ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 264

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. spalio 9d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/1814 dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo bei kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB ( 1 )

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. spalio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1815, kuriuo 238-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

6

 

 

2015 m. spalio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1816, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

11

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1817 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro programos Vykdomojo komiteto 66-ojoje sesijoje

13

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2015 m. liepos 7 d. ES ir Moldovos Respublikos prekybos ir darnaus vystymosi pakomitečio sprendimas Nr. 1/2015, kuriuo priimamos Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitečio darbo tvarkos taisyklės [2015/1818]

15

 

*

2015 m. liepos 7 d. ES ir Moldovos Respublikos prekybos ir darnaus vystymosi pakomitečio sprendimas Nr. 2/2015, kuriuo priimamas Prekybos ir darnaus vystymosi ekspertų sąrašas pagal Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo 379 straipsnio 3 dalį [2015/1819]

17

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Teisėkūros procedūra priimami aktai

SPRENDIMAI

9.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 264/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1814

2015 m. spalio 6 d.

dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo bei kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB (3) nustatoma šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema Sąjungoje (toliau – ES ATLPS), siekiant skatinti taupiai ir ekonomiškai efektyviai mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

(2)

remiantis 2014 m. spalio 23 d. ir 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos, gerai veikianti, pertvarkyta ES ATLPS kartu su priemone, skirta rinkos stabilumui užtikrinti, bus pagrindinė Europos priemonė pasiekti Sąjungos tikslą – sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

(3)

Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad Komisija kasmet pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl anglies dioksido rinkos veikimo;

(4)

Komisijos ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai „Europos anglies dioksido rinkos padėtis 2012 m.“ buvo identifikuotas poreikis imtis priemonių struktūriniam pasiūlos ir paklausos disbalansui mažinti. 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos poveikio vertinime nurodoma, kad tikėtina, jog toks disbalansas išliks ir jo nepavyks pakankamai sumažinti net ir linijinio koeficiento trajektoriją pritaikius prie griežtesnio toje strategijoje numatyto tikslo. Pakeitus linijinį koeficientą palaipsniui pakeičiamas visos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų kiekis (ES ATLPS riba). Taigi perteklius taip pat sumažėtų tik pamažu – daugiau kaip dešimtmetį rinkoje būtų maždaug 2 milijardų arba didesnis apyvartinių taršos leidimų perteklius, todėl taikant ES ATLPS nebūtų įmanoma duoti būtino signalo investuoti siekiant ekonomiškai efektyviu būdu sumažinti išmetamą CO2 kiekį ir skatinti taikyti mažo anglies dioksido kiekio inovacijas, kuriomis būtų prisidėta prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo;

(5)

siekiant išspręsti tą problemą ir padaryti ES ATLPS atsparesnę disbalanso tarp pasiūlos ir paklausos atžvilgiu, kad ATLPS galėtų veikti tvarkingoje rinkoje, 2018 m. turėtų būti sukurtas rinkos stabilumo rezervas (toliau – rezervas), kuris pradėtų veikti nuo 2019 m. Naudojantis šiuo rezervu bus stiprinama ir sąveika su kitomis klimato bei energetikos politikos sritimis. Siekiant išlaikyti kuo didesnį nuspėjamumą, turėtų būti nustatytos aiškios apyvartinių taršos leidimų perkėlimo į rezervą ir iš jo taisyklės. Rezervas turėtų veikti skatinant koreguoti metinį aukcionams skirtų apyvartinių taršos leidimų skaičių. Kai įvykdomos sąlygos, iš aukcionams skirtų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus kasmet, pradedant 2019 m., turėtų būti atskaitoma ir į rezervą perkeliama 12 % apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, buvusio apyvartoje, kuris pateikiamas naujausioje Komisijos paskelbtoje informacijoje. Bet kuriais konkrečiais metais valstybėms narėms atitinkamas apyvartinių taršos leidimų skaičius turėtų būti perkeltas iš rezervo tokia pačia dalimi ir tvarka, kokia buvo taikoma juos perkeliant į rezervą, ir šis skaičius pridedamas prie aukcionams skirtų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, jei atitinkamas bendras apyvartoje esantis apyvartinių taršos leidimų skaičius yra mažesnis nei 400 milijonų;

(6)

šiuo tikslu Komisija ir valstybės narės, nepagrįstai nedelsdamos po to, kai Komisijai iki konkrečių metų gegužės 15 d. paskelbia bendrą apyvartoje esančių apyvartinių taršos leidimų skaičių, turėtų užtikrinti, kad bendros aukciono platformos ir, jei taikoma, atskirų aukciono platformų aukcionų tvarkaraščiai būtų koreguojami siekiant atsižvelgti į apyvartinius taršos leidimus, perkeltus į rezervą arba planuojamus iš jo paimti. Aukcionams skirtų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus koregavimas turėtų būti paskirstomas 12 mėnesių laikotarpiu po to, kai pakeičiamas atitinkamas aukciono tvarkaraštis. Atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti sklandžią aukciono proceso eigą, papildoma išsami informacija apie koregavimą prireikus turėtų būti nustatyta Komisijos reglamente (ES) Nr. 1031/2010 (4);

