ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 326

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. gruodžio 11d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2303, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB papildoma nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriuose patikslinamos apibrėžtys ir pateikiamos papildomos rizikos koncentracijos ir grupės vidaus sandorių priežiūros derinimo nuostatos ( 1 )

34

 

*

2015 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2304 dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautų iš Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 ir Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702, preparatą kaip mėsinių kalakutų ir veislei auginamų kalakutų pašarų priedą (leidimo turėtojas Adisseo France S.A.S.) ( 1 )

39

 

*

2015 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2305 dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-gliukanazės (EC 3.2.1.4), gautos iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142), preparatą kaip mėsinių viščiukų, retesnių rūšių mėsinių naminių paukščių ir nujunkytų paršelių pašarų priedą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 2148/2004 ir (EB) Nr. 1520/2007 (leidimo turėtojas Huvepharma NV) ( 1 )

43

 

*

2015 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2306 dėl leidimo naudoti L-cisteino hidrochloridą monohidratą kaip kačių ir šunų pašarų priedą ( 1 )

46

 

*

2015 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2307 dėl leidimo naudoti menadiono natrio hidrosulfitą ir menadiono nikotinamido hidrosulfitą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus ( 1 )

49

 

 

2015 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2308, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

54

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/2309 dėl veiksmingos ginklų eksporto kontrolės skatinimo

56

 

*

2015 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/2310, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/189/BUSP, kuriuo įsteigiamas Europos saugumo ir gynybos koledžas

64

 

*

2015 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2311, kuriuo iš dalies keičiami įgyvendinimo sprendimai (ES) 2015/1500 ir (ES) 2015/2055 dėl apsaugos nuo žvynelinės Graikijoje priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 8585)  ( 1 )

65

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2015 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/608, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 798/2008 nuostatos dėl Ukrainos ir Izraelio įrašų trečiųjų šalių sąraše, Ukrainos salmonelių kontrolės vištų dedeklių organizmuose programos patvirtinimo, veterinarinio sertifikavimo reikalavimų, susijusių su Niukaslo liga, ir kiaušinių produktams taikomų apdorojimo reikalavimų, klaidų ištaisymas ( OL L 101, 2015 4 18 )

68

 

*

2015 m. spalio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1884, kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo protrūkių ir su ta liga susijusių Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų įrašų trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikrus naminius paukščius ir jų produktus, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas, klaidų ištaisymas ( OL L 276, 2015 10 21 )

69

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Teisėkūros procedūra priimami aktai

DIREKTYVOS

11.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 326/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/2302

2015 m. lapkričio 25 d.

dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Tarybos direktyvoje 90/314/EEB (3) nustatyta keletas svarbių vartotojų teisių, susijusių su kelionės paketais, visų pirma kiek tai susiję su reikalavimu pateikti informaciją, prekiautojų atsakomybe už paketo įgyvendinimą ir apsauga organizatoriaus ar agento nemokumo atveju. Vis dėlto būtina pritaikyti teisės aktų sistemą prie pokyčių rinkoje, kad ji geriau tiktų vidaus rinkai, būtų pašalinti neaiškumai ir teisės aktų spragos;

(2)

turizmas Sąjungos ekonomikoje atlieka svarbų vaidmenį, o kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketai (toliau – paketai) sudaro didelę kelionių rinkos dalį. Toje rinkoje nuo Direktyvos 90/314/EEB priėmimo įvyko didelių pokyčių. Šalia įprastinių platinimo grandinių internetas tapo vis svarbesne priemone, kuria siūlomos ar parduodamos kelionės paslaugos. Kelionės paslaugos ne tik sujungiamos į įprastinius iš anksto parengtus paketus, bet ir neretai susiejamos jas pritaikant individualiam vartotojui. Dauguma tų kelionės paslaugų derinių yra teisinėje „pilkojoje zonoje“ arba akivaizdžiai nepatenka į Direktyvos 90/314/EEB taikymo sritį. Šia direktyva siekiama pritaikyti apsaugos aprėptį atsižvelgiant į tuos pokyčius, padidinti skaidrumą ir keliautojų bei prekiautojų teisinį tikrumą;

(3)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 169 straipsnio 1 dalyje ir 169 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta, kad Sąjunga prisideda prie aukšto vartotojų apsaugos lygio užtikrinimo priimdama priemones pagal SESV 114 straipsnį;

(4)

Direktyva 90/314/EEB valstybėms narėms suteikiama didelė veiksmų laisvė jos perkėlimo į nacionalinę teisę atžvilgiu. Todėl tarp valstybių narių teisės aktų tebėra didelių skirtumų. Dėl teisinio nenuoseklumo verslininkai patiria didesnių išlaidų ir kyla kliūčių tiems, kurie nori vykdyti tarpvalstybinę veiklą, o dėl to apribojamos vartotojų pasirinkimo galimybės;

(5)

pagal SESV 26 straipsnio 2 dalį ir 49 straipsnį vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje užtikrinamas laisvas prekių ir paslaugų judėjimas ir įsisteigimo laisvė. Būtina suderinti teises ir pareigas, kylančias iš sutarčių, susijusių su kelionės paslaugų paketais ir susijusių kelionės paslaugų rinkiniais, kad toje srityje būtų galima sukurti tikrą vartotojų vidaus rinką, užtikrinant tinkamą aukšto lygio vartotojų apsaugos ir verslininkų konkurencingumo pusiausvyrą;

(6)

tarpvalstybinis kelionės paslaugų paketų rinkos potencialas Sąjungoje šiuo metu nėra visapusiškai išnaudojamas. Keliautojų apsaugos taisyklių skirtumai skirtingose valstybėse narėse neskatina vienos valstybės narės keliautojų įsigyti kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių kitoje valstybėje narėje ir – analogiškai – neskatina vienos valstybės narės organizatorių ir agentų pardavinėti tokių paslaugų kitoje valstybėje narėje. Kad keliautojai ir prekiautojai galėtų gauti visapusiškos naudos iš vidaus rinkos, kartu visoje Sąjungoje užtikrinant aukšto lygio vartotojų apsaugą, būtina toliau derinti valstybių narių teisės aktus, susijusius su paketais ir susijusių kelionės paslaugų rinkiniais;

(7)

dauguma paketus arba susijusius kelionės paslaugų rinkinius įsigyjančių asmenų yra vartotojai Sąjungos vartotojų teisės aktų prasme. Tuo pačiu metu ne visada lengva atskirti vartotojus nuo nedidelių įmonių atstovų ar specialistų, užsakančių su savo verslu ar profesija susijusias keliones tais pačiais užsakymo kanalais, kaip ir vartotojai. Tokiems keliautojams dažnai reikia panašaus apsaugos lygio. Priešingai, yra bendrovių ar organizacijų, kurios organizuoja savo verslo keliones bendrojo susitarimo, kuris dažnai sudaromas dėl didelio kelionės paslaugų skaičiaus konkrečiam laikotarpiui, pavyzdžiui, su kelionių agentūra, pagrindu. Pastarojo pobūdžio kelionės paslaugų atveju nereikalaujama užtikrinti vartotojams numatyto apsaugos lygio. Todėl ši direktyva turėtų būti taikoma verslo reikalais keliaujantiems asmenims, įskaitant laisvųjų profesijų narius, ar savarankiškai dirbančius asmenis arba kitus fizinius asmenis, kai jie neorganizuoja verslo kelionės bendrojo susitarimo pagrindu. Kad būtų išvengta painiavos su kituose Sąjungos teisės aktuose vartojamu terminu „vartotojas“, asmenys, kurių apsauga nustatoma pagal šią direktyvą, turėtų būti vadinami „keliautojais“;

(8)

kadangi kelionės paslaugas galima derinti daugeliu įvairių būdų, paketais tikslinga laikyti visus kelionės paslaugų derinius, turinčius ypatumų, kuriuos keliautojai paprastai sieja su paketais, visų pirma tada, kai atskiros kelionės paslaugos susiejamos į vieną kelionės produktą, už kurio tinkamą vykdymą atsakomybę prisiima organizatorius. Vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika (4) neturėtų būti daromas skirtumas, ar kelionės paslaugos susiejamos prieš susisiekiant su keliautoju, ar jos susiejamos keliautojo prašymu ar atsižvelgiant į jo pasirinkimą. Tie patys principai turėtų būti taikomi nepriklausomai nuo to, ar paslaugų užsakymas atliktas per prekiautoją, prekiaujantį biure, ar internetu;

(9)

siekiant skaidrumo, paketus reikėtų aiškiai atskirti nuo susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kai prekiautojai, prekiaujantys internetu ar biure, keliautojams padeda įsigyti kelionės paslaugas ir dėl to keliautojai sudaro sutartis su skirtingais kelionės paslaugų teikėjais, be kita ko, per susietąsias užsakymo sistemas; tokie rinkiniai neturi paketo ypatumų ir jų atžvilgiu nebūtų tikslinga taikyti visų pareigų, kurios taikomos paketams;

(10)

atsižvelgiant į pokyčius rinkoje, tikslinga toliau plėtoti paketų apibrėžtį remiantis alternatyviais objektyviais kriterijais, kurie daugiausia susiję su tuo, kaip kelionės paslaugos yra pristatomos ar įsigyjamos ir kai keliautojai gali pagrįstai tikėtis apsaugos pagal šią direktyvą. Taip yra tuo atveju, kai, pavyzdžiui, tai pačiai kelionei ar atostogoms vienoje pardavimo vietoje perkamos skirtingos kelionės paslaugų rūšys ir tos paslaugos pasirenkamos prieš keliautojui sutinkant mokėti, t. y. kai tokios paslaugos užsakomos to paties užsakymo metu, siūlomos ar parduodamos už bendrą ar galutinę kainą arba joms tokia kaina nustatoma, taip pat, kai tokios paslaugos reklamuojamos arba parduodamos jas vadinant„paketu“ arba panašiu terminu, nurodančiu glaudų atitinkamų kelionės paslaugų ryšį. Tokie panašūs terminai galėtų būti, pavyzdžiui, „kompleksinis pasiūlymas“, „viskas įskaičiuota“ arba „rinkinys, į kurį viskas įskaičiuota“;

(11)

reikėtų paaiškinti, kad kelionės paslaugos, kurios susiejamos po sutarties, pagal kurią prekiautojas suteikia teisę keliautojui pasirinkti kelionės paslaugas iš skirtingų kelionės paslaugų rūšių, kaip antai kelionių paketo dovanų atveju, laikomos paketu. Be to, kelionės paslaugų derinys laikomas paketu, kai prekiautojai perduoda vieni kitiems keliautojo vardą bei pavardę, informaciją apie mokėjimą ir elektroninį adresą ir kai kita sutartis yra sudaroma ne vėliau kaip per 24 valandas po pirmosios kelionės paslaugos užsakymo patvirtinimo;

(12)

tuo pačiu metu susijusių kelionės paslaugų rinkinius reikėtų atskirti nuo kelionės paslaugų, kurias keliautojai užsisako savarankiškai, dažnai skirtingu metu, net jei šios paslaugos užsakomos tai pačiai kelionei ar atostogoms. Internetu įsigyjami susijusių kelionės paslaugų rinkiniai taip pat turėtų būti atskirti nuo susijusių interneto svetainių, kuriomis nesiekiama sudaryti sutarties su keliautoju, ir nuo saitų, kuriais keliautojai paprasčiausiai informuojami apie kitas kelionės paslaugas, pavyzdžiui, kai viešbutis arba renginio organizatorius savo interneto svetainėje pateikia visų transporto iki viešbučio ar renginio vietos paslaugas teikiančių subjektų sąrašą, nepriklausomai nuo to, ar paslaugos užsisakomos, arba kai interneto svetainėse reklama talpinama naudojantis „slapukais“ arba metaduomenimis;

(13)

reikėtų nustatyti specifines taisykles, skirtas prekiautojams, prekiaujantiems biure, ir prekiautojams, prekiaujantiems internetu, kurie per vieną apsilankymą ar susisiekimą su jų pačių pardavimo vieta padeda keliautojams sudaryti atskiras sutartis su pavieniais paslaugų teikėjais, ir internetu prekiaujantiems prekiautojams, kurie, pavyzdžiui, naudodamiesi susietosiomis internetinėmis užsakymo sistemomis, tikslingai padeda įsigyti bent vieną papildomą kelionės paslaugą iš kito prekiautojo, kai sutartis sudaroma ne vėliau kaip per 24 valandas po pirmosios kelionės paslaugos užsakymo patvirtinimo. Tokia pagalba dažnai bus grindžiama prekiautojo, kuris padeda įsigyti papildomų kelionės paslaugų, ir kito prekiautojo komerciniu ryšiu, kuris apima atlygį, nepriklausomai nuo tokio atlygio apskaičiavimo metodo, kuris gali būti grindžiamas, pavyzdžiui, spustelėjimų skaičiumi arba apyvarta. Tos taisyklės būtų taikomos, pavyzdžiui, kai kartu su pirmosios kelionės paslaugos (kaip antai skrydžio ar kelionės traukiniu) užsakymo patvirtinimu keliautojas gauna kvietimą užsisakyti papildomų kelionės paslaugų, teikiamų pasirinktoje kelionės tikslo vietoje, pavyzdžiui, apgyvendinimą viešbutyje, drauge pateikiant saitą į kito paslaugų teikėjo ar tarpininko užsakymų interneto svetainę. Nors tos paslaugos neturėtų sudaryti paketų šios direktyvos prasme, pagal kurią vienas organizatorius atsako už tinkamą visų kelionės paslaugų teikimą, tokie susiję kelionės paslaugų rinkiniai yra alternatyvus verslo modelis, neretai glaudžiai konkuruojantis su paketų modeliu;

(14)

siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir apsaugoti keliautojus, pareigą pateikti pakankamą garantijos, kad nemokumo atveju sumokėtos sumos bus grąžintos ir keliautojai bus repatrijuoti, įrodymą reikėtų taikyti ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių atveju;

(15)

savarankiškos kelionės paslaugos kaip pavienės kelionės paslaugos įsigijimas neturėtų būti laikomas nei paketu, nei susijusių kelionės paslaugų rinkiniu;

(16)

kad keliautojams būtų aiškiau ir kad jie galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl siūlomų įvairių kelionės paslaugų rūšių prieš keliautojui sutinkant mokėti, turėtų būti reikalaujama, kad prekiautojai aiškiai ir pastebimai nurodytų, ar jie siūlo paketą, ar susijusių kelionės paslaugų rinkinį, ir pateiktų informaciją apie atitinkamą apsaugos lygį. Prekiautojo deklaracija dėl parduodamo kelionės produkto teisinio pobūdžio turėtų atitikti tikrąjį atitinkamo produkto teisinį pobūdį. Kai prekiautojai nepateikia keliautojams tikslios informacijos, atitinkamos vykdymo priežiūros institucijos turėtų imtis veiksmų;

(17)

siekiant nustatyti, ar tai paketas, ar susijusių kelionės paslaugų rinkinys, turėtų būti svarstomi tik skirtingų kelionės paslaugų rūšių, kaip antai apgyvendinimas, keleivių vežimas autobusu, traukiniu, vandens ar oro transportu, taip pat motorinių transporto priemonių ar tam tikrų motociklų nuoma, deriniai. Apgyvendinimas nuolatinio gyvenimo tikslais, įskaitant ilgalaikių kalbos mokymosi kursų tikslais, neturėtų būti laikomas apgyvendinimu šios direktyvos prasme. Finansinės paslaugos, kaip antai kelionės draudimas, neturėtų būti laikomos kelionės paslaugomis. Be to, paslaugos, kurios yra neatsiejama kitos kelionės paslaugos dalis, pačios savaime neturėtų būti laikomos kelionės paslaugomis. Tai yra, pavyzdžiui, bagažo pervežimas, atliekamas kaip keleivių vežimo paslaugos dalis, nedidelės transporto paslaugos, pavyzdžiui, keleivių pervežimas kaip ekskursijos su gidu dalis arba pervežimai tarp viešbučio ir oro uosto arba geležinkelio stoties, maistas, gėrimai ir valymo paslaugos, teikiami kaip apgyvendinimo paslaugos dalis, arba viešbučio svečiams suteikiama galimybė naudotis vietoje esančia infrastruktūra, kaip antai plaukimo baseinu, sauna, sveikatingumo centru ar sporto sale. Tai taip pat reiškia, kad tais atvejais, kai, skirtingai nei kruizo atveju, apgyvendinimas su nakvyne suteikiamas kaip keleivių vežimo kelių, geležinkelių, vandens ar oro transportu paslaugos dalis, savaime apgyvendinimas neturėtų būti laikomas kelionės paslauga, jei aišku, kad pagrindinė sudėtinė dalis yra transportas;

(18)

kitos turizmo paslaugos, kurios nėra neatsiejama keleivių vežimo, apgyvendinimo arba motorinių transporto priemonių ar tam tikrų motociklų nuomos paslaugos dalis, gali būti, pavyzdžiui, bilietai į koncertus, sporto renginius, ekskursijas ar pramogų parkus, ekskursijos su gidu, slidinėjimo keltuvų abonementai ir sporto įrangos, kaip antai slidinėjimo įranga, nuoma ar sveikatingumo procedūros. Vis dėlto, jeigu tokios paslaugos sujungiamos tik su viena kitos rūšies kelionės paslauga, pavyzdžiui, apgyvendinimu, paketas ar susijusių kelionės paslaugų rinkinys turėtų būti sukuriamas tik tuo atveju, jeigu jos sudaro didelę paketo arba susijusių kelionės paslaugų rinkinio vertės dalį arba yra reklamuojamos kaip svarbi kelionės ar atostogų dalis, arba yra kitais atžvilgiais svarbi kelionės ar atostogų dalis. Jeigu kitos turizmo paslaugos sudaro 25 % arba daugiau derinio vertės, tos paslaugos turėtų būti laikomos didele paketo arba susijusių kelionės paslaugų rinkinio vertės dalimi. Reikėtų paaiškinti, kad kai kitos turizmo paslaugos yra pridedamos, pavyzdžiui, prie apgyvendinimo viešbutyje, užsakant jas kaip savarankišką paslaugą keliautojui atvykus į viešbutį, tai neturėtų būti laikoma paketu. Tuo neturėtų būti naudojamasi siekiant išvengti šios direktyvos taikymo, kai organizatoriai ar agentai siūlo keliautojui iš anksto pasirinkti papildomų turizmo paslaugų ir tada siūlo sudaryti sutartį dėl tų paslaugų tik po to, kai pirma kelionės paslauga jau buvo pradėta vykdyti;

(19)

kadangi būtinybė apsaugoti į trumpas keliones vykstančius keliautojus nėra tokia didelė ir siekiant išvengti nereikalingos naštos prekiautojams, ši direktyva neturėtų būti taikoma mažiau nei 24 valandas trunkančioms kelionėms, kurios neapima apgyvendinimo, taip pat paketams arba susijusių kelionės paslaugų rinkiniams, kuriuos siūloma arba padedama įsigyti retkarčiais ir ne pelno tikslais bei tik ribotai keliautojų grupei. Pastaroji išimtis gali būti susijusi, pavyzdžiui, su kelionėmis, kurias ne dažniau nei kelis kartus per metus rengia savo nariams labdaros organizacijos, sporto klubai arba mokyklos, ir kurios nėra siūlomos plačiajai visuomenei. Siekiant užtikrinti, kad prekiautojai ir keliautojai būtų tinkamai informuojami apie tai, kad tiems paketams arba susijusių kelionės paslaugų rinkiniams ši direktyva nėra taikoma, atitinkama informacija apie tą išimtį turėtų būti viešai prieinama;

(20)

šia direktyva neturėtų būti daromas poveikis tiems nacionalinės sutarčių teisės aspektams, kurių ši direktyva nereglamentuoja;

(21)

valstybėms narėms turėtų būti palikta kompetencija, laikantis Sąjungos teisės aktų, taikyti šios direktyvos nuostatas į jos taikymo sritį nepatenkantiems klausimams. Tokiu būdu valstybės narės gali palikti galioti šios direktyvos nuostatas ar tam tikras jos nuostatas atitinkančius nacionalinės teisės aktus arba priimti naujus teisės aktus dėl sandorių, kuriems netaikoma ši direktyva. Pavyzdžiui, valstybės narės gali palikti galioti arba priimti atitinkamas nuostatas dėl tam tikrų savarankiškų sutarčių dėl pavienių kelionės paslaugų (kaip antai atostogų būstų nuoma) arba nuostatas dėl ne pelno tikslais retkarčiais ribotai keliautojų grupei siūlomų arba padedamų įsigyti paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių arba nuostatas dėl paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, apimančių trumpesnį nei 24 valandų trukmės laikotarpį ir nenumatančių apgyvendinimo;

(22)

pagrindinis paketo ypatumas yra tas, kad už tinkamą viso paketo vykdymą kaip organizatorius atsako vienas prekiautojas. Tik tais atvejais, kai kitas prekiautojas veikia kaip paketo organizatorius, prekiautojas – paprastai kelionių agentūra arba internetinė kelionių agentūra – turėtų galėti veikti vien kaip agentas arba tarpininkas ir nebūtų atsakingas kaip organizatorius. Tai, ar prekiautojas veikia kaip konkretaus paketo organizatorius, turėtų priklausyti nuo to, kokiu mastu tas prekiautojas dalyvauja paketo kūrimo veikloje, o ne nuo to, kaip tas prekiautojas yra apibūdinęs savo verslą. Sprendžiant, ar prekiautojas yra organizatorius ar agentas, neturėtų būti svarbu, ar prekiautojas veikia kaip tiekėjas ar prisistato kaip agentas, veikiantis keliautojo vardu;

(23)

pagal Direktyvą 90/314/EEB valstybėms narėms buvo suteikta diskrecija pačioms nustatyti, ar agentai, organizatoriai ar ir agentai, ir organizatoriai yra atsakingi už tinkamą paketo vykdymą. Dėl tos lanksčios galimybės kai kuriose valstybėse narėse kilo neaiškumų dėl to, kuris prekiautojas atsako už atitinkamų kelionės paslaugų teikimą. Todėl šioje direktyvoje turėtų būti paaiškinta, kad už į kelionės paslaugų paketo sutartį įtrauktų kelionės paslaugų teikimą atsako organizatoriai, nebent pagal nacionalinę teisę būtų numatyta, kad atsako ir organizatorius, ir agentas;

(24)

kalbant apie paketus, už ikisutartinės informacijos teikimą turėtų kartu atsakyti agentai ir organizatorius. Siekiant palengvinti komunikaciją, visų pirma tarpvalstybiniais atvejais, keliautojai turėtų galėti susisiekti su organizatoriumi ir per agentą, iš kurio jie įsigijo paketą;

(25)

prieš keliautojui įsigyjant paketą, jam turėtų būti suteikta visa būtina informacija, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu – nuotolinio ryšio, agentūroje ar kitais platinimo kanalais – parduodamas paketas. Teikdamas tą informaciją prekiautojas turėtų atsižvelgti į specialiuosius keliautojų, kurie yra ypač pažeidžiami dėl savo amžiaus ar fizinės negalios, poreikius, kuriuos prekiautojas galėtų pagrįstai numatyti;

(26)

pagrindinė informacija, pavyzdžiui, informacija apie pagrindinius kelionės paslaugų ypatumus ar kainas, nurodyta reklaminėje medžiagoje, organizatoriaus interneto svetainėje ar brošiūrose kaip ikisutartinės informacijos dalis, turėtų būti laikoma privaloma, nebent organizatorius yra pasilikęs teisę keisti tą informaciją ir kai apie tuos pakeitimus keliautojas aiškiai, suprantamai ir pastebimai informuojamas prieš sudarant kelionės paslaugų paketo sutartį. Vis dėlto, atsižvelgiant į naujas ryšių technologijas, kurias naudojant galima lengvai atnaujinti informaciją, nebėra poreikio nustatyti specialias taisykles dėl brošiūrų, bet tikslinga užtikrinti, kad keliautojui būtų pranešta apie ikisutartinės informacijos pakeitimus. Visais atvejais turėtų būti įmanoma keisti ikisutartinę informaciją, kai abi kelionės paslaugų paketo sutarties šalys aiškiai dėl to susitaria;

(27)

šioje direktyvoje nustatyti informacijos teikimo reikalavimai yra išsamūs, tačiau neturėtų daryti poveikio informacijos teikimo reikalavimams, nustatytiems kituose taikytinuose Sąjungos teisės aktuose (5);

(28)

organizatoriai turėtų suteikti bendro pobūdžio informaciją apie kelionės šalies vizos reikalavimus. Informacija apie apytikslę vizų išdavimo proceso trukmę gali būti suteikiama pateikiant nuorodą į oficialią kelionės šalies informaciją;

(29)

atsižvelgiant į kelionės paslaugų paketų sutarčių ypatumus, turėtų būti nustatytos susitariančiųjų šalių teisės ir pareigos laikotarpiui iki ir po paketo pradžios, visų pirma jei paketas nėra tinkamai vykdomas arba jei pasikeičia tam tikros aplinkybės;

(30)

kadangi dažnai paketai įsigyjami likus daug laiko iki jų vykdymo, gali įvykti nenumatytų įvykių. Todėl keliautojui turėtų būti suteikiama teisė tam tikromis sąlygomis perleisti kelionės paslaugų paketo sutartį kitam keliautojui. Tokiais atvejais organizatorius turėtų turėti teisę į patirtų išlaidų atlyginimą, pavyzdžiui, jei subrangovas reikalauja sumokėti už keliautojo vardo ir pavardės pakeitimą arba už transporto bilieto atšaukimą ir naujo bilieto išdavimą;

