ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 162

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. birželio 27d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2014 m. lapkričio 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1010 dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo ir laikino taikymo

1

 

 

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 ( 1 )

12

 

*

2015 m. birželio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės, I priedas ( 1 )

26

 

*

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės ( 1 )

33

 

*

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą ( 1 )

65

 

 

2015 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1015, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

98

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1016 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo

100

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

27.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 162/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1010

2014 m. lapkričio 18 d.

dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo ir laikino taikymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į 2005 m. Stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. spalio 23 d. Taryba įgaliojo Komisiją Europos bendrijos bei jos valstybių narių vardu derėtis dėl protokolų, kuriais iš dalies keičiami Europos bendrijos bei jos valstybių narių su trečiosiomis šalimis sudaryti susitarimai, visų pirma Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją (1), siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą;

(2)

derybos su Libano Respublika buvo baigtos;

(3)

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą (toliau – Protokolas), 8 straipsnio 2 dalyje numatyta Protokolą taikyti laikinai jam dar neįsigaliojus;

(4)

todėl Protokolas turėtų būti pasirašytas ir laikinai taikomas, kol bus užbaigtos jo sudarymui būtinos procedūros,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgaliojama Sąjungos ir jos valstybių narių vardu pasirašyti Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolą, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, su sąlyga, kad minėtas Protokolas bus sudarytas.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos ir jos valstybių narių vardu pasirašyti Protokolą.

3 straipsnis

Laikantis abipusiškumo principo, Protokolas laikinai taikomas nuo jame numatytos dienos tol, kol bus užbaigtos jo sudarymui būtinos procedūros

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GOZI


(1)  OL L 143, 2006 5 30, p. 2.


27.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 162/3


Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją,

PROTOKOLAS,

siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJA,

MALTOS RESPUBLIKA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

toliau – Sąjungos valstybės narės, atstovaujamos Europos Sąjungos Tarybos, bei

EUROPOS SĄJUNGA, toliau – Sąjunga, atstovaujama Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos,

ir

LIBANO RESPUBLIKA, toliau – Libanas,

KADANGI Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją (1) (toliau – Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas) pasirašytas Liuksemburge 2002 m. birželio 17 d. ir įsigaliojo 2006 m. balandžio 1 d.,

KADANGI Sutartis dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą ir Stojimo aktas pasirašyti Liuksemburge 2005 m. balandžio 25 d. ir įsigaliojo 2007 m. sausio 1 d.,

KADANGI Laikinasis susitarimas tarp Europos bendrijos ir Libano Respublikos dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų (2) įsigaliojo 2003 m. kovo 1 d.,

KADANGI remiantis Stojimo akto 6 straipsnio 2 dalimi naujų Susitariančiųjų Šalių prisijungimas prie Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo turi būti tvirtinamas sudarant to susitarimo protokolą,

KADANGI pagal Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo 22 straipsnį vyko konsultacijos siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į abipusius Sąjungos ir Libano interesus,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Bulgarijos Respublika ir Rumunija tampa Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, Susitariančiosiomis Šalimis ir kaip kitos Sąjungos valstybės narės atitinkamai priima susitarimo tekstus, bendras ir vienašales deklaracijas bei pasikeitimus laiškais ir į juos atsižvelgia.

I SKYRIUS

EUROPOS IR VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO ŠALIŲ SUSITARIMO, ĮSKAITANT JO PRIEDUS IR PROTOKOLUS, TEKSTO PAKEITIMAI

2 straipsnis

(Kilmės taisyklės)

4 protokolas iš dalies keičiamas taip:

1)

18 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„Atgaline data išduodami judėjimo sertifikatai EUR.1 turi būti patvirtinti vienu iš šių įrašų:

BG

„ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ“

ES

„EXPEDIDO A POSTERIORI“

CS

„VYSTAVENO DODATEČNĚ“

DA

„UDSTEDT EFTERFØLGENDE“

DE

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“

ET

„VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT“

EL

„ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“

EN

„ISSUED RETROSPECTIVELY“

FR

„DÉLIVRÉ A POSTERIORI“

IT

„RILASCIATO A POSTERIORI“

LV

„IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI“

LT

„RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS“

HU

„KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL“

MT

„MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT“

NL

„AFGEGEVEN A POSTERIORI“

PL

„WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE“

PT

„EMITIDO A POSTERIORI“

RO

„EMIS A POSTERIORI“

SL

„IZDANO NAKNADNO“

SK

„VYDANÉ DODATOČNE“

FI

„ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“

SV

„UTFÄRDAT I EFTERHAND“

AR

Image

““ .

2)

19 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„Išduotas dublikatas turi būti patvirtintas vienu iš šių žodžių:

BG

„ДУБЛИКАТ“

ES

„DUPLICADO“

CS

„DUPLIKÁT“

DA

„DUPLIKAT“

DE

„DUPLIKAT“

ET

„DUPLIKAAT“

EL

„ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“

EN

„DUPLICATE“

FR

„DUPLICATA“

IT

„DUPLICATO“

LV

„DUBLIKĀTS“

LT

„DUBLIKATAS“

HU

„MÁSODLAT“

MT

„DUPLIKAT“

NL

„DUPLICAAT“

PL

„DUPLIKAT“

PT

„SEGUNDA VIA“

RO

„DUPLICAT“

SL

„DVOJNIK“

SK

„DUPLIKÁT“

FI

„KAKSOISKAPPALE“

SV

„DUPLIKAT“

AR

Image

““ .

3)

V priedas pakeičiamas taip:

„V PRIEDAS

SĄSKAITOS FAKTŪROS DEKLARACIJOS TEKSTAS

Sąskaitos faktūros deklaracija, kurios tekstas pateikiamas toliau, turi būti surašyta pagal išnašose nustatytus reikalavimus. Išnašų teksto pateikti nereikia.

Tekstas bulgarų kalba

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (3) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (4).

Tekstas ispanų kalba

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (3) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (4).

Tekstas čekų kalba

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (3) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (4).

Tekstas danų kalba

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (3), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (4).

Tekstas vokiečių kalba

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (3) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (4) Ursprungswaren sind.

Tekstas estų kalba

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (3) deklareerib, et need tooted on … (4) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Tekstas graikų kalba

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (3) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (4).

Tekstas anglų kalba

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (3) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (4) preferential origin.

Tekstas prancūzų kalba

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (3) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (4).

Tekstas italų kalba

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (3) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (4).

Tekstas latvių kalba

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (3), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (4).

Tekstas lietuvių kalba

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (3) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (4) preferencinės kilmės produktai.

Tekstas vengrų kalba

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (3) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (4) származásúak.

Tekstas maltiečių kalba

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (3) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (4).

Tekstas nyderlandų kalba

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (3), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (4).

Tekstas lenkų kalba

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (3) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (4) preferencyjne pochodzenie.

Tekstas portugalų kalba

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (3), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (4).

Tekstas rumunų kalba

Exportatorul produselor care fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (3) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (4).

Tekstas slovėnų kalba

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (3) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (4) poreklo.

Tekstas slovakų kalba

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (3) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (4).

Tekstas suomių kalba

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (3) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (4).

Tekstas švedų kalba

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (3) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (4).

Tekstas arabų kalba

Image

 (5)

(Vieta ir data)

 (6)

(Eksportuotojo parašas, papildomai aiškia rašysena turi būti nurodytas deklaraciją pasirašiusio asmens vardas ir pavardė)

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(3)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti."

(4)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis."

(5)  Reikia nurodyti produktų kilmę. Kai sąskaitos faktūros deklaracija visa ar iš dalies susijusi su produktais, kurių kilmės šalis yra Seuta ir Melilija, kaip apibrėžta protokolo 37 straipsnyje, eksportuotojas tai turi aiškiai nurodyti simboliu „CM“ dokumente, kuriame pateikiama deklaracija."

(6)  Šių nuorodų gali nebūti, jei informacija yra pačiame dokumente.“"

II SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

3 straipsnis

(Kilmės įrodymas ir administracinis bendradarbiavimas)

1.   Libano arba naujosios valstybės narės pagal vienos kitai taikomus lengvatinius susitarimus arba atskirą tvarką tinkamai išduoti kilmės įrodymo dokumentai pagal šį protokolą priimami atitinkamose šalyse, jeigu:

a)

šių kilmės įrodymo dokumentų turėjimas leidžia taikyti lengvatinių muitų tarifų režimą, remiantis lengvatinių muitų tarifų priemonėmis, nustatytomis Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarime arba Sąjungos bendrųjų lengvatų sistemoje;

b)

kilmės įrodymo ir transporto dokumentai išduoti ne vėliau kaip paskutinę dieną iki įstojimo;

c)

kilmės įrodymo dokumentai pateikiami muitinei per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos.

Jeigu iki įstojimo dienos prekės Libane arba naujojoje valstybėje narėje buvo deklaruotos kaip importuojamos pagal tuo metu taikytus Libano ir tos naujosios valstybės narės lengvatinius susitarimus arba atskirą tvarką, pagal minėtus susitarimus arba tvarką atgaline data išduotas kilmės įrodymo dokumentas gali būti priimtas, jeigu jis muitinėms pateikiamas per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos.

2.   Libanas ir naujosios valstybės narės turi teisę saugoti leidimus, kuriais buvo suteiktas patvirtinto eksportuotojo statusas pagal vienos kitai taikomus lengvatinius susitarimus arba atskirą tvarką, jeigu:

a)

tokia nuostata yra taip pat nustatyta Libano ir Sąjungos susitarime, sudarytame iki įstojimo datos; ir

b)

patvirtintas eksportuotojas taiko pagal tą susitarimą galiojančias kilmės taisykles.

Ne vėliau kaip per vienerius metus nuo įstojimo datos šie leidimai pakeičiami naujais, išduodamais laikantis susitarimo sąlygų.

3.   Prašymai atgaline data patikrinti pagal 1 ir 2 dalyse nurodytus lengvatinius susitarimus arba atskirą tvarką išduotus kilmės įrodymo dokumentus gali būti teikiami Libano arba naujųjų valstybių narių kompetentingai muitinei ir jos priimami trejus metus nuo atitinkamo kilmės įrodymo dokumento išdavimo.

4 straipsnis

(Tranzitu vežamos prekės)

1.   Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo nuostatos gali būti taikomos prekėms, eksportuojamoms iš Libano į vieną iš naujųjų valstybių narių arba iš vienos iš naujųjų valstybių narių į Libaną, kurios atitinka 4 protokolo nuostatas ir kurios įstojimo dieną yra vežamos tranzitu arba laikinai saugomos Libano arba tos naujosios valstybės narės muitinės sandėlyje arba laisvojoje zonoje.

2.   Tokiais atvejais gali būti taikomas lengvatinis režimas, jeigu importuojančios šalies muitinėms per keturis mėnesius nuo įstojimo datos pateikiamas eksportuojančios šalies muitinės atgaline data išduotas kilmės įrodymo dokumentas.

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5 straipsnis

Libanas įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų, reikalavimų ar teikimų, nekeisti ir neatšaukti jokių nuolaidų pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl Sąjungos plėtros.

6 straipsnis

Šis protokolas yra neatskiriama Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo dalis.

7 straipsnis

1.   Šį protokolą patvirtina Sąjunga, Europos Sąjungos Taryba valstybių narių vardu ir Libanas taikydami savo procedūras.

2.   Šalys viena kitai praneša apie 1 dalyje nurodytų atitinkamų procedūrų užbaigimą. Patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate.

8 straipsnis

1.   Šis protokolas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po paskutinio patvirtinimo dokumento deponavimo.

2.   Šis protokolas taikomas laikinai nuo 2007 m. sausio 1 d.

9 straipsnis

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais kiekviena iš Susitariančiųjų Šalių oficialiųjų kalbų, visi šie tekstai yra vienodai autentiški.

10 straipsnis

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tekstai, neatskiriama jo dalimi esantys priedai ir protokolai bei baigiamasis aktas su prie jo pridėtomis deklaracijomis parengiami bulgarų ir rumunų kalbomis, ir šie tekstai yra autentiški kaip ir originalūs tekstai. Šiuos tekstus patvirtina Asociacijos taryba.

Съставено в Брюксел на осемнадесети юни две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de junio de dos mil quince.

V Bruselu dne osmnáctého června dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende juni to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Juni zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the eighteenth day of June in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit juin deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog lipnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto giugno duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada astoņpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų birželio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év június havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achttiende juni tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego czerwca roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de junho de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece iunie două mii cincisprezece.

V Bruseli osemnásteho júna dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemnajstega junija leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den artonde juni tjugohundrafemton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Ливан

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Za Libanonsku Republiku

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā –

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Pentru Republica Libaneză

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

Image

Image


(1)  ES OL L 143, 2006 5 30, p. 2.

(2)  ES OL L 262, 2002 9 30, p. 2.


REGLAMENTAI

27.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 162/12


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/1011

2015 m. balandžio 24 d.

kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (1), ypač į jo 3 straipsnio 8 dalį, 8 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 111/2005, nustatantį prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (2), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, 7 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, 8 straipsnio 2 dalį, 9 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, 11 straipsnio 1 ir 3 dalis, 19 straipsnį ir 32 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1277/2005 (3) nustatytos Reglamento (EB) Nr. 273/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 įgyvendinimo narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) srityje nuostatos. Tiek Reglamentas (EB) Nr. 273/2004, tiek Reglamentas (EB) Nr. 111/2005, priėmus Reglamentą (EB) Nr. 1277/2005, buvo iš dalies pakeisti ir į juos įtrauktos nuostatos dėl įgaliojimų priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus pagal Sutarties 290 ir 291 straipsnius. Todėl naujos taisyklės turėtų būti priimtos pagal naujus įgaliojimus;

(2)

nors Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 yra susijęs su vidaus prekyba, o Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 yra susijęs su tarptautine prekyba, daugelis nuostatų yra bendros jiems abiem. Siekiant užtikrinti nuoseklumą, tikslinga priimti vieną deleguotąjį aktą, apimantį abu reglamentus;

(3)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir nuoseklų šio reglamento nuostatų vykdymą, būtina pateikti „verslo patalpų“ apibrėžtį;

(4)

licencijos ir registracijos pažymėjimai, kuriuos privalo turėti ekonominės veiklos vykdytojai, ketinantys vykdyti veiklą, susijusią su tam tikromis medžiagomis (narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)), kurios gali būti naudojamos neteisėtam narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimui, turėtų būti išduodami tik jų prašantiems patikimiems vykdytojams. Šie ekonominės veiklos vykdytojai turėtų būti ėmęsi tinkamų priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti šių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) tvarkymo ir saugojimo saugumą, ir turėtų būti paskyrę atsakingą pareigūną, galintį užtikrinti, kad su šiomis medžiagomis susijusi vykdoma veikla atitiktų susijusių teisės aktų nuostatas;

(5)

tam tikriems ekonominės veiklos vykdytojams, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) naudojantiems medicinos tikslais, pavyzdžiui, vaistinėms ir veterinarinių vaistų platintojams, galėtų būti netaikomas reikalavimas gauti licenciją ar registracijos pažymėjimą, kad galėtų vykdyti veiklą, susijusią su tokiomis medžiagomis. Ta pati nuostata galėtų būti taikoma tam tikroms valdžios institucijoms;

(6)

ekonominės veiklos vykdytojai, vykdantys veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), kurie nėra skirti Sąjungos rinkai, bet buvo įvežti į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų pateikti informaciją, patvirtinančią, kad šios medžiagos eksportuotos laikantis atitinkamų tarptautinių konvencijų, ir taip įrodyti teisėtą atitinkamo sandorio tikslą;

(7)

Sąjungoje įsisteigę ekonominės veiklos vykdytojai turėtų pateikti tam tikrus pagrindinius duomenis apie veiklą, kuria siekta supaprastinti kompetentingų institucijų vykdomą prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) stebėseną;

(8)

siekiant kuo labiau sumažinti prekybos tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) srautų nukreipimo riziką, prieš juos eksportuojant turėtų būti pateikiamas išankstinis pranešimas apie eksportą ir eksporto leidimas;

(9)

trečiųjų paskirties šalių, į kurias eksportuojamos 2 ir 3 kategorijų medžiagos, pagal Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priedą įtrauktos į oficialų sąrašų, sąrašai dažnai keičiami. Kad šiuos sąrašus būtų galima greitai atnaujinti, laikantis šiame reglamente nustatytų jiems taikomų kriterijų, sąrašai turėtų būti skelbiami Komisijos interneto svetainėje;

(10)

siekiant palengvinti administracinę naštą, susijusią su prekyba tam tikrų kategorijų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), turėtų būti numatyta supaprastinta išankstinio pranešimo apie eksportą ir eksporto leidimo pateikimo procedūra;

(11)

siekdamos patobulinti stebėsenos priemonių įgyvendinimą, valstybės narės Komisijai turėtų reguliariai teikti informaciją apie areštuotas ar sulaikytas narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) siuntas;

(12)

siekiant užtikrinti nuoseklumą, teisės aktų nuoseklumą ir teisinį tikrumą, šis deleguotasis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos, kaip ir įgyvendinimo reglamentas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatytos licencijų ir registracijos pažymėjimų išdavimo sąlygos, atvejai, kuriais licencijos ir registracijos nereikalaujama, kriterijai, kuriais remiantis galima įrodyti teisėtą sandorio tikslą, prekybos stebėsenai vykdyti būtini duomenys, sąlygos, pagal kurias nustatomi paskirties šalių, į kurias eksportuojamos į oficialų sąrašą įtrauktos 2 ir 3 kategorijų medžiagos, sąrašai, kriterijai, kuriais remiantis nustatomos supaprastintas procedūros, taikomos išankstiniams pranešimams apie eksportą ir eksporto leidimams, ir reikalavimai dėl informacijos, kuri turi būti teikiama apie prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) stebėsenos priemonių įgyvendinimą.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Taikant šį reglamentą, sąvoka „verslo patalpos“ reiškia ekonominės veiklos vykdytojo bet kurioje vietoje užimamą pastatą (-us) ir žemės sklypus.

3 straipsnis

Licencijų išdavimo sąlygos

1.   Siekdamas gauti licenciją pagal Reglamento (EB) Nr. 111/2005 6 straipsnio 1 dalį, ekonominės veiklos vykdytojas paskiria pareigūną, atsakingą už prekybą to reglamento priede nustatytos 1 kategorijos medžiagomis, įtrauktomis į oficialų sąrašą, kompetentingai institucijai praneša to pareigūno vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis ir nedelsdamas ją informuoja apie bet kokius vėlesnius šios informacijos pasikeitimus.

Atsakingasis pareigūnas užtikrina, kad importo, eksporto ar tarpininkavimo veikla būtų vykdoma laikantis susijusių teisės aktų nuostatų, ir yra įgaliotas atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ir priimti atliekant šią užduotį būtinus sprendimus.

2.   Ekonominės veiklos vykdytojas turi atitikti visus šiuos reikalavimus ir sąlygas:

a)

ekonominės veiklos vykdytojas turi imtis tinkamų priemonių prieš neteisėtą Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nustatytos 1 kategorijos medžiagų, įtrauktų į oficialų sąrašą, paėmimą iš sandėliavimo, gamybos, gaminimo ir perdirbimo vietų ir apsaugoti verslo patalpas;

b)

ekonominės veiklos vykdytojas pateikia paraišką ir joje pateikia šiuos duomenis:

i)

pareiškėjo pavadinimą (vardą, pavardę), adresą, telefono ir (arba) fakso numerius ir el. pašto adresą;

ii)

atsakingojo pareigūno vardą bei pavardę ir jo kontaktinius duomenis;

iii)

atsakingojo pareigūno pareigų ir užduočių aprašymą;

iv)

verslo patalpų adresą;

v)

visų vietų, kuriose atliekama x punkte nurodyta veikla, aprašą;

vi)

informaciją, patvirtinančią, kad imtasi 2 dalies a punkte nurodytų tinkamų priemonių;

vii)

į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų pavadinimus ir KN kodus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede;

viii)

jeigu tai mišinys arba natūralus produktas, nurodomi šie duomenys:

a)

mišinio arba natūralaus produkto pavadinimas;

b)

mišinyje arba natūraliame produkte esančių į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų pavadinimai ir KN kodai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede;

c)

didžiausia tokių į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų mišinyje arba natūraliame produkte procentinė dalis;

ix)

numatytos veiklos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 6 straipsnio 1 dalyje, rūšies aprašas;

x)

kai taikoma, patvirtinta įmonių arba veiklos rūšių registro išrašo kopija;

xi)

sertifikatas, kuriuo patvirtinama geroji susijusio ekonominės veiklos vykdytojo ir atsakingojo pareigūno praktika, arba dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad jie suteikia reikiamas garantijas, kad veikla bus atlikta tinkamai, arba informacija, kuria remdamasi kompetentinga institucija gali gauti tokį dokumentą.

3.   Jeigu ekonominės veiklos vykdytojui jau buvo suteiktas įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusas pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (4) 5a straipsnį, pateikdamas paraišką licencijai gauti jis gali nurodyti ĮEOV sertifikato numerį, kad kompetentinga institucija galėtų atsižvelgti į šį statusą.

4.   Gavęs raštišką susijusios kompetentingos institucijos prašymą, pareiškėjas pateikia bet kokią susijusią papildomą informaciją.

5.   Jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, 2 dalies b punkto ii ir iii papunkčiai netaikomi, o 2 dalies b punkto iv papunktis taikomas tik atitinkamais atvejais.

6.   Nepažeisdamos pagal Reglamento (EB) Nr. 273/2004 10 straipsnio 1 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 26 straipsnio 3 dalį priimtų priemonių, kompetentinga institucija atsisako išduoti licenciją, jeigu nesilaikoma šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies b punkte išdėstytų sąlygų arba jeigu ji pagrįstai įtaria, kad į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas ketinama panaudoti neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

7.   Jeigu prekyba vyksta tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 111/2005, kompetentinga institucija gali apriboti licencijos galiojimo laiką ne ilgiau kaip trejiems metams arba įpareigoti ekonominės veiklos vykdytojus ne rečiau kaip kas trejus metus įrodyti, kad tebesilaikoma sąlygų, kuriomis licencija buvo suteikta.

Licencijų, išduotų prieš įsigaliojant šiam Reglamentui, galiojimui tai neturės jokio poveikio.

8.   Licencija negali būti perleidžiama.

9.   Licencijos savininkas pateikia paraišką naujai licencijai gauti, jeigu numatoma:

a)

papildyti ją dar viena į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga;

b)

pradėti naują veiklą;

c)

persikelti į kitas verslo patalpas, kuriose bus vykdoma veikla.

