ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 199

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. liepos 29d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2015 m. liepos 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1292 dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu

1

 

*

2015 m. liepos 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1293 dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu

3

 

*

2015 m. liepos 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1294 dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu

6

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. liepos 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1295, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga sulfoksafloras ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

8

 

*

2015 m. liepos 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1296, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 468/2010, kuriuo sudaromas neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų ES sąrašas

12

 

*

2015 m. liepos 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1297, kuriuo į garantuotų tradicinių gaminių registrą įtraukiamas pavadinimas [Traditional Bramley Apple Pie Filling (GTG)]

21

 

*

2015 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1298, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II ir VI priedai ( 1 )

22

 

 

2015 m. liepos 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1299, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

24

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. kovo 27 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/1300 dėl Vokietijos pagalbos schemos – Pagalba finansinių sunkumų patiriančioms Vokietijos farmacijos bendrovėms joms leidžiant netaikyti privalomų gamintojo nuolaidų Nr. SA.34881 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2012/CP) (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 1975)  ( 1 )

27

 

*

2015 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1301 dėl standarto EN 13241–1:2003+A1:2011 Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai nuorodinio žymens skelbimo su apribojimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB

40

 

*

2015 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/1302 dėl organizacijos Integrating the Healthcare Enterprise profilių, į kuriuos būtų daroma nuoroda vykdant viešuosius pirkimus, identifikavimo ( 1 )

43

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. kovo 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 284/2014, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, klaidų ištaisymas ( OL L 86, 2014 3 21 )

46

 

*

2014 m. kovo 21 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimo 2014/151/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, klaidų ištaisymas ( OL L 86, 2014 3 21 )

46

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

29.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1292

2015 m. liepos 20 d.

dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto i papunkčiu ir 218 straipsnio 8 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į Aktą dėl Kroatijos stojimo, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

pagal Tarybos sprendimą 2014/517/ES (1) Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (2) (toliau – protokolas), pasirašytas su sąlyga, kad jis bus sudarytas;

(2)

tais klausimais, kurie patenka į Europos atominės energijos bendrijos sutarties taikymo sritį, protokolo sudarymui taikoma atskira procedūra;

(3)

protokolą reikėtų patvirtinti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, patvirtinamas Sąjungos bei jos valstybių narių vardu.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos bei jos valstybių narių vardu deponuoti protokolo 13 straipsnio 2 dalyje nurodytus prisijungimo dokumentus.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas 2014/517/ES dėl Europos Bendrijų ir jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu ir laikino taikymo (OL L 233, 2014 8 6, p. 1).

(2)  OL L 233, 2014 8 6, p. 3.


29.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/3


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1293

2015 m. liepos 20 d.

dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

1999 m. liepos 16 d. Taryba įgaliojo Komisiją Europos bendrijos vardu Europos Taryboje derėtis dėl konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos;

(2)

Europos konvenciją dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos (toliau – Konvencija) Europos Taryba priėmė 2001 m. sausio 24 d., ir ji įsigaliojo 2003 m. liepos 1 d.;

(3)

Konvencija nustatoma reguliavimo sistema, kuri yra beveik identiška tai, kuri išdėstyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/84/EB (1);

(4)

Konvencija 2011 m. gruodžio 21 d. buvo pasirašyta Sąjungos vardu (2);

(5)

sudarius Konvenciją galėtų būti lengviau taikyti į Direktyvos 98/84/EB nuostatas panašias nuostatas ir už Sąjungos ribų ir įtvirtinti visame Europos žemyne taikytinas teisės normas dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų;

(6)

Konvencija turėtų būti patvirtinta Sąjungos vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinama Europos konvencija dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos (3).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu deponuoti Konvencijos 12 straipsnyje numatytą patvirtinimo dokumentą ir taip pareikšti Sąjungos sutikimą būti saistomai Konvencijos.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  1998 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/84/EB dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos (OL L 320, 1998 11 28, p. 54).

(2)  Konvencija buvo pasirašyta remiantis 2011 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimu 2011/853/ES dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos pasirašymo Sąjungos vardu (OL L 336, 2011 12 20, p. 1). Tas sprendimas po to buvo pakeistas 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimu 2014/243/ES dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 128, 2014 4 30, p. 61).

(3)  Konvencijos tekstas paskelbtas OL L 336, 2011 12 20, p. 2.


PRIEDAS

ES PAREIŠKIMAS  (1)

Nors Sąjunga visiškai pripažįsta tikslus, kurių siekiama Europos konvencija dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos, Sąjunga išreiškia savo susirūpinimą dėl konvencijos 9 straipsnio ir 10 straipsnio 3 dalies taikymo Sąjungai prisijungus prie konvencijos, vadovaujantis jos išimtine kompetencija.

Šiuo pareiškimu nedaromas poveikis balsavimo Europos Tarybos Ministrų komitete tvarkai.


(1)  Turi būti pateiktas Europos Tarybos Generaliniam sekretoriui deponuojant Konvencijos patvirtinimo dokumentą.


29.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/6


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1294

2015 m. liepos 20 d.

dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalimi,

atsižvelgdama į Kroatijos stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo (1) papildomas protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (toliau – Protokolas), pasirašytas pagal Tarybos sprendimą (ES) 2015/733 (2) su sąlyga, kad Protokolas bus sudarytas;

(2)

Protokolas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos ir jos valstybių narių vardu patvirtinamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomas protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (3).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos ir jos valstybių narių vardu pateikti Protokolo 6 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą (4).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  Susitarimo tekstas paskelbtas OL L 311, 1999 12 4, p. 3.

(2)  2014 m. spalio 9 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/733 dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu ir laikino taikymo (OL L 117, 2015 5 8, p. 1).

(3)  Protokolo tekstas paskelbtas OL L 117, 2015 5 8, p. 3 kartu su sprendimu dėl jo pasirašymo.

(4)  Protokolo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


REGLAMENTAI

29.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1295

2015 m. liepos 27 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga sulfoksafloras ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 7 straipsnio 1 dalį 2011 m. rugsėjo 1 d. bendrovė „Dow AgroSciences“ pateikė Airijai paraišką dėl veikliosios medžiagos sulfoksafloro patvirtinimo. Pagal to reglamento 9 straipsnio 3 dalį Airija, kaip valstybė narė ataskaitos rengėja, 2011 m. rugsėjo 30 d. pranešė Komisijai apie paraiškos priimtinumą;

(2)

2012 m. lapkričio 23 d. valstybė narė ataskaitos rengėja pateikė Komisijai vertinimo ataskaitos projektą, o jo kopiją – Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba), kuriame vertinama, ar galima manyti, kad veiklioji medžiaga atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytus patvirtinimo kriterijus;

(3)

Tarnyba laikėsi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 12 straipsnio 1 dalies nuostatų. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 12 straipsnio 3 dalį ji paprašė pareiškėjo valstybėms narėms, Komisijai ir Tarnybai pateikti papildomos informacijos. 2014 m. sausio mėn. valstybė narė ataskaitos rengėja atnaujintos vertinimo ataskaitos projekto forma pateikė Tarnybai papildomos informacijos vertinimą;

(4)

2014 m. gegužės 12 d. Tarnyba pareiškėjui, valstybėms narėms ir Komisijai pranešė savo išvadą dėl to, ar tikėtina, kad veiklioji medžiaga sulfoksafloras atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (2) 4 straipsnyje nustatytus patvirtinimo kriterijus. Tarnyba suteikė visuomenei galimybę susipažinti su šia išvada;

(5)

2014 m. gruodžio 11 d. Komisija pateikė Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniam komitetui peržiūros ataskaitą dėl sulfoksafloro ir reglamento projektą, kuriuo nustatoma, kad sulfoksafloras patvirtinamas;

(6)

pareiškėjui buvo suteikta galimybė pateikti pastabas dėl peržiūros ataskaitos;

(7)

nustatyta, kad yra laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytų patvirtinimo kriterijų, kai bent vienas augalų apsaugos produktas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos, naudojamas pagal vieną ar kelias tipiškas paskirtis, visų pirma peržiūros ataskaitoje išnagrinėtas ir išsamiai aprašytas paskirtis. Todėl tie patvirtinimo kriterijai laikomi įvykdytais. Todėl tikslinga patvirtinti sulfoksaflorą;

(8)

tačiau pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 2 dalį kartu su to reglamento 6 straipsniu ir atsižvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias, būtina nustatyti tam tikras sąlygas ir apribojimus. Visų pirma reikėtų paprašyti papildomos patvirtinamosios informacijos;

(9)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 4 dalį Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (3) priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimas

I priede nurodyta veiklioji medžiaga sulfoksafloras patvirtinama pagal šiame priede nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2014;12(5):3692. Galima rasti internete adresu www.efsa.europa.eu

(3)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).


I PRIEDAS

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

Sulfoksafloras

CAS Nr. 946578–00–3

CIPAC Nr. 820

[metil(okso){1-[6-(trifluormetil)-3-piridil]etil}-λ6-sulfaniliden]cianamidas

≥ 950 g/kg

2015 m. rugpjūčio 18 d.

2025 m. rugpjūčio 18 d.

Įgyvendinant vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į sulfoksafloro peržiūros ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius;

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

a)

rizikai bitėms ir kitiems netiksliniams nariuotakojams;

b)

rizikai bitėms ir kamanėms, paleistoms apdulkinimo tikslais, kai veiklioji medžiaga naudojama šiltnamiuose.

Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.

Pareiškėjas pateikia patvirtinamąją informaciją, susijusią su:

a)

rizika bitėms dėl skirtingų poveikio būdų, visų pirma per nektarą, žiedadulkes, gutacijos lašus ir dulkes;

b)

rizika bitėms, kurios maitinasi nektaru arba žiedadulkėmis vėlesniuose pasėliuose ir žydinčiose piktžolėse;

c)

rizika kitiems nei bitės apdulkintojams;

d)

rizika bičių perams.

Pranešėjas pateikia šią informaciją Komisijai, valstybėms narėms ir Tarnybai iki 2017 m. rugpjūčio 18 d.


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatumą ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 540/2011 priedo B dalis papildoma šiuo įrašu:

Numeris

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

„88

Sulfoksafloras

CAS Nr. 946578–00–3

CIPAC Nr. 820

[metil(okso){1-[6-(trifluormetil)-3-piridil]etil}-λ6-sulfaniliden]cianamidas

≥ 950 g/kg

2015 m. rugpjūčio 18 d.

2025 m. rugpjūčio 18 d.

Įgyvendinant vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į sulfoksafloro peržiūros ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius;

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

a)

rizikai bitėms ir kitiems netiksliniams nariuotakojams;

b)

rizikai bitėms ir kamanėms, paleistoms apdulkinimo tikslais, kai veiklioji medžiaga naudojama šiltnamiuose.

Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.

Pareiškėjas pateikia patvirtinamąją informaciją, susijusią su:

a)

rizika bitėms dėl skirtingų poveikio būdų, visų pirma per nektarą, žiedadulkes, gutacijos lašus ir dulkes;

b)

rizika bitėms, kurios maitinasi nektaru arba žiedadulkėmis vėlesniuose pasėliuose ir žydinčiose piktžolėse;

c)

rizika kitiems nei bitės apdulkintojams;

d)

rizika bičių perams.

Pranešėjas pateikia šią informaciją Komisijai, valstybėms narėms ir Tarnybai iki 2017 m. rugpjūčio 18 d.“


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatumą ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


29.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1296

2015 m. liepos 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 468/2010, kuriuo sudaromas neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų ES sąrašas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, nustatantį Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantį reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 (1), visų pirma į jo 30 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 V skyriuje nustatyta neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą (toliau – NNN) žvejybą vykdančių laivų identifikavimo tvarka ir tokių laivų Sąjungos sąrašo (toliau – Sąjungos sąrašas) sudarymo tvarka. To reglamento 37 straipsnyje nustatyti veiksmai, kurių reikia imtis į tą sąrašą įtrauktų žvejybos laivų atžvilgiu;

(2)

Sąjungos sąrašas buvo nustatytas Komisijos reglamentu (ES) Nr. 468/2010 (2), o po to iš dalies pakeistas įgyvendinimo reglamentais (ES) Nr. 724/2011 (3), (ES) Nr. 1234/2012 (4), (ES) Nr. 672/2013 (5) ir (ES) Nr. 137/2014 (6);

(3)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 30 straipsnio 1 dalimi, į Sąjungos sąrašą turi būti įtraukiami žvejybos laivai, kurie yra įrašyti į regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų priimtus NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašus;

(4)

visos regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos rengia ir reguliariai atnaujina NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašus vadovaudamosi savo atitinkamomis taisyklėmis (7);

(5)

remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 30 straipsniu, Komisija, iš regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų gavusi žvejybos laivų, kurie, kaip preziumuojama ar patvirtinta, vykdo neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą, sąrašus, turi atnaujinti Sąjungos sąrašą. Kadangi Komisija iš regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų gavo naujus sąrašus, Sąjungos sąrašą dabar reikėtų atnaujinti;

(6)

atsižvelgdama į tai, kad tas pats laivas į sąrašus gali būti įtrauktas skirtingais pavadinimais ir (arba) pagal skirtingą vėliavos valstybę, priklausomai nuo jo įtraukimo į regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų sąrašus laiko, atnaujintame Sąjungos sąraše turėtų būti pateikti skirtingi atitinkamų regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų nurodyti pavadinimai ir (arba) vėliavos valstybės;

(7)

šiuo metu į Sąjungos sąrašą įtrauktas laivas „Dolphin“ buvo išbrauktas iš Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos (NEAFC), Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) ir Žvejybos pietryčių Atlante organizacijos (SEAFO) sudarytų sąrašų, kadangi jis buvo atiduotas į metalo laužą. Taigi tą laivą reikėtų išbraukti iš Sąjungos sąrašo, nepaisant to, kad jis dar nėra išbrauktas iš Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos (GFCM) sudaryto sąrašo. Šis laivas turėtų būti laikomas išbrauktu iš Sąjungos sąrašo nuo 2014 m. lapkričio 14 d.;

(8)

šuo metu į Sąjungos sąrašą įtrauktas laivas „Tiantai“ buvo išbrauktas iš Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisijos (CCAMLR) sudaryto sąrašo, nes nuskendo CCAMLR rajone. Taigi tą laivą reikėtų išbraukti iš Sąjungos sąrašo, nepaisant to, kad jis dar nėra išbrauktas iš Žvejybos pietryčių Atlante organizacijos (SEAFO) ir Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos (GFCM) sudarytų sąrašų. Šis laivas turėtų būti laikomas išbrauktu iš Sąjungos sąrašo nuo 2014 m. spalio 20 d.;

(9)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 468/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 468/2010 priedo B dalis pakeičiama šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 286, 2008 10 29, p. 1.

