ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 295

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. lapkričio 12d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1708/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso bendrąjį indekso bazinį laikotarpį ( 1 )

1

 

*

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2011, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su regioninės valdžios ir vietos valdžios institucijų, kurių atžvilgiu turimos pozicijos gali būti vertinamos kaip pozicijos centrinės valdžios atžvilgiu, sąrašais, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB ( 1 )

3

 

*

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2012, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su sprendimų nustatyti, apskaičiuoti ir panaikinti papildomo kapitalo reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB priėmimo tvarka ( 1 )

5

 

*

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2013, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su standartiniais nuokrypiais nuo sveikatos rizikos suvienodinimo sistemos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB ( 1 )

9

 

*

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2014, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su procedūromis ir šablonais, naudojamais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB teikiant informaciją grupės priežiūros institucijai ir priežiūros institucijoms keičiantis informacija ( 1 )

11

 

*

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2015, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su išorinių kredito rizikos vertinimų vertinimo procedūromis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB ( 1 )

16

 

*

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2016, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su nuosavybės vertybinių popierių indeksu, naudojamu atliekant simetrinį standartinio nuosavybės vertybinių popierių kapitalo poreikio tikslinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB ( 1 )

18

 

*

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2017, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su pakoreguotais koeficientais, taikomais apskaičiuojant su euru susietų valiutų kurso rizikos kapitalo reikalavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB ( 1 )

21

 

*

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2018, kuriuo atšaukiamas dviejų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimas Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui

23

 

 

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2019, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

39

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2020, kuriuo Tarybos Generaliniam sekretoriui deleguojami įgaliojimai išduoti laissez-passer Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos nariams, pareigūnams ir kitiems tarnautojams, taip pat Reglamento (ES) Nr. 1417/2013 II priede nurodytiems specialiems pareiškėjams, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2005/682/EB, Euratomas

42

 

*

2015 m. lapkričio 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2021, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Pasaulio prekybos organizacijos ministrų konferencijoje dėl Liberijos Respublikos stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją

44

 

*

2015 m. lapkričio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2022, kuriuo dėl taikymo laikotarpio iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/866/EB dėl tam tikrų dvigeldžių moliuskų, skirtų žmonių maistui, importo iš Peru laikino sustabdymo skubių priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 7669)  ( 1 )

45

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2014 m. liepos 9 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 273/14/COL dėl įmonės Scandinavian Airlines finansavimo taikant naująją atnaujinamojo kredito priemonę (Norvegija) [2015/2023]

47

 

*

2015 m. rugsėjo 24 d. Nuolatinio ELPA valstybių komiteto sprendimas Nr. 2/2015/SC, kuriuo įsteigiamas 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo laikinasis komitetas [2015/2024]

63

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/2010

2015 m. lapkričio 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1708/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso bendrąjį indekso bazinį laikotarpį

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų (1), ypač į jo 4 straipsnio trečią pastraipą ir 5 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Centrinio Banko nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 2494/95 nustatytas statistinis pagrindas, būtinas suderintiems vartotojų kainų indeksams (toliau – SVKI) sudaryti;

(2)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1708/2005 (3) nustatytos bendros taisyklės dėl SVKI bazinio laikotarpio nustatymo ir nurodyta, kad tas laikotarpis yra 2005 m. (t. y. 2005 m. prilyginami 100; 2005 m. = 100);

(3)

dėl SVKI subindeksų klasifikavimo pakeitimų ir siekiant suderinti subindeksus, kurie su SVKI susieti po to, kai 2005 m. prilyginti 100, būtina pakeisti indekso bazinį laikotarpį. Kad būtų užtikrintas SVKI palyginamumas ir aktualumas, indekso bazinį laikotarpį reikėtų pakeisti ir nustatyti, kad 2015 m. prilyginami 100 (2015 m. = 100);

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 2494/95 13 straipsnį priimant šį reglamentą atsižvelgta į išlaidų efektyvumą;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1708/2005 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Indekso bazinis laikotarpis

1.   Nustatoma, kad SVKI bendrasis indekso bazinis laikotarpis yra 2015 m. (2015 m. = 100). Naujasis indekso bazinis laikotarpis naudojamas visų SVKI indeksų ir subindeksų visoms laiko eilutėms, pradedant nuo 2016 m. sausio mėn. SVKI skelbimo.

2.   Bet kokie papildomi subindeksai, kuriuos reikia integruoti į SVKI, konkrečių metų gruodžio mėn. susiejami 100 indeksinių vienetų lygmeniu ir naudojami nuo ateinančių metų sausio mėn. (imtinai).“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 257, 1995 10 27, p. 1.

(2)  2015 m. birželio 1 d. Nuomonė (OL C 209, 2015 6 25, p. 3).

(3)  2005 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1708/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso bendrąjį indekso bazinį laikotarpį, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2214/96 (OL L 274, 2005 10 20, p. 9).


12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2011

2015 m. lapkričio 11 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su regioninės valdžios ir vietos valdžios institucijų, kurių atžvilgiu turimos pozicijos gali būti vertinamos kaip pozicijos centrinės valdžios atžvilgiu, sąrašais, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač jos 109a straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

regioninės valdžios ir vietos valdžios institucijų, kurių atžvilgiu turimos pozicijos gali būti vertinamos kaip pozicijos centrinės valdžios, kurios jurisdikcijoje jos yra įsteigtos, atžvilgiu pagal Direktyvą 2009/138/EB, sąrašai yra svarbūs apskaičiuojant standartinės mokumo kapitalo reikalavimo formulės rinkos rizikos modulį ir sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizikos modulį;

(2)

kai reikia, į šiuos sąrašus įtrauktos regioninės valdžios ir vietos valdžios institucijos turėtų būti grupuojamos pagal tipą, atsižvelgiant į Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 (2) 85 straipsnyje nustatytas sąlygas;

(3)

priežiūros institucijos pateikė atitinkamą informaciją apie specifinius įplaukų generavimo įgaliojimus ir egzistuojančius institucinius susitarimus pagal nacionalinę teisę, susijusius su jų jurisdikcijai priklausančiomis regioninės valdžios ir vietos valdžios institucijomis, ir kokiu mastu tos valdžios institucijos laikosi Direktyvos 2009/138/EB 109a straipsnio 2 dalies a punkte nustatytų reikalavimų;

(4)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(5)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (3) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Regioninės valdžios ir vietos valdžios institucijų sąrašai

Toliau nurodytos regioninės valdžios ir vietos valdžios institucijos, kurių atžvilgiu turimos pozicijos gali būti vertinamos kaip pozicijos centrinės valdžios, kurios jurisdikcijoje jos yra įsteigtos, atžvilgiu, kaip nurodyta Direktyvos 2009/138/EB 109a straipsnio 2 dalies a punkte:

1)

Austrijoje: „Land“ arba „Gemeinde“;

2)

Belgijoje: „communauté“ arba „gemeenschap“, „région“ arba „gewest“, „province“ arba „provincie“, arba „commune“ arba „gemeente“;

3)

Danijoje: „region“ arba „kommune“;

4)

Suomijoje: „kaupunki“ arba „stad“, „kunta“ arba „kommun“, arba „Ahvenanmaan maakunta“ arba „Landskapet Åland“;

5)

Prancūzijoje: „région“, „département“ arba „commune“;

6)

Vokietijoje: „Land“, „Gemeindeverband“ arba „Gemeinde“;

7)

Lichtenšteine: „Gemeinde“;

8)

Lietuvoje: „savivaldybė“;

9)

Liuksemburge: „commune“;

10)

Nyderlanduose: „provincie“, „waterschap“ arba „gemeente“;

11)

Lenkijoje: „województwo“, „związek powiatów“, „powiat“, „związek międzygminny“, „gmina“ arba „miasto stołeczne Warszawa“;

12)

Portugalijoje: „Região Autónoma dos Açores“ arba „Região Autónoma da Madeira“;

13)

Ispanijoje: „comunidad autónoma“ arba „corporación local“;

14)

Švedijoje: „region“, „landsting“ arba „kommun“;

15)

Jungtinėje Karalystėje: Škotijos Parlamentas, Velso nacionalinė asamblėja arba Šiaurės Airijos asamblėja.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).


12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2012

2015 m. lapkričio 11 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su sprendimų nustatyti, apskaičiuoti ir panaikinti papildomo kapitalo reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB priėmimo tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EC dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 37 straipsnio 8 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2009/138/EB numatyta galimybė priežiūros institucijoms nustatyti papildomą draudimo ar perdraudimo įmonės kapitalą. Būtina numatyti sprendimų nustatyti, apskaičiuoti ir panaikinti papildomo kapitalo reikalavimus priėmimo tvarką;

(2)

kad draudimo ar perdraudimo įmonė galėtų pateikti informaciją ir pagrindimą, kuriais galėtų sumažinti arba užginčyti papildomo kapitalo reikalavimo poreikį, prieš priimant sprendimą nustatyti papildomo kapitalo reikalavimą, priežiūros institucija turėtų suteikti draudimo ar perdraudimo įmonei galimybę nurodyti priežastis, kodėl nereikia nustatyti papildomo kapitalo reikalavimo;

(3)

siekiant užtikrinti papildomo kapitalo reikalavimo kaip priežiūros priemonės veiksmingumą, būtinas draudimo ar perdraudimo įmonių bendradarbiavimas su priežiūros institucija. Kad priežiūros institucija galėtų pagrįsti papildomo kapitalo reikalavimą tikslia ir nauja informacija, draudimo ar perdraudimo įmonė priežiūros institucijos prašymu turėtų apskaičiuoti papildomo kapitalo reikalavimą;

(4)

kad draudimo ar perdraudimo įmonė galėtų pašalinti trūkumus, dėl kurių buvo nustatytas papildomo kapitalo reikalavimas, būtina tiksliai nurodyti sprendimo nustatyti papildomo kapitalo reikalavimą turinį;

(5)

priežiūros institucija ir draudimo ar perdraudimo įmonė neturėtų pasikliauti vien tik metine papildomo kapitalo reikalavimo peržiūra, bet turėtų aktyviai stebėti aplinkybes, dėl kurių buvo nustatytas papildomo kapitalo reikalavimas, kad galėtų imtis tinkamų priemonių. Tuo tikslu draudimo ar perdraudimo įmonė turėtų pateikti priežiūros institucijai trūkumų, dėl kurių buvo nustatytas papildomo kapitalo reikalavimas, šalinimo pažangos ataskaitą. Taip pat būtina nustatyti sprendimų dėl papildomo kapitalo reikalavimo peržiūros iš esmės pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių papildomo kapitalo reikalavimas buvo nustatytas, tvarką;

(6)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(7)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pranešimas prieš nustatant papildomo kapitalo reikalavimą

1.   Priežiūros institucija praneša atitinkamai draudimo ar perdraudimo įmonei apie savo ketinimą nustatyti papildomo kapitalo reikalavimą ir papildomo kapitalo reikalavimo nustatymo priežastis.

2.   Priežiūros institucija nustato terminą, iki kurio draudimo ar perdraudimo įmonė turi atsakyti į 1 dalyje nurodytą pranešimą. Prieš priimdama sprendimą priežiūros institucija apsvarsto bet kokią draudimo ar perdraudimo įmonės pateiktą informaciją.

2 straipsnis

Papildomo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

Priežiūros institucijai paprašius draudimo ar perdraudimo įmonė apskaičiuoja papildomo kapitalo reikalavimą, remdamasi priežiūros institucijos nustatytomis specifikacijomis.

3 straipsnis

Informacijos teikimas

1.   Priežiūros institucija gali paprašyti draudimo ar perdraudimo įmonės pateikti informaciją, reikalingą sprendimui dėl papildomo kapitalo reikalavimo nustatymo priimti, iki priežiūros institucijos nustatyto termino.

2.   Nustatydama 1 dalyje nurodytą terminą priežiūros institucija atkreipia ypatingą dėmesį į bet kokio neigiamo poveikio draudėjams ir naudos gavėjams tikimybę ir mastą.

3.   Draudimo ar perdraudimo įmonė nedelsdama praneša priežiūros institucijai, jei ji negali laikytis 1 dalyje nurodyto termino.

4 straipsnis

Sprendimas nustatyti papildomo kapitalo reikalavimą

1.   Priežiūros institucija raštu praneša draudimo ar perdraudimo įmonei apie savo sprendimą nustatyti papildomo kapitalo reikalavimą.

2.   Priežiūros institucijos sprendimas yra pakankamai detalus, kad draudimo ar perdraudimo įmonė galėtų suprasti, kokių priemonių jai reikia imtis ar kokius trūkumus ji turi pašalinti, kad papildomo kapitalo reikalavimas būtų panaikintas.

3.   2 dalyje nurodytas sprendimas apima tokią informaciją:

a)

papildomo kapitalo reikalavimo nustatymo priežastis;

b)

papildomo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo metodiką ir papildomo kapitalo reikalavimo sumą;

c)

datą, nuo kurios taikomas papildomo kapitalo reikalavimas;

d)

kai reikia, terminą, iki kurio draudimo ar perdraudimo įmonė turi pašalinti trūkumus, dėl kurių buvo nustatytas papildomo kapitalo reikalavimas;

e)

kai reikia, pažangos ataskaitų, kurios turi būti pateiktos pagal 5 straipsnį, turinys ir dažnis.

5 straipsnis

Pažangos ataskaita

Direktyvos 2009/138/EB 37 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nustatytais atvejais ir priežiūros institucijos prašymu draudimo arba perdraudimo įmonė informuoja priežiūros instituciją apie pažangą, padarytą šalinant trūkumus, dėl kurių buvo nustatytas papildomo kapitalo reikalavimas, ir apie tai, kokių susijusių veiksmų ji ėmėsi.

6 straipsnis

Papildomo kapitalo reikalavimo peržiūra

1.   Priežiūros institucija peržiūri nustatytą papildomo kapitalo reikalavimą iš esmės pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių papildomo kapitalo reikalavimas buvo nustatytas.

2.   Po nustatyto papildomo kapitalo reikalavimo peržiūros priežiūros institucija išlaiko, pakeičia arba panaikina papildomo kapitalo reikalavimą.

7 straipsnis

Papildomo kapitalo reikalavimo išlaikymas, pakeitimas arba panaikinimas

Svarstydama, ar reikia išlaikyti, pakeisti ar panaikinti papildomo kapitalo reikalavimą, priežiūros institucija atsižvelgia į šiuos veiksnius:

a)

informaciją, kurią pateikė draudimo ar perdraudimo įmonė papildomo kapitalo reikalavimo nustatymo ir apskaičiavimo proceso metu;

b)

informaciją, kurią priežiūros institucija gavo priežiūros proceso metu ir vykdydama bet kokią tolesnę priežiūros veiklą;

c)

informaciją, pateiktą pažangos ataskaitoje, jei priežiūros institucija jos paprašė pagal 5 straipsnį;

d)

bet kokią kitą susijusią informaciją, rodančią, kad aplinkybės, dėl kurių buvo nustatytas papildomo kapitalo reikalavimas, iš esmės pasikeitė.

8 straipsnis

Sprendimas pakeisti arba panaikinti papildomo kapitalo reikalavimą

1.   Priežiūros institucija nedelsdama raštu informuoja draudimo ar perdraudimo įmonę apie savo sprendimą pakeisti arba panaikinti papildomo kapitalo reikalavimą ir to sprendimo įsigaliojimo datą.

2.   Jei priežiūros institucija nusprendžia pakeisti papildomo kapitalo reikalavimą, ji priima naują sprendimą pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).


12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2013

2015 m. lapkričio 11 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su standartiniais nuokrypiais nuo sveikatos rizikos suvienodinimo sistemos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 109a straipsnio 4 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

siekiant apskaičiuoti mokumo kapitalo reikalavimo standartinės formulės sveikatos draudimo veiklos rizikos modulį, turi būti nustatyti draudimo įmokų ir rezervų rizikos standartiniai nuokrypiai, susiję su specifinėmis valstybių narių nacionalinės teisės priemonėmis, kurios suteikia galimybę draudimo ir perdraudimo įmonėms pasidalyti draudimo išmokas, susijusias su sveikatos rizika;

(2)

tokie standartiniai nuokrypiai turėtų būti nustatyti tik „Zorgverzekeringswet“ (Sveikatos priežiūros draudimo akto), kuriuo užtikrinamas privalomasis pagrindinis sveikatos draudimas („basisverzekering“) Nyderlanduose (toliau – Nyderlandų sveikatos rizikos suvienodinimo sistema), atžvilgiu. Remiantis Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos tyrimu, Nyderlandų sveikatos rizikos suvienodinimo sistema yra vienintelė tokia sistema Sąjungoje, atitinkanti Direktyvos 2009/138/EB 109a straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytus kriterijus;

(3)

šiame reglamente nustatyti standartiniai nuokrypiai buvo nustatyti atsižvelgiant į „De Nederlandsche Bank“ pateiktus skaičiavimus;

(4)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(5)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Standartiniai nuokrypiai

Medicininių išlaidų draudimui ir proporciniam perdraudimui, kuriems taikoma Nyderlandų sveikatos rizikos suvienodinimo sistema, draudimo ir perdraudimo įmonės, apskaičiuodamos sveikatos draudimo veiklos rizikos modulį, naudoja šiuos standartinius nuokrypius:

a)

sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, įmokų rizikai – 2,7 %;

b)

sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, rezervų rizikai – 5 %.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).


12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2014

2015 m. lapkričio 11 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su procedūromis ir šablonais, naudojamais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB teikiant informaciją grupės priežiūros institucijai ir priežiūros institucijoms keičiantis informacija

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 249 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

nedarant poveikio kitoms galimo dvišalio ar daugiašalio bendradarbiavimo ir keitimosi informacija tarp priežiūros institucijų formoms, procedūros ir šablonai visų pirma reikalingi veiksmingam ir konvergenciniam priežiūros institucijų keitimuisi informacija priežiūros institucijų kolegijoje skatinti, nes priežiūros institucijų kolegija turėtų būti pagrindinė grupės priežiūros institucijų keitimosi informacija tarp platforma;

(2)

šios procedūros ir šablonai yra skirti priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijoms, kurios, nustatydamos veiklos koordinavimo tvarką, nusprendžia, kokia informacija reikalinga priežiūros institucijų kolegijos veiklai ir kokiomis sąlygomis ja turėtų būti keičiamasi pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 (2) 357 straipsnį;

(3)

efektyviai ir veiksmingai priežiūrai būtina, kad priežiūros institucijoms keičiantis informacija ir bendradarbiaujant būtų atsižvelgiama į grupės pobūdį, mastą ir sudėtingumą, informacijos prieinamumą bei tipą ir pačius naujausius ir svarbiausius duomenis;

(4)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(5)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Draudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (3) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijų keitimasis informacija

Priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijos sistemingai keičiasi informacija ne rečiau kaip kasmet ir, kai reikia, ad hoc pagrindu.

2 straipsnis

Keitimosi informacija terminai

1.   Priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijos susitaria dėl keitimosi informacija tiek sistemingai, tiek ad hoc pagrindu terminų.

2.   Apie nukrypimą nuo sutarto termino turi būti iš anksto pranešta atitinkamoms priežiūros institucijoms nurodant pateisinamą priežastį.

3 straipsnis

Keitimosi informacija būdai

Priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijos susitaria dėl saugios elektroninės keitimosi informacija formos, taip pat dėl duomenų formato, kuriuo ta informacija turi būti keičiamasi.

4 straipsnis

Valiuta

Jei priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijos, nustatydamos veiklos koordinavimo tvarką pagal Direktyvos 2009/138/ES 248 straipsnio 4 dalį, nenusprendžia kitaip, priežiūros institucijos, keisdamosi informacija priežiūros institucijų kolegijoje, sumas išreiškia valiuta, kuria buvo pateikta informacija.

5 straipsnis

Kalba

Jei priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijos, nustatydamos veiklos koordinavimo tvarką pagal Direktyvos 2009/138/ES 248 straipsnio 4 dalį, nenusprendžia kitaip, priežiūros institucijos informacija keičiasi kalba, kuri daugiausia naudojama priežiūros institucijų kolegijoje.