(7)

be to, be rezervo sukūrimo, reikėtų padaryti keletą atitinkamų Direktyvos 2003/87/EB pakeitimų, siekiant užtikrinti ES ATLPS nuoseklumą ir sklandų veikimą. Visų pirma dėl Direktyvos 2003/87/EB įgyvendinimo gali susidaryti situacija, kad kiekvieno prekybos laikotarpio pabaigoje aukcionuose parduodamų apyvartinių taršos leidimų skaičius gali labai šoktelėti, o tai pakenktų rinkos stabilumui. Todėl, siekiant išvengti didelių vieno prekybos laikotarpio pabaigoje ir kito prekybos laikotarpio pradžioje aukcionams skirtų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus skirtumų, kurie galėtų sutrikdyti rinką, reikėtų nustatyti, kad vieno laikotarpio pabaigoje labai padidėjus aukcionams skirtų apyvartinių taršos leidimų skaičiui, jų dalis būtų parduodama per pirmus dvejus naujo prekybos laikotarpio metus. Siekiant toliau stiprinti Europos anglies dioksido rinkos stabilumą ir vengti dirbtinai didinti pasiūlą baigiantis prekybos laikotarpiui, kuris prasidėjo 2013 m., apyvartiniai taršos leidimai, nepaskirstyti įrenginiams pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 7 dalį, ir apyvartiniai taršos leidimai, nepaskirstyti įrenginiams dėl to, kad taikomos tos direktyvos 10a straipsnio 19 ir 20 dalys (dėl nepaskirstytų apyvartinių taršos leidimų), 2020 m. turėtų būti perkelti į rezervą. Komisija turėtų peržiūrėti Direktyvos 2003/87/EB nuostatas dėl tų nepaskirstytų apyvartinių taršos leidimų ir prireikus pateikti pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tolesnių veiksmų;

(8)

jei, kaip planuojama, 2019 m. būtų iš naujo pateikta 300 mln., o 2020 m. – 600 mln. apyvartinių taršos leidimų pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 176/2014 (5), kiltų pavojus siekiui, kuriuo sukurtas rezervas, t. y. kovoti su struktūriniais pasiūlos ir paklausos pusiausvyros sutrikimais. Taigi, užuot tuos 900 mln. apyvartinių taršos leidimų skyrus aukcionams 2019 ir 2020 m., jie turėtų būti perkelti į rezervą;

(9)

svarbu, kad taikant ES ATLPS būtų skatinamas išmetamo CO2 požiūriu veiksmingas augimas ir būtų apsaugotas Sąjungos pramonės sektorių, kuriems iš tikrųjų gresia anglies dioksido nutekėjimo pavojus, konkurencingumas. Pirmiau minėtose Europos Vadovų Tarybos išvadose dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos buvo pateiktos aiškios tolesnio nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo ir nuostatų dėl anglies dioksido nutekėjimo taikymo po 2020 m. gairės. Komisija, remdamasi šiomis strateginėmis gairėmis, turėtų peržiūrėti Direktyvą 2003/87/EB, ypač jos 10a straipsnį, ir per šešis mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo dienos pateikti pasiūlymą dėl tos direktyvos peržiūros. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, atliekant tą peržiūrą turėtų būti apsvarstyta ir suderinta tvarka, pagal kurią Sąjungos lygmeniu būtų kompensuojamos netiesioginės išlaidos. Atliekant peržiūrą turėtų būti apsvarstyta ir tai, ar iki 2021 m. iki 50 mln. apyvartinių taršos leidimų turėtų būti panaudota esamiems ištekliams papildyti siekiant skatinti tos direktyvos 10a straipsnio 8 dalyje nurodytus ir mažo anglies dioksido kiekio pramonės inovacijų projektus, taip pat projektus visose valstybėse narėse, įskaitant nedidelės apimties projektus;

(10)

Komisija turėtų stebėti, kaip veikia rezervas, atsižvelgdama į savo metinę anglies dioksido rinkos ataskaitą. Toje ataskaitoje turėtų būti apsvarstytas atitinkamas poveikis konkurencingumui, visų pirma pramonės sektoriui, įskaitant BVP atžvilgiu, užimtumo ir investicijų rodiklius. Be to, per trejus metus nuo rezervo veikimo pradžios dienos, o po to periodiškai Komisija turėtų peržiūrėti rezervo veikimą atsižvelgdama į patirtį, sukauptą jį taikant. Rezervo veikimo peržiūros metu visų pirma reikėtų apsvarstyti, ar apyvartinių taršos leidimų perkėlimo į rezervą ir paėmimo iš jo taisyklės yra tinkamos pasiūlos ir paklausos struktūrinio disbalanso mažinimo tikslui pasiekti. Peržiūra turėtų apimti rinkos pusiausvyros analizę, įskaitant visus reikiamus veiksnius, darančius įtaką pasiūlai ir paklausai, taip pat analizę, ar tinkamos iš anksto apibrėžtos metinio aukcionams skirtų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus korekcijos, kai šis skaičius neatitinka nustatyto intervalo, bei bendram apyvartoje esančių apyvartinių taršos leidimų skaičiui taikomo procentinio dydžio tinkamumo analizę. Kai analizėje pažymima, kad, atsižvelgiant į pasikeitusios rinkos naujoves ir peržiūros metu prieinamą naują informaciją, intervalas nebepriimtinas, Komisija turėtų nedelsdama pateikti pasiūlymą dėl to, kas galėtų būti daroma susidarius tokiai padėčiai. Atliekant peržiūrą taip pat turėtų būti išnagrinėtas rezervo poveikis augimui, darbo vietoms, Sąjungos pramonės konkurencingumui ir anglies dioksido nutekėjimo rizikai. Rezervo veikimo peržiūra turėtų būti objektyvi ir ją atliekant turėtų būti atsižvelgta į būtinybę išsaugoti stabilų reglamentavimą bei užtikrinti ilgalaikį nuspėjamumą pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio ekonomikos;

(11)

kadangi šio sprendimo tikslų, t.y. Sąjungoje sukurti ir pradėti naudoti rinkos stabilumo rezervą, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir dėl tų tikslų masto bei poveikio jų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina tiems tikslams pasiekti;

(12)

todėl Direktyva 2003/87/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Rinkos stabilumo rezervas

1.   2018 m. sukuriamas rinkos stabilumo rezervas, o nuo 2019 m. sausio 1 d. į rezervą perkeliami apyvartiniai taršos leidimai.

