tuo pagrindu galėtų nustatyti prašomos apsaugos mastą.

3.   Taikant 2 dalį gali būti naudojamos bendrosios nuorodos, įtrauktos į Nicos klasifikacijos klasių antraštes, arba kiti bendrieji terminai, jei jie atitinka būtinus aiškumo ir tikslumo standartus, nustatytus šiame straipsnyje.

4.   Tarnyba atmeta paraišką nuorodų ar terminų, kurie yra neaiškūs arba netikslūs, atžvilgiu, kai pareiškėjas per tarnybos tuo tikslu nustatytą laikotarpį nepasiūlo priimtinos formuluotės.

5.   Vartojami bendrieji terminai, įskaitant bendrąsias nuorodas Nicos klasifikacijos klasių antraštėse, aiškinami kaip apimantys visas prekes ar paslaugas, kurias aiškiai žymi pažodine reikšme vartojama nuoroda ar terminas. Tokie vartojami terminai ar nuorodos nėra aiškinami kaip suteikiantys teisę į prekių ženklo apsaugą prekėms ar paslaugoms, kurios negali būti taip suprantamos.

6.   Kai pareiškėjas prašo registracijos daugiau nei vienai klasei, pareiškėjas grupuoja prekes ir paslaugas pagal Nicos klasifikacijos klases, prieš kiekvieną grupę nurodydamas klasės, kuriai ta prekių ar paslaugų grupė priklauso, numerį, ir pateikia jas klasių eilės tvarka.

7.   Prekės ir paslaugos nelaikomos panašiomis remiantis vien tuo pagrindu, kad jos priskirtos tai pačiai klasei pagal Nicos klasifikaciją. Prekės ir paslaugos taip pat nelaikomos nepanašiomis remiantis vien tuo pagrindu, kad jos priskirtos skirtingoms klasėms pagal Nicos klasifikaciją.

40 straipsnis

Trečiųjų šalių pastabos

1.   Valstybės narės gali numatyti, kad prieš įregistruojant prekių ženklą, bet kuris fizinis arba juridinis asmuo ir bet kuri gamintojams, paslaugų teikėjams, prekybininkams ar vartotojams atstovaujanti grupė ar įstaiga gali pateikti tarnybai rašytines pastabas, jose paaiškindami, dėl kokių pagrindų prekių ženklas neturėtų būti įregistruotas ex officio.

Asmenys ir grupės arba įstaigos, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, nėra tarnybos vykdomų procedūrų šalys.

2.   Be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų, bet kuris fizinis arba juridinis asmuo ir bet kuri gamintojams, paslaugų teikėjams, prekybininkams ar vartotojams atstovaujanti grupė ar įstaiga gali pateikti tarnybai rašytines pastabas, paremtas konkrečiais pagrindais, dėl kurių pagal 31 straipsnio 1 ir 2 dalis turėtų būti atmesta paraiška įregistruoti kolektyvinį ženklą. Ši nuostata gali būti išplėsta, kad apimtų sertifikavimo ir garantinius ženklus, kai tai reglamentuojama valstybėse narėse.

41 straipsnis

Paraiškų ir registracijų padalijimas

Pareiškėjas arba savininkas gali padalyti nacionalinę prekių ženklo paraišką arba registraciją į dvi ar daugiau atskirų paraiškų ar registracijų nusiųsdamas deklaraciją tarnybai ir kiekvienai padalytajai paraiškai ar registracijai nurodydamas pirminės paraiškos ar registracijos prekes ar paslaugas, kurioms turi būti taikomos padalytosios paraiškos ar registracijos.

42 straipsnis

Mokesčiai už klases

Valstybės narės gali numatyti, kad už prekių ženklo paraiškos padavimą ir jos pratęsimą bus imamas papildomas mokestis už kiekvieną papildomą prekių ir paslaugų klasę po pirmos klasės.

2 SKIRSNIS

Protesto, panaikinimo ir negaliojimo procedūros

43 straipsnis

Protesto procedūra

1.   Valstybės narės nustato veiksmingą ir operatyvią administracinę procedūrą, pagal kurią, remiantis 5 straipsnyje numatytais pagrindais, jų tarnyboms galima pareikšti protestą dėl prekių ženklo paraiškos registravimo.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta administracine procedūra bent jau numatoma, kad protestą turi teisę paduoti ankstesnio prekių ženklo, kaip nurodyta 5 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnio 3 dalies a punkte, savininkas ir asmuo, pagal atitinkamą teisės aktą įgaliotas naudotis su saugoma kilmės vietos nuoroda ar geografine nuoroda susijusiomis teisėmis, kaip nurodyta 5 straipsnio 3 dalies c punkte. Protestas gali būti paduotas atsižvelgiant į vieną ar daugiau ankstesnių teisių, jeigu jos visos priklauso tam pačiam savininkui, ir atsižvelgiant į dalį prekių ar paslaugų ar visas prekes ar paslaugas, kurių atžvilgiu ankstesnė teisė saugoma ar dėl kurių paduota paraiška, ir gali būti nukreiptas prieš dalį prekių ar paslaugų ar visas prekes ar paslaugas, dėl kurių paduota paraiška ginčytinam ženklui gauti.

3.   Protesto nagrinėjimo procedūroje bendru šalių prašymu joms suteikiamas bent dviejų mėnesių laikotarpis, kad būtų galima suteikti galimybę protestą pareiškusiai šaliai ir pareiškėjui susitarti draugiškai.

44 straipsnis

Nenaudojimas kaip gynybos priemonė protesto nagrinėjimo procedūroje

1.   Protesto nagrinėjimo procedūroje pagal 43 straipsnį, jei vėlesnio prekių ženklo paraiškos padavimo datą arba prioriteto datą penkerių metų laikotarpis, per kurį ankstesnis prekių ženklas turėjo būti pradėtas iš tikrųjų naudoti, kaip numatyta 16 straipsnyje, jau buvo pasibaigęs, pareiškėjo prašymu protestą pareiškęs ankstesnio prekių ženklo savininkas pateikia įrodymų, kad per penkerių metų laikotarpį iki vėlesnio prekių ženklo paraiškos padavimo datos arba prioriteto datos ankstesnis prekių ženklas buvo pradėtas iš tikrųjų naudoti, kaip numatyta 16 straipsnyje, arba kad buvo svarbių priežasčių ženklo nenaudoti. Nepateikus tai patvirtinančių įrodymų, protestas atmetamas.

2.   Jeigu ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas tik daliai prekių ar paslaugų, kurioms jis buvo įregistruotas, žymėti, nagrinėjant protestą, kaip numatyta 1 dalyje, laikoma, kad jis yra įregistruotas tik tai prekių ar paslaugų daliai.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalys taip pat taikomos, kai ankstesnis prekių ženklas yra ES prekių ženklas. Tokiu atveju nustatant, ar ES prekių ženklas iš tikrųjų naudojamas, taikomas Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnis.

45 straipsnis

Prekių ženklo panaikinimo arba pripažinimo negaliojančiu procedūra

1.   Nedarant poveikio šalių teisei teikti skundus teismuose, valstybės narės numato veiksmingą ir operatyvią administracinę procedūrą, pagal kurią jų tarnybų galima prašyti panaikinti prekių ženklą ar pripažinti jį negaliojančiu.

2.   Pagal administracinę panaikinimo procedūrą numatoma, kad prekių ženklas bus panaikinamas remiantis 19 ir 20 straipsniuose nustatytais pagrindais.

3.   Pagal administracinę pripažinimo negaliojančiu procedūrą numatoma, kad prekių ženklas bus pripažįstamas negaliojančiu remiantis bent šiais pagrindais:

a)

prekių ženklas neturėjo būti įregistruotas, nes jis neatitinka 4 straipsnyje numatytų reikalavimų;

b)

prekių ženklas neturėjo būti įregistruotas, nes egzistuoja ankstesnė teisė, kaip apibrėžta 5 straipsnio 1–3 dalyse.

4.   Pagal administracinę procedūrą numatoma, kad prašymą panaikinti prekių ženklą arba pripažinti jį negaliojančiu turės teisę paduoti bent šie subjektai:

a)

2 dalies ir 3 dalies a punkto atveju – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba bet kuri grupė ar įstaiga, įsteigta tam, kad atstovautų gamintojų, paslaugų teikėjų, prekybininkų ar vartotojų interesus, ir kurie pagal jų veiklą reglamentuojančią teisę savo vardu gali būti ieškovai ir atsakovai teisme;

b)

šio straipsnio 3 dalies b punkto atveju – ankstesnio prekių ženklo, kaip nurodyta 5 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnio 3 dalies a punkte, savininkas ir asmuo, pagal atitinkamą teisės aktą įgaliotas naudotis su saugoma kilmės vietos nuoroda ar geografine nuoroda susijusiomis teisėmis, kaip nurodyta 5 straipsnio 3 dalies c punkte.

5.   Prašymas panaikinti prekių ženklą arba pripažinti jį negaliojančiu gali būti susijęs su visomis prekėmis ar paslaugomis, kurių atžvilgiu registruotas ginčytinas ženklas, arba jų dalimi.

6.   Prašymas pripažinti prekių ženklą negaliojančiu gali būti paduotas remiantis viena ar keliomis ankstesnėmis teisėmis, jeigu jos visos priklauso tam pačiam savininkui.

46 straipsnis

Nenaudojimas kaip gynybos priemonė procedūroje, pagal kurią siekiama prekių ženklą pripažinti negaliojančiu

1.   Procedūroje dėl prekių ženklo pripažinimo negaliojančiu, remiantis įregistruotu prekių ženklu, kurio paraiškos padavimo data arba prioriteto data yra ankstesnė, vėlesnio prekių ženklo savininkui paprašius ankstesnio prekių ženklo savininkas pateikia įrodymų, kad penkerius metus iki prašymo pripažinti prekių ženklą negaliojančiu datos ankstesnis prekių ženklas iš tikrųjų buvo naudojamas, kaip numatyta 16 straipsnyje, žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas ir kurios nurodomos kaip paraiškos pagrindimas, arba kad yra svarbių priežasčių ženklo nenaudoti, jeigu prašymo pripažinti prekių ženklą negaliojančiu dieną yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai nuo ankstesnio prekių ženklo registracijos proceso pabaigos.

2.   Jei vėlesnio prekių ženklo paraiškos padavimo datą arba prioriteto datą penkerių metų laikotarpis, per kurį ankstesnis prekių ženklas turėjo būti pradėtas iš tikrųjų naudoti, kaip numatyta 16 straipsnyje, jau buvo pasibaigęs, ankstesnio prekių ženklo savininkas pateikia ne tik pagal šio straipsnio 1 dalį reikalaujamus įrodymus, bet ir įrodymus, kad per penkerių metų laikotarpį iki paraiškos padavimo datos arba prioriteto datos prekių ženklas iš tikrųjų buvo pradėtas naudoti arba kad buvo svarbių priežasčių ženklo nenaudoti.

3.   Jei 1 ir 2 dalyse nurodyti įrodymai nepateikiami, prašymas pripažinti prekių ženklą negaliojančiu remiantis ankstesniu prekių ženklu yra atmetamas.

4.   Jeigu ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas pagal 16 straipsnį tik daliai prekių ar paslaugų, kurioms jis buvo įregistruotas, žymėti, nagrinėjant prašymą pripažinti prekių ženklą negaliojančiu bus laikoma, kad jis yra įregistruotas tik tai prekių ar paslaugų daliai.

5.   Šio straipsnio 1–4 dalys taip pat taikomos, kai ankstesnis prekių ženklas yra ES prekių ženklas. Tokiu atveju nustatant, ar ES prekių ženklas iš tikrųjų naudojamas, taikomas Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnis.

47 straipsnis

Panaikinimo ir negaliojimo pasekmės

1.   Laikoma, kad įregistruotas prekių ženklas nuo prašymo jį panaikinti dienos neturėjo šioje direktyvoje nurodyto poveikio tokia apimtimi, kokia savininko teisės buvo panaikintos. Vienos iš šalių prašymu sprendime dėl prašymo panaikinti prekių ženklą gali būti nurodyta ankstesnė data, kurią atsirado vienas iš panaikinimo pagrindų.

2.   Laikoma, kad įregistruotas prekių ženklas nuo pat pradžių neturėjo šioje direktyvoje nurodyto poveikio tokia apimtimi, kokia prekių ženklas buvo pripažintas negaliojančiu.

3 SKIRSNIS

Registracijos trukmė ir galiojimo pratęsimas

48 straipsnis

Registracijos trukmė

1.   Prekių ženklai registruojami 10 metų laikotarpiui nuo paraiškos padavimo datos.

2.   Vadovaujantis 49 straipsniu, registracijos galiojimas gali būti pratęstas tolesniems 10 metų laikotarpiams.

49 straipsnis

Galiojimo pratęsimas

1.   Prekių ženklo savininko arba bet kurio jo pagal įstatymą arba sutartį įgalioto tai atlikti asmens prašymu prekių ženklo registracijos galiojimas pratęsiamas, jeigu už galiojimo pratęsimą sumokami mokesčiai. Valstybės narės gali numatyti, kad tokiu prašymu bus laikomas mokesčių už galiojimo pratęsimą gavimo patvirtinimas.

2.   Tarnyba prekių ženklo savininkui praneša apie registracijos galiojimo pabaigą likus ne mažiau nei šešiems mėnesiams iki minėto galiojimo pabaigos. Tarnyba nelaikoma atsakinga, jei ji tokios informacijos nepateikia.

3.   Prašymas pratęsti galiojimą pateikiamas ir mokesčiai už galiojimo pratęsimą sumokami per ne mažiau nei šešių mėnesių laikotarpį, esantį iš karto prieš registracijos galiojimo pabaigą. To nepadarius, prašymą galima pateikti per kitą šešių mėnesių laikotarpį iš karto pasibaigus registracijos galiojimui ar vėlesniam jos pratęsimo laikotarpiui. Per tą kitą laikotarpį sumokami registracijos galiojimo pratęsimo mokesčiai ir papildomas mokestis.

4.   Jeigu prašymas pateikiamas arba mokesčiai sumokami tik už kai kurias prekes ar paslaugas, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas, registracijos galiojimas pratęsiamas tik toms prekėms ar paslaugoms.

5.   Galiojimo pratęsimas įsigalioja kitą dieną po esamos registracijos galiojimo pabaigos datos. Galiojimo pratęsimas įrašomas į registrą.

4 SKIRSNIS

Susirašinėjimas su tarnyba

50 straipsnis

Susirašinėjimas su tarnyba

Procedūrose dalyvaujančios šalys arba jų atstovai – jeigu jie paskirti – nustato oficialų adresą visai oficialiai susirašinėjimo su tarnyba veiklai vykdyti. Valstybės narės turi teisę reikalauti, kad toks oficialus adresas būtų Europos ekonominėje erdvėje.

4 SKYRIUS

ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS

51 straipsnis

Bendradarbiavimas prekių ženklų registracijos ir administravimo srityje

Tarnybos turi teisę veiksmingai bendradarbiauti tarpusavyje ir su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, siekdamos skatinti prekių ženklų ekspertizės ir registravimo praktikos ir priemonių konvergenciją.

52 straipsnis

Bendradarbiavimas kitose srityse

Tarnybos turi teisę veiksmingai bendradarbiauti tarpusavyje ir su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba visose kitose savo veiklos srityse, nei nurodytos 51 straipsnyje, kurios yra svarbios prekių ženklų apsaugai Sąjungoje užtikrinti.

5 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

53 straipsnis

Duomenų apsauga

Bet kokių asmens duomenų tvarkymui valstybėse narėse įgyvendinant šią direktyvą taikomi nacionalinės teisės aktai, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

54 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad 3–6 straipsnių, 8–14 straipsnių, 16, 17 ir 18 bei 22–39, 41, 43–50 straipsnių būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2019 m. sausio 14 d. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, siekiant, kad 45 straipsnio būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2023 m. sausio 14 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Jos taip pat turi įtraukti teiginį, kad galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose pateiktos nuorodos į direktyvą, kurią panaikina ši direktyva, laikomos nuorodomis į šią direktyvą. Nuorodos darymo tvarką ir minėto teiginio formuluotę nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

55 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 2008/95/EB panaikinama nuo 2019 m. sausio 15 d., nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su Direktyvos 89/104/EEB, nurodytos Direktyvos 2008/95/EB I priedo B dalyje, perkėlimo į nacionalinę teisę terminu.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal priede pateiktą atitikties lentelę.

56 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1, 7, 15, 19, 20, 21 ir 54–57 straipsniai taikomi nuo 2019 m. sausio 15 d.

57 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2015 m. gruodžio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. SCHMIT


(1)  OL C 327, 2013 11 12, p. 42.

(2)  2014 m. vasario 25 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2015 m. lapkričio 10 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2015 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento pozicija.

(3)  2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008 11 8, p. 25).

(4)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009 3 24, p. 1).

(5)  2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (OL L 376, 2006 12 27, p. 21).

(6)  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 (OL L 181, 2013 6 29, p. 15).

(7)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(8)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(9)  1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989 2 11, p. 1).


