ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 115

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. gegužės 6d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/719, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę ( 1 )

1

 

*

2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/720, kuria dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB ( 1 )

11

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/721, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Vlaamse laurier (SGN)]

16

 

*

2015 m. gegužės 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/722 dėl leidimo naudoti tauriną kaip pašarų priedą, skirtą Canidae, Felidae, Mustelidae ir mėsėdėms žuvims ( 1 )

18

 

*

2015 m. gegužės 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/723 dėl leidimo naudoti biotiną kaip visų rūšių gyvūnams skirtą pašarų priedą ( 1 )

22

 

*

2015 m. gegužės 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/724 dėl leidimo naudoti retinilo acetatą, retinilo palmitatą ir retinilo propionatą kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašarų priedus ( 1 )

25

 

*

2015 m. gegužės 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/725, kuriuo nustatoma galutinė Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/360 numatytos privataus kiaulienos sandėliavimo paramos paraiškų pateikimo data

32

 

 

2015 m. gegužės 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/726, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

34

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. balandžio 10 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/727 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už pirmą mokestinį laikotarpį ir už 2015 m. (ECB/2015/17)

36

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2015 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimo (ES) 2015/116, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d., klaidų ištaisymas ( OL L 20, 2015 1 27 )

39

 

*

2015 m. vasario 5 d. Tarybos sprendimo (ES) 2015/190, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d., klaidų ištaisymas ( OL L 31, 2015 2 7 )

40

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Teisėkūros procedūra priimami aktai

DIREKTYVOS

6.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/719

2015 m. balandžio 29 d.

kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

privalo būti pabrėžiama būtinybė sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ypač anglies dioksido (CO2), kiekį, pagerinti kelių eismo saugą, tuo tikslu pritaikyti atitinkamus teisės aktus prie technologinių pokyčių bei kintančių rinkos poreikių ir sudaryti palankesnes sąlygas įvairiarūšio vežimo operacijoms, kartu užtikrinant kelių infrastruktūros apsaugą ir neiškraipant konkurencijos;

(2)

technologiniai pasiekimai suteikia galimybę transporto priemonių gale tvirtinti įtraukiamuosius arba sulankstomuosius aerodinaminius įrenginius. Tačiau tokie veiksmai reikštų, kad maksimalus ilgis viršytų Tarybos direktyva 96/53/EB (3) leistinus ilgius. Todėl yra būtina nuo maksimalaus ilgio reikalavimo nukrypti leidžianti nuostata. Šia direktyva siekiama leisti tvirtinti tokius įrenginius iš karto po to, kai bus perkelti į nacionalinę teisę arba pradėti taikyti būtini aerodinaminių įrenginių tipo patvirtinimo techninių reikalavimų daliniai pakeitimai, ir po to, kai Komisija priims įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos tokių įrenginių naudojimo taisyklės;

(3)

pagerinus motorinių transporto priemonių kabinos aerodinamiškumą ir galbūt kartu įmontavus įtraukiamuosius arba sulankstomuosius aerodinaminius įrenginius, pritvirtintus transporto priemonių gale, gerokai padidėtų transporto priemonių energinis efektyvumas. Tačiau laikantis dabartinių Direktyvoje 96/53/EB nustatytų maksimalių ilgių, toks pagerinimas neįmanomas nesumažinant transporto priemonių apkrovos gebos ir nesukeliant pavojaus ekonominei kelių transporto sektoriaus pusiausvyrai. Dėl tos priežasties taip pat yra būtina nuo maksimalių ilgių reikalavimo nukrypti leidžianti nuostata. Ta nukrypti leidžianti nuostata neturėtų būti taikoma siekiant padidinti transporto priemonės apkrovos gebą;

(4)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB (4) nustatytą sistemą prieš pateikiant rinkai aerodinaminius įrenginius, kurie yra ilgesni nei 500 mm, ir motorinės transporto priemones, kuriose yra įrengtos tokių transporto priemonių aerodinamines savybes pagerinančios kabinos, kai jos viršija Direktyvoje 96/53/EB nustatytas ribas, turi būti patvirtintas jų tipas;

(5)

numačius galimybę transporto priemonėse montuoti naujo profilio kabinas, kelių eismo sauga turėtų pagerėti, nes sumažėtų vairuotojų nematomų aklųjų zonų, įskaitant akląsias zonas po priekiniu stiklu, ir tai turėtų padėti išgelbėti daugybės pažeidžiamų eismo dalyvių, kaip antai pėsčiųjų ar dviratininkų, gyvybę. Naujo profilio kabinose taip pat būtų galima įrengti energijos absorbcijos susidūrus su kliūtimi sistemas. Be to, galimai padidėjus kabinos tūriui, turėtų padidėti vairuotojų sauga ir patogumas. Kai bus parengti ilgesnėms kabinoms taikomi griežtesni saugos reikalavimai, bus galima svarstyti, ar tokie reikalavimai turėtų būti taikomi taip pat ir transporto priemonėms su nepailgintomis kabinomis;

(6)

alternatyvios jėgos pavaros, įskaitant hibridines jėgos pavaras, yra jėgos pavaros, kuriose mechaninio varymo tikslais energija gaunama iš abiejų šaltinių – sunaudojamo kuro ir (arba) akumuliatoriaus, arba kito elektros arba mechaninės energijos kaupimo įrenginio. Dėl tokių jėgos pavarų naudojimo sunkiasvorėse krovininėse transporto priemonėse arba autobusuose gali susidaryti masės perteklius, bet sumažėja tarša. Tas masės perteklius neturėtų būti priskaičiuojamas prie transporto priemonės krovinio svorio, kad ekonomiškai nenukentėtų kelių transporto sektorius. Tačiau dėl masės pertekliaus neturėtų padidėti transporto priemonės apkrovos geba;

(7)

būsimoms alternatyviaisiais degalais varomoms priemonėms (su sunkesnėmis jėgos pavaromis nei įprastiniais degalais varomų transporto priemonių) taip pat galėtų būti taikoma papildoma leistina masė. Todėl tokie alternatyvieji degalai gali būti įtraukti į šioje direktyvoje nurodytą alternatyviųjų degalų sąrašą, jei dėl jų reikia taikyti papildomą leistiną masę;

(8)

šioje direktyvoje numatomos nuo Direktyvoje 96/53/EB nustatytų transporto priemonių ir transporto priemonių junginių maksimalios leistinos masės ir matmenų reikalavimų leidžiančios nukrypti nuostatos. Vis dėlto valstybės narės dėl priežasčių, susijusių su kelių eismo sauga arba su infrastruktūros savybėmis, turėtų galėti apriboti tam tikrų transporto priemonių naudojimą atskirose jų kelių tinklo dalyse;

(9)

konteinerių vežimo srityje vis dažniau naudojami 45 pėdų konteineriai. Tokie konteineriai yra gabenami visų rūšių transportu. Tačiau šiandien įvairiarūšio vežimo operacijų etapai, kai vežama keliais, įmanomi tik tuomet, jei tiek valstybės narės, tiek vežėjai laikosi sudėtingų administracinių procedūrų, arba jei tie konteineriai yra patentuotais nusklembtais kampais, kurių kaina yra pernelyg didelė. Leistiną tuos konteinerius vežančių transporto priemonių ilgį padidinus 15 cm, galėtų nelikti administracinių procedūrų vežėjams ir galėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos įvairiarūšio vežimo operacijoms, nekeliant pavojaus ar žalos kelių infrastruktūrai ar kitiems eismo dalyviams. Šioje direktyvoje pateikiama įvairiarūšio vežimo operacijos apibrėžtis nedaro poveikio Tarybos direktyvos 92/106/EEB (5) persvarstymui;

(10)

siekiant toliau skatinti įvairiarūšio vežimo operacijas ir atsižvelgti į nepakrautų ne didesnių kaip 45 pėdų ilgio konteinerių arba nuimamųjų kėbulų masę, triašių motorinių transporto priemonių su dviašėmis arba triašėmis puspriekabėmis naudojimas turėtų būti leidžiamas, jei bendra leistina masė neviršija 44 tonų. Įvairiarūšio vežimo operacijose turėtų būti leidžiama naudoti dviašes motorines transporto priemones su triašėmis puspriekabėmis, kuriomis vežami ne didesni kaip 45 pėdų ilgio konteineriai arba nuimamieji kėbulai ir kurių bendra leistina masė neviršija 42 tonų;

(11)

nuo Direktyvos 96/53/EB priėmimo dienos vidutinis autobusų keleivių ir jų bagažo svoris gerokai padidėjo. Dėl masės apribojimų, nustatytų ta direktyva, palaipsniui sumažėjo vežamų keleivių skaičius. Be to, juos vežančių transporto priemonių masę dar labiau padidino įranga, kuri yra būtina siekiant laikytis tam tikrų techninių reikalavimų, pavyzdžiui, euro VI. Kadangi siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo būtina skatinti ne privatųjį, o viešąjį transportą, reikia atstatyti ankstesnį autobuso keleivių skaičių atsižvelgiant į padidėjusį jų ir jų bagažo svorį. Tai galima padaryti leistiną dviašių autobusų masę padidinant tiek, kad kelių infrastruktūra nenukentėtų nuo greitesnio nusidėvėjimo;

(12)

valstybės narės, norėdamos išvengti bet kokio konkurencijos iškraipymo ir užtikrinti kelių eismo saugą, turi tinkamai kovoti su pažeidimais, susijusiais su perkrautomis transporto priemonėmis;

(13)

siekiant užtikrinti neiškreiptą vežėjų konkurenciją ir lengviau nustatyti pažeidimus, valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. gegužės 27 d. turėtų imtis konkrečių priemonių, skirtų nustatyti naudojamas transporto priemones ar transporto priemonių junginius, kurie galimai viršijo atitinkamos leistinos masės ribas ir kurie dėl to turėtų būti patikrinti. Tokį nustatymą galima atlikti naudojant kelių infrastruktūroje įrengtas svėrimo sistemas arba transporto priemonių viduje montuojamus jutiklius, nuotoliniu būdu perduodančius duomenis atitinkamoms valdžios institucijoms. Tokie transporto priemonių viduje nustatomi duomenys turėtų būti prieinami ir vairuotojui. Kiekviena valstybė narė kasmet turėtų atlikti atitinkamą skaičių transporto priemonių masės patikrinimų. Tokių patikrinimų skaičius turėtų būti proporcingas kasmet atitinkamos valstybės narės teritorijoje visų patikrinamų transporto priemonių skaičiui;

