ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 67

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. kovo 12d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/402, kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata ( 1 )

1

 

*

2015 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/403, kuriuo dėl efedrų rūšių ir afrikinių raugmių (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1925/2006 III priedas ( 1 )

4

 

*

2015 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/404, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų beflubutamido, kaptano, dimetoato, dimetomorfo, etoprofoso, fipronilo, folpeto, formetanato, gliufozinato, metiokarbo, metribuzino, fosmeto, metilpirimifoso ir propamokarbo patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

6

 

*

2015 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/405, kuriuo alfa cipermetrinas patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

9

 

*

2015 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/406, kuriuo Bacillus thuringiensis israelensis porūšio serologinio tipo H14 mikrobinė padermė SA3A patvirtinama kaip veiklioji medžiaga 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

12

 

*

2015 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/407, kuriuo propan-2-olis patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga 1-o, 2-o ir 4-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

15

 

*

2015 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/408 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 80 straipsnio 7 dalies įgyvendinimo ir dėl keistinų medžiagų sąrašo sudarymo ( 1 )

18

 

*

2015 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/409, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 917/2011, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės keraminėms plytelėms, galutinis surinkimas

23

 

 

2015 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/410, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

28

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/411, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 3 dalį dėl į dažus ir gruntus įmaišomų katijoninių polimerinių rišiklių, kurių sudėtyje yra ketvirtinių amonio junginių ( 1 )

30

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, klaidų ištaisymas ( OL L 343, 2012 12 14 )

32

 

*

2015 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (ES) 2015/104, kuriuo 2015 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 43/2014 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 779/2014, klaidų ištaisymas ( OL L 22, 2015 1 28 )

32

 

*

2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/47/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, suderinimo, Tarybos direktyvą 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų ir Direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką, klaidų ištaisymas ( OL L 247, 2007 9 21 )

33

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

12.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/402

2015 m. kovo 11 d.

kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 18 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 maisto produktų sveikumo teiginiai draudžiami, jeigu jie nėra leisti vartoti Komisijos laikantis to reglamento reikalavimų ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 taip pat nustatyta, kad paraiškas leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginius maisto tvarkymo subjektai gali teikti valstybės narės nacionalinei kompetentingai institucijai. Nacionalinė kompetentinga institucija turi perduoti reikalavimus atitinkančias paraiškas Europos maisto saugos tarnybai (EFSA) (toliau – Tarnyba) moksliniam vertinimui atlikti ir Komisijai bei valstybėms narėms susipažinti;

(3)

Tarnyba pateikia nuomonę dėl atitinkamo sveikumo teiginio;

(4)

Komisija, atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę, sprendžia dėl leidimo vartoti sveikumo teiginius suteikimo;

(5)

gavus bendrovės ICP Ltd paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su preparato Dictyolone® sudėtyje esančio Padina pavonica ekstrakto poveikiu ir kaulų mineralinio tankio didinimu (klausimas Nr. EFSA-Q-2013-00249) (2). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Kalciotrofiniu poveikiu ir fiziologiškai atkurdamas kaulų baltymus teigiamai veikia kaulų tankį, visų pirma tada, kai sveikų žmonių kaulai retėja dėl senėjimo“;

(6)

2014 m. sausio 10 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp preparato Dictyolone® sudėtyje esančio Padina pavonica ekstrakto vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, todėl jo nereikėtų leisti vartoti;

(7)

gavus bendrovės Omikron Italia S.r.l. paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su citidin- 5′-difosfocholino (CDP cholino arba citikolino) poveikiu ir normalaus regėjimo palaikymu (klausimas Nr. EFSA-Q-2013-00757 (3)). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „CDP cholinas geriamajame tirpale kaip cholino šaltinis padeda palaikyti normalią akies nervinių struktūrų funkciją“;

(8)

2014 m. vasario 21 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp citidin- 5′-difosfocholino vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, todėl jo nereikėtų leisti vartoti;

(9)

gavus bendrovės Hassia Mineralquellen GmbH & Co KG paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su gėrimo Rosbacher drive ® poveikiu ir geresniu dėmesio sutelkimu (klausimas Nr. EFSA-Q-2013-00444 (4)). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys, be kita ko, suformuluotas taip: „Padeda sutelkti/didina/palaiko dėmesį“;

(10)

2014 m. vasario 24 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp gėrimo Rosbacher drive ® vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, todėl jo nereikėtų leisti vartoti;

(11)

nustatant šiame reglamente pateiktas priemones apsvarstytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 16 straipsnio 6 dalį Komisijos gautos pareiškėjų ir visuomenės atstovų pastabos;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede išvardyti sveikumo teiginiai neįtraukiami į Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą, nustatytą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

(2)  EFSA Journal 2014;12(1):3518.

(3)  EFSA Journal 2014;12(2):3575.

(4)  EFSA Journal 2014;12(2):3576.


PRIEDAS

Atmesti sveikumo teiginiai

Paraiška ir atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 nuostatos

Maistinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produktų kategorija

Teiginys

EFSA nuomonės nuoroda

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Preparato Dictyolone® sudėtyje esantis Padina pavonica ekstraktas

Kalciotrofiniu poveikiu ir fiziologiškai atkurdamas kaulų baltymus teigiamai veikia kaulų tankį, visų pirma tada, kai sveikų žmonių kaulai retėja dėl senėjimo

Q-2013-00249

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Citidin-5′-difosfocholinas (CDP cholinas arba citikolinas)

CDP cholinas geriamajame tirpale kaip cholino šaltinis padeda palaikyti normalią akies nervinių struktūrų funkciją

Q-2013-00757

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Rosbacher drive®

Padeda sutelkti/didina/palaiko dėmesį

Q-2013-00444


12.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/403

2015 m. kovo 11 d.

kuriuo dėl efedrų rūšių ir afrikinių raugmių (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1925/2006 III priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis bei tam tikromis kitomis medžiagomis (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 8 straipsnio 2 dalį valstybė narė gali paprašyti Komisijos inicijuoti procedūrą, siekiant įtraukti medžiagą arba sudedamąją dalį, kurios sudėtyje yra kitų nei vitaminai ar mineralai medžiagų, į Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 III priedą, kuriame išvardijamos medžiagos, kurių naudojimą maisto produktuose draudžia, riboja arba prižiūri Sąjunga, jei ta medžiaga yra susijusi su galima rizika vartotojams, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 8 straipsnio 1 dalyje;

(2)

2009 m. rugsėjo 7 d. Vokietija pateikė prašymą Komisijai dėl galimo žalingo poveikio, susijusio su afrikinių raugmių (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) ir efedrų rūšių ir jų preparatų vartojimu, ir paprašė Komisijos inicijuoti procedūrą dėl šių dviejų medžiagų pagal Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 8 straipsnį;

(3)

Vokietijos prašymas atitiko Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 307/2012 (2) 3 ir 4 straipsniuose nustatytas reikiamas sąlygas ir reikalavimus;

(4)

2011 m. rugsėjo 9 d. Komisija paprašė Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) įvertinti efedrų ir afrikinių raugmių (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) rūšių naudojimo maiste saugą;

(5)

2013 m. liepos 3 d. Tarnyba priėmė mokslinę nuomonę dėl afrikinių raugmių (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) naudojimo saugos vertinimo (3). Ji padarė išvadą, kad afrikinio raugmio žievės ir maisto produktuose naudojamų jos preparatų, kurių sudėtyje yra afrikinio raugmio (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille), cheminės ir toksikologinės charakteristikos nėra tinkamos, kad būtų galima daryti išvadą dėl jų, kaip maisto sudedamųjų dalių, saugos. Todėl Tarnyba negalėjo pateikti patarimo dėl afrikinio raugmio žievės ir jos preparatų paros dozės, nekeliančios grėsmės žmonių sveikatai;

(6)

