ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 143

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. birželio 9d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. birželio 8 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/878, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1352/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene

1

 

*

2015 m. birželio 8 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/879, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 1352/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene 15 straipsnio 1 dalis

3

 

*

2015 m. birželio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/880 dėl pereinamųjų laikotarpių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) Nr. 648/2012 ir susijusių su nuosavų lėšų reikalavimais pagrindinių sandorio šalių pozicijoms, pratęsimo ( 1 )

7

 

 

2015 m. birželio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/881, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

9

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/882, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/932/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene

11

 

*

2015 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/883, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/565/BUSP dėl Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUSEC RD Congo) ir pratęsiamas jo galiojimas

14

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose klaidų ištaisymas ( OL L 130, 2014 5 1 )

16

 

*

2013 m. spalio 21 d. ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1, kuriuo priimamos jos darbo tvarkos taisyklės [2015/857], klaidų ištaisymas ( OL L 135, 2015 6 2 )

16

 

*

Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 3 galutinio priėmimo (ES, Euratomas) 2015/367 klaidų ištaisymas ( OL L 73, 2015 3 17 )

17

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

9.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 143/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/878

2015 m. birželio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1352/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimą 2014/932/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 2014/932/BUSP įgyvendinama 2014 m. vasario 26 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija (toliau – JT ST rezoliucija) 2140 (2014) dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene ir nustatomi tam tikrų asmenų, kuriuos pagal JT ST rezoliucijos 2140 (2014) 19 punktą įsteigtas komitetas įtraukė į sąrašą, įleidimo apribojimai ir jų lėšų bei ekonominių išteklių įšaldymas;

(2)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1352/2014 (2) įgyvendinamas Sprendimas 2014/932/BUSP;

(3)

2015 m. balandžio 14 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 2216 (2015), kuria išplečiama įtraukimo į sąrašą kriterijų taikymo sritis ir numatomas ginklų tiekimo embargas į sąrašą įtrauktiems asmenims ir subjektams arba jų naudai, taip pat asmenims ir subjektams, veikiantiems jų vardu arba nurodymu Jemene. Tarybos sprendimu (BUSP) 2015/882 (3), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/932/BUSP, Taryba nusprendė įtraukimo į sąrašą kriterijų taikymo sritį atitinkamai išplėsti;

(4)

kai kurios iš tų priemonių patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, joms įgyvendinti būtina imtis reglamentavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(5)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1352/2014 turėtų būti atitinkamai atnaujintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1352/2014 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„j)   techninė pagalba– techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių arba įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų pavidalu, įskaitant pagalbą žodžiu.“

;

2.

įterpiamas šis straipsnis:

„1a straipsnis

Draudžiama:

a)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su karine veikla ir visų rūšių ginklų bei susijusių reikmenų, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei šių objektų atsargines dalis, tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms, kaip išvardyta I priede;

b)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę pagalbą, susijusią su karine veikla, įskaitant pirmiausia dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti ginklus ir susijusius reikmenis arba teikti susijusią techninę pagalbą, fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms, kaip išvardyta I priede.“

;

3.

3 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„d)

veiksmus, kuriais pažeidžiamas ginklų embargas, nustatytas Sprendimo 2014/932/BUSP 1 straipsnyje, arba kuriais trukdoma teikti humanitarinę pagalbą Jemenui arba gauti ar platinti humanitarinę pagalbą Jemene.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2015 m. birželio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  OL L 365, 2014 12 19, p. 147.

(2)  2014 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1352/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene (OL L 365, 2014 12 19, p. 60).

(3)  2015 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/882, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/932/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 11).


9.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 143/3


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/879

2015 m. birželio 8 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 1352/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene 15 straipsnio 1 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1352/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene (1), ypač į jo 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2014 m. gruodžio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 1352/2014;

(2)

2015 m. balandžio 14 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 2216 (2015), kuria, inter alia, į sąrašą įtraukiami dar du asmenys, kuriems turi būti taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 1352/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1352/2014 I priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2015 m. birželio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  OL L 365, 2014 12 19, p. 60.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

2 STRAIPSNYJE NURODYTŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS

A.   ASMENYS

1.

Abdullah Yahya AL HAKIM (dar žinomas kaip: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad).

Pareigos: Image

Houthi grupuotės vado pavaduotojas. Adresas: Dahyan, Sados (Sa'dah) gubernija, Jemenas. Gimimo data: a) apie 1985 m.; b) tarp 1984 m. ir 1986 m. Gimimo vieta: a) Dahyan, Jemenas; b) Sados (Sa'dah) gubernija, Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Kita informacija: Lytis: vyras. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 11 7.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdullah Yahya al Hakim įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą 2014 m. lapkričio 7 d. pagal JT ST rezoliucijos 2140 (2014) 11 ir 15 punktus, nes atitiko įtraukimo į sąrašą kriterijus, išdėstytus Rezoliucijos 17 ir 18 punktuose.

Abdullah Yahya al Hakim dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui, tokiuose kaip trukdymas įgyvendinti 2011 m. lapkričio 23 d. Jemeno Vyriausybės ir opozicijos susitarimą, kuriame numatytas taikus valdžios perdavimo procesas Jemene, ir veiksmuose, kuriais trukdoma politiniam procesui Jemene.

2014 m. birželio mėn. Abdullah Yahya al Hakim, kaip pranešama, surengė susitikimą, siekdamas surengti perversmą prieš Jemeno Prezidentą Abdrabuh Mansour Hadi. Abdullah Yahya al Hakim susitiko su kariniais ir saugumo vadais bei genčių vadais; susitikime taip pat dalyvavo vadovaujantys partizanai, lojalūs buvusiam Jemeno Prezidentui Ali Abdullah Saleh; susitikime siekta suderinti karines pastangas užimti Jemeno sostinę Saną.

