ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 40

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. vasario 16d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2015 m. vasario 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/238 dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimo dėl žvejybos laivų, plaukiojančių su Seišelių vėliava, veiklos galimybių ir jūrų biologinių išteklių naudojimo Europos Sąjungos jurisdikcijai priklausančiuose Majoto vandenyse, sudarymo Europos Sąjungos vardu

1

 

*

2015 m. vasario 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/239 dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija, sudarymo Europos Sąjungos vardu

4

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. vasario 9 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/240, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

7

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. vasario 9 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/241, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

14

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

16.2.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 40/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/238

2015 m. vasario 10 d.

dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimo dėl žvejybos laivų, plaukiojančių su Seišelių vėliava, veiklos galimybių ir jūrų biologinių išteklių naudojimo Europos Sąjungos jurisdikcijai priklausančiuose Majoto vandenyse, sudarymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu ir 7 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

2012 m. liepos 11 d. Europos Vadovų Taryba priėmė sprendimą (2012/419/ES) (1), kuriuo nuo 2014 m. sausio 1 d. iš dalies keičiamas Majoto statusas Europos Sąjungos atžvilgiu. Nuo tos dienos Majotas nebėra užjūrio šalis ar teritorija, bet tampa Sąjungos atokiausiu regionu, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 349 straipsnyje;

(2)

Taryba įgaliojo Komisiją Sąjungos vardu derėtis dėl Susitarimo su Seišelių Respublika dėl žvejybos laivų, plaukiojančių su Seišelių vėliava, veiklos galimybių ir jūrų biologinių išteklių naudojimo Sąjungos vandenyse, t. y. išskirtinėje ekonominėje zonoje prie Majoto krantų;

(3)

Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimas dėl žvejybos laivų, plaukiojančių su Seišelių vėliava, veiklos galimybių ir jūrų biologinių išteklių naudojimo Europos Sąjungos jurisdikcijai priklausančiuose Majoto vandenyse (toliau – Susitarimas) buvo pasirašytas vadovaujantis Tarybos sprendimu 2014/331/ES (2) ir yra laikinai taikomas nuo 2014 m. gegužės 20 d.;

(4)

Susitarimu įsteigtas Jungtinis komitetas, atsakingas už jo taikymo priežiūrą. Be to, laikydamasis Susitarimo, Jungtinis komitetas gali patvirtinti tam tikrus Susitarimo pakeitimus. Siekiant palengvinti tokių pakeitimų patvirtinimą, tikslinga Komisiją įgalioti, laikantis konkrečių sąlygų, juos patvirtinti taikant supaprastintą procedūrą;

(5)

kad Majoto valdžios institucijos galėtų įgyvendinti bendros žuvininkystės (toliau – BŽP) politikos taisykles nuo dienos, kurią Majotas tampa atokiausiu regionu, būtina nustatyti atitinkamą administracinę sistemą, kontrolę, fizinę infrastruktūrą ir numatyti atitinkamų pajėgumų didinimą. Tai padės nenukrypti nuo reikalavimo laikytis Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų teikti ataskaitas;

(6)

Majoto žuvininkystės institucijoms turėtų būti teikiamos būtinos finansinės priemonės, tam naudojant laivų savininkų tiesiogiai Majotui mokamų mokesčių lėšas. Toks sprendimas dar labiau tinka, atsižvelgiant į susidariusį stiprų Seišelių laivyno ir Prancūzijos atokiausio regiono Majoto vietos bendruomenės ryšį. Seišelių žvejybos laivynas Majoto vandenyse kelerius metus vykdė veiklą pagal Majoto ir laivų savininkų susitarimą, pagal kurį laivų savininkai mokėjo Majotui licencijos mokestį už žvejybą jo vandenyse. Siekiant išlaikyti žvejybos operacijų ir su jomis susijusios naudos Majotui tęstinumą, reikėtų, kad visi su leidimais ir sužvejotų žuvų kiekiu pagal šį susitarimą susiję mokesčiai būtų tiesiogiai naudingi Majoto vietos bendruomenei;

(7)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimas dėl žvejybos laivų, plaukiojančių su Seišelių vėliava, veiklos galimybių ir jūrų biologinių išteklių naudojimo Europos Sąjungos jurisdikcijai priklausančiuose Majoto vandenyse (3).

