ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 73

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. kovo 17d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

BIUDŽETAI

 

*

Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 2 galutinis priėmimas (ES, Euratomas) 2015/366

1

 

*

Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 3 galutinis priėmimas (ES, Euratomas) 2015/367

366

 

*

Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 4 galutinis priėmimas (ES, Euratomas) 2015/368

460

 

*

Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 5 galutinis priėmimas (ES, Euratomas) 2015/369

468

 

*

Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 6 galutinis priėmimas (ES, Euratomas) 2015/370

493

 

*

Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 7 galutinis priėmimas (ES, Euratomas) 2015/371

501

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytos įplaukos, įtrauktos į įplaukų ataskaitos 5 ir 6 antraštines dalis, gali daryti įtaką, kad papildomi asignavimai būtų įtraukti į eilutes, iš kurių buvo padengtos pradinės išlaidos, iš kurių gautos atitinkamos įplaukos.

Galutiniais skaičiais išreiškiami visi nustatyti asignavimai, įskaitant biudžeto asignavimus, papildomus asignavimus ir kiekvienai institucijai skirtas įplaukas.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Teisėkūros procedūra priimami aktai

BIUDŽETAI

17.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 73/1


Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 2

GALUTINIS PRIĖMIMAS (ES, Euratomas) 2015/366

EUROPOS PARLAMENTO PIRMININKAS,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnio 4 dalies a punktą ir 9 dalį,

atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (1),

atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (2),

atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (3),

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, kuris buvo galutinai priimtas 2013 m. lapkričio 20 d. (4),

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 3 projektą, kurį Komisija pateikė 2014 m. gegužės 28 d.,

atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. patvirtintą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto, kuri tą pačią dieną buvo perduota Europos Parlamentui,

atsižvelgdamas į tai, kad 2014 m. gruodžio 17 d. Parlamentas patvirtino Tarybos poziciją,

atsižvelgdamas į Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

PASKELBIA, KAD:

Vienintelis straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnyje nustatyta procedūra baigta ir Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomasis biudžetas Nr. 2 galutinai priimtas.

Priimta Strasbūre 2014 m. gruodžio 17 d.

Pirmininkas

M. SCHULZ


(1)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)  OL L 51, 2014 2 20.


2 FINANSINIŲ METŲ TAISOMASIS BIUDŽETAS Nr. 2014

TURINYS

BENDROJI PAJAMŲ SUVESTINĖ

A. Įvadas ir bendrojo biudžeto finansavimas 4
B. Bendroji įplaukų suvestinė pagal biudžeto išlaidų kategorijas 12

— 1 antraštinė dalis:

Nuosavi ištekliai 13

— 7 antraštinė dalis:

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus ir baudos 17

— 8 antraštinė dalis:

Skolinimosi ir skolinimo veikla 20

ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS

III skirsnis. Komisija

— Įplaukos 24

— 7 antraštinė dalis:

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus ir baudos 25

— 8 antraštinė dalis:

Skolinimosi ir skolinimo veikla 28
— Išlaidos 31

— XX antraštinė dalis:

Politikos sritims paskirstytos administracinės išlaidos 33

— 01 antraštinė dalis:

Ekonomikos ir finansų reikalai 37

— 02 antraštinė dalis:

Įmonės ir pramonė 43

— 03 antraštinė dalis:

Konkurencija 51

— 04 antraštinė dalis:

Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis 53

— 05 antraštinė dalis:

Žemės ūkis ir kaimo plėtra 68

— 06 antraštinė dalis:

Mobilumas ir transportas 89

— 07 antraštinė dalis:

Aplinka 91

— 08 antraštinė dalis:

Moksliniai tyrimai ir inovacijos 97

— 09 antraštinė dalis:

Ryšių tinklai, turinys ir technologijos 110

— 11 antraštinė dalis:

Jūrų reikalai ir žuvininkystė 126

— 12 antraštinė dalis:

Vidaus rinka ir paslaugos 166

— 13 antraštinė dalis:

Regioninė ir miestų politika 174

— 14 antraštinė dalis:

Mokesčiai ir muitų sąjunga 188

— 15 antraštinė dalis:

Švietimas ir kultūra 194

— 16 antraštinė dalis:

Komunikacija 204

— 17 antraštinė dalis:

Sveikatos ir vartotojų apsauga 212

— 18 antraštinė dalis:

Vidaus reikalai 222

— 19 antraštinė dalis:

Užsienio politikos priemonės 234

— 20 antraštinė dalis:

Prekyba 239

— 21 antraštinė dalis::

Vystymasis ir bendradarbiavimas 246

— 22 antraštinė dalis:

Plėtra 272

— 23 antraštinė dalis:

Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga 278

— 24 antraštinė dalis:

Kova su sukčiavimu 285

— 25 antraštinė dalis:

Komisijos politikos koordinavimas ir teisinės konsultacijos 289

— 26 antraštinė dalis:

Komisijos vykdomas administravimas 292

— 27 antraštinė dalis:

Biudžetas 302

— 28 antraštinė dalis:

Auditas 304

— 29 antraštinė dalis:

Statistika 306

— 31 antraštinė dalis:

Kalbos tarnybos 311

— 32 antraštinė dalis:

Energetika 314

— 33 antraštinė dalis:

Teisingumas 318

— 34 antraštinė dalis:

Klimato politika 325

— 40 antraštinė dalis:

Rezervai 332
— Personalas 334
Priedai 340

VII skirsnis. Regionų komitetas

— Išlaidos 353

— 1 antraštinė dalis:

Institucijoje dirbantys asmenys 354
— Personalas 358

IX skirsnis. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

— Išlaidos 361

— 1 antraštinė dalis::

Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos 362
— Personalas 365

A.   ĮVADAS IR BENDROJO BIUDŽETO FINANSAVIMAS

BENDROJO BIUDŽETO FINANSAVIMAS

2014 finansiniais metais finansuotini asignavimai pagal 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimo 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos 1 straipsnį

IŠLAIDOS

Aprašymas

2014 m. biudžetas (1)

2013 m. biudžetas (2)

Pokytis (%)

1.

Pažangus ir integracinis augimas

65 300 076 773

69 127 255 205

–5,54

2.

Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

56 443 752 595

57 814 298 094

–2,37

3.

Saugumas ir pilietybė

1 665 510 850

1 894 151 766

–12,07

4.

Europos vaidmuo pasaulyje

6 840 655 156

6 731 869 945

+1,62

5.

Administravimas

8 405 638 341

8 417 791 740

–0,14

6.

Kompensacijos

28 600 000

75 000 000

–61,87

Specialios priemonės

350 000 000

390 465 192

–10,36

Išlaidos, iš viso  (3)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


PAJAMOS

Aprašymas

2014 m. biudžetas (4)

2013 m. biudžetas (5)

Pokytis (%)

Įvairios pajamos (4–9 antraštinės dalys)

3 112 428 277

3 067 967 007

+1,45

Iš praėjusių finansinių metų likęs perteklius (3 0 skyrius, 3 0 0 straipsnis)

p. m.

1 023 276 526

Nuosavų išteklių perteklius, atsiradęs iš Garantijų fondo išorės veiklai pertekliaus grąžinimo (3 0 skyrius, 3 0 2 straipsnis)

p. m.

34 000 000

Ankstesnių metų nuosavų išteklių iš PVM, bendrojo nacionalinio produkto/bendrųjų nacionalinių pajamų balansas (3 1 ir 3 2 skyriai)

p. m.

p. m.

Pajamos, iš viso (3–9 antraštinės dalys)

3 112 428 277

4 125 243 533

–24,55

Grynoji muitų ir cukraus mokesčių suma (1 1 ir 1 2 skyriai)

16 310 700 000

14 822 700 000

+10,04

PVM pagrįsti nuosavi ištekliai iš pagal vienodą tarifą (1 ir 2 lentelės, 1 3 skyrius)

17 882 179 650

14 680 052 250

+21,81

Iš papildomų išteklių (BNP pagrįsti nuosavi ištekliai, 3 lentelė, 1 4 skyrius) finansuotinas likutis

101 728 925 788

110 822 836 159

–8,21

Iš nuosavų išteklių, nurodytų Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnyje, finansuotini asignavimai (6)

135 921 805 438

140 325 588 409

–3,14

Pajamos, iš viso  (7)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


1 LENTELĖ

Suderintų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) bazių ribų apskaičiavimas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies b punktą

Valstybė narė

1 % neapribotos PVM bazės

1 % bendrųjų nacionalinių pajamų

Ribojimo tarifas (%)

1 % bendrųjų nacionalinių pajamų, padaugintas iš ribojimo tarifo

1 % apribotos PVM bazės (8)

Valstybės narės, kurių PVM bazė apribota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgija

1 675 608 000

3 995 217 000

50

1 997 608 500

1 675 608 000

 

Bulgarija

206 005 000

414 657 000

50

207 328 500

206 005 000

 

Čekijos Respublika

645 752 000

1 428 027 000

50

714 013 500

645 752 000

 

Danija

1 020 116 000

2 641 773 000

50

1 320 886 500

1 020 116 000

 

Vokietija

12 384 113 000

28 440 033 000

50

14 220 016 500

12 384 113 000

 

Estija

87 252 000

184 233 000

50

92 116 500

87 252 000

 

Airija

653 931 000

1 384 808 000

50

692 404 000

653 931 000

 

Graikija

650 120 000

1 813 897 000

50

906 948 500

650 120 000

 

Ispanija

4 561 628 000

10 515 414 000

50

5 257 707 000

4 561 628 000

 

Prancūzija

9 681 072 000

21 602 716 000

50

10 801 358 000

9 681 072 000

 

Kroatija

277 716 000

438 824 000

50

219 412 000

219 412 000

Kroatija

Italija

6 568 051 000

16 020 137 000

50

8 010 068 500

6 568 051 000

 

Kipras

107 177 000

154 720 000

50

77 360 000

77 360 000

Kipras

Latvija

82 650 000

249 297 000

50

124 648 500

82 650 000

 

Lietuva

141 652 000

353 042 000

50

176 521 000

141 652 000

 

Liuksemburgas

272 111 000

340 956 000

50

170 478 000

170 478 000

Liuksemburgas

Vengrija

410 328 000

977 036 000

50

488 518 000

410 328 000

 

Malta

52 918 000

68 120 000

50

34 060 000

34 060 000

Malta

Nyderlandai

2 661 465 000

6 274 369 000

50

3 137 184 500

2 661 465 000

 

Austrija

1 487 892 000

3 296 730 000

50

1 648 365 000

1 487 892 000

 

Lenkija

1 924 394 000

3 938 971 000

50

1 969 485 500

1 924 394 000

 

Portugalija

775 448 000

1 615 868 000

50

807 934 000

775 448 000

 

Rumunija

544 383 000

1 507 998 000

50

753 999 000

544 383 000

 

Slovėnija

176 664 000

349 637 000

50

174 818 500

174 818 500

Slovėnija

Slovakija

259 706 000

759 723 000

50

379 861 500

259 706 000

 

Suomija

972 177 000

2 066 821 000

50

1 033 410 500

972 177 000

 

Švedija

1 990 462 000

4 549 119 000

50

2 274 559 500

1 990 462 000

 

Jungtinė Karalystė

9 546 932 000

19 611 871 000

50

9 805 935 500

9 546 932 000

 

Iš viso

59 817 723 000

134 994 014 000

 

67 497 007 000

59 607 265 500

 


2 LENTELĖ

Nuosavų išteklių iš PVM paskirstymas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies b punktą (1 3 skyrius)

Valstybė narė

1 % apribotos PVM bazės

Vienodas PVM nuosavų išteklių tarifas (%)

Nuosavi ištekliai iš PVM pagal vienodą tarifą

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

1 675 608 000

0,300

502 682 400

Bulgarija

206 005 000

0,300

61 801 500

Čekijos Respublika

645 752 000

0,300

193 725 600

Danija

1 020 116 000

0,300

306 034 800

Vokietija

12 384 113 000

0,300

3 715 233 900

Estija

87 252 000

0,300

26 175 600

Airija

653 931 000

0,300

196 179 300

Graikija

650 120 000

0,300

195 036 000

Ispanija

4 561 628 000

0,300

1 368 488 400

Prancūzija

9 681 072 000

0,300

2 904 321 600

Kroatija

219 412 000

0,300

65 823 600

Italija

6 568 051 000

0,300

1 970 415 300

Kipras

77 360 000

0,300

23 208 000

Latvija

82 650 000

0,300

24 795 000

Lietuva

141 652 000

0,300

42 495 600

Liuksemburgas

170 478 000

0,300

51 143 400

Vengrija

410 328 000

0,300

123 098 400

Malta

34 060 000

0,300

10 218 000

Nyderlandai

2 661 465 000

0,300

798 439 500

Austrija

1 487 892 000

0,300

446 367 600

Lenkija

1 924 394 000

0,300

577 318 200

Portugalija

775 448 000

0,300

232 634 400

Rumunija

544 383 000

0,300

163 314 900

Slovėnija

174 818 500

0,300

52 445 550

Slovakija

259 706 000

0,300

77 911 800

Suomija

972 177 000

0,300

291 653 100

Švedija

1 990 462 000

0,300

597 138 600

Jungtinė Karalystė

9 546 932 000

0,300

2 864 079 600

Iš viso

59 607 265 500

 

17 882 179 650


3 LENTELĖ

Vienodo tarifo nustatymas ir išteklių, pagrįstų bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis, paskirstymas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c punktą (1 4 skyrius)

Valstybė narė

1 % bendrųjų nacionalinių pajamų

Vienodas „papildomos bazės“ tarifas, nuosavi ištekliai

„Papildomos bazės“ nuosavi ištekliai pagal vienodą tarifą

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

3 995 217 000

 

3 010 719 673

Bulgarija

414 657 000

 

312 477 642

Čekijos Respublika

1 428 027 000

 

1 076 134 033

Danija

2 641 773 000

 

1 990 789 973

Vokietija

28 440 033 000

 

21 431 868 872

Estija

184 233 000

 

138 834 491

Airija

1 384 808 000

 

1 043 565 015

Graikija

1 813 897 000

 

1 366 918 338

Ispanija

10 515 414 000

 

7 924 216 332

Prancūzija

21 602 716 000

 

16 279 396 602

Kroatija

438 824 000

 

330 689 434

Italija

16 020 137 000

 

12 072 471 065

Kipras

154 720 000

 

116 594 054

Latvija

249 297 000

0,7535810 (9)

187 865 486

Lietuva

353 042 000

 

266 045 748

Liuksemburgas

340 956 000

 

256 937 968

Vengrija

977 036 000

 

736 275 778

Malta

68 120 000

 

51 333 939

Nyderlandai

6 274 369 000

 

4 728 245 346

Austrija

3 296 730 000

 

2 484 353 132

Lenkija

3 938 971 000

 

2 968 333 755

Portugalija

1 615 868 000

 

1 217 687 444

Rumunija

1 507 998 000

 

1 136 398 660

Slovėnija

349 637 000

 

263 479 805

Slovakija

759 723 000

 

572 512 828

Suomija

2 066 821 000

 

1 557 517 062

Švedija

4 549 119 000

 

3 428 129 703

Jungtinė Karalystė

19 611 871 000

 

14 779 133 610

Iš viso

134 994 014 000

 

101 728 925 788


4 LENTELĖ

2013 m. Jungtinei Karalystei taikoma biudžeto disbalanso korekcija pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 4 straipsnį (1 5 skyrius)

Aprašymas

Koeficientas (10) (%)

Suma

1.

Visos neapribotos PVM bazės Jungtinės Karalystės dalis (%)

16,2077

 

2.

Pagal plėtros išlaidas patikslintų visų paskirstytų išlaidų Jungtinės Karalystės dalis (%)

6,5970

 

3.

(1) – (2)

9,6107

 

4.

Bendros paskirstytos išlaidos

 

133 640 172 409

5

Su plėtra susijusios išlaidos (11)

 

31 848 333 003

6.

Pagal plėtros išlaidas patikslintos visos paskirstytos išlaidos = (4) – (5)

 

101 791 839 406

7.

Pradinė Jungtinei Karalystei palankios korekcijos suma = (3) x (6) x 0,66

 

6 456 694 911

8.

Jungtinės Karalystės pranašumas (12)

 

1 176 577 247

9.

Pagrindinė Jungtinei Karalystei palanki korekcija = (7) – (8)

 

5 280 117 664

10.

