ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 286

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. spalio 30d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES, Euratomas) 2015/1929, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

30.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES, EURATOMAS) 2015/1929

2015 m. spalio 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 322 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (3) nustatytos Europos Sąjungos bendrojo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės. Visų pirma, jame yra ir viešųjų pirkimų taisyklės. 2014 m. vasario 26 d. buvo priimtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES (4) ir 2014/24/ES (5), todėl siekiant į jas atsižvelgti Sąjungos institucijų sąskaita skirtų sutarčių atžvilgiu, būtina iš dalies pakeisti Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012;

(2)

reikėtų pridėti keletą terminų apibrėžčių ir pateikti tam tikrų techninių paaiškinimų, siekiant užtikrinti, kad Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 terminija atitiktų direktyvų 2014/23/ES ir 2014/24/ES terminiją;

(3)

reikėtų paaiškinti ex ante ir ex post viešinimo priemones, būtinas norint pradėti viešųjų pirkimų procedūrą tuo atveju, kai sutarčių vertė viršija Direktyvoje 2014/24/ES nustatytas vertės ribas ir kai jų nesiekia;

(4)

į Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 reikėtų įtraukti baigtinį visų viešųjų pirkimų procedūrų, kurias Sąjungos institucijos gali taikyti nepaisydamos verčių ribų, sąrašą;

(5)

kaip ir Direktyvos 2014/24/ES atveju, Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 turėtų būti numatyta galimybė prieš pradedant viešųjų pirkimų procedūrą rengti rinkos konsultacijas;

(6)

be to, turėtų būti paaiškinta, kaip perkančiosios organizacijos gali prisidėti prie aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi skatinimo, kartu užtikrinant, kad jos galėtų gauti kuo didesnės ekonominės naudos iš jų sutarčių, visų pirma reikalaujant konkrečių ženklinimo dokumentų ir (arba) taikant atitinkamus sutarčių skyrimo metodus;

(7)

siekiant užtikrinti, kad vykdydami sutartis ekonominės veiklos vykdytojai vykdytų taikytinas aplinkos apsaugos, socialinių ir darbo teisės pareigas, nustatytas Sąjungos teisėje ar nacionalinės teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ar taikytinose tarptautinėse socialinėse ir aplinkos apsaugos konvencijose, išvardytose Direktyvos 2014/24/ES X priede; tokios pareigos turėtų būti įtrauktos į perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius reikalavimus ir turėtų būti įtrauktos į perkančiosios organizacijos pasirašomas sutartis;

(8)

siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus Komisija turėtų nustatyti bendrą ankstyvo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemą, o siekiant sustiprinti tų interesų apsaugą reikėtų patobulinti draudimo dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose taisykles;

(9)

sprendimą dėl draudimo ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje arba dėl finansinės nuobaudos skyrimo ir sprendimą dėl atitinkamos informacijos skelbimo turėtų priimti atitinkama perkančioji organizacija, atsižvelgiant į jos autonomiškumą sprendžiant administracinius klausimus. Jei su rimtu sutarties pažeidimu susijusiais atvejais galutinis teismo sprendimas arba galutinis administracinis sprendimas nepriimamas, perkančioji organizacija turėtų priimti sprendimą atsižvelgdama į komisijos rekomendaciją, grindžiamą preliminariu teisiniu atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų kvalifikavimu. Be to, tais atvejais, kai draudimo dalyvauti procedūroje trukmė galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nebuvo nustatyta, komisija taip pat turėtų įvertinti tokio draudimo trukmę;

(10)

komisijai turėtų būti pavesta užtikrinti nuoseklų draudimo dalyvauti procedūroje sistemos veikimą. Komisiją turėtų sudaryti nuolatinis pirmininkas, Komisijos atstovai ir atitinkamos perkančiosios organizacijos atstovas;

(11)

preliminarus teisinis kvalifikavimas nedaro poveikio valstybių narių kompetentingų institucijų pagal nacionalinę teisę atliekamam ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų galutiniam įvertinimui. Todėl komisijos rekomendacijos ir perkančiosios organizacijos sprendimas turėtų būti peržiūrėti, kai pranešama apie tokį galutinį įvertinimą;

(12)

Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 turėtų būti nurodytos situacijos, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje;

(13)

perkančioji organizacija taip pat turėtų uždrausti ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje, jei priimtas galutinis teismo sprendimas arba galutinis administracinis sprendimas dėl sunkaus profesinio nusižengimo, tyčinio ar netyčinio pareigų, susijusių su socialinio draudimo įmokų arba mokesčių mokėjimu, nevykdymo, dėl Sąjungos bendrajam biudžetui (toliau – biudžetas) kenkiančio sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje, pinigų plovimo, teroristų finansavimo, su teroristais susijusių nusikalstamų veikų, vaikų darbo ar kitų formų prekybos žmonėmis ar pažeidimų. Be to, dalyvauti procedūroje turėtų būti draudžiama rimto sutarties pažeidimo ar bankroto atveju;

(14)

priimdama sprendimą dėl draudimo dalyvauti procedūroje arba finansinės nuobaudos skyrimo ir dėl informacijos apie tai paskelbimo arba dėl ekonominės veiklos vykdytojo pašalinimo, perkančioji organizacija turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi proporcingumo principo, visų pirma atsižvelgdama į situacijos rimtumą, jos poveikį biudžetui, po atitinkamų veiksmų praėjusį laiką, jų trukmę ir jų pasikartojimą, ketinimą arba aplaidumo mastą ir ekonominės veiklos vykdytojo bendradarbiavimo su atitinkama kompetentinga institucija mastą vykdant tyrimą bei jo įnašą į tyrimą;

(15)

perkančioji organizacija taip pat turėtų galėti uždrausti ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje, jei neribotą atsakomybę už to ekonominės veiklos vykdytojo skolas prisiimantis fizinis ar juridinis asmuo bankrutuoja arba yra panašioje nemokumo situacijoje, arba kai tas fizinis ar juridinis asmuo nevykdo pareigų mokėti socialinio draudimo įmokas ar mokesčius, kai tokia situacija turi įtakos ekonominės veiklos vykdytojo finansinei padėčiai;

(16)

ekonominės veiklos vykdytojui neturėtų būti taikomas sprendimas dėl draudimo dalyvauti procedūroje, jei jis yra ėmęsis taisomųjų priemonių ir tokiu būdu įrodo savo patikimumą. Ši galimybė neturėtų būti taikoma sunkiausių nusikalstamų veikų atveju;

(17)

atsižvelgiant į proporcingumo principą būtina atskirti atvejus, kai finansinė nuobauda gali būti skiriama kaip alternatyva draudimui dalyvauti procedūroje, ir atvejus, kai dėl atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų sunkumo siekiant netinkamai gauti Sąjungos lėšų yra pateisinama ne tik uždrausti dalyvauti procedūroje, bet ir skirti finansinę nuobaudą siekiant užtikrinti atgrasantį poveikį. Taip pat būtina apibrėžti mažiausią ir didžiausią finansinę nuobaudą, kurią gali skirti perkančioji organizacija;

(18)

svarbu pabrėžti, kad galimybė taikyti administracines ir (arba) finansines nuobaudas reguliavimo pagrindu nepriklauso nuo galimybės taikyti sutartyje numatytas sankcijas, pavyzdžiui, reikalauti atlyginti nuostolius;

(19)

draudimo dalyvauti procedūroje trukmė turėtų būti ribota, kaip ir Direktyvos 2014/24/ES atveju, ir ją nustatant turėtų būti laikomasi proporcingumo principo;

(20)

būtina nustatyti dieną, nuo kada pradedamos taikyti administracinės sankcijos, ir jų skyrimo senaties termino trukmę;

(21)

svarbu galėti sustiprinti atgrasomąjį poveikį, kuris užtikrinamas draudimu dalyvauti procedūroje ir finansine nuobauda. Tuo atveju atgrasomasis poveikis turėtų būti sustiprintas suteikiant galimybę skelbti informaciją, susijusią su draudimu dalyvauti procedūroje ir (arba) finansine nuobauda, visapusiškai laikantis duomenų apsaugos reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 (6) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB (7). Taip turėtų būti padedama užtikrinti, kad atitinkami veiksmai nebūtų kartojami. Siekiant teisinio tikrumo ir laikantis proporcingumo principo turėtų būti nurodyta, kuriais atvejais informacija neturėtų būti skelbiama. Įvertinime perkančioji organizacija turėtų atsižvelgti į visas komisijos rekomendacijas. Fizinių asmenų atveju asmens duomenys turėtų būti skelbiami tik išimtiniais atvejais, o tokių duomenų skelbimas turėtų būti pateisinamas veiksmų rimtumu arba jo poveikiu Sąjungos finansiniams interesams;

(22)

informacija, susijusi su draudimu dalyvauti procedūroje arba finansine nuobauda, turėtų būti skelbiama tik sunkaus profesinio nusižengimo, sukčiavimo, didelio trūkumo vykdant pagrindines pareigas pagal iš biudžeto finansuojamą sutartį ar pažeidimo atveju;

(23)

draudimo dalyvauti procedūroje kriterijai turėtų būti aiškiai atskirti nuo kriterijų, dėl kurių galima pašalinti iš konkrečios procedūros;

(24)

tikslinga, kad būtų nustatyti ir atskirai įvertinti įvairūs atvejai, paprastai įvardijami kaip interesų konflikto situacijos. Sąvoką „interesų konfliktas“ reikėtų vartoti tik tais atvejais, kai tokioje situacijoje atsiduria Sąjungos institucijos pareigūnas ar tarnautojas. Jei ekonominės veiklos vykdytojas bando netinkamai paveikti procedūrą ar gauti konfidencialios informacijos, tokie veiksmai turėtų būti laikomi sunkiu profesiniu nusižengimu. Be to, ekonominės veiklos vykdytojai gali atsidurti situacijoje, kai jie neturėtų būti atrenkami sutarčiai vykdyti dėl konfliktuojančių profesinių interesų. Pavyzdžiui, bendrovė neturėtų vertinti projekto, kuriame ji dalyvavo, arba auditorius neturėtų audituoti sąskaitų, kurias jis pats anksčiau patvirtino;

(25)

informacija apie ankstyvą rizikos nustatymą ir administracinių sankcijų skyrimą ekonominės veiklos vykdytojams turėtų būti centralizuota. Tuo tikslu susijusi informacija turėtų būti saugoma Komisijos sudarytoje ir administruojamoje duomenų bazėje; Komisija turėtų būti centralizuotos sistemos savininkė. Ta sistema turėtų būti administruojama visapusiškai atsižvelgiant į teisę į privatų gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą;

(26)

nors už ankstyvo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemos sudarymą ir veikimą turėtų atsakyti Komisija, kitos institucijos bei įstaigos ir visi pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 59 ir 60 straipsnius biudžetą vykdantys subjektai turėtų dalyvauti toje sistemoje perduodami atitinkamą informaciją Komisijai, kad būtų užtikrintas ankstyvas rizikos nustatymas;

(27)

perkančioji organizacija ir komisija ekonominės veiklos vykdytojams turėtų užtikrinti teisę į gynybą. Tokia pati teisė turėtų būti suteikta ekonominės veiklos vykdytojams, kai vykdomas ankstyvo nustatymo procesas, kai leidimus suteikiančio pareigūno numatytas imtis veiksmas galėtų turėti neigiamos įtakos atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo teisėms. Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar bet kurios kitos neteisėtos veiklos, dėl kurių dar nepriimtas galutinis teismo sprendimas, atvejais perkančiajai organizacijai ir komisijai turėtų būti suteikta galimybė atidėti laikotarpį, per kurį ekonominės veiklos vykdytojas turi pateikti pastabas. Toks atidėjimas turėtų būti pateisinamas tik jei yra įtikinamų teisėtų priežasčių išlaikyti tyrimo konfidencialumą;

(28)

šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, įtvirtintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma būtinybė užtikrinti sankcijų teisėtumą ir proporcingumą, teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, teisė į gynybą ir teisė į privatų gyvenimą bei asmens duomenų apsaugą;

(29)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismui pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 261 straipsnį turėtų būti suteikta neribota jurisdikcija pagal šį reglamentą skirtų baudų atžvilgiu;

(30)

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas Sąjungos finansinių interesų apsaugai visuose valdymo lygmenyse, biudžeto vykdymo procese dalyvaujantys pasidalijamojo ir netiesioginio valdymo subjektai turėtų atitinkamai atsižvelgti į draudimus dalyvauti procedūroje, dėl kurių nusprendė perkančiosios organizacijos Sąjungos lygmeniu;

(31)

vadovaujantis Direktyva 2014/24/ES turėtų būti įmanoma patikrinti, ar ekonominės veiklos vykdytojui draudžiama dalyvauti procedūroje, taikyti atrankos ir sutarčių skyrimo kriterijus, taip pat bet kuria tvarka patikrinti atitiktį pirkimo dokumentams. Taip būtų galima atmesti pasiūlymus remiantis sutarties skyrimo kriterijais, prieš tai neatliekant patikrinimo, ar atitinkamam konkurso dalyviui draudžiama dalyvauti procedūroje ir ar jis atitinka atrankos kriterijus;

(32)

sutartys turėtų būti skiriamos remiantis ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu atsižvelgiant į Direktyvos 2014/24/ES 67 straipsnį. Turėtų būti paaiškinta, kad atrankos kriterijai yra griežtai susiję su kandidatų arba konkurso dalyvių vertinimu, o sutarčių skyrimo kriterijai yra griežtai susiję su pasiūlymų įvertinimu;