Tokiais atvejais turima licencija nustoja galioti vieną iš šių dienų, priklausomai nuo to, kuri iš jų ateina anksčiausiai:

i)

galiojimo pabaigos dieną, jeigu galiojimo terminas buvo nustatytas pagal šio reglamento 3 straipsnio 6 dalį arba Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 5 dalį;

ii)

naujos licencijos galiojimo pradžios dieną.

10.   9 dalis taip pat taikoma licencijoms, išduotoms prieš pradedant taikyti šį reglamentą.

11.   Šio straipsnio 2–6, 8, 9 ir 10 dalys taip pat taikomos siekiant gauti licencijas pagal Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 2 dalį, išskyrus specialiąsias licencijas.

12.   Prie Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 2 ir 6 dalyse nurodytų valdžios institucijų priskiriama muitinė, policija ir oficialios kompetentingų institucijų laboratorijos.

4 straipsnis

Atvejai, kai licencijos nereikalaujama

Vaistinėms, veterinarinių vaistų platintojams, muitinėms, policijai, ginkluotosioms pajėgoms ir oficialioms kompetentingų institucijų laboratorijoms gali būti netaikomas Reglamento (EB) Nr. 111/2005 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas dėl licencijų, jeigu šie subjektai narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) naudoja tik vykdydami oficialią veiklą.

Pirmoje pastraipoje išvardyti subjektai taip pat neprivalo:

a)

pateikti Reglamento (EB) Nr. 111/2005 3 straipsnyje nurodytų dokumentų;

b)

paskirti atsakingojo pareigūno, kaip nurodyta šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje.

5 straipsnis

Registracijos pažymėjimų išdavimo sąlygos

1.   Siekdamas gauti registracijos pažymėjimą pagal Reglamento (EB) Nr. 111/2005 7 straipsnio 1 dalį, ekonominės veiklos vykdytojas paskiria pareigūną, atsakingą už prekybą to reglamento priede nustatytos 2 kategorijos medžiagomis, įtrauktomis į oficialų sąrašą, kompetentingai institucijai praneša to pareigūno vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis ir nedelsdamas ją informuoja apie bet kokius vėlesnius šios informacijos pasikeitimus.

Atsakingasis pareigūnas užtikrina, kad importo, eksporto ar tarpininkavimo veikla būtų vykdoma laikantis susijusių teisės aktų nuostatų, ir yra įgaliotas atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ir priimti atliekant šią užduotį būtinus sprendimus.

2.   Ekonominės veiklos vykdytojas, kurio veikla susijusi su Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nustatytos 2 kategorijos medžiagomis, įtrauktomis į oficialų sąrašą, pateikia paraišką, o joje nurodo duomenis ir prideda dokumentus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalies b punkte, išskyrus 3 straipsnio 2 dalies b punkto vi, x ir xi papunkčius, nebent to pareikalautų kompetentinga institucija.

Ta pati nuostata taikoma ekonominės veiklos vykdytojui, eksportuojančiam Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nustatytos 3 kategorijos medžiagas, įtrauktas į oficialų sąrašą.

3.   Taip pat taikomos 3 straipsnio 3 ir 4 dalys.

4.   2 dalies pirmoji pastraipa ir 3 dalis mutatis mutandis taikoma Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 6 dalyje nurodytiems ekonominės veiklos vykdytojams ir naudotojams, kurių veikla susijusi su to Reglamento I priede nustatytos 2 kategorijos medžiagomis, įtrauktomis į oficialų sąrašą.

5.   Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede nustatytos 2A kategorijos medžiagų, įtrauktų į oficialų sąrašą, naudotojai taip pat pateikia informaciją apie medžiagų, įtrauktų į oficialų sąrašą, naudojimą.

6 straipsnis

Atvejai, kai registracijos nereikalaujama

Reglamento (EB) Nr. 111/2005 7 straipsnio 1 dalyje nustatytas registracijos reikalavimas gali būti netaikomas toliau nurodytiems subjektams:

a)

vaistinėms, veterinarinių vaistų platintojams, muitinėms, policijai, oficialioms kompetentingų institucijų laboratorijoms ir ginkluotosioms pajėgoms, jeigu šie subjektai narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) naudoja tik vykdydami oficialią veiklą;

b)

ekonominės veiklos vykdytojams, eksportuojantiems Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nustatytos 3 kategorijos medžiagas, įtrauktas į oficialų sąrašą, jeigu per paskutiniuosius kalendorinius metus (sausio 1 d. – gruodžio 31 d.) eksportuoti kiekiai neviršija šio reglamento I priede nurodytų kiekių. Jeigu per einamuosius kalendorinius metus tie kiekiai viršijami, ekonominės veiklos vykdytojas nedelsdamas įvykdo registracijos reikalavimą;

c)

ekonominės veiklos vykdytojams, eksportuojantiems Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nustatytos 3 kategorijos medžiagų, įtrauktų į oficialų sąrašą, mišinius, jeigu mišiniuose esančių į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų kiekis per paskutiniuosius kalendorinius metus neviršija šio reglamento I priede nurodytų kiekių. Jeigu per einamuosius kalendorinius metus tie kiekiai viršijami, ekonominės veiklos vykdytojas nedelsdamas įvykdo registracijos reikalavimą.

7 straipsnis

Sąlygos, kuriomis galima netaikyti tam tikrų reikalavimų

Pagal Reglamento (EB) Nr. 273/2004 6 straipsnį pirkėjai praneša tiekėjams, ar tas straipsnis jiems taikomas.

8 straipsnis

Kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, ar sandorio tikslas yra teisėtas

1.   Ekonominės veiklos vykdytojas pateikia informaciją, kad siunta iš eksportuojančios šalies išsiųsta pagal galiojančias nacionalinių teisės aktų nuostatas, priimtas remiantis Jungtinių Tautų konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta (5) 12 straipsniu, siekiant įrodyti sandorio tikslo teisėtumą pagal Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 8 straipsnio 1 dalį.

2.   Šiuo tikslu ekonominės veiklos vykdytojas turi naudoti šio reglamento II priede nurodytą pavyzdį arba pateikti Reglamento (EB) Nr. 111/2005 20 straipsnyje nurodytą importo leidimą ar Reglamento (EB) Nr. 273/2004 4 straipsnyje nurodytą pirkėjo deklaraciją.

9 straipsnis

Prekybos stebėsenai vykdyti būtina informacija

1.   Vadovaudamiesi Reglamento (EB) Nr. 273/2004 8 straipsnio 2 dalimi, ekonominės veiklos vykdytojai kompetentingoms institucijoms pateikia suvestinę informaciją apie sunaudotų arba pristatytų į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų kiekius ir apie kiekvienai trečiajai šaliai pristatytus kiekius.

Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede nustatytos 3 kategorijos medžiagoms, įtrauktoms į oficialų sąrašą, pirmoji pastraipa taikoma tik gavus kompetentingų institucijų prašymą.

2.   Vadovaudamiesi Reglamento (EB) Nr. 111/2005 9 straipsnio 2 dalimi, ekonominės veiklos vykdytojai kompetentingoms institucijoms praneša apie:

a)

į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, kurioms būtinas eksporto leidimas, eksportą;

b)

bet kokį Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nustatytos 1 kategorijos medžiagų, įtrauktų į oficialų sąrašą, importą, kai reikalingas importo leidimas, arba visus atvejus, kai Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nustatytos 2 kategorijos medžiagos, įtrauktos į oficialų sąrašą, buvo įvežtos į II kontrolės tipo laisvąją zoną, pateiktos sąlyginio neapmokestinimo procedūrai, išskyrus tranzitą, arba išleistos į laisvą apyvartą;

c)

bet kokią tarpininkavimo veiklą, susijusią su Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nustatytų 1 ir 2 kategorijų medžiagomis, įtrauktomis į oficialų sąrašą.

3.   Tvarkant 2 dalies a punkte nurodytą informaciją įtraukiama informacija apie paskirties šalis, eksportuotus kiekius ir prireikus eksporto leidimų numerius.

4.   Tvarkant 2 dalies b punkte nurodytą informaciją įtraukiama informacija apie eksportuojančią trečiąją šalį ir prireikus importo leidimų numerius.

5.   Tvarkant 2 dalies c punkte nurodytą informaciją įtraukiama informacija apie tarpininkavimo veikloje dalyvavusias trečiąsias šalis ir prireikus eksporto ar importo leidimus. Kompetentingoms institucijoms pareikalavus ekonominės veiklos vykdytojai pateikia papildomos informacijos.

6.   Kompetentingos institucijos tvarko šiame straipsnyje nurodytą informaciją kaip konfidencialią verslo informaciją.

10 straipsnis

Sąlygos, pagal kurias nustatomi paskirties šalių, į kurias eksportuojamos 2 ir 3 kategorijų medžiagos, įtrauktos į oficialų sąrašą, sąrašai

Reglamento (EB) Nr. 111/2005 11 straipsnio 1 dalyje nurodytuose sąrašuose pateikiami visi šie duomenys:

a)

trečiosios šalys, su kuriomis Sąjunga sudarė konkretų susitarimą dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių);

b)

trečiosios šalys, kurios prašo pateikti išankstinius pranešimus apie eksportą pagal 1988 m. Jungtinių Tautų konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta 12 straipsnio 10 dalį;

c)

trečiosios šalys, kurios prašo pateikti išankstinius pranešimus apie eksportą pagal 1988 m. Jungtinių Tautų konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta 24 straipsnį.

Konkrečių a, b ir c punktuose paminėtų paskirties šalių, į kurias eksportuojamos priede nurodytų 2 ir 3 kategorijų medžiagos, įtrauktos į oficialų sąrašą, sąrašai skelbiami Komisijos interneto svetainėje.

11 straipsnis

Kriterijai, kuriais remiantis nustatomos supaprastintos procedūros, taikomos išankstiniams pranešimams apie eksportą

1.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 111/2005 11 straipsnio 3 dalį kompetentinga institucija gali išsiųsti supaprastintą išankstinį pranešimą apie eksportą, skirtą kelioms eksporto operacijoms per tam tikrą šešių arba dvylikos mėnesių laikotarpį, jeigu eksportuojant numatoma taikyti supaprastintą eksporto leidimų išdavimo tvarką.

2.   Eksportuojančios šalies kompetentingos institucijos trečiosios paskirties šalies kompetentingai institucijai teikia informaciją, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 111/2005 13 straipsnio 1 dalyje.

3.   Kompetentinga institucija atitinkamai informuoja paskirties šalį ir šiam tikslui naudojasi PEN-online sistema arba šio reglamento III priede nurodytu daugiašaliu pranešimu apie chemines medžiagas.

12 straipsnis

Kriterijai, kuriais remiantis nustatomos supaprastintos procedūros, taikomos eksporto leidimams

1.   Jeigu konkreti į oficialų sąrašą įtraukta 3 ir 4 kategorijų medžiaga to paties Sąjungoje įsisteigusio eksportuotojo tam pačiam trečiojoje paskirties šalyje esančiam importuotojui per tam tikrą šešių arba dvylikos mėnesių laikotarpį eksportuojama dažnai, atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui pateikus paraišką, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 111/2005 19 straipsniu, kompetentinga institucija gali išduoti eksporto leidimą supaprastinta tvarka.

Toks supaprastintas eksporto leidimas gali būti išduotas tik šiais atvejais:

a)

jeigu ekonominės veiklos vykdytojas ankstesnio eksporto metu įrodė gebąs įvykdyti visus su tuo eksportu susijusius įsipareigojimus ir nepadarė nė vieno atitinkamų teisės aktų pažeidimo;

b)

jeigu kompetentinga valdžios institucija gali įsitikinti teisėtu tų eksporto operacijų tikslu.

2.   Paraiškoje supaprastintam eksporto leidimui gauti nurodomi bent šie duomenys:

a)

eksportuotojo, trečiojoje šalyje esančio importuotojo ir galutinio gavėjo pavadinimas ir adresas;

b)

į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede, arba, jei tai mišinys ar natūralus produktas – jo pavadinimas ir KN kodas bei į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, esančių mišinyje arba natūraliame produkte, pavadinimas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede;

c)

didžiausias į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, kurias ketinama eksportuoti, kiekis;

d)

eksporto operacijoms numatytas konkretus laikotarpis.

3.   Kompetentinga institucija per 15 darbo dienų nuo reikiamos informacijos gavimo priima sprendimą dėl paraiškos supaprastintam eksporto leidimui gauti.

4.   Skubios medicininės pagalbos atveju, jeigu tenkinamos šio straipsnio 1 dalies a ir b punktų sąlygos, kompetentinga institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl paraiškos supaprastintam Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 priede nustatytos 4 kategorijos medžiagų, įtrauktų į oficialų sąrašą, eksporto leidimui gauti.

13 straipsnis

Sąlygos ir reikalavimai dėl informacijos, kuri turi būti teikiama apie stebėsenos priemonių įgyvendinimą

1.   Kiekvieną mėnesį po kalendorinio ketvirčio valstybės narės Komisijai pateikia pranešimus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 111/2005 32 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 273/2004 13 straipsnio 1 dalyje. Pranešimuose pateikiama informacija apie visus atvejus, kai buvo sustabdytas į oficialų sąrašą įtrauktų ir neįtrauktų medžiagų išleidimas į apyvartą arba tos medžiagos buvo sulaikytos.

2.   Teikiant tą informaciją nurodoma:

a)

medžiagos pavadinimas;

b)

jei žinoma, medžiagų kilmė, kilmės ir paskirties vietos;

c)

į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų kiekis, jų muitinis statusas ir naudotos transporto priemonės.

3.   Baigiantis kiekvieniems kalendoriniams metams Komisija valstybėms narėms praneša pagal 1 dalį gautą informaciją.

14 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 panaikinamas.

15 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. balandžio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 47, 2004 2 18, p. 1.

(2)  OL L 22, 2005 1 26, p. 1.

(3)  2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles (OL L 202, 2005 8 3, p. 7).

(4)  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

(5)  1990 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimas (OL L 326, 1990 11 24, p. 56).


I PRIEDAS

Medžiaga

Kiekis

Acetonas (1)

50 kg

Etilo eteris (1)

20 kg

Metiletilketonas (1)

50 kg

Toluenas (1)

50 kg

Sulfato rūgštis

100 kg

Druskos rūgštis

100 kg


(1)  Taip pat šios kategorijos išvardytų medžiagų druskos, jei jos gali egzistuoti.


II PRIEDAS

Image

Pastabos

1.

Pavyzdžio išdėstymo laikytis neprivaloma.

2.

Pavyzdžio eilės numerių ir teksto laikytis privaloma.

3.   Asmens duomenų apsauga

Europos Komisijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Valstybės narės kompetentingai institucijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomos nacionalinių teisės aktų nuostatos, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Tvarkant asmens duomenis siekiama užtikrinti narkotinių medžiagų pirmtakų prekybos Sąjungoje, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 273/2004 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1258/2013, ir tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1259/2013, stebėseną.

Už duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas yra kompetentinga nacionalinė institucija, kuriai pateikiamas šis dokumentas. Kompetentingų institucijų sąrašas skelbiamas Komisijos interneto svetainėje adresu

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, 17 straipsniu, Komisija ir valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nepažeisdamos nuostatų, taikytinų duomenų apsaugai Sąjungoje, ir siekdamos kontroliuoti ir stebėti tam tikras medžiagas, dažnai naudojamas neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, gali keistis asmens duomenimis ir šiame dokumente pateikta informacija su atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis.

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir atitinkamais atvejais juos ištaisyti, pašalinti ar sustabdyti jų tvarkymą pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 arba nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Visi prašymai pasinaudoti teise susipažinti, ištaisyti, pašalinti asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą pateikiami juos tvarkyti kompetentingai institucijai, kuriai buvo pateiktas prašymas imtis priemonių.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 111/2005 33 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 273/2004 13b straipsnis.

Šiame dokumente pateiktus asmens duomenis negalima saugoti ilgiau nei būtina tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti.

Kilus konfliktui skundus galima teikti atitinkamai nacionalinei duomenų apsaugos institucijai. Nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys pateikiami Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato svetainėje (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Jeigu skundas susijęs su Europos Komisijos tvarkomais duomenimis, jį reikėtų teikti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


III PRIEDAS

Image

Pastabos

1.

Pavyzdžio išdėstymo laikytis neprivaloma.

2.

Pavyzdžio eilės numerių ir teksto laikytis privaloma. Pusjuodžiu šriftu paryškintus langelius užpildyti privaloma.

3.

Kita informacija apie langelius:

 

Langelis „A dalis“: nurodoma, ar DPCM taikomas vienai eksporto operacijai, ar kelioms. Jeigu jis taikomas kelioms operacijoms, nurodomas numatomas laikotarpis.

 

14 langelis (kiekis ir svoris): jeigu DPCM taikomas kelioms eksporto operacijoms, nurodomas didžiausias kiekis ir svoris.

 

18 skiltis (Išvykimo data): jeigu DPCM taikomas kelioms eksporto operacijoms, šiame langelyje turi būti įrašyta galutinė numatoma išvykimo data.

4.   Asmens duomenų apsauga

Europos Komisijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Valstybės narės kompetentingai institucijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomos nacionalinių teisės aktų nuostatos, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Tvarkant asmens duomenis siekiama užtikrinti narkotinių medžiagų pirmtakų prekybos Sąjungoje, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 273/2004 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1258/2013, ir tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1259/2013, stebėseną.

Už duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas yra kompetentinga nacionalinė institucija, kuriai pateikiamas šis dokumentas. Kompetentingų institucijų sąrašas skelbiamas Komisijos interneto svetainėje adresu

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, 17 straipsniu, Komisija ir valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nepažeisdamos nuostatų, taikytinų duomenų apsaugai Sąjungoje, ir siekdamos kontroliuoti ir stebėti tam tikras medžiagas, dažnai naudojamas neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, gali keistis asmens duomenimis ir šiame dokumente pateikta informacija su atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis.

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir atitinkamais atvejais juos ištaisyti, pašalinti ar sustabdyti jų tvarkymą pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 arba nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Visi prašymai pasinaudoti teise susipažinti, ištaisyti, pašalinti asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą pateikiami juos tvarkyti kompetentingai institucijai, kuriai buvo pateiktas prašymas imtis priemonių.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 111/2005 33 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 273/2004 13b straipsnis.

Šiame dokumente pateiktus asmens duomenis negalima saugoti ilgiau nei būtina tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti.

Kilus konfliktui skundus galima teikti atitinkamai nacionalinei duomenų apsaugos institucijai. Nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys pateikiami Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato svetainėje (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Jeigu skundas susijęs su Europos Komisijos tvarkomais asmens duomenimis, jį reikėtų teikti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


27.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 162/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1012

2015 m. birželio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės, I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 15 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 669/2009 (2) nustatytos taisyklės dėl sustiprintos oficialios to reglamento I priede išvardytų importuojamų negyvūninių pašarų ir maisto produktų (toliau – sąrašas) kontrolės, kuri turi būti atliekama įvežimo į Reglamento (EB) Nr. 882/2004 I priede nurodytas teritorijas punktuose;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 669/2009 2 straipsnyje nustatyta, kad tas sąrašas turi būti persvarstomas reguliariai ir ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, atsižvelgiant bent į tame straipsnyje nurodytus informacijos šaltinius;

(3)

atsižvelgiant į su maisto produktais susijusius pastarojo meto incidentus, apie kuriuos pranešta naudojantis Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema, skaičiaus ir svarbos, Maisto ir veterinarijos tarnybos atlikto audito trečiosiose šalyse išvadų ir valstybių narių Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 669/2009 15 straipsnį pateiktų ketvirčio ataskaitų apie negyvūninių pašarų ir maisto produktų siuntas matyti, kad sąrašą reikėtų iš dalies pakeisti;

(4)

visų pirma sąrašą reikėtų iš dalies pakeisti ir išbraukti įrašus, skirtus prekėms, kurios, remiantis turima informacija, iš esmės pakankamai atitinka Sąjungos teisės aktuose nustatytus susijusius saugos reikalavimus ir kurioms sustiprinta oficialioji kontrolė nebėra pagrįsta. Todėl sąrašo įrašą, skirtą pupelėms iš Kenijos, reikėtų išbraukti;

(5)

be to, sąrašą reikėtų iš dalies pakeisti padidinant prekių, kurių atitikties susijusiems Sąjungos teisės aktams laipsnis, remiantis tais pačiais informacijos šaltiniais, yra mažesnis ir dėl to jų oficialioji kontrolė turėtų būti atliekama dažniau, oficialiosios kontrolės dažnumą. Sąrašo įrašus, skirtus kalendros lapams, bazilikams, mėtoms, sėjamosioms petražolėms, aštriosioms paprikoms ir valgomosioms ybiškėms iš Vietnamo ir vynmedžių lapams (vynuogių lapams) iš Turkijos reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(6)

siekiant nuoseklumo ir aiškumo, Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priedą tikslinga pakeisti šio reglamento priedo tekstu;

(7)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 669/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/504/EB (OL L 194, 2009 7 25, p. 11).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

Negyvūniniai pašarai ir maisto produktai, kuriems taikoma sustiprinta oficialioji kontrolė nustatytame įvežimo punkte

Pašarai ir maisto produktai

(numatoma paskirtis)

KN kodas (1)

TARIC subpozicija

Kilmės šalis

Pavojus

Fizinio ir atitikties tikrinimo dažnumas (%)

Džiovintos vynuogės (vynmedžio uogos)

0806 20

 

Afganistanas (AF)

Ochratoksinas A

50

(Maisto produktai)

 

 

Migdolai, negliaudyti

0802 11

 

Australija (AU)

Aflatoksinai

20

Migdolai, gliaudyti

0802 12

 

(Maisto produktai)

 

 

Žemės riešutai, negliaudyti

1202 41 00

 

Brazilija (BR)

Aflatoksinai

10

Žemės riešutai, gliaudyti

1202 42 00

 

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

 

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Pašarai ir maisto produktai)

 

 

Smidrinio porūšio kininės pupuolės (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodža (KH)

Pesticidų liekanos (2)  (3)

50

Baklažanai

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos arba sušaldytos daržovės)

 

 

Lapkotiniai salierai (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Pesticidų liekanos (2)  (4)

50

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti prieskoniniai augalai)

 

 

Brassica oleracea (kitos valgomosios bastučio genties (Brassica) daržovės, špinatiniai kopūstai) (5)

ex 0704 90 90

40

Kinija (CN)

Pesticidų liekanos (2)

50

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

 

 

Arbata, aromatinta arba nearomatinta

0902

 

Kinija (CN)

Pesticidų liekanos (2)  (6)

10

(Maisto produktai)

 

 

Baklažanai

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Dominikos Respublika (DO)

