ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 287

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. spalio 31d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1961, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Reglamente (ES) 2015/104 nustatytos žvejybos galimybės

1

 

*

2015 m. spalio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1962, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės

6

 

*

2015 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1963, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės acesulfamo kaliui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinis laikinojo muito surinkimas

52

 

 

2015 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1964, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

65

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. spalio 27 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2015/1965 dėl Šveicarijos įnašo į Europos Sąjungos patariamąją misiją civilinio saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) priėmimo (EUAM Ukraine/4/2015)

67

 

*

2014 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/1966 dėl valstybės pagalbos SA.34118 (2012/C ex 2011/N), kurią Vokietija ketina suteikti Porsche Leipzig GmbH ir Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 4075)  ( 1 )

68

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

31.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 287/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1961

2015 m. spalio 26 d.

kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Reglamente (ES) 2015/104 nustatytos žvejybos galimybės

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

remiantis naujausia moksline Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (toliau – ICES) rekomendacija, atlantinių silkių ištekliai ICES IIIa kvadrate atitinka saugias biologines ribas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 (1) 4 straipsnio 18 dalyje. Taigi tuos išteklius reikėtų nurodyti Tarybos reglamento (ES) 2015/104 (2) I priede, kad būtų galima taikyti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 8 dalyje numatytą nukrypti leidžiančią nuostatą;

(2)

naujausioje ICES mokslinėje rekomendacijoje taip pat nurodoma, kad galima šiek tiek padidinti 2015 metais ICES VIIg, VIIh, VIIj ir VIIk kvadratuose taikomą atlantinių silkių bendrą leidžiamą sužvejoti kiekį (toliau – BLSK) ir tai suderinama su Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 2 dalyje nustatytais bendros žuvininkystės politikos tikslais;

(3)

2015 m. atlikta jūrinės plekšnės išteklių ICES VIId kvadrate lyginamoji analizė. Šiuo metu ICES rekomendacijoje dėl didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio ir naujausioje ICES mokslinėje rekomendacijoje nurodyta, kad tie ištekliai gerokai padidėjo. Vienas iš tokio didesnio gausumo padarinių – kai jūrinės plekšnės sužvejojamos kaip priegauda, jų daug išmetama į jūrą. Todėl yra tikslinga padidinti jūrinės plekšnės BLSK ICES VIId ir VIIe kvadratuose tiek, kad būtų sumažintas išmetimas į jūrą nepadarant neigiamo poveikio jūrinės plekšnės ištekliams ar kitų rūšių ištekliams toje pačioje zonoje;

(4)

2015 m. birželio 30 d. ICES paskelbė rekomendaciją dėl šprotų išteklių ICES IIa kvadrato ir ICES IV parajonio Sąjungos vandenyse, kuri skirta laikotarpiui nuo 2015 m. liepos mėn. iki 2016 m. birželio mėn. Pagal tą rekomendaciją bendras pageidaujamas sužvejoti kiekis tuo laikotarpiu negali viršyti 506 000 tonų. Tokia rekomendacija paskelbta pagrindinai dėl rekordiškai didelio žuvų populiacijos pasipildymo, naujų mirtingumo dėl žvejybos skaičiavimų ir atnaujintų modelio įvesties duomenų;

(5)

Reglamentu (ES) 2015/104 šiuo metu nustatytas ICES IIa kvadrato ir ICES IV parajonio Sąjungos vandenyse taikomas šprotų BLSK 2015 m. yra 227 000 tonų. Remiantis 2015 m. birželio 30 d. ICES rekomendacija, tas BLSK turėtų būti padidintas, kad būtų sudarytos sąlygos optimaliai tų išteklių žvejybai;

(6)

kadangi 2015 m. birželio 30 d. ICES rekomendacija skirta laikotarpiui nuo 2015 m. liepos mėn. iki 2016 m. birželio mėn., didinant 2015 metų žvejybos galimybes reikėtų atsižvelgti tik į dalį didžiausio ICES rekomenduojamo sužvejoti kiekio;

(7)

dabartinis norveginių menkučių BLSK ICES IIIa kvadrate, IIa kvadrato ir IV parajonio Sąjungos vandenyse taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d. iki spalio 31 d. Kadangi ICES rekomendacijos bus paskelbtos tik 2015 m. paskutinį ketvirtį, dabartinio norveginių menkučių BLSK taikymo laikotarpį reikėtų pratęsti iki 2015 m. pabaigos;

(8)

Norvegijai perleidus žvejybos galimybes, Sąjungos laivams ICES I ir II parajonių Norvegijos vandenyse bus leidžiama sužvejoti 1 500 tonų paprastųjų jūrinių ešerių;

(9)

todėl Reglamentas (ES) 2015/104 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) 2015/104 iš dalies keičiamas taip:

1.

IA priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

atlantinių silkių (Clupea harengus) žvejybos IIIa kvadrate galimybių lentelė pakeičiama taip:

„Rūšis

Atlantinė silkė (3)

Clupea harengus

Zona

IIIa

(HER/03A.)

Danija

18 034 (4)

 

 

Vokietija

289 (4)

 

 

Švedija

18 865 (4)

 

 

Sąjunga

37 188 (4)

 

 

Norvegija

5 816

 

 

Farerų Salos

600 (5)

 

 

BLSK

43 604

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 3 dalis

b)

atlantinių silkių (Clupea harengus) žvejybos VIIg, VIIh, VIIj ir VIIk kvadratuose galimybių lentelė pakeičiama taip:

„Rūšis

Atlantinė silkė

Clupea harengus

Zona

VIIg (6), VIIh (6), VIIj (6) ir VIIk (6) kvadratai

(HER/7G-K.)

Vokietija

213

 

 

Prancūzija

1 185

 

 

Airija

16 591

 

 

Nyderlandai

1 185

 

 

Jungtinė Karalystė

24

 

 

Sąjunga

19 198

 

 

BLSK

19 198

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 3 dalis

c)

jūrinių plekšnių (Pleuronectes platessa) žvejybos VIId ir VIIe kvadratuose galimybių lentelė pakeičiama taip:

„Rūšis:

Jūrinė plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

VIId ir VIIe kvadratai

(PLE/7DE.)

Belgija

1 018 (7)

 

 

Prancūzija

3 395 (7)

 

 

Jungtinė Karalystė

1 810 (7)

 

 

Sąjunga

6 223

 

 

BLSK

6 223

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

d)

atlantinių šprotų (Sprattus sprattus) ir susijusios priegaudos žvejybos IIa kvadrato ir IV parajonio Sąjungos vandenyse galimybių lentelė pakeičiama taip:

„Rūšis

Atlantiniai šprotai ir susijusi priegauda

Sprattus sprattus

Zona

IIa kvadrato ir IV parajonio Sąjungos vandenys

(SPR/2AC4-C)

Belgija

3 929 (8)

 

 

Danija

310 987 (8)

 

 

Vokietija

3 929 (8)

 

 

Prancūzija

3 929 (8)

 

 

Nyderlandai

3 929 (8)

 

 

Švedija

1 330 (8)  (9)

 

 

Jungtinė Karalystė

12 967 (8)

 

 

Sąjunga

341 000

 

 

Norvegija

9 000

 

 

BLSK

350 000

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 3 dalis

e)

norveginių menkučių (Trisopterus esmarki) ir susijusios priegaudos žvejybos IIIa kvadrate ir IIa kvadrato bei IV parajonio Sąjungos vandenyse galimybių lentelės 3 išnaša išbraukiama.

2.

IB priede esanti paprastųjų jūrinių ešerių (Sebastes spp.) žvejybos ICES I ir II parajonių Norvegijos vandenyse galimybių lentelė pakeičiama šia lentele:

„Rūšis

Paprastieji jūriniai ešeriai

Sebastes spp.

Zona

I ir II parajonių Norvegijos vandenys

(RED/1N2AB.)

Vokietija

766

 

 

Ispanija

95

 

 

Prancūzija

84

 

 

Portugalija

405

 

 

Jungtinė Karalystė

150

 

 

Sąjunga

1 500

 

 

BLSK

Netaikomas

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2015 m. spalio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. DIESCHBOURG


(1)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(2)  2015 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/104, kuriuo 2015 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 43/2014 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 779/2014 (OL L 22, 2015 1 28, p. 1).

(3)  Atlantinių silkių, žvejybos rajonuose sužvejotų tinklais, kurių tinklo akių dydis yra 32 mm arba didesnis, kiekis.

(4)  Speciali sąlyga: ne daugiau kaip 50 % šio kiekio gali būti sužvejojama IV parajonio Sąjungos vandenyse (HER/*04-C.).

(5)  Gali būti žvejojama tik Skagerako sąsiauryje (HER/*03AN.).“

(6)  Ši zona padidinama rajonu, kuris apibrėžiamas:

šiaurėje iki 52° 30′ šiaurės platumos,

pietuose iki 52° 00′ šiaurės platumos,

vakaruose iki Airijos pakrantės,

rytuose iki Jungtinės Karalystės pakrantės.“

(7)  Be šios kvotos, su jos vėliava plaukiojantiems ir bandomuosiuose visapusiškai dokumentais pagrįstos žvejybos reisuose dalyvaujantiems laivams valstybė narė gali skirti papildomą kvotą, kuri bendrai neviršytų 1 % tai valstybei narei skirtos kvotos, laikantis šio reglamento II antraštinės dalies II skyriuje išdėstytų sąlygų.“

(8)  Nedarant poveikio įpareigojimui iškrauti laimikį, paprastųjų gelsvapelekių plekšnių ir paprastųjų merlangų sužvejoti kiekiai gali būti įskaičiuoti kaip ne daugiau nei 2 % kvotos (OTH/*2AC4C), jei šie sužvejoti kiekiai ir tų rūšių priegauda iš viso sudaro ne daugiau kaip 9 % šios šprotų kvotos, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 8 dalyje.

(9)  Įskaitant paprastuosius tobius.“


31.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 287/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1962

2015 m. spalio 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (1), ypač į jo 6 straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 2 dalį, 9 straipsnio 10 dalį, 15 straipsnio 9 dalį, 21 straipsnio 7 dalį, 22 straipsnio 7 dalį, 24 straipsnio 8 dalį, 33 straipsnio 10 dalį, 37 straipsnio 4 dalį, 58 straipsnio 9 dalį, 60 straipsnio 7 dalį, 64 straipsnio 2 dalį, 73 straipsnio 9 dalį, 74 straipsnio 6 dalį, 76 straipsnio 4 dalį, 78 straipsnio 2 dalį, 92 straipsnio 5 dalį, 105 straipsnio 6 dalį, 106 straipsnio 4 dalį, 111 straipsnio 3 dalį, 116 straipsnio 6 dalį ir 117 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1006/2008 dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse, iš dalies keičiantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93 ir (EB) Nr. 1627/94 bei panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 3317/94 (2), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 (3) panaikintas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 (4). Todėl Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 404/2011 (5) pateiktos susijusios nuorodos turėtų būti atitinkamai pakeistos;

(2)

Komisija parengė naują keitimosi duomenimis priemonę, kuri turėtų būti naudojama visais elektroninio keitimosi duomenimis atvejais, nurodytais Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 (toliau – Kontrolės reglamentas) 33, 111 ir 116 straipsniuose ir Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 13 straipsnyje;

(3)

Sąjungos žvejybos laivams, nepriklausomai nuo jų žvejybos vietos, ir Sąjungos vandenyse žvejojantiems trečiųjų šalių žvejybos laivams turėtų būti taikomas 2013 m. gruodžio 4 d. Tarptautinės jūrų organizacijos (toliau – TJO) priimtoje Rezoliucijoje Nr. A.1078 (28) ir 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (toliau – SOLAS konvencija) XI-1 skyriaus 3 taisyklės nuostatose nustatytas TJO laivo identifikavimo numeris. Naudojant tokį identifikavimo numerį bus galima tiksliai identifikuoti laivą ir nuolat sekti bei tikrinti jo veiklą, net ir pasikeitus jo pavadinimui, savininkui ar vėliavos valstybei, taip pat bus užtikrintas žuvininkystės produktų atsekamumas rinkos grandinėje, visų pirma tais atvejais, kai įtariama, kad laivas vykdo neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą (NNN) žvejybos veiklą;

(4)

Komisija parengė naują laivų stebėjimo sistemos (LSS) duomenų perdavimo formatą, kuris turėtų būti naudojamas visais elektroninio keitimosi duomenimis atvejais, nurodytais Kontrolės reglamento 111 ir 116 straipsniuose. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 24 ir 28 straipsniai turėtų būti iš dalies pakeisti, o to reglamento V priedas – išbrauktas;

(5)

Kontrolės reglamento 14 straipsnio 2 dalies d punkte reikalaujama, kad žvejybos žurnale būtų nurodoma laivo išplaukimo iš uosto data. Siekiant užtikrinti, kad visus su tuo pačiu žvejybos reisu susijusius pranešimus būtų galima identifikuoti ir susieti, laivų, kuriems taikomas reikalavimas elektroninėmis priemonėmis registruoti ir siųsti žvejybos žurnalo duomenis, kapitonai pranešimą apie išplaukimą kompetentingoms vėliavos valstybės narės institucijoms turėtų išsiųsti kaip pirmąjį pranešimą prieš pradėdami bet kokią žvejybos operaciją ir prieš siųsdami kitus pranešimus. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 47 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas;

(6)

Kontrolės reglamento 111 ir 116 straipsniuose ir Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 13 straipsnyje nustatytos valstybių narių keitimosi duomenimis su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija ar jos paskirta įstaiga taisyklės turi būti pakeistos, siekiant atsižvelgti į naujus teisinius reikalavimus, sukurtas naujas technologijas bei formatus ir tarptautinius standartus. Būtina nustatyti bendruosius elektroninio perdavimo principus, taisymo procedūras, standartus, naudotinus keičiantis informacija, susijusia su laivų stebėjimo sistema, žvejybos ir prekybos veikla ir sužvejotų žuvų kiekio ataskaitomis, taip pat formatų pakeitimų įgyvendinimo procedūras. Todėl turėtų būti pritaikyti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 43, 45 bei 91 straipsniai ir XII priedas ir nustatytos naujos taisyklės;

(7)

reikia labiau suderinti Kontrolės reglamento 111 straipsnio 1 dalyje nurodyto tikruoju laiku vykstančio tiesioginio elektroninio keitimosi laivų stebėjimo sistemos duomenimis ir elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos duomenimis procedūras. Vėliavos valstybė narė turėtų užtikrinti, kad iš jos žvejybos laivų, žvejojančių tam tikros pakrantės valstybės narės vandenyse, gaunami elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos duomenys būtų tikruoju laiku automatiškai perduodami tai pakrantės valstybei narei. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 44 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas;

(8)

Kontrolės reglamentas buvo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1379/2013 (6) – buvo nustatytos su žuvininkystės ir akvakultūros produktų vartotojams teiktina informacija susijusios taisyklės, taip pat žuvininkystės ir akvakultūros produktų, kuriems taikoma sandėliavimo sistema, kontrolės taisyklės. Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 66, 67 ir 112 straipsniai turėtų būti suderinti su šiomis naujomis taisyklėmis, o 68 straipsnis turėtų būti išbrauktas;

(9)

atsižvelgiant į pelaginių rūšių žuvų iškrovimo pramoniniais tikslais veiklos ypatumus, susijusius su žuvų sandėliavimu ir tvarkymu, reikalavimas išskaityti vandens arba ledo svorį šių rūšių žuvims neturėtų būti taikomas. Panaši nuostata dėl pelaginių rūšių žuvų, numatytų iškrauti pramoniniais tikslais, ir naujos priemonės, susijusios su iškraunamų atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų svėrimu ir inspektavimu, priimtos sudarant Europos Sąjungos, Farerų Salų ir Norvegijos žvejybos susitarimą dėl žvejybos išteklių valdymo šiaurės rytų Atlanto vandenyse 2014–2018 m. Todėl su tomis naujomis taisyklėmis turėtų būti suderinti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 74, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 88, 89 ir 107 straipsniai;

(10)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 508/2014 (7) numatytos priemonės, skirtos Sąjungos kontrolės, tikrinimo ir vykdymo užtikrinimo sistemos įgyvendinimui remti ir Sąjungos finansinių priemonių taikymo pertraukimui, sustabdymui ir pataisoms reguliuoti; tuo reglamentu taip pat išbrauktas Kontrolės reglamento 103 straipsnis. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 96 straipsnis, VIII antraštinės dalies I skyrius ir XXXI priedas turėtų būti išbraukti;

(11)

Kontrolės reglamento 33 straipsnio 10 dalimi ir Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 13 straipsnio 3 dalimi Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti duomenų, susijusių su sužvejotų žuvų kiekiais ir žvejybos pastangomis, perdavimo formatus. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 500/2001 (8) nustatytos tos srities taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingą sužvejotų žuvų kiekio suvestinių duomenų perdavimą, kaip reikalaujama Kontrolės reglamento 33 straipsnio 2 bei 4 dalyse ir Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 13 straipsnio 2 dalyje, šiuo metu yra teisiškai ir techniškai pasenusios. Todėl turėtų būti naudojami tarptautiniai sužvejotų žuvų kiekio suvestinių duomenų elektroninių ataskaitų teikimo standartai, o Reglamentas (EB) Nr. 500/2001 turėtų būti panaikintas;

(12)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2015/812 (9) nustatytos naujos atskiro sužvejotų neverslinio dydžio žuvų registravimo taisyklės, derančios su įpareigojimu teikti ataskaitas ir taškų už naują sunkų pažeidimą, susijusį su įpareigojimu iškrauti sužvejotas neverslinio dydžio žuvis, skyrimu. Su tomis naujomis taisyklėmis turėtų būti suderinti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 VI, VII, X, XXIII, XXVI, XXVII ir XXX priedai;

(13)

Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos (BVJŽK) rekomendacijose GFCM/35/2011/1, GFCM/35/2011/2, GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 ir GFCM/36/2012/2 priimtos konkrečios nuostatos dėl BVJŽK žvejybos žurnalo nustatymo ir dėl duomenų apie surinktus raudonuosius koralus ir kaip priegaudą sugautus ir paleistus jūrų paukščius, ruonius vienuolius, jūrų vėžlius ir banginius registravimo žvejybos žurnale. Su tomis naujomis taisyklėmis turėtų būti suderinti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 VI, VII ir X priedai;

(14)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)

Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalies c punktas ir 92 straipsnio 1 dalis su pakeitimais, padarytais Reglamento (ES) 2015/812 7 straipsnio 14 ir 15 dalimis, taikomi nuo 2017 m. sausio 1 d. Tuo pačiu metu turėtų įsigalioti su tomis nuostatomis susijusi taškų už sunkius pažeidimus skyrimo sistema;

(16)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)

Visame tekste terminai „ES žvejybos laivas“, „ES žvejybos laivai“ ir „ES vandenys“ atitinkamai pakeičiami terminais „Sąjungos žvejybos laivas“, „Sąjungos žvejybos laivai“ ir „Sąjungos vandenys“ ir atliekami visi dėl to pakeitimo reikalingi gramatiniai pataisymai.

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1.   Sąjungos žvejybos laivas– žvejybos laivas, plaukiojantis su valstybės narės vėliava ir įregistruotas Sąjungoje;“;

b)

2 punktas pakeičiamas taip:

„2.   Sąjungos vandenys– vandenys, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 (10) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

(10)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).“"

3)

3 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Bendri pajėgumai, išreikšti bendrosios talpos (GT) vienetais arba kilovatais (kW), atitinkantys valstybės narės išduotose žvejybos licencijose nurodytus pajėgumus, niekada neviršija pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 22 straipsnio 7 dalį nustatytų didžiausių tos valstybės narės žvejybos pajėgumų.“

4)

6 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„2013 m. gruodžio 4 d. Tarptautinės jūrų organizacijos (toliau – TJO) rezoliucija Nr. A.1078 (28) priimta ir 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (toliau – SOLAS konvencija) XI-1 skyriaus 3 taisyklėje nurodyta TJO laivų identifikavimo numerių sistema nuo 2016 m. sausio 1 d. taikoma:

a)

tik Sąjungos vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams arba Sąjungos operatorių pagal frachtavimo susitarimus kontroliuojamiems žvejybos laivams, kurių bendroji talpa ar registruotoji bendroji talpa – ne mažesnė kaip 100 tonų arba bendras ilgis – ne mažesnis kaip 24 metrai;

b)

ne Sąjungos vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams arba Sąjungos operatorių pagal frachtavimo susitarimus kontroliuojamiems žvejybos laivams, kurių bendras ilgis – ne mažesnis kaip 15 metrų;

c)

visiems trečiųjų šalių žvejybos laivams, turintiems leidimą vykdyti žvejybos veiklą Sąjungos vandenyse.“

5)

24 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kiekvienos valstybės narės ŽSC užtikrina automatinį pagal šio reglamento 19 straipsnį teikiamų duomenų, susijusių su tos valstybės narės žvejybos laivais, perdavimą pakrantės valstybės narės ŽSC tuo metu, kai šie žvejybos laivai yra pakrantės valstybės narės vandenyse. Tokius duomenis gavęs vėliavos valstybės narės ŽSC nedelsdamas perduoda juos pakrantės valstybės ŽSC.“

6)

28 straipsnis pakeičiamas taip:

„28 straipsnis

Komisijos prieiga prie duomenų

Pagal Kontrolės reglamento 111 straipsnio 1 dalies a punktą Komisija gali reikalauti, kad valstybės narės užtikrintų, jog pagal šio reglamento 19 straipsnį teikiami duomenys, susiję su konkrečia žvejybos laivų grupe, konkretų laikotarpį būtų automatiškai perduodami Komisijai arba jos paskirtai įstaigai. Tokius duomenis gavęs vėliavos valstybės narės ŽSC nedelsdamas perduoda juos Komisijai arba jos paskirtai įstaigai.“

7)

30 straipsnis pakeičiamas taip:

„30 straipsnis

Popierinių žvejybos žurnalų, perkrovimo deklaracijų ir iškrovimo deklaracijų modeliai

1.   Sąjungos vandenyse žvejojančių Sąjungos žvejybos laivų kapitonai popierinį žvejybos žurnalą ir popierines perkrovimo bei iškrovimo deklaracijas pildo ir pateikia pagal VI priede pateiktą modelį.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, Sąjungos žvejybos laivų, kasdien vykstančių į žvejybos reisus Viduržemio jūroje, kapitonai popierinį žvejybos žurnalą ir popierines perkrovimo bei iškrovimo deklaracijas gali pildyti ir pateikti pagal VII priede pateiktą modelį.

3.   Žvejybos veiklą trečiosios šalies vandenyse, regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos reguliuojamuose vandenyse arba ne Sąjungos vandenyse, kurių nereguliuoja regioninė žuvininkystės valdymo organizacija, vykdančių Sąjungos žvejybos laivų kapitonai popierinį žvejybos žurnalą ir popierines perkrovimo bei iškrovimo deklaracijas pildo ir pateikia pagal šio reglamento 31 straipsnį ir VI bei VII prieduose pateiktus modelius, nebent trečioji šalis konkrečiai nurodo arba pagal atitinkamos regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos taisykles konkrečiai reikalaujama naudoti kitokios rūšies žvejybos žurnalą arba perkrovimo ar iškrovimo deklaraciją. Jei trečioji šalis konkrečiai nenurodo, koks žvejybos žurnalas arba perkrovimo ar iškrovimo deklaracija turi būti pildoma, bet reikalauja kitokių nei pagal Sąjungos taisykles reikalaujami duomenų, tie duomenys yra registruojami.

4.   Sąjungos žvejybos laivų, kuriems netaikomas Kontrolės reglamento 15 straipsnis, kapitonai iki 2017 m. gruodžio 31 d. gali toliau naudoti iki 2016 m. sausio 1 d. išspausdintą popierinį žvejybos žurnalą ir popierines perkrovimo ir iškrovimo deklaracijas.“

8)

37 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Elektroninis žvejybos žurnalas ir elektroninės perkrovimo bei iškrovimo deklaracijos pildomi vadovaujantis X priede išdėstytais nurodymais.“

9)

43 straipsnis pakeičiamas taip:

„43 straipsnis

Valstybėms narėms keičiantis informacija privalomi pateikti duomenys

Duomenų elementai, kuriuos Sąjungos žvejybos laivų kapitonai pagal Sąjungos taisykles privalo registruoti žvejybos žurnale, perkrovimo deklaracijose, išankstiniuose pranešimuose ir iškrovimo deklaracijose, yra privalomi ir valstybėms narėms keičiantis duomenimis.“

10)

44 straipsnis pakeičiamas taip:

„44 straipsnis

Prieiga prie duomenų

1.   Jei su valstybės narės vėliava plaukiojantis žvejybos laivas vykdo žvejybos operacijas pakrantės valstybės narės Sąjungos vandenyse, vėliavos valstybė gautus elektroninio žvejybos žurnalo duomenis apie tuo metu vykdomą žvejybos reisą, pradedant duomenimis apie paskutinį išplaukimą iš uosto, nedelsdama perduoda tai pakrantės valstybei narei.

2.   Kol su valstybės narės vėliava plaukiojantis žvejybos laivas žvejoja kitos pakrantės valstybės narės Sąjungos vandenyse, vėliavos valstybė narė visus gautus privalomus elektroninio žvejybos žurnalo duomenis nedelsdama perduoda tai pakrantės valstybei narei. Be to, vėliavos valstybė narė perduoda su tuo metu vykdomu žvejybos reisu susijusius duomenų pataisymus, kaip nurodyta šio reglamento 47 straipsnio 2 dalyje.

3.   Jei iškrovimo ar perkrovimo operacija vyksta kitos nei vėliavos valstybė narė pakrantės valstybės narės uoste, vėliavos valstybė narė visus gautus privalomus elektroninės iškrovimo ar perkrovimo deklaracijos duomenis nedelsdama perduoda tai pakrantės valstybei narei.

4.   Jei vėliavos valstybei narei pranešama, kad su jos vėliava plaukiojantis žvejybos laivas ketina įplaukti į kitos pakrantės valstybės narės uostą, vėliavos valstybė narė gautą elektroninį išankstinį pranešimą nedelsdama persiunčia tai pakrantės valstybei narei.

5.   Jei su valstybės narės vėliava plaukiojantis žvejybos laivas per žvejybos reisą įplaukia į kitos pakrantės valstybės narės Sąjungos vandenis arba jei pakrantės valstybei narei perduodami bet kurie iš 3 arba 4 dalyje nurodytų duomenų, susijusių su konkrečiu žvejybos reisu, vėliavos valstybė narė suteikia prieigą prie visų Kontrolės reglamento 111 straipsnio 1 dalyje nurodytų to žvejybos reiso elektroninių žvejybos veiklos duomenų, apimančių laikotarpį nuo išplaukimo iki iškrovimo pabaigos, ir, gavusi prašymą, juos perduoda tai pakrantės valstybei narei. Prieiga prie duomenų leidžiama naudotis bent 36 mėnesius nuo žvejybos reiso pradžios.

6.   Kitos valstybės narės pagal Kontrolės reglamento 80 straipsnį inspektuojamo žvejybos laivo vėliavos valstybė narė inspektuojančios valstybės narės prašymu jai perduoda visus Kontrolės reglamento 111 straipsnio 1 dalyje nurodytus tuo metu laivo vykdomo žvejybos reiso elektroninius žvejybos veiklos duomenis, apimančius laikotarpį nuo išplaukimo iki prašymo pateikimo.

7.   5 ir 6 dalyse nurodyti prašymai teikiami elektroniniu būdu ir juose nurodoma, ar atsakyme turi būti pateikti pirminiai duomenys su pataisymais ar tik konsoliduoti duomenys. Prašymą gavusi valstybė narė atsakymą sugeneruoja automatiškai ir jį nedelsdama perduoda prašymą pateikusiai valstybei narei.

8.   Kitų valstybių narių, atliekančių inspektavimo veiklą jūroje pagal jungtinės veiklos planus ar kitokią sutartą bendrą inspektavimo veiklą, prašymu valstybės narės suteikia prieigą prie laivų stebėjimo sistemos, žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijų, išankstinių pranešimų ir iškrovimo deklaracijų duomenų.

9.   Sąjungos žvejybos laivų kapitonai bet kuriuo metu turi saugią prieigą prie vėliavos valstybės narės duomenų bazėje saugomos savo elektroninių žvejybos žurnalų informacijos ir perkrovimo deklaracijų, išankstinių pranešimų ir iškrovimo deklaracijų duomenų.“

11)

45 straipsnis pakeičiamas taip:

„45 straipsnis

Valstybių narių keitimasis duomenimis

Valstybės narės:

a)

užtikrina, kad šiame skyriuje nustatyta tvarka gauti duomenys būtų registruojami elektronine forma ir bent trejus metus patikimai saugomi kompiuterinėse duomenų bazėse;

b)

imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų duomenų naudojimą tik šiame reglamente numatytais tikslais, ir

c)

imasi visų būtinų techninių priemonių tokiems duomenims apsaugoti nuo jų netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, netyčinio praradimo, kokybės pablogėjimo, platinimo ar naudojimosi jais be leidimo.“

12)

Į 47 straipsnį įterpiama ši 1a dalis:

„1a.   Sąjungos žvejybos laivo kapitonas elektroninį pranešimą apie išplaukimą kompetentingoms vėliavos valstybės narės institucijoms išsiunčia prieš laivui išplaukiant iš uosto ir prieš pradėdamas bet kokį kitą su žvejybos reisu susijusį elektroninį duomenų perdavimą.“

13)

60 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jei Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 8 dalyje nurodytais veiksmais žala nebuvo visiškai arba iš dalies atlyginta, Komisija, gavusi šio reglamento 59 straipsnyje nurodytą informaciją, kuo skubiau imasi būtinų priemonių patirtai žalai atlyginti.“;

b)

2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

atitinkamais atvejais, kurios valstybės narės viršijo savo žvejybos galimybes (žvejybos galimybes viršijusios valstybės narės) ir kiekis, kuriuo šios galimybės viršytos (jau sumažintas, atlikus galimus pasikeitimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 8 dalį);“.

14)

66 straipsnis pakeičiamas taip:

„66 straipsnis

Apibrėžtis

Šiame skyriuje vartojamo termino apibrėžtis:

žuvininkystės ir akvakultūros produktai– produktai, priskiriami Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 (11) nustatytos Kombinuotosios nomenklatūros 3 skirsniui, 12 skirsnio 1212 21 00 pozicijai ir 16 skirsnio 1604 bei 1605 pozicijoms.

(11)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1) ir 2014 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1101/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 312, 2014 10 31, p. 1).“"

15)

67 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

12 dalis pakeičiama taip:

„12.   Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalyje nurodyta informacija netaikoma žuvininkystės ir akvakultūros produktams, priskiriamiems Kombinuotosios nomenklatūros 16 skirsnio 1604 ir 1605 pozicijoms.“;

b)

13 dalis pakeičiama taip:

„13.   Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo tikslais informacija apie rajoną, kuriame produktas buvo sužvejotas arba užaugintas, yra:

a)

Kontrolės reglamento 4 straipsnio 30 dalyje apibrėžtas atitinkamas geografinis rajonas, jei sužvejotos žuvys priklauso ištekliams arba išteklių grupei, kuriems pagal Sąjungos teisės aktus taikoma kvota ir (arba) su mažiausiu dydžiu susijęs reikalavimas;

b)

sužvejojimo arba gamybos vietovės pavadinimas, nurodomas pagal Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 (12) 38 straipsnio 1 dalį, jei sužvejotos žuvys priklauso kitiems ištekliams ar išteklių grupei, jei tai gėlame vandenyje sužvejoti žuvininkystės produktai arba akvakultūros produktai.