(2)  OL L 131, 2010 5 29, p. 22.

(3)  OL L 194, 2011 7 26, p. 14.

(4)  OL L 350, 2012 12 20, p. 38.

(5)  OL L 193, 2013 7 16, p. 6.

(6)  OL L 43, 2014 2 13, p. 47.

(7)  Paskutinį kartą atnaujinta: Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisija (CCAMLR): 2014–2015 m. NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašas, priimtas 2014 m. spalio 20–31 d. CCAMLR-XXXIII metiniame susitikime; Žvejybos pietryčių Atlante organizacija (SEAFO): į savo NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą SEAFO įtraukia CCAMLR, NEAFC-B ir NAFO sąrašus (sąrašą 2014 m. gruodžio mėn. priėmė Atitikties komitetas); Tarptautinė Atlanto tunų apsaugos komisija (ICCAT): 2014 m. NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašas, priimtas 2014 m. lapkričio mėn. 19-ajame specialiajame Komisijos susitikime (Rekomendacija 11–18); Amerikos tropinių tunų komisija (IATTC): 2014 m. sąrašas, priimtas 2014 m. liepos mėn. 87-ajame IATTC susitikime; Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija (NEAFC): NNN žvejybą vykdančių laivų B sąrašas AM 2014, priimtas 2014 m. lapkričio mėn. 33-ajame metiniame susitikime; Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacija (NAFO): 2014 m. sąrašas, priimtas 2014 m. rugsėjo mėn. 36-ajame metiniame susitikime; Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisija (WCPFC): 2015 m. WCPFC NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašas, galiojantis nuo 2015 m. vasario 3 d.; Indijos vandenyno tunų komisija (IOTC): IOTC NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašas, patvirtintas 2014 m. birželio mėn. IOTC 18-ojoje sesijoje; Bendroji Viduržemio jūros žvejybos komisija (GFCM): 2014 m. NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašas, priimtas 2014 m. gegužės mėn. metinėje sesijoje; Regioninė žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacija (SPRFMO): NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašas, priimtas 2015 m. vasario mėn. 3-ajame Komisijos posėdyje.


PRIEDAS

TJO (1) laivo identifikavimo numeris/RŽVO nuoroda

Laivo pavadinimas (ankstesnis pavadinimas) (2)

Vėliavos valstybė arba vėliavos teritorija [pagal RŽVO] (2)

Įtrauktas į RŽVO (2) sąrašus

20060010 [ICCAT]

ACROS No. 2

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Hondūras)

ICCAT, GFCM

20060009 [ICCAT]

ACROS No. 3

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Hondūras)

ICCAT, GFCM

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE [NAFO, NEAFC]/WHITE, ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR [SEAFO])

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavos valstybės – Panama, Sent Kitsas ir Nevis) [NAFO, NEAFC, SEAFO]/Panama [GFCM]

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

7424891

ALDABRA (OMOA I [CCAMLR, GFCM]/OMOA 1 [SEAFO])

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavos valstybės – Tanzanija, Hondūras) [CCAMLR]/Tanzanija (ankstesnės vėliavos valstybės – Hondūras, Togas) [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO, GFCM

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME, NOEMI [CCAMLR, GFCM])

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavos valstybės – Togas, Belizas)

CCAMLR, SEAFO, GFCM

Nežinoma

ANEKA 228

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

ANEKA 228; KM.

Nežinoma

IOTC

9179359

AURORA (PACIFIC CONQUEROR)

Rusija (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Peru)

SPRFMO

9037537

BAROON (LANA, ZEUS, TRITON I [CCAMLR])/LANA [SEAFO]/LANA (ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU No 18 [GFCM])

Tanzanija (ankstesnės vėliavos valstybės – Nigerija, Mongolija, Togas, Siera Leonė [CCAMLR]/Nežinoma [GFCM]

CCAMLR, SEAFO, GFCM

12290 [IATTC]/20110011 [ICCAT]

BHASKARA No. 10

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Indonezija)

IATTC, ICCAT, GFCM

12291 [IATTC]/20110012 [ICCAT]

BHASKARA No. 9

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Indonezija)

IATTC, ICCAT, GFCM

20060001 [ICCAT]

BIGEYE

Nežinoma

ICCAT, GFCM

20040005 [ICCAT]

BRAVO

Nežinoma

ICCAT, GFCM

9407 [IATTC]/20110013 [ICCAT]

CAMELOT

Nežinoma

IATTC, ICCAT, GFCM

6622642

CHALLENGE (PERSEVERANCE, MILA [CCAMLR]/MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE [GFCM])

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavos valstybės – Panama, Pusiaujo Gvinėja, Jungtinė Karalystė) [CCAMLR]/Panama [GFCM]

CCAMLR, SEAFO, GFCM

125, 280020064 [IATTC]/20110014 [ICCAT]

CHIA HAO No 66

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavos valstybės – Belizas, Pusiaujo Gvinėja)

IATTC, ICCAT, GFCM

Nežinoma

CHI TONG

Nežinoma

IOTC

7913622

DAMANZAIHAO (LAFAYETTE)

Peru (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Rusija)

SPRFMO

20080001 ir anksčiau AT000GUI000002 [ICCAT]

DANIAA (CARLOS)

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Gvinėja) [ICCAT]/Gvinėja [GFCM]

ICCAT, GFCM

6163 [IATTC]/20130005 [ICCAT]

DRAGON III

Nežinoma

IATTC, ICCAT, GFCM

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavos valstybės – Panama, Seišeliai) [NAFO, NEAFC, SEAFO]/Panama [GFCM]

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

Nežinoma

FU HSIANG FA 18

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

FU HSIANG FA No. 01

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

FU HSIANG FA No. 02

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

FU HSIANG FA No. 06

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

FU HSIANG FA No. 08

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

FU HSIANG FA No. 09

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

FU HSIANG FA No. 11

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

FU HSIANG FA No. 13

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

FU HSIANG FA No. 17

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

FU HSIANG FA No. 20

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

FU HSIANG FA No. 21

Nežinoma

IOTC

20130003 [ICCAT]

FU HSIANG FA No. 21 [ICCAT]/FU HSIANG FA [GFCM]

Nežinoma

IOTC, ICCAT, GFCM

Nežinoma

FU HSIANG FA No. 23

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

FU HSIANG FA No. 26

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

FU HSIANG FA No. 30

Nežinoma

IOTC

7355662/20130001 [ICCAT]

FU LIEN No 1

Gruzija

WCPFC, ICCAT, GFCM

20130004 [ICCAT]

FULL RICH

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Belizas [IOTC])

IOTC, ICCAT, GFCM

200800005 anksčiau AT000LIB00041 [ICCAT]

GALA I (MANARA II, ROAGAN)

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavos valstybės – Libija)

ICCAT, GFCM

6591 [IATTC]/20130006 [ICCAT]

GOIDAU RUEY No 1

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Panama)

IATTC, ICCAT, GFCM

7020126

GOOD HOPE (TOTO [CCAMLR, SEAFO]/SEA RANGER V, TOTO [GFCM])

Nigerija (ankstesnė vėliavos valstybė – Belizas [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO, GFCM

6719419 [NEAFC, SEAFO]/6714919 [NAFO]

GORILERO (GRAN SOL)

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavos valstybės – Siera Leonė, Panama [NAFO, NEAFC, GFCM])

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

2009003 [ICCAT]

GUNUAR MELYAN 21

Nežinoma

IOTC, ICCAT, GFCM

7322926

HEAVY SEA (DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO [CCAMLR])

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavos valstybės – Panama, Sent Kitsas ir Nevis, Belizas) [CCAMLR]/Panama [GFCM]

CCAMLR, SEAFO, GFCM

201000004 [ICCAT]

HOOM XIANG 11 [ICCAT, GFCM]/HOOM XIANG II [IOTC]

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Malaizija)

IOTC, ICCAT, GFCM

Nežinoma

HOOM XIANG 101

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Malaizija)

IOTC

Nežinoma

HOOM XIANG 103

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Malaizija)

IOTC

Nežinoma

HOOM XIANG 105

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Malaizija)

IOTC

7332218

IANNIS 1 [NEAFC]/IANNIS I [NAFO, SEAFO, GFCM] (MOANA MAR, CANOS DE MECA [GFCM])

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Panama [NEAFC, NAFO, SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

6803961

ITZIAR II (SEABULL 22, CARMELA, GOLD DRAGON, GOLDEN SUN, NOTRE DAME, MARE [CCAMLR, GFCM])

Nigerija (ankstesnės vėliavos valstybės – Malis, Nigerija, Togas, Pusiaujo Gvinėja, Bolivija, Namibija [CCAMLR]) [CCAMLR]/Malis [GFCM]

CCAMLR, SEAFO, GFCM

9505 [IATTC]/20130007 [ICCAT]

JYI LIH 88

Nežinoma

IATTC, ICCAT, GFCM

Nežinoma

KIM SENG DENG 3

Bolivija

IOTC

7905443

KOOSHA 4 (EGUZKIA [GFCM])

Iranas

CCAMLR, SEAFO, GFCM

Nežinoma

KUANG HSING 127

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

KUANG HSING 196

Nežinoma

IOTC

7322897

KUNLUN (TAISHAN, CHANG BAI, HOUGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA [CCAMLR])/CHANG BAI [SEAFO]/HUANG HE 22 (SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKA, GALAXY, CORVUS [GFCM])

Pusiaujo Gvinėja (paskutinės žinomos vėliavos valstybės – Indonezija, Tanzanija, Šiaurės Korėja (KLDR), Panama, Siera Leonė, Pusiaujo Gvinėja, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Urugvajus) [CCAMLR]/Tanzanija, nežinoma [GFCM]

CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC

20060007 (ICCAT)

LILA No 10

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Panama)

ICCAT, GFCM

7388267

LIMPOPO (ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE [CCAMLR])

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavos valstybės – Togas, Gana, Seišeliai, Prancūzija [CCAMLR]/Togas, Gana, Seišeliai [GFCM])

CCAMLR, SEAFO, GFCM

Nežinoma

MAAN YIH HSING

Nežinoma

IOTC

20040007 [ICCAT]

MADURA 2

Nežinoma

ICCAT, GFCM

20040008 [ICCAT]

MADURA 3

Nežinoma

ICCAT, GFCM

7325746

MAINE (GUINESPA I, MAPOSA NOVENO [SEAFO])

Gvinėja

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

20060002 [ICCAT]

MARIA

Nežinoma

ICCAT, GFCM

20060005 [ICCAT]

MELILLA No 101

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Panama)

ICCAT, GFCM

20060004 [ICCAT]

MELILLA No 103

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Panama)

ICCAT, GFCM

7385174

MURTOSA

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Togas [NAFO, NEAFC, SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

C-00545 [WCPFC, ICCAT]/14613 [IATTC]/20110003 [ICCAT]

NEPTUNE

Gruzija

IATTC, ICCAT, WCPFC, GFCM

20060003 [ICCAT]

No 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Panama)

ICCAT, GFCM

20060008 [ICCAT]

No 2 CHOYU

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Hondūras)

ICCAT, GFCM

20060011 [ICCAT]

No 3 CHOYU

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Hondūras)

ICCAT, GFCM

20040006 [ICCAT]

OCEAN DIAMOND

Nežinoma

ICCAT, GFCM

7826233/20090001 [ICCAT]

OCEAN LION

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Pusiaujo Gvinėja)

IOTC, ICCAT, GFCM

11369 [IATTC]/20130008 [ICCAT]

ORCA

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Belizas)

IATTC, ICCAT, GFCM

20060012 [ICCAT]

ORIENTE No 7

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Hondūras)

ICCAT, GFCM

5062479

PERLON (CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA [CCAMLR, GFCM])

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavos valstybės – Mongolija, Togas, Urugvajus) [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavos valstybės – Urugvajus, Mongolija, Togas) [GFCM])

CCAMLR, SEAFO, GFCM

6607666

RAY (KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA [CCAMLR]/KILLY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA [NEAFC, SEAFO, GFCM])

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavos valstybės – Belizas, Pusiaujo Gvinėja, Pietų Afrika) [CCAMLR]/Belizas (ankstesnės vėliavos valstybės – Pietų Afrika, Pusiaujo Gvinėja, Mongolija) [SEAFO, NEAFC]

CCAMLR, NEAFC, SEAFO, GFCM

95 [IATTC]/20130009 [ICCAT]

REYMAR 6

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Belizas)

IATTC, ICCAT, GFCM

20130013 [ICCAT]

SAMUDERA PASIFIK No 18 (KAWIL No 03, LADY VI-TI-III [ICCAT])

Indonezija

ICCAT, GFCM

Nežinoma

SAMUDERA PERKASA 11

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

SAMUDRA PERKASA 12

Nežinoma

IOTC

200800004 anksčiau AT000LIB00039 [ICCAT]

SHARON 1 (MANARA 1, POSEIDON)

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavos valstybės – Libija)

ICCAT, GFCM

Nežinoma

SHUEN SIANG

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

SIN SHUN FA 6

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

SIN SHUN FA 67

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

SIN SHUN FA 8

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

SIN SHUN FA 9

Nežinoma

IOTC

9319856

SONGHUA (YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V [CCAMLR])/NIHEWAN [SEAFO]/HUIQUAN [GFCM]

Pusiaujo Gvinėja (paskutinės žinomos vėliavos valstybės – Tanzanija, Mongolija, Namibija, Urugvajus)/Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Pusiaujo Gvinėja) [IOTC]/Tanzanija [GFCM]

CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC

20050001 [ICCAT]

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Sent Vinsentas ir Grenadinai)

ICCAT, GFCM

Nežinoma

SRI FU FA 168

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

SRI FU FA 18

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

SRI FU FA 188

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

SRI FU FA 189

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

SRI FU FA 286

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

SRI FU FA 67

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

SRI FU FA 888

Nežinoma

IOTC

9405 [IATTC]/20130010 [ICCAT]

TA FU 1

Nežinoma

IATTC, ICCAT, GFCM

6818930

TCHAW (REX, CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL [CCAMLR])

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavos valstybės – Togas, Belizas, Seišeliai) [CCAMLR, GFCM]

CCAMLR, SEAFO, GFCM

13568 [IATTC]/20130011 [ICCAT]