Pesticidų liekanos (2)  (7)

10

Raukšlėtasis svaidenis (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos arba sušaldytos daržovės)

 

 

Smidrinio porūšio kininės pupuolės (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Dominikos Respublika (DO)

Pesticidų liekanos (2)  (8)

20

Paprikos (saldžiosios ir kitos) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos arba sušaldytos daržovės)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Braškės ir žemuogės (šviežios)

0810 10 00

 

Egiptas (EG)

Pesticidų liekanos (2)  (8)

10

(Maisto produktai)

 

 

Paprikos (saldžiosios ir kitos) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Egiptas (EG)

Pesticidų liekanos (2)  (9)

10

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba sušaldyti)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Betelinio pipiro lapai (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Indija (IN)

Salmonelė (10)

50

(Maisto produktai)

 

 

Sezamų sėklos

1207 40 90

 

Indija (IN)

Salmonelė (10)

20

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

 

 

Sveikos Capsicum annuum

0904 21 10

 

Indija (IN)

Aflatoksinai

20

Grūstos arba maltos Capsicum annuum

ex 0904 22 00

10

Sveiki džiovinti Capsicum genties vaisiai, išskyrus saldžiąsias paprikas (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muskatas (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

 

 

Fermentai; paruošti fermentai

3507

 

Indija (IN)

Chloramfenikolis

50

(Pašarai ir maisto produktai)

 

 

Muskatas (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonezija (ID)

Aflatoksinai

20

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

 

 

Žirniai ankštyse (negliaudyti)

ex 0708 10 00

40

Kenija (KE)

Pesticidų liekanos (2)  (11)

10

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

 

 

Mėtos

ex 1211 90 86;

30

Marokas (MA)

Pesticidų liekanos (2)  (12)

10

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti prieskoniniai augalai)

ex 2008 99 99

70

Valgomosios vynuogės

0806 10 10

 

Peru (PE)

Pesticidų liekanos (2)  (13)

10

(Maisto produktai – švieži)

 

 

Arbūzų (Egusi, Citrullus lanatus) sėklos ir jų produktai

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Siera Leonė (SL)

Aflatoksinai

50

(Maisto produktai)

 

 

Žemės riešutai, negliaudyti

1202 41 00

 

Sudanas (SD)

Aflatoksinai

50

Žemės riešutai, gliaudyti

1202 42 00

 

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

 

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Pašarai ir maisto produktai)

 

 

Paprikos (išskyrus saldžiąsias) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Tailandas (TH)

Pesticidų liekanos (2)  (14)

10

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

 

 

Betelinio pipiro lapai (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Tailandas (TH)

Salmonelė (10)

50

(Maisto produktai)

 

 

Smidrinio porūšio kininės pupuolės (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Tailandas (TH)

Pesticidų liekanos (2)  (15)

20

Baklažanai

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos arba sušaldytos daržovės)

 

 

Džiovinti abrikosai

0813 10 00

 

Turkija (TR)

Sulfitai (16)

10

Abrikosai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 50 61

 

(Maisto produktai)

 

 

Saldžiosios paprikos (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turkija (TR)

Pesticidų liekanos (2)  (17)

10

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos arba sušaldytos daržovės)

 

 

Vynmedžių lapai (vynuogių lapai)

ex 2008 99 99

11; 19

Turkija (TR)

Pesticidų liekanos (2)  (18)

50

(Maisto produktai)

 

 

Pistacijos, negliaudytos

0802 51 00

 

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)

Aflatoksinai

20

Pistacijos, gliaudytos

0802 52 00

 

(Maisto produktai)

 

 

Džiovinti abrikosai

0813 10 00

 

Uzbekistanas (UZ)

Sulfitai (16)

50

Abrikosai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 50 61

 

(Maisto produktai)

 

 

Džiovintos vynuogės (vynmedžio uogos)

0806 20

 

Uzbekistanas (UZ)

Ochratoksinas A

50

(Maisto produktai)

 

 

Kalendros lapai

ex 0709 99 90

72

Vietnamas (VN)

Pesticidų liekanos (2)  (19)

50

Bazilikas (siauralapis, kvapusis)

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

20

75

Mėtos

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

30

70

Sėjamosios petražolės

ex 0709 99 90

40

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti prieskoniniai augalai)

 

 

Valgomosios ybiškės

ex 0709 99 90

20

Vietnamas (VN)

Pesticidų liekanos (2)  (19)

50

Paprikos (išskyrus saldžiąsias) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

 

 

Banguotasis kertuotis

ex 0810 90 20

10

Vietnamas (VN)

Pesticidų liekanos (2)  (19)

20

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

 

 


(1)  Jei turi būti tikrinami tik tam tikri produktai, kuriems priskirtas kuris nors KN kodas, o tas kodas nesuskirstytas į konkrečius poskyrius, jis žymimas „ex“.

(2)  Bent tų pesticidų, kurie yra nurodyti pagal 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1) 29 straipsnio 2 dalį priimtoje kontrolės programoje ir kuriuos galima ištirti taikant daugiapakopį liekanų nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS (pesticidų stebėsena atliekama tik augaliniuose produktuose ar ant jų), liekanos.

(3)  Chlorbufamo liekanos.

(4)  Fentoato liekanos.

(5)  Šių rūšių Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.Italica Plenck, cultivar alboglabra. Taip pat vadinamos „Kai Lan“, „Gai Lan“, „Gailan“, „Kailan“, „Chinese bare Jielan“.

(6)  Trifluralino liekanos.

(7)  Acefato, aldikarbo (aldikarbo, jo sulfoksido ir jo sulfono suma, išreikšta kaip aldikarbas), amitrazo (amitrazas, įskaitant metabolitus, kurių sudėtyje yra 2,4-dimetilanilino dalis, išreikšta kaip amitrazas), diafentiurono, dikofolio (p, p′ ir o, p′ izomerų suma), ditiokarbomatų (ditiokarbomatų, išreikštų kaip CS2, įskaitant manebą, mankozebą, metiramą, propinebą, tiramą ir ziramą) ir metiokarbo (metiokarbo ir metiokarbo sulfoksido ir sulfono suma, išreikšta kaip metiokarbas), liekanos.

(8)  Heksaflumurono, metiokarbo (metiokarbo ir metiokarbo sulfoksido ir sulfono suma, išreikšta kaip metiokarbas), fentoato ir metiltiofanato liekanos.

(9)  Dikofolio (p, p′ ir o, p′ izomerų suma), dinotefurano, folpeto, prochlorazo (prochlorazo ir jo metabolitų, kurių sudėtyje yra 2,4,6-trichlorfenolio dalis, suma, išreikšta kaip prochlorazas), metiltiofanato ir triforino liekanos.

(10)  Etaloninis metodas EN/ISO 6579 arba metodas, kurio tinkamumas šiuo atveju patvirtintas, kaip nurodyta 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL L 338, 2005 12 22, p. 1) 5 straipsnyje.

(11)  Acefato ir diafentiurono liekanos.

(12)  Flubendiamido liekanos.

(13)  Etefono liekanos.

(14)  Formetanato (formetanato ir jo druskų suma, išreikšta kaip formetanatas (hidrochloridas)), protiofoso ir triforino liekanos.

(15)  Acefato, dikrotofoso, protiofoso, kvinalfoso ir triforino liekanos.

(16)  Etaloniniai metodai: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 arba ISO 5522:1981.

(17)  Diafentiurono, formetanato (formetanato ir jo druskų suma, išreikšta kaip formetanatas (hidrochloridas)) ir metiltiofanato liekanos.

(18)  Ditiokarbamatų (ditiokarbomatų, išreikštų kaip CS2, įskaitant manebą, mankozebą, metiramą, propinebą, tiramą ir ziramą) ir metrafenono liekanos.

(19)  Ditiokarbamatų (ditiokarbomatų, išreikštų kaip CS2, įskaitant manebą, mankozebą, metiramą, propinebą, tiramą ir ziramą), fentoato ir kvinalfoso liekanos.“


27.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 162/33


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1013

2015 m. birželio 25 d.

kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (1), ypač į jo 14 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 111/2005, nustatantį prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (2), ypač į jo 6 straipsnio 3 dalį, 9 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą ir 28 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1277/2005 (3) nustatytos Reglamento (EB) Nr. 273/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 įgyvendinimo narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) srityje nuostatos. Tiek Reglamentas (EB) Nr. 273/2004, tiek Reglamentas (EB) Nr. 111/2005, priėmus Reglamentą (EB) Nr. 1277/2005, buvo iš dalies pakeisti ir į juos įtrauktos nuostatos dėl įgaliojimų priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus pagal Sutarties 290 ir 291 straipsnius. Todėl naujos taisyklės turėtų būti priimtos pagal naujus įgaliojimus;

(2)

nors Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 yra susijęs su vidaus prekyba, o Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 – su tarptautine prekyba, daugelis nuostatų yra bendros jiems abiem. Siekiant užtikrinti nuoseklumą, tikslinga priimti vieną įgyvendinimo aktą, apimantį abu reglamentus;

(3)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir nuoseklų šio reglamento nuostatų vykdymą, būtina pateikti komercinių patalpų apibrėžtį;

(4)

galiojančios nuostatos, susijusios su licencijų išdavimo procedūrinėmis taisyklėmis, prekybos stebėsenai vykdyti būtinos informacijos pateikimo procedūra ir forma, taip pat importo ir eksporto leidimų forma ir tvarkymu, yra veiksmingos, todėl iš esmės turėtų būti toliau taikomos pagal šį reglamentą;

(5)

registracijos pažymėjimų išdavimo ūkio subjektams ir naudotojams procedūrinės taisyklės, nurodytos Reglamente (EB) Nr. 273/2004 ir Reglamente (EB) Nr. 111/2005, turėtų atspindėti licencijų išdavimo taisykles;

(6)

tam, kad būtų užtikrinama duomenų kokybė ir nuoseklumas ir būtų galima išvengti į Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę įtraukiamos informacijos dubliavimosi, kiekviena valstybė narė turėtų sukurti vieną bendrą informacinį punktą, kuris perduotų informaciją į duomenų bazę. Informacija turėtų būti perduodama nedelsiant. Informacija apie licenciją ar registracijos pažymėjimą turėtų apimti duomenis, kurių reikia norint nustatyti ūkio subjektą ar naudotoją, turintį licenciją ar registracijos pažymėjimą, taip pat atitinkamą (-as) cheminę (-es) medžiagą (-as). Informacija turėtų būti prieinama tik tiek, kiek valdžios institucijoms reikia pareigoms atlikti;

(7)

pagal pereinamojo laikotarpio taisykles turėtų būti leidžiama naudoti popierines formas, išduotas iki šio reglamento įsigaliojimo dienos pagal ankstesnes taisykles, kol baigsis tokių popierinių formų atsargos;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos vienodos Reglamento (EB) Nr. 273/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 įgyvendinimo taisyklės, kiek tai susiję su ūkio subjektų ir naudotojų licencijavimu ir registravimu ir jų įtraukimu į Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę, ūkio subjektų prekybos stebėsenai vykdyti būtinos informacijos teikimu, taip pat eksporto ir importo leidimų išdavimu narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) srityje.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente sąvoka „komercinės patalpos“ reiškia ūkio subjekto kiekvienoje atskiroje vietoje turimą (-us) pastatą (-us) ir žemės sklypą (-us).

3 straipsnis

Licencijų išdavimo procedūra

1.   Ūkio subjektas ar naudotojas Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 2 dalyje arba Reglamento (EB) Nr. 111/2005 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą licencijos paraišką kompetentingai institucijai pateikia elektroniniu būdu arba raštu, kaip nustatyta atitinkamos valstybės narės.

Paraiška laikoma išsamia, jeigu joje pateikiama visa informacija, nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1011 (4) 3 straipsnio 2 dalies b punkte.

2.   Vertindama licencijos paraišką kompetentinga institucija taip pat gali atsižvelgti į ankstesnius paraišką teikiančio ūkio subjekto, turinčio įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo (ĮEOV) statusą, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (5) 5a straipsnyje, atžvilgiu atliktus vertinimus arba auditą tiek, kiek jie svarbūs nagrinėjant licencijos išdavimo sąlygas.

Nukrypdama nuo šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies kompetentinga institucija gali leisti ūkio subjektams, turintiems ĮEOV statusą, teikiant paraišką nepateikti visos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1011 3 straipsnio 2 dalies b punkte minimos informacijos.

3.   Kompetentinga institucija pirmiausia įvertina paraiškos išsamumą.

Jeigu laikoma, kad paraiška neišsami, kompetentinga institucija tai nurodo pareiškėjui ir jį paragina pateikti trūkstamą ar papildomą informaciją.

Jeigu laikoma, kad paraiška išsami, kompetentinga institucija pareiškėjui patvirtina gavusi išsamią paraišką.

4.   Kompetentinga institucija sprendimą išduoti naują licenciją ar jos neišduoti priima per 60 darbo dienų nuo išsamios naujos licencijos paraiškos gavimo dienos, o sprendimą dėl licencijos atnaujinimo priima per 30 darbo dienų.

5.   Bet koks sprendimas neišduoti licencijos turi būti pagrįstas ir apie jį pareiškėjui turi būti pranešta elektroniniu būdu arba raštu.

6.   Licencija gali apimti Reglamente (EB) Nr. 273/2004 ir Reglamente (EB) Nr. 111/2005 nurodytas operacijas.

4 straipsnis

Licencijos taikymo sritis

Kompetentinga institucija gali išduoti licenciją:

a)

apimančią visas į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas ir visas operacijas kiekvienoje veiklos patalpoje arba

b)

apimančią visas į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas ir visas operacijas kiekvienoje valstybėje narėje.

5 straipsnis

Licencijos forma

Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 2 dalyje arba Reglamento (EB) Nr. 111/2005 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta licencija išduodama šio reglamento I priede nurodytos formos.

6 straipsnis

Vėlesni pakeitimai

Jeigu po licencijos išdavimo tos licencijos paraiškoje pateikta informacija, išskyrus informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1011 3 straipsnio 9 dalyje nurodytą informaciją, pasikeitė, licencijos savininkas per 10 darbo dienų nuo tokio pasikeitimo apie jį elektroniniu būdu arba raštu praneša kompetentingai institucijai.

Jeigu po pasikeitimo toliau tenkinamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1011 3 straipsnyje nurodytos sąlygos ir pakeistina informacija nurodyta licencijoje, kompetentinga institucija atitinkamai iš dalies pakeičia licenciją.

7 straipsnis

Licencijų galiojimas, jo sustabdymas ir licencijų panaikinimas

1.   Jeigu pasibaigė licencijos galiojimas arba licencija buvo panaikinta, licencijos savininkas per 10 darbo dienų nuo galiojimo pabaigos arba panaikinimo dienos grąžina nebegaliojančią licenciją kompetentingai institucijai.

2.   Jeigu kompetentinga institucija nusprendžia sustabdyti licencijos galiojimą arba panaikinti licenciją, toks sprendimas pateikiamas licencijos savininkui elektroniniu būdu arba raštu ir jame nurodomos licencijos galiojimo sustabdymo arba jos panaikinimo priežastys.

8 straipsnis

Specialios licencijos

Šio reglamento 3–7 straipsniai netaikomi Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 2 dalyje nurodytoms specialioms licencijoms.

9 straipsnis

Registracijos procedūra

1.   3, 4, 6 ir 7 straipsniai taikomi registracijos procedūrai pagal Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 6 dalį arba Reglamento (EB) Nr. 111/2005 7 straipsnio 1 dalį.

2.   Registracijos pažymėjimas pagal Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 6 dalį arba Reglamento (EB) Nr. 111/2005 7 straipsnio 1 dalį išduodamas II priede nurodytos formos.

3.   Nukrypdama nuo 2 dalies, kompetentinga institucija gali išduoti registracijos pažymėjimus ant formos, išspausdintos iki šio reglamento įsigaliojimo dienos ir atitinkančius nacionalines taisykles, taikomas prieš įsigaliojant šiam reglamentui, kol baigsis jų atsargos.

4.   1, 2 ir 3 dalys netaikomos Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 6 dalyje nurodytiems specialiems registracijos pažymėjimams.

10 straipsnis

Prekybos stebėsenai vykdyti būtina informacija

1.   Ūkio subjektai Reglamento (EB) Nr. 273/2004 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją pateikia elektroniniu būdu arba raštu, kaip nustatyta atitinkamos valstybės narės, iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 15 d., kiek tai susiję su to reglamento I priede išvardytomis 1 ir 2 kategorijų medžiagomis, įtrauktomis į oficialų sąrašą.

2.   Ūkio subjektai Reglamento (EB) Nr. 111/2005 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją pateikia elektroniniu būdu arba raštu, kaip nustatyta atitinkamos valstybės narės, iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 15 d.

3.   Ūkio subjektas 1 ir 2 dalyse nurodytas metines ataskaitas teikia, net jeigu per atitinkamus metus nebuvo jokių sandorių.

11 straipsnis

Eksporto ir importo leidimai

1.   Eksporto ir importo leidimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 111/2005 28 straipsnyje, turi būti šio reglamento atitinkamai III arba IV prieduose nustatytos formos.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, leidimo numeriui skirtas langelis gali būti kitokios formos, jeigu eksporto ar importo leidimas suteikiamas elektroninėmis priemonėmis.

2.   Išduodamos keturios eksporto leidimo kopijos, pažymėtos skaitmenimis nuo 1 iki 4. Kopiją Nr. 1 pasilieka leidimą išduodanti institucija. Kopijos Nr. 2 ir Nr. 3 pridedamos prie į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos siuntos ir pateikiamos muitinės įstaigai, kurioje pildoma muitinės eksporto deklaracija, o vėliau – kompetentingoms institucijoms siuntos išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos vietoje. Kompetentinga institucija išvežimo vietoje kopiją Nr. 2 grąžina ją išdavusiai institucijai. Kopija Nr. 3 pridedama prie į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų siuntos ir pateikiama importuojančios šalies kompetentingai institucijai. Kopiją Nr. 4 pasilieka eksportuotojas.

3.   Išduodamos keturios importo leidimo kopijos, pažymėtos skaitmenimis nuo 1 iki 4. Kopiją Nr. 1 pasilieka leidimą išduodanti institucija. Kopiją Nr. 2 leidimą išduodanti kompetentinga institucija išsiunčia eksportuojančios šalies kompetentingai institucijai. Kopija Nr. 3 vežama su į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga nuo įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos iki importuotojo komercinių patalpų, o importuotojas šią kopiją siunčia leidimą išduodančiai institucijai. Kopiją Nr. 4 pasilieka importuotojas.

4.   Vienas eksporto arba importo leidimas negali apimti daugiau kaip dviejų į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų.

5.   Leidimas išduodamas viena ar daugiau oficialiųjų Sąjungos kalbų. Jei leidimas teikiamas ne elektroninėmis priemonėmis, jis turi būti A4 formato ir ant jo turi būti atspausdintas rėminis ornamentinis fonas, kuris leidžia vizualiai atskirti mechaniniu arba cheminiu būdu padarytą klastotę.

6.   Valstybė narė gali spausdinti leidimo formas pati arba pavesti jas spausdinti savo patvirtintoms spaustuvėms. Pastaruoju atveju kiekvienoje leidimo formoje turi būti nurodyti šio patvirtinimo duomenys ir atspausdintas arba kitaip pažymėtas spaustuvės pavadinimas ir adresas ar ženklas, pagal kurį ją būtų galima atpažinti.

7.   Nukrypdama nuo 1–6 dalių, valstybė narė gali išduoti eksporto arba importo leidimą ant formos, išspausdintos iki šio reglamento įsigaliojimo dienos ir atitinkančios Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1277/2005, kol baigsis atsargos.

8.   Pagal supaprastintą procedūrą suteikti eksporto leidimai išduodami naudojant III priede nustatytos formos kopijas Nr. 1, 2 ir 4. Kopiją Nr. 1 pasilieka leidimą išduodanti institucija. Kopiją Nr. 2 ir kopiją Nr. 4 pasilieka eksportuotojas. Kitoje kopijos Nr. 2 pusėje eksportuotojas nurodo per kiekvieną eksporto operaciją eksportuotos į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekį ir likusį kiekį. Kopija Nr. 2 pateikiama muitinės įstaigai, kai pildoma muitinės eksporto deklaracija. Ta muitinės įstaiga patvirtina duomenis ir grąžina kopiją Nr. 2 eksportuotojui.

9.   Ūkio subjektas muitinės deklaracijoje kiekvienai eksporto operacijai įrašo leidimo numerį ir žodžius „supaprastinta eksporto leidimų išdavimo procedūra“. Jeigu išvežimo muitinės įstaiga nėra išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos vieta, informacija turi būti nurodyta prie eksporto siuntos pridėtuose dokumentuose.

10.   Eksportuotojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pagal supaprastintą procedūrą išduoto eksporto leidimo galiojimo pabaigos kopiją Nr. 2 grąžina ją išdavusiai institucijai.

12 straipsnis

Ūkio subjektų ir naudotojų įtraukimas į Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę

1.   Licenciją arba registracijos pažymėjimą pagal Reglamento (EB) Nr. 273/2004 3 straipsnio 7 dalį gavusių ūkio subjektų ir naudotojų įtraukimo į Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę reikmėms kiekviena valstybė narė paskiria po vieną informacinį punktą ir jo kontaktinius duomenis pateikia Komisijai.

2.   Atsakingas informacinis punktas per 30 darbo dienų nuo licencijos arba registracijos pažymėjimo išdavimo perduoda atitinkamą informaciją elektroniniu būdu. Jei atitinkamas ūkio subjektas arba naudotojas praneša kompetentingai institucijai apie atitinkamos informacijos pakeitimus arba jeigu sustabdomas licencijos ar registracijos pažymėjimo galiojimas arba jie panaikinami, atsakingas informacinis punktas atnaujina informaciją per 30 darbo dienų nuo tos dienos, kurią patvirtina pakeitimus arba sustabdo licencijos arba registracijos pažymėjimo galiojimą arba juos panaikina.

3.   Komisija užtikrina, kad:

a)

informacijos perdavimas elektroniniu būdu būtų saugus;

b)

prieiga prie duomenų bazės būtų ribojama ir suteikiama tik valstybių narių paskirtiems pareigūnams ir Komisijos pareigūnams, atsakingiems už Europos duomenų bazę.

4.   Komisija ir kompetentingos institucijos imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad duomenų bazėje pateikta informacija apie ūkio subjektus ir naudotojus būtų naudojama tik paskirtų pareigūnų ir Komisijos pareigūnų oficialių pareigų reikmėms.

