ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 88

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. balandžio 1d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/537, kuriuo dėl aliuminio dažalų, turinčių košenilio, karmino rūgšties, karmino (E 120), naudojimo specialios medicininės paskirties dietiniuose maisto produktuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ( 1 )

1

 

*

2015 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/538, kuriuo dėl benzenkarboksirūgšties ir benzoatų (E 210–213) naudojimo virtose krevetėse sūryme iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ( 1 )

4

 

*

2015 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/539, kuriuo leidžiama vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, nesusijusį su susirgimo rizikos mažinimu, vaikų vystymusi ir sveikata, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 432/2012 ( 1 )

7

 

 

2015 m. kovo 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/540, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

11

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. kovo 24 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/541, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/492/ES dėl konsultacijų su Bisau Gvinėjos Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį baigimo

13

 

*

2015 m. kovo 20 d. ES ir Šveicarijos Jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2015, kuriuo dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų iš dalies keičiamos 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 2 protokolo III lentelė ir IV lentelės b dalis [2015/542]

16

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

1.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/537

2015 m. kovo 31 d.

kuriuo dėl aliuminio dažalų, turinčių košenilio, karmino rūgšties, karmino (E 120), naudojimo specialios medicininės paskirties dietiniuose maisto produktuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1331/2008 (2) 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendrą procedūrą Sąjungos maisto priedų sąrašas gali būti atnaujintas Komisijos iniciatyva arba gavus prašymą;

(3)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2008 m. gegužės 22 d. nuomonėje (3) rekomendavo sumažinti aliuminio leidžiamąją savaitės dozę iki 1 mg/kg kūno svorio per savaitę. Be to, Tarnybos manymu, didelėje Sąjungos dalyje didelius maisto kiekius vartojantys vartotojai (ypač vaikai) dažnai viršija pakeistą leidžiamąją savaitės dozę. Siekiant užtikrinti, kad nebūtų viršyta pakeista leidžiamoji savaitės dozė, Komisijos reglamentu (ES) Nr. 380/2012 (4) buvo iš dalies pakeistos maisto priedų, kuriuose yra aliuminio, įskaitant aliuminio dažalus, naudojimo sąlygos ir naudojamas kiekis;

(4)

Reglamente (ES) Nr. 380/2012 nustatyta, kad aliuminio dažalus, pagamintus iš visų Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo B dalies 1 lentelėje išvardytų dažiklių, leidžiama naudoti iki 2014 m. liepos 31 d. Nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. leidžiama naudoti tik iš Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo A dalies 3 lentelėje išvardytų dažiklių pagamintus aliuminio dažalus ir tik tų kategorijų maisto produktuose, kuriems to priedo E dalyje aiškiai nurodytas didžiausias su dažalais gaunamo aliuminio kiekis;

(5)

prašymas naudoti aliuminio dažalus, turinčius košenilio, karmino rūgšties, karmino (E 120), specialios medicininės paskirties dietiniuose maisto produktuose buvo pateiktas 2013 m. spalio 30 d. ir persiųstas valstybėms narėms pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 4 straipsnį. Juo prašoma nustatyti didžiausią aliuminio dažalų, turinčių košenilio, karmino rūgšties, karmino, leidžiamąjį kiekį tuose maisto produktuose. Buvo prašoma naudojimo išplėtimo įtraukiant specialios medicininės paskirties dietinius maisto produktus, kurie nėra skirti kūdikiams bei mažiems vaikams. Siekiant nesumenkinti Reglamento (ES) Nr. 380/2012, nagrinėjant paraiškas ypatingas dėmesys buvo kreipiamas į galimą aliuminio poveikį;

(6)

iš dažiklių pagamintuose aliuminio dažaluose dažomoji medžiaga transformuojama į netirpų pavidalą ir ji pasižymi kitomis funkcijomis palyginti su lygiaverte dažomąja medžiaga (pvz., geresnis stabilumas šviesos, pH ir karščio atžvilgiu, sustabdomas spalvos blukimas ir dažomajai medžiagai suteikiamas kitoks atspalvis), taip dažalo pavidalas tampa tinkamas naudoti pagal tam tikras specifines technines paskirtis. Aliuminio dažalai, turintys košenilio, karmino rūgšties, karmino, yra tinkami patenkinti technologinį skystų termiškai apdorotų specialios medicininės paskirties dietinių maisto produktų poreikį;

