ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 92

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. balandžio 8d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. balandžio 7 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/548, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane

1

 

*

2015 m. balandžio 7 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/549, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

12

 

*

2015 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/550, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Fränkischer Grünkern (SKVN)]

18

 

*

2015 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/551, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Miel des Cévennes (SGN)]

19

 

*

2015 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/552, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 1,3-dichlorpropeno, bifenokso, dimetenamido-p, proheksadiono, tolilfluanido ir trifluralino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai ( 1 )

20

 

*

2015 m. balandžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/553, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga cerevizanas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

86

 

 

2015 m. balandžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/554, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

89

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. balandžio 7 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/555, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane

91

 

*

2015 m. balandžio 7 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/556, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui

101

 

*

2015 m. kovo 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/557, kuriuo dėl Kinijos įrašo trečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir jų spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąraše iš dalies keičiamas Sprendimo 2004/211/EB I priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 2070)  ( 1 )

107

 

*

2015 m. balandžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/558, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 2160)  ( 1 )

109

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

8.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/548

2015 m. balandžio 7 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį,

atsižvelgdama į 2011 m. balandžio 12 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane (1), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. balandžio 12 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 359/2011;

(2)

remdamasi Tarybos sprendimo 2011/235/BUSP (2) peržiūros rezultatais, Taryba nusprendė, kad jame numatytos ribojamosios priemonės turėtų būti atnaujintos iki 2016 m. balandžio 13 d.;

(3)

Taryba taip pat padarė išvadą, kad reikėtų atnaujinti Reglamento (ES) Nr. 359/2011 I priede pateiktus įrašus, susijusius su tam tikrais asmenimis ir vienu subjektu;

(4)

be to, nebėra priežasčių palikti du asmenis Reglamento (ES) Nr. 359/2011 I priede pateiktame asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąraše;

(5)

taip pat reikėtų išbraukti vieną įrašą, susijusį su asmeniu, jau įtrauktu į Reglamento (ES) Nr. 359/2011 I priedą;

(6)

Reglamento (ES) Nr. 359/2011 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) Nr. 359/2011 I priedas iš dalies keičiamas, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. balandžio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. RINKĒVIČS


(1)  OL L 100, 2011 4 14, p. 1.

(2)  2011 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane (OL L 100, 2011 4 14, p. 51).


PRIEDAS

1.

Iš Tarybos reglamento (ES) Nr. 359/2011 I priede pateikto sąrašo išbraukiami su toliau nurodytais asmenimis susiję įrašai:

42.

HEYDARI Nabiollah

70.

REZVANI Gholomani

72.

ELAHI Mousa Khalil

2.

Tarybos reglamento (ES) Nr. 359/2011 I priede pateikti įrašai, susiję su toliau nurodytais asmenimis ir subjektu, pakeičiami toliau nurodytais įrašais:

Asmenys

 

Pavardė, vardas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

10.

RADAN Ahmad-Reza

Gimimo vieta: Isfahanas (Iranas) – Gimimo data: 1963 m.

Policijos strateginių studijų centro vadovas, buvęs Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojas (iki 2014 m. birželio mėn.). Nuo 2008 m. eidamas Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojo pareigas A. R. Radan buvo atsakingas už policijos pajėgų įvykdytą protestų dalyvių mušimą, žudymą, savavališkus areštus ir sulaikymą.

2011 4 12

13.

TAEB Hossein

Gimimo vieta: Teheranas – Gimimo data: 1963 m.

Islamo revoliucijos gvardijos vado pavaduotojas, atsakingas už žvalgybą. Buvęs Basij vadas (iki 2009 m. spalio mėn.). Jo vadovaujamos pajėgos dalyvavo vykdant masinį taikių protestų dalyvių mušimą, žudymą, sulaikymą ir kankinimą.

2011 4 12

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Buvęs Mašhado teisminių institucijų vadovas (iki 2014 m. rugsėjo mėn.). Tikėtina, kad šiuo metu vyksta jo perkėlimo į kitas pareigas procesas. Jam prižiūrint teismo procesai vyko skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių ir remiantis spaudimu ir kankinimu išgautais prisipažinimais. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

15.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

Gimimo vieta: Najafabad (Nadžafabadas) (Iranas) – Gimimo data: 1945 m.

Ekspertų asamblėjos narys ir Aukščiausiojo Vadovo atstovas Markazi (centrinėje) provincijoje. Buvęs Irano generalinis prokuroras (iki 2009 m. rugsėjo mėn.), taip pat buvęs žvalgybos ministras Khatami prezidentavimo metu.

Eidamas Irano generalinio prokuroro pareigas jis nurodė vykdyti parodomuosius teismo procesus po pirmųjų porinkiminių protestų ir juos prižiūrėjo; tų procesų metu kaltinamieji negalėjo pasinaudoti savo teisėmis ir advokato paslaugomis. Be to, jis atsakingas už Karizako įstaigoje vykdytus prievartos veiksmus.

2011 4 12

16.

HADDAD Hassan (kitas vardas – Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Buvęs Teherano revoliucinio teismo (26 poskyris) teisėjas. Jis buvo atsakingas už sulaikytųjų bylas, susijusias su porinkiminėmis krizėmis, ir nuolat grasino sulaikytųjų šeimoms, kad jos tylėtų. Jis padėjo išduoti sulaikymo orderius Karizako įkalinimo įstaigai. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi.

2011 4 12

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Buvęs Teherano revoliucinio teismo teisėjas. Jis dalyvavo teisiant protestų dalyvius. Teisminės institucijos jį apklausė dėl Karizako įstaigoje vykdytų prievartos veiksmų. Jis padėjo išduoti sulaikymo orderius, kad sulaikytieji būtų išsiųsti į Karizako įkalinimo įstaigą. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi.

2011 4 12

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Gimimo vieta: Yazd (Jazdas) (Iranas) – Gimimo data: 1953 m.

Teherano generalinis prokuroras nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. Dolatabadi prokuratūra apkaltino daug protestų dalyvių, įskaitant 2009 m. gruodžio mėn. Ašūros dienos protestų dalyvius. Jis įsakė uždaryti Karroubi biurą 2009 m. rugsėjo mėn., areštuoti kelis reformistinių pažiūrų politikus ir uždraudė dvi reformistines politines partijas 2010 m. birželio mėn. Jo prokuratūra apkaltino protestų dalyvius Muharebeh nusikaltimu arba priešiškumu Dievui (už šį nusikaltimą skiriama mirties bausmė) ir neleido tinkamai teisti mirties bausmei pasmerktų asmenų. Jo prokuratūra taip pat veikė prieš reformistus, žmogaus teisių aktyvistus ir žiniasklaidos atstovus ir juos areštavo dalyvaudama platesniame susidorojimo su politine opozicija procese.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad (dar žinomas kaip NASSERIAN)

 

Teisėjas, Teherano revoliucinio teismo (28 poskyris) vadovas. Jis atsakingas už porinkimines bylas. Jis skyrė ilgalaikio įkalinimo bausmes per neteisingą socialiniams, politiniams aktyvistams ir žurnalistams iškeltų bylų nagrinėjimą ir kelias mirties bausmes protestų dalyviams ir socialiniams bei politiniams aktyvistams.

2011 4 12

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Gimimo vieta: Ejiyeh – Gimimo data: apie 1956 m.

Irano generalinis prokuroras nuo 2009 m. rugsėjo mėn. ir teisminių institucijų atstovas spaudai, taip pat buvęs žvalgybos ministras per 2009 m. rinkimus. 2009 m. rinkimų metu jam einant žvalgybos ministro pareigas jo vadovaujami žvalgybos agentai buvo atsakingi už šimtų aktyvistų, žurnalistų, disidentų ir reformistinių pažiūrų politikų sulaikymą, kankinimą ir melagingų prisipažinimų išgavimą darant spaudimą. Be to, politiniai asmenys buvo priversti melagingai prisipažinti per nepakeliamas kvotas, kurių metu buvo kankinama, naudojama prievarta, šantažas ir grasinama šeimos nariams.

2011 4 12

22.

MORTAZAVI Said

Gimimo vieta: Meybod (Meibodas), Yazd (Jazdas) (Iranas) – Gimimo data: 1967 m.

Buvęs Teherano generalinis prokuroras (iki 2009 m. rugpjūčio mėn.).

Eidamas Teherano generalinio prokuroro pareigas išdavė bendrąjį orderį šimtams aktyvistų, žurnalistų ir studentų sulaikyti. 2010 m. sausio mėn. parlamentinio tyrimo metu nustatyta, kad jis tiesiogiai atsakingas už trijų kalinių, kurie vėliau mirė kalinimo įstaigoje, sulaikymą. Jis buvo nušalintas nuo šių pareigų 2010 m. rugpjūčio mėn. Irano teisminėms institucijoms atlikus tyrimą, koks buvo jo vaidmuo, susijęs su trijų vyrų, po rinkimų sulaikytų pagal jo orderius, mirtimi. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi.

2011 4 12

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teherano revoliucinio teismo (26 poskyris) teisėjas. Jis atsakingas už porinkimines bylas, skyrė ilgalaikes įkalinimo bausmes neteisingai nagrinėjant žmogaus teisių aktyvistams iškeltas bylas ir kelias mirties bausmes protestų dalyviams.

2011 4 12

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Aukščiausiojo Teismo teisėjas. Buvęs Mašhado revoliucinio teismo vyriausiasis teisėjas. Jo jurisdikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Teherano teisminių institucijų vadovas. Buvęs Irano kalėjimų organizacijos vadovas. Eidamas šias pareigas jis prisidėjo prie politinių protestų dalyvių masinio sulaikymo ir padėjo nuslėpti prievartos veiksmus įkalinimo sistemoje.

2011 4 12

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Irano kovos su narkotikais štabo generalinis direktorius. Buvęs Teherano policijos vadas. Jam vadovaujant policija buvo atsakinga už be teismo vykdomą prievartą prieš įtariamuosius jų suėmimo ir ikiteisminio kalinimo metu. 2009 m. birželio mėn. Teherano policija taip pat dalyvavo reiduose prieš Teherano universiteto bendrabučius, kurių metu, Irano Parlamento (Majlis) komisijos duomenimis, policija ir Basiji pajėgos sužeidė daugiau nei 100 studentų.

2011 10 10

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (dar žinomas kaip: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Nuo 2014 m. balandžio mėn. Teisėjų drausminio teismo patarėjas. Buvęs Teherano teisminių institucijų pirmininkas. Būdamas Teherano teisminių institucijų pirmininku, buvo atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, savavališkus areštus, draudimą kaliniams naudotis savo teisėmis ir išaugusį egzekucijų skaičių.

2011 10 10

37.

BANESHI Jaber

 

Irano teisminių institucijų patarėjas. Buvęs Širazo prokuroras (iki 2012 m.). Atsakingas už neproporcingą ir vis dažnesnį mirties bausmės skyrimą, nes yra paskyręs dešimtis mirties bausmių. 2008 m. buvo prokuroru sprogdinimų Širaze byloje, kuria režimas pasinaudojo tam, kad nuteistų mirties bausme keletą režimo oponentų.

2011 10 10

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Isfahano prokuroro pavaduotojas. Prisidėjo prie procesų, kuriuose atsakovams buvo neleista pasinaudoti teise į teisingą bylos nagrinėjimą, pvz., Abdollah Fathi, kurio teismo metu 2010 m. kovo mėn. M. R. Habibi neatsižvelgė į jo teisę būti išklausytam ir į jo psichinės sveikatos problemas, o 2011 m. gegužės mėn. jam buvo įvykdyta mirties bausmė. Todėl jis prisidėjo prie sunkaus teisės į tinkamą procesą pažeidimo ir prie neproporcingo bei vis dažnesnio mirties bausmės naudojimo ir to, kad nuo 2011 m. pradžios labai padaugėjo egzekucijų.

2011 10 10

41.

HEJAZI Mohammad

Gimimo vieta: Ispahan (Isfahanas) – Gimimo data: 1956 m.