PRIEDAS

Atitikties lentelė

Direktyva 2008/95/EB

Ši direktyva

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnio 1 dalies a–h punktai

4 straipsnio 1 dalies a–h punktai

4 straipsnio 1 dalies i– l punktai

3 straipsnio 2 dalies a–c punktai

4 straipsnio 3 dalies a–c punktai

3 straipsnio 2 dalies d punktas

4 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalies pirmas sakinys

4 straipsnio 4 dalies pirmas sakinys

4 straipsnio 4 dalies antras sakinys

3 straipsnio 3 dalies antras sakinys

4 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 1 ir 2 dalys

5 straipsnio 1 ir 2 dalys

4 straipsnio 3 dalis ir 4 dalies a punktas

5 straipsnio 3 dalies a punktas

5 straipsnio 3 dalies b punktas

5 straipsnio 3 dalies c punktas

4 straipsnio 4 dalies b ir c punktai

5 straipsnio 4 dalies a ir b punktai

4 straipsnio 4 dalies d–f punktai

4 straipsnio 4 dalies g punktas

5 straipsnio 4 dalies c punktas

4 straipsnio 5 ir 6 dalys

5 straipsnio 5 ir 6 dalys

8 straipsnis

5 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

10 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalies antro sakinio įžanginė dalis

10 straipsnio 2 dalies sakinio įžanginė dalis

5 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

10 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

5 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 2 dalies c punktas

5 straipsnio 3 dalies a–c punktai

10 straipsnio 3 dalies a–c punktai

10 straipsnio 3 dalies d punktas

5 straipsnio 3 dalies d punktas

10 straipsnio 3 dalies e punktas

10 straipsnio 3 dalies f punktas

10 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 4 ir 5 dalys

10 straipsnio 5 ir 6 dalys

11 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

6 straipsnio 1 dalies a–c punktai

14 straipsnio 1 dalies a–c punktai ir 2 dalis

6 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio 3 dalis

7 straipsnis

15 straipsnis

8 straipsnio 1 ir 2 dalys

25 straipsnio 1 ir 2 dalys

25 straipsnio 3–5 dalys

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

16 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 2–4 dalys

10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

16 straipsnio 5 dalis

10 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio 6 dalis

10 straipsnio 3 dalis

11 straipsnio 1 dalis

46 straipsnio 1–3 dalys

11 straipsnio 2 dalis

44 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 3 dalis

17 straipsnis

11 straipsnio 4 dalis

17 straipsnis, 44 straipsnio 2 dalis ir 46 straipsnio 4 dalis

18 straipsnis

12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

19 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

19 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

19 straipsnio 3 dalis

12 straipsnio 2 dalis

20 straipsnis

13 straipsnis

7 straipsnis ir 21 straipsnis

14 straipsnis

6 straipsnis

22–24 straipsniai

26 straipsnis

27 straipsnis

15 straipsnio 1 dalis

28 straipsnio 1 ir 3 dalys

15 straipsnio 2 dalis

28 straipsnio 4 dalis

28 straipsnio 2 ir 5 dalys

29 straipsnis–54 straipsnio 1 dalis

16 straipsnis

54 straipsnio 2 dalis

17 straipsnis

55 straipsnis

18 straipsnis

56 straipsnis

19 straipsnis

57 straipsnis


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

23.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 336/27


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/2437

2015 m. gruodžio 14 d.

dėl Europos Sąjungos ir Australinių tunų apsaugos komisijos (CCSBT) susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Sąjungos narystės Australinių tunų apsaugos konvencijos išplėstinėje komisijoje sudarymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

Sąjunga yra kompetentinga pagal bendrą žuvininkystės politiką priimti biologinių jūrų išteklių apsaugos priemones ir sudaryti susitarimus su trečiosiomis šalimis bei tarptautinėmis organizacijomis;

(2)

pagal Tarybos sprendimą 98/392/EB (2) Sąjunga yra 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos susitariančioji šalis. Pagal tą konvenciją visos tarptautinės bendruomenės narės įpareigojamos bendradarbiauti išsaugant ir valdant biologinius jūrų išteklius;

(3)

pagal Tarybos sprendimą 98/414/EB (3) Sąjunga yra Susitarimo dėl 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatų, susijusių su dviejų ar daugiau valstybių vandenyse sutinkamų žuvų išteklių ir toli migruojančių žuvų išteklių apsauga ir valdymu, įgyvendinimo susitariančioji šalis;

(4)

2009 m. gruodžio 1 d. Taryba įgaliojo Europos Komisiją Sąjungos vardu siekti iš dalies pakeisti Australinių tunų apsaugos konvenciją (toliau – Konvencija), kad Sąjunga galėtų tapti susitariančiąja šalimi;

(5)

nors derybos dėl Konvencijos pakeitimo nebuvo baigtos, 2013 m. spalio mėn. vykusiame 20-ajame susitikime Australinių tunų apsaugos komisija (CCSBT) pakeitė rezoliuciją siekiant sudaryti Išplėstinę Australinių tunų apsaugos komisiją (toliau – CCSBT išplėstinė komisija), kad pagal susitarimą pasikeičiant laiškais Sąjunga galėtų tapti CCSBT išplėstinės komisijos nare;

(6)

2015 m. balandžio 20 d. Taryba įgaliojo pasirašyti ir laikinai taikyti Europos Sąjungos ir Australinių tunų apsaugos komisijos (CCSBT) susitarimą pasikeičiant laiškais dėl Sąjungos narystės Australinių tunų apsaugos konvencijos išplėstinėje komisijoje (toliau – susitarimas pasikeičiant laiškais);

(7)

su Sąjungos valstybių narių vėliavomis plaukiojantys laivai žvejoja australinių tunų paplitimo rajone esančių išteklių žuvis, todėl Sąjunga yra suinteresuota veiksmingai prisidėti prie Konvencijos įgyvendinimo;

(8)

be to, narystė CCSBT išplėstinėje komisijoje padės Sąjungai visuose vandenynuose nuosekliai taikyti išteklių išsaugojimo principą ir įtvirtinti įsipareigojimą visame pasaulyje ilgą laiką išsaugoti ir tausiai naudoti žuvininkystės išteklius;

(9)

todėl susitarimas pasikeičiant laiškais turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Australinių tunų apsaugos komisijos (CCSBT) susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Sąjungos narystės Australinių tunų apsaugos konvencijos išplėstinėje komisijoje (4).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu deponuoti patvirtinimo dokumentą CCSBT atstovaujančiam jos atsakingajam sekretoriui, kaip numatyta Konvencijos 10 straipsnyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. ETGEN


(1)  2015 m. lapkričio 24 d. pritarimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

(2)  1998 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimas 98/392/EB dėl Europos bendrijos 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos ir 1994 m. liepos 28 d. Susitarimo, susijusio su jos XI dalies įgyvendinimu, patvirtinimo (OL L 179, 1998 6 23, p. 1).

(3)  1998 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas 98/414/EB dėl Europos bendrijos susitarimo dėl 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatų, susijusių su dviejų ar daugiau valstybių vandenyse sutinkamų žuvų išteklių ir toli migruojančių žuvų išteklių apsauga ir valdymu, įgyvendinimo ratifikavimo (OL L 189, 1998 7 3, p. 14).

(4)  Susitarimas pasikeičiant laiškais buvo paskelbtas OL L 234, 2015 9 8, p. 1 kartu su sprendimu dėl jo pasirašymo.


REGLAMENTAI

23.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 336/29


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/2438

2015 m. spalio 12 d.

kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žuvų žvejybai šiaurės vakarų vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (1), ypač į jo 15 straipsnio 6 dalį ir 18 straipsnio 1 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 siekiama palaipsniui sustabdyti žuvų, sužvejotų vykdant visą ES žvejybą, išmetimą į jūrą, įvedant įpareigojimą iškrauti visą tų rūšių, kurioms taikomi sužvejojamo kiekio apribojimai, laimikį;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalyje Komisija įgaliojama deleguotuoju aktu ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui priimti žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus remiantis bendromis rekomendacijomis, kurias parengė valstybės narės, pasikonsultavusios su atitinkamomis patariamosiomis tarybomis;

(3)

Belgija, Airija, Ispanija, Prancūzija, Nyderlandai ir Jungtinė Karalystė turi tiesioginių žvejybos šiaurės vakarų vandenyse valdymo interesų. Pasikonsultavusios su Šiaurės vakarų vandenų patariamąja taryba, minėtos valstybės narės Komisijai pateikė bendrą rekomendaciją. Ją rengiant panaudotas atitinkamų mokslinių įstaigų mokslinis indėlis, kurį peržiūrėjo Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (STECF). Į bendrą rekomendaciją įtrauktos priemonės atitinka Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 straipsnį, todėl, vadovaujantis to reglamento 18 straipsnio 3 dalimi, jas reikėtų įtraukti į šį reglamentą;

(4)

šiaurės vakarų vandenyse įpareigojimas iškrauti visą rūšių, pagal kurias apibrėžiama žvejyba, kuriai taikomi sužvejojamo kiekio apribojimai, laimikį pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies c punktą turėtų būti pradėtas taikyti ne vėliau kaip nuo 2016 m. sausio 1 d. Laikantis bendros rekomendacijos žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas nuo 2016 m. sausio 1 d. turėtų apimti išteklius, pagal kuriuos apibrėžiama itin mišri atlantinių menkių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų ir ledjūrio menkių žvejyba, norveginių omarų žvejyba, mišri europinių jūrų liežuvių ir jūrinių plekšnių žvejyba ir europinių jūrinių lydekų žvejyba;

(5)

bendroje rekomendacijoje siūloma įpareigojimo iškrauti visą laimikį išimtį taikyti norveginiams omarams, sugautiems dugninėmis gaudyklėmis, gaudyklėmis arba krabų bei omarų gaudyklėmis ICES VIa kvadrate ir VII parajonyje, nes, moksliniais duomenimis, jų išgyvenamumo lygis yra aukštas, atsižvelgiant į šios rūšies žuvų žvejybos įrankių, žvejybos praktikos ir ekosistemos charakteristikas. STECF padarė išvadą, kad šios išimties taikymas pagrįstas. Todėl susijusi išimtis turėtų būti įtraukta į šį reglamentą;

(6)

bendroje rekomendacijoje yra trys įpareigojimo iškrauti visą laimikį taikymo de minimis išimtys, tam tikra apimtimi taikomos tam tikrai žvejybai. STECF, peržiūrėjęs valstybių narių pateiktą informaciją, padarė bendrą išvadą, kad bendroje rekomendacijoje pateikiami argumentai (kai kuriais atvejais patvirtinti kokybiniu išlaidų vertinimu) – sunkiai padidinamas selektyvumas ir (arba) neproporcingos nepageidaujamos priegaudos tvarkymo išlaidos – yra pagrįsti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau ir neturint tam prieštaraujančios mokslinės informacijos, tikslinga nustatyti de minimis išimtis pagal bendroje rekomendacijoje siūlomus procentinius dydžius neviršijant Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje leidžiamų lygių;

(7)

de minimis išimties taikymas europiniams jūrų liežuviams – ne daugiau kaip 3 % (2016–2018 m.) bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie jas žvejoja sieniniais tinklais ir žiauniniais tinklais ICES VII d, e, f ir g kvadratuose – yra grindžiamas tuo, kad perspektyviai padidinti šio žvejybos selektyvumą yra labai sunku. STECF padarė išvadą, kad ši išimtis yra tinkamai apibrėžta ir todėl turėtų būti įtraukta į šį reglamentą;

(8)

de minimis išimties taikymas paprastiesiems merlangams – ne daugiau kaip 7 % (2016 m. ir 2017 m.) ir ne daugiau kaip 6 % (2018 m.) bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie juos žvejoja mažesnio kaip 100 mm dydžio akių dugniniais tralais ICES VII d ir e kvadratuose – yra grindžiamas tuo, kad padidinti šios žvejybos selektyvumą yra labai sunku. STECF padarė išvadą, kad pateikta pakankamai informacijos išimties taikymui pagrįsti, tačiau reiktų rasti papildomos informacijos de minimis apimčiai nustatyti. Todėl šią išimtį galima įtraukti į reglamentą, tačiau tik drauge su nuostata, pagal kurią atitinkamos valstybės narės turi pateikti Komisijai daugiau duomenų, kad STECF galėtų visapusiškai įvertinti, ar dabartinis į jūrą išmetamų žuvų kiekis pagrindžia prašomą de minimis išimties taikymo apimtį;

(9)

de minimis išimties taikymas paprastiesiems merlangams – ne daugiau kaip 7 % (2016 m. ir 2017 m.) ir ne daugiau kaip 6 % (2018 m.) bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie jas žvejoja ne mažesnio kaip 100 mm dydžio akių dugniniais tralais ICES VII b–j kvadratuose – yra grindžiamas tuo, kad padidinti šios žvejybos selektyvumą yra labai sunku. STECF padarė išvadą, kad pateikta pakankamai informacijos išimties taikymui pagrįsti, tačiau reiktų rasti papildomos informacijos de minimis apimčiai nustatyti. STECF pažymėjo, kad atliekami tolesni selektyvumo tyrimai. Todėl ši išimtis įtraukiama į reglamentą drauge su nuostata, pagal kurią atitinkamos valstybės narės turi pateikti Komisijai daugiau duomenų, kad STECF galėtų visapusiškai įvertinti vykdant atitinkamą žvejybą į jūrą išmetamų žuvų kiekį;

(10)

de minimis išimties taikymas paprastiesiems merlangams – ne daugiau kaip 7 % (2016 m. ir 2017 m.) ir ne daugiau kaip 6 % (2018 m.) bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie juos žvejoja mažesnio nei 100 mm dydžio akių dugniniais tralais ICES VII kvadrate (išskyrus VII a, d ir e) – yra grindžiamas tuo, kad padidinti šios žvejybos selektyvumą yra labai sunku. STECF pažymėjo, kad pagrindžiant šios išimties taikymą pateikta mažai kiekybinės informacijos apie selektyvumą. STECF padarė išvadą, kad reikėtų surinkti daugiau informacijos šios de minimis išimties pagrįstumui įvertinti. Todėl šią išimtį galima įtraukti į reglamentą, tačiau tik drauge su nuostata, pagal kurią atitinkamos valstybės narės turi pateikti Komisijai daugiau duomenų, kad STECF galėtų geriau įvertinti šią išimtį pagrindžiančią informaciją;

(11)

de minimis išimties taikymas norveginiams omarams – ne daugiau kaip 7 % (2016 m. ir 2017 m.) ir ne daugiau kaip 6 % (2018 m.) bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie šiuos omarus privalo iškrauti ICES VII parajonyje – yra grindžiamas tuo, kad padidinti šios žvejybos selektyvumą yra labai sunku. STECF padarė išvadą, kad šios išimties taikymas pagrįstas. Todėl susijusi išimtis turėtų būti įtraukta į šį reglamentą;

(12)

de minimis išimties taikymas norveginiams omarams – ne daugiau kaip 7 % (2016 m. ir 2017 m.) ir ne daugiau kaip 6 % (2018 m.) bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie šiuos omarus privalo iškrauti ICES VIa kvadrate – yra grindžiamas tuo, kad padidinti šios žvejybos selektyvumą yra labai sunku, ir patvirtinamąja kiekybine informacija apie neproporcingas nepageidaujamos priegaudos tvarkymo išlaidas. STECF padarė išvadą, kad šios išimties taikymas pagrįstas. Todėl susijusi išimtis turėtų būti įtraukta į šį reglamentą;

(13)

de minimis išimties taikymas europiniams jūrų liežuviams – ne daugiau kaip 3 % (2016–2018 m.) bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie naudoja padidinto selektyvumo žvejybos įrankius ICES VII d, e, f ir g kvadratuose – yra grindžiamas tuo, kad padidinti šios žvejybos selektyvumą yra labai sunku. STECF pažymėjo, kad išimties tikslas – kompensuoti didesnio selektyvumo įrankio naudojimą ir prašoma de minimis išimtis turėtų apimti likutinį į jūrą išmetamų žuvų kiekį. Todėl susijusi išimtis turėtų būti įtraukta į šį reglamentą;

(14)

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės daro tiesioginį poveikį atitinkamai Sąjungos laivų ekonominei veiklai ir žvejybos sezono planavimui, šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas. Atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytą tvarkaraštį, jis turėtų būti taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d. Remiantis to reglamento 15 straipsnio 6 dalimi, šis reglamentas turėtų būti taikomas ne ilgiau kaip trejus metus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame reglamente išsamiai nustatyta, kaip įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje numatytą įpareigojimą iškrauti visą laimikį, ir jis nuo 2016 m. sausio 1 d. taikomas šiaurės vakarų vandenyse, apibrėžtuose to reglamento 4 straipsnio 2 dalies c punkte, vykdant šio reglamento priede nurodytą žvejybą.

2 straipsnis

Išgyvenamumu grindžiama išimtis

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte numatyta įsipareigojimo iškrauti visą laimikį išimtis, taikytina rūšims, kurios, moksliniais duomenimis, pasižymi aukštu išgyvenamumo lygiu, taikoma norveginiams omarams (Nephrops norvegicus), sugautiems dugninėmis gaudyklėmis, gaudyklėmis arba krabų bei omarų gaudyklėmis (žvejybos įrankių kodai (2): FPO ir FIX) ICES VIa kvadrate ir VII parajonyje.

3 straipsnis

De minimis išimtys

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies, į jūrą išmesti leidžiama šiuos kiekius:

a)

europinių jūrų liežuvių (Solea solea) – ne daugiau kaip 3 % (2016 m., 2017 m. ir 2018 m.) bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie šios rūšies žuvis žvejoja sieniniais tinklais ir žiauniniais tinklais ICES VII d, e, f ir g kvadratuose;

b)

paprastųjų merlangų (Merlangius merlangus) – ne daugiau kaip 7 % (2016 m. ir 2017 m.) ir ne daugiau kaip 6 % (2018 m.) bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie juos žvejoja mažesnio kaip 100 mm dydžio akių dugniniais tralais ICES VII d ir e kvadratuose;

c)

paprastųjų merlangų (Merlangius merlangus) – ne daugiau kaip 7 % (2016 m. ir 2017 m.) ir ne daugiau kaip 6 % (2018 m.) bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie juos žvejoja ne mažesnio kaip 100 mm dydžio akių dugniniais tralais ICES VII b–j kvadratuose;

d)

paprastųjų merlangų (Merlangius merlangus) – ne daugiau kaip 7 % (2016 m. ir 2017 m.) ir ne daugiau kaip 6 % (2018 m.) bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie juos žvejoja mažesnio kaip 100 mm dydžio akių dugniniais tralais ICES VII parajonyje (išskyrus VII d ir e kvadratus);

e)

norveginių omarų (Nephrops norvegicus) – ne daugiau kaip 7 % (2016 m. ir 2017 m.) ir ne daugiau kaip 6 % (2018 m.) bendro metinio kiekio, sužvejoto laivų, kurie privalo šiuos omarus iškrauti ICES VII parajonyje;

f)

norveginių omarų (Nephrops norvegicus) – ne daugiau kaip 7 % (2016 m. ir 2017 m.) ir ne daugiau kaip 6 % (2018 m.) bendro metinio kiekio, sužvejoto laivų, kurie privalo šiuos omarus iškrauti ICES VIa kvadrate;

g)

europinių jūrų liežuvių (Solea solea) – ne daugiau kaip 3 % (2016 m., 2017 m. ir 2018 m.) bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie naudoja didesnio selektyvumo įrankius (TBB įrankį, kurio tinklo akių dydis yra 80–199 mm) ICES VII d, e, f ir g kvadratuose.

2.   Tiesioginių valdymo interesų šiaurės vakarų vandenyse turinčios valstybės narės iki 2016 m. gegužės 1 d. Komisijai pateikia papildomų žuvų išmetimo į jūrą duomenų ir kitos aktualios mokslinės informacijos, pagrindžiančios 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytų išimčių taikymą. Žuvininkystės mokslo technikos ir ekonomikos komitetas (STECF) ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 1 d. įvertina pateiktus duomenis ir informaciją.

4 straipsnis

Laivai kuriems taikomas įpareigojimas iškrauti laimikį

1.   Valstybės narės pagal šio reglamento priede išdėstytus kriterijus nustato, kokiems konkrečios žvejybos laivams taikomas įpareigojimas iškrauti laimikį.

2.   Iki 2015 m. gruodžio 31 d. valstybės narės per saugiąją Sąjungos kontrolės svetainę Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia pagal 1 dalį atrinktų priede nustatytos kiekvienos konkrečios žvejybos laivų sąrašą. Šiuos sąrašus jos nuolat atnaujina.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas 2016 m. sausio 1 d.–2018 m. gruodžio 31 d.