(33)

Sąjungos viešaisiais pirkimais turėtų būti užtikrintas efektyvus, skaidrus ir tinkamas Sąjungos lėšų panaudojimas. Tuo atžvilgiu elektroniniais viešaisiais pirkimais turėtų būti padedama geriau panaudoti Sąjungos lėšas ir gerinti visų ekonominės veiklos vykdytojų prieigą prie sutarčių;

(34)

turėtų būti paaiškinta, kad kiekvienoje procedūroje turėtų būti vokų atplėšimo etapas ir turėtų būti atliekamas vertinimas. Sprendimas dėl sutarties skyrimo visada turėtų būti priimamas atlikus vertinimą;

(35)

kadangi kriterijai taikomi ne konkrečia tvarka, reikia numatyti galimybę konkurso dalyviams, kurių pasiūlymai buvo atmesti ir kurie pateikė reikalavimus atitinkančius pasiūlymus, prašyti pateikti konkursą laimėjusio dalyvio charakteristikas ir santykinius pranašumus;

(36)

bendrųjų sutarčių skelbiant naują konkursą atveju tikslinga netaikyti pareigos pateikti konkursą laimėjusio dalyvio charakteristikas ir santykinius pranašumus nelaimėjusiam rangovui, nes, jei kiekvieną kartą, kai skelbiamas naujas konkursas, tokią informaciją gaus tos pačios bendrosios sutarties šalys, tai gali turėti neigiamos įtakos sąžiningai jų tarpusavio konkurencijai;

(37)

perkančioji organizacija turėtų galėti atšaukti viešųjų pirkimų procedūrą prieš pasirašant sutartį, kandidatams ar konkurso dalyviams nesuteikiant teisės reikalauti kompensacijos. Tuo neturėtų būti daromas poveikis atvejams, kai perkančioji organizacija imasi veiksmų, dėl kurių ji gali būti laikoma atsakinga už nuostolius pagal Sąjungos teisės bendruosius principus;

(38)

kaip ir Direktyvos 2014/24/ES atveju, būtina paaiškinti sąlygas, kuriomis sutartis gali būti iš dalies keičiama jos vykdymo metu neskelbiant naujos viešųjų pirkimų procedūros. Visų pirma tokiais atvejais, kai daromi administraciniai pakeitimai, perimamos visos teisės, taikomos aiškios ir nedviprasmiškos nuostatos dėl peržiūros ar pasirinkimo galimybės, pradinės procedūros minimalūs reikalavimai nėra keičiami. Skelbti naują viešųjų pirkimų procedūrą turėtų būti reikalaujama tuo atveju, kai daromi esminiai pradinės sutarties pakeitimai, visų pirma keičiama šalių abipusių teisių bei pareigų taikymo sritis ir turinys, įskaitant intelektinės nuosavybės teisių paskirstymą. Tokie pakeitimai rodo šalių ketinimą iš naujo derėtis dėl esminių tos sutarties sąlygų, visų pirma kai pakeitimai būtų turėję įtakos procedūros rezultatams, jei jie būtų buvę įtraukti į pradinę procedūrą;

(39)

turėtų būti suteikta galimybė reikalauti sutartinių garantijų darbų, prekių ir kompleksinių paslaugų sutarčių atveju, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi esminių sutartinių įsipareigojimų pagal tuose sektoriuose įprastą praktiką, kad būtų užtikrintas tinkamas sutarties įgyvendinimas visą jos galiojimo laikotarpį;

(40)

reikia numatyti galimybę sustabdyti sutarties vykdymą siekiant nustatyti, ar nebuvo padaryta klaidų, pažeidimų ir ar nepasitaikė sukčiavimo atvejų;

(41)

siekiant nustatyti taikytinas vertės ribas ir procedūras, reikia paaiškinti, ar Sąjungos institucijos, vykdomosios agentūros ir įstaigos yra laikomos perkančiosiomis organizacijomis. Jos neturėtų būti laikomos perkančiosiomis organizacijomis tais atvejais, kai jos perka iš centrinės perkančiosios organizacijos. Be to, Sąjungos institucijos sudaro vieną juridinį subjektą ir negali sudaryti sutarčių, o tik administracinius jų departamentų tarpusavio susitarimus;

(42)

tikslinga į Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 įtraukti nuorodą į abi Direktyvoje 2014/24/ES nustatytas vertės ribas, taikytinas atitinkamai darbams ir prekėms bei paslaugoms. Siekiant supaprastinimo ir patikimo finansų valdymo, atsižvelgiant į Sąjungos institucijų poreikių sudaryti sutartis ypatumus, tos vertės ribos turėtų būti taikomos ir koncesijų sutartims. Todėl tų vertės ribų peržiūra, kaip nustatyta Direktyvoje 2014/24/ES, turėtų būti tiesiogiai taikoma Sąjungos institucijų vykdomiems viešiesiems pirkimams;

(43)

reikia paaiškinti status quo laikotarpio taikymo sąlygas;

(44)

reikia paaiškinti, kurie ekonominės veiklos vykdytojai gali dalyvauti Sąjungos institucijų vykdomuose viešuosiuose pirkimuose, priklausomai nuo jų įsteigimo vietos, ir aiškiai numatyti galimybę tokiuose viešuosiuose pirkimuose dalyvauti ir tarptautinėms organizacijoms;

(45)

draudimo dalyvauti procedūroje pagrindų taikymo sritis turėtų būti išplėsta ir jos turėtų būti taikomos kitoms biudžeto vykdymo priemonėms, pavyzdžiui, dotacijoms, apdovanojimams, finansinėms priemonėms ir už atlygį dirbantiems ekspertams, taip pat biudžeto vykdymui netiesioginio valdymo atveju;

(46)

Audito Rūmai specialiąsias ataskaitas turėtų parengti ir priimti laiku nedarant poveikio visapusiškam Audito Rūmų nepriklausomumui nustatyti jo atliekamų auditų trukmę ir laiko pasirinkimą;

(47)

pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalį buvo pasikonsultuota su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis pateikė nuomonę 2014 m. gruodžio 3 d.;

(48)

šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje siekiant užtikrinti, kad deleguotieji aktai galėtų būti taikomi nuo finansinių metų pradžios;

(49)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 iš dalies keičiamas taip:

1)

58 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

„8.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl biudžeto vykdymo būdų, įskaitant tiesioginį valdymą, vykdomųjų įstaigų naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais, ir konkrečias nuostatas dėl netiesioginio valdymo kartu su tarptautinėmis organizacijomis, su 208 ir 209 straipsniuose nurodytomis įstaigomis, su viešosios teisės įstaigomis ar įstaigomis, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė, veikiančioms viešųjų paslaugų srityje, su įstaigomis, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė, kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, taip pat su asmenimis, kuriems pavesta įgyvendinti konkrečius BUSP srities veiksmus. Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl ne pelno organizacijų sulyginimo su tarptautinėmis organizacijomis kriterijų.“.

2)

60 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies pirmos pastraipos d punktas pakeičiamas taip:

„d)

taiko atitinkamas taisykles ir procedūras finansavimui iš Sąjungos fondų viešųjų pirkimų, dotacijų, apdovanojimų ir finansinių priemonių forma, įskaitant 108 straipsnio 12 dalyje nustatytas pareigas;“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Atlikdami su biudžeto vykdymu susijusias užduotis, subjektai ir asmenys, kuriems pagal 58 straipsnio 1 dalies c punktą suteikiami įgaliojimai, užkerta kelią pažeidimams ir sukčiavimo atvejams, juos nustato, ištaiso ir praneša apie juos Komisijai. Tuo tikslu jie, laikydamiesi proporcingumo principo, vykdo ex ante ir ex post kontrolę, įskaitant prireikus tipinių ir (arba) su rizika susijusių operacijų pavyzdžių patikras vietoje, siekdami užtikrinti, kad iš biudžeto finansuojami veiksmai būtų efektyviai vykdomi ir teisingai įgyvendinami. Jie taip pat susigrąžina netinkamai išmokėtas lėšas, nesuteikia galimybės naudotis Sąjungos lėšomis arba skiria finansines nuobaudas ir iškelia bylas, kai tai būtina tuo tikslu.“;

c)

7 ir 8 dalys pakeičiamos taip:

„7.   5 ir 6 dalys netaikomos Sąjungos įnašams, skirtiems subjektams, kuriems taikoma atskira biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra pagal 208 ir 209 straipsnius.

8.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių, susijusių su netiesioginiu valdymu, įskaitant netiesioginio valdymo sąlygų, kuriomis subjektų ir asmenų sistemos, taisyklės ir procedūros turi būti tapačios Komisijos sistemoms, taisyklėms ir procedūroms, nustatymą, valdymo pareiškimus ir atitikties pareiškimus, ir sąskaitų tikrinimo bei priėmimo procedūras, pareigą pranešti Komisijai apie nustatytus sukčiavimo atvejus ir pažeidimus, atvejus, kai Sąjungos lėšomis nedengiamos išlaidos, atsiradusios pažeidžiant taikytinas taisykles, ir finansinių nuobaudų skyrimą.“.

3)

66 straipsnio 9 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Veiklos ataskaitoje nurodomi operacijų rezultatai remiantis nustatytais tikslais, su tomis operacijomis susijusi rizika, suteiktų išteklių panaudojimas ir vidaus kontrolės sistemų veiksmingumas bei efektyvumas, įskaitant su kontrole susijusių išlaidų ir naudos bendrą įvertinimą. Joje taip pat pateikiama informacija apie bendrą tų operacijų veiksmingumą, taip pat įvertinama, kokiu mastu leistinomis veiklos išlaidomis prisidėta siekiant politikos tikslų ir sukurta Sąjungos pridėtinė vertė.“;

b)

papildoma šia pastraipa:

„Leidimus suteikiančių pareigūnų ir, kai taikytina, institucijų, organų, įstaigų ir agentūrų įgaliotų leidimus suteikiančių pareigūnų praėjusių metų metinės veiklos ataskaitos lengvai prieinamu būdu paskelbiamos atitinkamos institucijos, organo, įstaigos ar agentūros interneto svetainėje ne vėliau kaip kiekvienų metų liepos 1 d., atsižvelgiant į tinkamai pagrįstas konfidencialumo ir saugumo priežastis.“.

4)

99 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„3a.   Kiekvienais metais pagal biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą ir SESV 319 straipsnį Komisija, jei to prašoma, siunčia savo metinę vidaus audito ataskaitą, kaip apibrėžta šio straipsnio 3 dalyje, tinkamai laikydamasi konfidencialumo reikalavimų.“.

5)

Pirmos dalies V antraštinės dalies antraštė pakeičiama taip:

„V ANTRAŠTINĖ DALIS

VIEŠIEJI PIRKIMAI IR KONCESIJOS“.

6)

101 straipsnis pakeičiamas taip:

„101 straipsnis

Šios antraštinės dalies terminų apibrėžtys

1.   Šioje antraštinėje dalyje:

a)   viešieji pirkimai– vienos ar daugiau perkančiųjų organizacijų atliekamas darbų, prekių ar paslaugų įsigijimas pagal sutartį ir žemės, esamų pastatų ar kito nekilnojamojo turto įsigijimas arba nuoma iš tų perkančiųjų organizacijų pasirinktų ekonominės veiklos vykdytojų;

b)   viešųjų pirkimų sutartis– atlygintinė sutartis, kurią raštu sudaro vienas ar daugiau ekonominės veiklos vykdytojų ir viena arba daugiau perkančiųjų organizacijų, kaip apibrėžta 117 ir 190 straipsniuose, kad už visą ar iš dalies iš biudžeto sumokėtą kainą jos įgytų kilnojamojo arba nekilnojamojo turto, joms būtų vykdomi darbai arba teikiamos paslaugos.