2014 m. rugpjūčio 29 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pirmininkas viešame pareiškime pareiškė, kad Saugumo Taryba smerkia Abdullah Yahya al Hakim vadovaujamų pajėgų veiksmus, kuriais 2014 m. liepos 8 d. užgrobtas Amranas (Jemenas), įskaitant Jemeno kariuomenės brigados štabą. 2014 m. liepos mėn. Al Hakim prievarta perėmė vadovavimą Amrano gubernijoje ir buvo atsakingas karinis vadas, priėmęs sprendimus dėl tebesitęsiančių konfliktų Amrano gubernijoje ir Hamdane (Jemenas).

Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. pradžios Abdullah Yahya al Hakim yra likęs Sanoje, kad prižiūrėtų kovos veiksmus, jei prasidėtų mūšiai. Jo vaidmuo buvo rengti karines operacijas, kad galėtų nuversti Jemeno Vyriausybę; jis taip pat atsakingas už visų kelių į Saną ir iš Sanos uždarymą ir kontrolę.

2.

Abd Al-Khaliq AL-HUTHI (dar žinomas kaip: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus).

Originalo kalba: Image

Pareigos: Houthi grupuotės karo vadas. Gimimo data: 1984 m. Pilietybė: Jemeno. Kita informacija: Lytis: vyras. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 11 7.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abd al-Khaliq al-Huthi įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą 2014 m. lapkričio 7 d. pagal JT ST rezoliucijos 2140 (2014) 11 ir 15 punktus, nes atitiko įtraukimo į sąrašą kriterijus, išdėstytus Rezoliucijos 17 ir 18 punktuose.

Abd al-Khaliq al-Huthi dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui, tokiuose kaip trukdymas įgyvendinti 2011 m. lapkričio 23 d. Jemeno Vyriausybės ir opozicijos susitarimą, kuriame numatytas taikus valdžios perdavimo procesas Jemene, ir veiksmuose, kuriais trukdoma politiniam procesui Jemene.

2013 m. spalio mėn. pabaigoje Abd al-Khaliq al-Huthi vadovavo grupės kovotojų, apsirengusių Jemeno karinėmis uniformomis, išpuoliams įvairiose vietose Dimaj mieste (Jemenas). Mūšiuose žuvo daug žmonių.

2014 m. rugsėjo mėn. pabaigoje nežinomas skaičius nenustatytų kovotojų, kaip pranešama, buvo pasirengę, Abd al-Khaliq al-Huthi įsakius, užpulti diplomatines patalpas Sanoje (Jemenas). 2014 m. rugpjūčio 30 d. Al-Huthi koordinavo veiksmus perkeliant ginklus iš Amrano į protestuotojų stovyklą Sanoje.

3.

Ali Abdullah SALEH (dar žinomas kaip: Ali Abdallah Salih).

Originalo kalba: Image

Pareigos: a) Jemeno Generalinio liaudies kongreso partijos pirmininkas; b) buvęs Jemeno Respublikos prezidentas. Gimimo data: a) 1945 3 21; b) 1946 3 21; c) 1942 3 21; d) 1947 3 21. Gimimo vieta: a) Bayt al-Ahmar, Sanos (Sana'a) gubernija, Jemenas; b) Sana (Sana'a), Jemenas; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Pilietybė: Jemeno. Paso nr.: 00016161 (Jemeno). Nacionalinis identifikacijos numeris: 01010744444. Kita informacija: Lytis: vyras. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 11 7.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ali Abdullah Saleh įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą 2014 m. lapkričio 7 d. pagal Rezoliucijos 2140 (2014) 11 ir 15 punktus, nes atitiko įtraukimo į sąrašą kriterijus, išdėstytus Rezoliucijos 17 ir 18 punktuose.

Ali Abdullah Saleh dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui, tokiuose kaip trukdymas įgyvendinti 2011 m. lapkričio 23 d. Jemeno Vyriausybės ir opozicijos susitarimą, kuriame numatytas taikus valdžios perdavimo procesas Jemene, ir veiksmuose, kuriais trukdoma politiniam procesui Jemene.

Pagal 2011 m. lapkričio 23 d. susitarimą, kurį rėmė Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba, po daugiau nei 30 metų valdžioje Ali Abdullah Saleh atsistatydino iš Jemeno prezidento pareigų.

Nuo 2012 m. rudens Ali Abdullah Saleh tapo, kaip pranešama, vienu iš pagrindinių smurtinių Houthi grupuotės veiksmų šiaurės Jemene rėmėjų.

2013 m. vasario mėn. pietų Jemene įvyko susirėmimai dėl jungtinių Saleh, AQAP ir pietų separatisto Ali Salim al-Bayd veiksmų, kuriais siekta sukelti neramumus prieš 2013 m. kovo 18 d. Jemene vykusią nacionalinio dialogo konferenciją. Pastaruoju metu – nuo 2014 m. rugsėjo mėn. – Saleh, pasitelkdamas kitus asmenis, destabilizuoja padėtį Jemene, kad būtų pakenkta centrinei Vyriausybei ir sudaryta pakankamai nestabili padėtis, dėl kurios grėstų perversmas. Pagal 2014 m. rugsėjo mėn. Jungtinių Tautų ekspertų grupės Jemeno klausimais pateiktą pranešimą, apklausti asmenys tvirtino, jog Saleh remia kai kurių Jemeno gyventojų smurtinius veiksmus, teikdamas jiems lėšas ir politinę paramą, taip pat užtikrindamas, kad Generalinio liaudies kongreso nariai toliau įvairiomis priemonėmis prisidėtų prie padėties Jemene destabilizavimo.

4.

Abdulmalik al-Houthi

Kita informacija: Jemeno Houthi judėjimo vadovas Dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 4 14.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Malik al-Houthi yra grupės, kuri dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui, vadovas.

