ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 271

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. spalio 16d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. spalio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1850, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės ( 1 )

1

 

*

2015 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1851, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 948/2014 nuostatos dėl sandėliavimo pagal sutartį laikotarpio ir dėl pagalbos, skirtinos už nugriebto pieno miltelių privatų sandėliavimą, dydžio

12

 

*

2015 m. spalio 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1852, kuriuo pradedama taikyti išskirtinė laikinoji tam tikrų sūrių privataus sandėliavimo pagalbos schema ir iš anksto nustatomas pagalbos dydis

15

 

*

2015 m. spalio 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1853, kuriuo numatoma laikina išskirtinė pagalba gyvulininkystės sektoriaus ūkininkams

25

 

 

2015 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1854, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

31

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. spalio 13 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1855, kuriuo nustatoma pozicija, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, taryboje ir Pasaulio prekybos organizacijos Generalinėje taryboje dėl mažiausiai išsivysčiusių šalių narių prašymo pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, 66 straipsnio 1 dalį dėl tam tikrų įpareigojimų, susijusių su vaistiniais preparatais, ir įsipareigojimų atidėjimo pagal tos sutarties 70 straipsnio 8 ir 9 dalis

33

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2014 m. rugsėjo 10 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 321/14/COL, kuriuo šimtąjį kartą iš dalies keičiamos procesinės ir materialinės valstybės pagalbos taisyklės priimant naujas gaires dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti [2015/1856]

35

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

16.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1850

2015 m. spalio 13 d.

kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių (1), ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 leidžia tam tikromis sąlygomis pateikti rinkai produktus iš ruonių, kuriuos sumedžiojo inuitų ir kitos čiabuvių bendruomenės. Jis taip pat leidžia pateikti rinkai produktus iš ruonių tais atvejais, jei produktų iš ruonių importas yra nenuolatinio pobūdžio ir jį sudaro tik asmeniniam keliautojų ar jų šeimų naudojimui skirtos prekės;

(2)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 737/2010 (2) nustatytos išsamios produktų iš ruonių pateikimo rinkai pagal Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 3 straipsnį taisyklės;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/1775 (3) iš dalies pakeistas Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 3 straipsnis, o Reglamentas (ES) Nr. 737/2010 panaikintas nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Todėl būtina nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 su pakeitimais 3 straipsnio įgyvendinimo taisykles;

(4)

derėtų nustatyti, kad tam tikrus reikalavimus atitinkančios įstaigos turėtų būti įtraukiamos į pripažintų įstaigų, išduodančių pažymas, kad laikomasi produktų iš ruonių pateikimo rinkai sąlygų, sąrašą;

(5)

siekiant palengvinti pažymų administravimą ir patikrą, reikėtų nustatyti pažymų ir jų kopijų formas;

(6)

reikėtų nustatyti pažymų patikros tvarką. Ji turėtų būti kuo paprastesnė ir patogesnė, kiek tai įmanoma nesumažinant kontrolės sistemos patikimumo ir nuoseklumo;

(7)

reikėtų leisti naudotis elektroninėmis sistemomis siekiant palengvinti kompetentingų institucijų, Komisijos ir pripažintų įstaigų keitimąsi duomenimis;

(8)

asmens duomenys, ypač pateikiami pažymose, taikant šį reglamentą turi būti apdorojami laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB (4) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (5);

(9)

šiuo reglamentu nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1007/2009, iš dalies pakeisto Reglamentu (ES) 2015/1775, kuris taikomas nuo 2015 m. spalio 18 d., 3 straipsnio, įgyvendinimo taisyklės, todėl jis turėtų įsigalioti skubiai;

(10)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 (6) 18 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos išsamios produktų iš ruonių pateikimo rinkai ir produktų iš ruonių importo asmeniniam keliautojų ar jų šeimų naudojimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 3 straipsnį taisyklės.

2 straipsnis

Asmeninis keliautojų ar jų šeimų naudojimas

1.   Produktai iš ruonių asmeniniam keliautojų ar jų šeimų naudojimui gali būti importuojami tik jei tenkinamas kuris nors iš šių reikalavimų:

a)

keliautojai dėvi arba nešasi produktus iš ruonių arba produktai iš ruonių yra asmeniniame jų bagaže;

b)

produktai iš ruonių yra fizinio asmens, iš trečiosios šalies persikeliančio gyventi į Sąjungą, asmeninė nuosavybė;

c)

produktus iš ruonių keliautojai įsigyja vietoje, trečiojoje šalyje, o importuoja vėliau, su sąlyga, kad atvykę į Sąjungos teritoriją tokie keliautojai atitinkamos valstybės narės muitinei pateikia šiuos dokumentus:

i)

raštišką pranešimą apie importą;

ii)

dokumentą, kuriuo įrodoma, kad produktai įsigyti atitinkamoje trečiojoje šalyje.

2.   Taikydama 1 dalies c punktą muitinė patvirtina raštišką pranešimą ir patvirtinamąjį dokumentą ir grąžina juos keliautojams. Importuojant raštiškas pranešimas ir patvirtinamasis dokumentas pateikiami muitinei kartu su atitinkamų produktų muitinės deklaracija.

3 straipsnis

Pripažintos įstaigos

1.   Įstaiga įtraukiama į pripažintų įstaigų sąrašą, jei ji įrodo, kad atitinka šiuos reikalavimus:

a)

ji yra juridinis asmuo;

b)

ji yra pajėgi nustatyti, ar laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 3 straipsnio 1 dalies reikalavimų;

c)

ji yra pajėgi išduoti ir tvarkyti 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažymas, taip pat apdoroti ir archyvuoti įrašus;

d)

ji gali vykdyti savo funkcijas taip, kad išvengtų interesų konflikto;

e)

ji yra pajėgi vykdyti atitikties Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 3 straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams stebėseną;

f)

ji yra pajėgi panaikinti arba sustabdyti 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažymų galiojimą, jei nesilaikoma šio reglamento reikalavimų, ir imtis priemonių, kad apie tai būtų informuotos valstybių narių kompetentingos institucijos ir muitinės;

g)

jos auditus atlieka nepriklausoma trečioji šalis;

h)

ji veikia nacionaliniu arba regiono lygmeniu.

2.   Kad būtų įtraukta į 1 dalyje nurodytą sąrašą, įstaiga pateikia Komisijai prašymą ir dokumentus, kuriais įrodoma, kad ji atitinka 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

3.   Pripažinta įstaiga kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Komisijai pateikia 1 dalies g punkte nurodytos nepriklausomos trečiosios šalies atlikto audito ataskaitas.

4 straipsnis

Pažymos

1.   Gavusi prašymą, jei Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 3 straipsnio 1 dalyje nustatytos pateikimo rinkai sąlygos yra išpildytos, pripažinta įstaiga išduoda pažymas pagal šio reglamento priede pateiktas formas.

2.   Pripažinta įstaiga atiduoda pažymą pareiškėjui, o jos kopiją saugo trejus metus duomenų archyvavimo tikslais.

3.   Laikantis 5 straipsnio 2 dalies, pažymos originalas pateikiamas kartu su rinkai teikiamu produktu iš ruonių jo pateikimo rinkai metu. Pareiškėjas gali pasilikti pažymos kopiją.

4.   Visose paskesnėse sąskaitose faktūrose nurodomas pažymos numeris.

5.   Produktas iš ruonių, dėl kurio išduota pažyma pagal 1 dalį, laikomas atitinkančiu Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 3 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

6.   Produkto iš ruonių pateikimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracija pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (7) 79 straipsnį priimama, jei pateikiama pagal šio straipsnio 1 dalį išduota pažyma. Nedarant poveikio Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 77 straipsnio 2 dalies taikymui, muitinė pasilieka ir archyvuoja pažymos kopiją.

7.   Jei kyla abejonių dėl pažymos, išduotos pagal 1 dalį, tikrumo ar teisingumo, taip pat jei reikia papildomai pasikonsultuoti, muitinė ir kiti už reglamento taikymą atsakingi pareigūnai kreipiasi į kompetentingą instituciją, kurią atitinkama valstybė narė paskyrė pagal 6 straipsnį. Kompetentinga institucija, į kurią kreiptasi, sprendžia dėl priemonių, kurių reikia imtis.

5 straipsnis

Pažymų forma

1.   4 straipsnio 1 dalyje nurodyta pažyma turi būti popierinė arba elektroninė.

2.   Jei pažyma elektroninė, kartu su produktu iš ruonių jo pateikimo rinkai metu pridedama išspausdinta pažymos kopija.

3.   Pažymos naudojimas neturi poveikio jokiems kitiems su pateikimu rinkai susijusiems formalumams.

4.   Pagal 6 straipsnį paskirta kompetentinga institucija gali reikalauti, kad pažyma būtų išversta į valstybės narės, kurioje produktas pateikiamas rinkai, valstybinę kalbą.

6 straipsnis

Kompetentingos institucijos

1.   Valstybė narė paskiria vieną arba kelias kompetentingas institucijas, atsakingas už šias užduotis:

a)

importuojamų produktų iš ruonių pažymų tikrinimą, kai to pagal 4 straipsnio 7 dalį prašo muitinė;

b)

toje valstybėje narėje įsteigtos ir veikiančios pripažintos įstaigos vykdomo pažymų išdavimo tikrinimą;

c)

produktų iš ruonių, gautų sumedžiojus ruonius toje valstybėje narėje, pažymų kopijų laikymą.

2.   Valstybės narės Komisiją informuoja apie kompetentingas institucijas, paskirtas pagal 1 dalį.

3.   Komisija savo interneto svetainėje skelbia pagal 1 dalį paskirtų kompetentingų institucijų sąrašą. Sąrašas reguliariai atnaujinamas.

7 straipsnis

Duomenų registravimo ir mainų elektroninės sistemos

1.   Kompetentingos institucijos gali keistis pažymų duomenimis ir juos registruoti naudodamosi elektroninėmis sistemomis.

2.   Valstybės narės atsižvelgia į 1 dalyje nurodytų elektroninių sistemų papildomumą, suderinamumą ir sąveikumą.

8 straipsnis

Apsauga tvarkant asmens duomenis

Šis reglamentas neturi jokio poveikio asmenų apsaugos lygiui tvarkant asmens duomenis pagal Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės nuostatas ir nekeičia Direktyvoje 95/46/EB ir Reglamente (EB) Nr. 45/2001 nustatytų pareigų ir teisių. Asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis užtikrinama visų pirma siekiant, kad pažymoje įrašyti asmens duomenys nebūtų atskleisti ar perduoti.

9 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Pažymos, kurias pripažinta įstaiga išdavė pagal Reglamentą (ES) Nr. 737/2010 iki [2015 m. spalio 18 d.], galioja ir po šios datos.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2015 m. spalio 18 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 286, 2009 10 31, p. 36.

(2)  2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 737/2010, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės (OL L 216, 2010 8 17, p. 1).

(3)  2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1775, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 737/2010 (OL L 262, 2015 10 7, p. 1).

(4)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(5)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(6)  1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL L 61, 1997 3 3, p. 1).

(7)  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).


PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Pildymo instrukcijos

Bendrosios instrukcijos

Pildykite didžiosiomis raidėmis

1 laukelis

Išduodančioji įstaiga

Nurodykite pažymą išduodančios pripažintos įstaigos pavadinimą ir adresą

2 laukelis

Išduodančiosios šalies reikmėms

Ši vieta skirta išduodančiosios šalies reikmėms.

3 laukelis

Pažymos numeris

Nurodykite išduodamos pažymos numerį.

4 laukelis

Pateikimo rinkai šalis

Nurodykite šalį, kurioje numatoma produktą iš ruonių pirmą kartą pateikti Europos Sąjungos rinkai.

5 laukelis

ISO kodas

Nurodykite 4 laukelyje nurodytos šalies dviraidį kodą.

6 laukelis

Komercinis apibūdinimas

Pateikite komercinį produkto (-ų) iš ruonių apibūdinimą. Apibūdinimas turi derėti su įrašu 7-ame laukelyje.

7 laukelis

Mokslinis pavadinimas

Nurodykite mokslinį (-ius) ruonio (-ių) rūšių, naudoto (-ų) gaminant produktą, pavadinimą (-us). Jei sudėtinis produktas pagamintas iš kelių rūšių ruonių, įrašykite kiekvieną rūšį atskiroje eilutėje.

8 laukelis

SS pozicija

Įrašykite keturių ar šešių skaitmenų prekės kodą, nustatytą pagal Suderintąją prekių aprašymo ir kodavimo sistemą.

9 laukelis

Sugavimo šalis

Nurodykite šalį, kurioje produkte naudoti ruoniai sugauti laukinėje gamtoje.

10 laukelis

ISO kodas

Nurodykite 9 laukelyje nurodytos šalies dviraidį kodą.

11 laukelis

Grynasis svoris

Nurodykite visą svorį kilogramais. Tai grynoji produktų iš ruonių masė be tiesioginių talpyklų ar pakuočių, išskyrus atramas, tarpiklius, lipdukus ir pan.

12 laukelis

Vienetų skaičius

Nurodykite vienetų skaičių, jei taikoma.

13 laukelis

Skiriamieji ženklai

Nurodykite visus skiriamuosius ženklus, jei tokių yra, pvz., partijos numerį, važtaraščio numerį.

14 laukelis

Unikalusis atpažinties kodas

Nurodykite visus atsekamumo atpažinties kodus, esančius ant produkto.

15 laukelis

Pripažintos išduodančiosios įstaigos antspaudas ir parašas

Šiame langelyje pasirašo įgaliotasis pareigūnas, nurodoma vieta bei data ir uždedamas oficialus pažymą išduodančios įstaigos antspaudas.

16 laukelis

Muitinės patvirtinimas

Muitinė nurodo muitinės deklaracijos numerį ir uždeda antspaudą ir parašą.


16.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1851

2015 m. spalio 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 948/2014 nuostatos dėl sandėliavimo pagal sutartį laikotarpio ir dėl pagalbos, skirtinos už nugriebto pieno miltelių privatų sandėliavimą, dydžio

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 18 straipsnio 2 dalį, 20 straipsnio c, l ir m punktus ir 223 straipsnio 3 dalies c punktą,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (2), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

dėl rinkoje susidariusios itin sudėtingos padėties, kurią visų pirma lėmė Rusijos nustatytas draudimas importuoti pieno produktus iš Sąjungos, Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 948/2014 (3) buvo leista pradėti privačiai sandėliuoti nugriebto pieno miltelius;

(2)

dėl dar labiau sumažėjusių nugriebto pieno miltelių kainų privataus sandėliavimo schemų taikymo laikotarpis buvo pratęstas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1337/2014 (4) iki 2015 m. vasario 28 d., Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/303 (5) iki 2015 m. rugsėjo 30 d. ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1548 (6) iki 2016 m. vasario 29 d.

(3)

atsižvelgiant į nuolatinę nugriebto pieno miltelių kainų mažėjimo tendenciją dėl didelės perteklinės pieno pasiūlos vidaus rinkoje ir nuolat mažėjančios pasaulinės paklausos, tikslinga nustatyti papildomas priemones, kuriomis veiklos vykdytojai būtų skatinami sandėliuoti didesnius kiekius, kad sumažėtų spaudimas vidaus rinkoje, todėl, jeigu produktai atiduodami sandėliuoti pagal sutartį ilgesniam laikotarpiui, turėtų būti suteikiama didesnė pagalba;

(4)

tačiau siekiant, kad veiklos vykdytojai galėtų lanksčiau reaguoti į būsimus rinkos signalus, turėtų būti leidžiama tokius produktus išvežti iš sandėlių taikant mažesnę pagalbos normą, pasibaigus trumpiausiam devynių mėnesių sandėliavimo laikotarpiui;

(5)

atsižvelgiant į prailgintą sandėliavimo pagal sutartį laikotarpį turėtų būti pakoreguota Komisijos reglamento (EB) Nr. 826/2008 (7) 31 straipsnyje nurodyta avansinė išmoka;

(6)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 826/2008 35 straipsnio 3 dalimi ir siekiant atidžiai stebėti, kaip naudojamasi šia priemone, tikslinga nustatyti to reglamento 35 straipsnio 1 dalies a punkte numatytų pranešimų pateikimo terminą;

(7)

siekiant rinkai padaryti nedelsiant juntamą poveikį ir padėti stabilizuoti kainas, šiame reglamente numatyta priemonė turėtų įsigalioti kitą dieną po reglamento paskelbimo;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 948/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

1.   Pagalbos už 1 straipsnyje nurodytus produktus dydis nustatomas taip:

a)

jeigu sandėliavimo pagal sutartį laikotarpis yra 90–210 dienų, pagalbos dydis yra:

1)

8,86 EUR už toną sandėliuojamo produkto fiksuotoms sandėliavimo išlaidoms padengti;

2)

0,16 EUR už toną sandėliuojamo produkto, kai pagalba skiriama už vieną sandėliavimo pagal sutartį dieną;

b)

jeigu sandėliavimo pagal sutartį laikotarpis yra 365 dienos, pagalbos dydis yra:

1)

8,86 EUR už toną sandėliuojamo produkto fiksuotoms sandėliavimo išlaidoms padengti;

2)

0,36 EUR už toną sandėliuojamo produkto, kai pagalba skiriama už vieną sandėliavimo pagal sutartį dieną.

Tačiau nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 826/2008 34 straipsnio 6 dalies, jeigu pagal sutartį sandėliuojamas kiekis gali būti išvežtas iš sandėlio po trumpiausio 270 dienų sandėliavimo laikotarpio, pagalbos dydžiai sumažinami 10 %.

2.   Paraiškos galioja tik tuomet, kai jose nurodomos prašomos pagalbos normos.

Pagal šį reglamentą sudarytos sutartys dėl 90–210 dienų sandėliavimo laikotarpio negali būti pakeistos sutartimis pagal 1 dalies pirmos pastraipos b punktą.

3.   Sandėliavimo pagal sutartį laikotarpis baigiasi dieną prieš išvežant produktus iš sandėlio.“

2)

Įterpiamas 4a straipsnis:

„4a straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 826/2008 31 straipsnio 2 dalies, sutarčių pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktą atveju avansinės išmokos neviršija pagalbos, skiriamos už 270 dienų sandėliavimo laikotarpį, dydžio.“

3)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Valstybės narės praneša Komisijai:

a)

iki kiekvieno antradienio – praėjusios savaitės kiekius ir atskirai kiekius, nurodytus atitinkamai 4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose, kiekius, dėl kurių sudarytos sutartys, ir produktų kiekius, dėl kurių pateiktos paraiškos sudaryti sutartis, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 826/2008 35 straipsnio 1 dalies a punkte;

b)

ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio pabaigos – informaciją apie praėjusio mėnesio atsargas, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 826/2008 35 straipsnio 1 dalies b punkte.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 346, 2013 12 20, p. 12.

(3)  2014 m. rugsėjo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 948/2014, kuriuo leidžiama pradėti privačiai sandėliuoti nugriebto pieno miltelius ir iš anksto nustatomas pagalbos dydis (OL L 265, 2014 9 5, p. 18).

(4)  2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1337/2014, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 947/2014 ir (ES) Nr. 948/2014 nuostatos dėl paskutinės sviesto ir nugriebto pieno miltelių privačiojo sandėliavimo pagalbos paraiškų teikimo dienos (OL L 360, 2014 12 17, p. 15).

(5)  2015 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/303, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 947/2014 ir (ES) Nr. 948/2014 nuostatos dėl paskutinės sviesto ir nugriebto pieno miltelių privačiojo sandėliavimo pagalbos paraiškų teikimo dienos (OL L 55, 2015 2 26, p. 4).

(6)  2015 m. rugsėjo 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1548, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 947/2014 ir (ES) Nr. 948/2014 nuostatos dėl paskutinės sviesto ir nugriebto pieno miltelių privačiojo sandėliavimo pagalbos paraiškų teikimo dienos (OL L 242, 2015 9 18, p. 26).

(7)  2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 826/2008, kuriuo nustatomos bendrosios pagalbos už privatų tam tikrų žemės ūkio produktų saugojimą skyrimo taisyklės (OL L 223, 2008 8 21, p. 3).