(7)

specialios medicininės paskirties dietiniai maisto produktai yra apibrėžti Komisijos direktyvoje 1999/21/EB (5) kaip specialiai perdirbti arba sudaryti specialios paskirties maisto produktai, skirti pacientų mitybos reguliavimui ir vartotini prižiūrint medikams. Jie yra skirti visiškai arba iš dalies jais maitinti tuos pacientus, kurie turi ribotą, susilpnėjusią arba sutrikusią galimybę įsisavinti, virškinti, absorbuoti, metabolizuoti arba šalinti įprastus maisto produktus arba tam tikras juose esančias maistingąsias medžiagas arba metabolitus, arba kuriems medikai kelia kitokių mitybos reikalavimų, kurių neįmanoma patenkinti tik keičiant įprastą racioną, vartojant specialios paskirties maisto produktus arba taikant abu šiuos metodus kartu;

(8)

atsižvelgiant į specialiosios medicininės paskirties dietinių maisto produktų suvartojimo duomenis, gautus iš EFSA išsamios Europos maisto produktų suvartojimo duomenų bazės (6), ir darant prielaidą, kad juose aliuminio būna ne daugiau kaip 3 mg/kg, sąlytis su aliuminiu vartojant tokius maisto produktus bus daug mažesnis nei leidžiamoji savaitės dozė – 1 mg/kg kūno svorio per savaitę suaugusiems ir vaikams. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad iš kitų maisto šaltinių aliuminio būtų gauta nedaug, ypač tuo atveju, kai maitinama, nemanoma, kad būtų viršyta leidžiamoji savaitės norma pacientams, vartojantiems specialios medicininės paskirties dietinius maisto produktus;

(9)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 2 dalį Komisija, siekdama atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytą Sąjungos maisto priedų sąrašą, turi prašyti Tarnybos pateikti nuomonę, išskyrus tuos atvejus, kai minėto sąrašo atnaujinimas negalėtų turėti poveikio žmonių sveikatai. Leidimas išplėsti aliuminio dažalų, turinčių košenilio, karmino rūgšties, karmino, naudojimą yra to sąrašo atnaujinimas ir nėra tikėtina, kad tai darys poveikį žmonių sveikatai, todėl nebūtina prašyti Tarnybos pateikti nuomonę;

(10)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1331/2008, nustatantis maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (OL L 354, 2008 12 31, p. 1).

(3)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials (AFC) on SAFEty of aluminium from dietary intake (EFSA Journal (2008 m.) 754, p. 1).

(4)  2012 m. gegužės 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 380/2012, kuriuo dėl maisto priedų, kuriuose yra aliuminio, naudojimo sąlygų ir naudojamo kiekio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (OL L 119, 2012 5 4, p. 14).

(5)  1999 m. kovo 25 d. Komisijos direktyva 1999/21/EB dėl specialios medicininės paskirties dietinių maisto produktų (OL L 91, 1999 4 7, p. 29).

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datexfoodcdb/datexfooddb.htm


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo E dalis iš dalies keičiama taip:

1.

maisto produktų kategorijoje 13.2. Specialios medicininės paskirties dietiniai maisto produktai, apibrėžti Direktyvoje 1999/21/EB (išskyrus 13.1.5 kategorijai priskiriamus maisto produktus) III grupei skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„III grupė

Dažikliai, kurių didžiausias leidžiamas naudoti kiekis gali būti bendras

50

(88)“

 

2.

maisto produktų kategorijoje 13.2. Specialios medicininės paskirties dietiniai maisto produktai, apibrėžti Direktyvoje 1999/21/EB (išskyrus 13.1.5 kategorijai priskiriamus maisto produktus) papildomai įrašoma tokia išnaša:

 

 

„88)

:

Didžiausias leidžiamas aliuminio, gaunamo iš aliuminio dažalų, turinčių E 120 (košenilio, karmino rūgšties, karmino), kiekis yra 3 mg/kg tik skystuose termiškai apdorotuose produktuose. Negalima naudoti jokių kitų aliuminio dažalų. Taikant Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 22 straipsnio 1 dalies g punktą šis ribinis kiekis taikomas nuo 2013 m. vasario 1 d.“


1.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/538

2015 m. kovo 31 d.