2 straipsnis

1.   Prancūzijai leidžiama rinkti atokiausiam regionui Majotui skirtus mokesčius, susijusius su leidimais ir sužvejotu kiekiu, taip pat kitus mokesčius, kuriuos turi mokėti žvejybos laivų, plaukiojančių su Seišelių vėliava, operatoriai, atsižvelgiant į leidimą vykdyti veiklą ir naudoti jūrų biologinius išteklius Sąjungos vandenyse prie Majoto krantų pagal Susitarimo priedo III skyriaus 1 skirsnio 8 ir 9 punktų ir 2 skirsnio nuostatas. Tas pajamas Prancūzija naudoja atitinkamai administracinei sistemai ir fizinei infrastruktūrai kurti, kontrolei nustatyti ir atitinkamiems pajėgumams didinti, kad Majoto administracija atitiktų BŽP reikalavimus.

2.   Prancūzija Komisijai pateikia išsamius banko sąskaitos duomenis.

3.   Kiekvienų Susitarimo įgyvendinimo metų pabaigoje Prancūzija Komisijai pateikia išsamią mokėjimų, kuriuos atliko leidimą žvejoti gavę laivai, ir tų mokėjimų panaudojimo ataskaitą.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Susitarimo 19 straipsnyje numatytą pranešimą (4).

4 straipsnis

Remiantis priedo nuostatomis ir sąlygomis Europos Komisija įgaliojama Sąjungos vardu Susitarimo pakeitimus patvirtinti Jungtiniame komitete.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. vasario 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. RINKĒVIČS


(1)  2012 m. liepos 11 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas 2012/419/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Majoto statusas Europos Sąjungos atžvilgiu (OL L 204, 2012 7 31, p. 131).

(2)  2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas 2014/331/ES dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimo dėl žvejybos laivų, plaukiojančių su Seišelių vėliava, veiklos galimybių ir jūrų biologinių išteklių naudojimo Europos Sąjungos jurisdikcijai priklausančiuose Majoto vandenyse, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 167, 2014 6 6, p. 1).

(3)  Susitarimas paskelbtas OL L 167, 2014 6 6, p. 4 kartu su sprendimu dėl pasirašymo.

(4)  Susitarimo įsigaliojimo datą Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


PRIEDAS

Įgaliojimų taikymo sritis ir Sąjungos pozicijos, kurios turi būti laikomasi Jungtiniame komitete, nustatymo procedūra

1.

Komisija įgaliojama vesti derybas su Seišelių Respublika ir atitinkamais atvejais laikantis šio priedo 3 punkto susitarti dėl Susitarimo pakeitimų, susijusių su šiais klausimais:

a)

žvejybos galimybių pakartotinio įvertinimo ir koregavimo pagal Susitarimo 9 straipsnį;

b)

Susitarimo ir priedo techninių nuostatų persvarstymo, įskaitant techninių VMS taisyklių pagal Susitarimo priedo 6 priedėlio 10 punktą persvarstymą.

2.

Pagal Susitarimo 8 straipsnį įsteigtame Jungtiniame komitete Komisija:

a)

veikia vadovaudamasi Sąjungos tikslais, kurių siekiama vykdant BŽP;

b)

laikosi 2012 m. kovo 19 d. Tarybos išvadų dėl Komisijos komunikato dėl bendros žuvininkystės politikos išorės aspekto;

c)

propaguoja pozicijas, kurios suderinamos su atitinkamomis regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų patvirtintomis taisyklėmis.

3.

Kai numatyta sprendimą dėl 1 dalyje nurodytų Susitarimo pakeitimų priimti Jungtinio komiteto posėdžio metu, imamasi būtinų priemonių, kad pozicijoje, kuri bus pareikšta Sąjungos vardu, būtų atsižvelgta į Komisijai pateiktą naujausią statistinę, biologinę ir kitą susijusią informaciją.

Šiuo tikslu, remdamosi šia informacija, Komisijos tarnybos, likus pakankamai laiko iki atitinkamo Jungtinio komiteto posėdžio, perduoda Tarybai arba jos parengiamiesiems organams apsvarstyti ir patvirtinti parengiamąjį dokumentą, kuriame išdėstyta išsami informacija apie numatomą Sąjungos poziciją.