TCHING YE No 6 (EL DIRIA I)

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavos valstybės – Belizas, Kosta Rika)

IATTC, ICCAT, GFCM

6905408

THUNDER (WUHAN No 4, KUKO, TYPHOON I, RUBIN, ARCTIC RANGER [CCAMLR]/ARCTIC RANGER, RUBIN, TYPHOON-I, KUKO [GFCM])

Nežinoma (ankstesnės vėliavos valstybės – Nigerija Mongolija, Togas, Seišeliai, Jungtinė Karalystė [CCAMLR])

CCAMLR, SEAFO, GFCM

Nežinoma

TIAN LUNG NO.12

Nežinoma

IOTC

7321374

TRINITY (ENXEMBRE, YUCATAN BASIN, FONTENOVA, JAWHARA [NEAFC, NAFO, SEAFO])

Gana (ankstesnės vėliavos valstybės – Panama, Marokas [NEAFC, NAFO, SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

8713392

VIKING (OCTOPUS I, BERBER, SNAKE, OCTOPUS I, PION, THE BIRD, CHU LIM, YIN PENG, THOR 33, ULYSES, GALE, SOUTH BOY, PISCIS) [CCAMLR, SEAFO]/OCTOPUS 1 (PISCIS, SOUTH BOY, GALE, ULYSES, THOR 33, YIN PENG, CHU LIM, THE BIRD, PION) [GFCM]

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavos valstybės – Siera Leonė, Libija, Mongolija, Hondūras, Šiaurės Korėja (KLDR), Pusiaujo Gvinėja, Urugvajus) [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/Mongolija [GFCM]

CCAMLR, SEAFO, GFCM

8994295/129 [IATTC] 20130012 [ICCAT]

WEN TENG No 688 (MAHKOIA ABADI No 196)

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Belizas)

IATTC, ICCAT, GFCM

Nežinoma

YI HONG 106

Bolivija

IOTC

Nežinoma

YI HONG 116

Bolivija

IOTC

Nežinoma

YI HONG 16

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

YI HONG 3

Nežinoma

IOTC

Nežinoma

YI HONG 6

Bolivija

IOTC

9042001

YONGDING (CHENGDU, JIANGFENG, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No 88, CARRAN [CCAMLR]/CHENGDU [SEAFO]/SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1) [GFCM]

Pusiaujo Gvinėja (paskutinės žinomos vėliavos valstybės – Indonezija, Tanzanija, Panama, Siera Leonė, Šiaurės Korėja (KLDR), Togas, Korėjos Respublika, Urugvajus) [CCAMLR]/Tanzanija [GFCM]

CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC

20130002 [ICCAT]

YU FONG 168

Kinijos Taipėjus/nežinoma [IOTC]

WCPFC, ICCAT, GFCM, IOTC

2009002 [ICCAT]

YU MAAN WON

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Gruzija)

IOTC, ICCAT, GFCM

20140001 [ICCAT]/15579 [IATTC]

XIN SHI JI 16

Fidžis

ICCAT, IATTC


(1)  Tarptautinė jūrų organizacija (angl. IMO).

(2)  Papildomos informacijos ieškoti regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų (RŽVO) interneto svetainėse.


29.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1297

2015 m. liepos 28 d.

kuriuo į garantuotų tradicinių gaminių registrą įtraukiamas pavadinimas [Traditional Bramley Apple Pie Filling (GTG)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (1) ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies b punktu, Jungtinės Karalystės paraiška įregistruoti pavadinimą „Traditional Bramley Apple Pie Filling“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Traditional Bramley Apple Pie Filling“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pavadinimas „Traditional Bramley Apple Pie Filling“ įregistruojamas.

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.6 klasei „Švieži arba perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 80, 2015 3 7, p. 27.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


29.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1298

2015 m. liepos 28 d.

kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II ir VI priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (1), ypač į jo 31 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su Vartotojų saugos moksliniu komitetu,

kadangi:

(1)

3-benzilidenkamparą šiuo metu leidžiama naudoti kosmetikos gaminiuose kaip UV filtrą, jei šios medžiagos koncentracija neviršija 2,0 % Minėta medžiaga yra įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 VI priedą (nuorodos Nr. 19);

(2)

Vartotojų saugos mokslinis komitetas (VSMK) (2) savo 2013 m. birželio 18 d. nuomonėje padarė išvadą, kad dėl mažesnės nei 100 saugos ribos naudoti 3-benzilidenkamparą kaip UV filtrą kosmetikos gaminiuose šios medžiagos koncentracijai esant iki 2,0 %, yra nesaugu;

(3)

siekiant užtikrinti nuo saulės poveikio apsaugančių gaminių saugą žmonių sveikatai, būtina išbraukti 3-benzilidenkamparą iš Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 VI priedo, kuriame nustatytas UV filtrų, kuriuos leidžiama naudoti kosmetikos gaminiuose, sąrašas;

(4)

atsižvelgiant į tai, kad 3-benzilidenkamparas žinomas ne tik kaip UV filtras, bet taip pat kaip UV sugėriklis, jį naudoti kosmetikos gaminiuose turėtų būti draudžiama;

(5)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II ir VI priedus reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(6)

to apribojimo taikymas turėtų būti atidėtas, kad pramonė galėtų atlikti reikiamus gaminių sudėties pakeitimus. Visų pirma įmonėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis pateikti rinkai reikalavimus atitinkančius gaminius ir pašalinti iš rinkos reikalavimų neatitinkančius gaminius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II ir VI priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Nuo 2016 m. vasario 18 d. Sąjungos rinkai pateikiami arba tiekiami tik šio reglamento nuostatas atitinkantys kosmetikos gaminiai.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 342, 2009 12 22, p. 59.

(2)  2008 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos sprendimas 2008/721/EB, kuriuo įsteigiamas mokslinių komitetų ir vartotojų saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos ekspertų konsultacinis padalinys ir panaikinamas Sprendimas 2004/210/EB (OL L 241, 2008 9 10, p. 21).


PRIEDAS

Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

Į II priedą įtraukiamas šis įrašas:

Nuorodos numeris

Cheminis pavadinimas (INN)

CAS numeris

EB numeris

„1379

3-benzilidenkamparas

15087-24-8

239-139-9“

2)

VI priede 19 nuorodos numeriui skirtas įrašas panaikinamas.


29.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1299

2015 m. liepos 28 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

160,9

MK

26,3

ZZ

93,6

0709 93 10

TR

118,4

ZZ

118,4

0805 50 10

AR

121,6

UY

142,0

ZA

129,0

ZZ

130,9

0806 10 10

EG

280,5

MA

227,1

TN

185,1

TR

158,2

US

286,0

ZA

115,6

ZZ

208,8

0808 10 80

AR

127,0

BR

94,6

CL

136,4

NZ

132,6

US

116,2

UY

170,5

ZA

129,6

ZZ

129,6

0808 30 90

AR

255,7

CL

196,1

NZ

153,0

ZA

128,8

ZZ

183,4

0809 10 00

TR

233,0

ZZ

233,0

0809 29 00

TR

246,2

US

487,6

ZZ

366,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

70,6

TR

176,8

ZZ

123,7

0809 40 05

BA

57,2

IL

124,7

XS

66,1

ZZ

82,7


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

29.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/27


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1300

2015 m. kovo 27 d.

dėl Vokietijos pagalbos schemos – Pagalba finansinių sunkumų patiriančioms Vokietijos farmacijos bendrovėms joms leidžiant netaikyti privalomų gamintojo nuolaidų Nr. SA.34881 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2012/CP)

(pranešta dokumentu Nr. C(2015) 1975)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 108 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

paraginusi suinteresuotąsias šalis pateikti pastabas pagal minėtas nuostatas (1) ir atsižvelgdama į jų pastabas,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

2012 m. gegužės 24 d. Komisija gavo vienos Vokietijos farmacijos bendrovės skundą, kuriame ji teigė, kad pagal Vokietijos teisę kitoms farmacijos bendrovėms, jos konkurentėms, suteiktas leidimas netaikyti privalomų gamintojo nuolaidų vaistams yra valstybės pagalba.

(2)

2012 m. birželio 8 d. Komisija Vokietijai pateikė nekonfidencialią skundo versiją ir paprašė jos pateikti savo pastabas ir išsamesnę informaciją.

(3)

2012 m. liepos 27 d. Vokietija pateikė savo pastabas dėl skundo ir prašytą papildomą informaciją, o 2012 m. liepos 31 d. – nekonfidencialią šio atsakymo versiją. 2012 m. rugpjūčio 24 d. Komisija šią nekonfidencialią versiją persiuntė skundo pateikėjai ir paprašė jos pranešti, ar, atsižvelgusi į Vokietijos pateiktus paaiškinimus, neatsisako savo skundo.

(4)

Skundo pateikėja atsakė, kad tebesilaiko savo argumentų. 2012 m. rugsėjo 26 d. raštu ji pateikė savo pastabas dėl Vokietijos argumentų. 2012 m. lapkričio 21 d. Komisija skundo pateikėjos atsakymą persiuntė Vokietijai. Vokietijos valdžios institucijos į jį atsakė 2012 m. gruodžio 13 d. raštu.

(5)

2012 m. gruodžio 6 d. įvyko susitikimas su skundo pateikėja.

(6)

2013 m. sausio 30 d. ir balandžio 5 d. skundo pateikėja pateikė papildomą informaciją.

(7)

2013 m. liepos 24 d. Komisija Vokietijai pranešė apie savo sprendimą dėl pagalbos pradėti procedūrą pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį.

(8)

Komisijos sprendimas pradėti procedūrą paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2). Komisija pakvietė visas suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas dėl pagalbos priemonės.

(9)

2013 m. rugsėjo 30 d. raštu Vokietija pateikė savo pastabas dėl sprendimo pradėti oficialią tyrimo procedūrą. Komisija taip pat gavo kelių suinteresuotųjų šalių ir skundo pateikėjos pastabas.

(10)

2014 m. sausio 6 d. Vokietijai persiųstos nekonfidencialios šių pastabų versijos ir suteikta galimybė dėl jų pateikti savo pastabas. 2014 m. vasario 14 d. Vokietija jas pateikė.

2.   SKUNDAS

(11)

Skundo pateikėja yra bendrovė Allergopharma Joachim Ganzer KG, jos būstinė – Reinbeke prie Hamburgo, veiklos sritis – alerginių ligų diagnostikos ir terapijos produktų tyrimai, gamyba ir pardavimas.

(12)

Skundo pateikėja teigia, kad pagal Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (Vokietijos socialinio kodekso Penktoji knyga) 130a straipsnį kitoms farmacijos bendrovėms, jos konkurentėms, suteiktas leidimas netaikyti privalomos gamintojo nuolaidos vaistams yra valstybės pagalba.

(13)

Skundo pateikėja taip pat teigia, kad išimtis suteikta sunkumų patiriančioms įmonėms ir priemonė laikytina neteisėta veiklos pagalba, nes ji neatitinka Bendrijos gairėmis dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (3) (toliau – Sanavimo ir restruktūrizavimo gairės) nustatytų teisinių reikalavimų.

3.   PRIEMONĖS APIBŪDINIMAS

(14)

Nagrinėjama priemonė yra Vokietijos schema, pagal kurią farmacijos bendrovėms leidžiama netaikyti privalomos gamintojo nuolaidos tam tikriems vaistams.

3.1.   Vokietijos sveikatos draudimo sistema

(15)

Vokietijos sveikatos draudimo sistema yra universali sistema, sudaryta iš dviejų pagrindinių rūšių – valstybinio ir privataus draudimo.

(16)

Valstybinis sveikatos draudimas. 85–90 % Vokietijos gyventojų yra valstybinio sveikatos draudimo sistemos dalyviai. Valstybinio sveikatos draudimo sistema finansuojama iš dalyvių įmokų ir valstybės biudžeto lėšų. Dalyviai ir jų darbdaviai moka įmokas, t. y. tam tikrą procentinę dalyvio mėnesinio bendrojo darbo užmokesčio dalį. Ši procentinė dalis nustatyta įstatymais ir vienoda visoms valstybinėms ligonių kasoms. Be dalyvių įmokų, tam tikrą įmoką vadinamosioms su draudimu nesusijusioms išlaidoms padengti moka valstybė. Visų valstybinės sistemos dalyvių ir valstybės įmokos kaupiamos Federalinės draudimo įstaigos (Bundesversicherungsamt) administruojamame bendrajame Sveikatos apsaugos fonde (Gesundheitsfonds). Iš jo kiekvienai ligonių kasai už kiekvieną dalyvį mokama fiksuota suma, kurios dydis priklauso nuo dalyvio amžiaus, lyties ir sveikatos būklės.

(17)

Privatus sveikatos draudimas. 10–15 % gyventojų renkasi privatų sveikatos draudimą. Privati sistema finansuojama tik iš dalyvių įmokų, kurios nustatomos individualiose dalyvio ir sveikatos draudimo įstaigos sutartyse. Jose taip pat nustatomos draudimo dengiamos paslaugos ir draudimo lygis, kuris priklauso nuo pasirinktų paslaugų apimties, asmens sveikatai kylančios rizikos ir asmens amžiaus, kai jis tampa privataus draudimo sistemos dalyviu. Iš dalyvių įmokų taip pat sudaromi įstatymais nustatyti atidėjiniai, skirti žmogui senstant didėjančioms sveikatos priežiūros išlaidoms padengti.

3.2.   Leidimas netaikyti Vokietijoje įstatymais nustatytos privalomos gamintojo nuolaidos vaistams

(18)

Nuo 2010 m. rugpjūčio mėn. iki 2013 m. gruodžio mėn. Vokietijos farmacijos bendrovėms buvo taikomas bendras įpareigojimas visoms, t. y. ir valstybinio, ir privataus, sveikatos draudimo įstaigoms taikyti 16 % kainos nuolaidą patentuotiems receptiniams vaistams, neįtrauktiems į fiksuotos kainos sistemą. Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. ši įstatymais nustatyta privaloma gamintojo nuolaida buvo 6 %, o balandžio 1 d. ji padidinta iki 7 % (generiniams vaistams ir po 2014 m. balandžio 1 d. buvo taikoma 6 % nuolaida). Kartu farmacijos bendrovės įpareigotos iki 2017 m. gruodžio 31 d. išlaikyti 2009 m. rugpjūčio 1 d. lygio kainas (toliau – kainų kitimo sustabdymas).

