ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 206

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. rugpjūčio 1d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. liepos 31 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1322, kuriuo įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 753/2011 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane 11 straipsnio 1 ir 4 dalys

1

 

*

2015 m. liepos 31 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1323, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 16 straipsnio 2 dalis

4

 

*

2015 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1324, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

10

 

*

2015 m. liepos 31 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1325, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/513

12

 

*

2015 m. liepos 31 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1326, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai

16

 

*

2015 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1327, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

18

 

*

2015 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1328, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

20

 

*

2015 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1329, kuriuo dėl Sąjungos oro vežėjų naudojamų trečiojoje šalyje registruotų orlaivių iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 ( 1 )

21

 

*

2015 m. liepos 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1330, kuriuo 234-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

26

 

 

2015 m. liepos 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1331, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

28

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. liepos 31 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2015/1332, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/486/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane

31

 

*

2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP

34

 

*

2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1334, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2015/521

61

 

*

2015 m. liepos 31 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2015/1335, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai

64

 

*

2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1336, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui

66

 

*

2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1337, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui

68

 

*

2015 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1338, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 5252)  ( 1 )

69

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1322

2015 m. liepos 31 d.

kuriuo įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 753/2011 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane 11 straipsnio 1 ir 4 dalys

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. rugpjūčio 1 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 753/2011 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane (1), ypač į jo 11 straipsnio 1 ir 4 dalis,

kadangi:

(1)

2011 m. rugpjūčio 1 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 753/2011;

(2)

2014 m. rugsėjo 23 d. ir 2015 m. kovo 27 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1988 (2011) 30 punktą, iš dalies pakeitė asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL L 199, 2011 8 2, p. 1.


PRIEDAS

I.

Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priede pateiktas sąrašas papildomas šiais įrašais:

A.   Su Talibanu susiję asmenys

1.

Abdul Basir Noorzai (alias: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).

Titulas: Haji. Adresas: Chaman (Čamanas), Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. Gimimo data: a) 1965 m., b) 1960 m., c) 1963 m. Gimimo vieta: Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: Pakistano paso Nr.: AA3829182. Nacionalinis identifikavimo Nr.: Pakistano nacionalinis identifikavimo Nr.: 5420124679187. Kita informacija: Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, kuri teikia finansines paslaugas Talibano nariams regione, savininkas. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 3 27.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Basir Noorzai buvo įtrauktas į sąrašą 2015 m. kovo 27 d., remiantis Rezoliucijos 2160 (2014) 2 punktu, dėl dalyvavimo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant į sąrašą įtrauktų ir kitų su Talibanu susijusių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, aktus ir veiklą, kartu su šiais asmenimis, grupėmis, įmonėmis ir subjektais, jų vardu, jų naudai arba jiems padedant vykdomus aktus ir veiklą, ir kitaip remiant jų aktus ar veiklą.

Papildoma informacija:

Haji Abdul Basir (Basir) yra Haji Basir and Zarjmil Company Hawala savininkas ir valdytojas. Basir turėjo įgaliojimus skirstyti pinigus Talibano nariams ir per pastaruosius keletą metų Basir per savo Hawala paskirstė tūkstančius dolerių Talibano nariams regione. Basir per savo Hawala finansuodavo Talibano veiklą, pervesdavo pinigus vyresniesiems Talibano nariams ir sudarydavo palankesnes sąlygas Talibano informatorių kelionėms.

Nuo 2012 m. Basir buvo laikomas pagrindiniu valiutos keitėju Talibano vyresniesiems vadovams. Be to, 2010 m. Basir stengėsi gauti įnašų Talibanui iš Japonijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Singapūre gyvenančių pakistaniečių ir afganistaniečių.

B.   Su Talibanu susiję subjektai ir kitos grupės ir įmonės

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala c) Haji Basir Hawala d) Haji Baseer Hawala e) Haji Abdul Basir Exchange Shop f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adresas: a) Filialas Nr. 1: Sanatan (variantas Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, netoli Trench (variantas Tranch) plento, Chaman (Čamanas), Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. b) Filialas Nr. 2: Quetta (Kveta), Pakistanas. c) Filialas Nr. 3: Lahore (Lahoras), Pakistanas. d) Filialas Nr. 4: Peshawar (Pešavaras), Pakistanas. e) Filialas Nr. 5: Karachi (Karačis), Pakistanas. f) Filialas Nr. 6: Islamabad (Islamabadas), Pakistanas. g) Filialas Nr. 7: Kandahar (Kandaharo) provincija. h) Filialas Nr. 8: Herat (Herato) provincija. i) Filialas Nr. 9: Helmand (Helmando) provincija. j) Filialas Nr. 10: Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai. k) Filialas Nr. 11: Iranas. Kita informacija: a) Piniginių paslaugų teikėjas; jo paslaugomis vyresnieji Talibano lyderiai naudojosi norėdami pervesti lėšas Talibano vadams regione. b) Savininkas – Abdul Basir Noorzai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 3 27.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala buvo įtraukta į sąrašą 2015 m. kovo 27 d., remiantis Rezoliucijos 2160 (2014) 2 punktu, dėl dalyvavimo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant į sąrašą įtrauktų ir kitų su Talibanu susijusių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, aktus ir veiklą, kartu su šiais asmenimis, grupėmis, įmonėmis ir subjektais, jų vardu, jų naudai arba jiems padedant vykdomus aktus ir veiklą, ir kitaip remiant jų aktus ar veiklą.

Papildoma informacija:

Pakistano Baluchistan (Beludžistano) provincijoje, Chaman (Čamano) rajone įsikūrusios Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) savininkas yra Abdul Basir Noorzai. Ji skirsto pinigus Talibano nariams regione. Vyresnieji Talibano lyderiai regione pervesdami pinigus Talibano vadams pirmenybę teikė Basir Zarjmil Hawala ir Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange paslaugoms.

2013 m. Basir Zarjmil Hawala paskirstė tūkstančius dolerių Talibano vadams regione, taip palengvinant Talibano operacijų finansavimą. 2012 m. Basir Zarjmil Hawala įvykdė sandorius, kurių vertė siekia tūkstančius dolerių, susijusius su ginklais, ir dengė kitas Talibano veiklos išlaidas.

II.

Iš Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priede pateikto sąrašo išbraukiamas šis įrašas:

A.   Su Talibanu susiję asmenys

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/4


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1323

2015 m. liepos 31 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 16 straipsnio 2 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (1), ypač į jo 16 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. kovo 2 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 204/2011;

(2)

2015 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/1333 (2), kuriuo, be kita ko, konsoliduojamos ribojamosios priemonės, nustatytos Tarybos sprendimu 2011/137/BUSP (3), ir Sprendimas 2011/137/BUSP panaikinamas. Sprendimu (BUSP) 2015/1333 taip pat užbaigiama asmenų ir subjektų, kurie buvo anksčiau įtraukti į Sprendimo 2011/137/BUSP II ir IV priedus, sąrašų peržiūra;

(3)

reikėtų iš dalies pakeisti kai kurių asmenų ir subjektų, esančių Reglamento (ES) Nr. 204/2011 III priede pateiktame sąraše, įtraukimo į tą sąrašą priežastis;

(4)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 204/2011 III priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL L 58, 2011 3 3, p. 1.

(2)  2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 34).

(3)  OL L 58, 2011 3 3, p. 53.


PRIEDAS

„III PRIEDAS

6 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ AR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

A.   ASMENYS

 

Vardas, pavardė

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos kovos su terorizmu padalinio vadovas

Gim. data: 1952 m.

Gim. vieta: Tripolis, Libija

Žinomas Revoliucinio komiteto narys.

Artimas Muammar Qadhafi bendrininkas. Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

2.

ABU SHAARIYA

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos vadovo pavaduotojas

Muammar Qadhafi svainis.

Žinomas Qadhafi režimo vadovybės narys ir todėl glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

3.

ASHKAL, Omar

Pareigos: Revoliucinių komitetų judėjimo vadovas

Gim. vieta: Sirtas, Libija

Manoma, kad nužudytas 2014 m. rugpjūčio mėn. Egipte.

Revoliuciniai komitetai vykdė smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Gim. data: 1946 m.

Gim. vieta: Traghen

Muammar Qadhafi kabineto vadovas. Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

5.

TOHAMI, generolas Khaled

Gim. data: 1946 m.

Gim. vieta: Genzur

Buvęs Vidaus saugumo biuro direktorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Gim. data: 1949 m. liepos 1 d.

Gim. vieta: Al-Bayda

Buvęs Išorės saugumo biuro žvalgybos skyriaus direktorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Buvęs Generalinio liaudies kongreso generalinis sekretorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės ministras pirmininkas.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės sveikatos ir aplinkos ministras;

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Gim. data: 1949 m.

Gim. vieta: Al-Azizia (prie Tripolio)

Pulkininko Qadhafi vyriausybės pramonės, ūkio ir prekybos ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Gim. data: 1943 m.

Pulkininko Qadhafi vyriausybės žemės ūkio ir gyvūnijos bei jūrų išteklių ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės socialinių reikalų ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Gim. data: 1963 m. gegužės 4 d.

Paso Nr.: B/014965 (nustojo galioti 2013 m. pabaigoje)

Pulkininko Qadhafi vyriausybės švietimo, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų reikalų ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

14.

MANSOUR, Abdallah

Gim. data: 1954 7 08

Paso Nr.: B/014924 (nustojo galioti 2013 m. pabaigoje)

Buvęs artimas pulkininko Qadhafi bendražygis, kuriam teko vienas iš svarbiausių vaidmenų saugumo tarnybose, ir radijo ir televizijos direktorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

15.

Pulkininkas Taher Juwadi

Pareigos: Ketvirtas pagal rangą Revoliucinės gvardijos vadovybės narys.

Pulkininkas.

Itin svarbus Qadhafi režimo vadovybės narys. Todėl glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 5 23

16.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Revoliucinių komitetų ryšių palaikymo biuro vadovas.

Revoliuciniai komitetai vykdė smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Pareigos: Muammar Qadhafi asmens apsaugos tarnybos vadovas

Gim. data: 1946 m.

Gim. vieta: Houn, Libija

Atsakingas už režimo saugumą. Praeityje vykdė smurtinius veiksmus prieš disidentus.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Gim. data: 1948 m.

Gim. vieta: Sirtas, Libija

Muammar Qadhafi pusbrolis. Devintajame dešimtmetyje Sayyid dalyvavo disidentų žudynėse ir įtariamas dėl keleto mirčių Europoje. Be to, manoma, kad jis dalyvavo tiekiant ginklus. Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Buvęs Libijos ambasadorius Čade. Išvyko iš Čado į Sabhą. Tiesiogiai dalyvauja verbuojant režimo samdinius ir koordinuojant jų veiklą.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

20.

AL KUNI, pulkininkas Amid Husain

Tikėtinas statusas/buvimo vieta: Pietų Libija.

Buvęs Gato (Pietų Libija) gubernatorius. Tiesiogiai dalyvavo verbuojant samdinius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

B.   SUBJEKTAI

 

Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

(dar žinomas kaip LAICO)

Interneto svetainė: http://www.laaico.com. Bendrovė įsteigta 1981 m. 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya. Tel: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613. Faks.: 00 218 (21) 4893800 – 4891867. el. paštas: info@laaico.com

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Administracijos kontaktiniai duomenys: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA Tel.: (+218) 214778301. Faks.: (+218) 214778766. el. paštas: info@gicdf.org

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

3.

Waatassimou Foundation

Būstinė Tripolyje.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Kontaktiniai duomenys: tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00. Faks.: 00 218 21 340 21 07. http://www.ljbc.net; el. paštas: info@ljbc.net

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

Dalyvavo viešai kurstant neapykantą ir smurtą, dalyvaudamas dezinformavimo, susijusio su smurtiniais veiksmais prieš demonstrantus, kampanijose.

2011 3 21

5.

Revolutionary Guard Corps

 

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

Dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

6.

Libyan Agricultural Bank (dar žinomas kaip Agricultural Bank; dar žinomas kaip Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; dar žinomas kaip Al Masraf Al Zirae; dar žinomas kaip Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; el. paštas: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libija);

Tel.: (218) 214870586;

Tel.: (218) 214870714;

Tel.: (218) 214870745;

Tel.: (218) 213338366;

Tel.: (218) 213331533;

Tel.: (218) 213333541;

Tel.: (218) 213333544;

Tel.: (218) 213333543;

Tel.: (218) 213333542;

Faks.: (218) 214870747;

Faks.: (218) 214870767;

Faks.: (218) 214870777;

Faks.: (218) 213330927;

Faks.: (218) 213333545

Libijos centrinio banko patronuojamoji įmonė Libijoje.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (šalia al- Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187. Faks.: +218.21.334.5188 el. paštas: info@ethic.ly

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

11.

LAP Green Networks (dar žinomas kaip LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Libyan Africa Investment Portfolio patronuojamoji įmonė Libijoje

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK.

Kt. informacija: reg. Nr. 01794877 (JK).

JK registruota Libyan Investment Authority patronuojamoji įmonė.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Kt. informacija: reg. Nr. 1510484 (BVI (Didžiosios Britanijos Mergelių Salos))

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruota Libyan Investment Authority patronuojamoji įmonė.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

14.

Capitana Seas Limited

 

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruotas Saadi Qadhafi nuosavybės teise priklausantis subjektas.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Kt. informacija: reg. Nr. 1534407 (BVI (Didžiosios Britanijos Mergelių Salos))

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruota Libyan Investment Authority patronuojamoji įmonė.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man.

Kt. informacija: reg. Nr. 59058C (IOM (Meno sala))

Meno saloje registruota Libyan Investment Authority patronuojamoji įmonė.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12“.


1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/10


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1324

2015 m. liepos 31 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP (1),

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos bendrą pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 204/2011 (2) įgyvendinamos tam tikros Tarybos sprendime 2011/137/BUSP (3) numatytos priemonės;

(2)

Sprendimu (BUSP) 2015/1333 baigta asmenų ir subjektų sąrašo, pateikto Sprendimo 2011/137/BUSP II ir IV prieduose, peržiūra. Sprendimu (BUSP) 2015/1333 ribojamosios priemonės, nustatytos Sprendimu 2011/137/BUSP su pakeitimais, taip pat įtrauktos į naują teisinę priemonę. Siekiant suderinti Reglamentą (ES) Nr. 204/2011 su Sprendimu (BUSP) 2015/1333, reikia atlikti to reglamento techninį pakeitimą;

(3)

šis pakeitimas patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl, visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jį taikytų vienodai, jam įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(4)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

teikiant techninę pagalbą, finansavimą arba finansinę pagalbą, susijusią su:

i)

karine įranga, įskaitant ginklus ir su jais susijusius reikmenis, kurie nepatenka į b punkto taikymo sritį ir kurie skirti tik Libijos Vyriausybei remti saugumo arba nusiginklavimo srityje, kai tam iš anksto pritaria Sankcijų komitetas;

ii)

žudyti nepritaikyta karine įranga, kuri skirta tik Libijos Vyriausybei remti saugumo arba nusiginklavimo srityje;“;

2)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies įvadinė frazė ir a punktas pakeičiami taip:

„1.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio, IV priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą II priede išvardytų asmenų, subjektų arba organizacijų bei 5 straipsnio 4 dalyje nurodytų subjektų atžvilgiu, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra teismo, administracinio arba arbitražinio suvaržymo, nustatyto arba teismo, administracinio arba arbitražinio sprendimo, priimto:

(i)

anksčiau nei dieną, kurią asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į II priede pateiktą sąrašą, arba

(ii)

anksčiau nei dieną, kurią 5 straipsnio 4 dalyje nurodytą subjektą įtraukė į sąrašą JT Saugumo Taryba, objektas;“;

b)

2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

sprendimas nėra II arba III priede nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos naudai; ir“;

3)

8b straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad mokėjimu nepažeidžiama 5 straipsnio 2 dalis ir kad jis nėra 5 straipsnio 4 dalyje nurodyto subjekto naudai;“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 34.

