ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 133

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. gegužės 29d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/812, kuriuo dėl įpareigojimo iškrauti visą laimikį iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005, (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 2347/2002 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1379/2013 ir (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1434/98

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

29.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/812

2015 m. gegužės 20 d.

kuriuo dėl įpareigojimo iškrauti visą laimikį iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005, (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 2347/2002 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1379/2013 ir (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1434/98

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 (3) nustatyta, kad vienas iš jo tikslų – laipsniškai panaikinti laimikio išmetimą į jūrą, nustatant įpareigojimą iškrauti visą tų rūšių, kurioms taikomi sužvejojamo kiekio apribojimai, ir Viduržemio jūros rūšių, kurioms taikomi mažiausio dydžio apribojimai, laimikį. Kai kurios esamų reglamentų nuostatos, kuriomis nustatomos techninės ir kontrolės priemonės, prieštarauja įpareigojimui iškrauti visą laimikį ir įpareigoja žvejus išmesti laimikį į jūrą. Siekiant panaikinti tų reglamentų ir įpareigojimo iškrauti visą laimikį nesuderinamumą ir siekiant, kad įpareigojimas iškrauti visą laimikį galėtų būti vykdomas, reikėtų iš dalies pakeisti ar panaikinti tas nuostatas;

(2)

visų pirma, siekiant užtikrinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį įgyvendinimą, turėtų būti iš dalies pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 (4), nustatant reikalavimą, kad visas netyčinis sužvejotas tų rūšių, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, jūrų gyvūnų laimikis, viršijantis laimikio sudėties ribas, būtų iškrautas ir įskaičiuotas į kvotas; jūrų gyvūnams, kuriems taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, taikomus mažiausius leidžiamus iškrauti dydžius pakeičiant mažiausiais išteklių išsaugojimą užtikrinančiais orientaciniais dydžiais; numatant reikalavimą, kad visas tų rūšių, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, jūrų gyvūnų netyčinis laimikis, viršijantis priegaudos tam tikruose rajonuose tam tikru laikotarpiu ir tam tikrais žvejybos įrankiais ribas, būtų iškrautas ir įskaičiuotas į kvotas; taip pat aiškiai nurodant, kad draudimas atrinkti geriausių žuvų rūšis nebus taikomas tais atvejais, kai numatytos įpareigojimo iškrauti visą laimikį išimtys;

(3)

be to, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, turėtų būti iš dalies pakeistos nuostatos, susijusios su žvejybos draudimu ICES VIb kvadrate siekiant apsaugoti juodadėmių menkių jauniklius;

(4)

siekiant užtikrinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį įgyvendinimą, turėtų būti iš dalies pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 (5), nustatant reikalavimą, kad visas netyčinis Baltijos jūroje pagautas tų rūšių, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, jūrų gyvūnų laimikis, viršijantis laimikio sudėties ribas, būtų iškrautas ir įskaičiuotas į kvotas; tų rūšių, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, jūrų gyvūnams taikomus mažiausius leidžiamus iškrauti žuvų dydžius pakeičiant mažiausiais išteklių išsaugojimą užtikrinančiais orientaciniais dydžiais; taip pat draudžiant tam tikrais laikotarpiais tam tikruose rajonuose žvejoti (išskyrus tinklinėmis gaudyklėmis) lašišas ir šlakius;

(5)

siekiant užtikrinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį įgyvendinimą, turėtų būti iš dalies pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 (6), tų rūšių, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, jūrų gyvūnams taikomus mažiausius leidžiamus iškrauti žuvų dydžius pakeičiant mažiausiais išteklių išsaugojimą užtikrinančiais orientaciniais dydžiais, nepažeidžiant galiojančių mažiausių leidžiamų sužvejoti žuvų dydžių sampratos ir taikymo;

(6)

siekiant užtikrinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį įgyvendinimą, turėtų būti iš dalies pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007 (7), nustatant reikalavimą, kad tam tikruose rajonuose tam tikrais laikotarpiais žvejojant dreifuojančiosiomis ūdomis, žiauniniais tinklais, pinkliaisiais tinklais ir sieniniais tinklais, visas netyčinis menkių laimikis būtų iškrautas ir įskaičiuotas į kvotas;

(7)

vadovaujantis Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto mokslinėmis rekomendacijomis, pagal kurias žvejybos pastangų Baltijos jūroje ribojimo taisyklė galiojančiame menkių valdymo plane nėra reikalinga, norint pasiekti reformuotos bendros žuvininkystės politikos tikslus išteklių, kuriems taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, atžvilgiu, reikėtų panaikinti menkių išteklių žvejybos pastangų Baltijos jūroje apribojimus;

(8)

siekiant užtikrinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį vykdymą, turėtų būti iš dalies pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 254/2002 (8), nustatant reikalavimą, kad visas netyčinis tų rūšių, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, jūrų gyvūnų laimikis, pagautas tralais žvejojant šukutes ir viršijantis priegaudos ribas, būtų iškrautas ir įskaičiuotas į kvotas;

(9)

siekiant užtikrinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį įgyvendinimą, turėtų būti iš dalies pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2347/2002 (9), nustatant reikalavimą, kad visas netyčinis giliavandenių žuvų rūšių, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, laimikis būtų iškrautas ir įskaičiuotas į kvotas;

(10)

siekiant užtikrinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį stebėseną ir vykdymą, turėtų būti iš dalies pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009 (10), nustatant reikalavimą, kad duomenys apie sugautą kiekį, nesiekiantį mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, būtų registruojami atskirai, reikalaujant sugautą kiekį laive laikyti atskirai bei įtraukiant nuostatas dėl sugauto kiekio, nesiekiančio mažiausių išteklių išsaugojimą užtikrinančių orientacinių dydžių, pardavimo ir dėl kontroliuojančių stebėtojų dislokavimo;

(11)

kadangi laimikį išmetant į jūrą labai švaistomi ištekliai ir daromas neigiamas poveikis tausiam jūrų gyvūnų ir jūrų ekosistemų naudojimui ir kadangi norint, kad įpareigojimas iškrauti visą laimikį duotų norimų rezultatų, būtina, kad veiklos vykdytojai jo laikytųsi, įpareigojimo iškrauti visą laimikį pažeidimai turėtų būti priskirti prie sunkių pažeidimų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009. Veiklos vykdytojams įpareigojimas iškrauti visą laimikį yra esminis pokytis. Todėl yra pagrįsta dvejiems metams atidėti taisyklių dėl sunkių pažeidimų taikymą to tipo pažeidimams;

(12)

nustačius įpareigojimą iškrauti visą laimikį, o kartu tam tikras naujas lankstaus tarpmetinio kvotų naudojimo taisykles, reikia pakoreguoti išskaitymų iš kvotų ir žvejybos pastangų taisykles;

(13)

reikėtų užkirsti kelią tam, kad būtų plėtojama paralelinė veikla, konkrečiai skirta jūrų gyvūnams, kurie nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, gaudyti siekiant juos naudoti kitais tikslais nei žmonėms vartoti, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 (11) reikėtų iš dalies pakeisti, kad būtų atspindėtas tas principas;

(14)

Reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 nustatyta mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio koncepcija, siekianti užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą. Tų rūšių, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, žuvys, nesiekiančios tokių mažiausių išteklių išsaugojimą užtikrinančių orientacinių dydžių, negali būti tiesiogiai vartojamos žmonių maistui. Reglamentu (ES) Nr. 1379/2013 numatomas bendrųjų prekybos standartų, įskaitant mažiausius prekybinius dydžius, priėmimas. Siekiant, kad nebūtų trukdoma pasiekti mažiausių išteklių išsaugojimą užtikrinančių orientacinių dydžių tikslo, tokie mažiausi prekybiniai dydžiai konkrečios rūšies atveju turėtų atitikti mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius. Todėl būtina mažiausius prekybinius dydžius suderinti su mažiausiais išteklių išsaugojimą užtikrinančiais orientaciniais dydžiais;

(15)

Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 turėtų aiškiai leisti į išmetimo į jūrą planus įtraukti technines priemones, susijusias tik su įpareigojimo iškrauti visą laimikį įgyvendinimu, ir kuriomis siekiama padidinti selektyvumą bei kiek įmanoma sumažinti nepageidaujamą priegaudą;

(16)

plėšrūnų, kaip antai žuvis ėdančių jūros žinduolių, plėšriųjų žuvų ar paukščių, sužalotos žuvys gali būti pavojingos žmonėms, gyvūnams augintiniams ir kitoms žuvims dėl užkratų ir bakterijų, kuriuos tokie plėšrūnai galėtų pernešti. Todėl įpareigojimas iškrauti visą laimikį neturėtų būti taikomas tokių sužalotų žuvų laimikiui, kuris turėtų būti nedelsiant išmetamas į jūrą;

(17)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Tarybos reglamentus (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005, (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 2347/2002 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) Nr. 1379/2013 ir (ES) Nr. 1380/2013;

(18)

kadangi Tarybos reglamente (EB) Nr. 1434/98 (12) nustatytos laimikio sudėtį reglamentuojančios taisyklės ir susiję silkių naudojimo apribojimai įvedus įpareigojimą iškrauti visą laimikį nebėra aktualūs, nes visos silkės, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, turi būti iškraunamos ir įskaičiuojamos į kvotas, o visos mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančios silkės naudojamos tik kitoms reikmėms, o ne žmonėms tiesiogiai vartoti, tą reglamentą reikėtų panaikinti;

(19)

žodis „Bendrija“, vartojamas reglamentų (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 2347/2002 ir (EB) Nr. 1224/2009 dėstomosiose dalyse, turėtų būti pakeistas, siekiant atsižvelgti į Lisabonos sutarties įsigaliojimą 2009 m. gruodžio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 850/98 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 850/98 iš dalies keičiamas taip:

1.

4 straipsnio 2 dalies c punkte, 46 straipsnio 1 dalies b punkte ir I priedo 5 išnašoje daiktavardis „Bendrija“ pakeičiamas daiktavardžiu „Sąjunga“, atliekant visus reikiamus gramatinius pataisymus;

2.

1a straipsnis išbraukiamas;

3.

3 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„i)   netyčinis laimikis– atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurie pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 (13) 15 straipsnį turi būti iškrauti ir įskaičiuoti į kvotas, nes jie nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio arba viršija kiekius, leidžiamus pagal laimikio sudėtį ir priegaudą reglamentuojančias taisykles.

(13)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).“"

;

4.

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Bet kurias I–V prieduose išvardytas rūšis draudžiama žvejoti įrankiais, kurių akių dydis mažesnis nei tuose prieduose pagrindinėms rūšims nurodytas diapazonas.“

;

b)

4 dalis papildoma šia pastraipa:

„Pirmos pastraipos a ir b punktai netaikomi netyčiniam tų rūšių, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, laimikiui. Tas netyčinis laimikis iškraunamas ir įskaičiuojamas į kvotas.“

;

5.

7 straipsnio 5 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Pirma pastraipa netaikoma netyčiniam Pandalus genties, kuriai taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, vėžiagyvių laimikiui. Tas netyčinis laimikis iškraunamas ir įskaičiuojamas į kvotas.

Draudžiama Pandalus genties vėžiagyvius žvejoti tinklais, kurių akių dydis patenka į 32–54 milimetrų diapazoną, nenaudojant pirmoje pastraipoje nurodytų įrankių.“

;

6.

10 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Pirmos pastraipos b punktas netaikomas tų rūšių, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, netyčiniam laimikiui. Tas netyčinis laimikis iškraunamas ir įskaičiuojamas į kvotas.“

;

7.

11 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Pirmos pastraipos a punktas netaikomas tų rūšių, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, netyčiniam laimikiui. Tas netyčinis laimikis iškraunamas ir įskaičiuojamas į kvotas.“

;

8.

15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

1.   Tais atvejais, kai rūšių, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, jūrų gyvūnų sužvejoti kiekiai viršija procentinių dydžių ribas ar kiekius, nurodytus šio reglamento 20 straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 2 dalyje, 22 straipsnio 2 dalies b punkte, 27 straipsnio 2 dalyje, 29 straipsnio 4 dalies b punkte, 29b straipsnio 2 dalyje, 29b straipsnio 4 dalyje, 29d straipsnio 5 dalies d punkte, 29d straipsnio 6 dalies d punkte, 29d straipsnio 7 dalies c punkte, 29f straipsnio 1 dalyje, 34b straipsnio 2 dalies c punkte ir 34b straipsnio 10 dalyje bei jo I–VII, X ir XI prieduose, taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnis. Tas netyčinis laimikis iškraunamas ir įskaičiuojamas į kvotas.

2.   Tų rūšių, kurioms netaikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, jūrų gyvūnų sužvejoti kiekiai, kurie viršija procentinių dydžių ribas, nurodytas šio reglamento 20 straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 2 dalyje, 22 straipsnio 2 dalies b punkte, 27 straipsnio 2 dalyje, 29 straipsnio 4 dalies b punkte, 29b straipsnio 2 dalyje, 29b straipsnio 4 dalyje, 29d straipsnio 5 dalies d punkte, 29d straipsnio 6 dalies d punkte, 29d straipsnio 7 dalies c punkte, 29f straipsnio 1 dalyje, 34b straipsnio 2 dalies c punkte ir 34b straipsnio 10 dalyje bei jo I–VII, X ir XI prieduose, ne iškraunami, o nedelsiant paleidžiami į jūrą.“

;

9.

17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

Jūrų gyvūnas yra neverslinio dydžio, jeigu jo matmenys yra mažesni už XII ir XIIa prieduose atitinkamoms rūšims ir atitinkamai geografinei zonai nustatytą mažiausią išteklių išsaugojimą užtikrinantį orientacinį dydį arba pagal Sąjungos teisę kitaip nustatytą mažiausią išteklių išsaugojimą užtikrinantį orientacinį dydį. Išskyrus atvejus, kai pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalį priimtu aktu nustatomi mažiausi išteklių išsaugojimą užtikrinantys orientaciniai dydžiai, taikomi šio reglamento XII ir XIIa prieduose nustatyti mažiausi išteklių išsaugojimą užtikrinantys orientaciniai dydžiai.“

;

10.

įterpiamas šis straipsnis:

„18a straipsnis

Mažiausių išteklių išsaugojimą užtikrinančių orientacinių dydžių nustatymo tvarka išmetimo į jūrą planų kontekste

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalyje nurodytų aktų priėmimo tikslu Komisijai suteikiami įgaliojimai jų galiojimo laikotarpiui nustatyti rūšių, kurioms taikomas to reglamento 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius. Tokie dydžiai nustatomi deleguotuoju aktu, priimtu pagal šio reglamento 48a straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį, siekiant užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą ir atitinkamais atvejais gali skirtis nuo mažiausių išteklių išsaugojimą užtikrinančių orientacinių dydžių, nustatytų šio reglamento XII ir XIIa prieduose.“

;

11.