Viešųjų pirkimų sutartys apima:

i)

pastatų sutartis;

ii)

tiekimo sutartis;

iii)

darbų sutartis;

iv)

paslaugų sutartis;

c)   koncesijos sutartis– atlygintinė sutartis, kurią raštu sudaro vienas ar daugiau ekonominės veiklos vykdytojų ir viena arba daugiau perkančiųjų organizacijų, kaip apibrėžta 117 ir 190 straipsniuose, kad ekonominės veiklos vykdytojui pavestų vykdyti darbus arba teikti ir valdyti paslaugas (toliau – koncesija). Atlygį sudaro tik teisė vykdyti darbus ar teikti paslaugas, arba ta teisė kartu su mokėjimu. Suteikiant koncesijos sutartį koncesininkui perduodama veiklos rizika, susijusi su tų darbų vykdymu arba paslaugų teikimu, apimanti paklausos riziką ar pasiūlos riziką arba abiejų šių rūšių riziką. Laikoma, kad koncesininkas prisiima veiklos riziką, kai įprastomis veiklos sąlygomis nėra garantijų, kad bus atgautos vykdant darbus ar teikiant paslaugas įdėtos investicijos ar patirtos sąnaudos;

d)   sutartis– viešųjų pirkimų sutartis arba koncesijos sutartis;

e)   bendroji sutartis– vieno arba daugiau ekonominės veiklos vykdytojų ir vienos arba daugiau perkančiųjų organizacijų sudaryta viešųjų pirkimų sutartis, kuria siekiama nustatyti konkrečių ja grindžiamų sutarčių, kurios bus skiriamos per tam tikrą laikotarpį, sąlygas, visų pirma nustatyti kainą ir prireikus numatyti kiekį;

f)   dinaminė pirkimo sistema– vien elektroninis procesas, skirtas įprastiems pirkimams atlikti;

g)   ekonominės veiklos vykdytojas– bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant viešąjį subjektą ar tokių asmenų grupę, kurie siūlo tiekti produktus, vykdyti darbus arba teikti paslaugas ar nekilnojamąjį turtą;

h)   pirkimo dokumentas– dokumentas, kurį pateikė arba nurodė perkančioji organizacija ir kuriame apibūdinami ar nustatomi pirkimo elementai, įskaitant:

i)

103 straipsnyje nustatytas viešinimo priemones;

ii)

kvietimą pateikti pasiūlymus;

iii)

pasiūlymo specifikacijas, į kurias įtraukiamos techninės specifikacijos ir atitinkami kriterijai arba aprašomieji dokumentai konkurencinio dialogo atveju;

iv)

sutarties projektą;

i)   galutinis administracinis sprendimas– administracinės institucijos sprendimas, turintis galutinį ir privalomą poveikį pagal šalies, kurioje įsisteigęs ekonominės veiklos vykdytojas arba kurioje yra perkančioji organizacija, teisę arba pagal taikytiną Sąjungos teisę;

j)   centrinė perkančioji organizacija– perkančioji organizacija, vykdanti centralizuotą pirkimo veiklą ir, kai taikytina, pagalbinę pirkimo veiklą;

k)   konkurso dalyvis– pasiūlymą pateikęs ekonominės veiklos vykdytojas;

l)   kandidatas– ekonominės veiklos vykdytojas, siekiantis būti pakviestas arba jau pakviestas dalyvauti ribotame konkurse, konkurso procedūroje su derybomis, konkurenciniame dialoge, inovacijų partnerystėje, projektų konkurse ar derybų procedūroje;

m)   pardavėjas– ekonominės veiklos vykdytojas, užregistruotas pardavėjų, kurie kviečiami pateikti prašymus dalyvauti arba pateikti pasiūlymus, sąraše;

n)   subrangovas– ekonominės veiklos vykdytojas, kurį pasiūlė kandidatas arba konkurso dalyvis arba rangovas sutarties daliai įgyvendinti. Subrangovas neprisiima tiesioginio teisinio įsipareigojimo perkančiajai organizacijai.

2.   Mišri sutartis, taikoma dviejų ar daugiau rūšių viešiesiems pirkimams (darbų, prekių ar paslaugų) arba koncesijoms (darbų arba paslaugų), arba taikoma ir viešiesiems pirkimams, ir koncesijoms, sudaroma pagal tai pirkimų rūšiai, kuriai priskiriamas pagrindinis atitinkamos sutarties dalykas, taikytinas nuostatas.

3.   Išskyrus 105a–108 straipsnius, ši antraštinė dalis netaikoma dotacijoms arba techninės pagalbos sutartims, kaip apibrėžta pagal 125 straipsnio 8 dalį, sudarytoms su EIB arba Europos investicijų fondu.

4.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl viešųjų pirkimų ir koncesijos sutarčių išsamesnės apibrėžties ir taikymo srities, dėl taikytinos nomenklatūros darant nuorodą į bendrą viešųjų pirkimų žodyną, dėl mišriųjų sutarčių, dėl ekonominės veiklos vykdytojų, taip pat dėl bendrųjų sutarčių ir jomis grindžiamų konkrečių sutarčių, nustatant ilgiausią bendrųjų sutarčių galiojimo trukmę ir konkrečių sutarčių, sudarytų bendrųjų sutarčių pagrindu su atitinkamai vienu ekonominės veiklos vykdytoju arba su keliais ekonominės veiklos vykdytojais, skyrimą bei jų įgyvendinimo metodus.“.

7)

102 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Visoms sutartims sudaryti kuo plačiau skelbiami konkursai, išskyrus atvejus, kai taikoma procedūra, nurodyta 104 straipsnio 1 dalies d punkte.

Numatoma sutarties vertė negali būti nustatyta siekiant apeiti taikytinas taisykles ir tuo tikslu taip pat negalima sutarties suskaidyti.

Perkančioji organizacija prireikus suskirsto sutartį į dalis, tinkamai atsižvelgdama į platų konkurencijos mastą.“;

b)

papildoma šia dalimi:

„3.   Perkančiosios organizacijos nesinaudoja bendrosiomis sutartimis netinkamai arba taip, kad jų tikslas arba poveikis būtų užkirsti kelią konkurencijai, ją apriboti arba iškraipyti.“.

8)

103 straipsnis pakeičiamas taip:

„103 straipsnis

Viešinimo priemonės

1.   Jei procedūros vertė atitinka arba viršija 118 straipsnio 1 dalyje arba 190 straipsnyje nurodytas vertės ribas, perkančioji organizacija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia:

a)

skelbimą dėl sutarčių procedūrai pradėti, išskyrus atvejį, kai taikoma procedūra, nurodyta 104 straipsnio 1 dalies d punkte;

b)

skelbimą apie sutarties skyrimą pagal procedūros rezultatus.

2.   Procedūros, kurių vertė mažesnė už 118 straipsnio 1 dalyje arba 190 straipsnyje nurodytas vertės ribas, reklamuojamos tinkamomis priemonėmis.

3.   Tam tikra informacija apie sutarčių skyrimą gali likti neatskleista, jei ją paskelbus būtų trukdoma teisės vykdymui arba kitaip prieštaraujama viešiesiems interesams, būtų pažeidžiami teisėti komerciniai ekonominės veiklos vykdytojų interesai arba informacijos paskelbimas galėtų kenkti jų sąžiningai konkurencijai.

4.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl procedūrų reklamavimo reikalavimų nurodant tų procedūrų vertę, palyginti su 118 straipsnio 1 dalyje nurodytomis vertės ribomis, dėl reklamavimo, kurį gali vykdyti perkančioji organizacija, visapusiškai laikydamasi nediskriminavimo principo, ir dėl skelbimų turinio bei jų skelbimo.“.

9)

104 straipsnis pakeičiamas taip:

„104 straipsnis

Viešųjų pirkimų procedūros

1.   Viešųjų pirkimų procedūros siekiant skirti koncesijos sutartis arba viešųjų pirkimų sutartis, įskaitant bendrąsias sutartis, vykdomos šiomis formomis:

a)

atviras konkursas;

b)

ribotas konkursas, įskaitant rengiamą per dinaminę pirkimo sistemą;

c)

projektų konkursas;

d)

derybų procedūra, įskaitant derybas be išankstinio skelbimo;

e)

konkurencinis dialogas;

f)

konkurso procedūra su derybomis;

g)

inovacijų partnerystė;

h)

procedūros apimančios kvietimą pareikšti susidomėjimą.

2.   Atvirų konkursų atveju bet kuris suinteresuotas ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti pasiūlymą.

3.   Ribotų konkursų, konkurencinių dialogų, konkurso procedūrų su derybomis ir inovacijų partnerysčių atveju bet kuris ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti prašymą dalyvauti procedūroje, pateikdamas perkančiosios organizacijos reikalaujamą informaciją. Perkančioji organizacija kviečia visus kandidatus, kurie atitinka atrankos kriterijus ir kurie nėra patekę į 106 ir 107 straipsniuose nustatytas situacijas, pateikti pasiūlymą.

Nepaisant pirmos pastraipos, perkančioji organizacija gali apriboti kandidatų, kurie kviečiami dalyvauti procedūroje, skaičių, remdamasi objektyviais ir nediskriminaciniais atrankos kriterijais, kurie yra nurodomi skelbime dėl sutarčių arba kvietime pareikšti susidomėjimą. Pakviestų kandidatų skaičius turi būti pakankamas, kad būtų užtikrinta tikra konkurencija.

4.   Visose procedūrose, kurių metu vedamos derybos, perkančioji organizacija derasi su konkurso dalyviais dėl pirminių ir visų vėlesnių pasiūlymų arba jų dalių, išskyrus jų galutinius pasiūlymus, siekiant pagerinti jų turinį. Dėl minimalių reikalavimų ir pirkimo dokumentuose nurodytų kriterijų nesiderama.

Perkančioji organizacija gali skirti sutartį be derybų, remdamasi pirminiu pasiūlymu, jei pirkimo dokumentuose ji nurodė, kad pasilieka galimybę tą daryti.

5.   Perkančioji organizacija gali taikyti:

a)

atvirą ar ribotą konkursą – visiems pirkimams;

b)

procedūras, apimančias kvietimą pareikšti susidomėjimą – sutartims, kurių vertė mažesnė už 118 straipsnio 1 dalyje nurodytas vertės ribas, kad būtų atlikta kandidatų, kurie kviečiami pateikti pasiūlymus būsimuose ribotuose konkursuose, atranka arba kad būtų sudarytas pardavėjų, kurie kviečiami pateikti prašymus dalyvauti procedūroje arba pateikti pasiūlymus, sąrašas;

c)

projektų konkursą – siekiant įsigyti konkursui pateiktą ir vertinimo komisijos atrinktą planą ar projektą;

d)

inovacijų partnerystę – siekiant sukurti inovacinį produktą, inovacinę paslaugą ar vykdyti inovacinius darbus ir vėliau įsigyti tokių produktų, paslaugų arba darbų;

e)

konkurso procedūrą su derybomis ar konkurencinį dialogą – koncesijos sutartims, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES (8) XIV priede nurodytų paslaugų pirkimo sutartims, tais atvejais, kai paskelbus atvirą arba ribotą konkursą ir užbaigus pirminę procedūrą pateikiami tik netinkami arba nepriimtini pasiūlymai, ir atvejams, kai tai pagrįsta dėl konkrečių aplinkybių, susijusių, inter alia, su sutarties dalyko pobūdžiu ar sudėtingumu, arba su konkrečia sutarties rūšimi, kaip išsamiau išdėstyta pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose aktuose;

f)

derybų procedūrą – sutartims, kurių vertė mažesnė už 118 straipsnio 1 dalyje nurodytas vertės ribas, arba derybų procedūrą be išankstinio skelbimo – tik konkrečių rūšių pirkimams, nepatenkantiems į Direktyvos 2014/24/ES taikymo sritį, ir aiškiai apibrėžtomis išimtinėmis aplinkybėmis, kaip nustatyta pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose aktuose.

6.   Dinamine pirkimo sistema visu jos galiojimo laikotarpiu gali naudotis bet kuris ekonominės veiklos vykdytojas, kuris atitinka atrankos kriterijus.

Perkančioji organizacija laikosi riboto konkurso taisyklių viešiesiems pirkimams per dinaminę pirkimo sistemą vykdyti.

7.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl viešųjų pirkimų procedūrų, taikomų 1 dalyje nurodytoms sutartims skirti, rūšių ir papildomos išsamios tvarkos, nurodant jų vertę, palyginti su 118 straipsnio 1 dalyje nurodytomis vertės ribomis, dėl mažiausio kandidatų, kurie kviečiami dalyvauti kiekvienos rūšies procedūroje, skaičiaus, dėl skirtingų procedūrų naudojimo papildomų sąlygų, dėl dinaminės pirkimo sistemos ir dėl netinkamų arba nepriimtinų pasiūlymų.

(8)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).“."

10)

Įterpiamas šis straipsnis:

„104a straipsnis

Tarpinstituciniai viešieji pirkimai ir bendri viešieji pirkimai

1.   Kai sutartimi arba bendrąja sutartimi yra suinteresuotos dvi arba daugiau institucijų, vykdomųjų įstaigų arba 208 ir 209 straipsniuose nurodytų įstaigų ir jeigu galima pasiekti didesnį veiksmingumą, atitinkamos perkančiosios organizacijos gali vykdyti procedūrą ir pagal ją sudarytą tolesnę sutartį ar bendrąją sutartį valdyti tarpinstituciniu pagrindu, vadovaujant vienai iš perkančiųjų organizacijų.

Tarybos pagal BUSP ir vadovaujantis ES sutarties V antraštine dalimi įsteigtos įstaigos taip pat gali dalyvauti tarpinstitucinėse procedūrose.

Bendrosios sutarties sąlygos gali būti taikomos tik toms perkančiosioms organizacijoms, kurios tuo tikslu nurodytos nuo viešųjų pirkimų procedūros pradžios, ir tiems ekonominės veiklos vykdytojams, kurie yra bendrosios sutarties šalys.

2.   Kai sutartis arba bendroji sutarties būtina institucijos ir valstybės narės vienos ar daugiau perkančiųjų organizacijų bendram veiksmui vykdyti, institucija ir perkančiosios organizacijos gali bendrai vykdyti viešųjų pirkimų procedūrą.

Bendri viešieji pirkimai gali būti vykdomi su ELPA valstybėmis ir Sąjungos šalimis kandidatėmis, jei ši galimybė konkrečiai numatyta dvišalėje ar daugiašalėje sutartyje.

Bendrų viešųjų pirkimų procedūros atveju taikomos procedūrinės nuostatos, taikytinos institucijoms.

Kai valstybės narės perkančiajai organizacijai priklausanti arba jos valdoma dalis sudaro 50 % arba daugiau bendros numatomos sutarties vertės arba kitais tinkamai pagrįstais atvejais institucija gali nuspręsti, kad valstybės narės perkančiajai organizacijai taikytinos procedūrinės taisyklės taikomos bendriems viešiesiems pirkimams su sąlyga, kad tas taisykles galima laikyti lygiavertėmis institucijos taisyklėms.