(2)  2011 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (OL L 58, 2011 3 3, p. 1).

(3)  OL L 58, 2011 3 3, p. 53.


1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/12


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1325

2015 m. liepos 31 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/513

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2015 m. kovo 26 d. Taryba priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/513 (2), kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001, kuriuo nustatomas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001, atnaujintas sąrašas (toliau – sąrašas) 2 straipsnio 3 dalis;

(2)

Taryba, kai buvo praktiškai įmanoma, visiems asmenims, grupėms ir subjektams pateikė motyvų pareiškimus, kuriuose paaiškinta, kodėl jie buvo įtraukti į tą sąrašą;

(3)

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu pranešimu Taryba informavo sąraše išvardytus asmenis, grupes ir subjektus, kad ji nusprendė palikti juos sąraše. Taryba taip pat informavo atitinkamus asmenis, grupes ir subjektus, kad tuo atveju, jei jiems dar nėra pateiktas Tarybos motyvų pareiškimas, kuriame nurodoma, kodėl jie buvo įtraukti į sąrašą, jie gali prašyti jį pateikti;

(4)

Taryba atliko sąrašo peržiūrą, kaip reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 2 straipsnio 3 dalį. Atlikdama peržiūrą Taryba atsižvelgė į suinteresuotųjų asmenų ir subjektų jai pateiktas pastabas, taip pat į atnaujintą informaciją, gautą iš kompetentingų nacionalinių institucijų apie į sąrašą įtrauktų asmenų ar subjektų statusą nacionaliniu lygmeniu;

(5)

Taryba patikrino, kad sprendimus dėl to, kad kiekvienas į sąrašą įtrauktas asmuo, grupė ir subjektas yra susijęs su teroristine veikla, apibrėžta Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP (3) 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse, yra priėmusios kompetentingos institucijos, kaip nurodyta tos bendrosios pozicijos 1 straipsnio 4 dalyje. Taryba taip pat padarė išvadą, kad asmenims, grupėms ir subjektams, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, turėtų būti toliau taikomos konkrečios ribojamosios priemonės, numatytos Reglamente (EB) Nr. 2580/2001;

(6)

sąrašas turėtų būti atitinkamai atnaujintas ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/513 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 2 straipsnio 3 dalyje numatytas sąrašas pateikiamas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/513 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL L 344, 2001 12 28, p. 70.

(2)  2015 m. kovo 26 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/513, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 790/2014 (OL L 82, 2015 3 27, p. 1).

(3)  2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos bendroji pozicija dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (OL L 344, 2001 12 28, p. 93).


PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTAS ASMENŲ, GRUPIŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

I.   ASMENYS

1.

ABDOLLAHI Hamed (dar žinomas kaip Mustafa Abdullahi), gimęs 1960 m. rugpjūčio 11 d. Irane. Pasas: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, gimęs Al Ihsa (Saudo Arabija); Saudo Arabijos pilietis.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, gimęs 1966 m. spalio 16 d. Tarute (Saudo Arabija); Saudo Arabijos pilietis.

4.

ARBABSIAR Manssor (dar žinomas kaip Mansour Arbabsiar), gimęs 1955 m. kovo 6 d. arba 15 d. Irane. Irano ir JAV pilietis. Pasas: C2002515 (Iranas); pasas: 477845448 (JAV). Nacionalinio tapatybės dokumento Nr.: 07442833, galioja iki 2016 m. kovo 15 d. (JAV vairuotojo pažymėjimas).

5.

BOUYERI, Mohammed (dar žinomas kaip Abu ZUBAIR; dar žinomas kaip SOBIAR; dar žinomas kaip Abu ZOUBAIR), gimęs 1978 m. kovo 8 d. Amsterdame (Nyderlandai) –„Hofstadgroep“ grupuotės narys.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (dar žinomas kaip GARBAYA, Ahmed; dar žinomas kaip SA-ID; dar žinomas kaip SALWWAN, Samir), gimęs 1963 m. Libane, Libano pilietis.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (dar žinomas kaip ALI, Salem; dar žinomas kaip BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; dar žinomas kaip HENIN, Ashraf Refaat Nabith; dar žinomas kaip WADOOD, Khalid Adbul), gimęs 1965 m. balandžio 14 d. arba 1964 m. kovo 1 d. Pakistane, paso Nr. 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (dar žinomas kaip Abdol Reza Shala'i, dar žinomas kaip Abd-al Reza Shalai, dar žinomas kaip Abdorreza Shahlai, dar žinomas kaip Abdolreza Shahla'i, dar žinomas kaip Abdul-Reza Shahlaee, dar žinomas kaip Hajj Yusef, dar žinomas kaip Haji Yusif, dar žinomas kaip Hajji Yasir, dar žinomas kaip Hajji Yusif, dar žinomas kaip Yusuf Abu-al-Karkh), gimęs apie 1957 m. Irane. Adresai: 1) Kermanšahas, Iranas. 2) Mehrano karinė bazė, Ilamo provincija, Iranas.

9.

SHAKURI Ali Gholam, gimęs apie 1965 m. Teherane (Iranas).

10.

SOLEIMANI Qasem (dar žinomas kaip Ghasem Soleymani, dar žinomas kaip Qasmi Sulayman, dar žinomas kaip Qasem Soleymani, dar žinomas kaip Qasem Solaimani, dar žinomas kaip Qasem Salimani, dar žinomas kaip Qasem Solemani, dar žinomas kaip Qasem Sulaimani, dar žinomas kaip Qasem Sulemani), gimęs 1957 m. kovo 11 d. Irane. Irano pilietis. Pasas: 008827 (Irano diplomatinis), išduotas 1999 m. Laipsnis: generolas majoras.

II.   GRUPĖS IR SUBJEKTAI

1.

„Abu Nidal“ organizacija (Abu Nidal Organisation, ANO) (dar žinoma kaip „Fatah“ revoliucinė taryba (Fatah Revolutionary Council); dar žinoma kaip Arabų revoliucinės brigados (Arab Revolutionary Brigades); dar žinoma kaip „Juodasis rugsėjis“ (Black September); dar žinoma kaip Musulmonų socialistų revoliucinė organizacija (Revolutionary Organisation of Socialist Muslims).

2.

„Al-Aqsa“ kankinių brigada (Al-Aqsa Martyrs' Brigade).

3.

„Al-Aqsa e.V.“

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

Filipinų komunistų partija (Communist Party of the Philippines), įskaitant Naująją liaudies armiją (New People's Army, NPA), Filipinai.

6.

„Gama'a al-Islamiyya“ (dar žinoma kaip „Al-Gama'a al-Islamiyya“) (Islamo grupuotė (Islamic Group, IG)).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – IBDA-C (Didysis islamo rytų karių frontas (Great Islamic Eastern Warriors Front)).

8.

„Hamas“, įskaitant „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

9.

„Hizballah“ karinis sparnas (Hizballah Military Wing) (dar žinomas kaip „Hezbollah“ karinis sparnas, dar žinomas kaip „Hizbullah“ karinis sparnas, dar žinomas kaip „Hizbollah“ karinis sparnas, dar žinomas kaip „Hezballah“ karinis sparnas, dar žinomas kaip „Hisbollah“ karinis sparnas, dar žinomas kaip „Hizbu'llah“ karinis sparnas, dar žinomas kaip „Hizb Allah“ karinis sparnas, dar žinomas kaip „Džihado taryba“ (Jihad Council) (ir visi jam pavaldūs padaliniai, įskaitant Išorės saugumo organizaciją (External Security Organisation)).

10.

„Hizbul Mujahideen“, HM.

11.

„Hofstadgroep“.

12.

Tarptautinė sikhų jaunimo federacija (International Sikh Youth Federation, ISYF).

13.

„Khalistan Zindabad Force“, KZF.

14.

Kurdistano darbininkų partija (Kurdistan Workers' Party, PKK) (dar žinoma kaip KADEK; dar žinoma kaip KONGRA-GEL).

15.

Tamilų Elamo išlaisvinimo tigrai (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE).

16.

„Ejército de Liberación Nacional“ (Nacionalinė išlaisvinimo armija).

17.

Palestinos islamo džihadas (Palestinian Islamic Jihad, PIJ).

18.

Palestinos išlaisvinimo liaudies frontas (Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP).

19.

Palestinos išlaisvinimo liaudies fronto Aukščiausioji vadovybė (Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command) (dar žinoma kaip PFLP Aukščiausioji vadovybė).

20.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ – FARC (Kolumbijos revoliucinės ginkluotosios pajėgos).

21.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – DHKP/C (dar žinoma kaip „Devrimci Sol“ („Revoliucinė kairė“); dar žinoma kaip „Dev Sol“ („Revoliucinė liaudies išlaisvinimo armija/frontas/partija“).

22.

„Sendero Luminoso“ – SL („Šviečiantis kelias“).

23.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – TAK (dar žinoma kaip „Kurdistano laisvės sakalai“; dar žinoma kaip „Kurdistano laisvės vanagai“).


1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/16


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1326

2015 m. liepos 31 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai (1), ypač į jo 8a straipsnio 1 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai;

(2)

Taryba mano, kad iš Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priede pateikto asmenų, subjektų ir institucijų kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašo turėtų būti išbraukti 24 asmenys;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.


PRIEDAS

Įrašai, susiję su šiais asmenimis, išbraukiami iš Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedo A skirsnyje („Asmenys“) pateikto sąrašo:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/18


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1327

2015 m. liepos 31 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimą 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 267/2012 (2) įgyvendinamos Sprendime 2010/413/BUSP numatytos priemonės;

(2)

2015 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/1336 (3), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP ir nustatomos tam tikros priemonės pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją (toliau – JT ST rezoliucija) 2231 (2015), kuria patvirtinamas Bendras visapusiškas veiksmų planas (toliau – BVVP) dėl Irano branduolinio klausimo sprendimo ir nustatomi veiksmai, kurių ketinama imtis pagal BVVP;

(3)

visų pirma, JT ST rezoliucijoje 2231 (2015) numatyta, kad priemonės, nustatytos JT ST rezoliucijose 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) ir 1929 (2010), tam tikromis sąlygomis netaikomos BVVP dalyvaujančių valstybių arba jomis koordinuotą veiklą vykdančių JT valstybių narių veiklai, tiesiogiai susijusiai su dviejų kaskadų Fordo įrenginyje modifikavimu stabiliųjų izotopų gamybos tikslu, galimybe Iranui eksportuoti sodrintojo urano perteklių, viršijantį 300 kg, mainais į gamtinį uraną arba Arako reaktoriaus modernizavimu pagal sutartą koncepcinį projektą ir vėliau pagal sutartą galutinį tokio reaktoriaus projektą;

(4)

be to, JT ST rezoliucijoje 2231 (2015) nurodyta, kad priemonės, nustatytos JT ST rezoliucijose 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) ir 1929 (2010) netaikomos tam tikromis sąlygomis, kai būtina vykdyti pervedimus ir veiklą, susijusius su tam tikrų BVVP nustatytų su branduoline energetika susijusių įsipareigojimų įgyvendinimu, būtinus siekiant pasirengti BVVP įgyvendinimui arba kuriuos JT Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006), apibrėžė kaip atitinkančius JT ST rezoliucijos 2231 (2015) tikslus;

(5)

priemonėms įgyvendinti – visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai – būtina imtis reglamentavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(6)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (ES) Nr. 267/2012 įterpiami šie straipsniai:

„43b straipsnis

1.   Neatsižvelgdamos į kitas šio reglamento nuostatas, kompetentingos institucijos gali leisti tiekti, parduoti ar perduoti objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas ir teikti bet kokią susijusią techninę pagalbą, mokymus, finansinę paramą, investicijas, tarpininkavimo ar kitas paslaugas, jei jos mano, kad ši veikla tiesiogiai susijusi su:

a)

dviejų kaskadų Fordo įrenginyje modifikavimu stabiliųjų izotopų gamybos tikslu;

b)

galimybe Iranui eksportuoti sodrintojo urano perteklių, viršijantį 300 kg, mainais į gamtinį uraną arba

c)

Arako reaktoriaus modernizavimu pagal sutartą koncepcinį projektą ir vėliau pagal sutartą galutinį tokio reaktoriaus projektą.

2.   Pagal 1 dalį leidimą suteikianti kompetentinga institucija užtikrina, kad:

a)

visa veikla būtų vykdoma griežtai pagal 2015 m. liepos 14 d. Bendrą visapusišką veiksmų planą (toliau – BVVP);

b)

JT ST rezoliucijos 2231 (2015) 22 dalies c punkte nustatyti atitinkami reikalavimai būtų patenkinti ir

c)

jai būtų suteikta teisė ir ji turėtų galimybę patikrinti visų tiekiamų objektų galutinį panaudojimą ir galutinio panaudojimo vietą.

3.   Atitinkama valstybė narė praneša:

a)

dešimt dienų prieš suteikdama leidimą – atitinkamai Sankcijų komitetui ir Bendrai komisijai, jei ji įsteigta;

b)

per dešimt dienų nuo tiekimo, pardavimo ar perdavimo – TATENA, jei tiekiami objektai, medžiagos, įranga, prekės ir technologijos yra išvardyti JT ST rezoliucijos 2231 (2015) 22 dalies e punkte.

4.   Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie savo ketinimą pagal šį straipsnį suteikti leidimą bent prieš dešimt dienų iki leidimo suteikimo.

43c straipsnis

1.   Neatsižvelgdamos į kitas šio reglamento nuostatas ir atsižvelgdamos į kiekvieną konkretų atvejį, kompetentingos institucijos gali leisti pervedimus ir veiklą, kiek tai būtina jiems įvykdyti, jei jie:

a)

tiesiogiai susiję su BVVP V priedo 15 dalies 1–11 punktuose nurodytų su branduoline energetika susijusių veiksmų įgyvendinimu;

b)

būtini siekiant pasirengti BVVP įgyvendinimui arba

c)

atitinkamai Sankcijų komiteto apibrėžti kaip atitinkantys JT ST rezoliucijos 2231 (2015) tikslus.

2.   Atitinkama valstybė narė atitinkamai pateikia siūlomus leidimus Sankcijų komitetui patvirtinti.

3.   Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie savo ketinimą pagal šį straipsnį suteikti leidimą bent prieš dešimt dienų iki leidimo suteikimo.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL L 195, 2010 7 27, p. 39.

(2)  2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (OL L 88, 2012 3 24, p. 1).

(3)  2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1336, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 66).


1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/20


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1328

2015 m. liepos 31 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimą 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 267/2012 (2) įgyvendinamos Sprendime 2010/413/BUSP numatytos priemonės;

(2)

2015 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/1337 (3), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP, siekiant iki 2016 m. sausio 14 d. pratęsti galiojimą 20 straipsnio 14 dalyje nustatytos išimties dėl veiksmų ir sandorių, vykdomų tame sprendime išvardytų subjektų atžvilgiu tiek, kiek būtina norint įvykdyti įsipareigojimus, nustatytus anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d. sudarytose sutartyse arba pagalbinėse sutartyse, kurios būtinos tokiems įsipareigojimams įvykdyti, kai Irano žalios naftos ir naftos produktų tiekimas ar iš jų tiekimo gautos pajamos yra skirti pagal anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d. sudarytas sutartis neišmokėtoms sumoms mokėti asmenims arba subjektams, esantiems valstybių narių teritorijose arba jų jurisdikcijai priklausančiose teritorijose, jei tose sutartyse konkrečiai numatytas toks apmokėjimas;

(3)

ši priemonė patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl jai įgyvendinti – visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse ją taikytų vienodai – būtina imtis reglamentavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(4)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 267/2012 28a straipsnio b punkte žodžiai „iki 2015 m. birželio 30 d.“ pakeičiami žodžiais „iki 2016 m. sausio 14 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL L 195, 2010 7 27, p. 39.

(2)  2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (OL L 88, 2012 3 24, p. 1).

(3)  2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1337, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 68).


