ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 107

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. balandžio 25d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/647, kuriuo dėl tam tikrų maisto priedų naudojimo iš dalies keičiami ir ištaisomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai ( 1 )

1

 

*

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/648, kuriuo dėl kvapiosios medžiagos N-etil (2E,6Z)-nonadienamido pašalinimo iš Sąjungos sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas ( 1 )

15

 

*

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/649, kuriuo dėl L-leucino naudojimo kaip saldiklių, skirtų saldinti maistui valgant, tablečių užpildo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas ( 1 )

17

 

 

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/650, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

21

 

 

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/651 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1273/2011 leista naudoti 2015 m. balandžio mėn.

23

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2015 m. balandžio 20 d. Tarybos direktyva (ES) 2015/652, kuria nustatomi skaičiavimo metodai ir atskaitomybės reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės

26

 

*

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos direktyva (ES) 2015/653, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų ( 1 )

68

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. balandžio 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/654 dėl Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriaus paskyrimo 2015 m. liepos 1 d.–2020 m. birželio 30 d. laikotarpiui

74

 

*

2015 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/655, priimamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 3 dalį, dėl sudėtinės medžiagos, kurios pagrindą sudaro polidimetilsiloksanas ir kuri pateikta rinkai moskitams kontroliuoti ( 1 )

75

 

*

2015 m. vasario 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/656 dėl sąlygų, kurioms esant kredito įstaigoms leidžiama įtraukti tarpinį arba metų pabaigos pelną į bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26 straipsnio 2 dalį (ECB/2015/4)

76

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

25.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/647

2015 m. balandžio 24 d.

kuriuo dėl tam tikrų maisto priedų naudojimo iš dalies keičiami ir ištaisomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede pateiktas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto prieduose, maisto fermentuose, kvapiosiose medžiagose, maistingosiose medžiagose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(3)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1331/2008 (2) 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendrą procedūrą šie sąrašai gali būti atnaujinti Komisijos iniciatyva arba gavus prašymą;

(4)

Sąjungos maisto priedų sąrašas buvo sudarytas remiantis maisto priedais, kuriuos leista naudoti maisto produktuose pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 94/35/EB (3), 94/36/EB (4) ir 95/2/EB (5), ir peržiūrėjus jų atitiktį Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 6, 7 ir 8 straipsniams. Sąjungos sąraše maisto priedai nurodomi pagal maisto, į kurį tie priedai gali būti dedami, kategorijas;

(5)

dėl sunkumų, kilusių perskirstant maisto priedus pagal naują Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytą kategorijų sistemą, padaryta tam tikrų klaidų, kurias reikėtų ištaisyti, o tam tikras nuostatas reikia patikslinti;

(6)

II priedo sąraše maisto priedai neskirstomi pagal jų naudojimo formą, pvz., sorbitolis (E 420) gali būti naudojamas kaip sorbitolis (E 420(i)) arba sorbitolio sirupas (E 420 (ii)); natrio citratas (E 331) gali būti naudojamas kaip mononatrio citratas (E 331 (i)), dinatrio citratas (E 331 (ii)) ir trinatrio citratas (E 331 (iii)). Šios formos yra nurodytos Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012 (6). Reikėtų patikslinti, kad gali būti naudojami šių skirtingų formų leidžiami naudoti maisto priedai;

(7)

kantaksantinas (E 161g) neturėtų būti parduodamas tiesiogiai vartotojams. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede A dalies 2 skirsnio 5 punktas turėtų būti iš dalies pakeistas;

(8)

konjakas (E 425) neturėtų būti naudojamas gaminant dehidratuotus maisto produktus, kurie rehidratuojasi juos nurijus. Todėl II priede C dalies 1 skirsnio I grupėje E 425 skirtas įrašas turėtų būti papildytas 2 išnaša;

(9)

maisto produktų kategorijose 01.7.2 „Brandintas sūris“ ir 01.7.6 „Sūrio produktai (išskyrus 16 kategorijai priskiriamus produktus)“ reikėtų patikslinti, kad natamiciną (E 235) galima naudoti tik nepjaustytų sūrių ir nepjaustytų sūrių produktų paviršiui apdoroti;

(10)

reikėtų suvienodinti išnašų dėl Komisijos reglamentu (ES) Nr. 380/2012 (7) nustatyto didžiausio leidžiamo aliuminio iš aliuminio dažalų kiekio formuluotę. Sakinys „Negalima naudoti jokių kitų aliuminio dažalų“ turėtų būti įrašytas visose išnašose, skirtose konkretiems maisto priedams šiose kategorijose: 01.7.3 „Valgomoji sūrio luoba“, 01.7.5 „Lydytas sūris“, 04.2.5.2 „Džemai, želė, marmeladai ir saldinta kaštainių tyrė, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/113/EB“, 08.2 „Mėsos pusgaminiai, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 853/2004“, 08.3.1 „Termiškai neapdoroti mėsos gaminiai“, 08.3.2 „Termiškai apdoroti mėsos gaminiai“, 08.3.3 „Mėsos apvalkalai, dangalai ir papuošimai“ ir 09.3 „Žuvų ikrai“;

(11)

kategorijoje 02.1 „Riebalai ir aliejai, kuriuose iš esmės nėra vandens (išskyrus dehidratuotus pieno riebalus)“ reikėtų nustatyti, kad tam tikri priedai neturėtų būti naudojami pirmojo spaudimo alyvuogių aliejuje ir alyvuogių aliejuje;

(12)

kategorijoje 04.2.3 „Skardinėse arba stiklainiuose konservuoti vaisiai ir daržovės“ reikėtų nustatyti, kad perdirbtuose grybuose turėtų būti leidžiama naudoti sieros dioksidą – sulfitus (E 220–228);

(13)

maisto produktų kategorijoje 05.2 „Kiti konditerijos gaminiai, įskaitant burnos kvapo gaivinamąsias pastiles“ ir maisto produktų kategorijoje 05.4 „Papuošimai, glajai ir įdarai, išskyrus 4.2.4 kategorijai priskiriamus įdarus“ turėtų būti nustatytas 3 mg/kg didžiausias leidžiamas neotamo (E 961), naudojamo konditerijos gaminiuose iš krakmolo kaip aromato ir skonio stipriklis, kiekis;

(14)

maisto produktų kategorijoje 05.4 „Papuošimai, glajai ir įdarai, išskyrus 4.2.4 kategorijai priskiriamus įdarus“ reikėtų nustatyti, kad aromatizuotoje grietinėlėje aerozolio balionėliuose galima naudoti ciklamo rūgštį ir jos Na bei Ca druskas (E 952);

(15)

maisto produktų kategorijoje 06.4.4 „Bulvių gnocchi“ priedų naudojimas šviežiuose šaldytuose bulvių kukuliuose gnocchi turėtų būti ribojamas leidžiant naudoti tik tam tikrą I grupei priskiriamų priedų skaičių;

(16)

maisto produktų kategorijoje 07.2 „Smulkūs konditerijos kepiniai“ reikėtų patikslinti sieros dioksido – sulfitų (E 220–228) naudojimo reikalavimus;

(17)

maisto produktų kategorijoje 08.2 „Mėsos pusgaminiai, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 853/2004“ kalio acetatui (E 261) skirtas įrašas turėtų būti pataisytas įrašant žodžius „Kalio acetatai“;

(18)

maisto produktų kategorijoje 08.3.1 „Termiškai neapdoroti mėsos gaminiai“ reikėtų pašalinti eritorbo rūgščiai (E 315) ir natrio eritorbatui (E 316) skirtus pasikartojančius įrašus;

(19)

maisto produktų kategorijose 08.2 „Mėsos pusgaminiai, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 853/2004“, 08.3.1 „Termiškai neapdoroti mėsos gaminiai“, 08.3.2 „Termiškai apdoroti mėsos gaminiai“ ir 08.3.4 „Tradiciniu būdu sūdomi mėsos produktai, kuriems taikomos specifinės nuostatos dėl nitritų ir nitratų“ reikėtų patikslinti didžiausių leidžiamų naudoti nitritų (E 249–250) ir (arba) nitratų (E 251–252) kiekių išraišką;

(20)

maisto produktų kategorijai 08.3.2 „Termiškai apdoroti mėsos gaminiai“ priskiriamoje dehidratuotoje mėsoje turėtų būti leista naudoti galatus, TBHQ ir BHA (E310–320);

(21)

maisto produktų kategorijoje 08.3.3 „Mėsos apvalkalai, dangalai ir papuošimai“ 80 išnašos eilės numeris turėtų būti pakeistas į 89;

(22)

maisto produktų kategorijoje 08.3.4.2 „Tradiciniu būdu sausai sūdomi produktai“ turėtų būti vėl nustatyti didžiausi nitritų (E 249–250) kiekiai, kuriuos leidžiama naudoti jamón curado, paleta curada, lomo embuchado ir cecina bei panašiuose produktuose;

(23)

maisto produktų kategorijose 09.1.2 „Neperdirbti moliuskai ir vėžiagyviai“ ir 09.2 „Perdirbtos žuvys ir žuvininkystės produktai, įskaitant moliuskus ir vėžiagyvius“ reikėtų patikslinti, kad didžiausių leidžiamų sieros dioksido ir sulfitų (E 220–228) kiekių išraiškos vienetai yra kilogramai, taip pat turėtų būti patikslinta ir ištaisyta 4-heksilrezorcinoliui (E 586) skirta išnaša;

(24)

maisto produktų kategorijoje 09.2 „Perdirbtos žuvys ir žuvininkystės produktai, įskaitant moliuskus ir vėžiagyvius“ titano dioksidas (E 171) bei geležies oksidai ir geležies hidroksidai (E 172) turėtų būti leidžiami naudoti tik rūkytoje žuvyje;

(25)

maisto produktų kategorijoje 09.2 „Perdirbtos žuvys ir žuvininkystės produktai, įskaitant moliuskus ir vėžiagyvius“ reikėtų patikslinti, kad didžiausias leidžiamas sorbo rūgšties – sorbatų, benzenkarboksirūgšties – benzoatų (E 200–213) kiekis nurodomas kiekvienam priedui atskirai arba mišinyje ir bendras didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, taip pat kad didžiausi leidžiami naudoti kiekiai nurodomi išreikšti laisvosiomis rūgštimis;

(26)

maisto produktų kategorijoje 10.2 „Perdirbti kiaušiniai ir kiaušinių produktai“ didžiausias leidžiamas trietilcitrato (E 1505) kiekis turėtų būti taikomas tik sausiems kiaušinių baltymams;

(27)

maisto produktų kategorijose 14.2.7.1 „Aromatizuotas vynas“ ir 14.2.7.2 „Aromatizuoti vyno gėrimai“ II ir III grupių dažiklių naudojimo reikalavimai turėtų būti pataisyti pagal dažiklių, leistų naudoti Direktyva 94/36/EB, naudojimo reikalavimus;

(28)

maisto produktų kategorijoje 17.1 „Kietieji (įskaitant kapsulių, tablečių ir panašių pavidalų, išskyrus kramtomąjį) maisto papildai“ 79 išnašos eilės numeris turėtų būti pakeistas ir įrašytas prie maisto priedui dimetilpolisiloksanui (E 900) skirto įrašo;

(29)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedo 4 dalyje „Maisto kvapiosiose medžiagose naudojami maisto priedai, įskaitant pagalbines medžiagas“ didžiausi leidžiami oktenilsukcino rūgštimi modifikuoto gumiarabiko (E 423) kiekiai turėtų būti taikomi gatavam maisto produktui. 6 dalies „1–5 dalyse išvardytų maisto priedų grupės“ 7 lentelėje „Algino rūgštis – alginatai“, reikėtų įrašyti kalcio alginatą (E 404);

(30)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 2 dalį Komisija, siekdama atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytą Sąjungos maisto priedų sąrašą, turi prašyti Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) pateikti nuomonę, išskyrus tuos atvejus, kai atnaujinus minėtą sąrašą nedaromas poveikis žmonių sveikatai. Sąjungos sąrašas iš dalies keičiamas tik siekiant įtraukti pagal Direktyvą 94/35/EB, Direktyvą 94/36/EB ir Direktyvą 95/2/EB jau leidžiamus priedų naudojimo būdus, vadinasi, atnaujinus minėtą sąrašą nedaromas poveikis žmonių sveikatai. Todėl Tarnybos nuomonės prašyti nebūtina;

(31)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedus reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti ir ištaisyti;

(32)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. balandžio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1331/2008, nustatantis maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (OL L 354, 2008 12 31, p. 1).

(3)  1994 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/35/EB dėl maisto produktuose naudojamų saldiklių (OL L 237, 1994 9 10, p. 3).

(4)  1994 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/36/EB dėl maisto produktuose naudojamų dažų (OL L 237, 1994 9 10, p. 13).

(5)  1995 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius (OL L 61, 1995 3 18, p. 1).

(6)  2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (OL L 83, 2012 3 22, p. 1).

(7)  2012 m. gegužės 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 380/2012, kuriuo dėl maisto priedų, kuriuose yra aliuminio, naudojimo sąlygų ir naudojamo kiekio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (OL L 119, 2012 5 4, p. 14).


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas taip:

I.

A dalis iš dalies keičiama taip:

1)

1 skirsnyje pirmoji įtrauka pakeičiama taip:

„—

maisto priedo pavadinimas ir E numeris; gal būti vartojami alternatyvūs, konkretesni E numeriai ir Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012 (*) išvardyti pavadinimai (išskyrus sinonimus), jeigu nurodomi maisto priedai buvo faktiškai panaudoti tam tikrame maisto produkte,

(*)  2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (OL L 83, 2012 3 22, p. 1).“"

;

2)

2 skirsnio 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Maisto produktuose kaip priedai gali būti naudojamos tik B dalyje išvardytos medžiagos, kaip nustatyta Reglamentu (ES) Nr. 231/2012, išskyrus atvejus, kai E dalyje nustatomi konkretesni reikalavimai.“

;

3)

2 skirsnio 5 punktas pakeičiamas taip:

„5.

Dažikliai E 123, E 127, E 160b, E 161g, E 173 ir E 180 bei jų mišiniai negali būti parduodami tiesiogiai vartotojui.“

II.

C dalies 1 skirsnio I grupėje E 425 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 425

Konjakas

i)

Konjako derva

ii)

Konjako gliukomananas

10 g/kg (atskirai arba mišinyje) (1) (2) (3)“

III.

E dalis iš dalies keičiama taip:

1)

Kategorijoje 01.7.2 „Brandintas sūris“ E 235 skirtas įrašas iš dalies keičiamas taip:

a)

E 235 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 235

Natamicinas

1 mg/dm2 paviršiui (neturi būti 5 mm gylyje).

 

Tik nepjaustytų kietų, puskiečių ir pusminkščių sūrių paviršiams apdoroti“

b)

8 išnaša išbraukiama.

2)

Kategorijoje 01.7.3 „Valgomoji sūrio luoba“ 67 išnaša pakeičiama taip:

„(67)

Didžiausias leidžiamas aliuminio iš E 120 (košenilio, karmino rūgšties, karminų) ir E 180 (litolrubino BK) aliuminio dažalų kiekis – 10 mg/kg. Negalima naudoti jokių kitų aliuminio dažalų. Taikant šio reglamento 22 straipsnio 1 dalies g punktą šis kiekis taikomas nuo 2013 m. vasario 1 d.“

3)

Kategorijoje 01.7.5 „Lydytas sūris“ 66 išnaša pakeičiama taip:

„(66)

Didžiausias leidžiamas aliuminio iš E 120 (košenilio, karmino rūgšties, karminų) aliuminio dažalų kiekis – 1,5 mg/kg. Negalima naudoti jokių kitų aliuminio dažalų. Taikant šio reglamento 22 straipsnio 1 dalies g punktą šis kiekis taikomas nuo 2013 m. vasario 1 d.“

4)

Kategorijoje 01.7.6 „Sūrio produktai (išskyrus 16 kategorijai priskiriamus produktus)“ E 235 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 235

Natamicinas

1 mg/dm2 paviršiui (neturi būti 5 mm gylyje).

