ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 19

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. sausio 24d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo pasirašymo datą

1

 

*

2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/105 dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo dėl Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Azerbaidžano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, pasirašymo Sąjungos vardu

2

 

 

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas dėl Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Azerbaidžano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai

4

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/106, kuriuo 2015 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje galimybės

8

 

 

2015 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/107, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

12

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2015 m. sausio 14 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimo (BUSP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015), kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos BSGP misijos Malyje (EUCAP Sahel Mali) vadovo įgaliojimų terminas, klaidų ištaisymas ( OL L 11, 2015 1 17 )

14

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

24.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/1


Informacija apie Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo pasirašymo datą

2014 m. lapkričio 20 d. Europos Sąjunga ir Senegalo Respublika pasirašė Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimą ir Tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolą.

Pagal Susitarimo 17 straipsnį ir Protokolo 12 straipsnį atitinkamai Susitarimas ir Protokolas laikinai taikomi nuo 2014 m. lapkričio 20 d.


24.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/2


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/105

2014 m. balandžio 14 d.

dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo dėl Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Azerbaidžano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, pasirašymo Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 212 straipsnį, kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2007 m. birželio 18 d. Taryba įgaliojo Komisiją derėtis dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo (1) dėl Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Azerbaidžano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai (toliau – Protokolas);

(2)

derybos yra užbaigtos;

(3)

Protokolo tikslas – nustatyti finansines ir technines taisykles, kuriomis Azerbaidžano Respublikai būtų sudarytos sąlygos dalyvauti tam tikrose Sąjungos programose. Protokolu nustatytą horizontalią sistemą sudaro ekonominio, finansinio ir techninio bendradarbiavimo priemonė, kuria suteikiama galimybė gauti paramą, visų pirma finansinę paramą, kurią pagal tas programas turi teikti Sąjunga. Ta sistema taikoma tik toms programoms, kuriose atitinkamais steigiamaisiais teisės aktais numatoma Azerbaidžano Respublikos dalyvavimo galimybė. Todėl Protokolo sudarymas nėra naudojimasis įgaliojimais pagal įvairią sektorių politiką, vykdomą pagal programas; šiais įgaliojimais naudojamasi nustatant tas programas;

(4)

Protokolas turėtų būti pasirašytas Sąjungos vardu ir turėtų būti laikinai taikomas, kol bus užbaigtos jo sudarymo procedūros,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgaliojama Sąjungos vardu pasirašyti Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolą dėl Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Azerbaidžano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai (toliau – Protokolas), atsižvelgiant į tai, kad minėtas Protokolas turi būti sudarytas.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Protokolą.

3 straipsnis

Protokolas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos (2), kol bus užbaigtos jam sudaryti būtinos procedūros.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2014 m. balandžio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 246, 1999 9 17, p. 3.

(2)  Protokolo pasirašymo datą Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


24.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/4


Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo

PROTOKOLAS

dėl Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Azerbaidžano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai

EUROPOS SĄJUNGA (toliau – Sąjunga),

ir

AZERBAIDŽANO RESPUBLIKA (toliau – Azerbaidžanas),

(toliau – Šalys),

kadangi:

(1)

Azerbaidžanas su Europos Bendrijomis ir jų valstybėmis narėmis yra sudaręs partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (toliau – Susitarimas) (1), kuris įsigaliojo 1999 m. liepos 1 d.;

(2)

2004 m. birželio 17–18 d. Europos Vadovų Taryba palankiai įvertino Europos Komisijos pasiūlymus dėl Europos kaimynystės politikos (EKP) ir patvirtino 2004 m. birželio 14 d. Tarybos išvadas;

(3)

Taryba ir kitomis progomis yra ne kartą patvirtinusi tą politiką savo išvadose;

(4)

2007 m. kovo 5 d. Taryba pareiškė pritarianti 2006 m. gruodžio 4 d. Europos Komisijos komunikate išdėstytam bendram požiūriui sudaryti galimybes EKP šalims partnerėms dalyvauti Bendrijos agentūrų veikloje ir Bendrijos programose, atsižvelgiant į jų pasiekimus ir kai tai leidžiama pagal teisinius pagrindus;

(5)

Azerbaidžanas pareiškė norą dalyvauti keliose Sąjungos programose;

(6)

su Azerbaidžano dalyvavimu kiekvienoje konkrečioje Sąjungos programoje susijusios konkrečios sąlygos, visų pirma Azerbaidžano mokėtinas finansinis įnašas ir ataskaitų teikimo bei vertinimo procedūros turėtų būti nustatytos Europos Komisijos ir Azerbaidžano kompetentingų valdžios institucijų susitarimu,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Azerbaidžanui leidžiama dalyvauti visose dabartinėse ir būsimose Sąjungos programose, atvirose Azerbaidžanui pagal atitinkamas tų programų priėmimo nuostatas.