1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1329

2015 m. liepos 31 d.

kuriuo dėl Sąjungos oro vežėjų naudojamų trečiojoje šalyje registruotų orlaivių iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač į jo 8 straipsnio 5 dalį ir 10 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 965/2012 (2) nustatytos saugaus orlaivių naudojimo sąlygos. Tas reglamentas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad oro vežėjai, kuriems licencija suteikta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 (3), galėtų naudoti trečiojoje šalyje registruotus orlaivius;

(2)

aviacijos sektoriui ir valstybių narių administracijos įstaigoms reikia skirti pakankamai laiko prisitaikyti prie iš dalies pakeistos reguliavimo sistemos. Todėl reikėtų numatyti galimybę taikyti tinkamą pereinamąjį laikotarpį;

(3)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 19 straipsnio 1 dalį pateiktą Europos aviacijos saugos agentūros nuomonę;

(4)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 965/2012 II priedas (ARO dalis), III priedas (ORO dalis) ir IV priedas (CAT dalis) iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. spalio 1 d.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies antros pastraipos valstybės narės gali nuspręsti, kad ORO.AOC.110 dalies d punkto nuostatos, pateiktos priedo 2 dalies b punkto ii papunktyje, taikomos tik nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(2)  2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 296, 2012 10 25, p. 1).

(3)  2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (OL L 293, 2008 10 31, p. 3).


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 965/2012 II priedas, III priedas ir IV priedas iš dalies keičiami taip:

1)

II priedo (ARO dalies) ARO.OPS.110 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Orlaivio be įgulos išsinuomojimo sutarties patvirtinimas apribojamas arba panaikinamas, jei:

1.

apribojamas arba panaikinamas orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimas;

2.

orlaivis įtrauktas į vežėjų, kuriems taikomi veiklos apribojimai, sąrašą arba jis yra registruotas valstybėje, kurios visiems jos prižiūrimiems vežėjams pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 taikomas draudimas vykdyti veiklą.“;

b)

pridedamas e punktas:

„e)

Paprašyta iš anksto patvirtinti orlaivio be įgulos išsinuomojimo sutartį pagal ORO.AOC.110 dalies d punktą kompetentinga institucija užtikrina tinkamą veiksmų koordinavimą su orlaivio registracijos valstybe, kad galėtų atlikti orlaivio priežiūros pareigas.“

2)

III priedas (ORO dalis) iš dalies keičiamas taip:

a)

ORO.AOC.100 dalies c punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2.

visi naudojami orlaiviai turi tinkamumo skraidyti pažymėjimus (CofA) pagal Reglamentą (ES) Nr. 748/2012 arba yra išsinuomoti pagal nuomos be įgulos sutartį, laikantis ORO.AOC.110 dalies d punkto, ir“;

b)

ORO.AOC.110 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Pagal šią dalį sertifikuotas vežėjas negali išsinuomoti orlaivių, įtrauktų į vežėjų, kuriems taikomi veiklos apribojimai, sąrašą, registruotų valstybėje, kurios visiems jos prižiūrimiems vežėjams taikomas draudimas vykdyti veiklą, arba iš vežėjo, kuriam pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 taikomas draudimas vykdyti veiklą.“;

ii)

d punktas pakeičiamas taip:

„Išsinuomojimas pagal nuomos be įgulos sutartį

d)

Prašymo patvirtinti galimybę išsinuomoti trečiojoje šalyje registruotą orlaivį pagal nuomos be įgulos sutartį teikėjas kompetentingai institucijai įrodo, kad:

1.

nustatytas skrydžių vykdymo poreikis, kurio negalima patenkinti pagal išperkamosios nuomos sutartį išsinuomojant ES registruotą orlaivį;

2.

nuomos be įgulos trukmė neviršija septynių mėnesių per bet kurį iš eilės einančių 12 mėnesių laikotarpį;

3.

užtikrinama atitiktis taikytiniems Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 reikalavimams ir

4.

orlaivis įrengtas pagal ES orlaivių naudojimo skrydžiams teisės aktus.“;

c)

ORO.AOC.130 dalis pakeičiama taip:

„ORO.AOC.130   Skrydžio duomenų stebėsena. Lėktuvai

a)

Vežėjas parengia ir taiko skrydžio duomenų stebėsenos programą, integruotą į jo valdymo sistemą, skirtą lėktuvams, kurių didžiausioji sertifikuota kilimo masė viršija 27 000 kg.

b)

Skrydžio duomenų stebėsenos programa turi būti ne baudžiamoji; joje turi būti numatyta tinkamų priemonių duomenų šaltiniui (-iams) apsaugoti.“

3)

IV priedas (CAT dalis) iš dalies keičiamas taip:

a)

CAT.IDE.A.100 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

Šiame skyriuje reikalaujami prietaisai ir įranga tvirtinami pagal taikytinus tinkamumo skraidyti reikalavimus, išskyrus šiuos elementus:

1)

atsarginius lydžiuosius saugiklius;

2)

atskirus nešiojamuosius žiburius;

3)

tikslaus laiko prietaisą;

4)

schemų laikiklį;

5)

pirmosios pagalbos vaistinėles;

6)

skubios pagalbos medicininę vaistinėlę;

7)

megafonus;

8)

gelbėjimosi ir signalinę įrangą;

9)

plūdriuosius inkarus bei švartavimo įrangą ir

10)

vaikų saugos priemones.

b)

Šiame skyriuje nereikalaujami prietaisai ir įranga, kurie neturi būti patvirtinti pagal taikytinus tinkamumo skraidyti reikalavimus, bet yra lėktuve skrydžio metu, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.

šių prietaisų, įrangos ar įrangos priedų pateikiama informacija skrydžio įgula neturi naudotis tais atvejais, kai reikia užtikrinti atitiktį Reglamento (EB) Nr. 216/2008 I priedo arba CAT.IDE.A.330, CAT.IDE.A.335, CAT.IDE.A.340 bei CAT.IDE.A.345 dalių reikalavimams, ir

2.

prietaisai ir įranga, net sutrikę ar sugedę, neturi kenkti lėktuvo tinkamumui skraidyti.“;

b)

CAT.IDE.H.100 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

Šiame skyriuje reikalaujami prietaisai ir įranga tvirtinami pagal taikytinus tinkamumo skraidyti reikalavimus, išskyrus šiuos elementus:

1)

atsarginius lydžiuosius saugiklius;

2)

atskirus nešiojamuosius žiburius;

3)

tikslaus laiko prietaisą;

4)

schemų laikiklį;

5)

pirmosios pagalbos vaistinėlę;

6)

megafonus;

7)

gelbėjimosi ir signalinę įrangą;

8)

plūdriuosius inkarus bei švartavimo įrangą ir

9)

vaikų saugos priemones.

b)

Šiame skyriuje nereikalaujami prietaisai ir įranga, kurie neturi būti patvirtinti pagal taikytinus tinkamumo skraidyti reikalavimus, bet yra sraigtasparnyje skrydžio metu, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1)

šių prietaisų, įrangos ar priedų pateikiama informacija skrydžio įgula neturi naudotis tais atvejais, kai reikia užtikrinti atitiktį Reglamento (EB) Nr. 216/2008 1 priedo arba CAT.IDE.H.330, CAT.IDE.H.335, CAT.IDE.H.340 ir CAT.IDE.H.345 dalių reikalavimams, ir

2)

prietaisai ir įranga, net sutrikę ar sugedę, neturi kenkti sraigtasparnio tinkamumui skraidyti.“


1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1330

2015 m. liepos 31 d.

kuriuo 234-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu, (1) ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą buvo įšaldyti;

(2)

2015 m. liepos 20 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas patvirtino vieno fizinio asmens išbraukimą iš Sankcijų „Al-Qaidos“ tinklui komiteto sudaryto asmenų, grupių ir subjektų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašo. Be to, 2015 m. liepos 20 d. JT ST Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti vieną sąrašo įrašą;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai atnaujintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas Priemonės


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ išbraukiamas šis įrašas:

„Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) (alias: a) Sheikh Abu Muhammad, b) Ali Abu Muhammad, c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani). Gimimo data: 1972 1 1. Gimimo vieta: Teletl kaimas, Shamilskiy apskritis, Dagestano Respublika, Rusijos Federacija. Pilietybė: Rusijos. Paso Nr.: 628605523 (Rusijos užsienio kelionių paso numeris, pasas išduotas 2006 7 4, išdavė Rusijos Federacijos Federalinė migracijos tarnyba, galioja iki 2016 7 16). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 8203883123 (Rusijos nacionalinio paso numeris, pasas išduotas 2005 7 16, išdavė Vidaus reikalų departamentas, Kirovo apskritis, Dagestano Respublika, Rusijos Federacija, galioja iki 2017 1 1). Adresas: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Machačkala, Dagestano Respublika, Rusijos Federacija. Kita informacija: a) fizinis apibūdinimas: akių spalva – ruda; plaukai – žili; ūgis – 170 – 175 cm; stambaus kūno sudėjimo, ovalaus veido, su barzda; b) tėvo vardas ir pavardė: Alibulat Kebekovich Kebekov, gimimo data – 1927 m.; yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2015 3 23.“

2)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mohammed Al Ghabra. Adresas: Rytų Londonas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1980 6 1. Gimimo vieta: Damaskas, Sirija. Pilietybė: Didžiosios Britanijos. Paso Nr.: 094629366 (Jungtinė Karalystė). Kita informacija: tėvo vardas ir pavardė – Mohamed Ayman Ghabra; b) motinos vardas – Dalal. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2006 12 12“ pakeičiamas taip:

„Mohammed Al Ghabra. (alias: a) Mohammed El' Ghabra b) Danial Adam) Adresas: Rytų Londonas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1980 6 1. Gimimo vieta: Damaskas, Sirija. Pilietybė: Didžiosios Britanijos. Paso Nr.: 094629366 (Jungtinė Karalystė). Kita informacija: tėvo vardas ir pavardė – Mohamed Ayman Ghabra; b) motinos vardas – Dalal. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2006 12 12.“


1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1331

2015 m. liepos 31 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

161,8

MK

26,3

ZZ

94,1

0707 00 05

TR

126,8

ZZ

126,8

0709 93 10

TR

122,6

ZZ

122,6

0805 50 10

AR

139,6

BO

135,7

UY

142,7

ZA

132,8

ZZ

137,7

0806 10 10

EG

262,1

MA

218,5

TN

158,2

ZA

115,6

ZZ

188,6

0808 10 80

AR

262,5

BR

108,6

CL

146,6

NZ

142,7

US

185,8

UY

139,7

ZA

132,1

ZZ

159,7

0808 30 90

AR

235,3

CL

148,5

CN

89,6

MK

59,4

NZ

150,8

TR

158,2

ZA

118,4

ZZ

137,2

0809 29 00

TR

231,9

ZZ

231,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,0

TR

157,4

ZZ

118,7

0809 40 05

BA

60,6

IL

124,7

XS

66,1

ZZ

83,8


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/31


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1332

2015 m. liepos 31 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/486/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. rugpjūčio 1 d. Tarybos sprendimą 2011/486/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane (1), ypač į jo 5 straipsnį ir 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. rugpjūčio 1 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/486/BUSP;

(2)

2014 m. rugsėjo 23 d. ir 2015 m. kovo 27 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1988 (2011) 30 punktą, iš dalies pakeitė asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(3)

todėl Sprendimo 2011/486/BUSP priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/486/BUSP priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL L 199, 2011 8 2, p. 57.


PRIEDAS

I.

Sprendimo 2011/486/BUSP priede pateiktas sąrašas papildomas šiais įrašais:

A.   Su Talibanu susiję asmenys

1.

Abdul Basir Noorzai (alias: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).

Titulas: Haji. Adresas: Chaman (Čamanas), Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. Gimimo data: a) 1965 m., b) 1960 m., c) 1963 m. Gimimo vieta: Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: Pakistano paso Nr.: AA3829182. Nacionalinis identifikavimo Nr.: Pakistano nacionalinis identifikavimo Nr.: 5420124679187. Kita informacija: Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, kuri teikia finansines paslaugas Talibano nariams regione, savininkas. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 3 27.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Basir Noorzai buvo įtrauktas į sąrašą 2015 m. kovo 27 d., remiantis Rezoliucijos 2160 (2014) 2 punktu, dėl dalyvavimo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant į sąrašą įtrauktų ir kitų su Talibanu susijusių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, aktus ir veiklą, kartu su šiais asmenimis, grupėmis, įmonėmis ir subjektais, jų vardu, jų naudai arba jiems padedant vykdomus aktus ir veiklą, ir kitaip remiant jų aktus ar veiklą.

Papildoma informacija:

Haji Abdul Basir (Basir) yra Haji Basir and Zarjmil Company Hawala savininkas ir valdytojas. Basir turėjo įgaliojimus skirstyti pinigus Talibano nariams ir per pastaruosius keletą metų Basir per savo Hawala paskirstė tūkstančius dolerių Talibano nariams regione. Basir per savo Hawala finansuodavo Talibano veiklą, pervesdavo pinigus vyresniesiems Talibano nariams ir sudarydavo palankesnes sąlygas Talibano informatorių kelionėms.

Nuo 2012 m. Basir buvo laikomas pagrindiniu valiutos keitėju Talibano vyresniesiems vadovams. Be to, 2010 m. Basir stengėsi gauti įnašų Talibanui iš Japonijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Singapūre gyvenančių pakistaniečių ir afganistaniečių.

B.   Su Talibanu susiję subjektai ir kitos grupės ir įmonės

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala, d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adresas: a) Filialas Nr. 1: Sanatan (variantas – Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, netoli Trench (variantas – Tranch) plento, Chaman (Čamanas), Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. b) Filialas Nr. 2: Quetta (Kveta), Pakistanas. c) Filialas Nr. 3: Lahore (Lahoras), Pakistanas. d) Filialas Nr. 4: Peshawar (Pešavaras), Pakistanas. e) Filialas Nr. 5: Karachi (Karačis), Pakistanas. f) Filialas Nr. 6: Islamabad (Islamabadas), Pakistanas. g) Filialas Nr. 7: Kandahar (Kandaharo) provincija. h) Filialas Nr. 8: Herat (Herato) provincija. i) Filialas Nr. 9: Helmand (Helmando) provincija. j) Filialas Nr. 10: Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai. k) Filialas Nr. 11: Iranas. Kita informacija: a) Piniginių paslaugų teikėjas; jo paslaugomis vyresnieji Talibano lyderiai naudojosi norėdami pervesti lėšas Talibano vadams regione. b) Savininkas – Abdul Basir Noorzai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 3 27.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala buvo įtraukta į sąrašą 2015 m. kovo 27 d., remiantis Rezoliucijos 2160 (2014) 2 punktu, dėl „dalyvavimo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant“ į sąrašą įtrauktų ir kitų su Talibanu susijusių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, „aktus ir veiklą, kartu su šiais asmenimis, grupėmis, įmonėmis ir subjektais, jų vardu, jų naudai arba jiems padedant vykdomus aktus ir veiklą“, ir „kitaip remiant jų aktus ar veiklą“.

Papildoma informacija:

Pakistano Baluchistan (Beludžistano) provincijoje, Chaman (Čamano) rajone įsikūrusios Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) savininkas yra Abdul Basir Noorzai. Ji skirsto pinigus Talibano nariams regione. Vyresnieji Talibano lyderiai regione pervesdami pinigus Talibano vadams pirmenybę teikė Basir Zarjmil Hawala ir Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange paslaugoms.

2013 m. Basir Zarjmil Hawala paskirstė tūkstančius dolerių Talibano vadams regione, taip palengvinant Talibano operacijų finansavimą. 2012 m. Basir Zarjmil Hawala įvykdė sandorius, kurių vertė siekia tūkstančius dolerių, susijusius su ginklais, ir dengė kitas Talibano veiklos išlaidas.

II.