16.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/15


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/1852

2015 m. spalio 15 d.

kuriuo pradedama taikyti išskirtinė laikinoji tam tikrų sūrių privataus sandėliavimo pagalbos schema ir iš anksto nustatomas pagalbos dydis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 219 straipsnio 1 dalį kartu su 228 straipsniu,

kadangi:

(1)

2014 m. ir 2015 m. pirmoje pusėje pieno ir pieno produktų paklausa pasaulyje apskritai sumažėjo, visų pirma dėl mažesnio importo iš Kinijos, kuri yra pagrindinė pieno produktų importuotoja pasaulyje;

(2)

dėl padidėjusios pasiūlos Sąjungoje ir pagrindiniuose pasaulio pieno gamybos regionuose užfiksuotas spaudimas mažinti pieno gaminių kainas;

(3)

be to, 2015 m. birželio 25 d. Rusijos Vyriausybė pranešė apie Sąjungos kilmės žemės ūkio ir maisto produktų importo draudimo pratęsimą dar vieniems metams – iki 2016 m. rugpjūčio 6 d.;

(4)

pieno sektorius šiuo metu susiduria su rinkos veikimo sutrikimu, kurį lėmė smarkus pasiūlos ir paklausos neatitikimas visame pasaulyje;

(5)

todėl žalio pieno ir pieno gaminių kainos Sąjungoje dar sumažėjo ir greičiausiai mažės toliau, kol pasieks daugeliui ūkininkų nepakeliamą lygį, susiduriančių su grynųjų pinigų srauto ir iždo problemomis; 2015 m. vidutinės pagrindinių sūrių kainos Sąjungoje sumažėjo 17 %;

(6)

Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 numatytos rinkos intervencijos priemonės nėra pakankamos pastaruoju metu susidariusiai padėčiai ištaisyti, nes jos skirtos kitiems gaminiams, kaip antai sviestui ir nugriebto pieno milteliams, arba tik geografine nuoroda žymimiems sūriams;

(7)

pavojų, kad labai sutriks sūrio rinkos pusiausvyra, būtų galima sumažinti arba pašalinti, sūrį sandėliuojant. Todėl tikslinga teikti sūrio privataus sandėliavimo pagalbą ir iš anksto nustatyti pagalbos dydį;

(8)

tikslinga nustatyti viršutinę didžiausio kiekio, kuriam gali būti taikoma ši pagalbos schema, ribą ir to kiekio paskirstymą valstybėms narėms atsižvelgiant į jų sūrio gamybos apimtį;

(9)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 17 straipsnyje numatyta galimybė teikti sūrio, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 (2) pažymėto saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, privataus sandėliavimo pagalbą. Tačiau sūriai su saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografine nuoroda, sudaro tik nedidelę viso Sąjungoje pagaminamo sūrio dalį. Operacinio ir administracinio veiksmingumo sumetimais tikslinga nustatyti vieną visų rūšių sūriams skirtą privataus sandėliavimo pagalbos schemą;

(10)

tikslinga šios schemos netaikyti sūriams, kurie nėra tinkami sandėliuoti;

(11)

paprastai, siekiant palengvinti valdymą ir kontrolę, privataus sandėliavimo pagalba turėtų būti skiriama tik Sąjungoje įsisteigusiems ir PVM mokėtojais užsiregistravusiems veiklos vykdytojams;

(12)

siekiant užtikrinti galimybę tinkamai stebėti susitarimus, šiame reglamente reikėtų nurodyti sandėliavimo sutarčiai sudaryti būtiną informaciją ir susitariančiųjų šalių įsipareigojimus;

(13)

kad pagalbos schema būtų veiksmingesnė, sutartyse turėtų būti nurodomas tam tikras minimalus kiekis ir susitariančiosios šalies įsipareigojimai, visų pirma įsipareigojimai, kuriais už sandėliavimo operacijų tikrinimą atsakingai kompetentingai institucijai sudaromos sąlygos atlikti veiksmingą sandėliavimo sąlygų patikrinimą;

(14)

vienas iš privataus sandėliavimo pagalbos skyrimo reikalavimų yra sutartyje numatyto kiekio sandėliavimas sutartyje numatytą laikotarpį. Siekiant atsižvelgti į komercinę praktiką ir dėl praktinių priežasčių turėtų būti leidžiamas tam tikras kiekio, kuriam gali būti skirta pagalba, nuokrypis;

(15)

siekiant, kad būtų užtikrintas pateikiamų paraiškų patikimumas ir kad ta priemone rinkai būtų daromas pageidaujamas poveikis, reikalingas užstatas. Todėl reikėtų priimti nuostatas dėl užstato teikimo, grąžinimo ir konfiskavimo;

(16)

siekiant užtikrinti tinkamą sandėliavimo administravimą, tikslinga priimti nuostatas dėl pagalbos sumos sumažinimo tais atvejais, kai sutartyje numatytą laikotarpį sandėliuotas kiekis yra mažesnis už sutartyje numatytą kiekį;

(17)

pagalbos dydis turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į sandėliavimo išlaidas ir (arba) kitus svarbius rinkos elementus. Tikslinga nustatyti pagalbos, skirtos fiksuotoms sandėliavimo išlaidoms, susijusioms su atitinkamų produktų priėmimu sandėliuoti ir jų išvežimu iš sandėlio, padengti, dydį, ir pagalbos, skirtos kasdienėms sandėliavimo šaltuosiuose sandėliuose ir finansinėms išlaidoms padengti, dydį;

(18)

būtina nurodyti sąlygas, kuriomis gali būti skiriama išankstinė pagalbos išmoka, taip pat numatyti pagalbos sumos tikslinimą tais atvejais, kai sandėliuojamas kiekis ne visiškai atitinka numatytąjį sutartyje, atitikties pagalbos skyrimo reikalavimams patikras, galimas sankcijas ir valstybių narių Komisijai teiktiną informaciją;

(19)

visos valstybės narės visa šia priemone naudotis negali – tikslinga numatyti po trijų jos taikymo mėnesių kiekius perskirstyti. Komisija turėtų būti įgaliota prireikus priimti įgyvendinimo aktą, kuriuo kiekvienai valstybei narei būtų perskirstyti nepanaudoti kiekiai ir nustatytas naujas paraiškų teikimo laikotarpis;

(20)

be to, turėtų būti nustatytos su dokumentais, apskaita ir patikrų dažnumu bei pobūdžiu susijusios taisyklės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatoma išskirtinė laikinoji sūrių, kurių KN kodas 0406, išskyrus sūrius, kurie netinkami toliau sandėliuoti po 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto brandinimo laikotarpio, privataus sandėliavimo pagalbos schema.

Didžiausias produktų, kuriems taikoma ši laikinoji schema, kiekis kiekvienai valstybei narei nustatytas priede.

2 straipsnis

Apibrėžtis

Šiame reglamente „kompetentingos valstybių narių institucijos“ – tai departamentai arba įstaigos, kuriuos valstybės narės akreditavo kaip mokėjimo agentūras ir kurie atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 (3) 7 straipsnyje nustatytas sąlygas.

3 straipsnis

Produktų atitiktis pagalbos skyrimo reikalavimams

1.   1 straipsnyje nurodytos privataus sandėliavimo pagalbos (toliau – pagalba) skyrimo reikalavimus atitinka geros ir tinkamos prekinės kokybės Sąjungos kilmės sūris, kurio minimalus brandinimo laikotarpis sandėliavimo sutarties taikymo pradžios dieną atitinka brandinimo laikotarpį, nustatytą sūrio, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 pažymėto saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, produkto specifikacijoje, ir įprastą valstybių narių kitiems sūriams nustatytą brandinimo laikotarpį.

2.   Sūris atitinka šiuos reikalavimus:

a)

kiekviena jo partija sveria ne mažiau kaip 0,5 tonos;

b)

ant jo neištrinamais ženklais pateikta informacija (kuri gali būti užkoduota) apie jį pagaminusią įmonę ir nurodyta pagaminimo data;

c)

ant jo nurodyta jo priėmimo sandėliuoti data;

d)

dėl jo anksčiau nebuvo sudaryta jokia sandėliavimo pagalbos sutartis;

e)

jis sandėliuojamas toje valstybėje narėje, kurioje pagamintas.

3.   Valstybės narės gali nereikalauti ant sūrio nurodyti 2 dalies c punkte minimos priėmimo sandėliuoti datos, jei sandėlio valdytojas įsipareigoja pildyti registracijos žurnalą, į kurį priėmimo sandėliuoti dieną įrašoma detali 2 dalies b punkte nurodyta informacija.

4 straipsnis

Pagalbos paraiškos

1.   Pagalbos prašantis veiklos vykdytojas teikia paraišką valstybės narės, kurioje sandėliuojami produktai, kompetentingoms institucijoms.

2.   Pagalbos paraiškas teikiantys veiklos vykdytojai turi būti Sąjungoje įsisteigę ir PVM mokėtojais užsiregistravę subjektai.

3.   Pagalbos paraiškos gali būti teikiamos nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Galutinė paraiškų pateikimo data – 2016 m. sausio 15 d.

4.   Pagalbos paraiškos teikiamos dėl jau sandėliuojamų produktų.

5.   Paraiškos teikiamos veiklos vykdytojams atitinkamos valstybės narės nurodytu būdu.

Valstybių narių kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad elektroninės paraiškos būtų pasirašytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/93/EB (4) 2 straipsnio 2 punkte apibrėžtu saugiu elektroniniu parašu arba elektroniniu parašu, kuriuo užtikrinamas lygiavertis parašo funkcionalumas taikant tas pačias taisykles ir sąlygas, kaip nustatytosios Komisijos nuostatose dėl elektroninių ir skaitmeninių dokumentų, pateiktose Komisijos sprendime 2004/563/EB, Euratomas (5) ir jo įgyvendinimo taisyklėse.

6.   Paraiška priimama, tik jei atitinka šias sąlygas:

a)

joje pateikta nuoroda į šį reglamentą;

b)

joje nurodyti pareiškėjo identifikavimo duomenys: pavadinimas, adresas ir PVM registracijos numeris;

c)

joje nurodytas produktas ir atitinkamas šešiaženklis jo KN kodas;

d)

joje nurodytas produktų kiekis paraiškos teikimo metu;

e)

joje nurodytas sandėlio pavadinimas ir adresas, sandėliuojamos partijos numeris ir patvirtinimo numeris, pagal kurį identifikuojama gamykla;

f)

pareiškėjas joje nėra pateikęs jokių papildomų sąlygų, išskyrus tas, kurios išdėstytos šiame reglamente;

g)

ji pateikta valstybės narės, kurioje teikiama paraiška, valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų;

h)

pareiškėjas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 (6) IV skyriaus 2 skirsnį atitinkamai mokėjimo agentūrai pateikė užstatą, kurio dydis yra 20 EUR už toną.

7.   Pateiktų paraiškų turinys nebekeičiamas.

5 straipsnis

Užstato konfiskavimas ir grąžinimas

1.   4 straipsnio 6 dalies h punkte numatytas užstatas konfiskuojamas, jei:

a)

paraiška sudaryti sutartį atsiimama;

b)

kiekis, nustatytas per 16 straipsnio 2 dalyje numatytas patikras, yra mažesnis nei 95 % kiekio, nurodyto paraiškoje pagal 4 straipsnio 6 dalies d punktą. Tokiu atveju sutartis nesudaroma;

c)

mažiau nei 95 % sutartyje numatyto kiekio patalpinama sandėlyje ir sandėliuojama sutartyje numatytą sandėliavimo laikotarpį susitariančiosios šalies, apibrėžtos 6 straipsnyje, rizika, 7 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytomis sąlygomis.

2.   Jei paraiškos sutarčiai sudaryti arba deklaracijos nepriimamos, užstatai grąžinami tuoj pat.

3.   Gražinama užstato dalis, atitinkanti kiekį, dėl kurio sutartiniai įsipareigojimai įvykdyti.

6 straipsnis

Sutarčių sudarymas

1.   Sutartis sudaro valstybės narės, kurios teritorijoje sandėliuojami produktai, kompetentinga institucija ir pareiškėjas (toliau – susitariančioji šalis).

2.   Sutartys sudaromos per 30 dienų nuo 4 straipsnio 6 dalies e punkte nurodytos informacijos gavimo dienos, jei – atitinkamais atvejais – gaunamas paskesnis 16 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytas patvirtinimas dėl produktų atitikties pagalbos skyrimo reikalavimams. Jei produktų atitiktis pagalbos skyrimo reikalavimams nepatvirtinama, atitinkama sutartis laikoma negaliojančia.

7 straipsnis

Susitariančiosios šalies įsipareigojimai

1.   Sutartyse nustatomi bent šie susitariančiosios šalies įsipareigojimai:

a)

savo rizika ir lėšomis sudėti sutartyje numatytą produktų kiekį į sandėlį ir sutartyje numatytą sandėliavimo laikotarpį saugoti jį tokiomis sąlygomis, kad produktai išlaikytų savo savybes, nepakeičiant sandėliuojamų produktų ar neperkeliant jų į kitą sandėliavimo vietą. Susitariančiajai šaliai pateikus pagrįstą prašymą, kompetentinga institucija gali leisti perkelti sandėliuojamus produktus į kitą vietą;

b)

laikyti priimamų sandėliuoti produktų svėrimo dokumentus, parengtus priimant sandėliuoti produktus;

c)

leisti kompetentingai institucijai bet kuriuo metu patikrinti, ar vykdomi visi sutartyje nustatyti įsipareigojimai;

d)

produktus sandėliuoti taip, kad jie būtų lengvai pasiekiami ir atskirai identifikuojami: kiekvienas atskirai laikomas vienetas turi būti paženklintas – nurodyta priėmimo sandėliuoti data, sutarties numeris, produktas ir svoris. Tačiau valstybės narės gali netaikyti reikalavimo nurodyti sutarties numerį, jei sandėlio valdytojas įsipareigoja įrašyti sutarties numerį į 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą registracijos žurnalą.

2.   Susitariančioji šalis už tikrinimą atsakingai institucijai pateikia kiekvienos sutarties dokumentus, kad ji visų pirma galėtų patikrinti šią informaciją apie privačiai sandėliuojamus produktus:

a)

patvirtinimo numerį, pagal kurį identifikuojama gamykla, ir valstybę narę, kurioje pagamintas produktas;

b)

produktų kilmę ir pagaminimo datą;

c)

priėmimo sandėliuoti datą;

d)

supakuotų vienetų svorį ir skaičių;

e)

buvimą sandėlyje ir sandėlio adresą;

f)

numatytą sutartyje nustatyto sandėliavimo laikotarpio pabaigos datą ir tikrąją išvežimo iš sandėlio datą.

3.   Susitariančioji šalis arba, jei taikytina, sandėlio darbuotojas, sandėlyje laiko atsargų apskaitos dokumentus, kuriuose pagal sutarties numerį nurodoma:

a)

kiekvieną partiją sudarančių privačiai sandėliuojamų produktų tapatybė;

b)

priėmimo sandėliuoti ir išvežimo iš sandėlio datos;

c)

kiekvieną sandėliuojamą partiją sudarantis kiekis;

d)

produktų vieta sandėlyje.

8 straipsnis

Sutartyje numatytas sandėliavimo laikotarpis

1.   Sutartyje numatytas sandėliavimo laikotarpis prasideda kitą dieną po dienos, kurią kompetentingos institucijos gauna 4 straipsnio 6 dalies e punkte nurodytą informaciją.

2.   Sandėliavimo laikotarpis baigiasi dieną, einančią prieš produktų išvežimo iš sandėlio dieną.

3.   Pagalbą galima teikti, tik jei sutartyje numatytas sandėliavimo laikotarpis yra 60–210 dienų.

9 straipsnis

Išvežimas iš sandėlio

1.   Produktų išvežimą iš sandėlio galima pradėti kitą dieną po paskutinės sutartyje numatyto sandėliavimo laikotarpio dienos.

2.   Iš sandėlio išvežamos visos sandėliuotos partijos arba, kompetentingai institucijai leidus, produktai išvežami mažesniais kiekiais. Tačiau 16 straipsnio 5 dalies a punkte nurodytu atveju iš sandėlio galima išvežti tik užplombuotą kiekį.

3.   Prieš išveždama produktus iš sandėlio, susitariančioji šalis pagal 16 straipsnio 6 dalies nuostatas apie savo ketinimą praneša kompetentingai institucijai.

4.   Jei 3 dalyje nurodyto reikalavimo nesilaikoma, bet per 30 dienų nuo išvežimo iš sandėlio, kompetentingos institucijos manymu, pateikiama pakankamai įrodymų dėl išvežimo iš sandėlio datos ir atitinkamų kiekių, pagalba sumažinama 15 % ir mokama tik už tą laikotarpį, dėl kurio susitariančioji šalis kompetentingai institucijai pateikia pakankamai įrodymų, kad produktas buvo laikomas sutartyje numatytame sandėlyje.

5.   Jei 3 dalyje nurodyto reikalavimo nesilaikoma ir kompetentinga institucija mano, kad per 30 dienų nuo išvežimo iš saugyklos pateikta nepakankamai informacijos apie išvežimo iš saugyklos datą ir kiekį, pagalba, numatyta pagal tą sutartį, neišmokama, o kai kuriais atvejais konfiskuojamas visas toje sutartyje numatytas užstatas.

10 straipsnis

Pagalbos dydis

Pagalbos sumos:

15,57 EUR už toną sandėliuojamo produkto fiksuotoms sandėliavimo išlaidoms padengti;

0,40 EUR už toną kasdienėms sutartyje numatyto sandėliavimo išlaidoms padengti.

11 straipsnis

Išankstinė pagalbos išmoka

1.   Praėjus 60 sandėliavimo dienų, susitariančiosios šalies prašymu gali būti išmokama vienkartinė išankstinė pagalbos išmoka, jei susitariančioji šalis pateikia užstatą, kuris yra 10 % didesnis už išankstinę išmokos sumą.

2.   Išankstinė išmoka neturi viršyti pagalbos už 90 sandėliavimo dienų dydžio. 1 dalyje nurodytas užstatas grąžinamas, kai tik išmokamas pagalbos likutis.

12 straipsnis

Pagalbos mokėjimas

1.   Pagalba arba, jei pagal 11 straipsnį buvo skirta išankstinė išmoka, pagalbos likutis išmokami pagal mokėjimo prašymą, kurį susitariančioji šalis pateikia per tris mėnesius nuo sutartyje numatyto sandėliavimo laikotarpio pabaigos.

2.   Jei susitariančioji šalis neįstengia per nustatytą trijų mėnesių laikotarpį pateikti patvirtinamųjų dokumentų, nors, siekdama juos gauti laiku, imasi skubių veiksmų, šis laikotarpis jai gali būti kelis kartus pratęstas – iš viso ne daugiau kaip trims mėnesiams.

3.   Pagalba arba pagalbos likutis išmokami per 120 dienų nuo mokėjimo prašymo pateikimo dienos, jei įvykdyti sutartyje numatyti įsipareigojimai ir atlikta galutinė patikra. Tačiau, jei dar vyksta administracinis tyrimas, pagalba nemokama, kol nepripažįstama teisė ją gauti.

4.   Išskyrus force majeure atvejus, jei sutartyje numatytu sandėliavimo laikotarpiu faktiškai sandėliuotas kiekis yra mažesnis už sutartyje numatytą kiekį ir sudaro ne mažiau kaip 95 % to kiekio, pagalba mokama už faktiškai sandėliuotą kiekį. Tačiau, jei kompetentinga institucija nustato, kad susitariančiosios šalies veiksmai buvo tyčiniai arba aplaidūs, ji gali nuspręsti dar labiau sumažinti pagalbą arba jos nemokėti.

5.   Išskyrus force majeure atvejus, jei sutartyje numatytu sandėliavimo laikotarpiu faktiškai sandėliuotas kiekis yra mažesnis už 4 dalyje nurodytą procentinį dydį, bet ne mažesnis kaip 80 % sutartyje numatyto kiekio, pagalba už faktiškai sandėliuotą kiekį sumažinama perpus. Tačiau, jei kompetentinga institucija nustato, kad susitariančiosios šalies veiksmai buvo tyčiniai arba aplaidūs, ji gali nuspręsti dar labiau sumažinti pagalbą arba jos nemokėti.

6.   Išskyrus force majeure atvejus, jei sutartyje numatytu sandėliavimo laikotarpiu faktiškai sandėliuotas kiekis yra mažesnis kaip 80 % sutartyje numatyto kiekio, pagalba nemokama.

7.   Jei, atliekant sandėliuojamų arba išvežamų produktų patikras, nustatoma, kad yra sugedusių produktų, už jų kiekį pagalba nemokama. Likusi pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkanti sandėliuojamos partijos dalis turi būti ne mažesnė už 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą minimalų kiekį. Ši taisyklė taikoma ir tuo atveju, kai sandėliuojamos partijos dalis dėl minėtos priežasties išvežama iš sandėlio nesibaigus trumpiausiam sandėliavimo laikotarpiui.

Sugedę produktai neįtraukiami apskaičiuojant 4, 5 ir 6 dalyse nurodytą faktiškai sandėliuotą kiekį.

13 straipsnis

Pranešimai

1.   Valstybės narės iki kiekvieno antradienio praneša Komisijai apie kiekius, dėl kurių praėjusią savaitę sudarytos sutartys, taip pat apie produktų kiekius, dėl kurių buvo pateiktos pagalbos paraiškos.

2.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio pabaigos pateikia Komisijai ankstesnio mėnesio duomenis apie:

a)

per atitinkamą mėnesį priimtus sandėliuoti ir išvežtus iš sandėlių produktų kiekius;

b)

atitinkamo mėnesio pabaigoje sandėliuojamų produktų kiekius;

c)

produktų, kurių sutartyje numatytas sandėliavimo laikotarpis pasibaigė, kiekius.

3.   1 ir 2 dalyse nurodytus pranešimus valstybės narės teikia vadovaudamosi Komisijos reglamentu (EB) Nr. 792/2009 (7).

14 straipsnis

Priemonės, skirtos užtikrinti, kad nebūtų viršytas didžiausias kiekis

Valstybės narės užtikrina, jog būtų įdiegta objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais grindžiama sistema, kad nebūtų viršijami priede kiekvienai valstybei narei nurodyti didžiausi kiekiai.

15 straipsnis

Nepanaudotiems kiekiams taikomos priemonės

Atitinkamais atvejais visi likę nepanaudoti paskirstyti kiekiai po 2016 m. sausio 15 d. skiriami valstybėms narėms, kurios ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d. praneša Komisijai, kad pageidauja daugiau pasinaudoti privataus sandėliavimo pagalbos schema. Kiekis, kuris kiekvienai valstybei narei skiriamas atsižvelgiant į kiekius, dėl kurių paraiškas valstybės narės pateikia iki 2016 m. sausio 15 d., ir paraiškų teikimo laikotarpis nustatomas įgyvendinimo aktu, kuris turi būti priimtas netaikant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 229 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytos nagrinėjimo procedūros.

16 straipsnis

Patikros

1.   Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių šio reglamento laikymuisi užtikrinti. Tos priemonės apima išsamų administracinį pagalbos paraiškų tikrinimą, kuris papildomas 2–9 dalyse nurodytomis patikromis vietoje.

2.   Už tikrinimą atsakinga institucija per 30 dienų nuo 4 straipsnio 6 dalies e punkte nurodytos informacijos gavimo dienos atlieka priimamų sandėliuoti produktų patikras.

Nepažeidžiant šio straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punkto, siekiant užtikrinti sandėliuojamų produktų atitiktį pagalbos skyrimo reikalavimams, fiziškai patikrinama reprezentatyvioji ne mažiau kaip 5 % priimto sandėliuoti kiekio sudaranti imtis, kad būtų užtikrinta, kad sandėliuojamos partijos atitinka paraiškose sudaryti sutartis nurodytą detalią informaciją apie, inter alia, produktų svorį, tapatybę ir pobūdį.

Į sutartinio laikotarpio pradžioje nustatytą produktų svorį atsižvelgiama nustatant mokėtiną pagalbą. Tačiau pagalba nemokama už kiekį, kuris viršija kiekį, nurodytą paraiškoje pagal 4 straipsnio 6 dalies d punktą.

3.   Jei valstybė narė gali nurodyti tinkamai pagrįstas priežastis, 2 dalyje nustatytas 30 dienų terminas gali būti pratęstas 15 dienų.

4.   Jei per patikras paaiškėja, kad sandėliuojami produktai neatitinka 3 straipsnyje išdėstytų atitikties kriterijų ir 4 straipsnio 6 dalies c punkte nurodytos sąlygos, tos dalies h punkte nurodytas užstatas konfiskuojamas.

5.   Už tikrinimą atsakinga institucija:

a)

atlikdama 2 dalyje numatytą patikrą, užplombuoja produktus pagal sutartį, sandėliuojamą partiją ar mažesnį kiekį arba

b)

atlieka patikrą iš anksto nepranešusi, kad įsitikintų, ar sandėlyje yra sutartyje numatytas kiekis.

Atliekant pirmos pastraipos b punkte nurodytą patikrą tikrinama reprezentatyvioji ne mažiau kaip 10 % viso sutartyje numatyto kiekio sudaranti imtis. Per tokias patikras tikrinami 7 straipsnio 3 dalyje nurodyti atsargų apskaitos dokumentai ir patvirtinamieji dokumentai, tokie kaip svėrimo bei pristatymo dokumentai, patikrinama, ar produktai yra sandėlyje, taip pat produktų, sudarančių ne mažiau kaip 5 % kiekio, kuris tikrinamas iš anksto nepranešus, rūšis ir tapatybė.

6.   Sutartyje numatyto sandėliavimo laikotarpio pabaigoje už tikrinimą atsakinga institucija atrankos tvarka patikrina bent pagal pusę sutarčių sandėliuojamų produktų svorį ir tapatybę. Šios patikros tikslais susitariančioji šalis informuoja kompetentingą instituciją apie atitinkamas sandėliuojamas partijas likus ne mažiau kaip penkioms darbo dienoms iki:

a)

ilgiausio sutartyje numatyto sandėliavimo laikotarpio pabaigos arba

b)

išvežimo operacijų pradžios, jei produktai išvežami nesibaigus ilgiausiam sutartyje numatytam sandėliavimo laikotarpiui.