2013 m. lapkričio 6 d. Tarnyba priėmė mokslinę nuomonę dėl efedrų rūšių naudojimo maiste saugos (4). Jos nuomone, nors prekyba maisto produktais, kurių sudėtyje yra efedros, ir jos preparatais mažmeninės prekybos vietose Europoje nėra dokumentuota, maisto papildų, kurių sudėtyje yra efedros, arba jos preparatų, kurie paprastai vartojami svoriui mažinti ir geresniems sporto rezultatams pasiekti, galima lengvai įsigyti internetu. Tarnyba padarė išvadą, kad negalima atmesti prielaidos, kad vartotojai gali įsigyti efedros arbatos internetu. Atsižvelgdama į tai, kad efedra ir jos preparatai parduodami beveik išimtinai tik kaip maisto papildai, Tarnyba apskaičiavo galimą efedros poveikio lygį, remdamasi maisto papildais. Ji padarė išvadą, kad dėl efedros ir jos preparatų maisto papilduose bendras gaunamas efedros alkaloidų arba efedrinų kiekis gali atitikti ar viršyti vaistuose leidžiamą gydomąją efedros alkaloidų arba efedrinų dozę;

(7)

Tarnyba padarė išvadą, kad dėl tinkamų toksiškumo duomenų nebuvimo ji negali patarti, kokia yra grėsmės žmonių sveikatai nekelianti efedros ir jos preparatų paros dozė, gaunama su visais maisto produktais. Vis dėlto ji priėjo prie išvados, kad dėl bendro efedros alkaloidų arba efedrinų kiekio maisto produktuose, daugiausia maisto papilduose, galėtų būti padarytas didelis neigiamas poveikis širdies ir kraujagyslių ir centrinei nervų sistemoms (pvz., hipertenzija ir insultas), kuris gali dar labiau sustiprėti kartu vartojant kofeiną. Todėl efedros ir jos preparatų, kurių sudėtyje yra efedros alkaloidų, naudojimas maisto produktuose kelia didelį susirūpinimą dėl pavojaus žmonių sveikatai;

(8)

Tarnybai paskelbus savo nuomones dėl efedrų rūšių ir dėl afrikinių raugmių (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) Komisija pastabų iš suinteresuotųjų šalių negavo;

(9)

kadangi yra žalingo poveikio sveikatai, susijusio su afrikinio raugmio (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) ir jo preparatų naudojimu maisto produktuose, tikimybė, tačiau nėra mokslinio tikrumo, medžiagos naudojimą turėtų tikrinti Sąjunga ir todėl minėta medžiaga turėtų būti įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 III priedo C dalį. Todėl Sąjungos tikrinimo laikotarpiu ir kol bus nuspręsta, ar leisti naudoti šią medžiagą, ar įtraukti ją į Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 III priedo A ar B dalį tikrinimo laikotarpio pabaigoje, turėtų būti taikomos afrikinių raugmių (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) naudojimą maiste reglamentuojančios nacionalinės nuostatos;

(10)

atsižvelgiant į dideles abejones dėl saugos, susijusias su efedros ir jos preparatų naudojimu maisto produktuose, ypač atsižvelgiant į efedros alkaloidų maisto papilduose poveikį ir turint omenyje tai, kad nebuvo galima nustatyti grėsmės žmonių sveikatai nekeliančios efedros ir jos preparatų paros dozės, šios medžiagos naudojimas maisto produktuose turėtų būti uždraustas. Todėl efedra ir jos preparatai turėtų būti įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 III priedo A dalį;

(11)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

A dalis papildoma šiuo įrašu:

„Efedra ir jos preparatai iš efedrų rūšių“

2)

C dalis papildoma šiuo įrašu:

„Afrikinio raugmio žievė ir jos preparatai iš afrikinio raugmio (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 26.

(2)  2012 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 307/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis 8 straipsnio taikymo taisyklės (OL L 102, 2012 4 12, p. 2).

(3)  EFSA maisto priedų ir į maistą dedamų maistinių medžiagų specialistų grupė (ANS); Scientific Opinion on the evaluation of the safety in use of Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) (Pierre ex Beille). EFSA Journal 2013;11(7):3302.

(4)  EFSA maisto priedų ir į maistą dedamų maistinių medžiagų specialistų grupė (ANS); Scientific Opinion on safety evaluation of Ephedra species for use in food. EFSA Journal 2013;11(11):3467.


12.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/404

2015 m. kovo 11 d.

kuriuo dėl veikliųjų medžiagų beflubutamido, kaptano, dimetoato, dimetomorfo, etoprofoso, fipronilo, folpeto, formetanato, gliufozinato, metiokarbo, metribuzino, fosmeto, metilpirimifoso ir propamokarbo patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 17 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (2) priedo A dalyje išvardytos veikliosios medžiagos, laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009;

(2)

veikliųjų medžiagų kaptano, dimetoato, dimetomorfo, etoprofoso, fipronilo, folpeto, formetanato, gliufozinato, metiokarbo, metribuzino, fosmeto, metilpirimifoso ir propamokarbo patvirtinimai nustos galioti 2017 m. rugsėjo 30 d., o veikliosios medžiagos beflubutamido patvirtinimas nustos galioti 2017 m. lapkričio 30 d. Buvo pateiktos paraiškos dėl šių veikliųjų medžiagų patvirtinimo atnaujinimo. Kadangi šioms veikliosioms medžiagoms taikomi Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 844/2012 (3) nustatyti reikalavimai, būtina numatyti pakankamai laiko atnaujinimo procedūrai užbaigti pagal minėtą reglamentą. Dėl šios priežasties tų veikliųjų medžiagų patvirtinimas veikiausiai nustos galioti prieš priimant sprendimą dėl jo atnaujinimo. Todėl reikia pratęsti jų patvirtinimo galiojimą;

(3)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnio pirmos pastraipos tikslą, jei likus 30 mėnesių iki šio reglamento priede nustatytos atitinkamos galiojimo pabaigos datos pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 844/2012 nebus pateikta papildomų dokumentų rinkinio, Komisija nustatys galiojimo pabaigos datą – ji bus ta pati, kaip ir prieš priimant šį reglamentą, arba kita anksčiausia data;

(5)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnio pirmos pastraipos tikslą, tais atvejais, kai Komisija priims reglamentą, kuriame bus nustatyta, kad šio reglamento priede nurodytos veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimas nepratęsiamas, nes nėra patenkinti patvirtinimo kriterijai, Komisija nustatys galiojimo pabaigos datą, kuri bus tokia pati, kaip ir prieš priimant šį reglamentą, arba kuri bus reglamento dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimo nepratęsimo įsigaliojimo data, priklausomai nuo to, kuri iš šių datų bus vėlesnė;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalis iš dalies keičiama taip, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

(3)  2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 252, 2012 9 19, p. 26).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalis iš dalies keičiama taip:

1)

šeštoje skiltyje kaptano (145 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. rugsėjo 30 d.“ pakeičiama į „2018 m. liepos 31 d.“;

2)

šeštoje skiltyje folpeto (146 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. rugsėjo 30 d.“ pakeičiama į „2018 m. liepos 31 d.“;

3)

šeštoje skiltyje formetanato (147 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. rugsėjo 30 d.“ pakeičiama į „2018 m. liepos 31 d.“;

4)

šeštoje skiltyje metiokarbo (148 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. rugsėjo 30 d.“ pakeičiama į „2018 m. liepos 31 d.“;

5)

šeštoje skiltyje dimetoato (149 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. rugsėjo 30 d.“ pakeičiama į „2018 m. liepos 31 d.“;

6)

šeštoje skiltyje dimetomorfo (150 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. rugsėjo 30 d.“ pakeičiama į „2018 m. liepos 31 d.“;

7)

šeštoje skiltyje gliufozinato (151 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. rugsėjo 30 d.“ pakeičiama į „2018 m. liepos 31 d.“;

8)

šeštoje skiltyje metribuzino (152 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. rugsėjo 30 d.“ pakeičiama į „2018 m. liepos 31 d.“;

9)

šeštoje skiltyje fosmeto (153 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. rugsėjo 30 d.“ pakeičiama į „2018 m. liepos 31 d.“;

10)

šeštoje skiltyje propamokarbo (154 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. rugsėjo 30 d.“ pakeičiama į „2018 m. liepos 31 d.“;

11)

šeštoje skiltyje etoprofoso (155 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. rugsėjo 30 d.“ pakeičiama į „2018 m. liepos 31 d.“;