5.   Informacija apie ūkio subjektus ir naudotojus apima visą vardą, pavardę (pavadinimą), adresą, licencijos arba registracijos pažymėjimo numerį, licencijos arba registracijos pažymėjimo galiojimo statusą, taip pat į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, kurias apima atitinkama licencija arba registracijos pažymėjimas, pavadinimą ir KN kodą.

6.   Komisija saugo informaciją apie licencijas ir registracijos pažymėjimus, kurie nustoja galioti arba yra panaikinami, duomenų bazėje bent trejus metus nuo galiojimo pabaigos arba panaikinimo dienos.

13 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 47, 2004 2 18, p. 1.

(2)  OL L 22, 2005 1 26, p. 1.

(3)  2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles (OL L 202, 2005 8 3, p. 7).

(4)  2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 12).

(5)  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).


I PRIEDAS

Image

Pastabos

1.

Pavyzdžio išdėstymo laikytis neprivaloma.

2.

Pavyzdžio eilės numerių ir teksto laikytis privaloma. Pusjuodžiu šriftu paryškintus langelius užpildyti privaloma.

3.

Informacija apie langelius:

 

1 langelis (Licencijos turėtojas). Gali būti papildomai įrašomi atsakingo pareigūno vardas ir pavardė.

 

3 langelis (galiojimo pradžia ir pabaiga). Nurodoma galiojimo terminas arba tai, ar licencijų turėtojai privalo ne rečiau kaip kas trejus metus įrodyti, kad sąlygos, kuriomis licencija buvo suteikta, tebėra tenkinamos.

 

4 langelis (į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos). Į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, kaip nurodyta priede, arba, jeigu tai mišinys arba natūralus produktas, – jo ir bet kurios į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, esančios mišinyje arba natūraliame produkte, pavadinimas, kaip nurodyta priede. Atitinkamai nurodomos druskos.

 

4 langelis (KN kodas). Be KN kodo galima papildomai įrašyti CAS numerį.

 

4 langelis (operacija). Nurodoma eksporto, importo ir (arba) kitokia tarpininkavimo veikla. Kalbant apie importą, jei reikia, nurodomos sandėliavimo, apdorojimo, perdirbimo, panaudojimo ir įprastų apdorojimo bei (arba) išleidimo į laisvą apyvartą formos. Operacijoms, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004, nurodoma: sandėliavimo, gamybos, perdirbimo, prekybos, platinimo ir (arba) tarpininkavimo būdai.

 

4 langelis (komercinės patalpos). Jei kalbama apie Reglamento (EB) Nr. 111/2005 2 straipsnyje nurodytą tarpininkavimo veiklą, komercinių patalpų nurodyti nereikia.

4.

Valstybės narės gali numatyti langelius nacionaliniams tikslams. Langeliai turi būti pažymėti eilės numeriu ir didžiąja raide (pvz., 4A).

5.   Asmens duomenų apsauga

Europos Komisijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Valstybės narės kompetentingai institucijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomos nacionalinių teisės aktų nuostatos, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Tvarkant asmens duomenis siekiama užtikrinti narkotinių medžiagų pirmtakų prekybos Sąjungoje, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 273/2004 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1258/2013, ir tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1259/2013, stebėseną.

Už duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas yra kompetentinga nacionalinė institucija, kuriai pateikiamas šis dokumentas. Kompetentingų institucijų sąrašas skelbiamas Komisijos interneto svetainėje adresu

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, 17 straipsniu, Komisija ir valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nepažeisdamos nuostatų, taikytinų duomenų apsaugai Sąjungoje, ir siekdamos kontroliuoti ir stebėti tam tikras medžiagas, dažnai naudojamas neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, gali dalytis asmens duomenimis ir šiame dokumente pateikta informacija su atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis.

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir atitinkamais atvejais juos ištaisyti, pašalinti ar sustabdyti jų tvarkymą pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 arba nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Visi prašymai pasinaudoti teise susipažinti, ištaisyti, pašalinti asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą pateikiami juos tvarkyti kompetentingai institucijai, kuriai buvo pateiktas prašymas imtis priemonių.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 111/2005 33 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 273/2004 13b straipsnis.

Šiame dokumente nurodytų asmens duomenų negalima saugoti ilgiau nei būtina tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti.

Kilus konfliktui skundus galima teikti atitinkamai nacionalinei duomenų apsaugos institucijai. Nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys pateikiami Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato svetainėje (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Jeigu skundas susijęs su Europos Komisijos tvarkomais asmens duomenimis, jį reikėtų teikti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


II PRIEDAS

Image

Pastabos

1.

Pavyzdžio išdėstymo laikytis neprivaloma.

2.

Pavyzdžio eilės numerių ir teksto laikytis privaloma. Pusjuodžiu šriftu paryškintus langelius užpildyti privaloma.

3.

Informacija apie langelius:

 

1 langelis (Registracijos pažymėjimo turėtojas). Gali būti papildomai įrašomi atsakingo pareigūno vardas ir pavardė.

 

3 langelis (galiojimo pradžia ir pabaiga). Nurodoma galiojimo pradžia ir, jei reikia, pabaiga.

 

4 langelis (į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos). Į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, kaip nurodyta priede, arba, jeigu tai mišinys arba natūralus produktas, – jo ir bet kurios į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, esančios mišinyje arba natūraliame produkte, pavadinimas, kaip nurodyta priede. Atitinkamai nurodomos druskos.

 

4 langelis (KN kodas). Be KN kodo galima papildomai įrašyti CAS numerį.

 

4 langelis (operacija). Nurodoma eksporto, importo ir (arba) kitokia tarpininkavimo veikla. Kalbant apie importą, jei reikia, nurodomos sandėliavimo, apdorojimo, perdirbimo, panaudojimo ir įprastų apdorojimo bei (arba) išleidimo į laisvą apyvartą formos. Operacijoms, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004, nurodoma: sandėliavimo, gamybos, perdirbimo, prekybos, platinimo ir (arba) tarpininkavimo būdai.

 

4 langelis (komercinės patalpos). Jei kalbama apie Reglamento (EB) Nr. 111/2005 2 straipsnyje nurodytą tarpininkavimo veiklą, komercinių patalpų nurodyti nereikia.

4.

Valstybės narės gali numatyti langelius nacionaliniams tikslams. Langeliai turi būti pažymėti eilės numeriu ir didžiąja raide (pvz., 4A).

5.   Asmens duomenų apsauga

Europos Komisijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Valstybės narės kompetentingai institucijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomos nacionalinių teisės aktų nuostatos, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Tvarkant asmens duomenis siekiama užtikrinti narkotinių medžiagų pirmtakų prekybos Sąjungoje, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 273/2004 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1258/2013, ir tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1259/2013, stebėseną.

Už duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas yra kompetentinga nacionalinė institucija, kuriai pateikiamas šis dokumentas. Kompetentingų institucijų sąrašas skelbiamas Komisijos interneto svetainėje adresu

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, 17 straipsniu, Komisija ir valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nepažeisdamos nuostatų, taikytinų duomenų apsaugai Sąjungoje, ir siekdamos kontroliuoti ir stebėti tam tikras medžiagas, dažnai naudojamas neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, gali dalytis asmens duomenimis ir šiame dokumente pateikta informacija su atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis.

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir atitinkamais atvejais juos ištaisyti, pašalinti ar sustabdyti jų tvarkymą pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 arba nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Visi prašymai pasinaudoti teise susipažinti, ištaisyti, pašalinti asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą pateikiami juos tvarkyti kompetentingai institucijai, kuriai buvo pateiktas prašymas imtis priemonių.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 111/2005 33 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 273/2004 13b straipsnis.

Šiame dokumente nurodytų asmens duomenų negalima saugoti ilgiau nei būtina tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti.

Kilus konfliktui skundus galima teikti atitinkamai nacionalinei duomenų apsaugos institucijai. Nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys pateikiami Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato svetainėje (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Jeigu skundas susijęs su Europos Komisijos tvarkomais asmens duomenimis, jį reikėtų teikti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


III PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Pastabos

I.

1.

Leidimas pildomas viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų. Jeigu leidimas pildomas ranka, įrašai daromi rašalu ir rašoma didžiosiomis raidėmis.

2.

Paduodamas paraišką, pareiškėjas užpildo 1, 3, 5, 7, 9–19 langelius; tačiau informacija, kuri turi būti įrašyta 7, 8 ir 10–13 ir 18 langeliuose, gali būti pateikta vėliau, jeigu paraiškos padavimo metu ji nėra žinoma. Šiuo atveju 18 langelyje nurodyta informacija įrašoma ne vėliau kaip prieš pateikiant eksporto deklaraciją, o papildoma informacija, kuri turi būti įrašyta 7, 8 ir 10–13 langeliuose, pateikiama ne vėliau kaip prieš faktinį prekių išvežimą muitinės įstaigai arba kitai institucijai, esančiai išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos vietoje.

3.

1, 5, 7 ir 9 langeliai. Įrašomi visi vardai, pavardės (pavadinimai) ir adresai (telefonas, faksas, el. paštas).

4.

5 langelis. Atitinkamai įrašomi trečiojoje šalyje esančio importuotojo importo leidimo dokumento (pvz., „neprieštaravimo rašto“, importo leidimo, kito trečiosios paskirties šalies pareiškimo) numeris.

5.

7 langelis. Įrašomi visų kitų su eksporto operacija susijusių ūkio subjektų, įskaitant vežėjus, tarpininkus ir muitinės agentus, visi vardai, pavardės (pavadinimai) ir adresai (telefonas, faksas, el. paštas).

6.

9 langelis. Įrašomas asmens arba bendrovės, kuriai pristatomos prekės paskirties šalyje ir kurie nebūtinai yra galutiniai vartotojai, visas vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas (telefonas, faksas, el. paštas).

7.

10 langelis. Atitinkamai įrašomi valstybės narės, uosto, oro uosto arba pasienio punkto pavadinimai.

8.

11 langelis. Atitinkamai įrašomi šalies, uosto, oro uosto arba pasienio punkto pavadinimai.

9.

12 langelis. Įrašomos visos transporto priemonės, kurios bus panaudotos (pavyzdžiui sunkvežimis, laivas, lėktuvas, traukinys ir pan.). Jeigu eksporto leidimas taikomas kelioms eksporto operacijoms, šio langelio pildyti nereikia.

10.

13 langelis. Pateikiama išsami informacija apie pasirinktą maršrutą.

11.

14a ir 14b langeliai. Įrašomas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede, 4 kategorijos vaistų komercinis pavadinimas, siuntoje esančių vienetų skaičius, vienete esančių tablečių/ampulių skaičius, taip pat viename vienete (tabletėje/ampulėje) esančios į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis, arba, jeigu tai mišinys ar natūralus produktas, – pavadinimas, 8 skaitmenų KN kodas ir komercinis pavadinimas.

12.

15a ir 15b langeliai. Įrašomas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos 8 skaitmenų KN kodas, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede.

13.

16a ir 16b langeliai. Kiek tai susiję su 4 kategorija, įrašomas bendras grynas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos vaistų siuntoje svoris.

14.

19 langelis:

didžiosiomis raidėmis įrašomas pareiškėjo vardas ir pavardė (pavadinimas) arba atitinkamai paraišką pasirašiusio jo įgalioto asmens vardas ir pavardė (pavadinimas),

pagal susijusios valstybės narės pavyzdžių nuostatas, pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas patvirtina, kad suinteresuotas asmuo savo paraiškoje pateikė išsamius ir tikslius duomenis. Nedarant poveikio galimybei taikyti nuostatas dėl baudų, ši deklaracija pagal valstybėse narėse galiojančias nuostatas prilygsta įsipareigojimui, kad:

deklaracijoje pateikta tiksli informacija,

visi prie jos pridėti bet kokie dokumentai yra autentiški,

laikomasi visų reikalavimų, keliamų į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede, eksportui.

tais atvejais, kai leidimas išduodamas taikant kompiuterinę procedūrą, šiame leidimo punkte pareiškėjo parašo gali nebūti, jeigu šis parašas yra pareiškime.

II.   (Supaprastinta eksporto leidimų išdavimo procedūra)

1.

Jeigu taikoma supaprastinta eksporto leidimų išdavimo procedūra, 7, 8, 10–13 ir 18 langelių pildyti nereikia.

2.

Kitoje kopijos Nr. 2 pusėje 24–27 langeliai turi būti užpildomi kiekvienai eksporto operacijai.

3.

23 langelis. Nurodomas leidžiamasis didžiausias kiekis ir grynas svoris. Kiek tai susiję su 4 kategorija, įrašomas bendras grynas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos vaistų siuntoje svoris.

24 stulpelis. 1 dalyje nurodomas turimas kiekis ir 2 dalyje – dalinis eksporto kiekis. Kiek tai susiję su 4 kategorija, įrašomas bendras grynas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos vaistų siuntoje svoris.

25 stulpelis. Nurodomas dalinis eksporto kiekis žodžiais.

26 langelis. Muitinės deklaracijos numeris ir data.

Asmens duomenų apsauga

Europos Komisijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Valstybės narės kompetentingai institucijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomos nacionalinių teisės aktų nuostatos, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Tvarkant asmens duomenis siekiama užtikrinti narkotinių medžiagų pirmtakų prekybos Sąjungoje, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 273/2004 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1258/2013, ir tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1259/2013, stebėseną.

Už duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas yra kompetentinga nacionalinė institucija, kuriai pateikiamas šis dokumentas. Kompetentingų institucijų sąrašas skelbiamas Komisijos interneto svetainėje adresu

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, 17 straipsniu, Komisija ir valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nepažeisdamos nuostatų, taikytinų duomenų apsaugai Sąjungoje, ir siekdamos kontroliuoti ir stebėti tam tikras medžiagas, dažnai naudojamas neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, gali dalytis asmens duomenimis ir šiame dokumente pateikta informacija su atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis.

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir atitinkamais atvejais juos ištaisyti, pašalinti ar sustabdyti jų tvarkymą pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 arba nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Visi prašymai pasinaudoti teise susipažinti, ištaisyti, pašalinti asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą pateikiami juos tvarkyti kompetentingai institucijai, kuriai buvo pateiktas prašymas imtis priemonių.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 111/2005 33 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 273/2004 13b straipsnis.

Šiame dokumente nurodytų asmens duomenų negalima saugoti ilgiau nei būtina tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti.

Kilus konfliktui skundus galima teikti atitinkamai nacionalinei duomenų apsaugos institucijai. Nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys pateikiami Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato svetainėje (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Jeigu skundas susijęs su Europos Komisijos tvarkomais asmens duomenimis, jį reikėtų teikti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


IV PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Pastabos

1.

Leidimas pildomas viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų. Jeigu leidimas pildomas ranka, įrašai daromi rašalu ir rašoma didžiosiomis raidėmis.

2.

1, 4, 6, 8 ir 11–16 langelius pareiškėjas užpildo paduodamas paraišką; tačiau informacija, kuri turi būti įrašyta 7, 9 ir 10–15 langeliuose, gali būti pateikta vėliau. Tokiu atveju šią informaciją reikia pateikti vėliausiai iki įvežant prekes į Sąjungos muitų teritoriją.

3.

1 ir 4 langeliai. Įrašomi visi vardai ir pavardės (pavadinimai) ir adresai (telefonas, faksas, el. paštas).

4.

6 langelis. Įrašomi visų kitų su importo operacija susijusių ūkio subjektų, įskaitant vežėjus, tarpininkus ir muitinės agentus, visi vardai, pavardės (pavadinimai) ir adresai (telefonas, faksas, el. paštas).

5.

8 langelis. Įrašomas visas galutinio gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Galutinis gavėjas ir importuotojas gali būti identiški.

6.

7 langelis. Įrašomas trečiosios šalies institucijos pavadinimas ir adresas (telefonas, faksas, el. paštas).

7.

9 langelis. Įrašomi valstybės narės, uosto, oro uosto arba pasienio punkto pavadinimai.

8.

10 langelis. Įrašomos visos transporto priemonės, kurios bus panaudotos (pavyzdžiui sunkvežimis, laivas, lėktuvas, traukinys ir pan.).

9.

11a ir 11b langeliai. Įrašomas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede, 4 kategorijos vaistų komercinis pavadinimas, siuntoje esančių vienetų skaičius, vienete esančių tablečių/ampulių skaičius, taip pat viename vienete (tabletėje/ampulėje) esančios į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis, arba, jeigu tai mišinys ar natūralus produktas, – pavadinimas, 8 skaitmenų KN kodas ir komercinis pavadinimas.

10.

11a ir 11b langeliai. Tiksliai nurodoma medžiagos pakuotė (pavyzdžiui, 2 metalinės dėžės po 5 l kiekvienoje). Jeigu tai mišinys, natūralus produktas ar preparatas, nurodomas atitinkamas komercinis pavadinimas.

11.

12a ir 12b langelis. Įrašomas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos 8 skaitmenų KN kodas, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede.

13a ir 13b langeliai. Kiek tai susiję su 4 kategorija, įrašomas bendras grynas į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos vaistų siuntoje svoris.

12.

16 langelis:

didžiosiomis raidėmis įrašomas pareiškėjo vardas ir pavardė arba atitinkamai paraišką pasirašiusio jo įgalioto asmens vardas ir pavardė,

pagal susijusių valstybių narių pavyzdžių nuostatas, pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas patvirtina, kad suinteresuotas asmuo savo paraiškoje pateikė išsamius ir tikslius duomenis. Nedarant poveikio galimybei taikyti nuostatas dėl baudų, ši deklaracija pagal valstybėse narėse galiojančias nuostatas prilygsta įsipareigojimui, kad:

pateikta tiksli informacija,

visi prie jos pridėti bet kokie dokumentai yra autentiški,

laikomasi visų kitų reikalavimų,

tais atvejais, kai leidimas išduodamas taikant kompiuterinę procedūrą, šiame leidimo punkte pareiškėjo parašo gali nebūti, jeigu šis parašas yra pareiškime.

13.   Asmens duomenų apsauga

Europos Komisijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Valstybės narės kompetentingai institucijai tvarkant šiame dokumente pateiktus asmens duomenis taikomos nacionalinių teisės aktų nuostatos, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Tvarkant asmens duomenis siekiama užtikrinti narkotinių medžiagų pirmtakų prekybos Sąjungoje, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 273/2004 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1258/2013, ir tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1259/2013, stebėseną.

Už duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas yra kompetentinga nacionalinė institucija, kuriai pateikiamas šis dokumentas. Kompetentingų institucijų sąrašas skelbiamas Komisijos interneto svetainėje adresu

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, 17 straipsniu, Komisija ir valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nepažeisdamos nuostatų, taikytinų duomenų apsaugai Sąjungoje, ir siekdamos kontroliuoti ir stebėti tam tikras medžiagas, dažnai naudojamas neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, gali dalytis asmens duomenimis ir šiame dokumente pateikta informacija su atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis.

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir atitinkamais atvejais juos ištaisyti, pašalinti ar sustabdyti jų tvarkymą pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 arba nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Visi prašymai pasinaudoti teise susipažinti, ištaisyti, pašalinti asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą pateikiami juos tvarkyti kompetentingai institucijai, kuriai buvo pateiktas prašymas imtis priemonių.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 111/2005 33 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 273/2004 13b straipsnis.

Šiame dokumente nurodytų asmens duomenų negalima saugoti ilgiau nei būtina tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti.