 

Tik nepjaustytų kietų, puskiečių ir pusminkščių sūrio gaminių paviršiams apdoroti“

5)

Kategorija 02.1 „Riebalai ir aliejai, kuriuose iš esmės nėra vandens (išskyrus dehidratuotus pieno riebalus)“ iš dalies keičiama taip:

a)

E 270 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 270

Pieno rūgštis

quantum satis

 

Tik virti ir (arba) kepti arba padažams gaminti, išskyrus pirmojo spaudimo aliejų ir alyvuogių aliejų“

b)

E 300 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 300

Askorbo rūgštis

quantum satis

 

Tik virti ir (arba) kepti arba padažams gaminti, išskyrus pirmojo spaudimo aliejų ir alyvuogių aliejų“

c)

E 472c skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 472c

Riebalų rūgščių mono- ir digliceridų citrinų rūgšties esteriai

quantum satis

 

Tik virti ir (arba) kepti arba padažams gaminti, išskyrus pirmojo spaudimo aliejų ir alyvuogių aliejų“

6)

Kategorijoje 04.2.3 „Skardinėse arba stiklainiuose konservuoti vaisiai ir daržovės“ pirmasis E 220–228 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

50

(3)

Tik baltos daržovės, įskaitant ankštines daržoves ir perdirbtus grybus“

7)

Kategorijoje 04.2.5.2 „Džemai, želė, marmeladai ir saldinta kaštainių tyrė, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/113/EB“ 66 išnaša pakeičiama taip:

„(66)

Didžiausias leidžiamas aliuminio iš E 120 (košenilio, karmino rūgšties, karminų) aliuminio dažalų kiekis – 1,5 mg/kg. Negalima naudoti jokių kitų aliuminio dažalų. Taikant šio reglamento 22 straipsnio 1 dalies g punktą šis kiekis taikomas nuo 2013 m. vasario 1 d.“

8)

Kategorijoje 05.2 „Kiti konditerijos gaminiai, įskaitant burnos kvapo gaivinamąsias pastiles“ E 961 skirtas penktasis įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 961

Neotamas

3

 

Tik konditerijos gaminiai iš krakmolo, turintys mažiau kalorijų arba į kuriuos nepridėta cukraus, kaip aromato ir skonio stipriklis“

9)

Kategorija 05.4 „Papuošimai, glajai ir įdarai, išskyrus 4.2.4 kategorijai priskiriamus įdarus“ iš dalies keičiama taip:

a)

E 961 skirtas antrasis įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 961

Neotamas

3

 

Tik konditerijos gaminiai iš krakmolo, turintys mažiau kalorijų arba į kuriuos nepridėta cukraus, kaip aromato ir skonio stipriklis“

b)

Po E 951 skirto įrašo įterpiamas šis naujas E 952 įrašas:

 

„E 952

Ciklamo rūgštis ir jos Na bei Ca druskos

250

(51)

Tik aromatizuota grietinėlė aerozolio balionėliuose, turinti mažiau kalorijų arba į kurią nepridėta cukraus“

10)

Kategorija 06.4.4 „Potato Gnocchi“ iš dalies keičiama taip:

a)

I grupei skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„I grupė

Priedai

 

 

Išskyrus šviežius šaldytus potato gnocchi

b)

po E 200–203 skirto įrašo įterpiami tokie nauji įrašai:

 

„E 270

Pieno rūgštis

Quantum satis

 

Tik švieži šaldyti potato gnocchi

 

E 304

Askorbo rūgšties riebalų rūgščių esteriai

Quantum satis

 

Tik švieži šaldyti potato gnocchi

 

E 330

Citrinų rūgštis

Quantum satis

 

Tik švieži šaldyti potato gnocchi

 

E 334

Vyno rūgštis (L(+)-)

Quantum satis

 

Tik švieži šaldyti potato gnocchi

 

E 471

Riebalų rūgščių mono- ir digliceridai

Quantum satis

 

Tik švieži šaldyti potato gnocchi

11)

Kategorija 07.2 „Smulkūs konditerijos kepiniai“ iš dalies keičiama taip:

a)

E 220–228 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

50

(3)

Tik sausainiai ir džiūvėsiai“

b)

po 2 išnašos įterpiama ši 3 išnaša:

„(3)

Didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai, išreiškiami SO2, yra bendri kiekiai iš visų šaltinių; laikoma, kad SO2 nėra, jeigu jo kiekis mažesnis kaip 10 mg/kg ar 10 mg/l.“

12)

Kategorija 8.2 „Mėsos pusgaminiai, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 853/2004“ iš dalies keičiama taip:

a)

E 249–250 ir E 261 skirti įrašai pakeičiami taip:

 

„E 249–250

Nitritai

150

(7)

Tik lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka, ir tatar wołowy (danie tatarskie)

 

E 261

Kalio acetatai

quantum satis

 

Tik fasuoti smulkintos šviežios mėsos pusgaminiai ir mėsos pusgaminiai, į kuriuos pridėta kitų nei priedai ar druska sudedamųjų dalių“

b)

7′ išnaša pakeičiama taip:

„(7)

Didžiausias kiekis, kurį galima įdėti gamybos metu, išreikštas NaNO2 arba NaNO3.“

;

c)

7 išnaša išbraukiama;

d)

66 išnaša pakeičiama taip:

„(66)

Didžiausias leidžiamas aliuminio iš E 120 (košenilio, karmino rūgšties, karminų) aliuminio dažalų kiekis – 1,5 mg/kg. Negalima naudoti jokių kitų aliuminio dažalų. Taikant šio reglamento 22 straipsnio 1 dalies g punktą šis kiekis taikomas nuo 2013 m. vasario 1 d.“

13)

Kategorija 08.3.1 „Termiškai neapdoroti mėsos gaminiai“ iš dalies keičiama taip:

a)

šie E 315 ir E 316 skirti įrašai išbraukiami:

 

„E 315

Eritorbo rūgštis

500

 

Tik sūdyti mėsos produktai ir konservuoti mėsos produktai

 

E 316

Natrio eritorbatas

500

 

Tik sūdyti mėsos produktai ir konservuoti mėsos produktai“

b)

7 išnaša pakeičiama taip:

„(7)

Didžiausias kiekis, kurį galima įdėti gamybos metu, išreikštas NaNO2 arba NaNO3.“

;

c)

66 išnaša pakeičiama taip:

„(66)

Didžiausias leidžiamas aliuminio iš E 120 (košenilio, karmino rūgšties, karminų) aliuminio dažalų kiekis – 1,5 mg/kg. Negalima naudoti jokių kitų aliuminio dažalų. Taikant šio reglamento 22 straipsnio 1 dalies g punktą šis kiekis taikomas nuo 2013 m. vasario 1 d.“

14)

Kategorija 08.3.2 „Termiškai apdoroti mėsos gaminiai“ iš dalies keičiama taip:

a)

po E 316 skirto įrašo įterpiamas šis naujas E 310–320 įrašas:

 

„E 310–320

Galatai, TBHQ ir BHA

200

(1) (13)

Tik dehidratuota mėsa“

b)

7 išnaša pakeičiama taip:

„(7)

Didžiausias kiekis, kurį galima įdėti gamybos metu, išreikštas NaNO2 arba NaNO3.“

;

c)

po 9 išnašos įterpiama ši 13 išnaša:

„(13)

Didžiausias leidžiamas kiekis išreikštas pagal produkto riebalų kiekį.“

;

d)

66 išnaša pakeičiama taip:

„(66)

Didžiausias leidžiamas aliuminio iš E 120 (košenilio, karmino rūgšties, karminų) aliuminio dažalų kiekis – 1,5 mg/kg. Negalima naudoti jokių kitų aliuminio dažalų. Taikant šio reglamento 22 straipsnio 1 dalies g punktą šis kiekis taikomas nuo 2013 m. vasario 1 d.“

15)

Kategorija 08.3.3 „Mėsos apvalkalai, dangalai ir papuošimai“ iš dalies keičiama taip:

a)

E 339 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 339

Natrio fosfatai

12 600

(4) (89)

Tik natūralios žarnos dešroms kimšti“

b)

78 išnaša pakeičiama taip:

„(78)

Didžiausias leidžiamas aliuminio iš E 120 (košenilio, karmino rūgšties, karminų) aliuminio dažalų kiekis – 10 mg/kg. Negalima naudoti jokių kitų aliuminio dažalų. Taikant šio reglamento 22 straipsnio 1 dalies g punktą šis kiekis taikomas nuo 2013 m. vasario 1 d.“

;

c)

80 išnaša pakeičiama taip:

„(89)

Perkeltas kiekis gatavame produkte neturi viršyti 250 mg/kg.“

16)

Kategorija 08.3.4.1 „Tradiciniu būdu sūryme sūdomi mėsos produktai (sūryme, kurio sudėtyje yra nitritų ir (arba) nitratų, druskos ir kitų komponentų, sūdomi mėsos produktai)“ iš dalies keičiama taip:

a)

7 išnaša pakeičiama taip:

„(7)

Didžiausias įdedamas kiekis, išreikštas NaNO2 arba NaNO3.“

;

b)

39 išnaša pakeičiama taip:

„(39)

Didžiausias liekamasis kiekis, liekamoji koncentracija gamybos proceso pabaigoje, išreiškus NaNO2 arba NaNO3.“

17)

Kategorija 08.3.4.2 „Tradiciniu būdu sausai sūdomi produktai (sauso sūdymo metu mėsos paviršius įtrinamas sūdymo mišiniu, kurio sudėtyje yra nitritų ir (arba) nitratų, druskos ir kitų komponentų, vėliau stabilizuojama (brandinama))“ iš dalies keičiama taip:

a)

trečiasis E 249–250 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 249–250

Nitritai

100

(39)

Tik presunto, presunto da pa and paio do lombo ir panašūs produktai: 10–15 dienų mėsa sausai sūdoma, vėliau 30–45 dienas stabilizuojama ir bent 2 mėnesius brandinama; jamón curado, paleta curada, lomo embuchado bei cecina ir panašūs produktai: mėsa sausai sūdoma, po to bent 10 dienų stabilizuojama ir brandinama ilgiau kaip 45 dienas.“

b)

39 išnaša pakeičiama taip:

„(39)

Didžiausias liekamasis kiekis, liekamoji koncentracija gamybos proceso pabaigoje, išreiškus NaNO2 arba NaNO3.“

18)

Kategorija 08.3.4.3 „Kiti tradiciniu būdu sūdomi produktai (kartu naudojami sūdymo mirkant sūryme ir sauso sūdymo būdai arba kai sudėtiniame produkte yra nitritų ir (arba) nitratų, arba kai sūrymo tirpalo įšvirkščiama į produktą prieš jį verdant)“ iš dalies keičiama taip:

a)

7 išnaša pakeičiama taip:

„(7)

Didžiausias įdedamas kiekis, išreikštas NaNO2 arba NaNO3.“

;

b)

39 išnaša pakeičiama taip:

„(39)

Didžiausias liekamasis kiekis, liekamoji koncentracija gamybos proceso pabaigoje, išreiškus NaNO2 arba NaNO3.“

19)

Kategorija 09.1.2 „Neperdirbti moliuskai ir vėžiagyviai“ iš dalies keičiama taip:

a)

E 220–228 ir E 586 skirti įrašai pakeičiami taip:

 

„E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

150

(3) (10)

Tik švieži, sušaldyti ir užšaldyti vėžiagyviai ir galvakojai; Penaeidae, Solenoceridae ir Aristaeidae šeimų vėžiagyviai, ne daugiau kaip 80 vienetų kilograme

 

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

200

(3) (10)

Tik Penaeidae, Solenoceridae ir Aristaeidae šeimų vėžiagyviai nuo 80 iki 120 vienetų kilograme

 

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

300

(3) (10)

Tik Penaeidae, Solenoceridae ir Aristaeidae šeimų vėžiagyviai, daugiau kaip 120 vienetų kilograme

 

E 586

4-heksilrezorcinolis

2

(90)

Tik švieži, sušaldyti arba užšaldyti vėžiagyviai“

b)

42 išnaša pakeičiama taip:

„(90)

Kaip liekamasis kiekis mėsoje.“

20)

Kategorija 09.2 „Perdirbtos žuvys ir žuvininkystės produktai, įskaitant moliuskus ir vėžiagyvius“ iš dalies keičiama taip:

a)

E 171 skirtas trečiasis įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 171

Titano dioksidas

quantum satis

 

Tik rūkyta žuvis“

b)

E 172 skirtas antrasis įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 172

Geležies oksidai ir geležies hidroksidai

quantum satis

 

Tik rūkyta žuvis“

c)

E 200–213 skirtas trečiasis įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 200–213

Sorbo rūgštis – sorbatai; benzenkarboksirūgštis – benzoatai

6 000

(1) (2)

Tik virti Crangon crangon ir Crangon vulgaris

d)

E 220–228 skirtas antrasis įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

135

(3) (10)

Tik virti Penaeidae, Solenoceridae ir Aristaeidae šeimų vėžiagyviai, ne daugiau kaip 80 vienetų kilograme“

e)

E 220–228 skirtas trečiasis įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

180

(3) (10)

Tik virti Penaeidae, Solenoceridae ir Aristaeidae šeimų vėžiagyviai, nuo 80 iki 120 vienetų kilograme“

f)

E 220–228 skirtas penktasis įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

270

(3) (10)

Tik virti Penaeidae, Solenoceridae ir Aristaeidae šeimų vėžiagyviai, daugiau kaip 120 vienetų kilograme“

21)

Kategorijoje 09.3 „Žuvų ikrai“ 68 išnaša pakeičiama taip:

„(68)

Didžiausias leidžiamas aliuminio iš E 123 (amaranto) aliuminio dažalų kiekis – 10 mg/kg. Negalima naudoti jokių kitų aliuminio dažalų. Taikant šio reglamento 22 straipsnio 1 dalies g punktą šis kiekis taikomas nuo 2013 m. vasario 1 d.“

22)

Maisto produktų kategorija 10.2 „Perdirbti kiaušiniai ir kiaušinių produktai“ iš dalies keičiama taip:

a)

E 1505 skirtas pirmasis įrašas išbraukiamas;

b)

E 1505 skirtas antrasis įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 1505

Trietilcitratas

quantum satis

 

Tik sausi kiaušinių baltymai“

23)

Maisto produktų kategorija 14.2.7.1 „Aromatizuotas vynas“ iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami šie įrašai, skirti II grupei, III grupei ir maisto priedams E 104, E 110, E 124 ir E 160d:

 

„II grupė

Dažikliai – quantum satis

 

 

Išskyrus americano, bitter vino

 

III grupė

Dažikliai, kurių didžiausias leidžiamas kiekis gali būti bendras

200

 

Išskyrus americano, bitter vino

 

E 104

Chinolino geltonasis

50

(61)

Išskyrus americano, bitter vino

 

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

50

(61)

Išskyrus americano, bitter vino

 

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

50

(61)

Išskyrus americano, bitter vino

 

E 160d

Likopenas

10

 

 

b)

po E 160d skirto įrašo įterpiamas šis E163 skirtas įrašas:

 

„E 163

Antocianinai

quantum satis

 

Tik americano

24)

Maisto produktų kategorija 14.2.7.2 „Aromatizuoti vyno gėrimai“ iš dalies keičiama taip:

a)

II ir III grupėms bei E 160d skirti įrašai išbraukiami;

b)

E 104 skirti įrašai pakeičiami taip:

 

„E 104

Chinolino geltonasis

50

(61)

Tik bitter soda

c)

E 110 skirti įrašai pakeičiami taip:

 

„E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

50

(61)

Tik bitter soda

d)

E 124 skirti įrašai pakeičiami taip:

 

„E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

50

(61)

Tik bitter soda

e)

E 150a–d skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 150a–d

Karamelės

quantum satis

 

Išskyrus sangria, clarea, zurra

25)

Kategorija 17.1 „Kietieji (įskaitant kapsulių, tablečių ir panašių pavidalų, išskyrus kramtomąjį) maisto papildai“ iš dalies keičiama taip:

a)

E 900 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 900

Dimetilpolisiloksanas

10

(91)

Tik putojančių tablečių pavidalo maisto papildai“

b)

79 išnaša pakeičiama taip:

„(91)

Didžiausias kiekis nustatytas 200 ml vandens ištirpusiam ir paruoštam vartoti maisto papildui.“II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

4 dalyje „Maisto kvapiosiose medžiagose naudojami maisto priedai, įskaitant pagalbines medžiagas“ E 423 skirtas įrašas „Oktenilsukcino rūgštimi modifikuotas gumiarabikas“ pakeičiamas taip:

„E 423

Oktenilsukcino rūgštimi modifikuotas gumiarabikas

Kvapiųjų aliejų emulsijos, naudojamos šių kategorijų maisto produktuose: 03 „Valgomieji ledai“, 07.2 „Smulkūs konditerijos kepiniai“, 08.3 „Mėsos produktai“ (tik perdirbta paukštiena), 09.2 „Perdirbtos žuvys ir žuvininkystės produktai, įskaitant moliuskus ir vėžiagyvius“ ir 16 „Desertai, išskyrus 1, 3 ir 4 kategorijoms priskiriamus produktus“.