Valstybės narės gali sutikti su trumpesniu nei penkių darbo dienų terminu.

7.   Kai siekiant patikrinti, ar produktai yra sandėlyje, sutartyje numatytu sandėliavimo laikotarpiu ir jo pabaigoje tikrinamas produktų svoris, gali būti užfiksuotas natūralus svorio sumažėjimas, dėl kurio pagalba nemažinama ir užstatas nekonfiskuojamas.

8.   Jeigu pasirenkama 5 dalies a punkte numatyta galimybė, sutartyje numatyto sandėliavimo laikotarpio pabaigoje tikrinama, ar plombos tebėra ir ar jos nepažeistos. Plombavimo ir tvarkymo išlaidas dengia susitariančioji šalis.

9.   Visus produktų kokybei ir sudėčiai patikrinti reikalingus pavyzdžius ima už tikrinimą atsakingos institucijos pareigūnai, arba pavyzdžiai imami jiems dalyvaujant.

Fizinė svorio patikra ar kontrolė atliekama tiems pareigūnams dalyvaujant svėrimo procedūroje.

Siekiant užtikrinti audito seką, visi tokių pareigūnų patikrinti atsargų apskaitos ir finansiniai įrašai bei dokumentai per kontrolinį vizitą antspauduojami arba pažymimi inicialais. Jei tikrinami kompiuteriniai įrašai, išspausdinama ir tikrinimo byloje išsaugoma jų kopija.

17 straipsnis

Audito ataskaitos

1.   Už tikrinimą atsakinga institucija parengia kiekvienos patikros vietoje tikrinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje tiksliai aprašomi atskiri patikrinti dalykai.

Ataskaitoje nurodoma:

a)

patikros pradžios data ir laikas;

b)

informacija apie išankstinį pranešimą;

c)

patikros trukmė;

d)

dalyvavę atsakingieji asmenys;

e)

atliktų patikrų pobūdis ir mastas, visų pirma pateikiant išsamią informaciją apie patikrintus dokumentus ir produktus;

f)

nustatyti faktai ir išvados;

g)

ar reikalingi tolesni veiksmai.

Ataskaitą pasirašo atsakingas pareigūnas ir parašu patvirtina susitariančioji šalis arba, jei taikytina, sandėlio darbuotojas, ir ji įtraukiama į išmokų bylą.

2.   Jei atlikus patikrą nustatoma didelių pažeidimų, susijusių su bent 5 % vienoje sutartyje, dėl kurios atliekama patikra, nurodyto produktų kiekio, tikrinama didesnė imtis, kurią nustato už tikrinimą atsakinga institucija.

3.   Už tikrinimą atsakinga institucija registruoja kiekvieną neatitikties atvejį, remdamasi sunkumo, masto, trukmės ir pasikartojimo kriterijais – dėl šių atvejų pareiškėjui pagal 18 straipsnio 1 dalį gali būti nebeleidžiama dalyvauti pagalbos skyrimo procedūroje ir (arba) jam gali tekti grąžinti neteisėtai išmokėtą pagalbą ir, jei taikytina, sumokėti palūkanas pagal to straipsnio 4 dalį.

18 straipsnis

Sankcijos

1.   Jei valstybės narės kompetentinga institucija nustato, kad pareiškėjas dokumente, pateiktame, kad jam būtų suteiktos šiame reglamente nustatytos teisės, nurodė netikslią informaciją, kuri yra lemiama priimant sprendimą dėl tų teisių suteikimo, kompetentinga institucija vienus metus nuo tos dienos, kurią buvo priimtas galutinis administracinis sprendimas, kuriuo nustatomas pažeidimas, neleidžia pareiškėjui dalyvauti pagalbos skyrimo procedūroje, susijusioje su tuo produktu, apie kurį buvo pateikta netiksli informacija.

2.   1 dalies nuostata dėl neleidimo dalyvauti procedūroje netaikoma, jei pareiškėjas kompetentingai institucijai priimtinu būdu įrodo, kad toje dalyje nurodyta padėtis susidarė dėl force majeure aplinkybių arba akivaizdžios klaidos.

3.   Atitinkami veiklos vykdytojai grąžina neteisėtai išmokėtą pagalbą ir sumoka palūkanas. Mutatis mutandis taikomos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 (8) 7 straipsnyje nustatytos taisyklės.

4.   Taikant administracines sankcijas ir susigrąžinant neteisėtai išmokėtas sumas, kaip numatyta šiame straipsnyje, nedaromas poveikis nuostatoms dėl pranešimų apie pažeidimus teikimo Komisijai pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1848/2006 (9).

19 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012 12 14, p. 1).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

(4)  1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos (OL L 13, 2000 1 19, p. 12).

(5)  2004 m. liepos 7 d. Komisijos sprendimas 2004/563/EB, Euratomas, iš dalies keičiantis jos darbo tvarkos taisykles (OL L 251, 2004 7 27, p. 9).

(6)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).

(7)  2009 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 792/2009, kuriuo nustatomos išsamios valstybių narių bendrojo rinkų organizavimo įgyvendinimo, tiesioginių išmokų tvarkos, žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms taikomos tvarkos informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai taisyklės (OL L 228, 2009 9 1, p. 3).

(8)  2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 69).

(9)  2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1848/2006 dėl su bendrosios žemės ūkio politikos finansavimu susijusių pažeidimų ir neteisingai sumokėtų sumų susigrąžinimo bei šios srities informacinės sistemos organizavimo ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 595/91 (OL L 355, 2006 12 15, p. 56).


PRIEDAS

Valstybė narė

Didžiausias kiekis

(tonomis)

Belgija

1 243

Bulgarija

696

Čekijos Respublika

1 421

Danija

3 334

Vokietija

23 626

Estija

454

Airija

1 835

Graikija

1 880

Ispanija

3 635

Prancūzija

20 830

Kroatija

348

Italija

12 015

Kipras

199

Latvija

348

Lietuva

1 163

Liuksemburgas

33

Vengrija

827

Мalta

30

Nyderlandai

8 156

Austrija

1 968

Lenkija

7 859

Portugalija

704

Rumunija

797

Slovėnija

164

Slovakija

426

Suomija

1 210

Švedija

945

Jungtinė Karalystė

3 854

Iš viso

100 000


16.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/25


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/1853

2015 m. spalio 15 d.

kuriuo numatoma laikina išskirtinė pagalba gyvulininkystės sektoriaus ūkininkams

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 219 straipsnio 1 dalį kartu su 228 straipsniu,

kadangi:

(1)

2014 m. ir pirmąją 2015 m. pusę pieno ir pieno produktų paklausa pasaulyje apskritai mažėjo, visų pirma dėl mažesnio eksporto į Kiniją, kuri yra pagrindinė pieno produktų importuotoja pasaulyje;

(2)

2014 ir 2015 m. Sąjungos kiaulienos rinkos padėtis blogėjo. Sąjungos vidaus gamyba padidėjo, o klestintis eksportas stipriai sumažėjo dėl visiško Rusijos eksporto rinkos užsidarymo. Dėl tam tikrų kiaulienos rinkai būdingų savybių, t. y. veislininkystės sektoriui būdingos uždelsto prisitaikymo sistemos sumažinti skerstinų kiaulių pasiūlą, padėtis rinkoje tapo kritinė dėl pertekliaus, o tolydus kainų spaudimas peržengė įprastinių ciklinių laikotarpių ribas;

(3)

2015 m. birželio 25 d. Rusijos Vyriausybė pranešė apie Sąjungos kilmės žemės ūkio ir maisto produktų importo draudimo pratęsimą dar vieniems metams – iki 2016 m. rugpjūčio 6 d.;

(4)

taigi dėl didelio pasaulinės pasiūlos ir paklausos disbalanso pieno bei pieno produktų ir kiaulienos sektoriai turi spręsti rinkos veikimo sutrikimo problemas;

(5)

todėl žalio pieno ir kiaulienos kainos Sąjungoje dar labiau sumažėjo ir jos greičiausiai mažės toliau iki daugeliui ūkininkų, turinčių grynųjų pinigų srauto ir iždo problemų, nepakeliamų lygių. 2015 m. liepos mėn. Sąjungoje vidutinės žalio pieno supirkimo kainos sumažėjo 12 %, palyginti su vidutinėmis 2010–2014 m. liepos mėn. kainomis, ir 20 %, palyginti su 2014 m. liepos mėn. 2015 m. liepos mėn. kiaulių skerdenų kaina sumažėjo 13 %, o paršelių kaina – 23 %, palyginti su 2014 m. liepos mėn. vidutinėmis kainomis. Be to, kainos nukrito iki išskirtinai žemų lygių ir yra mažesnės už pastarųjų penkerių metų vidurkį;

(6)

kai kurių valstybių narių pavasarinių ir vasarinių pasėlių derlius nukentėjo nuo labai aukštos temperatūros liepos ir rugpjūčio mėn. ir labai mažo kritulių kiekio. Galvijienos, pieno ir pieno produktų, kiaulienos, avienos ir ožkienos sektorius stipriai veikė dėl pašarinių augalų ir ganyklų trūkumo didėjančios gamybos sąnaudos;

(7)

nuo 2014 m. rugsėjo mėn. buvo galima be pertrūkių naudotis intervencinėmis rinkos priemonėmis – valstybės intervencija ir privataus sviesto ir nugriebto pieno miltelių sandėliavimo pagalba. Nors taikant šias priemones buvo sumažinti kainų kritimo padariniai, užkirsti kelio nuolatiniam pieno produktų ir žalio pieno kainų kritimui nepavyko. Privačiai sandėliuojant kiaulieną 2015 m. kovo ir balandžio mėn. kiaulienos kainos buvo stabilizuotos, tačiau ilgalaikio kainų atsigavimo paskatinti nepavyko. Atsižvelgiant į kiaulienos gamybos ciklą, šiuo konkrečiu metu leidus pradėti taikyti privataus sandėliavimo pagalbos schemą dabartinio rinkos veikimo sutrikimo problemos išspręsti nepavyktų. Taip pat Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytos rinkos priemonės, taikomos kitiems gyvulininkystės sektoriams, nėra pritaikytos regioninio masto ekonominėms problemoms palengvinti. Bet kokia papildoma rinkos intervencinė priemonė, kuri galėtų būti numatyta (pavyzdžiui, privataus sandėliavimo pagalba), būtų tik pagalbinė tikslinės finansinės pagalbos priemonė ir neišspręstų nedelsiant reikalingo likvidumo problemos gyvulininkystės sektoriuje, nes jos poveikis ūkio lygmeniu būtų tik vidutinės trukmės;

(8)

todėl dabartinė padėtis yra tokia, kad Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 numatytų priemonių nepakanka rinkos veikimo sutrikimo problemai išspręsti;

(9)

kad būtų pasirengta padėčiai, jei kainos toliau mažėtų, o rinkos veikimas dar labiau sutriktų, labai svarbu, kad tikslinė finansinė pagalba būtų skirta ypač nukentėjusiems Sąjungos gyvulininkystės sektoriams;

(10)

todėl siekiant veiksmingai ir efektyviai panaikinti rinkos sutrikimą ir neleisti tęsti ar toliau blogėti dėl šio sutrikimo susidariusiai padėčiai arba tęstis ar toliau didėti jos poveikiui rinkai, tikslinga valstybėms narėms skirti pagalbą – vienkartinę finansinę dotaciją gyvulininkystės sektoriaus ūkininkams, nukentėjusiems nuo didžiausio kainų kritimo – tiesioginių Rusijos pratęsto importo draudimo ir sausros padarytos žalos pašariniams augalams pasekmių;

(11)

kiekvienai atitinkamai valstybei narei skirtina finansinė dotacija turėtų būti apskaičiuojama pagal 2014 ir 2015 m. nacionalines pieno kvotas ir šalyje auginamų kiaulių skaičių ir proporcinga nustatytam pieno ir kiaulienos skerdenų supirkimo kainų sumažėjimui, priklausomybės nuo Rusijos rinkos mastui ir sausros padarytos žalos pašarinių augalų derliui ir kainai. Siekiant užtikrinti, kad parama pasiektų tuos ūkininkus, kurie labiausiai nukentėjo nuo rinkos veikimo sutrikimo, ir atsižvelgiant į ribotus biudžeto išteklius, atitinkamos valstybės narės turi turėti galimybę nediskriminacinėmis sąlygomis pagal objektyvius kriterijus (pavyzdžiui, kainų kritimą atitinkamuose sektoriuose) lanksčiai paskirstyti nacionalinę sumą per efektyviausius kanalus, užtikrindamos, kad pagrindiniai tikslinės pagalbos gavėjai būtų gyvulininkystės sektorių ūkininkai, ir vengdamos iškreipti rinką ir konkurenciją;

(12)

kadangi kiekvienai atitinkamai valstybei narei skiriamos finansinės dotacijos lėšomis bus galima kompensuoti tik dalį gyvulininkystės sektorių ūkininkų patirtų faktinių išlaidų, valstybėms narėms turėtų būti leista tiems ūkininkams skirti papildomą paramą vienodomis objektyviomis, nediskriminacinėmis ir konkurencijos neiškreipiančiomis sąlygomis;

(13)

siekiant suteikti lakstumo skirstant tikslinę finansinę pagalbą, kurios reikia veikimo sutrikimui pašalinti, valstybėms narėms turėtų būti leista ją sumuoti su kita parama, finansuojama Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis;

(14)

kadangi finansinės dotacijos sumos kiekvienai atitinkamai valstybei narei nustatytos eurais, būtina nustatyti Bulgarijai, Čekijos Respublikai, Danijai, Kroatijai, Vengrijai, Lenkijai, Rumunijai, Švedijai ir Jungtinei Karalystei skirtos sumos konvertavimo į nacionalinę valiutą datą, kad parama būtų skirta vienodomis sąlygomis ir tuo pat metu. Todėl tikslinga pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 106 straipsnį nustatyti valiutos kursą lemiantį operacinį įvykį. Laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 (2) 106 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyto principo ir 106 straipsnio 5 dalies c punkte nustatytų kriterijų, tas operacinis įvykis turėtų būti šio reglamento įsigaliojimo data;

(15)

šiame reglamente numatyta pagalba turėtų būti suteikiama kaip priemonė, kuria remiamos žemės ūkio rinkos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 4 straipsnio 1 dalies a punkte;

(16)

dėl biudžetinių priežasčių išlaidas, kurias atitinkamos valstybės narės patyrė remdamos gyvulininkystės sektorių ūkininkus, Sąjunga turėtų finansuoti tik jei atitinkamos išlaidos bus patirtos iki nustatyto termino;

(17)

siekdamos užtikrinti skaidrumą ir joms skirtų sumų panaudojimo stebėseną ir tinkamą administravimą, atitinkamos valstybės narės turėtų pranešti Komisijai objektyvius paramos skyrimo metodų nustatymo kriterijus ir nuostatas, kuriomis vadovaujasi siekdamos neiškreipti rinkos;

(18)

siekiant užtikrinti, kad gyvulininkystės sektorių ūkininkai pagalbą gautų kuo greičiau, atitinkamoms valstybėms narėms turėtų būti sudaryta galimybė šį reglamentą įgyvendinti nedelsiant. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybėms narėms skiriama 420 000 000 EUR Sąjungos pagalbos suma, kad jos galėtų suteikti tikslinę pagalbą galvijienos, pieno ir pieno produktų, kiaulienos, avienos ir ožkienos sektorių (gyvulininkystės sektorių) ūkininkams.

Valstybės narės priede nustatytas joms skirtas sumas panaudoja priemonėms, nustatytoms remiantis objektyviais nediskriminaciniais kriterijais, finansuoti su sąlyga, kad išmokomis nebus iškreipta konkurencija.

Priemonės, kurias taiko valstybės narės, yra skirtos gyvulininkystės sektorių ūkininkų patiriamiems ekonominiams padariniams dėl rinkos veikimo sutrikimų palengvinti.

Valstybės narės užtikrina, kad, jei gyvulininkystės sektorių ūkininkai nėra tiesioginiai išmokų gavėjai, jie gautų visapusišką ekonominę paramos naudą.

Valstybių narių išlaidos, susijusios su mokėjimais pagal šį reglamentą, atitinka Sąjungos pagalbos skyrimo reikalavimus tik tuomet, jei paramos sumas valstybės narės išmokėjo ne vėliau kaip 2016 m. birželio 30 d.

2.   Konvertuojant Bulgarijai, Čekijos Respublikai, Danijai, Kroatijai, Vengrijai, Lenkijai, Rumunijai, Švedijai ir Jungtinei Karalystei priede nustatytas sumas valiutos kursą lemiantis operacinis įvykis yra šio reglamento įsigaliojimo diena.

3.   Šiame reglamente nustatyta parama gali būti sumuojama su kita parama, finansuojama Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis.

2 straipsnis

Valstybės narės gali teikti papildomą paramą priemonėms, kurias taiko pagal 1 straipsnį, neviršydamos 100 % atitinkamų priede nustatytų sumų ir laikydamosi 1 straipsnyje nustatytų vienodų objektyvių sąlygų.

Valstybės narės papildomą paramą išmoka ne vėliau kaip 2016 m. birželio 30 d.

3 straipsnis

Valstybės narės praneša Komisijai:

a)

nedelsdamos ir ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. – objektyvius tikslinės paramos skyrimo metodų nustatymo kriterijus ir priemones, kurių buvo imtasi siekiant išvengti konkurencijos iškreipimo;

b)

ne vėliau kaip 2016 m. rugsėjo 30 d. – bendrą išmokėtą sumą ir paramos gavėjų skaičių ir tipą.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).


PRIEDAS

Valstybė narė

EUR

Belgija

13 049 568

Bulgarija

6 004 009

Čekijos Respublika

11 155 561

Danija

11 103 077

Vokietija

69 233 789

Estija

7 561 692

Airija

13 734 230

Graikija

2 258 253

Ispanija

25 526 629

Prancūzija

62 899 543

Kroatija

1 812 383

Italija

25 017 897

Kipras

354 997

Latvija

8 452 333

Lietuva

12 631 869

Liuksemburgas

669 120

Vengrija

9 505 286

Мalta

119 570

Nyderlandai

29 937 209

Austrija

7 004 590

Lenkija

28 946 973

Portugalija

4 764 178

Rumunija

11 145 958

Slovėnija

1 368 433

Slovakija

2 464 247

Suomija

8 985 522

Švedija

8 220 625

Jungtinė Karalystė

36 072 462


16.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/31


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1854

2015 m. spalio 15 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

84,4

MA

132,6

MK

46,1

TR

56,6

ZZ

79,9

0707 00 05

AL

36,9

TR

116,7

ZZ

76,8

0709 93 10

TR

136,8

ZZ

136,8

0805 50 10

AR

161,3

CL

149,0

TR

110,2

UY

78,7

ZA

104,7

ZZ

120,8

0806 10 10

BR

252,3

EG

198,3

MA

56,6

MK

97,5

TR

169,2

ZZ

154,8

0808 10 80

AR

122,1

CL

86,3

MK

23,1

NZ

155,0

US

86,4

ZA

144,4

ZZ

102,9

0808 30 90

CN

65,9

TR

135,5

XS

95,1

ZA

218,5

ZZ

128,8


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

16.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/33


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1855

2015 m. spalio 13 d.

kuriuo nustatoma pozicija, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, taryboje ir Pasaulio prekybos organizacijos Generalinėje taryboje dėl mažiausiai išsivysčiusių šalių narių prašymo pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, 66 straipsnio 1 dalį dėl tam tikrų įpareigojimų, susijusių su vaistiniais preparatais, ir įsipareigojimų atidėjimo pagal tos sutarties 70 straipsnio 8 ir 9 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (toliau – TRIPS sutartis) 66 straipsnio 1 dalį Intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, taryba (toliau – TRIPS taryba), esant tinkamai motyvuotam mažiausiai išsivysčiusios šalies narės prašymui, pereinamąjį laikotarpį turi pratęsti;

(2)

2001 m. lapkričio 14 d. Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) Dohos ministrų konferencija priėmė Deklaraciją dėl TRIPS sutarties ir visuomenės sveikatos (toliau – Dohos deklaracija). Joje nurodyta, kad pereinamojo laikotarpio pratęsimas, kaip numatyta TRIPS sutarties 66 straipsnio 1 dalyje, nedaro poveikio mažiausiai išsivysčiusių šalių narių teisei siekti toliau pratęsti pereinamuosius laikotarpius;

(3)

pagal Dohos deklaracijos 7 punktą ir TRIPS sutarties 66 straipsnio 1 dalį TRIPS taryba 2002 m. birželio 27 d. sprendimu pratęsė pereinamąjį laikotarpį, kurio metu mažiausiai išsivysčiusios šalys neprivalo užtikrinti vaistinių preparatų patentų apsaugos, iki 2016 m. sausio 1 d.;

(4)

2002 m. liepos 8 d. PPO Generalinė taryba priėmė glaudžiai susijusį sprendimą, pagal kurį atidedamas mažiausiai išsivysčiusių šalių įsipareigojimų suteikti išimtines rinkodaros teises vykdymas remiantis TRIPS sutarties 70 straipsnio 9 dalimi. Įsipareigojimų vykdymo atidėjimas taikomas iki 2016 m. sausio 1 d.;

(5)

2015 m. vasario 23 d. Bangladešas mažiausiai išsivysčiusių šalių narių grupės vardu paprašė neribotam laikui pratęsti joms pagal TRIPS sutarties 66 straipsnio 1 dalį taikomą pereinamąjį laikotarpį ir neribotam laikui atidėti įsipareigojimų pagal tos sutarties 70 straipsnio 8 ir 9 dalis vykdymą, kol kiekviena iš tų šalių išlieka mažiausiai išsivysčiusia šalimi;

(6)

kadangi nuo 2002 m. galioja atskiras intelektinės nuosavybės teisių galiojimo vaistiniams preparatams atidėjimas, Sąjungai tikslinga pritarti pereinamojo laikotarpio pratęsimui, kad nebūtų sudaroma kliūčių mažiausiai išsivysčiusioms šalims narėms gauti vaistinius preparatus;

(7)

kelios PPO narės yra pasirengusios suteikti pereinamojo laikotarpio pratęsimą ir įgaliojimų vykdymo atidėjimą neribotam laikui, todėl Sąjunga turėtų prisijungti prie konsensuso, toliau nuosekliai remdama Dohos deklaraciją. Tačiau jei PPO narės nuspręstų dėl dar vieno laikino pratęsimo ir laikino atidėjimo, Sąjunga taip pat turėtų pritarti tokiam sprendimui;

(8)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu TRIPS taryboje ir PPO Generalinėje taryboje dėl mažiausiai išsivysčiusių šalių narių prašymo pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal TRIPS sutarties 66 straipsnio 1 dalį dėl tam tikrų įsipareigojimų, susijusių su vaistiniais preparatais, ir atidėti įsipareigojimų vykdymą pagal tos sutarties 70 straipsnio 8 ir 9 dalis,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ

1 straipsnis

Pozicija, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, taryboje ir Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) Generalinėje taryboje, yra tokia:

a)

pritarti:

i)

mažiausiai išsivysčiusių šalių narių prašymui pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (toliau – TRIPS sutartis), 66 straipsnio 1 dalį dėl tam tikrų įsipareigojimų, susijusių su vaistiniais preparatais, ir

ii)

mažiausiai išsivysčiusių šalių narių prašymui atidėti įsipareigojimų pagal TRIPS sutarties 70 straipsnio 8 ir 9 dalis vykdymą ir

b)

pritarti:

i)

prašymui, kad šio straipsnio a punkto i papunktyje minimas prašymas dėl pratęsimo arba šio straipsnio a punkto ii papunktyje punkte minimas prašymas dėl įsipareigojimų vykdymo atidėjimo, arba jie abu būtų taikomi tol, kol kiekviena mažiausiai išsivysčiusi šalis narė išliks mažiausiai išsivysčiusia šalimi, arba

ii)

prašymui dėl laikino pratęsimo arba įsipareigojimų laikino vykdymo atidėjimo, arba abiems šiems prašymams, jei tas prašymas yra priimtinas ir kitoms PPO narėms.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2015 m. spalio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


III Kiti aktai

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

16.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/35


ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS SPRENDIMAS

Nr. 321/14/COL

2014 m. rugsėjo 10 d.

kuriuo šimtąjį kartą iš dalies keičiamos procesinės ir materialinės valstybės pagalbos taisyklės priimant naujas gaires dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti [2015/1856]

ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA (toliau – Institucija),

ATSIŽVELGDAMA į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 61–63 straipsnius ir 26 protokolą,

ATSIŽVELGDAMA į ELPA valstybių susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo (toliau – Susitarimas dėl Priežiūros institucijos ir Teismo), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies b punktą ir 24 straipsnį bei 3 protokolo I dalies 1 straipsnį,

KADANGI:

pagal Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teismo 24 straipsnį Institucija įgyvendina EEE susitarimo nuostatas dėl valstybės pagalbos;

pagal Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teismo 5 straipsnio 2 dalies b punktą Institucija skelbia pranešimus arba gaires dėl EEE susitarime nagrinėjamų klausimų, jei tai aiškiai numatyta tame susitarime arba Susitarime dėl Priežiūros institucijos ir Teismo arba jei Institucija mano, kad to reikia;

2014 m. liepos 9 d. Europos Komisija priėmė Gaires dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (1). Gairėse nustatytos sąlygos, kuriomis valstybės pagalba sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti gali būti skelbiama suderinama. Jos taikomos nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.;

šios gairės svarbios Europos ekonominei erdvei;

laikantis EEE susitarimo 1 straipsnyje nustatyto vientisumo tikslo, reikia užtikrinti, kad EEE valstybės pagalbos taisyklės būtų vienodai taikomos visoje Europos ekonominėje erdvėje;

pagal EEE susitarimo XV priedo skyriaus BENDROSIOS NUOSTATOS II punktą Institucija, pasikonsultavusi su Europos Komisija, turi priimti naujas gaires, atitinkančias Europos Komisijos priimtas gaires;

PASIKONSULTAVUSI su Europos Komisija,

PASIKONSULTAVUSI su ELPA valstybėmis 2014 m. rugpjūčio 1 d. šiam klausimui skirtu raštu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės pagalbos materialinės taisyklės iš dalies pakeičiamos pateikiant naujas Gaires dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti. Naujosios gairės pridedamos prie šio sprendimo ir yra neatskiriama jo dalis.