(12)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1).“"

16)

68 straipsnis išbraukiamas;

17)

74 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nepažeidžiant specialiųjų taisyklių, taikomų šio reglamento 78–89 straipsniuose nurodytų pelaginių rūšių žuvims, kurios iškraunamos nesupakuotos, kad būtų perkeltos į pirminio pardavimo, sandėliavimo arba apdorojimo vietą, iš bendro svorio išskaitytas vandens ir ledo svoris negali viršyti 2 % Visais atvejais išskaitytas vandens ir ledo svoris procentais užregistruojamas svėrimo lape prie svorio įrašo. Iš pramoniniais tikslais iškraunamų arba ne pelaginių rūšių žuvų svorio vandens ar ledo svoris neišskaičiuojamas.“

18)

78 straipsnis pakeičiamas taip:

„78 straipsnis

Atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų svėrimo procedūrų taikymo sritis

Šiame skirsnyje nustatytos taisyklės taikomos atskirai arba kartu sveriant Sąjungoje iškrautas arba trečiosiose šalyse iš Sąjungos žvejybos laivų iškrautas atlantines silkes (Clupea harengus), atlantines skumbres (Scomber scombrus), paprastąsias staurides (Trachurus spp.) ir šiaurinius žydruosius merlangus (Micromesistius poutassou), jei:

a)

atlantinės silkės sužvejotos ICES I, II, IIIa, IV, Vb, VI ir VII zonose;

b)

atlantinės skumbrės sužvejotos ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV zonose ir CECAF reguliuojamuose Sąjungos vandenyse;

c)

paprastosios stauridės sužvejotos ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV zonose ir CECAF reguliuojamuose Sąjungos vandenyse;

d)

šiauriniai žydrieji merlangai sužvejoti ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV zonose ir CECAF reguliuojamuose Sąjungos vandenyse,

jei per vieną iškrovimą iškrauta daugiau kaip 10 tonų.“

19)

79 straipsnio antraštė pakeičiama taip:

„79 straipsnis

Atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų svėrimo uostai“.

20)

80 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

laive turimų atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų gyvąjį svorį kilogramais;“.

21)

82 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Laive turimų atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų kiekis, apie kurį prieš iškrovimą pranešta pagal šio reglamento 80 straipsnio 1 dalies c punktą, turi atitikti užpildytame žvejybos žurnale nurodytą kiekį.“

22)

83 straipsnio antraštė pakeičiama taip:

„83 straipsnis

Viešojo naudojimo šviežių atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų svėrimo įranga“.

23)

85 straipsnis pakeičiamas taip:

„85 straipsnis

Užšaldytos žuvies svėrimas

Sveriant iškrautas užšaldytas atlantines silkes, atlantines skumbres, paprastąsias staurides ir šiaurinius žydruosius merlangus, pagal šio reglamento 73 straipsnį atskirai nustatomas dėžėmis iškrautų užšaldytų kiekvienos rūšies žuvų svoris.“

24)

86 straipsnis pakeičiamas taip:

„86 straipsnis

Svėrimo duomenų saugojimas

Visi šio reglamento 84 straipsnio 3 dalyje ir 85 straipsnyje nurodyti svėrimo duomenys ir visų važtos dokumentų, kurie laikomi šio reglamento 79 straipsnio 1 dalyje nurodyto kontrolės plano arba bendros kontrolės programos dalimi, kopijos saugomos bent trejus metus.“

25)

88 straipsnis pakeičiamas taip:

„88 straipsnis

Kryžminės patikros

Kol pagal Kontrolės reglamento 109 straipsnį bus sukurta kompiuterinė duomenų bazė, kompetentingos institucijos atlieka administracines kryžmines su visais iškraunamais kiekiais susijusias patikras, per kurias tarpusavyje palygina:

a)

pagal šio reglamento 80 straipsnio 1 dalies c punktą išankstiniame pranešime apie iškrovimą nurodytą kiekvienos rūšies – atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų – žuvų kiekį ir žvejybos žurnale nurodytą kiekį;

b)

žvejybos žurnale nurodytą kiekvienos rūšies – atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų – žuvų kiekį ir iškrovimo deklaracijoje nurodytą kiekį;

c)

iškrovimo deklaracijoje nurodytą kiekvienos rūšies – atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų – žuvų kiekį ir perėmimo deklaracijoje arba pardavimo pažymoje nurodytą kiekį;

d)

laivo žvejybos žurnale nurodytą sužvejojimo rajoną ir LSS užfiksuotus atitinkamo laivo duomenis.“

26)

89 straipsnis pakeičiamas taip:

„89 straipsnis

Svėrimo stebėjimas

1.   Sveriant iš laivo iškrautas atlantines silkes, atlantines skumbres, paprastąsias staurides ir šiaurinius žydruosius merlangus, atskirai stebimas kiekvienos rūšies žuvų svėrimas. Jeigu žuvys iš laivo į krantą iškraunamos pumpavimo būdu, stebimas viso iškrauto kiekio svėrimas. Jeigu iškraunamos užšaldytos atlantinės silkės, atlantinės skumbrės, paprastosios stauridės ir šiauriniai žydrieji merlangai, suskaičiuojamos visos dėžės ir stebima, kaip taikoma XVIII priede nustatyta vidutinio grynojo dėžių svorio apskaičiavimo metodika.

2.   Be šio reglamento 88 straipsnyje nurodytų duomenų, kryžmiškai tikrinami ir šie duomenys:

a)

sveriant viešojo arba privačiojo naudojimo įranga užregistruotas kiekvienos rūšies – atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų – žuvų kiekis ir perėmimo deklaracijoje arba pardavimo pažymoje nurodytas kiekvienos rūšies žuvų kiekis;

b)

visuose važtos dokumentuose, kurie laikomi šio reglamento 79 straipsnio 1 dalyje nurodyto kontrolės plano arba bendros kontrolės programos dalimi, užregistruotas kiekvienos rūšies – atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų – žuvų kiekis;

c)

pagal šio reglamento 84 straipsnio 2 dalies b punktą užregistruoti unikalieji automobilinių cisternų identifikavimo numeriai.

3.   Baigus iškrovimą patikrinama, ar laive nebeliko jokių žuvų, kurioms taikomos specialiosios šiame skirsnyje nustatytos taisyklės.

4.   Visa šiame straipsnyje ir šio reglamento 107 straipsnyje nurodyta stebėjimo veikla įforminama dokumentais. Šie dokumentai saugomi bent trejus metus.“

27)

IV antraštinės dalies III skyriaus antraštė pakeičiama taip:

„III SKYRIUS

Pardavimo pažymos ir perėmimo deklaracijos“.

28)

90 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jei atitinkama kvota skaičiuojama vienetais, pardavimo pažymoje ir perėmimo deklaracijoje nurodomas vienetų skaičius, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 64 straipsnio 1 dalies f punkte ir 66 straipsnio 3 dalies e punkte.“

29)

91 straipsnis pakeičiamas taip:

„91 straipsnis

Pardavimo pažymų ir perėmimo deklaracijų formatai

1.   Valstybės narės nustato formatą, kurį turi naudoti Kontrolės reglamento 63 ir 67 straipsniuose nurodyti registruoti pirkėjai, registruoti aukcionai arba kitos valstybių narių ir kompetentingų institucijų įgaliotos įstaigos ar asmenys pildydami ir vieni kitiems perduodami pardavimo pažymas ir perėmimo deklaracijas.

2.   Duomenų elementai, kuriuos registruoti pirkėjai, registruoti aukcionai arba kitos valstybių narių įgaliotos įstaigos ar asmenys pagal Sąjungos taisykles privalo registruoti savo pardavimo pažymose arba perėmimo deklaracijose, yra privalomi ir valstybėms narėms keičiantis duomenimis.

3.   Vėliavos valstybės narės arba valstybės narės, kurios teritorijoje buvo iškrauti žuvininkystės produktai, prašymu valstybė narė, kurios teritorijoje buvo atliktas pirminis pardavimas arba perėmimas, leidžia susipažinti su jos perduotais Kontrolės reglamento 111 straipsnio 2 dalyje nurodytais duomenimis apie operacijas, vykdytas per praėjusius 36 mėnesius. Atsakymas sugeneruojamas automatiškai ir nedelsiant perduodamas prašymą pateikusiai valstybei narei.

4.   Valstybės narės:

a)

užtikrina, kad šiame skyriuje nustatyta tvarka gauti duomenys būtų registruojami elektronine forma ir bent trejus metus patikimai saugomi kompiuterinėse duomenų bazėse;

b)

imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų duomenų naudojimą tik šiame reglamente numatytais tikslais, ir

c)

imasi visų būtinų techninių priemonių tokiems duomenims apsaugoti nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, netyčinio praradimo, jų kokybės pablogėjimo, platinimo ar naudojimosi jais be leidimo.

5.   Kiekvienoje valstybėje narėje už visų šiame skyriuje nurodytų duomenų perdavimą, gavimą, tvarkymą ir apdorojimą atsako Kontrolės reglamento 5 straipsnio 5 dalyje nurodyta viena institucija.

6.   Valstybės narės pasikeičia 5 dalyje nurodytų institucijų kontaktiniais duomenimis ir per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo apie tai praneša Komisijai ir jos paskirtai įstaigai.

7.   Apie visus 5 ir 6 dalyse nurodytų duomenų pasikeitimus iki jiems įsigaliojant pranešama Komisijai, jos paskirtai įstaigai ir kitoms valstybėms narėms.“

30)

96 straipsnis panaikinamas.

31)

107 straipsnis pakeičiamas taip:

„107 straipsnis

Iškraunamų tam tikrų pelaginių rūšių žuvų inspektavimas

Iškraunant šio reglamento 78 straipsnyje nurodytas atlantines silkes, atlantines skumbres, paprastąsias staurides ir šiaurinius žydruosius merlangus, valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad būtų atliktas išsamus ne mažesnio kaip 7,5 % iškrauto kiekvienos rūšies žuvų kiekio ir ne mažesnio kaip 5 % iškrauto žuvų kiekio inspektavimas.“

32)

112 straipsnis pakeičiamas taip:

„112 straipsnis

Žuvininkystės produktų, kuriems taikoma sandėliavimo sistema, kontrolė

Pareigūnai patikrina, ar žuvininkystės produktai, kuriems taikoma Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 30 straipsnyje nurodyta sandėliavimo sistema, atitinka minėtame 30 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 508/2014 (13) 67 straipsnyje nustatytas sąlygas.

(13)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL L 149, 2014 5 20, p. 1).“"

33)

126 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei per vieną inspektavimą nustatoma, kad tas pats licenciją turintis fizinis arba juridinis asmuo padarė du ar daugiau sunkių pažeidimų, žvejybos licencijos turėtojui už kiekvieną sunkų pažeidimą pagal 1 dalį skiriami taškai, tačiau už visus tuos pažeidimus iš viso skiriama ne daugiau kaip 12 taškų.“

34)

131 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Jei pagal šio reglamento 129 straipsnio 1 arba 2 dalį žvejybos licencijos galiojimas sustabdomas arba ji panaikinama visam laikui, Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 24 straipsnio 1 dalyje nurodytame nacionaliniame registre pažymima, kad su žvejybos licencija, kurios galiojimas sustabdytas arba kuri panaikinta visam laikui, siejamas žvejybos laivas žvejybos licencijos neturi. Šis žvejybos laivas taip pat pažymimas ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 24 straipsnio 3 dalyje nurodytame Sąjungos žvejybos laivyno registre.

2.   Žvejybos licencijos panaikinimas visam laikui pagal šio reglamento 129 straipsnio 2 dalį neturi įtakos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 22 straipsnio 7 dalyje nurodytoms licenciją išduodančios valstybės narės viršutinėms žvejybos pajėgumų riboms.“

35)

VIII antraštinės dalies I skyrius išbraukiamas.

36)

139 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Žvejybos galimybių panaudojimo viršijimo dydis nustatomas pagal atitinkamos valstybės narės kiekvieno konkretaus laikotarpio pabaigoje turimas žvejybos galimybes, atsižvelgiant į apsikeitimą žvejybos galimybėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 8 dalį, kvotų perkėlimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96 (14) 4 straipsnio 2 dalį, turimų žvejybos galimybių perskirstymą pagal Kontrolės reglamento 37 straipsnį ir žvejybos galimybių išskaitymą pagal Kontrolės reglamento 105, 106 ir 107 straipsnius.

3.   Apsikeitimas konkretaus laikotarpio žvejybos galimybėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 8 dalį draudžiamas po paskutinės pirmo mėnesio, einančio po to laikotarpio pabaigos, dienos.

(14)  1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 847/96, nustatantis bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (OL L 115, 1996 5 9, p. 3).“"

37)

IX antraštinėje dalyje įterpiamas šis Ia skyrius:

„Ia SKYRIUS

Keitimosi duomenimis taisyklės

146a straipsnis

Šiame skyriuje nustatomos išsamios Kontrolės reglamento 111 ir 116 straipsniuose nurodyto keitimosi duomenimis taisyklės ir Kontrolės reglamento 33 straipsnio 2 ir 4 dalyse bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1006/2008 (15) 13 straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimų apie sužvejotų žuvų kiekio duomenis teikimo taisyklės.

146b straipsnis

Apibrėžtys

Šiame skyriuje vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   keitimosi duomenimis lygmuo– elektroninis keitimosi žuvininkystės duomenimis tinklas, kuriuo Komisija suteikia galimybę naudotis visoms valstybėms narėms ir savo paskirtai įstaigai, kad jos galėtų standartizuotai keistis duomenimis;

b)   ataskaita– elektroninėmis priemonėmis užregistruota informacija;

c)   pranešimas– perdavimo formatu parengta ataskaita;

d)   prašymas– elektroninis pranešimas, kuriuo prašoma pateikti ataskaitas.

146c straipsnis

Bendrieji principai

1.   Visais pranešimais keičiamasi pagal Jungtinių Tautų Prekybos lengvinimo ir elektroninio verslo centro (UN/CEFACT) standartą P1000. Naudojami tik UN/CEFACT standartų bibliotekomis grindžiamą XML schemos apibrėžtį (XSD) atitinkantys duomenų laukeliai, pagrindiniai komponentai, objektai ir tinkamai suformatuoti pranešimai praplečiamąja žymių (XML) kalba.

2.   XII priede nurodytais UN/CEFACT standartais grindžiami ataskaitų formatai pateikiami Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“.

3.   Visiems pranešimams naudojama Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ pateikta XSD ir tame puslapyje paskelbti kodai.

4.   Data ir laikas perduodami suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

5.   Visoms ataskaitoms suteikiamas unikalusis ataskaitų identifikavimo numeris.

6.   Žvejybos žurnalo duomenims susieti su iškrovimo deklaracijos, perkrovimo deklaracijos, pardavimo pažymos, perėmimo deklaracijos ir važtos dokumentų duomenimis naudojamas unikalusis žmogaus skaitomo formato žvejybos reiso identifikavimo numeris.

7.   Su Sąjungos žvejybos laivais susijusiose ataskaitose pateikiamas Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 (16) 10 straipsnyje nurodytas laivo tapatumo nustatymo (identifikavimo) numeris.

8.   Keitimuisi pranešimais užtikrinti valstybės narės naudoja Europos Komisijos Žuvininkystės svetainėje pateiktus įgyvendinimo dokumentus.

146d straipsnis

Pranešimų perdavimas

1.   Keitimosi duomenimis lygmenyje visi pranešimai perduodami visiškai automatizuotai ir nedelsiant.

2.   Prieš perduodamas pranešimą siuntėjas atlieka automatinį patikrinimą, kad įsitikintų, ar pranešimas atitinka Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ pateiktas būtiniausias patvirtinimo ir patikrinimo taisykles.

3.   Gavęs pranešimą, gavėjas apie tai informuoja siuntėją gavimo patvirtinimo pranešimu, grindžiamu UN/CEFACT standartu P1000-1 „Bendrieji principai“. Laivų stebėjimo sistemos pranešimų ir atsakymų į prašymus gavimas nėra patvirtinimas pranešimu.

4.   Jei siuntėjas dėl techninio gedimo nebegali keistis pranešimais, jis apie problemą informuoja visus gavėjus. Siuntėjas nedelsdamas imasi tinkamų veiksmų problemai išspręsti. Visi gavėjui persiųstini pranešimai turi būti saugomi, kol bus išspręsta problema.

5.   Jei gavėjas dėl techninio gedimo nebegali gauti pranešimų, jis apie problemą informuoja visus siuntėjus. Gavėjas nedelsdamas imasi tinkamų veiksmų problemai išspręsti.

6.   Pataisius siuntėjo sistemos gedimą, siuntėjas kuo skubiau perduoda neišsiųstus pranešimus. Toliau gali būti taikoma rankinių veiksmų procedūra.

7.   Pataisius gavėjo sistemos gedimą, negauti pranešimai pateikiami gavus prašymą. Toliau gali būti taikoma rankinė procedūra.

8.   Siekdami užtikrinti veiklos tęstinumą, visi pranešimų siuntėjai bei gavėjai ir Komisija nustato gedimo įveikimo procedūras.

146e straipsnis

Taisymai

Ataskaitų taisymai įrašomi pirminei ataskaitai naudotu formatu ir nurodoma, kad tai UN/CEFACT standartu P10001 „Bendrieji principai“ grindžiamas ataskaitos pataisymas.

146f straipsnis

Keitimasis laivų stebėjimo sistemos duomenimis

1.   Valstybėms narėms tarpusavyje, taip pat valstybėms narėms ir Komisijai ar jos paskirtai įstaigai keičiantis laivų stebėjimo sistemos duomenų ataskaitomis naudotinas formatas – UN/CEFACT standartu P1000-7 grindžiama laivo buvimo vietos srities XML schemos apibrėžtis.

2.   Vėliavos valstybės narės sistemomis turi būti galima siųsti laivų stebėjimo sistemos pranešimus.

3.   Be to, vėliavos valstybės narės sistemomis turi būti galima atsakyti į prašymus pateikti laivų stebėjimo sistemos duomenis, susijusius su žvejybos reisais, kurie buvo pradėti per praėjusius 36 mėnesius.

146g straipsnis

Keitimasis žvejybos veiklos duomenimis

1.   Valstybėms narėms tarpusavyje, taip pat valstybėms narėms ir Komisijai ar jos paskirtai įstaigai keičiantis žvejybos žurnalų, išankstinių pranešimų, perkrovimo deklaracijų ir iškrovimo deklaracijų duomenimis, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 15, 17, 22 ir 24 straipsniuose, naudotinas formatas – UN/CEFACT standartu P1000-3 grindžiama žvejybos veiklos srities XML schemos apibrėžtis.

2.   Vėliavos valstybės narės sistemomis turi būti galima siųsti pranešimus apie žvejybos veiklą ir atsakyti į prašymus pateikti žvejybos veiklos duomenis, susijusius su žvejybos reisais, kurie buvo pradėti per praėjusius 36 mėnesius.

146h straipsnis

Keitimasis su pardavimu susijusiais duomenimis

1.   Valstybėms narėms tarpusavyje, taip pat valstybėms narėms ir Komisijai ar jos paskirtai įstaigai keičiantis pardavimo pažymų ir perėmimo deklaracijų duomenimis, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 63 ir 67 straipsniuose, naudotinas formatas – UN/CEFACT standartu P1000-5 grindžiama pardavimo srities XML schemos apibrėžtis.

2.   Valstybėms narėms tarpusavyje, taip pat valstybėms narėms ir Komisijai ar jos paskirtai įstaigai keičiantis važtos dokumentų duomenimis, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 68 straipsnyje, naudotinas formatas taip pat grindžiamas UN/CEFACT standartu P1000-5.

3.   Valstybių narių sistemomis turi būti galima siųsti pranešimus apie pardavimo pažymas ir perėmimo deklaracijas, taip pat atsakyti į prašymus pateikti pardavimo pažymų ir perėmimo deklaracijų duomenis, susijusius su operacijomis, vykdytomis per praėjusius 36 mėnesius.

146i straipsnis

Sužvejotų žuvų kiekio suvestinių duomenų perdavimas

1.   Kontrolės reglamento 33 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 13 straipsnio 2 dalyje nurodytiems sužvejotų žuvų kiekio suvestiniams duomenims perduoti Komisijai vėliavos valstybės narės naudoja UN/CEFACT standartu P1000-12 grindžiamos XML schemos apibrėžties formatą.

2.   Rengiami mėnesiniai sužvejotų konkrečių rūšių žuvų kiekio ataskaitų suvestiniai duomenys.

3.   Sužvejotų žuvų kiekio ataskaitose kiekiai nurodomi remiantis iškrautų žuvų kiekiais. Jei sužvejotų žuvų kiekio ataskaita turi būti pateikta pagal Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 13 straipsnio 2 dalį ir prieš iškrovimą, pateikiama apytikriai apskaičiuoto sužvejotų žuvų kiekio ataskaita su nuoroda „laive turimas kiekis“. Pataisymas nurodant tikslų žuvų svorį ir iškrovimo vietą perduodamas iki mėnesio, einančio po iškrovimo, 15 dienos.

4.   Jei pagal Sąjungos teisės aktus duomenis apie tam tikrus išteklius ar rūšis reikalaujama pateikti keliose sužvejoto kiekio ataskaitose ir juos apibendrinti įvairiais lygmenimis, duomenys apie šiuos išteklius ar rūšis pateikiami tik išsamiausioje iš reikalaujamų ataskaitų.

146j straipsnis

XML formatų ir įgyvendinimo dokumentų pakeitimai

1.   Sprendimus dėl XML formatų ir įgyvendinimo dokumentų, naudotinų valstybėms narėms tarpusavyje, taip pat valstybėms narėms, Komisijai ar jos paskirtai įstaigai elektroniniu būdu keičiantis duomenimis, pakeitimų, įskaitant pakeitimus, susijusius su 146f, 146g ir 146h straipsnių taikymu, priima Komisija kartu su valstybėmis narėmis.

2.   1 dalyje nurodyti pakeitimai kartu su jų įsigaliojimo datomis aiškiai nurodomi Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“. Tokie pakeitimai įsigalioja ne anksčiau kaip po šešių mėnesių ir ne vėliau kaip po 18 mėnesių, kai dėl jų priimamas sprendimas. Sprendimus dėl laiko terminų priima Komisija kartu su valstybėmis narėmis.

(15)  2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93 ir (EB) Nr. 1627/94 bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 3317/94 (OL L 286, 2008 10 29, p. 33)."

(16)  2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijos žvejybos laivyno registro (OL L 5, 2004 1 9, p. 25).“"

38)

164 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija arba jos paskirta įstaiga, remdamasi tausios žvejybos partnerystės susitarimais, Sąjungos ir trečiųjų šalių sudarytais žvejybos partnerystės susitarimais ar panašiomis sutartimis, kurių susitariančioji šalis ar neprisijungusioji bendradarbiaujančioji šalis yra Sąjunga, arba regioninėse žuvininkystės valdymo organizacijose gali perduoti kitoms tų susitarimų, organizacijų ar sutarčių šalims atitinkamą informaciją apie bendros žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymą arba Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punkte ir Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodytus sunkius pažeidimus, jei gaunamas šią informaciją pateikusios valstybės narės sutikimas ir laikomasi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 (17) 9 straipsnio.

(17)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).“"

39)

V priedas išbraukiamas.

40)

VI priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu.

41)

VII priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

42)

VIII ir IX priedai išbraukiami.

43)

X priedas pakeičiamas šio reglamento III priedo tekstu.

44)

XII priedas pakeičiamas šio reglamento IV priedo tekstu.

45)

XXIII priedas pakeičiamas šio reglamento V priedo tekstu.

46)

XXVI priedas pakeičiamas šio reglamento VI priedo tekstu.

47)

XXVII priedas pakeičiamas šio reglamento VII priedo tekstu.

48)

XXX priedas pakeičiamas šio reglamento VIII priedo tekstu.

49)

XXXI priedas išbraukiamas.

2 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 500/2001 panaikinamas.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau 146d straipsnio 1 dalis taikoma nuo 2016 m. sausio 1 d. Pagal Reglamento (ES) 2015/812 11 straipsnį XXX priedo 5 punktas, susijęs su sunkiu pažeidimu – įpareigojimo iškrauti neverslinio dydžio žuvis nevykdymu, taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 286, 2008 10 29, p. 33.

(3)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(4)  2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (OL L 358, 2002 12 31, p. 59).

(5)  2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės (OL L 112, 2011 4 30, p. 1).

(6)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1).

(7)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL L 149, 2014 5 20, p. 1).

(8)  2001 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 500/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 taikymo taisykles dėl Bendrijos žvejybos laivų sugavimų trečiųjų šalių vandenyse ir atviroje jūroje kontrolės (OL L 73, 2001 3 15, p. 8).

(9)  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/812, kuriuo dėl įpareigojimo iškrauti visą laimikį iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005, (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 2347/2002 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1379/2013 ir (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1434/98 (OL L 133, 2015 5 29, p. 1).


I PRIEDAS

VI PRIEDAS

SĄJUNGOS ŽVEJYBOS ŽURNALO, IŠKROVIMO DEKLARACIJOS IR PERKROVIMO DEKLARACIJOS BENDRAS MODELIS

Image


II PRIEDAS

VII PRIEDAS

SĄJUNGOS ŽVEJYBOS ŽURNALO, IŠKROVIMO DEKLARACIJOS IR PERKROVIMO DEKLARACIJOS BENDRAS MODELIS

(VIDURŽEMIO JŪRA. KASDIENIAI ŽVEJYBOS REISAI)

Image


III PRIEDAS

„X PRIEDAS

NURODYMAI, KURIŲ TURI LAIKYTIS ŽVEJYBOS LAIVŲ, KURIEMS TAIKOMAS ŽVEJYBOS ŽURNALO IR IŠKROVIMO ARBA PERKROVIMO DEKLARACIJOS PILDYMO IR TEIKIMO REIKALAVIMAS, KAPITONAI

Nedarant poveikio Sąjungos teisės aktuose nustatytiems arba valstybės narės ar trečiosios šalies nacionalinių valdžios institucijų ar regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos taikomiems reikalavimams pateikti kitus konkrečius duomenis ar laikytis kitų taisyklių, žvejybos žurnale, vadovaujantis Kontrolės reglamento 14, 15, 21, 22, 23 ir 24 straipsniais ir šio reglamento III antraštinės dalies I, II ir III skyriais, įrašoma toliau nurodyta bendro pobūdžio būtinoji informacija apie laivą arba jo žvejybos veiklą.

1.   NURODYMAI DĖL ŽVEJYBOS ŽURNALO

Visų porinės žvejybos operacijoje dalyvaujančių žvejybos laivų kapitonai pildo žvejybos žurnalą, kuriame nurodo sužvejotų ir laive laikomų žuvų kiekius taip, kad tie patys kiekiai nebūtų skaičiuojami dukart.

Per vieną žvejybos reisą privalomi duomenys įrašomi kiekviename popierinio žurnalo puslapyje.

Informacija apie žvejybos laivą (-us) ir žvejybos reisų datas

Popierinis žvejybos žurnalas

Nuorodos

numeris

Duomenų elemento pavadinimas

(Privaloma – P, angl. M)

(Neprivaloma – N, angl. O)

(Privaloma atitinkamais atvejais – PAT, angl. CIF)

Pateiktinas apibūdinimas ir (arba) laikas

(1)

Žvejybos laivo (-ų) pavadinimas (-ai) (P)

Tarptautinis (-iai) radijo šaukinys (-iai) (P)

CFR numeris (-iai) (P)

GFCM, ICCAT numeris (-iai) (PAT)

Porinės žvejybos operacijų atveju tokia pati informacija įrašoma ir apie antrąjį žvejybos laivą.

Ši informacija popieriniame žurnale įrašoma po laivo, kurio žvejybos žurnalas pildomas, duomenimis.

Bendrijos laivyno registre (angl. CFR) nurodytas laivo identifikacinis numeris – unikalus numeris, kurį Sąjungos žvejybos laivui suteikia valstybė narė, kai jis pirmą kartą įtraukiamas į Sąjungos laivyną (1).

GFCM arba ICCAT registro numeris įrašomas, jei žvejybos laivas vykdo reguliuojamą žvejybos veiklą ne Sąjungos vandenyse (PAT).

(2)

Išorės identifikavimo duomenys (P)

Pateikiamos ant laivo korpuso šono nurodytos išorės registracijos raidės ir skaitmenys.

Porinės žvejybos operacijų atveju tokia pati informacija įrašoma ir apie antrąjį žvejybos laivą.

(3)

Kapitono vardas, pavardė ir adresas (P)

Nurodomi kapitono vardas, pavardė ir tikslus adresas (gatvė, namo numeris, miestas, pašto kodas, valstybė narė arba trečioji šalis).

Porinės žvejybos operacijų atveju tokia pati informacija įrašoma ir apie antrąjį žvejybos laivą.

(4)

Išplaukimo data, laikas ir uostas (P)

Įrašoma popieriniame žurnale prieš žvejybos laivui išplaukiant iš uosto. Data įrašoma naudojant formatą MMMM-MM-DD, laikas – naudojant formatą VV-MM (nurodomas vietos laikas).

Elektroninis pranešimas apie išplaukimą išsiunčiamas prieš žvejybos laivui išplaukiant iš uosto. Data ir laikas nurodomi suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

Elektroniniame žurnale uostas nurodomas naudojant Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ paskelbtus kodus.

(5)

Grįžimo data, laikas ir uostas (P)

Įrašoma popieriniame žurnale prieš žvejybos laivui įplaukiant į uostą. Data įrašoma naudojant formatą MMMM-MM-DD, numatomas laikas – naudojant formatą VV-MM (nurodomas vietos laikas).

Elektroninis pranešimas apie grįžimą į uostą išsiunčiamas prieš žvejybos laivui įplaukiant į uostą. Data ir numatomas laikas nurodomi suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

Elektroniniame žurnale uostas nurodomas naudojant Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ paskelbtus kodus.

(6)

Iškrovimo data, laikas ir uostas, jei skiriasi nuo (5) (P)

Įrašoma žurnale prieš žvejybos laivui įplaukiant į iškrovimo uostą. Popieriniame žurnale data įrašoma naudojant formatą MMMM-MM-DD, numatomas laikas – naudojant formatą VV-MM (nurodomas vietos laikas); elektroniniame žurnale data ir laikas nurodomi suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

Elektroniniame žurnale uostas nurodomas naudojant Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ paskelbtus kodus.

(7)

Perkrovimo data, laikas ir vieta

Žvejybos laivo, į kurį perkraunama, pavadinimas, išorės identifikavimo duomenys, tarptautinis radijo šaukinys, vėliava, CFR arba TJO numeris ir paskirties uostas bei šalis (P)

Perkrovimo atveju duomenys įrašomi popieriniame žurnale prieš pradedant operaciją.

Popieriniame žurnale data įrašoma naudojant formatą MMMM-MM-DD, laikas – naudojant formatą VV-MM (nurodomas vietos laikas); elektroniniame žurnale data ir laikas nurodomi suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

Elektroniniame žurnale uostas nurodomas naudojant Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ paskelbtus kodus.

Trečiosios šalys nurodomos naudojant ISO-3166 triraidžius šalių kodus.

Sąjungos laivų atveju įrašomas Bendrijos laivyno registro (angl. CFR) numeris. Trečiųjų šalių laivų atveju įrašomas Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) numeris.

Jei reikia nurodyti geografinę buvimo vietą, platuma ir ilguma nurodomos: jei nenaudojama GPS – laipsniais ir minutėmis, jei naudojama GPS – dešimtainiais laipsniais ir minutėmis (WGS 84 formatu).

Informacija apie žvejybos įrankius

(8)

Įrankio tipas (P)

Įrankio tipas nurodomas naudojant XI priedo 1 skiltyje pateiktus kodus.

(9)

Tinklo akių dydis (P)

Nurodomas ištemptos akies dydis milimetrais.

(10)

Įrankio matmenys (P)

Įrankio matmenys, tokie kaip dydis ir numeris, nurodomi pagal XI priedo 2 skiltyje pateiktas specifikacijas.

(11)

Data (P)

Kiekvienos dienos jūroje data rašoma naujoje eilutėje (popieriniame žurnale) arba naujoje ataskaitoje (elektroniniame žurnale) ir atitinka kiekvieną dieną jūroje.

Atitinkamais atvejais kaskart naujoje eilutėje įrašoma kiekvienos žvejybos operacijos data.

(12)

Žvejybos operacijų skaičius (P)

Žvejybos operacijų skaičius nurodomas pagal XI priedo 3 skiltyje pateiktas specifikacijas.