2.   900 mln. apyvartinių taršos leidimų, 2014–2016 m. atskaitytų iš aukcionui skirtų apyvartinių taršos leidimų, kaip, vadovaujantis Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalimi, nustatyta Reglamente (ES) Nr. 176/2014, neturi būti pridedama prie apyvartinių taršos leidimų, kuriuos ketinama skirti aukcionui 2019 ir 2020 m., bet jie turi būti perkeliami į rezervą.

3.   Apyvartiniai taršos leidimai, nepaskirstyti įrenginiams vadovaujantis Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 7 dalimi, ir apyvartiniai taršos leidimai, nepaskirstyti įrenginiams dėl to, kad taikomos tos direktyvos 10a straipsnio 19 ir 20 dalys, 2020 m. perkeliami į rezervą. Komisija peržiūri Direktyvos 2003/87/EB nuostatas dėl tų nepaskirstytų apyvartinių taršos leidimų ir prireikus pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai.

4.   Bendrą kiekvienais metais apyvartoje buvusių apyvartinių taršos leidimų skaičių Komisija paskelbia iki po to einančių metų gegužės 15 d. Bendras konkrečiais metais apyvartoje esančių apyvartinių taršos leidimų skaičius gaunamas iš sudėtinio apyvartinių taršos leidimų, išduotų laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki tų konkrečių metų gruodžio 31 d. (įskaitant tuo laikotarpiu pagal Direktyvos 2003/87/EB 13 straipsnio 2 dalį išduotus apyvartinius taršos leidimus ir ES ATLPS įrenginių veiklos vykdytojų turimas teises naudoti tarptautinius kreditus), skaičiaus atėmus sudėtinį patvirtintų ES ATLPS įrenginių laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki tų pačių metų gruodžio 31 d. išmestų teršalų tonų, visų pagal Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 4 dalį panaikintų ir rezerve esančių apyvartinių taršos leidimų skaičių. Neatsižvelgiama į trejų metų laikotarpiu nuo 2005 m. iki 2007 m. išmestus teršalus ir jų atžvilgiu išduotus apyvartinius taršos leidimus. Apyvartoje buvusių apyvartinių taršos leidimų skaičius pirmą kartą skelbiamas 2017 m. gegužės 15 d.

5.   Kasmet apyvartinių taršos leidimų skaičius, atitinkantis 12 % bendro apyvartoje buvusių apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, pateikto naujausioje šio straipsnio 4 dalyje nurodytoje paskelbtoje informacijoje, išskaičiuojamas iš apyvartinių taršos leidimų, kuriuos valstybės narės ketina pateikti aukcionui pagal Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 2 dalį skaičiaus ir per 12 mėnesių laikotarpį, kuris prasideda tų metų rugsėjo 1 d., perkeliamas į rezervą, nebent tas į rezervą perkeltinų apyvartinių taršos leidimų skaičius būtų mažesnis kaip 100 milijonų. Per pirmuosius rezervo veikimo metus 8 % viso apyvartoje esančių apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, pateikto naujausioje paskelbtoje informacijoje (t. y. 1 % per kiekvieną kalendorinį mėnesį), perkeliami tų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 1 d.

Nedarant poveikio bendram apyvartinių taršos leidimų, išskaičiuotinų pagal šią dalį, skaičiui, nustatant valstybių narių dalį tame bendrame skaičiuje, neatsižvelgiama į Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytus apyvartinius taršos leidimus iki 2025 m. gruodžio 31 d.

6.   Konkrečiais metais, jei bendras apyvartoje esantis apyvartinių taršos leidimų skaičius yra mažesnis nei 400 milijonų, iš rezervo į apyvartą perkeliama ir prie apyvartinių taršos leidimų, kuriuos valstybės narės parduos aukcione pagal Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 2 dalį, pridedama 100 milijonų apyvartinių taršos leidimų. Kai rezerve yra mažiau nei 100 milijonų apyvartinių taršos leidimų, pagal šią dalį į apyvartą perkeliami visi jame esantys apyvartiniai taršos leidimai.

7.   Jei konkrečiais metais šio straipsnio 6 dalis netaikytina ir priimamos priemonės pagal Direktyvos 2003/87/EB 29a straipsnį, iš rezervo į apyvartą perkeliama ir prie apyvartinių taršos leidimų, kuriuos valstybės narės parduos aukcione pagal Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 2 dalį, pridedama 100 milijonų apyvartinių taršos leidimų. Kai rezerve yra mažiau nei 100 milijonų apyvartinių taršos leidimų, pagal šią dalį į apyvartą perkeliami visi jame esantys apyvartiniai taršos leidimai.

8.   Kai, paskelbus visą apyvartoje esančių apyvartinių taršos leidimų skaičių, imamasi veiksmų pagal 5, 6 ar 7 dalį, aukcionų tvarkaraščiuose atsižvelgiama į apyvartinius taršos leidimus, kurie yra perkelti į rezervą arba turi būti iš jo paimami. Apyvartiniai taršos leidimai perkeliami į rezervą ar iš jo paimami per 12 mėnesių laikotarpį. Kai apyvartiniai taršos leidimai paimami vadovaujantis 6 ar 7 dalimi – nesvarbu, kokiu laikotarpiu tie apyvartiniai taršos leidimai išimami – tai daroma atsižvelgiant į valstybių narių dalį, kuri buvo taikoma leidimų perkėlimo į rezervą metu, taip pat vadovaujantis tvarka, kuria apyvartiniai taršos leidimai buvo perkelti į rezervą.

2 straipsnis

Direktyvos 2003/87/EB pakeitimai

Direktyva 2003/87/EB iš dalies keičiama taip:

1)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nuo 2019 m. valstybės narės aukcionuose parduoda visus apyvartinius taršos leidimus, išskyrus tuos, kurie skiriami nemokamai pagal 10a ir 10c straipsnius ir kurie perkeliami į rinkos stabilumo rezervą, sukurtą Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2015/1814 (6).