Nauda iš tradicinių nuosavų išteklių (13)

 

–17 223 040

11.

Jungtinei Karalystei palanki korekcija = (9) – (10)

 

5 297 340 704


5 LENTELĖ

C Jungtinei Karalystei palankios korekcijos finansavimo apskaičiavimas (–5 297 340 704 EUR) (1 5 skyrius)

Valstybė narė

BNP bazės procentinė dalis

Dalys be Jungtinės Karalystės

Dalys be Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės

Trys ketvirtadaliai Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos ir Švedijos dalies 2 stulpelyje

4 stulpelis, paskirstytas pagal 3 stulpelį

Finansavimo skalė

Korekcijai pritaikyta finansavimo skalė

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,96

3,46

5,49

 

1,52

4,98

263 826 803

Bulgarija

0,31

0,36

0,57

 

0,16

0,52

27 382 150

Čekijos Respublika

1,06

1,24

1,96

 

0,54

1,78

94 300 710

Danija

1,96

2,29

3,63

 

0,99

3,29

174 451 231

Vokietija

21,07

24,65

0,00

–18,49

0,00

6,16

326 429 505

Estija

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

12 165 948

Airija

1,03

1,20

1,90

 

0,53

1,73

91 446 714

Graikija

1,34

1,57

2,49

 

0,69

2,26

119 781 891

Ispanija

7,79

9,11

14,44

 

3,99

13,11

694 392 334

Prancūzija

16,00

18,72

29,67

 

8,21

26,93

1 426 549 672

Kroatija

0,33

0,38

0,60

 

0,17

0,55

28 978 034

Italija

11,87

13,88

22,00

 

6,09

19,97

1 057 900 367

Kipras

0,11

0,13

0,21

 

0,06

0,19

10 217 038

Latvija

0,18

0,22

0,34

 

0,09

0,31

16 462 493

Lietuva

0,26

0,31

0,48

 

0,13

0,44

23 313 363

Liuksemburgas

0,25

0,30

0,47

 

0,13

0,43

22 515 255

Vengrija

0,72

0,85

1,34

 

0,37

1,22

64 519 220

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,03

0,08

4 498 349

Nyderlandai

4,65

5,44

0,00

–4,08

0,00

1,36

72 016 062

Austrija

2,44

2,86

0,00

–2,14

0,00

0,71

37 839 265

Lenkija

2,92

3,41

5,41

 

1,50

4,91

260 112 561

Portugalija

1,20

1,40

2,22

 

0,61

2,01

106 704 915

Rumunija

1,12

1,31

2,07

 

0,57

1,88

99 581 648

Slovėnija

0,26

0,30

0,48

 

0,13

0,44

23 088 511

Slovakija

0,56

0,66

1,04

 

0,29

0,95

50 168 812

Suomija

1,53

1,79

2,84

 

0,79

2,58

136 483 895

Švedija

3,37

3,94

0,00

–2,96

0,00

0,99

52 213 958

Jungtinė Karalystė

14,53

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Iš viso

100,00

100,00

100,00

–27,66

27,66

100,00

5 297 340 704

Apskaičiuota 15 ženklų po kablelio tikslumu.

6 LENTELĖ

Bendrojo biudžeto finansavimo suvestinė (14) pagal nuosavų išteklių rūšį ir valstybę narę

Valstybė narė

Tradiciniai nuosavi ištekliai (TNI)

PVM ir BNP pagrįsti nuosavi ištekliai, įskaitant koregavimą

Iš viso nuosavų išteklių (15)

Grynieji cukraus sektoriaus mokesčiai (75 %)

Grynieji muito mokesčiai (75 %)

Visi grynieji nuosavi ištekliai (75 %)

Surinkimo išlaidos (25 % bendrų TNI) p. m.

PVM grindžiami nuosavi ištekliai

BNP grindžiami nuosavi ištekliai

Jungtinei Karalystei palanki korekcija

Iš viso nacionalinių įmokų

Visų nacionalinių įmokų dalis (%)

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) =(5)+(6)+(7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgija

6 600 000

1 585 000 000

1 591 600 000

530 533 333

502 682 400

3 010 719 673

263 826 803

3 777 228 876

3,16

5 368 828 876

Bulgarija

400 000

53 700 000

54 100 000

18 033 333

61 801 500

312 477 642

27 382 150

401 661 292

0,34

455 761 292

Čekijos Respublika

3 400 000

173 400 000

176 800 000

58 933 333

193 725 600

1 076 134 033

94 300 710

1 364 160 343

1,14

1 540 960 343

Danija

3 400 000

295 900 000

299 300 000

99 766 667

306 034 800

1 990 789 973

174 451 231

2 471 276 004

2,07

2 770 576 004

Vokietija

26 300 000

3 386 600 000

3 412 900 000

1 137 633 332

3 715 233 900

21 431 868 872

326 429 505

25 473 532 277

21,30

28 886 432 277

Estija

0

23 700 000

23 700 000

7 900 000

26 175 600

138 834 491

12 165 948

177 176 039

0,15

200 876 039

Airija

0

213 300 000

213 300 000

71 100 000

196 179 300

1 043 565 015

91 446 714

1 331 191 029

1,11

1 544 491 029

Graikija

1 400 000

114 600 000

116 000 000

38 666 667

195 036 000

1 366 918 338

119 781 891

1 681 736 229

1,41

1 797 736 229

Ispanija

4 700 000

1 030 900 000

1 035 600 000

345 200 000

1 368 488 400

7 924 216 332

694 392 334

9 987 097 066

8,35

11 022 697 066

Prancūzija

30 900 000

1 468 900 000

1 499 800 000

499 933 333

2 904 321 600

16 279 396 602

1 426 549 672

20 610 267 874

17,23

22 110 067 874

Kroatija

1 700 000

35 500 000

37 200 000

12 400 000

65 823 600

330 689 434

28 978 034

425 491 068

0,36

462 691 068

Italija

4 700 000

1 498 800 000

1 503 500 000

501 166 667

1 970 415 300

12 072 471 065

1 057 900 367

15 100 786 732

12,62

16 604 286 732

Kipras

0

16 000 000

16 000 000

5 333 333

23 208 000

116 594 054

10 217 038

150 019 092

0,13

166 019 092

Latvija

0

22 100 000

22 100 000

7 366 667

24 795 000

187 865 486

16 462 493

229 122 979

0,19

251 222 979

Lietuva

800 000

53 900 000

54 700 000

18 233 334

42 495 600

266 045 748

23 313 363

331 854 711

0,28

386 554 711

Liuksemburgas

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

51 143 400

256 937 968

22 515 255

330 596 623

0,28

342 896 623

Vengrija

2 000 000

94 500 000

96 500 000

32 166 667

123 098 400

736 275 778

64 519 220

923 893 398

0,77

1 020 393 398

Malta

0

9 600 000

9 600 000

3 200 000

10 218 000

51 333 939

4 498 349

66 050 288

0,06

75 650 288

Nyderlandai

7 300 000

1 938 600 000

1 945 900 000

648 633 333

798 439 500

4 728 245 346

72 016 062

5 598 700 908

4,68

7 544 600 908

Austrija

3 200 000

164 700 000

167 900 000

55 966 667

446 367 600

2 484 353 132

37 839 265

2 968 559 997

2,48

3 136 459 997

Lenkija

12 800 000

369 400 000

382 200 000

127 400 000

577 318 200

2 968 333 755

260 112 561

3 805 764 516

3,18

4 187 964 516

Portugalija

200 000

120 500 000

120 700 000

40 233 334

232 634 400

1 217 687 444

106 704 915

1 557 026 759

1,30

1 677 726 759

Rumunija

1 000 000

106 200 000

107 200 000

35 733 333

163 314 900

1 136 398 660

99 581 648

1 399 295 208

1,17

1 506 495 208

Slovėnija

0

66 400 000

66 400 000

22 133 333

52 445 550

263 479 805

23 088 511

339 013 866

0,28

405 413 866

Slovakija

1 400 000

85 500 000

86 900 000

28 966 667

77 911 800

572 512 828

50 168 812

700 593 440

0,59

787 493 440

Suomija

800 000

136 600 000

137 400 000

45 800 000

291 653 100

1 557 517 062

136 483 895

1 985 654 057

1,66

2 123 054 057

Švedija

2 600 000

485 100 000

487 700 000

162 566 667

597 138 600

3 428 129 703

52 213 958

4 077 482 261

3,41

4 565 182 261

Jungtinė Karalystė

9 500 000

2 623 900 000

2 633 400 000

877 800 000

2 864 079 600

14 779 133 610

–5 297 340 704

12 345 872 506

10,33

14 979 272 506

Iš viso

125 100 000

16 185 600 000

16 310 700 000

5 436 900 000

17 882 179 650

101 728 925 788

0

119 611 105 438

100,00

135 921 805 438

B.   BENDROJI ĮPLAUKŲ SUVESTINĖ PAGAL BIUDŽETO IŠLAIDŲ KATEGORIJAS

Antraštinė dalis

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

1

NUOSAVI IŠTEKLIAI

133 960 184 723

2 967 027 640

135 921 805 438

3

PERTEKLIUS, LIKUČIAI IR PATIKSLINIMAI

p.m.

 

p.m.

4

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE IR KITOSE SĄJUNGOS ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ ASMENŲ

1 274 999 230

 

1 274 999 230

5

ĮPLAUKOS IŠ INSTITUCIJŲ ADMINISTRAVIMO VEIKLOS

53 752 047

 

53 752 047

6

ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU SĄJUNGOS SUSITARIMAIS IR PROGRAMOMIS

60 000 000

 

60 000 000

7

PALŪKANOS UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS IR BAUDOS

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

8

SKOLINIMOSI IR SKOLINIMO VEIKLA

2 477 000

151 000 000

153 477 000

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

30 200 000

 

30 200 000

 

BENDRA SUMA

135 504 613 000

4 535 027 640

139 034 233 715

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

NUOSAVI IŠTEKLIAI

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Gamybos mokesčiai, susiję su 2005–2006 ir ankstesniais prekybos metais

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Cukraus saugojimo mokesčiai

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Mokesčiai už neeksportuoto C cukraus, C izogliukozės ir C inulino sirupo gamybą ir už C cukraus ir C izogliukozės pakaitalus

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Gamybos mokestis

125 100 000

 

125 100 000

1 1 8

Vienkartinis mokestis už papildomą cukraus kvotą ir papildomą izogliukozės kvotą

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Pertekliaus mokestis

p.m.

 

p.m.

 

1 1 SKYRIUS - IŠ VISO

125 100 000

 

125 100 000

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Muitai ir kiti mokesčiai, nurodyti Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies a punkte

16 185 600 000

 

16 185 600 000

 

1 2 SKYRIUS - IŠ VISO

16 185 600 000

 

16 185 600 000

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Nuosavi ištekliai iš pridėtinės vertės mokesčio pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies b punktą

17 882 179 650

 

17 882 179 650

 

1 3 SKYRIUS - IŠ VISO

17 882 179 650

 

17 882 179 650

1 4 SKYRIUS

1 4 0

1 4 0 straipsnis – Nuosavi ištekliai iš bendrųjų nacionalinių pajamų pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c punktą

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

 

1 4 SKYRIUS - IŠ VISO

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

1 5 SKYRIUS

1 5 0

Jungtinei Karalystei suteikiama biudžeto disbalanso korekcija, remiantis Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas, 4 ir 5 straipsniais

0,—

 

0,—

 

1 5 SKYRIUS - IŠ VISO

0,—

 

0,—

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Bendras Nyderlandų ir Švedijos metinės BNP pagrįstos įmokos sumažinimas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 5 dalį

p.m.

 

p.m.

 

1 6 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

 

p.m.

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

133 960 184 723

2 967 027 640

135 921 805 438

1 1 SKYRIUS —

RINKLIAVOS IR KITI MOKESČIAI, NUMATYTI PAGAL BENDRO CUKRAUS RINKŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATAS (SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTAS)

1 2 SKYRIUS —

MUITAI IR KITI MOKESČIAI, NURODYTI SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTE

1 3 SKYRIUS —

NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO PAGAL SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTĄ

1 4 SKYRIUS —

NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ PAGAL SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES C PUNKTĄ

1 5 SKYRIUS —

BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJA

1 6 SKYRIUS —

BENDRAS NYDERLANDŲ IR ŠVEDIJOS METINĖS BNP PAGRĮSTOS ĮMOKOS SUMAŽINIMAS

1 4 SKYRIUS —   NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ PAGAL SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES C PUNKTĄ

1 4 0
1 4 0 straipsnis – Nuosavi ištekliai iš bendrųjų nacionalinių pajamų pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c punktą

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

Paaiškinimai

BNP pagrįsti ištekliai yra papildomas įplaukų, reikalingų išlaidoms, viršijančioms bet kuriais konkrečiais metais gautus tradicinius nuosavus išteklius, PVM pagrįstus mokėjimus ir kitas pajamas, padengti, šaltinis. BNP pagrįsti ištekliai netiesiogiai padeda užtikrinti, kad Sąjungos bendrasis biudžetas visada būtų ex ante subalansuotas.

BNP pareikalavimo tarifas priklauso nuo papildomų įplaukų, reikalingų biudžete numatytoms išlaidoms, kurios nedengiamos iš kitų išteklių (PVM pagrįstų mokėjimų, tradicinių nuosavų išteklių ir kitų pajamų), padengti. Todėl pareikalavimo tarifas taikomas kiekvienos valstybės narės BNP.

Šiais finansiniais metais valstybių narių bendrosioms nacionalinėms pajamoms taikytinas 0,7536 % tarifas.

Teisinis pagrindas

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies c punktas.

Valstybė narė

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Belgija

2 952 664 503

58 055 170

3 010 719 673

Bulgarija

306 452 191

6 025 451

312 477 642

Čekija

1 055 383 132

20 750 901

1 076 134 033

Danija

1 952 401 925

38 388 048

1 990 789 973

Vokietija

21 018 601 971

413 266 901

21 431 868 872

Estija

136 157 370

2 677 121

138 834 491

Airija

1 023 442 137

20 122 878

1 043 565 015

Graikija

1 340 560 296

26 358 042

1 366 918 338

Ispanija

7 771 415 083

152 801 249

7 924 216 332

Prancūzija

15 965 483 903

313 912 699

16 279 396 602

Kroatija

324 312 809

6 376 625

330 689 434

Italija

11 839 679 761

232 791 304

12 072 471 065

Kipras

114 345 792

2 248 262

116 594 054

Latvija

184 242 909

3 622 577

187 865 486

Lietuva

260 915 635

5 130 113

266 045 748

Liuksemburgas

251 983 479

4 954 489

256 937 968

Vengrija

722 078 304

14 197 474

736 275 778

Malta

50 344 075

989 864

51 333 939

Nyderlandai

4 637 071 435

91 173 911

4 728 245 346

Austrija

2 436 447 794

47 905 338

2 484 353 132

Lenkija

2 911 095 906

57 237 849

2 968 333 755

Portugalija

1 194 206 994

23 480 450

1 217 687 444

Rumunija

1 114 485 688

21 912 972

1 136 398 660

Slovėnija

258 399 171

5 080 634

263 479 805

Slovakija

561 473 165

11 039 663

572 512 828

Suomija

1 527 483 739

30 033 323

1 557 517 062

Švedija

3 362 025 690

66 104 013

3 428 129 703

Jungtinė Karalystė

14 494 150 216

284 983 394

14 779 133 610

1 4 0 straipsnis. Iš viso

99 767 305 073

1 961 620 715

101 728 925 788

7 ANTRAŠTINĖ DALIS

PALŪKANOS UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS IR BAUDOS

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

7 0 SKYRIUS

7 0 0

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus

7 0 0 0

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus į valstybių narių ižduose atidarytas sąskaitas

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Kitos palūkanos už pavėluotus mokėjimus

3 000 000

 

3 000 000

 

7 0 0 straipsnis - Iš viso

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus ir kitos palūkanos už baudas

15 000 000

9 000 000

24 000 000

 

7 0 SKYRIUS - IŠ VISO

23 000 000

9 000 000

32 000 000

7 1 SKYRIUS

7 1 0

Baudos, delspinigių mokėjimai ir kitos netesybos

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 1 1

Mokesčiai už viršytą naujų keleivinių automobilių taršos normą

p.m.

 

p.m.