12)

šeštoje skiltyje metilpirimifoso (156 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. rugsėjo 30 d.“ pakeičiama į „2018 m. liepos 31 d.“;

13)

šeštoje skiltyje fipronilo (157 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. rugsėjo 30 d.“ pakeičiama į „2018 m. liepos 31 d.“;

14)

šeštoje skiltyje beflubutamido (158 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. lapkričio 30 d.“ pakeičiama į „2018 m. liepos 31 d.“


12.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/405

2015 m. kovo 11 d.

kuriuo alfa cipermetrinas patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1062/2014 (2) pateikiamas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti, kad būtų galima patvirtinti kaip tinkamas biocidinių produktų gamybai arba įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą, sąrašas. Tame sąraše yra alfa cipermetrinas;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 90 straipsnio 2 dalį buvo įvertinta, ar alfa cipermetriną galima naudoti 18-o tipo biocidiniams produktams (insekticidams, akaricidams ir kitų nariuotakojų kontrolės produktams), apibrėžtiems Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede, gaminti;

(3)

Belgija buvo paskirta vertinančiąja kompetentinga institucija ir 2011 m. lapkričio 17 d. Komisijai pateikė vertinimo ataskaitą ir savo rekomendacijas, kaip numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1451/2007 (3) 14 straipsnio 4 ir 6 dalyse;

(4)

2014 m. birželio 17 d. Biocidinių produktų komitetas, atsižvelgdamas į vertinančiosios kompetentingos institucijos išvadas, parengė Europos cheminių medžiagų agentūros nuomonę;

(5)

remiantis ta nuomone, biocidiniai produktai, kurie naudojami kaip 18-o tipo produktai ir kurių sudėtyje yra alfa cipermetrino, turėtų atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (4) 5 straipsnio reikalavimus, jei laikomasi tam tikrų su jų naudojimu susijusių specifikacijų ir sąlygų;

(6)

todėl alfa cipermetriną tikslinga patvirtinti kaip tinkamą naudoti 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti, jei laikomasi tam tikrų specifikacijų ir sąlygų;

(7)

kadangi nanomedžiagos vertinamos nebuvo, patvirtinimas šioms medžiagoms netaikomas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 4 straipsnio 4 dalyje;

(8)

veiklioji medžiaga turėtų būti patvirtinta praėjus tinkamam laikotarpiui, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų imtis parengiamųjų priemonių, kurios būtinos, kad būtų galima laikytis nustatytų naujų reikalavimų;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

ALFA cipermetrinas patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti, jei laikomasi priede nustatytų specifikacijų ir sąlygų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos (OL L 294, 2014 10 10, p. 1).

(3)  2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (OL L 325, 2007 12 11, p. 3).

(4)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).


PRIEDAS

Bendrasis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Identifikacijos numeriai

Mažiausias veikliosios medžiagos grynumo laipsnis (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Produkto tipas

Specialiosios sąlygos (2)

ALFA cipermetrinas

IUPAC pavadinimas:

(S)-α-cian-3-fenoksibenzil-(1R,3R)-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilato ir (R)-α-cian-3-fenoksibenzil-(1S,3S)-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2 dimetilciklopropankarboksilato (1:1) reakcijos masė

EB Nr. Nėra

CAS Nr. 67375–30–8

930 g/kg

Bendras izomerų kiekis santykiu 1:1

2016 m. liepos 1 d.

2026 m. birželio 30 d.

18

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į paraišką išduoti autorizacijos liudijimą, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimai išduodami laikantis šių sąlygų:

1)

pramonės naudotojams nustatomos saugaus darbo procedūros ir tinkamos organizacinės priemonės. Jei poveikio negalima sumažinti iki priimtino lygio kitomis priemonėmis, produktai naudojami su tinkamomis asmens apsaugos priemonėmis;

2)

siekiant išvengti rizikos vandens terpei, dažnai plaunamiems paviršiams apdoroti produktai gali būti naudojami tik siekiant apdoroti plyšius ir įtrūkius, nebent produkto autorizacijos paraiškoje gali būti įrodyta, kad rizika vandens terpei gali būti sumažinta iki priimtino lygio.


(1)  Šioje skiltyje nurodytas grynumas – mažiausias veikliosios medžiagos, naudotos atliekant vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 8 straipsnį, grynumo laipsnis. Rinkai pateikiamame produkte esanti veiklioji medžiaga gali būti tokio paties arba kitokio grynumo, jei įrodyta, kad ji yra techniniu požiūriu lygiavertė įvertintai veikliajai medžiagai.

(2)  Kad būtų galima įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priede nustatytus bendruosius principus, su vertinimo ataskaitų turiniu ir išvadomis galima susipažinti Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.


12.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/406

2015 m. kovo 11 d.

kuriuo Bacillus thuringiensis israelensis porūšio serologinio tipo H14 mikrobinė padermė SA3A patvirtinama kaip veiklioji medžiaga 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1062/2014 (2) pateikiamas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti, kad būtų galima patvirtinti kaip tinkamas biocidinių produktų gamybai arba įrašyti į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą, sąrašas. Tame sąraše yra Bacillus thuringiensis israelensis porūšio serologinis tipas H14;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 90 straipsnio 2 dalį buvo įvertinta, ar Bacillus thuringiensis israelensis porūšio serologinį tipą H14 galima naudoti 18-o tipo biocidiniams produktams (insekticidams, akaricidams ir kitų nariuotakojų kontrolės produktams), apibrėžtiems Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede, gaminti;

(3)

remiantis vertinimui pateiktais duomenimis, buvo galima padaryti išvadas tik dėl tam tikros Bacillus thuringiensis israelensis porūšio serologinio tipo H14 formos, t. y. Bacillus thuringiensis israelensis porūšio serologinio tipo H14 mikrobinės padermės SA3A. Atlikus vertinimą nebuvo galima padaryti išvadų dėl jokios kitos medžiagos, atitinkančios Bacillus thuringiensis israelensis porūšio serologinio tipo H14 apibrėžtį minėtame veikliųjų medžiagų sąraše, kuris pateiktas Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1062/2014. Todėl šis patvirtinimas turėtų būti taikomas tik Bacillus thuringiensis israelensis porūšio serologinio tipo H14 mikrobinei padermei SA3A;

(4)

Italija buvo paskirta vertinančiąja kompetentinga institucija ir 2009 m. birželio 12 d. Komisijai pateikė vertinimo ataskaitą ir savo rekomendacijas, kaip numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1451/2007 (3) 14 straipsnio 4 ir 6 dalyse;

(5)

2014 m. birželio 19 d. Biocidinių produktų komitetas, atsižvelgdamas į vertinančiosios kompetentingos institucijos išvadas, parengė Europos cheminių medžiagų agentūros nuomonę;

(6)

remiantis ta nuomone, biocidiniai produktai, kurie naudojami kaip 18-o tipo produktai ir kurių sudėtyje yra Bacillus thuringiensis israelensis porūšio serologinio tipo H14 mikrobinės padermės SA3A, turėtų atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (4) 5 straipsnio reikalavimus, jei laikomasi tam tikrų su jų naudojimu susijusių specifikacijų ir sąlygų;

(7)

todėl Bacillus thuringiensis israelensis porūšio serologinio tipo H14 mikrobinę padermę SA3A tikslinga patvirtinti kaip tinkamą 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti, jei laikomasi tam tikrų specifikacijų ir sąlygų;

(8)

kadangi nanomedžiagos vertinamos nebuvo, patvirtinimas šioms medžiagoms neturėtų būti taikomas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 4 straipsnio 4 dalyje;

(9)

veiklioji medžiaga turėtų būti patvirtinta praėjus tinkamam laikotarpiui, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų imtis parengiamųjų priemonių, kurios būtinos, kad būtų galima laikytis nustatytų naujų reikalavimų;

(10)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bacillus thuringiensis israelensis porūšio serologinio tipo H14 mikrobinė padermė SA3A patvirtinama kaip veiklioji medžiaga 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti, jei laikomasi priede nustatytų specifikacijų ir sąlygų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (EB) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos (OL L 294, 2014 10 10, p. 1).