(13)

Žvejybos laikas (N)

Įrankio užmetimo ir ištraukimo laikas (PAT)

Žvejybos gylis (PAT)

Bendra trukmė (N)

Bendra visos su žvejybos operacijomis susijusios veiklos (žuvų ieškojimo, aktyviosios žvejybos įrankių nuleidimo, vilkimo ir ištraukimo, pasyviosios žvejybos įrankių statymo, įmirkymo, ištraukimo ar perstatymo ir sužvejotų žuvų išėmimo iš žvejybos įrankių ir laikymo tinklų ar perkėlimo iš transportavimo varžų į tukinimo ir auginimo varžas) trukmė nurodoma minutėmis ir atitinka jūroje praleistų valandų skaičių, iš kurio atimtas laikas, praleistas plaukiant į žvejybos vietą, iš jos arba tarp žvejybos vietų, nukrypus nuo maršruto, nevykdant veiklos arba laukiant remonto.

Įrankio užmetimo ir ištraukimo laikas popieriniame žurnale įrašomi naudojant formatą VV-MM, o elektroniniame žurnale – suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

Nurodant žvejybos gylį įrašomas vidutinis gylis metrais.

(14)

Buvimo vieta ir žvejybos geografinis rajonas (P)

Atitinkamu geografiniu rajonu, kuriame sužvejotos žuvys, laikomas rajonas, kuriame sužvejota didžioji dalis žuvų; jei įmanoma, šis rajonas nurodomas remiantis pačia smulkiausia klasifikacija.

Pavyzdžiai:

 

Šiaurės rytų Atlanto vandenų (FAO 27 rajonas) atveju rajono duomenys nurodomi iki ICES kvadrato ir statistinio stačiakampio (pvz., IVa 41E7, VIIIb 20E8). ICES statistinių stačiakampių tinklas apima teritoriją, esančią tarp 36° šiaurės platumos ir 85° 30′ šiaurės platumos ir tarp 44° vakarų ilgumos ir 68° 30′ rytų ilgumos. Platumos juostos kas 30′ sunumeruotos (dviejų skaitmenų) skaičiais nuo 01 iki 99. Ilgumos stulpeliams kas 1° suteikti kodai pagal skaitinę ir raidinę sistemą, kurioje nustatyti kodai nuo A0 iki M8 (kiekvienam 10° ruožui naudojama vis kita raidė, išskyrus raidę I).

 

Viduržemio jūros ir Juodosios jūros vandenų (FAO 37 rajonas) atveju rajono duomenys nurodomi iki GFCM geografinio parajonio ir statistinio stačiakampio (pvz., 7 M27B9). GFCM statistinį tinklą sudarančių stačiakampių numerius sudaro penkių skaitmenų kodai: i) platumą nurodo sudėtinis trijų dėmenų kodas (viena raidė ir du skaitmenys). Naudojami kodai nuo M00 (30° šiaurės platumos) iki M34 (47° 30′ šiaurės platumos); ii) ilgumą nurodo sudėtinis kodas, kurį sudaro raidė ir skaičius. Naudojamos raidės nuo A iki J ir su kiekviena jų – skaičiai nuo 0 iki 9. Naudojami kodai nuo A0 (6° vakarų ilgumos) iki J5 (42° rytų ilgumos).

 

Šiaurės vakarų Atlanto vandenų, įskaitant NAFO (FAO 21 rajonas), atveju ir rytų vidurio Atlanto vandenų, įskaitant CECAF (FAO 34 rajonas), atveju rajono duomenys nurodomi iki FAO kvadrato ar pakvadračio (pvz., 21.3.M arba 34.3.5).

 

Kitų FAO rajonų atveju rajono duomenys nurodomi iki FAO parajonio, jei toks yra (pvz., FAO 31 vakarų vidurio Atlanto atveju ir FAO 51.6 vakarų Indijos vandenyno atveju).

Tačiau galima daryti ir neprivalomus įrašus apie visus statistinius stačiakampius, kuriuose tą dieną žvejybos laivas vykdė veiklą (N).

GFCM ir ICCAT rajonų atveju taip pat įrašoma kiekvienos žvejybos operacijos geografinė vieta (platuma ir ilguma) arba, jei tą dieną žvejybos veikla nevykdyta, geografinė buvimo vieta vidurdienį.

Jei reikia nurodyti geografinę buvimo vietą, platuma ir ilguma nurodomos: jei nenaudojama GPS – laipsniais ir minutėmis, jei naudojama GPS – dešimtainiais laipsniais ir minutėmis (WGS 84 formatu).

Trečiosios šalies žvejybos zonos, regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos rajono ir tarptautinių vandenų atveju nurodoma (-os) ne valstybių narių žvejybos zona (-os), regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos rajonas (-ai) arba vandenys, į kuriuos jokia valstybė neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jokios valstybės jurisdikcijai ir kurių nereguliuoja jokia regioninės žuvininkystės valdymo organizacija; tam naudojami ISO-3166 triraidžiai šalių kodai ir kiti Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ paskelbti kodai, pavyzdžiui, NOR – Norvegija, NAFO – XNW, NEAFC – XNE, XIN – tarptautiniai vandenys.

(15)(16)

Sužvejotų ir laive laikomų žuvų kiekiai (P)

Naudojami FAO triraidžiai žuvų rūšių kodai.

Sužvejotų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai nurodomi kilogramais (gyvojo svorio ekvivalento).

Registruojami visi didesni kaip 50 kg gyvojo svorio ekvivalento sužvejotų ir laive laikomų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai. 50 kg riba taikoma iš karto, kai sužvejotų tam tikros rūšies žuvų kiekis viršija 50 kg. Į šiuos kiekius įtraukiami ir žuvų, atidėtų laivo įgulai vartoti, kiekiai.

Sužvejotų teisėto dydžio žuvų kiekiai registruojami naudojant bendrąjį kodą LSC (angl. legally size catches).

Sužvejotų žuvų, kurių dydis nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, kiekiai registruojami atskirai nuo sužvejotų teisėto dydžio žuvų kiekių naudojant bendrąjį kodą BMS (angl. below minimum size).

Jei sužvejotos žuvys laikomos krepšiuose, dėžėse, statinėse, kartoninėse dėžėse, maišuose, krepšeliuose ar kitoje taroje arba blokais, nurodomas grynasis vieno tokio naudojamo vieneto svoris kilogramais gyvojo svorio ir tikslus panaudotų vienetų skaičius.

Vietoje to galima nurodyti tokiuose vienetuose laive laikomų sužvejotų žuvų kiekį kilogramais gyvojo svorio (N).

Žvejojant Baltijos jūroje (tik žvejojant lašišas), GFCM rajone (tik žvejojant tunus, durklažuves ir toli migruojančius ryklius) ir kituose rajonuose (jei taikoma), taip pat registruojamas per dieną sužvejotų žuvų skaičius.

Jei nepakanka skilčių, rašoma naujame puslapyje.

(15)(16)

Apytikriai išmetamų į jūrą žuvų kiekiai (P)

Naudojami FAO triraidžiai žuvų rūšių kodai.

Į jūrą išmetamų kiekvienos rūšies žuvų kiekis nurodomas kilogramais (gyvojo svorio ekvivalento).

Rūšys, kurioms netaikomas įpareigojimas iškrauti laimikį:

 

Naudojant bendrąjį kodą DIS (angl. discards), pagal nustatytas sužvejotų žuvų kiekių registravimo taisykles registruojami didesni kaip 50 kg gyvojo svorio ekvivalento į jūrą išmetamų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai.

 

Tokiu pačiu būdu registruojami ir į jūrą išmestų žuvų, skirtų gyvam jaukui ir užregistruotų žvejybos žurnale, kiekiai.

Rūšys, kurioms numatytos įpareigojimo iškrauti laimikį taikymo išimtys  (2):

 

Naudojant bendrąjį kodą DIS (angl. discards), pagal nustatytas sužvejotų žuvų kiekių registravimo taisykles registruojami visi į jūrą išmetamų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai.

 

Naudojant bendrąjį kodą DIM, atskirai nuo kitų į jūrą išmetamų žuvų kiekių pagal nustatytas sužvejotų žuvų kiekių registravimo taisykles registruojami visi į jūrą išmetamų kiekvienos rūšies, kuriai konkrečiai taikomos de minimis išimtys, žuvų kiekiai.

(15)(16)

Kitų sužvejotų jūrų organizmų ar gyvūnų kiekiai, jų priegauda ir paleidimas (P)

Žvejojant GFCM rajone taip pat atskirai registruojami šie visų sužvejotų kiekių ar priegaudos duomenys:

kasdien surenkamų raudonųjų koralų kiekis, įskaitant žvejybos veiklos pagal rajoną ir gylio duomenis,

jūrų paukščių priegaudos ir paleidimo duomenys,

ruonių vienuolių priegaudos ir paleidimo duomenys,

jūrų vėžlių priegaudos ir paleidimo duomenys,

banginių priegaudos ir paleidimo duomenys.

Atitinkamais atvejais į jūrą paleisti jūrų gyvūnai registruojami naudojant bendrąjį kodą RET.

Naudojami FAO triraidžiai žuvų rūšių kodai arba, jei tai neįmanoma, Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ paskelbti kodai.

2.   NURODYMAI DĖL IŠKROVIMO IR (ARBA) PERKROVIMO DEKLARACIJOS

Jei žuvininkystės produktai buvo iškrauti arba perkrauti ir pasverti naudojant valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintą svėrimo įrangą žūklės laive arba laive, iš kurio arba į kurį perkraunamos žuvys, iškrovimo arba perkrovimo deklaracijoje nurodomas faktinis kiekvienos rūšies iškrautų arba perkrautų žuvų produkto svoris kilogramais, pateikiant šiuos duomenis:

a)

žuvų pateikimas (nuorodos Nr. popieriniame žvejybos žurnale – 17): naudojami I priedo 1 lentelėje pateikti kodai (P);

b)

iškrautų arba perkrautų kiekių matavimo vienetas (nuorodos Nr. popieriniame žvejybos žurnale – 18): nurodomas naudojamo vieneto svoris, išreikštas produkto svoriu kilogramais. Šis vienetas gali skirtis nuo įrašytojo žvejybos žurnale (P);

c)

bendras kiekvienos rūšies iškrautų arba perkrautų žuvų svoris (nuorodos Nr. popieriniame žvejybos žurnale – 19): nurodomas faktiškai iškrautų arba perkrautų kiekvienos rūšies žuvų svoris (P).

Sužvejotų teisėto dydžio žuvų kiekiai registruojami naudojant bendrąjį kodą LSC (angl. legally size catches). Sužvejotų žuvų, kurių dydis nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, kiekiai registruojami atskirai nuo sužvejotų teisėto dydžio žuvų kiekių naudojant bendrąjį kodą BMS (angl. below minimum size). Naudojami FAO triraidžiai žuvų rūšių kodai;

d)

nurodytas svoris atitinka iškrautų žuvų produkto svorį, t. y. svorį po bet kokio žuvų apdorojimo laive. Po to valstybių narių kompetentingos institucijos pritaiko atitinkamus perskaičiavimo koeficientus gyvojo svorio ekvivalentui apskaičiuoti pagal šio reglamento 49 straipsnį;

e)

kapitono parašas (nuorodos Nr. popieriniame žvejybos žurnale – 20) (P);

f)

atitinkamai atvejais – agento ir stebėtojo parašai, vardai, pavardės ir adresai (nuorodos Nr. popieriniame žvejybos žurnale – 21);

g)

atitinkamas geografinis rajonas, kuriame sužvejotos žuvys: FAO rajonas, parajonis ir pakvadratis, ICES kvadratas, NAFO, NEAFC parajonis, CECAF rajonas, GFCM parajonis ar trečiosios šalies žvejybos zona (nuorodos Nr. popieriniame žvejybos žurnale – 22). Šie duomenys nurodomi taip pat, kaip pateikiant pirmiau minėtą informaciją apie buvimo vietą ir geografinį rajoną (P).

3.   PAPILDOMI NURODYMAI DĖL ŽVEJYBOS PASTANGŲ REGISTRAVIMO ŽVEJYBOS ŽURNALE

Sąjungos žvejybos laivų kapitonai žvejybos žurnale registruoja toliau nurodytą papildomą informaciją, susijusią su laiku, praleistu vykdant žvejybos veiklą, kuriai taikoma žvejybos pastangų tvarka.

a)

Visa pagal šį skirsnį reikalaujama informacija į popierinį žvejybos žurnalą įrašoma nuorodos numeriais 15 ir 16 pažymėtose skiltyse.

b)

Laikas nurodomas suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

c)

Platuma ir ilguma nurodomos: jei nenaudojama GPS – laipsniais ir minutėmis, jei naudojama GPS – dešimtainiais laipsniais ir minutėmis (WGS 84 formatu).

d)

Rūšys įrašomos naudojant FAO triraidžius žuvų rūšių kodus.

3.1.   Informacija apie žvejybos pastangas

a)   Žvejybos pastangų zonos kirtimas

Jeigu žvejybos laivas, kuriam suteiktas leidimas, kerta žvejybos pastangų zoną joje nevykdydamas žvejybos veiklos, pildoma papildoma popierinio žvejybos žurnalo eilutė arba elektroninė deklaracija. Įrašoma tokia informacija:

data,

žvejybos pastangų zona,

kiekvieno įplaukimo (išplaukimo) į (iš) žvejybos pastangų zoną (-os) data ir laikas,

kiekvieno įplaukimo ir išplaukimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

įplaukiant laive turimų sužvejotų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai,

žodis „kirtimas“.

b)   Įplaukimas į žvejybos pastangų zoną

Jeigu žvejybos laivas įplaukia į žvejybos pastangų zoną, kurioje, tikėtina, vykdys žvejybos veiklą, pildoma papildoma popierinio žvejybos žurnalo eilutė arba elektroninė deklaracija. Įrašoma tokia informacija:

data,

žodis „įplaukimas“,

žvejybos pastangų zona,

buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

įplaukimo laikas,

įplaukiant laive turimų sužvejotų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai ir

tikslinės rūšys.

c)   Išplaukimas iš žvejybos pastangų zonos

Jeigu laivas išplaukia iš žvejybos pastangų zonos, kurioje vykdė žvejybos veiklą, ir įplaukia į kitą žvejybos pastangų zoną, kurioje ketina vykdyti žvejybos veiklą, pildoma papildoma popierinio žvejybos žurnalo eilutė arba elektroninė deklaracija. Įrašoma tokia informacija:

data,

žodis „įplaukimas“,

buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

naujoji žvejybos pastangų zona,

išplaukimo (įplaukimo) laikas,

išplaukiant (įplaukiant) laive turimų sužvejotų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai ir

tikslinės rūšys.

Jeigu žvejybos laivas išplaukia iš žvejybos pastangų zonos, kurioje vykdė žvejybos veiklą, ir toliau toje zonoje žvejybos veiklos vykdyti neketina, pildoma papildoma eilutė arba elektroninė deklaracija. Įrašoma tokia informacija:

data,

žodis „išplaukimas“,

buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

žvejybos pastangų zona,

išplaukimo laikas,

išplaukiant laive turimų sužvejotų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai ir

tikslinės rūšys.

d)   Žvejyba keliose zonose  (3).

Jeigu žvejybos laivas vykdo žvejybos veiklą keliose zonose, pildoma papildoma popierinio žurnalo eilutė arba elektroninė deklaracija. Įrašoma tokia informacija:

data,

žodžiai „žvejyba keliose zonose“,

pirmojo išplaukimo laikas ir žvejybos pastangų zona,

pirmojo įplaukimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

paskutinio įplaukimo laikas ir žvejybos pastangų zona,

paskutinio išplaukimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

išplaukiant (įplaukiant) laive turimų sužvejotų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai ir

tikslinės rūšys.

e)   Papildoma informacija apie žvejybos laivus, naudojančius statomuosius žvejybos įrankius:

Jeigu žvejybos laivas stato arba perstato statomuosius žvejybos įrankius, įrašoma tokia informacija:

data,

žvejybos pastangų zona,

buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

žodis „statymas“ arba „perstatymas“,

laikas.

Jeigu žvejybos laivas baigia operacijas su statomaisiais žvejybos įrankiais:

data,

žvejybos pastangų zona,

buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

žodis „pabaiga“,

laikas.

3.2.   Informacija apie laivo judėjimo duomenų perdavimą

Jeigu žvejybos veiklą vykdantis žvejybos laivas pagal Kontrolės reglamento 28 straipsnį kompetentingoms institucijoms privalo pateikti savo žvejybos pastangų ataskaitą, be informacijos, nurodytos 3.1 punkte, registruojama ir tokia informacija:

a)

duomenų perdavimo data ir laikas;

b)

žvejybos laivo geografinė buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą;

c)

duomenų perdavimo priemonės ir – atitinkamais atvejais – naudojama radijo stotis ir

d)

pranešimo gavėjas (-ai).“


(1)  Kaip nurodyta 2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijos žvejybos laivyno registro (OL L 5, 2004 1 9, p. 25) 10 straipsnyje.

(2)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, iš dalies pakeisto 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/812, 15 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytos rūšys, visų pirma:

rūšys, kurių žvejyba draudžiama ir kurios yra nurodytos bendros žuvininkystės politikos srityje priimtame Sąjungos teisės akte,

rūšys, kurių atveju moksliniai įrodymai rodo aukštą išgyvenimo koeficientą, atsižvelgiant į žvejybos įrankių, žvejybos praktikos ir ekosistemos charakteristikas,

sužvejotų žuvų kiekiai, kuriems taikomos de minimis išimtys,

žuvys, kurios turi plėšrūnų sukelto sužalojimo žymių.

(3)  Laivai, pasiliekantys žvejybos pastangų zonoje ne daugiau kaip 5 jūrmylių atstumu nuo bet kurios linijos, skiriančios dvi žvejybos pastangų zonas, pusės, privalo pateikti savo pirmojo įplaukimo ir paskutinio išplaukimo 24 valandų laikotarpiu duomenis.


IV PRIEDAS

„XII PRIEDAS

ELEKTRONINIO KEITIMOSI DUOMENIMIS STANDARTAI

Elektroninio keitimosi duomenimis formatas yra pagrįstas Jungtinių Tautų Prekybos lengvinimo ir elektroninio verslo centro (UN/CEFACT) parengtu standartu P1000. Su panašia verslo veikla susijusios keitimosi duomenimis operacijos yra sugrupuotos pagal sritis ir apibūdintos veiklos reikalavimų specifikacijos (angl. Business Requirements Specifications – BRS) dokumentuose.

Parengti šie standartai:

 

P1000–1 „Bendrieji principai“;

 

P1000–3 „Žvejybos veiklos sritis“;

 

P1000–5 „Pardavimo sritis“;

 

P1000–7 „Laivo buvimo vietos sritis“;

 

P1000–12 „Sužvejotų žuvų kiekio suvestinių duomenų ataskaitų teikimo sritis“.

BRS dokumentai ir jų elektroninė versija (XML schemos apibrėžtis) pateikiami Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“. Šioje svetainėje taip pat pateikiami keičiantis duomenimis naudotini įgyvendinimo dokumentai.“


V PRIEDAS

„XXIII PRIEDAS

INFORMACIJOS, KURIĄ BŪTINA PATEIKTI PILDANT PRIEŽIŪROS ATASKAITAS APIE PASTEBĖTUS IR APTIKTUS ŽVEJYBOS LAIVUS, SĄRAŠAS

Bendroji informacija

1.

Priežiūros ataskaitos nuoroda

2.

Laivo pastebėjimo arba aptikimo data ir laikas (UTC)

3.

Ataskaitą pildanti valstybė narė ir paskirtosios institucijos pavadinimas

4.

Priežiūros laivo ar orlaivio tipas ir identifikavimo duomenys

5.

Priežiūros laivo ar orlaivio buvimo vieta ir vietovė tuo metu, kai buvo pastebėtas arba aptiktas laivas

Žvejybos laivo duomenys

6.

Vėliavos valstybė

7.

Pavadinimas

8.

Registracijos uostas ir išorės registracijos numeris

9.

Tarptautinis radijo šaukinys

10.

Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) numeris

11.

Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris

12.

Apibūdinimas

13.

Tipas

14.

Laivo pradinė buvimo vieta ir vietovė tuo metu, kai jis buvo pastebėtas arba aptiktas

15.

Laivo plaukimo kursas ir greitis tuo metu, kai jis buvo pastebėtas arba aptiktas

16.

Veikla

Kita informacija

17.

Pastebėjimo arba aptikimo priemonė

18.

Ryšys su laivu

19.

Pokalbio su laivu duomenys

20.

Pastebėjimo arba aptikimo užfiksavimas

21.

Pastabos

22.

Priedai

23.

Ataskaitą užpildęs pareigūnas ir jo parašas

Priežiūros ataskaitų pildymo nurodymai

1.

Pateikiama kuo išsamesnė informacija.

2.

Nurodoma buvimo vieta (platuma ir ilguma) ir tikslūs vietovės duomenys (ICES kvadratas, GFCM geografinis parajonis, NAFO, NEAFC arba CECAF parajonis, FAO rajonas, parajonis ir kvadratas ir, jei vietovė sausumoje, uostas).

3.

Vėliavos valstybė, laivo pavadinimas, registracijos uostas, išorės registracijos numeris, tarptautinis radijo šaukinys ir TJO numeris nustatomi remiantis matomais arba aptiktais laivo arba su juo susijusiais duomenimis arba duomenimis, gautais užmezgus radijo ryšį su laivu (turi būti nurodomas informacijos šaltinis).

4.

Laivo apibūdinimas (jei apžiūrima vizualiai). Nurodomi atitinkami skiriamieji požymiai pažymint, ar buvo įmanoma pamatyti laivo ir jo registracijos uosto pavadinimus. Nurodomos laivo korpuso ir antstato spalvos, stiebų skaičius, laivo tiltelio padėtis, kamino ilgis ir t. t.

5.

Pastebėto laivo tipas ir žvejybos įrankiai, pavyzdžiui, ilgosiomis ūdomis žvejojantis laivas, traleris, vilkikas, žuvų perdirbimo laivas, transportinis laivas (pagal FAO Tarptautinę standartizuotą statistinę žvejybos laivų klasifikaciją).

6.

Atitinkama pastebėto arba aptikto laivo veikla. Nurodoma visa laivo vykdyta veikla: žvejyba, žvejybos įrankių statymas, iškėlimas, žuvų perkrovimas, perkėlimas, žvejybos įrankio vilkimas, tranzitas, inkaravimas ar bet kokia kita veikla (nurodoma), taip pat pateikiama informacija apie konkrečios veiklos datą, laiką, laivo buvimo vietą, plaukimo kursą ir greitį.

7.

Atitinkama laivo pastebėjimo arba aptikimo priemonė. Nurodoma, kaip buvo pastebėtas arba aptiktas laivas: vizualiai, naudojant LSS, radarą, radijo ryšiu ar kitu būdu (nurodoma).

8.

Ryšys su laivu. Pažymima, ar buvo užmegztas ryšys su laivu (TAIP/NE), ir nurodoma ryšio priemonė (radijo ryšys ar kt. (nurodyti)).

9.

Pokalbio duomenys. Pateikiama visų pokalbių su laivu santrauka, kurioje nurodomas asmens (-ų), su kuriuo (-iais) buvo susisiekta pastebėtame arba aptiktame laive, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), pilietybė ir pareigos.

10.

Pastebėjimo arba aptikimo užfiksavimas. Nurodoma, kaip buvo užfiksuotas laivo pastebėjimas arba aptikimas: padarytos nuotraukos, vaizdo ar garso įrašai ar parengta rašytinė ataskaita.

11.

Pastabos. Įrašomos visos kitos pastabos.

12.

Priedai. Pridedama nuotrauka (jei turima) arba laivo eskizas (nupiešiamas laivo kontūras, pavaizduojant skiriamąsias konstrukcijas, profilį, stiebus ir ženklus, pagal kuriuos būtų galima atpažinti laivą).

Išsamios instrukcijos, kuriomis turi būti vadovaujamasi pildant ataskaitas, pateikiamos Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“.

Elektroninio keitimosi priežiūros ataskaitomis taisyklės

Elektroninio keitimosi priežiūros ataskaitomis tikslu Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ pateikiama XML schemos apibrėžtis. Šioje svetainėje taip pat pateikiami keičiantis priežiūros ataskaitomis naudotini įgyvendinimo dokumentai.“


VI PRIEDAS

„XXVI PRIEDAS

KONTROLIUOJANČIŲ STEBĖTOJŲ ATASKAITŲ FORMATAS

STEBĖTOJO DUOMENYS

Vardas, pavardė

 

Paskyrusioji kompetentinga institucija

 

Įdarbinusioji institucija

 

Stebėjimo pradžios data

 

Stebėjimo pabaigos data

 


ŽVEJYBOS LAIVO DUOMENYS

Tipas

 

Vėliavos valstybė

 

Pavadinimas

 

Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris

 

Išorės identifikavimo duomenys

 

Tarptautinis radijo šaukinys (IRCS)

 

TJO numeris

 

Variklio varomoji galia

 

Bendras ilgis

 


LAIVE TURIMŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ TIPAI

1.

 

2.

 

3.

 


PER STEBĖTĄ REISĄ NAUDOTAS ĮRANKIS

1.

 

2.

 

3.

 


ŽVEJYBOS OPERACIJŲ DUOMENYS

Žvejybos operacijos nuorodos numeris (jei yra)

 

Data

 

Naudoto įrankio tipas

 

Matmenys

 

Tinklo akių dydis

 

Įmontuoti priedai

 

Operacijos pradžios laikas

Operacijos pabaigos laikas

 

Operacijos pradžios vieta

 

Gylis operacijos pradžioje

 

Gylis operacijos pabaigoje

 

Operacijos pabaigos vieta

 


SUŽVEJOTŲ ŽUVŲ KIEKIAI

Rūšis

Palikta laive

Išmesta į jūrą

Apskaičiuotas kiekvienos rūšies žuvų kiekis kilogramais (gyvojo svorio ekvivalento)

Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Dydžio, nesiekiančio mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Apskaičiuotas kiekvienos tikslinės rūšies žuvų kiekis kilogramais (gyvojo svorio ekvivalento)

Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Dydžio, nesiekiančio mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Apskaičiuotas kiekvienos tikslinės rūšies žuvų kiekis kilogramais (gyvojo svorio ekvivalento)

Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Dydžio, nesiekiančio mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Apskaičiuotas bendras sužvejotų žuvų kiekis kilogramais (gyvojo svorio ekvivalento)

Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Dydžio, nesiekiančio mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

PASTABOS APIE REIKALAVIMŲ NESILAIKYMĄ
ŽVEJYBOS REISO PABAIGOS SUVESTINĖ

STEBĖTOJO PARAŠAS

DATA“


VII PRIEDAS

„XXVII PRIEDAS

INSPEKTAVIMO ATASKAITOS

BŪTINOJI INFORMACIJA, PATEIKIAMA PILDANT INSPEKTAVIMO ATASKAITAS

Inspektavimo ataskaitų pildymo nurodymai

Pateikiama kuo išsamesnė informacija. Įrašoma tinkama ir turima informacija. Išsamios instrukcijos, kuriomis turi būti vadovaujamasi pildant ataskaitas, pateikiamos Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“.

Elektroninio keitimosi inspektavimo ataskaitomis taisyklės

Elektroninio keitimosi inspektavimo ataskaitomis tikslu Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ pateikiama inspektavimo XML schemos apibrėžtis. Šioje svetainėje taip pat pateikiami keičiantis inspektavimo ataskaitomis naudotini įgyvendinimo dokumentai.

1 MODULIS. ŽVEJYBOS LAIVO INSPEKTAVIMAS JŪROJE

1.

Inspektavimo ataskaitos nuoroda  (1)

2.

Valstybė narė ir inspektavimo institucija  (1)

3.

Inspektavimo laivas (vėliava, pavadinimas ir išorės registracijos numeris) (1)

4.

Tarptautinis radijo šaukinys (1)

5.

Inspektavimo pradžios data (1)

6.

Inspektavimo pradžios laikas (1)

7.

Inspektavimo pabaigos data (1)

8.

Inspektavimo pabaigos laikas (1)

9.

Inspektavimo laivo buvimo vieta (platuma, ilguma) (1)

10.

Inspektavimo laivo buvimo vietovė (tikslūs žvejybos rajono duomenys) (1)

11.

Atsakingasis inspektorius (1)

12.

Pilietybė

13.

2-asis inspektorius (1)

14.

Pilietybė

15.

Inspektuojamo žvejybos laivo duomenys (pavadinimas, išorės registracijos numeris, vėliava)  (1)

16.

Laivo buvimo vieta ir vietovė (platuma, ilguma, tikslūs žvejybos rajono duomenys), jei jos skiriasi nuo inspektavimo laivo buvimo vietos ir vietovės (1)

17.

Laivo tipas (1)

18.

Registracijos pažymėjimo Nr. (1)

19.

Tarptautinis radijo šaukinys (1)

20.

Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) numeris (1)

21.

Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris (1)

22.

Savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (1)

23.

Frachtuotojo duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (1)

24.

Agento duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (1)

25.

Kapitono duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (1)

26.

Radijo šaukinys prieš įlipant į laivą

27.

Žvejybos žurnalas užpildytas prieš inspektavimą

28.

Trapas (1)

29.

Inspektorių identifikavimo duomenys

30.

Pažeidimai arba pastabos  (1)

31.

Dokumentų ir leidimų inspektavimas  (1)

32.

Registracijos pažymėjimo Nr. (1)

33.

Variklio varomosios galios patikrinimas

34.

Žvejybos licencijos duomenys (1)

35.

Žvejybos leidimo duomenys (1)

36.

LSS veikia tinkamai (1)

37.

Nuotolinio elektroninio stebėjimo sistema veikia tinkamai (1)

38.

Popierinio žvejybos žurnalo lapo (-ų) numeris (-iai) (1)

39.

Elektroninio žvejybos žurnalo nuoroda (1)

40.

Išankstinio pranešimo nuoroda (1)

41.

Pranešimo tikslas (1)

42.

Žuvų laikymo triumų sertifikatas

43.

Žuvų laikymo planas

44.

Duomenų apie atšaldyto jūros vandens talpyklų neužpildytas ertmes lentelės

45.

Svėrimo laive įrangos sertifikatas

46.

Narystė gamintojų organizacijoje

47.

Paskutinio uosto, į kurį įplaukta, duomenys (uostas, valstybė ir data) (1)

48.

Pažeidimai arba pastabos  (1)

49.

Sužvejotų žuvų kiekio inspektavimas  (1)

50.

Informacija apie laive laikomas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti gyvojo svoriu ekvivalentu, sužvejojimo rajonai) (1)

51.

Leistinasis nuokrypis pagal rūšis (1)

52.

Atskiras neverslinio dydžio žuvų registravimas (1)

53.

Priedugnio žuvų, kurioms taikomi daugiamečiai planai, laikymas atskirai (1)

54.

Neverslinio dydžio žuvų laikymas atskirai (1)

55.

Svėrimo patikrinimas, dėžių/taros vienetų skaičiavimas, duomenų apie neužpildytas ertmes lentelės arba atrankinė patikra

56.

Informacijos apie išmetamas žuvis (rūšis, kiekius) registravimas (1)

57.

Pažeidimai arba pastabos  (1)

58.

Žvejybos įrankio inspektavimas  (1)

59.

Įrankio duomenys (tipas) (1)

60.

Tinklo priedo (-ų) arba įtaiso (-ų) duomenys (tipas) (1)

61.

Tinklo akių dydis arba matmenys (1)

62.

Siūlo duomenys (tipas, storis) (1)

63.

Įrankio ženklinimas

64.

Pažeidimai arba pastabos  (1)

65.

Inspektorių pastabos  (1)

66.

Kapitono pastabos  (1)

67.

Veiksmai, kurių imtasi  (1)

68.

Inspektorių parašai  (1)

69.