(19)

Ir įstatymais nustatytos privalomos gamintojo nuolaidos (neatsižvelgiant į tikslų procentinį dydį), ir kainų kitimo sustabdymas pagal Tarybos direktyvos 89/105/EEB (4) 4 straipsnio 1 dalį yra kainų įšaldymas. Šios direktyvos 4 straipsnio 2 dalimi nustatyta, kad išimtiniais atvejais asmuo, turintis leidimą prekiauti kuriais nors vaistais rinkoje, gali prašyti, kad jam būtų netaikomas kainų įšaldymas, jei tai pateisinama kokiomis nors „konkrečiomis priežastimis“. Pagal Teisingumo Teismo praktiką valstybės narės, remdamosi minėta nuostata, bet kuriuo atveju privalo numatyti galimybę susijusiai bendrovei prašyti taikyti tokią išimtį (5). Pagal Vokietijos teisę farmacijos bendrovės gali prašyti joms suteikti privalomos gamintojo nuolaidos taikymo išimtį (6), o ar prašymą tenkinti, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia Federalinė ekonomikos ir eksporto kontrolės tarnyba (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, toliau – BAFA).

(20)

Remiantis konkrečiomis Sozialgesetzbuch Fünftes Buch 130a straipsnio 4 dalies nuostatomis ir BAFA sprendimų priėmimo proceso atmintinės (7) paaiškinimais, „konkrečios priežastys“ yra tada, kai dėl kainų įšaldymo bendrovių grupė ar bendrovių grupei nepriklausanti bendrovė patiria neproporcingą finansinę naštą. Neproporcinga finansinė našta visų pirma yra tada, kai bendrovė, panaudodama savo pačios finansinius išteklius, akcininkų įmokas ar kitokias priemones, negali išvengti nelikvidumo.

(21)

Pagal BAFA atmintinę, suteikiant privalomos gamintojo nuolaidos taikymo išimtį, svarbiausi šie veiksniai:

(a)

pastarųjų trejų finansinių metų veiklos rezultatai neatskaičius mokesčių;

(b)

prašymo teikėjos pateikti įrodymai, kaip, vertinant pagal verslo rodiklius (pvz., pelno nesumokėjus palūkanų ir mokesčių (angl. EBIT) marža, nuosavo kapitalo pelningumas, nuosavo ir išorės kapitalo pakankamumo koeficientas, likvidumo ir įsiskolinimo lygis), per pastaruosius trejus metus kito jos pajamos ir likvidumas, ir paaiškinimas, kokią įtaką šiems rodikliams turės kainų įšaldymas;

(c)

prašymo teikėjos įrodymas, kad dėl kainų įšaldymo bendrovių grupė ar bendrovė patirs papildomą naštą; šis įrodymas turi būti grindžiamas jau pritaikytos privalomos gamintojo nuolaidos įrodomaisiais dokumentais;

(d)

prašymo teikėjos bendros finansinės ir ekonominės padėties vertinimas, atsižvelgiant ne tik į jos pajamas, bet ir į turtą ir likvidumą. Šiuo tikslu prašymo teikėja turi pateikti ankstesnių pinigų srautų ataskaitą, būsimų pinigų srautų ataskaitą (finansinį planą), ateinančių trejų metų likvidumo planą ir trumpojo laikotarpio – ateinančių 12 mėnesių – finansinį planą.

(22)

Bendrovės, prašančios joms suteikti kainų įšaldymo išimtį, turi įrodyti, kad yra tiesioginis priežastinis kainų įšaldymo ir jų finansinių sunkumų ryšys, visų pirma, kad finansiniai sunkumai nesietini su struktūrinėmis priežastimis. Jei jos išnaudojusios dar ne visas verslo valdymo priemones, kuriomis būtų galima išvengti sudėtingos finansinės padėties arba ją palengvinti, pirmiausia turi įgyvendinti šias priemones. Prašyme bendrovė turi trumpai apibūdinti, kokių verslo valdymo priemonių ėmėsi prieš teikdama prašymą.

(23)

Prašymo teikėja turi pateikti auditoriaus arba prisiekusio revizoriaus ekspertizę ir taip įrodyti, kad atitinka visus išimties taikymo kriterijus. Šioje ekspertizėje turi būti aiškiai patvirtinta, kad tarp kainų įšaldymo ir prašymo teikėjos finansinių sunkumų yra priežastinis ryšys, ir pagrįsta, kodėl.

(24)

Šiuo tikslu auditorius arba prisiekęs revizorius turi įvertinti pastarųjų trejų finansinių metų finansines ataskaitas ir ateinančių trejų finansinių metų likvidumo planą, atsižvelgdamas į privalomų nuolaidų poveikį finansinei prašymo teikėjos padėčiai. Auditorius arba prisiekęs revizorius turi patikrinti su verslo rodikliais ir su pajamomis ir likvidumu susijusius skaičiavimus ir dokumentus. Tikrindamas, jis turi įvertinti, ar dėl privalomos gamintojo nuolaidos patiriama papildoma našta tokia reikšminga, kad trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu kelia grėsmę finansiniam bendrovės pajėgumui.

(25)

Prašymai suteikti išimtį turi būti grindžiami patikrintomis praėjusių metų (n metai – 1) finansinėmis ataskaitomis. BAFA, nustačiusi, kad išimties suteikimo sąlygos įvykdytos, priima laikiną teigiamą sprendimą dėl einamųjų finansinių metų (n metai) ir dar 180 dienų. Prašymo teikėja įpareigojama, pasibaigus finansiniams metams, per 120 dienų pateikti atnaujintus faktinius n metų duomenis. Jei ji per 120 dienų atnaujintų faktinių duomenų BAFA nepateikia, automatiškai įsigalioja galutinis neigiamas sprendimas, kuriuo panaikinamas laikinas sprendimas. Jei pagal atnaujintus faktinius duomenis nustatoma, kad išimties suteikimo sąlygos n metais iš tikrųjų įvykdytos, BAFA priima galutinį teigiamą sprendimą (toliau – galutinė išimtis). Tačiau jei iš šių duomenų paaiškėja, kad sąlygos n metais nebuvo įvykdytos, BAFA priima galutinį neigiamą sprendimą, kuriuo panaikinamas laikinas sprendimas.

(26)

Vokietija nurodė, kad nuo 2010 m. rugpjūčio mėn. iki 2013 m. gruodžio mėn. laikinosios ir galutinės išimtys skirtingam laikotarpiui (nė vienai bendrovei išimtis nebuvo suteikta visam 2010–2013 m. laikotarpiui) suteiktos iš viso devynioms bendrovėms. Dar dviem atvejais laikinosios išimtys iš pradžių buvo suteiktos, tačiau vėliau, priėmus neigiamą galutinį sprendimą, panaikintos.

(27)

2013 m. laikinosios išimtys suteiktos dar penkioms bendrovėms (BAFA sprendimą priėmė prieš 2013 m. liepos mėn.), dviem iš jų – iki 2013 m. pabaigos. BAFA, laikydamasi SESV 108 straipsnio 3 dalimi nustatyto draudimo įgyvendinti priemones, iki galutinio Komisijos sprendimo šiuo klausimu priėmimo nepriims galutinių sprendimų dėl šių laikinųjų išimčių ir sprendimų dėl kitų penkių prašymų suteikti laikinąją išimtį, kurie buvo pateikti priėmus sprendimą pradėti oficialią tyrimo procedūrą (2013 m. liepos mėn.).

(28)

Vokietija nurodė, kad iki 2013 m. gruodžio 31 d. suteiktų galutinių išimčių vertė iš viso siekia 6,268 mln. EUR, iš jų – 5,037 mln. EUR teko vienai didžiausiai bendrovei. Vokietija apytiksliai skaičiuoja, kad papildoma 2013 m. suteiktų laikinųjų išimčių vertė sieks apie 6 mln. EUR. Taigi, remiantis Vokietijos pateiktais duomenimis, visa suteiktų (galutinių ir laikinųjų) išimčių vertė sudaro maždaug 12–13 mln. EUR.

3.3.   Procedūros pradėjimo pagrindas

(29)

2013 m. liepos 24 d. Komisija nusprendė pradėti oficialią tyrimo procedūrą pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį (toliau – sprendimas pradėti procedūrą).

(30)

Komisija padarė pirminę išvadą, kad priemonei naudojami valstybiniai ištekliai. Šią išvadą ji pirmiausia grindė faktu, kad Vokietijos įstatymų leidėjas nustato kainas, kurias (valstybinio ir privataus) sveikatos draudimo įstaigos turi mokėti už vaistus, o valstybinė institucija, BAFA, leisdama netaikyti įstatymais nustatytos privalomos gamintojo nuolaidos, „pasirūpina“, kad sveikatos draudimo įstaigos už šiuos vaistus mokėtų didesnę kainą.

(31)

Kadangi sąvoka „konkrečios priežastys“ Direktyvoje 89/105/EEB nėra aiškiai ir tiksliai apibrėžta ir valstybėms narėms palikta diskrecija ją apibrėžti, Komisija išsakė nuomonę, kad priemonė priskirtina Vokietijai.

(32)

Kadangi dėl atskirų išimčių nėra aiškiai apibrėžto patikėjimo akto, Komisija taip pat atmetė argumentą, kad priemonė vertintina kaip visuotinės ekonominės svarbos. Komisijos nuomone, priešingai, ja suteikiamas atrankinis pranašumas tam tikroms farmacijos bendrovėms, gaminančioms tam tikrus produktus.

(33)

Komisija taip pat manė, kad priemonė gali iškreipti konkurenciją ir daryti neigiamą poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai.

(34)

Remdamasi pirmiau išdėstytais argumentais, Komisija išsakė pirminę nuomonę, kad priemonė yra valstybės pagalba.

(35)

Komisijai kilo rimtų abejonių, ar ši galima pagalba suderinama su vidaus rinka. Ji pažymėjo, kad pagal nagrinėjamą schemą pagalbą gavusios bendrovės laikytinos sunkumų patiriančiomis įmonėmis, kaip tai suprantama pagal Sanavimo ir restruktūrizavimo gaires, todėl pagalbos suderinamumo su vidaus rinka vertinimo teisinis pagrindas turėtų būti šios gairės. Komisija, manydama, kad priemonė veikiausiai netenkina šiomis gairėmis nustatytų sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbos sąlygų, padarė pirminę išvadą, kad pagalba nesuderinama su vidaus rinka.

4.   SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ PASTABOS

(36)

Per oficialią tyrimo procedūrą Komisija gavo skundo pateikėjos ir kelių suinteresuotųjų šalių pastabas: išsamią Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (Vokietijos farmacijos bendrovių sąjunga, toliau – BPI) nuomonę ir farmacijos bendrovių, kurios buvo pateikusios prašymą suteikti išimtį pagal nagrinėjamą schemą ir kai kurios jų ja pasinaudojusios, pastabas.

(37)

Skundo pateikėja tebesilaikė savo argumentų, kad priemonė yra su vidaus rinka nesuderinama valstybės pagalba. Visų pirma ji pabrėžė, kad priemonė priskirtina Vokietijos valstybei, nes Direktyvoje 89/105/EEB nustatytas tik procedūrinis reikalavimas, susijęs su galimybės prašyti suteikti išimtį suteikimu, o ar tokias išimtis apskritai suteikti, palikta spręsti valstybėms narėms.

(38)

BPI pabrėžė, kad sprendime pradėti procedūrą neatsižvelgta į aplinkybę, jog prašymą suteikti kainų įšaldymo išimtį teikiančios bendrovės turi įrodyti esant priežastinį jų finansinių sunkumų ir kainų įšaldymo ryšį; tai reiškia, kad prašymų teikėjos, kurių prašymai buvo patenkinti, nebūtų patyrusios finansinių sunkumų, jei nebūtų buvęs taikomas kainų įšaldymas. BPI taip pat argumentavo, kad valstybiniai ištekliai nenaudojami, nes ir privataus, ir valstybinio sveikatos draudimo įstaigos laikytinos nepriklausomomis nuo valstybės. Darydama analogiją su Teisingumo Teismo praktika panašiose bylose dėl bendrųjų mokesčių priemonių, BPI tvirtino, kad priemonė yra ne atrankinio, o bendro pobūdžio, nes įstatymų leidėjas, remdamasis Vokietijos konstitucinės teisės normomis, turėjo numatyti neproporcingos naštos išlygas, siekdamas išvengti pernelyg didelės intervencijos į privačių suinteresuotųjų šalių teises. BPI taip pat argumentavo, kad priemonė nepriskirtina Vokietijos valstybei, nes pagal Sąjungos pirminę teisę, konkrečiai – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (8) (toliau – Chartija) 15, 16 ir 52 straipsnius, tiesiogiai reikalaujama, kad valstybė, šiuo atveju Vokietija, įgyvendintų Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsnio 2 dalį. BPI nuomone, jei Komisija vis dėlto padarys išvadą, kad priemonė yra valstybės pagalba, Sanavimo ir restruktūrizavimo gairės neturėtų būti taikomos, nes jomis siekiama kitų tikslų (restruktūrizuoti sunkumų patiriančias įmones) negu nagrinėjama priemone (pritaikyti neproporcingos naštos išlygą, kuria užkertamas kelias, kad šiaip sunkumų nepatiriančios įmonės bankrutuotų dėl Vokietijos teisės aktų). Todėl, jos nuomone, priemonės suderinamumas su vidaus rinka turėtų būti tiriamas remiantis tiesiogiai SESV. BPI visų pirma pabrėžia, kad pagal SESV 168 straipsnio 7 dalį Sąjunga pripažįsta valstybių narių atsakomybę už jų sveikatos politikos nustatymą ir už sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros organizavimą, įskaitant tam paskirtų išteklių paskirstymą.

(39)

Kaip pirmiau nurodyta, be skundo pateikėjos ir BPI, Komisija gavo dar devynių farmacijos bendrovių pastabas. Visos jos buvo pateikusios prašymą suteikti išimtį, tačiau išimtis buvo suteikta ne visoms. Iš dalies šių devynių suinteresuotųjų šalių argumentai sutampa, todėl toliau jų pastabos bus aptariamos kartu.

(40)

Šiose pastabose teigiama, kad nagrinėjama priemone tik reguliuojamos kainos ir valstybiniai ištekliai jai nenaudojami, nes išimtimi pasinaudojusioms bendrovėms nepervedama jokių valstybės lėšų. Priešingai, atitinkamos sumos kaip tik priskirtinos šioms bendrovėms. Taip pat abejojama, ar galima laikyti, kad lėšos kuriuo nors momentu buvo kontroliuojamos valstybės, nes, suinteresuotųjų šalių nuomone, sveikatos draudimo įstaigos yra nepriklausomos nuo valstybės, taigi ir jų finansiniai ištekliai nelaikytini valstybiniais.