Jei kituose posėdžiuose, įskaitant vietoje rengiamus posėdžius, neįmanoma pasiekti susitarimo, kad Sąjungos pozicijoje būtų atsižvelgta į naujausią informaciją, klausimas perduodamas Tarybai arba jos parengiamiesiems organams.

Komisijos prašoma tinkamu laiku imtis visų priemonių, kurios būtinos siekiant tęsti tolesnę veiklą, susijusią su Jungtinio komiteto sprendimu, be kita ko, atitinkamais atvejais paskelbti atitinkamą sprendimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikti pasiūlymų, kurie būtini tokiam sprendimui įgyvendinti.


16.2.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 40/4


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/239

2015 m. vasario 10 d.

dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija, sudarymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktu ir 218 straipsnio 7 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

2007 m. liepos 23 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 894/2007 (1), kuriuo patvirtino San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą (toliau – partnerystės susitarimas);

(2)

vėliausiasis protokolas (2), kuriuo nustatomos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, taikomas iki 2014 m. gegužės 12 d.;

(3)

Sąjunga susitarė su San Tomė ir Prinsipės Demokratine Respublika dėl naujo ketverių metų laikotarpį apimančio protokolo, kuriuo Sąjungos laivams suteikiamos žvejybos galimybės vandenyse, į kuriuos San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika turi suverenias teises arba kurie priklauso jos jurisdikcijai žuvininkystės srityje;

(4)

remiantis Sprendimu 2014/334/ES (3) naujasis protokolas buvo pasirašytas ir laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos;

(5)

naujasis protokolas turėtų būti patvirtintas;

(6)

partnerystės susitarimu įsteigtas jungtinis komitetas, kuriam pavesta kontroliuoti šio susitarimo taikymą. Be to, vadovaujantis protokolu, jungtinis komitetas gali patvirtinti tam tikrus protokolo pakeitimus. Siekiant palengvinti tokių pakeitimų patvirtinimą, tikslinga Komisiją įgalioti, laikantis konkrečių sąlygų, juos patvirtinti taikant supaprastintą procedūrą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu tvirtinamas protokolas, kuriuo nustatomos galiojančiame Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija (toliau – protokolas) (4).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia protokolo 15 straipsnyje numatytą pranešimą (5).

3 straipsnis

Atsižvelgiant į priede nustatytas nuostatas ir sąlygas, Komisija įgaliojama Sąjungos vardu patvirtinti jungtinio komiteto priimtus protokolo pakeitimus.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. vasario 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. RINKĒVIČS


(1)  2007 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 894/2007 dėl San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo sudarymo (OL L 205, 2007 8 7, p. 35).

(2)  Protokolas, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pasirašymo datos (OL L 136, 2011 5 24, p. 5).

(3)  2014 m. gegužės 19 d. Tarybos sprendimas 2014/334/ES dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 168, 2014 6 7, p. 1).

(4)  Protokolas paskelbtas OL L 168, 2014 6 7, p. 3, kartu su sprendimu dėl jo pasirašymo.

(5)  Protokolo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


PRIEDAS

Įgaliojimų taikymo sritis ir Sąjungos pozicijos, kurios turi būti laikomasi jungtiniame komitete, nustatymo procedūra

1.

Komisija įgaliojama derėtis su San Tomė ir Prinsipės Demokratine Respublika ir, kai reikia ir jei laikomasi šio priedo 3 punkto, patvirtinti protokolo pakeitimus, susijusius su:

a)

sprendimu dėl paramos sektoriui sąlygų pagal protokolo 3 straipsnį;

b)

nuostatų, susijusių su žvejybos sąlygomis, bei šio protokolo ir jo priedo taikymo taisyklių pagal protokolo 5 straipsnio 2 dalį pritaikymu.

2.

Jungtiniame komitete, įsteigtame pagal žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą, Sąjunga:

a)

veikia vadovaudamasi Sąjungos tikslais, kurių siekiama vykdant bendrą žuvininkystės politiką;

b)

laikosi 2012 m. kovo 19 d. Tarybos išvadų dėl komunikato dėl bendros žuvininkystės politikos išorės aspekto;

c)

remia pozicijas, kurios suderinamos su atitinkamomis regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų patvirtintomis taisyklėmis.

3.

Kai numatyta sprendimą dėl 1 dalyje nurodytų protokolo pakeitimų priimti jungtinio komiteto posėdžio metu, imamasi būtinų priemonių, kad pozicijoje, kuri bus pareikšta Sąjungos vardu, būtų atsižvelgta į Komisijai pateiktą naujausią statistinę, biologinę ir kitą susijusią informaciją.