7 1 2

Delspinigių mokėjimai ir vienkartinės įmokos, kurias sumokėti įpareigotos valstybės narės dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo nesilaikymo ar Sutarties įsipareigojimo nevykdymo

p.m.

 

p.m.

 

7 1 SKYRIUS - IŠ VISO

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 2 SKYRIUS

7 2 0

Palūkanos už indėlius ir baudas

7 2 0 0

Palūkanos už indėlius ir baudas įgyvendinant perviršinio deficito procedūrą — Asignuotosios įplaukos

p.m.

 

p.m.

 

7 2 0 straipsnis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

 

7 2 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

 

p.m.

 

7 antraštinė dalis - Iš viso

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

7 0 SKYRIUS —

PALŪKANOS UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS

7 1 SKYRIUS —

BAUDOS

7 2 SKYRIUS —

PALŪKANOS UŽ INDĖLIUS IR BAUDAS

7 0 SKYRIUS —   PALŪKANOS UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS

7 0 1
Palūkanos už pavėluotus mokėjimus ir kitos palūkanos už baudas

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

15 000 000

9 000 000

24 000 000

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įrašomos specialiose sąskaitose, skirtose baudoms ir delspinigiams už pavėluotą baudos mokėjimą, susikaupusios palūkanos.

Teisinis pagrindas

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).

2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (OL L 24, 2004 1 29, p. 1), ypač jo 14 ir 15 straipsniai.

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1), ypač jo 78 straipsnio 4 dalis.

2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1), ypač jo 83 straipsnis.

7 1 SKYRIUS —   BAUDOS

7 1 0
Baudos, delspinigių mokėjimai ir kitos netesybos

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

Paaiškinimai

Komisija gali skirti baudas, delspinigius ir kitas nuobaudas įmonėms ir įmonių asociacijoms už toliau išvardytuose reglamentuose arba Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsniuose nurodytų draudimų nesilaikymą arba įsipareigojimų nevykdymą.

Paprastai baudos turi būti sumokėtos per tris mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos sprendimą. Tačiau jeigu įmonė padavė apeliacinį skundą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Komisija mokėtinos sumos nerenka; įmonė turi sutikti, kad praėjus galutiniam baudos mokėjimo terminui baudai bus taikomos palūkanos, ir iki galutinio baudos mokėjimo termino Komisijai turi pateikti banko garantiją, apimančią ir pagrindinę baudos sumą, ir palūkanas arba papildomus mokesčius.

Teisinis pagrindas

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).

2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (OL L 24, 2004 1 29, p. 1), ypač jo 14 ir 15 straipsniai.

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).

8 ANTRAŠTINĖ DALIS

SKOLINIMOSI IR SKOLINIMO VEIKLA

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

8 0 SKYRIUS

8 0 0

Europos Sąjungos garantija Sąjungos paskoloms, suteiktoms mokėjimų balansui sureguliuoti

p.m.

 

p.m.

8 0 1

Europos Sąjungos garantija Euratomo paskoloms

p.m.

 

p.m.

8 0 2

Europos Sąjungos garantija Sąjungos paskoloms, skirtoms finansinei paramai pagal Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę

p.m.

 

p.m.

 

8 0 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

 

p.m.

8 1 SKYRIUS

8 1 0

Lėšų susigrąžinimas ir palūkanos už specialias paskolas ir rizikos kapitalą, suteiktus remiantis finansinio bendradarbiavimo su Viduržemio jūros regiono trečiosiomis šalimis nuostatomis

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 1 3

Grąžinamas kapitalas ir palūkanos už paskolas ir rizikos kapitalą, Komisijos suteiktus besivystančioms Viduržemio jūros regiono šalims ir Pietų Afrikai pagal Europos Sąjungos investuotojų partnerystės programą

p.m.

 

p.m.

 

8 1 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 2 SKYRIUS

8 2 7

Europos Sąjungos garantija skolinimosi programoms, pagal kurias Sąjunga teikia makrofinansinę pagalbą trečiosioms šalims

p.m.

 

p.m.

8 2 8

Garantija Euratomo paskoloms, kuriomis siekiama pagerinti atominių jėgainių našumą ir saugumą Vidurio ir Rytų Europos bei Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalyse

p.m.

 

p.m.

 

8 2 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

 

p.m.

8 3 SKYRIUS

8 3 5

Europos Sąjungos garantija Europos investicijų banko paskoloms, suteiktoms trečiosioms šalims

p.m.

 

p.m.

 

8 3 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

 

p.m.

8 5 SKYRIUS

8 5 0

Europos investicijų fondo sumokėti dividendai

2 477 000

 

2 477 000

 

8 5 SKYRIUS - IŠ VISO

2 477 000

 

2 477 000

 

8 antraštinė dalis - Iš viso

2 477 000

151 000 000

153 477 000

8 0 SKYRIUS —

ĮPLAUKOS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS GARANTIJOS SKOLINIMOSI IR SKOLINIMO OPERACIJOMS VALSTYBĖSE NARĖSE

8 1 SKYRIUS —

KOMISIJOS SUTEIKTOS PASKOLOS

8 2 SKYRIUS —

ĮPLAUKOS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS GARANTIJOS SKOLINIMOSI IR SKOLINIMO OPERACIJOMS TREČIOSIOMS ŠALIMS

8 3 SKYRIUS —

ĮPLAUKOS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS GARANTIJOS PASKOLOMS, KURIAS SUTEIKĖ TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINĖS INSTITUCIJOS

8 5 SKYRIUS —

ĮPLAUKOS IŠ GARANTIJŲ ĮSTAIGŲ ĮMOKŲ

8 1 SKYRIUS —   KOMISIJOS SUTEIKTOS PASKOLOS

8 1 0
Lėšų susigrąžinimas ir palūkanos už specialias paskolas ir rizikos kapitalą, suteiktus remiantis finansinio bendradarbiavimo su Viduržemio jūros regiono trečiosiomis šalimis nuostatomis

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

p.m.

151 000 000

151 000 000

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įrašomi lėšų susigrąžinimai ir palūkanų mokėjimai už specialias paskolas ir rizikos kapitalą Viduržemio jūros regiono trečiosioms šalims iš asignavimų III skirsnio „Komisija“ išlaidų suvestinės 21 03 ir 22 02 skyrių.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnį į šį punktą gali būti įrašomos asignuotosios įplaukos, naudojamos papildomiems asignavimams, skirtiems padengti išlaidoms, kurioms šios įplaukos priskirtos.

Į šį straipsnį taip pat įtraukiamas lėšų susigrąžinimas ir palūkanų mokėjimai už specialias paskolas ir rizikos kapitalą Viduržemio jūros regiono ES valstybėms narėms, tačiau tokia dalis, palyginti su bendra suma, yra labai nedidelė. Šios paskolos ir (arba) rizikos kapitalas šalims buvo suteiktas iki jų stojimo į Sąjungą.

Paprastai gautos įplaukos viršija biudžete prognozuotas sumas dėl palūkanų mokėjimų už specialias paskolas, kurios vis dar gali būti išmokamos per ankstesnius finansinius metus bei einamuosius finansinius metus. Palūkanos už specialias paskolas ir rizikos kapitalą skaičiuojamos nuo paskolų išmokėjimo momento; palūkanos už specialias paskolas yra mokamos kas šešis mėnesius, o palūkanos už rizikos kapitalą paprastai mokamos kasmet.

Teisinis pagrindas

2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1638/2006, išdėstantis bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (OL L 310, 2006 11 9, p. 1).

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1), visų pirma jo 21 straipsnis.

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 231/2014, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP II) (OL L 77, 2014 3 15, p. 11).

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 232/2014, kuriuo sukuriama Europos kaimynystės priemonė (OL L 77, 2014 3 15, p. 27).

III SKIRSNIS

KOMISIJA

ĮPLAUKOS

7 ANTRAŠTINĖ DALIS

PALŪKANOS UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS IR BAUDOS

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

7 0 SKYRIUS

7 0 0

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus

7 0 0 0

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus į valstybių narių ižduose atidarytas sąskaitas

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Kitos palūkanos už pavėluotus mokėjimus

3 000 000

 

3 000 000

 

7 0 0 straipsnis - Iš viso

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus ir kitos baudų palūkanos

15 000 000

9 000 000

24 000 000

 

7 0 SKYRIUS - IŠ VISO

23 000 000

9 000 000

32 000 000

7 1 SKYRIUS

7 1 0

Baudos, periodinės baudos ir kitos sankcijos

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 1 1

Mokesčiai už viršytą naujų keleivinių automobilių taršos normą

p.m.

 

p.m.

7 1 2

Periodinės baudos ir vienkartinės sumos, kurias sumokėti įpareigotos valstybės narės, neįvykdžiusios Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo, kuriuo pripažinta, kad valstybė narė neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį

p.m.

 

p.m.

 

7 1 SKYRIUS - IŠ VISO

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 2 SKYRIUS

7 2 0

Palūkanos už indėlius ir baudas

7 2 0 0

Palūkanos už indėlius ir baudas įgyvendinant perviršinio deficito procedūrą. Asignuotosios įplaukos

p.m.

 

p.m.

 

7 2 0 straipsnis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

 

7 2 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

 

p.m.

 

7 antraštinė dalis - Iš viso

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

7 0 SKYRIUS —

PALŪKANOS UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS

7 1 SKYRIUS —

BAUDOS

7 2 SKYRIUS —

PALŪKANOS UŽ INDĖLIUS IR BAUDAS

7 0 SKYRIUS —   PALŪKANOS UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS

7 0 1
Palūkanos už pavėluotus mokėjimus ir kitos baudų palūkanos

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

15 000 000

9 000 000

24 000 000

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įrašomos specialiose sąskaitose, skirtose baudoms ir delspinigiams už pavėluotą baudos mokėjimą, susikaupusios palūkanos.

Teisinis pagrindas

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).

2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (OL L 24, 2004 1 29, p. 1).

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1), ypač jo 78 straipsnio 4 dalis.

2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1), ypač jo 83 straipsnis.

7 1 SKYRIUS —   BAUDOS

7 1 0
Baudos, periodinės baudos ir kitos sankcijos

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

Paaiškinimai

Komisija gali skirti baudas, periodines baudas ir kitas sankcijas įmonėms ir įmonių asociacijoms, jei jos nesilaiko draudimo ar nevykdo savo įsipareigojimų pagal toliau nurodytus reglamentus ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnius.

Baudas paprastai būtina sumokėti per tris mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos sprendimą. Tačiau įmonei pateikus skundą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui Komisija mokėtinos sumos nereikalaus; įmonė turi patvirtinti, kad praėjus galutiniam mokėjimo terminui sumokės palūkanas už skolą ir iki galutinio mokėjimo termino pateikti Komisijai pagrindinę skolos dalį ir palūkanas ar papildomus mokesčius dengiančią banko garantiją.

Teisinis pagrindas

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).

2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (OL L 24, 2004 1 29, p. 1), ypač jo 14 ir 15 straipsniai.

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).

8 ANTRAŠTINĖ DALIS

SKOLINIMOSI IR SKOLINIMO VEIKLA

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

8 0 SKYRIUS

8 0 0

Europos Sąjungos garantija Sąjungos paskoloms mokėjimų balansui sureguliuoti

p.m.

 

p.m.

8 0 1

Europos Sąjungos garantija Euratomo paskoloms

p.m.

 

p.m.

8 0 2

Europos Sąjungos garantija Sąjungos paskoloms, skirtoms finansinei paramai pagal Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę

p.m.

 

p.m.

 

8 0 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

 

p.m.

8 1 SKYRIUS

8 1 0

Grąžinamas kapitalas ir palūkanos už specialias paskolas ir rizikos kapitalą, suteiktus remiantis finansinio bendradarbiavimo su trečiosiomis, Viduržemio jūros regiono, šalimis nuostatomis

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 1 3

Grąžinamas kapitalas ir palūkanos už paskolas ir rizikos kapitalą, Komisijos suteiktus besivystančioms Viduržemio jūros regiono valstybėms ir Pietų Afrikai pagal Europos bendrijos investuotojų partnerystės programą

p.m.

 

p.m.

 

8 1 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 2 SKYRIUS

8 2 7

Europos Sąjungos garantija skolinimosi programoms, pagal kurias Sąjunga teikia makrofinansinę pagalbą trečiosioms šalims

p.m.

 

p.m.

8 2 8

Garantija Euratomo paskoloms, kuriomis siekiama pagerinti atominių elektrinių našumą ir saugumą Vidurio ir Rytų Europos bei Nepriklausomų Valstybių Sandraugos valstybėse

p.m.

 

p.m.

 

8 2 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

 

p.m.

8 3 SKYRIUS

8 3 5

Europos Sąjungos garantija Europos investicijų banko paskoloms, suteiktoms trečiosioms šalims

p.m.

 

p.m.

 

8 3 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

 

p.m.

8 5 SKYRIUS

8 5 0

Europos investicijų fondo mokami dividendai

2 477 000

 

2 477 000

 

8 5 SKYRIUS - IŠ VISO

2 477 000

 

2 477 000

 

8 antraštinė dalis - Iš viso

2 477 000

151 000 000

153 477 000

8 0 SKYRIUS —

ĮPLAUKOS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS GARANTIJOS, SUTEIKTOS SKOLINIMO IR SKOLINIMOSI OPERACIJOMS VALSTYBĖSE NARĖSE

8 1 SKYRIUS —

KOMISIJOS SUTEIKTOS PASKOLOS

8 2 SKYRIUS —

ĮPLAUKOS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS GARANTIJOS, SUTEIKTOS SKOLINIMOSI IR SKOLINIMO OPERACIJOMS TREČIOSIOSE ŠALYSE

8 3 SKYRIUS —

ĮPLAUKOS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS GARANTIJOS PASKOLOMS, KURIAS SUTEIKĖ TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINĖS ĮSTAIGOS

8 5 SKYRIUS —

ĮPLAUKOS IŠ GARANTIJŲ ĮSTAIGŲ ĮMOKŲ

8 1 SKYRIUS —   KOMISIJOS SUTEIKTOS PASKOLOS

8 1 0
Grąžinamas kapitalas ir palūkanos už specialias paskolas ir rizikos kapitalą, suteiktus remiantis finansinio bendradarbiavimo su trečiosiomis, Viduržemio jūros regiono, šalimis nuostatomis

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

p.m.

151 000 000

151 000 000

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įrašomi kapitalo grąžinimai ir palūkanų mokėjimai už specialias paskolas ir rizikos kapitalą, suteiktus Viduržemio jūros regiono valstybėms iš šio skirsnio išlaidų suvestinės 21 03 ir 22 02 skyrių asignavimų.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnį į šį straipsnį gali būti įrašomos asignuotosios įplaukos, naudojamos papildomiems asignavimams, skirtiems padengti išlaidoms, kurioms šios įplaukos priskirtos.

Jis taip pat apima lėšų susigrąžinimą ir palūkanų mokėjimus už specialias paskolas ir rizikos kapitalą, suteiktus tam tikroms ES priklausančioms Viduržemio jūros regiono valstybėms, tačiau jie sudaro labai mažą bendros sumos dalį. Šios paskolos ir (arba) rizikos kapitalas buvo suteiktas tada, kai tos valstybės dar nebuvo prisijungusios prie Sąjungos.

Paprastai gautos įplaukos viršija biudžete prognozuotas sumas dėl palūkanų mokėjimų už specialias paskolas, kurios vis dar gali būti išmokamos per ankstesnius finansinius metus bei einamuosius finansinius metus. Palūkanos už specialias paskolas ir rizikos kapitalą skaičiuojamos nuo paskolų išmokėjimo momento; palūkanos už specialias paskolas yra mokamos kas šešis mėnesius, o palūkanos už rizikos kapitalą paprastai mokamos kasmet.

Teisinis pagrindas

Dėl teisinio pagrindo žr. šio skirsnio išlaidų suvestinės 21 03 ir 22 02 skyriaus pastabas.

Susiję teisės aktai

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 232/2014, kuriuo sukuriama Europos kaimynystės priemonė (OL L 77, 2014 3 15, p. 27).

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 231/2014, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP II) (OL L 77, 2014 3 15, p. 11).