(3)  2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (OL L 325, 2007 12 11, p. 3).

(4)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).


PRIEDAS

Bendrasis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Identifikacijos numeriai

Mažiausias veikliosios medžiagos grynumo laipsnis (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Produkto tipas

Specialiosios sąlygos (2)

Bacillus thuringiensis israelensis porūšio serologinio tipo H14 mikrobinė padermė SA3A

Netaikytina

Nėra atitinkamų priemaišų

2016 m. liepos 1 d.

2026 m. birželio 30 d.

18

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į paraišką išduoti autorizacijos liudijimą, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimai išduodami laikantis šių sąlygų:

1)

profesionaliems naudotojams nustatomos saugaus darbo procedūros ir tinkamos organizacinės priemonės. Jei poveikio negalima sumažinti iki priimtino lygio kitomis priemonėmis, produktai naudojami su tinkamomis asmens apsaugos priemonėmis;

2)

jei produktų liekanų gali likti maiste arba pašaruose, turi būti įvertinta, ar reikia pakeisti esamus arba nustatyti naujus didžiausius leistinus liekanų kiekius (DLLK) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009 (3) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 (4), ir turi būti imamasi tinkamų rizikos mažinimo priemonių, siekiant užtikrinti, kad taikomi DLLK nebūtų viršyti.


(1)  Šioje skiltyje nurodytas grynumas – mažiausias veikliosios medžiagos, naudotos atliekant vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 8 straipsnį, grynumo laipsnis. Rinkai pateikiamame produkte esanti veiklioji medžiaga gali būti tokio paties arba kitokio grynumo, jei įrodyta, kad ji yra techniniu požiūriu lygiavertė įvertintai veikliajai medžiagai.

(2)  Kad būtų galima įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priede nustatytus bendruosius principus, su vertinimo ataskaitų turiniu ir išvadomis galima susipažinti Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 470/2009, nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (OL L 152, 2009 6 16, p. 11).

(4)  2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).


12.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/407

2015 m. kovo 11 d.

kuriuo propan-2-olis patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga 1-o, 2-o ir 4-o tipo biocidiniams produktams gaminti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1062/2014 (2) pateikiamas veikliųjų medžiagų, kurias reikėtų įvertinti, kad būtų galima patvirtinti kaip tinkamas biocidinių produktų gamybai arba įrašyti į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą, sąrašas. Tame sąraše yra propan-2-olis;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 90 straipsnio 2 dalį buvo įvertinta, ar propan-2-olį galima naudoti 1-tipo biocidiniams produktams (asmens higienos dezinfektantams), 2-o tipo biocidiniams produktams (dezinfektantams ir algicidams, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui) ir 4-tipo biocidiniams produktams (maisto ir pašarų dezinfektantams), apibrėžtiems Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede, gaminti;

(3)

Vokietija buvo paskirta vertinančiąja kompetentinga institucija ir 2012 m. lapkričio 5 d. Komisijai pateikė vertinimo ataskaitas ir savo rekomendacijas, kaip numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1451/2007 (3) 14 straipsnio 4 ir 6 dalyse;

(4)

2014 m. birželio 18 d. Biocidinių produktų komitetas, atsižvelgdamas į vertinančiosios kompetentingos institucijos išvadas, parengė Europos cheminių medžiagų agentūros nuomonę;

(5)

remiantis tomis nuomonėmis, biocidiniai produktai, kurie naudojami kaip 1-o, 2-o bei 4-o tipų produktai ir kurių sudėtyje yra propan-2-olio, turėtų atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (4) 5 straipsnio reikalavimus, jei laikomasi tam tikrų su jų naudojimu susijusių specifikacijų ir sąlygų;

(6)

todėl propan-2-olį tikslinga patvirtinti kaip veikliąją medžiagą, skirtą 1-o, 2-o ir 4-o tipų biocidiniams produktams gaminti, jei laikomasi tam tikrų specifikacijų ir sąlygų;

(7)

kadangi nanomedžiagos vertinamos nebuvo, patvirtinimas šioms medžiagoms neturėtų būti taikomas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 4 straipsnio 4 dalyje;

(8)

vertinant, ar propan-2-olį galima naudoti 4-o tipo produktams gaminti, nebuvo įvertintas biocidinių produktų, kuriuose yra propan-2-olio, naudojimas medžiagose ir gaminiuose, skirtuose tiesiogiai arba netiesiogiai liestis su maistu, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 (5) 1 straipsnio 1 dalyje. Tokioms medžiagoms gali reikėti nustatyti „specifinius migracijos į maisto produktus lygius“, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 5 straipsnio 1 dalies e punkte. Todėl patvirtinimas tokioms medžiagoms neturėtų būti taikomas, nebent Komisija nustatytų tokius lygius arba pagal tą reglamentą būtų nustatyta, kad tokių lygių nustatyti nereikia;

(9)

veiklioji medžiaga turėtų būti patvirtinta praėjus tinkamam laikotarpiui, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų imtis parengiamųjų priemonių, kurios būtinos, kad būtų galima laikytis naujų reikalavimų;

(10)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Propan-2-olis patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga 1-o, 2-o ir 4-o tipo biocidiniams produktams gaminti, jei laikomasi priede nustatytų specifikacijų ir sąlygų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos (OL L 294, 2014 10 10, p. 1).

(3)  2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (OL L 325, 2007 12 11, p. 3).

(4)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).

(5)  2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL L 338, 2004 11 13, p. 4).


PRIEDAS

Bendrasis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Identifikacijos numeriai

Mažiausias veikliosios medžiagos grynumo laipsnis (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Produkto tipas

Specialiosios sąlygos (2)

Propan-2-olis

IUPAC pavadinimas:

2-propanolis

EB Nr. 200-661-7

CAS Nr. 67-63-0

99 % masės

2016 m. liepos 1 d.

2026 m. birželio 30 d.

1

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į paraišką išduoti autorizacijos liudijimą, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.

2

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į paraišką išduoti autorizacijos liudijimą, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.

4

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į paraišką išduoti autorizacijos liudijimą, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimai išduodami laikantis šių sąlygų:

1)

jei produktų liekanų gali likti maiste arba pašaruose, turi būti įvertinta, ar reikia pakeisti esamus arba nustatyti naujus didžiausius leistinus liekanų kiekius (DLLK) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009 (3) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 (4), ir turi būti imamasi tinkamų rizikos mažinimo priemonių siekiant užtikrinti, kad taikomi DLLK nebūtų viršyti;

2)

biocidiniai produktai, kuriuose yra propan-2-olio, negali būti naudojami žaliavose ir gaminiuose, skirtuose liestis su maistu, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 1 straipsnio 1 dalyje, nebent Komisija nustato specifinius propan-2-olio migracijos į maisto produktus lygius arba pagal tą reglamentą nustatoma, kad tokių lygių nustatyti nereikia.


(1)  Šioje skiltyje nurodytas grynumas – mažiausias veikliosios medžiagos, naudotos atliekant vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 8 straipsnį, grynumo laipsnis. Rinkai pateikiamame produkte esanti veiklioji medžiaga gali būti tokio paties arba kitokio grynumo, jei įrodyta, kad ji yra techniniu požiūriu lygiavertė įvertintai veikliajai medžiagai.

(2)  Kad būtų galima įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priede nustatytus bendruosius principus, su vertinimo ataskaitų turiniu ir išvadomis galima susipažinti Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 470/2009, nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (OL L 152, 2009 6 16, p. 11).

(4)  2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).