(6)  2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/1814 dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB (OL L 264, 2015 10 9, p. 1).“;"

b)

po 1 dalies įterpiama ši dalis:

„1a.   Kai apyvartinių taršos leidimų skaičius, kurį valstybės narės turi parduoti aukcionuose paskutiniais kiekvieno iš šios direktyvos 13 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikotarpių metais, daugiau kaip 30 % viršija numatomą dvejų pirmųjų kito laikotarpio metų vidutinį aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičių prieš Sprendimo (ES) 2015/1814 1 straipsnio 5 dalies taikymo pradžią, du trečdaliai tų skaičių skirtumo atimama iš paskutinių laikotarpio metų aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus ir lygiomis dalimis pridedama prie kito laikotarpio dvejų pirmųjų metų aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus.“

2)

13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės išduoda apyvartinius taršos leidimus asmenims einamajam laikotarpiui, pakeičiančius visus jų turimus apyvartinius taršos leidimus, kurie yra panaikinami pagal pirmą pastraipą. Lygiai taip pat rinkos stabilumo rezerve laikomi nebegaliojantys apyvartiniai taršos leidimai pakeičiami einamuoju laikotarpiu galiojančiais apyvartiniais taršos leidimais.“

3 straipsnis

Peržiūra

Komisija stebi, kaip veikia rezervas, remdamasi ataskaita, numatyta Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 5 dalyje. Toje ataskaitoje turėtų būti apsvarstytas atitinkamas poveikis konkurencingumui, visų pirma pramonės sektoriui, įskaitant BVP atžvilgiu, užimtumo ir investicijų rodiklius. Per trejus metus nuo rinkos stabilumo rezervo veikimo dienos, o po to kas penkerius metus Komisija, remdamasi tinkamo Europos anglies dioksido rinkos veikimo analize, peržiūri rezervą ir prireikus pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai. Atliekant kiekvieną peržiūrą visų pirma apsvarstomas procentinis dydis, pagal kurį nustatomas apyvartinių taršos leidimų, perkeltinų į rezervą pagal šio sprendimo 1 straipsnio 5 dalį, skaičius, taip pat ribos, taikomos bendram apyvartoje esančių apyvartinių taršos leidimų skaičiui, skaitinė vertė bei apyvartinių taršos leidimų, planuojamų paimti iš rezervo pagal šio sprendimo 1 straipsnio 6 ar 7 dalį, skaičius. Atlikdama peržiūrą Komisija taip pat įvertina rezervo poveikį augimui, darbo vietoms, Sąjungos pramonės konkurencingumui ir anglies dioksido nutekėjimo rizikai.

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Direktyvos 2003/87/EB, iš dalies pakeistos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB (7), 10 straipsnio 1 dalis toliau taikoma iki 2018 m. gruodžio 31 d.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre 2015 m. spalio 6 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. SCHMIT


(1)  OL C 424, 2014 11 26, p. 46.

(2)  2015 m. liepos 8 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2015 m. rugsėjo 18 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

(4)  2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų (OL L 302, 2010 11 18, p. 1).

(5)  2014 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 176/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010, kad būtų nustatyti 2013–2020 m. aukcionuose parduotinų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skaičiai (OL L 56, 2014 2 26, p. 11).

(7)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (OL L 140, 2009 6 5, p. 63).


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

9.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 264/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1815

2015 m. spalio 8 d.

kuriuo 238-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą, 7a straipsnio 1 ir 5 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą įšaldomi;

(2)

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas (JT ST) 2015 m. rugsėjo 28 d., 29 d., 30 d. ir spalio 2 d. priimtais penkiais sprendimais nusprendė į asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašą įtraukti aštuoniolika asmenų ir du subjektus. 2015 m. rugsėjo 28 d. Sankcijų komitetas nusprendė išbraukti du asmenis iš minėto sąrašo.

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai atnaujintas;

(4)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

Antraštinė dalis „Fiziniai asmenys“ papildoma šiais įrašais:

(a)

„Aqsa Mahmood (alias Umm Layth); gimimo data: 1994 5 11; gimimo vieta: Glazgas, Škotija, Jungtinė Karalystė; adresas: a) Sirijos Arabų Respublika (2013 m. lapkričio mėn. duomenimis), b) Jungtinė Karalystė (ankstesnis adresas); pilietybė: Didžiosios Britanijos; paso Nr.: 720134834 (Didžiosios Britanijos pasas, išduotas 2012 6 27, galioja iki 2022 6 27); kita informacija: a) lytis: moteris, b) yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 9 28.“

(b)

„Nasser Ahmed Muthana (alias a) Nasir Muthana, b) Abdul Muthana, c) Abu Muthana, d) Abu Al-Yemeni Muthana, e) Abu Muthanna); gimimo data: 1994 4 29; gimimo vieta: Hitas, Kardifas, Jungtinė Karalystė; adresas: a) Sirijos Arabų Respublika (2013 m. lapkričio mėn. duomenimis), b) Jungtinė Karalystė (ankstesnis adresas iki 2013m. lapkričio mėn.); pilietybė: Didžiosios Britanijos; paso Nr.: 210804241 (Didžiosios Britanijos pasas, išduotas 2010 7 27, galioja iki 2020 7 27); kita informacija: a) fizinis apibūdinimas: plaukai – rudi/juodi, b) yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 9 28.“

(c)

„Omar Ali Hussain (alias Abu- Sa'id Al Britani); gimimo data: 1987 3 21; gimimo vieta: Hai Vikomas, Bakingamšyras, Jungtinė Karalystė; adresas: a) Sirijos Arabų Respublika (2014 m. sausio mėn. duomenimis), b) Jungtinė Karalystė (ankstesnis adresas iki 2014 m. sausio mėn.); pilietybė: Didžiosios Britanijos; paso Nr.: 205939411 (Didžiosios Britanijos pasas, išduotas 2004 7 21, baigė galioti 2015 4 21); kita informacija: a) fizinis apibūdinimas: akys – rudos, plaukai – rudi/juodi, b) yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 9 28.“