19 straipsnis pakeičiamas taip:

„19 straipsnis

1.   Tų rūšių, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, neverslinio dydžio jūrų gyvūnų laimikiui taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnis.

2.   Iškrovus 1 dalyje nurodytą laimikį, valstybės narės taiko priemones, kad palengvintų jo sandėliavimą arba padėtų rasti galimybių jį realizuoti, pavyzdžiui, remdamos investicijas į iškrovimo vietų ir priedangų statybą bei pritaikymą arba remdamos investicijas, kuriomis siekiama padidinti žvejybos produktų pridėtinę vertę.

3.   Tų rūšių, kurioms netaikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, neverslinio dydžio jūrų gyvūnų negalima laikyti laive, perkrauti, iškrauti, gabenti, sandėliuoti, parduoti, rodyti arba siūlyti parduoti – jie turi būti nedelsiant paleidžiami į jūrą.

4.   1 ir 3 dalys netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, skumbrėms ir paprastosioms stauridėms, neviršijantiems 10 % bendro laive laikomo kiekvienos iš šių rūšių laimikio gyvojo svorio.

Neverslinio dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, skumbrių arba paprastųjų stauridžių procentinis santykis apskaičiuojamas atlikus rūšiavimą arba iškrovus kaip visų laive laikytų jūros gyvūnų gyvojo svorio dalis.

Procentinis santykis gali būti apskaičiuojamas remiantis viena arba keliomis reprezentatyviosiomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, rodant arba parduodant.

5.   3 dalis netaikoma neverslinio dydžio sardinėms, ančiuviams, skumbrėms ir paprastosioms stauridėms, sužvejotiems naudoti kaip gyvas jaukas, kurie gali būti laikomi laive, jeigu jie laikomi gyvi.“

;

12.

19a straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   1 ir 2 dalys netaikomos laimikiui arba rūšims, kuriems pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalį netaikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį.“

;

13.

20 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   Jei silkėms taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, šio straipsnio 1 dalis netaikoma.

Silkes draudžiama žvejoti 1 dalyje nurodytose geografinėse zonose ir toje dalyje nurodytais laikotarpiais naudojant:

a)

velkamuosius žvejybos įrankius, kurių tinklo akių dydis yra mažesnis nei 55 mm;

b)

gaubiamuosius tinklus;

c)

dugninius žiauninius tinklus, pinklius tinklus, sieninius tinklus, kurių tinklo akių dydis mažesnis nei 55 mm, arba

d)

dreifuojančius tinklais, kurių tinklo akių dydis yra mažesnis nei 55 mm, išskyrus atvejus, kai laikomasi 3 dalies.“

;

14.

20a straipsnis papildomas šiomis pastraipomis:

„Jei silkėms taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, šio straipsnio pirma pastraipa netaikoma. Netyčinis silkių laimikis iškraunamas ir įskaičiuojamas į kvotas.

Silkes draudžiama žvejoti pirmoje pastraipoje nurodytoje geografinėje zonoje ir toje pastraipoje nurodytais laikotarpiais naudojant:

a)

velkamuosius žvejybos įrankius, kurių tinklo akių dydis yra mažesnis nei 55 mm;

b)

gaubiamuosius tinklus arba

c)

dugninius žiauninius tinklus, pinklius tinklus, sieninius tinklus ir dreifuojančius tinklus, kurių tinklo akių dydis mažesnis nei 55 mm.“

;

15.

21 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Jei bretlingiams taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, šio straipsnio 1 dalis netaikoma.

Bretlingius draudžiama žvejoti 1 dalyje nurodytose geografinėse zonose ir toje dalyje nurodytais laikotarpiais naudojant:

a)

velkamuosius žvejybos įrankius, kurių tinklo akių dydis yra mažesnis nei 32 mm;

b)

gaubiamuosius tinklus arba

c)

dugninius žiauninius tinklus, pinklius tinklus, sieninius tinklus ir dreifuojančius tinklus, kurių tinklo akių dydis mažesnis nei 30 mm.“

;

16.

22 straipsnio 1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Kai skumbrėms taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, šios dalies pirma pastraipa netaikoma.

Skumbres draudžiama žvejoti pirmoje pastraipoje nurodytoje geografinėje zonoje, kai daugiau nei 15 % tos rūšies laimikio sužvejojama naudojant:

a)

velkamuosius žvejybos įrankius, kurių tinklo akių dydis yra mažesnis nei 70 mm, arba

b)

gaubiamuosius tinklus.“

;

17.

23 straipsnio 1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Jei ančiuviams taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, šios dalies pirma pastraipa netaikoma. Netyčinis ančiuvių laimikis iškraunamas ir įskaičiuojamas į kvotas.

Ančiuvius draudžiama žvejoti pelaginiais tralais pirmoje pastraipoje nurodytoje geografinėje zonoje.“

;

18.

27 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Jei norveginėms menkenėms taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, šio straipsnio 1 dalis netaikoma.

Norvegines menkenes draudžiama žvejoti 1 dalyje nurodytoje geografinėje zonoje naudojant velkamuosius įrankius, kurių tinklo akių dydis yra mažesnis nei 32 mm.“

;

19.

29 straipsnio 4 dalies b punktas papildomas šiomis pastraipomis:

„Jei tobiniams ir (arba) šprotams ir jūrinėms plekšnėms ir (arba) jūrų liežuviams taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, šio punkto i, ii ir iii papunkčiai netaikomi.

Tobinius ir (arba) šprotus ir jūrines plekšnes ir (arba) jūrų liežuvius draudžiama žvejoti laivais, kuriuose naudojami šiame punkte nenurodyti žvejybos įrankiai.“

;

20.

29a straipsnio 1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Jei tobiniams taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, šios dalies pirma pastraipa netaikoma. Netyčinis tobinių laimikis iškraunamas ir įskaičiuojamas į kvotas.

Tobinius draudžiama žvejoti pirmoje pastraipoje nurodytoje geografinėje zonoje naudojant velkamuosius įrankius, kurių tinklo akių dydis yra mažesnis nei 32 mm.“

;

21.

29b straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Jei norveginiams omarams taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, šios dalies pirma pastraipa netaikoma.

Norveginius omarus draudžiama žvejoti 1 dalyje nurodytais žvejybos įrankiais toje dalyje nurodytose geografinėse zonose.“

;

b)

4 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Jei norveginiams omarams taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, šios dalies pirma pastraipa netaikoma.

Norveginius omarus draudžiama žvejoti 1 dalyje nurodytose geografinėse zonose ir kitais nei toje dalyje nurodytais laikotarpiais.“

;

22.

29c straipsnis pakeičiamas taip:

„29c straipsnis

ICES VI parajonio juodadėmės menkės Rockall zona

Visa žvejyba, išskyrus ilgosiomis ūdomis, draudžiama rajonuose, kurių ribos nustatomos loksodromomis paeiliui sujungiant toliau išvardytas koordinates (pastarųjų padėtis nustatoma pagal WGS84 koordinačių sistemą):

57°00′ šiaurės platumos, 15°00′ vakarų ilgumos,

57°00′ šiaurės platumos, 14°00′ vakarų ilgumos,

56°30′ šiaurės platumos, 14°00′ vakarų ilgumos,

56°30′ šiaurės platumos, 15°00′ vakarų ilgumos,

57°00′ šiaurės platumos, 15°00′ vakarų ilgumos.“

;

23.

