ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 241

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. rugsėjo 17d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka ( 1 )

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. rugsėjo 16 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1536, kuriuo dėl nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti reikalavimų vienodinimo su Reglamentu (EB) Nr. 216/2008, taip pat dėl ypatingos svarbos techninės priežiūros užduočių ir orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti stebėjimo reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 ( 1 )

16

 

 

2015 m. rugsėjo 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1537, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

49

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2015 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/131, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių, klaidų ištaisymas ( OL L 23, 2015 1 29 )

51

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Teisėkūros procedūra priimami aktai

DIREKTYVOS

17.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/1535

2015 m. rugsėjo 9 d.

kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114, 337 ir 43 straipsnius,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo ta direktyva turėtų būti kodifikuota;

(2)

vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje yra užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas. Dėl to prekių judėjimo kiekybinių apribojimų bei visų kitų lygiaverčio poveikio priemonių uždraudimas yra vienas iš pagrindinių Sąjungos principų;

(3)

siekiant sklandaus vidaus rinkos veikimo, reikėtų užtikrinti kuo didesnį nacionalinių iniciatyvų dėl techninių reglamentų rengimo skaidrumą;

(4)

prekybos kliūtys, susidarančios dėl su gaminiais susijusių techninių reglamentų, gali būti leidžiamos taikyti tik ten, kur reglamentai yra būtini esminiams reikalavimams įvykdyti, o jų tikslas – visuomenės interesai, kuriuos jos ir garantuoja;

(5)

prieš priimant technines nuostatas Komisijai labai svarbu turėti reikiamą informaciją. Dėl tos priežasties valstybės narės, kurių reikalaujama padėti jai atlikti uždavinį pagal Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 4 straipsnio 3 dalį, privalo pranešti apie savo techninių reglamentų projektus;

(6)

visos valstybės narės taip pat privalo būti informuotos apie techninius reglamentus, kuriuos numato priimti bet kuri valstybė narė;

(7)

vidaus rinkos tikslas yra sukurti aplinką, palankią įmonių konkurencingumui. Geresnis informacijos pateikimas yra vienas iš būdų padėti įmonėms geriau pasinaudoti šiai rinkai būdingais pranašumais. Dėl to yra būtina ūkio subjektams suteikti galimybę įvertinti kitų valstybių narių pasiūlytų nacionalinių techninių reglamentų poveikį, numatant, kad bus reguliariai skelbiami projektų, apie kuriuos buvo pranešta, pavadinimai, ir naudojantis nuostatomis, susijusiomis su tokių projektų konfidencialumu;

(8)

siekiant teisinio aiškumo, valstybėms narėms vertėtų viešai skelbti, jog nacionalinis techninis reglamentas buvo priimtas laikantis šioje direktyvoje nustatytų formalumų;

(9)

kiek tai yra susiję su gaminiams taikomais techniniais reglamentais, priemonės, skirtos tinkamam rinkos veikimui ar jos plėtojimui užtikrinti, apima didesnį nacionalinių ketinimų skaidrumą ir siūlomų reglamentų galimo poveikio rinkai įvertinimo kriterijų bei sąlygų išplėtimą;

(10)

dėl to būtina įvertinti visus gaminiui keliamus reikalavimus ir atsižvelgti į nacionalinės gaminių reglamentavimo nusistovėjusios tvarkos raidą;

(11)

kiti nei techninės specifikacijos reikalavimai, susiję su pateikto į rinką gaminio būvio ciklu, gali turėti įtakos to gaminio laisvam judėjimui arba sudaryti kliūtis tinkamam vidaus rinkos veikimui;

(12)

būtina paaiškinti de facto techninio reglamento sąvoką. Ypač nuostatos, kuriomis valstybės institucija pateikia nuorodas į technines specifikacijas ar kitus reikalavimus arba skatina jų laikytis, ir visuomenės labui skirtos nuostatos, pateikiančios nuorodą į gaminius, su kuriais yra susijusi ta valstybės institucija, tokiems reikalavimams ar specifikacijoms suteikia didesnę privalomąją vertę negu ta, kurią dėl savo pačių kilmės jie turėtų priešingu atveju;

(13)

Komisijai ir valstybėms narėms taip pat turėtų būti skirta pakankamai laiko numatomos priemonės daliniams pakeitimams pasiūlyti, kad būtų pašalintos ar sumažintos kliūtys, galinčios trukdyti laisvam prekių judėjimui;

(14)

atitinkama valstybė narė, rengdama galutinę numatytos priemonės redakciją, privalo atsižvelgti į tuos dalinius pakeitimus;

(15)

vidaus rinkai yra būdinga, ypač tais atvejais, kai valstybės narės negali įgyvendinti abipusio pripažinimo principo, kad Komisija priima ar pasiūlo priimti privalomus aktus. Buvo nustatytas konkretus laikinas priėmimo atidėjimo laikotarpis, kad nebūtų įgyvendintos nacionalinės priemonės, trukdančios Europos Parlamentui ir Tarybai ar Komisijai priimti privalomus tos pačios srities aktus;

(16)

atitinkama valstybė narė, laikydamasi ES sutarties 4 straipsnio 3 dalyje nustatytų bendrų pareigų, privalo atidėti numatytos priemonės įgyvendinimą tokiam laikotarpiui, kuris leistų bendrai išnagrinėti pasiūlytus dalinius pakeitimus arba parengti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, arba priimti privalomą Komisijos aktą;

(17)

siekdamos padėti Europos Parlamentui ir Tarybai patvirtinti priemones, valstybės narės neturėtų priimti techninių reglamentų, jeigu Taryba priėmė savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo toje srityje pirmuoju svarstymu;

(18)

būtina sukurti Nuolatinį komitetą, kurio narius skiria valstybės narės ir kurio uždavinys būtų bendradarbiauti su Komisija siekiant sumažinti neigiamą poveikį laisvam prekių judėjimui;

(19)

ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų, nurodytų III priedo B dalyje, perkėlimo į nacionalinę teisę terminais,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Šioje direktyvoje taikomos šios terminų apibrėžtys:

a)   „gaminys“– bet kuris pramonės gaminys, taip pat žemės ūkio ir žuvininkystės produktas;

b)   „paslauga“– bet kuri informacinės visuomenės paslauga, t. y. paprastai už atlyginimą per atstumą, elektroninėmis priemonėmis ir asmenišku paslaugų gavėjo prašymu teikiama paslauga.

Šioje apibrėžtyje:

i)

„teikimas per atstumą“ reiškia, kad paslauga teikiama šalims nesant kartu vienoje vietoje;

ii)

„elektroninėmis priemonėmis“ reiškia, kad iš pradžių paslauga elektronine įranga pasiunčiama ir priimama duomenims apdoroti (įskaitant skaitmeninį tankinimą) ir saugoti, o galutinai perduodama ir priimama laidais, radijo, optinėmis, kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis;

iii)

„asmenišku paslaugų gavėjo prašymu“ reiškia, kad paslauga teikiama perduodant duomenis asmenišku prašymu.

Neįtrauktų į šią apibrėžtį paslaugų orientacinis sąrašas pateiktas I priede;

c)   „techninė specifikacija“– dokumente pateikti reikalavimai tokioms gaminio charakteristikoms kaip kokybės lygiai, darbiniai parametrai, sauga ar matmenys, taip pat reikalavimai parduodamo gaminio pavadinimui, terminijai, simboliams, bandymams ir bandymų metodams, pakavimui, žymėjimui ar ženklinimui etiketėmis ir atitikties įvertinimo procedūroms.

Sąvoka „techninė specifikacija“ taip pat apima žemės ūkio produktų, nurodytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 38 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, žmonėms ir gyvūnams vartoti skirtų produktų, taip pat medicinos produktų, apibrėžtų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB (5) 1 straipsnyje, ir kitų produktų gamybos būdus ir procesus, jeigu jie turi įtakos produktų charakteristikoms;

d)   „kiti reikalavimai“– gaminiui keliami kiti nei techninė specifikacija reikalavimai, kuriais siekiama apsaugoti pirmiausia vartotojus ar aplinką ir kurie turi įtakos į rinką pateikto gaminio būvio ciklui, kaip antai jo naudojimo, perdirbimo, pakartotinio naudojimo ar utilizavimo sąlygos, jeigu jos gali žymiai paveikti gaminio sudėtį, esmines savybes ar jo pardavimą;

e)   „paslaugų taisyklė“– tai bendro pobūdžio reikalavimas, susijęs su paslaugų verslo steigimu ir vertimusi juo, kaip nurodyta b punkte, ypač nuostatos, susijusios su paslaugos teikėju, paslaugomis ir paslaugų gavėju, išskyrus bet kokias taisykles, kurios nėra konkrečiai skirtos tame punkte nurodytoms paslaugoms.

Šioje apibrėžtyje:

i)

taisyklė yra laikoma konkrečiai skirta informacinės visuomenės paslaugoms, jeigu, atsižvelgiant į jos priežasčių išdėstymą ir dėstomąją dalį, visa taisykle arba jos atskiromis nuostatomis siekiama aiškiai ir tikslingai reglamentuoti tokias paslaugas;

ii)

taisyklė nelaikoma konkrečiai skirta informacinės visuomenės paslaugoms, jei ji turi tokioms paslaugoms tik numanomą ar atsitiktinį poveikį;

f)   „techninis reglamentas“– techninės specifikacijos ir kiti reikalavimai arba paslaugų taisyklės, įskaitant atitinkamas administracines nuostatas, kurių būtina laikytis de jure ar de facto parduodant, teikiant paslaugą, steigiant paslaugų verslą arba naudojant valstybėje narėje ar didžiojoje jos dalyje, taip pat valstybių narių įstatymai ir kiti teisės aktai, išskyrus nurodytus 7 straipsnyje, draudžiantys gaminį gaminti, įvežti, parduoti ar naudoti arba draudžiantys teikti paslaugą arba ja naudotis, arba steigti paslaugų teikėjo verslą;

De facto techniniais reglamentais laikoma:

i)

valstybės narės įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriuose yra pateikiama nuoroda į technines specifikacijas arba į kitus reikalavimus, arba į paslaugų taisykles, arba į profesines ar praktikos nuostatas, kuriose savo ruožtu daroma nuoroda į technines specifikacijas, kitus reikalavimus arba į paslaugų taisykles, kurių atitiktis suteikia minėtų įstatymų ir kitų teisės aktų atitikties prielaidą;

ii)

savanoriški susitarimai, kuriuose valstybės institucija yra susitariančioji šalis, ir kuriuose visuomenės labui yra numatyta laikytis techninių specifikacijų, kitų reikalavimų ar paslaugų taisyklių, išskyrus viešojo pirkimo konkursų specifikacijas;

iii)

techninės specifikacijos, kiti reikalavimai arba paslaugų taisyklės, susijusios su fiskalinėmis ar finansinėmis priemonėmis, kurių reikalavimų atitiktis turi įtakos gaminių suvartojimui ar paslaugų naudojimui; techninės specifikacijos, kiti reikalavimai, arba paslaugų taisyklės, susijusios su nacionalinėmis socialinės apsaugos sistemomis, šiai grupei nepriklauso.

Tai valstybių narių paskirtų valdžios institucijų priimti techniniai reglamentai, pateikti sąraše, kurį Komisija parengė ir, jei reikia, atnaujino 2 straipsnyje nurodytame Komitete.

Ta pati tvarka taikoma iš dalies keičiant šį sąrašą;

g)   „techninio reglamento projektas“– techninės specifikacijos, kito reikalavimo ar paslaugų taisyklės tekstas, įskaitant administracines nuostatas, parengtas siekiant suteikti dokumentui teisinę galią arba galiausiai jį priimti kaip techninį reglamentą, esantis tokioje parengimo stadijoje, kai dar galima daryti esminius dalinius jo pakeitimus.

2.   Ši direktyva netaikoma:

a)

radijo transliavimo paslaugoms;

b)

televizijos transliavimo paslaugoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/13/ES (6) 1 straipsnio 1 dalies e punkte.

3.   Ši direktyva netaikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/21/EB (7) nurodytoms taisyklėms, susijusioms su klausimais, kuriems taikomi Sąjungos telekomunikacijų paslaugų srities teisės aktai.

4.   Ši direktyva netaikoma taisyklėms, susijusioms su klausimais, kuriems taikomi Sąjungos finansines paslaugas reglamentuojantys teisės aktai, kurių neišsamus sąrašas yra pateiktas šios direktyvos II priede.

5.   Išskyrus 5 straipsnio 3 dalį, ši direktyva netaikoma taisyklėms, kurias nustato reguliuojamos rinkos arba kurios tokioms rinkoms yra nustatytos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB (8), arba kurias nustato kitos rinkos arba įstaigos, atliekančios mokėjimų ar atsiskaitymo funkcijas, arba kurios tokioms rinkoms ar įstaigoms yra nustatytos.

6.   Ši direktyva netaikoma toms priemonėms, kurias valstybės narės laiko būtinomis pagal Sutartis siekiant apsaugoti žmones, pirmiausia darbuotojus, kai yra naudojami gaminiai, jeigu tokios priemonės neturi poveikio gaminiams.

2 straipsnis

Įsteigiamas Nuolatinis komitetas, sudarytas iš valstybių narių paskirtų atstovų, galinčių kreiptis pagalbos į ekspertus ar patarėjus; jo pirmininkas yra Komisijos atstovas.

Komitetas parengia savo darbo tvarkos taisykles.

3 straipsnis

1.   Komitetas susitinka ne rečiau kaip du kartus per metus.

Specialios sudėties komitetas renkasi spręsti klausimų, susijusių su informacinės visuomenės paslaugomis.

2.   Komisija pateikia Komitetui ataskaitą apie šioje direktyvoje nustatytų procedūrų įgyvendinimą ir taikymą, taip pat pasiūlymus, kaip pašalinti esamas bei numatomas prekybos kliūtis.

3.   Komitetas pareiškia savo nuomonę dėl 2 dalyje nurodytų pranešimų ir pasiūlymų ir gali tuo tikslu pasiūlyti, kad Komisija:

a)

siekdama išvengti galimų prekybos kliūčių, užtikrintų, kur būtina, kad konkrečios valstybės narės pirmiausia tarpusavyje susitartų dėl atitinkamų priemonių;

b)

imtųsi visų atitinkamų priemonių;

c)

nustatytų sritis, kuriose yra būtinas suderinimas, o prireikus imtųsi atitinkamo suderinimo konkrečioje srityje.