4 straipsnis taikomas nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2013 1 28, p. 22.

(2)  Šiame reglamente naudojamus žvejybos įrankių kodus nustatė Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija.


PRIEDAS

Žvejyba, kuriai taikomas įpareigojimas iškrauti laimikį

a)

žvejyba ICES VIa kvadrate ir ICES Vb kvadrato Sąjungos vandenyse

Žvejyba

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankio aprašymas

Tinklo akių dydis

Įpareigojimas iškrauti visą laimikį

Atlantinės menkės (Gadus morhua), juodadėmės menkės (Melanogrammus aeglefinus), paprastieji merlangai (Merlangius merlangus) ir ledjūrio menkės (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Tralai ir velkamieji tinklai

Visų dydžių

Jei bendrą 2013 m. ir 2014 m. iš kiekvieno laivo iškrautą visų rūšių žuvų kiekį drauge sudėjus sudarė daugiau kaip 10 % atitinkamų menkinių žuvų – atlantinių menkių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų ir ledjūrio menkių, – įpareigojimas taikomas juodadėmėms menkėms.

Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Tralai, velkamieji tinklai, dugninės gaudyklės, gaudyklės ir krabų bei omarų gaudyklės

Visų dydžių

Jei bendrą 2013 m. ir 2014 m. iš kiekvieno laivo iškrautą visų rūšių žuvų kiekį sudarė daugiau kaip 30 % norveginių omarų, įpareigojimas taikomas norveginiams omarams.

b)

Žvejyba ICES VI ir VII parajoniuose ir ICES Vb kvadrato Sąjungos vandenyse, kuriai taikomas jungtinis europinių jūrinių lydekų BLSK

Žvejyba

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankio aprašymas

Tinklo akių dydis

Įpareigojimas iškrauti visą laimikį

Europinės jūrinės lydekos

(Merluccius merluccius)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Tralai ir velkamieji tinklai

Visų dydžių

Jei bendrą 2013 m. ir 2014 m. iš kiekvieno laivo iškrautą visų rūšių žuvų kiekį sudarė daugiau kaip 30 % europinių jūrinių lydekų, įpareigojimas taikomas europinėms jūrinėms lydekoms.

Europinės jūrinės lydekos

(Merluccius merluccius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi žiauniniai tinklai

Visų dydžių

Įpareigojimas taikomas visam sužvejotų europinių jūrinių lydekų kiekiui.

Europinės jūrinės lydekos

(Merluccius merluccius)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Visos ūdos

Visų dydžių

Įpareigojimas taikomas visam sužvejotų europinių jūrinių lydekų kiekiui.

c)

Žvejyba, kuriai ICES VII parajonyje taikomas norveginių omarų BLSK

Žvejyba

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankio aprašymas

Tinklo akių dydis

Įpareigojimas iškrauti visą laimikį

Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus)

OTB SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Tralai, velkamieji tinklai, dugninės gaudyklės, gaudyklės ir krabų bei omarų gaudyklės

Visų dydžių

Jei bendrą 2013 m. ir 2014 m. iš kiekvieno laivo iškrautą visų rūšių žuvų kiekį sudarė daugiau kaip 30 % norveginių omarų, įpareigojimas taikomas jnorveginiams omarams.

d)

Žvejyba ICES VIIa kvadrate

Žvejyba

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankiai

Tinklo akių dydis

Įpareigojimas iškrauti visą laimikį

Atlantinės menkės (Gadus morhua), juodadėmės menkės (Melanogrammus aeglefinus), paprastieji merlangai (Merlangius merlangus) ir ledjūrio menkės (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Tralai ir velkamieji tinklai

Visų dydžių

Jei bendrą 2013 m. ir 2014 m. iš kiekvieno laivo iškrautą visų rūšių žuvų kiekį drauge sudėjus sudarė daugiau kaip 10 % atitinkamų menkinių žuvų – atlantinių menkių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų ir ledjūrio menkių, – įpareigojimas taikomas juodadėmėms menkėms.

e)

Žvejyba ICES VIId kvadrate

Žvejyba

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankiai

Tinklo akių dydis

Įpareigojimas iškrauti visą laimikį

Europiniai jūrų liežuviai (Solea solea)

TBB

Visi sijiniai tralai

Visų dydžių

Įpareigojimas taikomas visam sužvejotų europinių jūrų liežuvių kiekiui.

Europiniai jūrų liežuviai (Solea solea)

OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX

Tralai

< 100 mm

Jei bendrą 2013 m. ir 2014 m. iš kiekvieno laivo iškrautą visų rūšių žuvų kiekį sudarė daugiau kaip 5 % europinių jūrų liežuvių, įpareigojimas taikomas europiniams jūrų liežuviams.

Europiniai jūrų liežuviai (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi sieniniai tinklai ir žiauniniai tinklai

Visų dydžių

Įpareigojimas taikomas visam sužvejotų europinių jūrų liežuvių kiekiui.

Atlantinės menkės (Gadus morhua), juodadėmės menkės (Melanogrammus aeglefinus), paprastieji merlangai (Merlangius merlangus) ir ledjūrio menkės (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Tralai ir velkamieji tinklai

Visų dydžių

Jei bendrą 2013 m. ir 2014 m. iš kiekvieno laivo iškrautą visų rūšių žuvų kiekį drauge sudėjus sudarė daugiau kaip 25 % atitinkamų menkinių žuvų – atlantinių menkių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų ir ledjūrio menkių, – įpareigojimas taikomas paprastiesiems merlangams.

f)

Europinių jūrų liežuvių žvejyba ICES VIIe kvadrate

Žvejyba

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankiai

Tinklo akių dydis

Įpareigojimas iškrauti visą laimikį

Europiniai jūrų liežuviai (Solea solea)

TBB

Visi sijiniai tralai

Visų dydžių

Jei bendrą 2013 m. ir 2014 m. iš kiekvieno laivo iškrautą visų rūšių žuvų kiekį sudarė daugiau kaip 10 % europinių jūrų liežuvių, įpareigojimas taikomas europiniams jūrų liežuviams.

Europiniai jūrų liežuviai (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi sieniniai tinklai ir žiauniniai tinklai

Visų dydžių

Įpareigojimas taikomas visam sužvejotų europinių jūrų liežuvių kiekiui.

g)

Žvejyba ICES VII b, c ir f–k kvadratuose

Žvejyba

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankiai

Tinklo akių dydis

Įpareigojimas iškrauti visą laimikį

Europiniai jūrų liežuviai (Solea solea)

TBB

Visi sijiniai tralai

Visų dydžių

Jei bendrą 2013 m. ir 2014 m. iš kiekvieno laivo iškrautą visų rūšių žuvų kiekį sudarė daugiau kaip 5 % europinių jūrų liežuvių, įpareigojimas taikomas europiniams jūrų liežuviams.

Europiniai jūrų liežuviai (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi sieniniai tinklai ir žiauniniai tinklai

Visų dydžių

Įpareigojimas taikomas visam sužvejotų europinių jūrų liežuvių kiekiui.

h)

Žvejyba ICES VII b, c, e ir f–k kvadratuose

Žvejyba

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankiai

Tinklo akių dydis

Įpareigojimas iškrauti visą laimikį

Atlantinės menkės (Gadus morhua), juodadėmės menkės (Melanogrammus aeglefinus), paprastieji merlangai (Merlangius merlangus) ir ledjūrio menkės (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Tralai ir velkamieji tinklai

Visų dydžių

Jei bendrą 2013 m. ir 2014 m. iš kiekvieno laivo iškrautą visų rūšių žuvų kiekį drauge sudėjus sudarė daugiau kaip 25 % atitinkamų menkinių žuvų – atlantinių menkių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų ir ledjūrio menkių, – įpareigojimas taikomas paprastiesiems merlangams.


23.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 336/36


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/2439

2015 m. spalio 12 d.

kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žuvų žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (1), ypač į jo 15 straipsnio 6 dalį ir 18 straipsnio 1 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 siekiama palaipsniui sustabdyti žuvų, sužvejotų vykdant visą ES žvejybą, išmetimą į jūrą, įvedant įpareigojimą iškrauti visą tų rūšių, kurioms taikomi sužvejojamo kiekio apribojimai, laimikį;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalyje Komisija įgaliojama deleguotuoju aktu ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui priimti žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus remiantis bendromis rekomendacijomis, kurias parengė valstybės narės, pasikonsultavusios su atitinkamomis patariamosiomis tarybomis;

(3)

Belgija, Ispanija, Prancūzija, Nyderlandai ir Portugalija turi tiesioginių žvejybos Pietvakarių vandenyse valdymo interesų. Pasikonsultavusios su Pietvakarių vandenų patariamąja taryba, minėtos valstybės narės Komisijai pateikė bendrą rekomendaciją. Ją rengiant panaudotas atitinkamų mokslinių įstaigų mokslinis indėlis, kurį peržiūrėjo Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (STECF). Į bendrą rekomendaciją įtrauktos priemonės atitinka Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 straipsnį, todėl, vadovaujantis to reglamento 18 straipsnio 3 dalimi, jas reikėtų įtraukti į šį reglamentą;

(4)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies c punktą įpareigojimas iškrauti visą rūšių, pagal kurias apibrėžiama žvejybos rūšis, žuvų laimikį Pietvakarių vandenyse pradedamas taikyti ne vėliau kaip nuo 2016 m. sausio 1 d. Laikantis bendros rekomendacijos žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas turėtų apimti europinių jūrų liežuvių, europinių jūrinių lydekų ir norveginių omarų išteklių žvejybą ICES VIII a, b, d ir e kvadratuose (tik išteklių išplitimo rajonuose, vadinamuosiuose funkciniuose vienetuose), norveginių omarų žvejybą ICES VIIIc ir IXa kvadratuose (tik funkciniuose vienetuose), europinių jūrų liežuvių ir jūrinių plekšnių žvejybą ICES IXa kvadrate ir europinių jūrinių lydekų žvejybą ICES VIIIc ir IXa kvadratuose;

(5)

bendroje rekomendacijoje siūloma įpareigojimo iškrauti visą laimikį išimtį taikyti norveginiams omarams, sužvejotiems tralais ICES VIII ir IX parajoniuose, nes turimais moksliniais duomenimis jų išgyvenamumo lygis gali būti aukštas, atsižvelgiant į šios rūšies žuvų žvejybos įrankių, žvejybos praktikos ir ekosistemos charakteristikas. STECF savo vertinime daro išvadą, kad turimiems rezultatams patvirtinti dar reikia daugiau tyrimų, ir pažymi, kad tie tyrimai yra vykdomi arba planuojami. Todėl šią išimtį reikėtų įtraukti į 2016 m. reglamentą drauge su nuostata, pagal kurią atitinkamos valstybės narės turi pateikti Komisijai daugiau duomenų, kad STECF galėtų visapusiškai įvertinti išimties taikymo pagrįstumą;

(6)

bendroje rekomendacijoje yra trys įpareigojimo iškrauti visą laimikį taikymo de minimis išimtys, tam tikra apimtimi taikomos tam tikrai žvejybai. Valstybių narių pateiktą informaciją peržiūrėjo STECF. STECF padarė išvadą, kad bendroje rekomendacijoje pateikti argumentai – sunkiai padidinamas selektyvumas ir neproporcingos nepageidaujamos priegaudos tvarkymo išlaidos – yra pagrįsti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, tikslinga nustatyti de minimis išimtis pagal bendroje rekomendacijoje siūlomus procentinius dydžius neviršijant Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje leidžiamų lygių;

(7)

de minimis išimties taikymas europiniams jūrų liežuviams – ne daugiau kaip 5 % bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie jas žvejoja sijiniais tralais ir dugniniais tralais ICES VIII a ir b kvadratuose – yra grindžiamas tuo, kad perspektyviai padidinti šio žvejybos selektyvumą yra labai sunku. STECF padarė išvadą, kad patvirtinamosios informacijos pakanka prašomai išimčiai pagrįsti. Todėl susijusi išimtis turėtų būti įtraukta į šį reglamentą;

(8)

de minimis išimties taikymas europiniams jūrų liežuviams – ne daugiau kaip 3 % bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie jas žvejoja sieniniais tinklais ir žiauniniais tinklais ICES VIII a ir b kvadratuose – yra grindžiamas tuo, kad perspektyviai padidinti šios žvejybos selektyvumą yra labai sunku. STECF padarė išvadą, kad patvirtinamosios informacijos pakanka prašomai išimčiai pagrįsti. Todėl susijusi išimtis turėtų būti įtraukta į šį reglamentą;

(9)

de minimis išimties taikymas europinėms jūrinėms lydekoms – ne daugiau kaip 7 % (2016 m. ir 2017 m.) ir 6 % (2018 m.) bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie jas žvejoja tralais ICES VIII ir IX parajoniuose – yra grindžiamas tuo, kad perspektyviai padidinti šios žvejybos selektyvumą yra labai sunku. Pateikta patvirtinamoji informacija rodo, kad padidinus minėtos žvejybos selektyvumą būtų prarandamos tinkamos parduoti žuvys ir žvejyba taptų potencialiai nepelninga. Be to, STECF pažymėjo, kad minėtą informaciją reikėtų papildyti tolesniais atitinkamos žvejybos selektyvumo tyrimais. Todėl šią išimtį reikėtų įtraukti į reglamentą drauge su nuostata, pagal kurią atitinkamos valstybės narės turi pateikti Komisijai daugiau duomenų, kad STECF galėtų galutinai įvertinti išimties taikymo pagrįstumą;

(10)

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės daro tiesioginį poveikį atitinkamai Sąjungos laivų ekonominei veiklai ir žvejybos sezono planavimui, šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas. Atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytą tvarkaraštį, jis turėtų būti taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d. Remiantis to reglamento 15 straipsnio 6 dalimi, šis reglamentas turėtų būti taikomas ne ilgiau kaip trejus metus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame reglamente išsamiai nustatyta, kaip įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje numatytą įpareigojimą iškrauti visą laimikį, ir jis taikomas pietvakarių vandenyse, apibrėžtuose to reglamento 4 straipsnio 2 dalies d punkte, vykdant šio reglamento priede nurodytą žvejybą.

2 straipsnis

Išgyvenamumu grindžiama išimtis

1.   Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte numatyta įsipareigojimo iškrauti visą laimikį išimtis, taikytina rūšims, kurios, moksliniais duomenimis, pasižymi aukštu išgyvenamumo lygiu, 2016 m. taikoma norveginiams omarams (Nephrops norvegicus), sužvejotiems tralais (žvejybos įrankių kodai (2): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT ir TX) ICES VIII ir IX parajoniuose.

2.   Tiesioginių valdymo interesų pietvakarių vandenyse turinčios valstybės narės iki 2016 m. gegužės 1 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios 1 dalyje nurodytos išimties taikymą. STECF iki 2016 m. rugsėjo 1 d. įvertina pateiktą mokslinę informaciją.

3 straipsnis

De minimis išimtys

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies, į jūrą išmesti leidžiama šiuos kiekius:

a)

europinių jūrų liežuvių (Solea solea) – ne daugiau kaip 5 % bendro metinio šio rūšies žuvų kiekio, sužvejoto sijininiais tralais (žvejybos įrankio kodas TBB) ir dugniniais tralais (kodai: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT ir TX) žvejojančių laivų, kurie šios rūšies žuvis žvejoja ICES VIII a ir b kvadratuose;

b)

europinių jūrų liežuvių (Solea solea) – ne daugiau kaip 3 % bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto sieniniais tinklais ir žiauniniais tinklais (žvejybos įrankių kodai: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR ir GEN) žvejojančių laivų, kurie šios rūšies žuvis žvejoja ICES VIII a ir b kvadratuose;

c)

europinių jūrinių lydekų (Merluccius merluccius) – ne daugiau kaip 7 % (2016 m. ir 2017 m.) ir 6 % (2018 m.) bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto tralais (žvejybos įrankių kodai: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX ir SV) žvejojančių laivų, kurie šios rūšies žuvis žvejoja ICES VIII ir IX parajoniuose.

2.   Tiesioginių valdymo interesų pietvakarių vandenyse turinčios valstybės narės iki 2016 m. gegužės 1 d. Komisijai pateikia papildomų žuvų išmetimo į jūrą duomenų ir kitos aktualios mokslinės informacijos, pagrindžiančios 1 dalies c punkte nurodytos išimties taikymą. STECF iki 2016 m. rugsėjo 1 d. įvertina pateiktus duomenis ir informaciją.

4 straipsnis

Laivai, kuriems taikomas įpareigojimas iškrauti laimikį

1.   Valstybės narės pagal šio reglamento priede išdėstytus kriterijus nustato, kokiems konkrečios žvejybos laivams taikomas įpareigojimas iškrauti laimikį.

2.   Iki 2015 m. gruodžio 31 d. valstybės narės per saugiąją Sąjungos kontrolės svetainę Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia pagal 1 dalį atrinktų priede nustatytos kiekvienos konkrečios žvejybos laivų sąrašą. Šiuos sąrašus jos nuolat atnaujina.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas 2016 m. sausio 1 d.–2018 m. gruodžio 31 d.

4 straipsnis taikomas nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2013 1 28, p. 22.

(2)  Šiame reglamente naudojamus žvejybos įrankių kodus nustatė Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija.


PRIEDAS

Žvejyba, kuriai taikomas įpareigojimas iškrauti laimikį

a)

Žvejyba ICES VIII a, b, d ir e kvadratuose

Žvejyba (rūšis)

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankio aprašymas

Tinklo akių dydis

Įpareigojimas iškrauti visą laimikį

Europiniai jūrų liežuviai

(Solea solea)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Visi dugniniai tralai

70–100 mm pločio

Įpareigojimas taikomas visam sužvejotų europinių jūrų liežuvių kiekiui

TBB

Visi sijiniai tralai

70–100 mm pločio

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi sieniniai tinklai ir žiauniniai tinklai

100 mm pločio arba platesnės

Europinės jūrinės lydekos

(Merluccius merluccius)

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Visi dugniniai tralai ir velkamieji tinklai

100 mm pločio arba platesnės

Įpareigojimas taikomas visam sužvejotų europinių jūrinių lydekų kiekiui

LL, LLS

Visos ūdos

Visų dydžių

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Visi žiauniniai tinklai

100 mm pločio arba platesnės

Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus)

(tik funkciniuose vienetuose)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Visi dugniniai tralai

70 mm arba didesnės

Įpareigojimas taikomas visam sužvejotų norveginių omarų kiekiui

b)

Žvejyba ICES VIIIc ir IXa kvadratuose

Žvejyba (rūšis)

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankio aprašymas

Tinklo akių dydis

Įpareigojimas iškrauti lvisą aimikį

Norveginiai omarai

(Nephrops norvegicus)

(tik funkciniuose vienetuose)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB

Visi dugniniai tralai

70 mm arba didesnės

Įpareigojimas taikomas visam sužvejotų norveginių omarų kiekiui

Europinės jūrinės lydekos

(Merluccius merluccius)

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Visi dugniniai tralai ir velkamieji tinklai

Laivai, atitinkantys šiuos suvestinius kriterijus:

1)

naudoja 70 mm arba didesnių akių tinklus;

2)

bendras 2013–2014 m. iškrautų europinių jūrinių lydekų kiekis sudarė daugiau kaip 10 % visų iškrautų žuvų ir daugiau kaip 10 metrinių tonų.