6 straipsnis

Informacijos, kuria turi būti keičiamasi priežiūros institucijų kolegijoje, apžvalga

Grupės priežiūros institucija pateikia kitoms priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijoms informacijos, kuria turi būti keičiamasi pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 357 straipsnį, apžvalgą, naudodama šio reglamento I priede pateiktą šabloną.

7 straipsnis

Pagrindinių priežiūros proceso išvadų pateikimas

1.   Kitos priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijos pateikia grupės priežiūros institucijai pagrindines išvadas, padarytas po priežiūros proceso, vykdyto atskiros įmonės lygmeniu pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 357 straipsnio 2 dalies c punktą, naudodamos šio reglamento II priede pateiktą šabloną.

2.   Grupės priežiūros institucija pateikia kitoms priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijoms pagrindines išvadas, padarytas po priežiūros proceso, vykdyto grupės lygmeniu pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 357 straipsnio 3 dalies a punkto iii papunktį, naudodama šio reglamento II priede pateiktą šabloną.

8 straipsnis

Priežiūros institucijų bendradarbiavimas ir keitimasis informacija ne priežiūros institucijų kolegijoje

1.   Kai priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucija dvišaliu ar daugiašaliu pagrindu dalijasi informacija, kuri yra svarbi grupės priežiūrai, su kai kuriomis kitomis priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijomis, ji per pagrįstą laikotarpį pateikia informaciją grupės priežiūros institucijai. Grupės priežiūros institucija užtikrina, kad informacija būtų išplatinta visoms kitoms susijusioms priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijoms kitame jos posėdyje arba iki jo.

2.   Kai priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucija gauna informaciją, kuri yra svarbi grupės priežiūrai, iš trečiosios šalies ir dalijasi šia informacija su kai kuriomis kitomis priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijomis, ji, kiek įmanoma, atsižvelgiant į trečiosios šalies ar įstatymu nustatytus konfidencialumo apribojimus, per pagrįstą laikotarpį pateikia informaciją grupės priežiūros institucijai. Grupės priežiūros institucija užtikrina, kad informacija būtų išplatinta visoms kitoms susijusioms priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijoms kitame jos posėdyje arba iki jo.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).


I PRIEDAS

Informacijos, kuria keičiamasi priežiūros institucijų kolegijoje, apžvalga

Informacijos rūšis

Įmonės pavadinimas

Mokumo ir finansinės padėties ataskaita

Reguliarioji priežiūros ataskaita

Kiekybinės informacijos šablonai

Pagrindinės priežiūros proceso išvados

Kiti pasirinkti duomenys

Dalyvaujanti įmonė

Elementas

 

 

 

 

 

Dažnumas

 

 

 

 

 

Terminas

 

 

 

 

 

Patronuojamoji įmonė

Elementas

 

 

 

 

 

Dažnumas

 

 

 

 

 

Terminas

 

 

 

 

 

Kita susijusi įmonė

Elementas

 

 

 

 

 

Dažnumas

 

 

 

 

 

Terminas

 

 

 

 

 

Apžvalgoje nurodomi informacijos, kuria keičiamasi, elementai, įskaitant susijusias aprašomųjų ataskaitų dalis, susijusius kiekybinės informacijos šablonus, pagrindines priežiūros proceso išvadas ir kitus pasirinktus duomenis, taip pat terminai ir dažnumas, kaip susitarta priežiūros institucijų kolegijoje.


II PRIEDAS

Pagrindinių priežiūros proceso išvadų pateikimas

Atskiros įmonės arba grupės pavadinimas

 

Rizikos vertinimo rezultatai ir susijusi planuota priežiūros veikla

Aprašymas

 

Per patikrinimus (patikras) vietoje ir vykdant veiklą ne įmonėse nustatyti faktai

Aprašymas

 

Susijusios priežiūros priemonės

Aprašymas

 

Pagrindinės priežiūros proceso išvados apima rizikos vertinimo rezultatus, susijusią planuotą priežiūros veiklą, per patikrinimus (patikras) vietoje ir vykdant veiklą ne įmonėse nustatytus faktus ir susijusias priežiūros priemones, kaip sutarta priežiūros institucijų kolegijoje.


12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2015

2015 m. lapkričio 11 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su išorinių kredito rizikos vertinimų vertinimo procedūromis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 44 straipsnio 4a dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

papildomi išorinių kredito rizikos vertinimų tinkamumo vertinimai, nurodyti Direktyvos 2009/138/EB 44 straipsnio 4a dalyje, turėtų būti esminė ir svarbi rizikos valdymo sistemos dalis, nes jais mažinama rizika, susijusi su techninių atidėjinių ir mokumo kapitalo reikalavimo skaičiavimu;

(2)

papildomų vertinimų procedūriniai aspektai turi būti įtraukti į draudimo ir perdraudimo įmonių rizikos valdymo politiką, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB 41 straipsnio 3 dalyje, nes papildomi vertinimai yra rizikos valdymo sistemos dalis;

(3)

kai draudimo ir perdraudimo įmonės į savo rizikos valdymo politiką įtraukia procedūrinius papildomų vertinimų aspektus ir dokumentais įformina papildomų vertinimų rezultatus ir šių vertinimų vykdymo būdą, turi būti atsižvelgiama į šių įmonių veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą;

(4)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(5)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Rizikos valdymo politika

Siekdamos įvertinti išorinių kredito rizikos vertinimų, naudojamų skaičiuojant techninius atidėjinius ir mokumo kapitalo reikalavimą, tinkamumą, vykdant Direktyvos 2009/138/EB 44 straipsnio 4a dalyje nurodytus papildomus vertinimus, draudimo ir perdraudimo įmonės į savo rizikos valdymo politiką įtraukia:

a)

papildomų vertinimų apimtį ir dažnumą;

b)

papildomų vertinimų vykdymo būdą, įskaitant prielaidas, kuriomis jie grindžiami;

c)

papildomų vertinimų eilinių peržiūrų dažnumą ir sąlygas, kuriomis reikalinga papildomų vertinimų ad hoc peržiūra.

2 straipsnis

Rizikos valdymo funkcijos uždaviniai

Draudimo ir perdraudimo įmonės užtikrina, kad rizikos valdymo funkcija apimtų papildomus vertinimus pagal 1 straipsnyje nurodytą rizikos valdymo politiką, ir tinkamai atsižvelgia į papildomų vertinimų rezultatus skaičiuodamos techninius atidėjinius ir mokumo kapitalo reikalavimą.

3 straipsnis

Papildomiems vertinimams naudojama informacija

Vykdydamos papildomus vertinimus draudimo ir perdraudimo įmonės naudoja naujausią informaciją, gautą iš patikimų šaltinių.

4 straipsnis

Papildomų vertinimų peržiūra

1.   Pagal Direktyvos 2009/138/EB 41 straipsnio 3 dalį draudimo ir perdraudimo įmonės bent kartą per metus peržiūri savo papildomus vertinimus.

2.   Draudimo ir perdraudimo įmonės taip pat peržiūri papildomus vertinimus ad hoc pagrindu, susidarius sąlygoms, nurodytoms 1 straipsnio c punkte, arba jei prielaidos, kuriomis pagrįsti šie vertinimai, nebegalioja.

5 straipsnis

Dokumentai

Draudimo ir perdraudimo įmonės dokumentais įformina:

a)

papildomų vertinimų vykdymo būdą ir šių vertinimų rezultatus;

b)

kokiu mastu atsižvelgiama į papildomų vertinimų rezultatus skaičiuojant techninius atidėjinius ir mokumo kapitalo reikalavimą.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).


12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2016

2015 m. lapkričio 11 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su nuosavybės vertybinių popierių indeksu, naudojamu atliekant simetrinį standartinio nuosavybės vertybinių popierių kapitalo poreikio tikslinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 109a straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad nuosavybės vertybinių popierių indeksas atitiktų diversifikuoto nuosavybės vertybinių popierių portfelio rinkos kainą, kuri yra tipinė atsižvelgiant į draudimo ir perdraudimo įmonių paprastai turimų nuosavybės vertybinių popierių pobūdį, kaip reikalaujama Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 (2) 172 straipsniu, jis turėtų būti sudarytas iš susijusių rinkų kelių esamų nuosavybės vertybinių popierių indeksų. Siekiant, kad šių nuosavybės vertybinių popierių indeksų lygius būtų galima palyginti, atitinkamo laikotarpio, nurodyto Direktyvos 2009/138/EB 106 straipsnio 2 dalyje, pradžioje kiekvieno indekso lygis turėtų būti nustatytas kaip 100 procentinių punktų;

(2)

nuosavybės vertybinių popierių indekso vertė per dieną svyruoja. Todėl būtina išsiaiškinti, kuri vertė bus naudojama konkrečią dieną. Kadangi vertybinių popierių biržose prekyba nevyksta kiekvieną dieną, taip pat būtina nurodyti, kurioms dienoms turi būti apskaičiuotas nuosavybės vertybinių popierių indekso lygis. Dėl šios priežasties turėtų būti apibrėžtos sąvokos „paskutinis lygis“ ir „darbo diena“;

(3)

nuosavybės vertybinių popierių indeksas turėtų atitikti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 172 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

(4)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(5)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (3) 37 straipsniu, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

„paskutinis lygis“ reiškia ataskaitinės dienos nuosavybės vertybinių popierių indekso paskutinę vertę, paskelbtą nuosavybės vertybinių popierių indekso teikėjo;

2)

„darbo diena“ reiškia kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius.

2 straipsnis

Nuosavybės vertybinių popierių indekso apskaičiavimas

1.   Direktyvos 2009/138/EB 106 straipsnio 2 dalyje nurodyto nuosavybės vertybinių popierių indekso lygis nustatomas kiekvienai darbo dienai.

Konkrečios darbo dienos nuosavybės vertybinių popierių indekso lygis yra visų į priedą įtrauktų nuosavybės vertybinių popierių indeksų tą darbo dieną indėlių suma.

Kiekvieno iš priede nustatytų nuosavybės vertybinių popierių indeksų konkrečios darbo dienos indėlis yra apskaičiuojamas pagal tos darbo dienos normalizuotą lygį ir atitinkamą nuosavybės vertybinių popierių indekso svertinį rodiklį, kaip nustatyta priede.

2.   Kiekvieno iš priede nustatytų nuosavybės vertybinių popierių indeksų konkrečios dienos normalizuotas lygis yra jo paskutinis lygis tą darbo dieną, padalytas iš 36 mėnesių laikotarpio, pasibaigusio tą darbo dieną, kurios nuosavybės vertybinių popierių indekso lygis, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 172 straipsnio 1 dalyje, skaičiuojamas, pirmos dienos paskutinio lygio. Kai konkrečios dienos nuosavybės vertybinių popierių indekso paskutinis lygis nežinomas, naudojamas vėliausias iki tos dienos buvęs paskutinis lygis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).


PRIEDAS

Nuosavybės vertybinių popierių indeksai ir svertiniai rodikliai

Nuosavybės vertybinių popierių indeksai (Kainų indeksai)

Svertiniai rodikliai

AEX

0,14

CAC 40

0,14

DAX

0,14

FTSE All-Share Index

0,14

FTSE MIB Index

0,08

IBEX 35

0,08

Nikkei 225

0,02

OMX Stockholm 30 Index

0,08

S&P 500

0,08

MVĮ

0,02

WIG30

0,08


12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2017

2015 m. lapkričio 11 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su pakoreguotais koeficientais, taikomais apskaičiuojant su euru susietų valiutų kurso rizikos kapitalo reikalavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 109a straipsnio 2 dalies c punktą,

kadangi:

(1)

šiame reglamente nustatyti koregavimai daromi atsižvelgiant į išsamius Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 (2) 188 straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus;

(2)

siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį į su euru susietas valiutas apskaičiuojant valiutos kurso rizikos kapitalo reikalavimą, turėtų būti numatyti pakoreguoti valiutos rizikos koeficientai, susiję su euro ir su euru susietų valiutų kursais, taip pat su dviejų su euru susietų valiutų kursais;

(3)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(4)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (3) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pakoreguoti valiutos rizikos koeficientai, kai vietos ar užsienio valiuta yra susieta su euru

Kai vietos arba užsienio valiuta yra euro, Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 188 straipsnio 3 ir 4 dalių tikslais 25 % koeficientą pakeičia:

a)

0,39 %, kai kita valiuta yra Danijos krona (DKK);

b)

1,81 %, kai kita valiuta yra levas (BGN);

c)

2,18 %, kai kita valiuta yra Vakarų Afrikos CFA frankas (BCEAO) (XOF);

d)

1,96 %, kai kita valiuta yra Centrinės Afrikos CFA frankas (BCEAO) (XOF);

e)

2,00 %, kai kita valiuta yra Komorų frankas (KMF).

2 straipsnis

Pakoreguoti valiutos rizikos koeficientai, kai vietos ir užsienio valiuta yra susietos su euru

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 188 straipsnio 3 ir 4 dalių tikslais 25 % koeficientą pakeičia:

a)

2,24 %, kai valiutos yra DKK ir BGN;

b)

2,62 %, kai valiutos yra DKK ir XOF;

c)

2,40 %, kai valiutos yra DKK ir XAF;

d)

2,44 %, kai valiutos yra DKK ir KMF;

e)

4,06 %, kai valiutos yra BGN ir XOF;

f)

3,85 %, kai valiutos yra BGN ir XAF;

g)

3,89 %, kai valiutos yra BGN ir KMF;

h)

4,23 %, kai valiutos yra XOF ir XAF;

i)

4,27 %, kai valiutos yra XOF ir KMF;

j)

4,04 %, kai valiutos yra XAF ir KMF.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).


12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2018

2015 m. lapkričio 11 d.

kuriuo atšaukiamas dviejų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimas Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis),

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis antidempingo reglamentas), ypač į jo 8 straipsnį,

atsižvelgdama į 2009 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (2) (toliau – pagrindinis antisubsidijų reglamentas), ypač į jo 13 straipsnį,

informuodama valstybes nares,

kadangi:

A.   ĮSIPAREIGOJIMAS IR KITOS GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 513/2013 (3) Europos Komisija (toliau – Komisija) nustatė laikinąjį antidempingo muitą į Europos Sąjungą (toliau – Sąjunga) importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio (toliau – moduliai) ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams ir plokštelėms).

(2)

Grupė eksportuojančių gamintojų įgaliojo Kinijos įrenginių ir elektronikos gaminių importo ir eksporto prekybos rūmus (toliau – CCCME) Komisijai jų vardu pateikti įsipareigojimą dėl kainos, ir tai buvo padaryta. Iš šio įsipareigojimo dėl kainos sąlygų akivaizdu, kad jį sudaro visų eksportuojančių gamintojų individualių įsipareigojimų dėl kainos rinkinys, kurį administravimo praktiškumo sumetimais koordinuoja CCCME.

(3)

Komisija šį įsipareigojimą dėl kainos, susijusį su laikinuoju antidempingo muitu, priėmė Sprendimu 2013/423/ES (4). Reglamentu (ES) Nr. 748/2013 (5) Komisija iš dalies pakeitė Reglamentą (ES) Nr. 513/2013 ir nustatė šiam įsipareigojimui, susijusiam su laikinuoju antidempingo muitu, priimti būtinus techninius pakeitimus.

(4)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1238/2013 (6) Taryba į Sąjungą importuojamiems KLR kilmės arba iš KLR siunčiamiems moduliams ir elementams (toliau – nagrinėjamieji produktai) nustatė galutinį antidempingo muitą. Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2013 (7) Taryba taip pat nustatė galutinį kompensacinį muitą į Sąjungą importuojamam nagrinėjamajam produktui.

(5)

Gavusi pranešimą apie iš dalies pakeistą eksportuojančių gamintojų grupės (toliau – eksportuojantys gamintojai) kartu su CCCME pasiūlytą įsipareigojimą, Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES (8) Komisija patvirtino iš dalies pakeisto įsipareigojimo (toliau – įsipareigojimas) priėmimą galutinių priemonių taikymo laikotarpiui. Šio sprendimo priede išvardyti eksportuojantys gamintojai, kurių įsipareigojimas buvo priimtas, tarp jų:

a)

„Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd“ ir su ja susijusios bendrovės Europos Sąjungoje, kurioms bendrai taikomas TARIC papildomas kodas B810 („Chint Solar“), ir

b)

„Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd“ ir „Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd“, kurioms bendrai taikomas TARIC papildomas kodas B825 („Sunny Energy“).

(6)

Įgyvendinimo sprendimu 2014/657/ES (9) Komisija priėmė eksportuojančių gamintojų grupės ir CCCME pasiūlymą dėl paaiškinimų, susijusių su įsipareigojimo vykdymu į įsipareigojimą įtraukto nagrinėjamojo produkto atžvilgiu, t. y. KLR kilmės arba iš jos siunčiamų modulių ir elementų, kuriems šiuo metu taikomi KN kodai ex 8541 40 90 (TARIC kodai 8541409021, 8541409029, 8541409031 ir 8541409039), gaminamų eksportuojančių gamintojų (toliau – į įsipareigojimą įtrauktas produktas). 4 konstatuojamojoje dalyje nurodyti antidempingo ir kompensaciniai muitai kartu su įsipareigojimu bendrai vadinami „priemonėmis“.

(7)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/866 (10) Komisija atšaukė trijų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimą.

(8)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1403 (11) Komisija atšaukė dar kito eksportuojančio gamintojo įsipareigojimo priėmimą.

B.   PAŽEISTOS ĮSIPAREIGOJIMO SĄLYGOS

(9)

Visos bendrovės, kurių įsipareigojimas buvo priimtas, įsipareigojo parduoti tik šios bendrovės pagamintą į įsipareigojimą įtrauktą produktą. Parduoti kitos bendrovės pagamintus produktus draudžiama.

(10)

Eksportuojantys gamintojai, be kita ko, sutiko neparduoti į įsipareigojimą įtraukto produkto pirmajam nepriklausomam pirkėjui Sąjungoje žemesne nei tam tikra minimali importo kaina (toliau – MIK), kai metinis importo į Sąjungą kiekis atitinka įsipareigojime nustatytą atitinkamą kiekį.

(11)

Įsipareigojime taip pat pateikiamas nebaigtinis įsipareigojimo pažeidimų sąrašas. Į šį sąrašą visų pirma patenka kompensacinių susitarimų sudarymas su pirkėjais, klaidinančių nagrinėjamojo produkto kilmės arba eksportuotojo tapatybės deklaracijų pateikimas. Dalyvavimas prekybos sistemoje, dėl kurios kyla priemonių vengimo rizika, taip pat laikoma pažeidimu. Sąraše taip pat nurodoma, kad komercinės sąskaitos faktūros išrašymas, kaip nurodyta įsipareigojime, kurios pagrindinis finansinis sandoris neatitinka nominaliosios vertės, laikomas pažeidimu.

(12)

Be to, eksportuojantys gamintojai įsipareigojo neparduoti jokių kitų savo gaminamų arba parduodamų produktų, išskyrus į įsipareigojimą įtrauktą produktą, tiems patiems pirkėjams, kuriems jie parduoda į įsipareigojimą įtrauktą produktą, jei būtų viršyta nustatyta nedidelė visos prekybos šiuo produktu procentinė dalis (toliau – lygiagretaus pardavimo riba).

(13)

Pagal įsipareigojimo sąlygas eksportuojantys gamintojai taip pat privalo kas ketvirtį ir laikantis konkrečių terminų teikti Komisijai išsamią informaciją apie visą pardavimą eksportui į Sąjungą ir perpardavimą joje (toliau – ketvirtinės ataskaitos). Tai reiškia, kad šiose ketvirtinėse ataskaitose pateikti duomenys turi būti išsamūs ir teisingi, ir kad sandoriai, apie kuriuos pranešama, visiškai atitinka įsipareigojimo sąlygas. Taip pat reikia pranešti, jei tiems patiems pirkėjams parduodami į įsipareigojimą neįtraukti produktai.