4.   Komisija konsultuoja Komitetą:

a)

priimant sprendimą dėl pačios sistemos, kuria remiantis įgyvendinamas šia direktyva nustatytas keitimasis informacija, ir dėl kiekvieno jos keitimo;

b)

peržiūrint šia direktyva nustatytos sistemos veikimą.

5.   Komisija gali konsultuoti Komitetą dėl bet kurio jos gauto preliminaraus techninio reglamento projekto.

6.   Bet koks klausimas, susijęs su šios direktyvos įgyvendinimu, gali būti pateiktas Komitetui jo pirmininko ar valstybės narės prašymu.

7.   Komiteto veikla ir jam teiktina informacija yra konfidencialios.

Tačiau Komitetas ir nacionalinės valdžios institucijos gali konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis, įskaitant ir privataus sektoriaus atstovus, pateikdami ekspertų nuomonę, jeigu imamasi būtinų atsargumo priemonių.

8.   Dėl paslaugų taisyklių Komisija ir Komitetas gali konsultuoti pramonės ir mokslo bendruomenės fizinius ir juridinius asmenis, o kur galima, – atstovaujančias įstaigas, galinčias pateikti eksperto nuomonę dėl kiekvieno paslaugų taisyklių projekto socialinių ir visuomeninių tikslų ir padarinių, atkreipti dėmesį į jų patarimus, jei jų to prašoma.

4 straipsnis

Valstybės narės praneša Komisijai apie visus standartizacijos institucijoms pagal 5 straipsnio 1 dalį pateiktus prašymus parengti konkrečių produktų technines specifikacijas ar standartą siekiant priimti tokiems produktams skirtą techninį reglamentą kaip techninių reglamentų projektą ir pateikia jų priėmimo priežastis.

5 straipsnis

1.   Laikydamosi 7 straipsnio, valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai kiekvieno techninio reglamento projektą, išskyrus tuos atvejus, kai jis tik perima visą tarptautinio ar Europos standarto tekstą, kuomet užtenka pateikti informaciją apie atitinkamą standartą; jos taip pat pateikia Komisijai pagrindimą, kodėl būtina priimti tokį techninį reglamentą, jei tos priežastys nėra aiškios iš projekto.

Jei reikia ir jeigu nebuvo atsiųsta anksčiau, valstybės narės, perduodamos informaciją Komisijai, tuo pačiu metu pateikia tiesiogiai ir iš esmės susijusių pagrindinių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų tekstą, jei jo prireiktų techninio reglamento poveikiui įvertinti.

Valstybės narės iš naujo pateikia techninio reglamento projektą Komisijai sąlygomis, nurodytomis šios dalies pirmoje ir antroje pastraipose, jeigu jų atlikti šio projekto pakeitimai, labai keičiantys jo taikymo sritį, sutrumpina iš pradžių numatytą įgyvendinimo terminą, prideda techninių specifikacijų ar reikalavimų arba padaro juos labiau ribojančius.

Kai dėl visuomenės sveikatos, vartotojų apsaugos arba aplinkos apsaugos techninio reglamento projektu siekiama apriboti cheminių medžiagų, preparatų ar gaminių pardavimą ar jų naudojimą, valstybės narės taip pat perduoda trumpą apžvalgą arba nuorodas į visus atitinkamus duomenis, susijusius su tomis medžiagomis, preparatais ar gaminiais, su žinomais ir esamais pakaitalais, kai tokia informacija gali būti prieinama, ir praneša apie numatomą priemonės poveikį visuomenės sveikatai ir vartotojų bei aplinkos apsaugai, kartu pateikdamos rizikos analizę, atitinkamai atliktą pagal principus, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (9) XV priedo II.3 skyriaus atitinkamoje dalyje.

Komisija nedelsdama praneša kitoms valstybėms narėms apie techninio reglamento projektą ir visus jai atsiųstus dokumentus; ji taip pat gali šį projektą perduoti šios direktyvos 2 straipsnyje nurodytam Komitetui, kad sužinotų jo nuomonę, ir, jei reikia, atsakingo už šią sritį komiteto nuomonę.

Komisijos arba valstybių narių pastabos ar išsamiai išdėstyta nuomonė dėl techninių specifikacijų, kitų reikalavimų ar paslaugų taisyklių, nurodytų šios direktyvos 1 straipsnio 1 dalies f punkto antros pastraipos iii papunktyje, gali būti susijusi tik su prekybą trukdančiais aspektais arba kalbant apie paslaugų taisykles – su laisvu paslaugų judėjimu arba paslaugų verslo įsisteigimo laisve, bet ne su fiskaliniais ar finansiniais priemonės aspektais.

2.   Komisija ir valstybės narės gali pateikti pastabas techninio reglamento projektą atsiuntusiai valstybei narei; ta valstybė narė kiek galima atsižvelgia į tokias pastabas toliau rengdama techninį reglamentą.

3.   Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai galutinę techninio reglamento redakciją.

4.   Pagal šį straipsnį pateikta informacija neturi būti slapta, išskyrus jeigu to aiškiai prašo pranešanti valstybė narė. Bet kuris toks prašymas privalo būti pagrįstas.

Tuo atveju, jeigu buvo imtasi būtinų atsargumo priemonių, 2 straipsnyje nurodytas Komitetas ir nacionalinės valdžios institucijos gali naudotis privataus sektoriaus fizinių ar juridinių asmenų ekspertų konsultacijomis.

5.   Kai techninių reglamentų projektai sudaro dalį priemonių, apie kurias projekto stadijoje reikia pranešti Komisijai pagal kitą Sąjungos aktą, valstybės narės gali pranešti pagal tą kitą aktą, kaip nurodyta 1 dalyje, jeigu jos oficialiai nurodo, jog minėtas pranešimas taip pat yra pranešimas pagal šios direktyvos nuostatas.

Tai, kad Komisija nepareiškė nuomonės dėl techninio reglamento projekto pagal šią direktyvą, neturi prieštarauti bet kuriam sprendimui, kuris gali būti priimtas pagal kitus Sąjungos aktus.

6 straipsnis

1.   Valstybės narės trims mėnesiams atideda techninio reglamento priėmimą nuo tos dienos, kai Komisija gauna 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą.

2.   Valstybės narės nuo dienos, kai Komisija gauna 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą:

keturiems mėnesiams atideda techninio reglamento priėmimą, jeigu tai yra 1 straipsnio 1 dalies f punkto antros pastraipos ii papunktyje nurodytas savanoriškas susitarimas,

nedarydamos poveikio šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalims, šešiems mėnesiams atideda bet kurio kito techninio reglamento projekto, išskyrus paslaugų taisyklių projektą, priėmimą,

jeigu Komisija ar kita valstybė narė per tris mėnesius nuo tos datos pateikia išsamiai išdėstytą nuomonę, kad numatyta priemonė gali kliudyti laisvam prekių judėjimui vidaus rinkoje,

nedarydamos poveikio 4 ir 5 dalims, keturiems mėnesiams atideda kiekvieno paslaugų taisyklių projekto priėmimą, jeigu Komisija ar kita valstybė narė per tris mėnesius nuo dienos, kai Komisija gauna 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą, pateikia išsamiai išdėstytą nuomonę, kad numatyta priemonė gali kliudyti laisvam paslaugų judėjimui ar paslaugų verslo steigimo laisvei vidaus rinkoje.

Komisijos arba valstybės narės išsamiai išdėstyta nuomonė dėl paslaugų taisyklių projektų negali turėti įtakos kultūros politikos priemonėms, ypač garso ir vaizdo srityje, kurias valstybės narės gali patvirtinti pagal Sąjungos teisę, atsižvelgdamos į savo kalbų įvairovę, nacionalinius ir regioninius ypatumus bei kultūros paveldą.

Atitinkama valstybė narė praneša Komisijai apie veiksmus, kurių ji siūlo imtis dėl tokių išsamiai išdėstytų nuomonių. Komisija pateikia pastabas dėl šios nuomonės.

Atitinkama valstybė narė prireikus nurodo priežastis, kodėl ji negali atsižvelgti į išsamiai išdėstytas nuomones dėl paslaugų taisyklių.

3.   Išskyrus paslaugų taisyklių projektus, valstybės narės atideda techninio reglamento projekto priėmimą 12 mėnesių nuo dienos, kai Komisija gauna šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą, jeigu Komisija per tris mėnesius nuo tos datos paskelbia savo ketinimą pasiūlyti ar priimti direktyvą, reglamentą ar sprendimą šiuo klausimu vadovaujantis SESV 288 straipsniu.

4.   Valstybės narės atideda techninio reglamento projekto priėmimą 12 mėnesių nuo dienos, kai Komisija gauna šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą, jeigu Komisija per tris mėnesius nuo tos datos paskelbia, jog ji nustatė, kad dėl techninio reglamento projekto objekto yra pateiktas pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai priimti direktyvą, reglamentą ar sprendimą vadovaujantis SESV 288 straipsniu.

5.   Jeigu Taryba priima savo poziciją pirmuoju svarstymu 3 ir 4 dalyse nurodyto priėmimo atidėjimo laikotarpiu, tas laikotarpis pagal 6 dalį yra pratęsiamas iki 18 mėnesių.

6.   3, 4 ir 5 dalyse nurodytos pareigos pasibaigia, kai:

a)

Komisija informuoja valstybes nares, jog ji nebeketina siūlyti ar priimti privalomo akto;

b)

Komisija informuoja valstybes nares apie savo projekto ar pasiūlymo atšaukimą;

c)

Europos Parlamentas ir Taryba arba Komisija priima privalomą aktą.

7.   1–5 dalys netaikomos tais atvejais, kai:

a)

dėl skubių priežasčių, kurias lėmė rimtos ir nenumatytos aplinkybės, susijusios su visuomenės sveikatos apsauga ar sauga, gyvūnų apsauga ar augalų išsaugojimu, dėl paslaugų taisyklių, taip pat dėl viešosios tvarkos, ypač nepilnamečių apsaugos, valstybė narė per labai trumpą laiką privalo parengti techninius reglamentus, kad juos nedelsdama priimtų ir taikytų be jokių galimų konsultacijų, arba

b)

dėl skubių priežasčių, kurias lėmė rimtos aplinkybės, susijusios su finansinės sistemos apsauga ir jos vientisumu, ypač indėlininkų, investuotojų ir draudėjų apsauga, valstybė narė privalo nedelsdama priimti ir įgyvendinti finansinių paslaugų taisykles.

5 straipsnyje nurodytame pranešime valstybė narė pagrindžia priemonių, kurių buvo imtasi, skubumą. Komisija kuo greičiau pateikia savo nuomonę dėl pranešimo. Ji imasi atitinkamų veiksmų, jeigu nurodyta tvarka taikoma neteisingai. Komisija nuolat informuoja Europos Parlamentą.

7 straipsnis

1.   5 ir 6 straipsniai netaikomi tiems valstybių narių įstatymams ir kitiems teisės aktams ar savanoriškiems susitarimams, kuriais valstybės narės:

a)

laikosi privalomų Sąjungos aktų, dėl kurių yra priimamos techninės specifikacijos ar paslaugų taisyklės;

b)

vykdo tarptautiniuose susitarimuose numatytus įsipareigojimus, dėl kurių yra priimamos bendros techninės specifikacijos ar paslaugų taisyklės Sąjungoje;

c)

naudojasi apsaugos sąlygomis, numatytomis privalomuose Sąjungos aktuose;

d)

taiko Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB (10) 12 straipsnio 1 dalį;

e)

apsiriboja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo vykdymu;

f)

apsiriboja Komisijos prašymu daliniu techninio reglamento keitimu, kaip nurodyta 1 straipsnio 1 dalies f punkte, siekdamos pašalinti prekybos kliūtis, arba dėl paslaugų taisyklių – siekdamos pašalinti kliūtis, trukdančias laisvam paslaugų judėjimui ar paslaugų verslo įsisteigimo laisvei.

2.   6 straipsnis netaikomas valstybių narių įstatymams ir kitiems teisės aktams, draudžiantiems gamybą, jeigu jie netrukdo laisvam gaminių judėjimui.

3.   6 straipsnio 3–6 dalys netaikomos 1 straipsnio 1 dalies f punkto antros pastraipos ii papunktyje nurodytiems savanoriškiems susitarimams.

4.   6 straipsnis netaikomas 1 straipsnio 1 dalies f punkto antros pastraipos iii papunktyje nurodytoms techninėms specifikacijoms, kitiems reikalavimams arba paslaugų taisyklėms.

8 straipsnis

Komisija kas dveji metai praneša Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui apie šios direktyvos taikymo rezultatus.

Komisija metinę gautų pranešimų statistiką skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

Valstybės narės, priimdamos techninį reglamentą, daro jame nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jį oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

10 straipsnis

Direktyva 98/34/EB su daliniais pakeitimais, padarytais aktais, nurodytais šios direktyvos III priedo A dalyje, panaikinama, nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų, nurodytų panaikintos direktyvos III priedo B dalyje ir šios direktyvos III priedo B dalyje, perkėlimo į nacionalinę teisę terminais.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal IV priede pateiktą atitikties lentelę.

11 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

12 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2015 m. rugsėjo 9 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. SCHMIT


(1)  2010 m. liepos 14 d. nuomonė (OL C 44, 2011 2 11, p. 142) ir 2014 m. vasario 26 d. nuomonė (OL C 214, 2014 7 8, p. 55).

(2)  2014 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2015 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas.

(3)  1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (OL L 204, 1998 7 21, p. 37). Pirminė antraštė buvo tokia: „1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką“. Ji buvo iš dalies pakeista 1998 m. liepos 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/48/EB, iš dalies keičiančia Direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (OL L 217, 1998 8 5, p. 18).

(4)  Žr. III priedo A dalį.

(5)  2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 67).

(6)  2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).

(7)  2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 33).

(8)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).

(9)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(10)  2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (OL L 11, 2002 1 15, p. 4).