29d straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Kai pirmos pastraipos b punkte nurodytų rūšių ir kitų rūšių, kurioms taikomi sužvejojamo kiekio apribojimai, ištekliai yra sužvejoti naudojant pirmos pastraipos a punkte nurodytus žvejybos įrankius ir toms rūšims taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, pirmos pastraipos b punktas netaikomas. Netyčinis tų rūšių laimikis iškraunamas ir įskaičiuojamas į kvotas.

Draudžiama žvejoti pirmos pastraipos b punkte neišvardytų rūšių išteklius.“

;

b)

4 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Kai pirmos pastraipos b punkte nurodytų rūšių ir kitų rūšių, kurioms taikomi sužvejojamo kiekio apribojimai, ištekliai yra sužvejoti naudojant pirmos pastraipos a punkte nurodytus žvejybos įrankius ir toms rūšims taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, pirmos pastraipos b punktas netaikomas. Netyčinis tų rūšių laimikis iškraunamas ir įskaičiuojamas į kvotas.

Draudžiama žvejoti pirmos pastraipos b punkte neišvardytų rūšių išteklius.“

;

24.

29e straipsnio 2 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Kai pirmos pastraipos b punkte nurodytų rūšių ir kitų rūšių, kurioms taikomi sužvejojamo kiekio apribojimai, ištekliai yra sužvejoti naudojant pirmos pastraipos a punkte nurodytus žvejybos įrankius ir toms rūšims taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, pirmos pastraipos b punktas netaikomas. Netyčinis tų rūšių laimikis iškraunamas ir įskaičiuojamas į kvotas.

Draudžiama žvejoti pirmos pastraipos b punkte neišvardytų rūšių išteklius.“

;

25.

29f straipsnyje įterpiama ši dalis:

„1a.   Kai melsvosioms molvoms taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, šio straipsnio 1 dalis netaikoma.

Melsvąsias molvas draudžiama žvejoti naudojant bet kokius žvejybos įrankius 1 dalyje nurodytu laikotarpiu ir toje dalyje nurodytose zonose.“

;

26.

35 straipsnis išbraukiamas;

27.

įterpiamas šis straipsnis:

„47 straipsnis

Techninių priemonių priėmimo tvarka išmetimo į jūrą planų kontekste

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalyje nurodytų aktų priėmimo tikslu Komisijai suteikiami įgaliojimai jų galiojimo laikotarpiui priimti konkrečias nuostatas dėl žvejybos rūšių arba išteklių rūšių, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, kurias sudaro to reglamento 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos techninės priemonės. Tokios priemonės priimamos deleguotuoju aktu, priimtu pagal šio reglamento 48a straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį, siekiant didinti žvejybos įrankių selektyvumą arba panaikinti ar kiek įmanoma sumažinti nepageidaujamą laimikį, ir gali atitinkamais atvejais nukrypti nuo šiame reglamente nustatytų priemonių.“

;

28.

įterpiamas šis straipsnis:

„48a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   18a ir 47 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2015 m. birželio 1 d.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 18a ir 47 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 18a ir 47 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

;

29.

XII ir XIIa prieduose terminas „verslinis (-iai) dydis (-džiai)“ pakeičiamas terminu „mažiausias (-i) išteklių išsaugojimą užtikrinantis (-ys) orientacinis (-iai) dydis (-džiai)“.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2187/2005 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„p)   netyčinis laimikis– atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurie pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 (14) 15 straipsnį turi būti iškrauti ir įskaičiuoti į kvotas, nes jie nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio arba viršija kiekius, leidžiamus pagal laimikio sudėtį ir priegaudą reglamentuojančias taisykles.

(14)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).“"

;

2.

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Draudžiama žvejoti II ir III prieduose išvardytas rūšis naudojant tralus, daniškus velkamuosius tinklus ir panašius įrankius, žiauninius tinklus, pinkliuosius tinklus ir sieninius tinklus, kurių tinklo akių dydis mažesnis nei tuose prieduose išvardytoms žvejojamoms rūšims nustatytas diapazonas.“

;

b)

3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Pirma pastraipa netaikoma netyčiniam tų rūšių, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, laimikiui. Tas netyčinis laimikis iškraunamas ir įskaičiuojamas į kvotas.“

;

c)

6 dalis papildoma šia pastraipa:

„Pirma pastraipa netaikoma netyčiniam tų rūšių, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, laimikiui. Tas netyčinis laimikis iškraunamas ir įskaičiuojamas į kvotas.“

;

3.

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Nustatytų laimikio procentinių dalių užtikrinimas

1.   Tais atvejais, kai rūšies, kuriai taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, jūrų gyvūnų laimikis viršija II ir III prieduose nurodytas leidžiamas procentinių dalių ribas, taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnis. Tas netyčinis laimikis iškraunamas ir įskaičiuojamas į kvotas.

2.   Tų rūšių, kurioms netaikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, jūrų gyvūnai, kurių sužvejoti kiekiai viršija šio reglamento II ir III prieduose nurodytas leidžiamas procentinių dalių ribas, ne iškraunami, o nedelsiant paleidžiami į jūrą.“

;

4.

14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jūrų gyvūnas yra per mažas, jeigu jo matmenys yra mažesni už IV priede atitinkamoms rūšims ir atitinkamai geografinei zonai nustatytą mažiausią išteklių išsaugojimą užtikrinantį orientacinį dydį arba pagal Sąjungos teisę kitaip nustatytą mažiausią išteklių išsaugojimą užtikrinantį orientacinį dydį. Išskyrus atvejus, kai pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalį priimtu aktu nustatomi mažiausi išteklių išsaugojimą užtikrinantys orientaciniai dydžiai, taikomi šio reglamento IV priede nustatyti mažiausi išteklių išsaugojimą užtikrinantys orientaciniai dydžiai.“

;

5.

įterpiamas šis straipsnis:

„14a straipsnis

Mažiausių išteklių išsaugojimą užtikrinančių orientacinių dydžių nustatymo tvarka išmetimo į jūrą planų kontekste

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalyje nurodytų aktų priėmimo tikslu Komisijai suteikiami įgaliojimai jų galiojimo laikotarpiui nustatyti rūšių, kurioms taikomas to reglamento 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius. Tokie dydžiai nustatomi deleguotuoju aktu, priimtu pagal šio reglamento 28b straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį, siekiant užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą ir atitinkamais atvejais gali nukrypti nuo mažiausių išteklių išsaugojimą užtikrinančių orientacinių dydžių, nurodytų šio reglamento IV priede.“

;

6.

15 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Tų rūšių, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, per mažų jūrų gyvūnų laimikiui taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnis.

1a.   Iškrovus 1 dalyje nurodytą laimikį, valstybės narės taiko priemones, kad palengvintų jo sandėliavimą arba padėtų rasti galimybių jį realizuoti, pavyzdžiui, remdamos investicijas į iškrovimo vietų ir priedangų statybą bei pritaikymą arba remdamos investicijas, kuriomis siekiama padidinti žvejybos produktų pridėtinę vertę.

1b.   Tų rūšių, kurioms netaikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, per mažų jūrų gyvūnų negalima laikyti laive, perkrauti, iškrauti, gabenti, sandėliuoti, parduoti, rodyti arba siūlyti parduoti – jie turi būti nedelsiant paleidžiami į jūrą.“

;

7.