2014 m. rugsėjo mėn. Houthi pajėgos užėmė Saną, o 2015 m. sausio mėn. jos pasikėsino teisėtą Jemeno Vyriausybę vienašališkai pakeisti neteisėta valdymo institucija, kurioje dominavo Houthi atstovai. Al-Houthi tapo Jemeno Houthi judėjimo vadovu 2004 m., po savo brolio Hussein Badredden al-Houthi mirties. Būdamas šios grupės vadovu, al-Houthi nuolat grasino Jemeno valdžios institucijoms sukelti daugiau neramumų, jeigu jos nepatenkins jo reikalavimų, ir apribojo Prezidento Hadi, Ministro Pirmininko ir svarbiausių Vyriausybės ministrų laisvę. Hadi vėliau pabėgo į Adeną. Tada Houthi grupuotė pradėjo naują puolimą Adeno link; jai padėjo kariniai daliniai, lojalūs buvusiam prezidentui Saleh ir jo sūnui Ahmed Ali Saleh.

5.

Ahmed Ali Abdullah SALEH

Kita informacija: Atliko svarbų vaidmenį sudarant palankias sąlygas Houthi grupuotės karinei ekspansijai. Dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui. Ahmed Saleh – buvusio Jemeno Respublikos Prezidento Ali Abdullah Saleh sūnus. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 4 14.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ahmed Ali Saleh vykdė veiklą, kad pakenktų Prezidento Hadi valdymui, sužlugdytų Hadi pastangas reformuoti kariuomenę ir sutrukdytų Jemenui taikiai pereiti prie demokratijos. Saleh atliko svarbų vaidmenį sudarant palankias sąlygas Houthi grupuotės karinei ekspansijai. 2013 m. vasario mėn. viduryje Ahmed Ali Saleh buvo išdavęs tūkstančius naujų šautuvų Respublikos gvardijos divizijoms ir nenurodytiems genčių vadams. Ginklai iš pradžių buvo įsigyti 2010 m. ir atidėti, kad vėliau būtų galima politiniais tikslais užsitikrinti juos gavusių subjektų lojalumą.

Saleh tėvui, buvusiam Jemeno Respublikos Prezidentui Ali Abdullah Saleh, pasitraukus iš Jemeno Prezidento pareigų 2011 m., Ahmed Ali Saleh išliko Jemeno Respublikos gvardijos vadu. Praėjus šiek tiek daugiau nei metams, Prezidentas Hadi atleido Saleh iš pareigų, tačiau jo įtaka Jemeno kariuomenėje tebebuvo didelė net ir jį pašalinus iš vado pareigų. 2014 m. lapkričio mėn. Ali Abdullah Saleh buvo įtrauktas į JT sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 2140.“


9.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 143/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/880

2015 m. birželio 4 d.

dėl pereinamųjų laikotarpių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) Nr. 648/2012 ir susijusių su nuosavų lėšų reikalavimais pagrindinių sandorio šalių pozicijoms, pratęsimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 497 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant išvengti tarptautinių finansų rinkų sutrikdymo ir užkirsti kelią tam, kad įstaigos nebūtų baudžiamos taikant joms didesnius nuosavų lėšų reikalavimus, kai vyksta leidimų suteikimo esamoms pagrindinėms sandorio šalims ir jų pripažinimo procesai, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 497 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį visos pagrindinės sandorio šalys, su kuriomis Sąjungoje įsteigtos įstaigos atlieka sandorių tarpuskaitą, bus laikomos reikalavimus atitinkančiomis pagrindinėmis sandorio šalimis;

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 575/2013 taip pat iš dalies pakeistos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 (2) nuostatos, susijusios su tam tikrais įvesties duomenimis, naudojamais apskaičiuojant įstaigų nuosavų lėšų reikalavimus pagrindinių sandorio šalių pozicijoms. Atitinkamai pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 5a dalį reikalaujama, kad tam tikros pagrindinės sandorio šalys ribotą laikotarpį praneštų apie bendrą pradinės garantinės įmokos, kurią jos gavo iš savo tarpuskaitos narių, sumą. Tas pereinamasis laikotarpis atitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 497 straipsnyje nustatytą laikotarpį;

(3)

tiek Reglamento (ES) Nr. 575/2013 497 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas pereinamasis laikotarpis, susijęs su nuosavų lėšų reikalavimais, tiek Reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 5a dalies pirmoje ir antroje pastraipose nustatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį reikia pranešti apie pradinę garantinę įmoką, turėjo baigtis 2014 m. birželio 15 d.;

(4)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 497 straipsnio 3 dalimi Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktą, kad išimtinėmis aplinkybėmis pereinamasis laikotarpis būtų pratęstas šešiems mėnesiams. Tas pratęsimas turėtų galioti ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 5a dalyje nustatytų terminų atžvilgiu. Tie pereinamieji laikotarpiai iš pradžių Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 591/2014 (3), paskui Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1317/2014 (4) jau pratęsti iki 2015 m. birželio 15 d.;

(5)

leidimų suteikimo esamoms Sąjungoje įsteigtoms pagrindinėms sandorio šalims procesas vyksta, bet iki 2015 m. birželio 15 d. nebus baigtas. Dar nepripažinta nė viena iš esamų trečiosiose valstybėse įsteigtų pagrindinių sandorio šalių, kurios jau kreipėsi dėl pripažinimo. Todėl poreikis išvengti tarptautinių finansų rinkų sutrikdymo, dėl kurio jau buvo pratęstas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 497 straipsnio 2 dalyje nustatytas pereinamasis laikotarpis, susijęs su trečiosiose valstybėse įsteigtomis pagrindinėmis sandorio šalimis, išliktų pasibaigus pratęstam pereinamajam laikotarpiui, nustatytam Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1317/2014. Papildomai pratęsus pereinamąjį laikotarpį Sąjungoje įsteigtos įstaigos (arba jų patronuojamosios įmonės, įsteigtos ne Sąjungoje) galėtų išvengti didelio nuosavų lėšų reikalavimų padidėjimo dėl to, kad nėra pripažintų pagrindinių sandorio šalių, įsteigtų kiekvienoje atitinkamoje trečiojoje valstybėje ir patikimai bei prieinamu būdu teikiančių specifinės rūšies tarpuskaitos paslaugas, kurių reikia Sąjungos įstaigoms. Nors toks padidėjimas gali būti tik laikinas, dėl jo tos įstaigos gali nutraukti tiesioginį dalyvavimą tų pagrindinių sandorio šalių veikloje, todėl būtų sutrikdytos rinkos, kuriose veikia tos pagrindinės sandorio šalys. Todėl pereinamuosius laikotarpius būtina pratęsti dar šešiems mėnesiams;