500 mg/kg galutiniame maisto produkte

Kvapiųjų aliejų emulsijos, naudojamos šių kategorijų maisto produktuose: 14.1.4 „Aromatizuoti gėrimai“ (tik aromatizuoti gėrimai, kuriuose nėra vaisių sulčių, ir gazuoti aromatizuoti gėrimai, kuriuose yra vaisių sulčių) ir 14.2 „Alkoholiniai gėrimai, įskaitant į juos panašius nealkoholinius gėrimus ir gėrimus, kuriuose yra mažai alkoholio“.

220 mg/kg galutiniame maisto produkte

Kvapiųjų aliejų emulsijos, naudojamos šių kategorijų maisto produktuose: 05.1 „Kakavos ir šokolado produktai, kuriems taikoma Direktyva 2000/36/EB“, 05.2 „Kiti konditerijos gaminiai, įskaitant burnos kvapo gaivinamąsias pastiles“, 05.4 „Papuošimai, glajai ir įdarai, išskyrus 4.2.4 kategorijai priskiriamus įdarus“ ir 06.3 „Pusryčių javainiai“.

300 mg/kg galutiniame maisto produkte

Kvapiųjų aliejų emulsijos, naudojamos kategorijoje 01.7.5 „Lydytas sūris“.

120 mg/kg galutiniame maisto produkte

Kvapiųjų aliejų emulsijos, naudojamos kategorijoje 05.3 „Kramtomoji guma“

60 mg/kg galutiniame maisto produkte

Kvapiųjų aliejų emulsijos, naudojamos šių kategorijų maisto produktuose: 01.8 „Pieno gaminių pakaitalai, įskaitant gėrimų baltiklius“, 04.2.5 „Džemai, želė, marmeladai ir panašūs produktai“, 04.2.5.4 „Riešutų sviestas ir riešutų užtepai“, 08.3 „Mėsos produktai“, 12.5 „Sriubos ir sultiniai“, 14.1.5.2 „Kita“ (tik tirpi kava bei arbata ir gatavi grūdiniai patiekalai).

240 mg/kg galutiniame maisto produkte

Kvapiųjų aliejų emulsijos, naudojamos kategorijoje 10.2 „Perdirbti kiaušiniai ir kiaušinių produktai“.

140 mg/kg galutiniame maisto produkte

Kvapiųjų aliejų emulsijos, naudojamos šių kategorijų maisto produktuose: 14.1.4: „Aromatizuoti gėrimai“ (tik negazuoti aromatizuoti gėrimai, kuriuose yra vaisių sulčių), 14.1.2 „Vaisių sultys, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/112/EB, ir daržovių sultys“ (tik daržovių sultys) ir 12.6 „Padažai“ (tik riebūs ir saldūs padažai).

400 mg/kg galutiniame maisto produkte

Kvapiųjų aliejų emulsijos, naudojamos 15 kategorijoje „Gatavi pikantiški užkandžiai“.

440 mg/kg galutiniame maisto produkte“

2)

6 dalies 7 lentelėje „Algino rūgštis – alginatai“ po E 403 skirto įrašo įterpiamas naujas E 404 įrašas:

„E 404

Kalcio alginatas“


25.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/648

2015 m. balandžio 24 d.

kuriuo dėl kvapiosios medžiagos N-etil (2E,6Z)-nonadienamido pašalinimo iš Sąjungos sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį ir 25 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, nustatantį maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priede pateiktas Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų, patvirtintų naudoti maisto produktuose ir ant jų, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 872/2012 (3) kvapiųjų medžiagų sąrašas patvirtinamas ir įtraukiamas į Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalį;

(3)

šis sąrašas gali būti atnaujintas pagal įprastą Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą procedūrą Komisijos iniciatyva arba pateikus paraišką valstybei narei ar suinteresuotajai šaliai;

(4)

Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąraše pateikta keletas medžiagų, kurių vertinimo Europos maisto saugos tarnyba dar neužbaigė arba kurių vertinimui užbaigti ji paprašė pateikti papildomų mokslinių duomenų. Už kvapiųjų medžiagų pateikimą rinkai atsakingi subjektai jau atsiėmė paraiškas dėl vienos iš šių medžiagų, konkrečiai N-etil (2E,6Z)-nonadienamido. Todėl ši kvapioji medžiaga turėtų būti pašalinta iš Sąjungos sąrašo;

(5)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(6)

Komisijos reglamento (ES) Nr. 873/2012 (4) 1 straipsnyje nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos maisto produktams, kurių sudėtyje yra kvapiųjų medžiagų ir kurie yra teisėtai pateikti rinkai ar paženklinti iki 2014 m. spalio 22 d. Tos pereinamojo laikotarpio priemonės gali būti nepakankamos maisto produktams, kurių sudėtyje yra kvapiųjų medžiagų, kurios turi būti pašalintos iš Sąjungos sąrašo po 2014 m. spalio 22 d. Todėl, siekiant sudaryti galimybę maisto tvarkymo subjektams prisitaikyti prie šiame reglamente nustatytų reikalavimų, maisto produktams, kurių sudėtyje yra N-etil (2E,6Z)-nonadienamido reikėtų nustatyti papildomą pereinamąjį laikotarpį;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra kvapiosios medžiagos N-etil (2E,6Z)-nonadienamido (FL Nr. 16.094) ir kurie yra teisėtai pateikti rinkai arba paženklinti anksčiau nei šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos, bet neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalies reikalavimų, gali būti parduodami iki jų minimalaus galiojimo ar tinkamumo vartoti termino pabaigos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. balandžio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 34.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  2012 m. spalio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 872/2012, kuriuo patvirtinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2232/96 numatytas kvapiųjų medžiagų sąrašas, jis įtraukiamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedą ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1565/2000 ir Komisijos sprendimas 1999/217/EB (OL L 267, 2012 10 2, p. 1).

(4)  2012 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 873/2012 dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priede pateiktu Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąrašu (OL L 267, 2012 10 2, p. 162).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalyje išbraukiamas šis įrašas:

„16.094

N-etil (2E,6Z)-nonadienamidas

608514–56–3

1 596

 

 

 

4

EFSA“


25.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/649

2015 m. balandžio 24 d.

kuriuo dėl L-leucino naudojimo kaip saldiklių, skirtų saldinti maistui valgant, tablečių užpildo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį, 14 straipsnį ir 30 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, nustatantį maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, patvirtintų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012 (3) nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendrą procedūrą šie sąrašai gali būti atnaujinti Komisijos iniciatyva arba gavus prašymą;

(4)

2010 m. rugsėjo 9 d. prašymą dėl leidimo naudoti L-leuciną kaip saldiklių, skirtų saldinti maistui valgant, tablečių užpildą (tablečių pagalbinę medžiagą) pateikė Vokietija, kurioje toks naudojimas buvo leidžiamas. Apie prašymą pranešta valstybėms narėms pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 4 straipsnį;

(5)

technologiškai būtina naudoti L-leuciną saldiklių, skirtų saldinti maistui valgant, tabletėse. L-leucinas homogeniškai sumaišomas su saldikliais prieš spaudžiant tabletes iš mišinio. Taip pakuojant tabletes užtikrinama, kad jos neliktų prilipusios prie presavimo įrankių;

(6)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) įvertino aminorūgščių ir susijusių medžiagų naudojant jas kaip kvapiąsias medžiagas saugą ir 2007 m. lapkričio 29 d. pateikė savo nuomonę (4). Tarnyba padarė išvadą, kad žmonių sąlytis su aminorūgštimis, esančiomis jų suvalgomuose maisto produktuose, yra daug kartų didesnis nei numatomas sąlytis su jomis naudojant jas kaip kvapiąsias medžiagas ir kad devynios medžiagos (įskaitant L-leuciną), įvertinus jų patenkantį į organizmą kiekį, kai jos naudojamos kaip kvapiosios medžiagos, nekelia jokio pavojaus saugai;

(7)

buvo įrodyta, kad, net ir suvartojus daug saldiklių tablečių, į organizmą nepatenka daugiau nei 4 % rekomenduojamo L-leucino kiekio;

(8)

todėl tikslinga leisti naudoti L-leuciną kaip saldiklių, skirtų saldinti maistui valgant, tablečių užpildą, kaip nurodyta šio reglamento I priede, ir priskirti šiam maisto priedui E 641 numerį;

(9)

L-leuciną pirmą kartą įtraukus į Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytą Sąjungos maisto priedų sąrašą jo specifikacijos turėtų būti įrašytos į Reglamentą (ES) Nr. 231/2012. Šiuo požiūriu tikslinga atsižvelgti į Europos farmakopėjoje nurodytą grynumo kriterijų dėl L-leucino;

(10)

todėl reglamentai (EB) Nr. 1333/2008 ir (ES) Nr. 231/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. balandžio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (OL L 83, 2012 3 22, p. 1).

(4)  EFSA leidinys (2008) 870, p. 1–46.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

B dalyje 3 skirsnyje „Maisto priedai, išskyrus dažiklius ir saldiklius“ po E 640 maisto priedui skirto įrašo įterpiamas toks įrašas:

„E 641

L-leucinas“

2.

E dalies maisto produktų kategorijoje 11.4.3 „Tablečių pavidalo saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant“ po E 640 maisto priedui skirto įrašo įterpiamas toks įrašas:

 

„E 641

L-leucinas

50 000 “

 

 


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priede po E 640 maisto priedui skirto įrašo įterpiamas toks naujas įrašas:

E 641 L–LEUCINAS

Sinonimai

2-aminoizobutilacto rūgštis; L-2-amino-4-metilvalerijonų rūgštis; alfa-aminoizokaprono rūgštis; (S)-2-amino-4-metilpentano rūgštis; L-Leu

Apibrėžtis

Einecs Nr.

200–522–0

CAS numeris

61–90–5

Cheminis pavadinimas

L-leucinas L-2-amino-4-metilpentano rūgštis

Cheminė formulė

C6H13NO2

Molekulinė masė

131,17

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 98,5 % ir ne daugiau kaip 101,0 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti arba beveik balti kristaliniai milteliai arba blizgūs dribsniai

Identifikavimo duomenys

Tirpumas

Tirpsta vandenyje, acto rūgštyje, praskiestoje druskos rūgštyje, šarminiuose hidroksiduose ir karbonatuose; šiek tiek tirpsta etanolyje

Savitasis sukimas

[α]D 20 nuo + 14,5° iki + 16,5°

(4 % (skaičiuojant bevandenei medžiagai) tirpalas 6N HCl)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % (100 °C – 105 °C)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Chloridai

Ne daugiau kaip 200 mg/kg

Sulfatai

Ne daugiau kaip 300 mg/kg

Amonis

Ne daugiau kaip 200 mg/kg

Geležis

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg“


25.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/650

2015 m. balandžio 24 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. balandžio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

89,6

TN

464,3

TR

94,0

ZZ

216,0

0707 00 05

AL

67,1

EG

191,6

MA

176,1

TR

125,6

ZZ

140,1

0709 91 00

TR

209,1

ZZ

209,1

0709 93 10

MA

121,8

TR

142,8

ZZ

132,3

0805 10 20

EG

50,8

IL

60,6

MA

58,5

TN

55,7

TR

70,3

ZZ

59,2

0805 50 10

BO

97,3

TR

68,6

ZZ

83,0

0808 10 80

AR

87,8

BR

96,1

CL

146,7

CN

83,8

MK

30,8

NZ

143,9

US

218,7

ZA

120,2

ZZ

116,0

0808 30 90

AR

118,2

CL

160,4

ZA

113,8

ZM

112,8

ZZ

126,3


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


25.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/651

2015 m. balandžio 24 d.

dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1273/2011 leista naudoti 2015 m. balandžio mėn.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 188 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1273/2011 (2) leista naudoti tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas, suskirstytas pagal kilmės šalis ir pagal laikotarpio dalis remiantis to įgyvendinimo reglamento I priedu, ir nustatyta tų kvotų administravimo tvarka;

(2)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos kvotos antroji laikotarpio dalis yra balandžio mėnuo;

(3)

pranešimų, pateiktų remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 8 straipsnio a punktu, duomenimis, pagal to įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 1 dalį per dešimt pirmųjų 2015 m. balandžio mėn. darbo dienų pateiktose kvotos, kurios eilės numeris yra 09.4130, paraiškose nurodytas kiekis viršija tam laikotarpiui nustatytą kiekį. Todėl kiekį, kuriam importuoti galima išduoti licencijas, reikėtų nustatyti pagal atitinkamą kvotą prašomam kiekiui taikant paskirstymo koeficientą, apskaičiuotą remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (3) 7 straipsnio 2 dalimi;

(4)

be to, minėtų pranešimų duomenimis, pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 4 straipsnio 1 dalį per dešimt pirmųjų 2015 m. balandžio mėn. darbo dienų pateiktose kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4127 – 09.4128 ir 09.4129, paraiškose nurodytas kiekis neviršija tam laikotarpiui nustatyto kiekio;

(5)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 5 straipsnio pirma pastraipa, taip pat reikėtų nustatyti kitos laikotarpio dalies bendrą kiekį pagal kvotas, kurių eilės numeriai yra 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 ir 09.4130;

(6)

siekiant užtikrinti, kad importo licencijų išdavimo tvarka būtų sklandesnė, šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal per dešimt pirmųjų 2015 m. balandžio mėn. darbo dienų pateiktas ryžių importo licencijų paraiškas pagal Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1273/2011 nurodytą kvotą, kurios eilės numeris yra 09.4130, licencijos išduodamos prašomam kiekiui, padaugintam iš šio reglamento priede nurodyto paskirstymo koeficiento.