(14)

siekiant užtikrinti atitiktį šiai direktyvai, valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šios direktyvos pažeidimus, ir turėtų užtikrinti šių taisyklių įgyvendinimą. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, nediskriminacinės, proporcingos ir atgrasomos;

(15)

siekiant, kad tarptautiniu lygiu atliekamos transporto priemonių arba jų junginių masės patikros būtų veiksmingesnės ir būtų sudarytos sąlygos tas patikras vykdyti sklandžiau, svarbu, kad valstybių narių kompetentingos institucijos keistųsi informacija. Toks keitimasis informacija turėtų vykti per nacionalinį ryšių palaikymo punktą, įsteigtą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1071/2009 (6);

(16)

Europos Parlamentas ir Taryba turėtų būti reguliariai informuojami apie valstybių narių kompetentingų institucijų atliekamas kelių eismo patikras. Ši informacija, gauta iš valstybių narių, įgalins Komisiją užtikrinti, kad vežėjai laikytųsi šioje direktyvoje nustatytų taisyklių, ir nustatyti, ar nereikėtų parengti papildomų priverstinių priemonių;

(17)

siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (7);

(18)

tuo atveju, jei pagal šią direktyvą įsteigtas komitetas nepateikia jokios nuomonės dėl Komisijos pateikto įgyvendinimo akto projekto, Komisija neturėtų priimti nei įgyvendinimo aktų, kuriais būtų nustatyti aerodinaminių įrenginių naudojimo reikalavimai, nei išsamių specifikacijų dėl transporto priemonių viduje montuojamos svėrimo įrangos;

(19)

siekiant atnaujinti šioje direktyvoje pateikiamą alternatyviųjų degalų sąrašą atsižvelgiant į naujausius technologinius pasiekimus, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija, prieš priimdama deleguotuosius aktus, tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su valstybių narių ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(20)

kadangi šios direktyvos tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jos veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(21)

todėl Direktyva 96/53/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 96/53/EB iš dalies keičiama taip:

1.

1 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

M2 ir M3 kategorijos motorinių transporto priemonių ir jų 0 kategorijos priekabų bei N2 ir N3 kategorijos motorinių transporto priemonių ir jų 03 ir 04 kategorijos priekabų matmenų atžvilgiu, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB (*) II priede;

(*)  2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).“"

;
    alternatyviaisiais degalais varoma transporto priemonė – transporto priemonė, visiškai arba iš dalies varoma alternatyviaisiais degalais, kuri yra patvirtinta pagal Direktyva 2007/46/EB nustatytą sistemą,

   įvairiarūšio vežimo operaciją sudaro:

2.

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   alternatyvieji degalai – degalai arba energijos šaltiniai, kurie tiekiant energiją transportui bent iš dalies pakeičia degalus, gaunamus iš iškastinės naftos šaltinių, ir kurie gali padėti sumažinti transporto priklausomybę nuo iškastinio kuro bei pagerinti transporto sektoriaus aplinkosauginį veiksmingumą, ir kurie yra:

a)

pirma pastraipa papildoma šių terminų apibrėžtimis:

„—

a)

elektra, kurią naudoja visų tipų elektra varomos transporto priemonės;

b)

vandenilis;

c)

dujinės būsenos gamtinės dujos, įskaitant biometaną (suslėgtosios gamtinės dujos – SGD) ir suskystintos būsenos gamtinės dujos (suskystintosios gamtinės dujos – SkGD);

d)

suskystintosios naftos dujos (SND);

e)

mechaninė energija iš transporto priemonėje įrengtos kaupimo sistemos/šaltinių, įskaitant atliekinę šilumą,

a)

Tarybos direktyvos 92/106/EEB (**) 1 straipsnyje apibrėžtos mišriojo vežimo operacijos, kurias vykdant vežamas vienas arba keli konteineriai ar nuimamieji kėbulai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos, arba

b)

vežimo operacijos, kurias vykdant vežamas vienas arba keli konteineriai ar nuimamieji kėbulai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos ir kuriose naudojamas vandens transportas, su sąlyga, kad pradinė arba galutinė kelio atkarpa Sąjungos teritorijoje neviršija 150 km. Pirmiau nurodytas 150 km atstumas gali būti viršytas, kad būtų pasiektas artimiausias numatytą paslaugą teikiantis tinkamas transporto terminalas, tais atvejais, kai naudojamos šios transporto priemonės:

i)

transporto priemonės, atitinkančios I priedo 2.2.2 punkto a arba b papunktį, arba

ii)

transporto priemonės, atitinkančios I priedo 2.2.2 punkto c arba d papunktį tais atvejais, jei atitinkamoje valstybėje narėje tokie atstumai leidžiami.

Įvairiarūšio vežimo operacijų atveju paslaugą teikiantis artimiausias tinkamas transporto terminalas gali būti kitoje valstybėje narėje nei ta valstybė narė, kurioje krovinys buvo pakrautas arba iškrautas,

    ekspeditorius – juridinis vienetas arba fizinis ar juridinis asmuo, kuris konosamente arba lygiaverčiame transporto dokumente, tokiame kaip tiesioginis konosamentas, nurodytas kaip ekspeditorius ir (arba) kurio vardu arba kurio naudai su transporto bendrove yra sudaryta vežimo sutartis.

(**)  1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių nustatymo (OL L 368, 1992 12 17, p. 38).“"

;

b)

antroje pastraipoje nuoroda „Direktyva 70/156/EEB“ pakeičiama taip:

„Direktyva 2007/46/EB“.

3.

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalies trečia ir ketvirta pastraipos išbraukiamos;

b)

6 dalis išbraukiama.

4.

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Anksčiau nei 1991 m. sausio 1 d. pradėtos eksploatuoti sujungtos transporto priemonės, neatitinkančios I priedo 1.6 ir 4.4 punktuose nurodytų specifikacijų, jei visas jų ilgis neviršija 15,50 m, atitinka 3 straipsnyje nurodytas specifikacijas.“

5.

8, 8a ir 9 straipsniai išbraukiami.

6.

Įterpiami šie straipsniai:

„8b straipsnis

1.   Siekiant padidinti jų energijos vartojimo efektyvumą, transporto priemonės arba transporto priemonių junginiai, kuriuose įrengti aerodinaminiai įrenginiai, atitinkantys 2 ir 3 dalyse išdėstytus reikalavimus ir Direktyvą 2007/46/EB, gali viršyti šios direktyvos I priedo 1.1 punkte nurodytą maksimalų ilgį, kad būtų galima tokius įrenginius tvirtinti transporto priemonių arba transporto priemonių junginių jų gale. Transporto priemonės arba transporto priemonių junginiai, kuriuose įrengti tokie įrenginiai, turi atitikti šios direktyvos I priedo 1.5 punktą, o jei viršijamas maksimalus ilgis, dėl to neturi padidėti tų transporto priemonių arba transporto priemonių junginių pakrovimo ilgis.

2.   Prieš pateikiant rinkai 1 dalyje nurodytus aerodinaminius įrenginius, kurių ilgis viršija 500 mm, laikantis tipo patvirtinimo taisyklių pagal Direktyva 2007/46/EB nustatytą sistemą patvirtinamas jų tipas.

Ne vėliau kaip 2017 m. gegužės 27 d. Komisija įvertina, ar būtina priimti ar iš dalies pakeisti pagal tą sistemą nustatytus aerodinaminių įrenginių techninius tipo patvirtinimo reikalavimus, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti kelių eismo saugą ir įvairiarūšio vežimo operacijų saugą, visų pirma:

a)

tvirtą ir patvarų įrenginių pritvirtinimą taip, kad būtų sumažinta jų atsikabinimo rizika laikui bėgant, be kita ko, per įvairiarūšio vežimo operacijas;

b)

kitų kelių eismo dalyvių, ypač pažeidžiamų kelių eismo dalyvių, saugumą, inter alia, gabaritų ženklinimo matomumą, kai įrengti aerodinaminiai įrenginiai, patikslinant netiesioginio matomumo reikalavimus ir, susidūrimo su transporto priemone arba transporto priemonių junginiu iš galo atveju, nesudarant pavojaus galinei apsaugai nuo palindimo po transporto priemone.

Tuo tikslu Komisija prireikus pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamos atitinkamos tipo patvirtinimo taisyklės pagal Direktyva 2007/46/EB nustatytą sistemą.

3.   1 dalyje nurodyti aerodinaminiai įrenginiai turi atitikti šias veiklos sąlygas:

a)

aplinkybėmis, kuriomis kyla pavojus kitų kelių eismo dalyvių arba vairuotojo saugai, vairuotojas turi juos sulankstyti, įtraukti arba nuimti;

b)

naudojant juos miesto ir tarpmiestinėje kelių infrastruktūroje turi būti atsižvelgiama į konkrečius vietovių, kuriose leidžiamas greitis yra 50 km/h arba mažesnis ir kuriose esama didesnės tikimybės sutikti labiau pažeidžiamus kelių eismo dalyvius, ypatumus; ir

c)

jų naudojimas turi būti suderinamas su įvairiarūšio vežimo operacijų vykdymu; įtraukti arba sulankstyti, jie neturi viršyti maksimalaus leidžiamo ilgio daugiau kaip 20 cm.

4.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato išsamias nuostatas, kuriomis užtikrinamos vienodos 3 dalies įgyvendinimo sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 10i straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.   1 dalis atitinkamai taikoma nuo būtinų 2 dalyje nurodytų priemonių pakeitimų perkėlimo ar taikymo dienos ir po 4 dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų priėmimo dienos.

9a straipsnis

1.   Siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą, visų pirma dėl kabinų aerodinaminių savybių, taip pat kelių eismo saugą, transporto priemonės arba transporto priemonių junginiai, atitinkantys 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir Direktyvą 2007/46/EB, gali viršyti šios direktyvos I priedo 1.1 punkte nustatytą maksimalų ilgį, jei dėl jų kabinos pagerėja aerodinaminės savybės ir energijos vartojimo efektyvumas, taip pat saugos savybės. Transporto priemonės arba transporto priemonių junginiai, kuriuose įrengtos tokios kabinos, turi atitikti šios direktyvos I priedo 1.5 punktą, o jei viršijamas maksimalus ilgis, dėl to neturi padidėti tų transporto priemonių apkrovos geba.