(6)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos bankininkystės komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 497 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 5a dalies pirmoje ir antroje pastraipose atitinkamai nustatyti 15 mėnesių trukmės laikotarpiai, kurie jau pratęsti vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 591/2014 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1317/2014 1 straipsniu, yra pratęsiami dar šešiems mėnesiams iki 2015 m. gruodžio 15 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. birželio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(2)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(3)  2014 m. birželio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 591/2014 dėl pereinamųjų laikotarpių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir reglamente (ES) Nr. 648/2012 ir susijusių su nuosavų lėšų reikalavimais pagrindinių sandorio šalių pozicijoms, pratęsimo (OL L 165, 2014 6 4, p. 31).

(4)  2014 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1317/2014 dėl pereinamųjų laikotarpių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) Nr. 648/2012 ir susijusių su nuosavų lėšų reikalavimais pagrindinių sandorio šalių pozicijoms, pratęsimo (OL L 355, 2014 12 12, p. 6).


9.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 143/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/881

2015 m. birželio 8 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. birželio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

46,1

MA

114,3

MK

68,9

TN

138,3

TR

83,9

ZZ

90,3

0707 00 05

MK

39,4

TR

106,6

ZZ

73,0

0709 93 10

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 50 10

AR

111,5

BO

147,7

TR

67,0

ZA

135,9

ZZ

115,5

0808 10 80

AR

110,0

BR

98,8

CL

147,5

NZ

139,7

US

143,9

ZA

123,6

ZZ

127,3

0809 10 00

TR

263,7

ZZ

263,7

0809 29 00

US

525,9

ZZ

525,9


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

9.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 143/11


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/882

2015 m. birželio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/932/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2014 m. gruodžio 18 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/932/BUSP (1);

(2)

2015 m. balandžio 14 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 2216 (2015), kuria, inter alia, nustatomas ginklų embargas Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya Al Hakim, Abd Al-Khaliq Al-Huthi ir asmenims bei subjektams, kuriuos į sąrašą įtraukė pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos (toliau – JT ST rezoliucija) 2140 (2014) 19 punktą įsteigtas komitetas. Tai nedaro poveikio bendram draudimui tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis ekonominiais ištekliais tiems asmenims ar subjektams arba jų naudai;

(3)

JT ST rezoliucijoje 2216 (2015) taip pat pabrėžiama, kad veiksmai, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui, taip pat gali apimti ginklų embargo pažeidimus arba trukdymą teikti humanitarinę pagalbą Jemenui arba gauti ar platinti humanitarinę pagalbą Jemene;

(4)

be to, JT ST rezoliucija 2216 (2015) į sąrašą įtraukiami dar du asmenys, kuriems turi būti taikomos ribojamosios priemonės, nustatytos JT ST rezoliucijos 2140 (2014) 11 ir 15 punktais;

(5)

todėl Sprendimas 2014/932/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2014/932/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis pernumeruojamas į 2a straipsnį ir 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„d)

veiksmus, kuriais pažeidžiamas ginklų embargas arba trukdoma teikti humanitarinę pagalbą Jemenui arba gauti ar platinti humanitarinę pagalbą Jemene.“

;

2.

2 straipsnis pernumeruojamas į 2b straipsnį ir 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„d)

veiksmus, kuriais pažeidžiamas ginklų embargas arba trukdoma teikti humanitarinę pagalbą Jemenui arba gauti ar platinti humanitarinę pagalbą Jemene.“

;

3.

2b straipsnio 5 dalyje nuoroda į 2 straipsnio 1 dalį pakeičiama nuoroda į 1 dalį;

4.

įterpiami šie straipsniai:

„1 straipsnis

1.   Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis su valstybių narių vėliava plaukiojančiais laivais ar jų orlaiviais draudžiama asmenims ir subjektams, kuriuos Jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba pagal JT ST rezoliucijos 2140 (2014) 19 punktą įsteigtas komitetas įtraukė į sąrašą, ir jų vardu ar jų nurodymu Jemene veikiantiems asmenims ir subjektams arba jų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti visų rūšių ginklus ir su jais susijusius reikmenis, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones bei įrangą, sukarintą įrangą ir šių objektų atsargines dalis, neatsižvelgiant į tai, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

Šioje dalyje nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas pateikiamas šio sprendimo priede.

2.   Draudžiama:

a)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, mokymą ar kitą pagalbą, įskaitant aprūpinimą ginkluotais samdiniais, susijusią su karine veikla ir su visų rūšių ginklų ir su jais susijusių reikmenų, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones bei įrangą, sukarintą įrangą ir šių objektų atsargines dalis, tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, 1 dalyje nurodytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms;

b)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su karine veikla, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti ginklams ir su jais susijusiems reikmenims parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei ar kitai pagalbai teikti, 1 dalyje nurodytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

2 straipsnis

1.   Derindamos veiksmus su nacionalinėmis valdžios institucijomis, laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir tarptautinės teisės, visų pirma jūrų teisės ir atitinkamų tarptautinių civilinės aviacijos susitarimų, valstybės narės savo teritorijoje, įskaitant jų jūrų uostus ir oro uostus, tikrina visus į Jemeną gabenamus krovinius, jeigu jos turi patikimos informacijos, kad kroviniuose yra objektų, kuriuos pagal šį sprendimą yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

2.   Aptikusios objektus, kuriuos pagal šį sprendimą yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, valstybės narės juos konfiskuoja ir pašalina, įskaitant juos sunaikindamos, padarydamos netinkamus naudoti, patalpindamos į sandėlį arba perduodamos kitai valstybei nei kilmės ar paskirties valstybė pašalinti.