Kapitono parašas  (1)

2 MODULIS. ŽVEJYBOS LAIVO (-Ų) INSPEKTAVIMAS PERKROVIMO METU

1.

Inspektavimo ataskaitos nuoroda  (2)

2.

Valstybė narė ir inspektavimo institucija  (2)

3.

Inspektavimo laivas (vėliava, pavadinimas ir išorės registracijos numeris) (2)

4.

Tarptautinis radijo šaukinys (2)

5.

Inspektavimo pradžios data (2)

6.

Inspektavimo pradžios laikas (2)

7.

Inspektavimo pabaigos data (2)

8.

Inspektavimo pabaigos laikas (2)

9.

Inspektavimo laivo buvimo vieta (platuma, ilguma) (2)

10.

Inspektavimo laivo buvimo vietovė (tikslūs žvejybos rajono duomenys) (2)

11.

Uosto vieta (3)

12.

Paskirtasis uostas (2)

13.

Atsakingasis inspektorius (2)

14.

Pilietybė

15.

2-asis inspektorius (2)

16.

Pilietybė

17.

Žvejybos laivo, iš kurio perkraunama, duomenys (pavadinimas, išorės registracijos numeris, vėliava)  (2)

18.

Laivo buvimo vieta ir vietovė (platuma, ilguma, tikslūs žvejybos rajono duomenys) (2)

19.

Laivo tipas (2)

20.

Registracijos pažymėjimo Nr. (2)

21.

Tarptautinis radijo šaukinys (2)

22.

Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) numeris (2)

23.

Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris (2)

24.

Savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (2)

25.

Frachtuotojo duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (2)

26.

Agento duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (2)

27.

Kapitono duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (2)

28.

LSS patikrinimas prieš įlipant į laivą

29.

Žvejybos žurnalas užpildytas prieš perkrovimą (2)

30.

Pažeidimai arba pastabos  (2)

31.

Dokumentų ir leidimų inspektavimas  (2)

32.

Registracijos pažymėjimo Nr. (2)

33.

Žvejybos licencijos duomenys (2)

34.

Žvejybos leidimo duomenys (2)

35.

Perkrovimo leidimo duomenys (2)

36.

LSS veikia tinkamai

37.

Popierinio žvejybos žurnalo lapo (-ų) numeris (-iai) (2)

38.

Elektroninio žvejybos žurnalo nuoroda (2)

39.

Išankstinio pranešimo nuoroda (2)

40.

Išankstinio pranešimo tikslas (įskaitant NNN žvejybai taikomą režimą) (2)

41.

Paskutinio uosto, į kurį įplaukta, duomenys (uostas, valstybė ir data) (3)

42.

Pažeidimai arba pastabos  (2)

43.

Sužvejotų žuvų kiekio inspektavimas  (2)

44.

Informacija apie laive (prieš perkrovimą) laikomas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (2)

45.

Leistinasis nuokrypis pagal rūšis (2)

46.

Informacija apie perkrautas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (2)

47.

Pažeidimai arba pastabos  (2)

48.

Žvejybos laivo, į kurį perkraunama, duomenys (pavadinimas, išorės registracijos numeris, vėliava)  (2)

49.

Laivo buvimo vieta ir vietovė (platuma, ilguma, tikslūs žvejybos rajono duomenys) (2)

50.

Laivo tipas (2)

51.

Registracijos pažymėjimo Nr. (2)

52.

Tarptautinis radijo šaukinys (2)

53.

Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) numeris (2)

54.

Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris (2)

55.

Savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (2)

56.

Frachtuotojo duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (2)

57.

Agento duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (2)

58.

Kapitono duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (2)

59.

LSS patikrinimas prieš įlipant į laivą

60.

Žvejybos žurnalas užpildytas prieš perkrovimą (2)

61.

Pažeidimai arba pastabos  (2)

62.

Dokumentų ir leidimų inspektavimas  (2)

63.

Registracijos pažymėjimo Nr. (2)

64.

Žvejybos licencijos duomenys (2)

65.

LSS veikia tinkamai

66.

Popierinio žvejybos žurnalo lapo (-ų) numeris (-iai) (2)

67.

Elektroninio žvejybos žurnalo nuoroda (2)

68.

Išankstinio pranešimo nuoroda (2)

69.

Išankstinio pranešimo tikslas (2)

70.

Paskutinio uosto, į kurį įplaukta, duomenys (uostas, valstybė ir data) (3)

71.

Pažeidimai arba pastabos  (2)

72.

Sužvejotų žuvų kiekio inspektavimas  (2)

73.

Informacija apie laive (prieš perkrovimą) laikomas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (2)

74.

Informacija apie sužvejotas žuvis, perkrautas iš kito į šį laivą (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (2)

75.

Pažeidimai arba pastabos  (2)

76.

Inspektorių pastabos  (2)

77.

Kapitono (-ų) pastabos  (2)

78.

Veiksmai, kurių imtasi  (2)

79.

Inspektorių parašai  (2)

80.

Kapitono (-ų) parašas (-ai)  (2)

3 MODULIS. ŽVEJYBOS LAIVO INSPEKTAVIMAS UOSTE ARBA IŠKROVIMO METU IR PRIEŠ PIRMINĮ PARDAVIMĄ

1.

Inspektavimo ataskaitos nuoroda  (4)

2.

Valstybė narė ir inspektavimo institucija  (4)  (5)

3.

Inspektavimo pradžios data (4)  (5)

4.

Inspektavimo pradžios laikas (4)  (5)

5.

Inspektavimo pabaigos data (4)  (5)

6.

Inspektavimo pabaigos laikas (4)  (5)

7.

Uosto vieta (4)  (5)

8.

Paskirtasis uostas (4)  (5)

9.

Atsakingasis inspektorius (4)

10.

Pilietybė

11.

2-asis inspektorius (4)

12.

Pilietybė

13.

Inspektuojamo žvejybos laivo duomenys (pavadinimas, išorės registracijos numeris, vėliava)  (4)  (5)

14.

Laivo tipas (4)  (5)

15.

Registracijos pažymėjimo Nr. (4)  (5)

16.

Tarptautinis radijo šaukinys (4)  (5)

17.

Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) numeris (4)  (5)

18.

Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris (4)

19.

Savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (4)  (5)

20.

Tikrojo savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (4)  (5)

21.

Frachtuotojo duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (4)

22.

Agento duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (4)

23.

Kapitono duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (4)

24.

LSS patikrinimas prieš atvykimą iškrauti (4)  (5)

25.

Žvejybos žurnalas užpildytas prieš atvykimą

26.

Inspektorių identifikavimo duomenys

27.

Pažeidimai arba pastabos  (4)  (5)

28.

Dokumentų ir leidimų inspektavimas  (4)  (5)

29.

Registracijos pažymėjimo Nr. (4)

30.

Žvejybos licencijos duomenys (4)  (5)

31.

Žvejybos leidimo duomenys (4)  (5)

32.

Leidimo įplaukti į uostą ir iškrauti laimikį duomenys (4)  (5)

33.

Popierinio žvejybos žurnalo lapo (-ų) numeris (-iai) (4)

34.

Elektroninio žvejybos žurnalo nuoroda (4)

35.

Išankstinio pranešimo nuoroda (4)  (5)

36.

Išankstinio pranešimo tikslas (įskaitant NNN žvejybai taikomą režimą) (4)  (5)

37.

Žuvų laikymo triumų sertifikatas

38.

Žuvų laikymo planas

39.

Duomenų apie atšaldyto jūros vandens talpyklų neužpildytas ertmes lentelės

40.

Svėrimo laive įrangos sertifikatas

41.

Narystė gamintojų organizacijoje

42.

Paskutinio uosto, į kurį įplaukta, duomenys (data, valstybė ir uostas) (4)  (5)

43.

Pažeidimai arba pastabos  (4)  (5)

44.

Sužvejotų žuvų kiekio inspektavimas  (4)  (5)

45.

Informacija apie laive laikomas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (4)  (5)

46.

Leistinasis nuokrypis pagal rūšis (4)

47.

Atskiras neverslinio dydžio žuvų registravimas (4)

48.

Informacija apie iškrautas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (4)  (5)

49.

Patikrintas mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis (4)

50.

Ženklinimas

51.

Svėrimo patikrinimas, dėžių/taros vienetų skaičiavimas arba atrankinė patikra iškrovimo metu

52.

Žuvų laikymo vietos patikrinimas po iškrovimo

53.

Sužvejotų žuvų svėrimas iškraunant

54.

Pažeidimai arba pastabos  (4)  (5)

55.

Informacija apie sužvejotų žuvų perkrovimą ir kito (-ų) į šį žvejybos laivą  (4)  (5)

56.

Žvejybos laivo (-ų), iš kurio (-ių) perkraunama, duomenys (pavadinimas, išorės registracijos numeris, tarptautinis radijo šaukinys, Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) numeris, Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris, vėliava) (4)  (5)

57.

Perkrovimo deklaracijos duomenys (4)  (5)

58.

Informacija apie perkrautas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (4)  (5)

59.

Kiti sužvejotų žuvų kiekio dokumentai (sužvejotų žuvų kiekio sertifikatai) (4)  (5)

60.

Pažeidimai arba pastabos  (4)  (5)

61.

Žvejybos įrankio inspektavimas  (4)  (5)

62.

Įrankio duomenys (tipas) (4)  (5)

63.

Tinklo priedo (-ų) arba įtaiso (-ų) duomenys (tipas) (4)  (5)

64.

Tinklo akių dydis arba matmenys (4)  (5)

65.

Siūlo duomenys (tipas, storis) (4)  (5)

66.

Įrankio ženklinimas

67.

Pažeidimai arba pastabos  (4)  (5)

68.

Žvejybos laivo statusas regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO) rajone (-uose), kuriame (-iuose) buvo vykdyta žvejybos arba susijusi veikla (įskaitant informaciją apie laivo nurodymą kokiame nors NNN žvejybą vykdančių laivų sąraše)  (4)  (5)

69.

Inspektorių pastabos  (4)

70.

Kapitono pastabos  (4)  (5)

71.

Veiksmai, kurių imtasi  (4)

72.

Inspektorių parašai  (4)  (5)

73.

Kapitono parašas  (4)  (5)

4 MODULIS. PREKYVIETĖS IR (ARBA) PATALPŲ INSPEKTAVIMAS

1.

Inspektavimo ataskaitos nuoroda  (6)

2.

Valstybė narė ir inspektavimo institucija  (6)

3.

Inspektavimo pradžios data (6)

4.

Inspektavimo pradžios laikas (6)

5.

Inspektavimo pabaigos data (6)

6.

Inspektavimo pabaigos laikas (6)

7.

Uosto vieta (6)

8.

Atsakingasis inspektorius (6)

9.

Pilietybė

10.

2-asis inspektorius (6)

11.

Pilietybė

12.

Inspektorių identifikavimo duomenys

13.

Inspektuojamos prekyvietės arba patalpų duomenys (pavadinimas ir adresas)  (6)

14.

Savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (6)

15.

Savininko atstovo duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (6)

16.

Informacija apie inspektuotus žuvininkystės produktus (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai, kilmės laivo (-ų) identifikavimo duomenys)  (6)

17.

Registruoto pirkėjo, aukcionų centro arba kitų įstaigų ar asmenų, atsakingų už pirminį žuvininkystės produktų pardavimą, duomenys (vardas, pavardė (pavadinimas), pilietybė (buveinės valstybė) ir adresas) (6)

18.

Patikrintas mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis (6)

19.

Ženklinimas atsekamumo tikslu (6)

20.

Bendri pardavimo standartai (6)

21.

Dydžio kategorijos

22.

Šviežumo kategorijos

23.

Inspektuoti žuvininkystės produktai, kuriems taikoma sandėliavimo sistema

24.

Prieš parduodami žuvininkystės produktai pasverti

25.

Svėrimo įranga sukalibruota ir užplombuota

26.

Pažeidimai arba pastabos  (6)

27.

Su inspektuotais žuvininkystės produktais susijusių dokumentų inspektavimas  (6)

28.

Iškrovimo deklaracijos duomenys

29.

Perėmimo deklaracijos duomenys

30.

Važtos dokumento duomenys

31.

Tiekėjo sąskaitų faktūrų ir pardavimo pažymų duomenys

32.

Vykdant NNN žvejybos veiklą sužvejotų žuvų kiekio sertifikato duomenys

33.

Importuotojo duomenys (vardas, pavardė (pavadinimas), pilietybė (buveinės valstybė) ir adresas)

34.

Pažeidimai arba pastabos  (6)

35.

Inspektorių pastabos  (6)

36.

Operatoriaus pastabos  (6)

37.

Veiksmai, kurių imtasi  (6)

38.

Inspektorių parašai  (6)

39.

Operatoriaus parašas  (6)

5 MODULIS. TRANSPORTO PRIEMONĖS INSPEKTAVIMAS

1.

Inspektavimo ataskaitos nuoroda  (7)

2.

Valstybė narė ir inspektavimo institucija (*)

3.

Inspektavimo pradžios data (*)

4.

Inspektavimo pradžios laikas (*)

5.

Inspektavimo pabaigos data (*)

6.

Inspektavimo pabaigos laikas (*)

7.

Inspektavimo vieta (adresas) (*)

8.

Atsakingasis inspektorius (*)

9.

Pilietybė

10.

2-asis inspektorius (*)

11.

Pilietybė

12.

Inspektorių identifikavimo duomenys

13.

Inspektuojamos transporto priemonės duomenys (tipas ir registracijos šalis) (*)

14.

Vilkiko identifikavimo duomenys (valstybinis numeris) (*)

15.

Priekabos identifikavimo duomenys (valstybinis numeris) (*)

16.

Savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*)

17.

Vairuotojo duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*)

18.

Su žuvininkystės produktais susijusių dokumentų inspektavimas (*)

19.

Prieš vežimą pasverti žuvininkystės produktai (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai, kilmės laivo (-ų) identifikavimo duomenys) (*)

20.

Transporto priemonės maršruto paskirties vieta (*)

21.

Važtos dokumento duomenys

22.

Elektroninis važtos dokumento perdavimas vėliavos valstybei narei

23.

Prie važtos dokumento pridėtas kilmės laivo žvejybos žurnalas

24.

Elektroninis kilmės laivo žvejybos žurnalo perdavimas vėliavos valstybei narei

25.

Kitas prie važtos dokumento pridėtas sužvejotų žuvų kiekio dokumentas (sužvejotų žuvų kiekio sertifikatas)

26.

Iškrovimo arba pardavimo valstybė narė gavo važtos dokumentą prieš atvykstant transporto priemonei

27.

Iškrovimo deklaracijos duomenys

28.

Perėmimo deklaracijos duomenys

29.

Perėmimo ir iškrovimo deklaracijų kryžminė patikra

30.

Pardavimo pažymos arba sąskaitų faktūrų duomenys

31.

Ženklinimas atsekamumo tikslu

32.

Atrankinis dėžių/taros vienetų svėrimas

33.

Svėrimo įranga sukalibruota ir užplombuota

34.

Svėrimo duomenų registravimas

35.

Transporto priemonė arba konteineris užplombuoti

36.

Plombos duomenys nurodyti važtos dokumente

37.

Plombas uždėjusi inspektavimo institucija (*)

38.

Plombų statusas (*)

39.

Pažeidimai arba pastabos (*)

40.

Tik atvežus pasverti žuvininkystės produktai (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai, kilmės laivo (-ų) identifikavimo duomenys) (*)

41.

Transporto priemonės maršruto paskirties vieta (*)

42.

Važtos dokumento duomenys

43.

Elektroninis važtos dokumento perdavimas vėliavos valstybei narei

44.

Prie važtos dokumento pridėtas kilmės laivo žvejybos žurnalas

45.

Elektroninis kilmės laivo žvejybos žurnalo perdavimas vėliavos valstybei narei

46.

Iškrovimo arba pardavimo valstybė narė gavo važtos dokumentą prieš atvykstant transporto priemonei

47.

Iškrovimo deklaracijos duomenys

48.

Valstybės narės kompetentingų institucijų stebimas į paskirties vietą atvežtų žuvininkystės produktų svėrimas

49.

Registruoto pirkėjo, aukcionų centro arba kitų įstaigų ar asmenų, atsakingų už pirminį žuvininkystės produktų pardavimą, duomenys (vardas, pavardė (pavadinimas), pilietybė (buveinės valstybė) ir adresas) (*)

50.

Transporto priemonė arba konteineris užplombuoti

51.

Plombos duomenys nurodyti važtos dokumente

52.

Plombas uždėjusi inspektavimo institucija (*)

53.

Plombų statusas (*)

54.

Pažeidimai arba pastabos (*)

55.

Inspektorių pastabos (*)

56.

Vežėjo pastabos (*)

57.

Veiksmai, kurių imtasi (*)

58.

Inspektorių parašai (*)

59.

Vežėjo parašas (*)


(1)  Informacija, kurią privaloma rinkti ir registruoti duomenų bazėje pagal šio reglamento 118 straipsnį.

(2)  Informacija, kurią privaloma rinkti ir registruoti duomenų bazėje pagal šio reglamento 118 straipsnį.

(3)  Papildoma informacija, privaloma per uosto valstybės vykdomos kontrolės inspektavimą.

(4)  Informacija, kurią privaloma rinkti ir registruoti duomenų bazėje pagal šio reglamento 118 straipsnį.

(5)  Papildoma informacija, privaloma per uosto valstybės vykdomos kontrolės inspektavimą.

(6)  Informacija, kurią privaloma rinkti ir registruoti duomenų bazėje pagal šio reglamento 118 straipsnį.

(7)  Informacija, kurią privaloma rinkti ir registruoti duomenų bazėje pagal šio reglamento 118 straipsnį.“


VIII PRIEDAS

„XXX PRIEDAS

UŽ SUNKIUS PAŽEIDIMUS SKIRIAMI TAŠKAI

Nr.

Sunkus pažeidimas

Taškai

1

Pareigos registruoti ir perduoti sužvejotų žuvų kiekio arba susijusius duomenis, įskaitant palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistema perduotinus duomenis, nevykdymas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies b punktu).

3

2

Sąjungos teisės aktais draudžiamų arba jų reikalavimų neatitinkančių žvejybos įrankių naudojimas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies e punktu).

4

3

Ženklų, tapatybės arba registracijos duomenų klastojimas arba slėpimas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies f punktu).

5

4

Su tyrimu susijusių įrodymų nuslėpimas, suklastojimas arba sunaikinimas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies g punktu).

5

5

Neverslinio dydžio žuvų paėmimas į laivą, perkrovimas arba iškrovimas pažeidžiant galiojančius teisės aktus arba įpareigojimo iškrauti neverslinio dydžio žuvis nevykdymas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies i punktu).

5

6

Žvejybos veiklos vykdymas regioninės žvejybos valdymo organizacijos rajone nesilaikant tos organizacijos taikomų išsaugojimo ir valdymo priemonių reikalavimų arba juos pažeidžiant.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies k punktu).

5

7

Žvejyba neturint galiojančios licencijos, įgaliojimo arba leidimo, išduoto vėliavos valstybės arba atitinkamos pakrantės valstybės.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies a punktu).

7

8

Žvejyba draudžiamame rajone, žvejybos draudimo laikotarpiu, neturint kvotos, išnaudojus kvotą arba neleistiname gylyje.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies c punktu).

6

9

Specializuota išteklių, kurių žvejybai paskelbtas moratoriumas arba kuriuos žvejoti uždrausta, žvejyba.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies d punktu).

7

10

Trukdymas pareigūnams atlikti savo pareigą – inspektuoti, kaip laikomasi taikomų išsaugojimo ir valdymo priemonių reikalavimų, arba stebėtojams atlikti savo pareigą – stebėti, kaip laikomasi taikomų Sąjungos taisyklių.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies h punktu).

7

11

Žuvų perkrovimas į žvejybos laivus, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 1005/2008 laikomi vykdančiais NNN žvejybą, visų pirma į laivus, kurie įtraukti į Sąjungos sudarytą NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą arba į kurios nors regioninės žvejybos valdymo organizacijos sudarytą NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą, arba dalyvavimas kartu su tokiais laivais bendrose žvejybos operacijose, tokių laivų rėmimas arba atsargų jiems tiekimas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies j punktu).

7

12

Žvejybos laivo, neturinčio jokios nacionalinės priklausomybės ir todėl pagal tarptautinę teisę nepriklausančio jokiai valstybei, naudojimas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies l punktu).

7“


31.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 287/52


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1963

2015 m. spalio 30 d.

kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės acesulfamo kaliui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinis laikinojo muito surinkimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1), ypač į jo 9 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Laikinosios priemonės

(1)

Europos Komisija (toliau – Komisija) 2015 m. gegužės 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/787 (2) (toliau – laikinasis reglamentas) importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – nagrinėjamoji šalis arba KLR) kilmės acesulfamo kaliui ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės acesulfamo kaliui tam tikruose preparatuose ir (arba) mišiniuose nustatė laikinąjį antidempingo muitą.

(2)

2014 m. rugsėjo 4 d. inicijuotas tyrimas 2014 m. liepos 22 d. gavus bendrovės „Celanese Sales Germany GmbH“ (toliau – skundo pateikėjas) skundą. Ankstesnis skundo pateikėjo pavadinimas – „Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH“. Skundo pateikėjas savo pavadinimą pakeitė 2015 m. rugpjūčio 1 d. Skundo pateikėjas yra vienintelis Sąjungos acesulfamo kalio (arba Ace-K) gamintojas, gaminantis 100 % viso Sąjungoje gaminamo Ace-K.

(3)

Kaip nurodyta laikinojo reglamento 16 konstatuojamojoje dalyje, atliekant tyrimą dėl dempingo ir žalos nagrinėtas 2013 m. liepos 1 d. – 2014 m. birželio 30 d. laikotarpis (toliau – tiriamasis laikotarpis. Tiriant žalai įvertinti svarbias tendencijas buvo nagrinėjamas laikotarpis nuo 2011 m. sausio 1 d. iki tiriamojo laikotarpio pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

1.2.   Tolesnė procedūra

(4)

Atskleidus esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis buvo nustatytas laikinasis antidempingo muitas (toliau – pirminis faktų atskleidimas), kelios suinteresuotosios šalys raštu pateikė pastabų dėl preliminarių išvadų. Šalims, kurios to prašė, buvo suteikta galimybė būti išklausytoms.

(5)

Skundo pateikėjas paprašė surengti klausymą, kuriame dalyvautų prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas (toliau – bylas nagrinėjantis pareigūnas). Klausymas surengtas 2015 m. liepos 8 d. Skundo pateikėjas nesutiko su keliais preliminarių išvadų aspektais, visų pirma susijusiais su koregavimu, atliktu apskaičiuojant dempingą ir žalos skirtumą.

(6)

Komisija išnagrinėjo suinteresuotųjų šalių žodžiu ir raštu pateiktas pastabas ir prireikus atitinkamai pakeitė preliminarias išvadas.

(7)

Komisija visoms šalims pranešė apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis importuojamam KLR kilmės Ace-K ketino nustatyti galutinį antidempingo muitą ir galutinai surinkti garantijomis užtikrintas laikinojo muito sumas (toliau – galutinis faktų atskleidimas). Visoms šalims buvo suteiktas laikotarpis, per kurį jos galėjo teikti pastabas dėl šio galutinio faktų atskleidimo. Skundo pateikėjui paprašius, 2015 m. rugsėjo 22 d. buvo surengtas dar vienas klausymas, kuriame dalyvavo prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas.

(8)

Suinteresuotųjų šalių pateiktos pastabos apsvarstytos ir prireikus į jas atsižvelgta.

1.3.   Atranka

(9)

Negavus pastabų dėl atsisakymo vykdyti atranką esant nedideliam skaičiui nesusijusių importuotojų ir eksportuojančių KLR gamintojų, pasisiūliusių dalyvauti atrankoje, laikinojo reglamento 7–11 konstatuojamosiose dalyse pateiktos preliminarios išvados patvirtinamos.

2.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

(10)

Nagrinėjamasis produktas, kaip apibrėžta laikinojo reglamento 17 konstatuojamojoje dalyje, – KLR kilmės acesulfamo kalis (6-metil-1,2,3-oksatiazin-4(3H)-ono 2,2-dioksido kalio druska; CAS RN 55589–62–3) ir KLR kilmės kilmės acesulfamo kalis tam tikruose preparatuose ir (arba) mišiniuose, kurio KN kodai šiuo metu yra ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 2934 99 90 (TARIC kodas 2934999021), ex 3824 90 92, ex 3824 90 93 ir ex 3824 90 96.

(11)

Kaip paaiškinta laikinojo reglamento 18 konstatuojamojoje dalyje, „Ace-K yra dirbtinis saldiklis, naudojamas įvairioms paskirtims, pvz., maisto produktuose, gėrimuose ir vaistuose.“

(12)

Po laikinųjų priemonių nustatymo įvairių valstybių narių ir Šveicarijos muitinės išreiškė susirūpinimą dėl priemonių įgyvendinimo sunkumų, susijusių su laikinu preparatuose ir (arba) mišiniuose esančio Ace-K įtraukimu į nagrinėjamojo produkto apibrėžtį. Atlikus tyrimą nustatyta, kad tokie preparatai ir (arba) mišiniai, kurių sudėtyje yra Ace-K, iš tikrųjų nebuvo importuojami tiriamuoju laikotarpiu. Komisija padarė išvadą, kad, kadangi šie preparatai ir mišiniai nebuvo importuojami, jie neturėtų būti įtraukti į produkto apibrėžtąją sritį. Šis patikslinimas neturi reikšmės išvadoms dėl dempingo, žalos, priežastinio ryšio ir Sąjungos interesų. Nors Komisija tyrimo metu nustatė, kad vienas Sąjungos gamintojas vykdė tam tikrą su vieno mišinio kūrimu susijusią veiklą, dėl tokios veiklos išskirtinio pobūdžio jos poveikis nebuvo įtrauktas į pradiniame etape atliekamą analizę. Todėl šis patikslinimas susijęs tik su preparatuose ir (arba) mišiniuose esančiu Ace-K ir esminio poveikio tyrimo aprėpčiai ar preliminarioms išvadoms dėl dempingo ir žalos neturi.

(13)

Atsižvelgiant į didelius įgyvendinimo sunkumus, apie kuriuos pranešė muitinės, galima rizika vykdymo užtikrinimui, susijusi su grynos formos Ace-K virsmu į preparatus ir (arba) mišinius, nereiškė, kad buvo pagrindo į produkto apibrėžtąją sritį įtraukti Ace-K. Todėl įtraukti preparatus ir mišinius į produkto apibrėžtąją sritį nėra tikslinga.

(14)

Todėl reikėtų patikslinti nagrinėjamojo produkto apibrėžtį ir ją taikyti tik KLR kilmės acesulfamo kaliui (6-metil-1,2,3-oksatiazin-4(3H)-ono 2,2-dioksido kalio druska; CAS RN 55589–62–3) (toliau – tiriamasis produktas), kurio KN kodai šiuo metu yra ex 2934 99 90 (TARIC kodas 2934999021) (toliau – nagrinėjamasis produktas). Acesulfamo kalis taip pat dažnai vadinamas acesulfamu K arba Ace-K. Jeigu tokiems preparatams ir (arba) mišiniams buvo nustatyti laikinieji antidempingo muitai, jie turi būti panaikinti.

(15)

Komisija šiuo atžvilgiu jokių pastabų negavo. Todėl laikinojo reglamento 19 konstatuojamojoje dalyje išdėstytos išvados patvirtinamos.

3.   DEMPINGAS

3.1.   Normalioji vertė

(16)

Nė vienas Kinijos Ace-K gamintojas nepateikė prašymo taikyti rinkos ekonomikos režimą, todėl jų pardavimo vidaus rinkoje kainų ir gamybos sąnaudų nebuvo galima naudoti normaliajai vertei nustatyti. Ace-K tiriamuoju laikotarpiu buvo gaminamas tik KLR ir Sąjungoje. Todėl normalioji vertė negalėjo būti nustatyta remiantis kaina arba apskaičiuotąja verte rinkos ekonomikos trečiojoje šalyje arba tokios trečiosios šalies kitoms šalims, įskaitant Sąjungą, taikoma kaina.

(17)

Todėl pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą normalioji vertė turėjo būti nustatyta „remiantis kuriuo nors kitu pagrįstu pagrindu“.

(18)

Šiuo tikslu Komisija normaliajai vertei nustatyti kaip atskaitos tašku rėmėsi Sąjungoje už panašų produktą faktiškai sumokėta arba mokėtina kaina, t. y. Sąjungos pramonės pardavimo kaina Sąjungoje. Tada Komisija šią kainą pakoregavo, kad panaikintų trijų tik Sąjungos pramonėje esančių elementų, atspindinčių tam tikrus kainodaros modelius bei skundo pateikėjo veiklą, susijusią su labai konkretaus kito produkto kūrimu, poveikį.

(19)

Iš tikrųjų, atliekant šį tyrimą buvo nustatyti tam tikri nagrinėjamojo produkto kainodaros modeliai, susiję su klientų skaičiumi ir tipais, kokybės skirtumais ir išskirtinėmis sąnaudomis, susijusiomis su nauju labai konkrečiu kitokiu produktu, kurį yra sukūręs tik skundo pateikėjas. Todėl Komisija atliko atitinkamą koregavimą, kad būtų atsižvelgta į šiuos konkrečius modelius, o normalioji vertė nustatyta remiantis pagrįstu pagrindu.

(20)

Skundo pateikėjas nesutiko su tokiu kainos koregavimu normaliajai vertei nustatyti ir teigė, kad pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį toks koregavimas yra netinkamas.

(21)

Dėl minėtų pastabų reikia paaiškinti Komisijos taikytą metodą palyginti su laikinajame reglamente aprašytu metodu. Iš tiesų, kalbant apie laikinojo reglamento 26 ir 27 konstatuojamąsias dalis, reikėtų patikslinti, kad 23–38 konstatuojamosiose dalyse aprašyti trys pritaikymai atlikti normaliajai vertei nustatyti pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą „remiantis kuriuo nors kitu pagrįstu pagrindu“. Todėl normalioji vertė buvo koreguota ne tam, kad ją būtų galima palyginti su eksporto kaina, o greičiau tam, kad ji būtų nustatyta remiantis pagrįstu pagrindu, kai nėra tinkamos rinkos ekonomikos trečiosios šalies, kuri būtų laikoma panašia šalimi. Iš tiesų, Sąjungos pramonės kainomis remtasi tik kaip atskaitos tašku nustatant pagrįstą normaliąją vertę, o siekiant nustatyti tokią pagrįstą normaliąją vertę reikėjo atlikti koregavimą.

(22)

Todėl teiginys, kad nėra jokio teisinio pagrindo tokiems koregavimams, atmetamas.

3.1.1.   Koregavimas dėl prekybos lygio

(23)

Nors po pirminio faktų atskleidimo skundo pateikėjas sutiko, kad koregavimas buvo atliktas pagrįstai, nes beveik visi iš Kinijos eksportuoti produktai buvo parduoti Sąjungos prekiautojams, o beveik visi Sąjungos gamintojų produktai – galutiniams naudotojams, jis suabejojo dėl koregavimo, atlikto prekiautojų lygio normaliajai vertei nustatyti, masto. Kadangi Sąjungos pramonės pardavimo sąraše nurodyta nedaug parduotų produktų platintojams, tokie duomenys negalėjo būti panaudoti nustatant tinkamą koregavimo koeficientą dėl prekybos lygio skirtumų, todėl koregavimo koeficientas buvo preliminariai apskaičiuotas remiantis Kinijos pardavimo prekiautojams ir galutiniams naudotojams kainų skirtumu. Skundo pateikėjas nesutiko, kad toks pagrindas buvo tinkamas, ir teigė, kad koregavimas dėl prekybos lygio turėjo būti nustatytas pagal trijų stambiųjų Sąjungos maisto sudedamųjų dalių pramonės platintojų, kurių kiekvienas platino Ace-K, realizuotą bendrąją pelno maržą.