2 straipsnis

Tekstas autentiškas tik anglų kalba.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 10 d.

ELPA priežiūros institucijos vardu

Oda Helen SLETNES

Pirmininkė

Helga JÓNSDÓTTIR

Kolegijos narė


(1)  OL C 249, 2014 7 31, p. 1.


PRIEDAS

GAIRĖS DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS SUNKUMŲ PATIRIANČIOMS NE FINANSŲ ĮMONĖMS SANUOTI IR RESTRUKTŪRIZUOTI

III DALIS

HORIZONTALIOSIOS TAISYKLĖS

Gairės dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti  (1)

Turinys

1.

ĮVADAS 38

2.

GAIRIŲ TAIKYMO SRITIS 41

2.1.

Taikymas sektoriams 41

2.2.

Materialinė taikymo sritis. Termino „sunkumų patirianti įmonė“ reikšmė 41

2.3.

Sanavimo pagalba, restruktūrizavimo pagalba ir laikina restruktūrizavimo parama 42

2.4.

Pagalba restruktūrizavimo socialinėms išlaidoms padengti 42

3.

SUDERINAMUMAS SU EEE SUSITARIMO VEIKIMU 43

3.1.

Indėlis siekiant bendros svarbos tikslo 44

3.1.1.

Socialinių sunkumų arba rinkos nepakankamumo įrodymas 44

3.1.2.

Restruktūrizavimo planas ir ilgalaikio gyvybingumo atkūrimas 45

3.2.

Valstybės intervencijos poreikis 46

3.3.

Tinkamumas 46

3.3.1.

Sanavimo pagalba 46

3.3.2.

Restruktūrizavimo pagalba 47

3.4.

Skatinamasis poveikis 47

3.5.

Pagalbos proporcingumas ir (arba) iki minimumo sumažinta pagalba 47

3.5.1.

Sanavimo pagalba 47

3.5.2.

Restruktūrizavimo pagalba 47

3.6.

Neigiamas poveikis 49

3.6.1.

Principas „pirmą ir paskutinį kartą“ 49

3.6.2.

Konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonės 50

3.6.3.

Ankstesnės neteisėtos pagalbos gavėjai 52

3.6.4.

Konkrečios sąlygos, nustatomos patvirtinant pagalbą 52

3.7.

Skaidrumas 52

4.

RESTRUKTŪRIZAVIMO PAGALBA REMIAMOSE VIETOVĖSE 53

5.

PAGALBA SUNKUMŲ PATIRIANTIEMS VESP TEIKĖJAMS 53

6.

PAGALBOS SCHEMOS, SUSIJUSIOS SU MAŽESNĖMIS PAGALBOS SUMOMIS IR MAŽESNIAIS GAVĖJAIS 54

6.1.

Bendrosios sąlygos 54

6.2.

Bendros svarbos tikslas 55

6.3.

Tinkamumas 55

6.4.

Pagalbos proporcingumas ir (arba) iki minimumo sumažinta pagalba 55

6.5.

Neigiamas poveikis 56

6.6.

Laikina restruktūrizavimo parama 56

6.7.

Trukmė ir vertinimas 57

7.

PROCEDŪROS 57

7.1.

Sanavimo pagalbos pagreitinta procedūra 57

7.2.

Su restruktūrizavimo planais susijusios procedūros 58

7.2.1.

Restruktūrizavimo plano įgyvendinimas 58

7.2.2.

Restruktūrizavimo plano pakeitimas 58

7.2.3.

Būtinybė pranešti Institucijai apie gavėjui restruktūrizavimo laikotarpiu suteiktą pagalbą 58

8.

ATASKAITŲ TEIKIMAS IR STEBĖSENA 59

9.

TINKAMOS PRIEMONĖS PAGAL 3 PROTOKOLO I DALIES 1 STRAIPSNIO 1 DALĮ 59

10.

TAIKYMO DATA IR TRUKMĖ 59

1.   Įvadas

(1)

Šiose gairėse ELPA priežiūros institucija (toliau – Institucija) nustato sąlygas, kuriomis valstybės pagalba sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti gali būti laikoma suderinama su Europos ekonominės erdvės susitarimo (toliau – EEE susitarimas) veikimu, remiantis EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalies c punktu.

(2)

Pirmąsias Gaires dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (2) Institucija priėmė 1994 m. 1999 m. buvo priimta pakeista gairių redakcija (3). 2004 m. Institucija priėmė naujas gaires (4), kurių galiojimas iš pradžių buvo pratęstas iki 2012 m. lapkričio 30 d. (5), o vėliau – iki tol, kol jos bus pakeistos naujomis taisyklėmis (6).

(3)

2012 m. gegužės 8 d. Komunikate dėl ES valstybės pagalbos modernizavimo (7) Europos Komisija (toliau – Komisija) paskelbė tris valstybės pagalbos kontrolės modernizavimo tikslus:

a)

skatinti tvarų, pažangų ir integracinį ekonomikos augimą konkurencingoje vidaus rinkoje;

b)

Komisijai atliekant ex ante nagrinėjimą, daugiausia dėmesio skirti didžiausią poveikį vidaus rinkai darančioms byloms, kartu stiprinant bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis valstybės pagalbos teisės vykdymo srityje;

c)

supaprastinti taisykles ir pagreitinti sprendimų priėmimą.

(4)

Visų pirma komunikate raginama persvarstant įvairias gaires ir sistemas remtis bendru požiūriu: stiprinti vidaus rinką, skatinti veiksmingiau naudoti viešąsias lėšas, valstybės pagalba tinkamiau prisidedant prie bendros svarbos tikslų ir daugiau dėmesio skiriant skatinamajam poveikiui, pagalbos sumažinimui iki minimumo ir galimo neigiamo pagalbos poveikio konkurencijai ir prekybai išvengimui. Institucija taip pat laikosi šio požiūrio

(5)

Institucija persvarstė Gaires dėl sunkumų patiriančių įmonių sanavimo ir restruktūrizavimo, remdamasi savo patirtimi, sukaupta taikant galiojančias taisykles, ir atsižvelgdama į minėtą bendrą požiūrį. Persvarstant gaires taip pat atsižvelgta į Komisijos priimtą strategiją „Europa 2020“ (8) ir į galimą neigiamą valstybės pagalbos poveikį: valstybės pagalba gali būti kliūtis skatinti produktyvumą ir augimą, išlaikyti vienodas įmonių galimybes ir kovoti su nacionaliniu protekcionizmu.

(6)

Sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba yra viena iš labiausiai konkurenciją iškraipančių valstybės pagalbos rūšių. Nustatyta, kad sėkmingai augančių ekonomikos sektorių produktyvumas didėja ne dėl to, kad visos rinkoje veikiančios įmonės tampa produktyvesnės, bet dėl to, kad našesnės ir technologiškai pažangesnės įmonės auga mažiau našių ar pasenusiais produktais prekiaujančių įmonių sąskaita. Mažiau našioms įmonėms pasitraukus iš rinkos, jų našesni konkurentai gali augti, o jų turtas grąžinamas rinkai ir gali būti panaudojamas produktyviau. Sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba trikdo šį procesą ir gali labai sulėtinti atitinkamų sektorių ekonomikos augimą.

(7)

Jeigu žlungančios įmonės padaliniai tebėra iš esmės gyvybingi, įmonę galima restruktūrizuoti: nutraukti tam tikrą struktūriškai nuostolingą veiklą, o likusią veiklą reorganizuoti taip, kad būtų užtikrinta pagrįsta ilgalaikio gyvybingumo perspektyva. Toks restruktūrizavimas paprastai turėtų būti įmanomas be valstybės pagalbos ir vykdomas sudarant susitarimus su kreditoriais arba skelbiant nemokumo ar reorganizacijos procedūras. Šiuolaikinės nemokumo teisės uždaviniai turėtų būti: padėti stiprioms bendrovėms išlikti, išsaugoti darbo vietas ir suteikti tiekėjams galimybes išsaugoti savo klientus, taip pat sudaryti sąlygas savininkams išlaikyti gyvybingų bendrovių vertę (9). Paskelbus nemokumo procedūrą, gyvybinga įmonė taip pat gali sugrįžti į rinką: trečiosios šalys gali įsigyti veiklą tęsti besitikinčią įmonę ar jos atskirus gamybos objektus.

(8)

Taigi, valstybės pagalba įmonėms turėtų būti teikiama tik tada, kai jos išnaudoja visas rinkos galimybes ir kai tokia pagalba yra būtina aiškiai nustatytam bendros svarbos tikslui pasiekti. Gauti pagalbą pagal šias gaires įmonėms turėtų būti galima tik kartą per 10 metų (principas „pirmą ir paskutinį kartą“).

(9)

Kita susirūpinimą kelianti problema – dėl valstybės pagalbos kylanti neatsakingo elgesio rizika. Manydamos, kad susidūrusios su sunkumais bus sanuojamos, įmonės gali imtis per daug rizikingų ir netvarių verslo strategijų. Be to, dėl sanavimo ir restruktūrizavimo perspektyvų gali dirbtinai sumažėti atitinkamos įmonės kapitalo kaina ir ji gali įgyti nepagrįstą konkurencinį pranašumą rinkoje.

(10)

Valstybės pagalba sunkumų patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti taip pat gali pakenkti vidaus rinkai, nes kitoms susitariančiosioms šalims gali būti perkeliama nesąžininga struktūrinių pokyčių ir susijusių socialinių bei ekonominių problemų našta. Tokios pasekmės yra nepageidaujamos ir gali paskatinti susitariančiąsias šalis švaistyti lėšas subsidijų varžyboms. Teikiant tokią pagalbą, taip pat gali atsirasti kliūčių patekti į rinką ir prieštaraujant vidaus rinkos tikslams silpninamos tarpvalstybinės veiklos paskatos.

(11)

Todėl svarbu užtikrinti, kad pagalbą būtų galima teikti tik tokiomis sąlygomis, kuriomis sušvelninamas galimas žalingas poveikis ir skatinamas veiksmingas viešųjų lėšų naudojimas. Iš patirties matyti, kad veiksmingai sušvelninti galimą žalingą restruktūrizavimo pagalbos poveikį galima taikant gyvybingumo atkūrimo, nuosavo įnašo reikalavimus, taip pat konkurencijos iškraipymų ribojimo priemones. Tie reikalavimai ir priemonės, pakeisti siekiant atsižvelgti į naujausią Institucijos patirtį, bus toliau taikomi pagal šias gaires. Terminas „naštos pasidalijimas“ įvestas, be kita ko, siekiant tinkamiau spręsti neatsakingo elgesio problemą. Galimas žalingas sanavimo pagalbos ir laikinos restruktūrizavimo paramos poveikis sušvelninamas taikant pagalbos trukmės ir formos apribojimus.

(12)

Kai pagalba teikiama kaip riboto dydžio ir ribotos trukmės parama likvidumui padidinti, galimas žalingas tokios pagalbos poveikis yra gerokai sumažinamas ir ją galima patvirtinti taikant ne tokias griežtas sąlygas. Nors tokia pagalba iš principo galėtų būti teikiama visam restruktūrizavimo procesui paremti, taip retai nutinka, nes sanavimo pagalbos laikotarpis apribotas iki šešių mėnesių; todėl sanavimo pagalba paprastai teikiama po restruktūrizavimo pagalbos.

(13)

Siekiant skatinti naudoti mažiau konkurenciją iškraipančias pagalbos formas, šiose gairėse vartojamas naujas terminas „laikina restruktūrizavimo parama“. Kaip ir sanavimo pagalba, laikina restruktūrizavimo parama gali būti tik riboto dydžio ir ribotos trukmės parama likvidumui padidinti. Tačiau tam, kad laikina restruktūrizavimo parama būtų galima remti visą restruktūrizavimo procesą, jos ilgiausia trukmė apribota iki 18 mėnesių. Laikina restruktūrizavimo parama gali būti teikiama tik MVĮ (10) ir mažesnėms valstybės įmonėms (11), nes MVĮ sunkiau pasinaudoti likvidumo priemonėmis nei didelėms įmonėms.

(14)

Jeigu pagalbai sunkumų patiriantiems visuotinės ekonominės svarbos paslaugų (VESP) teikėjams taikomos šios gairės, vertinimas turėtų būti atliekamas laikantis standartinių šių gairių principų. Tačiau siekiant atsižvelgti į konkrečių VESP pobūdį, visų pirma į poreikį užtikrinti nenutrūkstamą paslaugų teikimą pagal EEE susitarimo 59 straipsnio 2 dalį, prireikus šių principų taikymas konkrečiu atveju turėtų būti patikslintas.

(15)

Dėl dabartinių didelių perteklinių pajėgumų Europoje ir pasaulyje valstybės pagalba sunkumų patiriančioms plieno sektoriaus įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti yra nepagrįsta. Todėl plieno sektoriui šios gairės neturėtų būti taikomos.

(16)

Europos Sąjungoje Tarybos sprendimu 2010/787/ES (12) nustatytos sąlygos, kuriomis veiklos, socialinė ir aplinkos apsaugos pagalba iki 2027 m. gali būti teikiama nekonkurencingai anglių gavybai (13). Galiojančios taisyklės priimtos nustojus galioti ankstesnėms 2002–2010 m. (14) ir 1993–2002 m. (15) taikytoms šio sektoriaus specialioms taisyklėms, kuriomis sudarytos palankesnės sąlygos restruktūrizuoti anglių sektoriuje veikiančias nekonkurencingas įmones. Dėl šios priežasties, taip pat dėl nuolatinio poreikio remti anglių gavybos struktūrinius pokyčius Sąjungoje, galiojančios taisyklės yra griežtesnės nei ankstesnės: jomis reikalaujama visam laikui nutraukti anglių gavybą, parduoti remiamą anglių gavybos veiklą ir galutinai uždaryti nekonkurencingus gavybos padalinius iki 2018 m. gruodžio 31 d. Taikydamos tas taisykles, kelios Europos Sąjungos valstybės narės priėmė ir įgyvendina planus galutinai uždaryti šio sektoriaus įmonių valdomas sunkumų patiriančias anglių kasyklas (16). Institucija pažymi, kad Sprendimas 2010/787/ES netaikomas EEE/ELPA valstybėms. Atsižvelgdama į anglių sektoriaus ypatumus, Institucija nusprendė neįtraukti šio sektoriaus į šių gairių taikymo sritį.

(17)

Institucijos patirtis, įgyta vertinant finansų įstaigų sanavimą ir restruktūrizavimą per finansų ir ekonomikos krizę, parodė, kad atsižvelgiant į konkrečias finansų įstaigų ir finansų rinkų charakteristikas tokiais atvejais naudinga taikyti konkrečias finansų sektoriui taikomas taisykles. Todėl įmonėms, kurioms taikomos finansų sektoriui skirtos specialios taisyklės, šios gairės netaikomos.

2.   Gairių taikymo sritis

2.1.   Taikymas sektoriams

(18)

Institucija taikys šias gaires pagalbai visoms sunkumų patiriančioms įmonėms, išskyrus įmones, veikiančias anglių sektoriuje (17) arba plieno sektoriuje (18), ir įmones, kurioms taikomos finansų įstaigoms (19) skirtos specialios taisyklės, teikti ir jomis nedaromas poveikis jokioms specialioms taisyklėms, susijusioms su sunkumų patiriančiomis įmonėmis konkrečiame sektoriuje (20).

2.2.   Materialinė taikymo sritis. Termino „sunkumų patirianti įmonė“ reikšmė

(19)

Susitariančioji šalis, siūlanti teikti pagalbą įmonei pagal šias gaires, turi remdamasi objektyviomis priežastimis įrodyti, kad atitinkama įmonė patiria sunkumų, kaip apibrėžta šiame skirsnyje, laikydamasi sanavimo pagalbos ir laikinos restruktūrizavimo paramos specialių nuostatų pagal 29 punktą.

(20)

Pagal šias gaires įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone tada, kai be valstybės intervencijos ji beveik neabejotinai bus priversta pasitraukti iš verslo trumpuoju arba vidutiniu laikotarpiu. Todėl įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone, jei yra bent viena iš šių aplinkybių:

a)

ribotos turtinės atsakomybės bendrovės (21) atveju – tada, kai dėl sukauptų nuostolių prarasta daugiau kaip pusė jos pasirašytojo akcinio kapitalo (22). Taip yra tada, kai sukauptus nuostolius atėmus iš rezervų (ir visų kitų elementų, kurie paprastai laikomi bendrovės nuosavų lėšų dalimi) gaunama neigiama bendra suma, viršijanti pusę pasirašytojo akcinio kapitalo;

b)

bendrovės, kurios nors keli nariai yra saistomi neribotos turtinės atsakomybės už bendrovės skolą (23), atveju – tada, kai dėl sukauptų nuostolių prarasta daugiau kaip pusė bendrovės ataskaitose nurodyto kapitalo;

c)

jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kad jos kreditorių prašymu jai būtų pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;

d)

įmonės, kuri nėra MVĮ, atveju – tada, kai pastaruosius dvejus metus:

i)

įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršijo 7,5 ir

ii)

įmonės EBITDA palūkanų padengimo santykis buvo mažesnis nei 1,0.

(21)

Įsteigta nauja įmonė negali gauti pagalbos pagal šias gaires, net jei jos pirminė finansinė padėtis yra nestabili. Taip yra tais atvejais kai, pavyzdžiui, likvidavus ankstesnę įmonę, jos vietoje sukuriama nauja įmonė, arba, kai nauja įmonė tik perima ankstesnės įmonės turtą. Apskritai, įmonė laikoma įsteigta nauja įmone trejus pirmuosius veiklos metus konkrečioje veiklos srityje. Tik šiam laikotarpiui pasibaigus, ji gali gauti pagalbą pagal šias gaires, jeigu:

a)

ji yra laikoma sunkumų patiriančia įmone, kaip apibrėžta šiose gairėse, ir

b)

ji nėra didesnės verslo grupės dalis (24), išskyrus 22 punkte nustatytomis sąlygomis.

(22)

Didesnei verslo grupei priklausančiai arba jos perimtai bendrovei pagalba pagal šias gaires paprastai negali būti teikiama, išskyrus atvejus, kai galima įrodyti, kad bendrovės sunkumai yra vidiniai ir jie nėra sutartinio sąnaudų paskirstymo grupėje rezultatas ir kad sunkumai yra per dideli, kad grupė juos įveiktų pati. Jei sunkumų patirianti bendrovė įsteigia patronuojamąją įmonę, ta patronuojamoji įmonė kartu su ją kontroliuojančia sunkumų patiriančia bendrove laikomos grupe ir gali gauti pagalbą šiame punkte nustatytomis sąlygomis.

(23)

Kadangi kyla grėsmė sunkumų patiriančios įmonės egzistavimui, ji negali būti laikoma tinkama priemone kitiems viešosios politikos tikslams siekti, kol neužtikrinamas jos gyvybingumas. Taigi, Institucijos nuomone, pagalba sunkumų patiriančioms įmonėms gali padėti plėtoti ekonominę veiklą, nedarydama bendram interesui prieštaraujančio neigiamo poveikio prekybai, tik jeigu laikomasi šiose gairėse nustatytų sąlygų, net jei tokia pagalba teikiama pagal jau patvirtintą schemą.

(24)

Todėl keletas valstybės pagalbos ir kitų sričių reglamentų ir komunikatų draudžia teikti pagalbą sunkumų patiriančioms įmonėms. Taikant tokius reglamentus ir komunikatus ir jei juose nenurodyta kitaip:

a)

sunkumų patiriančios įmonės – sunkumų patiriančios įmonės, kaip apibrėžta šių gairių 20 punkte, ir

b)

MVĮ, kuri egzistuoja mažiau nei trejus metus, nebus laikoma sunkumų patiriančia įmone, išskyrus atvejus, kai ji įvykdo 20 punkto c papunktyje nustatytą sąlygą.

2.3.   Sanavimo pagalba, restruktūrizavimo pagalba ir laikina restruktūrizavimo parama

(25)

Šiose gairėse nagrinėjama trijų rūšių pagalba: sanavimo pagalba, restruktūrizavimo pagalba ir laikina restruktūrizavimo parama.