(14)

Siekdami užtikrinti įsipareigojimo vykdymą, eksportuojantys gamintojai taip pat įsipareigojo leisti atlikti tikrinamuosius vizitus vietoje, kad būtų galima patikrinti ketvirtinėse ataskaitose Komisijai pateiktų duomenų tikslumą ir išsamumą, ir pateikti visą informaciją, kurią Komisija laiko reikalinga.

C.   ĮSIPAREIGOJIMO SĄLYGOS, LEIDŽIANČIOS KOMISIJAI ATŠAUKTI ĮSIPAREIGOJIMO PRIĖMIMĄ NESANT PAŽEIDIMO

(15)

Įsipareigojime nustatyta, kad Komisija gali bet kuriuo metu, kol įsipareigojimas taikomas, atšaukti jo priėmimą, jeigu paaiškėja, kad stebėsena ir vykdymo užtikrinimas yra neįmanomi.

D.   EKSPORTUOJANČIŲ GAMINTOJŲ STEBĖSENA

(16)

Vykdydama įsipareigojimo vykdymo stebėseną, Komisija patikrino dviejų 5 konstatuojamojoje dalyje nurodytų eksportuojančių gamintojų pateiktą įsipareigojimui reikšmingą informaciją. Komisija taip pat surengė tikrinamuosius vizitus šių eksportuojančių gamintojų patalpose. 17–27 konstatuojamosiose dalyse pateiktomis išvadomis nurodomos bendrovių „Chint Solar“ ir „Sunny Energy“ atveju nustatytos problemos, dėl kurių Komisija yra įpareigota atšaukti šių dviejų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimą.

E.   PAGRINDAS ATŠAUKTI ĮSIPAREIGOJIMO PRIĖMIMĄ

i)   „Chint Solar“

(17)

5 konstatuojamosios dalies a punkte nurodytos su „Chint Solar“ susijusios bendrovės Sąjungoje 2013 m. ir 2014 m. pardavė į įsipareigojimą įtrauktą produktą nepriklausomiems pirkėjams Sąjungoje. Apie šį pardavimą Komisijai nebuvo pranešta per įsipareigojime numatytą terminą. Neišsamus pranešimas buvo pateiktas tik tikrinamojo vizito pradžioje. Todėl Komisija padarė išvadą, kad „Chint Solar“ pažeidė pranešimo prievolę.

(18)

Be to, „Chint Solar“ Sąjungoje pardavė modulių, kuriuos pagamino įsipareigojime nedalyvaujanti susijusi bendrovė. Komisija išanalizavo šią praktiką ir padarė išvadą, kad „Chint Solar“ pažeidė prievolę parduoti tik tuos modulius, kuriuos buvo pagaminusi įsipareigojime dalyvaujanti bendrovė.

(19)

Be to, susijęs modulių gamintojas Sąjungoje šiuos produktus pardavė, be kita ko, arba vienam iš „Chint Solar“ pirkėjų, arba pirkėjams, susijusiems su „Chint Solar“ pirkėju. Didelė dalis modulių parduota už mažesnę nei MIK kainą. Komisija išnagrinėjo šį verslo modelį. Komisija padarė išvadą, kad parduodant „Chint Solar“ pirkėjui ar su „Chint Solar“ pirkėju susijusiam pirkėjui mažesnėmis nei MIK kainomis buvo padaryti kompensaciniai susitarimai ir kad „Chint Solar“ pažeidė prievolę pagal įsipareigojimą nesudaryti kompensacinių susitarimų.

(20)

Be to, „Chint Solar“ modulius iš dalies gamina pagal originalios įrangos gamintojo (OEM) susitarimus. Pagal sutartinį susitarimą su viena iš jos OEM pirkėjų grupių leidžiama parduoti šios grupės pirkėjams tiek į Sąjungos, tiek ne į Sąjungos šalis. „Chint Solar“ nepateikė visos informacijos, kurią Komisija laiko būtina įsipareigojimo stebėsenai. Dėl kitos jos OEM pirkėjų grupės tikrinimo metu nustatyta, kad bent vienu atveju moduliai buvo pristatyti tiek Sąjungos, tiek Sąjungai nepriklausantiems šios grupės nariams.

(21)

Šis verslo modelis kelia grėsmę, kad priemonių bus vengiama pasinaudojus kryžminiu MIK kompensavimu. Konkrečiai tai nutiktų, jei moduliai būtų parduodami OEM pirkėjų grupėms per „Chint Solar“ susijusią bendrovę, kuri nedalyvauja įsipareigojime.

(22)

Komisija priėjo išvadą, kad dėl nustatyto prekybos modelio bendrovės „Chint Solar“ įsipareigojimo stebėsena yra neįmanoma.

ii)   „Sunny Energy“

(23)

„Sunny Energy“ išrašė kelias komercines sąskaitas faktūras už saulės energijos modulius, kurių nominalioji vertė atitiko MIK. Tačiau išnagrinėjus atitinkamas sąskaitas faktūras, kurias „Sunny Energy“ pateikė Kinijos PVM inspekcijai, nustatyta, kad šie pardavimo sandoriai taip pat apėmė į įsipareigojimą neįtrauktus produktus, pvz., apgręžiklius ir kabelius, kurie įsipareigojime apibrėžti kaip „kiti produktai“, ir apie kuriuos Komisijai nebuvo pranešta. Be to, tokių „kitų produktų“ pardavimas tiems patiems pirkėjams viršijo pagal įsipareigojimą leidžiamą lygiagretaus pardavimo ribą. Tai yra pranešimo prievolės ir „kitų produktų“ pardavimo tiems patiems pirkėjams ribos pažeidimas.

(24)

Be to, per tikrinamąjį vizitą nustatyta, kad saulės energijos modulių pardavimo kaina sąskaitose faktūrose, kurias „Sunny Energy“ pateikė Kinijos PVM inspekcijai, buvo mažesnė nei kaina, nurodyta įsipareigojimo sąskaitose faktūrose. Komisija šią praktiką išanalizavo ir padarė išvadą, kad „Sunny Energy“ pažeidė įsipareigojimą, kai išrašė komercines sąskaitas faktūras, su kuriomis susiję finansiniai sandoriai neatitiko nominaliosios vertės.

(25)

„Sunny Energy“ palyginti ilgą laiką taip pat eksportavo „kitų produktų“ į muitinės sandėlį Sąjungoje. Šių produktų muitinis įforminimas atliekamas tada, kai pirkėjas šiuos produktus užsako. Šis pardavimas nepatenka į Komisijos stebėsenos sritį.

(26)

Komisija išnagrinėjo šio prekybos modelio poveikį ir padarė išvadą, kad dėl jo kyla didelė kryžminio MIK kompensavimo rizika, visų pirma jei į įsipareigojimą įtraukti ir į įsipareigojimą neįtraukti produktai iš muitinės sandėlio parduodami tiems patiems pirkėjams. Komisija priėjo išvadą, kad dėl nustatyto prekybos modelio „Sunny Energy“ įsipareigojimo stebėsena yra neįmanoma.

(27)

Taip pat vietoje patikrinus sandorių įrašus nustatyta, kad vienas pirkėjas sumokėjo ne visą sumą už atitinkamą pardavimo sandorį. Tolesnė analizė parodė, kad šis dalinis mokėjimas lėmė pardavimą už mažesnę nei MIK kainą. Pardavimas už mažesnę nei MIK kainą yra įsipareigojimo pažeidimas.

iii)   Išvados

(28)

Nustatyti bendrovių „Chint Solar“ ir „Sunny Energy“ įsipareigojimo pažeidimai ir konstatuotas jo neįvykdomumas pagrindžia įsipareigojimo priėmimo šių dviejų eksportuojančių gamintojų atžvilgiu atšaukimą vadovaujantis pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 7 dalimi 9 dalimis, pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 7 dalimi ir 9 dalimis ir įsipareigojimo sąlygomis.

F.   VISO ĮSIPAREIGOJIMO ĮVYKDOMUMO ĮVERTINIMAS

(29)

Įsipareigojimu nustatyta, kad dėl vieno eksportuojančio gamintojo padaryto pažeidimo įsipareigojimo priėmimas nėra automatiškai atšaukiamas visų eksportuojančių gamintojų atžvilgiu. Tokiu atveju Komisija įvertina konkretaus pažeidimo poveikį įsipareigojimo įvykdomumui visų eksportuojančių gamintojų ir CCCME atžvilgiu.

(30)

Komisija atitinkamai įvertino „Chint Solar“ ir „Sunny Energy“ pažeidimų poveikį įsipareigojimo įvykdomumui visų eksportuojančių gamintojų ir CCCME atžvilgiu.

(31)

Atsakomybė už pažeidimus tenka tik minėtiems eksportuojantiems gamintojams. Stebėsena neatskleidė jokių sisteminių pažeidimų, kuriuos būtų padarę didžioji dalis eksportuojančių gamintojų ar CCCME.

(32)

Todėl Komisija daro išvadą, kad bendram įsipareigojimo veikimui poveikis nedaromas ir kad nėra pagrindo atšaukti visų eksportuojančių gamintojų ir CCCME įsipareigojimo priėmimą.

G.   RAŠYTINIAI PAREIŠKIMAI IR KLAUSYMAI

(33)

Pagal antidempingo reglamento 8 straipsnio 9 dalį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 9 dalį suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pateikti pastabas ir būti išklausytoms. Ir „Chint Solar“, ir „Sunny Energy“ pateikė pastabas ir buvo išklausytos. Taip pat pastabų pateikė kita suinteresuotoji šalis.

(34)

Svarstant tiek „Chint Solar“, tiek „Sunny Energy“ patvirtino, kad buvo padaryta tam tikrų pažeidimų, bet pasižadėjo laikytis įsipareigojimo ateityje ir pabrėžė, kad, jų nuomone, pažeidimai buvo nereikšmingi.

i)   „Chint Solar“

Modulių, kuriuos pagamino įsipareigojime nedalyvaujanti susijusi bendrovė, pardavimas Sąjungoje

(35)

„Chint Solar“ teigė, kad nors 18 konstatuojamoje dalyje nurodytas susijęs gamintojas pradinio tyrimo metu pateikė atsakymus, Komisija šio gamintojo nepasiūlė įtraukti nei į atrinktų gamintojų sąrašą, nei į bendradarbiaujančių gamintojų sąrašą, kuriems taikomas pradinio tyrimo galutinis sprendimas. Bendrovės nuomone, dėl šių spragų „Chint Solar“ negalėjo suprasti savo gamintojų statuso skirtumų.

(36)

Komisija šį argumentą atmeta. Pirma, pasiūlymas dėl atrankos buvo skirtas ir pavieniams gamintojams, ir bendrovių grupėms. Iš pateiktos formuluotės ir prie pasiūlymo dėl atrankos pridėto bendrovių sąrašo aiškiai matyti, kad į sąrašą įtraukta po vieną bendrovių grupės bendrovę. Dauguma atrinkti pasiūlytų bendrovių KLR turėjo kelias susijusias bendroves, tačiau į pasiūlymą dėl atrankos įtraukta tik po vieną kiekvienos bendrovių grupės bendrovę.

(37)

Antra, kitaip nei pasiūlymo dėl atrankos atveju, į įgyvendinimo reglamentuose, kuriais nustatomi laikinieji ar galutiniai antidempingo ir kompensaciniai muitai, taikomi nagrinėjamam produktui, nurodytą bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų sąrašą įtrauktos visos bendrovių grupei priklausančios bendrovės. Komisija mano, kad „Chint Solar“ buvo duota pakankamai laiko nurodyti galimus bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų sąrašo netikslumus po preliminariu ir galutiniu pradinių tyrimų etapu padaryto atskleidimo. „Chint Solar“ nepateikė jokių pastabų.

Pranešimo apie susijusias Sąjungos importuotojus prievolė

(38)

„Chint Solar“ taip pat teigė, kad ji nežinojo apie pranešimo apie 5 konstatuojamosios dalies a punkte nurodytas susijusias bendroves, prievolę, nes „Chint Solar“ nebuvo pranešta apie šių susijusių bendrovių įsipareigojimo priėmimą. Be to, „Chint Solar“ tvirtino, kad šioms susijusioms Sąjungos bendrovėms nebuvo suteikta nepriklausoma prieiga prie pranešimų sistemos, dėl to buvo neįmanoma pateikti jų ketvirtinių ataskaitų.

(39)

Komisija atmeta šiuos argumentus, nes „Chint Solar“ privalėjo pranešti apie perpardavimo nepriklausomiems pirkėjams Sąjungoje sandorius ir to nepadarė. Buvo atsižvelgta į šias priežastis:

a)

įsipareigojimo pasiūlymas, į kurį buvo įtraukta viena iš 5 konstatuojamos dalies a punkte nurodytų susijusių Sąjungos bendrovių, jau buvo priimtas su laikinuoju antidempingo muitu (12); įsipareigojimo nuostatų tekste aiškiai nurodyta, kad apie perpardavimą nepriklausomiems pirkėjams Sąjungoje privaloma pranešti;

b)

įsipareigojimo pasiūlymas, į kurį buvo įtraukta kita 5 konstatuojamosios dalies a punkte nurodyta susijusi Sąjungos bendrovė, buvo priimtas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui (13). Tačiau po įsipareigojimo priėmimo su šia susijusia bendrove neprekiauta. Todėl „Chint Solar“ argumentai dėl šios bendrovės neturi reikšmės;

c)

CCCME koordinuoja visų įmonių, kurioms taikomas įsipareigojimas, ketvirtinių ataskaitų, tarp jų – ketvirtinių ataskaitų apie perpardavimo sandorius, pateikimą. „Chint Solar“ galėjo gauti visą tolesnę informaciją apie pranešimo prievolę, taikomą pagal įsipareigojimą;

d)

tikrinamojo vizito pradžioje „Chint Solar“ pateikė neišsamią ketvirtinę ataskaitą. Tai reiškia, kad „Chint Solar“ žinojo apie pranešimo apie savo susijusias Sąjungos bendroves prievolę.

Neesminis pažeidimas

(40)

„Chint Solar“ taip pat teigė, kad nebuvo padaryta jokių esminių pažeidimų, nes, palyginti su visų pardavimo sandorių skaičiumi, sandorių, apie kuriuos nepranešta, buvo labai nedaug.

(41)

Komisija negali sutikti su šiuo argumentu. Po įsipareigojimo įsigaliojimo „Chint Solar“ nepateikė nė vienos ketvirtinės ataskaitos apie savo 5 konstatuojamosios dalies a punkte nurodytos susijusios bendrovės perpardavimo sandorius. Tai nepriklauso nuo sandorių, apie kuriuos nepranešta, skaičiaus. Todėl Komisija laikosi išvados, kad „Chint Solar“ pažeidė pagal įsipareigojimą taikomą pranešimo prievolę.

Susijusio Sąjungos gamintojo pardavimo sandoriai

(42)

„Chint Solar“ taip pat nesutiko su išvada, kad ji pažeidė pagal įsipareigojimą taikomą prievolę nesudaryti kompensacinių susitarimų, ir nurodė šiuos argumentus:

a)

„Chint Solar“ pranešė Komisijai, kad įsigijo 19 konstatuojamojoje dalyje nurodytą modulių gamintoją Sąjungoje, ir Komisija į šį pranešimą nesureagavo.

b)

Dėl įsipareigojimo sudėtingumo Komisija panašiomis aplinkybėmis praeityje yra pateikusi skirtingų atsakymų. Todėl reikėtų suprasti, kad iki to laiko, kai Komisija atskleidė ketinimą įsipareigojimą atšaukti, „Chint Solar“ nebuvo įvertinusi kompensacinių susitarimų rizikos.

c)

Susijusio Sąjungos gamintojo pardavimo sandoriams neturėtų būti taikomos įsipareigojimo, kuris apima tik KLR kilmės ar iš jos siunčiamus modulius, sąlygos.

d)

Parduodama ir tam pačiam „Chint Solar“ pirkėjui iš KLR, ir susijusiam Sąjungos gamintojui „Chint Solar“ neturėjo ketinimų pasinaudoti kryžminiu kompensavimu. Lygiagretų pardavimą galima pagrįsti produkto specifikacijų skirtumais ir konkretaus „Chint Solar“ pirkėjo prekybos pobūdžiu. „Chint Solar“ taip pat teigė, kad susijusio Sąjungos gamintojo pardavimo kaina atitiko rinkos kainą. Be to, „Chint Solar“ įsipareigojo sustabdyti nagrinėjamojo produkto pardavimą tam „Chint Solar“ pirkėjui iš KLR, pateikti ketvirtines ataskaitas apie savo susijusio Sąjungos gamintojo pardavimo sandorius ir leisti patikrinti šių ataskaitų tikslumą.

(43)

Komisija negali sutikti su šiais argumentais. Pirma, Komisija priekaištavo „Chint Solar“ ne už tai, kad nepranešė apie įsigijimą, o už 19 konstatuojamojoje dalyje aprašytą lygiagretų pardavimą.

(44)

Antra, „Chint Solar“ pateikia iš konteksto ištrauktus Komisijos tarnybų atsakymus, kurie bet kuriuo atveju laikomi neįpareigojančiais. Nurodyti atsakymai neturi ryšio su prievole nesudaryti kompensacinių susitarimų.

(45)

Trečia, akivaizdu, kad Sąjungos gamintojo pardavimo sandoriams įsipareigojimas negali būti taikomas. Tačiau Komisijos nustatyti kompensaciniai susitarimai atsirado dėl šio susijusio Sąjungos gamintojo lygiagretaus pardavimo ir „Chint Solar“ pirkėjui, ir pirkėjams, susijusiems su „Chint Solar“ pirkėju. Produkto specifikacijų skirtumas neturi ryšio su kryžminiu kompensavimu. Be to, su tuo ryšio neturi ir tai, ar produktas parduotas rinkos kaina, ar mažesne nei MIK kaina.

(46)

Komisija taip pat išnagrinėjo papildomus „Chint Solar“ įsipareigojimus ir padarė išvadą, kad į kompensacinių susitarimų riziką ji atsižvelgė tik vieno konkretaus pirkėjo atveju. Be to, šie įsipareigojimai prideda papildomos įsipareigojimo stebėsenos naštos, konkrečiai – tolesnį papildomų ketvirtinių ataskaitų tikrinimą.

Todėl Komisija laikosi nuomonės, kad „Chint Solar“ pažeidė prievolę pagal įsipareigojimą nesudaryti jokių kompensacinių susitarimų.

OEM pardavimai

(47)

„Chint Solar“ taip pat nurodė, kad 20 konstatuojamojoje dalyje nurodytam OEM pirkėjui modulių ne į Sąjungos šalis nepardavė. Be to, „Chint Solar“ dar kartą pažymėjo, kad Komisijai pateikė visą informaciją apie konkretų OEM sutartinį susitarimą.

(48)

„Chint Solar“ taip pat paaiškino, kad vienu atveju ji atsitiktinai, išskirtinėmis aplinkybėmis, modulius pristatė tiek 20 konstatuojamojoje dalyje nurodytos OEM pirkėjų grupės nariams Sąjungoje, tiek Sąjungai nepriklausantiems nariams. „Chint Solar“ taip pat patikino, kad tokie atvejai ateityje nepasikartos.

(49)

Komisija atmeta šiuos argumentus. Pirma, Komisija mano, kad toks verslo modelis kelia pavojų, kad priemonių bus vengiama pasinaudojus kryžminiu MIK kompensavimu. Nustatytos kryžminio kompensavimo rizikos nesumažina tai, kad pardavimo sandorių sudaryta nebuvo. Be to, „Chint Solar“ nenurodė, kaip konkrečiai užtikrins, kad ateityje tokio atsitiktinio pardavimo atvejai nepasikartotų.

Nediskriminacinės sąlygos ir Sąjungos saulės energijos rinka

(50)

„Chint Solar“ taip pat paprašė jai laiku suteikti instrukcijas ir sudaryti lygias galimybes įsipareigojimo įgyvendinimo laikotarpiu padaryti pataisymų. Bendrovės žiniomis, Komisija nustatė, kad kitos bendrovės, kurioms taikytas įsipareigojimas ir kurio jos nesilaikė, padarė su pranešimo prievole susijusių ir kitų pažeidimų, ir jų įsipareigojimas nebuvo atšauktas.