Kilus konfliktui skundus galima teikti atitinkamai nacionalinei duomenų apsaugos institucijai. Nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys pateikiami Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato svetainėje (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Jeigu skundas susijęs su Europos Komisijos tvarkomais asmens duomenimis, jį reikėtų teikti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


27.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 162/65


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1014

2015 m. birželio 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantį Direktyvos 2004/36/EB (1) 9 straipsnį, ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 474/2006 (2) sudarytas oro vežėjų, kuriems taikomas Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašas;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 4 straipsnio 3 dalį kai kurios valstybės narės ir Europos aviacijos saugos agentūra (toliau – EASA) pateikė Komisijai informaciją, kuri yra aktuali siekiant atnaujinti tą Sąjungos sąrašą. Svarbios informacijos pateikė ir tam tikros trečiosios šalys. Remiantis ta informacija ir Komisijos atliktais tikrinimais, šis Sąjungos sąrašas turėtų būti dabar atnaujintas;

(3)

Komisija visiems susijusiems oro vežėjams tiesiogiai arba per valdžios institucijas, atsakingas už teisės aktais nustatytą jų priežiūrą, pranešė pagrindinius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis bus priimtas sprendimas uždrausti jiems vykdyti veiklą Sąjungoje arba pakeisti į Sąjungos sąrašą įrašytam oro vežėjui nustatyto veiklos draudimo sąlygas;

(4)

susijusiems oro vežėjams Komisija suteikė galimybę susipažinti su valstybių narių, EASA ir trečiųjų šalių pateiktais dokumentais ir pateikti pastabas raštu bei informaciją žodžiu Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui, įsteigtam Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3922/1991 (3);

(5)

Komisija pateikė Skrydžių saugos komitetui naujausią informaciją apie šiuo metu pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 ir jo įgyvendinimo Reglamentą (EB) Nr. 473/2006 (4) vykdomas bendras konsultacijas su Angolos, Botsvanos, Jemeno, Filipinų, Gabono, Ganos, Indijos, Indonezijos, Irano, Kazachstano, Kongo Demokratinės Respublikos, Libano, Libijos, Madagaskaro, Mauritanijos Islamo Respublikos, Mozambiko, Sudano, Tailando ir Zambijos kompetentingomis institucijomis ir oro vežėjais. Komisija taip pat pateikė Skrydžių saugos komitetui informaciją apie Afganistaną, Beniną, Gvinėją, Kirgiziją, Nepalą, Šiaurės Korėją, San Tomę ir Prinsipę ir Taivaną, taip pat Komisija pateikė atnaujintą informaciją dėl techninių konsultacijų su Rusijos Federacija;

(6)

Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui EASA pateikė Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) pagal Visuotinės saugos priežiūros audito programą (toliau – USOAP) atlikto audito ataskaitų analizės rezultatus. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, buvo priminta, kaip svarbu, kad valstybės narės perone tikrintų visų pirma tų oro vežėjų orlaivius, kuriems licencijas išdavė valstybės, kurių atžvilgiu ICAO nustatė reikšmingų saugos problemų arba kurių saugos priežiūros sistema, remiantis EASA išvada, turi didelių trūkumų. Nustačius šiuos prioritetinius patikrinimus ir Komisijai vykdant konsultacijas pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005, tikimasi gauti daugiau informacijos apie oro vežėjų, kuriems licencijos išduotos tose valstybėse, saugos rodiklius;

(7)

Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui EASA pateikė patikrinimų perone, atliktų pagal užsienio valstybei priklausančio orlaivio saugos vertinimo (toliau – SAFA) programą, vadovaujantis Komisijos reglamentu (ES) Nr. 965/2012 (5), analizės rezultatus;

(8)

Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui EASA pateikė atnaujintą informaciją apie techninės pagalbos projektus, įgyvendintus valstybėse, kurių oro vežėjams taikomos Reglamente (EB) Nr. 2111/2005 numatytos priemonės arba veiklos stebėjimas. EASA išdėstė su šiuo klausimu susijusius planus ir pateikė informaciją apie prašymus toliau teikti techninę pagalbą ir bendradarbiauti siekiant padidinti civilinės aviacijos administracijų (CAA) administracinį ir techninį pajėgumą, kad būtų padedama spręsti visas taikytinų tarptautinių standartų nesilaikymo problemas. Valstybės narės paragintos į tuos prašymus atsakyti dvišaliu pagrindu, atsakymą suderinus su Komisija ir EASA. Šiuo klausimu Komisija pabrėžė, kad, siekiant padidinti tarptautinės aviacijos saugą, yra naudinga teikti tarptautinei aviacijos bendruomenei informaciją (ypač naudojant ICAO saugos srities bendradarbiavimo pagalbos tinklo duomenų bazę) apie Sąjungos ir jos valstybių narių teikiamą techninę pagalbą;

(9)

Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui Eurokontrolė pateikė atnaujintą informaciją apie padėtį, susijusią su SAFA įspėjimo funkcija, ir naujausius statistinius duomenis apie įspėjimo pranešimus, susijusius su oro vežėjais, kuriems taikomas draudimas;

Sąjungos oro vežėjai

(10)

remdamosi EASA atlikta informacijos, gautos tikrinant Sąjungos oro vežėjų orlaivius perone arba EASA vykdant standartizacijos patikrinimus, taip pat nacionalinėms aviacijos administracijoms atliekant specialius patikrinimus ir auditą, analize, kelios valstybės narės ėmėsi tam tikrų priemonių reikalavimų vykdymui užtikrinti ir apie jas informavo Komisiją bei Skrydžių saugos komitetą. Estija pranešė, kad Estijos civilinės aviacijos administracija atliko oro vežėjo „AS Avies“ auditą ir kad oro vežėjas sprendžia nustatytas problemas;

(11)

valstybės narės pakartojo, kad yra pasirengusios imtis reikiamų veiksmų, jei iš aktualios saugos informacijos paaiškėtų, kad Sąjungos oro vežėjams nesilaikant reikiamų saugos standartų kyla neišvengiama grėsmė saugai;

Angolos oro vežėjai

(12)

Reglamentu (EB) Nr. 474/2006 su pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1197/2011 (6), leidžiama oro vežėjui „TAAG Angola Airlines“, kuriam pažymėjimas išduotas Angoloje, vykdyti veiklą Sąjungoje keturiais „Boeing 737-700“ tipo orlaiviais, kurių registracijos ženklai yra D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH ir D2-TBJ, trimis „Boeing 777-200“ tipo orlaiviais, kurių registracijos ženklai yra D2-TED, D2-TEE ir D2-TEF, ir dviem „Boeing 777-300“ tipo orlaiviais, kurių registracijos ženklai yra D2-TEG ir D2-TEH;

(13)

2014 m. lapkričio 21 d. oro vežėjas „TAAG Angola Airlines“ per Angolos kompetentingas institucijas (toliau – INAVIC) pateikė prašymą į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 B priedą įrašyti naują „Boeing 777-300“ tipo orlaivį. Komisijai pakvietus, 2015 m. vasario 25 d. Briuselyje INAVIC ir „TAAG Angola Airlines“ dalyvavo techninių konsultacijų posėdyje, kuriame buvo išsamiai peržiūrėti visi esamos saugos padėties aspektai, be kita ko, susiję su oro vežėjo „TAAG Angola Airlines“ orlaivių parko papildymu nauju orlaiviu;

(14)

INAVIC daugiausia pastangų iš esmės skyrė teisinės sistemos suderinimui su tarptautiniais reikalavimais, infrastruktūros gerinimui (radijo ryšio veikimo zonai savo teritorijoje), licencijų išdavimo personalui ir organizacijoms reikalavimų stiprinimui ir dabartinių oro vežėjų priežiūrai. Kadangi ši veikla kol kas nevisiškai atitinka būtinus tarptautinės saugos standartus, nes pažymėjimų išdavimas oro vežėjams nepakankamai griežtas, nėra galimybės sušvelninti dabartinio draudimo, taikomo visiems INAVIC išduotus pažymėjimus turintiems oro vežėjams, išskyrus „TAAG Angola Airlines“. Komisija atsižvelgė į tai, kad INAVIC ir „TAAG Angola Airlines“ bendradarbiavimas ir koordinavimas pagerėjo – reguliariai vyksta susitikimai, kuriuose aptariami visi oro vežėjo veiklos aspektai;

(15)

„TAAG Angola Airlines“ pranešė apie orlaivių parko atnaujinimą ir didinimą: „B737-200“ ir „B747-300 Combi“ tipo orlaiviai bus nebenaudojami, o bus įsigyti nauji „B777-200“, „B777-300ER“ ir „B737-700“ tipo orlaiviai; taip pat bus skiriama daug dėmesio veiklos kokybei, technikai, techninei priežiūrai ir augimui. Padedant išorės konsultantams labai pagerėjo pilotų mokymas. Saugą taip pat pavyko pagerinti pradėjus naudoti nebaudžiamąjį anoniminį pranešimų apie įvykius mechanizmą. Ši informacija kartu su išsamia skrydžio duomenų stebėjimo analize dabar sistemingai naudojama, kad būtų nustatyti praeityje įvykę incidentai arba anomalijos ir jiems užkirstas kelias, taip pat ji įtraukiama į pilotų mokymo programą;

(16)

vykstant leidimo išdavimo trečiosios šalies oro vežėjui procesui (7) nuo 2014 m. lapkričio mėn. „TAAG Angola Airlines“ nuolat bendravo su EASA ir teikė faktinius ir išsamius duomenis apie savo orlaivių parką ir veiklą;

(17)

todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas ir į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 B priedą turi būti įrašytas „TAAG Angola Airlines“ dar vienas „Boeing 777-300“ tipo orlaivis (registracijos ženklas D2-TEI), kad šį orlaivį būtų leista naudoti Sąjungoje;

(18)

valstybės narės turi toliau tikrinti, ar oro vežėjas „TAAG Angola Airlines“ iš tiesų laikosi reikiamų saugos standartų, pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012 atlikdamos prioritetinius šio oro vežėjo orlaivių patikrinimus perone;

Botsvanos oro vežėjai

(19)

Komisijai paprašius, 2015 m. sausio 30 d. raštu Botsvanos civilinės aviacijos administracija pateikė informaciją apie padarytą pažangą sprendžiant reikšmingas saugos problemas ir reaguojant į kitus ICAO nustatytus faktus. Botsvanos civilinės aviacijos administracija nurodė, kokia tolesnė pažanga padaryta įgyvendinant tarptautinius saugos standartus. Botsvanos civilinės aviacijos administracija paraginta kreiptis į ICAO, kad pastaroji patikrintų, kaip išspręstos reikšmingos saugos problemos;

(20)

Remiantis turima su sauga susijusia informacija, negalima pagrįsti sprendimo uždrausti oro vežėjams, kuriems pažymėjimai išduoti Botsvanoje, vykdyti veiklą arba nustatyti jiems veiklos apribojimas. Tačiau, Komisijos nuomone, padėtį reikėtų toliau atidžiai stebėti;

(21)

todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad šiuo metu nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašą, į jį įrašant Botsvanos oro vežėjus;

Kongo Demokratinės Respublikos oro vežėjai

(22)

visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimai išduoti Kongo Demokratinėje Respublikoje, į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedą įrašyti nuo 2006 m. kovo mėn. (8);

(23)

2015 m. gegužės 27 d. raštu Kongo Demokratinės Respublikos kompetentingos institucijos (Autorité de l'Aviation Civile, toliau – ANAC) pranešė Komisijai, kad buvo panaikinti oro vežėjų „Air Baraka“, „Biega Airways“, „Cetrac Aviation Service SPRL“, „CongoExpress“, „GIS'AIR“, „Goma Express“, „GTRA“, „Katanga Express“, „Okapi Airlines“, „Patron Airways“, „Pegasus Aviation“, „Sion Airlines“ ir „Tracep Congo“ oro vežėjų pažymėjimai, todėl šie oro vežėjai turėtų būti išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedo;

(24)

2015 m. birželio 4 d. AAC pateikė Komisijai papildomos informacijos, iš kurios matyti, kad buvo panaikinti oro vežėjų „African Air Service Commuter“, „Air Castilla“, „Air Malebo“, „Armi Global Business Airways“, „Business Aviation“, „CHC Stellavia“, „Eagles Services“, „Ephrata Airlines“, „Filair“, „Fly Congo“, „Galaxy Kavatsi“, „International Trans Air Business“, „Jet Congo Airlines“, „Katanga Wings“, „Lignes Aériennes Congolaises“, „Mavivi Air Trade“, „Safe Air“, „Stellar Airways“, „Waltair Aviation“ ir „Wimbi Dira Airways“ oro vežėjų pažymėjimai, todėl šie oro vežėjai turėtų būti išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedo;

(25)

AAC taip pat pranešė Komisijai, kad licencijos oro susisiekimui vykdyti buvo išduotos oro vežėjams „Dakota SPRL“, „Malu Aviation“, „Serve Air“ ir „Congo Airways“, tačiau nepateikė įrodymų, kad pažymėjimų šiems oro vežėjams išdavimas ir jų priežiūra visiškai atitinka taikytinus tarptautinius saugos standartus. Todėl šie oro vežėjai turėtų būti įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedą;

(26)

todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas ir iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedo išbraukti oro vežėjai „African Air Service Commuter“, „Air Baraka“, „Air Castilla“, „Air Malebo“, „Armi global Business Airways“, „Biega Airways“, „Business Aviation“, „Cetrac Aviation Service SPRL“, „CHC Stellavia“, „Congo Express“, „Eagles Services“, „Ephrata Airlines“, „Filair“, „Fly Congo“, „Galaxy Kavatsi“, „GIS'AIR“, „Goma Express“, „GTRA“, „International Trans Air Business“, „Jet Congo Airlines“, „Katanga Express“, „Katanga Wings“, „Lignes Aériennes Congolaises“, „Mavivi Air Trade“, „Okapi Airlines“, „Patron Airways“, „Pegasus Aviation“, „Safe Air“, „Sion Airlines“, „Stellar Airways“, „Tracep Congo“, „Waltair Aviation“ ir „Wimbi Dira Airways“, o oro vežėjai „Dakota“, „Malu Aviation“, „Serve Air“ ir „Congo Airways“ įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedą;

Gabono oro vežėjai

(27)

oro vežėjai „Air Services SA“ ir „SCD Aviation“ į A priedą įrašyti 2008 m. liepos mėn. Oro vežėjui „Gabon Airlines“ leista nuo 2008 m. liepos mėn. skrydžius į ES vykdyti tik „Boeing 767-200“ tipo orlaiviu, kurio registracijos ženklas TR-LHP, Reglamento (EB) Nr. 715/2008 (9) 15 konstatuojamojoje dalyje nurodytomis sąlygomis.

(28)

2015 m. birželio 5 d. Gabono kompetentingos institucijos pateikė Komisijai įrodymą, kad buvo panaikinti oro vežėjų „Air Services SA“, „SCD Aviation“ ir „Gabon Airlines“ oro vežėjo pažymėjimai, todėl šie oro vežėjai turėtų būti išbraukti iš oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą arba kuriems taikomi veiklos apribojimai, Sąjungos sąrašo;

(29)

Gabono kompetentingos institucijos pranešė Komisijai, kad 2015 m. gegužės 6 d. oro vežėjui „Tropical Air Gabon“ išdavė oro vežėjo pažymėjimą, tačiau neįrodė, kad šiam oro vežėjui pažymėjimas išduotas ir jo veikla prižiūrima pagal visus taikytinus tarptautinius saugos standartus. Todėl šis oro vežėjas turėtų būti įrašytas į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedą;

(30)

todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas ir iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedo išbraukti oro vežėjai „Air Services SA“ ir „SCD Aviation“, iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006 B priedo išbraukti oro vežėjas „Gabon Airlines“, o oro vežėjas „Tropical Air Gabon“ įrašytas į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedą;

Ganos oro vežėjai

(31)

2010 m. rugsėjo mėn. į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedą buvo įrašytas oro vežėjas „Meridian Airways LTD“ (10). 2010 m. rugsėjo mėn. „Airlift International (GH) LTD“ buvo įrašytas į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 B priedą, kuriuo remiantis Sąjungoje leidžiama naudoti tik konkretų „DC-8-63F“ tipo orlaivį. Abu sprendimai priimti nustačius rimtų saugos trūkumų per patikrinimą perone, atliktą pagal SAFA programą. 2010 m. lapkričio mėn. nuspręsta, kad „Airlift International (GH) LTD“ Sąjungoje gali naudoti kitą „DC-8 63F“ tipo orlaivį (11).

(32)

2014 m. vasario 5 d. Ganos civilinės aviacijos administracija (toliau – GCAA) Komisijai atsiuntė tam tikrų Ganoje registruotų „DC-8-63F“ tipo orlaivių išregistravimo pažymėjimus. GCAA taip pat pranešė, kad ji davė techninius nurodymus uždrausti oro vežėjams, kuriems pažymėjimai išduoti Ganoje, naudoti „DC-8“ tipo orlaivius; šie nurodymai įsigaliojo 2013 m. gruodžio 31 d. Šį faktą galima laikyti patvirtinimu, kad Ganos valstybė nebepalaiko „DC-8“ tipo orlaivių naudojimo ir jų įtraukimo į valstybinį orlaivių registrą;

(33)

2015 m. vasario 16 d. GCAA pateikė Komisijai rašytinių įrodymų, kad GCAA panaikino „Meridian Airways LTD“ ir „Airlift International (GH) LTD“ oro vežėjų pažymėjimus. 2015 m. kovo 17 d. vyko GCAA aukšto rango atstovų, Komisijos ir EASA posėdis, kurio metu GCAA pateikė išsamios informacijos, susijusios su dabartine organizacine struktūra, oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Ganoje, priežiūra ir pažymėjimų išdavimo oro vežėjams procesu. Faktas, kad buvo panaikinti šie du oro vežėjo pažymėjimai bei kiti faktai, pateikti per techninį posėdį, susiję su GCAA aviacinės saugos priežiūros tvarka, buvo laikomi pakankami, kad būtų prieita prie išvados, jog „Meridian Airways LTD“ ir „Airlift International (GH) LTD“ baigė savo veiklą;

(34)

todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas ir iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedo išbrauktas oro vežėjas „Meridian Airways LTD“, o iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006 B priedo išbrauktas oro vežėjas „Airlift International (GH) LTD“;

(35)

jei iš aktualios saugos informacijos paaiškėtų, kad dėl tarptautinių saugos standartų nesilaikymo kyla neišvengiama grėsmė saugai, Komisijai gali tekti imtis veiksmų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005;

Indijos oro vežėjai

(36)

2014 m. gruodžio 24 d. rašte Indijos generalinė civilinės aviacijos direkcija pateikė Komisijai atnaujintos informacijos apie taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi Indijos DGCA, susijusius su 2014 m. sausio mėn. Jungtinių Valstijų federalinės aviacijos administracijos (toliau – FAA) priimtu sprendimu Indijos atitikties lygį sumažinti nuo 1 kategorijos iki 2 kategorijos atsižvelgiant į Tarptautinės aviacijos saugos vertinimo (toliau – IASA) auditą. Šiame rašte taip pat buvo nurodyta, kad 2014 m. gruodžio mėn. FAA atliko pakartotinį Indijos DGCA vertinimą. 2015 m. balandžio 8 d. FAA paskelbė nusprendusi, kad atsižvelgdama į IASA auditą Indijos atitikties lygį padidinti nuo 2 kategorijos iki 1 kategorijos;

(37)

2015 m. balandžio 10 d. rašte, nusiųstame Indijos DGCA, Komisija pritarė teigiamam FAA sprendimui padidinti Indijos IASA atitikties lygį, tačiau dar kartą pabrėžė, kad Indijos DGCA turėtų toliau bendradarbiauti su Komisija ir reguliariai teikti atnaujintą informaciją apie tai, kad Indijos DGCA vykdo savo tarptautinius saugos ir priežiūros įsipareigojimus;

(38)

2015 m. gegužės 7 d. vyko techninės konsultacijos, kuriose dalyvavo Komisijos, EASA, vienos valstybės narės ekspertai ir Indijos DGCA aukšto rango atstovai. Per posėdį Indijos DGCA turėjo galimybę išsamiai nurodyti priemones, kurių ji ėmėsi ir dėl kurių FAA padidino Indijos atitikties lygį nuo antros kategorijos iki pirmos kategorijos. Indijos DGCA pateikė išsamų taisomųjų veiksmų planą, kurį ji įgyvendino, taip pat konkrečią informaciją apie tvarias priemones, kurias ji įgyvendino, kad padidintų saugos priežiūros pajėgumą. Komisija atsižvelgė į Indijos DGCA pateiktą informaciją. Nuspręsta, kad nebūtina uždrausti arba apriboti oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Indijoje, veiklą, tačiau naudinga tęsti technines konsultacijas, kad su sauga susiję klausimai būtų nuolat aptariami su Indijos DGCA;

(39)

todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad šiuo metu nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašą, į jį įrašant Indijos oro vežėjus;

(40)

valstybės narės turi toliau tikrinti, ar iš tiesų laikomasi reikiamų saugos standartų, vykdydamos prioritetinius Indijos oro vežėjų orlaivių patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012;

Indonezijos oro vežėjai

(41)

toliau vyksta reguliarios Komisijos ir Indonezijos generalinės civilinės aviacijos generalinio direkcijos (toliau – DGCA) konsultacijos siekiant stebėti, kokią pažangą daro Indonezijos DGCA, kad užtikrintų, jog visų oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Indonezijoje, saugos priežiūra atitiktų tarptautinius saugos standartus. Po 2014 m. gegužės mėn. ICAO atlikto audito DGCA baigė rengti taisomųjų veiksmų planą ir šiuo metu baigia įgyvendinti tuos taisomuosius veiksmus;

(42)

2014 m. gruodžio 28 d. oro vežėjo „Indonesia AirAsia“ orlaivis QZ8501 skrydžio metu virš Javos jūros patyrė avariją. Orlaivis sudužo, o visi keleiviai ir įgulos nariai žuvo. Indonezijos nacionalinis transporto saugos komitetas (toliau – NTSC) atlieka avarijos tyrimą, galutinę jo ataskaitą tikimasi gauti iki 2015 m. pabaigos;

(43)

2015 m. sausio mėn. Komisijos atstovai vyko į Indoneziją aptarti 2014 m. gegužės mėn. ICAO atlikto audito rezultatų, kad užtikrintų, jog tų oro vežėjų, kurie nebėra įtraukti į Sąjungos sąrašą, saugos priežiūros lygis toliau būtų toks, kad nebūtų pagrindo juo į tą sąrašą įtraukti. Komisijos atstovai susitiko su Indonezijos transporto ministru, Indonezijos DGCA, Nacionalinio transporto saugos komitetu ir susijusių oro vežėjų atstovais. Šie oro vežėjai pateikė išsamią saugos valdymo sistemų ir tarptautinių saugos standartų įgyvendinimo apžvalgą;

(44)

2015 m. kovo 31 d. rašte DGCA pateikė išsamią informaciją apie vykdomus taisomuosius veiksmus, kuriais siekiama išspręsti ICAO nustatytas problemas. Be to, DGCA pateikė informacijos apie susijusių oro vežėjų saugos priežiūrą. Atlikusi pateiktos informacijos analizę, Komisija paprašė papildomų paaiškinimų, susijusių su oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Indonezijoje, saugos priežiūra ir galiojančio Indonezijos oro vežėjo pažymėjimų turėtojų sąrašo;

(45)

papildomi paaiškinimai buvo pateikti 2015 m. gegužės 13 d. rašte. Pateikta informacija apie programą, pagal kurią stebimi ir prižiūrimi oro vežėjai, kuriems šiuo metu daroma draudimo vykdyti veiklą išimtis, t. y. „PT. Garuda Indonesia“, „Airfast Indonesia“, „Ekspres Transportasi Antarbenua“ ir „Indonesia Air Asia“. Remiantis pateikta informacija, buvo padaryta išvada, kad DGCA vykdo šių oro vežėjų saugos priežiūrą ir kad nėra aktualios su sauga susijusios informacijos, kuria būtų galima pagrįsti veiklos draudimo sprendimą;

(46)

tame pačiame rašte Indonezijos DGCA informavo Komisiją, kad buvo panaikinti šių oro vežėjų pažymėjimai:„Mandala Airlines“ (Nr. 121-005), „Merpati Nusantara Airlines“ (Nr. 121-002), „Sky Aviation“ (Nr. 121-028 ir 135-044) ir „Republik Express“ (Nr. 121-040). Todėl oro vežėjas „Mandala Airlines“ turėtų būti išbrauktas iš Indonezijos oro vežėjų, kuriems daroma išimtis, sąrašo, o oro vežėjai „Merpati Nusantara Airlines“, „Sky Aviation“ ir „Republik Express“ turėtų būti išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedo;

(47)

todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas ir oro vežėjas „Mandala Airlines“ turėtų būti išbrauktas iš oro vežėjų, kuriems daroma išimtis, sąrašo, o oro vežėjai „Merpati NusantaraAirlines“, „Sky Aviation“ ir „Republik Express“, turėtų būti išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedo;

Irano oro vežėjai

(48)

oro vežėjas „Iran Air“, kuriam pažymėjimą išdavė Irano Islamo Respublikos civilinės aviacijos organizacija, į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 B priedą buvo įrašytas 2010 m. kovo 30 d. (12) Po Sąjungos vertinimo vietoje vizito oro vežėjo „Iran Air“ parko veiklos ribojimai buvo patikslinti 2010 m. liepos 5 d. (13);

(49)

oro vežėjas „Iran Air“ pateikė Komisijai informacijos su patvirtinamaisiais dokumentais apie dabartinį parką. Oro vežėjas prašė nebetaikyti „Airbus A320“ tipo orlaiviui veiklos apribojimų, kad galėtų juos naudoti Sąjungoje. Tačiau iki šiol negalima patikrinti faktų, pateiktų per techninį posėdį ir (arba) per Sąjungos vertinimo vietoje vizitą. Todėl šiuo metu negalima priimti sprendimo leisti „Iran Air“ naudoti „Airbus A320“ tipo orlaivį;