Būdamas ginkluotųjų pajėgų vado pavaduotoju, jis atliko svarbų vaidmenį bauginant Irano „priešus“ ir jiems grasinant, taip pat bombarduojant Irako kurdų kaimus. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Sarollah korpuso Teherane vadas ir buvęs Basij pajėgų vadas, jis atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų po rinkimų įvykusio susidorojimo su protestų dalyviais metu.

2011 10 10

47.

KHALILOLLAHI Moussa (dar žinomas kaip: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Tebrizo prokuroras. Dalyvavo Sakineh Mohammadi-Ashtiani byloje ir prisidėjo prie sunkių teisės į tinkamą procesą pažeidimų.

2011 10 10

48.

MAHSOULI Sadeq (dar žinomas kaip: MAHSULI, Sadeq)

Gimimo vieta: Oroumieh (Urmija) (Iranas) – Gimimo data: 1959–1960 m.

Buvusio prezidento ir dabartinio Tikslingumo tarybos nario Mahmoud Ahmadinejad patarėjas ir Atkaklumo fronto narys. 2009–2011 m. gerovės ir socialinės apsaugos ministras. Iki 2009 m. rugpjūčio mėn. – vidaus reikalų ministras. Būdamas vidaus reikalų ministru, S. Mahsouli vadovavo visoms policijos pajėgoms, Vidaus reikalų ministerijos saugumo agentams ir civiliais drabužiais apsirengusiems agentams. Jo vadovaujamos pajėgos buvo atsakingos už Teherano universiteto bendrabučių užpuolimą 2009 m. birželio 14 d. ir studentų kankinimą ministerijos rūsyje (liūdnai pagarsėjusiame 4 rūsio aukšte). Kiti protestuotojai patyrė didelį smurtą Karizako kalinimo centre, kurį valdė S. Mahsouli vadovaujamos policijos pajėgos.

2011 10 10

49.

MALEKI Mojtaba

 

Kermanšacho prokuroras. Jis prisidėjo prie to, kad Irane dramatiškai padaugėjo mirties bausmės skyrimo atvejų, be kita ko, buvo kaltintoju nagrinėjant septynių kalinių bylas; jie buvo nuteisti už prekybą narkotikais ir tą pačią dieną (2010 m. sausio 3 d.) pakarti Kermanšacho centriniame kalėjime.

2011 10 10

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Gimimo vieta: Selseleh (Selselė) (Iranas) – Gimimo data: 1964 m.

Nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komiteto narys. Lorestano provincijos parlamentinis atstovas. Parlamentinės užsienio ir saugumo politikos komisijos narys. Buvęs Evino kalėjimo vadovas (iki 2012 m.). H. Souri einant Evino kalėjimo vadovo pareigas, kankinimas ten buvo įprasta praktika. 209 bloke daugelis aktyvistų laikomi už taikią pasipriešinimo valdančiajai Vyriausybei veiklą.

2011 10 10

53.

TALA Hossein (dar žinomas kaip: TALA Hosseyn)

 

Irano parlamento narys. Buvęs Teherano provincijos generalgubernatorius (Farmandar) (iki 2010 m. rugsėjo mėn.), jis buvo atsakingas už policijos pajėgų įsikišimą ir represijas prieš demonstrantus.

2010 m. gruodžio mėn. gavo apdovanojimą už savo vaidmenį po rinkimų vykusiose represijose.

2011 10 10

54.

TAMADDON Morteza (dar žinomas kaip: TAMADON Morteza)

Gimimo vieta: Shahr Kord-Isfahan (Šahre Kordas – Isfahanas) – Gimimo data: 1959 m.

Teherano provincijos Viešojo saugumo tarybos vadovas. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Teherano provincijos generalgubernatorius.

Kaip gubernatoriui ir Teherano provincijos Viešojo saugumo tarybos vadovui, jam tenka bendra atsakomybė už visą Islamo revoliucijos gvardijos represinę veiklą Teherano provincijoje, įskaitant susidorojimą su politinių protestų dalyviais nuo 2009 m. birželio mėn.

2011 10 10

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz

 

Teherano provincijos baudžiamojo teismo teisėjas. Buvęs Evino teismo pirmosios kolegijos teisėjas. Sprendė keletą bylų prieš demonstrantus, be kita ko, Abdol-Reza Ghanbari, 2010 m. sausio mėn. suimto ir už savo politinę veiklą mirties bausme nuteisto mokytojo bylą. Evino pirmosios instancijos teismas įkurtas Evino kalėjimo teritorijoje, o jo įkūrimą 2010 m. kovo mėn. palankiai įvertino Jafari Dolatabadi. Šiame kalėjime kai kurie kaltinamieji yra izoliuoti, su jais blogai elgiamasi ir jie verčiami daryti melagingus pareiškimus.

2011 10 10

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Gimimo vieta: Mashad (Mašadas) (Iranas) – Gimimo data: 1952 m.

Generalinio prokuroro pavaduotojas, atsakingas už politinius ir saugumo klausimus. Buvęs teisingumo ministras (2009–2013 m.).

Jam būnant teisingumo ministru sąlygos Irano kalėjimuose gerokai pablogėjo ir nebeatitiko priimtų tarptautinių standartų, taip pat paplito blogas elgesys su kaliniais. Be to, jis atliko itin svarbų vaidmenį bauginant ir persekiojant Irano diasporą, nes pranešė apie specialaus teismo, kuriam pavesta nagrinėti už šalies ribų gyvenančių iraniečių bylas, sukūrimą. Jis taip pat prižiūrėjo staigų mirties bausmės įvykdymo atvejų padidėjimą Irane, įskaitant Vyriausybės nepaskelbtus slaptus mirties bausmės vykdymo atvejus ir mirties bausmės vykdymą už su narkotikais susijusius nusikaltimus.

2011 10 10

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (dar žinomas kaip: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed ir Sayyid)

Gimimo vieta: Rafsanjan (Rafsandžanas), Kerman (Kermanas) – Gimimo data: 1961 m.

Buvusio prezidento ir dabartinio Tikslingumo tarybos nario Mahmoud Ahmadinejad patarėjas. Buvęs kultūros ir islamiškojo mokymo ministras (2009–2013 m.) Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos narys, prisidėjo prie represijų prieš žurnalistus.

2011 10 10

61.

MOSLEHI Heydar (dar žinomas kaip: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Gimimo vieta: Isfahan (Isfahanas) (Iranas) – Gimimo data: 1956 m.

Organizacijos, atsakingos už leidinius apie dvasininkų vaidmenį karo metu, vadovas. Buvęs žvalgybos ministras (2009–2013 m.).

Jam vadovaujant Žvalgybos ministerija toliau vykdė dažnus savavališkus protestų dalyvių ir disidentų sulaikymus ir persekiojimą. Žvalgybos ministerija valdo Evino kalėjimo 209 bloką, kuriame už taikią pasipriešinimo valdančiajai Vyriausybei veiklą kalinami daugelis aktyvistų. Žvalgybos ministerijos tardytojai 209 bloke kalinamus asmenis muša ir naudoja prieš juos psichinę bei seksualinę prievartą.

2011 10 10

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Gimimo vieta: Dezful (Dezfulas) (Iranas) – Gimimo data: 1959 m. liepos 22 d.

Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) vadovas (iki 2014 m. lapkričio mėn.). Tikėtina, kad šiuo metu vyksta jo perkėlimo į kitas pareigas procesas. Eidamas pareigas IRIB, jis buvo atsakingas už visus programų sudarymo sprendimus. 2009 m. rugpjūčio mėn. ir 2011 m. gruodžio mėn. IRIB transliavo prievarta išgautus kalinių prisipažinimus ir kelis „parodomuosius procesus“. Tokie veiksmai akivaizdžiai pažeidžia tarptautines nuostatas dėl teisingo teismo proceso ir teisę į tinkamą procesą.

2012 3 23

63.

TAGHIPOUR Reza

Gimimo vieta: Maragheh (Maragė) (Iranas) – Gimimo data: 1957 m.

Teherano miesto tarybos narys. Buvęs informacijos ir ryšių ministras (2009–2012 m.).

Eidamas informacijos ministro pareigas jis buvo vienas iš aukščiausių pareigūnų, atsakingų už cenzūrą, taip pat už veiklos internete ir visų rūšių ryšių palaikymo (ypač mobiliaisiais telefonais) kontrolę. Apklausdami politinius kalinius, tardytojai naudoja jų asmens duomenis, laiškus ir ryšių palaikymo informaciją. Kelis kartus po 2009 m. prezidento rinkimų ir vykstant gatvės demonstracijoms, buvo atjungtos mobiliojo ryšio linijos ir užblokuotas tekstinių pranešimų siuntimas, slopinami palydovinės televizijos kanalai, sustabdytas arba bent jau sulėtintas interneto ryšio paslaugų teikimas vietose.

2012 3 23

64.

KAZEMI Toraj

 

Technologijų ir ryšių policijos pulkininkas; jis paskelbė Vyriausybei dirbančių įsilaužėlių verbavimo kampaniją, kad būtų geriau kontroliuojama internete skleidžiama informacija ir trikdomas „kenksmingų“ interneto svetainių veikimas.

2012 3 23

65.

LARIJANI Sadeq

Gimimo vieta: Najaf (Nadžafas) (Irakas) – Gimimo data: 1960 m. Arba 1961 m. rugpjūčio mėn.

Teisminių institucijų vadovas. Teisminių institucijų vadovas turi patvirtinti ir pasirašyti visas qisas (atpildo bausmes), hodoud (bausmes už nusikaltimus Dievui) ir ta'zirat (bausmes už nusikaltimus valstybei). Tai, be kita ko, apima nuosprendžius, kuriais skiriama mirties bausmė, plakimas ir galūnių nupjovimas. Eidamas šias pareigas, jis asmeniškai pasirašė daug mirties nuosprendžių, prieštaraujančių tarptautiniams standartams, įskaitant nuosprendžius dėl užmėtymo akmenimis, dėl mirties bausmės įvykdymo pakariant ir pasmaugiant, dėl mirties bausmės vykdymo nepilnamečiams ir dėl viešo mirties bausmių vykdymo, pvz., dėl kalinių pakorimo ant tiltų tūkstantinių minių akivaizdoje.

Jis taip pat leido vykdyti nuosprendžius dėl fizinių bausmių, pvz., nupjauti galūnes ir lašinti rūgštį į nuteistųjų akis. Sadeq Larijani pradėjus eiti pareigas, itin padidėjo politinių kalinių, žmogaus teisių gynėjų ir mažumų atstovų savavališkų sulaikymų skaičius. Nuo 2009 m. taip pat labai padidėjo įvykdytų mirties bausmių skaičius. Sadeq Larijani taip pat yra atsakingas už sistemingus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimus Irano teisminiame procese.

2012 3 23

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Priklauso Aukščiausiojo Vadovo artimiausių asmenų ratui ir yra vienas iš asmenų, atsakingų už protestų malšinimo, vykdomo nuo 2009 m., planavimą, taip pat yra susijęs su asmenimis, atsakingais už protestų malšinimą.

2012 3 23

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Gimimo vieta: Dezful (Dezfulas) (Iranas) – Gimimo data: 1954 m.

Pasaulinio Holokausto fondo, įsteigto 2006 m. įvykusioje Tarptautinėje pasaulinio Holokausto vertinimo peržiūros konferencijoje, už kurios surengimą Irano Vyriausybės vardu buvo atsakingas M. A. Ramin, Generalinis sekretorius. Iki 2013 m. gruodžio mėn. ėjo už spaudą atsakingo viceministro pareigas, todėl buvo pagrindinis už cenzūrą atsakingas asmuo; tiesiogiai atsakingas už daugelio reformas remiančių spaudos leidinių („Etemad“, „Etemad-e Melli“, „Shargh“ ir kt.) uždarymą, nepriklausomos spaudos profesinės sąjungos uždarymą, žurnalistų bauginimą arba suėmimus.