Institucija ir valstybės narės, ELPA valstybės arba Sąjungos šalies kandidatės perkančioji organizacija, kuriai taikomi bendri viešieji pirkimai, visų pirma susitaria dėl išsamios praktinės tvarkos, susijusios su prašymų dalyvauti arba pasiūlymų vertinimu, sutarties skyrimu, sutarčiai taikytina teise ir kompetentingu teismu ginčams spręsti.

3.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl tarpinstitucinių viešųjų pirkimų.“.

11)

105 straipsnis pakeičiamas taip:

„105 straipsnis

Pasirengimas viešųjų pirkimų procedūrai

1.   Prieš pradėdama viešųjų pirkimų procedūrą ir siekdama pasiruošti procedūrai, perkančioji organizacija gali atlikti pirmines rinkos konsultacijas.

2.   Pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija, aprašydama savo poreikius ir reikiamas darbų, prekių ar paslaugų, kuriuos ketinama pirkti, charakteristikas, nustato viešųjų pirkimų dalyką ir nurodo taikytinus draudimo dalyvauti procedūroje, atrankos ir sutarčių skyrimo kriterijus. Perkančioji organizacija taip pat nurodo, kurie elementai apibrėžia minimalius reikalavimus, kuriuos turi atitikti visi pasiūlymai. Į minimalius reikalavimus įtraukiamas taikytinų aplinkos apsaugos, socialinių ir darbo teisės pareigų, nustatytų Sąjungos teisėje, nacionalinės teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse arba Direktyvos 2014/24/ES X priede išvardytose taikytinose tarptautinėse socialinėse ir aplinkos apsaugos konvencijose, vykdymas.

3.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl pirkimo dokumentų turinio, visų pirma dėl sutarčių projektų, dėl aplinkosauginio, socialinio ar kito pobūdžio ženklinimo charakteristikų, normų ir standartų ir dėl pirminių rinkos konsultacijų.“.

12)

Įterpiamas šis straipsnis:

„105a straipsnis

Sąjungos finansinių interesų apsauga nustatant riziką ir skiriant administracines sankcijas

1.   Kad būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai interesai, Komisija sukuria ir administruoja ankstyvo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemą.

Tokios sistemos tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas tam, kad būtų:

a)

iš anksto nustatyta rizika, kelianti grėsmę Sąjungos finansiniams interesams;

b)

draudžiama dalyvauti procedūroje ekonominės veiklos vykdytojui, kuris yra patekęs į vieną iš situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje, kurios išvardytos 106 straipsnio 1 dalyje;

c)

skirta finansinė nuobauda ekonominės veiklos vykdytojui pagal 106 straipsnio 13 dalį.

2.   Sprendimą dėl draudimo dalyvauti procedūroje ir (arba) dėl finansinės nuobaudos skyrimo priima perkančioji organizacija. Toks sprendimas grindžiamas galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu.

Vis dėlto, esant 106 straipsnio 2 dalyje nurodytoms situacijoms perkančioji organizacija praneša apie atvejį 108 straipsnyje nurodytai komisijai siekdama užtikrinti, kad tos situacijos būtų įvertintos centralizuotai. Tokiais atvejais perkančioji organizacija priima sprendimą, remdamasi preliminariu teisiniu kvalifikavimu, atsižvelgusi į komisijos rekomendaciją.

Perkančiajai organizacijai nusprendus nukrypti nuo komisijos rekomendacijos, ji komisijai pateikia tokio sprendimo pagrindimą.

3.   107 straipsnyje nurodytais atvejais perkančioji organizacija pašalina ekonominės veiklos vykdytoją iš konkrečios procedūros.“.

13)

106 straipsnis pakeičiamas taip:

„106 straipsnis

Draudimo dalyvauti procedūroje kriterijai ir administracinės sankcijos

1.   Perkančioji organizacija draudžia ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti šiuo reglamentu reglamentuojamose viešųjų pirkimų procedūrose, kai:

a)

ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs, jam yra taikoma nemokumo arba likvidavimo procedūra, kai jo turtą administruoja likvidatorius arba teismas, kai jis yra sudaręs susitarimą su kreditoriais, kai jis yra sustabdęs savo verslo veiklą arba kai jis yra analogiškoje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatytos procedūros;

b)

galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad ekonominės veiklos vykdytojas nevykdo savo pareigų, susijusių su mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis yra įsisteigęs, arba perkančiosios organizacijos šalies, arba sutarties vykdymo šalies teisę;

c)

galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad ekonominės veiklos vykdytojas yra kaltas dėl sunkaus profesinio nusižengimo, padaryto pažeidžiant taikytinus įstatymus ar kitus teisės aktus, arba profesijos, kurios atstovas yra ekonominės veiklos vykdytojas, etikos standartus, arba padaryto bet kuriais kitais neteisėtais veiksmais, kurie daro poveikį jo profesiniam patikimumui, kai tokie veiksmai rodo blogus ketinimus ar didelį aplaidumą, įskaitant visų pirma, bet kurį iš šių veiksmų:

i)

sukčiavimas arba aplaidumas pateikiant klaidingą informaciją, kurios reikalaujama siekiant patikrinti, ar nesama draudimo dalyvauti procedūroje pagrindų arba atitiktį atrankos kriterijams, arba kurios reikia vykdant sutartį;

ii)

susitarimo su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudarymas siekiant iškreipti konkurenciją;

iii)

intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas;

iv)

bandymas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimų priėmimo procesui vykstant viešųjų pirkimų procedūrai;

v)

bandymas gauti konfidencialios informacijos, dėl kurios viešųjų pirkimų procedūroje ekonominės veiklos vykdytojas įgytų nepagrįstą pranašumą;

d)

galutiniu teismo sprendimu yra nustatyta, kad ekonominės veiklos vykdytojas yra kaltas dėl bet kurios iš šių veikų:

i)

sukčiavimo, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. Tarybos aktu priimtos Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (9) 1 straipsnyje;

ii)

korupcijos, kaip apibrėžta 1997 m. gegužės 26 d. Tarybos aktu priimtos Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais (10) 3 straipsnyje ir Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR (11) 2 straipsnio 1 dalyje, taip pat dėl korupcijos, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos šalies, šalies, kurioje yra įsisteigęs ekonominės veiklos vykdytojas, arba sutarties vykdymo šalies teisę;

iii)

dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje, kaip apibrėžta Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR (12) 2 straipsnyje;

iv)

pinigų plovimo arba teroristų finansavimo, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB (13) 1 straipsnyje;

v)

teroristinių nusikaltimų arba su teroristine veikla susijusių nusikaltimų, kaip apibrėžta atitinkamai Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR (14) 1 ir 3 straipsniuose, arba dėl nusikalstamos veikos kurstymo, pagalbos tokiai veikai, bendrininkavimo ją vykdant arba kėsinimosi ją įvykdyti, kaip nurodyta to sprendimo 4 straipsnyje;

vi)

vaikų darbo ar kitų prekybos žmonėmis formų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES (15) 2 straipsnyje;

e)

ekonominės veiklos vykdytojas, vykdydamas pagrindines pareigas vykdant iš biudžeto finansuojamą sutartį, tai atliko su dideliais trūkumais ir dėl to ta sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko arba buvo pareikalauta atlyginti nuostolius, ar buvo taikomos kitos sutartyje numatytos sankcijos, arba šie trūkumai buvo atskleisti leidimus suteikiančio pareigūno, OLAF ar Audito Rūmų atliktų patikrinimų, auditų ar tyrimų metu;

f)

galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad ekonominės veiklos vykdytojas padarė pažeidimą, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 (16) 1 straipsnio 2 dalyje.

2.   Jei 1 dalies c, d ir f punktuose nurodytais atvejais arba 1 dalies e punkte nurodytu atveju nėra galutinio teismo sprendimo arba, kai taikoma, galutinio administracinio sprendimo, perkančioji organizacija draudžia ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje, remdamasi tuose punktuose nurodytų veiksmų preliminariu teisiniu kvalifikavimu, atsižvelgdama į nustatytus faktus ar kitas išvadas, išdėstytus 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendacijoje.

Pirmoje pastraipoje nurodytas preliminarus kvalifikavimas nedaro poveikio valstybių narių kompetentingų institucijų pagal nacionalinę teisę atliekamam atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų vertinimui. Gavusi pranešimą apie galutinį teismo sprendimą ar galutinį administracinį sprendimą, perkančioji organizacija nedelsdama peržiūri savo sprendimą dėl draudimo ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje ir (arba) dėl finansinės nuobaudos skyrimo. Tais atvejais, kai galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nenustatoma draudimo dalyvauti procedūroje trukmė, perkančioji organizacija nustato šią trukmę, remdamasi nustatytais faktais bei išvadomis ir atsižvelgdama į 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendaciją.

Kai tokiu galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu pripažįstama, kad ekonominės veiklos vykdytojas nėra kaltas dėl veiksmų, kuriems taikomas preliminarus teisinis kvalifikavimas, kuriuo remiantis ekonominės veiklos vykdytojui buvo uždrausta dalyvauti procedūroje, perkančioji organizacija nedelsdama panaikina tą draudimą dalyvauti procedūroje ir (arba) prireikus grąžina skirtą finansinę nuobaudą.

Pirmoje pastraipoje nurodyti faktai ir išvados visų pirma apima:

a)

faktus, nustatytus Audito Rūmų ir OLAF atliktų auditų ar tyrimų arba vidaus audito metu, arba leidimus suteikiančio pareigūno atsakomybe atlikto bet kurio kito patikrinimo, audito ar kontrolės metu;

b)

negalutinius administracinius sprendimus, kurie gali apimti drausmines priemones, kurių ėmėsi kompetentinga priežiūros institucija, atsakinga už profesinės etikos standartų taikymo tikrinimą;

c)

ECB, EIB, Europos investicijų fondo ar tarptautinių organizacijų sprendimus;

d)

Komisijos sprendimus, susijusius su Sąjungos konkurencijos taisyklių pažeidimu, arba nacionalinės kompetentingos institucijos sprendimus, susijusius su Sąjungos ar nacionalinės konkurencijos teisės pažeidimu.

3.   Visi pagal 106–108 straipsnius priimti perkančiosios organizacijos sprendimai arba, kai taikoma, 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendacijos priimami laikantis proporcingumo principo, ypač atsižvelgiant į padėties rimtumą, įskaitant poveikį Sąjungos finansiniams interesams ir įvaizdžiui, į nuo atitinkamų veiksmų praėjusį laiką, jų trukmę ir pasikartojimą, ketinimą arba aplaidumo laipsnį, ribotą sumą, aptariamą šio straipsnio 1 dalies b punkte, arba bet kurias kitas atsakomybę lengvinančias aplinkybes, kaip antai, į tai, kokiu mastu ekonominės veiklos vykdytojas bendradarbiavo su atitinkama kompetentinga institucija ir padėjo atlikti tyrimą, kaip pripažinta perkančiosios organizacijos, ar į situacijos, dėl kurios buvo uždrausta dalyvauti procedūroje, atskleidimą padarius šio straipsnio 10 dalyje nurodytą pareiškimą.

4.   Perkančioji organizacija draudžia ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje, kai asmuo, kuris yra to ekonominės veiklos vykdytojo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys, arba kuris turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, yra patekęs į vieną ar daugiau iš 1 dalies c–f punktuose nurodytų situacijų. Perkančioji organizacija taip pat draudžia ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje tais atvejais, kai fizinis ar juridinis asmuo, kuris prisiima neribotą atsakomybę už to ekonominės veiklos vykdytojo skolas, yra patekęs į vieną ar daugiau iš 1 dalies a ar b punkte nurodytų situacijų.

5.   Kai biudžetas vykdomas atliekant netiesioginį valdymą kartu su trečiosiomis šalimis, Komisija, atitinkamais atvejais atsižvelgdama į 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendaciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų sąlygų, gali priimti sprendimą dėl draudimo dalyvauti procedūroje ir (arba) skirti finansinę nuobaudą, jei trečioji šalis, kuriai pagal 58 straipsnio 1 dalies c punktą pavestos biudžeto vykdymo užduotys, to nepadaro. Tai nedaro poveikio trečiosios šalies atsakomybei pagal 60 straipsnio 3 dalį užkirsti kelią pažeidimams ir sukčiavimo atvejams, juos nustatyti, ištaisyti ir apie juos pranešti arba priimti sprendimą dėl draudimo dalyvauti procedūroje arba skirti finansines nuobaudas.

6.   Šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais perkančioji organizacija gali laikinai be 108 straipsnyje nurodytos komisijos išankstinės rekomendacijos uždrausti ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje, jei atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo dalyvavimas viešųjų pirkimų procedūroje keltų didelę ir neišvengiamą grėsmę Sąjungos finansiniams interesams. Tokiais atvejais perkančioji organizacija nedelsdama dėl to kreipiasi į komisiją ir ne vėliau kaip per 14 dienų po komisijos rekomendacijos gavimo dienos priima galutinį sprendimą.

7.   Perkančioji organizacija, atsižvelgdama, kai taikoma, į 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendaciją, nedraudžia ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje, kai:

a)

ekonominės veiklos vykdytojas ėmėsi šio straipsnio 8 dalyje nurodytų taisomųjų priemonių ir taip įrodė savo patikimumą. Šis punktas netaikomas šio straipsnio 1 dalies d punkte nurodytu atveju;

b)

tai reikalinga siekiant užtikrinti paslaugos tęstinumą ribotą laikotarpį, kol bus priimtos šio straipsnio 8 dalyje nurodytos taisomosios priemonės;

c)

toks draudimas būtų neproporcingas, remiantis šio straipsnio 3 dalyje nurodytais kriterijais.