2.   Bendras kitai laikotarpio daliai nustatytas kiekis pagal Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1273/2011 nurodytas kvotas, kurių eilės numeriai yra 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 ir 09.4130, nurodytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. balandžio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2011 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1273/2011, atidarantis tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą (OL L 325, 2011 12 8, p. 6).

(3)  2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (OL L 238, 2006 9 1, p. 13).


PRIEDAS

Pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1273/2011 2015 m. balandžio mėn. skirstomas kiekis ir kitai laikotarpio daliai nustatytas kiekis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta visiškai arba iš dalies išlukštentų ryžių, kurių KN kodas 1006 30, kvota

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2015 m. balandžio mėn. laikotarpio daliai nustatytas paskirstymo koeficientas

Bendras 2015 m. liepos mėn. laikotarpio daliai nustatytas kiekis (kg)

Jungtinės Amerikos Valstijos

09.4127

 (1)

19 567 500

Tailandas

09.4128

 (1)

8 531 035

Australija

09.4129

 (1)

868 000

Kitos kilmės šalys

09.4130

0,849768 %

0


(1)  Paraiškose nurodytas kiekis neviršija tam laikotarpiui nustatyto kiekio, todėl priimtinos visos paraiškos.


DIREKTYVOS

25.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/26


TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/652

2015 m. balandžio 20 d.

kuria nustatomi skaičiavimo metodai ir atskaitomybės reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 93/12/EEB (1), ypač į jos 7a straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų iš kuro ir kitos energijos, gaunamos iš nebiologinių šaltinių, kiekio skaičiavimo metodas, kurį ketinama nustatyti pagal Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 5 dalį, turėtų padėti parengti pakankamai tikslias ataskaitas, kad Komisija galėtų kritiškai įvertinti, kaip tiekėjai vykdo tos direktyvos 7a straipsnio 2 dalyje jiems nustatytus įpareigojimus. Skaičiavimo metodas turėtų užtikrinti tikslumą, kartu jame turėtų būti tinkamai atsižvelgta į su tuo susijusių administracinių reikalavimų sudėtingumą. Taip pat juo tiekėjai turėtų būti skatinami mažinti savo tiekiamo kuro šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą. Taip pat reikėtų atidžiai atsižvelgti į tai, kokį poveikį skaičiavimo metodas darys Sąjungos perdirbimo įmonėms. Taigi skaičiavimo metodas turėtų būti pagrįstas vidutiniu šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumu, atitinkančiu pramonės vidurkio vertę, tipinę konkrečiam kurui. Tai būtų naudinga todėl, kad tiekėjams ir valstybėms narėms tektų mažesnė administracinė našta. Šiuo metu pagal siūlomą skaičiavimo metodą neturėtų būti reikalaujama kuro šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo suskirstyti pagal žaliavų šaltinius, nes tai paveiktų daromas investicijas į tam tikras Sąjungos perdirbimo įmones;

(2)

tiekėjams – mažosioms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ), kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB (2), – taikomi atskaitomybės reikalavimai pagal Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 1 dalį turėtų būti kuo labiau sušvelninti. Taip pat ir benzino bei dyzelino, perdirbto už Sąjungos ribų, importuotojams neturėtų būti taikomas įpareigojimas pateikti išsamią informaciją apie tam kurui pagaminti naudotos žaliavinės naftos šaltinius, nes šios informacijos gali nebūti arba ją gali būti sunku gauti;

(3)

siekiant paskatinti dar labiau sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, į tiekėjų apskaičiuojamą kuro būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį turėtų būti įtrauktas deklaruotas ankstyvojo etapo teršalų išmetimo, įkaitant sudeginimą ir išleidimą į atmosferą, sumažinimas. Kad tiekėjams būtų lengviau nurodyti, kiek sumažėjo ankstyvojo etapo teršalų išmetimas, išmetamo teršalų kiekio sumažinimui apskaičiuoti ir patvirtinti reikėtų leisti naudoti įvairias teršalų išmetimo schemas. Tai turėtų galioti tik ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimo projektams, kurie bus pradėti vykdyti po to, kai bus nustatytas Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 5 dalies b punkte nurodytas kuro standartinis bazinis lygis, t. y. po 2011 m. sausio 1 d.;

(4)

šiltnamio efektą sukeliančių dujų numatytosios svertinio vidurkio vertės, nurodančios Sąjungoje suvartojamą žaliavinę naftą, yra paprastas skaičiavimo metodas, kuriuo tiekėjai gali nustatyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį savo tiekiamame kure;

(5)

ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas turėtų būti įvertinamas ir patvirtintas laikantis Tarptautiniuose standartuose, ypač ISO 14064, ISO 14065 ir ISO 14066 nustatytų principų bei standartų;

(6)

be to, valstybėms narėms reikėtų palengvinti teisės aktų dėl ankstyvojo etapo teršalų išmetimo, įkaitant sudeginimą ir išleidimą į atmosferą, sumažinimo, įgyvendinimą. Šiuo tikslu, remiant Komisijai, reikėtų parengti su teisėkūra nesusijusias gaires apie tokių ankstyvojo etapo išmetamų teršalų sumažinimo (įskaitant sudeginamų ir į atmosferą išleidžiamų dujų kiekio sumažinimą gamybos vietose) kiekybinio lygio, patikrinimo, patvirtinimo, stebėsenos ir ataskaitų teikimo metodus, iki šios direktyvos 7 straipsnyje nustatyto perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos;

(7)

Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 5 dalies b punkte yra reikalaujama nustatyti metodą, pagal kurį būtų apibrėžtas kuro standartinis bazinis lygis, grindžiamas iškastinio kuro būvio ciklo metu išmestu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu energijos vienetui 2010 m. Kuro standartinis bazinis lygis turėtų būti apskaičiuojamas pagal suvartotus dyzelino, benzino, ne keliais judančioms priemonėms skirto gazolio, suskystintų naftos dujų ir suslėgtųjų gamtinių dujų kiekius, remiantis 2010 m. Jungtinių Tautų bendrajai klimato kaitos konvencijai (toliau – JTBKKK) valstybių narių oficialiai pateiktais duomenimis. Kuro standartiniu baziniu lygiu nereikėtų laikyti lygintino iškastinio kuro vertės, kuri yra naudojama apskaičiuojant, kiek sumažėjo iš biodegalų išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, ji turėtų likti tokia, kokia nustatyta Direktyvos 98/70/EB IV priede;

(8)

kadangi atitinkamo iškastinio kuro mišinio sudėtis kasmet kinta mažai, suminis iškastinio kuro šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo pokytis įvairiais metais taip pat bus nedidelis. Todėl tikslinga kuro standartinį bazinį lygį grįsti 2010 m. Sąjungos vidutinio suvartojimo duomenimis, kuriuos valstybės narės pateikė JTBKKK;

(9)

kuro standartinis bazinis lygis turėtų išreikšti vidutinį ankstyvojo etapo šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą ir vidutinio sudėtingumo naftos perdirbimo įmonės kuro intensyvumą iškastinio kuro atveju. Taigi kuro standartinį bazinį lygį reikėtų apskaičiuoti naudojant atitinkamas vidutines numatytąsias kuro vertes. Kuro standartinis bazinis lygis turėtų nesikeisti laikotarpiu iki 2020 m., siekiant užtikrinti didesnį reguliavimo tikrumą tiekėjams vykdant savo įpareigojimus sumažinti savo tiekiamo kuro šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą;

(10)

Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 5 dalies d punkte numatyta patvirtinti elektrinių kelių transporto priemonių indėlio mažinant kuro būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį skaičiavimo metodą. Pagal tą straipsnį, skaičiavimo metodas turėtų atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB (3) 3 straipsnio 4 dalį. Siekiant užtikrinti šį suderinamumą, tas pats pataisos koeficientas turėtų būti taikomas galios sistemos veiksmingumui;

(11)

apie kelių transporto priemonėms naudoti skirtą tiektą elektros energiją tiekėjai gali pranešti savo kasmetinėse ataskaitose valstybėms narėms, kaip numatyta Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 1 dalyje. Siekiant apriboti administracines išlaidas, pagal šį skaičiavimo metodą tiekėjams rengiant ataskaitas būtų tikslinga naudoti planinius, o ne faktinius elektros energijos suvartojimo elektrinėje kelių transporto priemonėje ar motocikle duomenis;

(12)

tikslinga įtraukti detalų metodą, kaip apskaičiuoti biodegalų kiekį ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą tais atvejais, kai biodegalai ir iškastinis kuras yra perdirbami per tą patį procesą. Konkretus metodas yra reikalingas, nes gauto biodegalų kiekio negalima išmatuoti kaip, pavyzdžiui, tuo atveju, kai augalinis aliejus ir iškastinis kuras kartu apdorojami vandeniu. Direktyvos 98/70/EB 7d straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikant tos direktyvos 7a straipsnį ir 7b straipsnio 2 dalį biodegalų būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti skaičiuojamas pagal tą patį metodą. Todėl išmesto šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio patvirtinimas pagal pripažintas savanoriškas schemas galioja tiek Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio, tiek ir 7b straipsnio 2 dalies tikslais;

(13)

tiekėjų atskaitomybės reikalavimą, nustatytą Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 1 dalyje, reikėtų papildyti nustatant duomenų, kuriuos reikia pateikti ataskaitose, suderintą formatą ir suderintas apibrėžtis. Duomenų apibrėžtis reikia suderinti tam, kad kiekvienas tiekėjas, vykdydamas įpareigojimus teikti ataskaitas, tinkamai apskaičiuotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą, nes šie duomenys yra pagrindinis parametras, naudojamas pagal Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 5 dalies a punktu suderintą skaičiavimo metodą. Šiuos duomenis sudaro tiekėjo identifikaciniai duomenys, rinkai pateikto kuro arba energijos kiekis ir rinkai pateikto kuro arba energijos rūšis;

(14)

tiekėjų atskaitomybės reikalavimą, nustatytą Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 1 dalyje, reikėtų papildyti nustatant suderintus atskaitomybės reikalavimus, ataskaitų formatą ir suderintas apibrėžtis valstybių narių ataskaitoms Komisijai apie iš Sąjungoje suvartoto kuro išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Visų pirma, taikant šiuos atskaitomybės reikalavimus bus galima atnaujinti lygintino iškastinio kuro vertę, aprašytą Direktyvos 98/70/EB IV priedo C dalies 19 punkte ir Direktyvos 2009/28/EB V priedo C dalies 19 punkte, ir bus lengviau teikti ataskaitas, kurių reikalaujama pagal Direktyvos 98/70/EB 8 straipsnio 3 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį, taip pat bus lengviau pagal techninę ir mokslo pažangą atnaujinti skaičiavimo metodą, siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų savo paskirtį. Šiuos duomenis turėtų sudaryti rinkai pateikto kuro arba energijos kiekis, rinkai pateikto kuro arba energijos rūšis, rinkai pateikto kuro arba energijos pirkimo vieta ir kilmė;

(15)

valstybėms narėms tikslinga leisti tiekėjams vykdant savo atskaitomybės reikalavimus naudoti lygiaverčius duomenis, surinktus pagal kitus Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus, taip siekiant sumažinti administracinę naštą, su sąlyga, kad ataskaitos rengiamos pagal IV priede nustatytus reikalavimus ir laikantis I ir III prieduose nustatytų apibrėžčių;

(16)

kad tiekėjų grupėms būtų lengviau teikti ataskaitas pagal Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 4 dalį, tos direktyvos 7a straipsnio 5 dalies c punkte leidžiama nustatyti visas reikiamas taisykles. Būtų gerai nustatyti paprastesnes tokios atskaitomybės sąlygas, kad būtų išvengta fizinių kuro judėjimo sutrikimų, nes skirtingi tiekėjai rinkai pateikia skirtingą ir skirtingų proporcijų kurą, taigi jiems gali tekti skirti skirtingo dydžio išteklius, kad įvykdytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo tikslą. Todėl būtina suderinti tiekėjų identifikacinių duomenų, rinkai pateikiamo kuro arba energijos kiekio ir rūšies, rinkai pateikiamo kuro arba energijos pirkimo vietos ir kilmės apibrėžtis. Be to, norint užtikrinti, kad tiekėjams, rengiantiems bendras ataskaitas pagal 7a straipsnio 4 dalį, skaičiavimų nereikėtų atlikti dukart, tikslinga skaičiavimo ir atskaitomybės metodo įgyvendinimą valstybėse narėse, įskaitant ataskaitas Komisijai, suderinti taip, kad reikiama informacija iš tiekėjų grupės būtų susijusi su konkrečia valstybe nare;

(17)

pagal Direktyvos 98/70/EB 8 straipsnio 3 dalį valstybės narės turi kasmet teikti Komisijos sprendimu 2002/159/EB (4) nustatytos formos praėjusių kalendorinių metų valstybės degalų kokybės duomenų ataskaitą. Tam, kad būtų atsižvelgta į Direktyvos 98/70/EB pakeitimus, padarytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/30/EB (5), ir vėlesnius papildomus atskaitomybės reikalavimus valstybėms narėms, bei veiksmingumo ir suderinimo tikslais būtina paaiškinti, kokią informaciją reikėtų teikti, ir patvirtinti formą, pagal kurią tiekėjai ir valstybės narės duomenis teiktų;

(18)

Komisija pristatė priemonės projektą pagal Direktyvą 98/70/EB sudarytam Komitetui 2012 m. vasario 23 d. Komitetas negalėjo priimti nuomonės reikiama kvalifikuota balsų dauguma. Todėl remiantis Tarybos sprendimo 1999/468/EB (6) 5a straipsnio 4 dalimi yra tikslinga, kad Komisija pateiktų pasiūlymą Tarybai,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šia direktyva nustatomos skaičiavimo metodų ir atskaitomybės reikalavimų taisyklės remiantis Direktyva 98/70/EB.

2.   Ši direktyva taikoma kurui, kuriuo varomos kelių transporto priemonės, ne keliais judančios mašinos (įskaitant vidaus vandenų laivus, kai šie yra ne jūroje), žemės bei miškų ūkio traktoriai, poilsiniai laivai, kai šie yra ne jūroje, ir kelių transporto priemonėse naudojamai elektros energijai.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje, be Direktyvoje 98/70/EB jau pateiktų terminų apibrėžčių, vartojamos šios terminų apibrėžtys:

1)   ankstyvojo etapo teršalų išmetimas– visas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas prieš pristatant žaliavas į perdirbimo įmonę, kurioje buvo pagamintas I priede nurodytas kuras;

2)   gamtinis bitumas– bet kuris perdirbimo įmonės žaliavų šaltinis, turintis šias savybes:

a)

jam Amerikos naftos instituto (toliau – ANI) nustatytas 10 laipsnių ar mažesnis sunkis gavybos vietos telkinio formacijoje, kai matuojama pagal Amerikos bandymų ir medžiagų bendrijos (ASTM) (7) D287 bandymo metodą;

b)

jo metinė vidutinė klampa telkinio temperatūroje yra didesnė už gautąją šia lygtimi: klampa (centipuazais) = 518,98e-0,038T, kai T yra temperatūra Celsijaus laipsniais;

c)

jis patenka į bituminio smėlio apibrėžtį pagal kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodą 2714 10 00, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 (8), ir

d)

kai žaliavos šaltinis mobilizuojamas kasybos arba šiluminio sunkio drenažo būdu, šiluminę energiją daugiausia gaunant iš kitų šaltinių nei pats žaliavos šaltinis;

3)   naftingieji skalūnai– bet koks perdirbimo įmonės žaliavos šaltinis, esantis skalūnų formacijoje, kurioje yra kietojo kerogeno, ir patenkantis į naftingųjų skalūnų apibrėžtį pagal KN kodą 2714, kaip nustatyta Reglamente (EEB) Nr. 2658/87. Žaliavos šaltinis mobilizuojamas kasybos arba šiluminio sunkio drenažo būdu;

4)   kuro standartinis bazinis lygis– kuro standartinis bazinis lygis, grindžiamas iškastinio kuro būvio ciklo metu išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu energijos vienetui 2010 m;

5)   įprastinė žaliavinė nafta– bet koks perdirbimo įmonės žaliavos šaltinis, kurio ANI nustatytas sunkis yra didesnis nei 10 laipsnių kilmės vietos telkinio formacijoje, kai matuojama pagal ASTM D287 bandymo metodą, ir kuris nepatenka į KN kodo 2714 apibrėžtį, kaip nustatyta Reglamente (EEB) Nr. 2658/87.

