ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 292

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. lapkričio 10d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. lapkričio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1999, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 165/2011, kuriuo dėl išteklių pereikvojimo 2010 m. iš tam tikrų 2011 m. ir vėlesniais metais Ispanijai skirtų atlantinių skumbrių kvotų numatoma išskaičiuoti tam tikrą kiekį

1

 

*

2015 m. lapkričio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2000, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (EB) Nr. 546/2003, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 952/2006, (EB) Nr. 826/2008, (EB) Nr. 1295/2008, (EB) Nr. 1296/2008, (ES) Nr. 1272/2009, (ES) Nr. 738/2010 ir įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 543/2011 ir (ES) Nr. 511/2012 nuostatos dėl įpareigojimų teikti pranešimus bendrai organizuojant žemės ūkio rinkas

4

 

 

2015 m. lapkričio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2001, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

9

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1320/2011, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis, klaidų ištaisymas ( OL L 335, 2011 12 17 )

12

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimo 2011/845/BUSP dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse klaidų ištaisymas ( OL L 335, 2011 12 17 )

12

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

10.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1999

2015 m. lapkričio 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 165/2011, kuriuo dėl išteklių pereikvojimo 2010 m. iš tam tikrų 2011 m. ir vėlesniais metais Ispanijai skirtų atlantinių skumbrių kvotų numatoma išskaičiuoti tam tikrą kiekį

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (1), ypač į jo 105 straipsnio 1 ir 2 dalis,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 165/2011 (2) su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 978/2014 (3), nustatyta, kad dėl išteklių pereikvojimo 2010 metais Ispanijai 2014 metams skirta atlantinių skumbrių (Scomber scombrus) žvejybos ICES VIIIc, IX ir X zonose ir CECAF 34.1.1 zonos Sąjungos vandenyse kvota (toliau – atlantinių skumbrių žvejybos kvota) turi būti sumažinta 5 989 tonomis;

(2)

be to, Reglamente (ES) Nr. 165/2011 numatyta, kad dėl išteklių pereikvojimo 2010 m. iš Ispanijai 2015 metams ir prireikus vėlesniems metams skirtos atlantinių skumbrių žvejybos kvotos turi būti išskaičiuotos 9 747 tonos;

(3)

2015 m. kovo 30 d. Ispanijos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad 2014 metų atlantinių skumbrių žvejybos kvota nebuvo visiškai išnaudota, ir paprašė Komisijos, atsižvelgus į neišnaudotą tonų kiekį, sumažinti Reglamente (ES) Nr. 165/2011 2015 m. numatytą išskaičiuotiną kiekį;

(4)

be to, Ispanija, remdamasi Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96 (4) 4 straipsnio 2 dalimi, paprašė leisti neišnaudoti 2014 m. atlantinių skumbrių žvejybos kvotos dalies, laikantis tame reglamente nurodytų apribojimų, ir ją perkelti į 2015 metus;

(5)

neišnaudota Ispanijai skirta 2014 metų atlantinių skumbrių žvejybos kvota yra 5 652,891 tonos. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1170 (5)4 211,038 tonos iš tos neišnaudotos žvejybos kvotos perkelta į 2015 metus. Taigi likęs neišnaudotas 2014 metų kvotos kiekis – 1 441,853 tonos;

(6)

šis prašymas ir toliau atitinka Reglamento (ES) Nr. 165/2011 7 konstatuojamojoje dalyje išdėstytus argumentus, pagrindžiančius išskaičiuotinų kiekių paskirstymą per penkerius ar daugiau metų;

(7)

1 441,853 tonos turėtų būti panaudotos išskaičiuotiniems kiekiams, numatytiems Reglamente (ES) Nr. 165/2011 su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 978/2014, perskaičiuoti. Tas kiekis turėtų būti pridėtas prie kiekio, kuris turi būti išskaičiuotas iš 2014 m. atlantinių skumbrių žvejybos kvotos ir dėl to padidėtų nuo 5 989 tonų iki 7 430,853 tonos, ir atitinkamai būti atimtas iš išskaičiuotino 2015 m. atlantinių skumbrių žvejybos kvotos kiekio, kuris dėl to sumažėtų nuo 9 747 iki 8 305,147 tonos;

(8)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 165/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 165/2011 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2011 m. vasario 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 165/2011, kuriuo dėl išteklių pereikvojimo 2010 m. iš tam tikrų 2011 m. ir vėlesniais metais Ispanijai skirtų atlantinių skumbrių kvotų numatoma išskaičiuoti tam tikrą kiekį (OL L 48, 2011 2 23, p. 11).