2012 3 23

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Gimimo vieta: Meibod (Meibodas) (Iranas) – Gimimo data: 1967 m.

Antro didžiausio Irano miesto Mašhado, kur reguliariai viešai vykdoma mirties bausmė, meras. Buvęs vidaus reikalų viceministras, atsakingas už politinius reikalus. Buvo atsakingas už vadovavimą represijoms prieš asmenis, ginančius savo įstatymines teises, įskaitant žodžio laisvę. Vėliau 2012 m. parlamento rinkimams ir 2013 m. prezidento rinkimams paskirtas Irano rinkimų komiteto vadovu.

2012 3 23

73.

FAHRADI Ali

 

Karadžo prokuroras. Atsakingas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, buvo kaltintoju teismo procesuose, kuriuose skirta mirties bausmė. Jo buvimo prokuroru laikotarpiu Karadžo regione įvykdyta daug mirties bausmės nuosprendžių.

2012 3 23

74.

REZVANMA- NESH Ali

 

Prokuroras. Atsakingas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, buvo susijęs su mirties bausmės įvykdymu nepilnamečiui.

2012 3 23

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Gynybos ministerijos saugumo tarnybos vadovas. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos apsaugos ir saugumo tarnybos vadovas (iki 2012 m. kovo mėn.). Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos žvalgybos tarnybos vadovas (iki 2009 m. spalio mėn.). Dalyvavo slopinant žodžio laisvę, be kita ko, susijęs su asmenimis, atsakingais už tinklaraštininkų/žurnalistų suėmimu 2004 m.; taip pat pranešama, kad dalyvavo malšinant 2009 m. protestus po rinkimų.

2012 03 23

77.

JAFARI Reza

Gimimo data: 1967 m.

Nuo 2012 m. Teisėjų drausminio teismo patarėjas. „Nusikalstamo interneto turinio nustatymo komiteto“- įstaigos, atsakingos už interneto svetainių ir socialinės žiniasklaidos cenzūrą, narys. Buvęs specialios persekiojimo už elektroninius nusikaltimus tarnybos vadovas (2007–2012 m.). Buvo atsakingas už žodžio laisvės slopinimą, be kita ko, suimant ir kalinant tinklaraštininkus bei žurnalistus ir vykdant jų baudžiamąjį persekiojimą. Su sulaikytais elektroniniais nusikaltimais įtariamais asmenimis buvo blogai elgiamasi ir jiems nebuvo užtikrintas teisingas teismo procesas.

2012 3 23

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

 

Šiaurinės Teherano dalies bendrosios kompetencijos teismo teisėjas. Buvęs Teherano prokuratūros vadovas. Teherano provincijos Kalėjimų reikalų biuro vadovo pavaduotojas. Buvęs Teherano prokuroro pavaduotojas (iki 2013 m.). Jis vadovavo Evino baudžiamojo persekiojimo centrui. Buvo atsakingas už tai, kad žmogaus teisių gynėjams ir politiniams kaliniams nebuvo leidžiama naudotis savo teisėmis, įskaitant lankymo teisę bei kitas kalinių teises.

2012 3 23

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Evino kalėjimo vadovas, paskirtas 2012 m. viduryje. Paskyrus jį vadovu pablogėjo sąlygos kalėjime ir pranešama apie suintensyvėjusį netinkamą elgesį su kaliniais. 2012 m. spalio mėn. devynios kalinės paskelbė bado streiką protestuodamos dėl to, kad kalėjimo prižiūrėtojai pažeidžia jų teises ir žiauriai elgiasi.

2013 3 12

80.

KIASATI Morteza

 

Ahvazo revoliucinio teismo (4 poskyris) teisėjas, paskyręs mirties bausmes keturiems politiniams kaliniams arabams: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (trys broliai) ir Ali Sharifi. Jie buvo sulaikyti, kankinami ir pakarti be tinkamo proceso. Šie atvejai ir tinkamo proceso nebuvimas buvo nurodyti JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių Irane klausimais 2012 m. rugsėjo 13 d. pranešime, JT Generalinio Sekretoriaus 2012 m. rugpjūčio 22 d. pranešime dėl Irano.

2013 3 12

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Ahvazo revoliucinio teismo (2 poskyris) teisėjas, 2012 m. kovo 17 d. paskyręs mirties bausmes penkiems ahvaziečiams arabams (Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka) už „nacionaliniam saugumui pavojingą veiklą“ ir „priešiškumą Dievui“. 2013 m. sausio 9 d. Irano Aukščiausiasis Teismas bausmes patvirtino. Šie penki asmenys daugiau nei metus buvo sulaikyti nepateikus kaltinimų, kankinami ir nuteisti be tinkamo proceso.

2013 3 12

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (dar žinomas kaip: Haj-agha Sarafraz)

Gimimo data: apytiksliai 1963 m. Gimimo vieta: Teheranas. Gyvenamoji vieta: Teheranas. Darbo vieta: IRIB ir Press TV būstinė, Teheranas

Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) pirmininkas. Buvęs IRIB World Service ir Press TV vadovas, atsakingas už visus sprendimus dėl programų sudarymo. Glaudžiai susijęs su valstybės saugumo aparatu. Jam vadovaujant Press TV kartu su IRIB bendradarbiavo su Irano saugumo tarnybomis bei prokurorais ir savaitinės programos „Iranas šiandien“ metu transliavo prievarta išgautus sulaikytųjų prisipažinimus, įskaitant Irano ir Kanados žurnalisto bei filmų kūrėjo Maziar Bahari prisipažinimą. Nepriklausoma ryšių reguliavimo tarnyba OFCOM 2011 m. Jungtinėje Karalystėje skyrė 100 000 GBP baudą Press TV už M. Bahari prisipažinimo, kuris buvo filmuojamas kalėjime naudojant prievartą prieš m. Bahari, transliavimą. Todėl M. Sarafraz bendradarbiavo pažeidžiant teisę į tinkamą procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą.

2013 3 12

83.

JAFARI, Asadollah

 

Mazandarano provincijos prokuroras, atsakingas už neteisėtus bahajų sulaikymus ir jų teisių pažeidimus nuo pirminio sulaikymo iki laikymo vienutėse Žvalgybos įkalinimo centre. Dokumentais patvirtinti šeši konkretūs atvejai, kai buvo pažeistas tinkamas procesas. A. Jafari buvo kaltintoju bylose, po kurių daugeliui nuteistų asmenų įvykdyta mirties bausmė, įskaitant viešo mirties bausmės vykdymo atvejus.

2013 3 12

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Tebrizo revoliucinio teismo (1 poskyris) teisėjas. Atsakingas už žurnalistams, azerbaidžaniečių etninės mažumos atstovams ir darbuotojų teisių aktyvistams skirtas sunkias bausmes, apkaltinus juos šnipinėjimu, nacionaliniam saugumui pavojinga veikla, propaganda prieš Irano režimą ir Irano vadovo įžeidimu. Jo nuosprendžiai dažnai buvo priimami nesilaikant tinkamo proceso, o iš sulaikytųjų buvo prievarta išgaunami neteisingi prisipažinimai. Daug dėmesio sulaukė byla, susijusi su 20 darbininkų savanorių, kurie teikė pagalbą po žemės drebėjimo, įvykusio 2012 m. rugpjūčio mėn. Irane; jis jiems skyrė įkalinimo bausmes už tai, kad jie bandė padėti žemės drebėjimo aukoms. Teismas nusprendė, kad darbininkai kalti dėl „bendradarbiavimo organizuojant sambūrį ir sąmokslą siekiant įvykdyti nusikaltimus prieš nacionalinį saugumą“.

2013 3 12

86.

MUSAVI- TABAR, Seyyed Reza

 

Širazo revoliucinės prokuratūros vadovas. Atsakingas už politinių aktyvistų, žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų, bahajų ir sąžinės kalinių neteisėtus sulaikymus ir netinkamą elgesį su jais; jie buvo persekiojami, kankinami, tardomi, jiems nebuvo leista turėti advokatų ir neužtikrintas tinkamas procesas. S. R. Musavi-Tabar pasirašinėjo teismo sprendimus liūdnai pagarsėjusioje Įkalinimo įstaigoje Nr. 100 (vyrų kalėjimas), įskaitant sprendimą bahają kalinę Raha Sabet trejiems metams uždaryti į vienutę.

2013 3 12

Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo centras (kitas pavadinimas: Kovos su elektroniniais nusikaltimais biuras arba Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija) (angl. Centre to Investigate Organized Crime (kitas pavadinimas: Cyber Crime Office arba Cyber Police)

Vieta: Teheranas (Iranas). Interneto svetainė: http://www.cyberpolice.ir

2011 m. sausio mėn. įsteigta Irano kovos su elektroniniais nusikaltimais policija yra Irano Islamo Respublikos policijos padalinys; jam vadovauja Esmail Ahmadi-Moqaddam (įtrauktas į sąrašą). E. Ahmadi-Moqaddam pabrėžė, kad Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija užsiims antirevoliucinėmis ir disidentų grupėmis, kurios 2009 m. naudojosi internetiniais socialiniais tinklais, kad sukeltų protestus prieš dar kartą išrinktą Prezidentą Mahmoud Ahmadinejad. 2012 m. sausio mėn. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija paskelbė naujas interneto kavinėms skirtas gaires, pagal kurias naudotojai turi pateikti asmeninę informaciją, kurią kavinių savininkai turi saugoti šešis mėnesius; jie taip pat turi saugoti naudotojų aplankytų interneto svetainių sąrašą. Be to, pagal taisykles reikalaujama, kad kavinių savininkai įrengtų apsauginę vaizdo stebėjimo sistemą ir šešis mėnesius saugotų įrašus.

Pagal šias naujas taisykles gali būti užvestas žurnalas, kurį valdžios institucijos gali naudoti norėdamos susekti aktyvistus arba bet kokį asmenį, kurio veikla laikoma pavojinga nacionaliniam saugumui. 2012 m. birželio mėn. Irano žiniasklaida pranešė, kad Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija pradės taikyti priemones prieš virtualiuosius privačiuosius tinklus (VPN). 2012 m. spalio 30 d. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija be orderio suėmė tinklaraštininką Sattar Beheshti dėl „socialiniuose tinkluose ir Facebook vykdomos nacionaliniam saugumui pavojingos veiklos“. S. Beheshti savo tinklaraštyje kritikavo Irano Vyriausybę. 2012 m. lapkričio 3 d. S. Beheshti buvo rastas negyvas savo kalėjimo kameroje; manoma, kad jį mirtinai nukankino Kovos su elektroniniais nusikaltimais policijos pareigūnai.