3 straipsnis

Tiekiamo kuro ir energijos, išskyrus biodegalus, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo skaičiavimo metodas ir duomenų pateikimas tiekėjų ataskaitose

1.   Įgyvendindamos Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 2 dalį valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai nustatydami savo tiekiamo kuro šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą taikytų šios direktyvos I priede nustatytą skaičiavimo metodą.

2.   Įgyvendindamos Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ir 7a straipsnio 2 dalį valstybės narės reikalauja, kad tiekėjai ataskaitose teikdami duomenis laikytųsi šios direktyvos I priede nustatytų apibrėžčių ir skaičiavimo metodo. Duomenys ataskaitose teikiami kasmet pagal šios direktyvos IV priede nustatytą formą.

3.   Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 4 dalies taikymo tikslais kiekviena valstybė narė užtikrina, kad tiekėjų grupė, kuri pasirenka būti laikoma vienu tiekėju, toje valstybėje narėje laikytųsi jai 7a straipsnio 2 dalyje nustatyto įpareigojimo.

4.   Valstybės narės tiekėjams, kurie yra MVĮ, taiko supaprastiną šios direktyvos I priede nustatytą metodą.

4 straipsnis

Kuro standartinio bazinio lygio ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo sumažinimo skaičiavimas

Kad patikrintų, kaip tiekėjai laikosi Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 2 dalyje jiems nustatyto įpareigojimo, valstybės narės reikalauja, kad tiekėjai savo pasiektą kuro ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimą palygintų su kuro standartiniu baziniu lygiu, nustatytu šios direktyvos II priede.

5 straipsnis

Valstybių atskaitomybė

1.   Teikdamos ataskaitas Komisijai pagal Direktyvos 98/70/EB 8 straipsnio 3 dalį valstybės narės pateikia Komisijai duomenis apie tai, kaip laikosi tos direktyvos 7a straipsnio, kaip apibrėžta šios direktyvos III priede.

2.   Teikdamos šios direktyvos III priede nustatytus duomenis valstybės narės naudoja Europos aplinkos agentūros „ReportNet“ priemones, numatytas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 401/2009 (9). Valstybės narės elektroniniu būdu siunčia duomenis į Europos aplinkos agentūros valdomą Centrinę duomenų saugyklą.

3.   Duomenys teikiami kasmet naudojant IV priede nustatytą formą. Valstybės narės Komisijai praneša, kada persiuntė duomenis, ir nurodo kompetentingos institucijos, kuri yra atsakinga už duomenų patikrinimą ir pateikimą Komisijai, atstovą ryšiams palaikyti.

6 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus, ir imasi visų reikalingų priemonių, kad užtikrintų, kad šios taisyklės būtų vykdomos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės ne vėliau kaip 2017 m. balandžio 21 d. praneša Komisijai apie tas nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

7 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2017 m. balandžio 21 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2.   Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge 2015 m. balandžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. DŪKLAVS


(1)  OL L 350, 1998 12 28, p. 58.

(2)  2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžties (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

(3)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16).

(4)  2002 m. vasario 18 d. Komisijos sprendimas 2002/159/EB dėl bendros nacionalinių degalų kokybės duomenų suvestinių pateikimo formos (OL L 53, 2002 2 23, p. 30).

(5)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/30/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 98/70/EB nuostatas dėl benzino, dyzelinių degalų (dyzelino) ir gazolių kokybės rodiklių, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir mažinimo mechanizmą, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 1999/32/EB nuostatas dėl vidaus vandens kelių laivų kuro kokybės rodiklių ir panaikinanti Direktyvą 93/12/EEB (OL L 140, 2009 6 5, p. 88).

(6)  1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).

(7)  Amerikos bandymų ir medžiagų bendrija: http://www.astm.org/index.shtml.

(8)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(9)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 401/2009 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo (OL L 126, 2009 5 21, p. 13).


I PRIEDAS

KURO IR ENERGIJOS BŪVIO CIKLO METU IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ INTENSYVUMO SKAIČIAVIMO IR INFORMACIJOS PATEIKIMO TIEKĖJŲ ATASKAITOSE METODAS

1 dalis

Tiekėjo kuro ir energijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo skaičiavimas

Kuro ir energijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas išreiškiamas kuro anglies dioksido ekvivalento gramų megadžauliui vienetais (gCO2eq/MJ).

1.

Skaičiuojant kuro šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą atsižvelgiama į šias šiltnamio efektą sukeliančias dujas – anglies dioksidą (CO2), azoto suboksidą (N2O) ir metaną (CH4). Skaičiuojant ekvivalentiškumą CO2 dujoms tų dujų išmetimas perskaičiuojamas į CO2 ekvivalento išmetimą taip:

CO2: 1;

CH4: 25;

N2O: 298

2.

Skaičiuojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį neatsižvelgiama į teršalų išmetimą iš mašinų ir įrangos, naudojamų iškastinio kuro gavybai, gamybai, perdirbimui ir vartojimui.

3.

Visų tiekėjo tiekiamų kuro ir energijos rūšių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kuro būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas skaičiuojamas pagal šią formulę:

Formula

čia:

a)

„#“ yra tiekėjo identifikaciniai duomenys (t. y. subjekto, kuris turi sumokėti akcizo mokestį, identifikaciniai duomenys), nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 684/2009 (1) kaip prekiautojo akcizo numeris (Akcizų informacijos mainų sistemos (toliau – SEED) registracijos numeris arba pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas, kaip nurodyta to reglamento I priedo 1 lentelės 5 punkto a papunktyje, kai paskirties vietos tipo kodas yra 1–5 ir 8), kuriuo taip pat žymimas subjektas, turėjęs mokėti akcizo mokestį pagal Tarybos direktyvos 2008/118/EB (2) 8 straipsnį tuo metu, kai tas akcizo mokestis buvo pradėtas taikyti pagal Direktyvos 2008/118/EB 7 straipsnio 2 dalį. Jeigu šių identifikacinių duomenų neturima, valstybės narės užtikrina, kad lygiavertės identifikavimo priemonės būtų nustatytos pagal nacionalinę akcizo mokesčio deklaravimo sistemą;

b)

„x“ reiškia įvairias kuro ir energijos rūšis, kurios patenka į šios direktyvos taikymo sritį, kaip paaiškinta Reglamento (EB) Nr. 684/2009 I priedo 1 lentelės 17 punkto c papunktyje. Jeigu šių duomenų neturima, valstybės narės surenka lygiaverčius duomenis pagal šalyje nustatytą akcizo mokesčio deklaravimo sistemą;

c)

MJx yra kiekvienos kuro rūšies bendras energijos kiekis, pateiktas ir paverstas iš pranešto kuro x kiekio, išreikštas megadžauliais. Jis skaičiuojamas taip:

i)

Kiekvieno kuro kiekis pagal kuro rūšį

Jis nustatomas pagal duomenis, kurie yra teikiami pagal Reglamento (EB) Nr. 684/2009 I priedo 1 lentelės 17 punkto d, f ir o papunkčius. Biodegalų kiekis perskaičiuojamas į jo žemutinės kuro degimo šilumos energetinę vertę, remiantis energijos tankio vertėmis, nustatytomis Direktyvos 2009/28/EB III priede. Nebiologinės kilmės kuro kiekis perskaičiuojamas į žemutinės kuro degimo šilumos energetinę vertę, remiantis energijos tankio vertėmis, nustatytomis 2013 m. liepos mėn. Jungtinio tyrimų centro-EUCAR-CONCAWE (toliau – JEC) (3) atlikto ciklo nuo kuro gamybos iki panaudojimo tyrimo ataskaitos (4 redakcija) 1 priedėlyje (4);

ii)

Bendras iškastinio kuro ir biodegalų perdirbimas vienu metu

Perdirbimas apima bet kokį pakeitimą tiekiamo kuro ar energijos būvio ciklo metu, dėl kurio pakinta produkto molekulinė struktūra. Denatūrato pridėjimas neįtraukiamas į šį perdirbimo procesą. Biodegalų kiekis, kuris yra perdirbamas kartu su nebiologinės kilmės kuru, atitinka biodegalų būvį po perdirbimo. Bendrai perdirbamų biodegalų kiekis nustatomas pagal energijos balansą ir bendro perdirbimo proceso veiksmingumą, kaip nustatyta Direktyvos 98/70/EB IV priedo C dalies 17 punkte.

Kai kelių rūšių biodegalai maišomi su iškastiniu kuru, atlikdami skaičiavimus tiekėjai atsižvelgia į kiekvienos rūšies biodegalų kiekį ir tipą ir juos nurodo valstybėms narėms skirtoje ataskaitoje.

Tiekiamų biodegalų, kurie neatitinka Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 1 dalyje nurodytų tvarumo kriterijų, kiekis yra skaičiuojamas kaip iškastinis kuras.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 443/2009 (5) 6 straipsnį E85 benzino ir etanolio mišinys laikomas atskira kuro rūšimi.

Jeigu kiekio duomenys nėra renkami pagal Reglamentą (EB) Nr. 684/2009, valstybės narės surenka lygiaverčius duomenis pagal šalyje nustatytą akcizo mokesčio deklaravimo sistemą;

iii)

Suvartotos elektros energijos kiekis

Tai elektros energijos kiekis, suvartotas kelių transporto priemonėse arba motocikluose; tiekėjas šį energijos kiekį atitinkamai kiekvienos valstybės narės institucijai nurodo pagal šią formulę:

Suvartota elektros energija = nuvažiuotas atstumas (km) × elektros energijos vartojimo veiksmingumas (MJ/km);

d)

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas– tai tiekėjo deklaruotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas, matuojamas gCO2eq (kai vertinamas kiekybiškai) ir nurodomas laikantis šių reikalavimų:

i)

Tinkamumo

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas taikomas tik vidutinių numatytųjų benzino, dyzelino, suslėgtųjų gamtinių dujų arba suskystintų naftos dujų verčių ankstyvojo etapo teršalų išmetimo daliai.

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas bet kurioje šalyje gali būti skaičiuojamas kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinimas, palyginti su bet kurio tiekėjo tiekiamu kuru iš bet kurio žaliavų šaltinio.

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas skaičiuojamas tik tada, jeigu yra susijęs su projektais, pradėtais įgyvendinti po 2011 m. sausio 1 d.

Nebūtina įrodyti, kad ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas nebūtų įvykęs, jei nebūtų buvę Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnyje nustatyto atskaitomybės reikalavimo;

ii)

Skaičiavimo

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas įvertinamas ir patvirtinamas laikantis Tarptautiniuose standartuose, ypač ISO 14064, ISO 14065 ir ISO 14066, nustatytų principų bei standartų.

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas ir teršalų išmetimo bazinis lygis turi būti stebimas, pranešamas ir tikrinamas pagal ISO 14064, o pateikti rezultatai turi būti tokio paties patikimumo, koks numatytas Komisijos reglamentu (ES) Nr. 600/2012 (6) ir Komisijos reglamentu (ES) Nr. 601/2012 (7). Metodai, kuriais apskaičiuojamas ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas, turi būti tikrinami pagal ISO 14064-3, o šią patikrą atliekanti organizacija turi būti akredituota pagal ISO 14065;

e)

GHGix yra kuro ar energijos x šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas, išreikštas gCO2eq/MJ. Tiekėjai kiekvienos kuro ar energijos rūšies šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą apskaičiuoja taip:

i)

nebiologinės kilmės kuro šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas yra tam tikros rūšies kuro „kuro būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo svertinis vidurkis“, nurodytas šio priedo 2 dalies 5 punkte pateiktos lentelės paskutinėje skiltyje;

ii)

elektros energija skaičiuojama taip, kaip nurodyta 2 dalies 6 punkte;

iii)

biodegalų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas

Biodegalų, kurie atitinka Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 1 dalyje nurodytus tvarumo kriterijus, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas skaičiuojamas pagal tos direktyvos 7d straipsnį. Jeigu duomenys apie biodegalų būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį buvo gauti pagal susitarimą arba schemą, kuriai taikomas pagal Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 4 dalį priimtas sprendimas, apimantis tos direktyvos 7b straipsnio 2 dalį, šie duomenys taip pat turi būti naudojami biodegalų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumui apskaičiuoti pagal tos direktyvos 7b straipsnio 1 dalį. Biodegalų, kurie neatitinka Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 1 dalyje nurodytų tvarumo kriterijų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas yra lygus atitinkamo iškastinio kuro, gauto iš įprastinės žaliavinės naftos arba dujų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumui;

iv)

bendras nebiologinės kilmės kuro ir biodegalų perdirbimas vienu metu

Biodegalų, kurie yra perdirbami kartu su iškastiniu kuru, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas atitinka biodegalų būvį po perdirbimo;

f)

AF yra galios sistemos veiksmingumo pataisos koeficientai:

Vyraujanti virsmo technologija

Veiksmingumo koeficientas

Vidaus degimo variklis

1

Akumuliatoriaus elektrinė galios sistema

0,4

Vandenilio elemento elektrinė galios sistema

0,4

2 dalis

Tiekėjų atskaitomybė už kurą, išskyrus biodegalus

1.   Iškastinio kuro ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas

Tam, kad taikant atskaitomybės ir skaičiavimo metodą būtų galima atsižvelgti į ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimą, tiekėjai valstybės narės paskirtai institucijai praneša šiuos duomenis:

a)

projekto pradžios datą, kuri turi būti vėlesnė negu 2011 m. sausio 1 d.;

b)

teršalų išmetimo sumažinimą per metus, gCO2eq;

c)

laikotarpį, per kurį vyko deklaruotas sumažėjimas;

d)

teršalų išmetimo šaltiniui artimiausios projekto vietos platumos ir ilgumos koordinates laipsniais, dešimttūkstantųjų tikslumu;

e)

metinio teršalų išmetimo bazinį lygį prieš įrengiant sumažinimo priemones ir metinį teršalų išmetimą įdiegus sumažinimo priemones, gCO2eq/MJ pagamintos žaliavos;

f)

unikalų sertifikato numerį, identifikuojantį schemą ir deklaruojamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimą;

g)

unikalų numerį, identifikuojantį skaičiavimo metodiką ir susijusią schemą;

h)

jei projektas susijęs su naftos gavyba, vidutinį metinį statistinį ir ataskaitinį dujų ir naftos koeficientą (GOR) skiedinyje, telkinio slėgį, gylį ir žaliavinės naftos gavybos našumą iš gręžinio.