kuriuo dėl benzenkarboksirūgšties ir benzoatų (E 210–213) naudojimo virtose krevetėse sūryme iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede pateiktas Sąjungos maisto priedų, leistinų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1331/2008 (2) 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendrą procedūrą šis sąrašas gali būti atnaujintas Komisijos iniciatyva arba gavus prašymą;

(3)

Danijos jūros gėrybių gamintojų asociacija (Danish Seafood Association) pateikė prašymą iš dalies pakeisti Sąjungos maisto priedų sąrašą, kad būtų padidintas didžiausias leistinas benzenkarboksirūgšties ir benzoatų (E 210–213) kiekis virtose krevetėse sūryme;

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatyta, kad didžiausias leistinas naudoti sorbo rūgšties ir sorbatų, benzenkarboksirūgšties ir benzoatų (E 210–213) kiekis pusiau konservuotose žuvyse ir žuvininkystės produktuose, įskaitant vėžiagyvius, moliuskus, surimį ir žuvies/vėžiagyvių paštetą, virtus vėžiagyvius ir moliuskus, yra 2 000 mg/kg, o bendras didžiausias leistinas benzenkarboksirūgšties ir benzoatų (E 210–213) kiekis virtuose vėžiagyviuose ir moliuskuose yra 1 000 mg/kg;

(5)

šių didžiausių leistinų kiekių virtose krevetėse sūryme, kurių pH yra nuo 5,6 iki 5,7, turėtų pakakti bakterijų Listeria monocytogenes dauginimuisi slopinti esant 5–8 °C atšaldymo temperatūrai. Vis dėlto nedideli konservavimo sąlygų pokyčiai gali lemti bakterijų Listeria monocytogenes dauginimąsi. Danijos Technologijos universitete parengtas matematinis prognozavimo metodas reikalingam benzenkarboksirūgšties ir benzoatų (E 210–213) kiekiui nustatyti (3). Pagal šį modelį E 210–213 1 000 mg/kg kiekio nepakanka, kad būtų užkirstas kelias bakterijų Listeria monocytogenes dauginimuisi konservuojant krevetes sūryme, kurių pH yra 5,8. Taikytas modelis bei tyrimai rodo, kad bakterijų Listeria monocytogenes dauginimąsi tokiose krevetėse optimaliausiai būtų galima slopinti naudojant atitinkamai 1 500 mg/kg benzenkarboksirūgšties ir benzoatų (E 210–213) ir 500 mg/kg sorbo rūgšties ir sorbatų (E 200–203) mišinį;

(6)

ataskaitoje „2012 m. zoonozių, zoonozių sukėlėjų ir per maistą plintančių ligų protrūkių tendencijos ir šaltiniai“ (4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) padarė išvadą, kad palyginti su 2011 m., listerioze užsikrėtusių asmenų skaičius šiek tiek padidėjo – 2012 m. užregistruoti 1 642 patvirtinti žmonių susirgimų atvejai. Statistiniu požiūriu reikšmingas, nors nedidelis sezoninį modelį atitinkantis padidėjimas Sąjungoje buvo nustatytas 2008–2012 m. laikotarpiu. Kaip ir ankstesniais metais, nustatytas didelis užsikrėtusiųjų mirštamumo rodiklis (17,8 %). 2012 m. 18 valstybių narių nuo listeriozės mirė iš viso 198 asmenys – tai didžiausias mirčių skaičius nuo 2006 m. Mažmeninės prekybos vietose parduodamuose gatavuose maisto produktuose aptiktų bakterijų Listeria monocytogenes kiekis retai viršydavo teisės aktuose nustatytą pavojaus nekeliantį kiekį. Toks kiekis dažniausiai būdavo viršijamas žuvininkystės produktų ėminiuose;

(7)