12.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/408

2015 m. kovo 11 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 80 straipsnio 7 dalies įgyvendinimo ir dėl keistinų medžiagų sąrašo sudarymo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

veikliosios medžiagos, kurios tenkina vieną ar daugiau Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 4 punkte nurodytų kriterijų, turi būti priskiriamos keistinoms medžiagoms;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio 7 dalį Komisija turi sudaryti į Tarybos direktyvos 91/414/EEB (2) I priedą įtrauktų medžiagų, tenkinančių Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 4 punkte nurodytus kriterijus, sąrašą, toliau vadinamą keistinų medžiagų sąrašu;

(3)

siekdama užtikrinti Sąjungos politikos dėl veikliųjų medžiagų, kurios pagal jų savybes priskirtinos keistinoms medžiagoms, darnumą ir laikydamasi vienodo požiūrio į šias medžiagas Komisija į tą sąrašą taip pat turėtų įtraukti veikliąsias medžiagas, patvirtintas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 remiantis 80 straipsnio 1 dalies pereinamojo laikotarpio nuostatomis;

(4)

remiantis peržiūros ataskaitoje, Europos maisto saugos tarnybos išvadose (3) arba vertinimo ataskaitos projekte ir susijusiuose prieduose bei tarpusavio peržiūros ataskaitose pateikta informacija arba atsižvelgiant į klasifikavimą pagal Europos Parlament ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (4) buvo galima nustatyti medžiagas, tenkinančias Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 4 punkte nurodytus kriterijus. Šiuose dokumentuose, kai taikytina, pateikiama informacija apie taikomą leidžiamą paros dozę (LPD), ūmaus poveikio etaloninę dozę (ŪPED) arba leidžiamą poveikio naudotojui lygį (LPNL), informacija apie medžiagų patvarumą, bioakumuliaciją ir toksiškumą (PBT), informacija apie Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 4 punkto trečioje įtraukoje nurodytus pavojingus padarinius, neveikliųjų izomerų kiekį, klasifikavimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 priskiriant 1A ar 1B kategorijos kancerogenams, 1A ar 1B kategorijos toksiškoms reprodukcijai medžiagoms arba medžiagoms, turinčioms endokrininę sistemą ardančių savybių. Remiantis šia informacija nustatyta, kad šio reglamento priede nurodytos medžiagos tenkina vieną ar kelis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 4 punkte nurodytus kriterijus. Informacija buvo konsoliduota ir ją galima rasti pagalbinėje keistinų medžiagų sąrašo sudarymo priemonėje, pateiktoje Komisijos svetainėje (5);

(5)

veikliųjų medžiagų 1-metilciklopropeno, amitrolo, diklofopo, dimetoato, etoprofoso, fenamifoso, fipronilo, fluometurono, haloksifopo-P, metamo, oksamilo, sulkotriono ir triazoksido leidžiama paros dozė (LPD) yra gerokai mažesnė nei daugumos atitinkamos medžiagų grupės arba naudojimo kategorijos patvirtintų veikliųjų medžiagų. Veikliųjų medžiagų dimoksistrobino, fenamifoso, metomilo ir oksamilo ūmaus poveikio etaloninė dozė (ŪPED) yra gerokai mažesnė nei daugumos atitinkamos medžiagų grupės arba naudojimo kategorijos patvirtintų veikliųjų medžiagų. Veikliųjų medžiagų amitrolo, bromadiolono, difenakumo, dimetoato, dikvato, etoprofoso, fenamifoso, flukvinkonazolo, metamo, sulkotriono, triazoksido ir varfarino leidžiamas poveikio naudotojui lygis (LPNL) yra gerokai mažesnis nei daugumos atitinkamos medžiagų grupės arba naudojimo kategorijos patvirtintų veikliųjų medžiagų. Todėl šias veikliąsias medžiagas tikslinga įtraukti į keistinų medžiagų sąrašą;

(6)

veikliosios medžiagos lufenuronas, oksifluorfenas ir chinoksifenas tenkina kriterijus, pagal kuriuos jos priskiriamos patvarioms ir bioakumuliacinėms medžiagoms. Veikliosios medžiagos amitrolas, bifentrinas, bromukonazolas, chlortoluronas (stereocheminės savybės nenurodytos), vario junginiai (vario hidroksido, vario oksichlorido, vario oksido, Bordo mišinio ir tribazio vario sulfato variantai), ciprokonazolis, ciprodinilas, difenokonazolas, diflufenikanas, dimoksistrobinas, dikvatas, epoksikonazolas, fenbutatino oksidas, fludioksonilas, flufenacetas, fluopikolidas, flukvinkonazolas, haloksifopas-P, imazamoksas, imazosulfuronas, izoproturonas, izopirazamas, lenacilas, lufenuronas, metkonazolas, metribuzinas, metsulfurono metilas, miklobutanilas, nikosulfuronas, oksadiazonas, oksifluorfenas, paklobutrazolas, pirimikarbas, prochlorazas, propikonazolas, propoksikarbazonas, prosulfuronas, chinoksifenas, tebukonazolas, tebufenpiradas, tepraloksidimas, trialatas, triasulfuronas ir ziramas tenkina kriterijus, pagal kuriuos jos priskiriamos patvarioms ir toksiškoms medžiagoms. Veikliosios medžiagos aklonifenas, difenakumas, esfenvaleratas, etofenproksas, etoksazolis, famoksadonas, liambda-cihalotrinas, lufenuronas, oksifluorfenas, pendimetalinas ir chinoksifenas tenkina kriterijus, pagal kuriuos jos priskiriamos bioakumuliacinėms ir toksiškoms medžiagoms. Todėl šias veikliąsias medžiagas tikslinga įtraukti į keistinų medžiagų sąrašą;

(7)

veikliųjų medžiagų mekopropo ir metalaksilo sudėtyje yra didelė dalis neveikliųjų izomerų. Todėl šias veikliąsias medžiagas tikslinga įtraukti į keistinų medžiagų sąrašą;

(8)

veikliosios medžiagos karbendazimas, epoksikonazolas, flumioksazinas, gliufozinatas, linuronas, oksadiargilas, kvizalofopas-P (kvizalofopo-P tefurilo variantas) ir varfarinas klasifikuojamos arba turi būti klasifikuojamos pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatas kaip 1A ar 1B kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos. Todėl šias veikliąsias medžiagas tikslinga įtraukti į keistinų medžiagų sąrašą;

(9)

kadangi dar nepriimta priemonių, susijusių su konkrečiais moksliniais kriterijais, skirtais endokrininę sistemą ardančioms savybėms nustatyti, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 3.6.5 dalies pirmoje pastraipoje, pagal trečią pastraipą reikėjo nustatyti, ar medžiaga turi būti laikoma turinčia tokių savybių. Pagal šią nuostatą veikliosios medžiagos chlortoluronas (stereocheminės savybės nenurodytos), dimoksistrobinas, epoksikonazolas, molinatas, profoksidimas, tepraloksidimas ir tiaklopridas turi būti laikomos turinčiomis endokrininę sistemą ardančių savybių, kurios gali daryti neigiamą poveikį žmonėms. Todėl šias veikliąsias medžiagas tikslinga įtraukti į keistinų medžiagų sąrašą;

(10)

valstybėms narėms ir suinteresuotosioms šalims turėtų būti suteiktas pagrįstas laikotarpis prisitaikyti prie šio reglamento nuostatų;

(11)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Keistinos medžiagos

Į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtrauktos veikliosios medžiagos, tenkinančios Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 4 punkte nustatytus kriterijus, nurodomos šio reglamento priedo sąraše.

Pirmoji dalis taip pat taikoma veikliosioms medžiagoms, patvirtintoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 remiantis 80 straipsnio 1 dalies pereinamojo laikotarpio priemonėmis.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1 straipsnis ir priedas netaikomi paraiškoms registruoti augalų apsaugos produktus, pateiktoms iki 2015 m. rugpjūčio 1 d.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm

(4)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(5)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm.