(51)

Komisija šį argumentą atmeta, nes nebuvo nustatyta, kad kokia nors bendrovė būtų pažeidusi įsipareigojimą dėl tokių pačių priežasčių kaip „Chint Solar“.

(52)

Todėl Komisija šiuos „Chint Solar“ kaltinimus laiko nepagrįstais ir juos atmeta.

(53)

„Chint Solar“ taip pat pasiūlė, kad Komisija, prieš nuspręsdama atšaukti „Chint Solar“ įsipareigojimą, įvertintų Sąjungos saulės energijos rinkos pokyčius, ypač tariamą neigiamą antidempingo ir kompensacinių priemonių poveikį Sąjungos saulės energijos sektoriui.

(54)

Komisija atmeta šį argumentą, nes jis neturi ryšio su „Chint Solar“ įsipareigojimo pažeidimų vertinimu.

ii)   „Sunny Energy“

Pranešimo prievolės nesilaikymas

(55)

„Sunny Energy“ nesutiko, kad ji pažeidė pranešimo prievolę, nes bent apie dalį „kitų produktų“ pardavimo sandorių Komisijai pranešta vienoje iš ketvirtinių ataskaitų ir buvo parengta dar bent viena ataskaita, tačiau ji Komisijai nebuvo pateikta.

(56)

Komisija negali sutikti su šiuo argumentu. „Sunny Energy“ ketvirtinę ataskaitą dėl „kitų produktų“ pateikė pirmąjį ketvirtį po įsipareigojimo įsigaliojimo. Tačiau „Sunny Energy“ tolesnių ketvirtinių ataskaitų dėl „kitų produktų“ nepateikė, o vėlesnėse ketvirtinėse ataskaitose nepatikslino informacijos apie pirmiau nenurodytus sandorius.

Pardavimo riba

(57)

„Sunny Energy“ taip pat teigė, kad daugeliu atveju nepadaryta jokių esminių įsipareigojimo pažeidimų ir „kitų produktų“ pardavimo dalis už lygiagretaus pardavimo ribą yra labai nežymiai didesnė.

(58)

Komisija šį argumentą atmeta. Viršytos lygiagretaus pardavimo ribos faktui aptariamas dydis, net jei jis labai nedidelis, įtakos neturi. Todėl Komisija laikosi išvados, kad „Sunny Energy“ pažeidė pranešimo prievolę pagal įsipareigojimą.

Dvigubų sąskaitų faktūrų išrašymo sistema

(59)

„Sunny Energy“ nurodė, kad įsipareigojimo sąskaitų faktūrų, pateiktų „Sunny Energy“ klientams, dydžiai yra tikslūs ir naudojami apskaitant „Sunny Energy“ sandorius. Mokėjimas už atitinkamą sandorį taip pat paremtas įsipareigojimo sąskaita faktūra. Bendrovės manymu, įsipareigojimo sąlygų atitikčiai svarbi tik bendra PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta suma, o ne tą bendrą sumą sudarančios atskiros dalys. Todėl pagrindiniai finansiniai sandoriai atitiko nominaliąją vertę. Be to, įsipareigojimo sąskaitose faktūrose ir PVM sąskaitose faktūrose nurodytų sumų skirtumas labai nedidelis.

(60)

Komisija šį argumentą atmeta. Pirma, PVM sąskaitoje faktūroje buvo nurodyta nagrinėjamojo produkto kaina ir kaina „kitų produktų“, apie kuriuos nebuvo pranešta ir kurių pardavimo kaina skyrėsi nuo įsipareigojimo sąskaitoje faktūroje nurodytos kainos. Antra, „Sunny Energy“ nepateikė jokių įtikinamų argumentų, kuriais būtų pagrįstas skirtumas įvairiuose finansiniuose ir administraciniuose dokumentuose.

Dalinis mokėjimas

(61)

„Sunny Energy“ taip pat nurodė, kad ji susisiekė su 27 konstatuojamojoje dalyje nurodytu klientu, kuris jai sumokėjo visą toje sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą.

(62)

Komisija atsižvelgia į šiuos „Sunny Energy“ veiksmus, tačiau atkreipia dėmesį, kad jų imtasi jau po to, kai Komisija nurodė problemą.

Pardavimas iš sandėlio Sąjungoje

(63)

„Sunny Energy“ taip pat nurodė, kad, siekdama išvengti galimos kryžminio kompensavimo rizikos, bendrovė pasirengusi sustabdyti „kitų produktų“ pardavimą iš 25 konstatuojamojoje dalyje nurodyto muitinės sandėlio Sąjungoje.

(64)

Komisija padarė išvadą, kad nors šis įsipareigojimas leis pašalinti kryžminio kompensavimo problemą, tokio įsipareigojimo įgyvendinimo nebus įmanoma stebėti. Be to, tokie įsipareigojimai nepašalina su nustatytu ir gana ilgą laiką taikytu prekybos modeliu susijusių problemų.

iii)   Kitos suinteresuotosios šalies pastabos

(65)

Viena suinteresuotoji šalis nurodė, kad „Chint Solar“ ir „Sunny Energy“ nagrinėjamąjį produktą sistemingai pardavinėjo mažesne nei MIK kaina arba kitaip apeidavo su ja susijusias taisykles. Suinteresuotoji šalis paragino atšaukti šių bendrovių įsipareigojimus.

(66)

Be to, suinteresuotoji šalis nurodė, kad įmonių, kurių įsipareigojimai buvo atšaukti, skaičius patvirtina rinkos patirtį, jog įsipareigojimai pažeidžiami plačiu mastu.

(67)

Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad suinteresuotoji šalis pareiškime pateikė nepagrįstų prielaidų. Komisijos stebėsena neatskleidė jokių sisteminių pažeidimų, kuriuos būtų padariusi didžioji dalis eksportuojančių gamintojų ar CCCME.

iv)   Išvada

(68)

Dėl šių priežasčių Komisija savo išvadų dėl „Chint Solar“ ir „Sunny Energy“ padarytų įsipareigojimų pažeidimų nekeičia.

H.   ĮSIPAREIGOJIMO PRIĖMIMO ATŠAUKIMAS IR GALUTINIŲ MUITŲ NUSTATYMAS

(69)

Todėl, vadovaudamasi pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 7 ir 9 dalimis, pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 7 ir 9 dalimis, taip pat įsipareigojimo sąlygomis, Komisija padarė išvadą, kad įsipareigojimo priėmimas „Chint Solar“ ir „Sunny Energy“ atžvilgiu turi būti atšauktas.

(70)

Atitinkamai, pagal pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 9 dalį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 9 dalį, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 1 straipsniu nustatytas galutinis antidempingo muitas ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 1 straipsniu nustatytas galutinis kompensacinis muitas automatiškai taikomas importuojamam KLR kilmės arba iš jos siunčiamam nagrinėjamajam produktui, pagamintam „Chint Solar“ (papildomas TARIC kodas B810) ir „Sunny Energy“ (papildomas TARIC kodas B825), nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(71)

Informacijos tikslais šio reglamento priedo lentelėje išvardijami eksportuojantys gamintojai, kurių atžvilgiu nedaromas poveikis įsipareigojimo priėmimui Įgyvendinimo sprendimu 2014/657/ES,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įsipareigojimo priėmimas 2013 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES i) bendrovės „Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd.“ ir su ja susijusių bendrovių Europos Sąjungoje, kurioms bendrai taikomas TARIC papildomas kodas B810, ir ii) bendrovių „Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd“ ir „Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd“, kurioms bendrai taikomas TARIC papildomas kodas B825, atžvilgiu yra atšaukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 188, 2009 7 18, p. 93.

(3)  OL L 152, 2013 6 5, p. 5.

(4)  OL L 209, 2013 8 3, p. 26.

(5)  OL L 209, 2013 8 3, p. 1.

(6)  OL L 325, 2013 12 5, p. 1.

(7)  OL L 325, 2013 12 5, p. 66.

(8)  OL L 325, 2013 12 5, p. 214.

(9)  OL L 270, 2014 9 11, p. 6.

(10)  OL L 139, 2015 6 5, p. 30.

(11)  OL L 218, 2015 8 19, p. 1.

(12)  Sprendimas 2013/423/ES.

(13)  Įgyvendinimo sprendimas 2013/707/ES.


PRIEDAS

Bendrovių sąrašas:

Bendrovės pavadinimas

Papildomas TARIC kodas

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co., Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co., Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co., Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co., Ltd.

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company, Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

Xinjiang Sang'o Solar Equipment

B804

Changzhou NESL Solartech Co., Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co., Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.

Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co. Ltd.

Changzhou NESL Solartech Co., Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd.

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co., Ltd

B813

CSG PVtech Co., Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co., Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co., Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co., Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd.

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd.

B809

Delsolar (Wujiang) Co. Ltd.

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co., Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co., Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

ERA Solar Co., Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co., Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co., Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co., Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co., Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co., Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co., Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO., LTD.

B828

Himin Clean Energy Holdings Co., Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co., Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co., Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co., Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co., Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co., Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co., Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltic Technology Co., Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co., Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co., Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co., Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co., Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd.

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co., Ltd.

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co Ltd.

B793

Jiangyin Hareon Power Co., Ltd

Hareon Solar Technology Co., Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co, Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co., Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd.

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd.

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd.

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.

B794

Jinko Solar Co., Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co., Ltd.

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co., Ltd.

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co., Ltd.

B795

Juli New Energy Co., Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co., Ltd

B847

King-PV Technology Co., Ltd

B848

Kinve Solar Power Co., Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co., Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co., Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO., LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co., Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co., Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co., Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co., Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co., Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co., Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co., Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co., Ltd

B864

Perlight Solar Co., Ltd

B865

Phono Solar Technology Co., Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co., Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co., Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co., Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co., Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co., Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co., Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co., Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co., Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co., Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Power Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co., Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co., Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co., Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co., Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co., Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co., Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co..Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co., Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd.

Suntech Power Co. Ltd.

Wuxi Sunshine Power Co., Ltd.

Luoyang Suntech Power Co. Ltd.

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd.

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd.

B796

Wuxi Taichang Electronic Co., Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd.

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd.

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co., Ltd.

B897

Years Solar Co., Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd.

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd.

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd.

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd.

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co., Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co., Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co., Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co., Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co., Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co., Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co., Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co., Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co., Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co., Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co., Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co., Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co., Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co., Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co., Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co., Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO. LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co., Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co., Ltd

B922


12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/39


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2019

2015 m. lapkričio 11 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

50,7

MA

68,0

MK

50,7

ZZ

56,5

0707 00 05

AL

80,9

JO

229,9

MA

183,4

TR

153,7

ZZ

162,0

0709 93 10

MA

103,9

TR

148,5

ZZ

126,2

0805 20 10

CL

170,3

MA

76,8

PE

166,7

TR

83,5

ZZ

124,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CL

184,7

PE

147,1

TR

68,7

ZA

95,1

ZZ

123,9

0805 50 10

TR

99,9

ZZ

99,9

0806 10 10

BR

306,7

EG

224,2

PE

300,3

TR

171,8

ZZ

250,8

0808 10 80

AR

145,7

CA

163,3

CL

81,2

MK

29,8

NZ

117,4

US

146,9

ZA

213,7

ZZ

128,3

0808 30 90

BA

73,9

CN

83,9

TR

126,3

XS

80,0

ZZ

91,0


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/42


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/2020

2015 m. spalio 26 d.

kuriuo Tarybos Generaliniam sekretoriui deleguojami įgaliojimai išduoti laissez-passer Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos nariams, pareigūnams ir kitiems tarnautojams, taip pat Reglamento (ES) Nr. 1417/2013 II priede nurodytiems specialiems pareiškėjams, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2005/682/EB, Euratomas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 240 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Protokolą Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, ypač į jo 6 straipsnio pirmą dalį,

kadangi:

(1)

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 235 straipsnio 4 dalį ir 240 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą Tarybos Generalinis sekretoriatas turi padėti tiek Europos Vadovų Tarybai, tiek Europos Sąjungos Tarybai;

(2)

pagal Protokolo Nr. 7 6 straipsnio pirmą dalį laissez-passer savo institucijų nariams ir savo institucijų pareigūnams bei kitiems tarnautojams išduoda Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Tarybos pirmininkas, laikydamiesi sąlygų, nustatytų Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1) išdėstytuose Pareigūnų tarnybos nuostatuose ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygose;

(3)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1417/2013 (2) nustatoma Sąjungos institucijų nariams, pareigūnams ir kitiems Sąjungos tarnautojams, taip pat to reglamento II priede nurodytiems specialiems pareiškėjams išduodamo laissez-passer forma, taikymo sritis ir išdavimo sąlygos;

(4)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1417/2013 1 straipsnio 1 dalį laissez-passer specialiems pareiškėjams gali būti išduodami pagal to reglamento II priedą išimties tvarka ir esant deramam pagrindimui tik Sąjungos interesais;

(5)

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Tarybos pirmininkas turėtų deleguoti savo atitinkamus įgaliojimus Tarybos Generaliniam sekretoriui;

(6)

Tarybos sprendimas 2005/682/EB, Euratomas (3) turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pagal Protokolo Nr. 7 6 straipsnio pirmą dalį Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybos pirmininkui suteiktais įgaliojimais išduoti laissez-passer savo institucijų nariams, Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos pareigūnams bei kitiems tarnautojams, taip pat Reglamento (ES) Nr. 1417/2013 II priede nurodytiems specialiems pareiškėjams naudojasi Tarybos Generalinis sekretorius.

Generaliniam sekretoriui leidžiama tuos įgaliojimus deleguoti administracijos generaliniam direktoriui.

2 straipsnis

Sprendimas 2005/682/EB, Euratomas panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge 2015 m. spalio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. DIESCHBOURG


(1)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1417/2013, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos išduodamo laissez-passer forma (OL L 353, 2013 12 28, p. 26).

(3)  2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas 2005/682/EB, Euratomas, įgaliojantis Generalinio Sekretoriaus pavaduotoją išduoti laissez-passer Tarybos Generalinio Sekretoriato pareigūnams (OL L 258, 2005 10 4, p. 4).


12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/44


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/2021

2015 m. lapkričio 10 d.

kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Pasaulio prekybos organizacijos ministrų konferencijoje dėl Liberijos Respublikos stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2007 m. birželio 13 d. Liberijos Respublikos Vyriausybė pateikė prašymą prisijungti prie Marakešo sutarties, kuria įsteigiama Pasaulio prekybos organizacija (toliau – Marakešo sutartis), pagal tos Sutarties XII straipsnį;

(2)

siekiant susitarti dėl Liberijos Respublikai ir visoms Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) narėms priimtinų stojimo sąlygų, 2007 m. gruodžio 18 d. įsteigta Liberijos Respublikos stojimo į PPO darbo grupė;

(3)

atsižvelgdama į dvišalius prekybos santykius su Liberijos Respublika įgyvendinant ES ir AKR partnerystės susitarimą, Komisija Sąjungos vardu susitarė dėl išsamaus Liberijos Respublikos prisiimamų rinkos atvėrimo įsipareigojimų, kurie atitinka PPO Generalinės tarybos išdėstytas gaires dėl mažiausiai išsivysčiusių šalių stojimo ir tenkina Sąjungos reikalavimus;

(4)

tie įsipareigojimai yra įtraukti į Liberijos Respublikos stojimo į PPO protokolą (toliau –Stojimo protokolas);

(5)

tikimasi, kad stojimas į PPO turės teigiamo ir ilgalaikio poveikio Liberijos Respublikos ekonominės reformos procesui bei tvariam vystymuisi;

(6)

todėl Stojimo protokolas turėtų būti patvirtintas;

(7)

Marakešo sutarties XII straipsnyje nustatyta, kad dėl prisijungimo sąlygų turi susitarti prisijungiančioji valstybė ir PPO, o prisijungimo sąlygas PPO vardu tvirtina PPO Ministrų konferencija. Tos sutarties IV.2 straipsnyje numatyta, kad nevyksta Ministrų Konferencijos susirinkimai, jos funkcijas vykdo PPO Generalinė Taryba;

(8)

todėl tikslinga nustatyti poziciją, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu PPO Ministrų konferencijoje dėl Liberijos Respublikos stojimo į PPO,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Pasaulio prekybos organizacijos ministrų konferencijoje dėl Liberijos Respublikos stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją, yra pritarti stojimui.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. GRAMEGNA


12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/45


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/2022

2015 m. lapkričio 10 d.

kuriuo dėl taikymo laikotarpio iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/866/EB dėl tam tikrų dvigeldžių moliuskų, skirtų žmonių maistui, importo iš Peru laikino sustabdymo skubių priemonių

(pranešta dokumentu Nr. C(2015) 7669)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 178/2002 Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis nustatyti maistą ir pašarus reglamentuojantys bendrieji principai, visų pirma susiję su maisto ir pašarų sauga. Jame nustatytos skubios priemonės, jei yra įrodymų, kad iš trečiųjų šalių importuojami maisto produktai ar pašarai gali kelti didelį pavojų žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai arba aplinkai ir kad susijusios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) taikomomis priemonėmis tinkamai išvengti pavojaus neįmanoma;

(2)

Komisijos sprendimas 2008/866/EB (2) buvo priimtas po hepatito A protrūkio tarp žmonių, vartojusių iš Peru importuotų dvigeldžių moliuskų, užkrėstų hepatito A virusu (HAV). Šis sprendimas iš pradžių buvo taikomas iki 2009 m. kovo 31 d., tačiau Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/874/ES (3) šis taikymo laikotarpis paskutinį kartą buvo pratęstas iki 2015 m. lapkričio 30 d.;

(3)

Peru kompetentinga institucija buvo paprašyta suteikti pakankamas garantijas, užtikrinančias, kad būtų ištaisyti stebėsenos sistemos, skirtos virusui aptikti gyvuose dvigeldžiuose moliuskuose, trūkumai. Apsaugos priemonių taikymas turi būti pratęstas iki kol bus įrodytas ištaisomųjų priemonių, kurių ėmėsi kompetentingos Peru valdžios institucijos, veiksmingumas. Iki šiol Komisija, atsižvelgdama į stebėsenos programos rezultatus, negali patvirtinti, kad šiuo metu Peru taikoma tam tikrų dvigeldžių moliuskų kontrolės sistema ir stebėsenos planas yra tinkami pagal Sąjungos teisės aktus reikalingoms garantijoms suteikti;

(4)

todėl Sprendimo 2008/866/EB taikymo laikotarpio pabaigos data turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(5)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2008/866/EB 5 straipsnyje data „2015 m. lapkričio 30 d.“ pakeičiama data „2017 m. lapkričio 30 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 10 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  2008 m. lapkričio 12 d. Komisijos sprendimas 2008/866/EB dėl tam tikrų dvigeldžių moliuskų, skirtų žmonių maistui, importo iš Peru laikino sustabdymo skubių priemonių (OL L 307, 2008 11 18, p. 9).

(3)  2014 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/874/ES, kuriuo dėl taikymo laikotarpio iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 2008/866/EB dėl tam tikrų dvigeldžių moliuskų, skirtų žmonių maistui, importo iš Peru laikino sustabdymo skubių priemonių (OL L 349, 2014 12 5, p. 63).


III Kiti aktai

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/47


ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS SPRENDIMAS

Nr. 273/14/COL

2014 m. liepos 9 d.

dėl įmonės Scandinavian Airlines finansavimo taikant naująją atnaujinamojo kredito priemonę (Norvegija) [2015/2023]

ELPA PRIEžIŪROS INSTITUCIJA (toliau – Institucija),

ATSIŽVELGDAMA į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 61 ir 109 straipsnius ir 26 bei 27 protokolus,

ATSIŽVELGDAMA į ELPA valstybių susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo (toliau – Susitarimas dėl Priežiūros institucijos ir Teismo), ypač į jo 24 straipsnį,

ATSIŽVELGDAMA į Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teismo 3 protokolą (toliau – 3 protokolas), ypač į jo I dalies 1 straipsnio 2 dalį ir II dalies 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

I.   FAKTAI

1.   PROCEDŪRA

(1)

2012 m. spalio mėn. pabaigoje į Instituciją ir Europos Komisiją (toliau – Komisija) neoficialiai kreipėsi Norvegija, Danija ir Švedija (toliau kartu – valstybės) dėl jų ketinimo dalyvauti Scandinavian Airlines (toliau – SAS, SAS grupė arba įmonė) suteikiant naująją atnaujinamojo kredito priemonę (toliau – naujoji AKP). 2012 m. lapkričio 12 d. valstybės nusprendė dalyvauti suteikiant naująją AKP, tačiau Institucijai apie šią priemonę oficialiai nepranešė.