Komisijos ataskaitoje dėl maisto priedų suvartojimo Europos Sąjungoje (5) prieita prie išvados, kad laikantis didžiausių leistinų kiekių, mažiems vaikams leidžiamas suvartoti kiekis galėtų būti iki 96 %, suaugusiems – 84 % benzenkarboksirūgšties ir benzoatų priimtinos paros normos. Tuo metu didžiausias leidžiamas sorbo rūgšties ir sorbatų ir benzenkarboksirūgšties ir benzoatų kiekis virtose krevetėse buvo 2 000 mg/kg. Šis kiekis buvo pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/52/EB (6), kai šis leidimas buvo išplėstas visų rūšių virtiems vėžiagyviams ir moliuskams, tačiau neviršijant 1 000 mg/kg benzenkarboksirūgšties ir benzoatų kiekio. Todėl manoma, kad padidinus šį kiekį iki 1 500 mg/kg tik virtose krevetėse sūryme nebūtų papildomos rizikos, dėl kurios galėtų kilti pavojus saugai;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 2 dalį Komisija, siekdama atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytą Sąjungos maisto priedų sąrašą, turi prašyti Tarnybos pateikti nuomonę, išskyrus tuos atvejus, kai minėto sąrašo atnaujinimu nedaroma poveikio žmonių sveikatai. Dėl leidimo benzenkarboksirūgštį ir benzoatus (E 210–213) naudoti virtose krevetėse sūryme minėtas sąrašas atnaujinamas nedarant poveikio žmogaus sveikatai, todėl nebūtina prašyti Tarnybos pateikti nuomonę;

(9)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1331/2008, nustatantis maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (OL L 354, 2008 12 31, p. 1).

(3)  http://sssp.dtuaqua.dk

(4)  2012 m. zoonozių, zoonozių sukėlėjų ir dėl maisto kylančių protrūkių tendencijų ir šaltinių Europos Sąjungoje suvestinė (EFSA Journal 2014;12(2):3547), http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3547.pdf

(5)  COM(2001) 542 galutinis.

(6)  2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/52/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, ir Direktyvą 94/35/EB dėl maisto produktuose naudojamų saldiklių (OL L 204, 2006 7 26, p. 10).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo E dalies 09.2 maisto produktų kategorijoje „Perdirbtos žuvys ir žuvininkystės produktai, įskaitant moliuskus ir vėžiagyvius“ po maisto priedo E 210–213 įterpiamas šis įrašas:

 

„E 210–213

Benzenkarboksirūgštis ir benzoatai

1 500

(1) (2)

Tik sūrymu užpiltos virtos krevetės“


1.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/539

2015 m. kovo 31 d.

kuriuo leidžiama vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, nesusijusį su susirgimo rizikos mažinimu, vaikų vystymusi ir sveikata, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 432/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 18 straipsnio 4 dalį ir 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 maisto produktų sveikumo teiginiai draudžiami, jeigu jie nėra leisti vartoti Komisijos laikantis to reglamento reikalavimų ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalį priimtas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 432/2012 (2), kuriuo sudarytas leidžiamų vartoti maisto produktų sveikumo teiginių, nesusijusių su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata, sąrašas;

(3)

Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 taip pat nustatyta, kad paraiškas leisti vartoti sveikumo teiginius maisto tvarkymo subjektai turi teikti valstybės narės nacionalinei kompetentingai institucijai. Nacionalinė kompetentinga institucija turi perduoti reikalavimus atitinkančias paraiškas Europos maisto saugos tarnybai (EFSA) (toliau – Tarnyba) moksliniam vertinimui atlikti ir Komisijai bei valstybėms narėms susipažinti;

(4)

Komisija, atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę, sprendžia dėl leidimo vartoti sveikumo teiginius suteikimo;

(5)

siekiant skatinti inovacijas, sveikumo teiginiai, kurie grindžiami naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurių pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą, tvirtinami skubos tvarka;

(6)

gavus bendrovės „Barry Callebaut Belgium NV“ paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 19 straipsnio 1 dalį ir prie kurios pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio „Kakavos flavanoliai padeda palaikyti kraujagyslių elastingumą, kuris padeda palaikyti normalią kraujotaką“ leidimo pakeitimo. Tą sveikumo teiginį buvo leista vartoti Komisijos reglamentu (ES) Nr. 851/2013 (3) pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį. Pareiškėjas paprašė papildyti leidžiamas šio teiginio vartojimo sąlygas, įtraukiant daug flavanolių turintį kakavos ekstraktą, vartotiną kapsulėmis, tabletėmis arba pridedant jo į „kitus maisto produktus, įskaitant gėrimus“;

(7)

2014 m. gegužės 5 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę (klausimas Nr. EFSA-Q-2013–00832) (4), kurioje remiantis pateiktais duomenimis padaryta išvada, kad tarp kakavos flavanolių daug flavanolių turinčiame kakavos ekstrakte (t. y. kapsulėse ar tabletėse) vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinis ryšys yra;