(31)

keliautojai taip pat turėtų galėti bet kuriuo metu iki paketo pradžios nutraukti kelionės paslaugų paketo sutartį sumokant tinkamą ir pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį, atsižvelgiant į numatomą išlaidų sumažėjimą bei pajamas, kurias numatoma gauti iš alternatyvaus kelionės paslaugų panaudojimo. Jie taip pat turėtų turėti teisę nutraukti kelionės paslaugų paketo sutartį nemokant jokio sutarties nutraukimo mokesčio, jeigu atsiranda neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, kurios darys didelį poveikį paketo vykdymui. Tokios aplinkybės gali būti, pavyzdžiui, karas, kitos rimtos saugumo problemos, pavyzdžiui, terorizmas, didelė rizika žmonių sveikatai, pavyzdžiui, rimtos ligos protrūkis kelionės tikslo vietoje, arba gaivalinės nelaimės, pavyzdžiui, potvyniai ar žemės drebėjimai, arba meteorologinės sąlygos, dėl kurių tampa neįmanoma į kelionės tikslo vietą keliauti saugiai, kaip buvo susitarta kelionės paslaugų paketo sutartyje;

(32)

konkrečiomis situacijomis organizatoriui taip pat turėtų būti suteikiama teisė nutraukti kelionės paslaugų paketo sutartį iki paketo pradžios neatlyginant žalos, pavyzdžiui, jeigu nesurenkamas minimalus dalyvių skaičius ir kai ta galimybė buvo numatyta sutartyje. Tuo atveju organizatorius turėtų grąžinti visus mokėjimus už paketą;

(33)

tam tikrais atvejais organizatoriams turėtų būti leidžiama vienašališkai keisti kelionės paslaugų paketo sutartį. Vis dėlto keliautojams turėtų būti suteikiama teisė nutraukti kelionės paslaugų paketo sutartį, jei pakeitimais iš esmės pakeičiami pagrindiniai kelionės paslaugų ypatumai. Pavyzdžiui, taip gali būti, jeigu suprastėja kelionės paslaugų kokybė ar sumažėja jų vertė. Kelionės paslaugų paketo sutartyje nurodyto išvykimo ar atvykimo laiko pakeitimai turėtų būti laikomi esminiais tada, kai, pavyzdžiui, dėl jų keliautojas patirtų didelių nepatogumų ar papildomų išlaidų, pavyzdžiui, turėtų iš naujo užsakyti transportą ar apgyvendinimą. Kainų padidinimai turėtų būti galimi tik tais atvejais, jeigu pasikeitė keleivių vežimo kaina dėl kuro ar kitų energijos šaltinių kainos, pasikeitė mokesčiai ar rinkliavos, kuriuos taiko trečioji šalis, tiesiogiai nedalyvaujanti teikiant į kelionės paslaugų paketo sutartį įtrauktas kelionės paslaugas, arba pasikeitė su paketu susijusios valiutos keitimo kursas ir tik jeigu tokia kainos didinimo galimybė aiškiai įtraukta į sutartį ir joje nurodyta, kad keliautojas turi teisę į kainos sumažinimą, kuris atitinka tų išlaidų sumažinimą. Jeigu organizatorius pasiūlo padidinti kainą daugiau nei 8 % nuo galutinės kainos, keliautojas turėtų turėti teisę nutraukti kelionės paslaugų paketo sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio;

(34)

tikslinga nustatyti konkrečias taisykles, susijusias su teisių gynimo priemonėmis tuo atveju, kai vykdant kelionės paslaugų paketo sutartį neužtikrinama pakankama atitiktis. Keliautojas turėtų turėti teisę reikalauti, kad jo problemos būtų išspręstos, o tais atvejais, kai didelė į kelionės paslaugų paketo sutartį įtrauktų kelionės paslaugų dalis negali būti suteikta, keliautojui turėtų būti pasiūlyta tinkamų alternatyvų. Jeigu organizatorius neištaiso nepakankamos atitikties per pagrįstą keliautojo nustatytą laikotarpį, keliautojas turėtų turėti galimybę tai padaryti pats ir pareikalauti padengti būtinąsias išlaidas. Tam tikrais atvejais neturėtų būti reikalinga nurodyti laikotarpį, visų pirma jei nepakankamą atitiktį būtina ištaisyti nedelsiant. Tai būtų taikoma, pavyzdžiui, kai, vėluojant organizatoriaus parūpintam autobusui, keliautojas turėtų išsikviesti taksi, kad laiku spėtų į savo skrydį. Keliautojams taip pat turėtų būti suteikta teisė į kainos sumažinimą, teisė nutraukti kelionės paslaugų paketo sutartį ir (arba) į patirtos žalos atlyginimą. Žalos atlyginimas turėtų apimti ir neturtinę žalą, kaip antai žalą už galimybės pasimėgauti kelione ar atostogomis netekimą dėl didelių problemų vykdant atitinkamas kelionės paslaugas. Turėtų būti reikalaujama, kad keliautojas be nepagrįsto delsimo, atsižvelgiant į konkretaus atvejo aplinkybes, praneštų organizatoriui apie jo pastebėtą nepakankamą atitiktį į kelionės paslaugų paketo sutartį įtrauktos kelionės paslaugos vykdymo metu. Jam to nepadarius, nustatant atitinkamą kainos sumažinimą ar žalos atlyginimą gali būti atsižvelgiama į tokį nepranešimą, jei pranešus apie nepakankamą atitiktį būtų pavykę išvengti žalos arba ją sumažinti;

(35)

siekiant užtikrinti nuoseklumą, tikslinga suderinti šios direktyvos nuostatas su kelionės paslaugas reglamentuojančiomis tarptautinėmis konvencijomis ir su Sąjungos teisės aktais dėl keleivių teisių. Kai organizatorius atsako už kelionės paslaugų paketo sutartyje numatytų kelionės paslaugų nesuteikimą arba netinkamą suteikimą, organizatoriui turėtų būti suteikta galimybė remtis paslaugų teikėjų atsakomybės apribojimais, kaip nustatyta tokiose tarptautinėse konvencijose, kaip antai 1999 m. Monrealio konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (6), 1980 m. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutartis (COTIF) (7) ir 1974 m. Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra (8). Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo sugrįžimo į išvykimo vietą laiku, organizatorius turėtų padengti keliautojų būtino apgyvendinimo išlaidas, ne ilgesniam kaip trijų nakvynių laikotarpiui vienam keliautojui, nebent esamuose ar būsimuose Sąjungos keliautojų teises reglamentuojančiuose teisės aktuose būtų numatyti ilgesni laikotarpiai;

(36)

šia direktyva neturėtų būti daromas poveikis keliautojų teisėms reikšti pretenzijas tiek pagal šią direktyvą, tiek pagal kitus susijusius Sąjungos teisės aktus arba tarptautines konvencijas, kad keliautojai ir toliau turėtų galimybę reikšti pretenzijas organizatoriui, vežėjui ar bet kuriai kitai atsakingai šaliai arba, tam tikrais atvejais, daugiau nei vienai šaliai. Reikėtų patikslinti, kad pagal šią direktyvą atlyginta žala arba suteiktas kainos sumažinimas ir pagal kitus susijusius Sąjungos teisės aktus arba tarptautines konvencijas atlyginta žala arba suteiktas kainos sumažinimas turėtų būti išskaitomi vienas iš kito, kad būtų išvengta permokų. Organizatoriaus atsakomybė neturėtų daryti poveikio teisei išieškoti žalą iš trečiųjų šalių, įskaitant paslaugų teikėjus;

(37)

jei keliautojui kelionėje ar atostogaujant kyla problemų, organizatorius turėtų privalėti suteikti tinkamą pagalbą be nepagrįsto delsimo. Tokią pagalbą iš esmės turėtų sudaryti informacijos, kai tinkama apie tokius aspektus, kaip antai sveikatos priežiūros paslaugos, vietos valdžios institucijos ir konsulinė pagalba, teikimas ir praktinė pagalba, pavyzdžiui, susijusi su nuotoliniu ryšiu ir alternatyviomis kelionės paslaugomis;

(38)

2013 m. kovo 18 d. komunikate „Keleivių apsauga oro transporto bendrovės nemokumo atveju“ Komisija nustatė priemones, skirtas gerinti keliautojų apsaugą oro transporto bendrovės nemokumo atveju, be kita ko, tinkamiau vykdant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004 (9) ir Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008, ir įtraukiant pramonės sektoriaus suinteresuotuosius subjektus, o joms nepasiteisinus, būtų galima svarstyti galimybę imtis teisėkūros priemonės. Tas komunikatas susijęs su atskiros sudedamosios dalies – būtent oro transporto paslaugų – įsigijimu, todėl jame neaptariamas paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių apsaugos nemokumo atveju klausimas;

(39)

valstybės narės turėtų užtikrinti, kad keliautojai, kurie įsigyja paketą, būtų visiškai apsaugoti nuo organizatoriaus nemokumo. Valstybės narės, kuriose yra įsisteigę organizatoriai, turėtų užtikrinti, kad jie suteiktų visų sumų, kurias sumokėjo keliautojai arba kurios buvo sumokėtos jų vardu, grąžinimo garantiją ir, jei į paketą įtrauktas keleivių vežimas, keliautojų repatrijavimo organizatoriaus nemokumo atveju garantiją. Vis dėlto turėtų būti galima pasiūlyti keliautojams tęsti paketą. Nors valstybėms narėms paliekama veiksmų laisvė dėl to, kaip užtikrinti apsaugą nemokumo atveju, jos turėtų užtikrinti, kad apsauga būtų veiksminga. Veiksminga apsauga reiškia, kad ji turėtų būti prieinama iš karto, kai dėl organizatoriaus likvidumo problemų nustojama vykdyti kelionės paslaugas, numatoma jų nebevykdyti arba vykdyti tik iš dalies arba kai paslaugų teikėjai reikalauja, kad keliautojai už šias paslaugas sumokėtų. Valstybės narės turėtų galėti reikalauti, kad organizatoriai pateiktų keliautojams pažymėjimą, kuriuo patvirtinama teisė tiesiogiai kreiptis į apsaugos nemokumo atveju teikėją;

(40)

tam, kad apsauga nemokumo atveju būtų veiksminga, ji turėtų būti taikoma numatomų mokėjimų sumoms, kurioms organizatoriaus nemokumas daro poveikį, ir, kai taikytina, numatomoms repatrijavimo išlaidoms. Tai reiškia, kad apsauga turi būti pakankama, jog padengtų visus numatomus keliautojų arba jų vardu už paketus sumokėtus mokėjimus didžiausios paklausos sezono metu, atsižvelgiant į laikotarpį nuo tada, kai buvo gauti tokie mokėjimai, iki kelionės ar atostogų pabaigos, ir, kai taikytina, numatomas repatrijavimo išlaidas. Paprastai tai reiškia, kad garantija turi apimti pakankamai didelę organizatoriaus apyvartos paketų atžvilgiu procentinę dalį ir gali priklausyti nuo tokių veiksnių, kaip antai parduotų paketų rūšys, įskaitant transporto rūšį, kelionės tikslas ir bet kokie teisiniai apribojimai ar organizatoriaus įsipareigojimai, susiję su išankstinių mokėjimų sumomis, kurias organizatorius gali priimti, ir su tuo, kiek laiko likus iki paketo pradžios tokios sumos priimamos. Nors būtinai padengiama suma gali būti apskaičiuojama remiantis naujausiais verslo duomenimis, pavyzdžiui, paskutiniais finansiniais metais pasiekta apyvarta, padidėjusios rizikos atveju, įskaitant didelį paketų pardavimo padidėjimą, organizatoriai turėtų būti įpareigoti pritaikyti apsaugą nemokumo atveju. Vis dėlto veiksmingos apsaugos nemokumo atveju tikslais neturėtų būti reikalaujama atsižvelgti į mažai tikėtiną riziką, pavyzdžiui, kelių didžiausių organizatorių nemokumą tuo pačiu metu, jeigu atsižvelgiant į tokią riziką būtų daromas neproporcingas poveikis apsaugai skirtoms išlaidoms ir taip būtų trukdoma užtikrinti jos veiksmingumą. Tokiais atvejais sumokėtų sumų grąžinimo garantija gali būti apribota;

(41)

atsižvelgiant į skirtumus nacionalinės teisės aktuose ir praktikoje, susijusius su kelionės paslaugų paketo sutarties šalimis ir keliautojų arba jų vardu padarytų mokėjimų priėmimu, valstybėms narėms turėtų būti suteikiama galimybė reikalauti, kad ir agentai teiktų apsaugą nemokumo atveju;

(42)

vadovaujantis Direktyva 2006/123/EB, tikslinga nustatyti taisykles siekiant užkirsti kelią tam, kad apsaugos nemokumo atveju pareigos trukdytų laisvam paslaugų judėjimui ir įsisteigimo laisvei. Todėl valstybės narės turėtų būti įpareigotos pripažinti pagal įsisteigimo valstybės narės teisę suteikiamą apsaugą nemokumo atveju. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas administraciniam bendradarbiavimui ir skirtingose valstybėse narėse veikiančių organizatorių ir, kai taikoma, agentų priežiūrai, susijusiai su apsauga nemokumo atveju, valstybės narės turėtų būti įpareigotos paskirti pagrindinius kontaktinius centrus;

(43)

prekiautojai, kurie padeda įsigyti susijusių kelionės paslaugų rinkinius, turėtų būti įpareigoti informuoti keliautojus, kad jie perka ne paketą, ir kad tik pavieniai kelionės paslaugų teikėjai atsako už tinkamą savo sutarčių vykdymą. Be to, prekiautojai, kurie padeda įsigyti susijusių kelionės paslaugų rinkinius, turėtų būti įpareigoti teikti apsaugą nemokumo atveju grąžindami gautas sumas ir, tais atvejais, kai jie atsako už keleivių vežimą, repatrijuoti keliautojus, ir turėtų apie tai atitinkamai informuoti keliautojus. Prekiautojams, kurie atsako už pavienių sutarčių, įeinančių į susijusių kelionės paslaugų rinkinį, vykdymą, taikomi bendrieji Sąjungos vartotojų apsaugos teisės aktai ir konkretiems sektoriams skirti Sąjungos teisės aktai;

(44)

nustatant taisykles dėl apsaugos nemokumo atveju mechanizmų, susijusių su paketais ir susijusių kelionės paslaugų rinkiniais, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama atsižvelgti į ypatingą mažesnių bendrovių padėtį, kartu užtikrinant tokio paties lygio keliautojų apsaugą;

(45)

keliautojai turėtų būti apsaugoti tais atvejais, kai paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių užsakymo proceso metu padaroma klaidų;

(46)

turėtų būti patvirtinta, kad keliautojai negali atsisakyti šia direktyva suteikiamų teisių, o organizatoriai ar prekiautojai, padedantys įsigyti susijusių kelionės paslaugų rinkinius, negali išvengti atsakomybės teigdami, kad jie paprasčiausiai veikia kaip kelionės paslaugų teikėjai, tarpininkai ar atlieka bet kurias kitas funkcijas;

(47)

valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų už nuostatų, kuriomis ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, pažeidimus ir užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos;

(48)

priėmus šią direktyvą reikės pritaikyti tam tikrus Sąjungos vartotojų apsaugos teisėkūros aktus. Visų pirma, reikėtų paaiškinti, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 2006/2004 (10) taikomas šios direktyvos pažeidimams. Be to, atsižvelgiant į tai, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES (11) dabartinė redakcija netaikoma sutartims, kurioms taikoma Direktyva 90/314/EEB, būtina iš dalies pakeisti Direktyvą 2011/83/ES, siekiant užtikrinti, kad ji ir toliau būtų taikoma pavienėms kelionės paslaugoms, įeinančioms į susijusių kelionės paslaugų rinkinį, tiek, kiek toms pavienėms paslaugoms kitu būdu netaikoma Direktyvos 2011/83/ES taikymo išimtis, ir kad tam tikros toje direktyvoje nustatytos vartotojų teisės būtų taikomos ir paketams;

(49)

šia direktyva nedaromas poveikis asmens duomenų apsaugos taisyklėms, įtvirtintoms Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB (12), ir Sąjungos taisyklėms dėl tarptautinės privatinės teisės, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 593/2008 (13);

(50)

turėtų būti paaiškinta, kad šioje direktyvoje nustatyti reguliavimo reikalavimai, susiję su apsauga nemokumo atveju ir informacija dėl susijusių kelionės paslaugų rinkinių, taip pat turėtų būti taikomi prekiautojams, įsisteigusiems ne valstybėje narėje, kurie bet kokiu būdu savo veiklą nukreipia į vieną ar daugiau valstybių narių Reglamento (EB) Nr. 593/2008 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 (14) prasme;

(51)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo ir užtikrinti aukšto lygio ir kuo vienodesnę vartotojų apsaugą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo masto to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti;

(52)

šia direktyva gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma šioje direktyvoje gerbiama Chartijos 16 straipsnyje nustatyta laisvė užsiimti verslu, kartu užtikrinant aukšto lygio vartotojų apsaugą Sąjungoje, kaip nustatyta Chartijos 38 straipsnyje;

(53)

pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. Bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų (15) valstybės narės pagrįstais atvejais įsipareigojo prie pranešimų apie perkėlimo priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudėtinių dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos. Šios direktyvos atveju teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas;

(54)

todėl Direktyva 90/314/EEB turėtų būti panaikinta,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS, TERMINŲ APIBRĖŽTYS IR SUDERINIMO LYGIS

1 straipsnis

Dalykas

Šia direktyva siekiama prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo ir aukšto bei kuo vienodesnio vartotojų apsaugos lygio užtikrinimo suderinant tam tikrus valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų aspektus, susijusius su keliautojų ir prekiautojų sudarytomis sutartimis dėl kelionės paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Ši direktyva taikoma paketams, kuriuos prekiautojai siūlo įsigyti arba parduoda keliautojams, ir susijusių kelionės paslaugų rinkiniams, kuriuos prekiautojai padeda įsigyti keliautojams.

2.   Ši direktyva netaikoma:

a)

paketams ir susijusių kelionės paslaugų rinkiniams, apimantiems trumpesnį nei 24 valandų trukmės laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, kai įtraukiama nakvynė;

b)

paketams arba susijusių kelionės paslaugų rinkiniams, kuriuos siūloma arba padedama įsigyti retkarčiais ir ne pelno tikslais bei tik ribotai keliautojų grupei;

c)

paketams ir susijusių kelionės paslaugų rinkiniams, įsigytiems pagal bendrąjį susitarimą dėl verslo kelionės organizavimo, sudarytą tarp prekiautojo ir kito fizinio ar juridinio asmens, veikiančio su jo prekyba, verslu, amatu ar profesija susijusiais tikslais.

3.   Šia direktyva nedaromas poveikis nacionalinei bendrajai sutarčių teisei, kaip antai sutarties galiojimą, sudarymą arba poveikį reglamentuojančioms taisyklėms, tiek, kiek bendrosios sutarčių teisės aspektai nėra reglamentuojami šia direktyva.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

1.   kelionės paslauga– tai:

a)

keleivių vežimas;

b)

apgyvendinimas, kuris nėra neatsiejama keleivių vežimo dalis, ir kuris skirtas kitiems nei nuolatinio gyvenimo tikslams;

c)

automobilių, kitų motorinių transporto priemonių Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB (16) 3 straipsnio 11 dalies prasme ar motociklų, kuriems vairuoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB (17) 4 straipsnio 3 dalies c punktą būtinas A kategorijos vairuotojo pažymėjimas, nuoma;

d)

bet kokia kita turizmo paslauga, kuri nėra neatsiejama kelionės paslaugos dalis a, b ar c punkto prasme;

2.   Paketas– bent dviejų skirtingų kelionės paslaugų rūšių, teikiamų tos pačios kelionės ar tų pačių atostogų tikslu, derinys, jeigu:

a)

tas paslaugas sujungia vienas prekiautojas, be kita ko, keliautojo prašymu arba atsižvelgiant į jo pasirinkimą, prieš sudarant vieną sutartį dėl visų paslaugų, arba

b)

nepriklausomai nuo to, ar su pavieniais kelionės paslaugų teikėjais yra sudaromos atskiros sutartys, tos paslaugos:

i)

įsigyjamos vienoje pardavimo vietoje ir tos paslaugos buvo pasirinktos prieš keliautojui sutinkant mokėti;

ii)

siūlomos ar parduodamos už bendrą ar galutinę kainą arba joms tokia kaina nustatoma;

iii)

reklamuojamos arba parduodamos jas vadinant terminu „paketas“ ar kitu panašiu terminu;

iv)

sujungiamos po sutarties sudarymo, kuria prekiautojas suteikia keliautojui teisę rinktis iš įvairių kelionės paslaugų tipų, arba

v)

įsigyjamos iš atskirų prekiautojų naudojantis susietosiomis internetinio užsakymo sistemomis, kai prekiautojas, su kuriuo sudaryta pirmoji sutartis, perduoda keliautojo vardą ir pavardę, informaciją apie mokėjimą ir el. pašto adresą kitam prekiautojui ar prekiautojams, o sutartis su pastaruoju prekiautoju ar prekiautojais sudaroma ne vėliau kaip per 24 valandas po pirmosios kelionės paslaugos užsakymo patvirtinimo.

Kelionės paslaugų derinys, kurį sudaro ne daugiau kaip vienos rūšies kelionės paslauga, nurodyta 1 punkto a, b ar c papunkčiuose, sujungta su viena ar daugiau turizmo paslaugų, nurodytų 1 punkto d papunktyje, nėra paketas, jeigu pastarosios paslaugos:

a)

nesudaro didelės derinio vertės dalies, nėra reklamuojamos kaip esminė derinio dalis arba nėra kitais atžvilgiais esminė derinio dalis, arba

b)

yra pasirenkamos ir įsigyjamos po to, kai pradedama teikti viena iš kelionės paslaugų, nurodytų 1 punkto a, b arba c papunkčiuose;

3.   kelionės paslaugų paketo sutartis– sutartis dėl viso paketo arba, jei paketą sudarančios paslaugos teikiamos pagal atskiras sutartis, visos sutartys, apimančios į paketą įtrauktas kelionės paslaugas;

4.   paketo pradžia– į paketą įtrauktų kelionės paslaugų teikimo pradžia;

5.   susijusių kelionės paslaugų rinkinys– bent dviejų skirtingų rūšių kelionės paslaugos, įsigytos tai pačiai kelionei ar toms pačioms atostogoms, kurios nėra paketas, ir dėl kurių sudaromos atskiros sutartys su pavieniais kelionės paslaugų teikėjais, jei prekiautojas:

a)

per vieną apsilankymą ar susisiekimą su jo pardavimo vieta padeda keliautojams atskirai pasirinkti kiekvieną kelionės paslaugą ir atskirai už jas sumokėti, arba

b)

tikslingai padeda įsigyti bent vieną papildomą kelionės paslaugą iš kito prekiautojo, kai sutartis su tokiu kitu prekiautoju sudaroma ne vėliau kaip per 24 valandas po pirmosios kelionės paslaugos užsakymo patvirtinimo.

Kai įsigyjama ne daugiau kaip vienos rūšies kelionės paslauga, nurodyta 1 punkto a, b ar c papunkčiuose, ir viena ar daugiau turizmo paslaugų, nurodytų 1 punkto d papunktyje, jos nesudaro susijusių kelionės paslaugų rinkinio, jeigu pastarosios paslaugos nesudaro didelės bendros paslaugų vertės dalies, nėra reklamuojamos kaip esminė kelionės ar atostogų dalis arba nėra kitais atžvilgiais esminė kelionės ar atostogų dalis;

6.   keliautojas– bet kuris asmuo, siekiantis sudaryti sutartį, arba turintis teisę keliauti pagal sudarytą sutartį, šios direktyvos taikymo srityje;

7.   prekiautojas– bet kuris fizinis asmuo arba bet kuris privačiai ar valstybės valdomas juridinis asmuo, kuris, sudarydamas sutartis, kurioms taikoma ši direktyva, veikia, be kita ko, pasitelkdamas bet kurį kitą asmenį, veikiantį prekiautojo vardu arba jo naudai, siekdamas tikslų, susijusių su jo prekyba, verslu, amatu arba profesija, neatsižvelgiant į tai, ar jis veikia kaip organizatorius, agentas, prekiautojas, kuris padeda įsigyti susijusių kelionės paslaugų rinkinį, arba kaip kelionės paslaugų teikėjas;

8.   organizatorius– prekiautojas, sujungiantis ir parduodantis arba siūlantis įsigyti paketus, tiesiogiai arba per kitą prekiautoją, arba drauge su kitu prekiautoju, arba prekiautojas, perduodantis keliautojo duomenis kitam prekiautojui pagal 2 punkto b papunkčio v punktą;

9.   agentas– prekiautojas, kuris nėra organizatorius, ir kuris parduoda arba siūlo įsigyti organizatoriaus sujungtus paketus;

10.   įsisteigimas– įsisteigimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/123/EB 4 straipsnio 5 punkte;

11.   patvarioji laikmena– bet kokia priemonė, kuri keliautojui ar prekiautojui leidžia saugoti asmeniškai jam skirtą informaciją taip, kad informacija tam tikrą laiką būtų prieinama ir kad saugomą informaciją būtų galima atgaminti nepakitusią;

12.   neišvengiamos ir nepaprastos aplinkybės– padėtis, kurios šalis, kuri remiasi tokia padėtimi negali valdyti, ir kurios pasekmių nebūtų buvę galima išvengti, net jei būtų imtasi visų pagrįstų priemonių;

13.   nepakankama atitiktis– į paketą įtrauktų kelionės paslaugų neteikimas arba netinkamas jų teikimas;

14.   nepilnametis– jaunesnis nei 18 metų asmuo;

15.   pardavimo vieta– kilnojamosios ar nekilnojamosios mažmeninės prekybos patalpos arba mažmeninės prekybos interneto svetainė, arba panaši internetinės prekybos infrastruktūra, įskaitant tuos atvejus, kai mažmeninės prekybos interneto svetainės arba internetinės prekybos infrastruktūros keliautojams pristatomos kaip viena infrastruktūra, įskaitant telefono paslaugas;

16.   repatrijavimas– keliautojo grąžinimas į išvykimo vietą arba į kitą sutarties šalių sutartą vietą.