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

01

EKONOMIKOS IR FINANSŲ REIKALAI

253 024 228

337 966 113

–11 162

–16 971 162

253 013 066

320 994 951

Rezervai (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 024 228

339 966 113

–11 162

–16 971 162

255 013 066

322 994 951

02

ĮMONĖS IR PRAMONĖ

2 515 125 797

2 083 893 666

–11 387

74 528 739

2 515 114 410

2 158 422 405

03

KONKURENCIJA

94 462 975

94 462 975

–13 238

–13 238

94 449 737

94 449 737

04

UŽIMTUMAS, SOCIALINIAI REIKALAI IR ĮTRAUKTIS

13 839 025 490

11 621 742 555

–10 332

– 331 075 108

13 839 015 158

11 290 667 447

05

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA

58 046 850 675

55 635 020 579

–16 873

–27 938 596

58 046 833 802

55 607 081 983

06

MOBILUMAS IR TRANSPORTAS

2 867 191 650

1 003 428 934

–7 078

–7 078

2 867 184 572

1 003 421 856

07

APLINKA

407 281 956

345 558 517

–7 995

348 057

407 273 961

345 906 574

08

MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS

6 198 703 944

4 091 136 052

–1 453

– 490 632

6 198 702 491

4 090 645 420

09

RYŠIŲ TINKLAI, TURINYS IR TECHNOLOGIJOS

1 637 399 923

961 129 100

–6 593

104 109 720

1 637 393 330

1 065 238 820

10

TIESIOGINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI

419 601 970

414 982 955

 

 

419 601 970

414 982 955

11

JŪRŲ REIKALAI IR ŽUVININKYSTĖ

950 774 942

667 482 286

–1 588 919

67 951 207

949 186 023

735 433 493

Rezervai (40 02 41)

115 342 000

112 342 000

–69 567 000

–69 567 000

115 342 000

42 775 000

 

1 066 116 942

779 824 286

–71 155 919

–1 615 793

1 064 528 023

778 208 493

12

VIDAUS RINKA IR PASLAUGOS

116 900 978

117 126 978

–8 808

–1 998 611

116 892 170

115 128 367

13

REGIONINĖ IR MIESTŲ POLITIKA

33 073 259 166

40 223 363 359

–10 072

2 794 259 758

33 073 249 094

43 017 623 117

14

MOKESČIAI IR MUITŲ SĄJUNGA

157 048 298

122 369 692

–7 718

9 992 282

157 040 580

132 361 974

15

ŠVIETIMAS IR KULTŪRA

2 820 024 822

2 241 707 412

–8 601

178 972 015

2 820 016 221

2 420 679 427

16

KOMUNIKACIJA

246 356 400

244 896 374

–11 041

5 488 959

246 345 359

250 385 333

17

SVEIKATOS IR VARTOTOJŲ APSAUGA

618 166 222

566 799 722

–13 273

–11 065 191

618 152 949

555 734 531

18

VIDAUS REIKALAI

1 201 391 889

762 599 931

–4 465

2 744 535

1 201 387 424

765 344 466

19

UŽSIENIO POLITIKOS PRIEMONĖS

732 732 818

463 169 988

–1 368

54 364 467

732 731 450

517 534 455

20

PREKYBA

121 107 855

115 403 729

–8 237

2 173 572

121 099 618

117 577 301

21

VYSTYMASIS IR BENDRADARBIAVIMAS

5 083 850 744

3 658 319 989

–12 564

336 507 436

5 083 838 180

3 994 827 425

22

PLĖTRA

1 519 908 038

903 886 742

–3 686

44 996 314

1 519 904 352

948 883 056

23

HUMANITARINĖ PAGALBA IR CIVILINĖ SAUGA

1 006 464 161

850 884 342

–3 565

255 647 335

1 006 460 596

1 106 531 677

24

KOVA SU SUKČIAVIMU

78 230 900

74 910 993

–10 000

1 613 362

78 220 900

76 524 355

25

KOMISIJOS POLITIKOS KOORDINAVIMAS IR TEISINĖS KONSULTACIJOS

194 113 789

194 836 589

–24 280

–24 280

194 089 509

194 812 309

26

KOMISIJOS VYKDOMAS ADMINISTRAVIMAS

1 001 465 044

991 092 001

–52 824

9 697 176

1 001 412 220

1 000 789 177

27

BIUDŽETAS

95 786 613

95 786 613

–7 043

–7 043

95 779 570

95 779 570

28

AUDITAS

11 633 979

11 633 979

–1 713

–1 713

11 632 266

11 632 266

29

STATISTIKA

131 894 632

152 072 858

–10 903

–21 177 712

131 883 729

130 895 146

30

PENSIJOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 449 531 000

1 449 531 000

 

 

1 449 531 000

1 449 531 000

31

KALBOS TARNYBOS

387 659 143

387 659 143

–54 338

–54 338

387 604 805

387 604 805

32

ENERGETIKA

933 452 862

588 030 260

–8 220

64 991 780

933 444 642

653 022 040

33

TEISINGUMAS

203 414 816

193 026 816

–5 711

–7 183 411

203 409 105

185 843 405

34

KLIMATO POLITIKA

121 471 119

42 711 025

–2 440

8 825 949

121 468 679

51 536 974

40

REZERVAI

573 523 000

264 342 000

 

–69 567 000

573 523 000

194 775 000

 

Iš viso

139 108 831 838

131 972 965 267

–1 945 900

3 529 637 550

139 106 885 938

135 502 602 817

Iš jų rezervai (40 02 41)

117 342 000

114 342 000

–69 567 000

–69 567 000

117 342 000

44 775 000

XX ANTRAŠTINĖ DALIS

POLITIKOS SRITIMS PASKIRSTYTOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

XX 01

POLITIKOS SRITIMS PASKIRSTYTOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

XX 01 01

Išlaidos politikos sričių pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams

XX 01 01 01

Išlaidos institucijoje dirbantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams

XX 01 01 01 01

Darbo užmokestis ir išmokos

5,2

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

XX 01 01 01 02

Su įdarbinimu susijusios išlaidos ir išmokos, perkėlimai ir tarnybos nutraukimas

5,2

14 398 000

 

14 398 000

XX 01 01 01 03

Darbo užmokesčio patikslinimai

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Tarpinė suma

 

1 830 389 000

– 317 000

1 830 072 000

XX 01 01 02

Išlaidos Sąjungos delegacijose dirbantiems Komisijos pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams

XX 01 01 02 01

Darbo užmokestis ir išmokos

5,2

107 033 000

 

107 033 000

XX 01 01 02 02

Su įdarbinimu susijusios išlaidos ir išmokos, perkėlimai ir tarnybos nutraukimas

5,2

7 506 000

 

7 506 000

XX 01 01 02 03

Asignavimai, skirti padengti bet kokius darbo užmokesčio patikslinimus

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Tarpinė suma

 

114 539 000

 

114 539 000

 

XX 01 01 straipsnis - Tarpinė suma

 

1 944 928 000

– 317 000

1 944 611 000

XX 01 02

Išorės personalo ir kitos valdymo išlaidos

XX 01 02 01

Institucijoje dirbantis išorės personalas

XX 01 02 01 01

Sutartininkai

5,2

62 598 343

 

62 598 343

XX 01 02 01 02

Agentūrų personalas ir techninė bei administracinė pagalba įvairiai veiklai remti

5,2

23 545 000

 

23 545 000

XX 01 02 01 03

Nacionalinių institucijų tarnautojai, laikinai paskirti į instituciją

5,2

38 076 000

 

38 076 000

 

Tarpinė suma

 

124 219 343

 

124 219 343

XX 01 02 02

Sąjungos delegacijose dirbantis Komisijos išorės personalas

XX 01 02 02 01

Kitų tarnautojų darbo užmokestis

5,2

8 794 000

 

8 794 000

XX 01 02 02 02

Jaunesniųjų ekspertų ir deleguotų nacionalinių ekspertų mokymas

5,2

1 792 000

 

1 792 000

XX 01 02 02 03

Išlaidos kitiems tarnautojams ir atlygis už kitas paslaugas

5,2

337 000

 

337 000

 

Tarpinė suma

 

10 923 000

 

10 923 000

XX 01 02 11

Kitos institucijos valdymo išlaidos

XX 01 02 11 01

Komandiruočių ir reprezentacinės išlaidos

5,2

56 654 546

 

56 654 546

XX 01 02 11 02

Konferencijų, susitikimų ir ekspertų grupių išlaidos

5,2

26 017 658

 

26 017 658

XX 01 02 11 03

Komitetų posėdžiai

5,2

12 215 651

 

12 215 651

XX 01 02 11 04

Tyrimai ir konsultacijos

5,2

6 394 145

 

6 394 145

XX 01 02 11 05

Informacija ir vadybos sistemos

5,2

26 974 674

 

26 974 674

XX 01 02 11 06

Tęstinis ir vadybos mokymai

5,2

12 981 983

 

12 981 983

 

Tarpinė suma

 

141 238 657

 

141 238 657

XX 01 02 12

Kitos valdymo išlaidos, susijusios su Komisijos personalu Sąjungos delegacijose

XX 01 02 12 01

Komandiruotės, konferencijos ir reprezentacinės išlaidos

5,2

5 797 000

 

5 797 000

XX 01 02 12 02

Tęstinis personalo mokymas delegacijose

5,2

350 000

 

350 000

 

Tarpinė suma

 

6 147 000

 

6 147 000

 

XX 01 02 straipsnis - Tarpinė suma

 

282 528 000

 

282 528 000

XX 01 03

Išlaidos informacinių ir ryšių technologijų įrangai ir paslaugoms bei pastatams

XX 01 03 01

Išlaidos Komisijos informacinių ir ryšių technologijų įrangai ir paslaugoms

XX 01 03 01 03

Informacinių ir ryšių technologijų įranga

5,2

54 612 000

 

54 612 000

XX 01 03 01 04

Informacinių ir ryšių technologijų paslaugos

5,2

63 867 000

 

63 867 000

 

Tarpinė suma

 

118 479 000

 

118 479 000

XX 01 03 02

Pastatai ir susijusios išlaidos, susijusios su Komisijos personalu Sąjungos delegacijose

XX 01 03 02 01

Įsigijimas, nuoma ir susijusios išlaidos

5,2

45 057 000

 

45 057 000

XX 01 03 02 02

Įranga, baldai, biuro prekės ir paslaugų teikimas

5,2

8 741 000

 

8 741 000

 

Tarpinė suma

 

53 798 000

 

53 798 000

 

XX 01 03 straipsnis - Tarpinė suma

 

172 277 000

 

172 277 000

 

XX 01 SKYRIUS - IŠ VISO

 

2 399 733 000

– 317 000

2 399 416 000

XX 01 SKYRIUS —   POLITIKOS SRITIMS PASKIRSTYTOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

XX 01 01
Išlaidos politikos sričių pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams

XX 01 01 01
Išlaidos institucijoje dirbantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

XX 01 01 01

Išlaidos institucijoje dirbantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams

XX 01 01 01 01

Darbo užmokestis ir išmokos

5,2

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

XX 01 01 01 02

Su įdarbinimu susijusios išlaidos ir išmokos, perkėlimai ir tarnybos nutraukimas

5,2

14 398 000

 

14 398 000

XX 01 01 01 03

Darbo užmokesčio patikslinimai

5,2

p.m.

 

p.m.

 

XX 01 01 01 punktas - Iš viso

 

1 830 389 000

– 317 000

1 830 072 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti šioms pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų, užimančių etatų sąraše numatytas pareigas, išskyrus trečiosiose šalyse dirbantį personalą, išlaidoms:

atlyginimams, išmokoms ir kitiems su atlyginimais susijusiems mokėjimams,

draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos bei kitoms socialinio draudimo įmokoms,

laikinųjų tarnautojų draudimui nuo nedarbo ir Komisijos mokėjimams laikiniesiems tarnautojams, kad jie įgytų arba išsaugotų teises į pensiją kilmės valstybėje,

įvairioms išmokoms ir kompensacijoms,

išmokoms pareigūnams ir laikiniesiems tarnautojams už pamaininį darbą arba budėjimą jų darbo vietoje arba namuose,

išmokoms, atleidus iš tarnybos išbandymo laikotarpiui priimtą pareigūną dėl akivaizdaus nekompetentingumo,

išmokoms, institucijai nutraukus laikinosios tarnybos sutartį,

išlaidoms saugumo priemonėms Sąjungos biuruose ir Sąjungos delegacijose Sąjungos teritorijoje dirbančių pareigūnų namuose,

fiksuoto dydžio išmokoms ir mokėjimams pagal valandinius tarifus už AST kategorijos pareigūnų viršvalandžius, kurių pagal sudarytus susitarimus negalima kompensuoti laisvu laiku,

korekcinių koeficientų, taikomų pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų atlyginimams, ir korekcinių koeficientų, taikomų tarnybinių pajamų daliai, pervedamai į kitą nei darbo vietos valstybę, išlaidoms,

pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų (taip pat ir jų šeimos narių) kelionės išlaidoms, jiems pradedant eiti pareigas, nutraukus tarnybą institucijoje arba juos perkeliant į kitą darbo vietą,

pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų, kurie privalo keisti gyvenamąją vietą, jiems pradedant eiti naujas pareigas, juos perkėlus į naują darbo vietą arba jiems galutinai nutraukus tarnybą institucijoje ir persikeliant gyventi į kitą vietą, įsikūrimo ir persikėlimo išmokoms,

pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų, kurie privalo keisti gyvenamąją vietą, jiems pradedant eiti naujas pareigas, juos perkėlus į naują darbo vietą arba jiems galutinai nutraukus tarnybą institucijoje ir persikeliant gyventi į kitą vietą, išsikraustymo išlaidoms,

pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų, kurie pateikia įrodymų, kad privalo pakeisti gyvenamąją vietą, jiems pradedant eiti naujas pareigas arba juos perkėlus į naują darbo vietą, dienpinigiams,

laikinoms pareigūnų, paskirtų užimti pareigas naujose valstybėse narėse iki jų narystės, ir privalančių pasilikti dirbti šiose valstybėse narėse po jų narystės dienos ir įgyjančių išimtinę teisę į tas pačias finansines ir materialines sąlygas, kurias Komisija taikė iki narystės dienos, išlaidoms pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų X priedą ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygas,

visų atlyginimų patikslinimų, kuriuos Taryba patvirtino per finansinius metus, išlaidoms.

Tarybos reglamentas, kuriuo atnaujinamos visų Sąjungos institucijų pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio lentelės, įskaitant padidintą darbo užmokestį ir priemokas, kiekvienais metais skelbiamas Oficialiajame leidinyje (paskutinį kartą patikslintas OL L 338, 2010 12 22, p. 1).