(8)

savo nuomonėje Tarnyba nurodė, kad ji nebūtų galėjusi padaryti išvadų, jei nebūtų atsižvelgusi į vieną su žmonėmis atliktą eksperimentinį tyrimą, kurio duomenys pareiškėjo nurodymu jam priklauso nuosavybės teise (5);

(9)

Komisija įvertino visą pareiškėjo pateiktą su pagrindimu susijusią informaciją ir mano, kad Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 21 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai dėl šio tyrimo, kurio duomenis pareiškėjas deklaravo kaip priklausančius nuosavybės teise, yra įvykdyti. Todėl laikantis Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 21 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų vėlesnis pareiškėjas penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo negali remtis minėtame tyrime pateiktais moksliniais duomenimis ir kita informacija;

(10)

vienas iš Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 tikslų yra užtikrinti, kad sveikumo teiginiai būtų teisingi, aiškūs ir patikimi bei naudingi vartotojui ir kad to siekiant būtų atsižvelgiama į teiginių formuluotę ir pateikimą. Todėl, jei pareiškėjo vartojamų teiginių tekstas vartotojui turi tą pačią prasmę kaip ir jau leidžiamas vartoti sveikumo teiginys, kadangi nurodomas tas pats maisto produkto kategorijos, maisto produkto ar vienos iš jo sudedamųjų dalių ir sveikatos ryšys, tokiems teiginiams turėtų būti taikomos tokios pačios vartojimo sąlygos, kaip nurodytos šio reglamento priede;

(11)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 20 straipsnį teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikumą registras, kuriame yra visi leidžiami vartoti sveikumo teiginiai, turėtų būti atnaujintas, atsižvelgiant į šį reglamentą;

(12)

kadangi pareiškėjas prašo užtikrinti nuosavybės teise jam priklausančių duomenų apsaugą, tikslinga apriboti šio teiginio vartojimą ir leisti pareiškėjui jį vartoti penkerių metų laikotarpį. Vis dėlto leidimo vartoti šį teiginį suteikimas individualiam veiklos vykdytojui neturėtų trukdyti kitiems pareiškėjams teikti paraiškų dėl leidimo vartoti tą patį teiginį, jei paraiška grindžiama kitais nei pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 21 straipsnį saugomais duomenimis ir tyrimais;

(13)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 16 straipsnio 6 dalį Komisijos gautos pareiškėjo pastabos buvo apsvarstytos nustatant šiame reglamente numatytas priemones;

(14)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 432/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)

buvo konsultuotasi su valstybėmis narėmis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šio reglamento priede pateiktas sveikumo teiginys įtraukiamas į Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalyje.

2.   1 dalyje nurodytą sveikumo teiginį leidžiama vartoti tik pareiškėjui penkerių metų laikotarpiu nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Pasibaigus minėtam laikotarpiui tą sveikumo teiginį laikantis jam nustatytų sąlygų gali vartoti bet kuris maisto tvarkymo subjektas.

2 straipsnis

Paraiškoje pateiktus mokslinius duomenis ir kitą informaciją, kuriuos pareiškėjas deklaravo kaip jam priklausančius nuosavybės teise ir kurių nepateikus sveikumo teiginys nebūtų leistas vartoti, leidžiama vartoti tik pareiškėjui penkerių metų laikotarpiu nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, laikantis Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 21 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų.

3 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 432/2012 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

(2)  2012 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo (OL L 136, 2012 5 25, p. 1).

(3)  2013 m. rugsėjo 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 851/2013, kuriuo leidžiama vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir vaikų vystymusi bei sveikata, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 432/2012 (OL L 235, 2013 9 4, p. 3).

(4)  EFSA Journal 2014;12(5):3654.

(5)  ProDigest, 2012 m.. Pharmacokinetic study to assess the bioavailability of the cocoa flavanol epicatechin from different matrices. ProDigest ataskaita nr. PD-2015009/C1–11.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 432/2012 priede kakavos flavanoliams skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Maistinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produkto kategorija

Teiginys

Teiginio vartojimo sąlygos

Maisto produkto vartojimo sąlygos ir (arba) apribojimai ir (arba) papildomi teiginiai ar perspėjimai

EFSA leidinio numeris

EFSA vertinti pateikto konsoliduoto sąrašo įrašo atitinkamas numeris

„Kakavos flavanoliai

Kakavos flavanoliai padeda palaikyti kraujagyslių elastingumą, kuris padeda palaikyti normalią kraujotaką (1)  (2)

Vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 200 mg kakavos flavanolių.