Įpareigojimas taikomas visam sužvejotų europinių jūrinių lydekų kiekiui

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Visi žiauniniai tinklai

Laivai, atitinkantys šiuos suvestinius kriterijus:

1)

naudoja 80–99 mm pločio akių tinklus;

2)

bendras 2013–2014 m. iškrautų europinių jūrinių lydekų kiekis sudarė daugiau kaip 10 % visų iškrautų žuvų ir daugiau kaip 10 metrinių tonų.

LL, LLS

Visos ūdos

Laivai, atitinkantys šiuos suvestinius kriterijus:

1)

naudoja didesnius nei 3,85 +/– 1,15 ilgio ir 1,6 +/– 0,4 pločio kabliukus;

2)

bendras 2013–2014 m. iškrautų europinių jūrinių lydekų kiekis sudarė daugiau kaip 10 % visų iškrautų žuvų ir daugiau kaip 10 metrinių tonų.

c)

Žvejyba ICES IXa kvadrate

Žvejyba (rūšis)

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankio aprašymas

Tinklo akių dydis

Įpareigojimas iškrauti lvisą aimikį

Europiniai jūriniai liežuviai (Solea solea) ir jūrinės plekšnės (Pleuronectes platessa)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi sieniniai tinklai ir žiauniniai tinklai

100 mm arba didesnės

Įpareigojimas taikomas visam sužvejotų europinių jūrų liežuvių ir jūrinių plekšnių kiekiui


23.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 336/42


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/2440

2015 m. spalio 22 d.

kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žuvų žvejybai Šiaurės jūroje ir ICES IIa kvadrato Sąjungos vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (1), ypač į jo 15 straipsnio 6 dalį ir 18 straipsnio 1 ir 3 dalis, ir į 1998 m. kovo 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (2), ypač į jo 18a ir 48a straipsnius,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 siekiama palaipsniui sustabdyti žuvų, sužvejotų vykdant visą ES žvejybą, išmetimą į jūrą, įvedant įpareigojimą iškrauti visą tų rūšių, kurioms taikomi sužvejojamo kiekio apribojimai, laimikį;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalyje Komisija įgaliojama deleguotaisiais aktais ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui priimti žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus remdamasi bendromis rekomendacijomis, kurias parengė valstybės narės, pasikonsultavusios su atitinkamomis patariamosiomis tarybomis;

(3)

Belgija, Danija, Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai, Švedija ir Jungtinė Karalystė turi tiesioginių žvejybos Šiaurės jūroje valdymo interesų. Pasikonsultavusios su Šiaurės jūros patariamąja taryba ir Tolimosios žvejybos patariamąja taryba, minėtos valstybės narės Komisijai pateikė bendrą rekomendaciją. Ją rengiant panaudotas atitinkamų mokslinių įstaigų mokslinis indėlis, kurį peržiūrėjo Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (STECF). Į bendrą rekomendaciją įtrauktos priemonės atitinka Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 3 dalį;

(4)

taikant Reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 Šiaurės jūrai priskiriamos ir ICES IIIa bei IV zonos. Kadangi kai kurie priedugnio žuvų ištekliai, susiję su siūlomu žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planu, aptinkami ICES IIa kvadrato Sąjungos vandenyse, valstybės narės rekomendavo šį kvadratą įtraukti į planą;

(5)

Šiaurės jūroje įpareigojimas iškrauti visą rūšių, pagal kurias apibrėžiama žvejyba, kuriai taikomi sužvejojamo kiekio apribojimai, laimikį pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies c punktą ne vėliau kaip nuo 2016 m. sausio 1 d. pradedamas taikyti mišriajai atlantinių menkių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų ir ledjūrio menkių žvejybai, norveginių omarų žvejybai, mišriajai europinių jūrų liežuvių ir jūrinių plekšnių žvejybai, europinių jūrinių lydekų žvejybai ir šiaurinių paprastųjų krevečių žvejybai. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 5 dalį žuvų išmetimo į jūrą mažinimo plane nurodomos rūšys, kurių žuvų visą laimikį privaloma iškrauti nuo 2016 m. sausio 1 d. Tai ledjūrio menkės, juodadėmės menkės, norveginiai omarai, europiniai jūrų liežuviai, jūrinės plekšnės, europinės jūrinės lydekos ir šiaurinės paprastosios krevetės. Žuvų išmetimo į jūrą mažinimo plane taip pat nustatytas įpareigojimas iškrauti visą šiaurinių paprastųjų krevečių priegaudą;

(6)

bendroje rekomendacijoje siūloma taikyti dvi įpareigojimo iškrauti visą laimikį išimtis norveginiams omarams, sugautiems atitinkamai dugninėmis gaudyklėmis ir tam tikrais dugniniais tralais (OTB, TBN (3)) ICES IIIa kvadrate. Remdamasi moksliniais įrodymais, pateiktais bendroje rekomendacijoje ir peržiūrėtais STECF, ir atsižvelgdama į žvejybos įrankių, žvejybos praktikos ir ekosistemos charakteristikas, Komisija mano, kad tas išimtis reikėtų įtraukti į šį reglamentą. Kad STECF galėtų išsamiau įvertinti atitinkamais tralais sužvejotų norveginių omarų išgyvenamumo lygį ir kad Komisija galėtų persvarstyti atitinkamas išimtis po 2016 m., valstybės narės turėtų pateikti papildomų duomenų;

(7)

bendroje rekomendacijoje pateiktos penkios įpareigojimo iškrauti visą laimikį taikymo de minimis išimtys, tam tikra apimtimi taikomos tam tikrai žvejybai. STECF, peržiūrėjęs valstybių narių pateiktą informaciją, padarė bendrą išvadą, kad bendroje rekomendacijoje pateikiami argumentai (kai kuriais atvejais patvirtinti kokybiniu išlaidų vertinimu) – sunkiai padidinamas selektyvumas ir (arba) neproporcingos nepageidaujamos priegaudos tvarkymo išlaidos – yra pagrįsti. Kadangi tokiai išvadai prieštaraujančios mokslinės informacijos neturima, tikslinga nustatyti de minimis išimtis pagal bendroje rekomendacijoje siūlomus procentinius dydžius neviršijant Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 5 dalies c punkte nustatytų ribų;

(8)

bendroje rekomendacijoje siūlomos de minimis išimties taikymas bendrai europiniams jūrų liežuviams ir juodadėmėms menkėms – ne daugiau kaip 2 % bendro metinio norveginių omarų, europinių jūrų liežuvių ir juodadėmių menkių kiekio, sužvejoto norveginių omarų žvejybą vykdančių laivų, kurie naudoja dugninius tralus su žuvų atrinkimo pagal rūšį grotelėmis ICES IIIa kvadrate – yra grindžiamas tuo, kad padidinti šios žvejybos selektyvumą yra labai sunku. STECF padarė išvadą, kad patvirtinamosios informacijos pakanka prašomai išimčiai pagrįsti. Todėl atitinkama išimtis turėtų būti įtraukta į šį reglamentą;

(9)

bendroje rekomendacijoje siūlomos de minimis išimties taikymas europiniams jūrų liežuviams – ne daugiau kaip 3 % bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie naudoja sieninius tinklus ir žiauninius tinklus šios rūšies žuvims žvejoti ICES IIIa kvadrate, IV parajonyje ir ICES IIa kvadrato Sąjungos vandenyse – yra grindžiamas tuo, kad padidinti šios žvejybos selektyvumą yra labai sunku.. STECF padarė išvadą, kad patvirtinamosios informacijos pakanka prašomai išimčiai pagrįsti. Todėl susijusi išimtis turėtų būti įtraukta į šį reglamentą;

(10)

bendroje rekomendacijoje siūlomos de minimis išimties taikymas mažesniems nei 19 cm europiniams jūrų liežuviams – ne daugiau kaip 3,7 % bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie naudoja 80–90 mm akių sijinius tralus ICES IV parajonyje į pietus nuo 55/56° šiaurės platumos – yra grindžiamas tuo, kad padidinti šios žvejybos selektyvumą yra labai sunku, ir patvirtinamąja kiekybine informacija apie neproporcingas nepageidaujamos priegaudos tvarkymo išlaidas. Komisija mano, kad šią išimtį tikslinga įtraukti į šį reglamentą. Kad Komisija galėtų persvarstyti šią išimtį po 2016 m., valstybės narės turėtų pateikti papildomų duomenų apie atitinkamas išlaidas;

(11)

bendroje rekomendacijoje siūlomos de minimis išimties taikymas europiniams jūrų liežuviams – ne daugiau kaip 7 % bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie naudoja padidinto selektyvumo sijinius tinklus ICES IV parajonyje – yra grindžiamas tuo, kad padidinti šios žvejybos selektyvumą yra labai sunku. STECF padarė išvadą, kad patvirtinamosios informacijos pakanka siūlomai išimčiai pagrįsti. Todėl atitinkama išimtis turėtų būti įtraukta į šį reglamentą;

(12)

bendroje rekomendacijoje siūlomos de minimis išimties taikymas mažesniems nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio norveginiams omarams – ne daugiau kaip 6 % bendro metinio šios rūšies omarų kiekio, sužvejoto laivų, kurie naudoja tam tikrus dugninius tralus ICES IV parajonyje ir ICES IIa kvadrato Sąjungos vandenyse – yra grindžiamas surinkta patvirtinamąja kiekybine informacija apie neproporcingas nepageidaujamos priegaudos tvarkymo išlaidas. STECF padarė išvadą, kad patvirtinamosios informacijos pakanka siūlomai išimčiai pagrįsti. Todėl atitinkama išimtis turėtų būti įtraukta į šį reglamentą;

(13)

Reglamento (EB) Nr. 850/98 18a straipsniu Komisijai suteikiami įgaliojimai priimant žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus nustatyti rūšių, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, žuvų mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius, siekiant užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą. Atitinkamais atvejais mažiausi išteklių išsaugojimą užtikrinantys orientaciniai dydžiai gali neatitikti to reglamento XII priede nustatytų dydžių. Norveginiams omarams šiuo metu tame priede nustatytas 130 cm mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis. STECF peržiūrėta mokslinė informacija patvirtina, kad galima nustatyti 105 cm mažiausią išteklių išsaugojimą užtikrinantį orientacinį norveginių omarų dydį. STECF visų pirma padarė išvadą, kad siūlomas mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis viršija vidutinį subrendusių žuvų dydį ir kad sumažinus ICES IIIa kvadrate galiojantį mažiausią išteklių išsaugojimą užtikrinantį orientacinį dydį rizika pakenkti populiacijai yra nedidelė;

(14)

į žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus galima įtraukti ir technines priemones, skirtas tai žvejybai arba rūšims, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį. Siekiant padidinti žvejybos įrankių selektyvumą ir sumažinti nepageidaujamą priegaudą Skagerako sąsiauryje, tikslinga numatyti technines priemones, dėl kurių 2011 m. (4) ir 2012 m. (5) susitarė Sąjunga ir Norvegija;

(15)

kad būtų užtikrinta tinkama kontrolė, reikėtų nustatyti valstybėms narėms taikytinus specialius reikalavimus dėl laivų, kuriems taikomas šis reglamentas, sąrašų sudarymo;

(16)

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės daro tiesioginį poveikį atitinkamai Sąjungos laivų ekonominei veiklai ir žvejybos sezono planavimui, šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai bus paskelbtas. Atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytą tvarkaraštį, jis turėtų būti taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d. Remiantis to reglamento 15 straipsnio 6 dalimi, šis reglamentas turėtų būti taikomas ne ilgiau kaip vienus metus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame reglamente išsamiai nustatyta, kaip Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje numatytą įpareigojimą iškrauti visą laimikį įgyvendinti Šiaurės jūroje ir ICES IIa kvadrato Sąjungos vandenyse vykdant šio reglamento priede nurodytą žvejybą.

2 straipsnis

Su išgyvenamumu susijusi išimtis

1.   Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte numatyta įpareigojimo iškrauti visą laimikį išimtis, taikytina rūšims, kurios, moksliniais duomenimis, pasižymi aukštu išgyvenamumo lygiu, taikoma norveginiams omarams, kurie:

a)

sugauti dugninėmis gaudyklėmis (FPO);

b)

sugauti ICES IIIa kvadrate dugniniais tralais (OTB, TBN), kurių tinklo akių dydis ne mažesnis kaip 70 mm ir kurie turi žuvų atrinkimo pagal rūšį groteles, kurių strypeliai išdėstyti ne didesniu kaip 35 mm atstumu; ir

c)

sugauti ICES IIIa kvadrate dugniniais tralais (OTB, TBN), kurių akių dydis yra ne mažesnis kaip 90 mm ir kurie turi viršutinę sekciją, kurios akių dydis ne mažesnis kaip 270 mm, jei tai rombinės akys, arba ne mažesnis kaip 140 mm, jei tai kvadratinės akys.

2.   1 dalies a, b ir c punktuose nurodytais būdais sugauti norveginiai omarai nedelsiant paleidžiami tame pačiame rajone, kuriame buvo sugauti.

3.   Tiesioginių valdymo interesų Šiaurės jūroje turinčios valstybės narės iki 2016 m. balandžio 30 d. Komisijai pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios 1 dalies b punkte nurodytos išimties taikymą.

3 straipsnis

De minimis išimtys

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies, į jūrą išmesti leidžiama šiuos kiekius:

a)

europinių jūrų liežuvių ir juodadėmių menkių bendrai – ne daugiau kaip 2 % bendro metinio norveginių omarų, europinių jūrų liežuvių ir juodadėmių menkių kiekio, sužvejoto norveginių omarų žvejybą vykdančių laivų, kurie naudoja 70 mm arba didesnių akių dugninius tralus (OTB, TBN) su žuvų atrinkimo pagal rūšį grotelėmis, kurių strypeliai išdėstyti ne didesniu kaip 35 mm atstumu, ICES IIIa kvadrate;

b)

europinių jūrų liežuvių – ne daugiau kaip 3 % bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie naudoja sieninius tinklus ir žiauninius tinklus (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) ICES IIIa kvadrate, IV parajonyje ir ICES IIa kvadrato Sąjungos vandenyse;

c)

mažesnių nei 19 cm europinių jūrų liežuvių – ne daugiau kaip 3,7 % bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie naudoja 80–90 mm akių sijinius tinklus (TBB) pietinėje Šiaurės jūros dalyje (ICES IV parajonyje į pietus nuo 55/56° šiaurės platumos);

d)

mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio europinių jūrų liežuvių – ne daugiau kaip 7 % bendro metinio šios rūšies žuvų kiekio, sužvejoto laivų, kurie naudoja 80 mm arba didesnių, bet mažesnių nei 119 mm akių sijinius tralus (TBB) su didesnių akių pratęsiamąja dalimi ICES IV parajonyje;

e)

mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio norveginių omarų – ne daugiau kaip 6 % bendro metinio šios rūšies omarų kiekio, sužvejoto laivų, kurie naudoja 80–99 mm akių dugninius tralus (OTB, TBN, OTT, TB) ICES IV parajonyje ir ICES IIa kvadrato Sąjungos vandenyse.

2.   Tiesioginių valdymo interesų Šiaurės jūroje turinčios valstybės narės iki 2016 m. balandžio 30 d. Komisijai pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios 1 dalies c punkte nurodytos išimties taikymą.

4 straipsnis

Mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 850/98 XII priede nustatyto mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, taikant šį reglamentą mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis norveginių omarų dydis, galiojantis ICES IIIa kvadrate, yra:

a)

105 mm bendras ilgis;

b)

32 mm šarvo dydis.

5 straipsnis

Specialiosios techninės priemonės, taikytinos Skagerako sąsiauryje

1.   Draudžiama laive turėti arba naudoti tralus, jūrinius užmetamuosius tinklus, sijinius tralus ar panašius velkamuosius tinklus, kurių akių dydis mažesnis nei 120 mm.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, galima naudoti tralus, kurių maišo akių dydis ne mažesnis kaip 90 mm, su sąlyga, kad jie turi:

a)

tinklo sekciją, kurios akys kvadratinės ir ne mažesnės kaip 140 mm,

b)

tinklo sekciją, kurios akys rombinės ir ne mažesnės kaip 270 mm ir kuri patalpinta keturių kraštinių (dėžės formos) segmente ir prie likusios tinklo dalies prijungta santykiu trys 90 mm akys prie vienos 270 mm akies, arba

c)

rūšiuojamąsias groteles, kurių strypeliai išdėstyti ne didesniu kaip 35 mm atstumu.

Pirmos pastraipos a ir b punktuose numatyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma su sąlyga, kad tralo sekcija yra:

ne trumpesnė kaip 3 m,

ne didesniu kaip 4 m atstumu nuo tralo maišo raiščio ir

visos tralo viršutinės dalies pločio (nuo krašto iki krašto).

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, gali būti naudojami ir šie tralai:

a)

tralai, kurių maišo akys ne mažesnės kaip 70 mm ir kurie turi rūšiuojamąsias groteles, kurių strypeliai išdėstyti ne didesniu kaip 35 mm atstumu;

b)

tralai, kurių akių dydis yra mažesnis nei 70 mm, žvejojant pelagines arba pramoninėms reikmėms naudojamas žuvis, su sąlyga, kad daugiau kaip 80 % sužvejotų žuvų sudaro vienos arba kelių pelaginių arba pramoninėms reikmėms naudojamų rūšių žuvys;

c)

tralai, kurių maišo akys ne mažesnės kaip 35 mm, žvejojant Pandalus genties krevetes, su sąlyga, kad tralas turi rūšiuojamąsias groteles, kurių strypeliai išdėstyti ne didesniu kaip 19 mm atstumu.

4.   Pagal 3 dalies c punktą žvejojant Pandalus genties krevetes gali būti naudojamas žuvų sulaikymo įtaisas su sąlyga, kad yra nustatytos atitinkamos priegaudą apimančios žvejybos galimybės ir kad žuvų sulaikymo įtaisas:

turi viršutinę sekciją, kurios akys kvadratinės ir ne mažesnės kaip 120 mm,

ne trumpesnis kaip 3 m ir

bent tokio paties pločio kaip rūšiuojamosios grotelės.

6 straipsnis

Laivų sąrašas

Valstybės narės pagal šio reglamento priede išdėstytus kriterijus nustato, kokiems konkrečios žvejybos laivams taikomas įpareigojimas iškrauti laimikį.