(50)

todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad šiuo metu dėl oro vežėjų, kuriems pažymėjimas išduotas Irane, nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašą;

Kazachstano oro vežėjai

(51)

Komisija toliau stebi, kaip po 2014 m. ICAO koordinavimo ir patvirtinimo vizito (toliau – IKPV) į Kazachstaną ši šalis įgyvendina taisomųjų veiksmų planą. IKVP patvirtino, kad reikšminga saugos problema, susijusi su tinkamumu skraidyti, išspręsta, taip pat kad padaryta bendra pažanga įgyvendinant tarptautinius saugos standartus. Tačiau ICAO nustatė rimtų trūkumų orlaivių naudojimo skrydžiams srityje ir netgi padidino su šia sritimi susijusių reikšmingų saugos problemų skaičių;

(52)

2015 m. balandžio 27 d. vyko techninės konsultacijos su Kazachstano civilinės aviacijos komitetu (toliau – CAC), per kurias CAC turėjo galimybę pateikti Komisijai atnaujintą informaciją apie CAC vykdomą priežiūros veiklą ir savo trumpojo ir vidutinio laikotarpio prioritetus. Remiantis CAC pateikta informacija, pradėti vykdyti tam tikri taisomieji veiksmai. Kitų taisomųjų veiksmų įvykdymo laipsniai skirtingi. CAC nusistatęs šiuos 2015 m. prioritetus: pradėti taikyti penkiapakopį oro vežėjų pažymėjimų išdavimą, parengti specialiųjų patvirtinimų procedūras, pasamdyti daugiau technikos specialistų, parengti ir įgyvendinti saugos priežiūros programą ir patikrinimo planą, pradėti naudoti naujus patikrinimo ir audito kontrolinius sąrašus, organizuoti inspektorių mokymą ir suteikti inspektoriams įgaliojimų atlikti jiems paskirtas stebėjimo ir kontrolės funkcijas;

(53)

per technines konsultacijas oro vežėjas „Air Astana“ informavo, kad 2015 m. balandžio mėn. CAC įvykdė pakartotinį pažymėjimo išdavimą šiam oro vežėjui. Be to, oro vežėjas nuolat teikė atnaujintą informaciją apie vykdomus skrydžius, mokymą ir techninę priežiūrą;

(54)

2015 m. balandžio mėn. techninėse konsultacijose oro vežėjas „SCAT Air Company“ informavo Komisiją, kad jo veiklos saugos audito, kurį atliko Tarptautinė oro transporto asociacija, išvados teigiamos ir kad iki 2015 m. pabaigos jam veikiausiai bus išduotas Tarptautinės oro transporto asociacijos atlikto veiklos saugos audito pažymėjimas, jei bus pašalintos likusios reikalavimų nesilaikymo problemos;

(55)

remiantis Komisijos turima informacija ir per technines konsultacijas vykusiomis diskusijomis, padaryta išvada, kad Kazachstano įstaigoms vis dar sunku įgyvendinti tarptautinius saugos standartus. Komisija ypač ragina CAC sutelkti pastangas įgyvendinti tarptautinius saugos standartus, nes būtent nuo jų priklauso tai, ar Komisija teigiamai įvertins galimybę sumažinti apribojimų, kokie dabar taikomi CAC prižiūrimiems oro vežėjams;

(56)

todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad šiuo metu dėl Kazachstano oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašą;

(57)

valstybės narės turi toliau tikrinti, ar iš tiesų laikomasi reikiamų saugos standartų, vykdydamos prioritetinius oro vežėjo „Air Astana“ orlaivių patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012;

Libano oro vežėjai

(58)

toliau konsultuojamasi su Libano generaline civilinės aviacijos direkcija (toliau –DGCA) siekiant gauti įrodymų, kad Libanas įgyvendina taisomųjų veiksmų planą, parengtą atsižvelgiant į patikrinimo faktus ir reikšmingą saugos problemą, nustatytus per ICAO koordinavimo ir patvirtinimo vizitą 2012 m. gruodžio mėn.;

(59)

2015 m. balandžio 9 d. Briuselyje surengtame posėdyje Libano transporto reikalų ministro patarėjas informavo Komisiją ir EASA apie Civilinės aviacijos administracijos valdybos sukūrimą. Jis taip pat kalbėjo apie pasiūlymus saugos priežiūros funkcijas atskirti nuo saugos užtikrinimo funkcijų, nes dabar šių abiejų rūšių funkcijas vykdo Libano DGCA. Pateikta daugiau informacijos, kokių papildomų priemonių ėmėsi DGCA bendradarbiaudamas su ICAO. 2015 m. kovo mėn. lankėsi ICAO regioninio biuro saugos reikalų grupė, kad patikrintų pažangą, padarytą įgyvendinant reikšmingos saugos problemos šalinimo veiksmus;

(60)

įgyvendindama Viduržemio jūros regiono šalių aviacijos saugumo padalinio projektą, nuo 2014 m. rugsėjo mėn. iki 2015 m. kovo mėn. Komisija per EASA teikė Libano DGCA techninę tarptautinių saugos standartų įgyvendinimo pagalbą. Ši veikla padėjo Libano DGCA įgyvendinti taisomuosius veiksmus, patobulinti vidines procedūras, žinynus ir vadovėlius ir geriau pasirengti tobulinti organizacijos struktūrą;

(61)

remiantis turima su sauga susijusia informacija, negalima pagrįsti sprendimo uždrausti oro vežėjams, kuriems pažymėjimai išduoti Libane, vykdyti veiklą arba nustatyti jiems veiklos apribojimas. Tačiau, Komisijos nuomone, padėtį reikėtų toliau atidžiai stebėti. Konsultacijos su Libano institucijomis pagal Reglamento (EB) Nr. 473/2006 3 straipsnio 2 dalį bus tęsiamos;

(62)

todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad šiuo metu nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašą, į jį įrašant Libano oro vežėjus;

(63)

jei iš aktualios saugos informacijos paaiškėtų, kad dėl tarptautinių saugos standartų nesilaikymo kyla neišvengiama grėsmė saugai, Komisijai gali tekti imtis tolesnių veiksmų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005;

Libijos oro vežėjai

(64)

Komisiją toliau verčia nerimauti aviacijos saugos padėtis Libijoje. Sąjungos pripažinta vyriausybė paskyrė naują kompetentingą instituciją – Libijos civilinės aviacijos administraciją (toliau – LCAA). Kai kurias su aviacijos sauga susijusias užduotis, pavyzdžiui, pilotų informavimą (NOTAM), LCAA paskyrė vykdyti kitų valstybių kompetentingoms institucijoms. Tačiau senoji kompetentinga institucija, t. y. Libijos civilinės aviacijos administracija LYCAA, veikia toliau ir siunčia pranešimus NOTAM, nors kitų valstybių kompetentingos institucijos tokius pranešimus siunčia LCAA vardu. Gali būti paveikta aviacijos sauga, nes šių organizacijų siunčiamuose pranešimuose NOTAM apie tą pačią oro erdvę arba tuos pačius aerodromus gali būti nesuderinamos informacijos;

(65)

Komisija užmezgė ryšius su LCAA, tačiau negavo naudingos informacijos, kurią būtų galima patikrinti, apie dabartinę civilinės aviacijos priežiūros būklę arba apie Libijos civilinės aviacijos statusą;

(66)

dėl dabartinės neaiškios ir nepastovios situacijos Libijoje ir riboto LCAA pajėgumo tinkamai prižiūrėti Libijos oro vežėjus ir kontroliuoti neišvengiamą saugos riziką laikoma, kad Libija nepajėgi įvykdyti savo tarptautinių aviacijos saugos įsipareigojimų;

(67)

todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad šiuo metu dėl Libijos oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašą;

Madagaskaro oro vežėjai

(68)

toliau aktyviai vyko konsultacijos su Madagaskaro kompetentingomis institucijomis (Aviation Civile de Madagascar, toliau – ACM) siekiant stebėti, kokią pažangą daro šios institucijos, kad užtikrintų, jog visų oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Madagaskare, saugos priežiūra atitiktų tarptautinius saugos standartus;

(69)

2015 m. balandžio 28 d. Komisija, padedama EASA, surengė konsultacijų posėdį su ACM ir oro vežėjo „Air Madagascar“ atstovais. Šiame posėdyje ACM ir oro vežėjo atstovai informavo apie pažangą, kurią kompetentinga institucija ir oro vežėjas padarė įgyvendindami savo atitinkamus taisomųjų ir prevencinių veiksmų planus, kad pašalintų saugos problemas, iškeltas per 2014 m. vasario mėn. ES vertinamąjį apsilankymą;

(70)

ACM atstovai pranešė visų pirma apie inspektorių mokymo pažangą, padarytą įgyvendinant ICAO techninės pagalbos programą SAFE, ir teigė, kad, jų organizacijos nuomone, iki posėdžio dienos kvalifikuoti inspektoriai buvo išklausę 65 proc. būtino mokymo, todėl ACM gali pasiekti priimtinus priežiūros pareigų vykdymo rodiklius. 2014 m. priežiūros programą padėjo įvykdyti trečiosios šalys, tačiau ACM yra tikra, kad 2015 m. priežiūros programos vykdymas aiškiai parodys organizacijos pajėgumą įvykdyti savo priežiūros pareigas. ACM taip pat pranešė apie sprendimą sustabdyti oro vežėjų „Aeromarine“, „Henri Fraise Fils Transport Aérien“ ir „Insolite Travel Fl“ pažymėjimų galiojimą ir apie mokymo organizacijos Ecole Nationale d'Enseignement de l'Aéronautique et de la Météorologie patvirtinimą. Galiausiai ACM atstovai pabrėžė, kad toliau vyksta saugos priežiūros sistemos 1–5 svarbiausių elementų nuotolinis ICAO vertinimas, kuris turėtų būti užbaigtas 2015 m. liepos mėn.;

(71)

be informacijos apie savo prevencinių ir taisomųjų veiksmų planą, oro vežėjas „Air Madagascar“ pateikė naujausias žinias apie savo orlaivių parko raidą ir informavo visų pirma apie tai, kad svarstoma įsigyti trečią „ATR 72-600“ tipo orlaivį ir kad 2015 m. ketvirtame ketvirtyje du „Boeing 737-300“ tipo orlaivius suplanuota pakeisti „Boeing 737-700“ tipo orlaiviais;

(72)

Komisija atsižvelgė į ACM ir oro vežėjo „Air Madagascar“ pateiktą informaciją. Komisija teigiamai vertina pažangą, kurią padarė ACM ir oro vežėjas „Air Madagascar“ kurdami naujus arba tobulindami esamus procesus. Tačiau Komisija ypatingai pabrėžia, kad abiem organizacijoms reikia turėti pajėgumų, kad šiuos procesus veiksmingai įgyvendintų. Komisija pataria dirbti laipsniškai ir vengti procesų, kurie būtų įgyvendinti tik iš dalies, kaip pažymėta per Sąjungos vertinamąjį apsilankymą Madagaskare 2014 m. vasario mėn.;

(73)

2015 m. gegužės 8 d. ACM informavo Komisiją, kad oro vežėjas „Air Madagascar“ pateikė prašymą į bendrovės orlaivių, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 474/2006 B priede, sąrašą įrašyti „Airbus A340-300“ tipo orlaivį, kurio registracijos ženklas 5R-EAA;

(74)

2015 m. gegužės 29 d. Madagaskaro turizmo, transporto ir meteorologijos reikalų ministras pranešė norintis, kad 2015 m. birželio mėn. Skrydžių saugos komiteto posėdyje būtų iš naujo įvertinta dviejų „Airbus A340-300“ tipo orlaivių situacija. Tačiau jei pakartotinis galimybių oro vežėją „Air Madagascar“ išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006 B priedo vertinimas nebūtų užbaigtas iki 2015 m. birželio mėn. posėdžio, ministras pritartų oro vežėjo „Air Madagascar“ pateiktam prašymui į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 B priedą įrašyti „Airbus A340-300“ tipo orlaivį, kurio registracijos ženklas 5R-EAA;

(75)

atsižvelgdama į problemų, nustatytų per ES vertinamąjį apsilankymą Madagaskare 2014 m. vasario mėn., reikšmingumą, Komisija mano, kad įrašymo sąlygos iš esmės nesiskiria nuo sąlygų, kurias reikia įvykdyti, kad oro vežėjas „Air Madagascar“ būtų išbrauktas iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006 B priedo. Peržiūrėjus informaciją, kurią ACM ir oro vežėjas „Air Madagascar“ pateikė po 2014 m. balandžio 28 d. susitikimo, kad pagrįstų „Airbus A340-300“ tipo orlaivio, kurio registracijos ženklas 5R-EAA, įrašymą į Reglamento (EB) Nr. 474/2006, aiškėja, kad šios sąlygos neįvykdytos;

(76)

todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad šiuo metu dėl Madagaskaro oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašą;

Mauritanijos Islamo Respublikos oro vežėjai

(77)

2015 m. vasario 24 d. Briuselyje įvyko Komisijos, EASA, kelių valstybių narių, Mauritanijos civilinės aviacijos administracijos (Agence Nationale de l'Aviation Civile) ir oro vežėjo „Mauritania Airlines International“ (toliau –MAI) techninis posėdis. Mauritanijos civilinės aviacijos administracijos atstovai papasakojo apie saugos padėtį Mauritanijoje bei administracijos valstybinį saugos planą ir atkreipė dėmesį į gerus ICAO audito rezultatus, gautus aukštu lygiu veiksmingai įgyvendinus tarptautinius saugos standartus. MAI paaiškino, kaip sprendė problemas, nustatytas pastaruoju metu tikrinant orlaivius pagal SAFA programą, ir pranešė ketinantis užsiregistruoti Tarptautinės oro transporto asociacijos veiklos saugos auditui. MAI patvirtino, kad dėl ekonominių priežasčių nutraukė skrydžius į kai kuriuos Sąjungos oro uostus ir ketina sukurti regioninį bendradarbiavimo su Sąjungos oro vežėju tinklą. Todėl MAI nusprendė pakeisti savo orlaivių parko sudėtį ir naudoti mažesnius orlaivius pagal didesnio skrydžių dažnumo tvarkaraštį;

(78)

naujausiais EASA pateiktais tikrinimo pagal SAFA programą duomenimis, sauga gerėja, nes orlaivius tikrinant Sąjungoje pagal SAFA programą nustatoma mažiau problemų, nors kai kurios valstybės narės atkreipė dėmesį, kad naujieji „Embraer ERJ145“ tipo orlaiviai MAI orlaivių parką papildė ne pagal pakankamai tinkamą tvarką. 2015 m. kovo 10–14 d. Nuakšote atliktas parengiamasis Tarptautinės oro transporto asociacijos veiklos saugos auditas. Civilinės aviacijos administracija ir MAI pateikė preliminarius parengiamojo audito rezultatus. Iš jų aiškėja, kad tarptautiniai saugos standartai įgyvendinti pakankamai gerai ir nėra požymių, kad būtų ypač pavojingų saugos trūkumų;

(79)

todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad šiuo metu nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašą, į jį įrašant Mauritanijos Islamo Respublikos oro vežėjus;

(80)

jei iš aktualios saugos informacijos paaiškėtų, kad dėl tarptautinių saugos standartų nesilaikymo kyla neišvengiama grėsmė saugai, Komisijai gali tekti imtis tolesnių veiksmų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005;

Mozambiko oro vežėjai

(81)

2014 m. lapkričio ir gruodžio mėn. surengtas ICAO koordinavimo ir patvirtinimo vizitas siekiant patikrinti, kokia pažanga padaryta įgyvendinant Mozambiko kompetentingos civilinės aviacijos institucijos (Instituto de Aviação Civil de Moçambique, toliau – IACM) taisomųjų veiksmų planą. ICAO koordinavimo ir patvirtinimo vizito metu domėtasi Mozambiko civilinės aviacijos teisės aktais, IACM vidaus sandara, aerodromais ir antžeminėmis priemonėmis, taip pat Mozambike teikiamomis oro navigacijos paslaugomis. ICAO koordinavimo ir patvirtinimo vizito ataskaita 2015 m. gegužės 5 d. paskelbta ICAO interneto svetainėje;

(82)

pripažinus pažangą, kurią IACM padarė šalindama ICAO nustatytus trūkumus, ir IACM pastangas sukurti tarptautinius saugos standartus atitinkančią aviacijos saugos sistemą, anksčiau planuota, kad Sąjungos saugos vertinimo vizitas galėtų įvykti 2015 m.;

(83)

Sąjungos saugos vertinimo vizitas, kuriame dalyvavo Komisijos, EASA ir valstybių narių ekspertai, Mozambike įvyko 2015 m. balandžio mėn. Buvo įvertinti pirmiausia aviacijos teisės aktai ir civilinės aviacijos taisyklės, IACM vidaus sandara, personalo licencijavimas ir mokymas, orlaivių tinkamumo skraidyti priežiūra ir orlaivių naudojimo priežiūra;

(84)

per Sąjungos vertinimo vizitą išsiaiškinta, kad galiojančiuose pagrindiniuose teisės aktuose yra nuostatų, neatitinkančių tarptautinių saugos standartų. Laukiama, kad valdžios institucijos patvirtintų persvarstytą pagrindinį aviacijos teisės aktą su pakeitimais, kuriais neatitikimas bus pašalinta. Galioja specialios teisinės ir techninės taisyklės, tačiau jos neišsamios ir nenuoseklios. Be to, laukiama, kad valdžios institucijos patvirtintų persvarstytus IACM įstatus, pagal kuriuos IACM gautų būtiną finansinę ir veiklos autonomiją ir būtų pašalinti nustatyti šios srities trūkumai. Darbuotojų samdymas iš esmės užbaigtas, taip pat padaryti kai kurie iš suplanuotų organizavimo pakeitimų, tačiau dar neįgyvendinta daugybė paskesnių priemonių;

(85)

Sąjungos vertinimo vizitas parodė silpnąsias IACM veiklos vietas ir trūkumus įvairiose (pavyzdžiui, personalo licencijavimo ir mokymo, orlaivių tinkamumo skraidyti ir naudojimo priežiūros) srityse. Aplankiusi tris oro vežėjus iš reprezentatyviosios imties Sąjungos vertinimo grupė išsiaiškino, kad yra didelių informacijos registravimo spragų, žinynai netinkami, organizavimo principai netvarkingi ir bloga techninės priežiūros praktika. Už kai kuriuos iš šių dalykų atsako oro vežėjas, tačiau daugelis kitų rodo, kad kompetentinga instituciją nevykdo pakankamos tinkamos priežiūros;

(86)

kita vertus, IACM įrodė tvirtai pasiryžusi pasiekti savo galutinį tikslą – sukurti tarptautinius saugos standartus atitinkančią aviacijos sistemą, o jos veiklą visiškai remia ir jai pritaria valdžios institucijos. Tačiau artimiausiu laikotarpius IACM reikės profesionalių, kvalifikuotų ir nešališkų patarėjų. Komisija drauge su IACM ir EASA rengiasi teikti tokią techninę pagalbą, kad būtų pašalinti likę trūkumai ir būtų sukurtas organizacijos pajėgumas, būtinas reikalingam tvarumui pasiekti;

(87)

remdamasi Sąjungos vertinimo vizito rezultatais, Komisija nusprendė, kad IACM padarė didelę tarptautinių saugos standartų įgyvendinimo pažangą, tačiau Mozambiko saugos priežiūros sistemoje dar yra didelių trūkumų. Šiuo metu IACM negali pakankamai gerai prižiūrėti civilinės aviacijos veiklos Mozambike pagal tarptautinius saugos standartus. Todėl nėra trūksta įrodymų, kad būtų galima priimti sprendimą švelninti draudimą vykdyti veiklą visiems oro vežėjams, kuriems pažymėjimai išduoti Mozambike;

(88)

todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad šiuo metu dėl Mozambiko oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašą;

Filipinų oro vežėjai

(89)

2010 m. kovo mėn. visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimai išduoti Filipinų Respublikoje, įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 (14) A priedą, remiantis patikrintais įrodymais, kad kompetentingos institucijos, atsakingos už tų oro vežėjų priežiūrą, nepakankamai pajėgios šalinti saugos trūkumus. Be to, trūko įrodymų, kad oro vežėjai, kuriems pažymėjimai išduoti Filipinų Respublikoje, laikosi taikomų tarptautinių saugos standartų ir rekomenduojamos praktikos;

(90)

2013 m. liepos mėn. iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006 (15) A priedo išbrauktas oro vežėjas „Philippine Airlines“. 2014 m. balandžio mėn. iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006 (16) A priedo išbrauktas oro vežėjas „Cebu Pacific Air“. Abu sprendimai pagrįsti 2013 m. birželio mėn. Sąjungos vertinimo vietoje vizito rezultatais, geresne tų oro vežėjų priežiūra, kurią vykdė Filipinų civilinės aviacijos administracija (toliau – CAAP) ir tų oro vežėjų pajėgumu veiksmingai laikytis tarptautinių saugos standartų. 2014 m. balandžio mėn. JAV Federalinė aviacijos administracija paskelbė nusprendusi, kad atsižvelgdama į audito pagal Tarptautinės aviacijos saugos vertinimo programą rezultatus padidins Filipinų atitikties lygį nuo pirmos kategorijos iki antros kategorijos;

(91)

2015 m. kovo 10 d. Komisija, EASA, valstybė narė, CAAP aukšto rango atstovai ir trys oro vežėjai, kuriems pažymėjimai išduoti Filipinuose (t. y. „Zest Airways Inc.“ (toliau – „Air Asia Zest“), „Air Philippines Corporation“ ir „South East Asian Airlines (SEAir) Inc.“, susitiko aptarti techninių klausimų. CAAP atstovai pateikė naujausių žinių apie tobulinamą veiklos organizavimą, įskaitant CAAP Skrydžių standartų inspekcijos pertvarką ir išsamią informaciją apie CAAP inspektorių mokymą. Be to, CAAP atstovai papasakojo, kaip ši įstaiga prižiūri oro vežėjus „Air Asia Zest“, „Air Philippines Corporation“ ir „South East Asian Airlines (SEAir) Inc.“ Kalbėdami apie saugos priežiūrą, susitikime dalyvavę CAAP atstovai paaiškino, kokia planinė būtiniausio metinio tikrinimo programa taikoma kiekvienam oro vežėjui ir kokia konkreti stebėjimo veikla yra susijusi su kiekvienu iš jų. Posėdyje CAAP atstovai pranešė naujausias žinias apie Filipinų valstybinės saugos programos įgyvendinimą. Jie pateikė konkrečią informaciją apie Filipinų valstybinę kilimo ir tūpimo takų saugos programą, įskaitant informaciją apie susijusią mokymo ir informavimo programą. CAAP atstovai pateikė naujausius duomenis, kaip tiriamas oro vežėjo „Air Asia Zest“ orlaivio nuvažiavimas nuo kilimo ir tūpimo tako 2014 m. gruodžio 30 d.;