(d)

„Sally-Anne Frances Jones (alias a) Umm Hussain al-Britani, b) Sakinah Hussain); gimimo data: 1968 11 17; gimimo vieta: Grinvičas, Didysis Londonas, Jungtinė Karalystė; adresas: a) Sirijos Arabų Respublika (2013 m. duomenimis), b) Jungtinė Karalystė (ankstesnis adresas iki 2013 m.); pilietybė: Didžiosios Britanijos; paso Nr.: 519408086 (Didžiosios Britanijos pasas, išduotas 2013 9 23, galioja iki 2023 9 23); kita informacija: a) lytis: moteris, b) vyro vardas ir pavardė: Junaid Hussain, c) yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 9 28.“

(e)

„Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim (alias a) Boubakeur el-Hakim, b) Boubaker el Hakim, c) Abou al Moukatel, d) Abou Mouqatel, e) Abu-Muqatil al-Tunisi); gimimo data: 1983 8 1; gimimo vieta: Paryžius, Prancūzija; adresas: Sirijos Arabų Respublika (2015 m. rugsėjo mėn. duomenimis); pilietybė: a) Prancūzijos, b) Tuniso. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 9 29.“

(f)

„Peter Cherif; gimimo data: 1982 8 26; gimimo vieta: Paryžius, Prancūzija; adresas: Al Mukalla, Hadramawt provincija, Jemenas; pilietybė: Prancūzijos. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 9 29.“

(g)

„Maxime Hauchard (alias Abou Abdallah al Faransi); gimimo data: 1992 3 13; gimimo vieta: Normandija, Prancūzija; adresas: Sirijos Arabų Respublika (2015 m. rugsėjo mėn. duomenimis); pilietybė: Prancūzijos. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 9 29.“

(h)

„Amru Al-Absi (alias a) Amr al Absi, b) Abu al Athir Amr al Absi, c) Abu al-Athir, d) Abu al-Asir, e) Abu Asir, f) Abu Amr al Shami, g) Abu al-Athir al-Shami, h) Abu-Umar al-Absi); gimimo data: apie 1979 m.; gimimo vieta: Saudo Arabija; adresas: Homs, Sirijos Arabų Respublika (nustatyta buvimo vieta 2015 m. rugsėjo mėn.). Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 9 29.“

(i)

„Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh (alias a) Rayhanah, b) Abu-Rayhanah, c) Handalah, d) Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi); gimimo data: 1973 1 4; gimimo vieta: Jeddah, Saudo Arabija; pilietybė: Jemeno; paso Nr. 01055336 (Jemeno pasas); nacionalinis asmens atpažinties Nr.: Saudo Arabijos užsieniečio registracijos numeris 2054275397, suteiktas 1998 7 22. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 9 29.“

(j)

„Tarad Mohammad Aljarba (alias a) Tarad Aljarba, b) Abu-Muhammad al-Shimali); gimimo data: 1979 11 20; gimimo vieta: Irakas; pilietybė: Saudo Arabijos; paso Nr.: E704088 (Saudo Arabijos pasas, išduotas 2003 8 26, baigė galioti 2008 7 2). Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 9 29.“

(k)

„Lavdrim Muhaxheri (alias a) Abu Abdullah al Kosova, b) Abu Abdallah al-Kosovi, c) Abu Abdallah al-Kosovo); gimimo data: a) 1989 12 3, b) apie 1987 m.; gimimo vieta: Kaqanik/Kacanik; adresas: Sirijos Arabų Respublika (nustatyta buvimo vieta 2015 m. rugsėjo mėn.). Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 9 29.“

(l)

„Aseel Muthana; gimimo data: 1996 11 22; gimimo vieta: Kardifas, Jungtinė Karalystė; adresas: a) Sirijos Arabų Respublika (2014 m. vasario mėn. duomenimis); pilietybė: Didžiosios Britanijos; paso Nr.: 516088643 (Kuveito pasas, išduotas 2014 1 7, galioja iki 2024 1 7); kita informacija: fizinis apibūdinimas: plaukai – rudi/juodi. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 9 30.“

(m)

„Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov (alias a) Abu Banat, b) Abu al Banat); gimimo data: 1974 11 24; gimimo vieta: Khadzhalmahi kaimas, Levashinskiy rajonas, Dagestano Respublika, Rusijos Federacija; pilietybė: Rusijos; paso Nr.: 515458008 (Rusijos užsienio kelionių paso numeris, galioja iki 2017 5 30); nacionalinis asmens atpažinties Nr.: 8200203535 (Rusijos nacionalinio paso Nr.); adresas: a) Turkija (galima buvimo vieta), b) Sirijos Arabų Respublika (anksčiau patvirtinta buvimo vieta nuo 2012 m. rugsėjo mėn.); kita informacija: a) fizinis apibūdinimas: akys –rudos, plaukai – tamsūs, tvirto kūno sudėjimo, tiesi nosis, ūgis – 180–185 cm, kalba rusų, anglų, arabų k., b) yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 10 2.“

(n)

„Islam Seit-Umarovich Atabiev (alias Abu Jihad); gimimo data: 1983 9 29; gimimo vieta: Ust-Dzheguta, Karačiajų Čerkesijos Respublika, Rusijos Federacija; pilietybė: Rusijos; paso Nr.: 620169661 (Rusijos užsienio kelionių paso numeris); nacionalinis asmens atpažinties Nr.: 9103314932 (Rusijos nacionalinio paso numeris, pasas išduotas 2003 8 15, išdavė Rusijos Federacijos Federalinės migracijos tarnybos skyrius Karačiajų Čerkesijos Respublikai); adresas: a) Moscovskiy mikrorajonas 6, buto Nr. 96, Ust Džeguta, Karačiajų Čerkesijos Respublika, Rusijos Federacija, b) Sirijos Arabų Respublika (nustatyta buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn.); kita informacija: yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 10 2.“