(26)

Sanavimo pagalba pagal pobūdį yra skubi ir laikina pagalba. Jos pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti. Apskritai, sanavimo pagalba – tai laikina parama įmonei, kurios finansinė padėtis smarkiai blogėja ir kuriai gresia staigi likvidumo krizė arba techninis nemokumas. Laikina parama turėtų padėti laimėti daugiau laiko išnagrinėti aplinkybes, dėl kurių iškilo sunkumų, ir parengti tinkamą planą tiems sunkumams įveikti.

(27)

Restruktūrizavimo pagalba dažnai yra ilgesnio laikotarpio pagalba ir turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal įvykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą, taip pat sudaryti sąlygas tinkamam nuosavam įnašui ir naštos pasidalijimui ir sumažinti galimus konkurencijos iškraipymus.

(28)

Laikina restruktūrizavimo parama – parama likvidumui padidinti, kuria siekiama gavėjui sudaryti būtinas sąlygas, kad jis galėtų parengti ir įgyvendinti tinkamus gyvybingumo atkūrimo veiksmus, ir taip remti įmonės restruktūrizavimą. Laikina restruktūrizavimo parama gali būti teikiama tik MVĮ ir mažesnėms valstybės įmonėms.

(29)

Nukrypstant nuo 19 punkto, sanavimo pagalba ir, MVĮ ir mažesnių valstybės įmonių atveju, laikina restruktūrizavimo parama taip pat gali būti teikiama įmonėms, kurios nepatiria sunkumų, kaip apibrėžta 20 punkte, tačiau dėl išskirtinių ir nenumatytų aplinkybių turi neatidėliotinų likvidumo poreikių.

2.4.   Pagalba restruktūrizavimo socialinėms išlaidoms padengti

(30)

Vykdant restruktūrizavimą, paveikta veikla apribojama arba nutraukiama. Toks išlaidų mažinimas dažnai būtinas siekiant racionalizavimo ir veiksmingumo ir yra nesusijęs su pajėgumų mažinimu, kurio gali būti reikalaujama pagalbos gavimo sąlygose. Kokia bebūtų priežastis, dėl tokių priemonių paprastai tenka mažinti gavėjo darbuotojų skaičių.

(31)

Susitariančiųjų šalių darbo teisėje gali būti nustatyta bendra socialinės apsaugos sistema, pagal kurią tam tikros išmokos išmokamos tiesiogiai atleistiems darbuotojams. Tokios sistemos nelaikomos valstybės pagalba, kuriai taikoma EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalis.

(32)

Be tokių socialinės apsaugos išmokų darbuotojams, bendros socialinės paramos sistemos dažnai įpareigoja Vyriausybę padengti įmonės atleistiems darbuotojams skirtų išmokų išlaidas, kurios viršija įstatymu ar sutartimi nustatytus įmonės įpareigojimus. Jei tokios sistemos taikomos visiems iš anksto nustatytas ir automatiškai taikomas sąlygas tenkinantiems darbuotojams, nesvarbu kokiame sektoriuje bedirbtų, jos nelaikomos EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalyje apibrėžta pagalba restruktūrizavimą vykdančioms įmonėms. Kita vertus, jei tokios sistemos yra naudojamos konkrečių pramonės šakų restruktūrizavimui remti, jos gali būti laikomos pagalba dėl atrankaus tokių sistemų taikymo (25).

(33)

Įmonės įsipareigojimai pagal darbo teisės aktus arba kolektyvines sutartis su profesinėmis sąjungomis skirti tam tikras išmokas atleistiems darbuotojams, kaip antai išeitines išmokas, arba imtis priemonių jų įsidarbinimo galimybėms gerinti yra dalis įprastų verslo išlaidų, kurias įmonė turi padengti savo lėšomis. Todėl bet koks valstybės indėlis padengiant tas išlaidas turi būti laikomas pagalba. Tai galioja visais atvejais, nepaisant to, ar sumos išmokėtos tiesiogiai įmonei, ar darbuotojams jas paskirstė Vyriausybės agentūros.

(34)

Institucija neturi jokių a priori prieštaravimų dėl tokios pagalbos, jei ji suteikiama sunkumų patiriančiai įmonei, nes, palengvindama struktūrinius pokyčius ir sumažindama sunkumus, ji teikia atitinkamos įmonės interesus viršijančią ekonominę naudą.

(35)

Be tiesioginės finansinės paramos, tokia pagalba paprastai teikiama įgyvendinant konkrečią restruktūrizavimo schemą, susijusią su mokymu, konsultacijomis ir praktine pagalba ieškant kito darbo, pagalba persikeliant į kitą vietą ir profesiniu mokymu bei pagalba naują verslą norintiems pradėti darbuotojams. Atsižvelgdama į tai, kad tokios priemonės, kuriomis gerinamos atleistų darbuotojų įsidarbinimo galimybės, padeda siekti tikslo mažinti socialinius sunkumus, Institucija paprastai palankiai vertina tokią pagalbą, kai ji teikiama sunkumų patiriančioms įmonėms.

3.   Suderinamumas su EEE susitarimo veikimu

(36)

Aplinkybės, kuriomis valstybės pagalba sunkumų patiriančioms įmonėms gali būti patvirtinta kaip suderinama su EEE susitarimo veikimu, yra nustatytos EEE susitarimo 61 straipsnio 2 ir 3 dalyse. Pagal 61 straipsnio 3 dalies c punktą Institucija gali leisti teikti pagalbą, skirtą „tam tikros ekonominės veiklos rūšių (…) plėtrai skatinti, jei ji netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui“. Tai ypač taikoma tokiais atvejais, kai pagalba yra būtina dėl rinkos nepakankamumo atsiradusiems skirtumams pašalinti arba ekonominei ir socialinei sanglaudai užtikrinti.

(37)

Apie didelėms įmonėms skirtas pagalbos priemones Institucijai turi būti pranešama atskirai. Tam tikromis sąlygomis Institucija gali patvirtinti schemas, pagal kurias teikiamos mažesnės pagalbos sumos MVĮ ir mažesnėms valstybės įmonėms, – tos sąlygos nustatytos 6 skyriuje (26).

(38)

Vertindama, ar pagalba, apie kurią pranešta, gali būti skelbiama suderinama su EEE susitarimo veikimu, Institucija svarstys, ar tenkinami visi šie kriterijai:

a)

indėlis siekiant aiškiai nustatyto bendros svarbos tikslo: valstybės pagalbos priemone turi būti siekiama bendros svarbos tikslo pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalį (3.1 skirsnis);

b)

valstybės intervencijos poreikis: valstybės pagalbos priemonė turi būti skiriama tuo atveju, kai pagalba galima iš esmės pagerinti padėtį taip, kaip to negali padaryti pati rinka, pavyzdžiui, panaikinant rinkos nepakankamumą arba išsprendžiant teisingumo ar sanglaudos problemą (3.2 skirsnis);

c)

pagalbos priemonės tinkamumas: pagalbos priemonė nebus laikoma suderinama, jei tą patį tikslą galima pasiekti kitomis, mažiau konkurenciją iškraipančiomis priemonėmis (3.3 skirsnis);

d)

skatinamasis poveikis: reikia įrodyti, kad be pagalbos gavėjas būtų restruktūrizuotas, parduotas arba likviduotas nepasiekiant bendros svarbos tikslo (3.4 skirsnis);

e)

pagalbos proporcingumas (iki minimumo apribota pagalba): pagalba neturėtų viršyti minimumo, būtino bendros svarbos tikslui pasiekti (3.5 skirsnis);

f)

nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir susitariančiųjų šalių tarpusavio prekybai vengimas: pagalbos neigiamas poveikis turi būti pakankamai ribotas, kad bendras priemonės poveikis būtų teigiamas (3.6 skirsnis);

g)

pagalbos skaidrumas: susitariančiosios šalys, Institucija, ekonominės veiklos vykdytojai ir visuomenė turi turėti galimybę lengvai susipažinti su visais susijusiais aktais ir informacija apie skirtą pagalbą (3.7 skirsnis).

(39)

Jei priemonė neatitiks kurio nors iš minėtų kriterijų, ji nebus laikoma suderinama su EEE susitarimo veikimu.

(40)

Bendram tam tikrų kategorijų schemų poveikiui gali būti taikomas ir ex post vertinimo reikalavimas, kaip aprašyta šių gairių 118, 119 ir 120 punktuose.

(41)

Be to, jei pagalbos priemone arba su ja susijusiomis sąlygomis (įskaitant jos finansavimo metodą, jei jis sudaro neatskiriamą pagalbos priemonės dalį) neišvengiamai pažeidžiama EEE teisė, pagalba negali būti skelbiama suderinama su EEE susitarimo veikimu (27).

(42)

Šiame skyriuje Institucija nustato sąlygas, kuriomis ji vertins kiekvieną 38 punkte nurodytą kriterijų.

3.1.   Indėlis siekiant bendros svarbos tikslo

(43)

Kadangi pasitraukimas iš rinkos yra svarbus produktyvumo augimo veiksnys, pagalbai pagrįsti nepakanka tik užkirsti kelią įmonės pasitraukimui iš rinkos. Reikėtų pateikti aiškių įrodymų, kad pagalba siekiama bendros svarbos tikslo, t. y. užkirsti kelią socialiniams sunkumams arba panaikinti rinkos nepakankamumą (3.1.1 skirsnis), atkuriant įmonės ilgalaikį gyvybingumą (3.1.2 skirsnis).

3.1.1.   Socialinių sunkumų arba rinkos nepakankamumo įrodymas

(44)

Susitariančiosios šalys privalo įrodyti, kad pasitraukus gavėjui veikiausiai kiltų didelių socialinių sunkumų arba atsirastų didelis rinkos nepakankamumas, visų pirma įrodyti, kad:

a)

nedarbo lygis atitinkamame (-uose) regione (-uose) (NUTS II lygiu) yra:

i)

didesnis už EEE vidurkį, nuolatinis ir atitinkamame (-uose) regione (-uose) sunku kurti naujas darbo vietas arba

ii)

didesnis už nacionalinį vidurkį, nuolatinis ir atitinkamame (-uose) regione (-uose) sunku kurti naujas darbo vietas;

b)

yra rizika, kad bus sutrikdytas svarbios paslaugos, kurią sunku pakeisti, teikimas, jeigu konkurentams būtų sunku perimti tos paslaugos teikimą (pvz., nacionalinės infrastruktūros teikėjas);

c)

įmonės, atliekančios svarbų sisteminį vaidmenį konkrečiame regione ar sektoriuje (pvz., svarbių žaliavų tiekėjas), pasitraukimas galėtų turėti neigiamų padarinių;

d)

yra rizika, kad bus sutrikdytas nenutrūkstamas VESP teikimas;

e)

dėl kredito rinkos nepakankamumo arba neigiamų paskatų iš principo gyvybinga įmonė būtų priversta bankrutuoti;

f)

atitinkamai įmonei pasitraukus iš rinkos, būtų visam laikui prarastos svarbios techninės žinios arba praktinė patirtis; arba

g)

atsirastų panašių atitinkamos susitariančiosios šalies tinkamai pagrįstų didelių sunkumų atvejų.

3.1.2.   Restruktūrizavimo planas ir ilgalaikio gyvybingumo atkūrimas

(45)

Tačiau restruktūrizavimo pagalba, kuriai taikomos šios gairės, negali apsiriboti finansine pagalba, skirta ankstesniems nuostoliams padengti, nepašalinant tų nuostolių priežasčių. Todėl restruktūrizavimo pagalbos atveju Institucija reikalaus, kad atitinkama susitariančioji šalis pateiktų įvykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą gavėjo ilgalaikiam gyvybingumui atkurti (28). Restruktūrizavimas gali apimti vieną ar kelis iš šių elementų: gavėjo veiklos reorganizavimą ir racionalizavimą veiksmingesniu pagrindu, paprastai nutraukiant nuostolingos veiklą ir restruktūrizuojant tų rūšių veiklą, kuri vėl gali tapti konkurencinga, ir galbūt veiklos diversifikavimą imantis naujos ir gyvybingos veiklos. Tai paprastai apima finansinį restruktūrizavimą, kai nauji arba esami akcininkai suteikia kapitalo injekciją ir esami kreditoriai sumažina skolą.

(46)

Todėl pagalba turi būti teikiama su sąlyga, kad bus įgyvendintas restruktūrizavimo planas, kurį visais ad hoc pagalbos atvejais turi patvirtinti Institucija.

(47)

Vykdant restruktūrizavimo planą, per pagrįstą laikotarpį turi būti atkurtas ilgalaikis gavėjo gyvybingumas, remiantis realiomis būsimų veiklos sąlygų prielaidomis, kuriomis būtų atmetama bet kokia papildomos į restruktūrizavimo planą neįtrauktos valstybės pagalbos galimybė. Restruktūrizavimo laikotarpis turėtų būti kuo trumpesnis. Restruktūrizavimo planas, kuriame turi būti nurodyti visi svarbūs duomenys, visų pirma šiame 3.1.2 skirsnyje nurodyta informacija, turi būti pateiktas Institucijai.

(48)

Restruktūrizavimo plane turi būti nurodytos gavėjų sunkumų priežastys bei gavėjo trūkumai ir išdėstyta, kaip siūlomomis restruktūrizavimo priemonėmis bus išspręstos pagrindinės gavėjo problemos.

(49)

Restruktūrizavimo plane turi būti pateikta informacija apie gavėjo verslo modelį ir nurodyta, kaip planas paskatins ilgalaikį gyvybingumą. Tai visų pirma turėtų būti informacija apie gavėjo organizacinę struktūrą, finansavimą, įmonės valdymą ir visus kitus reikšmingus aspektus. Restruktūrizavimo plane reikėtų įvertinti, ar gavėjas galėjo išvengti sunkumų, jei vadovybė būtų laiku ėmusis tinkamų veiksmų ir, jei taip, reikėtų įrodyti, kad imtasi tinkamų valdymo pokyčių. Jei sunkumų gavėjas patyrė dėl savo verslo modelio arba valdymo sistemos trūkumų, reikės imtis tinkamų pokyčių.

(50)

Numatomi planuojamo restruktūrizavimo rezultatai turėtų būti nurodyti pagrindiniame scenarijuje ir pesimistiniame (arba blogiausio atvejo) scenarijuje. Todėl restruktūrizavimo plane reikėtų atsižvelgti, be kita ko, į dabartinę pasiūlą ir paklausą atitinkamoje produkto rinkoje, jų ateities perspektyvas ir pagrindinius išlaidų veiksnius pramonės sektoriuje, remiantis pagrindinio ir nepalankaus scenarijaus prielaidomis, taip pat konkrečiais gavėjo privalumais ir trūkumais. Prielaidas reikėtų palyginti su tinkamais sektoriuje taikomais lyginamaisiais standartais ir prireikus patikslinti atsižvelgiant į konkrečios šalies ir konkretaus sektoriaus aplinkybes. Gavėjas turėtų pateikti rinkos tyrimą ir jautrumo analizę, kurioje turėtų būti nurodyti pagrindiniai gavėjo rezultatų parametrai ir pagrindiniai rizikos veiksniai.

(51)

Gavėjo gyvybingumas turėtų būti atkurtas daugiausia vidinėmis priemonėmis, kuriomis visų pirma nutraukiama veikla, kuri vidutiniu laikotarpiu tebebūtų struktūriškai nuostolinga. Gyvybingumo atkūrimas neturi priklausyti nuo optimistinių prielaidų dėl išorės veiksnių, kaip antai kainų svyravimo, ribotų išteklių paklausos ir pasiūlos; jis taip pat negali būti susietas su prielaida, kad gavėjo rezultatai viršys rinkos ar jo konkurentų rezultatus ir kad gavėjas imsis naujos veiklos, kurioje jis neturi patirties ir pasiekimų (nebent tai būtų tinkamai pagrįsta ir būtina dėl diversifikavimo ir gyvybingumo priežasčių).

(52)

Ilgalaikis gyvybingumas užtikrinamas tada, kai įmonė, padengusi visas išlaidas, įskaitant nuvertėjimą ir finansinius mokesčius, gali teikti tinkamą numatomą kapitalo grąžą. Restruktūrizuota įmonė turėtų būti pajėgi savarankiškai konkuruoti rinkoje.

3.2.   Valstybės intervencijos poreikis

(53)

Susitariančiosios šalys, ketinančios teikti restruktūrizavimo pagalbą, turi pateikti palyginimą su patikimu alternatyviu scenarijumi tuo atveju, jei valstybės pagalba nebūtų teikiama, ir parodyti, kaip, to alternatyvaus scenarijaus atveju, 3.1.1 skirsnyje nurodytas (-i) atitinkamas (-i) tikslas (-ai) nebūtų pasiekti arba būtų pasiekti tik iš dalies. Tokie scenarijai gali apimti, pavyzdžiui, skolos reorganizavimą, turto pardavimą, privataus kapitalo padidinimą, pardavimą konkurentui arba likvidavimą, kurie kiekvienu atveju vykdomi pradedant nemokumo ar reorganizavimo procedūrą ar taikant kitas priemones.

3.3.   Tinkamumas

(54)

Susitariančiosios šalys turėtų užtikrinti, kad pagalba būtų skiriama tokia forma, kuri leistų pasiekti tikslą darant kuo mažesnį iškraipomąjį poveikį. Sunkumų patiriančių įmonių atveju tai galima pasiekti užtikrinant, kad pagalbos forma būtų tinkama gavėjo sunkumams pašalinti ir kad už pagalbą būtų tinkamai atlyginama. Šiame skirsnyje nustatomi reikalavimai, kurių privaloma laikytis siekiant įrodyti, kad pagalbos priemonė yra tinkama.

3.3.1.   Sanavimo pagalba

(55)

Kad Institucija patvirtintų sanavimo pagalbą, ji turi atitikti šias sąlygas:

a)

ją turi sudaryti laikina likvidumo parama paskolų garantijų arba paskolų forma;

b)

finansinės paskolos išlaidos arba, paskolų garantijų atveju, visos garantuotos paskolos finansinės išlaidos, įskaitant paskolos palūkanų normą ir garantijos priemoką, turi atitikti 56 punktą;

c)

išskyrus atvejus, kai d punkte nurodyta kitaip, visos paskolos turi būti grąžintos ir visos garantijos turi baigtis ne daugiau kaip per šešis mėnesius nuo pirmos išmokos sumokėjimo gavėjui;

d)

ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo sanavimo pagalbos priemonės patvirtinimo arba, jei apie pagalbą nebuvo pranešta, ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pirmos išmokos sumokėjimo gavėjui susitariančiosios šalys privalo Institucijai pateikti:

i)

įrodymą, kad visa paskola buvo grąžinta ir (arba) garantijos galiojimas baigėsi; arba

ii)

jeigu gavėjas yra laikomas sunkumų patiriančia įmone (o ne tik turi neatidėliotinų likvidumo poreikių 29 punkte numatytomis aplinkybėmis), restruktūrizavimo planą, kaip nustatyta 3.1.2 skirsnyje; pateikus restruktūrizavimo planą, sanavimo pagalbos patvirtinimo laikotarpis bus automatiškai pratęstas, kol Institucija priims galutinį sprendimą dėl restruktūrizavimo plano, nebent Institucija nuspręstų, kad toks pratęsimas yra nepagrįstas ir jo trukmė ar taikymo sritis turėtų būti apribota; parengus ir pradėjus įgyvendinti restruktūrizavimo planą, kuriam prašoma pagalbos, visa tolesnė pagalba bus laikoma restruktūrizavimo pagalba; arba

iii)

likvidavimo planą, kuriame pateikti tinkamai pagrįsti veiksmai siekiant likviduoti gavėją per pagrįstą laikotarpį be tolesnės pagalbos;

e)

sanavimo pagalba negali būti naudojama struktūrinėms priemonėms, kaip antai didelių įmonių ar turto įsigijimui, finansuoti, nebent jų reikia sanavimo laikotarpiu, kad gavėjas išliktų.

(56)

Atlygio, kurį gavėjas turi sumokėti už sanavimo pagalbą, dydis turėtų atitikti gavėjo kreditingumą, neatsižvelgiant į laikiną likvidumo sunkumų ir valstybės paramos poveikį, ir skatinti gavėją kuo greičiau grąžinti pagalbą. Todėl Institucija reikalaus, kad atlygis būtų ne mažesnis už Orientacinių normų gairėse (29) nustatytą orientacinę normą silpnoms įmonėms, siūlančioms normalų turto įkeitimo lygį (šiuo metu 1 metų IBOR pridėjus 400 bazinių punktų) (30), ir būtų padidintas bent 50 bazinių punktų sanavimo pagalbai, kurios patvirtinimas pratęstas pagal 55 punkto d papunkčio ii įtrauką.

(57)

Jeigu įrodoma, kad 56 punkte nurodyta norma nėra tinkamas lyginamasis standartas, pvz., kai ji smarkiai skiriasi nuo neseniai gavėjo išleistų panašių priemonių rinkos kainos, Institucija gali atitinkamai patikslinti reikalaujamą atlygio dydį.

3.3.2.   Restruktūrizavimo pagalba

(58)

Susitariančiosios šalys gali pasirinkti restruktūrizavimo pagalbos formą. Tačiau tą darydamos jos turėtų užtikrinti, kad pasirinkta priemonė yra tinkama problemai, kuriai ta priemonė skirta, spręsti. Visų pirma susitariančiosios šalys turėtų įvertinti, ar gavėjų problemos yra susijusios su likvidumu ar mokumu, ir pasirinkti tinkamas priemones nustatytoms problemos spręsti. Pavyzdžiui, jeigu gavėjas turi mokumo problemų, gali būti tinkama didinti turtą vykdant rekapitalizavimą, o jeigu gavėjo problemos daugiausia susijusios su likvidumu, gali pakakti pagalbos paskolos ar paskolos garantijos forma.

3.4.   Skatinamasis poveikis

(59)

Susitariančiosios šalys, ketinančios teikti restruktūrizavimo pagalbą, privalo įrodyti, kad be pagalbos gavėjas būtų restruktūrizuotas, parduotas arba likviduotas nepasiekiant 3.1.1 skirsnyje nustatyto bendros svarbos tikslo. Tai galima įrodyti pagal 53 punktą teikiamoje analizėje.

3.5.   Pagalbos proporcingumas ir (arba) iki minimumo sumažinta pagalba

3.5.1.   Sanavimo pagalba

(60)

Sanavimo pagalba negali viršyti sumos, būtinos gavėjo verslui išsaugoti šešis mėnesius. Nustatant tą sumą, atsižvelgiama į I priede nurodytos formulės rezultatą. Pagalba, viršijanti to skaičiavimo rezultatą, bus patvirtinta tik tuo atveju, jei ji bus deramai pagrįsta pateikiant likvidumo planą, kuriame nurodomi gavėjo likvidumo poreikiai per kitus šešis mėnesius.