(3)  2014 m. rugsėjo 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 978/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 165/2011, kuriuo dėl išteklių pereikvojimo 2010 m. iš tam tikrų 2011 m. ir vėlesniais metais Ispanijai skirtų atlantinių skumbrių kvotų numatoma išskaičiuoti tam tikrą kiekį (OL L 275, 2014 9 17, p. 1).

(4)  1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 847/96, nustatantis bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (OL L 115, 1996 5 9, p. 3).

(5)  2015 m. liepos 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1170, kuriuo, remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalimi, tam tikras 2014 m. nepanaudotas žvejybos kvotų kiekis pridedamas prie 2015 m. kvotų (OL L 189, 2015 7 17, p. 2).


PRIEDAS

„PRIEDAS

Ištekliai

Pradinė 2010 m. kvota (1)

Pakeista 2010 m. kvota

Nustatytas 2010 m. sužvejotų žuvų kiekis

Kvotos ir sužvejotų žuvų kiekio skirtumas (pereikvojimas)

Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 2 dalyje nustatytas daugiklis (pereikvotas kiekis * 2)

2011 m. išskaičiuotinas kiekis

2012 m. išskaičiuotinas kiekis

2013 m. išskaičiuotinas kiekis

2014 m. išskaičiuotinas kiekis

2015 m. ir prireikus vėlesniais metais išskaičiuotinas kiekis

MAC/8C3411

27 919

24 604

44 225

– 19 621

(79,7 % 2010 m. kvotos)

– 39 242

7 744

5 500

10 262

7 430,853

8 305,147


(1)  Reglamentas (ES) Nr. 53/2010.“


10.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2000

2015 m. lapkričio 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (EB) Nr. 546/2003, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 952/2006, (EB) Nr. 826/2008, (EB) Nr. 1295/2008, (EB) Nr. 1296/2008, (ES) Nr. 1272/2009, (ES) Nr. 738/2010 ir įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 543/2011 ir (ES) Nr. 511/2012 nuostatos dėl įpareigojimų teikti pranešimus bendrai organizuojant žemės ūkio rinkas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 223 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 792/2009 (2) nustatytos bendrosios taisyklės, pagal kurias valstybės narės Komisijai teikia informaciją ir dokumentus. Tos taisyklės visų pirma susijusios su valstybių narių įpareigojimu naudoti Komisijos parengtas informacines sistemas ir valdžios institucijoms arba asmenims, kurie įgalioti siųsti pranešimus, suteikiamų prieigos teisių patvirtinimu. Be to, Reglamente (EB) Nr. 792/2009 nustatyti bendrieji informacinėms sistemoms taikomi principai, kuriais užtikrinamas dokumentų autentiškumas, vientisumas ir tinkamumas naudoti ateityje, ir numatyta asmens duomenų apsauga. Įpareigojimas naudoti tas informacines sistemas turi būti numatytas kiekviename reglamente, kuriuo nustatomas specialus įpareigojimas teikti pranešimus;

(2)

Komisija sukūrė elektroninio dokumentų tvarkymo ir procedūrų valdymo informacinę sistemą, naudojamą tiek jai atliekant vidaus darbo procedūras, tiek palaikant ryšius su valdžios institucijomis, dalyvaujančiomis įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką;

(3)

ši sistema gali būti naudojama vykdant tam tikrus informavimo ir pranešimų teikimo įpareigojimus, visų pirma numatytuosius Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 546/2003 (3), (EB) Nr. 1342/2003 (4), (EB) Nr. 952/2006 (5), (EB) Nr. 826/2008 (6), (EB) Nr. 1295/2008 (7), (EB) Nr. 1296/2008 (8), (ES) Nr. 1272/2009 (9), (ES) Nr. 738/2010 (10) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentuose (ES) Nr. 543/2011 (11) ir (ES) Nr. 511/2012 (12);