2 straipsnis

Azerbaidžanas į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą moka finansinius įnašus, susijusius su konkrečiomis programomis, kuriose jis dalyvauja.

3 straipsnis

Azerbaidžano atstovams stebėtojų teisėmis leidžiama dalyvauti vadybos komitetų, atsakingų už programų, kurių atveju Azerbaidžanas moka finansinius įnašus, stebėseną, posėdžiuose, kuriuose svarstomi su Azerbaidžanu susiję klausimai.

4 straipsnis

Kiek tai įmanoma, dalyvių iš Azerbaidžano pateiktiems projektams ir iniciatyvoms taikomos tos pačios atitinkamoms programoms nustatytos sąlygos, taisyklės ir procedūros, kaip ir valstybėms narėms.

5 straipsnis

1.   Su Azerbaidžano dalyvavimu kiekvienoje konkrečioje programoje susijusios konkrečios sąlygos, visų pirma mokėtinas finansinis įnašas ir ataskaitų teikimo bei vertinimo procedūros, nustatomos Europos Komisijos ir Azerbaidžano kompetentingų valdžios institucijų susitarime, remiantis atitinkamoms programoms nustatytais kriterijais.

2.   Jeigu Azerbaidžanas kreipsis dėl Sąjungos išorės pagalbos dalyvauti konkrečioje Sąjungos programoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1638/2006 (2) 3 straipsnį arba pagal bet kurį panašų reglamentą, kuriuo nustatoma Sąjungos išorės pagalba Azerbaidžanui ir kuris gali būti priimtas ateityje, sąlygos, reglamentuojančios Azerbaidžano naudojimąsi Sąjungos išorės pagalba, nustatomos finansavimo susitarime, laikantis visų pirma Reglamento (EB) Nr. 1638/2006 20 straipsnio.

6 straipsnis

1.   Kiekviename pagal 5 straipsnį sudarytame susitarime pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (3) nustatoma, kad finansinę kontrolę arba auditą ar kitus patikrinimus, įskaitant administracinius tyrimus, vykdo Europos Komisija, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba bei Audito Rūmai arba kad tokia kontrolė, auditas ir patikrinimai vykdomi jiems vadovaujant.

2.   Parengiamos išsamios nuostatos dėl finansų kontrolės ir audito, administracinių priemonių, sankcijų ir išieškojimo, pagal kurias Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai ir Audito Rūmams būtų suteikti įgaliojimai, atitinkantys jų įgaliojimus Sąjungoje įsisteigusių paramos gavėjų arba rangovų atžvilgiu.

7 straipsnis

1.   Šis Protokolas taikomas Susitarimo galiojimo laikotarpiu.

2.   Šį Protokolą Šalys pasirašo ir patvirtina laikydamosi savo atitinkamų procedūrų.

3.   Bet kuri iš Šalių gali denonsuoti šį Protokolą, raštu apie tai pranešdama kitai Šaliai. Šis Protokolas netenka galios praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos. Tai, kad šis Protokolas netenka galios bet kuriai iš Šalių jį denonsavus, neturi jokios įtakos patikrinimams ir kontrolei, kurie atitinkamais atvejais turi būti atliekami pagal 5 ir 6 straipsnius.

8 straipsnis

Ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio Protokolo įsigaliojimo ir po to kas trejus metus abi Šalys, atsižvelgdamos į Azerbaidžano faktinio dalyvavimo Sąjungos programose patirtį, gali peržiūrėti šio Protokolo įgyvendinimą.

9 straipsnis

Šis Protokolas taikomas teritorijoms, kuriose taikoma Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, toje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, ir Azerbaidžano teritorijai.

10 straipsnis

1.   Šis Protokolas įsigalioja pirmąją mėnesio dieną po to, kai Šalys diplomatiniais kanalais viena kitai praneša apie jo įsigaliojimui būtinų procedūrų užbaigimą.

2.   Kol šis Protokolas įsigalios, Šalys susitaria laikinai taikyti šį Protokolą nuo jo pasirašymo dienos, kol jis vėliau bus sudarytas.

11 straipsnis

Šis Protokolas yra neatskiriama Susitarimo dalis.

12 straipsnis

Šis Protokolas parengtas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir azerbaidžaniečių kalbomis, visi tekstai yra vienodai autentiški.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

Image

За Република Азербайджан

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas vārdā

AzerbaidÞano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részről

Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej

Pela República do Azerbaijão

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (OL L 246, 1999 9 17, p. 3).