2.   Prieš pateikiant 1 dalyje nurodytas transporto priemones rinkai, jos patvirtinamos laikantis tipo patvirtinimo taisyklių pagal Direktyva 2007/46/EB nustatytą sistemą. Ne vėliau kaip 2017 m. gegužės 27 d. Komisija įvertina poreikį parengti transporto priemonių, kuriose įrengtos tokios kabinos, techninius tipo patvirtinimo reikalavimus, nustatytus pagal tą sistemą, atsižvelgdama į:

a)

geresnes aerodinamines transporto priemonių ar transporto priemonių junginių savybes;

b)

pažeidžiamus kelių eismo dalyvius ir jų matomumo vairuotojams padidinimą, visų pirma sumažinant vairuotojams nematomas zonas;

c)

žalos, padarytos kitiems kelių eismo dalyviams, ar jų sužalojimo susidūrimo atveju sumažinimą;

d)

vairuotojų saugą ir patogumą.

Tuo tikslu Komisija prireikus pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamos atitinkamos tipo patvirtinimo taisyklės pagal Direktyva 2007/46/EB nustatytą sistemą.

3.   1 dalis atitinkamai taikoma po trejų metų nuo būtinų 2 dalyje nurodytų priemonių pakeitimų perkėlimo ar taikymo dienos.“

7.

10a straipsnis išbraukiamas.

8.

Įterpiami šie straipsniai:

„10b straipsnis

Alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių leistina maksimali masė yra nurodyta I priedo 2.3.1, 2.3.2 ir 2.4 punktuose.

Alternatyviaisiais degalais varomos transporto priemonės taip pat turi atitikti I priedo 3 punkte nurodytas ašių maksimalios leistinos masės ribas.

Alternatyviaisiais degalais varomoms transporto priemonėms reikalinga papildoma masė nustatoma remiantis atitinkamo gamintojo pateiktais dokumentais atitinkamos transporto priemonės patvirtinimo metu. Ta papildoma masė nurodoma oficialiame įrodymo dokumente, reikalaujamame pagal 6 straipsnį.

Komisijai pagal 10h straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šios direktyvos tikslais atnaujinamas 2 straipsnyje nurodytų alternatyviųjų degalų, dėl kurių reikalinga papildoma masė, sąrašas. Ypač svarbu, kad prieš priimdama tuos deleguotuosius aktus Komisija laikytųsi savo įprastos praktikos ir konsultuotųsi su ekspertais, taip pat su valstybių narių ekspertais.

10c straipsnis

I priedo 1.1 punkte, atitinkamais atvejais atsižvelgiant į 9a straipsnio 1 dalį, nustatytas maksimalus ilgis ir I priedo 1.6 punkte nustatytas tuščių arba pakrautų transporto priemonių arba transporto priemonių junginių, vežančių 45 pėdų ilgio konteinerius arba 45 pėdų ilgio nuimamuosius kėbulus, maksimalus atstumas gali būti viršijami 15 cm, jei atitinkamų konteinerių arba nuimamųjų kėbulų vežimas keliais yra įvairiarūšio vežimo operacijos dalis.

10d straipsnis

1.   Ne vėliau kaip 2021 m. gegužės 27 d. valstybės narės imasi konkrečių priemonių, kad nustatytų naudojamas transporto priemones arba transporto priemonių junginius, kurie galimai viršija maksimalią leistiną masę ir kuriuos dėl to turėtų patikrinti jų kompetentingos institucijos, kad užtikrintų šios direktyvos reikalavimų laikymąsi. Tie matavimai gali būti atliekami naudojant kelių infrastruktūroje įrengtas automatines sistemas arba naudojant svėrimo įrangą, sumontuotą transporto priemonių viduje laikantis 4 dalies.

Valstybė narė nereikalauja, kad kitoje valstybėje narėje registruotų transporto priemonių arba transporto priemonių junginių viduje būtų įrengta svėrimo įranga.

Nedarant poveikio Sąjungos ir nacionalinei teisei, kai šios direktyvos pažeidimams nustatyti ir sankcijoms taikyti yra naudojamos automatinės sistemos, tokios automatinės sistemos yra sertifikuojamos. Kai automatinės sistemos naudojamos tik identifikavimo tikslais, jų sertifikuoti nereikia.

2.   Kiekviena valstybė narė kiekvienais kalendoriniais metais atlieka atitinkamą naudojamų transporto priemonių arba transporto priemonių junginių masės patikrinimų skaičių, proporcingą kasmet jos teritorijoje iš viso patikrinamų transporto priemonių skaičiui.

3.   Valstybės narės pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009 (1) 18 straipsnį užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos keistųsi informacija apie su šiuo straipsniu susijusius pažeidimus ir sankcijas.

4.   1 dalyje nurodyta masės svėrimo įranga, montuojama transporto priemonių viduje, turi būti tiksli ir patikima, visapusiškai sąveiki ir suderinama su visų rūšių transporto priemonėmis.

5.   Ne vėliau kaip 2016 m. gegužės 27 d. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato išsamias nuostatas, kuriomis užtikrinamos vienodos 4 dalyje nustatytų sąveikumo ir suderinamumo taisyklių įgyvendinimo sąlygos.

Kad būtų užtikrintas sąveikumas, tomis išsamiomis nuostatomis sudaromos sąlygos iš važiuojančios transporto priemonės bet kada masės duomenis perduoti kompetentingoms institucijoms ir jos vairuotojui. Tie duomenys perduodami per sietuvą, atitinkantį Europos standartizacijos komiteto (CEN) nustatytus DSRC EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 ir ISO 14906 standartus. Be to, perduodant tokius duomenis užtikrinama, kad valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų perduoti informaciją ir ja keistis tuo pačiu būdu su bet kurioje valstybėje narėje registruotomis transporto priemonėmis ir transporto priemonių junginiais, naudojančiais jų viduje sumontuotą svėrimo įrangą.

Siekiant užtikrinti suderinamumą su visų rūšių transporto priemonėmis, motorinių transporto priemonių viduje sumontuotos sistemos turi galėti gauti ir apdoroti visus duomenis, perduodamus iš bet kokio tipo priekabos ar puspriekabės, sukabintos su motorine transporto priemone.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 10i straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

10e straipsnis

Valstybės narės nustato už šios direktyvos pažeidimus taikytinų sankcijų taisykles ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Tos sankcijos turi būti veiksmingos, nediskriminacinės, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės praneša Komisijai apie tas taisykles.

10f straipsnis

1.   Konteineriams ir nuimamiesiems kėbulams vežti valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reikalaujama, kad:

a)

ekspeditorius vežėjui, kuriam paveda konteinerio arba nuimamojo kėbulo vežimą, įteiktų deklaraciją, kurioje nurodoma vežamo konteinerio arba nuimamojo kėbulo masė, ir

b)

vežėjui būtų suteikta galimybė susipažinti su visais atitinkamais ekspeditoriaus pateiktais dokumentais.

2.   Valstybės narės nustato taisykles atitinkamai tiek dėl ekspeditoriaus, tiek dėl kelių vežėjo atsakomybės tais atvejais, kai 1 dalyje nurodytos informacijos nėra arba ji neteisinga ir transporto priemonė arba transporto priemonių junginys yra perkrautas.

10g straipsnis

Kas dveji metai ir ne vėliau kaip iki metų, einančių po atitinkamo dvejų metų laikotarpio pabaigos, rugsėjo 30 d., valstybės narės pateikia Komisijai reikalingą informaciją apie:

a)

per praėjusius dvejus kalendorinius metus atliktų patikrinimų skaičių ir

b)

nustatytą perkrautų transporto priemonių arba transporto priemonių junginių skaičių.

Ši informacija gali būti pateikiama kaip pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 (2) 17 straipsnį pateikiamos informacijos dalis.

Komisija išanalizuoja pagal šį straipsnį gautą informaciją ir įtraukia tokią analizę į ataskaitą, kuri pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006.

10h straipsnis

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   10b straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2015 m. gegužės 26 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10b straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 10b straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

10i straipsnis

1.   Komisijai padeda Kelių transporto komitetas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 (3) 42 straipsnyje. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 (4).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

3.   Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

10j straipsnis

Ne vėliau kaip 2020 m. gegužės 8 d. Komisija prireikus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šios direktyvos dalinių pakeitimų, padarytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/719 (5), įgyvendinimą, atsižvelgdama taip pat ir į konkrečius tam tikrų rinkos segmentų ypatumus. Remdamasi ta ataskaita, Komisija prireikus pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kartu su juo tinkamai pateikdama poveikio vertinimą. Ataskaita pateikiama ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki bet kokio pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pateikimo dienos.

(1)

(1)*

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL L 300, 2009 11 14, p. 51).

(2)

(2)*

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1).

(3)

(3)*

2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL L 60, 2014 2 28, p. 1).

(4)

(4)*

2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(5)

(5)*

2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/719, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL L 115, 2015 5 6, p. 1).“

9.

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1.2 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

visos transporto priemonės, išskyrus b papunktyje nurodytas transporto priemones: 2,55 m“

;

b)

1.2 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

izoliuotų transporto priemonių arba transporto priemonių vežamų izoliuotų konteinerių ar nuimamųjų kėbulų antstatai: 2,60 m“

;

c)

2.2.2 punkto c papunktis pakeičiamas taip:

„c)

dviašė motorinė transporto priemonė su triaše puspriekabe, kuria, vykdant įvairiarūšio vežimo operacijas, vežamas vienas arba keli konteineriai ar nuimamieji kėbulai (bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos): 42 tonos.“

;

d)

2.2.2 punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„d)

triašė motorinė transporto priemonė su dviaše arba triaše puspriekabe, kuria, vykdant įvairiarūšio vežimo operacijas, vežamas vienas arba keli konteineriai ar nuimamieji kėbulai (bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos): 44 tonos.“

;

e)

2.3.1 punktas pakeičiamas taip:

„2.3.1.