2.   Kilmė

Kilmė– tai žaliavos komercinis pavadinimas, nurodytas šio priedo 2 dalies 7 punkte pateiktame sąraše, bet tik tuo atveju, kai tiekėjai turi reikiamą informaciją, nes:

a)

yra žaliavinę naftą iš trečiųjų šalių importuojantis arba iš kitos valstybės narės pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2964/95 (8) 1 straipsnį priimantis asmuo arba įmonė arba

b)

su kitais tiekėjais yra susitarta dalytis informacija.

Visais kitais atvejais nurodant kilmę žymima, ar kuras yra ES, ar ne ES kilmės.

Informacija, kurią tiekėjai surenka ir praneša valstybėms narėms apie kuro kilmę, yra konfidenciali, bet dėl to Komisijai nedraudžiama skelbti bendrą informaciją arba informacijos santrauką, kurioje nepateikti duomenys apie konkrečias įmones.

Biodegalų kilmė – tai Direktyvos 98/70/EB IV priede nurodytas biodegalų gamybos būdas.

Jeigu naudojama kelių rūšių žaliava, tiekėjai praneša apie atitinkamoje perdirbimo įmonėje per ataskaitinius metus pagamintą galutinio produkto kiekį metrinėmis tonomis pagal kiekvieną žaliavą.

3.   Pirkimo vieta

Pirkimo vieta– tai šalis ir perdirbimo įmonės, kurioje kuras arba energija paskutinį kartą buvo iš esmės pakeisti, pavadinimas, naudojamas kuro arba energijos kilmei nurodyti pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 (9).

4.   MVĮ

Remiantis nukrypti leidžiančia nuostata, taikoma tiekėjams, kurie yra MVĮ, kilmė ir pirkimo vieta yra atitinkamai ES arba ne ES, nepaisant to, ar jie importuoja žaliavinę naftą, ar tiekia naftos alyvą ir alyvą, gautą iš bituminių medžiagų.

5.   Kuro, išskyrus biodegalus ir elektros energiją, būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo vidutinės numatytosios vertės

Žaliavos šaltinis ir procesas

Rinkai pateiktas kuras

Kuro būvio ciklo metu išmetamų ŠESD intensyvumas (gCO2eq/MJ)

Kuro būvio ciklo metu išmetamų ŠESD intensyvumo svertinis vidurkis (gCO2eq/MJ)

Įprastinė žaliavinė nafta

Benzinas

93,2

93,3

Į skystą kurą perdirbtos gamtinės dujos

94,3

Į skystą kurą perdirbta anglis

172

Gamtinis bitumas

107

Naftingieji skalūnai

131,3

Įprastinė žaliavinė nafta

Dyzelinas arba gazolis

95

95,1

Į skystą kurą perdirbtos gamtinės dujos

94,3

Į skystą kurą perdirbta anglis

172

Gamtinis bitumas

108,5

Naftingieji skalūnai

133,7

Bet kokie iškastiniai šaltiniai

Suskystintos naftos dujos kibirkštinio uždegimo variklyje

73,6

73,6

Gamtinės dujos, ES mišinys

Suslėgtosios gamtinės dujos kibirkštinio uždegimo variklyje

69,3

69,3

Gamtinės dujos, ES mišinys

Suskystintos gamtinės dujos kibirkštinio uždegimo variklyje

74,5

74,5

Vandenilio, gauto iš nebiologinio atsinaujinančiosios energijos šaltinio energijos elektrolizės, Sabatier reakcija

Suslėgtasis sintetinis metanas kibirkštinio uždegimo variklyje

3,3

3,3

Gamtinės dujos, naudojant garo riformingą

Suslėgtasis vandenilis kuro elemente

104,3

104,3

Elektrolizė, kuriai naudojama vien nebiologinio atsinaujinančiosios energijos šaltinio energija

Suslėgtasis vandenilis kuro elemente

9,1

9,1

Anglis

Suslėgtasis vandenilis kuro elemente

234,4

234,4

Anglis, taikant proceso išmesto anglies dioksido surinkimą ir saugojimą

Suslėgtasis vandenilis kuro elemente

52,7

52,7

Iš iškastinių žaliavų gautos plastiko atliekos

Benzinas, dyzelinas arba gazolis

86

86

6.   Elektros energija

Energijos tiekėjams, teikiantiems ataskaitas apie elektrinėse transporto priemonėse ir motocikluose suvartotą elektros energiją, valstybės narės, remdamosi atitinkamais tarptautiniais standartais, turėtų apskaičiuoti nacionalines vidutines kuro būvio ciklo numatytąsias vertes.

Kitu atveju valstybės narės gali leisti savo tiekėjams nustatyti elektros energijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo vertes (gCO2eq/MJ) pagal duomenis, kuriuos valstybės narės praneša remdamosi:

a)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1099/2008 (10);

b)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 525/2013 (11);

c)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 666/2014 (12).

7.   Žaliavos komercinis pavadinimas

Šalis

Žaliavos komercinis pavadinimas

ANI

Siera (masės %)

Abu Dabis

Al Bunduq

38,5

1,1

Abu Dabis

Mubarraz

38,1

0,9

Abu Dabis

Murban

40,5

0,8

Abu Dabis

Zakum (Žemyninis Zakumas/Abu Dabio Marina)

40,6

1

Abu Dabis

Umm Shaif (Abu Dabio Marina)

37,4

1,5

Abu Dabis

Arzanah

44

0

Abu Dabis

Abu Al Bu Khoosh

31,6

2

Abu Dabis

Murban Bottoms

21,4

Nėra duomenų

Abu Dabis

Top Murban

21

Nėra duomenų

Abu Dabis

Upper Zakum

34,4

1,7

Alžyras

Arzew

44,3

0,1

Alžyras

Hassi Messaoud

42,8

0,2

Alžyras

Zarzaitine

43

0,1

Alžyras

Algerian

44

0,1

Alžyras

Skikda

44,3

0,1

Alžyras

Saharan Blend

45,5

0,1

Alžyras

Hassi Ramal

60

0,1

Alžyras

Algerian Condensate

64,5

Nėra duomenų

Alžyras

Algerian Mix

45,6

0,2

Alžyras

Algerian Condensate (Arzevas)

65,8

0

Alžyras

Algerian Condensate (Bedžaja)

65,0

0

Alžyras

Top Algerian

24,6

Nėra duomenų

Angola

Cabinda

31,7

0,2

Angola

Takula

33,7

0,1

Angola

Soyo Blend

33,7

0,2

Angola

Mandji

29,5

1,3

Angola

Malongo (Vakarų)

26

Nėra duomenų

Angola

Cavala-1

42,3

Nėra duomenų

Angola

Sulele (Pietų-1)

38,7

Nėra duomenų

Angola

Palanca

40

0,14

Angola

Malongo (Šiaurės)

30

Nėra duomenų

Angola

Malongo (Pietų)

25

Nėra duomenų

Angola

Nemba

38,5

0

Angola

Girassol

31,3

Nėra duomenų

Angola

Kuito

20

Nėra duomenų

Angola

Hungo

28,8

Nėra duomenų

Angola

Kissinje

30,5

0,37

Angola

Dalia

23,6

1,48

Angola

Gimboa

23,7

0,65

Angola

Mondo

28,8

0,44

Angola

Plutonio

33,2

0,036

Angola

Saxi Batuque Blend

33,2

0,36

Angola

Xikomba

34,4

0,41

Argentina

Tierra del Fuego

42,4

Nėra duomenų

Argentina

Santa Cruz

26,9

Nėra duomenų

Argentina

Escalante

24

0,2

Argentina

Canadon Seco

27

0,2

Argentina

Hidra

51,7

0,05

Argentina

Medanito

34,93

0,48

Armėnija

Armenian Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Australija

Jabiru

42,3

0,03

Australija

Kooroopa (Juros periodo)

42

Nėra duomenų

Australija

Talgeberry (Juros periodo)

43

Nėra duomenų

Australija

Talgeberry (Vėlyvojo kreidos periodo)

51

Nėra duomenų

Australija

Woodside Condensate

51,8

Nėra duomenų

Australija

Saladin-3 (viršutinis Barou telkinių sluoksnis)

49

Nėra duomenų

Australija

Harriet

38

Nėra duomenų

Australija

Skua-3 (Čaliso telkinys)

43

Nėra duomenų

Australija

Barrow Island

36,8

0,1

Australija

Northwest Shelf Condensate

53,1

0

Australija

Jackson Blend

41,9

0

Australija

Cooper Basin

45,2

0,02

Australija

Griffin

55

0,03

Australija

Buffalo Crude

53

Nėra duomenų

Australija

Cossack

48,2

0,04

Australija

Elang

56,2

Nėra duomenų

Australija

Enfield

21,7

0,13

Australija

Gippsland (Baso sąsiauris)

45,4

0,1

Azerbaidžanas

Azeri Light

34,8

0,15

Bahreinas

Bahrain Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Baltarusija

Belarus Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Beninas

Seme

22,6

0,5

Beninas

Benin Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Belizas

Belize Light Crude

40

Nėra duomenų

Belizas

Belize Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Bolivija

Bolivian Condensate

58,8

0,1

Brazilija

Garoupa

30,5

0,1

Brazilija

Sergipano

25,1

0,4

Brazilija

Campos Basin

20

Nėra duomenų

Brazilija

Urucu (Amazonės viršupys)

42

Nėra duomenų

Brazilija

Marlim

20

Nėra duomenų

Brazilija

Brazil Polvo

19,6

1,14

Brazilija

Roncador

28,3

0,58

Brazilija

Roncador Heavy

18

Nėra duomenų

Brazilija

Albacora East

19,8

0,52

Brunėjus

Seria Light

36,2

0,1

Brunėjus

Champion

24,4

0,1

Brunėjus

Champion Condensate

65

0,1

Brunėjus

Brunei LS Blend

32

0,1

Brunėjus

Brunei Condensate

65

Nėra duomenų

Brunėjus

Champion Export

23,9

0,12

Kamerūnas

Kole Marine Blend

34,9

0,3

Kamerūnas

Lokele

21,5

0,5

Kamerūnas

Moudi Light

40

Nėra duomenų

Kamerūnas

Moudi Heavy

21,3

Nėra duomenų

Kamerūnas

Ebome

32,1

0,35

Kamerūnas

Cameroon Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Kanada

Peace River Light

41

Nėra duomenų

Kanada

Peace River Medium

33

Nėra duomenų

Kanada

Peace River Heavy

23

Nėra duomenų

Kanada

Manyberries

36,5

Nėra duomenų

Kanada

Federated Light ir Medium

40,7

Nėra duomenų

Kanada

Pembina

33

Nėra duomenų

Kanada

Bells Hill Lake

32

Nėra duomenų

Kanada

Fosterton Condensate

63

Nėra duomenų

Kanada

Rangeland Condensate

67,3

Nėra duomenų

Kanada

Redwater

35

Nėra duomenų

Kanada

Lloydminster

20,7

2,8

Kanada

Wainwright-Kinsella

23,1

2,3

Kanada

Bow River Heavy

26,7

2,4

Kanada

Fosterton

21,4

3

Kanada

Smiley-Coleville

22,5

2,2

Kanada

Midale

29

2,4

Kanada

Milk River Pipeline

36

1,4

Kanada

Ipl-Mix Sweet

40

0,2

Kanada

Ipl-Mix Sour

38

0,5

Kanada

Ipl Condensate

55

0,3

Kanada

Aurora Light

39,5

0,4

Kanada

Aurora Condensate

65

0,3

Kanada

Reagan Field

35

0,2

Kanada

Synthetic Canada

30,3

1,7

Kanada

Cold Lake

13,2

4,1

Kanada

Cold Lake Blend

26,9

3

Kanada

Canadian Federated

39,4

0,3

Kanada

Chauvin

22

2,7

Kanada

Gcos

23

Nėra duomenų

Kanada

Gulf Alberta L & M

35,1

1

Kanada

Light Sour Blend

35

1,2

Kanada

Lloyd Blend

22

2,8

Kanada

Peace River Condensate

54,9

Nėra duomenų

Kanada

Sarnium Condensate

57,7

Nėra duomenų

Kanada

Saskatchewan Light

32,9

Nėra duomenų

Kanada

Sweet Mixed Blend

38

0,5

Kanada

Syncrude

32

0,1

Kanada

Rangeland – South L & M

39,5

0,5

Kanada

Northblend Nevis

34

Nėra duomenų

Kanada

Canadian Common Condensate

55

Nėra duomenų

Kanada

Canadian Common

39

0,3

Kanada

Waterton Condensate

65,1

Nėra duomenų

Kanada

Panuke Condensate

56

Nėra duomenų

Kanada

Federated Light ir Medium

39,7

2

Kanada

Wabasca

23

Nėra duomenų

Kanada

Hibernia

37,3

0,37

Kanada

BC Light

40

Nėra duomenų

Kanada

Boundary

39

Nėra duomenų

Kanada

Albian Heavy

21

Nėra duomenų

Kanada

Koch Alberta

34

Nėra duomenų

Kanada

Terra Nova

32,3

Nėra duomenų

Kanada

Echo Blend

20,6

3,15

Kanada

Western Canadian Blend

19,8

3

Kanada

Western Canadian Select

20,5

3,33

Kanada

White Rose

31,0

0,31

Kanada

Access

22

Nėra duomenų

Kanada

Premium Albian Synthetic Heavy

20,9

Nėra duomenų

Kanada

Albian Residuum Blend (ARB)

20,03

2,62

Kanada

Christina Lake

20,5

3

Kanada

CNRL

34

Nėra duomenų

Kanada

Husky Synthetic Blend

31,91

0,11

Kanada

Premium Albian Synthetic (PAS)

35,5

0,04

Kanada

Seal Heavy (SH)

19,89

4,54

Kanada

Suncor Synthetic A (OSA)

33,61

0,178

Kanada

Suncor Synthetic H (OSH)

19,53

3,079

Kanada

Peace Sour

33

Nėra duomenų

Kanada

Western Canadian Resid

20,7

Nėra duomenų

Kanada

Christina Dilbit Blend

21,0

Nėra duomenų

Kanada

Christina Lake Dilbit

38,08

3,80

Čadas

Doba Blend (pirminės gavybos)

24,8

0,14

Čadas

Doba Blend (vėlesnės gavybos)

20,8

0,17

Čilė

Chile Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Kinija

Taching (Dačingas)

33

0,1

Kinija

Shengli

24,2

1

Kinija

Beibu

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Kinija

Chengbei

17

Nėra duomenų

Kinija

Lufeng

34,4

Nėra duomenų

Kinija

Xijiang

28

Nėra duomenų

Kinija

Wei Zhou

39,9

Nėra duomenų

Kinija

Liu Hua

21

Nėra duomenų

Kinija

Boz Hong

17

0,282

Kinija

Peng Lai

21,8

0,29

Kinija

Xi Xiang

32,18

0,09

Kolumbija

Onto

35,3

0,5

Kolumbija

Putamayo

35

0,5

Kolumbija

Rio Zulia

40,4

0,3

Kolumbija

Orito

34,9

0,5

Kolumbija

Cano-Limon

30,8

0,5

Kolumbija

Lasmo

30

Nėra duomenų

Kolumbija

Cano Duya-1

28

Nėra duomenų

Kolumbija

Corocora-1

31,6

Nėra duomenų

Kolumbija

Suria Sur-1

32

Nėra duomenų

Kolumbija

Tunane-1

29

Nėra duomenų

Kolumbija

Casanare

23

Nėra duomenų

Kolumbija

Cusiana

44,4

0,2

Kolumbija

Vasconia

27,3

0,6

Kolumbija

Castilla Blend

20,8

1,72

Kolumbija

Cupiaga

43,11

0,082

Kolumbija

South Blend

28,6

0,72

Kongas (Brazavilis)