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. jos per saugiąją Sąjungos kontrolės svetainę Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia visų priede nurodytą ledjūrio menkių tikslinę žvejybą vykdančių laivų sąrašus, sudarytus vadovaujantis pirma pastraipa. Šiuos sąrašus jos nuolat atnaujina.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas 2016 m. sausio 1 d.–2016 m. gruodžio 31 d.

Tačiau 6 straipsnis taikomas nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2013 12 28, p. 22.

(2)  OL L 125, 1998 4 27, p. 1.

(3)  Šiame reglamente naudojami žvejybos įrankių kodai yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės, XI priede. Lentelėje naudojami laivų, kurių bendrasis ilgis yra mažesnis nei 10 metrų, žvejybos įrankių kodai yra nustatyti FAO žvejybos įrankių klasifikavimo sistemoje.

(4)  Norvegijos ir Europos Sąjungos žvejybos srities atstovų konsultacijų dėl žvejybos reguliavimo Skagerako ir Kategato sąsiauriuose 2012 m. suderintas protokolas.

(5)  2012 m. liepos 4 d. Europos Sąjungos ir Norvegijos žvejybos srities atstovų konsultacijų dėl draudimo išmesti žuvis į jūrą ir kontrolės priemonių įgyvendinimo Skagerako sąsiaurio rajone suderintas protokolas.


PRIEDAS

Žvejyba, kuriai taikomas įpareigojimas iškrauti laimikį

Žvejybos įrankiai (1)  (2)

Tinklo akių dydis

Rūšys, kurioms taikoma

Tralai

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

> 100 mm

Visas sužvejotas ledjūrio menkių (jei sužvejotos tikslinę jų žvejybą vykdančių laivų (3)), jūrinių plekšnių ir juodadėmių menkių kiekis.

Visa šiaurinių paprastųjų krevečių priegauda.

Tralai

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

ICES IV parajonyje ir ICES IIa kvadrato Sąjungos vandenyse:

80–99 mm

Visuose rajonuose sužvejotas visas norveginių omarų ir europinių jūrų liežuvių kiekis (4).

Visa šiaurinių paprastųjų krevečių priegauda.

ICES IIIa kvadrate visas sužvejotas juodadėmių menkių kiekis.

ICES IIIa kvadrate: 70–99 mm

Tralai

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

32–69 mm

Visas sužvejotas šiaurinių paprastųjų krevečių kiekis.

Sijiniai tralai

TBB

> 120 mm

Visas sužvejotas jūrinių plekšnių kiekis.

Visa šiaurinių paprastųjų krevečių priegauda.

Sijiniai tralai

TBB

80–119 mm

Visas sužvejotas europinių jūrų liežuvių kiekis.

Visa šiaurinių paprastųjų krevečių priegauda.

Žiauniniai tinklai, sieniniai tinklai ir pinklieji tinklai

GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF

 

Visas sužvejotas europinių jūrų liežuvių kiekis.

Visa šiaurinių paprastųjų krevečių priegauda.

Kabliukai ir ūdos

LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHP, LHM

 

Visas sužvejotas europinių jūrinių lydekų kiekis.

Visa šiaurinių paprastųjų krevečių priegauda.

Gaudyklės

FPO, FIX, FYK, FPN

 

Visas sužvejotas norveginių omarų kiekis.

Visa šiaurinių paprastųjų krevečių priegauda.


(1)  Šioje lentelėje naudojami žvejybos įrankių kodai yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės, XI priede.

(2)  Lentelėje naudojami laivų, kurių bendrasis ilgis yra mažesnis nei 10 metrų, žvejybos įrankių kodai yra nustatyti FAO žvejybos įrankių klasifikavimo sistemoje.

(3)  Tikslinę ledjūrio menkių žvejybą vykdančiais laivais laikomi laivai, kuriems naudojant 100 mm arba didesnių akių tralus ledjūrio menkės vidutiniškai per metus yra sudarę 50 % arba daugiau visų iškrautų žuvų, to laivo sužvejotų Šiaurės jūroje (tiek ES, tiek trečiosios šalies vandenyse) laikotarpiu nuo x-4 iki x-2, kai x žymi taikymo metus, t. y. 2016 m. šis laikotarpis yra 2012–2014 m., o 2017 m. – 2013–2015 m.

(4)  Išskyrus sužvejotus ICES IIIa kvadrate, žvejojant tralais, kurių akių dydis yra ne mažesnis kaip 90 mm ir kurie turi viršutinę sekciją, kurios akių dydis ne mažesnis kaip 270 mm, jei tai rombinės akys, arba ne mažesnis kaip 140 mm, jei tai kvadratinės akys, arba 120 mm dydžio kvadratinių akių sekciją, patalpintą 6–9 m atstumu nuo tralo maišo.


23.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 336/49


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/2441

2015 m. gruodžio 18 d.

kuriuo dėl 27-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (2) priimti tam tikri tarptautiniai standartai ir aiškinimai, galioję 2008 m. spalio 15 d.;

(2)

2014 m. rugpjūčio 12 d. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba paskelbė 27-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) „Atskiros finansinės ataskaitos“ pataisas pavadinimu „Nuosavybės metodas atskirose finansinėse ataskaitose“. Šių pataisų tikslas – leisti ūkio subjektams investicijas į patronuojamąsias įmones, bendras įmones ir asocijuotąsias įmones savo atskirose finansinėse ataskaitose apskaityti taikant nuosavybės metodą, aprašytą 28-ajame TAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones ir bendras įmones“;

(3)

todėl priėmus 27-ojo TAS pataisas reikia iš dalies pakeisti 1-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą (TFAS) ir 28-ąjį TAS, kad būtų užtikrintas tarptautinių apskaitos standartų nuoseklumas;

(4)

27-ojo TAS pataisose daroma nuorodų į 9-ąjį TFAS, kurio šiuo metu negalima taikyti, nes 9-asis TFAS nėra priimtas Sąjungoje. Todėl visas nuorodas į 9-ąjį TFAS šio reglamento priede reikėtų laikyti nuorodomis į 39-ąjį tarptautinį apskaitos standartą (TAS) „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“;

(5)

Europos finansinės atskaitomybės patariamoji grupė patvirtina, kad 27-ojo TAS pataisos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus priėmimo kriterijus;

(6)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede;

b)

27-asis tarptautinis apskaitos standartas (TAS) „Atskiros finansinės ataskaitos“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede;

c)

28-asis tarptautinis apskaitos standartas „Investicijos į asocijuotąsias įmones ir bendras įmones“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2.   Visos nuorodos į 9-ąjį TFAS šio reglamento priede laikomos nuorodomis į 39-ąjį TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“.

2 straipsnis

Visos įmonės 1 straipsnyje nurodytas pataisas taiko ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL L 320, 2008 11 29, p. 1).


PRIEDAS

Nuosavybės metodas atskirose finansinėse ataskaitose

(27-ojo TAS pataisos)

27-ojo TAS „Atskiros finansinės ataskaitos“

pataisos

Taisomi 4–7, 10, 11B ir 12 straipsniai ir įterpiamas 18J straipsnis.

APIBRĖŽTYS

4.

Šiame standarte vartojamų terminų apibrėžtys:

Atskiros finansinės ataskaitos yra tokios ūkio subjekto teikiamos ataskaitos, kuriose ūkio subjektas, laikydamasis šio standarto reikalavimų, gali pasirinkti savo investicijas patronuojamosiose įmonėse, bendrose įmonėse ir asocijuotosiose įmonėse apskaityti savikaina pagal 9-ąjį TFAS „Finansinės priemonės“ arba taikydamas nuosavybės metodą, kaip aprašyta 28-ajame TAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones ir bendras įmones“.

5.

Toliau pateikti terminai apibrėžti 10-ojo TFAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos“ A priede, 11-ojo TFAS „Jungtinė veikla“ A priede ir 28-ojo TAS 3 straipsnyje:

asocijuotoji įmonė

nuosavybės metodas

6.

Atskiros finansinės ataskaitos yra ataskaitos, pateikiamos papildomai prie konsoliduotųjų finansinių ataskaitų arba prie investuotojo, kuris neturi investicijų patronuojamosiose įmonėse, tačiau turi investicijų asocijuotosiose įmonėse ar bendrose įmonėse, finansinių ataskaitų, kuriose pagal 28-ąjį TAS investicijas į asocijuotąsias ar bendras įmones reikalaujama apskaityti taikant nuosavybės metodą, išskyrus 8–8A straipsniuose numatytus atvejus.

7.

Ūkio subjekto, neturinčio patronuojamųjų įmonių, asocijuotųjų įmonių arba bendram dalininkui priklausančios dalies bendroje įmonėje, finansinės ataskaitos nėra atskiros finansinės ataskaitos.

ATSKIRŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RENGIMAS

10.

Kai ūkio subjektas rengia atskiras finansines ataskaitas, investicijas į patronuojamąsias įmones, bendras įmones ir asocijuotąsias įmones jis turi apskaityti:

a)

savikaina;

b)

pagal 9-ąjį TFAS arba

c)

taikydamas nuosavybės metodą, kaip aprašyta 28-ajame TAS.

Ūkio subjektas tokią pačią apskaitos tvarką turi taikyti kiekvienos rūšies investicijoms. Kai investicijos, apskaitomos savikaina arba taikant nuosavybės metodą, yra priskiriamos prie skirtų parduoti arba paskirstyti (arba įtraukiamos į perleidžiamą grupę, klasifikuojamą kaip skirtą parduoti arba paskirstyti), jos apskaitomos pagal 5-ąjį TFAS „Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutraukta veikla“. Pagal 9-ąjį TFAS apskaitomų investicijų vertinimas tokiomis aplinkybėmis nesikeičia.

11B

Kai patronuojančioji įmonė nustoja būti investiciniu subjektu arba tampa investiciniu subjektu, šį pasikeitimą nuo statuso pasikeitimo dienos ji apskaito taip:

a)

kai ūkio subjektas nustoja būti investiciniu subjektu, investiciją į patronuojamąją įmonę jis apskaito pagal 10 straipsnį. Statuso pasikeitimo data yra numanoma įsigijimo data. Apskaitant investiciją pagal 10 straipsnį, patronuojamosios įmonės tikroji vertė numanomą įsigijimo datą yra perleistas numanomas atlygis;

i)

[išbraukta]

ii)

[išbraukta]

b)

kai ūkio subjektas tampa investiciniu subjektu, jis apskaito investiciją į patronuojamąją įmonę tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažindamas pelnu arba nuostoliais, pagal 9-ąjį TFAS. Ankstesnės patronuojamosios įmonės balansinės vertės ir jos tikrosios vertės investuotojo statuso pasikeitimo dieną skirtumas pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažįstamas pelnu arba nuostoliais. Sukaupta bet kokio pelno ar nuostolių suma, anksčiau pripažinta kitomis bendrosiomis pajamomis tų patronuojamųjų įmonių atžvilgiu, vertinama taip, tartum investicinis subjektas statuso pasikeitimo dieną šias patronuojamąsias įmones būtų pardavęs.

12.

Dividendai iš patronuojamosios įmonės, bendros įmonės ar asocijuotosios įmonės pripažįstami ūkio subjekto atskirose finansinėse ataskaitose, kai nustatoma ūkio subjekto teisė gauti dividendus. Dividendai pripažįstami pelnu arba nuostoliais, nebent ūkio subjektas pasirenka taikyti nuosavybės metodą – tokiu atveju dividendai pripažįstami kaip investicijos balansinės vertės sumažinimas.

ĮSIGALIOJIMO DATA IR PEREINAMASIS LAIKOTARPIS

18J

2014 m. rugpjūčio mėn. paskelbtu dokumentu „Nuosavybės metodas atskirose finansinėse ataskaitose“ (27-ojo TAS pataisos) pataisyti 4–7, 10, 11B ir 12 straipsniai. Ūkio subjektas tas pataisas turi taikyti retrospektyviai 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams pagal 8-ąjį TAS „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas tas pataisas taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti šį faktą.

Susijusios kitų standartų pataisos

1-asis TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą

Įterpiamas 39Z straipsnis.

ĮSIGALIOJIMO DATA

39Z

2014 m. rugpjūčio mėn. paskelbtu dokumentu „Nuosavybės metodas atskirose finansinėse ataskaitose“ (27-ojo TAS pataisos) pataisytas D14 straipsnis ir įterptas D15A straipsnis. Ūkio subjektas tas pataisas turi taikyti 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas tas pataisas taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti šį faktą.

Taisomas D priedo D14 straipsnis ir įterpiamas D15A straipsnis.

Investicijos į patronuojamąsias įmones, bendras įmones ir asocijuotąsias įmones

D14

Kai ūkio subjektas rengia atskiras finansines ataskaitas, 27-ajame TAS reikalaujama, kad savo investicijas į patronuojamąsias įmones, bendras įmones ir asocijuotąsias įmones jis apskaitytų:

a)

savikaina;

b)

pagal 9-ąjį TFAS arba

c)

taikydamas nuosavybės metodą, kaip aprašyta 28-ajame TAS.

D15A

Jeigu pirmą kartą standartus taikantis ūkio subjektas tokią investiciją apskaito taikydamas nuosavybės metodo procedūras, kaip aprašyta 28-ajame TAS:

a)

pirmą kartą standartus taikantis ūkio subjektas išimtį ankstesniems verslo jungimams (C priedas) taip pat taiko investicijos įsigijimui;

b)

jeigu ūkio subjektas savo atskirų finansinių ataskaitų tikslais standartus pradeda taikyti anksčiau nei savo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų tikslais ir

i)

vėliau nei jo patronuojančioji įmonė, ūkio subjektas, rengdamas savo atskiras finansines ataskaitas, turi taikyti D16 straipsnį;

ii)

vėliau nei jo patronuojamoji įmonė, ūkio subjektas, rengdamas savo atskiras finansines ataskaitas, turi taikyti D17 straipsnį.

28-asis TAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones ir bendras įmones

Taisomas 25 straipsnis ir įterpiamas 45B straipsnis.

Nuosavybės dalies pokyčiai

25.

Jei ūkio subjekto nuosavybės dalis asocijuotojoje ar bendroje įmonėje sumažinama, bet investicija ir toliau atitinkamai klasifikuojama kaip investicija į asocijuotąją įmonę ar bendrą įmonę, ūkio subjektas turi pergrupuoti į pelną ar nuostolius tik proporcingą anksčiau kitose bendrosiose pajamose pripažinto pelno arba nuostolių dalį, susijusią su tuo nuosavybės dalies sumažinimu, jei perleidžiant susijusį turtą arba įsipareigojimus tą pelną arba nuostolius būtų reikalaujama pergrupuoti į pelną arba nuostolius.

ĮSIGALIOJIMO DATA IR PEREINAMASIS LAIKOTARPIS

45B

2014 m. rugpjūčio mėn. paskelbtu dokumentu „Nuosavybės metodas atskirose finansinėse ataskaitose“ (27-ojo TAS pataisos) pataisytas 25 straipsnis. Ūkio subjektas tą pataisą turi taikyti retrospektyviai 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams pagal 8-ąjį TAS „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas tą pataisą taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti tą faktą.


23.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 336/54


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2442

2015 m. gruodžio 22 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

236,2

MA

104,4

TR

109,8

ZZ

150,1

0707 00 05

EG

174,9

MA

90,3

TR

143,9

ZZ

136,4

0709 93 10

MA

45,8

TR

145,2

ZZ

95,5

0805 10 20

EG

52,8

MA

65,7

TR

77,0

ZA

53,1

ZZ

62,2

0805 20 10

MA

74,4

ZZ

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

111,9

TR

86,8

UY

95,4

ZZ

98,0

0805 50 10

TR

97,8

ZZ

97,8

0808 10 80

CA

153,6

CL

95,8

US

172,3

ZA

141,1

ZZ

140,7

0808 30 90

CN

63,7

TR

121,0

ZZ

92,4


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

23.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 336/56


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/2443

2015 m. gruodžio 11 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimu, dėl to asociacijos susitarimo V antraštinės dalies

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo (1) (toliau – Susitarimas) 464 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytas laikinas dalies Susitarimo taikymas;

(2)

Tarybos sprendimo 2014/492/ES (2) 3 straipsnyje nurodytos laikinai taikomos Susitarimo dalys;

(3)

Susitarimo 462 straipsnyje nustatyta, kad Susitarimo V antraštinė dalis (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) toms Moldovos Respublikos dalims, kurių Moldovos Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, turi būti pradėta taikyti tada, kai Moldovos Respublika užtikrins, kad V antraštinė dalis visiškai įgyvendinta ir jos vykdymas visiškai užtikrinamas visoje jos teritorijoje;

(4)

Susitarimo 462 straipsnyje taip pat nustatyta, kad Asociacijos taryba turi priimti sprendimą dėl to, nuo kada Susitarimo V antraštinė dalis visiškai įgyvendinta ir jos vykdymas visiškai užtikrinamas visoje Moldovos Respublikos teritorijoje;

(5)

Moldovos Respublika pranešė Europos Komisijai galinti užtikrinti, kad Susitarimo V antraštinė dalis bus visiškai įgyvendinta ir jos vykdymas bus visiškai užtikrintas visoje jos teritorijoje nuo 2016 m. sausio 1 d.;

(6)

būtina stebėti ir reguliariai vertinti, kaip Susitarimo V antraštinė dalis taikoma visoje Moldovos Respublikos teritorijoje;

(7)

todėl tikslinga nustatyti Sąjungos poziciją dėl Susitarimo V antraštinės dalies taikymo visoje Moldovos Respublikos teritorijoje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Sąjungos pozicija, kurios turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje vadovaujantis Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo 434 straipsniu, dėl Susitarimo V antraštinės dalies (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) visiško įgyvendinimo, vykdymo užtikrinimo ir taikymo visoje Moldovos Respublikos teritorijoje, grindžiama Asociacijos tarybos sprendimo projektu, pridedamu prie šio sprendimo.

2.   Neesminiams sprendimo projekto techniniams pataisymams gali pritarti Sąjungos atstovai Asociacijos taryboje be papildomo Tarybos sprendimo.

2 straipsnis

Per aštuonis mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo, o vėliau – kartą per metus Europos Komisija praneša Tarybai apie tai, kaip Susitarimo V antraštinė dalis taikoma visoje Moldovos Respublikos teritorijoje. Jeigu Moldovos Respublika nebeužtikrins, kad Susitarimo V antraštinė dalis būtų visiškai įgyvendinama ir jos vykdymas visiškai užtikrinamas tose Moldovos Respublikos dalyse, kurių Moldovos Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, Sąjungos atstovai Asociacijos taryboje vadovaujantis sprendimu, priimamu pagal Sutarties 218 straipsnio 9 dalį, gali paprašyti Asociacijos tarybos persvarstyti, ar Susitarimo V antraštinė dalis turėtų būti toliau taikoma atitinkamose teritorijose.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BAUSCH


(1)  OL L 260, 2014 8 30, p. 4.