I PRIEDAS

Orientacinis paslaugų, neįtrauktų į 1 straipsnio 1 dalies b punkto antrą pastraipą, sąrašas

1.   Paslaugos, teikiamos „ne per atstumą“

Paslaugos, teikiamos naudojant netgi elektroninius prietaisus, kai fiziškai dalyvauja teikėjas ir gavėjas:

a)

paciento sveikatos tikrinimas arba chirurginis gydymas elektronine įranga jam fiziškai dalyvaujant;

b)

konsultacijos naudojant elektroninį katalogą parduotuvėje esančiam klientui;

c)

išankstinis lėktuvo bilietų užsakymas kelionių agentūroje kompiuteriniu tinklu fiziškai dalyvaujančiam klientui;

d)

elektroniniai žaidimai, žaidžiami salėje klientui fiziškai dalyvaujant.

2.   Paslaugos, teikiamos „ne elektroninėmis priemonėmis“

Paslaugos, turinčios materialųjį turinį, nors ir teikiamos elektroniniais prietaisais:

a)

grynųjų pinigų ar bilietų automatai (banknotai, geležinkelio bilietai);

b)

užmokesčio už naudojimąsi kelių tinklais, automobilių stovėjimo aikštelėmis ir kt. nustatymas, ir tais atvejais, kai elektroniniais prietaisais kontroliuojamas įvažiavimas ar išvažiavimas ir (arba) užtikrinamas teisingas apmokėjimas.

Autonomiškos paslaugos: pastoviosios atminties kompaktinių diskų ar programinės įrangos diskelių platinimas.

Paslaugos, teikiamos nenaudojant duomenų apdorojimo ir saugojimo sistemų:

a)

balso telefonijos paslaugos;

b)

telefakso ir telekso paslaugos;

c)

balso telefonijos paslaugos ir paslaugos, teikiamos faksu;

d)

gydytojo konsultacijos telefonu ar telefaksu;

e)

teisininko konsultacijos telefonu ar telefaksu;

f)

tiesioginis pardavimas ir pirkimas telefonu arba telefaksu.

3.   Paslaugos, teikiamos „ne asmenišku paslaugų gavėjo prašymu“

Paslaugos, teikiamos perduodant duomenis be atskiro pageidavimo, siekiant, kad juos vienu metu priimtų neribotas atskirų gavėjų skaičius (perdavimas naudojant žvaigždinį tinklo sujungimą):

a)

televizijos transliavimo paslaugos (įskaitant užsakomų vaizdo programų televizijos paslaugas), nurodytos Direktyvos 2010/13/ES 1 straipsnio 1 dalies e punkte;

b)

radijo transliavimo paslaugos;

c)

televizinis tekstas.


II PRIEDAS

Orientacinis finansinių paslaugų, kurioms taikoma 1 straipsnio 4 dalis, sąrašas

Investicinės paslaugos

Draudimo ir perdraudimo operacijos

Banko paslaugos

Operacijos, susijusios su pensijų fondais

Paslaugos, susijusios su ateities sandoriais ar opcionais.

Tokios paslaugos visų pirma apima:

a)

investicines paslaugas, nurodytas Direktyvos 2004/39/EB priede; kolektyvinių investicijų įmonių paslaugas;

b)

paslaugas tose veiklos srityse, kurioms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (1) I priede nurodytas tarpusavio pripažinimas;

c)

operacijas, susijusias su draudimo ir perdraudimo veikla, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/138/EB (2).


(1)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(2)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).


III PRIEDAS

A DALIS

Panaikinama direktyva ir jos vėlesnių dalinių pakeitimų sąrašas

(nurodyta 10 straipsnyje)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB

(OL L 204, 1998 7 21, p. 37)

 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/48/EB

(OL L 217, 1998 8 5, p. 18)

 

2004 m. Stojimo akto II priedo 1 dalies H skyrius

(OL L 236, 2003 9 23, p. 68)

Tik nuoroda į Direktyvos 98/34/EB 2 punktą

Tarybos direktyva 2006/96/EB

(OL L 363, 2006 12 20, p. 81)

Tik nuoroda į Direktyvos 98/34/EB 1 straipsnį

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012

(OL L 316, 2012 11 14, p. 12)

Tik 26 straipsnio 2 dalis

B DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminai

(nurodyta 10 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

98/34/EB

98/48/EB

1999 m. rugpjūčio 5 d.

2006/96/EB

2007 m. sausio 1 d.


IV PRIEDAS

Atitikties lentelė

Direktyva 98/34/EB

Ši direktyva

1 straipsnio pirmos pastraipos įžanginis sakinys

1 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

1 straipsnio 1 dalies a punktas

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto pirma pastraipa

1 straipsnio 1 dalies b punkto pirma pastraipa

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto antros pastraipos pirma įtrauka

1 straipsnio 1 dalies b punkto antros pastraipos i papunktis

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto antros pastraipos antra įtrauka

1 straipsnio 1 dalies b punkto antros pastraipos ii papunktis

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto antros pastraipos trečia įtrauka

1 straipsnio 1 dalies b punkto antros pastraipos iii papunktis

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto trečia pastraipa

1 straipsnio 1 dalies b punkto trečia pastraipa

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto ketvirtos pastraipos įžanginis sakinys

1 straipsnio 2 dalies įžanginis sakinys

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto ketvirtos pastraipos pirma įtrauka

1 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto ketvirtos pastraipos antra įtrauka

1 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

1 straipsnio 1 dalies c punktas

1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

1 straipsnio 1 dalies d punktas

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto pirma pastraipa

1 straipsnio 1 dalies e punkto pirma pastraipa

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto antra pastraipa

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto trečia pastraipa

1 straipsnio 4 dalis

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto ketvirta pastraipa

1 straipsnio 5 dalis

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto penktos pastraipos įžanginis sakinys

1 straipsnio 1 dalies e punkto antros pastraipos įžanginis sakinys

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto penktos pastraipos pirma įtrauka

1 straipsnio 1 dalies e punkto antros pastraipos i papunktis

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto penktos pastraipos antra įtrauka

1 straipsnio 1 dalies e punkto antros pastraipos ii papunktis

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkto pirma pastraipa

1 straipsnio 1 dalies f punkto pirma pastraipa

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkto antros pastraipos įžanginis sakinys

1 straipsnio 1 dalies f punkto antros pastraipos įžanginis sakinys

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkto antros pastraipos pirma įtrauka

1 straipsnio 1 dalies f punkto antros pastraipos i papunktis

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkto antros pastraipos antra įtrauka

1 straipsnio 1 dalies f punkto antros pastraipos ii papunktis

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkto antros pastraipos trečia įtrauka

1 straipsnio 1 dalies f punkto antros pastraipos iii papunktis

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkto trečia pastraipa

1 straipsnio 1 dalies f punkto trečia pastraipa

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkto ketvirta pastraipa

1 straipsnio 1 dalies f punkto ketvirta pastraipa

1 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas

1 straipsnio 1 dalies g punktas

1 straipsnio antra pastraipa

1 straipsnio 6 dalis

5 straipsnis

2 straipsnis

6 straipsnio 1 ir 2 dalys

3 straipsnio 1 ir 2 dalys

6 straipsnio 3 dalies įžanginis sakinys

3 straipsnio 3 dalies įžanginis sakinys

6 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

3 straipsnio 3 dalies a punktas

6 straipsnio 3 dalies trečia įtrauka

3 straipsnio 3 dalies b punktas

6 straipsnio 3 dalies ketvirta įtrauka

3 straipsnio 3 dalies c punktas

6 straipsnio 4 dalies įžanginis sakinys

3 straipsnio 4 dalies įžanginis sakinys

6 straipsnio 4 dalies c punkto

3 straipsnio 4 dalies a punktas

6 straipsnio 4 dalies d punkto

3 straipsnio 4 dalies b punktas

6 straipsnio 5–8 dalys

3 straipsnio 5–8 dalys

7 straipsnis

4 straipsnis

8 straipsnis

5 straipsnis

9 straipsnio 1–5 dalys

6 straipsnio 1–5 dalys

9 straipsnio 6 dalies įžanginis sakinys

6 straipsnio 6 dalies įžanginis sakinys

9 straipsnio 6 dalies pirma įtrauka

6 straipsnio 6 dalies a punktas

9 straipsnio 6 dalies antra įtrauka

6 straipsnio 6 dalies b punktas

9 straipsnio 6 dalies trečia įtrauka

6 straipsnio 6 dalies c punktas

9 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įžanginis sakinys

6 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įžanginis sakinys

9 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

6 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas

9 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

6 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

9 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

6 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

10 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

7 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

10 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

7 straipsnio 1 dalies a punktas

10 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

7 straipsnio 1 dalies b punktas

10 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

7 straipsnio 1 dalies c punktas

10 straipsnio 1 dalies ketvirta įtrauka

7 straipsnio 1 dalies d punktas

10 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka

7 straipsnio 1 dalies e punktas

10 straipsnio 1 dalies šešta įtrauka

7 straipsnio 1 dalies f punktas

10 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

7 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

11 straipsnio pirmas sakinys

8 straipsnio pirma pastraipa

11 straipsnio antras sakinys

8 straipsnio antra pastraipa

12 straipsnis

9 straipsnis

13 straipsnis

10 straipsnis

14 straipsnis

11 straipsnis

15 straipsnis

12 straipsnis

III priedas

IV priedas

V priedas

I priedas

VI priedas

II priedas

III priedas

IV priedas


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

17.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1536

2015 m. rugsėjo 16 d.

kuriuo dėl nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti reikalavimų vienodinimo su Reglamentu (EB) Nr. 216/2008, taip pat dėl ypatingos svarbos techninės priežiūros užduočių ir orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti stebėjimo reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį ir 8 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1321/2014 (2) nustatytos išsamios orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti taisyklės;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 216/2008 IV priede nustatyti orlaivių naudojimo nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti reikalavimai, įskaitant organizacijoms, užtikrinančioms sudėtingų varikliu varomų orlaivių ir komerciniais tikslais naudojamų orlaivių nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, taikomus reikalavimus. Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 turėtų būti atnaujintas, kad tie reikalavimai būtų įgyvendinti;

(3)

siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 216/2008 IV priede nustatytų aktualių esminių reikalavimų, būtina nustatyti sąlygas, pagal kurias oro vežėjai, kuriems licencijos išduotos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 (3), galėtų naudoti trečiojoje šalyje registruotus orlaivius;

(4)

būtina užtikrinti, kad orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti stebėjimo programos reikalavimai visoje Sąjungoje būtų taikomi vienodai. Todėl reikia iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo nuostatas, susijusias su tuo, kaip kompetentingos institucijos įgyvendina orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti programą;

(5)

reikia mažinti riziką, susijusią su techninės priežiūros atlikimu, ir ypač užtikrinti, kad atitinkami asmenys ir organizacijos imtųsi būtinų priemonių, kad aptiktų atliekant techninę priežiūrą padarytas klaidas, kurios gali paveikti skrydžio saugą. Todėl turėtų būti iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I ir II prieduose nustatyti techninės priežiūros atlikimo reikalavimai;

(6)

Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

aviacijos pramonei ir valstybių narių administracijoms būtina skirti pakankamai laiko, kad jos galėtų prisitaikyti prie iš dalies pakeistos reguliavimo sistemos. Todėl turėtų būti numatyta kita viso šio reglamento taikymo diena;

(8)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 19 straipsnio 1 dalį pateiktą Europos aviacijos saugos agentūros nuomonę;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomi bendri techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, kuriais užtikrinamas:

a)

orlaivių, įskaitant į juos įmontuoti skirtus komponentus, nepertraukiamasis tinkamumas skraidyti, kurie yra:

i)

registruoti valstybėje narėje, išskyrus atvejus, kai jų kontrolinė saugos priežiūra buvo perduota trečiajai šaliai ir ES operatorius jų nenaudoja, arba

ii)

registruoti trečiojoje šalyje ir juos naudoja ES operatorius, kai jų kontrolinė saugos priežiūra buvo perduota valstybei narei;

b)

laikymasis esminių reikalavimų, kurie Reglamente (EB) Nr. 216/2008 nustatyti trečiojoje šalyje registruotų orlaivių, kuriuos be įgulos išsinuomojo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 (4) išduotas licencijas turintys oro vežėjai, ir į juos įmontuoti skirtų komponentų nepertraukiamajam tinkamumui skraidyti, jei kontrolinė saugos priežiūra nebuvo perduota valstybei narei.

(4)  2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (OL L 293, 2008 10 31, p. 3).“"

2)

2 straipsnis keičiamas taip:

a)

g punktas pakeičiamas taip:

„g)   naudojimas komerciniam vežimui oro transportu– orlaivio naudojimas keleiviams, kroviniams arba paštui vežti už užmokestį arba kitą vertingą atlygį;“

b)

Įrašomi šie punktai:

„n)   ypatingos svarbos techninės priežiūros užduotis– su sistemos arba orlaivio dalies, variklio arba oro sraigto surinkimu arba trikdymu susijusi techninės priežiūros užduotis, kuri, jei padaryta jos atlikimo klaida, gali būti tiesiogiai pavojinga skrydžio saugai;

o)   komerciniai specializuoti skrydžiai– skrydžiai, kuriems taikomi Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012 (5) III priedo ORO dalies SPO poskyryje nustatyti reikalavimai;

p)   ribotas naudojimas– kitų nei sudėtingų varikliu varomų orlaivių naudojimas:

i)

išlaidas pasidalijusių privačių asmenų skrydžiams, jei tiesiogines išlaidas dalijasi visi, bet ne daugiau kaip šeši, orlaiviu skrendantys asmenys, įskaitant pilotą;

ii)

konkursiniams skrydžiams arba parodomiesiems skrydžiams, jei už tokius skrydžius gautas užmokestis arba kitas vertingas atlygis apima tik tiesioginių išlaidų ir proporcingą metinių išlaidų įmokos padengimą, taip pat prizus, kurių vertė yra ne didesnė, nei nustatė kompetentinga institucija;

iii)

įvadiniams skrydžiams, šuolių su parašiutu skrydžiams, sklandytuvų vilkimo skrydžiams arba aukštojo pilotažo skrydžiams, kuriuos atlieka pagrindinę verslo vietą valstybėje narėje turinti ir pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1178/2011 (6) patvirtinta mokymo organizacija arba skrydžių sportui ar laisvalaikio aviacijai populiarinti sukurta organizacija, jei orlaivius organizacija naudoja nuosavybės teise arba išsinuomojusi be įgulos, jei skrydžiai neduoda ne organizacijoje paskirstomo pelno ir jei tokie skrydžiai, kai yra susiję su organizacijai nepriklausančių asmenų dalyvavimu, sudaro labai mažą organizacijos veiklos dalį;

Šiame reglamente „ribotas naudojimas“ nelaikomas „naudojimu komerciniam vežimui oro transportu“ arba „komerciniais specializuotais skrydžiais“;

q)   įvadinis skrydis– įvadinio skrydžio apibrėžtis pateikta Reglamento (ES) Nr. 965/2012 2 straipsnio 9 punkte;

r)   konkursinis skrydis– konkursinio skrydžio apibrėžtis pateikta Reglamento (ES) Nr. 965/2012 2 straipsnio 10 punkte;

s)   parodomasis skrydis– parodomojo skrydžio apibrėžtis pateikta Reglamento (ES) Nr. 965/2012 2 straipsnio 11 punkte.