17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Tais atvejais, kai Atlanto lašišoms (Salmo salar) taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, šios dalies pirma pastraipa Atlanto lašišų laimikiui netaikoma. Tais atvejais, kai šlakiams (Salmo trutta) taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 3 dalį, šios dalies pirma pastraipa šlakių laimikiui netaikoma. Netyčinis Atlanto lašišų (Salmo salar) arba šlakių (Salmo trutta) laimikis iškraunamas ir, Atlanto lašišų atveju, įskaičiuojamas į kvotas.

Atlanto lašišas (Salmo salar) ir šlakius (Salmo trutta) draudžiama bet kokiais žvejybos įrankiais žvejoti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytose geografinėse zonose joje nurodytais laikotarpiais ir taip, kaip nurodyta 2 dalyje.“

;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, Atlanto lašišas (Salmo salar) ir šlakius (Salmo trutta) leidžiama žvejoti naudojant gaudyklinius tinklus.“

;

8.

įterpiami šie straipsniai:

„28a straipsnis

Techninių priemonių priėmimo tvarka išmetimo į jūrą planų kontekste

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalyje nurodytų aktų priėmimo tikslu Komisijai suteikiami įgaliojimai jų galiojimo laikotarpiui priimti konkrečias nuostatas dėl žvejybos rūšių arba išteklių rūšių, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, kurias sudaro to reglamento 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos techninės priemonės. Tokios priemonės priimamos deleguotuoju aktu, priimtu pagal šio reglamento 28b straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį, siekiant didinti žvejybos įrankių selektyvumą arba panaikinti ar kiek įmanoma sumažinti nepageidaujamą laimikį, ir gali atitinkamais atvejais nukrypti nuo šiame reglamente nustatytų priemonių.

28b straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   14a ir 28a straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2015 m. birželio 1 d.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 14a ir 28a straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 14a ir 28a straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

;

9.

IV priede terminas „mažiausi iškrovimo dydžiai“ pakeičiamas terminu „mažiausi išteklių išsaugojimą užtikrinantys orientaciniai dydžiai“, o terminas „mažiausias dydis“ pakeičiamas terminu „mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis“.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje, 6 straipsnio pavadinime, 7 straipsnio 1 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 16 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnio pavadinime, 26 straipsnio 1 dalyje, 27 straipsnio 3 dalyje ir I priedo B skirsnio 7 dalyje daiktavardis „Bendrija“ pakeičiamas daiktavardžiu „Sąjunga“, atliekant visus reikiamus gramatinius pataisymus;

2.

2 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„18.   „netyčinis laimikis“– atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurie pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 (15) 15 straipsnį turi būti iškrauti, nes jie nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio.

(15)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).“"

;

3.

įterpiamas šis straipsnis:

„14a straipsnis

Techninių priemonių priėmimo tvarka išmetimo į jūrą planų kontekste

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalyje nurodytų aktų priėmimo tikslu Komisijai suteikiami įgaliojimai jų galiojimo laikotarpiui priimti konkrečias nuostatas dėl žvejybos rūšių arba išteklių rūšių, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, kurias sudaro to reglamento 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos techninės priemonės. Tokios priemonės priimamos deleguotuoju aktu, priimtu pagal šio reglamento 29a straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį, siekiant didinti įrankių selektyvumą arba panaikinti ar kiek įmanoma sumažinti nepageidaujamus sugavimus, ir gali atitinkamais atvejais nukrypti nuo šiame reglamente nustatytų priemonių.“

;

4.

15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jūrų gyvūnas yra pernelyg mažas, jeigu jo matmenys yra mažesni už III priede atitinkamoms rūšims ir atitinkamai geografinei zonai nustatytą mažiausią išteklių išsaugojimą užtikrinantį orientacinį dydį arba pagal Sąjungos teisę kitaip nustatytą mažiausią išteklių išsaugojimą užtikrinantį orientacinį dydį. Išskyrus atvejus, kai pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalį priimtu aktu nustatomi mažiausi išteklių išsaugojimą užtikrinantys orientaciniai dydžiai, taikomi šio reglamento III priede nustatyti mažiausi išteklių išsaugojimą užtikrinantys orientaciniai dydžiai.

1a.   Tų rūšių, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, pernelyg mažų jūrų gyvūnų laimikiui taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnis.

1b.   Iškrovus 1a dalyje nurodytą laimikį, valstybės narės taiko priemones, kad palengvintų jo sandėliavimą arba padėtų rasti galimybių jį realizuoti, pavyzdžiui, remdamos investicijas į iškrovimo vietų ir priedangų statybą bei pritaikymą arba remdamos investicijas, kuriomis siekiama padidinti žuvininkystės produktų pridėtinę vertę.

1c.   Tų rūšių, kurioms netaikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, pernelyg mažų jūrų gyvūnų negalima laikyti laive, perkrauti, iškrauti, perkelti, sandėliuoti, parduoti, rodyti arba siūlyti parduoti – jie turi būti nedelsiant paleidžiami į jūrą.“

;

b)

3 dalyje žodžiai „1 dalis“ pakeičiami žodžiais „1a dalis“;

5.

įterpiamas šis straipsnis:

„15a straipsnis

Mažiausių išteklių išsaugojimą užtikrinančių orientacinių dydžių nustatymo tvarka išmetimo į jūrą planų kontekste

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalyje nurodytų aktų priėmimo tikslu Komisijai suteikiami įgaliojimai jų galiojimo laikotarpiui nustatyti rūšių, kurioms taikomas to reglamento 15 straipsnyje nurodytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius. Tokie dydžiai nustatomi deleguotuoju aktu, priimtu pagal šio reglamento 29a straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį, siekiant užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą ir atitinkamais atvejais gali skirtis nuo mažiausių išteklių išsaugojimą užtikrinančių orientacinių dydžių, nurodytų šio reglamento III priede.“

;

6.

16 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nukrypstant nuo 15 straipsnio 1 dalies, pernelyg maži jūrų gyvūnai tiesioginio išteklių atkūrimo arba perkėlimo tikslais gali būti žvejojami, laikomi laive, perkraunami, iškraunami, perkeliami, sandėliuojami, parduodami, rodomi ar siūlomi parduoti, gavus valstybės narės, kurioje vykdoma ta veikla, leidimą ir jai prižiūrint.“

;

7.

įterpiamas šis straipsnis:

„29a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   14a ir 15a straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2015 m. birželio 1 d.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 14a ir 15a straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 14a ir 15a straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

;

8.

III priede terminas „versliniai jūrų gyvūnų dydžiai“ pakeičiamas terminu „mažiausi išteklių išsaugojimą užtikrinantys orientaciniai dydžiai“, o terminas „verslinis dydis“ pakeičiamas terminu „mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis“.

4 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1098/2007 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1098/2007 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 ir 10 straipsniuose, 11 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnio 2 dalyje ir 17 straipsnio 1, 2 bei 5 dalyse daiktavardis „Bendrija“ pakeičiamas daiktavardžiu „Sąjunga“, atliekant visus reikiamus gramatinius pataisymus;

2.

3 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„g)   netyčinis laimikis– atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurie pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 (16) 15 straipsnį turi būti iškrauti ir įskaičiuoti į kvotas, nes jie nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio arba viršija kiekius, leidžiamus pagal sugauto kiekio sudėtį ir priegaudą reglamentuojančias taisykles.

(16)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).“"

;

3.

IV skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip:

„ŽVEJYBOS LAIKOTARPIAI“

;

4.

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Laikotarpiai, kai draudžiama žvejoti tam tikromis žvejybos įrankių rūšimis“

;

b)

2 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Tais atvejais, kai menkėms taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, šios dalies pirma pastraipa netaikoma. Netyčinis menkių laimikis iškraunamas ir įskaičiuojamas į kvotas.