Be to, šio straipsnio 1 dalies a punktas netaikomas prekių pirkimui ypač palankiomis sąlygomis iš tiekėjo, kuris galutinai nutraukia savo verslo veiklą, arba iš likvidatorių, jei vykdoma nemokumo procedūra, jei susitarta su kreditoriais arba jei pagal nacionalinę teisę vykdoma panaši procedūra.

Draudimo dalyvauti procedūroje netaikymo atvejais, nurodytais šios dalies pirmoje ir antroje pastraipose, perkančioji organizacija nurodo priežastis, dėl kurių ekonominės veiklos vykdytojui nedraudžiama dalyvauti procedūroje, ir apie tas priežastis informuoja 108 straipsnyje nurodytą komisiją.

8.   7 dalyje nurodytos priemonės, kuriomis ištaisoma situacija, dėl kurios draudžiama dalyvauti procedūroje, visų pirma gali būti:

a)

priemonės, skirtos nustatyti, kodėl susidaro situacijos, dėl kurių nustatomas draudimas dalyvauti procedūroje, ir konkrečios techninės, organizacinės ir su darbuotojais susijusios priemonės atitinkamoje ekonominės veiklos vykdytojo verslo srityje, tinkamos veiksmams ištaisyti ir užkirsti kelią vėlesniam jų pasikartojimui;

b)

įrodymas, kad ekonominės veiklos vykdytojas ėmėsi priemonių, kad kompensuotų ar atlygintų žalą ar nuostolius, kurie buvo padaryti Sąjungos finansiniams interesams dėl faktinių aplinkybių, lėmusių situaciją, dėl kurių buvo nustatytas draudimas dalyvauti procedūroje;

c)

įrodymas, kad ekonominės veiklos vykdytojas sumokėjo kompetentingos institucijos skirtą baudą arba 1 dalies b punkte nurodytus mokesčius ar socialinio draudimo įmokas arba užtikrino jų mokėjimą;

9.   Atsižvelgdama, kai taikoma, į peržiūrėtą 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendaciją, perkančioji organizacija nedelsdama peržiūri savo sprendimą drausti ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje ex officio arba to ekonominės veiklos vykdytojo prašymu, kai pastarasis jau ėmėsi taisomųjų priemonių, kurių pakanka, kad būtų įrodytas jo patikimumas, arba pateikė naujos informacijos, iš kurios aišku, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyta situacija, dėl kurios buvo uždrausta dalyvauti procedūroje, jau išspręsta.

10.   Kandidatas arba konkurso dalyvis, teikdamas prašymą dalyvauti arba pasiūlymą, nurodo, ar yra patekęs į vieną iš šio straipsnio 1 dalyje arba 107 straipsnio 1 dalyje nurodytų situacijų, ir, kai taikoma, ar jis ėmėsi bet kokių šio straipsnio 7 dalies a punkte nurodytų taisomųjų priemonių. Prireikus kandidatas arba konkurso dalyvis pateikia tokį patį pareiškimą, kurį yra pasirašęs subjektas, kurio pajėgumais jis ketina naudotis. Tačiau perkančioji organizacija gali netaikyti šių reikalavimų labai mažos vertės sutartims, kurios turi būti apibrėžtos pagal 210 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose.

11.   Perkančiajai organizacijai bet kada paprašius ir kai to reikia siekiant užtikrinti tinkamą procedūros eigą, kandidatas ar konkurso dalyvis, taip pat subjektas, kurio pajėgumais kandidatas arba konkurso dalyvis ketina naudotis, pateikia:

a)

tinkamų įrodymų, kad kandidatas, konkurso dalyvis arba subjektas nėra patekęs nė į vieną iš 1 dalyje nurodytų situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje;

b)

informacijos apie asmenis, kurie yra kandidato, konkurso dalyvio arba subjekto administracijos, valdymo ar priežiūros organo nariai arba kurie turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to kandidato, konkurso dalyvio ar subjekto atžvilgiu, ir tinkamų įrodymų, kad vienas ar keli tokie asmenys nėra patekę nė į vieną iš 1 dalies c–f punktuose nurodytų situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje;

c)

tinkamų įrodymų, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie prisiima neribotą atsakomybę už to kandidato, konkurso dalyvio ar subjekto skolas, nėra patekę į 1 dalies a ar b punkte nurodytą situaciją, dėl kurios draudžiama dalyvauti procedūroje.

12.   Perkančioji organizacija gali taikyti 1–11 dalis ir subrangovui. Tokiu atveju perkančioji organizacija reikalauja, kad kandidatas ar konkurso dalyvis pakeistų subrangovą ar subjektą, kurio pajėgumais kandidatas ar konkurso dalyvis ketina naudotis, kuris yra patekęs į situaciją, dėl kurios draudžiama dalyvauti procedūroje.

13.   Siekiant užtikrinti atgrasomąjį poveikį, perkančioji organizacija, atsižvelgdama, kai taikoma, į 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendaciją, ekonominės veiklos vykdytojui, kuris stengėsi įgyti galimybę pasinaudoti Sąjungos lėšomis dalyvaudamas arba prašydamas dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje tuo metu, kai buvo patekęs į vieną iš toliau nurodytų situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje, ir nepranešė apie tai pagal šio straipsnio 10 dalį, gali skirti finansinę nuobaudą:

a)

šio straipsnio 1 dalies c, d, e ir f punktuose nurodytų situacijų atveju – kaip alternatyvą sprendimui dėl draudimo ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje, kai toks draudimas būtų neproporcingas remiantis šio straipsnio 3 dalyje nurodytais kriterijais;

b)

šio straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose nurodytų situacijų atveju – kartu su draudimu dalyvauti procedūroje, kuris būtinas norint apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, kai ekonominės veiklos vykdytojas sistemingai ir periodiškai ėmėsi veiksmų, kuriais siekė netinkamai pasinaudoti Sąjungos lėšomis.

Finansinės nuobaudos suma sudaro nuo 2 iki 10 % visos sutarties vertės.

14.   Draudimo dalyvauti procedūroje trukmė neturi viršyti nė vieno iš šių laikotarpių:

a)

trukmės, jei ji yra nustatyta valstybės narės galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu;

b)

penkerių metų 1 dalies d punkte nurodytais atvejais;

c)

trejų metų 1 dalies c, e ir f punktuose nurodytais atvejais.

Ekonominės veiklos vykdytojui draudžiama dalyvauti procedūroje tol, kol jis yra vienoje iš 1 dalies a ir b punktuose nurodytų situacijų.

15.   Draudimo dalyvauti procedūroje ir (arba) finansinių nuobaudų skyrimo ekonominės veiklos vykdytojui senaties terminas yra penkeri metai, skaičiuojami nuo bet kurios iš šių datų:

a)

veiksmų, dėl kurių buvo nustatytas draudimas dalyvauti procedūroje, datos arba tęstinių ar pasikartojančių veiksmų atveju – datos, kurią tie veiksmai nutraukiami, šio straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose nurodytais atvejais;

b)

nacionalinei jurisdikcijai priklausančio teismo galutinio sprendimo arba galutinio administracinio sprendimo datos, šio straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytais atvejais.

Senaties terminas nutraukiamas Komisijos, OLAF, 108 straipsnyje nurodytos komisijos ar bet kurio subjekto, dalyvaujančio vykdant biudžetą, aktu, apie kurį pranešama ekonominės veiklos vykdytojui ir kuris susijęs su tyrimais arba teismo procesu. Naujo senaties termino skaičiavimas pradedamas kitą dieną po nutraukimo.

Šio straipsnio 1 dalies f punkto tikslu draudimui dalyvauti procedūroje ir (arba) finansinėms nuobaudoms ekonominės veiklos vykdytojui skirti taikomas Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 3 straipsnyje numatytas senaties terminas.

Kai ekonominės veiklos vykdytojo veiksmams gali būti taikomos kelios šio straipsnio 1 dalyje išvardytos priežastys, taikomas rimčiausios iš tų priežasčių senaties terminas.

16.   Tam, kad prireikus būtų sustiprintas atgrasomasis draudimo dalyvauti procedūroje ir (arba) finansinės nuobaudos poveikis, Komisija, atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos sprendimą, savo interneto svetainėje paskelbia toliau nurodytą informaciją, susijusią su draudimu dalyvauti procedūroje ir, kai taikoma, finansine nuobauda šio straipsnio 1 dalies c, d, e ir f punktuose nurodytais atvejais:

a)

atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo vardą, pavardę (pavadinimą);

b)

situaciją, dėl kurios buvo uždrausta dalyvauti procedūroje, darant nuorodą į šio straipsnio 1 dalį;

c)

draudimo dalyvauti procedūroje trukmę ir (arba) finansinės nuobaudos sumą.

Kai priimamas sprendimas dėl draudimo dalyvauti procedūroje ir (arba) finansinės nuobaudos, remiantis šio straipsnio 2 dalyje nurodytu preliminariu kvalifikavimu, paskelbtoje informacijoje nurodoma, kad nėra galutinio teismo sprendimo arba, kai taikoma, galutinio administracinio sprendimo. Tais atvejais informacija apie apeliacijas, jų statusą ir nagrinėjimo rezultatus, taip pat apie perkančiosios organizacijos peržiūrėtus sprendimus skelbiama nedelsiant. Kai skiriama finansinė nuobauda, paskelbtoje informacijoje taip pat nurodoma, ar ta nuobauda yra sumokėta.

Sprendimą dėl informacijos paskelbimo priima perkančioji organizacija tam tikrais atvejais po atitinkamo galutinio teismo sprendimo, arba, kai taikoma, galutinio administracinio sprendimo, arba po 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendacijos. Tas sprendimas įsigalioja praėjus trims mėnesiams po pranešimo apie jį ekonominės veiklos vykdytojui dienos.

Paskelbta informacija pašalinama iškart po draudimo dalyvauti procedūroje pasibaigimo. Finansinės nuobaudos atveju paskelbta informacija pašalinama po šešių mėnesių nuo tos nuobaudos sumokėjimo dienos.

Laikantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001, kai tai susiję su asmens duomenimis, perkančioji organizacija informuoja ekonominės veiklos vykdytoją apie jo teises pagal taikytinas duomenų apsaugos taisykles ir apie procedūras, pagal kurias naudojamasi tomis teisėmis.

17.   Šio straipsnio 16 dalyje nurodyta informacija neskelbiama šiomis aplinkybėmis:

a)

kai reikia išsaugoti tyrimo arba nacionalinio teismo proceso konfidencialumą;

b)

kai dėl paskelbtos informacijos būtų padaryta neproporcinga žala atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui arba kitais atžvilgiais ji turėtų neproporcingą poveikį, remiantis šio straipsnio 3 dalyje nustatytais proporcingumo kriterijais ir finansinės nuobaudos suma;

c)

kai tai susiję su fiziniu asmeniu – išskyrus atvejus, kai asmens duomenų paskelbimas išimties tvarka yra pateisinamas dėl, inter alia, veiksmų rimtumo ar jų poveikio Sąjungos finansiniams interesams. Tokiais atvejais priimant sprendimą dėl informacijos paskelbimo deramai atsižvelgiama į teisę į privatų gyvenimą ir kitas Reglamente (EB) Nr. 45/2001 numatytas teises.

18.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl šio straipsnio 10 dalyje nurodyto pareiškimo turinio, dėl šio straipsnio 11 dalies a punkte nurodytų įrodymų, kad ekonominės veiklos vykdytojas nėra patekęs nė į vieną iš situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje, be kita ko, pateikiant nuorodą į Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, kaip numatyta Direktyvos 2014/24/ES 59 straipsnio 2 dalyje, ir dėl situacijų, kuriomis perkančioji organizacija gali reikalauti pateikti tokį pareiškimą ar įrodymų, arba gali to nereikalauti.

(9)  OL C 316, 1995 11 27, p. 48."

(10)  OL C 195, 1997 6 25, p. 1."

(11)  2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54)."

(12)  2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42)."

(13)  2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (OL L 309, 2005 11 25, p. 15)."

(14)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 3)."

(15)  2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR (OL L 101, 2011 4 15, p. 1)."

(16)  1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).“."

14)

107 straipsnis pakeičiamas taip:

„107 straipsnis

Pašalinimas iš konkrečios viešųjų pirkimų procedūros

1.   Perkančioji organizacija neskiria sutarties dėl konkrečios viešųjų pirkimų procedūros ekonominės veiklos vykdytojui, kuris:

a)

yra patekęs į situaciją, dėl kurios draudžiama dalyvauti procedūroje ir kuri nustatyta pagal 106 straipsnį;

b)

klaidingai pateikė informaciją, kuri yra viena iš dalyvavimo procedūroje sąlygų, arba tos informacijos nepateikė;

c)

yra dalyvavęs rengiant pirkimo dokumentus, kai dėl to iškreipiama konkurencija ir to ištaisyti kitomis priemonėmis negalima.

2.   Prieš priimdama sprendimą pašalinti ekonominės veiklos vykdytoją iš konkrečios viešųjų pirkimų procedūros, perkančioji organizacija ekonominės veiklos vykdytojui suteikia galimybę pateikti pastabas, išskyrus atvejus, kai pašalinimas yra pagrįstas pagal 1 dalies a punktą sprendimu dėl draudimo dalyvauti procedūroje, priimtu dėl ekonominės veiklos vykdytojo, po jo pastabų išnagrinėjimo.

3.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl konkurencijos iškraipymo išvengimo priemonių ir dėl pareiškimo ir įrodymų, kad ekonominės veiklos vykdytojas nėra patekęs į nė vieną iš šio straipsnio 1 dalyje išvardytų situacijų.“.