Dviašės motorinės transporto priemonės, išskyrus autobusus: 18 tonų

Dviašės alternatyviaisiais degalais varomos motorinės transporto priemonės, išskyrus autobusus: maksimali leistina 18 tonų masė padidinama papildomai ne daugiau kaip 1 tona, kurios reikia dėl alternatyviųjų degalų technologijos

Dviašiai autobusai: 19,5 tonos.“

;

f)

2.3.2 punktas pakeičiamas taip:

„2.3.2.

Triašės motorinės transporto priemonės: 25 tonos arba 26 tonos, kai varomojoje ašyje įtaisyti sudvejinti ratlankiai ir pneumatinė pakaba arba pakaba, kuri Sąjungoje pripažįstama ekvivalentiška, kaip apibrėžta II priede, arba jei kiekvienoje varomojoje ašyje įtaisyti sudvejinti ratlankiai, o maksimali kiekvienos ašies apkrova neviršija 9,5 tonų.

Triašės alternatyviaisiais degalais varomos motorinės transporto priemonės: maksimali masė – 25 tonos arba 26 tonos – (kai varomojoje ašyje įtaisyti sudvejinti ratlankiai ir pneumatinė pakaba arba pakaba, kuri Sąjungoje pripažįstama ekvivalentiška, kaip apibrėžta II priede, arba jei kiekvienoje varomojoje ašyje įtaisyti sudvejinti ratlankiai, o maksimali leistina kiekvienos ašies apkrova neviršija 9,5 tonų) padidinama papildomai ne daugiau kaip 1 tona, kurios reikia dėl alternatyviųjų degalų technologijos“

;

g)

2.4 punktas pakeičiamas taip:

„2.4.

Triašiai sujungti autobusai: 28 tonos

Triašiai alternatyviaisiais degalais varomi sujungti autobusai: maksimali leistina 28 tonų masė padidinama papildomai ne daugiau kaip 1 tona, kurios reikia dėl alternatyviųjų degalų technologijos“

.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 2017 m. gegužės 7 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Tuo atveju, jei valstybės narės priima tas priemones, jose daroma nuoroda į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2015 m. balandžio 29 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkė

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  OL C 327, 2013 11 12, p. 133.

(2)  2014 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. spalio 16 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (OL C 40, 2015 2 5, p. 1). 2015 m. kovo 10 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2015 m. balandžio 20 d. Tarybos sprendimas.

(3)  1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL L 235, 1996 9 17, p. 59).

(4)  2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).

(5)  1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių nustatymo (OL L 368, 1992 12 17, p. 38).

(6)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL L 300, 2009 11 14, p. 51).

(7)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).


6.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/11


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/720

2015 m. balandžio 29 d.

kuria dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB (4) priimta siekiant apsaugoti aplinką nuo pakuočių ir pakuočių atliekų poveikio arba jį sumažinti. Nors plastikiniai pirkinių maišeliai pagal tą direktyvą laikomi pakuote, joje nenumatyta jokių konkrečių priemonių dėl tokių maišelių sunaudojimo;

(2)

dėl dabartinio sunaudojamų plastikinių pirkinių maišelių kiekio susidaro labai daug šiukšlių ir neracionaliai naudojami ištekliai, be to, numatoma, kad nesiėmus priemonių, jų bus sunaudojama vis daugiau. Šiukšlėmis tapę plastikiniai pirkinių maišeliai teršia aplinką ir didina plačiai paplitusią vandens telkinių užteršimo šiukšlėmis problemą, keliančią grėsmę vandens ekosistemoms visame pasaulyje;

(3)

be to, plastikinių pirkinių maišelių kaupimasis aplinkoje daro aiškiai neigiamą poveikį tam tikroms ekonominės veiklos rūšims;

(4)

plastikiniai pirkinių maišeliai, kurių sienelės storis mažesnis nei 50 mikronų (toliau – lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai), kurie sudaro daugumą visų Sąjungoje sunaudojamų plastikinių pirkinių maišelių, yra rečiau pakartotinai naudojami palyginti su storesniais plastikiniais pirkinių maišeliais. Todėl atliekomis lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai tampa greičiau ir dėl jų mažo svorio lengviau tampa šiukšlėmis;

(5)

dabartinis lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių perdirbimo lygis yra labai mažas ir dėl tam tikrų praktinių ir ekonominių sunkumų nėra tikėtina, kad artimoje ateityje jų perdirbimo lygis žymiai padidės;

(6)

atliekų hierarchijoje prevencija užima svarbiausią vietą. Plastikiniai pirkinių maišeliai naudojami įvairiais tikslais ir ateityje jie bus toliau sunaudojami. Siekiant užtikrinti, kad reikalingi plastikiniai pirkinių maišeliai galiausiai neatsidurtų aplinkoje kaip atliekos, turėtų būti taikomos tinkamos priemonės, o vartotojai turėtų būti informuojami apie tinkamą atliekų apdorojimą;

(7)

Sąjungoje sunaudojamų plastikinių pirkinių maišelių kiekis labai skiriasi – tai lemia vartojimo įpročiai, sąmoningumas aplinkos apsaugos srityje ir valstybių narių politikos priemonių veiksmingumas. Kai kurioms valstybėms narėms pavyko gerokai sumažinti sunaudojamų plastikinių pirkinių maišelių kiekį – septyniose geriausius rezultatus pasiekusiose valstybėse narėse sunaudojama tik 20 % vidutiniškai Sąjungoje sunaudojamo kiekio;

(8)

galimybės gauti duomenis apie dabartinį sunaudojamų lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių kiekį ir tų duomenų tikslumas valstybėse narėse skiriasi. Tikslūs ir palyginami duomenys apie sunaudojimą yra itin svarbūs norint įvertinti mažinimo priemonių veiksmingumą ir užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas. Todėl turėtų būti parengta bendra metinio lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo vienam asmeniui apskaičiavimo metodika, kad būtų stebima pažanga, daroma mažinant tokių maišelių sunaudojimą;

(9)

be to, įrodyta, kad vartotojų informavimui tenka lemiamas vaidmuo siekiant bet kokių plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo tikslų. Todėl būtina, kad instituciniu lygmeniu būtų dedamos pastangos siekiant didinti informuotumą apie plastikinių pirkinių maišelių poveikį aplinkai ir keisti dabar vyraujantį požiūrį, kad plastikas yra nekenksminga ir pigi medžiaga;

(10)

siekdamos tvariai mažinti vidutinį sunaudojamų lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių kiekį valstybės narės turėtų imtis priemonių, kad būtų žymiai sumažintas lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimas, laikantis Sąjungos atliekų politikos ir atliekų hierarchijos bendrųjų tikslų, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB (5). Nustatant tokias mažinimo priemones reikėtų atsižvelgti į dabartinį atskirose valstybėse narėse sunaudojamų plastikinių pirkinių maišelių kiekį – kuo jis didesnis, tuo didesnės turėtų būti ir pastangos, ir atsižvelgti į jau pasiektą sumažinimą. Kad būtų galima stebėti pažangą, daromą mažinant lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimą, būtina, kad nacionalinės valdžios institucijos teiktų duomenis apie jų sunaudojimą pagal Direktyvos 94/62/EB 12 straipsnį;

(11)

valstybės narės gali pasitelkti ekonomines priemones, kaip antai kainos nustatymą, mokesčius ir rinkliavas, kurios jau yra pasiteisinusios kaip itin veiksmingos mažinant plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimą, ir pardavimo ribojimus, pavyzdžiui, draudimus, nukrypstant nuo Direktyvos 94/62/EB 18 straipsnio, su sąlyga, kad šie ribojimai yra proporcingi ir nediskriminaciniai;

(12)

tos priemonės gali būti įvairios, atsižvelgiant į lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių poveikį aplinkai, kai jie yra naudojami ar šalinami, į su perdirbimu ir kompostavimu susijusias jų savybes, jų patvarumą arba tų maišelių specifinę naudojimo paskirtį, ir atsižvelgiant į galimą nepageidaujamą jų pakaitalų poveikį;

(13)

valstybės narės gali rinktis, ar taikyti išimtį plastikiniams pirkinių maišeliams, kurių sienelės storis yra mažesnis kaip 15 mikronų (toliau – labai lengvi plastikiniai pirkinių maišeliai), pateikiamiems kaip nefasuotiems maisto produktams skirta pirminė pakuotė, tais atvejais, kai tai būtina higienos tikslais arba kai jų naudojimas padeda išvengti maisto švaistymo;

(14)

pajamas, gaunamas taikant priemones, kurių pagal Direktyvą 94/62/EB imamasi siekiant tvariai mažinti lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimą, valstybės narės gali naudoti savo nuožiūra;

(15)

svarbus vaidmuo mažinant plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimą gali tekti sąmoningumo ugdymo programoms, skirtoms vartotojams apskritai, ir šviečiamosioms programoms, skirtoms vaikams;

(16)

Europos standarte EN 13432 „Pūdymo ir biologinio irimo būdu atgaunamų pakuočių reikalavimai. Bandymo schema ir galutinio pakuočių priėmimo vertinimo kriterijai“ nustatytos savybės, kurias turi turėti medžiaga, kad ją būtų galima laikyti kompostuojama, t. y. kad ji galėtų būti perdirbta organinio apdorojimo būdu, kurį sudaro kompostavimas ir anaerobinis skaidymas. Komisija turėtų paprašyti Europos standartizacijos komiteto parengti atskirą kompostavimui namų ūkyje tinkamų pakuočių standartą;

(17)

svarbu užtikrinti biologiškai skaidžių ir kompostuojamų plastikinių pirkinių maišelių etikečių ar ženklų pripažinimą visoje Sąjungoje;

(18)

kai kuriuos plastikinius pirkinių maišelius jų gamintojai ženklina kaip aerobiškai biologiškai skaidžius arba aerobiškai skaidžius. Tokiuose maišeliuose į įprastinį plastiką pridedama priedų. Dėl to, kad plastike yra tų priedų, per tam tikrą laiką jis suskyla į smulkias daleles, kurios lieka aplinkoje. Taigi, tokius maišelius vadinti „biologiškai skaidžiais“ gali būti apgaulinga, kadangi jie gali neišspręsti užteršimo šiukšlėmis problemos, o, priešingai, gali padidinti taršą. Komisija turėtų išnagrinėti aerobiškai skaidžių plastikinių pirkinių maišelių naudojimo poveikį aplinkai ir pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, be kita ko, prireikus parengti jų sunaudojimo ribojimo ar galimo žalingo poveikio mažinimo priemonių rinkinį;

(19)

plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo priemonės, kurių valstybės narės turi imtis, turėtų būti tokios, kad jomis būtų tvariai mažinamas lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimas ir nepadidėtų bendras pakuočių kiekis;

(20)

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Komisijos komunikatą „Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas“ ir jos turėtų padėti įgyvendinti jūrų užteršimo šiukšlėmis mažinimo veiksmus, kurių imtasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/56/EB (6);

(21)

todėl Direktyva 94/62/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 94/62/EB iš dalies keičiama taip:

1.