(o)

„Akhmed Rajapovich Chataev (alias a) Akhmad Shishani, b) David Mayer, c) Elmir Sene, d) Odnorukiy); gimimo data: 1980 7 14; gimimo vieta: Vedeno kaimas, Vedenskiy rajonas, Čečėnijos Respublika, Rusijos Federacija; adresas: a) Sirijos Arabų Respublika (nustatyta buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn.), b) Irakas (galima kita buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn. duomenimis); nacionalinis asmens atpažinties Nr.: 9600133195 (Rusijos nacionalinis paso numeris, pasas išduotas Vedensiky rajone (Čečėnijos Respublika, Rusijos Federacija), pasą išdavė Vidaus reikalų skyrius); kita informacija: a) fizinis apibūdinimas: akys – rudos, plaukai – juodi, tvirto kūno sudėjimo; išskirtiniai bruožai: veidas ovalo formos, nešioja barzdą, neturi dešinės rankos ir kairės kojos, kalba rusų, čečėnų k. ir galbūt vokiečių ir arabų k.; b) yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 10 2.“

(p)

„Tarkhan Ismailovich Gaziev (alias a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan); gimimo data: 1965 11 11; gimimo vieta: Bugaroy kaimas, Itum Kal rajonas, Čečėnijos Respublika, Rusijos Federacija; adresas: a) Sirijos Arabų Respublika (nustatyta buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn.), b) Irakas (galima kita buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn. duomenimis); pilietybė: (neregistruotas kaip Rusijos Federacijos pilietis); paso Nr.: 620169661 (Rusijos užsienio kelionių paso numeris); kita informacija: yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 10 2.“

(q)

„Zaurbek Salimovich Guchaev (alias a) Bach, b) Fackih, c) Vostochniy, d) Muslim, e) Aziz, f) Abdul Aziz); gimimo data: 1975 9 7; gimimo vieta: Čegemo Pirmojo kaimas, Čegemo rajonas, Kabardos-Balkarijos Respublika, Rusijos Federacija; adresas: a) Sirijos Arabų Respublika (nustatyta buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn.), b) Irakas (galima kita buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn. duomenimis); pilietybė: Rusijos; paso Nr.: 622641887 (Rusijos užsienio kelionių paso numeris); nacionalinis asmens atpažinties Nr.: 8304661431 (Rusijos nacionalinio paso numeris); kita informacija: yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 10 2.“

(r)

„Shamil Magomedovich Ismailov (alias a) Shamil Magomedovich Aliev, b) Abu Hanifa); gimimo data: 1980 10 29; gimimo vieta: Astrachanė, Rusijos Federacija; adresas: a) Sirijos Arabų Respublika (nustatyta buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn.), b) Irakas (galima kita buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn. duomenimis); pilietybė: Rusijos; paso Nr.: 514448632 (Rusijos užsienio kelionių paso numeris, išduotas 2010 9 8, pasą išdavė Rusijos Federacijos generalinis konsulatas Aleksandrijoje, Egipte); nacionalinis asmens atpažinties Nr.: 1200075689 (Rusijos nacionalinio paso numeris, išduotas 2000 12 15, pasą išdavė Rusijos Federacija); kita informacija: a) fizinis apibūdinimas: akys – rudos, plaukai – juodi, liekno kūno sudėjimo, ūgis: 175–180 cm; išskirtiniai bruožai: pailgas veidas, kalbos sutrikimas; b) yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 10 2.“

(2)

Antraštinė dalis „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ papildoma šiais įrašais:

(a)

„Mujahidin Indonesian Timur (MIT) (alias a) Mujahidin of Eastern Indonesia, b) East Indonesia Mujahideen, c) Mujahidin Indonesia Timor, d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB), e) Mujahidin of Western Indonesia); adresas: Indonezija; kita informacija: veikia Javoje ir Sulawesi (Indonezija) ir Indonezijos rytinėse provincijose. Jai vadovauja Abu Wardah, a.k.a. Santoso (į sąrašą neįtrauktas). Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 9 29.“

(b)

„Jund Al-Khilafah In Algeria (JAK-A) (alias a) Jund al Khalifa, b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir, c) Jund al-Khalifa fi Ard al- Jazayer, d) Soldiers of the Caliphate in Algeria, e) Soldiers of the Caliphate of Algeria, f) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria); adresas: Kabylie regionas, Alžyras. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 9 29.“

(3)

Antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ išbraukiami šie įrašai:

(a)

„Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (alias a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Adresas: Vokietija. Gimimo data: 1973 4 30. Gimimo vieta: Beckum, Vokietija. Pilietybė: palestiniečių kilmės jordanietis. Paso Nr.: a) E778675 (Jordanijos Hašimitų Karalystės pasas, išduotas Rusaifah 1996 m. birželio 23 d., galioja iki 2001 m. birželio 23 d.), b) H401056, JOR 9731050433 (Jordanijos Hašimitų Karalystės pasas, išduotas 2001 4 11, galioja iki 2006 4 10). Pastaba: Kita informacija: a) tėvo vardas ir pavardė – Abdullah Shalabi, b) b) motinos vardas ir pavardė – Ammnih Shalabi, c) siejamas su Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess ir Aschraf al-Dagma. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 9 23.“

(b)

„Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (alias a) Yaser Hassan, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, c) Mohamed Abu Dhess). Adresas: Vokietija. Gimimo data: a) 1966 6 22, b) 1966 2 1. Gimimo vieta: a) Irbid, Jordanija, b) Hasmija, c) Hashmija, Irakas. Pilietybė: Pilietybė: Paso Nr.: a) Vokietijos tarptautinis kelionės dokumentas Nr. 0695982, galiojimas pasibaigęs, b) Vokietijos tarptautinis kelionės dokumentas Nr. 0785146, galioja iki 2004 4 8. Kita informacija: a) tėvo vardas ir pavardė – Mouhemad Saleh Hassan, b) motinos vardas ir pavardė – Mariam Hassan, mergautinė pavardė – Chalabia, c) siejamas su Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa ir Aschraf Al-Dagma. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 9 23.“