4 straipsnis

Suderinimo lygis

Valstybės narės nacionalinėje teisėje neturi palikti galioti ar priimti nuostatų, nukrypstančių nuo šioje direktyvoje įtvirtintų nuostatų, įskaitant griežtesnių ar švelnesnių nuostatų, kuriomis būtų užtikrinama nevienodo lygio keliautojų apsauga, nebent šioje direktyvoje būtų numatyta kitaip.

II SKYRIUS

PAREIGA TEIKTI INFORMACIJĄ IR KELIONĖS PASLAUGŲ PAKETO SUTARTIES TURINYS

5 straipsnis

Ikisutartinė informacija

1.   Valstybės narės užtikrina, kad, prieš keliautojui įsipareigojant pagal bet kurią kelionės paslaugų paketo sutartį arba bet kokį atitinkamą pasiūlymą, organizatorius, o tais atvejais, kai paketą parduoda agentas, taip pat ir agentas pateiktų keliautojui standartinę informaciją atitinkamos I priedo A arba B dalyje įtvirtintos formos pagalba ir, kai taikoma paketui, toliau nurodytą informaciją:

a)

informaciją apie pagrindinius kelionės paslaugų ypatumus:

i)

kelionės tikslo vietą (-as), maršrutą ir buvimo laikotarpius, nurodant datas ir, kai įtrauktas apgyvendinimas, įskaičiuotų naktų skaičių;

ii)

transporto priemones, jų charakteristikas ir kategorijas, išvykimo ir grįžimo vietas, datas ir laiką, laukimo tarpinėse stotelėse trukmę bei vietas ir transporto jungtis.

Tais atvejais, kai tikslus laikas dar nenustatytas, organizatorius ir, kai taikoma, agentas informuoja keliautoją apie apytikslį išvykimo ir grįžimo laiką;

iii)

apgyvendinimo vietą, pagrindinius požymius ir, kai taikytina, turistinę kategoriją pagal kelionės šalies taisykles;

iv)

maitinimo planą;

v)

apsilankymus, ekskursiją (-as) ar kitas paslaugas, įtrauktas į galutinę sutartą paketo kainą;

vi)

kai tai nėra akivaizdu atsižvelgiant į kontekstą – informaciją apie tai, ar kuri nors kelionės paslauga keliautojui bus teikiama kaip grupės nariui, ir, jei taip, kai tai yra įmanoma, informaciją apie apytikslį grupės dydį;

vii)

kai keliautojo galimybė pasinaudoti kitomis turizmo paslaugomis priklauso nuo veiksmingo žodinio bendravimo – kalbą, kuria tos paslaugos bus teikiamos, ir

viii)

informaciją apie tai, ar kelionė arba atostogos iš esmės tinka riboto judumo asmenims, ir, keliautojo prašymu, tikslią informaciją apie kelionės ar atostogų tinkamumą atsižvelgiant į keliautojo poreikius;

b)

organizatoriaus ir, kai taikytina, agento vardą ir pavardę ar pavadinimą ir geografinį adresą, taip pat jų telefono numerius ir, atitinkamais atvejais, el. pašto adresą;

c)

galutinę paketo kainą, įskaičiuojant mokesčius, ir, kai taikytina, visas papildomas įmokas, rinkliavas ir kitas išlaidas, arba – kai tos išlaidos dėl pagrįstų priežasčių negali būti apskaičiuotos prieš sudarant sutartį – nurodoma papildomų išlaidų, kurias keliautojas vis dar gali patirti, rūšis;

d)

apmokėjimo tvarką, įskaitant bet kokią sumą ar kainos procentinę dalį, kuri turi būti sumokėta kaip pradinė įmoka, ir likusios sumos mokėjimo grafiką, arba finansines garantijas, kurias keliautojas turi sumokėti arba suteikti;

e)

minimalų dalyvių skaičių, kurio reikia, kad būtų galima įvykdyti paketą, ir terminą, nurodytą 12 straipsnio 3 dalies a punkte, kuris turi būti iki paketo pradžios, per kurį galima nutraukti sutartį, jei tas skaičius nesusidaro;

f)

bendro pobūdžio informaciją apie kelionės šalies paso ir vizos reikalavimus, įskaitant apytikslę vizos išdavimo proceso trukmę, ir informaciją apie su sveikata susijusius formalumus;

g)

informaciją, kad keliautojas, vadovaujantis 12 straipsnio 1 dalimi, gali nutraukti sutartį bet kuriuo metu iki paketo pradžios sumokėdamas tinkamą sutarties nutraukimo mokestį arba, kai taikytina, standartinius sutarties nutraukimo mokesčius, kuriuos prašo sumokėti organizatorius;

h)

informaciją apie neprivalomą arba privalomą draudimą išlaidoms, atsirandančioms keliautojui nutraukus sutartį, arba pagalbos, įskaitant repatrijavimą, išlaidoms nelaimingo atsitikimo, ligos ar mirties atveju padengti.

Telefonu sudaromų kelionės paslaugų paketo sutarčių atveju organizatorius ir, kai taikoma, agentas, keliautojui pateikia I priedo B dalyje įtvirtintą standartinę informaciją ir informaciją, nustatytą pirmos pastraipos a–h punktuose.

2.   Paketų, kaip apibrėžta 3 straipsnio 2 punkto b papunkčio v punkte, atveju organizatorius ir prekiautojas, kuriam yra perduoti duomenys, užtikrina, kad kiekvienas iš jų, prieš keliautojui įsipareigojant pagal sutartį ar bet kurį atitinkamą pasiūlymą, pateiktų šio straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a–h punktuose įtvirtintą informaciją tiek, kiek ji yra susijusi su atitinkamomis jų teikiamomis kelionės paslaugomis. Tuo pačiu metu organizatorius taip pat pateikia standartinę informaciją I priedo C dalyje įtvirtintos formos pagalba.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyta informacija pateikiama aiškiai, suprantamai ir turi būti pastebima. Kai tokia informacija pateikiama raštu, ji turi būti įskaitoma.

6 straipsnis

Ikisutartinės informacijos privalomasis pobūdis ir kelionės paslaugų paketo sutarties sudarymas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad informacija, teikiama keliautojui pagal 5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a, c, d, e ir g punktus, būtų neatsiejama kelionės paslaugų paketo sutarties dalis ir nebūtų keičiama, nebent sutarties šalys aiškiai susitartų kitaip. Organizatorius ir, kai taikoma, agentas praneša keliautojui apie visus ikisutartinės informacijos pakeitimus aiškiai, suprantamai ir pastebimai iki kelionės paslaugų paketo sutarties sudarymo.

2.   Jei organizatorius ir, kai taikoma, agentas neįvykdė reikalavimų, susijusių su informacija apie papildomus mokesčius, rinkliavas ar kitas išlaidas, kaip nurodyta 5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkte, iki kelionės paslaugų paketo sutarties sudarymo, keliautojas neturi padengti tų mokesčių, rinkliavų ar kitų išlaidų.

7 straipsnis

Kelionės paslaugų paketo sutarties turinys ir dokumentai, kuriuos reikia pateikti iki paketo pradžios

1.   Valstybės narės užtikrina, kad kelionės paslaugų paketų sutartys būtų parengtos paprasta ir suprantama kalba ir, jei jos sudaromos raštu, būtų įskaitomos. Sudarant kelionės paslaugų paketo sutartį arba be nepagrįsto delsimo po jos sudarymo organizatorius arba agentas keliautojui pateikia sutarties kopiją arba sutarties patvirtinimą patvariojoje laikmenoje. Keliautojas turi teisę prašyti popierinės kopijos, jeigu kelionės paslaugų paketo sutartis buvo sudaryta fiziškai kartu dalyvaujant šalims.

Ne prekybai skirtose patalpose sudarytų sutarčių, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/83/ES 2 straipsnio 8 punkte, atveju kelionės paslaugų paketo sutarties kopija ar sutarties patvirtinimas keliautojui pateikiami popierine forma arba, jei keliautojas sutinka, kitoje patvariojoje laikmenoje.

2.   Kelionės paslaugų paketo sutartyje arba sutarties patvirtinime pateikiamas visas susitarimo turinys, apimantis visą 5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a–h punktuose nurodytą informaciją ir toliau nurodytą informaciją, apimančią:

a)

specialius keliautojo reikalavimus, kuriuos organizatorius sutiko patenkinti;

b)

informaciją, kad organizatorius:

i)

atsako už tinkamą visų į sutartį įtrauktų kelionės paslaugų vykdymą pagal 13 straipsnį ir

ii)

privalo teikti pagalbą, jei keliautojui kyla sunkumų pagal 16 straipsnį;

c)

įstaigos, atsakingos už apsaugą nemokumo atveju, pavadinimą ir jos kontaktinius duomenis, įskaitant jos geografinį adresą, ir, kai taikoma, kompetentingos institucijos, kurią tam tikslui paskyrė valstybė narė, pavadinimą ir jos kontaktinius duomens;

d)

organizatoriaus vietos atstovo, kontaktinio centro ar kitos tarnybos, kurie suteikia keliautojui galimybę greitai susisiekti su organizatoriumi ir veiksmingai su juo bendrauti, kreiptis pagalbos keliautojui susidūrus su sunkumais arba pateikti skundą dėl nepakankamos atitikties, pastebėtos paketo vykdymo metu, vardą ir pavardę arba pavadinimą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir, kai taikytina, fakso numerį;

e)

informaciją, kad keliautojas privalo pranešti apie bet kokį nepakankamos atitikties atvejį, jo pastebėtą paketo vykdymo metu pagal 13 straipsnio 2 dalį;

f)

kai remiantis kelionės paslaugų paketo sutartimi, į kurią įtraukta apgyvendinimo paslauga, keliauja nepilnametis, kurio nelydi vienas iš tėvų arba kitas leidimą turintis asmuo, – informaciją, kuri suteikia galimybę tiesiogiai susisiekti su nepilnamečiu arba su už nepilnametį atsakingu asmeniu nepilnamečio buvimo vietoje;

g)

informaciją apie esamą vidinę skundų nagrinėjimo tvarką ir apie alternatyvaus ginčų sprendimo (toliau – AGS) mechanizmus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/11/ES (18), kurie taikomi prekiautojui, ir, kai taikytina, AGS subjektą, nagrinėjantį su prekiautoju susijusius ginčus, ir informaciją apie elektroninio ginčų sprendimo platformą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013 (19);

h)

informaciją apie keliautojo teisę perleisti sutartį kitam keliautojui pagal 9 straipsnį.

3.   Paketų, kaip apibrėžta 3 straipsnio 2 punkto b papunkčio v punkte, atveju prekiautojas, kuriam perduodami duomenys, informuoja organizatorių apie sutarties, kuria sukuriamas paketas, sudarymą. Prekiautojas pateikia organizatoriui informaciją, būtiną jo kaip organizatoriaus pareigoms įvykdyti.

Kai organizatorius informuojamas apie paketo sukūrimą, jis iš karto patvarioje laikmenoje pateikia keliautojui 2 dalies a–h punktuose nurodytą informaciją.

4.   2 ir 3 dalyse nurodyta informacija pateikiama aiškiai, suprantamai ir turi būti pastebima.

5.   Likus pakankamai laiko iki paketo pradžios, organizatorius pateikia keliautojui būtinus kvitus, kuponus ir bilietus, informaciją apie numatytą išvykimo laiką ir, kai taikytina, registracijos terminą ir numatytą laukimo tarpinėse stotelėse, transporto jungčių ir atvykimo laiką.

8 straipsnis

Įrodinėjimo pareiga

Įrodinėjimo, ar įvykdyti šiame skyriuje nustatyti informacijos reikalavimai, pareiga tenka prekiautojui.

III SKYRIUS

KELIONĖS PASLAUGŲ PAKETO SUTARTIES KEITIMAS IKI PAKETO PRADŽIOS

9 straipsnis

Kelionės paslaugų paketo sutarties perleidimas kitam keliautojui

1.   Valstybės narės užtikrina, kad keliautojas galėtų perleisti kelionės paslaugų paketo sutartį kitam asmeniui, kuris tenkina visas sutarčiai taikytinas sąlygas, jeigu prieš tai keliautojas iki paketo pradžios pagrįstai apie tai praneša organizatoriui patvariojoje laikmenoje. Laikoma, kad pranešimas, kuris pateiktas ne vėliau kaip septynios dienos iki paketo pradžios, yra bet kuriuo atveju pagrįstas.

2.   Kelionės paslaugų paketo sutarties perleidėjas ir tos sutarties gavėjas solidariai atsako už likusios sumos ir visų papildomų mokesčių, rinkliavų ar kitų su tokiu perleidimu susijusių išlaidų sumokėjimą. Organizatorius informuoja sutarties perleidėją apie faktines perleidimo išlaidas. Tos išlaidos turi būti pagrįsto dydžio ir neviršyti organizatoriaus dėl kelionės paslaugų paketo sutarties perleidimo patirtų faktinių išlaidų.

3.   Organizatorius turi pateikti perleidėjui įrodymus dėl kelionės paslaugų paketo sutarties perleidimo kilusių papildomų mokesčių, rinkliavų ar kitų išlaidų.

10 straipsnis

Kainos keitimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad po kelionės paslaugų paketo sutarties sudarymo kainas būtų galima didinti tik tada, jei sutartyje aiškiai numatoma ta galimybė ir nurodoma, kad keliautojas turi teisę į kainos sumažinimą pagal 4 dalį. Tuo atveju kelionės paslaugų paketo sutartyje nurodoma, kaip turi būti apskaičiuojama peržiūrėta kaina. Kainas didinti galima tik tuo atveju, kai tokį didinimą tiesiogiai lemia šie pokyčiai:

a)

pasikeitusi keleivių vežimo kaina dėl kuro ar kitų energijos šaltinių išlaidų;

b)

pasikeitęs su į sutartį įtrauktomis kelionės paslaugomis susijusių mokesčių ar rinkliavų, kurias taiko vykdant paketą tiesiogiai nedalyvaujančios trečiosios šalys, įskaitant turizmo mokesčius, nutūpimo rinkliavas, įlaipinimo ar išlaipinimo rinkliavas uostuose ir oro uostuose, dydis, arba

c)

pasikeitęs su paketu susijusios valiutos keitimo kursas.

2.   Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytas kainos padidinimas viršija 8 % galutinės paketo kainos, taikomos 11 straipsnio 2–5 dalys.

3.   Kainos padidinimas, nepriklausomai nuo to, kiek ji yra didinama, galimas tik tuo atveju, jeigu organizatorius aiškiai ir suprantamai apie tai praneša keliautojui patvariojoje laikmenoje, kartu pateikdamas to padidinimo pagrindimą ir skaičiavimus, ne vėliau kaip 20 dienų iki paketo pradžios.

4.   Jeigu kelionės paslaugų paketo sutartyje nustatoma galimybė padidinti kainą, keliautojas turi teisę į kainos sumažinimą, kuris atitinka 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų išlaidų sumažėjimą, įvykusį po sutarties sudarymo, bet iki paketo pradžios.

5.   Jei kaina sumažinama, organizatorius turi teisę iš keliautojui turimos sugrąžinti sumos išskaičiuoti faktines administracines išlaidas. Keliautojo prašymu organizatorius pateikia įrodymą dėl tų administracinių išlaidų.

11 straipsnis

Kitų kelionės paslaugų paketo sutarties sąlygų keitimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad iki paketo pradžios organizatorius negalėtų vienašališkai keisti kelionės paslaugų paketo sutarties sąlygų, išskyrus kainą pagal 10 straipsnį, nebent:

a)

organizatorius yra pasilikęs tą teisę sutartyje;

b)

pakeitimai yra mažareikšmiai ir

c)

organizatorius patvariojoje laikmenoje aiškiai, suprantamai ir pastebimai informuoja keliautoją apie pakeitimus.

2.   Jeigu iki paketo pradžios organizatorius yra priverstas iš esmės pakeisti bet kuriuos pagrindinius kelionės paslaugų ypatumus, kaip nurodyta 5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkte, arba negali įvykdyti specialių reikalavimų, nurodytų 7 straipsnio 2 dalies a punkte, arba pasiūlo padidinti paketo kainą daugiau kaip 8 % pagal 10 straipsnio 2 dalį, keliautojas gali per pagrįstą organizatoriaus nurodytą laikotarpį:

a)

sutikti su siūlomais pakeitimais arba

b)

nutraukti sutartį nemokant sutarties nutraukimo mokesčio.

Jeigu keliautojas nutraukia kelionės paslaugų paketo sutartį, keliautojas gali sutikti su pakaitiniu paketu, kai organizatorius jį pasiūlo, kuris, jei įmanoma, yra lygiavertės ar aukštesnės kokybės paketas.

3.   Organizatorius be nepagrįsto delsimo patvariojoje laikmenoje aiškiai, suprantamai ir pastebimai informuoja keliautoją apie:

a)

siūlomus 2 dalyje nurodytus pakeitimus ir tam tikrais atvejais, vadovaujantis 4 dalimi, jų įtaką paketo kainai;

b)

pagrįstą laikotarpį, per kurį keliautojas turi informuoti organizatorių apie savo sprendimą pagal 2 dalį;

c)

pasekmes, jei keliautojas neatsakytų per b punkte nurodytą laikotarpį pagal taikytinus nacionalinės teisės aktus, ir

d)

kai taikytina, pasiūlytą pakaitinį paketą ir jo kainą.

4.   Kai dėl 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų kelionės paslaugų paketo sutarties pakeitimų ar 2 dalies antroje pastraipoje nurodyto pakaitinio paketo suprastėja paketo kokybė ar sumažėja jo kaina, keliautojui suteikiama teisė į sumažintą kainą.

5.   Jei kelionės paslaugų paketo sutartis nutraukiama vadovaujantis šio straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktu ir keliautojas nesutinka su pakaitiniu paketu, organizatorius be nepagrįsto delsimo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos grąžina visas keliautojo arba jo vardu sumokėtas sumas. 14 straipsnio 2, 3, 4, 5 ir 6 dalys taikomos mutatis mutandis.

12 straipsnis

Kelionės paslaugų paketo sutarties nutraukimas ir teisė atsisakyti sutarties iki paketo pradžios

1.   Valstybės narės užtikrina, kad keliautojas galėtų bet kuriuo metu nutraukti kelionės paslaugų paketo sutartį iki paketo pradžios. Kai keliautojas nutraukia kelionės paslaugų paketo sutartį pagal šią dalį, gali būti reikalaujama, kad jis organizatoriui sumokėtų tinkamą ir pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį. Kelionės paslaugų paketo sutartyje gali būti nustatyti pagrįsti standartiniai sutarties nutraukimo mokesčiai, kurių dydis priklauso nuo to, kiek laiko likus iki paketo pradžios nutraukiama sutartis, ir nuo numatomo išlaidų sumažėjimo bei pajamų, kurias numatoma gauti iš alternatyvaus kelionės paslaugų panaudojimo. Jeigu standartiniai sutarties nutraukimo mokesčiai nenumatyti, sutarties nutraukimo mokesčio dydis turi atitikti paketo kainą iš jos atėmus dėl išlaidų sumažėjimo sutaupytą sumą ir pajamas iš alternatyvaus kelionės paslaugų panaudojimo. Keliautojo prašymu organizatorius pateikia sutarties nutraukimo mokesčių sumos pagrindimą.

2.   Nepaisant 1 dalies, keliautojas turi teisę nutraukti kelionės paslaugų paketo sutartį iki paketo pradžios nemokėdamas jokio sutarties nutraukimo mokesčio, jeigu kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, darančių didelį poveikį paketo vykdymui arba darančių didelį poveikį keleivių nuvežimui į kelionės tikslo vietą. Jei kelionės paslaugų paketo sutartis nutraukiama pagal šią dalį, keliautojas turi teisę į visų sumokėtų sumų už paketą grąžinimą, bet jam nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą.

3.   Organizatorius gali nutraukti kelionės paslaugų paketo sutartį ir grąžinti keliautojui visas sumokėtas sumas už paketą, bet neprivalo papildomai atlyginti žalą, jeigu:

a)

paketą įsigijusių asmenų skaičius yra mažesnis nei sutartyje nurodytas minimalus skaičius ir organizatorius praneša keliautojui apie sutarties nutraukimą per sutartyje nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip:

i)

likus 20 dienų iki paketo pradžios, jeigu kelionės trukmė yra ilgesnė nei šešios dienos;

ii)

likus septynioms dienoms iki paketo pradžios, jeigu kelionės trukmė yra ne trumpesnė nei dvi dienos ir ne ilgesnė nei šešios dienos;

iii)

likus 48 valandoms iki paketo pradžios, jeigu kelionės trukmė yra trumpesnė nei dvi dienos,

arba

b)

dėl neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių organizatorius negali įvykdyti sutarties ir jis be nepagrįsto delsimo iki paketo pradžios praneša keliautojui apie sutarties nutraukimą.

4.   Organizatorius grąžina bet kokias sumas, kurias nurodyta grąžinti pagal 2 ir 3 dalis, arba remdamasis 1 dalimi grąžina bet kokias sumas, kurios buvo sumokėtos keliautojo arba jo vardu už paketą, iš jų išskaičiuodamas atitinkamą sutarties nutraukimo mokestį. Tokios sumokėtos sumos keliautojui grąžinamos arba kompensuojamos be nepagrįsto delsimo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų po kelionės paslaugų paketo sutarties nutraukimo.

5.   Ne prekybai skirtose patalpose sudarytų sutarčių atveju valstybės narės savo nacionalinėje teisėje gali numatyti, kad keliautojui būtų suteikta teisė per 14 dienų atsisakyti kelionės paslaugų paketo sutarties nenurodant priežasties.

IV SKYRIUS

PAKETO VYKDYMAS

13 straipsnis

Atsakomybė už paketo vykdymą

1.   Valstybės narės užtikrina, kad organizatorius būtų atsakingas už į paketą įtrauktų kelionės paslaugų teikimą, nepriklausomai nuo to, ar tas paslaugas turi teikti pats organizatorius, ar kiti kelionės paslaugų teikėjai.

Valstybės narės gali savo nacionalinėje teisėje toliau taikyti arba priimti nuostatas, pagal kurias agentas taip pat būtų atsakingas už paketo vykdymą. Tuo atveju 7 straipsnio, III skyriaus, šio skyriaus ir V skyriaus nuostatos, kurios taikomos organizatoriui, mutatis mutandis taikomos ir agentui.

2.   Keliautojas be nepagrįsto delsimo, atsižvelgdamas į konkretaus atvejo aplinkybes, informuoja organizatorių apie bet kokį nepakankamos atitikties atvejį, kurį jis pastebėjo į kelionės paslaugų paketo sutartį įtrauktos kelionės paslaugos vykdymo metu.

3.   Jeigu kuri nors iš kelionės paslaugų vykdoma ne taip, kaip nustatyta kelionės paslaugų paketo sutartyje, organizatorius tokią nepakankamą atitiktį ištaiso, išskyrus atvejus, kai:

a)

tai yra neįmanoma arba

b)

tai sukeltų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į nepakankamos atitikties mastą ir į kelionės paslaugų, kurioms padarytas poveikis, vertę.

Jeigu organizatorius neištaiso nepakankamos atitikties pagal šios dalies pirmos pastraipos a arba b punktą, taikomas 14 straipsnis.

4.   Nedarant poveikio 3 dalyje nustatytoms išimtims, jeigu organizatorius neištaiso nepakankamos atitikties per keliautojo nustatytą pagrįstą laikotarpį, keliautojas gali tą padaryti pats ir pareikalauti padengti būtinas išlaidas. Jeigu organizatorius atsisako ištaisyti nepakankamą atitiktį arba jeigu ją būtina ištaisyti nedelsiant, keliautojas neprivalo nurodyti termino.

5.   Kai didelė kelionės paslaugų dalis negali būti suteikta taip, kaip susitarta kelionės paslaugų paketo sutartyje, organizatorius pasiūlo be papildomų išlaidų keliautojui tinkamų alternatyvų, kurių kokybė, jeigu įmanoma, būtų lygiavertė sutartyje nurodytai kokybei arba aukštesnė už ją, jog būtų galima toliau tęsti paketą, taip pat tais atvejais, kai keliautojo sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga nesuteikiama taip, kaip buvo susitarta.

Kai dėl siūlomų alternatyvų paketas tampa žemesnės kokybės nei nurodytoji kelionės paslaugų paketo sutartyje, organizatorius atitinkamai sumažina keliautojui kainą.

Keliautojas gali atsisakyti pasiūlytų alternatyvų tik tuo atveju, jei jos nėra panašios į tas kelionės paslaugas, dėl kurių buvo susitarta kelionės paslaugų sutartyje, arba jei suteiktas kainos sumažinimas yra neadekvatus.

6.   Kai nepakankama atitiktis iš esmės daro poveikį paketo vykdymui, o organizatorius per keliautojo nustatytą pagrįstą laikotarpį padėties neištaiso, keliautojas gali nutraukti kelionės paslaugų paketo sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio, ir tam tikrais atvejais paprašyti pagal 14 straipsnį sumažinti kainą ir (arba) atlyginti žalą.

Jeigu nėra įmanoma pasiūlyti alternatyvų arba keliautojas atsisako pasiūlytų alternatyvų pagal šio straipsnio 5 dalies trečią pastraipą, keliautojas atitinkamais atvejais turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) žalos atlyginimą pagal 14 straipsnį nenutraukiant kelionės paslaugų paketo sutarties.

Jeigu pakete yra numatytas keleivių vežimas, organizatorius pirmoje ir antroje pastraipose nurodytais atvejais taip pat nedelsdamas repatrijuoja keliautoją lygiavertės rūšies transportu be jokių papildomų mokesčių keliautojui.