3 straipsnyje įterpiami šie punktai:

„1a.   „plastikas“– polimeras, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (*) 3 straipsnio 5 punkte, į kurį gali būti pridėta priedų ar kitų medžiagų ir kuris gali būti pirkinių maišelių pagrindinis struktūrinis komponentas;

1b.   „plastikiniai pirkinių maišeliai“– iš plastiko pagaminti pirkinių maišeliai, su rankenomis arba be jų, tiekiami vartotojams prekių ar produktų pardavimo vietoje;

1c.   „lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai“– plastikiniai pirkinių maišeliai, kurių sienelės storis yra mažesnis kaip 50 mikronų;

1 d.   „labai lengvi plastikiniai pirkinių maišeliai“– plastikiniai pirkinių maišeliai, kurių sienelės storis yra mažesnis kaip 15 mikronų ir kurie būtini higienos tikslais arba pateikiami kaip nefasuotiems maisto produktams skirta pirminė pakuotė, kai tai padeda išvengti maisto švaistymo;

1e.   „aerobiškai skaidūs plastikiniai pirkinių maišeliai“– plastikiniai pirkinių maišeliai, pagaminti iš plastikinių medžiagų, kurių sudėtyje yra priedų, kurie paskatina plastikinės medžiagos skilimą į mikrodaleles;

(*)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).“"

2.

4 straipsnyje įterpiamos šios dalys:

„1a.   Valstybės narės imasi priemonių, kad tvariai mažintų lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimą savo teritorijoje.

Tos priemonės gali būti, be kita ko, nacionaliniai naudojimo mažinimo tikslai, toliau taikomos ar nustatomos ekonominės priemonės, taip pat pardavimo ribojimai, kuriais nukrypstama nuo 18 straipsnio, jei šie ribojimai yra proporcingi ir nediskriminaciniai.

Tokios priemonės gali būti įvairios, atsižvelgiant į lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių poveikį aplinkai, kai jie yra naudojami ar šalinami, su kompostavimu susijusias jų savybes, patvarumą ar konkrečią naudojimo paskirtį.

Priemonės, kurių imasi valstybės narės, apima vieną iš šių galimybių arba jas abi:

a)

patvirtinamos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. metinis sunaudojamas kiekis neviršytų 90 lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių vienam asmeniui ir ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. – 40 lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių vienam asmeniui, arba nustatomi svoriu išreikšti lygiaverčiai tikslai. Labai lengvi plastikiniai pirkinių maišeliai gali būti neįtraukiami į nacionalinius sunaudojimo tikslus;

b)

patvirtinamos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai nebūtų nemokamai dalijami prekių ar produktų pardavimo vietose, nebent įgyvendinamos lygiavertį poveikį užtikrinančios priemonės. Tos priemonės gali būti netaikomos labai lengviems plastikiniams pirkinių maišeliams.

Nuo 2018 m. gegužės 27 d. valstybės narės, teikdamos Komisijai duomenis apie pakuotes ir pakuočių atliekas pagal 12 straipsnį, praneša apie lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių metinį sunaudojimą.

Ne vėliau kaip 2016 m. gegužės 27 d. Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma vienam asmeniui tenkančio lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių metinio sunaudojimo apskaičiavimo metodika ir pritaikomos pagal 12 straipsnio 3 dalį patvirtintos ataskaitų teikimo formos. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

1b.   Nedarant poveikio 15 straipsniui, valstybės narės gali imtis priemonių, pavyzdžiui, nustatyti ekonomines priemones ir nacionalinius mažinimo tikslus, susijusius su bet kurios rūšies plastikiniais pirkinių maišeliais, neatsižvelgiant į jų sienelės storį.

1c.   Komisija ir valstybės narės, bent pirmaisiais metais po 2016 m. lapkričio 27 d., aktyviai skatina visuomenės informavimo ir sąmoningumo ugdymo kampanijas, susijusias su pernelyg didelio lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo neigiamu poveikiu aplinkai.“

3.

Įterpiamas šis straipsnis:

„8a straipsnis

Konkrečios priemonės dėl biologiškai skaidžių ir kompostuojamų plastikinių pirkinių maišelių

Ne vėliau kaip 2017 m. gegužės 27 d. Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomos etikečių ar ženklų, skirtų užtikrinti biologiškai skaidžių ir kompostuojamų plastikinių pirkinių maišelių pripažinimą visoje Sąjungoje ir pateikti vartotojams teisingą informaciją apie tokių maišelių su kompostavimu susijusias savybes, specifikacijos. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

Ne vėliau kaip praėjus aštuoniolikai mėnesių nuo to įgyvendinimo akto priėmimo valstybės narės užtikrina, kad biologiškai skaidūs ir kompostuojami plastikiniai pirkinių maišeliai būtų žymimi laikantis tame įgyvendinimo akte numatytų specifikacijų.“

4.

Įterpiamas šis straipsnis:

„20a straipsnis

Ataskaitų teikimas apie plastikinius pirkinių maišelius

1.   Ne vėliau kaip 2021 m. lapkričio 27 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje įvertina 4 straipsnio 1a dalyje nurodytų priemonių veiksmingumą Sąjungos lygiu kovojant su užteršimu šiukšlėmis, keičiant vartotojų elgseną ir skatinant atliekų prevenciją. Jei atlikus įvertinimą nustatoma, kad patvirtintos priemonės nėra veiksmingos, Komisija išnagrinėja kitus galimus lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo būdus, įskaitant realių ir pasiekiamų tikslų nustatymą Sąjungos lygiu, ir prireikus pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

2.   Ne vėliau kaip 2017 m. gegužės 27 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje išnagrinėja aerobiškai skaidžių plastikinių pirkinių maišelių naudojimo poveikį aplinkai ir prireikus pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

3.   Ne vėliau kaip 2017 m. gegužės 27 d. Komisija įvertina įvairių galimybių sumažinti labai lengvų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo poveikį per gyvavimo ciklą ir prireikus pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“

5.

22 straipsnio 3a dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3a.   Jeigu pasiekiami 4 ir 6 straipsniuose nustatyti tikslai, valstybės narės gali perkelti 4 straipsnio 1a dalies ir 7 straipsnio nuostatas į savo nacionalinę teisę kompetentingų institucijų ir atitinkamų ekonomikos sektorių tarpusavio susitarimais.“

2 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2016 m. lapkričio 27 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2015 m. balandžio 29 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkė

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  OL C 214, 2014 7 8, p. 40.

(2)  OL C 174, 2014 6 7, p. 43.

(3)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta OL) ir 2015 m. kovo 2 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2015 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(4)  1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 365, 1994 12 31, p. 10).

(5)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

(6)  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (OL L 164, 2008 6 25, p. 19).


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

6.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/721

2015 m. balandžio 20 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Vlaamse laurier (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Belgijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Vlaamse laurier“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Vlaamse laurier“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pavadinimas „Vlaamse laurier“ (SGN) yra įregistruojamas.

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 2.13 klasei „Gėlės ir dekoratyviniai augalai“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. balandžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 432, 2014 12 2, p. 12.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


6.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/722

2015 m. gegužės 5 d.

dėl leidimo naudoti tauriną kaip pašarų priedą, skirtą Canidae, Felidae, Mustelidae ir mėsėdėms žuvims

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. Minėto reglamento 10 straipsnyje numatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leista naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB (2);

(2)

neterminuotas leidimas naudoti tauriną kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą buvo suteiktas remiantis Direktyva 70/524/EEB. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalimi, ši medžiaga buvo įtraukta į pašarų priedų registrą kaip esamas produktas;

(3)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su jo 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti tauriną ir taurino preparatus kaip visų rūšių gyvūnams skirtą pašarų priedą ir suteikti leidimą pagal to reglamento 7 straipsnį jį naudoti pagal naują paskirtį geriamajame vandenyje. Pareiškėjas paprašė šį priedą priskirti prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2012 m. gegužės 22 d. priimtoje nuomonėje (3) padarė išvadą, kad sintetinio taurino naudojimas kačių, šunų ir mėsėdžių žuvų ėdale laikomas veiksmingu. Atsižvelgus į anksčiau naudotus ėdalus, kuriuos sudaro iki 20 % gyvūninių pašarų, padaryta išvada, kad visų rūšių gyvūnai toleruoja visaverčius pašarus, kuriuose yra iki 0,2 % taurino. Naminių paukščių, kiaulių ir atrajotojų atveju Tarnyba rekomenduoja daugiau nebeleisti naudoti taurino. Tarnyba padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo pašaruose ir geriamajame vandenyje sąlygomis taurinas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai;

(5)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad nekils jokių saugos problemų naudotojams. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašaruose ir vandenyje esančio pašarų priedo analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6)

išvados dėl kačių ir šunų gali būti taikomos tos pačios šeimos gyvūnų rūšims, t. y. Felidae ir Canidae, nes pagal virškinimo trakto funkciją tai yra fiziologiškai susijusios rūšys;

(7)

Mustelidae, kaip ir Felidae bei Canidae, priklauso Carnivora būriui. Mustelidae yra mėsėdžių rūšis ir daugelis šios rūšies gyvūnų yra obligatiniai mėsėdžiai. Jų ėdale turi būti taurino ir jo prekursorių metionino arba cisteino, kad jų kūne būtų palaikoma normali taurino koncentracija. Raumeninis audinys, smegenys ir viduriai yra įprastinai taurino šaltiniai. Kadangi dėl terminio apdorojimo ir alternatyvių baltymų šaltinių (kuriuose šios aminorūgšties kiekis yra mažas) naudojimo pašaruose sumažėja taurino ir jo prekursorių, siekiant užtikrinti, kad Mustelidae atveju būtų laikomasi su taurinu susijusių reikalavimų, anksčiau buvo naudojami ėdalai, į kurių sudėtį taurinas įėjo kaip pašarų priedas;

(8)

atlikus taurino vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje išdėstytos leidimo suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti šią medžiagą;

(9)

kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą medžiagą, priklausančią maistinių priedų kategorijai ir vitaminų, provitaminų ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagų funkcinei grupei, leidžiama naudoti tame priede nustatytomis sąlygomis kaip gyvūnų pašarų priedą.