Menkes draudžiama žvejoti naudojant dreifuojančias ūdas 1 dalyje nurodytose zonose toje dalyje nurodytais laikotarpiais.“

;

c)

3, 4 ir 5 dalys išbraukiamos;

d)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Nukrypstant nuo 1 dalies, žvejybos laivams, kurių bendras ilgis yra mažesnis nei 12 metrų, 1 dalyje nurodytais draudimo žvejoti laikotarpiais leidžiama žvejoti ne daugiau kaip penkias dienas per mėnesį, kurios suskirstomos į bent dviejų iš eilės einančių dienų laikotarpius. Tomis dienomis žvejybos laivai gali jūroje statyti tinklus ir iškrauti žuvį tik nuo tos pačios savaitės pirmadienio 6 val. iki penktadienio 18 val.

16 straipsnis taikomas šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytiems žvejybos laivams, neturintiems leidimo žvejoti menkių.“

;

e)

7 dalis išbraukiama;

5.

9 straipsnio 3 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Tais atvejais, kai menkėms taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, šios dalies pirma pastraipa netaikoma. Netyčinis menkių laimikis iškraunamas ir įskaičiuojamas į kvotas.

Menkes draudžiama žvejoti naudojant 2 dalyje nurodytų rūšių žvejybos įrankius 1 dalyje nurodytuose rajonuose toje dalyje nurodytais laikotarpiais.“

5 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 254/2002 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 254/2002 iš dalies keičiamas taip:

1.

įterpiamas šis straipsnis:

„1a straipsnis

Netyčinis laimikis– atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurie pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 (17) 15 straipsnį turi būti iškrauti ir įskaičiuoti į kvotas, nes jie nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio arba viršija kiekius, leidžiamus pagal laimikio sudėtį ir priegaudą reglamentuojančias taisykles.

(17)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).“"

;

2.

3 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Tačiau, kai naudojami pirmoje pastraipoje nurodyti įrankiai, visas tų rūšių, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, netyčinis laimikis iškraunamas ir įskaičiuojamas į kvotas.“

;

3.

4 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Pirma pastraipa netaikoma jūrų gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, netyčiniam laimikiui. Tas netyčinis laimikis iškraunamas ir įskaičiuojamas į kvotas.“

6 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2347/2002 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 2347/2002 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 ir 5 straipsniuose daiktavardis „Bendrija“ pakeičiamas daiktavardžiu „Sąjunga“, atliekant visus reikiamus gramatinius pataisymus;

2.

2 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„f)   „netyčinis laimikis“– atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurie pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 (18) 15 straipsnį turi būti iškrauti ir įskaičiuoti į kvotas, nes jie nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio arba viršija kiekius, leidžiamus pagal laimikio sudėtį ir priegaudą reglamentuojančias taisykles.

(18)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).“"

;

3.

3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Žvejybos laivams, neturintiems leidimo gelminei žvejybai, draudžiama per vieną reisą sužvejoti didesnį kaip 100 kg giliavandenių žuvų rūšių kiekį. Giliavandenių žuvų rūšys, sužvejotos tokiais laivais viršijant 100 kg kiekį, negali būti juose laikomos, perkraunamos arba iškraunamos.

Antra pastraipa netaikoma giliavandenių žuvų rūšių, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, netyčiniam laimikiui. Tas netyčinis laimikis iškraunamas ir įskaičiuojamas į kvotas.“

7 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnyje, 2 straipsnio 1 dalyje, 3 straipsnyje, 4 straipsnio 2, 7, 9, 10, 18 ir 24 punktuose, 5 straipsnio 2, 6 ir 7 dalyse, 6 straipsnio 1 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje, 9 straipsnio 4–7 dalyse, 10 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnyje, 14 straipsnio 1 ir 4–8 dalyse, 15 straipsnio 1–5 dalyse, 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 18 straipsnio 1 dalyje, 20 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 21 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1–3 ir 5 dalyse, 23 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 24 straipsnio 1–5 dalyse, 28 straipsnio 1 dalyje, 33 straipsnio 2, 5 ir 8 dalyse, 36 straipsnio 2 dalyje, 37 straipsnio 1 dalyje, 40 straipsnio 1 dalyje, 43 straipsnio 2 dalyje, 44 straipsnio 1–3 dalyse, 48 straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse, 49 straipsnio 1 dalyje, 50 straipsnio 1 ir 5 dalyse, 55 straipsnio 1 dalyje, 56 straipsnio 2 dalyje, 58 straipsnio 2 ir 7 dalyse, 62 straipsnio 5 dalyje, 65 straipsnio 1 dalyje, 68 straipsnio 1 dalyje, 71 straipsnio 1 dalyje, 73 straipsnio 1 ir 7 dalyse, 74 straipsnio 2 dalyje, 77 ir 79 straipsniuose, 80 straipsnio 1–4 dalyse, 81 straipsnio 1 dalyje, 83 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 87 straipsnyje, 108 straipsnio 2 dalies c punkte, 112 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 113 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse daiktavardis „Bendrija“ pakeičiamas daiktavardžiu „Sąjunga“, atliekant visus reikiamus gramatinius pataisymus;

2.

14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nedarant poveikio daugiamečių planų konkrečioms nuostatoms, kiekvieno Sąjungos žvejybos laivo, kurio bendrasis ilgis yra 10 metrų ar daugiau, kapitonas pildo žvejybos žurnalą, kuriame nurodo žvejybos operacijas, kiekvieno žvejybos reiso atveju konkrečiai nurodydamas visus sužvejotų ir laive laikomų kiekvienos rūšies žuvų kiekius, viršijančius 50 kg gyvojo svorio ekvivalento. 50 kg riba pradedama taikyti iš karto, kai tam tikros rūšies sugautas kiekis viršija 50 kg.“

;

b)

2 dalies f punktas pakeičiamas taip:

„f)

apytikris kiekvienos rūšies žuvų kiekis, išreikštas gyvojo svorio kilogramais arba, atitinkamais atvejais, vienetų skaičiumi, atskiru įrašu nurodant ir žuvų, nesiekiančių taikomo mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, kiekius arba skaičių;“

;

c)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Sąjungos žvejybos laivų kapitonai į savo žvejybos žurnalus įrašo visų rūšių, kurioms netaikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, visus į jūrą išmestus apytikrius kiekius, viršijančius 50 kg gyvojo svorio ekvivalento.

Sąjungos žvejybos laivų kapitonai į savo žvejybos žurnalus taip pat įrašo visų rūšių, kurioms įpareigojimas iškrauti visą laimikį netaikomas remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 (19) 15 straipsnio 4 ir 5 dalimis, visus į jūrą išmestus apytikrius kiekius.

(19)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).“"

;

3.

17 straipsnio 1 dalies e ir f punktai pakeičiami taip:

„e)

žvejybos žurnale užregistruotus kiekvienos rūšies kiekius, atskiru įrašu nurodant ir žuvų, nesiekiančių taikomo mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, kiekius;

f)

kiekvienos rūšies kiekius, kuriuos numatoma iškrauti arba perkrauti, atskiru įrašu nurodant ir žuvų, nesiekiančių taikomo mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, kiekius.“

;

4.

21 straipsnio 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

apytikriai kiekvienos rūšies kiekiai kilogramais, išreikšti produkto svoriu ir suskirstyti pagal pateikiamo produkto rūšį arba, atitinkamais atvejais, vienetų skaičiumi, atskiru įrašu nurodant ir žuvų, nesiekiančių taikomo mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, kiekius arba skaičių;“

;

5.