(41)

Kai kurios suinteresuotosios šalys taip pat teigia, kad jų produktai yra vieni pigiausių rinkoje. Visų pirma tai pasakytina apie lygiagrečius importuotojus, kurie importuotus produktus teikia gerokai mažesnėmis kainomis negu gamintojai. Šios suinteresuotosios šalys aiškina, kad be kainų įšaldymo išimties jos būtų bankrutavusios, o tada rinkoje būtų likę tik brangesni produktai. Pagal nagrinėjamą priemonę bendrovėms buvo pritaikytos išimtys ir jos liko rinkoje, vadinasi, dėl priemonės sveikatos draudimo įstaigų išlaidos sumažėja; jei priemonė nebūtų taikoma, draudimo įstaigų išlaidos padidėtų ir farmacijos bendrovėms būtų pervedama daugiau valstybinių išteklių.

(42)

Be to, suinteresuotosios šalys tvirtina, kad priemonė nepriskirtina Vokietijos valstybei, nes numatytos išimtys laikytinos tik įpareigojimo įgyvendinti Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsnio 2 dalies nuostatą įvykdymu.

(43)

Suinteresuotosios šalys taip pat aiškina, kad įstatymais nustatyta privaloma gamintojo nuolaida – 16 % nuo apyvartos – bankroto grėsmę kelia visų pirma toms mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios prieš pradėdamos taikyti nuolaidą sunkumų nepatyrė, tačiau jų pelno maržų nepakanka papildomoms išlaidoms padengti. Atsižvelgdamos į tai, suinteresuotosios šalys visų pirma pabrėžia, kad derinant teisės aktais nustatytą kainų įšaldymą ir kainų kitimo sustabdymą užkertamas kelias tam, kad bendrovės dėl kainų įšaldymo patiriamas papildomas išlaidas kompensuotų didindamos kainas. Todėl jos argumentuoja, kad galimybė suteikti išimtį yra ne atrankinis pranašumas, o, priešingai, būdas užkirsti kelią mažųjų ir vidutinių įmonių, kurių pelno maržos nedidelės, diskriminacijai. Šiuo aspektu priemonė esą laikytina neproporcingos naštos išlyga, kuria kainų įšaldymo poveikis sumažinamas iki tinkamo lygio. Suinteresuotosios šalys aiškina, kad, nepritaikius tokios neproporcingos naštos išlygos, kainų įšaldymu būtų apribojama Chartijos 16 straipsnyje įtvirtinta laisvė užsiimti verslu. Visos išimtimi pasinaudojusios suinteresuotosios šalys tvirtina, kad nebūtų patyrusios finansinių sunkumų, jei nebūtų buvęs taikomas kainų įšaldymas. Atsižvelgdamos į šį tiesioginį priežastinį teisės aktų, kuriais nustatytas kainų įšaldymas, ir savo finansinių sunkumų ryšį, jos pabrėžia neproporcingos naštos išlygos reikšmę.

(44)

Kai kurios suinteresuotosios šalys taip pat aiškina, kad taikyti kainų įšaldymą pradėta iš karto po to, kai dėl kai kurių jų produktų rinkodaros leidimo buvo nustatyti griežtesni reikalavimai, dėl kurių gerokai padidėjo susijusių bendrovių išlaidos. Teisės aktuose, kuriais nustatyti šie griežtesni reikalavimai, pripažinta, kad bendrovės dėl jų patirs daugiau išlaidų. Tačiau dėl kainų kitimo sustabdymo, susiejant su įstatymais nustatyta gamintojo nuolaida, susijusios bendrovės nebegalėjo padengti šių papildomų išlaidų. Todėl suinteresuotosios šalys argumentuoja, kad priemonė nėra atrankinė, nes ja gali pasinaudoti visos bendrovės, patiriančios šią dvigubą naštą.

(45)

Galiausiai suinteresuotosios šalys teigia, kad dėl tokių nedidelių sumų konkurencija neiškreipiama, o kai kurios jų tvirtina, kad priemonė nedaro poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai, nes jos veikia tik Vokietijoje ir teikia tik produktus, kuriems rinkodaros leidimas suteiktas tik Vokietijoje.

5.   VOKIETIJOS PASTABOS

(46)

Vokietija tebesilaiko nuomonės, kad priemonė nėra valstybės pagalba.

(47)

Vokietija teigia, kad priemonė yra tik bendros vaistų kainų reguliavimo sistemos dalis. Ji nurodo, kad taikomi įvairūs tam tikrų vaistų ar tam tikrų gamintojų kainodaros būdai ir nagrinėjama priemonė yra tik vienas iš jų. Atsižvelgdama į tai, Vokietija aiškina, kad nėra taip, jog, BAFA nusprendus suteikti išimtį, tai bendrovei tiesiogiai ir per se būtų pervedamos sveikatos draudimo įstaigų lėšos; išimtis tik reiškia, kad nustatoma tam tikro produkto tam tikra kaina. Lėšos pervedamos tik tada, kai gydytojas išrašo tam tikro vaisto receptą; taigi lėšų pervedimas nėra tiesiogiai susijęs su valstybinės įstaigos arba valstybės įsteigtos ir administruoti lėšas įgaliotos valstybinės ar privačios organizacijos veiksmu.

(48)

Atsižvelgdama į tai, Vokietija taip pat tvirtina, kad priemonė nepriskirtina valstybei, nes ja tik įgyvendinama Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsnio 2 dalies nuostata. Vokietijos teigimu, minėta nuostata apima įpareigojimą numatyti galimybę bendrovėms prašyti taikyti kainų įšaldymo išimtį. Esą nors sąvoka „konkrečios priežastys“ tiksliai neapibrėžta, ją aiškinti taip, kad suteikti išimtį nuo pat pradžių apskritai būtų neįmanoma, būtų nesuderinama su įpareigojimu įgyvendinti direktyvą. Vokietijos tvirtinimu, BAFA apsvarsto kiekvieną prašymą atskirai ir kainų įšaldymo išimtį suteikia, be kitų priežasčių, tik jei prašymo teikėja dėl kainų įšaldymo patiria finansinių sunkumų. Vokietija mano, kad vienintelis tinkamas Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsnio 2 dalies aiškinimas yra toks, kad bendrovėms, kurios dėl kainų įšaldymo atsiradusios finansinės naštos negali pakelti, suteikiama kainų įšaldymo išimtis, nes bendrovėms, kurios šią naštą gali pakelti (arba bendrovėms, kurios ir be kainų įšaldymo patiria sunkumų) tokia išimtis nereikalinga.

(49)

Atsižvelgdama į tai, Vokietija toliau argumentuoja, kad iš sprendimo pradėti procedūrą matyti, jog Komisija padarė pirminę išvadą, kad bet kokia kainų įšaldymo išimtis, nesvarbu, dėl kokių priežasčių ji suteikta, yra atrankinis pranašumas, o kartu – valstybės pagalba. Tačiau pagal Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsnio 2 dalį dėl prašymų suteikti išimtį valstybės narės privalo priimti sprendimą. Todėl esą neaišku, ar esama atvejų, kai Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsnio 2 dalyje numatytą išimtį galima suteikti ir ji nebūtų valstybės pagalba, ir jei taip, kaip jos teikimą suderinti su pagalbos taisyklėmis.

(50)

Vokietija taip pat argumentuoja, kad Sąjungos institucijos turėtų vengti nenuoseklumo, kuris atsiranda dėl skirtingų Sąjungos teisės normų taikymo; visų pirma tai pasakytina apie tokius kaip šis atvejus, kai pagalbos taisyklėmis ir Direktyva 89/105/EEB siekiama bendro tikslo. Todėl esą reikia daryti prielaidą, kad ES teisės aktų leidėjas jau nustatė, kad kainų įšaldymo išimtis konkurencijos neiškreips, ir todėl nėra jokios veiksmų laisvės vėliau dėl to atlikti tyrimą pagal pagalbos taisykles. Padarius išvadą, kad tokios išimtys yra valstybės pagalba, Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsnio 2 dalis nebetektų turinio.

(51)

Galiausiai Vokietija prašo, jei Komisija padarys išvadą, kad priemonė yra su vidaus rinka nesuderinama pagalba, išimties tvarka sprendime nenurodyti susigrąžinti pagalbos lėšas. Vokietijos nuomone, tai pateisinama konkrečiomis bylos aplinkybėmis, visų pirma tuo, kad Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsnio 2 dalimi valstybės narės įpareigotos numatyti kainų įšaldymo išimčių galimybę, o nei direktyvoje, nei Teisingumo Teismo praktikoje nėra jokios nuorodos į tai, kad šios išimtys gali būti valstybės pagalba. Atsižvelgdama į tai, Vokietija taip pat pažymi, kad Komisija, prieš priimdama sprendimą pradėti procedūrą, niekur nenurodė, jog išimtys pagal Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsnio 2 dalį yra valstybės pagalba, ir, net šiuo metu persvarstant Direktyvą 89/105/EEB, neišsakė jokių abejonių dėl galimo šios nuostatos nesuderinamumo su pagalbos taisyklėmis.

6.   VERTINIMAS

6.1.   Valstybės pagalbos buvimas

(52)

Pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškreipia konkurenciją arba gali ją iškreipti, yra nesuderinama su vidaus rinka, kai ji daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai. Priemonė valstybės pagalba pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį laikoma tada, kai atitinka šiuos keturis kriterijus: jai naudojami valstybiniai ištekliai, ji priskirtina valstybei, ja suteikiamas atrankinis pranašumas tam tikrai įmonei ir ji iškreipia arba gali iškreipti konkurenciją ir daryti neigiamą poveikį Sąjungos vidaus prekybai.

Valstybinių išteklių naudojimas

(53)

Pranašumai laikytini pagalba pagal SESV 107 straipsnį tik tada, kai jie suteikiami tiesiogiai ar netiesiogiai iš valstybinių išteklių. Skyrimas tarp „valstybės“ ir iš „valstybinių išteklių“ suteiktos pagalbos nereiškia, kad bet kokie valstybės suteikti pranašumai yra pagalba, neatsižvelgiant į tai, ar jie finansuoti iš valstybinių išteklių; juo tik siekiama į pagalbos sąvoką įtraukti ne tik tiesiogiai valstybės, bet ir per valstybės paskirtą ar įsteigtą valstybinę ar privačią įstaigą suteiktą pagalbą (9).

(54)

Tai, kad priemonė, kuria suteiktas pranašumas, finansuojama ne tiesiogiai valstybės, o valstybinės arba privačios įstaigos, kurią valstybė yra įsteigusi arba paskyrusi pagalbai administruoti, nereiškia, kad ta priemonė nėra finansuojama iš valstybinių išteklių (10).

(55)

Nagrinėjamoje byloje susijusiais Vokietijos teisės aktais (dėl kainų kitimo sustabdymo ir privalomos gamintojo nuolaidos) nustatoma kaina, kurią sveikatos draudimo įstaigos turi mokėti už vaistus. Taikydama nagrinėjamas išimtis, BAFA (federalinė įstaiga) užtikrina, kad sveikatos draudimo įstaigos už atitinkamus vaistus, t. y. perkamus iš bendrovių, kurių finansiniai sunkumai laikomi tokiais rimtais, kad jais pateisinamas leidimas netaikyti bendrai taikomos fiksuotos kainos, mokėtų didesnę kainą.

(56)

Kaip nurodyta 16 konstatuojamojoje dalyje, 85–90 % Vokietijos gyventojų yra valstybinio sveikatos draudimo sistemos dalyviai ir tik nedidelė dalis – privataus sveikatos draudimo sistemos. Tai reiškia, kad dėl nagrinėjamos išimties didesnę kainą pirmiausia turi mokėti valstybinio sveikatos draudimo įstaigos. Tad dėl nagrinėjamos priemonės valstybinės ligonių kasos patiria didesnių išlaidų, o kartu – prarandama valstybinių išteklių (11).

(57)

Šiuo aspektu nagrinėjamos bylos aplinkybės skiriasi nuo bylos PreussenElektra  (12) aplinkybių; pastarojoje Teisingumo Teismas tik išnagrinėjo, ar „privačioms elektros energijos tiekimo įmonėms nustatyta pareiga pirkti iš atsinaujinančių energijos šaltinių jų tiekimo zonoje pagamintą energiją už nustatytas minimalias kainas nesukelia jokio tiesioginio arba netiesioginio valstybinių išteklių perdavimo šios rūšies elektros energijos gamintojams (13).

(58)

Remdamasi pirmiau išdėstytais argumentais, Komisija daro išvadą, kad priemonei naudojami valstybiniai ištekliai.

Priskirtinumas valstybei

(59)

Priemonė patenka į valstybės pagalbos apibrėžtį pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį tik tada, kai ji priskirtina atitinkamai valstybei narei (14).

(60)

Kaip minėta, Vokietija mano, kad nagrinėjama priemonė nepriskirtina valstybei, nes ja tik įgyvendinamas Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas įpareigojimas numatyti galimybę prašyti taikyti kainų įšaldymo išimtį. Vokietija sutinka, kad formuluotė „konkrečios priežastys“ yra plati, tačiau tvirtina, kad tokia bendro pobūdžio formuluote siekiama valstybėms narėms suteikti galimybę reaguoti į kintančias rinkos sąlygas. Tačiau, Vokietijos teigimu, tai nekeičia fakto, kad Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas įpareigojimas suteikti išimtis dėl „konkrečių priežasčių“ ir diskrecija dėl išimčių suteikimo valstybėms narėms nesuteikta.

(61)

Komisija pažymi, kad tais atvejais, kai valstybės narės nacionalinės teisės aktais įgyvendina joms Sąjungos teisės aktu nustatytą aiškų ir tikslų įpareigojimą, jos tik įvykdo joms SESV nustatytą pareigą Sąjungos teisę perkelti į nacionalinę teisę, todėl tokia įgyvendinimo priemonė nepriskirtina tai valstybei narei. Pavyzdžiui, šiuo klausimu Bendrasis Teismas sprendime Deutsche Bahn prieš Komisiją nustatė, kad nuostata, kuria Vokietija įgyvendino aiškų ir tikslų įpareigojimą netaikyti suderinto akcizo komerciniais tikslais naudojamų orlaivių degalams pagal Tarybos direktyvą 92/81/EEB (15), yra šio įpareigojimo perkėlimas į nacionalinę teisę, todėl ji nepriskirtina Vokietijos valstybei, o kyla iš Sąjungos teisės aktų leidėjo teisės akto (16).