2 straipsnis

1.   Priede nurodytą medžiagą ir premiksus, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, kurie buvo pagaminti ir paženklinti prieš 2015 m. lapkričio 26 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2015 m. gegužės 26 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

2.   Priede nurodytą kombinuotąjį pašarą ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, kurie buvo pagaminti ir paženklinti prieš 2015 m. lapkričio 26 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2015 m. gegužės 26 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jeigu jie skirti mėsėdėms žuvims.

3.   Priede nurodytą kombinuotąjį pašarą ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, kurie buvo pagaminti ir paženklinti prieš 2017 m. gegužės 26 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2015 m. gegužės 26 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jeigu jie skirti Canidae, Felidae ir Mustelidae.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gegužės 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(6):2736.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg veikliosios medžiagos kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, arba mg veikliosios medžiagos litre vandens

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: vitaminai, provitaminai ir panašų poveikį turinčios chemiškai aiškiai apibrėžtos medžiagos

3a370

Taurinas

Priedo sudėtis

Taurinas

Veiklioji medžiaga

Taurinas

IUPAC pavadinimas: 2-amino-etansulfonrūgštis

C2H7NO3S

CAS numeris: 107–35–7

Taurinas, kieto pavidalo, gaunamas vykdant cheminę sintezę: ne mažiau kaip 98 %.

Analizės metodas  (1)

Taurinui pašarų priede nustatyti: jonų mainų chromatografija ir antrinių junginių pokolonėlinis gavimas naudojant ninhidriną (Europos farmakopėjos aminorūgščių nustatymo metodas (Ph. Eur. 6.6, 2.2.56 Method 1)).

Premiksuose ir pašaruose esančiam taurino kiekiui nustatyti: jonų mainų chromatografija ir antrinių junginių pokolonėlinis gavimas naudojant ninhidriną bei fotometrinis aptikimas: grindžiamas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 152/2009 (III priedo F dalis) arba atvirkštinių fazių efektyvioji skysčių chromatografija (RP-HPLC) su fluorescencijos detektoriumi (AOAC 999.12).

Taurinui vandenyje nustatyti: skysčių chromatografija su UV arba fluorescencijos detektoriumi (AOAC 997.05).

Canidae, Felidae, Mustelidae ir mėsėdės žuvys

1.

Tauriną galima teikti rinkai ir naudoti kaip priedą, kurį sudaro preparatas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo ir stabilumo sąlygas.

3.

Rekomenduojamas didžiausias taurino kiekis (mg) kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %:

Felidae: 2 500

Mėsėdės žuvys: 25 000

Canidae ir Mustelidae: 2 000 .

4.

Sauga: tvarkant produktą reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, dėvėti apsauginius akinius ir mūvėti pirštines.

5.

Priedą galima naudoti geriamajame vandenyje.

2025 m. gegužės 26 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Europos Sąjungos pašarų priedų etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


6.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/723

2015 m. gegužės 5 d.

dėl leidimo naudoti biotiną kaip visų rūšių gyvūnams skirtą pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. Minėto reglamento 10 straipsnyje numatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leista naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB (2);

(2)

neterminuotas leidimas naudoti biotiną kaip visų rūšių gyvūnams skirtą pašarų priedą buvo suteiktas remiantis Direktyva 70/524/EEB. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalimi, šis priedas buvo įtrauktas į pašarų priedų registrą kaip esamas produktas;

(3)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su minėto reglamento 7 straipsniu, buvo pateikti du prašymai iš naujo įvertinti biotino ir biotino preparatų naudojimą visų rūšių gyvūnams, ir pagal to reglamento 7 straipsnį suteikti leidimą juos naudoti pagal naują paskirtį geriamajame vandenyje. Pareiškėjai paprašė šiuos priedus priskirti priedų kategorijai „maistiniai priedai“. Kartu su prašymais buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2012 m. spalio 16 d. ir 2012 m. spalio 17 d. priimtose nuomonėse (3) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis pašaruose ir geriamajame vandenyje biotinas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad sintetinis biotinas laikomas veiksmingu biotino gyvūnų pašaruose šaltiniu ir kad nekyla jokių abejonių dėl saugos naudotojams. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašarų priedų pašaruose ir geriamajame vandenyje analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

atlikus biotino vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje išdėstytos leidimo suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šią medžiagą, kaip nurodyta šio reglamento priede;

(6)

kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą medžiagą, priklausančią priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio tiksliai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

1.   Priede nurodytą medžiagą ir premiksus, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2015 m. lapkričio 26 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2015 m. gegužės 26 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

2.   Priede nurodytus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2015 m. lapkričio 26 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2015 m. gegužės 26 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti maistiniams gyvūnams.

3.   Priede nurodytus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2017 m. gegužės 26 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2015 m. gegužės 26 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti nemaistiniams gyvūnams.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gegužės 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(11):2925;EFSA Journal 2012;10(11):2926.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, arba veikliosios medžiagos kiekis mg litre vandens

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: vitaminai, provitaminai ir panašų poveikį turinčios chemiškai aiškiai apibrėžtos medžiagos.

3a880

Biotinas

Priedo sudėtis

Biotinas

Veiklioji medžiaga

D-(+)-biotinas

C10H16N2O3S

CAS Nr. 58–85–5

Biotinas, kieto pavidalo, gaunamas vykdant cheminę sintezę.

Grynumo kriterijai: ne mažiau kaip 97 %

Analizės metodas  (1)

D-(+)-biotino nustatymas pašarų priede: potenciometrinio titravimo tyrimas ir identifikavimas atliekant optinį sukimą (Europos farmakopėja 6.0, metodas 01/2008:1073).

D-(+)-biotino nustatymas premiksuose ir pašaruose: atvirkštinių fazių efektyvioji skysčių chromatografija su masių spektometrija (RP-HPLC-MS/MS).

D-(+)-biotino nustatymas vandenyje: mikrobiologinis tyrimas (JAV farmakopėja 21, 3-asis papildymas, metodas (88) 1986).

Visų rūšių gyvūnai

1.

Biotinas gali būti teikiamas rinkai ir naudojamas kaip priedas preparato forma.

2.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo ir stabilumo sąlygas.

3.

Sauga: tvarkant produktą naudojama kvėpavimo apsaugos priemonė.

4.

Priedas gali būti naudojamas geriamajame vandenyje.

2025 m. gegužės 26 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Europos Sąjungos pašarų priedų etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


6.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/25


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/724

2015 m. gegužės 5 d.

dėl leidimo naudoti retinilo acetatą, retinilo palmitatą ir retinilo propionatą kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. Minėto reglamento 10 straipsnyje numatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leista naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB (2);

(2)

neterminuotas leidimas naudoti vitaminą A kaip visų rūšių gyvūnams skirtą pašarų priedą buvo suteiktas remiantis Direktyva 70/524/EEB. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalimi, tas produktas buvo įtrauktas į pašarų priedų registrą kaip esamas produktas;

(3)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su minėto reglamento 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti vitamino A retinilo acetato, retinilo palmitato ir retinilo propionato forma naudojimą kaip pašarų priedus ir jų preparatų naudojimą visų rūšių gyvūnams, ir pagal to reglamento 7 straipsnį suteikti leidimą juos naudoti pagal naują paskirtį geriamajame vandenyje. Pareiškėjas paprašė tuos priedus priskirti priedų kategorijai „maistiniai priedai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2012 m. gruodžio 12 d. priimtoje nuomonėje (3) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo pašaruose sąlygomis retinilo acetatas, retinilo palmitatas ir retinilo propionatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai.

(5)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad retinilo acetatas, retinilo palmitatas ir retinilo propionatas yra veiksmingi vitamino A šaltiniai ir kad nekyla jokių abejonių dėl saugos naudotojams. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedų pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6)

atlikus retinilo acetato, retinilo palmitato ir retinilo propionato vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje išdėstytos leidimo suteikimo sąlygos, išskyrus dėl naudojimo geriamajame vandenyje, yra įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šis medžiagas, kaip nurodyta šio reglamento priede. Turėtų būti nustatytas didžiausias vitamino A kiekis, nepriklausomai nuo jo formos. Vitaminas A neturėtų būti naudojamas tiesiogiai su geriamuoju vandeniu, nes dėl tokio papildomo vartojimo būdo padidėtų rizika vartotojams. Todėl leidimas naudoti retinilo acetatą, retinilo palmitatą ir retinilo propionatą kaip maistinius priedus, priklausančius funkcinei grupei „vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio tiksliai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos“, vandenyje turėtų būti nesuteiktas. Šis draudimas netaikomas kombinuotųjų pašarų, kuriais šeriama su vandeniu, sudėtyje esantiems priedams;

(7)

kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio tiksliai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Leidimas naudoti retinilo acetatą, retinilo palmitatą ir retinilo propionatą kaip priedus, priklausančius priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio tiksliai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos“, vandenyje nesuteikiamas.

3 straipsnis

Priede nurodytas medžiagas ir premiksus, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2015 m. lapkričio 26 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2015 m. gegužės 26 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

Priede nurodytus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2016 m. gegužės 26 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2015 m. gegužės 26 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti maistiniams gyvūnams.