Šiuo tikslu, remdamosi šia informacija, Komisijos tarnybos, likus pakankamai laiko iki atitinkamo jungtinio komiteto posėdžio, perduoda Tarybai arba jos parengiamiesiems organams apsvarstyti ir patvirtinti dokumentą, kuriame išdėstyta išsami informacija apie Sąjungos pozicijos pasiūlymą.

Parengiamajame dokumente numatyta Sąjungos pozicija patvirtinta, jeigu tam tikras blokuojančiai mažumai ekvivalentiškas valstybių narių skaičius tam nepaprieštarauja Tarybos parengiamojo organo posėdžio metu arba per dvidešimt dienų nuo parengiamojo dokumento gavimo, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau. Esant prieštaravimui, klausimas perduodamas Tarybai.

Jei kituose susitikimuose, įskaitant vietoje rengiamus susitikimus, neįmanoma pasiekti susitarimo, kad Sąjungos pozicijoje būtų atsižvelgta į naujausią informaciją, klausimas perduodamas Tarybai arba jos parengiamiesiems organams.

Komisijos prašoma tinkamu laiku imtis visų priemonių, kurios būtinos siekiant tęsti tolesnę veiklą, susijusią su jungtinio komiteto sprendimu, be kita ko, atitinkamais atvejais paskelbti atitinkamą sprendimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikti pasiūlymų, kurie būtini tokiam sprendimui įgyvendinti.


REGLAMENTAI

16.2.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 40/7


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/240

2015 m. vasario 9 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 269/2014;

(2)

atsižvelgdama į tai, kad padėtis Ukrainoje tebėra sunki, Taryba mano, kad į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtraukta papildomų asmenų ir subjektų;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede išvardyti asmenys ir subjektai įtraukiami į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą sąrašą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2015 m. vasario 16 d.

Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. vasario 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

I.   Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvų pareiškimas

Įtraukimo į sąrašą data

133.

Pavel DREMOV dar žinomas kaip Batya

Павел ДРЁМОВ

Gimęs 1976 m., Stakhanov (Stachanovas)

„First Cossack Regiment“ (Pirmojo kazokų pulko), ginkluotos separatistų grupuotės, dalyvaujančios rytinėje Ukrainoje vykstančiuose koviniuose veiksmuose, vadas.

Eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

134.

Alexey MILCHAKOV dar žinomas kaip Fritz, Serbian (Serbas)

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Gimęs 1991 m., St. Petersburg (Sankt Peterburgas)

Dalinio „Rusich“, ginkluotos separatistų grupuotės, dalyvaujančios rytinėje Ukrainoje vykstančiuose koviniuose veiksmuose, vadas.

Eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

135.

Arseny PAVLOV dar žinomas kaip Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (dar žinomas kaip Моторóла)

Gimęs 1983 2 2, Ukhta (Uchta), Komija

„Sparta Battalion“, ginkluotos separatistų grupuotės, dalyvaujančios rytinėje Ukrainoje vykstančiuose koviniuose veiksmuose, vadas.

Eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

136.

Mikhail TOLSTYKH dar žinomas kaip Givi

Михаил Толстых

Gimęs 1980 m., Ilovaisk (Ilovaiskas)

Bataliono „Somali“, ginkluotos separatistų grupuotės, dalyvaujančios rytinėje Ukrainoje vykstančiuose koviniuose veiksmuose, vadas.

Eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ Gynybos ministerijos vadinamasis „vado pavaduotojas“.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Neteisėtos vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „teisingumo ministras“.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis šalyje.

2015 2 16

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamasis Ministrų tarybos pirmininko pavaduotojas.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ Liaudies milicijos vadinamasis vyriausiasis vadas.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis šalyje.

2015 2 16

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Gimusi 1988 11 20, Krasnoarmëisk (Krasnoarmeiskas)

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamoji „teisingumo ministrė“.

Todėl pradėdama eiti ir eidama šias pareigas ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Gimęs 1974 1 27

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „biudžeto ministras“.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis šalyje.

2015 2 16

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „biudžeto ministras“.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Gimęs 1985 4 22, Kherson (Chersonas)

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „ryšių ministras“.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamoji „ekonomikos vystymosi ir prekybos ministrė“.