3.   Valstybės narės nedelsdamos Sankcijų komitetui pateikia 1 dalyje nurodyto patikrinimo pirminę ataskaitą raštu, kurioje visų pirma paaiškinamos priežastys, dėl kurių atlikti patikrinimai, pateikiami tokių patikrinimų rezultatai ir nurodoma, ar buvo bendradarbiaujama ir ar buvo rasta draudžiamų objektų. Be to, valstybės narės Sankcijų komitetui per 30 dienų pateikia kitą ataskaitą raštu, kurioje pateikiama išsami svarbi informacija apie patikrinimą, konfiskavimą ir pašalinimą, taip pat išsami svarbi informacija apie perdavimą, įskaitant objektų aprašymą, duomenis apie jų kilmės ir paskirties vietas, jeigu ši informacija nebuvo pateikta pirminėje ataskaitoje raštu.“

2 straipsnis

Sprendimo 2014/932/BUSP priedas iš dalies keičiamas, kaip nustatyta šio sprendimo priede.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge 2015 m. birželio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  2014 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas 2014/932/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene (OL L 365, 2014 12 19, p. 147).


PRIEDAS

I.

Sprendimo 2014/932/BUSP priedo pavadinimas pakeičiamas taip:

„1 straipsnio 1 dalyje, 2a straipsnio 1 dalyje bei 2b straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas“

.

II.

Sprendimo 2014/932/BUSP priede pateiktas sąrašas papildomas šiais įrašais:

„4.   Abdulmalik al-Houthi

Kita informacija: Jemeno Houthi judėjimo vadovas. Dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 4 14.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Malik al-Houthi yra grupės, kuri dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui, vadovas.

2014 m. rugsėjo mėn. Houthi pajėgos užėmė Saną, o 2015 m. sausio mėn. jos pasikėsino teisėtą Jemeno Vyriausybę vienašališkai pakeisti neteisėta valdymo institucija, kurioje dominavo Houthi atstovai. Al-Houthi tapo Jemeno Houthi judėjimo vadovu 2004 m., po savo brolio Hussein Badredden al-Houthi mirties. Būdamas šios grupės vadovu, al-Houthi nuolat grasino Jemeno valdžios institucijoms sukelti daugiau neramumų, jeigu jos nepatenkins jo reikalavimų, ir apribojo Prezidento Hadi, Ministro Pirmininko ir svarbiausių Vyriausybės ministrų laisvę. Hadi vėliau pabėgo į Adeną. Tada Houthi grupuotė pradėjo naują puolimą Adeno link; jai padėjo kariniai daliniai, lojalūs buvusiam prezidentui Saleh ir jo sūnui Ahmed Ali Saleh.

5.   Ahmed Ali Abdullah Saleh

Kita informacija: Atliko svarbų vaidmenį sudarant palankias sąlygas Houthi grupuotės karinei ekspansijai. Dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui. Ahmed Saleh – buvusio Jemeno Respublikos Prezidento Ali Abdullah Saleh sūnus. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 4 14.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ahmed Ali Saleh vykdė veiklą, kad pakenktų Prezidento Hadi valdžiai, sužlugdytų Hadi pastangas reformuoti kariuomenę ir sutrukdytų Jemenui taikiai pereiti prie demokratijos. Saleh atliko svarbų vaidmenį sudarant palankias sąlygas Houthi grupuotės karinei ekspansijai. 2013 m. vasario mėn. viduryje Ahmed Ali Saleh buvo išdavęs tūkstančius naujų šautuvų Respublikos gvardijos divizijoms ir nenurodytiems genčių vadams. Ginklai iš pradžių buvo įsigyti 2010 m. ir atidėti, kad vėliau būtų galima politiniais tikslais užsitikrinti juos gavusių subjektų lojalumą.

Saleh tėvui, buvusiam Jemeno Respublikos Prezidentui Ali Abdullah Saleh, pasitraukus iš Jemeno Prezidento pareigų 2011 m., Ahmed Ali Saleh išliko Jemeno Respublikos gvardijos vadu. Praėjus šiek tiek daugiau nei metams, Prezidentas Hadi atleido Saleh iš pareigų, tačiau jo įtaka Jemeno kariuomenėje tebebuvo didelė net ir jį pašalinus iš vado pareigų. 2014 m. lapkričio mėn. Ali Abdullah Saleh buvo įtrauktas į JT sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 2140.“


9.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 143/14


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/883

2015 m. birželio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/565/BUSP dėl Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUSEC RD Congo) ir pratęsiamas jo galiojimas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2010 m. rugsėjo 21 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/565/BUSP (1); jo paskutiniai pakeitimai padaryti Sprendimu 2014/674/BUSP (2). Sprendimas 2010/565/BUSP nustoja galioti 2015 m. birželio 30 d.;

(2)

2015 m. balandžio 20 d. Taryba patvirtino krizės valdymo koncepciją, susijusią su misijos EUSEC RD Congo Kongo Demokratinėje Respublikoje daliniu pakeitimu ir galiojimo pratęsimu;

(3)

EUSEC RD Congo bus vykdoma tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2010/565/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Misijos tikslas

Siekiant įtvirtinti EUSEC RD Congo pasiekimus ir pasirengti įgaliojimų perdavimui FARDC, kai dalyvavimas pagal Bendrą saugumo ir gynybos politiką bus nutrauktas, EUSEC RD Congo:

tęs FARDC reformos įgyvendinimą ir stebėseną toliau teikdama strategines konsultacijas, be kita ko, Generaliniam inspektoratui, atsižvelgdama į žmogaus teises ir lyčių aspekto integravimo klausimus, kartu užtikrindama glaudų veiksmų koordinavimą su atitinkamais subjektais, susijusiems su pereinamuoju procesu ir užduočių perdavimu;

dirbs su karinėmis institucijomis, siekiant karinio švietimo sistemos tvarumo, daugiausia dėmesio skiriant karininkų ir puskarininkių rengimo mokykloms, tuo pačiu metu rengiantis pereinamajam procesui ir užduočių perdavimui.