(5)  2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 296, 2012 10 25, p. 1)."

(6)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011 11 25, p. 1).“"

3)

3 straipsnis keičiamas taip:

a)

1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1.   1 dalies a punkte nurodytų orlaivių nepertraukiamasis tinkamumas skraidyti ir į juos įmontuoti skirtų komponentų nepertraukiamasis tinkamumas naudoti užtikrinami pagal I priedo nuostatas.

2.   1 dalies a punkte nurodytų orlaivių nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti ir į juos įmontuoti skirtų komponentų nepertraukiamąjį tinkamumą naudoti, įskaitant techninę priežiūrą, užtikrinančios organizacijos ir darbuotojai, turi atitikti I priedą ir, jeigu būtina, 4 ir 5 straipsnių nuostatas.

3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, skrydžio leidimą turinčių 1 dalies a punkte nurodytų orlaivių nepertraukiamasis tinkamumas skraidyti užtikrinamas konkrečiomis nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti priemonėmis, kaip nustatyta pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) nuostatas išduotame skrydžio leidime.“

b)

Įrašoma ši 5 dalis:

„5.   1 dalies b punkte nurodytų orlaivių nepertraukiamasis tinkamumas skraidyti ir į juos įmontuoti skirtų komponentų nepertraukiamasis tinkamumas naudoti užtikrinamas pagal Va priedo nuostatas.“

4)

4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimai išduodami pagal I priedo F poskyrį arba pagal II priedą.“

5)

8 straipsnis keičiamas taip:

a)

Įrašomas šis 2 dalies c punktas:

„c)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turinčių oro vežėjų be įgulos išsinuomotiems trečiojoje šalyje registruotiems orlaiviams iki 2017 m. rugpjūčio 25 d. – Va priedo reikalavimų.“

b)

Įrašoma ši 2a dalis:

„2a.   Nukrypstant nuo 1 dalies, komerciniams specializuotiems skrydžiams ir komerciniam vežimui oro transportu naudojamiems orlaiviams, išskyrus orlaivius, kuriuos naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turinys oro vežėjai, reikalavimai, nustatyti Reglamente (ES) Nr. 965/2012, kuris iš dalies pakeistas Reglamentu (ES) Nr. 379/2014 (7), taikomi nuo 2017 m. balandžio 21 d.

Iki tos dienos:

sudėtingiems varikliu varomiems orlaiviams, kurių operatoriai pagal valstybės narės reikalavimus turi turėti kitokį komercinio naudojimo pažymėjimą nei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotą licenciją turintys oro vežėjai ir komercinės patvirtintos mokymo organizacijos, taikomos I priedo M.A.201 dalies f punkto nuostatos,

kitiems nei sudėtingiems varikliu varomiems orlaiviams, kurių operatoriai pagal valstybės narės reikalavimus turi turėti kitokį komercinio naudojimo pažymėjimą nei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotą licenciją turintys oro vežėjai ir komercinės patvirtintos mokymo organizacijos, taikomos I priedo M.A.201 dalies h punkto nuostatos,

orlaiviams, kuriuos naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotą licenciją turintys oro vežėjai, ir orlaiviams, kurių operatoriai pagal valstybės narės reikalavimus turi turėti komercinio naudojimo pažymėjimą, taikomos I priedo M.A.306 dalies a punkto nuostatos,

ELA1 orlaiviams, kurių nenaudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotą licenciją turintys oro vežėjai ir komercinės patvirtintos mokymo organizacijos, taikomos I priedo M.A.801 dalies c punkto nuostatos,

nesudėtingiems varikliu varomiems orlaiviams, kurių MTOM yra 2 730 kg arba mažesnė, sklandytuvams, varikliniams sklandytuvams arba balionams, kurių nenaudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotą licenciją turintys oro vežėjai arba operatoriai, kurie pagal valstybės narės reikalavimus turi turėti komercinio naudojimo pažymėjimą, arba komercinės patvirtintos mokymo organizacijos, taikomos I priedo M.A.803 dalies b punkto nuostatos,

ELA1 orlaiviams, kurių nenaudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotą licenciją turintys oro vežėjai arba operatoriai, kurie pagal valstybės narės reikalavimus turi turėti komercinio naudojimo pažymėjimą, arba komercinės patvirtintos mokymo organizacijos, taikomos I priedo M.A.901 dalies g punkto nuostatos.

(7)  2014 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 379/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 123, 2014 4 24, p. 1).“"

6)

I priedas (M dalis) keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

7)

II priedas (145 dalis) keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

8)

III priedas (66 dalis) keičiamas pagal šio reglamento III priedą.

9)

Šio reglamento IV priedo tekstas įrašomas kaip Va priedas (T dalis).

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. rugpjūčio 25 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugsėjo 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(2)  2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (OL L 362, 2014 12 17, p. 1).

(3)  2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (OL L 293, 2008 10 31, p. 3).


I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedas (M dalis) keičiamas taip:

1)

Turinys keičiamas taip:

a)

vietoj M.A.306 dalies antraštės įrašoma „M.A.306 Orlaivio techninių užrašų sistema“;

b)

I priedėlis pakeičiamas taip: „I priedėlis. Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo sutartis“.

2)

M.1 dalies 4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

techninės priežiūros programoms patvirtinti:

i)

registravimo valstybės narės paskirta institucija arba

ii)

jei iki techninės priežiūros programos patvirtinimo susitarta su registravimo valstybe nare:

a)

valstybės, kurioje yra orlaivio naudotojo pagrindinio verslo vieta arba kurioje jis yra įsisteigęs arba gyvena, paskirta institucija arba

b)

institucija, atsakinga už nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos, kuri užtikrina orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti arba su kuria savininkas pagal M.A.201 dalies i punkto 3 papunktį sudarė terminuotą sutartį, priežiūrą.“

3)

M.A.201 dalies d, e, f, g, h, i ir j punktai pakeičiami taip:

„d)

Įgulos vadas arba, jei tai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, operatorius yra atsakingas už tai, kad pagal nustatytus reikalavimus būtų atliktas priešskrydinis tikrinimas. Šį tikrinimą turi atlikti pilotas arba kitas kvalifikuotas asmuo, tačiau jį nebūtinai turi atlikti patvirtinta techninės priežiūros organizacija arba 66 dalyje nurodyti už išleidimą atsakingi darbuotojai.

e)

Jei tai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, operatorius yra atsakingas už orlaivio, kurį jis eksploatuoja, nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti ir:

1)

užtikrina, kad orlaiviui nebūtų leista skristi, jei neįvykdytos a punkte nustatytos sąlygos,

2)

jo oro vežėjo pažymėjime jis būtų pagal M dalies A skyriaus G poskyrį patvirtintas nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančia organizacija orlaiviui, kurį jis eksploatuoja, ir

3)

būtų patvirtintas pagal 145 dalį arba būtų su tokia organizacija sudaręs sutartį pagal M.A.708 dalies c punktą.

f)

Jei sudėtingas varikliu varomas orlaivis naudojamas komerciniams specializuotiems skrydžiams arba komerciniam vežimui oro transportu (išskyrus komercinį vežimą oro transportu, kai tokį orlaivį naudoja oro vežėjai, turintys pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas, arba komercinės patvirtintos mokymo organizacijos), operatorius užtikrina, kad:

1)

orlaiviui nebūtų leista skristi, jei neįvykdytos a punkte nustatytos sąlygos,

2)

su nepertraukiamuoju tinkamumu skraidyti susijusias užduotis atliktų patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija. Jei pats operatorius nėra patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, jis pagal I priedėlį sudaro sutartį su tokia organizacija, ir

3)

2 punkte nurodyta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija būtų pagal 145 dalį patvirtinta atlikti orlaivio ir juose montuojamų komponentų techninę priežiūrą arba būtų pagal M.A.708 dalies c punktą sudariusi sutartį su tokiomis organizacijomis.

g)

Į e arba f punktą neįrašytų sudėtingų varikliu varomų orlaivių savininkai užtikrina, kad:

1)

orlaiviui nebūtų leista skristi, jei neįvykdytos a punkte nustatytos sąlygos,

2)

su nepertraukiamuoju tinkamumu skraidyti susijusias užduotis atliktų patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija. Jei pats savininkas nėra nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, jis pagal I priedėlį sudaro sutartį su tokia organizacija, ir

3)

2 punkte nurodyta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija būtų pagal 145 dalį patvirtinta atlikti orlaivio ir juose montuojamų komponentų techninę priežiūrą arba būtų pagal M.A.708 dalies c punktą sudariusi sutartį su tokiomis organizacijomis.

h)

Jei kitas nei sudėtingas varikliu varomas orlaivis naudojamas komerciniams specializuotiems skrydžiams arba komerciniam vežimui oro transportu (išskyrus komercinį vežimą oro transportu, kai tokį orlaivį naudoja oro vežėjai, turintys pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas, arba komercinės patvirtintos mokymo organizacijos), operatorius užtikrina, kad:

1)

orlaiviui nebūtų leista skristi, jei neįvykdytos a punkte nustatytos sąlygos,

2)

su nepertraukiamuoju tinkamumu skraidyti susijusias užduotis atliktų patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija. Jei pats operatorius nėra patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, jis pagal I priedėlį sudaro sutartį su tokia organizacija, ir

3)

2 punkte nurodyta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija būtų pagal M dalies F poskyrį arba 145 dalį patvirtinta atlikti orlaivio ir juose montuojamų komponentų techninę priežiūrą arba būtų pagal M.A.708 dalies c punktą sudariusi sutartį su tokiomis organizacijomis.

i)

Jei kitas nei sudėtingas varikliu varomas orlaivis neįrašytas į e arba h punktą arba skirtas naudoti ribotai, savininkas atsako už tai, kad orlaiviui nebūtų leista skristi, jei neįvykdytos a punkte nustatytos sąlygos. Todėl savininkas:

1)

su nepertraukiamuoju tinkamumu skraidyti susijusias užduotis rašytine sutartimi, sudaryta pagal I priedėlį, perduoda atlikti patvirtintai nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai – šia sutartimi atsakomybė už šių užduočių atlikimą perduodama nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai, su kuria sudaryta sutartis, arba

2)

orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrina savo atsakomybe, nesudaręs sutarties su patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančia organizacija, arba

3)

orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrina savo atsakomybe ir pagal M.A.302 dalį sudaro terminuotą techninės priežiūros programos parengimo ir jos patvirtinimo sutartį:

su patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančia organizacija arba,

jei tai ELA2 orlaivis, su 145 dalies arba M.A. dalies F poskyrio techninės priežiūros organizacija.

Terminuota sutartimi atsakomybė už techninės priežiūros programos parengimą ir, jei savininkas pagal M.A.302 dalies h punktą nepateikė deklaracijos, patvirtinimą perduodama organizacijai, su kuria sudaryta sutartis.

j)

Savininkai/operatoriai užtikrina, kad kompetentingos institucijos leidimą turintis asmuo galėtų patekti prie jų įrenginių ar orlaivių arba jam būtų prieinami su jų veikla, įskaitant visą veiklą, dėl kurios sudarytos subrangos sutartys, susiję dokumentai, kad jis galėtų nustatyti, ar laikomasi šios dalies reikalavimų.“

4)

M.A.301 dalis keičiama taip:

a)

2 punktas pakeičiamas taip:

„2.

pagal atitinkamai M.A.304 dalyje ir (arba) M.A.401 dalyje nustatytus duomenis pašalinant saugiam eksploatavimui turinčius įtakos visus defektus ir pažeidimus, atsižvelgiant į minimalios įrangos ir nuokrypių nuo konfigūracijos sąrašus, jeigu jie taikomi;“

b)

4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

visų sudėtingų varikliu varomų orlaivių arba pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turinčių oro vežėjų naudojamų orlaivių atveju – analizuojant patvirtintos orlaivio techninės priežiūros programos, nustatytos M.A.302 dalyje, veiksmingumą;“;

c)

7 punktas pakeičiamas taip:

„7.

visų sudėtingų varikliu varomų orlaivių arba pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turinčių oro vežėjų naudojamų orlaivių neprivalomo keitimo ir (arba) tikrinimo atveju – nustatant jų įdiegimo politiką;“.

5)

M.A.302 dalis keičiama taip:

a)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Jeigu orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrina pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyrį patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija arba jeigu yra pagal M.A.201 dalies i punkto 3 papunktį sudaryta terminuota savininko ir organizacijos sutartis, orlaivių techninės priežiūros programą ir jos pakeitimus galima patvirtinti pagal netiesioginio patvirtinimo procedūrą.

i)

Tokiu atveju nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija netiesioginio patvirtinimo procedūrą aprašo nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyne, o ją patvirtina kompetentinga institucija, atsakinga už nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančią organizaciją.

ii)

Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija negali naudotis netiesioginio patvirtinimo procedūra, jeigu šios organizacijos neprižiūri registravimo valstybė narė, išskyrus tuos atvejus, kai pagal M.1 dalies 4 punkto ii papunktį yra sudaryta sutartis, pagal kurią orlaivių techninės priežiūros programos patvirtinimo atsakomybė perkeliama kompetentingai institucijai, atsakingai už nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančią organizaciją.“;

b)

f punktas pakeičiamas taip:

„f)

Sudėtingo varikliu varomo orlaivio atveju, jeigu techninės priežiūros programa yra pagrįsta techninės priežiūros iniciatyvinės grupės logika arba būklės stebėsena, orlaivio techninės priežiūros programa turi apimti patikimumo programą.“

6)

M.A.305 dalies b punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2.

operatoriaus techniniai užrašai, jei būtini pagal M.A.306 dalį.“

7)

M.A.306 dalis keičiama taip:

a)

Pavadinimas pakeičiamas taip:

„M.A.306   

Orlaivio techninių užrašų sistema“;

b)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Komercinį vežimą oro transportu, komercinius specializuotus skrydžius ir komercinės patvirtintos mokymo organizacijos skrydžius vykdantis operatorius, be M.A.305 dalies reikalavimų, naudoja techninių užrašų sistemą, kurioje yra ši kiekvieno orlaivio informacija:

1.

nuolatinei skrydžio saugai užtikrinti būtina informacija apie kiekvieną skrydį ir

2.

galiojantis orlaivio išleidimo eksploatuoti pažymėjimas ir

3.

einamasis pareiškimas apie techninės priežiūros darbus, kuriame nurodoma orlaivio techninės priežiūros būklė atsižvelgiant į atliktinus planinius ir neplaninius darbus, išskyrus tai, kad kompetentinga institucija gali sutikti, kad pareiškimas apie techninės priežiūros darbus būtų laikomas kitur, ir

4.