7.   Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo grįžimo taip, kaip susitarta kelionės paslaugų paketo sutartyje, organizatorius padengia būtino apgyvendinimo, kurio kategorija, jeigu įmanoma, yra lygiavertė, ne ilgesniam kaip trijų nakvynių laikotarpiui vienam keliautojui išlaidas. Kai Sąjungos teisės aktuose dėl keleivių teisių, taikomuose atitinkamoms keliautojo grįžimo transporto priemonėms, numatyti ilgesni laikotarpiai, taikomi tie laikotarpiai.

8.   Šio straipsnio 7 dalyje nurodytas išlaidų apribojimas netaikomas riboto judumo asmenims, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/2006 2 straipsnio a dalyje, ir juos lydintiems asmenims, nėščiosioms bei nelydimiems nepilnamečiams, taip pat asmenims, kuriems reikia specialios medicininės pagalbos, su sąlyga, kad organizatoriui apie jų specialius poreikius pranešta likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki paketo pradžios. Organizatorius negali remtis neišvengiamomis ir nepaprastomis aplinkybėmis, kad apribotų atsakomybę pagal šio straipsnio 7 dalį, jei atitinkamas transporto paslaugų teikėjas pagal taikytinus Sąjungos teisės aktus negali remtis tokiomis aplinkybėmis.

14 straipsnis

Kainos sumažinimas ir žalos atlyginimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad keliautojui būtų suteikta teisė mokėti atitinkamai mažesnę kainą bet kuriuo laikotarpiu, kai buvo nepakankama atitiktis, nebent organizatorius įrodytų, kad nepakankama atitiktis kilo dėl keliautojo kaltės.

2.   Keliautojui suteikiama teisė gauti iš organizatoriaus tinkamą atlyginimą už bet kokią žalą, kurią keliautojas patiria dėl nepakankamos atitikties. Atlyginimas išmokamas be nepagrįsto delsimo.

3.   Keliautojui nesuteikiama teisė į žalos atlyginimą, jeigu organizatorius įrodo, kad nepakankama atitiktis atsirado dėl:

a)

keliautojo kaltės;

b)

trečiosios šalies, nesusijusios su į kelionės paslaugų paketo sutartį įtrauktų kelionės paslaugų teikimu, kaltės, ir todėl nebuvo įmanoma jos numatyti arba išvengti, arba

c)

neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių.

4.   Tiek, kiek Sąjungą įpareigojančiomis tarptautinėmis konvencijomis yra ribojamas žalos atlyginimo mastas arba sąlygos, kuriomis kelionės paslaugą, kuri yra paketo dalis, teikiantis teikėjas turi mokėti žalos atlyginimą, tie patys apribojimai taikomi organizatoriui. Tiek, kiek Sąjungai neprivalomomis tarptautinėmis konvencijomis yra ribojamas paslaugų teikėjo mokėtino žalos atlyginimo dydis, valstybės narės gali atitinkamai apriboti organizatoriaus mokėtiną žalos atlyginimą. Kitais atvejais organizatoriaus mokėtinas žalos atlyginimas gali būti apribojamas kelionės paslaugų paketo sutartimi, jeigu tas apribojimas netaikomas kūno sužalojimo arba tyčinės žalos ar dėl aplaidumo padarytos žalos atvejais, ir jei apribojimas nesudaro sumos, kuri yra mažesnė nei galutinė paketo kaina, padauginta iš trijų.

5.   Bet kokia pagal šią direktyvą nustatyta teisė gauti žalos atlyginimą ar teisė į kainos sumažinimą nedaro poveikio keliautojų teisėms pagal Reglamentą (EB) Nr. 261/2004, Reglamentą (EB) Nr. 1371/2007, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 392/2009 (20), Reglamentą (ES) Nr. 1177/2010 ir Reglamentą (ES) Nr. 181/2011 bei pagal tarptautines konvencijas. Keliautojai turi teisę pareikšti pretenzijas pagal šią direktyvą ir pagal tuos reglamentus ir tarptautines konvencijas. Pagal šią direktyvą išmokėtas žalos atlyginimas arba suteiktas kainos sumažinimas ir pagal tuos reglamentus ir tarptautines konvencijas išmokėtas žalos atlyginimas arba suteiktas kainos sumažinimas išskaitomi vienas iš kito, kad būtų išvengta žalos atlyginimo permokų.

6.   Pretenzijų pagal šį straipsnį pretenzijų pateikimo senaties terminas yra ne trumpesnis nei dveji metai.

15 straipsnis

Galimybė susisiekti su organizatoriumi per agentą

Nedarant poveikio 13 straipsnio 1 dalies antrai pastraipai, valstybės narės užtikrina, kad keliautojas su paketo paslaugų teikimu susijusius pranešimus, prašymus ar skundus galėtų perduoti tiesiogiai agentui, per kurį paketas yra įsigytas. Agentas be nepagrįsto delsimo perduoda tuos pranešimus, prašymus ar skundus organizatoriui.

Siekiant laikytis nustatytų terminų ar senaties terminų, agentui gavus pirmoje pastraipoje nurodytus pranešimus, prašymus ar skundus laikoma, kad juos gavo organizatorius.

16 straipsnis

Pareiga teikti pagalbą

Valstybės narės užtikrina, kad organizatorius be nepagrįsto delsimo suteiktų keliautojui, kuriam kyla sunkumų, be kita ko, 13 straipsnio 7 dalyje nurodytomis aplinkybėmis, atitinkamą pagalbą, visų pirma:

a)

suteiktų atitinkamos informacijos apie sveikatos priežiūros paslaugas, vietos valdžios institucijas bei konsulinę pagalbą ir

b)

padėtų keliautojui pasinaudoti nuotolinio ryšio priemonėmis bei padėtų keliautojui rasti alternatyvias kelionės paslaugas.

Organizatoriui turi būti suteikiama galimybė imti pagrįstą mokestį už tokią pagalbą, jei sunkumai kilo dėl keliautojo tyčinių veiksmų ar aplaidumo. Tas mokestis jokiu atveju neturi viršyti organizatoriaus patirtų faktinių išlaidų.

V SKYRIUS

APSAUGA NEMOKUMO ATVEJU

17 straipsnis

Apsaugos nemokumo atveju efektyvumas ir aprėptis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje įsisteigę organizatoriai suteiktų visų keliautojo arba jo vardu sumokėtų sumų grąžinimo, jei atitinkamos paslaugos nesuteikiamos dėl organizatoriaus nemokumo, garantiją. Jeigu į kelionės paslaugų paketo sutartį įtraukta keleivių vežimo paslauga, organizatoriai suteikia ir keliautojų repatrijavimo garantiją. Gali būti pasiūlyta tęsti paketą.

Ne valstybėje narėje įsisteigę organizatoriai, kurie parduoda arba siūlo parduoti paketus valstybėje narėje arba bet kuriuo būdu nukreipia tokią veiklą į valstybę narę, įpareigojami suteikti garantiją pagal tos valstybės narės teisę.

2.   1 dalyje nurodyta garantija turi būti efektyvi ir ja padengiamos išlaidos, kurias galima pagrįstai numatyti. Ji apima keliautojų arba jų vardu už paketus atliktų mokėjimų sumas, atsižvelgiant į laikotarpio nuo pradinių įmokų iki galutinių įmokų trukmę ir į paketų įvykdymą, taip pat į numatomas repatrijavimo išlaidas organizatoriaus nemokumo atveju.

3.   Apsauga organizatoriaus nemokumo atveju suteikiama keliautojams nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, išvykimo vietos ar paketo įsigijimo vietos ir nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje narėje yra įstaiga, atsakinga už apsaugą nemokumo atveju.

4.   Jeigu organizatoriaus nemokumas daro poveikį paketo vykdymui, garantija suteikiama nemokamai siekiant užtikrinti, kad keliautojai būtų repatrijuoti ir prireikus būtų finansuojamas apgyvendinimas iki repatrijavimo.

5.   Už nesuteiktas kelionės paslaugas sumokėtos sumos yra nedelsiant grąžinamos keliautojui pateikus prašymą.

18 straipsnis

Apsaugos nemokumo atveju tarpusavio pripažinimas ir administracinis bendradarbiavimas

1.   Valstybės narės pripažįsta, kad bet kokia apsauga nemokumo atveju, kurią organizatorius suteikia pagal valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, nacionalines priemones, kuriomis 17 straipsnis perkeliamas į nacionalinę teisę, atitinka tokių priemonių reikalavimus.

2.   Valstybės narės paskiria pagrindinius kontaktinius centrus, siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas administraciniam bendradarbiavimui ir skirtingose valstybėse narėse veikiančių organizatorių priežiūrai. Jos pateikia tų kontaktinių centrų kontaktinius duomenis visoms kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

3.   Pagrindiniai kontaktiniai centrai vieni kitiems teikia visą būtiną informaciją apie savo nacionalinius apsaugos nemokumo atveju reikalavimus ir nurodo subjekto (-ų), atsakingo (-ų) už jų teritorijoje įsisteigusių konkrečių organizatorių apsaugą nemokumo atveju, pavadinimą. Tie kontaktiniai centrai suteikia vienas kitam prieigą prie visų turimų organizatorių, kurie laikosi savo pareigų, susijusių su apsauga nemokumo atveju, sąrašų. Visi tokie sąrašai turi būti viešai prieinami, be kita ko, ir internete.

4.   Jei valstybei narei kyla abejonių dėl organizatoriaus suteikiamos apsaugos nemokumo atveju, ji prašo, kad valstybė narė, kurioje yra įsisteigęs organizatorius, pateiktų paaiškinimą. Valstybės narės į kitų valstybių narių prašymus reaguoja kuo greičiau, atsižvelgdamos į klausimo skubumą ir sudėtingumą. Bet kuriuo atveju pirmasis atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

VI SKYRIUS

SUSIJUSIŲ KELIONĖS PASLAUGŲ RINKINIAI

19 straipsnis

Susijusių kelionės paslaugų rinkinių apsauga nemokumo atveju ir informacijos teikimo reikalavimai

1.   Valstybės narės užtikrina, kad prekiautojai, kurie padeda įsigyti susijusių kelionės paslaugų rinkinius, suteiktų visų sumų, kurias jie gauna iš keliautojų, grąžinimo garantiją, jeigu kelionės paslauga, kuri yra susijusių kelionės paslaugų rinkinio dalis, nesuteikiama dėl jų nemokumo. Jeigu tokie prekiautojai yra ta šalis, kuri yra atsakinga už keleivių vežimą, garantija turi apimti ir keliautojo repatrijavimą. 17 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, 17 straipsnio 2–5 dalys ir 18 straipsnis taikomi mutatis mutandis.

2.   Prieš keliautojui įsipareigojant pagal bet kurią sutartį, kuria sukuriamas susijusių kelionės paslaugų rinkinys, ar bet kokį atitinkamą pasiūlymą, prekiautojas, kuris padeda įsigyti kelionės paslaugų rinkinį, įskaitant tuos atvejus, kai prekiautojas nėra įsisteigęs valstybėje narėje, bet tokią veiklą bet kokiu būdu nukreipia į valstybę narę, aiškiai, suprantamai ir pastebimai nurodo, kad keliautojui:

a)

nebus suteiktos jokios teisės, kurios pagal šią direktyvą taikomos tik paketui, ir kad kiekvienas paslaugų teikėjas bus atsakingas tik už savo paslaugų tinkamą suteikimą pagal sutartį ir

b)

bus suteikta apsauga nemokumo atveju pagal 1 dalį.

Siekdamas laikytis šios dalies, prekiautojas, padėdamas įsigyti susijusių kelionės paslaugų rinkinį, suteikia keliautojui tą informaciją naudodamas atitinkamą II priede nustatytą standartinės informacijos formą arba, kai tam tikros rūšies susijusių kelionės paslaugų rinkiniui netaikoma jokia tame priede nustatyta forma, suteikia tame priede esančią informaciją.

3.   Kai prekiautojas, kuris padeda įsigyti susijusių kelionės paslaugų rinkinį, nesilaiko šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų, taikomos 9 ir 12 straipsniuose ir IV skyriuje nustatytos teisės ir pareigos, kiek tai susiję su kelionės paslaugomis, įtrauktomis į susijusių kelionės paslaugų rinkinį.

4.   Kai susijusių kelionės paslaugų rinkinys atsiranda sudarius sutartį tarp keliautojo ir prekiautojo, kuris nepadeda įsigyti susijusių kelionės paslaugų rinkinio, tas prekiautojas informuoja susijusių kelionės paslaugų rinkinį įsigyti padedantį prekiautoją apie tai, kad sudaryta atitinkama sutartis.

VII SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

20 straipsnis

Specifinės agento pareigos, kai organizatorius yra įsisteigęs už Europos ekonominės erdvės ribų

Nedarant poveikio 13 straipsnio 1 dalies antrai pastraipai, kai organizatorius yra įsisteigęs už Europos ekonominės erdvės ribų, valstybėje narėje įsisteigusiam agentui taikomos tokios pačios pareigos kaip IV ir V skyriuose organizatoriams nustatytos pareigos, išskyrus atvejus, kai agentas pateikia įrodymų, kad organizatorius laikosi tų skyrių reikalavimų.

21 straipsnis

Atsakomybė už užsakymo klaidas

Valstybės narės užtikrina, kad prekiautojas atsakytų už bet kokius techninius užsakymo sistemos trūkumus, kurie atsirado dėl jo kaltės, o, kai prekiautojas sutiko užsakyti paketą arba kelionės paslaugas, kurios yra susijusių kelionės paslaugų rinkinio dalis, jis atsakytų už bet kokias užsakymo proceso metu padarytas klaidas.

Prekiautojas neatsako už užsakymo klaidas, kurios atsirado dėl keliautojo kaltės arba kurias sukėlė neišvengiamos ir nepaprastos aplinkybės.

22 straipsnis

Teisių gynimo priemonės

Tais atvejais, kai organizatorius arba, vadovaujantis 13 straipsnio 1 dalies antra pastraipa arba 20 straipsniu, agentas atlygina žalą, sumažina kainą arba įvykdo kitas jam šia direktyva nustatytas pareigas, valstybės narės užtikrina, kad organizatorius arba agentas turėtų teisę reikalauti žalos atlyginimo iš bet kurios trečiosios šalies, kuri prisidėjo sukeliant įvykį, dėl kurio teko atlyginti žalą, sumažinti kainą ar vykdyti kitas pareigas.

23 straipsnis

Privalomasis direktyvos pobūdis

1.   Paketo organizatoriaus arba prekiautojo, kuris padeda įsigyti susijusių kelionės paslaugų rinkinį, pareiškimas, kad jis veikia išimtinai kaip kelionės paslaugos teikėjas, tarpininkas ar atlieka bet kurias kitas funkcijas, arba kad paketas arba susijusių kelionės paslaugų rinkinys nėra laikomas paketu arba susijusių kelionės paslaugų rinkiniu, neatleidžia organizatoriaus arba prekiautojo nuo šia direktyva jiems nustatytų pareigų.

2.   Keliautojai negali atsisakyti teisių, jiems suteiktų nacionalinėmis priemonėmis, kuriomis ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę.

3.   Keliautojas nėra įpareigojamas jokiais sutartiniais susitarimais ar savo pareiškimais, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai atsisakoma pagal šią direktyvą keliautojams suteikiamų teisių arba jos apribojamos, arba kuriais siekiama išvengti šios direktyvos taikymo.

24 straipsnis

Vykdymo užtikrinimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatytos tinkamos ir veiksmingos priemonės, kuriomis būtų užtikrinama atitiktis šiai direktyvai.

25 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų, taikytinų pagal šią direktyvą priimtų nacionalinių nuostatų pažeidimų atvejais, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

26 straipsnis

Komisijos ataskaitų teikimas ir peržiūra

Ne vėliau kaip 2019 m. sausio 1 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos nuostatų, taikomų užsakymams internetu skirtingose pardavimo vietose ir tokių užsakymų pripažinimo paketais, susijusių kelionės paslaugų rinkiniais arba pavienėmis kelionės paslaugomis, visų pirma dėl 3 straipsnio 2 punkto b papunkčio v papunktyje įtvirtintos paketo termino apibrėžties ir dėl to, ar tikslinga pritaikyti arba išplėsti tą apibrėžtį.

Ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai bendrą ataskaitą dėl šios direktyvos taikymo.

Prireikus kartu su pirmoje ir antroje pastraipose nurodytomis ataskaitomis pateikiami teisėkūros pasiūlymai.

27 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyvos 2011/83/ES daliniai pakeitimai

1.   Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 priedo 5 punktas pakeičiamas taip:

„5.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2302 (21).

2.   Direktyvos 2011/83/ES 3 straipsnio 3 dalies g punktas pakeičiamas taip:

„g)

dėl paketų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2302 (22) 3 straipsnio 2 punkte.

Šios direktyvos 6 straipsnio 7 dalis, 8 straipsnio 2 ir 6 dalys, 19 straipsnis, 21 straipsnis ir 22 straipsnis mutatis mutandis taikomi paketams, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2302 3 straipsnio 2 punkte, keliautojų, kaip apibrėžta tos direktyvos 3 straipsnio 6 punkte, atžvilgiu.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstus.

2.   Tas nuostatas jos taiko nuo 2018 m. liepos 1 d.

3.   Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

29 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 90/314/EEB panaikinama nuo 2018 m. liepos 1 d.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir aiškinamos pagal III priede nustatytą atitikties lentelę.

30 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

31 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2015 m. lapkričio 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. SCHMIT


(1)  OL C 170, 2014 6 5, p. 73.

(2)  2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2015 m. rugsėjo 18 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (OL C 360, 2015 10 30, p. 1). 2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (OL L 158, 1990 6 23, p. 59).

(4)  Žr. 2002 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje Club Tour, Viagens e Turismo SA prieš Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido ir Club Med Viagens Ld.a C-400/00, ECLI:ES:C:2002:272.

(5)  Žr. 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1) ir 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, 2006 12 27, p. 36), taip pat 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantį Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį (OL L 344, 2005 12 27, p. 15), 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru (OL L 204, 2006 7 26, p. 1), 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL L 315, 2007 12 3, p. 14), 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (OL L 293, 2008 10 31, p. 3), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 334, 2010 12 17, p. 1), ir 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 55, 2011 2 28, p. 1).

(6)  2001 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimas 2001/539/EB dėl Europos bendrijos priimamos Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (Monrealio konvencija) (OL L 194, 2001 7 18, p. 38).

(7)  2011 m. birželio 16 d. Tarybos sprendimas 2013/103/ES dėl Europos Sąjungos ir Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos susitarimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) su pakeitimais, padarytais 1999 m. birželio 3 d. Vilniaus protokolu, pasirašymo ir sudarymo (OL L 51, 2013 2 23, p. 1).

(8)  2011 m. gruodžio 12 d. Tarybos sprendimas 2012/22/ES dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie 1974 m. Atėnų konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra 2002 m. protokolo, išskyrus jo 10 ir 11 straipsnius (OL L 8, 2012 1 12, p. 1).

(9)  2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004 2 17, p. 1).

(10)  2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje) (OL L 364, 2004 12 9, p. 1).

(11)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64).

(12)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(13)  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6).

(14)  2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1).

(15)  OL C 369, 2011 12 17, p. 14.

(16)  2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).

(17)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL L 403, 2006 12 30, p. 18).

(18)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų AGS) (OL L 165, 2013 6 18, p. 63).

(19)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Reglamentas dėl vartotojų EGS) (OL L 165, 2013 6 18, p. 1).

(20)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju (OL L 131, 2009 5 28, p. 24).


I PRIEDAS

A dalis

Standartinė informacijos forma kelionės paslaugų paketo sutartims, kai galima naudoti hipersaitus

Jums siūlomas kelionės paslaugų derinys yra paketas Direktyvos (ES) 2015/2302 prasme.

Todėl Jūs galėsite naudotis visomis ES teisėmis, kurios taikomos paketams. Bendrovė XY arba bendrovės XY bus visiškai atsakinga (-os) už tinkamą viso paketo vykdymą.

Be to, kaip reikalaujama pagal įstatymus, bendrovė XY arba bendrovės XY turi apsaugą, kad grąžintų Jūsų sumokėtas sumas ir, kai transportas įtrauktas į paketą, užtikrintų Jūsų repatrijavimą tuo atveju, jeigu ji arba jos taptų nemoki (-ios).

Daugiau informacijos apie pagrindines teises pagal Direktyvą (ES) 2015/2302 pateikiama [nurodomas hipersaitas]

Paspaudęs hipersaitą keliautojas galės susipažinti su šia informacija:

 

Pagrindinės teisės pagal Direktyvą (ES) 2015/2302

Keliautojai gaus visą būtiną informacija apie paketą prieš sudarant kelionės paslaugų paketo sutartį.

Visada bent vienas prekiautojas atsako už tai, kad visos į sutartį įtrauktos kelionės paslaugos būtų suteiktos tinkamai.

Keliautojams nurodomas pagalbos telefono numeris arba kontaktinio centro duomenys, kuriais jie gali naudotis norėdami susisiekti su organizatoriumi arba kelionių agentu.

Keliautojai gali perleisti paketą kitam asmeniui deramai apie tai pranešę, ir dėl to gali atsirasti papildomų išlaidų.

Paketo kaina gali būti padidinta tik jei padidėja konkrečios išlaidos (pavyzdžiui, padidėja kuro kainos) ir jeigu tai aiškiai numatyta sutartyje, ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 20 dienų iki paketo pradžios. Jeigu kaina padidėja daugiau nei 8 % paketo kainos, keliautojas gali nutraukti sutartį. Jeigu organizatorius pasilieka teisę didinti kainą, keliautojas turi teisę mokėti mažesnę kainą, jeigu sumažėja atitinkamos išlaidos.

Keliautojai gali nutraukti sutartį nemokėdami sutarties nutraukimo mokesčio ir visiškai susigrąžinti bet kokias sumokėtas sumas, jeigu labai pakeičiami bet kurie esminiai paketo elementai, išskyrus kainą. Jeigu iki paketo pradžios už paketą atsakingas prekiautojas paketą atšaukia, keliautojai tam tikrais atvejais turi teisę susigrąžinti pinigus ir teisę į žalos atlyginimą.

Keliautojai gali nutraukti sutartį nemokėdami sutarties nutraukimo mokesčio iki paketo pradžios išimtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, jeigu kelionės tikslo vietoje esama rimtų saugumo problemų, galinčių padaryti poveikį paketui.

Be to, keliautojai gali bet kuriuo metu iki paketo pradžios nutraukti sutartį sumokėję tinkamą ir pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį.

Jeigu iki paketo pradžios esminės paketo paslaugos negali būti suteiktos taip, kaip susitarta, keliautojui be papildomų išlaidų turės būti pasiūlytos tinkamos alternatyvos. Keliautojai gali nutraukti sutartį nemokėdami sutarties nutraukimo mokesčio, kai paslaugos nevykdomos pagal sutartį ir taip daromas didelis poveikis paketo vykdymui, o organizatorius neišsprendžia problemos.

Keliautojai taip pat turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) žalos atlyginimą, kai kelionės paslaugos neteikiamos arba jos teikiamos netinkamai.

Jei keliautojui kyla sunkumų, organizatorius turi suteikti pagalbą.

Organizatoriaus arba kai kuriose valstybėse narėse agento nemokumo atveju sumokėtos sumos bus grąžinamos. Jeigu organizatorius arba, kai taikoma, agentas tampa nemokus po paketo pradžios, ir jeigu transportas yra įtrauktas į paketą, garantuojamas keliautojų repatrijavimas. XY pasirūpino apsauga nemokumo atveju apsidrausdama YZ [subjektas, atsakingas už apsaugą nemokumo atveju, pavyzdžiui, garantijų fondas ar draudimo bendrovė]. Keliautojai gali kreiptis į šį subjektą arba, kai taikytina, į kompetentingą instituciją (kontaktiniai duomenys, įskaitant pavadinimą, geografinį adresą, el. paštą ir telefono numerį), jeigu dėl XY nemokumo atsisakoma suteikti paslaugas.

 

Į nacionalinę teisę perkelta Direktyva (ES) 2015/2302 [HIPERSAITAS]

B dalis

Standartinė informacijos forma kelionės paslaugų paketo sutartims tomis situacijomis, kuriomis netaikoma A dalis

Jums siūlomas kelionės paslaugų derinys yra paketas Direktyvos (ES) 2015/2302 prasme.

Todėl Jūs galėsite naudotis visomis ES teisėmis, kurios taikomos paketams. Bendrovė XY arba bendrovės XY bus visiškai atsakinga (-os) už tinkamą viso paketo vykdymą.

Be to, kaip reikalaujama pagal įstatymus, bendrovė XY arba bendrovės XY turi apsaugą, kad grąžintų Jūsų sumokėtas sumas, ir, kai transportas įtrauktas į paketą, užtikrintų Jūsų repatrijavimą tuo atveju, jeigu ji arba jos taptų nemoki (-ios).

Pagrindinės teisės pagal Direktyvą (ES) 2015/2302

Keliautojai gaus visą būtiną informacija apie paketą prieš sudarant kelionės paslaugų paketo sutartį.

Visada bent vienas prekiautojas atsako už tai, kad visos į sutartį įtrauktos kelionės paslaugos būtų suteiktos tinkamai.

Keliautojams nurodomas pagalbos telefono numeris arba kontaktinio centro duomenys, kuriais jie gali naudotis norėdami susisiekti su organizatoriumi arba kelionių agentu.

Keliautojai gali perleisti paketą kitam asmeniui deramai apie tai pranešę, ir dėl to gali atsirasti papildomų išlaidų.

Paketo kaina gali būti padidinta tik jei padidėja konkrečios išlaidos (pavyzdžiui, padidėja kuro kainos) ir jeigu tai aiškiai numatyta sutartyje, ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 20 dienų iki paketo pradžios. Jeigu kaina padidėja daugiau nei 8 % paketo kainos, keliautojas gali nutraukti sutartį. Jeigu organizatorius pasilieka teisę didinti kainą, keliautojas turi teisę mokėti mažesnę kainą, jeigu sumažėja atitinkamos išlaidos.