(24)

Komisija pripažino, kad šiuo atveju tikslingiau skaičiuoti koregavimo koeficientą remiantis atitinkamų platintojų gauta bendrąja pelno marža. Tačiau skundo pateikėjo pasiūlyta metodika turėjo trūkumų, nes tik vienas iš skundo pateikėjo minėtų platintojų bendradarbiavo, o duomenys susiję su visais šių importuotojų prekiautais produktais, kurių dauguma nėra nagrinėjamasis produktas. Todėl Komisija pasiūlytą metodiką patikslino, kad būtų įtraukti tyrimo metu patikrinti duomenys, susiję tik su Ace-K. Šiuo tikslu Komisija nustatė visų bendradarbiaujančių importuotojų realizuotą bendrąją pelno maržą. Ši marža susijusi tik su Ace-K platinimu. Patikslinus šią metodiką buvo patikslintas prekybos lygio koreguojamasis koeficientas, palyginti su pradiniame etape taikytu koeficientu. Toks patikslintas koeficientas buvo pritaikytas ir jį atspindi 53 konstatuojamosios dalies lentelėje nurodytas dempingo skirtumas.

(25)

Vienas eksportuojantis Kinijos gamintojas tvirtino, kad jam nebuvo atskleista informacija apie preliminarų koregavimo dėl prekybos lygio skirtumų koeficientą. Kadangi, kaip paaiškinta 24 konstatuojamojoje dalyje, koeficientas buvo pakeistas, jis nebėra svarbus. Bet kuriuo atveju, kadangi preliminarus koregavimas atliktas remiantis dviejų bendradarbiaujančių eksportuojančių Kinijos gamintojų duomenimis apie pardavimą tiek prekiautojams, tiek naudotojams, tiksli suma susijusi su konfidencialiais verslo duomenimis, taigi, negali būti atskleista.

3.1.2.   Koregavimas dėl kokybės skirtumų ir dėl to, kaip jie vertinami rinkoje

(26)

Kalbant apie koregavimą dėl kokybės, skundo pateikėjas teigė, kad Kinijos produkto ir Sąjungos gamintojų gaminamo panašaus produkto kokybė visiškai nesiskyrė, todėl nebuvo pagrindo atlikti koregavimą. Be to, skundo pateikėjas suabejojo duomenų, kuriais remdamasi Komisija normaliajai vertei nustatyti vertino kokybės skirtumus ir tai, kaip jie vertinami rinkoje, reprezentatyvumu.

(27)

Šiuo atžvilgiu reikėtų pabrėžti, kad buvo pateikta įvairios informacijos apie Kinijos produkto ir panašaus produkto Sąjungoje kokybės skirtumus ir (arba) tai, kaip kokybės skirtumai yra vertinami rinkoje. Iš tiesų, iš skundo pateikėjo skundo pateikimo etape bei savo svetainėje pateiktos informacijos akivaizdžiai matyti, kad kokybės skirtumų yra. Tam tikra daugiausia riboto pobūdžio informacija apima bandymų ataskaitas ir iš suinteresuotųjų šalių gautą rašytinę informaciją. Todėl laikoma, kad duomenys, kuriais remiantis padaryta išvada, jog importuoto produkto ir Sąjungos gamintojų gaminamo Ace-K kokybės skirtumas realus ir (arba) taip įvertintas, buvo pakankamai reprezentatyvūs.

(28)

Be to, Sąjungos pramonės, Kinijos gamintojų ir importuotojų tikrinamųjų vizitų metu surinkti duomenys apie produkto specifikaciją patvirtino šį kokybės skirtumą, nes buvo nustatyta reikšmingų skundo pateikėjo ir eksportuojančių gamintojų parduodamų produktų grynumo standartų skirtumų. Todėl koregavimas yra pagrįstas.

(29)

Be to, kalbant apie pakoreguotą sumą, ji buvo apskaičiuota remiantis tik kiekybiniu kokybės skirtumu riboto pobūdžio byloje, kurią pateikė patys Sąjungos gamintojai. Komisija taip pat konstatavo, kad vieno Kinijos gamintojo parduodamo Ace-K kokybės standartų bandymų ir gerinimo sąnaudos, nustatytos atlikus patikrinimą bendradarbiaujančio importuotojo patalpose, yra maždaug tokio paties dydžio kaip ir Komisijos pakoreguota suma; taigi, koregavimo lygis yra tinkamas.

(30)

Vienas eksportuojantis Kinijos gamintojas teigė, kad jo gaminamo Ace-K kokybė ne tik prastesnė, palyginti su Sąjungos gamintojų, bet ir palyginti su dviejų jo konkurentų Kinijoje gaminamu Ace-K. Jis teigė, kad turėtų būti atliktas didesnės apimties koregavimas dėl jo produkto kokybės. Šį teiginį pagrindžiantys įrodymai – tai bandymų, kurių metu jo produktas buvo palygintas su kito Kinijos bendradarbiaujančio eksportuojančio gamintojo produktu, ataskaitos bei importuotojo į Sąjungą pareiškimas. Šis importuotojas nurodė pirkęs nagrinėjamąjį produktą iš šio konkretaus Kinijos gamintojo už mažesnę kainą, nes jo produktas esą prastesnės kokybės, palyginti su jo konkurento Kinijoje produktu.

(31)

Šis teiginys buvo atmestas, nes pateiktos bandymų ataskaitos buvo parengtos prieš prasidedant tiriamajam laikotarpiui. Nuo tada eksportuojančio Kinijos gamintojo nagrinėjamojo produkto kokybė galėjo pagerėti. Be to, nors buvo pareikšta dėl prastesnės kokybės abiejų kitų bendradarbiaujančių Kinijos gamintojų atžvilgiu, bandymų ataskaitose buvo palyginti tik Kinijos gamintojo, teigiančio dėl prastesnės kokybės, ir kito Kinijos bendradarbiaujančio gamintojo produktai. Kalbant apie importuotojo pareiškimą, jis taip pat buvo susijęs tik su Kinijos gamintojo, teigiančio dėl prastesnės kokybės, produktu ir dar vienu Kinijos bendradarbiaujančiu gamintoju. Be to, nebuvo pateikta jokių patikrinamų įrodymų, pagrindžiančių šį teiginį (pavyzdžiui, sąskaitų fakturų, kuriose nurodoma prastesnė kokybė ir (arba) mažesnė pirkimo kaina).

(32)

Remdamasi tuo, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad koregavimas dėl kokybės atliktas pagrįstai ir tinkamo lygio. Todėl Sąjungos kainos koregavimas atsižvelgiant į kokybės skirtumus yra patvirtinamas.

3.1.3.   Dėl mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bei rinkodaros atliktas koregavimas, susijęs su skundo pateikėjo labai konkretaus kito produkto kūrimo veikla

(33)

Po pirminio faktų atskleidimo skundo pateikėjas teigė, kad Komisija nepateikė jokio paaiškinimo, kodėl su jo sukurtu nauju produktu susijusios sąnaudos buvo išskaičiuotas iš normaliosios vertės, ir teigė, kad koregavimas buvo nepagrįstas.

(34)

Šiuo atžvilgiu pirmiausia reikia pažymėti, kad dėl sukurto naujo produkto patirtos sąnaudos atliekant dempingo ir žalos analizę buvo nuosekliai išskaičiuojamos, nes šios sąnaudos susijusios su labai konkrečiu kitokiu skundo pateikėjo sukurtu produktu (žr. 12–14 konstatuojamąsias dalis). Jos yra išskirtinio pobūdžio ir būdingos tik Sąjungos pramonei. Antra, kadangi naujasis produktas buvo dar tik pradedamas visapusiškai teikti rinkai, tiriamuoju laikotarpiu jo buvo parduota labai nedaug ir jo pardavimo kainos bet kuriuo atveju nebuvo tipiškos. Tokių sąnaudų nepatyrė nė vienas eksportuojantis Kinijos gamintojas, kuris yra laikomas generinio nagrinėjamojo produkto gamintoju. Todėl siekdama nustatyti normaliąją vertę pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalį remiantis pagrįstu pagrindu, Komisija manė, kad būtų tikslinga atlikti koregavimą ir skaičiuojant normaliąją vertę neįskaičiuoti su nauju produktu susijusių sąnaudų.

(35)

Skundo pateikėjas taip pat nepritarė tokiam koregavimui, sąnaudas išskaičiuojant iš kainų, ir teigė, kad tam nebuvo teisinio pagrindo pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį ir kad tokiu būdu Komisija supainiojo skirtingus dalykus. Tačiau, kaip paaiškinta 21 konstatuojamojoje dalyje, normalioji vertė buvo nustatyta pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalį ir pagal šio straipsnio nuostatas šis pritaikymas buvo laikomas pagrįstu, siekiant normaliąją vertę nustatyti remiantis pagrįstu pagrindu. Be to, buvo akivaizdu, kad šios sąnaudos (mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bei daugiausia rinkodaros), susijusios su nauju labai konkrečiu kitokiu produktu, turėjo įtakos nustatant Sąjungos pramonės kainas. Iš tikrųjų, atlikus tyrimą nustatyta, kad šios sąnaudos buvo priskirtos su Ace-K susijusiai veiklai, todėl logiška, jog bendrovė, norėdama šias sąnaudas susigrąžinti, nustatydama kainą į jas atsižvelgia. Iš tiesų, Sąjungos pramonė klausimyno atsakymuose patvirtino, kad gamybos sąnaudos yra vienas iš veiksnių, į kurį atsižvelgiama kainodaros procese.

(36)

Be to, skundo pateikėjas suabejojo dėl koregavimo masto, kuris jam pasirodė pernelyg didelis. Jis teigė, kad mažesnė suma už kilogramą buvo pagrįsta dėl esą skirtingų plėtros ir rinkodaros sąnaudų Sąjungos rinkoje, palyginti su kitomis rinkomis. Šiuo atžvilgiu, pirmiausia reikėtų pabrėžti, kad skundo pateikėjas tyrimo metu nenurodė to, kad sąnaudos įvairiose rinkose buvo skirtingos, nepaisant to, kad jo buvo paprašyta išskaidyti šias plėtros ir rinkodaros sąnaudas. Antra, šių duomenų nebuvo galima patikrinti atliekant patikrinimą vietoje. Tai skiriasi nuo Komisijos apskaičiuotu koregavimu, kuris buvo atliktas remiantis patikrintais skundo pateikėjo duomenimis. Todėl Komisija mano, kad skundo pateikėjas nepateikė įrodymų, kad koregavimo lygis buvo nepagrįstas. Bet kuriuo atveju buvo manoma, kad nėra tikslinga tokiu būdu iš naujo įvertinti vieną PBA sąnaudų elementą, o kitų – ne. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, šis tvirtinimas negali būti priimtas.

(37)

Vienas eksportuojantis Kinijos gamintojas paprašė Komisijos atskleisti tikslią pritaikymo pagal veiklą, susijusią su skundo pateikėjo sukurtu labai konkrečiu kitokiu produktu, sumą. Tačiau tai konfidencialaus pobūdžio informacija, todėl ji negalėjo būti atskleista.

(38)

Komisija normaliajai vertei nustatyti remiantis pagrįstu pagrindu atliko tris pritaikymus, kurių suma sudaro 25–45 % Sąjungos pramonės pardavimo Sąjungoje kainos.

3.1.4.   Tvirtinimai dėl kitų pritaikymų

(39)

Kaip paaiškinta pirmiau, Komisija normaliajai vertei nustatyti remiantis pagrįstu pagrindu atskaitos tašku laikė deramai patikriną faktinę vidutinę pardavimo Sąjungoje kainą.

(40)

Po preliminarių išvadų atskleidimo Sąjungos pramonė nesutiko, kad faktinės pardavimo kainos būtų laikomos atskaitos tašku. Visų pirma buvo teigiama, kad prie tų faktinių kainų turėjo būti pridėtas pagrįstas pelno dydis. Skundo pateikėjo nuomone pagrįstas pelno dydis galėtų būti 2009 m. gauto pelno dydis (nuo 15 % iki 25 %), nes tais metais skundo pateikėjo rinkos daliai sumažėjus iki mažiau kaip 50 %, jis neužėmė dominuojančios padėties rinkoje. Teigiama, jog 2009 m. dempingo ir žalos dar nebuvo.

(41)

Laikinojo reglamento 66 konstatuojamojoje dalyje jau paaiškinta, kad Sąjungos gamintojo pardavimas nepriklausomiems pirkėjams buvo pelningas. Informacija apie tokiu būdu nustatytą tikslų pardavimo pelningumą yra konfidenciali šalims, kurios nėra Sąjungos gamintojas, todėl pelningumas laikinojo reglamento 10 lentelėje nurodytas indeksuota forma. Tačiau jis buvo didesnis nei 5 %, o tai sintetinių saldiklių pramonėje laikoma pagrįstu pelningumu. Skundo pateikėjui tikslus skaičius buvo atskleistas. Be to, normalioji vertė buvo nustatyta remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalimi. Atskaitos tašku buvo pasirinktos Sąjungos pramonės kainos, kurios buvo pritaikytos pagal tam tikrus elementus, susijusius su Sąjungos pramonei būdingais kainodaros veiksniais, ir veiklą, susijusią su skundo pateikėjo sukurtu labai konkrečiu kitokiu produktu. Atsižvelgiant į konkrečius šio atvejo faktus ir turimą byloje surinktą informaciją, šis metodas buvo laikomas pagrįstu. Todėl normaliajai vertei nustatyti remiantis pagrįstu pagrindu nebuvo poreikio faktinį pelną pakeisti tiksliniu pelnu ir perskaičiuoti normaliąją vertę, kaip to prašė skundo pateikėjas. Todėl šis tvirtinimas atmetamas.

(42)

Galiausiai skundo pateikėjas nustatė skaičiavimo klaidą, susijusią su Sąjungos pardavimo sąrašu, kuriuo remiantis buvo nustatyta normalioji vertė. Ši klaida buvo ištaisyta ir tai matyti 53 konstatuojamojoje dalyje pateiktoje lentelėje.

3.1.5.   Pastabos po galutinio atskleidimo

(43)

Atsakydamas dėl galutinio atskleidimo skundo pateikėjas nesutiko su tuo, kad Komisija dėl prekybos lygio skirtumų atskaitomą sumą nustatė remdamasi visa Sąjungos pramonės gamintojų kaina EXW sąlygomis, nes ta kaina apėmė išskirtines mokslinių tyrimų ir plėtros bei rinkodaros sąnaudas, patirtas dėl skundo pateikėjo sukurto labai konkretaus kitokio produkto. Jo manymu, ši suma turėjo būti apskaičiuota pagal pritaikytą Sąjungos pramonės gamintojų kainą EXW sąlygomis, iš jos atėmus tas išskirtines sąnaudas.

(44)

Tačiau, kaip paaiškinta 24 konstatuojamojoje dalyje, pritaikymo pagal prekybos lygį koeficientas yra svertinė vidutinė bendroji pelno marža, kurią bendradarbiaujantys importuotojai gavo už Ace-K platinimą. Todėl jis turėtų būti apskaičiuotas pagal faktines pardavimo kainas, nes būtent pritaikymu siekiama atsižvelgti į rinkoje nustatytų pardavimo kainų objektyvius skirtumus. Pritaikymas pagal prekybos lygį yra glaudžiai susijęs su rinkoje pastebimomis kainomis. Todėl šis tvirtinimas atmestas.

(45)

Be to, po atskleidimo skundo pateikėjas pabrėžė, kad pritaikymas pagal prekybos lygį turėjo būti nustatytas remiantis trijų stambiųjų Sąjungos maisto sudedamųjų dalių pramonės platintojų, kurių kiekvienas platino Ace-K, gauta bendrąja pelno marža. Jis teigė abejojantis Komisijos patikslinta metodika, nes ji buvo grindžiama platintojų marža, kuri apėmė ir paslaugas, kurias Sąjungos pramonės platintojai nebūtinai teikė, taigi, buvo nustatyta per didelė marža.

(46)

Tačiau, nors tyrimo metu buvo nustatytos tam tikros papildomos paslaugos, jos buvo išskaičiuotos iš platintojams nustatytos bendrosios pelno maržos, todėl ši marža yra susijusi vien su prekybos veikla. Todėl koeficientas, nustatytas siekiant atsižvelgti į prekybos lygio skirtumus, yra susijęs tik su prekybos lygio skirtumu, ir yra patvirtinta, kad toks apskaičiuotas koeficientas yra tinkamesnis, nei pagal skundo pateikėjo pasiūlytą metodiką apskaičiuotas koeficientas, kaip jau paaiškinta 24 konstatuojamojoje dalyje. Todėl skundo pateikėjo tvirtinimas šiuo klausimu buvo atmestas.

(47)

Be to, savo pastabose dėl galutinio atskleidimo skundo pateikėjas paprašė taip pat atskleisti informaciją, susijusią su išskirtinėmis mokslinių tyrimų ir plėtros bei rinkodaros sąnaudomis, patirtomis dėl labai konkretaus kitokio produkto, kurį sukūrė skundo pateikėjas, taip pat su jo pelno dydžiu. Tačiau, kadangi tokia informacija jau buvo atskleista arba paties skundo pateikėjo pateikta klausimyno atsakymuose, tikrinamojo vizito metu ir įvairiose pastabose, skundo pateikėjui buvo deramai pranešta, kad jis jau turėjo visą būtiną informaciją ir kad daugiau informacijos atskleisti nebuvo reikalinga.

(48)

Per klausymą, surengtą po galutinio atskleidimo, kuriame dalyvavo prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas, skundo pateikėjas pateikė naują prašymą, kad pritaikymas pagal prekybos lygį turėtų būti išreikštas fiksuota suma už kilogramą. Komisija pažymėjo, kad ši pastaba oficialiai negalioja, nes ji buvo pateikta pasibaigus terminui teikti pastabas dėl galutinio atskleidimo. Bet kuriuo atveju Komisijos manymu, tokiam pritaikymui procentinės dalies taikymas nėra nepagrįstas.

3.1.6.   Išvada dėl normaliosios vertės

(49)

Kadangi kitų pastabų dėl normaliosios vertės nustatymo negauta, laikinojo reglamento 22–23 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

3.2.   Eksporto kaina

(50)

Kadangi jokių pastabų dėl eksporto kainos negauta, laikinojo reglamento 24 konstatuojamoji dalis patvirtinama.

3.3.   Palyginimas

(51)

Į pastabas, gautas dėl normaliosios vertės pritaikymo, kurios iš tikrųjų yra susijusios su pačiu normaliosios vertės nustatymu, atsakyta 20–48 konstatuojamosiose dalyse. Komisija kitų pastabų negavo. Todėl laikinojo reglamento 25–26 konstatuojamosiose dalyse išdėstytos išvados patvirtinamos.

3.4.   Dempingo skirtumai

(52)

Kadangi pastabų negauta, laikinojo reglamento 28–32 konstatuojamosiose dalyse nurodyta dempingo skirtumų skaičiavimo metodika patvirtinama.

(53)

Atsižvelgiant į ištaisytą skaičiavimo klaidą, kaip aprašyta 42 konstatuojamojoje dalyje, ir patikslintą pritaikymo pagal prekybos lygį koeficiento nustatymo metodiką, kaip aprašyta 24 konstatuojamojoje dalyje, procentais išreikšti CIF (kaina, draudimas ir frachtas) kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą galutiniai dempingo skirtumai yra tokie:

Bendrovė

Dempingo skirtumas

„Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.“

135,6 %

„Suzhou Hope Technology Co., Ltd.“

119,9 %

„Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.“

64,0 %

Visos kitos bendrovės

135,6 %

4.   ŽALA

4.1.   Sąjungos pramonė ir Sąjungos gamyba

(54)

Kadangi jokių pastabų dėl Sąjungos pramonės ir Sąjungos gamybos negauta, laikinojo reglamento 34 konstatuojamoji dalis patvirtinama.

4.2.   Sąjungos suvartojimas

(55)

Kadangi jokių pastabų dėl Sąjungos suvartojimo negauta, laikinojo reglamento 35–37 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

4.3.   Importas iš nagrinėjamosios šalies

(56)

Kaip jau buvo minėta 42 konstatuojamojoje dalyje, skaičiavimo klaida Sąjungos pardavimo sąraše buvo ištaisyta. Šis pataisymas taip pat turėjo įtakos priverstinio kainų mažinimo skirtumams, kurie atitinkamai pasikeitė. Priverstinio kainų mažinimo skirtumams įtakos taip pat turėjo patikslintas pritaikymo pagal prekybos lygį koeficientas, apie kurį išsamiai paaiškinta 24 konstatuojamojoje dalyje. Patikslintas vidutinis svertinis priverstinio kainų mažinimo skirtumas svyravo nuo 32 % iki 54 %

(57)

Po atskleidimo Sąjungos pramonė tvirtino, kad dėl laikinojo reglamento 44 konstatuojamojoje dalyje minėto Sąjungos pramonės kainos pritaikymo Komisijos nustatyti priverstinio kainų mažinimo skirtumai neatspindėjo faktinio priverstinio kainų mažinimo. Tačiau tokie pritaikymai yra tinkami, nes jais buvo siekiama nustatyti tokio dydžio Sąjungos pramonės kainas, kad būtų galima jas tinkamai palyginti su Kinijos importo kainomis.

(58)

Kadangi jokių kitų pastabų dėl importo iš nagrinėjamosios šalies negauta ir išskyrus 56 konstatuojamojoje dalyje minėtus patikslintus priverstinio kainų mažinimo skirtumus, laikinojo reglamento 38–44 konstatuojamosiose dalyse išdėstytos išvados patvirtinamos.

4.4.   Sąjungos pramonės ekonominė padėtis

(59)

Sąjungos pramonė nesutiko su tuo, kad vertinant Sąjungos pramonės ekonominę padėtį nebuvo atsižvelgta į tam tikras mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bei rinkodaros sąnaudas. Vis dėlto, nesant priešingų įrodymų Komisija mano, kad šios sąnaudos yra išskirtinės, nes jos yra susijusios su labai konkrečiu kitokiu skundo pateikėjo sukurtu produktu, todėl į jas nereikėtų atsižvelgti vertinant Sąjungos pramonės ekonominę padėtį.

(60)

Kadangi kitų pastabų dėl žalos rodiklių raidos negauta, laikinojo reglamento 45–73 konstatuojamosiose dalyse išdėstytos išvados patvirtinamos.

4.5.   Pastabos po galutinio atskleidimo

(61)

Po galutinio atskleidimo skundo pateikėjas pateikė pastabų dėl tam tikro Sąjungos pramonės gamintojų kainos EXW sąlygomis pritaikymo žalai apskaičiuoti. Į šias pastabas, kurios taip pat buvo susijusios su normaliosios vertės skaičiavimu, atsakyta 43–48 konstatuojamosiose dalyse. Komisija taikė simetriją, siekdama nustatyti žalos pašalinimo lyginamąjį standartą.

4.6.   Išvada dėl žalos

(62)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, laikinojo reglamento 74–82 konstatuojamosiose dalyse pateiktos išvados, kad Sąjungos pramonei buvo padaryta materialinė žala, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalyje, patvirtinamos.

5.   PRIEŽASTINIS RYŠYS

(63)

Komisija negavo pastabų dėl preliminarių išvadų, padarytų dėl dempingo ir žalos priežastinio ryšio. Todėl patvirtinama, kad Sąjungos pramonei dėl importo iš KLR dempingo kaina padaryta materialinė žala, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 6 dalyje, ir nėra kitų veiksnių, dėl kurių nutrūktų importo iš KLR dempingo kainomis ir Sąjungos pramonei padarytos žalos priežastinis ryšys. Todėl laikinojo reglamento 97–99 konstatuojamosiose dalyse išdėstytos išvados patvirtinamos.

6.   SĄJUNGOS INTERESAI

6.1.   Sąjungos pramonės interesai

(64)

Skundo pateikėjas nesutiko su laikinojo reglamento 102 konstatuojamąja dalimi, nes, jo nuomone, joje teigiama, kad kad nustačius muitus Sąjungos pramonė tik iš dalies atsigaus, o tai prieštarauja pagrindiniam reglamentui.

(65)

Reikėtų pabrėžti, kad muitas nustatytas taikant pagrindinio reglamento nuostatas. Pasakymas „iš dalies atsigaus“ susijęs tik su importo dempingo kaina daromu spaudimu kainoms, nes tikimasi, kad nustačius priemones importo kainos padidės. Toks pasakymas nereiškia, kad nuo padarytos žalos bus atsigauta iš dalies.

(66)

Dėl Sąjungos pramonės interesų jokių kitų pastabų ar informacijos negauta. Todėl pirmiau paaiškintos laikinojo reglamento 101–103 konstatuojamosiose dalyse išdėstytos preliminarios išvados patvirtinamos.

6.2.   Nesusijusių importuotojų interesai

(67)

Kadangi jokių pastabų dėl nesusijusių importuotojų ir prekiautojų interesų negauta, laikinojo reglamento 104–110 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

6.3.   Naudotojų interesai

(68)

Kadangi jokių pastabų dėl naudotojų interesų negauta, laikinojo reglamento 111–117 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

6.4.   Išvada dėl Sąjungos interesų

(69)

Kadangi kitų pastabų dėl Sąjungos interesų negauta, laikinojo reglamento 118–119 konstatuojamosiose dalyse išdėstytos išvados patvirtinamos.

7.   GALUTINĖS ANTIDEMPINGO PRIEMONĖS

7.1.   Žalos pašalinimo lygis (žalos skirtumas)

(70)

Skundo pateikėjas teigė, kad kadangi žalos pašalinimo lygis buvo nustatytas kitu būdu, nei pridėjus tikslinį pelną, laikinieji muitai nebūtų pakankamo dydžio, kad būtų pašalinta visa žala Sąjungos pramonei, kaip nustatyta pagrindinio reglamento 7 straipsnio 2 dalyje. Visų pirma skundo pateikėjas nesutiko su Komisijos manymu, jog dėl laikinųjų priemonių lygio Sąjungos pramonė padengtų sąnaudas ir gautų pagrįstą pelną.

(71)

Šiuo atžvilgiu, kaip minėta 41 konstatuojamojoje dalyje, Sąjungos pramonė, nepaisant nagrinėjamuoju laikotarpiu pastebėtų neigiamų tendencijų, tiriamuoju laikotarpiu uždirbo pagrįstą pelną, nustatytą atėmus išskirtines sąnaudas, susijusias su labai konkretaus kitokio produkto kūrimu. Todėl Komisija kartoja, kad nėra jokio pagrindo prie jau gauto pelno pridėti tikslinį pelną. Atsižvelgiant į tai, tikimasi, kad nustačius priverstiniu kainų mažinimu grindžiamus muitus būtų pašalinta žala ir užkirstas kelias tolesniam Sąjungos pramonės padėties blogėjimui.

(72)

Savo tvirtinimui pagrįsti skundo pateikėjas dabartinį tyrimą palygino su antidempingo tyrimu dėl importuojamo KLR kilmės diciandiamido (3). Sąjungos pramonė tvirtino, kad tame tyrime taikyti kriterijai šioje byloje netinkami, todėl neturėtų būti taikomi.

(73)

Atliekant tyrimą dėl diciandiamido buvo atsižvelgta į tris svarbius aspektus, siekiant pagrįsti taikomus kriterijus: i) priemonėmis neturėtų būti atlyginama už veiksnių, kurių negalima priskirti importui dempingo kaina, padarytą žalą; ii) dempingo skirtumas apskaičiuotas remiantis normaliąja verte, koreguota atsižvelgiant į Sąjungos pramonės duomenis ir iii) pasaulyje yra tik du diciandiamido tiekimo šaltiniai. Dėl trečiojo veiksnio Komisija nustatė, kad yra rizika, jog, nustačius pernelyg didelius muitus, Sąjungos pramonė galėtų monopolizuoti Sąjungos rinką.

(74)

Todėl akivaizdu, kad tyrimo dėl diciandiamido metu nustatyta padėtis labai panaši į dabartiniame tyrime nustatytą padėtį. Atliekant šį tyrimą dempingo skirtumas taip pat apskaičiuotas remiantis Sąjungos pramonės duomenimis grindžiama normaliąja verte, kurią dėl objektyvių priežasčių reikėjo tam tikru mastu pritaikyti. Be to, šio produkto tiekimo šaltinių pasaulyje taip pat yra vos keli ir taip pat kyla monopolijos rizika, jeigu priemonės nebus nustatytos teisingai ir subalansuotai.

(75)

Todėl Komisija mano, kad atliekant šį tyrimą pagrįsta laikytis panašių kriterijų.

(76)

Kadangi kitų pastabų dėl žalos pašalinimo lygio negauta, laikinojo reglamento 121 – 124 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

(77)

Kaip aprašyta 42 konstatuojamojoje dalyje, skaičiavimo klaida, susijusi su Sąjungos pardavimo sąrašu, kuri taip pat turėjo įtakos apskaičiuojant žalą, turėjo būti ištaisyta. Be to, kaip paaiškinta 24 konstatuojamojoje dalyje, patikslintas pritaikymo pagal prekybos lygį apskaičiavimo metodas laikomas pagrįstu. Ištaisius klaidą buvo patikslinti galutiniai žalos skirtumai, būtent:

Bendrovė

Žalos skirtumas

„Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.“

126,0 %

„Suzhou Hope Technology Co., Ltd.“

108,6 %

„Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.“

49,7 %

Visos kitos bendrovės

126,0 %

7.2.   Galutinės priemonės

(78)

Atsižvelgiant į padarytas išvadas dėl dempingo, žalos, priežastinio ryšio ir Sąjungos interesų ir remiantis pagrindinio reglamento 9 straipsnio 4 dalimi importuojamam nagrinėjamajam produktui turėtų būti nustatytos galutinės antidempingo priemonės, kurių dydis prilygtų žalos skirtumų dydžiui, vadovaujantis mažesniojo muito taisykle. Šiuo atveju po pirminio faktų atskleidimo muito normos buvo patikslintos, nes skaičiavimo klaida, turinti įtakos dempingo ir žalos skirtumams, buvo ištaisyta, o pritaikymas pagal prekybos lygį – patikslintas.

(79)

Remiantis tuo, kas išdėstyta, nustatytos šios muitų normos:

Bendrovė

Dempingo skirtumas

(%)

Žalos skirtumas

(%)

Galutinis antidempingo muitas

(%)

„Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.“

135,6

126,0

126,0

„Suzhou Hope Technology Co., Ltd.“

119,9

108,6

108,6

„Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.“

64,0

49,7

49,7

Visos kitos bendrovės

135,6

126,0

126,0

(80)

Muitas ir toliau išreiškiamas kaip fiksuota suma eurais už kilogramą (neto), kaip paaiškinta laikinojo reglamento 127 konstatuojamojoje dalyje, siekiant užtikrinti, kad muitinės nuosekliai įgyvendintų priemones, nors ir nebeliko nuorodos į preparatų ir (arba) mišinių sudėtyje esantį Ace-K.

(81)

Šiame reglamente nurodytos konkrečioms bendrovėms taikomos antidempingo muito normos buvo nustatytos remiantis šio tyrimo išvadomis. Todėl šios normos rodo atliekant šį tyrimą nustatytą tų bendrovių padėtį. Šios muitų normos taikomos tik importuojamam nagrinėjamosios šalies kilmės nagrinėjamajam produktui, kurį pagamino konkretūs nurodyti juridiniai asmenys. Importuojamam nagrinėjamajam produktui, pagamintam bet kurios kitos bendrovės, kurios pavadinimas konkrečiai nepaminėtas šio reglamento rezoliucinėje dalyje, įskaitant subjektus, susijusius su konkrečiai paminėtomis bendrovėmis, taikoma visoms kitoms bendrovėms nustatyta muito norma. Tokioms bendrovėms neturėtų būti taikomos jokios konkrečioms bendrovėms taikomos antidempingo muito normos.