3.5.2.   Restruktūrizavimo pagalba

(61)

Restruktūrizavimo pagalbos suma ir intensyvumas negali viršyti visiško minimumo, būtino restruktūrizavimui įvykdyti, atsižvelgiant į gavėjo, jo akcininkų ar verslo grupės, kuriai jis priklauso, finansinius išteklius. Visų pirma, privaloma užtikrinti pakankamą nuosavo įnašo restruktūrizavimo išlaidoms padengti ir naštos pasidalijimo lygį, kaip išsamiau nurodyta šiame skirsnyje (3.5.2). Atliekant tokį įvertinimą bus atsižvelgiama į bet kokią ankščiau suteiktą sanavimo pagalbą.

3.5.2.1.   Nuosavas įnašas

(62)

Pagalbos gavėjas, jo akcininkai arba kreditoriai, arba verslo grupė, kuriai jis priklauso, arba nauji investuotojai turi iš nuosavų išteklių skirti reikšmingą įnašą (31) restruktūrizavimo išlaidoms padengti. Tokio nuosavo įnašo poveikis gavėjo mokumui ar likvidumo pozicijai paprastai turėtų būti panašus į teikiamos pagalbos. Pavyzdžiui, jeigu dėl teiktinos pagalbos pagerėja gavėjo nuosavo kapitalo padėtis, nuosavas įnašas turėtų taip pat apimti nuosavo kapitalo didinimo priemones, kaip antai naujo nuosavo kapitalo gavimą iš senųjų akcininkų, esamos skolos nurašymą ir kapitalo vekselius arba esamos skolos konvertavimą į nuosavą kapitalą, arba naujo išorės nuosavo kapitalo gavimą rinkos sąlygomis. Institucija atsižvelgs, ar nuosavas įnašas turi panašų poveikį į teikiamos pagalbos, vertindama būtiną konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonių apimtį pagal 90 punktą.

(63)

Įnašai turi būti tikri, t. y. faktiniai, neįtraukiant ateityje laukiamo pelno, pvz., grynųjų pinigų srautų, ir kuo didesni. Į valstybės arba viešosios bendrovės įnašą gali būti atsižvelgiama tik tuo atveju, jeigu jame nėra pagalbos. Taip gali būti, visų pirma, tais atvejais, kai įnašą skiria nuo pagalbą teikiančios institucijos nepriklausomas subjektas (kaip antai valstybinis bankas arba viešoji kontroliuojančioji bendrovė), kuris sprendimą investuoti priėmė remdamasis savo komerciniais interesais (32).

(64)

Nuosavas įnašas paprastai bus laikomas pakankamu, jeigu jo suma sudaro bent 50 % restruktūrizavimo išlaidų. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir ypatingų sunkumų atveju (tai turi įrodyti susitariančioji šalis) Institucija gali sutikti su 50 % restruktūrizavimo išlaidų nesiekiančiu įnašu su sąlyga, kad to įnašo suma išliks reikšminga.

3.5.2.2.   Naštos pasidalijimas

(65)

Jeigu valstybės pagalba teikiama tokia forma, dėl kurios pagerėja gavėjo nuosavo kapitalo padėtis, pavyzdžiui, jeigu valstybė skiria subsidijas, suteikia kapitalo injekcijas arba nurašo skolas, tokia valstybės pagalba gali apsaugoti akcininkus ir subordinuotuosius kreditorius nuo jų sprendimo investuoti į gavėją padarinių. Tai gali sukelti neatsakingo elgesio riziką ir susilpninti rinkos drausmę. Galiausiai, pagalba nuostoliams padengti turėtų būti teikiama tik tokiomis sąlygomis, kuriomis numatomas tinkamas naštos pasidalijimas su esamais investuotojais.

(66)

Tinkamas naštos pasidalijimas paprastai reikš, kad senieji akcininkai ir, jei reikia, subordinuotieji kreditoriai privalo visiškai padengti nuostolius. Subordinuotieji kreditoriai turėtų prisidėti prie nuostolių padengimo atitinkamų priemonių pagrindinę sumą arba konvertuodami į nuosavą kapitalą, arba ją nurašydami. Todėl valstybės intervencija turėtų vykti tik po to, kai nuostoliai yra visiškai apskaityti ir priskirti esamiems akcininkams ir subordinuotosios skolos turėtojams (33). Bet kuriuo atveju restruktūrizavimo laikotarpiu pinigų srautai iš gavėjo nuosavo kapitalo arba subordinuotosios skolos turėtojams turėtų būti neleidžiami, kiek tai teisiškai įmanoma, nebent tai neproporcingai paveiktų tuos, kurie suteikė naujo kapitalo.

(67)

Tinkamas naštos pasidalijimas taip pat reikš, kad valstybės pagalba, dėl kurios pagerėja gavėjo nuosavo kapitalo padėtis, turėtų būti teikiama tokiomis sąlygomis, pagal kurias valstybei suteikiama pagrįsta gavėjo vertės padidėjimo ateityje dalis, atsižvelgiant į valstybės suteikto nuosavo kapitalo sumą, palyginti su bendrovės nuosavu kapitalu, likusiu po nuostolių apskaitos.

(68)

Institucija gali leisti taikyti visiško 66 punkte nustatytų priemonių įgyvendinimo išimtis, jeigu to nepadarius tos priemonės sukeltų neproporcingus rezultatus. Taip gali atsitikti tokiais atvejais, kai pagalbos suma yra maža, palyginti su nuosavu įnašu, arba kai atitinkama susitariančioji šalis įrodo, kad subordinuotieji kreditoriai ekonomiškai gautų mažiau nei įprastos nemokumo procedūros atveju ir jeigu valstybės pagalba nebūtų teikiama.

(69)

Institucija sistemingai nereikalaus, kad pirmaeilės skolos turėtojai skirtų įnašą gavėjo nuosavo kapitalo padėčiai atstatyti. Tačiau tokį įnašą ji gali laikyti pagrindu sumažinti būtiną konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonių mastą pagal 90 punktą.

3.6.   Neigiamas poveikis

3.6.1.   Principas „pirmą ir paskutinį kartą“

(70)

Siekiant sumažinti neatsakingo elgesio riziką, paskatas pernelyg rizikuoti ir galimus konkurencijos iškraipymus, pagalba turėtų būti teikiama sunkumų patiriančioms įmonėms tik vienai restruktūrizavimo operacijai atlikti. Tai vadinama principu „pirmą ir paskutinį kartą“. Jeigu pagalbą pagal šias gaires anksčiau gavusiai įmonei vėl prireikia tokios pagalbos, tai reiškia, kad įmonės sunkumai kartojasi arba kad jie nebuvo tinkamai pašalinti ankstesne pagalba. Kartotinės valstybės intervencijos gali sukelti neatsakingo elgesio rizikos problemų ir bendram interesui prieštaraujančių konkurencijos iškraipymų.

(71)

Susitariančioji šalis, pranešdama Institucijai apie planuojamą sanavimo arba restruktūrizavimo pagalbą, privalo nurodyti, ar atitinkama įmonė yra anksčiau gavusi sanavimo pagalbą, restruktūrizavimo pagalbą arba laikiną restruktūrizavimo paramą, įskaitant bet kokią tokią pagalbą, suteiktą iki šių gairių įsigaliojimo dienos, ir pagalbą, apie kurią nepranešta (34). Jeigu įmonė yra gavusi tokią pagalbą anksčiau ir jeigu nuo pagalbos suteikimo, restruktūrizavimo laikotarpio pabaigos arba restruktūrizavimo plano įgyvendinimo sustabdymo (priklausomai nuo to, kas įvyko vėliau) praėjo mažiau nei 10 metų, Institucija neleis vėl teikti pagalbos pagal šias gaires.

(72)

Šios taisyklės išimtys gali būti taikomos šiais atvejais:

a)

kai restruktūrizavimo pagalba teikiama po sanavimo pagalbos, kaip vienos restruktūrizavimo operacijos dalis;

b)

kai sanavimo pagalba arba laikina restruktūrizavimo parama buvo suteikta pagal šias gaires ir po tos pagalbos nebuvo suteikta restruktūrizavimo pagalba, jeigu:

i)

buvo galima pagrįstai manyti, kad gavėjas ilguoju laikotarpiu po pagalbos pagal šias gaires suteikimo taps gyvybingas ir

ii)

naujos sanavimo arba restruktūrizavimo pagalbos prireikia praėjus bent penkeriems metams dėl nuo gavėjo nepriklausančių nenumatytų aplinkybių (35);

c)

atsirado išskirtinių ir nenumatytų nuo gavėjo nepriklausančių aplinkybių.

(73)

Principas „pirmą ir paskutinį kartą“ bus taikomas neatsižvelgiant į gavėjo nuosavybės pokyčius po pagalbos suteikimo ir į teismines ar administracines procedūras, dėl kurių pagerėtų gavėjo balansas, sumažėtų įsipareigojimai ar būtų nurašytos ankstesnės skolos, jeigu veiklą tęsia ta pati įmonė.

(74)

Jei sanavimo pagalbą, restruktūrizavimo pagalbą arba laikiną restruktūrizavimo paramą gavo verslo grupė, Institucija paprastai neleis vėl teikti sanavimo arba restruktūrizavimo pagalbos nei tai grupei, nei jai priklausantiems subjektams, jeigu nuo pagalbos suteikimo, restruktūrizavimo laikotarpio pabaigos arba restruktūrizavimo plano įgyvendinimo sustabdymo, priklausomai nuo to, kas įvyko vėliau, nėra praėję 10 metų. Jeigu verslo grupei priklausantis subjektas gavo sanavimo pagalbą, restruktūrizavimo pagalbą arba laikiną restruktūrizavimo paramą, visa grupė bei kiti jai priklausantys subjektai, išskyrus ankstesnį pagalbos gavėją, gali gauti sanavimo ar restruktūrizavimo pagalbą (jei laikomasi kitų šių gairių nuostatų). Susitariančiosios šalys privalo įrodyti, kad jokia grupės ar kitų grupės subjektų gauta pagalba nebus perduota ankstesniam pagalbos gavėjui.

(75)

Jei įmonė perima kitos įmonės turtą, visų pirma jei perimtai įmonei buvo taikoma viena iš 73 punkte nurodytų procedūrų arba kolektyvinė nemokumo procedūra, pradėta pagal nacionalinę teisę, ir jei ji yra gavusi sanavimo ar restruktūrizavimo pagalbą arba laikiną restruktūrizavimo paramą, pirkėjui netaikomas principas „pirmą ir paskutinį kartą“ su sąlyga, kad senosios įmonės ir pirkėjo nesieja ekonominis tęstinumas (36).

3.6.2.   Konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonės

(76)

Kai teikiama restruktūrizavimo pagalba, būtina imtis konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonių, kad neigiamas poveikis prekybos sąlygoms būtų kuo labiau sumažintas ir teigiamas poveikis nusvertų neigiamą poveikį. Institucija tokių priemonių formos ir taikymo srities tinkamumą vertins pagal šį skirsnį (3.6.2).

3.6.2.1.   Konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonių pobūdis ir forma

(77)

Nepažeidžiant 84 punkto, konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonės paprastai bus struktūrinės priemonės. Siekdama pašalinti konkurencijos iškraipymus konkrečiais atvejais, prireikus Institucija gali sutikti, kad būtų taikomos kitos, nei nurodyta 84 punkte, elgsenos priemonės arba rinkos atvėrimo priemonės, vietoj kai kurių arba visų struktūrinių priemonių, kurios paprastai turėtų būti taikomos.

Struktūrinės priemonės – verslo veiklos pardavimas ir sumažinimas

(78)

Remiantis vertinimu, atliekamu pagal konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonių (nustatytų 3.6.2.2 skirsnyje) suderinimo kriterijus, restruktūrizavimo pagalbą gaunančioms įmonėms gali reikėti parduoti turtą arba sumažinti pajėgumus ar rinkos dalį. Tokių priemonių visų pirmą reikėtų imtis rinkoje (-ose), kurioje (-iose) įmonė po restruktūrizavimo turės stiprią padėtį, ypač toje (-ose) rinkoje (-ose), kurioje (-iose) yra dideli pertekliniai pajėgumai. Siekiant riboti konkurencijos iškraipymus turtą reikėtų parduoti nedelsiant, atsižvelgiant į parduodamo turto rūšį ir jo perleidimo kliūtis (37), tačiau bet kuriuo atveju per restruktūrizavimo plano įgyvendinimo laikotarpį. Pardavimas, nurašymas ir nuostolingos veiklos nutraukimas, kuris bet kokiu atveju būtų būtinas ilgalaikiam gyvybingumui atkurti, atsižvelgiant į 3.6.2.2 skirsnyje nustatytus principus paprastai nebus laikomas pakankamu konkurencijos iškraipymams pašalinti.

(79)

Kad tokiomis priemonėmis būtų stiprinama konkurencija ir prisidedama prie vidaus rinkos, jomis turėtų būti sudaromos palankios sąlygos naujiems konkurentams įeiti į rinką, esamiems mažiems konkurentams plėstis arba vykdyti tarptautinę veiklą. Reikėtų vengti užsidarymo nacionalinėje rinkoje ir vidaus rinkos fragmentacijos.

(80)

Konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonės neturėtų sukelti rinkos struktūros problemų. Todėl struktūrinės priemonės paprastai turėtų būti gyvybingų savarankiškų verslo subjektų pardavimas remiantis veiklos tęstinumo prielaida; jei tuos subjektus įsigyja tinkamas pirkėjas, ilgainiui jie gali veiksmingai konkuruoti. Jeigu tokio subjekto nėra, gavėjas gali atskirti esamą ir tinkamai finansuojamą veiklą ir ją vėliau parduoti, taip sukurdamas naują gyvybingą subjektą, kuris turėtų gebėti konkuruoti rinkoje. Struktūrinės priemonės, kurios apima tik turto pardavimą ir kuriomis nesukuriamas konkuruoti rinkoje gebantis gyvybingas subjektas, yra mažiau veiksmingos siekiant išsaugoti konkurenciją ir todėl bus patvirtintos tik išskirtiniais atvejais, kai atitinkama susitariančioji šalis įrodys, kad neįmanoma taikyti jokios kitos formos struktūrinių priemonių arba kad kitos struktūrinės priemonės keltų didelę grėsmę įmonės ekonominiam gyvybingumui.

(81)

Gavėjas turėtų sudaryti palankias sąlygas pardavimui, pvz., atskirdamas veiklą ir sutikdamas nevilioti parduoto verslo klientų.

(82)

Jeigu paaiškėja, kad gali būti sunku surasti pirkėją turtui, kurį gavėjas siūlo parduoti, tik sužinojęs apie tokius sunkumus, jis turės nurodyti pardavimo alternatyvas arba priemones, kurių reikėtų imtis atitinkamoje (-ose) rinkoje (-ose), jeigu pirminis pardavimas nebus įvykdytas.

Elgsenos priemonės

(83)

Elgsenos priemonių tikslas – užtikrinti, kad pagalba būtų naudojama tik ilgalaikio gyvybingumo atkūrimui finansuoti ir kad ja nebūtų piktnaudžiaujama siekiant prailginti didelių ir nuolatinių rinkos struktūros iškraipymų egzistavimą arba apsaugoti gavėją nuo sveikos konkurencijos.

(84)

Siekiant apsaugoti struktūrinių priemonių poveikį, visais atvejais privaloma taikyti šias elgsenos priemones – šios priemonės iš principo turėtų būti taikomos restruktūrizavimo plano laikotarpiu:

a)

turi būti reikalaujama, kad gavėjai restruktūrizavimo laikotarpiu neįsigytų kitos bendrovės akcijų, nebent tai būtina ilgalaikiam gavėjo gyvybingumui užtikrinti. Taip siekiama užtikrinti, kad pagalba būtų naudojama gyvybingumui atkurti, o ne investicijoms finansuoti ar gavėjo rinkos daliai esamose ar naujose rinkose plėsti. Po pranešimo tokį įsigijimą Institucija gali patvirtinti kaip restruktūrizavimo plano dalį;

b)

turi būti reikalaujama, kad gavėjai, parduodami produktus ir paslaugas, nereklamuotų valstybės pagalbos kaip konkurencinio pranašumo.

(85)

Išskirtinėmis aplinkybėmis gali būti būtina reikalauti, kad gavėjai nesiimtų komercinių veiksmų, kurių tikslas – greitai padidinti savo rinkos dalį, susijusią su produktų arba geografinėmis rinkomis, siūlydami sąlygas (pvz., kainas ir kitas prekybos sąlygas), kurių negalėtų pasiūlyti valstybės pagalbos negaunantys konkurentai. Tokie apribojimai bus taikomi tik tais atvejais, kai jokia kita taisomąja priemone – struktūrine ar elgsenos – negalima tinkamai pašalinti nustatytų konkurencijos iškraipymų ir kai pačia tokia priemone nebus ribojama konkurencija atitinkamoje rinkoje. Taikydama tokį reikalavimą Institucija lygins gavėjo siūlomas sąlygas su didelę rinkos dalį turinčių tikėtinų konkurentų siūlomomis sąlygomis.

Rinkos atvėrimo priemonės

(86)

Atlikdama bendrą vertinimą, Institucija svarstys galimus susitariančiosios šalies teikiamus įsipareigojimus dėl pačios susitariančiosios šalies arba gavėjo taikomų priemonių, kuriomis siekiama skatinti atviras, patikimas ir konkurencingas rinkas, pvz., sudarant palankias sąlygas įeiti į rinką ir iš jos pasitraukti. Tai visų pirma apima priemones, kurių tikslas – laikantis EEE teisės atverti tam tikras su gavėjo veikla tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias rinkas kitiems EEE veiklos vykdytojams. Tokiomis iniciatyvomis gali būti pakeičiamos kitos konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonės, kurių gavėjas paprastai turėtų imtis.

3.6.2.2.   Konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonių suderinimas

(87)

Konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonėmis turėtų būti sprendžiamos neatsakingo elgesio rizikos problemos ir šalinami galimi iškraipymai rinkose, kuriose veikia gavėjas. Tokių priemonių apimtis priklausys nuo keleto veiksnių, visų pirma: pagalbos dydžio ir pobūdžio ir aplinkybių, kuriomis ji suteikta; gavėjo dydžio (38) ir santykinės svarbos rinkoje ir atitinkamos rinkos charakteristikų; neatsakingo elgesio rizikos problemų, likusių po nuosavo įnašo ir naštos pasidalijimo priemonių taikymo.

(88)

Visų pirma Institucija nagrinės pagalbos dydį (jei tinkama, aproksimavimo būdu) ir pobūdį absoliučiąja verte ir atsižvelgdama į gavėjo turtą ir visos rinkos dydį.

(89)

Gavėjo dydį ir santykinę svarbą rinkoje (-ose) prieš restruktūrizavimą ir po jo Institucija vertins tam, kad nustatytų tikėtiną pagalbos poveikį toms rinkoms, palyginti su tikėtinu rezultatu be pagalbos. Siekiant užtikrinti, kad būtų išsaugota veiksminga konkurencija, priemonės bus rengiamos atsižvelgiant į rinkos charakteristikas (39).

(90)

Nagrinėdama neatsakingo elgesio rizikos problemas, Institucija taip pat vertins nuosavo įnašo ir naštos pasidalijimo lygį. Jeigu nuosavo įnašo ir naštos pasidalijimo lygis yra didesnis, nei reikalaujama pagal 3.5.2 skirsnį, ir taip yra apribojama pagalbos suma ir neatsakingo elgesio rizika, būtina konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonių apimtis gali būti mažesnė.

(91)

Kadangi restruktūrizavimo veikla gali sukelti grėsmę vidaus rinkai, palankiai bus vertinamos konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad nacionalinės rinkos išliktų atviros ir palankios konkurencijai.

(92)

Konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonės neturėtų kelti grėsmės gavėjo gyvybingumo atkūrimo perspektyvoms (taip gali atsitikti tada, kai priemonės įgyvendinimo išlaidos yra labai didelės arba, išskirtiniais atitinkamos susitariančiosios šalies tinkamai pagrįstais atvejais, kai dėl priemonės gavėjo veiklos mastas sumažėja taip, kad kyla grėsmė, kad jo gyvybingumas nebus atkurtas) ir neturėtų pakenkti vartotojams ir konkurencijai.

(93)

Pagalba restruktūrizavimo socialinėms išlaidoms padengti, kaip apibūdinta 32–35 punktuose, turi būti aiškiai nurodyta restruktūrizavimo plane, nes į pagalbą socialinėms priemonėms, kurios išskirtinai skirtos atleistiems darbuotojams, nebus atsižvelgiama nustatant konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonių apimtį. Gindama bendrus interesus, Institucija pasirūpins, kad įgyvendinant restruktūrizavimo planą, restruktūrizavimo socialinis poveikis susitariančiosiose šalyse, išskyrus tą, kuri teikia pagalbą, būtų kuo mažesnis.

3.6.3.   Ankstesnės neteisėtos pagalbos gavėjai

(94)

Jei sunkumų patiriančiai įmonei anksčiau buvo suteikta neteisėta pagalba, dėl kurios Institucija priėmė neigiamą sprendimą, nurodydama susigrąžinti pagalbą, ir jei gauta pagalba nebuvo susigrąžinta pažeidžiant 3 protokolo (40) II dalies 14 straipsnį, vertinant bet kokią tai pačiai įmonei planuojamą teikti pagalbą pagal šias gaires, visų pirma bus atsižvelgiama į anksčiau suteiktos pagalbos ir naujosios pagalbos suminį poveikį ir, antra, į tai, kad anksčiau suteikta pagalba nebuvo grąžinta (41).

3.6.4.   Konkrečios sąlygos, nustatomos patvirtinant pagalbą

(95)

Institucija gali nustatyti sąlygas ir įpareigojimus, kurie, jos manymu, yra būtini užtikrinti, kad teikiant pagalbą konkurencija nebūtų iškraipoma taip, kad prieštarautų bendram interesui, jeigu atitinkama susitariančioji šalis neįsipareigojo priimti tokių nuostatų. Pavyzdžiui, ji gali reikalauti, kad susitariančioji šalis imtųsi tam tikrų priemonių, nustatytų tam tikrus įpareigojimus gavėjui arba neteiktų kitų rūšių pagalbos gavėjui restruktūrizavimo laikotarpiu.

3.7.   Skaidrumas

(96)

Susitariančiosios šalys užtikrina, kad išsamioje nacionalinėje ar regioninėje valstybės pagalbos svetainėje būtų skelbiama ši informacija:

visas patvirtintos pagalbos schemos arba sprendimo dėl individualios pagalbos suteikimo ir įgyvendinimo nuostatų tekstas arba nuoroda į jį,

pagalbą teikiančios institucijos (-ų) pavadinimas (-ai),

atskirų pagalbos gavėjų pavadinimai, kiekvienam gavėjui suteiktos pagalbos forma ir suma, pagalbos suteikimo data, įmonės rūšis (MVĮ ar didelė bendrovė), regionas, kuriame įsisteigęs pagalbos gavėjas (NUTS II lygmeniu), ir pagrindinis ekonomikos sektorius, kuriame gavėjas vykdo veiklą (NACE grupės lygmeniu) (42).

Šis reikalavimas gali būti netaikomas, jei skirta individuali pagalba yra mažesnė nei 500 000 EUR. Mokesčių lengvatų schemų atveju informacija apie individualios pagalbos sumas (43) gali būti nurodoma tokiais intervalais (mln. EUR): [0,5–1]; [1–2]; [2–5]; [5–10]; [10–30]; [30 ir daugiau].