Keliautojai gali nemokėdami sutarties nutraukimo mokesčio nutraukti sutartį ir visiškai susigrąžinti bet kokias sumokėtas sumas, jeigu labai pakeičiami bet kurie esminiai paketo elementai, išskyrus kainą. Jeigu iki paketo pradžios už paketą atsakingas prekiautojas paketą atšaukia, keliautojai tam tikrais atvejais turi teisę susigrąžinti pinigus ir teisę į žalos atlyginimą.

Keliautojai gali nutraukti sutartį nemokėdami sutarties nutraukimo mokesčio iki paketo pradžios išimtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, jeigu kelionės tikslo vietoje esama rimtų saugumo problemų, galinčių padaryti poveikį paketui.

Be to, keliautojai gali bet kuriuo metu iki paketo pradžios nutraukti sutartį sumokėję tinkamą ir pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį.

Jeigu iki paketo pradžios esminės paketo paslaugos negali būti suteiktos taip, kaip susitarta, keliautojui be papildomų išlaidų turės būti pasiūlytos tinkamos alternatyvos. Keliautojai gali nutraukti sutartį nemokėdami sutarties nutraukimo mokesčio, kai paslaugos nevykdomos pagal sutartį ir taip daromas didelis poveikis paketo vykdymui, o organizatorius neišsprendžia problemos.

Keliautojai taip pat turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) žalos atlyginimą, kai kelionės paslaugos neteikiamos arba jos teikiamos netinkamai.

Jei keliautojui kyla sunkumų, organizatorius turi suteikti pagalbą.

Organizatoriaus arba kai kuriose valstybėse narėse agento nemokumo atveju sumokėtos sumos bus grąžinamos. Jeigu organizatorius arba, kai taikytina, agentas tampa nemokus po paketo pradžios, ir jeigu transportas yra įtrauktas į paketą, garantuojamas keliautojų repatrijavimas. XY pasirūpino apsauga nemokumo atveju apsidrausdama YZ [subjektas, atsakingas už apsaugą nemokumo atveju, pavyzdžiui, garantijų fondas ar draudimo bendrovė]. Keliautojai gali kreiptis į šį subjektą arba, kai taikytina, į kompetentingą instituciją (kontaktiniai duomenys, įskaitant pavadinimą, geografinį adresą, el. paštą ir telefono numerį), jeigu dėl XY nemokumo atsisakoma suteikti paslaugas.

[Interneto svetainė, kurioje galima rasti į nacionalinę teisę perkeltą Direktyvą (ES) 2015/2302]

C dalis

Standartinė informacijos forma, kai organizatorius perduoda duomenis kitam prekiautojui pagal 3 straipsnio 2 punkto b papunkčio v punktą

Jeigu sudarote sutartį su bendrove AB ne vėliau kaip per 24 valandas nuo tada, kai iš bendrovės XY gavote užsakymo patvirtinimą, bendrovių XY ir AB teikiamos kelionės paslaugos bus laikomos paketu Direktyvos (ES) 2015/2302 prasme.

Todėl Jūs galėsite naudotis visomis ES teisėmis, kurios taikomos paketams. Bendrovė XY bus visiškai atsakinga už tinkamą viso paketo vykdymą.

Be to, kaip reikalaujama pagal įstatymus, bendrovė XY turi apsaugą, kad grąžintų Jūsų sumokėtas sumas, ir, kai transportas įtrauktas į paketą, užtikrintų Jūsų repatrijavimą tuo atveju, jeigu ji taptų nemoki.

Daugiau informacijos apie pagrindines teises pagal Direktyvą (ES) 2015/2302 pateikiama [nurodomas hipersaitas]

Paspaudęs hipersaitą keliautojas galės susipažinti su šia informacija:

 

Pagrindinės teisės pagal Direktyvą (ES) 2015/2302

Keliautojai gaus visą būtiną informacija apie kelionės paslaugas prieš sudarant kelionės paslaugų paketo sutartį.

Visada bent vienas prekiautojas atsako už tai, kad visos į sutartį įtrauktos kelionės paslaugos būtų suteiktos tinkamai.

Keliautojams nurodomas pagalbos telefono numeris arba kontaktinio centro duomenys, kuriais jie gali naudotis norėdami susisiekti su organizatoriumi arba kelionių agentu.

Keliautojai gali perleisti paketą kitam asmeniui deramai apie tai pranešę, ir dėl to gali atsirasti papildomų išlaidų.

Paketo kaina gali būti padidinta tik jei padidėja konkrečios išlaidos (pavyzdžiui, padidėja kuro kainos) ir jeigu tai aiškiai numatyta sutartyje, ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 20 dienų iki paketo pradžios. Jeigu kaina padidėja daugiau nei 8 % paketo kainos, keliautojas gali nutraukti sutartį. Jeigu organizatorius pasilieka teisę didinti kainą, keliautojas turi teisę mokėti mažesnę kainą, jeigu sumažėja atitinkamos išlaidos.

Keliautojai gali nemokėdami sutarties nutraukimo mokesčio nutraukti sutartį ir visiškai susigrąžinti bet kokias sumokėtas sumas, jeigu labai pakeičiami bet kurie esminiai paketo elementai, išskyrus kainą. Jeigu iki paketo pradžios už paketą atsakingas prekiautojas paketą atšaukia, keliautojai tam tikrais atvejais turi teisę susigrąžinti pinigus ir teisę į žalos atlyginimą.

Keliautojai gali nutraukti sutartį nemokėdami sutarties nutraukimo mokesčio iki paketo pradžios išimtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, jeigu kelionės tikslo vietoje esama rimtų saugumo problemų, galinčių padaryti poveikį paketui.

Be to, keliautojai gali bet kuriuo metu iki paketo pradžios nutraukti sutartį sumokėję tinkamą ir pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį.

Jeigu iki paketo pradžios esminės paketo paslaugos negali būti suteiktos taip, kaip susitarta, keliautojui be papildomų išlaidų turės būti pasiūlytos tinkamos alternatyvos. Keliautojai gali nutraukti sutartį nemokėdami sutarties nutraukimo mokesčio, kai paslaugos nevykdomos pagal sutartį ir taip daromas didelis poveikis paketo vykdymui, o organizatorius neišsprendžia problemos.

Keliautojai taip pat turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) žalos atlyginimą, kai kelionės paslaugos neteikiamos arba jos teikiamos netinkamai.

Jei keliautojui kyla sunkumų, organizatorius turi suteikti pagalbą.

Organizatoriaus arba kai kuriose valstybėse narėse agento nemokumo atveju sumokėtos sumos bus grąžinamos. Jeigu organizatorius arba, kai taikytina, agentas tampa nemokus po paketo pradžios, ir jeigu transportas yra įtrauktas į paketą, garantuojamas keliautojų repatrijavimas. XY pasirūpino apsauga nemokumo atveju apsidrausdama YZ [subjektas, atsakingas už apsaugą nemokumo atveju, pavyzdžiui, garantijų fondas ar draudimo bendrovė]. Keliautojai gali kreiptis į šį subjektą arba, kai taikytina, į kompetentingą instituciją (kontaktiniai duomenys, įskaitant pavadinimą, geografinį adresą, el. paštą ir telefono numerį), jeigu dėl XY nemokumo atsisakoma suteikti paslaugas.

 

Į nacionalinę teisę perkelta Direktyva (ES) 2015/2302 [HIPERSAITAS]


II PRIEDAS

A dalis

Standartinė informacijos forma, kai prekiautojas, padedantis internetu įsigyti susijusių kelionės paslaugų rinkinį 3 straipsnio 5 punkto a papunkčio prasme, yra vežėjas, parduodantis bilietą į abi puses

Jeigu po to, kai pasirinkote vieną kelionės paslaugą ir už ją sumokėjote, užsisakysite papildomas kelionės paslaugas savo kelionei ar atostogoms per mūsų bendrovę arba bendrovę XY, Jūs NEGALĖSITE pasinaudoti teisėmis, kurios taikomos paketams pagal Direktyvą (ES) 2015/2302.

Todėl mūsų bendrovė arba bendrovė XY nebus atsakinga už tinkamą tų papildomų kelionės paslaugų vykdymą. Kilus problemoms prašom kreiptis į atitinkamą paslaugų teikėją.

Tačiau jei papildomas kelionės paslaugas užsisakysite to paties apsilankymo mūsų bendrovės arba bendrovės XY užsakymų interneto svetainėje metu, kelionės paslaugos taps susijusių kelionės paslaugų rinkinio dalimi. Tokiu atveju XY turi apsaugą, kaip reikalaujama pagal ES teisę, kad būtų grąžintos Jūsų XY sumokėtos sumos už dėl XY nemokumo neįvykdytas paslaugas ir prireikus už Jūsų repatrijavimą. Atkreipkite dėmesį, kad sumokėtos sumos negrąžinamos atitinkamo paslaugų teikėjo nemokumo atveju.

Daugiau informacijos apie apsaugą nemokumo atveju pateikiama [nurodomas hipersaitas]

Paspaudęs hipersaitą keliautojas galės susipažinti su šia informacija:

XY pasirūpino apsauga nemokumo atveju apsidrausdama YZ [subjektas, atsakingas už apsaugą nemokumo atveju, pavyzdžiui, garantijų fondas ar draudimo bendrovė].

Keliautojai gali kreiptis į šį subjektą arba, kai taikytina, į kompetentingą instituciją (kontaktiniai duomenys, įskaitant pavadinimą, geografinį adresą, el. paštą ir telefono numerį), jeigu dėl XY nemokumo atsisakoma suteikti paslaugas.

Pastaba. Ši apsauga nemokumo atveju netaikoma sutartims su kitomis šalimis, išskyrus XY, kurios gali būti vykdomos nepaisant XY nemokumo.

Į nacionalinę teisę perkelta Direktyva (ES) 2015/2302 [HIPERSAITAS]

B dalis

Standartinė informacijos forma, pateikiama, kai prekiautojas, padedantis internetu įsigyti susijusių kelionės paslaugų rinkinį 3 straipsnio 5 punkto a papunkčio prasme, nėra bilietą į abi puses parduodantis vežėjas

Jeigu po to, kai pasirinkote vieną kelionės paslaugą ir už ją sumokėjote, užsisakysite papildomas kelionės paslaugas savo kelionei ar atostogoms per mūsų bendrovę arba bendrovę XY, Jūs NEGALĖSITE pasinaudoti teisėmis, kurios taikomos paketams pagal Direktyvą (ES) 2015/2302.

Todėl mūsų bendrovė arba bendrovė XY nebus atsakinga už tinkamą pavienių kelionės paslaugų vykdymą. Kilus problemoms prašom kreiptis į atitinkamą paslaugų teikėją.

Tačiau jei papildomas kelionės paslaugas užsisakysite to paties apsilankymo mūsų bendrovės arba bendrovės XY užsakymų interneto svetainėje metu, kelionės paslaugos taps susijusių kelionės paslaugų rinkinio dalimi. Tokiu atveju XY turi apsaugą, kaip reikalaujama pagal ES teisę, kad būtų grąžintos Jūsų XY sumokėtos sumos už dėl XY nemokumo neįvykdytas paslaugas. Atkreipkite dėmesį, kad sumokėtos sumos negrąžinamos atitinkamo paslaugų teikėjo nemokumo atveju.

Daugiau informacijos apie apsaugą nemokumo atveju pateikiama [nurodomas hipersaitas]

Paspaudęs hipersaitą keliautojas galės susipažinti su šia informacija:

XY pasirūpino apsauga nemokumo atveju apsidrausdama YZ [subjektas, atsakingas už apsaugą nemokumo atveju, pavyzdžiui, garantijų fondas ar draudimo bendrovė].

Keliautojai gali kreiptis į šį subjektą arba, kai taikytina, į kompetentingą instituciją (kontaktiniai duomenys, įskaitant pavadinimą, geografinį adresą, el. paštą ir telefono numerį), jeigu dėl XY nemokumo atsisakoma suteikti paslaugas.

Pastaba. Ši apsauga nemokumo atveju netaikoma sutartims su kitomis šalimis, išskyrus XY, kurios gali būti vykdomos nepaisant XY nemokumo.

Į nacionalinę teisę perkelta Direktyva (ES) 2015/2302 [HIPERSAITAS]

C dalis

Standartinė informacijos forma susijusių kelionės paslaugų rinkinio 3 straipsnio 5 punkto a papunkčio prasme atveju, kai sutartys sudaromos fiziškai kartu dalyvaujant prekiautojui (kuris nėra bilietą į abi puses parduodantis vežėjas) ir keliautojui

Jeigu po to, kai pasirinkote vieną kelionės paslaugą ir už ją sumokėjote, užsisakysite papildomas kelionės paslaugas savo kelionei ar atostogoms per mūsų bendrovę arba bendrovę XY, Jūs NEGALĖSITE pasinaudoti teisėmis, kurios taikomos paketams pagal Direktyvą (ES) 2015/2302.

Todėl mūsų bendrovė arba bendrovė XY nebus atsakinga už tinkamą pavienių kelionės paslaugų vykdymą. Kilus problemoms prašom kreiptis į atitinkamą paslaugų teikėją.

Tačiau jei papildomas kelionės paslaugas užsisakysite to paties apsilankymo mūsų bendrovėje arba bendrovėje XY ar susisiekimo su mūsų bendrove arba bendrove XY metu, kelionės paslaugos taps susijusių kelionės paslaugų rinkinio dalimi. Tokiu atveju XY turi apsaugą, kaip reikalaujama pagal ES teisę, kad būtų grąžintos Jūsų XY sumokėtos sumos už dėl XY nemokumo neįvykdytas paslaugas. Atkreipkite dėmesį, kad sumokėtos sumos negrąžinamos atitinkamo paslaugų teikėjo nemokumo atveju.

XY pasirūpino apsauga nemokumo atveju apsidrausdama YZ [subjektas, atsakingas už apsaugą nemokumo atveju, pavyzdžiui, garantijų fondas ar draudimo bendrovė].

Keliautojai gali kreiptis į šį subjektą arba, kai taikytina, į kompetentingą instituciją (kontaktiniai duomenys, įskaitant pavadinimą, geografinį adresą, el. paštą ir telefono numerį), jeigu dėl XY nemokumo atsisakoma suteikti paslaugas.

Pastaba. Ši apsauga nemokumo atveju netaikoma sutartims su kitomis šalimis, išskyrus XY, kurios gali būti vykdomos nepaisant XY nemokumo.

[Interneto svetainė, kurioje galima rasti į nacionalinę teisę perkeltą Direktyvą (ES) 2015/2302]

D dalis

Standartinė informacijos forma, kai prekiautojas, kuris padeda internetu įsigyti susijusių kelionės paslaugų rinkinį 3 straipsnio 5 punkto b papunkčio prasme, yra vežėjas, parduodantis bilietą į abi puses

Jei savo kelionei ar atostogoms užsisakysite papildomas kelionės paslaugas naudodamiesi šiuo saitu arba saitais, Jūs NEGALĖSITE pasinaudoti teisėmis, kurios taikomos paketams pagal Direktyvą (ES) 2015/2302.

Todėl mūsų bendrovė arba bendrovė XY nebus atsakinga už tinkamą tų papildomų kelionės paslaugų vykdymą. Kilus problemoms prašom kreiptis į atitinkamą paslaugų teikėją.

Tačiau jei papildomas kelionės paslaugas naudodamiesi šiuo saitu arba saitais užsisakysite per ne vėliau kaip 24 valandas nuo mūsų bendrovės arba bendrovės XY užsakymo patvirtinimo, tos kelionių paslaugos taps susijusių kelionės paslaugų rinkinio dalimi. Tuo atveju XY turi apsaugą, kaip reikalaujama pagal ES teisę, kad būtų grąžintos Jūsų XY sumokėtos sumos už dėl XY nemokumo neįvykdytas paslaugas ir prireikus už Jūsų repatrijavimą. Atkreipkite dėmesį, kad sumokėtos sumos negrąžinamos atitinkamo paslaugų teikėjo nemokumo atveju.

Daugiau informacijos apie apsaugą nemokumo atveju pateikiama [nurodomas hipersaitas]

Paspaudęs hipersaitą keliautojas galės susipažinti su šia informacija:

XY pasirūpino apsauga nemokumo atveju apsidrausdama YZ [subjektas, atsakingas už apsaugą nemokumo atveju, pavyzdžiui, garantijų fondas ar draudimo bendrovė].

Keliautojai gali kreiptis į šį subjektą arba, kai taikytina, į kompetentingą instituciją (kontaktiniai duomenys, įskaitant pavadinimą, geografinį adresą, el. paštą ir telefono numerį), jeigu dėl XY nemokumo atsisakoma suteikti paslaugas.

Pastaba. Ši apsauga nemokumo atveju netaikoma sutartims su kitomis šalimis, išskyrus XY, kurios gali būti vykdomos nepaisant XY nemokumo.

Į nacionalinę teisę perkelta Direktyva (ES) 2015/2302 [HIPERSAITAS]

E dalis

Standartinė informacijos forma, kai užsakymas vyksta internetu, jeigu prekiautojas, padedantis internetu įsigyti susijusių kelionės paslaugų rinkinį, kaip numatyta 3 straipsnio 5 dalies b punkte, yra prekiautojas, kuris nėra bilietą į abi puses parduodantis vežėjas

Jei užsisakysite papildomas kelionės paslaugas naudodamiesi šiuo saitu ar šiais saitais, Jūs NEGALĖSITE pasinaudoti teisėmis, kurios taikomos paketams pagal Direktyvą (ES) 2015/2302.

Todėl mūsų bendrovė arba bendrovė XY nebus atsakinga už tinkamą tų papildomų kelionės paslaugų vykdymą. Kilus problemoms prašom kreiptis į atitinkamą paslaugų teikėją.

Tačiau jei papildomas kelionės paslaugas naudodamiesi šiuo saitu arba saitais užsisakysite per ne vėliau kaip 24 valandas nuo mūsų bendrovės arba bendrovės XY užsakymo patvirtinimo, tos kelionių paslaugos taps susijusių kelionės paslaugų rinkinio dalimi. Tuo atveju XY turi apsaugą, kaip reikalaujama pagal ES teisę, kad būtų grąžintos Jūsų XY sumokėtos sumos už dėl XY nemokumo neįvykdytas paslaugas. Atkreipkite dėmesį, kad sumokėtos sumos negrąžinamos atitinkamo paslaugų teikėjo nemokumo atveju.

Daugiau informacijos apie apsaugą nemokumo atveju pateikiama [nurodomas hipersaitas]

Paspaudęs hipersaitą keliautojas galės susipažinti su šia informacija:

XY pasirūpino apsauga nemokumo atveju apsidrausdama YZ [subjektas, atsakingas už apsaugą nemokumo atveju, pavyzdžiui, garantijų fondas ar draudimo bendrovė].

Keliautojai gali kreiptis į šį subjektą arba, kai taikytina, į kompetentingą instituciją (kontaktiniai duomenys, įskaitant pavadinimą, geografinį adresą, el. paštą ir telefono numerį), jeigu dėl XY nemokumo atsisakoma suteikti kelionės paslaugas.

Pastaba. Ši apsauga nemokumo atveju netaikoma sutartims su kitomis šalimis, išskyrus XY, kurios gali būti vykdomos nepaisant XY nemokumo.

Į nacionalinę teisę perkelta Direktyva (ES) 2015/2302 [HIPERSAITAS]


III PRIEDAS

Atitikties lentelė

Direktyva 90/314/EEB

Ši direktyva

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 punktas ir 2 straipsnio 2 dalies a punktas

2 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 8 punktas

2 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 9 punktas

2 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 6 punktas

2 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 3 punktas

3 straipsnio 1 dalis

Išbraukta

3 straipsnio 2 dalis

Išbraukta, tačiau svarbiausios nuostatos įtrauktos į 5 ir 6 straipsnius

4 straipsnio 1 dalies a punktas

5 straipsnio 1 dalies f punktas

4 straipsnio 1 dalies b punktas

5 straipsnio 1 dalies h punktas, 7 straipsnio 2 dalies d ir f punktai ir 7 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 2 dalies a punktas

7 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 2 dalies b punktas

5 straipsnio 3 dalis, 7 straipsnio 1 ir 4 dalys

4 straipsnio 2 dalies c punktas

Išbraukta

4 straipsnio 3 dalis

9 straipsnis

4 straipsnio 4 dalis

10 straipsnis

4 straipsnio 5 dalis

11 straipsnio 2 ir 3 dalys

4 straipsnio 6 dalis

11 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys ir 12 straipsnio 3 ir 4 dalys

4 straipsnio 7 dalis

13 straipsnio 5, 6 ir 7 dalys

5 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys ir 16 straipsnis

5 straipsnio 3 dalis

23 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 2 dalies e punktas ir 13 straipsnio 2 dalis

6 straipsnis

13 straipsnio 3 dalis

7 straipsnis

17 straipsnis ir 18 straipsnis

8 straipsnis

4 straipsnis

9 straipsnio 1 dalis

28 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalis

28 straipsnio 4 dalis

10 straipsnis

31 straipsnis

Priedo a punktas

5 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Priedo b punktas

5 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Priedo c punktas

5 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Priedo d punktas

5 straipsnio 1 dalies e punktas

Priedo e punktas

5 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Priedo f punktas

5 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Priedo g punktas

5 straipsnio 1 dalies b punktas

Priedo h punktas

5 straipsnio 1 dalies c punktas ir 10 straipsnio 1 dalis

Priedo i punktas

5 straipsnio 1 dalies d punktas

Priedo j punktas

7 straipsnio 2 dalies a punktas

Priedo k punktas

13 straipsnio 2 dalis


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

11.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 326/34


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/2303

2015 m. liepos 28 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB papildoma nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriuose patikslinamos apibrėžtys ir pateikiamos papildomos rizikos koncentracijos ir grupės vidaus sandorių priežiūros derinimo nuostatos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 79/267/EEB, 92/49/EEB, 92/96/EEB, 93/6/EEB ir 93/22/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 98/78/EB ir 2000/12/EB (1), ypač į jos 21a straipsnio 1a dalį,

kadangi:

(1)

siekiant patikslinti apibrėžčių, nustatytų Direktyvos 2002/87/EB 2 straipsnyje, formuluotes ir užtikrinti tinkamą pagal tos direktyvos 7 bei 8 straipsnius ir II priedą priimtų papildomos priežiūros nuostatų derinimą, turėtų būti nustatyti techniniai reguliavimo standartai;

(2)

svarbu toliau patikslinti elementus, į kuriuos būtina atsižvelgti teikiant svarbių grupės vidaus sandorių ir didelės rizikos koncentracijos ataskaitas;

(3)

pagal Direktyvos 2002/87/EB 7 ir 8 straipsnius reikalaujama, kad valstybės narės reikalautų reguliuojamų įmonių arba mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių vykdyti tam tikrus ataskaitų teikimo įpareigojimus. Tokios ataskaitos turėtų būti teikiamos suderintai, kad padėtų koordinatoriams ir kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms nustatyti svarbius klausimus, taip pat palengvintų veiksmingesnį keitimąsi informacija. Siekiant didesnio nuoseklumo didelės rizikos koncentracijos ir svarbių grupės vidaus sandorių ataskaitose, reguliuojamos įmonės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės koordinatoriams turėtų pranešti bent jau tam tikrą standartizuotą minimalią informaciją;

(4)

Direktyvos 2002/87/EB 7 ir 8 straipsniais koordinatoriams taip pat suteikiama įgaliojimų stebėti didelę rizikos koncentraciją ir svarbius grupės vidaus sandorius ir nustatyti rizikos bei sandorių rūšis, apie kuriuos finansiniam konglomeratui priklausančios reguliuojamos įmonės privalo pranešti. Koordinatoriams taip pat suteikiami įgaliojimai nustatyti ribas. Kad šios nuostatos būtų suderintos, reikėtų nustatyti metodiką, kuri padėtų koordinatoriams ir kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms vykdyti savo funkcijas;

(5)

esamos rizikos koncentracijos ir grupės vidaus sandorių papildomos priežiūros priemonės Sąjungoje skiriasi. Nors esamos Sąjungos ir nacionalinės teisės sistemos pripažįstamos, reikėtų nustatyti tam tikras minimalias rizikos koncentracijos ir grupės vidaus sandorių papildomos priežiūros priemones. Pagal šias minimalias priemones kompetentingos institucijos užtikrins vienodas sąlygas ir palengvins priežiūros praktikos derinimą visoje Sąjungoje;

(6)

reguliuojamoms įmonėms arba mišrią veiklą vykdančioms finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms nustatyti reikalavimai grindžiami esamais rizikos koncentracijos ir grupės vidaus sandorių sektorių reikalavimais ir neturėtų būti laikomi kaip šiuos reikalavimus dubliuojantys;

(7)

šis reglamentas grindžiamas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos Europos priežiūros institucijos (EPI) (Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) pateikė Komisijai;

(8)

EPI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė savo atitinkamas suinteresuotųjų subjektų grupes pateikti nuomonę pagal atitinkamai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1093/2010 (2), (ES) Nr. 1094/2010 (3) ir (ES) Nr. 1095/2010 (4) 37 straipsnį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos taisyklės dėl:

a)

terminų „grupės vidaus sandoriai“ ir „rizikos koncentracija“ apibrėžčių, nustatytų Direktyvos 2002/87/EB 2 straipsnio 18 ir 19 punktuose, formuluočių patikslinimo, nustatant vertinimo, kada sandoriai svarbesni, o rizika didesnė, kriterijus;

b)

nuostatų, priimtų pagal Direktyvos 2002/87/EB 7 bei 8 straipsnius ir II priedą, derinimo, kiek tai susiję su:

i)

informacija, kurią reguliuojamos įmonės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės turi teikti koordinatoriui ir kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, kad būtų galima vykdyti rizikos koncentracijos ir grupės vidaus sandorių priežiūrą;

ii)

metodika, kurią turi taikyti koordinatorius ir kitos atitinkamos kompetentingos institucijos, kad būtų nustatytos didelės rizikos koncentracijos ir svarbių grupės vidaus sandorių rūšys;

iii)

priežiūros priemonėmis, kurias turi taikyti kompetentingos institucijos, kaip nurodyta Direktyvos 2002/87/EB 7 straipsnio 3 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje.