(4)

siekiant veiksmingo administravimo ir atsižvelgiant į patirtį, kai kuriuos įpareigojimus teikti pranešimus reikėtų iš dalies pakeisti;

(5)

todėl reglamentai (EB) Nr. 546/2003, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 952/2006, (EB) Nr. 826/2008, (EB) Nr. 1295/2008, (EB) Nr. 1296/2008, (ES) Nr. 1272/2009, (ES) Nr. 738/2010 ir įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 543/2011 ir (ES) Nr. 511/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 546/2003 1 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   1 dalyje nurodytas pranešimas teikiamas pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 792/2009 (13).

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 16 straipsnis papildomas 3 ir 4 dalimis:

„3.   Laikotarpiais, kuriais eksporto grąžinamoji išmoka, eksporto mokestis arba pagalba maisto produktais nėra nustatyta, valstybės narės 1 dalies a punkto ii ir iii papunkčiuose ir b bei c punktuose nurodytos informacijos neturi teikti.

4.   1 ir 2 dalyse nurodyti pranešimai ir informacija teikiami pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 792/2009 (14).

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 952/2006 15a straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Iki kiekvieno mėnesio pabaigos visos valstybės narės perduoda Komisijai nacionaliniu lygiu surinktus duomenis apie vidutines kainas, taip pat apie bendrą atitinkamą kiekį ir nuokrypius nuo standarto. Vidutinės kainos ir nuokrypiai nuo standarto apskaičiuojami pagal kiekius, apie kuriuos įmonės praneša pagal ankstesnę pastraipą. Duomenys perduodami pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 792/2009 (15).

4 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 826/2008 12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3.   1 dalyje nurodyti pranešimai, taip pat pranešimai apie tai, kad pasiūlymų nepateikta, teikiami pagal Reglamentą (EB) Nr. 792/2009.

4.   Daugiau informacijos apie pranešimus pateikiama reglamentuose, kuriais skelbiamas atitinkamas konkursas.“

2)

5 dalis išbraukiama.

5 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1295/2008 9 straipsnis papildomas 5 dalimi:

„5.   2 ir 4 dalyse nurodyti pranešimai teikiami pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 792/2009 (16).

6 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1296/2008 21a straipsnis pakeičiamas taip:

„21a straipsnis

Šiame reglamente nurodyti pranešimai teikiami pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 792/2009 (17).

7 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 58 straipsnis pakeičiamas taip:

„58 straipsnis

Pranešimų teikimo įsipareigojimams taikomas metodas

Šiame reglamente nurodyti pranešimai teikiami pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 792/2009 (18).

8 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 738/2010 5 straipsnis papildomas 10 dalimi:

„10.   9 dalyje nurodytas pranešimas teikiamas pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 792/2009 (19).

9 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 146 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   9 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 97 straipsnyje, 128 straipsnyje, 129 straipsnio 1 dalyje, 130 straipsnyje, 131 straipsnyje, 134 straipsnio 1 dalyje ir šiame straipsnyje numatyti pranešimai ir 92 straipsnio 1 dalyje numatytas prašymas teikiami pagal Reglamentą (EB) Nr. 792/2009.“

10 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 511/2012 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalis papildoma d punktu:

„d)

bendrą pripažintų gamintojų organizacijų, asociacijų ir tarpšakinių organizacijų skaičių ankstesnių kalendorinių metų pabaigoje.“

2)

3 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

visą žalio pieno kiekį (pagal gamybos valstybes nares), pristatytą jų teritorijoje pagal sutartis, kurias remdamosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (20) 149 straipsnio 2 dalies f punktu pripažintos gamintojų organizacijos ir asociacijos suderėjo ankstesniais kalendoriniais metais ir apie kurias kompetentingoms valdžios institucijoms buvo pranešta pagal šio reglamento 2 straipsnio 3 dalį, ir nurodo gamintojų organizacijų bei asociacijų skaičių ir pristatytus atitinkamus kiekius.