Todėl pradėdama eiti ir eidama šias pareigas ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Gimęs 1975 m., Krasny Luch, Voroshilovgrad (Vorošilovgradas), Luhanskas

Vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „einantis generalinio prokuroro pareigas“.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Gimęs 1955 5 15, Omsk (Omskas)

Gynybos ministro pavaduotojas; eidamas šias pareigas yra susijęs su Rusijos pajėgų dislokavimo Ukrainoje rėmimu.

Pagal esamą Rusijos gynybos ministerijos struktūrą, eidamas šias pareigas, jis dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Rusijos vyriausybės politiką. Šia politika keliama grėsmė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2015 2 16

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Gimęs 1956 5 8, Kaunas, Lietuva

Gynybos ministro pirmasis pavaduotojas; eidamas šias pareigas yra susijęs su Rusijos pajėgų dislokavimo Ukrainoje rėmimu.

Pagal esamą Rusijos gynybos ministerijos struktūrą, eidamas šias pareigas, jis dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Rusijos vyriausybės politiką. Šia politika keliama grėsmė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2015 2 16

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Gimęs 1963 11 9, DDR (VDR)

Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų Pagrindinio operacijų departamento direktorius ir Generalinio štabo vado pavaduotojas. Eidamas abejas šias pareigas jis aktyviai dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Rusijos pajėgų karinę kampaniją Ukrainoje.

Remiantis nurodyta generalinio štabo veikla, vykdydamas operatyvinę ginkluotųjų pajėgų kontrolę jis aktyviai dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Rusijos vyriausybės politiką, kuria keliama grėsmė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2015 2 16

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Gimęs 1937 9 11 Tchassov Yar (Časov Jaras), Ukraina

Valstybės Dūmos narys.

Jis apsilankė vadinamojoje Donecko Liaudies Respublikoje ir vizito metu padarė pareiškimų, kuriais remiami separatistai. Jis taip pat buvo paskirtas vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ garbės konsulu Rusijos Federacijoje.

2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už Federalinio konstitucinio įstatymo „dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federacijos sudėtį ir naujų federacinių subjektų – Krymo Respublikos ir federacinio statuso miesto Sevastopolio – sukūrimo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2015 2 16

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Gimęs 1955 3 14, Kaliningrad Oblast, USSR (Kaliningrado sritis), TSRS.

Valstybės Dūmos Etninių klausimų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas.

Jis yra pilietinio judėjimo „Krassnaya Moskva – Red Moscow Patriotic Front Aid“, kuris organizavo separatistus remiančias viešas demonstracijas, įkūrėjas ir tokiu būdu remia politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už Federalinio konstitucinio įstatymo „dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federacijos sudėtį ir naujų federacinių subjektų – Krymo Respublikos ir federacinio statuso miesto Sevastopolio – sukūrimo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2015 2 16

II.   Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Motyvų pareiškimas

Įtraukimo į sąrašą data

29.

Cossack National Guard

Казачья Национальная Гвардия

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

Jai vadovauja į sąrašą įtrauktas asmuo Nikolay KOZITSYN ir todėl ji yra su juo susijusi.

2015 2 16

30.

Sparta battalion

Батальон „Спарта“

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

Jai vadovauja į sąrašą įtrauktas asmuo Arseny PAVLOV ir todėl ji yra su juo susijusi.

2015 2 16

31.

Somali battalion

Батальон „Сомали“

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

Jai vadovauja į sąrašą įtrauktas asmuo Mikhail TOLSTYKH, dar žinomas kaip Givi, ir todėl ji yra su juo susijusi.

2015 2 16

32.

Zarya battalion

Батальон „Заря“

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

33.

Prizrak brigade

Бригада „Призрак“

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

Jai vadovauja į sąrašą įtrauktas asmuo Oleksiy MOZGOVY ir todėl ji yra su juo susijusi.

2015 2 16

34.

Oplot battalion

Батальон „Оплот“

Socialinė žiniasklaida:

http://vk.com/oplot_info

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

35.

Kalmius battalion

Батальон „Кальмиус“

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

36.

Death battalion

Батальон „Смерть“

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

37.