2 straipsnis

Svarbūs grupės vidaus sandoriai

1.   Svarbūs grupės vidaus sandoriai gali apimti šiuos finansinio konglomerato sandorius:

a)

investicijas ir grupei priklausančių bendrovių tarpusavio likučius, įskaitant nekilnojamąjį turtą, obligacijas, akcijas, paskolas, mišrias ir subordinuotąsias priemones, įkeistu turtu užtikrintas skolas, susitarimus, kuriais siekiama centralizuoti turto arba pinigų valdymą arba pasidalyti išlaidas, pensijų susitarimus, valdymo, netiesioginio aptarnavimo padalinio arba kitų paslaugų teikimą, dividendus, palūkanų mokėjimą ir kitas gautinas sumas;

b)

garantijas, įsipareigojimus, akredityvus ir kitus nebalansinius sandorius;

c)

išvestinių finansinių priemonių sandorius;

d)

turto ir įsipareigojimų pirkimą, pardavimą ar nuomą;

e)

grupės vidaus mokesčius, susijusius su platinimo sutartimis;

f)

sandorius, kuriais rizikos pozicijos perkeliamos tarp finansiniam konglomeratui priklausančių įmonių, įskaitant sandorius su specialiosios paskirties įmonėmis arba papildomas paslaugas teikiančiomis įmonėmis;

g)

draudimo, perdraudimo ir retrocesijos operacijas;

h)

sandorius, kuriuos sudaro keli susiję sandoriai, pagal kuriuos turtas arba įsipareigojimai perduodami finansiniam konglomeratui nepriklausančioms įmonėms, bet galiausiai rizikos pozicija grąžinama finansiniam konglomeratui.

2.   Kiek tai susiję su reguliuojamomis įmonėmis ir mišrią veiklą vykdančiomis finansų kontroliuojančiosiomis bendrovėmis, nustatydamas svarbių grupės vidaus sandorių rūšis, apibrėždamas tinkamas ribas, ataskaitų teikimo laikotarpius ir apžvelgdamas svarbius grupės vidaus sandorius, koordinatorius ir kitos atitinkamos kompetentingos institucijos visų pirma atsižvelgia į:

a)

finansinio konglomerato specifinę struktūrą, grupės vidaus sandorių sudėtingumą, sandorio šalies ypatingą geografinę padėtį ir tai, ar sandorio šalis yra reguliuojama įmonė ar tokia nėra;

b)

galimą užkrečiamąjį poveikį finansiniame konglomerate;

c)

galimą sektorių taisyklių apėjimą;

d)

galimus interesų konfliktus;

e)

sandorio šalies mokumo ir likvidumo poziciją;

f)

sandorius tarp skirtingiems sektoriams priklausančių finansinio konglomerato įmonių, jeigu dar nepranešta sektorių lygmeniu;

g)

sandorius finansų sektoriuje, apie kuriuos dar nepranešta pagal sektorių taisyklių nuostatas.

3.   Koordinatorius ir kitos atitinkamos kompetentingos institucijos susitaria dėl svarbių grupės vidaus sandorių ataskaitos formos ir turinio, įskaitant kalbą, pateikimo datas ir pateikimo kanalus.

4.   Koordinatorius ir kitos atitinkamos kompetentingos institucijos reikalauja reguliuojamų įmonių arba mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių pranešti bent šią informaciją:

a)

svarbių sandorių datas ir sumas, atitinkamų grupės įmonių ir sandorio šalių pavadinimus ir įmonių registracijos numerius arba kitus identifikavimo numerius, įskaitant juridinio asmens identifikatorių (LEI), jeigu taikytina;

b)

glaustą svarbių grupės vidaus sandorių aprašymą pagal 1 dalyje nurodytų sandorių rūšis;

c)

visą konkretaus finansinio konglomerato visų svarbių grupės vidaus sandorių mastą per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį;

d)

informaciją apie interesų konfliktų ir užkrato rizikos, susijusių su svarbiais grupės vidaus sandoriais finansinio konglomerato lygmeniu, valdymą, atsižvelgiant į finansinio konglomerato strategiją derinti bankų, draudimo ir investicinių paslaugų sektorių veiklą, arba paties sektoriaus atliekamą savo rizikos vertinimą, įskaitant interesų konfliktų ir užkrato, susijusio su svarbiais grupės vidaus sandoriais, rizikos valdymo nagrinėjimą.

5.   Sandoriai, kurie vykdomi kaip vienos ekonominės operacijos dalis, sumuojami, kad būtų galima apskaičiuoti ribas pagal Direktyvos 2002/87/EB 8 straipsnio 2 dalį.

3 straipsnis

Didelė rizikos koncentracija

1.   Laikoma, kad su reguliuojamomis įmonėmis ir mišrią veiklą vykdančiomis finansų kontroliuojančiosiomis bendrovėmis susijusi didelė rizikos koncentracija kyla dėl rizikos pozicijų sandorio šalių, kurios neįeina į finansinį konglomeratą, atžvilgiu, kai tos rizikos pozicijos yra:

a)

tiesioginės arba netiesioginės;

b)

balansiniai arba nebalansiniai straipsniai;

c)

susijusios su reguliuojamoms ir nereguliuojamomis įmonėms, tais pačiais arba skirtingais finansiniam konglomeratui priklausančiais finansų sektoriais;

d)

susidedančios iš bet kokio a, b arba c punktuose nurodytų pozicijų derinio arba jų sąveikos.

2.   Laikoma, kad sandorio šalies riziką arba kredito riziką visų pirma sudaro rizika, susijusi su tarpusavyje susijusiomis grupių sandorio šalimis, kurios nesudaro finansinio konglomerato, įskaitant pozicijų sukaupimą tų sandorio šalių atžvilgiu.

3.   Kiek tai susiję su reguliuojamomis įmonėmis ir mišrią veiklą vykdančiomis finansų kontroliuojančiosiomis bendrovėmis, nustatydamas didelės rizikos koncentracijos rūšis, apibrėždamas tinkamas ribas, ataskaitų teikimo laikotarpius ir apžvelgdamas didelę rizikos koncentraciją, koordinatorius ir kitos atitinkamos kompetentingos institucijos visų pirma atsižvelgia į:

a)

mokumo ir likvidumo poziciją finansinio konglomerato lygmeniu ir finansiniam konglomeratui priklausančių atskirų įmonių lygmeniu;

b)

finansinio konglomerato dydį, sudėtingumą ir specifinę struktūrą, įskaitant specialiosios paskirties įmonių, papildomas paslaugas teikiančių įmonių, trečiųjų šalių įmonių buvimą;

c)

finansinio konglomerato specifinę rizikos valdymo struktūrą ir valdymo sistemos ypatumus;

d)

finansinio konglomerato pozicijų ir jo investicijų portfelio įvairinimą;

e)

finansinio konglomerato finansinės veiklos, susijusios su geografinėmis vietovėmis ir verslo linijomis, įvairinimą;

f)

rizikos veiksnių santykius, koreliaciją ir sąveiką finansiniam konglomeratui priklausančiose įmonėse;

g)

galimą užkrečiamąjį poveikį finansiniame konglomerate;

h)

galimą sektorių taisyklių apėjimą;

i)

galimus interesų konfliktus;

j)

rizikos lygį arba mastą;

k)

galimą pozicijų, kurias turi skirtingiems finansinio konglomerato finansų sektoriams priklausančios įmonės, sukaupimą ir sąveiką, jeigu apie tai dar nepranešta sektoriaus lygmeniu;

l)

finansinio konglomerato finansų sektoriaus pozicijas, apie kurias neparnešta pagal sektorių taisyklių nuostatas.

4.   Koordinatorius ir kitos atitinkamos kompetentingos institucijos susitaria dėl didelės rizikos koncentracijos ataskaitos formos ir turinio, įskaitant kalbą, pateikimo datas ir pateikimo kanalus.

5.   Koordinatorius ir kitos atitinkamos kompetentingos institucijos reikalauja reguliuojamų įmonių arba mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių pranešti bent šią informaciją:

a)

didelės rizikos koncentracijos aprašymą pagal 1 dalyje nurodytos rizikos rūšis;

b)

didelės rizikos koncentracijos išskaidymą pagal sandorio šalis ir tarpusavyje susijusių sandorio šalių grupes, geografines vietoves, ekonomikos sektorius, valiutas, nurodant atitinkamų finansiniam konglomeratui priklausančių grupės įmonių ir jų atitinkamų sandorio šalių pavadinimus ir įmonių registracijos numerius arba kitus identifikavimo numerius, įskaitant juridinio asmens identifikatorių, jeigu taikytina;

c)

visą kiekvienos didelės rizikos koncentracijos sumą konkretaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, įvertintą pagal taikytinas sektoriaus taisykles;

d)

jeigu taikytina, didelės rizikos koncentracijos sumą, atsižvelgiant į rizikos mažinimo priemones ir rizikos koeficiento veiksnius;

e)

informaciją apie interesų konfliktų ir užkrato rizikos, susijusių su didele rizikos koncentracija finansinio konglomerato lygmeniu, valdymą, atsižvelgiant į finansinio konglomerato strategiją derinti bankų, draudimo ir investicinių paslaugų sektorių veiklą, arba paties sektoriaus atliekamą savo rizikos vertinimą, įskaitant interesų konfliktų ir užkrato, susijusio su didele rizikos koncentracija, rizikos valdymo nagrinėjimą.

4 straipsnis

Priežiūros priemonės

Nepažeidžiant jokių kitų kompetentingoms institucijoms suteiktų priežiūros įgaliojimų, jos visų pirma:

1)

atitinkamais atvejais reikalauja reguliuojamų įmonių arba mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių:

a)

vykdyti finansinio konglomerato grupės vidaus sandorius įprastomis rinkos sąlygomis arba pranešti apie grupės vidaus sandorius, kurie nevykdomi įprastomis rinkos sąlygomis;

b)

patvirtinti finansinio konglomerato grupės vidaus sandorius pagal nurodytas vidaus procedūras, dalyvaujant jo valdymo organui, nurodytam Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (5) 3 straipsnio 1 dalyje, arba jo administraciniam, valdymo ar priežiūros organui, nurodytam Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB (6) 40 straipsnyje;

c)

pranešti dažniau, nei reikalaujama pagal Direktyvos 2002/87/EB 7 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnio 2 dalį, apie didelę rizikos koncentraciją ir svarbius grupės vidaus sandorius;

d)

nustatyti papildomus finansinio konglomerato didelės rizikos koncentracijos ir svarbių grupės vidaus sandorių ataskaitų teikimo reikalavimus;

e)

sustiprinti finansinio konglomerato rizikos valdymo procesus ir vidaus kontrolės mechanizmus;

f)

pateikti ar patobulinti planus, skirtus atkurti priežiūros reikalavimų laikymąsi, ir nustatyti jų vykdymo terminą;

2)

apibrėžia atitinkamas ribas, siekiant nustatyti ir apžvelgti didelę rizikos koncentraciją ir svarbius grupės vidaus sandorius.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 35, 2003 2 11, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

(4)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(5)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(6)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).


11.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 326/39


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2304

2015 m. gruodžio 10 d.

dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautų iš Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 ir Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702, preparatą kaip mėsinių kalakutų ir veislei auginamų kalakutų pašarų priedą (leidimo turėtojas „Adisseo France S.A.S.“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės EC 3.2.1.8 ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės EC 3.2.1.6, gautų iš Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 ir Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702, preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal minėto reglamento 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės EC 3.2.1.8 ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės EC 3.2.1.6, gautų iš Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 ir Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702, preparatą kaip visų rūšių ir retesnių rūšių naminių paukščių, auginamų mėsai, kiaušiniams dėti ir veislei, pašarų priedą, skirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“;

(4)

leidimas dešimt metų naudoti preparatą kaip mėsinių viščiukų, dedeklinių vištaičių, retesnių rūšių mėsinių ir dedeklinių naminių paukščių pašarų priedą buvo suteiktas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/661 (2);

(5)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2015 m. balandžio 28 d. priimtoje nuomonėje (3) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis endo-1,4-beta-ksilanazės EC 3.2.1.8 ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės EC 3.2.1.6, gautų iš Talaromyces versatilis IMI CC 378536 ir Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702, preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad šis preparatas labai pagerina mėsinių kalakutų pašarų kiekio ir prieaugio santykį. Ši išvada daroma ir dėl veislei auginamų kalakutų. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6)

endo-1,4-beta-ksilanazės ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „virškinimo stimuliatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  2015 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/661 dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautų iš Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 ir Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702, preparatą kaip mėsinių viščiukų, dedeklinių vištaičių, retesnių rūšių mėsinių ir dedeklinių naminių paukščių pašarų priedą (leidimo turėtojas „Adisseo France S.A.S.“) (OL L 110, 2015 4 29, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2014; 13(5):4106.


RIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai

4a22

Adisseo France S.A.S.

Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8

ir

endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6

Priedo sudėtis:

endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8) ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės (EC 3.2.1.6), gautų iš Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 ir Talaromyces versatilis sp.nov. DSM 26702, preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

kieto pavidalo: endo-1,4-beta-ksilanazė 22 000 – VU (1)/g, endo-1,3(4)-beta-gliukanazė – 15 200 VU/g;

skysčių: endo-1,4-beta-ksilanazės aktyvumas – 5 500 VU/ml, endo-1,3(4)-beta-gliukanazės – 3 800 VU/ml.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

endo-1,4-beta-ksilanazė (EC 3.2.1.8) ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazė (EC 3.2.1.6), gautos iš Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 ir Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702.

Analizės metodas  (2)

Kiekybiniam endo-1,4-beta-ksilanazės aktyvumo įvertinimui:

viskozimetrinis metodas, pagrįstas klampumo sumažėjimu endo-1,4-beta-ksilanazei veikiant ksilano turintį substratą (kviečių arabinoksilaną).

Kiekybiniam endo-1,3(4)-beta-gliukanazės aktyvumo įvertinimui:

viskozimetrinis metodas, pagrįstas klampumo sumažėjimu endo-1,3(4)-beta-gliukanazei veikiant gliukano turintį substratą (miežių betagliukaną) esant 5,5 pH ir 30 °C temperatūrai.

Mėsiniai kalakutai

Veislei auginami kalakutai

endo-1,4-beta-ksilanazė: 1 100 VU

endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 760 VU

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą granuliuojant.

2.

Sauga: tvarkant produktą reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, dėvėti akinius ir mūvėti pirštines.

2025 m. gruodžio 31 d.


(1)  1 VU (viskozimetrinis vienetas) yra fermento kiekis, hidrolizuojantis substratą (atitinkamai miežių betagliukaną ir kviečių arabinoksilaną), sumažindamas tirpalo klampumą, kad santykinis takumas pasikeistų 1 (nedimensinis vienetas)/min esant 30 °C temperatūrai ir 5,5 pH.

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


11.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 326/43


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2305

2015 m. gruodžio 10 d.

dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-gliukanazės (EC 3.2.1.4), gautos iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142), preparatą kaip mėsinių viščiukų, retesnių rūšių mėsinių naminių paukščių ir nujunkytų paršelių pašarų priedą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 2148/2004 ir (EB) Nr. 1520/2007 (leidimo turėtojas „Huvepharma NV“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. Minėto reglamento 10 straipsnyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB (2);

(2)

neterminuotas leidimas naudoti endo-1,4-beta-gliukanazės (EC 3.2.1.4), gautos iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (ankstesnis pavadinimas Trichoderma longibrachiatum), preparatą (toliau – priede nurodytas preparatas) pagal Direktyvą 70/524/EEB kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą buvo suteiktas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2148/2004 (3), kaip nujunkytų paršelių pašarų priedą – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1520/2007 (4). Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalimi, šis preparatas įtrauktas į pašarų priedų registrą kaip esamas produktas;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalį kartu su to reglamento 7 straipsniu buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti endo-1,4-beta-gliukanazės (EC 3.2.1.4), gautos iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (ankstesnis pavadinimas Trichoderma longibrachiatum), preparatą kaip mėsinių viščiukų, retesnių rūšių mėsinių naminių paukščių ir nujunkytų paršelių pašarų priedą. Pareiškėjas paprašė tą priedą priskirti prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2013 m. balandžio 17 d. priimtoje nuomonėje (5) ir 2015 m. kovo 10 d. priimtoje nuomonėje (6) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis endo-1,4-beta-gliukanazės (EC 3.2.1.4), gautos iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (ankstesnis pavadinimas Trichoderma longibrachiatum), preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad šis preparatas gali būti veiksmingai naudojamas mėsiniams viščiukams ir nujunkytiems paršeliams. Be to, Tarnyba mano, kad išvados dėl preparato veiksmingumo gali būti taikomos ir retesnių rūšių mėsiniams naminiams paukščiams. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

endo-1,4-beta-gliukanazės (EC 3.2.1.4), gautos iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (ankstesnis pavadinimas Trichoderma longibrachiatum), preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(6)

Reglamentas (EB) Nr. 2148/2004 ir Reglamentas (EB) Nr. 1520/2007 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(7)

kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „virškinimo stimuliatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2148/2004 dalinis pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 2148/2004 IV priede endo-1,4-beta-gliukanazei skirtas įrašas E 1616 išbraukiamas.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1520/2007 dalinis pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 1520/2007 iš dalies keičiamas taip:

1.

5 straipsnis išbraukiamas;

2.

V priedas išbraukiamas.

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Priede nurodytą preparatą ir pašarus, kurių sudėtyje yra šio preparato, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2016 m. birželio 30 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2015 m. gruodžio 31 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).

(3)  2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2148/2004 dėl nuolatinio ir laikino leidimo naudoti tam tikrus priedus ir dėl leidimo naudoti tam tikrus pašaruose jau leidžiamus priedus (OL L 370, 2004 12 17, p. 24).

(4)  2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1520/2007 dėl nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus pašarų priedus (OL L 335, 2007 12 20, p. 17).

(5)  EFSA Journal 2013; 11(7):3207.

(6)  EFSA Journal 2015; 13(3):4054.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai

4a1616

Huvepharma NV

Endo-1,4-beta-gliukanazė

EC 3.2.1.4

Priedo sudėtis

endo-1,4-beta-gliukanazės (EC 3.2.1.4), gautos iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas 2 000 CU (1)/g (kieto ir skysto pavidalo).

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

endo-1,4-beta-gliukanazė (EC 3.2.1.4), gauta iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142).

Analizės metodas  (2)

Endo-1,4-beta-gliukanazės nustatymas pašarų priede, premiksuose ir pašaruose:

kolorimetrinis metodas, pagrįstas vandenyje tirpių dažiklių dalelių (azurino) kiekybiniu vertinimu; jos gautos endo-1,4-beta-gliukanazei reaguojant su azurinu, skersiniu ryšiu susietu su celiulioze.

Mėsiniai viščiukai ir retesnių rūšių mėsiniai naminiai paukščiai

500 CU

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą granuliuojant.

2.

Sauga: tvarkant produktą reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, dėvėti akinius ir mūvėti pirštines.

3.

Naudoti nujunkytiems paršeliams, sveriantiems maždaug iki 35 kg.

2025 m. gruodžio 31 d.

Nujunkyti paršeliai

350 CU


(1)  1 CU – fermento, kuris, esant 4,5 pH ir 30 °C temperatūrai, iš miežių betagliukano atpalaiduoja 0,128 mikromolio redukuojančių angliavandenių (gliukozės ekvivalentai) per minutę, kiekis.

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


11.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 326/46


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2306

2015 m. gruodžio 10 d.

dėl leidimo naudoti L-cisteino hidrochloridą monohidratą kaip kačių ir šunų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. Minėto reglamento 10 straipsnyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB (2);

(2)

neterminuotas leidimas naudoti L-cisteino hidrochloridą monohidratą kaip visų rūšių gyvūnams skirtą pašarų priedą buvo suteiktas remiantis Direktyva 70/524/EEB. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalimi, šis produktas buvo įtrauktas į pašarų priedų registrą kaip esamas produktas;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalį kartu su to reglamento 7 straipsniu buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti L-cisteino hidrochloridą monohidratą kaip kačių ir šunų pašarų priedą. Pareiškėjas paprašė šį priedą priskirti prie priedų kategorijos „jusliniai priedai“. Kartu su šiuo prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2013 m. spalio 10 d. priimtoje nuomonėje (3) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo pašaruose sąlygomis L-cisteino hidrochloridas monohidratas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnyba taip pat nurodė, kad L-cistinas ir L-cisteino hidrochloridas yra kvapiosios medžiagos, kurias leidžiama naudoti maisto produktuose ir kurių veiksmingumas yra įrodytas, nors nėra aišku, ar L-cisteino hidrochloridas monohidratas kaip kvapioji medžiaga gyvūnų augintinių ėdale yra naudojamas tokiu pačiu būdu kaip ir maisto produktuose. Apsvarsčiusi pareiškėjo pateiktus įrodymus, Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad neįmanoma įvertinti L-cisteino hidrochlorido monohidrato veiksmingumo pagal jo galutinę koncentraciją pašaruose. Tačiau Tarnyba taip pat nurodė, kad nereikia įrodyti šio priedo, kurį leidžiama naudoti maisto produktuose, veiksmingumo, jei jo funkcija pašaruose iš esmės yra ta pati kaip ir maisto produktuose. Svarstydama kitus pareiškėjo pateiktus įrodymus Komisija padarė išvadą, kad nors L-cisteino hidrochloridas monohidratas, palyginti su L-cistinu ir L-cisteino hidrochloridu, siejamas su skirtinga chemine struktūra, tai, kad šis priedas yra monohidratas, nekeičia jo veiksmingumo. Komisija taip pat padarė išvadą, kad šio naudojamo priedo koncentracija būna didesnė už įprastinę ir didžiausią leidžiamąją koncentraciją įvairių kategorijų maisto produktuose, todėl esama pakankamai šios medžiagos veiksmingumo įrodymų;

(5)

Tarnyba padarė išvadą, kad, jei bus imtasi tinkamų apsaugos priemonių, saugos problemų naudotojams nekils. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašarų priedų pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6)

L-cisteino hidrochlorido monohidrato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(7)

kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti L-cisteino hidrochlorido monohidrato leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytą medžiagą, priklausančią priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkcinei grupei „kvapieji junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Priede nurodytą medžiagą ir premiksus, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2016 m. birželio 30 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2015 m. gruodžio 31 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

2.   Priede nurodytus kombinuotuosius pašarus ir pašarines medžiagas, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2017 m. gruodžio 31 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2015 m. gruodžio 31 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2013;11(10):3437.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Veikliosios medžiagos kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.

2b920

L-cisteino hidrochloridas monohidratas

Priedo sudėtis

L-cisteino hidrochloridas monohidratas.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

L-cisteino hidrochloridas monohidratas

C3H7NO2S·HClH2O

CAS Nr. 7048-04-6

Kieto pavidalo L-cisteino hidrochloridas monohidratas, gautas hidrolizuojant keratiną iš paukščių plunksnų.

Grynumas: atliekant analizę ne mažiau kaip 98,5 %.

Analizės metodas  (1)

L-cisteino hidrochlorido monohidrato kiekybinis nustatymas pašarų priede: titrimetrija, Europos farmakopėja (Ph. Eur. 6,0, method 01/2008:0895).

Cist(e)ino (įskaitant L-cisteino hidrochloridą monohidratą) kiekybinis nustatymas premiksuose ir pašaruose: jonų mainų chromatografija ir antrinių junginių pokolonėlinis gavimas bei fotometrinis aptikimas: Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009 (2) (III priedas, F).

Katės ir šunys

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti:

laikymo sąlygas,

papildomas L-cisteino hidrochlorido monohidrato naudojimas priklauso nuo kačių ir šunų poreikio gauti sieringų aminorūgščių ir nuo kitų sieringų aminorūgščių koncentracijos ėdale.

2.

Sauga: tvarkant produktą naudojamos kvėpavimo takų apsaugos priemonės, dėvimi apsauginiai akiniai ir mūvimos pirštinės.

2025 m. gruodžio 31 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  2009 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009, nustatantis oficialiai pašarų kontrolei taikytinus Bendrijos ėminių ėmimo ir analizės metodus (OL L 54, 2009 2 26, p. 1).


11.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 326/49


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2307

2015 m. gruodžio 10 d.

dėl leidimo naudoti menadiono natrio hidrosulfitą ir menadiono nikotinamido hidrosulfitą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. Minėto reglamento 10 straipsnyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leista naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB (2);

(2)

neterminuotas leidimas naudoti vitaminą K kaip visų rūšių gyvūnams skirtą pašarų priedą buvo suteiktas remiantis Direktyva 70/524/EEB. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalimi, tas produktas buvo įtrauktas į pašarų priedų registrą kaip esamas produktas;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalį kartu su to reglamento 7 straipsniu buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti vitamino K3 menadiono natrio hidrosulfito ir menadiono nikotinamido hidrosulfito forma naudojimą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus. Pareiškėjas paprašė tuos priedus priskirti prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2014 m. sausio 16 d. priimtoje nuomonėje (3) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo pašaruose sąlygomis menadiono natrio hidrosulfitas ir menadiono nikotinamido hidrosulfitas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai;

(5)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad menadiono natrio hidrosulfitas ir menadiono nikotinamido hidrosulfitas yra veiksmingi vitamino K šaltiniai ir kad nekyla jokių abejonių dėl saugos naudotojams, jeigu bus imtasi tinkamų apsaugos priemonių. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedų pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6)

menadiono natrio hidrosulfito ir menadiono nikotinamido hidrosulfito vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti menadiono natrio hidrosulfitą ir menadiono nikotinamido hidrosulfitą;

(7)

nors pareiškėjas atsiėmė prašymą leisti menadiono natrio hidrosulfitą naudoti geriamajame vandenyje, šis priedas gali būti naudojamas kombinuotuosiuose pašaruose, kuriais šeriama su vandeniu;

(8)

dėl saugos sumetimų nebūtina neatidėliotinai taikyti menadiono natrio hidrosulfito ir menadiono nikotinamido hidrosulfito leidimo sąlygų pakeitimų, todėl tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis su leidimu susijusių naujų reikalavimų;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio tiksliai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Priede nurodytas medžiagas ir premiksus, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2016 m. birželio 30 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2015 m. gruodžio 31 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

2.   Kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2016 m. gruodžio 31 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2015 m. gruodžio 31 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti maistiniams gyvūnams.