(2)  2014 m. birželio 16 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 260, 2014 8 30, p. 1).


PROJEKTAS

ES IR MOLDOVOS RESPUBLIKOS ASOCIACIJOS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1/2015

2015 m. … … d.

dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo V antraštinės dalies taikymo visai Moldovos Respublikos teritorijai

ASOCIACIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimą (1), ypač į jo 462 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo (toliau – Susitarimas) 464 straipsnį tam tikros Susitarimo dalys laikinai taikomos nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.;

(2)

Moldovos Respublika pranešė Europos Komisijai galinti užtikrinti, kad Susitarimo V antraštinė dalis (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) bus visiškai įgyvendinta ir jos vykdymas bus visiškai užtikrintas visoje jos teritorijoje nuo 2016 m. sausio 1 d.;

(3)

tikslinga, kad Asociacijos taryba reguliariai vertintų, kaip Susitarimo V antraštinė dalis (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) taikoma visoje Moldovos Respublikos teritorijoje;

(4)

tikslinga, kad Asociacijos komitetas prekybos klausimais stebėtų, kaip Susitarimo V antraštinė dalis (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) taikoma visoje Moldovos Respublikos teritorijoje, ir reguliariai teiktų ataskaitas Asociacijos tarybai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo V antraštinė dalis (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) taikoma visai Moldovos Respublikos teritorijai nuo 2016 m. sausio 1 d.

2.   Asociacijos taryba per 10 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo, o vėliau – kartą per metus, vertina, kaip Susitarimo V antraštinė dalis (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) taikoma visoje Moldovos Respublikos teritorijoje.

3.   Asociacijos komitetas prekybos klausimais stebi Susitarimo V antraštinės (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) dalies taikymą, kaip nurodyta 1 dalyje. Jis teikia ataskaitas Asociacijos tarybai kartą per metus ir kai tai būtina atsižvelgiant į aplinkybes.

4.   Susitarimo VII antraštinė dalis (Institucinės, bendrosios ir baigiamosios nuostatos) taikoma tiek, kiek jos taikymas siejamas su V antraštine dalimi (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai).

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta … …

Asociacijos tarybos vardu

Pirmininkas


(1)  OL L 260, 2014 8 30, p. 4.


23.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 336/59


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/2444

2015 m. gruodžio 17 d.

kuriuo nustatomi valstybių narių teikiamų tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalinių programų standartiniai reikalavimai Sąjungos finansavimui gauti ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2008/425/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2015) 9192)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 2008/90/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 ir panaikinami Tarybos sprendimai 66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB (1), ypač į jo 36 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) Nr. 652/2014 nustatytos, inter alia, išlaidų, susijusių su maisto grandine ir gyvūnų sveikata, valdymo nuostatos ir gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalinių programų pateikimo ir turinio reikalavimai;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 652/2014 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kiekvienais metais ne vėliau kaip gegužės 31 d. valstybės narės pateikia Komisijai nacionalines programas, kurios turi būti pradėtos vykdyti kitais metais ir kurioms jos pageidauja prašyti dotacijos;

(3)

Komisijos sprendime 2008/425/EB (2) nustatyta, kad valstybės narės, siekiančios gauti Sąjungos finansinį įnašą nacionalinėms gyvūnų ligų likvidavimo, stebėsenos ir kontrolės programoms vykdyti, turi pateikti paraiškas, kuriose nurodyta bent informacija, nustatyta to sprendimo I–V prieduose;

(4)

priėmus Reglamentą (ES) Nr. 652/2014 reikėtų peržiūrėti valstybėms narėms taikomus nacionalinių programų turinio ir pateikimo standartinius reikalavimus, apibrėžtus to reglamento 9 straipsnyje, kad jie visiškai atitiktų to reglamento 12 straipsnyje išdėstytus reikalavimus;

(5)

be to, Reglamento (ES) Nr. 652/2014 9 straipsnyje apibrėžti valstybėms narėms taikomi nacionalinių programų turinio ir pateikimo standartiniai reikalavimai turėtų atitikti Komisijos sprendime 2008/341/EB (3) nustatytus likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalinių programų kriterijus;

(6)

norint prisitaikyti prie tobulinamų Sąjungos teisės aktų ir tam, kad būtų lengviau įtraukti būtinus pakeitimus ar tolesnę informaciją, reikėtų naudoti Komisijos interneto svetainėje pateiktus elektroninius standartinius šablonus; Komisija valstybės nares informuos apie visus būtinus elektroninių standartinių šablonų pakeitimus ir juos su jomis aptars per Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinį komitetą; peržiūrėti elektroniniai standartiniai šablonai valstybėms narėms bus išsiųsti ne vėliau kaip atitinkamų metų kovo mėn. pradžioje;

(7)

manoma, kad kitų ligų, neįtrauktų į elektroninius standartinius šablonus, ir akvakultūros gyvūnų ligų atveju neelektroniniai standartiniai šablonai yra tinkama priemonė nacionalinėms programoms pateikti, nes per pastaruosius metus jų pateikta nedaug, tad nebūtų pagrįsta rengti specialiai joms pritaikytus elektroninius šablonus;

(8)

todėl, siekiant aiškumo, Sprendimas 2008/425/EB turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo sprendimu;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nacionalinėse programose kartu su Reglamento (ES) Nr. 652/2014 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija turi būti pateikta informacija, nurodyta šio sprendimo prieduose.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 652/2014 9 straipsnyje nurodytos nacionalinės programos pateikiamos internetu, naudojant atitinkamus šio sprendimo I–IV prieduose nurodytus elektroninius standartinius šablonus, arba ligų, neįtrauktų į elektroninius šablonus, atveju ir akvakultūros gyvūnų ligų atveju – paštu, atitinkamai naudojant šio sprendimo V ir VI priede nurodytus standartinius šablonus.

3 straipsnis

Sprendimas 2008/425/EB panaikinamas.

4 straipsnis

Šis sprendimas taikomas teikiant 2017 m. ir tolesnių metų likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalines programas.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 189, 2014 6 27, p. 1.

(2)  2008 m. balandžio 25 d. Komisijos sprendimas 2008/425/EB, nustatantis valstybių narių teikiamų tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalinių programų standartinius reikalavimus Bendrijos finansavimui gauti (OL L 159, 2008 6 18, p. 1).

(3)  2008 m. balandžio 25 d. Komisijos sprendimas 2008/341/EB, nustatantis tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalinių programų Bendrijos kriterijus (OL L 115, 2008 4 29, p. 44).


I PRIEDAS

Konkretūs šablonai pdf formatu, naudotini teikiant nacionalines programas dėl toliau nurodytų gyvūnų ligų, pateikti SANTE GD interneto svetainėje adresu:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm

I.a priedas dėl pasiutligės

I.b priedas dėl galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, avių ir ožkų bruceliozės (B. melitensis)

I.c priedas dėl klasikinio kiaulių maro, afrikinio kiaulių maro ir kiaulių vezikulinės ligos

I.d priedas dėl mėlynojo liežuvio ligos.


II PRIEDAS

Konkretus šablonas pdf formatu, naudotinas teikiant salmonelių kontrolės programas, pateiktas SANTE GD interneto svetainėje adresu:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm


III PRIEDAS

Konkretus šablonas pdf formatu, naudotinas teikiant užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (GSE ir skrepio ligos) kontrolės programas, pateiktas SANTE GD interneto svetainėje adresu:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm


IV PRIEDAS

Konkretus šablonas pdf formatu, naudotinas teikiant paukščių gripo kontrolės programas, pateiktas SANTE GD interneto svetainėje adresu:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm


V PRIEDAS

Toliau nurodytų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalinių programų teikimo standartiniai reikalavimai

Juodligė

Kontaginė galvijų pleuropneumonija

Echinokokozė

Kampilobakteriozė

Listeriozė

Trichineliozė

Verotoksigeninė E. coli

1.   Programos identifikavimas

Valstybė narė:

Liga (-os) (1):

Programos trukmė: Metinė / daugiametė

Prašymas suteikti Sąjungos bendrą finansavimą už (2):

Šio dokumento nuoroda:

Kontaktiniai duomenys (pavardė, vardas arba pavadinimas, telefonas, faksas, e. paštas):

Pateikimo Komisijai diena:

2.   Ligos ir (arba) zoonozės epidemiologinės padėties prieš pradedant įgyvendinti programą aprašymas ir ligos (-ų) epidemiologinės padėties raidos duomenys  (3) :

3.   Pateiktos programos aprašymas  (4) :

4.   Pateiktos programos įgyvendintinos priemonės

4.1.   Programos priemonių santrauka:

4.2.   Visų programoje dalyvaujančių suinteresuotųjų subjektų veiklos organizavimas, priežiūra ir vaidmuo  (5):

4.3.   Geografinių ir administracinių teritorijų, kuriose turės būti vykdoma programa, aprašymas ir ribų nustatymas  (6) :

4.4.   Tikslai, kurie turi būti pasiekti iki programos pabaigos, ir jų numatoma nauda:

4.5.   Tinkami rodikliai, pagal kuriuos vertinamas programos tikslų įgyvendinimas:

4.6.   Programos priemonių aprašymas  (7) :

4.6.1.

Pranešimas apie ligą

4.6.2.

Tiksliniai gyvūnai ir gyvūnų populiacija

4.6.3.

Gyvūnų identifikavimas ir ūkių registravimas

4.6.4.

Gyvūnų ir bandų statuso nustatymas (8)

4.6.5.

Gyvūnų judėjimo taisyklės

4.6.6.

Atliekami tyrimai ir mėginių ėmimo tvarka

4.6.7.

Naudotos vakcinos ir vakcinavimo tvarka

4.6.8.

Informacija apie biologinio saugumo priemonių valdymą ir susijusiuose ūkiuose esančią infrastruktūrą bei jų vertinimas

4.6.9.

Priemonės, taikomos, kai rezultatai teigiami (9)

4.6.10.

Paskerstų ar nužudytų gyvūnų savininkams skirta kompensavimo sistema (10)

4.6.11.

Programos įgyvendinimo kontrolė ir ataskaitų teikimas (11)

5.   Programos įgyvendinimui skirti finansiniai ištekliai:

Biudžeto sąmata ir šaltinis: viešasis, privatusis arba abiejų rūšių.

6.   Duomenys apie pastarųjų penkerių metų epidemiologinę raidą  (12)

6.1.   Ligos raida

6.1.1.   Duomenys apie bandas (13) (atskira lentelė kiekvieniems metams)

Metai:

Regionas (14)

Gyvūnų rūšis

Bendras bandų skaičius (15)

Bendras į programą įtrauktų bandų skaičius

Patikrintų bandų skaičius (16)

Bandų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, skaičius (17)

Naujų bandų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, skaičius (18)

Bandų, kurių visi gyvūnai buvo sunaikinti, skaičius

Bandų, kurių tyrimo rezultatai teigiami ir kurių visi gyvūnai buvo sunaikinti, dalis %

RODIKLIAI

Bandų aprėptis %

Bandų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, dalis %

Ligos paplitimas bandoje tam tikru laikotarpiu

Naujų bandų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, dalis %

Bandos sergamumas

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (/) × 100

10= (5/4) × 100

11 = (6/5) × 100

12 = (7/5) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.1.2.   Duomenys apie gyvūnus (atskira lentelė kiekvieniems metams)

Metai:

Regionas (19)

Gyvūnų rūšis

Bendras gyvūnų skaičius (20)

Gyvūnų, kurie turi būti ištirti pagal programą, skaičius (22)

Ištirtų gyvūnų skaičius (21)

Atskirai ištirtų gyvūnų skaičius (22)

Gyvūnų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, skaičius

Skerdimas

RODIKLIAI

Paskerstų ar nužudytų gyvūnų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, skaičius

Bendras paskerstų gyvūnų skaičius (23)

Gyvūnų aprėptis %

Gyvūnų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, dalis %

Ligos paplitimas tarp gyvūnų

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10= (5/4) × 100

11= (7/5) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.   Priežiūros ir laboratorinių tyrimų išskaidyti duomenys

6.2.1.   Priežiūros ir laboratorinių tyrimų išskaidyti duomenys

Metai:

Regionas (24)

Gyvūnų rūšis / kategorija

Tyrimo tipas (25)

Tyrimo aprašymas

Ištirtų mėginių skaičius

Mėginių, kurių tyrimo rezultatai teigiami, skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

6.3.   Duomenys apie infekciją (atskira lentelė kiekvieniems metams)

Metai:

Regionas (26)

Gyvūnų rūšis

Užkrėstų bandų skaičius (27)

Užkrėstų gyvūnų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

6.4.   Duomenys apie bandų statusą kiekvienų metų pabaigoje (jei taikoma)

Metai:

Regionas (28)

Gyvūnų rūšis

Į programą įtrauktų bandų ir gyvūnų statusas (29)

Bendras į programą įtrauktų bandų ir gyvūnų skaičius

Nežinomas (30)

Užkrėsta arba oficialiai užkrėsta

Laikinai panaikintas statusas „neužkrėsta arba oficialiai neužkrėsta“ (33)

Neužkrėsta (34)

Oficialiai neužkrėsta (35)

Paskutinė patikra, kurios rezultatai teigiami (31)

Paskutinė patikra, kurios rezultatai neigiami (32)

Bandos

Gyvūnai (36)

Bandos

Gyvūnai (36)

Bandos

Gyvūnai (36)

Bandos

Gyvūnai (36)

Bandos

Gyvūnai (36)

Bandos

Gyvūnai (36)

Bandos

Gyvūnai (36)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.   Duomenys apie vakcinavimo arba gydymo programas  (37)

Metai:

Regionas (38)

Gyvūnų rūšis

Bendras bandų skaičius (39)

Bendras gyvūnų skaičius

Informacija apie vakcinavimo arba gydymo programą

Į vakcinavimo ar gydymo programą įtrauktų bandų skaičius

Paskiepytų ar gydytų bandų skaičius

Paskiepytų ar gydytų gyvūnų skaičius

Skirtų vakcinos dozių ar suteikto gydymo atvejų skaičius

Paskiepytų suaugusių gyvūnų skaičius

Paskiepytų jaunų gyvūnų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.   Duomenys apie laukinius gyvūnus  (40)

6.6.1.   Laukinių gyvūnų populiacijos dydžio įvertinimas

Metai:

Regionas (41)

Gyvūnų rūšis

Įvertinimo metodas

Numanomas populiacijos dydis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 


6.6.2.   Laukinių gyvūnų ligų priežiūra ir kiti tyrimai (atskira lentelė kiekvieniems metams)

Metai:

Regionas (42)

Gyvūnų rūšis

Tyrimo tipas (43)

Tyrimo aprašymas

Ištirtų mėginių skaičius

Mėginių, kurių tyrimo rezultatai teigiami, skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 


6.6.3.   Duomenys apie vakcinavimą ir laukinių gyvūnų gydymą

Metai:

Regionas (44)

Plotas (km2)

Vakcinavimo arba gydymo programa

Skirtinų vakcinos dozių ar gydymo, kurį reikia suteikti, atvejų skaičius

Kampanijų skaičius

Bendras skirtų vakcinos dozių ir suteikto gydymo atvejų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

7.   Siekiniai

7.1.   Tyrimų siekiniai (atskira lentelė kiekvieniems įgyvendinimo metams  (45) )

7.1.1.   Diagnostinių tyrimų siekiniai

Regionas (46)

Tyrimo tipas (47)

Tikslinė populiacija (48)

Mėginio rūšis (49)

Tikslas (50)

Suplanuotų tyrimų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

7.1.2.   Bandų ir gyvūnų tyrimo siekiniai

7.1.2.1   Bandų tyrimo siekiniai (51)

Regionas (52)

Gyvūnų rūšis

Bendras bandų skaičius (53)

Bendras į programą įtrauktų bandų skaičius

Numatytų patikrinti bandų skaičius (54)

Numatomas bandų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, skaičius (55)

Numatomas naujų bandų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, skaičius (56)

Numatytų sunaikinti bandų skaičius

Numatytų sunaikinti bandų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, dalis %

TIKSLINIAI RODIKLIAI

Numatyta bandų aprėptis %

Bandų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, dalis %

Numatytas paplitimas bandose konkr. laikotarpiu

Naujų bandų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, dalis %

Numatytas sergamumas bandose

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (8/6) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/5) × 100

12 = (7/5) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.1.2.2   Gyvūnų tyrimo siekiniai

Regionas (57)

Gyvūnų rūšis

Bendras gyvūnų skaičius (58)

Į programą įtrauktų gyvūnų skaičius (59)

Numatytų ištirti gyvūnų skaičius (59)

Atskirai ištirtinų gyvūnų skaičius (60)

Numatytas gyvūnų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, skaičius

Skerdimas

TIKSLINIAI RODIKLIAI

Gyvūnų, kurių tyrimo rezultatai teigiami ir kuriuos numatoma skersti arba nužudyti, skaičius

Bendras numatytų skersti gyvūnų skaičius (61)

Numatyta gyvūnų aprėptis %

Gyvūnų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, dalis % (numatomas paplitimas tarp gyvūnų)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = (5/4) × 100

11 = (7/5) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.   Bandų ir gyvūnų statuso nustatymo siekiniai, jei taikoma (atskira lentelė kiekvieniems įgyvendinimo metams)

Regionas (62)

Gyvūnų rūšis

Bendras į programą įtrauktų bandų ir gyvūnų skaičius

Siekiniai, susiję su į programą įtrauktų bandų ir gyvūnų statusu (63)

Nežinomas (64) – numatytas skaičius

Užkrėsta arba oficialiai užkrėsta – numatytas skaičius

Laikinai panaikintas statusas „neužkrėsta arba oficialiai neužkrėsta“ (67) – numatytas skaičius

Neužkrėsta (68) – numatytas skaičius

Oficialiai neužkrėsta (69) – numatytas skaičius

Paskutinė patikra, kurios rezultatai teigiami (65)

Paskutinė patikra, kurios rezultatai neigiami (66)

Bandos

Gyvūnai (70)

Bandos

Gyvūnai (70)

Bandos

Gyvūnai (70)

Bandos

Gyvūnai (70)

Bandos

Gyvūnai (70)

Bandos

Gyvūnai (70)

Bandos

Gyvūnai (70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.   Vakcinavimo ar gydymo siekiniai (atskira lentelė kiekvieniems įgyvendinimo metams)

7.3.1.   Vakcinavimo ar gydymo siekiniai (71)

Regionas (72)

Gyvūnų rūšis

Bendras į vakcinavimo ar gydymo programą įtrauktų bandų skaičius (73)

Bendras į vakcinavimo ar gydymo programą įtrauktų gyvūnų skaičius

Duomenys apie vakcinavimo ar gydymo programą

Į vakcinavimo ar gydymo programą įtrauktų bandų skaičius (73)

Numatytų skiepyti ar gydyti bandų skaičius (73)

Numatytų skiepyti ar gydyti gyvūnų skaičius

Numatytų skirti vakcinos dozių ir suteiksimo gydymo atvejų skaičius

Numatytų skiepyti suaugusių gyvūnų skaičius

Numatytų skiepyti jaunų gyvūnų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2.   Laukinių gyvūnų vakcinavimo ar gydymo siekiniai (74)

Regionas (75)

Gyvūnų rūšis

Plotas (km2)

Duomenys apie vakcinavimo arba gydymo programą

Numatytų skirti vakcinos dozių ir suteiksimo gydymo atvejų skaičius per kampaniją

Numatytas kampanijų skaičius

Bendras numatytų skirti vakcinos dozių ir suteiksimo gydymo atvejų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

8.   Išsami programos išlaidų analizė (atskira lentelė kiekvieniems įgyvendinimo metams)

Išlaidos

Specifikacija

Vienetų skaičius

Vieneto kaina (EUR)

Visos išlaidos (EUR)

Ar prašoma Sąjungos finansavimo (taip arba ne)

1.   Tyrimai

1.1.