(62)

Nagrinėjamu atveju galima remtis Direktyvos 89/105/EEB 6 konstatuojamąja dalimi, kurioje nustatyta, kad šios direktyvos reikalavimai valstybių narių vaistų kainų nustatymo politikai ir atskirų valstybių kainų nustatymo ir socialinės apsaugos planų sudarymo politikai poveikį daro tik tokiu mastu, kiek tai būtina pasiekti viešumą, kaip apibrėžta šioje direktyvoje. Taigi, kaip patvirtino Teisingumo Teismas byloje A. Menarini ir kt., Direktyva 89/105/EEB yra grindžiama minimalaus kišimosi į valstybių narių vidaus politikos organizavimą socialinės apsaugos srityje idėja (17).

(63)

Remiantis šiuo pagrindiniu principu, Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsnio 2 dalis yra labai bendro pobūdžio, svarbiausia – joje neapibrėžta sąvoka „konkrečios priežastys“. Atsižvelgdamas į tai, Teisingumo Teismas Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsnio 2 dalį išaiškino taip: „Taigi iš šios nuostatos matyti, kad valstybės narės bet kuriuo atveju privalo numatyti su priemone visų vaistų arba tam tikrų kategorijų vaistų kainoms įšaldyti arba sumažinti susijusiai įmonei galimybę prašyti taikyti pagal šias priemones nustatytos kainos išimtį, tačiau tokia galimybė nepažeidžia valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų teisės patikrinti, ar išimtinis atvejis arba konkrečios priežastys šios nuostatos prasme egzistuoja (18).

(64)

Iš to darytina išvada, kad nustatyti, kokiais atvejais yra konkrečios priežastys, yra valstybių narių reikalas, vadinasi, valstybės narės turi plačią diskreciją nustatyti išimčių suteikimo sąlygas. Sąvoka „konkrečios priežastys“ Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsnio 2 dalyje nėra pakankamai aiški ir tiksli, kad būtų galima daryti tokią pat išvadą, kaip byloje Deutsche Bahn, t. y. kad nacionalinės priemonės tikslas yra tik nacionalinėje teisėje įgyvendinti Sąjungos teisės aktų leidėjo nustatytą įpareigojimą.

(65)

Deutsche Bahn atveju atitinkama Sąjungos teisės nuostata, būtent Direktyvos 92/81/EEB 8 straipsnio 1 dalies b punktu, buvo nustatytas aiškus ir tikslus įpareigojimas netaikyti suderinto akcizo komerciniais tikslais naudojamų orlaivių degalams. Šiuo straipsniu valstybėms narėms buvo suteikta tik tam tikra diskrecija nustatyti nurodyto atleidimo nuo mokesčio įgyvendinimo sąlygas (19), nes valstybės narės atleidžia nuo mokesčio „savo pačių nustatytomis sąlygomis, siekdamos užtikrinti teisingą ir nesudėtingą tokių išimčių taikymą bei užkirsti kelią bet kokiam mokesčių vengimui ir piktnaudžiavimui“.

(66)

Tačiau šiuo atveju Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsnio 2 dalyje sąvoka „konkrečios priežastys“ neapibrėžta ir valstybėms narėms suteikta plati diskrecija nustatyti kainų įšaldymo išimčių suteikimo sąlygas. Ši diskrecija yra platesnė negu vien tik galimybė nustatyti įgyvendinimo nuostatas, priešingai, valstybės narės gali nuspręsti, kokiomis sąlygomis išimtis apskritai suteikti (20). Kada išimtis suteikti, byloje Deutsche Bahn susijusia direktyva buvo aiškiai nustatyta – komerciniais tikslais naudojamų orlaivių degalams, o šiuo atveju Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsnio 2 dalimi tai leidžiama nuspręsti pačioms valstybėms narėms.

(67)

Iš to darytina išvada, kad pagal Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsnio 2 dalį valstybės narės turi diskreciją nustatyti išimčių taikymo srities turinį. Kaip pirmiau pažymėta, tokios išvados kaip byloje Deutsche Bahn daryti negalima.

(68)

Todėl Komisija daro išvadą, kad priemonė priskirtina Vokietijai.

Atrankinis pranašumas vienai įmonei

(69)

Pirmiausia Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad reikalavimus atitinkančios paramos gavėjos yra farmacijos bendrovės, tikrai vykdančios ekonominę veiklą. Taigi pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį jos laikytinos įmonėmis.

(70)

Toliau Komisija pažymi, kad, bendrovei suteikus kainų įšaldymo išimtį, padidėja jos apyvarta ir pajamos. Taigi išimtimi bendrovėms suteikiamas pranašumas prieš jų konkurentes.

(71)

Kalbant apie priemonės atrankumą, akivaizdu, kad, bendrovėms pateikus prašymus, o BAFA juos išnagrinėjus ir priėmus sprendimą, priemonė suteikiama tik nedaugeliui bendrovių, veikiančių tam tikrame sektoriuje (vaistų) ir atitinkančių konkrečius kriterijus (patiria finansinių sunkumų). Dėl to priemonės negalima laikyti vien kainų reguliavimo priemone, nes ja, nukrypstant nuo bendro kainų reguliavimo, t. y kainų įšaldymo, nustatomos kainos, palankios tik tam tikroms bendrovėms. Todėl priemonė laikytina atrankine.

(72)

Atsižvelgiant į tai, negalima sutikti su BPI argumentu, kad atrankumo sąlygos netenkinamos, nes priemonė laikytina bendro pobūdžio priemone pagal Vokietijos (konstitucinę) teisę. Siekdama pagrįsti šį argumentą, BPI nurodė Teisingumo Teismo praktiką, pagal kurią priemonė, kuria suteikiama valstybės narės bendros mokesčių sistemos taikymo išimtis, nėra atrankinė, o kartu nėra valstybės pagalba, net jei tam tikrai įmonei suteikiamas pranašumas, jei ta priemonė „tiesiogiai kyla iš jos mokesčių sistemos pagrindinių ar svarbiausių principų (21). BPI pabrėžė, kad šiuo atveju išimtimi pasinaudojusioms bendrovėms suteikiamas pranašumas tiesiogiai kyla iš Vokietijos Konstitucijos pagrindinių ar svarbiausių principų.

(73)

Šiuo aspektu Komisija pažymi, kad orientacinė sistema nustatyti, ar nagrinėjamomis išimtimis tam tikroms bendrovėms suteikiamas atrankinis pranašumas, yra kainų įšaldymo sistema, nuo kurios šiomis išimtimis nukrypstama, o ne bendrieji Vokietijos Konstitucijos principai. Tačiau BPI neteigė, o tuo labiau neatskleidė, kad nagrinėjamos išimtys tiesiogiai kyla iš kainų įšaldymo sistemos pagrindinių ar svarbiausių principų.

(74)

Bet kokiu atveju Teisingumo Teismas BPI nurodytoje byloje nusprendė, kad pagal leidimo procedūrą suteikiamos mokesčių priemonių išimtys atrankinėmis nelaikytinos tik tada, kai kompetentingos nacionalinės institucijos diskrecija apima tik patikrinimą, ar įvykdytos tam tikros teisės aktais nustatytos sąlygos (22). Šiuo atveju Vokietijos Konstitucijoje niekaip nenustatyta, kada išimtys turi būti suteikiamos. Joje nenustatytos kainų įšaldymo išimčių suteikimo sąlygos ir BAFA diskrecija neapribota tik šių sąlygų laikymosi patikrinimu.

(75)

Remdamasi pirmiau išdėstytais argumentais, Komisija daro išvadą, kad priemone bendrovėms suteikiamas atrankinis pranašumas.

Konkurencijos iškreipimas ir poveikis Sąjungos vidaus prekybai

(76)

Galiausiai priemonė į valstybės pagalbos apibrėžtį pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį patenka tik tada, kai ji iškreipia ar gali iškreipti konkurenciją ir gali daryti poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai.

(77)

Atsižvelgdama į tai, Komisija pažymi, kad pagal nagrinėjamą schemą išimtimi pasinaudojusios bendrovės prekiauja vaistais ir farmacijos sektoriuje vyksta intensyvi rinkos dalyvių konkurencija. Todėl pagal šią schemą gavėjų įgytas pranašumas gali iškreipti konkurenciją.

(78)

Teisingumo Teismas taip pat yra pažymėjęs: „Jei <...> valstybės narės suteiktu pranašumu sustiprinama vienos įmonių grupės padėtis, palyginti su kitų Sąjungos vidaus prekyboje su jomis konkuruojančių įmonių padėtimi, turi būti laikoma, kad ši prekyba yra paveikta šio pranašumo“ (23). Taigi pakanka, kad paramos gavėjas konkurencijai atvirose rinkose konkuruotų su kitomis įmonėmis. Atsižvelgdama į tai, Komisija pažymi, kad tarp valstybių narių vyksta didelio masto prekyba vaistais ir farmacijos rinka yra atvira konkurencijai.

(79)

Taigi Komisija daro išvadą, kad bent pavojus, jog priemonė iškreips konkurenciją ir darys poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai, kyla.

Išvada dėl pagalbos buvimo

(80)

Remdamasi pirmesniais svarstymais, Komisija daro išvadą, kad pagal nagrinėjamą schemą suteiktos kainų įšaldymo išimtys laikytinos valstybės pagalba pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį.

6.2.   Suderinamumas su vidaus rinka

(81)

Kadangi priemonė yra valstybės pagalba, reikia ištirti, ar ji suderinama su vidaus rinka.

(82)

Kaip pirmiau paaiškinta, kainų įšaldymo išimtis suteikiama, jei bendrovė dėl įstatymais nustatytos privalomos gamintojo nuolaidos patiria neproporcingą finansinę naštą. Neproporcinga finansinė našta visų pirma yra tada, kai atitinkama bendrovė, panaudodama savo pačios finansinius išteklius, akcininkų įmokas ar kitokias priemones, negali išvengti nelikvidumo.

(83)

Ši neproporcingos finansinės naštos sąvoka panaši į Sanavimo ir restruktūrizavimo gairėse pateikiamą sunkumų patiriančios įmonės apibrėžtį: įmonė patiria sunkumų, jei ji „nei naudodamasi savo ištekliais, nei savininkų, akcininkų ar kreditorių lėšomis nesugeba sumažinti nuostolių, kurie, institucijoms neįsikišus, artimiausiu arba vidutinės trukmės laikotarpiu beveik neabejotinai priverstų ją nutraukti veiklą (24).

(84)

Taikant neproporcingos finansinės naštos sąvoką, kaip ji apibrėžta pagal nagrinėjamą schemą, tikėtina, kad išimtis galėtų būti suteikiama sunkumų patiriančioms įmonėms, kaip jos apibrėžtos Sanavimo ir restruktūrizavimo gairėse, ir tai iš esmės reikštų, kad suteikta pagalba turėtų būti vertinama pagal šias gaires.

(85)

Vis dėlto Komisija atkreipia dėmesį į konkrečias šios bylos aplinkybes.

(86)

Pagal Direktyvą 89/105/EEB valstybės narės gali taikyti kainų įšaldymą, jei įvykdytos visos šioje direktyvoje numatytos sąlygos, tačiau, kaip pirmiau paaiškinta, pagal jos 4 straipsnio 2 dalį su kainų įšaldymu susijusios bendrovės išimtiniais atvejais turi turėti galimybę prašyti suteikti joms išimtį, jei tai pateisinama konkrečiomis priežastimis.

(87)

Sprendime byloje A. Menarini ir kt. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsnio 2 dalis aiškintina taip, kad „valstybės narės bet kuriuo atveju privalo numatyti su priemone visų vaistų arba tam tikrų kategorijų vaistų kainoms įšaldyti arba sumažinti susijusiai įmonei galimybę prašyti taikyti pagal šias priemones nustatytos kainos išimtį“ (25).

(88)

Taigi Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsnio 2 dalimi valstybės narės įpareigotos numatyti galimybę susijusioms įmonėms prašyti joms taikyti kainų įšaldymo išimtį (nors, kaip pirmiau paaiškinta, šis įpareigojimas nėra pakankamai aiškus ir tikslus, kad būtų galima daryti išvadą, jog jo įgyvendinimo priemonė nepriskirtina valstybei). Vokietija nagrinėjamą schemą pradėjo taikyti vykdydama šį įpareigojimą.

(89)

Atsižvelgdama į tai, Komisija visų pirma nurodo faktą, kurį Komisijai per oficialią tyrimo procedūrą pateiktose pastabose taip pat pabrėžė suinteresuotosios šalys ir Vokietija, kad pagalba pagal nagrinėjamą schemą gali būti suteikiama tik bendrovėms, galinčioms įrodyti, jog yra tiesioginis priežastinis jų finansinių sunkumų ir pagal Vokietijos teisės aktus taikomo kainų įšaldymo ryšys. Kitaip tariant, išimtimi pasinaudojusios bendrovės nebūtų tapusios sunkumų patiriančiomis įmonėmis, jei nebūtų taikomas kainų įšaldymas, t. y. jei joms nebūtų suteikta išimtis, dėl kainų įšaldymo, tai reiškia, dėl Vokietijos teisės aktų šiaip sunkumų nepatiriančios įmonės būtų priverstos bankrutuoti.

(90)

Pagrindinis Sanavimo ir restruktūrizavimo gairių principas yra užtikrinti, kad rinkoje nebūtų dirbtinai laikomos neveiksmingos įmonės. Gairės grindžiamos prielaida, kad neproduktyvių įmonių pasitraukimas yra įprastas rinkai veiksmas, todėl turi išlikti taisykle, o tokių įmonių sanavimas ir restruktūrizavimas – išimtimi (26).

(91)

Neveiksmingos įmonės, remdamosi rinkos kainomis, rinkoje negali išlikti (t. y. padengti savo sąnaudų ir gauti pakankamą pelno maržą). Šiuo atveju, atsižvelgiant į tiesioginį ir stiprų priežastinį paramą gavusių bendrovių sunkumų ir kainų įšaldymo ryšį, šių bendrovių negalima laikyti neveiksmingomis. Pavojų jų išlikimui rinkoje kelia ne jų negebėjimas padengti savo sąnaudų remiantis rinkos kainomis, o, priešingai, valstybės intervencija, t. y. kainų įšaldymas, dėl kurio jos šių rinkos kainų negali taikyti. Taigi pagal nagrinėjamą schemą taikomų kainų įšaldymo išimčių tikslas nėra rinkoje dirbtinai laikyti neveiksmingas įmones. Todėl šios išimtys neprieštarauja pagrindiniams Sanavimo ir restruktūrizavimo gairių principams.