(92)

2015 m. kovo 10 d. vykusiose techninėse konsultacijose oro vežėjai „Air Asia Zest“, „Air Philippines Corporation“ ir „South East Asian Airlines (SEAir) Inc.“ paaiškino, kaip kiekvienas vykdo savo veiklą. Į pateiktą informaciją oro vežėjai įtraukė paaiškinimą, kaip organizuoti ir kaip veikia kiekvieno iš jų saugos ir kokybės padaliniai. Pateikta tiksli informacija apie orlaivių parkus, kiekvieno oro vežėjo saugos problemų mažinimą ir vidinį kokybės užtikrinimą. Be to, kiekvienas oro vežėjas papasakojo apie savo skrydžių duomenų stebėjimo programas;

(93)

atsižvelgus į įrodymus, gautus šiose techninėse konsultacijose, 2015 m. balandžio mėn. suorganizuotas Sąjungos vertinimo vietoje vizitas Filipinuose. Vertinamajame apsilankyme dalyvavo Komisijos, EASA ir valstybių narių atstovai. Vertinimas vyko CAAP biuruose ir aplankius kelis oro vežėjus, pasirinktus iš tam tikros imties, t. y. „Air Asia Inc.“, „Air Asia Zest“, „Air Philippines Corporation“, „Island Aviation Inc.“, „Magnum Air (Skyjet) Inc.“, „South East Asian Airlines (SEAir) Inc.“ ir „South East Asian Airlines (SEAIR) International“;

(94)

per Sąjungos vertinimo vietoje vizitą sužinota, kad Skrydžių standartų inspekcijoje dirba 173 darbuotojai, kuriems duota užduotis išduoti pažymėjimus oro vežėjams ir juos prižiūrėti. Ištyrus įrodymus patvirtinta, kad pagrindinės veiklos ir techninės priežiūros inspektoriai yra pakankamai patyrę, kad priežiūrą galėtų vykdyti veiksmingai, ir kad jie yra išklausę teorinį mokymą, kaip vykdyti priežiūros pareigas. Kad inspektoriams būtų lengviau vykdyti priežiūros pareigas, CAAP parengė pagalbines inspektoriaus darbo priemones, įskaitant pagalbinį struktūrinį užduočių kontrolinį sąrašą, CAAP techninių gairių dokumentus, inspektavimo formas ir priežiūros žinynus;

(95)

per Sąjungos vertinimo vietoje vizitą CAAP pranešė naudojanti civilinės aviacijos saugos priežiūros ataskaitų ir sekimo duomenų bazę (CASORT) siekdama padėti parengti būtiniausio metinio tikrinimo kalendorinius planus. Kad pavieniai inspektoriai galėtų parengti struktūrinį priežiūros kalendorinį planą, CAAP skelbia „Nacionalinės stebėjimo ir tikrinimo programos gaires“. Šiame dokumente paaiškintos galimybės atlikti specializuotą patikrinimą, jei oro vežėjo pažymėjimo turėtojas nepasiekia tam tikrų rodiklių. Kaip išduodamas ir atnaujinamas oro vežėjo pažymėjimas, CAAP paaiškino „Pažymėjimų išdavimo oro vežėjams ir jų administravimo vadove“. Per Sąjungos vertinamąjį apsilankymą buvo patikrintos CAAP išduotus pažymėjimus turinčių devynių oro vežėjų (įskaitant oro vežėjus, kuriuos aplankė ES vertinimo grupė) pažymėjimų išdavimo ir atnaujinimo bylos. Be to, stebėta, kaip CAAP inspektoriai vykdo tam tikrą stebėjimą. Pripažinta, kad ši stebėta veikla suplanuota ir įvykdyta pakankamai gerai;

(96)

iš reprezentatyviosios imties Sąjungos vertintojai aplankė septynis oro vežėjus, kuriems pažymėjimai išduoti Filipinuose. Šioje imtyje buvo keturi didžiausi Filipinuose išduotus pažymėjimus turintys oro vežėjai, kurie dar įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedą. Juos lankant siekta patikrinti, kokiu mastu jie laikosi tarptautinių saugos standartų. Be to, pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede nustatytus bendruosius kriterijus apsilankymo tikslas buvo įvertinti kiekvieno iš šių oro vežėjų pasiryžimą ir gebėjimą šalinti saugos trūkumus. Pagrindinė išvada, padaryta apsilankius pas šiuos oro vežėjus, kad jie tikrai pasiryžę ir yra pakankamai pajėgūs šalinti saugos trūkumus;

(97)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais padaryta ši Sąjungos vertinimo vietoje vizito išvada – Filipinų civilinės aviacijos administracija nori ir gali šalinti saugos trūkumus ir pakankamai sugeba įgyvendinti aktualius tarptautinius saugos standartus, taip pat ir Filipinų civilinės aviacijos taisykles, ir prireikus užtikrinti tų standartų ir taisyklių laikymąsi;

(98)

2015 m. birželio 10 d. Skrydžių saugos komitete buvo išklausyti CAAP atstovai. Susitikime taip pat išklausyti trijų oro vežėjų („Air Asia Zest“, „Air Philippines Corporation“ ir „Cebgo Inc“, buvęs „South East Asian Airlines (SEAir) Inc.“), iš reprezentatyviosios imties, kuriems pažymėjimai išduoti Filipinuose, atstovų pranešimai;

(99)

CAAP pateikė Komisijai savo Skrydžių standartų inspekcijos organizacinę schemą, informavo apie darbuotojus, paskirtus rengti saugos priežiūros uždavinius, ir bendrai papasakojo apie aviacijos veiklą Filipinuose. CAAP pranešė, kad yra atsakinga už 36 oro vežėjo pažymėjimo turėtojų priežiūrą ir devynis iš jų priskyrė prie didelių orlaivių naudotojų. CAAP taip pat pateikė suvestinę, kokias priežiūros priemones 2015 m. ketina taikyti posėdyje dalyvaujantiems trims oro vežėjams. Be to, CAAP pabrėžė, kad kaip Filipinų kompetentinga institucija yra pasiryžusi toliau laikytis nuolatinio veiklos gerinimo planų;

(100)

savo pranešime CAAP atstovai apibendrino taisomųjų veiksmų planą, parengtą atsižvelgiant pastabas, kurias padarė ES vertinimo grupė per Sąjungos vertinimo vietoje vizitą. Įgyvendinant pranešime išvardytus taisomuosius veiksmus dėmesys telkiamas tam tikriems prioritetams, pavyzdžiui, CAAP inspektorių mokymo programai, informacinių technologijų infrastruktūros gerinimui, nuolatinėms priemonėms gerinti inspekcijas atliekančių darbuotojų kvalifikaciją ir tolesnei saugos priežiūros standartizacijai. Be to, CAAP paaiškino, kaip konkrečiai tobulina infrastruktūrą, įskaitant tai, kokias taiko priemones, susijusias su Valstybine kilimo ir tūpimo takų saugos programa;

(101)

oro vežėjo „Air Philippines Corporation“ atstovai pateikė informacijos apie savo organizacinę schemą, orlaivių parko planus ir saugos valdymo sistemos specifiką. Bendrovė pranešė apie atitikties saugos reikalavimams struktūrą, ataskaitų apie saugą teikimą ir saugos valdymą, skrydžio duomenų stebėjimo programą, įskaitant tai, kaip nuolat stebimi rizikos mažinimo veiksmai. „Air Philippines Corporation“ pateikė išsamią informaciją apie saugos užtikrinimo funkciją ir tai, kaip taiko pakeitimų valdymo procedūras. Be to, oro vežėjas pranešė apie tolesnius veiksmus, kurių ėmėsi reaguodamas į pastabas, pateiktas per Sąjungos vertinimo vizitą;

(102)

„Cebgo Inc“ pateikė išsamią informaciją apie valdymo struktūrą, saugos valdymo sistemą, nelaimingų atsitikimų prevencijos ir skrydžių saugos programą, skrydžio duomenų valdymo programą, kokybės valdymo sistemą ir tinkamumo skraidyti ir techninės priežiūros kontrolę. Pateikta konkreti informacija apie bendrovės 2015 m. sagos tikslus ir įrodymai, kad teikiamos saugos ataskaitos. „Cebgo Inc“ pranešė apie pagrindinius penkis saugos prioritetus ir kokių veiksmų ėmėsi, siekdama juos įgyvendinti. Be to, oro vežėjas pateikė tolesnių veiksmų, kurių ėmėsi reaguodamas į pastabas, pateiktas per Sąjungos vertinimo vizitą, santrauką;

(103)

„Air Asia Zest“ pateikė išsamią informaciją apie savo orlaivių parką, organizacinę struktūrą ir saugos ir kokybės valdymo skyrių. Pateikta konkreti informacija apie aukšto lygio saugos tikslus, saugos ataskaitų teikimo procesą ir skrydžio duomenų analizės programą, taip pat apie pagrindinius penkis saugos prioritetus. Be to, oro vežėjas pateikė tolesnių veiksmų, kurių ėmėsi reaguodamas į pastabas, pateiktas per Sąjungos vertinimo vizitą, santrauką;

(104)

remdamasi visa turima informacija, įskaitant Sąjungos vertinimo vietoje vizito rezultatus, ir informacija, pateikta Skrydžių saugos komiteto posėdyje, Komisija laikosi nuomonės, kad CAAP per ilgą laikotarpį padarė ilgalaikę pažangą. Taip pat pripažįstama, kad CAAP noriai nuolat bendradarbiavo su Komisija ir kad CAAP atvirai pripažįsta, jog turėtų nuolat didinti ir tobulinti saugos priežiūros ir stebėjimo procedūras. Laikoma, kad CAAP gali vykdyti savo įsipareigojimus prižiūrėti oro vežėjus, kuriems pažymėjimai išduoti Filipinuose. Skrydžių saugos komiteto posėdyje CAAP įsipareigojo su Komisija visapusiškai palaikyti dialogą saugos klausimais, be kita ko, rengiant papildomus posėdžius, jei ir kai, Komisijos manymu, tai būtina;

(105)

Komisija atsižvelgė į tai, kad visi trys oro vežėjai iš reprezentatyviosios imties, kuriems pažymėjimai išduoti Filipinuose, pakviesti į Skrydžių saugos komiteto posėdį, atitiko pakankamus standartus ir visi galėjo pateikti išsamios informacijos apie saugų atitinkamos veiklos vykdymą. Komisija mano, kad įrodymų, jog oro vežėjai, kuriems pažymėjimai išduoti Filipinų Respublikoje, laikosi taikytinų tarptautinių standartų ir rekomenduojamos praktikos, pakanka.

(106)

todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas ir visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimai išduoti Filipinuose, turėtų būti išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedo;

(107)

valstybės narės turi toliau tikrinti, ar visi Filipinų oro vežėjai iš tiesų laikosi reikiamų saugos standartų, pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012 atlikdamos prioritetinius šio oro vežėjo orlaivių patikrinimus perone. Jei iš patikrinimų perone rezultatų arba kitos aktualios saugos informacijos paaiškėtų, kad tarptautinių saugos standartų nesilaikoma, Komisijai tektų imtis veiksmų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005;

Rusijos Federacijos oro vežėjai

(108)

Komisija, EASA ir valstybės narės toliau įdėmiai stebėjo oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Rusijos Federacijoje ir kurie vykdo skrydžius Sąjungoje, saugos rodiklius, be kita ko, vykdė prioritetinius kai kurių Rusijos oro vežėjų orlaivių patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012;

(109)

2015 m. kovo 23 d. Komisija, padedama EASA, susitiko su Rusijos federalinės oro transporto agentūros (toliau – FATA) atstovais. Susitikimo tikslas – apžvelgti Rusijos oro vežėjų saugos rodiklius, nustatytus nuo 2014 m. kovo 10 d. iki 2015 m. kovo 9 d. per SAFA patikrinimus perone ir išsiaiškinti, į kuriuos atvejus turi būti kreipiamas ypatingas dėmesys. Per posėdį FATA įsipareigojo imtis tolesnių veiksmų dėl kai kurių reikalavimų nesilaikymo atvejų, kurie kol kas nėra tinkamai ištaisyti, ir pateikti Komisijai atnaujintos informacijos apie jų būklę iki gegužės mėn. pabaigos;

(110)

FATA pranešė Komisijai, kad išplėtus SAFA sistemą, ji taip pat stebi Rusijos oro vežėjų SAFA saugos rodiklius tam tikrose trečiosiose šalyse. FATA taip pat nurodė, kad paskyrė daugiau saugos inspektorių, tikrinančių oro vežėjus, kurie dar nepašalino trūkumų, nustatytų atlikus patikrinimus pagal SAFA programą. FATA išreiškė viltį, kad dėl šios priežiūros pagerės oro vežėjų reagavimo sparta ir taisomųjų veiksmų kokybė. FATA taip pat pateikė atnaujintos informacijos Komisijai apie oro vežėjų pažymėjimų, už kuriuos ji yra atsakinga, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo atvejus;

(111)

remdamasi turima informacija, Komisija priėjo prie išvados, kad nebūtina kviesti Rusijos aviacijos institucijų ar oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Rusijos Federacijoje, dalyvauti Skrydžių saugos komiteto posėdyje;

(112)

todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad šiuo metu nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašą, į jį įrašant Rusijos Federacijos oro vežėjus;

(113)

valstybės narės turi toliau tikrinti, ar Rusijos Federacijos oro vežėjai iš tiesų laikosi tarptautinių saugos standartų, vykdydamos prioritetinius patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012;

(114)

jei iš tų patikrinimų paaiškėtų, kad dėl reikiamų saugos standartų nesilaikymo kyla neišvengiama grėsmė saugai, Komisijai galėtų tekti Rusijos Federacijos oro vežėjų atžvilgiu imtis veiksmų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005;

Sudano oro vežėjai

(115)

atsižvelgiant į reguliarius Sudano civilinės aviacijos administracijos (toliau – SCAA) ir Komisijos ryšius, atrodo, kad SCAA padarė nemenką pažangą oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Sudane, priežiūros srityje. SCAA taip pat pranešė Komisijai, kad tam tikri oro vežėjai padarė daug pažangos įgyvendindami tarptautinius saugos standartus;

(116)

SCAA sutiko, kad Sąjungos atstovai apsilankytų 2015 m. spalio mėn. ir atliktų vertinimą vietoje. Vertinimo vizitas planuojamas siekiant patikrinti SCAA pateiktą informaciją ir surinkti papildomos informacijos galimam sprendimui dėl oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Sudane, pagrįsti. Šiuo metu turimos informacijos nepakanka galimam sprendimui dėl oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Sudane, pagrįsti;

(117)

todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad šiuo metu dėl Sudano oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašą;

Tailando oro vežėjai

(118)

2015 m. sausio mėn. Tailando Karalystėje ICAO atliko išsamų auditą pagal Visuotinės saugos priežiūros audito programos nuolatinio stebėjimo metodą. Bendras šio audito rezultatas – tikrasis tarptautinių saugos standartų įgyvendinimo lygis Tailande gerokai žemesnis už pasaulio vidurkį. Remdamasi audito rezultatais, ICAO nustatė reikšmingą saugos problemą, susijusią su oro vežėjo pažymėjimų išdavimu, įskaitant leidimų išdavimą vykdyti tam tikras veiklos procedūras. Tailando civilinės aviacijos departamentas (toliau – DCA) ICAO pateikė taisomųjų veiksmų, kuriais siekiama išspręsti nustatytas problemas, planą;

(119)

DCA kreipėsi į Europos Sąjungą ir EASA ir paprašė techninės pagalbos sprendžiant ICAO nustatytas problemas. 2015 m. balandžio mėn. EASA lankėsi Tailande dėl techninės pagalbos, todėl techninė pagalba bus suteikta per ateinančius mėnesius ir bus vykdomas bendradarbiavimas;

(120)

atsižvelgiant į ICAO audito rezultatus ir po vizito dėl techninės pagalbos pateiktas rekomendacijas, Tailando DCA ir oro vežėjas „Thai Airways International“ buvo pakviesti į techninių konsultacijų posėdį Briuselyje, kad būtų gauta papildomos informacijos apie trumpojo, vidutinio ir ilgojo laikotarpio taisomuosius veiksmus, kurių imasi DCA. Tailando DCA ir „Thai Airways International“ maloniai sutiko atvykti ir, prieš apsilankydami, pateikė aiškiai visą prašomą informaciją;

(121)

per 2015 m. birželio 3 d. vykusias technines konsultacijas DCA ir „Thai Airways International“ rodė akivaizdų norą bendradarbiauti ir pateikti kuo daugiau informacijos. DCA pabrėžė, kad Tailando vyriausybė gerai supranta, kokia svarbi yra civilinės aviacijos sauga, ir yra įsipareigojusi teikti būtinų priemonių, kad būtų patobulinta Tailando DCA saugos priežiūros sistema (greitai DCA bus perorganizuota į Tailando civilinės aviacijos administraciją su daug didesniu biudžetu);

(122)

„Thai Airways International“ aiškiai išdėstė savo saugos ir kokybės valdymo sistemą. Oro vežėjas parodė, kad gali užtikrinti tinkamą tarptautinių saugos standartų laikymąsi;

(123)

Komisija mano, kad remdamasi turima su sauga susijusia informacija, negali pagrįsti sprendimo uždrausti oro vežėjams, kuriems pažymėjimai išduoti Tailande, vykdyti veiklą arba nustatyti jiems veiklos apribojimų. Tačiau, Komisijos nuomone, padėtį reikėtų toliau atidžiai stebėti;

(124)

todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad šiuo metu dėl Tailando oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašą;

(125)

valstybės narės turi toliau tikrinti, ar iš tiesų laikomasi reikiamų saugos standartų, vykdydamos prioritetinius oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Tailande, orlaivių patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012;

(126)

jei iš aktualios saugos informacijos paaiškėtų, kad dėl tarptautinių saugos standartų nesilaikymo kyla neišvengiama grėsmė saugai, Komisijai gali tekti imtis tolesnių veiksmų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005;

Jemeno oro vežėjai

(127)

2015 m. balandžio 10 d. raštu Komisija pasiteiravo Jemeno civilinės aviacijos ir meteorologijos tarnybos (toliau – CAMA), ar blogėjanti saugumo padėtis Jemene neigiamai veikia CAMA galimybes vykdyti oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Jemene, saugos priežiūrą;

(128)

2015 m. gegužės 18 d. oro vežėjas „Yemen Airways“ (toliau – „Yemenia“) pranešė Komisijai, kad 2015 m. kovo mėn. pabaigoje dėl blogėjančios padėties Jemene sustabdė savo veiklą. Be to, šiame „Yemenia“ pranešime buvo nurodyta, kad orlaiviai yra laikomi skirtingose užsienio vietovėse. 2015 m. birželio 1 d. rašte CAMA pranešė Komisijai, kad „Yemenia“ orlaivių Jemene nebėra ir kad saugos priežiūros įpareigojimų klausimus CAMA ketina koordinuoti su valstybių, kuriose šiuose metu yra orlaiviai, aviacijos administracijomis. Tame pačiame rašte CAMA taip pat nurodė, kad dėl blogėjančios saugumo padėties Jemene, šalyje vykdoma labai mažai skrydžių;

(129)

remiantis iš CAMA ir „Yemenia“ gauta informacija prieita prie išvados, kad, nors padėtį reikėtų toliau atidžiai stebėti, šiuo metu nėra pakankamai įrodymų sprendimui nustatyti draudimą oro vežėjams, kuriems pažymėjimai išduoti Jemene, pagrįsti;

(130)

todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad šiuo metu dėl Jemeno oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašą;

(131)

valstybės narės turi toliau tikrinti, ar iš tiesų laikomasi reikiamų saugos standartų, vykdydamos prioritetinius oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Jemene, orlaivių patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012;

Zambijos oro vežėjai

(132)

2015 m. vasario 25 d. buvo surengtas techninis posėdis, kuriame dalyvavo aukšto rango Zambijos civilinės aviacijos administracijos (toliau – ZCAA), Komisijos, EASA ir valstybių narių atstovai. ZCAA visapusiškai ir aiškiai apžvelgė veiksmus, kurių imtasi pastaraisiais metais plėtojant ZCAA, samdant ZCAA personalą, rengiant Zambijos civilinės aviacijos taisykles ir gerinant oro vežėjų priežiūrą;

(133)

atrodo, kad ZCAA padarė nemenką pažangą ir išsprendė nemažai ICAO nurodytų problemų, taip pat kad buvo sukurtas tvirtas pagrindas tolesniam Zambijos civilinės aviacijos saugos priežiūros sistemos gerinimui. Tačiau dar reikia užbaigti daug svarbių, su pagrindiniais ICAO elementais, sudarančiais aviacijos saugos priežiūros sistemą, susijusių darbų;

(134)

ZCAA nurodė, kad tęs tarptautinių saugos standartų įgyvendinimo darbą. Komisija ketina atlikti tolesnius vertinimus, kad nustatytų, ar iki 2015 m. spalio mėn. pabaigos būtų įmanoma suorganizuoti Sąjungos vertinimo vietoje vizitą ir patikrinti, kaip Zambija įgyvendina tarptautinius saugos standartus;

(135)

todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad šiuo metu dėl Zambijos oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašą;

Baigiamosios pastabos

(136)

Komisija patikrino, ar tikslinga atnaujinti kitų į galiojantį Sąjungos sąrašą įtrauktų oro vežėjų sąrašą ir priėjo prie išvados, kad to daryti nereikia. Todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais laikoma, kad šiuo metu dėl tų oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, Sąjungos sąrašą;

(137)

Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 8 straipsnio 2 dalyje pripažįstama būtinybė sprendimus priimti skubiai ir, jei reikia, taikyti skubos tvarką, turint omenyje jų įtaką saugai. Todėl siekiant apsaugoti neskelbtiną informaciją ir sumažinti komercinį poveikį labai svarbu, kad Komisijos sprendimai dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje arba tos veiklos apribojimai, sąrašo atnaujinimo būtų skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigaliotų kitą dieną po jo paskelbimo;

(138)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(139)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Skrydžių saugos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 iš dalies keičiamas taip:

(1)

A priedas pakeičiamas šio reglamento A priedo tekstu;

(2)

B priedas pakeičiamas šio reglamento B priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Violeta BULC

Komisijos narys


(1)  OL L 344, 2005 12 27, p. 15.