Public Movement „NOVOROSSIYA“

Движение Новороссия

 

Visuomeninis judėjimas „Novorossiya“/„New Russia“ buvo įkurtas Rusijoje 2014 m. lapkričio mėn.; jam vadovauja Rusijos karininkas Igor Strelkov (nustatyta, kad jis yra Rusijos Federacijos Ginkluotųjų Pajėgų Generalinio Štabo Vyriausiosios žvalgybos valdybos (GRU) personalo narys).

Remiantis judėjimo nurodytais tikslais, jis siekia teikti visapusišką veiksmingą pagalbą „Novorossiya“, be kita ko, padėdamas rytinėje Ukrainoje kovojančioms ginkluotoms grupuotėms ir taip remdamas politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Susijęs su į sąrašą įtrauktu asmeniu, kenkiančiu Ukrainos teritoriniam vientisumui.

2015 2 16


SPRENDIMAI

16.2.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 40/14


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/241

2015 m. vasario 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimą 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/145/BUSP;

(2)

atsižvelgdama į padėties Ukrainoje sunkumą, Taryba mano, kad į Sprendimo 2014/145/BUSP priede pateiktą asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtraukta papildomų asmenų ir subjektų;

(3)

Sprendimo 2014/145/BUSP priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede išvardyti asmenys ir subjektai įtraukiami į Sprendimo 2014/145/BUSP priede pateiktą sąrašą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2015 m. vasario 16 d.

Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2015 m. vasario 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 16.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

I.   Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvų pareiškimas

Įtraukimo į sąrašą data

133.

Pavel DREMOV dar žinomas kaip Batya

Павел ДРЁМОВ

Gimęs 1976 m., Stakhanov (Stachanovas)

„First Cossack Regiment“ (Pirmojo kazokų pulko), ginkluotos separatistų grupuotės, dalyvaujančios rytinėje Ukrainoje vykstančiuose koviniuose veiksmuose, vadas.

Eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

134.

Alexey MILCHAKOV dar žinomas kaip Fritz, Serbian (Serbas)

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Gimęs 1991 m., St. Petersburg (Sankt Peterburgas)

Dalinio „Rusich“, ginkluotos separatistų grupuotės, dalyvaujančios rytinėje Ukrainoje vykstančiuose koviniuose veiksmuose, vadas.

Eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

135.

Arseny PAVLOV dar žinomas kaip Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (dar žinomas kaip Моторóла)

Gimęs 1983 2 2, Ukhta (Uchta), Komija

„Sparta Battalion“, ginkluotos separatistų grupuotės, dalyvaujančios rytinėje Ukrainoje vykstančiuose koviniuose veiksmuose, vadas.

Eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

136.

Mikhail TOLSTYKH dar žinomas kaip Givi

Михаил Толстых

Gimęs 1980 m., Ilovaisk (Ilovaiskas)

Bataliono „Somali“, ginkluotos separatistų grupuotės, dalyvaujančios rytinėje Ukrainoje vykstančiuose koviniuose veiksmuose, vadas.

Eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ Gynybos ministerijos vadinamasis „vado pavaduotojas“.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Neteisėtos vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „teisingumo ministras“.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis šalyje.

2015 2 16

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamasis Ministrų tarybos pirmininko pavaduotojas.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ Liaudies milicijos vadinamasis vyriausiasis vadas.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis šalyje.

2015 2 16

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Gimusi 1988 11 20, Krasnoarmëisk (Krasnoarmeiskas)

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamoji „teisingumo ministrė“.

Todėl pradėdama eiti ir eidama šias pareigas ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Gimęs 1974 1 27

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „biudžeto ministras“.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis šalyje.

2015 2 16

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „biudžeto ministras“.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Gimęs 1985 4 22, Kherson (Chersonas)

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „ryšių ministras“.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamoji „ekonomikos vystymosi ir prekybos ministrė“.

Todėl pradėdama eiti ir eidama šias pareigas ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Gimęs 1975 m., Krasny Luch, Voroshilovgrad (Vorošilovgradas), Luhanskas

Vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „einantis generalinio prokuroro pareigas“.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Gimęs 1955 5 15, Omsk (Omskas)

Gynybos ministro pavaduotojas; eidamas šias pareigas yra susijęs su Rusijos pajėgų dislokavimo Ukrainoje rėmimu.