Iš Sprendimo 2011/486/BUSP priede pateikto sąrašo išbraukiamas šis įrašas:

A.   Su Talibanu susiję asmenys

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/34


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1333

2015 m. liepos 31 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2011 m. vasario 26 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją (toliau – JT ST rezoliucija) 1970 (2011), atsižvelgdama į savo didelį susirūpinimą dėl padėties Libijoje, ir kuria buvo nustatytos ribojamosios priemonės Libijai. Nuo to laiko Saugumo Taryba priėmė keletą kitų rezoliucijų dėl Libijos, kuriomis buvo pratęstos arba iš dalies pakeistos JT ribojamosios priemonės Libijai, įskaitant visų pirma JT ST rezoliuciją 2174 (2014) ir JT ST rezoliuciją 2213 (2015), susijusias su Saugumo Tarybos įsipareigojimu dėl Libijos suverenumo, nepriklausomybės, teritorinio vientisumo ir nacionalinės vienybės;

(2)

2011 m. vasario 28 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (1), kuriuo atsižvelgiama į JT ST rezoliuciją 1970 (2011) ir nustatomos papildomos ribojamosios priemonės atsižvelgiant į padėties Libijoje rimtumą;

(3)

2015 m. gegužės 26 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/818 (2), kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2011/137/BUSP, atsižvelgiant į vis dar kylančią grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Libijoje ir sėkmingam jos politinio pereinamojo proceso užbaigimui, inter alia, dėl dabartinio susipriešinimo didinimo, kurį vykdo asmenys ir subjektai, kurie, kaip nustatyta, buvo susiję su ankstesnio Muammar Qadhafi režimo represine politika arba kitaip anksčiau buvo susiję su tuo režimu, ir atsižvelgiant į tai, kad dauguma šių asmenų ir subjektų nebuvo patraukti atsakomybėn už savo veiksmus. Tuo sprendimu taip pat atsižvelgta į grėsmę, keliamą asmenų ir subjektų, kuriems priklauso Libijos valstybės lėšos, neteisėtai pasisavintos ankstesnio Muammar Qadhafi režimo Libijoje gyvavimo metu, ar kurie tas lėšas kontroliuoja, ir tai, kad tos lėšos gali būti panaudotos keliant grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Libijoje, arba tam, kad būtų trukdoma ar kenkiama sėkmingam Libijos politinio pereinamojo proceso užbaigimui;

(4)

laikydamasi Sprendimo 2011/137/BUSP Taryba atliko išsamią to sprendimo II ir IV prieduose pateiktų asmenų ir subjektų sąrašų peržiūrą;

(5)

reikia iš dalies pakeisti tam tikrų asmenų ir subjektų įtraukimo į Sprendimo 2011/137/BUSP II ir IV prieduose pateiktus asmenų ir subjektų sąrašus priežastis;

(6)

siekiant aiškumo naujame teisiniame dokumente reikėtų konsoliduoti ribojamąsias priemones, nustatytas Sprendimu 2011/137/BUSP ir vėlesniais sprendimais, kuriais tas sprendimas iš dalies pakeistas ir įgyvendinamas;

(7)

todėl Sprendimas 2011/137/BUSP turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I SKYRIUS

EKSPORTO IR IMPORTO APRIBOJIMAI

1 straipsnis

1.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijų ar per jas, arba naudojantis jų jurisdikcijai priklausančiais laivais ar orlaiviais, draudžiama Libijai tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, parduoti ar perduoti visų rūšių ginklus ir su jais susijusius reikmenis, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir šių objektų atsargines dalis, taip pat įrangą, kuri galėtų būti panaudota vidaus represijoms, nesvarbu, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

2.   Draudžiama:

a)

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Libijoje arba naudojimui Libijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, mokymą ar kitokią pagalbą, įskaitant ginkluotų samdinių suteikimą, susijusius su karine veikla ar 1 dalyje nurodytų objektų tiekimu, priežiūra ir naudojimu;

b)

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Libijoje arba naudojimui Libijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansinę paramą, susijusią su karine veikla ar 1 dalyje nurodytų objektų tiekimu, priežiūra ir naudojimu;

c)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama nesilaikyti arba dėl kurios nesilaikoma a arba b punkte nurodytų draudimų.

2 straipsnis

1.   1 straipsnis netaikomas:

a)

žudyti nepritaikytos karinės įrangos, kuri skirta tik humanitariniam naudojimui ar apsisaugoti, tiekimui, pardavimui ar perdavimui, taip pat susijusios techninės pagalbos ar mokymo teikimui;

b)

apsauginių rūbų, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Libiją laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja JT personalas, Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai ir humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai bei su šia veikla susijęs personalas, tiekimui, pardavimui ar perdavimui;

c)

žudyti nepritaikytos karinės įrangos, kuri skirta tik Libijos vyriausybei remti saugumo arba nusiginklavimo srityje, tiekimui, pardavimui ar perdavimui, taip pat susijusios techninės pagalbos, mokymo ar finansinės paramos teikimui.

2.   1 straipsnis netaikomas.

a)

ginklų ir su jais susijusių reikmenų tiekimui, pardavimui ar perdavimui, taip pat susijusios techninės pagalbos, mokymo ar finansinės pagalbos teikimui, įskaitant personalo aprūpinimą;

b)

ginklų ir susijusių reikmenų kurie skirti tik Libijos vyriausybei remti saugumo arba nusiginklavimo srityje, tiekimui, pardavimui ar perdavimui, taip pat susijusios techninės pagalbos, mokymo ar finansinės paramos teikimui,

iš anksto patvirtinus pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 24 punktą įsteigtam komitetui (toliau – Komitetas).

3.   1 straipsnis netaikomas šaulių ginklų, lengvųjų ginklų ir su jais susijusių reikmenų, kurie į Libiją eksportuojami laikinai ir skirti tik JT personalo, žiniasklaidos atstovų ir humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymui teikiančių darbuotojų bei su šia veikla susijusio personalo naudojimui, tiekimui, pardavimui ar perdavimui apie tai iš anksto informavus Komitetą ir jei Komitetas nepriima neigiamo sprendimo per penkias darbo dienas nuo informavimo apie tai dienos.

4.   1 straipsnis netaikomas tik humanitariniam naudojimui ar apsisaugoti skirtos įrangos, kuri gali būti panaudota vidaus represijoms, tiekimui, pardavimui ar perdavimui, taip pat susijusios techninės pagalbos, mokymo ar finansinės paramos teikimui.

3 straipsnis

Valstybių narių nacionaliniams subjektams naudojantis jų jurisdikcijai priklausančiais laivais ar orlaiviais draudžiama iš Libijos pirkti 1 straipsnio 1 dalyje minėtus objektus, neatsižvelgiant į tai, ar Libijos teritorija yra jų kilmės vieta.

II SKYRIUS

TRANSPORTO SEKTORIUS

4 straipsnis

1.   Derindamos veiksmus su nacionalinės valdžios institucijomis, laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir tarptautinės teisės, visų pirma jūrų teisės ir atitinkamų tarptautinių civilinės aviacijos susitarimų, valstybės narės savo teritorijoje, įskaitant jūrų uostus ir oro uostus, tikrina į Libiją ar iš jos vykstančius laivus ir orlaivius, jeigu jos turi informacijos, kuria remdamosi pagrįstai mano, jog tokių laivų ir orlaivių krovinyje yra objektų, kuriuos pagal 1 straipsnį yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

2.   Aptikusios objektus, kuriuos pagal 1 straipsnį yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, valstybės narės juos konfiskuoja ir pašalina (pavyzdžiui, sunaikina, padaro netinkamais naudoti, patalpina į sandėlį arba perduoda kitai valstybei, nei kilmės ar paskirties valstybė, pašalinti).

3.   Valstybės narės, remdamosi savo nacionalinės teisės aktais, bendradarbiauja atliekant pagal 1 ir 2 dalis vykdomus tikrinimus ir šalinimą.

4.   Į Libiją ir iš jos krovinius gabenantiems orlaiviams ir laivams taikomas reikalavimas prieš atvykimą ir prieš išvykimą pateikti papildomos informacijos apie visas prekes, įgabenamas į valstybę narę ir išgabenamas iš jos.

5 straipsnis

Valstybės narės neduoda leidimo bet kokiems orlaiviams pakilti iš jų teritorijos, nusileisti joje arba skristi virš jos, jeigu jos turi patikimos informacijos, kad orlaivyje yra objektų, kuriuos pagal šį sprendimą yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, įskaitant ginkluotų samdinių suteikimą, išskyrus avarinio tūpimo atveju.

6 straipsnis

1.   Vadovaudamosi JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 5–9 punktais, valstybės narės gali atviroje jūroje tikrinti į sąrašą įtrauktus laivus naudodamos visas konkrečioms aplinkybėms proporcingas priemones, visapusiškai laikydamosi taikytinos tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės, atlikti tokius patikrinimus ir nurodyti laivams imtis atitinkamų priemonių, kad žalia nafta būtų grąžinta Libijai, gavus Libijos vyriausybės sutikimą ir su ja koordinuojant veiksmus.

2.   Prieš pradėdamos 1 dalyje nurodytą patikrinimą, valstybės narės turėtų pirma prašyti laivo vėliavos valstybės sutikimo.

3.   1 dalyje nurodytą patikrinimą atliekančios valstybės narės nedelsiant Komitetui pateikia patikrinimo ataskaitą, kurioje išdėstomi atitinkami duomenys, įskaitant veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant gauti laivo vėliavos valstybės sutikimą.

4.   1 dalyje nurodytą patikrinimą atliekančios valstybės narės užtikrina, kad tuos patikrinimus atliktų karo laivai ir valstybei priklausantys ar jos valdomi laivai, naudojami tik vyriausybės nekomerciniam eksploatavimui.

5.   1 dalis neturi įtakos valstybių narių teisėms, pareigoms ar įsipareigojimams pagal tarptautinę teisę, įskaitant teises ar pareigas pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją, įskaitant bendrąjį vėliavos valstybės išimtinės jurisdikcijos savo laivų atviroje jūroje atžvilgiu principą, į sąrašą neįtrauktų laivų atžvilgiu ir bet kuriais kitais atvejais, nei nurodyti toje dalyje.

6.   Į šio sprendimo V priedą įtraukiami 1 dalyje nurodyti laivai, kuriuos į sąrašą įtraukė Komitetas pagal JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 11 punktą.

7 straipsnis

1.   Valstybė narė, kuri yra į sąrašą įtraukto laivo vėliavos valstybė, jei Komitetas įtraukiant į sąrašą taip nurodė, nurodo laivui nepakrauti, netransportuoti ir neiškrauti laive esančios iš Libijos neteisėtai eksportuotos žalios naftos, neturint Libijos vyriausybės ryšių punkto nurodymų, kaip nurodyta JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 3 punkte.

2.   Valstybės narės, jei Komitetas įtraukiant į sąrašą taip nurodė, neleidžia į sąrašą įtrauktiems laivams įplaukti į jų uostus, išskyrus atvejus, kai laivas turi įplaukti į uostą, kad būtų atliktas jo patikrinimas, susidarius ekstremaliajai situacijai arba laivui grįžtant į Libiją.

3.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijų draudžiama teikti į sąrašą įtrauktiems laivams skirtas su kuro laikymu susijusias paslaugas, pavyzdžiui, aprūpinimą kuru ar atsargomis, ar kitas laivų aptarnavimo paslaugas, jei Komitetas įtraukiant į sąrašą taip nurodė.

4.   3 dalis netaikoma, kai atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija nustato, kad tokių paslaugų teikimas yra būtinas dėl humanitarinių priežasčių arba jei laivas grįžta į Libiją. Atitinkama valstybė narė praneša Komitetui apie visus tokius leidimus.

5.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba jų jurisdikcijai priklausantiems subjektams iš valstybių narių teritorijų draudžiama sudaryti finansinius sandorius dėl iš Libijos neteisėtai eksportuotos žalios naftos, esančios į sąrašą įtrauktuose laivuose, jei Komitetas įtraukiant į sąrašą taip nurodė.

6.   Į V priedą įtraukiami šio straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalyse nurodyti laivai, kuriuos į sąrašą įtraukė Komitetas pagal JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 11 punktą.

III SKYRIUS

LEIDIMO ATVYKTI APRIBOJIMAI

8 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią atvykti į jų teritoriją ar vykti per ją tranzitu asmenims, kuriuos Saugumo Taryba arba Komitetas įtraukė į sąrašus ir kuriems taikomi kelionių apribojimai pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 22 punktą, JT ST rezoliucijos 1973 (2011) 23 punktą, JT ST rezoliucijos 2174 (2014) 4 punktą ir JT ST rezoliucijos 2213 (2015) 11 punktą, išvardytiems I priede pateiktame sąraše.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią atvykti į jų teritoriją arba vykti per ją tranzitu asmenims:

a)

kurie dalyvavo ar bendrininkavo įsakant vykdyti rimtus Libijos žmonių žmogaus teisių pažeidimus, juos kontroliuojant ar kitaip jiems vadovaujant, be kita ko, dalyvavo ar bendrininkavo planuojant išpuolius prieš civilius gyventojus ir gamybos įrenginius, jiems vadovaujant, įsakant juos vykdyti ir juos vykdant, pažeidžiant tarptautinę teisę, įskaitant apšaudymą iš oro, arba asmenims, kurie veikia tų asmenų pavedimu ar jų vardu arba jų vadovaujami;

b)

kurie, kaip nustatyta, dalyvavo buvusio Muammar Qadhafi režimo Libijoje vykdytoje represinėje politikoje ar kitaip anksčiau buvo su tuo režimu susiję ir kurie tebekelia pavojų taikai, stabilumui ar saugumui Libijoje arba sėkmingam jos politinio pereinamojo proceso užbaigimui;

c)

kurie dalyvauja vykdant veiksmus, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Libijoje, arba teikia paramą tokiems veiksmams, arba kurie trukdo ar kenkia sėkmingam Libijos politinio pereinamojo proceso užbaigimui, be kita ko:

i)

planuodami veiksmus, kuriais pažeidžiama taikoma tarptautinė žmogaus teisių teisė arba tarptautinė humanitarinė teisė, arba veiksmus, kurie laikomi žmogaus teisių pažeidimais, vadovaudami minėtiems veiksmas arba juos vykdydami Libijoje;

ii)

vykdydami išpuolius prieš oro, sausumos ar jūrų uostus Libijoje arba nukreiptus prieš Libijos valstybines institucijas ar objektus, arba prieš užsienio valstybių atstovybes Libijoje;

iii)

teikdami paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodami žalią naftą ar kitus gamtos išteklius Libijoje;

iv)

grasindami ar darydami spaudimą Libijos valstybinėms finansų įstaigoms ir Libijos nacionalinei naftos bendrovei arba užsiimdami bet kokia veikla, dėl kurios gali būti pasisavintos Libijos valstybės lėšos arba kurios pasekmė gali būti Libijos valstybės lėšų pasisavinimas;

v)

pažeisdami JT ST rezoliucijos 1970 (2011) ir šio sprendimo 1 straipsnyje nustatyto ginklų embargo Libijoje nuostatas arba padėdami jų išvengti;

vi)

veikdami į sąrašą įtrauktų asmenų arba subjektų naudai, jų vardu arba jiems vadovaujant;

d)

kuriems nuosavybės teise priklauso arba kurie kontroliuoja Libijos valstybės lėšas, pasisavintas buvusio Muammar Qadhafi režimo Libijoje metu, kurios galėtų būti panaudotos siekiant sukelti grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Libijoje arba trukdyti ar kenkti sėkmingam jos politinio pereinamojo proceso užbaigimui,

išvardytiems šio sprendimo II priede pateiktame sąraše.

3.   1 ir 2 dalys neįpareigoja valstybės narės atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

4.   1 dalis netaikoma tais atvejais, kai Komitetas nustato, kad:

a)

kelionė yra pateisinama dėl humanitarinio poreikio, įskaitant religines pareigas, arba

b)

taikant išimtį būtų prisidėta siekiant taikos ir nacionalinio susitaikymo Libijoje bei stabilumo regione.