Mėginių ėmimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

Naminiai gyvūnai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Analizės išlaidos

Bakteriologiniai tyrimai (auginant bakterijas) pagal oficialiąją mėginių ėmimo sistemą

 

 

 

 

 

Susijusių izoliatų serotipų nustatymas

 

 

 

 

 

Bakteriologiniai tyrimai patalpų dezinfekcijos veiksmingumui patikrinti išnaikinus salmonelėmis užkrėstus pulkus

 

 

 

 

 

Tyrimai antimikrobinėms medžiagoms audiniuose aptikti arba inhibitoriniam poveikiui bakterijų dauginimuisi tuose audiniuose nustatyti, kai tiriami gyvūnai iš dėl salmonelių patikrintų pulkų ir (arba) bandų

 

 

 

 

 

Kita (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Vakcinacija

(Jei vakcinoms pirkti reikalingas bendras finansavimas, taip pat reikia pildyti 6.4 ir 7.2 skirsnius, jeigu vakcinavimo politika įtraukta į programą)

 

 

 

 

2.1.

Vakcinos dozių pirkimas

Vakcinos dozių skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Skerdimas ir sunaikinimas

3.1.

Kompensacija už gyvūnus

Kompensacija už gyvūnus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Vežimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Sunaikinimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Nuostoliai dėl skerdimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Gyvūninių produktų (kiaušinių, perinti skirtų kiaušinių ir kt.) apdorojimo išlaidos

Gyvūninių produktų (kiaušinių, perinti skirtų kiaušinių ir kt.) apdorojimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Valymas ir dezinfekavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Atlyginimai (tik šiai programai vykdyti pasamdyti darbuotojai)

Atlyginimai

 

 

 

 

 

Kita (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Vartojimo reikmenys ir speciali įranga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 


(1)  Kiekvienai ligai turi būti naudojamas atskiras dokumentas, išskyrus tuomet, kai visos programos priemonės, taikomos tikslinei populiacijai, skirtos įvairioms ligoms stebėti, kontroliuoti ir likviduoti.

(2)  Nurodomi metai, už kuriuos prašoma bendro finansavimo.

(3)  Pateikiamas trumpas aprašymas, įskaitant duomenis apie tikslinę populiaciją (rūšys, esamų ir į programą įtrauktų bandų ir gyvūnų skaičius), pagrindines priemones (mėginių ir tyrimų procedūros, naudotos likvidavimo priemonės, bandų ir gyvūnų statuso nustatymas, vakcinavimo programos) ir pagrindinius rezultatus (sergamumas, paplitimas, bandų ir gyvūnų statuso nustatymas). Informacija pateikiama apie atskirus laikotarpius, jeigu priemonės buvo keistos iš esmės. Informacija pagrindžiama atitinkamomis suvestinėmis epidemiologinėmis lentelėmis (nustatytomis 6 skirsnyje), kurios papildomos grafikais ar žemėlapiais (pridedami).

(4)  Pateikiamas trumpas programos aprašymas nurodant pagrindinį (-ius) tikslą (-us) (stebėsena, kontrolė, likvidavimas, bandų ir (arba) regionų statusas, paplitimo ir sergamumo mažinimas), pagrindines priemones (mėginių ir tyrimų procedūros, taikytinos likvidavimo priemonės, bandų ir gyvūnų statusas, vakcinavimo programos), tikslinę gyvūnų populiaciją ir teritoriją (-as), kurioje (-iose) įgyvendinama programa bei nustatyto užsikrėtimo atvejo apibrėžtį.

(5)  Aprašomos institucijos, atsakingos už padalinių, kuriems tenka atsakomybė už programos įgyvendinimą, ir įvairių susijusių subjektų priežiūrą ir veiklos koordinavimą. Aprašomos visų susijusių subjektų atsakomybės sritys.

(6)  Nurodomas pavadinimas ir kategorija, administracinės ribos, apibūdinamas administracinių ir geografinių teritorijų, kuriose turės būti vykdoma programa, paviršius. Pateikiami žemėlapiai.

(7)  Jei neįmanoma pateikti nuorodos į Sąjungos teisės aktus, reikia išsamiai aprašyti visas priemones. Taip pat nurodomi nacionaliniai teisės aktai, kuriais nustatomos priemonės.

(8)  Nurodoma, tik jeigu taikoma.

(9)  Aprašomos priemonės, susijusios su gyvūnais, kurių tyrimo rezultatai teigiami (skerdimo politikos aprašymas, skerdenos paskirties vieta, gyvūnų produktų naudojimas ar apdorojimas, visų galinčių pernešti ligą produktų sunaikinimas arba tokių produktų apdorojimas siekiant išvengti galimo užkrėtimo, užkrėstų ūkių dezinfekavimo procedūra, pasirinktas terapinis arba prevencinis gydymas, ūkių, kurių visi gyvūnai buvo sunaikinti juos paskerdžiant, aprūpinimas sveikais gyvūnais ir priežiūros zonos nustatymas aplink užkrėstą ūkį).

(10)  Netaikoma BT atveju.

(11)  Aprašomas procesas ir kontrolė, kurie turi būti vykdomi siekiant užtikrinti tinkamą programos įgyvendinimo stebėseną.

(12)  Pagal toliau pateiktas lenteles nurodomi duomenys apie ligos raidą, jei įmanoma.

(13)  Pagal aplinkybes bandos arba pulkai, arba ūkiai.

(14)  Valstybės narės programoje nustatytas regionas.

(15)  Bendras regione esančių bandų skaičius, įskaitant programos reikalavimus atitinkančias ir neatitinkančias bandas.

(16)  Patikra – tai pagal programą atliekamas bandos tyrimas dėl atitinkamos ligos siekiant išlaikyti ar pagerinti bandos sveikatos statusą. Į šį stulpelį negalima įskaičiuoti vienos bandos du kartus, net jeigu ji buvo tikrinta daugiau negu vieną kartą.

(17)  Bandos, kurių bent vieno gyvūno tyrimo rezultatai teigiami konkrečiu laikotarpiu nepriklausomai nuo bandos tikrinimų skaičiaus.

(18)  Bandos, kurių statusas ankstesniu laikotarpiu buvo „nežinomas“, „neužkrėsta – neigiamas rezultatas“, „neužkrėsta“, „oficialiai neužkrėsta“ arba „laikinai panaikintas“ ir kurių bent vieno gyvūnų tyrimo rezultatas buvo teigiamas šiuo laikotarpiu.

(19)  Valstybės narės programoje nustatytas regionas.

(20)  Bendras regione esančių gyvūnų skaičius, įskaitant programos reikalavimus atitinkančias ir neatitinkančias bandas.

(21)  Įskaitant atskirai arba pagal jungtinius mėginius ištirtus gyvūnus.

(22)  Įskaitant tik atskirai ištirtus gyvūnus, neįskaitant gyvūnų, kurie buvo tirti pagal jungtinius mėginius.

(23)  Įskaitant visus pagal programą paskerstus gyvūnus, kurių tyrimo rezultatai teigiami ir taip pat kurių tyrimo rezultatai neigiami.

(24)  Valstybės narės programoje nustatytas regionas.

(25)  Nurodyti, ar tyrimas yra serologinis, virusologinis ir t. t.

(26)  Valstybės narės programoje nustatytas regionas.

(27)  Pagal aplinkybes bandos arba pulkai, arba ūkiai.

(28)  Valstybės narės programoje nustatytas regionas.

(29)  Metų pabaigoje.

(30)  Nežinomas: neturima ankstesnės patikros rezultatų.

(31)  Užkrėsta ir paskutinės patikros rezultatai teigiami: patikrinus bandą paskutinį kartą gautas bent vienas teigiamas rezultatas.

(32)  Užkrėsta ir paskutinės patikros rezultatai neigiami: patikrinus bandą paskutinį kartą gautas neigiamas rezultatas, bet banda nėra „neužkrėsta“ arba „oficialiai neužkrėsta“.

(33)  Laikinai panaikintas, kaip apibrėžta Sąjungos ar nacionaliniuose teisės aktuose dėl atitinkamos ligos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

(34)  Neužkrėsta banda, kaip apibrėžta Sąjungos ar nacionaliniuose teisės aktuose dėl atitinkamos ligos.

(35)  Oficialiai neužkrėsta banda, kaip apibrėžta Sąjungos ar nacionaliniuose teisės aktuose dėl atitinkamos ligos.

(36)  Įskaitant į programą įtrauktus gyvūnus bandose, kurių statusas yra nurodytas (stulpelis kairėje).

(37)  Duomenys pateikiami, tik jeigu buvo atliktas vakcinavimas.

(38)  Valstybės narės programoje nustatytas regionas.

(39)  Pagal aplinkybes bandos arba pulkai, arba ūkiai.

(40)  Duomenys pateikiami tik tuo atveju, kai programos priemonės taikomos laukiniams gyvūnams, arba jeigu epidemiologiniai duomenys yra svarbūs dėl ligos.

(41)  Valstybės narės programoje nustatytas regionas.

(42)  Valstybės narės programoje nustatytas regionas.

(43)  Nurodyti, ar tyrimas yra serologinis, virusologinis, biologinių žymenų nustatymo ir t. t.

(44)  Valstybės narės programoje nustatytas regionas.

(45)  Dėl patvirtintų daugiamečių programų vėlesnių įgyvendinimo metų – pildyti tik vieną lentelę atitinkamiems metams.

(46)  Valstybės narės programoje nustatytas regionas.

(47)  Tyrimo aprašymas.

(48)  Papildoma informacija apie tikslines gyvūnų rūšis ir tikslinių gyvūnų kategorijas.

(49)  Mėginio aprašymas.

(50)  Tikslo aprašymas (pvz., statuso nustatymas, priežiūra, įtariamų atvejų patvirtinimas, kampanijų stebėsena, serokonversija, žymėtųjų vakcinų kontrolė, vakcinų tyrimai, vakcinavimo kontrolė).

(51)  Pagal aplinkybes bandos arba pulkai, arba ūkiai.

(52)  Valstybės narės programoje nustatytas regionas.

(53)  Bendras regione esančių bandų skaičius, įskaitant programos reikalavimus atitinkančias ir neatitinkančias bandas.

(54)  Patikra – tai pagal programą atliekamas bandos tyrimas dėl atitinkamos ligos siekiant išlaikyti, pagerinti ir t. t. bandos sveikatos statusą. Į šį stulpelį negalima įskaičiuoti vienos bandos du kartus, net jeigu ji buvo patikrinta daugiau negu vieną kartą.

(55)  Bandos, kurių bent vieno gyvūno tyrimo rezultatai teigiami konkrečiu laikotarpiu nepriklausomai nuo bandos tikrinimų skaičiaus.

(56)  Bandos, kurių statusas ankstesniu laikotarpiu buvo „nežinomas“, „užkrėsta – neigiamas rezultatas“, „neužkrėsta“, „oficialiai neužkrėsta“ arba „laikinai panaikintas“ ir kurių bent vieno gyvūno tyrimo rezultatai buvo teigiami šiuo laikotarpiu.

(57)  Valstybės narės programoje nustatytas regionas.

(58)  Bendras regione esančių gyvūnų skaičius, įskaitant programos reikalavimus atitinkančias ir neatitinkančias bandas.

(59)  Įskaitant atskirai arba pagal jungtinius mėginius ištirtus gyvūnus.

(60)  Įskaitant tik atskirai ištirtus gyvūnus, neįskaitant gyvūnų, kurie buvo tirti pagal jungtinius mėginius.

(61)  Įskaitant visus pagal programą paskerstus gyvūnus, kurių tyrimo rezultatai teigiami ir taip pat kurių tyrimo rezultatai neigiami.

(62)  Valstybės narės programoje nustatytas regionas.

(63)  Metų pabaigoje.

(64)  Nežinomas: neturima ankstesnės patikros rezultatų.

(65)  Užkrėsta ir paskutinės patikros rezultatai teigiami: patikrinus bandą paskutinį kartą gautas bent vienas teigiamas rezultatas.

(66)  Užkrėsta ir paskutinės patikros rezultatai neigiami: patikrinus bandą paskutinį kartą gautas neigiamas rezultatas, bet banda nėra „neužkrėsta“ arba „oficialiai neužkrėsta“.

(67)  Laikinai panaikintas, kaip apibrėžta Sąjungos ar nacionaliniuose teisės aktuose dėl atitinkamos ligos, jeigu taikoma, arba remiantis nacionaliniais teisės aktais.

(68)  Neužkrėsta banda, kaip apibrėžta Sąjungos ar nacionaliniuose teisės aktuose dėl atitinkamos ligos, jeigu taikoma, arba remiantis nacionaliniais teisės aktais.

(69)  Oficialiai neužkrėsta banda, kaip apibrėžta Sąjungos ar nacionaliniuose teisės aktuose dėl atitinkamos ligos arba remiantis nacionaliniais teisės aktais.

(70)  Įskaitant į programą įtrauktus gyvūnus bandose, kurių statusas yra nurodytas (stulpelis kairėje).

(71)  Duomenys pateikiami, tik jei įmanoma.

(72)  Valstybės narės programoje nustatytas regionas.

(73)  Pagal aplinkybes bandos arba pulkai, arba ūkiai.

(74)  Duomenys pateikiami, tik jei įmanoma.

(75)  Valstybės narės programoje nustatytas regionas.


VI PRIEDAS

Toliau nurodytų akvakutūros gyvūnų ligų likvidavimo nacionalinių programų teikimo standartiniai reikalavimai:

Virusinė hemoraginė septicemija (VHS)

Infekcinė hematopoezinė nekrozė (IHN)

Koi herpes viruso infekcija (KHV)

Infekcinė lašišų anemija (ILA)

Marteiliozės (Marteilia refringens) infekcija

Bonamiozės (Bonamia ostreae) infekcija

Vėžiagyvių baltmė

Reikalavimai / reikalinga informacija

Informacija / papildomas paaiškinimas ir pagrindimas

1.

Programos identifikavimas

 

1.1.

Deklaruojanti valstybė narė:

 

1.2.

Kompetentinga institucija (adresas, faksas, e. paštas)

 

1.3.

Šio dokumento nuoroda:

 

1.4.

Pateikimo Komisijai data

 

2.

Pranešimo rūšis

 

2.1.

Likvidavimo programos paraiška

 

3.

Nacionaliniai teisės aktai  (1)

 

4.

Bendro finansavimo paraiškos

 

4.1.

Nurodomi metai, už kuriuos prašoma bendro finansavimo

 

4.2.

Vykdomos programos vadovaujančiosios institucijos sutikimas (parašas ir antspaudas)

 

5.

Ligos

 

5.1.

Žuvys

VHS

IHN

ILAV

KHV

5.2.

Moliuskai

Marteiliozė (Marteilia refringens)

Bonamiozė (Bonamia ostreae)

5.3.

Vėžiagyviai

Baltmė (vitiligo)

6.

Bendra informacija apie programas

 

6.1.

Kompetentinga institucija (2)

 

6.2.

Visų programoje dalyvaujančių suinteresuotųjų subjektų veiklos organizavimas ir priežiūra (3)

 

6.3.

Susijusios teritorijos akvakultūros pramonės struktūros apžvalga, įskaitant produkcijos rūšis, laikomų rūšių gyvūnus ir kt.

 

6.4.

Nuo kada privaloma pranešti kompetentingai institucijai apie įtariamus ir patvirtintus susijusios (-ių) ligos (-ų) atvejus?

 

6.5.

Nuo kada visoje valstybių narių teritorijoje veikia ankstyvojo aptikimo sistema, leidžianti kompetentingai institucijai veiksmingai tirti ligas ir teikti ataskaitas (4)?

 

6.6.

Susijusiai ligai imlių akvakultūros gyvūnų rūšių, atvežamų į valstybę narę, zoną ar sritį ir skirtų auginimui, kilmės vieta

 

6.7.

Geros higienos praktikos gairės (5)

 

6.8.

Ligos epidemiologinė padėtis bent per pastaruosius 4 metus prieš pradedant įgyvendinti programą (6)

 

6.9.

Numatytos programos išlaidos ir nauda (7)

 

6.10.

Pateiktos programos aprašymas (8)

 

6.11.

Programos trukmė

 

7.

Teritorija, kurioje įgyvendinama programa  (9)

 

7.1.

Valstybė narė

 

7.2.

Zona (visa vandens baseino teritorija) (10)

 

7.3.

Zona (dalis vandens baseino teritorijos) (11)

Identifikuojama ir aprašoma dirbtinė arba natūrali užtvanka, pagal kurią nustatomos zonos ribos, ir įrodoma, kad ši užtvanka neleidžia vandens gyvūnams iš žemutinės baseino dalies migruoti į viršų

 

7.4.

Zona (daugiau negu vieno vandens baseino teritorija) (12)

 

7.5.

Sritis, nepriklausanti nuo aplinkinės teritorijos sveikatos statuso (13)

 

 

Identifikuojamas ir aprašomas vandens tiekimas į kiekvieną ūkį (14)

Šulinys, gręžinys arba šaltinis

Vandens valymo įrenginiai, kuriuose nukenksminamas atitinkamas patogenas (15)

 

Kiekvieno ūkio atveju identifikuojamos ir aprašomos dirbtinės arba natūralios kliūtys ir įrodoma, kad jos neleidžia vandens gyvūnams iš aplinkinių vandentakių patekti į visus konkrečiame teritoriniame vienete esančius ūkius

 

 

Kiekvieno ūkio atveju identifikuojamos ir aprašomos apsaugos nuo potvynių ir vandens prasiskverbimo iš aplinkinės teritorijos priemonės

 

7.6.

Teritorinis vienetas, priklausantis nuo aplinkinės teritorijos sveikatos būklės (16)

 

 

Vienas epidemiologinis vienetas pagal geografinę padėtį ir atstumą nuo kitų ūkių / auginimo plotų (17)

 

 

Visi teritorinio vieneto ūkiai priklauso bendrajai biologinio saugumo sistemai (18)

 

 

Bet kokie papildomi reikalavimai (19)

 

7.7.