 


8.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/12


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/549

2015 m. balandžio 7 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (1), ypač į jo 46 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2012 m. kovo 23 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 267/2012;

(2)

2015 m. sausio 22 d. sprendimu sujungtose bylose T-420/11 ir T-56/12 Europos Sąjungos Bendrasis Teismas panaikino Tarybos sprendimus 2011/299/BUSP (2) ir 2011/783/BUSP (3) tiek, kiek jais toliau nurodyti subjektai įtraukti į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, pateiktą Reglamento (ES) Nr. 267/2012 IX priede: „Ocean Capital Administration GmbH“, „First Ocean Administration GmbH“, „First Ocean GmbH & Co. KG“, „Second Ocean Administration GmbH“, „Second Ocean GmbH & Co. KG“, „Third Ocean Administration GmbH“, „Third Ocean GmbH & Co. KG“, „Fourth Ocean Administration GmbH“, „Fourth Ocean GmbH & Co. KG“, „Fifth Ocean Administration GmbH“, „Fifth Ocean GmbH & Co. KG“, „Sixth Ocean Administration GmbH“, „Sixth Ocean GmbH & Co. KG“, „Seventh Ocean Administration GmbH“, „Seventh Ocean GmbH & Co. KG“, „Eighth Ocean Administration GmbH“, „Eighth Ocean GmbH & Co. KG“, „Ninth Ocean Administration GmbH“, „Ninth Ocean GmbH & Co. KG“, „Tenth Ocean Administration GmbH“, „Tenth Ocean GmbH & Co. KG“, „Eleventh Ocean Administration GmbH“, „Eleventh Ocean GmbH & Co. KG“, „Twelfth Ocean Administration GmbH“, „Twelfth Ocean GmbH & Co. KG“, „Thirteenth Ocean Administration GmbH“, „Fourteenth Ocean Administration GmbH“, „Fifteenth Ocean Administration GmbH“, „Sixteenth Ocean Administration GmbH“, „Kerman Shipping Co. Ltd“, „Woking Shipping Investments Ltd“, „Shere Shipping Co. Ltd“, „Tongham Shipping Co. Ltd“, „Uppercourt Shipping Co. Ltd“, „Vobster Shipping Co. Ltd“, „Lancelin Shipping Co. Ltd.“, „IRISL Maritime Training Institute“, „Kheibar Co.“ ir „Kish Shipping Line Manning Co.“;

(3)

remiantis nauju motyvų pareiškimu, 32 iš tų subjektų turėtų būti vėl įtraukti į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(4)

2015 m. sausio 22 d. sprendimu byloje T-176/12 Europos Sąjungos Bendrasis Teismas panaikino Tarybos sprendimą 2012/35/BUSP (4) įtraukti „Bank Tejarat“į Reglamento (ES) Nr. 267/2012 IX priede pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(5)

„Bank Tejarat“, remiantis nauju motyvų pareiškimu, turėtų būti vėl įtrauktas į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(6)

Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 267/2012 IX priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. balandžio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. RINKĒVIČS


(1)  OL L 88, 2012 3 24, p. 1.

(2)  2011 m. gegužės 23 d. Tarybos sprendimas 2011/299/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 136, 2011 5 24, p. 65).

(3)  2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2011/783/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 319, 2011 12 2, p. 71).

(4)  2012 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimas 2012/35/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 19, 2012 1 24, p. 22).


PRIEDAS

1.

Toliau nurodytas subjektas įtraukiamas į Reglamento (ES) Nr. 267/2012 IX priedo I dalyje pateiktą sąrašą:

I.   Asmenys ir subjektai, dalyvaujantys branduolinėje arba su balistinėmis raketomis susijusioje veikloje, ir asmenys bei subjektai, teikiantys paramą Irano Vyriausybei

B.   Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

105.

„Bank Tejarat“

Pašto adresas: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365–5416, Tehran; Tel. 88826690; Teleksas: 226641 TJTA IR; Faks.: 88893641; Interneto svetainė: http://www.tejaratbank.ir

„Bank Tejarat“ teikia didelę paramą Irano Vyriausybei, suteikdamas finansinių išteklių ir finansinių paslaugų, skirtų naftos ir dujų plėtros projektams. Naftos ir dujų sektorius yra svarbus Irano Vyriausybės finansavimo šaltinis, o keletą „Bank Tejarat“ finansuojamų projektų vykdo nuosavybės teise Irano Vyriausybei priklausančių arba jos kontroliuojamų subjektų patronuojamosios įmonės. Be to, „Bank Tejarat“ ir toliau iš dalies nuosavybės teise priklauso Irano Vyriausybei ir yra glaudžiai su ja susijęs, todėl ji gali turėti įtakos „Bank Tejarat“ sprendimams, be kita ko, dėl dalyvavimo finansuojant projektus, kuriuos Irano Vyriausybė laiko svarbiais prioritetais.

Be to, kadangi „Bank Tejarat“ finansuoja įvairius žalios naftos gamybos ir perdirbimo projektus, kuriuos vykdant būtina įsigyti svarbiausią įrangą ir technologijas tiems sektoriams, kurias draudžiama tiekti naudoti Irane, galima nustatyti, kad „Bank Tejarat“ dalyvauja įgyjant draudžiamas prekes ir technologijas.

2015 4 8

2.

Toliau išvardyti subjektai įtraukiami į Reglamento (ES) Nr. 267/2012 IX priedo III dalyje pateiktą sąrašą:

III.   „Islamic Republic of Iran Shipping Lines“ (IRISL) – Irano Islamo Respublikos laivybos linijos

B.   Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

4.

„Ocean Capital Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB 92501 (Vokietija), išduotas 2005 m. sausio 4 d.

Vokietijoje įsisteigusi IRISL kontroliuojančioji bendrovė, kuri nuosavybės teise priklauso IRISL ir yra jos kontroliuojama.

2015 4 8

5.

„First Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94311 (Vokietija), išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

5a.

„First Ocean GmbH & Co. Kg“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102601 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 19 d.; IMO Nr. 9349576

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

6.

„Second Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94312 (Vokietija), išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

6a.

„Second Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102502 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 24 d.; IMO Nr.: 9349588.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

7.

„Third Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94313 (Vokietija), išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

7a.

„Third Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102520 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 29 d. IMO Nr.:9349590

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

8.

„Fourth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94314 (Vokietija), išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

8a.

„Fourth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102600 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 19 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

9.

„Fifth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94315 (Vokietija), išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

9a.

„Fifth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102599 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 19 d.; IMO Nr.: 9349667

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

10.

„Sixth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94316 (Vokietija), išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

10a.

„Sixth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102501 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 24 d.; IMO Nr.: 9349679

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

11.

„Seventh Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94829 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 19 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

11a.

„Seventh Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102655 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 26 d.; IMO Nr.: 9165786

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

12.

„Eighth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94633 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 24 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

12a.

„Eigth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102533 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 1 d.; IMO Nr.: 9165803

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

13.

„Ninth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94698 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 9 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

13a.

„Ninth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102565 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 15 d.; IMO Nr.: 9165798

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

14.

„Tenth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

14a.

„Tenth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102679 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 27 d.; IMO Nr.: 9165815

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

15.

„Eleventh Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94632 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 24 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

15a.

„Eleventh Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102544 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 9 d.; IMO Nr. 9209324

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

16.

„Twelfth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94573 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 18 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

16a.

„Twelfth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102506 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 25 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

17.

„Thirteenth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

18.

„Fourteenth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

19.

„Fifteenth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

20.

„Sixteenth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

37.

„IRISL Maritime Training Institute“

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896–53313, Tehran, Iranas

„IRISL Maritime Training Institute“ nuosavybės teise priklauso IRISL ir yra jos kontroliuojamas; IRISL priklauso 90 % šios bendrovės akcijų, o IRISL atstovas yra direktorių valdybos pirmininko pavaduotojas. Ji dalyvauja rengiant IRISL darbuotojų mokymą.

2015 4 8

39.

„Kheibar Co.“

Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311 Tehran, Iranas

„Kheibar Co.“ nuosavybės teise priklauso IRISL ir yra jos kontroliuojamas; IRISL priklauso 81 % šios bendrovės akcijų, o IRISL atstovas yra direktorių valdybos narys. Ji tiekia atsargines laivų dalis.

2015 4 8

40.

„Kish Shipping Line Manning Co.“

Sanaei Street Kish Island, Iranas

„Kish Shipping Line Manning Co.“ nuosavybės teise priklauso IRISL ir yra jos kontroliuojama. Ji dalyvauja IRISL darbuotojų įdarbinimo ir valdymo veikloje.

2015 4 8


8.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/550

2015 m. kovo 24 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Fränkischer Grünkern (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Vokietijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Fränkischer Grünkern“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Fränkischer Grünkern“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pavadinimas „Fränkischer Grünkern“ (SKVN) įregistruojamas.

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.6 klasei „Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 410, 2014 11 18, p. 12.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


8.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/551

2015 m. kovo 24 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Miel des Cévennes (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Prancūzijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Miel des Cévennes“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Miel de Cévennes“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pavadinimas „Miel des Cévennes“ (SGN) yra įregistruojamas.

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.4 klasei „Kiti gyvūniniai produktai (kiaušiniai, medus, įvairūs pieno produktai, išskyrus sviestą, ir kt.)“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 412, 2014 11 19, p. 4.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


8.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/552

2015 m. balandžio 7 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 1,3-dichlorpropeno, bifenokso, dimetenamido-p, proheksadiono, tolilfluanido ir trifluralino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą, 18 straipsnio 1 dalies b punktą ir 49 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede ir III priedo B dalyje nustatyta didžiausia leidžiamoji dimetenamido-p ir proheksadiono liekanų koncentracija (toliau – DLK). 1,3-dichlorpropeno ir bifenokso DLK nustatyta to reglamento III priedo A dalyje. Tolilfluanido ir trifluralino DLK nustatyta to reglamento V priede;

(2)

1,3-dichlorpropeno neįtraukimas į Tarybos direktyvos 91/414/EEB (2) I priedą numatytas Komisijos sprendime 2011/36/ES (3). Atšauktos visos išduotos augalų apsaugos produktų, kuriuose yra veikliosios medžiagos 1,3-dichlorpropeno, registracijos. Todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 17 straipsnį kartu su to paties reglamento 14 straipsnio 1 dalimi III priede reikėtų išbraukti nustatytą tos veikliosios medžiagos DLK. Tai neturėtų būti taikoma DLK, atitinkančiai Kodekse nustatytą DLK, grindžiamą naudojimu trečiosiose šalyse, jeigu ji priimtina vartotojų saugos požiūriu. Tai neturėtų būti taikoma ir tais atvejais, kai DLK buvo nustatyta specialiai kaip leidžiamas importo nuokrypis;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 1 dalį Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos bifenokso DLK (4). Ji rekomendavo sumažinti miežių grūdams, avižų grūdams, rugių grūdams ir kviečių grūdams nustatytą DLK. Ji padarė išvadą, kad trūksta tam tikros informacijos apie saulėgrąžų sėkloms ir rapsų sėkloms nustatytą DLK ir kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Kadangi rizikos vartotojams nėra, Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede šiems produktams turėtų būti nustatyta šiuo metu taikomo arba Tarnybos nustatyto dydžio DLK. Ši DLK bus peržiūrėta; atliekant peržiūrą bus atsižvelgta į per dvejus metus po šio reglamento paskelbimo gautą informaciją. Tarnyba padarė išvadą, kad nėra informacijos apie kiaulėms (mėsai, riebalams, kepenims ir inkstams), galvijams (mėsai, riebalams, kepenims ir inkstams), avims (mėsai, riebalams, kepenims ir inkstams), ožkoms (mėsai, riebalams, kepenims ir inkstams) ir pienui (galvijų, avių, ožkų) nustatytą DLK ir kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Šiems produktams turėtų būti nustatyta tokia DLK, kuri atitiktų konkrečią nustatymo ribą arba numatytąją DLK, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 1 dalies b punkte;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 2 dalį kartu su to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalimi Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos dimetenamido-p DLK (5). Ji pasiūlė pakeisti liekanų apibrėžtį. Tarnyba rekomendavo sumažinti žemės riešutams, saulėgrąžų sėkloms, rapsų sėkloms, gauruotosioms sojoms, moliūgų sėkloms ir cukriniams runkeliams (šaknims) nustatytą DLK. Kitų produktų atveju ji rekomendavo palikti nustatytą DLK. Ji padarė išvadą, kad trūksta tam tikros informacijos apie svogūnlaiškiams, salotoms ir prieskoninėms žolėms nustatytą DLK ir kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Kadangi rizikos vartotojams nėra, Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede šiems produktams turėtų būti nustatyta šiuo metu taikomo arba Tarnybos nustatyto dydžio DLK. Ši DLK bus peržiūrėta; atliekant peržiūrą bus atsižvelgta į per dvejus metus po šio reglamento paskelbimo gautą informaciją;

(5)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 2 dalį kartu su to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalimi Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos proheksadiono DLK (6). Ji rekomendavo sumažinti valgomosioms vynuogėms ir vynuogėms vynui gaminti, braškėms ir žemuogėms, uogoms, augančioms ant dvimečių ūglių, kitiems smulkiems vaisiams ir uogoms, miežiams, kviečiams, apyniams, kiaulėms (mėsai, riebalams, kepenims ir inkstams), galvijams (mėsai, riebalams, kepenims ir inkstams), avims (mėsai, riebalams, kepenims ir inkstams) ir ožkoms (mėsai, riebalams, kepenims ir inkstams) nustatytą DLK. Kitų produktų atveju ji rekomendavo padidinti arba palikti nustatytą DLK;