23 straipsnio 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

kiekvienos rūšies kiekiai kilogramais, išreikšti produkto svoriu ir suskirstyti pagal pateikiamo produkto rūšį arba, atitinkamais atvejais, vienetų skaičiumi, atskiru įrašu nurodant ir žuvų, nesiekiančių taikomo mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, kiekius arba skaičių;“

;

6.

33 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

apie per ankstesnį mėnesį iškrautų kiekvienų išteklių, kuriems taikomi BLSK arba kvotos, arba tokių išteklių grupės žuvų kiekius, atskiru įrašu nurodant ir žuvų, nesiekiančių taikomo mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, kiekius; ir“

;

b)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Vykdant mokslinius tyrimus sugauti kiekiai, kurie yra pateikiami rinkai ir parduodami, atitinkamais atvejais įskaitant ir žuvų, nesiekiančių taikomo mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, kiekius, išskaičiuojami iš vėliavos valstybei narei taikomos kvotos, jei jie sudaro daugiau nei 2 % atitinkamų kvotų. Mokslinių tyrimų reisams, kurių metu sugaunami tokie kiekiai, netaikoma Tarybos reglamento (EB) Nr. 199/2008 (20) 12 straipsnio 2 dalis.

(20)  2008 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 199/2008 dėl Bendrijos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo (OL L 60, 2008 3 5, p. 1).“"

;

7.

įterpiami šie straipsniai:

„49a straipsnis

Sugautų kiekių, nesiekiančių mažiausių išteklių išsaugojimą užtikrinančių orientacinių dydžių, laikymas atskirai

1.   Visi Sąjungos žvejybos laive laikomi sugauti kiekiai, nesiekiantys taikomo mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, sudedami į dėžes, talpyklas ar konteinerius taip, kad juos būtų galima atskirti nuo kitų dėžių, talpyklų ar konteinerių. Tie sugauti kiekiai laikomi atskirai nuo visų kitų žuvininkystės produktų.

2.   1 dalis netaikoma:

a)

tais atvejais, kai daugiau kaip 80 % sugauto kiekio sudaro viena ar kelios mažos pelaginės ar pramoninės rūšys, išvardytos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies a punkte;

b)

žvejybos laivams, kurių bendrasis ilgis yra mažesnis kaip 12 metrų ir kuriuose sugauti kiekiai, nesiekiantys mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, buvo išrūšiuoti ir įvertinti bei užregistruoti pagal šio reglamento 14 straipsnį.

3.   2 dalyje nurodytais atvejais valstybės narės vykdo sugauto kiekio sudėties stebėseną taikydamos atrankos metodą.

49b straipsnis

De minimis taisyklė

Valstybės narės užtikrina, kad sugauti kiekiai, kuriems taikoma Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 5 dalies c punkte nurodyta de minimis išimtis, neviršytų atitinkamoje Sąjungos priemonėje nustatytos procentinės dalies, kuriai ta išimtis taikoma.

49c straipsnis

Sugautų kiekių, nesiekiančių mažiausių išteklių išsaugojimą užtikrinančių orientacinių dydžių, iškrovimas

Iškrovus sugautus kiekius, nesiekiančius taikomo mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, tie sugauti kiekiai laikomi atskirai ir tvarkomi taip, kad juos būtų galima atskirti nuo tiesiogiai žmonėms vartoti skirtų žuvininkystės produktų. Valstybės narės pagal 5 straipsnį kontroliuoja, kaip laikomasi to įpareigojimo.“

;

8.

56 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kiekviena valstybė narė atsako už bendros žuvininkystės politikos taisyklių taikymo savo teritorijoje kontrolę visuose žuvininkystės ir akvakultūros produktų pardavimo etapuose – nuo pirminio pardavimo iki mažmeninės prekybos, įskaitant šių produktų gabenimą. Visų pirma valstybės narės užtikrina, kad žuvininkystės produktai, kurie nesiekia taikomo mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio ir kuriems taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, būtų naudojami tik kitoms reikmėms nei žmonėms tiesiogiai vartoti.“

;

b)

papildomas šia dalimi:

„5.   Iki pirminio pardavimo gali būti suformuotos žuvininkystės produktų, kurie apima kelias rūšis ir kuriuos sudaro taikomo mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančios žuvys, kiekių, gautų iš to paties atitinkamo geografinio rajono ir to paties žvejybos laivo ar žvejybos laivų grupės, partijos.“

;

9.

58 straipsnio 5 dalyje įterpiamas šis punktas:

„ea)

tais atvejais, kai e punkte nurodytuose kiekiuose yra taikomo mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių žuvų, atskirą informaciją apie kiekvienos rūšies kiekį kilogramais, išreikštą grynuoju svoriu, arba vienetų skaičiumi;“

;

10.

64 straipsnio 1 dalies h punktas pakeičiamas taip:

„h)

atitinkamais atvejais – žuvininkystės produktų, pašalintų iš rinkos ir skirtų sandėliuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 30 straipsnį, paskirties vieta;

ha)

atitinkamais atvejais – taikomo mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių žuvų kiekiai kilogramais, išreikšti grynuoju svoriu, arba vienetų skaičiumi, ir jų paskirties vieta;“

;

11.

66 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo punktu:

„h)

atitinkamais atvejais – taikomo mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių žuvų kiekiai kilogramais, išreikšti grynuoju svoriu, arba vienetų skaičiumi;“

;

12.

68 straipsnio 5 dalis papildoma šiuo punktu:

„g)

atitinkamais atvejais – taikomo mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių žuvų kiekiai kilogramais, išreikšti grynuoju svoriu, arba vienetų skaičiumi;“

;

13.

įterpiamas šis straipsnis:

„73a straipsnis

Įpareigojimo iškrauti visą laimikį vykdymo stebėseną atliekantys kontroliuojantys stebėtojai

Nedarant poveikio šio reglamento 73 straipsnio 1 daliai, valstybės narės gali į su jų vėliava plaukiojančius laivus pasiųsti kontroliuojančius stebėtojus, kad jie atliktų žuvininkystės, kuriai taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, stebėseną. Tiems kontroliuojantiems stebėtojams taikomos šio reglamento 73 straipsnio 2–9 dalys.“

;

14.

90 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

neįvykdymas reikalavimo į žvejybos laivą įkelti, jame laikyti ir iškrauti visą tų rūšių, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, sugautą kiekį, išskyrus atvejus, jei tokio sugauto kiekio įkėlimas į laivą, laikymas jame ir iškrovimas prieštarautų įpareigojimams, bendrosios žuvininkystės politikos taisyklėse numatytiems tai žvejybos rūšiai ar žvejybos zonoms, kurioms tos taisyklės taikomos, arba jo įkėlimui, laikymui ir iškrovimui būtų taikomos tose taisyklėse numatytos išimtys.“

;

15.

92 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės taiko taškų, skiriamų už Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus sunkius pažeidimus ir už šio reglamento 90 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyto įpareigojimo iškrauti visą laimikį pažeidimus, sistemą, pagal kurią žvejybos licencijos turėtojui už bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių pažeidimą skiriamas atitinkamas taškų skaičius.“

;

16.