įtakos orlaivio eksploatavimui turintys visi dideli defektai, kurių šalinimas atidėtas, ir

5.

visi būtini rekomendaciniai nurodymai dėl pagalbinių techninės priežiūros priemonių.“

8)

M.A.402 pakeičiama taip:

„A.402   Techninės priežiūros atlikimas

Išskyrus atvejus, kai techninę priežiūrą atlieką pagal II priedą (145 dalį) patvirtinta techninės priežiūros organizacija, visi techninę priežiūrą atliekantys asmenys arba organizacijos:

a)

yra kvalifikuoti atlikti užduotį, kaip reikalaujama šioje dalyje;

b)

užtikrina, kad techninės priežiūros atlikimo vieta būtų gerai sutvarkyta, švari ir neužteršta;

c)

taiko metodus, technologijas, standartus ir instrukcijas, pagal M.A.401 dalį nustatytus techninės priežiūros duomenyse;

d)

naudoja įrankius, įrangą ir medžiagas, pagal M.A.401 dalį nustatytus techninės priežiūros duomenyse. Jeigu būtina, įrankius ir įrangą galima patikrinti ir kalibruoti pagal oficialiai pripažintą standartą;

e)

užtikrina, kad techninė priežiūra būtų atlikta atsižvelgiant į visus su aplinka susijusius apribojimus, pagal M.A.401 dalį nustatytus techninės priežiūros duomenyse;

f)

užtikrina, kad atšiauriomis aplinkos sąlygomis arba ilgai atliekamai techninei priežiūrai būtų naudojami tinkami įrenginiai;

g)

užtikrina kuo mažesnę daugybinių techninės priežiūros atlikimo klaidų riziką ir tokių pačių techninės priežiūros atlikimo klaidų kartojimo riziką;

h)

užtikrina, kad atlikus ypatingos svarbos techninės priežiūros užduotį būtų taikomas klaidų pastebėjimo metodas, ir

i)

užbaigę techninę priežiūrą, atlieka bendrą patikrinimą, kad užtikrintų, kad iš orlaivio arba komponento yra išimti visi įrankiai, įranga ir visos pašalinės dalys arba medžiagos ir kad visos nuimtos prieigos plokštės yra vėl pritvirtintos.“

9)

M.A.403 dalies b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

Tik už išleidimą atsakingi darbuotojai pagal M.A.801 dalies b punkto 1 papunktį, M.A.801 dalies b punkto 2 papunktį, M.A.801 dalies c punktą, M.A.801 dalies d punktą arba II priedą (145 dalį), atsižvelgdami į M.A.401 dalies techninės priežiūros duomenis, gali spręsti, ar orlaivio defektas kelia didelį pavojų skrydžio saugai, ir dėl to jie sprendžia, kada ir kokių ištaisomųjų veiksmų turi būti imtasi prieš kitą skrydį, o kokių defektų šalinimą galima atidėti. Tačiau šis reikalavimas netaikomas, jei pilotas arba už išleidimą atsakingi darbuotojai naudoja minimalios įrangos sąrašą.

c)

Visi skrydžio saugai didelio pavojaus nekeliantys defektai turi būti pašalinami nedelsiant, kai tą įmanoma padaryti, nuo orlaivio defekto nustatymo pirmą kartą dienos ir atsižvelgiant į visus pagal techninės priežiūros duomenis arba minimalios įrangos sąraše nustatytus apribojimus.“

10)

M.A.502 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

Jei ELA1 orlaivio nenaudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, tai M.A.801 dalies b punkto 2 papunktyje nurodyti už išleidimą atsakingi darbuotojai, nukrypstant nuo a punkto ir M.A.801 dalies b punkto 2 papunkčio, gali atlikti į tą orlaivį įmontuoto arba iš jo laikinai išmontuoto komponento techninę priežiūrą pagal komponento techninės priežiūros duomenis, išskyrus:

1.

komponentų (bet ne variklių ir oro sraigtų) kapitalinį remontą ir

2.

orlaivių (bet ne CS-VLA, CS-22 ir LSA) variklių ir oro sraigtų kapitalinį remontą.

Techninę priežiūrą atlikus pagal d punktą negali būti išduodama EASA 1 forma ir yra taikomi orlaivio išleidimui eksploatuoti keliami M.A.801 dalies reikalavimai.“

11)

M.A.504 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Netinkami eksploatuoti komponentai paženklinami ir laikomi saugioje vietoje, kur juos patvirtinta techninės priežiūros organizacija prižiūri tol, kol bus nuspręsta dėl būsimo tų komponentų statuso. Vis dėlto, jei orlaivio nenaudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai arba jei orlaivis yra kitas nei sudėtingas varikliu varomas orlaivis, tai asmuo arba organizacija, nustačiusi, kad komponentas yra netinkamas eksploatuoti, gali jį, pažymėtą kaip netinkamą eksploatuoti, perduoti saugoti orlaivio savininkui su sąlyga, kad toks perdavimas pažymimas orlaivio, variklio arba komponento žurnale.“

12)

M.A.601 dalis pakeičiama taip:

„M.A.601   Taikymo sritis

Šiame poskyryje nustatomi reikalavimai, kuriuos organizacija turi atitikti, kad jai būtų suteiktas arba pratęstas patvirtinimas atlikti kitų nei sudėtingų varikliu varomų orlaivių, jei jų nenaudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, ir į tuos orlaivius įmontuojamų komponentų techninę priežiūrą.“

13)

M.A.606 dalis keičiama taip:

g punktas pakeičiamas taip:

„g)

Techninės priežiūros organizacija turi turėti pakankamai už išleidimą atsakingų darbuotojų, galinčių orlaiviui ir komponentams išduoti M.A.612 ir M.A.613 dalyse nurodytus išleidimo eksploatuoti pažymėjimus. Šie darbuotojai atitinka Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 5 straipsnio reikalavimus.“

14)

M.A.703 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Nepaisant a punkto, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintiems oro vežėjams patvirtinimas yra oro vežėjo pažymėjimo, kurį kompetentinga institucija išdavė eksploatuojamam orlaiviui, dalis.“

15)

M.A.704 dalies a punkto 9 papunktis pakeičiamas taip:

„9.

patvirtintų techninės priežiūros programų sąrašas arba, jei orlaivio nenaudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, –„pagrindinių“ ir „bendrųjų“ techninių priežiūros programų sąrašas.“

16)

M.A.706 dalis keičiama taip:

a)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turinčių oro vežėjų atsakingas vadovas, minėtas a punkte, yra asmuo, kuriam taip pat suteikti verslininko įgaliojimai, leidžiantys užtikrinti, kad visas operatoriaus operacijas būtų galima finansuoti ir jas vykdyti pagal standartą, kuris nustatomas, kad būtų išduotas oro vežėjo pažymėjimas.“;

b)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turinčių oro vežėjų atsakingas vadovas paskiria vadybininką. Šis asmuo yra atsakingas už nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo darbų tvarkymą ir priežiūrą pagal c punktą.“;

c)

k punktas pakeičiamas taip:

„k)

Jei sudėtingą varikliu varomą orlaivį naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, organizacija nustato ir kontroliuoja darbuotojų, kurie dalyvauja užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, atliekant tinkamumo skraidyti patikrą ir (arba) kokybės auditą pagal procedūrą ir laikantis standarto, dėl kurio buvo susitarta su kompetentinga institucija, kompetenciją.“

17)

M.A.707 dalis keičiama taip:

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, kuri turi būti patvirtinta, kad galėtų atlikti tinkamumo skraidyti patikras ir, jeigu taikoma, kad galėtų išduoti skrydžio leidimus, turi turėti atitinkamus tinkamumo skraidyti patikros darbuotojus, galinčius išduoti A skyriaus I poskyryje nurodytus tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimus arba rekomendacijas ir, jeigu taikoma, išduoti skrydžio leidimus pagal M.A.711 dalies c punktą.

1.

Su visais orlaiviais, kuriuos naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, ir orlaiviais, kurių didžiausioji kilimo masė (MTOM) yra didesnė nei 2 730 kg, išskyrus oro balionus, dirbantys darbuotojai privalo:

a)

turėti bent penkerių metų patirtį užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti ir

b)

turėti III priede (66 dalyje) nustatytą atitinkamą licenciją arba aviacijos bakalauro laipsnį ar lygiavertį nacionalinį dokumentą ir

c)

būti išklausę oficialų techninės orlaivių priežiūros kursą ir

d)

patvirtintoje organizacijoje eiti su atitinkama atsakomybe susijusias pareigas,

e)

M.A.707 dalies a punkto 1 papunkčio b pastraipoje nustatytą reikalavimą, nepaisant a–d punktų, leidžiama pakeisti penkerių metų patirtimi užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, kuri yra papildoma reikalaujamai M.A.707 dalies a punkto 1 papunkčio a pastraipoje.

2.

Su visais orlaiviais, kurių nenaudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai ir kurių MTOM yra 2 730 kg arba mažesnė, taip pat su oro balionais dirbantys darbuotojai privalo:

a)

turėti bent trejų metų patirtį užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti ir

b)

turėti III priede (66 dalyje) nustatytą atitinkamą licenciją arba aviacijos bakalauro laipsnį ar lygiavertį nacionalinį dokumentą ir

c)

būti išklausę atitinkamą techninės orlaivių priežiūros kursą, ir

d)

patvirtintoje organizacijoje eiti su atitinkama atsakomybe susijusias pareigas,

e)

M.A.707 dalies a punkto 2 papunkčio b pastraipoje nustatytą reikalavimą, nepaisant a–d punktų, leidžiama pakeisti ketverių metų patirtimi užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, kuri yra papildoma reikalaujamai M.A.707 dalies a punkto 2 papunkčio a pastraipoje.“

18)

M.A.708 dalis keičiama taip:

a)

b punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2.

pateikia orlaivio techninės priežiūros programą ir jos pakeitimus kompetentingai institucijai patvirtinti (jeigu netaikoma netiesioginio patvirtinimo procedūra pagal M.A.302 dalies c punktą), o jei orlaivio nenaudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, pateikia programos kopiją savininkui arba pagal M.A.201 dalį atsakingam operatoriui;“;

b)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Jei tai yra sudėtingas varikliu varomas orlaivis arba jei orlaivis yra naudojamas komerciniam vežimui oro transportu arba komerciniams specializuotiems skrydžiams, arba komercinės patvirtintos mokymo organizacijos skrydžiams, kai nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija nėra tinkamai patvirtinta pagal 145 dalį arba M dalies A skyriaus F poskyrį, organizacija, konsultuodamasi su operatoriumi, sudaro su organizacija, patvirtinta pagal 145 dalį arba M dalies A skyriaus F poskyrį, arba su kitu operatoriumi rašytinę techninės priežiūros sutartį, kurioje išsamiai nurodo M.A.301 dalies 2 punkte, M.A.301 dalies 3 punkte, M.A.301 dalies 5 punkte ir M.A.301 dalies 6 punkte nustatytas funkcijas ir užtikrina, kad visą techninę priežiūrą galiausiai atliktų pagal 145 dalį arba M dalies A skyriaus F poskyrį patvirtinta techninės priežiūros organizacija, ir nustato kokybės užtikrinimo priemones pagal M.A.712 dalies b punktą.“

c)

Įrašomas šis d punktas:

„d)

Nepaisant c punkto, sutartimi gali būti laikomi techninės priežiūros organizacijai, patvirtintai pagal 145 dalį arba M dalies A skyriaus F poskyrį, duodami atskiri darbų atlikimo užsakymai, jei:

1.

orlaiviui reikia neplaninės priešskrydinės techninės priežiūros;

2.

atliekama komponento techninė priežiūra, įskaitant variklio techninę priežiūrą.“

19)

M.A.709 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Jei orlaivio nenaudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija gali parengti „pagrindines“ ir (arba) „bendrąsias“ techninės priežiūros programas, pagal kurias būtų suteikiamas pradinis patvirtinimas ir (arba) išplečiama patvirtinimo taikymo sritis neturint šio priedo (M dalies) I priedėlyje minėtų sutarčių. Tačiau šios „pagrindinės“ ir (arba) „bendrosios“ techninės priežiūros programos nereiškia, kad nebereikia parengti tinkamos orlaivio techninės priežiūros programos pagal M.A.302 dalį likus pakankamai laiko iki naudojimosi M.A.711 dalyje numatytomis teisėmis.“

20)

M.A.711 dalies a punkto 1 ir 2 papunkčiai pakeičiami taip:

„1.

užtikrinti patvirtinimo pažymėjime išvardytų orlaivių nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, išskyrus orlaivius, kuriuos naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai;

2.

užtikrinti orlaivių, kuriuos naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, jei tie orlaiviai išvardyti ir jos patvirtinimo pažymėjime, ir oro vežėjo pažymėjime, nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti;“.