Teiginys gali būti vartojamas tik kai kalbama apie kakavos gėrimus (iš kakavos miltelių) arba juodąjį šokoladą, kuriuos vartojant per parą gaunama ne mažiau kaip 200 mg kakavos flavanolių, kurių polimerizacijos laipsnis 1–10. (1)

Teiginys gali būti vartojamas tik kai kalbama apie kapsules arba tabletes, kurių sudėtyje yra daug flavanolių turinčio kakavos ekstrakto, kurias vartojant per parą gaunama ne mažiau kaip 200 mg kakavos flavanolių, kurių polimerizacijos laipsnis 1–10. (2)

2012;10(7):2809 (1)

2014;12(5):3654 (2)


(1)  Leidžiama vartoti nuo 2013 m. rugsėjo 24 d. tik „Barry Callebaut Belgium NV“, Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgija, penkerių metų laikotarpiu.

(2)  Leidžiama vartoti nuo 2015 m. balandžio 21 d. tik „Barry Callebaut Belgium NV“, Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgija, penkerių metų laikotarpiu.“


1.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/540

2015 m. kovo 31 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

139,9

MA

103,2

TR

124,4

ZZ

122,5

0707 00 05

AL

119,5

MA

176,1

TR

143,1

ZZ

146,2

0709 93 10

MA

117,6

TR

174,9

ZZ

146,3

0805 10 20

EG

46,1

IL

71,7

MA

52,1

TN

54,4

TR

68,7

ZZ

58,6

0805 50 10

BO

92,8

TR

52,0

ZZ

72,4

0808 10 80

AR

94,0

BR

73,1

CL

103,5

CN

97,0

MK

25,7

US

186,4

ZA

118,9

ZZ

99,8

0808 30 90

AR

127,3

CL

140,2

CN

99,4

ZA

122,1

ZZ

122,3


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

1.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/13


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/541

2015 m. kovo 24 d.

kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/492/ES dėl konsultacijų su Bisau Gvinėjos Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį baigimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių (toliau – AKR) ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (1), pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (toliau – AKR ir ES partnerystės susitarimas), su pakeitimais (2), ypač į jo 96 straipsnį,

atsižvelgdama į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimą dėl priemonių, kurių reikia imtis, ir tvarkos, kurios reikia laikytis, siekiant įgyvendinti AKR ir ES partnerystės susitarimą (3), ypač į jo 3 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

remiantis Tarybos sprendimu 2011/492/ES (4) konsultacijos su Bisau Gvinėjos Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį buvo užbaigtos ir buvo imtasi to sprendimo priede nustatytų atitinkamų priemonių;

(2)

Tarybos sprendimu 2012/387/ES (5) tų atitinkamų priemonių galiojimas buvo pratęstas iki 2013 m. liepos 19 d., o vėliau Tarybos sprendimu 2013/385/ES (6) – iki 2014 m. liepos 19 d. Tarybos sprendimu 2014/467/ES (7) Tarybos sprendimo 2011/492/ES galiojimas pratęstas vieniems metams iki 2015 m. liepos 19 d., tačiau sustabdytas atitinkamų priemonių taikymas;

(3)

2014 m. balandžio 13 d. ir gegužės 18 d. Bisau Gvinėjoje surengti taikūs, laisvi bei patikimi parlamento ir prezidento rinkimai ir šalyje atkurta konstitucinė santvarka;

(4)

suformuota įtrauki vyriausybė, pasiryžusi įgyvendinti reformas, kurios būtinos šalies vystymuisi ir stabilumui užtikrinti, taip pat padaryta vilčių teikianti pažanga įgyvendinant pagal 96 straipsnį prisiimtus įsipareigojimus, nustatytus Tarybos sprendime 2011/492/ES;

(5)

Bisau Gvinėja tebėra silpna, o demokratiškai išrinktoms valdžios institucijoms reikalinga tarptautinių partnerių parama, kad jos galėtų įgyvendinti šalies reformų programą ir vystymosi darbotvarkę;

(6)

kad Sąjunga kartu su kitais tarptautiniais partneriais galėtų remti nuolatines nacionalinių valdžios institucijų pastangas stabilizuoti ir stiprinti demokratines institucijas, taip pat skatinti socialinį bei ekonominį Bisau Gvinėjos vystymąsi, reikėtų panaikinti Tarybos sprendimą 2011/492/ES,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Tarybos sprendimas 2011/492/ES panaikinamas.