Asignuotųjų įplaukų suma pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį yra 48 900 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

XX 01 01 01 01
Darbo užmokestis ir išmokos

Sumos

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

01 ANTRAŠTINĖ DALIS

EKONOMIKOS IR FINANSŲ REIKALAI

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

01 01

EKONOMIKOS IR FINANSŲ REIKALŲ POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

83 091 934

83 091 934

–11 162

–11 162

83 080 772

83 080 772

01 02

EKONOMINĖ IR PINIGŲ SĄJUNGA

9 000 000

9 000 000

 

 

9 000 000

9 000 000

Rezervai (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

11 000 000

11 000 000

 

 

11 000 000

11 000 000

01 03

TARPTAUTINIAI EKONOMIKOS IR FINANSŲ REIKALAI

118 432 294

110 585 305

 

–28 960 000

118 432 294

81 625 305

01 04

FINANSINĖS OPERACIJOS IR PRIEMONĖS

42 500 000

135 288 874

 

12 000 000

42 500 000

147 288 874

 

01 antraštinė dalis - Iš viso

253 024 228

337 966 113

–11 162

–16 971 162

253 013 066

320 994 951

Rezervai (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 024 228

339 966 113

–11 162

–16 971 162

255 013 066

322 994 951

01 01 SKYRIUS —   EKONOMIKOS IR FINANSŲ REIKALŲ POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

01 01

EKONOMIKOS IR FINANSŲ REIKALŲ POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

01 01 01

Išlaidos Ekonomikos ir finansų reikalų politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams

5,2

64 450 317

–11 162

64 439 155

01 01 02

Išorės personalo ir kitos ekonomikos ir finansų reikalų politikos srities valdymo išlaidos

01 01 02 01

Išorės personalas

5,2

6 403 755

 

6 403 755

01 01 02 11

Kitos valdymo išlaidos

5,2

7 766 066

 

7 766 066

 

01 01 02 straipsnis - Tarpinė suma

 

14 169 821

 

14 169 821

01 01 03

Ekonomikos ir finansų reikalų politikos srities išlaidos informacinių ir ryšių technologijų įrangai ir paslaugoms bei specifinės išlaidos

01 01 03 01

Ekonomikos ir finansų reikalų politikos srities išlaidos informacinių ir ryšių technologijų įrangai ir paslaugoms bei specifinėms išlaidoms

5,2

4 171 796

 

4 171 796

01 01 03 04

Su specifiniais elektronikos, telekomunikacijų ir informacijos poreikiais susijusios išlaidos

5,2

300 000

 

300 000

 

01 01 03 straipsnis - Tarpinė suma

 

4 471 796

 

4 471 796

 

01 01 skyrius - Iš viso

 

83 091 934

–11 162

83 080 772

01 01 01
Išlaidos Ekonomikos ir finansų reikalų politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

64 450 317

–11 162

64 439 155

01 03 SKYRIUS —   TARPTAUTINIAI EKONOMIKOS IR FINANSŲ REIKALAI

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

01 03

TARPTAUTINIAI EKONOMIKOS IR FINANSŲ REIKALAI

01 03 01

Dalyvavimas tarptautinių finansinių institucijų kapitale

01 03 01 01

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas — Pasirašyto kapitalo apmokėtų akcijų perdavimas

4

 

 

01 03 01 02

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas — Išperkama pasirašyto kapitalo akcijų dalis

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

01 03 01 straipsnis - Tarpinė suma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 02

Makrofinansinė pagalba

4

60 000 000

52 153 011

 

–28 960 000

60 000 000

23 193 011

01 03 03

Europos Sąjungos garantija Sąjungos paskoloms, skirtoms makrofinansinei pagalbai trečiosioms šalims teikti

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 04

Garantija Euratomo paskoloms, skirtoms trečiųjų šalių atominių elektrinių našumui ir saugumui pagerinti

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 05

Europos Sąjungos garantija Europos investicijų banko paskoloms ir paskolų garantijoms operacijoms trečiosiose šalyse

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 06

Garantijų fondo atidėjiniai

4

58 432 294

58 432 294

 

 

58 432 294

58 432 294

 

01 03 skyrius - Iš viso

 

118 432 294

110 585 305

 

–28 960 000

118 432 294

81 625 305

01 03 02
Makrofinansinė pagalba

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

60 000 000

52 153 011

 

–28 960 000

60 000 000

23 193 011

Paaiškinimai

Šios išimtinės paramos tikslas – palengvinti finansinius suvaržymus kai kurioms trečiosioms šalims, patiriančioms makrofinansinius sunkumus, kurie pasireiškia mokėjimų balanso deficitu ir (arba) dideliu biudžeto disbalansu.

Ji yra tiesiogiai susijusi su makrofinansinio stabilizavimo ir struktūrinio sureguliavimo priemonių įgyvendinimu paramą gaunančiose šalyse. Sąjungos veikla paprastai papildo Tarptautinio valiutos fondo veiklą, kuri yra derinama su kitais dvišaliais donorais.

Nepriklausoma nacionalinė audito įstaigos buvimas pagalbą gaunančioje šalyje yra makrofinansinės pagalbos suteikimo sąlyga.

Komisija reguliariai informuos biudžeto valdymo instituciją apie makrofinansinę padėtį pagalbą gaunančiose šalyse ir kartą per metus teikia išsamią ataskaitą apie šios pagalbos įgyvendinimą.

Asignavimai, įrašyti į šį biudžeto straipsnį, bus taip pat naudojami teikiant finansinę pagalbą, skirtą nuo konflikto su Rusija nukentėjusioms Gruzijos vietovėms atkurti. Šiais veiksmais visų pirma turėtų būti siekiama užtikrinti šalyje makrofinansinį stabilumą. Dėl visos finansinės pagalbos sumos buvo nuspręsta 2008 m. tarptautinėje pagalbos teikėjų konferencijoje.

Asignavimai, įrašyti į šį biudžeto straipsnį, bus taip pat naudojami padengti arba laikinai iš anksto finansuoti Sąjungos išlaidas, patirtas rengiant ir vykdant operacijas, susijusias su mokėjimų balanso skolinimosi bei skolinimo operacijomis.

Teisinis pagrindas

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2006/880/EB dėl išskirtinės Bendrijos finansinės pagalbos Kosovui (OL L 339, 2006 12 6, p. 36).

2007 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas 2007/860/EB dėl Bendrijos makrofinansinės pagalbos suteikimo Libanui (OL L 337, 2007 12 21, p. 111).

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/889/EB dėl makrofinansinės pagalbos suteikimo Gruzijai (OL L 320, 2009 12 5, p .1).

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/890/EB dėl makrofinansinės pagalbos suteikimo Armėnijai (OL L 320, 2009 12 5, p. 3).

2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 388/2010/ES dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai (OL L 179, 2010 7 14, p. 22).

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 938/2010/ES dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Moldovos Respublikai (OL L 277, 2010 10 21, p. 1).

2010 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 778/2013/ES, kuriuo suteikiama makrofinansinė pagalba Gruzijai (OL L 218, 2013 08 14, p. 15).

2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1025/2013/ES, kuriuo suteikiama makrofinansinė pagalba Kirgizijos Respublikai (OL L 283, 2013 10 25, p. 1).

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1351/2013/ES, kuriuo suteikiama makrofinansinė pagalba Jordanijos Hašimitų Karalystei (OL L 341, 2013 12 18., p. 4).

01 04 SKYRIUS —   FINANSINĖS OPERACIJOS IR PRIEMONĖS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

01 04

FINANSINĖS OPERACIJOS IR PRIEMONĖS

01 04 01

Europos investicijų fondas

01 04 01 01

Europos investicijų fondas. Pasirašyto kapitalo apmokėtų akcijų perdavimas

1,1

42 500 000

42 500 000

 

 

42 500 000

42 500 000

01 04 01 02

Europos investicijų fondas. Išperkama pasirašyto kapitalo akcijų dalis

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

01 04 01 straipsnis - Tarpinė suma

 

42 500 000

42 500 000

 

 

42 500 000

42 500 000

01 04 02

Branduolinė sauga — Bendradarbiavimas su Europos investicijų banku

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 04 03

Garantija Euratomo paskoloms

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 04 51

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) programų užbaigimas (iki 2014 m.)

1,1

p.m.

92 788 874

 

12 000 000

p.m.

104 788 874

 

01 04 skyrius - Iš viso

 

42 500 000

135 288 874

 

12 000 000

42 500 000

147 288 874

01 04 51
Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) programų užbaigimas (iki 2014 m.)

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

p.m.

92 788 874

 

12 000 000

p.m.

104 788 874

Paaiškinimai

Ankstesni 01 04 04, 01 04 05 ir 01 04 06 straipsniai

Šis asignavimas yra skirtas padengti mokėjimus, susijusius su praėjusiais metais neįvykdytais įsipareigojimais.

Nors įsipareigojimo laikotarpis pasibaigė, priemonės turi veikti keletą metų, per kuriuos reikės mokėjimų investicijoms ir garantijos pareigoms vykdyti. Todėl ataskaitų teikimo ir stebėsenos reikalavimai bus toliau taikomi iki priemonių laikotarpių pabaigos.

Tam, kad įvykdytų savo pareigas, laikinam skolos aptarnavimui Komisija gali naudoti savo grynųjų pinigų išteklius. Tokiu atveju taikomas 2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinančio Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas, dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 130, 2000 5 31, p. 1), 12 straipsnis.

Prie šiame straipsnyje įrašytų asignavimų reikia pridėti ELPA valstybių įnašus pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 protokolą. Informacijai: šios sumos yra ELPA valstybių narių įnašai, įrašyti į įplaukų suvestinės 6 3 0 straipsnį, ir pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies e–g punktus sudaro asignuotąsias įplaukas; jie naudojami atitinkamiems asignavimams teikti ir įgyvendinti pagal šio skirsnio išlaidų suvestinės priedą „Europos ekonominė erdvė“, kuris yra neatskiriama bendrojo biudžeto dalis.

Visos įplaukų suvestinės 6 0 3 1 punkte įrašytos įplaukos iš kandidačių įnašų ir, jei taikytina, potencialių Vakarų Balkanų šalių kandidačių įnašų už dalyvavimą Sąjungos programose gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies e–g punktus.

Patikos sąskaitose generuojamos pajamos, įrašytos įplaukų suvestinės 5 2 3 straipsnyje, leidžia įrašyti į šį straipsnį papildomus asignavimus pagal Finansinio reglamento nuostatas.

Teisinis pagrindas

1998 m. gegužės 19 d. Tarybos sprendimas 98/347/EB dėl finansinės paramos novatoriškoms ir darbo vietas sukuriančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) priemonių – augimo ir užimtumo iniciatyva (OL L 155, 1998 5 29, p. 43).

2000 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas 2000/819/EB dėl daugiametės įmonių ir verslininkystės, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), programos (2001–2005 m.) (OL L 333, 2000 12 29, p. 84).

2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1776/2005/EB, iš dalies keičiantis Tarybos sprendimą 2000/819/EB dėl daugiametės įmonių ir verslininkystės, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), programos (2001–2005 m.) (OL L 289, 2005 11 3, p. 14).

2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.) (OL L 310, 2006 11 9, p. 15).

02 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮMONĖS IR PRAMONĖ

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

02 01

ĮMONIŲ IR PRAMONĖS POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

119 530 259

119 530 259

–11 387

–11 387

119 518 872

119 518 872

02 02

ĮMONIŲ KONKURENCINGUMO IR MAŽŲJŲ BEI VIDUTINIŲ ĮMONIŲ PROGRAMA (COSME)

247 057 275

114 412 459

 

4 540 126

247 057 275

118 952 585

02 03

PREKIŲ VIDAUS RINKA IR POLITIKOS KRYPTYS PAGAL SEKTORIUS

39 170 000

32 330 554

 

 

39 170 000

32 330 554

02 04

PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“ — SU ĮMONĖMIS SUSIJĘ MOKSLINIAI TYRIMAI

401 518 263

486 556 651

 

 

401 518 263

486 556 651

02 05

EUROPOS PALYDOVINĖS NAVIGACIJOS PROGRAMOS (EGNOS IR „GALILEO“)

1 347 417 000

1 144 387 928

 

70 000 000

1 347 417 000

1 214 387 928

02 06

EUROPOS ŽEMĖS STEBĖJIMO PROGRAMA

360 433 000

186 675 815

 

 

360 433 000

186 675 815

 

02 antraštinė dalis - Iš viso

2 515 125 797

2 083 893 666

–11 387

74 528 739

2 515 114 410

2 158 422 405

02 01 SKYRIUS —   ĮMONIŲ IR PRAMONĖS POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

02 01

ĮMONIŲ IR PRAMONĖS POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

02 01 01

Išlaidos įmonių ir pramonės politikos srityje dirbantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams

5,2

65 749 316

–11 387

65 737 929

02 01 02

Išorės personalas ir kitos įmonių ir pramonės politikos srities valdymo išlaidos

02 01 02 01

Išorės personalas

5,2

5 487 197

 

5 487 197

02 01 02 11

Kitos valdymo išlaidos

5,2

4 125 657

 

4 125 657

 

02 01 02 straipsnis - Tarpinė suma

 

9 612 854

 

9 612 854

02 01 03

Įmonių ir pramonės politikos srities išlaidos informacinių ir ryšių technologijų įrangai ir paslaugoms

5,2

4 255 878

 

4 255 878

02 01 04

Įmonių ir pramonės politikos srities veiklos ir programų rėmimo išlaidos

02 01 04 01

Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programos (COSME) rėmimo išlaidos

1,1

3 675 000

 

3 675 000

02 01 04 02

Standartizacijos ir teisės aktų derinimo rėmimo išlaidos

1,1

160 000

 

160 000

02 01 04 03

Europos palydovinių navigacijos programų rėmimo išlaidos

1,1

3 350 000

 

3 350 000

02 01 04 04

Europos Žemės stebėjimo programos (Copernicus) rėmimo išlaidos

1,1

2 500 000

 

2 500 000

 

02 01 04 straipsnis - Tarpinė suma

 

9 685 000

 

9 685 000

02 01 05

Pramonės ir įmonių politikos srities mokslinių tyrimų ir inovacijų programų rėmimo išlaidos

02 01 05 01

Išlaidos mokslinių tyrimų ir inovacijų programas „Horizontas 2020“ įgyvendinantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams

1,1

12 347 430

 

12 347 430

02 01 05 02

Mokslinių tyrimų ir inovacijų programas „Horizontas 2020“ įgyvendinantis išorės personalas

1,1

3 637 467

 

3 637 467

02 01 05 03

Kitos mokslinių tyrimų ir inovacijų programų „Horizontas 2020“ valdymo išlaidos

1,1

7 217 314

 

7 217 314

 

02 01 05 straipsnis - Tarpinė suma

 

23 202 211

 

23 202 211

02 01 06

Vykdomosios įstaigos

02 01 06 01

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga — Įnašas pagal Įmonių konkurencingumo bei mažųjų ir vidutinių įmonių programą (Cosme)

1,1

7 025 000

 

7 025 000

 

02 01 06 straipsnis - Tarpinė suma

 

7 025 000

 

7 025 000

 

02 01 skyrius - Iš viso

 

119 530 259

–11 387

119 518 872

02 01 01
Išlaidos įmonių ir pramonės politikos srityje dirbantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

65 749 316

–11 387

65 737 929

02 02 SKYRIUS —   ĮMONIŲ KONKURENCINGUMO IR MAŽŲJŲ BEI VIDUTINIŲ ĮMONIŲ PROGRAMA (COSME)

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

02 02

ĮMONIŲ KONKURENCINGUMO IR MAŽŲJŲ BEI VIDUTINIŲ ĮMONIŲ PROGRAMA (COSME)

02 02 01

Verslumo skatinimas ir Sąjungos įmonių konkurencingumo ir galimybių patekti į rinką didinimas

1,1

102 709 687

14 575 804

 

 

102 709 687

14 575 804

02 02 02

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybių gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma didinimas

1,1

140 657 588

66 664 000

 

4 540 126

140 657 588

71 204 126

02 02 51

Ankstesnių konkurencingumo ir verslumo srities veiksmų užbaigimas

1,1

p.m.

26 666 655

 

 

p.m.

26 666 655

02 02 77

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

02 02 77 01

Parengiamieji veiksmai — Parama mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) naujoje finansinėje aplinkoje

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 02

Bandomasis projektas — Programa „Erasmus“ jauniesiems verslininkams

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 03

Parengiamieji veiksmai — Programa „Erasmus“ jauniesiems verslininkams

1,1

p.m.

835 000

 

 

p.m.

835 000

02 02 77 04

Bandomasis projektas — Veiksmai tekstilės ir avalynės sektoriuje

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 05

Parengiamieji veiksmai — Patraukliausios Europos vietovės

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 06

Parengiamieji veiksmai — Tvarus turizmas

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 07

Parengiamieji veiksmai — Socialinis turizmas Europoje

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 08

Parengiamieji veiksmai — Europos ir tarptautinio turizmo produktų propagavimas ypač daug dėmesio skiriant kultūriniams ir pramoniniams produktams

1,1

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

02 02 77 09

Parengiamieji veiksmai — Turizmas ir prieiga visiems

1,1

690 000

1 035 000

 

 

690 000

1 035 000

02 02 77 10

Parengiamieji veiksmai — EUROMED inovacijų verslininkai siekiant pokyčių

1,1

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

02 02 77 11

Bandomasis projektas — Savarankiškai dirbančių statybininkų ir mažų statybos įmonių galimybių apsidrausti pagerinimas, siekiant skatinti naujoves ir propaguoti ekologiškas technologijas Europos Sąjungoje

1,1

p.m.

286 000

 

 

p.m.

286 000

02 02 77 12

Bandomasis projektas. Europos kompetencijos retųjų žemių klausimais tinklas

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 13

Bandomasis projektas — Europos kūrybos rajonų plėtra

3

p.m.

350 000

 

 

p.m.