(2)  2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą (OL L 84, 2006 3 23, p. 14).

(3)  1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/1991 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (OL L 373, 1991 12 31, p. 4).

(4)  2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 473/2006, nustatantis oro vežėjų, kuriems galioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo taikymo taisykles (OL L 84, 2006 3 23, p. 8).

(5)  2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 296, 2012 10 25, p. 1).

(6)  2011 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1197/2011 (OL L 303, 2011 11 22, p. 14). Žr. visų pirma šio reglamento 26–30 konstatuojamąsias dalis.

(7)  2014 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 452/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams, vykdomiems trečiųjų šalių vežėjų, susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros.

(8)  2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą (OL L 84, 2006 3 23, p. 14).

(9)  2008 m. liepos 24 d. Reglamentas (EB) Nr. 715/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą (OL L 197, 2008 7 25, p. 36).

(10)  2010 m. rugsėjo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 791/2010 (OL L 237, 2010 9 8, p. 10). Žr. visų pirma šio reglamento 9–23 konstatuojamąsias dalis.

(11)  2010 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1071/2010 (OL L 306, 2010 11 23, p. 44). Žr. visų pirma šio reglamento 29–31 konstatuojamąsias dalis.

(12)  2010 m. kovo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 273/2010 (OL L 84, 2010 3 31, p. 25). Žr. visų pirma šio reglamento 41–49 konstatuojamąsias dalis.

(13)  2010 m. liepos 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 590/2010 (OL L 170, 2010 7 6, p. 9). Žr. visų pirma šio reglamento 60–71 konstatuojamąsias dalis.

(14)  2010 m. kovo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 273/2010 (OL L 84, 2010 3 31, p. 25). Žr. visų pirma šio reglamento 74–87 konstatuojamąsias dalis.

(15)  2013 m. liepos 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 659/2013 (OL L 190, 2013 7 11, p. 54). Žr. visų pirma šio reglamento 80–94 konstatuojamąsias dalis.

(16)  2014 m. balandžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 368/2014 (OL L 108, 2014 4 11, p. 16). Žr. visų pirma šio reglamento 102–119 konstatuojamąsias dalis.


A PRIEDAS

ORO VEŽĖJŲ, KURIEMS DRAUDŽIAMA VYKDYTI VEIKLĄ SĄJUNGOJE, SĄRAŠAS SU IŠIMTIMIS  (1)

Oro vežėjo pažymėjime nurodytas juridinio asmens pavadinimas (ir pavadinimas, kuriuo vykdoma komercinė veikla, jeigu skiriasi)

Oro vežėjo pažymėjimo numeris arba licencijos oro susisiekimui vykdyti numeris

Oro vežėjo ICAO paskyrimo kodas

Oro vežėjo valstybė

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinamas

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Afganistano institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Afganistano Islamo Respublika

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistano Islamo Respublika

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistano Islamo Respublika

PAMIR AIRLINES

Nežinoma

PIR

Afganistano Islamo Respublika

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Afganistano Islamo Respublika

Visi oro vežėjai, išskyrus į B priedą įrašytą oro vežėją „TAAG Angola Airlines“, kuriems pažymėjimus išdavė Angolos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Angolos Respublika

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Angolos Respublika

AIR GICANGO

009

Nežinoma

Angolos Respublika

AIR JET

AO 006–01/11-MBC

MBC

Angolos Respublika

AIR NAVE

017

Nežinoma

Angolos Respublika

AIR26

AO 003–01/11-DCD

DCD

Angolos Respublika

ANGOLA AIR SERVICES

006

Nežinoma

Angolos Respublika

DIEXIM

007

Nežinoma

Angolos Respublika

FLY540

AO 004–01 FLYA

Nežinoma

Angolos Respublika

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolos Respublika

HELIANG

010

Nežinoma

Angolos Respublika

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Nežinoma

Angolos Respublika

MAVEWA

016

Nežinoma

Angolos Respublika

SONAIR

AO 002–01/10-SOR

SOR

Angolos Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Benino institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Benino Respublika

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Benino Respublika

AFRICA AIRWAYS

Nežinoma

AFF

Benino Respublika

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Nežinoma

Benino Respublika

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Benino Respublika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Benino Respublika

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Benino Respublika

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Benino Respublika

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Benino Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Kongo Respublikos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Kongo Respublika

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongo Respublika

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Nežinoma

Kongo Respublika

EMERAUDE

RAC06-008

Nežinoma

Kongo Respublika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Kongo Respublika

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongo Respublika

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Nežinoma

Kongo Respublika

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Nežinoma

Kongo Respublika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Kongo Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Nežinoma

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Nežinoma

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Nežinoma

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Nežinoma

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Nežinoma

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Nežinoma

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Nežinoma

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Nežinoma

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Nežinoma

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Nežinoma

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Nežinoma

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Nežinoma

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Nežinoma

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Nežinoma

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Nežinoma

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Nežinoma

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Nežinoma

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Nežinoma

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Nežinoma

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Džibučio institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Džibutis

DAALLO AIRLINES

Nežinoma

DAO

Džibutis

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Pusiaujo Gvinėjos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Pusiaujo Gvinėja

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Pusiaujo Gvinėja

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Nežinoma

Pusiaujo Gvinėja

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Nežinoma

Pusiaujo Gvinėja

TANGO AIRWAYS

Nežinoma

Nežinoma

Pusiaujo Gvinėja

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Eritrėjos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Eritrėja

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrėja

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrėja

Visi oro vežėjai, išskyrus į B priedą įrašytus oro vežėjus „Afrijet“ ir „SN2AG“, kuriems pažymėjimus išdavė Gabono Respublikos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Gabono Respublika

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gabono Respublika

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabono Respublika

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabono Respublika

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabono Respublika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gabono Respublika

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Nežinoma

Gabono Respublika

Visi oro vežėjai, išskyrus oro vežėjus „Garuda Indonesia“, „Airfast Indonesia“, „Ekspres Transportasi Antarbenua“ ir „Indonesia Air Asia“, kuriems pažymėjimus išdavė Indonezijos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Indonezijos Respublika

AIR BORN INDONESIA

135-055

Nežinoma

Indonezijos Respublika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Nežinoma

Indonezijos Respublika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Nežinoma

Indonezijos Respublika

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

Indonezijos Respublika

ASCO NUSA AIR

135-022

Nežinoma

Indonezijos Respublika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Indonezijos Respublika

AVIASTAR MANDIRI

121-043

Nežinoma

Indonezijos Respublika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Indonezijos Respublika

BATIK AIR

121-050

BTK

Indonezijos Respublika

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Indonezijos Respublika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Nežinoma

Indonezijos Respublika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonezijos Respublika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonezijos Respublika

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonezijos Respublika

EASTINDO

135-038

ESD

Indonezijos Respublika

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

Nežinoma

Indonezijos Respublika

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

Nežinoma

Indonezijos Respublika

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Nežinoma

Indonezijos Respublika

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Nežinoma

Indonezijos Respublika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonezijos Respublika

HEAVY LIFT

135-042

Nežinoma

Indonezijos Respublika

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

Nežinoma

Indonezijos Respublika

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Indonezijos Respublika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Nežinoma

Indonezijos Respublika

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Indonezijos Respublika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Indonezijos Respublika

KAL STAR

121-037

KLS

Indonezijos Respublika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonezijos Respublika

KOMALA INDONESIA

135-051

Nežinoma

Indonezijos Respublika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonezijos Respublika

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Indonezijos Respublika

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

MNS

Indonezijos Respublika

MARTABUANA ABADION

135-049

Nežinoma

Indonezijos Respublika

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Nežinoma

Indonezijos Respublika

MIMIKA AIR

135-007

Nežinoma

Indonezijos Respublika

MY INDO AIRLINES

121-042

Nežinoma

Indonezijos Respublika

NAM AIR

121-058

Nežinoma

Indonezijos Respublika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Nežinoma

Indonezijos Respublika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Indonezijos Respublika

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Nežinoma

Indonezijos Respublika

PACIFIC ROYALE AIRWAYS

121-045

PRQ

Indonezijos Respublika

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Nežinoma

Indonezijos Respublika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonezijos Respublika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Nežinoma

Indonezijos Respublika

PURA WISATA BARUNA

135-025

Nežinoma

Indonezijos Respublika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonezijos Respublika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Nežinoma

Indonezijos Respublika

SMAC

135-015

SMC

Indonezijos Respublika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonezijos Respublika

SURVEI UDARA PENAS

135-006

PNS

Indonezijos Respublika

SURYA AIR

135-046

Nežinoma

Indonezijos Respublika

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Indonezijos Respublika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Indonezijos Respublika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonezijos Respublika

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Indonezijos Respublika

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonezijos Respublika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonezijos Respublika

UNINDO

135-040

Nežinoma

Indonezijos Respublika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonezijos Respublika

Visi oro vežėjai, išskyrus į B priedą įrašytą oro vežėją „Air Astana“, kuriems pažymėjimus išdavė Kazachstano institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Kazachstano Respublika

AIR ALMATY

AK-0483-13

LMY

Kazachstano Respublika

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

Kazachstano Respublika

AVIA-JAYNAR/AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

Kazachstano Respublika

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Kazachstano Respublika

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

Kazachstano Respublika

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

Kazachstano Respublika

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

Kazachstano Respublika

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

Kazachstano Respublika

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

Kazachstano Respublika

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

Kazachstano Respublika

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

Kazachstano Respublika

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

Kazachstano Respublika

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

Kazachstano Respublika

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

Kazachstano Respublika

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Kazachstano Respublika

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

Kazachstano Respublika

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

Kazachstano Respublika

SCAT

KZ-01/004

VSV

Kazachstano Respublika

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

Kazachstano Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Kirgizijos Respublikos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Kirgizijos Respublika

AIR BISHKEK (buvęs EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgizijos Respublika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizijos Respublika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizijos Respublika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgizijos Respublika

HELI SKY

47

HAC

Kirgizijos Respublika

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizijos Respublika

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgizijos Respublika

S GROUP INTERNATIONAL (buvęs S GROUP AVIATION)

45

IND

Kirgizijos Respublika

SKY BISHKEK

43

BIS

Kirgizijos Respublika

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgizijos Respublika

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgizijos Respublika

TEZ JET

46

TEZ

Kirgizijos Respublika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizijos Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Liberijos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą

 

 

Liberija

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Libijos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Libija

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libija

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libija

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libija

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libija

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libija

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libija

PETRO AIR

025/08

PEO

Libija

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Mozambiko Respublikos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Mozambiko Respublika

AERO-SERVIÇOS SARL

MOZ-08

Nežinoma

Mozambiko Respublika

CFM – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

Nežinoma

Mozambiko Respublika

COA – COASTAL AVIATION

MOZ-15

Nežinoma

Mozambiko Respublika

CPY – CROPSPRAYERS

MOZ-06

Nežinoma

Mozambiko Respublika

CRA – CR AVIATION LDA

MOZ-14

Nežinoma

Mozambiko Respublika

EMÍLIO AIR CHARTER LDA

MOZ-05

Nežinoma

Mozambiko Respublika

ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

Nežinoma

Mozambiko Respublika

HCP – HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

Nežinoma

Mozambiko Respublika

KAY – KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Mozambiko Respublika

LAM – LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Mozambiko Respublika

MAKOND, LDA

MOZ-20

Nežinoma

Mozambiko Respublika

MEX – MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

Mozambiko Respublika

OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

Nežinoma

Mozambiko Respublika

SAF – SAFARI AIR LDA

MOZ-12

Nežinoma

Mozambiko Respublika

SAM – SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

Nežinoma

Mozambiko Respublika

TTA – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-16

TTA

Mozambiko Respublika

UNIQUE AIR CHARTER LDA

MOZ-13

Nežinoma

Mozambiko Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Nepalo institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Nepalo Respublika

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Nežinoma

Nepalo Respublika

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Nežinoma

Nepalo Respublika

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepalo Respublika

FISHTAIL AIR

017/2001

Nežinoma

Nepalo Respublika

GOMA AIR

064/2010

Nežinoma

Nepalo Respublika

MAKALU AIR

057A/2009

Nežinoma

Nepalo Respublika

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Nežinoma

Nepalo Respublika

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Nežinoma

Nepalo Respublika

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Nežinoma

Nepalo Respublika

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepalo Respublika

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepalo Respublika

SIMRIK AIR

034/2000

Nežinoma

Nepalo Respublika

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepalo Respublika

SITA AIR

033/2000

Nežinoma

Nepalo Respublika

TARA AIR

053/2009

Nežinoma

Nepalo Respublika

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Nepalo Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė San Tomė ir Prinsipės institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

San Tomė ir Prinsipė

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

San Tomė ir Prinsipė

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

San Tomė ir Prinsipė

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Siera Leonės valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Siera Leonė

AIR RUM, LTD

NEŽINOMA

RUM

Siera Leonė

DESTINY AIR SERVICES, LTD

NEŽINOMA

DTY

Siera Leonė

HEAVYLIFT CARGO

NEŽINOMA

Nežinoma

Siera Leonė

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

NEŽINOMA

ORJ

Siera Leonė

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

NEŽINOMA

PRR

Siera Leonė

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

NEŽINOMA

SVT

Siera Leonė

TEEBAH AIRWAYS

NEŽINOMA

Nežinoma

Siera Leonė

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Sudano institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Sudano Respublika

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Sudano Respublika

ALMAJAL AVIATION SERVICE

15

MGG

Sudano Respublika

BADER AIRLINES

35

BDR

Sudano Respublika

BENTIU AIR TRANSPORT

29

BNT

Sudano Respublika

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudano Respublika

DOVE AIRLINES

52

DOV

Sudano Respublika

ELIDINER AVIATION

8

DND

Sudano Respublika

FOURTY EIGHT AVIATION

53

WHB

Sudano Respublika

GREEN FLAG AVIATION

17

Nežinoma

Sudano Respublika

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudano Respublika

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudano Respublika

KUSH AVIATION

60

KUH

Sudano Respublika

MARSLAND COMPANY

40

MSL

Sudano Respublika

MID AIRLINES

25

NYL

Sudano Respublika

NOVA AIRLINES

46

NOV

Sudano Respublika

SUDAN AIRWAYS

1

SUD

Sudano Respublika

SUN AIR COMPANY

51

SNR

Sudano Respublika

TARCO AIRLINES

56

TRQ

Sudano Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Zambijos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Zambija

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambija


(1)  A priede išvardytiems oro vežėjams gali būti leidžiama naudotis skrydžių teisėmis nuomojantis oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas, orlaivį su įgula, jeigu jie laikosi reikiamų saugos standartų.


B PRIEDAS

ORO VEŽĖJŲ, KURIŲ VEIKLAI SĄJUNGOJE TAIKOMI APRIBOJIMAI, SĄRAŠAS  (1)

Oro vežėjo pažymėjime nurodytas juridinio asmens pavadinimas (ir pavadinimas, kuriuo vykdoma komercinė veikla, jeigu skiriasi)

Oro vežėjo pažymėjimo (OVP) numeris

Oro vežėjo ICAO paskyrimo kodas

Oro vežėjo valstybė

Orlaivių, kuriems taikomi apribojimai, tipas

Registracijos ženklas (-ai) ir, jei žinomas (-i), orlaivio, kuriam taikomi apribojimai, serijos numeris (-iai)

Registracijos valstybė

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolos Respublika

Visi orlaiviai, išskyrus šešis „Boeing B777“ tipo orlaivius ir keturis „Boeing B737-700“ tipo orlaivius.

Visi orlaiviai, išskyrus D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ.

Angolos Respublika

AIR ASTANA  (2)

AK-0475-13

KZR

Kazachstanas

Visi orlaiviai, išskyrus „Boeing B767“ tipo orlaivius, „Boeing B757“ tipo orlaivius ir „Airbus A319/320/321“ tipo orlaivius.

Visi orlaiviai, išskyrus „Boeing B767“ tipo orlaivių parkui priklausančius orlaivius, kaip nurodyta OVP; „Boeing B757“ tipo orlaivių parkui priklausančius orlaivius, kaip nurodyta OVP; „Airbus A319/320/321“ tipo orlaivių parkui priklausančius orlaivius, kaip nurodyta OVP.

Aruba (Nyderlandų Karalystė)

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorai

Visi orlaiviai, išskyrus LET 410 UVP.

Visi orlaiviai, išskyrus D6-CAM (851336).

Komorai

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (3)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabono Respublika

Visi orlaiviai, išskyrus du „Falcon 50“ tipo orlaivius ir du „Falcon 900“ tipo orlaivius.

Visi orlaiviai, išskyrus TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Gabono Respublika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabono Respublika

Visi orlaiviai, išskyrus vieną „Challenger CL-601“ tipo orlaivį ir vieną „HS-125-800“ tipo orlaivį.

Visi orlaiviai, išskyrus TR-AAG, ZS-AFG.

Gabono Respublika; Pietų Afrikos Respublika

IRAN AIR  (4)

FS100

IRA

Irano Islamo Respublika

Visi orlaiviai, išskyrus keturiolika „Airbus A300“ tipo orlaivių, aštuonis „Airbus A310“ tipo orlaivius ir vieną orlaivį „Boeing B737“.

Visi orlaiviai, išskyrus EP-IBA, EP-IBB, EP-IBC, EP-IBD, EP-IBG, EP-IBH, EP-IBI, EP-IBJ, EP-IBM, EP-IBN, EP-IBO, EP-IBS, EP-IBT, EP-IBV, EP-IBX, EP-IBZ, EP-ICE, EP-ICF, EP-IBK, EP-IBL, EP-IBP, EP-IBQ, EP-AGA.

Irano Islamo Respublika

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

Visi orlaiviai, išskyrus du „TU-204“ tipo orlaivius.

Visi orlaiviai, išskyrus P-632, P-633.

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskaras

Visi orlaiviai, išskyrus „Boeing B737“ tipo orlaivius, „ATR 72/42“ tipo orlaivius ir tris „DHC 6-300“ tipo orlaivius.

Visi orlaiviai, išskyrus „Boeing B737“ tipo orlaivių parkui priklausančius orlaivius, kaip nurodyta OVP; „ATR 72/42“ tipo orlaivių parkui priklausančius orlaivius, kaip nurodyta OVP; 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF.

Madagaskaro Respublika


(1)  B priede išvardytiems oro vežėjams gali būti leidžiama naudotis skrydžių teisėmis nuomojant oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas, orlaivį su įgula, jeigu jie laikosi reikiamų saugos standartų.

(2)  Oro vežėjui „Air Astana“ leidžiama naudoti tik konkrečių nurodytų tipų orlaivius su sąlyga, kad jie registruoti Aruboje ir kad apie visus oro vežėjo pažymėjimo pakeitimus laiku pranešama Komisijai ir Eurokontrolei.

(3)  Šiuo metu Sąjungoje vykdomiems skrydžiams oro vežėjui „Afrijet“ leidžiama naudoti tik konkrečius nurodytus orlaivius.

(4)  Skrydžius į Sąjungą oro vežėjui „Iran Air“ leidžiama vykdyti tik konkrečiais orlaiviais, laikantis Reglamento (ES) Nr. 590/2010 69 konstatuojamojoje dalyje išdėstytų sąlygų (OL L 170, 2010 7 6, p. 15).


27.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 162/98


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1015

2015 m. birželio 26 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. birželio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

32,3

MA

145,0

MK

33,9

ZZ

70,4

0707 00 05

MK

20,6

TR

111,1

ZZ

65,9

0709 93 10

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

113,0

BO

143,4

BR

107,1

TR

102,0

ZA

145,3

ZZ

122,2

0808 10 80

AR

163,3

BR

100,0

CL

131,7

NZ

142,4

US

184,1

ZA

118,9

ZZ

140,1

0809 10 00

TR

270,4

ZZ

270,4

0809 29 00

TR

344,4

US

581,4

ZZ

462,9


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

27.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 162/100


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1016

2015 m. birželio 23 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos (1), ypač į jo 1 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos ekonominės erdvės susitarimas (2) (toliau – EEE susitarimas) įsigaliojo 1994 m. sausio 1 d.;

(2)

pagal EEE susitarimo 98 straipsnį EEE jungtinis komitetas gali nuspręsti, be kita ko, iš dalies pakeisti jo 31 protokolą;

(3)

EEE susitarimo 31 protokole nustatytos bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, nuostatos ir tvarka;

(4)

tikslinga tęsti EEE susitarimo susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą vykdant veiklą, finansuojamą iš Sąjungos bendrojo biudžeto pagal straipsnius „Vidaus rinkos veikimas ir vystymas, ypač pranešimų, sertifikavimo bei sektorių suderinimo srityse“ ir „Vidaus rinkos įgyvendinimas ir vystymas“;

(5)

todėl reikėtų iš dalies pakeisti EEE susitarimo 31 protokolą, kad šis išplėstinis bendradarbiavimas būtų tęsiamas po 2014 m. gruodžio 31 d.;

(6)

Sąjungos pozicija EEE jungtiniame komitete turėtų būti grindžiama pridėtu sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl siūlomo EEE susitarimo 31 protokolo dalinio pakeitimo, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu to komiteto sprendimo projektu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2015 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. RINKĒVIČS


(1)  OL L 305, 1994 11 30, p. 6.

(2)  OL L 1, 1994 1 3, p. 3.


PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …/2015

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

tikslinga tęsti EEE susitarimo susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą vykdant iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto finansuojamą Sąjungos veiklą, susijusią su vidaus rinkos kūrimu, veikimu ir vystymu;

(2)

todėl reikėtų iš dalies pakeisti EEE susitarimo 31 protokolą, kad šis išplėstinis bendradarbiavimas būtų tęsiamas po 2014 m. gruodžio 31 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo 31 protokolo 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1.

Po 9 dalies įterpiama ši dalis:

„10.   Nuo 2015 m. sausio 1 d. ELPA valstybės dalyvauja Sąjungos veikloje, kuri finansuojama pagal šias 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto eilutes:

biudžeto eilutė 02.03.01: „Vidaus rinkos veikimas ir vystymas, ypač pranešimų, sertifikavimo bei sektorių suderinimo srityse“,

biudžeto eilutė 12.02.01: „Vidaus rinkos įgyvendinimas ir vystymas“.“

2.

3 ir 4 dalyse žodžiai „5–9 dalys“ pakeičiami žodžiais „5–10 dalys“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (1).

Jis taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

EEE jungtinio komiteto

sekretoriai


(1)  [Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.] [Konstituciniai reikalavimai nurodyti.]