Priede nurodytus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2017 m. gegužės 26 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2015 m. gegužės 26 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti nemaistiniams gyvūnams.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gegužės 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2013;11(1):3037.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Vitamino A tarptautiniai vienetai kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: vitaminai, provitaminai ir panašų poveikį turinčios chemiškai aiškiai apibrėžtos medžiagos

3a672a

„Retinilo acetatas“ arba „Vitaminas A“

Priedo sudėtis

Retinilo acetatas

Trifenilfosfino oksidas (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Retinilo acetatas

C22H32O2

CAS Nr. 127-47-9

Retinilo acetatas, kieto pavidalo, gaunamas vykdant cheminę sintezę.

Grynumo kriterijai: ne mažiau kaip 95 % (ne mažiau kaip 2,76 MTV/g).

Tyrimo metodai  (1)

Vitamino A nustatymas pašarų priede: plonasluoksnė chromatografija ir UV detektorius (TLC-UV) (Europos farmakopėja, 6-asis leidimas, monografija 0217).

Vitamino A nustatymas premiksuose ir pašaruose: atvirkštinių fazių efektyvioji skysčių chromatografija (RP-HPLC) naudojant UV arba fluorscencinį detektorių (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009) (2).

Paršeliai (žindomi ir nujunkyti)

16 000

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Retinilo acetatas gali būti teikiamas rinkai ir naudojamas kaip priedas preparato forma.

3.

Etiketėje nurodant kiekį naudojamas toks ekvivalentas: 1 TV = 0,344 μg retinilo acetato.

4.

Retinilo acetato, retinilo palmitato ar retinilo propionato mišinio kiekis neviršija didžiausio leidžiamo kiekio atitinkamoms rūšims ir kategorijoms.

5.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo ir stabilumo sąlygas.

6.

Sauga: tvarkant produktą būtina dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones, saugos akinius ir pirštines.

2025 m. gegužės 26 d.

Penimos kiaulės

6 500

Paršavedės

12 000

Kitos kiaulės

Viščiukai ir retesnių rūšių naminiai paukščiai

≤ 14 dienų

20 000

> 14 dienų

10 000

Kalakutai

≤ 28 dienos

20 000

> 28 dienos

10 000

Kiti naminiai paukščiai

10 000

Pieninės karvės ir reprodukcijai skirtos karvės

 

9 000

Penimi veršeliai

4 mėnesiai

16 000

Kiti veršeliai ir karvės

25 000

Penimi ėriukai ir ožiukai

≤ 2 mėnesiai

16 000

> 2 mėnesiai

Mėsiniai galvijai, avys ir ožkos

10 000

Kiti galvijai, avys ir ožkos

Žinduoliai

Tik pieno pakaitalai: 25 000

Kitų rūšių gyvūnai

3a672b

 

„Retinilo palmitatas“ arba „Vitaminas A“

Priedo sudėtis

Retinilo palmitatas

Trifenilfosfino oksidas (TPPO) ≤ 100 mg/kg priedo

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Retinilo palmitatas

C36H60O2

CAS Nr.: 79-81-2

Retinilo palmitatas, kieto ir skysto pavidalo, gaunamas vykdant cheminę sintezę: ne mažiau kaip 90 % arba 1,64 MTV/g.

Tyrimo metodai  (1)

Vitamino A nustatymas pašarų priede: plonasluoksnė chromatografija ir UV detektorius (TLC-UV) (Europos farmakopėja, 6-asis leidimas, monografija 0217).

Vitamino A nustatymas premiksuose ir pašaruose: atvirkštinių fazių efektyvioji skysčių chromatografija (RP-HPLC) naudojant UV arba fluorescencinį detektorių (Reglamentas (EB) Nr. 152/2009).

Paršeliai (žindomi ir nujunkyti)

16 000

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Retinilo palmitatas gali būti teikiamas rinkai ir naudojamas kaip priedas preparato forma.

3.

Etiketėje nurodant kiekį naudojamas toks ekvivalentas: 1 TV = 0,5458 μg retinilo palmitato.

4.

Retinilo acetato, retinilo palmitato ar retinilo propionato mišinio kiekis neviršija didžiausio leidžiamo kiekio atitinkamoms rūšims ir kategorijoms.

5.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo ir stabilumo sąlygas.

6.

Sauga: tvarkant produktą būtina dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones, saugos akinius ir pirštines.

2025 m. gegužės 26 d.

Penimos kiaulės

6 500

Paršavedės

12 000

Kitos kiaulės

Viščiukai ir retesnių rūšių naminiai paukščiai

≤ 14 dienų

20 000

> 14 dienų

10 000

Kalakutai

≤ 28 dienos

20 000

> 28 dienos

10 000

Kiti naminiai paukščiai

10 000

Pieninės karvės ir reprodukcijai skirtos karvės

9 000

Penimi veršeliai

4 mėnesiai

16 000

Kiti veršeliai ir karvės

25 000

Penimi ėriukai ir ožiukai

≤ 2 mėnesiai

16 000

> 2 mėnesiai

Mėsiniai galvijai, avys ir ožkos

10 000

Kiti galvijai, avys ir ožkos

Žinduoliai

Tik pieno pakaitalai: 25 000

Kitų rūšių gyvūnai

3a672c

 

„Retinilo propionatas“ arba „Vitaminas A“

Priedo sudėtis

Retinilo propionatas

Trifenilfosfino oksidas (TPPO) ≤ 100 mg/kg priedo

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Retinilo propionatas

C23H34O2

CAS Nr.: 7069-42-3

Retinilo propionatas, skysto pavidalo, gaunamas vykdant cheminę sintezę: ne mažiau kaip 95 % arba 2,64 MTV/g.

Tyrimo metodai  (1)

Vitamino A nustatymas pašarų priede: plonasluoksnė chromatografija ir UV detektorius (TLC-UV) (Europos farmakopėja, 6-asis leidimas, monografija 0217).

Vitamino A nustatymas premiksuose ir pašaruose: atvirkštinių fazių efektyvioji skysčių chromatografija (RP-HPLC) naudojant UV arba fluorescencinį detektorių (Reglamentas (EB) Nr. 152/2009).

Paršeliai (žindomi ir nujunkyti)

16 000

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Retinilo propionatas gali būti teikiamas rinkai ir naudojamas kaip priedas preparato forma.

3.

Etiketėje nurodant kiekį naudojamas toks ekvivalentas: 1 TV = 0,3585 μg retinilo propionato.

4.

Retinilo acetato, retinilo palmitato ar retinilo propionato mišinio kiekis neviršija didžiausio leidžiamo kiekio atitinkamoms rūšims ir kategorijoms.

5.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo ir stabilumo sąlygas.

6.

Sauga: tvarkant produktą būtina dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones, saugos akinius ir pirštines.

2025 m. gegužės 26 d.

Penimos kiaulės

6 500

Paršavedės

12 000

Kitos kiaulės

Viščiukai ir retesnių rūšių naminiai paukščiai

≤ 14 dienų

20 000

> 14 dienų

10 000

Kalakutai

≤ 28 dienos

20 000

> 28 dienos

10 000

Kiti naminiai paukščiai

10 000

Pieninės karvės ir Reprodukcijai skirtos karvės

9 000

Penimi veršeliai

4 mėnesiai

16 000

Kiti veršeliai ar karvės

25 000

Penimi ėriukai ir ožiukai

≤ 2 mėnesiai

16 000

> 2 mėnesiai

Mėsiniai galvijai, avys ir ožkos

10 000

Kiti galvijai, avys ir ožkos

Žinduoliai

Tik pieno pakaitalai: 25 000

Kitų rūšių gyvūnai


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Europos Sąjungos pašarų priedų etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  2009 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009, nustatantis oficialiai pašarų kontrolei taikytinus Bendrijos ėminių ėmimo ir analizės metodus (OL L 54, 2009 2 26, p. 1).


6.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/32


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/725

2015 m. gegužės 5 d.

kuriuo nustatoma galutinė Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/360 numatytos privataus kiaulienos sandėliavimo paramos paraiškų pateikimo data

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 18 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktą ir 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

privataus kiaulienos sandėliavimo parama, teikiama pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/360 (2), padarė teigiamą poveikį kiaulienos rinkai. Tikimasi, kad kainos ir toliau stabilizuosis;

(2)

todėl reikėtų nutraukti privataus kiaulienos sandėliavimo paramos teikimą ir nustatyti galutinę paraiškų pateikimo datą;

(3)

siekiant teisinio tikrumo, Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/360 turėtų būti panaikintas;

(4)

siekiant išvengti spekuliavimo, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(5)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetas per pirmininko nustatytą laikotarpį nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Galutinė privataus kiaulienos sandėliavimo paramos paraiškų pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/360 pateikimo data – 2015 m. gegužės 8 d.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/360 panaikinamas nuo 2015 m. gegužės 8 d.

Tačiau jis toliau taikomas sutartims, sudarytoms pagal tą reglamentą iki šio reglamento įsigaliojimo datos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gegužės 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2015 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/360, kuriuo leidžiama pradėti privačiai sandėliuoti kiaulieną ir iš anksto nustatomas paramos dydis (OL L 62, 2015 3 6, p. 16).