Kad pasiektų savo tikslus, EUSEC RD Congo veikia pagal krizės valdymo koncepcijoje ir misijos plane nustatytus parametrus.“

2)

9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Orientacinė finansavimo suma, skirta su misija susijusioms išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 30 d., yra 12 600 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta su misija susijusioms išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d., yra 13 600 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta su misija susijusioms išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2012 m. spalio 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d., yra 11 000 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta su misija susijusioms išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d., yra 8 455 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta su misija susijusioms išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d., yra 4 600 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta su misija susijusioms išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d., yra 2 700 000 EUR.“

3)

9a straipsnis išbraukiamas.

4)

17 straipsnio antra dalis pakeičiama taip:

„Jis taikomas iki 2016 m. birželio 30 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2015 m. liepos 1 d.

Priimta Liuksemburge 2015 m. birželio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  2010 m. rugsėjo 21 d. Tarybos sprendimas 2010/565/BUSP dėl Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUSEC RD Congo) (OL L 248, 2010 9 22, p. 59).

(2)  2014 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas 2014/674/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/565/BUSP dėl Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUSEC RD Congo) ir pratęsiamas jo galiojimas (OL L 282, 2014 9 26, p. 24).


Klaidų ištaisymas

9.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 143/16


2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 130, 2014 m. gegužės 1 d. )

24 puslapis, A priedas, C skirsnis, antra eilutė:

išbraukiamas skaičius „1.“.


9.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 143/16


2013 m. spalio 21 d. ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1, kuriuo priimamos jos darbo tvarkos taisyklės [2015/857], klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135, 2015 m. birželio 2 d. )

Viršelis ir 35 puslapis, antraštė:

yra:

„2013 m. spalio 21 d. ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1, kuriuo priimamos jos darbo tvarkos taisyklės [2015/857]“

turi būti:

„2013 m. spalio 21 d. ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2013, kuriuo priimamos jos darbo tvarkos taisyklės [2015/857]“


9.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 143/17


Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 3 galutinio priėmimo (ES, Euratomas) 2015/367 klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 73, 2015 m. kovo 17 d. )

401 ir 402 puslapiai, lentelė pakeičiama taip:

„IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

01

EKONOMIKOS IR FINANSŲ REIKALAI

253 013 066

320 994 951

 

 

253 013 066

320 994 951

 

40 02 41

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 013 066

322 994 951

 

 

255 013 066

322 994 951

02

ĮMONĖS IR PRAMONĖ

2 515 114 410

2 158 422 405

 

 

2 515 114 410

2 158 422 405

03

KONKURENCIJA

94 449 737

94 449 737

 

 

94 449 737

94 449 737

04

UŽIMTUMAS, SOCIALINIAI REIKALAI IR ĮTRAUKTIS

13 839 015 158

11 290 667 447

 

 

13 839 015 158

11 290 667 447

05

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA

58 046 833 802

55 607 081 983

 

 

58 046 833 802

55 607 081 983

06

MOBILUMAS IR TRANSPORTAS

2 867 184 572

1 003 421 856

 

 

2 867 184 572

1 003 421 856

07

APLINKA

407 273 961

345 906 574

 

 

407 273 961

345 906 574

08

MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS

6 198 702 491

4 090 645 420

 

 

6 198 702 491

4 090 645 420

09

RYŠIŲ TINKLAI, TURINYS IR TECHNOLOGIJOS

1 637 393 330

1 065 238 820

 

 

1 637 393 330

1 065 238 820

10

TIESIOGINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI

419 601 970

414 982 955

 

 

419 601 970

414 982 955

11

JŪRŲ REIKALAI IR ŽUVININKYSTĖ

949 186 023

735 433 493

– 3 701 500

p.m.

945 484 523

735 433 493

 

40 02 41

115 342 000

42 775 000

– 71 000 000

 

44 342 000

42 775 000

 

1 064 528 023

778 208 493

– 74 701 500

 

989 826 523

778 208 493

12

VIDAUS RINKA IR PASLAUGOS

116 892 170

115 128 367

 

 

116 892 170

115 128 367

13

REGIONINĖ IR MIESTŲ POLITIKA

33 073 249 094

43 017 623 117

 

 

33 073 249 094

43 017 623 117

14

MOKESČIAI IR MUITŲ SĄJUNGA

157 040 580

132 361 974

 

 

157 040 580

132 361 974

15

ŠVIETIMAS IR KULTŪRA

2 820 016 221

2 420 679 427

 

 

2 820 016 221

2 420 679 427

16

KOMUNIKACIJA

246 345 359

250 385 333

 

 

246 345 359

250 385 333

17

SVEIKATOS IR VARTOTOJŲ APSAUGA

618 152 949

555 734 531

 

 

618 152 949

555 734 531

18

VIDAUS REIKALAI

1 201 387 424

765 344 466

 

 

1 201 387 424

765 344 466

19

UŽSIENIO POLITIKOS PRIEMONĖS

732 731 450

517 534 455

 

 

732 731 450

517 534 455

20

PREKYBA

121 099 618

117 577 301

 

 

121 099 618

117 577 301

21

VYSTYMASIS IR BENDRADARBIAVIMAS

5 083 838 180

3 994 827 425

 

 

5 083 838 180

3 994 827 425

22

PLĖTRA

1 519 904 352

948 883 056

 

 

1 519 904 352

948 883 056

23

HUMANITARINĖ PAGALBA IR CIVILINĖ SAUGA

1 006 460 596

1 106 531 677

 