PRIEDAS

 

1-metilciklopropenas

 

aklonifenas

 

amitrolas

 

bifentrinas

 

bromadiolonas

 

bromukonazolas

 

karbendazimas

 

chlortoluronas (stereocheminės savybės nenurodytos)

 

vario junginiai (vario hidroksido, vario oksichlorido, vario oksido, Bordo mišinio ir tribazio vario sulfato variantai)

 

ciprokonazolis

 

ciprodinilas

 

diklofopas

 

difenakumas

 

difenokonazolas

 

diflufenikanas

 

dimetoatas

 

dimoksistrobinas

 

dikvatas

 

epoksikonazolas

 

esfenvaleratas

 

etoprofosas

 

etofenproksas

 

etoksazolis

 

famoksadonas

 

fenamifosas

 

fenbutatino oksidas

 

fipronilas

 

fludioksonilas

 

flufenacetas

 

flumioksazinas

 

fluometuronas

 

fluopikolidas

 

flukvinkonazolas

 

gliufozinatas

 

haloksifopas-P

 

imazamoksas

 

imazosulfuronas

 

izoproturonas

 

izopirazamas

 

liambda-cihalotrinas

 

lenacilas

 

linuronas

 

lufenuronas

 

mekopropas

 

metalaksilas

 

metamas

 

metkonazolas

 

metomilas

 

metribuzinas

 

metsulfurono metilas

 

molinatas

 

miklobutanilas

 

nikosulfuronas

 

oksadiargilas

 

oksadiazonas

 

oksamilas

 

oksifluorfenas

 

paklobutrazolas

 

pendimetalinas

 

pirimikarbas

 

prochlorazas

 

profoksidimas

 

propikonazolas

 

propoksikarbazonas

 

prosulfuronas

 

chinoksifenas

 

kvizalofopas-P (kvizalofopo-P tefurilo variantas)

 

sulkotrionas

 

tebukonazolas

 

tebufenpiradas

 

tepraloksidimas

 

tiaklopridas

 

trialatas

 

triasulfuronas

 

triazoksidas

 

varfarinas

 

ziramas


12.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/409

2015 m. kovo 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 917/2011, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės keraminėms plytelėms, galutinis surinkimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Galiojančios priemonės

(1)

2011 m. rugsėjo 15 d. Taryba nustatė antidempingo muitą, Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 917/2011 (2) (toliau – pirminis reglamentas) nustatytą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės keraminėms plytelėms.

(2)

Vienas 26,3 % muitas buvo nustatytas importui nagrinėjamojo produkto, kurį gamina ši eksportuojančių gamintojų grupė:

„Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd“ ir „Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd“ (kartu vadinamos „Wonderful group“) ir

„Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd“ ir „Foshan Gani Ceramics Co. Ltd“ (kartu vadinamos „Gani group“).

(3)

Kaip nustatyta pradinio reglamento 96–98 konstatuojamosiose dalyse, Europos Komisijai (toliau – Komisija) buvo pranešta, kad atskleidus preliminarias išvadas bendrovių ryšys buvo nutrauktas ir dėl tos priežasties „Gani group“ ir „Wonderful group“ turėjo būti taikomi individualūs muitai. Tuo metu prašymas negalėjo būti patenkintas, kadangi reikėjo nuodugniai patikrinti tokio sprendimo privalumus.

1.2.   Prašymas atlikti dalinę tarpinę peržiūrą

(4)

2012 m. spalio 2 d. Komisija gavo prašymą atlikti dalinę tarpinę „Gani group“ peržiūrą.

(5)

„Gani group“ teigė, kad ji daugiau nesusijusi su kitomis dviem bendrovėmis („Wonderful group“), kadangi akcininkų ryšiai buvo nutraukti 2011 m. kovo mėn. Todėl „Gani group“ paprašė atlikti tarpinę galiojančių priemonių peržiūrą, kadangi taikyti vieną galiojantį muitą daugiau nebuvo tinkama.

1.3.   Dalinės tarpinės peržiūros inicijavimas

(6)

Komisija, pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu, nustatė, kad tokia peržiūra turėtų būti pradėta.

(7)

2014 m. sausio 31 d. Komisija inicijavo dalinę tarpinę priemonių, taikomų į Sąjungą importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės keraminėms plytelėms, peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3) paskelbė pranešimą apie inicijavimą.

(8)

Atliekant peržiūrą nagrinėta tik „Gani group“ nuosavybės struktūra ir, prireikus, ex officio dempingo skirtumas, kiek tai susiję su „Gani group“.

(9)

Peržiūra taip pat apėmė ex officio tuos pačius su „Wonderful group“ susijusius klausimus.

1.4.   Peržiūros tiriamasis laikotarpis

(10)

Dempingo tyrimo metu nagrinėtas laikotarpis – nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis).

1.5.   Su tyrimu susijusios šalys

(11)

Komisija pakvietė abi grupes – „Gani group“ ir „Wonderful group“ – bendradarbiauti atliekant tyrimą ir atsakyti į Komisijos klausimynus. Be to, Komisija suteikė bendrovėms galimybę pateikti prašymą taikyti rinkos ekonomikos režimą pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalį.

(12)

Komisija pranešime apie inicijavimą laikinai pasirinko Jungtines Amerikos Valstijas kaip trečiosios rinkos ekonomikos šalį (toliau – panaši šalis) pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą ir paragino šalis pakomentuoti šį pasirinkimą.

(13)

Suinteresuotosios šalys turėjo galimybę pateikti pastabas dėl tyrimo inicijavimo ir paprašyti, kad Komisija ir (arba) prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas jas išklausytų.

1.6.   Klausimyno atsakymai ir tikrinamieji vizitai

(14)

Komisijai klausimyno atsakymus pateikė abi grupės ir taip pat du panašios šalies gamintojai.

(15)

Komisija surinko ir patikrino visą informaciją, kuri, jos manymu, buvo reikalinga peržiūrai atlikti. Tikrinamieji vizitai pagal pagrindinio reglamento 16 straipsnį buvo atlikti šių bendrovių patalpose:

nagrinėjamosios šalies eksportuojančių gamintojų:

„Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd“,

„Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd“,

„Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd“,

„Foshan Gani Ceramics Co. Ltd“;

panašios šalies gamintojų, paprašiusių neatskleisti jų tapatybės dėl atsakomųjų veiksmų rizikos.

2.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS

(16)

Peržiūrimasis produktas yra toks pats kaip apibrėžta pradiniame reglamente, būtent glazūruotos ir neglazūruotos keraminės šaligatvio ir grindinio plytelės, kokliai arba sienų apdailos plytelės; glazūruotos ir neglazūruotos keraminės mozaikinės plytelės ir panašūs produktai, pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo (toliau – nagrinėjamasis produktas), kurių KN kodai šiuo metu yra 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 ir 6908 90 99.

3.   DEMPINGAS

3.1.   Rinkos ekonomikos režimas

(17)

Nei viena grupė nepateikė prašymo dėl rinkos ekonomikos režimo pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punktą.

3.2.   Panaši šalis

(18)

Kaip nurodyta pirmiau, Komisija pasiūlė pasirinkti Jungtines Amerikos Valstijas panašia šalimi kaip ankstesniame tyrime. Komisija taip pat kreipėsi į bendroves daugelyje kitų galimų panašių šalių, bet iš bendrovių negavo atsakymo arba jos nebendradarbiavo. Todėl Jungtinių Amerikos Valstijų pasirinkimas patvirtintas kaip tinkamas.

3.3.   Tyrimas

(19)

Tyrimu, kurį atlikus nustatytos galiojančios priemonės, nustatyta, kad „Gani group“ ir „Wonderful group“ buvo susijusios, kadangi vienam iš „Wonderful group“ akcininkų priklausė daugiau nei 5 % akcijų „Gani group“ bendrovėje. Dempingo skirtumas buvo apskaičiuotas kiekvienai grupei atskirai. Abiejų grupių žalos skirtumas buvo didesnis nei dempingo skirtumas.

(20)

Siekiant atsižvelgti į riziką, kad dėl korporatyvių ryšių bendrovės, kurių individualus dempingo skirtumas yra didesnis, galėtų savo eksportą nukreipti per bendroves, kurioms nustatytas mažesnis individualus dempingo skirtumas, abiem grupėms buvo apskaičiuotas bendras vidutinis svertinis dempingo skirtumas ir nustatytas vienas muitas.

(21)

Komisija patikrino, ar dėl tariamai pasikeitusių ryšių vienas muitas nebėra pagrįstas. Po to Komisija patikrino būtinybę peržiūrėti individualius dempingo skirtumus.