6.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/34


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/726

2015 m. gegužės 5 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gegužės 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

153,9

MA

87,0

MK

119,9

TN

392,6

ZZ

188,4

0707 00 05

AL

49,4

TR

110,0

ZZ

79,7

0709 93 10

MA

130,6

TR

133,2

ZZ

131,9

0805 10 20

EG

44,6

IL

71,3

MA

53,6

ZZ

56,5

0805 50 10

BR

107,1

TR

101,0

ZZ

104,1

0808 10 80

AR

98,9

BR

93,6

CL

120,5

MK

32,8

NZ

135,8

US

161,3

UY

92,0

ZA

117,5

ZZ

106,6


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

6.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/36


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2015/727

2015 m. balandžio 10 d.

dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už pirmą mokestinį laikotarpį ir už 2015 m. (ECB/2015/17)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į 2014 m. spalio 22 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių (ECB/2014/41) (1), o ypač į jo 9 straipsnį ir 16 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Centrinis Bankas (ECB) turi nuspręsti dėl visos taikytinos metinių priežiūros mokesčių sumos kiekvienai prižiūrimų subjektų ir prižiūrimų grupių kategorijai, išleisdamas pranešimus apie mokestį, ir turi paskelbti šią informaciją savo interneto svetainėje iki atitinkamo mokestinio laikotarpio balandžio 30 d.;

(2)

pranešimas apie mokestį pirmam mokestiniam laikotarpiui, t. y. 2014 m. lapkričio–gruodžio mėn., turi būti pateikiamas kartu su pranešimu apie mokestį 2015 m. mokestiniam laikotarpiui. Todėl visa 2015 m. taikoma metinių priežiūros mokesčių suma turėtų atspindėti ECB išlaidas, patirtas vykdant jo priežiūros uždavinius nuo 2014 m. lapkričio mėn.;

(3)

šios išlaidos – tai, visų pirma, išlaidos, tiesiogiai susijusios su ECB priežiūros uždaviniais, pvz., svarbių subjektų priežiūra, stebėjimu, kaip vykdoma mažiau svarbių subjektų priežiūra, ir horizontaliųjų uždavinių vykdymu bei specializuotų paslaugų teikimu. Į jas įskaitomos ir netiesiogiai su ECB priežiūros uždaviniais susijusios išlaidos, pvz., ECB paramos funkcijų teikiamos paslaugos, įskaitant patalpų, žmogiškųjų išteklių valdymo ir informacinių technologijų paslaugas;

(4)

apskaičiuojant metinį priežiūros mokestį, kuris mokamas už kiekvieną prižiūrimą subjektą arba prižiūrimą grupę, visos sąnaudos padalijamos į dvi dalis: svarbūs subjektai ir grupės bei mažiau svarbūs subjektai ir grupės. Sąnaudos padalytos atsižvelgiant į tai, kaip išlaidos pasiskirsčiusios tarp atitinkamų funkcinių sričių, kurios atlieka tiesioginę svarbių prižiūrimų subjektų priežiūrą ir netiesioginę mažiau svarbių prižiūrimų subjektų priežiūrą;

(5)

išlaidos, susijusios su bankų priežiūros uždaviniais, ECB patirtos pirmu mokestiniu laikotarpiu ir atgaunamos per priežiūros mokesčius, buvo įtrauktos į ECB 2014 m. finansines ataskaitas (2);

(6)

numatomos metinės išlaidos 2015 m. mokestiniam laikotarpiui apskaičiuojamos pagal patvirtintą ECB biudžetą, atsižvelgiant į visus numatomų ECB patiriamų metinių išlaidų pokyčius, kurie buvo žinomi rengiant šį sprendimą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime taikomos Europos Centrinio Banko reglamente (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (3) ir Reglamente (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) pateiktos apibrėžtys.

2 straipsnis

Visa metinių priežiūros mokesčių suma už pirmą mokestinį laikotarpį ir už 2015 m.

1.   Visa metinių priežiūros mokesčių suma už pirmą mokestinį laikotarpį ir už 2015 m. yra 325 986 085 eurai, kuri atitinka 2014 m. lapkričio mėn. ir gruodžio mėn. faktines ECB išlaidas ir numatomas ECB metines išlaidas už 2015 m., nurodytas šio sprendimo I priede.

2.   Kiekvienos kategorijos prižiūrimi subjektai ir prižiūrimos grupės moka visą metinių priežiūros mokesčių sumą, kaip nustatyta šio sprendimo II priede.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2015 m. balandžio 29 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2015 m. balandžio 10 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 311, 2014 10 31, p. 23.

(2)  2015 m. vasario mėn. paskelbta ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.

(3)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).


I PRIEDAS

(EUR)

 

2014 m.

2015 m.

Iš viso

Darbo užmokestis ir kitos išmokos

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Nuoma ir pastatų priežiūra

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Kitos veiklos išlaidos

9 316 824

121 783 921

131 100 745

Iš viso

29 973 012

296 013 073

325 986 085


II PRIEDAS

(EUR)

 

2014 m.

2015 m.

Iš viso

Priežiūros mokesčiai

29 973 012

296 013 073

325 986 085

iš jų:

 

 

 

svarbių subjektų arba svarbių grupių mokesčiai

25 622 812

264 068 941

289 691 753

mažiau svarbių subjektų arba mažiau svarbių grupių mokesčiai

4 350 200

31 944 132

36 294 332


Klaidų ištaisymas

6.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/39


2015 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimo (ES) 2015/116, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d., klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 20, 2015 m. sausio 27 d. )

1.

49 puslapis, I priedas:

yra:

„D. Francesc HOMS I MOLIST

Consejero de Presidencia“

turi būti:

„D. Francesc HOMS I MOLIST

Consejero de Presidencia de la Generalitat de Catalunya“

2.

50 puslapis, I priedas:

yra:

„Sr. D. Juan VICENTE HERRERA

Presidente de la Junta de Castilla y León“

turi būti:

„Sr. D. Juan Vicente HERRERA CAMPO

Presidente de la Junta de Castilla y León“

3.

64 puslapis, II priedas:

yra:

„Mr Joël RIGUELLE

Député bruxellois“

turi būti:

„Mr Joël RIGUELLE

Bourgmestre de la commune de Berchem-Ste-Agathe“

4.

69 puslapis, II priedas:

yra:

„D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ

Secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Catalunya“

turi būti:

„D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ

Secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya“

5.

69 puslapis, II priedas:

yra:

„D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ

Director General de Inversiones y Acción Exterior de Extremadura“

turi būti:

„D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ

Director General de Acción Exterior del Gobierno de Extremadura“


6.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/40


2015 m. vasario 5 d. Tarybos sprendimo (ES) 2015/190, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d., klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 31, 2015 m. vasario 7 d. )

1.

27 puslapis, I priedas:

yra:

„Cllr Stephen ALAMBRITIS

Leader of London Borough of Merton“

turi būti:

„Cllr Soterios ALAMBRITIS

Member of London Borough of Merton“

2.

27 puslapis, I priedas:

yra:

„Mr Michael ANTONIW

Assembly Member for Pontypridd“

turi būti:

„Mr Michael ANTONIW AM

Member of the National Assembly for Wales“

3.

27 puslapis, I priedas:

yra:

„Cllr Robert Charles BRIGHT

Leader of Newport City Council“

turi būti:

„Cllr Robert Charles BRIGHT

Member of Newport City Council“

4.

27 puslapis, I priedas:

yra:

„Cllr Anthony Gerard BUCHANAN

Councillor East Renfrewshire Council“

turi būti:

„Cllr Anthony Gerard BUCHANAN

Member of East Renfrewshire Council“

5.

27 puslapis, I priedas:

yra:

„Cllr Joseph COONEY

Leader of Pendle Council“

turi būti:

„Cllr Joseph COONEY

Member of Pendle Council“

6.

27 puslapis, I priedas:

yra:

„Cllr Trevor CUMMINGS

Member of Ards Borough Council“

turi būti:

„Cllr Trevor William CUMMINGS

Member of Ards Borough Council“

7.

27 puslapis, I priedas:

yra:

„Jeremy Roger EVANS

Assembly Member Greater London Authority“

turi būti:

„Mr Jeremy Roger EVANS AM

Member of the Greater London Assembly“

8.

27 puslapis, I priedas:

yra:

„Ms Megan FEARON

Member of the Northern Ireland Assembly“

turi būti:

„Ms Megan FEARON MLA

Member of the Northern Ireland Assembly“

9.

27 puslapis, I priedas:

yra:

„Ms Patricia Josephine FERGUSON

Constituency member for Glasgow Maryhill & Springburn“

turi būti:

„Ms Patricia Josephine FERGUSON MSP

Member of the Scottish Parliament“

10.

28 puslapis, I priedas:

yra:

„Cllr Gordon Charles KEYMER

Leader of Tandridge District Council“

turi būti:

„Cllr Gordon Charles KEYMER

Member of Tandridge Council“

11.

28 puslapis, I priedas:

yra:

„Cllr Cormack MCCHORD

Councillor for Stirling“

turi būti:

„Cllr Cormick MCCHORD

Member of Stirling Council“

12.

28 puslapis, I priedas:

yra:

„Mr William Stewart MAXWELL

MSP for West of Scotland“

turi būti:

„Mr William Stewart MAXWELL MSP

Member of the Scottish Parliament“

13.

28 puslapis, I priedas:

yra:

„Cllr Paul WATSON

Leader, Sunderland Council“

turi būti:

„Cllr Paul WATSON

Member of Sunderland Council“

14.

29 puslapis, II priedas:

yra:

„Jennette ARNOLD

Assembly Member Greater London Authority“

turi būti:

„Ms Jennette ARNOLD AM

Member of the Greater London Assembly“

15.

29 puslapis, II priedas:

yra:

„Cllr Barbara GRANT

East Renfrewshire Council“

turi būti:

„Cllr Barbara GRANT

Member of East Renfrewshire Council“

16.

29 puslapis, II priedas:

yra:

„Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council“

turi būti:

„Cllr Arnold George HATCH

Member of Craigavon Borough Council“

17.

29 puslapis, II priedas:

yra:

„Mr James Robert HUME

Regional List member for South of Scotland“

turi būti:

„Mr James Robert HUME MSP

Member of the Scottish Parliament“

18.

30 puslapis, II priedas:

yra:

„Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR

Regional List Member for the Highlands and Islands“

turi būti:

„Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR MSP

Member of the Scottish Parliament“

19.

30 puslapis, II priedas:

yra:

„Mr Fearghal MCKINNEY

Member of the Northern Ireland Assembly“

turi būti:

„Mr Fearghal MCKINNEY MLA

Member of the Northern Ireland Assembly“

20.

30 puslapis, II priedas:

yra:

„Cllr Robert John PRICE

Leader of Oxford Council“

turi būti:

„Cllr Robert John PRICE

Member of Oxford Council“

21.

30 puslapis, II priedas:

yra:

„Cllr Gary ROBINSON

Leader Shetland Islands Council“

turi būti:

„Cllr Gary ROBINSON

Member of Shetland Islands Council“

22.

30 puslapis, II priedas:

yra:

„Rhodri Glyn THOMAS

Assembly Member for Carmarthen East and Dinefwr“

turi būti:

„Mr Rhodri Glyn THOMAS AM

Member of the National Assembly for Wales“

23.

30 puslapis, II priedas:

yra:

„Cllr Martin John Beresford VEAL

Chairman, Bath & North East Somerset Council“

turi būti:

„Cllr Martin John Beresford VEAL

Member of Bath & North East Somerset Council“