(6)

tolilfluanido išbraukimas iš Direktyvos 91/414/EEB I priedo numatytas Komisijos direktyvoje 2010/20/ES (7). Atšauktos visos išduotos augalų apsaugos produktų, kuriuose yra veikliosios medžiagos tolilfluanido, registracijos;

(7)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 1 dalį Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos tolilfluanido DLK (8). Ji pasiūlė pakeisti liekanų apibrėžtį. Ji padarė išvadą, kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Atsižvelgiant į dabartines mokslines ir technines žinias, turėtų būti nustatyta tokia DLK, kuri atitiktų konkrečią nustatymo ribą arba numatytąją DLK, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 1 dalies b punkte;

(8)

trifluralino neįtraukimas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą numatytas Komisijos sprendime 2010/355/ES (9). Atšauktos visos išduotos augalų apsaugos produktų, kuriuose yra veikliosios medžiagos trifluralino, registracijos;

(9)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 1 dalį Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos trifluralino DLK (10). Atsižvelgiant į dabartines mokslines ir technines žinias, šiems produktams turėtų būti nustatyta tokia DLK, kuri atitiktų konkrečią nustatymo ribą arba numatytąją DLK, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 1 dalies b punkte;

(10)

dėl augalinių ir gyvūninių produktų, apie kurių atitinkamas registracijas ar leidžiamą importo nuokrypį nepranešta Sąjungos lygiu ir kurių Kodekse nustatyta DLK nepateikta, Tarnyba padarė išvadą, kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Atsižvelgiant į dabartines mokslines ir technines žinias, šiems produktams turėtų būti nustatyta tokia DLK, kuri atitiktų konkrečią nustatymo ribą arba numatytąją DLK, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 1 dalies b punkte;

(11)

Komisija konsultavosi su Europos Sąjungos etaloninėmis laboratorijomis dėl pesticidų liekanų ir būtinybės pakoreguoti tam tikras nustatymo ribas. Šios laboratorijos padarė išvadą, kad dėl su tam tikrais produktais susijusios technikos raidos reikia nustatyti konkrečias nustatymo ribas;

(12)

remiantis Tarnybos pagrįstomis nuomonėmis ir atsižvelgiant į su svarstomu klausimu susijusius veiksnius, daroma išvada, kad atitinkami DLK pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/2005 14 straipsnio 2 dalies reikalavimus;

(13)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

kad produktus būtų galima įprastai parduoti, perdirbti ir vartoti, šiame reglamente reikėtų numatyti pereinamojo laikotarpio priemones produktams, kurie buvo teisėtai pagaminti prieš pakeičiant DLK ir, remiantis turima informacija, atitinka aukšto vartotojų apsaugos lygio reikalavimus;

(15)

prieš pradedant taikyti pakeistą DLK turėtų būti nustatytas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės, trečiosios šalys ir maisto tvarkymo subjektai galėtų pasirengti laikytis dėl DLK pakeitimo atsiradusių naujų reikalavimų;

(16)

dėl naujos DLK per Pasaulio prekybos organizaciją konsultuotasi su Sąjungos prekybos partneriais ir atsižvelgta į jų pastabas;

(17)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 be šiuo reglamentu padarytų pakeitimų toliau taikomas produktams, kurie buvo teisėtai pagaminti iki 2015 m. balandžio 28 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. spalio 28 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. balandžio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).

(3)  2011 m. sausio 20 d. Komisijos sprendimas 2011/36/ES dėl 1,3-dichlorpropeno neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą (OL L 18, 2011 1 21, p. 42).

(4)  European Food SAFEty Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3215. [36 p.].

(5)  European Food SAFEty Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethenamid-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3216. [53 p.].

(6)  European Food SAFEty Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prohexadione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3192. [36 p.].

(7)  2010 m. kovo 9 d. Komisijos direktyva 2010/20/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl veikliosios medžiagos tolilfluanido išbraukimo ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo (OL L 60, 2010 3 10, p. 20).

(8)  European Food SAFEty Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolylfluanid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(7):3300. [37 p.].

(9)  2010 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas 2010/355/ES dėl trifluralino neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą (OL L 160, 2010 6 26, p. 30).

(10)  European Food SAFEty Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for trifluralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3193. [16 p.].


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai iš dalies keičiami taip:

1.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

dimetenamidui-p ir proheksadionui skirtos skiltys pakeičiamos taip:

„Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai (2)

Dimetenamidas, įskaitant kitus jo izomerų, įskaitant dimetenamidą-p (izomerų suma), mišinius

Proheksadionas (proheksadionas (rūgštis) ir jo druskos, išreikštos kaip proheksadiono kalcis)

0100000

1.

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

0,01 (1)

 

0110000

i)

Citrusiniai vaisiai

 

0,01  (1)

0110010

Greipfrutai (Didysis greipfrutas, saldusis greipfrutas (sweetie), tangelas (išskyrus mineolą), tangelas ugli ir kiti hibridai)

 

 

0110020

Apelsinai (Bergamotė, aitrusis apelsinas (karčiavaisio apelsinmedžio vaisius), mirtalapio apelsino vaisius (chinotto) ir kiti hibridai)

 

 

0110030

Citrinos (Citronas, citrina, pirštuotavaisio cintrinmedžio vaisius (C. medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

 

0110050

Mandarinai (Klementinas, tikrasis mandarinas, mineola ir kiti hibridai karališkasis mandarinas (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

0110990

Kita

 

 

0120000

ii)

Medžių riešutai

 

0,01  (1)

0120010

Migdolai

 

 

0120020

Bertoletijos

 

 

0120030

Anakardžiai

 

 

0120040

Kaštainiai

 

 

0120050

Kokosai

 

 

0120060

Lazdyno riešutai (Lazdyno riešutas)

 

 

0120070

Makadamijos

 

 

0120080

Karijos

 

 

0120090

Pinijos

 

 

0120100

Pistacijos

 

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

 

0120990

Kita

 

 

0130000

iii)

Sėklavaisiai

 

0,1

0130010

Obuoliai (Miškinės obels vaisius)

 

 

0130020

Kriaušės (Japoninė kriaušė)

 

 

0130030

Svarainiai

 

 

0130040

Šliandros

 

 

0130050

Lokvos

 

 

0130990

Kita

 

 

0140000

iv)

Kaulavaisiai

 

0,01  (1)

0140010

Abrikosai

 

 

0140020

Vyšnios (Trešnė, vyšnia)

 

 

0140030

Persikai (Nektarinas ir panašūs hibridai)

 

 

0140040

Slyvos (Aitrioji slyva, renklodas, mirabelė, dygioji slyva, paprastasis zizifas (Ziziphus zizyphus))

 

 

0140990

Kita

 

 

0150000

v)

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

0,01  (1)

0151000

a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

 

 

0151010

Valgomosios vynuogės

 

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

 

0152000

b)

Braškės ir žemuogės

 

 

0153000

c)

Uogos, augančios ant dvimečių ūglių

 

 

0153010

Gervuogės

 

 

0153020

Paprastosios gervuogės (Ilgavaisė gervuogė, tekšė ir kiti Rubus veislių hibridai)

 

 

0153030

Avietės (Raudondyglė avietė, šiaurinė katuogė (Rubus arcticus), nektarinė gervuogė (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

0153990

Kita

 

 

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

 

0154010

Mėlynės, vaivorai ir šilauogės (Mėlynė)

 

 

0154020

Spanguolės (Bruknė (paprastoji bruknė, V.vitis-idaea))

 

 

0154030

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

 

 

0154040

Agrastai (Įskaitant kitų Ribes veislių hibridus)

 

 

0154050

Erškėtuogės

 

 

0154060

Šilkmedžio uogos (Žemuoginis arbutas)

 

 

0154070

Gudobelės vaisiai (pietinė gudobelė) (Aktinidija (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Šeivamedžio uogos (Juodavaisių aronijų, šermukšnių, dygliuotųjų šaltalankių, gudobelių, naminių šermukšnių ir kitų medžių uogos)

 

 

0154990

Kita

 

 

0160000

vi)

Kiti vaisiai

 

0,01  (1)

0161000

a)

Valgoma luobelė

 

 

0161010

Datulės

 

 

0161020

Figos

 

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

 

0161040

Kinkanai (Japoninis kinkanas, kiaušininis kinkanas, puscitrinė (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0161050

Karambolos (Agurkinė karambola)

 

 

0161060

Persimonai

 

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai (slyvinis gvazdikmedis) (Surinaminio gvazdikmedžio, malajinio gvazdikmedžio, rausvojo gvazdikmedžio, brazilinės eugenijos, surinaminės eugenijos (Eugenia uniflora) vaisiai)

 

 

0161990

Kita

 

 

0162000

b)

Nevalgoma luobelė, smulkūs

 

 

0162010

Kiviai

 

 

0162020

Ličiai (Trumpašeris rambutanas, paprastasis rambutanas, longanas, mangostaninė garcinija, lansija, salakpalmės vaisius)

 

 

0162030

Valgomosios pasifloros

 

 

0162040

Opuncijos

 

 

0162050

Gelčiai

 

 

0162060

Virgininiai persimonai (Virginia kaki) (Dvipiesčių juodmedžių, baltųjų kazimierūnių, žaliųjų kazimierūnių, siauralapių sargečių (geltonųjų kazimierūnių) ir marmeladinių sargečių vaisiai)

 

 

0162990

Kita

 

 

0163000

c)

Nevalgoma luobelė, stambūs

 

 

0163010

Avokadai

 

 

0163020

Bananai (Mažasis bananas, tikrasis bananas)

 

 

0163030

Mangai

 

 

0163040

Papajos

 

 

0163050

Granatai

 

 

0163060

Peruvinės anonos (Peruvinė anona, žvynuotoji anona, baltoji anona (Annona diversifolia) ir kiti vidutinio dydžio Annonaceae šeimos augalų vaisiai)

 

 

0163070

Gvajavos (Raudonvaisis kertuotis/banguotasis kertuotis (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananasai

 

 

0163090

Duonvaisiai (Stambusis duonvaisis)

 

 

0163100

Durijai

 

 

0163110

Dygliuotosios anonos

 

 

0163990

Kita

 

 

0200000

2.