21)

M.A.712 dalies e ir f punktai pakeičiami taip:

„e)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintiems oro vežėjams M dalies A skyriaus G poskyrio kokybės sistema yra sudedamoji operatoriaus kokybės užtikrinimo sistemos dalis.

f)

Jei tai maža organizacija, nesusijusi su orlaivių, kuriuos naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimu, kokybės sistemą gali atstoti kompetentingos institucijos patvirtintos reguliariai atliekamos organizacijos patikros, išskyrus atvejus, kai organizacija išduoda tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimus orlaiviams, išskyrus oro balionus, kurių MTOM yra didesnė nei 2 730 kg. Jei nėra įdiegtos kokybės sistemos, organizacija negali sudaryti sutarčių dėl nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo darbų su kitomis šalimis.“

22)

M.A.801 dalies c ir d punktai pakeičiami taip:

„c)

Nukrypstant nuo M.A.801 dalies b punkto 2 papunkčio, M.A.801 dalies b punkto 2 papunktyje nurodyti už išleidimą atsakingi darbuotojai gali atlikti orlaivio ELA1, nenaudojamo komerciniam vežimui oro transportu arba nenaudojamo specializuotiems skrydžiams, arba nenaudojamo komercinės patvirtintos mokymo organizacijos skrydžiams, sudėtingus techninės priežiūros darbus, nurodytus VII priedėlyje.

d)

Nukrypstant nuo M.A.801 dalies b punkto, nenumatytais atvejais, jeigu orlaiviui draudžiama pakilti iš vietos, kurioje nėra tinkamai pagal šį priedą arba II priedą (145 dalį) patvirtintos techninės priežiūros organizacijos ir nedirba atitinkami už išleidimą atsakingi darbuotojai, savininkas gali leisti bet kokiam asmeniui, turinčiam ne trumpesnę nei trejų metų atitinkamos techninės priežiūros patirtį ir tinkamą kvalifikaciją, atlikti techninę priežiūrą pagal šio priedo D poskyryje nustatytus standartus ir orlaivį išleisti eksploatuoti. Šiuo atveju savininkas turi:

1.

turėti bei laikyti orlaivio užrašuose duomenis apie visus atliktus darbus ir pažymėjimą išdavusio asmens turimą kvalifikaciją ir

2.

užtikrinti, kad atsiradus progai, tačiau ne vėliau kaip per septynias dienas, visą tokią techninę priežiūrą iš naujo patikrintų ir orlaivį išleistų eksploatuoti atitinkamai įgalioti asmenys, nurodyti M.A.801 dalies b punkte, arba pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus F poskyrį ar II priedą (145 dalį) patvirtinta organizacija ir

3.

per septynias dienas nuo tokio pažymėjimo išdavimo apie tai pranešti už orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimą atsakingai organizacijai, jeigu su ja yra sudaryta sutartis pagal M.A.201 dalies i punktą, arba, jeigu tokia sutartis nesudaryta, kompetentingai institucijai.“

23)

M.A.803 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Jei tai nesudėtingas varikliu varomas orlaivis, kurio MTOM yra 2 730 kg arba mažesnė, sklandytuvas, variklinis sklandytuvas arba oro balionas, kurie nenaudojami komerciniam vežimui oro transportu, komerciniams specializuotiems skrydžiams arba komercinės patvirtintos mokymo organizacijos skrydžiams, pilotas savininkas gali išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimą, jeigu pilotas savininkas atliko VIII priedėlyje nurodytą ribotą techninę priežiūrą.“

24)

M.A.901 dalis keičiama taip:

a)

c, d ir e punktai pakeičiami taip:

„c)

Bet kuriam nepertraukiamai prižiūrimam orlaiviui, kurį naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, ir nepertraukiamai prižiūrimam orlaiviui, kurio MTOM yra didesnė nei 2 730 kg, išskyrus oro balionus, b punkte minėta organizacija, užtikrinanti orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, jeigu ji patvirtinta pagal nustatytus reikalavimus ir jeigu laikomasi k punkto reikalavimų, gali:

1.

pagal M.A.710 dalį išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą ir

2.

savo išduotų tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimų, jeigu orlaivis tebėra nepertraukiamai prižiūrimas, galiojimą pratęsti du kartus (kiekvieną kartą galiojimas pratęsiamas vieniems metams).

d)

Bet kuriam orlaiviui, kurį naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, ir orlaiviui, kurio MTOM yra didesnė nei 2 730 kg, išskyrus oro balionus, –

i)

jei orlaivis nėra nepertraukiamai prižiūrimas arba

ii)

jei orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrina teisės atlikti tinkamumo skraidyti patikras neturinti nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija –

tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą išduoda kompetentinga institucija atlikusi įvertinimą, kurio rezultatai atitinka nustatytuosius ir kuris grindžiamas kartu su savininko arba operatoriaus paraiška atsiųsta tinkamai patvirtintos šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyryje nurodytos nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos rekomendacija. Ši rekomendacija grindžiama pagal M.A.710 dalį atlikta tinkamumo skraidyti patikra.

e)

Orlaiviui, kurio MTOM yra 2 730 kg ir mažesnė ir kurio nenaudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, taip pat oro balionams bet kuri savininko ar operatoriaus paskirta pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyrį patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, jeigu ji patvirtinta pagal nustatytus reikalavimus ir jeigu laikomasi k punkto reikalavimų, gali:

1.

pagal M.A.710 dalį išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą ir

2.

savo išduotų tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimų, jeigu orlaivis tebėra nepertraukiamai prižiūrimas organizacijos, galiojimą pratęsti du kartus (kiekvieną kartą galiojimas pratęsiamas vieniems metams).“;

b)

g punktas pakeičiamas taip:

„g)

Nukrypstant nuo M.A.901 dalies e punkto ir M.A.901 dalies i punkto 2 papunkčio, orlaiviui ELA1, kuris nenaudojamas komerciniam vežimui oro transportu arba nenaudojamas komerciniams specializuotiems skrydžiams, arba nenaudojamas komercinės patvirtintos mokymo organizacijos skrydžiams, tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą taip pat gali išduoti kompetentinga institucija, atlikusi įvertinimą, kurio rezultatai atitinka nustatytuosius ir kuris grindžiamas kartu su savininko arba operatoriaus paraiška atsiųsta kompetentingos institucijos oficialiai patvirtintų ir III priedo (66 dalies) bei M.A.707 dalies a punkto 2 papunkčio a pastraipos nuostatas atitinkančių už išleidimą atsakingų darbuotojų rekomendacija. Ši rekomendacija grindžiama pagal M.A.710 dalį atlikta tinkamumo skraidyti patikra ir neišduodama ilgesniam nei dvejų metų iš eilės laikui.“

25)

M.B.105 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Siekdamos prisidėti prie skrydžių saugos gerinimo kompetentingos institucijos pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 15 straipsnį keičiasi visa būtina informacija.“

26)

M.B.303 ir M.B.304 dalys pakeičiamos taip:

„B.303   Nepertraukiamoji orlaivio tinkamumo skraidyti kontrolė

a)

Kompetentinga institucija parengia rizikos metodu pagrįstą tikrinimo programą, pagal kurią stebima į jos registrą įrašytų orlaivių tinkamumo skraidyti būsena.

b)

Tikrinimo programa apima atrankinį orlaivio produktų tikrinimą ir visus pagrindinius tinkamumo skraidyti atžvilgiu reikšmingus rizikos elementus.

c)

Atliekant produkto tikrinimą, tinkamumo skraidyti standartų laikymasis tiriamas remiantis taikytinais reikalavimais ir ieškoma pažeidimų.

d)

Visi pastebėti pažeidimai skirstomi į kategorijas pagal šios dalies reikalavimus ir raštu patvirtinami pagal M.A.201 dalį atsakingam asmeniui arba organizacijai. Kompetentinga institucija turi procesą, kuriuo nagrinėja pažeidimų svarbą saugai.

e)

Kompetentinga institucija registruoja visus pažeidimus ir pažeidimų ištaisymo priemones.

f)

Jeigu atliekant orlaivio tikrinimą randama įrodymų, kad nesilaikoma šios arba bet kurios kitos dalies, pažeidimas tvarkomas atsižvelgiant į atitinkamos dalies reikalavimus.

g)

Jei reikia deramoms reikalavimų vykdymo priemonėms užtikrinti, informacija apie pastebėtą reikalavimų nesilaikymą viena kompetentinga institucija su kitomis kompetentingomis institucijomis keičiasi pagal f punktą.

M.B.304   Atšaukimas ir galiojimo sustabdymas

Kompetentinga institucija:

a)

sustabdo tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo galiojimą atsižvelgiant į pagrįstas priežastis, jeigu iškyla galimas pavojus saugai, arba

b)

tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo galiojimą sustabdo arba jį atšaukia pagal M.B.903 dalies 1 punktą.“

27)

M.B.701 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Jei tai yra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, toliau išvardyti dalykai kompetentingai institucijai pateikiami patvirtinti kartu su kiekvieno orlaivio, kurį ketinama eksploatuoti, tipo pirminiu oro vežėjo pažymėjimo prašymu ir, jei taikoma, visų pakeitimų prašymais:

1.

nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinynas;

2.

operatoriaus orlaivio techninės priežiūros programos;

3.

orlaivio techninis žurnalas;

4.

jei būtina, nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos ir pagal 145 dalį patvirtintos techninės priežiūros organizacijos sudarytų techninės priežiūros sutarčių techninė specifikacija.“

28)

M.B.703 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

Jei tai yra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 14 formoje pateikta informacija bus nurodoma oro vežėjo pažymėjime.“

29)

M.A.902 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Tinkamumo skraidyti patikroms atlikti kompetentinga institucija turi turėti reikiamus tinkamumo skraidyti patikros darbuotojus.

1.

Su visais orlaiviais, kuriuos naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, ir orlaiviais, kurių MTOM yra didesnė nei 2 730 kg, išskyrus oro balionus, dirbantys darbuotojai privalo:

a)

turėti bent penkerių metų patirtį užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti ir

b)

turėti III priede (66 dalyje) nustatytą atitinkamą licenciją arba šalies pripažintą techninės priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, atsižvelgiant į atitinkamą orlaivio kategoriją (kai 5 straipsnio 6 dalyje daroma nuoroda į nacionalines taisykles), arba aviacijos bakalauro ar lygiavertį laipsnį, ir

c)

būti išklausę oficialų techninės orlaivių priežiūros kursą ir

d)

eiti su atitinkama atsakomybe susijusias pareigas.

Nepaisant a–d punktų, M.B.902 dalies b punkto 1 papunkčio b pastraipoje nurodytą reikalavimą galima pakeisti penkerių metų patirtimi užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, kuri papildytų patirtį, kurios reikalaujama M.B.902 dalies b punkto 1 papunkčio a pastraipoje.

2.

Su visais orlaiviais, kurių nenaudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai ir kurių MTOM yra 2 730 kg arba mažesnė, taip pat su oro balionais dirbantys darbuotojai privalo:

a)

turėti bent trejų metų patirtį užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti ir

b)

turėti III priede (66 dalyje) nustatytą atitinkamą licenciją arba šalies pripažintą techninės priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, atsižvelgiant į atitinkamą orlaivio kategoriją (kai 5 straipsnio 6 dalyje daroma nuoroda į nacionalines taisykles), arba aviacijos bakalauro ar lygiavertį laipsnį, ir

c)

būti išklausę atitinkamą techninės orlaivių priežiūros kursą, ir

d)

eiti su atitinkama atsakomybe susijusias pareigas.

Nepaisant a–d punktų, M.B.902 dalies b punkto 2 papunkčio b pastraipoje nurodytą reikalavimą galima pakeisti ketverių metų patirtimi užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, kuri papildytų patirtį, kurios reikalaujama M.B.902 dalies b punkto 2 papunkčio a pastraipoje.“

30)

I priedėlis pakeičiamas taip:

„I priedėlis

Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo sutartis

1.

Jei savininkas/operatorius su nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančia organizacija, patvirtinta pagal M dalies G poskyrį, sudaro nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo užduočių atlikimo sutartį pagal M.A.201 dalį, sutarties, kai ją pasirašo abi sutarties šalys, kopiją, jeigu paprašo kompetentinga institucija, savininkas/operatorius siunčia registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai.

2.

Rengiant sutartį atsižvelgiama į M dalies reikalavimus ir joje nustatomi sutarties šalių įsipareigojimai orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti atžvilgiu.

3.

Joje turi būti nurodoma bent:

orlaivio registracija,

orlaivio tipas,

orlaivio serijos numeris,

orlaivio savininko arba registruoto nuomininko pavadinimas arba išsami informacija apie įmonę, įskaitant adresą,

nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos duomenys, įskaitant adresą,

naudojimo tipas.

4.

Joje turi būti nustatoma:

„Savininkas/operatorius nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai paveda užtikrinti orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, parengti orlaivio techninės priežiūros programą, kurią patvirtina kompetentinga institucija, kaip nustatyta M.1 dalyje, ir orlaivio techninės priežiūros organizacija pagal minėtą techninės priežiūros programą.

Pagal šią sutartį abi šalys įsipareigoja vykdyti atitinkamus šia sutartimi nustatytus įpareigojimus.

Savininkas/operatorius tvirtai įsitikinęs pareiškia, kad nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai teikiama visa informacija apie nepertraukiamąjį orlaivio tinkamumą skraidyti yra bei ateityje bus tiksli ir kad orlaivis nebus keičiamas be nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos iš anksto duoto patvirtinimo.

Jeigu viena iš sutartį pasirašiusių šalių kaip nors pažeistų šios sutarties nuostatas, sutartis taptų niekine. Šiuo atveju savininkas/operatorius yra atsakingas už visas su nepertraukiamuoju orlaivio tinkamumu skraidyti susijusias užduotis, ir savininkas įsipareigoja registravimo valstybės narės kompetentingoms institucijoms pranešti per dvi savaites.“

5.

Jeigu savininkas/operatorius su nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančia organizacija sudaro sutartį pagal M.A.201 dalį, kiekviena sutarties šalis prisiima šiuos įsipareigojimus:

5.1.

Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos įsipareigojimai:

1.