(22)

Peržiūros tyrimas parodė, kad 19 konstatuojamojoje dalyje nurodytos akcijos buvo parduotos „Gani group“ savininkui ir kad „Wonderful group“ daugiau neturi „Gani group“ dalies. Nebuvo įrodymų, kad abi grupės būtų turėjusios kitų struktūrinių ar korporatyvių ryšių. Atitinkamai dviejų grupių ryšių pasikeitimo tvirtinimas buvo pripažintas ir „Gani group“ ir „Wonderful group“ daugiau nelaikomos susijusiomis nustatant muitą.

(23)

Todėl daugiau nėra priežasčių taikyti vieną muito normą. Vietoj to „Gani group“ ir „Wonderful group“ turėtų būti nustatytos atskiros individualios muito normos.

(24)

Kiek tai susiję su būtinybe peržiūrėti individualius dempingo skirtumus, apskaičiuotus kiekvienai grupei atliekant tyrimą, kurį atlikus nustatytos galiojančios priemonės, Komisija įvertino, ar aplinkybės abiejų susijusių grupių atžvilgiu pasikeitė taip reikšmingai, kad dėl to reikėtų peržiūrėti tuos individualius muito skirtumus.

(25)

Tyrimu, kurį atlikus nustatytos galiojančios priemonės, nustatyta, kad minėtos grupės:

1)

nesidalijo gamybinėmis patalpomis;

2)

neturėjo bendrų pardavimo bendrovių ir

3)

nebuvo sudariusios viena su kita subrangos sutarčių.

(26)

Atlikus peržiūros tyrimą patvirtinta, kad ši situacija nepakito pasikeitus grupių ryšiams.

(27)

Šiomis konkrečiomis aplinkybėmis Komisija mano, kad nutrūkus grupių ryšiams abiejų grupių veikimas nepasikeitė taip, kad tai turėtų įtakos jų dempingo skirtumo skaičiavimui. Todėl pakeisti šį dempingo skirtumą remiantis naujais skaičiavimais yra nepagrįsta pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį.

(28)

Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, pradiniame tyrime apskaičiuoti atskiri dempingo skirtumai turėtų būti nustatyti kaip atskiri muitai. Šie dempingo skirtumai yra 13,9 % „Gani group“ ir 32,0 % „Wonderful group“.

(29)

Šios išvados buvo atskleistos suinteresuotosioms šalims ir joms buvo skirta laiko pastaboms teikti.

(30)

„Wonderful group“ iš pradžių teigė Komisijai per tikrinamąjį vizitą Kinijos Liaudies Respublikoje pranešusi, kad kai kurie „Gani group“ prašyme atlikti peržiūrą pateikti įrodymai buvo neteisingi arba klaidinantys. Ji nurodė, kad Komisija tokiu atveju gali remtis pagrindinio reglamento 18 straipsniu. Ji taip pat suabejojo, ar šiuo atveju buvo laikomasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalies nuostatų.

(31)

Komisija patikrino visus atliekant tyrimą surinktus svarbius ir tinkamai dokumentais pagrįstus įrodymus, kuriais remiantis paaiškėjo, kad abi grupės daugiau nėra tarpusavyje susijusios. Komisija taip pat patikrino įrodymus apie abiejų grupių veiklą tiek prieš nutraukiant ryšius, tiek po jų nutraukimo. Įrodymais patvirtinama, kad grupė negrįžtamai pasidalijo į dvi, šio fakto „Wonderful group“ neginčijo.

(32)

Komisija, remdamasi šiais faktais, neturi pagrindo taikyti pagrindinio reglamento 18 straipsnį. Be to, šie faktai patvirtina, kad laikomasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalies.

(33)

Be to, „Wonderful group“ suabejojo, ar buvo laikomasi pagrindinio reglamento 9 straipsnio 4 dalies nuostatos, kad „antidempingo muito suma neviršija nustatyto dempingo skirtumo“, nes atliekant šį tyrimą buvo patikrintos naujos eksporto kainos ir panašios šalies normalioji vertė.

(34)

Kaip nustatyta 24–27 konstatuojamosiose dalyse, atlikus tyrimą paaiškėjo, kad abiejų grupių veikimas nepasikeitė dėl to, kad nutrūko jų ryšiai. Kaip paaiškinta pranešime apie inicijavimą, šiuo atveju nauji dempingo skirtumai nėra reikalingi. Pagrindinio reglamento 9 straipsnio 4 dalies laikomasi, nes antidempingo muitų sumos neviršija dempingo skirtumo, kaip nustatyta pradiniame tyrime. Tai, kad atliekant tyrimą taip pat buvo patikrintos naujos eksporto kainos ir panašios šalies normalioji vertė, taip pat nekeičia šios išvados.

(35)

Galiausiai „Wonderful group“ pareiškė, kad „individualių skirtumų nustatymas bendrovėms, kurios pirmiau buvo susijusios, o paskui ryšius nutraukė“, yra pavojingas precedentas ir taip bendrovių grupei sudaromos sąlygos manipuliuoti prekybos apsaugos priemonėmis.

(36)

Komisija su šiuo teiginiu nesutiko. Kiekviena peržiūra atliekama pagal tyrimo aplinkybes, o ne remiantis hipoteze, ir jei bendrovės nėra tarpusavyje susijusios, joms nustatomas individualus muitas kaip nustatyta pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje.

(37)

Sąjungos pramonės asociacija „Cerame-Unie“ (toliau – CET) teigė, kad akcijų nebeturėjimas nereiškia, kad galima atmesti priemonių vengimą per grupę, kuriai taikomi mažiausi muitai. Pavyzdžiui, CET pabrėžė, kad abi grupės pasidalijo tuo pat metu, kai atliekant pradinį tyrimą buvo nustatytos laikinosios priemonės ir kad abi grupės nediskutavo pasidalijimo prieš pradedant pradinį tyrimą. Atliekant pradinį tyrimą grupės buvo susijusios ir todėl CET nurodė, kad „Gani group“ ir „Wonderful group“ turėjo prieigą prie viena kitos duomenų.

(38)

Vis dėlto CET nepateikė jokių šią prielaidą pagrindžiančių įrodymų. Be to, Komisija dabar privalo nustatyti individualius muitus kiekvienai iš dviejų grupių, kadangi buvo nustatyta, kad jos daugiau nėra viena su kita susijusios. Komisija, siekdama nustatyti vieną muitą, neturi teisės laikyti dvi teisiškai atskiras bendrovių grupes susijusiomis tik todėl, kad yra galimybė, jog abi grupės galėtų bendradarbiauti.

(39)

CET teigimu, jei abiejų grupių ūkinė veikla nepakito, kaip buvo atskleista, abiejų grupių priemonių vengimo rizika taip pat greičiausiai neišnyko.

(40)

Komisija šį argumentą atmetė. Vienintelė priežastis, dėl kurios abi grupės pradiniame tyrime buvo traktuojamos kaip viena, buvo nuosavybės ryšys, o šios priežasties daugiau nebėra.

(41)

CET taip pat nurodė, kad abiejų bendrovių gamybinės patalpos yra gana arti ir dėl to galima pakankamai lengvai fiziškai vengti priemonių.

(42)

Komisija šį argumentą taip pat atmetė. Nėra teisinio pagrindo nustatyti nesusijusioms bendrovėms tokį patį muitą tik dėl to, kad bendrovės yra pakankamai arti viena kitos ir todėl yra lengviau vengti priemonių. Kinijos Liaudies Respublikoje yra įprasta, kad konkretų produktą viename mieste ar vietovėje gamina daug gamintojų.

(43)

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta pirmiau, po faktų atskleidimo gautos pastabos nepakeitė padarytos išvados kaip nurodyta 28 konstatuojamojoje dalyje. Todėl pradiniame tyrime apskaičiuoti atskiri dempingo skirtumai turėtų būti nustatyti kaip atskiri muitai. Šie dempingo skirtumai yra 13,9 % „Gani group“ ir 32,0 % „Wonderful group“.

(44)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal pagrindinio reglamento 15 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 917/2011 1 straipsnio 2 dalies lentelė iš dalies keičiama taip:

iš lentelės išbraukiama ši eilutė:

Bendrovė

Muitas

Papildomas TARIC kodas

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd; Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

26,3 %

B011“

į lentelę įrašomos šios eilutės:

Bendrovė

Muitas

Papildomas TARIC kodas

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd

32,0 %

B938

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

13,9 %

B939“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  2011 m. rugsėjo 12 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 917/2011, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės keraminėms plytelėms, galutinis surinkimas (OL L 238, 2011 9 15, p. 1).