(2)

2013 m. vasario 5 d. Institucija gavo Europos pigių skrydžių oro transporto bendrovių asociacijos (toliau – ELFAA) skundą dėl valstybių dalyvavimo suteikiant atnaujinamojo kredito priemonę. 2013 m. vasario 18 d. raštu Institucija paprašė Norvegijos valdžios institucijų pateikti savo pastabas dėl skundo ir įtarimų neteisėtos valstybės pagalbos teikimu.

(3)

Norvegijos valdžios institucijos atsakymą pateikė 2013 m. kovo 25 d. raštu. Be to, 2013 m. birželio 6 d. raštu jos pateikė papildomos informacijos.

(4)

2013 m. birželio 19 d. Sprendimu Nr. 259/13/COL Institucija pradėjo oficialų tyrimą dėl galimai neteisėtos pagalbos įmonei SAS, suteikiant naująją AKP (toliau – sprendimas pradėti tyrimą). Sprendimas pradėti tyrimą paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir jo EEE priede (1). Norvegijos valdžios institucijos, SAS grupė ir įmonė Foundation Asset Management Sweden AB (toliau – įmonė FAM) (2) pateikė pastabas dėl sprendimo pradėti tyrimą. 2013 m. lapkričio 6 d. Institucija iš SAS grupės ir įmonės FAM gautas pastabas perdavė Norvegijos valdžios institucijoms ir suteikė joms galimybę atsakyti. 2013 m. gruodžio 6 d. rašte Norvegijos valdžios institucijos nurodė, kad neturi pastabų dėl SAS grupės ir įmonės FAM pateiktų pastabų.

(5)

2014 m. vasario 25 d. raštu Institucija paprašė Norvegijos valdžios institucijų pateikti daugiau informacijos. Ši informacija perduota 2014 m. kovo 27 d. raštu.

(6)

2014 m. kovo 6 d. raštu Norvegijos valdžios institucijos pranešė Institucijai, kad įmonė SAS nusprendė atšaukti naująją AKP ir ištirti alternatyvias nuosavo kapitalo bazės stiprinimo galimybes. Atšaukimas įsigaliojo 2014 m. kovo 4 d.

(7)

Vykdydama šią procedūrą, Institucija pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo (toliau – EEE susitarimas) 109 straipsnio 1 dalį, taikomą kartu su ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 24 straipsniu, yra kompetentinga įvertinti, ar Norvegija laikėsi EEE susitarimo nuostatų. Kita vertus, tik Komisija yra kompetentinga įvertinti, ar Danija ir Švedija laikėsi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) nuostatų. Be to, Institucija ir Komisija, remdamosi EEE susitarimo 109 straipsnio 2 dalimi ir 27 protokolu ir siekdamos užtikrinti vienodą jų taikymą EEE, bendradarbiauja, keičiasi informacija ir tariasi viena su kita spręsdamos priežiūros politikos klausimus ir nagrinėdamos atskiras bylas.

(8)

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytas aplinkybes ir lygiagrečią abiejų institucijų kompetenciją nagrinėjant šią bylą, Institucija, prieš priimdama šį sprendimą, bendradarbiavo ir tarėsi su Komisija.

2.   SKANDINAVIJOS ORO TRANSPORTO RINKA

(9)

Remiantis turimomis žiniomis, 2001–2011 m. Skandinavijos oro transporto rinka (apimanti Daniją, Švediją, Suomiją ir Norvegiją), vertinant pagal ASK (3), išaugo 126 %. Beveik visas Skandinavijos trumpojo nuotolio skrydžių rinkos augimas susijęs su pigių skrydžių bendrovėmis, pirmiausia Norwegian Air Shuttle ir Ryanair. Apskaičiuota, kad pigių skrydžių bendrovių augimas sudarė 90 % augimo per tą laikotarpį (4).

(10)

Nepaisant pigių skrydžių bendrovių reikšmės didėjimo, SAS tebėra didžiausias Skandinavijos rinkos dalyvis, numatoma jo rinkos dalis 2011 m. – 35,6 %, t. y. gerokai mažesnė už šios bendrovės prieš dešimtmetį turėtas istoriškai didžiausias rinkos dalis, sudariusias daugiau kaip 50 % Norwegian Air Shuttle ir Ryanair tais metais atitinkamai užėmė 18,7 % ir 6,8 % rinkos.

3.   PAGALBOS GAVĖJAS

(11)

SAS yra valstybių vežėja, didžiausia Skandinavijos oro transporto bendrovė ir aštunta pagal dydį Europos oro transporto bendrovė. Be to, ji yra viena iš Star Alliance steigėjų. Oro transporto bendrovių grupės, kuriai priklauso Scandinavian Airlines, Widerøe  (5) ir Blue1, būstinė yra Stokholme, o jos centrinis Europos ir tarpžemyninis oro uostas yra Kopenhagos oro uostas. 2013 m. SAS pervežė apie 28 mln. keleivių ir gavo apie 42 mlrd. SEK pajamų.

(12)

Dabar valstybėms priklauso 50 % SAS akcijų: Švedijai – 21,4 %, Danijai – 14,3 %, Norvegijai – 14,3 %. Pagrindinis privatus akcininkas yra fondas Knut and Alice Wallenberg Foundation (toliau – fondas KAW) (7,6 %), o kitiems akcininkams priklauso 1,5 % arba mažiau akcijų.

1 lentelė

Pagrindiniai SAS AB akcininkai 2012 m. kovo 31 d.  (6)

Akcininko pavadinimas

Iš viso (%)

Švedijos vyriausybė

21,4

Danijos vyriausybė

14,3

Norvegijos vyriausybė

14,3

Knut and Alice Wallenberg Foundation

7,6

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

1,5

A.H Värdepapper AB

1,4

Unionen

1,4

Danijos nacionalinis bankas

1,4

Robur Försäkring

0,9

Ponderus Försäkring

0,8

Andra AP-fonden

0,5

Tredje AP-fonden

0,5

SSB+TC Ledning Omnibus FD No OM79

0,5

Nordnet Pensionsförsäkring AB

0,4

Swedbank Robur Sverigefond

0,4

Swedbank Robur Sverigefond Mega

0,3

JPM Chase NA

0,3

AMF Aktiefond Småbolag

0,3

JP Morgan Bank

0,3

KPA Pensionsförsäkring AB

0,2

Nomura International

0,2

(13)

SAS finansinė padėtis buvo prasta kelerius metus, 2008–2013 m. nuolat patirta nuostolių. 2012 m. lapkričio mėn. Standard and Poor (toliau – S&P) SAS kredito reitingą sumažino nuo B- iki CCC+ (7). Prie šių sunkumų prisidėjo rinkos sąlygos – didelės degalų kainos ir neaiški paklausa.

(14)

Pirmiausia iš bendrovės metinių ataskaitų matyti, kad 2008–2012 m. SAS kasmet patyrė didelių nuostolių, užregistruotos didelės grynosios finansinės skolos sumos.

2 lentelė

2007–2012 m. SAS pagrindiniai finansiniai duomenys (mln. SEK)  (8)

 

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

(sausio–spalio mėn.)

Įplaukos

50 958

52 870

44 918

41 070

41 412

35 986

Grynoji finansinė skola

1 231

8 912

6 504

2 862

7 017

6 549

Pajamos prieš mokesčius

1 044

– 969

– 3 423

– 3 069

– 1 629

– 1 245

Grynosios pajamos

636

– 6 360

– 2 947

– 2 218

– 1 687

– 985

Pinigų srautas per metus

– 1 839

– 3 084

– 1 741

868

– 1 243

– 1 018

Panaudoto kapitalo grąža, %

6,7

– 19,6

– 11,7

– 7,6

– 2,2

– 8,1

Buhalterinio nuosavo kapitalo grąža atskaičius mokesčius procentais

3,8

– 47,6

– 26,8

– 17,0

– 12,0

– 24,8

Palūkanų padengimo santykis, %

1,8

– 5,3

– 4,4

– 1,9

– 0,6

– 1,6

(15)

Blogėjant finansinei padėčiai, 2009–2010 m. SAS įgyvendino esminio išlaidų mažinimo programą („Core SAS“). Įgyvendindama šią programą, SAS turėjo padidinti nuosavą kapitalą du kartus išleisdama naujas akcijas bendrovės akcininkams: i) 2009 m. balandžio mėn. – 6 mlrd. SEK ir ii) 2010 m. gegužės mėn. – 5 mlrd. SEK (9).

(16)

Su didžiausiais finansiniais sunkumais SAS susidūrė 2012 m., kai bendrovė pristatė veiklos planą „4 Excellence Next Generation“ (toliau – 4XNG planas), kurį oro transporto bendrovės vadovybė parengė kaip paskutinį bandymą gelbėti SAS (10). Be to, 2012 m. lapkričio mėn. spaudoje paskelbta apie SAS bankroto galimybę (11).

4.   PRIEMONĖS APRAŠAS. NAUJOJI AKP (2012 M.)

(17)

Kaip ir kitos pasaulinės oro transporto bendrovės, SAS, siekdama išlaikyti minimalų likvidumą, naudojosi išorės kredito priemonėmis. Nuo 2006 m. gruodžio 20 d. SAS naudojosi AKP, kurios terminas buvo 2013 m. birželio mėn. (toliau – senoji AKP). Senosios AKP suma buvo 366 mln. EUR, ją teikė tik tam tikri bankai […]. Jai taip pat taikyti keli finansiniai įsipareigojimai arba sąlygos […].

(18)

2011 m. gruodžio mėn., blogėjant bendrovės veiklos rezultatams, SAS vadovybė nusprendė pasinaudoti visa senosios AKP suma. 2012 m. sausio mėn. SAS patronuojamajai įmonei (Spanair) paprašius jai taikyti bankroto procedūrą, SAS pradėjo derybas su bankais ir sutarė dėl susitarimo atnaujinimo nuo 2012 m. kovo 15 d. Pagal šį susitarimą padidėjo senosios AKP kaina, sugriežtintos pasinaudojimo kreditu sąlygos ir pareikalauta, kad SAS užtikrintų nedelsiamą visos panaudotos sumos grąžinimą. Be to, SAS skolintojams turėjo pateikti rekapitalizavimo planą, kuris turėjo būti patvirtintas valdybos ir pagrindinių akcininkų, t. y. valstybių ir fondo KAW.

(19)

Rekapitalizavimo planas buvo pagrįstas vadinamuoju 4XNG planu, kuris buvo pradėtas rengti dar 2012 m. pradžioje. Be to, į 4XNG planą įtraukti rūpimi klausimai, kuriuos 2012 m. gegužės mėn. […] pateikė dėl esamo SAS veiklos plano, pavadinto „4 Excellence“ (toliau – 4X planas). SAS nuomone, 4XNG veiklos planas suteiks galimybę tapti finansiškai nepriklausoma oro transporto bendrove. Šiame plane nustatyta keletas finansinių tikslų, kuriuos SAS turi pasiekti 2014–2015 finansiniais metais. Tarp šių tikslų – 8 % pelningumas prieš sumokant palūkanas ir mokesčius, 20 % finansinės parengties rodiklis ir didesnis kaip 35 % nuosavo kapitalo rodiklis (nuosavo kapitalo ir turto santykis). Manyta, kad 4XNG planas padės SAS kasmet apie 3 mlrd. SEK padidinti savo pajamas prieš mokesčius, o jam įgyvendinti reikės apie 1,5 mlrd. SEK restruktūrizavimo ir vienkartinių išlaidų.

(20)

Kitas 4XNG plane nustatytas tikslas buvo parengti bendrovę nuo 2013 m. lapkričio mėn. taikyti naujas pensijų apskaitos taisykles, kurios, kaip manyta, turės neigiamos įtakos SAS grupės nuosavam kapitalui. Be to, į planą įtrauktas įsipareigojimas įgyvendinti turto perleidimo ir finansavimo planą, pagal kurį iš viso būtų galima gauti apie 3 mlrd. SEK grynųjų piniginių įplaukų. Pagal turto perleidimo planą buvo numatyta (12): i) patronuojamosios regioninės Norvegijos oro transporto įmonės Widerøe pardavimas (13), ii) mažumos dalies akcijų investicijų į […] pardavimas, iii) su oro uostu susijusių nekilnojamojo turto teisių pardavimas, iv) antžeminių paslaugų veiklos perdavimas (14), v) orlaivių variklių pardavimas (15), vi) su […] susijęs pardavimo ir atgalinės išperkamosios nuomos arba kitas finansinis sandoris, vii) valdymo sistemų ir skambučių centrų veiklos perdavimas (16) ir viii) trijų orlaivių Q400 pardavimas arba užtikrintas finansavimas.

(21)

Norvegija tvirtina, kad 4XNG planas buvo pagrįstas finansavimusi, t. y. kad SAS iš veiklos ir nepagrindinių turto perleidimo operacijų gautų pakankamai piniginių įplaukų, kad galėtų finansuoti išankstines 4XNG plano įgyvendinimo sąnaudas. Tačiau SAS buvo susirūpinusi, kad dėl didelių išankstinių 4XNG plano įgyvendinimo sąnaudų investuotojai prastai vertina likvidumo padėtį. Todėl SAS paprašė pratęsti senąją AKP ir kartu, remiant valstybėms ir fondui KAW, suteikti naują AKP. Tačiau SAS tvirtino, kad nei senąja (pratęstąja), nei naująja AKP nebūtų pasinaudota.

(22)

Naujosios AKP svarstymai prasidėjo 2012 m. birželio 4 d. (17) Iš pradžių, remdamiesi rekapitalizavimo planu (žr. (18) dalį), bankai, kurie buvo skolintojai suteikiant senąją AKP, pareikalavo, kad valstybės surengtų naują kapitalo formavimo, t. y. akcijų išleidimo, etapą, nes jie nenorėjo vieni remti naujosios AKP. Tačiau valstybės atmetė šį pasiūlymą.

(23)

Pasiderėję bankai pritarė naujajai AKP, kuri būtų sudaryta kartu su valstybėmis ir fondu KAW ir struktūrizuota griežtai vienodomis sąlygomis, netaikant jokio antraeiliškumo arba neproporcingų teisių į užtikrinimo priemonę. Reikia atkreipti dėmesį, jog iš pradžių buvo numatyta, kad naujosios AKP dydis bus [3–6] mlrd. SEK, nors turima užtikrinimo priemonė tesiekė [1–4] mlrd. SEK. 2012 m. spalio 22 d. naujosios AKP dydis galiausiai buvo sumažintas iki 3,5 mlrd. SEK (apie 400 mln. EUR).

(24)

Naująją AKP teikė tie patys bankai, kurie teikė senąją AKP (išskyrus vieną) (18), valstybės ir fondas KAW. Apie 50 % naujosios AKP suteikė valstybės, atsižvelgdamos į jų turimą SAS akcijų dalį, o likusius 50 % – bankai ir fondas KAW. Suteikiant naująją AKP, valstybės ir fondas KAW dalyvavo tokiomis pat sąlygomis (mokesčių, palūkanų normų, įsipareigojimų požiūriu).

(25)

Pagrindinės naujosios AKP savybės buvo tokios:

ji buvo padalyta į dvi sudedamąsias atnaujinamojo kredito priemones – 2 mlrd. SEK (A priemonė) ir 1,5 mlrd. SEK (B priemonė), prie jų valstybės prisidėjo 50 %. Nustatant abiejų priemonių kainodaros sąlygas, įtrauktas išankstinis mokestis, įsipareigojimo mokestis, naudojimosi mokestis, marža ir pasitraukimo mokestis,

kad galėtų pasinaudoti AKP, SAS turėjo įvykdyti tam tikras sąlygas, kurios B priemonei nustatytos griežtesnės nei A priemonei (19),

suteikiant naująją AKP toliau buvo naudojamas senosios AKP užtikrinimo priemonių rinkinys, be to, skolintojams suteikta garantija įkeičiant visas Widerøe akcijas ir visą kitą neįkeistą SAS grupės ilgalaikį turtą, turėtą 2012 m. gruodžio mėn. Taigi su naująja AKP buvo susieta pirmumo teisė naudotis įvairaus SAS turto, įskaitant 100 % jo patronuojamųjų įmonių Widerøe ir SAS Spare Engine akcijų, 18 orlaivių ir įvairius nekilnojamojo turto objektus, užtikrinimo priemone. Šių užtikrinimo priemonių balansinė vertė sudarė maždaug 2,7 mlrd. SEK (t. y. apie 75 % naujosios AKP); jos proporcingai paskirstytos A ir B priemonėms,

naudotis B priemone būtų buvę galima tik visiškai išnaudojus A priemonę. Nuo 2014 m. sausio 1 d. SAS būtų galėjusi juo pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu būtų baigtas Widerøe turto arba akcijų pardavimas,

naujosios AKP terminas buvo 2015 m. kovo 31 d.

(26)

Dėl naujosios AKP sąlygų sutarta 2012 m. spalio 25 d. Vis dėlto ją, be kita ko, turėjo patvirtinti kiekvienos valstybės parlamentai ir dėl jos profesinės sąjungos turėjo pasirašyti susitarimus su pilotų kabinos ir keleivių salono įgulos nariais.

(27)

Valstybės pateikė 2012 m. lapkričio 7 d. CITI parengtą ataskaitą (toliau – CITI ataskaita), kurioje siekta įvertinti, ar privatus investuotojas labai panašiomis aplinkybėmis į tas, su kuriomis susidūrė valstybės, būtų galėjęs panašiomis sąlygomis dalyvauti suteikiant naująją AKP. Darant prielaidą, kad 4XNG planas bus sėkmingai įgyvendintas pagal pagrindinį scenarijų, CITI ataskaitoje padaryta išvada, valstybėms dalyvaujant suteikiant naująją AKP būtų gauta [90–140 %] vidinė grąžos norma, [4–9 kartus] pinigines įmokas viršijančios piniginės įplaukos, o nuosavo kapitalo vertė padidėtų apie [700–1 200 %] (nuo 2012 m. lapkričio mėn. iki 2015 m. kovo mėn.) Todėl CITI ataskaitoje padaryta išvada, kad valstybių reikalaujama grąža būtų bent jau ne mažesnė už tą, kurios panašiomis aplinkybėmis reikalautų privatūs investuotojai. Tačiau CITI ataskaitoje neįvertinta SAS 4XNG plano pagrindinio scenarijaus sėkmingo įgyvendinimo tikimybė ir nukrypimų nuo pagrindinio scenarijaus, pvz., nepagrindinio turto nepavertinimo piniginėmis lėšomis, poveikis.

(28)

2012 m. gruodžio 19 d. SAS paskelbė, kad įvykdytos visos būtinos naujosios AKP įsigaliojimo sąlygos (žr. (26) dalį), įskaitant valstybių parlamentų patvirtinimą. Nuo tos dienos iki 2014 m. kovo 3 d. buvo galima pasinaudoti naująja AKP, pakeitusia senąją AKP (20).