(2)  2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1638/2006, išdėstantis bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (OL L 310, 2006 11 9, p. 1).

(3)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).


REGLAMENTAI

24.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/8


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/106

2015 m. sausio 19 d.

kuriuo 2015 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje galimybės

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal Sutarties 43 straipsnio 3 dalį Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, turi priimti žvejybos galimybių nustatymo ir paskirstymo priemones;

(2)

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 (1) reikalaujama, kad išsaugojimo priemonės būtų priimtos atsižvelgiant į turimas mokslines, technines ir ekonomines rekomendacijas, įskaitant, kai tinkama, Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK) ir kitų patariamųjų įstaigų parengtas ataskaitas bei atsižvelgiant į iš patariamųjų tarybų gautus patarimus;

(3)

Taryba privalo patvirtinti žvejybos galimybių nustatymo ir skyrimo pagal žvejybą arba žvejybos grupę priemones Juodojoje jūroje, įskaitant tam tikras su jomis funkciškai susietas sąlygas, jei tokių reikėtų. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 4 dalį žvejybos galimybės turėtų būti paskirstytos atsižvelgiant į bendros žuvininkystės politikos tikslus, nustatytus to reglamento 2 straipsnio 2 dalyje. Pagal to reglamento 16 straipsnio 1 dalį žvejybos galimybės valstybėms narėms turėtų būti paskirstytos taip, kad būtų užtikrintas santykinis kiekvienos valstybės narės kiekvienos rūšies išteklių žvejybos arba žvejybos rūšies stabilumas;

(4)

todėl bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK) turėtų būti nustatytas laikantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013, remiantis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis ir atsižvelgiant į biologinius, socialinius, ekonominius aspektus ir per konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis pareikštas nuomones, kartu užtikrinant vienodas veiklos sąlygas visiems žvejybos sektoriams;

(5)

šprotų žvejybos atveju Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti laimikį taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d. To reglamento 16 straipsnio 2 dalis nustato, kad kai dėl tam tikro žuvų ištekliaus nustatomas įpareigojimas iškrauti laimikį, žvejybos galimybės nustatomos atsižvelgiant į tai, kad nuo žvejybos galimybių nustatymo siekiant atspindėti iškraunamą kiekį, pereinama prie žvejybos galimybių nustatymo siekiant atspindėti faktinį sužvejotą kiekį;

(6)

šiame reglamente nustatytos žvejybos galimybės naudojamos pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 (2), ypač to reglamento 33 ir 34 straipsnius, susijusius su sužvejotų kiekių registravimu ir duomenų apie žvejybos galimybių išnaudojimą perdavimu. Todėl reikia nurodyti kodus, kuriuos turi naudoti valstybės narės Komisijai siųsdamos duomenis, susijusius su iškraunamų išteklių, kuriems taikomas šis reglamentas, kiekiu;

(7)

pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96 (3) 2 straipsnį nustatydama BLSK Taryba sprendžia, kuriems ištekliams netaikomi 3 ir 4 straipsniai, ypač atsižvelgiant į biologinę išteklių būklę;

(8)

siekiant išvengti žvejybos veiklos pertrūkių ir užtikrinti pragyvenimo šaltinį Sąjungos žvejams, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d. Dėl skubos priežasčių šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu 2015 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių Juodojoje jūroje galimybės.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas Sąjungos laivams, vykdantiems veiklą Juodojoje jūroje.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

    Juodoji jūra – 29 geografinis parajonis, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1343/2011 I priede (4);

b)

    Sąjungos laivas – Sąjungos žvejybos laivas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 4 straipsnio 1 dalies 5 punkte;

c)

    ištekliai – ištekliai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte;

d)

   bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK):

i)

žvejybos, kuriai taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nurodytas įpareigojimas iškrauti laimikį, atveju – kiekvienų išteklių kiekis, kurį galima sužvejoti per metus;

ii)

visos kitos žvejybos atveju – kiekvienų išteklių kiekis, kurį galima iškrauti per metus;

e)

    kvota – Sąjungai, valstybei narei arba trečiajai valstybei skirta BLSK dalis.

II SKYRIUS

ŽVEJYBOS GALIMYBĖS

4 straipsnis

BLSK paskirstymas

Sąjungos laivams skirti BLSK ir jų paskirstymas valstybėms narėms bei funkciškai su jais susietos sąlygos, jei tokių yra, išdėstytos priede.