15)

108 straipsnis pakeičiamas taip:

„108 straipsnis

Ankstyvo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistema

1.   Informacija, kuria keičiamasi šio reglamento 105a straipsnyje nurodytoje ankstyvo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemoje, centralizuojama Komisijos įsteigtoje duomenų bazėje ir valdoma visapusiškai gerbiant teisę į privatų gyvenimą ir kitas Reglamente (EB) Nr. 45/2001 numatytas teises (toliau – duomenų bazė).

Pranešusi apie tai atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui, informaciją į duomenų bazę įveda atitinkama perkančioji organizacija jos vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų ir galiojančių sutarčių kontekste. Tokį pranešimą galima išimties tvarka atidėti, kai yra įtikinamų teisėtų priežasčių išsaugoti tyrimo ar nacionalinio teismo proceso konfidencialumą tol, kol nebelieka tokių įtikinamų teisėtų priežasčių išlaikyti konfidencialumą.

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 visi ekonominės veiklos vykdytojai, kuriems taikoma ankstyvo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistema, turi teisę, pateikę prašymą Komisijai, būti informuoti apie duomenų bazėje saugomus duomenis.

Duomenų bazėje laikoma informacija atnaujinama, kai reikia, po to, kai duomenys pataisomi, ištrinami ar pakeičiami. Ji paskelbiama tik laikantis šio reglamento 106 straipsnio 16 ir 17 dalių.

2.   Ankstyvas rizikos, keliančios grėsmę Sąjungos finansiniams interesams, nustatymas, kaip nurodyta šio reglamento 105a straipsnio 1 dalyje, grindžiamas informacijos perdavimu Komisijai, kurį atlieka vienas iš šių subjektų:

a)

OLAF – pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (17), kai OLAF atliekant tyrimą paaiškėja, kad būtų tikslinga imtis atsargumo priemonių, siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, tinkamai laikantis procesinių ir pagrindinių teisių pagarbos principo ir informatorių apsaugos principo;

b)

Komisijos, Komisijos įsteigtos Europos įstaigos ar vykdomosios agentūros leidimus suteikiantis pareigūnas įtariamo sunkaus profesinio nusižengimo, pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos arba rimto sutarties pažeidimo atvejais;

c)

kita nei šios dalies b punkte nurodyta institucija, Europos įstaiga ar agentūra arba įstaiga įtariamo sunkaus profesinio nusižengimo, pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos arba rimto sutarties pažeidimo atvejais;

d)

subjektai, kurie vykdo biudžetą pagal šio reglamento 59 straipsnį, nustatyto sukčiavimo ir (arba) pažeidimo atvejais, kai to reikalaujama pagal konkretiems sektoriams taikomas taisykles;

e)

subjektai, kurie vykdo biudžetą pagal šio reglamento 60 straipsnį, nustatyto sukčiavimo ir (arba) pažeidimo atvejais.

3.   Išskyrus atvejus, kai informacija turi būti pateikta pagal konkretiems sektoriams taikomas taisykles, informacija, kurią reikia perduoti pagal šio straipsnio 2 dalį, apima:

a)

atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinius duomenis;

b)

nustatytos rizikos arba atitinkamų faktų santrauką;

c)

informaciją, kuri galėtų būti naudinga leidimus suteikiančiam pareigūnui, jam vykdant tikrinimą, nurodytą šio straipsnio 4 dalyje, arba priimant sprendimą dėl draudimo dalyvauti procedūroje, kaip nurodyta 106 straipsnio 1 ar 2 dalyse, arba sprendimą skirti finansinę nuobaudą, kaip nurodyta 106 straipsnio 13 dalyje;

d)

kai taikoma, specialias priemones, būtinas užtikrinti perduotos informacijos konfidencialumą, įskaitant įrodymų apsaugos priemones, siekiant apsaugoti tyrimą arba nacionalinį teismo procesą.

4.   Komisija šio straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją nedelsdama perduoda savo leidimus suteikiantiems pareigūnams ir savo vykdomųjų įstaigų, visų kitų institucijų, įstaigų, Europos įstaigų ir agentūrų leidimus suteikiantiems pareigūnams, kad jie galėtų atlikti būtiną jų vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų ir galiojančių sutarčių tikrinimą.

Atlikdamas šį tikrinimą leidimus suteikiantis pareigūnas naudojasi savo įgaliojimais, kaip numatyta pagal 66 straipsnį, ir neviršija to, kas numatyta pirkimo dokumentų sąlygose ir sutarčių nuostatose.

Pagal šio straipsnio 3 dalį perduotos informacijos saugojimo laikotarpis neturi viršyti vienų metų. Jeigu per šį laikotarpį perkančioji organizacija prašo komisijos pateikti rekomendaciją draudimo dalyvauti procedūroje atveju, saugojimo laikotarpis gali būti pratęstas iki tol, kol perkančioji organizacija priims sprendimą.

5.   Perkančioji organizacija gali priimti sprendimą dėl draudimo dalyvauti procedūroje ir (arba) skirti finansinę nuobaudą ir sprendimą dėl susijusios informacijos paskelbimo gavusi komisijos rekomendaciją, kai toks sprendimas grindžiamas 106 straipsnio 2 dalyje nurodytu preliminariu kvalifikavimu.

6.   Komisija sušaukiama bet kurios perkančiosios organizacijos prašymu, kaip nurodyta 117 straipsnyje.

7.   Komisiją sudaro:

a)

nuolatinis aukšto lygio nepriklausomas pirmininkas;

b)

du Komisijos, kuri yra sistemos savininkė, atstovai, kurie pareiškia bendrą poziciją, ir

c)

vienas prašymą pateikusios perkančiosios organizacijos atstovas.

Komisijos sudėtimi užtikrinamos tinkamos teisinės ir techninės ekspertinės žinios.

Komisijai padeda Komisijos suteikiamas nuolatinis sekretoriatas, kuris užtikrina tęstinį komisijos darbo administravimą.

8.   Taikoma ši su komisija susijusi procedūra:

a)

prašymą pateikusi perkančioji organizacija perduoda atvejį nagrinėti komisijai su šio straipsnio 3 dalyje nurodyta būtina informacija, 106 straipsnio 2 dalyje nurodytais faktais ir išvadomis ir informacija apie tariamą situaciją, dėl kurios draudžiama dalyvauti procedūroje;

b)

komisija nedelsdama praneša ekonominės veiklos vykdytojui apie atitinkamus faktus ir jų preliminarų teisinį kvalifikavimą, pagal kurį tai gali būti vertinama kaip viena iš 106 straipsnio 1 dalies c, d, e ir f punktuose nurodytų situacijų, dėl kurios draudžiama dalyvauti procedūroje, ir (arba) dėl kurios gali būti skiriama finansinė nuobauda. Tuo pačiu metu komisija nusiunčia tą patį pranešimą kitoms perkančiosioms organizacijoms;

c)

prieš priimdama rekomendaciją, komisija suteikia ekonominės veiklos vykdytojui ir perkančiosioms organizacijoms, kurioms pranešta, galimybę pateikti pastabų. Ekonominės veiklos vykdytojas ir perkančiosios organizacijos, kurioms pranešta, turi turėti bent 15 dienų savo pastaboms pateikti;

d)

106 straipsnio 1 dalies d ir f punktuose nurodytais atvejais šios dalies b punkte nurodytas pranešimas ir šios dalies c punkte nurodyta galimybė išimties tvarka gali būti atidėti, kai yra įtikinamų teisėtų priežasčių išsaugoti tyrimo ar nacionalinio teismo proceso konfidencialumą tol, kol nebelieka tokių įtikinamų teisėtų priežasčių išlaikyti konfidencialumą;

e)

jei perkančiosios organizacijos prašymas grindžiamas, inter alia, OLAF pateikta informacija, OLAF bendradarbiauja su komisija, vadovaudamasi Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, tinkamai laikantis procesinių ir pagrindinių teisių pagarbos principo ir informatorių apsaugos principo;

f)

komisija priima rekomendaciją per 45 dienas po perkančiosios organizacijos prašymo gavimo dienos. Kai komisija prašo, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateiktų papildomos informacijos, tas laikotarpis pratęsiamas ne daugiau kaip 15 dienų. Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais komisija gali dar pratęsti rekomendacijos priėmimo laikotarpį ne daugiau kaip vienu mėnesiu. Kai ekonominės veiklos vykdytojas nepateikia savo pastabų arba prašomos informacijos per nurodytą terminą, komisija gali priimti rekomendaciją.

9.   Komisijos rekomendacijoje uždrausti dalyvauti procedūroje ir (arba) skirti finansinę nuobaudą atitinkamais atvejais nurodomi šie elementai:

a)

faktai ir išvados, nurodyti 106 straipsnio 2 dalyje, ir jų preliminarus teisinis kvalifikavimas;

b)

poreikio skirti finansinę nuobaudą ir jos sumos įvertinimas;

c)

poreikio uždrausti atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje įvertinimas ir, uždraudimo atveju, siūloma tokio draudimo trukmė;

d)

poreikio paskelbti informaciją, susijusią su ekonominės veiklos vykdytoju, kuriam yra uždrausta dalyvauti procedūroje ir (arba) skirta finansinė nuobauda, įvertinimas;

e)

taisomųjų priemonių, kurių ėmėsi ekonominės veiklos vykdytojas (jei ėmėsi), įvertinimas.

Kai perkančioji organizacija numato priimti griežtesnį sprendimą nei rekomendavo komisija, ji užtikrina, kad toks sprendimas būtų priimtas tinkamai atsižvelgiant į teisę būti išklausytam ir laikantis asmens duomenų apsaugos taisyklių.

10.   106 straipsnio 9 dalyje nurodytais atvejais arba gavusi pranešimą apie galutinį teismo sprendimą ar galutinį administracinį sprendimą, kuriuo nustatomos draudimo dalyvauti procedūroje priežastys, kai tokiu teismo ar administraciniu sprendimu nenustatoma draudimo dalyvauti procedūroje trukmė, kaip nurodyta 106 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, perkančiosios organizacijos prašymu komisija peržiūri savo rekomendaciją draudimo dalyvauti procedūroje laikotarpiu.

Komisija nedelsdama praneša apie peržiūrėtą rekomendaciją prašymą pateikusiai perkančiajai organizacijai, kuri po to peržiūri savo sprendimą.

11.   Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimą, kuriuo perkančioji organizacija uždraudžia ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje ir (arba) skiria jam finansinę nuobaudą, be kita ko, sutrumpinti arba pailginti draudimo dalyvauti procedūroje trukmę ir (arba) panaikinti, sumažinti arba padidinti skirtą finansinę nuobaudą.

12.   Visiems subjektams, dalyvaujantiems vykdant biudžetą pagal 58 straipsnį, Komisija suteikia galimybę susipažinti su informacija apie sprendimus dėl draudimo dalyvauti procedūroje pagal 106 straipsnį, kad jie galėtų patikrinti, ar į sistemą yra įtrauktas draudimas dalyvauti procedūroje, ir prireikus savo atsakomybe atsižvelgti į šią informaciją, kai skiria sutartis biudžeto vykdymo metu.

13.   Kasmetiniame Komisijos pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai, kaip nurodyta SESV 325 straipsnio 5 dalyje, Komisija pateikia apibendrintą informaciją apie sprendimus, kuriuos perkančiosios organizacijos priėmė pagal šio reglamento 105a–108 straipsnius. Tame pranešime taip pat pateikiama papildomos informacijos apie visus sprendimus, kuriuos perkančiosios organizacijos priėmė pagal šio reglamento 106 straipsnio 7 dalies b punktą ir šio reglamento 106 straipsnio 17 dalį, ir apie bet kokius perkančiųjų organizacijų sprendimus nukrypti nuo komisijos rekomendacijos pagal šio reglamento 105a straipsnio 2 dalies trečią pastraipą.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyta informacija teikiama deramai atsižvelgiant į konfidencialumo reikalavimus ir visų pirma ja remiantis neturi būti įmanoma nustatyti atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo tapatybės.

14.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl Sąjungos sistemos, skirtos Sąjungos finansinių interesų apsaugai, įskaitant jos duomenų bazę ir jos standartizuotas procedūras, dėl komisijos veiklos organizavimo ir sudėties, pirmininko paskyrimo ir nepriklausomumo, taip pat dėl komisijos pirmininko ir narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo.

(17)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).“."

16)

109 straipsnis išbraukiamas.

17)

110 straipsnis pakeičiamas taip:

„110 straipsnis

Sutarčių skyrimas

1.   Sutartys skiriamos remiantis sutarčių skyrimo kriterijais su sąlyga, kad perkančioji organizacija patikrino, ar įvykdytos šios sąlygos:

a)

pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius reikalavimus;

b)

kandidatui ar konkurso dalyviui nėra draudžiama dalyvauti procedūroje pagal 106 straipsnį arba jis nėra pašalintas pagal 107 straipsnį; ir

c)

kandidatas arba konkurso dalyvis atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus atrankos kriterijus ir nepatiria konfliktuojančių interesų, kuris galėtų daryti neigiamą poveikį sutarties vykdymui.

2.   Perkančioji organizacija taiko atrankos kriterijus, kad įvertintų kandidato arba konkurso dalyvio pajėgumus. Atrankos kriterijai gali būti susiję tik su teisiniu veiksnumu arba reguliavimo pajėgumu vykdyti profesinę veiklą, ekonominiu ir finansiniu pajėgumu, techniniu pajėgumu ir profesiniais gebėjimais.