3.   Kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2017 m. gruodžio 31 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2015 m. gruodžio 31 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti nemaistiniams gyvūnams.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2014;12(1):3532.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio tiksliai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos.

3a710

„Menadiono natrio hidrosulfitas“ arba „vitaminas K3

Priedo sudėtis

Menadiono natrio hidrosulfitas

Chromas ≤ 45 mg/kg

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Menadiono natrio hidrosulfitas

C11H9NaO5S·3H2O

CAS Nr. 6147–37–1

Pagamintas cheminės sintezės būdu

Grynumas: bent 96 % menadiono natrio hidrosulfito komplekso, atitinkančio bent 50 % menadiono.

Analizės metodas  (1)

Menadiono natrio hidrosulfito nustatymas pašarų priede: spektrofotometrinis metodas, naudojant regimojo spektro detektorių 635 nm (VDLUFA – Bd.III 13.7.1).

Menadiono natrio hidrosulfito nustatymas premiksuose ir pašaruose: normalių fazių efektyvioji skysčių chromatografija su UV detektoriumi. 2010 m. balandžio 29 d. dekretas, Official Italian Journal Nr. 120, 25/5/2010.

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo ir stabilumo sąlygas.

3.

Naudojamas toks ekvivalentas, jeigu priedo kiekis paženklintas taip: 1 mg vitamino K3 = 1 mg menadiono = 2 mg menadiono natrio hidrosulfito.

4.

Imamasi tinkamų priemonių, kad būtų išvengta chromo išmetimo į orą ir apsisaugota nuo jo poveikio per kvėpavimo takus arba per odą. Jei tokios priemonės yra techniškai neįmanomos arba nepakankamos, apsaugos priemonių imamasi pagal nacionalines taisykles, kuriomis įgyvendinami Sąjungos teisės aktai dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, įskaitant Tarybos direktyvas 89/391/EEB (2), 89/656/EEB (3), 92/85/EEB (4), 98/24/EB (5) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/37/EB (6).

5.

Tvarkant produktą mūvimos tinkamos apsauginės pirštinės ir naudojamos kvėpavimo takų ir akių apsaugos priemonės pagal Tarybos direktyvą 89/686/EEB (7).

2025 m. gruodžio 31 d.

3a711

„Menadiono nikotinamido hidrosulfitas“ arba „vitaminas K3

Priedo sudėtis

Menadiono nikotinamido hidrosulfitas

Chromas ≤ 142 mg/kg

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Menadiono nikotinamido hidrosulfitas

C11H9O5S·C6H7N2O

CAS Nr. 73581-79-0

Pagamintas cheminės sintezės būdu

Grynumas: bent 96 % menadiono nikotinamido hidrosulfito komplekso, atitinkančio bent 43,9 % menadiono ir bent 31,2 % nikotinamido.

Analizės metodas  (1)

Menadiono nikotinamido hidrosulfito nustatymas pašarų priede: spektrofotometrinis metodas, naudojant regimojo spektro detektorių 635 nm (VDLUFA – Bd.III 13.7.1).

Menadiono nikotinamido hidrosulfito nustatymas premiksuose ir pašaruose: normalių fazių efektyvioji skysčių chromatografija. 2010 m. balandžio 29 d. dekretas, Official Italian Journal Nr. 120, 25/5/2010.

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo ir stabilumo sąlygas.

3.

Naudojamas toks ekvivalentas, jeigu priedo kiekis paženklintas taip: 1 mg vitamino K3 = 1 mg menadiono = 2,27 mg menadiono nikotinamido hidrosulfito.

4.

Imamasi tinkamų priemonių, kad būtų išvengta chromo išmetimo į orą ir apsisaugota nuo jo poveikio per kvėpavimo takus arba per odą. Jei tokios priemonės yra techniškai neįmanomos arba nepakankamos, apsaugos priemonių imamasi pagal nacionalines taisykles, kuriomis įgyvendinami Sąjungos teisės aktai dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, įskaitant direktyvas 89/391/EEB, 89/656/EEB, 92/85/EEB, 98/24/EB ir 2004/37/EB.

5.

Tvarkant produktą mūvimos tinkamos apsauginės pirštinės ir naudojamos kvėpavimo takų ir akių apsaugos priemonės pagal Direktyvą 89/686/EEB.

2025 m. gruodžio 31 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Europos Sąjungos pašarų priedų etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1).

(3)  1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 89/656/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, darbuotojams darbo vietoje naudojant asmenines apsaugos priemones (OL L 393, 1989 12 30, p. 18).

(4)  1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo (OL L 348, 1992 11 28, p. 1).

(5)  1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).

(6)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (OL L 158, 2004 4 30, p. 50).

(7)  1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/686/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su asmeninėmis apsaugos priemonėmis, suderinimo (OL L 399, 1989 12 30, p. 18).


11.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 326/54


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2308

2015 m. gruodžio 10 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

94,8

TR

83,5

ZZ

89,2

0707 00 05

MA

90,3

TR

152,1

ZZ

121,2

0709 93 10

MA

61,3

TR

151,4

ZZ

106,4

0805 10 20

MA

71,7

TR

62,0

ZA

67,0

ZW

32,0

ZZ

58,2

0805 20 10

MA

73,5

ZZ

73,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

83,1

ZA

96,8

ZZ

90,0

0805 50 10

TR

94,3

ZZ

94,3

0808 10 80

AU

155,4

CL

80,0

NZ

213,1

US

119,6

ZA

187,3

ZZ

151,1

0808 30 90

CN

58,1

TR

130,9

ZZ

94,5


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

11.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 326/56


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/2309

2015 m. gruodžio 10 d.

dėl veiksmingos ginklų eksporto kontrolės skatinimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 26 straipsnio 2 dalį ir 31 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 12 d. valstybių ir vyriausybių vadovų priimtoje Europos saugumo strategijoje yra išdėstytos penkios pagrindinės problemos, kurias turi spręsti Sąjunga: terorizmas, masinio naikinimo ginklų platinimas, regioniniai konfliktai, valstybių nefunkcionavimas ir organizuotas nusikalstamumas. Keturių iš tų penkių problemų atveju itin daug įtakos turi nekontroliuojamos įprastinių ginklų apyvartos padariniai. Toje strategijoje pabrėžiama eksporto kontrolės svarba siekiant sustabdyti ginklų platinimą;

(2)

1998 m. birželio 5 d. Sąjunga priėmė politiškai privalomą Elgesio kodeksą ginklų eksporto srityje, kuriame nustatomi bendri teisėtos prekybos įprastiniais ginklais reglamentavimo kriterijai;

(3)

2005 m. gruodžio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos priimtoje ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba jais strategijoje nustatyta, kad Sąjunga regionų ir tarptautiniu lygmenimis remia eksporto kontrolės stiprinimą ir skatinimą laikytis Elgesio kodekse ginklų eksporto srityje nustatytų kriterijų, inter alia, padėdama ES nepriklausančioms šalims rengti atitinkamus vidaus teisės aktus ir skatindama taikyti skaidrumo didinimo priemones;

(4)

Elgesio kodeksas ginklų eksporto srityje 2008 m. gruodžio 8 d. buvo pakeistas Tarybos bendrąja pozicija 2008/944/BUSP (1), kuri yra teisiškai privaloma ir kurioje nustatyti aštuoni kriterijai, kuriais remiantis turi būti vertinamos įprastinių ginklų eksporto paraiškos. Joje taip pat numatytas pranešimo ir konsultavimosi mechanizmas, skirtas pranešimams apie atsisakymą išduoti ginklų eksporto licencijas, ir skaidrumo priemonės, pavyzdžiui, kasmet skelbiama ES metinė ginklų eksporto ataskaita. Prie Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP yra prisijungusios kai kurios ES nepriklausančios šalys;

(5)

Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP 11 straipsnyje nurodyta, jog valstybės narės turi dėti visas pastangas, kad paskatintų kitas valstybes, kurios eksportuoja karines technologijas arba įrangą, taikyti toje bendrojoje pozicijoje išdėstytus kriterijus;

(6)

2013 m. balandžio 2 d. JT Generalinė Asamblėja priėmė Sutartį dėl prekybos ginklais (SPG); ji įsigaliojo 2014 m. gruodžio 24 d. SPG siekiama stiprinti skaidrumą ir atsakomybę ginklų prekybos srityje. Kaip ir Bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP, SPG yra nustatyti tam tikri rizikos vertinimo kriterijai, kuriais remiantis turi būti vertinamas ginklų eksportas. Sąjunga konkrečiai remia veiksmingą SPG įgyvendinimą ir visuotinį taikymą vykdydama tikslinę programą, patvirtintą pagal Tarybos sprendimą 2013/768/BUSP (2). Pagal tą programą teikiama parama tam tikroms ES nepriklausančioms šalims (jų prašymu), joms stiprinant savo ginklų perdavimo kontrolės sistemas laikantis SPG reikalavimų;

(7)

todėl svarbu užtikrinti šiame sprendime numatytų informavimo bei paramos veiksmų ir veiksmų, kurie numatyti Sprendime 2013/768/BUSP, papildomumą. Albanija, Bosnija ir Hercegovina, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Serbija, Juodkalnija, Kosovas (3), Alžyras, Egiptas, Libija, Marokas, Tunisas, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldovos Respublika, Ukraina, Beninas, Burkina Fasas, Žaliojo Kyšulio Salos, Dramblio Kaulo Krantas, Gambija, Gana, Gvinėja, Bisau Gvinėja, Liberija, Malis, Nigeris, Nigerija, Senegalas, Siera Leonė, Togas, Mauritanija, Kamerūnas, Čadas ir Kinija buvo nustatytos kaip paramą gaunančios šalys pagal šį sprendimą. Atitinkamais atvejais, šiame sprendime nustatyti paramos gavėjai, kurie nesiėmė jokių veiksmų dėl SPG pasirašymo ir prisijungimo prie SPG, turėtų būti skatinami tai padaryti pagal šį sprendimą vykdoma veikla. Analogiškai, atitinkamais atvejais, paramos gavėjai, kurie yra pasirašę SPG, bet dar jos neratifikavę, turėtų būti skatinami ją ratifikuoti. Todėl, jei šis sprendimas būtų sėkmingai įgyvendintas, jis taip pat galėtų suteikti galimybę gauti didesnę su SPG susijusią paramą pagal Sprendimą 2013/768/BUSP;

(8)

Sąjungos veikla skatinant veiksmingą ir skaidrią ginklų eksporto kontrolę nuo 2008 m. plėtojama pagal Tarybos bendruosius veiksmus 2008/230/BUSP (4) ir Tarybos sprendimus 2009/1012/BUSP (5) bei 2012/711/BUSP (6). Ta veikla visų pirma buvo remiamas tolesnis regioninis bendradarbiavimas, didesnis skaidrumas ir didesnė atsakomybė pagal Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP principus ir joje įtvirtintus rizikos vertinimo kriterijus. Atitinkami veiksmai tradiciškai buvo skirti rytinėms ir pietinėms Sąjungos kaimyninėms trečiosioms šalims;

(9)

pastaraisiais metais Sąjunga taip pat teikė paramą, kad būtų pagerinta dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolė ES nepriklausančiose šalyse, vykdant projektus pagal kitas Sąjungos finansines priemones nei Bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) biudžetas. Tos pastangos buvo toliau plėtojamos pagal kompetencijos centrų iniciatyvą. Turėtų būti užtikrintas koordinavimas su veiksmais, susijusiais su dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrole;

(10)

techninį sprendimų 2009/1012/BUSP ir 2012/711/BUSP įgyvendinimą Taryba patikėjo Vokietijos federalinei ekonomikos reikalų ir eksporto kontrolės tarnybai (toliau – BAFA). BAFA sėkmingai baigė organizuoti visus tuose sprendimuose numatytus veiksmus. BAFA taip pat yra įgyvendinimo agentūra, atsakinga už projektus, kuriais remiamas veiksmingas Sutarties dėl prekybos ginklais įgyvendinimas pagal Sprendimą 2013/768/BUSP. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pasirinkimas skirti BAFA Sąjungos veiksmų pagal šį sprendimą įgyvendinimo agentūra yra pagrįstas dėl jos įrodytos patirties, kvalifikacijų ir reikiamų ekspertinių žinių visose srityse, susijusiose su atitinkamais Sąjungos ginklų eksporto kontrolės veiksmais. Pasirinkus BAFA bus sudarytos palankesnės sąlygos identifikuoti informavimo apie SPG programos ir veiklos pagal šį sprendimą sinergiją,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Siekdama propaguoti taiką bei saugumą ir vadovaudamasi Europos saugumo strategija, Sąjunga siekia šių tikslų:

a)

skatinti, kad ES nepriklausančios šalys vykdytų veiksmingą ginklų eksporto kontrolę pagal Bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP ir Sutartyje dėl prekybos ginklais nustatytus principus ir atitinkamais atvejais siekti papildomumo bei sinergijos su Sąjungos paramos projektais dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės srityje;

b)

remti vidaus ir regionų lygmenimis ES nepriklausančių šalių dedamas pastangas tam, kad padidinti atsakomybę ir skaidrumą prekybos įprastiniais ginklais srityje.

2.   Sąjunga siekia 1 dalyje nurodytų tikslų vykdydama šią projektų veiklą, skirtą:

a)

toliau skatinti ES nepriklausančias šalis laikytis Bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP ir Sutartyje dėl prekybos ginklais nustatytų principų bei kriterijų, remiantis pasiekimais įgyvendinant sprendimus 2012/711/BUSP bei 2009/1012/BUSP ir Bendruosius veiksmus 2008/230/BUSP;

b)

padėti ES nepriklausančioms šalims atitinkamai parengti, atnaujinti ir įgyvendinti susijusias teisėkūros ir administracines priemones, kuriomis siekiama sukurti veiksmingą įprastinių ginklų eksporto kontrolės sistemą;

c)

padėti paramos gavėjams rengti mokymus licencijas išduodantiems ir vykdymą užtikrinantiems pareigūnams, kad būtų užtikrintas tinkamas ginklų eksporto kontrolės įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas;

d)

skatinti skaidrumą ir atsakomybę tarptautinės prekybos ginklais srityje, be kita ko, teikiant paramą nacionalinėms bei regioninėms priemonėms, kuriomis skatinamas įprastinių ginklų eksporto skaidrumas ir tinkamas tikrinimas;

e)

skatinti paramos gavėjus, kurie nesiėmė jokių veiksmų dėl SPG pasirašymo ir prisijungimo prie SPG, – prisijungti prie SPG, o SPG pasirašiusias šalis – ratifikuoti ją;

f)

skatinti toliau nagrinėti ginklų nukreipimo riziką ir jos mažinimą tiek importo, tiek eksporto srityje.

Išsamus šioje dalyje nurodytos projektų veiklos aprašymas pateikiamas priede.

2 straipsnis

1.   Už šio sprendimo įgyvendinimą yra atsakingas Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis).

2.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytos projektų veiklos techninį įgyvendinimą vykdo BAFA.

3.   BAFA savo užduotis atlieka vyriausiojo įgaliotinio atsakomybe. Tuo tikslu vyriausiasis įgaliotinis ir BAFA sudaro reikiamus susitarimus.

3 straipsnis

1.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytai projektų veiklai įgyvendinti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 999 000 EUR.

2.   Iš 1 dalyje nurodytos sumos finansuojamos išlaidos tvarkomos laikantis Sąjungos biudžetui taikomų procedūrų ir taisyklių.

3.   Komisija prižiūri, kad 1 dalyje nurodyta orientacinė finansavimo suma būtų tinkamai tvarkoma. Tuo tikslu ji sudaro finansavimo susitarimą su BAFA. Susitarime nustatoma, kad BAFA turi užtikrinti, jog Sąjungos įnašo matomumas būtų proporcingas jo dydžiui.

4.   Įsigaliojus šiam sprendimui, Komisija siekia kuo greičiau sudaryti 3 dalyje nurodytą finansavimo susitarimą. Ji praneša Tarybai apie visus sunkumus to proceso metu ir finansavimo susitarimo sudarymo datą.

4 straipsnis

Vyriausiasis įgaliotinis teikia Tarybai šio sprendimo įgyvendinimo ataskaitas, grindžiamas reguliariai rengiamomis BAFA ataskaitomis. Tos ataskaitos yra Tarybos atliekamo vertinimo pagrindas. Komisija teikia ataskaitas, susijusias su 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos projektų veiklos įgyvendinimo finansiniais aspektais.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis nustoja galioti praėjus 30 mėnesių nuo 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto finansavimo susitarimo sudarymo dienos arba praėjus šešiems mėnesiams nuo jo priėmimo dienos, jeigu per tą laikotarpį finansavimo susitarimas nebuvo sudarytas.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BAUSCH


(1)  2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/944/BUSP, nustatanti bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę (OL L 335, 2008 12 13, p. 99).

(2)  2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2013/768/BUSP dėl ES veiklos pagal Europos saugumo strategiją remiant Sutarties dėl prekybos ginklais įgyvendinimą (OL L 341, 2013 12 18, p. 56).

(3)  Šis pavadinimas nedaro poveikio pozicijoms dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 (1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

(4)  2008 m. kovo 17 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/230/BUSP dėl paramos ES veiklai, kuria siekiama trečiosiose šalyse skatinti ginklų eksporto kontrolę ir ES elgesio kodekse ginklų eksporto srityje nustatytų principų bei kriterijų laikymąsi (OL L 75, 2008 3 18, p. 81).

(5)  2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 2009/1012/BUSP dėl paramos ES veiklai, kuria siekiama trečiosiose šalyse skatinti ginklų eksporto kontrolę ir Tarybos bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP nustatytų principų bei kriterijų laikymąsi (OL L 348, 2009 12 29, p. 16).

(6)  2012 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas 2012/711/BUSP dėl Sąjungos veiklos, kuria siekiama trečiosiose šalyse skatinti ginklų eksporto kontrolę ir Bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP nustatytų principų bei kriterijų laikymąsi, rėmimo (OL L 321, 2012 11 20, p. 62).


PRIEDAS

1 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTA PROJEKTŲ VEIKLA

1.   TIKSLAI

Šio sprendimo tikslai – skatinti, kad būtų vykdoma geresnė ginklų perdavimo kontrolė, ir remti vidaus bei regionų lygmenimis dedamas pastangas padidinti atsakomybę ir skaidrumą prekybos įprastiniais ginklais srityje. Atitinkamais atvejais jie turėtų apimti Bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP ir Sutartyje dėl prekybos ginklais nustatytų principų bei kriterijų propagavimą. Tų tikslų turėtų būti siekiama atitinkamais atvejais stengiantis užtikrinti tinkamą Sąjungos paramos projektų, vykdomų dvejopo paskirties prekių eksporto kontrolės srityje, papildomumą ir sinergiją.

Kad pasiektų pirmiau nurodytus tikslus, Sąjunga turėtų toliau propaguoti Bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP nustatytus standartus, remdamasi pasiekimais įgyvendinant sprendimus 2012/711/BUSP bei 2009/1012/BUSP ir Bendruosius veiksmus 2008/230/BUSP. Tuo tikslu paramos gavėjams turėtų būti padedama atitinkamai parengti, atnaujinti ir įgyvendinti susijusias teisėkūros ir administracines priemones, kuriomis remiama veiksminga įprastinių ginklų eksporto kontrolės sistema. Taip pat turėtų būti teikiama parama, susijusi su ginklų nukreipimo rizikos vertinimu ir mažinimu.

Taip pat turėtų būti remiamas licencijas išduodančių ir vykdymą užtikrinančių pareigūnų, atsakingų už ginklų perdavimo kontrolės įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą, mokymas ir nacionalinės bei regioninės priemonės, kuriomis skatinamas įprastinių ginklų eksporto skaidrumas ir tinkamas tikrinimas. Be to, turėtų būti skatinami ryšiai su privačiuoju sektoriumi ir atitinkamų nacionalinių teisinių bei administracinių nuostatų, reglamentuojančių ginklų perdavimą, laikymasis.

2.   ĮGYVENDINIMO AGENTŪROS PARINKIMAS

Šio sprendimo įgyvendinimas pavedamas BAFA. Atitinkamais atvejais BAFA partneriai bus valstybių narių eksporto kontrolės agentūros, atitinkamos regioninės ir tarptautinės organizacijos, analitiniai centrai, mokslinių tyrimų institutai ir nevyriausybinės organizacijos.

BAFA turi didžiulės patirties, susijusios su paramos eksporto kontrolės srityje teikimu ir informavimo veiklos vykdymu. Ji yra sukaupusi tokios patirties visose atitinkamose strateginės eksporto kontrolės srityse, susijusiose su cheminiais, biologiniais, radiologiniais ir branduoliniais (ChBRB) aspektais, dvejopo naudojimo prekėmis ir ginklais. Dalyvaudama tose programose ir veikloje BAFA sukaupė išsamių žinių apie daugumos paramos gavėjų, kuriems taikomas šis sprendimas, eksporto kontrolės sistemas.

Kalbant apie paramą ginklų eksporto kontrolės srityje ir informavimo veiklą, BAFA sėkmingai baigė įgyvendinti sprendimus 2009/1012/BUSP ir 2012/711/BUSP. BAFA taip pat yra atsakinga už SPG įgyvendinimui remti skirtos programos, nustatytos Sprendimu 2013/768/BUSP, techninį įgyvendinimą.

Bendras rezultatas yra tas, kad BAFA gali geriausiai identifikuoti paramos gavėjų, kurie bus remiami vykdant šiame sprendime numatytą veiklą, eksporto kontrolės sistemų privalumus ir trūkumus. Todėl ji yra pajėgiausia sudaryti palankias sąlygas įvairių paramos ir informavimo programų, susijusių su ginklų eksporto kontrole, sinergijai ir išvengti nereikalingo dubliavimo.

3.   KOORDINAVIMAS SU KITAIS SĄJUNGOS PARAMOS PROJEKTAIS EKSPORTO KONTROLĖS SRITYJE

Remiantis patirtimi, įgyta vykdant ankstesnius Sąjungos informavimo veiksmus eksporto kontrolės srityje, apimančius tiek dvejopo naudojimo prekes, tiek įprastinę ginkluotę, turėtų būti siekiama sinergijos ir papildomumo. Tuo tikslu 4.2.1–4.2.3 punktuose nurodyta veikla atitinkamais atvejais turėtų būti vykdoma kartu su kita veikla, susijusia su dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrole, finansuojama naudojant kitas Sąjungos finansines priemones nei BUSP biudžetą. Visų pirma turėtų būti nagrinėjama galimybė organizuoti tarpusavyje susijusius renginius. Tai turėtų būti daroma visapusiškai atsižvelgiant į nustatytus teisinius ir finansinius atitinkamų Sąjungos finansinių priemonių naudojimo apribojimus.

4.   PROJEKTŲ VEIKLOS APRAŠYMAS

4.1.   Projekto tikslai

Pagrindinis tikslas – teikti techninę paramą tam tikriems paramos gavėjams, kurie parodė pasiryžimą tobulinti savo standartus ir praktiką ginklų eksporto kontrolės srityje. Todėl vykdant numatomus veiksmus bus kreipiamas dėmesys į paramos gavėjų statusą, visų pirma į:

galimą narystę arba paraiškas dėl narystės tarptautiniuose eksporto kontrolės režimuose, susijusiuose su įprastinės ginkluotės ir dvejopo naudojimo prekių bei technologijų perdavimu;

kandidato narystei Sąjungoje statusą ir į tai, ar paramos gavėjai yra oficialūs ar potencialūs kandidatai narystei;

poziciją SPG atžvilgiu.

Jei paramos gavėjai, kuriems skirtas projektas, yra tik pasirašę SPG, kai įmanoma, vykdant veiksmus turėtų būti siekiama geriau išsiaiškinti ratifikavimo kliūtis, visų pirma tuo atveju, kai tos kliūtys yra techninio pobūdžio ir susijusios su įgyvendinimo pajėgumų trūkumais ar poreikiais. Kai tikslinga, turėtų būti skatinamos galimybės teikti Sąjungos paramą pagal Sprendimą 2013/768/BUSP. Jei paramos gavėjai, kuriems skirtas projektas, nesiėmė jokių veiksmų dėl SPG pasirašymo, ratifikavimo bei prisijungimo prie jos, vykdant veiklą turėtų būti skatinama prisijungti prie SPG, galbūt pasinaudojant kitų paramos gavėjų, kurie yra ratifikavę SPG, parama.

Kitas papildomas tikslas – atkreipti tam tikrų paramos gavėjų dėmesį į ginklų nukreipimo rizikos vertinimą ir ginklų nukreipimo rizikos mažinimą tiek eksporto, tiek importo srityje. Vykdant su šiuo papildomu tikslu susijusius veiksmus visų pirma bus sudarytos sąlygos ginklų perdavimo kontrolę susieti su kitais projektais, kuriais siekiama užkirsti kelią ginklų nukreipimui, pavyzdžiui, su fizinio saugumo ir atsargų valdymo veiksmais ir veiksmais, kuriais prisidedama prie ginklų ir šaudmenų atsekamumo.

4.2.   Projekto aprašymas

4.2.1.   Regioniniai praktiniai seminarai

Įgyvendinant projektą bus surengti ne daugiau kaip šeši dviejų dienų trukmės praktiniai seminarai, kurių dalyviai bus mokomi atitinkamose įprastinės ginkluotės eksporto kontrolės srityse.