(20)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).“"

3)

Įterpiamas 5a straipsnis:

„5a straipsnis

Šiame reglamente, išskyrus 3 straipsnio 2 dalį, nurodyti pranešimai teikiami pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 792/2009 (21).

(21)  2009 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 792/2009, kuriuo nustatomos išsamios valstybių narių bendrojo rinkų organizavimo įgyvendinimo, tiesioginių išmokų tvarkos, žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms taikomos tvarkos informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai taisyklės (OL L 228, 2009 9 1, p. 3).“"

11 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. lapkričio 16 d.

Tačiau 3 straipsnis taikomas nuo 2016 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2009 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 792/2009, kuriuo nustatomos išsamios valstybių narių bendrojo rinkų organizavimo įgyvendinimo, tiesioginių išmokų tvarkos, žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms taikomos tvarkos informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai taisyklės (OL L 228, 2009 9 1, p. 3).

(3)  2003 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 546/2003 dėl tam tikrų pranešimų, susijusių su Tarybos reglamentų (EEB) Nr. 2771/75, (EEB) Nr. 2777/75 ir (EEB) Nr. 2783/75 taikymu kiaušinių ir paukštienos sektoriuose (OL L 81, 2003 3 28, p. 12).

(4)  2003 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1342/2003, nustatantis specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles (OL L 189, 2003 7 29, p. 12).

(5)  2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 952/2006 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 taikymo taisyklių, susijusių su cukraus vidaus rinkos valdymu ir kvotų sistema (OL L 178, 2006 7 1, p. 39).

(6)  2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 826/2008, kuriuo nustatomos bendrosios pagalbos už privatų tam tikrų žemės ūkio produktų saugojimą skyrimo taisyklės (OL L 223, 2008 8 21, p. 3).

(7)  2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1295/2008 dėl apynių importo iš trečiųjų šalių (OL L 340, 2008 12 19, p. 45).

(8)  2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1296/2008, nustatantis išsamias tarifinių kvotų taikymo kukurūzų bei sorgų importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taisykles (OL L 340, 2008 12 19, p. 57).

(9)  2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (OL L 349, 2009 12 29, p. 1).

(10)  2010 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 738/2010, kuriuo nustatomos išsamios išmokų Vokietijos apynių sektoriaus gamintojų organizacijoms mokėjimo taisyklės (OL L 216, 2010 8 17, p. 11).

(11)  2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL L 157, 2011 6 15, p. 1).

(12)  2012 m. birželio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 511/2012 dėl pranešimų, susijusių su pieno produktų sektoriaus gamintojų ir tarpšakinėmis organizacijomis, derybomis dėl sutarčių sudarymo, ir santykiais, numatytais Tarybos reglamente (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 156, 2012 6 16, p. 39).


10.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2001

2015 m. lapkričio 9 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

48,7

MA

66,4

MK

50,7

TR

74,5

ZZ

60,1

0707 00 05

AL

99,8

JO

229,9

MA

183,4

TR

156,5

ZZ

167,4

0709 93 10

MA

148,3

TR

168,2

ZZ

158,3

0805 20 10

CL

170,3

MA

71,4

PE

167,9

TR

83,5

ZA

150,6

ZZ

128,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CL

184,7

PE

147,1

TR

75,3

ZA

95,8

ZZ

125,7

0805 50 10

TR

108,8

UY

53,9

ZZ

81,4

0806 10 10

BR

313,8

EG

231,7

PE

335,5

TR

174,7

ZZ

263,9

0808 10 80

AR

145,7

CA

163,3

CL

84,4

MK

29,8

NZ

139,4

US

146,9

ZA

211,0

ZZ

131,5

0808 30 90

BA

73,9

CN

83,9

TR

137,9

XS

80,0

ZZ

93,9


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


Klaidų ištaisymas

10.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/12


2011 m. gruodžio 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1320/2011, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 335, 2011 m. gruodžio 17 d. )

15 puslapis, parašas:

yra:

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. NALEWAJK“,

turi būti:

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. SAWICKI“.


10.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/12


2011 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimo 2011/845/BUSP dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 335, 2011 m. gruodžio 17 d. )

78 puslapis, parašas:

yra:

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. NALEWAJK“,

turi būti:

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. SAWICKI“.