Tokia informacija turi būti skelbiama po to, kai priimamas sprendimas teikti pagalbą; ji turi būti saugoma bent 10 metų ir prieinama plačiajai visuomenei be apribojimų (44). Iki 2016 m. liepos 1 d. susitariančiosios šalys neprivalės skelbti pirmiau nurodytos informacijos (45).

4.   Restruktūrizavimo pagalba remiamose vietovėse

(97)

Remdamasi EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalies a ir c punktais, valstybės pagalbą, kurios tikslas skatinti tam tikrų EEE palankių sąlygų neturinčių vietovių ekonominę plėtrą, Institucija gali laikyti suderinama su EEE susitarimo veikimu. Todėl vertindama restruktūrizavimo pagalbą remiamose vietovėse, Institucija taip pat atsižvelgs į regioninės plėtros poreikius. Tačiau tai, kad sunkumų patirianti įmonė yra remiamoje vietovėje, nereiškia, kad galima atlaidžiai vertinti restruktūrizavimo pagalbą: vidutiniu ar ilguoju laikotarpiu ji nepadeda regionui dirbtinai išsaugoti bendrovių. Be to, siekiant skatinti regionų vystymąsi, regionai yra skatinami naudoti savo išteklius taip, kad būtų greitai vystoma gyvybinga ir tvari veikla. Galiausiai, konkurencijos iškraipymai turi būti kuo mažesni net jei pagalba yra teikiama įmonėms remiamose vietovėse. Šiomis aplinkybėmis būtina atsižvelgti į galimą žalingą šalutinį poveikį, kuris galėtų atsirasti atitinkamoje vietovėje ir kitose remiamose vietovėse.

(98)

Taigi 3 skyriuje išvardyti kriterijai taip pat turi būti taikomi remiamoms vietovėms, net kai svarstomi regionų vystymosi poreikiai. Jeigu konkretaus sektoriaus valstybės pagalbos taisyklėse nenustatyta kitaip, remiamose vietovėse 3.6.2 skirsnio nuostatas dėl konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonių Institucija vis dėlto taikys taip, kad būtų apribotas neigiamas sisteminis poveikis regionui. Tai darydama, ji visų pirma gali sušvelninti reikalavimus dėl pajėgumų arba rinkos dalies sumažinimo. Tokiais atvejais bus atskiriamos vietovės, atitinkančios regioninės pagalbos teikimo reikalavimus pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalies a punktą, ir vietovės, atitinkančios tokios pagalbos teikimo reikalavimus pagal 61 straipsnio 3 dalies c punktą, siekiant atsižvelgti į didesnes pirmųjų vietovių regionines problemas. Jeigu tai reikalinga dėl konkrečių remiamos vietovės aplinkybių, pvz., jeigu gavėjui labai sunku gauti papildomą finansavimą iš rinkos dėl jo vietos remiamoje vietovėje, Institucija gali sutikti, kad įnašas būtų mažesnis už 50 % restruktūrizavimo išlaidų, kai taikomas 64 punktas.

5.   Pagalba sunkumų patiriantiems VESP teikėjams

(99)

Vertindama valstybės pagalbą sunkumų patiriantiems VESP teikėjams, Institucija atsižvelgs į konkretų VESP pobūdį, visų pirma į poreikį užtikrinti nenutrūkstamą paslaugų teikimą pagal EEE susitarimo 59 straipsnio 2 dalį.

(100)

VESP teikėjams gali prireikti valstybės pagalbos, kad jie galėtų toliau teikti VESP tokiomis sąlygomis, kurios yra suderinamos su jų ilgalaikiu gyvybingumu. Todėl taikant 47 punktą, ilgalaikio gyvybingumo atkūrimas gali būti grindžiamas prielaida, kad prieš restruktūrizavimą arba per jį sudaryto pavedimo laikotarpiu bus galima gauti valstybės pagalbą, atitinkančią suderinamumo reikalavimus, nustatytus VESP bendrosiose nuostatose (46), VESP sprendime (47), Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1370/2007 (48), Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1008/2008 (49) ir Aviacijos gairėse (50) arba Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3577/92 (51) ir Jūrų transporto gairėse (52).

(101)

Jeigu Institucija vertins pagalbą sunkumų patiriantiems VESP teikėjams pagal šias gaires, ji atsižvelgs į visą atitinkamo teikėjo gautą valstybės pagalbą, įskaitant visas kompensacijas už su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų vykdymą. Kadangi kompensacija už viešąją paslaugą gali sudaryti didelę dalį įprastų VESP teikėjų pajamų, taip apskaičiuota pagalbos suma gali būti labai didelė, palyginti su gavėjo dydžiu, ir valstybei tenkanti našta restruktūrizuojant gavėją gali būti perdėta. Todėl nustatydama pagal 3.5.2.1 skirsnį reikalaujamą nuosavą įnašą, Institucija neatsižvelgs į tas kompensacijas už viešąją paslaugą, kurios atitinka suderinamumo reikalavimus, nustatytus VESP bendrosiose nuostatose, VESP sprendime arba Reglamente (EB) Nr. 1370/2007, arba Reglamente (EB) Nr. 1008/2008 ir Aviacijos gairėse, arba Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3577/92 ir Jūrų transporto gairėse.

(102)

Kadangi VESP teikti yra būtinas turtas, gali būti nepraktiška reikalauti parduoti tokį turtą, kaip konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonę, taikant 3.6.2 skirsnį. Tokiais atvejais Institucija gali reikalauti imtis alternatyvių priemonių ir jomis užtikrinti, kad konkurencija nebūtų iškraipyta prieštaraujant bendram interesui, visų pirma kuo greičiau nustatant sąžiningą atitinkamų VESP konkurenciją.

(103)

Jeigu VESP teikėjas negali įvykdyti šiose gairėse nustatytų sąlygų, atitinkama pagalba negali būti laikoma suderinama. Tačiau tokiais atvejais Institucija gali leisti išmokėti tokią pagalbą, jeigu tai būtina VESP tęstinumui užtikrinti, kol paslaugą pavedama teikti naujam teikėjui. Institucija leis teikti pagalbą tik tada, jeigu atitinkama susitariančioji šalis, remdamasi objektyviais pagrindais, įrodys, kad pagalbos suma ir trukmė tikrai neviršija sumos ir trukmės, būtinos tam, kad būtų galima pavesti paslaugą naujam teikėjui.

6.   Pagalbos schemos, susijusios su mažesnėmis pagalbos sumomis ir mažesniais gavėjais

6.1.   Bendrosios sąlygos

(104)

Jeigu susitariančiosios šalys nori pagal šias gaires teikti pagalbą MVĮ arba mažesnėms valstybės įmonėms, tokia pagalba paprastai turėtų būti teikiama pagal schemas. Schemų naudojimas padeda apriboti su neatsakingo elgesio rizika susijusius konkurencijos iškraipymus, nes leidžia susitariančiajai šaliai ex ante aiškiai pareikšti, kokiomis sąlygomis ji gali nuspręsti teikti pagalbą sunkumų patiriančioms įmonėms.

(105)

Schemose turi būti nurodyta didžiausia pagalbos suma, kurią galima suteikti vienai įmonei, kai tokia pagalba sudaro sanavimo pagalbos, restruktūrizavimo pagalbos arba laikinos restruktūrizavimo paramos operacijos dalį, įskaitant atvejus, kai planas yra pakeičiamas. Didžiausia bendra pagalbos suma vienai įmonei negali viršyti 10 mln. EUR, įskaitant pagalbą, gautą iš kitų šaltinių ar pagal kitas schemas.

(106)

Nors tokių schemų suderinamumas bus paprastai vertinamas atsižvelgiant 3, 4 ir 5 skyriuose nustatytas sąlygas, tikslinga nustatyti tam tikrais atžvilgiais supaprastintas sąlygas, kad susitariančiosios šalys galėtų taikyti tas sąlygas papildomai nesikreipdamos į Instituciją ir kad MVĮ ir mažesnėms valstybės įmonėms tenkanti būtinos informacijos pateikimo našta būtų mažesnė. Atsižvelgdama į mažas pagalbos sumas ir gavėjus, Institucija laikosi nuomonės, kad reikšmingų konkurencijos iškraipymų galimybės tokiais atvejais yra mažesnės. Todėl 3, 4 ir 5 skyrių nuostatos tokioms schemoms taikomos mutatis mutandis, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip 6.2, 6.3, 6.4 ir 6.5 skirsniuose. Šiame skyriuje taip pat pateikiamos nuostatos dėl laikinos restruktūrizavimo paramos ir schemų trukmės bei vertinimo.

6.2.   Bendros svarbos tikslas

(107)

Nors pasitraukus vienai MVĮ (53), veikiausiai nekiltų socialinių sunkumų ir neatsirastų rinkos nepakankamumas, būtinas taikant 44 punktą, MVĮ atveju didesnį susirūpinimą kelia tai, kad tuo atveju, kai MVĮ, pajėgios restruktūrizuotis ir atkurti savo ilgalaikį gyvybingumą, negali to padaryti dėl likvidumo problemų, gali būti prarandama vertė. Todėl teikiant pagalbą pagal schemas, susitariančiajai šaliai pakanka nustatyti, kad pasitraukus gavėjui veikiausiai kiltų socialinių sunkumų arba atsirastų rinkos nepakankamumas, visų pirma, kad:

a)

novatoriškos arba didelį augimo potencialą turinčios MVĮ pasitraukimas galėtų turėti neigiamų padarinių;

b)

įmonės, turinčios plačių ryšių su kitomis vietos ar regiono įmonėmis, visų pirma kitomis MVĮ, pasitraukimas galėtų turėti neigiamų padarinių;

c)

dėl kredito rinkos nepakankamumo arba neigiamų paskatų iš principo gyvybinga įmonė būtų priversta bankrutuoti; arba

d)

atsirastų panašių gavėjo tinkamai pagrįstų sunkumų atvejų.

(108)

Nukrypstant nuo 50 punkto, gavėjams pagal schemas nereikės pateikti rinkos tyrimo.

6.3.   Tinkamumas

(109)

55 punkto d papunktyje nustatytas reikalavimas bus laikomas įvykdytu, jeigu sanavimo pagalba teikiama ne ilgesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį, per kurį turi būti atlikta gavėjo padėties analizė. Iki to laikotarpio pabaigos

a)

susitariančioji šalis privalo patvirtinti restruktūrizavimo planą arba likvidavimo planą arba

b)

gavėjas privalo pateikti suprastintą restruktūrizavimo planą pagal 115 punktą, arba

c)

paskola turi būti grąžinta, arba garantija nutraukta.

(110)

Nukrypstant nuo 57 punkto, susitariančiosioms šalims nereikės įvertinti, ar atlygis, kaip nustatyta pagal 56 punktą, yra tinkamas lyginamasis standartas.

6.4.   Pagalbos proporcingumas ir (arba) iki minimumo sumažinta pagalba

(111)

Nukrypstant nuo 64 punkto, susitariančiosios šalys gali laikyti nuosavą įnašą pakankamu, jei jis sudaro bent 40 % restruktūrizavimo išlaidų vidutinės įmonės atveju arba 25 % restruktūrizavimo išlaidų mažosios įmonės atveju.

6.5.   Neigiamas poveikis

(112)

Susitariančioji šalis, ketinanti teikti sanavimo pagalbą, restruktūrizavimo pagalbą arba laikiną restruktūrizavimo paramą, privalo patikrinti, ar laikomasi 3.6.1 skirsnyje nustatyto principo „pirmą ir paskutinį kartą“. Tuo tikslu susitariančioji šalis privalo nustatyti, ar atitinkama įmonė yra anksčiau gavusi sanavimo pagalbą, restruktūrizavimo pagalbą arba laikiną restruktūrizavimo paramą, įskaitant bet kokią tokią pagalbą, suteiktą iki šių gairių įsigaliojimo dienos, ir pagalbą, apie kurią nepranešta. Jeigu įmonė yra gavusi tokią pagalbą anksčiau ir jeigu nuo sanavimo pagalbos arba laikinos restruktūrizavimo paramos suteikimo, restruktūrizavimo laikotarpio pabaigos arba restruktūrizavimo plano įgyvendinimo sustabdymo (priklausomai nuo to, kas įvyko vėliau) praėjo mažiau nei 10 metų, sanavimo pagalba, restruktūrizavimo pagalba ar laikina restruktūrizavimo parama negali būti teikiama, išskyrus atvejus:

a)

kai laikina restruktūrizavimo parama teikiama po sanavimo pagalbos, kaip vienos restruktūrizavimo operacijos dalis;

b)

kai restruktūrizavimo pagalba teikiama po sanavimo pagalbos arba laikinos restruktūrizavimo paramos, kaip vienos restruktūrizavimo operacijos dalis;

c)

kai sanavimo pagalba arba laikina restruktūrizavimo parama buvo suteikta pagal šias gaires ir po tos pagalbos nebuvo suteikta restruktūrizavimo pagalba, jeigu:

i)

buvo galima pagrįstai manyti, kad gavėjas ilguoju laikotarpiu po pagalbos pagal šias gaires suteikimo taps gyvybingas ir

ii)

naujos sanavimo arba restruktūrizavimo pagalbos arba laikinos restruktūrizavimo paramos prireikia praėjus bent penkeriems metams dėl nuo gavėjo nepriklausančių nenumatytų aplinkybių;

d)

atsirado išskirtinių ir nenumatytų nuo gavėjo nepriklausančių aplinkybių.

(113)

Konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonės gali turėti neproporcingą poveikį mažosioms įmonėms, visų pirma dėl tokių priemonių įgyvendinimo naštos. Todėl nukrypstant nuo 76 punkto, susitariančiosios šalys neprivalo reikalauti tokių priemonių iš mažųjų įmonių, išskyrus atvejus, kai valstybės pagalbos konkrečiame sektoriuje taisyklėse nustatyta kitaip. Tačiau mažosios įmonės paprastai neturėtų didinti savo pajėgumų restruktūrizavimo laikotarpiu.

6.6.   Laikina restruktūrizavimo parama

(114)

Tam tikrais atvejais įmonė galėtų užbaigti restruktūrizavimą be restruktūrizavimo pagalbos, jeigu turėtų galimybę gauti likvidumo paramą ilgesnį laikotarpį, nei įmanoma pagal sanavimo pagalbos sąlygas. Susitariančiosios šalys gali pradėti taikyti schemas, kuriomis suteikiama galimybė gauti likvidumo paramą ilgesnį nei šešių mėnesių laikotarpį (vadinamoji laikina restruktūrizavimo parama) toliau nustatytomis sąlygomis.

(115)

Laikina restruktūrizavimo parama turi atitikti šias sąlygas:

a)

parama turi būti pagalba paskolų garantijų arba paskolų forma;

b)

finansinės paskolos išlaidos arba, paskolų garantijų atveju, visos garantuotos paskolos finansinės išlaidos, įskaitant paskolos palūkanų normą ir garantijos priemoką, turi atitikti 116 punktą;

c)

laikina restruktūrizavimo parama turi atitikti 3 skyriaus nuostatas su pakeitimais, padarytais šiame skyriuje.

d)

laikina restruktūrizavimo parama gali būti teikiama 18 mėnesių neviršijantį laikotarpį, atėmus paskutinį praėjusį sanavimo pagalbos laikotarpį. Iki to laikotarpio pabaigos

i)

susitariančioji šalis privalo patvirtinti restruktūrizavimo planą, kaip numatyta 55 punkto d papunkčio ii įtraukoje, arba likvidavimo planą arba

ii)

paskola turi būti grąžinta, arba garantija nutraukta,

e)

ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pirmos išmokos sumokėjimo gavėjui, atėmus paskutinį praėjusį sanavimo pagalbos laikotarpį, susitariančioji šalis privalo patvirtini supaprastintą restruktūrizavimo planą. Tame plane nebūtina nurodyti visos 47–52 punktuose nurodytos informacijos, tačiau privaloma nurodyti veiksmus, kurių gavėjas privalo imtis savo ilgalaikiam gyvybingumui atkurti be valstybės paramos.

(116)

Atlygis už laikiną restruktūrizavimo paramą turėtų būti ne mažesnis už orientacinę normą, nustatytą Orientacinių normų gairėse silpnoms įmonėms, siūlančioms normalų turto įkeitimo lygį (šiuo metu 1 metų IBOR pridėjus 400 bazinių punktų) (54). Siekiant skatinti atsisakyti paramos, norma turėtų būti padidinta ne mažiau kaip 50 bazinių punktų praėjus 12 mėnesių nuo pirmos išmokos sumokėjimo gavėjui (atėmus paskutinį praėjusį sanavimo pagalbos laikotarpį).

(117)

Laikina restruktūrizavimo parama negali viršyti sumos, būtinos gavėjo verslui išsaugoti 18 mėnesių; nustatant tą sumą, reikėtų atsižvelgti į I priede nurodytos formulės rezultatą; pagalba, viršijanti to skaičiavimo rezultatą, gali būti teikiama tik tuo atveju, jei ji bus deramai pagrįsta pateikiant likvidumo planą, kuriame nurodomi gavėjo likvidumo poreikiai per kitus 18 mėnesių.

6.7.   Trukmė ir vertinimas

(118)

Institucija gali reikalauti, kad susitariančiosios šalys sumažintų tam tikrų schemų taikymo laikotarpį (paprastai iki ketverių metų arba mažiau) ir atliktų tų schemų vertinimą.

(119)

Vertinti reikės tas schemas, kurių iškraipomasis poveikis gali būti labai didelis, t. y. kai yra rizika, kad bus labai iškraipyta konkurencija, jei jų įgyvendinimas nebus laiku peržiūrėtas.

(120)

Atsižvelgiant į tikslus ir siekiant išvengti neproporcingos naštos mažesnius pagalbos projektus vykdančioms susitariančiosioms šalims, ši nuostata taikoma tik toms pagalbos schemoms, kurių pagalbos biudžetai dideli, kurios turi naujoviškų bruožų ar kuriomis numatomi dideli rinkų, technologijų ar reglamentavimo pokyčiai. Vertinimą turi atlikti nuo valstybės pagalbą teikiančios institucijos nepriklausantis ekspertas, remdamasis bendra metodika (55), ir vertinimas turi būti viešinamas. Vertinimas pateikiamas Institucijai laiku, kad ji galėtų įvertinti galimą pagalbos schemos galiojimo pratęsimą, ir bet kuriuo atveju – pasibaigus schemos galiojimui. Tiksli vertinimo aprėptis ir jo atlikimo būdas bus nustatyti sprendime dėl pagalbos priemonės patvirtinimo. Rengiant vėlesnes pagalbos priemones, kurių tikslas panašus, turi būti atsižvelgiama į vertinimo rezultatus.

7.   Procedūros

7.1.   Sanavimo pagalbos pagreitinta procedūra

(121)

Institucija kiek galėdama stengsis per vieną mėnesį priimti sprendimą dėl sanavimo pagalbos, kuri atitinka visas 3 skyriuje nurodytas sąlygas ir visus šiuos reikalavimus:

a)

sanavimo pagalba negali būti didesnė už sumą, apskaičiuotą pagal I priede nurodytą formulę, ir neviršija 10 mln. EUR;

b)

pagalba neteikiama 72 punkto b arba c papunkčiuose minėtais atvejais.

7.2.   Su restruktūrizavimo planais susijusios procedūros

7.2.1.   Restruktūrizavimo plano įgyvendinimas

(122)

Gavėjas turi įgyvendinti visą restruktūrizavimo planą ir įvykdyti visus kitus Institucijos sprendime dėl pagalbos patvirtinimo nurodytus įpareigojimus. Bet kokį plano ar kitų įpareigojimų nevykdymą Institucija laikys netinkamu pagalbos naudojimu, nedarydama poveikio 3 protokolo II dalies 23 straipsniui ir galimybei pateikti ieškinį ELPA Teisme pagal 3 protokolo I dalies 1 straipsnio 2 dalį.

(123)

Jei restruktūrizavimo operacijos trunka keletą metų ir joms skirtos didelės pagalbos sumos, Institucija gali pareikalauti, kad restruktūrizavimo pagalba būtų išmokama dalimis ir kiekviena dalis būtų išmokėta:

a)

prieš kiekvieną mokėjimą gavus patvirtinimą apie sėkmingą kiekvieno restruktūrizavimo plano etapo įgyvendinimą laikantis suplanuotų terminų; arba

b)

b) prieš kiekvieną mokėjimą patikrinus, ar planas įgyvendinamas sėkmingai, ir pritarus mokėjimui.

7.2.2.   Restruktūrizavimo plano pakeitimas

(124)

Jeigu restruktūrizavimo pagalba yra patvirtinama, atitinkama susitariančioji šalis restruktūrizavimo laikotarpiu gali paprašyti Institucijos pritarti restruktūrizavimo plano ir pagalbos sumos pakeitimams. Institucija gali sutikti su tokiais pakeitimais, jei jie atitinka šias sąlygas:

a)

pakeistame plane vis tiek turi būti numatytas gyvybingumo atkūrimas per pagrįstą laikotarpį;

b)

jeigu padidinamos restruktūrizavimo išlaidos, atitinkamai turi būti padidintas ir nuosavas įnašas;

c)

jeigu padidinama pagalbos suma, turi būti išplėstos konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonės, nei iš pradžių nustatyta;

d)

jeigu siūlomos konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonės yra labiau ribotos už iš pradžių nustatytas priemones, pagalbos suma turi būti atitinkamai sumažinta;

e)

nauji konkurencijos priemonių įgyvendinimo terminai, palyginti su pirmiau patvirtintais terminais, gali būti atidedami tik dėl priežasčių, kurių gavėjas ar susitariančioji šalis nekontroliuoja: jei taip nėra, pagalbos suma turi būti atitinkamai sumažinta.

(125)

Jei sušvelninamos Institucijos nustatytos sąlygos arba susitariančiosios šalies įsipareigojimai, pagalbos suma turi būti atitinkamai sumažinta arba gali būti nustatomos kitos sąlygos.

(126)

Jei atitinkama susitariančioji šalis pakeičia patvirtintą restruktūrizavimo planą apie tai tinkamai nepranešusi Institucijai arba jei gavėjas nukrypsta nuo patvirtinto restruktūrizavimo plano, Institucija pradės procedūrą pagal 3 protokolo II dalies 4 straipsnio 4 dalį, kaip nurodyta 3 protokolo II dalies 16 straipsnyje (netinkamas pagalbos taikymas), nedarydama poveikio 3 protokolo II dalies 23 straipsniui ir galimybei pateikti ieškinį ELPA Teisme pagal 3 protokolo I dalies 1 straipsnio 2 dalį.

7.2.3.   Būtinybė pranešti Institucijai apie gavėjui restruktūrizavimo laikotarpiu suteiktą pagalbą

(127)

Jei pagal šias gaires nagrinėjama restruktūrizavimo pagalba, bet kokios kitos pagalbos teikimas restruktūrizavimo laikotarpiu, net ir pagal jau patvirtintą schemą, gali turėti įtakos Institucijos vertinimui dėl būtinos konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonių apimties.