350 000

02 02 77 14

Bandomasis projektas — Tarpvalstybiniu mastu veikiančių mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) gebėjimas užtikrinti greitą ir veiksmingą nesumokėtų reikalavimų vykdymą

3

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

02 02 77 15

Parengiamieji veiksmai — Europos mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), veikiančių tarpusavyje susijusiuose pramonės sektoriuose, suderinti e. verslo procesai ir standartai

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 16

Bandomasis projektas — Gamybos ateitis

1,1

1 000 000

500 000

 

 

1 000 000

500 000

 

02 02 77 straipsnis - Tarpinė suma

 

3 690 000

6 506 000

 

 

3 690 000

6 506 000

 

02 02 skyrius - Iš viso

 

247 057 275

114 412 459

 

4 540 126

247 057 275

118 952 585

02 02 02
Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybių gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma didinimas

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

140 657 588

66 664 000

 

4 540 126

140 657 588

71 204 126

Paaiškinimai

Naujas straipsnis

Šis asignavimas naudotinas MVĮ galimybėms gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma didintini jų įsisteigimo, augimo ir perdavimo etapais.

Pagal Paskolų garantijų priemonę teikiamos priešpriešinės garantijos, tiesioginės garantijos ir kitos rizikos pasidalijimo priemonės skolų finansavimui, taip mažinant tam tikrus finansavimą gauti siekiančių finansiškai pajėgių MVĮ sunkumus, atsirandančius dėl tariamos didelės jų rizikos arba pakankamo užstato neturėjimo, ir MVĮ skolų finansinių portfelių pakeitimui vertybiniais popieriais.

Pagal Augimui skatinti skirtą nuosavo kapitalo priemonę investuojama į rizikos kapitalo fondus, investuojančius į MVĮ plėtimosi ir augimo etapais, ypač į tarpvalstybiniu mastu veikiančius MVĮ. Yra galimybė investuoti į neseniai įsteigtus fondus kartu taikant Moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms skatinti skirtą nuosavo kapitalo priemonę pagal programą „Horizontas 2020“. Bendrų investicijų į daugiaetapius fondus atvejais bus investuojama proporcingai iš Cosme programos Augimui skatinti skirtos nuosavo kapitalo priemonės ir iš Moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai bei inovacijoms skirtos nuosavo kapitalo priemonės pagal programą „Horizontas 2020“. Parama pagal Augimui skatinti skirtą nuosavo kapitalo priemonę yra arba tiesioginės Europos investicijų fondo (EIF) ar kitų subjektų, kuriems patikėtas įgyvendinimas Komisijos vardu, investicijos, arba tarpvalstybiniu mastu investuojančių fondų ar investicinių priemonių investicijos.

Prie šiame straipsnyje įrašytų asignavimų reikia pridėti ELPA valstybių įnašus pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 protokolą. Informacijai: šios sumos yra ELPA valstybių įnašai, įrašyti į įplaukų suvestinės 6 3 0 straipsnį, ir pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies e–g punktus sudaro asignuotąsias įplaukas; jie naudojami atitinkamiems asignavimams teikti ir įgyvendinti pagal šio skirsnio išlaidų suvestinės priedą „Europos ekonominė erdvė“, kuris yra neatskiriama bendrojo biudžeto dalis.

Visos per finansines priemones pagal Finansinio reglamento 140 straipsnio 6 dalį grąžintos sumos, įskaitant kapitalo grąžinimą, suteiktas garantijas ir pagrindinės paskolų sumos grąžinimą, kurios grąžintos Komisijai ir įrašytos įplaukų suvestinės 6341 punkte, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalies i punktą.

Teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 33), ypač jo 3 straipsnio 1 dalies d punktas.

02 05 SKYRIUS —   EUROPOS PALYDOVINĖS NAVIGACIJOS PROGRAMOS (EGNOS IR „GALILEO“)

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

02 05

EUROPOS PALYDOVINĖS NAVIGACIJOS PROGRAMOS (EGNOS IR „GALILEO“)

02 05 01

Globalios palydovinės radijo navigacijos infrastruktūros ir paslaugų („Galileo“) kūrimas ir teikimas iki 2019 m.

1,1

1 097 830 000

667 658 621

 

70 000 000

1 097 830 000

737 658 621

02 05 02

Palydovinių paslaugų teikimas GPS veikimui gerinti siekiant iki 2020 m. palaipsniui aprėpti visą Europos civilinės aviacijos konferencijos (ECAC) regioną (EGNOS)

1,1

225 000 000

170 148 008

 

 

225 000 000

170 148 008

02 05 11

Europos GNSS agentūra

1,1

24 587 000

24 587 000

 

 

24 587 000

24 587 000

02 05 51

Europos palydovinės navigacijos programų (EGNOS ir „Galileo“) užbaigimas

1,1

p.m.

281 994 299

 

 

p.m.

281 994 299

 

02 05 skyrius - Iš viso

 

1 347 417 000

1 144 387 928

 

70 000 000

1 347 417 000

1 214 387 928

02 05 01
Globalios palydovinės radijo navigacijos infrastruktūros ir paslaugų („Galileo“) kūrimas ir teikimas iki 2019 m.

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1 097 830 000

667 658 621

 

70 000 000

1 097 830 000

737 658 621

Paaiškinimai

Naujas straipsnis

Sąjungos parama Europos globalios navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) programoms teikiama siekiant finansuoti veiksmus, susijusius su:

programos „Galileo“ išdėstymo etapo užbaigimu, kurį sudaro kosmoso ir antžeminės infrastruktūros statyba, diegimas ir apsauga, taip pat parengiamieji eksploatavimo etapo veiksmai, įskaitant veiksmus, susijusius su pasirengimu teikti paslaugas,

programos „Galileo“ eksploatavimo etapu, kurį sudaro kosmoso ir antžeminės infrastruktūros valdymas, priežiūra, nuolatinis tobulinimas, vystymas ir apsauga, sistemos būsimų kartų plėtojimas ir sistemos tiekiamų paslaugų raida, sertifikavimo ir standartizavimo operacijos, sistemos paslaugų teikimas ir rinkodara ir visa kita veikla, būtina sklandžiam programos veikimui užtikrinti.

Prie šiame straipsnyje įrašytų asignavimų reikia pridėti ELPA valstybių įnašus pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 protokolą. Informacijai: šios sumos yra ELPA valstybių įnašai, įrašyti į įplaukų suvestinės 6 3 0 straipsnį, ir pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b ir d punktus sudaro asignuotąsias įplaukas; jie naudojami atitinkamiems asignavimams teikti ir įgyvendinti pagal šio skirsnio išlaidų suvestinės priedą „Europos ekonominė erdvė“, kuris yra neatskiriama bendrojo biudžeto dalis.

Prie šiame straipsnyje įrašytų asignavimų būtų galima pridėti valstybių narių įnašą konkretiems programų elementams.

Teisinis pagrindas

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos palydovinės navigacijos programų (EGNOS ir „Galileo“) įgyvendinimo (OL L 196, 2008 7 24, p. 1).

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1285/2013 dėl Europos palydovinės navigacijos sistemų įdiegimo ir eksploatavimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 876/2002 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 1), ypač jo 2 straipsnio 4 ir 5 dalys.

03 ANTRAŠTINĖ DALIS

KONKURENCIJA

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

03 01

KONKURENCIJOS POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

94 462 975

–13 238

94 449 737

 

03 antraštinė dalis - Iš viso

94 462 975

–13 238

94 449 737

03 01 SKYRIUS —   KONKURENCIJOS POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

03 01

KONKURENCIJOS POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

03 01 01

Išlaidos konkurencijos politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams

5,2

76 441 073

–13 238

76 427 835

03 01 02

Išorės personalo ir kitos konkurencijos politikos srities valdymo išlaidos

03 01 02 01

Išorės personalas

5,2

5 627 112

 

5 627 112

03 01 02 11

Kitos valdymo išlaidos

5,2

7 446 847

 

7 446 847

 

03 01 02 straipsnis - Tarpinė suma

 

13 073 959

 

13 073 959

03 01 03

Konkurencijos politikos srities išlaidos informacinių ir ryšių technologijų įrangai ir paslaugoms

5,2

4 947 943

 

4 947 943

03 01 07

Reikalavimai atlyginti žalą, susiję su teisinėmis procedūromis, nukreiptomis prieš Komisijos sprendimus konkurencijos politikos srityje

5,2

p.m.

 

p.m.

 

03 01 skyrius - Iš viso

 

94 462 975

–13 238

94 449 737

03 01 01
Išlaidos konkurencijos politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

76 441 073

–13 238

76 427 835

04 ANTRAŠTINĖ DALIS

UŽIMTUMAS, SOCIALINIAI REIKALAI IR ĮTRAUKTIS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

04 01

UŽIMTUMO, SOCIALINIŲ REIKALŲ IR ĮTRAUKTIES POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

91 404 590

91 404 590

–10 332

–10 332

91 394 258

91 394 258

04 02

EUROPOS SOCIALINIS FONDAS

13 035 200 000

10 920 159 699

 

– 420 000 000

13 035 200 000

10 500 159 699

04 03

UŽIMTUMAS, SOCIALINIAI REIKALAI IR ĮTRAUKTIS

211 140 900

182 998 102

 

–10 064 776

211 140 900

172 933 326

04 04

EUROPOS PRISITAIKYMO PRIE GLOBALIZACIJOS PADARINIŲ FONDAS

p.m.

50 000 000

 

 

p.m.

50 000 000

04 05

PASIRENGIMO NARYSTEI PRIEMONĖ — UŽIMTUMO, SOCIALINĖS POLITIKOS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

p.m.

69 900 164

 

 

p.m.

69 900 164

04 06

EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDAS

501 280 000

307 280 000

 

99 000 000

501 280 000

406 280 000

 

04 antraštinė dalis - Iš viso

13 839 025 490

11 621 742 555

–10 332

– 331 075 108

13 839 015 158

11 290 667 447

04 01 SKYRIUS —   UŽIMTUMO, SOCIALINIŲ REIKALŲ IR ĮTRAUKTIES POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

04 01

UŽIMTUMO, SOCIALINIŲ REIKALŲ IR ĮTRAUKTIES POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

04 01 01

Išlaidos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties politikos srityje dirbantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams

5,2

59 654 015

–10 332

59 643 683

04 01 02

Išorės personalas ir kitos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties politikos srities valdymo išlaidos

04 01 02 01

Išorės personalas

5,2

3 918 717

 

3 918 717

04 01 02 11

Kitos valdymo išlaidos

5,2

4 670 521

 

4 670 521

 

04 01 02 straipsnis - Tarpinė suma

 

8 589 238

 

8 589 238

04 01 03

Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties politikos srities išlaidos informacinių ir ryšių technologijų įrangai ir paslaugoms

5,2

3 861 337

 

3 861 337

04 01 04

Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties politikos srities veiklos ir programų rėmimo išlaidos

04 01 04 01

Europos socialinio fondo ir ne veiklai skirtos techninės pagalbos rėmimo išlaidos

1,2

15 500 000

 

15 500 000

04 01 04 02

Užimtumo ir socialinių inovacijų programos rėmimo išlaidos

1,1

3 800 000

 

3 800 000

04 01 04 03

Pasirengimo narystei pagalbos priemonės rėmimo išlaidos — Užimtumo, socialinės politikos ir žmogiškųjų išteklių plėtra

4

p.m.

 

p.m.

04 01 04 04

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo rėmimo išlaidos

9

p.m.

 

p.m.

 

04 01 04 straipsnis - Tarpinė suma

 

19 300 000

 

19 300 000

 

04 01 skyrius - Iš viso

 

91 404 590

–10 332

91 394 258

04 01 01
Išlaidos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties politikos srityje dirbantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

59 654 015

–10 332

59 643 683

04 02 SKYRIUS —   EUROPOS SOCIALINIS FONDAS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

04 02

EUROPOS SOCIALINIS FONDAS

04 02 01

Europos socialinio fondo užbaigimas — 1 tikslas (2000–2006 m.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 02

Specialiosios Šiaurės Airijos ir Airijos pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo programos (2000–2006 m.) užbaigimas

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Europos socialinio fondo užbaigimas — 1 tikslas (iki 2000 m.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Europos socialinio fondo užbaigimas — 2 tikslas (2000–2006 m.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Europos socialinio fondo užbaigimas — 2 tikslas (iki 2000 m.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Europos socialinio fondo užbaigimas — 3 tikslas (2000–2006 m.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 07

Europos socialinio fondo (ESF) užbaigimas — 3 tikslas (iki 2000 m.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

EQUAL užbaigimas (2000–2006 m.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 09

Ankstesnių Bendrijos iniciatyvų užbaigimas (iki 2000 m.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Europos socialinio fondo užbaigimas — Naujovių diegimo veiksmai ir techninė pagalba (2000–2006 m.)

1,2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Europos socialinio fondo (ESF) užbaigimas — Naujovių diegimo veiksmai ir techninė pagalba (iki 2000 m.)

1,2

 

 

04 02 17

Europos socialinio fondo užbaigimas — Konvergencija (2007–2013 m.)

1,2

p.m.

6 769 000 000

 

 

p.m.

6 769 000 000

04 02 18

Europos socialinio fondo užbaigimas — PEACE (2007–2013 m.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Europos socialinio fondo užbaigimas — Regionų konkurencingumas ir užimtumas (2007–2013 m.)

1,2

p.m.

2 997 183 133

 

 

p.m.

2 997 183 133

04 02 20

Europos socialinio fondo užbaigimas – Techninė pagalba veiklai (2007–2013 m.)

1,2

p.m.

6 000 000

 

 

p.m.

6 000 000

04 02 60

Europos socialinis fondas — Mažiau išsivystę regionai — Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas

1,2

5 636 300 000

364 000 000

 

 

5 636 300 000

364 000 000

04 02 61

Europos socialinis fondas — Pereinamojo laikotarpio regionai — Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas

1,2

1 832 300 000

108 366 526

 

 

1 832 300 000

108 366 526

04 02 62

Europos socialinis fondas — Labiau išsivystę regionai — Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas

1,2

3 752 500 000

219 610 040

 

 

3 752 500 000

219 610 040

04 02 63

Europos socialinis fondas — Techninė pagalba veiklai

04 02 63 01

Europos socialinis fondas — Techninė pagalba veiklai

1,2

10 000 000

6 000 000

 

 

10 000 000

6 000 000

04 02 63 02

Europos socialinis fondas — Techninė pagalba veiklai, kurią valstybės narės prašymu valdo Komisija

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

04 02 63 straipsnis - Tarpinė suma

 

10 000 000

6 000 000

 

 

10 000 000

6 000 000

04 02 64

Jaunimo užimtumo iniciatyva

1,2

1 804 100 000

450 000 000

 

– 420 000 000

1 804 100 000

30 000 000

 

04 02 skyrius - Iš viso

 

13 035 200 000

10 920 159 699

 

– 420 000 000

13 035 200 000

10 500 159 699

Paaiškinimai

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 175 straipsnyje nustatyta, kad 174 straipsnyje nustatytų ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslų padeda siekti veikla, kurios ji imasi panaudodama struktūrinius fondus, kuriems priklauso ESF. Struktūrinių fondų užduotys, prioritetiniai tikslai ir organizacija apibrėžti pagal SESV 177 straipsnį.

Finansinio reglamento 80 straipsnyje išlaidų, atsirandančių pažeidžiant taikomus teisės aktus, atveju numatytas finansinių klaidų ištaisymas.

Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 39 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 100 ir 102 straipsniuose bei Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 85, 144 ir 145 straipsniuose dėl Komisijos atliekamų finansinių pataisų kriterijų numatytos konkrečios ESF taikomos finansinių pataisų taisyklės.

Visos įplaukų suvestinės 6 5 0 0 punkte įrašytos įplaukos iš tuo pagrindu atliktų finansinių pataisų pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalies c punktą yra asignuotosios įplaukos.

Finansinio reglamento 177 straipsnyje numatytos visiško ar dalinio sugrąžinimo, taip pat išankstinio finansavimo mokėjimų, susijusių su tam tikra veikla, sąlygos.

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 82 straipsnyje numatytos ESF taikomos konkrečios išankstinio finansavimo sumos grąžinimo taisyklės.

Grąžintos išankstinio finansavimo sumos sudaro vidaus asignuotąsias įplaukas pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 4 dalį ir yra įrašomos į 6 1 5 0 arba 6 1 5 7 punktą.