2 straipsnis

Šio sprendimo priede pateiktas laiškas nusiunčiamas Bisau Gvinėjos valdžios institucijoms.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. RINKĒVIČS


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  Susitarimas, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas (OL L 287, 2010 11 4, p. 3).

(3)  OL L 317, 2000 12 15, p. 376, su pakeitimais, padarytais Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimu, iš dalies keičiančiu 2000 m. rugsėjo 18 d. vidaus susitarimą dėl priemonių, kurių reikia imtis, ir tvarkos, kurios reikia laikytis, siekiant įgyvendinti AKR ir EB partnerystės susitarimą (OL L 247, 2006 9 9, p. 48).

(4)  2011 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas 2011/492/ES dėl konsultacijų su Bisau Gvinėjos Respublika pagal Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimo 96 straipsnį baigimo (OL L 203, 2011 8 6, p. 2).

(5)  2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas 2012/387/ES, kuriuo pratęsiamas Sprendimu 2011/492/ES nustatytų atitinkamų priemonių taikymo laikotarpis (OL L 187, 2012 7 17, p. 1).

(6)  2013 m. liepos 15 d. Tarybos sprendimas 2013/385/ES, kuriuo pratęsiamas Sprendimu 2011/492/ES nustatytų atitinkamų priemonių taikymo laikotarpis (OL L 194, 2013 7 17, p. 6).

(7)  2014 m. liepos 14 d. Tarybos sprendimas 2014/467/ES, kuriuo pratęsiamas Tarybos sprendimo 2011/492/ES galiojimas ir sustabdomas jame nustatytų atitinkamų priemonių taikymas (OL L 212, 2014 7 18, p. 12).


PRIEDAS

Sąjungos laiškas Bisau Gvinėjos valdžios institucijoms

J. E. Bisau Gvinėjos Respublikos Prezidente,

J. E. Bisau Gvinėjos Respublikos Ministre Pirmininke,

Ponai,

Europos Sąjunga (ES) labai džiaugiasi Bisau Gvinėjos per praėjusius metus padaryta pažanga. 2014 m. balandžio ir gegužės mėn. surengusi taikius ir patikimus rinkimus šalis atvertė naują puslapį – suformavo demokratiškai išrinktas valdžios institucijas, įskaitant įtraukią vyriausybę, kurios, tikime, yra pasiryžusios atkurti šalį, stiprinti jos demokratines institucijas ir siekti socialinio bei politinio stabilumo ir ekonomikos vystymosi.

Atsižvelgdami į tai, kad buvo atkurta konstitucinė santvarka, ir į Bisau Gvinėjos pažangą, padarytą vykdant įsipareigojimus pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį, taip pat į Jūsų pasiryžimą šiuos įsipareigojimus įgyvendinti vykdant reikiamas reformas ir imantis tinkamų veiksmų, su džiaugsmu pranešame, kad panaikintos priemonės, kuriomis nuo 2011 m. buvo ribojama ES vystomojo bendradarbiavimo su Bisau Gvinėja taikymo sritis. Todėl atnaujiname visapusišką bendradarbiavimą su Jūsų šalimi.

Kadangi Bisau Gvinėjai tebekyla daug politinių ir socialinių bei ekonominių problemų, norėtume paskatinti Jus išlikti vieningus ir toliau stiprinti demokratines institucijas, iš pagrindų reformuoti saugumo sektorių, stiprinti teisinę valstybę, kovoti su korupcija, nebaudžiamumu bei neteisėta prekyba narkotikais ir skatinti tvarų vystymąsi. ES yra pasirengusi padėti ir remia visas pastangas, dedamas siekiant šių tikslų.

Iš tiesų, panaikinus pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį nustatytas atitinkamas priemones galėsime padėti Jums surengti apvalaus stalo diskusijas dėl Bisau Gvinėjos, vyksiančias Briuselyje 2015 m. kovo 25 d., ir visapusiškai prisidėti prie jų sėkmės.

Be to, tęsime konsultacijas su Jūsų vyriausybe ir toliau kartu vykdysime pasirengimo 11-ajam Europos plėtros fondui etapą, siekdami kuo greičiau pasirašyti nacionalinę orientacinę programą, kuri padės Jums įgyvendinti plataus užmojo reformų programą.