5.   1 dalis netaikoma tais atvejais, kai:

a)

atvykimas ar tranzitas yra būtinas vykdant teisminį procesą arba

b)

kai kiekvienu konkrečiu atveju kuri nors valstybė narė nustato, kad toks atvykimas ar tranzitas yra būtinas siekiant taikos ir stabilumo Libijoje, ir tai nustačiusi ta valstybė per 48 valandas pateikia atitinkamą pranešimą Komitetui.

6.   2 dalis nedaro poveikio tiems atvejams, kai valstybė narė privalo laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

a)

kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji šalis;

b)

kaip JT rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančioji šalis;

c)

pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų arba

d)

pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos sudarytą Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

7.   6 dalis taikoma ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (toliau – ESBO) priimančioji šalis.

8.   Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė taiko išimtį pagal 6 ar 7 dalį.

9.   Valstybės narės gali taikyti pagal 2 dalį nustatytų priemonių išimtis, kai kelionė yra pateisinama dėl skubaus humanitarinio poreikio arba dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos, kuriuos remia ar rengia Sąjunga arba kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, kuriuose vyksta politinis dialogas, kuriais tiesiogiai propaguojama demokratija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principai Libijoje.

10.   Valstybė narė, ketinanti taikyti 9 dalyje nurodytas išimtis, apie tai raštu praneša Tarybai. Laikoma, kad išimtis yra taikoma, jeigu viena ar daugiau Tarybos narių per dvi darbo dienas nuo tada, kai buvo gautas pranešimas apie siūlomą išimtį, raštu nepareiškia prieštaravimo. Jei viena ar daugiau Tarybos narių pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti leisti taikyti siūlomą išimtį.

11.   Jei pagal 6, 7 ir 9 dalis valstybė narė leidžia I arba II priede išvardytiems asmenims atvykti į savo teritoriją ar per ją vykti tranzitu, leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis buvo suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems jis suteiktas.

IV SKYRIUS

LĖŠŲ IR EKONOMINIŲ IŠTEKLIŲ ĮŠALDYMAS

9 straipsnis

1.   Visos lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise priklauso arba kuriuos kontroliuoja asmenys ir subjektai, kuriuos nurodė ir kurių atžvilgiu Saugumo Taryba arba Komitetas nusprendė taikyti turto įšaldymą pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 22 punktą, JT ST rezoliucijos 1973 (2011) 19 ir 23 punktus, JT ST rezoliucijos 2174 (2014) 4 punktą bei JT ST rezoliucijos 2213 (2015) 11 punktą, ir kurie įtraukti į III priede pateiktą sąrašą, yra įšaldomi.

2.   Visos lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise priklauso arba kuriuos kontroliuoja asmenys ir subjektai:

a)

kurie dalyvavo ar bendrininkavo įsakant vykdyti rimtus Libijos žmonių žmogaus teisių pažeidimus, juos kontroliuojant ar kitaip jiems vadovaujant, be kita ko, dalyvavo ar bendrininkavo planuojant išpuolius prieš civilius gyventojus ir gamybos įrenginius, jiems vadovaujant, įsakant juos vykdyti arba juos vykdant, pažeidžiant tarptautinę teisę, įskaitant apšaudymą iš oro, arba Libijos valdžios institucijos, arba asmenys ir subjektai, kurie pažeidė arba prisidėjo pažeidžiant JT ST rezoliucijos 1970 (2011) arba šio sprendimo nuostatas, arba jų pavedimu, jų vardu arba jiems vadovaujant veikiantys asmenys ar subjektai, arba jiems ar šio sprendimo III priede išvardytiems asmenims ir subjektams nuosavybės teise priklausantys ar jų kontroliuojami subjektai;

b)

kurie, kaip nustatyta, dalyvavo buvusio Muammar Qadhafi režimo Libijoje vykdytoje represinėje politikoje ar kitaip anksčiau buvo su tuo režimu susiję ir kurie tebekelia pavojų taikai, stabilumui ar saugumui Libijoje arba sėkmingam jos politinio pereinamojo proceso užbaigimui;

c)

kurie dalyvauja vykdant veiksmus, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Libijoje, arba teikia paramą tokiems veiksmams, arba kurie trukdo ar kenkia sėkmingam Libijos politinio pereinamojo proceso užbaigimui, be kita ko:

i)

planuodami veiksmus, kuriais pažeidžiama taikoma tarptautinė žmogaus teisių teisė arba tarptautinė humanitarinė teisė, arba veiksmus, kurie laikomi žmogaus teisių pažeidimais, vadovaudami minėtiems veiksmas arba juos vykdydami Libijoje;

ii)

vykdydami išpuolius prieš oro, sausumos ar jūrų uostus Libijoje arba nukreiptus prieš Libijos valstybines institucijas ar objektus, arba prieš užsienio valstybių atstovybes Libijoje;

iii)

teikdami paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodami žalią naftą ar kitus gamtos išteklius Libijoje;

iv)

grasindami ar darydami spaudimą Libijos valstybinėms finansų įstaigoms ir Libijos nacionalinei naftos bendrovei arba užsiimdami bet kokia veikla, dėl kurios gali būti pasisavintos Libijos valstybės lėšos arba kurios pasekmė gali būti Libijos valstybės lėšų pasisavinimas;

v)

pažeisdami JT ST rezoliucijos 1970 (2011) ir šio sprendimo 1 straipsnyje nustatyto ginklų embargo Libijoje nuostatas arba padėdami jų išvengti;

vi)

veikdami į sąrašą įtrauktų asmenų arba subjektų naudai, jų vardu arba jiems vadovaujant;

d)

kuriems nuosavybės teise priklauso arba kurie kontroliuoja Libijos valstybės lėšas, pasisavintas buvusio Muammar Qadhafi režimo Libijoje metu, kurios galėtų būti panaudotos siekiant sukelti grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Libijoje arba trukdyti ar kenkti sėkmingam jos politinio pereinamojo proceso užbaigimui,

išvardyti IV priede, yra įšaldomi.

3.   Visos lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai, įšaldyti nuo 2011 m. rugsėjo 16 d., kurie tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise priklauso arba kuriuos kontroliuoja VI priede išvardyti subjektai, lieka įšaldyti.

4.   Neleidžiama 1 ir 2 dalyse nurodytiems fiziniams ar juridiniams asmenims ar subjektams arba jų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis, kitu finansiniu turtu ar ekonominiais ištekliais.

5.   Draudimas 2 dalyje nurodytiems asmenims ar subjektams leisti naudotis lėšomis, finansiniu turtu ar ekonominiais ištekliais, kiek jis yra taikomas uostų administracijoms, nekliudo iki 2011 m. liepos 15 d. vykdyti sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2011 m. birželio 7 d., išskyrus sutartis dėl naftos, dujų ir perdirbtų produktų.

6.   Išimtys gali būti taikomos lėšoms, finansiniam turtui ir ekonominiams ištekliams, kurie:

a)

būtini pagrindinėms išlaidoms, įskaitant mokėjimą už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas bei komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti pagal nacionalinės teisės aktus; arba

c)

skirti išimtinai mokesčiams arba paslaugų mokesčiams sumokėti pagal nacionalinės teisės aktus už įšaldytų lėšų, kito finansinio turto ir ekonominių išteklių kasdienį aptarnavimą ar laikymą,

kai atitinkama valstybė narė Komitetui praneša, kai taikoma, apie ketinimą leisti naudotis tokiomis lėšomis, kitu finansiniu turtu ir ekonominiais ištekliais, o Komitetas per penkias darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo.

7.   Išimtys taip pat gali būti taikomos lėšoms ir ekonominiams ištekliams, kurie:

a)

būtini ypatingoms išlaidoms, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Komitetui, kai taikoma, ir gavus jo pritarimą; arba

b)

šiuo atveju lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai gali būti naudojami to suvaržymo ar teismo sprendimo vykdymui, jeigu toks suvaržymas arba teismo sprendimas buvo priimti iki JT ST rezoliucijos 1970 (2011) priėmimo dienos ir nėra priimti šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodyto asmens ar subjekto naudai, atitinkamai valstybei narei atitinkamais atvejais apie tai pranešus Komitetui.

8.   IV priede išvardytų asmenų ir subjektų atžvilgiu išimtys taip pat gali būti taikomos lėšoms ir ekonominiams ištekliams, kurie yra būtini humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones, maisto produktus, elektros tiekimą, humanitarinius darbuotojus ir susijusią pagalbą, arba sudarant palankesnes sąlygas tokios pagalbos teikimui, arba vykdant užsienio piliečių evakuaciją iš Libijos.

9.   3 dalyje nurodytų subjektų atveju išimtys taip pat gali būti daromos lėšoms, finansiniam turtui ir ekonominiams ištekliams, jei:

a)

atitinkama valstybė narė Komitetui pranešė apie ketinimą leisti naudotis lėšomis, kitu finansiniu turtu arba ekonominiais ištekliais vienu ar keliais toliau išvardytais tikslais, o Komitetas per penkias darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo:

i)

humanitarinėms reikmėms;

ii)

griežtai tik civiliniam naudojimui skirtam kurui, elektrai ir vandeniui;

iii)

Libijos angliavandenilių gamybai ir pardavimui atnaujinti;

iv)

civilinės vyriausybės ir civilinės viešosios infrastruktūros institucijoms kurti, veikti arba stiprinti; arba

v)

sudaryti palankias sąlygas bankų sektoriaus operacijoms atnaujinti, be kita ko, siekiant remti tarptautinę prekybą su Libija arba sudaryti jai palankesnes sąlygas;

b)

atitinkama valstybė narė Komitetui pranešė, kad šiomis lėšomis, kitu finansiniu turtu arba ekonominiais ištekliais neleidžiama naudotis 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems asmenims arba jų naudai;

c)

atitinkama valstybė narė iš anksto konsultavosi su Libijos valdžios institucijomis apie tokių lėšų, kito finansinio turto arba ekonominių išteklių naudojimą; ir

d)

atitinkama valstybė narė Libijos valdžios institucijoms leido susipažinti su pagal šią dalį pateiktu pranešimu, o Libijos valdžios institucijos per penkias darbo dienas nepateikė prieštaravimo dėl tokių lėšų, kito finansinio turto arba ekonominių išteklių panaudojimo.

10.   1 ir 2 dalys nekliudo nurodytam asmeniui ar subjektui pervesti mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio asmens ar subjekto įtraukimo į sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 arba 2 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas, o atitinkama valstybė narė prieš 10 darbo dienų iki tokio leidimo suteikimo praneša Komitetui, kai taikoma, apie ketinimą atlikti ar gauti tokius mokėjimus arba leisti šiam tikslui panaikinti lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą.

11.   3 dalis nekliudo joje nurodytam subjektui pervesti mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio subjekto įtraukimo į sąrašą pagal šį sprendimą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1, 2 ir 3 dalyse nurodytas asmuo arba subjektas, o atitinkama valstybė narė prieš 10 darbo dienų iki tokio leidimo suteikimo praneša Komitetui apie ketinimą atlikti ar gauti tokius mokėjimus arba leisti šiam tikslui panaikinti lėšų ar kito finansinio turto arba ekonominių išteklių įšaldymą.

12.   IV priede išvardytų asmenų ir subjektų atžvilgiu ir nukrypstant nuo 2 dalies valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a)

lėšoms ar ekonominiams ištekliams taikomas arbitražinis sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 2 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtrauktas į IV priede išdėstytą sąrašą, arba Sąjungoje priimtas teisminės institucijos ar administracinis sprendimas, arba atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinas teisminės institucijos sprendimas, priimtas iki arba po tos dienos;

b)

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu sprendimu arba pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c)

sprendimas nėra III, IV arba VI priede nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos naudai; ir

d)

sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šią dalį suteiktus leidimus.

13.   4 dalis netaikoma, kai įšaldytos sąskaitos papildomos:

a)

palūkanomis iš šių sąskaitų arba kitomis dėl šių sąskaitų atsirandančiomis pajamomis;

b)

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar prievoles, sudarytas arba kilusias iki dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti ribojamosios priemonės, arba

c)

mokėjimais pagal teisminės institucijos, administracinius arba arbitražinius sprendimus, priimtus Sąjungoje arba vykdytinus atitinkamoje valstybėje narėje, IV priede išvardytų asmenų ir subjektų atžvilgiu,

jeigu visoms tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikoma 1 arba 2 dalis.

V SKYRIUS

KITOS RIBOJAMOSIOS PRIEMONĖS

10 straipsnis

Valstybės narės reikalauja, kad jų piliečiai, jų jurisdikcijai priklausantys asmenys ir jų teritorijoje įsisteigusios ar jų jurisdikcijai priklausančios įmonės būtų budrūs užsiimdami verslu su Libijoje įsisteigusiais ar Libijos jurisdikcijai priklausančiais subjektais, bei jų vardu arba jiems vadovaujant veikiančiais asmenimis ir subjektais, bei jiems nuosavybės teise priklausančiais ar jų kontroliuojamais subjektais, siekiant užkirsti kelią tokiam verslui, kurį vykdant galėtų būti prisidėta prie smurto ir jėgos panaudojimo prieš civilius gyventojus.

VI SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11 straipsnis

Nepatenkinami jokie nurodytų asmenų ar subjektų, įtrauktų į I, II, III arba IV priede pateiktus sąrašus, arba kitų Libijos asmenų ar subjektų, įskaitant Libijos vyriausybę, arba asmenų ar subjektų, pateikusių ieškinį tų asmenų ar subjektų vardu ar jų naudai, ieškiniai, įskaitant ieškinius dėl kompensavimo arba kitus tokios rūšies ieškinius, pavyzdžiui, priešpriešinius ieškinius arba ieškinius pagal garantiją, susijusius su sutartimi ar sandoriu, kurio vykdymui tiesioginį ar netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo taikomos priemonės, nustatytos pagal JT ST rezoliuciją 1970 (2011), įskaitant Sąjungos ar bet kurios valstybės narės priemones, nustatytas įgyvendinant atitinkamus Saugumo Tarybos sprendimus, pagal jų reikalavimus arba su jais susijusias, arba priemones, numatytas šiame sprendime.

12 straipsnis

1.   Taryba įgyvendina I, III, V ir VI priedų pakeitimus remdamasi Saugumo Tarybos arba Komiteto sprendimais.

2.   Valstybių narių arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba nustato II ir IV prieduose pateiktus sąrašus ir priima jų pakeitimus.

13 straipsnis

1.   Jeigu Saugumo Taryba arba Komitetas įtraukia į sąrašą asmenį arba subjektą, Taryba šį asmenį ar subjektą įtraukia į I arba III priedą.

2.   Jei Taryba nusprendžia asmeniui arba subjektui taikyti 8 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia II ir IV priedus.

3.   Apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, 1 ir 2 dalyse nurodytam asmeniui arba subjektui Taryba praneša tiesiogiai, jei žinomas adresas, arba paskelbdama pranešimą, suteikdama tokiam asmeniui ar subjektui galimybę pateikti pastabas.

4.   Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja asmenį arba subjektą.

14 straipsnis

Jei Komitetas į sąrašą įtraukia 6 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalyse nurodytą laivą, Taryba tą laivą įtraukia į V priedą.

15 straipsnis

1.   I, II, III, IV ir VI prieduose pateikiamos atitinkamų asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys, kurias Saugumo Taryba arba Komitetas yra pateikę dėl I, III ir VI priedų.

2.   Be to, I, II, III, IV ir VI prieduose pateikiama informacija, jei ji turima, būtina atitinkamų asmenų ar subjektų tapatybei nustatyti, kurią Saugumo Taryba arba Komitetas yra pateikę dėl I, III ir VI priedų. Teikiant informaciją apie asmenis gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Teikiant informaciją apie subjektus gali būti nurodomi pavadinimai, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. I, III ir VI prieduose taip pat nurodoma data, kurią Saugumo Taryba arba Komitetas įtraukė asmenį ar subjektą į sąrašą.

16 straipsnis

Siekiant, kad šiame sprendime išvardintų priemonių poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti panašias ribojamąsias priemones.