248 460

1 006 460 596

1 106 780 137

24

KOVA SU SUKČIAVIMU

78 220 900

76 524 355

 

 

78 220 900

76 524 355

25

KOMISIJOS POLITIKOS KOORDINAVIMAS IR TEISINĖS KONSULTACIJOS

194 089 509

194 812 309

 

 

194 089 509

194 812 309

26

KOMISIJOS VYKDOMAS ADMINISTRAVIMAS

1 001 412 220

1 000 789 177

 

 

1 001 412 220

1 000 789 177

27

BIUDŽETAS

95 779 570

95 779 570

 

 

95 779 570

95 779 570

28

AUDITAS

11 632 266

11 632 266

 

 

11 632 266

11 632 266

29

STATISTIKA

131 883 729

130 895 146

 

 

131 883 729

130 895 146

30

PENSIJOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 449 531 000

1 449 531 000

 

 

1 449 531 000

1 449 531 000

31

KALBOS TARNYBOS

387 604 805

387 604 805

 

 

387 604 805

387 604 805

32

ENERGETIKA

933 444 642

653 022 040

 

 

933 444 642

653 022 040

33

TEISINGUMAS

203 409 105

185 843 405

 

 

203 409 105

185 843 405

34

KLIMATO POLITIKA

121 468 679

51 536 974

 

 

121 468 679

51 536 974

40

REZERVAI

573 523 000

194 775 000

– 71 000 000

 

502 523 000

194 775 000

 

Iš viso

139 106 885 938

135 502 602 817

– 74 701 500

248 460

139 032 184 438

135 502 851 277

 

Iš kurių rezervai: 40 01 40, 40 02 41

117 342 000

44 775 000

– 71 000 000

 

46 342 000

44 775 000 “

436 puslapis, lentelė pakeičiama taip:

„13 ANTRAŠTINĖ DALIS

REGIONINĖ IR MIESTŲ POLITIKA

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

FP

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

13 01

REGIONINĖS IR MIESTŲ POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

 

82 299 094

82 299 094

 

 

82 299 094

82 299 094

13 03

EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS IR KITA REGIONINĖ VEIKLA

1

24 988 950 000

31 286 893 080

2 480 038

 

24 991 430 038

31 286 893 080

13 04

SANGLAUDOS FONDAS (SF)

1

7 963 000 000

11 092 840 264

 

 

7 963 000 000

11 092 840 264

13 05

PASIRENGIMO NARYSTEI PAGALBOS PRIEMONĖ — REGIONINĖ PLĖTRA BEI REGIONINIS IR TERITORINIS BENDRADARBIAVIMAS

 

39 000 000

405 590 679

– 2 480 038

 

36 519 962

405 590 679

13 06

SOLIDARUMO FONDAS

9

p.m.

150 000 000

 

 

p.m.

150 000 000

 

13 antraštinė dalis — Iš viso

 

33 073 249 094

43 017 623 117

 

 

33 073 249 094

43 017 623 117 “

437–441 puslapiai, lentelė pakeičiama taip:

„13 ANTRAŠTINĖ DALIS

REGIONINĖ IR MIESTŲ POLITIKA

13 03 SKYRIUS — EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS IR KITA REGIONINĖ VEIKLA

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

13 03

EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS IR KITA REGIONINĖ VEIKLA

 

 

 

 

 

 

 

13 03 01

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) užbaigimas — 1 tikslas (laikotarpiu nuo 2000 m. iki 2006 m.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Specialiosios Šiaurės Airijos ir Airijos pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo programos užbaigimas (laikotarpiu nuo 2000 m. iki 2006 m.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) užbaigimas — 1 tikslas (iki 2000 m.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) užbaigimas — 2 tikslas (laikotarpiu nuo 2000 m. iki 2006 m.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) užbaigimas — 2 tikslas (iki 2000 m.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

URBAN iniciatyvos užbaigimas (laikotarpiu nuo 2000 m. iki 2006 m.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 07

Ankstesnių programų užbaigimas — Bendrijos iniciatyvos (iki 2000 m.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 08

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) veiklos užbaigimas — Techninė pagalba ir naujovių diegimo priemonės (2000–2006 m.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 09

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) veiklos užbaigimas — Techninė pagalba ir naujovių diegimo priemonės (iki 2000 m.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 12

Sąjungos įnašas į Tarptautinį Airijos fondą

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 13

Bendrijos iniciatyvos INTERREG III užbaigimas (2000–2006 m.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 14

Pagalba regionams, kurie ribojasi su šalimis kandidatėmis — Ankstesnių programų užbaigimas (laikotarpiu nuo 2000 m. iki 2006 m.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 16

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) veiklos užbaigimas — Konvergencija

1.2

p.m.

23 944 700 000

 

 

p.m.

23 944 700 000

13 03 17

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) veiklos užbaigimas — PEACE programa

1.2

p.m.

26 000 000

 

 

p.m.

26 000 000

13 03 18

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) veiklos užbaigimas — Regionų konkurencingumas ir užimtumas

1.2

p.m.

4 376 486 929

 

 

p.m.

4 376 486 929

13 03 19

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) veiklos užbaigimas — Europos teritorinis bendradarbiavimas

1.2

p.m.

1 286 126 020

 

 

p.m.

1 286 126 020

13 03 20

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) veiklos užbaigimas — Techninė pagalba veiklai

1.2

p.m.

25 600 000

 

 

p.m.

25 600 000

13 03 31

Techninės pagalbos ir informacijos apie Europos Sąjungos strategiją, skirtą Baltijos jūros regionui, sklaidos bei išsamesnio susipažinimo su makroregionų strategija (2007–2013 m.) užbaigimas

1.2

p.m.

1 600 000

 

 

p.m.