į patvirtintos organizacijos patvirtinimo taikymo sritį turi būti įrašytas orlaivio tipas;

2.

vykdyti toliau išvardytas orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo sąlygas:

a)

parengti orlaivio techninės priežiūros programą, įskaitant, jeigu taikoma, visas parengtas patikimumo programas;

b)

nurodyti techninės priežiūros darbus (techninės priežiūros programoje), kuriuos pilotas savininkas gali atlikti pagal M.A.803 dalies c punktą;

c)

organizuoti orlaivio techninės priežiūros programos patvirtinimą;

d)

patvirtinus orlaivio techninės priežiūros programą, jos kopiją pateikti savininkui/operatoriui;

e)

organizuoti su ankstesne techninės priežiūros programa susijusį patikrinimą;

f)

užtikrinti, kad visą techninę priežiūrą atliktų patvirtinta techninės priežiūros organizacija;

g)

užtikrinti, kad būtų taikomi visi taikytini tinkamumo skraidyti nurodymai;

h)

užtikrinti, kad visus atliekant numatytą techninę priežiūrą arba tinkamumo skraidyti patikras nustatytus arba savininko praneštus defektus pašalintų patvirtinta techninės priežiūros organizacija, derinti numatytą techninę priežiūrą, tinkamumo skraidyti nurodymų taikymą, ribotos eksploatavimo trukmės dalių keitimą ir komponentų tikrinimo reikalavimus;

i)

kiekvieną kartą orlaivio savininkui pranešti apie tai, kad orlaivis turi būti pristatytas patvirtintai techninės priežiūros organizacijai;

j)

tvarkyti visus techninius įrašus;

k)

archyvuoti visus techninius įrašus;

3.

užtikrinti, kad visi orlaivio pakeitimai prieš juos įdiegiant būtų patvirtinami pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedą (21 dalį);

4.

užtikrinti, kad orlaivio remontas prieš jį pradedant būtų patvirtintas pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedą (21 dalį);

5.

registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai kas kartą pranešti, jeigu savininkas nepristato orlaivio patvirtintai techninės priežiūros organizacijai, kai ji to paprašo;

6.

registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai kas kartą pranešti, jeigu nesilaikoma sutarties;

7.

užtikrinti, kad orlaivio tinkamumo skraidyti patikra būtų atlikta, kai būtina, ir užtikrinti, kad būtų išduotas tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas arba kad registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai būtų nusiųsta rekomendacija;

8.

per 10 dienų išsiųsti išduoto arba pratęsto tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo kopiją registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai;

9.

pranešti apie visus įvykius, apie kuriuos privaloma pranešti pagal taikytinus reglamentus;

10.

registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai pranešti apie tai, kad viena iš šalių nutraukė sutartį.

5.2.

Savininko/operatoriaus įsipareigojimai:

1.

bendrais bruožais suprasti patvirtintą techninės priežiūros programą;

2.

bendrais bruožais suprasti šio priedo (M dalies) nuostatas;

3.

nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai paprašius ir jos paskirtu laiku orlaivį pristatyti patvirtintai techninės priežiūros organizacijai, dėl kurios susitarta su nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančia organizacija;

4.

nekeisti orlaivio, jeigu iš anksto nebuvo pasitarta su nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančia organizacija;

5.

nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai pranešti apie visus techninės priežiūros darbus, kurie išimties tvarka buvo atlikti nepranešus nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai ir be jos kontrolės;

6.

nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai, naudojant orlaivio žurnalą, pranešti apie visus vykdant veiklą nustatytus defektus;

7.

registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai pranešti apie tai, kad viena iš šalių nutraukė sutartį;

8.

nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai ir registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai pranešti apie orlaivio pardavimą;

9.

pranešti apie visus įvykius, apie kuriuos privaloma pranešti pagal taikytinus reglamentus;

10.

nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančią organizaciją reguliariai informuoti apie orlaivio skraidymo valandas ir teikti kitą su orlaivio naudojimu susijusią informaciją, dėl kurios susitarta su nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančia organizacija;

11.

išleidimo eksploatuoti pažymėjimą įrašyti į orlaivio žurnalą, kaip nurodyta M.A.803 dalies d punkte, kai techninę priežiūrą atlieka pilotas savininkas laikydamasis patvirtintoje techninės priežiūros programoje (kaip numatyta M.A.803 dalies c punkte) pateikto techninės priežiūros darbų sąrašo ribų;

12.

nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai apie piloto savininko techninės priežiūros darbų atlikimo pagal M.A.305 dalies a punktą pabaigą pranešti per 30 dienų.“

31)

VI priedėlis pakeičiamas taip:

VI priedėlis

I priedo (M dalies) G poskyryje nurodytas nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos patvirtinimas

Image

Image

32)

VIII priedėlyje „Ribota piloto savininko atliekama techninė priežiūra“ b punkto 1 papunktis pakeičiamas taip

„1.

tai yra ypatingos svarbos techninės priežiūros užduotis;“.


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 II priedas (145 dalis) keičiamas taip:

1)

Turinys keičiamas taip:

a)

įrašoma ši 145.A.48 dalis:

„145.A.48

Techninės priežiūros atlikimas“;

2)

145.A.30 dalies h ir i punktai pakeičiami taip:

„h)

Techninę orlaivio priežiūrą atliekanti bet kuri organizacija, išskyrus atvejus, kai j punkte nustatyta kitaip, turi turėti:

1.

jei tai yra angare atliekama sudėtingų varikliu varomų orlaivių techninė priežiūra – atitinkamam orlaivio tipui parengtus už išleidimą atsakingus darbuotojus, pagal 66 ir 145.A.35 dalį įgijusius C kategoriją. Be to, organizacija turi turėti pakankamą kiekį atitinkamam orlaivio tipui parengtų darbuotojų, pagal 66 ir 145.A.35 dalį įgijusių atitinkamai B1 ar B2 kategoriją, kurie padėtų dirbti už išleidimą atsakingiems C kategorijos darbuotojams:

i)

B1 ir B2 kategorijos pagalbiniai darbuotojai užtikrina, kad prieš išduodant išleidimo eksploatuoti pažymėjimą, kurį išduoda už išleidimą atsakingi C kategorijos darbuotojai, pagal nustatytą standartą būtų atliktos visos atitinkamos užduotys arba patikrinimai,

ii)

organizacija tvarko visų tų B1 ir B2 kategorijos pagalbinių darbuotojų sąrašą,

iii)

už išleidimą atsakingi C kategorijos darbuotojai užtikrina, kad būtų laikomasi i punkto nuostatų ir kad visi užsakovo prašyti atlikti darbai būtų padaryti angare atliekant tam tikrą techninę orlaivio priežiūros darbų patikrą arba darbų rinkinį, taip pat įvertina bet kokio neatlikto darbo įtaką ir sprendžia, ar reikalauti, jog tas darbas būtų atliekamas ar, susitarus su operatoriumi, tą darbą galima atidėti iki kito specialaus patikrinimo arba tam tikram laikui;

2.

jei tai yra angare atliekama kitų nei sudėtingų varikliu varomų orlaivių techninė priežiūra:

i)

atitinkamam orlaivių tipui parengtus už išleidimą atsakingus darbuotojus, pagal III priedą (66 dalį) ir 145.A.35 dalį įgijusius atitinkamai B1, B2 ir B3 kategorijas, arba

ii)

atitinkamam orlaivių tipui parengtus už išleidimą atsakingus C kategoriją įgijusius darbuotojus, kuriems padeda 145.A.35 dalies a punkto i papunktyje nurodyti pagalbiniai darbuotojai.

i)

Už išleidimą atsakingi kompetentingi darbuotojai atitinka Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 5 straipsnio 6 dalies nuostatas.“

3)

Įrašoma ši 145.A.48 dalis:

„145.A.48   Techninės priežiūros atlikimas

Organizacija parengia procedūras, kuriomis užtikrina, kad:

a)

užbaigus visus techninės priežiūros darbus būtų atliktas bendras patikrinimas siekiant užtikrinti, kad iš orlaivio arba komponento būtų išimti visi įrankiai, įranga ir visos pašalinės dalys arba medžiagos ir kad vėl būtų pritvirtintos visos nuimtos prieigos plokštės,

b)

atlikus ypatingos svarbos techninės priežiūros užduotį būtų taikomas klaidų pastebėjimo metodas,

c)

būtų kuo mažesnė daugybinių techninės priežiūros atlikimo klaidų rizika ir tokių pačių techninės priežiūros atlikimo klaidų kartojimo rizika ir

d)

pažeidimai būtų įvertinami, o pakeitimai ir remontas atliekami naudojantis M.A.304 dalyje nurodytais duomenimis.“

4)

145.A.65 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Kad būtų laikomasi geros techninės priežiūros praktikos ir 145.A.25–145.A.95 dalyse nustatytų taikomų reikalavimų, organizacija, atsižvelgdama į žmogiškuosius veiksnius ir žmogaus galimybes, nustato su kompetentinga institucija sutartas procedūras. Šio punkto procedūromis:

1.

užtikrinama, kad organizacija ir techninę priežiūrą užsakiusi organizacija susitartų dėl aiškių darbo instrukcijų arba sutarties, siekdamos aiškiai nustatyti, kokia techninė priežiūra turi būti atlikta, kad orlaivį ir komponentus būtų galima išleisti eksploatuoti pagal 145.A.50 dalį, ir

2.

aprėpiami visi techninės priežiūros atlikimo aspektai, įskaitant specialiųjų paslaugų teikimą ir kontrolę, ir nustatomi standartai, pagal kuriuos organizacija ketina dirbti.“


III PRIEDAS

Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedas (66 dalis) keičiamas taip:

1)

66.A.30 dalies a punkto 3 ir 4 papunkčiai pakeičiami taip:

„3.

C kategorijai, sudėtingiems varikliu varomiems orlaiviams:

i)

trejų metų praktinę sudėtingų varikliu varomų orlaivių techninės priežiūros patirtį pagal kategorijas B1.1, B1.3 ar B2 arba dirbant pagalbiniu darbuotoju pagal 145.A.35 dalį, arba derinant abi šias galimybes, arba

ii)

penkerių metų praktinę sudėtingų varikliu varomų orlaivių techninės priežiūros patirtį pagal kategorijas B1.2 ar B1.4 arba dirbant pagalbiniu darbuotoju pagal 145.A.35 dalį, arba derinant abi šias galimybes.

4.

C kategorijai, kitiems nei sudėtingiems varikliu varomiems orlaiviams: trejų metų praktinę kitų nei sudėtingų varikliu varomų orlaivių techninės priežiūros patirtį pagal kategorijas B1 ar B2 arba dirbant pagalbiniu darbuotoju pagal 145.A.35 dalį, arba derinant abi šias galimybes.“

2)

66.A.70 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

Nukrypstant nuo c punkto, orlaivių (jei tai kiti nei sudėtingi varikliu varomi orlaiviai), kurių nenaudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, techninės priežiūros licencijoje yra nurodomi 66.A.50 dalyje numatyti apribojimai siekiant užtikrinti, kad liktų nepakitusios prieš įsigaliojant šiam reglamentui valstybėje narėje galiojusios už išleidimą atsakingų darbuotojų teisės ir pagal 66 dalį pakeista orlaivių techninės priežiūros licencija suteikiamos teisės.“

3)

V priedėlis pakeičiamas taip:

V priedėlis

Paraiškos forma. EASA 19 forma

Image

Image

4)

VI priedėlis pakeičiamas taip:

VI priedėlis

III priede (66 dalyje) nurodyta orlaivio techninės priežiūros licencija

Image

Image


IV PRIEDAS

Į Reglamentą (ES) Nr. 1321/2014 įrašomas šis Va priedas (T dalis):

„Va PRIEDAS

T DALIS

Turinys

T.1

Kompetentinga institucija

A skyrius.

Techniniai reikalavimai

A poskyris.

BENDROSIOS NUOSTATOS

T.A.101

Taikymo sritis

B poskyris.

REIKALAVIMAI

T.A.201

Įsipareigojimai

E poskyris.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJA

G poskyris.

PAPILDOMI REIKALAVIMAI NEPERTRAUKIAMĄJĮ TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANČIOMS ORGANIZACIJOMS, PATVIRTINTOMS PAGAL I PRIEDO (M DALIES) G POSKYRĮ

T.A.701

Taikymo sritis

T.A.704

Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinynas

T.A.706

Reikalavimai darbuotojams

T.A.708

Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimas

T.A.709

Dokumentai

T.A.711

Teisės

T.A.712

Kokybės užtikrinimo sistema

T.A.714

Užrašų tvarkymas

T.A.715

Patvirtinimo galiojimo trukmė

T.A.716

Pažeidimai

B skyrius.

Kompetentingų institucijų darbo tvarka

A poskyris.

BENDROSIOS NUOSTATOS

T.B.101

Taikymo sritis

T.B.102

Kompetentinga institucija

T.B.104

Užrašų tvarkymas

B poskyris.

ATSAKOMYBĖ

T.B.201

Įsipareigojimai

T.B.202

Pažeidimai

G poskyris.

PAPILDOMI REIKALAVIMAI NEPERTRAUKIAMĄJĮ TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANČIOMS ORGANIZACIJOMS, PATVIRTINTOMS PAGAL I PRIEDO (M DALIES) G POSKYRĮ

T.B.704

Nepertraukiamoji priežiūra

T.B.705

Pažeidimai

T.1   Kompetentinga institucija

Šioje dalyje orlaivių ir organizacijų priežiūros kompetentinga institucija yra oro vežėjo pažymėjimą operatoriui išdavusios valstybės narės paskirta institucija.

A SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

A POSKYRIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

T.A.101   Taikymo sritis

Šiame skyriuje nustatyti techniniai reikalavimai, kuriais užtikrinama, kad 1 straipsnio b punkte nurodytų orlaivių nepertraukiamasis tinkamumas skraidyti būtų užtikrinamas pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 IV priedo esminius reikalavimus.

Jame taip pat nustatytos sąlygos, kurių turi laikytis už tokių orlaivių nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti ir techninę priežiūrą atsakingi asmenys ir organizacijos.

B POSKYRIS

NEPERTRAUKIAMASIS TINKAMUMAS SKRAIDYTI

T.A.201   Įsipareigojimai

1.