(92)

Remdamasi pirmesniais svarstymais ir atsižvelgdama į konkrečias šios bylos aplinkybes, Komisija mano, kad išimties tvarka pagalbos suderinamumą galima vertinti remiantis tiesiogiai SESV. Todėl pagal nagrinėjamą Vokietijos schemą suteikiamų išimčių suderinamumas su vidaus rinka bus vertinamas remiantis SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktu.

(93)

Pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktą galima suteikti pagalbą, skirtą tam tikros ekonominės veiklos rūšių arba tam tikrų ekonomikos sričių plėtrai skatinti, jei ji netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui.

(94)

Kad pagalbos priemonė būtų suderinama su SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktu, ja turi būti siekiama aiškiai apibrėžto bendro intereso tikslo, ji turi būti tinkama šiam tikslui pasiekti ir negali daryti neigiamo poveikio konkurencijai ir Sąjungos vidaus prekybai taip, kad prieštarautų bendram interesui.

Aiškiai apibrėžtas bendro intereso tikslas

(95)

Direktyvos 89/105/EEB 3 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad visuomenės sveikatinimas užtikrinant galimybę įsigyti pakankamai vaistų derama kaina yra pagrindinis kainų įšaldymo tikslas. Būtinybė kurti tvarias sveikatos apsaugos sistemas, visų pirma, atsižvelgiant į pastaruosius kelerius metus Europoje vyraujančias ekonomines sąlygas, pabrėžta 2013 m. gruodžio mėn. Sveikatos ministrų tarybos išvadose (27) ir 2014 m. metinėje augimo apžvalgoje (28), pastarajame dokumente pabrėžta ir būtinybė gerinti finansinį sveikatos apsaugos sistemų tvarumą.

(96)

Kainų įšaldymo priemonės, tokios kaip Vokietijoje, taikomos tam, kad būtų išlaikytas tvarus sveikatos apsaugos išlaidų lygis, siekiant gerinti visuomenės sveikatą. Tačiau kainų įšaldymo priemonės iškreipia laisvąją rinką (29), todėl, esant tam tikroms sąlygoms, gali būti reikalinga numatyti išimtis, visų pirma tada, kai kainų įšaldymo nulemtas konkurencijos iškreipimas būtų tokio masto, kad taikyti kainų įšaldymą nuo pat pradžių būtų neįmanoma. Todėl Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsnio 2 dalimi nustatyta, kad valstybių narių priemonėmis, kuriomis siekiama bendro intereso tikslo – išlaikyti tvarų sveikatos apsaugos išlaidų lygį, turi būti atsižvelgiama į šį faktą ir numatyta galimybė taikyti kainų įšaldymo išimtis, jei tai pateisinama konkrečiomis priežastimis.

(97)

Nagrinėjama Vokietijos schema siekiama Direktyvoje 89/105/EEB nustatyto tikslo užtikrinti tvarų visuomenės sveikatos išlaidų lygį, siekiant gerinti visuomenės sveikatą, o kartu, suteikiant išimtis, užtikrinti, kad šių priemonių poveikis susijusioms bendrovėms nebūtų toks didelis, kad jas taikyti nuo pat pradžių būtų neįmanoma (30). Todėl pagal Vokietijos schemą taikoma neproporcingos naštos išlyga, kuria užtikrinama, kad dėl tikslo išlaikyti tvarų visuomenės sveikatos išlaidų lygį nebankrutuotų šiaip sunkumų nepatiriančios įmonės.

(98)

Todėl Komisija daro išvadą, kad nagrinėjama schema siekiama aiškiai apibrėžto bendro intereso tikslo, kaip nustatyta Direktyvoje 89/105/EEB.

Aiškiai apibrėžta priemonė bendro intereso tikslui pasiekti

(99)

Kaip pirmiau paaiškinta, kad pagalbos priemonė, kuria siekiama bendro intereso tikslo, būtų laikoma suderinama su vidaus rinka, ji turi būti aiškiai apibrėžta, visų pirma, ji turi būti proporcinga ja siekiamam tikslui.

(100)

Pagal Vokietijos schemą prašyti suteikti išimtį gali tik bendrovės, galinčios įrodyti, kad bendras kainų įšaldymas joms daro labai didelį neigiamą poveikį, t. y. jos patiria neproporcingą finansinę naštą. Siekiant tikslo išlaikyti tvarų visuomenės sveikatos išlaidų lygį, išimtys suteikiamos tik esant tam tikroms aplinkybėms. Kaip pirmiau paaiškinta, nustatant šias sąlygas iš esmės siekiama išvengti tokios situacijos, kad dėl kainų įšaldymo padarinių jį taikyti nuo pat pradžių būtų neįmanoma. Todėl išimtys gali būti suteikiamos tik bendrovėms, galinčioms įrodyti, jog yra tiesioginis priežastinis kainų įšaldymo ir jų finansinių sunkumų ryšys. Šios išimtys reikalingos užtikrinti, kad nebūtų priverstos bankrutuoti šiaip sunkumų nepatiriančios įmonės.

(101)

Todėl Komisija daro išvadą, kad nagrinėjama schema yra tinkama priemonė tikslui išlaikyti tvarų visuomenės sveikatos išlaidų lygį pasiekti ir kartu ja užtikrinama, kad dėl šiam tikslui pasiekti taikomų priemonių (kainų įšaldymo) nebankrutuotų šiaip sunkumų nepatiriančios įmonės, nes dėl to taikyti kainų įšaldymą nuo pat pradžių taptų neįmanoma. Komisija taip pat pažymi, kad kitos priemonės, konkurenciją iškreipiančios mažiau negu išimčių suteikimas tik bendrovėms, galinčioms įrodyti, jog yra tiesioginis priežastinis kainų įšaldymo ir jų finansinių sunkumų ryšys, atrodo, nėra.

(102)

Atsižvelgdama į tai, kaip paaiškinta 20 ir 21 konstatuojamosiose dalyse, Komisija pažymi, kad pagal nagrinėjamą schemą kiekviena galima pagalbos gavėja turi įrodyti, jog yra tiesioginis priežastinis kainų įšaldymo ir jos finansinių sunkumų ryšys. Visų pirma tai reiškia, kad bendrovė turi įrodyti, jog jos finansinių sunkumų priežastys nėra struktūrinės. Jei įmanoma, bendrovė pirmiausia turi imtis kitų finansiniams sunkumams išvengti arba juos sumažinti tinkamų priemonių. Savo prašyme ji turi nurodyti, kokių susijusių priemonių jau ėmėsi.

(103)

Ar įvykdytos visos šios išimčių suteikimo sąlygos, t. y. ar yra priežastinis kainų įšaldymo ir bendrovės finansinių sunkumų ryšys, turi būti patikrinta auditoriaus arba prisiekusio revizoriaus ekspertizėje. Auditorius arba prisiekęs revizorius visų pirma turi aiškiai patvirtinti, kad toks priežastinis ryšys yra, ir pagrįsti, kodėl, taip pat įvertinti priemones, kurių bendrovė jau ėmėsi, siekdama išvengti finansinių sunkumų arba juos sumažinti.

(104)

Kaip paaiškinta 25 konstatuojamojoje dalyje, BAFA vykdo griežtą šių sąlygų vykdymo ex ante ir ex post kontrolę. Jei atlikus ex post kontrolę paaiškėja, kad sąlygos buvo vykdomos ne per visą laikinosios išimties galiojimo laikotarpį, BAFA priima galutinį neigiamą sprendimą, panaikinantį laikinąją išimtį.

(105)

Atsižvelgdama į pirmiau nurodytas aplinkybes, Komisija daro išvadą, kad kainų įšaldymo išimčių suteikimo kriterijais užtikrinama, jog pagalba būtų griežtai apribota iki reikiamo minimumo. Be to, nedidelis pagal nagrinėjamą schemą suteiktų išimčių skaičius (2010–2013 m. išimtys suteiktos tik devynioms bendrovėms, išsamiau apie tai 26–28 konstatuojamosiose dalyse) rodo, kad BAFA šiuos kriterijus taikė griežtai. Todėl Komisija daro išvadą, kad pagal nagrinėjamą schemą suteikta pagalba yra proporcinga.

Konkurencijos iškreipimas ir poveikis Sąjungos vidaus prekybai

(106)

Galiausiai Komisija pažymi, kad nagrinėjama schema nei iškreipiama konkurencija, nei daromas poveikis Sąjungos vidaus prekybai taip, kad tai prieštarautų bendram interesui. Taikant pirmiau apibūdintus griežtus išimčių suteikimo kriterijus, pagalbą pagal nagrinėjamą schemą gavo tik kelios bendrovės, o ir visa suteiktos pagalbos suma (nuo 2010 m. rugpjūčio mėn. iki 2013 m. gruodžio mėn. – 11–12 mln. EUR), atsižvelgiant į atitinkamą vaistų rinką, laikytina santykinai maža. Taigi pagalbos poveikis konkurencijai ir Sąjungos vidaus prekybai yra labai ribotas ir jokiu būdu neiškreipia konkurencijos taip, kad tai prieštarautų bendram interesui.

7.   IŠVADA

(107)

Komisija konstatuoja, kad Vokietija nagrinėjamą pagalbą suteikė pažeisdama SESV 108 straipsnio 3 dalį. Tačiau, atsižvelgdama į išdėstytus faktus, Komisija konstatuoja, kad pagalbos schema suderinama su vidaus rinka pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priemonė, kurią Vokietija taikė pagal Sozialgesetzbuch Fünftes Buch 130a straipsnio 4 dalį kartu su Direktyvos 89/105/EEB 4 straipsniu, yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalies c punktą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Margrethe VESTAGER

Komisijos narė


(1)  OL C 297, 2013 10 12, p. 76.

(2)  Žr. 1 išnašą.

(3)  OL C 244, 2004 10 1, p. 2 (2004 m. gairės). Iš pradžių buvo nustatyta, kad šios gairės galios iki 2009 m. spalio 9 d. Tačiau vėliau Komisija nusprendė jas pratęsti – pirmiausia iki 2012 m. spalio 9 d. (Komisijos komunikatas dėl Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti pratęsimo, OL C 156, 2009 7 9, p. 3), paskui, įgyvendinant valstybės pagalbos modernizavimo iniciatyvą, – iki kol bus priimtos naujos valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti taisyklės (Komisijos komunikatas dėl 2004 m. spalio 1 d. Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti pratęsimo, OL C 296, 2012 10 2, p. 3). 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo naujos Gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (OL C 249, 2014 7 31, p. 1) (2014 m. gairės). Pagal naujųjų gairių 137 ir 138 punktus pagalba, suteikta prieš šias gaires paskelbiant Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, turi būti vertinama pagal gaires, galiojusias suteikiant pagalbą. Vokietija patvirtino, kad nuo sprendimo pradėti oficialią tyrimo procedūrą priėmimo (2013 m. liepos 24 d.) iki galutinio Komisijos sprendimo šiuo klausimu priėmimo išimčių pagal nagrinėjamą nacionalinę schemą ji neteiks. Taigi taikytinos 2004 m. gairės.

(4)  1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/105/EEB dėl priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainų nustatymą ir šių vaistų įtraukimą į nacionalinių sveikatos draudimo sistemų sritį, skaidrumo (OL L 40, 1989 2 11, p. 8).

(5)  2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo sprendimo A. Menarini ir kt., sujungtose bylose nuo C-352/07 iki C-356/07, nuo C-365/07 iki C-367/07 ir C-400/07, EU:C:2009:217, 58 punktas

(6)  Išimtis gali reikšti visišką atleidimą nuo privalomos kainos nuolaidos taikymo arba jos sumažinimą. Pavyzdžiui, laikotarpiu nuo 2010 m. rugpjūčio mėn. iki 2013 m. gruodžio mėn., per kurį privaloma gamintojo nuolaida buvo 16 %, BAFA leido ją sumažinti 10 %, taigi susijusios bendrovės taikė ne 16 %, o tik 6 % nuolaidą.

(7)  Žr. http://www.bafa.de/bafa/de/weitere_aufgaben/herstellerabschlaege/publikationen/merkblatt.pdf.

(8)  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (OL C 326, 2012 10 26, p. 391).

(9)  2001 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo sprendimo PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160, 58 punktas.

(10)  1977 m. kovo 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo Steinike und Weinling/Vokietija, C-78/76, EU:C:1977:52, 21 punktas.

(11)  Plg. analogiškai 1998 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo sprendimo Ecotrade, C-200/97, EU:C:1998:579, 38 ir 41 punktus.

(12)  2001 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo sprendimas PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160.

(13)  Pirmiau nurodyto sprendimo 59 punktas, tekstas išskirtas šiame sprendime. Plg. taip pat šio sprendimo 55 ir 56 punktus, kuriuose Teisingumo Teismas paaiškino jam pateikto prejudicinio klausimo aprėptį.

(14)  Žr., pvz., 2002 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo sprendimo Prancūzija/Komisija, C-482/99 (Stardust Marine), EU:C:2002:294, 24 punktą; 2013 m. gegužės 30 d. Teisingumo Teismo sprendimo Doux Élevage, C-677/11, EU:C:2013:348, 27 punktą.

(15)  1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/81/EEB dėl akcizo už mineralines alyvas struktūrų derinimo (OL L 316, 1992 10 31, p. 12).

(16)  2006 m. balandžio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimo Deutsche Bahn/Komisija, T-351/02, EU:T:2006:104, 102 punktas.

(17)  2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo sprendimo A. Menarini ir kt., sujungtose bylose nuo C-352/07 iki C-356/07, nuo C-365/07 iki C-367/07 ir C-400/07, EU:C:2009:217, 36 punktas.

(18)  Ten pat, 58 punktas.

(19)  2006 m. balandžio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimo Deutsche Bahn/Komisija, T-351/02, EU:T:2006:104, 105 punktas.

(20)  Žr. taip pat pirmiau nurodyto 2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo sprendimo A. Menarini ir kt., sujungtose bylose nuo C-352/07 iki C-356/07, nuo C-365/07 iki C-367/07 ir C-400/07, EU:C:2009:217, 58 punktą.

(21)  Žr., pvz., 2013 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo sprendimo P Oy, C-6/12, EU:C:2013:525, 22 punktą.

(22)  Ten pat, 23–25 punktai.