17 straipsnis

1.   Šis sprendimas prireikus peržiūrimas, iš dalies keičiamas ar panaikinamas, visų pirma atsižvelgiant į susijusius Saugumo Tarybos sprendimus.

2.   8 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės peržiūrimos reguliariai ir ne rečiau kaip kas 12 mėnesių. Jas nustojama taikyti atitinkamiems asmenims ir subjektams, jeigu 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka Taryba nustato, kad sąlygos, dėl kurių jos taikomos, nebeegzistuoja.

18 straipsnis

Sprendimas 2011/137/BUSP panaikinamas.

19 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  2011 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (OL L 58, 2011 3 3, p. 53).

(2)  2015 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/818, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (OL L 129, 2015 5 27, p. 13).


I PRIEDAS

8 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

1.

Vardas, pavardė: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

Laipsnis: Dr. Pareigos: Revoliucinių komitetų ryšių palaikymo biuro vadovas. Gim. data:1950 m. liepos 1 d.Gim. vieta: n. d. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: B010574 Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Tunisas (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: kali Tunise). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į JT sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Al-Baghdadi įtrauktas į sąrašą 2011 m. vasario 26 d. pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą kaip „Revoliucinių komitetų ryšių palaikymo biuro vadovas“.

Papildoma informacija

Revoliuciniai komitetai vykdė smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2.

Vardas, pavardė: ABDULQADER YUSEF DIBRI

Laipsnis: n. d. Pareigos: Muammar Qadhafi asmens apsaugos tarnybos vadovas. Gim. data: 1946 m. Gim. vieta: Houn, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti).

A. Y. Dibri įtrauktas į sąrašą 2011 m. vasario 26 d. pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą kaip „Muammar Qadhafi asmens apsaugos tarnybos vadovas“.

Papildoma informacija

Atsakingas už režimo saugumą. Praeityje vykdė smurtinius veiksmus prieš disidentus.

3.

Vardas, pavardė: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1948 m. Gim. vieta: Sirtas, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į JT sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti).

Qadhaf Al-dam įtrauktas į sąrašą 2011 m. vasario 26 d. pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą kaip „Muammar Qadhafi pusbrolis“.

Papildoma informacija

Devintajame dešimtmetyje Sayyid dalyvavo disidentų žudynėse ir įtariamas dėl keleto mirčių Europoje. Be to, manoma, kad jis dalyvavo tiekiant ginklus.

4.

Vardas, pavardė: QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: Libijos ambasadorius Čade. Gim. data: n. d. Gim. vieta: n. d. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): Akrin Saleh Akrin (Image). Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Egiptas. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. kovo 17 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti).

Al Qadhafi įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą kaip „Libijos ambasadorius Čade“.

Papildoma informacija

Išvyko iš Čado į Sabhą. Tiesiogiai dalyvauja verbuojant režimo samdinius ir koordinuojant jų veiklą.

5.

Vardas, pavardė: AMID HUSAIN AL KUNI

Laipsnis: Pulkininkas. Pareigos: Gato (Pietų Libija) gubernatorius. Gim. data: n. d. Gim. vieta: n. d. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: Pietų Libija). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. kovo 17 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti).

Papildoma informacija

Tiesiogiai dalyvavo verbuojant samdinius.

6.

Vardas, pavardė: ABU ZAYD UMAR DORDA

Laipsnis: n. d. Pareigos: a) Pareigos: Išorės saugumo organizacijos direktorius. b) Išorės žvalgybos agentūros vadovas. Gim. data: n. d. Gim. vieta: n. d. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: sulaikytas Libijoje). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Lojalus režimui. Išorės žvalgybos agentūros vadovas.

7.

Vardas, pavardė: ABU BAKR YUNIS JABIR

Laipsnis: Generolas majoras. Pareigos: Pareigos: Gynybos ministras. Gim. data: 1952 m. Gim. vieta: Jalo, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Bendrai atsakingas už ginkluotųjų pajėgų veiksmus.

8.

Vardas, pavardė: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Laipsnis: n. d. Pareigos: Pareigos: Už pagalbines tarnybas atsakingas sekretorius. Gim. data: 1956 m. Gim. vieta: Khoms, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: nežinoma; manoma, kad gali būti sulaikytas.

Papildoma informacija

Vyresnysis režimo vykdomosios struktūros narys. Dalyvauja Revoliucinių komitetų veikloje. Praeityje dalyvavo malšinant opozicines idėjas ir vykdant smurtinius veiksmus.

9.

Vardas, pavardė: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1978 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinoma kaip (pakankama tapatybei nustatyti): Aisha Muhammed Abdul Salam (Paso Nr.: 215215). Dar žinoma kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: 428720. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Omano Sultonatas (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: Omano Sultonatas. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu. Keliavo pažeisdama Rezoliucijos 1970 15 punktą, kaip aprašyta Ekspertų grupės dėl Libijos 2013 m. tarpinėje ataskaitoje.

10.

Vardas, pavardė: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data:1975 m. rugsėjo 20 d.Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: B/002210. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Alžyras (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: Alžyras). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu.

11.

Vardas, pavardė: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1978 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu. Demonstracijas malšinusių karinių dalinių vadas.

12.

Vardas, pavardė: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1970 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Omano Sultonatas (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: Omano Sultonatas. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu.

13.

Vardas, pavardė: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: Revoliucijos lyderis, vyriausiasis karinių pajėgų vadas. Gim. data: 1942 m. Gim. vieta: Sirtas, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į JT sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Atsakingas už įsakymus malšinti demonstracijas, taip pat už žmogaus teisių pažeidimus.

14.

Vardas, pavardė: MUTASSIM QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: Patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Gim. data: 1976 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu.

15.

Vardas, pavardė: SAADI QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: Specialiųjų pajėgų vadas. Gim. data: a)1973 m. gegužės 27 d.; b)1975 m. sausio 1 d.Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: a) 014797; b) 524521. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (sulaikytas). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu. Demonstracijas malšinusių karinių dalinių vadas.

16.

Vardas, pavardė: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1982 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu.

17.

Vardas, pavardė: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos:„Qadhafi Foundation“ direktorius. Gim. data:1972 m. birželio 25 d.Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: B014995. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: sulaikytas Libijoje). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu. Kurstantys vieši pareiškimai, kuriais skatinamas smurtas prieš protestuotojus.

18.

Vardas, pavardė: ABDULLAH AL-SENUSSI

Laipsnis: Pulkininkas. Pareigos: Karinės žvalgybos direktorius. Gim. data: 1949 m. Gim. vieta: Sudanas. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): a) Abdoullah Ould Ahmed (Paso Nr.: B0515260; Gim. datat: 1948 m. Gim. vieta: Anefif (Kidalis), Malis; išdavimo data: 2012 m. sausio 10 d.; išdavimo vieta: Bamakas, Malis; galiojimo pabaigos data: 2017 m. sausio 10 d.) b) Abdoullah Ould Ahmed (Malio asmens tapatybės dokumento Nr.: 073/SPICRE; Gim. vieta: Anefif, Malis; išdavimo data: 2011 m. gruodžio 6 d.; išdavimo vieta: Essouck, Malis). Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: sulaikytas Libijoje). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Karinės žvalgybos dalyvavimas vykdant demonstracijų represijas. Yra įtarimų, kad dalyvavo žudynėse Abu Selimo kalėjime. Nuteistas in absentia už UTA lėktuvo susprogdinimą. Muammar Qadhafi svainis.

19.

Vardas, pavardė: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: apytiksliai 1952 m. Gim. vieta: Al Bayda, Libija. Dar žinoma kaip (pakankama tapatybei nustatyti): Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, gimė 1953 m. sausio 1 d. (Omano paso Nr. 03825239). Dar žinoma kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: 03825239. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Omano Sultonatas. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. birželio 24 d.Kt. informacija: Įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą ir Rezoliucijos 1973 19 punktą (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Turi labai daug asmeninio turto, kuris gali būti panaudotas režimo tikslais. Jos sesuo Fatima FARKASH yra susituokusi su Libijos karinės žvalgybos vadovu ABDALLAH SANUSSI.

20.

Vardas, pavardė: ABDELHAFIZ ZLITNI

Laipsnis: n. d. Pareigos: a) Pulkininko Qadhafi vyriausybės planavimo ir finansų ministras; b) Bendrojo liaudies komiteto sekretorius finansų ir planavimo klausimais; c) laikinasis Libijos centrinio banko vadovas. Gim. data: 1935 m. Gim. vieta: n. d. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. birželio 24 d.Kt. informacija: Įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą ir Rezoliucijos 1973 19 punktą (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus. Bendrojo liaudies komiteto sekretorius finansų ir planavimo klausimais A. Zlitni šiuo metu yra laikinasis Libijos centrinio banko vadovas. Anksčiau jis buvo Nacionalinės naftos korporacijos pirmininkas. Remiantis mūsų informacija, šiuo metu jis siekia režimui surinkti lėšų, kad būtų vėl papildyti Centrinio banko rezervai, jau išnaudoti esamai karinei kampanijai palaikyti.


II PRIEDAS

8 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

A.   Asmenys

 

Vardas, pavardė

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos kovos su terorizmu padalinio vadovas

Gim. data: 1952 m.

Gim. vieta: Tripolis, Libija

Žinomas Revoliucinio komiteto narys.

Artimas Muammar Qadhafi bendrininkas. Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

2.

ABU SHAARIYA

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos vadovo pavaduotojas

Muammar Qadhafi svainis.

Žinomas Qadhafi režimo vadovybės narys ir todėl glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

3.

ASHKAL, Omar

Pareigos: Revoliucinių komitetų judėjimo vadovas

Gim. vieta: Sirtas, Libija

Manoma, kad nužudytas 2014 m. rugpjūčio mėn. Egipte.

Revoliuciniai komitetai vykdė smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Gimimo data: 1946 m.

Gim. vieta: Traghen

Muammar Qadhafi kabineto vadovas. Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

5.

TOHAMI, generolas Khaled

Gim. data: 1946 m.

Gim. vieta: Genzur

Buvęs Vidaus saugumo biuro direktorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Gim. data: 1949 m. liepos 1 d.

Gim. vieta: Al-Bayda

Buvęs Išorės saugumo biuro žvalgybos skyriaus direktorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Buvęs Generalinio liaudies kongreso generalinis sekretorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės ministras pirmininkas.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės sveikatos ir aplinkos ministras;

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Gim. data: 1949 m.

Gim. vieta: Al-Azizia (prie Tripolio)

Pulkininko Qadhafi vyriausybės pramonės, ūkio ir prekybos ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Gim. data: 1943 m.

Pulkininko Qadhafi vyriausybės žemės ūkio ir gyvūnijos bei jūrų išteklių ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės socialinių reikalų ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Gim. data: 1963 m. gegužės 4 d.

Paso Nr.: B/014965 (nustojo galioti 2013 m. pabaigoje)

Pulkininko Qadhafi vyriausybės švietimo, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų reikalų ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

14.

MANSOUR, Abdallah

Gim. data: 1954 07 08

Paso Nr.: B/014924 (nustojo galioti 2013 m. pabaigoje)

Buvęs artimas pulkininko Qadhafi bendražygis, kuriam teko vienas iš svarbiausių vaidmenų saugumo tarnybose, ir radijo ir televizijos direktorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

15.

Pulkininkas Taher Juwadi

Pareigos: Ketvirtas pagal rangą Revoliucinės gvardijos vadovybės narys.

Pulkininkas.

Itin svarbus Qadhafi režimo vadovybės narys. Todėl glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 5 23


III PRIEDAS

9 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

A.   Asmenys

6.

Vardas, pavardė: ABU ZAYD UMAR DORDA

Laipsnis: n. d. Pareigos: a) Pareigos: Išorės saugumo organizacijos direktorius. b) Išorės žvalgybos agentūros vadovas. Gim. data: n. d. Gim. vieta: n. d. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: sulaikytas Libijoje). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Lojalus režimui. Išorės žvalgybos agentūros vadovas.

7.

Vardas, pavardė: ABU BAKR YUNIS JABIR

Laipsnis: Generolas majoras. Pareigos: Pareigos: Gynybos ministras. Gim. data: 1952 m. Gim. vieta: Jalo, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Bendrai atsakingas už ginkluotųjų pajėgų veiksmus.

8.

Vardas, pavardė: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Laipsnis: n. d. Pareigos: Pareigos: Už pagalbines tarnybas atsakingas sekretorius. Gim. data: 1956 m. Gim. vieta: Khoms, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: nežinoma; manoma, kad gali būti sulaikytas.

Papildoma informacija

Vyresnysis režimo vykdomosios struktūros narys. Dalyvauja Revoliucinių komitetų veikloje. Praeityje dalyvavo malšinant opozicines idėjas ir vykdant smurtinius veiksmus.

9.

Vardas, pavardė: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1978 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinoma kaip (pakankama tapatybei nustatyti): Aisha Muhammed Abdul Salam (Paso Nr.: 215215). Dar žinoma kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: 428720. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Omano Sultonatas (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: Omano Sultonatas. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu. Keliavo pažeisdama Rezoliucijos 1970 15 punktą, kaip aprašyta Ekspertų grupės dėl Libijos 2013 m. tarpinėje ataskaitoje.

10.

Vardas, pavardė: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data:1975 m. rugsėjo 20 d.Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: B/002210. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Alžyras (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: Alžyras). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu.

11.

Vardas, pavardė: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1978 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu. Demonstracijas malšinusių karinių dalinių vadas.

12.

Vardas, pavardė: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1970 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Omano Sultonatas (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: Omano Sultonatas. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu.

13.

Vardas, pavardė: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: Revoliucijos lyderis, vyriausiasis karinių pajėgų vadas. Gim. data: 1942 m. Gim. vieta: Sirtas, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į JT sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Atsakingas už įsakymus malšinti demonstracijas, taip pat už žmogaus teisių pažeidimus.

14.

Vardas, pavardė: MUTASSIM QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: Patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Gim. data: 1976 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu.

15.

Vardas, pavardė: SAADI QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: Specialiųjų pajėgų vadas. Gim. data: a)1973 m. gegužės 27 d.; b)1975 m. sausio 1 d.Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: a) 014797; b) 524521. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (sulaikytas). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu. Demonstracijas malšinusių karinių dalinių vadas.

16.

Vardas, pavardė: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1982 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu.

17.

Vardas, pavardė: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos:„Qadhafi Foundation“ direktorius. Gim. data:1972 m. birželio 25 d.Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: B014995. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: sulaikytas Libijoje). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu. Kurstantys vieši pareiškimai, kuriais skatinamas smurtas prieš protestuotojus.

18.

Vardas, pavardė: ABDULLAH AL-SENUSSI

Laipsnis: Pulkininkas. Pareigos: Karinės žvalgybos direktorius. Gim. data: 1949 m. Gim. vieta: Sudanas. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): a) Abdoullah Ould Ahmed (Paso Nr.: B0515260; Gim. datat: 1948 m. Gim. vieta: Anefif (Kidalis), Malis; išdavimo data: 2012 m. sausio 10 d.; išdavimo vieta: Bamakas, Malis; galiojimo pabaigos data: 2017 m. sausio 10 d.) b) Abdoullah Ould Ahmed (Malio asmens tapatybės dokumento Nr.: 073/SPICRE; Gim. vieta: Anefif, Malis; išdavimo data: 2011 m. gruodžio 6 d.; išdavimo vieta: Essouck, Malis). Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: sulaikytas Libijoje). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Karinės žvalgybos dalyvavimas vykdant demonstracijų represijas. Yra įtarimų, kad dalyvavo žudynėse Abu Selimo kalėjime. Nuteistas in absentia už UTA lėktuvo susprogdinimą. Muammar Qadhafi svainis.

19.