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

0,01 (1)

 

0210000

i)

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai, šakniagumbiai ir stiebagumbiai

 

0,01  (1)

0211000

a)

Bulvės

 

 

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai, šakniagumbiai ir stiebagumbiai

 

 

0212010

Manijokai (Valgomoji kolokazija, strėlialapė ksantosoma (tannia))

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

0212030

Dioskorėjos (Tikroji gumbapupė (ropinė gumbapupė), meksikinė gumbapupė)

 

 

0212040

Bermudinės marantos

 

 

0212990

Kita

 

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, šakniagumbiai ir stiebagumbiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

0213010

Burokėliai

 

 

0213020

Morkos

 

 

0213030

Salierai

 

 

0213040

Krienai (Šventagaršvės/skudučių šaknys, vaistinės gelsvės šaknys, gencijono šaknys)

 

 

0213050

Topinambai (Gumbuotoji notra)

 

 

0213060

Pastarnokai

 

 

0213070

Petražolių šaknys

 

 

0213080

Ridikai (Juodasis ridikas, japoninis ridikas, ridikėlis ir panašios veislės, valgomoji viksvuolė (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Gelteklės (Valgomoji gelteklė, ispaninis auksadagis, didžioji varnalėša)

 

 

0213100

Griežčiai

 

 

0213110

Ropės

 

 

0213990

Kita

 

 

0220000

ii)

Svogūninės daržovės

 

0,01  (1)

0220010

Česnakai

 

 

0220020

Svogūnai (Kiti valgomieji svogūnai, baltieji svogūnai)

 

 

0220030

Smulkieji svogūnai

 

 

0220040

Svogūnlaiškiai ir tuščialaiškiai česnakai (Kiti žalieji svogūnai ir panašios veislės)

(+)

 

0220990

Kita

 

 

0230000

iii)

Vaisinės daržovės

 

0,01  (1)

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

 

0231010

Pomidorai (Vyšninis pomidoras, Physalis, dygliuotojo ožekšnio uogos, kininio ožekšnio uogos (Lycium barbarum ir L. chinense), stambiavaisė basovija)

 

 

0231020

Paprikos (Aštrioji paprika)

 

 

0231030

Baklažanai (Kiauliauogė, gelsvasis baklažanas (S. macrocarpon))

 

 

0231040

Valgomosios ybiškės

 

 

0231990

Kita

 

 

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luobelė)

 

 

0232010

Agurkai

 

 

0232020

Kornišonai

 

 

0232030

Cukinijos (Kiaušininis agurotis, patisonas, paprastasis ilgmoliūgis (lauki) (Lagenaria siceraria), valgomasis čajotas, raukšlėtasis svaidenis (sopropo),

 

 

0232990

Kita

 

 

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luobelė)

 

 

0233010

Melionai (Raguotasis melionas)

 

 

0233020

Moliūgai (Didysis moliūgas (naujesnis varietetas))

 

 

0233030

Arbūzai

 

 

0233990

Kita

 

 

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai (Jaunų kukurūzų burbuolės)

 

 

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

 

 

0240000

iv)

Kopūstinės daržovės

 

0,01  (1)

0241000

a)

Žiedinės

 

 

0241010

Brokoliniai kopūstai (Brokolinis kopūstas, gausiažiedis bastutis, špinatinis kopūstas)

 

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

 

0241990

Kita

 

 

0242000

b)

Gūžinės

 

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

 

 

0242020

Gūžiniai kopūstai (Smailiagūžis kopūstas, raudongūžis kopūstas, savojinis kopūstas, baltagūžis kopūstas)

 

 

0242990

Kita

 

 

0243000

c)

Lapinės

 

 

0243010

Pekininiai kopūstai (Sareptinis bastutis, kininis kopūstas (pak choi), skrotelinis kopūstas (tai goo choi, choi sum), pekininis kopūstas (pe-tsai))

 

 

0243020

Lapiniai kopūstai (Garbanotasis kopūstas, lapinis kopūstas, portugalinis lapinis kopūstais, portugalinis gūžinis kopūstas)

 

 

0243990

Kita

 

 

0244000

d)

Kaliaropės

 

 

0250000

v)

Lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės

 

 

0251000

a)

Salotos ir kiti salotiniai augalai, įskaitant Brassicacea

 

0,01  (1)

0251010

Sultenės (Italinė sultenė)

 

 

0251020

Sėjamoji salota (Gūžinė salota (iceberg), raudonoji salota (lollo rosso), romaninė salota)

(+)

 

0251030

Salotinės trūkažolės (Laukinė trūkažolė, raudonlapė trūkažolė (radicchio), garbanotoji trūkažolė, paprastoji trūkažolė (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), kiaulpienės lapai)

 

 

0251040

Sėjamoji pipirnė (Spindulinės pupuolės daigai, liucernos daigai)

 

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

 

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės (Laukinis šatrainis (Diplotaxis spp.))

 

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 

 

0251080

Brassica spp. daržovių lapai ir daigai, įskaitant ropių ūglius (Japoninė garstyčia (mizuna), žirnių ir ridikų lapai ir kitų kopūstinių kultūrų jauni lapai (derlius imamas susiformavus iki 8 tikrųjų lapų), ropinio kopūsto lapai )

 

 

0251990

Kita

 

 

0252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

 

0,01  (1)

0252010

Daržiniai špinatai (Zelandinis špinokas, trispalvis burnotis (pak-khom, tampara), ksantosomos (tajer) lapai, plačialapis cestras (bitawiri))

 

 

0252020

Paprastosios portulakos (Permautalapė kleitonija, didžialapė portulaka, paprastoji portulaka, valgomoji rūgštynė, smiltyninė druskė, paprastoji druskė (Salsola soda))

 

 

0252030

Burokėlių lapai (Burokėlių lapai)

 

 

0252990

Kita

 

 

0253000

c)

Vynmedžių lapai (vynuogių lapai) (Baltoji bazelė, banano lapai, vijoklinė akacija (Acacia pennata))

 

0,01  (1)

0254000

d)

Rėžiukai (Vandeninio sukučio (Ipomea aquatica) vaisius (batatas), marsilija, gulsčioji neptunija)

 

0,01  (1)

0255000

e)

Salotinės cikorijos

 

0,01  (1)

0256000

f)

Prieskoninės žolės

(+)

0,02  (1)

0256010

Daržiniai builiai

 

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

 

0256030

Salierų lapai (Pankolių lapai, blakinės kalendros lapai, krapų lapai, kmynų lapai, vaistinės gelsvės, šventagaršvės/skudučių, kvapiosios garduoklės ir kitų Apiacea šeimos augalų lapai, kvapioji zunda)

 

 

0256040

Petražolės (Šakninės petražolės lapai)

 

 

0256050

Vaistiniai šalavijai (Kalninis dašis, daržinis dašis, vaistinės agurklės (Borago officinalis) lapai)

 

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

 

 

0256070

Čiobreliai (Mairūnas, paprastasis raudonėlis)

 

 

0256080

Bazilikai (Vaistinės melisos lapai, garbiniuotoji mėta, pipirinė mėta, siauralapis bazilikas, kvapusis bazilikas, plaukuotasis bazilikas, valgomosios gėlės (medetkos ir kt.), azijinė centelė, raukšlėtalapio pipiro lapai, kvapiosios murėjos lapai)

 

 

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai (Citrinžolė)

 

 

0256100

Vaistiniai kiečiai (Vaistinis isopas)

 

 

0256990

Kita

 

 

0260000

vi)

Ankštinės daržovės (šviežios)

 

0,01  (1)

0260010

Pupelės (su ankštimis) (Daržinė pupelė, raudonžiedė pupelė, smidrinė pupuolė, kampuotoji pupenė, soja)

 

 

0260020

Pupelės (be ankščių) (Paprastoji pupa, daržinė pupelė, lenktoji kardapupė, lenktasėklė pupelė, kininė pupuolė)

 

 

0260030

Žirniai (su ankštimis) (Stambiasėklis žirnis)

 

 

0260040

Žirniai (be ankščių) (Sėjamasis žirnis, avinžirnis)

 

 

0260050

Lęšiai

 

 

0260990

Kita

 

 

0270000

vii)

Stiebinės daržovės (šviežios)

 

0,01  (1)

0270010

Vaistiniai smidrai

 

 

0270020

Dygieji artišokai (Borago officinalis stiebai)

 

 

0270030

Salierai

 

 

0270040

Pankoliai

 

 

0270050

Artišokai (Bananų žiedai)

 

 

0270060

Porai

 

 

0270070

Rabarbarai

 

 

0270080

Bambukų ūgliai

 

 

0270090

Palmių šerdys

 

 

0270990

Kita

 

 

0280000

viii)

Grybai

 

0,01  (1)

0280010

Auginamieji grybai (Pievagrybis, gluosninė kreivabudė, shiitake grybas, grybeliena (fungus mycelium) (vegetatyvinės dalys))

 

 

0280020

Miško grybai (Voveraitė, triufelis, briedžiukas, baravykas)

 

 

0280990

Kita

 

 

0290000

ix)

Jūros dumbliai

 

0,01  (1)

0300000

3.

ANKŠTINIAI, DŽIOVINTI

0,01 (1)

0,02  (1)

0300010

Pupos (Paprastoji pupa, daržinė pupelė, lenktoji kardapupė, lenktasėklė pupelė, kininė pupuolė)

 

 

0300020

Lęšiai

 

 

0300030

Žirniai (Avinžirnis, dirvinis žirnis, sėjamasis pelėžirnis)

 

 

0300040

Lubinai

 

 

0300990

Kita

 

 

0400000

4.

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

0,01  (1)

 

0401000

i)

Aliejinių augalų sėklos

 

 

0401010

Sėmenys

 

0,01  (1)

0401020

Žemės riešutai

 

0,9

0401030

Aguonų sėklos

 

0,01  (1)

0401040

Sezamų sėklos

 

0,01  (1)

0401050

Saulėgrąžų sėklos

 

0,01  (1)

0401060

Rapsų sėklos (Dirvinio bastučio sėklos)

 

0,01  (1)

0401070

Gauruotosios sojos

 

0,01  (1)

0401080

Garstyčių sėklos

 

0,01  (1)

0401090

Vilnamedžių sėklos

 

0,01  (1)

0401100

Moliūgų sėklos (Kitos Cucurbitacea šeimos augalų sėklos)

 

0,01  (1)

0401110

Dažiniai dygminai

 

0,01  (1)

0401120

Agurklės (Gyslotinis ežeinis (Echium plantagineum), dirvinis akmengrūdis (Buglossoides arvensis))

 

0,01  (1)

0401130

Sėjamosios judros

 

0,01  (1)

0401140

Kanapių sėklos

 

0,01  (1)

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 

0,01  (1)

0401990

Kita

 

0,01  (1)

0402000

ii)

Aliejiniai vaisiai

 

0,01  (1)

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

 

0402020

Gvinėjinės alyvpalmės riešutai

 

 

0402030

Gvinėjinės alyvpalmės vaisiai

 

 

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

 

 

0402990

Kita

 

 

0500000

5.

JAVAI

0,01 (1)

 

0500010

Miežiai

 

0,1

0500020

Sėjamieji grikiai (Burnotis, bolivinė balanda)

 

0,02  (1)

0500030

Kukurūzai

 

0,02  (1)

0500040

Soros (Italinė šerytė, abisininė posmilgė, rausvoji pirštūnė, melsvoji soruolė)

 

0,02  (1)

0500050

Avižos

 

0,1

0500060

Ryžiai (Pelkinė zizanija (Zizania aquatica))

 

0,02  (1)

0500070

Rugiai

 

0,1

0500080

Sorgai

 

0,02  (1)

0500090

Paprastieji kviečiai (Spelta, kvietrugis)

 

0,1

0500990

Kita (Kanarinių strypainių grūdai (Phalaris canariensis))

 

0,02  (1)

0600000

6.

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI IR KAKAVA

0,05  (1)

0,05  (1)

0610000

i)

Arbata

 

 

0620000

ii)

Kavos pupelės

 

 

0630000

iii)

Žolelių užpilai (džiovinti)

 

 

0631000

a)

Žiedai

 

 

0631010

Vaistinių ramunių žiedai (ramunėliai)

 

 

0631020

Jamaikinės kinrožės žiedai

 

 

0631030

Rožių žiedlapiai

 

 

0631040

Jazminaičių žiedai (Šeivamedžio žiedai (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Liepų žiedai

 

 

0631990

Kita

 

 

0632000

b)

Lapai

 

 

0632010

Žemuogių lapai

 

 

0632020

Siauralapio raibsteglio lapai (Ginkmedžio lapai)

 

 

0632030

Paragvajinio bugienio lapai

 

 

0632990

Kita

 

 

0633000

c)

Šaknys

 

 

0633010

Valerijono šaknys

 

 

0633020

Ženšenio šaknys

 

 

0633990

Kita

 

 

0639000

d)

Kiti žolelių užpilai

 

 

0640000

iv)

Kakavos pupelės (fermentuotos arba džiovintos)

 

 

0650000

v)

Saldžiavaisis pupmedis (saldžioji ceratonija)

 

 

0700000

7.

APYNIAI (džiovinti)

0,05  (1)

0,01  (1)

0800000

8.