(82)

Pasikeitus subjekto pavadinimui, bendrovė gali prašyti taikyti šias individualias antidempingo muito normas. Prašymas turi būti teikiamas Komisijai (4). Prašyme turi būti nurodyta visa svarbi informacija, pagrindžianti tai, kad toks pakeitimas nedaro poveikio bendrovės teisei naudotis jai taikoma muito norma. Jei bendrovės pavadinimo pakeitimas neturi įtakos bendrovės teisei naudotis jai taikoma muito norma, apie pasikeitusį pavadinimą bus pranešta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

(83)

Siekiant sumažinti priemonių vengimo riziką dėl didelių muitų normų skirtumų, reikia nustatyti specialias priemones, kuriomis būtų užtikrinamas individualių antidempingo muitų taikymas. Bendrovės, kurioms taikomi individualūs antidempingo muitai, privalo valstybių narių muitinėms pateikti galiojančią komercinę sąskaitą faktūrą, atitinkančią 1 straipsnio 3 dalyje išdėstytus reikalavimus. Importuojamam produktui, su kuriuo nepateikiama tokia sąskaita faktūra, bus taikomas visoms kitoms bendrovėms taikomas antidempingo muitas.

(84)

Poreikis nedelsiant imtis tinkamų veiksmų, įskaitant tyrimo inicijavimą pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnį, bus įvertintas, jei to prireiktų dėl preparatų ir (arba) mišinių, kurių sudėtyje yra Ace-K, importo į Sąjungą pokyčių.

(85)

Siekiant užtikrinti, kad nustatyti antidempingo muitai būtų tinkamai taikomi, visoms kitoms bendrovėms nustatytas antidempingo muitas bus taikomas ne tik per šį tyrimą nebendradarbiavusiems eksportuojantiems gamintojams, bet ir tiems gamintojams, kurie tiriamuoju laikotarpiu neeksportavo į Sąjungą.

7.3.   Įsipareigojimai

(86)

Du eksportuojantys Kinijos gamintojai pagal pagrindinio reglamento 8 straipsnio 1 dalį pasiūlė įsipareigojimus dėl kainos. Po Komisijos surengto klausymo vienas iš jų pateikė patikslintą įsipareigojimo pasiūlymą.

(87)

Komisija pasiūlymus įvertino ir nustatė su konkrečiu produktu susijusius rizikos elementus. Vienas jų susijęs su galimu neteisingu nagrinėjamojo produkto klasifikavimu. Atliekant tyrimą buvo nustatyta, kad maisto produktų kategorijos (kurioms taikomas 6,5 % muitas) buvo neteisingai priskirtos prie vaistų kategorijų (kurioms taikomas 0 % muitas). Vienas eksportuojančių Kinijos gamintojų tvirtino tokių veiksmų nesiėmęs. NET jei tai ir tiesa, tokia nustatyta rizika išlieka. Tas pats eksportuojantis Kinijos gamintojas pasiūlė pateikti visus muitinio įforminimo dokumentus Komisijai, jeigu šis įsipareigojimas būtų priimtas. Tačiau stebėti muitų mokėjimą pagal kiekvieną sandorį būtų neproporcinga našta.

(88)

Su konkrečiu produktu susijusią riziką taip pat kelia tai, kad nagrinėjamąjį produktą galima modifikuoti ir, sumaišius su kitais elementais, pvz., vandeniu ir (arba) kitais saldikliais, paversti preparatais ir (arba) mišiniais. Tokios rūšies produktui priemonės netaikomos. Vienas eksportuojantis Kinijos gamintojas pažadėjo Ace-K eksportuoti tik tik gryną Ace-K. Tokiu atveju taip pat būtų reikalinga stebėsena, kurią vykdyti būtų itin sunku, o gal net ir neįmanoma.

(89)

Komisija nustatė dar rizikos elementų. Be nagrinėjamojo produkto, abu eksportuojantys gamintojai gamina ir Sąjungai (daugiausia prekiautojams) parduoda kitus produktus (t. y. įvairius maisto priedus). Tiriamuoju laikotarpiu vienas eksportuojantis gamintojas nagrinėjamąjį produktą ir kitus produktus pardavė tiems patiems prekiautojams. Dėl tokios praktikos padidėja kryžminės kompensacijos rizika ir atsiranda būtinybė stebėti visą eksportuojančių gamintojų pardavimą eksportui. Vienas eksportuojantis Kinijos gamintojas nurodė, kad sutiktų nutraukti pardavimą naudotojams Sąjungoje ir nutraukti kitų produktų (t. y. kitų produktų, nei nagrinėjamasis produktas) pardavimą prekiautojams Sąjungoje, kurie iš šio eksportuojančio Kinijos gamintojo taip pat perka Ace-K. Be to, tas pats eksportuojantis Kinijos gamintojas nurodė, kad sutiktų Ace-K eksportuoti tik Sąjungoje įsikūrusiems prekiautojams, esantiems išsamiame sąraše, ir nutraukti Ace-K pardavimą Sąjungoje per trečiosiose šalyse esančius prekiautojus. Tačiau tokiu atveju taip pat būtų reikalinga tokia stebėsena, kurios Komisijos manymu praktiškai vykdyti neįmanoma.

(90)

Galiausiai, kadangi nė viena bendrovė nesikreipė dėl rinkos ekonomikos režimo (RER) taikymo, Komisija negalėjo visapusiškai įvertinti finansinių ataskaitų patikimumo, o tai, be kita ko, yra itin svarbu siekiant užmegzti pasitikėjimo ryšį, kuriuo grindžiami įsipareigojimai.

(91)

Remdamasi tuo, kas išdėstyta, Komisija padarė išvadą, kad nė vieno įsipareigojimų pasiūlymo priimti negalima.

7.4.   Galutinis laikinųjų muitų surinkimas

(92)

Atsižvelgiant į nustatytus dempingo skirtumus ir į Sąjungos pramonei padarytos žalos lygį, reikėtų galutinai surinkti garantijomis užtikrintas laikinuoju reglamentu nustatyto laikinojo antidempingo muito sumas, išskyrus už Kinijos Liaudies Respublikos kilmės Ace-K tam tikruose preparatuose ir (arba) mišiniuose surinktus muitus (jei tokių buvo).

(93)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 15 straipsnio 1 dalį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės acesulfamo kaliui (6-metil-1,2,3-oksatiazin-4(3H)-ono 2,2-dioksido kalio druska; CAS RN 55589–62–3), kurio KN kodas šiuo metu yra ex 2934 99 90 (TARIC kodas 2934999021), nustatomas galutinis antidempingo muitas.

2.   Galutinio antidempingo muito normos, taikomos 1 dalyje aprašytam produktui, kurį pagamino toliau lentelėje išvardytos bendrovės, yra šios:

Bendrovė

Galutinis muitas (EUR/kg (neto))

Papildomas TARIC kodas

„Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.“

4,58

C046

„Suzhou Hope Technology Co., Ltd.“

4,47

C047

„Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.“

2,64

C048

Visos kitos bendrovės

4,58

C999

3.   Individualios antidempingo muito normos, nustatytos 2 dalyje nurodytoms bendrovėms, taikomos, jeigu valstybių narių muitinėms pateikiama galiojanti komercinė sąskaita faktūra, kurioje turi būti pateikta deklaracija su nurodyta data ir pasirašyta tą sąskaitą faktūrą išduodančio subjekto pareigūno, kurio nurodomas vardas, pavardė ir pareigos: „Patvirtinu, kad (kiekis) šioje sąskaitoje faktūroje nurodyto acesulfamo kalio (papildomas TARIC kodas), parduoto eksportui į Europos Sąjungą, pagamino (bendrovės pavadinimas ir adresas) Kinijos Liaudies Respublikoje. Patvirtinu, kad šioje sąskaitoje faktūroje pateikta informacija yra išsami ir teisinga.“ Jeigu tokia sąskaita faktūra nepateikiama, taikomas visoms kitoms bendrovėms nustatytas muitas.

4.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus reglamentuojančios nuostatos.

2 straipsnis

Galutinai surenkamos laikinaisiais antidempingo muitais pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/787 užtikrintos sumos, išskyrus už Kinijos Liaudies Respublikos kilmės Ace-K tam tikruose preparatuose ir (arba) mišiniuose surinktą muitą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  2015 m. gegužės 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/787, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės acesulfamo kaliui ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės acesulfamo kaliui tam tikruose preparatuose ir (arba) mišiniuose nustatomas laikinasis antidempingo muitas (OL L 125, 2015 5 21, p. 15).

(3)  2007 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1331/2007, nustatantis galutinį antidempingo muitą importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės diciandiamidui (OL L 296, 2007 11 15, p. 1).

(4)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, Belgium.


31.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 287/65


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1964

2015 m. spalio 30 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

45,6

MA

74,9

MK

44,1

TR

97,5

ZZ

65,5

0707 00 05

AL

57,9

TR

112,1

ZZ

85,0

0709 93 10

MA

137,2

TR

150,7

ZZ

144,0

0805 50 10

AR

130,2

TR

112,1

UY

68,0

ZZ

103,4

0806 10 10

BR

263,0

EG

219,7

LB

234,5

MK

68,5

TR

178,7

ZZ

192,9

0808 10 80

AR

137,9

CL

85,3

MK

23,1

NZ

155,1

ZA

147,0

ZZ

109,7

0808 30 90

TR

137,4

ZZ

137,4


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

31.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 287/67


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1965

2015 m. spalio 27 d.

dėl Šveicarijos įnašo į Europos Sąjungos patariamąją misiją civilinio saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) priėmimo (EUAM Ukraine/4/2015)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 38 straipsnio trečią dalį,

atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimą 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinio saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) (1),

kadangi:

(1)

pagal Sprendimo 2014/486/BUSP 10 straipsnio 3 dalį Taryba įgaliojo Politinį ir saugumo komitetą (toliau – PSK) priimti atitinkamus sprendimus dėl trečiųjų valstybių pasiūlytų įnašų į misiją EUAM Ukraine priėmimo;

(2)

civilinių operacijų vadas rekomendavo PSK priimti Šveicarijos pasiūlytą įnašą į EUAM Ukraine ir laikyti jį reikšmingu;

(3)

Šveicarija turėtų būti atleista nuo finansinių įnašų į misijos EUAM Ukraine veiklos biudžetą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Trečiųjų valstybių įnašai

1.   Šveicarijos įnašas į EUAM Ukraine priimamas ir laikomas reikšmingu.

2.   Šveicarija atleidžiama nuo finansinių įnašų į misijos EUAM Ukraine veiklos biudžetą.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 27 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

W. STEVENS


(1)  OL L 217, 2014 7 23, p. 42.


31.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 287/68


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1966

2014 m. liepos 9 d.

dėl valstybės pagalbos SA.34118 (2012/C ex 2011/N), kurią Vokietija ketina suteikti Porsche Leipzig GmbH ir Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 4075)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 108 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

paraginusi suinteresuotąsias šalis pateikti pastabas pagal minėtas nuostatas (1) ir atsižvelgdama į jų pastabas,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

Elektroniniu laišku, Komisijoje užregistruotu 2011 m. gruodžio 20 d. (SANI 6554), Vokietija, remdamasi 2007–2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairėmis (2) (toliau – Regioninės pagalbos gairės), pranešė apie regioninę pagalbą, kurią ketina suteikti bendrovėms Porsche Leipzig GmbH ir Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft investiciniam projektui Leipcige (Saksonijoje) vykdyti.

(2)

2012 m. liepos 11 d. raštu Komisija Vokietijai pranešė apie savo tos pačios dienos sprendimą dėl regioninės pagalbos, kurią Vokietija ketina suteikti Porsche Leipzig GmbH ir Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft investiciniam projektui vykdyti, pradėti procedūrą pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį (toliau – sprendimas pradėti procedūrą), siekiant atlikti nuodugnų vertinimą remiantis Komisijos komunikatu dėl regioninės pagalbos dideliems investicijų projektams nuodugnaus vertinimo kriterijų (3) (toliau – Komunikatas dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų).

(3)

2012 m. spalio 30 d. Komisijos sprendimas pradėti oficialią tyrimo procedūrą paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (4). Komisija paragino suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas.

(4)

2012 m. spalio 31 d. raštu (2012/116806) Vokietija pateikė savo pastabas ir nuodugniam vertinimui atlikti reikalingą informaciją.

(5)

2012 m. gruodžio 17 d. raštu (2012/135107) ir 2012 m. vasario 4 d. elektroniniu laišku Komisija paprašė papildomos informacijos, Vokietija ją pateikė 2013 m. sausio 25 d. ir vasario 7 d. raštais (atitinkamai 2013/008324 ir 2013/013186).

(6)

Suinteresuotųjų šalių pastabų negauta.

2.   PAGALBOS PRIEMONĖS APIBŪDINIMAS

2.1.   PRIEMONĖS TIKSLAS

(7)

Siekdama skatinti regioninę plėtrą, Vokietija ketina bendrovėms Porsche Leipzig GmbH ir Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft suteikti regioninę pagalbą kaip tiesioginę subsidiją ir investicinę išmoką naujo modelio automobiliams gaminti. Šis investicinis projektas turėtų būti vykdomas Leipcige (Saksonijoje), kuris yra pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktą remiamame regione; jam 2011 m. sausio 1 d. –2014 m. birželio 30 d. taikoma 20 % regioninės investicinės pagalbos aukščiausia riba (bendrasis subsidijos ekvivalentas, toliau – BSE) (5).

2.2.   PAGALBOS GAVĖJOS

(8)

Pagalbos gavėjos yra bendrovės Porsche Leipzig GmbH (toliau – Porsche Leipzig) ir Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft (toliau – Porsche AG). Porsche Leipzig yra Porsche AG patronuojamoji bendrovė; 2012 m. rugpjūčio 1 d.Porsche AG bendrovę visiškai perėmė bendrovė Volkswagen Aktiengesellschaft, taigi dabar ji priklauso Volkswagen bendrovių grupei.

(9)

Volkswagen bendrovių grupės gaminamų automobilių spektras siekia nuo mažų iki prabangių ir komercinių transporto priemonių. 2013 m. jai priklausė 106 gamyklos 19 Europos valstybių ir 8 Amerikos, Azijos ir Afrikos šalyse, jose dirbo iš viso 572 800 darbuotojų. 2013 m. bendrovių grupė iš viso pristatė 9,7 mln. automobilių klientams 153 šalyse; jos dalis pasaulinėje lengvųjų automobilių rinkoje pasiekė 12,8 % (6), apyvarta – 197 mlrd. EUR.

(10)

2013 m. Porsche AG darbuotojų skaičius visame pasaulyje siekė 19 456, pristatytų naujų automobilių skaičius – 162 145, bendra apyvarta – 14,3 mlrd. EUR.

2.3.   INVESTICINIS PROJEKTAS

(11)

Investicinio projekto pradžia – 2011 m. balandžio mėn., planuota pabaiga – 2014 m. gegužės mėn.

(12)

Investicinio projekto dalykas – Leipcige esančios gamyklos išplėtimas pritaikant ją naujo modelio lengvųjų automobilių „Porsche Macan“ gamybai. Tai – sportinės universaliosios transporto priemonės (angl. sport utility vehicle, SUV) arba visureigio tipo automobiliai, pagal POLK klasifikaciją priskirtini B segmentui (vidutinio dydžio arba vidutinės klasės lengvieji automobiliai), o pagal IHS Global Insight klasifikaciją – SUV-D segmentui (standartinės sportinės universaliosios transporto priemonės, angl. standard sport utility vehicle) (7).

(13)

Projektas apima investicijas į pastatus, mašinas, įrenginius ir nematerialųjį turtą. Numatyta įrengti naujojo modelio automobiliams gaminti reikalingus kėbulų gamybos, įrengimo bei dažymo cechus. Įgyvendinus investicinį projektą, Leipcige esanti gamykla, kurioje automobiliai būdavo tik surenkami, turėtų būti paruošta visam gamybos procesui.

(14)

Planuoti gamybos pajėgumai – [40 000–100 000] (8) automobilių per metus, techniškai įmanomi didžiausi pajėgumai – [40 000–100 000] automobilių, taigi, darant prielaidą, kad per metus yra 235 darbo dienos, – […] automobilių per dieną. Gamyba visu pajėgumu turėtų būti pradėta 2014 m. pirmąjį pusmetį.

(15)

Reikalavimus atitinkančios projekto investicinės sąnaudos nominaliąja verte iš viso sudaro 550,08 mln. EUR, dabartine verte (9) – 521,56 mln. EUR. Toliau pateiktoje lentelėje visos reikalavimus atitinkančios projekto sąnaudos suskirstytos pagal metus ir kategoriją.

Reikalavimus atitinkančios investicinės sąnaudos (nominaliąja verte, mln. EUR).

Mln. EUR (suapvalinta)

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Iš viso

Pastatai

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Išorės įrenginiai

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Mašinos/įrenginiai

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Nematerialusis turtas

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Iš viso

(…)

(…)

(…)

(…)

550,08

(16)

Vokietija patvirtino, kad pagalbos prašoma tik naujam turtui, o nematerialusis turtas iš trečiųjų asmenų bus įsigyjamas rinkos kainomis.

2.4.   INVESTICINIO PROJEKTO FINANSAVIMAS

(17)

Vokietija patvirtino, kad pagalbos gavėjų įnašas iš nuosavų išteklių, kuriam netaikoma valstybės parama, sudarys daugiau kaip 25 % reikalavimus atitinkančių sąnaudų.

2.5.   TEISINIS PAGRINDAS

(18)

Ketinama suteikti toliau nurodytas pagalbos priemones pagal toliau atitinkamai nurodytą nacionalinį teisinį pagrindą:

a)

investicinę išmoką pagal Investitionszulagengesetz 2010 (2010 m. investicinių išmokų įstatymas) (10);

b)

tiesioginę subsidiją pagal Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) 2009 (2009 m. bendrosios užduoties „Regioninės ekonominės struktūros gerinimas“ koordinavimo sistema) (11).

2.6.   PAGALBOS PRIEMONĖ

(19)

2011 m. kovo 24 d. pagalbos gavėjos pateikė paraišką skirti tiesioginę subsidiją. 2011 m. kovo 29 d.Sächsische Aufbaubank (SAB) (Saksonijos plėtros bankas) patvirtino, kad pagalbos gavėjos iš esmės turi teisę gauti tiesioginę subsidiją kaip paskatą investiciniam projektui vykdyti. Investicinė išmoka – nagrinėjamo projekto atveju ją patvirtinus Komisijai – skiriama pasinaudojant fiskaline schema, pagal kurią paraišką pateikęs subjektas, jei jis tenkina objektyvias sąlygas, be tolesnių valstybės svarstymų įgyja teisę gauti investicinę išmoką. Todėl pagalbos gavėjos, prieš pradėdamos darbus, neprivalėjo pateikti paraiškos investicinei išmokai gauti.

(20)

Vokietija ketina suteikti 43,67 mln. EUR dydžio (dabartine verte) pagalbą. Kadangi visų numatytų reikalavimus atitinkančių projekto išlaidų dabartinė vertė yra 521,56 mln. EUR (nominaliąja verte – 550 mln. EUR), numatytas pagalbos intensyvumas sudaro 8,37 % BSE.

(21)

Vokietija patvirtino, kad projektui skirtos paramos lėšos nebus sumuojamos su pagalbos lėšomis, skirtomis pagal kitas vietos, regiono, nacionalines ar ES schemas toms pačioms reikalavimus atitinkančioms sąnaudoms dengti. Vokietija taip pat patikino, kad jei reikalavimus atitinkančios sąnaudos skirtųsi nuo pranešime apie pagalbą nurodytos apytikslės sumos, nebus viršijama nei patvirtintos didžiausios pagalbos sumos dabartinė vertė, nei patvirtintas pagalbos intensyvumas.

(22)

Ir tiesioginė subsidija, ir investicinė išmoka skiriamos su sąlyga, kad pagalbos gavėjos pasibaigus projektui investiciją remiamame regione išlaikys dar bent penkerius metus.

2.7.   BENDROSIOS NUOSTATOS

(23)

Vokietija įsipareigojo Komisijai pateikti šiuos dokumentus:

per du mėnesius po pagalbos suteikimo – pagalbos priemonei svarbių dokumentų kopiją;

Komisijai patvirtinus pagalbą, kas penkerius metus – tarpinę ataskaitą (kurioje pateikiami išmokėtų pagalbos sumų, pagalbos sutarties vykdymo ir visų kitų investicinių projektų, pradėtų toje įmonėje/gamykloje, duomenys);

per šešis mėnesius po paskutinės pagalbos dalies išmokėjimo pagal išmokų planą, apie kurį pranešta, – išsamią galutinę ataskaitą.

3.   OFICIALIOS TYRIMO PROCEDŪROS PRADĖJIMO PAGRINDAS

(24)

Savo sprendime pradėti procedūrą Komisija konstatavo, kad bendrosios suderinamumo su vidaus rinka pagal Regioninės pagalbos gaires sąlygos tenkinamos ir kad pagalbos suma, apie kurią pranešta, bei pagalbos intensyvumas leidžiamų didžiausių verčių neviršija. Tačiau savo pirminiame tyrime Komisija negalėjo patvirtinti, kad pagalba su vidaus rinka suderinama pagal Regioninės pagalbos gairių 68 punktą.

(25)

Regioninės pagalbos gairių 68 punkte nustatyta, kad Komisija turi pradėti oficialią tyrimo procedūrą ir nuodugniai įvertinti, ar pagalba skatina investuoti, ar ji yra proporcinga ir kokį turi teigiamą ir neigiamą poveikį, jei pagalbos gavėjo dalis atitinkamoje produkto ir geografinėje rinkoje prieš įgyvendinant investiciją arba ją įgyvendinus siekia daugiau kaip 25 % (tyrimas pagal 68 punkto a papunktį) arba jei investicija sukurti pajėgumai sudaro daugiau kaip 5 % rinkos, kuri, vertinant absoliučiaisiais ar santykiniais dydžiais, yra mažėjanti (tyrimas pagal 68 punkto b papunktį).

(26)

Komisija savo pirminiame tyrime negalėjo atmesti galimybės, kad rinkos dalies riba ir pajėgumų padidėjimo dėl nepakankamai gerai veikiančioje rinkoje įvykdytos investicijos riba atitinkamose rinkose gali būti viršijamos.

(27)

Visų pirma Komisijai kilo abejonių dėl Vokietijos pasiūlyto atitinkamos produkto rinkos ribų nustatymo, t. y. šia rinka laikyti arba visą lengvųjų automobilių rinką neskaidant jos į segmentus, arba, jei manoma, kad skaidyti reikia, tik B segmentą pagal POLK klasifikaciją. Remdamasi ankstesniu sprendimu (12), Komisija manė, kad sportinių universaliųjų transporto priemonių klasifikacija pagal IHS Global Insight yra tinkamesnė. Komisija negalėjo tvirtai pasakyti, ar šios investicijos atitinkama produkto rinka laikytina visa lengvųjų automobilių rinka, ar tik B segmentas pagal POLK klasifikaciją, ar tik SUV-D kategorija pagal IHS Global Insight klasifikaciją. Todėl Komisija tikslių atitinkamos produkto rinkos ribų nenustatė, o rėmėsi prielaida, kad įtikinamos alternatyvos yra visa lengvųjų automobilių rinka ir B segmentas pagal POLK klasifikaciją bei SUV-D segmentas pagal IHS Global Insight klasifikaciją.

(28)

Komisija negalėjo priimti galutinio sprendimo ir dėl atitinkamos geografinės rinkos ribų nustatymo. Ji negalėjo nustatyti, ar atitinkama geografinė rinka apima visą Europos ekonominę erdvę (toliau – EEE), ar, kaip siūlė Vokietija, pasaulinę rinką, ar bent EEE ir Šiaurės Amerikos rinkas kartu.

(29)

Atlikus analizę pagal Regioninės pagalbos gairių 68 punkto a papunktį paaiškėjo, kad B segmento pagal POLK klasifikaciją dalis atitinkamoje geografinėje rinkoje (EEE) yra didesnė negu 25 % (13).

(30)

Atlikus analizę pagal Regioninės pagalbos gairių 68 punkto b papunktį paaiškėjo, kad EEE rinkoje projekto nulemtas pajėgumų padidėjimas, kuris siekia […] %, SUV-D segmente pagal IHS Global Insight klasifikaciją yra gerokai didesnis negu 5 % riba, o pati rinka atitinkamu laikotarpiu buvo nepakankamai gerai veikianti. 2005–2010 m. laikotarpiu EEE produkto tikrojo suvartojimo bendras metinio augimo koeficientas (angl. CAGR) buvo – 0,9 %, o BVP bendras metinio augimo koeficientas – 1,62 % (14).

(31)

Kadangi Komisija negalėjo aiškiai nustatyti, kad Regioninės pagalbos gairių 68 punkto a ir b papunkčiuose nustatytos ribos neviršijamos, nuspręsta pradėti oficialią tyrimo procedūrą. Komisija visų pirma nurodė, kad jei remdamasi pradėjus oficialią tyrimo procedūrą gautomis pastabomis negalės aiškiai nustatyti, ar nurodytos ribos viršijamos, turės atlikti nuodugnų investicinio projekto vertinimą pagal Komunikatą dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų. Komisija Vokietijos ir visų suinteresuotųjų šalių paprašė pateikti pastabas.

4.   SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ PASTABOS

(32)

Suinteresuotųjų šalių pastabų negauta.

5.   VOKIETIJOS PASTABOS

5.1.   ATITINKAMA PRODUKTO RINKA

(33)

Vokietija ir toliau laikėsi nuomonės, kad B segmentas pagal POLK klasifikaciją yra tinkamas atitinkamos produkto rinkos ribų nustatymas, tačiau kitų argumentų nepateikė.

5.2.   ATITINKAMA GEOGRAFINĖ RINKA

(34)

Vokietija ir toliau laikėsi nuomonės, kad atitinkama geografine rinka laikytina pasaulinė rinka arba bent bendra EEE ir Šiaurės Amerikos rinka. Argumentas – produktai pasaulinei rinkai tiekiami iš vienos gamybos vietos.

5.3.   NUODUGNUS PAGALBOS PRIEMONĖS VERTINIMAS

(35)

Vokietija pateikė toliau nurodytą informaciją, kad Komisija galėtų atlikti nuodugnų vertinimą.

5.3.1.   Teigiamas pagalbos poveikis

(36)

Vokietija įsitikinusi, kad investicija prisidedama prie Leipcigo miesto ir Saksonijos federacinės žemės regioninės plėtros, ir savo nuomonę grindžia šiais argumentais:

įgyvendinus investicinį projektą bus užtikrintos 833 darbo vietos ir 29 mokymo vietos bei sukurta 1 040 naujų darbo vietų ir 30 naujų mokymo vietų;

regione taip pat atsiras daug netiesioginių darbo vietų – tiekėjų ir paslaugų teikėjų įmonėse. Užimtumo daugiklis yra maždaug 2,5 (15), tai reiškia, kad atsiras apie 2 700 papildomų netiesioginių darbo vietų. Dauguma jų bus sukurtos pagalbos gavėjų gamybos vietoje arba visai netoli jos. 2012–2015 m. vien tiekimo, technikos, transporto ir pakavimo sektoriuose atsiras apie 750 darbo vietų;

pagalbos gavėjos aktyviai dalyvauja įvairiose tinklų ir grupių iniciatyvose, kuriomis skatinama automobilių pramonės plėtra regione (be kitų, iniciatyvoje Automotive Cluster Ostdeutschland (ACOD) (Rytų Vokietijos automobilių pramonės grupė);

pagalbos gavėjos taip pat labai aktyviai rūpinasi savo darbuotojų mokymu ir tęstiniu mokymu – ne tik įdarbina aukštos kvalifikacijos darbuotojus, bet ir reguliariai rengia jų vidaus ir išorės mokymus.

5.3.2.   Pagalbos tinkamumas

(37)

Vokietija nurodo, kad Komisija jau savo sprendime dėl Dell Products Poland  (16) pripažino, kad valstybės pagalba, be kitų priemonių, yra tinkamas būdas skatinti regionų, kuriuose BVP vienam gyventojui ir darbo užmokesčio lygis yra mažesni, o nedarbo lygis didesnis už nacionalinį vidurkį, plėtrą. 2011 m. BVP vienam gyventojui Saksonijoje sudarė 73 % nacionalinio vidurkio, o nedarbo lygis buvo maždaug 50 % didesnis už nacionalinį vidurkį. 2007–2009 m. Saksonijos gyventojų vidutinės disponuojamosios pajamos atitiko maždaug 82 % nacionalinio vidurkio (17).

(38)

Todėl Vokietija mano, kad pagalba, apie kurią pranešė, yra tinkama priemonė jos sanglaudos tikslams pasiekti.

5.3.3.   Skatinamasis poveikis/priešingos padėties scenarijus

(39)

Vokietija pateikė įrodymų, kad pagalba patenka į Komunikate dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų apibūdintą 2 scenarijų, nes skatina pagalbos gavėjas visą investiciją vykdyti Leipcige, užuot ją išskaidžius – [1 vietoje Vokietijoje] ir Leipcige (tokiu atveju kėbulai būtų gaminami ir dažomi [1 vietoje Vokietijoje] esančioje gamykloje, o surenkami Leipcige). Visų pirma, siekdama paaiškinti Porsche AG daugiapakopį sprendimo dėl investicijos vietos priėmimo procesą, Vokietija pateikė svarbių, autentiškų ir aktualių bendrovės dokumentų. Sprendimų priėmimo procesas apibūdintas toliau.

Pagalbos gavėjų sprendimo priėmimo procesas

(40)

Sprendimas dėl „Macan“ projekto investicijos ir vietos priimtas 2011 m. kovo mėn. Nors Porsche Automobile Holding SE ir Volkswagen AG dar 2009 m. susitarė kurti integruotą automobilių bendrovių grupę, aukščiausieji Porsche AG valdymo organai pasiruošimo ir sprendimo priėmimo etapuose visus bendrovei svarbius sprendimus priėmė visiškai savarankiškai, neįtraukdami Volkswagen bendrovių grupės valdymo organų ir komitetų.

(41)

Pagal Porsche AG valdybos darbo tvarkos taisykles sprendimus dėl naujų produktų (serijų) gamybos (taip pat sprendimus dėl vietos) turėjo priimti Porsche AG valdybos produktų komitetas ir pateikti tvirtinti Porsche AG stebėtojų tarybai.

(42)

Sprendimas dėl „Macan“ investicijos ir vietos priimtas per daugiapakopį procesą. Kiekvienu etapu būdavo atliekami ir nagrinėjami lyginamieji įvairių gamybos scenarijų įvairiose Vokietijos vietose skaičiavimai.

(43)

Procesas (žr. toliau) pradėtas [2010 m.], baigtas 2011 m. kovo 15 d., stebėtojų tarybai priėmus sprendimą investicijos vieta pasirinkti Leipcigą, jei bus suteikta valstybės pagalba.

(44)

Iš pradžių svarstyti tik pirmieji keturi iš toliau nurodytų scenarijų. Vėliau įtrauktas ir [2010 m.] Valdybos produktų komitetui pristatytas 5 scenarijus (18).

Scenarijus

Scenarijaus apibūdinimas

1.

[2 vieta Vokietijoje]

Sukomplektuotų automobilių gamyba ir tiekimas iš [2 vietos Vokietijoje]

2.

[2 vieta Vokietijoje]/Porsche Leipzig

Kėbulų gamyba/dažymas [2 vietoje Vokietijoje], nudažytų kėbulų išleidimas ir vežimas į Leipcigą surinkti

3.

[1 vieta Vokietijoje]/Porsche Leipzig

Kėbulų gamyba/dažymas [1 vietoje Vokietijoje], nudažytų kėbulų išleidimas ir vežimas į Leipcigą surinkti

4.

[3 vieta Vokietijoje]

Sukomplektuotų automobilių gamyba ir tiekimas iš [3 vietos Vokietijoje]

5.

Porsche Leipzig

Sukomplektuotų automobilių gamyba ir tiekimas iš Leipcigo

(45)

Remdamasi bendrovės dokumentais, Vokietija aiškino, kad planavimo ir sprendimo priėmimo etapuose atlikta keletas gamybos sąnaudų kiekvienoje iš galimų vietų skaičiavimų, siekiant panašaus tikslumo pagal kiekvieną scenarijų. Todėl sprendimo priėmimo etape nulinė linija, t. y. bazinio lygio scenarijus, kuriam atitinkamu momentu teikiama pirmenybė, kito (19).