(29)

2013 m. birželio 6 d. raštu Norvegija paaiškino, kad pardavus 80 % Widerøe akcijų (žr. (20) dalį), valstybės ir bankai skolintojai susitarė su SAS pakeisti naujosios AKP sąlygas, nors susitarimas dėl pakeitimų dar nebuvo oficialiai pasirašytas. Savo pastabose, pateiktose vykdant oficialų tyrimą, Norvegijos valdžios institucijos pranešė Institucijai, kad naujosios AKP pakeitimus pasirašė visos šalys ir kad šie pakeitimai įsigalios, kai bus baigtas sandoris dėl Widerøe, t. y. 2013 m. rugsėjo 30 d. Numatyti tokie pakeitimai:

A priemonė bus sumažinta nuo 1,173 mlrd. SEK iki 0,8 mlrd. SEK, jos terminas bus pratęstas penkiais mėnesiais, t. y. iki 2014 m. birželio 1 d.;

SAS įkeis [0,5–0,8] mlrd. SEK grynųjų pinigų, kurie bus A priemonės užtikrinimo priemonė. Likusieji [0,1–0,4] mlrd. SEK bus garantuoti užtikrinimo priemonėmis, jau nurodytomis susitarime dėl naujosios AKP;

A priemonei skirti 0,2 mlrd. SEK bus atšaukti, kai tik bus atsisakyta dalies antžeminių paslaugų padalinio. Prieš atšaukiant naująją AKP 2014 m. kovo 4 d., SAS pasirašė ketinimų protokolą su potencialiu pirkėju (21);

B priemonė bus sumažinta nuo 1,5 mlrd. SEK iki 1,2 mlrd. SEK.

5.   PAGRINDAS PRADĖTI OFICIALŲ TYRIMĄ

(30)

Sprendime pradėti tyrimą Institucija nurodė abejojanti dėl valstybių, fondo KAW ir bankų dalyvavimo pari passu sąlygomis suteikiant naująją AKP, remdamasi šiais motyvais:

ankstesne bankų pozicija SAS atžvilgiu, buvusia jiems dalyvaujant suteikiant senąją AKP. Bankai beveik perpus sumažino savo įnašą suteikiant naująją AKP, taigi, kiek tai susiję su AKP, bendrą savo poziciją SAS atžvilgiu sumažino apie 50 %, o valstybės, dėl nuolatinių neigiamų rezultatų negavusios jokios grąžos, susijusios su 2009 ir 2010 m. išleistomis akcijomis, padidino savo poziciją SAS atžvilgiu,

tuo, kad 2012 m. sausio mėn. SAS visiškai išnaudojo senąją AKP, o tai galėjo turėti įtakos bankų skolintojų sprendimui dalyvauti suteikiant naująją AKP, taip išvengiant papildomo naudojimo ir užtikrinant, kad jų AKP įnašai nebūtų visiškai prarasti dėl įmonės patiriamų sunkumų. Institucijai buvo neaišku, ar bankų sprendimui dalyvauti suteikiant naująją AKP turėjo įtakos tai, kad ankstesniais metais valstybės nuolat teikė finansinę paramą SAS. Be to, Institucija atkreipė dėmesį, kad valstybių dalyvavimas buvo pagrįstas griežtu reikalavimu, jog suteikiant naująją AKP dalyvautų privatūs veiklos vykdytojai,

Institucijai kilo klausimas, ar fondo KAW dalyvavimą suteikiant naująją AKP galima prilyginti privataus investuotojo dalyvavimui, nes fondo KAW pozicijos SAS atžvilgiu pagrindas buvo ne tik jo turimos akcijos, bet ir sąsajos su SEB banku.

(31)

Institucijai taip pat kilo klausimas, ar valstybių dalyvavimas suteikiant naująją AKP galėtų būti laikomas protingu sprendimu akcininkų požiūriu ir ar jis, atmetus pari passu argumentą, atitiktų rinkos ekonomikos investuotojo kriterijų. Šiuo aspektu Institucija įvertino, ar 4XNG planas buvo pagrįstas pakankamai tvirtomis prielaidomis, kad privatus investuotojas dalyvautų suteikiant naująją AKP, ir ar plane atlikta jautrumo analizė nebuvo pernelyg optimistinė.

(32)

Pavyzdžiui, Institucija, inter alia, nurodė plane pateiktus optimistinius skaičius, susijusius su rinkos augimu vertinant pagal ASK ir BVP, taip pat 2015–2017 m. laikotarpiui taikomą 0 % infliacijos lygį. Atitinkamai ji suabejojo, ar pasirašant naująją AKP buvo galima numatyti, kad bus sėkmingai įgyvendintos visos sąnaudų taupymo priemonės ir turto perleidimo iniciatyvos.

(33)

Dėl naujosios AKP sąlygų ir dėl CITI atlikto numatomos valstybių grąžos, gautinos dalyvaujant suteikiant naująją AKP, vertinimo Institucija pabrėžė, kad CITI ataskaitoje neįvertintas 4XNG planas ir neatlikta finansinio modelio jautrumo analizė, o tik remtasi šiai įmonei pateikta informacija. Be to, Institucija pabrėžė, kad CITI ataskaitoje neįvertintas naujosios AKP saugumas privataus rinkos investuotojo požiūriu ir neatsižvelgta į galimų alternatyvių scenarijų, pagrįstų ne tokiomis palankiomis grąžos analizės prielaidomis (įskaitant įsipareigojimų nevykdymą), poveikį. Šiuo aspektu Institucija atkreipė dėmesį, kad CITI ataskaitoje numatyta nulinė tikimybė, kad per artimiausius trejus metus SAS neįvykdys įsipareigojimų, o tai rodo, kad rizika buvo įvertinta nepakankamai.

(34)

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytas aplinkybes, Institucija negalėjo paneigti, kad dėl valstybių dalyvavimo suteikiant naująją AKP SAS galėjo būtų suteiktas pranašumas, kaip apibrėžta EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalyje.

(35)

Be to, jeigu naujoji AKP buvo valstybės pagalba, kaip apibrėžta EEE susitarime, Institucijai kilo abejonių, ar naująją AKP būtų galima laikyti suderinamu su EEE susitarimu. Šiuo aspektu Institucija įvertino, ar būtų galima remtis kuriuo nors iš EEE susitarime nustatytų suderinamumo pagrindų. Atsižvelgdama į priemonės pobūdį ir į SAS patiriamus sunkumus, Institucija atkreipė dėmesį, kad, remiantis Institucijos gairėmis dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (22) (toliau – sanavimo ir restruktūrizavimo gairės), vieninteliai taikytini kriterijai būtų kriterijai, susiję su pagalba, skirta sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti, kaip nustatyta EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalies c punkte. Tačiau Institucija padarė preliminarią išvadą, kad sanavimo ir restruktūrizavimo gairėse nustatytos sanavimo ir restruktūrizavimo sąlygos nebuvo įvykdytos.

6.   PASTABOS DĖL SPRENDIMO PRADĖTI PROCEDŪRĄ

6.1.   Norvegijos valdžios institucijų pastabos

(36)

Norvegija tvirtina, kad jos dalyvavimas suteikiant naująją AKP buvo pagrįstas rinkos sąlygomis, nes ji dalyvavo pari passu sąlygomis su bankais ir fondu KAW, taip išvengdama valstybės pagalbos teikimo.

(37)

Norvegija tvirtina, kad derybų dėl naujosios AKP laikotarpiu SAS nė karto nepasinaudojo senąja AKP. Ji atkreipia dėmesį, kad 2012 m. kovo mėn. padarytais senosios AKP pakeitimais netgi nustatytos dar griežtesnės pasinaudojimo kreditu sąlygos ir kad dėl to bankai nuo 2012 m. birželio mėn. pabaigos galėjo atmesti bet kokį SAS prašymą pasinaudoti kreditu. 2012 m. kovo mėn. SAS grąžino visą panaudotą AKP sumą, ir nuo tada SAS nė karto nepasinaudojo senąja AKP. Dėl to šie bankai pagrįstai galėjo būti laikomi išorės investuotojais, kurie suteikiant naująją AKP dalyvavo vienodomis sąlygomis su valstybėmis (23) ir kurie neturėjo jokių reikšmingų neužtikrintų pozicijų SAS atžvilgiu (24).

(38)

Dėl fondo KAW dalyvavimo kartu su bankais suteikiant naująją AKP Norvegijos valdžios institucijos mano, kad fondo KAW ekonominė pozicija SEB banko atžvilgiu buvo nedidelė, taigi negalėjo turėti įtakos jo sprendimui dalyvauti suteikiant naująją AKP.

(39)

Be to, Norvegija mano, kad 4XNG planas buvo realistiškas ir galėjo būti sėkmingai įgyvendintas. Ji tvirtina, kad buvo kruopščiai išnagrinėti visi 2014–2015 m. 4XNG plane nustatytų finansinių tikslų siekimo aspektai ir prielaidos, įskaitant susijusius su pajamų prognozėmis (RASK) (25), sąnaudų taupymo priemonėmis ir planuojamu turto perleidimu. Be to, 4XNG planą kartu su visomis prielaidomis, kuriomis jis buvo grindžiamas, kruopščiai patikrino valstybių ir bankų išorės konsultantai finansų klausimais (atitinkamai Goldman Sachs ir […]), ir planas buvo pataisytas atsižvelgiant į jų pastabas ir rekomendacijas. Be to, Norvegija pabrėžia, kad plano sėkmingo įgyvendinimo lūkestis, kuriuo remtasi priimant sprendimą dalyvauti suteikiant naująją AKP, buvo pagrįstas tuo, kad išankstinė naujosios AKP sąlyga buvo naujų susitarimų su profesinėmis sąjungomis sudarymas. Be to, Norvegijos nuomone, pokyčiai, įvykę nuo 2012 m. gruodžio mėn. iki naujosios AKP atšaukimo 2014 m. kovo 4 d., parodė, kad planas buvo tinkamai įgyvendinamas siekiant numatytų rezultatų (26).

(40)

Dėl naujosios AKP sąlygų Norvegija tvirtina, kad jos atitiko įprastas rinkos sąlygas, nes buvo panašios į panašių sandorių sąlygas, ir kad suteikiant naująją AKP buvo taikomi didesni išankstiniai mokesčiai ir griežtesnės pasinaudojimo sąlygos nei daugelio nagrinėtų sandorių atveju. Dėl užtikrinimo priemonių rinkinio Norvegija nurodė, kad tikroji bankų skolintojų finansinė rizika buvo nedidelė, nes apskaičiuotoji užtikrinimo priemonių vertė akivaizdžiai viršijo A priemonės dydį. Taigi pagal likvidavimo scenarijų visi bankų skolintojų reikalavimai būtų įvykdyti naudojantis užtikrinimo priemonių rinkiniu arba kitu SAS turtu, kurį būtų galima parduoti, pvz., […], jos turimomis […] akcijomis ir kt. Tai taip pat patvirtina faktinis didelės įsipareigojimų dalies pagal A priemonę panaikinimas pirmąjį 2013 m. pusmetį. Norvegijos nuomone, tai rodo, kad apsispręsdami kartu su valstybėmis ir fondu KAW dalyvauti naujojoje AKP bankai veikė siekdami pelno ir apdairiai.

(41)

Be to, Norvegija nurodo, kad dalyvavimas suteikiant naująją AKP davė didelės grąžos atitinkamiems skolintojams, nors SAS naudotis šia priemone neprireikė. Tai patvirtina nuomonę, kad valstybių dalyvavimas kartu su fondu KAW ir bankais suteikiant naująją AKP visiškai atitiko rinkos ekonomikos investuotojo principą.

6.2.   SAS grupės pastabos

(42)

SAS grupė tvirtina, kad suteikiant naująją AKP valstybės dalyvavo kaip akcininkės, o ne kaip valdžios institucijos. Šiuo požiūriu, atsižvelgiant į dideles akcininkų ir (arba) skolintojų pajamas iš mokesčių, taip pat į numatomą akcijų vertės padidėjimą, dalyvauti tokioje priemonėje buvo naudingiau negu įnešti nuosavą kapitalą.

(43)

Dėl pari passu kriterijaus SAS grupė nurodė, kad jo buvo laikomasi, nes bankai neturėjo pozicijų SAS atžvilgiu, todėl jie turėtų būti laikomi išorės investuotojais. Be to, valstybių dalyvavimas suteikiant naująją AKP neturėjo įtakos bankų elgesiui, nes SAS, o ne bankai prašė, kad suteikiant naująją AKP dalyvautų ir akcininkai. Be to, SAS grupė tvirtina, kad lygiomis sąlygomis su valstybėmis ir fondu KAW dalyvauti suteikiant naująją AKP bankai nusprendė atsižvelgdami į labai gerus rizikos ir (arba) pajamų analizės rezultatus.

(44)

SAS grupė taip pat pritaria Norvegijos teiginiui, kad prielaidos, kuriomis buvo grindžiamas 4XNG planas, buvo patikimos, pagrįstos labai realiomis prognozėmis, susijusiomis su trimis pagrindiniais veiksniais, t. y. rinkos augimu vertinant pagal ASK, BVP augimu 2015–2017 m. ir numatoma 0 % infliacija. Be to, visi bankai skolintojai labai kruopščiai įvertino su plano įgyvendinimu susijusią riziką, ypač daug dėmesio skirdami RASK, kaip pagrindiniam įmonės pelningumo rodikliui.

(45)

Kartu SAS grupė tvirtina, kad buvo sėkmingai įvertintas užtikrinimo priemonių rinkinys ir sumažinta SAS įsipareigojimų nevykdymo rizikos įtaka 4XNG plano įgyvendinimui. Tą patvirtina faktas, kad sąnaudų taupymo užtikrinimas buvo išankstinė skolintojų dalyvavimo suteikiant naująją AKP sąlyga ir kad prie plano sėkmingo įgyvendinimo labai prisidėjo naujų kolektyvinių susitarimų sudarymas 2012 m. lapkričio mėn.

(46)

Be to, SAS grupė kritikuoja Instituciją, kad ji neatsižvelgė į bankroto galimybę ir į tai, kad nesuteikus naujosios AKP valstybės būtų praradusios jų bendrų akcijų vertę. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, SAS grupė pabrėžia, kad suteikiant naująją AKP valstybės dalyvavo kaip pagrindinės SAS akcininkės, siekiančios už savo investicijas gauti deramą grąžą.

(47)

Galiausiai, SAS grupė nurodo, kad įgyvendinant 4XNG planą gauta 3 mlrd. SEK pajamų neatskaičius mokesčių, todėl 2012 m. lapkričio mėn. – 2013 m. liepos mėn. SAS rezultatas buvo teigiamas.

6.3.   Įmonės FAM pastabos

(48)

FAM, už fondo KAW turto valdymą atsakingos įmonės, nuomone, sprendimą dalyvauti suteikiant naująją AKP fondas priėmė neatsižvelgdamas į savo interesą SEB banke ir SEB banko poziciją SAS atžvilgiu. Įmonė FAM tvirtina, kad fondas KAW neturėjo kontrolinio SEB banko akcijų paketo ir kad negalima teigti, jog jis kontroliavo SEB banką.

(49)

Įmonė FAM išnagrinėjo 4XNG planą, susijusią finansinę riziką ir užtikrinimo priemonių rinkinį ir nusprendė, kad fondas KAW turėtų būti suinteresuotas dalyvauti suteikiant naująją AKP. Šiuo aspektu ji fondo KAW ilgalaikės investicijos į SAS išsaugojimo perspektyvą palygino su galima būsima tos investicijos grąža, o didelius mokesčius, kuriuos SAS mokėtų gavusi naująją AKP, – su SAS likvidavimu, kurio įmonė nelaikė ekonominiu požiūriu patrauklia galimybe.

(50)

Įmonė FAM taip pat pritaria Norvegijai ir SAS grupei, kad suteikiant naująją AKP visi suinteresuotieji subjektai dalyvavo vienodomis sąlygomis, netaikant jokio antraeiliškumo, neproporcingų teisių į užtikrinimo priemones arba kitokių nevienodų sąlygų. Sprendimas dalyvauti suteikiant naująją AKP buvo pagrįstas išsamia ateityje stiprios ir konkurencingos įmonės SAS pelningumo perspektyvų analize.

(51)

Be to, įmonė FAM pritaria Norvegijos nuomonei, kad bankų skolintojų sprendimas dalyvauti suteikiant naująją AKP buvo pagrįstas tik komerciniais sumetimais, nes jų pozicija pagal senąją AKP buvo tik teorinė. Įmonė FAM tvirtina, kad bankai turėjo netgi mažiau paskatų dalyvauti suteikiant naująją AKP nei valstybės ir KAW, nes pastarieji galėjo tikėtis akcijų kainos didėjimo. Todėl ji teigia, kad pari passu sąlygos turi būti laikomos įvykdytomis.

II.   VERTINIMAS

1.   VALSTYBĖS PAGALBOS EGZISTAVIMAS

(52)

EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalyje teigiama:

„Išskyrus tuos atvejus, kai šis Susitarimas nustato kitaip, EB valstybių narių, ELPA valstybių arba iš jų valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su šiuo Susitarimu, kai ji daro įtaką Susitariančiųjų Šalių tarpusavio prekybai.“

(53)

Taigi valstybės pagalbos sąvoka apima bet kokį tiesiogiai ar netiesiogiai suteikiamą pranašumą, finansuojamą iš valstybės išteklių ir suteikiamą pačios valstybės arba tarpininkaujančios įstaigos, kuri veikia vadovaudamasi jai suteiktais įgaliojimais.

(54)

Kad priemonę būtų galima laikyti valstybės pagalba, ta priemonė turi būti finansuojama iš valstybės išteklių ir priskiriama valstybei. Iš esmės valstybės ištekliai yra valstybės narės ir jos valdžios institucijų ištekliai, taip pat valstybinių įmonių, kurias valdžios institucijos gali tiesiogiai arba netiesiogiai valdyti, ištekliai.

(55)

Negalima ginčyti, kad nagrinėjama priemonė buvo įgyvendinama naudojant valstybės išteklius, nes ji buvo finansuojama iš valstybių biudžetų, ir kad ji buvo priskirtina valstybei. Pirmiausia galima atkreipti dėmesį, kad Norvegijos parlamentas patvirtino vyriausybės dalyvavimą suteikiant naująją AKP (žr. (28) dalį).

(56)

Nagrinėjama priemonė turi iškraipyti konkurenciją arba kelti konkurencijos iškraipymo grėsmę ir turi galėti daryti įtaką Susitariančiųjų Šalių tarpusavio prekybai.

(57)

Pagal nusistovėjusią teismų praktiką, kai valstybės narės suteikta finansine parama sustiprinama įmonės padėtis, palyginti su kitomis Sąjungos prekybos rinkoje konkuruojančiomis įmonėmis, daromas poveikis, bent jau galimas, valstybių narių tarpusavio prekybai ir konkurencijai (27). Dėl to Institucija mano, kad šią sąlygą atitiktų bet koks galimas ekonominis pranašumas, kuris, panaudojant valstybės išteklius, būtų suteiktas SAS. SAS konkuruoja su kitomis Europos Sąjungos ir EEE oro transporto bendrovėmis, ypač nuo oro transporto liberalizavimo trečiojo etapo (vadinamojo trečiojo teisės aktų rinkinio), pradėto taikyti 1993 m. sausio 1 d., įgyvendinimo pradžios (28). Be to, trumpų kelionių EEE teritorijoje segmente oro transportas konkuruoja su kelių ir geležinkelių transportu, todėl taip pat gali būti daromas poveikis vežėjams kelių ir geležinkelių transportui.

(58)

Vienintelis valstybės pagalbos sąvokos taikymo šiuo atveju kriterijus yra tai, ar taikant priemonę SAS buvo suteiktas nederamas atrankinis ekonominis pranašumas.

(59)

Atsižvelgdama į tai, kad 2014 m. kovo 4 d. naujoji AKP buvo atšaukta, Institucija įvertino, ar suteikus naująją AKP nuo jos suteikimo 2012 m. iki atšaukimo 2014 m. SAS buvo suteiktas nederamas atrankinis ekonominis pranašumas.

2.   ĮMONEI SAS SUTEIKTAS EKONOMINIS PRANAŠUMAS

(60)

Norėdama nustatyti, ar įmonei SAS buvo suteikta valstybės pagalba, kaip apibrėžta EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalyje, Institucija įvertins, ar oro transporto bendrovė įgijo ekonominį pranašumą, kurio ji nebūtų įgijusi įprastomis rinkos sąlygomis. Nagrinėdama šį klausimą, Institucija taiko rinkos ekonomikos investuotojo kriterijų, pagal kurį priemonė nėra valstybės pagalba, jei panašiomis aplinkybėmis panašaus kaip atitinkamų viešojo sektoriaus įstaigų dydžio privatus investuotojas, veikiantis įprastinėmis rinkos ekonomikos sąlygomis, galėtų būti paskatintas suteikti svarstomą priemonę pagalbos gavėjui.