(23)  Žr. visų pirma 1980 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo sprendimo Philip Morris/Komisija, 730/79, EU:C:1980:209, 11 punktą; 2001 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo Ferring, C-53/00, EU:C:2001:627, 21 punktą.

(24)  Žr. Sanavimo ir restruktūrizavimo gairių 9 punktą.

(25)  2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo sprendimo A. Menarini ir kt., sujungtose bylose nuo C-352/07 iki C-356/07, nuo C-365/07 iki C-367/07 ir C-400/07, EU:C:2009:217, 58 punktas.

(26)  Žr. Sanavimo ir restruktūrizavimo gairių 4 punktą.

(27)  Žr. Tarybos išvadas „Svarstymų procesas, siekiant modernių, atvirų ir tvarių sveikatos priežiūros sistemų“ (2013 m. gruodžio 10 d.).

(28)  COM(2013) 800.

(29)  Nes bendrovėms pačioms neleidžiama nustatyti kainų.

(30)  Žr. 2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairių (OL C 200, 2014 6 28, p. 1) 3.7 skirsnį, jame išdėstytas panašus požiūris.


29.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/40


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/1301

2015 m. liepos 20 d.

dėl standarto EN 13241–1:2003+A1:2011 „Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai“ nuorodinio žymens skelbimo su apribojimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičiančią Direktyvą 95/16/EB (1), ypač į jos 10 straipsnį,

atsižvelgdama į pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB, (2) 22 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

kai nacionalinis standartas, kuriuo į nacionalinę teisę perkeliamas darnusis standartas ir kurio nuorodinis žymuo buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, apima vieną ar daugiau Direktyvos 2006/42/EB I priede nustatytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, daroma prielaida, kad pagal šį standartą sukonstruota mašina atitinka tuos esminius sveikatos ir saugos reikalavimus;

(2)

2012 m. lapkričio mėn. Jungtinė Karalystė patikslino 2010 m. gruodžio mėn. pateiktą oficialų prieštaravimą dėl standarto EN 12635:2002+A1:2008 „Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Įrengimas ir naudojimas“ ir į jį įtraukė standartą EN 13241–1:2003+A1:2011 „Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Gaminio standartas. 1 dalis. Gaminiai, neturintys atsparumo ugniai arba apsaugos nuo dūmų charakteristikų“, kurį pasiūlė Europos standartizacijos komitetas suderinimo tikslu pagal Direktyvą 2006/42/EB ir kuris 2011 m. lapkričio 18 d. buvo pirmą kartą paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3);

(3)

šis oficialus prieštaravimas grindžiamas tuo, kad nurodytasis standartas EN 12453:2000 „Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Saugus mechanizuotai varstomų durų naudojimas. Reikalavimai“, minimas 4.2.2 punkte „Rankinio valdymo jėga“, 4.2.6 punkte „Apsauga nuo įpjovimo“, 4.3.2 punkte „Apsauga nuo sutraiškymo, nupjovimo ir įtraukimo“, 4.3.3 punkte „Veikimo jėgos“, 4.3.4 punkte „Apsauga nuo elektros“ ir 4.3.6 punkte „Alternatyvūs reikalavimai“, ir nurodytasis standartas EN 12445:2000 „Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Saugus mechanizuotai varstomų durų naudojimas. Bandymo metodai“, minimas 4.3.3 punkte „Veikimo jėgos“, neatitinka esminių sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų, nustatytų Direktyvos 2006/42/EB I priede;

(4)

Komisija, išnagrinėjusi standartą EN 13241–1:2003+A1:2011, kartu su pagal Direktyvos 2006/42/EB 22 straipsnį įsteigto komiteto atstovais padarė išvadą, kad standartas neatitinka Direktyvos 2006/95/EB I priedo 1.3.7 punkte dėl judančių dalių ir 1.4.3 punkte dėl apsauginių įtaisų nustatytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, priskiriamų nurodytiesiems standartams EN 12453:2000 ir EN 12445:2000;

(5)

atsižvelgiant į būtinybę padidinti standarto EN 13241–1:2003+A1:2011 saugą ir į tai, kad standartas vis dar nėra tinkamai peržiūrėtas, kartu su standarto EN 13241–1:2003+A1:2011 nuorodiniu žymeniu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje turėtų būti skelbiamas atitinkamas įspėjimas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Standarto EN 13241–1:2003+A1:2011 „Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Gaminio standartas. 1 dalis. Gaminiai, neturintys atsparumo ugniai arba apsaugos nuo dūmų charakteristikų“ nuorodinis žymuo skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje su apribojimu, kaip nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 157, 2006 6 9, p. 24.

(2)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(3)  OL C 338, 2011 11 18, p. 1.


PRIEDAS

Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal Sąjungos derinimo teisės aktus

ESO (1)

Darniojo standarto nuorodinis žymuo ir pavadinimas

(ir pamatinis dokumentas)

Pirmą kartą paskelbta OL

Pakeisto standarto nuorodinis žymuo

Pakeisto standarto atitikties prielaidos galiojimo pabaigos data

1 pastaba

CEN

EN 13241–1:2003+A1:2011

„Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Gaminio standartas. 1 dalis. Gaminiai, neturintys atsparumo ugniai arba apsaugos nuo dūmų charakteristikų“

2011 11 18

Įspėjimas. Atsižvelgiant į 4.2.2, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 ir 4.3.6 punktus šis paskelbimas nėra susijęs su standarto EN 12453:2000, taikomo nedarant prielaidos, kad jis atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, nustatytus Direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.3.7 ir 1.4.3 punktuose, nuorodiniu žymeniu.


(1)  ESO: Europos standartizacijos organizacija:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tel. +32 2 5500811; faksas: + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu).

1 pastaba. Paprastai atitikties prielaidos galiojimo pabaigos data – tai panaikinimo data (angl. „dow“), kurią nustato Europos standartizacijos organizacija, tačiau šių standartų naudotojų dėmesys atkreipiamas į tai, kad tam tikrais išimtiniais atvejais data gali būti ir kita.

2 pastaba. Naujo (arba iš dalies pakeisto) standarto ir pakeisto standarto taikymo sritis yra ta pati. Nurodytą dieną pagal pakeistą standartą nebedaroma prielaida, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų.


29.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/43


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1302

2015 m. liepos 28 d.

dėl organizacijos „Integrating the Healthcare Enterprise“ profilių, į kuriuos būtų daroma nuoroda vykdant viešuosius pirkimus, identifikavimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (1), ypač į jo 13 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su įvairių suinteresuotųjų Europos šalių platforma IRT standartizacijos srityje ir su šio sektoriaus ekspertais,

kadangi:

(1)

Komisijos komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (2) nurodyta, kad remiant strategiją „Europa 2020“ standartizacija atlieka svarbų vaidmenį. Įvairiose strategijos „Europa 2020“ pavyzdinėse iniciatyvose pabrėžiama savanoriškos standartizacijos svarba produktų ar paslaugų rinkose, kad būtų užtikrintas produktų bei paslaugų suderinamumas bei sąveikumas, būtų skatinama technologinė plėtra ir remiamos inovacijos;

(2)

kaip nurodyta 2015 m. metinėje augimo strategijoje (3), bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimas yra svarbus Europos Sąjungos prioritetas. Komisija pradėjo vykdyti Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją (4), kurioje akcentuojamas standartizacijos ir sąveikumo vaidmuo kuriant skaitmeninę Europos ekonomiką, pasižyminčią ilgalaikiu augimo potencialu;

(3)

siekiant užtikrinti prietaisų, taikmenų, duomenų saugyklų, paslaugų ir tinklų sąveikumą, skaitmeninėje visuomenėje neįmanoma išvengti standartizacijos. Komisijos komunikate „Strateginė Europos standartų vizija. Tolesni tvaraus Europos ekonomikos augimo iki 2020 m. skatinimo ir spartinimo veiksmai“ (5) pripažįstamas IRT standartizacijos savitumas, nes IRT sprendimus, taikmenis ir paslaugas dažnai parengia pasaulinio masto IRT forumai ir konsorciumai, kurie tapo pirmaujančiomis IRT standartus rengiančiomis organizacijomis;

(4)

Reglamentu (ES) Nr. 1025/2012 siekiama modernizuoti ir patobulinti Europos standartizacijos pagrindus. Jame nustatoma sistema, pagal kurią Komisija gali nuspręsti identifikuoti svarbiausias ir labiausiai paplitusias IRT technines specifikacijas, kurias parengė organizacijos, kurios nėra europinės, tarptautinės arba nacionalinės standartizacijos organizacijos. Sudarius galimybę naudoti visas IRT technines specifikacijas vykdant techninės įrangos, programinės įrangos ir informacinių technologijų paslaugų viešuosius pirkimus bus užtikrinamas sąveikumas, bus galima išvengti susaistymo viešojo administravimo srityje ir bus paskatinta konkurencija teikiant sąveikius IRT sprendimus;

(5)

IRT techninės specifikacijos, į kurias gali būti daroma nuoroda vykdant viešuosius pirkimus, privalo atitikti Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 II priede nustatytus reikalavimus. Atitiktis šiems reikalavimams valdžios institucijoms reiškia garantiją, kad IRT techninės specifikacijos yra nustatytos vadovaujantis Pasaulinės prekybos organizacijos standartizacijos srityje pripažintais atvirumo, sąžiningumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principais;

(6)

sprendimas dėl IRT specifikacijų identifikavimo turi būti priimtas pasikonsultavus su įvairių suinteresuotųjų Europos šalių platforma IRT standartizacijos srityje, sukurta Komisijos sprendimu 2011/C 349/04 (6), ir kitokiais būdais pasitarus su šio sektoriaus ekspertais;

(7)

2014 m. spalio 2 d. įvairių suinteresuotųjų Europos šalių platforma IRT standartizacijos srityje įvertino organizacijos „Integrating the Healthcare Enterprise“ (IHE) 27 profilius, ar jie atitinka Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 II priede nustatytus reikalavimus, ir išreiškė pritarimą tokių profilių, į kuriuos būtų daroma nuoroda vykdant viešuosius pirkimus, identifikavimui. Vėliau 27 IHE profilių vertinimas konsultacijų tikslu buvo perduotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/24/ES (7) 14 straipsnį įkurtam e. sveikatos tinklui, kuris patvirtino, kad pritariama jų identifikavimui;

(8)

IHE rengia IRT technines specifikacijas sveikatos priežiūros informacinių technologijų srityje. 27 IHE profiliai yra išsamios specifikacijos, kurias per 15 metų parengė IHE komitetai ir kuriomis optimizuojama įtvirtintų standartų atranka; šiuose standartuose aprašomi įvairūs sąveikumo lygmenys (t. y. protokolu grindžiama komunikacija, techniniai, sintaksiniai, semantiniai ir taikomieji lygmenys) siekiant rasti sąveikumo sprendimus, skirtus keistis ir dalintis medicininiais duomenimis;

(9)

27 IHE profiliai gali padidinti e. sveikatos paslaugų ir taikmenų sąveikumą ir taip suteikti naudos pacientams bei medikų bendruomenei. Todėl 27 IHE profiliai turėtų būti identifikuoti kaip IRT techninės specifikacijos, į kurias gali būti daroma nuoroda vykdant viešuosius pirkimus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vykdant viešuosius pirkimus gali būti daroma nuoroda į priede išvardytus organizacijos „Integrating the Healthcare Enterprise“ profilius.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(2)  KOM(2010) 2020 galutinis, 2010 m. kovo 3 d.

(3)  COM(2014) 902.

(4)  2015 m. gegužės 6 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos COM(2015) 192 final.

(5)  KOM(2011) 311 galutinis, 2011 m. birželio 1 d.

(6)  2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas 2011/C 349/04, kuriuo sukuriama įvairių suinteresuotųjų Europos šalių platforma informacinių technologijų ir telekomunikacijų standartizacijos srityje (OL C 349, 2011 11 30, p. 4).

(7)  2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 2011 4 4, p. 45).


PRIEDAS

ORGANIZACIJOS „INTEGRATING THE HEALTHCARE ENTERPRISE“ PROFILIŲ, Į KURIUOS GALI BŪTI DAROMA NUORODA VYKDANT VIEŠUOSIUS PIRKIMUS, SĄRAŠAS

1.

IHE XCPD: Cross-Community Patient Discovery;

2.

IHE XCA: Cross-Community Access;

3.

IHE XCF: Cross-Community Fetch;

4.

IHE XDR: Cross-Enterprise Document Reliable Interchange;

5.

IHE CT: Consistent Time;

6.

IHE ATNA: Audit Trail and Node Authentication;

7.

IHE BPPC: Basic Patient Privacy Consents;

8.

IHE XUA: Cross-Enterprise User Assertion;

9.

IHE PRE: Pharmacy Prescription;

10.

IHE DIS: Pharmacy Dispense;

11.

IHE XPHR: Exchange of Personal Health Record Content;

12.

IHE XD-MS: Cross-Enterprise Sharing of Medical Summaries Integration Profile;

13.

IHE XD-SD: Cross-Enterprise Sharing of Scanned Documents;

14.

IHE PIX: Patient Identifier Cross-Referencing;

15.

IHE PDQ: Patient Demographics Query;

16.

IHE XDS.b: Cross-Enterprise Document Sharing;

17.

IHE XDS-I.b: Cross-Enterprise Document Sharing for Imaging;

18.

IHE XD-LAB: Laboratory Reports;

19.

IHE XDM: Cross-Enterprise Document Media Interchange;

20.

IHE SVS: Sharing Value Sets;

21.

IHE SWF: Radiology Scheduled Workflow;

22.

IHE SWF.b: Radiology Scheduled Workflow;

23.

IHE PIR: Patient Information Reconciliation;

24.

IHE PAM: Patient Administration Management;

25.

IHE LTW: Laboratory Testing Workflow;

26.

IHE LCSD: Laboratory Code Sets Distribution;

27.

IHE LWA: Laboratory Analytical Workflow.


Klaidų ištaisymas

29.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/46


2014 m. kovo 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 284/2014, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 86, 2014 m. kovo 21 d. )

28 puslapis, priedas, trečias įrašas, pirma skiltis:

yra:

„Matviyenko, Valentina Ivanova“,

turi būti:

„Matviyenko, Valentina Ivanovna“.


29.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/46


2014 m. kovo 21 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimo 2014/151/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 86, 2014 m. kovo 21 d. )

31 puslapis, priedas, trečias įrašas, pirma skiltis:

yra:

„Matviyenko, Valentina Ivanova“,

turi būti:

„Matviyenko, Valentina Ivanovna“.