Emeraude

23,6

0,5

Kongas (Brazavilis)

Djeno Blend

26,9

0,3

Kongas (Brazavilis)

Viodo Marina-1

26,5

Nėra duomenų

Kongas (Brazavilis)

Nkossa

47

0,03

Kongas (Kinšasa)

Muanda

34

0,1

Kongas (Kinšasa)

Congo/Zaire

31,7

0,1

Kongas (Kinšasa)

Coco

30,4

0,15

Dramblio Kaulo Krantas

Espoir

31,4

0,3

Dramblio Kaulo Krantas

Lion Cote

41,1

0,101

Danija

Dan

30,4

0,3

Danija

Gorm

33,9

0,2

Danija

Danish North Sea

34,5

0,26

Dubajus

Dubai (Fatehas)

31,1

2

Dubajus

Margham Light

50,3

0

Ekvadoras

Oriente

29,2

1

Ekvadoras

Quito

29,5

0,7

Ekvadoras

Santa Elena

35

0,1

Ekvadoras

Limoncoha-1

28

Nėra duomenų

Ekvadoras

Frontera-1

30,7

Nėra duomenų

Ekvadoras

Bogi-1

21,2

Nėra duomenų

Ekvadoras

Napo

19

2

Ekvadoras

Napo Light

19,3

Nėra duomenų

Egiptas

Belayim

27,5

2,2

Egiptas

El Morgan

29,4

1,7

Egiptas

Rhas Gharib

24,3

3,3

Egiptas

Gulf of Suez Mix

31,9

1,5

Egiptas

Geysum

19,5

Nėra duomenų

Egiptas

East Gharib (J-1)

37,9

Nėra duomenų

Egiptas

Mango-1

35,1

Nėra duomenų

Egiptas

Rhas Budran

25

Nėra duomenų

Egiptas

Zeit Bay

34,1

0,1

Egiptas

East Zeit Mix

39

0,87

Pusiaujo Gvinėja

Zafiro

30,3

Nėra duomenų

Pusiaujo Gvinėja

Alba Condensate

55

Nėra duomenų

Pusiaujo Gvinėja

Ceiba

30,1

0,42

Gabonas

Gamba

31,8

0,1

Gabonas

Mandji

30,5

1,1

Gabonas

Lucina Marine

39,5

0,1

Gabonas

Oguendjo

35

Nėra duomenų

Gabonas

Rabi-Kouanga

34

0,6

Gabonas

T'Catamba

44,3

0,21

Gabonas

Rabi

33,4

0,06

Gabonas

Rabi Blend

34

Nėra duomenų

Gabonas

Rabi Light

37,7

0,15

Gabonas

Etame Marin

36

Nėra duomenų

Gabonas

Olende

17,6

1,54

Gabonas

Gabonian Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Gruzija

Georgian Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Gana

Bonsu

32

0,1

Gana

Salt Pond

37,4

0,1

Gvatemala

Coban

27,7

Nėra duomenų

Gvatemala

Rubelsanto

27

Nėra duomenų

Indija

Bombay High

39,4

0,2

Indonezija

Minas (Sumatron Light)

34,5

0,1

Indonezija

Ardjuna

35,2

0,1

Indonezija

Attaka

42,3

0,1

Indonezija

Suri

18,4

0,2

Indonezija

Sanga Sanga

25,7

0,2

Indonezija

Sepinggan

37,9

0,9

Indonezija

Walio

34,1

0,7

Indonezija

Arimbi

31,8

0,2

Indonezija

Poleng

43,2

0,2

Indonezija

Handil

32,8

0,1

Indonezija

Jatibarang

29

0,1

Indonezija

Cinta

33,4

0,1

Indonezija

Bekapai

40

0,1

Indonezija

Katapa

52

0,1

Indonezija

Salawati

38

0,5

Indonezija

Duri (Sumatran Heavy)

21,1

0,2

Indonezija

Sembakung

37,5

0,1

Indonezija

Badak

41,3

0,1

Indonezija

Arun Condensate

54,5

Nėra duomenų

Indonezija

Udang

38

0,1

Indonezija

Klamono

18,7

1

Indonezija

Bunya

31,7

0,1

Indonezija

Pamusian

18,1

0,2

Indonezija

Kerindigan

21,6

0,3

Indonezija

Melahin

24,7

0,3

Indonezija

Bunyu

31,7

0,1

Indonezija

Camar

36,3

Nėra duomenų

Indonezija

Cinta Heavy

27

Nėra duomenų

Indonezija

Lalang

40,4

Nėra duomenų

Indonezija

Kakap

46,6

Nėra duomenų

Indonezija

Sisi-1

40

Nėra duomenų

Indonezija

Giti-1

33,6

Nėra duomenų

Indonezija

Ayu-1

34,3

Nėra duomenų

Indonezija

Bima

22,5

Nėra duomenų

Indonezija

Padang Isle

34,7

Nėra duomenų

Indonezija

Intan

32,8

Nėra duomenų

Indonezija

Sepinggan – Yakin Mixed

31,7

0,1

Indonezija

Widuri

32

0,1

Indonezija

Belida

45,9

0

Indonezija

Senipah

51,9

0,03

Iranas

Iranian Light

33,8

1,4

Iranas

Iranian Heavy

31

1,7

Iranas

Soroosh (Cyrus)

18,1

3,3

Iranas

Dorrood (Darius)

33,6

2,4

Iranas

Rostam

35,9

1,55

Iranas

Salmon (Sassan)

33,9

1,9

Iranas

Foroozan (Fereidoon)

31,3

2,5

Iranas

Aboozar (Ardeshir)

26,9

2,5

Iranas

Sirri

30,9

2,3

Iranas

Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

27,1

2,5

Iranas

Bahr/Nowruz

25,0

2,5

Iranas

Iranian Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Irakas

Basrah Light (Persijos įlanka)

33,7

2

Irakas

Kirkuk (Persijos įlanka)

35,1

1,9

Irakas

Mishrif (Persijos įlanka)

28

Nėra duomenų

Irakas

Bai Hasson (Persijos įlanka)

34,1

2,4

Irakas

Basrah Medium (Persijos įlanka)

31,1

2,6

Irakas

Basrah Heavy (Persijos įlanka)

24,7

3,5

Irakas

Kirkuk Blend (Persijos įlanka)

35,1

2

Irakas

N. Rumalia (Persijos įlanka)

34,3

2

Irakas

Ras el Behar

33

Nėra duomenų

Irakas

Basrah Light (Raudonoji jūra)

33,7

2

Irakas

Kirkuk (Raudonoji jūra)

36,1

1,9

Irakas

Mishrif (Raudonoji jūra)

28

Nėra duomenų

Irakas

Bai Hasson (Raudonoji jūra)

34,1

2,4

Irakas

Basrah Medium (Raudonoji jūra)

31,1

2,6

Irakas

Basrah Heavy (Raudonoji jūra)

24,7

3,5

Irakas

Kirkuk Blend (Raudonoji jūra)

34

1,9

Irakas

N. Rumalia (Raudonoji jūra)

34,3

2

Irakas

Ratawi

23,5

4,1

Irakas

Basrah Light (Turkija)

33,7

2

Irakas

Kirkuk (Turkija)

36,1

1,9

Irakas

Mishrif (Turkija)

28

Nėra duomenų

Irakas

Bai Hasson (Turkija)

34,1

2,4

Irakas

Basrah Medium (Turkija)

31,1

2,6

Irakas

Basrah Heavy (Turkija)

24,7

3,5

Irakas

Kirkuk Blend (Turkija)

34

1,9

Irakas

N. Rumalia (Turkija)

34,3

2

Irakas

FAO Blend

27,7

3,6

Kazachstanas

Kumkol

42,5

0,07

Kazachstanas

CPC Blend

44,2

0,54

Kuveitas

Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

31,4

2,5

Kuveitas

Magwa (ankstyvojo Juros periodo)

38

Nėra duomenų

Kuveitas

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Libija

Bu Attifel

43,6

0

Libija

Amna (aukšto stingimo taško)

36,1

0,2

Libija

Brega

40,4

0,2

Libija

Sirtica

43,3

0,43

Libija

Zueitina

41,3

0,3

Libija

Bunker Hunt

37,6

0,2

Libija

El Hofra

42,3

0,3

Libija

Dahra

41

0,4

Libija

Sarir

38,3

0,2

Libija

Zueitina Condensate

65

0,1

Libija

El Sharara

42,1

0,07

Malaizija

Miri Light

36,3

0,1

Malaizija

Tembungo

37,5

Nėra duomenų

Malaizija

Labuan Blend

33,2

0,1

Malaizija

Tapis

44,3

0,1

Malaizija

Tembungo

37,4

0

Malaizija

Bintulu

26,5

0,1

Malaizija

Bekok

49

Nėra duomenų

Malaizija

Pulai

42,6

Nėra duomenų

Malaizija

Dulang

39

0,037

Mauritanija

Chinguetti

28,2

0,51

Meksika

Isthmus

32,8

1,5

Meksika

Maya

22

3,3

Meksika

Olmeca

39

Nėra duomenų

Meksika

Altamira

16

Nėra duomenų

Meksika

Topped Isthmus

26,1

1,72

Nyderlandai

Alba

19,59

Nėra duomenų

Neutrali zona

Eocene (Wafra)

18,6

4,6

Neutrali zona

Hout

32,8

1,9

Neutrali zona

Khafji

28,5

2,9

Neutrali zona

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Neutrali zona

Ratawi

23,5

4,1

Neutrali zona

Neutral Zone Mix

23,1

Nėra duomenų

Neutrali zona

Khafji Blend

23,4

3,8

Nigerija

Forcados Blend

29,7

0,3

Nigerija

Escravos

36,2

0,1

Nigerija

Brass River

40,9

0,1

Nigerija

Qua Iboe

35,8

0,1

Nigerija

Bonny Medium

25,2

0,2

Nigerija

Pennington

36,6

0,1

Nigerija

Bomu

33

0,2

Nigerija

Bonny Light

36,7

0,1

Nigerija

Brass Blend

40,9

0,1

Nigerija

Gilli Gilli

47,3

Nėra duomenų

Nigerija

Adanga

35,1

Nėra duomenų

Nigerija

Iyak-3

36

Nėra duomenų

Nigerija

Antan

35,2

Nėra duomenų

Nigerija

OSO

47

0,06

Nigerija

Ukpokiti

42,3

0,01

Nigerija

Yoho

39,6

Nėra duomenų

Nigerija

Okwori

36,9

Nėra duomenų

Nigerija

Bonga

28,1

Nėra duomenų

Nigerija

ERHA

31,7

0,21

Nigerija

Amenam Blend

39

0,09

Nigerija

Akpo

45,17

0,06

Nigerija

EA

38

Nėra duomenų

Nigerija

Agbami

47,2

0,044

Norvegija

Ekofisk

43,4

0,2

Norvegija

Tor

42

0,1

Norvegija

Statfjord

38,4

0,3

Norvegija

Heidrun

29

Nėra duomenų

Norvegija

Norwegian Forties

37,1

Nėra duomenų

Norvegija

Gullfaks

28,6

0,4

Norvegija

Oseberg

32,5

0,2

Norvegija

Norne

33,1

0,19

Norvegija

Troll

28,3

0,31

Norvegija

Draugen

39,6

Nėra duomenų

Norvegija

Sleipner Condensate

62

0,02

Omanas

Oman Export

36,3

0,8

Papua Naujoji Gvinėja

Kutubu

44

0,04

Peru

Loreto

34

0,3

Peru

Talara

32,7

0,1

Peru

High Cold Test

37,5

Nėra duomenų

Peru

Bayovar

22,6

Nėra duomenų

Peru

Low Cold Test

34,3

Nėra duomenų

Peru

Carmen Central-5

20,7

Nėra duomenų

Peru

Shiviyacu-23

20,8

Nėra duomenų

Peru

Mayna

25,7

Nėra duomenų

Filipinai

Nido

26,5

Nėra duomenų

Filipinai

Philippines Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Kataras

Dukhan

41,7

1,3

Kataras

Qatar Marine

35,3

1,6

Kataras

Qatar Land

41,4

Nėra duomenų

Ras Al Khaimah

Rak Condensate

54,1

Nėra duomenų

Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Rusija

Urals

31

2

Rusija

Russian Export Blend

32,5

1,4

Rusija

M100

17,6

2,02

Rusija

M100 Heavy

16,67

2,09

Rusija

Siberian Light

37,8

0,4

Rusija

E4 (Gravenshon)

19,84

1,95

Rusija

E4 Heavy

18

2,35

Rusija

Purovsky Condensate

64,1

0,01

Rusija

Sokol

39,7

0,18

Saudo Arabija

Light (Persijos įlanka)

33,4

1,8

Saudo Arabija

Heavy (Persijos įlanka) (Safanija)

27,9

2,8

Saudo Arabija

Medium (Persijos įlanka) (Chursanija)

30,8

2,4

Saudo Arabija

Extra Light (Persijos įlanka) (Beris)

37,8

1,1

Saudo Arabija

Light (Yanbu)

33,4

1,2

Saudo Arabija

Heavy (Yanbu)

27,9

2,8

Saudo Arabija

Medium (Yanbu)

30,8

2,4

Saudo Arabija

Berri (Yanbu)

37,8

1,1

Saudo Arabija

Medium (Zulufas/Marijanas)

31,1

2,5

Šardža

Mubarek Šardža

37

0,6

Šardža

Sharjah Condensate

49,7

0,1

Singapūras

Rantau

50,5

0,1

Ispanija

Amposta Marina North

37

Nėra duomenų

Ispanija

Casablanca

34

Nėra duomenų

Ispanija

El Dorado

26,6

Nėra duomenų

Sirija

Syrian Straight

15

Nėra duomenų

Sirija

Thayyem

35

Nėra duomenų

Sirija

Omar Blend

38

Nėra duomenų

Sirija

Omar

36,5

0,1

Sirija

Syrian Light

36

0,6

Sirija

Souedie

24,9

3,8

Tailandas

Erawan Condensate

54,1

Nėra duomenų

Tailandas

Sirikit

41

Nėra duomenų

Tailandas

Nang Nuan

30

Nėra duomenų

Tailandas

Bualuang

27

Nėra duomenų

Tailandas

Benchamas

42,4

0,12

Trinidadas ir Tobagas

Galeota Mix

32,8

0,3

Trinidadas ir Tobagas

Trintopec

24,8

Nėra duomenų

Trinidadas ir Tobagas

Land/Trinmar

23,4

1,2

Trinidadas ir Tobagas

Calypso Miscellaneous

30,84

0,59

Tunisas

Zarzaitine

41,9

0,1

Tunisas

Ashtart

29

1

Tunisas

El Borma

43,3

0,1

Tunisas

Ezzaouia-2

41,5

Nėra duomenų

Turkija

Turkish Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Ukraina

Ukraine Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Jungtinė Karalystė

Auk

37,2

0,5

Jungtinė Karalystė

Beatrice

38,7

0,05

Jungtinė Karalystė

Brae

33,6

0,7

Jungtinė Karalystė

Buchan

33,7

0,8

Jungtinė Karalystė

Claymore

30,5

1,6

Jungtinė Karalystė

S.V. (Brent)