Į programą įtraukti ūkiai ar moliuskų auginimo plotai (registracijos numeriai ir geografinė padėtis)

 

8.

Pateiktos programos priemonės

 

8.1.

Programos priemonių santrauka

 

 

Pirmieji metai

Tyrimai

Gyvūnų, skirtų žmonėms vartoti ar toliau perdirbti, surinkimas / gaudymas

Iš karto

Po kurio laiko

Pašalinimas ir sunaikinimas

Iš karto

Po kurio laiko

Vakcinacija

Kitos priemonės (nurodyti)

Paskutiniai metai

Tyrimai

Gyvūnų, skirtų žmonėms vartoti ar toliau perdirbti, surinkimas / gaudymas

Iš karto

Po kurio laiko

Pašalinimas ir sunaikinimas

Iš karto

Po kurio laiko

Kitos priemonės (nurodyti)

8.2.

Programos priemonių aprašymas (20)

 

 

Tikslinė populiacija / rūšis

 

 

Atliekami tyrimai ir mėginių ėmimo tvarka. Programoje dalyvaujančios laboratorijos (21)

 

 

Gyvūnų judėjimo taisyklės

 

 

Naudotos vakcinos ir vakcinavimo tvarka

 

 

Priemonės, taikomos, kai rezultatas yra teigiamas (22)

 

 

Savininkams skirta kompensavimo tvarka

 

 

Programos įgyvendinimo kontrolė bei priežiūra ir ataskaitų teikimas

 

9.   Duomenys apie ligos epidemiologinę padėtį / raidą per pastaruosius ketverius metus (atskira lentelė kiekvieniems įgyvendinimo metams)

9.1.   Gyvūnų tyrimo duomenys

Valstybė narė, zona arba teritorinis vienetas (23)

Liga

Metai

 

Ūkis arba moliuskų auginimo plotas

Mėginių skaičius

Klinikinių patikrinimų skaičius

Vandens temperatūra imant mėginius / patikrinimo metu

Gyvūnų rūšys imant mėginius

Gyvūnų rūšys, kurių mėginių paimta

Gyvūnų, kurių mėginių paimta, skaičius (iš viso ir kiekvienos rūšies)

Tyrimų skaičius

Teigiami laboratorinių tyrimų rezultatai

Teigiami klinikinių patikrinimų rezultatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

9.2.   Tiriamų ūkių arba auginimo plotų duomenys

Liga

Metai

 

Valstybė narė, zona arba teritorinis vienetas (24)

Bendras ūkių arba moliuskų auginimo plotų skaičius (25)

Bendras į programą įtrauktų ūkių arba moliuskų auginimo plotų skaičius

Patikrintų ūkių arba moliuskų auginimo plotų skaičius (26)

Ūkių arba moliuskų auginimo plotų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, skaičius (27)

Naujų ūkių arba moliuskų auginimo plotų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, skaičius (28)

Ūkių arba moliuskų auginimo plotų, kurių visi gyvūnai buvo sunaikinti, skaičius

Ūkių arba moliuskų auginimo plotų, kurių tyrimo rezultatai teigiami ir kurių visi gyvūnai buvo sunaikinti, dalis %

Pašalinti ir sunaikinti gyvūnai (29)

Tiksliniai rodikliai

Ūkių arba moliuskų auginimo plotų aprėptis %

Ūkių arba moliuskų auginimo plotų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, dalis %

Paplitimas ūkiuose arba moliuskų auginimo plotuose konkrečiu laikotarpiu

Naujų ūkių arba moliuskų auginimo plotų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, dalis %

Sergamumas ūkiuose arba moliuskų auginimo plotuose

1

2

3

4

5

6

7

8 =

9

10 =

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   Siekiniai (atskira lentelė kiekvieniems įgyvendinimo metams)

10.1.   Su tiriamais gyvūnais susiję siekiniai

Valstybė narė, zona arba teritorinis vienetas (30)

Liga

Metai

 

Ūkis arba moliuskų auginimo plotas

Mėginių skaičius

Klinikinių patikrinimų skaičius

Vandens temperatūra imant mėginį (patikrinimo metu)

Gyvūnų rūšys imant mėginius

Gyvūnų rūšys, kurių mėginių paimta

Gyvūnų, kurių mėginių paimta, skaičius (iš viso ir kiekvienos rūšies)

Tyrimų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

10.2.   Siekiniai, susiję su tiriamais ūkiais arba auginimo plotais

Liga

Metai

 

Valstybė narė, zona arba teritorinis vienetas (31)

Bendras ūkių arba moliuskų auginimo plotų skaičius (32)

Bendras į programą įtrauktų ūkių arba moliuskų auginimo plotų skaičius

Numatomų patikrinti ūkių arba moliuskų auginimo plotų skaičius (33)

Numatytas ūkių arba moliuskų auginimo plotų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, skaičius (34)

Numatytas naujų ūkių arba moliuskų auginimo plotų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, skaičius (35)

Ūkių arba moliuskų auginimo plotų, kurių visus gyvūnus numatoma sunaikinti, skaičius

Ūkių arba moliuskų auginimo plotų, kurių rezultatai teigiami ir kurių visus gyvūnus numatoma sunaikinti, dalis %

Tiksliniai rodikliai

Numatyta ūkių arba moliuskų auginimo plotų aprėptis %

Ūkių arba moliuskų auginimo plotų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, dalis %

Numatytas paplitimas ūkiuose arba moliuskų auginimo plotuose konkrečiu laikotarpiu

Naujų ūkių arba moliuskų auginimo plotų, kurių tyrimo rezultatai teigiami, dalis %

Numatytas sergamumas ūkiuose arba moliuskų auginimo plotuose

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9 = (4/3) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   Išsami programos išlaidų analizė (atskira lentelė kiekvieniems įgyvendinimo metams)

Išlaidos

Specifikacija

Vienetų skaičius

Vieneto kaina (EUR)

Visos išlaidos (EUR)

Ar prašoma Sąjungos finansavimo (taip arba ne)

1.

Tyrimai

 

 

 

 

 

1,1.

Analizės išlaidos

Tyrimas:

 

 

 

 

 

 

Tyrimas:

 

 

 

 

 

 

Tyrimas:

 

 

 

 

1.2.

Mėginių ėmimo išlaidos

 

 

 

 

 

1.3.

Kitos išlaidos

 

 

 

 

 

2.

Vakcinavimas arba gydymas

 

 

 

 

 

2.1.

Vakcinų arba gydymo priemonių pirkimas

 

 

 

 

 

2.2.

Paskirstymo sąnaudos

 

 

 

 

 

2.3.

Vakcinavimo arba gydymo išlaidos

 

 

 

 

 

2.4.

Kontrolės išlaidos

 

 

 

 

 

3.

Akvakultūros gyvūnų pašalinimas ir sunaikinimas

 

 

 

 

 

3.1.

Kompensacija už gyvūnus

 

 

 

 

 

3.2.

Vežimo išlaidos

 

 

 

 

 

3.3.

Sunaikinimo išlaidos

 

 

 

 

 

3.4.

Nuostoliai dėl pašalinimo

 

 

 

 

 

3.5.

Produktų apdorojimo išlaidos

 

 

 

 

 

4.

Valymas ir dezinfekcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Atlyginimai (tik šiai programai vykdyti pasamdyti darbuotojai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Vartojimo reikmenys ir speciali įranga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Kitos išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 


(1)  Galiojantys nacionaliniai teisės aktai, taikomi likvidavimo programos paraiškai.

(2)  Aprašoma kompetentingos institucijos arba susijusių kompetentingų institucijų struktūra, kompetencija, pareigos ir galios.

(3)  Aprašomos institucijos, atsakingos už programos ir įvairių susijusių subjektų priežiūrą ir veiklos koordinavimą.

(4)  Ankstyvojo aptikimo sistema visų pirma turi būti užtikrinama, kad būtų greitai nustatomi bet kokie klinikiniai požymiai, susiję su įtariama liga, nauja liga, arba neaiškia mirtingumo priežastimi ūkiuose arba moliuskų auginimo plotuose ir laukinėje gamtoje ir kad būtų apie tokius atvejus skubiai pranešama kompetentingai institucijai siekiant kuo mažiau delsti pradėti diagnostinį tyrimą. Ankstyvojo aptikimo sistema turi turėti bent šias savybes:

a)

akvakultūros įmonėse dirbantys asmenys arba akvakultūros gyvūnų perdirbime dalyvaujantys darbuotojai privalo gerai žinoti požymius, rodančius, kad esama ligos, o veterinarijos gydytojai arba vandens gyvūnų sveikatos specialistai turi būti mokomi atpažinti neįprastos ligos atvejus ir apie juos pranešti;

b)

turi būti veterinarijos gydytojų arba vandens gyvūnų sveikatos specialistų, išmokytų atpažinti neįprastos ligos protrūkį ir apie tai pranešti;

c)

kompetentingai institucijai turi būti suteikiama teisė pasinaudoti laboratorijomis, turinčiomis įrangą, kuria galima diagnozuoti ir atpažinti į sąrašą įtrauktas ir naujas ligas.

(5)  Pateikiamas aprašymas remiantis 2006 m. spalio 24 d. Direktyvos 2006/88/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, ir dėl tam tikrų akvakultūros gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės 9 straipsniu (OL L 328, 2006 11 24, p. 14).

(6)  Informacija pateikiama naudojant šio sprendimo VI priedo 9 dalyje nustatytą lentelę.

(7)  Aprašoma nauda ūkininkams ir plačiajai visuomenei.

(8)  Glaustai aprašoma programa nurodant pagrindinius tikslus, pagrindines priemones, tikslinę populiaciją, įgyvendinimo sritis ir nustatyto užsikrėtimo atvejo apibrėžtį.

(9)  Teritorija, kurioje įgyvendinama programa, aiškiai identifikuojama ir pavaizduojama žemėlapyje, kuris pateikiamas kaip paraiškos priedas.

(10)  Visa baseino teritorija nuo upės ištakų iki žiočių.

(11)  Dalis upės baseino nuo jos ištakų iki natūralių arba dirbtinių kliūčių, neleidžiančių vandens gyvūnams iš žemutinės baseino dalies migruoti į viršų.

(12)  Daugiau nei vienas vandens baseinas, įskaitant jų žiotis, per kurias susidaro vandens baseinų epidemiologinės sąsajos.

(13)  Sritys, apimančios vieną ir daugiau ūkių arba moliuskų auginimo plotų, kurių statusas dėl konkrečios ligos nepriklauso nuo aplinkinių gamtinių vandenų sveikatos statuso.

(14)  Į teritorinį vienetą, kuris nepriklauso nuo aplinkinių gamtinių vandenų sveikatos statuso, vanduo turi būti tiekiamas:

a)

naudojant vandens valymo sistemą, nukenksminančią atitinkamus patogenus siekiant sumažinti ligos atsiradimo riziką iki priimtino lygio, arba

b)

tiesiai iš šulinio, gręžinio arba šaltinio. Jei toks vandens telkinys yra už ūkio teritorijos, vanduo turi būti vamzdynais pateikiamas tiesiai į ūkį.

(15)  Pateikiama techninė informacija, leidžianti įrodyti, kad atitinkamas patogenas yra nukenksmintas siekiant iki priimtino lygio sumažinti riziką užsikrėsti atitinkama liga.

(16)  Sritys, apimančios vieną ir daugiau ūkių arba moliuskų auginimo plotų, kurių statusas dėl konkrečios ligos priklauso nuo aplinkinių gamtinių vandenų sveikatos statuso.

(17)  Aprašoma geografinė padėtis ir nurodomas atstumas nuo kitų ūkių/auginimo plotų, leidžiančių šią sritį laikyti atskiru epidemiologiniu vienetu.

(18)  Aprašoma bendroji biologinio saugumo sistema.

(19)  Kiekvienam ūkiui arba moliuskų auginimo plotui, esančiam srityje, kuri priklauso nuo aplinkinių gamtinių vandenų sveikatos statuso, taikomos papildomos kompetentingos institucijos nustatytos priemonės, jei tai laikoma būtina siekiant užkirsti kelią ligoms pasireikšti. Tokiomis priemonėmis galima numatyti apsaugos zonos aplink teritorinį vienetą, kurioje vykdoma stebėsenos programa, sukūrimą ir papildomos apsaugos nuo galimų patogenų nešiotojų arba pernešėjų, sukūrimą.

(20)  Reikia išsamiai aprašyti visas priemones, jeigu neįmanoma pateikti nuorodos į Sąjungos teisės aktus. Nurodomi nacionaliniai teisės aktai, kuriais nustatomos priemonės.

(21)  Aprašomi diagnostiniai metodai ir mėginių ėmimo tvarka. Nurodomi Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos arba Sąjungos standartai, kai jie taikomi. Priešingu atveju aprašomi taikomi standartai. Įvardijamos programoje dalyvaujančios laboratorijos (nacionalinė etaloninė laboratorija arba paskirtosios laboratorijos).

(22)  Aprašomos priemonės dėl gyvūnų, kurių tyrimo rezultatai teigiami (skubus arba vėlesnis gyvūnų, skirtų žmonėms vartoti, surinkimas / gaudymas; skubus arba vėlesnis pašalinimas ir sunaikinimas; surenkant / gaudant, toliau perdirbant arba pašalinant ir sunaikinant gyvūnus taikomos priemonės, sustabdančios patogeno plitimą; užkrėstų ūkių ir moliuskų auginimo plotų dezinfekavimo procedūra, ūkių arba auginimo plotų, kurių visi gyvūnai buvo sunaikinti, aprūpinimas sveikais gyvūnais ir priežiūros zonos nustatymas aplink užkrėstą ūkį arba auginimo plotą ir kt.).

(23)  Valstybė narė, zona arba teritorinis vienetas, kaip apibrėžta VI priedo 7 punkte.

(24)  Valstybė narė, zona arba teritorinis vienetas, kaip apibrėžta VI priedo 7 punkte.

(25)  Bendras valstybėje narėje, zonoje arba teritoriniame vienete, kaip apibrėžta VI priedo 7 punkte, esančių ūkių arba moliuskų auginimo plotų skaičius.

(26)  Patikra – tai pagal programą atliekamas ūkio arba moliuskų auginimo ploto tyrimas dėl atitinkamos ligos siekiant pagerinti ūkio arba moliuskų auginimo ploto sveikatos statusą. Į šią skiltį tas pats ūkis ar moliuskų auginimo vieta neturėtų būti įskaičiuota du kartus, net jei tikrinta daugiau nei vieną kartą.

(27)  Ūkiai arba moliuskų auginimo plotai, kurių bent vieno gyvūno tyrimo rezultatai buvo teigiami konkrečiu laikotarpiu nepriklausomai nuo ūkių arba moliuskų auginimo plotų tikrinimo skaičiaus.

(28)  Ūkiai arba moliuskų auginimo plotai, kurių sveikatos statusas ankstesniu laikotarpiu remiantis Direktyvos 2006/88/EB III priedo A dalimi buvo I kategorijos, II kategorijos, III kategorijos arba IV kategorijos ir šiuo laikotarpiu bent vieno gyvūno tyrimo rezultatai buvo teigiami.

(29)  Gyvūnų skaičius × 1 000 arba pašalintų ir sunaikintų gyvūnų bendras svoris.

(30)  Valstybė narė, zona arba teritorinis vienetas, kaip apibrėžta VI priedo 7 punkte.

(31)  Valstybė narė, zona arba teritorinis vienetas, kaip apibrėžta VI priedo 7 punkte.

(32)  Bendras valstybėje narėje, zonoje arba teritoriniame vienete, kaip apibrėžta VI priedo 7 punkte, esančių ūkių arba moliuskų auginimo plotų skaičius.

(33)  Patikra – tai pagal programą atliekamas ūkio arba moliuskų auginimo ploto tyrimas dėl atitinkamos ligos siekiant pagerinti ūkio arba moliuskų auginimo ploto sveikatos statusą. Į šią skiltį tas pats ūkis ar moliuskų auginimo vieta neturėtų būti įskaičiuota du kartus, net jei tikrinta daugiau nei vieną kartą.

(34)  Ūkiai arba moliuskų auginimo plotai, kurių bent vieno gyvūno tyrimo rezultatai buvo teigiami konkrečiu laikotarpiu nepriklausomai nuo ūkių arba moliuskų auginimo plotų tikrinimo skaičiaus.

(35)  Ūkiai arba moliuskų auginimo plotai, kurių sveikatos statusas ankstesniu laikotarpiu remiantis Direktyvos 2006/88/EB III priedo A dalimi buvo I kategorijos, II kategorijos, III kategorijos arba IV kategorijos ir šiuo laikotarpiu bent vieno gyvūno tyrimo rezultatai buvo teigiami.


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

23.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 336/93


ES IR MOLDOVOS RESPUBLIKOS ASOCIACIJOS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1/2015

2015 m. gruodžio 18 d.

dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo V antraštinės dalies taikymo visai Moldovos Respublikos teritorijai [2015/2445]

ASOCIACIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimą (1), ypač į jo 462 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo (toliau – Susitarimas) 464 straipsnį tam tikros Susitarimo dalys laikinai taikomos nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.;

(2)

Moldovos Respublika pranešė Europos Komisijai galinti užtikrinti, kad Susitarimo V antraštinė dalis (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) bus visiškai įgyvendinta ir jos vykdymas bus visiškai užtikrintas visoje jos teritorijoje nuo 2016 m. sausio 1 d.;

(3)

tikslinga, kad Asociacijos taryba reguliariai vertintų, kaip Susitarimo V antraštinė dalis (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) taikoma visoje Moldovos Respublikos teritorijoje;

(4)

tikslinga, kad Asociacijos komitetas prekybos klausimais stebėtų, kaip Susitarimo V antraštinė dalis (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) taikoma visoje Moldovos Respublikos teritorijoje, ir reguliariai teiktų ataskaitas Asociacijos tarybai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo V antraštinė dalis (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) taikoma visai Moldovos Respublikos teritorijai nuo 2016 m. sausio 1 d.

2.   Asociacijos taryba per 10 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo, o vėliau – kartą per metus, vertina, kaip Susitarimo V antraštinė dalis (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) taikoma visoje Moldovos Respublikos teritorijoje.

3.   Asociacijos komitetas prekybos klausimais stebi Susitarimo V antraštinės (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) dalies taikymą, kaip nurodyta 1 dalyje. Jis teikia ataskaitas Asociacijos tarybai kartą per metus ir kai tai būtina atsižvelgiant į aplinkybes.

4.   Susitarimo VII antraštinė dalis (Institucinės, bendrosios ir baigiamosios nuostatos) taikoma tiek, kiek jos taikymas siejamas su V antraštine dalimi (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai).

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Kišiniove 2015 m. gruodžio 18 d.

Asociacijos tarybos vardu

Pirmininkas

G. BREGA


(1)  OL L 260, 2014 8 30, p. 4.