105 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalyje lentelė pakeičiama taip:

„Pereikvoto išteklių kiekio ir leidžiamų iškrovimų santykis

Daugiklis

Iki 10 %

Pereikvotas išteklių kiekis * 1,0

Daugiau kaip 10 % – ne daugiau kaip 20 %

Pereikvotas išteklių kiekis * 1,2

Daugiau kaip 20 % – ne daugiau kaip 40 %

Pereikvotas išteklių kiekis * 1,4

Daugiau kaip 40 % – ne daugiau kaip 50 %

Pereikvotas išteklių kiekis * 1,8

Bet koks kitas 50 % viršijantis išteklių pereikvojimas

Pereikvotas išteklių kiekis * 2,0“

;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Be 2 dalyje nurodytų daugiklių, tais atvejais, kai pereikvoto išteklių kiekio ir leidžiamų iškrovimų santykis viršija 10 %, taikomas daugiklis 1,5, jei:

a)

per ankstesnius dvejus metus valstybė narė pakartotinai pereikvojo savo kvotą, išteklių arba išteklių grupės paskirtą kiekį ar dalį ir jeigu dėl tokio pereikvojimo buvo atlikti 2 dalyje nurodyti išskaitymai;

b)

remiantis turimomis mokslinėmis, techninėmis ir ekonominėmis rekomendacijomis, visų pirma ŽMTEK parengtomis ataskaitomis nustatoma, kad pereikvojimas kelia didelę grėsmę atitinkamų išteklių išsaugojimui, arba

c)

ištekliams taikomas daugiametis planas.“

;

c)

3a dalis išbraukiama;

17.

106 straipsnio 2 dalyje lentelė pakeičiama taip:

„Turimų žvejybos pastangų viršijimo mastas

Daugiklis

Iki 10 %

Viršytas kiekis * 1,0

Daugiau kaip 10 % – ne daugiau kaip 20 %

Viršytas kiekis * 1,2

Daugiau kaip 20 % – ne daugiau kaip 40 %

Viršytas kiekis * 1,4

Daugiau kaip 40 % – ne daugiau kaip 50 %

Viršytas kiekis * 1,8

Bet koks kitas viršijimas, didesnis nei 50 %

Viršytas kiekis * 2,0“

.

8 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 iš dalies keičiamas taip:

1.

28 straipsnis papildomas šia dalimi:

„8.   Vadovaudamosi 7 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytu tikslu, gamintojų organizacijos gamybos ir prekybos planuose, kuriuos jos teikia pagal šio straipsnio 1 dalį, užtikrina, kad mažesnių nei mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis jūrų gyvūnų iškrovimas nelemtų veiklos, kuria siekiama konkrečiai žvejoti tuos jūrų gyvūnus.

Atlikdamos pagal šio straipsnio 7 dalį reikalaujamus patikrinimus valstybės narės užtikrina, kad gamintojų organizacijos vykdytų šios dalies pirmoje pastraipoje nustatytą įpareigojimą.“

;

2.

47 straipsnis pakeičiamas taip:

„47 straipsnis

Taisyklės, kuriomis nustatomi bendrieji prekybos standartai

1.   Nedarant poveikio 2 daliai, toliau taikomos taisyklės, kuriomis nustatomi bendrieji prekybos standartai, visų pirma nustatyti Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2136/89 (21), Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1536/92 (22) ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2406/96 (23), taip pat kitos bendrųjų prekybos standartų taikymo tikslais priimtos taisyklės, pavyzdžiui, nustatytos Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3703/85 (24).

2.   Tais atvejais, kai yra nustatyti mažiausi išteklių išsaugojimą užtikrinantys orientaciniai dydžiai, jie kartu yra ir mažiausi prekybiniai dydžiai.

(21)  1989 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2136/89, nustatantis bendruosius konservuotų sardinių pardavimo standartus ir konservuotų sardinių ir sardinių tipo produktų prekių aprašymus (OL L 212, 1989 7 22, p. 79)."

(22)  1992 m. birželio 9 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1536/92, nustatantis bendrus konservuotų tunų ir pelamidžių prekybos standartus (OL L 163, 1992 6 17, p. 1)."

(23)  1996 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2406/96, nustatantis bendras pardavimo normas tam tikriems žuvininkystės produktams (OL L 334, 1996 12 23, p. 1)."

(24)  1985 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3703/85, nustatantis išsamias bendrų prekybos standartų tam tikroms šviežioms arba atšaldytoms žuvims taikymo taisykles (OL L 351, 1985 12 28, p. 63).“"

9 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 pakeitimai

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis papildoma šiuo punktu:

„d)

žuvims, kurios turi plėšrūnų sukelto sužalojimo žymių.“

;

b)

5 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

konkrečias nuostatas dėl žvejybos arba rūšių, kurioms taikomas 1 dalyje nurodytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, pavyzdžiui, 7 straipsnio 2 dalyje nurodytas technines priemones, kuriomis siekiama didinti įrankių selektyvumą arba sumažinti ar kiek įmanoma panaikinti nepageidaujamą priegaudą;“

;

c)

papildomas šia dalimi:

„14.   Ne vėliau kaip 2016 m. gegužės 31 d. ir ne vėliau kaip kiekvienų tolesnių metų iki 2020 m. (imtinai) gegužės 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę įpareigojimo iškrauti visą laimikį įgyvendinimo ataskaitą, grindžiamą valstybių narių, patariamųjų tarybų ir iš kitų atitinkamų šaltinių Komisijai perduota informacija.

Į metines ataskaitas įtraukiama:

priemonės, kurių ėmėsi valstybės narės ir gamintojų organizacijos, kad būtų laikomasi įpareigojimo iškrauti visą laimikį,

priemonės, kurių ėmėsi valstybės narės siekdamos kontroliuoti, kaip laikomasi įpareigojimo iškrauti visą laimikį,

informacija apie įpareigojimo iškrauti visą laimikį socialinį ir ekonominį poveikį,

informacija apie įpareigojimo iškrauti visą laimikį poveikį saugai žvejybos laivuose,

informacija apie tų rūšių, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančio laimikio naudojimą ir realizavimo kanalus,

informacija apie uostų infrastruktūros elementus ir laivų įrengimą, susijusius su įpareigojimu iškrauti visą laimikį,

kiekvienos atitinkamos žvejybos rūšies atveju – informacija apie sunkumus, su kuriais susidurta įgyvendinant įpareigojimą iškrauti visą laimikį, ir rekomendacijos, kaip juos spręsti.“

10 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1434/98 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7 straipsnio 14 ir 15 punktai taikomi nuo 2017 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2015 m. gegužės 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkė

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  OL C 311, 2014 9 12, p. 68.

(2)  2015 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2015 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(4)  1998 m. kovo 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (OL L 125, 1998 4 27, p. 1).

(5)  2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1434/98 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 88/98 (OL L 349, 2005 12 31, p. 1).

(6)  2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).

(7)  2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007, nustatantis Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą bei iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 779/97 (OL L 248, 2007 9 22, p. 1).

(8)  2002 m. vasario 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 254/2002, kuriuo nustatomos priemonės, 2002 m. taikytinos siekiant padėti atsinaujinti atlantinių menkių ištekliams Airijos jūroje (ICES VIIa kvadratas) (OL L 41, 2002 2 13, p. 1).

(9)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2347/2002, nustatantis konkrečius prieinamumo reikalavimus ir susijusias sąlygas, taikomas giliavandenių žuvų išteklių žvejybai (OL L 351, 2002 12 28, p. 6).

(10)  2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

(11)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1).

(12)  1998 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1434/98, nustatantis sąlygas, kuriomis silkę galima iškrauti pramonės, išskyrus žmonių vartojimą, poreikiams (OL L 191, 1998 7 7, p. 10).