5 straipsnis

Specialiosios žvejybos galimybių paskirstymo nuostatos

Šiame reglamente nustatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos nedarant poveikio:

a)

žvejybos galimybėms, kuriomis pasikeista pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 8 dalį;

b)

išskaitymams ir perskirstymui pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 37 straipsnį;

c)

papildomam žuvų kiekiui, kurį leidžiama iškrauti pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 9 dalį;

d)

neišnaudotiems kiekiams pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 9 dalį;

e)

išskaitymams, atliekamiems pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 ir 107 straipsnius.

6 straipsnis

Sužvejotų žuvų ir priegaudos, kuriems netaikomas įpareigojimas iškrauti laimikį, iškrovimo sąlygos

Paprastųjų otų žvejybos atveju sužvejotas žuvis ir priegaudą, kuriems netaikomas įpareigojimas iškrauti, galima laikyti laive arba iškrauti tik jeigu žuvis sužvejojo Sąjungos laivai, plaukiojantys su kvotą turinčios valstybės narės vėliava, ir ta kvota nėra išnaudota.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7 straipsnis

Duomenų perdavimas

Valstybės narės, pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 33 ir 34 straipsnius Komisijai pateikdamos duomenis apie iškrautus sužvejotų išteklių kiekius, naudoja šio reglamento priede nustatytus išteklių kodus.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. sausio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. RINKVIS


(1)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(2)  2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

(3)  1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 847/96, nustatantis bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (OL L 115, 1996 5 9, p. 3).

(4)  2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių (OL L 347, 2011 12 30, p. 44).


PRIEDAS

BLSK, TAIKOMI SĄJUNGOS LAIVAMS RAJONUOSE, KURIUOSE GALIOJA PAGAL ŽUVŲ RŪŠIS IR ŽVEJYBOS RAJONĄ NUSTATYTI BLSK

Toliau pateiktose lentelėse nustatyti kiekvienų išteklių BLSK ir kvotos (gyvojo svorio tonomis, išskyrus atvejus, kai nustatyta kitaip) ir funkciškai su jomis susietos sąlygos.

Žuvų ištekliai nurodyti abėcėlės tvarka pagal lotynišką rūšies pavadinimą. Šiame reglamente pateikiama tokia lotyniškų ir bendrinių pavadinimų atitikmenų lentelė:

Mokslinis pavadinimas

Triraidis kodas

Bendrinis pavadinimas

Psetta maxima

TUR

Paprastieji otai

Sprattus sprattus

SPR

Atlantiniai šprotai


Rūšis

Paprastieji otai

Psetta maxima

Zona

Juodosios jūros Sąjungos vandenys

TUR/F37.4.2.C.

Bulgarija

43,2

 

 

Rumunija

43,2

 

 

Sąjunga

86,4 (1)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.


Rūšis

Atlantiniai šprotai

Sprattus sprattus

Zona

Juodosios jūros Sąjungos vandenys

SPR/F37.4.2.C

Bulgarija

8 032,5

 

 

Rumunija

3 442,5

 

 

Sąjunga

11 475

 

 

BLSK

Netaikoma

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.


(1)  Žvejybos veikla, įskaitant perkrovimą, paėmimą į laivą, iškrovimą ir pirminį pardavimą, neleidžiama nuo 2015 m. balandžio 15 d. iki birželio 15 d.


24.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/107

2015 m. sausio 23 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. sausio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

EG

330,7

IL

160,5

MA

116,0

TR

156,6

ZZ

191,0

0707 00 05

JO

229,9

TR

179,2

ZZ

204,6

0709 93 10

MA

232,2

TR

178,2

ZZ

205,2

0805 10 20

EG

54,1

MA

61,0

TN

54,1

TR

65,0

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

146,9

MA

89,2

ZZ

118,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

87,6

IL

129,5

JM

118,0

MA

141,2

TR

122,7

ZZ

119,8

0805 50 10

TR

63,6

ZZ

63,6

0808 10 80

BR

63,3

CL

88,6

MK

26,7

US

184,8

ZZ

90,9

0808 30 90

CL

265,9

US

138,7

ZZ

202,3


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


Klaidų ištaisymas

24.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/14


2015 m. sausio 14 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimo (BUSP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015), kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos BSGP misijos Malyje (EUCAP Sahel Mali) vadovo įgaliojimų terminas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 11, 2015 m. sausio 17 d. )

Viršelis ir 72 puslapis, pavadinimas:

yra:

2015 m. sausio 14 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015), kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos BSGP misijos Malyje (EUCAP Sahel Mali) vadovo įgaliojimų terminas

turi būti:

2015 m. sausio 14 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2015/67, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos BSGP misijos Malyje (EUCAP Sahel Mali) vadovo įgaliojimų terminas (EUCAP Sahel Mali/1/2015)