(128)

Todėl pranešimuose apie restruktūrizavimo pagalbą turi būti nurodoma visa kita pagalba, kurią ketinama teikti gavėjui restruktūrizavimo laikotarpiu, nebent jai taikoma de minimis taisyklė arba išimties reglamentai. Institucija, vertindama restruktūrizavimo pagalbą, atsižvelgia į tokią pagalbą.

(129)

Institucijai atskirai turi būti pranešama apie visą restruktūrizavimo laikotarpiu faktiškai teikiamą pagalbą, įskaitant pagal patvirtintą schemą teikiamą pagalbą, jeigu apie ją Institucijai nebuvo pranešta, kai ji priėmė sprendimą dėl restruktūrizavimo pagalbos.

(130)

Institucija užtikrina, kad teikiant pagalbą pagal patvirtintas schemas nebūtų išvengiama šių gairių reikalavimų.

8.   Ataskaitų teikimas ir stebėsena

(131)

Pagal 3 protokolą susitariančiosios šalys privalo teikti Institucijai metines ataskaitas. Tos metinės ataskaitos bus skelbiamos Institucijos svetainėje.

(132)

Priimdama sprendimą pagal šias gaires, Institucija gali nustatyti papildomus įpareigojimus teikti su suteikta pagalba susijusias ataskaitas, kad galėtų patikrinti, ar laikomasi pagalbos priemonę patvirtinančio sprendimo. Tam tikrais atvejais Institucija gali reikalauti, kad būtų paskirtas už stebėseną atsakingas patikėtinis, už verslo pardavimą atsakingas patikėtinis arba abu, siekiant užtikrinti atitiktį visoms sąlygoms ir pareigoms, kuriomis remiantis pagalba buvo patvirtinta.

9.   Tinkamos priemonės pagal 3 protokolo I dalies 1 straipsnio 1 dalį

(133)

Pagal EEE susitarimo 62 straipsnio 1 dalį ir 3 protokolo I dalies 1 straipsnio 1 dalį Institucija siūlo susitariančiosioms šalims, jei reikia, pakeisti galiojančias pagalbos schemas, kad jos atitiktų šias gaires, ne vėliau kaip 2015 m. vasario 1 d. Institucija naujas schemas tvirtins tik tada, jei bus laikomasi šių nuostatų.

(134)

Susitariančiosios šalys raginamos per du mėnesius nuo šių gairių paskelbimo Institucijos svetainėje dienos pranešti apie savo aiškų besąlyginį pritarimą 133 punkte pasiūlytoms tinkamoms priemonėms. Nesulaukusi kurios nors susitariančiosios šalies atsakymo, Institucija manys, kad ta susitariančioji šalis nesutinka su pasiūlytomis priemonėmis.

10.   Taikymo data ir trukmė

(135)

Šias gaires Institucija taikys nuo jų priėmimo dienos iki 2020 m. gruodžio 31 d.

(136)

Iki priėmimo dienos Institucijos užregistruoti pranešimai bus nagrinėjami atsižvelgiant į pranešimo metu galiojančius kriterijus.

(137)

Institucija nagrinės be jos leidimo suteiktos ir dėl to 3 protokolo I dalies 1 straipsnio 3 dalį pažeidžiančios sanavimo arba restruktūrizavimo pagalbos suderinamumą su EEE susitarimo veikimu, remdamasi šiomis gairėmis, jeigu dalis pagalbos arba visa pagalba suteikta po šių gairių paskelbimo Institucijos svetainėje.

(138)

Visais kitais atvejais vertinimą ji atliks remdamasi gairėmis, kurios galiojo pagalbos suteikimo metu.

(139)

Nepaisydama 136, 137 ir 138 punktų nuostatų, Institucija, nagrinėdama pagalbą sunkumų patiriantiems VESP teikėjams, 5 skyriaus nuostatas taikys nuo priėmimo dienos, neatsižvelgdama į tai, kada apie tą pagalbą pranešta arba kada ji suteikta.

(140)

Jeigu pagal VESP bendrųjų nuostatų 9 punktą Institucija pagal šias gaires nagrinėja pagalbą, suteiktą iki 2012 m. sausio 31 d. sunkumų patiriančiam VESP teikėjui, ji laikys tokią pagalbą suderinama su EEE susitarimo veikimu, jeigu pagalba atitiks VESP bendrųjų nuostatų nuostatas, išskyrus 9, 14, 19, 20, 24, 39 ir 60 punktus.

I PRIEDAS

FORMULĖ  (56), PAGAL KURIĄ APSKAIČIUOJAMA DIDŽIAUSIA SANAVIMO PAGALBOS ARBA LAIKINOS RESTRUKTŪRIZAVIMO PARAMOS SUMA PER ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ

Formula

Formulė grindžiama gavėjo veiklos rezultatais (EBIT – pajamos neatskaičius palūkanų ir mokesčių), užfiksuotais prieš metus iki pagalbos skyrimo arba pranešimo apie tokią pagalbą (pažymėta t). Prie šios sumos vėl pridedamas nuvertėjimas. Tada iš bendros sumos reikia atimti apyvartinio kapitalo pokyčius. Apyvartinio kapitalo pokytis apskaičiuojamas kaip paskutinių pasibaigusių ataskaitinių laikotarpių trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų (57) skirtumo pokytis. Panašiai, visus atidėjinius veiklos rezultatų lygmeniu reikės aiškiai nurodyti ir į rezultatą tokie atidėjiniai neįtraukiami.

Formulės tikslas – įvertinti gavėjo neigiamus grynųjų pinigų srautus metais prieš pagalbos paraišką (arba iki pagalbos skyrimo tuo atveju, kai apie pagalbą nepranešama). Pusės šios sumos turėtų užtekti, kad gavėjas išlaikytų verslą šešis mėnesius. Todėl taikant 60 punktą pagal formulę gautas rezultatas turi būti dalijamas iš 2. Taikant 117 punktą pagal formulę gautas rezultatas turi būti dauginamas iš 1,5.

Šią formulę galima taikyti tik tada, kai rezultatas yra neigiama suma. Jei rezultatas yra teigiamas, reikės pateikti išsamų paaiškinimą ir juo įrodyti, kad gavėjas yra sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta 20 punkte.

Pavyzdys:

Pajamos neatskaičius palūkanų ir mokesčių (mln. EUR)

(12)

Nuvertėjimas (mln. EUR)

2

Balansas (mln. EUR)

t m. gruodžio 31 d.

t – 1 m. gruodžio 31 d.

Trumpalaikis turtas

Pinigai arba ekvivalentai

10

5

Gautinos sumos

30

20

Atsargos

50

45

Iš anksto apmokėtos išlaidos

20

10

Kitas trumpalaikis turtas

20

20

Iš viso trumpalaikio turto

130

100

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Mokėtinos sumos

20

25

Sukauptos išlaidos

15

10

Atidėtos pajamos

5

5

Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų

40

40

Apyvartinis kapitalas

90

60

Apyvartinio kapitalo pokytis

30

[– 12 + 2 – 30]/2 = – 20 mln. EUR.

Kadangi pritaikius formulę gautas rezultatas yra didesnis nei 10 mln. EUR, 121 punkte aprašyta pagreitinta procedūra negali būti taikoma. Be to, šiame pavyzdyje, jeigu sanavimo pagalbos suma viršija 20 mln. EUR arba laikinos restruktūrizavimo paramos suma viršija 60 mln. EUR, pagalbos suma turi būti tinkamai pagrįsta pateikiant likvidumo planą, kuriame nurodyti gavėjo likvidumo poreikiai.

II PRIEDAS

Orientacinis restruktūrizavimo plano pavyzdys

Šiame priede nustatytas orientacinis restruktūrizavimo plano turinys, kad susitariančiosios šalys ir Institucija galėtų kuo veiksmingiau rengti ir peržiūrėti restruktūrizavimo planus.

Toliau pateikta informacija nedaromas poveikis išsamesniems gairėse nustatytiems reikalavimams dėl restruktūrizavimo plano turinio ir kitų dalykų, kuriuos turi įrodyti atitinkama susitariančioji šalis.

1.

Gavėjo aprašymas

2.

Rinkos (-ų), kurioje (-iose) gavėjas veikia, aprašymas

3.

Socialinių sunkumų, kurių siekiama išvengti teikiant pagalbą, arba rinkos nepakankamumo, kurį siekiama pašalinti, įrodymas, palyginimas su patikimu alternatyviu scenarijumi tuo atveju, jei valstybės pagalba nebūtų teikiama, parodant, kaip to alternatyvaus scenarijaus atveju atitinkamas (-i) tikslas (-ai) nebūtų pasiekti arba būtų pasiekti tik iš dalies

4.

Gavėjo sunkumų šaltinių aprašymas (įskaitant gavėjo verslo modelio arba įmonės valdymo sistemos trūkumų vaidmens sukeliant tuos sunkumus vertinimą ir tai, ar tų sunkumų buvo galima išvengti vadovybei laiku imantis tinkamų veiksmų) ir SSGG analizė

5.

Galimų planų išspręsti gavėjo problemas aprašymas ir tų planų palyginimas pagal reikiamą valstybės pagalbos sumą ir numatomus tų planų rezultatus

6.

Valstybės intervencijos aprašymas, išsamus kiekvienos valstybės priemonės aprašymas (įskaitant kiekvienos priemonės formą, sumą ir atlygį) ir įrodymas, kad pasirinktos valstybės pagalbos priemonės yra tinkamos problemoms, kurioms jos yra skirtos, spręsti

7.

Pasirinkto plano įgyvendinimo proceso struktūra, siekiant atkurti gavėjo ilgalaikį gyvybingumą per pagrįstą laikotarpį (jis iš principo neturėtų viršyti trejų metų), įskaitant veiksmų terminus ir kiekvieno veiksmo sąnaudų apskaičiavimą

8.

Verslo planas, kuriame nurodomos kitų penkerių metų finansinės perspektyvos ir įrodomas ilgalaikio gyvybingumo atkūrimas

9.

Gyvybingumo atkūrimo įrodymas pagal pagrindinį ir pesimistinį scenarijų, pateikimas ir pagrindimas, remiantis naudojamų prielaidų rinkos tyrimu, ir jautrumo analizė

10.

Siūlomos nuosavo įnašo ir naštos pasidalijimo priemonės

11.

Siūlomos konkurencijos iškraipymų ribojimo priemonės


(1)  Šios gairės atitinka 2014 m. liepos 9 d. priimtas Europos Komisijos gaires dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (OL C 249, 2014 7 31, p. 1).

(2)  Sprendimas Nr. 4/94/COL (OL L 231, 1994 9 3, p. 1, ir EEE priedas Nr. 32, 1994 9 3, p. 1). Šių gairių galiojimas iš pradžių pratęstas iki 1998 m. gruodžio 31 d., o vėliau – iki 1999 m. gruodžio 31 d.

(3)  Sprendimas Nr. 329/99/COL (OL L 274, 2000 10 26, p. 1, ir EEE priedas Nr. 48, 2000 10 26, p. 14).

(4)  Sprendimas Nr. 305/04/COL (OL L 107, 2005 4 28, p. 28, ir EEE priedas Nr. 21, 2005 4 28, p. 1).

(5)  Sprendimas Nr. 433/09/COL (OL L 48, 2010 2 25, p. 27, ir EEE priedas Nr. 9, 2010 2 25, p. 12).

(6)  Sprendimas Nr. 438/12/COL (OL L 190, 2013 7 11, p. 91, ir EEE priedas Nr. 40, 2013 7 11, p. 15).

(7)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES valstybės pagalbos modernizavimas“, COM(2012) 209 final.

(8)  Komisijos komunikatas „2020 m. EUROPA. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“, COM(2010) 2020 galutinis.

(9)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Naujas europinis požiūris į verslo žlugimą ir bankrotą“, COM(2012) 742 final. Taip pat žr. 2014 m. kovo 12 d. Komisijos rekomendaciją dėl naujo požiūrio į verslo žlugimą ir nemokumą, C(2014) 1500 Jinai, visų pirma jos 12 konstatuojamąją dalį.

(10)  Šiose gairėse terminas MVĮ, „mažoji įmonė“ ir „vidutinė įmonė“, vartojamas tokia pačia reikšme, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36). Į Institucijos gaires dėl pagalbos labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), priimtas Sprendimu Nr. 94/06/COL (OL L 36, 2009 2 5, p. 62), įtraukta Komisijos rekomendacijoje nustatyta apibrėžtis. Didelė įmonė – tai įmonė, kuri nėra MVĮ.

(11)  Taikant šias gaires, kad nebūtų diskriminuojamos valstybinės ir privačiosios nuosavybės įmonės, mažesnės valstybinės įmonės – tai ūkio subjektai, turintys nepriklausomą sprendimų priėmimo galią, kurie būtų laikomi mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis pagal Rekomendaciją 2003/361/EB, tačiau 25 % arba daugiau jų kapitalo arba balsavimo teisių tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja, kartu ar atskirai, viena ar kelios viešosios įstaigos.

(12)  2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas 2010/787/ES dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti (OL L 336, 2010 12 21, p. 24).

(13)  OL L 336, 2010 12 21, p. 24.

(14)  2002 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1407/2002 dėl valstybės paramos anglies pramonei (OL L 205, 2002 8 2, p. 1).

(15)  1993 m. gruodžio 28 d. Komisijos sprendimas Nr. 3632/93/EAPB, kuriuo nustatomos Bendrijos valstybės pagalbos anglių pramonei taisyklės (OL L 329, 1993 12 30, p. 12).

(16)  Žr. Komisijos sprendimus bylose N 175/10 – Slovėnija, SA 33013 – Lenkija, N 708/07 – Vokietija, SA 33033 – Rumunija ir SA 33861 – Vengrija.

(17)  Kaip apibrėžta Sprendime 2010/787/ES.

(18)  Kaip apibrėžta 2014–2020 m. regioninės pagalbos gairių II priede, Sprendimas Nr. 407/13/COL (OL L 166, 2014 6 5, p. 44, ir EEE priedas Nr. 33, 2014 6 5, p. 1).

(19)  Gairės dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo nuo 2013 m. gruodžio 1 d. bankams skirtoms priemonėms finansų krizės sąlygomis paremti (2013 m. Bankų gairės), Sprendimas Nr. 464/13/COL (OL L 264, 2014 9 4, p. 6).

(20)  Tokio pobūdžio specialios taisyklės egzistuoja ir krovininio geležinkelių transporto sektoriuje – žr. Gaires dėl valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms, Sprendimas Nr. 788/08/COL (OL L 105, 2011 4 21, p. 32, ir EEE priedas Nr. 23, 2011 4 21, p. 1).

(21)  Tai visų pirma bendrovių rūšys, minimos 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19), I priede.

(22)  Prireikus akcinis kapitalas apima akcijų priedus.

(23)  Tai visų pirma bendrovių rūšys, minimos Direktyvos 2013/34/ES II priede.

(24)  Siekiant nustatyti, ar bendrovė yra nepriklausoma, ar yra grupės dalis, bus atsižvelgiama į Rekomendacijos 2003/361/EB I priede nustatytus kriterijus.

(25)  Teisingumo Teismas 1996 m. rugsėjo 26 d. Sprendime Prancūzija prieš Komisiją, C-241/94, ES:C:1996:353 (Kimberly Clark Sopalin), patvirtino, kad Prancūzijos valdžios institucijų nuožiūra taikoma finansavimo sistema per Nacionalinį užimtumo fondą sudarė kai kurioms įmonėms palankesnes sąlygas, todėl ji gali būti laikoma pagalba pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalį. Teismo sprendime nebuvo svarstoma Komisijos išvada, kad ši pagalba yra suderinama su vidaus rinka.

(26)  Kad nekiltų abejonių, tai netrukdo susitariančiosioms šalims atskirai pranešti apie pagalbą MVĮ ir mažesnėms valstybės įmonėms. Tokiais atvejais pagalbą Institucija vertins pagal šiose gairėse nustatytus principus.

(27)  Žr., pvz., Sprendimo Vokietija prieš Komisiją, C-156/98, ES:C:2000:467, 78 punktą ir Sprendimo Régie Networks prieš Rhone Alpes Bourgogne, C-333/07, ES:C:2008:764, 94–116 punktus.

(28)  Orientacinis restruktūrizavimo plano pavyzdys pateikiamas II priede.

(29)  Normų taikymo taisyklės: orientacinės ir diskonto normos (toliau – Orientacinių normų gairės), Sprendimas Nr. 788/08/COL.

(30)  Kad nekiltų abejonių, pastaba dėl atlygio už sanavimo pagalbą, pridėta prie tame komunikate pateiktos paskolos maržų lentelės, nebus taikoma pagal šias gaires vertinamai pagalbai.

(31)  Šiame įnaše negali būti jokios pagalbos. Taip nėra tada, kai, pvz., paskolai taikomos palūkanų subsidijos arba kai jai suteikiamos pagalbos elementų turinčios valstybės garantijos.

(32)  Žr. Komisijos sprendimą byloje SA.32698 Air Åland.

(33)  Todėl pagalbos teikimo metu reikės nustatyti įmonės balanso padėtį.

(34)  Institucija, vertindama pagalbą, apie kurią nebuvo pranešta, vertins, ar ji galėjo būti paskelbta suderinama su EEE susitarimo veikimu kaip kitokia nei sanavimo ar restruktūrizavimo pagalba.

(35)  Nenumatyta aplinkybė – aplinkybė, kurios niekaip negalėjo numatyti gavėjo vadovybė restruktūrizavimo plano rengimo metu ir kuri nėra susijusi su gavėjo vadovybės aplaidumu ar klaidomis arba su grupės, kuriai jis priklauso, sprendimais.

(36)  Žr. Sprendimą Italija ir SIM 2 Multimedia prieš Komisiją, sujungtos bylos C-328/99 ir C-399/00, ES:C:2003:252; Sprendimą Graikija ir kt. prieš Komisiją, sujungtos bylos T-415/05, T-416/05 ir T-423/05, ES:T:2010:386; Sprendimą Ryanair prieš Komisiją, T-123/09, ES:T:2012:164 (Europos Teisingumo Teismas patvirtino nagrinėdamas apeliacinį skundą byloje C-287/12 P, ES:C:2013:395).

(37)  Pavyzdžiui, portfelį arba individualų turtą gali būti įmanoma parduoti (ir tai reikėtų padaryti) gerokai greičiau nei tęsiamą verslą, visų pirma tais atvejais, kai tą verslą reikia atskirti nuo platesnę veiklą vykdančio subjekto.

(38)  Todėl Institucija taip pat gali atsižvelgti į tai, ar gavėjas yra vidutinė ar didelė įmonė.

(39)  Visų pirma gali būti atsižvelgiama į koncentracijos lygį, pajėgumų suvaržymus, pelningumo lygį, kliūtis patekti į rinką ir plėstis.

(40)  ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 3 protokolas (toliau – 3 protokolas).

(41)  Sprendimas Textilwerke Deggendorf prieš Komisiją ir kt., C-355/95 P, ES:C:1997:241.

(42)  Išskyrus verslo paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją tinkamai pagrįstais atvejais ir gavus Institucijos pritarimą (Skyrius apie profesinę paslaptį valstybės pagalbos sprendimuose, Sprendimas Nr. 15/04/COL (OL L 154, 2006 6 8, p. 27, ir EEE priedas Nr. 29, 2006 6 8, p. 1).

(43)  Skelbiama didžiausia leidžiamos mokesčių lengvatos suma, o ne kiekvienais metais atskaitoma suma (pvz., kai teikiamas mokesčių kreditas, skelbiama didžiausia leidžiama mokesčių kredito suma, o ne faktinė suma, kuri gali priklausyti nuo apmokestinamųjų pajamų ir kasmet kisti).

(44)  Ši informacija skelbiama per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos (arba, pagalbos mokesčių lengvatų forma atveju – per vienerius metus nuo nustatytos mokesčių deklaracijos pateikimo datos). Susitariančiosios šalys privalės užtikrinti, kad neteisėtos pagalbos atveju ši informacija būtų paskelbta ex post bent per šešis mėnesius nuo Institucijos sprendimo datos. Informacija teikiama tokiu formatu, kuriuo naudojantis galima atlikti duomenų paiešką, juos gauti ir nesunkiai skelbti internete, pavyzdžiui, CSV arba XML formatu.

(45)  Nereikalaujama skelbti informacijos apie pagalbą, suteiktą iki 2016 m. liepos 1 d., ir apie fiskalinę pagalbą, paprašytą ar suteiktą iki 2016 m. liepos 1 d.

(46)  Bendrosios nuostatos dėl valstybės pagalbos kompensacijos už viešąją paslaugą forma (toliau – VESP bendrosios nuostatos), Sprendimas Nr. 12/12/COL (OL L 161, 2013 6 13, p. 12, ir EEE priedas Nr. 34, 2013 6 13, p. 1).

(47)  Valstybės pagalbos taisyklių taikymas kompensacijai už visuotinės ekonominės svarbos paslaugų teikimą (toliau – VESP sprendimas), Sprendimas Nr. 12/12/COL.

(48)  2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (OL L 315, 2007 12 3, p. 1), įtrauktas į EEE susitarimo XIII priedo 4 punkto a papunktį Jungtinio komiteto sprendimu Nr. 85/2008 (OL L 280, 2008 10 23, p. 20, ir EEE priedas Nr. 64, 2008 10 23, p. 13).

(49)  2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (OL L 293, 2008 10 31, p. 3) 16, 17 ir 18 straipsniai, įtraukti į EEE susitarimo XIII priedo 64 punkto a papunktį Jungtinio komiteto sprendimu Nr. 90/2011 (OL L 262, 2011 10 6, p. 62, ir EEE priedas Nr. 54, 2011 10 6, p. 78).

(50)  Valstybės pagalbos oro uostams ir oro transporto bendrovėms gairės, Sprendimas Nr. 216/14/COL.

(51)  1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3577/92, taikantis laisvės teikti paslaugas principą jūrų transportui valstybėse narėse (jūrų kabotažas) (OL L 364, 1992 12 12, p. 7), įtrauktas į EEE susitarimo XIII priedo 53 punkto a papunktį Jungtinio komiteto sprendimu Nr. 70/1997 (OL L 30, 1998 2 5, p. 42, ir EEE priedas Nr. 5, 1998 2 5, p. 175).

(52)  Gairės dėl valstybės pagalbos jūrų transportui, Sprendimas Nr. 62/04/COL (OL L 240, 2007 9 13, p. 9, ir EEE priedas Nr. 43, 2007 9 13, p. 1).

(53)  Taikant 6 skyrių, MVĮ apima mažesnes valstybės įmones.

(54)  Kad nekiltų abejonių, pastaba dėl atlygio už sanavimo pagalbą, pridėta prie tame komunikate pateiktos paskolos maržų lentelės, nebus taikoma pagal šias gaires vertinamai pagalbai.

(55)  Tokią bendrą metodiką gali nustatyti Institucija.

(56)  Tokią bendrą metodiką gali nustatyti Institucija.

(57)  Prie EBIT reikia vėl pridėti nuvertėjimą tuo pačiu laikotarpiu ir apyvartinio kapitalo pokyčius per dvejų metų laikotarpį (metų prieš paraišką ir metų prieš tuos metus), padalytus iš dviejų, siekiant nustatyti sumą per šešis mėnesius.