(46)

Kadangi Porsche Leipzig tokios pat apimties skaičiavimams atlikti turėjo mažiau laiko negu kitos galimos vietos ir iki tol buvo tik surinkimo gamykla, ji neturėjo išsamaus sąnaudų ir struktūrinių investicijų, kaip antai investicijų į dažymo ir kėbulų gamybos cechų pastatus ir infrastruktūrą, planavimo patirties. [2010 m.] vykusiame Valdybos produktų komiteto posėdyje, kuriame 5 scenarijus buvo pripažintas nuline linija, Porsche Leipzig paprašyta parengti tikslesnius planus.

(47)

Iš pradžių manyta, kad sąnaudos pagal 5 scenarijų bus mažesnės negu pagal 3 scenarijų, tačiau rengiant išsamius planus šis pranašumas vis mažėjo ir galiausiai, apskaičiavus papildomas investicines sąnaudas, kurios buvo aiškiai didesnės negu pagal 3 scenarijų, jo visai nebeliko. Tačiau apskaičiuotos sąnaudos pagal 3 ir 5 scenarijus tebebuvo gerokai mažesnės negu pagal kitus.

(48)

Porsche Leipzig vadovybė pradėjo svarstyti galimybę prašyti valstybės pagalbos, kuria būtų galima kompensuoti šias papildomas sąnaudas, ir kreipėsi į Saksonijos ekonomikos, darbo ir susisiekimo ministeriją (toliau – SEDSM).

(49)

2011 m. vasario 25 d. raštu Porsche Leipzig paprašė SEDSM apsvarstyti galimybę suteikti pagalbą investiciniam projektui vykdyti. Rašte buvo nurodyta, kad sprendimas dėl vietos dar nepriimtas ir kad svarstoma galimybė pasinaudoti ekonomine parama, siekiant kompensuoti Leipcigo, kaip gamybos vietos, trūkumus. 2011 m. vasario 28 d. vykusiame posėdyje investicinis projektas pristatytas SEDSM.

(50)

[2011 m.] vykusiame posėdyje Valdybos produktų komitetas Porsche Leipzig paprašė rasti daugiau taupymo galimybių, siekiant užtikrinti 5 scenarijaus konkurencingumą, palyginti su 3 scenarijumi.

(51)

2011 m. kovo 9 d. raštu SEDSM Porsche Leipzig užtikrino, kad naudodamasi esamomis regioninės paramos galimybėmis suteiks paramą investiciniam projektui, kurį įgyvendinus visas „Macan“ modelio automobilių gamybos procesas bus sutelktas Leipcige.

(52)

Išsamių skaičiavimų rezultatas buvo šis 2011 m. kovo 15 d. stebėtojų tarybai pateiktas vietos nulemtų gamybos sąnaudų, neįskaičiavus galimos valstybės pagalbos, palyginimas:

Scenarijus

Vietos nulemtos gamybos sąnaudos mln. EUR be valstybės pagalbos, 2011 m. kovo 15 d. duomenys

3.

[1 vieta Vokietijoje]/Porsche Leipzig

(…)

5.

Porsche Leipzig

(…)

(53)

Be valstybės pagalbos sąnaudos pagal 5 scenarijų buvo 65 mln. EUR didesnės negu pagal 3 scenarijų.

(54)

Kadangi pagal 5 scenarijų visos investicinės sąnaudos patiriamos Leipcige, visos investicijų į infrastruktūrą ir produktus sąnaudos, t. y. 550 mln. EUR, laikomos atitinkančiomis reikalavimus. Taigi pagal galiojančias regioninės pagalbos teikimo nuostatas pagalba galėtų siekti 47,5 mln. EUR. Vadinasi, grynosios gamybos sąnaudos (pasinaudojus pagalba) pagal 5 scenarijų nuo […] mln. EUR sumažėtų iki […] mln. EUR.

(55)

Pagal 3 scenarijų Leipcigui tektų tik maža dalis visų investicinių sąnaudų (surinkimui), tad pagalba galėtų siekti 10,02 mln. EUR. Kadangi [1 vieta Vokietijoje] nėra remiama vietovė, ten nebūtų teikiama regioninė pagalba. Vadinasi, grynosios gamybos sąnaudos (pasinaudojus pagalba) pagal 3 scenarijų nuo […] mln. EUR sumažėtų iki […] mln. EUR.

(56)

Iš toliau pateiktos lentelės matyti, kad pagal 5 scenarijų didesnės sąnaudos, palyginti su 3 scenarijumi, įskaičiuojant pagalbą, nuo 65 mln. EUR sumažėja iki 27,52 mln. EUR (2011 m. kovo mėn. duomenys).

 

3 scenarijus

5 scenarijus

Gamybos sąnaudos be valstybės pagalbos

[…] mln. EUR

[…] mln. EUR

Papildomos sąnaudos pagal 5 scenarijų, palyginti su 3 scenarijumi, be pagalbos

65 mln. EUR

Valstybės pagalba

10,02 mln. EUR

47,5 mln. EUR

Gamybos sąnaudos įskaičiavus pagalbą

[…] mln. EUR

[…] mln. EUR

Papildomos sąnaudos pagal 5 scenarijų, palyginti su 3 scenarijumi, įskaičiavus pagalbą

27,52 mln. EUR

(57)

Vokietija nurodė, kad, be 27,52 mln. EUR dydžio papildomų sąnaudų, atsižvelgta į įvairius kokybinius kriterijus, palankius 5 scenarijui:

pirma, remiantis empiriniais automobilių pramonės duomenimis, tam tikra rizika, pvz., kylanti vežant, yra daug mažesnė, kai visas gamybos procesas sutelktas vienoje vietoje, o ne išskaidytas, t. y. kai kėbulai gaminami ir dažomi vienoje vietoje, o surenkami – kitoje;

antra, visą gamybos procesą sutelkus vienoje vietoje, jį galima dinamiškai organizuoti ir atitinkamai optimizuoti;

trečia, visą gamybos procesą sutelkus vienoje vietoje, galima greičiau nustatyti galimų defektų priežastis ir jas pašalinti. Patirtis rodo, kad apskritai defektų būna mažiau, kai atskirų cechų darbininkai dirba vienoje vietoje;

ketvirta, prekės ženklo įvaizdis taip pat yra vienas iš lemiamų veiksnių. Gamykloje [1 vietoje Vokietijoje] daugiausia gaminami […] automobiliai, o „Macan“ yra aukščiausios klasės automobiliai.

(58)

Remdamasis šiais skaičiavimais ir svarstymais, 2011 m. kovo 15 d. vykusiame stebėtojų tarybos posėdyje Porsche AG vyriausiasis finansininkas pranešė, kad, norint išplėsti Leipcige esančią gamyklą ir padaryti ją tinkama gamybos vieta, reikėtų prašyti regioninės pagalbos. 2011 m. kovo 15 d. stebėtojų tarybos posėdžio protokole užfiksuota, kad vyriausiasis finansininkas teigė, jog galutinis sprendimas dėl vietos priklauso ir nuo to, ar bus suteiktos subsidijos.

(59)

Po šio pareiškimo stebėtojų taryba patvirtino 5 scenarijų (visas gamybos procesas vykdomas Leipcige) su sąlyga, kad bus galima pasinaudoti valstybės pagalba.

(60)

2011 m. kovo 15 d. stebėtojų tarybai priėmus šį sąlyginį sprendimą, Porsche Leipzig pateikė oficialią paraišką skirti jai regioninę pagalbą pagal schemą Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). 2011 m. kovo 24 d. paraiška pateikta Sächsische Aufbaubank (SAB). Investicinė išmoka skiriama pagal teisinį pagrindą, kurį šiuo atveju turi patvirtinti Komisija. Išankstinė paraiška nereikalinga, tačiau paraiškoje suteikti pagalbą turi būti nurodyta tikėtina investicinės išmokos suma, siekiant užtikrinti, kad nebus viršijama didžiausia suma.

(61)

2011 m. kovo 29 d.Sächsische Aufbaubank patvirtino, kad investicinis projektas iš esmės atitinka paramos kriterijus.

(62)

2011 m. balandžio mėn. investicinį projektą pradėta įgyvendinti.

(63)

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti atskiri daugiapakopio sprendimo priėmimo proceso etapai.

Data

 

[2010 m.]

Valdybos produktų skyriaus posėdis:

pristatomi tik 1–4 scenarijai,

Valdybos produktų skyrius nusprendžia labiau detalizuoti 1–4 scenarijus,

1 scenarijus apibrėžiamas kaip nulinė linija.

[2010 m.]

Valdybos produktų skyriaus posėdis:

pristatomi 1–5 scenarijai,

3 scenarijus apibrėžiamas kaip nulinė linija.

[2010 m.]

Stebėtojų tarybos posėdis:

stebėtojų taryba nusprendžia įgyvendinti „Macan“ projektą,

sprendimas dėl vietos vis dar nepriimamas. Stebėtojų taryba prašo Valdybos produktų skyriaus pateikti pasiūlymus dėl vietos,

stebėtojų taryba palankiai įvertina 5 scenarijų.

[2010 m.]

Valdybos produktų skyriaus posėdis:

vis dar svarstomi visi penki vietos scenarijai,

Valdybos produktų skyrius nurodo toliau plėtoti 5 scenarijų,

5 scenarijus apibrėžiamas kaip nulinė linija.

[2011 m.]

Valdybos produktų skyriaus posėdis:

Valdybos produktų skyrius patvirtina, kad per kitą stebėtojų tarybos posėdį, kuriame turės būti priimtas sprendimas dėl gamybos vietos, stebėtojų tarybai pristatys pasiūlymą dėl sprendimo,

stebėtojų tarybos patvirtinimas dar negautas.

2011 m. vasario 25 d.

Porsche Leipzig raštas SEDSM:

prašoma SEDSM apsvarstyti, ar investiciniam projektui galėtų būti suteikta pagalba.

[iki 2011 m. kovo 15 d.]

Valdybos produktų skyriaus posėdis:

Valdybos produktų skyrius patvirtina 5 scenarijaus sąnaudų skaičiavimus,

Valdybos produktų skyrius prašo rasti kitų taupymo galimybių.

2011 m. kovo 9 d.

SEDSM raštu patvirtina savo pasiruošimą projektui suteikti paramą:

SEDSM užtikrina, kad naudodamasi esamomis regioninės paramos galimybėmis suteiks paramą investiciniam projektui, kurį įgyvendinus visas „Macan“ modelio automobilių gamybos procesas bus sutelktas Leipcige, vykdyti.

2011 m. kovo 15 d.

Stebėtojų tarybos posėdis:

stebėtojų taryba patvirtina, kad visas „Macan“ modelio automobilių gamybos procesas bus sutelktas Leipcige, jei bus gauta valstybės pagalba.

2011 m. kovo 24 d.

Oficiali Porsche Leipzig paraiška suteikti pagalbos dalį, dėl kurios turi būti svarstoma.

2011 m. kovo 29 d.

Sächsische Aufbaubank raštas:

Sächsische Aufbaubank patvirtina, kad investicinis projektas iš esmės atitinka pagalbos skyrimo kriterijus.

2011 m. balandžio mėn.

Pradedami investicinio projekto darbai.

5.3.4.   Pagalbos proporcingumas

(64)

Komunikato dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų 22 punkte sakoma, kad „2 scenarijaus atveju, pagalba […] paprastai laikoma proporcinga, jeigu ji yra lygi pagalbą gaunančios bendrovės investavimo remiamame regione grynųjų išlaidų ir investavimo kitame (-uose) regione (-uose) grynųjų išlaidų skirtumui“. Vokietija nurodo, kad skaičiavimai, naudoti pagalbos skatinamajam poveikiui analizuoti, galėtų būti naudojami ir jos proporcingumui įvertinti.

(65)

Sąnaudos pagal 5 scenarijų, palyginti su 3 scenarijumi, didesnės 65 mln. EUR.

(66)

NET ir atsižvelgus į 47,5 mln. EUR (nominaliąja verte) didžiausią leidžiamą pagalbą, sąnaudos pagal 5 scenarijų vis tiek didesnės 27,52 mln. EUR.

(67)

Todėl Vokietija tai laiko argumentu, kad kompensacija nėra per didelė, nes šia pagalba nevisiškai kompensuojamas Leipcigo gamyklos, kaip gamybos vietos, trūkumas. Tad, Vokietijos nuomone, pagalba yra proporcinga.

(68)

Vokietija nurodo, kad Porsche AG, priimdama šį sprendimą dėl vietos, atsižvelgė ne tik į finansinius, bet ir į kokybinius kriterijus.

5.3.5.   Neigiamas pagalbos poveikis konkurencijai ir prekybai

(69)

Vokietija pabrėžia, kad regioninė pagalba skirta tik Leipcigo gamyklos, kaip gamybos vietos, trūkumui kompensuoti, t. y. papildomoms sąnaudoms, kurios atsiras visą gamybos procesą sutelkus Leipcige, palyginti su scenarijumi, jei kėbulai būtų gaminami ir dažomi [1 vietoje Vokietijoje], o surinkti būtų vežami į Leipcigą. Vokietijos nuomone, kadangi pagalba proporcinga, ji nedaro poveikio konkurencijai. Esą bet kokiu atveju būtų investuojama į projektą „Macan“ ir tai darytų poveikį konkurencijai ir prekybai.

(70)

Todėl Vokietija daro prielaidą, kad, remiantis Komunikato dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų 40 punktu, pagalba nedarys neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai.

6.   PRIEMONĖS VERTINIMAS PAGALBOS TEISĖS POŽIŪRIU IR JOS SUDERINAMUMAS SU VIDAUS RINKA

6.1.   PAGALBOS BUVIMAS

(71)

Vokietija finansinę paramą teikia kaip tiesioginę subsidiją ir investicinę išmoką. Taigi tai yra valstybės ir iš jos valstybinių išteklių teikiama parama, kaip nustatyta SESV 107 straipsnio 1 dalyje.

(72)

Pagalba teikiama vienos įmonių grupės, t. y. Volkswagen bendrovių grupės, patronuojamosioms bendrovėms, taigi yra atrankinė.

(73)

Gavusios finansinę paramą, pagalbos gavėjos nepatirs išlaidų, kurias įprastai būtų turėjusios padengti pačios. Taigi jos įgyja ekonominį pranašumą konkurentų atžvilgiu.

(74)

Finansinė parama skirta investicijai automobilių sektoriuje. Kadangi tarp valstybių narių vyksta prekyba automobiliais, priemonė gali daryti įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai.

(75)

Priemonė skirta Volkswagen bendrovių grupės gamybai palaikyti, taigi ji iškreipia konkurenciją arba gali ją iškreipti.

(76)

Todėl Komisija mano, kad priemonė yra valstybės pagalba pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį.

6.2.   PAGALBOS PRIEMONĖS TEISĖTUMAS

(77)

Vokietija apie numatytą pagalbos priemonę pranešė prieš ją įgyvendindama, taigi įvykdė savo pareigą pagal SESV 108 straipsnio 3 dalį, taip pat individualaus pranešimo reikalavimą pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1628/2006 (20) 7 straipsnio e punktą ir pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008 (21) 6 straipsnio 2 dalį.

6.3.   VERTINIMO TEISINIS PAGRINDAS

(78)

Pagalba siekiama skatinti regioninę plėtrą. Kadangi suteikti pagalbą Vokietija įsipareigojo prieš 2014 m. liepos 1 d. (patvirtinus Komisijai, jei tokio patvirtinimo dar nėra), pagalbos suderinamumo su vidaus rinka vertinimas grindžiamas 2007–2013 m. regioninės pagalbos gairėmis, kurių galiojimas 2014–2020 m. regioninės valstybės pagalbos gairių (22) 186 punktu pratęstas iki 2014 m. birželio 30 d. Visų pirma šis vertinimas turi būti atliekamas pagal 2007–2013 m. regioninės pagalbos gairių 4.3 skirsnio nuostatas („Pagalba dideliems investicijų projektams“). Jei Komisija per oficialią tyrimo procedūrą negalės aiškiai konstatuoti, kad Regioninės pagalbos gairių 68 punkto a papunktyje (rinkos dalis) ir b papunktyje (pajėgumų padidėjimas/rinka) nurodytos ribos neviršijamos, ji, kaip reikalaujama, atliks nuodugnų vertinimą, remdamasi regioninės pagalbos dideliems investicijų projektams nuodugnaus vertinimo kriterijais.

(79)

Komisija savo tyrimą turi atlikti trimis etapais:

pirma, turi patvirtinti, kad priemonė suderinama su bendrosiomis Regioninės pagalbos gairių nuostatomis;

antra, turi nustatyti, ar, ištyrus rinkos dalį ir pajėgumų padidėjimą pagal 68 punkto a ir b papunkčius, neabejotinai atmestina nuodugnaus vertinimo būtinybė;

trečia, jei reikia, t. y. atsižvelgdama į antrame etape atlikto tyrimo rezultatą, turi pradėti nuodugnaus vertinimo procedūrą.

6.4.   PRIEMONĖS ATITIKIMAS REGIONINĖS PAGALBOS GAIRĖSE NUSTATYTIEMS BENDRIESIEMS SUDERINAMUMO KRITERIJAMS

(80)

Jau sprendimo pradėti procedūrą 36 konstatuojamojoje dalyje Komisija konstatavo, kad ši pagalba atitinka Regioninės pagalbos gairėse nustatytus bendruosius suderinamumo su vidaus rinka kriterijus. Per oficialų tyrimą nerasta jokių požymių, kurie leistų suabejoti tokiu vertinimu. Visų pirma Komisija konstatuoja:

nėra jokių požymių, kad Porsche Leipzig, Porsche AG ar Volkswagen bendrovių grupė patirtų finansinių sunkumų, nes nėra tenkinamas nė vienas Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (23) nurodytas kriterijus. Taigi bendrovių grupei, kuriai priklauso pagalbos gavėjos, gali būti teikiama regioninė pagalba;

pagalba teikiama pagal bendrosios išimties schemas, kuriomis atsižvelgiama į Regioninės pagalbos gairėse nustatytus bendruosius suderinamumo su vidaus rinka kriterijus;

investiciniu projektu visų pirma įvairinama esamos įmonės produkcija – bus gaminami naujo modelio lengvieji automobiliai „Porsche Macan“, todėl tai yra pradinė investicija, kaip apibrėžta Regioninės pagalbos gairių 34 punkte;

reikalavimus atitinkančios investicinės sąnaudos nustatytos pagal Regioninės pagalbos gaires;

pagalbos gavėjos įpareigotos pabaigus projektą investiciją regione išlaikyti ne trumpiau kaip penkerius metus;

pagalbos gavėjų įnašas iš nuosavų išteklių, kuriam netaikoma valstybės parama, siekia ne mažiau kaip 25 % reikalavimus atitinkančių sąnaudų;

reikalavimus atitinkančios projekto sąnaudos apytikriais skaičiavimais siekia 521 559 981,66 EUR (dabartine verte, diskontuota pagal pranešant apie pagalbą buvusią vertę). Nėra jokių požymių, kad per paskutinius trejus metus prieš nagrinėjamo investicinio projekto darbų pradžią pagalbos gavėjos būtų gavusios regioninę pagalbą kokiam nors kitam investiciniam projektui vykdyti. Taigi nėra taip, kad planuojamas investicinis projektas su kokiu nors ankstesniu investiciniu projektu sudarytų vieną investicinį projektą, kaip apibrėžta Regioninės pagalbos gairių 60 punkte;

pritaikius pakoregavimo procedūrą, kaip nustatyta Regioninės pagalbos gairių 67 punkte, gaunama, kad šio projekto didžiausias leidžiamas pagalbos intensyvumas yra 8,37 % BSE;

kadangi planuojamos pagalbos (dabartine verte 43 666 078,75 EUR) intensyvumas neviršija didžiausio leidžiamo pagalbos intensyvumo, o pagalbos, apie kurią pranešta, neplanuojama derinti su jokia kita regionine pagalba, projektui numatytos pagalbos intensyvumas yra suderinamas su Regioninės pagalbos gairėmis.

(81)

Remdamasi šiais svarstymais Komisija daro išvadą, kad Regioninės pagalbos gairėse nustatyti bendrieji suderinamumo su vidaus rinka kriterijai tenkinami.

6.5.   TYRIMAS PAGAL REGIONINĖS PAGALBOS GAIRIŲ 68 PUNKTĄ

(82)

Sprendimo pradėti procedūrą 78 konstatuojamojoje dalyje sakoma: „Jei Komisija, remdamasi pradėjus oficialią tyrimo procedūrą gautomis pastabomis, negalės aiškiai konstatuoti, kad Regioninės pagalbos gairių 68 punkto a ir b papunkčiuose nurodytos ribos neviršijamos, ji atliks nuodugnų investicinio projekto vertinimą, remdamasi Komisijos komunikatu dėl regioninės pagalbos dideliems investicijų projektams nuodugnaus vertinimo kriterijų“. Taigi Komisija turi ištirti, ar gautomis pastabomis galima pagrįsti minėtą išvadą.

(83)

Vokietija savo pastabose laikėsi nuomonės, kuri jau pateikta sprendime pradėti procedūrą. Pirminiame tyrimo etape pateiktų pastabų ar informacijos ji nepapildė. Vokietija visų pirma ir toliau laikėsi nuomonės, kad atitinkama produkto rinka reikia laikyti B segmentą pagal POLK klasifikaciją (o ne SUV-D segmentą pagal IHS Global Insight klasifikaciją), o atitinkama geografinė rinka turi apimti bent EEE ir Šiaurės Amerikos rinkas (o ne vien EEE rinką). Atitinkamos geografinės rinkos ribų nustatymą Vokietija grindžia pirmiausia tuo, kad produktai pasaulinei rinkai tiekiami iš vienos gamybos vietos.

(84)

Dėl atitinkamos produkto rinkos Komisija konstatuoja: sprendimas atlikti nuodugnų tyrimą neužbėga už akių iš to išplaukiančio suderinamumo su vidaus rinka nuodugnaus vertinimo rezultatui. Prieš patvirtindama pagalbą Komisija turi būti tikra, kad teigiamas pagalbos priemonės indėlis bet kokiu atveju atsvers bet kokį neigiamą poveikį prekybai ir konkurencijai. Sprendimui, ar reikalingas pagalbos priemonės suderinamumo su vidaus rinka nuodugnus tyrimas, priimti reikia kuo tiksliau nustatyti atitinkamos produkto rinkos ribas, atsižvelgiant į ypatingus planuojamų gaminti automobilių modelio požymius.

(85)

Savo sprendime pradėti procedūrą Komisija darė prielaidą, kad, atsižvelgiant į sportinių universaliųjų transporto priemonių ir „įprastų“ lengvųjų automobilių skirtumus, susijusius su kaina, dydžiu, variklio galia ir panašiomis ypatybėmis, tinkamesnė klasifikacija pagal IHS Global Insight, o ne pagal POLK, todėl ji ir turėtų būti taikoma šiam projektui. Dėl tų pačių priežasčių Komisija kitoje, dar visai neseniai vykusioje byloje dėl pagalbos, kurioje taip pat buvo kalbama apie sportines universaliąsias transporto priemones, taikė klasifikaciją pagal IHS Global Insight, o ne platesnį B segmentą pagal POLK klasifikaciją (24).

(86)

Komisija tebemano, kad atitinkamos produkto, t. y. sportinių universaliųjų transporto priemonių, rinkos riboms nustatyti tinkamesnė klasifikacija pagal IHS Global Insight, o ne pagal POLK. Vokietija argumentų šiai Komisijos nuomonei paneigti nepateikė. Argumentas, kad Volkswagen bendrovių grupė savo ilgalaikę strategiją planuoja ir savo analizes grindžia POLK koncepcija, šiuo atveju nesvarbus. Be to, per oficialų tyrimą Komisija iš trečiųjų asmenų negavo jokios informacijos, kuri leistų geriau suprasti rinkos skaidymą kalbant apie nagrinėjamo tipo lengvuosius automobilius. Todėl Komisija ir vėl palieka tikslias atitinkamos produkto rinkos ribas nenustatytas. Ji daro prielaidą, kad įtikinama šios rinkos ribų nustatymo alternatyva – apibrėžti atskirus automobilių segmentus (įskaitant mažiausią suskaidymą, kurio duomenys turimi) ir jais papildyti mišrius segmentus kaip tikėtinas atitinkamas produkto rinkas (25); SUV-D segmentas pagal IHS Global Insight kaip tikėtinas alternatyvus rinkos segmentas neatmetamas.

(87)

Komisija tebesilaiko savo pirminio vertinimo, kad atitinkama geografine rinka laikytina EEE arba didesnė rinka. Todėl ji negali atmesti, kad atitinkama geografinė rinka apsiriboja EEE.

(88)

Savo sprendime pradėti procedūrą (58 konstatuojamojoje dalyje) Komisija nurodė dvi tuo metu vykusias oficialias tyrimo procedūras (26), kuriose buvo nagrinėjamas klausimas, ar atitinkama geografinė rinka viršija EEE rinką. Remiantis Komisijos tarnybų atlikto nuodugnaus vertinimo išvadomis, nebuvo galima atmesti galimybės, kad tų produktų ir atskaitinių laikotarpių atitinkama geografinė rinka yra ne didesnė kaip EEE rinka. Kadangi abi su šiais sprendimais pradėti procedūrą susijusios valstybės narės savo pranešimą apie regioninę pagalbą atsiėmė prieš Komisijai priimant galutinius sprendimus, nuodugnaus vertinimo išvados šiais atvejais nebuvo patvirtintos oficialiais sprendimais.

(89)

Komisija daro išvadą, kad argumentai, kuriuos Vokietija pateikė pirminiame tyrimo etape, tačiau per oficialią tyrimo procedūrą nepagrindė kitais faktais ir informacija, yra nepakankami abejonėms, kad atitinkama geografinė rinka galbūt apsiriboja EEE rinka, išsklaidyti. Savo išvadą Komisija pirmiausia grindžia toliau pateiktais svarstymais.

(90)

Faktas, kad didieji automobilių gamintojai veikia tarptautiniu mastu ir dalyvauja pasaulinėje konkurencijoje, dar neįrodo, kad atskiros rinkos yra integruotos ir sudaro vieną pasaulinę rinką (arba jungtinę EEE ir Šiaurės Amerikos rinką). Tai pasakytina ir apie argumentą, kad dešimt didžiausių pirminės įrangos gamintojų turi gamyklų ir platinimo sistemų visame pasaulyje. Komisija mano, kad mainų lygio nestabilumas yra veiksnys, paskatinęs pirminės įrangos gamintojus gamyklas steigti arčiau regioninės paklausos; tą patį būtų galima pasakyti apie veiksmingas apsaugos priemones (dideli importo muitai galutiniams gamintojams ir maži muitai tarpiniams produktams, siekiant sukurti paskatą vietinei gamybai ir (arba) vietiniam gaminių surinkimui). Trečias argumentas, kad esama globalizuotų gamybos struktūrų, nors rinkos neintegruotos, yra faktas, kad kai kurios valstybės importą leidžia tik jei lygiagrečiai įsteigiamos bendrosios įmonės vietinei gamybai. Taigi didžiųjų dalyvių ir gamintojų veikimas pasauliniu mastu savaime nėra pasaulinės (ar EEE ribas viršijančios) rinkos buvimo įrodymas. Pasaulinių platinimo sistemų buvimas taip pat vargu ar įrodo, kad rinka, kalbant apie konkurencinę padėtį, yra pasaulinė (ar viršijanti EEE ribas). Faktas, kad Porsche AG produktus pasaulinei rinkai ketina tiekti iš vienos vietos, nėra pakankamas atitinkamos geografinės rinkos, viršijančios EEE ribas, buvimo įrodymas. Iš tikrųjų, SUV-D rinka yra santykinai maža, palyginti su kitais rinkos segmentais. Todėl masto ekonomija šiuo atveju galėtų būti naudinga „vienos vietos“ strategijai. Kadangi naujojo modelio automobiliai bus parduodami pavadinimu „Porsche“, o aukštą Porsche AG gaminamų prabangių automobilių kokybę jos klientai iki šiol siejo su gamyba Vokietijoje, antroji gamybos vieta ne Vokietijoje galėtų būti sėkmingos rinkodaros strategijos trūkumas. Pati Vokietija (žr. 57 konstatuojamąją dalį) sprendimą gamybos vieta pasirinkti Leipcigą, o ne [1 vietą Vokietijoje] grindė, be kita ko, prekės ženklo įvaizdžiu.

(91)

Argumentas, kad didelė dalis prekybos srautų, pvz., daugiau kaip 20 % produkcijos iš EEE, tenka Šiaurės Amerikos rinkai, taip pat nėra pakankamas pasaulinės (kitaip tariant, šiuo atveju EEE ribas viršijančios) rinkos buvimo įrodymas. Komisijos vertinimu, prekybos srautai gali rodyti įvairių atitinkamų geografinių rinkų integracijos lygį, jei pagrindu imama importo ir eksporto apimtis, palyginti su vietine gamyba ir vietiniu suvartojimu. Tačiau prekybos srautų buvimas negali būti pakankamas integruotos atitinkamos geografinės rinkos buvimo įrodymas. NET jei tarp EEE ir kitų regionų vykdomi vežimai, nereiškia, kad rinkos integruotos ta prasme, kad sąlygos (pvz., kainos) vienoje iš rinkų daro poveikį sąlygoms kitoje rinkoje. Tai pasakytina visų pirma tada, kai atitinkamus vežimus vykdo daugiausia gamintojai, o ne savarankiški ekspeditoriai ir eksportuotojai, dalyvaujantys kainų arbitraže. Kainodara gali būti taikoma tik vienai rinkai (pvz., didelės kainos vienoje rinkoje, mažos – kitoje) ir visiškai nepriderinta prie tariamos integruotos rinkos sąlygų. Prekybos srautų analize neatsakoma į klausimą, kuris nustatant rinkos ribas yra esminis – ar importu ar eksportu galima užkirsti kelią kainų didėjimui vietos rinkoje. Komisija konstatuoja, kad Vokietija nepateikė kitų empirinių duomenų, kuriais būtų galima pagrįsti susietųjų kainų pokyčių buvimą arba grynojo importo gebėjimą reaguoti į santykinių kainų pokyčius. Minėtais ankstesniais atvejais pateikti empiriniai duomenys šiuo atveju nesvarbūs, nes tada buvo kalbama apie kitus rinkos segmentus (A segmentas pagal POLK klasifikaciją) ir kitus atskaitinius laikotarpius.

(92)

Kaip Komisija konstatuoja, Porsche planuoja nemažą dalį savo „Macan“ produkcijos eksportuoti į Kiniją. Šis ketinimas savaime nėra integruotos rinkos buvimo įrodymas.

(93)

Komisija sutinka, kad prekybos kliūčių reikšmė bėgant laikui vis mažėja. Tačiau ji yra įsitikinusi, kad kliūtys patekti į tikslines rinkas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, kodėl ES automobilių gamintojai priima sprendimus gamybą perkelti į užjūrio šalis. Didelės muitų kliūtys, visų pirma Azijoje, tebėra kliūtis ES eksportuotojams patekti į šias rinkas. Kitos kliūtys, kaip antai daug sąnaudų reikalaujantys ir diskriminaciniai sertifikavimo reikalavimai, papildomi patikros reikalavimai, akcizai ir pan., daro didelį poveikį automobilių eksportui iš ES į Pietryčių Aziją, Kiniją ir Pietų Ameriką. Komisija sutinka, kad Jungtinės Valstijos yra svarbiausia ir kitas rinkas gerokai lenkianti tikslinė automobilių eksporto iš ES rinka. Tačiau ES ir JAV taiko visiškai skirtingą požiūrį į reguliavimą ir rinkos priežiūrą. Panašu, kad reguliavimo skirtumai tebėra didžiausia automobilių eksporto iš ES į JAV kliūtis.