PRIESKONIAI

 

 

0810000

i)

Sėklos

0,05  (1)

0,05  (1)

0810010

Anyžiai

 

 

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 

 

0810030

Salierų sėklos (Vaistinės gelsvės sėklos)

 

 

0810040

Blakinės kalendros sėklos

 

 

0810050

Kmynų sėklos

 

 

0810060

Krapų sėklos

 

 

0810070

Parastųjų pankolių sėklos

 

 

0810080

Vaistinės ožragės sėklos

 

 

0810090

Muskatai

 

 

0810990

Kita

 

 

0820000

ii)

Vaisiai ir uogos

0,05  (1)

0,05  (1)

0820010

Kvapieji pimentai

 

 

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

 

 

0820030

Kmynai

 

 

0820040

Kardamonas

 

 

0820050

Kadagio uogos

 

 

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji) (Ilgasis pipiras, švelnusis pirulis)

 

 

0820070

Vanilės vaisiai

 

 

0820080

Tamarindas

 

 

0820990

Kita

 

 

0830000

iii)

Žievės

0,05  (1)

0,05  (1)

0830010

Cinamonas (Kininis cinamonas)

 

 

0830990

Kita

 

 

0840000

iv)

Šaknys arba šakniastiebiai

 

 

0840010

Paprastasis saldymedis

0,05  (1)

0,05  (1)

0840020

Imbieras

0,05  (1)

0,05  (1)

0840030

Daržinės ciberžolės

0,05  (1)

0,05  (1)

0840040

Krienai

(+)

(+)

0840990

Kita

0,05  (1)

0,05  (1)

0850000

v)

Pumpurai

0,05  (1)

0,05  (1)

0850010

Gvazdikėliai

 

 

0850020

Kaparėliai

 

 

0850990

Kita

 

 

0860000

vi)

Žiedų purkos

0,05  (1)

0,05  (1)

0860010

Tikrųjų krokų purkos

 

 

0860990

Kita

 

 

0870000

vii)

Kevalai

0,05  (1)

0,05  (1)

0870010

Muskatmedžio vaisiai

 

 

0870990

Kita

 

 

0900000

9.

CUKRINIAI AUGALAI

0,01  (1)

0,01  (1)

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 

 

0900020

Cukranendrės

 

 

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 

 

0900990

Kita

 

 

1000000

10.

GYVŪNINIAI PRODUKTAI – SAUSUMOS GYVŪNAI

 

 

1010000

i)

Audiniai

0,01  (1)

0,01  (1)

1011000

a)

Kiaulių

 

 

1011010

Raumenys

 

 

1011020

Riebalai

 

 

1011030

Kepenys

 

 

1011040

Inkstai

 

 

1011050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

1011990

Kita

 

 

1012000

b)

Galvijų

 

 

1012010

Raumenys

 

 

1012020

Riebalai

 

 

1012030

Kepenys

 

 

1012040

Inkstai

 

 

1012050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

1012990

Kita

 

 

1013000

c)

Avių

 

 

1013010

Raumenys

 

 

1013020

Riebalai

 

 

1013030

Kepenys

 

 

1013040

Inkstai

 

 

1013050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

1013990

Kita

 

 

1014000

d)

Ožkų

 

 

1014010

Raumenys

 

 

1014020

Riebalai

 

 

1014030

Kepenys

 

 

1014040

Inkstai

 

 

1014050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

1014990

Kita

 

 

1015000

e)

Arklių, asilų, mulų arba arklėnų

 

 

1015010

Raumenys

 

 

1015020

Riebalai

 

 

1015030

Kepenys

 

 

1015040

Inkstai

 

 

1015050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

1015990

Kita

 

 

1016000

f)

naminių paukščių: viščiukų, žąsų, ančių, kalakutų, perlinių vištų, stručių ir balandžių

 

 

1016010

Raumenys

 

 

1016020

Riebalai

 

 

1016030

Kepenys

 

 

1016040

Inkstai

 

 

1016050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

1016990

Kita

 

 

1017000

g)

Kitų ūkinės paskirties gyvūnų (Triušiai, kengūros, stirnos)

 

 

1017010

Raumenys

 

 

1017020

Riebalai

 

 

1017030

Kepenys

 

 

1017040

Inkstai

 

 

1017050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

1017990

Kita

 

 

1020000

ii)

Pienas

0,01  (1)

0,01 (1)

1020010

Galvijai

 

 

1020020

Avys

 

 

1020030

Ožkos

 

 

1020040

Arkliai

 

 

1020990

Kita

 

 

1030000

iii)

Paukščių kiaušiniai

0,01  (1)

0,01  (1)

1030010

Viščiukai

 

 

1030020

Antys

 

 

1030030

Žąsys

 

 

1030040

Putpelės

 

 

1030990

Kita

 

 

1040000

iv)

Medus (Bičių pienelis, žiedadulkės, medus su koriu (korinis medus))

0,05  (1)

0,05 (1)

1050000

v)

Varliagyviai ir ropliai (Varlių šlaunelės, krokodilai)

0,01  (1)

0,01  (1)

1060000

vi)

Sraigės

0,01  (1)

0,01  (1)

1070000

vii)

Kiti produktai iš sausumos gyvūnų (Laukiniai medžiojamieji gyvūnai)

0,01  (1)

0,01  (1)

b)

pridedama ši bifenoksui skirta skiltis:

„Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai (4)

Bifenoksas (F)

0100000

1.

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

0,01  (3)

0110000

i)

Citrusiniai vaisiai

 

0110010

Greipfrutai (Didysis greipfrutas, saldusis greipfrutas (sweetie), tangelas (išskyrus mineolą), tangelas ugli ir kiti hibridai)

 

0110020

Apelsinai (Bergamotė, aitrusis apelsinas (karčiavaisio apelsinmedžio vaisius), mirtalapio apelsino vaisius (chinotto) ir kiti hibridai)

 

0110030

Citrinos (Citronas, citrina, pirštuotavaisio cintrinmedžio vaisius (C. medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

0110050

Mandarinai (Klementinas, tikrasis mandarinas, mineola ir kiti hibridai karališkasis mandarinas (Citrus reticulata × sinensis))

 

0110990

Kita

 

0120000

ii)

Medžių riešutai

 

0120010

Migdolai

 

0120020

Bertoletijos

 

0120030

Anakardžiai

 

0120040

Kaštainiai

 

0120050

Kokosai

 

0120060

Lazdyno riešutai (Lazdyno riešutas)

 

0120070

Makadamijos

 

0120080

Karijos

 

0120090

Pinijos

 

0120100

Pistacijos

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

0120990

Kita

 

0130000

iii)

Sėklavaisiai

 

0130010

Obuoliai (Miškinės obels vaisius)

 

0130020

Kriaušės (Japoninė kriaušė)

 

0130030

Svarainiai

 

0130040

Šliandros

 

0130050

Lokvos

 

0130990

Kita

 

0140000

iv)

Kaulavaisiai

 

0140010

Abrikosai

 

0140020

Vyšnios (Trešnė, vyšnia)

 

0140030

Persikai (Nektarinas ir panašūs hibridai)

 

0140040

Slyvos (Aitrioji slyva, renklodas, mirabelė, dygioji slyva, paprastasis zizifas (Ziziphus zizyphus))

 

0140990

Kita

 

0150000

v)

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

0151000

a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

 

0151010

Valgomosios vynuogės

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

0152000

b)

Braškės ir žemuogės

 

0153000

c)

Uogos, augančios ant dvimečių ūglių

 

0153010

Gervuogės

 

0153020

Paprastosios gervuogės (Ilgavaisė gervuogė, tekšė ir kiti Rubus veislių hibridai)

 

0153030

Avietės (Raudondyglė avietė, šiaurinė katuogė (Rubus arcticus), nektarinė gervuogė (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

0153990

Kita

 

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

0154010

Mėlynės, vaivorai ir šilauogės (Mėlynė)

 

0154020

Spanguolės (Bruknė (paprastoji bruknė, V.vitis-idaea))

 

0154030

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

 

0154040

Agrastai (Įskaitant kitų Ribes veislių hibridus)

 

0154050

Erškėtuogės

 

0154060

Šilkmedžio uogos (Žemuoginis arbutas)

 

0154070

Gudobelės vaisiai (pietinė gudobelė) (Aktinidija (Actinidia arguta))

 

0154080

Šeivamedžio uogos (Juodavaisių aronijų, šermukšnių, dygliuotųjų šaltalankių, gudobelių, naminių šermukšnių ir kitų medžių uogos)

 

0154990

Kita

 

0160000

vi)

Kiti vaisiai

 

0161000

a)

Valgoma luobelė

 

0161010

Datulės

 

0161020

Figos

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

0161040

Kinkanai (Japoninis kinkanas, kiaušininis kinkanas, puscitrinė (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

0161050

Karambolos (Agurkinė karambola)

 

0161060

Persimonai

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai (slyvinis gvazdikmedis) (Surinaminio gvazdikmedžio, malajinio gvazdikmedžio, rausvojo gvazdikmedžio, brazilinės eugenijos, surinaminės eugenijos (Eugenia uniflora) vaisiai)

 

0161990

Kita

 

0162000

b)

Nevalgoma luobelė, smulkūs

 

0162010

Kiviai

 

0162020

Ličiai (Trumpašeris rambutanas, paprastasis rambutanas, longanas, mangostaninė garcinija, lansija, salakpalmės vaisius)

 

0162030

Valgomosios pasifloros

 

0162040

Opuncijos

 

0162050

Gelčiai

 

0162060

Virgininiai persimonai (Virginia kaki) (Dvipiesčių juodmedžių, baltųjų kazimierūnių, žaliųjų kazimierūnių, siauralapių sargečių (geltonųjų kazimierūnių) ir marmeladinių sargečių vaisiai)

 

0162990

Kita

 

0163000

c)

Nevalgoma luobelė, stambūs

 

0163010

Avokadai

 

0163020

Bananai (Mažasis bananas, tikrasis bananas)

 

0163030

Mangai

 

0163040

Papajos

 

0163050

Granatai

 

0163060

Peruvinės anonos (Peruvinė anona, žvynuotoji anona, baltoji anona (Annona diversifolia) ir kiti vidutinio dydžio Annonaceae šeimos augalų vaisiai)

 

0163070

Gvajavos (Raudonvaisis kertuotis/banguotasis kertuotis (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananasai

 

0163090

Duonvaisiai (Stambusis duonvaisis)

 

0163100

Durijai

 

0163110

Dygliuotosios anonos

 

0163990

Kita

 

0200000

2.

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

0210000

i)

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai, šakniagumbiai ir stiebagumbiai

0,01  (3)

0211000

a)

Bulvės

 

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai, šakniagumbiai ir stiebagumbiai

 

0212010

Manijokai (Valgomoji kolokazija, strėlialapė ksantosoma (tannia))

 

0212020

Valgomieji batatai

 

0212030

Dioskorėjos (Tikroji gumbapupė (ropinė gumbapupė), meksikinė gumbapupė)

 

0212040

Bermudinės marantos

 

0212990

Kita

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, šakniagumbiai ir stiebagumbiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

0213010

Burokėliai

 

0213020

Morkos

 

0213030

Salierai

 

0213040

Krienai (Šventagaršvės/skudučių šaknys, vaistinės gelsvės šaknys, gencijono šaknys)

 

0213050

Topinambai (Gumbuotoji notra)

 

0213060

Pastarnokai

 

0213070

Petražolių šaknys

 

0213080

Ridikai (Juodasis ridikas, japoninis ridikas, ridikėlis ir panašios veislės, valgomoji viksvuolė (Cyperus esculentus))

 

0213090

Gelteklės (Valgomoji gelteklė, ispaninis auksadagis, didžioji varnalėša)

 

0213100

Griežčiai

 

0213110

Ropės

 

0213990

Kita

 

0220000

ii)

Svogūninės daržovės

0,01  (3)

0220010

Česnakai

 

0220020

Svogūnai (Kiti valgomieji svogūnai, baltieji svogūnai)

 

0220030

Smulkieji svogūnai

 

0220040

Svogūnlaiškiai ir tuščialaiškiai česnakai (Kiti žalieji svogūnai ir panašios veislės)

 

0220990

Kita

 

0230000

iii)

Vaisinės daržovės

0,01  (3)