(61)

Todėl Institucija, taikydama rinkos ekonomikos investuotojo kriterijų, turi įvertinti, ar privatus investuotojas būtų sudaręs svarstomą sandorį tokiomis pačiomis sąlygomis. Hipotetinis privatus investuotojas vadovaujasi tokiu požiūriu, kokiu vadovautųsi atsargus investuotojas, kurio tikslas – gauti kuo didesnį pelną – yra ribojamas atsargumo dėl priimtino rizikos lygio už tam tikrą grąžos normą (29).

(62)

Įnašas iš valstybės lėšų iš esmės nėra valstybės pagalba, jeigu kartu panašiomis aplinkybėmis ir panašiomis sąlygomis (pari passu) įnešamas didelis privataus investuotojo kapitalo įnašas. (30)

2.1.    Valstybių, fondo KAW ir bankų dalyvavimas suteikiant naująją AKP pari passu sąlygomis

(63)

Institucija atkreipia dėmesį, kad bankai skolintojai, dalyvaujantys suteikiant naująją AKP, dalyvavo ir suteikiant senąją AKP. Tačiau, suteikdamos naująją AKP, valstybės padidino savo poziciją SAS atžvilgiu, o bankai beveik perpus sumažino savo įnašą (nuo 366 mln. EUR iki maždaug 200 mln. EUR), taigi savo bendrą esamą atnaujinamojo kredito poziciją SAS atžvilgiu sumažino apie 50 %. Dėl to sprendime pradėti tyrimą Institucija pareiškė abejojanti, kad pari passu kriterijus galėtų būti įvykdytas, nes neatrodė, kad valstybių ir bankų padėtis būtų panaši.

(64)

Oficialios tyrimo procedūros metu Norvegija ir SAS grupė tvirtino, kad bankai skolintojai, derėdamiesi dėl jų dalyvavimo suteikiant naująją AKP, neturėjo jokių pozicijų, susijusių su senąja AKP. Todėl bankai turėjo būti laikomi išorės investuotojais, kurių padėtis buvo panaši į valstybių ir KAW.

(65)

Institucija atkreipia dėmesį, kad 2012 m. sausio mėn. SAS buvo visiškai išnaudojusi senąją AKP (žr. (18) dalį). 2012 m. kovo mėn. darant senosios AKP pakeitimus iš tiesų, inter alia, buvo įtraukta visiško nedelsiamo panaudotos sumos grąžinimo sąlyga. 2012 m. kovo mėn. sumos buvo grąžintos, o tą patį mėnesį įsigaliojus senosios AKP pakeitimams SAS tapo labai sunku vėliau pasinaudoti priemone (31). Be to, SAS privalėjo iki 2012 m. birželio mėn. pateikti rekapitalizavimo planą, kurį turėjo patvirtinti valdyba, valstybės, KAW ir pagrindiniai akcininkai. Šį planą bankai iš pradžių atmetė. Ir tik 2012 m. lapkričio mėn. valstybės, atidžiai išnagrinėjusios peržiūrėtąjį 4XNG planą, nusprendė dalyvauti suteikiant naująją AKP, o prie jų prisijungė ir bankai.

(66)

Dėl to oficialaus tyrimo metu Norvegijos valdžios institucijos ir SAS grupė tvirtino, kad iš SAS iš esmės buvo atimta galimybė prašyti leisti pasinaudoti senąja AKP. Žinodami šias aplinkybes, bankai turėjo nuspręsti, ar senąją AKP palikti galioti iki jos termino pabaigos, t. y. iki 2013 m. birželio mėn., ar vienodomis sąlygomis su valstybėmis ir KAW dalyvauti suteikiant naująją AKP, nepaisant to, kad valstybės ir KAW, kaip akcininkai, turėjo daugiau paskatų dalyvauti dėl galimo jų turimų akcijų vertės padidėjimo įgyvendinus 4XNG planą.

(67)

Nors Institucija mano, jog tikėtina, kad tuo metu, kai buvo priimamas sprendimas dėl dalyvavimo suteikiant naująją AKP, bankai (bent jau tie, kurie neturėjo jokių kitų neužtikrintų dvišalių pozicijų SAS atžvilgiu) iš esmės neturėjo pozicijų senosios AKP atžvilgiu, ji taip pat mano, kad vis vien grėsė rizika, kad SAS galėjo įvykdyti pasinaudojimo kreditu sąlygas dar prieš suteikiant naująją AKP. Tai, kad taip neatsitiko ir kad senąja AKP nebuvo pasinaudota po to, kai 2012 m. kovo mėn. kreditas buvo visiškai grąžintas, šiuo atveju nėra svarbu. Todėl atrodo, kad bankai turėjo tam tikrų su senąja AKP susijusių pozicijų SAS atžvilgiu, kurių valstybės (ir fondas KAW) neturėjo. Taigi Institucija negali sutikti su Norvegijos valdžios institucijų argumentu, kad suteikiant naująją AKP bankai dalyvavo kaip išorės investuotojai, nepaisant jų pozicijos, susijusios su senąja AKP.

(68)

Be to, Institucija negali sutikti su Norvegija, kad kai kurių bankų pozicija, susidariusi dėl dvišalių priemonių, susijusių su senąja AKP (32), derantis dėl naujosios AKP bankams nekėlė jokios finansinės rizikos, nes šiomis priemonėmis nebuvo galima pasinaudoti visiškai neišnaudojus senosios AKP. Kaip minėta pirmiau, grėsė rizika, nors ir, žinoma, maža, kad pasinaudojimo sąlygos galėjo būti įvykdytos, nepaisant to, kad 2012 m. kovo mėn. padarius pakeitimus ir nustačius griežtesnes sąlygas, tikimybė, kad SAS pasinaudos senąja AKP buvo labai maža.

(69)

Be to, atrodo, kad kai kurie bankai turėjo ir kitokių pozicijų SAS atžvilgiu. Pavyzdžiui, be dalyvavimo suteikiant senąją AKP, […] turėjo (2012 m. rugsėjo 30 d.) [200–600] mln. SEK neužtikrintą (ir nepanaudotą) dvišalę poziciją SAS atžvilgiu ir [500–900] mln. SEK neužtikrintą kredito kortelių poziciją. Todėl jis galėjo būti atsakingas už išlaidų klientams atlyginimą, jeigu SAS būtų atšaukusi atitinkamus skrydžius. Nors ši neužtikrinta kredito kortelių pozicija sudarė tik [0–2] % […] viso kreditų portfelio, kurio vertė buvo apie [1 000–3 000] mlrd. SEK, vis vien tai buvo finansinė rizika, todėl negalima sutikti, kad […] padėtis priimant sprendimą dalyvauti suteikiant naująją AKP buvo panaši į tuometinę valstybių padėtį.

(70)

Be to, dar trys bankai turėjo poziciją dėl nepanaudotų orlaivių finansavimo priemonių (pvz., […]). Nors valstybės tvirtina, kad finansavimas buvo užtikrintas orlaiviais ir bankams nekėlė finansinės rizikos, nes juos buvo galima lengvai parduoti rinkoje, iš tikrųjų tai nebuvo įrodyta. Tebelieka neaišku, ar skubiai pardavus orlaivius tikrai būtų susigrąžinta visa suma.

(71)

Be to, sprendime pradėti tyrimą Institucija iškėlė kausimą, ar bankų elgesiui galėjo turėti įtakos valstybių elgesys, t. y. ankstesniais metais oro transporto bendrovei valstybių teikta nuolatinė finansinė pagalba (pvz., akcijų išleidimas 2009 ir 2010 m.). Be to, kaip pirmiau paaiškinta (21) ir (22) dalyse, bankai buvo pasirengę dalyvauti suteikiant naująją AKP tik tuo atveju, jeigu dalyvaus valstybės.

(72)

Iš esmės Institucija mano, kad pari passu sąlyga negali būti taikoma atvejais, kai valstybės dalyvavimas yra griežta privačių veiklos vykdytojų dalyvavimo sudarant sandorį sąlyga.

(73)

Oficialaus tyrimo metu Norvegija ir SAS grupė tvirtino, kad jokiu derybų dėl naujosios AKP etapu ankstesnis valstybių elgesys ir jų tolesnis noras padėti SAS bankams neturėjo įtakos, nepaisant to, kad valstybių pajamų už 2009 ir 2010 m. išleistas akcijas prognozės neišsipildė.

(74)

Institucija negali atmesti galimybės, kad privatūs investuotojai nebūtų norėję investuoti į įmonę su tokia istorija ir neaiškiomis perspektyvomis, jeigu nedalyvautų valstybės. Kartu ji negali atmesti galimybės, kad valstybės, atsisakiusios parūpinti naujo kapitalo ir dalyvauti suteikiant subordinuotąją AKP, nebenorėjo skirti daugiau lėšų SAS. Nepaisant šių motyvų, Institucija vis dar nėra įsitikinusi, ar valstybių dalyvavimas suteikiant naująją AKP buvo užtikrintas pari passu sąlygomis su bankais skolintojais, nes dėl valstybių dalyvavimo bankai beveik 50 % sumažino savo bendrą atnaujinamojo kredito poziciją SAS atžvilgiu, o valstybės tuo pat metu padidino savo poziciją SAS atžvilgiu.

(75)

Dėl to, ar fondo KAW elgesys galėjo būti pagrindas nustatyti privataus investuotojo elgesį, oficialus tyrimas parodė, kad fondo KAW pozicija SAS atžvilgiu, susidariusi dėl jo turimų SEB banko akcijų, buvo mažesnė, nei nurodyta sprendime pradėti tyrimą. Atsižvelgiant į tai, kad fondas KAW yra tik smulkus SEB banko akcininkas ir kad SEB banko pozicija SAS atžvilgiu buvo nedidelė, galima teigti, kad fondo KAW dalyvavimas suteikiant naująją AKP buvo motyvuotas investicijos pelningumo perspektyvomis.

(76)

Be pirmiau nurodytų dalykų, remdamasi oficialiu tyrimu, Institucija negalėjo padaryti tvirtos išvados, kad nagrinėjamas sandoris buvo sudarytas pari passu sąlygomis.

(77)

Nepaisydama vertinimo pagal pari passu kriterijų, Institucija taip pat išnagrinėjo, ar valstybių dalyvavimas suteikiant naująją AKP gali būti laikomas protingu sprendimu akcininkų požiūriu ir ar jis, neatsižvelgiant į pari passu argumentą, atitinka rinkos ekonomikos investuotojo kriterijų.

2.2.   Valstybių dalyvavimo suteikiant naująją AKP vertinimas taikant rinkos ekonomikos investuotojo kriterijų

(78)

Reikia atsakyti į klausimą, ar rinkos investuotojas, būdamas panašioje padėtyje į tą, kurioje buvo valstybės, t. y. esamos SAS akcininkės, panašiomis aplinkybėmis į tas, su kokiomis 2012 m. susidūrė valstybės, panašiomis sąlygomis būtų dalyvavęs naujojoje AKP (33).

(79)

Tą rodo nepriklausoma analizė, kurią prieš sudarant susitarimą dėl naujosios AKP atliko nepriklausomi finansų konsultantai (t. y. valstybių konsultantai Goldman Sachs International ir CITI bei skolintojų konsultantas […]). Atsakydama dėl sprendimo pradėti tyrimą, Norvegija nurodė, kad dalyvauti suteikiant naująją AKP valstybės nusprendė tik jų išorės konsultantams kruopščiai išnagrinėjus 4XNG planą ir pataisius naujosios AKP sąlygas.

(80)

Nors sprendime pradėti tyrimą Institucija pareiškė abejonių dėl CITI parengtos ataskaitos apimties, Norvegija paaiškino, kad jos sprendimas dalyvauti suteikiant naująją AKP buvo pagrįstas visa jos finansų konsultantų atlikta analize ir kad dėl to CITI ataskaita neturėtų būti vertinama atskirai.

(81)

Finansų konsultantams, inter alia, buvo pavesta pateikti kritinę 4XNG plano ir naujosios AKP bei susijusio jautrumo ir pažeidžiamumo analizę. Ši analizė atlikta pasinaudojant keliomis iš eilės parengtomis ataskaitomis ir remiantis ankstesniais SAS veiklos rezultatais bei kitais pramonės lyginamaisiais rodikliais. Konsultantai pateikė įvairių rekomendacijų dėl rizikos, susijusios su 4XNG planu ir naująja AKP, mažinimo strategijų. Atsižvelgdamos į šias rekomendacijas, valstybės paprašė padaryti įvairių 4XNG plano pakeitimų (paspartinti sąnaudų taupymo priemonių įgyvendinimą ir parengti papildomas iniciatyvas), taip pat su naujosios AKP sąlygomis susijusių pakeitimų, kuriais būtų siekiama sumažinti kredito panaudojimo tikimybę.

(82)

Analizuodami 4XNG planą, išorės konsultantai nustatė pagrindines galimos rizikos sritis, įskaitant sąnaudų taupymo tikslus, turto perleidimą ir su RASK susijusį spaudimą, ir šioms sritims skyrė daug dėmesio. Įvertinus riziką, inter alia, apsvarstyti šie aspektai:

Sąnaudų taupymo tikslai

Be gautų išorės rekomendacijų, 4XNG planas buvo iš dalies pakeistas ir patobulintas įtraukiant sąnaudų taupymo iniciatyvas, pagal kurias per metus būtų galima sutaupyti apie [1–4] mlrd. SEK (padidinta, palyginti su pradiniu [1–4] mlrd. SEK metinio taupymo tikslu). Nors ir buvo įvardyta sąnaudų taupymo tikslų nepasiekimo grėsmė, pagrindinė su 4XNG planu susijusios rizikos mažinimo priemonė, taikytina prieš baigiant rengti naująją AKP, buvo naujų profesinių sąjungų susitarimų sudarymas, darbuotojams skirtų kompensacijų ir išmokų mažinimas, taip pat pensijų plano pakeitimai 2012 m. lapkričio mėn. Dėl to turėjo būti tiesiogiai sutaupyta kiek mažiau nei […] SEK, ir tai valstybių reikalavimu turėjo būti sėkmingai padaryta prieš įsigaliojant naujajai AKP.

Turto pardavimas

Atsižvelgiant į išorės finansų patarėjo užginčytas pirmines prielaidas dėl turto pardavimo, taip pat į proceso metu gautą naują informaciją, galutinis 4XNG plane pateiktas planuojamo parduoti turto sąrašas skyrėsi nuo iš pradžių SAS pateikto sąrašo (34). Valstybių konsultantas finansų klausimais galiausiai padarė išvadą, kad pagal galutinį 4XNG planą numatytą parduoti turtą (apytikslė parduodamo turto vertė – 3,0 mlrd. SEK) įmanoma parduoti per numatytą laikotarpį. Be to, naujosios AKP suteikimo nuostatose nurodytas Widerøe pardavimo laikas ir numatyta turto pardavimo pajamas griežtai naudoti naujajai AKP grąžinti.

Su RASK susijęs spaudimas

Įvertintos susijusios pelningumo ir su RASK susijusio spaudimo prielaidos ir, atsižvelgiant į susijusius ankstesnių tendencijų duomenis, trečiųjų šalių prognozes ir tuo metu žinomus konkurencinės aplinkos pokyčius, nuspręsta, kad jos yra pagrįstos. Todėl nutarta, kad šios prielaidos nekelia didelės neigiamos rizikos 4XNG plano įgyvendinimui.

(83)

Kiek tai susiję su sprendime pradėti tyrimą Institucijos pareikštomis abejonėmis dėl tam tikrų 4XNG plano įgyvendinimo veiksnių (pvz., rinkos augimo vertinant pagal ASK, BVP prognozių ir 0 % infliacijos 2015–2017 m. laikotarpiu) optimistinio pobūdžio, oficialaus tyrimo metu Norvegijos ir SAS grupės pateikta informacija rodo, kad šie rodikliai įvertinti pirmiausia atsižvelgiant į pagrindines rinkas, kuriose SAS vykdo veiklą. Pavyzdžiui, įmonės pozicija didesnė ne Pietų, bet Šiaurės Europos, taip pat JAV ir Azijos rinkose. Iš pateiktos informacijos taip pat matyti, kad apytikslė 2015–2017 m. 0 % sąnaudų infliacija per metus yra grynasis susijusios 2 % infliacijos normos per metus (ji atitinka apskaičiuotą ES infliacijos lygį) ir prielaidos, kad ją būtų galima neutralizuoti taikant naująsias sąnaudų taupymo priemones, rezultatas.

(84)

Kiek tai susiję nepakankama CITI ataskaitoje pateiktos vidinės grąžos normos jautrumo analize (žr. (33) dalį) ir su Institucijos pirmiau išreikštu susirūpinimu dėl galimo ne tokių optimistinių scenarijų poveikio, Institucija iš Norvegijos gavo papildomos informacijos, kurią pastaroji, paskelbus sprendimą pradėti tyrimą, pateikė savo pareiškime dėl atliktos jautrumo analizės apimties. Šiuo tikslu Goldman Sachs pristatė kelis jautrumo bandymus, kurie buvo atlikti rengiant 4XNG planą, t. y. 2012 m. birželio–rugsėjo mėn. 2012 m. rugsėjo mėn. peržiūrėta analizė parodė, kad SAS nepritrūktų piniginių lėšų net ir pagal pateiktus blogesnius scenarijus, t. y. visais analizuotais atvejais SAS piniginė padėtis išliktų geresnė už apatinę AKP nustatyto intervalo ribą. Tačiau norint išsaugoti rinkos pasitikėjimą, nuspręsta, kad būtina taikyti likvidumo užtikrinimo priemones ir kad AKP išlieka realiausia likvidumo užtikrinimo galimybe.

(85)

Taigi Institucija atkreipia dėmesį į vėliau atliktas 4XNG plano finansines peržiūras (įskaitant išsamią įvairių plano versijų analizę ir tyrimą). Be to, Institucija atkreipia dėmesį į dėl to pateiktus valstybių narių reikalavimus mažinti įgyvendinimo riziką ir parengti konsoliduotą restruktūrizavimo planą dar prieš joms prisijungiant prie naujosios AKP. Tokie veiksmai atitiktų protingo privataus rinkos investuotojo veiksmus. Nepaisant to, vis vien reikia išnagrinėti, ar naujosios AKP sąlygos atitiko sąlygas, su kuriomis būtų sutikęs privatus rinkos investuotojas, būdamas tokioje pat padėtyje, kokioje buvo valstybės, t. y. esamos įmonės akcininkės.

(86)

Norvegija ir SAS grupė paaiškino, kad oro transporto sektoriui ypač būdingas poreikis nuolat užtikrinti aukšto lygio finansinį pasirengimą, kad būtų išsaugotas klientų ir suinteresuotųjų subjektų pasitikėjimas įmonės gebėjimu tęsti veiklą. Atsižvelgiant į finansinius sunkumus, su kuriais SAS susidūrė 2012 m., ir į tuo metu vyravusią likvidumo situaciją, galimas motyvacinis valstybių, kaip SAS akcininkių, dalyvavimo suteikiant naująją AKP veiksnys buvo didesnių nuostolių arba bankroto išvengimas įmonę užplūdus mokėjimo reikalavimams.

(87)

Dėl to atrodo, kad valstybės, baigdamos rengti naujosios AKP sąlygas, konkrečiai atsižvelgė į nepriklausomų finansų konsultantų rekomendacijas. Iš tiesų atrodo, kad naujosios AKP sąlygomis buvo bendrai siekiama sumažinti nustatytą pagrindinę komercinę riziką. Pavyzdžiui, kaip pirmiau nurodyta (82) dalyje, pagrindinė išankstinė naujosios AKP suteikimo sąlyga buvo sėkmingas naujų kolektyvinių susitarimų su skrydžių įgulomis sudarymas. Be to, atsižvelgiant į pasinaudojimo B priemone sąlygas, labai mažai tikėtina, kad ja būtų buvę galima pasinaudoti dar iki 2015 m. kovo mėn. (35) Su naująja AKP susiję finansiniai įsipareigojimai taip pat buvo nustatyti taip, kad SAS galėtų pasinaudoti atnaujinamuoju kreditu tik tuo atveju, jeigu sugebėtų įgyvendinti pagrindines 4XNG plane pateiktas finansines prognozes, arba ji būtų turėjusi grąžinti tuo metu panaudotas atnaujinamojo kredito sumas (36).