Kovos su sukčiavimu priemonės yra finansuojamos pagal 24 02 01 straipsnį.

Teisinis pagrindas

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač jos 174, 175 ir 177 straipsniai.

1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/1999, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (OL L 161, 1999 6 26, p. 1), ypač jo 39 straipsnis.

1999 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1784/1999 dėl Europos socialinio fondo (OL L 213, 1999 8 13, p. 5).

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo (OL L 210, 2006 7 31, p. 12).

2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 25), ypač jo 82, 83, 100 ir 102 straipsniai.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1), ypač jo 21 straipsnio 3 ir 4 dalys bei 80 ir 177 straipsniai.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

Susiję teisės aktai

1999 m. kovo 24 ir 25 d. Berlyno Europos Vadovų Tarybos išvados.

2005 m. gruodžio 16 ir 17 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos išvados.

2013 m. vasario 7 ir 8 d. Europos Vadovų Tarybos išvados.

04 02 64
Jaunimo užimtumo iniciatyva

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1 804 100 000

450 000 000

 

– 420 000 000

1 804 100 000

30 000 000

Paaiškinimai

Naujas straipsnis

Šis asignavimas skirtas jaunimo nedarbo mažinimo priemonėms, kurios yra finansuojamos iš ESF papildomai remti. Tai konkretus lėšų skyrimas Jaunimo užimtumo iniciatyvai pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą regionuose, kuriuose jaunimo nedarbo lygis 2012 m. viršijo 25 %, arba valstybėse narėse, kuriose jaunimo nedarbo lygis 2012 m. išaugo daugiau nei 30 %, bei regionuose, kuriuose jaunimo nedarbo lygis yra daugiau kaip 20 % (finansavimo reikalavimus atitinkantys regionai). Šiai eilutei 2014–2020 m. laikotarpiui priskirti papildomi 3 000 000 000 EUR, skirti atitinkamam įnašui ESF intervencijoms finansavimo reikalavimus atitinkančiuose regionuose teikti.

Teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 470).

04 03 SKYRIUS —   UŽIMTUMAS, SOCIALINIAI REIKALAI IR ĮTRAUKTIS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

04 03

UŽIMTUMAS, SOCIALINIAI REIKALAI IR ĮTRAUKTIS

04 03 01

Prerogatyvos ir specialiosios kompetencijos

04 03 01 01

Pirminių konsultacijų su profesinių sąjungų atstovais posėdžių išlaidos

1,1

425 000

225 000

 

 

425 000

225 000

04 03 01 03

Laisvas darbuotojų judėjimas, socialinės apsaugos sistemų koordinavimas ir migrantams, įskaitant migrantus iš trečiųjų šalių, skirtos priemonės

1,1

6 400 000

5 000 000

 

 

6 400 000

5 000 000

04 03 01 04

Socialinės padėties, demografijos ir šeimos apžvalgos bei studijos

1,1

3 687 000

2 487 000

 

 

3 687 000

2 487 000

04 03 01 05

Darbuotojų organizacijų informavimo ir mokymo priemonės

1,1

18 600 000

14 675 010

 

 

18 600 000

14 675 010

04 03 01 06

Įmonių atstovų informavimas, konsultavimas ir dalyvavimas

1,1

7 250 000

6 146 352

 

 

7 250 000

6 146 352

04 03 01 07

Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metai (2012 m.)

1,1

p.m.

740 000

 

 

p.m.

740 000

04 03 01 08

Darbo santykiai ir socialinis dialogas

1,1

15 935 000

10 320 293

 

 

15 935 000

10 320 293

 

04 03 01 straipsnis - Tarpinė suma

 

52 297 000

39 593 655

 

 

52 297 000

39 593 655

04 03 02

Užimtumo ir socialinių inovacijų programa

04 03 02 01

PROGRESS — parama Sąjungos užimtumo bei socialinei politikai ir darbo sąlygas reglamentuojantiems teisės aktams rengti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti

1,1

71 176 000

20 774 736

 

–2 950 000

71 176 000

17 824 736

04 03 02 02

EURES — Darbuotojų geografinio judumo skatinimas ir galimybių įsidarbinti didinimas

1,1

21 300 000

12 077 585

 

 

21 300 000

12 077 585

04 03 02 03

Mikrofinansai ir socialinis verslumas — Galimybių verslininkams, ypač labiausiai atskirtiems nuo darbo rinkos, ir socialinėms įmonėms gauti finansavimą supaprastinimas

1,1

26 500 000

9 447 218

 

–7 114 776

26 500 000

2 332 442

 

04 03 02 straipsnis - Tarpinė suma

 

118 976 000

42 299 539

 

–10 064 776

118 976 000

32 234 763

04 03 11

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

1,1

19 854 000

19 854 000

 

 

19 854 000

19 854 000

04 03 12

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra

1,1

14 013 900

14 013 900

 

 

14 013 900

14 013 900

04 03 51

Programos „Progress“ užbaigimas

1,1

p.m.

31 294 613

 

 

p.m.

31 294 613

04 03 52

Programos EURES užbaigimas

1,1

p.m.

10 082 958

 

 

p.m.

10 082 958

04 03 53

Kitų veiksmų užbaigimas

1,1

p.m.

14 894 437

 

 

p.m.

14 894 437

04 03 77

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

04 03 77 02

Bandomasis projektas – Teisės į būstą apsaugos skatinimas

1,1

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

04 03 77 03

Bandomasis projektas — Komandiruojamų darbuotojų darbo ir gyvenimo sąlygos

1,1

p.m.

 

 

p.m.

04 03 77 04

Bandomasis projektas — Užimtumo išsaugojimo priemonės

1,1

65 000

 

 

65 000

04 03 77 05

Bandomasis projektas — Judumo didinimas ir darbuotojų integracija Sąjungoje

1,1

20 000

 

 

20 000

04 03 77 06

Bandomasis projektas — Visapusiškas viešosios valdžios institucijų, komercinių įmonių ir ne pelno siekiančių įmonių bendradarbiavimas asmenų integracijos visuomenėje ir užimtumo srityse

1,1

350 000

 

 

350 000

04 03 77 07

Parengiamieji veiksmai — Tavo pirmasis EURES darbas

1,1

p.m.

3 880 000

 

 

p.m.

3 880 000

04 03 77 08

Socialinis solidarumas siekiant socialinės integracijos

1,1

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

04 03 77 09

Parengiamieji veiksmai – Komandiruotiems darbuotojams ir darbuotojams migrantams skirti informavimo centrai

1,1

1 000 000

600 000

 

 

1 000 000

600 000

04 03 77 10

Bandomasis projektas — Perėjimo nuo nepatikimo darbo prie darbo, kurį dirbant užtikrinamos teisės, skatinimas

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 03 77 11

Bandomasis projektas — Blogo elgesio su pagyvenusiais žmonėmis prevencija

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 03 77 12

Bandomasis projektas — Vyresnio amžiaus darbuotojų sveikata ir sauga darbe

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

04 03 77 13

Parengiamieji veiksmai — Jaunimui skirtos aktyvumą skatinančios priemonės — Iniciatyvos „Judus jaunimas“ įgyvendinimas

1,1

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 03 77 14

Parengiamieji veiksmai – Socialinio verslo ir jaunų verslininkų skatinamos socialinės inovacijos

1,1

1 000 000

650 000

 

 

1 000 000

650 000

04 03 77 15

Bandomasis projektas. Europos draudimo nuo nedarbo ar bedarbio pašalpų sistemos įvykdomumas ir papildoma nauda

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

04 03 77 16

Parengiamieji veiksmai — Mikrokreditas, konkrečiai skirtas kovai su jaunimo nedarbu

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

 

04 03 77 straipsnis - Tarpinė suma

 

6 000 000

10 965 000

 

 

6 000 000

10 965 000

 

04 03 skyrius - Iš viso

 

211 140 900

182 998 102

 

–10 064 776

211 140 900

172 933 326

04 03 02
Užimtumo ir socialinių inovacijų programa

04 03 02 01
PROGRESS — parama Sąjungos užimtumo bei socialinei politikai ir darbo sąlygas reglamentuojantiems teisės aktams rengti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

71 176 000

20 774 736

 

–2 950 000

71 176 000

17 824 736

Paaiškinimai

Naujas punktas

Bendras Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) tikslas – padėti įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir siekti panašių pagrindinių tikslų, susijusių su užimtumu, švietimu ir skurdu, teikiant finansinę paramą Europos Sąjungos tikslams siekti.

EaSI pagrindiniam tikslui pasiekti skatinant didelį užimtumą, užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą, kovojant su socialine atskirtimi ir skurdu ir gerinant darbo sąlygas konkretūs programos „Progress“ tikslai yra:

rinkti ir skleisti aukštos kokybės lyginamuosius analitinius duomenis, siekiant užtikrinti, kad užimtumą, socialinę politiką ir darbo sąlygas reglamentuojantys Sąjungos teisės aktai būtų grindžiami patikimais įrodymais ir atitiktų kiekvienos valstybės narės ir kitų dalyvaujančių šalių poreikius, problemas bei esamas sąlygas,

palengvinti veiksmingą ir įtraukų dalijimąsi informacija, abipusį mokymąsi ir dialogą dėl Sąjungos užimtumo ir socialinės politikos ir darbo sąlygų srities Sąjungos teisės aktų Sąjungos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, siekiant padėti valstybėms narėms ir kitoms dalyvaujančioms šalims formuoti politiką ir įgyvendinti Sąjungos teisės aktus,

teikti finansinę paramą politikos formuotojams, kad būtų skatinamos socialinės ir darbo rinkos reformos, didinami pagrindinių veikėjų gebėjimai rengti ir įgyvendinti socialinius eksperimentus ir sudarytos sąlygos naudotis atitinkamomis žiniomis ir patirtimi,

stebėti ir vertinti Europos užimtumo gairių ir rekomendacijų įgyvendinimą bei jų poveikį, ypač rengiant Bendrąjį pranešimą apie užimtumą, ir analizuoti Europos užimtumo strategijos ir bendrosios ekonominės ir socialinės politikos sričių sąveiką,

teikti finansinę paramą Sąjungos ir nacionalinėms organizacijoms siekiant parengti Sąjungos užimtumo ir socialinės apsaugos politiką ir darbo sąlygų srities teisės aktus, juos įgyvendinti ir skatinti bei remti jų įgyvendinimą,

gerinti informuotumą, keistis geriausia praktika, skleisti informaciją ir skatinti diskusijas, taip pat ir socialinių partnerių diskusijas, apie svarbiausias problemas ir politinius klausimus, susijusius su darbo sąlygomis, darbo ir šeimos gyvenimo derinimu (pvz., šeimai ir neformaliems globėjams palanki politika darbo vietoje, pakankamai aukštos kokybės ir įperkamos vaikų priežiūros paslaugos, paramos infrastruktūra besilaukiančioms, dirbančioms ir į darbo rinką bandančioms sugrįžti motinoms ir t. t.) ir visuomenės senėjimu,

naudojant socialinį ženklą skatinti didesnę socialinę konvergenciją, t. y. skatinti darbo vietų kūrimą, jaunimo užimtumą ir kovoti su skurdu.

Bandomojo projekto „Socialinis ženklas“ tikslas – skatinti:

visoje Europoje taikyti minimalius socialinius standartus reguliariai stebint ir vertinant ūkio subjektus,

gerinti socialinę konvergenciją Europos lygmeniu,

mažinti nesaugų užimtumą,

investicijas į socialiniu požiūriu atsakingas įmones.

Šis projektas bus siejamas su socialinio verslo ekspertų grupės darbu, jis papildys tarpinę ataskaitą dėl socialinio verslo iniciatyvos, kurios tikimasi sulaukti 2014 m., ir bus siejamas su kitais pagal EaSI ir pagal 2014–2020 m. Europos įmonių socialinės atsakomybės strategiją vykdomais veiksmais.

Socialinis ženklas paminėtas 8 Europos Parlamento priimtuose tekstuose (iš kurių penki yra teisėkūros procedūra priimami aktai).

Atliekant įgyvendinamumo tyrimą ir organizuojant aukšto lygio konferenciją su suinteresuotaisiais subjektais turėtų būti siekiama ištirti socialinio ženklo sukūrimo galimybes atsižvelgiant į tai, kokį politinį poveikį jis turės įvairiose politikos srityse ir įmonių lygmeniu. Tyrime visų pirma turėtų būti nagrinėjama:

galimas Socialinio ženklo poveikis ir jo nauda įvairiose politikos srityse,

įmonių, kurios pageidauja savanoriškai laikytis minimalių socialinių kriterijų, viršijančių tai, kas numatyta pagal galiojančius tarptautinius, Europos ir nacionalinius socialinės srities teisės aktus, rūšys,

galimybė sukurti įmonių chartiją toms įmonėms, kurios vadovaujasi geromis socialinėmis vertybėmis, ir nustatyti pažangius socialinius kriterijus, kurių įmonė turi laikytis, jei ji nori naudoti šį Socialinį ženklą,

išnagrinėti, kaip vertinti ir stebėti šio Socialinio ženklo siekiančias įmones,

kaip Socialinio ženklo tinklavietėje pateikti komunikacijos planą (skirtą įmonėms ir piliečiams), kuriame būtų pateikti ženklo skyrimo kriterijai, procedūros, įmonių, kurioms paskirtas ženklas, sąrašas ir t. t.

Įgyvendinant projektą turėtų būti sudaryta galimybė apskritai supaprastinti ženklus sukuriant vieną Europos ženklą vartotojams ir investuotojams geresnio informavimo ir didesnio skaidrumo tikslais.

Prie šiame punkte įrašytų asignavimų būtina pridėti ELPA valstybių įnašus pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 protokolą. Šios sumos yra ELPA valstybių narių įnašai, įrašyti į įplaukų suvestinės 6 3 0 straipsnį, ir pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies e–g punktus sudaro asignuotąsias įplaukas; jie naudojami atitinkamiems asignavimams teikti ir įgyvendinti pagal šio skirsnio išlaidų suvestinės šios dalies priedą „Europos ekonominė erdvė“, kuris yra neatskiriama bendrojo biudžeto dalis.

Teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1296/2013 dėl Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 283/2010/ES, nustatantis Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonę Progress (OL L 347, 2013 12 20, p. 238), ypač jo 3 straipsnio 1 dalies a punktas.

04 03 02 03
Mikrofinansai ir socialinis verslumas — Galimybių verslininkams, ypač labiausiai atskirtiems nuo darbo rinkos, ir socialinėms įmonėms gauti finansavimą supaprastinimas

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

26 500 000

9 447 218

 

–7 114 776

26 500 000

2 332 442

Paaiškinimai

Naujas punktas

Bendras EaSI tikslas – padėti įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir siekti panašių pagrindinių tikslų, susijusių su užimtumu, švietimu ir skurdu, teikiant finansinę paramą Sąjungos tikslams siekti.

EaSI sudaro trys viena kitą papildančios programos kryptys: „Progress“, EURES ir Mikrofinansai bei socialinis verslumas.

EaSI pagrindiniam tikslui pasiekti, visų pirma užimtumui ir socialinei įtraukčiai skatinti, didinant mikrofinansavimo galimybes pažeidžiamoms grupėms ir labai mažoms įmonėms, taip pat gerinant socialinių įmonių finansavimo galimybes, konkretūs Mikrofinansų ir socialinio verslumo programos tikslai yra:

didinti mikrofinansavimo prieinamumą ir galimybes jį gauti asmenims, praradusiems ar galintiems prarasti darbą arba susidūrusiems su nesklandumais, siekiant patekti ar grįžti į darbo rinką, su socialine atskirtimi susidūrusiems asmenims ar pažeidžiamiems asmenims, neturintiems galimybės patekti į įprastą kredito rinką ir norintiems steigti arba plėtoti nuosavas labai mažas įmones, taip pat labai mažoms įmonėms, ypač toms, kurios įdarbina a punkte nurodytus asmenis,

stiprinti mikrokreditų teikėjų institucinius gebėjimus,

remti socialinių įmonių plėtrą, visų pirma palengvinant jų finansavimą.

Prie šiame punkte įrašytų asignavimų reikia pridėti ELPA valstybių įnašus pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 protokolą. Informacijai: šios sumos yra ELPA valstybių įnašai, įrašyti į įplaukų suvestinės 6 3 0 straipsnį, ir pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies e–g punktus sudaro asignuotąsias įplaukas; jie naudojami atitinkamiems asignavimams teikti ir įgyvendinti pagal šio skirsnio išlaidų suvestinės priedą „Europos ekonominė erdvė“, kuris yra neatskiriama bendrojo biudžeto dalis.