9.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 264/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1816

2015 m. spalio 8 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

51,8

MA

163,0

MK

31,3

TR

81,7

ZZ

82,0

0707 00 05

AL

34,9

TR

107,9

ZZ

71,4

0709 93 10

TR

147,7

ZZ

147,7

0805 50 10

AR

126,9

BO

160,8

CL

149,1

TR

112,3

UY

86,6

ZA

130,7

ZZ

127,7

0806 10 10

BR

257,8

EG

184,4

MK

96,2

TR

159,9

ZZ

174,6

0808 10 80

CL

130,0

MK

23,1

NZ

171,1

US

137,2

ZA

120,7

ZZ

116,4

0808 30 90

AR

131,8

TR

133,2

XS

87,9

ZA

149,1

ZZ

125,5


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

9.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 264/13


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1817

2015 m. spalio 6 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro programos Vykdomojo komiteto 66-ojoje sesijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 78 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sąjunga yra viena iš pagrindinių veikėjų Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro (UNHCR) įgaliojimų srityje, tiek dėl jos veiksmų tarptautinės apsaugos srityje, tarp kurių – Sąjungos politika pabėgėlių perkėlimo klausimu ir sukurta bendra Europos prieglobsčio sistema, tiek dėl to, kad ji yra viena svarbiausių humanitarinės pagalbos ir paramos vystymuisi teikėjų. Tačiau šiuo metu galiojanti Sąjungos dalyvavimo Vyriausiojo komisaro programos Vykdomojo komiteto (toliau – UNHCR Vykdomasis komitetas) veikloje tvarka neatitinka svarbaus Sąjungos vaidmens tose srityse;

(2)

visos valstybės narės, išskyrus Lietuvą ir Maltą, yra UNHCR Vykdomojo komiteto narės;

(3)

2014 m. rugsėjo 25 d. ir 26 d. Taryba patvirtino poziciją (1) dėl susitarimų dėl Sąjungos papildomų dalyvavimo teisių oficialiuose ir neoficialiuose UNHCR organuose ir paprašė Komisijos, glaudžiai bendradarbiaujant su vyriausiuoju įgaliotiniu, kreiptis į UNHCR ir valstybes nares kaip į UNHCR Vykdomojo komiteto nares ar stebėtojas su prašymu palaikyti šią iniciatyvą;

(4)

vėliau, 2015 m. rugsėjo 7 d. laiške, adresuotame UNHCR Vykdomojo komiteto pirmininkui, Europos Sąjungos delegacijos Jungtinėse Tautose Ženevoje vadovas paprašė išnagrinėti atitinkamos Sąjungos dalyvavimo UNHCR valdymo organuose tvarkos atnaujinimo būdus ir priemones, kad Sąjunga turėtų galimybę dalyvauti UNHCR neformaliose parengiamosiose konsultacijose;

(5)

UNHCR Vykdomojo komiteto biuro prašymu 2015 m. rugsėjo 11 d. laišku, adresuotu UNHCR Vykdomojo komiteto nariams, UNHCR Vykdomojo komiteto pirmininkas pasiūlė iš dalies pakeisti Vyriausiojo komisaro programos Vykdomojo komiteto darbo tvarkos taisykles (toliau – UNHCR darbo tvarkos taisyklės), kad būtų patenkintas Sąjungos prašymas;

(6)

UNHCR darbo tvarkos taisyklių 46 taisyklėje nustatyta, kad UNHCR Vykdomasis komitetas gali iš dalies keisti bet kurią iš tų taisyklių;

(7)

numatoma, kad UNHCR Vykdomojo komiteto bus paprašyta siūlomus pakeitimus priimti 2015 m. spalio 5–9 d. vyksiančioje jo 66-ojoje sesijoje;

(8)

todėl tikslinga nustatyti Sąjungos poziciją dėl tų UNHCR darbo tvarkos taisyklių pakeitimų;

(9)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, šios valstybės narės nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra joms privalomas ar taikomas;

(10)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Pozicija, kurią bendrai veikdamos Europos Sąjungos interesais išreiškia valstybės narės ir kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu dėl Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro programos Vykdomojo komiteto darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, išdėstyta šio sprendimo priede.

2.   Dėl neesminių priede išdėstyto pakeitimo pakeitimų gali būti susitarta be tolesnio Tarybos sprendimo.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2015 m. spalio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. GRAMEGNA


(1)  Dokumentas ST 13046/1/14 REV 1, esantis: http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/int/?lang=EN&typ=ADV


PRIEDAS

Valstybės narės pritaria toliau išdėstytam Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro programos Vykdomojo komiteto darbo tvarkos taisyklių pakeitimo priėmimui:

„Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro programos Vykdomojo komiteto darbo tvarkos taisyklių (A/AC.96/187/Rev.7) 33 taisyklė iš dalies keičiama ir išdėstoma taip:

„Komiteto posėdžiai vyksta viešai, nebent Komitetas nusprendžia kitaip. Pasikonsultavęs su Komitetu, pirmininkas gali kviesti specializuotas agentūras, JT fondus ir programas bei tarpvyriausybines organizacijas dalyvauti uždaruose posėdžiuose pagal jų patirtį ir įnašą į Komiteto veiklą.““


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

9.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 264/15


ES IR MOLDOVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS IR DARNAUS VYSTYMOSI PAKOMITEČIO SPRENDIMAS Nr. 1/2015

2015 m. liepos 7 d.

kuriuo priimamos Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitečio darbo tvarkos taisyklės [2015/1818]

ES IR MOLDOVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS IR DARNAUS VYSTYMOSI PAKOMITETIS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimą (1) (toliau – Susitarimas), ypač į jo 376 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Susitarimo 464 straipsnį Susitarimo dalys laikinai taikomos nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.;

(2)

pagal Susitarimo 376 straipsnio 3 dalį Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitetis rengia posėdžius, kad prižiūrėtų Susitarimo V antraštinės dalies (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) 13 skyriaus (Prekyba ir darnus vystymasis) įgyvendinimą;

(3)

Susitarimo 376 straipsnio 3 dalyje taip pat nustatyta, kad Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitetis nustato savo darbo tvarkos taisykles,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priimamos priede pateiktos Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitečio darbo tvarkos taisyklės.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Kišiniove 2015 m. liepos 7 d.

Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitečio vardu

Pirmininkas

Octavian CALMÎC

Moldovos Respublikos ekonomikos viceministras

Sekretoriai

Mihaela GORBAN

Moldovos Respublikos ekonomikos ministerijos ES ekonominės politikos ir IVLPE koordinavimo skyriaus vadovė

Dániel KRÁMER

Europos Komisijos Prekybos GD Prekybos ir tvaraus vystymosi skyriaus pareigūnas


(1)  OL L 260, 2014 8 30, p. 4.


PRIEDAS

ES IR MOLDOVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS IR DARNAUS VYSTYMOSI PAKOMITEČIO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Pagal Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo (toliau – Susitarimas) 376 straipsnį įsteigtas Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitetis padeda pagal Susitarimo 438 straipsnio 4 dalį sudarytam Asociacijos komitetui prekybos klausimais vykdyti savo pareigas.

2.   Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitetis atlieka Susitarimo V antraštinės dalies (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) 13 skyriuje (Prekyba ir darnus vystymasis) nustatytas funkcijas.

3.   Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitetį sudaro Europos Komisijos ir Moldovos Respublikos atstovai, atsakingi už prekybos ir darnaus vystymosi klausimus.

4.   Europos Komisijos arba Moldovos Respublikos atstovas, atsakingas už prekybos ir darnaus vystymosi klausimus, pagal 2 straipsnį atlieka Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitečio pirmininko funkciją.

5.   Šiose darbo tvarkos taisyklėse vartojamo termino „Šalys“ apibrėžtis nustatyta Susitarimo 461 straipsnyje.

2 straipsnis

Konkrečios nuostatos

1.   Taikomi ES ir Moldovos Respublikos asociacijos komiteto darbo tvarkos taisyklių 2–14 straipsniai, išskyrus atvejus, kai šiose darbo tvarkos taisyklėse numatyta kitaip.

2.   Nuorodos į Asociacijos tarybą suprantamos kaip nuorodos į Asociacijos komitetą prekybos klausimais. Nuorodos į Asociacijos komitetą arba Asociacijos komitetą prekybos klausimais suprantamos kaip nuorodos į Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitetį.

3 straipsnis

Posėdžiai

Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitetis posėdžiauja prireikus. Šalys siekia rinktis vieną kartą per metus.

4 straipsnis

Darbo tvarkos taisyklių keitimas

Šios darbo tvarkos taisyklės gali būti iš dalies keičiamos ES ir Moldovos Respublikos prekybos ir darnaus vystymosi pakomitečio sprendimu pagal Susitarimo 376 straipsnį.


9.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 264/17


ES IR MOLDOVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS IR DARNAUS VYSTYMOSI PAKOMITEČIO SPRENDIMAS Nr. 2/2015

2015 m. liepos 7 d.

kuriuo priimamas Prekybos ir darnaus vystymosi ekspertų sąrašas pagal Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo 379 straipsnio 3 dalį [2015/1819]

ES IR MOLDOVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS IR DARNAUS VYSTYMOSI PAKOMITETIS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimą (1) (toliau – Susitarimas), ypač į jo 379 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Susitarimo 464 straipsnį Susitarimo dalys laikinai taikomos nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.;

(2)

pagal Susitarimo 379 straipsnio 3 dalį Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitetis nustato bent 15 asmenų, norinčių ir galinčių būti ekspertų grupės nariais, sąrašą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąrašas asmenų, norinčių ir galinčių būti ekspertų grupės Susitarimo 379 straipsnio tikslais nariais, yra pateiktas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Kišiniove 2015 m. liepos 7 d.

Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitečio vardu

Pirmininkas

Octavian CALMÎC

Moldovos Respublikos ekonomikos viceministras

Sekretoriai

Mihaela GORBAN

Moldovos Respublikos ekonomikos ministerijos ES ekonominės politikos ir IVLPE koordinavimo skyriaus vadovė

Dániel KRÁMER

Europos Komisijos Prekybos GD Prekybos ir tvaraus vystymosi skyriaus pareigūnas


(1)  OL L 260, 2014 8 30, p. 4.


PRIEDAS

PREKYBOS IR DARNAUS VYSTYMOSI EKSPERTŲ SĄRAŠAS

Moldovos Respublikos pasiūlyti ekspertai

1.

Iurie BEJAN

2.

Maria Ion NEDEALCOV

3.

Alexandru STRATAN

4.

Dorin JOSANU

5.

Nicolae SADOVEI

ES pasiūlyti ekspertai

1.

Eddy LAURIJSSEN

2.

Jorge CARDONA

3.

Karin LUKAS

4.

Hélène RUIZ FABRI

5.

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

6.

Geert VAN CALSTER

7.

Joost PAUWELYN

Pirmininkai

1.

Jill MURRAY (Australija)

2.

Janice BELLACE (Jungtinės Amerikos Valstijos)

3.

Ross WILSON (Naujoji Zelandija)

4.

Arthur APPLETON (Jungtinės Amerikos Valstijos)

5.

Nathalie BERNASCONI (Šveicarija)