(88)

Be pirmiau išdėstytų pastabų, Institucija gavo papildomos informacijos apie užtikrinimo priemonės, kuria buvo užtikrinta naujoji AKP, tinkamumą. 2012 m. gegužės mėn. parengtoje ataskaitoje […] pateikė nepriklausomą Widerøe ir tam tikro materialaus turto (atsarginių variklių, susijusių orlaivių, įvairaus smulkesnio turto ir kai kurios įrangos), kuris vėliau buvo naudojamas kaip naujosios AKP užtikrinimo priemonė, įvertinimą. Nors daugiausia dėmesio skirta Widerøe, kaip pagrindiniam turtui, įtrauktam į užtikrinimo priemonių rinkinį, o kito turto vertinimas buvo grindžiamas ne tokia išsamia informacija, bendras vertinimas parodė, kad bendra turto vertė yra apie [1–4]–[3–6] mlrd. SEK. Taigi bendra apskaičiuota įkeičiamo turto vertė viršijo A priemonės dydį. Norvegijos nuomone, ji buvo pakankama, kad naujosios AKP skolintojai jaustųsi saugiai, nes, kaip minėta pirmiau, tikimybė, kad SAS kada nors pasinaudos B priemone, laikyta maža.

(89)

Tikroji finansinė rizika, susijusi su naująja AKP, buvo dar labiau sumažinta nuostatomis dėl privalomo išankstinio apmokėjimo ir (arba) įsipareigojimų, susijusių su naująja AKP, panaikinimu, jeigu SAS parduotų tam tikrą turtą arba pasinaudotų kitomis finansavimo galimybėmis. Dėl šių išankstinio apmokėjimo arba panaikinimo nuostatų sumažinti nuostoliai, kurie galėjo būti patirti per tam tikrą laiką. Pardavus Widerøe, pagal susitarimą, kuris įsigaliojo 2013 m. rugsėjo mėn., kai buvo atliekamas tas pardavimo sandoris (žr. (29) dalį), bendras naujosios AKP dydis sumažėjo nuo 3,5 mlrd. SEK iki 2 mlrd. SEK.

(90)

Todėl atrodo, kad buvo pasirinktas išsamus ir nuoseklus priemonių rinkinys, kuriuo pirmiausia buvo siekiama užtikrinti einamąjį SAS gyvybingumą 2012–2015 m. laikotarpiu ir sumažinti pagrindinę finansinę riziką, susijusią su naująja AKP.

(91)

Be to, Institucija pripažįsta, kad būtina išnagrinėti, ar panašus privatus investuotojas panašiomis rinkos aplinkybėmis į tas, su kokiomis susidūrė valstybės (t. y. esamos SAS akcininkės), galėtų būti paskatintas suteikti svarstomą priemonę pagalbos gavėjui. Šiuo tikslu taip pat naudinga išnagrinėti galimas priešingas situacijas, kurios susidarytų, jeigu priemonė nebūtų suteikta.

(92)

Šiuo klausimu Norvegija ir SAS grupė savo pareiškimuose dėl sprendimo pradėti procedūrą tvirtina, kad tuo atveju, jeigu 2012 m. nebūtų buvęs suteiktas naujasis atnaujinamasis kreditas, SAS galėjo bankrutuoti. Norvegijos nuomone, dėl to valstybės iš viso būtų patyrusios 1 044,6 mln. SEK nuostolių, t. y. tiek, kokia buvo bendra jų turimų akcijų vertė. Dar vienas svarbus aspektas buvo susijęs su galimo būsimo kapitalo prieaugio atsisakymo perspektyva, jeigu 4XNG planas būtų sėkmingai įgyvendintas. Palyginimui, Norvegija savo pareiškime prognozuoja, kad jei SAS neįvykdytų su naująja AKP susijusių įsipareigojimų, galimas bendras nuostolis, kuris būtų patirtas atsižvelgiant į visas valstybių turimas akcijas ir jų AKP įnašus, pagal blogiausią scenarijų būtų apie [1 000–3 000] mln. SEK (37).

(93)

Taigi SAS bankroto atveju galimas papildomas nuostolis, susijęs su valstybių dalyvavimu suteikiant naująją AKP (t. y., remiantis Norvegijos aiškinamuoju pavyzdžiu, apie 447,5 mln. SEK), būtų gana nedidelis, palyginti su nuostoliu, kuris vis vien būtų susidaręs dėl valstybių turimų akcijų). Lyginant šį gana nedidelį padidėjimo pokytį pagal pesimistinį (bankroto) valstybių scenarijų su galimu optimistiniu valstybių sėkmingo 4XNG plano įvykdymo scenarijumi, taip pat matyti, kad valstybių sprendimas dalyvauti naujojoje AKP buvo pagrįstas. CITI ataskaitoje apskaičiuota, kad paties optimistiškiausio scenarijaus atveju galimas bendras valstybių įdėto kapitalo prieaugis sudarytų [7 000–12 000] mln. SEK. Tačiau, nors sprendime pradėti tyrimą Institucija pareiškė abejonių dėl šių augimo prognozių optimistinio pobūdžio, ji pripažįsta, jog gali būti, kad net pagal konservatyvesnius scenarijus galimas kapitalo prieaugis teigiamo scenarijaus atveju vis vien galėtų gerokai viršyti galimus nuostolius, kurie būtų patirti pagal neigiamą scenarijų.

(94)

Taigi Institucija atkreipia dėmesį į pirmiau pateiktą rizikos ir naudos vertinimą, taip pat į išsamią 4XNG plano apžvalgą ir analizę, papildomas pagrindinių užtikrinimo priemonių patikras (38), panaikinimo ir išankstinio apmokėjimo nuostatas, kuriomis sumažintas nuostolis, kuris galėtų būti patirtas per tam tikrą laiką (39), ir įvairias kitas rizikos mažinimo priemones, įtrauktas į naujosios AKP sąlygas (40). Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes, atrodo, kad valstybių sprendimas dalyvauti suteikiant naująją AKP atitiktų privataus veiklos vykdytojo veiksmus siekiant gauti rinkoje įprastą grąžą, atsižvelgiant į tuo metu buvusią konkrečią įmonės padėtį.

(95)

Be to, kas išdėstyta pirmiau, Institucija daro išvadą, kad valstybės, kaip esamos SAS akcininkės, nusprendusios 2012 m. gruodžio mėn.–2014 m. kovo mėn. laikotarpiu kartu su fondu KAW ir bankais skolintojais dalyvauti suteikiant naująją AKP, vadovavosi pagrįstomis ir realiomis pelningumo perspektyvomis. Dėl šio dalyvavimo SAS nebuvo suteikta jokio pranašumo, kaip apibrėžta EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalyje.

3.   IŠVADA DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS BUVIMO

(96)

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytas aplinkybes, Institucija daro išvadą, kad Norvegijos dalyvavimas suteikiant naująją AKP nėra valstybės pagalba, kaip apibrėžta EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalyje.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

SAS finansavimas taikant naująją atnaujinamojo kredito priemonę, kurią Norvegija įgyvendino 2012 m. gruodžio mėn., nėra valstybės pagalba, kaip apibrėžta EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalyje.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Norvegijos Karalystei.

3 straipsnis

Šis sprendimas autentiškas tik anglų kalba.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 9 d.

ELPA priežiūros institucijos vardu

Oda Helen SLETNES

Pirmininkė

Helga JÓNSDÓTTIR

Kolegijos narė


(1)  OL C 290, 2013 10 5, p. 9 (klaidų ištaisymas).

(2)  FAM yra įmonė, įpareigota valdyti fondo Knut and Alice Wallenberg Foundation turtą.

(3)  Sąlyginiai sėdimųjų vietų kilometrai (angl. Available Seat Kilometer, ASK) – oro transporto bendrovės keleivių vežimo pajėgumas. Jis apskaičiuojamas vietų skaičių padauginus iš nuskristų kilometrų skaičiaus.

(4)  Šaltinis: http://www.airlineleader.com/regional-focus/nordic-region-heats-up-as-all-major-players-overhaul-their-strategies.

(5)  Žr. 11 išnašą ir (29) dalį dėl 80 % Widerøe akcijų pardavimo.

(6)  Šaltinis: http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp

(7)  Vėlesni bendrovei SAS įmonės S&P suteikiamų kredito reitingų pokyčiai aprašyti 26 išnašoje.

(8)  Šaltinis: 2008–2012 m. SAS metinės ataskaitos, skelbiamos http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp.

(9)  Dėl naujų akcijų išleidimo bendrovės akcininkams 2009 ir 2010 m. Komisija yra priėmusi sprendimą byloje SA.29785 (skelbiama http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249053/249053_1461974_61_2.pdf), kurioje Komisija padarė išvadą, kad tai nebuvo valstybės pagalba.

(10)  Žr. su tuo susijusius SAS generalinio direktoriaus žodžius, kuriuos 2012 m. lapkričio 12 d. pacitavo agentūra Reuters: „Tai tikrai mūsų „paskutinis kvietimas“, kad SAS galėtų išgyventi, – sakė vykdomasis direktorius […] po to, kai buvo pradėtas įgyvendinti naujas nuo 2007 m. visų metų pelno negavusios oro transporto bendrovės sanavimo planas […]“, žr. http://www.reuters.com/article/2012/11/12/uk-sas-idUSLNE8AB01O20121112. Taip pat žr. 2012 m. lapkričio 13 d.Financial Times straipsnį „SAS tops European airline critical list“ („SAS – Europos oro transporto bendrovių kritinio sąrašo viršuje“), skelbiamą http://www.ft.com/intl/cms/s/0/fa1cbd88-2d87-11e2-9988-00144feabdc0.html#axzz2TSY5JHUh.

(11)  Pvz., žr. Reuters2012 m. lapkričio 18 d. pranešimą (http://www.reuters.com/article/2012/11/19/sas-idUSL5E8MI6IY20121119) ir 2012 m. lapkričio 19 d.Financial Times straipsnį (http://www.ft.com/intl/cms/s/0/43e37eba-322f-11e2-b891-00144feabdc0.html#axzz2TSY5JHUh).

(12)  Remiantis Norvegijos valdžios institucijų pateikta informacija, […] pardavimas pašalintas iš galutinio numatomų parduoti objektų sąrašo, nes buvo labai neaišku, kada šį objektą pavyktų parduoti ir kiek būtų gauta pajamų.

(13)  2013 m. gegužės 20 d. SAS pranešė pasirašiusi susitarimą dėl 80 % Widerøe akcijų pardavimo investuotojų grupei. SAS pasiliks 20 % Widerøe akcijų, tačiau turės galimybę 2016 m. perduoti visą nuosavybę. Žr. http://mb.cision.com/Main/290/9410155/119539.pdf.

(14)  SAS pardavė 10 % turimų antžeminių paslaugų įmonės akcijų įmonei Swissport. Šio įsigijimo įsigaliojimo data – 2013 m. lapkričio 1 d. Dabar derybos sustabdytos iki to laiko, kai Swissport pabaigs Servisair įsigijimo sandorį ir prisijungs šią įmonę.

(15)  Tai jau padaryta, įtaka likvidumui – apie 1,7 mlrd. SEK.

(16)  Šios priemonės iš esmės įgyvendintos, dėl jų bus sutaupyta apie 1 mlrd. SEK.

(17)  […].

(18)  […], vienas iš skolintojų, dalyvavusių suteikiant senąją AKP, nurodė, kad jis nepasirengęs dalyvauti suteikiant naująją AKP. Todėl […] ir […] proporcingai padidino savo dalis suteikiant naująją AKP.

(19)  Žr. 33 išnašą.

(20)  Žr. http://www.reuters.com/finance/stocks/SAS.ST/key-developments/article/2662973.

(21)  SAS turėtas SAS Ground Handling akcijas pardavus Swissport, su A priemone susijęs įsipareigojimas 2013 m. spalio 31 d. sumažintas nuo 0,8 mlrd. SEK iki 0,6 mlrd. SEK.

(22)  OL L 97, 2005 4 15, p. 41 ir EEE priedas Nr. 18, 2005 4 14, p. 1.

(23)  Galima alternatyva – tiesiog leisti, kad 2013 m. birželio 20 d. pasibaigtų senosios AKP terminas, ir kartu tuo laikotarpiu neleisti pasinaudoti kreditu, jeigu SAS nesugebėtų įvykdyti pasinaudojimo sąlygų.

(24)  Norvegijos valdžios institucijos pateikė informaciją apie kai kurias kitas bankų pozicijas SAS atžvilgiu, t. y. informaciją apie dvišalius kreditus, įvairias rizikos draudimo priemones, kredito korteles, susitarimus dėl orlaivių finansavimo, sąskaitos lėšų pereikvojimo, taip pat informaciją apie nekilnojamojo turto sandorius. Norvegijos valdžios institucijos tvirtina, kad galbūt išskyrus […] poziciją, susijusią su mokėjimais pasinaudojant kredito kortelėmis, bankai neturėjo jokių neužtikrintų pozicijų SAS atžvilgiu. Įvairaus pobūdžio minėtos pozicijos buvo nedidelio dydžio arba garantuotos, taigi neturėjo esminės įtakos bankų sprendimui dalyvauti suteikiant naująją AKP.

(25)  Pajamos už vieną sąlyginį sėdimųjų vietų kilometrą (angl. Revenue per Available Seat Kilometre, RASK) – plačiai taikomas oro transporto bendrovių pajamų matas.

(26)  Šiuo aspektu Norvegija ir SAS taip pat pabrėžia, kad 2013 m. rugpjūčio 5 d. S&P SAS kredito reitingą pagerino nuo CCC+ iki B- su stabilia perspektyva.

(27)  Žr. 1980 m. rugsėjo 17 d. Sprendimo Philip Morris Holland BV prieš Komisiją, 730/79, Rink. p. 2671, 11 punktą, 2001 m. balandžio 4 d. Sprendimo Regione Friuli Venezia Giulia prieš Komisiją, T-288/97, Rink. p. II-1169, 41 punktą ir 2003 m. liepos 24 d. Sprendimo Altmark Trans GmbH ir Regierungspräsidium Magdeburg prieš Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Altmark), C-280/00, Rink. p. I-7747, 75 punktą.

(28)  Trečiasis teisės aktų rinkinys sudarytas iš šių trijų teisės aktų: i) 1992 m. liepos 23 d. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 2407/92 dėl oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus reguliaraus oro susisiekimo paslaugų maršrutus ir keleivių vietų skaičiaus pasidalijimo tarp oro vežėjų teikiant reguliaraus oro susisiekimo paslaugas tarp valstybių narių (OL L 240, 1992 8 24, p. 1), ii) 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus (OL L 240, 1992 8 24, p. 8) ir iii) 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2409/92 dėl oro susisiekimo paslaugų kainų ir tarifų (OL L 240, 1992 8 24, p. 15). Šie reglamentai buvo įtraukti į EEE susitarimą, kol nebuvo panaikinti 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (nauja redakcija), kuris buvo įtrauktas į EEE susitarimo XIII priedą.

(29)  2003 m. kovo 6 d. Sprendimo Westdeutsche Landesbank Girozentrale ir Land Nordrhein-Westfalen prieš Komisiją, sujungtos bylos T-228/99 ir T-233/99, Rink. p. II-435, 255 punktas.

(30)  2000 m. gruodžio 12 d. Sprendimo Alitalia, T-296/97, Rink. p. II-3871, 81 punktas.

(31)  […].

(32)  Be senosios AKP, 2012 m. rugsėjo 30 d. trys bankai turėjo su senąja AKP, kuria nebuvo galima pasinaudoti visiškai negrąžinus senosios AKP, susijusių dvišalių priemonių pavidalo pozicijų. Atskirų dvišalių priemonių sumos buvo: […]–[400–800] mln. EUR, […]–[200–400] mln. EUR, […]–[400–800] mln. EUR.

(33)  1991 m. kovo 21 d. Sprendimo Italija prieš Komisiją, C-305/89, Rink. p. I-1603, 20 punktas.

(34)  Pavyzdžiui, iš galutinio planuojamo perleisti turto […] sąrašo pašalintas […].

(35)  Pavyzdžiui, viena iš pasinaudojimo B priemone sąlygų buvo tokia, kad SAS pajamos prieš atskaitant palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą, amortizaciją ir restruktūrizavimo arba nuomos išlaidas paskutinius dvylika mėnesių būtų ne mažesnis kaip [5–9] mlrd. SEK. Kadangi šis skaičius viršijo 2012–2015 m. laikotarpiu numatomą kiekvienų metų pajamas prieš atskaitant palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą, amortizaciją ir restruktūrizavimo arba nuomos išlaidas, buvo manoma, kad naujosios AKP galiojimo laikotarpiu SAS veikiausiai negalės pasinaudoti B priemone.

(36)  Finansiniai įsipareigojimai, susiję su […]. Pastarieji du finansiniai įsipareigojimai kas ketvirtį buvo koreguojami remiantis 4XNG plano finansiniu modeliu, o tai reiškė, kad SAS privalėjo pasiekti savo finansinius tikslus.

(37)  Pavyzdžiui, bendrą valstybių nuostolį, kuris būtų patirtas dėl naujosios AKP, Norvegija apskaičiavo darydama prielaidą, kad būtų visiškai išnaudota A priemonė (valstybės padengta dalis buvo [700–1 200] mln. SEK), o užtikrinimo priemone būtų garantuota tik 50 % su A priemone susijusių įsipareigojimų ir valstybės jau būtų gavusios pirmąją dalinę įsipareigojimo mokesčio įmoką. Dėl to būtų patirtas apie [400–800] mln. SEK nuostolis, susijęs su naująja AKP, ir apie [700–1 200] mln. SEK bendras nuostolis, susijęs su turimomis akcijomis, t. y. iš viso būtų patirtas [1 100–2 000] mln. SEK nuostolis.

(38)  Žr. (88) dalį.

(39)  Žr. (82) ir (89) dalis.

(40)  Žr. (82) ir (87) dalis.


12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/63


NUOLATINIO ELPA VALSTYBIŲ KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 2/2015/SC

2015 m. rugsėjo 24 d.

kuriuo įsteigiamas 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo laikinasis komitetas [2015/2024]

NUOLATINIS ELPA VALSTYBIŲ KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas),

atsižvelgdamas į sudarysimą susitarimą, kuriuo bus nustatytas naujas 2014–2021 m. EEE finansinis mechanizmas,

atsižvelgdamas į Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos sudarysimą susitarimą, kuriuo nustatomas 2014–2021 m. Norvegijos finansinis mechanizmas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Įsteigiamas 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo laikinasis komitetas (toliau – Laikinasis komitetas), kuris turėtų pradėti veikti kuo greičiau.

2.   Laikinasis komitetas padeda ELPA valstybėms rengiantis 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimui.

3.   Laikinasis komitetas yra atskaitingas Nuolatiniam komitetui.

4.   Laikinajam komitetui gali padėti EEE narėmis esančių ELPA valstybių misijos prie ES.

5.   Susitarimo, kuriuo nustatomas 2014–2021 m. EEE finansinis mechanizmas, įsigaliojimo dieną arba jo laikino taikymo dieną Laikinąjį komitetą pakeičia 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo komitetas.

6.   Laikinasis komitetas svarsto ir vertina galimą EEE finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo derinimą.

7.   Laikinasis komitetas susitaria dėl pirmininko, kurį tvirtina Nuolatinis komitetas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir jo EEE priede.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugsėjo 24 d.

Nuolatinio komiteto vardu

Einanti pirmininko pareigas

Ingrid SCHULERUD

Generalinė sekretorė

Kristinn F. ÁRNASON