36,7

0,3

Jungtinė Karalystė

Tartan

41,7

0,6

Jungtinė Karalystė

Tern

35

0,7

Jungtinė Karalystė

Magnus

39,3

0,3

Jungtinė Karalystė

Dunlin

34,9

0,4

Jungtinė Karalystė

Fulmar

40

0,3

Jungtinė Karalystė

Hutton

30,5

0,7

Jungtinė Karalystė

N.W. Hutton

36,2

0,3

Jungtinė Karalystė

Maureen

35,5

0,6

Jungtinė Karalystė

Murchison

38,8

0,3

Jungtinė Karalystė

Ninian Blend

35,6

0,4

Jungtinė Karalystė

Montrose

40,1

0,2

Jungtinė Karalystė

Beryl

36,5

0,4

Jungtinė Karalystė

Piper

35,6

0,9

Jungtinė Karalystė

Forties

36,6

0,3

Jungtinė Karalystė

Brent Blend

38

0,4

Jungtinė Karalystė

Flotta

35,7

1,1

Jungtinė Karalystė

Thistle

37

0,3

Jungtinė Karalystė

S.V. (Ninian)

38

0,3

Jungtinė Karalystė

Argyle

38,6

0,2

Jungtinė Karalystė

Heather

33,8

0,7

Jungtinė Karalystė

South Birch

38,6

Nėra duomenų

Jungtinė Karalystė

Wytch Farm

41,5

Nėra duomenų

Jungtinė Karalystė

Cormorant North

34,9

0,7

Jungtinė Karalystė

Cormorant South (Cormorant „A“)

35,7

0,6

Jungtinė Karalystė

Alba

19,2

Nėra duomenų

Jungtinė Karalystė

Foinhaven

26,3

0,38

Jungtinė Karalystė

Schiehallion

25,8

Nėra duomenų

Jungtinė Karalystė

Captain

19,1

0,7

Jungtinė Karalystė

Harding

20,7

0,59

JAV Aliaska

ANS

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV Koloradas

Niobrara

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV Naujoji Meksika

Four Corners

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV Šiaurės Dakota

Bakken

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV Šiaurės Dakota

North Dakota Sweet

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV Teksasas

WTI

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV Teksasas

Eagle Ford

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV Juta

Covenant

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis išorinis kontinentinis šelfas (IKŠ)

Beta

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis IKŠ

Carpinteria

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis IKŠ

Dos Cuadras

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis IKŠ

Hondo

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis IKŠ

Hueneme

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis IKŠ

Pescado

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis IKŠ

Point Arguello

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis IKŠ

Point Pedernales

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis IKŠ

Sacate

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis IKŠ

Santa Clara

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis IKŠ

Sockeye

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Uzbekistanas

Uzbekistan Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Venesuela

Jobo (Monagas)

12,6

2

Venesuela

Lama Lamar

36,7

1

Venesuela

Mariago

27

1,5

Venesuela

Ruiz

32,4

1,3

Venesuela

Tucipido

36

0,3

Venesuela

Venez Lot 17

36,3

0,9

Venesuela

Mara 16/18

16,5

3,5

Venesuela

Tia Juana Light

32,1

1,1

Venesuela

Tia Juana Med 26

24,8

1,6

Venesuela

Officina

35,1

0,7

Venesuela

Bachaquero

16,8

2,4

Venesuela

Cento Lago

36,9

1,1

Venesuela

Lagunillas

17,8

2,2

Venesuela

La Rosa Medium

25,3

1,7

Venesuela

San Joaquin

42

0,2

Venesuela

Lagotreco

29,5

1,3

Venesuela

Lagocinco

36

1,1

Venesuela

Boscan

10,1

5,5

Venesuela

Leona

24,1

1,5

Venesuela

Barinas

26,2

1,8

Venesuela

Sylvestre

28,4

1

Venesuela

Mesa

29,2

1,2

Venesuela

Ceuta

31,8

1,2

Venesuela

Lago Medio

31,5

1,2

Venesuela

Tigre

24,5

Nėra duomenų

Venesuela

Anaco Wax

41,5

0,2

Venesuela

Santa Rosa

49

0,1

Venesuela

Bombai

19,6

1,6

Venesuela

Aguasay

41,1

0,3

Venesuela

Anaco

43,4

0,1

Venesuela

BCF-Bach/Lag17

16,8

2,4

Venesuela

BCF-Bach/Lag21

20,4

2,1

Venesuela

BCF-21.9

21,9

Nėra duomenų

Venesuela

BCF-24

23,5

1,9

Venesuela

BCF-31

31

1,2

Venesuela

BCF Blend

34

1

Venesuela

Bolival Coast

23,5

1,8

Venesuela

Ceuta/Bach 18

18,5

2,3

Venesuela

Corridor Block

26,9

1,6

Venesuela

Cretaceous

42

0,4

Venesuela

Guanipa

30

0,7

Venesuela

Lago Mix Med.

23,4

1,9

Venesuela

Larosa/Lagun

23,8

1,8

Venesuela

Menemoto

19,3

2,2

Venesuela

Cabimas

20,8

1,8

Venesuela

BCF-23

23

1,9

Venesuela

Oficina/Mesa

32,2

0,9

Venesuela

Pilon

13,8

2

Venesuela

Recon (Venez)

34

Nėra duomenų

Venesuela

102 Tj (25)

25

1,6

Venesuela

Tjl Cretaceous

39

0,6

Venesuela

Tia Juana Pesado (Heavy)

12,1

2,7

Venesuela

Mesa-Recon

28,4

1,3

Venesuela

Oritupano

19

2

Venesuela

Hombre Pintado

29,7

0,3

Venesuela

Merey

17,4

2,2

Venesuela

Lago Light

41,2

0,4

Venesuela

Laguna

11,2

0,3

Venesuela

Bach/Ceuta Mix

24

1,2

Venesuela

Bachaquero 13

13

2,7

Venesuela

Ceuta – 28

28

1,6

Venesuela

Temblador

23,1

0,8

Venesuela

Lagomar

32

1,2

Venesuela

Taparito

17

Nėra duomenų

Venesuela

BCF-Heavy

16,7

Nėra duomenų

Venesuela

BCF-Medium

22

Nėra duomenų

Venesuela

Caripito Blend

17,8

Nėra duomenų

Venesuela

Laguna/Ceuta Mix

18,1

Nėra duomenų

Venesuela

Morichal

10,6

Nėra duomenų

Venesuela

Pedenales

20,1

Nėra duomenų

Venesuela

Quiriquire

16,3

Nėra duomenų

Venesuela

Tucupita

17

Nėra duomenų

Venesuela

Furrial-2 (E. Venezuela)

27

Nėra duomenų

Venesuela

Curazao Blend

18

Nėra duomenų

Venesuela

Santa Barbara

36,5

Nėra duomenų

Venesuela

Cerro Negro

15

Nėra duomenų

Venesuela

BCF22

21,1

2,11

Venesuela

Hamaca

26

1,55

Venesuela

Zuata 10

15

Nėra duomenų

Venesuela

Zuata 20

25

Nėra duomenų

Venesuela

Zuata 30

35

Nėra duomenų

Venesuela

Monogas

15,9

3,3

Venesuela

Corocoro

24

Nėra duomenų

Venesuela

Petrozuata

19,5

2,69

Venesuela

Morichal 16

16

Nėra duomenų

Venesuela

Guafita

28,6

0,73

Vietnamas

Bach Ho (White Tiger)

38,6

0

Vietnamas

Dai Hung (Big Bear)

36,9

0,1

Vietnamas

Rang Dong

37,7

0,5

Vietnamas

Ruby

35,6

0,08

Vietnamas

Su Tu Den (Black Lion)

36,8

0,05

Jemenas

North Yemeni Blend

40,5

Nėra duomenų

Jemenas

Alif

40,4

0,1

Jemenas

Maarib Lt.

49

0,2

Jemenas

Masila Blend

30–31

0,6

Jemenas

Shabwa Blend

34,6

0,6

Bet kuri

Naftingieji skalūnai

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Bet kuri

Skalūnų nafta

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Bet kuri

Gamtinės dujos: tiekiama vamzdynais iš šaltinio

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Bet kuri

Gamtinės dujos: iš suskystintų gamtinių dujų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Bet kuri

Skalūnų dujos: tiekiama vamzdynais iš šaltinio

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Bet kuri

Anglys

Nėra duomenų

Nėra duomenų


(1)  2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis (OL L 197, 2009 7 29, p. 24).

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB (OL L 9, 2009 1 14, p. 12).

(3)  JEC konsorciumą sudaro Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JTC), EUCAR (Automobilių gamintojų asociacija moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai Europoje) ir CONCAWE (Europos naftos bendrovių asociacija aplinkai, sveikatai ir perdirbimo saugai).

(4)  http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf.

(5)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 443/2009 nustatantis naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (OL L 140, 2009 6 5, p. 1).

(6)  2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 600/2012 dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitų ir tonkilometrių duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL L 181, 2012 7 12, p. 1).

(7)  2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL L 181, 2012 7 12, p. 30).

(8)  1995 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2964/95 įdiegiantis žalios naftos importo ir pristatymo į Bendriją registravimą (OL L 310, 1995 12 22, p. 5).

(9)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

(10)  2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos (OL L 304, 2008 11 14, p. 1).

(11)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 13).

(12)  2014 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 666/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 nustatomi esminiai Sąjungos apskaitos sistemos reikalavimai ir atsižvelgiama į visuotinio atšilimo potencialo pokyčius ir tarptautiniu mastu sutartų apskaitos ataskaitų rengimo gairių pakeitimus (OL L 179, 2014 6 19, p. 26).


II PRIEDAS

IŠKASTINIO KURO STANDARTINIO BAZINIO LYGIO SKAIČIAVIMAS

Skaičiavimo metodas

a)

Kuro standartinis bazinis lygis skaičiuojamas remiantis Sąjungos iškastinio kuro sąnaudų benzinui, dyzelinui, gazoliui, suskystintoms naftos dujoms ir suslėgtosioms gamtinėms dujoms gaminti vidurkiu:

Formula

čia:

 

x reiškia įvairias kuro rūšis ir energijos rūšis, kurios patenka į šios direktyvos taikymo sritį, nurodytus toliau esančioje lentelėje;

 

GHGix yra per metus rinkoje parduoto kuro x arba energijos, patenkančių į šios direktyvos taikymo sritį, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas, išreikštas gCO2eq/MJ. Vartojamos I priedo 2 dalies 5 punkte pateiktos iškastinio kuro vertės;

 

MJx yra kiekvienos kuro rūšies bendras energijos kiekis, pateiktas ir paverstas iš pranešto kuro x kiekio, išreikštas megadžauliais.

b)

Sąnaudų duomenys

Vertei skaičiuoti taikomi sąnaudų duomenys:

Kuras

Energijos sąnaudos (MJ)

Šaltinis

dyzelinas

7 894 969 × 106

2010 m. valstybių narių ataskaita JTBKKK

ne kelių transporto priemonėms skirtas gazolis

240 763 × 106

benzinas

3 844 356 × 106

suskystintos naftos dujos

217 563 × 106

suslėgtosios gamtinės dujos

51 037 × 106

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas

Kuro standartinis bazinis lygis 2010 m. yra 94,1 gCO2eq/MJ.


III PRIEDAS

VALSTYBIŲ NARIŲ ATSKAITOMYBĖ KOMISIJAI

1.

Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų metų gruodžio 31 d. turi pateikti 3 punkte išvardytus duomenis. Šiuos duomenis reikia pateikti apie visų rūšių kurą ir energiją, pateikiamus kiekvienos valstybės narės rinkai. Kai kelių rūšių biodegalai maišomi su iškastiniu kuru, turi būti pranešti duomenys apie kiekvienos rūšies biodegalus.

2.

3 punkte išvardyti duomenys turi būti pranešti atskirai kiekvienai kuro ar energijos rūšiai, kurias konkrečios valstybės narės rinkai pateikė tiekėjai (įskaitant jungtinius tiekėjus, vykdančius veiklą vienoje valstybėje narėje).

3.

Apie kiekvienos rūšies kurą ir energiją valstybės narės Komisijai turi pateikti šiuos duomenis, kurie turi būti susumuoti pagal 2 punktą ir taip, kaip apibrėžta I priede:

a)

kuro arba energijos rūšis;

b)

kuro arba elektros energijos kiekis;

c)

šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas;

d)

ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas;

e)

kilmė;

f)

pirkimo vieta.


IV PRIEDAS

INFORMACIJOS TEIKIMO SIEKIANT PRANEŠAMŲ DUOMENŲ NUOSEKLUMO FORMA

Kuras. Pavieniai tiekėjai

Įrašas

Jungtinės ataskaitos (TAIP/NE)

Šalis

Tiekėjas1

Kuro rūšis7

Kuro KN kodas7

Kiekis2

Vidutinis ŠESD intensyvumas

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas5

Sumažinimas palyginti su 2010 m. vidurkiu

litrais

energija

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN kodas

ŠESD intensyvumas4

Žaliava

KN kodas

ŠESD intensyvumas4

Tvarus (TAIP/NE)

 

Komponentas F.1 (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.1 (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

Komponentas F.n (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.m (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN kodas2

ŠESD intensyvumas4

Žaliava

KN kodas2

ŠESD intensyvumas4

Tvarus (TAIP/NE)

 

Komponentas F.1 (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.1 (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

Komponentas F.n (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.m (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

 


Kuras. Jungtiniai tiekėjai

Įrašas

Jungtinės ataskaitos (TAIP/NE)

Šalis

Tiekėjas1

Kuro rūšis7

Kuro KN kodas7

Kiekis2

Vidutinis ŠESD intensyvumas

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas5

Sumažinimas palyginti su 2010 m. vidurkiu

litrais

energija

I

TAIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpinė suma

 

 

 

 

 

 

KN kodas

ŠESD intensyvumas4

Žaliava

KN kodas

ŠESD intensyvumas4

Tvarus (TAIP/NE)

 

Komponentas F.1 (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.1 (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

Komponentas F.n (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.m (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

 

x

TAIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpinė suma

 

 

 

 

 

 

KN kodas2

ŠESD intensyvumas4

Žaliava

KN kodas2

ŠESD intensyvumas4

Tvarus (TAIP/NE)

 

Komponentas F.1 (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.1 (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

Komponentas F.n (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.m (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

 


Elektros energija

Jungtinės ataskaitos

Šalis

Tiekėjas1

Energijos rūšis7

Kiekis6

ŠESD intensyvumas

Sumažinimas palyginti su 2010 m. vidurkiu

energija

NE

 

 

 

 

 

 


Informacija apie jungtinius tiekėjus

 

Šalis

Tiekėjas1

Energijos rūšis7

Kiekis6

ŠESD intensyvumas

Sumažinimas palyginti su 2010 m. vidurkiu

energija

TAIP

 

 

 

 

 

 

TAIP

 

 

 

 

 

 

 

Tarpinė suma

 

 

 

 

 


Kilmė. Pavieniai tiekėjai8

1 įrašas

F.1 komponentas

1 įrašas

F.n komponentas

k įrašas

F.1 komponentas

k įrašas

F.n komponentas

Žaliavos komercinis pavadinimas

ANI sunkis3

Tonos

Žaliavos komercinis pavadinimas

ANI sunkis3

Tonos

Žaliavos komercinis pavadinimas

ANI sunkis3

Tonos

Žaliavos komercinis pavadinimas

ANI sunkis3

Tonos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 įrašas

B.1 komponentas

1 įrašas

B.m komponentas

k įrašas

B.1 komponentas

k įrašas

B.m komponentas

Biologinis gamybos būdas

ANI sunkis3

Tonos

Biologinis gamybos būdas

ANI sunkis3

Tonos

Biologinis gamybos būdas

ANI sunkis3

Tonos

Biologinis gamybos būdas

ANI sunkis3

Tonos