Operatorius yra atsakingas už orlaivio tinkamumą skraidyti ir užtikrina, kad skristi orlaiviui būtų leista tik jeigu:

a)

orlaivis turi agentūros išduotą arba patvirtintą tipo pažymėjimą;

b)

orlaivis yra tinkamas skraidyti;

c)

orlaivis turi galiojantį tinkamumo skraidyti pažymėjimą, išduotą pagal ICAO 8 priedą;

d)

orlaivio techninė priežiūra atliekama pagal techninės priežiūros programą, kuri atitinka registravimo valstybės reikalavimus ir taikomus ICAO 6 priedo reikalavimus;

e)

visi saugiam orlaivio eksploatavimui įtakos turintys defektai arba pažeidimai yra pašalinami registravimo valstybei priimtinu lygiu;

f)

orlaivis atitinka:

i)

visus tinkamumo skraidyti nurodymus arba registravimo valstybės išleistus arba priimtus nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti reikalavimus ir

ii)

agentūros paskelbtą privalomą saugos informaciją, įskaitant tinkamumo skraidyti nurodymus;

g)

išleidimo eksploatuoti dokumentas orlaiviui išduotas po to, kai kvalifikuotos organizacijos, laikydamosi registravimo valstybės reikalavimų, atliko techninę priežiūrą. Pasirašytame išleidimo eksploatuoti dokumente visų pirma turi būti nurodyta pagrindinė informacija apie atliktą techninę priežiūrą;

h)

prieš kiekvieną skrydį atliekamas orlaivio priešskrydinis tikrinimas;

i)

visi pakeitimai ir remontas atitinka registravimo valstybės nustatytus tinkamumo skraidyti reikalavimus;

j)

toliau išvardyti orlaivio užrašai saugomi tol, kol jų informacija pakeičiama nauja lygiavertės apimties ir išsamumo informacija, bet ne trumpiau kaip 24 mėnesius:

1)

orlaivio ir visų ribotos eksploatavimo trukmės komponentų bendra eksploatavimo trukmė (atitinkamai valandos, ciklai ir kalendorinis laikas);

2)

dabartinė T.A.201 dalies 1 punkto f papunkčio reikalavimų įgyvendinimo apimtis;

3)

dabartinė techninės priežiūros programos įgyvendinimo apimtis;

4)

dabartinė pakeitimų ir remonto būklė, įskaitant aktualią informaciją ir patvirtinamuosius duomenis, kuriais įrodoma, kad pakeitimai ir remontas atitinka registravimo valstybės nustatytus reikalavimus.

2.

T.A.201 dalies 1 punkte nustatytas užduotis kontroliuoja operatoriaus nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija. Todėl organizacija laikosi papildomų T.A. dalies G poskyrio reikalavimų.

3.

2 punkte nurodyta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija užtikrina, kad orlaivio techninę priežiūrą atliktų ir jį išleistų eksploatuoti E poskyrio reikalavimus atitinkanti techninės priežiūros organizacija. Todėl, jei nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo organizacija pati neatitinka E poskyrio reikalavimų, ji sudaro sutartis su tokiomis organizacijomis.

E POSKYRIS

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJA

Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija užtikrina, kad orlaivio ir jo komponentų techninę priežiūrą atliktų šiuos reikalavimus atitinkančios organizacijos:

1)

organizacija turi registravimo valstybės išduotą arba tai valstybei priimtiną techninės priežiūros organizacijos patvirtinimą;

2)

organizacijos patvirtinime numatytos deramos su orlaiviais ir (arba) komponentais susijusios galimybės;

3)

organizacija yra sukūrusi pranešimo apie įvykius sistemą, kuria užtikrina, kad apie kiekvieną pastebėtą skrydžio saugai pavojingą orlaivio arba komponento būklę būtų pranešta operatoriui, operatoriaus kompetentingai institucijai, už konstrukcijos tipą arba papildomą konstrukcijos tipą atsakingai organizacijai ir nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai;

4)

organizacija yra parengusi organizacijos žinyną, kuriame pateiktas visų organizacijos procedūrų aprašymas.

G POSKYRIS

PAPILDOMI REIKALAVIMAI NEPERTRAUKIAMĄJĮ TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANČIOMS ORGANIZACIJOMS, PATVIRTINTOMS PAGAL I PRIEDO (M DALIES) G POSKYRĮ

T.A.701   Taikymo sritis

Šiame poskyryje nustatyti reikalavimai, kurių kartu su M dalies G poskyrio reikalavimais turi laikytis pagal M dalies G poskyrį patvirtinta organizacija, kad galėtų kontroliuoti T.A.201 dalyje nustatytas užduotis.

T.A.704   Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinynas

Be to, kas numatyta M.A.704 dalies reikalavimuose, žinyne pateikiamos procedūros, pagal kurias nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija užtikrina atitiktį T daliai.

T.A.706   Reikalavimai darbuotojams

Be M.A.706 dalies reikalavimų, M.A.706 c ir d punktuose nurodyti darbuotojai turi tinkamų žinių apie trečiųjų valstybių taikomas taisyklės.

T.A.708   Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimas

Nepaisant M.A.708 dalies, jei orlaivio tinkamumas skraidyti valdomas pagal T dalies reikalavimus, patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija:

a)

užtikrina, kad iškilus būtinybei orlaivis būtų perduodamas techninės priežiūros organizacijai;

b)

užtikrina, kad visi techninė s priežiūros darbai būtų atlikti pagal techninės priežiūros programą;

c)

užtikrina, kad būtų taikoma T.A.201 dalies 1 punkto f papunkčio privaloma informacija;

d)

užtikrina, kad visus per planinę techninę priežiūrą pastebėtus defektus arba defektus, apie kuriuos pranešta, techninės priežiūros organizacija pašalintų pagal registravimo valstybei priimtinus techninės priežiūros duomenis;

e)

siekdama, kad darbas būtų atliekamas tinkamai, derina planinę techninę priežiūrą, T.A.201 dalies 1 punkto f papunkčio privalomos informacijos taikymą, ribotos eksploatavimo trukmės dalių pakeitimą ir komponentų tikrinimą;

f)

tvarko ir archyvuoja pagal T.A.201 dalies 1 punkto j papunktį būtinus nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašus;

g)

užtikrina, kad pakeitimai ir remontas būtų patvirtinti pagal registravimo valstybės reikalavimus.

T.A.709   Dokumentai

Nepaisant M.A.709 dalies a ir b punktų, nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija turi ir naudoja registravimo valstybei priimtinus kiekvieno orlaivio, kurio tinkamumas skraidyti užtikrinamas pagal T dalies reikalavimus, taikomus techninės priežiūros duomenis.

T.A.711   Teisės

Pagal M dalies G poskyrį patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija gali atlikti T.A.708 dalyje nustatytas užduotis į jos oro vežėjo pažymėjimą įrašytam orlaiviui, jei organizacija yra parengusi T dalies reikalavimų laikymosi procedūras, kurias patvirtino kompetentinga institucija.

T.A.712   Kokybės užtikrinimo sistema

Be M.A.712 dalies reikalavimų, nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija užtikrina, kad laikantis kokybės sistemos būtų stebima, ar visa šiame poskyryje numatyta veikla yra vykdoma pagal patvirtintas procedūras.

T.A.714   Užrašų tvarkymas

Be M.A.714 dalies a punkto reikalavimų, organizacija turi pagal T.A.201 dalies 1 punkto j papunktį būtinus užrašus.

T.A.715   Patvirtinimo galiojimo trukmė

Be M.A.715 dalies a punkto sąlygų, pagal šį poskyrį nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos patvirtinimas galioja, jei:

a)

organizacija laikosi taikomų T dalies reikalavimų ir

b)

organizacija užtikrina, kad kompetentingos institucijos leidimą turintis asmuo galėtų patekti prie jos įrenginių, orlaivių arba jam būtų prieinami su jos veikla, įskaitant visą veiklą, dėl kurios sudarytos subrangos sutartys, susiję dokumentai, kad jis galėtų nustatyti, ar laikomasi šios dalies.

T.A.716   Pažeidimai

Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo organizacija, gavusi pranešimą apie pažeidimus pagal T.B.705 dalį, parengia ištaisomųjų veiksmų planą ir per laikotarpį, sutartą su kompetentinga institucija, tai institucijai priimtinu būdu imasi tų veiksmų.

B SKYRIUS

PAPILDOMA KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ DARBO TVARKA

A POSKYRIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

T.B.101   Taikymo sritis

Šiame skyriuje nustatomi administraciniai reikalavimai, kurių turi laikytis už T dalies A skyriaus taikymą ir vykdymo užtikrinimą atsakingos kompetentingos institucijos.

T.B.102   Kompetentinga institucija

1.   Bendrosios nuostatos

Valstybė narė paskiria kompetentingą instituciją, kuriai skirtos T.1 dalyje nurodytos užduotys. Ši kompetentinga institucija parengia dokumentais pagrįstą darbo tvarką ir organizacijos struktūrą.

2.   Ištekliai

Darbuotojų turi būti tiek, kad jie galėtų įvykdyti šiame skyriuje nurodytus reikalavimus.

3.   Kvalifikacija ir mokymas

Visi T dalyje nurodytą veiklą vykdantys darbuotojai turi būti atitinkamai apmokyti ir įgiję reikiamų žinių bei patirties, išklausę pradinio mokymo kursą ir nuolatinio profesinio mokymo kursą, kad galėtų atlikti jiems skirtas užduotis.

4.   Darbo tvarka

Kompetentinga institucija turi nustatyti konkrečią darbo tvarką, užtikrinančią šios dalies reikalavimų vykdymą.

T.B.104   Užrašų tvarkymas

1.

Taikomi I priedo M.B.104 dalies a, b ir c punktų reikalavimai.

2.

Minimalūs kiekvieno orlaivio priežiūros užrašai – bent šių dokumentų kopijos:

a)

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo,

b)

visų svarbių su orlaiviu susijusių susirašinėjimo dokumentų,

c)

visų orlaivio apžiūrų ir tikrinimo ataskaitų,

d)

išsamios informacijos apie visas išlygas ir įgyvendinimo užtikrinimo priemones.

3.

Visi T.B.104 dalyje nurodyti užrašai turi būti prieinami prašymą pateikusiai kitai valstybei narei, agentūrai arba registravimo valstybei.

4.

2 punkte nustatyti užrašai saugomi ketverius metus po nuomos be įgulos laikotarpio pabaigos.

T.B.105   Abipusis pasikeitimas informacija

Taikomi I priedo M.B.105 dalies reikalavimai.

B POSKYRIS

ATSAKOMYBĖ

T.B.201   Įsipareigojimai

1.

Kompetentinga institucija, kaip nurodyta T.1 dalyje, yra atsakinga už tikrinimų ir tyrimų, įskaitant orlaivio patikras, atlikimą, kad būtų nustatyta, ar laikomasi šios dalies reikalavimų.

2.

Kompetentinga institucija tikrinimą ir tyrimą atlieka pirmiau nei patvirtina orlaivio nuomos be įgulos susitarimą pagal ARO.OPS.110 dalies a punkto 1 papunktį, kad nustatytų, ar laikytasi T.A.201 dalies reikalavimų.

3.

Kompetentinga institucija užtikrina būtiną veiksmų derinimą su registravimo valstybe, kad įvykdytų šiame Va priedėlyje (T dalyje) nustatytus orlaivio priežiūros įsipareigojimus.

T.B.202   Pažeidimai

1.

Pirmo lygio pažeidimas – tai bet koks esminis T dalies reikalavimų neatitikimas, dėl kurio sumažėja saugos standartas ir kuris kelia didelį pavojų skrydžio saugai.

2.

Antro lygio pažeidimas – tai bet koks T dalies reikalavimų neatitikimas, dėl kurio gali sumažėti saugos standartas ir kuris gali kelti pavojų skrydžio saugai.

3.

Jei per tikrinimą, tyrimą, orlaivio patikrą arba kitomis priemonėmis pastebimas pažeidimas, kompetentinga institucija:

a)

imasi būtinų priemonių, pavyzdžiui, uždraudžia orlaiviui skristi, kad užkirstų kelią tolesniam reikalavimų nesilaikymui;

b)

reikalauja imtis ištaisomųjų veiksmų, kurie atitiktų pažeidimo pobūdį.

4.

Jei pastebėtas pirmo lygio pažeidimas, kompetentinga institucija reikalauja, kad prieš kitą skrydį būtų imtasi ištaisomųjų veiksmų, apie tai praneša registravimo valstybei.

G POSKYRIS

PAPILDOMI REIKALAVIMAI NEPERTRAUKIAMĄJĮ TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANČIOMS ORGANIZACIJOMS, PATVIRTINTOMS PAGAL I PRIEDO (M DALIES) G POSKYRĮ

T.B.702   Pradinis patvirtinimas

Be M.B.702 dalies reikalavimų, jei organizacijos nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyne yra numatytos 1 straipsnio b dalyje nurodytų orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo procedūros, kompetentinga institucija nustato, ar tos procedūros atitinka T dalį, ir patikrina, ar organizacija laikosi T dalies reikalavimų.

T.B.704   Nepertraukiamoji priežiūra

Be M.B.704 dalies reikalavimų, 1 straipsnio b dalyje nurodytų orlaivių, kurių tinkamumą skraidyti užtikrina organizacija, atitinkama imtis tikrinama kas 24 mėnesius.

T.B.705   Pažeidimai

Be M.B.705 dalies reikalavimų, kompetentinga institucija taip pat imasi priemonių, susijusių su 1 straipsnio b punkte nurodytų orlaivių nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiomis organizacijomis, jei per auditą, patikrinimą perone arba kitomis priemonėmis pastebima, kad nesilaikoma T dalies reikalavimų.“


17.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/49


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1537

2015 m. rugsėjo 16 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugsėjo 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

217,5

MK

39,0

XS

48,7

ZZ

101,7

0707 00 05

MK

57,9

TR

126,8

ZZ

92,4

0709 93 10

TR

121,5

ZZ

121,5

0805 50 10

AR

129,5

BO

136,6

CL

123,5

UY

134,3

ZA

131,0

ZZ

131,0

0806 10 10

EG

178,1

TR

128,9

ZZ

153,5

0808 10 80

AR

121,5

BR

92,3

CL

156,9

NZ

136,8

US

113,3

ZA

123,7

ZZ

124,1

0808 30 90

AR

131,8

CL

100,0

CN

82,3

TR

120,8

ZA

113,5

ZZ

109,7

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,2

TR

158,1

ZZ

119,2

0809 40 05

BA

53,5

MK

39,3

XS

61,9

ZZ

51,6


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


Klaidų ištaisymas

17.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/51


2015 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/131, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 23, 2015 m. sausio 29 d. )

Viršelyje ir 1 puslapyje pavadinimas:

yra:

„2015 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/131, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių“,

turi būti:

„2015 m. sausio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/131, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių“.

2 puslapyje parašo formuluotė:

yra:

„Priimta Briuselyje 2015 m. sausio 23 d.“,

turi būti:

„Priimta Briuselyje 2015 m. sausio 26 d.“.