Vardas, pavardė: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: apytiksliai 1952 m. Gim. vieta: Al Bayda, Libija. Dar žinoma kaip (pakankama tapatybei nustatyti): Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, gimė 1953 m. sausio 1 d. (Omano paso Nr. 03825239). Dar žinoma kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: 03825239. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Omano Sultonatas. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. birželio 24 d.Kt. informacija: Įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą ir Rezoliucijos 1973 19 punktą (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Turi labai daug asmeninio turto, kuris gali būti panaudotas režimo tikslais. Jos sesuo Fatima FARKASH yra susituokusi su Libijos karinės žvalgybos vadovu ABDALLAH SANUSSI.

20.

Vardas, pavardė: ABDELHAFIZ ZLITNI

Laipsnis: n. d. Pareigos: a) Pulkininko Qadhafi vyriausybės planavimo ir finansų ministras; b) Bendrojo liaudies komiteto sekretorius finansų ir planavimo klausimais; c) laikinasis Libijos centrinio banko vadovas. Gim. data: 1935 m. Gim. vieta: n. d. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. birželio 24 d.Kt. informacija: Įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą ir Rezoliucijos 1973 19 punktą (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus. Bendrojo liaudies komiteto sekretorius finansų ir planavimo klausimais A. Zlitni šiuo metu yra laikinasis Libijos centrinio banko vadovas. Anksčiau jis buvo Nacionalinės naftos korporacijos pirmininkas. Remiantis mūsų informacija, šiuo metu jis siekia režimui surinkti lėšų, kad būtų vėl papildyti Centrinio banko rezervai, jau išnaudoti esamai karinei kampanijai palaikyti.


IV PRIEDAS

9 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

A.   Asmenys

 

Vardas, pavardė

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos kovos su terorizmu padalinio vadovas

Gim. data: 1952 m.

Gim. vieta: Tripolis, Libija

Žinomas Revoliucinio komiteto narys.

Artimas Muammar Qadhafi bendrininkas. Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

2.

ABU SHAARIYA

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos vadovo pavaduotojas

Muammar Qadhafi svainis.

Žinomas Qadhafi režimo vadovybės narys ir todėl glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

3.

ASHKAL, Omar

Pareigos: Revoliucinių komitetų judėjimo vadovas

Gim. vieta: Sirtas, Libija

Manoma, kad nužudytas 2014 m. rugpjūčio mėn. Egipte.

Revoliuciniai komitetai vykdė smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Gim. data: 1946 m.

Gim. vieta: Traghen

Muammar Qadhafi kabineto vadovas. Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

5.

TOHAMI, generolas Khaled

Gim. data: 1946 m.

Gim. vieta: Genzur

Buvęs Vidaus saugumo biuro direktorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Gim. data: 1949 m. liepos 1 d.

Gim. vieta: Al-Bayda

Buvęs Išorės saugumo biuro žvalgybos skyriaus direktorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Buvęs Generalinio liaudies kongreso generalinis sekretorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės ministras pirmininkas.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės sveikatos ir aplinkos ministras;

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Gim. data: 1949 m.

Gim. vieta: Al-Azizia (prie Tripolio)

Pulkininko Qadhafi vyriausybės pramonės, ūkio ir prekybos ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Gim. data: 1943 m.

Pulkininko Qadhafi vyriausybės žemės ūkio ir gyvūnijos bei jūrų išteklių ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės socialinių reikalų ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Gim. data: 1963 m. gegužės 4 d.

Paso Nr.: B/014965 (nustojo galioti 2013 m. pabaigoje)

Pulkininko Qadhafi vyriausybės švietimo, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų reikalų ministras. Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

14.

MANSOUR, Abdallah

Gim. data: 1954 07 08

Paso Nr.: B/014924 (nustojo galioti 2013 m. pabaigoje)

Buvęs artimas pulkininko Qadhafi bendražygis, kuriam teko vienas iš svarbiausių vaidmenų saugumo tarnybose, ir radijo ir televizijos direktorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

15.

Pulkininkas Taher Juwadi

Pareigos: Ketvirtas pagal rangą Revoliucinės gvardijos vadovybės narys.

Pulkininkas.

Itin svarbus Qadhafi režimo vadovybės narys. Todėl glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 5 23

16.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Revoliucinių komitetų ryšių palaikymo biuro vadovas.

Revoliuciniai komitetai vykdė smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Pareigos: Muammar Qadhafi asmens apsaugos tarnybos vadovas

Gim. data: 1946 m.

Gim. vieta: Houn, Libija

Atsakingas už režimo saugumą. Praeityje vykdė smurtinius veiksmus prieš disidentus.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Gim. data: 1948 m.

Gim. vieta: Sirtas, Libija

Muammar Qadhafi pusbrolis. Devintajame dešimtmetyje Sayyid dalyvavo disidentų žudynėse ir įtariamas dėl keleto mirčių Europoje. Be to, manoma, kad jis dalyvavo tiekiant ginklus. Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Buvęs Libijos ambasadorius Čade. Išvyko iš Čado į Sabhą. Tiesiogiai dalyvauja verbuojant režimo samdinius ir koordinuojant jų veiklą.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

20.

AL KUNI, pulkininkas Amid Husain

Tikėtinas statusas/buvimo vieta: Pietų Libija.

Buvęs Gato (Pietų Libija) gubernatorius. Tiesiogiai dalyvavo verbuojant samdinius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

B.   Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

(dar žinomas kaip LAICO)

interneto svetainė: http://www.laaico.com. Bendrovė įsteigta 1981 m. 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya. Tel: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613. Faks.: 00 218 (21) 4893800 – 4891867. el. paštas: info@laaico.com

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Administracijos kontaktiniai duomenys: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA Tel.: (+218) 214778301. Faks.: (+218) 214778766. el. paštas: info@gicdf.org

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

3.

Waatassimou Foundation

Būstinė Tripolyje.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Kontaktiniai duomenys: tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00. Faks.: 00 218 21 340 21 07. http://www.ljbc.net; el. paštas: info@ljbc.net

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

Dalyvavo viešai kurstant neapykantą ir smurtą, dalyvaudamas dezinformavimo, susijusio su smurtiniais veiksmais prieš demonstrantus, kampanijose.

2011 3 21

5.

Revolutionary Guard Corps

 

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

Dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

6.

Libyan Agricultural Bank (dar žinomas kaip Agricultural Bank; dar žinomas kaip Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; dar žinomas kaip Al Masraf Al Zirae; dar žinomas kaip Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; el. paštas: agbank@agribankly.org;

SWIFT/BIC AGRULYLT (Libija); Tel.: (218)214870586;

Tel.: (218) 214870714;

Tel.: (218) 214870745;

Tel.: (218) 213338366;

Tel.: (218) 213331533;

Tel.: (218) 213333541;

Tel.: (218) 213333544;

Tel.: (218) 213333543;

Tel.: (218) 213333542;

Faks.: (218) 214870747;

Faks.: (218) 214870767;

Faks.: (218) 214870777;

Faks.: (218) 213330927;

Faks.: (218) 213333545

Libijos centrinio banko patronuojamoji įmonė Libijoje.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (šalia al- Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187. Faks.: +218.21.334.5188 el. paštas: info@ethic.ly

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

11.

LAP Green Networks (dar žinomas kaip LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Libyan Africa Investment Portfolio patronuojamoji įmonė Libijoje

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK.

Kt. informacija: reg. Nr. 01794877 (JK).

JK registruota Libyan Investment Authority patronuojamoji įmonė.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Kt. informacija: reg. Nr. 1510484 (BVI (Didžiosios Britanijos Mergelių Salos))

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruota Libyan Investment Authority patronuojamoji įmonė.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

14.

Capitana Seas Limited

 

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruotas Saadi Qadhafi nuosavybės teise priklausantis subjektas.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Kt. informacija: reg. Nr. 1534407 (BVI (Didžiosios Britanijos Mergelių Salos))

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruota Libyan Investment Authority patronuojamoji įmonė.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man.

Kt. informacija: reg. Nr. 59058C (IOM (Meno sala))

Meno saloje registruota Libyan Investment Authority patronuojamoji įmonė.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12


V PRIEDAS

6 STRAIPSNIO 1 DALYJE IR 7 STRAIPSNIO 1, 2, 3 BEI 5 DALYSE NURODYTŲ LAIVŲ SĄRAŠAS


VI PRIEDAS

9 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTŲ SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

1.

Pavadinimas: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Dar žinomas kaip: Libyan Foreign Investment Company (LFIC), anksčiau žinomas pavadinimu: n.d. Adresas:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libya. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. kovo 17 d.Kt. informacija: Įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1973 17 punktą, su pakeitimais, padarytais rugsėjo 16 d. pagal Rezoliucijos 2009 15 punktą.

Papildoma informacija

Kontroliuojama Muammar Qadhafi ir jo šeimos, galimas jo režimo finansavimo šaltinis.

2.

Pavadinimas: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Dar žinomas kaip: n. d. Anksčiau žinomas pavadinimu: n. d. Adresas:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. kovo 17 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1973 17 punktą, su pakeitimais, padarytais rugsėjo 16 d. pagal Rezoliucijos 2009 15 punktą.

Papildoma informacija

Kontroliuojamas Muammar Qadhafi ir jo šeimos, galimas jo režimo finansavimo šaltinis.


1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/61


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1334

2015 m. liepos 31 d.

kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2015/521

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2001 m. gruodžio 27 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP (1);

(2)

2015 m. kovo 26 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/521 (2), kuriuo atnaujinamas ir iš dalies keičiamas asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas (toliau – sąrašas);

(3)

pagal Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 6 dalį, būtina reguliariai atlikti asmenų, grupių ir organizacijų sąrašo peržiūrą, siekiant užtikrinti, kad yra priežasčių juos toliau palikti tame sąraše;

(4)

šiame sprendime pateikiami Tarybos atliktos asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, peržiūros rezultatai;

(5)

Taryba patikrino, kad sprendimus dėl to, kad kiekvienas į sąrašą įtrauktas asmuo, grupė ir organizacija yra susijęs su teroro aktais, apibrėžtais Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse, yra priėmusios kompetentingos institucijos, kaip nurodyta tos bendrosios pozicijos 1 straipsnio 4 dalyje. Taryba taip pat padarė išvadą, kad asmenims, grupėms ir organizacijoms, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, turėtų būti toliau taikomos joje numatytos konkrečios ribojamosios priemonės;

(6)

sąrašas turėtų būti atitinkamai atnaujintas ir Sprendimas (BUSP) 2015/521/EB turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas pateikiamas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Sprendimas (BUSP) 2015/521 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos bendroji pozicija 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (OL L 344, 2001 12 28, p. 93).

(2)  2015 m. kovo 26 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/521, kuriuo atnaujinamas ir iš dalies keičiamas asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir panaikinamas Sprendimas 2014/483/BUSP (OL L 82, 2015 3 27, p. 107).


PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTAS ASMENŲ, GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

I.   ASMENYS

1.

ABDOLLAHI Hamed (dar žinomas kaip Mustafa Abdullahi), gimęs 1960 m. rugpjūčio 11 d. Irane. Pasas: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, gimęs Al Ihsa (Saudo Arabija); Saudo Arabijos pilietis.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, gimęs 1966 m. spalio 16 d. Tarute (Saudo Arabija); Saudo Arabijos pilietis.

4.

ARBABSIAR Manssor (dar žinomas kaip Mansour Arbabsiar), gimęs 1955 m. kovo 6 d. arba 15 d. Irane. Irano ir JAV pilietis. Pasas: C2002515 (Iranas); pasas: 477845448 (JAV). Nacionalinio tapatybės dokumento Nr.: 07442833, galioja iki 2016 m. kovo 15 d. (JAV vairuotojo pažymėjimas).

5.

BOUYERI, Mohammed (dar žinomas kaip Abu ZUBAIR; dar žinomas kaip SOBIAR; dar žinomas kaip Abu ZOUBAIR), gimęs 1978 m. kovo 8 d. Amsterdame (Nyderlandai) –„Hofstadgroep“ grupuotės narys.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (dar žinomas kaip GARBAYA, Ahmed; dar žinomas kaip SA-ID; dar žinomas kaip SALWWAN, Samir), gimęs 1963 m. Libane, Libano pilietis.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (dar žinomas kaip ALI, Salem; dar žinomas kaip BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; dar žinomas kaip HENIN, Ashraf Refaat Nabith; dar žinomas kaip WADOOD, Khalid Adbul), gimęs 1965 m. balandžio 14 d. arba 1964 m. kovo 1 d. Pakistane, paso Nr. 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (dar žinomas kaip Abdol Reza Shala'i, dar žinomas kaip Abd-al Reza Shalai, dar žinomas kaip Abdorreza Shahlai, dar žinomas kaip Abdolreza Shahla'i, dar žinomas kaip Abdul-Reza Shahlaee, dar žinomas kaip Hajj Yusef, dar žinomas kaip Haji Yusif, dar žinomas kaip Hajji Yasir, dar žinomas kaip Hajji Yusif, dar žinomas kaip Yusuf Abu-al-Karkh), gimęs apie 1957 m. Irane. Adresai: 1) Kermanšahas, Iranas. 2) Mehrano karinė bazė, Ilamo provincija, Iranas.

9.

SHAKURI Ali Gholam, gimęs apie 1965 m. Teherane (Iranas).

10.

SOLEIMANI Qasem (dar žinomas kaip Ghasem Soleymani, dar žinomas kaip Qasmi Sulayman, dar žinomas kaip Qasem Soleymani, dar žinomas kaip Qasem Solaimani, dar žinomas kaip Qasem Salimani, dar žinomas kaip Qasem Solemani, dar žinomas kaip Qasem Sulaimani, dar žinomas kaip Qasem Sulemani), gimęs 1957 m. kovo 11 d. Irane. Irano pilietis. Pasas: 008827 (Irano diplomatinis), išduotas 1999 m. Laipsnis: generolas majoras.

II.   GRUPĖS IR ORGANIZACIJOS

1.

„Abu Nidal“ organizacija (Abu Nidal Organisation, ANO) (dar žinoma kaip „Fatah“ revoliucinė taryba (Fatah Revolutionary Council); dar žinoma kaip Arabų revoliucinės brigados (Arab Revolutionary Brigades); dar žinoma kaip „Juodasis rugsėjis“ (Black September); dar žinoma kaip Musulmonų socialistų revoliucinė organizacija (Revolutionary Organisation of Socialist Muslims).

2.

„Al-Aqsa“ kankinių brigada (Al-Aqsa Martyrs' Brigade).

3.

„Al-Aqsa e.V.“

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

Filipinų komunistų partija (Communist Party of the Philippines), įskaitant Naująją liaudies armiją (New People's Army, NPA), Filipinai.

6.

„Gama'a al-Islamiyya“ (dar žinoma kaip „Al-Gama'a al-Islamiyya“) (Islamo grupuotė (Islamic Group, IG)).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – IBDA-C (Didysis islamo rytų karių frontas (Great Islamic Eastern Warriors Front)).

8.

„Hamas“, įskaitant „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

9.

„Hizballah“ karinis sparnas (Hizballah Military Wing) (dar žinomas kaip „Hezbollah“ karinis sparnas, dar žinomas kaip „Hizbullah“ karinis sparnas, dar žinomas kaip „Hizbollah“ karinis sparnas, dar žinomas kaip „Hezballah“ karinis sparnas, dar žinomas kaip „Hisbollah“ karinis sparnas, dar žinomas kaip „Hizbu'llah“ karinis sparnas, dar žinomas kaip „Hizb Allah“ karinis sparnas, dar žinomas kaip „Džihado taryba“ (Jihad Council) (ir visi jam pavaldūs padaliniai, įskaitant Išorės saugumo organizaciją (External Security Organisation)).

10.

„Hizbul Mujahideen“, HM.

11.

„Hofstadgroep“.

12.

Tarptautinė sikhų jaunimo federacija (International Sikh Youth Federation, ISYF).

13.

„Khalistan Zindabad Force“, KZF.

14.

Kurdistano darbininkų partija (Kurdistan Workers' Party, PKK) (dar žinoma kaip KADEK; dar žinoma kaip KONGRA-GEL).

15.