3.   Perkančioji organizacija taiko sutarčių skyrimo kriterijus, kad įvertintų pasiūlymą.

4.   Perkančioji organizacija sutarčių skyrimą pagrindžia ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu, taikydama vieną iš šių trijų sutarčių skyrimo metodų: mažiausią kainą, mažiausias sąnaudas arba geriausią kainos ir kokybės santykį.

Taikydama mažiausių sąnaudų metodą perkančioji organizacija naudoja sąnaudų veiksmingumo metodą, įskaitant gyvavimo ciklo sąnaudų įvertinimą.

Taikydama geriausio kainos ir kokybės santykio metodą perkančioji organizacija atsižvelgia į kainą arba sąnaudas ir kitus kokybės kriterijus, susijusius su sutarties dalyku.

5.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių atrankos kriterijų, sutarčių skyrimo kriterijų, įskaitant kokybės kriterijus, ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išdėstymo, taip pat dėl metodų, taikomų vertinant pirkimo gyvavimo ciklo sąnaudas. Be to, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl dokumentų, kuriais įrodomas teisinis veiksnumas, ekonominis ir finansinis pajėgumas, taip pat techninis pajėgumas ir profesiniai gebėjimai, ir dėl išsamių taisyklių dėl elektroninių aukcionų ir neįprastai mažos vertės pasiūlymų.“.

18)

111 straipsnis pakeičiamas taip:

„111 straipsnis

Pateikimas, elektroniniai ryšiai ir vertinimas

1.   Pasiūlymų teikimo tvarka turi būti užtikrinta tikra konkurencija ir pasiūlymų turinio konfidencialumas iki tol, kol vokai bus vienu metu atplėšti.

2.   Taikydama tinkamas priemones ir laikydamasi 95 straipsnio Komisija užtikrina, kad konkurso dalyviai galėtų pateikti pasiūlymų turinį ir visus patvirtinamuosius įrodymus elektronine forma (toliau – e. viešieji pirkimai), išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, nurodytus pagal 210 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose. Elektroninių ryšių sistema, naudojama ryšiams užtikrinti ir keistis informacija, turi būti nediskriminacinė, visuotinai prieinama ir sąveiki su bendrai naudojamais informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) produktais, ir neturi riboti ekonominės veiklos vykdytojų galimybių dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje.

Komisija reguliariai teikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios dalies įgyvendinimo pažangos ataskaitą.

3.   Jeigu nustatoma, kad tai tinkama ir proporcinga, perkančioji organizacija gali reikalauti, kad konkurso dalyviai iš anksto pateiktų garantiją, siekiant užtikrinti, kad pateikti pasiūlymai nebūtų atsiimti. Siekiant užkirsti kelią įvairių ekonominės veiklos vykdytojų diskriminacijai, reikalaujama pateikti garantija yra proporcinga numatomai sutarties vertei, ir yra nustatomas atitinkamas jos dydis.

4.   Perkančioji organizacija atplėšia visus vokus su prašymais dalyvauti ir pasiūlymais. Tačiau ji atmeta:

a)

prašymus dalyvauti ir pasiūlymus, kurie pateikti nesilaikant pateikimo termino, jų neatplėšusi;

b)

pasiūlymus, kurių vokai gauti jau atplėšti, neišnagrinėjusi jų turinio.

5.   Perkančioji organizacija visus prašymus dalyvauti arba pasiūlymus, kurie nebuvo atmesti 4 dalyje nustatytame vokų atplėšimo etape, įvertina remdamasi pirkimo dokumentuose nurodytais kriterijais, siekdama skirti sutartį arba surengti elektroninį aukcioną.

6.   Pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių reikalavimų neatitinkantys prašymai dalyvauti ir pasiūlymai atmetami.

Išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, vertinimo komitetas arba perkančioji organizacija prašo kandidatų arba konkurso dalyvių per jo nurodytą terminą pateikti papildomos medžiagos ar trūkstamus dokumentus, išaiškinti dokumentus, kuriais grindžiamas draudimas dalyvauti procedūroje ir atrankos kriterijai, arba paaiškinti, kodėl pasiūlymas yra neįprastai mažos vertės.

7.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl pasiūlymų ir prašymų dalyvauti pateikimo terminų, galimybės susipažinti su pirkimo dokumentais, papildomos informacijos pateikimo terminų, skubiais atvejais taikomų terminų, taip pat dėl teikiant pasiūlymus naudojamų ryšio priemonių ir elektroninių katalogų, išsamių taisyklių dėl elektroninių keitimosi informacija sistemų techninių ir teisinių reikalavimų ir dėl pasiūlymų teikimo elektroninėmis priemonėmis išimčių nustatymo tinkamai pagrįstais atvejais. Be to, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl galimybės prašyti pateikti pasiūlymo garantiją ir garantijos pareikalavimo bei atsisakymo sąlygų, vokų su pasiūlymais ir prašymais dalyvauti atplėšimo ir vertinimo, taip pat vokų atplėšimo ir vertinimo komitetų įsteigimo ir sudėties.“.

19)

112 straipsnis pakeičiamas taip:

„112 straipsnis

Bendravimas vykstant viešųjų pirkimų procedūrai

1.   Vykstant viešųjų pirkimų procedūrai, perkančioji organizacija ir kandidatai arba konkurso dalyviai bendrauja taip, kad būtų tenkinamos sąlygos, kuriomis užtikrinamas skaidrumas, vienodas požiūris ir geras administravimas, kaip nustatyta 96 straipsnyje. Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija, išskyrus deramai pagrįstus atvejus, kreipiasi į konkurso dalyvį siekdama ištaisyti akivaizdžias rašybos klaidas arba reikalauti konkretaus arba techninio elemento patvirtinimo. Dėl pirmiau minėto arba kokio nors kito bendravimo negali būti pakeisti pirkimo dokumentai arba iš esmės pakeistos pateikto pasiūlymo sąlygos, išskyrus atvejus, kai 104 straipsnio 1 dalyje nustatytoje viešųjų pirkimų procedūroje konkrečiai numatytos tokios galimybės.

2.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl perkančiosios organizacijos ir kandidatų arba konkurso dalyvių vykstant viešųjų pirkimų procedūrai leidžiamo arba reikalaujamo bendravimo.“.

20)

113 straipsnis pakeičiamas taip:

„113 straipsnis

Sprendimas dėl sutarties skyrimo ir kandidatų arba konkurso dalyvių informavimas

1.   Vadovaudamasis pirkimo dokumentuose nurodytais atrankos ir sutarties skyrimo kriterijais, atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas nusprendžia, kam bus skirta sutartis.

2.   Perkančioji organizacija visiems kandidatams arba konkurso dalyviams, kurių prašymai leisti dalyvauti arba pasiūlymai buvo atmesti, praneša apie priežastis, kuriomis remiantis buvo priimtas sprendimas, ir status quo laikotarpio, nurodyto 118 straipsnio 2 dalyje, trukmę.

Kai konkrečios sutartys skiriamos pagal bendrąją sutartį skelbiant naują konkursą, perkančioji organizacija informuoja konkurso dalyvius apie vertinimo rezultatus.

3.   Perkančioji organizacija informuoja kiekvieną konkurso dalyvį, kuris nėra patekęs į situaciją, dėl kurios draudžiama dalyvauti procedūroje, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus ir kuris raštu pateikia prašymą, apie bet kurį iš šių dalykų:

a)

bendrosios sutarties atveju – konkurso dalyvio arba dalyvių, kuriam (-iems) skiriama sutartis, vardą, pavardę (pavadinimą) ir, išskyrus konkrečios sutarties pagal bendrąją sutartį skelbiant naują konkursą atvejį, laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, sumokėtą kainą arba sutarties vertę, pasirenkant tai, kas tinkama;

b)

derybų ir dialogo su konkurso dalyviais pažangą.

Tačiau perkančioji organizacija gali nuspręsti neatskleisti tam tikros informacijos, jei ją paskelbus būtų trukdoma teisės vykdymui, prieštaraujama viešajam interesui arba daromas poveikis teisėtiems ekonominės veiklos vykdytojų komerciniams interesams, arba galėtų būti iškraipyta sąžininga jų konkurencija.

4.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl vertinimo ataskaitai ir sprendimui dėl sutarties skyrimo taikomų reikalavimų ir jų turinio ir dėl kandidatų bei konkurso dalyvių informavimo.“.

21)

114 straipsnis pakeičiamas taip:

„114 straipsnis

Viešųjų pirkimų procedūros atšaukimas

Kol sutartis dar nepasirašyta, perkančioji organizacija gali atšaukti viešųjų pirkimų procedūrą, ir tokiu atveju kandidatai arba konkurso dalyviai neturi teisės reikalauti kompensacijos.

Sprendimas turi būti pagrįstas ir apie jį kuo skubiau pranešama kandidatams arba konkurso dalyviams.“.

22)

Įterpiamas šis straipsnis:

„114a straipsnis

Sutarties vykdymas ir keitimas

1.   Sutartis nepradedama vykdyti tol, kol ji nepasirašoma.

2.   Perkančioji organizacija gali iš dalies keisti sutartį ar bendrąją sutartį neorganizuodama viešųjų pirkimų procedūros tik tais atvejais, kurie numatyti 3 dalyje, ir jei dėl pakeitimo nepakeičiamas sutarties ar bendrosios sutarties dalykas.

3.   Sutartis arba konkreti sutartis pagal bendrąją sutartį gali būti iš dalies keičiama nevykdant naujos viešųjų pirkimų procedūros bet kuriuo iš šių atvejų:

a)

perkant iš pradinio rangovo papildomus darbus, prekes ar paslaugas, kurie tapo būtini, bet kurie nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, kai įvykdytos šios sąlygos:

i)

rangovo neįmanoma pakeisti dėl techninių priežasčių, susijusių su sukeičiamumo arba sąveikumo su esama įranga, paslaugomis arba įrenginiais reikalavimais;

ii)

pakeitus rangovą perkančioji organizacija pakartotinai turėtų didelių išlaidų, ir

iii)

kainos padidėjimas, įskaitant grynąją sukauptąją vienas po kito atliekamų pakeitimų vertę, neviršija 50 % pradinės sutarties vertės;

b)

kai yra įvykdytos šios sąlygos:

i)

būtinybė daryti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių stropi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir

ii)

bet koks kainos padidėjimas neviršija 50 % pradinės sutarties vertės;

c)

kai pakeitimų vertė yra žemesnė už šias vertės ribas:

i)

vertės ribas, nurodytas 118 straipsnio 1 dalyje ir pagal 190 straipsnio 2 dalį išorės veiksmų srityje priimtuose deleguotuosiuose aktuose, taikomas pakeitimo metu, ir

ii)

10 % pradinės sutarties vertės viešojo paslaugų bei prekių pirkimo sutarčių ir darbų ar paslaugų pirkimo koncesijos sutarčių atveju ir 15 % pradinės sutarties vertės viešojo darbų pirkimo sutarčių atveju;

d)

kai nepakeičiami minimalūs pradinės viešųjų pirkimų procedūros reikalavimai. Tuo atveju bet kokie tolesni vertės pakeitimai turi atitikti šios pastraipos c punkte nustatytas sąlygas, nebent tokie vertės pakeitimai būtų daromi dėl griežto pirkimo dokumentų ar sutarčių nuostatų taikymo.

Šios dalies pirmos pastraipos a, c ir d punktai taip pat gali būti taikomi bendrosioms sutartims.

Apskaičiuojant pirminę sutarties vertę neatsižvelgiama į kainų peržiūras.

Kelių vienas po kito atliktų pakeitimų pagal šios dalies pirmos pastraipos c punktą grynoji sukauptoji vertė neturi viršyti nė vienos tame punkte nurodytos vertės ribos.

Perkančioji organizacija taiko 103 straipsnyje nustatytas ex post viešinimo priemones.“.

23)

115–120 straipsniai pakeičiami taip:

„115 straipsnis

Garantijos

1.   Išskyrus atvejus, kai sudaromos mažos vertės sutartys, perkančioji organizacija gali, jei ji mano, kad tai yra tinkama ir proporcinga, kiekvienu konkrečiu atveju, atlikus rizikos analizę, reikalauti, kad rangovai pateiktų garantiją, siekiant bet kurio iš šių dalykų:

a)

apriboti finansinę riziką, susijusią su išankstinio finansavimo išmokėjimu;

b)

užtikrinti, kad būtų laikomasi esminių sutartinių įsipareigojimų darbų, prekių ar kompleksinių paslaugų atveju;

c)

užtikrinti visišką sutarties vykdymą sutarties įsipareigojimų laikotarpiu.

2.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl garantijų, kurias pateikti gali būti reikalaujama iš rangovų, rūšių, įskaitant rizikos analizės kriterijus, ir dėl maksimalios kiekvienos rūšies garantijos sumos, išreikštos visos sutarties vertės procentine dalimi.

116 straipsnis

Esminės klaidos, pažeidimai arba sukčiavimas

1.   Taikant šį straipsnį esminė klaida – sutarties nuostatos pažeidimas, padarytas veikimu arba neveikimu, dėl kurio susidaro arba galėtų susidaryti biudžeto nuostolis.

2.   Kai paaiškėja, kad vykdant procedūrą padaryta esminių klaidų, pažeidimų arba sukčiauta, perkančioji organizacija ją laikinai sustabdo ir gali imtis visų būtinų priemonių, įskaitant procedūros atšaukimą.