(94)

Komisija susipažino su argumentais dėl mažėjančių vežimo išlaidų, tačiau nėra įsitikinusi jų pagrįstumu. Negalima vienareikšmiai tvirtinti, kad esant dabartinei ekonominei padėčiai, kai išlaidos degalams didėja, ateityje vežimo išlaidos mažės. Todėl į pateiktą argumentą dėl būsimo išlaidų mažėjimo atsižvelgti negalima.

(95)

Kadangi per oficialų tyrimą Komisijai nebuvo pateikta jokių kitų įrodymų, kad atitinkama geografinė rinka yra didesnė negu EEE, remdamasi pirmesniais svarstymais ji tebesilaiko savo vertinimo, kad, neatsižvelgiant į tai, kaip nustatytos atitinkamos produkto rinkos ribos, atitinkama geografine rinka laikytina EEE arba didesnė rinka. Komisija dar kartą atkreipia dėmesį, kad turi būti nustatyta, ar teigiamas pagalbos priemonės indėlis bet kokiu atveju atsvers bet kokį neigiamą jos poveikį prekybai ir konkurencijai. Todėl sprendimui, ar reikalingas pagalbos priemonės suderinamumo su vidaus rinka nuodugnus vertinimas, priimti reikia kuo tiksliau nustatyti atitinkamos geografinės rinkos ribas, atsižvelgiant į ypatingus planuojamų gaminti automobilių modelio požymius.

6.5.1.   Išvada dėl rinkos dalies (Regioninės pagalbos gairių 68 punkto a papunktis)

(96)

Komisija tyrimą pagal Regioninės pagalbos gairių 68 punkto a papunktį atliko visose tikėtinose atitinkamose produkto ir geografinėse rinkose, siekdama nustatyti, ar pagalbos gavėjų rinkos dalis prieš vykdant investiciją ir ją įvykdžius sudaro daugiau kaip 25 %.

(97)

Kadangi nebuvo galima nustatyti, ar yra viena atitinkama produkto ir geografinė rinka, reikėjo atsižvelgti į visų tikėtinų rinkų rezultatus. B segmente pagal POLK klasifikaciją Volkswagen bendrovių grupės rinkos dalis EEE kiekvienais 2010–2015 m. laikotarpio metais sudarė per [> 25] %. Todėl Komisija daro išvadą, kad 68 punkto a papunktyje nustatyta riba viršijama. SUV-D segmente, priešingai, rinkos dalis nė vienoje iš galimų tikėtinų atitinkamų geografinių rinkų (EEE, jungtinė EEE ir Šiaurės Amerikos rinka ir pasaulinė rinka) neviršijama.

6.5.2.   Išvada dėl gamybos pajėgumų nepakankamai gerai veikiančioje rinkoje (Regioninės pagalbos gairių 68 punkto b papunktis)

(98)

Kadangi nebuvo galima nustatyti, ar atitinkama produkto rinka laikytina visa lengvųjų automobilių rinka jos neskaidant, ar tik B segmentas pagal POLK klasifikaciją, ar tik SUV-D segmentas pagal IHS Global Insight klasifikaciją, Komisija turėjo ištirti, ar projekto sukurti pajėgumai, matuojant pagal atitinkamo produkto tikrojo suvartojimo duomenis EEE, sudaro daugiau kaip 5 % visų tikėtinų rinkų.

(99)

Jei pagrindu imama EEE rinka, SUV-D segmente pagal IHS Global Insight klasifikaciją gamybos pajėgumai gerokai viršija 5 % ribą. Jau sprendimo pradėti procedūrą 72 konstatuojamojoje dalyje pažymėta, kad atitinkama rinka veikė nepakankamai gerai, o per penkerius paskutinius metus prieš vykdant investiciją netgi mažėjo.

(100)

Todėl Komisija daro išvadą, kad Regioninės pagalbos gairių 68 punkto b papunktyje nustatyta 5 % pajėgumų padidėjimo nepakankamai gerai veikiančioje rinkoje riba SUV-D segmente pagal IHS Global Insight klasifikaciją šioje rinkoje viršijama.

6.5.3.   Išvada

(101)

Remdamasi pirmesniais svarstymais, Komisija daro išvadą, kad negalima atmesti galimybės, jog 68 punkto a ir b papunkčiuose nustatytos ribos viršijamos. Todėl Komisija nusprendžia, pradėjus procedūrą pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį, atlikti nuodugnų vertinimą siekiant nustatyti, ar pagalba yra reikalinga investiciniam projektui skatinti ir ar pagalbos priemonės nauda atsveria dėl jos atsiradusį konkurencijos iškreipimą ir poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai.

6.6.   NUODUGNUS PAGALBOS PRIEMONĖS VERTINIMAS

(102)

Nuodugnus vertinimas atliekamas remiantis Komunikatu dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų.

6.6.1.   Teigiamas pagalbos poveikis

6.6.1.1.   Pagalbos tikslas

(103)

Vokietija paaiškino, koks bus teigiamas investicijos poveikis regionui. Nustatytas toks teigiamas investicijos poveikis:

poveikis regioninei plėtrai: investiciniu projektu, be esamų 833 darbo vietų ir 29 mokymo vietų, turėtų būti sukurta 1 040 naujų darbo vietų ir 30 naujų mokymo vietų. Taip pat tikimasi, kad bus sukurta ne mažiau kaip 2 700 netiesioginių darbo vietų, netoli gamyklos – 744 netiesioginės darbo vietos;

automobilių sektoriaus ir kitų sričių tiekėjų ir paslaugų teikėjų pritraukimas į regioną: Komisija daro prielaidą, kad Porsche AG investicinis projektas bus labai svarbus Saksonijos automobilių pramonės stiprinimui ir plėtrai ir į regioną pritrauks tiekėjų ir paslaugų teikėjų;

aktyvus pagalbos gavėjų dalyvavimas įvairiuose tinkluose ir grupių iniciatyvose: siekdamos apskritai skatinti Leipcigo ir Rytų Vokietijos automobilių pramonės plėtrą, pagalbos gavėjos yra aktyvios grupių ir tinklų iniciatyvų, kaip antai iniciatyvos Automotive Cluster Ostdeutschland (ACOD) (Rytų Vokietijos automobilių pramonės grupė), dalyvės;

tęstinis mokymas: numatyta darbuotojams rengti vidaus ir išorės tęstinio mokymo priemones.

(104)

Komisija mano, kad Vokietija pateikė pakankamai informacijos įrodyti, kad projektu bus skatinama Leipcigo regiono ekonomikos plėtra.

6.6.1.2.   Pagalbos tinkamumas

(105)

Remiantis Komunikato dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų 17 ir 18 punktais, valstybės pagalba investicijų subsidijomis yra ne vienintelė priemonė, kuria galima kompensuoti rinkos trūkumus ir gerinti bendrąją verslo aplinką palankių sąlygų neturinčiuose regionuose. Pagalba yra tinkama priemonė, jei turi pranašumų, palyginti su kitomis politikos priemonėmis. Komunikato dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų 18 punkte sakoma, kad „tinkamomis laikomos“ tik „priemonės, kurioms valstybė narė apsvarstė kitas politikos galimybes ir kurioms ji nustatė atrankinės priemonės, kaip antai valstybės pagalbos konkrečiai bendrovei, naudojimo pranašumus“.

(106)

Pagrįsdama pagalbos priemonės tinkamumą, Vokietija rėmėsi ekonomine Saksonijos regiono padėtimi ir pateikė įrodymų, kad, palyginti su vidutine kitų Vokietijos regionų padėtimi, jo padėtis yra nepalanki. 2011 m., kai buvo pradėti projekto darbai, BVP vienam gyventojui Saksonijoje sudarė tik 75 % nacionalinio vidurkio, o nedarbo lygis buvo maždaug 50 % didesnis už nacionalinį vidurkį. 2007–2009 m. Saksonijos gyventojų vidutinės disponuojamosios pajamos siekė maždaug 82 % nacionalinio vidurkio. Vokietija argumentuoja, kad Komisija jau anksčiau yra pripažinusi, kad tokiomis ekonominėmis sąlygomis tiesioginė subsidija yra tinkama priemonė regiono vystymosi trūkumams kompensuoti.

(107)

Atsižvelgdama į socialinę ir ekonominę Leipcigo regiono padėtį, kurią patvirtina jam suteiktas pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančio regiono statusas pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktą bei taikomas 20 % didžiausias pagalbos intensyvumas, taip pat remdamasi ankstesniais sprendimais (pvz., byloje dėl pagalbos Dell Products Poland) (27), Komisija sutinka, kad valstybės pagalbos teikimas yra tinkama priemonė, siekiant šio regiono vystymosi tikslų.

6.6.1.3.   Skatinamasis poveikis/priešingos padėties scenarijus

(108)

Kadangi bet kuri įmonė gali turėti daug svarių priežasčių investicinį projektą vykdyti tam tikrame regione net ir negavusi valstybės pagalbos, Komisija, remdamasi Komunikatu dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų, turi nuodugniai įvertinti, ar pagalba yra reikalinga investicijai skatinti. Šio nuodugnaus vertinimo tikslas – nustatyti, ar iš tiesų pagalba padeda keisti pagalbos gavėjo elgesį, tai yra ar jis skiria (papildomų) investicijų atitinkamam remiamam regionui. Pagal Komunikato dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų 22 punktą skatinamasis poveikis gali būti įrodytas pagal du scenarijus: neskyrus pagalbos investicija apskritai nebūtų daroma, nes įmonei ji nebūtų ekonomiška jokioje vietoje (1 scenarijus); neskyrus pagalbos investicija būtų daroma kitoje vietoje ES (2 scenarijus).

(109)

Pagal Komunikatą dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų valstybė narė Komisijai turi įrodyti pagalbos skatinamojo poveikio buvimą. Ji turi pateikti aiškių įrodymų, kad pagalbos reikia, nes ji iš tikrųjų turi poveikį renkantis investiciją arba vietą. Šiuo tikslu valstybė narė turi pateikti išsamų priešingos padėties aprašymą, t. y. įvykių scenarijų, jeigu valstybė narė pagalbos gavėjui pagalbos neskirtų. Komisija šiuos scenarijus turi laikyti realiais.

(110)

Vokietijos teigimu, pagalba Porsche Leipzig ir Porsche AG patenka į 2 scenarijų. Todėl Vokietija pateikė „Macan“ konkrečios investicijos ir vietos planavimo priešingos padėties scenarijų, kuriame atsižvelgė į keletą Leipcige esančios gamyklos alternatyvų Vokietijoje.

(111)

Pagal Komunikatą dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų valstybė narė turi įrodyti skatinamojo poveikio buvimą. Komunikato dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų 25 punkte sakoma, kad „valstybė narė pagalbos skatinamojo poveikio įrodymų galėtų pateikti pristatydama bendrovės dokumentus, kuriais palyginamos sąnaudos bei nauda įsikuriant atitinkamame remiamame regione ir sąnaudos bei nauda vietą pasirinkus kitame regione“. Valstybė narė turėtų pateikti finansines ataskaitas, vidaus verslo planus ir kitus dokumentus, iš kurių matyti įvairūs investicijos scenarijai.

(112)

Vokietija pateikė išsamius aktualius ir autentiškus dokumentus, iš kurių matyti daugiapakopis Porsche AG sprendimo dėl investicinio projekto vietos priėmimo procesas.

(113)

Taigi buvo apsvarstyti penki gamybos vietos scenarijai. Visos vietos, išskyrus Leipcigą, yra ne remiamuose Vokietijos regionuose.

(114)

Per planavimo procesą atlikta įvairių vis išsamesnių ir tikslesnių skaičiavimų ir sąnaudų vertinimų. Jais remiantis tinkamiausias scenarijus, vadinamoji nulinė linija, iš naujo apibrėžtas tris kartus (28). Remdamasi pateiktais duomenimis Komisija daro išvadą, kad, sprendžiant iš tokio pat tikslumo gamybos sąnaudų, kurios būtų patiriamos tam tikroje gamybos vietoje, apytikrių skaičiavimų (pagal visus scenarijus daryta prielaida, kad apyvartos lygis bus toks pat), 3 scenarijus (kėbulai gaminami ir dažomi [1 vietoje Vokietijoje], nudažyti vežami surinkti į Leipcigą) ir 5 scenarijus (kėbulai gaminami, dažomi ir surenkami Leipcige) atrodė konkurencingiausi (gamybos vietos galimybės).

(115)

Todėl, kaip matyti iš dokumentų, paskutiniame sprendimo priėmimo proceso etape tarpusavyje lyginti tik 3 ir 5 scenarijai.

(116)

Kaip paaiškinta šio sprendimo 53 konstatuojamojoje dalyje, iš su vieta susijusių gamybos sąnaudų galutinių apytikrių skaičiavimų paaiškėjo, kad pagal 5 scenarijų (Leipcigas) sąnaudos yra 65 mln. EUR didesnės negu pagal 3 scenarijų ([1 vieta Vokietijoje]/Leipcigas). Siekdama kompensuoti šias pagal 5 scenarijų atsirandančias papildomas sąnaudas ir atsižvelgdama į būsimą oficialų stebėtojų tarybos sprendimą dėl investicinio projekto vietos, Porsche Leipzig pasiteiravo Saksonijos valdžios įstaigų apie galimybę gauti valstybės pagalbą, kad investicinį projektą būtų galima įgyvendinti Leipcige.

(117)

2011 m. vasario 25 d. raštu Porsche Leipzig paprašė SEDSM apsvarstyti galimybę jai suteikti valstybės pagalbą investiciniam projektui vykdyti. Po posėdžio, kuriame dalyvavo Porsche Leipzig ir Saksonijos valdžios įstaigų atstovai ir kuriame Porsche Leipzig pristatė investicinį projektą bei paaiškino spendimo priėmimo situaciją, 2011 m. kovo 9 d. raštu Saksonijos valdžios įstaigos pažadėjo, naudodamosi esamomis regioninės paramos galimybėmis, Porsche Leipzig suteikti paramą investiciniam projektui, kurį įgyvendinus visas „Macan“ modelio automobilių gamybos procesas būtų sutelktas Leipcige.

(118)

Kaip paaiškinta šio sprendimo 56 konstatuojamojoje dalyje, pasinaudojus didžiausia leidžiama pagalbos suma, papildomos sąnaudos, kurios atsiranda pagal 5 scenarijų, palyginti su 3 scenarijumi, sumažėja iki 27,52 mln. EUR. Taip pat atsižvelgta į keletą kokybinių kriterijų, kurie buvo palankūs 5 scenarijui.

(119)

2011 m. kovo 15 d. stebėtojų taryba nusprendė visą investicinį projektą įgyvendinti Leipcige (5 scenarijus). Kaip matyti iš stebėtojų tarybos posėdžio protokolo, šis sprendimas buvo priimtas su sąlyga, kad bus suteikta valstybės pagalba.

(120)

Stebėtojų tarybai priėmus šį sąlyginį sprendimą, 2011 m. kovo 24 d.Porsche Leipzig pateikė oficialią paraišką skirti regioninę pagalbą. 2011 m. kovo 29 d. raštu Sächsische Aufbaubank patvirtino, kad investicinis projektas iš esmės atitinka pagalbos skyrimo kriterijus. Gavus šį oficialų patvirtinimą, 2011 m. balandžio mėn. pradėti investicinio projekto darbai.

(121)

Atsižvelgdama į pirmesnius svarstymus ir remdamasi Komunikato dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų 20 punktu, Komisija konstatuoja, kad Regioninės pagalbos gairių 38 punkte nurodyti bendrieji skatinamojo poveikio oficialaus tyrimo kriterijai tenkinami. Pagalbos gavėjos pateikė paraišką skirti regioninę pagalbą, o atsakinga institucija, prieš pradedant su investiciniu projektu susijusius darbus, raštu patvirtino, kad projektas iš esmės atitinka pagalbos skyrimo kriterijus. Be to, Vokietija pateikė aiškių įrodymų, kad pagalba iš tikrųjų buvo svarbus veiksnys priimant sprendimą dėl vietos. Sprendimą visą „Macan“ modelio automobilių gamybos procesą sutelkti Leipcige Porsche AG priėmė tik tada, kai gavo patvirtinimą, kad gali tikėtis valstybės pagalbos ir valdžios įstaigų paramos projektui, ir kai stebėtojų taryba patvirtino šią vietą su sąlyga, kad bus gauta valstybės pagalba. Komisija mano, kad Vokietijos pagal Komunikato dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų 23 ir 25 punktus pateiktas priešingos padėties scenarijus yra realus ir pagrįstas autentiškais ir aktualiais dokumentais. Taigi pagalba turi faktinį (esminį) skatinamąjį poveikį. Pagalbos lėšomis sumažinus papildomas sąnaudas, gamybos vieta pasirinktas Leipcigas, taigi pagalba darė įtaką jos gavėjoms priimant sprendimą dėl vietos. Negavus pagalbos, investicija būtų buvusi daroma ne Leipcige.

6.6.1.4.   Pagalbos proporcingumas

(122)

Kad pagalba būtų proporcinga, jos suma ir intensyvumas turi būti apriboti iki minimumo, kuris yra būtinas, kad investicinis projektas būtų vykdomas remiamame regione.

(123)

Apskritai regioninė pagalba laikoma proporcinga remiamų regionų problemų dydžiui, jei ji neviršija pagalbai taikomų aukščiausių ribų, įskaitant automatišką progresinį pagalbos aukščiausių ribų, taikomų dideliems investiciniams projektams, pakoregavimą (kuris jau nurodytas taikomame regioninės valstybės pagalbos žemėlapyje). Šiuo atveju pagalbos intensyvumas yra ne didesnis kaip regioninės pagalbos aukščiausios ribos, pritaikius 80 konstatuojamojoje dalyje nurodytą pakoregavimo procedūrą.

(124)

Be šio Regioninės pagalbos gairėse įtvirtinto bendrojo proporcingumo principo, Komunikatu dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų nustatytas nuodugnesnis vertinimas. Pagal Komunikate dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų numatytą 2 scenarijų pagalba laikoma proporcinga, jei ji yra lygi pagalbos gavėjo investavimo remiamame regione grynųjų išlaidų ir investavimo kitame regione grynųjų išlaidų skirtumui.

(125)

Iš Vokietijos pateiktų dokumentų matyti, kad pagalba apribota iki reikalingos sumos, nes sąnaudų pagal 3 ir 5 scenarijus skirtumas neviršijamas. Iš galutinių skaičiavimų matyti, kad net ir įskaičiavus pagalbą 5 scenarijus yra 27,5 mln. EUR (nominaliąja verte) brangesnis (neįskaičiavus pagalbos – 65 mln. EUR) negu 3 scenarijus. Atsižvelgdama į kai kuriuos strateginius pranašumus, kurių negalima įvertinti kiekybės aspektu (antra visiškai įrengta „Porsche“ gamykla), kokybės aspektus (išvengiama rizikos dėl vežiojimo tarp [1 vietos Vokietijoje] ir Leipcigo) ir įvaizdžio pranašumus ([…]), kurie taip pat turėjo įtakos gamybos vieta pasirenkant Leipcigą, likusią didesnių sąnaudų dalį Vokietija laiko priimtina.

(126)

Kadangi pagalba yra apribota suma, kuri reikalinga papildomoms grynosioms investicinio projekto išlaidoms, atsirandančioms gamybos vieta pasirinkus Leipcigą, palyginti su alternatyvia vieta, kompensuoti, Komisija mano, kad pagalbos proporcingumas įrodytas.

6.6.2.   Neigiamas pagalbos poveikis konkurencijai ir prekybai

(127)

Komunikato dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų 40 punkte sakoma: „Tačiau tuo atveju, jei atlikus priešingos padėties analizę, paaiškėja, kad net nesuteikus pagalbos, investuojama vis tiek būtų, nors ir kitoje vietoje (2 scenarijus), ir jeigu pagalba yra proporcinga, galimi iškraipymo rodikliai, tokie kaip didelė užimama rinkos dalis ir pajėgumo augimas nepakankamai gerai veikiančioje rinkoje, iš esmės išliktų nepakitę nepriklausomai nuo to, ar pagalba buvo suteikta, ar ne.“

(128)

Kadangi sprendimas dėl investicijos grindžiamas 2 scenarijumi ir pagalba apribota iki minimumo, nenustatyta jokio neigiamo jos poveikio prekybai ir konkurencijai. Būtų buvę investuojama kitoje vietoje ir bet kokiu atveju konkurencijos iškreipimas būtų buvęs toks pat. Todėl Komisija daro prielaidą, kad pagalba neigiamo poveikio konkurencijai nedaro.

(129)

Komunikato dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų 53 punkte sakoma, kad „vertinimas, kad be pagalbos būtų buvę investuojama skurdesniame regione (daugiau regioninių problemų – didesnis leistinas regioninės pagalbos intensyvumas) arba tokiame regione, kuriame, esą, tokios pačios regioninės problemos, kaip ir tiksliniame regione (toks pat didžiausias leistinas regioninės pagalbos intensyvumas), bus laikomas neigiamu veiksniu atliekant bendrąjį pusiausvyros tyrimą ir nepanašu, kad šį veiksnį kompensuotų kokie nors kiti teigiami veiksniai, nes jis neatitinka regioninės pagalbos esmės“.

(130)

Kadangi nėra jokių požymių, kad būtų buvę investuojama kitame remiamame regione, kuriam taikomas didesnis arba panašus didžiausias pagalbos intensyvumas (arba kad būtų buvusi svarstoma kitos vietos ne Vokietijoje galimybė), Komisija daro prielaidą, kad pagalba neturi sanglaudą mažinančio poveikio, kuris neatitiktų regioninės pagalbos esmės.

6.7.   PUSIAUSVYROS NUSTATYMAS

(131)

Nustačius, kad pagalba yra paskata investuoti atitinkamame regione ir kad ji yra proporcinga, reikia nustatyti jos teigiamo ir neigiamo poveikio pusiausvyrą.

(132)

Tyrimu patvirtinta, kad pagalbos priemonė turi skatinamąjį poveikį investicijai, kuria labai prisidedama prie nepalankioje padėtyje esančio regiono, kuris pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktą atitinka pagalbos skyrimo kriterijus, plėtros ir dėl šios pagalbos nė vienas regionas, kuriam taikomas panašus arba didesnis didžiausias pagalbos intensyvumas, neatsiduria nepalankesnėje padėtyje (sanglaudą mažinančio poveikio nėra). Komisijos vertinimu, Sąjungos sanglaudai investicija į nepalankesnėje padėtyje esantį regioną yra svarbesnė negu ta pati investicija į mažiau nepalankioje padėtyje esantį regioną. Komisija remiasi Komunikato dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų 53 punktu, kuriuo nustatyta, kad „atliekant pusiausvyros tyrimą“ įprastai laikomasi nuomonės, kad teigiamas „regioninės pagalbos, kuria tik kompensuojamas grynųjų išlaidų, susijusių su alternatyvia labiau išsivysčiusia investicijų vieta, skirtumas,“ poveikis nusveria „bet kokį neigiamą poveikį naujai investicijai toje alternatyvioje vietoje“.

(133)

Remdamasi pirmesniais svarstymais Komisija taip pat daro prielaidą, kad teigiamas pagalbos, kuri atitinka investicinio projekto pasirinktoje vietoje ir alternatyvioje labiau išsivysčiusioje vietoje grynųjų išlaidų skirtumą, poveikis, kalbant apie tikslus ir proporcingumą (žr. pirmiau), atsvers neigiamą poveikį prekybai alternatyvioje vietoje.

(134)

Remdamasi Regioninės pagalbos gairių 68 punktu ir atsižvelgdama į nuodugnų vertinimą, kurį atliko remdamasi Komunikatu dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų, Komisija daro išvadą, kad pagalba yra reikalinga investicijai skatinti ir kad pagalbos priemonės nauda atsvers dėl jos atsirandantį konkurencijos iškreipimą ir poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai.

7.   IŠVADA

(135)

Komisija daro išvadą, kad regioninė investicinė pagalba, kurią planuojama suteikti Porsche Leipzig GmbH ir Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft ir kuri buvo skirta prieš 2014 m. liepos 1 d. su sąlyga, kad ją patvirtins Komisija, atitinka visus Regioninės pagalbos gairėse ir Komunikate dėl nuodugnaus vertinimo kriterijų keliamus reikalavimus ir gali būti laikoma suderinama su vidaus rinka pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybės pagalba, kurią Vokietija ketina suteikti Porsche Leipzig GmbH ir Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, suma – 43 666 078,75 EUR (dabartine verte, diskontuota pagal pranešant apie pagalbą buvusią vertę), didžiausias intensyvumas – 8,37 % bendrojo subsidijos ekvivalento, yra suderinama su vidaus rinka pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktą.

2.   1 straipsnio 1 dalyje nurodyta pagalba patvirtinama, jei ji skirta prieš 2014 m. liepos 1 d.

2 straipsnis

Vokietija Komisijai perduos šiuos dokumentus:

per du mėnesius po pagalbos suteikimo – pagalbos priemonei svarbių dokumentų kopiją,

Komisijai patvirtinus pagalbą, kas penkerius metus – tarpinę ataskaitą (kurioje pateikiami išmokėtų pagalbos sumų, pagalbos sutarties vykdymo ir visų kitų investicinių projektų, pradėtų toje įmonėje/gamykloje, duomenys),

per šešis mėnesius po paskutinės pagalbos dalies išmokėjimo pagal išmokų planą, apie kurį pranešta, – išsamią baigiamąją ataskaitą.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 9 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL C 333, 2012 10 30, p. 17.

(2)  OL C 54, 2006 3 4, p. 13.

(3)  OL C 223, 2009 9 16, p. 3.

(4)  Žr. 1 išnašą.

(5)  Leipcigas yra „statistinio poveikio regionas“, žr. 2006 m. lapkričio 8 d. Komisijos sprendimą byloje dėl pagalbos N 459/06–2007–2013 m. nacionalinės regioninės valstybės pagalbos žemėlapis: Vokietija (OL C 295, 2006 12 5, p. 6). Remiantis 107 straipsnio 3 dalies c punktu numatyta išimtimi dėl regioninės pagalbos, Leipcigui 2011 m. sausio 1 d. – 2014 m. birželio 30 d. laikotarpiu taikomas 20 % didžiausias pagalbos intensyvumas.

(6)  Vokietija patvirtino, kad pateikti rinkos duomenys apima visus Volkswagen bendrovių grupės pagamintus arba parduotus automobilius, o rinkos dalies duomenys – tik lengvuosius automobilius.

(7)  POLK ir IHS Global Insight yra didelės rinkos tyrimo įmonės, analizuojančios automobilių rinką.

(8)  Verslo paslaptis.

(9)  Šiame sprendime nurodytos dabartinės vertės apskaičiuotos taikant 2,05 % bazinę normą, kuri galiojo pranešant apie pagalbą (2011 m. gruodžio mėn.), ją padidinus 100 bazinių punktų pagal Komisijos komunikatą dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OL C 14, 2008 1 19, p. 6).

(10)  Komisijai pateiktas trumpas Investitionszulagengesetz 2010 apibūdinimas paskelbtas nuorodos numeriu X 167/08 (OL C 280, 2009 11 20, p. 5).

(11)  Trumpas Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ apibūdinimas paskelbtas nuorodos numeriu XR 31/07 (OL C 102, 2007 5 5, p. 11).

(12)  Žr. 2011 m. rugsėjo 20 d. Komisijos sprendimą C(2011) 6479 final (N 559/2010 – Jungtinė Karalystė – didelis investicinis projektas – Jaguar Cars) (OL C 22, 2012 1 27, p. 2).

(13)  2010–2015 m., t. y. prieš pradedant vykdyti investiciją ir baigus ją vykdyti, Volkswagen bendrovių grupei tenkanti B segmento pagal POLK klasifikaciją dalis jungtinėje EEE ir Šiaurės Amerikos rinkoje bei SUV-D segmento pagal IHS Global Insight klasifikaciją dalis tiek EEE rinkoje, tiek jungtinėje EEE ir Šiaurės Amerikos rinkoje buvo mažesnė kaip 25 %.

(14)  B segmente pagal POLK klasifikaciją pajėgumų padidėjimas mažesnis negu 5 % riba.

(15)  Vokietija savo prielaidą, kad užimtumo daugiklis bus 2,5, grindžia empiriniais duomenimis, paskelbtais lyginamuosiuose tyrimuose; žr. Meißner (2009): Automobilproduktion in der Prozess- oder Wertschöpfungskette (Automobilių gamyba procesų arba vertės grandinėje), pristatyta 2009 m. spalio 28 d. Brandenburge; Kleinhenz, Heblich, Gold (2006): Das BMW Werk RegensburgWirtschaftliche und soziale Vernetzung in der Region (BMW gamykla Rėgensburge – ekonominės ir socialinės sąsajos regione); University of South Carolina (Pietų Karolinos universitetas) (2002): The Economic Impact of BMW on South Carolina (Ekonominis BMW poveikis Pietų Karolinai); Woodward, Guimaraes (2008): BMW in South Carolina: The Economic Impact of a Leading Sustainable Enterprise (BMW Pietų Karolinoje: ekonominis pirmaujančios tvarios įmonės poveikis); Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung mbH (ekonominės struktūros tyrimo bendrovė) (2011): Gute Wachstumsperspektiven trotz zukünftiger Herausforderungen (Geros augimo perspektyvos nepaisant būsimų iššūkių); Gehrke, Krawczyk et al. (2009): Die Bedeutung der Automobilindustrie für die deutsche Volkswirtschaft im europäischen Kontext (Automobilių pramonės reikšmė Vokietijos ekonomikai Europos kontekste).

(16)  C46/2008, 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimas (OL L 29, 2010 2 2, p. 8), 171 konstatuojamoji dalis.

(17)  Šaltinis: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (Saksonijos žemės statistikos tarnyba) (2012 m. liepos mėn.), Statistisches Bundesamt (Federalinė statistikos tarnyba) (Statistisches Jahrbuch 2012) (2012 m. statistikos leidinys) – BVP vienam gyventojui; Bundesagentur für Arbeit (Federalinė darbo agentūra) – nedarbas vienam gyventojui procentais; Statistisches Jahrbuch Sachsen 2011 (2011 m. Saksonijos statistikos leidinys) – disponuojamosios pajamos vienam gyventojui.

(18)  5 scenarijus iš pradžių nebuvo svarstomas, nes buvo laikomas neekonomišku. Tačiau Porsche Leipzig GmbH vadovybės iniciatyva greitai parengus pirminius vietos nulemtų gamybos sąnaudų skaičiavimus, tai buvo paneigta.

(19)  [2010 m.] Valdybos produktų komitetas nuline linija laikė 1 scenarijų, [2010 m.] – 3 scenarijų, [2010 m.] – 5 scenarijų.

(20)  2006 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1628/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo nacionalinei regioninei investicinei pagalbai (OL L 302, 2006 11 1, p. 29).

(21)  2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 800/2008, skelbiantis tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (OL L 214, 2008 8 9, p. 3).

(22)  OL C 209, 2013 7 23, p. 1.

(23)  OL C 244, 2004 10 1, p. 2.

(24)  Žr. 11 išnašą.

(25)  Sprendimai dėl pagalbos: SA.30340 Fiat Powertrain Technologies, 2011 m. vasario 9 d. sprendimas C(2011) 612 (OL C 151, 2011 5 21, p. 5); SA.32169 Volkswagen Sachsen, 2011 m. liepos 13 d. sprendimas C(2011) 4935 (OL C 361, 2011 12 10, p. 17).

(26)  SA.27913, C 31/2009, HUN – didelis investicinis projektas – pagalba Audi Hungaria Motor Kft, 2009 m. spalio 28 d. sprendimas C(2009) 8131 (OL C 64, 2010 3 16, p. 15); 2010 m. liepos 6 d. sprendimas dėl pratęsimo C(2010) 4474 (OL C 243, 2010 9 10, p. 4); 2011 m. liepos 13 d. sprendimas C(2011) 4935 byloje SA.32169, C/2011 – DE – didelis investicinis projektas – pagalba Volkswagen Sachsen (OL C 361, 2011 12 10, p. 17).

(27)  Žr. 15 išnašą.

(28)  Žr. 17 išnašą.