Pagal esamą Rusijos gynybos ministerijos struktūrą, eidamas šias pareigas, jis dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Rusijos vyriausybės politiką. Šia politika keliama grėsmė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2015 2 16

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Gimęs 1956 5 8, Kaunas, Lietuva

Gynybos ministro pirmasis pavaduotojas; eidamas šias pareigas yra susijęs su Rusijos pajėgų dislokavimo Ukrainoje rėmimu.

Pagal esamą Rusijos gynybos ministerijos struktūrą, eidamas šias pareigas, jis dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Rusijos vyriausybės politiką. Šia politika keliama grėsmė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2015 2 16

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Gimęs 1963 11 9, DDR (VDR)

Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų Pagrindinio operacijų departamento direktorius ir Generalinio štabo vado pavaduotojas. Eidamas abejas šias pareigas jis aktyviai dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Rusijos pajėgų karinę kampaniją Ukrainoje.

Remiantis nurodyta generalinio štabo veikla, vykdydamas operatyvinę ginkluotųjų pajėgų kontrolę jis aktyviai dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Rusijos vyriausybės politiką, kuria keliama grėsmė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2015 2 16

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Gimęs 1937 9 11 Tchassov Yar (Časov Jaras), Ukraina

Valstybės Dūmos narys.

Jis apsilankė vadinamojoje Donecko Liaudies Respublikoje ir vizito metu padarė pareiškimų, kuriais remiami separatistai. Jis taip pat buvo paskirtas vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ garbės konsulu Rusijos Federacijoje.

2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už Federalinio konstitucinio įstatymo „dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federacijos sudėtį ir naujų federacinių subjektų – Krymo Respublikos ir federacinio statuso miesto Sevastopolio – sukūrimo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2015 2 16

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Gimęs 1955 3 14, Kaliningrad Oblast, USSR (Kaliningrado sritis), TSRS.

Valstybės Dūmos Etninių klausimų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas.

Jis yra pilietinio judėjimo „Krassnaya Moskva – Red Moscow Patriotic Front Aid“, kuris organizavo separatistus remiančias viešas demonstracijas, įkūrėjas ir tokiu būdu remia politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už Federalinio konstitucinio įstatymo „dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federacijos sudėtį ir naujų federacinių subjektų – Krymo Respublikos ir federacinio statuso miesto Sevastopolio – sukūrimo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2015 2 16

II.   Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Motyvų pareiškimas

Įtraukimo į sąrašą data

29.

Cossack National Guard

Казачья Национальная Гвардия

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

Jai vadovauja į sąrašą įtrauktas asmuo Nikolay KOZITSYN ir todėl ji yra su juo susijusi.

2015 2 16

30.

Sparta battalion

Батальон „Спарта“

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

Jai vadovauja į sąrašą įtrauktas asmuo Arseny PAVLOV ir todėl ji yra su juo susijusi.

2015 2 16

31.

Somali battalion

Батальон „Сомали“

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

Jai vadovauja į sąrašą įtrauktas asmuo Mikhail TOLSTYKH, dar žinomas kaip Givi, ir todėl ji yra su juo susijusi.

2015 2 16

32.

Zarya battalion

Батальон „Заря“

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

33.

Prizrak brigade

Бригада „Призрак“

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

Jai vadovauja į sąrašą įtrauktas asmuo Oleksiy MOZGOVY ir todėl ji yra su juo susijusi.

2015 2 16

34.

Oplot battalion

Батальон „Оплот“

Socialinė žiniasklaida:

http://vk.com/oplot_info

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

35.

Kalmius battalion

Батальон „Кальмиус“

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

36.

Death battalion

Батальон „Смерть“

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

37.

Public Movement „NOVOROSSIYA“

Движение Новороссия

 

Visuomeninis judėjimas „Novorossiya“/„New Russia“ buvo įkurtas Rusijoje 2014 m. lapkričio mėn.; jam vadovauja Rusijos karininkas Igor Strelkov (nustatyta, kad jis yra Rusijos Federacijos Ginkluotųjų Pajėgų Generalinio Štabo Vyriausiosios žvalgybos valdybos (GRU) personalo narys).

Remiantis judėjimo nurodytais tikslais, jis siekia teikti visapusišką veiksmingą pagalbą „Novorossiya“, be kita ko, padėdamas rytinėje Ukrainoje kovojančioms ginkluotoms grupuotėms ir taip remdamas politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Susijęs su į sąrašą įtrauktu asmeniu, kenkiančiu Ukrainos teritoriniam vientisumui.

2015 2 16