3.   Kai pasirašius sutartį paaiškėja, kad vykdant procedūrą arba sutartį padaryta esminių klaidų, pažeidimų arba sukčiauta, perkančioji organizacija gali laikinai sustabdyti sutarties vykdymą arba prireikus ją nutraukti.

Sutarčių vykdymas gali būti laikinai sustabdomas ir siekiant patikrinti, ar buvo padaryta preziumuojamų esminių klaidų, pažeidimų arba ar buvo sukčiaujama.

Kai esminės klaidos, pažeidimai ar sukčiavimas yra priskirtini rangovui, perkančioji organizacija gali taip pat atsisakyti mokėti arba susigrąžinti netinkamai išmokėtas lėšas, proporcingai esminių klaidų, pažeidimų ar sukčiavimo rimtumo mastui.

4.   OLAF naudojasi Komisijai Tarybos reglamentu (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (18) suteiktais įgaliojimais vykdyti inspektavimus ir patikrinimus vietoje valstybėse narėse ir, vadovaujantis galiojančiais bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos susitarimais, trečiosiose šalyse ir tarptautinių organizacijų patalpose.

5.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl sutarties vykdymo sustabdymo, jeigu esama esminių klaidų, pažeidimų arba sukčiavimo atvejų.

117 straipsnis

Perkančioji organizacija

1.   Institucijos, kaip apibrėžta 2 straipsnyje, vykdomosios agentūros ir įstaigos, kaip apibrėžta 208 ir 209 straipsniuose, laikomos perkančiosiomis organizacijomis jų pačių skiriamų sutarčių atveju, išskyrus atvejus, kai jos perka iš centrinės perkančiosios organizacijos. Tų institucijų departamentai nelaikomi perkančiosiomis organizacijomis, jei jie sudaro administracinius susitarimus tarpusavyje.

Tos institucijos pagal 65 straipsnį perduoda būtinus įgaliojimus perkančiosios organizacijos funkcijai vykdyti.

2.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl perkančiosios organizacijos funkcijos perdavimo ir dėl centrinių perkančiųjų organizacijų.

118 straipsnis

Taikytinos vertės ribos ir status quo laikotarpis

1.   Kad skirtų viešąsias ir koncesijos sutartis, perkančioji organizacija, pasirinkdama šio reglamento 104 straipsnio 1 dalyje nustatytą procedūrą, atsižvelgia į Direktyvos 2014/24/ES 4 straipsnio a ir b punktuose nustatytas vertės ribas. Nuo tų verčių ribų priklauso skelbimo priemonės, nustatytos šio reglamento 103 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

2.   Atsižvelgdama į pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose aktuose nustatytinas išimtis ir sąlygas, perkančioji organizacija sutarčių, kurių vertė viršija 1 dalyje nurodytas vertės ribas, atveju su konkurso nugalėtoju nepasirašo sutarties arba bendrosios sutarties nepasibaigus status quo laikotarpiui.

3.   Kai naudojamos elektroninės ryšių priemonės, status quo laikotarpis trunka 10 dienų, o naudojant kitas priemones – 15 dienų.

4.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl atskirų sutarčių ir sutarčių, kuriose numatomos kelios dalys, dėl viešųjų ir koncesijos sutarčių vertės vertinimo ir dėl status quo laikotarpio prieš pasirašant sutartį.

119 straipsnis

Taisyklės dėl galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose

Viešųjų pirkimų procedūrose vienodomis sąlygomis gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems taikomos Sutartys, ir visi fiziniai ir juridiniai asmenys, įsisteigę trečiojoje šalyje, sudariusioje su Sąjunga specialų susitarimą viešųjų pirkimų srityje, tame susitarime nustatytomis sąlygomis. Jose taip pat gali dalyvauti tarptautinės organizacijos.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl įrodymų, kurie turi būti pateikti, kad būtų galima dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

120 straipsnis

Pasaulio prekybos organizacijos viešųjų pirkimų taisyklės

Kai taikoma daugiašalė sutartis dėl viešųjų pirkimų, sudaryta Pasaulio prekybos organizacijoje, viešųjų pirkimų procedūroje taip pat gali dalyvauti valstybėse, kurios yra ratifikavusios tą sutartį, įsisteigę ekonominės veiklos vykdytojai toje sutartyje nustatytomis sąlygomis.

(18)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).“."

24)

131 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Dotacijų pareiškėjams ir gavėjams taikomos 105a straipsnio 1–4, 6 ir 7 dalys, išskyrus tos dalies pirmos pastraipos b punktą ir antrą pastraipą, 106 straipsnio 8, 9, 11 ir 13–17 dalys ir 108 straipsnis. Pareiškėjams taikomas 107 straipsnis. Pareiškėjai deklaruoja, ar jie yra vienoje iš 106 straipsnio 1 dalyje ar 107 straipsnyje nurodytų situacijų ir, jei taikoma, ar jie ėmėsi taisomųjų priemonių, kaip nurodyta 106 straipsnio 7 dalies a punkte.

Atlikdamas būtiną vykdomų dotacijų skyrimo procedūrų ir galiojančių susitarimų tikrinimą pagal 108 straipsnio 4 dalį, leidimus suteikiantis pareigūnas užtikrina, kad pareiškėjui ar gavėjui būtų suteikta galimybė pateikti savo pastabas prieš priimant bet kokias priemones, darančias jo teisėms neigiamą poveikį.“;

b)

5 dalis išbraukiama;

c)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl paraiškų skirti dotacijas tvarkos, įrodymų, kad nedraudžiama dalyvauti procedūroje, juridinio asmens statuso neturinčių pareiškėjų, juridinių asmenų, kurie sudaro vieną pareiškėją, atrankos kriterijų ir mažos vertės dotacijų.“.

25)

138 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Konkurso taisyklėse nustatomos bent dalyvavimo sąlygos, įskaitant, draudimo dalyvauti procedūroje kriterijus, sutarties skyrimo kriterijus, apdovanojimo sumą ir mokėjimo tvarką. Dalyviams ir nugalėtojams taikomos 105a straipsnio 1–4, 6 ir 7 dalys, išskyrus tos dalies pirmos pastraipos b punktą ir antrą pastraipą, 106 straipsnio 8, 9, 11 ir 13–17 dalys ir 108 straipsnis. Dalyviams taikomas 107 straipsnis.“.

26)

139 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„5a.   Specialios paskirties investavimo subjektams ar finansų tarpininkams taikoma 105a straipsnio 1 dalis, išskyrus tos dalies e ir f punktus, 106 straipsnio 2–4, 6–9, 13–17 dalys ir 107 bei 108 straipsniai. Galutiniai gavėjai pateikia finansų tarpininkams pasirašytą garbės deklaraciją, kuria patvirtinama, kad jie nėra vienoje iš situacijų, nurodytų 106 straipsnio 1 dalies a, b, c ir d punktuose ar 107 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose.“.

27)

163 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Audito Rūmai atitinkamai institucijai arba įstaigai perduoda visas pastabas, kurios, jų nuomone, turėtų būti pateiktos specialiojoje ataskaitoje. Tos pastabos lieka konfidencialios ir joms taikoma prieštaravimų procedūra.

Atitinkama institucija arba įstaiga paprastai per šešias savaites nuo tų pastabų perdavimo dienos praneša Audito Rūmams apie visus savo atsakymus, kuriuos ji nori pateikti dėl tų pastabų. Deramai pagrįstais atvejais tas laikotarpis sustabdomas, visų pirma tais atvejais, kai prieštaravimų procedūros metu atitinkamai institucijai arba įstaigai būtina gauti grįžtamosios informacijos iš valstybių narių, kad ji galėtų parengti galutinį savo atsakymą.

Atitinkamos institucijos arba įstaigos atsakymai turi būti tiesiogiai ir išimtinai susiję su Audito Rūmų pastabomis.

Audito Rūmai užtikrina, kad specialiosios ataskaitos būtų rengiamos ir priimamos per tinkamą laikotarpį, kuris paprastai neviršija 13 mėnesių.

Specialiosios ataskaitos kartu su atitinkamų institucijų arba įstaigų atsakymais nedelsiant perduodamos Europos Parlamentui ir Tarybai ir kiekviena iš šių institucijų sprendžia, prireikus kartu su Komisija, kokių atsakomųjų veiksmų reikia imtis.

Audito Rūmai imasi visų būtinų priemonių siekdami užtikrinti, kad kiekvienos atitinkamos institucijos arba įstaigos atsakymai į jų pastabas ir specialiosios ataskaitos parengimo grafikas būtų paskelbti kartu su specialiąja ataskaita.“.

28)

166 straipsnis pakeičiamas taip:

„166 straipsnis

Tolesnės priemonės

1.   Vadovaudamosi SESV 319 straipsniu ir Euratomo sutarties 106a straipsniu, Komisija, kitos institucijos ir šio reglamento 208 bei 209 straipsniuose nurodytos įstaigos imasi deramų priemonių dėl pastabų, pateiktų kartu su Europos Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir dėl pastabų, pateiktų su Tarybos rekomendacija priimti sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

2.   Europos Parlamento arba Tarybos prašymu 1 dalyje nurodytos institucijos ir įstaigos praneša apie priemones, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į tas pastabas ir komentarus, ir visų pirma apie nurodymus, kuriuos jos davė visiems savo departamentams, atsakingiems už biudžeto vykdymą. Valstybės narės bendradarbiauja su Komisija, pranešdamos jai apie priemones, kurių jos ėmėsi dėl tų pastabų, kad Komisija galėtų į jas atsižvelgti rengdama savo ataskaitą. Institucijų ataskaitos perduodamos ir Audito Rūmams.“.

29)

183 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„4.   Kai JRC dalyvauja dotacijų skyrimo arba viešųjų pirkimų procedūrose pagal šio straipsnio 1 dalį, jam netaikomos 105a straipsnyje, 106 straipsnyje, 107 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, 108 straipsnyje ir 131 straipsnio 4 dalyje nustatytos sąlygos dėl draudimo dalyvauti viešųjų pirkimų ir dotacijų skyrimo procedūrose ir su šiomis procedūromis susijusių nuobaudų.“.

30)

190 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Sutartims, kurioms taikoma ši antraštinė dalis, taikomos pirmos dalies V antraštinės dalies 1 skyriaus nuostatos, susijusios su bendrosiomis viešųjų pirkimų nuostatomis, atsižvelgiant į specialiąsias nuostatas dėl vertės ribų ir tvarkos, taikytinos skiriant išorės sutartis, kurios turi būti nustatytos pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose aktuose. 117 ir 120 straipsniai netaikomi šiame skyriuje nustatytiems viešiesiems pirkimams.

Šis skyrius taikomas:

a)

viešiesiems pirkimams, kai Komisija neskiria sutarčių savo sąskaita;

b)

subjektų ar asmenų vykdomiems viešiesiems pirkimams, kuriems tai pavesta pagal 58 straipsnio 1 dalies c punktą, jei tai numatyta 189 straipsnyje nurodytame finansavimo susitarime.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Šis skyrius netaikomas veiksmams, kuriems taikomi konkretiems sektoriams taikomi pagrindiniai teisės aktai, susiję su pagalba humanitarinių krizių valdymo srityje, civilinės saugos operacijomis ir humanitarinės pagalbos operacijomis.“.

31)

191 straipsnis pakeičiamas taip:

„191 straipsnis

Taisyklės dėl teisės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose

1.   Viešųjų pirkimų procedūrose vienodomis sąlygomis gali dalyvauti visi asmenys, kurie patenka į Sutarčių taikymo sritį, ir bet kurie kiti fiziniai arba juridiniai asmenys, vadovaujantis pagrindinių dokumentų, reglamentuojančių atitinkamą bendradarbiavimo sektorių, specialiomis nuostatomis. Jose taip pat gali dalyvauti tarptautinės organizacijos.

2.   54 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas tinkamai pagrįstomis išimtinėmis aplinkybėmis gali nuspręsti leisti kitiems nei nurodyta šio straipsnio 1 dalyje trečiųjų šalių nacionaliniams subjektams dalyvauti konkursuose dėl sutarčių.

3.   Kai taikomas susitarimas dėl prekių ar paslaugų viešųjų pirkimų rinkos išplėtimo, kurio viena iš šalių yra Sąjunga, viešuosiuose pirkimuose, finansuojamuose iš biudžeto, dėl sutarčių gali dalyvauti ir kitoje nei nurodyta 1 ir 2 dalyse trečiojoje šalyje įsisteigę fiziniai ir juridiniai asmenys tame susitarime nustatytomis sąlygomis.

4.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl teisės dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose.“.

32)

204 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Ekspertams taikomas 105a straipsnis, 106 straipsnio 1–3 ir 7 dalys, išskyrus tos dalies pirmos pastraipos b punktą ir antrą pastraipą, 8–10 dalys, 11 dalies a punktas, 13–17 dalys ir 107 bei 108 straipsniai.“.

32)

209 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pirmos keturios pastraipos tampa 1 dalimi;

b)

papildomas šia dalimi:

„2.   Taikomos 208 straipsnio 2–4 dalys.“.

34)

211 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Toks persvarstymas taikomas, inter alia, pirmos dalies VIII antraštinės dalies nuostatų įgyvendinimui ir 163 straipsnio 1 dalyje nustatytiems terminams.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2015 m. spalio 28 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. SCHMIT


(1)  2015 m. sausio 19 d. nuomonė Nr. 1/2015 (OL C 52, 2015 2 13, p. 1).

(2)  2015 m. spalio 7 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2015 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(4)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių skyrimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).

(5)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

(6)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(7)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).