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

0231010

Pomidorai (Vyšninis pomidoras, Physalis, dygliuotojo ožekšnio uogos, kininio ožekšnio uogos (Lycium barbarum ir L. chinense), stambiavaisė basovija)

 

0231020

Paprikos (Aštrioji paprika)

 

0231030

Baklažanai (Kiauliauogė, gelsvasis baklažanas (S. macrocarpon))

 

0231040

Valgomosios ybiškės

 

0231990

Kita

 

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luobelė)

 

0232010

Agurkai

 

0232020

Kornišonai

 

0232030

Cukinijos (Kiaušininis agurotis, patisonas, paprastasis ilgmoliūgis (lauki) (Lagenaria siceraria), valgomasis čajotas, raukšlėtasis svaidenis (sopropo),

 

0232990

Kita

 

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luobelė)

 

0233010

Melionai (Raguotasis melionas)

 

0233020

Moliūgai (Didysis moliūgas (naujesnis varietetas))

 

0233030

Arbūzai

 

0233990

Kita

 

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai (Jaunų kukurūzų burbuolės)

 

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

 

0240000

iv)

Kopūstinės daržovės

0,01  (3)

0241000

a)

Žiedinės

 

0241010

Brokoliniai kopūstai (Brokolinis kopūstas, gausiažiedis bastutis, špinatinis kopūstas)

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

0241990

Kita

 

0242000

b)

Gūžinės

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

 

0242020

Gūžiniai kopūstai (Smailiagūžis kopūstas, raudongūžis kopūstas, savojinis kopūstas, baltagūžis kopūstas)

 

0242990

Kita

 

0243000

c)

Lapinės

 

0243010

Pekininiai kopūstai (Sareptinis bastutis, kininis kopūstas (pak choi), skrotelinis kopūstas (tai goo choi, choi sum), pekininis kopūstas (pe-tsai))

 

0243020

Lapiniai kopūstai (Garbanotasis kopūstas, lapinis kopūstas, portugalinis lapinis kopūstais, portugalinis gūžinis kopūstas)

 

0243990

Kita

 

0244000

d)

Kaliaropės

 

0250000

v)

Lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės

 

0251000

a)

Salotos ir kiti salotiniai augalai, įskaitant Brassicacea

0,01  (3)

0251010

Sultenės (Italinė sultenė)

 

0251020

Sėjamoji salota (Gūžinė salota (iceberg), raudonoji salota (lollo rosso), romaninė salota)

 

0251030

Salotinės trūkažolės (Laukinė trūkažolė, raudonlapė trūkažolė (radicchio), garbanotoji trūkažolė, paprastoji trūkažolė (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), kiaulpienės lapai)

 

0251040

Sėjamoji pipirnė (Spindulinės pupuolės daigai, liucernos daigai)

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės (Laukinis šatrainis (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 

0251080

Brassica spp. daržovių lapai ir daigai, įskaitant ropių ūglius (Japoninė garstyčia (mizuna), žirnių ir ridikų lapai ir kitų kopūstinių kultūrų jauni lapai (derlius imamas susiformavus iki 8 tikrųjų lapų), ropinio kopūsto lapai )

 

0251990

Kita

 

0252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

0,01  (3)

0252010

Daržiniai špinatai (Zelandinis špinokas, trispalvis burnotis (pak-khom, tampara), ksantosomos (tajer) lapai, plačialapis cestras (bitawiri))

 

0252020

Paprastosios portulakos (Permautalapė kleitonija, didžialapė portulaka, paprastoji portulaka, valgomoji rūgštynė, smiltyninė druskė, paprastoji druskė (Salsola soda))

 

0252030

Burokėlių lapai (Burokėlių lapai)

 

0252990

Kita

 

0253000

c)

Vynmedžių lapai (vynuogių lapai) (Baltoji bazelė, banano lapai, vijoklinė akacija (Acacia pennata))

0,01  (3)

0254000

d)

Rėžiukai (Vandeninio sukučio (Ipomea aquatica) vaisius (batatas), marsilija, gulsčioji neptunija)

0,01  (3)

0255000

e)

Salotinės cikorijos

0,01  (3)

0256000

f)

Prieskoninės žolės

0,02  (3)

0256010

Daržiniai builiai

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

0256030

Salierų lapai (Pankolių lapai, blakinės kalendros lapai, krapų lapai, kmynų lapai, vaistinės gelsvės, šventagaršvės/skudučių, kvapiosios garduoklės ir kitų Apiacea šeimos augalų lapai, kvapioji zunda)

 

0256040

Petražolės (Šakninės petražolės lapai)

 

0256050

Vaistiniai šalavijai (Kalninis dašis, daržinis dašis, vaistinės agurklės (Borago officinalis) lapai)

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

 

0256070

Čiobreliai (Mairūnas, paprastasis raudonėlis)

 

0256080

Bazilikai (Vaistinės melisos lapai, garbiniuotoji mėta, pipirinė mėta, siauralapis bazilikas, kvapusis bazilikas, plaukuotasis bazilikas, valgomosios gėlės (medetkos ir kt.), azijinė centelė, raukšlėtalapio pipiro lapai, kvapiosios murėjos lapai)

 

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai (Citrinžolė)

 

0256100

Vaistiniai kiečiai (Vaistinis isopas)

 

0256990

Kita

 

0260000

vi)

Ankštinės daržovės (šviežios)

0,01  (3)

0260010

Pupelės (su ankštimis) (Daržinė pupelė, raudonžiedė pupelė, smidrinė pupuolė, kampuotoji pupenė, soja)

 

0260020

Pupelės (be ankščių) (Paprastoji pupa, daržinė pupelė, lenktoji kardapupė, lenktasėklė pupelė, kininė pupuolė)

 

0260030

Žirniai (su ankštimis) (Stambiasėklis žirnis)

 

0260040

Žirniai (be ankščių) (Sėjamasis žirnis, avinžirnis)

 

0260050

Lęšiai

 

0260990

Kita

 

0270000

vii)

Stiebinės daržovės (šviežios)

0,01  (3)

0270010

Vaistiniai smidrai

 

0270020

Dygieji artišokai (Borago officinalis stiebai)

 

0270030

Salierai

 

0270040

Pankoliai

 

0270050

Artišokai (Bananų žiedai)

 

0270060

Porai

 

0270070

Rabarbarai

 

0270080

Bambukų ūgliai

 

0270090

Palmių šerdys

 

0270990

Kita

 

0280000

viii)

Grybai

0,01  (3)

0280010

Auginamieji grybai (Pievagrybis, gluosninė kreivabudė, shiitake grybas, grybeliena (fungus mycelium) (vegetatyvinės dalys))

 

0280020

Miško grybai (Voveraitė, triufelis, briedžiukas, baravykas)

 

0280990

Kita

 

0290000

ix)

Jūros dumbliai

0,01  (3)

0300000

3.

ANKŠTINIAI, DŽIOVINTI

0,01  (3)

0300010

Pupos (Paprastoji pupa, daržinė pupelė, lenktoji kardapupė, lenktasėklė pupelė, kininė pupuolė)

 

0300020

Lęšiai

 

0300030

Žirniai (Avinžirnis, dirvinis žirnis, sėjamasis pelėžirnis)

 

0300040

Lubinai

 

0300990

Kita

 

0400000

4.

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

0,01  (3)

0401000

i)

Aliejinių augalų sėklos

 

0401010

Sėmenys

 

0401020

Žemės riešutai

 

0401030

Aguonų sėklos

 

0401040

Sezamų sėklos

 

0401050

Saulėgrąžų sėklos

(+)

0401060

Rapsų sėklos (Dirvinio bastučio sėklos)

(+)

0401070

Gauruotosios sojos

 

0401080

Garstyčių sėklos

 

0401090

Vilnamedžių sėklos

 

0401100

Moliūgų sėklos (Kitos Cucurbitacea šeimos augalų sėklos)

 

0401110

Dažiniai dygminai

 

0401120

Agurklės (Gyslotinis ežeinis (Echium plantagineum), dirvinis akmengrūdis (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Sėjamosios judros

 

0401140

Kanapių sėklos

 

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 

0401990

Kita

 

0402000

ii)

Aliejiniai vaisiai

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

0402020

Gvinėjinės alyvpalmės riešutai

 

0402030

Gvinėjinės alyvpalmės vaisiai

 

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

 

0402990

Kita

 

0500000

5.

JAVAI

 

0500010

Miežiai

0,02

0500020

Sėjamieji grikiai (Burnotis, bolivinė balanda)

0,01  (3)

0500030

Kukurūzai

0,01  (3)

0500040

Soros (Italinė šerytė, abisininė posmilgė, rausvoji pirštūnė, melsvoji soruolė)

0,01  (3)

0500050

Avižos

0,02

0500060

Ryžiai (Pelkinė zizanija (Zizania aquatica))

0,01  (3)

0500070

Rugiai

0,02

0500080

Sorgai

0,01  (3)

0500090

Paprastieji kviečiai (Spelta, kvietrugis)

0,02

0500990

Kita (Kanarinių strypainių grūdai (Phalaris canariensis))

0,01  (3)

0600000

6.

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI IR KAKAVA

0,05 (3)

0610000

i)

Arbata

 

0620000

ii)

Kavos pupelės

 

0630000

iii)

Žolelių užpilai (džiovinti)

 

0631000

a)

Žiedai

 

0631010

Vaistinių ramunių žiedai (ramunėliai)

 

0631020

Jamaikinės kinrožės žiedai

 

0631030

Rožių žiedlapiai

 

0631040

Jazminaičių žiedai (Šeivamedžio žiedai (Sambucus nigra))

 

0631050

Liepų žiedai

 

0631990

Kita

 

0632000

b)

Lapai

 

0632010

Žemuogių lapai

 

0632020

Siauralapio raibsteglio lapai (Ginkmedžio lapai)

 

0632030

Paragvajinio bugienio lapai

 

0632990

Kita

 

0633000

c)

Šaknys

 

0633010

Valerijono šaknys

 

0633020

Ženšenio šaknys

 

0633990

Kita

 

0639000

d)

Kiti žolelių užpilai

 

0640000

iv)

Kakavos pupelės (fermentuotos arba džiovintos)

 

0650000

v)

Saldžiavaisis pupmedis (saldžioji ceratonija)

 

0700000

7.

APYNIAI (džiovinti)

0,05 (3)

0800000

8.

PRIESKONIAI

 

0810000

i)

Sėklos

0,05 (3)

0810010

Anyžiai

 

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 

0810030

Salierų sėklos (Vaistinės gelsvės sėklos)

 

0810040

Blakinės kalendros sėklos

 

0810050

Kmynų sėklos

 

0810060

Krapų sėklos

 

0810070

Parastųjų pankolių sėklos

 

0810080

Vaistinės ožragės sėklos

 

0810090

Muskatai

 

0810990

Kita

 

0820000

ii)

Vaisiai ir uogos

0,05 (3)

0820010

Kvapieji pimentai

 

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

 

0820030

Kmynai

 

0820040

Kardamonas

 

0820050

Kadagio uogos

 

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji) (Ilgasis pipiras, švelnusis pirulis)

 

0820070

Vanilės vaisiai

 

0820080

Tamarindas

 

0820990

Kita

 

0830000

iii)

Žievės

0,05 (3)

0830010

Cinamonas (Kininis cinamonas)

 

0830990

Kita

 

0840000

iv)

Šaknys arba šakniastiebiai

 

0840010

Paprastasis saldymedis

0,05 (3)

0840020

Imbieras

0,05 (3)

0840030

Daržinės ciberžolės

0,05 (3)

0840040

Krienai

(+)

0840990

Kita

0,05 (3)

0850000

v)

Pumpurai

0,05 (3)

0850010

Gvazdikėliai

 

0850020

Kaparėliai

 

0850990

Kita

 

0860000

vi)

Žiedų purkos

0,05 (3)

0860010

Tikrųjų krokų purkos

 

0860990

Kita

 

0870000

vii)

Kevalai

0,05 (3)

0870010

Muskatmedžio vaisiai

 

0870990

Kita

 

0900000