Dalyvauti praktiniame seminare būtų kviečiama ne daugiau kaip 30 valdžios sektoriaus, licencijų išdavimo ir vykdymo užtikrinimo pareigūnų iš paramos gavėjų, kuriems skirtas projektas. Atitinkamais atvejais taip pat gali būti kviečiami parlamentų, pramonės ir pilietinės visuomenės atstovai.

Mokymą vykdys ekspertai iš valstybių narių nacionalinių administracijų, įskaitant buvusius pareigūnus, šalių, kurios yra prisijungusios prie Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP, atstovai, privačiojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės atstovai.

Praktiniai seminarai gali būti rengiami vietoje, kurią turės nustatyti vyriausiasis įgaliotinis konsultuodamasis su Tarybos įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupe (COARM).

Regioniniai praktiniai seminarai bus surengti:

a)

ne daugiau kaip 2 praktiniai seminarai – Pietryčių Europoje;

b)

ne daugiau kaip 2 praktiniai seminarai – Rytų Europos ir Kaukazo šalims, dalyvaujančioms vykdant Europos kaimynystės politiką;

c)

ne daugiau kaip 2 praktiniai seminarai – Viduržemio jūros regiono Šiaurės Afrikos šalims, dalyvaujančioms vykdant Europos kaimynystės politiką.

Šis regioninis suskirstymas po du praktinius seminarus kiekvienam regionui gali būti neįmanomas, jei nebus tam palankių aplinkybių (pavyzdžiui, jei bus nelauktai mažas dalyvių skaičius, jei joks paramos gavėjas regione nepateiks rimtų pasiūlymų dėl praktinių seminarų surengimo, arba jei bus dubliuojama kitais kitų informavimo paslaugų teikėjų veiksmais). Tokiu atveju, nepavykus surengti praktinio seminaro viename ar dviejuose regionuose, galėtų būti atitinkamai padidintas praktinių seminarų skaičius kitame (-uose) regione (-uose), neviršijant bendro šešių praktinių seminarų skaičiaus.

4.2.2.   Pažintiniai apsilankymai

Įgyvendinant projektą bus surengti ne daugiau kaip šeši dviejų dienų trukmės pažintiniai valdžios sektoriaus, licencijų išdavimo ir vykdymo užtikrinimo pareigūnų apsilankymai atitinkamose valstybių narių valdžios institucijose. Pažintiniai apsilankymai turėtų būti skirti bent trims paramos gavėjams ir bent vienam paramos gavėjui, kuris nėra ratifikavęs SPG.

4.2.3.   Parama atskiriems paramos gavėjams

Įgyvendinant projektą bus surengta ne ilgesnės nei 30 dienų trukmės praktinių seminarų atskiriems paramos gavėjams, pageidautina in situ, kuriuose dalyvaus valdžios sektoriaus, licencijų išdavimo ir vykdymo užtikrinimo pareigūnai. Atsižvelgiant į tikslius poreikius ir tai, ar bus turima paramos gavėjų bei ES valstybių narių ekspertų, iš viso numatytos 30 dienų bus paskirstytos į ne mažiau kaip dviejų dienų trukmės ir ne daugiau kaip penkių dienų trukmės praktinius seminarus.

Ekspertinėmis žiniomis dalysis ekspertai iš valstybių narių nacionalinių administracijų (įskaitant buvusius pareigūnus), šalių, kurios yra prisijungusios prie Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP, atstovai arba privačiojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės atstovai.

Tie individualios paramos praktiniai seminarai daugiausia bus rengiami paramos gavėjų prašymu. Jie skirti konkretiems paramos gavėjo iškeltiems klausimams spręsti arba nurodytiems konkretiems poreikiams patenkinti, pavyzdžiui, rengiant regioninį praktinį seminarą arba palaikant reguliarius ryšius su Sąjungos ekspertais ir įgyvendinimo agentūra.

4.2.4.   Kontrolinių sąrašų laikymasis

Įgyvendinimo agentūra sudaro eksporto kontrolės vykdymo techninės srities ekspertų sąrašus. Ekspertai atrenkami iš kuo didesnio valstybių narių skaičiaus.

Bus numatytas 100 darbo valandų suma (grindžiama standartiniais atlyginimais ekspertams, kaip nustatyta 5 punkte), skirta patenkinti atitinkamų paramos gavėjų valdžios institucijų prašymus dėl ekspertų kontrolinių sąrašų klausimais skyrimo (atsižvelgiant į tai, ar bus turima tokių ekspertų). Įgyvendinimo agentūra parengs tokių prašymų šabloną, atsižvelgdama į neformalų įvertinimo nuomonės pobūdį ir konfidencialumo klausimą.

4.2.5.   Galutinio įvertinimo renginys

Siekiant pateikti galutinį pagal šį sprendimą vykdomos veiklos įvertinimą, bus surengtas dviejų dienų trukmės renginys Briuselyje, kartu dalyvaujant paramos gavėjams ir valstybėms narėms (jei įmanoma, kartu su COARM posėdžiu).

Bus pakviesti ne daugiau kaip du kiekvieno 6.1 punkte nurodyto paramos gavėjo atstovai (valdžios sektoriaus, licencijų išdavimo ir vykdymo užtikrinimo pareigūnai).

4.2.6.   Su ginklų nukreipimu susiję veiksmai

Vykdant šį projektą bus surengti šie du praktiniai seminarai, skirti Vakarų Afrikos ir Sahelio šalims bei Kinijai:

vienas dviejų dienų trukmės įžanginis praktinis seminaras, į kurį bus pakviesta ne daugiau kaip po du atstovus iš paramos gavėjų;

vienas dviejų dienų trukmės baigiamasis praktinis seminaras, į kurį bus pakviesta ne daugiau kaip po tris atstovus iš paramos gavėjų.

Praktiniai seminarai turėtų vykti Vakarų Afrikos ir Sahelio šalyse.

5.   ATLYGINIMAI EKSPERTAMS

Ekspertams mokami atlyginimai už pagal 4.2.2–4.2.4 punktus vykdomus veiksmus. Už pagal 4.2.4 punktą vykdomus veiksmus ekspertams mokami valandiniai atlyginimai pagal faktinį laiką (apskaičiuotą valandomis), praleistą tenkinant prašymus dėl prekių identifikavimo. Numatoma, jog atlyginimus reikės sumokėti ne daugiau kaip už 100 ekspertų darbo valandų (iš bendro 800 valandų skaičiaus).

6.   PARAMOS GAVĖJAI

6.1.   Paramos gavėjai, remiami vykdant veiksmus pagal 4.2.1–4.2.5 punktus

i)

Pietryčių Europa (Albanija, Bosnija ir Hercegovina, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Serbija ir Kosovas*);

ii)

Viduržemio jūros regiono Šiaurės Afrikos šalys, dalyvaujančios vykdant Europos kaimynystės politiką (Alžyras, Egiptas, Libija, Marokas ir Tunisas);

iii)

Rytų Europos ir Kaukazo šalys, dalyvaujančios vykdant Europos kaimynystės politiką (Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldovos Respublika ir Ukraina).

6.2.   Paramos gavėjai, remiami vykdant veiksmus pagal 4.2.6 punktą

Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (VAVEB) šalys (Beninas, Burkina Fasas, Žaliojo Kyšulio Salos, Dramblio Kaulo Krantas, Gambija, Gana, Gvinėja, Bisau Gvinėja, Liberija, Malis, Nigeris, Nigerija, Senegalas, Siera Leonė, Togas); Mauritanija, Kamerūnas, Čadas ir Kinija.

6.3.   Paramos gavėjų aprėpties pakeitimas

COARM darbo grupė, remdamasi vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymu ir tinkamu pagrindimu gali nuspręsti pakeisti paramą gaunančių šalių sąrašą.

7.   PROJEKTO REZULTATAI IR ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI

Vertinant projekto rezultatus, be 4.2.5 punkte nurodyto galutinio įvertinimo renginio, taip pat bus atsižvelgiama į šiuos aspektus:

7.1.   Atskirų paramos gavėjų įvertinimas

Užbaigus veiklą, įgyvendinimo agentūra pateikia EIVT ir Komisijai pažangos ataskaitas dėl kiekvieno iš 6.1 punkte nurodyto paramos gavėjo. Tos ataskaitos bus rengiamos palaikant ryšius su atitinkamomis ES atstovybėmis ir jose bus apibendrinti veiksmai, vykdyti šio sprendimo įgyvendinimo laikotarpiu. Ataskaitose taip pat bus įvertinti paramos gavėjų pajėgumai, skirti ginklų perdavimo kontrolei. Jei paramos gavėjas yra SPG šalis, įvertinimas apims turimų pajėgumų naudojimą SPG įgyvendinimui.

7.2.   Poveikio įvertinimas ir įgyvendinimo rodikliai

Užbaigus visus šiuo sprendimu numatytus veiksmus turėtų būti atliktas techninis tų veiksmų poveikio 6.1 punkte nurodytiems paramos gavėjams įvertinimas. Poveikio vertinimą atliks vyriausiasis įgaliotinis, bendradarbiaudamas su COARM darbo grupe ir, prireikus, su atitinkamomis ES atstovybėmis bei kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

Tuo tikslu bus remiamasi šiais rodikliais:

tuo, ar yra įdiegtos atitinkamos vidaus taisyklės dėl ginklų perdavimo kontrolės ir ar (kokiu mastu) jos atitinka Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP nuostatas, inter alia, vertinimo kriterijų taikymas, ES bendrojo karinės įrangos sąrašo įgyvendinimas, ataskaitų teikimas;

jei turima, informacija apie vykdymo užtikrinimo atvejus;

tuo, ar paramos gavėjai gali pranešti apie ginklų eksportą ir (arba) importą, atsižvelgiant į, inter alia, JT registrą, SPG metines ataskaitas, nacionalines ataskaitas;

tuo, ar paramos gavėjas yra oficialiai prisijungęs arba ketina prisijungti prie Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP.

Tais įgyvendinimo rodikliais turėtų būti atitinkamai remiamasi 7.1 punkte nurodytose atskirose įvertinimo ataskaitose.

8.   SKATINIMAS NAUDOTIS ES INFORMACINIU INTERNETO PORTALU

Sprendime 2012/711/BUSP numatytas interneto portalas buvo sukurtas kaip ES nuosavas išteklius (https://export-control.jrc.ec.europa.eu). Jis veikia kaip bendra visoms ES informavimo programoms (dvejopo naudojimo prekės, ginklai, SPG) skirta platforma. Vykdant veiklą pagal 4.2.1–4.2.5 punktus didinamas informuotumas apie ES informacinį interneto portalą ir skatinamas jo naudojimas. Informavimo veiklos dalyviai turėtų būti informuojami apie interneto portalo neoficialią dalį, kurioje suteikiama nuolatinė prieiga prie išteklių, dokumentų ir kontaktinių duomenų. Be to, naudotis interneto portalu turėtų būti skatinami kiti pareigūnai, kurie negalėjo tiesiogiai dalyvauti paramos ir informavimo veiksmuose.

9.   ES MATOMUMAS

Įgyvendinimo agentūra imasi visų reikiamų priemonių, kad būtų viešai paskelbta, jog veiksmus finansuoja Europos Sąjunga. Tokios priemonės bus įgyvendinamos vadovaujantis Europos Komisijos paskelbtu komunikatu ir ES išorės veiksmų matomumo vadovu. Taip agentūra užtikrins Sąjungos įnašo matomumą tinkamu ženklinimu ir viešumu, akcentuodama Sąjungos vaidmenį ir didindama informuotumą apie priežastis, dėl kurių priimtas šis sprendimas, taip pat apie Sąjungos paramą įgyvendinant sprendimą ir tos paramos rezultatus. Įgyvendinant projektą parengta medžiaga bus aiškiai pažymėta Sąjungos vėliava pagal atitinkamas Sąjungos gaires.

Atsižvelgiant į tai, kad planuojamos veiklos mastas ir pobūdis labai skiriasi, bus naudojamos įvairios propagavimo priemonės, įskaitant tradicinę žiniasklaidą, interneto svetaines, socialinę žiniasklaidą, informacinę ir reklaminę medžiagą, įskaitant infografiką, lankstinukus, naujienlaiškius, pranešimus spaudai ir atitinkamai kitas priemones. Bus atitinkamai ženklinami pagal projektą rengiami leidiniai ir organizuojami vieši renginiai.

10.   TRUKMĖ

Visa numatoma projekto trukmė – 24 mėnesiai.

11.   ATASKAITŲ TEIKIMAS

Įgyvendinimo agentūra reguliariai rengia ketvirčio ataskaitas, įskaitant ataskaitas po kiekvienos rūšies veiksmų užbaigimo. Ataskaitos pateikiamos vyriausiajam įgaliotiniui ne vėliau kaip per šešias savaites nuo atitinkamos rūšies veiksmų užbaigimo.

12.   BENDRŲ PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA IR SĄJUNGOS FINANSINIS ĮNAŠAS

Bendra projekto išlaidų sąmata – 1 110 000 EUR; projektas bendrai finansuojamas iš Vokietijos. Bendra ES finansuojamo projekto sąmata yra 999 000 EUR.


11.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 326/64


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/2310

2015 m. gruodžio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/189/BUSP, kuriuo įsteigiamas Europos saugumo ir gynybos koledžas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 42 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. balandžio 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/189/BUSP, kuriuo įsteigiamas Europos saugumo ir gynybos koledžas (1);

(2)

2014 m. liepos 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/491/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/189/BUSP (2);

(3)

Sprendime 2013/189/BUSP su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2014/491/BUSP, nustatyta orientacinė finansavimo suma pirmiesiems 12 mėnesių nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. liepos 31 d. ir tolesniam laikotarpiui nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.;

(4)

Sprendimu 2013/189/BUSP įsteigtas Iniciatyvinis komitetas 2014 m. kovo 25 d. susitarė, kad finansavimo susitarimo laikotarpis turėtų būti suderintas su metiniu ataskaitiniu laikotarpiu, kuris prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d., kad nuo 2016 m. reikėtų tik vieno apskaitos dokumentų rinkinio;

(5)

todėl turėtų būti nustatyta nauja orientacinė finansavimo suma laikotarpiui nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.;

(6)

todėl Sprendimas 2013/189/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2013/189/BUSP 16 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Orientacinė finansavimo suma, skirta ESGK išlaidoms padengti pirmuosius 12 mėnesių po 3 dalyje minėto finansavimo susitarimo sudarymo, yra 535 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta ESGK išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d., yra 756 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta ESGK išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., yra 630 000 EUR.

Sprendimus dėl orientacinių finansavimo sumų, skirtų ESGK išlaidoms padengti vėlesniais laikotarpiais, priima Taryba.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BAUSCH


(1)  2013 m. balandžio 22 d. Tarybos sprendimas 2013/189/BUSP, kuriuo įsteigiamas Europos saugumo ir gynybos koledžas (ESGK) ir panaikinami Bendrieji veiksmai 2008/550/BUSP (OL L 112, 2013 4 24, p. 22).

(2)  2014 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 2014/491/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/189/BUSP, kuriuo įsteigiamas Europos saugumo ir gynybos koledžas (ESGK) (OL L 218, 2014 7 24, p. 6).


11.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 326/65


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/2311

2015 m. gruodžio 9 d.

kuriuo iš dalies keičiami įgyvendinimo sprendimai (ES) 2015/1500 ir (ES) 2015/2055 dėl apsaugos nuo žvynelinės Graikijoje priemonių

(pranešta dokumentu Nr. C(2015) 8585)

(Tekstas autentiškas tik graikų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvą 92/119/EEB, nustatančią Bendrijos bendrąsias tam tikrų gyvūnų ligų kontrolės priemones ir konkrečias priemones nuo kiaulių vezikulinės ligos (3), ypač į jos 19 straipsnio 1 dalies a punktą, 3 dalies a punktą ir 6 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (4), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 92/119/EEB nustatytos bendrosios tam tikrų gyvūnų ligų kontrolės priemonės. Joje nustatytos priemonės, kurių reikia imtis, jei ūkyje įtariama ar patvirtinama žvynelinė, taip pat priemonės, kurių reikia imtis apribojimų taikymo zonose, ir kitos papildomos priemonės ligai kontroliuoti. Pagal šias priemones taip pat numatoma skubi vakcinacija kilus žvynelinės protrūkiui, papildant kitas kontrolės priemones;

(2)

Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2015/1500 (5) nustatytos visapusiškos apsaugos priemonės ir apribojimai, susiję su galvijų ir jų spermos perkėlimu ir išvežimu, taip pat su tam tikrų gyvūninių produktų iš tam tikrų žvynelinės paveiktų Graikijos vietovių, tiekimu rinkai;

(3)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/2055 (6) nustatomos skubios galvijų vakcinacijos nuo žvynelinės Graikijoje programos sąlygos. Be to, Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/2055 iš dalies pakeistos tam tikros Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/1500 nuostatos ir išplėsta apribojimų taikymo zona – be Evro paregionio, įtraukti Rodopės, Ksantės, Kavalos ir Limno paregioniai;

(4)

2015 m. spalio 19 d. Graikijos valdžios institucijos pranešė Komisijai apie naujus protrūkius Chalkidikės paregionyje ir 2015 m. spalio 21 d. pranešė apie ketinimą atlikti vakcinaciją nuo žvynelinės Chalkidikės, Salonikų ir Kilkio paregionuose, o lapkričio 11 d. – apie ketinimą atlikti vakcinaciją Dramos ir Serės paregionuose. Dėl to reikia išplėsti Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/1500 priede nustatytą apribojimų taikymo zoną ir teritoriją, kurioje gali būti atliekama vakcinacija, kaip nustatyta Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/2055 I priede;

(5)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1500 ir Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2055 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/1500 priedas pakeičiamas taip:

„PRIEDAS

APRIBOJIMŲ TAIKYMO ZONOS, NURODYTOS 2 STRAIPSNIO b PUNKTE

Šie Graikijos paregioniai:

Evro paregionis;

Rodopės paregionis;

Ksantės paregionis;

Kavalos paregionis;

Chalkidikės paregionis;

Salonikų paregionis;

Kilkio paregionis;

Limno paregionis;

Dramos paregionis;

Serės paregionis.“

2 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/2055 I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

Šie Graikijos paregioniai:

Evro paregionis;

Rodopės paregionis;

Ksantės paregionis;

Kavalos paregionis;

Chalkidikės paregionis;

Salonikų paregionis;

Kilkio paregionis;

Limno paregionis;

Dramos paregionis;

Serės paregionis.“

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Graikijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 9 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 62, 1993 3 15, p. 69.

(4)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(5)  2015 m. rugsėjo 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1500 dėl tam tikrų apsaugos nuo žvynelinės Graikijoje priemonių, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1423 (OL L 234, 2015 9 8, p. 19).

(6)  2015 m. lapkričio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2055, kuriuo nustatoma skubios galvijų vakcinacijos nuo žvynelinės Graikijoje programa ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1500 (OL L 300, 2015 11 17, p. 31).


Klaidų ištaisymas

11.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 326/68


2015 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/608, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 798/2008 nuostatos dėl Ukrainos ir Izraelio įrašų trečiųjų šalių sąraše, Ukrainos salmonelių kontrolės vištų dedeklių organizmuose programos patvirtinimo, veterinarinio sertifikavimo reikalavimų, susijusių su Niukaslo liga, ir kiaušinių produktams taikomų apdorojimo reikalavimų, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 101, 2015 m. balandžio 18 d. )

4 puslapis, 2 straipsnis:

yra:

„Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.“,

turi būti:

„Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.“


11.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 326/69


2015 m. spalio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1884, kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo protrūkių ir su ta liga susijusių Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų įrašų trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikrus naminius paukščius ir jų produktus, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 276, 2015 m. spalio 21 d. )

32 puslapis, dėl iš dalies keistinos Komisijos reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies, kurioje turi būti pakeistas „CA – Kanada“ įrašas, CA-2.2 eilutė:

yra:

„CA – Kanada

CA-2.2

Ontarijo provincijos teritorija, apibrėžiama šiomis ribomis:

prasideda nuo kelio County Road 119 sankirtos su keliu County Road 64 ir gatve 25th Line,

toliau į šiaurę gatve 25th Line iki jos sankirtos su keliu Road 68, toliau į rytus keliu Road 68 iki jo naujos sankirtos su gatve 25th Line ir toliau į šiaurę nuo gatvės 25th Line iki kelio 74 Road,

į rytus keliu 74 Road nuo gatvės 25th Line iki gatvės 31st Line,

į šiaurę gatve 31st Line nuo kelio 74 Road iki kelio 78 Road,

į rytus keliu 78 Road nuo gatvės 31st Line iki gatvės 33rd Line,

į šiaurę gatve 33rd Line gatve nuo kelio 78 Road iki kelio 84 Road,

į rytus keliu 84 Road nuo gatvės 33rd Line iki greitkelio Highway 59,

į pietus greitkeliu Highway 59 nuo kelio 84 Road iki kelio Road 78,

į rytus keliu Road 78 nuo greitkelio Highway 59 iki gatvės 13th Line,

į pietus gatve 13 Line nuo kelio Road 78 kelio iki kelio Oxford Road 17,

į rytus keliu Oxford Road 17 nuo gatvės 13 Line iki kelio Oxford Road 4,

į pietus keliu Oxford Road 4 nuo kelio Oxford Road 17 iki kelio County Road 15,

į rytus keliu County Road 15 (kertant greitkelį Highway 401) nuo kelio Oxford Road 4 iki gatvės Middletown Line,

į pietus gatve Middletown Line (kertant greitkelį Highway 403) nuo kelio County Road 15 iki kelio Old Stage Road,

į vakarus keliu Old Stage Road nuo gatvės Middletown Line iki kelio County Road 59,

į pietus keliu County Road 59 nuo kelio Old Stage Road iki kelio Curries Road,

į vakarus keliu Curies Road nuo kelio County Road 59 iki gatvės Cedar Line,

į pietus gatve Cedar Line nuo kelio Curries Road iki kelio Rivers Road,

į pietvakarius keliu Rivers Road nuo gatvės Cedar Line iki gatvės Foldens Line,

į šiaurės vakarus gatve Foldens Line nuo kelio Rivers Road iki kelio Sweaburg Road,

į pietvakarius keliu Sweaburg Road nuo gatvės Foldens Line iki Harris gatvės,

į šiaurės vakarus Harris gatve nuo kelio Sweaburg Road iki greitkelio Highway 401,

į vakarus greitkeliu Highway 401 nuo Harris gatvės iki Ingersoll gatvės (kelio County Road 10),

į šiaurę Ingersoll gatve (keliu County Road 10) nuo greitkelio Highway 401 iki kelio County Road 119,

keliu County Road 119 nuo gatvės Ingersoll Street (kelio County Road 10) link pradinės ribos – kelio County Road 119 sankirtos su gatve 25th Line.

WGM

VIII

P2

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

2015 4 8

2015 10 8

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER,

SRP, SRA

 

 

S1, ST1“

turi būti:

„CA – Kanada

„CA-2.2

Ontarijo provincijos teritorija, apibrėžiama šiomis ribomis:

prasideda nuo kelio County Road 119 sankirtos su keliu County Road 64 ir gatve 25th Line,

toliau į šiaurę gatve 25th Line iki jos sankirtos su keliu Road 68, toliau į rytus keliu Road 68 iki jo naujos sankirtos su gatve 25th Line ir toliau į šiaurę nuo gatvės 25th Line iki kelio 74 Road,

į rytus keliu 74 Road nuo gatvės 25th Line iki gatvės 31st Line,

į šiaurę gatve 31st Line nuo kelio 74 Road iki kelio 78 Road,

į rytus keliu 78 Road nuo gatvės 31st Line iki gatvės 33rd Line,

į šiaurę gatve 33rd Line nuo kelio 78 Road iki kelio 84 Road,

į rytus keliu 84 Road nuo gatvės 33rd Line iki greitkelio Highway 59,

į pietus greitkeliu Highway 59 nuo kelio 84 Road iki kelio Road 78,

į rytus keliu Road 78 nuo greitkelio Highway 59 iki gatvės 13th Line,

į pietus gatve 13 Line nuo kelio Road 78 iki kelio Oxford Road 17,

į rytus keliu Oxford Road 17 nuo gatvės 13 Line iki kelio Oxford Road 4,

į pietus keliu Oxford Road 4 nuo kelio Oxford Road 17 iki kelio County Road 15,

į rytus keliu County Road 15 (kertant greitkelį Highway 401) nuo kelio Oxford Road 4 iki gatvės Middletown Line,

į pietus gatve Middletown Line (kertant greitkelį Highway 403) nuo kelio County Road 15 iki kelio Old Stage Road;

į vakarus keliu Old Stage Road nuo gatvės Middletown Line iki kelio County Road 59,

į pietus keliu County Road 59 nuo kelio Old Stage Road iki kelio Curries Road,

į vakarus keliu Curies Road nuo kelio County Road 59 iki gatvės Cedar Line,

į pietus gatve Cedar Line nuo kelio Curries Road iki kelio Rivers Road,

į pietvakarius keliu Rivers Road nuo gatvės Cedar Line iki gatvės Foldens Line,

į šiaurės vakarus gatve Foldens Line nuo kelio Rivers Road iki kelio Sweaburg Road,

į pietvakarius keliu Sweaburg Road nuo gatvės Foldens Line iki gatvės Harris Street,

į šiaurės vakarus gatve Harris Street nuo kelio Sweaburg Road iki greitkelio Highway 401,

į vakarus greitkeliu Highway 401 nuo gatvės Harris Street iki gatvės Ingersoll Street (kelio County Road 10),

į šiaurę gatve Ingersoll Street (keliu County Road 10) nuo greitkelio Highway 401 iki kelio County Road 119,

keliu County Road 119 nuo gatvės Ingersoll Street (kelio County Road 10) link pradinės ribos – kelio County Road 119 sankirtos su gatve 25th Line.

WGM

VIII

P2

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

2015 4 8

2015 10 8

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER,

SRP, SRA

A

 

S1, ST1“