Tamilų Elamo išlaisvinimo tigrai (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE).

16.

„Ejército de Liberación Nacional“ (Nacionalinė išlaisvinimo armija).

17.

Palestinos islamo džihadas (Palestinian Islamic Jihad, PIJ).

18.

Palestinos išlaisvinimo liaudies frontas (Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP).

19.

Palestinos išlaisvinimo liaudies fronto Aukščiausioji vadovybė (Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command) (dar žinoma kaip PFLP Aukščiausioji vadovybė).

20.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ – FARC (Kolumbijos revoliucinės ginkluotosios pajėgos).

21.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – DHKP/C (dar žinoma kaip „Devrimci Sol“ („Revoliucinė kairė“); dar žinoma kaip „Dev Sol“ („Revoliucinė liaudies išlaisvinimo armija/frontas/partija“).

22.

„Sendero Luminoso“ – SL („Šviečiantis kelias“).

23.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – TAK (dar žinoma kaip „Kurdistano laisvės sakalai“; dar žinoma kaip „Kurdistano laisvės vanagai“).


1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/64


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1335

2015 m. liepos 31 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimą 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2012 m. spalio 15 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/642/BUSP, kuriuo nustatomos ribojamosios priemonės Baltarusijai;

(2)

Taryba mano, kad 24 asmenys turėtų būti išbraukti iš Sprendimo 2012/642/BUSP priede pateikto asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašo;

(3)

todėl Sprendimo 2012/642/BUSP priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2012/642/BUSP priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL L 285, 2012 10 17, p. 1.


PRIEDAS

Įrašai, susiję su šias asmenimis, išbraukiami iš Sprendimo 2012/642/BUSP priedo A skirsnyje „Asmenys“ pateikto sąrašo:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/66


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1336

2015 m. liepos 31 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2010 m. liepos 26 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/413/BUSP (1) dėl ribojamųjų priemonių Iranui;

(2)

2013 m. lapkričio 24 d. Kinija, Prancūzija, Vokietija, Rusijos Federacija, Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Amerikos Valstijos, kurias parėmė Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis), pasiekė susitarimą su Iranu dėl Bendro veiksmų plano, kuriame nustatomas požiūris siekiant rasti ilgalaikį ir visapusišką Irano branduolinio klausimo sprendimą. Buvo susitarta, kad procesas siekiant rasti šį visapusišką sprendimą pirmuoju etapu apims pradines bendrai sutartas priemones, kurių šešių mėnesių laikotarpiu turi imtis abi šalys, ir kurių taikymas pratęsiamas abipusiu sutarimu;

(3)

2015 m. balandžio 2 d. Kinija, Prancūzija, Vokietija, Rusijos Federacija, Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Amerikos Valstijos, kurias parėmė vyriausiasis įgaliotinis, susitarė su Iranu dėl pagrindinių Bendro visapusiško veiksmų plano (toliau – BVVP) kriterijų;

(4)

2015 m. liepos 14 d. Kinija, Prancūzija, Vokietija, Rusijos Federacija, Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Amerikos Valstijos, kurias parėmė vyriausiasis įgaliotinis, pasiekė susitarimą su Iranu dėl ilgalaikio ir visapusiško Irano branduolinio klausimo sprendimo. Sėkmingas BVVP įgyvendinimas užtikrins išimtinai taikų Irano branduolinės programos pobūdį ir sudarys sąlygas visapusiškam visų su branduoliniu klausimu susijusių sankcijų panaikinimui;

(5)

2015 m. liepos 20 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją (toliau – JT ST rezoliucija) 2231 (2015), kuria patvirtinamas BVVP, raginama jį visapusiškai įgyvendinti laikantis BVVP nustatyto tvarkaraščio ir numatomi veiksmai, kurie būtų vykdomi laikantis BVVP;

(6)

JT ST rezoliucijoje 2231 (2015) numatyta, kad rezoliucijose 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) ir 1929 (2010) nustatytos priemonės netaikomos, laikantis tam tikrų sąlygų, BVVP dalyvaujančių valstybių arba su jomis koordinuotą veiklą vykdančių JT valstybių narių veiklai, tiesiogiai susijusiai su dviejų kaskadų Fordo įrenginyje modifikavimu stabiliųjų izotopų gamybos tikslu, galimybe Iranui eksportuoti sodrintojo urano perteklių, viršijantį 300 kg, mainais į gamtinį uraną arba Arako reaktoriaus modernizavimu pagal sutartą koncepcinį projektą ir vėliau pagal sutartą galutinį tokio reaktoriaus projektą;

(7)

be to, JT ST rezoliucijoje 2231 (2015) numatyta, kad JT ST rezoliucijose 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) ir 1929 (2010) nustatytos priemonės netaikomos tiek, kiek tai reikalinga siekiant atlikti, laikantis tam tikrų sąlygų, pervedimus ir veiklą, susijusius su tam tikrų BVVP nurodytų su branduoline sritimi susijusių įsipareigojimų įvykdymu, kurie būtini siekiant pasirengti BVVP įgyvendinimui arba kuriuos JT Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006), apibrėžė kaip atitinkančius JT ST rezoliucijos 2231 (2015) tikslus;

(8)

tam tikroms šiame sprendime numatytoms priemonėms įgyvendinti reikia tolesnių Sąjungos veiksmų;

(9)

todėl Sprendimas 2010/413/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendime 2010/413/BUSP įterpiamas šis straipsnis:

„26b straipsnis

1.   Šiuo sprendimu nustatytos priemonės netaikomos Bendrame visapusiškame veiksmų plane (toliau – BVVP) dalyvaujančių valstybių arba su jomis koordinuotą veiklą vykdančių JT valstybių narių vykdomam objektų, medžiagų, įrangos, prekių ir technologijų, tiesiogiai susijusių su toliau nurodytais veiksmais, tiekimui, pardavimui ar perdavimui arba susijusios techninės pagalbos, mokymo, finansinės paramos, investicijų, tarpininkavimo ar kitų paslaugų, tiesiogiai susijusių su toliau nurodytais veiksmais, teikimui:

a)

su dviejų kaskadų Fordo įrenginyje modifikavimu stabiliųjų izotopų gamybos tikslu;

b)

su galimybe Iranui eksportuoti sodrintojo urano perteklių, viršijantį 300 kg, mainais į gamtinį uraną arba

c)

su Arako reaktoriaus modernizavimu pagal sutartą koncepcinį projektą ir vėliau pagal sutartą galutinį tokio reaktoriaus projektą.

2.   Valstybės narės, vykdančios 1 dalyje nurodytą veiklą, užtikrina, kad:

a)

visa tokia veikla būtų vykdoma griežtai laikantis BVVP;

b)

jos praneštų atitinkamai Komitetui ir Bendrai komisijai, jeigu ji įsteigta pagal BVVP, arba kitoms valstybėms narėms dešimt dienų prieš pradedant vykdyti tokią veiklą;

c)

būtų įvykdyti atitinkami JT ST rezoliucijos 2231 (2015) 22 dalies c punkte nurodyti reikalavimai;

d)

joms būtų suteikta teisė ir jos turėtų galimybę patikrinti visų tiekiamų objektų galutinį panaudojimą ir galutinio panaudojimo vietą; ir

e)

objektų, medžiagų, įrangos, prekių ir technologijų, nurodytų JT ST rezoliucijos 2231 (2015) 22 dalies e punkte, tiekimo atveju jos taip pat praneštų TATENA per dešimt dienų nuo tokio tiekimo, pardavimo ar perdavimo.

3.   Šiuo sprendimu nustatytos priemonės netaikomos tiek, kiek tai reikalinga siekiant atlikti pervedimus ir veiklą, kuriuos kiekvienu konkrečiu atveju iš anksto patvirtina atitinkamai Komitetas arba atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija, ir kurie yra:

a)

tiesiogiai susiję su branduoline sritimi susijusių veiksmų, nurodytų BVVP V priedo 15 dalies 1–11 punktuose, įgyvendinimu;

b)

būtini siekiant pasirengti BVVP įgyvendinimui arba

c)

atitinkamai Komiteto apibrėžti kaip atitinkantys JT ST rezoliucijos 2231 (2015) tikslus.

Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms apie visus patvirtinimus.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL L 195, 2010 7 27, p. 39).


1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/68


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1337

2015 m. liepos 31 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui

Europos Sąjungos Taryba,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2010 m. liepos 26 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/413/BUSP (1) dėl ribojamųjų priemonių Iranui;

(2)

Sprendimu 2010/413/BUSP leidžiama, inter alia, vykdyti įsipareigojimus, numatytus anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d. sudarytose sutartyse arba pagalbinėse sutartyse, kurios reikalingos tokiems įsipareigojimams įvykdyti, kai Irano žalios naftos ir naftos produktų tiekimas ar iš jų tiekimo gautos pajamos yra skirtos pagal anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d. sudarytas sutartis neišmokėtoms sumoms mokėti asmenims arba subjektams, esantiems valstybių narių teritorijose arba jų jurisdikcijai priklausančiose teritorijose, jei tose sutartyse konkrečiai numatytas toks apmokėjimas;

(3)

be to, Sprendime 2010/413/BUSP numatyta, kad tame sprendime nustatytos turto įšaldymo priemonės netaikomos veiksmams ir sandoriams, atliktiems to sprendimo II priede išvardytų subjektų atžvilgiu tiek, kiek to reikia atitinkamiems įsipareigojimams įvykdyti iki 2015 m. birželio 30 d.;

(4)

Taryba mano, kad tos išimties taikymas turėtų būti pratęstas iki 2016 m. sausio 14 d.;

(5)

šiame sprendime numatytoms priemonėms įgyvendinti reikia tolesnių Sąjungos veiksmų;

(6)

todėl Sprendimas 2010/413/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2010/413/BUSP 20 straipsnio 14 dalis pakeičiama taip:

„14.   1 ir 2 dalys netaikomos veiksmams ir sandoriams, atliktiems II priede išvardytų subjektų atžvilgiu tiek, kiek to reikia įsipareigojimų vykdymui iki 2016 m. sausio 14 d., kaip nurodyta 3c straipsnio 2 dalyje, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė iš anksto leido atlikti tuos veiksmus ir sandorius kiekvienu atskiru atveju. Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie savo ketinimą suteikti leidimą.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL L 195, 2010 7 27, p. 39).


1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/69


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/1338

2015 m. liepos 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2015) 5252)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringo priemonių, panaikinančią Direktyvas 85/358/EEB ir 86/469/EEB bei Sprendimus 89/187/EEB ir 91/664/EEB (1), ypač į jos 29 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą ir 29 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 96/23/EB nustatytos medžiagų ir likučių grupių, išvardytų jos I priede, stebėsenos priemonės. Pagal tą direktyvą reikalaujama, kad trečiosios šalys, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti į tą direktyvą įtrauktus gyvūnus ir gyvūninius produktus, pateiktų likučių stebėsenos planą, kuriuo būtų suteiktos būtinos garantijos. Į tą planą reikėtų įtraukti bent minėtame I priede išvardytų likučių ir medžiagų grupes;

(2)

Komisijos sprendimu 2011/163/ES (2) patvirtinti Direktyvos 96/23/EB 29 straipsnyje nurodyti planai (toliau – planai), pateikti tam tikrų sprendimo priede išvardytų trečiųjų šalių dėl tame sąraše nurodytų gyvūnų ir gyvūninių produktų;

(3)

atsižvelgiant į tam tikrų trečiųjų šalių pateiktus naujausius planus ir Komisijos gautą papildomą informaciją, būtina atnaujinti trečiųjų šalių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti tam tikrus gyvūnus ir gyvūninius produktus, kaip nustatyta Direktyvoje 96/23/EB, sąrašą, kuris pateiktas Sprendimo 2011/163/ES priede (toliau – sąrašas);

(4)

Andora pateikė Komisijai planą dėl medaus. Tame plane pateikiamos pakankamos garantijos ir jis turėtų būti patvirtintas. Todėl su Andora susijęs įrašas dėl medaus turėtų būti įtrauktas į sąrašą;

(5)

Armėnija, Kenija ir Mianmaro Sąjungos Respublika pateikė Komisijai planus dėl akvakultūros gyvūnų. Tuose planuose pateikiamos pakankamos garantijos ir jie turėtų būti patvirtinti. Todėl su Armėnija, Kenija ir Mianmaro Sąjungos Respublika susiję įrašai dėl akvakultūros turėtų būti įtraukti į sąrašą;

(6)

Marokas pateikė Komisijai planą dėl naminių paukščių. Tame plane pateikiamos pakankamos garantijos ir jis turėtų būti patvirtintas. Todėl su Maroku susijęs įrašas dėl naminių paukščių turėtų būti įtrauktas į sąrašą;

(7)

Komisija paprašė Peru pateikti informacijos apie naminių paukščių ir jų produktų plano įgyvendinimą. Negavus atsakymo iš Peru nėra pakankamų garantijų, kad būtų galima patvirtinti planą. Todėl su ta trečiąja šalimi susijęs įrašas dėl naminių paukščių ir jų produktų turėtų būti išbrauktas iš sąrašo. Peru apie tai pranešta;

(8)

siekiant rinkos skaidrumo ir vadovaujantis tarptautine viešąja teise, reikėtų patikslinti, kad planų patvirtinimas ES apima tik Izraelio valstybės teritoriją, neįskaitant nuo 1967 m. birželio mėn. Izraelio administracijos kontroliuojamų teritorijų, t. y. Golano aukštumų, Gazos Ruožo, Rytų Jeruzalės ir likusios Vakarų Kranto dalies. Sąrašas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/163/ES priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 30 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 125, 1996 5 23, p. 10.

(2)  2011 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo (OL L 70, 2011 3 17, p. 40).


PRIEDAS

„PRIEDAS

ISO2 kodas

Šalis

Galvijai

Avys/ožkos

Kiaulės

Arklinių šeimos gyvūnai

Naminiai paukščiai

Akvakultūros gyvūnai

Pienas

Kiaušiniai

Triušiai

Laukiniai medžiojamieji gyvūnai

Ūkiuose auginami medžiojamieji gyvūnai

Medus

AD

Andora

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanija

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armėnija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnija ir Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladešas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunėjus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazilija

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botsvana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Baltarusija

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belizas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Šveicarija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čilė

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kinija

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kosta Rika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvadoras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Folklando Salos

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Farerų Salos

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Gana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grenlandija

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Gvatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Hondūras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonezija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izraelis (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indija

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iranas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonija

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenija

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirgizija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Pietų Korėja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Šri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokas

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Juodkalnija

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskaras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Mianmaro Sąjungos Respublika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauricijus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Meksika

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaizija

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambikas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibija

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Naujoji Kaledonija

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragva

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Naujoji Zelandija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PF

Prancūzijos Polinezija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filipinai

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitkerno Salos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paragvajus

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbija (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusija

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudo Arabija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapūras

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marinas

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinamas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvadoras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazilandas

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tailandas

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisas

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turkija

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taivanas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Urugvajus

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venesuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnamas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Pietų Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabvė

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Tik kupranugarių pienas.

(2)  Skersti skirtų gyvų arklinių šeimos gyvūnų eksportas į Sąjungą (taikoma tik maistiniams gyvūnams).

(3)  Trečiosios šalys, naudojančios žaliavas iš valstybių narių arba kitų trečiųjų šalių, patvirtintų tokioms žaliavoms eksportuoti į Sąjungą, vadovaujantis 2 straipsniu.

(4)  Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija; dėl galutinio šios šalies kodo bus susitarta užbaigus Jungtinėse Tautose vykstančias derybas.

(5)  Neįskaitant Kosovo (šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos).

(6)  Tik iš Murmansko ir Jamalo Nencų regionų įvežtiems šiaurės elniams.

(7)  Toliau suprantamas kaip Izraelio valstybė, neįskaitant nuo 1967 m. birželio mėn. Izraelio administracijos kontroliuojamų teritorijų, t. y. Golano aukštumų, Gazos Ruožo, Rytų Jeruzalės ir likusios Vakarų Kranto dalies.“