Galiausiai, tikimės ne tik visiškai atkurti vystomąjį bendradarbiavimą su Bisau Gvinėja, bet ir sustiprinti tarpusavio politinį dialogą pagal Kotonu susitarimo 8 straipsnį.

Pagarbiai

Tarybos vardu

F. MOGHERINI

Europos Sqjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai

Komisijos vardu

N. MIMICA

Komisijos narys


1.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/16


ES IR ŠVEICARIJOS JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2015

2015 m. kovo 20 d.

kuriuo dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų iš dalies keičiamos 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 2 protokolo III lentelė ir IV lentelės b dalis [2015/542]

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 1972 m. liepos 22 d. Briuselyje pasirašytą Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą (1) (toliau – Susitarimas) su pakeitimais, padarytais 2004 m. spalio 26 d. Liuksemburge pasirašytu Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu, iš dalies keičiančiu 1972 m. liepos 22 d. Susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų (2), ir jo 2 protokolą, ypač į šio protokolo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

siekiant įgyvendinti Susitarimo 2 protokolą Susitariančiosioms Šalims buvo nustatytos vidaus atskaitos kainos;

(2)

Susitariančiųjų Šalių vidaus rinkose pasikeitė žaliavų, kurioms taikomos kainų kompensavimo priemonės, faktinės kainos;

(3)

dėl to būtina atitinkamai atnaujinti 2 protokolo III lentelėje ir IV lentelės b dalyje išvardytas atskaitos kainas ir sumas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ

1 straipsnis

Susitarimo 2 protokolas iš dalies keičiamas taip:

a)

III lentelės tekstas pakeičiamas šio sprendimo I priede pateikiamu tekstu;

b)

IV lentelės b dalies tekstas pakeičiamas šio sprendimo II priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2015 m. balandžio 1 d.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 20 d.

Jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OL L 300, 1972 12 31, p. 189.

(2)  OL L 23, 2005 1 26, p. 19.


I PRIEDAS

„III LENTELĖ

ES ir Šveicarijos vidaus atskaitos kainos

Žemės ūkio žaliava

Šveicarijos vidaus atskaitos kaina

ES vidaus atskaitos kaina

4 straipsnio 1 dalis

Taikoma Šveicarijoje Šveicarijos ir ES atskaitos kainų skirtumas atskaitos kaina

3 straipsnio 3 dalis

Taikoma ES Šveicarijos ir ES atskaitos kainų skirtumas atskaitos kaina

CHF už 100 kg neto

CHF už 100 kg neto

CHF už 100 kg neto

EUR už 100 kg neto

Paprastieji kviečiai

52,35

22,60

29,75

0,00

Kietieji kviečiai

1,20

0,00

Rugiai

44,30

19,25

25,05

0,00

Miežiai

Kukurūzai

Paprastųjų kviečių miltai

93,05

44,90

48,15

0,00

Nenugriebto pieno milteliai

648,75

393,20

255,55

0,00

Lieso pieno milteliai

430,00

350,70

79,30

0,00

Sviestas

1 101,55

435,85

665,70

0,00

Baltasis cukrus

Kiaušiniai

38,00

0,00

Šviežios bulvės

42,05

13,35

28,70

0,00

Augaliniai riebalai

170,00

0,00“


II PRIEDAS

IV LENTELĖ

„b)

Apskaičiuojant žemės ūkiui skirtą mokesčio dalį yra taikomos šios pagrindinės žemės ūkio žaliavų sumos:

Žemės ūkio žaliava

Šveicarijoje taikoma pagrindinė suma

3 straipsnio 2 dalis

ES taikoma pagrindinė suma

4 straipsnio 2 dalis

 

CHF už 100 kg neto

EUR už 100 kg neto

Paprastieji kviečiai

25,00

0,00

Kietieji kviečiai

1,00

0,00

Rugiai

20,90

0,00

Miežiai

Kukurūzai

Paprastųjų kviečių miltai

41,00

0,00

Nenugriebto pieno milteliai

215,95

0,00

Lieso pieno milteliai

67,00

0,00

Sviestas

560,60

0,00

Baltasis cukrus

Kiaušiniai

32,00

0,00

Šviežios bulvės

22,35

0,00

Augaliniai riebalai

145,00

0,00“