(3)  OL C 28, 2014 1 31, p. 11.


12.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/410

2015 m. kovo 11 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

EG

65,8

MA

86,2

TR

87,5

ZZ

79,8

0707 00 05

JO

229,9

MA

182,1

TR

183,7

ZZ

198,6

0709 93 10

MA

121,0

TR

191,3

ZZ

156,2

0805 10 20

EG

46,4

IL

72,4

MA

68,8

TN

53,2

TR

63,6

ZZ

60,9

0805 50 10

TR

49,2

ZZ

49,2

0808 10 80

BR

69,0

CA

81,0

CL

100,4

MK

27,7

US

197,6

ZZ

95,1

0808 30 90

AR

113,6

CL

105,5

CN

90,9

ZA

95,6

ZZ

101,4


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

12.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/411

2015 m. kovo 11 d.

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 3 dalį dėl į dažus ir gruntus įmaišomų katijoninių polimerinių rišiklių, kurių sudėtyje yra ketvirtinių amonio junginių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų pateikimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2013 m. spalio 30 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 3 dalį Nyderlandai pateikė Komisijai prašymą priimti sprendimą, ar rinkai pateikti produktai (katijoniniai polimeriniai rišikliai, kurių sudėtyje yra ketvirtinių amonio junginių), skirti juos įmaišyti į dažus ir gruntus (toliau – dažai) siekiant tiems dažams suteikti savybę naikinti kenksmingus ir patogeninius mikroorganizmus ant dažyto išdžiuvusio paviršiaus, yra priskirtini to reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punkto pirmoje įtraukoje apibrėžtiems biocidiniams produktams, ar ne, ir ar pačius dažus reikėtų laikyti biocidiniais produktais, ar ne;

(2)

remiantis produktus rinkai pateikusios bendrovės (toliau – bendrovė) pateikta informacija, tuos produktus sudaro ketvirtinėmis amonio grupėmis modifikuoti polimerai. Įvairiuose produktuose naudojami polimerai gali skirtis, priklausomai nuo dažų gamintojų poreikio. Patys produktai antimikrobiniu aktyvumu nepasižymi. Bendrovė minėtus produktus parduoda dažų gamintojams, o šie po to juos maišo su kitais dažų gamyboje naudojamais polimerais ir kietikliu, kuriuo visi polimerai sujungiami skersiniu ryšiu. Išdžiuvus dažams skersiniu ryšiu sujungti polimerai sudaro katijoninį antimikrobinį paviršių;

(3)

po pirmojo diskusijų etapo su valstybių narių ekspertais, 2014 m. vasario 2 d. Komisija, remdamasi Reglamento (ES) Nr. 528/2012 75 straipsnio 1 dalies g punktu, paprašė Europos cheminių medžiagų agentūros pateikti nuomonę, ar bendrovės produktai padeda suteikti dažams, į kuriuos jie gali būti įmaišomi, antimikrobinių savybių, ar tas savybes lemia veikliosios medžiagos veikimas ir, jei taip, kokia yra veikliosios medžiagos tapatybė;

(4)

2014 m. balandžio 9 d. Europos cheminių medžiagų agentūros nuomonę parengė Biocidinių produktų komitetas;

(5)

remiantis ta nuomone, nagrinėjamas veikimo būdas yra susijęs su veikliąja medžiaga, nes jis pagrįstas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (2) 3 straipsnyje apibrėžta chemine medžiaga, kuri turi poveikį kenksmingiems organizmams;

(6)

į dažus įmaišyta veiklioji medžiaga susidaro vykstant trijų sudedamųjų dalių cheminei reakcijai: funkcinei grupei priklausančio įvairaus grandinės ilgio katijoninio polimerinio rišiklio, kurio sudėtyje yra ketvirtinių amonio grupių; polimerinės dispersijos, kurios funkcinė grupė tokia pat kaip katijoninio polimerinio rišiklio, ir polimerinio kietiklio minėtoms polimerinės sudėtinėms dalims sujungti skersiniu ryšiu;

(7)

be to, remiantis ta nuomone, veikliosios medžiagos veikimo būdas grindžiamas elektrostatine trauka, sukeliančia fiziologinių ir biocheminių mechanizmų (pvz., bakterijų signalo transdukcijos sistemų) modifikacijas ir tikslinių organizmų žūtį. Todėl veikimo būdo negalima laikyti tik fiziniu ar mechaniniu;

(8)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies a punktu biocidinė funkcija yra naikinti, sulaikyti, padaryti nekenksmingus bet kokius kenksminguosius organizmus, užkirsti kelią jų poveikiui arba juos kontroliuoti;

(9)

bendrovė dažų gamintojams katijoninius polimerinius rišiklius tiekia tokios formos, kuri nėra skirta biocidinei funkcijai atlikti, todėl jie neatitinka biocidinio produkto apibrėžties;

(10)

dažai, į kuriuos įmaišomi minėtieji produktai, yra mišiniai, dažų gamintojų vartotojams tiekiami tokia forma, dėl kurios susidaro veiklioji medžiaga, ir jų paskirtis yra atlikti biocidinę funkciją ne tik fiziniais ar mechaniniais būdais, todėl jie atitinka biocidinio produkto apibrėžtį;

(11)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Biocidiniais produktais nelaikomi rinkai pateikti katijoniniai polimeriniai rišikliai, kurių sudėtyje yra ketvirtinių amonio junginių, skirti tam, kad dažų gamintojai įmaišytų juos į dažus ir gruntus (toliau – dažai) siekiant tiems dažams suteikti biocidinę funkciją.

Biocidiniais produktais laikomi dažai, į kuriuos dažų gamintojai įmaišo katijoninių polimerinių rišiklių, kurių sudėtyje yra ketvirtinių amonio junginių, siekdami suteikti tiems dažams biocidinę funkciją.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).


Klaidų ištaisymas

12.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/32


2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 343, 2012 m. gruodžio 14 d. )

62 puslapis, 65 straipsnis, pirma pastraipa:

yra:

„… panaikinamos nuo 2012 m. gruodžio 15 d., …“,

turi būti:

„… panaikinamos nuo 2015 m. birželio 17 d., …“.


12.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/32


2015 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (ES) 2015/104, kuriuo 2015 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 43/2014 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 779/2014, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 22, 2015 m. sausio 28 d. )

1.

24 puslapis, 48 straipsnis, šeštas sakinys:

yra:

„Žvejybos CCAMLR konvencijos rajone galimybių, nustatytų 23, 24 ir 25 straipsniuose bei <…>“;

turi būti:

„Žvejybos CCAMLR konvencijos rajone galimybių, nustatytų 24, 25 ir 26 straipsniuose bei <…>“

2.

121 puslapis, IF priedas, pavadinimas:

yra:

„PIETRYČIŲ ATLANTO CCAMLR KONVENCIJOS RAJONAS“

turi būti:

„PIETRYČIŲ ATLANTO SEAFO KONVENCIJOS RAJONAS“


12.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/33


2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/47/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, suderinimo, Tarybos direktyvą 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų ir Direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 247, 2007 m. rugsėjo 21 d. )

25 puslapis, 1 straipsnis, 2 punktas, Direktyvos 90/385/EEB 2 straipsnio pakeitimas:

yra:

„… „2 straipsnis

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad prietaisai galėtų būti teikiami į rinką ir (arba) pradedami naudoti tik tada, kai atitinka šios direktyvos reikalavimus, yra tinkamai pristatyti, teisingai implantuoti ir (arba) įrengti, prižiūrėti ir naudojami atitinkamai pagal savo paskirtį.“;“

turi būti:

„… „2 straipsnis

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad prietaisai galėtų būti teikiami į rinką ir (arba) pradedami naudoti tik tada, kai atitinka šios direktyvos reikalavimus, buvo tinkamai pristatyti, teisingai implantuoti ir (arba) įrengti, prižiūrėti ir naudojami atitinkamai pagal savo paskirtį.“;“