1 600 000

13 03 40

Rizikos pasidalijimo priemonių, finansuojamų iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) konvergencijos paketo (2007– 2013 m.), užbaigimas

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 41

Rizikos pasidalijimo priemonių, finansuojamų iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) regionų konkurencingumo ir užimtumo paketo (2007– 2013 m.), užbaigimas

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 60

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Mažiau išsivystę regionai — Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas

1.2

17 627 800 000

1 125 000 000

 

 

17 627 800 000

1 125 000 000

13 03 61

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Pereinamojo laikotarpio regionai — Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas

1.2

2 865 400 000

167 824 266

 

 

2 865 400 000

167 824 266

13 03 62

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Labiau išsivystę regionai — Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas

1.2

3 650 900 000

209 061 086

 

 

3 650 900 000

209 061 086

13 03 63

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Papildomas asignavimas atokiausiems ir rečiausiai apgyvendintiems regionams — Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas

1.2

209 100 000

13 000 000

 

 

209 100 000

13 000 000

13 03 64

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Europos teritorinis bendradarbiavimas

 

505 700 000

53 703 765

– 505 700 000

– 53 703 765

 

 

13 03 64 01

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Europos teritorinis bendradarbiavimas

1.2

 

 

505 700 000

53 703 765

505 700 000

53 703 765

13 03 64 02

Šalių kandidačių ir potencialių kandidačių dalyvavimas ERPF ETB — Įnašas pagal 4 išlaidų kategoriją (PNPP II)

1.2

 

 

2 480 038

 

2 480 038

p.m.

13 03 64 03

Europos kaimynystės politikos šalių dalyvavimas ERPF ETB — Įnašas pagal 4 išlaidų kategoriją (EKP)

1.2

 

 

 

 

p.m.

p.m.

 

13 03 64 straipsnis — Tarpinė suma

 

505 700 000

53 703 765

2 480 038

 

508 180 038

53 703 765

13 03 65

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Techninė parama veiklai

 

 

 

 

 

 

 

13 03 65 01

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Techninė parama veiklai

1.2

69 000 000

47 000 000

 

 

69 000 000

47 000 000

13 03 65 02

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Techninė pagalba veiklai, kurią valstybės narės prašymu valdo Komisija

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

13 03 65 straipsnis — Tarpinė suma

 

69 000 000

47 000 000

 

 

69 000 000

47 000 000

13 03 66

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Novatoriški tvarios miestų plėtros veiksmai

1.2

50 100 000

p.m.

 

 

50 100 000

p.m.

13 03 67

2014–2020 m. makroregionų strategijos — ES Baltijos jūros regiono strategija — Techninė pagalba

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

13 03 68

2014–2020 m. makroregionų strategijos — Dunojaus regionui skirta Europos Sąjungos strategija — Techninė pagalba

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

13 03 77

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

 

 

 

 

 

 

 

13 03 77 01

Bandomasis projektas — Romų integracijos metodų koordinavimas visoje Europoje

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 02

Bandomasis projektas — Regioninio ir vietinio bendradarbiavimo skatinimas platinant informaciją apie Sąjungos regioninę politiką pasauliniu mastu

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 03

Parengiamieji veiksmai — Palankesnės aplinkos mikrokreditams Europoje skatinimas

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 04

Bandomasis projektas — Tvarus priemiesčių atnaujinimas

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 05

Bandomasis projektas RURBAN — Miesto ir kaimo tvaraus vystymosi partnerystė

1.2

p.m.

549 014

 

 

p.m.

549 014

13 03 77 06

Parengiamieji veiksmai — Regioninio ir vietinio bendradarbiavimo skatinimas platinant informaciją apie Sąjungos regioninę politiką pasauliniu mastu

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

13 03 77 07

Parengiamieji veiksmai — Europos Sąjungos Dunojaus regiono valdymo modelio nustatymas. Geresnis ir veiksmingas koordinavimas

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

13 03 77 08

Bandomasis projektas — Bendras regioninis tapatumas, tautų susitaikymas ir ekonominis bei socialinis bendradarbiavimas, įskaitant visos Europos kompetencijos ir pažangumo platformą, Dunojaus makroregione

1.2

p.m.

1 300 000

 

 

p.m.

1 300 000

13 03 77 09

Parengiamieji veiksmai, susiję su Atlanto forumo sukūrimu siekiant vystyti Europos Sąjungos Atlanto strategiją

1.2

167 000

 

 

167 000

13 03 77 10

Parengiamieji veiksmai – Pagalba Majotui ar visoms kitoms potencialiai susijusioms teritorijoms įgyjant atokiausių regionų statusą

1.2

p.m.

400 000

 

 

p.m.

400 000

13 03 77 11

Parengiamieji veiksmai — Programa „Erasmus“ išrinktiems vietos ir regioniniams atstovams

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 12

Parengiamieji veiksmai — Bendras regioninis tapatumas, tautų susitaikymas ir ekonominis bei socialinis bendradarbiavimas, įskaitant visos Europos kompetencijos ir pažangumo platformą, Dunojaus makroregione

1.2

1 800 000

800 000

 

 

1 800 000

800 000

13 03 77 13

Bandomasis projektas — Sanglaudos politika ir mokslinių tyrimų ir vystymosi fondų sąveika: kompetencijos laiptai

1.2

1 200 000

600 000

 

 

1 200 000

600 000

13 03 77 14

Parengiamieji veiksmai — Regioninė strategija, skirta Šiaurės jūros regionui

1.2

250 000

125 000

 

 

250 000

125 000

13 03 77 15

Parengiamieji veiksmai — Pasaulio miestai: ES ir trečiųjų šalių bendradarbiavimas miestų plėtros srityje

1.2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

13 03 77 16

Parengiamieji veiksmai — Dabartinė ir siekiama ekonominio potencialo padėtis regionuose už Graikijos sostinės Atėnų regiono ribų

1.2

700 000

350 000

 

 

700 000

350 000

 

13 03 77 straipsnis — Tarpinė suma

 

5 950 000

8 291 014

 

 

5 950 000

8 291 014

 

13 03 skyrius — Iš viso

 

24 988 950 000

31 286 893 080

2 480 038

 

24 991 430 038

31 286 893 080 “