Be to, būtų galima teikti paramą veiksmams, susijusiems su EaSI bendrųjų nuostatų, kaip antai stebėsenos, vertinimo, rezultatų platinimo ir komunikacijos, įgyvendinimu. Reglamento (ES) Nr. 1296/2013 16 straipsnyje aprašyta, kokių rūšių veiksmus galima finansuoti.

Visos per finansines priemones pagal Finansinio reglamento 140 straipsnio 6 dalį grąžintos sumos, įskaitant kapitalo grąžinimą, suteiktas garantijas ir pagrindinės paskolų sumos grąžinimą, kurios grąžintos Komisijai ir įrašytos įplaukų suvestinės 6341 punkte, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalies i punktą.

Susiję teisės aktai

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1296/2013 dėl Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 283/2010/ES, nustatantis Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonę Progress (OL L 347, 2013 12 20, p. 238), ypač jo 3 straipsnio 1 dalies c punktas.

04 06 SKYRIUS —   EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDAS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

04 06

EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDAS

04 06 01

Socialinės sanglaudos skatinimas ir itin didelį skurdą patiriančių žmonių skaičiaus Sąjungoje sumažinimas

1,2

500 000 000

306 000 000

 

99 000 000

500 000 000

405 000 000

04 06 02

Techninė pagalba

1,2

1 280 000

1 280 000

 

 

1 280 000

1 280 000

 

04 06 skyrius - Iš viso

 

501 280 000

307 280 000

 

99 000 000

501 280 000

406 280 000

Paaiškinimai

SESV 174 straipsnyje nustatytas Sąjungos ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslas, o 175 straipsnyje nurodytas struktūrinių fondų vaidmuo siekiant šio tikslo ir nustatytos nuostatos dėl konkrečių su struktūriniais fondais nesusijusių veiksmų patvirtinimo.

Finansinio reglamento 80 straipsnyje išlaidų, atsirandančių pažeidžiant taikomus teisės aktus, atveju numatytas finansinių klaidų ištaisymas.

Pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (COM(2013) 617) (FEAD) 53 ir 54 straipsniuose dėl Komisijos atliekamų finansinių pataisų kriterijų numatytos konkrečios FEAD taikomos finansinių pataisų taisyklės.

Visos įplaukų suvestinės 6 5 0 0 punkte įrašytos įplaukos iš tuo pagrindu atliktų finansinių pataisų pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalies c punktą yra asignuotosios įplaukos.

Finansinio reglamento 177 straipsnyje numatytos visiško ar dalinio sugrąžinimo, taip pat išankstinio finansavimo mokėjimų, susijusių su tam tikra veikla, sąlygos.

Siūlomo reglamento 41 straipsnyje numatytos FEAD taikomos konkrečios išankstinio finansavimo sumos grąžinimo taisyklės.

Grąžintos išankstinio finansavimo sumos sudaro vidaus asignuotąsias įplaukas pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 4 dalį ir yra įrašomos į 6150 arba 6 1 5 7 punktą.

Teisinis pagrindas

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač jos 174 ir 175 straipsniai.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1), ypač jo 21 straipsnio 3 ir 4 dalys, 80 ir 177 straipsniai.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL L 72, 2014 3 12, p. 1).

Susiję teisės aktai

2013 m. vasario 7 ir 8 d. Europos Vadovų Tarybos išvados.

04 06 01
Socialinės sanglaudos skatinimas ir itin didelį skurdą patiriančių žmonių skaičiaus Sąjungoje sumažinimas

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

500 000 000

306 000 000

 

99 000 000

500 000 000

405 000 000

Paaiškinimai

Naujas straipsnis

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (FEAD) pakeičia Europos Sąjungos maisto paskirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims programą, kuri bus užbaigta 2013 m. pabaigoje.

FEAD skatina socialinę sanglaudą, didina socialinę įtrauktį ir kovoja su skurdu Sąjungoje, padėdamas siekti strategijos „Europa 2020“ skurdo mažinimo tikslo – žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, skaičių sumažinti bent 20 mln., papildydamas ESF veiklą. FEAD, teikdamas nefinansinę pagalbą labiausiai skurstantiems žmonėms, padeda siekiant konkretaus tikslo sumažinti ir išnaikinti itin didelio skurdo, ypač maisto trūkumo, formas.

FEAD prisideda tvariai šalinant maisto trūkumą, labiausiai nepasiturintiems asmenims suteikiant padoraus gyvenimo perspektyvą. Šis tikslas bei struktūrinis FEAD poveikis vertinamas kokybine ir kiekybine prasme.

FEAD naudojamas nacionalinėms programoms papildyti, o ne siekiant pakeisti nacionalines tvarias skurdo panaikinimo ir socialinės įtraukties programas, už kurias ir toliau atsakingos valstybės narės, ar sumažinti jų apimtį.

Pasiekus politinį susitarimą dėl 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884), susitarta šiai programai numatyti dar 1 mlrd. EUR padidinti asignavimus (jau sutarta padidinti 2,5 mlrd. EUR) visam 2014–2020 m. laikotarpiui, kad jais galėtų pasinaudoti šio padidinimo pageidaujančios valstybės narės.

Šį politinį susitarimą atspindėjo į 2014 m. biudžetą įrašomi biudžeto asignavimai. Sutartos sumos yra pateikiamos 2011 m. kainomis.

Komisija ir valstybės narės, priimdamos pereinamojo laikotarpio nuostatas, užtikrina, kad veikla, kuriai galima skirti paramą, būtų pradėta vykdyti 2014 m. sausio 1 d., net jei dar nebus pateiktos veiklos programos.

Dalį šių asignavimų ketinama naudoti finansuoti veiklai (įskaitant techninę pagalbą, konsultavimo paslaugas ir mokymą pasirinktose viešojo ir privačiojo sektorių įmonėse ir institucijose), kurią vykdo Europos vyresniųjų ekspertų paslaugų konfederacija (angl. CESES) ir jos asociacijos narės. Šiuo tikslu Sąjungos įgaliojimus suteikiantys pareigūnai skatinami visapusiškai pasinaudoti galimybėmis, kurias suteikia Finansinis reglamentas, visų pirma atsižvelgiant į Europos vyresniųjų ekspertų paslaugų konfederacijos nepiniginį įnašą įgyvendinant Sąjungos projektus.

Teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL L 72, 2014 3 12, p. 1).

04 06 02
Techninė pagalba

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

1 280 000

 

1 280 000

Paaiškinimai

Naujas straipsnis

Šis asignavimas skirtas techninei pagalbai, kaip numatyta siūlomo reglamento 25 straipsnyje, finansuoti.

Techninė pagalba gali aprėpti pasirengimo, stebėsenos, administracines, audito, informavimo, kontrolės ir vertinimo priemones.

Teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

Susiję teisės aktai

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo pasiūlymas, pateiktas Komisijos 2012 m. spalio 24 d. (COM(2012) 617).

05 ANTRAŠTINĖ DALIS

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

05 01

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

129 051 616

129 051 616

–16 873

–16 873

129 034 743

129 034 743

05 02

ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIAUS KONKURENCINGUMO DIDINIMAS INTERVENCIJOS ŽEMĖS ŪKIO RINKOSE PRIEMONĖMIS

2 233 400 000

2 233 250 000

 

– 308 029

2 233 400 000

2 232 941 971

05 03

TIESIOGINĖ PAGALBA, SKIRTA ŪKIO PAJAMOMS DIDINTI, ŪKIO PAJAMŲ SKIRTUMAMS MAŽINTI IR APLINKOS BEI KLIMATO TIKSLAMS SIEKTI

41 447 275 640

41 447 275 640

 

 

41 447 275 640

41 447 275 640

05 04

KAIMO PLĖTRA

13 987 271 059

11 611 354 028

 

–20 000 000

13 987 271 059

11 591 354 028

05 05

PASIRENGIMO NARYSTEI STRUKTŪRINĖS POLITIKOS PRIEMONĖ — ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA

90 000 000

110 997 038

 

 

90 000 000

110 997 038

05 06

TARPTAUTINIAI ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS POLITIKOS SRITIES ASPEKTAI

6 696 000

5 590 437

 

–3 784 411

6 696 000

1 806 026

05 07

IŠ EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDO (EŽŪGF) PADENGIAMŲ ŽEMĖS ŪKIO IŠLAIDŲ AUDITAS

60 200 000

60 200 000

 

 

60 200 000

60 200 000

05 08

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS POLITIKOS SRITIES STRATEGIJA IR KOORDINAVIMAS

40 793 360

35 010 852

 

–2 162 329

40 793 360

32 848 523

05 09

„HORIZONTAS 2020“ — SU ŽEMĖS ŪKIU SUSIJĘ MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS

52 163 000

2 290 968

 

–1 666 954

52 163 000

624 014

 

05 antraštinė dalis - Iš viso

58 046 850 675

55 635 020 579

–16 873

–27 938 596

58 046 833 802

55 607 081 983

05 01 SKYRIUS —   ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

05 01

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

05 01 01

Išlaidos žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams

5,2

97 424 898

–16 873

97 408 025

05 01 02

Išorės personalo ir kitos žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos srities valdymo išlaidos

05 01 02 01

Išorės personalas

5,2

3 399 499

 

3 399 499

05 01 02 11

Kitos valdymo išlaidos

5,2

7 338 776

 

7 338 776

 

05 01 02 straipsnis - Tarpinė suma

 

10 738 275

 

10 738 275

05 01 03

Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos srities išlaidos informacinių ir ryšių technologijų įrangai ir paslaugoms

5,2

6 306 203

 

6 306 203

05 01 04

Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos srities veiklos rėmimo išlaidos

05 01 04 01

Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) rėmimo išlaidos — Ne veiklai skirta techninė pagalba

2

7 931 000

 

7 931 000

05 01 04 02

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) rėmimo išlaidos

9

p.m.

 

p.m.

05 01 04 03

Žemės ūkio ir kaimo plėtros srities pasirengimo narystei pagalbos (IPA) rėmimo išlaidos

4

545 000

 

545 000

05 01 04 04

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) rėmimo išlaidos — Ne veiklai skirta techninė pagalba

2

3 735 000

 

3 735 000

 

05 01 04 straipsnis - Tarpinė suma

 

12 211 000

 

12 211 000

05 01 05

Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos srities mokslinių tyrimų ir inovacijų programų rėmimo išlaidos

05 01 05 01

Išlaidos mokslinių tyrimų ir inovacijų programas įgyvendinantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams — „Horizontas 2020“

1,1

1 238 086

 

1 238 086

05 01 05 02

Mokslinių tyrimų ir inovacijų programas įgyvendinantis išorės personalas — „Horizontas 2020“

1,1

420 000

 

420 000

05 01 05 03

Kitos mokslinių tyrimų ir inovacijų programų valdymo išlaidos — „Horizontas 2020“

1,1

713 154

 

713 154

 

05 01 05 straipsnis - Tarpinė suma

 

2 371 240

 

2 371 240

 

05 01 skyrius - Iš viso

 

129 051 616

–16 873

129 034 743

Paaiškinimai

Jei nenurodyta kitaip, visiems šio skyriaus straipsniams taikomas šis teisinis pagrindas.

Teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

05 01 01
Išlaidos žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

97 424 898

–16 873

97 408 025

05 02 SKYRIUS —   ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIAUS KONKURENCINGUMO DIDINIMAS INTERVENCIJOS ŽEMĖS ŪKIO RINKOSE PRIEMONĖMIS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

05 02

ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIAUS KONKURENCINGUMO DIDINIMAS INTERVENCIJOS ŽEMĖS ŪKIO RINKOSE PRIEMONĖMIS

05 02 01

Javai

05 02 01 01

Eksporto grąžinamosios išmokos už javus

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 01 02

Intervencinis javų sandėliavimas

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 01 99

Kitos priemonės (javai)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

05 02 01 straipsnis - Tarpinė suma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02

Ryžiai

05 02 02 01

Eksporto grąžinamosios išmokos už ryžius

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02 02

Intervencinis ryžių sandėliavimas

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02 99

Kitos priemonės (ryžiai)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

05 02 02 straipsnis - Tarpinė suma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 03

Grąžinamosios išmokos už 1 priede neįrašytus produktus

2

4 000 000

4 000 000

 

 

4 000 000

4 000 000

05 02 04

Maisto programos

05 02 04 99

Kitos priemonės (maisto programos)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

05 02 04 straipsnis - Tarpinė suma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05

Cukrus

05 02 05 01

Eksporto grąžinamosios išmokos už cukrų ir izogliukozę

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 03

Gamybos grąžinamosios išmokos už chemijos pramonėje naudojamą cukrų

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 08

Cukraus sandėliavimo priemonės

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 99

Kitos priemonės (cukrus)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

05 02 05 straipsnis - Tarpinė suma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 06

Alyvuogių aliejus

05 02 06 03

Alyvuogių aliejaus sandėliavimo priemonės

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 06 05

Kokybės gerinimo priemonės

2

45 000 000

45 000 000

 

 

45 000 000

45 000 000

05 02 06 99

Kitos priemonės (alyvuogių aliejus)

2

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

 

05 02 06 straipsnis - Tarpinė suma

 

45 300 000

45 300 000

 

 

45 300 000

45 300 000

05 02 07

Tekstilės augalai

05 02 07 02

Linų pluoštų sandėliavimo priemonės

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 07 03

Medvilnė — Nacionalinės restruktūrizavimo programos

2

6 100 000

6 100 000

 

 

6 100 000

6 100 000

05 02 07 99

Kitos priemonės (tekstilės augalai)

2

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

05 02 07 straipsnis - Tarpinė suma

 

6 200 000

6 200 000

 

 

6 200 000

6 200 000

05 02 08

Vaisiai ir daržovės

05 02 08 03

Gamintojų organizacijų veiklos išlaidos

2

285 000 000

285 000 000

 

 

285 000 000

285 000 000

05 02 08 11

Pagalba gamintojų grupių preliminariam pripažinimui

2

269 000 000

269 000 000

 

 

269 000 000

269 000 000

05 02 08 12

Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa

2

122 000 000

122 000 000

 

 

122 000 000

122 000 000

05 02 08 99

Kitos priemonės (vaisiai ir daržovės)

2

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

 

05 02 08 straipsnis - Tarpinė suma

 

676 700 000

676 700 000

 

 

676 700 000

676 700 000

05 02 09

Vynuogių auginimo sektoriaus produktai

05 02 09 08

Nacionalinės vyno sektoriaus paramos programos

2

1 083 000 000

1 083 000 000

 

 

1 083 000 000

1 083 000 000

05 02 09 99

Kitos priemonės (vynuogių auginimo sektorius)

2

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

05 02 09 straipsnis - Tarpinė suma

 

1 085 000 000

1 085 000 000

 

 

1 085 000 000

1 085 000 000

05 02 10

Skatinimas

05 02 10 01

Skatinimo priemonės — Valstybių narių mokėjimai

2

60 000 000

60 000 000

 

 

60 000 000

60 000 000

05 02 10 02

Skatinimo priemonės — Tiesioginės Sąjungos išmokos

2

1 500 000

1 350 000

 

– 308 029

1 500 000

1 041 971

05 02 10 99

Kitos priemonės (skatinimas)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

05 02 10 straipsnis - Tarpinė suma

 

61 500 000

61 350 000

 

– 308 029

61 500 000

61 041 971

05 02 11

Kiti augalų produktai ir (arba) priemonės

05 02 11 03

Apyniai — Pagalba gamintojų organizacijoms

2

2 300 000

2 300 000

 

 

2 300 000

2 300 000

05 02 11 04

POSEI (išskyrus tiesioginę pagalbą)

2

238 000 000

238 000 000

 

 

238 000 000

238 000 000

05 02 11 99

Kitos priemonės (kiti augalų produktai ir (arba) priemonės)

2

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

05 02 11 straipsnis - Tarpinė suma

 

240 400 000

240 400 000

 

 

240 400 000

240 400 000

05 02 12

Pienas ir pieno produktai

05 02 12 01

Grąžinamosios išmokos už pieną ir pieno produktus

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 12 02

Intervencinis nugriebto pieno miltelių sandėli